ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 228

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

57. évfolyam
2014. július 31.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

Tájékoztatás az Európai Unió és a Marokkói Királyság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló, az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti jegyzőkönyv hatálybalépéséről

1

 

*

Tájékoztató az Európai Unió és a Comore-szigeteki Unió között, a két fél között jelenleg hatályban lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről

1

 

*

Tájékoztatás az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv hatálybalépésének időpontjáról

1

 

*

Értesítés az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a csendes-óceáni államok közötti átmeneti partnerségi megállapodás ideiglenes alkalmazásáról

2

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 827/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a 974/98/EK rendeletnek az euro Litvániában való bevezetése tekintetében történő módosításáról

3

 

*

A Bizottság 828/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. július 30.) a fogyasztóknak az élelmiszerek gluténmentessége vagy csökkentett gluténtartalma tekintetében nyújtott tájékoztatásra vonatkozó követelményekről ( 1 )

5

 

*

A Bizottság 829/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. július 30.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról és helyesbítéséről ( 1 )

9

 

*

A Bizottság 830/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. július 30.) a kötőelemek és részeikre alkalmazandó jelenlegi dömpingellenes intézkedések tárgyát képező termékkör és az új exportőrre vonatkozó vizsgálat kérelmeiről, valamint a lehetséges visszatérítési kötelezettség nyújtásáról vagy a bizonyos esetekben a vám elengedéséről szóló 1890/2005/EK tanácsi rendelet, 2/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelet és 205/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelet módosításáról

16

 

 

A Bizottság 831/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. július 30.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

24

 

 

A Bizottság 832/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. július 30.) a 416/2014/EU végrehajtási rendelettel megnyitott, az egyes Ukrajnából származó gabonafélékre vonatkozó vámkontingens keretében behozatali engedély kibocsátása érdekében benyújtott kérelmekre alkalmazandó elosztási együttható megállapításáról

27

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2014/509/EU

 

*

A Tanács határozata (2014. július 23.) az euro Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

29

 

 

2014/510/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2014. július 29.) a bételbors-levélből (Piper betle) készült vagy azt tartalmazó élelmiszerek Bangladesből történő behozatalának ideiglenes felfüggesztéséről szóló 2014/88/EU végrehajtási határozatnak az alkalmazási időszak tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2014) 5327. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

33

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a 37/2010/EU rendeletnek a kabergolin hatóanyag tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. június 14-i 677/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelethez ( HL L 180., 2014.6.20. )

35

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

31.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 228/1


Tájékoztatás az Európai Unió és a Marokkói Királyság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló, az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti jegyzőkönyv hatálybalépéséről

A 2013. november 18-i aláírást követően a Marokkói Királyság és az Európai Unió 2013. december 16-án, illetve 2014. július 15-én értesítette egymást a jegyzőkönyv megkötéséhez szükséges belső eljárásaik befejezéséről.

A jegyzőkönyv ennek megfelelően – a 12. cikkben foglaltakkal összhangban – 2014. július 15-én hatályba lép.


31.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 228/1


Tájékoztató az Európai Unió és a Comore-szigeteki Unió között, a két fél között jelenleg hatályban lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről

A 2013. december 23-i aláírást követően a Comore-szigeteki Unió és az Európai Unió 2013. december 23-án, illetve 2014. május 14-én értesítette egymást a jegyzőkönyv megkötéséhez szükséges belső eljárásaik befejeződéséről.

A jegyzőkönyv ennek megfelelően – a jegyzőkönyv 14. cikke értelmében – 2014. május 14-én hatályba lépett.


31.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 228/1


Tájékoztatás az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv hatálybalépésének időpontjáról

A 2013. december 18-i aláírást követően az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság 2014. május 14-én, illetve június 25-én értesítette egymást a halászati partnerségi megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv megkötéséhez szükséges belső eljárások befejeződéséről (1).

A jegyzőkönyv ennek megfelelően a 16. cikkben foglaltakkal összhangban 2014. június 25-én hatályba lépett.


(1)  A jegyzőkönyvet közzétették a Hivatalos Lapban (HL L 4., 2014.1.9., 3. o.).


31.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 228/2


Értesítés az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a csendes-óceáni államok közötti átmeneti partnerségi megállapodás ideiglenes alkalmazásáról (1)

Az Európai Unió és a Fidzsi Köztársaság értesítést küldött az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a csendes-óceáni államok közötti átmeneti partnerségi megállapodás ideiglenes alkalmazásához szükséges eljárások befejezéséről, az említett megállapodás 76. cikkének (2) bekezdésével összhangban. Ennek megfelelően a megállapodás ideiglenes alkalmazása az Európai Unió és a Fidzsi Köztársaság között 2014. július 28-i hatállyal megkezdődik.


(1)  HL L 272., 2009.10.16., 1. o.


RENDELETEK

31.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 228/3


A TANÁCS 827/2014/EU RENDELETE

(2014. július 23.)

a 974/98/EK rendeletnek az euro Litvániában való bevezetése tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 140. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére,

mivel:

(1)

Az euro bevezetéséről szóló 974/98/EK tanácsi rendelet (1) rendelkezik azon tagállamok valutájának az euróval történő felváltásáról, amelyek teljesítették az euro bevezetésének feltételeit, amikor a Közösség a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszába lépett.

(2)

A 2003. évi csatlakozási okmány 4. cikkének megfelelően Litvánia az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: a Szerződés) 139. cikkének (1) bekezdése szerinti eltérésben részesülő tagállam.

(3)

Az euro Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről szóló, 2014. július 23-i 2014/509/EU tanácsi határozat (2) szerint Litvánia teljesíti az euro bevezetéséhez szükséges feltételeket, és a Litvániára vonatkozó eltérést 2015. január 1-jei hatállyal meg kell szüntetni.

(4)

Az euro litvániai bevezetéséhez Litvániára is ki kell terjeszteni a 974/98/EK rendeletnek az euro bevezetésével kapcsolatos rendelkezéseit.

(5)

Litvánia nemzeti euro-átállási tervében az szerepel, hogy az eurobankjegyek és -érmék attól a naptól minősülnek törvényes fizetőeszköznek Litvániában, amelyen az euro Litvánia valutájává válik. Az euro bevezetésének és a készpénzcserének az időpontja tehát egyaránt 2015. január 1.„Fokozatos kivonási időszak” alkalmazására nem kerül sor.

(6)

A 974/98/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 974/98/EK rendelet melléklete a következő sorral egészül ki a táblázatban a Lettországra és a Luxemburgra vonatkozó bejegyzések között:

„Litvánia

2015. január 1.

2015. január 1.

nem”

2. cikk

Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. július 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. GOZI


(1)  A Tanács 1998. május 3-i 974/98/EK rendelete az euro bevezetéséről (HL L 139., 1998.5.11., 1. o.).

(2)  Lásd e Hivatalos Lap 29. oldalát.


31.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 228/5


A BIZOTTSÁG 828/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. július 30.)

a fogyasztóknak az élelmiszerek gluténmentessége vagy csökkentett gluténtartalma tekintetében nyújtott tájékoztatásra vonatkozó követelményekről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló, 2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (3) bekezdésének d) pontjára,

mivel:

(1)

A gluténérzékeny személyek állandó gluténintoleranciában szenvednek. A búza (vagyis minden Triticum fajta, például a durumbúza, a tönköly és a khorasan búza), a rozs és az árpa olyan gabonafélék, amelyekről tudományosan kimutatták, hogy glutént tartalmaznak. Az e gabonákban található glutén káros hatást gyakorolhat a gluténérzékenyek egészségére, ezért e gabonákat ők nem fogyaszthatják.

(2)

A fogyasztóknak az élelmiszerek gluténmentességére vagy csökkentett gluténtartalmára vonatkozóan nyújtott tájékoztatás segítséget nyújt a gluténérzékenyek számára a megfelelő élelmiszerek kiválasztásában, és lehetővé teszi, hogy otthonukban vagy azon kívül változatos étrendet kövessenek.

(3)

A 41/2009/EK bizottsági rendelet (2) harmonizált szabályokat állapít meg az élelmiszerek gluténmentessége („gluténmentes”) vagy csökkentett gluténtartalma („nagyon alacsony gluténtartalmú”) tekintetében a fogyasztóknak nyújtott tájékoztatás vonatkozásában. Az említett rendeletben foglalt szabályok tudományos adatokon alapulnak, és biztosítják, hogy a fogyasztók számára az élelmiszerek gluténmentessége vagy csökkentett gluténtartalma tekintetében nyújtott tájékoztatás a sokfélesége révén ne legyen megtévesztő vagy zavaró.

(4)

A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló jogszabályok felülvizsgálatának összefüggésében a 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3)2016. július 20-tól hatályon kívül helyezi a 41/2009/EK rendeletet. Biztosítani kell, hogy az említett időpontot követően az élelmiszerek gluténmentessége vagy csökkentett gluténtartalma tekintetében nyújtott információ az 1169/2011/EU rendelet 36. cikkének (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a vonatkozó tudományos adatokon alapuljon, továbbá, hogy a tájékoztatás módja egységes legyen annak érdekében, hogy ne idézhesse elő a fogyasztók megtévesztését, vagy ne legyen számukra zavart keltő. Ezért az Unióban fenn kell tartani az élelmiszer-ipari vállalkozók által az élelmiszerek gluténmentessége vagy csökkentett gluténtartalma tekintetében nyújtott tájékoztatásra vonatkozó követelmények alkalmazásának egységes feltételeit, az említett feltételeknek pedig a 41/2009/EK rendeleten kell alapulniuk.

(5)

Egyes élelmiszerekben a glutént tartalmazó egy vagy több összetevő gluténtartalmát a gyártás, az előkészítés és/vagy a feldolgozás útján csökkentik, vagy a glutént tartalmazó összetevőt más, természetes módon gluténmentes összetevővel helyettesítik. Más élelmiszerek kizárólag természetesen gluténmentes összetevőkből készülnek.

(6)

A glutén eltávolítása a glutént tartalmazó gabonákból jelentős technikai nehézséget okoz és komoly gazdasági ráfordítást igényel, ezért ilyen gabonák felhasználásával nehéz teljesen gluténmentes élelmiszereket gyártani. Ennek következtében számos, a piacon jelen lévő élelmiszer, amelyet különleges eljárással úgy állítanak elő, hogy a benne levő egy vagy több, gluténtartalmú összetevő gluténtartalmát csökkentik, tartalmazhat kis mennyiségű gluténmaradékot.

(7)

A gluténérzékenyek többségének étrendje tartalmazhat zabot, anélkül, hogy ez az egészségükre kedvezőtlen hatást fejtene ki. E kérdés jelenleg tudományos tanulmányok és kutatások tárgyát képezi. Komoly gondot jelent azonban a zabnak a búzával, rozzsal vagy árpával történő szennyeződése a gabona betakarítása, szállítása, raktározása vagy feldolgozása során. Ezért a zabot tartalmazó termékek gluténszennyezettségének kockázatát figyelembe kell venni az érintett élelmiszerekre vonatkozó információk élelmiszer-ipari vállalkozók általi feltüntetése kapcsán.

(8)

Egyes gluténérzékenyek képesek lehetnek tolerálni egy adott, korlátozott tartományon belül különböző, kis mennyiségű glutént. Annak érdekében, hogy a piacon mindenki hozzáférhessen az igényeinek és érzékenységi szintjének megfelelő élelmiszer-választékhoz, lehetővé kell tenni e korlátozott tartományon belül, különböző mennyiségű glutént tartalmazó termékkínálatot. Fontos azonban, hogy a különböző termékeket megfelelő módon jelöljék annak biztosítása érdekében, hogy a gluténintoleranciában szenvedők – a tagállamok tájékoztató kampányainak segítségével – megfelelően használják azokat.

(9)

Lehetővé kell tenni, hogy az olyan élelmiszerek esetében, amelyek glutént tartalmazó egy vagy több összetevőjének gluténtartalmát gyártás, előkészítés és/vagy feldolgozás útján csökkentették, vagy amelyekben a glutént tartalmazó összetevőt más, természetes módon gluténmentes összetevővel helyettesítették, az e rendeletben foglalt rendelkezéseknek megfelelően feltüntethető legyen a termék gluténmentes voltára („gluténmentes”) vagy a csökkentett gluténtartalomra („nagyon alacsony gluténtartalmú”) vonatkozó jelzés. Emellett lehetővé kell tenni olyan kijelentés feltüntetését az érintett élelmiszeren, amely tájékoztatja a fogyasztókat arról, hogy az adott élelmiszert kifejezetten gluténérzékenyeknek szánják.

(10)

A természetes módon gluténmentes termékek esetében lehetővé kell tenni olyan jelölés feltüntetését, amely jelzi a gluténmentességet, az e rendeletben foglalt rendelkezéseknek megfelelően, amennyiben az 1169/2011/EU rendeletben a tisztességes tájékoztatási gyakorlatokra vonatkozó általános feltételek teljesülnek. Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatás mindenekelőtt nem tévesztheti meg a fogyasztókat, azt sugallva, hogy az adott élelmiszer különleges tulajdonságokkal rendelkezik, ha a szóban forgó tulajdonságokkal valójában minden hasonló élelmiszer rendelkezik.

(11)

A 2006/141/EK bizottsági irányelv (4) az anyatej-helyettesítő tápszerek és anyatej-kiegészítő tápszerek előállítása során tiltja a gluténtartalmú összetevők használatát. Ezért az e termékekkel kapcsolatos tájékoztatásban meg kell tiltani a „nagyon alacsony gluténtartalmú”, valamint a „gluténmentes” kijelentések használatát, hiszen e rendelet értelmében ezek a kijelentések a 100 mg/kg, illetve 20 mg/kg mennyiséget meg nem haladó gluténtartalom megjelölésére szolgálnak.

(12)

A gluténérzékenyek különleges táplálkozási igényeinek kielégítésére szánt élelmiszerekről szóló Codex-szabványt (5) megfelelő módon figyelembe kell venni e rendelet alkalmazásában.

(13)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatály és tárgy

Ez a rendelet a fogyasztóknak az élelmiszerek gluténmentességére vagy csökkentett gluténtartalmára vonatkozóan nyújtott tájékoztatás követelményeire vonatkozik.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a)   „glutén”: búzában, rozsban, árpában, zabban és ezek keresztezett változataiban, valamint származékaiban megtalálható fehérjefrakció, amellyel szemben bizonyos személyek intoleranciát mutatnak, és amely vízben és 0,5 M nátrium-klorid-oldatban egyaránt oldhatatlan;

b)   „búza”: valamennyi Triticum fajta.

3. cikk

A fogyasztók tájékoztatása

(1)   Amennyiben az élelmiszerek gluténmentességére vagy csökkentett gluténtartalmára vonatkozó kijelentésekkel tájékoztatják a fogyasztókat, kizárólag a mellékletben foglalt kijelentések használhatók az ott megállapított feltételek mellett.

(2)   Az (1) bekezdésben említett, élelmiszerrel kapcsolatos tájékoztatást a következő kijelentések kísérhetik: „gluténérzékenyek is fogyaszthatják” vagy „coeliakiában szenvedők is fogyaszthatják”.

(3)   Az (1) bekezdésben említett, élelmiszerrel kapcsolatos tájékoztatást a következő kijelentések kísérhetik: „kifejezetten gluténérzékenyek számára készült” vagy „kifejezetten coeliakiában szenvedők számára készült”, amennyiben az élelmiszert kifejezetten úgy gyártották, készítették elő és/vagy dolgozták fel, hogy:

a)

az élelmiszer glutént tartalmazó egy vagy több összetevőjének gluténtartalmát csökkentették;

b)

a glutént tartalmazó összetevőt más, természetes módon gluténmentes összetevővel helyettesítették.

4. cikk

Anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek

A 2006/141/EK irányelvben meghatározott anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek esetében tilos az élelmiszerek gluténmentességére vagy csökkentett gluténtartalmára vonatkozó tájékoztatás nyújtása.

5. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2016. július 20-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. július 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 304., 2011.11.22., 18. o.

(2)  A Bizottság 2009. január 20-i 41/2009/EK rendelete a gluténérzékenyeknek szánt élelmiszerek összetételéről és címkézéséről (HL L 16., 2009.1.21., 3. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 12-i 609/2013/EU rendelete a csecsemők és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről, továbbá a 92/52/EGK tanácsi irányelv, a 96/8/EK, az 1999/21/EK, a 2006/125/EK és a 2006/141/EK bizottsági irányelv, a 2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 41/2009/EK és a 953/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 181., 2013.6.29., 35. o.).

(4)  A Bizottság 2006. december 22-i 2006/141/EK irányelve az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekről, valamint az 1999/21/EK irányelv módosításáról (HL L 401., 2006.12.30., 1. o.).

(5)  CODEX STAN 118-1979.


MELLÉKLET

Az élelmiszerek gluténmentességére vagy alacsony gluténtartalmára vonatkozó, megengedett kijelentések és ezek használatának feltételei

A.   Általános követelmények

GLUTÉNMENTES

A „gluténmentes” kijelentés csak abban az esetben használható, ha az élelmiszer a végső fogyasztónak értékesített formájában legfeljebb 20 mg/kg glutént tartalmaz.

NAGYON ALACSONY GLUTÉNTARTALMÚ

A „nagyon alacsony gluténtartalmú” kijelentés csak abban az esetben használható, ha az élelmiszer – amely egy vagy több, búzából, rozsból, árpából, zabból vagy ezek keresztezett változataiból származó összetevőből áll, vagy ilyen összetevőt tartalmaz, amelyet különleges eljárással úgy állítottak elő, hogy a gluténtartalmat csökkentsék – a végső fogyasztó számára értékesített formájában legfeljebb 100mg/kg glutént tartalmaz.

B.   A zabot tartalmazó élelmiszerre vonatkozó kiegészítő követelmények

A gluténmentesként vagy nagyon alacsony gluténtartalmúként megjelölt élelmiszerekben csak olyan zab használható, amelynek termesztése, előkészítése és/vagy feldolgozása során kifejezetten kerülték a búzával, rozzsal, árpával vagy ezek keresztezett változataival való szennyeződést, és amelynek gluténtartalma legfeljebb 20 mg/kg.


31.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 228/9


A BIZOTTSÁG 829/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. július 30.)

a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról és helyesbítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (2) és (3) bekezdésére, valamint 38. cikke d) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1235/2008/EK bizottsági rendelet (2) III. melléklete meghatározza azon harmadik országok jegyzékét, amelyek a mezőgazdasági termékek ökológiai termelése tekintetében a 834/2007/EK rendeletben meghatározott termelési rendszerekkel és ellenőrzési intézkedésekkel egyenértékűnek elismert termelési rendszereket és ellenőrzési intézkedéseket alkalmaznak.

(2)

Svájc 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (2) bekezdése szerinti elismerése jelenleg a feldolgozott, élelmiszernek és takarmánynak szánt mezőgazdasági termékekre vonatkozik, az élesztő kivételével. A svájci hatóságok kérelmet nyújtottak be a Bizottsághoz arra vonatkozóan, hogy az ökológiai élesztő tekintetében is ismerje el az egyenértékűséget. A kérelemmel együtt benyújtott információk vizsgálata és a svájci hatóságok által szolgáltatott további információk arra engedtek következtetni, hogy az említett országban az ökológiai élesztő termelésére és ellenőrzésére vonatkozó szabályok egyenértékűek a 834/2007/EK rendeletben és a 889/2008/EK bizottsági rendeletben (3) megállapított szabályokkal. Ebből következően Svájc termelési rendszerei és ellenőrzési intézkedései egyenértékűségi elismerésének a feldolgozott, élelmiszernek szánt mezőgazdasági termékek tekintetében az ökológiai élesztőre is ki kell terjednie.

(3)

Új-Zéland 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (2) bekezdése szerinti elismerése jelenleg a feldolgozott, élelmiszernek és takarmánynak szánt mezőgazdasági termékekre vonatkozik, a bor és az élesztő kivételével. Az új-zélandi hatóságok kérelmet nyújtottak be a Bizottsághoz arra vonatkozóan, hogy az ökológiai borok tekintetében is ismerje el az egyenértékűséget. A kérelemmel együtt benyújtott információk vizsgálata és az új-zélandi hatóságok által szolgáltatott további információk arra engedtek következtetni, hogy az említett országban az ökológiai bor termelésére és ellenőrzésére vonatkozó szabályok egyenértékűek a 834/2007/EK rendeletben és a 889/2008/EK rendeletben megállapított szabályokkal. Ebből következően Új-Zéland termelési rendszerei és ellenőrzési intézkedései egyenértékűségi elismerésének a feldolgozott, élelmiszernek szánt termékek tekintetében az ökológiai borra is ki kell terjednie.

(4)

Új-Zéland arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy az illetékes hatósága, az egyik ellenőrző szerve és a tanúsítványok kiállításáért felelős szerve megváltozott. Ezt a változást bele kell foglalni az 1235/2008/EK rendelet III. mellékletébe.

(5)

Az 1235/2008/EK rendelet IV. melléklete megállapítja azon illetékes ellenőrző szervek és ellenőrző hatóságok jegyzékét, amelyek az egyenértékűség tekintetében harmadik országokban ellenőrzéseket végezhetnek és tanúsítványokat állíthatnak ki.

(6)

A Bizottság megvizsgálta az 1235/2008/EK rendelet IV. mellékletében szereplő jegyzékbe való felvétel iránt 2013. október 31-ig benyújtott kérelmeket. A beérkezett információk összességének vizsgálatát követően az idevágó követelményeknek megfelelő ellenőrző szerveket és ellenőrző hatóságokat indokolt felvenni a szóban forgó jegyzékbe.

(7)

A „LibanCert” szerepel az 1235/2008/EK rendelet IV. mellékletében. Azonban nem értesítette a Bizottságot sem a 834/2007/EK rendelet 33. cikke (3) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdésében említett akkreditációs szervre vonatkozó releváns információkról, sem az 1235/2008/EK rendelet 12. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említettek szerint technikai dokumentációjának bármely változásáról. A „LibanCert” által 2013-ban küldött éves jelentésből továbbá az derült ki, hogy nem felelt meg az 1235/2008/EK rendelet IV. mellékletében foglalt előírásoknak. A „LibanCert” felszólítást kapott a Bizottságtól, hogy tisztázza a fenti kérdéseket, azonban a megállapított határidőn belül nem válaszolt a felszólításra. A Bizottság rendelkezésére álló információk szerint a „LibanCert” megszüntette tevékenységét. Ezért a IV. mellékletben szereplő jegyzékből törlendő.

(8)

A 355/2014/EU végrehajtási rendelettel (4) módosított 1235/2008/EK rendelet IV. melléklete egy harmadik ország „Abcert AG” nevű ellenőrző szervének kódszáma esetében egy hibát tartalmaz, valamint hibásan az „IMO Swiss AG” szerepel a helyes „IMOswiss AG” név helyett.

(9)

Az 1235/2008/EK rendelet III. és IV. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani és helyesbíteni kell.

(10)

A jogbiztonság érdekében az „Abcert AG”-re és az „IMOswiss AG”-re vonatkozó helyesbített rendelkezéseket a 355/2014/EU végrehajtási rendelet hatálybalépésének napjától kell alkalmazni.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az ökológiai termeléssel foglalkozó szabályozási bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1235/2008/EK rendelet III. melléklete e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Az 1235/2008/EK rendelet IV. mellékletét e rendelet II. melléklete szerint módosítani és helyesbíteni kell.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

A II. melléklet 1. és 5. a) pontja 2014. április 12-től alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. július 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 189., 2007.7.20., 1. o.

(2)  A Bizottság 2008. december 8-i 1235/2008/EK rendelete a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról (HL L 334., 2008.12.12., 25. o.).

(3)  A Bizottság 2008. szeptember 5-i 889/2008/EK rendelete az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról (HL L 250., 2008.9.18., 1. o.)

(4)  A Bizottság 2014. április 8-i 355/2014/EU végrehajtási rendelete a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról (HL L 106., 2014.4.9., 15. o.).


I. MELLÉKLET

Az 1235/2008/EK rendelet III. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A Svájcra vonatkozó bejegyzés 1. „Termékkategóriák” pontjából a „Feldolgozott, élelmiszerként való felhasználásra szánt mezőgazdasági termékek” sorban a 2. lábjegyzetet el kell hagyni.

2.

Az Új-Zélandra vonatkozó bejegyzés a következőképpen módosul:

a)

Az 1. „Termékkategóriák” pontban a „Feldolgozott, élelmiszerként való felhasználásra szánt mezőgazdasági termékek” sorban a 2. lábjegyzet helyébe a következő lábjegyzet lép:

„(2)

Az élesztő nem tartozik ebbe a kategóriába.”

b)

a 4. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.

Illetékes hatóság: Elsődleges Iparágak Minisztériuma (MPI)

http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/”

c)

Az 5. pontban az NZ-BIO-001-re vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

„NZ-BIO-001

Elsődleges Iparágak Minisztériuma (MPI)

http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/”

d)

a 6. pont helyébe a következő szöveg lép:

Tanúsítványt kibocsátó szerv: Elsődleges Iparágak Minisztériuma (MPI)”


II. MELLÉKLET

Az 1235/2008/EK rendelet IV. mellékletét a következőképpen kell módosítani és helyesbíteni:

1.

A 3. pontban az „Abcert AG”-ra vonatkozó bejegyzésben a Moldovára vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

„Moldova

MD-BIO-137

x

—”

2.

A „CCPB Srl”-re vonatkozó bejegyzés a következőképpen módosul:

a)

a 3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.

Az érintett harmadik országok, kódszámok és termékkategóriák:

Harmadik ország

Kódszám

Termékkategória

 

 

A

B

C

D

E

F

Kína

CN-BIO-102

x

x

Egyiptom

EG-BIO-102

x

x

x

Irak

IQ-BIO-102

x

Libanon

LB-BIO-102

x

x

x

Marokkó

MA-BIO-102

x

x

Fülöp-szigetek

PH-BIO-102

x

x

San Marino

SM-BIO-102

x

x

x

Szíria

SY-BIO-102

x

Tunézia

TN-BIO-102

x

Törökország

TR-BIO-102

x

x

x

—”

b)

a 4. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.

Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek, a bor és a III. mellékletben szereplő termékek”

3.

A „Control Union Certifications”-re vonatkozó bejegyzés 3. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„3.

Az érintett harmadik országok, kódszámok és termékkategóriák:

Harmadik ország

Kódszám

Termékkategória

 

 

A

B

C

D

E

F

Afganisztán

AF-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Albánia

AL-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Bermuda

BM-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Bhután

BT-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Brazília

BR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Burma/Mianmar

MM-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kambodzsa

KH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kanada

CA-BIO-149

x

Kína

CN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kolumbia

CO-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Costa Rica

CR-BIO-149

x

x

x

Elefántcsontpart

CI-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Dominikai Köztársaság

DO-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Ecuador

EC-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Egyiptom

EG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Etiópia

ET-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Ghána

GH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Guinea

GN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Honduras

HN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Hongkong

HK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

India

IN-BIO-149

x

x

x

x

Indonézia

ID-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Irán

IR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Izrael

IL-BIO-149

x

x

x

Japán

JP-BIO-149

x

x

x

Dél-Korea

KR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kirgizisztán

KG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Laosz

LA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

MK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Malajzia

MY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Mali

ML-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Mauritius

MU-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Mexikó

MX-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Moldova

MD-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Mozambik

MZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Nepál

NP-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Nigéria

NG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Pakisztán

PK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Megszállt palesztin területek

PS-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Panama

PA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Paraguay

PY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Peru

PE-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Fülöp-szigetek

PH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Ruanda

RW-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Szerbia

RS-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Sierra Leone

SL-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Szingapúr

SG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Dél-Afrika

ZA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Srí Lanka

LK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Svájc

CH-BIO-149

x

Szíria

SY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Tanzánia

TZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Thaiföld

TH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kelet-Timor

TL-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Törökország

TR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Uganda

UG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Ukrajna

UA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Egyesült Arab Emírségek

AE-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Amerikai Egyesült Államok

US-BIO-149

x

Uruguay

UY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Üzbegisztán

UZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Vietnam

VN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Zambia

ZN-BIO-149

x

x

x

x

x

x”

4.

Az „IBD Certifications Ltd”-re vonatkozó bejegyzés 3. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„3.

Az érintett harmadik országok, kódszámok és termékkategóriák:

Harmadik ország

Kódszám

Termékkategória

 

 

A

B

C

D

E

F

Brazília

BR-BIO-122

x

x

x

x

x

Kína

CN-BIO-122

x

x

x

Mexikó

MX-BIO-122

x

x

—”

5.

Az „IMO Swiss AG”-ra vonatkozó bejegyzés a következőképpen módosul:

a)

az „IMO Swiss AG” név helyébe az „IMOswiss AG” név lép;

b)

a 4. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.

Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és a III. mellékletben szereplő termékek”;

6.

A „LibanCert”-re vonatkozó bejegyzés törlésre kerül.


31.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 228/16


A BIZOTTSÁG 830/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. július 30.)

a kötőelemek és részeikre alkalmazandó jelenlegi dömpingellenes intézkedések tárgyát képező termékkör és az új exportőrre vonatkozó vizsgálat kérelmeiről, valamint a lehetséges visszatérítési kötelezettség nyújtásáról vagy a bizonyos esetekben a vám elengedéséről szóló 1890/2005/EK tanácsi rendelet, 2/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelet és 205/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésére, valamint 11. cikkének (3), (5) és (6) bekezdésére,

mivel:

A.   AZ ELJÁRÁS

1.   Hatályos intézkedések

(1)

Az 1890/2005/EK tanácsi rendelettel (2) (a továbbiakban: eredeti rendelet) a Tanács végleges dömpingellenes vámot (a továbbiakban: az eredeti intézkedések) vetett ki a Kínai Népköztársaságból, Indonéziából, Tajvanból, Thaiföldről és Vietnamból származó, rozsdamentes acélból készült egyes kötőelemek és részeik behozatalára (a továbbiakban: kötőelemek és részeik).

(2)

Az 1225/2009/EK rendelet (a továbbiakban: alaprendelet) 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot (a továbbiakban: hatályvesztési felülvizsgálat) követően, amelyek a Kínai Népköztársaságból és Tajvanról származó behozatalát illetően bevezetett intézkedésekre korlátozódtak, a Kínai Népköztársaság esetében 11,4 %-tól 27,4 %-ig, Tajvan esetében pedig 8,8 %-tól 23,6 %-ig terjedő eredeti intézkedéseket a 2/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelet (3) (a továbbiakban: a hatályvesztési felülvizsgálatról szóló rendelet) meghosszabbította.

(3)

Az alaprendelet 13. cikkének (3) bekezdésén alapuló kijátszást vizsgáló eljárás eredményeként (a továbbiakban: kijátszást vizsgáló eljárás) a Tanács 2013/205/EU végrehajtási rendelete (4) értelmében a Kínai Népköztársaságból származó minden más vállalatra alkalmazandó végleges dömpingellenes vámot kiterjesztették a Fülöp-szigeteken feladott kötőelemek és részeik behozatalára függetlenül attól, hogy azokat a Fülöp-szigetekről származóként jelentették-e be.

2.   Időközi felülvizsgálat megindítása

(4)

Egy tajvani exportáló gyártó, a Sheh Kai Precision Co., Ltd, (a továbbiakban: kérelmező) az alaprendelet 11. cikkének (3) bekezdésével összhangban egy részleges időközi felülvizsgálat iránti kérelmet is benyújtott. A kérelmező bizonyos típusú kötőelemek, azaz a bimetál kötőelemek kivételét kérelmezte a jelenlegi intézkedések hatálya alól az állítólagosan eltérő fizikai, kémiai és technikai jellemzői miatt.

(5)

Minthogy a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően megállapítást nyert, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre részleges időközi felülvizsgálat megindításához, az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a 2013. június 6-án az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (5) közzétett értesítéssel (a továbbiakban: értesítés felülvizsgálat megindításáról) bejelentette a Kínai Népköztársaságból és Tajvanból származó, rozsdamentes acélból készült egyes kötőelemek és részeik behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések részleges időközi felülvizsgálatának megindítását (6).

(6)

A jelenlegi felülvizsgálat a termékkör vizsgálatára korlátozódik annak tisztázása érdekében, hogy a rozsdamentes acélcsavarok egyes termékfajtái, különösen a bimetál kötőelem, az eredeti intézkedések hatálya alá tartoznak-e, ahogy azt meghosszabbították és kiegészítették.

3.   A vizsgálatban érintett felek

(7)

A Bizottság tájékoztatta a felülvizsgálat kezdeményezéséről az ismert uniós gyártókat és egyesületeiket, az importőröket és felhasználókat, az exportáló országok képviselőit, valamint az összes ismert kínai és tajvani gyártót.

(8)

A Bizottság tájékoztatást kért minden fent említett féltől és az értesítésben megadott határidőn belül jelentkező többi féltől. A Bizottság ezen kívül lehetőséget biztosított az érdekelt feleknek arra, hogy írásban észrevételeket tegyenek, illetve meghallgatást kérjenek.

(9)

Tizenhárom tajvani exportáló gyártó, egy kínai exportáló gyártó, egy uniós gyártó, hét importőr és egy felhasználó küldte vissza a kérdőívet.

(10)

Ezenkívül az uniós gyártókat képviselő egyesület – az eredeti vizsgálat és a hatályvesztési felülvizsgálat panaszosai – megerősítette, hogy az uniós vállalatok egyike sem gyárt bimetál kötőelemet és ezáltal nincs véleményük a bimetál kötőelem jellemzőiről.

(11)

Az eredeti vizsgálatból ismert további hat európai gyártó egyesülete se nyújtott be információt.

(12)

A vizsgálat alatt nem rendeltek el meghallgatásokat.

4.   Ellenőrző látogatások

(13)

A Bizottság összegyűjtötte és ellenőrizte az összes szükségesnek ítélt információt. A következő vállalatok telephelyén került sor ellenőrző látogatásra:

Uniós gyártó:

Reisser Schraubentechnik GmbH, Ingelfingen-Criesbach, Németország

Uniós importőr:

Till and Whitehead Ltd., Cheltenham, Egyesült Királyság

Tajvani exportáló gyártók:

Sheh Kai Precision Co., Ltd, Kaohsiung, Tajvan

Metalink Precision Industries Co., Ltd, Kaohsiung, Tajvan

Sun Through Industrial Co., Ltd, Hemei Township, Tajvan

B.   AZ ÉRINTETT TERMÉK ÉS A FELÜLVIZSGÁLAT TÁRGYÁT KÉPEZŐ TERMÉK

(14)

Az érintett termék, a hatályvesztési felülvizsgálatról szóló rendelet 1. cikke (1) bekezdésében meghatározottak alapján, a jelenleg a 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 és 7318 15 70 KN-kód alá tartozó a Kínai Népköztársaságból és Tajvanból származó rozsdamentes acélból készült egyes kötőelemek és részeik.

(15)

A felülvizsgálati kérelemében a kérelmező a rozsdamentes acélból készült egyes kötőelemek és részeik kivételét kérte a jelenleg alkalmazandó dömpingellenes intézkedések hatálya alól. A felülvizsgálati kérelemben szereplő, kivenni kívánt terméket a kérelmező a következőképp határozta meg: „jelenleg az ex 7318 14 10 KN-kód alá besorolt, olyan bimetál önfúró és önmetsző csavarok, melyek szára és feje rozsdamentes acélból, hegye pedig szénacélból készült, és ez utóbbi lehetővé teszi, hogy a csavar maga fúrja ki saját furatát, és alakítsa ki menetét a keményacél fémben”.

(16)

Az együttműködő importőrök egyike azt állította, hogy a Bizottságnak nem a bimetál kötőelem, illetve a rozsdamentes acélból készült egyes kötőelemek és részeik között kellett volna különbséget tenni, hanem az önfúró és önmetsző kötőelemek között azzal a céllal, hogy az önmetsző kötőelemeket kivegyék a dömpingellenes intézkedések tárgyát képező termékkörből, tekintet nélkül arra, hogy bimetál kötőelem vagy kötőelemek és részeik.

(17)

A felülvizsgálat célja, amint azt a kérelmező jelezte a beadott kérelemben, és mint ahogy a felülvizsgálat megindításáról szóló értesítés (1) bekezdésének 4. pontja által kifejezetten megemlített, hogy a bimetál önfúró és önmetsző csavarokat kivegyék-e a jelenleg dömpingellenes intézkedések tárgyát képező termékkörből. Az állítást ezért elutasították.

(18)

Ugyanakkor a Bizottság figyelembe vette az önfúró és önmetsző kötőelemek közti különbségeket. Ezek szerepelnek a kérelmező által nyújtott meghatározás módosításában és a (15) preambulumbekezdésben említettek közt, amint azt a (19) preambulumbekezdés is tükrözi.

(19)

A felülvizsgálat érdekében a bimetál kötőelem meghatározása a következő: bimetál önmetsző csavarok, melyek szára és feje rozsdamentes acélból, hegye és fő menetei pedig szénacélból készült, mely utóbbi elemek össze vannak hegesztve, lehetővé téve, hogy a csavar maga fúrja ki saját furatát, és alakítsa ki menetét a keményacél fémben; valamint bimetál önfúró csavarok, melyek szára és feje rozsdamentes acélból, és fő menetei pedig szénacélból készült, mely utóbbi elemek össze vannak hegesztve, lehetővé téve, hogy a csavar maga alakítsa ki menetét a keményacél fémben; mindkét termék jelenleg az ex 7318 14 10 KN-kód alá tartozik.

(20)

A bimetál kötőelemek meglehetősen új termékek a piacon, melyeket abból a célból fejlesztettek ki, hogy egy kötőelemben egyesítsék a szén- és a rozsdamentes acél legfőbb tulajdonságait, vagyis a szénacél keménységét és a rozsdamentes acél korrózióval szembeni ellenállását. A bimetál kötőelemeket egy szénacél rész rozsdamentes acél részhez történő hegesztésével hozzák létre, és ennek következményeként egy önfúró és/vagy önmetsző kötőelemet kapunk, melynek hegye és fő menetei (önmetsző kötőelemek esetében csak a fő menetek, mivel nincs hegye) szénacélból készült, míg a szár a további menetekkel és a fej rozsdamentes acélból áll.

(21)

Az effajta bimetál kötőelemek képesek áthatolni még a 25 mm-nél is vastagabb fémlemezeken anélkül, hogy előfúrni kellene, míg a rendes kötőelemek és részeik legfeljebb csak 3 mm vastagságú fémlemezeken képesek áthatolni. Ugyanakkor a bimetál kötőelemek megtartják a korrózióval szembeni ellenállásukat és ezért alkalmasak a kültéri használatra, úgy mint ablakok és tetők, valamint vegyileg agresszív közegekben, mint például az uszodák és bizonyos gyárak esetében.

C.   A VIZSGÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSAI

Módszertan

(22)

Mind az eredeti vizsgálat, mind pedig a hatályvesztési felülvizsgálat alatt a bimetál kötőelem nem volt megkülönböztetve a kötőelemek és részeiktől. Másként fogalmazva, csak a kötőelemekhez alapanyagként felhasznált különböző típusú rozsdamentes acélról gyűjtöttek információt és nem pedig olyan kötőelemekről, melyek rozsdamentes és szénacélt is tartalmaztak nyersanyagként.

(23)

A hatályvesztési felülvizsgálatban szereplő végleges nyilvánosságra hozatalt követően az egyik érdekelt fél úgy vélte, hogy nem szabad kiterjeszteni a termékkört a bimetál kötőelemekre a rozsdamentes acélból készült kötőelemekkel való jelentős különbségei miatt, melyek az értékesítési árak, előállítási költség, (alapanyagának) alapvető fizikai és műszaki tulajdonságai, valamint alkalmazásaikban nyilvánul meg (7). A hatályvesztési felülvizsgálatról szóló rendelet (21) preambulumbekezdésében kifejtettek szerint azonban a termékkör nem módosítható hatályvesztési felülvizsgálat keretében.

(24)

Annak felmérése érdekében, hogy a bimetál kötőelem az eredeti intézkedések hatálya alatt van-e, megvizsgálták, hogy a bimetál kötőelem és a kötőelemek és részeik ugyanolyan alapvető fizikai, kémiai és műszaki tulajdonsággal, valamint ugyanolyan végfelhasználással rendelkeznek-e. Ebben a tekintetben szintén megvizsgálták a két kötőelemtípus felcserélhetőségét és azoknak versenyben állását.

Alapvető fizikai, kémiai és műszaki jellemzők

Fizikai jellemzők

(25)

A bimetál kötőelem és a kötőelemek és részeik közti legfőbb különbség azt, hogy a bimetál kötőelem két különböző fajta összehegesztett acélból készül, míg a standard kötőelemeket és részeiket egy darab rozsdamentes acélhuzalból vágják és alakítják ki. A bimetál kötőelem esetében a három-négy fő menet és a fúróhegy szénacélból áll, míg a feje és szára rozsdamentes acélból készül.

(26)

Hacsak nem alkalmaznak speciális festékanyagot, a bimetál kötőelem rozsdamentes acél és szénacél részét vizuálisan is meg lehet különböztetni. Meg kell jegyezni, hogy a legtöbb esetben a kötőelemek festési folyamaton mennek keresztül ezáltal tovább fokozva a korrózióval szembeni ellenállásukat, és éppen ezért a kötőelemek és részeiket és a bimetál kötőelemet nem biztos, hogy szabad szemmel meg lehet különböztetni.

(27)

A bimetál kötőelem mindazonáltal mágneses tulajdonsággal rendelkezik a szénacél részében, ami fontos tulajdonsága a kötőelemek és részeiktől való megkülönböztetésben.

Műszaki jellemzők

(28)

A bimetál kötőelem képes a szénacél összetevőjének köszönhetően kemény és vastag fémlemezekbe fúrni és metszeni. A kötőelemek és részeiknek nincs meg ez a képességük a rozsdamentes acél tulajdonságai miatt.

Kémiai jellemzők

(29)

A szénacél tartalma miatt a bimetál kötőelem kémiai összetevői különböznek a kötőelemek és részeiétől, mivel az utóbbiak kizárólag rozsdamentes acélból állnak.

Következtetés

(30)

A fentiek alapján megállapítható, hogy annak ellenére, hogy a bimetál kötőelem fizikailag hasonlít a kötőelemek és részeikhez (mikor le van festve), alapvető fizikai, kémiai és műszaki jellemzői mégis különbözik a kötőelem és részeikétől.

Rendeltetés és helyettesíthetőség

(31)

A Bizottság megvizsgálta, hogy a fizikai, kémiai és műszaki jellemzők terén felismert különbségek a bimetál kötőelem és kötőelemek és részeik különböző végfelhasználásához és piaci megítéléséhez vezetnek-e.

(32)

Megállapították, hogy a bimetál kötőelemet elsősorban kültéri fém tetőfedés, fémburkolat, ablak burkolat alkalmazásakor, illetve vegyileg agresszív közegekben fellelhető beltéri rögzítések – úgy mint az uszodák és bizonyos gyárak – esetében használják. Általában a szóban forgó alkalmazások különböző vastagságú fémlemezeket igényelnek, melyeket egybe- vagy más anyagokhoz, mint például különböző összetételű szigetelő rétegekhez, kell rögzíteni. A szóban forgó alkalmazásokkor a korrózióálló kötőelemek használata nagyon fontos az ügyfelek szempontjából, ráadásul néhány esetben vagy országban jogi követelmény is.

(33)

A bimetál kötőelemet úgy alakították ki, hogy megfeleljen az effajta alkalmazásoknak azáltal, hogy képes keresztülfúrni minden fajta felületen, beleértve a vastag fémlemezeket (mint a szénacél kötőelemek) és ugyanakkor korrózióálló is (mint a rozsdamentes acélból készült egyes kötőelemek).

(34)

Az egyetlen együttműködő uniós gyártó azt állította, hogy különböző felületek egymáshoz rögzítését bimetál kötőelemmel és kötőelemek és részeikkel is el lehet érni. A vállalat szerint az egyedüli különbség a csavar behelyezésének a módja, azaz hogy ez előfúrással vagy anélkül valósul-e meg. Az előfúrás azt jelenti, hogy kezdő lépésként a lyukakat az anyagtól függően különböző fúrókkal előre kifúrják. A csavarokat külön lépésként helyezik be. Az előfúrás szükséges, amikor kötőelemek és részeiket használunk fémlemezeken. Ezen oknál fogva a vállalat úgy véli, hogy a bimetál kötőelem és a kötőelemek és részeik használata közti választás csupán a magasabb munkaerő- vagy magasabb anyagköltség közti gazdasági döntés.

(35)

A vizsgálat azonban feltárta, hogy a gyakorlatban az előfúrás módszere nem csak idő és munkaigényes, hanem bizonyos eljárások során (különösen az ablak burkolatokban) még csak nem is kivitelezhető. Ennek az az oka, hogy ez a módszer három vagy még több különböző felület előfúrását igényelné, mindegyik esetben különböző típusú fúróval, majd ezután tökéletesen egymásra kellene helyezni őket, hogy a kötőelemek és részeiket be tudják helyezni. Következésképpen ilyen esetekben a bimetál kötőelem alternatívájaként tiszta szénacél kötőelemeket használnak, nem pedig tiszta kötőelemeket és részeiket. A tiszta szénacél kötőelemes megoldás nem tesz eleget a korrózióval szembeni ellenállás követelményének.

(36)

Emellett, amikor vastagabb fémfelületek esetében végeznek előfúrást, a behelyezett kötőelemek és részeik nem lesznek képesek kialakítani a saját belső meneteiket és következésképp a húzóerő kisebb lesz mint a bimetál kötőelem (vagy szénacél kötőelemek) esetében.

(37)

A fentiek alapján a (34) preambulumbekezdésben szereplő állítást el kell utasítani.

(38)

Megállapítást nyert, hogy a fizikai, kémiai és műszaki jellemzők terén felismert különbségek hatást gyakorolnak a bimetál kötőelem végfelhasználására. A kötőelemek és részeikkel ellentétben a bimetál kötőelem meghatározott funkciót tölt be és használata egy jól meghatározott piaci szegmensre korlátozódik, mint amilyen a kültéri fémszerkezetek, ablak burkolat és vegyileg agresszív közegekben fellelhető bizonyos beltéri rögzítések piaca.

A termelési folyamatban, költségekben és árakban való különbségek.

(39)

A vizsgálat feltárta, hogy a bimetál kötőelem termelési folyamata lényegesen különbözik a kötőelemek és részeiétől, azáltal hogy számos további gyártási lépést, egyéb gépet és know-how-t iktat be. Különösen a hegesztés és az indukciós fűtés tekinthető költségesnek, egyedinek és technológiailag érzékeny gyártási lépésnek, melyek csak a bimetál kötőelem számára fontosak.

(40)

Megerősítést nyert az is, hogy a szóban forgó termelési folyamatbeli különbségek a bimetál kötőelem lényegesen magasabb gyártási költségét és árát eredményezik. A hasonló típusú bimetál kötőelem és a kötőelemek és részeik gyártási költségei közti különbségek a gyártási eljárás és a kötőelem típusától, illetve hosszától függően 40 % és 150 % között változhatnak, míg az árbeli különbségek a 400 %-ot is meghaladhatják.

(41)

A bimetál kötőelem és a kötőelemek és részeik közti jelentős árbeli (és költségbeli) különbségek azt eredményezik, hogy a bimetál kötőelemet nem alkalmazzák olyan esetekben, amikor a kötőelemek és részeiket ugyanolyan eredménnyel lehet használni, azaz a vastag fémtől eltérő kötőelem-felületeken. Ez alátámasztja a (38) preambulumbekezdés következtetését miszerint a fogyasztók teljes mértékben tisztában vannak a két kötőelem közti különbségekkel és különböző termékként tekintenek rájuk.

D.   A TERMÉKKÖRRE VONATKOZÓ KÖVETKEZTETÉSEK

(42)

A fenti megállapítások alátámasztják, hogy a bimetál kötőelem a kötőelemek és részeikhez viszonyítva eltérő fizikai, kémiai és műszaki jellemzőkkel rendelkezik, valamint hogy ezek a különbségek fontosak a bimetál kötőelem végfelhasználásában és a piaci megítélésében.

(43)

Meglehetősen korlátozott a bimetál kötőelem felcserélhetősége a kötőelemek és részeikkel, mivel a legtöbb esetben a kötőelemek és részeikkel nem ugyanazt az eredményt lehet elérni mint a bimetál kötőelemmel. A bimetál kötőelem hiányában a felhasználók inkább a szénacél kötőelemeket részesítenék előnyben. Mindemellett a kötőelemek és részeik bimetál kötőelemmel való felcserélhetőségét gátolja a két termék közti lényeges árkülönbség.

(44)

A fent említett különbségeknek megfelelően az a következtetés vonható le, hogy a bimetál kötőelem nem tartozik az eredeti vizsgálat hatálya alá és hogy az eredeti vizsgálat keretében bevezetett intézkedéseket nem kellett volna alkalmazni a bimetál kötőelem behozatalára. Következésképp az 1890/2005/EK rendelet, a 2/2012/EU és 205/2013/EU végrehajtási rendelet módosításaival az intézkedések hatályát visszamenőlegesen tisztázni kell.

E.   AZ ÚJ EXPORTŐRRE VONATKOZÓ VIZSGÁLAT

(45)

Az alaprendelet 11. cikkének (4) bekezdése alapján rendelkezni kell a hatályvesztési felülvizsgálatban az új exportőrre vonatkozó vizsgálat kérelmeiről.

F.   VISSZAMENŐLEGES ALKALMAZÁS

(46)

Mivel e felülvizsgálat a termékkör tisztázására korlátozódott és mivel nem tervezték, hogy a bimetál kötőelemet az eredeti intézkedések hatálya alá vonják, a terméket importálók bármilyen sérelmének elkerülése érdekében helyénvalónak tűnik, hogy a megállapításokat visszamenőlegesen az eredeti rendelet hatálybalépésének napjától alkalmazzák, beleértve azt a behozatalt, amelyre a 2005. május 22-e és 2005. november 19-e közötti ideiglenes vám vonatkozik.

(47)

A felülvizsgálatról szóló értesítésben a feleket kifejezetten felkérték arra, hogy ismertessék véleményüket a következtetések esetleges visszamenőleges hatásáról. Két importőr támogatását fejezte ki, valamint egyik érdekelt fél sem ellenezte a felülvizsgálat eredményeinek visszamenőleges hatályú alkalmazását.

(48)

Következésképpen az 1890/2005/EK rendelet alapján a bimetál kötőelem Unióba történő behozatalára kivetett, véglegesen beszedett ideiglenes vámokat és befizetett végleges dömpingellenes vámokat, valamint a 205/2013/EU végrehajtási rendelet által a rozsdamentes acélból készült kötőelemek és részeik Fülöp-szigeteken feladott importszállítmányaira – függetlenül attól, hogy az árut a Fülöp-szigetekről származóként jelentették-e be vagy sem – kiterjesztett 2/2012/EU végrehajtási rendelet alapján a bimetál kötőelem Unióba történő behozatalára kivetett és befizetett végleges dömpingellenes vámokat, vissza kell fizetni vagy el kell engedni. A visszafizetést vagy elengedést az alkalmazandó vámjogszabályoknak megfelelően a nemzeti vámhatóságoknál kell kérelmezni.

(49)

Ez a felülvizsgálat nem érinti azt az időpontot, amikor a 2/2012/EU rendelet az alaprendelet 11. cikkének (2) bekezdése alapján hatályát veszti.

(50)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az alaprendelet 15. cikkének (1) bekezdése értelmében létrehozott bizottság véleményével.

G.   KÖZZÉTÉTEL

(51)

Valamennyi érintett fél tájékoztatást kapott azokról a lényeges tényekről és szempontokról, amelyek a fenti következtetésekhez vezettek, és felkérték őket észrevételeik megtételére. A feleknek rendelkezésére állt egy időszak, hogy a nyilvánosságra hozatalt követően benyújtsák észrevételeiket. Nem érkezett azonban beadvány vagy észrevétel.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1890/2005/EK rendelet 1. cikkének (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„1.   Végleges dömpingellenes vám kerül kivetésre a jelenleg a 7318 12 10, ex 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 és 7318 15 70 KN-kód alá tartozó, a Kínai Népköztársaságból, Indonéziából, Tajvanból, Thaiföldről és Vietnamból származó, rozsdamentes acélból készült egyes kötőelemek és részeik behozatalára.

A bimetál kötőelemek meghatározása a következő: bimetál önmetsző csavarok, melyek szára és feje rozsdamentes acélból, hegye és fő menetei pedig szénacélból készült, mely utóbbi elemek össze vannak hegesztve, lehetővé téve, hogy a csavar maga fúrja ki saját furatát, és alakítsa ki menetét a keményacél fémben; valamint bimetál önfúró csavarok, melyek szára és feje rozsdamentes acélból, és fő menetei pedig szénacélból készült, mely utóbbi elemek össze vannak hegesztve, lehetővé téve, hogy a csavar maga alakítsa ki menetét a keményacél fémben; nem kell végleges dömpingellenes vámot kivetni egyik jelenleg az ex 7318 14 10 KN-kód alá tartozó termékre sem.”

2. cikk

A 2/2012/EU végrehajtási rendelet 1. cikke a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„1.   Végleges dömpingellenes vám kerül kivetésre a jelenleg 7318 12 10 és ex 7318 14 10 KN-kód alá tartozó rozsdamentes acélból készült egyes kötőelemek és részeik behozatalára (a 830/2014/EU (8) e végrehajtási rendelet bizottsági végrehajtási rendelet kihirdetését követő naptól érvényben levő TARIC kódok: 7318141051, 7318141059, 7318141081 és 7318141089), 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 és 7318 15 70 KN-kód alá tartozó, a Kínai Népköztársaságból és Tajvanból származó rozsdamentes acélból készült egyes kötőelemek és részeik behozatalára.

A bimetál kötőelemek meghatározása a következő: bimetál önmetsző csavarok, melyek szára és feje rozsdamentes acélból, hegye és fő menetei pedig szénacélból készült, mely utóbbi elemek össze vannak hegesztve, lehetővé téve, hogy a csavar maga fúrja ki saját furatát, és alakítsa ki menetét a keményacél fémben; valamint bimetál önfúró csavarok, melyek szára és feje rozsdamentes acélból, és fő menetei pedig szénacélból készült, mely utóbbi elemek össze vannak hegesztve, lehetővé téve, hogy a csavar maga alakítsa ki menetét a keményacél fémben; nem kell végleges dömpingellenes vámot kivetni egyik jelenleg az ex 7318 14 10 KN-kód alá tartozó termékre sem.

(8)  A Bizottság2014. július 30-i 830/2014/EU végrehajtási rendelete a kötőelemek és részeikre alkalmazandó jelenlegi dömpingellenes intézkedések tárgyát képező termékkör és az új exportőrre vonatkozó vizsgálat kérelmeiről, valamint a lehetséges visszatérítési kötelezettség nyújtásáról vagy a bizonyos esetekben a vám elengedéséről szóló 1890/2005/EK tanácsi rendelet, 2/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelet és 205/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelet módosításáról (HL L 226., 2014.7.31., 16 o.).”"

b)

a cikk a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„4.   Ha bármilyen új exportáló gyártó Tajvanban elégséges bizonyítékot szolgáltat a Bizottságnak arra vonatkozóan, hogy

a)

nem exportálta az Unióba az 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott terméket a vizsgálati időszak során (2003. július 1-jétől2004. június 30-ig);

b)

nem áll kapcsolatban azon tajvani exportőrökkel vagy gyártókkal, amelyekre az e rendelettel bevezetett intézkedéseket alkalmazni kell; valamint

c)

az érintett terméket az Unióba ténylegesen csak a vizsgálati időszak után exportálta, vagy visszavonhatatlan szerződéses kötelezettséget vállalt arra, hogy jelentős mennyiséget exportál az Unióba,

módosítható a melléklet az új exportáló gyártónak a mintába fel nem vett együttműködő vállalatok jegyzékébe történő felvételével, amely vállalatra így a 15,8 %-os súlyozott átlagos vámot kell alkalmazni.”

3. cikk

A 205/2013/EU végrehajtási rendelet 1. cikkének (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„1.   A Bizottság 830/2014/EU (9) végrehajtási rendeletének 1. cikkével módosított 2/2012/EU rendelet 2. cikkének (2) bekezdése által a kínai vállalatok tekintetében „minden más vállalatra” alkalmazandó, a Kínai Népköztársaságból származó, rozsdamentes acélból készült kötőelemek és részeik behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vám ezennel kiterjesztésre kerül a jelenleg az ex 7318 12 10, ex 7318 14 10, ex 7318 15 30, ex 7318 15 51, ex 7318 15 61 és ex 7318 15 70 KN-kódok (7318121011, 7318121091, 7318141051, 7318141081, 7318153011, 7318153061, 7318153081, 7318155111, 7318155161, 7318155181, 7318156111, 7318156161, 7318156181, 7318157011, 7318157061 és 7318157081 TARIC kódok) alá tartozó, rozsdamentes acélból készült kötőelemek és részeik Fülöp-szigeteken feladott importszállítmányaira, függetlenül attól, hogy az árut a Fülöp-szigetekről származóként jelentették-e be vagy sem. Az intézkedés alól kivételt élveznek az alább felsorolt vállalatok által előállított áruk:

Vállalat

TARIC-kiegészítő kód

Multi-Tek Fasteners Inc, Clark Freeport Zone, Pampanga, Fülöp-szigetek

B355

Rosario Fasteners Corporation, Cavite Economic Area, Fülöp-szigetek

B356

4. cikk

Az e rendelettel módosított 1890/2005/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének és a 205/2013/EU végrehajtási rendelettel kiterjesztett 2/2012/EU végrehajtási rendelet 1. cikke (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozó termékek esetében, az 1890/2005/EK végrehajtási rendelet 1. cikkének (1) bekezdése és 2. cikke alapján, valamint a 205/2013/EU végrehajtási rendelettel kiterjesztett 2/2012/EU végrehajtási rendelet 1. cikkének (1) bekezdése szerint az e rendelet általi módosítás előtt megfizetett vagy elkönyvelt végleges dömpingellenes vámokat vissza kell fizetni vagy el kell engedni.

A visszafizetést és az elengedést az alkalmazandó vámjogszabályoknak megfelelően a nemzeti vámhatóságoknál kell kérelmezni. Azokban az esetekben, amelyekben a 2913/92/EGK tanácsi rendelet (10) 236. cikke (2) bekezdésében megállapított határidők e rendelet kihirdetése előtt vagy annak a napján lejárnak, illetve amennyiben e napot követő hat hónapon belül járnak le – azokat meg kell hosszabbítani oly módon, hogy azok e rendelet hatálybalépése után hat hónappal járjanak le.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet visszamenőleges hatállyal 2005. november 20-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. július 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 51. o.

(2)  A Tanács 2005. november 14-i 1890/2005/EK rendelete a Kínai Népköztársaságból, Indonéziából, Tajvanból, Thaiföldről és Vietnamból származó, rozsdamentes acélból készült egyes kötőelemek és részeik behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és az ideiglenesen kivetett vám végleges beszedéséről, valamint a Malajziából és a Fülöp-szigetekről származó, rozsdamentes acélból készült egyes kötőelemek és részeik behozatalára vonatkozó eljárás megszüntetéséről (HL L 302., 2005.11.19., 1. o.).

(3)  A Tanács 2012. január 4-i 2/2012/EU végrehajtási rendelete a Kínai Népköztársaságból és Tajvanból származó, rozsdamentes acélból készült egyes kötőelemek és részeik behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az 1225/2009/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatát követő kivetéséről (HL L 5., 2012.1.7., 1. o.).

(4)  A Tanács 2013. március 7-i 205/2013/EU végrehajtási rendelete a 2/2012/EU végrehajtási rendelettel kivetett, a Kínai Népköztársaságból és Tajvanból származó, rozsdamentes acélból készült egyes kötőelemek és részeik behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak a rozsdamentes acélból készült egyes kötőelemek és részeik Fülöp-szigeteken feladott – adott esetben a Fülöp-szigetekről származóként bejelentett – importszállítmányaira történő kiterjesztéséről és a rozsdamentes acélból készült egyes kötőelemek és részeik Malajziában vagy Thaiföldön feladott – adott esetben Malajziából vagy Thaiföldről származóként bejelentett – importszállítmányaira az említett rendelet által kiszabott dömpingellenes intézkedések esetleges kijátszására vonatkozó vizsgálat lezárásáról (HL L 68., 2013.3.12., 1. o.).

(5)  HL C 160., 2013.6.6., 3. o.

(6)  Az időközi felülvizsgálatot a Bizottság hivatalból kezdeményezte a Kínai Népköztársaságra vonatkozóan, mivel az intézkedések jelenleg Tajvanra és a Kínai Népköztársaságra is alkalmazandók.

(7)  Hatályvesztési felülvizsgálat (22) preambulumbekezdése.

(10)  A Tanács 1992. október 12-i 2913/92/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról (HL L 302., 1992.10.19., 1. o.).


31.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 228/24


A BIZOTTSÁG 831/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. július 30.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. július 30-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

TR

41,5

ZZ

41,5

0707 00 05

MK

65,0

TR

81,4

ZZ

73,2

0709 93 10

TR

96,1

ZZ

96,1

0805 50 10

AR

108,3

BO

98,4

CL

153,6

MGB

99,6

UY

153,1

ZA

145,8

ZZ

126,5

0806 10 10

BR

152,3

CL

90,0

EG

159,6

MA

148,6

TR

160,3

ZZ

142,2

0808 10 80

AR

178,9

BR

62,3

CL

91,5

NZ

128,6

US

155,0

ZA

116,9

ZZ

122,2

0808 30 90

AR

76,6

CL

104,1

NZ

177,1

TR

191,6

ZA

82,4

ZZ

126,4

0809 10 00

MK

106,1

TR

255,2

XS

133,5

ZZ

164,9

0809 29 00

CA

324,1

TR

360,9

US

408,0

ZZ

364,3

0809 30

MK

73,7

TR

148,9

ZZ

111,3

0809 40 05

BA

43,7

MK

49,3

TR

141,2

ZZ

78,1


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


31.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 228/27


A BIZOTTSÁG 832/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. július 30.)

a 416/2014/EU végrehajtási rendelettel megnyitott, az egyes Ukrajnából származó gabonafélékre vonatkozó vámkontingens keretében behozatali engedély kibocsátása érdekében benyújtott kérelmekre alkalmazandó elosztási együttható megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 188. cikke (1) és (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 416/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) vámkontingenseket nyitott meg egyes Ukrajnából származó gabonafélék behozatalára vonatkozóan.

(2)

A 416/2014/EU végrehajtási rendelet 4. cikkének (1) bekezdése szerinti értesítések alapján megállapítható, hogy a 09.4308 tételszámú vámkontingens esetében az említett rendelet 2. cikke (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban, a 2014. július 18. brüsszeli idő szerint 13 óra és 2014. július 25. brüsszeli idő szerint 13 óra közötti időszakban az illetékes hatóságokhoz behozatali engedély kibocsátása érdekében benyújtott kérelmek a rendelkezésre álló mennyiséget meghaladó mennyiségre vonatkoznak. Ezért helyénvaló a szóban forgó vámkontingens esetében az igényelt mennyiségekre alkalmazandó elosztási együttható rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali engedélyek milyen mennyiségre bocsáthatók ki.

(3)

A 09.4308 tételszámú vámkontingens esetében indokolt felfüggeszteni a behozatali engedélyek kibocsátását.

(4)

A behozatali engedélyek kibocsátására irányuló eljárás hatékony lebonyolítása érdekében ennek a rendeletnek kihirdetését követően azonnal hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 416/2014/EU végrehajtási rendelet mellékletében meghatározott, 09.4308 tételszámú vámkontingens alá tartozó termékekkel kapcsolatban a 2014. július 18. brüsszeli idő szerint 13 óra és 2014. július 25. brüsszeli idő szerint 13 óra közötti időszakban benyújtott engedélykérelmek vonatkozásában az engedélyek a 09.4308 tételszámú vámkontingens esetében a 80,115428 %-os elosztási együttható alkalmazásával kapott mennyiségekre bocsáthatók ki.

(2)   A 416/2014/EU végrehajtási rendelet mellékletében meghatározott, 09.4308 tételszámú vámkontingens keretében 2014. július 25. brüsszeli idő szerint 13 órától kezdődően igényelt mennyiségek tekintetében a behozatali engedélyek kibocsátását a Bizottság felfüggeszti.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. július 30-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  A Bizottság 2014. április 23-i 416/2014/EU végrehajtási rendelete egyes Ukrajnából származó gabonafélékre vonatkozó behozatali vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről (HL L 121., 2014.4.24., 53. o.)


HATÁROZATOK

31.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 228/29


A TANÁCS HATÁROZATA

(2014. július 23.)

az euro Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

(2014/509/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 140. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Bizottság jelentésére,

tekintettel az Európai Központi Bank jelentésére,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

tekintettel az Európai Tanácsban folytatott vitára,

tekintettel a Tanács azon tagállamait képviselő tagjai minősített többséggel elfogadott ajánlására, amelyeknek pénzneme az euro,

mivel:

(1)

1999. január 1-jén életbe lépett a gazdasági és monetáris unió harmadik szakasza. Az állam-, illetve kormányfői összetételben ülésező Tanács 1998. május 3-i brüsszeli határozata (1) szerint Belgium, Németország, Spanyolország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Ausztria, Portugália és Finnország teljesítette az euro 1999. január 1-jei bevezetéséhez szükséges feltételeket.

(2)

A Tanács 2000/427/EK határozata (2) szerint Görögország teljesítette az euro 2001. január 1-jei bevezetéséhez szükséges feltételeket. A Tanács 2006/495/EK határozata (3) szerint Szlovénia teljesítette az euro 2007. január 1-jei bevezetéséhez szükséges feltételeket. A Tanács 2007/503/EK (4) és 2007/504/EK határozata (5) szerint Ciprus és Málta teljesítette az euro 2008. január 1-jei bevezetéséhez szükséges feltételeket. A Tanács 2008/608/EK határozata (6) szerint Szlovákia teljesítette az euro bevezetéséhez szükséges feltételeket. A Tanács 2010/416/EU határozata (7) szerint Észtország teljesítette az euro bevezetéséhez szükséges feltételeket. A Tanács 2013/387/EU határozata (8) szerint Lettország teljesítette az euro bevezetéséhez szükséges feltételeket.

(3)

Az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez (a továbbiakban: EK-Szerződés) csatolt, egyes Nagy Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságára vonatkozó rendelkezésekről szóló jegyzőkönyv (1) bekezdésének megfelelően az Egyesült Királyság bejelentette a Tanácsnak, hogy 1999. január 1-jén nem kíván a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszába lépni. Ezen a bejelentésen nem változtatott. Az EK-Szerződéshez csatolt, egyes Dániára vonatkozó rendelkezésekről szóló jegyzőkönyv (1) bekezdésének és az állam-, illetve kormányfők 1992. decemberi edinburgh-i határozatának megfelelően Dánia bejelentette a Tanácsnak, hogy nem vesz részt a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában. Dánia nem kérte, hogy indítsák meg az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 140. cikkének (2) bekezdésében említett eljárást.

(4)

A 98/317/EK határozat alapján Svédországra az EUMSZ 139. cikkének (1) bekezdésében meghatározott eltérés vonatkozik. A 2003. évi csatlakozási okmány (9) 4. cikkének megfelelően a Cseh Köztársaságra, Litvániára, Magyarországra és Lengyelországra az EUMSZ 139. cikkének (1) bekezdésében meghatározott eltérés vonatkozik. A 2005. évi csatlakozási okmány (10) 5. cikkének megfelelően Bulgáriára és Romániára az EUMSZ 139. cikkének (1) bekezdésében meghatározott eltérés vonatkozik. A 2012. évi csatlakozási okmány (11) 5. cikkének megfelelően Horvátországra az EUMSZ 139. cikkének (1) bekezdésében meghatározott eltérés vonatkozik.

(5)

1998. július 1-jén létrejött az Európai Központi Bank (EKB). Az Európai Monetáris Rendszert egy árfolyam-mechanizmus váltotta fel, amelynek bevezetését a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában az árfolyam-mechanizmus bevezetéséről szóló, 1997. június 16-i európai tanácsi állásfoglalás (12) állapította meg. A gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában bevezetésre kerülő árfolyam-mechanizmus (ERM II) eljárásait az Európai Központi Bank és az euroövezeten kívüli tagállamok nemzeti központi bankjai között a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában az árfolyam-mechanizmus eljárási szabályainak meghatározásáról szóló, 2006. március 16-i megállapodás (13) határozta meg.

(6)

Az EUMSZ 140. cikkének (2) bekezdése megállapítja az érintett tagállamokra vonatkozó eltérések megszüntetésének eljárásait. A Bizottság és az EKB legalább kétévente egyszer, illetve valamely eltéréssel rendelkező tagállam kérelmére jelentést tesz a Tanácsnak az EUMSZ 140. cikkének (1) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően.

(7)

A tagállamok nemzeti jogszabályait, ezen belül a nemzeti központi bankok alapokmányait szükség esetén úgy kell módosítani, hogy összeegyeztethetők legyenek az EUMSZ 130. és 131. cikkével és a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányával (a továbbiakban: a KBER és az EKB alapokmánya). A Bizottság és az EKB jelentéseiben részletesen megvizsgálja, hogy Litvánia jogszabályai összeegyeztethetők-e az EUMSZ 130. és 131. cikkével, valamint a KBER és az EKB alapokmányával.

(8)

Az EUMSZ 140. cikkében említett konvergenciakritériumokról szóló 13. jegyzőkönyv 1. cikke szerint az EUMSZ 140. cikke (1) bekezdésének első franciabekezdésében említett árstabilitási kritérium azt jelenti, hogy egy tagállam fenntartható árstabilitással és a vizsgálatot megelőző egyéves időszakon keresztül az árstabilitást illetően legjobb eredményt felmutató legfeljebb három tagállam átlagos inflációs rátáját legfeljebb 1,5 százalékponttal meghaladó átlagos inflációs rátával rendelkezett. Az árstabilitási kritérium alkalmazásában az inflációt a 2494/95/EK tanácsi rendeletben (14) meghatározott harmonizált fogyasztói árindexszel (HICP) mérik. Az árstabilitási kritérium vizsgálatakor a tagállam inflációját az adott időszak 12 havi indexének számtani közepe, valamint a megelőző időszak 12 havi indexének számtani közepe közötti százalékos változásként mérik. A Bizottság és az EKB jelentéseiben használt referenciaérték kiszámításakor a három legjobb árstabilitási eredményt felmutató tagállam inflációs rátájának egyszerű számtani közepéhez 1,5 százalékpontot adtak hozzá. A 2014 áprilisát megelőző egyéves időszakban az inflációs referenciaérték 1,7 százalék volt, Lettországgal, Portugáliával és Írországgal, mint az árstabilitást illetően legjobb eredményt felmutató három tagállammal számolva, amelyek inflációs rátája 0,1 százalék, 0,3 százalék és 0,3 százalék volt. Indokolt a legjobb teljesítményű tagállamok közül kizárni azokat, amelyeknek az inflációs rátája nem tekinthető érdemi viszonyítási alapnak a többi tagállam számára. Ilyen, kiugró értékeket felmutató országokat korábban a 2004., a 2010. és a 2013. évi konvergenciajelentésben azonosítottak. A jelenlegi helyzetben indokolt kizárni Görögországot, Bulgáriát és Ciprust a legjobban teljesítő országok közül (15). A referenciaérték számításakor helyükbe a következő legalacsonyabb inflációs rátával rendelkező Lettország, Portugália és Írország lépett.

(9)

A 13. jegyzőkönyv 2. cikke szerint az EUMSZ 140. cikke (1) bekezdésének második franciabekezdésében említett állami költségvetési helyzetre vonatkozó kritérium azt jelenti, hogy a vizsgálat időpontjában a tagállam nem áll a Tanács által a túlzott hiány fennállásáról az EUMSZ 126. cikke (6) bekezdésének értelmében hozott határozat hatálya alatt.

(10)

A 13. jegyzőkönyv 3. cikke szerint az EUMSZ 140. cikke (1) bekezdésének harmadik franciabekezdésében említett, az Európai Monetáris Rendszer árfolyam-mechanizmusában történő részvételre vonatkozó kritérium azt jelenti, hogy egy tagállam a vizsgálatot megelőző legalább két éven keresztül komoly feszültségek nélkül az Európai Monetáris Rendszer árfolyam-mechanizmusa (ERM) által előírt normál ingadozási sávokon belül maradt. Így különösen ugyanezen időszak alatt a tagállam saját kezdeményezésére nem értékelhette le valutájának bilaterális középárfolyamát az euróval szemben. 1999. január 1-je óta az árfolyam-kritérium teljesítését az ERM II keretében értékelik. A Bizottság és az EKB jelentéseiben e kritérium teljesítésének vizsgálatakor a 2014. május 15-ét megelőző kétéves időszakot vették alapul.

(11)

A 13. jegyzőkönyv 4. cikkének megfelelően az EUMSZ 140. cikke (1) bekezdésének negyedik franciabekezdésében említett kamatokra vonatkozó konvergenciakritérium azt jelenti, hogy egy tagállam a vizsgálatot megelőző egyéves időszakon keresztül az árstabilitást illetően legjobb eredményt felmutató legfeljebb három tagállam átlagos nominális hosszú távú kamatát legfeljebb két százalékponttal meghaladó kamattal rendelkezett. A kamatlábakra vonatkozó konvergenciakritériumok alkalmazásában a tízéves referencia-államkötvények összehasonlítható kamatlábait használták. A Bizottság és az EKB jelentéseiben a kamatláb-kritérium teljesülésének vizsgálatakor használt referenciaértéket úgy számították ki, hogy a három legjobb árstabilitási eredményt felmutató tagállam nominális hosszú távú kamatlábának egyszerű számtani közepéhez két százalékpontot adtak hozzá. A referenciaérték a Lettországban (3,3 százalék), Írországban (3,5 százalék) és Portugáliában (5,9 százalék) mért hosszú távú kamatlábon alapul, és a 2014 áprilisát megelőző egyéves időszakban 6,2 százalék volt.

(12)

A 13. jegyzőkönyv 5. cikkének megfelelően a konvergenciakritériumok teljesítésére vonatkozó vizsgálatban felhasznált adatokat a Bizottságnak kell biztosítania. A Bizottság biztosította az adatokat. A költségvetési adatokat a Bizottság azt követően biztosította, hogy a tagállamok 2014. április 1-jéig jelentést készítettek a 479/2009/EK tanácsi rendeletnek (16) megfelelően.

(13)

A Bizottság és az EKB által benyújtott, a gazdasági és monetáris unió megvalósításával kapcsolatos kötelezettségek teljesítése során elért litvániai előrehaladásról szóló jelentések alapján az alábbi következtetések vonhatók le:

a)

Litvánia nemzeti jogszabályai, ezen belül a nemzeti központi bank alapokmánya összeegyeztethető az EUMSZ 130. és 131. cikkével, valamint a KBER és az EKB alapokmányával;

b)

azzal kapcsolatban, hogy Litvánia teljesítette-e az EUMSZ 140. cikke (1) bekezdésének négy franciabekezdésében említett konvergenciakritériumokat, a következők állapíthatók meg:

Litvánia átlagos inflációs rátája a 2014 áprilisát megelőző egy évben 0,6 százalék volt, ami jóval a referenciaérték alatt van, és valószínűleg az a következő hónapokban is a referenciaérték alatt marad,

Litvánia, amelynek költségvetési hiánya 2013-ben a GDP 2,1 százaléka volt, nem áll a Tanács által a túlzott hiány fennállásáról hozott határozat hatálya alatt,

Litvánia 2004. június 28. óta az ERM II tagja; az ERM II-be történő belépéskor a hatóságok egyoldalú kötelezettséget vállaltak arra, hogy a mechanizmusban fenntartják a meglévő, valutatanácsi rendszer keretében rögzített árfolyamot. A jelen értékelést megelőző két évben a litas árfolyama nem tért el a középárfolyamtól, és nem alakult ki árfolyamfeszültség,

Litvániában a 2014 áprilisát megelőző egy évben az átlagos hosszú távú kamatláb 3,6 százalék volt, ami jóval a referenciaérték alatt van;

c)

a jogszabályok összeegyeztethetőségére és a konvergenciakritériumok teljesítésére vonatkozó értékelésre figyelemmel és az egyéb tényezőket is tekintetbe véve Litvánia teljesíti az euro bevezetéséhez szükséges feltételeket,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Litvánia teljesíti az euro bevezetéséhez szükséges feltételeket. A 2003. évi csatlakozási okmány 4. cikkében említett, Litvániára vonatkozó eltérés 2015. január 1-jei hatállyal megszűnik.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2014. július 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. GOZI


(1)  A Tanács 1998. május 3-i 98/317/EK határozata a Szerződés 109j. cikkének (4) bekezdésével összhangban (HL L 139., 1998.5.11., 30. o.).

(2)  A Tanács 2000. június 19-i 2000/427/EK határozata az EK-Szerződés 122. cikkének (2) bekezdésének megfelelően a közös valuta 2001. január 1-jén Görögország által történő bevezetéséről (HL L 167., 2000.7.7., 19. o.).

(3)  A Tanács 2006. július 11-i 2006/495/EK határozata az EK-Szerződés 122. cikkének (2) bekezdésének megfelelően a közös valuta 2007. január 1-jén Szlovénia által történő bevezetéséről (HL L 195., 2006.7.15., 25. o.).

(4)  A Tanács 2007. július 10-i 2007/503/EK határozata a Szerződés 122. cikkének (2) bekezdésével összhangban a közös valuta Ciprus általi, 2008. január 1-jén történő bevezetéséről (HL L 186., 2007.7.18., 29. o.).

(5)  A Tanács 2007. július 10-i 2007/504/EK határozata az EK-Szerződés 122. cikkének (2) bekezdésével összhangban a közös valuta Málta általi, 2008. január 1-jén történő bevezetéséről (HL L 186., 2007.7.18., 32. o.).

(6)  A Tanács 2008. július 8-i 2008/608/EK határozata a Szerződés 122. cikkének (2) bekezdésével összhangban a közös valuta Szlovákia általi, 2009. január 1-jén történő bevezetéséről (HL L 195., 2008.7.24., 24. o.).

(7)  A Tanács 2010. július 13-i 2010/416/EU határozata a Szerződés 140. cikkének (2) bekezdésével összhangban az euro Észtország általi, 2011. január 1-jén történő bevezetéséről (HL L 196., 2010.7.28., 24. o.).

(8)  A Tanács 2013. július 9-i 2013/387/EU határozata az euro Lettország általi, 2014. január 1-jén történő bevezetéséről (HL L 195., 2013.7.18., 24. o.).

(9)  HL L 236., 2003.9.23., 33. o.

(10)  HL L 157., 2005.6.21., 203. o.

(11)  HL L 112., 2012.4.24., 21. o.

(12)  HL C 236., 1997.8.2., 5. o.

(13)  HL C 73., 2006.3.25., 21. o.

(14)  A Tanács 1995. október 23-i 2494/95/EK rendelete a harmonizált fogyasztói árindexekről (HL L 257., 1995.10.27., 1. o.).

(15)  2014 áprilisában Görögország, Bulgária és Ciprus 12 havi átlagos inflációs rátája – 1,2 százalék, – 0,8 százalék és – 0,4 százalék, az euroövezeté pedig 1 százalék volt.

(16)  A Tanács 2009. május 25-i 479/2009/EK rendelete az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról (HL L 145., 2009.6.10., 1. o.).


31.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 228/33


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2014. július 29.)

a bételbors-levélből (Piper betle) készült vagy azt tartalmazó élelmiszerek Bangladesből történő behozatalának ideiglenes felfüggesztéséről szóló 2014/88/EU végrehajtási határozatnak az alkalmazási időszak tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2014) 5327. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2014/510/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 53. cikke (1) bekezdése b) pontjának i. alpontjára,

mivel:

(1)

A 2014/88/EU bizottsági végrehajtási határozat (2) elfogadására az élelmiszerekben talált különböző szalmonella-vírustörzsek, köztük a salmonella typhimurium előfordulása nyomán az élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszerbe beérkezett számos bejelentést követően került sor. Az utóbbi vírustörzs, amely az emberi megbetegedésekért felelős második leggyakoribb szerotípus, nagy gyakorisággal fordult elő a Bangladesből származó, bételbors (Piper betle, más néven „pán” vagy „paan”) leveléből készült vagy azt tartalmazó élelmiszerekben. 2011 óta az Egyesült Királyságból több bejelentés is érkezett bételbors-levéltől származó szalmonella-mérgezésről. Emellett feltételezhető, hogy az Unión belüli esetek valós száma meghaladja a bejelentett esetekét.

(2)

A 2014/88/EU végrehajtási határozat ezért 2014. július 31-ig tartó tilalmat vezet be a bételbors-levélből készült vagy azt tartalmazó élelmiszereknek Bangladesből az Unióba történő behozatalára.

(3)

2014 februárjában Banglades naprakész tájékoztatást adott az Európai Bizottság Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatala által 2013-ban elvégzett ellenőrzés során feltárt hiányosságok orvosolására irányuló cselekvési terv végrehajtásáról. Banglades közölte, hogy a cselekvési terv végrehajtása folyamatban van, de még nem zárult le.

(4)

Így bizonyos, függőben lévő kérdések továbbra is megoldásra várnak. Nevezetesen az iparág által javasolt, a bételbors-levél exportjához kapcsolódó kiviteli program még nem került kialakításra. A Banglades által 2013 májusában a bételbors-levélre bevezetett önkéntes kiviteli tilalom továbbra is érvényben van. Ez utóbbi azonban nem bizonyult teljesen hatékonynak, ugyanis elfogadása óta kilenc esetről érkezett bejelentés az élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszerbe, amikor bételbors-levelet próbáltak behozni az Unió területére. Tehát a Banglades által nyújtott biztosítékok nem tekinthetők elegendőnek az emberi egészséget fenyegető súlyos kockázatok kezelésére. Ezért a 2014/88/EU végrehajtási határozat által bevezetett vészhelyzeti intézkedéseket fenn kell tartani.

(5)

A 2014/88/EU végrehajtási határozat alkalmazási időszakát ennek megfelelően 2015. június 30-ig meg kell hosszabbítani

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2014/88/EU végrehajtási határozat 4. cikkének helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

Ezt a határozatot 2015. június 30-ig kell alkalmazni.”

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2014. július 29-én.

a Bizottság részéről

Tonio BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

(2)  A Bizottság 2014. február 13-i 2014/88/EU végrehajtási határozata a bételbors-levélből (Piper betle) készült vagy azt tartalmazó élelmiszerek Bangladesből történő behozatalának ideiglenes felfüggesztéséről (HL L 45., 2014.2.15., 34. o.).


Helyesbítések

31.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 228/35


Helyesbítés a 37/2010/EU rendeletnek a kabergolin hatóanyag tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. június 14-i 677/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 180., 2014. június 20. )

A rendelet címében:

a következő szövegrész:

„2014. június 14.”

helyesen:

„2014. június 19.”.