ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 209

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

57. évfolyam
2014. július 16.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 763/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. július 11.) a tájékoztatási és közzétételi intézkedések technikai jellemzői, valamint az uniós jelkép kialakítására vonatkozó utasítások tekintetében az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól

1

 

*

A Bizottság 764/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. július 11.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

5

 

*

A Bizottság 765/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. július 11.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

7

 

*

A Bizottság 766/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. július 11.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

9

 

*

A Bizottság 767/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. július 11.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

12

 

*

A Bizottság 768/2014/EU rendelete (2014. július 11.) a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által a III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, tízujjú nyálkásfejűhalakra irányuló halászat tilalmáról

14

 

*

A Bizottság 769/2014/EU rendelete (2014. július 11.) a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által a VI övezetben, valamint az Vb, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, fekete tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

16

 

*

A Bizottság 770/2014/EU rendelete (2014. július 11.) az Írország lobogója alatt közlekedő hajók által a III és IV övezet uniós vizein folytatott aranylazac-halászat tilalmáról

18

 

*

A Bizottság 771/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. július 14.) az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően az operatív programokra vonatkozó modell, a legkülső régiókból származó egyes halászati és akvakultúra-termékek halászata, tenyésztése, feldolgozása és piaci értékesítése során a gazdasági szereplőknél felmerülő többletköltségek ellentételezésére vonatkozó tervek szerkezeti felépítése, a pénzügyi adatok továbbítására vonatkozó modell, az előzetes értékelési jelentések tartalma, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alap keretében benyújtandó értékelési tervre vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében alkalmazandó szabályok meghatározásáról

20

 

*

A Bizottság 772/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. július 14.) az Európai Tengerügyi és Halászati Alap keretében támogatott műveletek összes támogatható kiadására közpénzből nyújtott támogatások intenzitási szabályainak megállapításáról

47

 

 

A Bizottság 773/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. július 15.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

49

 

 

A Bizottság 774/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. július 15.) a gabonaágazatban 2014. július 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

51

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2014/462/EU

 

*

A Tanács határozata (2014. július 8.) az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért igazgatótanácsa magyar tagjainak és póttagjainak kinevezéséről

54

 

 

2014/463/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2014. július 14.) a Schizochytrium sp. mikroalgából nyert olajnak a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozataláról, valamint a 2003/427/EK és a 2009/778/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2014) 4670. számú dokumentummal történt)

55

 

 

2014/464/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2014. július 15.) a végrehajtási és ellenőrzési politikára vonatkozó uniós prioritások meghatározása az Európai Tengerügyi és Halászati Alap keretében

59

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

16.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 209/1


A BIZOTTSÁG 763/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. július 11.)

a tájékoztatási és közzétételi intézkedések technikai jellemzői, valamint az uniós jelkép kialakítására vonatkozó utasítások tekintetében az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. május 15-i 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 119. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 508/2014/EU rendelet 119. cikke az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) keretében finanszírozott operatív programokkal és műveletekkel kapcsolatos tájékoztatásra és közzétételre vonatkozó általános szabályokat állapít meg. A nyilvánosság felé irányuló tájékoztatási és közzétételi intézkedésekkel, illetve a kérelmezőkre és a kedvezményezettekre vonatkozó tájékoztatási intézkedésekkel kapcsolatos részletes szabályokat az 508/2014/EU rendelet V. melléklete állapítja meg.

(2)

Az uniós kohéziós politika területén, s ezen belül az ETHA keretében megvalósuló műveletekkel kapcsolatos tájékoztatási és kommunikációs intézkedések összehangolt vizuális identitása érdekében meg kell állapítani az uniós jelkép megjelenítésére vonatkozó utasításokat és meg kell határozni a szabványszíneket, valamint az uniós jelkép és a műveletet támogató alapra vagy alapokra való hivatkozás kihelyezésére vonatkozó technikai jellemzőket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból nyújtott támogatás elismerése

A tagállam vagy az irányító hatóság felelős azért, hogy a kedvezményezetteknek, a lehetséges kedvezményezetteknek és a nagyközönségnek szánt valamennyi tájékoztató és közzétételi intézkedés tegyen említést az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból az érintett művelethez nyújtott támogatásról, feltüntetve:

a)

a 2. cikknek megfelelően kialakított uniós jelképet az Európai Unióra történő, a 3. cikk szerinti hivatkozással együtt;

b)

az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra való hivatkozást, illetve több különböző alapból finanszírozott művelet esetén az európai strukturális és beruházási alapokra történő, a 4. cikk szerinti hivatkozást.

2. cikk

Az uniós jelkép

(1)   Az uniós jelképet a mellékletben meghatározott grafikai szabványoknak megfelelően kell megjeleníteni.

(2)   Az uniós jelképet a honlapokra színes változatban kell kihelyezni. Minden más médium esetében, ahol lehet, a színes változatot kell használni. Monokróm változat kizárólag indokolt esetekben alkalmazható.

(3)   Az uniós jelképnek mindig jól láthatónak kell lennie, és azt szembeötlő helyen kell elhelyezni. Elhelyezkedésének és méretének arányban kell állnia a használt anyag vagy dokumentum méretével. Az uniós jelkép minimális magassága 1 cm. Kisméretű reklámanyagok esetében az uniós jelkép minimális magassága 5 mm.

(4)   Amennyiben az uniós jelképet honlapra helyezik ki, a digitális eszköz megjelenítő felületén anélkül is látszania kell, hogy a használónak le kellene görgetnie az oldalt.

(5)   Amennyiben az uniós jelkép mellett más logók is szerepelnek, az uniós jelképnek legalább a többi logó közül a legnagyobbal azonos méretűnek (magasságúnak és szélességűnek) kell lennie. Ajánlott, hogy az uniós jelkép a harmadik fél logójától kellő távolságban helyezkedjen el.

3. cikk

Az Európai Unióra történő hivatkozás

(1)   Az Európai Unió nevet mindig teljes egészében ki kell írni. Az uniós jelképpel együtt használt betűtípus az alábbiak bármelyike lehet: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma és Verdana. Dőlt és aláhúzott betűk, valamint betűeffektek nem használhatók.

(2)   A szövegnek az uniós jelképhez viszonyított elhelyezkedésére nincs különleges előírás, de a szöveg semmilyen módon sem érintkezhet az uniós jelképpel.

(3)   A használt betűméretnek arányosnak kell lennie a jelkép méretével. A betűszín a háttértől függően reflex kék, fekete vagy fehér.

4. cikk

Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra történő hivatkozás

Amennyiben az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vagy az európai strukturális és beruházási alapokra való hivatkozást honlapra helyezik ki, azoknak a digitális eszköz megjelenítő felületén anélkül is látszaniuk kell, hogy a használónak le kellene görgetnie az oldalt.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. július 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 149., 2014.5.20., 1. o.


MELLÉKLET

Az uniós jelkép megjelenítésére vonatkozó grafikai szabványok és a szabványszínek meghatározása

Részletes leírás és utasítások:

http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_en.pdf

A JELKÉP LEÍRÁSA

Az égszínkék háttér előtt tizenkét aranyszínű csillag kört alkot, amely Európa népeinek egységét jelzi. A csillagok száma állandó, a tizenkettő a tökéletesség és az egység jelképe.

HERALDIKAI LEÍRÁS

Azúrkék mezőben 12 aranysárga csillag, amelyek csúcsai nem érnek össze.

MÉRTANI LEÍRÁS

Image

A jelkép kék színű, téglalap alakú zászló, melynek hossza magasságának másfélszerese. A 12 aranysárga csillag egymástól egyenlő távolságra egy láthatatlan kör kerületén helyezkedik el. A kör középpontja egybeesik a téglalap átlóinak metszéspontjával. A kör sugara a zászló magasságának egyharmada. Mindegyik csillag ötágú és az ágak csúcsai egy-egy láthatatlan kör kerületén helyezkednek el, melynek sugara a zászló magasságának 1/18-a. A csillagok élükre állított pozícióban vannak, azaz egyik csúcsuk függőleges irányú, két águk pedig egy láthatatlan vonal mentén a zászló magasságvonalára merőleges helyzetben áll. A körben a csillagok az óra számlapján található órajelölések helyét foglalják el. Számuk nem változhat.

SZABVÁNYSZÍNEK

A jelkép a következő színeket tartalmazza:

a téglalap alapszíne PANTONE REFLEX BLUE,

a csillagoké PANTONE YELLOW.

NÉGYSZÍNNYOMÁS

Négyszínnyomás használata esetén a két szabványszínt a négyszínnyomás négy színének használatával lehet előállítani.

A PANTONE YELLOW szín a „Process Yellow” elnevezésű szín 100 %-os használatával nyerhető.

A PANTONE REFLEX BLUE 100 %-os „Process Cyan” és 80 %-os „Process Magenta” keverésével állítható elő.

INTERNET

A webskálán a PANTONE REFLEX BLUE megfelelője az RGB: 0/51/153 elnevezésű színárnyalat (hexadecimálisan: 003399), a PANTONE YELLOW megfelelője pedig az RGB: 255/204/0 elnevezésű szín (hexadecimálisan: FFCC00).

ELŐÁLLÍTÁS MONOKRÓM ELJÁRÁSSAL

Ha csak fekete szín áll rendelkezésre, a téglalapot feketével kell bekeretezni és elhelyezni benne a fehér alapon fekete csillagokat.

Image

Ha csak kék szín (Reflex Blue) áll rendelkezésre, a háttér 100 %-ában a kék színt kell használni, a csillagok fehér negatívok.

Image

ELŐÁLLÍTÁS SZÍNES HÁTTÉRREL

Ha elkerülhetetlen a színes háttérrel való megjelenítés, a téglalap köré fehér keretet kell helyezni, ahol a keret szélessége a téglalap magasságának 1/25-e.

Image

16.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 209/5


A BIZOTTSÁG 764/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. július 11.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK rendelet mellékletét képező Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében intézkedéseket szükséges elfogadni az e rendelet mellékletében meghatározott áruk besorolásáról.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározza a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére irányadó általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul vagy azt bármilyen további albontással kiegészíti, és amelyet az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából az Unió valamely más rendelkezése hoz létre.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében a mellékletben szereplő táblázat 1. oszlopában leírt árukat a 3. oszlopban feltüntetett indokok alapján a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

(4)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó áruk tekintetében kibocsátott, de az e rendelet rendelkezéseitől eltérő, kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult – a 2913/92/EGK tanácsi rendelet (2) 12. cikke (6) bekezdésével összhangban – meghatározott ideig továbbra is felhasználhatja. Ezt az időszakot három hónapban kell meghatározni.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Kombinált Nómenklatúrában a melléklet táblázatának 1. oszlopában leírt árukat a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

2. cikk

Az e rendelet rendelkezéseitől eltérő, kötelező érvényű tarifális felvilágosítás – a 2913/92/EGK rendelet 12. cikke (6) bekezdésével összhangban – e rendelet hatálybalépésének időpontjától kezdve három hónapig továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. július 11-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Algirdas ŠEMETA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

(2)  A Tanács 1992. október 12-i 2913/92/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról (HL L 302., 1992.10.19., 1. o.).


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás

(KN-kód)

Indokolás

(1)

(2)

(3)

60 kapszulát tartalmazó, csavaros tetejű, címkével ellátott, kis műanyag dobozban kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelt, sárgás porral töltött színtelen kapszula formájában bemutatott termék. Minden kapszula a következő alkotórészeket tartalmazza:

glükózamin-hidroklorid (300 mg),

kondroitin-szulfát,

metil-szulfonil-metán,

aszkorbinsav észterei kis mennyiségben (C-vitamin).

A címke alapján a termék emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítő. A címkén feltüntetett ajánlott napi adag három kapszula.

2106 90 92

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó 1. és 6. általános szabály, a 21. árucsoporthoz tartozó Kiegészítő Megjegyzések 5. pontja, valamint a 2106, a 2106 90 és a 2106 90 92 KN-kód szövegezése határozza meg.

Tekintettel a címkén feltüntetett ajánlott napi adagra, a termék nem rendelkezik egyértelműen meghatározott megelőző vagy gyógyászati tulajdonságokkal. Következésképp a termék nem sorolható gyógyszerként a 3004 vtsz. alá.

Mivel a termék kimért adagokban kiszerelt, étrend-kiegészítőként való felhasználásra szánt élelmiszer-készítmény, teljesülnek a 21. árucsoporthoz tartozó Kiegészítő Megjegyzések 5. pontjában foglalt követelmények.

Ezért a terméket a 2106 vtsz. alá, máshol nem említett élelmiszer-készítményként kell besorolni.


16.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 209/7


A BIZOTTSÁG 765/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. július 11.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK rendelet mellékletét képező Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében intézkedéseket szükséges elfogadni az e rendelet mellékletében meghatározott áruk besorolásáról.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározza a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére irányadó általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul vagy azt bármilyen további albontással kiegészíti, és amelyet az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából az Unió valamely más rendelkezése hoz létre.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében a mellékletben szereplő táblázat 1. oszlopában leírt árukat a 3. oszlopban feltüntetett indokok alapján a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

(4)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó áruk tekintetében kibocsátott, de az e rendelet rendelkezéseitől eltérő, kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult – a 2913/92/EGK tanácsi rendelet (2) 12. cikke (6) bekezdésével összhangban – meghatározott ideig továbbra is felhasználhatja. Ezt az időszakot három hónapban kell meghatározni.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Kombinált Nómenklatúrában a melléklet táblázatának 1. oszlopában leírt árukat a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

2. cikk

Az e rendelet rendelkezéseitől eltérő, kötelező érvényű tarifális felvilágosítás – a 2913/92/EGK rendelet 12. cikke (6) bekezdésével összhangban – e rendelet hatálybalépésének időpontjától kezdve három hónapig továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. július 11-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Algirdas ŠEMETA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

(2)  A Tanács 1992. október 12-i 2913/92/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról (HL L 302., 1992.10.19., 1. o.).


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás

(KN-kód)

Indokolás

(1)

(2)

(3)

Fagyasztott gyümölcsök keveréke az alábbi összetevőkből (tömegszázalékban):

földieper

55

banán

20

ananász

15

áfonya

10

A zacskóban kiszerelt termék a fagyasztott gyümölcsöket darabokban tartalmazza keverőkészülékben való vegyítésre készen.

0811 10 90

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére szolgáló 1., 3. b) és 6. általános szabály, valamint a 0811, a 0811 10 és a 0811 10 90 KN-kód szövegezése határozza meg.

A termék különböző fagyasztott gyümölcsök keveréke. Lényeges jellemzőjét a földieper adja, tekintve, hogy a terméket legnagyobb részt az alkotja.

A terméket ezért földieperként a 0811 10 90 KN-kód alá kell besorolni.


16.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 209/9


A BIZOTTSÁG 766/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. július 11.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK rendelet mellékletét képező Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében intézkedéseket szükséges elfogadni az e rendelet mellékletében meghatározott áruk besorolásáról.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározza a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére irányadó általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul vagy azt bármilyen további albontással kiegészíti, és amelyet az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából az Unió valamely más rendelkezése hoz létre.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében a mellékletben szereplő táblázat 1. oszlopában leírt árukat a 3. oszlopban feltüntetett indokok alapján a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

(4)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó áruk tekintetében kibocsátott, de az e rendelet rendelkezéseitől eltérő, kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult – a 2913/92/EGK tanácsi rendelet (2) 12. cikke (6) bekezdésével összhangban – meghatározott ideig továbbra is felhasználhatja. Ezt az időszakot három hónapban kell meghatározni.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Kombinált Nómenklatúrában a melléklet táblázatának 1. oszlopában leírt árukat a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kódok alá kell besorolni.

2. cikk

Az e rendelet rendelkezéseitől eltérő, kötelező érvényű tarifális felvilágosítás – a 2913/92/EGK rendelet 12. cikke (6) bekezdésével összhangban – e rendelet hatálybalépésének időpontjától kezdve három hónapig továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. július 11-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Algirdas ŠEMETA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

(2)  A Tanács 1992. október 12-i 2913/92/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról (HL L 302., 1992.10.19., 1. o.).


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás

(KN-kód)

Indokolás

(1)

(2)

(3)

1.

Folyadékként bemutatott, a kiskereskedelmi forgalom számára 200, 500 vagy 1 000 ml-es palackokban kiszerelt termék.

A termék összetétele:

nátrium-klorid (0,9 %),

steril víz.

Minden egyszeri használatra szánt flakon rendelkezik egy ergonomikus szempohárral és egy porvédő sapkával.

A címke alapján a szemek öblögetésére használható, hogy vészhelyzet esetén az idegen testeket és vegyszereket a szemből eltávolíthassák.

3307 90 00

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó 1. és 6. általános szabály, a VI. áruosztály előtti Megjegyzések 2. pontja, a 33. árucsoport előtti Megjegyzések 3. pontja, valamint a 3307 és a 3307 90 00 KN-kódok szövege határozza meg.

Mivel a terméket a kiskereskedelemben szokásos módon szerelik ki, alkalmas szépség- vagy testápoló készítményként való használatra, ezért szépség- vagy testápoló készítménynek kell tekinteni. A 25. és 30. árucsoportba besorolása ennélfogva kizárt (lásd a 25. árucsoport előtti Megjegyzések 2. pontjának (d) alpontját, valamint a 30. árucsoport előtti Megjegyzések 1. pontjának e) alpontját).

A terméket ezért máshol nem említett szépség- vagy testápolószerként a 3307 vtsz alá kell osztályozni.

2.

Folyadékként bemutatott, a kiskereskedelmi forgalom számára 200 vagy 1 000 ml-es palackokban kiszerelt termékek.

A termék összetétele:

dinátrium-foszfát (1–5 %),

kálium-foszfát (1 %)

steril víz.

Minden egyszeri használatra szánt flakon rendelkezik egy ergonomikus szempohárral és egy porvédő sapkával.

A címke alapján a termék a szemek öblögetésére használható, hogy vészhelyzet eseténsemlegesíthessék a szembe került savakat és lúgokat.

3307 90 00

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó 1. és 6. általános szabály, a VI. áruosztály előtti Megjegyzések 2. pontja, a 33. árucsoport előtti Megjegyzések 3. pontja, valamint a 3307 és a 3307 90 00 KN-kódok szövege határozza meg.

Mivel a termék nem önálló, vegyileg meghatározott vegyület, foszfátként a 2835 vtsz. alá történő besorolása kizárt (lásd a 28. árucsoport előtti Megjegyzések 1. pontját).

Mivel a terméket a kiskereskedelemben szokásos módon szerelik ki, alkalmas szépség- vagy testápoló készítményként való használatra, ezért szépség- vagy testápoló készítménynek kell tekinteni. A 30. árucsoportba besorolása ennélfogva kizárt (lásd a 30. árucsoport előtti Megjegyzések 1. pontjának e) alpontját).

A terméket ezért máshol nem említett szépség- vagy testápolószerként a 3307 vtsz alá kell osztályozni.


16.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 209/12


A BIZOTTSÁG 767/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. július 11.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK rendelet mellékletét képező Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében intézkedéseket szükséges elfogadni az e rendelet mellékletében meghatározott áruk besorolásáról.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározza a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére irányadó általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul vagy azt bármilyen további albontással kiegészíti, és amelyet az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából az Unió valamely más rendelkezése hoz létre.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében a mellékletben szereplő táblázat 1. oszlopában leírt árukat a 3. oszlopban feltüntetett indokok alapján a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

(4)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó áruk tekintetében kibocsátott, de az e rendelet rendelkezéseitől eltérő, kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult – a 2913/92/EGK tanácsi rendelet (2) 12. cikke (6) bekezdésével összhangban – meghatározott ideig továbbra is felhasználhatja. Ezt az időszakot három hónapban kell meghatározni.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Kombinált Nómenklatúrában a melléklet táblázatának 1. oszlopában leírt árukat a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

2. cikk

Az e rendelet rendelkezéseitől eltérő, kötelező érvényű tarifális felvilágosítás – a 2913/92/EGK rendelet 12. cikke (6) bekezdésével összhangban – e rendelet hatálybalépésének időpontjától kezdve három hónapig továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. július 11-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Algirdas ŠEMETA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

(2)  A Tanács 1992. október 12-i 2913/92/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról (HL L 302., 1992.10.19., 1. o.).


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás

(KN-kód)

Indokolás

(1)

(2)

(3)

Egy tömb szárított, előfőzött metélttésztából (körülbelül 65 g), egy zacskó fűszerből (körülbelül 3,4 g), egy zacskó étolajból (körülbelül 2 g) és egy zacskó szárított zöldségből (körülbelül 0,8 g) álló termék.

Kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelt készlet formában bemutatott (egybecsomagolt) termék metélttésztából készült étel készítéséhez.

A csomagolásra nyomtatott utasítás szerint a termékhez fogyasztás előtt forrásban lévő vizet kell adni.

1902 30 10

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó 1., 3. b) és 6. általános szabály, valamint a 1902, a 1902 30 és a 1902 30 10 KN-kód szövegezése határozza meg.

A termék kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelt készletnek minősül a 3. b) általános szabály értelmében. A termék lényeges jellemzőjét a metélttészta adja, tekintve, hogy az alkotja a termék legnagyobb részét. A termék 2104 vtsz. alá sorolása, mint leves vagy erőleves vagy ezek előállítására szolgáló készítmény ennélfogva kizárt.

A terméket, mint főzött vagy töltött vagy másképp elkészített tésztát, a 1902 vtsz. alá kell besorolni.


16.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 209/14


A BIZOTTSÁG 768/2014/EU RENDELETE

(2014. július 11.)

a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által a III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, tízujjú nyálkásfejűhalakra irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1262/2012/EU tanácsi rendelet (2) kvótákat állapít meg a 2014. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók fogásai kimerítették a mellékletben megnevezett állomány tekintetében 2014-re megállapított halászati kvótát.

(3)

Ezért meg kell tiltani a szóban forgó állomány halászatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2014. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Az e hajók által ezen időponttól kezdve kifogott, az adott állományba tartozó egyedeket tilos különösen a fedélzeten tárolni, kirakni, átrakni és kirakodni.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. július 11-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Lowri EVANS

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  A Tanács 2012. december 20-i 1262/2012/EU rendelete az uniós halászhajók egyes mélytengeri halállományokra vonatkozó halászati lehetőségeinek a 2013. és 2014. évre történő meghatározásáról (HL L 356., 2012.12.22., 22. o.).


MELLÉKLET

Szám

08/DSS

Tagállam

Spanyolország

Állomány

ALF/3X14-

Faj

Tízujjú nyálkásfejűhalak (Beryx spp.)

Övezet

A III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

A tilalom bevezetésének napja

2014.5.17.


16.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 209/16


A BIZOTTSÁG 769/2014/EU RENDELETE

(2014. július 11.)

a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által a VI övezetben, valamint az Vb, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, fekete tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 43/2014/EU tanácsi rendelet (2) kvótákat állapít meg a 2014. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók fogásai kimerítették a mellékletben megnevezett állomány tekintetében 2014-re megállapított halászati kvótát.

(3)

Ezért meg kell tiltani a szóban forgó állomány halászatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2014. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Az e hajók által ezen időponttól kezdve kifogott, az adott állományba tartozó egyedeket tilos különösen a fedélzeten tárolni, kirakni, átrakni és kirakodni.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. július 11-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Lowri EVANS

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  A Tanács 2014. január 20-i 43/2014/EU rendelete egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós hajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2014. évre történő meghatározásáról (HL L 24., 2014.1.28., 1. o.).


MELLÉKLET

Szám

09/TQ43

Tagállam

Spanyolország

Állomány

POK/56-14

Faj

Fekete tőkehal (Pollachius virens)

Övezet

VI; az Vb, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

A tilalom bevezetésének napja

2014.6.23.


16.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 209/18


A BIZOTTSÁG 770/2014/EU RENDELETE

(2014. július 11.)

az Írország lobogója alatt közlekedő hajók által a III és IV övezet uniós vizein folytatott aranylazac-halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 43/2014/EU tanácsi rendelet (2) kvótákat állapít meg a 2014. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók fogásai kimerítették a mellékletben megnevezett állomány tekintetében 2014-re megállapított halászati kvótát.

(3)

Ezért meg kell tiltani a szóban forgó állomány halászatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2014. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Az e hajók által ezen időponttól kezdve kifogott, az adott állományba tartozó egyedeket tilos különösen a fedélzeten tárolni, kirakni, átrakni és kirakodni.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. július 11-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Lowri EVANS

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  A Tanács 2014. január 20-i 43/2014/EU rendelete egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós hajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2014. évre történő meghatározásáról (HL L 24., 2014.1.28., 1. o.).


MELLÉKLET

Szám

10/TQ43

Tagállam

Írország

Állomány

ARU/34-C

Faj

Aranylazac (Argentina silus)

Övezet

A III és IV övezet uniós vizei

A tilalom bevezetésének napja

2014.6.25.


16.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 209/20


A BIZOTTSÁG 771/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. július 14.)

az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően az operatív programokra vonatkozó modell, a legkülső régiókból származó egyes halászati és akvakultúra-termékek halászata, tenyésztése, feldolgozása és piaci értékesítése során a gazdasági szereplőknél felmerülő többletköltségek ellentételezésére vonatkozó tervek szerkezeti felépítése, a pénzügyi adatok továbbítására vonatkozó modell, az előzetes értékelési jelentések tartalma, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alap keretében benyújtandó értékelési tervre vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében alkalmazandó szabályok meghatározásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. május 15-i 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 18. cikke (3) bekezdésére, 72. cikke (3) bekezdésére, 98. cikke (2) bekezdésére és 115. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 508/2014/EU rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a következőket meghatározó rendelkezéseket kell elfogadni:

az operatív programok megjelenítésére használt modell az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból (ETHA) társfinanszírozandó intézkedések tekintetében,

az EUMSZ 349. cikkében említett legkülső régiókból származó egyes halászati és akvakultúra-termékek halászata, tenyésztése, feldolgozása és piaci értékesítése során a gazdasági szereplőknél felmerülő többletköltségek ellentételezésére vonatkozó tervek (a továbbiakban: ellentételezési tervek) szerkezeti felépítése,

az arra vonatkozó előrejelzéshez kapcsolódó pénzügyi adatok tagállamok általi továbbítására vonatkozó modell, hogy várhatóan mekkora összegre vonatkozóan fognak kifizetési kérelmeket benyújtani,

az operatív programokra vonatkozó előzetes értékelési jelentésekben szerepeltetendő elemek, valamint

az operatív programok programozási időszak alatti értékelését célzó tervekre vonatkozó minimumkövetelmények.

(2)

E rendelkezések szorosan összekapcsolódnak egymással, mivel a tagállamok által az ETHA keretében benyújtandó operatív programok és ellentételezési tervek különböző tartalmi és megjelenítési szempontjaihoz kapcsolódnak. Az egyidejűleg hatályba léptetendő rendelkezések közötti szükséges koherencia biztosítása, valamint azok irányító hatóság általi alkalmazásának előmozdítása érdekében e rendelkezéseket célszerű ebbe a rendeletbe beilleszteni.

(3)

Az operatív programokra vonatkozó modellnek egységesítenie kell az adatok megjelenítését az operatív program egyes szakaszaiban. Erre annak biztosítása érdekében van szükség, hogy az adatok következetesek, összehasonlíthatóak és szükség esetén összesíthetők legyenek.

(4)

Az operatív programokra vonatkozó modell szolgál alapul az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 74. cikkének (4) bekezdésében említett elektronikus adatcsererendszer operatív programok tekintetében történő kialakításához. A modellnek ezért meg kell határoznia az operatív programokkal kapcsolatos adatok elektronikus adatcsererendszerbe történő bevitelének módját. Ez azonban nem érintheti az operatív programok végleges megjelenítését, többek között a szöveg és a táblázatok elrendezését, mivel az elektronikus adatcsererendszer célja, hogy lehetővé tegye az abban rögzített adatok eltérő strukturálását és megjelenítését.

(5)

Az operatív programok megjelenítési modelljének tükröznie kell az operatív programnak az 508/2014/EU rendelet 18. cikkében és az 1303/2013/EU rendelet 27. cikkében előírt tartalmát. Az adatbevitel egységes feltételeinek biztosítása érdekében a modellnek meg kell határoznia az elektronikus adatcsererendszer egyes mezőire vonatkozó műszaki specifikációt. A strukturált adatokon túl a modellnek lehetővé kell tennie nem strukturált információk kötelező vagy nem kötelező mellékletek formájában történő benyújtását. Ezekre a mellékletekre vonatkozóan nem kell műszaki specifikációt meghatározni.

(6)

Az 508/2014/EU rendelet 72. cikke előírja, hogy az érintett tagállamok az EUMSZ 349. cikkében említett legkülső régiókból származó egyes halászati és akvakultúra-termékek halászata, tenyésztése, feldolgozása és piaci értékesítése során a gazdasági szereplőknél felmerülő többletköltségek ellentételezésére vonatkozó tervet nyújtanak be a Bizottságnak.

(7)

Az 508/2014/EU rendelet 73. cikke értelmében ezeknek az ellentételezési terveknek a tagállamok által a végrehajtásukhoz nyújtott további források formájában biztosított állami támogatásra vonatkozó információkat is tartalmazniuk kell.

(8)

Az ellentételezési tervet úgy kell felépíteni, hogy az biztosítsa a következetes és megfelelő minőségű információkat, a részletezettség minimális szintjét és a szabványos formátumot. Mindemellett lehetővé kell tennie az adatoknak az érintett régiók és a végrehajtási évek szerinti összehasonlítását.

(9)

Az ellentételezési tervben legkülső régió szerinti bontásban közölni kell a támogatható halászati és akvakultúra-termékek felsorolását, valamint az 508/2014/EU rendelet 70. cikkében említett gazdasági szereplők típusát.

(10)

Az ellentételezési terv szerkezetében egyúttal fel kell tüntetni az 508/2014/EU rendelet 71. cikke alapján kiszámított ellentételezés mértékét.

(11)

Az 508/2014/EU rendelet 98. cikke kimondja, hogy a tagállamok továbbítják a Bizottságnak az arra vonatkozó előrejelzést, hogy a folyó pénzügyi év és a következő pénzügyi év során várhatóan mekkora összegre vonatkozóan fognak benyújtani kifizetési kérelmeket.

(12)

A tagállamok által az előrejelzések benyújtásakor alkalmazandó modellnek biztosítania kell, hogy a Bizottság kellő időben egységes információkhoz jusson, lehetővé téve ezáltal az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét, biztosítva a hatékony programvégrehajtás eszközeit, valamint elősegítve a pénzgazdálkodást.

(13)

Az 1303/2013/EU rendelet 55. cikke értelmében a tagállamok kötelesek előzetes értékelést végezni az egyes programok kidolgozása minőségének javítása érdekében. Az 1303/2013/EU rendelet 55. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy az előzetes értékeléseket a programmal egyidejűleg, vezetői összefoglalóval együtt be kell nyújtani a Bizottságnak. Az 508/2014/EU rendelet 115. cikkének (1) bekezdése értelmében az előzetes értékelésben szerepeltetendő elemeknek lehetővé kell tenniük az adatok szükséges egységesítését annak érdekében, hogy a Bizottság elvégezhesse az előzetes értékelési jelentéseknek az 508/2014/EU rendelet 118. cikkében előírt uniós szintű összegzését.

(14)

Az 1303/2013/EU rendelet 56. cikke értelmében az operatív programnak a programozási időszak során történő értékelésére vonatkozó tervet az irányító hatóságnak kell elkészítenie. Az 508/2014/EU rendelet 18. cikke (1) bekezdésének j) pontja előírja, hogy az értékelési tervnek szerepelnie kell az operatív programban. Az értékelési tervre vonatkozó minimumkövetelményeknek lehetővé kell tenniük, hogy a Bizottság meggyőződhessen a tervben előirányzott értékelési tevékenységek és erőforrások reális voltáról, valamint arról, hogy azok alapján a tagállamok eleget tudnak tenni az 1303/2013/EU rendelet 54. cikke (1) és (2) bekezdésében, valamint 56. cikke (2) és (3) bekezdésében szereplő értékelési követelményeknek.

(15)

Az e rendeletben meghatározott intézkedések mielőbbi alkalmazásának lehetővé tétele érdekében a rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie.

(16)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Tengerügyi és Halászati és Alapért felelős bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az operatív programok tartalmának megjelenítése

Az operatív programok tartalmának az 508/2014/EU rendelet 18. cikke szerinti megjelenítése az e rendelet I. mellékletében található modell alapján történik.

2. cikk

A legkülső régiókra vonatkozó ellentételezési terv szerkezeti felépítése

A legkülső régiókra vonatkozó, az 508/2014/EU rendelet 72. cikkében előírt ellentételezési terv szerkezeti felépítését e rendelet II. melléklete ismerteti.

3. cikk

A pénzügyi adatok továbbítására vonatkozó modell

A pénzügyi adatoknak az 508/2014/EU rendelet 98. cikke szerinti, Bizottsághoz történő benyújtásakor a tagállamok az e rendelet III. mellékletében meghatározott modellt alkalmazzák.

4. cikk

Az előzetes értékelés tartalma

Az 1303/2013/EU rendelet 55. cikkében említett előzetes értékelést az alábbi elemeket tartalmazó jelentés formájában mellékelik az operatív programhoz:

a)

angol nyelvű vezetői összefoglaló;

b)

vezetői összefoglaló az érintett tagállam hivatalos nyelvén vagy nyelvein;

c)

az e rendelet IV. mellékletében előírt egyedi elemek.

5. cikk

Az értékelési tervre vonatkozó minimumkövetelmények

Az 1303/2013/EU rendelet 56. cikkében előírt értékelési tervre vonatkozó minimumkövetelményeket e rendelet I. mellékletének 10. pontja tartalmazza.

6. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazható valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. július 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 149., 2014.5.20., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1303/2013/EU rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).


I. MELLÉKLET

Az Európai Tengerügyi és Halászati Alap keretébe tartozó operatív programok modellje

CCI

<0.1 type="S" maxlength="15" input="S">  (1)

Cím

<0.2 type="S" maxlength="255" input="M">

Verzió

<0.3 type="N" input="G">

Első év

<0.4 type="N" maxlength="4" input="M">

Utolsó év

<0.5 type="N" maxlength="4" input="M">

Támogathatóság kezdete

<0.6 type="D" input="G">

Támogathatóság vége

<0.7 type="D" input="G">

Bizottsági határozat száma

<0.8 type="S" input="G">

Bizottsági határozat dátuma

<0.9 type="D" input="G">

1.   AZ OPERATÍV PROGRAM ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS A PARTNEREK BEVONÁSA

1.1.   Az operatív programok előkészítése és a partnerek bevonása (az 508/2014/EU rendelet 17. cikkének (2) bekezdésével összhangban)

<1.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

1.2.   Az előzetes értékelés eredménye (az 508/2014/EU rendelet 18. cikke (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontjával összhangban)

1.2.1.   Az előzetes értékelési eljárás leírása

<1.2.1 type="S" maxlength="3000" input="M">

1.2.2.   Az előzetes értékelést végző felek ajánlásainak áttekintése és azok alkalmazási módjának rövid ismertetése

Témakör [A Bizottság által előre meghatározott]

Ajánlás

Az ajánlás alkalmazásának módja vagy mellőzésének okai

<1.2.2 type="S" input="S">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

2.   ERŐSSÉGEK, GYENGESÉGEK, LEHETŐSÉGEK ÉS VESZÉLYEK, VALAMINT IGÉNYFELMÉRÉS (AZ 508/2014/EU RENDELET 18. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSÉVEL ÖSSZHANGBAN)

2.1.   Az erősségekre, gyengeségekre, lehetőségekre és veszélyekre vonatkozó elemzés és igényfelmérés

Az alábbi táblázatot minden érintett ETHA uniós prioritás esetében ki kell tölteni.

ETHA uniós prioritás

Az ETHA uniós prioritás címe <2.1 type="S" input="S">]

Erősségek

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Gyengeségek

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Lehetőségek

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Veszélyek

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Igényfelmérés az erősségekre, gyengeségekre, lehetőségekre és veszélyekre vonatkozó elemzés alapján

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Az erősségekre, gyengeségekre, lehetőségekre és veszélyekre vonatkozó elemzés és az akvakultúra-ágazati többéves nemzeti stratégiai terv (2) közötti összhang

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Az erősségekre, gyengeségekre, lehetőségekre és veszélyekre vonatkozó elemzés összhangja a jó környezeti állapotnak a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv kidolgozása és végrehajtása révén történő elérését célzó előrehaladással

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

A munkahelyekkel, a környezettel, az éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz való alkalmazkodással, valamint az innováció előmozdításával kapcsolatos konkrét igények

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

2.2.   A kiinduló helyzetet ismertető összefüggés-mutatók

Az alábbi táblázatot minden érintett ETHA uniós prioritás esetében ki kell tölteni.

ETHA uniós prioritás

Az ETHA uniós prioritás címe <2.2 type="S" input="S">

A kiinduló helyzetet ismertető összefüggés-mutató

Referenciaév

Érték

Mértékegység

Információforrás

Megjegyzések/Indokolás

<2.2 type="S" input="S">

<2.2 type="N" input="S">

<2.2 type="N" input="M">

<2.2 type="S" input="G">

<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

3.   AZ OPERATÍV PROGRAM INTELLIGENS, FENNTARTHATÓ ÉS INKLUZÍV NÖVEKEDÉSHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSÁRA VONATKOZÓ STRATÉGIA ISMERTETÉSE (AZ 1303/2013/EU RENDELET 27. CIKKÉVEL ÖSSZHANGBAN)

3.1.   A stratégia ismertetése

<3.1 type="S" maxlength="21000" input="M">

3.2.   Egyedi célkitűzések és eredménymutatók

Az alábbi táblázatot minden érintett ETHA uniós prioritás esetében ki kell tölteni.

Uniós prioritás

Az uniós prioritás címe <3.2 type="S" input="S">

Egyedi célkitűzés

Az egyedi célkitűzés címe <3.2 type="S" input="S">

Eredménymutató, azaz a tagállam által az ETHA támogatásával elérni kívánt célérték

Az eredménymutató megnevezése és mértékegysége

2023-ra vonatkozó célérték

Mértékegység

<3.2 type="S" input="S">

<3.2 type="N" input="M">

<3.2 type="S" input="G">

3.3.   Kapcsolódó intézkedések és teljesítménymutatók

Az alábbi táblázatot az érintett uniós prioritáshoz tartozó, előzőleg kiválasztott egyedi célkitűzések mindegyike esetében ki kell tölteni.

Uniós prioritás

Az uniós prioritás címe <3.3 type="S" input="G">

Egyedi célkitűzés

Az egyedi célkitűzés címe <3.3 type="S" input="G">

A kiválasztott kapcsolódó intézkedés címe

 

Teljesítménymutatók intézkedésenként

Az ETHA intézkedések együttes alkalmazásának indokolása (az előzetes értékelés és az erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek elemzése alapján)

Az a tematikus célkitűzés, amelyhez a kiválasztott intézkedés hozzájárul

Fel kell-e tüntetni a mutatót az eredményességmérési keretben

A teljesítménymutató elnevezése és mértékegysége

2023-ra vonatkozó célérték

Mértékegység

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="B" input="S">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="N" input="M">

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" maxlength="1000" input="M">

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="B" input="S">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="N" input="M">]

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" input="G">

….

3.4.   A program más ESB-alapok tekintetében vett kiegészítő jellege

3.4.1.   Más ESB-alapokkal, valamint más érintett uniós és nemzeti finanszírozási eszközökkel való kiegészítő jelleg és koordinációs intézkedések

<3.4.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

3.4.2.   Az adminisztratív terhek csökkentését célzó, főbb tervezett intézkedések

<3.4.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

3.5.   A makroregionális vagy tengeri medencéket érintő stratégiákra vonatkozó információk (adott esetben)

<3.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.   EGYEDI ETHA-INTÉZKEDÉSEKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

4.1.   A Natura 2000 területek speciális igényeinek, valamint annak ismertetése, hogy a program miként járul hozzá az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet  (3) 8. cikke szerinti halállomány-helyreállítási területek egybefüggő hálózatának létrehozásához

<4.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.2.   A kisüzemi part menti halászat fejlesztésére, versenyképességére és fenntarthatóságára vonatkozó cselekvési terv ismertetése (az 508/2014/EU rendelet 18. cikke (1) bekezdésének i) pontjával összhangban)

<4.2 type="S" maxlength="1500" input="M">

4.3.   Az egyszerűsített költségszámítási módszer ismertetése az 1303/2013/EU rendelet  (4) 67. cikke (1) bekezdésének b)–d) pontjával összhangban

<4.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.4.   A többletköltségek, illetve az elmaradt bevétel kiszámítására szolgáló módszer ismertetése az 508/2014/EU rendelet 96. cikkével összhangban

<4.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.5.   Az 508/2014/EU rendelet 40. cikkének (1) bekezdése, 53., 54., 55. és 67. cikke alapján végrehajtott egyes tevékenységekre vonatkozóan meghatározott releváns kritériumok szerinti ellentételezés kiszámítására szolgáló módszer ismertetése

<4.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.6.   A halászati tevékenységnek az 508/2014/EU rendelet 34. cikke szerinti végleges beszüntetése tekintetében ez a leírás tartalmazza a halászati kapacitásnak az 1380/2013/EU rendelet 22. cikke szerinti csökkentése érdekében elérendő célértékeket és megvalósítandó intézkedéseket. Fel kell tüntetni továbbá az 508/2014/EU rendelet 33. és 34. cikke értelmében nyújtandó támogatási díj számítási módszerének leírását is.

<4.6 type="S" maxlength="7000" input="M">

4.7.   Kölcsönös kockázatkezelési alapok a kedvezőtlen időjárási jelenségek és környezeti balesetek kockázatának kezelésére (az 508/2014/EU rendelet 35. cikkével összhangban)

<4.7 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.8.   A technikai segítségnyújtás igénybevételének leírása (az 508/2014/EU rendelet 78. cikkével összhangban)

4.8.1.   Technikai segítségnyújtás a tagállamok kezdeményezésére

<4.8.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.8.2.   Nemzeti hálózatok létrehozása

<4.8.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.   AZ INTEGRÁLT TERÜLETFEJLESZTÉSRE VONATKOZÓ EGYEDI INFORMÁCIÓK

5.1.   A közösségvezérelt helyi fejlesztés végrehajtására vonatkozó információk

Az információknak a közösségvezérelt helyi fejlesztésnek az ETHA operatív programban játszott szerepét kell kiemelniük a partnerségi megállapodásban szereplő információkkal összhangban, valamint kerülve az utóbbiban már szereplő információk megkettőzését.

5.1.1.   A közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia ismertetése (az 508/2014/EU rendelet 60. cikkével összhangban)

<5.1.1 type="S" maxlength="21000" input="M">

5.1.2.   A halászati területek kiválasztásához alkalmazott kritériumok felsorolása (az 508/2014/EU rendelet 18. cikke (1) bekezdésének g) pontjával összhangban)

<5.1.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.3.   A helyi fejlesztési stratégiákra vonatkozó kiválasztási kritériumok felsorolása (az 508/2014/EU rendelet 18. cikke (1) bekezdésének h) pontjával összhangban)

<5.1.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.4.   A helyi halászati akciócsoport, az irányító hatóság vagy a kijelölt szerv feladatköreinek leírása a stratégiához kapcsolódó valamennyi végrehajtási feladat tekintetében (az 508/2014/EU rendelet 18. cikke (1) bekezdése m) pontjának ii. alpontjával összhangban)

<5.1.4 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.5.   A helyi halászati akciócsoportoknak juttatott előlegekre vonatkozó információk (az 508/2014/EU rendelet 18. cikkének (2) bekezdésével összhangban)

A helyi halászati akciócsoportok nemzeti hálózatáról szóló szakasz tekintetében lásd a 4.8.2. pontot (technikai segítségnyújtás).

<5.1.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

5.2.   Az integrált területi beruházásokra (ITB-kre) vonatkozó információk (az 1303/2013/EU rendelet 36. cikkével összhangban)

Amennyiben egy a strukturális alapok keretében létrehozott integrált területi beruházás az ETHA-ból nyújtott pénzügyi támogatással egészül ki, töltse ki az alábbi táblázatot:

Érintett ETHA-intézkedések [válasszon a legördülő listából]

Az ETHA-ból származó indikatív forráselosztás (EUR)

<5.2 type="S" input="S">

<5.2 type="N" input="M">

<5.2 type="S" input="S">

6.   AZ ELŐZETES FELTÉTELRENDSZEREK TELJESÜLÉSE (AZ 1303/2013/EU RENDELET 55. CIKKÉVEL ÖSSZHANGBAN)

6.1.   Az alkalmazandó előzetes feltételrendszerek meghatározása és teljesülésük értékelése

6.1.1.   Táblázat: Alkalmazandó egyedi előzetes feltételrendszerek és teljesülésük értékelése

Előzetes feltételrendszer

Az alkalmazandó feltételrendszer tárgyát képező uniós prioritás vagy prioritások

Teljesül-e az alkalmazandó feltételrendszer

IGEN

/

NEM

/

RÉSZBEN

Kritériumok

Kritériumok teljesítése

(igen/nem)

Az alkalmazandó előzetes feltételrendszerek egyes kritériumainak teljesítésére vonatkozó, indokolással ellátott önértékelés

Hivatkozások

(stratégiák, jogi aktusok vagy más kapcsolódó dokumentumok, a vonatkozó szakaszok, cikkek vagy bekezdések megnevezésével és hozzájuk tartozó internetes linkekkel vagy a teljes szöveghez való hozzáféréssel)

<6.1 type="S" input="S">

<6.1 type="S" input="S">

<6.1 type="B" input="S">

<6.1 type="S" maxlength="500" input="S">

<6.1 type="B" input="S">

<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M">

1. kritérium

<6.1 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M">

2. kritérium

<6.1 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

 

 

 

 

6.1.2.   Táblázat: Alkalmazandó általános előzetes feltételrendszerek és teljesülésük értékelése

<6.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

6.2.   A meghozandó intézkedések, a felelős szervek és a végrehajtási ütemterv bemutatása

6.2.1.   Táblázat: Az ETHA egyedi előzetes feltételrendszerek teljesítését célzó, tervezett intézkedések

Előzetes feltételrendszer

Nem teljesült kritériumok

Meghozandó intézkedések

Határidő (dátum)

A teljesítésért felelős szervek

<6.2 type="S" input="S">

<6.2 type="S" input="S">

<6.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

1. intézkedés

<6.2 type="D" input="M">

<6.2 type="S" maxlength="500" input="M">

X szerv

 

 

 

 

6.2.2.   Táblázat: Az általános előzetes feltételrendszerek teljesítését célzó, tervezett intézkedések

<6.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

7.   AZ EREDMÉNYESSÉGMÉRÉSI KERET ISMERTETÉSE (AZ 1303/2013/EU RENDELET 22. CIKKÉVEL ÉS II. MELLÉKLETÉVEL ÖSSZHANGBAN)

7.1.   Táblázat: Eredményességmérési keret

Az alábbi táblázatot minden érintett ETHA uniós prioritás esetében ki kell tölteni.

Uniós prioritás

 

Mutató és adott esetben mértékegység [Az uniós prioritások keretében a 3.3 szakaszban korábban kiválasztott teljesítménymutatók közül az eredményességmérési keretben figyelembe veendő mutatók]

2018-as mérföldkő

2023-ra vonatkozó célértékek

[automatikus, az operatív programnak a programra vonatkozó stratégiával foglalkozó fejezete alapján]

Pénzügyi mutató

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="M">

<7 type="S" input="G">

1. teljesítménymutató

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

<7 type="S" input="G">

2. teljesítménymutató

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

7.2.   Táblázat: Az eredményességmérési keretben figyelembe veendő teljesítménymutatók kiválasztásának indokolása

Az alábbi táblázatot minden érintett ETHA uniós prioritás esetében ki kell tölteni.

Uniós prioritás

 

Az eredményességmérési keretben figyelembe veendő teljesítménymutatók kiválasztásának oka (5), ideértve a műveletek által képviselt pénzügyiforrás-elosztás részesedésének ismertetését, valamint az említett – a prioritás javára elkülönített források 50 %-át kötelezően meghaladó – részesedés kiszámításához alkalmazott módszer magyarázatát.

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

A mérföldkövek és célok értékének becsléséhez használt adatok vagy bizonyítékok és a kiszámítási módszer (pl. egységköltségek, referenciaértékek, a végrehajtás általános vagy korábbi aránya, szakértői tanácsok és az előzetes értékelés következtetései)

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Arra vonatkozó információk, miként kerültek alkalmazásra a partnerségi megállapodás rendelkezéseivel összhangban az eredményességmérési keret működésében a konzisztencia biztosítását szolgáló módszerek és mechanizmusok

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

8.   PÉNZÜGYI TERV (AZ 1303/2013/EU RENDELET 20. CIKKÉVEL ÉS AZ 508/2014/EU RENDELET 16. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT BIZOTTSÁGI VÉGREHAJTÁSI RENDELETTEL ÖSSZHANGBAN)

8.1.   Az ETHA-ból származó összes tervezett hozzájárulás évek szerint (EUR)

Év

Az ETHA-ból származó fő juttatás  (6)

ETHA eredményességi tartalék

2014

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2015

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2016

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2017

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2018

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2019

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2020

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

Összesen

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

8.2.   Az uniós prioritásokhoz tartozó ETHA-hozzájárulás és társfinanszírozási arány, technikai segítségnyújtás és más támogatások (EUR)

 

 

Összes támogatás

Fő juttatás (az összes támogatás eredményességi tartalékkal csökkentett összege)

Eredményességi tartalék

Az eredményességi tartalék összegének az összes uniós támogatáshoz viszonyított aránya

Uniós prioritások

Az uniós prioritáshoz tartozó intézkedés(ek)

ETHA-hozzájárulás

(eredményességi tartalékkal együtt)

Nemzeti hozzájárulás

(eredményességi tartalékkal együtt)

ETHA társfinanszírozási arány

ETHA-támogatás

Nemzeti hozzájárulás

ETHA eredményességi tartalék

Nemzeti hozzájárulás (7)

a

b

c = a/(a + b) × 100

d = a – f

e = b – g

f

g = b × (f/a)

h = f/a ×100

1.

Környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innovatív, versenyképes és tudásalapú halászat előmozdítása

33. cikk, 34. cikk és 41. cikk (2) bekezdés (az ETHA-rendelet 13. cikkének (2) bekezdése)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

50 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Az 1. uniós prioritás fennmaradó részére elkülönített források (az ETHA-rendelet 13. cikkének (2) bekezdése)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

max. 75 %,

min. 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

2.

Környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innovatív, versenyképes és tudásalapú akvakultúra előmozdítása (az ETHA-rendelet 13. cikkének (2) bekezdése)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

max. 75 %,

min. 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

3.

A KHP végrehajtásának előmozdítása

A tudományos ismeretek fejlesztése és rendelkezésre bocsátása, valamint az adatok gyűjtésének és kezelésének fejlesztése (az ETHA-rendelet 13. cikkének (4) bekezdése)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

80 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Támogatás biztosítása monitoringhoz, ellenőrzéshez és a betartatáshoz, ezzel az intézményi kapacitás és a közigazgatás hatékonyságának javítása, az adminisztratív terhek növelése nélkül (76. cikk (2) bekezdés a)–d) pont és f)–l) pont) (az ETHA-rendelet 13. cikkének (3) bekezdése

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

90 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

Támogatás biztosítása monitoringhoz, ellenőrzéshez és a betartatáshoz, ezzel az intézményi kapacitás és a közigazgatás hatékonyságának javítása, az adminisztratív terhek növelése nélkül (76. cikk (2) bekezdés e) pont) (az ETHA-rendelet 13. cikkének (3) bekezdése)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

70 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

4.

A foglalkoztatás és a területi kohézió növelése (az ETHA-rendelet 13. cikkének (2) bekezdése)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

max. 85 %,

min. 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

5.

A piaci értékesítés és a feldolgozás támogatása

Tárolási támogatás (67. cikk) (az ETHA-rendelet 13. cikkének (6) bekezdése)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

100 %

 

 

0

0

0

A legkülső régióknak nyújtott ellentételezés (70. cikk) (az ETHA-rendelet 13. cikkének (5) bekezdése)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

100 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

Az 5. uniós prioritás fennmaradó részére elkülönített források (az ETHA-rendelet 13. cikkének (2) bekezdése)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

max. 75 %,

min. 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

6.

Az integrált tengerpolitika végrehajtásának előmozdítása (az ETHA-rendelet 13. cikkének (7) bekezdése)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

max. 75 %,

min. 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Technikai segítségnyújtás (az ETHA-rendelet 13. cikkének (2) bekezdése)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

max. 75 %,

min. 20 %

 

 

0

0

0

Összesen [automatikusan számított]

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

NA

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

NA

8.3.   Az ESB-alapok tematikus célkitűzéseihez nyújtott ETHA-hozzájárulás

Tematikus célkitűzés

ETHA-hozzájárulás (EUR)

(3)

a kkv-k, (az EMVA esetében) a mezőgazdasági, illetve (az ETHA esetében) a halászati és akvakultúra-ágazat versenyképességének a növelése

<8.3 type="N" input="M">

(4)

az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban

<8.3 type="N" input="M">

(6)

a környezet megóvása és védelme és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása

<8.3 type="N" input="M">

(8)

a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása

<8.3 type="N" input="M">

9.   HORIZONTÁLIS ELVEK

9.1.   Az 1303/2013/EU rendelet 5.  (8) , 7. és 8. cikkében foglalt elvek figyelembevételét célzó intézkedések leírása

9.1.1.   A nemek közötti egyenlőség és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának előmozdítása (az 1303/2013/EU rendelet 7. cikke)

<9.1.1 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.1.2.   Fenntartható fejlődés

<9.1.2 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.2.   Az éghajlat-változási célkitűzésekre fordítandó indikatív támogatási összeg megnevezése (az 508/2014/EU rendelet 18. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban)

Az éghajlat-változási célkitűzésekhez hozzájáruló ETHA-intézkedések [a tagállam által az operatív program „A stratégia leírása” című fejezetében feltüntetett vonatkozó ETHA-intézkedések]

Együttható  (9)

Az indikatív ETHA-hozzájárulás (EUR) [intézkedésenkénti teljes összeg]

Az operatív programhoz nyújtott teljes ETHA-juttatáson belüli részesedés (%)

<9.2 type="S" input="G">

<9.2 type="N" input="G">  (9)

<9.2 type="N" input="M">

<9.2 type="N" input="G">

10.   ÉRTÉKELÉSI TERV (AZ 1303/2013/EU RENDELET 56. CIKKÉVEL ÉS AZ 508/2014/EU RENDELET 18. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK J) PONTJÁVAL ÖSSZHANGBAN)

Az értékelési terv céljai és rendeltetése

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">

Az erősségekre, gyengeségekre, lehetőségekre és veszélyekre vonatkozó elemzésnek és az előzetes értékelésnek fel kell mérnie az adott időszakra vonatkozó értékelési igényeket. A céloknak ezekre a szükségletekre kell választ adniuk, biztosítva, hogy kellő számú és megfelelő értékelési tevékenységre kerüljön sor, különösen a programirányításhoz, a 2017. és 2019. évi éves végrehajtási jelentéshez és az utólagos értékeléshez szükséges információk biztosítása, valamint annak szavatolása érdekében, hogy rendelkezésre álljanak az ETHA-értékelésekhez szükséges adatok.

Irányítás és koordináció

<10 type="S" maxlength="10500" input="M">

A monitoringra és értékelésre vonatkozó szabályok rövid leírása, amely tájékoztatást nyújt az ETHA keretébe tartozó operatív programok végrehajtásával való koordinációról. A fő érintett szervek és feladataik meghatározása. Az értékelés irányítására vonatkozó információk, ideértve az olyan szervezeti struktúrákat is, mint az értékelő egység és/vagy irányítócsoport, valamint a minőségbiztosítást, az egyszerűsítést stb.

Értékelési témakörök és tevékenységek

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Tájékoztatás a várható értékelési témakörökről és tevékenységekről, ideértve többek között az uniós követelmények teljesítését. Ki kell térni az egyes prioritások célkitűzésekhez való hozzájárulásának értékeléséhez szükséges tevékenységekre, az eredménymutatók értékeinek és hatásainak értékelésére, a nettó hatás elemzésére, a tematikus kérdésekre, a fenntartható fejlődéshez és az éghajlatváltozáshoz hasonló átfogó kérdésekre, valamint minden egyéb konkrét értékelési igényre.

Adat- és információkezelési stratégia

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Az operatív program végrehajtására vonatkozó statisztikai információk nyilvántartására, karbantartására, kezelésére és jelentésére szolgáló rendszer rövid ismertetése, valamint az értékeléshez szükséges monitoringadatok biztosítása. A felhasználandó információforrások, a hiányzó adatok, az adatszolgáltatáshoz kapcsolódó lehetséges intézményi kérdések és a javasolt megoldások megnevezése. Ebben a szakaszban igazolni kell, hogy kellő időben megfelelő, működő adatkezelési rendszerek állnak majd rendelkezésre.

Ütemterv

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">

Az értékelési eredmények határidőre történő biztosítását szolgáló tervezett tevékenységek ismertetése, különös tekintettel a közös rendelkezésekről szóló rendeletben előirányzott kötelező értékelésekre, a 2017. és 2019. évi bővített éves végrehajtási jelentésekhez szükséges adatokra és az utólagos értékelési jelentésre.

A közösségvezérelt helyi fejlesztés értékeléséhez szükséges egyedi követelmények

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

A helyi halászati akciócsoportok szintjén végzett értékeléshez előirányzott támogatás ismertetése, különösen az önértékelési módszerek alkalmazása tekintetében, iránymutatás a helyi halászati akciócsoportok részére, amelynek segítségével lehetővé válik az ETHA keretébe tartozó operatív program szintjén összesített eredmények közlése.

Kommunikáció

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Az értékelési eredményeknek az érdekelt felek és a döntéshozók körében történő terjesztésére vonatkozó információk, valamint az értékelési eredmények felhasználásának nyomon követését célzó mechanizmusok ismertetése.

Erőforrások

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

A terv végrehajtásához szükséges és előirányzott erőforrások leírása, ideértve az adminisztratív kapacitás, az adatok, a pénzügyi források és az informatikai szükségletek megjelölését. Az értékelési terv teljes körű végrehajtásának biztosítását célzó, tervezett kapacitásépítési tevékenységek ismertetése.

11.   PROGRAM-VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉSEK (AZ 508/2014/EU RENDELET 18. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK M) PONTJÁVAL ÖSSZHANGBAN)

11.1.   A hatóságok és a közreműködő szervezetek megnevezése

Hatóság/szervezet

A hatóság/szervezet neve

Irányító hatóság

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Az irányító hatóság közreműködő szervezete (ha van)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Igazoló hatóság (ha van)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Az igazoló hatóság közreműködő szervezete (ha van)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Ellenőrző hatóság

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

11.2.   A monitoring- és értékelési eljárások ismertetése

<11.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.3.   A monitoringbizottság általános összetétele

<11.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.4.   A végrehajtandó tájékoztatási és közzétételi intézkedések összefoglaló leírása

<11.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.   AZ ELLENŐRZÉSI, VIZSGÁLATI ÉS VÉGREHAJTÁSI RENDSZER VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS SZERVEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (AZ 508/2014/EU RENDELET 18. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK O) PONTJÁVAL ÖSSZHANGBAN)

12.1.   Az ellenőrzési, vizsgálati és végrehajtási rendszert végrehajtó szervek

A hatóság/szerv neve

X. sz. szerv

<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Y. sz. szerv

<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

12.2.   A halászati ellenőrzési, vizsgálati és végrehajtási célra rendelkezésre álló emberi és pénzügyi erőforrások rövid ismertetése

<12.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.3.   A rendelkezésre álló főbb eszközök, különösen a hajók, repülőgépek és helikopterek száma

<12.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.4.   A kiválasztott művelettípusok felsorolása

Művelettípus

Leírás

Kiválasztott művelettípus

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

12.5.   Kapcsolat a Bizottság által meghatározott prioritásokkal, az ETHA 20. cikke (3) bekezdésének megfelelően

<12.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

13.   ADATGYŰJTÉS (AZ 508/2014/EU RENDELET 18. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK P) PONTJÁVAL ÖSSZHANGBAN)

13.1.   A 2014–2020 közötti időszakra előirányzott adatgyűjtési tevékenységek általános ismertetése

<13.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

13.2.   Az adattárolási módszerek, az adatkezelés és az adatfelhasználás ismertetése

<13.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

13.3.   Annak ismertetése, hogy az adatgyűjtés terén miként teljesíthető a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás és adminisztratív irányítás

<13.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

14.   PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (AZ 1303/2013/EU RENDELET MÁSODIK RÉSZÉNEK IV. CÍMÉVEL ÖSSZHANGBAN)

14.1.   A pénzügyi eszközök tervezett felhasználásának ismertetése

<14.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

14.2.   A pénzügyi eszközök segítségével végrehajtani tervezett ETHA-intézkedések kiválasztása

ETHA-intézkedés [válasszon a Bizottság által előre meghatározott, legördülő listában szereplő intézkedések közül]

<14.2 type="S" input="S">

14.3.   A pénzügyi eszközök keretében felhasználni tervezett indikatív összegek

Összes ETHA-forrás, 2014–2020 (EUR)

<14.3 type="N" input="M">

A program mellékletei

A konzultációba bevont partnerek jegyzéke

Vezetői összefoglalót tartalmazó előzetes értékelési jelentés

Stratégiai környezeti vizsgálati jelentés

Az irányítási és ellenőrzési rendszer összefoglaló leírása (ebben ismertetni kell azt is, hogyan valósul meg a feladatkörök szétválasztásának és a funkcionális függetlenségnek az elve)

A legkülső régiókra vonatkozó ellentételezési terv

A halászati és az akvakultúra-ágazat méretét és elhelyezkedését, a fő halászkikötők és akvakultúra-telepek elhelyezkedését, valamint a védett területek (integrált partiövezet-gazdálkodás, tengeri védett területek, Natura 2000) helyét ismertető térképek.


(1)  A mezőkben előforduló karakterek jelmagyarázata:

 

típus (type): N = szám, D = dátum, S = karaktersorozat, C = jelölőnégyzet, P = százalékos arány, B = Boole-féle operátor

 

bevitel (input): M = manuális, S = kiválasztás, G = rendszer által generált

 

„maxlength” = maximális karakterszám szóközökkel

(2)  A 2. számú uniós prioritás esetében alkalmazandó.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1380/2013/EU rendelete a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1303/2013/EU rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

(5)  A teljesítménymutatók a kiválasztott intézkedésektől függnek, de az eredményességmérési keretben alkalmazott teljesítménymutatók alcsoportját meg kell indokolni.

(6)  Az ETHA-ból származó fő juttatás = az összes uniós juttatás és az eredményességi tartalékra elkülönített források különbözete.

(7)  A nemzeti hozzájárulás arányosan oszlik meg a fő juttatás és az eredményességi tartalék között.

(8)  Az 5. cikk leírása az operatív program „Az operatív programok előkészítése és a partnerek bevonása” című 1. szakaszában szerepel.

(9)  Egyes intézkedések esetében a tagállamok a 215/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletben foglaltak szerint 0 %-ról 40 %-ra módosíthatják a javasolt százalékos arányt (HL L 69., 2014.3.8., 65. o.).


II. MELLÉKLET

AZ ELLENTÉTELEZÉSI TERV SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE

1.   A támogatható halászati és akvakultúra-termékek vagy termékkategóriák megnevezése  (1)

#

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Kategóriák  (2)

Kereskedelmi megnevezés

Tudományos elnevezés

FAO-kód

Kiszerelés  (3)

KN-kód

Mennyiség  (4)

1.

Rákok

Vörös garnéla

Plesiopenaeus edwardsianus

SSH

fagyasztott

 

X tonna/év

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   A gazdasági szereplők megnevezése  (5)

#

(1)

(2)

Gazdasági szereplők vagy szövetségeik

Termékkategóriák vagy termékek

(az 1. táblázat (1) és (2) oszlopával összhangban)

1.

Halászok

Rákok (kategória esetén)/vörös garnéla (termék esetén)

2.

Haltenyésztők

 

 

3.   A többletköltségek ellentételezésének mértéke termékek vagy termékkategóriák szerint

Termék vagy termékkategória  (6)

Költségkategória és költségtételek

Átlagos költség (7)/év

A többletköltségek indokolása

A gazdasági szereplőnél a legkülső régióban felmerült költség

A gazdasági szereplőnél a tagállam kontinentális területén felmerült költség

Többletköltség (8) (az ellentételezés maximális mértéke)

 

(a)

(b)

(c) = (b) – (a)

 

1-A. kategória: A halászati termékek előállítási költségei

Üzemanyag

 

 

 

 

Kenőanyag

 

 

 

 

Kopásnak kitett részek

 

 

 

 

Karbantartás

(hajófenék-javítás is)

 

 

 

 

Halászati, navigációs és biztonsági eszközök

 

 

 

 

Csalétkek

 

 

 

 

Hal tárolására szolgáló jég

 

 

 

 

Kikötői infrastruktúrák díja

 

 

 

 

Banki díjak

 

 

 

 

Biztosítás

 

 

 

 

Távközlési szolgáltatások (internet, telefon, fax)

 

 

 

 

Konzultációs szolgáltatások

 

 

 

 

Az ETHA-rendelet 68. cikkében említett piaci értékesítési tevékenységekhez kapcsolódó költségek

 

 

 

 

Élelmiszer-ellátás (személyzet)

 

 

 

 

Személyzeti költségek

 

 

 

 

Egyéb

 

 

 

 

Az 1A. kategóriába tartozó többletköltségek  (8) összesen

 

 

 

 

1-B. kategória: Az akvakultúra-termékek előállítási költségei

Ivadékok

 

 

 

 

Eledel (beszerzés és tartósítás)

 

 

 

 

Energia és oxigén

 

 

 

 

Fenntartás (ideértve a növény-egészségügyi intézkedéseket)

 

 

 

 

Kisméretű anyagrészek és pótalkatrészek

 

 

 

 

Kikötői infrastruktúrák díja

 

 

 

 

Banki díjak

 

 

 

 

Biztosítás

 

 

 

 

Távközlési szolgáltatások (internet, telefon, fax)

 

 

 

 

Konzultációs szolgáltatások

 

 

 

 

Az ETHA-rendelet 68. cikkében említett piaci értékesítési tevékenységekhez kapcsolódó költségek

 

 

 

 

Személyzeti költségek

 

 

 

 

Egyéb

 

 

 

 

Az 1B. kategóriába tartozó többletköltségek  (8) összesen

 

 

 

 

2. kategória: Feldolgozási költségek

Nyersanyag

 

 

 

 

Hulladékkezelés

 

 

 

 

Toxikus vagy mérgező fajok kiválogatása vagy semlegesítése

 

 

 

 

Energia

 

 

 

 

Banki díjak

 

 

 

 

Biztosítás

 

 

 

 

Távközlési szolgáltatások (internet, telefon, fax)

 

 

 

 

Konzultációs szolgáltatások

 

 

 

 

Az ETHA-rendelet 69. cikkében említett beruházásokhoz kapcsolódó költségek

 

 

 

 

Személyzeti költségek

 

 

 

 

Kiszerelés és csomagolás

 

 

 

 

Fagyasztás és mélyfagyasztás

 

 

 

 

Az ETHA-rendelet 69. cikke szerinti vonatkozó intézkedésekhez kapcsolódó költségek

 

 

 

 

Egyéb

 

 

 

 

A 2. kategóriába tartozó többletköltségek  (8) összesen

 

 

 

 

3. kategória: Forgalmazási költségek

Csomagolás (a friss termékekhez szükséges jég is)

 

 

 

 

Fizikai (szárazföldi, tengeri vagy légi) szállítás, ideértve az esetleges biztosítási és vámkezelési költségeket

 

 

 

 

Banki díjak

 

 

 

 

Biztosítás

 

 

 

 

Távközlési szolgáltatások (internet, telefon, fax)

 

 

 

 

Konzultációs szolgáltatások

 

 

 

 

A szállítási időkből eredő pénzügyi költségek

 

 

 

 

Személyzeti költségek

 

 

 

 

Egyéb

 

 

 

 

A 3. kategóriába tartozó többletköltségek  (8) összesen

 

 

 

 

Többletköltségek  (8) összesen: adja össze a (c) oszlopból származó többletköltségeket

 

 

 

 

Minden egyéb, a többletköltségek  (9) mértékét befolyásoló állami intervenciós intézkedés

 

 

 

 

Ellentételezés összesen (összes többletköltség + összes állami intervenció)

 

 

 

 

Kiegészítő információk:

Amennyiben az ellentételezés szintje alacsonyabb a többletköltségeknél, indokolni kell az ellentételezés választott szintjének meghatározását.

 

4.   Az illetékes hatóságok megnevezése

 

Az intézmény neve

Irányító hatóság

Az operatív program 11.1. pontjában („A hatóságok és a közreműködő szervezetek megnevezése”) említett intézmény neve

5.   Az ellentételezési terv végrehajtásához nyújtott kiegészítő támogatás (állami támogatás)

Az egyes tervezett programokra/eseti támogatásokra vonatkozóan megadandó információk

Régió

A régió(k) neve (NUTS  (10))

Támogatást nyújtó hatóság

neve

postacíme

internetcíme

A támogatási intézkedés megnevezése

Nemzeti jogalap (hivatkozás a vonatkozó hivatalos nemzeti kiadványra)

A támogatási intézkedés teljes szövegére mutató internetes hivatkozás

Az intézkedés típusa

Program

 

Eseti támogatás

A kedvezményezett és azon csoport (11) neve, amelyhez tartozik

Meglévő támogatási program vagy eseti támogatás módosítása

 

Hivatkozás a bizottsági támogatásra

Meghosszabbítás

Módosítás

Időtartam (12)

Program

éééé/hh/nn – éééé/hh/nn

A támogatás odaítélésének időpontja (13)

Eseti támogatás

éééé/hh/nn

Érintett gazdasági ágazat(ok)

Minden támogatásra jogosult gazdasági ágazat

 

Csak bizonyos ágazatok esetében: kérjük, adja meg az érintett NACE-csoport szintjét (14)

Kedvezményezett típusa

Kkv

 

Nagyvállalat

 

Költségvetés

A program keretében tervezett költségvetés teljes éves összege (15)

Nemzeti pénznem … (teljes összegek)

A vállalkozásnak odaítélt eseti támogatás teljes összege (16)

Nemzeti pénznem … (teljes összegek)

Garanciákra fordított összeg (17)

Nemzeti pénznem … (teljes összegek)

Támogatási eszköz

Támogatás/kamattámogatás

Hitel/visszatérítendő előleg

Garancia (adott esetben a bizottsági határozatra történő hivatkozással (18))

Adókedvezmény vagy adómentesség

Kockázatfinanszírozás nyújtása

Egyéb (adja meg):

Indokolás

Fejtse ki, hogy az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) keretében nyújtott támogatás helyett miért került sor állami támogatási program létrehozására vagy eseti támogatás nyújtására:

Az intézkedés nem tartozik a nemzeti operatív program hatálya alá.

A nemzeti operatív programon belüli forráselosztás meghatározott prioritások szerint történik.

Az ETHA keretében már nem áll rendelkezésre támogatás.

Egyéb (adja meg):


(1)  A termékkategória olyan termékek összessége, amelyekre vonatkozóan a többletköltségek kiszámításakor azonos megközelítés alkalmazható.

(2)  Nem kötelező, ha az ellentételezést a termék szintjén számítják ki.

(3)  Friss, fagyasztott, készétel, tartósított.

(4)  Élőtömeg-tonnában, az 1224/2009/EK rendeletben szereplő meghatározás szerint.

(5)  Az 508/2014/EU rendelet 70. cikkének (6) bekezdése alapján.

(6)  Minden termék vagy termékkategória esetén külön táblázatot kell készíteni.

(7)  Ennek számítása a(z) …/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben foglalt kritériumok alapján történik.

(8)  A többletköltségeket élőtömeg-tonnánként, euróban kell megadni, az 1224/2009/EK rendeletben szereplő meghatározás szerint.

(9)  Az 508/2014/EU rendelet 71. cikkének b) pontja alapján.

(10)  NUTS – Statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája. A régió meghatározása jellemzően a 2. szinten történik. Az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003/EK rendelete (2003. március 11.) a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról (HL L 154., 2003.6.21., 1. o.).

(11)  A Szerződésben foglalt versenyjogi szabályok és e rendelet alkalmazásában vállalkozás minden gazdasági tevékenységet végző jogalany, függetlenül jogállásától és finanszírozásának módjától. A Bíróság kimondta, hogy a (jogilag vagy ténylegesen) ugyanazon jogalany által ellenőrzött gazdálkodó egységeket egy és ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni.

(12)  Az az időszak, amelynek során a támogatást nyújtó hatóság kötelezettséget vállalhat a támogatás odaítélésére.

(13)  „A támogatás odaítélésének időpontja” az a nap, amikor az alkalmazandó nemzeti jogrendszer értelmében a kedvezményezett jogi felhatalmazást kap a támogatás igénybevételére.

(14)  NACE Rev.2 – gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása az Európai Unióban. Az ágazatot jellemzően a csoport szintjén adják meg.

(15)  Támogatási program esetén: adja meg a program keretében tervezett éves költségvetés teljes összegét vagy a programban szereplő valamennyi támogatási eszköz tekintetében az éves adóveszteség becsült összegét.

(16)  Eseti támogatás megítélésekor: adja meg a támogatás miatti adóveszteség teljes összegét.

(17)  A garanciák esetében adja meg a garanciával fedezett hitelek (maximális) összegét.

(18)  Adott esetben hivatkozzon a bruttó támogatási egyenérték kiszámítására szolgáló módszert jóváhagyó bizottsági határozatra.


III. MELLÉKLET

Arra vonatkozó előrejelzés, hogy a folyó pénzügyi év és a következő pénzügyi év során a tagállam várhatóan mekkora összegre vonatkozóan fog benyújtani kifizetési kérelmeket

 

Uniós hozzájárulás (EUR)

[folyó pénzügyi év]

[következő pénzügyi év]

január–október

november–december

január–december

Operatív program (CCI)

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">


IV. MELLÉKLET

Az előzetes értékelési jelentésben feltüntetendő elemek

I. SZAKASZ: BEVEZETÉS

1.

Az előzetes értékelés rendeltetése és céljai

2.

Az előzetes értékelés végrehajtása során hozott intézkedések ismertetése

3.

Az előzetes értékelést végző fél, az irányító hatóság és a stratégiai környezeti vizsgálatot végző értékelő közötti kommunikáció

II. SZAKASZ: AZ ELŐZETES ÉRTÉKELÉSI JELENTÉS

1.   Az erősségekre, gyengeségekre, lehetőségekre és veszélyekre vonatkozó elemzés és igényfelmérés

2.   Az operatív programhoz tartozó stratégia és a program szerkezeti felépítése

2.1.

Hozzájárulás az Európa 2020 stratégiához

2.2.

Hozzájárulás a közös halászati politika végrehajtásához

2.3.

Összhang a KHP-val, a partnerségi megállapodással, az országspecifikus ajánlásokkal és más vonatkozó eszközökkel

2.4.

A program beavatkozási logikája

2.5.

Javasolt támogatási formák

2.6.

A célok elérése érdekében kiválasztott intézkedések várható hozzájárulása

2.7.

A költségvetés-elosztás és a célkitűzések közötti összhang

2.8.

A közösségvezérelt helyi fejlesztésre vonatkozó rendelkezések

2.9.

A technikai segítségnyújtás igénybevétele

2.10.

A program relevanciája és koherens volta

3.   Az operatív program előrehaladásának és eredményeinek nyomon követése céljából hozott intézkedések értékelése

3.1.

A mutatókra vonatkozó számszerűsített célértékek

3.2.

A mérföldkövek megfelelősége az eredményességmérési keret szempontjából

3.3.

Javasolt monitoring- és értékelési rendszer

3.4.

Az értékelési terv

4.   Az operatív program végrehajtására vonatkozó tervezett intézkedések értékelése

4.1.

Az emberi és igazgatási kapacitás irányítás szempontjából vett megfelelősége

4.2.

Az adminisztratív terhek csökkentése

5.   A horizontális témakörök értékelése

5.1.

Az esélyegyenlőség előmozdítása és a hátrányos megkülönböztetés megelőzése

5.2.

A fenntartható fejlődés előmozdítása


16.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 209/47


A BIZOTTSÁG 772/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. július 14.)

az Európai Tengerügyi és Halászati Alap keretében támogatott műveletek összes támogatható kiadására közpénzből nyújtott támogatások intenzitási szabályainak megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyedzéséről szóló 2014. május 15-i 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 95. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 508/2014/EU rendelet 95. cikkének (1) bekezdése meghatározza az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (a továbbiakban: ETHA) keretében közpénzből nyújtott támogatás esetében az adott művelet összes támogatható kiadásaira alkalmazandó, támogatási intenzitására vonatkozó általános szabályait.

(2)

Ettől eltérve, a 95. cikk (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy közpénzből nyújtott támogatás esetében az 508/2014/EU rendelet I. melléklete szerinti, egyes művelettípusokra vonatkozó kiegészítő intenzitási százalékpontok alkalmazandók. Ugyanakkor annak érdekében, hogy a közös halászati politika reformjának fenntarthatósága ne kerüljön veszélybe, az 508/2014/EU rendelet 94. cikke (3) bekezdésének c) pontja és 69. cikkének (2) bekezdése az ETHA keretében nyújtott támogatást – csökkentett mértékű társfinanszírozási arányok meghatározásával – a műveletek bizonyos típusaira korlátozza. Ugyanezt a logikát tükrözik a támogatási intenzitás kiegészítő százalékpontjainak az 508/2014/EU rendelet I. mellékletében felsorolt különféle mértékei is. Az 508/2014/EU rendelet I. melléklete bizonyos feltételeinek teljesülése ezért a közpénzből nyújtott támogatási intenzitás százalékpontjainak növelését vagy csökkentését eredményezi.

(3)

Ezért biztosítani kell, hogy a támogatási intenzitás pótlólagos százalékpontjainak felhalmozódása – az 508/2014/EU rendelet I. mellékletében a műveletek vonatkozásában meghatározott több feltétel teljesülése esetén – ne veszélyeztesse a közös halászati politika céljait, és a halászati és akvakultúra ágazatban ne vezessen túlkompenzációhoz vagy a piaci szabályok túlzott mértékű torzulásához.

(4)

Ezért amennyiben az adott művelet megfelel az 508/2014/EU rendelet I. mellékletében meghatározott, a százalékpontok további növelését lehetővé tevő feltételeknek, a tagállamok a közpénzből nyújtott támogatási intenzitás növelt mértékét alkalmazhatják. Amennyiben azonban az adott művelet esetében az 508/2014/EU rendelet I. mellékletében meghatározott, a százalékpontok többféle mértékű növelését lehetővé tevő feltétel közül egynél több teljesül, a legnagyobb mértékű növelést kell alkalmazni. Akkor pedig, ha az adott művelet esetében az 508/2014/EU rendelet I. mellékletében meghatározott, a százalékpontok többféle mértékű csökkentését lehetővé tevő feltételek közül teljesül egynél több, a legnagyobb mértékű csökkentést kell alkalmazni.

(5)

Végül pedig a műveletek adott típusaira vonatkozó százalékpontok az 508/2014/EU rendelet I. mellékletének megfelelő csökkentési kötelezettségének teljesítése érdekében, amennyiben az adott művelet esetében az 508/2014/EU rendelet I. mellékletében meghatározott több feltétel teljesüléséből adódóan a százalékpontok esetében egyidejűleg egynél több növelés és csökkentés alkalmazható, a lehetséges növeléseket figyelmen kívül kell hagyni, és csak a legnagyobb mértékű csökkentés alkalmazható.

(6)

Az ebben a rendeletben foglalt intézkedések azonnali alkalmazása érdekében ennek a rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon kell hatályba lépnie.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A közpénzből nyújtott támogatás meghatározott intenzitása

Az 508/2014/EU rendelet I. mellékletében meghatározott, az adott művelethez kapcsolódó többféle feltétel teljesülése esetén a közpénzből nyújtott támogatási intenzitásnak az említett mellékletben előírt különböző mértékű kiegészítő százalékos növelése és csökkentése az alábbiaknak megfelelően alkalmazható:

a)

amennyiben az 508/2014/EU rendelet I. melléklete többféle százalékpontos növelés alkalmazását teszi lehetővé, közülük csak a legnagyobb mértékű növelés alkalmazható;

b)

amennyiben az 508/2014/EU rendelet I. melléklete többféle százalékpontos csökkentés alkalmazását teszi lehetővé, közülük csak a legnagyobb mértékű csökkentés alkalmazható;

c)

amennyiben az 508/2014/EU rendelet I. mellékletének megfelelően az adott művelet esetében a százalékpontok további, egy- vagy többféle mértékű növelése, és ezzel egyidejűleg a százalékpontok egy- vagy többféle mértékű csökkentése alkalmazható, a legnagyobb mértékű csökkentést kell alkalmazni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. július 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 149., 2014.5.20., 1–66. o.


16.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 209/49


A BIZOTTSÁG 773/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. július 15.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. július 15-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MK

97,3

TR

67,6

ZZ

82,5

0707 00 05

AL

74,4

MK

27,7

TR

75,8

ZZ

59,3

0709 93 10

TR

91,4

ZZ

91,4

0805 50 10

AR

108,1

BO

89,3

TR

155,1

UY

111,5

ZA

123,5

ZZ

117,5

0808 10 80

AR

124,0

BR

90,0

CL

122,8

NZ

132,8

US

142,6

ZA

147,0

ZZ

126,5

0808 30 90

AR

75,7

CL

144,1

NZ

191,9

ZA

119,1

ZZ

132,7

0809 10 00

BA

82,8

MK

85,8

TR

234,2

XS

85,6

ZZ

122,1

0809 29 00

TR

309,3

ZZ

309,3

0809 30

MK

71,0

TR

148,6

XS

50,2

ZZ

89,9

0809 40 05

BA

63,2

ZZ

63,2


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


16.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 209/51


A BIZOTTSÁG 774/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. július 15.)

a gabonaágazatban 2014. július 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 183. cikkére,

mivel:

(1)

A 642/2010/EU rendelet (2) 1. cikkének (1) bekezdése értelmében a 1001 11 00, a 1001 19 00, az ex 1001 91 20 [közönséges búza, vetőmag], az ex 1001 99 00 [kiváló minőségű közönséges búza, a vetőmag kivételével], a 1002 10 00, a 1002 90 00, a 1005 10 90, a 1005 90 00, a 1007 10 90 és a 1007 90 00 KN-kód alá tartozó termékek behozatali vámja megegyezik az adott szállítmányra alkalmazandó CIF-importárnak az e termékekre behozataluk esetén érvényes, 55 %-kal megnövelt intervenciós árból történő kivonásával kapott összeggel. Az említett vám azonban nem haladhatja meg a közös vámtarifában meghatározott vámtételt.

(2)

A 642/2010/EU rendelet 1. cikkének (2) bekezdése értelmében a hivatkozott cikk (1) bekezdésében említett behozatali vám kiszámítása céljából az ugyanazon bekezdésben meghatározott termékekre szabályos időközönként reprezentatív CIF-importárakat kell megállapítani.

(3)

A 642/2010/EU rendelet 2. cikke (1) bekezdésének megfelelően az ugyanazon rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében említett termékekre vonatkozó behozatali vám kiszámításához a szóban forgó rendelet 5. cikkében leírt módszerrel meghatározott napi reprezentatív CIF-importárat kell alkalmazni.

(4)

Meg kell állapítani a 2014. július 16-tól kezdődő időszakra vonatkozó behozatali vámokat, amelyek alkalmazása új behozatali vámok megállapításáig tart.

(5)

A 642/2010/EU rendelet 2. cikkének (2) bekezdésével összhangban indokolt úgy rendelkezni, hogy e rendelet a kihirdetése napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A gabonaágazatban 2014. július 16-tól alkalmazandó, a 642/2010/EU rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében említett behozatali vámokat e rendelet I. melléklete határozza meg a II. mellékletben ismertetett adatok alapján.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. július 15-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  A Bizottság 2010. július 20-i 642/2010/EU rendelete az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásának szabályairól (behozatali vámok a gabonaágazatban) (HL L 187., 2010.7.21., 5. o.).


I. MELLÉKLET

A 642/2010/EU rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében említett termékekre 2014. július 16-tól alkalmazandó behozatali vámok

KN-kód

Árumegnevezés

Behozatali vám (1)

(EUR/tonna)

1001 11 00

KÖZÖNSEGES BÚZA, vetőmag

0,00

1001 19 00

KÖZÖNSÉGES BÚZA, kiváló minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

közepes minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

gyenge minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

ex 1001 91 20

KÖZÖNSEGES BÚZA, vetőmag

0,00

ex 1001 99 00

KÖZÖNSÉGES BÚZA, kiváló minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

1002 10 00

ROZS, vetőmag

5,32

1002 90 00

ROZS, a vetőmag kivételével

5,32

1005 10 90

KUKORICA, vetőmag, a hibrid kivételével

5,32

1005 90 00

KUKORICA, a vetőmag kivételével (2)

5,32

1007 10 90

CIROKMAG, a hibrid vetőmag kivételével

5,32

1007 90 00

CIROKMAG, a vetőmag kivételével

5,32


(1)  Az importőr a 642/2010/EU rendelet 2. cikkének (4) bekezdése értelmében a következő vámcsökkentésekben részesülhet:

tonnánként 3 EUR, ha a kirakodási kikötő a Földközi-tenger partján (a Gibraltári-szoroson túl) vagy a Fekete-tenger partján található, amennyiben az áruk az Atlanti-óceánon vagy a Szuezi-csatornán keresztül érkeznek az Unióba,

tonnánként 2 EUR, ha a kirakodási kikötő Dániában, Észtországban, Írországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Finnországban, Svédországban, az Egyesült Királyságban vagy az Ibériai-félsziget atlanti-óceáni partján van, amennyiben az áruk az Atlanti-óceánon keresztül érkeznek az Unióba.

(2)  Az importőr tonnánként 24 EUR átalány-vámcsökkentésben részesülhet, amennyiben a 642/2010/EU rendelet 3. cikkében megállapított feltételek teljesülnek.


II. MELLÉKLET

Az I. Mellékletben megállapított vámok kiszámításánál figyelembe vett adatok

1.

A 642/2010/EU rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

(EUR/tonna)

 

Közönséges búza (1)

Kukorica

Tőzsde

Minneapolis

Chicago

Tőzsdei jegyzés

 

 

Felár a Mexikói-öböl esetében

 

Felár a Nagy-tavak esetében

 

2.

A 642/2010/EU rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

Szállítási költség: Mexikói-öböl–Rotterdam

11,87 EUR/tonna

Szállítási költség: Nagy-tavak–Rotterdam

46,07 EUR/tonna


(1)  Tonnánként 14 EUR felárral együtt [a 642/2010/EU rendelet 5. cikkének (3) bekezdése].


HATÁROZATOK

16.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 209/54


A TANÁCS HATÁROZATA

(2014. július 8.)

az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért igazgatótanácsa magyar tagjainak és póttagjainak kinevezéséről

(2014/462/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért létrehozásáról szóló, 1975. május 26-i 1365/75/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikkére,

tekintettel a tagállamok kormányai, valamint a munkavállalói és munkáltatói szervezetek által a Tanácsnak benyújtott jelöltlistákra,

mivel:

(1)

A Tanács a 2013. december 2-i határozatával (2) – néhány kivétellel – kinevezte az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért igazgatótanácsának tagjait és póttagjait a 2013. december 1-jétől2016. november 30-ig terjedő időszakra.

(2)

Magyarország kormánya benyújtotta jelölését két betöltetlen helyre,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács a 2016. november 30-ig tartó időszakra az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért igazgatótanácsa tagjának és póttagjának a következő személyeket nevezi ki:

I.   KORMÁNYKÉPVISELŐK

Ország

Tag

Póttag

Magyarország

KISSNÉ BENCZE Katalin

GÉHER Mariann

2. cikk

A még ki nem jelölt tagokat és póttagokat a Tanács egy későbbi időpontban nevezi ki.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2014. július 8-án.

a Tanács részéről

az elnök

P. C. PADOAN


(1)  HL L 139., 1975.5.30., 1. o.

(2)  HL C 358., 2013.12.7., 5. o.


16.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 209/55


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2014. július 14.)

a Schizochytrium sp. mikroalgából nyert olajnak a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozataláról, valamint a 2003/427/EK és a 2009/778/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

(az értesítés a C(2014) 4670. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles)

(2014/463/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az új élelmiszerekről és az új élelmiszer-összetevőkről szóló, 1997. január 27-i 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikkére,

mivel:

(1)

A 2003/427/EK bizottsági határozat (2) megállapította a Schizochytrium sp. mikroalgából nyert olaj specifikációját és engedélyezte forgalomba hozatalát különböző élelmiszerekben bizonyos legnagyobb használati koncentrációk meghatározásával. A Schizochytrium sp. mikroalgából nyert olaj felhasználási céljainak kiterjesztetéséről első alkalommal a 2009/778/EK bizottsági határozat (3) rendelkezett.

(2)

2013. január 16-án a DSM Nutritional Products a Schizochytrium sp. mikroalgából nyert olaj élelmiszer-összetevőként való használatának kiterjesztésére vonatkozó kérelmet nyújtott be az Egyesült Királyság illetékes hatóságaihoz. A DSM Nutritional Products 2012. június 30-i keltezésű szerződéssel felvásárolta a Martek Biosciences vállalatot, a korábbi határozatok címzettjét.

(3)

2013. április 29-én az Egyesült Királyság illetékes élelmiszer-értékelő testülete közzétette előzetes értékelő jelentését. A jelentésben arra a következtetésre jutott, hogy a nevezett algaolaj felhasználási céljainak kiterjesztése megfelel a 258/97/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésében az új élelmiszerekre előírt feltételeknek.

(4)

A Bizottság az előzetes értékelő jelentést 2013. július 9-én továbbította a többi tagállam számára.

(5)

A 258/97/EK rendelet 6. cikke (4) bekezdésének első albekezdésében meghatározott hatvannapos időszak alatt indokolt kifogásokat emeltek. Különösen a dokozahexaénsav (DHA) fokozott bevitelével kapcsolatban emeltek kifogásokat. A 258/97/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének megfelelően bizottsági végrehajtási határozatot kell hozni, amely az indokolt kifogásokkal érdemben foglalkozik. Következésképpen a kérelmező módosította a kérelmet az étrend-kiegészítőkben található DHA maximális koncentrációja tekintetében. E változtatás és a kérelmező által nyújtott kiegészítő információk enyhítették a fenti aggályokat a tagállamok és a Bizottság megelégedésére.

(6)

A 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) meghatározza az étrend-kiegészítőkre vonatkozó követelményeket. Az Európai Parlament és a Tanács 1925/2006/EK rendelete (5) meghatározza a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadására vonatkozó követelményeket. Az Európai Parlament és a Tanács 2009/39/EK irányelve (6) meghatározza a különleges táplálkozási célokat szolgáló élelmiszerekre vonatkozó követelményeket. A Bizottság 96/8/EK irányelve (7) meghatározza a testtömeg-csökkentésre szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben történő felhasználásra szánt élelmiszerekre vonatkozó követelményeket. A Schizochytrium sp. mikroalgából nyert olaj felhasználását az említett jogi szabályozásban meghatározott követelmények sérelme nélkül engedélyezni kell.

(7)

A jogi egyértelműség érdekében a 2003/427/EK és a 2009/778/EK határozatot hatályon kívül kell helyezni, és helyükbe e határozatnak kell lépnie.

(8)

A 2003/427/EK és a 2009/778/EK határozattal engedélyezett algaolajjal lényegében egyenértékű összetevők forgalomba hozataláról a 258/97/EK rendelet 5. cikke szerint a Bizottságnak már benyújtott értesítések továbbra is érvényesek maradnak.

(9)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az I. mellékletben meghatározott Schizochytrium sp. mikroalgából nyert olaj forgalomba hozható az Unióban új élelmiszer-összetevőként a II. mellékletben meghatározott felhasználási célokra, legfeljebb az ott meghatározott koncentrációban, a 2002/46/EK irányelvben, az 1925/2006/EK rendeletben és a 96/8/EK irányelvben megállapított rendelkezések sérelme nélkül.

2. cikk

Az e határozat által engedélyezett, Schizochytrium sp. mikroalgából nyert olajat tartalmazó élelmiszerek csomagolásán az alábbi megjelölést kell feltüntetni: „Schizochytrium sp. mikroalgából nyert olaj”.

3. cikk

A 2003/427/EK és a 2009/778/EK határozat hatályát veszti.

4. cikk

E határozatnak a DSM Nutritional Products (6480 Dobbin Road, Columbia, MD 21045, USA) a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2014. július 14-én.

a Bizottság részéről

Tonio BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 43., 1997.2.14., 1. o.

(2)  A Bizottság 2003. június 5-i határozata a Schizochytrium sp. mikroalgából nyert, DHA-ban (dokozahexaénsav) gazdag olajnak a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozataláról, valamint a 2003/427/EK és a 2009/778/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 144., 2003.6.12., 13. o.).

(3)  A Bizottság 2009. október 22-i 2009/778/EK határozata a Schizochytrium sp. mikroalgából nyert algaolajnak a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként való használatának kiterjesztéséről (HL L 278., 2009.10.23., 56. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2002. június 10-i 2002/46/EK irányelve az étrend-kiegészítőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 183., 2002-7.12., 51. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i 1925/2006/EK rendelete a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásáról (HL L 404., 2006.12.30., 26. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009. május 6-i 2009/39/EK irányelve a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről (HL L 124., 2009.5.20., 21. o.).

(7)  A Bizottság 1996. február 26-i 96/8/EK irányelve a testtömegcsökkentésre szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben történő felhasználásra szánt élelmiszerekről (HL L 55., 1996.3.6., 22. o.).


I. MELLÉKLET

A SCHIZOCHYTRIUM SP. MIKROALGÁBÓL NYERT OLAJ SPECIFIKÁCIÓJA

Vizsgálat

Specifikáció

Savszám

legfeljebb 0,5 mg KOH/g

Peroxidszám

legfeljebb 5,0 meq/kg olaj

Nedvesség- és illóanyag-tartalom

legfeljebb 0,05 %

El nem szappanosítható anyag

legfeljebb 4,5 %

Transz-zsírsavak

legfeljebb 1,0 %

DHA-tartalom

legalább 32,0 %


II. MELLÉKLET

A SCHIZOCHYTRIUM SP. MIKROALGÁBÓL NYERT OLAJ ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI

Élelmiszer-kategória

A DHA legnagyobb használati koncentrációja

Tejtermékek, a tejalapú italok kivételével

200 mg/100 g, illetve sajttermékek esetében 600 mg/100 g

Tejpótló termékek, italok kivételével

200 mg/100 g, illetve sajtpótló termékek esetében 600 mg/100 g

Kenhető zsírok és salátaöntetek

600 mg/100 g

Reggeli gabonapehely

500 mg/100 g

Étrend-kiegészítők

250 mg DHA/napi adag a gyártó egészséges fogyasztókra vonatkozó ajánlása szerint

450 mg DHA/napi adag a gyártó várandós vagy szoptató nőkre vonatkozó ajánlása szerint

Testtömeg-csökkentésre szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben történő felhasználásra szánt élelmiszerek az 96/8/EK irányelv meghatározása szerint

250 mg/étkezéshelyettesítő

A 2009/39/EK irányelv meghatározása szerinti egyéb különleges táplálkozási célú élelmiszerek, kivéve az anyatej-helyettesítő és az anyatej-kiegészítő tápszereket

200 mg/100 g

Speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerek

A terméket használó személyre vonatkozó egyedi táplálkozási előírások szerint

Pékáru (kenyér és zsemle), édes keksz

200 mg/100 g

Gabonaszeletek

500 mg/100 g

Főzőzsiradék

360 mg/100 g

Alkoholmentes italok (beleértve a tejpótló és a tejalapú italokat)

80 mg/100 ml


16.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 209/59


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2014. július 15.)

a végrehajtási és ellenőrzési politikára vonatkozó uniós prioritások meghatározása az Európai Tengerügyi és Halászati Alap keretében

(2014/464/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. május 15-i 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 17. cikke (3) bekezdésére,

az Európai Tengerügyi Halászati Alap Bizottságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

Meg kell meghatározni a végrehajtási és ellenőrzési politikára vonatkozó uniós prioritásokat annak érdekében, hogy a tagállamok kidolgozhassák az 508/2014/EU rendelet szerint finanszírozott intézkedésekhez kapcsolódó operatív programokat.

(2)

Az uniós támogatásnak a leghatékonyabb tevékenységek számára kell prioritást biztosítania annak érdekében, hogy javítsa az ellenőrzési tevékenységek hatékonyságát, figyelembe véve a tagállamoknak az 1005/2008/EK tanácsi rendelet (2) és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet (3) végrehajtásában elért teljesítményét.

(3)

A végrehajtási és ellenőrzési politikára vonatkozó uniós prioritásoknak a következőket kell tartalmazniuk:

az 1224/2009/EK rendelet 102. cikke (4) bekezdésének megfelelően meghatározott cselekvési tervek végrehajtása egy tagállam ellenőrzési rendszerében lévő hiányosságok megszüntetése érdekében;

specifikus tevékenységek végrehajtása az 508/2014/EU rendelet IV. mellékletében meghatározott előzetes feltételrendszer 1303/2013/EU rendelet teljesítése érdekében, annak megfelelően, ahogyan azt az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 19. cikkének (2) bekezdése előírja. Az 1303/2013/EU rendelet 19. cikkének (2) bekezdése szerint amennyiben az alkalmazandó előzetes feltételrendszer nem teljesül, a programnak tartalmaznia kell a meghozandó intézkedések leírását, ideértve a finanszírozandó intézkedéseket is;

adatellenőrző rendszer létrehozása az 1224/2009/EK rendelet 109. cikkében meghatározottak szerint és különösen olyan projektek megvalósítása, amelyek célja a tagállamok megfelelő rendszerei közötti interoperabilitás kialakítása, mivel a teljes és megbízható fogási és erőkifejtési jelentési rendszer az uniós halászati erőforrások kezelésének egyik sarokköve;

az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 15. cikke szerinti, valamennyi fogásra vonatkozó kirakodási kötelezettség végrehajtása és annak ellenőrzése. Ez az új kötelezettség a közös halászati politika egyik legfontosabb új eleme, amely hozzájárul a halállományok kiaknázásának fenntarthatóságához. Ezen új kötelezettség teljesítése kiigazításokat fog igényelni a tagállamok ellenőrzési rendszerében, ami új kiadásokat fog eredményezni;

a fogási tanúsítási rendszer végrehajtása és ellenőrzése a halászati termékek behozatala és kivitele tekintetében, annak megfelelően, ahogyan azt az 1005/2008/EK rendelet III. fejezete előírja; a fogási tanúsítási rendszer végrehajtása a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat (IUU-tevékenység) elleni küzdelem egyik meghatározó eleme;

a flottakapacitási korlátozások betartatását célzó eredményes intézkedések. A halászati lehetőségek és a halászati kapacitás közötti egyensúly biztosítása érdekében a tagállamoknak gondoskodniuk kell a kapacitáskorlátozás betartatásáról, és olyan projekteket kell létrehozniuk, amelyek a finanszírozást igénylő motorteljesítmény tanúsítását, ellenőrzését és mérését célozzák;

az egyedi ellenőrzési és vizsgálati programok végrehajtása, illetve az ellenőrzés koordinációjának megvalósítása olyan halászterületek vagy területek tekintetében, amelyekre nem vonatkozik egyedi ellenőrzési és felügyeleti program, annak megfelelően, ahogyan azt az 1224/2009/EK rendelet 95. cikkének (4) bekezdése, valamint a 768/2005/EK tanácsi rendelet (6) 15. cikke előírja. Az ilyen típusú tevékenységek hozzájárulnak a szabálykövető magatartás megszilárdításához, a tagállamok közötti együttműködés megerősítéséhez és a különböző ellenőrzési eszközök közötti szinergia megteremtéséhez;

a nyomon követhetőségi követelmények ellenőrzése és végrehajtása annak megfelelően, ahogyan azt az 1224/2009/EK rendelet 58. cikke, valamint a 404/2011/EK bizottsági végrehajtási rendelet (7) 67. cikkének (6) bekezdése előírja. Az 1224/2009/EK rendelet 58. cikke előírja, hogy a halászati és akvakultúra-termékek valamennyi tételének az előállítás, a feldolgozás és a forgalmazás valamennyi szakaszában nyomon követhetőnek kell lennie, a fogástól vagy a lehalászástól kezdve egészen a kiskereskedelmi szakaszig. A 404/2011/EU végrehajtási rendelet 67. cikkének (6) bekezdése előírja, hogy a halászati és akvakultúra-termékekre vonatkozó, az 1224/2009/EK rendelet 58. cikkének (5) bekezdése szerinti információkat a piaci szereplőknek olyan azonosító eszközzel kell a tételen feltüntetniük, mint a kód, vonalkód, az elektronikus chip vagy hasonló eszköz vagy jelölőrendszer: ez az előírás a többéves terv hatálya alá tartozó halászat esetében 2013. január 1-jétől, az egyéb halászati és akvakultúra-termékek esetében pedig 2015. január 1-jétől alkalmazandó. A nyomon követhetőségi követelmények ellenőrzésének és végrehajtásának uniós prioritásnak kell lennie. A nyomon követhetőségi rendszer megvalósítása a halászati ellenőrzési politika egyik sarokköve, amelynek célja a halászati termékek származása átláthatóságának biztosítása.

(4)

Az uniós prioritásokat rugalmasan, az egyes tagállamok végrehajtási és ellenőrzési politikájának erősségeit és gyenge pontjait figyelembe véve kell alkalmazni. Ha egy tagállam már foglalkozott egyes prioritásokkal, akkor elméletileg más prioritásokkal kell foglalkoznia.

(5)

Az 508/2014/EU rendelet 20. cikkének (2) bekezdése szerint az ellenőrzés változó igényeihez való alkalmazkodás érdekében a végrehajtási és ellenőrzési politikára vonatkozó uniós prioritások kétévente végrehajtási jogi aktusok útján módosíthatók.

(6)

Az e határozatban meghatározott intézkedések mielőbbi alkalmazásának lehetővé tétele érdekében a határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az 508/2014/EU rendelet 17. cikkének (3) bekezdésében említett, a végrehajtási és ellenőrzési politikára vonatkozó uniós prioritások a következők:

a)

az 1224/2009/EK rendelet 102. cikke (4) bekezdésének megfelelően meghatározott cselekvési tervek végrehajtása egy tagállam ellenőrzési rendszerében lévő hiányosságok megszüntetése érdekében;

b)

az 1303/2013/EU rendelet 19. cikkének (2) bekezdése szerint tevékenységek végrehajtása a halászati gazdálkodásra vonatkozó adatkövetelmények teljesítéséhez, valamint az uniós ellenőrzési, vizsgálati és végrehajtási rendszer végrehajtásához szükséges igazgatási kapacitás rendelkezésre állásának biztosítása érdekében, az 508/2014/EU rendelet IV. mellékletében foglaltaknak megfelelően;

c)

az 1224/2009/EK rendelet 109. cikkében említett adatellenőrző rendszer létrehozása és különösen olyan projektek végrehajtása, amelyek egységes formátumokat használnak, vagy amelyek célja a tagállamok rendszerei közötti interoperabilitás kialakítása;

d)

az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke szerinti, valamennyi fogásra vonatkozó kirakodási kötelezettség teljesítése és annak ellenőrzése, beleértve a tagállamok ellenőrzési rendszerében a kötelezettség teljesítése miatt szükséges kiigazításokat is;

e)

a fogási tanúsítási rendszer megvalósítása és ellenőrzése, az 1005/2008/EK rendelet III. fejezetében foglaltaknak megfelelően;

f)

a motorteljesítmény tanúsítását, ellenőrzését és mérését célzó projektek megvalósítása;

g)

az 1224/2009/EK rendelet 95. cikkének (4) bekezdésének megfelelően létrehozott egyedi ellenőrzési és vizsgálati programok végrehajtása;

h)

az ellenőrzésnek a 768/2005/EK rendelet 15. cikke szerinti koordinációja;

i)

a fogyasztók megbízható információkkal való ellátása érdekében a nyomon követhetőségi követelmények ellenőrzése és végrehajtása, ideértve a címkézési rendszereket is az 1224/2009/EK rendelet 58. cikkében, valamint a 404/2011/EK végrehajtási rendelet 67. cikkének (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2014. július 15-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 149., 2014.5.20., 1. o.

(2)  A Tanács 2008. szeptember 29-i 1005/2008/EK rendelete a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet módosításáról és az 1093/94/EK és az 1447/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 286., 2008.10.29., 1. o.).

(3)  A Tanács 2009. november 20-i 1224/2009/EK rendelete a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 343., 2009.12.22., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1303/2013/EU rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1380/2013/EU rendelete a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).

(6)  A Tanács 2005. április 26-i 768/2005/EK rendelete a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal létrehozásáról és a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló 2847/93/EGK rendelet módosításáról (HL L 128., 2005.5.21., 1. o.).

(7)  A Bizottság 2011. április 8-i 404/2011/EU végrehajtási rendelete a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló 1224/2009/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 112., 2011.4.30., 1. o.).