ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 183

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

57. évfolyam
2014. június 24.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 689/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. június 23.) a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 204/2011/EU rendelet 16. cikke (2) bekezdésének végrehajtásáról

1

 

*

A Tanács 690/2014/EU rendelete (2014. június 23.) a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 204/2011/EU rendelet módosításáról

3

 

*

A Tanács 691/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. június 23.) a Közép-afrikai Köztársaságban kialakult helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 224/2014/EU rendelet 17. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról

6

 

*

A Tanács 692/2014/EU rendelete (2014. június 23.) a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása miatt a Krímből és Szevasztopolból származó áruknak az Unióba történő behozatalára vonatkozó korlátozások bevezetéséről

9

 

*

A Tanács 693/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. június 23.) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról

15

 

*

A Bizottság 694/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. december 17.) a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az alternatívbefektetésialap-kezelők típusait meghatározó szabályozási technikai standardok tekintetében való kiegészítéséről ( 1 )

18

 

 

A Bizottság 695/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. június 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

21

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2014/78/EU végrehajtási irányelve (2014. június 17.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv I., II., III., IV. és V. mellékletének módosításáról

23

 

*

A Bizottság 2014/81/EU irányelve (2014. június 23.) a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete C. függelékének a biszfenol-A tekintetében történő módosításáról ( 1 )

49

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács 2014/380/KKBP határozata (2014. június 23.) a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/137/KKBP határozat módosításáról

52

 

*

A Tanács 2014/381/KKBP határozata (2014. június 23.) a Moldovai Köztársaság Dnyeszteren túli régiójának vezetésével szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/573/KKBP határozat módosításáról

56

 

*

A Tanács 2014/382/KKBP végrehajtási határozata (2014. június 23.) a Közép-afrikai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/798/KKBP határozat végrehajtásáról

57

 

*

A Tanács 2014/383/KKBP határozata (2014. június 23.) az Európai Unió afganisztáni különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

60

 

*

A Tanács 2014/384/KKBP határozata (2014. június 23.) az Európai Unió bosznia-hercegovinai különleges képviselőjének kinevezéséről szóló 2011/426/KKBP határozat módosításáról

65

 

*

A Tanács 2014/385/KKBP határozata (2014. június 23.) az Európai Unió emberi jogokért felelős különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

66

 

*

A Tanács 2014/386/KKBP határozata (2014. június 23.) a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása miatt a Krímből és Szevasztopolból származó árukra vonatkozó korlátozások bevezetéséről

70

 

*

A Tanács 2014/387/KKBP végrehajtási határozata (2014. június 23.) a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat végrehajtásáról

72

 

 

2014/388/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2014. június 16.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapból az európai területi együttműködés célkitűzés határon átnyúló és transznacionális alkotóeleme alapján a 2014–2020-as időszakra nyújtott támogatásra jogosult régiók és területek jegyzékének felállításáról (az értesítés a C(2014) 3898. számú dokumentummal történt)

75

 

 

2014/389/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2014. június 23.) a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele érdekében a légi közlekedésből származó további összes korábbi kibocsátásról, valamint a további légi közlekedési kibocsátási egységekről ( 1 )

135

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

24.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 183/1


A TANÁCS 689/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. június 23.)

a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 204/2011/EU rendelet 16. cikke (2) bekezdésének végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2011. március 2-i 204/2011/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 16. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2011. március 2-án elfogadta a 204/2011/EU rendeletet.

(2)

A Tanács a 204/2011/EU rendelet 16. cikkének (6) bekezdésével összhangban elvégezte az említett rendelet III. mellékletben foglalt jegyzék felülvizsgálatát.

(3)

A 204/2011/EU rendelet III. mellékletében foglalt jegyzékben szereplő egy szervezet tekintetében naprakésszé kell tenni az azonosító adatokat.

(4)

Két szervezet esetében már nem indokolt, hogy szerepeljen a 204/2011/EU rendelet III. mellékletében foglalt jegyzékben.

(5)

A 204/2011/EU rendelet III. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 204/2011/EU rendelet III. melléklete az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2014. június 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 58., 2011.3.3., 1. o.


MELLÉKLET

A 204/2011/EU rendelet III. melléklete a következőképpen módosul:

1.

a „Capitana Seas Limited” szervezetre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

 

„Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel időpontja

36.

Capitana Seas Limited (Capitana Seas Társaság)

 

A Brit Virgin-szigeteken bejegyzett, Saadi Qadhafi tulajdonában lévő társaság.

2011.4.12.”

2.

az alábbi szervezetekre vonatkozó bejegyzéseket törölni kell:

Libyan Holding Company for Development and Investment (Líbiai Fejlesztési és Beruházási Társaság);

Dalia Advisory Limited (LIA sub) (Dalia Tanácsadó Társaság).


24.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 183/3


A TANÁCS 690/2014/EU RENDELETE

(2014. június 23.)

a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 204/2011/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2011. február 28-i 2011/137/KKBP tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1)

A 204/2011/EU rendelet (2) hatályba lépteti a 2011/137/KKBP határozatban foglalt intézkedéseket.

(2)

Az Egyesült Nemzetek (ENSZ) Biztonsági Tanácsa 2014. március 19-én elfogadta a 2146 (2014) sz. ENSZ BT-határozatot, amely – a líbiai kormány kapcsolattartó pontjának utasítása hiányában – megtiltja a valamely tagállam lobogója alatt közlekedő, a szankcióbizottság által megjelölt hajók (a továbbiakban: megjelölt hajók) számára a Líbiából jogellenesen kivitt nyersolaj berakodását, szállítását vagy kirakodását.

(3)

A 2146 (2014) sz. ENSZ BT-határozat intézkedések hozatalát is előírja a megjelölt hajók kikötőkbe való megérkezésének, továbbá üzemanyaggal való ellátásuknak, ellátmányozásuknak és más módon való kiszolgálásuknak a megakadályozására, amennyiben a szankcióbizottság megjelölése ezt előírta.

(4)

A 2146 (2014) sz. ENSZ BT-határozat ezen túlmenően megtiltja a megjelölt hajókon szállított, a Líbiából jogellenesen kivitt nyersolajjal kapcsolatos pénzügyi tranzakciókat, amennyiben a szankcióbizottság megjelölése ezt előírta. Ugyanakkor mivel a 2146 (2014) sz. ENSZ BT-határozat bizonyos esetekben lehetővé teszi a megjelölt hajók kikötőkbe való belépését, a kikötői díjak – ideértve az e hajókon szállított nyersolajjal kapcsolatosakat is – elfogadhatók ezen esetekben.

(5)

A kellő gyorsaság érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 2011/137/KKBP határozat V. mellékletének módosításai szerint és a szankcióbizottság által a 2146 (2014) sz. ENSZ BT-határozat 11. és 12. pontja szerint tett megállapítások alapján módosítsa azon megjelölt hajók jegyzékét, amelyekre ezek az intézkedések vonatkoznak.

(6)

2014. Június 23-án a 2014/380/KKBP tanácsi határozat (3) módosította a 2011/137/KKBP határozatot az említett intézkedések hatályba léptetése érdekében.

(7)

A 204/2011/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 204/2011/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk a következő pontokkal egészül ki:

„h)   »megjelölt hajók«: a 2146 (2014) sz. ENSZ BT-határozat 11. pontjában említett szankcióbizottság által megjelölt, e rendelet V. mellékletében felsorolt hajók;

i)   »a líbiai kormány kapcsolattartó pontja«: a 2146 (2014) sz. ENSZ BT-határozat 3. pontjának megfelelően a szankcióbizottságnak megküldött értesítés szerint a líbiai kormány által kijelölt kapcsolattartó pont.”;

2.

A következő cikk kerül beillesztésre:

„10b. cikk

(1)   Tilos a valamely tagállam lobogója alatt közlekedő megjelölt hajókon szállított, Líbiából származó nyersolaj berakodása, szállítása vagy kirakodása, kivéve, ha a líbiai kormány kapcsolattartó pontjával folytatott megbeszélést követően az adott tagállam illetékes hatósága azt engedélyezi.

(2)   A szankcióbizottság erre vonatkozó előírása esetén tilos a megjelölt hajóknak az Unió területén lévő kikötőkben való fogadása vagy oda bejutás biztosítása számukra.

(3)   A (2) bekezdésben megállapított intézkedés nem alkalmazandó, amennyiben az Unió területén lévő kikötőbe való belépés vizsgálat céljából vagy veszélyhelyzet esetén szükséges, illetve ha a hajó visszatér Líbiába.

(4)   A szankcióbizottság erre vonatkozó előírása esetén tilos a tagállamok állampolgárai által vagy a tagállamok területén a megjelölt hajók üzemanyaggal való ellátása, ellátmányozása és más módon való ellátása, ideértve üzemanyag vagy más ellátás biztosítását.

(5)   A IV. mellékletben meghatározott tagállami illetékes hatóságok a (4) bekezdésben előírt intézkedés alól mentességet engedélyezhetnek, ha humanitárius vagy biztonsági célokból szükséges, illetve ha a hajó visszatér Líbiába. Minden ilyen engedélyezésről írásban értesíteni kell a szankcióbizottságot és a Bizottságot.

(6)   A szankcióbizottság erre vonatkozó előírása esetén tilos minden, a megjelölt hajókon szállított nyersolajjal kapcsolatos pénzügyi tranzakció, ideértve a nyersolaj eladását, a nyersolaj hitelként való felhasználását és a nyersolaj szállításával kapcsolatos biztosítás megkötését. E tilalom nem vonatkozik a kikötői díjaknak a (3) bekezdésben említett esetekben való elfogadására.”

3.

A 15. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„15. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap az alábbiakra:

a)

a IV. melléklet módosítására a tagállamok által nyújtott információk alapján;

b)

az V. melléklet módosítására a 2011/137/KKBP határozat V. mellékletének módosításai szerint és a szankcióbizottság által a 2146 (2014) sz. ENSZ BT-határozat 11. és 12. pontja szerint tett megállapítások alapján.”.

4.

A szöveg kiegészül az V. melléklettel az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2014. június 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 58., 2011.3.3., 53. o.

(2)  A Tanács 2011. március 2-i 204/2011/EU rendelete a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról (HL L 58., 2011.3.3., 1. o.).

(3)  A Tanács 2014. június 23-i 2014/380/KKBP határozata a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/137/KKBP határozat módosításáról (Lásd e Hivatalos Lap 52. oldalát.).


MELLÉKLET

„V. MELLÉKLET

AZ 1. CIKK h) PONTJÁBAN ÉS A 10b. CIKKBEN EMLÍTETT HAJÓK JEGYZÉKE ÉS A SZANKCIÓBIZOTTSÁG ÁLTAL ELŐÍRT ALKALMAZANDÓ INTÉZKEDÉSEK”

 


24.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 183/6


A TANÁCS 691/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. június 23.)

a Közép-afrikai Köztársaságban kialakult helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 224/2014/EU rendelet 17. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Közép-afrikai Köztársaságban kialakult helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2014. március 10-i 224/2014/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 17. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2014. március 10-én elfogadta a 224/2014/EU rendeletet.

(2)

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának (ENSZ BT) 2127 (2013) sz. határozata alapján létrehozott szankcióbizottság 2014. május 9-én három személyt vett fel azon személyek és szervezetek jegyzékébe, akikre/amelyekre vonatkoznak a 2134 (2014) sz. ENSZ BT-határozat 30. és 32. pontjában előírt korlátozó intézkedések.

(3)

A 224/2014/EU rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében felsorolt személyeket fel kell venni a 224/2014/EU rendelet I. mellékletében foglalt jegyzékbe.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2014. június 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 70., 2014.3.11., 1. o.


MELLÉKLET

Az 1. cikkben említett személyek

1.   FRANÇOIS YANGOUVONDA BOZIZÉ

VEZETÉKNÉV: BOZIZÉ

UTÓNÉV: François Yangouvonda.

ÁLNÉV: Bozize Yangouvonda

SZÜLETÉSI IDŐ ÉS HELY: 1946. október 14., Mouila, Gabon

ÚTLEVÉLSZÁM ÉS AZONOSÍTÓ ADATOK: Martine Kofio fia

MEGNEVEZÉS ÉS INDOKLÁS: A Közép-afrikai Köztársaság békéjét, biztonságát vagy stabilitását veszélyeztető tevékenységekben vesz részt vagy ilyen tevékenységet támogat: A 2013. március 24-i államcsíny óta Bozizé pénzügyi és anyagi támogatást nyújtott azoknak a milicistáknak, akik megkísérelték destabilizálni az akkori átmeneti folyamatokat és újra hatalomra juttatni őt. Támogatóival együtt François Bozizé ösztönözte a 2013. december 5-i, Bangui ellen irányuló támadást. Az anti-balaka erők által végrehajtott és 700 áldozatot követelő 2013. december 5-i, Bangui-ban végrehajtott támadás után a közép-afrikai köztársaságbeli helyzet gyors ütemben romlott. Azóta is kísérleteket tesz destabilizáló tevékenységek végrehajtására és az anti-balaka milíciák szövetségre bírására azért, hogy a feszültségek továbbra is fennmaradjanak a Közép-afrikai Köztársaság fővárosában. Bozizé megpróbálta újraszervezni a közép-afrikai fegyveres erők számos olyan elemét, melyek az államcsíny után a vidéki térségekben szóródtak szét. A Bozizéhez hűséges erők részt vettek a Közép-afrikai Köztársaság muszlim lakossága elleni megtorló támadásokban. Bozizé felszólította milíciáját, hogy folytassák az atrocitásokat a jelenlegi rendszer és az iszlamisták ellen.

2.   NOURREDINE ADAM

VEZETÉKNÉV: ADAM

UTÓNÉV: Nourredine

ÁLNÉV: Nourredine Adam; Nureldine Adam; Nourreldine Adam; Nourreddine Adam

SZÜLETÉSI IDŐ ÉS HELY: 1970, Ndele, Közép-afrikai Köztársaság

Alternatív születési idő: 1969, 1971

ÚTLEVÉLSZÁM ÉS AZONOSÍTÓ ADATOK:

 

MEGNEVEZÉS ÉS INDOKLÁS: A Közép-afrikai Köztársaság békéjét, biztonságát vagy stabilitását veszélyeztető tevékenységekben vesz részt vagy ilyen tevékenységet támogat: Noureddine a Séléka egyik legrégebbi vezetője. Bizonyított, hogy a Séléka fegyveres lázadó erői egy csoportjának vezérezredese és elnöke; pontosabban a Central PJCC-é, amely hivatalosan a Hazafias Front a Békéért és az Igazságért csoportként, valamint CPJP-ként rövidítve is ismert. A Hazafias Front a Békéért és az Igazságért „fundamentális” frakciójának korábbi vezéreként az ex-Séléka katonai koordinátora volt a Közép-afrikai Köztársaságban zajló korábbi lázadások alatti offenzívákban a 2012 decemberének eleje és 2013 márciusa közötti időszakban. Noureddine részvétele nélkül a Séléka nem lett volna képes megfosztani tisztségétől François Bozizé-t, a Közép-afrikai Köztársaság volt elnökét. Catherine Samba-Panza 2014. január 20-i ideiglenes elnökké választása óta ő volt az ex-Séléka általi taktikai visszavonulás fő vezére Sibutban, amelynek célja arra irányuló tervének végrehajtsa volt, hogy muszlim erődöt alakítson ki az ország északi részén. Egyértelműen arra ösztönözte erőit, hogy szegüljenek szembe az átmeneti kormány és az afrikai vezetésű közép-afrikai köztársasági nemzetközi támogató misszió (AFISMA) katonai vezetőinek utasításaival. Noureddine aktívan irányítja az ex-Séléka csoportot – az egykori Séléka erőket, amelyeket Djotodia oszlatott fel 2013 szeptemberében –, és műveleteket irányít a keresztény szomszédságok ellen, valamint továbbra is jelentős mértékű támogatást és iránymutatást nyújt a Közép-afrikai Köztársaságban működő ex-Séléka csoportnak.

Részt vesz a nemzetközi emberi jogi normákat vagy a nemzetközi humanitárius jogot megsértő cselekedetek tervezésében, irányításában vagy elkövetésében: Miután 2013. március 24-én a Séléka átvette Bangui irányítását, Nourredine Adam-ot nevezték ki közbiztonsági miniszternek, majd a „Rendkívüli Bizottság a Demokratikus Vívmányok Védelméért” (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques – CEDAD) – a ma már nem működő közép-afrikai köztársasági hírszerző szolgálat – főigazgatójának. Nourredine Adam saját, személyes politikai rendőrségként használta fel a CEDAD-ot, hogy önkényes elfogatásokat, kínzásokat és törvénytelen kivégzéseket hajtson végre. Nourredine továbbá a Boy Rabéban elkövetett, áldozatokat is követelő művelet mögött álló kulcsszereplők egyike volt. 2013 augusztusában a Séléka erők benyomultak Boy Rabéba, egy közép-afrikai köztársaságbeli szomszédságba, amely François Bozizé támogatói, illetve etnikai csoportja bázisának számított. Fegyverraktárak felkutatásának ürügyén a Séléka katonái a hírek szerint számos civilt meggyilkoltak és fosztogató hadjáratba kezdtek. Amikor a fosztogatások más negyedekbe is átterjedtek, több ezer lakos rohamozta meg a nemzetközi repülőteret – amit a francia katonák jelenléte miatt biztonságos helynek tekintettek – és elfoglalták a kifutópályáját.

A természeti erőforrások illegális kiaknázásán keresztül támogatást nyújt fegyveres csoportoknak vagy bűnszövetkezeteknek: 2013 elején Nourredine Adam fontos szerepet töltött be az ex-Séléka finanszírozási hálózataiban. Szaúd-Arábiába, Katarba és az Egyesült Arab Emírségekbe utazott, hogy pénzt gyűjtsön a korábbi lázadás finanszírozásához. A Csád és a Közép-afrikai Köztársaság között működő csádi gyémántcsempész-hálózatban is közreműködött.

3.   LEVY YAKETE

VEZETÉKNÉV: YAKETE

UTÓNÉV: Levy

ÁLNÉV: Levi Yakite; Levy Yakite

SZÜLETÉSI IDŐ ÉS HELY: 1964. augusztus 14., Bangui, Közép-afrikai Köztársaság

Alternatív születési idő: 1965

ÚTLEVÉLSZÁM ÉS AZONOSÍTÓ ADATOK: Pierre Yakété és Joséphine Yamazon fia.

MEGNEVEZÉS ÉS INDOKLÁS: A Közép-afrikai Köztársaság békéjét, biztonságát vagy stabilitását veszélyeztető tevékenységekben vesz részt vagy ilyen tevékenységet támogat: 2013. december 17-én Yakete az újonnan alakult „Ellenállási Népmegmozdulás a Közép-afrikai Köztársaság Reformjáért” elnevezésű anti-balaka lázadócsoport politikai koordinátora lett. Közvetlenül részt vett a lázadócsoport döntéshozatalában, amely részt vett a Közép-afrikai Köztársaság békéjét, stabilitását és biztonságát veszélyeztető tevékenységekben, különösen 2013. december 5-én és azt követően. E csoportot továbbá a 2127, 2134 és 2149 sz. ENSZ BT-határozat kifejezetten e tevékenységek végrehajtásánál emeli ki. Yaketét a Selekához kapcsolódó személyek elfogatásának parancsával, a Bozizé elnököt nem támogató személyek ellen irányuló támadásokkal, illetve olyan fiatal milicisták toborzásával vádolják, akiket arra utasított, hogy a rendszerellenesekkel szemben bárdokkal lépjenek fel. 2013 márciusa után továbbra is François Bozizé követői között maradt, és csatlakozott az „Alakulat a Közép-afrikai Köztársaság Alkotmányos Rendjéhez való Visszatérésért” (Front pour le Retour à l'Ordre Constitutionnel en CentrAfrique – FROCCA) csoporthoz, amelynek célja a tisztségétől megfosztott elnök mindenáron való ismételt hatalomra juttatása volt. 2013 késő nyarán Kamerunba és Beninbe utazott, ahol megkísérelt embereket toborozni a Séléka elleni küzdelemhez. 2013 szeptemberében megpróbálta visszaszerezni az irányítást a Bozizé mellett harcolók által irányított bevetéseken keresztül a Bossangoa-hoz közeli városokban és falvakban. Yaketét továbbá azzal gyanúsítják, hogy bárdok szétosztását támogatta a fiatal munkanélküli keresztények körében, azért, hogy a muszlimok elleni támadásaik eredményesebbek legyenek.


24.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 183/9


A TANÁCS 692/2014/EU RENDELETE

(2014. június 23.)

a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása miatt a Krímből és Szevasztopolból származó áruknak az Unióba történő behozatalára vonatkozó korlátozások bevezetéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása miatt a Krímből és Szevasztopolból származó árukra vonatkozó korlátozások bevezetéséről szóló 2014/386/KKBP határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1)

2014. március 20–21-i ülésén az Európai Tanács határozottan elítélte a Krími Autonóm Köztársaságnak (Krím) és Szevasztopol városának (Szevasztopol) az Oroszországi Föderációhoz való csatolását és hangsúlyozta, hogy nem ismeri el a Krím és Szevasztopol Oroszországhoz való csatolását. Az Európai Tanács felkérte a Bizottságot, hogy mérje fel a Krím Oroszországhoz való csatolásának jogi következményeit, és tegyen javaslatot a Krímmel kapcsolatos, mielőbb végrehajtandó gazdasági, kereskedelmi és pénzügyi korlátozásokra.

(2)

2014. március 27-i határozatában az Egyesült Nemzetek Közgyűlése megerősítette az Ukrajna nemzetközileg elismert határain belüli szuverenitása, politikai függetlensége, egysége és területi integritása melletti elkötelezettségét, hangsúlyozva a Krímben március 16-án tartott népszavazás érvénytelenségét, továbbá minden államot arra szólított fel, hogy ne ismerjék el a Krím és Szevasztopol jogállásának semmilyen megváltoztatását.

(3)

2014. június 23-án a Tanács elfogadta a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása miatt a Krímből és Szevasztopolból származó árukra vonatkozó korlátozásokról, és az ilyen áruk behozatalával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtására, továbbá biztosítására és viszontbiztosítására vonatkozó korlátozásokról szóló 2014/386/KKBP határozatot. A korlátozó intézkedések gazdasági szereplőkre gyakorolt hatásának minimálisra csökkentése érdekében bejelentési kötelezettség mellett kivételekről és átmeneti időszakokról kell rendelkezni olyan áruk kereskedelme és a kapcsolódó szolgáltatások tekintetében, amelyekre vonatkozóan kereskedelmi szerződés vagy járulékos szerződés alapján kell tranzakciókat lebonyolítani.

(4)

Ezek az intézkedések az Európai Unió működéséről szóló szerződés hatálya alá tartoznak, így, a valamennyi tagállamban történő egységes alkalmazásuk biztosítása érdekében a végrehajtásukhoz uniós szintű jogszabály szükséges.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek a kihirdetése napját követő napon hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a)   „igény”: bármely, 2014. június 25-ét megelőzően vagy azt követően szerződés vagy ügylet alapján vagy ahhoz kapcsolódóan keletkezett követelés, akár jogi eljárásban érvényesítik, akár nem, mely különösen az alábbiakat foglalja magában:

i.

szerződés vagy ügylet alapján vagy ezekhez kapcsolódóan felmerülő igény teljesítése iránti követelés;

ii.

kötvény, pénzügyi garancia vagy viszontgarancia kifizetése vagy meghosszabbítása iránti igény;

iii.

szerződés vagy ügylet vonatkozásában kártérítés iránti igény;

iv.

ellenkövetelés;

v.

bárhol meghozott ítélet, választott bírósági határozat vagy ezzel egyenértékű határozat elismerése vagy végrehajtása iránti igény, beleértve a külföldön hozott határozat belföldön történő érvényesítését;

b)   „szerződés vagy ügylet”: bármely ügylet bármilyen alakban, bármilyen alkalmazandó jog vonatkozik rá, függetlenül attól, hogy egy vagy több szerződést vagy hasonló kötelezettségeket foglal-e magában ugyanazon vagy különböző felek közt; ennek alkalmazásában a „szerződés” magában foglal minden kötvényt, garanciát vagy viszontgaranciát – különösen pénzügyi garanciát vagy pénzügyi viszontgaranciát –, továbbá minden jogilag független és nem független hitelt, és bármely olyan kapcsolódó rendelkezést, amely az ügyletből származik vagy azzal kapcsolatos;

c)   „Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk”: a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK rendelet (2) 23. és 24. cikkével értelemszerűen összhangban a teljes egészében a Krímben és Szevasztopolban létrejött vagy az utolsó lényeges átalakításon ott átesett áruk;

d)   „az Unió területe”: a tagállamok területét magában foglaló terület, amelyre a Szerződés rendelkezéseit alkalmazni kell az abban meghatározott feltételekkel, beleértve a légterüket is;

e)   „illetékes hatóságok”: a tagállamoknak a mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett illetékes hatóságai;

2. cikk

Tilos:

a)

a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk Európai Unióba való behozatala;

b)

az a) pontban említett áruk behozatalával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása, valamint biztosítás vagy viszontbiztosítás.

3. cikk

A 2. cikkben foglalt tilalmak nem vonatkoznak az alábbiakra:

a)

a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;

b)

a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek (3) megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően ellenőrizték.

4. cikk

Tilos az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása a 2. cikkben meghatározott tilalmak megkerülése.

5. cikk

A természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek által a fenti célból végrehajtott intézkedések semmilyen formában nem vonják maguk után e természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek felelősségét, amennyiben azok nem tudták vagy nem volt ésszerű okuk feltételezni, hogy intézkedésükkel megsértik az e rendeletben foglalt intézkedéseket.

6. cikk

(1)   Nem érvényesíthetők az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú igények, amelyek teljesítését az e rendelet alapján előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben befolyásolják, ideértve a kártérítési vagy egyéb hasonló jellegű igényeket, mint például beszámítási követelést vagy garanciaérvényesítés keretében benyújtott követelést, különösen kötvény, garancia vagy viszontgarancia – különösen pénzügyi garancia vagy pénzügyi viszontgarancia – kifizetésére vagy meghosszabbítására irányuló bármilyen követelést, amennyiben azokat az alábbiak kívánják érvényesíteni:

a)

az I. mellékletben foglalt jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

b)

az a) pontban említett személyek, szervezetek vagy szervek valamelyikén keresztül, illetve nevében vagy javára eljáró természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

c)

bármely olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amelyről választott bírósági, bírósági vagy közigazgatási határozat megállapította, hogy megsértette az e rendeletben foglalt tilalmakat;

d)

bármely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amennyiben az igény olyan árukhoz kapcsolódik, amelyeknek behozatala a 2. cikk szerinti tilalom alá esik.

(2)   Igény érvényesítésére irányuló bármilyen eljárás során az igényt érvényesíteni kívánó természetes vagy jogi személyre, szervezetre vagy szervre hárul a bizonyítás terhe arra vonatkozóan, hogy az (1) bekezdés nem tiltja az igény érvényesítését.

(3)   Ez a cikk nem érinti az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a jogát a szerződéses kötelezettségek teljesítése elmulasztásának jogszerűségével kapcsolatos bírósági felülvizsgálathoz, e rendelettel összhangban.

7. cikk

(1)   A Bizottság és a tagállamok értesítik egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, valamint megosztják egymással az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló bármely egyéb lényeges információt, így különösen az e rendelet megszegésével és e rendelet végrehajtásával kapcsolatos problémákról, valamint a nemzeti bíróságok által hozott ítéletekről.

(2)   A tagállamok haladéktalanul értesítik egymást és a Bizottságot bármely egyéb rendelkezésükre álló, vonatkozó információról, amely érintheti e rendelet hatékony végrehajtását.

8. cikk

(1)   A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok végrehajtása érdekében. Az elrendelt szankcióknak hatásosnak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(2)   A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben említett szabályokról, majd ezt követően azok későbbi módosításairól.

9. cikk

(1)   A tagállamok kijelölik az e rendeletben említett illetékes hatóságokat, és azokat megadják a mellékletben felsorolt honlapokon. A tagállamok értesítik a Bizottságot a mellékletben felsorolt honlapok címeinek megváltozásáról.

(2)   A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot az illetékes hatóságaikról – ideértve az illetékes hatóságok elérhetőségét is –, valamint bármely későbbi változásról.

(3)   Azokban az esetekben, amikor e rendelet a Bizottság értesítésére, tájékoztatására vagy a vele történő egyéb kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettséget ír elő, az ilyen kommunikáció során a mellékletben feltüntetetett címet és egyéb elérhetőségeket kell felhasználni.

10. cikk

E rendeletet alkalmazni kell:

a)

az Unió területén, a légterét is ideértve;

b)

a valamely tagállam joghatósága alá eső bármely légi vagy vízi jármű fedélzetén;

c)

minden olyan, az Unió területén vagy azon kívül tartózkodó személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d)

bármely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létesített jogi személyre, szervezetre vagy szervre az Unió területén belül vagy kívül;

e)

a teljes egészében vagy részben az Unión belül üzleti tevékenységet folytató bármely jogi személyre, szervezetre vagy szervre.

11. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2014. június 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  A Tanács 2014. június 23-i 2014/386/KKBP határozata a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása miatt a Krímből és Szevasztopolból származó árukra vonatkozó korlátozások bevezetéséről (lásd e Hivatalos Lap 70. oldalát).

(2)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

(3)  HL L 118., 2014.4.22., 1. o.


MELLÉKLET

Az illetékes hatóságok tájékoztató honlapjai és az Európai Bizottság értesítési címe

 

BELGIUM

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGÁRIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

 

CSEH KÖZTÁRSASÁG

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DÁNIA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

 

NÉMETORSZÁG

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

 

ÉSZTORSZÁG

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

ÍRORSZÁG

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

 

SPANYOLORSZÁG

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

 

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

HORVÁTORSZÁG

http://www.mvep.hr/sankcije

 

OLASZORSZÁG

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

 

CIPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

MAGYARORSZÁG

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

 

MÁLTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

HOLLANDIA

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

 

AUSZTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

LENGYELORSZÁG

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGÁLIA

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

 

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

 

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SZLOVÁKIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

 

FINNORSZÁG

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

SVÉDORSZÁG

http://www.ud.se/sanktioner

 

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIUM/BELGIË

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu


24.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 183/15


A TANÁCS 693/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. június 23.)

a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2012. január 18-i 36/2012/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 32. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2012. január 18-án elfogadta a 36/2012/EU rendeletet.

(2)

A 36/2012/EU rendelet II. mellékletében foglalt jegyzékben szereplő egyik személyre vonatkozó adatokat naprakésszé kell tenni.

(3)

A helyzet súlyosságára tekintettel további tizenkét személyt kell felvenni a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 36/2012/EU rendelet II. mellékletében foglalt jegyzékébe.

(4)

A 36/2012/EU rendelet II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 36/2012/EU rendelet II. melléklete az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2014. június 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 16., 2012.1.19., 1. o.


MELLÉKLET

1.

A 36/2012/EU rendelet II. melléklete A. részében az alábbi személyre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

 

Név

Azonosító adatok

Indokolás

A jegyzékbe vétel időpontja

„152.

Dr. Qadri (

Image

) (más néven: Kadri) Jamil (

Image

) (más néven: Jameel)

 

A gazdasági ügyekért felelős korábbi miniszterelnök-helyettes, korábbi belföldi kereskedelmi és fogyasztóvédelmi miniszter. Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.”

2.

A korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 36/2012/EU rendelet II. melléklete A. részében foglalt jegyzéke a következő személyekkel egészül ki:

 

Név

Azonosító adatok

Indokolás

A jegyzékbe vétel időpontja

180.

Ahmad al-Qadri

Születési idő: 1956

Mezőgazdasági és agrárreform-miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2014.6.24.

181.

Suleiman Al Abbas

 

Olaj- és ásványkészletekkel foglalkozó miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2014.6.24.

182.

Kamal Eddin Tu'ma

Születési idő: 1959

Ipari miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2014.6.24.

183.

Kinda al-Shammat

(más néven: Shmat)

Születési idő: 1973

Szociális ügyekért felelős miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2014.6.24.

184.

Hassan Hijazi

Születési idő: 1964

Munkaügyi miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2014.6.24.

185.

Ismael Ismael

(más néven: Ismail Ismail, vagy Isma'Il Isma'il)

Születési idő: 1955

Pénzügyminiszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2014.6.24.

186.

Dr Khodr Orfali

(más néven: Khud/Khudr Urfali/Orphaly)

Születési idő: 1956

Gazdasági és külkereskedelmi miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2014.6.24.

187.

Samir Izzat Qadi Amin

Születési idő: 1966

Belkereskedelmi és fogyasztóvédelmi miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2014.6.24.

188.

Bishr Riyad Yazigi

Születési idő: 1972

Turisztikai miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2014.6.24.

189.

Dr Malek Ali

(más néven: Malik)

Születési idő: 1956

Felsőoktatási miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2014.6.24.

190.

Hussein Arnous

(más néven: Arnus)

Születési idő: 1953

Közlétesítményekért felelős miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2014.6.24.

191.

Dr Hassib Elias Shammas

(más néven: Hasib)

Születési idő: 1957

Államminiszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2014.6.24.


24.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 183/18


A BIZOTTSÁG 694/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2013. december 17.)

a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az alternatívbefektetésialap-kezelők típusait meghatározó szabályozási technikai standardok tekintetében való kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az alternatívbefektetésialap-kezelőkről, valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2011. június 8-i 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 4. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2011/61/EU irányelv alternatívbefektetésialap-kezelők (a továbbiakban: ABAK) tekintetében történő egységes alkalmazása érdekében lényeges, hogy az irányelv szabályait az ABAK-ok típusait meghatározó szabályozási technikai standardok egészítsék ki.

(2)

A 2011/61/EU irányelv likviditáskezelésre és az értékelési eljárásokra vonatkozó szabályainak ABAK-okra történő helyes alkalmazása érdekében kívánatos megkülönböztetni azt, hogy az ABAK nyílt vagy zárt végű típushoz tartozó alternatív befektetési alapot kezel-e, esetleg mindkettőt.

(3)

Annak meghatározása során, hogy egy ABAK nyílt vagy zárt végű típushoz tartozó alternatív befektetési alapot kezel-e, azt kell döntő ténynek tekinteni, hogy a nyílt végű alternatív befektetési alap részvényesei vagy befektetésijegy-tulajdonosai kérésére a végelszámolási vagy felszámolási szakasz kezdete előtt az alapszabályában, létesítő okiratában, tájékoztatójában és az ajánlattételi dokumentumokban foglalt rendszerességgel és eljárások szerint visszavásárolja vagy visszaváltja a befektetőknél lévő részvényeit vagy befektetési jegyeit. Az alternatív befektetési alap tőkéjének az alap alapszabályában, létesítő okiratában, tájékoztatójában vagy az ajánlattételi dokumentumokban foglalt szabályok szerinti kifizetésekkel összefüggő leszállítása, beleértve az olyan tőkeleszállítást, amelyet az alap alapszabályának, létesítő okiratának, tájékoztatójának vagy az ajánlattételi dokumentumoknak megfelelően a részvényesek vagy befektetésijegy-tulajdonosok határozat útján engedélyeztek, nem vehető figyelembe annak meghatározása céljából, hogy az alternatív befektetési alap a nyílt végű típusba tartozik-e.

(4)

Az ABAK által kezelt alternatív befektetési alap nyílt vagy zárt végű típushoz való tartozásának meghatározása szempontjából csupán azok a visszavásárlások vagy visszaváltások vehetők figyelembe, amelyeket az alternatív befektetési alap eszközeiből hajtottak végre. Ezért az, hogy egy alternatív befektetési alap részvényei vagy befektetési jegyei forgalmazhatók a másodlagos piacon, és azokat az ABA nem vásárolja vagy váltja vissza, nem vehető figyelembe annak meghatározása céljából, hogy az alternatív befektetési alap a nyílt végű típusba tartozik-e.

(5)

Az egyszerre egy vagy több nyílt végű és egy vagy több zárt végű alternatív befektetési alapot kezelő ABAK-nak minden egyes alapra a megfelelő típusra vonatkozó szabályokat kell alkalmaznia.

(6)

Az alternatív befektetési alap visszaváltási politikájának bármely olyan megváltozását követően, amely az alap típusának megváltozását eredményezi, az ABAK-nak meg kell szüntetnie az általa kezelt alternatív befektetési alap régi visszaváltási politikájára vonatkozó szabályok alkalmazását, és az érintett alap új visszaváltási politikájára irányadó szabályokat kell alkalmaznia.

(7)

A 2011/61/EU irányelv 61. cikke (3) és (4) bekezdésének alkalmazásában figyelembe kell venni, hogy a 2013. július 22-ét megelőzően létrehozott zárt végű alternatív befektetési alapok milyen jogi felépítésben jöttek létre. Az irányelv elfogadásának idején nem volt harmonizált uniós definíciója a zárt végű alternatív befektetési alapok jogi felépítésének, így az tagállamonként különböző volt. Ez a tény az irányelv szövegében is tükröződik, mivel az zárt végű alapnak minősít egyes olyan meglévő jogi struktúrákat, amelyek esetében az eredeti befektetés időpontját követő öt éven belül nem gyakorolhatók visszaváltási jogok. A 2011/61/EU irányelv 61. cikkének (3) és (4) bekezdése átmeneti időszakokról rendelkezik, amelyek alatt azok az ABAK-ok, amelyek olyan zárt végű alternatív befektetési alapokat kezelnek, amelyek – lejárati dátumukból vagy abból megállapíthatóan, hogy 2013. július 22-ét követően nem eszközölhetnek további befektetéseket – befektetési ciklusuk előrehaladott vagy végső szakaszában tartanak, továbbra is engedély nélkül, illetve anélkül kezelhetik ezeket az alapokat, hogy meg kellene felelniük az irányelvben megállapított előírások nagy részének. Következésképpen e rendelkezések szándékolt hatályának e cél és az ismertetett háttér fényében történő megőrzése érdekében a 2011/61/EU irányelv 61. cikke (3) és (4) bekezdése alkalmazásában zárt végű alternatív befektetési alapokat kezelő ABAK-nak kell tekinteni azt az ABAK-ot is, amely olyan alternatív befektetési alapot kezel, amely részvényeit vagy befektetési jegyeit egy kezdeti, legalább ötéves, a visszaváltás jogának gyakorlását tiltó időszakot követően visszavásárolja vagy visszaváltja.

(8)

Ez a rendelet az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) által a Bizottságnak benyújtott szabályozási technikaistandard-tervezeten alapul.

(9)

Az ESMA nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozási technikai standard tervezetéről, elemezte az ezzel összefüggésben felmerülő lehetséges költségeket és hasznot, és kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 37. cikke alapján létrehozott Értékpapír-piaci Érdekképviseleti Csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

ABAK-típusok

(1)   Bármely ABAK a következők egyike vagy mindkettő lehet:

nyílt végű alternatív befektetési alap(ok) kezelője;

zárt végű alternatív befektetési alap(ok) kezelője.

(2)   Az ABAK akkor tekintendő nyílt végű alternatív befektetési alapot kezelő ABAK-nak, ha az általa kezelt alternatív befektetési alap részvényeit vagy befektetési jegyeit bármely részvényes vagy befektetésijegy-tulajdonos kérésére a végelszámolási vagy felszámolási szakasz kezdete előtt, közvetve vagy közvetlenül, az alternatív befektetési alap eszközeiből és az alap alapszabályában, létesítő okiratában, tájékoztatójában vagy az ajánlattételi dokumentumokban foglalt rendszerességgel és eljárások szerint visszavásárolja vagy visszaváltja.

Az alternatív befektetési alap tőkéjének az alap alapszabályában, létesítő okiratában, tájékoztatójában vagy az ajánlattételi dokumentumokban foglalt szabályok szerinti kifizetésekkel összefüggő leszállítása, beleértve az olyan tőkeleszállítást, amelyet az alap alapszabályának, létesítő okiratának, tájékoztatójának vagy az ajánlattételi dokumentumoknak megfelelően a részvényesek vagy befektetésijegy-tulajdonosok határozat útján engedélyeztek, nem vehető figyelembe annak meghatározása céljából, hogy az alternatív befektetési alap a nyílt végű típusba tartozik-e.

Az, hogy egy alternatív befektetési alap részvényei vagy befektetési jegyei forgalmazhatók a másodlagos piacon és azokat az alap nem vásárolja vagy váltja vissza, nem vehető figyelembe annak meghatározása céljából, hogy az alternatív befektetési alap a nyílt végű típusba tartozik-e.

(3)   Az ABAK akkor tekintendő zárt végű alternatív befektetési alapot kezelő ABAK-nak, ha olyan alternatív befektetési alapot kezel, amely nem a (2) bekezdésben ismertetett típusba tartozik.

(4)   Ha egy alternatív befektetési alap visszaváltási politikája oly módon változik meg, hogy ennek hatására módosul az ABAK által kezelt alternatív befektetési alap(ok) típusa, az ABAK-nak az érintett alapra az új típusra vonatkozó szabályokat kell alkalmaznia.

(5)   A 2011/61/EU irányelv 61. cikke (3) és (4) bekezdésének alkalmazásában az az ABAK is zárt végű alternatív befektetési alapot kezelő ABAK-nak tekintendő, amely az általa kezelt alternatív befektetési alap részvényeit vagy befektetési jegyeit bármely részvényes vagy befektetésijegy-tulajdonos kérésére a végelszámolási vagy felszámolási szakasz kezdete előtt, közvetve vagy közvetlenül, az alternatív befektetési alap eszközeiből egy kezdeti, legalább ötéves, a visszaváltás jogának gyakorlását tiltó időszakot követően visszavásárolja vagy visszaváltja.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 174., 2011.7.1., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1095/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).


24.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 183/21


A BIZOTTSÁG 695/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. június 23.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. június 23-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MK

75,1

TR

61,5

ZZ

68,3

0707 00 05

MK

50,7

TR

85,3

ZZ

68,0

0709 93 10

TR

109,5

ZZ

109,5

0805 50 10

AR

109,3

BO

119,0

TR

141,7

ZA

123,1

ZZ

123,3

0808 10 80

AR

103,0

BR

76,7

CL

99,2

CN

130,3

NZ

130,7

US

223,4

ZA

120,8

ZZ

126,3

0809 10 00

TR

249,2

ZZ

249,2

0809 29 00

TR

310,3

ZZ

310,3

0809 30

MK

87,8

ZZ

87,8


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


IRÁNYELVEK

24.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 183/23


A BIZOTTSÁG 2014/78/EU VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE

(2014. június 17.)

a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv I., II., III., IV. és V. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 14. cikke (2) bekezdésének c) és d) pontjára,

az érintett tagállamokkal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A nemzetközi kereskedelem élénkülésére tekintettel, valamint a növények, növényi termékek és más áruk védelme érdekében technikailag indokolt, és a fennálló kártevőveszéllyel összhangban áll az Agrilus anxius Gory és az Anthonomus eugenii Cano károsítóknak a 2000/29/EK irányelv I. melléklete A. részének I. szakaszába való felvétele.

(2)

A növények, növényi termékek és más áruk előállításának és kereskedelmének védelme érdekében technikailag indokolt, és a fennálló kártevőveszéllyel összhangban áll az Agrilus planipennis Fairmaire Citrus greening baktérium és a Diaphorina citri Kuway károsítóknak a 2000/29/EK irányelv II. melléklete A. részének I. szakaszából való törlése és ezen irányelv I. melléklete A. részének I. szakaszába való felvétele.

(3)

A Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Bührer) Nickle et al. és a Trioza erytreae Del Guercio károsítók elfogadhatatlan kockázatot jelentenek a növények, növényi eredetű termékek vagy más áruk előállítására és kereskedelmére nézve. Ezért technikailag indokolt, és a fennálló kártevőveszéllyel összhangban áll az említett károsítok áthelyezése a 2000/29/EK irányelv II. mellékletéből annak I. mellékletébe. A Portugáliától származó információk azt mutatják, hogy az említett károsítók Unión belüli előfordulása ismert. Következésképpen fel kell venni őket a 2000/29/EK irányelv I. melléklete A. része II. szakaszába.

(4)

Technikailag indokolt, és a fennálló kártevőveszéllyel összhangban áll a Monilinia fructicola (Winter) Honey károsítónak a 2009/29/EK irányelv I. melléklete A. részének I. szakaszából, valamint a Ciborinia camelliae Kohn károsítónak az irányelv II. melléklete A. részének I. szakaszából történő törlése, mivel ezek a károsítók az Unió nagy részében elterjedtek és megtelepedtek, és nincs mód kiirtásukra vagy további terjedésük megakadályozására.

(5)

Technikailag indokolt, és a fennálló kártevőveszéllyel összhangban áll a Citrus vein enation woody gall károsítónak a 2009/29/EK irányelv II. melléklete A. részének II. szakaszából való törlése, tekintettel a megfigyelések által bizonyított csekély hatására.

(6)

Egyes növények, növényi termékek és más áruk nagy valószínűséggel hordozzák az alábbi károsítókat, amelyek vagy már szerepelnek a 2000/29/EK irányelv I. vagy II. melléklete A. részében, vagy fel kell oda venni őket: Agrilus anxius Gory, Agrilus planipennis Fairmaire, Amauromyza maculosa (Malloch), Anthonomus eugenii Cano, Bemisia tabaci Genn. (nem európai populációk), Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Bührer) Nickle et al., Citrus greening bacterium, Diaphorina citri Kuway, Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev, Helicoverpa armigera (Hübner), Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza sativae (Blanchard), Liriomyza trifolii (Burgess), Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith, Spodoptera litura (Fabricius), Spodoptera littoralis (Boisd.) és Trioza erytreae Del Guercio. A tudományos és műszaki ismeretek fejlődése rámutatott arra, hogy a 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. részében meghatározott különleges előírások nem elegendőek ahhoz, hogy az ezen növények, növényi termékek vagy más áruk Unióba való behozatala és Unión belüli szállítása által jelentett növény-egészségügyi kockázat elfogadható szintre csökkenjen. Következésképpen ezek a különleges előírások módosításra és kiegészítésre szorulnak. A Bursaphelenchus xylophilus (Steiner és Bührer) Nickle et al. károsítóra vonatkozó, a 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. részének I. szakaszában meghatározott különleges előírásokat is módosítani kell annak érdekében, hogy megfeleljenek az e károsító Unión belüli mozgása ellen hozott uniós szabályoknak.

(7)

A 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. részében nem szereplő egyes növények, növényi termékek és más áruk tekintetében a tudományos és műszaki ismeretek fejlődése rámutatott arra, hogy az Unióba való behozataluk vagy az Unión belüli mozgásuk elfogadhatatlan növény-egészségügyi kockázattal járhat, mivel nagy a valószínűsége annak, hogy a (6) preambulumbekezdésben említett károsítókat hordozzák. Ezeket a növényeket, növényi termékeket és más árukat ezért fel kell sorolni a IV. melléklet A. részében.

(8)

Továbbá a (6) preambulumbekezdésben említett növényeket, növényi termékeket és más árukat még az Unióba való behozataluk vagy az Unión belüli szállításuk előtt növény-egészségügyi ellenőrzésnek kell alávetni. Ezeket a növényeket, növényi termékeket és más árukat tehát fel kell sorolni a 2000/29/EK irányelv V. mellékletének A. és B. részében.

(9)

A Manihot esculenta Crantz, a Limnophila L., az Eryngium L., és a Capsicum L. behozatalakor végzett gyakori vizsgálatok azt mutatták, hogy a Manihot esculenta Crantz levelei, a Limnophila L. és az Eryngium L. levélzöldségei, valamint a Capsicum L. termése gyakran hordozzák a 2000/29/EK irányelv I. és II. mellékletében felsorolt károsítókat. Ezeket a növényeket tehát az Unióba történő behozataluk előtt növény-egészségügyi vizsgálatnak kell alávetni, és csak abban az esetben engedélyezhető behozataluk, amennyiben növény-egészségügyi bizonyítvány kíséri őket. Következésképpen e növényeknek szerepelniük kell az V. melléklet B. részének I. szakaszában.

(10)

Figyelembe véve a FAO növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó, a „Fa csomagolóanyagokra vonatkozó szabályozás a nemzetközi kereskedelemben” címet viselő 15. számú felülvizsgált nemzetközi szabványát, a 2000/29/EK irányelv jelenlegi megközelítését – amely különböző követelményeket állít fel a szerint, hogy a fa csomagolóanyag ténylegesen használatban van-e vagy sem – el kell vetni, mivel ez a megközelítés technikailag már nem indokolt. A 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. részének I. szakaszát ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(11)

A növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó 15. számú nemzetközi szabvány értelmében bármilyen típusú farakomány kiékeléséhez és alátámasztásához használt fa faanyagú csomagolóanyagnak tekintendő, mivel nincs már olyan technikai indokolás, amely megkívánná a más típusú fa csomagolóanyagtól eltérő szabályozásukat. A 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. részének I. szakaszát ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(12)

Szükségesnek bizonyul a fa és lehántolt kéreg hőkezelésére vonatkozó növény-egészségügyi követelmények megfogalmazásának módosítása, mivel egyértelműen meg kell jelölni, hogy a hőkezelés ideje megszakítás nélkül értendő, és a fát megfertőző károsító sikeres eltávolítása érdekében a fát vagy lehántolt kérget az átmérő teljes profiljában az előírt hőmérsékleten kell kezelni. A 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. részének I. szakaszát ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(13)

A 6 mm-es vastagságot meg nem haladó faanyag felvétele érdekében a 2000/29/EK irányelv V. mellékletének B. részében frissíteni kell a tűlevelűek faanyagának KN-kódjait, mivel a károsítókra vonatkozó friss kockázatelemzések alapján e faanyagok esetében is fennáll a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Bührer) Nickle et al. behurcolásának veszélye.

(14)

A Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, a Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. és a citrus greening baktérium neveket e károsítók módosított tudományos nevével összhangban módosítani kell. A Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith károsítóra Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. néven kell hivatkozni. A Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. károsítóra Solanum lycopersicum L. néven kell hivatkozni. A Citrus greening baktériumra, mint a citrus/citrus greening Huanglongbing megbetegedéséért felelős kórokozóra aCandidatus Liberibacter spp. néven kell hivatkozni.

(15)

A 2007/33/EK tanácsi irányelv (2) intézkedéseket határoz meg a Globodera pallida (Stone) Behrens és a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens burgonya-fonálférgek európai populációi ellen, eloterjedésük meghatározása, továbbterjedésük megakadályozása, valamint az ellenük történő védekezés érdekében. A 2000/29/EK irányelvnek a (Globodera pallida (Stone) Behrens és Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens) burgonya-fonálférgekre vonatkozó hatályos intézkedéseit a 2007/33/EK irányelv követelményeinek megfeleően frissíteni kell. A 2000/29/EK irányelv IV. és V. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(16)

A 690/2008/EK bizottsági rendelet (3) egyes övezeteket különböző károsítók tekintetében védett övezetként ismer el. A 690/2008/EK rendelet az Unión belül a védett övezetek vonatkozásában a legutóbbi fejleményekre és az alábbi károsítókra tekintettel módosításra került: a Citrus tristeza virus (európai törzsek), Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. és Grapevine flavescence dorée MLO. Ezért az adott károsítók tekintetében védett övezetekre vonatkozó követelményeknek való megfelelés biztosítása érdekében a 2000/29/EK irányelv I.–IV. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(17)

Ezenkívül az Unión belül az egyes károsítók tekintetében védett övezetként elismert több övezet már nem felel meg a vonatkozó követelményeknek, mivel az adott károsítók már megjelentek ott. Az érintett övezetek a következők: Spanyolországban Kasztília la Mancha autonóm közösségei, Murcia, Navarra, La Rioja, Calatayud település körzete (Aragónia) és Guipúzcoa megye (Baszkföld); Olaszországban Friuli-Venezia Giulia és Sondrio megye (Lombardia); Szlovákiában Ohrady, Topoľníky/Nyárasd és Trhová Hradská/Vásárút települések az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. károsító tekintetében; Görögországban Argolida és Chania régió; Franciaországban Korzika; Portugáliában Algarve a Citrus tristeza vírus európai törzsei tekintetében. A 2000/29/EK irányelv II. mellékletének B. részét, III. mellékletének B. részét és IV. mellékletének B. részét ennek megfelelően módosítani kell.

(18)

A növények, növényi termékek és más áruk előállításának és kereskedelmének védelme érdekében technikailag indokolt és a fennálló kártevőveszéllyel összhangban áll a Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu and Thaumatopoea processionea L. károsítóknak a 2000/29/EK irányelv I. mellékletnek B. részébe való felvétele.

(19)

Az Írország, Portugália és az Egyesült Királyság által biztosított információk azt jelzik, hogy ezek az országok a Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu károsítótól mentesek, és területeik megfelelnek a 2000/29/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének h) pontjában az adott károsító tekintetében védett övezet létrehozására meghatározott feltételeknek. A 2000/29/EK irányelv I. mellékletének B. részét és IV. mellékletének B. részét ennek megfelelően módosítani kell. Hasonlóképpen a 2000/29/EK irányelv IV. mellékletének B. részét és V. mellékletének A. részét módosítani kell egyes növényeknek, növényi termékeknek és más termékeknek a védett övezetekbe történő behozatalára vonatkozó követelmények bevezetése érdekében.

(20)

Az Írország és az Egyesült Királyság által biztosított információk azt mutatják, hogy Írország területe és az Egyesült Királyság területének egy része a Thaumatopoea processionea L., károsítótól mentes, és ezek a területek megfelelnek a 2000/29/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének h) pontjában az adott károsító tekintetében védett övezet létrehozására meghatározott feltételeknek. A 2000/29/EK irányelv I. mellékletének B. részét és IV. mellékletének B. részét ennek megfelelően módosítani kell. Hasonlóképpen a 2000/29/EK irányelv IV. mellékletének B. részét és V. mellékletének A. részét módosítani kell egyes növényeknek, növényi termékeknek és más termékeknek a védett övezetekbe történő behozatalára vonatkozó követelmények bevezetése érdekében.

(21)

A Franciaország által a közelmúltban végzett, a károsítókra vonatkozó kockázatelemzés azt mutatja, hogy az Ips amitinus Eichhof károsító nem jelent elfogadhatatlan növény-egészségügyi kockázatot Korzikán (Franciaroszág). Korzikát következésképpen törölni kell az e károsító tekintetében védett övezetek jegyzékéből. A 2000/29/EK irányelv II. mellékletének B. részét és IV. mellékletének B. részét ennek megfelelően módosítani kell.

(22)

Az Egyesült Királyság által biztosított információk azt mutatják, hogy a Man-sziget mentes a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr károsítótól, így a Man-sziget megfelel a 2000/29/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének h) pontjában az adott károsító tekintetében védett övezet létrehozására meghatározott feltételeknek. A 2000/29/EK irányelv II. mellékletének B. részét és IV. mellékletének B. részét ennek megfelelően módosítani kell.

(23)

Egy, a kártevőkre vonatkozó friss kockázatelemzés azt mutatja, hogy a növények, növényi termékek és egyéb áruk egyes védett övezetekbe való behozatalára és azon belüli mozgására vonatkozó jelenlegi követelmények a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr károsító tekintetében nem elegendőek a növény-egészségügyi kockázat elfogadható szintre csökkentése szempontjából. Ezek a követelmények frissítésre szorulnak. A 2000/29/EK irányelv II. mellékletének B. részét, IV. mellékletének B. részét, V. melléklete A. részének II. szakaszát és V. melléklete B. részének II. szakaszát ennek megfelelően módosítani kell.

(24)

A Franciaország és Olaszország által biztosított információk értelmében Pikárdia (Aisne megye), Île de France (Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne települések) és Puglia mentesek a Grapevine flavescence dorée MLO károsítótól és megfelelnek a 2000/29/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének h) pontjában az adott károsító tekintetében védett övezet létrehozására meghatározott feltételeknek. A 2000/29/EK irányelv II. mellékletének B. részét és IV. mellékletének B. részét ennek megfelelően módosítani kell.

(25)

A Svájc által rendelkezésre bocsátott információk azt mutatják, hogy Svájc (Ticino kanton és a Misox-völgy kivételével) mentes a Grapevine flavescence dorée MLO károsítótól. Ezért tehát indokolt Svájc felvétele (Ticino kanton és a Misox-völgy kivételével) azon térségek jegyzékébe, ahonnan a Vitis L. növény behozatala engedélyezett az érintett károsító tekintetében védett övezetekbe. A 2000/29/EK irányelv IV. mellékletének B. részét ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(26)

A 2000/29/EK irányelvet mindezeknek megfelelően módosítani kell.

(27)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2000/29/EK irányelv I., II., III., IV. és V. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2014. szeptember 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Ezeket a rendelkezéseket 2014. október 1-től alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni.. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2014. június 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2)  A Tanács 2007. június 11-i 2007/33/EK irányelve a burgonya-fonálféreg elleni védekezésről és a 69/464/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 156., 2007.6.16., 12. o.).

(3)  A Bizottság 2008. július 4-i 690/2008/EK rendelete a Közösségben a meghatározott növény-egészségügyi kockázatoknak kitett védett övezetek elismeréséről (HL L 193., 2008.7.22., 1. o.).


MELLÉKLET

A 2000/29/EK irányelv I., II., III., IV. és V. melléklete a következőképpen módosul:

(1)

Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a)

Az A. rész a következőképpen módosul:

i.

Az I. szakasz a következőképpen módosul:

Az a) címsor alatt a szöveg az 1. pont után a következő 1.1. ponttal egészül ki:

„1.1.

Agrilus anxius Gory”

Az a) címsor alatt a szöveg az 1.1. pont után a következő 1.2. ponttal egészül ki:

„1.2.

Agrilus planipennis Fairmaire”

Az a) címsor alatt a szöveg az 1.2. pont után a következő 1.3. ponttal egészül ki:

„1.3.

Anthonomus eugenii Cano”

Az a) címsor alatt a szöveg a 10.4. pont után a következő 10.5. ponttal egészül ki:

„10.5.

Diaphorina citri Kuway”

A b) címsor alatt a szöveg az 1. pont előtt a következő 0.1. ponttal egészül ki:

„0.1.

Candidatus Liberibacter spp., a Huanglongbing kór, vagyis a citrusokat sújtó sárga sárkány betegség kórokozója”

A c) címsor alatt a 9. pontot el kell hagyni.

ii.

A II. szakasz a következőképpen módosul:

Az a) címsor alatt a szöveg a 0.1. pont után a következő 0.01. ponttal egészül ki:

„0.01.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner és Bührer) Nickle et al.

Az a) címsor alatt a szöveg a 9. pont után a következő 10. ponttal egészül ki:

„10.

Trioza erytreae Del Guercio”

A b) címsor alatt a 2. pont szövege („Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith”) helyébe az alábbi szöveg lép: „Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

b)

A B. rész a) címsora a következőképpen módosul:

i.

A szöveg az 1.1. pont után a következő 1.2. ponttal egészül ki:

„1.2.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

IRL, P, UK”

ii.

A szöveg a 4. pont után a következő 5. ponttal egészül ki:

„5.

Thaumatopoea processionea L.

IRL, UK (kivéve a következő önkormányzatok területeit: Barnet; Brent; Bromley; Camden; London Város; Westminster Város; Croydon; Ealing; Elmbridge District; Epsom és Ewell District; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harrow; Hillingdon; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Merton; Reading; Richmond Upon Thames; Runnymede District; Slough; South Oxfordshire; Southwark; Spelthorne District; Sutton; Tower Hamlets; Wandsworth és West Berkshire)”

(2)

A II. melléklet a következőképpen módosul:

a)

Az A. rész a következőképpen módosul:

i.

Az I. szakasz a következőképpen módosul:

Az a) címsor a következőképpen módosul:

Az 1.1. pontot el kell hagyni,

A 8. pontot el kell hagyni,

A 10. pontot el kell hagyni,

A 31. pontot el kell hagyni.

A b) címsor alatt az 1. pontot el kell hagyni.

A c) címsor alatt a 7. pontot el kell hagyni.

A d) címsor alatt az 5.1. pontban a jobb oldali oszlop szövege („Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.”) helyébe a következő szöveg lép: „Solanum lycopersicum L.”

ii.

A II. szakasz a következőképpen módosul:

A b) címsor a következőképpen módosul:

A 2. pontban a jobb oldali oszlop szövege („Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.”) helyébe a következő szöveg lép: „Solanum lycopersicum L.”

A 9. pontban a jobb oldali oszlop szövege („Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.”) helyébe a következő szöveg lép: „Solanum lycopersicum L.”

A d) címsor a következőképpen módosul:

Az 5. pontot el kell hagyni.

A 15. pontban a jobb oldali oszlop szövege („Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.”) helyébe a következő szöveg lép: „Solanum lycopersicum L.”

A 16. pontban a jobb oldali oszlop szövege („Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.”) helyébe a következő szöveg lép: „Solanum lycopersicum L.”

b)

A B. rész a következőképpen módosul:

i.

Az a) címsor alatt a 6. a) pontban a védett övezet(ek) című harmadik oszlop szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

„EL, IRL, UK”

ii.

A b) címsor alatt a 2. pontban a védett övezet(ek) című harmadik oszlop szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

„E (kivéve Kasztília la Mancha, Kasztília és León, Extremadura, Murcia, Navarra és La Rioja autonóm közösségek, Catalayud körzete (Aragónia) és Guipúzcoa megye (Baszkföld)), EE, F (Korzika), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna [Parma és Piacenza megyék]; Lazio, Liguria, Lombardia [kivéve Mantova és Sondrino megye], Marche, Molise, Piemont, Szardínia, Szicília, Toszkána, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto [kivéve Rovigo és Velence megye, Padova megyében Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana települések és Verona megyében az A4 autópályától délre fekvő terület]), LV, LT, P, SI (kivéve Gorenjska, Koroška, Maribor és Notranjska régiók), SK (kivéve Blahová/Sárrét, Horné Mýto/Felsővámos, Ohrady, Okoč/Ekecs, Topoľníky/Nyárasd és Trhová Hradská/Vásárút települések [Dunajská Streda/Dunaszerdahely járás], Hronovce/Lekér és Hronské Kľačany/Garamkelecsény [Levice/Léva járás], Dvory/Udvard és Žitavou/Zsitvafödémes (Nové Zámky/Érsekújvári járás), Málinec/Málnapatak [Poltár járás], Hrhov/Tornagörgő [Rožňava/Rozsnyó járás], Veľké Ripňany/Nagyrépény [Topoľčany/Nagytapolcsány járás], Kazimír/Kázmér, Luhyňa/Legenye, Malý Horeš/Kisgéres, Svätuše/Bodrogszentes és Zatín/Zétény [Trebišov/Tőketerebes]), FI, UK (Észak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek).”

iii.

A c) címsor 0.1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„0.1.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

Fa, kivéve a kéregmentes fát, a hántolt fakéreg és a Castanea Mill ültetésére szánt növények.

CZ, IRL, S, UK”

iv.

A d) címsor a következőképpen módosul:

Az 1. pontban a védett övezet(ek) című harmadik oszlop szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

„EL (kivéve Argolida és Chania régiókat), M, P (kivéve Algarve és Madeira)”

A 2. pontban a védett övezet(ek) című harmadik oszlop szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

„CZ, FR (Elzász, Champagne-Ardenne, Pikárdia (Aisne megye), Île-de-France (Citry, Nanteuil-sur-Marne és Saâcy-sur-Marne települések) és Lotaringia), I (Puglia, Basilicata és Szardínia)”

(3)

A III. melléklet B. része a következőképpen módosul:

a)

Az 1. pontban a védett övezet(ek) című második oszlop szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

„E (kivéve Kasztília la Mancha, Kasztília és León, Extremadura, Murcia, Navarra és La Rioja autonóm közösségek, Catalayud körzete (Aragon) és Guipuzcoa megye (Baszkföld)), EE, F (Korzika), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna [Parma és Piacenza megyék]; Lazio, Liguria, Lombardia [kivéve Mantova és Sondrino megye], Marche, Molise, Piemont, Szardínia, Szicília, Toszkána, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto [kivéve Rovigo és Velence megye, Padova megyében Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana települések és Verona megyében az A4 autópályától délre fekvő terület]), LV, LT, P, SI (kivéve Gorenjska, Koroška, Maribor és Notranjska régiók), SK (kivéve Blahová/Sárrét, Horné Mýto/Felsővámos, Ohrady, Okoč/Ekecs, Topoľníky/Nyárasd és Trhová Hradská/Vásárút települések [Dunajská Streda/Dunaszerdahely járás], Hronovce/Lekér és Hronské Kľačany/Garamkelecsény [Levice/Léva járás], Dvory/Udvard és Žitavou/Zsitvafödémes (Nové Zámky/Érsekújvári járás), Málinec/Málnapatak [Poltár járás], Hrhov/Tornagörgő [Rožňava/Rozsnyó járás], Veľké Ripňany/Nagyrépény [Topoľčany/Nagytapolcsány járás], Kazimír/Kázmér, Luhyňa/Legenye, Malý Horeš/Kisgéres, Svätuše/Bodrogszentes és Zatín/Zétény [Trebišov/Tőketerebes]), FI, UK (Észak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek).”

b)

A 2. pontban a védett övezet(ek) című második oszlop szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

„E (kivéve Kasztília la Mancha, Kasztília és León, Extremadura, Murcia, Navarra és La Rioja autonóm közösségek, Catalayud körzete (Aragon) és Guipuzcoa megye (Baszkföld)), EE, F (Korzika), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna [Parma és Piacenza megyék]; Lazio, Liguria, Lombardia [kivéve Mantova és Sondrino megye], Marche, Molise, Piemont, Szardínia, Szicília, Toszkána, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto [kivéve Rovigo és Velence megye, Padova megyében Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana települések és Verona megyében az A4 autópályától délre fekvő terület]), LV, LT, P, SI (kivéve Gorenjska, Koroška, Maribor és Notranjska régiók), SK (kivéve Blahová/Sárrét, Horné Mýto/Felsővámos, Ohrady, Okoč/Ekecs, Topoľníky/Nyárasd és Trhová Hradská/Vásárút települések [Dunajská Streda/Dunaszerdahely járás], Hronovce/Lekér és Hronské Kľačany/Garamkelecsény [Levice/Léva járás], Dvory/Udvard és Žitavou/Zsitvafödémes (Nové Zámky/Érsekújvári járás), Málinec/Málnapatak [Poltár járás], Hrhov/Tornagörgő [Rožňava/Rozsnyó járás], Veľké Ripňany/Nagyrépény [Topoľčany/Nagytapolcsány járás], Kazimír/Kázmér, Luhyňa/Legenye, Malý Horeš/Kisgéres, Svätuše/Bodrogszentes és Zatín/Zétény [Trebišov/Tőketerebes]), FI, UK (Észak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek).”

(4)

A IV. melléklet a következőképpen módosul:

a)

Az A. rész a következőképpen módosul:

i.

Az I. szakasz a következőképpen módosul:

Az 1.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.1.

Függetlenül attól, hogy szerepel-e az V. melléklet B. részében található KN-kódok között, a tűlevelűek (Coniferales) fája, a Thuja L. és a Taxus L., kivételével, a következőktől eltérő formában:

fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy más fatörmelék, amely egészében vagy részben e tűlevelűekből származik,

fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátéteket, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növény-egészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa,

A Libocedrus decurrens Torr. fája, amennyiben bizonyíték van rá, hogy a fát ceruzakészítés céljából 7–8 napon át legalább 82 °C hőmérsékletet elérő hőkezeléssel dolgozták fel vagy munkálták meg,

ideértve azonban a természetes kerek felszínét meg nem tartott fát, amely Kanadából, Kínából, Japánból, a Koreai Köztársaságból, Mexikóból, Tajvanról és az USA-ból származik, amelyekről ismert, hogy ott a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. előfordul.

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a fát megfelelően alávetették:

a)

a faprofil egészében (a legbelsejében is) legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, legalább 30 percen át tartó folyamatos hőkezelésnek. A fán vagy bármely, a mindenkori használattal kapcsolatos csomagolóanyagon, továbbá a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában meghatározott bizonyítványokon szerepelnie kell az ezt igazoló »HT« jelzésnek;

vagy

b)

a 18. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően jóváhagyott előírás szerinti füstöléssel történő fertőtlenítésnek. A 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában meghatározott bizonyítványokon fel kell tüntetni az aktív hatóanyagot, a fa minimális hőmérsékletét, a g/m3-ben kifejezett arányszámot és az expozíció időtartamát (h);

vagy

c)

a 18. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően jóváhagyott termékkel nyomás alatt végzett kémiai impregnálásnak. A 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában meghatározott bizonyítványokon fel kell tüntetni az aktív hatóanyagot, a nyomást (psi vagy kPa) és a koncentrációt (%);

valamint

hatósági nyilatkozat arról, hogy a fát a kezelést követően a nyilatkozatot kiadó országot való elhagyásig a Monochamus vektor rajzási idején kívül szállították, a várható rajzási idő elején és végén egyaránt további négy hét biztonsági ráhagyással számolva, vagy – a kéregmentes fa esetében – olyan védőburkolat alatt, amely biztosítja, hogy az áru ne fertőződhessen meg a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. vagy vektorai által.”

Az 1.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.2.

Függetlenül attól, hogy szerepel-e az V. melléklet B. részében található KN-kódok között, a tűlevelűek (Coniferales) fája, a következő formákban:

egészében vagy részben e tűlevelűekből származó fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy más fatörmelék,

amely Kanadából, Kínából, Japánból, a Koreai Köztársaságból, Mexikóból, Tajvanról és az USA-ból származik, amelyekről ismert, hogy ott a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al előfordul.

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a fát megfelelően alávetették:

a)

a faprofil egészében (a fa legbelsejében is) legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, legalább 30 percen át tartó folyamatos hőkezelésnek, amit a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában meghatározott bizonyítványokon jelezni kell,

vagy

b)

a fa a 18. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően jóváhagyott előírás szerinti füstöléssel történő fertőtlenítésen ment keresztül. A 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában meghatározott bizonyítványokon fel kell tüntetni az aktív hatóanyagot, a fa minimális hőmérsékletét, a g/m3-ben kifejezett arányszámot és az expozíció időtartamát (h),

valamint

hatósági nyilatkozat arról, hogy a fát a kezelést követően a nyilatkozatot kiadó országot való elhagyásig a Monochamus vektor rajzási idején kívül szállították, a várható rajzási idő elején és végén egyaránt további négy hét biztonsági ráhagyással számolva, vagy – a kéregmentes fa esetében – olyan védőburkolat alatt, amely biztosítja, hogy az áru ne fertőződhessen meg a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. vagy vektorai által.”

Az 1.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.3.

Függetlenül attól, hogy szerepel-e az V. melléklet B. részében található KN-kódok között, a Thuja L. és a Taxus L. fája, a következőktől eltérő formában:

egészében vagy részben e tűlevelűekből származó fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy más fatörmelék,

fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátéteket, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növény-egészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa,

ideértve azonban a természetes kerek felszínét meg nem tartott fát, amely Kanadából, Kínából, Japánból, a Koreai Köztársaságból, Mexikóból, Tajvanról és az USA-ból származik, amelyekről ismerte, hogy ott a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. előfordul.

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a fa:

a)

kéregmentes,

vagy

b)

nedvességtartalmát mesterséges szárítással, megfelelő idő/hőmérséklet-programot alkalmazva, szárazanyag-százalékban kifejezett 20 % alá vitték. A fán vagy bármely, a mindenkori használattal kapcsolatos csomagolóanyagon szerepelnie kell az ezt igazoló »Kiln-dried« (mesterségesen szárított) vagy »K.D.«, illetőleg bármely más, nemzetközileg elfogadott jelzésnek;

vagy

c)

a faprofil egészében (a fa legbelsejében is) legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, legalább 30 percen át tartó folyamatos, megfelelő hőkezelésen ment keresztül. A fán vagy bármely, a mindenkori használattal kapcsolatos csomagolóanyagon, továbbá a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában meghatározott bizonyítványokon szerepelnie kell az ezt igazoló »HT« jelzésnek;

vagy

d)

a 18. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően jóváhagyott előírás szerinti füstöléssel történő fertőtlenítésen ment keresztül. A 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában meghatározott bizonyítványokon fel kell tüntetni az aktív hatóanyagot, a fa minimális hőmérsékletét, a g/m3-ben kifejezett arányszámot és az expozíció időtartamát (h),

vagy

e)

a 18. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően jóváhagyott termékkel nyomás alatt végzett kémiai impregnáláson ment keresztül. A 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában meghatározott bizonyítványokon fel kell tüntetni az aktív hatóanyagot, a nyomást (psi vagy kPa) és a koncentrációt (%);”

Az 1.4. pontot el kell hagyni,

Az 1.5. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.5.

Függetlenül attól, hogy szerepel-e az V. melléklet B. részében található KN-kódok között, a tűlevelűek (Coniferales) fája, a következőktől eltérő formában:

egészében vagy részben e tűlevelűekből származó fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy más fatörmelék,

fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátéteket, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növény-egészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa,

ideértve azonban az Oroszországból, Kazahsztánból és Törökországból származó, a természetes kerek felszínét meg nem tartott fát is.

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a fa:

a)

olyan területről származik, amelyről ismert, hogy mentes a következőktől:

a Monochamus spp. (nem-európai),

a Pissodes spp. (nem-európai)

a Scolytidae spp. (nem-európai)

A 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában meghatározott bizonyítványokon, a »Származás helye« rovatban szerepelnie kell a térségnek;

vagy

b)

kéregmentes és a 3 milliméteresnél nagyobb átmérőjű, a Monochamus spp. (nem-európai) faj egyedei által rágott járatoktól mentes;

vagy

c)

nedvességtartalmát mesterséges szárítással, megfelelő idő/hőmérséklet-programot alkalmazva, szárazanyag-százalékban kifejezett 20 % alá vitték. A fán vagy bármely, a mindenkori használattal kapcsolatos csomagolóanyagon szerepelnie kell az ezt igazoló »Kiln-dried« (mesterségesen szárított) vagy »K.D.«, illetőleg bármely más, nemzetközileg elfogadott jelzésnek;

vagy

d)

a faprofil egészében (a fa legbelsejében is) legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, legalább 30 percen át tartó folyamatos, megfelelő hőkezelésen ment keresztül. A fán vagy bármely, a mindenkori használattal kapcsolatos csomagolóanyagon, továbbá a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában meghatározott bizonyítványokon szerepelnie kell az ezt igazoló »HT« jelzésnek;

vagy

e)

a 18. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően jóváhagyott előírás szerinti füstöléssel történő fertőtlenítésen ment keresztül. A 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában meghatározott bizonyítványokon fel kell tüntetni az aktív hatóanyagot, a fa minimális hőmérsékletét, a g/m3-ben kifejezett arányszámot és az expozíció időtartamát (h),

vagy

f)

a 18. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően jóváhagyott termékkel nyomás alatt végzett kémiai impregnáláson ment keresztül. A 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában meghatározott bizonyítványokon fel kell tüntetni az aktív hatóanyagot, a nyomást (psi vagy kPa) és a koncentrációt (%).”

Az 1.6. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.6.

Függetlenül attól, hogy szerepel-e az V. melléklet B. részében található KN-kódok között, a tűlevelűek (Coniferales) fája, a következőktől eltérő formában:

egészében vagy részben e tűlevelűekből származó fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy más fatörmelék

fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátétek, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növény-egészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa,

ideértve azonban a természetes kerek felszínét meg nem tartott fát is, amely a következő országoktól eltérő harmadik országokból származik:

Oroszország, Kazahsztán és Törökország,

európai országok,

Kanada, Kína, Japán, a Koreai Köztársaság, Mexikó, Tajvan és az USA, amelyekről ismert, hogy ott a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. előfordul.

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a fa:

a)

kéregmentes és a 3 milliméteresnél nagyobb átmérőjű, a Monochamus spp. (nem-európai) faj egyedei által rágott járatoktól mentes;

vagy

b)

nedvességtartalmát mesterséges szárítással, megfelelő idő/hőmérséklet-programot alkalmazva, szárazanyag-százalékban kifejezett 20 % alá vitték. A fán vagy bármely, a mindenkori használattal kapcsolatos csomagolóanyagon szerepelnie kell az ezt igazoló »Kiln-dried« (mesterségesen szárított) vagy »K.D.«, illetőleg bármely más, nemzetközileg elfogadott jelzésnek;

vagy

c)

a 18. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően jóváhagyott előírás szerinti füstöléssel történő fertőtlenítésen ment keresztül. A 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában meghatározott bizonyítványokon fel kell tüntetni az aktív hatóanyagot, a fa minimális hőmérsékletét, a g/m3-ben kifejezett arányszámot és az expozíció időtartamát (h),

vagy

d)

a 18. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően jóváhagyott termékkel nyomás alatt végzett kémiai impregnáláson ment keresztül. A 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában meghatározott bizonyítványokon fel kell tüntetni az aktív hatóanyagot, a nyomást (psi vagy kPa) és a koncentrációt (%),

vagy

e)

a faprofil egészében (a fa legbelsejében is) legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, legalább 30 percen át tartó folyamatos, megfelelő hőkezelésen ment keresztül. A fán vagy bármely, a mindenkori használattal kapcsolatos csomagolóanyagon, továbbá a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában meghatározott bizonyítványokon szerepelnie kell az ezt igazoló »HT« jelzésnek.”

Az 1.7. pontban a jobb oldali oszlop e) pontjának szövege helyébe a következő szöveg lép:

„e)

a faprofil egészében (a legbelsejében is) legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, legalább 30 percen át tartó folyamatos hőkezelésen ment keresztül, amit a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában meghatározott bizonyítványokon jelezni kell.”

A 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.

fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a 6 mm vagy annál kisebb vastagságú nyersfát, a ragasztóval, hővel és nyomással vagy ezek kombinációjával előállított feldolgozott fát, valamint a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátéteket, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növény-egészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa, és amely Svájc kivételével valamely harmadik országból származik.

A fa csomagolóanyag:

»a nemzetközi kereskedelemben használt fa csomagolóanyag szabályozására vonatkozó iránymutatások« című, a FAO növény-egészségügyi intézkedésekre (ISPM) vonatkozó 15. számú nemzetközi szabványa I. mellékletében meghatározott jóváhagyott kezelések egyikében részesült, és

a szóban forgó nemzetközi szabvány II. mellékletében meghatározott olyan jelzést tartalmaz, amely arra utal, hogy a fa csomagolóanyagot a szabvány szerint jóváhagyott növény-egészségügyi kezelésnek vetették alá.”

a 2.1. pontban a bal oldali oszlop szövege helyébe a következő szöveg lép:

„Az Acer saccharum Marsh. fája, beleértve a természetes kerek felszínét meg nem tartott fát, a következőktől eltérő formában:

furnérlemez gyártására szánt fa,

fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy más fatörmelék,

fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátéteket, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növény-egészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa,

és amely az USA-ból vagy Kanadából származik.”

A 2.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.3.

Függetlenül attól, hogy szerepel-e az V. melléklet B. részében található KN-kódok között, a Fraxinus L., a Juglans ailantifolia Carr., a Juglans mandshurica Maxim., az Ulmus davidiana Planch. és a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. fája, a következőktől eltérő formában:

egészében vagy részben e fákból származó fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy más fatörmelék,

fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátéteket, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növény-egészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa,

de beleértve a természetes kerek felszínét meg nem tartott fát, valamint a kezeletlen fából készült bútorokat és egyéb tárgyakat, amelyek

Kanadából, Kínából, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságból, Japánból, Mongóliából, a Koreai Köztársaságból, Oroszországból, Tajvanból és az USA-ból származnak.

Hivatalos nyilatkozat arról, hogy:

a)

a fa olyan területről származik, amelyet a 18. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban az Agrilus planipennis Fairmaire előfordulásától mentesnek ismertek el. A terület nevét meg kell adni a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában előírt növény-egészségügyi bizonyítványon,

vagy

b)

a kéreg és a szijácsból legalább a külső 2,5 cm eltávolításra került egy olyan létesítményben, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat nyilvántartásba vett és felügyel,

vagy

c)

a fát ionizáló besugárzásnak vetették alá úgy, hogy a fa egésze legalább 1 kGy erősségű dózist nyeljen el.”

A 2.4. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.4.

Függetlenül attól, hogy szerepel-e az V. melléklet B. részében található KN-kódok között, a részben vagy egészben a Fraxinus L., a Juglans ailantifolia Carr., a Juglans mandshurica Maxim., az Ulmus davidiana Planch. és a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. fájából előállított fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy más fatörmelék, amely

Kanadából, Kínából, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságból, Japánból, Mongóliából, a Koreai Köztársaságból, Oroszországból, Tajvanból és az USA-ból származik.

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a fa olyan területről származik, amelyet a 18. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban Agrilus planipennis Fairmaire előfordulásától mentesnek ismertek el. A terület nevét meg kell adni a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában előírt növény-egészségügyi bizonyítványon.”

A 2.5. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.5.

Függetlenül attól, hogy szerepel-e az V. melléklet B. részében található KN-kódok között, a részben vagy egészben a Fraxinus L., a Juglans ailantifolia Carr., a Juglans mandshurica Maxim., az Ulmus davidiana Planch. és a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. fájából előállított, Kanadából, Kínából, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságból, Japánból, Mongóliából, a Koreai Köztársaságból, Oroszországból, Tajvanból és az USA-ból származó hántolt fakéreg és fakéregből készült tárgyak

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a fakéreg olyan területről származik, amelyet a 18. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban Agrilus planipennis Fairmaire előfordulásától mentesnek ismertek el. A terület nevét meg kell adni a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában előírt növény-egészségügyi bizonyítványon.”

A 3. pontban a bal oldali oszlop szövege helyébe a következő szöveg lép:

„A Quercus L., fája, a következőktől eltérő formában:

fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy más fatörmelék,

hordó, kád, dézsa, teknő és fából készült más kádáripari termék és azok elemei, beleértve a dongákat is, amennyiben bizonyíték van rá, hogy a fát legalább 20 percen át minimum 176 °C hőmérsékletet elérő hőkezeléssel állították elő vagy dolgozták fel,

fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátéteket, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növény-egészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa,

ideértve azonban az USA-ból származó, a természetes kerek felszínét meg nem tartott fát is.”

A szöveg a 3. pont után a következő 4.1., 4.2. és 4.3. ponttal egészül ki:

„4.1.

Függetlenül attól, hogy szerepel-e az V. melléklet B. részében található KN-kódok között, a Betula L., fája, a következőktől eltérő formában:

egészében vagy részben e fákból származó fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy más fatörmelék

fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátéteket, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növény-egészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa,

ideértve azonban a természetes kerek felszínét meg nem tartott fát, amely Kanadából és az USA-ból származik, amelyekről ismert, hogy ott a Agrilus anxius Gory előfordul.

Hivatalos nyilatkozat arról, hogy:

a)

a kéreg és a szijácsból legalább a külső 2,5 cm eltávolításra került egy olyan létesítményben, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat nyilvántartásba vett és felügyel,

vagy

b)

a fát ionizáló besugárzásnak vetették alá úgy, hogy a fa egésze legalább 1 kGy erősségű dózist nyeljen el.

4.2.

Függetlenül attól, hogy szerepel-e az V. melléklet B. részében található KN-kódok között, az egészben vagy részben a Betula L. fájából származó fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy más fatörmelék

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a fa olyan területről származik, amelyről ismert, hogy az Agrilus anxius Gory előfordulásától mentes.

4.3.

Függetlenül attól, hogy szerepel-e az V. melléklet B. részében található KN-kódok között, fakéreg és fakéregből készült tárgyak, amelyek Kanadából és az USA-ból származó Betula L. fából készültek, amely országokról ismert, hogy ott az Agrilus anxius Gory előfordul.

Hivatalos igazolás arról, hogy a kérget a fától elválasztották.”

Az 5. pontban a bal oldali oszlop szövege helyébe a következő szöveg lép:

„A Platanus L., fája, a következőktől eltérő formában:

fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy más fatörmelék,

fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátéteket, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növény-egészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa,

ideértve azonban az USA-ból vagy Örményországból származó, a természetes kerek felszínét meg nem tartott fát is.”

A 6. pontban a bal oldali oszlop szövege helyébe a következő szöveg lép:

„A Populus L., fája, a következőktől eltérő formában:

fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy más fatörmelék,

fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátéteket, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növény-egészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa,

ideértve azonban az amerikai kontinens országaiból származó fát, amely nem tartotta meg természetes kerek felszínét.”

A 7.1. pontban a jobb oldali oszlop d) pontjának szövege helyébe a következő szöveg lép:

„d)

a faprofil egészében (a legbelsejében is) legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, legalább 30 percen át tartó folyamatos hőkezelésen ment keresztül, amit a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában meghatározott bizonyítványokon jelezni kell.”

A 7.2. pontban a jobb oldali oszlop c) pontjának szövege helyébe a következő szöveg lép:

„c)

a faprofil egészében (a legbelsejében is) legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, legalább 30 percen át tartó folyamatos hőkezelésen ment keresztül, amit a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában meghatározott bizonyítványokon jelezni kell.”

A 7.3. pontban a jobb oldali oszlop szövege helyébe a következő szöveg lép:

„Hatósági nyilatkozat arról, hogy a hántolt fakéreg:

a)

a 18. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően jóváhagyott előírás szerinti füstöléssel történő megfelelő fertőtlenítésen ment keresztül. A 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában meghatározott bizonyítványokon fel kell tüntetni az aktív hatóanyagot, a fa minimális hőmérsékletét, a g/m3-ben kifejezett arányszámot és az expozíció időtartamát (h),

vagy

b)

a faprofil egészében (a legbelsejében is) legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, legalább 30 percen át tartó folyamatos hőkezelésen ment keresztül, amit a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában meghatározott bizonyítványokon jelezni kell,

valamint

hatósági nyilatkozat arról, hogy a fakérget a kezelést követően a nyilatkozatot kiadó országot való elhagyásig a Monochamus vektor rajzási idején kívül szállították, a várható rajzási idő elején és végén egyaránt további négy hét biztonsági ráhagyással számolva, vagy olyan védőburkolat alatt, amely biztosítja, hogy az áru ne fertőződhessen meg a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. vagy vektorai által.”

A 8. pontot el kell hagyni.

A 11.4. pont helyébe a következő szöveg lép:

„11.4.

A Fraxinus L., a Juglans ailantifolia Carr., a Juglans mandshurica Maxim., az Ulmus davidiana Planch. és a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. Kanadából, Kínából, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságból, Japánból, Mongóliából, a Koreai Köztársaságból, Oroszországból, Tajvanból és az USA-ból származó növényei, a termés és a vetőmag kivételével, de beleértve a lombos vagy lomb nélküli, levágott ágakat

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a növények olyan területről származnak, amelyet a 18. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban az Agrilus planipennis Fairmaire előfordulásától mentesnek ismertek el. A terület nevét meg kell adni a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában előírt növény-egészségügyi bizonyítványon.”

A szöveg a 11.4. pont után a következő 11.5. ponttal egészül ki:

„11.5.

A Betula L. növényei, a termés és a vetőmag kivételével, de beleértve a Betula lombos vagy lomb nélküli, levágott ágait

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a növény olyan országból származik, amelyről ismert, hogy az Agrilus anxius Gory előfordulásától mentes.”

A 15. és 16. pontot el kell hagyni.

A szöveg a 18. pont után a következő 18.1., 18.2. és 18.3. ponttal egészül ki:

„18.1.

Az Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. és Vepris Comm. növényei, a termés kivételével (de beleértve a magokat); és a harmadik országokból származó Citrus L., Fortunella Swingle és Poncirus Raf. és azok hibridjeinek magjai

A IV. melléklet A. része I. szakaszának 18.2. és 18.3. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül a 18. cikk (2) bekezdésével összhangban hatósági nyilatkozat arról, hogy a növények olyan országból származnak, amelyről ismert, hogy mentes a Candidatus Liberibacter spp-től, a Huanglongbing kór, vagyis a citrusokat sújtó sárga sárkány betegség kórokozójától.

18.2.

Harmadik országokból származó Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Vepris Comm, Zanthoxylum L. növények, a termés és a vetőmag kivételével

A IV. melléklet A. része I. szakaszának 18.1. és 18.3. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)

a növények olyan országból származnak, amelyről ismert, hogy a Trioza erytreae Del Guercio ott nem fordul elő,

vagy

b)

a növények a nemzeti növényvédelmi szolgálat által kijelölt olyan területről származnak, amely a növény-egészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban mentes a Trioza erytreae Del Guercio-tól, és ez szerepel az ezen irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítvány »Kiegészítő nyilatkozat« rovatában.

18.3.

Harmadik országokból származó Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm., Zanthoxylum L. növényei, a termés és a vetőmag kivételével

A IV. melléklet A. része I. szakaszának 18.1. és 18.2. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)

a növények olyan országból származnak, amelyről ismert, hogy a Diaphorina citri Kuway ott nem fordul elő,

vagy

b)

a növények a nemzeti növényvédelmi szolgálat által kijelölt olyan területről származnak, amely a növény-egészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban mentes a Diaphorina citri Kuwaytól, és ez szerepel az ezen irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítvány »Kiegészítő nyilatkozat« rovatában.”

A 25.4. pont aa) és bb) címsorában a „Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith” szövegrész helyébe a „Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.” szöveg lép.

A 25.4.1. pont aa) és bb) címsorában a „Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith” szövegrész helyébe a „Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.” szöveg lép.

A 25.6. pont bal oldali oszlopában a „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.” szövegrész helyébe a „Solanum lycopersicum L.” szöveg lép.

A 25.7. pont helyébe a következő szöveg lép:

„25.7.

A Capsicum annuum L., a Solanum lycopersicum L., a Musa L., a Nicotiana L. és a Solanum melongena L. fajok ültetésre szánt növényei, a vetőmagok kivételével, amelyek olyan országokból származnak, amelyekről ismert, hogy ott a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. előfordul

A III. melléklet A. részének 11. és 13. pontjában és a IV. melléklet A. része I. szakaszának 25.5. és 25.6. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül adott esetben hatósági nyilatkozat arról, hogy

a)

a növények a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.-től mentesnek talált területekről származnak,

vagy

b)

a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték a növényeken a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. okozta tüneteket.”

A 27.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„27.1.

Ültetésre szánt Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. és Pelargonium l'Hérit. ex Ait. növények, a vetőmagok kivételével

Hivatalos nyilatkozat arról, hogy:

aa)

a növények olyan területről származnak, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat a megfelelő növény-egészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban Helicoverpa armigera (Hübner) és a Spodoptera littoralis (Boisd.) előfordulásától mentes területnek nyilvánított,

vagy

a)

a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték a Helicoverpa armigera (Hübner), vagy a Spodoptera littoralis (Boisd.) előfordulására utaló jeleket,

vagy

b)

a növényeket megfelelő kezelésnek vetették alá a nevezett károsító szervezetektől való megvédésük érdekében.”

A 27.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„27.2.

Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. és Pelargonium l'Hérit. ex Ait. növények, a vetőmagok kivételével

A IV. melléklet A. része I. szakaszának 27.1. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy:

aa)

a növények olyan területről származnak, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat a megfelelő növény-egészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban a Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith és a Spodoptera litura (Fabricius) előfordulásától mentes területnek nyilvánított,

vagy

a)

a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észleltek a Spodoptera eridania (Cramer), a Spodoptera frugiperda Smith, vagy a Spodoptera litura (Fabricius) előfordulására utaló jeleket;

vagy

b)

a növényeket megfelelő kezelésnek vetették alá a nevezett károsító szervezetektől való megvédésük érdekében.”

A 28.1. pont bal oldali oszlopában a „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.” szövegrész helyébe a „Solanum lycopersicum L.” szöveg lép.

A 32.1. pontban a jobb oldali oszlop szövege a c) pont után a következő d) ponttal egészül ki:

„vagy

d)

olyan növényanyagból (explantátumból) származnak, amely Liriomyza sativae (Blanchard) és az Amauromyza maculosa (Malloch) előfordulásától mentes; a növényeket in vitro, steril környezetben, steril körülmények között termesztették, amely kizárja a Liriomyza sativae (Blanchard) és az Amauromyza maculosa (Malloch) fajjal való fertőződés lehetőségét; és szállításuk átlátszó tartályokban, steril körülmények között történt.”

A 32.3. pontban a jobb oldali oszlop szövege a c) pont után a következő d) ponttal egészül ki:

„vagy

d)

a növények olyan növényanyagból (explantátumból) származik, amely a Liriomyza huidobrensis (Blanchard) és a Liriomyza trifolii (Burgess) előfordulásától mentes; a növényeket in vitro, steril környezetben, steril körülmények között termesztették, amely kizárja a Liriomyza huidobrensis (Blanchard) és a Liriomyza trifolii (Burgess) fajjal való fertőződés lehetőségét; és szállításuk átlátszó tartályokban, steril körülmények között történt.”

A 33. pont helyébe a következő szöveg lép:

„33.

Ültetett vagy ültetésre szánt, szabadban termesztett gyökeres növények

Hivatalos nyilatkozat arról, hogy:

a)

ismert, hogy a termelés helye mentes a Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann és Kotthoff) Davis et al.-tól és a Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percivaltól.

valamint

b)

a növények a Globodera pallida (Stone) Behrens-től és a Globodera rostochiensis(Wollenweber) Behrens-től mentes tábláról származnak.”

A 36.1. pontban a jobb oldali oszlop szövege a c) pont után a következő d) ponttal egészül ki:

„vagy

d)

a növények olyan növényanyagból (explantátumból) származnak, amely Thrips palmi Karny-tól mentes; a növényeket in vitro, steril környezetben, steril körülmények között termesztették, amely kizárja a Thrips palmi Karny fajjal való fertőződés lehetőségét; és szállításuk átlátszó tartályokban, steril körülmények között történt.”

A szöveg a 36.2. pont után a következő 36.3. ponttal egészül ki:

„36.3.

A Capsicum L. Belize, Costa Rica, a Dominikai Köztársaság, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mexikó, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, az USA és Francia Polinézia területéről, azaz olyan területekről származó gyümölcsei, amelyekről ismert, hogy ott az Anthonomus eugenii Cano előfordul

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a gyümölcs:

a)

a nemzeti növényvédelmi szolgálat által kijelölt olyan területről származnak, amely a növény-egészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban mentes az Anthonomus eugenii Cano-tól, és ez szerepel az ezen irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítvány »Kiegészítő nyilatkozat« rovatában

vagy

b)

az exportáló ország növényvédelmi szolgálata által az adott országban kijelölt olyan termőhelyről származnak, amely a növény-egészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban mentes az Anthonomus eugenii Cano-tól, és ez szerepel az ezen irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítvány »Kiegészítő nyilatkozat« rovatában, és a termelés helyén vagy annak közvetlen közelében a kivitel előtti két hónapban legalább havonta végzett hatósági ellenőrzések alapján is az Anthonomus eugenii Cano-tól mentesnek nyilvánítottak.”

A 38.1. pontot el kell hagyni.

A 45.1. pontban a jobb oldali oszlop szövege a c) pont után a következő d) ponttal egészül ki:

„vagy

d)

a növények olyan növényanyagból (explantátumból) származnak, amely Bemisia tabaci Genn.-től mentes. (nem európai populációk); a növényeket in vitro, steril környezetben, steril körülmények között termesztették, amely kizárja a Bemisia tabaci Genn. fajjal való fertőződés lehetőségét. (nem európai populációk); és szállításuk átlátszó tartályokban, steril körülmények között történt.”

A 45.3. pont bal oldali oszlopában a „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.” szövegrész helyébe a „Solanum lycopersicum L.” szöveg lép.

A 46. pontban a jobb oldali oszlop szövege a c) pont után a következő d) ponttal egészül ki:

„vagy

d)

a növények olyan növényanyagból (explantátumból) származnak, amely Bemisia tabaci Genn.-től mentes (nem európai populációk) és a növényeken nem észleltek a releváns károsító szervezetek okozta tüneteket, a növényeket in vitro, steril környezetben, steril körülmények között termesztették, amely kizárja a Bemisia tabaci Genn. fajjal való fertőződés lehetőségét (nem európai populációk); és szállításuk átlátszó tartályokban, steril körülmények között történt.”

A 48. pont bal oldali oszlopában a „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.” szövegrész helyébe a „Solanum lycopersicum L.” szöveg lép

A 49.1. pontban a jobb oldali oszlop szövege a b) pont után a következő c) ponttal egészül ki:

„vagy

c)

a vetőmagot Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev elleni megfelelő kezelésnek vetették alá, és azokat reprezentatív mintán végzett laboratóriumi vizsgálatok az említett károsító szervezettől mentesnek találták.”

ii.

A II. szakasz a következőképpen módosul:

A 10. pont helyébe a következő szöveg lép:

„10.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. és hibridjeik növényei, a termés és a vetőmag kivételével

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)

a növények a Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri), Kanchaveli és Gikashvili és Citrus tristeza virustól (európai törzsek) mentes területekről származnak;

vagy

b)

a növények egy olyan minősítési rendszerből származnak, amely előírja, hogy közvetlen leszármazási kapcsolatban álljanak egy megfelelő körülmények között fenntartott anyaggal, amelyet legalább a Citrus tristeza virusra (európai törzsek) nézve megfelelő vizsgálatok, vagy a nemzetközi előírásoknak megfelelő módszerek alkalmazásával hatóságilag egyedileg megvizsgáltak, és azokat olyan folyamatosan rovarhálós üvegházban vagy kinevelő ketrecben nevelték, amelyekben nem észlelték a Spiroplasma citri Saglio et al., a Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli és Gikashvili és a Citrus tristeza virus (európai törzsek) okozta tüneteket;

vagy

c)

a növények:

egy olyan minősítési rendszerből származnak, amely előírja, hogy közvetlen leszármazási kapcsolatban álljanak egy megfelelő körülmények között fenntartott anyaggal, amelyet legalább a Citrus tristeza virusra (európai törzsek) nézve megfelelő vizsgálatok, vagy a nemzetközi előírásoknak megfelelő módszerek alkalmazásával hatóságilag egyedileg megvizsgáltak, és azokat e vizsgálatokban Citrus tristeza virustól (európai törzsek) mentesnek találták, és az e francia bekezdésben említett módszerek szerint elvégzett egyedi hatósági vizsgálatok során legalább a Citrus tristeza virustól (európai törzsek) mentesnek minősítették,

valamint

a növényeket megszemlélték, és azokon a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili, és a Citrus tristeza vírus (európai törzsek) okozta tüneteket.”

A szöveg a 10. pont után a következő 10.1. ponttal egészül ki:

„10.1.

A Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., és hibridjeik és Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Vepris Comm., Zanthoxylum L. növényei, a termés és a vetőmag kivételével.

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a növények olyan területről származnak, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat a megfelelő növény-egészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban a Trioza erytreae Del Guercio előfordulásától mentes területnek nyilvánított.”

A 18.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„18.1.

A Solanum tuberosum L. ültetésre szánt gumói

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)

a Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival elleni védekezéssel kapcsolatos uniós rendelkezéseket betartották;

valamint

b)

a gumók vagy olyan területről származnak, amelyről ismert, hogy a Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann és Kotthoff) Davis et al.-tól mentes, vagy a Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann és Kotthoff) Davis et al. elleni védekezéssel kapcsolatos uniós rendelkezéseket betartották;

valamint

d)

aa)

a gumók vagy olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy ott a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nem fordul elő; vagy

bb)

olyan területek esetében, amelyekről ismert, hogy ott a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. előfordul, a gumók olyan termőhelyről származnak, amelyet mentesnek találtak a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.-tól, vagy amelyet e károsító szervezettől mentesnek tekintenek olyan megfelelő eljárás eredményeképpen, amelynek célja a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. elpusztítása;

valamint

e)

a gumók vagy olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy ott a Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (összes populáció) és a Meloidogyne fallax Karssen nem fordul elő, vagy olyan területek esetében, amelyekről ismert, hogy ott a Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (összes populáció) és a Meloidogyne fallax Karssen előfordul:

a gumók vagy olyan termőhelyről származnak, amelyet mentesnek találtak a Meloidogyne chitwoodi Golden et al. összes populációjától és a Meloidogyne fallax Karssentől a gazdanövények évenkénti felmérése során, amely a gazdanövények megfelelő időpontokban történő vizuális vizsgálatából és a termőhelyen termesztett burgonya külső megszemléléséből és a betakarítást követően a felvágott gumók vizsgálatából áll, vagy

a betakarítást követően a gumókból szúrópróbaszerűen mintát vettek, és azt vagy megvizsgálták tünetek jelenlétére egy, a tünetek előidézésére megfelelő módszerrel, vagy laboratóriumi vizsgálatát elvégezték, valamint a külső és a vágott gumófelületet vizuális vizsgálatának vetették alá megfelelő időpontokban, de minden esetben a csomagok vagy tartályok zárásakor, a piaci értékesítést megelőzően, a 66/403/EGK tanácsi irányelvben a zárásról szóló rendelkezéseknek megfelelően, és nem észlelték a Meloidogyne chitwoodi Golden et al. összes populációja és a Meloidogyne fallax Karssen okozta tüneteket.”

A szöveg a 18.1. pont után a következő 18.1.1. ponttal egészül ki:

„18.1.1.

A Solanum tuberosum L. ültetésre szánt gumói, a 2007/33/EK tanácsi irányelv 4. cikke (4) bekezdésének b) pontjával összhangban ültetésre szánt gumók kivételével

A Solanum tuberosum L. esetében alkalmazandó, a IV. melléklet A. része II. szakaszának 18.1. pontjában szereplő követelmények sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy a Globodera pallida (Stone) Behrens és Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens elleni védekezéssel kapcsolatos uniós rendelkezéseket betartották.”

A 18.3. pont jobb oldali oszlopában a „Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith” szövegrész helyébe a „Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.” szöveg lép.

A 18.5. pont helyébe a következő szöveg lép:

„18.5.

A Solanum tuberosum L. gumói, a IV. melléklet A. része II. szakaszának 18.1., 18.1.1., 18.2., 18.3. vagy 18.4. pontjában említettek kivételével

A csomagoláson vagy – ömlesztve szállított burgonya esetében – a burgonyát szállító járművön elhelyezett nyilvántartási számmal kell bizonyítani, hogy a burgonyát hatóságilag nyilvántartásba vett termelő állította elő, vagy az a termelési területen található, hatósági nyilvántartásba vett közös gyűjtő és szállítási központokból származik, jelezve, hogy a gumók mentesek a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.-tól, és hogy

a)

a Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival elleni védekezéssel kapcsolatos uniós rendelkezéseket,

valamint

b)

adott esetben a Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann és Kotthoff) Davis et al. elleni védekezéssel kapcsolatos uniós rendelkezéseket,

valamint

c)

a Globodera pallida (Stone) Behrens és Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens elleni védekezéssel kapcsolatos uniós rendelkezéseket betartják.”

A szöveg a 18.6. pont után a következő 18.6.1. ponttal egészül ki:

„18.6.1.

A Capsicum spp., Solanum lycopersicum L. és Solanum melongena L. ültetésre szánt gyökeres növényei, a 2007/33/EK tanácsi irányelv 4. cikke (4) bekezdésének a) pontjával összhangban ültetésre szántak kivételével

A IV. melléklet A. része II. szakaszának 18.6. pontjában szereplő követelmények sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy a Globodera pallida (Stone) Behrens és a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens elleni védekezéssel kapcsolatos uniós rendelkezéseket betartották.”

A 18.7. pont helyébe a következő szöveg lép:

„18.7.

A Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L., és a Solanum melongena L., ültetésre szánt növényei, a vetőmagok kivételével

A IV. melléklet A. része II. szakaszának 18.6. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül adott esetben, hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)

a növények a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.-tól mentesnek talált területekről származnak,

vagy

b)

a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték a növényeken a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. okozta tüneteket.”

A 20. pont helyébe a következő szöveg lép:

„20.

Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. és Pelargonium l'Hérit. ex Ait. növények, a vetőmagok kivételével

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

aa)

a gumók olyan területről származnak, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat a megfelelő növény-egészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban Helicoverpa armigera (Hübner) és a Spodoptera littoralis (Boisd.) előfordulásától mentes területnek nyilvánított,

vagy

a)

a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték a Helicoverpa armigera (Hübner), vagy a Spodoptera littoralis (Boisd.) előfordulására utaló jeleket,

vagy

b)

a növényeket megfelelő kezelésnek vetették alá a nevezett károsító szervezetektől való megvédésük érdekében.”

A 23. pontban a jobb oldali oszlop szövege a c) pont után a következő d) ponttal egészül ki:

„vagy

d)

a növények olyan növényanyagból (explantátumból) származnak, amely a Liriomyza huidobrensis (Blanchard) és a Liriomyza trifolii (Burgess) előfordulásától mentes; a növényeket in vitro, steril környezetben, steril körülmények között termesztették, amely kizárja a Liriomyza huidobrensis (Blanchard) és a Liriomyza trifolii (Burgess) fajjal való fertőződés lehetőségét; és szállításuk átlátszó tartályokban, steril körülmények között történt.”

A 24. pont helyébe a következő szöveg lép:

„24.

Ültetett vagy ültetésre szánt, szabadban termesztett gyökeres növények

Bizonyíték van arra, hogy a termelés helyéről ismert, hogy a Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann és Kotthoff) Davis et al.-tól és a Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percivaltól mentes.”

A szöveg a 24. pont után a következő 24.1. ponttal egészül ki:

„24.1.

Az Allium porrum L., az Asparagus officinalis L., a Beta vulgaris L., a Brassica spp. és a Fragaria L. ültetésre szánt, szabadban termesztett gyökeres növényei

valamint

az Allium ascalonicum L., az Allium cepa L., a Dahlia spp., a Gladiolus Tourn. ex L., Hyacinthus spp., az Iris spp., a Lilium spp., a Narcissus L. és a Tulipa L. szabadban termesztett hagymái, gumói és gyöktörzsei, a 2007/33/EK tanácsi irányelv 4. cikke (4) bekezdésének a) vagy c) pontjával összhangban ültetésre szánt hagymák, gumók, hagymagumók és gyöktörzsek kivételével

A IV. melléklet A. része II. szakaszának 24. pontjában szereplő követelmények sérelme nélkül bizonyítéknak kell lennie arra, hogy a Globodera pallida (Stone) Behrens és a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens elleni védekezéssel kapcsolatos uniós rendelkezéseket betartották.”

A 26.1. pont bal oldali oszlopában a „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.” szövegrész helyébe a „Solanum lycopersicum L.” szöveg lép.

A 27. pont bal oldali oszlopában a „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.” szövegrész helyébe a „Solanum lycopersicum L.” szöveg lép.

A 28.1. pontban a jobb oldali oszlop szövege a b) pont után a következő c) ponttal egészül ki:

„vagy

c)

a vetőmagokat Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev elleni megfelelő kezelésnek vetették alá, és azokat reprezentatív mintán végzett laboratóriumi vizsgálatokban az említett károsító szervezettől mentesnek találták.”

b)

A B. rész a következőképpen módosul:

A 4., a 10. és a 14.2. pontban a védett övezet(ek) című harmadik oszlop szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

„EL, IRL, UK”

A 6.3. és a 14.9. pontban a védett övezet(ek) című harmadik oszlop szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

„CZ, IRL, S, UK”

A szöveg a 19. pont után a következő 19.1. ponttal egészül ki:

„19.1.

Ültetésre szánt Castanea Mill. növények

A III. melléklet A. részének 2. pontjában és a IV. melléklet A. része I. szakaszának 11.1. és 11.2. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)

a növényeket egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyről ismert, hogy a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr ott nem fordul elő;

vagy

b)

a növényeket egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat a megfelelő növény-egészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barrtól mentes területnek nyilvánított;

vagy

c)

a növényeket egész életciklusuk alatt a jobb oldali oszlopban felsorolt, védett övezetek egyikében termesztették

CZ, IRL, S, UK”

A 20.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„20.3.

Ültetett vagy ültetésre szánt, szabadban termesztett gyökeres növények

Bizonyítéknak kell lennie arra, hogy a növények olyan tábláról származnak, amelyről ismert, hogy a Globodera pallida (Stone) Behrenstől mentes.

FI, LV, SI, SK”

A 21. pontban a védett övezet(ek) című harmadik oszlop szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

„E (kivéve Kasztília la Mancha,Kasztília és León, Extremadura, Murcia, Navarra és La Rioja autonóm közösségek, Catalayud körzet (Aragón) és Guipúzcoa megye (Baszkföld)), EE, F (Korzika), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna [Parma és Piacenza megyék]; Lazio, Liguria, Lombardia [kivéve Mantova és Sondrino megye], Marche, Molise, Piemont, Szardínia, Szicília, Toszkána, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto [kivéve Rovigo és Velence megye, Padova megyében Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana települések és Verona megyében az A4 autópályától délre fekvő terület]), LV, LT, P, SI (kivéve Gorenjska, Koroška, Maribor és Notranjska régiók), SK (kivéve Blahová/Sárrét, Horné Mýto/Felsővámos, Ohrady, Okoč/Ekecs, Topoľníky/Nyárasd és Trhová Hradská/Vásárút települések [Dunajská Streda/Dunaszerdahely járás], Hronovce/Lekér és Hronské Kľačany/Garamkelecsény [Levice/Léva járás], Dvory/Udvard és Žitavou/Zsitvafödémes (Nové Zámky/Érsekújvári járás), Málinec/Málnapatak [Poltár járás], Hrhov/Tornagörgő [Rožňava/Rozsnyó járás], Veľké Ripňany/Nagyrépény [Topoľčany/Nagytapolcsány járás], Kazimír/Kázmér, Luhyňa/Legenye, Malý Horeš/Kisgéres, Svätuše/Bodrogszentes és Zatín/Zétény [Trebišov/Tőketerebes]), FI, UK (Észak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek).”

A 21.3. pontban a védett övezet(ek) című harmadik oszlop szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

„E (kivéve Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra és La Rioja autonóm közösségek, Catalayud közösség körzete (Aragon) és Guipuzcoa megye (Baszkföld)), EE, F (Korzika), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna [Parma és Piacenza megyék]; Lazio, Liguria, Lombardia [kivéve Mantova és Sondrino megye], Marche, Molise, Piemont, Szardínia, Szicília, Toszkána, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto [kivéve Rovigo és Velence megye, Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana települések Padova megyében és az A4 autópályától délre fekvő terület Verona megyében]), LV, LT, P, SI (kivéve Gorenjska, Koroška, Maribor és Notranjska régiók), SK (kivéve Blahová/Sárrét, Horné Mýto/Felsővámos, Ohrady, Okoč/Ekecs, Topoľníky/Nyárasd és Trhová Hradská/Vásárút települések [Dunajská Streda/Dunaszerdahely járás], Hronovce/Lekér és Hronské Kľačany/Garamkelecsény [Levice/Léva járás], Dvory/Udvard és Žitavou/Zsitvafödémes (Nové Zámky/Érsekújvári járás), Málinec/Málnapatak [Poltár járás], Hrhov/Tornagörgő [Rožňava/Rozsnyó járás], Veľké Ripňany/Nagyrépény [Topoľčany/Nagytapolcsány járás], Kazimír/Kázmér, Luhyňa/Legenye, Malý Horeš/Kisgéres, Svätuše/Bodrogszentes és Zatín/Zétény [Trebišov/Tőketerebes]), FI, UK (Észak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek).”

A 31. pont helyébea következő szöveg lép:

„31.

A Bulgáriából, Horvátországból, Szlovéniából, Görögországból (Argolida és Chania), Portugáliából (Algarve és Madeira), Spanyolországból, Franciaországból, Ciprusról és Olaszországból származó Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., és hibridjeik termései

A IV. melléklet A. része II. szakaszának 30.1. pontjában meghatározott azon követelmény sérelme nélkül, amely szerint a csomagoláson származási jelzést kell feltüntetni:

a)

a terméseknek kocsány- és levélmentesnek kell lenniük; vagy

b)

a levelekkel és kocsánnyal rendelkező termések esetén hatósági nyilatkozat arról, hogy a terméseket hatóságilag lepecsételt zárt tartályokba csomagolták, és lepecsételve kell maradniuk az e termések tekintetében védett övezetként elismert övezeten keresztül történő szállítás során, továbbá a növényútlevélen is feltüntetendő megkülönböztető jelzést kell rajtuk szerepeltetni.

EL (kivéve Argolida és Chania regionális egységeket), M, P (kivéve Algarve és Madeira)”

A 32. pont helyébe a következő szöveg lép:

„32.

A Vitis L. fajhoz tartozó növények, a termés és vetőmagok kivételével

A III. melléklet A. részének 15. pontjában, a IV. melléklet A. része II. szakaszának 17. pontjában és a IV. melléklet B. részének 21.1. pontjában felsorolt növényekre alkalmazandó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)

a növények olyan termőhelyről származnak, illetve olyan termőhelyen termesztették őket, amelyről ismert, hogy ott a Grapevine flavescence dorée MLO nem fordul elő; vagy

b)

a növények a nemzeti növényvédelmi szervezet által a nemzetközi szabványokkal összhangban Grapevine flavescence dorée MLO-tól mentes területnek nyilvánított területről származnak, illetve olyan termőhelyen termesztették őket; vagy

c)

a növények a Cseh Köztársaságból, Franciaországból (Elzász, Champagne-Ardenne, Pikárdia (Aisne megye), Île-de-France (Citry, Nanteuil-sur-Marne és Saâcy-sur-Marne települések) és Lotaringia) vagy Olaszországból (Puglia, Basilicata és Szardínia) származnak vagy azok területén termesztették őket; vagy

cc)

a növények Svájcból (Ticino kanton és a Misox-völgy kivételével) származnak vagy azok területén termesztették őket; vagy

d)

a növények olyan termőhelyről származnak, illetve olyan termőhelyen termesztették őket, ahol:

aa)

a Grapevine flavescence dorée MLO semmilyen tünetét nem figyelték meg az anyanövényeken a két legutóbbi teljes növekedési időszak során; valamint

bb)

vagy

i.

a termőhelyen a Grapevine flavescence dorée MLO semmilyen tünetét nem figyelték meg a növényeken; vagy

ii.

a növényeket 45 perces forró vizes (legalább 50 °C-os) hőkezelésnek vetették alá a Grapevine flavescence dorée MLO elpusztítása végett.

CZ, FR (Elzász, Champagne-Ardenne, Pikárdia (Aisne megye), Île-de-France (Citry, Nanteuil-sur-Marne és Saâcy-sur-Marne települések) és Lotaringia), I (Puglia, Basilicata és Szardínia)”

A szöveg a 32. pont után a következő 33. ponttal egészül ki:

„33.

A Castanea Mill. növényei, a szövettenyészetben levő növények, a termés és a vetőmag kivételével

A III. melléklet A. részének 2. pontjában és a IV. melléklet A. része I. szakaszának 11.1. és 11.2. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)

a növényeket egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyről ismert, hogy a Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu ott nem fordul elő;

vagy

b)

a növényeket egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat a megfelelő növény-egészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban a Dryocosmus kuriphilus Yasumatsutól mentes területnek nyilvánított;

vagy

c)

a növényeket egész életciklusuk alatt a jobb oldali oszlopban felsorolt, védett övezetek egyikében termesztették.

IRL, P, UK”

(5)

Az V. melléklet a következőképpen módosul:

a)

Az A. rész a következőképpen módosul:

i.

Az I. szakasz a következőképpen módosul:

Az 1.4. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.4.

A Fortunella Swingle, a Poncirus Raf. és hibridjeik, a Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Vepris Comm., Zanthoxylum L. és Vitis L. növényei, a termés és a vetőmag kivételével.”

A 2.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.1.

A következő fajokba tartozó, ültetésre szánt növények, a vetőmag kivételével: Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. és hibridjei, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., az Impatiens L. új-guineai hibridek összes fajtája, Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Verbena L., és az ültetésre szánt fűfélék más növényei a Gramineae család növényeinek kivételével, továbbá a hagymák, hagymagumók, rizómák, vetőmagok és gumós gyökerek kivételével”

A 2.4. pont bal oldali oszlopában a „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.” szövegrész helyébe a „Solanum lycopersicum L.” szöveg lép

A 3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.

A Camassia Lindl., a Chionodoxa Boiss., a Crocus flavus Weston 'Golden Yellow', a Dahlia spp., a Galanthus L., a Galtonia candicans (Baker) Decne., a Gladiolus Tourn. ex L. mikroszaporítású változatai és hibridjei, úgy mint Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. és Gladiolus tubergenii hort., a Hyacinthus L., az Iris L., az Ismene Herbert, a Lilium spp., a Muscari Miller, a Narcissus L., az Ornithogalum L., a Puschkinia Adams, a Scilla L., a Tigridia Juss. és a Tulipa L. növények ültetésre szánt hagymái, hagymagumói, gumói és gyöktörzsei, amelyeket olyan termelők állítottak elő, akik jogosultak a növénytermesztéssel – a végső felhasználóknak való értékesítésre termesztett és készített növények, növényi termékek és egyéb áruk kivételével – hivatásszerűen foglalkozó személyek felé történő előállítási és értékesítési tevékenységre, és amelyek esetében a tagállamok felelős hatósági szervei biztosítják, hogy a növények előállítása más termékekétől egyértelműen elkülöníthető”

ii.

A II. szakasz a következőképpen módosul:

Az 1.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.2.

A Populus L., a Beta vulgaris L. és (a Quercus suber kivételével) a Quercus spp. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével”

Az 1.3. pont szövege az „Amelanchier Med.” szövegrész után a „Castanea Mill.” szöveggel egészül ki.

Az 1.8. pont szövege a „Beta vulgaris L.” szövegrész után a „Castanea Mill.” szöveggel egészül ki.

b)

A B. rész a következőképpen módosul:

i.

Az I. szakasz a következőképpen módosul:

Az 1. és 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.

Ültetésre szánt növények a magok kivételével, de beleértve a következő fajok magjait: az Argentínából, Ausztráliából, Bolíviából, Chiléből, Új-Zélandról és Uruguayból származó Cruciferae, Gramineae, Trifolium spp., az Afganisztánból, Indiából, Iránból, Irakból, Mexikóból, Nepálból, Pakisztánból, Dél-Afrikából és az Egyesült Államokból származó genera Triticum, Secale és X Triticosecale, Citrus L., Fortunella Swingle és Poncirus Raf., és hibridjeik, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. and Phaseolus L.

2.

Az alábbi növények részei a termések és a vetőmag kivételével:

Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. és az Orchidaceae vágott virágai,

tűlevelűek (Coniferales),

az USA-ból és Kanadából származó Acer saccharum Marsh.,

a nem európai országokból származó Prunus L.,

a nem európai országokból származó Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. és Trachelium L. vágott virágai,

az Apium graveolens L., Ocimum L., Limnophila L. és Eryngium L. leveles zöldségei,

a Manihot esculenta Crantz levelei,

a Betula L. lombos vagy lomb nélküli, levágott ágai,

a Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. és Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. Kanadából, Kínából, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságból, Japánból, Mongóliából, a Koreai Köztársaságból, Oroszországból, Tajvanból és az USA-ból származó, lombos vagy lomb nélküli, levágott ágai,

Amiris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. és Zanthoxylum L.”

A szöveg a 2. pont után a következő 2.1. ponttal egészül ki:

„2.1.

Az Aegle Corrêa, az Aeglopsis Swingle, az Afraegle Engl., az Atalantia Corrêa, y Balsamocitrus Stapf, a Burkillanthus Swingle, a Calodendrum Thunb., a Choisya Kunth, a Clausena Burm. f., a Limonia L., a Microcitrus Swingle, a Murraya J. Koenig ex L., a Pamburus Swingle, a Severinia Ten., a Swinglea Merr., a Triphasia Lour és a Vepris Comm. növényi részei, a termés kivételével, de beleértve a magokat.”

A 3. pont a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

Capsicum L.”

Az 5. és 6. pont helyébe a következő szöveg lép:

„5.

Az alábbiak hántolt fakérge:

nem európai országokból származó tűlevelűek (Coniferales)

az Acer saccharum Marsh, a Populus L., és a Quercus L., a Quercus suber L. kivételével,

Kanadából, Kínából, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságból, Japánból, Mongóliából, a Koreai Köztársaságból, Oroszországból, Tajvanból és az USA-ból származó Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. és Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.,

Kanadából és az USA-ból származó Betula L.,

6.

A 2. cikk (2) bekezdésének első albekezdése szerinti fa, ha

a)

azt teljes egészében vagy részben az alábbiakban leírt rendek, nemzetségek vagy fajok valamelyikéből nyerték, kivéve a IV. melléklet A. része I. szakaszának 2. pontjában meghatározott fa csomagolóanyagot:

Quercus L., beleértve az Amerikai Egyesült Államokból származó fát, amely nem tartotta meg természetes kerek felszínét, a 4416 00 00 KN kód b) pontja alatti árumegnevezésnek megfelelő fa kivételével, valamint ha igazoló dokumentumok bizonyítják, hogy a fát 20 percen át legalább 176 °C hőmérsékletet elérő hőkezeléssel dolgozták fel vagy munkálták meg,

Platanus L., ideértve az USA-ból vagy Örményországból származó, a természetes kerek felszínét meg nem tartott fát is,

Populus L., beleértve az amerikai kontinens országaiból származó fát, amely nem tartotta meg természetes kerek felszínét,

Acer saccharum Marsh., beleértve az Amerikai Egyesült Államokból és Kanadából származó fát, amely nem tartotta meg természetes kerek felszínét,

tűlevelűek (Coniferales), beleértve az Európán kívüli országokból, Kazahsztánból, Oroszországból és Törökországból származó fát, amely nem tartotta meg természetes kerek felszínét,

Kanadából, Kínából, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságból, Japánból, Mongóliából, a Koreai Köztársaságból, Oroszországból, Tajvanból és az USA-ból származó Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. és Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., beleértve az olyan fát, amely nem tartotta meg természetes kerek felszínét,

Betula L., ideértve a Kanadából és az USA-ból származó, a természetes kerek felszínét meg nem tartott fát is; valamint

b)

a 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének 2. részében található következő leírások egyikének megfelel.

KN-kód

Leírás

4401 10 00

Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában

4401 21 00

Faforgács és hasonló részek tűlevelű fából

4401 22 00

Faforgács és hasonló részek nem tűlevelű fából

ex 4401 30 40

Fűrészpor, amely nincs rönkökbe, brikettbe, labdacsokba (pellet) vagy hasonló alakra tömörítve

ex 4401 30 80

Más fahulladék és -maradék, nem hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló alakra tömörítve

4403 10 00

Gömbfa, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelve, kérgezetten vagy négy oldalán durván faragva is

4403 20

Gömbfa tűlevelű fából, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, kérgezetten vagy négy oldalán durván faragva is

4403 91

Megmunkálatlan tölgyfa (Quercus spp.), a festékkel, páccal, kreozottal vagy más konzerválószerrel kezelt fa kivételével, függetlenül attól, hogy kéreg- vagy szijácsmentes-e, illetve durván négyszögletesre alakított-e

ex 4403 99

Megmunkálatlan fa nem tűlevelű fából (a 44. árucsoport 1. alszámos megjegyzésében meghatározott trópusi fa vagy más trópusi fa, tölgyfa (Quercus spp.), bükkfa (Fagus spp.), illetve nyírfa (Betula L.) kivételével), kérgezetten vagy négy oldalán durván faragva, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve

4403 99 51

Nyírfa (Betula L.), fűrészrönk formában, függetlenül attól, hogy kéreg- vagy szijácsmentes-e, vagy durván négyszögletesre alakított-e

4403 99 59

Nyírfa (Betula L.), függetlenül attól, hogy kéreg- vagy szijácsmentes-e, vagy durván négyszögletesre alakított-e, de a fűrészrönk kivételével

ex 4404

Hasított oszlopok; fából készült póznák, karók és cölöpök kihegyezve, de hosszában nem fűrészelve

4406

Vasúti vagy villamosvasúti talpfa

4407 10

Tűlevelű fa, hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt 6 mm-nél vastagabb fa, függetlenül attól, hogy gyalulva, csiszolva van, vagy fogazott illesztéssel össze van állítva

4407 91

Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt 6 mm-nél vastagabb tölgyfa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is (Quercus spp.)

ex 4407 93

Acer saccharum Marsh, hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6mm-nél vastagabb fája, függetlenül attól, hogy gyalulva, csiszolva van-e, vagy fogazott illesztéssel össze van-e állítva

4407 95

Kőrisfa (Fraxinusspp.), hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is

ex 4407 99

Nem tűlevelű fa (a 44. fejezet 1. alszámos megjegyzésében meghatározott trópusi fától vagy egyéb trópusi fától eltérő fa, tölgy [Quercus spp.] vagy bükk [Fagus spp.], juhar [Acer spp.], cseresznye [Prunus spp.] vagy kőris [Fraxinus spp.]), hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, függetlenül attól, hogy gyalulva, csiszolva van-e, vagy fogazott illesztéssel össze van-e állítva

4408 10

Furnérlap tűlevelű fából (beleértve a rétegelt fa szeletelésével készítettet is) rétegelt lemez vagy más hasonló rétegelt fa készítésére, és hosszában fűrészelt, vágott vagy hántolt más falemez gyalulva, csiszolva, részekből (lapolással) vagy végillesztéssel összeállítva is, legfeljebb 6 mm vastagságban

4416 00 00

Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádáripari termék és azok elemei, beleértve a dongát is

9406 00 20

Előre gyártott épület fából”

ii.

A II. szakasz 5. pontjának szövege a „Dolichos Jacq.” szövegrész előtt a „Castanea Mill.,” szöveggel egészül ki.


24.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 183/49


A BIZOTTSÁG 2014/81/EU IRÁNYELVE

(2014. június 23.)

a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete C. függelékének a biszfenol-A tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a játékok biztonságáról szóló, 2009. június 18-i 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 46. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2009/48/EK irányelv meghatározza az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) alapján rákkeltőként, mutagénként vagy reprotoxikusként besorolt anyagokra (CMR-anyagok) vonatkozó általános követelményeket. Az említett anyagok játékokban, játékok részeiben vagy mikrostrukturálisan különálló részeiben történő felhasználása tilos, kivéve, ha azok gyermekek számára nem hozzáférhetőek, ha bizottsági határozat útján engedélyezték őket, vagy ha egyenkénti koncentrációjuk nem haladja meg az ezeket a CMR-anyagokat tartalmazó keverékek osztályozásánál megállapított releváns koncentráció szintjét. A gyermekek egészségének még jobb védelme érdekében az említett anyagokra vonatkozóan egyedi határértékek állapíthatók meg a 3 évesnél fiatalabb gyermekek általi használatra szánt játékok és a szájba vehető játékok esetében.

(2)

A biszfenol-A nagy mennyiségben gyártott vegyi anyag, amelyet számos fogyasztói termék előállításánál széles körben használnak. A biszfenol-A-t a polikarbonát műanyagok előállítása során monomerként alkalmazzák. A polikarbonát műanyagokat többek között a játékok gyártásában használják. Bizonyos játékokban kimutatták a biszfenol-A jelenlétét.

(3)

A játékok biztonságára vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. május 3-i 88/378/EGK tanácsi irányelv (3)2013. július 19-ig szabályozta a játékok kémiai tulajdonságaira vonatkozó fő biztonsági követelményeket. A biszfenol-A esetében az EN 71-9:2005+A1:2007 európai szabvány 0,1 mg/l kioldódási határértéket határoz meg. Az EN 71-10:2005 és az EN 71-11:2005 európai szabvány meghatározza a megfelelő vizsgálati módszereket. A játékokban lévő biszfenol-A-nak való expozíció biztonságos szintjének biztosítására a játékipar az EN 71-9:2005+A1:2007, EN 71-10:2005 és EN 71-11:2005 szabványban a biszfenol-A-ra vonatkozóan meghatározott határértékeket és vizsgálati módszereket alkalmazza. E szabványok azonban nem harmonizált szabványok.

(4)

Az 1272/2008/EK rendelet 2. kategóriájú, reprodukciós toxicitást mutató anyagként sorolja be a biszfenol-A-t. Különleges követelmények hiányában játékok tartalmazhatnak biszfenol-A-t, amennyiben annak koncentrációs szintje nem haladja meg a biszfenol-A-t CMR-ként tartalmazó keverékek osztályozásánál megállapított releváns koncentráció szintjét, azaz a 2013. július 20-tól érvényes 5 %-ot, illetve a 2015. június 1-től érvényes 3 %-ot. Nem kizárt, hogy az EN 71-9:2005+A1:2007, EN 71-10:2005 és EN 71-11:2005 európai szabványban meghatározott 0,1 mg/l kioldódási határértékhez képest az említett koncentráció a kisgyermekek nagyobb biszfenol-A-expozíciójához vezet.

(5)

A létező anyagok kockázatainak értékeléséről és ellenőrzéséről szóló, 1993. március 23-i 793/93/EGK tanácsi rendelet (4) alapján 2003-ban és 2008-ban átfogó értékelést végeztek a biszfenol-A-ra vonatkozóan. A végleges értékelő jelentésben (Updated European Union Risk Assessment Report 4,4'-isopropylidenediphenol [bisphenol-A],„Frissített európai uniós értékelő jelentés a 4,4'-izopropilidén-difenol [biszfenol-A] tekintetében”) többek között az szerepelt, hogy a biszfenol-A számos in vitro és in vivo szűrőpróba során endokrin modulációs hatást fejtett ki; a jelentés arra a következtetésre jutott, hogy további kutatómunkára van szükség, hogy tisztázni lehessen az alacsony dózisú biszfenol-A fejlődésre gyakorolt potenciális negatív hatásaival kapcsolatos bizonytalanságot. Annak érdekében, hogy biztosított legyen a gyermekek magas szintű védelme a játékokban használt vegyi anyagok okozta kockázatokkal szemben, a kiszolgáltatott fogyasztói csoportot alkotó gyermekek speciális igényeinek fényében a biszfenol-A tekintetében indokolt felvenni a 0,1 mg/l kioldódási határértéket a 2009/48/EK irányelvbe.

(6)

A biszfenol-A hatásait jelenleg különböző tudományos fórumok – többek között az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság – értékelik. Amennyiben a jövőben új, releváns tudományos ismeretek állnak rendelkezésre, az említett irányelvben meghatározott kioldódási határértéket felül kell vizsgálni.

(7)

A 2009/48/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a játékbiztonsági bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2009/48/EK irányelv II. melléklete C. függelékének helyébe a következő szöveg lép:

„C. függelék

A 46. cikk (2) bekezdésének megfelelően elfogadott egyedi határértékek a 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek általi használatra szánt játékokban vagy más szájba vehető játékokban használt vegyi anyagok tekintetében

Anyag

CAS-szám

Határérték

TCEP

115-96-8

5 mg/kg (tartalomra vonatkozó határérték)

TCPP

13674-84-5

5 mg/kg (tartalomra vonatkozó határérték)

TDCP

13674-87-8

5 mg/kg (tartalomra vonatkozó határérték)

Biszfenol-A

80-05-7

0,1 mg/l (kioldódási határérték) az EN 71-10:2005 és az EN 71-11:2005 szabványban meghatározott módszereknek megfelelően”

2. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb 2015. szeptember 21-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Ezeket a rendelkezéseket a tagállamok 2015. szeptember 21-től alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2014. június 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 170., 2009.6.30., 1. o.

(2)  HL L 353., 2008.12.31., 1. o.

(3)  HL L 187., 1988.7.16., 1. o.

(4)  HL L 84., 1993.4.5., 1. o.


HATÁROZATOK

24.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 183/52


A TANÁCS 2014/380/KKBP HATÁROZATA

(2014. június 23.)

a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/137/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2011. február 28-án elfogadta a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/137/KKBP határozatot (1).

(2)

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 2014. március 19-én elfogadta a 2146 (2014) sz. határozatot (a továbbiakban: a 2146 (2014) ENSZ BT-határozat), amelyben engedélyezi, hogy az ENSZ tagállamai a nyílt tengeren ellenőrizzék az 1970 (2011) ENSZ BT-határozat 24. pontja értelmében létrehozott bizottság által megjelölt hajókat.

(3)

A 2146 (2014) ENSZ BT-határozat előírja, hogy a megjelölt hajók lobogó szerinti államainak meg kell tenniük az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy utasítsák ezeket a hajókat, hogy a fedélzetükre ne rakodják fel, ne szállítsák, illetve ne rakodják ki a Líbiából jogellenesen kivitt nyersolajat, amennyiben a líbiai kormány kapcsolattartó pontjától nem érkezik erre vonatkozó utasítás.

(4)

A 2146 (2014) ENSZ BT-határozat ezenkívül előírja, hogy az ENSZ tagállamainak meg kell tenniük az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a megjelölt hajóknak megtiltsák a kikötőikbe való belépést, kivéve, ha a belépés az ellenőrzés céljából szükséges, vagy veszélyhelyzet esetén, illetve a hajó Líbiába való visszatérése esetén.

(5)

A 2146 (2014) ENSZ BT-határozat emellett előírja, hogy a megjelölt hajók számára tilos ellátási szolgáltatást nyújtani – így például üzemanyag-ellátást vagy ellátmányozást –, illetve bármely más módon kiszolgálni őket.

(6)

A 2146 (2014) ENSZ BT-határozat azt is előírja, hogy nem végezhetők pénzügyi tranzakciók a megjelölt hajók fedélzetén lévő, Líbiából származó nyersolaj vonatkozásában.

(7)

A Tanács a 2011/137/KKBP határozattal összhangban elvégezte a személyek és szervezetek említett határozat II. és IV. mellékletében foglalt jegyzékének teljes felülvizsgálatát.

(8)

Naprakésszé kell tenni a 2011/137/KKBP határozat IV. mellékletében foglalt, személyek és szervezetek jegyzékében szereplő egyik szervezet azonosító adatait.

(9)

Már nem indokolt két szervezetnek a 2011/137/KKBP határozat IV. mellékletében foglalt, személyek és szervezetek jegyzékében való szerepeltetése.

(10)

A 2011/137/KKBP határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2011/137/KKBP határozat a következőképpen módosul:

1.

A határozat a következő cikkekkel egészül ki:

„4b. cikk

(1)   A tagállamok a 2146 (2014) ENSZ BT-határozat 5–9. pontjával összhangban a nyílt tengeren ellenőrizhetik a megjelölt hajókat, és ennek során – az adott esetben alkalmazandó nemzetközi humanitárius jog és nemzetközi emberi jogi normák maradéktalan tiszteletben tartása mellett – minden olyan intézkedést alkalmazhatnak, amely arányos a konkrét körülményekhez képest, valamint utasíthatják a hajót, hogy tegye meg a megfelelő intézkedéseket ahhoz, hogy – a líbiai kormány beleegyezésével és a líbiai kormánnyal egyeztetve – visszajuttassa a nyersolajat Líbiának.

(2)   Az (1) bekezdésben említett ellenőrzés megkezdését megelőzően a tagállamoknak kérniük kell a hajó lobogó szerinti államának beleegyezését.

(3)   Az (1) bekezdésben említett ellenőrzést végző tagállamok haladéktalanul jelentést nyújtanak be az ellenőrzésről a bizottságnak, amelyben releváns információknak kell szerepelniük, köztük a hajó lobogó szerinti állama beleegyezésének megszerzésére tett erőfeszítéseknek is.

(4)   Az (1) bekezdésben említett ellenőrzést végző tagállamok gondoskodnak arról, hogy az ellenőrzéseket hadihajók vagy valamely állam tulajdonában álló vagy általa üzemeltetett, kizárólag nem kereskedelmi kormányzati célra használt hajók végezzék.

(5)   A nem megjelölt hajók vonatkozásában és az (1) bekezdésben említett helyzettől eltérő esetekben az (1) bekezdés nem érinti a tagállamoknak a nemzetközi jog szerinti jogait, kötelezettségeit és feladatait, beleértve az Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezménye alapján fennálló jogokat és kötelezettségeket, így például azt az általános elvet, hogy a nyílt tengeren a lobogó szerinti állam kizárólagos joghatósággal rendelkezik a hajói felett.

(6)   Az V. mellékletben szerepelnek az (1) bekezdésben említett, a Biztonsági Tanács vagy a bizottság által a 2146 (2014) ENSZ BT-határozat 11. pontjának megfelelően megjelölt hajók.

4c. cikk

(1)   Az a tagállam, amely valamely megjelölt hajó lobogó szerinti állama, utasítja a szóban forgó hajót, hogy a fedélzetére ne rakodja fel, ne szállítsa, illetve ne rakodja ki a Líbiából jogellenesen kivitt nyersolajat, amennyiben a líbiai kormány kapcsolattartó pontjától nem érkezik a 2146 (2014) ENSZ BT-határozat (3) bekezdésében említettek szerinti utasítás.

(2)   A tagállamok a megjelölt hajóktól megtagadják a kikötőikbe való belépést, kivéve, ha a belépés az ellenőrzés céljából szükséges, vagy veszélyhelyzet esetén, illetve a Líbiába való visszatérés esetén.

(3)   A tagállamok állampolgárainak vagy a tagállamok területéről tilos ellátási szolgáltatást – így például üzemanyag-ellátást vagy ellátmányozást – nyújtani a megjelölt hajók számára, illetve bármely más módon kiszolgálni őket.

(4)   A (3) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adott tagállam illetékes hatósága azt állapítja meg, hogy e szolgáltatások nyújtása humanitárius okokból szükséges, vagy hogy a hajó visszatér Líbiába. Az érintett tagállam értesíti a bizottságot ezekről az engedélyekről.

(5)   A tagállamok állampolgárainak vagy a tagállamok területéről tilos pénzügyi tranzakciókat végezni a megjelölt hajók fedélzetén lévő, Líbiából jogellenesen kivitt nyersolaj vonatkozásában.

(6)   Az V. mellékletben szerepelnek az (1), a (2), a (3) és az (5) bekezdésben említett, a Biztonsági Tanács vagy a bizottság által a 2146 (2014) ENSZ BT-határozat 11. pontjának megfelelően megjelölt hajók.”

2.

A 8. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A Tanács a Biztonsági Tanács vagy a bizottság által meghatározottak alapján végrehajtja az I., a III. és az V. melléklet módosításait.”

3.

A határozat a következő cikkel egészül ki:

„9b. cikk

Amennyiben a Biztonsági Tanács vagy a bizottság megjelöl valamely, a 4b. cikk (1) bekezdésében, és a 4c. cikk (1), (2), (3) és (5) bekezdésében említett hajót, a Tanács felveszi azt az V. mellékletbe.”.

2. cikk

A 2011/137/KKBP határozatba V. mellékletként be kell illeszteni e határozat I. mellékletét.

3. cikk

A 2011/137/KKBP határozat IV. melléklete az e határozat II. mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul.

4. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2014. június 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 58., 2011.3.3., 53. o.


I. MELLÉKLET

„V. MELLÉKLET

A 4b. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN, ÉS A 4c. CIKK (1), (2), (3) ÉS (5) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT HAJÓK JEGYZÉKE

…”


II. MELLÉKLET

A 2011/137/KKBP határozat IV. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A „Capitana Seas Limited” szervezetre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

 

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel időpontja

„36.

Capitana Seas Limited (Capitana Seas Társaság)

 

A Brit Virgin-szigeteken bejegyzett, Saadi Qadhafi tulajdonában lévő társaság.

2011.4.12.”

2.

A következő szervezetekre vonatkozó bejegyzéseket el kell hagyni:

Libyan Holding Company for Development and Investment (Líbiai Fejlesztési és Beruházási Társaság),

Dalia Advisory Limited (LIA sub) (Dalia Tanácsadó Társaság).


24.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 183/56


A TANÁCS 2014/381/KKBP HATÁROZATA

(2014. június 23.)

a Moldovai Köztársaság Dnyeszteren túli régiójának vezetésével szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/573/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2010. szeptember 27-én elfogadta a 2010/573/KKBP határozatot (1).

(2)

A Tanács 2013. szeptember 27-én elfogadta a 2013/477/KKBP határozatot (2), amely a 2010/573/KKBP határozat felülvizsgálata alapján 2014. szeptember 30-ig meghosszabbította a Moldovai Köztársaság Dnyeszteren túli régiójának vezetésével szembeni korlátozó intézkedéseket.

(3)

A korlátozó intézkedéseket 2014. október 31-ig meg kell hosszabbítani.

(4)

A 2010/573/KKBP határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2010/573/KKBP határozat 4. cikke (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Ezt a határozatot 2014. október 31-ig kell alkalmazni. A határozatot folyamatosan felül kell vizsgálni. Ha a Tanács úgy ítéli meg, hogy e határozat céljai nem valósultak meg, a határozat megújítható vagy – adott esetben – módosítható.”.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2014. június 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  A Tanács 2010. szeptember 27-i 2010/573/KKBP határozata a Moldovai Köztársaság Dnyeszteren túli régiójának vezetésével szembeni korlátozó intézkedésekről (HL L 253., 2010.9.28., 54. o.).

(2)  A Tanács 2013. szeptember 27-i 2013/477/KKBP határozata a Moldovai Köztársaság Dnyeszteren túli régiójának vezetésével szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/573/KKBP határozat módosításáról (HL L 257., 2013.9.28., 18. o.).


24.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 183/57


A TANÁCS 2014/382/KKBP VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2014. június 23.)

a Közép-afrikai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/798/KKBP határozat végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 31. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Közép-afrikai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2013. december 23-i 2013/798/KKBP tanácsi határozatra (1) és különösen annak 2c. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2013. december 23-án elfogadta a 2013/798/KKBP határozatot.

(2)

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának (ENSZ BT) 2127 (2013) sz. határozata alapján létrehozott szankcióbizottság 2014. május 9-én három személyt vett fel azon személyek és szervezetek jegyzékébe, akikre/amelyekre vonatkoznak a 2134 (2014) sz. ENSZ BT-határozat 30. és 32. pontjában előírt korlátozó intézkedések.

(3)

A 2013/798/KKBP határozat mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az e határozat mellékletében felsorolt személyeket fel kell venni a 2013/798/KKBP határozat mellékletében szereplő jegyzékbe.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2014. június 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 352., 2013.12.24., 51. o.


MELLÉKLET

Az 1. cikkben említett személyek

1.   FRANÇOIS YANGOUVONDA BOZIZÉ

VEZETÉKNÉV: BOZIZÉ

UTÓNÉV: François Yangouvonda.

ÁLNÉV: Bozize Yangouvonda

SZÜLETÉSI IDŐ ÉS HELY: 1946. október 14., Mouila, Gabon

ÚTLEVÉLSZÁM ÉS AZONOSÍTÓ ADATOK: Martine Kofio fia

MEGNEVEZÉS ÉS INDOKLÁS: A Közép-afrikai Köztársaság békéjét, biztonságát vagy stabilitását veszélyeztető tevékenységekben vesz részt vagy ilyen tevékenységet támogat: A 2013. március 24-i államcsíny óta Bozizé pénzügyi és anyagi támogatást nyújtott azoknak a milicistáknak, akik megkísérelték destabilizálni az akkori átmeneti folyamatokat és újra hatalomra juttatni őt. Támogatóival együtt François Bozizé ösztönözte a 2013. december 5-i, Bangui ellen irányuló támadást. Az anti-balaka erők által végrehajtott és 700 áldozatot követelő 2013. december 5-i, Bangui-ban végrehajtott támadás után a közép-afrikai köztársaságbeli helyzet gyors ütemben romlott. Azóta is kísérleteket tesz destabilizáló tevékenységek végrehajtására és az anti-balaka milíciák szövetségre bírására azért, hogy a feszültségek továbbra is fennmaradjanak a Közép-afrikai Köztársaság fővárosában. Bozizé megpróbálta újraszervezni a közép-afrikai fegyveres erők számos olyan elemét, melyek az államcsíny után a vidéki térségekben szóródtak szét. A Bozizéhez hűséges erők részt vettek a Közép-afrikai Köztársaság muszlim lakossága elleni megtorló támadásokban. Bozizé felszólította milíciáját, hogy folytassák az atrocitásokat a jelenlegi rendszer és az iszlamisták ellen.

2.   NOURREDINE ADAM

VEZETÉKNÉV: ADAM

UTÓNÉV: Nourredine

ÁLNÉV: Nourredine Adam; Nureldine Adam; Nourreldine Adam; Nourreddine Adam

SZÜLETÉSI IDŐ ÉS HELY: 1970, Ndele, Közép-afrikai Köztársaság

Alternatív születési idő: 1969, 1971

ÚTLEVÉLSZÁM ÉS AZONOSÍTÓ ADATOK:

 

MEGNEVEZÉS ÉS INDOKLÁS: A Közép-afrikai Köztársaság békéjét, biztonságát vagy stabilitását veszélyeztető tevékenységekben vesz részt vagy ilyen tevékenységet támogat: Noureddine a Séléka egyik legrégebbi vezetője. Bizonyított, hogy a Séléka fegyveres lázadó erői egy csoportjának vezérezredese és elnöke; pontosabban a Central PJCC-é, amely hivatalosan a Hazafias Front a Békéért és az Igazságért csoportként, valamint CPJP-ként rövidítve is ismert. A Hazafias Front a Békéért és az Igazságért „fundamentális” frakciójának korábbi vezéreként az ex-Séléka katonai koordinátora volt a Közép-afrikai Köztársaságban zajló korábbi lázadások alatti offenzívákban a 2012 decemberének eleje és 2013 márciusa közötti időszakban. Noureddine részvétele nélkül a Séléka nem lett volna képes megfosztani tisztségétől François Bozizé-t, a Közép-afrikai Köztársaság volt elnökét. Catherine Samba-Panza 2014. január 20-i ideiglenes elnökké választása óta ő volt az ex-Séléka általi taktikai visszavonulás fő vezére Sibutban, amelynek célja arra irányuló tervének végrehajtsa volt, hogy muszlim erődöt alakítson ki az ország északi részén. Egyértelműen arra ösztönözte erőit, hogy szegüljenek szembe az átmeneti kormány és az afrikai vezetésű közép-afrikai köztársasági nemzetközi támogató misszió (AFISMA) katonai vezetőinek utasításaival. Noureddine aktívan irányítja az ex-Séléka csoportot – az egykori Séléka erőket, amelyeket Djotodia oszlatott fel 2013 szeptemberében –, és műveleteket irányít a keresztény szomszédságok ellen, valamint továbbra is jelentős mértékű támogatást és iránymutatást nyújt a Közép-afrikai Köztársaságban működő ex-Séléka csoportnak.

Részt vesz a nemzetközi emberi jogi normákat vagy a nemzetközi humanitárius jogot megsértő cselekedetek tervezésében, irányításában vagy elkövetésében: Miután 2013. március 24-én a Séléka átvette Bangui irányítását, Nourredine Adam-ot nevezték ki közbiztonsági miniszternek, majd a „Rendkívüli Bizottság a Demokratikus Vívmányok Védelméért” (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques — CEDAD) – a ma már nem működő közép-afrikai köztársasági hírszerző szolgálat – főigazgatójának. Nourredine Adam saját, személyes politikai rendőrségként használta fel a CEDAD-ot, hogy önkényes elfogatásokat, kínzásokat és törvénytelen kivégzéseket hajtson végre. Nourredine továbbá a Boy Rabéban elkövetett, áldozatokat is követelő művelet mögött álló kulcsszereplők egyike volt. 2013 augusztusában a Séléka erők benyomultak Boy Rabéba, egy közép-afrikai köztársaságbeli szomszédságba, amely François Bozizé támogatói, illetve etnikai csoportja bázisának számított. Fegyverraktárak felkutatásának ürügyén a Séléka katonái a hírek szerint számos civilt meggyilkoltak és fosztogató hadjáratba kezdtek. Amikor a fosztogatások más negyedekbe is átterjedtek, több ezer lakos rohamozta meg a nemzetközi repülőteret – amit a francia katonák jelenléte miatt biztonságos helynek tekintettek – és elfoglalták a kifutópályáját.

A természeti erőforrások illegális kiaknázásán keresztül támogatást nyújt fegyveres csoportoknak vagy bűnszövetkezeteknek: 2013 elején Nourredine Adam fontos szerepet töltött be az ex-Séléka finanszírozási hálózataiban. Szaúd-Arábiába, Katarba és az Egyesült Arab Emírségekbe utazott, hogy pénzt gyűjtsön a korábbi lázadás finanszírozásához. A Csád és a Közép-afrikai Köztársaság között működő csádi gyémántcsempész-hálózatban is közreműködött.

3.   LEVY YAKETE

VEZETÉKNÉV: YAKETE

UTÓNÉV: Levy

ÁLNÉV: Levi Yakite; Levy Yakite

SZÜLETÉSI IDŐ ÉS HELY: 1964. augusztus 14., Bangui, Közép-afrikai Köztársaság

Alternatív születési idő: 1965

ÚTLEVÉLSZÁM ÉS AZONOSÍTÓ ADATOK: Pierre Yakété és Joséphine Yamazon fia.

MEGNEVEZÉS ÉS INDOKLÁS: A Közép-afrikai Köztársaság békéjét, biztonságát vagy stabilitását veszélyeztető tevékenységekben vesz részt vagy ilyen tevékenységet támogat: 2013. december 17-én Yakete az újonnan alakult „Ellenállási Népmegmozdulás a Közép-afrikai Köztársaság Reformjáért” elnevezésű anti-balaka lázadócsoport politikai koordinátora lett. Közvetlenül részt vett a lázadócsoport döntéshozatalában, amely részt vett a Közép-afrikai Köztársaság békéjét, stabilitását és biztonságát veszélyeztető tevékenységekben, különösen 2013. december 5-én és azt követően. E csoportot továbbá a 2127, 2134 és 2149 sz. ENSZ BT-határozat kifejezetten e tevékenységek végrehajtásánál emeli ki. Yaketét a Selekához kapcsolódó személyek elfogatásának parancsával, a Bozizé elnököt nem támogató személyek ellen irányuló támadásokkal, illetve olyan fiatal milicisták toborzásával vádolják, akiket arra utasított, hogy a rendszerellenesekkel szemben bárdokkal lépjenek fel. 2013 márciusa után továbbra is François Bozizé követői között maradt, és csatlakozott az „Alakulat a Közép-afrikai Köztársaság Alkotmányos Rendjéhez való Visszatérésért” (Front pour le Retour à l'Ordre Constitutionnel en CentrAfrique — FROCCA) csoporthoz, amelynek célja a tisztségétől megfosztott elnök mindenáron való ismételt hatalomra juttatása volt. 2013 késő nyarán Kamerunba és Beninbe utazott, ahol megkísérelt embereket toborozni a Séléka elleni küzdelemhez. 2013 szeptemberében megpróbálta visszaszerezni az irányítást a Bozizé mellett harcolók által irányított bevetéseken keresztül a Bossangoa-hoz közeli városokban és falvakban. Yaketét továbbá azzal gyanúsítják, hogy bárdok szétosztását támogatta a fiatal munkanélküli keresztények körében, azért, hogy a muszlimok elleni támadásaik eredményesebbek legyenek.


24.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 183/60


A TANÁCS 2014/383/KKBP HATÁROZATA

(2014. június 23.)

az Európai Unió afganisztáni különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 31. cikke (2) bekezdésére és 33. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2013. július 22-én elfogadta a 2013/393/KKBP határozatot (1), amelyben Franz-Michael SKJOLD MELLBIN-t nevezte ki az Európai Unió afganisztáni különleges képviselőjévé (EUKK). Az EUKK megbízatása 2014. június 30-án lejár.

(2)

Az EUKK megbízatását további 8 hónapra meg kell hosszabbítani.

(3)

Az EUKK a megbízatását olyan helyzetben látja el, amely rosszabbodhat, és amely akadályozhatja az Unió külső tevékenységének tekintetében a Szerződés 21. cikkében meghatározott célkitűzések elérését,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió különleges képviselője

A Tanács 2015. február 28-ig meghosszabbítja Franz-Michael SKJOLD MELLBIN-nek mint az Európai Unió afganisztáni különleges képviselőjének (EUKK) a megbízatását. A Tanács határozhat úgy, hogy az EUKK megbízatását korábban megszünteti, a Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) értékelése és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének (a továbbiakban: főképviselő) javaslata alapján.

2. cikk

Politikai célkitűzések

Az EUKK az Uniót képviseli Afganisztánban, és a tagállamok afganisztáni képviselőivel szorosan együttműködve előmozdítja az uniós politikai célkitűzéseket. Ezen belül az EUKK:

a)

hozzájárul az EU–Afganisztán együttes nyilatkozat, az Afganisztánra vonatkozó, 2014–2016-os uniós stratégia és adott esetben az EU-Afganisztán közötti partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodás végrehajtásához;

b)

támogatja az Unió és Afganisztán közötti politikai párbeszédet;

c)

támogatja az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) által Afganisztánban betöltött kulcsfontosságú szerepet, különös hangsúlyt helyezve a nemzetközi segítségnyújtás erőteljesebb koordinációjához való hozzájárulásra, ezáltal elősegítve a bonni, a chicagói és a tokiói konferencián elfogadott nyilatkozatoknak, valamint a vonatkozó ENSZ-határozatoknak a végrehajtását.

3. cikk

Megbízatás

Megbízatásának teljesítése érdekében az EUKK az uniós tagállamok afganisztáni képviselőivel szorosan együttműködve:

a)

elősegíti az afganisztáni politikai folyamatokra és fejleményekre vonatkozó uniós álláspont érvényesülését;

b)

szoros kapcsolatot tart fenn az érintett afgán intézményekkel és támogatja fejlesztésüket, különös tekintettel a kormányra, a parlamentre és a helyi hatóságokra. Az EUKK kapcsolatot tart egyéb afgán politikai csoportokkal és más érintett afganisztáni szereplőkkel, így különösen az érintett civil társadalmi szereplőkkel is;

c)

szoros kapcsolatot tart fenn az Afganisztánban érdekelt nemzetközi és regionális szereplőkkel, nevezetesen az ENSZ főtitkárának különmegbízottjával, az Észak-atlanti Szerződés Szervezete polgári főképviselőjével és más kulcsfontosságú partnerekkel és szervezetekkel;

d)

információval szolgál az EU–Afganisztán együttes nyilatkozat, az Afganisztánra vonatkozó, 2014–2016-os uniós stratégia, az EU-Afganisztán közötti partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodás, valamint a bonni, a chicagói és a tokiói konferencián elfogadott nyilatkozatok célkitűzéseinek megvalósítása terén elért eredményekre vonatkozóan, különösen a következő területeken:

polgári kapacitásépítés, különösen az országosnál alacsonyabb szinten,

jó kormányzás és a jogállamisághoz szükséges intézmények létrehozása, különös tekintettel a független igazságszolgáltatási rendszerre,

választási reformok,

a biztonsági ágazat reformja, ideértve a bírósági intézmények, a nemzeti hadsereg és a rendőri erők megerősítését és mindenekelőtt a polgári rendőrség fejlesztését,

a növekedés előmozdítása, nevezetesen a mezőgazdaságon és a vidékfejlesztésen keresztül,

Afganisztán nemzetközi emberi jogi kötelezettségeinek tiszteletben tartása, beleértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak, valamint a nők és gyermekek jogainak a tiszteletben tartását,

a demokratikus alapelvek és a jogállamiság tiszteletben tartása,

a nőknek a közigazgatásban, a civil társadalomban és – az 1325. sz. ENSZ BT-határozattal összhangban – a békefolyamatban való részvételének az előmozdítása,

Afganisztán nemzetközi kötelezettségeinek a tiszteletben tartása, ideértve a terrorizmus, a tiltott kábítószer-kereskedelem és az emberkereskedelem, valamint a tömegpusztító fegyverek és az azokkal kapcsolatos eszközök elterjedése elleni nemzetközi erőfeszítések terén való együttműködést is,

a humanitárius segítségnyújtás, valamint a menekültek és a belső menekültek szabályos visszatérésének az elősegítése, és

az afganisztáni uniós jelenlét és tevékenységek hatékonyságának fokozása, valamint az Afganisztánra vonatkozó, 2014–2016-os uniós stratégiáról szóló, a Tanács által kért, rendszeres végrehajtási jelentések elkészítésében való részvétel;

e)

aktívan részt vesz a helyi koordinációs fórumokon, mint például a közös koordináló és felügyelő testület munkájában, a részt nem vevő tagállamokat pedig teljes körűen tájékoztatja az ezeken a szinteken hozott döntésekről;

f)

tanácsot ad az Unió Afganisztánnal kapcsolatos nemzetközi konferenciákon való részvételére és ott képviselendő álláspontjára vonatkozóan;

g)

a vonatkozó kezdeményezéseken – így például az isztambuli folyamaton és az afganisztáni regionális gazdasági együttműködési konferencián (RECCA) – keresztül tevékeny szerepet vállal a regionális együttműködés előmozdításában;

h)

hozzájárul az uniós emberi jogi politika és az uniós emberi jogi iránymutatások végrehajtásához, különös tekintettel a konfliktus sújtotta területeken élő nők és gyermekek helyzetére, elsősorban az ezzel kapcsolatos fejlemények nyomon követése és kezelése révén;

i)

adott esetben támogatást nyújt egy olyan, afgán irányítású és mindenkire kiterjedő békefolyamathoz, amely elvezet majd a bonni konferencián jóváhagyott fő kritériumokkal összhangban álló politikai rendezéshez.

4. cikk

A megbízatás végrehajtása

(1)   Az EUKK felel a megbízatásának a főképviselő felügyelete mellett történő végrehajtásáért.

(2)   A PBB kiemelt kapcsolatot tart fenn az EUKK-val, és egyben az EUKK elsődleges kapcsolattartója a Tanács felé. A PBB – a megbízatás keretein belül és a főképviselő hatáskörének sérelme nélkül – stratégiai iránymutatást és politikai irányítást nyújt az EUKK számára.

(3)   Az EUKK szorosan együttműködik az Európai Külügyi Szolgálattal (EKSZ) és annak megfelelő szervezeti egységeivel.

5. cikk

Finanszírozás

(1)   Az EUKK megbízatásával kapcsolatos kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg a 2014. július 1-jétől2015. február 28-ig terjedő időszakra 3 760 000 EUR.

(2)   A kiadásokat az Unió általános költségvetésére vonatkozó eljárásokkal és szabályokkal összhangban kell kezelni.

(3)   A kiadások kezelése az EUKK és a Bizottság közötti szerződés tárgyát képezi. Az EUKK minden kiadásról köteles elszámolni a Bizottságnak.

6. cikk

A csoport létrehozása és összetétele

(1)   Megbízatása és a rendelkezésre álló megfelelő pénzügyi eszközök keretein belül az EUKK felel a csoportjának létrehozásáért. A csoportnak rendelkeznie kell a megbízatás keretében szükséges speciális szakpolitikai ismeretekkel. Az EUKK folyamatosan és haladéktalanul tájékoztatja a Tanácsot és a Bizottságot a csoport összetételéről.

(2)   A tagállamok, az Unió intézményei és az EKSZ javaslatot tehetnek az EUKK munkáját segítő személyzet kirendelésére. Az ilyen kirendelt személyzet javadalmazását az érintett tagállam, az Unió érintett intézménye vagy az EKSZ fedezi. Az EUKK mellé a tagállamok által az Unió intézményeihez vagy az EKSZ-hez kiküldött szakértőket is ki lehet helyezni. A szerződéses nemzetközi alkalmazottaknak a tagállamok állampolgárainak kell lenniük.

(3)   A kirendelt személyzet minden tagja a küldő tagállam, a küldő uniós intézmény vagy az EKSZ adminisztratív fennhatósága alatt marad, és az EUKK megbízatásának érdekében jár el és végzi feladatát.

7. cikk

Az EUKK és annak személyzete részére biztosított kiváltságok és mentességek

Az EUKK és személyzete feladatának elvégzéséhez, illetve a zökkenőmentes működéshez szükséges kiváltságokról, mentességekről és egyéb garanciákról – adott esetben – a fogadó országgal kell megállapodni. Ehhez a tagállamok és az EKSZ minden szükséges támogatást megadnak.

8. cikk

Az EU-minősített adatok biztonsága

Az EUKK és csoportjának tagjai tiszteletben tartják a 2013/488/EU tanácsi határozatban (2) megállapított biztonsági elveket és minimumszabályokat.

9. cikk

Hozzáférés az információkhoz és logisztikai támogatás

(1)   A tagállamok, a Bizottság és a Tanács Főtitkársága biztosítják, hogy az EUKK minden releváns információhoz hozzáférjen.

(2)   Az esettől függően az uniós küldöttségek és/vagy a tagállamok logisztikai segítséget nyújtanak a térségben.

10. cikk

Biztonság

Az EUKK – a Szerződés V. címe szerint az Unión kívül műveleti minőségben alkalmazott személyi állomány biztonságára vonatkozó uniós politikának megfelelően – a megbízatásával és a hatáskörébe tartozó földrajzi terület biztonsági helyzetével összhangban meghoz minden ésszerűen megvalósítható intézkedést a közvetlenül az irányítása alá tartozó személyzet biztonsága érdekében, különösen az alábbiakat:

a)

az EKSZ iránymutatása alapján biztonsági tervet dolgoz ki, amely többek között konkrét fizikai, szervezeti és eljárási biztonsági intézkedéseket tartalmaz, szabályozza a személyzet biztonságos bejutását a földrajzi területre és a földrajzi területen belüli biztonságos mozgását, továbbá kiterjed a biztonsági események kezelésére, valamint tartalmazza a misszió vészhelyzeti intézkedési és evakuálási tervét;

b)

biztosítja, hogy az Unió területén kívülre telepített teljes személyi állomány rendelkezzen az adott földrajzi területen fennálló körülmények által megkövetelt, magas kockázat elleni biztosítással;

c)

biztosítja, hogy csoportjának az Unión kívülre telepítendő valamennyi tagja – a helyi szerződéses személyzetet is beleértve – megfelelő, a földrajzi terület biztonsági minősítéséhez igazodó biztonsági képzésben részesüljön a földrajzi területre való megérkezése előtt vagy az érkezéskor;

d)

biztosítja, hogy a rendszeres biztonsági értékeléseket követően tett ajánlásokat végrehajtsák, valamint az elért eredményekről szóló jelentések és a megbízatás végrehajtásáról szóló jelentések keretében írásban beszámol a főképviselőnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak ezen ajánlások végrehajtásáról és az egyéb biztonsági kérdésekről.

11. cikk

Jelentéstétel

Az EUKK rendszeresen jelentést tesz a főképviselőnek és a PBB-nek. Az EUKK szükség szerint tanácsi munkacsoportoknak is jelentést tesz. A rendszeres jelentéseket a COREU-hálózaton keresztül kell terjeszteni. Az EUKK jelentést tehet a Külügyek Tanácsának. A Szerződés 36. cikkének megfelelően az EUKK részt vehet az Európai Parlamentnek nyújtandó tájékoztatásban.

12. cikk

Koordináció

(1)   Az Unió politikai céljainak elérése érdekében az EUKK hozzájárul az Unió tevékenységeinek egységéhez, összhangjához és hatékonyságához, és elősegíti annak biztosítását, hogy valamennyi uniós eszközt és tagállami intézkedést koherens módon alkalmazzanak. Az EUKK tevékenységét össze kell hangolni a Bizottság, valamint a pakisztáni uniós küldöttség tevékenységével. Az EUKK rendszeresen tájékoztatja a tagállamok külképviseleteit és az Unió küldöttségeit.

(2)   A helyszínen az EUKK szoros kapcsolatot tart fenn az uniós küldöttségek vezetőivel és a tagállamok külképviseleteinek vezetőivel. Az uniós küldöttségek vezetői és a tagállamok külképviseleteinek vezetői minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy segítsék az EUKK-t megbízatásának végrehajtásában. Az EUKK helyi politikai iránymutatással szolgál az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziójának (EUPOL AFGHANISTAN) vezetője számára. Az EUKK és a polgári műveleti parancsnok szükség szerint konzultációt folytat egymással. Az EUKK a helyszínen jelen lévő egyéb nemzetközi és regionális szereplőkkel is kapcsolatot tart fenn.

13. cikk

A követelésekkel kapcsolatos segítségnyújtás

Az EUKK és személyzete segítséget nyújtanak a korábbi afganisztáni EUKK-k megbízatásával összefüggésben felmerült követelések és kötelezettségek megválaszolásához és ilyen céllal adminisztratív támogatást, valamint hozzáférést biztosítanak a vonatkozó iratokhoz.

14. cikk

Felülvizsgálat

E határozat végrehajtását, valamint az érintett régióra irányuló egyéb uniós hozzájárulásokkal való összhangját rendszeresen felül kell vizsgálni. Az EUKK 2014. november végéig átfogó jelentést nyújt be a főképviselőnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak a megbízatás végrehajtásáról.

15. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2014. július 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Luxembourgban, 2014. június 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 198., 2013.7.23., 47. o.

(2)  A Tanács 2013/488/EU határozata (2013. szeptember 23.) az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról (HL L 274., 2013.10.15., 1. o.)


24.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 183/65


A TANÁCS 2014/384/KKBP HATÁROZATA

(2014. június 23.)

az Európai Unió bosznia-hercegovinai különleges képviselőjének kinevezéséről szóló 2011/426/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 31. cikkének (2) bekezdésére és 33. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2011. július 18-án elfogadta a 2011/426/KKBP határozatot (1), amely Peter SØRENSEN-t nevezte ki az Európai Unió bosznia-hercegovinai különleges képviselőjévé (EUKK). Az EUKK megbízatása 2015. június 30-án lejár.

(2)

A legutóbb a 2013/351/KKBP határozattal (2) módosított 2011/426/KKBP határozat az EUKK megbízatásával kapcsolatos kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeget a 2011. szeptember 1-jétől2014. június 30-ig terjedő időszakra állapította meg. A 2014. július 1-jétől2015. június 30-ig terjedő időszakra új pénzügyi referenciaösszeget kell megállapítani.

(3)

Az EUKK megbízatását olyan helyzetben látja el, amely rosszabbodhat, és amely akadályozhatja az Unió külső tevékenységének tekintetében a Szerződés 21. cikkében meghatározott célkitűzések megvalósítását.

(4)

A 2011/426/KKBP határozatot ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2011/426/KKBP határozat a következőképpen módosul:

1.

Az 5. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„Az EUKK megbízatásával kapcsolatos kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg a 2014. július 1-jétől2015. június 30-ig terjedő időszakra 5 250 000 EUR.”

2.

A 13. cikk a következő albekezdéssel egészül ki:

„A megbízatás teljesítéséről szóló átfogó jelentés véglegesített változatát 2015. március előtt kell benyújtani.”

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2014. július 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Luxembourgban, 2014. június 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 188., 2011.7.19., 30. o.

(2)  HL L 185., 2013.7.4., 7. o.


24.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 183/66


A TANÁCS 2014/385/KKBP HATÁROZATA

(2014. június 23.)

az Európai Unió emberi jogokért felelős különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 31. cikke (2) bekezdésére és 33. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

2012. június 25-én a Tanács elfogadta az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó uniós stratégiai keretet, valamint az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó uniós cselekvési tervet.

(2)

2012. július 25-én a Tanács elfogadta a 2012/440/KKBP határozatot (1), amelyben Sztávrosz LAMBRINÍDISZ-t nevezte ki az Európai Unió emberi jogokért felelős különleges képviselőjévé (EUKK). Az EUKK megbízatása 2014. június 30-án lejár.

(3)

Az EUKK megbízatását további 8 hónapra meg kell hosszabbítani,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió különleges képviselője

A Tanács 2015. február 28-ig meghosszabbítja Sztávrosz LAMBRINÍDISZ-nek mint az Európai Unió emberi jogi különleges képviselőjének (EUKK) a megbízatását. A Tanács határozhat úgy, hogy az EUKK megbízatását korábban megszünteti a Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) értékelése és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének (a továbbiakban: főképviselő) javaslata alapján.

2. cikk

Politikai célkitűzések

Az EUKK megbízatása a Szerződésben, az Európai Unió Alapjogi Chartájában, valamint az Európai Unió emberi jogokra és demokráciára vonatkozó stratégiai keretében és cselekvési tervében szereplő, az Uniónak az emberi jogokra vonatkozó alábbi politikai célkitűzésein alapul:

a)

az Unió hatékonyságának, jelenlétének és láthatóságának fokozása az emberi jogok globális szintű védelme és előmozdítása terén, mindenekelőtt a harmadik országokkal, a releváns partnerekkel, a vállalkozásokkal, a civil társadalommal, valamint a nemzetközi és regionális szervezetekkel folytatott uniós együttműködés és politikai párbeszéd elmélyítése révén, továbbá a megfelelő nemzetközi fórumokon való fellépéssel;

b)

az Unió globális szintű szerepvállalásának fokozása a következő területeken: a demokrácia megerősítése és intézményfejlesztés, jogállamiság, jó kormányzás, valamint az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartása;

c)

az emberi jogok területével kapcsolatos uniós fellépések összhangjának javítása és az emberi jogok érvényre juttatása az Unió külső tevékenységének valamennyi területén.

3. cikk

Megbízatás

E politikai célkitűzések megvalósítása érdekében az EUKK megbízatása a következő:

a)

hozzájárul az uniós emberi jogi politika – különösen az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó uniós stratégiai keret és cselekvési terv – végrehajtásához, többek között az e területet érintő ajánlások kidolgozása révén;

b)

hozzájárul az emberi jogokkal és a nemzetközi humanitárius joggal kapcsolatos uniós iránymutatások, eszközök és cselekvési tervek végrehajtásához;

c)

az uniós emberi jogi politika eredményességének és láthatóságának biztosítása érdekében elmélyíti a harmadik országok kormányaival, az emberi jogokkal foglalkozó nemzetközi és regionális szervezetekkel, valamint a civil társadalmi szervezetekkel és az egyéb releváns szereplőkkel folytatott párbeszédet;

d)

hozzájárul az emberi jogok védelmével és előmozdításával kapcsolatos uniós politikák és fellépések összhangjának és következetességének javításához, mégpedig mindenekelőtt a releváns uniós szakpolitikák kidolgozásában való részvétel révén.

4. cikk

A megbízatás végrehajtása

(1)   Az EUKK felel a megbízatásának a főképviselő felügyelete mellett történő végrehajtásáért.

(2)   A PBB kiemelt kapcsolatot tart fenn az EUKK-val, és egyben az EUKK elsődleges kapcsolattartója a Tanács felé. A PBB – a megbízatás keretein belül és a főképviselő hatáskörének sérelme nélkül – stratégiai iránymutatást és politikai irányítást nyújt az EUKK számára.

(3)   Az EUKK az Európai Külügyi Szolgálattal (EKSZ) és annak illetékes szervezeti egységeivel teljes együttműködésben végzi munkáját annak biztosítása érdekében, hogy az emberi jogok területén folytatott tevékenységük összehangolt és következetes legyen.

5. cikk

Finanszírozás

(1)   Az EUKK megbízatásával kapcsolatos kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg a 2014. július 1-jétől2015. február 28-ig terjedő időszakra 550 000 EUR.

(2)   Az emberi jogi EUKK számára az ezt követő időszak tekintetében előirányzandó pénzügyi referenciaösszegről a Tanács határoz.

(3)   A kiadásokat az Unió általános költségvetésére vonatkozó eljárásokkal és szabályokkal összhangban kell kezelni.

(4)   A kiadások kezelése az EUKK és a Bizottság közötti szerződés tárgyát képezi. Az EUKK minden kiadásról köteles elszámolni a Bizottságnak.

6. cikk

A csoport létrehozása és összetétele

(1)   Megbízatása és a rendelkezésre álló megfelelő pénzügyi eszközök keretein belül az EUKK felel a csoportjának létrehozásáért. A csoportnak rendelkeznie kell a megbízatás keretében szükséges speciális szakpolitikai ismeretekkel. Az EUKK folyamatosan és haladéktalanul tájékoztatja a Tanácsot és a Bizottságot a csoport összetételéről.

(2)   A tagállamok, az Unió intézményei és az EKSZ javaslatot tehetnek az EUKK munkáját segítő személyzet kirendelésére. Az ilyen kirendelt személyzet javadalmazását az érintett tagállam, az Unió érintett intézménye vagy az EKSZ fedezi. Az EUKK mellé a tagállamok által az Unió intézményeihez vagy az EKSZ-hez kiküldött szakértőket is ki lehet helyezni. A szerződéses nemzetközi alkalmazottaknak a tagállamok állampolgárainak kell lenniük.

(3)   A kirendelt személyzet minden tagja a küldő tagállam, a küldő uniós intézmény vagy az EKSZ adminisztratív fennhatósága alatt marad, és az EUKK megbízatásának érdekében jár el és végzi feladatát.

7. cikk

Az EU-minősített adatok biztonsága

Az EUKK és csoportjának tagjai tiszteletben tartják a 2013/488/EU tanácsi határozatban (2) megállapított biztonsági elveket és minimumszabályokat.

8. cikk

Hozzáférés az információkhoz és logisztikai támogatás

(1)   A tagállamok, a Bizottság, az EKSZ és a Tanács Főtitkársága biztosítják, hogy az EUKK minden releváns információhoz hozzáférjen.

(2)   Az esettől függően az uniós küldöttségek vagy a tagállamok diplomáciai képviseletei logisztikai segítséget nyújtanak az EUKK-nak.

9. cikk

Biztonság

Az EUKK – a Szerződés V. címe szerint az Unión kívül műveleti minőségben alkalmazott személyi állomány biztonságára vonatkozó uniós politikának megfelelően – a megbízatásával összhangban és az adott országban fennálló biztonsági helyzet alapján meghoz minden ésszerűen megvalósítható intézkedést a közvetlenül az irányítása alá tartozó személyzet biztonsága érdekében, különösen az alábbiakat:

a)

az EKSZ iránymutatása alapján biztonsági tervet dolgoz ki, amely többek között konkrét fizikai, szervezeti és eljárási biztonsági intézkedéseket tartalmaz, szabályozza a személyzet biztonságos bejutását a földrajzi területre és a földrajzi területen belüli biztonságos mozgását, továbbá kiterjed a biztonsági események kezelésére, valamint tartalmazza a misszió vészhelyzeti intézkedési és evakuálási tervét;

b)

biztosítja, hogy az Unió területén kívülre telepített teljes személyi állomány rendelkezzen az adott földrajzi területen fennálló körülmények által megkövetelt, magas kockázat elleni biztosítással;

c)

biztosítja, hogy csoportjának az Unión kívülre telepítendő valamennyi tagja – a helyi szerződéses személyzetet is beleértve – megfelelő, a földrajzi terület biztonsági minősítéséhez igazodó biztonsági képzésben részesüljön a földrajzi területre való megérkezése előtt vagy az érkezéskor;

d)

biztosítja, hogy a rendszeres biztonsági értékeléseket követően tett ajánlásokat végrehajtsák, valamint az elért eredményekről szóló jelentések és a megbízatás végrehajtásáról szóló jelentések keretében írásban beszámol a főképviselőnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak ezen ajánlások végrehajtásáról és az egyéb biztonsági kérdésekről.

10. cikk

Jelentéstétel

Az EUKK rendszeresen jelentést tesz a főképviselőnek és a PBB-nek. Az EUKK szükség szerint tanácsi munkacsoportoknak is jelentést tesz, ideértve mindenekelőtt az emberi jogi munkacsoportot. A rendszeres jelentéseket a COREU-hálózaton keresztül kell terjeszteni. Az EUKK jelentést tehet a Külügyek Tanácsának. A Szerződés 36. cikkének megfelelően az EUKK részt vehet az Európai Parlamentnek nyújtandó tájékoztatásban.

11. cikk

Koordináció

(1)   Az Unió politikai céljainak elérése érdekében az EUKK hozzájárul az Unió tevékenységeinek egységéhez, összhangjához és hatékonyságához, és elősegíti annak biztosítását, hogy valamennyi uniós eszközt és tagállami intézkedést koherens módon alkalmazzanak. Az EUKK a tevékenységét a tagállamokkal és a Bizottsággal, valamint – adott esetben – más EUKK-kal összhangban végzi. Az EUKK rendszeresen tájékoztatja a tagállamok külképviseleteit és az Unió küldöttségeit.

(2)   A helyszínen az EUKK szoros kapcsolatot tart fenn az uniós küldöttségek vezetőivel, a tagállamok külképviseleteinek vezetőivel, valamint a közös biztonság- és védelempolitika keretébe tartozó missziók és műveletek vezetőivel vagy parancsnokaival, továbbá – adott esetben – más EUKK-kal, akik minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy segítsék az EUKK-t megbízatásának végrehajtásában.

(3)   Az EUKK a székhelye szerinti és a helyszínen lévő egyéb nemzetközi és regionális szereplőkkel is kapcsolatot tart, továbbá komplementaritásra és szinergiákra törekszik velük. Az EUKK rendszeres kapcsolattartásra törekszik a székhelye szerinti és a helyszínen jelen lévő civil társadalmi szervezetekkel.

12. cikk

Felülvizsgálat

E határozat végrehajtását, valamint az érintett régióra irányuló egyéb uniós hozzájárulásokkal való összhangját rendszeresen felül kell vizsgálni. Az EUKK 2014. november végéig átfogó jelentést nyújt be a főképviselőnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak a megbízatás végrehajtásáról.

13. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2014. július 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Luxembourgban, 2014. június 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 200., 2012.7.27., 21. o.

(2)  A Tanács 2013. szeptember 23-i 2013/488/EU határozata az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról (HL L 274., 2013.10.15., 1. o.)


24.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 183/70


A TANÁCS 2014/386/KKBP HATÁROZATA

(2014. június 23.)

a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása miatt a Krímből és Szevasztopolból származó árukra vonatkozó korlátozások bevezetéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

mivel:

(1)

2014. március 6-án az uniós tagállamok állam-, illetve kormányfői határozottan elítélték, hogy az Oroszországi Föderáció indokolatlanul megsértette Ukrajna szuverenitását és területi integritását.

(2)

A Tanács 2014. március 17-én elfogadta az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatt korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 2014/145/KKBP határozatot (1).

(3)

Az Európai Tanács a 2014. március 20–21-i ülésén határozottan elítélte a Krími Autonóm Köztársaságnak (Krím) és Szevasztopol városának (Szevasztopol) az Oroszországi Föderációhoz való jogellenes csatolását, és hangsúlyozta, hogy nem ismeri el azt. Az Európai Tanács úgy vélte, hogy javaslatot kell tenni bizonyos, a Krímmel kapcsolatos, mielőbb végrehajtandó gazdasági, kereskedelmi és pénzügyi korlátozásokra.

(4)

Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2014. március 27-én elfogadta az Ukrajna területi integritásáról szóló 68/262 sz. határozatot, melyben megerősíti Ukrajna nemzetközileg elismert határain belüli szuverenitását, politikai függetlenségét, egységét és területi integritását, és hangsúlyozza a Krímben március 16-án tartott népszavazás érvénytelenségét, továbbá minden államot arra szólít fel, hogy ne ismerjék el a Krím és Szevasztopol jogállásának semmilyen megváltoztatását.

(5)

Mindezek alapján a Tanács úgy véli, hogy a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk Európai Unióba történő behozatalát meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk kivételével, amelyekre vonatkozóan az ukrán kormány származási bizonyítványt állított ki.

(6)

Az e határozatban foglalt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében, e határozatnak a kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie.

(7)

Egyes intézkedések végrehajtásához az Unió további fellépése szükséges,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   A Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk Unióba történő behozatalát meg kell tiltani.

(2)   Tilos a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalához kapcsolódó közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása, valamint biztosítás és viszontbiztosítás.

2. cikk

Az 1. cikkben meghatározott tilalmak nem alkalmazandók a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan árukra, amelyeket vizsgálat céljából az ukrán hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyeket az ukrán hatóságok ellenőriztek, és amelyekre vonatkozóan az ukrán kormány származási bizonyítványt állított ki.

3. cikk

Az 1. cikkben meghatározott tilalmak nem érintik a 2014. szeptember 25. előtt megkötött szerződéseknek a 2014. szeptember 26-ig történő teljesítését vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges, még megkötendő és legkésőbb 2014. szeptember 26-ig teljesítendő kiegészítő szerződéseknek a teljesítését.

4. cikk

Tilos az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelynek célja az 1. cikkben meghatározott tilalmak megkerülése.

5. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.

Ezt a határozatot 2015. június 23-áig kell alkalmazni.

Ezt a határozatot folyamatosan felül kell vizsgálni. Ha a Tanács úgy ítéli meg, hogy e határozat céljai nem valósultak meg, a határozat megújítható vagy – adott esetben – módosítható.

Kelt Luxembourgban, 2014. június 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 78., 2014.3.17., 16. o.


24.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 183/72


A TANÁCS 2014/387/KKBP VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2014. június 23.)

a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 31. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2013. május 31-i 2013/255/KKBP tanácsi határozatra (1) és különösen annak 30. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2013. május 31-én elfogadta a 2013/255/KKBP tanácsi határozatot.

(2)

A 2013/255/KKBP határozat I. mellékletében foglalt jegyzékben szereplő egyik személyre vonatkozó adatokat naprakésszé kell tenni.

(3)

A helyzet súlyosságára tekintettel további tizenkét személyt kell felvenni a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 2013/255/KKBP határozat I. mellékletében foglalt jegyzékébe.

(4)

A 2013/255/KKBP határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2013/255/KKBP határozat I. melléklete az ennek a határozatnak a mellékletében meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2014. június 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 147., 2013.6.1., 14. o.


MELLÉKLET

1.

A 2013/255/KKBP határozat I. melléklete A részében az alábbi személyre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

 

Név

Azonosító adatok

Indokolás

A jegyzékbe vétel időpontja

152.

Dr. Qadri (

Image

) (más néven: Kadri) Jamil (

Image

) (más néven: Jameel)

 

A gazdasági ügyekért felelős korábbi miniszterelnök-helyettes, korábbi belföldi kereskedelmi és fogyasztóvédelmi miniszter. Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

2.

A korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 2013/255/KKBP határozat I. mellékletének A részében foglalt jegyzéke a következő személyekkel egészül ki:

 

Név

Azonosító adatok

Indokolás

A jegyzékbe vétel időpontja

180.

Ahmad al-Qadri

Születési idő: 1956

Mezőgazdasági és agrárreform-miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2014.6.24.

181.

Suleiman Al Abbas

 

Olaj- és ásványkészletekkel foglalkozó miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2014.6.24.

182.

Kamal Eddin Tu'ma

Születési idő: 1959

Ipari miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2014.6.24.

183.

Kinda al-Shammat

(más néven: Shmat)

Születési idő: 1973

Szociális ügyekért felelős miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2014.6.24.

184.

Hassan Hijazi

Születési idő: 1964

Munkaügyi miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2014.6.24.

185.

Ismael Ismael

(más néven: Ismail Ismail, vagy Isma'Il Isma'il)

Születési idő: 1955

Pénzügyminiszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2014.6.24.

186.

Dr Khodr Orfali

(más néven: Khud/Khudr Urfali/Orphaly)

Születési idő: 1956

Gazdasági és külkereskedelmi miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2014.6.24.

187.

Samir Izzat Qadi Amin

Születési idő: 1966

Belkereskedelmi és fogyasztóvédelmi miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2014.6.24.

188.

Bishr Riyad Yazigi

Születési idő: 1972

Turisztikai miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2014.6.24.

189.

Dr Malek Ali

(más néven: Malik)

Születési idő: 1956

Felsőoktatási miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2014.6.24.

190.

Hussein Arnous

(más néven: Arnus)

Születési idő: 1953

Közlétesítményekért felelős miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2014.6.24.

191.

Dr Hassib Elias Shammas

(más néven: Hasib)

Születési idő: 1957

Államminiszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2014.6.24.


24.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 183/75


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2014. június 16.)

az Európai Regionális Fejlesztési Alapból az „európai területi együttműködés” célkitűzés határon átnyúló és transznacionális alkotóeleme alapján a 2014–2020-as időszakra nyújtott támogatásra jogosult régiók és területek jegyzékének felállításáról

(az értesítés a C(2014) 3898. számú dokumentummal történt)

(2014/388/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2013. december 17-i 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikke (1) bekezdésének második albekezdésére, valamint 3. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére,

az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 150. cikkének (1) bekezdésében létrehozott ESB-alapok koordinációs bizottságával való konzultációt követően,

mivel:

(1)

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (a továbbiakban: ERFA) az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújt támogatást a 31/2011/EU bizottsági rendelet (3) által módosított 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) által meghatározott statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája 3. szintjének (a továbbiakban: NUTS 3. szint) megfelelő régióban a határon átnyúló együttműködés, a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája 2. szintjének (a továbbiakban: NUTS 2. szint) megfelelő régióban pedig a transznacionális együttműködés tekintetében. Ezért meg kell állapítani a támogatható régiók ezen jegyzékeit.

(2)

Az 1299/2013/EU rendelet 3. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdése szerint a határon átnyúló együttműködéshez nyújtott támogatásra jogosult régiók jegyzéke az Unió azon 3. NUTS-szintű régióit is meghatározza, amelyeket az összes belső határok közötti és az Unió külső pénzügyi eszközei – mint például a 232/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) értelmében az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI) és a 231/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) értelmében az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA II) – hatálya alá tartozó külső határok közötti, határon átnyúló együttműködéshez nyújtott ERFA-támogatásnál figyelembe vesznek.

(3)

Az 1299/2013/EU rendelet 3. cikke (1) bekezdésének ötödik albekezdése szerint az érintett tagállam vagy tagállamok kérésére a jegyzék határon átnyúló területként is felveheti azokat a 3. NUTS-szintű, tengeri határok mentén lévő legkülső régiókban elhelyezkedő régiókat, amelyek több mint 150 km-re találhatók egymástól.

(4)

Az 1299/2013/EU rendelet 3. cikke (6) bekezdése szerint a határon átnyúló és transznacionális területek jegyzékét meghatározó bizottsági határozatnak tájékoztatásul a rendelet 3. cikke (2) és (4) bekezdésében említett harmadik országok vagy területek régióit is említi.

(5)

Ezért meg kell állapítani az ERFA-támogatásra jogosult határon átnyúló és transznacionális területek jegyzékét az együttműködési programok szerinti bontásban,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból az „európai területi együttműködés” célkitűzés határon átnyúló alkotóeleme alapján nyújtott támogatásra jogosult régiók és területek jegyzékét az I. melléklet tartalmazza.

2. cikk

A II. melléklet tartalmazza az Unió azon 3. NUTS-szintű régióit, amelyeket a külső határok közötti, határon átnyúló együttműködéshez nyújtott ERFA-támogatásnál figyelembe vesznek, de nem szerepelnek a határon átnyúló területeknek az I. mellékletben foglalt jegyzékében, azonban az összes belső határok közötti és az Unió külső pénzügyi eszközei – mint például a 232/2014/EU rendelet értelmében az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI) és a 231/2014/EU rendelet értelmében az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA II) – hatálya alá tartoznak.

3. cikk

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból az „európai területi együttműködés” célkitűzés transznacionális alkotóeleme alapján nyújtott támogatásra jogosult régiók és területek jegyzékét az III. melléklet tartalmazza.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2014. június 16-án.

a Bizottság részéről

Johannes HAHN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 259. o.

(2)  HL L 347., 2013.12.20., 320. o.

(3)  A Bizottság 2011. január 17-i 31/2011/EU rendelete a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékleteinek módosításáról (HL L 13., 2011.1.18., 3. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2003. május 26-i 1059/2003/EK rendelete a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról (HL L 154., 2003.6.21., 1. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014. március 11-i 232/2014/EU rendelete az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz létrehozásáról (HL L 77., 2014.3.15., 27. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014. március 11-i 231/2014/EU rendelete az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA II) létrehozásáról (HL L 77., 2014.3.15., 11. o.).


I. MELLÉKLET

A támogatható területek jegyzéke a határon átnyúló együttműködési programok szerint lebontva

2014TC16RFCB001

BE-DE-NL

(Interreg V-A) Belgium–Németország–Hollandia (Euregio Meuse-Rhin/Euregio Maas-Rijn/Euregio Maas-Rhein)

 

 

 

 

 

 

BE221

Arr. Hasselt

 (1)

 

BE222

Arr. Maaseik

 (1)

 

BE223

Arr. Tongeren

 (1)

 

BE332

Arr. Liège

 (1)

 

BE335

Arr. Verviers – communes francophones

 (1)

 

BE336

Bezirk Verviers – Deutschsprachige Gemeinschaft

 (1)

 

DEA26

Düren

 (1)

 

DEA28

Euskirchen

 (1)

 

DEA29

Heinsberg

 (1)

 

DEA2D

Städteregion Aachen

 (1)

 

DEB23

Eifelkreis Bitburg-Prüm

 (1)

 

DEB24

Vulkaneifel

 (1)

 

NL422

Midden-Limburg

 (1)

 

NL423

Zuid-Limburg

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB002

AT-CZ

(Interreg V-A) Ausztria–Cseh Köztársaság

 

 

 

 

 

 

AT121

Mostviertel-Eisenwurzen

 

 

AT123

Sankt Pölten

 

 

AT124

Waldviertel

 (1)

 

AT125

Weinviertel

 (1)

 

AT126

Wiener Umland/Nordteil

 (1)

 

AT130

Wien

 (1)

 

AT311

Innviertel

 (1)

 

AT312

Linz-Wels

 

 

AT313

Mühlviertel

 (1)

 

AT314

Steyr-Kirchdorf

 

 

CZ031

Jihočeský kraj

 (1)

 

CZ063

Kraj Vysočina

 (1)

 

CZ064

Jihomoravský kraj

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB003

SK-AT

(Interreg V-A) Szlovákia–Ausztria

 

 

 

 

 

 

AT111

Mittelburgenland

 (1)

 

AT112

Nordburgenland

 (1)

 

AT121

Mostviertel-Eisenwurzen

 

 

AT122

Niederösterreich-Süd

 

 

AT123

Sankt Pölten

 

 

AT124

Waldviertel

 (1)

 

AT125

Weinviertel

 (1)

 

AT126

Wiener Umland/Nordteil

 (1)

 

AT127

Wiener Umland/Südteil

 (1)

 

AT130

Wien

 (1)

 

SK010

Bratislavský kraj

 (1)

 

SK021

Trnavský kraj

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB004

AT-DE

(Interreg V-A) Ausztria–Németország/Bajorország (Bayern-Österreich)

 

 

 

 

 

 

AT311

Innviertel

 (1)

 

AT312

Linz-Wels

 

 

AT313

Mühlviertel

 (1)

 

AT314

Steyr-Kirchdorf

 

 

AT315

Traunviertel

 

 

AT321

Lungau

 

 

AT322

Pinzgau-Pongau

 (1)

 

AT323

Salzburg und Umgebung

 (1)

 

AT331

Außerfern

 (1)

 

AT332

Innsbruck

 (1)

 

AT333

Osttirol

 (1)

 

AT334

Tiroler Oberland

 (1)

 

AT335

Tiroler Unterland

 (1)

 

AT341

Bludenz-Bregenzer Wald

 (1)

 

AT342

Rheintal-Bodenseegebiet

 (1)

 

DE213

Rosenheim, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE214

Altötting

 (1)

 

DE215

Berchtesgadener Land

 (1)

 

DE216

Bad Tölz-Wolfratshausen

 (1)

 

DE21D

Garmisch-Partenkirchen

 (1)

 

DE21F

Miesbach

 (1)

 

DE21G

Mühldorf a. Inn

 

 

DE21K

Rosenheim, Landkreis

 (1)

 

DE21M

Traunstein

 (1)

 

DE21N

Weilheim-Schongau

 

 

DE221

Landshut, Kreisfreie Stadt

 

 

DE222

Passau, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE224

Deggendorf

 

 

DE225

Freyung-Grafenau

 (1)

 

DE227

Landshut, Landkreis

 

 

DE228

Passau, Landkreis

 (1)

 

DE229

Regen

 (1)

 

DE22A

Rottal-Inn

 (1)

 

DE22C

Dingolfing-Landau

 

 

DE272

Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE273

Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE274

Memmingen, Kreisfreie Stadt