ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 167

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

57. évfolyam
2014. június 6.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

 

2014/331/EU

 

*

A Tanács határozata (2014. április 14.) a Seychelle-szigetek lobogója alatt közlekedő halászhajók számára az Európai Unió joghatósága alá tartozó mayotte-i vizekhez és azok biológiai erőforrásaihoz biztosított hozzáféréséről szóló, az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság közötti megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

1

 

 

Megállapodás az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság között a Seychelle-szigetek lobogója alatt közlekedő halászhajók számára az Európai Unió joghatósága alá tartozó mayotte-i vizekhez és azok biológiai erőforrásaihoz biztosított hozzáféréséről

4

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 604/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 4.) a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szakmai tevékenységükkel valamely intézmény kockázati profiljára jelentős hatást gyakorló munkavállalók kategorizálásának minőségi és megfelelő mennyiségi kritériumaira irányuló szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről ( 1 )

30

 

*

A Bizottság 605/2014/EU rendelete (2014. június 5.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a horvát nyelvű figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatokkal való kiegészítése, valamint a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról ( 1 )

36

 

 

A Bizottság 606/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. június 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

50

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2014/332/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2014. június 4.) a 92/260/EGK, a 93/197/EGK és a 2004/211/EK határozat mellékleteinek a törzskönyvezett lovak India területének bizonyos részeiből történő behozatalát érintő állat-egészségügyi és állatorvosi bizonyítványokra vonatkozó feltételek tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2014) 3582. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

52

 

 

2014/333/EU

 

*

A Bizottság határozata (2014. június 5.) az európai igazságügyi portálon szereplő személyes adatok védelméről

57

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

6.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 167/1


A TANÁCS HATÁROZATA

(2014. április 14.)

a Seychelle-szigetek lobogója alatt közlekedő halászhajók számára az Európai Unió joghatósága alá tartozó mayotte-i vizekhez és azok biológiai erőforrásaihoz biztosított hozzáféréséről szóló, az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság közötti megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

(2014/331/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikkére, összefüggésbenannak 218. cikkének (5) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Tanács 2012. július 11-én elfogadta a 2012/419/EU határozatot (1), amely 2014. január 1-jei hatállyal módosította Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállását. Az említett időponttól kezdve Mayotte nem tartozik a tengeren túli országok és területek közé, hanem az Unió egyik, az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 349. cikke értelmében vett legkülső régiója.

(2)

A Tanács felhatalmazta a Bizottságot, hogy az Unió nevében tárgyalásokat folytasson egy, a Seychelle Köztársaság lobogója alatt közlekedő halászhajóknak az uniós, Mayotte kizárólagos gazdasági övezetében található vizekhez és azok biológiai erőforrásaihoz való hozzáféréséről szóló, az Unió és a Seychelle Köztársaság közötti megállapodásról.

(3)

A tárgyalások eredményeként a felek 2013. november 15-én parafálták a Seychelle-szigetek lobogója alatt közlekedő halászhajók számára az Európai Unió joghatósága alá tartozó mayotte-i vizekhez és azok biológiai erőforrásaihoz biztosított hozzáféréséről szóló, az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság közötti megállapodást (a továbbiakban: „megállapodás”).

(4)

Annak érdekében, hogy a mayotte-i hatóságok Mayotte legkülső régióvá válásának napjától kezdődően végrehajtsák a közös halászati politika szabályait, létre kell hozni a megfelelő igazgatási keretet, ellenőrzési tevékenységeket, fizikai infrastruktúrát, és gondoskodni kell a megfelelő kapacitásépítésről. Ez segíteni fogja az Unió nemzetközi jelentéstételi kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatos követelménynek való megfelelést is

(5)

A szükséges pénzeszközöket a hajótulajdonosok által közvetlenül Mayotte-nak fizetendő díjak révén kell biztosítani Mayotte halászati hatóságai számára. Ez a megoldás különösen megfelelőnek tűnik, figyelemmel arra, hogy szoros kapcsolat alakult ki a Seychelle-szigeteki flotta és a mayotte-i francia legkülső régió helyi közössége között. A Seychelle-szigetek lobogója alatt közlekedő flotta több éve folytat tevékenységet Mayotte vizein egy Mayotte és a hajótulajdonosok közötti megállapodás értelmében, amely szerint a hajótulajdonosok engedélyezési díjat fizetnek Mayotte számára azért, hogy a vizein halászhassanak. A halászati műveletek folytonosságának és az ebből eredően Mayotte-nál jelentkező előnyök fenntartásának érdekében helyénvaló, hogy az e megállapodás szerinti, engedélyekhez és fogásokhoz kapcsolódó kifizetésekben közvetlenül Mayotte helyi közössége részesüljön.

(6)

A megállapodást alá kell írni.

(7)

A Seychelle-szigeteki hajók által végzett halászati tevékenységek mielőbbi folytatásának biztosítása érdekében a megállapodást – a megkötéséhez szükséges eljárások befejezéséig – ideiglenesen alkalmazni kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Seychelle-szigetek lobogója alatt közlekedő halászhajók számára az Európai Unió joghatósága alá tartozó mayotte-i vizekhez és azok biológiai erőforrásaihoz biztosított hozzáféréséről szóló, az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság közötti megállapodásnak az Unió nevében történő aláírását – az említett megállapodás megkötésére figyelemmel – a Tanács jóváhagyja.

A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

(1)   Franciaország felhatalmazást kap, hogy a Mayotte partjaihoz tartozó uniós vizekhez és azok biológiai erőforrásaihoz való hozzáférés ellentételezéseként a megállapodás melléklete III. fejezete 1. szakaszának 8. és 9. pontja, valamint 2. szakaszának értelmében a Seychelle-szigetek lobogója alatt közlekedő halászhajók üzemeltetői által az engedélyekhez és fogásokhoz kapcsolódóan teljesítendő kifizetéseket és egyéb fizetendő díjakat beszedje és legkülső régiója, Mayotte megfelelő számláján elhelyezze. Ezeket a bevételeket Franciaország arra fordítja, hogy létrehozza a megfelelő igazgatási keretet, ellenőrzési tevékenységeket, fizikai infrastruktúrát, és gondoskodjon a megfelelő kapacitás kiépítéséről azért, hogy Mayotte közigazgatási szervei teljesíthessék a közös halászati politika követelményeit.

(2)   Franciaországnak az említett bankszámla adatait meg kell adnia a Bizottságnak.

(3)   A megállapodás végrehajtásának minden éve végén Franciaország részletes jelentést küld a Bizottságnak a halászati engedéllyel rendelkező hajók által teljesített kifizetésekről és az említett kifizetések felhasználásáról.

3. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap arra, hogy kijelölje a megállapodásnak az Unió nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t.

4. cikk

A megállapodást aláírásának napjától a megkötéséhez szükséges eljárások befejezéséig ideiglenesen alkalmazni kell.

5. cikk

Ez a határozat elfogadása napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2014. április 14-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. TSAFTARIS


(1)  Az Európai Tanács 2012. július 11-i 2012/419/EU határozata Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállásának módosításáról (HL L 204., 2012.7.31., 131. o.).


6.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 167/4


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság között a Seychelle-szigetek lobogója alatt közlekedő halászhajók számára az Európai Unió joghatósága alá tartozó mayotte-i vizekhez és azok biológiai erőforrásaihoz biztosított hozzáféréséről

AZ EURÓPAI UNIÓ, a továbbiakban: az Unió,

valamint

A SEYCHELLE KÖZTÁRSASÁG, a továbbiakban: a Seychelle-szigetek,

a továbbiakban: a Felek,

FIGYELEMBE VÉVE az Unió és a Seychelle-szigetek között kialakult szoros munkakapcsolatot, különös tekintettel az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti partnerségi megállapodásra, (a továbbiakban: Cotonoui Megállapodás), és a Felek e kapcsolatok szorosabbra fűzésére irányuló kölcsönös óhajára,

TUDOMÁSUL VÉVE, hogy az Unió és a Seychelle-szigetek között az Európai Gazdasági Közösség és a Seychelle Köztársaság által a Seychelle-szigetek partjainál folytatott halászatról szóló, 1987-ben kötött megállapodás következtében erőteljes kapcsolat áll fenn a halászat területén. Ezt a megállapodást megerősítette a Felek közötti, 2006-ban megkötött halászati partnerségi megállapodás, amely még hatályos, és amelyet a megállapodáshoz csatolt megfelelő jegyzőkönyv révén hajtanak végre,

TEKINTETTEL az Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezményének rendelkezéseire,

TUDATÁBAN a FAO 1995. évi konferenciáján elfogadott, a felelősségteljes halászat magatartási kódexében megállapított elvek fontosságának,

MEGÁLLAPÍTVA TOVÁBBÁ, hogy mind az Unió, mind a Seychelle-szigetek tagja az Indiai-óceáni Tonhalbizottságnak (IOTC), amely a tonhallal és tonhalfélékkel az Indiai-óceánon és szomszédos tengereken folytatott gazdálkodással megbízott kormányközi szervezet,

AZZAL A SZÁNDÉKKAL, hogy a tengeri élő erőforrások hosszú távú védelmére és fenntartható kiaknázásának biztosítására kölcsönös érdekük szerint együttműködjenek a felelősségteljes halászat bevezetésének előmozdításában,

MEGGYŐZŐDVE arról, hogy ezen együttműködésnek olyan kezdeményezések és intézkedések formájában kell megvalósulnia, amelyek – akár együttesen, akár külön-külön – kiegészítik a szakpolitikát és összhangban állnak azzal, valamint biztosítják az erőfeszítések szinergiáját,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy meghatározzák a Seychelle-szigeteki hajók által az uniós vizeken végzett halászati tevékenységek, valamint az e vizeken a felelősségteljes halászat bevezetése érdekében nyújtott Seychelle-szigeteki támogatás irányadó feltételeit,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODNAK MEG:

1. cikk

Hatály

E megállapodás az alábbiak tekintetében irányadó elveket, szabályokat és eljárásokat határozza meg:

gazdasági, pénzügyi, műszaki és tudományos együttműködés a halászati ágazatban a felelősségteljes halászatnak az uniós vizeken való előmozdítása, valamint a halászati erőforrások védelmének és fenntartható kiaknázásának biztosítása céljából,

a Seychelle-szigeteki halászhajók uniós vizekhez való hozzáférése tekintetében irányadó, a mellékletben meghatározott feltételek,

az uniós vizeken folytatott halászat ellenőrzésének módjai, a fenti szabályok és feltételek betartásának, a halállományok védelmére és a velük való gazdálkodásra vonatkozó intézkedések hatékonyságának, valamint a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat megakadályozásának biztosítására.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E megállapodás alkalmazásában:

a)   „Seychelle-szigeteki hatóságok”: a Seychelle-szigeteki halászati hatóság;

b)   „Seychelle-szigeteki hajók”: a Seychelle-szigetek lobogója alatt közlekedő és a Seychelle-szigeteken lajstromozott hajók;

c)   „uniós hatóságok”: az Európai Bizottság;

d)   „uniós vizek”: Mayotte uniós joghatóság alatt álló vizei;

e)   „vegyes bizottság”: az Európai Unió és a Seychelle-szigetek képviselőiből álló bizottság, amelynek feladatait e megállapodás 8. cikke ismerteti.

3. cikk

E megállapodás végrehajtásának elvei és célkitűzései

(1)   A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az uniós vizeken halászó flották közötti megkülönböztetésmentesség elve alapján, az ugyanazon földrajzi régió fejlődő országai között kötött megállapodások, többek között a halászati viszonossági megállapodások sérelme nélkül előmozdítják a felelősségteljes halászatot az uniós vizeken.

(2)   Az e megállapodás szerinti halászatra vonatkozó szabályok megfelelnek az Indiai-óceáni Tonhalbizottság (IOTC) határozatainak.

(3)   A Felek vállalják, hogy e megállapodást az Unió közös halászati politikája, valamint a felelősségteljes gazdasági és társadalmi kormányzás elveivel összhangban hajtják végre.

4. cikk

A felelősségteljes halászat terén folytatott statisztikai és tudományos együttműködés

(1)   Az e megállapodással érintett időszakban az Unió és a Seychelle-szigetek figyelemmel kísérik az uniós vizek erőforrásainak alakulását. Szükség esetén közös tudományos értekezletet tartanak bármely Fél kérésére.

(2)   A Felek ezenkívül megosztják egymással a fontos statisztikai, biológiai, állományvédelmi és környezeti információkat, és együttműködnek a vonatkozó tudományos értekezleteken, ha erre szükség van az élővilággal folytatott gazdálkodás és az élővilág védelme érdekében.

(3)   A Felek az IOTC által biztosított, rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemények alapján a megállapodás 8. cikkében előírt vegyes bizottságon belül konzultálhatnak egymással, és – adott esetben – közös megállapodással intézkedéseket hoznak az uniós tengerek biológiai erőforrásaival folytatott fenntartható gazdálkodás biztosítására.

5. cikk

A Seychelle-szigeteki hajók hozzáférése az uniós vizeken folytatott halászathoz

(1)   Az Unió vállalja, hogy e megállapodással és annak mellékletével összhangban engedélyezi a Seychelle-szigeteki hajók számára halászati tevékenységek végzését az uniós vizeken.

(2)   A Seychelle-szigetek gondoskodik arról, hogy hajói megfeleljenek e megállapodásnak és az uniós halászatra irányadó jogszabályoknak.

6. cikk

Halászati engedélyek

(1)   A Seychelle-szigeteki hajók csak az e megállapodás szerint kiadott halászati engedély vagy annak másolata birtokában halászhatnak uniós vizeken.

(2)   A hajók halászati engedélyének megszerzésére vonatkozó eljárást, a hajótulajdonosok által fizetendő díjakat és a fizetési módokat a melléklet határozza meg.

7. cikk

Érintett fajok

Halászati engedélyeket kizárólag nagy távolságra vándorló fajok (az Egyesült Nemzetek 1982. évi Tengerjogi Egyezménye 1. mellékletében felsorolt fajok) halászatára adnak ki, az Alopiidae és a Sphyrnidae családba tartozó fajok, valamint a következő fajok kivételével: Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharhinus falciformis és Carcharhinus longimanus.

8. cikk

Vegyes bizottság

(1)   E megállapodás alkalmazásának figyelemmel kísérése érdekében vegyes bizottság jön létre. A vegyes bizottság a következő feladatokat látja el:

a)

figyelemmel kíséri e megállapodás teljesítését, értelmezését és alkalmazását;

b)

biztosítja a kölcsönös érdeklődésre számot tartó, halászattal kapcsolatos kérdések megválaszolásához szükséges kapcsolatokat;

c)

fórumként jár el az e megállapodás értelmezéséből vagy alkalmazásából eredő viták békés rendezése érdekében;

d)

szükség esetén tudományos szakvélemény alapján újraértékeli a halászati lehetőségeket és következésképpen a pénzügyi hozzájárulás mértékét;

e)

szükség esetén dönt e megállapodás és melléklete műszaki rendelkezéseinek módosításáról,

f)

minden egyéb olyan feladatot, amelyről a Felek határoznak.

(2)   A vegyes bizottság évente legalább egyszer ülésezik, az Európai Unió területén és a Seychelle-szigeteken felváltva, és az üléseken az ülésnek otthont adó fél elnököl. Bármelyik fél kérésére rendkívüli ülést tartanak.

9. cikk

A halászati lehetőségek kiigazítása a vegyes bizottság határozata alapján

E megállapodás 8. cikke értelmében a vegyes bizottság újraértékelheti a melléklet II. fejezetében említett halászati lehetőségeket, amelyek kiigazíthatók a vegyes bizottság határozatával, ha az IOTC ajánlásai és határozatai alátámasztják, hogy az ilyen kiigazítás biztosítja a tonhallal és a tonhalfélékkel folytatott fenntartható gazdálkodást az Indiai-óceánon.

10. cikk

E megállapodás végrehajtásának felfüggesztése

(1)   E megállapodás végrehajtását bármely fél kezdeményezésére, a Felek közötti – e megállapodás 8. cikkében előírt vegyes bizottság keretében történő – konzultációt és megállapodást követően fel kell függeszteni:

a)

ha természeti jelenségektől eltérő rendkívüli körülmények megakadályozzák a halászati tevékenységek végzését az uniós vizek halászati területein;

b)

ha olyan vita merül fel a Felek között e megállapodás és melléklete értelmezését és végrehajtását illetően, amelyet nem lehet rendezni;

c)

ha valamelyik fél nem tartja tiszteletben az e megállapodásban vagy ennek mellékletében meghatározott rendelkezéseket;

d)

a valamelyik fél szakpolitikai irányvonalában bekövetkező, e megállapodás alkalmazandó rendelkezéseit érintő jelentős változásokat követően;

e)

a mellékletben előírt általános kötelezettségek be nem tartása esetén;

f)

ha valamelyik fél a Cotonoui Megállapodás 8. és 96. cikkében meghatározott eljárás lefolytatását követően megállapítja, hogy az emberi jogoknak a Megállapodás 9. cikke szerinti elengedhetetlen és alapvető elemeit megsértették;

g)

amennyiben nem tartják be a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek (ILO) a munkahelyi alapvető elvekről és jogokról szóló nyilatkozatát, e megállapodás 3. pontjában és a melléklet I. fejezetének 3. pontjában előírtak szerint.

(2)   A megállapodás végrehajtásának felfüggesztéséhez az érintett fél a felfüggesztés hatálybalépésének időpontja előtt legalább három hónappal írásbeli értesítést küld szándékáról.

(3)   A végrehajtás felfüggesztése esetén a Felek folyamatosan egyeztetnek egymással a vita békés rendezése érdekében. Amennyiben sikerül a vitát rendezni, e megállapodás végrehajtása újból megkezdődik, és a pénzügyi hozzájárulás összege arányosan és időarányosan csökken annak az időszaknak megfelelően, amelynek során e megállapodás végrehajtását felfüggesztették.

11. cikk

Felmondás

(1)   A megállapodást bármelyik fél felmondhatja olyan súlyos körülmények esetén, mint például az érintett állományok leépülése, vagy a Felek által a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelem tekintetében tett kötelezettségvállalások betartásának elmulasztása.

(2)   A megállapodás felmondása esetén az érintett fél erre irányuló szándékáról legalább hat hónappal a felmondás hatálybalépésének időpontja előtt írásban értesíti a másik felet.

(3)   Az előző bekezdésben említett értesítés elküldése után a Felek konzultációt kezdenek. Amennyiben e konzultációkat követően döntés születik a felmondási kérelem visszavonásáról, e megállapodást továbbra is teljes egészében végre kell hajtani.

12. cikk

Alkalmazandó jog

(1)   E megállapodás és annak melléklete eltérő rendelkezésének hiányában a Seychelle-szigeteki hajók uniós vizeken végzett tevékenységei az Unió jogszabályainak a hatálya alá tartoznak.

(2)   Az Unió haladéktalanul értesíti a Seychelle-szigeteket a közös halászati politikájában vagy a jogszabályaiban bekövetkezett bármely változásról.

13. cikk

Titoktartás

A Felek gondoskodnak arról, hogy csupán az uniós vizeken folytatott halászatra vonatkozó összesített adatokat hozzák nyilvánosságra, az IOTC vonatkozó határozatának rendelkezéseit is tiszteletben tartva. Az egyébként titkosnak minősíthető adatokat kizárólag e megállapodás végrehajtása érdekében, valamint az illetékes hatóságok által folytatott halászati gazdálkodás, nyomon követés, ellenőrzés és felügyelet céljára használhatják fel.

14. cikk

Elektronikus adatcsere

(1)   A Seychelle-szigetek és az Unió vállalja, hogy létrehozza a megállapodás és melléklete végrehajtásával összefüggő minden információ és dokumentum elektronikus cseréjéhez szükséges rendszereket.

(2)   A Felek haladéktalanul tájékoztatják egymást a számítógépes rendszerek ilyen cseréket megakadályozó bármilyen meghibásodásáról. Ilyen esetben automatikusan e megállapodás és melléklete végrehajtásához kapcsolódó információk és dokumentumok papíralapú változatát kell használni a mellékletben megállapított szabályok szerint.

(3)   Az elektronikus formátumú dokumentumokat minden esetben a papíralapú dokumentumokkal egyenértékűnek kell tekinteni.

15. cikk

Félidős felülvizsgálat

A Felek vállalják, hogy e megállapodás működésének és hatékonyságának értékelése érdekében e megállapodás ideiglenes alkalmazásának kezdőnapja után három évvel félidős felülvizsgálatot végeznek.

16. cikk

Emegállapodás időtartamának lejártával vagy e megállapodás felmondásával összefüggő kötelezettség

E megállapodás időtartamának lejárta vagy e megállapodás 11. cikk szerinti felmondása esetén a Seychelle-szigeteki hajók tulajdonosai továbbra is felenek e megállapodás rendelkezéseinek, illetve bármely uniós jogszabály olyan megsértéséért, amely e megállapodás lejárta vagy felmondása előtt történt, illetve az időtartam lejárta vagy a felmondás időpontja előtt be nem fizetett, engedéllyel kapcsolatos minden díjért vagy tartozásért.

17. cikk

E megállapodés időtartama

Ez a megállapodás az ideiglenes alkalmazás kezdőidőpontjától számított hat évig alkalmazandó. E megállapodástovábbi hatéves időszakra megújítandó, kivéve, ha a 11. cikkel összhangban felmondják.

18. cikk

Ideiglenes alkalmazás

E megállapodás az aláírásának időpontjától ideiglenesen alkalmazandó.

19. cikk

Hatálybalépés

E megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor a Felek értesítik egymást az ehhez szükséges eljárások befejezéséről.

Съставено в Брюксел на двадесети май две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinte de mayo de dos mil catorce.

V Bruselu dne dvacátého května dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tyvende maj to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten Mai zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta maikuu kahekümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Μαΐου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the twentieth day of May in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le vingt mai deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadesetog svibnja dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venti maggio duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada divdesmitajā maijā.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų gegužės dvidešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év május havának huszadik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-għoxrin jum ta’ Mejju tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de twintigste mei tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego maja roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em vinte de maio de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci mai două mii paisprezece.

V Bruseli dvadsiateho mája dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne dvajsetega maja leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den tjugonde maj tjugohundrafjorton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Република Сейшели

Por la República de Seychelles

Za Seychelskou republiku

For Republikken Seychellerne

Fur die Republik Seychellen

Seišelli Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία των Εεϋχελλώυ

For the Republic of Seychelles

Pour la République des Seychelles

Za Republiku Sejšele

Per la Repubblica delle Seychelles

Seišelu Salu Republikas vārdā –

Seišelių Respublikos vardu

A Seychelle Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tas-Seychelles

Voor de Republiek der Seychellen

W imieniu Republiki Seszeli

Pela República das Seicheles

Pentru Republica Seychelles

Za Seychelskú republiku

Za Republiko Sejšeli

Seychellien tasavallan puolesta

För Republiken Seychellerna

Image


MELLÉKLET

A Seychelle-szigeteki hajók által folytatott halászati tevékenységek gyakorlásának feltételei

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.

Általános kötelezettségek

Azon Seychelle-szigeteki hajóknak, amelyek számára e megállapodással összhangban adtak ki halászati engedélyt, meg kell felelniük az uniós közös halászati politika rendelkezéseinek az állományvédelmi és az ellenőrzési intézkedések tekintetében, valamint az uniós halászhajók által a működésük szerinti halászterületen folytatott halászatra irányadó egyéb rendelkezéseknek, továbbá az e megállapodásban meghatározott rendelkezéseknek.

2.

Halászterületek

a)

Az Unió megadja a Seychelle-szigetek számára azon terület földrajzi koordinátáit, amelyen a Seychelle-szigeteki hajók e megállapodás ideiglenes alkalmazását megelőzően tevékenységet folytathatnak.

b)

A Seychelle-szigeteki hajóknak a tonhal és a tonhalfélék halrajainak halászata céljából tilos mindenfajta erszényes kerítőhálót használni Mayotte szigetének partjától, azaz a felségvizek mérésének alapját képező alapvonaltól mért 24 mérföldes területen belül.

c)

A halászterületet érintő bármely módosítást a hatálybalépését megelőző négy héttel közölni kell a Seychelle-szigetek hatóságaival.

3.

Munkaügyi feltételek

A halászok e megállapodás szerint engedélyezett hajókon történő alkalmazására a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) munkahelyi alapvető elvekről és jogokról szóló nyilatkozata irányadó.

II. FEJEZET

ALKALMAZÁSI IDŐSZAK ÉS HALÁSZATI LEHETŐSÉGEK

1.

A hatéves időtartamra a megállapodás 5. cikke szerint megadott halászati lehetőségek a következők:

8 erszényes kerítőhálós tonhalhalászhajó és

2 ellátóhajó

2.

A Seychelle-szigeteki hajók csak akkor végezhetnek halászati tevékenységet uniós vizeken, ha szerepelnek az IOTC által engedélyezett halászhajók jegyzékében, és ha rendelkeznek az e megállapodás 6. cikkének rendelkezései szerint, a megállapodásban előírt feltételek alapján és mellékletével összhangban kiadott halászati engedéllyel.

III. FEJEZET

HALÁSZATI ENGEDÉLYEK

1. SZAKASZ

Halászati engedélyek kérelmezése és kiadása

1.

A „halászati engedély” halászati tevékenységek végzésére való érvényes jogosultság vagy jogosítvány az érintett halászati engedély e megállapodás alapján meghatározott feltételei szerint.

2.

Ahhoz, hogy valamely Seychelle-szigeteki hajó jogosult legyen halászati engedélyre e megállapodás értelmében, teljesítenie kell a következők feltételeket:

a)

szerepelnie kell az e megállapodás szerinti halászati tevékenységet végző, Seychelle-szigetek által bejelentett hajók listáján;

b)

szerepelnie kell az IOTC által engedélyezett halászhajók jegyzékében;

c)

a hajó a hajótulajdonosok és Mayotte közötti korábbi magánjogi megállapodás szerinti halászati tevékenység legutolsó 12 hónapjában teljesítette az említett megállapodásban szabott feltételeket és a Mayotte felé fennálló, ott megállapított kötelezettségeket;

d)

nem szerepelhet IUU-listán;

e)

rendelkezésére állnak az e megállapodás keretében előírt adatok és eleget tesz a megállapodás szerinti adatszolgáltatási kötelezettségeknek; valamint

f)

biztosítania kell, hogy a halászati engedély iránti kérelem összhangban legyen e megállapodás és melléklete követelményeivel.

3.

Emellett a halászati engedélyt kérelmező Seychelle-szigeteki hajóknak meg kell felelniük a halászati engedélyekről szóló 1006/2008/EK tanácsi rendelet megfelelő rendelkezéseinek.

4.

Minden, halászati engedélyt kérelmező Seychelle-szigeteki hajót mayotte-i lakóhellyel rendelkező ügynöknek, vagy ilyen ügynök hiányában Seychelle-szigeteki lakóhellyel rendelkező ügynöknek kell képviselnie. Az ügynök nevét és címét fel kell tüntetni a kérelemben.

5.

A Seychelle-szigetek megfelelő hatóságai legalább 20 nappal az érvényességi időszak kezdőnapja előtt benyújtják a megállapodás 2. cikkében meghatározott illetékes uniós hatóságnak minden olyan Seychelle-szigeteki hajó halászati engedély iránti kérelmét, amely e megállapodás keretében halászni szándékozik.

6.

Abban az esetben, ha az 5. pont szerinti érvényességi időszak előtt nem nyújtottak be halászati engedély iránti kérelmet, a hajó tulajdonosa vagy annak ügynöke az érvényességi időszak alatt, legkésőbb 20 nappal a halászati tevékenységek megkezdése előtt is benyújthatja a kérelmet. Ilyen esetekben a hajótulajdonosok vagy ügynökeik a halászati engedély teljes érvényességi idejére kötelesek megfizetni az előleget.

7.

Minden halászati engedély iránti kérelmet az 1. függelékben szereplő formanyomtatványon kell benyújtani az illetékes uniós hatósághoz annak mauritiusi küldöttségén keresztül, és minden kérelemhez csatolni kell:

a)

a halászati engedély érvényességi idejére esedékes előleg befizetéséről szóló igazolást;

b)

minden olyan egyéb iratot vagy tanúsítványt, amelyet e megállapodás értelmében a hajó típusa szerint alkalmazandó különös rendelkezések alapján megkövetelnek.

8.

Az engedélyekkel és fogásokkal kapcsolatos valamennyi kifizetést uniós bankszámlára kell teljesíteni, amelynek adatait az Unió e megállapodás ideiglenes alkalmazása előtt megadja. A banki átutalásokkal járó költségeket a hajótulajdonosok vagy ügynökeik viselik.

9.

A díjak a kikötői illetékek és a szolgáltatások költségeinek kivételével minden nemzeti és helyi adót magukban foglalnak.

10.

A halászati engedélyeket valamennyi Seychelle-szigeteki hajóra vonatkozóan az Unió adja ki a hajótulajdonosok vagy ügynökeik részére a 7. pontban említett valamennyi irat átvételét követő 15 napon belül. Ezekről a halászati engedélyekről másolatot kell küldeni az Európai Unió Seychelle-szigetekért felelős küldöttségének.

11.

A halászati engedélyt egy meghatározott Seychelle-szigeteki hajó nevére kell kiállítani, amely engedély a 13. pontban meghatározott vis maior esetét kivéve nem ruházható át.

12.

A Seychelle-szigetek lobogója alatt közlekedő, uniós vizeken üzemelő ellátóhajók szintén engedélykötelesek, és e mellékletben meghatározott ugyanazon kötelezettségek vonatkoznak rájuk. E hajók nem folytathatnak halászati tevékenységet.

13.

Igazolt vis maior esetén a Seychelle-szigetek kérésére valamely Seychelle-szigeteki hajó halászati engedélye az érvényességi idő hátralévő részére újabb díj fizetése nélkül átruházható egy másik, hasonló jellemzőkkel rendelkező Seychelle-szigeteki jogosult hajóra.

14.

Az érvénytelenített halászati engedélyt az első hajó tulajdonosának vagy ügynökének az Európai Unió Seychelle-szigetekért felelős küldöttségén keresztül vissza kell adnia az Uniónak.

15.

Az új halászati engedély azon a napon lép hatályba, amikor a hajótulajdonos az érvénytelenített halászati engedélyt visszaadja az Uniónak. Az Európai Unió Seychelle-szigetekért felelős küldöttségét tájékoztatni kell a halászati engedély átruházásáról.

16.

Az e melléklet Ellenőrzés című VI. fejezetének 2. pontjában foglalt rendelkezésektől eltérve, a halászati engedélyt vagy annak elektronikus példányát mindig a hajó fedélzetén kell tartani.

2. SZAKASZ

A hajótulajdonosok által fizetendő díjak, előlegfizetés és díjkimutatás

1.

A hajótulajdonosok által befizetendő díjakat a kifogott halmennyiség egy tonnájára jutó alábbi díjak alapján kell kiszámítani:

 

e megállapodás alkalmazásának első évében: tonnánként 110 EUR;

 

e megállapodás alkalmazásának második és harmadik évében: tonnánként 115 EUR;

 

e megállapodás alkalmazásának negyedik és ötödik évében: tonnánként 120 EUR;

 

e megállapodás alkalmazásának hatodik évében: tonnánként 125 EUR.

2.

Az uniós hatóságok által kiadandó halászati engedélyre vonatkozó kérelem uniós hatóságokhoz történő benyújtásakor a Seychelle-szigeteki hajótulajdonosok által évente kifizetendő előleg összege a következő:

Erszényes kerítőhálós tonhalhalászhajók

E megállapodás alkalmazásának első évében az előleg 11 000 EUR, amely a Mayotte vizein kifogott tonhal és tonhalfélék 100 tonnájára tonnánként 110 EUR-nak felel meg.

E megállapodás alkalmazásának második és harmadik évében az előleg 11 500 EUR, amely a Mayotte vizein kifogott tonhal és tonhalfélék 100 tonnájára tonnánként 115 EUR-nak felel meg.

E megállapodás alkalmazásának negyedik és ötödik évében az előleg 12 000 EUR, amely a Mayotte vizein kifogott tonhal és tonhalfélék 100 tonnájára tonnánként 120 EUR-nak felel meg.

E megállapodás alkalmazásának hatodik évében az előleg 12 500 EUR, amely a Mayotte vizein kifogott tonhal és tonhalfélék 100 tonnájára tonnánként 125 EUR-nak felel meg.

3.

A 100 tonnát meghaladó fogások esetében az 1. pontban meghatározott éves tonnánkénti díjtételeket kell alkalmazni.

4.

Az uniós hatóságok a Seychelle-szigeteki hajók által benyújtott fogási nyilatkozatok és az uniós hatóságok birtokában lévő egyéb információk alapján összeállítják az előző naptári évre szóló díjkimutatást. Ennek egy példányát ellenőrzés céljából a Seychelle-szigeteki hatóságoknak is rendelkezésre bocsátják.

5.

A kimutatást a tárgyév március 31. napja előtt megküldik a Seychelle-szigeteki hatóságoknak. A Seychelle-szigeteki hatóságok ezt április 15-ig továbbítják a hajótulajdonosnak.

6.

Amennyiben a hajótulajdonos nem ért egyet az uniós hatóságok által átadott kimutatással, felkeresheti az illetékes tudományos intézeteket, hogy ellenőrizze a Seychelle-szigeteki fogási statisztikákat, ezt követően megvitathatja a Seychelle-szigeteki hatóságokkal, amelyek erről tájékoztatják a Bizottságot, hogy a végleges kimutatást a tárgyév május 31. napja előtt el lehessen készíteni. A hajótulajdonosok által a fenti időpontig tett észrevételek hiányában az uniós hatóságok által benyújtott kimutatás véglegesnek tekintendő. Abban az esetben, ha a végleges kimutatás a 2. pontban említett előlegnél kisebb összeget állapított meg, a hajótulajdonosok nem kaphatják vissza a különbözetet.

Ellátóhajók

7.

Az ellátóhajók számára ugyanolyan eljárás keretében kell kiadni az engedélyt, mint a halászhajók számára, az engedélyért járó előleg pedig 3 000 EUR. Az ellátóhajókra vonatkozó rendelkezések, díjak és feltételek megváltozása esetén az Unió a változásról annak hatálybalépése előtt tájékoztatja a Seychelle-szigeteket.

IV. FEJEZET

NYOMON KÖVETÉS

1. SZAKASZ

A fogások bejelentése

1.

E megállapodás keretében az uniós vizeken folytatott halászatra feljogosított valamennyi Seychelle-szigeteki hajó köteles az alábbi szabályok szerint közölni az illetékes uniós hatósággal a fogásait mindaddig, amíg mindkét fél be nem vezeti a fogások bejelentésének az alábbi 5. pont szerinti elektronikus rendszerét (ERS):

a)

az Unió vizein folytatott halászatra feljogosított Seychelle-szigeteki hajók az uniós vizeken megtett minden egyes útra vonatkozóan naponta kötelesek kitölteni a 2. függelékben található fogási nyilatkozat formanyomtatványát. A formanyomtatványt fogás hiányában is ki kell tölteni. A nyomtatványt olvashatóan kell kitölteni, és a hajóparancsnoknak vagy képviselőjének azt alá kell írnia.

b)

Amíg uniós vizeken tartózkodnak, a Seychelle-szigeteki hajóknak három (3) naponta értelemszerűen be kell jelenteniük az uniós és a Seychelle-szigeteki illetékes hatóságnak a 2. függelékben meghatározott formanyomtatványban előírt információkat.

c)

Az a) és c) pontban említett fogási nyilatkozat formanyomtatványának benyújtása során a Seychelle-szigeteki hajók az alábbiak szerint járnak el:

abban az esetben, ha Seychelle-szigeteki kikötőbe futnak be, a megérkezéstől számított öt (5) napon belül, de mindenképpen a kikötő elhagyása előtt – attól függően, hogy melyik esemény következik be előbb – benyújtják a kitöltött formanyomtatványt a Seychelle-szigetek hatóságainak;

minden egyéb esetben a kitöltött formanyomtatványt bármelyik, Port Victorián kívüli kikötőbe történő megérkezésüktől számított tizennégy (14) napon belül elküldik a Seychelle-szigetek hatóságainak.

d)

A fogási nyilatkozatok formanyomtatványainak példányait ezzel egyidejűleg meg kell küldeni az Unió mauritiusi küldöttségének is, az 1. pont b) alpontjában előírt időtartamon belül.

2. SZAKASZ

A fogások bejelentése: az Európai Unió vizeire történő belépés és az onnan való kilépés

1.

E melléklet alkalmazásában a Seychelle-szigeteki hajók által megtett út időtartama a következők szerint kerül megállapításra:

az uniós vizekre való belépés és az onnan való kilépés közötti időszak,

az uniós vizekre való belépés és az átrakás közötti időszak, vagy

az uniós vizekre való belépés és egy Unióban elvégzett kirakodás közötti időtartam.

2.

A Seychelle-szigeteki hajók az uniós vizekre történő be- vagy onnan való kilépési szándékukról a be- vagy kilépés előtt legalább hat (6) órával értesítik az uniós hatóságokat, az uniós vizeken folytatott halászati tevékenységük ideje alatt pedig háromnaponta értesítést küldenek az ezen időszakban fogott halmennyiségről.

3.

A be- vagy kilépés bejelentésekor valamennyi Seychelle-szigeteki hajó közli a jelentés időpontjában elfoglalt földrajzi helyzetét, valamint a fedélzeten tartott fogások mennyiségét és azok fajok szerinti megoszlását. Ezeket a jelentéseket a 4. függelékben meghatározott formanyomtatványon e-mailben vagy telefaxon kell elküldeni az ott megadott címekre.

4.

Ha egy Seychelle-szigeteki hajót az uniós hatóságok értesítése nélküli halászati tevékenységen érnek tetten, e hajót engedéllyel nem rendelkező hajónak kell tekinteni. Ilyen esetekben a VII. fejezetben említett szankciók alkalmazandók.

3. SZAKASZ

Átrakás és kirakodás

1.   Kirakodás

1.

A kirakodási tevékenységekre kijelölt kikötő a Seychelle-szigeteki Victoria (Mahé).

2.

Minden olyan Seychelle-szigeteki hajónak, amely Seychelle-szigeteki kijelölt kikötőben kívánja kirakodni a fogásait, a kirakodás előtt legalább 24 órával köteles közölni az illetékes Seychelle-szigeteki hatósággal az alábbi információkat:

a)

a kirakodási kikötő;

b)

a kirakodást végző halászhajó neve és nemzetközi rádióhívójele (IRCS);

c)

a kirakodás napja és időpontja;

d)

a kirakodni szándékozott mennyiség kilogrammban, a legközelebbi 100 kg-ra kerekítve, fajonkénti bontásban;

e)

a termékkiszerelés.

3.

A kirakodást az e fejezet 2. szakaszának 1. pontja szerint az uniós vizek elhagyásának kell tekinteni. A Seychelle-szigeteki hajók ezért kirakodási nyilatkozataikat kötelesek benyújtani a Seychelle-szigeteki illetékes hatóságokhoz.

2.   Átrakás

1.

A tengeren végzett átrakás tilos, és az e rendelkezést megsértő személyek az uniós jog által előírt végrehajtási intézkedésekkel sújthatók. Az átrakásra Mayotte valamely kijelölt kikötőjében kerülhet sor.

2.

A Mayotte kijelölt kikötőjében végzett átrakás esetén a Seychelle-szigeteki hajók tulajdonosai vagy ügynökeik legalább 72 órával korábban bejelentik a következő információkat az illetékes uniós hatóságoknak és ezzel egyidejűleg az érintett mayotte-i kikötői hatóságnak:

a)

az átrakási kikötő, vagy az a terület, ahol az átrakást végzik;

b)

az átadó Seychelle-szigeteki halászhajók neve és nemzetközi rádióhívójele;

c)

az átvevő halászhajó és/vagy hűtőhajó neve és nemzetközi rádióhívójele;

d)

az átrakás napja és időpontja;

e)

az átrakni szándékozott mennyiség kilogrammban, a legközelebbi 100 kg-ra kerekítve, fajonkénti bontásban;

f)

a termékkiszerelés.

3.

Az átrakást a 2. szakasz 1. pontja alapján az uniós vizek elhagyásának kell tekinteni. A Seychelle-szigeteki hajóknak legkésőbb huszonnégy (24) órával az átrakás befejezése után, vagy pedig mielőtt az átadó hajó elhagyja a kikötőt – attól függően, hogy melyik esemény következik be előbb – be kell nyújtaniuk a fogási nyilatkozataikat az illetékes uniós hatóságokhoz, annak egy példányát pedig a kikötői hatósághoz.

4. SZAKASZ

Műholdas hajómegfigyelési rendszer (VMS)

A műholdas hajómegfigyelési rendszer tekintetében minden olyan Seychelle-szigeteki halászhajónak, amely e megállapodás keretében az uniós vizeken található halászterületeken halászik vagy halászni szándékozik, meg kell felelnie a 6. függelékben meghatározott összes rendelkezésnek.

V. FEJEZET

MEGFIGYELŐK

1.

Mindkét fél elismeri, hogy fontos tiszteletben tartani a 11/04. számú IOTC-határozatban a tudományos megfigyelőprogram tekintetében megállapított kötelezettségeket.

2.

A megállapodás keretében az uniós vizeken folytatott halászatra feljogosított Seychelle-szigeteki hajók kötelesek az uniós hatóságok által kijelölt megfigyelőket felvenni a fedélzetre, kivéve, ha biztonsági követelmények miatt nem áll rendelkezésre elegendő hely. A megfigyelők hajóra vételére vonatkozó rendelkezések a következők:

a)

A Seychelle-szigeteki hajók regionális megfigyelési program keretében lehetőség szerint egy megfigyelőt vesznek fel fedélzetükre.

b)

Az uniós hatóságok elkészítik azon Seychelle-szigeteki hajók jegyzékét, amelyeknek megfigyelőt kell felvenniük, illetve a kijelölt megfigyelők jegyzékét. Ezeket a jegyzékeket naprakészen kell tartani. A jegyzékeket elkészítésükkor haladéktalanul, ezt követően pedig naprakésszé téve őket háromhavonta továbbítani kell a Seychelle-szigeteki hatóságokhoz.

c)

Az uniós hatóságok legkésőbb 15 nappal a megfigyelő felvételének tervezett időpontja előtt közlik a Seychelle-szigeteki hajó tulajdonosával vagy annak ügynökével a hajó fedélzetére történő felvételre kijelölt megfigyelő nevét.

3.

A megfigyelők által a fedélzeten eltöltött idő hosszúsága nem haladhatja meg a feladataik ellátásához szükséges időt, kivéve, ha a megfigyelőket regionális megfigyelési programok keretében jelölik ki, amely esetben a programmal kapcsolatos feladataik elvégzése érdekében a fedélzeten maradhatnak. Az uniós hatóságok erről tájékoztatják a Seychelle-szigeteki hajók tulajdonosait vagy ügynökeiket, amikor értesítik őket az érintett Seychelle-szigeteki hajó fedélzetére történő felvételre kijelölt megfigyelő nevéről.

4.

A megfigyelők felvételének feltételeit a kijelölt Seychelle-szigeteki hajók jegyzékének közlését követően a hajótulajdonosok vagy ügynökeik és az uniós hatóságok közötti közös megegyezéssel kell meghatározni.

5.

Az érintett Seychelle-szigeteki hajók tulajdonosai két héten belül, tíz nappal előre közlik, hogy a megfigyelőket mikor és melyik uniós kikötőben kívánják felvenni.

6.

Abban az esetben, ha a megfigyelőket külföldi kikötőben veszik fel, a megfigyelő utazási költségeit a hajótulajdonos viseli. Amennyiben a Seychelle-szigeteki hajó uniós megfigyelővel a fedélzetén elhagyja az uniós vizeket, minden intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy a megfigyelő a hajótulajdonos költségén a lehető leghamarabb visszatérjen az Unióba, kivéve, ha a megfigyelő egy másik megállapodás vagy megfigyelői program szerinti megfigyelői feladatai keretében folytatja útját a Seychelle-szigeteki hajón.

7.

Ha a megfigyelő nincs a megbeszélt helyen és időben, és az azt követő tizenkét (12) órán belül sem jelenik meg, a Seychelle-szigeteki hajó tulajdonosa automatikusan mentesül a megfigyelő hajóra vételének kötelezettsége alól.

8.

A megfigyelőket a fedélzeten tisztként kell kezelni. A megfigyelők a következő feladatokat látják el:

a)

megfigyelik a Seychelle-szigeteki hajó által folytatott halászati tevékenységeket;

b)

ellenőrzik a halászati műveleteket végző Seychelle-szigeteki hajó földrajzi helyzetét;

c)

kimutatást készítenek a használt halászeszközökről;

d)

ellenőrzik az uniós vizeken ejtett fogások hajónaplóban szereplő adatait;

e)

ellenőrzik a járulékos fogások arányát, és megbecsülik a visszadobott fogások mennyiségét;

f)

hetente egy alkalommal, faxon, e-mailben vagy más kommunikációs eszközzel jelentik a halászati adatokat, ideértve az uniós vizeken ejtett, a fedélzeten lévő fő és járulékos fogások mennyiségét.

9.

A Seychelle-szigeteki hajó parancsnoka minden ésszerűen kivitelezhető lépést megtesz a megfigyelők fizikai biztonságának és kényelmének biztosítása érdekében, amíg azok a fedélzeten tartózkodnak.

10.

Lehetőség szerint a megfigyelőknek ugyancsak felajánlják a feladataik elvégzéséhez szükséges valamennyi eszközt. A parancsnok hozzáférést biztosít számukra a feladataik elvégzéséhez szükséges kommunikációs eszközökhöz, a hajó halászati tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó iratokhoz, beleértve különösen a hajónaplót és a navigációs könyvet, valamint a hajó azon részeihez, amelyek megkönnyítik megfigyelői feladataik teljesítését.

11.

A megfigyelők a hajón való tartózkodásuk alatt:

a)

mindent megtesznek annak érdekében, hogy a hajóra való felvételük körülményei, valamint a hajó fedélzetén való tartózkodásuk ne szakítsa meg és ne zavarja a halászati műveleteket;

b)

kellő gonddal kezelik a hajó fedélzetén található vagyontárgyakat és berendezéseket, és tiszteletben tartják a hajóhoz tartozó összes dokumentum bizalmas jellegét;

c)

a megfigyelési időszak végén, de még a Seychelle-szigeteki hajó elhagyása előtt a megfigyelők aláírással ellátott tevékenységi jelentést készítenek, amelyet továbbítani kell az illetékes uniós hatóságoknak, egy példányt pedig a Seychelle-szigeteknek. A jelentés egy példányát a megfigyelők kiszállásakor át kell adni a hajóparancsnoknak.

12.

A Seychelle-szigeteki hajók tulajdonosai saját költségükre biztosítják a megfigyelőknek a tisztek részére járó feltételek szerinti elszállásolást.

13.

A megfigyelők fizetését és az alkalmazandó adókat az illetékes uniós hatóságok fedezik.

VI. FEJEZET

ELLENŐRZÉS

1.

A Seychelle-szigeteki hajóknak be kell tartaniuk az Unió halászeszközökre vonatkozó hatályos jogszabályait és ezen eszközök műszaki előírásait, és a halászati tevékenységeikre vonatkozó minden egyéb technikai intézkedést, valamint az Indiai-óceáni Tonhalbizottság állományvédelmi, gazdálkodási és egyéb intézkedéseit.

2.

A Seychelle-szigetek naprakészen tartja azon Seychelle-szigeteki hajók jegyzékét, amelyek részére e megállapodásnak megfelelően halászati engedélyt állítottak ki. Ezt a jegyzéket az elkészítésekor, majd minden egyes naprakésszé tételekor közlik a halászati vizsgálatokért felelős uniós hatóságokkal.

3.

Az uniós vizeken halászati tevékenységet folytató Seychelle-szigeteki hajók parancsnokai együttműködnek minden, az Unió által felhatalmazott és személyazonosságát megfelelően igazoló, a halászati tevékenységek vizsgálatát és ellenőrzését végző tisztviselővel.

4.

A biztonságosabb vizsgálati eljárások megkönnyítése érdekében – az uniós jogszabályok rendelkezéseinek sérelme nélkül – a beszállást olyan módon kell végrehajtani, hogy az ellenőrhajót és az ellenőröket az Unió által e feladatra felhatalmazott tisztviselőként azonosítani lehessen.

5.

Az Európai Unió a Seychelle-szigetek rendelkezésére bocsátja a tengeren végzett vizsgálatok során használt összes ellenőrhajó jegyzékét a FAO által a halállományokról szóló ENSZ-megállapodás keretében kibocsátott ajánlásoknak megfelelően. E jegyzéknek többek között tartalmaznia kell a következőket:

a halászati őrhajók neve,

a halászati őrhajókra vonatkozó adatok,

a halászati őrhajók fényképe.

6.

Az Európai Unió lehetővé teheti a Seychelle-szigetek vagy a Seychelle-szigetek által kijelölt szerv kérésére, hogy a parti ellenőrzések során a Seychelle-szigeteki ellenőrök figyeljék meg a Seychelle-szigeteki hajók tevékenységét, ideértve az átrakást.

7.

A vizsgálat befejezését követően, és amint az ellenőr aláírja a vizsgálati jelentést, aláírás céljából átadják azt a hajó parancsnokának, aki adott esetben észrevételeket fűzhet hozzá. Ez az aláírás nem érinti azokat a jogokat, amelyeket a Felek az állítólagos jogsértésekkel szemben indított eljárásokban érvényesíthetnek. A vizsgálati jelentés egy példányát átadják a Seychelle-szigeteki hajó parancsnokának, mielőtt a vizsgálatot végző csapat elhagyja a hajót.

8.

E felhatalmazott tisztviselők csak a feladataik elvégzéséhez szükséges ideig maradhatnak a fedélzeten.

9.

Az Unió valamely kikötőjében kirakodási vagy átrakási műveleteket végző Seychelle-szigeteki hajók parancsnokai az Unió és/vagy a Seychelle-szigetek által felhatalmazott tisztviselők részére lehetővé teszik és megkönnyítik e műveletek vizsgálatát.

10.

E fejezet rendelkezéseinek be nem tartása esetére az Unió fenntartja annak jogát, hogy az alakiságok teljesítéséig felfüggessze a jogsértő Seychelle-szigeteki hajó halászati engedélyét, illetve hogy a hatályos uniós jogszabályokban előírt szankciót alkalmazza. Erről a Seychelle-szigeteket tájékoztatni kell.

VII. FEJEZET

A RENDELKEZÉSEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

1.   Szankciók

1.

A fenti fejezetek előírásai közül bármelyiknek, a tengerek biológiai erőforrásainak védelmére és kezelésére vonatkozó intézkedéseknek vagy az uniós jogszabályoknak a be nem tartása esetén a Seychelle-szigeteki hajókra az uniós jogszabályokban megállapított szankciókat kell alkalmazni.

2.

A Seychelle-szigeteket haladéktalanul és teljes körűen tájékoztatni kell bármilyen szankcióról és minden azzal kapcsolatos tényről.

3.

Ha a szankció a halászati engedély felfüggesztésében vagy visszavonásában nyilvánul meg, a felfüggesztett vagy visszavont halászati engedély érvényességének hátralévő ideje alatt a Seychelle-szigetek másik hajótulajdonos Seychelle-szigeteki hajója számára egyébiránt érvényes halászati engedélyt kérhet.

2.   A halászhajók átvizsgálása és feltartóztatása

1.

Az uniós hatóságok az e megállapodás alapján halászó Seychelle-szigeteki halászhajók átvizsgálásáról és/vagy feltartóztatásáról haladéktalanul tájékoztatják a Seychelle-szigeteket, valamint 48 órán belül megküldik a vizsgálati jelentés másolatát, részletezve az átvizsgálás és/vagy feltartóztatás körülményeit és okait.

2.

Információcsere-eljárás átvizsgálás és/vagy feltartóztatás esetén:

a)

az uniós jogszabályok által az átvizsgálással és/vagy feltartóztatással összefüggésben előírt, a jogi eljárásokra vonatkozó határidők és eljárások tiszteletben tartása mellett a fenti információ kézhezvételét követően az Európai Bizottság és a Seychelle-szigeteki illetékes hatóságok konzultációs értekezletet tartanak;

b)

az értekezlet során a Felek átadnak egymásnak minden olyan iratot vagy információt, amely segíthet tisztázni a megállapított tények körülményeit. A hajótulajdonost vagy ügynökét tájékoztatják az értekezlet kimeneteléről, és az átvizsgálásból és/vagy feltartóztatásból eredő bármely intézkedésről.

3.

Az átvizsgálás és/vagy feltartóztatás rendezése:

a)

A feltételezett jogsértést meg kell kísérelni békés úton rendezni. Ezt az eljárást az uniós jogszabályokkal összhangban az átvizsgálás és/vagy feltartóztatás után legkésőbb három munkanappal le kell zárni.

b)

Békés rendezés esetén a vitarendezést az uniós jogszabályokban foglalt eljárásoknak megfelelően kell meghatározni. Amennyiben ilyen, békés úton történő rendezés nem lehetséges, jogi eljárásra kell sort keríteni.

c)

A Seychelle-szigeteki hajót felszabadítják, és a parancsnokát mentesítik, ha a békés rendezésből fakadó kötelezettségeket teljesítették, a jogi eljárások pedig lezárultak.

4.

A Seychelle-szigetek folyamatos tájékoztatást kap a megindított eljárásokról és a kiszabott szankciókról.

Függelékek

1.

A halászati engedély iránti kérelem formanyomtatványa

2.

Fogási nyilatkozat formanyomtatványa kerítőhálós tonhalhalászhajók számára

3.

Iránymutatás a halászati tevékenységekhez kapcsolódó adatok közlésére szolgáló elektronikus rendszer (ERS) irányításáról és bevezetéséről

4.

A jelentések közlésének formátuma

5.

A VMS-üzenetek közlése – Helyzetmeghatározási jelentés

6.

VMS keret-iránymutatás

1. függelék

HALÁSZATI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM

Image

Image

2. függelék

STATEMENT OF CATCH FORM FOR TUNA SEINERS/FICHE DE DÉCLARATION DE CAPTURES POUR THONIERS SENNEURS

Image

3. függelék

IRÁNYMUTATÁS A HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK KÖZLÉSÉRE SZOLGÁLÓ ELEKTRONIKUS RENDSZER (ERS) IRÁNYÍTÁSÁRÓL ÉS BEVEZETÉSÉRŐL

1. SZAKASZ

Általános rendelkezések

1.

Valamennyi, az uniós vizeken folytatott halászatra jogosult Seychelle-szigeteki hajót fel kell szerelni olyan elektronikus rendszerrel (a továbbiakban: ERS-rendszer), amellyel rögzíthetők és továbbíthatók a hajó halászati tevékenységére vonatkozó adatok (a továbbiakban: ERS-adatok), amennyiben a hajó e melléklet I. fejezete 2. pontjának a) alpontjában meghatározott halászterületen (a továbbiakban: halászterület) folytat tevékenységet.

2.

ERS-rendszerrel fel nem szerelt vagy működésképtelen ERS-rendszerrel rendelkező Seychelle-szigeteki hajók halászati tevékenység végzése céljából nem léphetnek be az uniós halászterületekre.

3.

Az uniós hatóságok tájékoztatják a Seychelle-szigeteket annak az uniós halászati felügyelő központnak az adatairól, amely felelős az e megállapodásban foglalt nyomonkövetési tevékenységekért.

4.

A Seychelle-szigeteki halászati felügyelő központ automatikusan és haladéktalanul továbbítja az Unió halászati felügyelő központjának a Seychelle-szigeteki hajóktól kapott, idő szempontjából kritikus ERS-üzeneteket (COE, COX, PNO). A napi fogási jelentéseket (FAR) automatikusan és haladéktalanul a Seychelle-szigeteki halászati felügyelő központ rendelkezésére kell bocsátani.

5.

A Seychelle-szigetek gondoskodik arról, hogy halászati felügyelő központja rendelkezzen azokkal a hardverekkel és szoftverekkel, amelyek szükségesek az ERS-adatoknak a [http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm] weboldalon elérhető XML-formátumban való automatikus küldéséhez, valamint hogy rendelkezzen olyan biztonsági eljárással, amelynek segítségével az ERS-adatok számítógép által olvasható formátumban rögzíthetők és legalább három évig tárolhatók.

6.

Az 5. pontban említett formátum mindennemű módosítását vagy naprakésszé tételét azonosító jellel és keltezéssel kell ellátni; e módosításoknak hat hónappal a bevezetésük után érvényben kell lenniük.

7.

Az ERS-adatok továbbítása az uniós hatóságok által kezelt elektronikus kommunikációs eszköz, az ún. DEH (Data Exchange Highway) segítségével történik.

8.

Az Unió és a Seychelle-szigetek egyaránt kijelölnek egy ERS-felelőst, aki kapcsolattartóként jár el.

a)

Az ERS-felelősök legfeljebb hat hónapos időszakra jelölhetők ki.

b)

Az Unió és a Seychelle-szigetek halászati felügyelő központja tájékoztatja egymást az ERS-felelős nevéről, címéről, telefonszámáról, telex-számáról, e-mail címéről.

c)

Az ERS-felelős elérhetőségi adatainak bárminemű változását haladéktalanul közölni kell.

2. SZAKASZ

Az ERS-adatok előállítása és elküldése

1.

A Seychelle-szigeteki hajók:

a)

naponta elküldik az ERS-adatokat az uniós halászterületen töltött valamennyi napra vonatkozóan;

b)

a háló minden egyes behúzásánál nyilvántartásba veszik az egyes fajok célfajként vagy járulékos fogásként ejtett és a fedélzeten tárolt vagy a tengerbe visszadobott egyedeinek mennyiségét;

c)

az Unió által kiadott halászati engedélyben megnevezett fajok mindegyike esetében a visszadobást és a megromlott zsákmányt is bejelentik;

d)

minden fajt a FAO hárombetűs kódjával azonosítanak;

e)

a mennyiségeket élőtömeg-kilogrammban és szükség esetén egyedszámban adják meg;

f)

az ERS-adatokban az Unió által kiadott halászati engedélyben megnevezett fajok mindegyikére vonatkozóan rögzítik az átrakott és/vagy kirakodott mennyiségeket is;

g)

az ERS-adatok között rögzítik az uniós halászterületre való belépést (COE) és a terület elhagyását (COX) tartalmazó üzenetet, és ezek mindegyike alkalmával a fedélzeten tartott mennyiségeket az Unió által kiadott halászati engedélyben megnevezett fajok mindegyikére vonatkozóan;

h)

a fenti 1. szakasz 5. pontjában előírt formátumban naponta legkésőbb 23:59-ig (UTC) megküldik az ERS-adatokat a Seychelle-szigetek halászati felügyelő központjának.

2.

A hajóparancsnok felel a rögzített és elküldött ERS-adatok helytállóságáért.

3.

A Seychelle-szigetek halászati felügyelő központja automatikusan és haladéktalanul megküldi az ERS-adatokat az Unió halászati felügyelő központjának.

4.

Az Unió halászati felügyelő központja válaszüzenetben megerősíti az ERS-adatok beérkezését, és minden ERS-adatot bizalmasként dolgoz fel.

3. SZAKASZ

A Seychelle-szigeteki hajó fedélzeti ERS-rendszerének meghibásodása és/vagy az ERS-adatoknak a hajó és a Seychelle-szigetek halászati felügyelő központja közötti küldésében bekövetkező zavarok

1.

A Seychelle-szigetek haladéktalanul tájékoztatja a Seychelle-szigeteki hajó parancsnokát és/vagy tulajdonosát, vagy annak képviselőjét a hajóra telepített ERS-rendszer bárminemű műszaki meghibásodásáról vagy az ERS üzemképtelenségéről; az adatokat a hajó és a Seychelle-szigetek halászati felügyelő központja között továbbítani kell.

2.

A Seychelle-szigetek tájékoztatja az uniós hatóságokat az észlelt meghibásodásról és a meghozott korrekciós intézkedésekről.

3.

A Seychelle-szigeteki hajó fedélzeti ERS-rendszerének meghibásodása esetén a hajóparancsnok és/vagy a tulajdonos 10 napon belül megjavítja vagy kicseréli a meghibásodott ERS-rendszert. Amennyiben a Seychelle-szigeteki hajó e 10 napos időszakban kiköt, az Unió által kiadott engedély hiányában akkor kezdheti meg újból halászati tevékenységét az Unió halászterületén, ha az ERS-rendszer újra tökéletesen működik.

4.

A Seychelle-szigeteki hajó nem hagyja el a kikötőt az ERS-rendszer műszaki meghibásodását követően, kivéve, ha:

a)

az ERS-rendszer teljes mértékben működőképes, amiről a Seychelle-szigetek és az Unió is meggyőződik, vagy

b)

a Seychelle-szigeteki hajónak nem áll szándékában újra halászati tevékenységet folytatni az uniós vizeken, és a Seychelle-szigeteki illetékes hatóság engedélyezi számára a kikötő elhagyását,

Ebben az utóbbi esetben a Seychelle-szigetek tájékoztatja az Unió-t határozatáról, mielőtt a Seychelle-szigeteki hajó számára engedélyezné a kikötő elhagyását.

5.

Bármely Seychelle-szigeteki hajó, amely az uniós halászterületen hibás ERS-rendszerrel üzemel, naponta és legkésőbb 23:59-ig (UTC) bármely más rendelkezésre álló elektronikus kommunikációs eszközzel megküldi az összes ERS-adatot a Seychelle-szigetek halászati felügyelő központjának, valamint az Unió számára, mindaddig, amíg a 3. pontban említett határidőn belül az ERS-rendszert ki nem javítják.

6.

Azokat az ERS-adatokat, amelyeket az ERS-rendszernek az 1. pontban említett meghibásodása miatt nem lehetett az uniós hatóságok rendelkezésére bocsátani, a Seychelle-szigetek halászati felügyelő központja egy másik, közös megegyezés szerinti elektronikus formátumban küldi meg az Unió halászati felügyelő központjának. Ezt az alternatív adatküldési módszert prioritásként kell kezelni; a rendszerint alkalmazandó adatküldési határidőket vélhetően nem lehet majd betartani.

7.

Ha az Unió halászati felügyelő központja valamely Seychelle-szigeteki hajó ERS-adatait három egymást követő napon át nem kapja meg, az Unió arra utasíthatja a Seychelle-szigeteki hajót, hogy vizsgálat céljából haladéktalanul térjen vissza egy, az Unió által kijelölt kikötőbe.

4. SZAKASZ

A halászati felügyelő központ működésének hibája – az ERS-adatok be nem érkezése az Unió halászati felügyelő központjához

1.

Ha valamelyik fél halászati felügyelő központja nem kap ERS-adatot, haladéktalanul tájékoztatja a másik fél halászati felügyelő központját, és szükség esetén közreműködik a probléma megoldásában.

2.

A Seychelle-szigetek halászati felügyelő központja és az Unió halászati felügyelő központja kölcsönösen megállapodnak azokról az alternatív elektronikus kommunikációs eszközökről, amelyek a halászati felügyelő központok üzemhibája esetén felhasználhatók az ERS-adatok továbbítására, és haladéktalanul tájékoztatják egymást minden változásról.

3.

Amennyiben az Unió halászati felügyelő központja jelzi, hogy nem érkeztek hozzá ERS-adatok, és a Seychelle-szigetek halászati felügyelő központja kideríti a probléma okait, a Seychelle-szigetek meghozza a megfelelő intézkedéseket a probléma megoldása érdekében. A Seychelle-szigetek halászati felügyelő központja a hiba felderítését követő 24 órán belül tájékoztatja az Unió halászati felügyelő központját a problémáról és annak kimeneteléről, valamint a meghozott intézkedésekről.

4.

Amennyiben a probléma megoldásához 24 óránál hosszabb időre van szükség, a Seychelle-szigetek halászati felügyelő központja haladéktalanul megküldi az Unió halászati felügyelő központja számára a hiányzó ERS-adatokat a 3. szakasz 6. pontjában említett valamelyik alternatív elektronikus eszköz segítségével.

5.

Az Unió tájékoztatja illetékes ellenőrzési szolgálatait (MCS) a meghibásodásról, hogy a Seychelle-szigeteki hajókat ne gyanúsítsák jogsértés elkövetésével, amiért a Seychelle-szigetek halászati felügyelő központja a másik központ üzemhibája miatt nem továbbította az ERS-adatokat.

5. SZAKASZ

A halászati felügyelő központok karbantartása

1.

A halászati felügyelő központok valamelyikének tervezett karbantartási munkálatairól (karbantartási program), amelyek vélhetően érintik az ERS-adatok küldését, a munkálatok megkezdése előtt legalább 72 órával tájékoztatni kell a másik halászati felügyelő központot, lehetőség szerint megadva a karbantartás időpontját és időtartamát. Az előre nem látható üzemzavart, műszaki hibát vagy karbantartást a lehető legkorábban jelezni kell a másik halászati felügyelő központ felé.

2.

A karbantartás során az ERS-adatok szolgáltatása felfüggeszthető addig, amíg a rendszer újra működőképes nem lesz. Az üzemzavart követően az érintett ERS-adatokat haladéktalanul rendelkezésre kell bocsátani.

3.

Ha a karbantartási munkálatok 24 óránál hosszabb időt vesznek igénybe, az ERS-adatokat a 3. szakasz 6. pontjában említett alternatív elektronikus eszközök valamelyikével kell megküldeni a másik halászati felügyelő központnak.

4.

A Seychelle-szigetek és az Unió tájékoztatja illetékes ellenőrzési szolgálatait (MCS) a karbantartásról, hogy a Seychelle-szigeteki hajókat ne gyanúsítsák jogsértés elkövetésével, amiért a halászati felügyelő központ karbantartása miatt nem továbbították az ERS-adatokat.

4. függelék

A JELENTÉSEK KÖZLÉSÉNEK FORMÁTUMA

Belépési jelentés (COE) (1)

Tartalom

Adatok továbbítása

Rendeltetési hely

FRA

Tevékenység kódja

COE

A hajó neve

 

IRCS

 

A belépés helyének földrajzi koordinátái

LT, LG

Dátum és idő (UTC) a belépéskor

ÉÉÉÉ/HH/NN – ÓÓ:PP

A hajón lévő halak mennyisége fajonként (t):

 

Sárgaúszójú tonhal (YFT)

(tonna)

Nagyszemű tonhal (BET)

(tonna)

Csíkoshasú tonhal (SKJ)

(tonna)

Egyéb (kérjük megadni)

(tonna)

Kilépési jelentés (COX) (2)

Tartalom

Adatok továbbítása

Rendeltetési hely

FRA

Tevékenység kódja

COX

A hajó neve

 

IRCS

 

A belépés helyének földrajzi koordinátái

LT, LG

Dátum és idő (UTC) a kilépéskor

ÉÉÉÉ/HH/NN – ÓÓ:PP

A hajón lévő halak mennyisége fajonként (t):

 

Sárgaúszójú tonhal (YFT)

(tonna)

Nagyszemű tonhal (BET)

(tonna)

Csíkoshasú tonhal (SKJ)

(tonna)

Egyéb (kérjük megadni)

(tonna)

A fogási jelentés (CAT) formátuma, amint a hajó belép az uniós halászterületre (3).

Tartalom

Adatok továbbítása

Rendeltetési hely

FRA

Tevékenység kódja

CAT

A hajó neve

 

IRCS

 

A jelentés dátuma és időpontja (UTC)

ÉÉÉÉ/HH/NN – ÓÓ:PP

A hajón lévő halak mennyisége fajonként (t):

 

Sárgaúszójú tonhal (YFT)

(tonna)

Nagyszemű tonhal (BET)

(tonna)

Tartalom

(tonna)

Egyéb (kérjük megadni)

(tonna)

Az utolsó jelentés óta végzett hálókivetések száma

 

Valamennyi jelentést el kell küldeni az illetékes hatóság részére a következő elérhetőségekre:

E-mail: cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr

Fax (+ 33) 2 97 55 23 75

Postacím: Avenue Louis Bougo, F-56410 Etel, FRANCIAORSZÁG


(1)  Hat (6) órával az uniós halászterületre való belépés előtt elküldve.

(2)  Hat (6) órával az uniós halászterület elhagyása előtt elküldve.

(3)  Háromnaponta (3) az uniós halászterületre való belépés után.

5. függelék

A VMS-ÜZENETEK KÖZLÉSE

Helyzetmeghatározási jelentés

Adatelem

Kód

Kötelező (K)/Nem kötelező (N)

Megjegyzések

Az adatrögzítés kezdete

SR

K

A rendszerre vonatkozó adatok – a felvétel kezdetét jelzi

Címzett

AD

K

Az üzenetre vonatkozó adat – címzett. Az ország ISO alpha 3 kódja

Feladó

FS

K

Az üzenetre vonatkozó adat – feladó. Az ország ISO alpha 3 kódja

Üzenet típusa

TM

K

Az üzenetre vonatkozó adat – „POS” üzenettípus

Rádióhívójel

CR

K

A hajóra vonatkozó adat – a hajó nemzetközi rádióhívójele

Szerződő fél belső referenciaszáma

IR

N

A hajóra vonatkozó adat – a szerződő fél egyedi száma (a lobogó szerinti állam ISO-3 kódja, amelyet egy szám követ)

Külső lajstromszám

XR

N

A hajóra vonatkozó adat – a hajó oldalán lévő szám

Lobogó szerinti állam

FS

N

A lobogó szerinti államra vonatkozó adat

Földrajzi szélesség

The

K

A hajó helyzetére vonatkozó adat – helyzet fokban és percben É/D FFPP (WGS-84)

Földrajzi hosszúság

Lo

K

A hajó helyzetére vonatkozó adat – helyzet fokban és percben K/NY FFPP (WGS-84)

Dátum

DA

K

A hajó helyzetére vonatkozó adat – a helyzet rögzítésének UTC-dátuma (ÉÉÉÉHHNN)

Óra

TI

K

A hajó helyzetére vonatkozó adat – a helyzet rögzítésének UTC-időpontja (ÓÓPP)

Adatközlés vége

ER

K

A rendszerre vonatkozó adat – a jelentés végét jelzi

Karakterkészlet: ISO 8859.1

Mindegyik adattovábbítás a következőképpen épül fel:

kettős perjel (//) és az „SR” kódjel jelzik az üzenet kezdetét.

kettős perjel (//) és a mezőkód jelzik az adatelem kezdetét.

egyes perjel (/) választja el a mezőkódot és az adatot.

az adatpárokat szóköz választja el.

az „ER” betűk és a végén kettős perjel (//) jelzi a jelentés végét.

a nem kötelező adatokat a jelentés eleje és vége közé kell illeszteni.

6. függelék

MŰHOLDAS HAJÓMEGFIGYELÉSI RENDSZER (VSM)

Általános elvek

1.

E megállapodás melléklete IV. fejezetének 4. szakaszában említett műholdas hajómegfigyelési rendszer (VMS) tekintetében minden olyan Seychelle-szigeteki hajónak, amely a melléklet I. fejezete 2. pontjának a) alpontjában meghatározott uniós halászterületen (a továbbiakban: halászterület) halászatot folytat vagy halászatot folytatni szándékozik, meg kell felelnie az összes alábbi rendelkezésnek.

2.

A VMS hajóhelyzet-meghatározási készülékkel (VLD) fel nem szerelt Seychelle-szigeteki hajók, vagy azok a Seychelle-szigeteki hajók, amelyek fedélzeti VLD-je nem működik, halászati tevékenység végzése céljából nem léphetnek be az uniós halászterületre.

3.

A Seychelle-szigeteki hajók helyzetét és mozgását az alábbi rendelkezésekkel összhangban – hátrányos megkülönböztetés nélkül – többek között VMS segítségével is nyomon kell követni.

4.

Az uniós hatóságok a VMS céljából közlik az uniós halászati felügyelő központokkal az uniós halászterület földrajzi koordinátáit (földrajzi szélesség és hosszúság).

5.

Az uniós hatóságok ezeket az adatokat elektronikus formátumban, a WGS-84 datum rendszerben tizedfokokban kifejezve továbbítják a Seychelle-szigeteki illetékes hatóságoknak.

6.

Az uniós hatóságok és a Seychelle-szigeteki halászati felügyelő központ HTTPS-formátumban – vagy adott esetben egyéb titkos kommunikációs protokoll segítségével – információt cserélnek kapcsolattartási adataikról, vagyis elektronikus címükről, a saját halászati felügyelő központjukban alkalmazandó előírásokról, valamint a meghibásodás esetén alkalmazandó alternatív kommunikációs eszközökről.

7.

A halászati engedéllyel rendelkező Seychelle-szigeteki hajóknak teljes mértékben működőképes hajóhelyzet-meghatározási berendezéssel (VLD) kell rendelkezniük, amely a hajók földrajzi koordinátáit automatikusan és folyamatosan közli a Seychelle-szigetek halászati felügyelő központjával.

8.

Az adattovábbítást óránként kell végezni.

9.

A Felek megállapodnak abban, hogy bármely fél kérésére átadják egymásnak a VMS-berendezésre vonatkozó információkat annak igazolása érdekében, hogy e rendelkezések alkalmazásában minden berendezés teljesen megfelel a másik fél követelményeinek.

10.

A Felek megállapodnak abban, hogy e rendelkezéseket szükség esetén felülvizsgálják, ideértve az egyes Seychelle-szigeteki hajóknál felmerült meghibásodások vagy rendellenességek vonatkozó elemzését is. Az uniós hatóságok minden ilyen esetben a vegyes bizottság által végzett felülvizsgálat előtt legalább 15 nappal értesítik a Seychelle-szigeteki illetékes hatóságokat és az Európai Bizottságot.

11.

Az e rendelkezések értelmezésére vagy alkalmazására vonatkozó bármely vita esetén a Felek a megállapodás 8. cikkében előírt vegyes bizottság keretében konzultálnak egymással.

A VMS integritása

12.

A Seychelle-szigeteki hajó parancsnoka, illetve az általa felhatalmazott személyek nem kapcsolhatják ki vagy akadályozhatják a VLD működését, valamint semmilyen módon nem zavarhatják az adatoknak a Seychelle-szigeteki halászati felügyelő központnak való továbbítását, amikor uniós halászterületen végeznek tevékenységet.

13.

A hajóparancsnok felel a rögzített és elküldött VMS-adatok helytállóságáért.

14.

A parancsnok különösen arról gondoskodik, hogy:

a)

az adatokat ne változtassák meg;

b)

a műholdas nyomkövető berendezések antennáját vagy antennáit semmi se zavarja;

c)

a műholdas nyomkövető berendezések áramellátását semmi se szakítsa meg;

d)

a Seychelle-szigeteki hajót nyomon követő berendezést ne távolítsák el a hajóról vagy onnan, ahová azt először felszerelték;

e)

a Seychelle-szigeteki hajót nyomon követő berendezés cseréjéről haladéktalanul értesítsék az illetékes uniós hatóságot;

A fenti kötelezettségek bármilyen megsértése esetén a parancsnokkal szemben az uniós jogszabályok szerinti szankciók szabhatók ki.

15.

A VMS-t alkotó hardver- és szoftverösszetevőknek lehetőség szerint hamisítás elleni védelemmel kell rendelkezniük, azaz nem tehetik lehetővé hamis földrajzi helyzet bevitelét vagy küldését, valamint nem lehetnek manuálisan felülírhatók.

16.

A rendszernek a környezeti viszonyoktól függetlenül mindig teljesen automatikusnak és működőképesnek kell lennie. Tilos a műholdas nyomkövető rendszer megsemmisítése, megrongálása, üzemképtelenné tétele vagy működésének bármilyen egyéb módon történő befolyásolása.

17.

A hajók földrajzi helyzetét 100 méternél kisebb hibahatárral és 99 %-os konfidencia-intervallummal kell meghatározni.

VMS-adatok átvitele

18.

Ha e megállapodás keretében halászatot folytató Seychelle-szigeteki hajó belép az uniós halászatterületre, a Seychelle-szigetek halászati felügyelő központja a későbbi helyzetmeghatározási jelentéseket valós időben, legalább a 8. pontban meghatározott gyakorisággal közli az Unió halászati felügyelő központjával.

19.

Az elküldött VMS-üzeneteket az alábbi, három betűből álló kódokkal kell azonosítani:

a)

„ENT”, minden hajó által az uniós halászati területre való belépéskor teljesített első VMS-adatközlés;

b)

„POS”, minden hajó által az uniós halászati területen való tartózkodás során teljesített VMS-adatközlés;

c)

„EXI”, minden hajó által az uniós halászati terület elhagyásakor teljesített első VMS-adatközlés.

20.

A közlések gyakoriságát legfeljebb 30 perces gyakoriságra lehet megváltoztatni, amennyiben határozottan bizonyítható, hogy a Seychelle-szigeteki hajó jogsértést követ el.

a)

Az ilyen bizonyítékot az Unió halászati felügyelő központja a gyakoriság megváltoztatására irányuló kérelemmel együtt benyújtja a Seychelle-szigetek halászati felügyelő központja és az Európai Bizottság részére. A Seychelle-szigetek halászati felügyelő központja a kérelem kézhezvétele után valós időben, haladéktalanul elküldi az adatokat az Unió halászati felügyelő központjának.

b)

Az Unió halászati felügyelő központja a nyomonkövetési eljárás végén haladéktalanul értesíti a Seychelle-szigetek halászati felügyelő központját és az Európai Bizottságot.

c)

A Seychelle-szigetek halászati felügyelő központját és az Európai Bizottságot tájékoztatni kell az e pont szerinti különleges kérelem alapján elvégzett minden vizsgálati eljárást követő intézkedésekről.

21.

A 19. pontban említett üzeneteket elektronikusan HTTPS-formátumban, vagy az érintett halászati felügyelő központok korábbi megállapodásának megfelelő, egyéb titkos kommunikációs protokoll segítségével kell elküldeni.

A Seychelle-szigeteki hajó fedélzetén lévő VMS-berendezés meghibásodása

22.

A Seychelle-szigeteki hajó fedélzetére telepített VLD műszaki problémája vagy meghibásodása esetén az adott hajó parancsnoka a 19. pontban meghatározott információkat a 6. pontban elfogadott kommunikációs módszerek egyikével közli a Seychelle-szigetek halászati felügyelő központjával, attól az időponttól, amikor az illetékes uniós hatóság jelezte az üzemzavart vagy meghibásodást.

23.

A Seychelle-szigeteki hajó uniós halászterületen való tartózkodása alatt négyóránként legalább egy globális helymeghatározási jelentést kell küldeni. Ez a globális helymeghatározási jelentésben meg kell adni a hajónak az adott négyórás időszakban a parancsnok által és az 5. függelék szerint óránként rögzített földrajzi helyzetét.

24.

A Seychelle-szigetek halászati felügyelő központja haladéktalanul továbbítja ezeket az üzeneteket az Unió halászati felügyelő központjának. Szükség vagy kétely esetén az illetékes uniós hatóság kérheti a Seychelle-szigeteki hajótól a helyzetmeghatározási jelentés óránként történő küldését.

25.

A meghibásodott berendezést meg kell javítani vagy ki kell cserélni, amint a Seychelle-szigeteki hajó befejezi a halászati útját. A hajó nem indulhat újabb halászati útra, amíg a berendezés javítása vagy cseréje meg nem történt és a Seychelle-szigetek illetékes hatósága nem ad rá engedélyt, amely hatóság döntéséről értesíti az uniós hatóságokat.

A halászati felügyelő központ működésének hibája – a VMS-adatok be nem érkezése az Unió halászati felügyelő központjához

26.

Amennyiben az egyik halászati felügyelő központ nem kapja meg a VMS-adatokat, e halászati felügyelő központ haladéktalanul tájékoztatja a másik halászati felügyelő központot, és szükség esetén együttműködik vele a probléma megoldásában.

27.

A Seychelle-szigetek halászati felügyelő központja és az Unió halászati felügyelő központja e megállapodás ideiglenes alkalmazása előtt kölcsönösen megállapodnak azokról az alternatív elektronikus kommunikációs eszközökről, amelyek a halászati felügyelő központok működésének hibája esetén felhasználhatók a VMS-adatok küldésére, és haladéktalanul tájékoztatják egymást ezen eszközök minden változásáról.

28.

Amennyiben az Unió halászati felügyelő központja jelzi, hogy nem érkeztek hozzá VMS-adatok, a Seychelle-szigetek halászati felügyelő központja kideríti a probléma okait, és megteszi a megfelelő intézkedéseket a probléma megoldása érdekében. A Seychelle-szigetek halászati felügyelő központja az üzemhiba észlelésétől számított 24 órán belül tájékoztatja az Unió halászati felügyelő központját az eredményekről és a meghozott intézkedésekről.

29.

Ha a probléma megoldása 24 óránál hosszabb időt vesz igénybe, a Seychelle-szigetek halászati felügyelő központja a 27. pontban említett alternatív kommunikációs eszközök valamelyikével megküldi a hiányzó VMS-adatokat az Unió halászati felügyelő központjának.

30.

Az Unió tájékoztatja illetékes nyomonkövetési, ellenőrzési és felügyeleti (MCS) szolgálatait azért, hogy a VMS-adatok uniós halászati felügyelő központhoz történő beérkezésének a halászati felügyelő központ rendszereinek meghibásodása miatti elmaradása következtében ne indítsanak jogsértési eljárást a Seychelle-szigeteki hajók ellen.

A halászati felügyelő központok karbantartása

31.

Az egyik halászati felügyelő központ tervezett karbantartási munkálatairól (karbantartási program), amelyek vélhetően érintik a VMS-adatok cseréjét, a munkálatok megkezdése előtt legalább 72 órával tájékoztatni kell a másik halászati felügyelő központot, lehetőség szerint megadva a karbantartás időpontját és időtartamát. A nem tervezett karbantartási munkálatokról a lehető legkorábban tájékoztatni kell a másik halászati felügyelő központot.

32.

A karbantartási munkálatok során a VMS-adatok szolgáltatása felfüggeszthető addig, amíg a rendszer újra működőképes nem lesz. Az érintett VMS-adatokat a karbantartás befejezése után azonnal rendelkezésre kell bocsátani.

33.

Ha a karbantartási munkálatok 24 óránál hosszabb időt vesznek igénybe, a VMS-adatokat a 27. pontban említett alternatív elektronikus eszközök valamelyikével kell megküldeni a másik halászati felügyelő központnak.

34.

Az uniós hatóságok tájékoztatják illetékes nyomonkövetési, ellenőrzési és felügyeleti (MCS) szolgálataikat, hogy a VMS-adatok küldésének a halászati felügyelő központ karbantartási munkálatai miatti elmaradása következtében ne indítsanak jogsértési eljárást a Seychelle-szigeteki hajók ellen.


RENDELETEK

6.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 167/30


A BIZOTTSÁG 604/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2014. március 4.)

a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szakmai tevékenységükkel valamely intézmény kockázati profiljára jelentős hatást gyakorló munkavállalók kategorizálásának minőségi és megfelelő mennyiségi kritériumaira irányuló szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 26-i 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 94. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2013/36/EU irányelv és különösen annak 74. cikke előírja, hogy az intézményeknek megbízható vállalatirányítási rendszerrel, valamint a fennálló vagy esetlegesen felmerülő kockázatok azonosítására, kezelésére, felügyeletére és jelentésére szolgáló hatékony eljárásokkal kell rendelkezniük. E rendszereknek és eljárásoknak átfogónak és az üzleti modellben rejlő kockázatoknak, valamint az intézmény tevékenységeinek a jellegével, nagyságrendjével és összetettségével arányosnak kell lenniük. Figyelembe kell venniük többek között az irányelv 79–87. cikkében meghatározott egyedi kockázatokat. A rendszereket és eljárásokat az illetékes hatóságok az említett irányelv 97. cikke szerinti felügyeleti felülvizsgálat és értékelés keretében értékelik. Az intézmények az azonosított kockázatokat figyelembe veszik az irányelv 73. cikke szerinti, a tőkemegfelelésre vonatkozó belső értékelési eljárásban.

(2)

A 2013/36/EU irányelvben meghatározott prudenciális felügyeleti keretrendszer minden intézmény számára előírja valamennyi olyan munkavállaló azonosítását, akinek a szakmai tevékenysége jelentős hatást gyakorol az intézmény kockázati profiljára. Azoknak a kritériumoknak, amelyek alapján értékelik, hogy a munkavállalók szakmai tevékenysége milyen jelentős hatást gyakorol a kockázati profilra, a munkavállalóknak az intézmény kockázati profiljára gyakorolt potenciális hatását a munkavállalók hatásköre és felelősségi köre, valamint az intézmény kockázati és teljesítménymutatói alapján kell figyelembe venniük. Az értékelés során figyelembe kell venni az intézmény belső szervezetét, valamint tevékenysége jellegét, nagyságrendjét és összetettségét. A kritériumoknak teljes körűen ki kell terjedniük valamennyi olyan kockázatra, amely az intézményt, illetve a csoportot érinti vagy érintheti. Mindennek lehetővé kell tennie az intézmények számára azt, hogy a javadalmazási politika keretében megfelelő ösztönzők kialakításával biztosítsák a munkavállalók prudenciális magatartását, továbbá biztosítania kell azt, hogy azon munkavállalókat, akiknek a szakmai tevékenysége jelentős hatást gyakorol az intézmény kockázati profiljára, a különböző tevékenységek intézményen belüli kockázati szintjének megfelelően azonosítsák.

(3)

Az Európai Bankhatóság (EBH) 2012-ben közzétette az Európai Bankfelügyeleti Bizottság által a nemzeti szintű végrehajtással, valamint a javadalmazási politikára és gyakorlatra vonatkozóan kiadott, az intézmény kockázati profiljára gyakorolt munkavállalói hatás lényegességének értékelését szolgáló általános kritériumokat tartalmazó iránymutatás (a továbbiakban: a CEBS iránymutatása) alkalmazásával kapcsolatban végzett felmérés eredményeit. A felmérés szerint a 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) javadalmazásra vonatkozó rendelkezéseinek az intézmények és az illetékes hatóságok általi végrehajtása nem eredményezett megfelelő mértékű harmonizációt. A javadalmazási gyakorlatok köre továbbra is indokolatlanul széles és különösen a munkavállalók azonosítására alkalmazott kritériumok nem minden esetben veszik kellő mértékben figyelembe a munkavállalók szakmai tevékenységének az intézmény kockázati profiljára gyakorolt hatását. Az ilyen munkavállalók azonosítását az egyes intézmények és tagállamok továbbra is igen eltérően közelítik meg. A szabályozási technikai standardoknak ezért fel kell használniuk a 2006/48/EK irányelv és a CEBS iránymutatásának alkalmazása során szerzett tapasztalatokat, és fokozottabb harmonizációra kell törekedniük. Az EBH új, a 2013/36/EU irányelv 75. cikkének (2) bekezdése alapján az irányelvben meghatározott elveknek megfelelő iránymutatást ad ki a helytálló javadalmazási politikáról.

(4)

Egyértelmű, az Unió egészében egységes megközelítést biztosító és a leglényegesebb kockázatok közös csoportjára kiterjedő minőségi és megfelelő mennyiségi kritériumokat kell rögzíteni az olyan alapvető munkavállalói kategóriák azonosításához, amelyek szakmai tevékenysége jelentős hatást gyakorol valamely intézmény kockázati profiljára. A 2013/36/EU irányelv 94. cikkének (2) bekezdésével összhangban az e kritériumok alapján azonosított valamennyi munkavállalói kategóriába olyan munkavállalóknak kell tartozniuk, akiknek a szakmai tevékenysége jelentős hatást gyakorol az adott intézmény kockázati profiljára. Az intézményeknek figyelembe kell venniük továbbá saját belső eljárásaik keretében végzett kockázatértékelésük eredményeit is. Az illetékes hatóságoknak gondoskodniuk kell az olyan munkavállalók teljes körű azonosításáról, akiknek a szakmai tevékenysége jelentős hatást gyakorol valamely intézmény kockázati profiljára.

(5)

A vezetőtestület tagjai végső felelősséggel tartoznak az intézményért, valamint annak stratégiájáért és tevékenységeiért, ennélfogva mindenkor képesek jelentős hatást gyakorolni az intézmény kockázati profiljára. Ez egyaránt vonatkozik az irányítási funkciót ellátó vezetőtestület döntéshozó tagjaira, valamint a felügyeleti funkciót betöltő tagokra, akik felügyelik a döntéshozatali eljárást, és kifogást emelnek a meghozott döntések ellen.

(6)

A felső vezetés, valamint a jelentős üzleti egységekért, az egyes kockázati kategóriák – likviditási, működési és kamatkockázat – kezeléséért, továbbá az intézményen belüli ellenőrzési funkciókért felelős vezető beosztású munkavállalók felelősek a vállalkozás napi szintű irányításáért, annak kockázataiért, valamint ellenőrzési funkcióiért. Ezen belül felelősek a stratégiai és a vállalkozás tevékenységét, illetve az alkalmazott ellenőrzési kereteket érintő egyéb alapvető döntések meghozataláért is. A vállalkozás által vállalt kockázatok, valamint azok kezelési módja az intézmény kockázati profilja szempontjából a legfontosabb tényezők.

(7)

Az üzleti tevékenység bővítéséért felelős funkciókon kívül az intézményt jelentős működési és egyéb kockázatoknak teszik ki azok a funkciók is, amelyek a vállalkozás működéséhez elengedhetetlen belső támogatást nyújtanak, és az említett területeken döntési hatáskörrel rendelkeznek. Ezért az ilyen funkciót ellátó munkavállalók szakmai tevékenysége szintén jelentős hatást gyakorol az intézmény kockázati profiljára.

(8)

Egy intézmény jellemzően a forgalma bővítése érdekében vállal hitelkockázatot és piaci kockázatot, így az e kockázatokat előidéző tevékenységeknek a kockázati profilra gyakorolt hatása a hatáskörök korlátain alapuló kritériumok alapján értékelhető, amelyek kiszámítása legalább éves gyakorisággal, a tőkeadatok és a szabályozási célra előírt módszerek segítségével történik, míg a kisebb intézményeknél a hitelkockázat esetében de minimis küszöb biztosítja a kritériumok arányos alkalmazását.

(9)

Az olyan munkavállalók azonosítását szolgáló kritériumoknak, akiknek a szakmai tevékenysége jelentős hatást gyakorol az intézmény kockázati profiljára, figyelembe kell venniük azt, hogy a kereskedési könyvre vonatkozó követelményektől egyes intézmények esetében az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) alapján el lehet tekinteni, továbbá azt, hogy a tőkekövetelményeket eltérő megközelítéssel számító intézmények a határértékeket eltérő módon állapítják meg.

(10)

Tekintettel arra, hogy a döntések kimenetelét gyakran befolyásolják a döntést kezdeményező munkavállalók, míg a formális döntéshozatali hatáskörrel a vezető beosztású munkavállalók vagy bizottságok rendelkeznek, a kritériumoknak figyelembe kell venniük az ilyen döntéshozatali eljárások lényeges elemeit is.

(11)

A vezető beosztású munkavállalók felelősek az irányításuk alá tartozó terület üzleti tevékenységéért. Ezért megfelelő kritériumoknak kell biztosítaniuk azt, hogy a munkavállalókat az intézmény kockázati profiljára jelentős hatást gyakorló munkavállalóként lehessen azonosítani akkor, ha olyan munkavállalók csoportjáért felelősek, akiknek a tevékenysége jelentős hatást gyakorolhat az intézmény kockázati profiljára. Ez magában foglalja az olyan helyzeteket is, ahol a vezető irányítása alá tartozó egyes munkavállalók önállóan nem gyakorolnak jelentős hatást az intézmény kockázati profiljára, együttes tevékenységük nagyságrendje azonban ilyen hatással járhat.

(12)

A minőségi kritériumok mellett megfelelő mennyiségi kritériumokat kell rögzíteni az olyan munkavállalói kategóriák azonosításához, amelyek szakmai tevékenysége jelentős hatást gyakorol valamely intézmény kockázati profiljára. A megállapított teljes javadalmazás elsősorban attól függ, hogy a munkavállalók milyen mértékben járulnak hozzá az intézmény üzleti célkitűzéseinek sikeres megvalósításához, ennélfogva pedig függ a munkavállalók felelősségi körétől, feladataitól, képességeitől és készségeitől, valamint a munkavállalók és az intézmény teljesítményétől. Ha egy munkavállaló részére megállapított teljes javadalmazás túllépi az indokolt küszöböt, akkor feltételezhető, hogy ez kapcsolódik az adott munkavállalónak az intézmény üzleti célkitűzéseihez való hozzájárulásához, valamint a munkavállaló szakmai tevékenysége által az intézmény kockázati profiljára gyakorolt hatáshoz. Ennek megfelelően indokolt az említett mennyiségi kritériumokat a munkavállaló abszolút értelemben vett, valamint az intézményen belüli egyéb munkavállalókhoz viszonyított teljes javadalmazására alapozni. Az említett mennyiségi kritériumok alkalmazása során adott esetben figyelembe kell venni azt, hogy a fizetések szintje országonként eltérő. Egyértelmű és megfelelő küszöbértékeket kell meghatározni az olyan munkavállalók azonosításához, akiknek a szakmai tevékenysége jelentős hatást gyakorol az intézmény kockázati profiljára, figyelembe véve az EBH és az illetékes hatóságok által gyűjtött adatokat. E mennyiségi kritériumok alapján megalapozott az a feltételezés, hogy a munkavállalók jelentős hatást gyakorolnak az intézmény kockázati profiljára. A mennyiségi kritériumokon alapuló feltételezések azonban nem alkalmazhatók olyan intézményeknél, amelyek egyéb objektív feltételek alapján, az intézményt ténylegesen vagy esetlegesen érintő valamennyi kockázat figyelembevételével megállapítják, hogy a munkavállalók valójában nem gyakorolnak jelentős hatást az intézmény kockázati profiljára. Az ezen kritériumok alapján azonosított legmagasabb javadalmazású munkavállalók kizárását az említett kritériumok eredményes és egységes alkalmazása érdekében az illetékes hatóságnak jóvá kell hagynia. A felső jövedelmi kategóriába tartozó munkavállalók esetében, akiknek a részére 1 000 000 EUR-t meghaladó javadalmazást állapítottak meg, az illetékes hatóságoknak a kizárás jóváhagyása előtt tájékoztatniuk kell az EBH-t annak érdekében, hogy a kritériumokat – különösen ilyen kivételes körülmények között – egységesen lehessen alkalmazni. Az azonosítási eljárásra vonatkozóan, beleértve a kizárások alkalmazását is, ettől függetlenül minden esetben el kell végezni a 2013/36/EU irányelv 92. cikkének (2) bekezdése szerinti felügyeleti felülvizsgálatot.

(13)

Az, hogy egy munkavállaló a felső vezetés tagjaival, vagy a kockázatvállaló munkavállalókkal azonos javadalmazási kategóriába tartozik, szintén utalhat arra, hogy az adott munkavállaló szakmai tevékenysége jelentős hatást gyakorol az intézmény kockázati profiljára. A kategória meghatározásakor nem vehető figyelembe az ellenőrzési és támogatási funkciót ellátó munkavállalók, valamint a vezetőtestület felügyeleti funkciót ellátó tagjai részére fizetett javadalmazás. E kritérium alkalmazása során figyelembe kell venni azt is, hogy a fizetések szintje országonként eltérő. Az intézmények számára lehetővé kell tenni továbbá annak bizonyítását, hogy az említett javadalmazási kategóriába tartozó, viszont a minőségi vagy egyéb mennyiségi kritériumokat nem teljesítő munkavállalók az intézményt ténylegesen vagy esetlegesen érintő valamennyi kockázat figyelembevételével valójában nem gyakorolnak jelentős hatást az intézmény kockázati profiljára. A kritérium egységes alkalmazása érdekében magas teljes javadalmazási kategóriába sorolt munkavállalók e kritérium alóli kizárását az időben elvégezhető felügyeleti felülvizsgálat céljából bejelentési eljáráshoz kell kötni.

(14)

Az illetékes hatóságoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az intézmények nyilvántartást vezessenek az elvégzett értékelésről, valamint a kockázati profiljukra szakmai tevékenységük révén jelentős hatást gyakorlóként azonosított munkavállalókról annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok és könyvvizsgálók felülvizsgálhassák az értékelést. A dokumentációnak ki kell terjednie a javadalmazásukon alapuló kritériumok szerint azonosított olyan munkavállalókra is, akik a szakmai tevékenységük értékelése alapján nem gyakorolnak jelentős hatást az intézmény kockázati profiljára.

(15)

Ez a rendelet az EBH által a Bizottsághoz benyújtott szabályozási technikai standardtervezeteken alapul.

(16)

Az EBH nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az esetlegesen kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 37. cikkével összhangban létrehozott banki érdekképviseleti csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

Ez a rendelet a 2013/36/EU irányelv 92. cikkének (2) bekezdésében említett, egy intézmény kockázati profiljára szakmai tevékenységük révén jelentős hatást gyakorló munkavállalói kategóriák megállapítását szolgáló, a vállalatcsoport, az anyavállalat, valamint a leányvállalat szintjén, ezen belül az offshore pénzügyi központokban létrehozott intézmények esetében is alkalmazandó minőségi és megfelelő mennyiségi kritériumokra irányuló szabályozástechnikai standardokat fogalmaz meg.

2. cikk

A kritériumok alkalmazása

Az illetékes hatóság azon kötelezettségének sérelme nélkül, hogy a 2013/36/EU irányelv 92., 93. és 94. cikkében foglalt elveket betartassa az intézményekkel mindazon munkavállalói kategóriák vonatkozásában, amelyek szakmai tevékenysége az irányelv 92. cikkének (2) bekezdése értelmében jelentős hatást gyakorol egy intézmény kockázati profiljára, az adott intézmény kockázati profiljára jelentős hatást gyakorlónak kell tekinteni azokat a munkavállalókat, akik teljesítik az e rendelet 3. cikkében rögzített minőségi, vagy az e rendelet 4. cikkében rögzített mennyiségi kritériumok bármelyikét.

3. cikk

Minőségi kritériumok

Az intézmény egy munkavállalót a kockázati profiljára jelentős hatást gyakorlónak tekint akkor, ha az alábbi minőségi kritériumok bármelyike teljesül:

1.

a munkavállaló az irányítási funkciót ellátó vezetőtestület tagja;

2.

a munkavállaló a felügyeleti funkciót ellátó vezetőtestület tagja;

3.

a munkavállaló a felső vezetés tagja;

4.

a munkavállaló az önálló kockázatkezelési funkció, megfelelőségi funkció vagy belső ellenőrzési funkció tevékenységéért felelős, és azzal kapcsolatban elszámoltatható a vezetőtestülettel szemben;

5.

a munkavállaló általános felelősséggel tartozik a kockázatkezelésért az 575/2013/EU rendelet 142. cikke (1) bekezdésének 3. pontjában meghatározott olyan üzleti egységen belül, amely a 2013/36/EU irányelv 73. cikkével összhangban az intézmény belső tőkéjének eloszlásában legalább 2 %-os arányt képvisel (a továbbiakban: jelentős üzleti egység);

6.

a munkavállaló jelentős üzleti egység vezetője;

7.

a munkavállaló vezetői felelősséggel rendelkezik a 4. pontban említett funkciók valamelyikében vagy egy jelentős üzleti egységben, és közvetlenül a 4. vagy 5. pontban meghatározott munkavállalónak számol be;

8.

a munkavállaló vezetői felelősséggel rendelkezik egy jelentős üzleti egységben, és közvetlenül az azt vezető munkavállalónak számol be;

9.

a munkavállaló jogi kérdésekért, pénzügyekért – ezen belül adózásért és költségvetésért –, emberi erőforrásokért, javadalmazási politikáért, informatikáért vagy gazdasági elemzésért felelős funkció vezetője;

10.

a munkavállaló a 2013/36/EU irányelv 79–87. cikkében meghatározott, a hitelkockázattól és piaci kockázattól eltérő kockázati kategória kezelésével foglalkozó bizottság tagja vagy azért felelős;

11.

az intézmény elsődleges alapvető tőkéje 0,5 %-ának megfelelő, legalább 5 millió EUR névleges összegű ügyletenkénti hitelkockázati kitettség tekintetében a munkavállaló:

a)

olyan hitel-előterjesztések kezdeményezéséért vagy hiteltermékek összeállításáért felelős, amelyek ilyen hitelkockázati kitettséget eredményezhetnek; vagy

b)

jogosult az ilyen hitelkockázati kitettségekkel kapcsolatos döntés meghozatalára, jóváhagyására vagy megvétózására; vagy

c)

olyan bizottság tagja, amely az a) vagy b) pontban említett döntések meghozatalára jogosult;

12.

egy olyan intézménnyel kapcsolatban, amelyre nem alkalmazható az 575/2013/EU rendelet 94. cikkében a kisméretű, kereskedési könyv szerinti tevékenységre vonatkozóan meghatározott kivétel, a munkavállaló:

a)

olyan kereskedési könyvi ügyletekkel kapcsolatos döntés meghozatalára, jóváhagyására vagy megvétózására jogosult, amelyek együttesen elérik az alábbi küszöbértékek valamelyikét:

i.

a sztenderd módszer alkalmazása esetén a piaci kockázatokra vonatkozó tőkekövetelmény, amely eléri vagy meghaladja az intézmény elsődleges alapvető tőkéjének 0,5 %-át; vagy

ii.

szabályozási célra elfogadott, belső modellen alapuló módszer esetén az intézmény 99 %-os egyoldali konfidencia intervallumú, kereskedési könyvi kitettségekre vonatkozó belső kockáztatott értékének legalább 5 %-a; vagy

b)

olyan bizottság tagja, amely az a) pontban említett döntések meghozatalára jogosult;

13.

a munkavállaló vezetői felelősséggel tartozik olyan munkavállalók csoportjáért, akik egyedi jogosultsággal rendelkeznek arra, hogy az intézmény nevében ügyleti kötelezettséget vállaljanak, és az alábbi feltételek egyike teljesül:

a)

a jogosultságok összege eléri vagy meghaladja a 11. a) vagy 11. b) pontban, vagy a 12. a) pont ii. alpontjában meghatározott küszöbértéket;

b)

szabályozási célra elfogadott, belső modellen alapuló módszer esetén a jogosultságok összege eléri vagy meghaladja az intézmény 99 %-os egyoldali konfidencia intervallumú, kereskedési könyvi kitettségekre vonatkozó belső kockáztatott értékének legalább 5 %-át. Ahol az intézmény az adott munkavállaló szintjén nem számít kockáztatott értéket, ott a kockáztatott értéknek az e munkavállaló irányítása alá tartozó munkavállalókra vonatkozó határértékeit össze kell adni;

14.

az új termékek bevezetésének jóváhagyására vagy megvétózására irányuló döntéseket illetően a munkavállaló:

a)

jogosult az ilyen döntések meghozatalára; vagy

b)

olyan bizottság tagja, amely az ilyen döntések meghozatalára jogosult;

15.

a munkavállaló vezetői felelősséggel tartozik egy olyan munkavállalóért, aki teljesíti az 1–14. pontokban meghatározott kritériumok valamelyikét.

4. cikk

Mennyiségi kritériumok

(1)   A (2)–(5) bekezdés figyelembevételével az intézmény egy munkavállalót a kockázati profiljára jelentős hatást gyakorlónak tekint akkor, ha az alábbi mennyiségi kritériumok bármelyike teljesül:

a)

a munkavállaló részére az előző pénzügyi évben 500 000 EUR vagy azt meghaladó teljes javadalmazást állapítottak meg;

b)

a munkavállaló abba a – legközelebbi egész számra felfelé kerekített – 0,3 %-os szegmensbe tartozik, amelynek tagjai részére az előző pénzügyi évben a legmagasabb összegű teljes javadalmazást állapították meg;

c)

a munkavállaló részére az előző pénzügyi évben megállapított javadalmazás eléri vagy meghaladja a felső vezetés tagjai részére az abban a pénzügyi évben megállapított teljes javadalmazási összegek közül a legalacsonyabbat, vagy a munkavállaló teljesíti a 3. cikk 1., 3., 5., 6., 8., 11., 12., 13. vagy 14. pontjában meghatározott feltételek bármelyikét.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott kritérium nem teljesül, ha az intézmény úgy ítéli meg, hogy az adott munkavállaló szakmai tevékenysége nem gyakorol jelentős hatást az intézmény kockázati profiljára, mert a munkavállaló, vagy a kategória, amelybe tartozik:

a)

csak olyan üzleti egységben végez szakmai tevékenységet és rendelkezik hatáskörrel, amely nem minősül jelentős üzleti egységnek; vagy

b)

a végzett szakmai tevékenység révén nem gyakorol jelentős hatást valamely jelentős üzleti egység kockázati profiljára.

(3)   A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételt olyan objektív kritériumok alapján kell értékelni, amelyek figyelembe vesznek valamennyi lényeges kockázati és teljesítménymutatót, amelyeket az intézmény a 2013/36/EU irányelv 74. cikkével összhangban a kockázatok azonosítására, kezelésére és felügyeletére alkalmaz, továbbá az adott munkavállaló vagy munkavállalói kategória feladat- és hatásköre, valamint az e rendelet 3. cikkében meghatározott kritériumok szerint azonosított munkavállalók által végzett szakmai tevékenység hatásához képest az intézmény kockázati profiljára gyakorolt hatása alapján.

(4)   Az intézmény köteles értesíteni a prudenciális felügyeletéért felelős illetékes hatóságot arról, ha az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kritériummal kapcsolatban a (2) bekezdést alkalmazza. Az értesítésben meg kell jelölnie, hogy mi alapján állapította meg azt, hogy az adott munkavállaló vagy annak kategóriája teljesíti a (2) bekezdésben meghatározott feltételek egyikét, és adott esetben ismertetnie kell az intézmény által a (3) bekezdés alapján elvégzett értékelést.

(5)   Egy intézmény a (2) bekezdést csak akkor alkalmazhatja olyan munkavállalóval kapcsolatban, akinek a részére az előző pénzügyi évben 750 000 EUR vagy azt meghaladó teljes javadalmazást állapítottak meg, vagy az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kritériummal kapcsolatban, ha azt az intézmény prudenciális felügyeletéért felelős illetékes hatóság előzetesen jóváhagyta.

Az illetékes hatóság előzetes jóváhagyásának feltétele, hogy az intézmény bizonyítani tudja a (2) bekezdésben meghatározott feltételek egyikének teljesülését, a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feltétel tekintetében figyelembe véve a (3) bekezdésben foglalt értékelési kritériumokat.

Ha a munkavállaló részére az előző pénzügyi évben 1 000 000 EUR vagy azt meghaladó teljes javadalmazást állapítottak meg, akkor az illetékes hatóság jóváhagyásának csak kivételes körülmények között van helye. E cikk egységes alkalmazása érdekében az illetékes hatóság az ilyen munkavállalóval kapcsolatos jóváhagyása előtt köteles tájékoztatni az Európai Bankhatóságot.

5. cikk

A megállapított javadalmazás kiszámítása

(1)   E rendelet alkalmazásában a megállapított, de ki nem fizetett javadalmazást a megállapítás napja szerinti értéken kell értékelni a 2013/36/EU irányelv 94. cikke (1) bekezdése g) pontjának iii. alpontjában említett diszkontráta, vagy a kifizetés malus-, visszakövetelési vagy egyéb szabályok szerinti csökkentésének figyelembevétele nélkül. Valamennyi összeget bruttó értéken, teljes munkaidős egyenértékben kell kiszámítani.

(2)   A 4. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontja alkalmazásában a megállapított javadalmazás külön vehető figyelembe minden olyan tagállam és harmadik ország vonatkozásában, ahol az intézmény telephellyel rendelkezik, a munkavállalókat pedig ahhoz az országhoz kell sorolni, ahol tevékenységüket többségében végzik.

6. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. március 4-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 176., 2013.6.27., 338. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2006. június 14-i 2006/48/EK irányelve a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról (HL L 177., 2006.6.30., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26-i 575/2013/EU rendelete a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1093/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).


6.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 167/36


A BIZOTTSÁG 605/2014/EU RENDELETE

(2014. június 5.)

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a horvát nyelvű figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatokkal való kiegészítése, valamint a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Horvát Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unióról szóló szerződés, az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés kiigazításáról szóló okmányra (1) és különösen annak 50. cikkére,

tekintettel az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 37. cikkének (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 487/2013/EU bizottsági rendelet (3) módosítja az 1272/2008/EK rendelet III. mellékletében szereplő, a figyelmeztető mondatokat tartalmazó egyes többnyelvű táblázatokat és az említett rendelet IV. mellékletében szereplő, az óvintézkedésre vonatkozó mondatokat tartalmazó egyes többnyelvű táblázatokat. Horvátország Európai Unióhoz történő, 2013. július 1-i csatlakozására való tekintettel, a 487/2013/EU bizottsági rendelettel módosított 1272/2008/EK rendeletben előírt összes figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatnak horvát nyelven is rendelkezésre kell állnia. Ez a rendelet bevezeti a szükséges módosításokat a többnyelvű táblázatokba.

(2)

Az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. része a veszélyes anyagok harmonizált osztályozásának és címkézésének két jegyzékét tartalmazza. A 3.1. táblázat a veszélyes anyagok harmonizált osztályozását és címkézését az 1272/2008/EK rendelet I. mellékletének 2–5. részében meghatározott kritériumok alapján sorolja fel. A 3.2. táblázat a veszélyes anyagok harmonizált osztályozását és címkézését a 67/548/EGK tanácsi irányelv (4) VI. mellékletében meghatározott kritériumok alapján sorolja fel.

(3)

Az egyes anyagok új, illetve aktualizált harmonizált osztályozására és címkézésére vonatkozó javaslatoknak az Európai Vegyianyag-ügynökséghez (ECHA) való benyújtására az 1272/2008/EK rendelet 37. cikke szerint került sor. Az ECHA kockázatértékelési bizottsága által az említett javaslatokhoz fűzött véleményei, valamint az érintett felektől kapott észrevételek alapján helyénvaló a szóban forgó rendelet VI. mellékletét módosítva beilleszteni, törölni vagy aktualizálni egyes anyagok harmonizált osztályozását és címkézését.

(4)

Az új harmonizált osztályozások nem alkalmazandók azonnal, mivel bizonyos időre van szükség ahhoz, hogy a szállítók hozzáigazíthassák az anyagok és keverékek címkézését és csomagolását az új osztályozásokhoz, és értékesítsék meglévő készleteiket. Ezenkívül szükség lesz bizonyos időre ahhoz, hogy a szállítók megfeleljenek a rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító, 1A. és 1B. kategóriájú (3.1. táblázat) és 1. és 2. kategóriájú (3.2. táblázat) anyagként, vagy a vízi szervezetekre rendkívül mérgező, a vízi környezetben hosszú távú hatást kifejtő anyagként besorolt anyagokra vonatkozó új harmonizált osztályozásból eredő regisztrációs kötelezettségeknek, különösen az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 23. cikkében meghatározott kötelezettségeknek.

(5)

Az 1272/2008/EK rendelet átmeneti rendelkezéseivel összhangban, amelyek lehetővé teszik az új rendelkezések korábban, önkéntes alapon történő alkalmazását, a szállítóknak lehetőséget kell adni arra, hogy önkéntes alapon a megfelelés határideje előtt alkalmazzák az új harmonizált osztályozásokat és kiigazítsák a címkézést és a csomagolást.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1907/2006/EK rendelet 133. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1272/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

a III. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul;

2.

a IV. melléklet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul;

3.

a VI. melléklet e rendelet III. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1)   A 3. cikk (2) bekezdésétől eltérve, az anyagok 2014. december 1-je előtt, a keverékek pedig 2015. június 1-je előtt osztályozhatók, címkézhetők és csomagolhatók e rendelet szerint.

(2)   A 3. cikk (2) bekezdésétől eltérve, az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően osztályozott, címkézett és csomagolt, valamint 2014. december 1-je előtt forgalomba hozott anyagokat 2016. december 1-jéig nem kell e rendeletnek megfelelően újracímkézni és újracsomagolni.

(3)   A 3. cikk (2) bekezdésétől eltérve, az 1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (6) vagy az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően osztályozott, címkézett és csomagolt, valamint 2015. június 1-je előtt forgalomba hozott keverékeket 2017. június 1-jéig nem kell e rendeletnek megfelelően újracímkézni és újracsomagolni.

(4)   A 3. cikk (3) bekezdésétől eltérve, az e rendelet III. mellékletében meghatározott harmonizált osztályozások a 3. cikk (3) bekezdésében említett dátum előtt alkalmazhatók.

3. cikk

(1)   Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

(2)   Az 1. cikk (1) és (2) bekezdését az anyagok tekintetében 2014. december 1-jétől, a keverékek tekintetében 2015. június 1-jétől kell alkalmazni.

(3)   Az 1. cikk (3) bekezdését 2015. április 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. június 5-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 112., 2012.4.24., 21. o.

(2)  HL L 353., 2008.12.31., 1. o.

(3)  A Bizottság 487/2013/EU rendelete (2013. május 8.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról (HL L 149., 2013.6.1., 1. o.)

(4)  A veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelv (HL L 196., 1967.8.16., 1. o.).

(5)  A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 1999/45/EK irányelve (1999. május 31.) a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről (HL L 200., 1999.7.30., 1. o.)


I. MELLÉKLET

A III. melléklet 1. részében az 1.1. táblázat a következőképpen módosul:

1.

A H229-es kód alatt, a GA nyelvi kódú bejegyzés után a következővel egészül ki:

 

„HR

Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije.”

2.

A H230-as kód alatt, a GA nyelvi kódú bejegyzés után a következővel egészül ki:

 

„HR

Može eksplozivno reagirati i bez prisustva zraka.”

3.

A H231-es kód alatt, a GA nyelvi kódú bejegyzés után a következővel egészül ki:

 

„HR

Može eksplozivno reagirati i bez prisustva zraka na povišenom tlaku i/ili temperaturi.”


II. MELLÉKLET

A IV. melléklet 2. része a következőképpen módosul:

1.

Az 1.2. táblázat a következőképpen módosul:

a)

A táblázat a P210-es kód alatt, a GA nyelvi kódú bejegyzés után a következővel egészül ki:

 

„HR

Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.”

b)

A táblázat a P223-as kód alatt, a GA nyelvi kódú bejegyzés után a következővel egészül ki:

 

„HR

Spriječiti dodir s vodom.”

c)

A táblázat a P244-es kód alatt, a GA nyelvi kódú bejegyzés után a következővel egészül ki:

 

„HR

Spriječiti dodir ventila i spojnica s uljem i masti.”

d)

A táblázat a P251-es kód alatt, a GA nyelvi kódú bejegyzés után a következővel egészül ki:

 

„HR

Ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe.”

e)

A táblázat a P284-es kód alatt, a GA nyelvi kódú bejegyzés után a következővel egészül ki:

 

„HR

[U slučaju nedovoljne ventilacije] nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.”

2.

Az 1.3. táblázat a következőképpen módosul:

a)

A táblázat a P310-es kód alatt, a GA nyelvi kódú bejegyzés után a következővel egészül ki:

 

„HR

Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

b)

A táblázat a P311-es kód alatt, a GA nyelvi kódú bejegyzés után a következővel egészül ki:

 

„HR

Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

c)

A táblázat a P312-es kód alatt, a GA nyelvi kódú bejegyzés után a következővel egészül ki:

 

„HR

U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

d)

A táblázat a P340-es kód alatt, a GA nyelvi kódú bejegyzés után a következővel egészül ki:

 

„HR

Premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje…”

e)

A táblázat a P352-es kód alatt, a GA nyelvi kódú bejegyzés után a következővel egészül ki:

 

„HR

Oprati velikom količinom vode/…”

f)

A táblázat a P361-es kód alatt, a GA nyelvi kódú bejegyzés után a következővel egészül ki:

 

„HR

Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.”

g)

A táblázat a P362-es kód alatt, a GA nyelvi kódú bejegyzés után a következővel egészül ki:

 

„HR

Skinuti zagađenu odjeću.”

h)

A táblázat a P364-es kód alatt, a GA nyelvi kódú bejegyzés után a következővel egészül ki:

 

„HR

I oprati je prije ponovne uporabe.”

i)

A táblázat a P378-as kód alatt, a GA nyelvi kódú bejegyzés után a következővel egészül ki:

 

„HR

Za gašenje rabiti …”

j)

A táblázat a P301 + P310-es kombinált kód alatt, a GA nyelvi kódú bejegyzés után a következővel egészül ki:

 

„HR

AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

k)

A táblázat a P301 + P312-es kombinált kód alatt, a GA nyelvi kódú bejegyzés után a következővel egészül ki:

 

„HR

AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

l)

A táblázat a P302 + P352-es kombinált kód alatt, a GA nyelvi kódú bejegyzés után a következővel egészül ki:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode/…”

m)

A táblázat a P303 + P361 + P353-as kombinált kód alatt, a GA nyelvi kódú bejegyzés után a következővel egészül ki:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem.”

n)

A táblázat a P304 + P340-es kombinált kód alatt, a GA nyelvi kódú bejegyzés után a következővel egészül ki:

 

„HR

AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.”

o)

A táblázat a P308 + P311-es kombinált kód alatt, a GA nyelvi kódú bejegyzés után a következővel egészül ki:

 

„HR

U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

p)

A táblázat a P342 + P311-es kombinált kód alatt, a GA nyelvi kódú bejegyzés után a következővel egészül ki:

 

„HR

Pri otežanom disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

q)

A táblázat a P361 + P364-es kombinált kód alatt, a GA nyelvi kódú bejegyzés után a következővel egészül ki:

 

„HR

Odmah skinuti svu zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.”

r)

A táblázat a P362 + P364-es kombinált kód alatt, a GA nyelvi kódú bejegyzés után a következővel egészül ki:

 

„HR

Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.”

s)

A táblázat a P370 + P378-as kombinált kód alatt, a GA nyelvi kódú bejegyzés után a következővel egészül ki:

 

„HR

U slučaju požara: za gašenje rabiti…”


III. MELLÉKLET

A VI. melléklet 3. része a következőképpen módosul:

1.

A 3.1. táblázat a következőképpen módosul:

a)

A 015-188-00-X indexszámú tételt el kell hagyni;

b)

A 006-086-00-6, 015-154-00-4, 015-192-00-1, 601-023-00-4, 601-026-00-0, 603-061-00-7, 605-001-00-5, 605-008-00-3 és 616-035-00-5 indexszámú tételek helyébe a következő tételek lépnek:

„006-086-00-6

fenoxycarb (ISO); ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate

276-696-7

72490-01-8

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 1

M = 10 000

 

015-154-00-4

ethephon; 2-chloroethylphosphonic acid

240-718-3

16672-87-0

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1C

Aquatic Chronic 2

H311

H332

H302

H314

H411

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H311

H332

H302

H314

H411

EUH071

 

 

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimethylphenyl)-m-phenylene biphosphate

432-770-2

139189-30-3

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

601-023-00-4

ethylbenzene

202-849-4

100-41-4

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4*

STOT RE 2

Asp. Tox. 1

H225

H332

H373 (hallószervek)

H304

GHS02

GHS07

GHS08

Dgr

H225

332

H373 (hallószervek)

H304

 

 

 

601-026-00-0

styrene

202-851-5

100-42-5

Flam. Liq. 3

Repr. 2

Acute Tox. 4*

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H226

H361d

H332

H372 (hallószervek)

H315

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H226

H361d

H332

H372 (hallószervek)

H315

H319

 

*

D

603-061-00-7

tetrahydro-2-furylmethanol;

tetrahydrofurfuryl alcohol

202-625-6

97-99-4

Repr. 1B

Eye Irrit. 2

H360Df

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360Df

H319

 

 

 

605-001-00-5

formaldehyde …%

200-001-8

50-00-0

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

H350

H341

H301

H311

H331

H314

H317

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H350

H341

H301

H311

H331

H314

H317

 

*

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 %

Skin Irrit. 2; H315: 5 % ≤ C < 25 %

Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 25 %

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,2 %

B, D

605-008-00-3

acrolein;

prop-2-enal;

acrylaldehyde

203-453-4

107-02-8

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H225

H330

H300

H311

H314

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H225

H330

H300

H311

H314

H410

EUH071

Skin Corr. 1B;

H314: C ≥ 0,1 %

M = 100

M = 1

D

616-035-00-5

cymoxanil (ISO);

2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide

261-043-0

57966-95-7

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361fd

H302

H373 (vér, csecsemőmirigy)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361fd

H302

H373 (vér, csecsemőmirigy)

H317

H410

 

M = 1

M = 1”

 

c)

A 3.1. táblázatban szereplő tételek sorrendjével összhangban be kell illeszteni a következő tételeket:

„050-028-00-2

2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate

260-829-0

57583-35-4

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Skin Sens. 1A

H361d

H302

H372 (idegrendszer, immunrendszer)

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H361d

H302

H372 (idegrendszer, immunrendszer)

H317

 

 

 

050-029-00-8

dimethyltin dichloride

212-039-2

753-73-1

Repr. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT RE 1

Skin Corr. 1B

H361d

H330

H301

H311

H372 (idegrendszer, immunrendszer)

H314

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H361d

H330

H301

H311

H372 (idegrendszer, immunrendszer)

H314

EUH071

 

 

601-088-00-9

4-vinylcyclohexene

202-848-9

100-40-3

Carc. 2

H351

GHS08

Wng

H351

 

 

 

601-089-00-4

muscalure; cis-tricos-9-ene

248-505-7

27519-02-4

Skin Sens. 1B

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

604-090-00-8

4-tert-butylphenol

202-679-0

98-54-4

Repr. 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H361f

H315

H318

GHS08

GHS05

Dgr

H361f

H315

H318

 

 

 

604-091-00-3

etofenprox (ISO); 2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether

407-980-2

80844-07-1

Lact.

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H362

H400

H410

GHS09

Wng

H362

H410

 

M = 100

M = 1 000

 

606-146-00-7

tralkoxydim (ISO); 2-(N-ethoxypropanimidoyl)-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one

87820-88-0

Carc. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H351

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H411

 

 

 

606-147-00-2

cycloxydim (ISO); 2-(N-ethoxybutanimidoyl)-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)cyclohex-2-en-1-one

405-230-9

101205-02-1

Repr. 2

H361d

GHS08

Wng

H361d

 

 

 

607-705-00-8

benzoic acid

200-618-2

65-85-0

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H372 (tüdő) (belégzés)

H315

H318

GHS08

GHS05

Dgr

H372 (tüdő) (belégzés)

H315

H318

 

 

 

607-706-00-3

methyl 2,5-dichlorobenzoate

220-815-7

2905-69-3

Acute Tox. 4

STOT SE 3

Aquatic Chronic 2

H302

H336

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H336

H411

 

 

 

612-287-00-5

fluazinam (ISO); 3-chloro-N-[3-chloro-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine

79622-59-6

Repr. 2

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H332

H318

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H361d

H332

H318

H317

H410

 

M = 10

M = 10

 

613-317-00-X

penconazole (ISO); 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)pentyl]-1H-1,2,4-triazole

266-275-6

66246-88-6

Repr. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H302

H410

 

M = 1

M = 1

 

613-318-00-5

fenpyrazamine (ISO); S-allyl 5-amino-2-isopropyl-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioate

473798-59-3

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

616-212-00-7

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate

259-627-5

55406-53-6

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H302

H372 (gége)

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H331

H302

H372 (gége)

H318

H317

H410

 

M = 10

M = 1”

 

2.

A 3.2. táblázat a következőképpen módosul:

a)

A 015-188-00-X indexszámú tételt el kell hagyni;

b)

A 006-086-00-6, 015-154-00-4, 015-192-00-1, 601-023-00-4, 601-026-00-0, 603-061-00-7, 605-001-00-5 és 616-035-00-5 indexszámú tételek helyébe a következő tételek lépnek:

„006-086-00-6

fenoxycarb (ISO); ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate

276-696-7

72490-01-8

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

015-154-00-4

ethephon; 2-chloroethylphosphonic acid

240-718-3

16672-87-0

C; R34

Xn; R20/21/22

N; R51-53

C; N

R: 20/21/22-34-51/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

Xi; R37: 5 % ≤ C < 10 %

 

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimethylphenyl)-m-phenylene biphosphate

432-770-2

139189-30-3

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

601-023-00-4

ethylbenzene

202-849-4

100-41-4

F; R11

Xn; R20-48/20-65

F; Xn

R: 11-20-48/20-65

S: (2-)16-24/25-29-62

 

 

601-026-00-0

styrene

202-851-5

100-42-5

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20-48/20

Xi; R36/38

R10

Xn

R: 10-20-36/38-48/20-63

S: (2-)23-36/37-46

Xn; R20: C ≥ 12,5 %

Xi; R36/38: C ≥ 12,5 %

D

603-061-00-7

tetrahydro-2-furylmethanol;

tetrahydrofurfuryl alcohol

202-625-6

97-99-4

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R36

T

R: 36-61-62

S: 45-53

Xi; R36: C ≥ 10 %

 

605-001-00-5

formaldehyde …%

200-001-8

50-00-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

T; R23/24/25

C; R34

R43

T

R: 23/24/25-34-43-45-68

S: 45-53

T; R23/24/25: C ≥ 25 %

Xn; R20/21/22: 5 % ≤ C < 25 %

C; R34: C ≥ 25 %

Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 25 %

R43: C ≥ 0,2 %

B, D

616-035-00-5

cymoxanil (ISO);

2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide

261-043-0

57966-95-7

Repr. Cat. 3; R62-63

Xn; R22-48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-48/22-62-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %”

 

c)

A 3.2. táblázatban szereplő tételek sorrendjével összhangban be kell illeszteni a következő tételeket:

„050-028-00-2

2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate

260-829-0

57583-35-4

Repr. Cat. 3; R63

T; R48/25

Xn; R22

R43

T

R: 22-43-48/25-63

S: (1/2-)36/37-45

 

 

050-029-00-8

dimethyltin dichloride

212-039-2

753-73-1

Repr. Cat. 3; R63

T; R26

T; R24/25-48/25

C; R34

T+

R: 24/25-26-34-48/25-63

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-63

 

 

601-088-00-9

4-vinylcyclohexene

202-848-9

100-40-3

Carc. Cat. 3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)36/37

 

 

601-089-00-4

muscalure; cis-tricos-9-ene

248-505-7

27519-02-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

604-090-00-8

4-tert-butylphenol

202-679-0

98-54-4

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R38-41

Xn

R: 38-41-62

S: (2-)26-36/37/39-46

 

 

604-091-00-3

etofenprox (ISO); 2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether

407-980-2

80844-07-1

R64

N; R50-53

N

R: 50/53-64

S: 60-61

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

606-146-00-7

tralkoxydim (ISO); 2-(N-ethoxypropanimidoyl)-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one

87820-88-0

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-40-51/53

S: (2-)36/37-60-61

 

 

606-147-00-2

cycloxydim (ISO); 2-(N-ethoxybutanimidoyl)-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)cyclohex-2-en-1-one

405-230-9

101205-02-1

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

F; Xn

R: 11-63

S: (2-)16-36/37-46

 

 

607-705-00-8

benzoic acid

200-618-2

65-85-0

T; R48/23

Xi; R38-41

T

R: 38-41-48/23

S: (1/2-)26-39-45-63

 

 

607-706-00-3

methyl 2,5-dichlorobenzoate

220-815-7

2905-69-3

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-) 46-61

 

 

612-287-00-5

fluazinam (ISO); 3-chloro-N-[3-chloro-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine

79622-59-6

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 20-41-43-50/53-63

S: (2-)26-36/37/39-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

613-317-00-X

penconazole (ISO); 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)pentyl]-1H-1,2,4-triazole

266-275-6

66246-88-6

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53-63

S: (2-) 36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-318-00-5

fenpyrazamine (ISO); S-allyl 5-amino-2-isopropyl-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioate

473798-59-3

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 60-61

 

 

616-212-00-7

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate

259-627-5

55406-53-6

T; R23-48/23

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R50

T; N

R: 22-23-41-43-48/23-50

S: (1/2-)24-26-37/39-45-63

N; R50: C ≥ 2,5 %”

 


6.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 167/50


A BIZOTTSÁG 606/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. június 5.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. június 5-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

AL

46,1

MK

77,0

TR

76,3

ZZ

66,5

0707 00 05

MK

30,7

TR

106,1

ZZ

68,4

0709 93 10

TR

113,3

ZZ

113,3

0805 50 10

AR

120,1

TR

118,2

ZA

132,6

ZZ

123,6

0808 10 80

AR

105,4

BR

86,4

CL

101,0

CN

98,8

NZ

141,9

US

173,1

UY

158,2

ZA

94,2

ZZ

119,9

0809 10 00

TR

257,1

ZZ

257,1

0809 29 00

TR

379,1

ZZ

379,1


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

6.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 167/52


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2014. június 4.)

a 92/260/EGK, a 93/197/EGK és a 2004/211/EK határozat mellékleteinek a törzskönyvezett lovak India területének bizonyos részeiből történő behozatalát érintő állat-egészségügyi és állatorvosi bizonyítványokra vonatkozó feltételek tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2014) 3582. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2014/332/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. július 13-i 92/65/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 17. cikke (3) bekezdésének a) pontjára,

tekintettel a lófélék mozgására és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 2009. november 30-i 2009/156/EK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 12. cikke (1) és (4) bekezdésére, 15. cikke a) pontjára, 16. cikke (2) bekezdésére, 19. cikkének bevezető mondatára, valamint 19. cikkének a) és b) pontjára,

mivel:

(1)

A 2009/156/EK irányelv megállapítja az élő lófélék Unióba történő behozatalának állat-egészségügyi feltételeit. Az irányelv úgy rendelkezik, hogy a lófélék Unióba történő behozatala csak olyan harmadik országokból engedélyezett, amelyekben teljesülnek bizonyos állat-egészségügyi követelmények.

(2)

A 92/260/EGK bizottsági határozat (3) előírja azokat az állat-egészségügyi feltételeket és állatorvosi bizonyítványokra vonatkozó követelményeket, amelyek a törzskönyvezett lovaknak az említett határozat I. mellékletében szereplő, állat-egészségügyi állapot alapján felállított csoportokba tartozó harmadik országokból az Unióba történő, 90 napnál rövidebb időtartamra szóló ideiglenes behozatala esetében teljesítendők. Az említett határozat II. melléklete azon állat-egészségügyi bizonyítványok mintáit tartalmazza, melyeknek a megfelelő csoportba tartozó harmadik országokból érkező állatokat kísérniük kell.

(3)

A 93/197/EGK bizottsági határozat (4) előírja azokat az állat-egészségügyi feltételeket és azokat az állatorvosi bizonyítványokra vonatkozó követelményeket, amelyek a törzskönyvezett, valamint a tenyésztési és termelési célú lóféléknek az említett határozat I. mellékletében szereplő, állat-egészségügyi állapot alapján felállított csoportokba tartozó harmadik országokból az Unióba történő behozatala esetében teljesítendők. Az említett melléklet meghatározza a lófélék azon kategóriáját is, melynek behozatala egy adott harmadik országból engedélyezett. Az említett határozat II. melléklete azon állat-egészségügyi bizonyítványok mintáit tartalmazza, melyeknek a megfelelő csoportba tartozó harmadik országokból érkező állatokat kísérniük kell.

(4)

A 2004/211/EK bizottsági határozat (5) létrehozza a tagállamok által a lófélék, továbbá a lófélék spermájának, petesejtjeinek és embrióinak behozatalára feljogosított harmadik országoknak és – amennyiben a régiókba sorolás alkalmazandó – azok részeinek jegyzékét, valamint feltünteti az ilyen behozatalokra alkalmazandó egyéb feltételeket. E jegyzéket az említett határozat I. melléklete tartalmazza.

(5)

A rendelkezésre álló információk alapján India az uniós jogszabályok értelmében mentes az afrikai lópestistől, melynek utolsó előfordulását 1963-ban jelentették. India két éve mentes továbbá a keleti ló-encephalomyelitistől, melynek egyetlen esetét sem jelentették az említett harmadik országban. India területének egyes részein azonban előfordul a takonykór, a tenyészbénaság előfordulásáról pedig nem állnak rendelkezésre adatok.

(6)

Tekintve az Indiában a lófélékre átvihető betegségek terén fennálló járványügyi helyzetet, a szóban forgó harmadik országot a 92/260/EGK és a 93/197/EGK határozat I. mellékletében szereplő C. csoporthoz kellene sorolni.

(7)

Mivel törzskönyvezett lovak kisebb eséllyel fertőződnek meg takonykórral, a lóféléknek az Unióba történő behozatalát helyénvaló a törzskönyvezett lovakra korlátozni, valamint kötelezővé tenni az említett, Unióba behozott törzskönyvezett lovaknak a 92/260/EGK vagy a 93/197/EGK határozatnak megfelelően takonykór és tenyészbénaság tekintetében végzendő vizsgálatát. Ezért indokolt, hogy az említett határozatok II. mellékletében szereplő C. állat-egészségügyi bizonyítványminta kitérjen a szóban forgó, Indiából érkező törzskönyvezett lovak behozatala tekintetében a fent említett vizsgálatokra.

(8)

A 92/260/EGK, illetve a 93/197/EGK határozat I. és II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

2013. december 31-i levelében India tájékoztatta a Bizottságot, hogy létrehozott egy lóbetegségektől mentes övezetet az Uttar Pradesh állambeli Meerut Cantonment (district Meerut, division Meerut) Remount and Veterinary Corps (RVC) Centre elnevezésű központjában, előírva a 2009/156/EK irányelv 12. cikkének értelmében szükséges garanciák biztosítását.

(10)

Addig, amíg a Bizottság kiküldetés keretében nem ellenőrzi a fentieket, és tekintettel arra, hogy India részt kíván venni a Normandiában (Franciaország) 2014 augusztusában a Nemzetközi Lovasszövetség (Fédération Èquestre Internationale – FEI) által szervezett World Equestrian Games (Lovas Világjátékok) rendezvényen, az India által létrehozott, lóbetegségektől mentes övezetet helyénvaló 2014 októberéig ideiglenes jelleggel jóváhagyni.

(11)

A régiókba soroláson belül meg kell adni a törzskönyvezett lovaknak a lóbetegségektől mentes övezetből a legközelebbi nemzetközi repülőtérre történő átszállítására szolgáló elérési útvonalakat, amelyekre vonatkozóan India a standard operatív eljárásokat (Standard Operating Procedures) és a biobiztonsági intézkedéseket meghatározta.

(12)

A 2004/211/EK határozat I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(13)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 92/260/EGK határozat I. és II. melléklete e határozat I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 93/197/EGK határozat I. és II. melléklete e határozat II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

A 2004/211/EK határozat I. melléklete e határozat III. mellékletének megfelelően módosul.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2014. június 4-én.

a Bizottság részéről

Tonio BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 268., 1992.9.14., 54. o.

(2)  HL L 192., 2010.7.23., 1. o.

(3)  A Bizottság 1992. április 10-i 92/260/EGK határozata a törzskönyvezett lovak ideiglenes behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételekről és a szükséges állatorvosi bizonyítványokról (HL L 130., 1992.5.15., 67. o.).

(4)  A Bizottság 1993. február 5-i 93/197/EGK határozata a törzskönyvezett, valamint a tenyésztési és termelési célú lófélék behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételekről és a szükséges állatorvosi bizonyítványról (HL L 86., 1993.4.6., 16. o.).

(5)  A Bizottság 2004. január 6-i 2004/211/EK határozata a tagállamok által az élő lófélék, továbbá a lófélék spermájának, petesejtjeinek és embrióinak behozatalára feljogosított harmadik országok és azok részei jegyzékének megállapításáról, valamint a 93/195/EGK és a 94/63/EK határozat módosításáról (HL L 73., 2004.3.11., 1. o.).


I. MELLÉKLET

A 92/260/EGK határozat I. és II. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az I. mellékletben a C csoportba sorolt harmadik országok jegyzékének helyébe a következő szöveg lép:

„C csoport (1)

Kanada (CA), Kína (3) (CN), Hongkong (HK), India (3) (IN), Japán (JP), Koreai Köztársaság (KR), Makaó (MO), Malajzia (félsziget) (MY), Szingapúr (SG), Thaiföld (TH), Amerikai Egyesült Államok (US)”

2.

A II. mellékletben szereplő C. állat-egészségügyi bizonyítványminta III. szakasza l) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„l)

Amennyiben a ló Kínából (1) (3), Indiából (1) (3) vagy Thaiföldről (3) érkezik, … -án takonykórra és tenyészbénaságra irányuló komplementkötési, negatív eredménnyel zárult vizsgálatnak vetették alá; a vizsgálatra az exportot megelőző 10 napon belül vett vérmintán 1:10 arányú szérumhígítással került sor (4) (5);”


II. MELLÉKLET

A 93/197/EGK határozat I. és II. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az I. mellékletben a C csoportba sorolt harmadik országok jegyzékének helyébe a következő szöveg lép:

„C csoport (1)

Kanada (CA), Kína (2) (3) (CN), Hongkong (3) (HK), India (2) (3) (IN), Japán (3) (JP), Koreai Köztársaság (3) (KR), Makaó (3) (MO), Malajzia (félsziget) (3) (MY), Szingapúr (3) (SG), Thaiföld (3) (TH), Amerikai Egyesült Államok (US)”

2.

A II. mellékletben szereplő C. állat-egészségügyi-bizonyítványminta III. szakasza m) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„m)

Amennyiben a ló Kínából (1) (3), Indiából (1) (3) vagy Thaiföldről (3) érkezik, …-án takonykórra és tenyészbénaságra irányuló komplementkötési, negatív eredménnyel zárult vizsgálatnak vetették alá; a vizsgálatra az exportot megelőző 10 napon belül vett vérmintán 1:10 arányú szérumhígítással került sor (4);”


III. MELLÉKLET

A 2004/211/EK határozat I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A táblázat az alábbi sorral egészül ki az ISO-országkódok sorrendjének megfelelően:

„IN

India

IN-0

Az egész ország

C

 

IN-1

Az Uttar Pradesh állambeli Meerut Cantonment (district Meerut, division Meerut) Remount and Veterinary Corps (RVC) Centre nevű központjában létrehozott, lóbetegségektől mentes övezet, valamint a központot az újdelhi repülőtérrel összekötő útvonal.

(A részleteket lásd a 6. mezőben.)

C

X

X

Érvényességi idő: 2014. október 31.”

2.

A melléklet a következő 6. mezővel egészül ki:

„6. mező

 

IN

India

IN-1

Az Uttar Pradesh állambeli Meerut Cantonment (district Meerut, division Meerut) Remount and Veterinary Corps (RVC) Centre nevű központjában létrehozott, lóbetegségektől mentes övezet (koordináták: 29.028893, 77.731018 vagy +29° 01′ 44,01″, +77° 43′ 51,66″), az azt körülvevő – a National Highway No 58 autópályára vezető Roorkee, Mawana és Delhi utakat magában foglaló – 10 km-es felügyeleti zóna, valamint az onnan az újdelhi Indira Gandhi Nemzetközi Repülőtérre vezető alábbi utak: Hapur Road (57), GT Road, Dharampura Road, Eastern Approach Road, Yudister Setu, Lala Hardev Sahai Marg, Mahatma Road, Vandemataram Marg, National Highway No 8, Airport Road és Ullan Batar Marg.”


6.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 167/57


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2014. június 5.)

az európai igazságügyi portálon szereplő személyes adatok védelméről

(2014/333/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

az európai adatvédelmi biztossal való konzultációt követően,

mivel:

(1)

2008. májusi közleményében (1) a Bizottság kijelentette, hogy megtervezi és létrehozza az európai igazságügyi portált (a továbbiakban: a portál), amelyet a tagállamokkal szorosan együttműködve igazgat.

(2)

Az európai e-igazságszolgáltatással kapcsolatos, 2008. november 8-i többéves cselekvési terv (2009–2013) (2) megbízta a Bizottságot a portál végrehajtásával. A portál 2010. július 16-án indult el. E határozat elfogadása azért csak most vált szükségessé, mert a portál most áll készen a személyes adatok feldolgozását is magában foglaló nemzeti nyilvántartások első összekapcsolására.

(3)

A portál a jog érvényesülésén alapuló európai térség megvalósulásához kíván hozzájárulni azáltal, hogy megkönnyíti és fokozza az igazságügyhöz való hozzáférést, valamint kiaknázza az információs és kommunikációs technológiákat a határokon átnyúló elektronikus igazságügyi eljárások és igazságügyi együttműködés elősegítése érdekében.

(4)

Amikor az Európai Unió intézményei, szervei, hivatalai és ügynökségei, valamint a tagállamok uniós jogot hajtanak végre, tiszteletben kell tartaniuk az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt alapelveket és alapvető jogokat, különösen a Charta 8. cikkében szereplő, személyes adatok védelméhez való jogot.

(5)

Mivel a Bizottság és a tagállamok portállal kapcsolatos különféle feladatai és funkciói az adatvédelem tekintetében különböző felelősségeket és kötelezettségeket vonnak maguk után, fontos ezek egyértelmű elhatárolása.

(6)

A Bizottság és a tagállamok együttműködésében kifejlesztett e-igazságügyi portálhoz kapcsolódó tevékenységek speciális jellegének megfelelően a Bizottság szerepe korlátozott a személyes adatok portálon keresztül történő feldolgozása terén. Egyértelművé kell tenni, hogy a Bizottság nem tartozik felelősséggel a portálon keresztül elérhetővé tett, összekapcsolt nemzeti adatbázisok tartalmáért.

(7)

A 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) a Bizottság által a portálon végzett személyesadat-feldolgozásra vonatkozik. Ebben a kontextusban a Bizottság elsősorban a portál funkcióit – ideértve a nemzeti adatbázisok összekapcsolását is – szolgáló informatikai infrastruktúra biztosításáért felelős.

(8)

A 45/2001/EK rendeletnek megfelelően a személyes adatok kezelésének célját kifejezetten meg kell határozni. Ezért a Bizottság által a portálon végzett személyesadat-feldolgozásra csak a célból kerülhet sor, hogy hozzáférést biztosítson a személyes adatokat tartalmazó, összekapcsolt nemzeti adatbázisokhoz, interaktív szolgáltatások nyújtson, ahhoz, hogy a felhasználók közvetlenül kommunikálhassanak más tagállamban lévő megfelelő hatóságokkal,, hozzáférést biztosítson a regisztrált felhasználók számára biztosított nyilvános információkhoz, vagy kapcsolattartási adatokat biztosítson.

(9)

A Bizottságnak a rendszerbe olyan technológiákat kell beágyaznia, amelyek a „beépített adatvédelem” elképzelést tükrözik. Ezen elképzelés végrehajtásakor, a portálon keresztül végzett személyadat-feldolgozásához kapcsolódó, valamint a portálhoz kapcsolódó más funkcionalitások tervezése során hatásvizsgálatot kell végezni a személyes adatok és a magánélet védelméről. A hatásvizsgálat azonosítani fogja a vonatkozó potenciális adatvédelmi kockázatokat. Meghatározza továbbá a személyes adatok védelme érdekében a rendszerbe foglalandó megfelelő intézkedéseket és biztosítékokat.

(10)

A Bizottságnak – a nemzeti adatbázisok összekapcsolásához kapcsolódó munkák végrehajtása során – folyamatos és megfelelő biztonsági értékeléseket kell végeznie.

(11)

A portálon keresztül csak az összekapcsolt nemzeti adatbázisokban szereplő nyilvánosan elérhető információkhoz lehet hozzáférni. A portálon keresztül nem lehet lehetővé tenni, hogy különböző összekapcsolt nemzeti adatbázisokból származó információkat kapcsoljanak össze eltérő célokra.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy

Ez a határozat megállapítja az Európai Bizottság feladatköreit és kötelezettségeit az adatvédelmi előírások vonatkozásában az európai igazságügyi portálban (a továbbiakban: a portál) történő személyesadat-feldolgozás során.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában a 45/2001/EK rendeletben megállapított fogalommeghatározások alkalmazandók. Ezenkívül a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

a)   „e-igazságügyi szereplő”: bármely tagállami vagy e-igazságügyi partnerszervezet képviselője, aki felhatalmazást kapott a portál tartalmának (részleges) módosítására;

b)   „összekapcsolt nemzeti adatbázisok”: olyan, nyilvánosan hozzáférhető információkat tartalmazó, a tagállamok és más szervek – például szakmai szövetségek és nonprofit szervezetek – által működtetett adatbázisok, amelyek a portálon keresztül úgy kapcsoltak össze, hogy a nemzeti szinten elérhető információ a portálon keresztül hozzáférhetővé váljon;

c)   „nyilvánosan hozzáférhető információ”: az interneten keresztül a nyilvánosan hozzáférhető elérhető információ;

d)   „regisztrált felhasználó”: a portán azon felhasználója, aki az Európai Bizottság felhasználóazonosítási rendszerén (ECAS) keresztül regisztrált a portálra, például egy e-igazságügyi szereplő.

3. cikk

Adatfeldolgozás

A Bizottság a portálon csak annyiban dolgozhat fel személyes adatokat, amennyiben az a következő célokból szükséges:

a)

hozzáférés biztosítása a személyes adatokat tartalmazó összekapcsolt nemzeti adatbázisokhoz;

b)

interaktív szolgáltatások nyújtása, ahhoz, hogy a felhasználók közvetlenül kommunikálhassanak más tagállamban lévő megfelelő hatóságokkal;

c)

hozzáférés biztosítása a regisztrált felhasználókat célzó nyilvános információkhoz;

d)

kapcsolattartási adatokat biztosítása.

4. cikk

Az adatkezelő feladatai

(1)   A portállal kapcsolatban e cikkben rögzített feladataival összhangban, a Bizottság ellátja a 45/2001/EK rendelet 2. cikk d) pontja szerinti adatkezelő feladatait.

(2)   A Bizottság biztosítja a portál informatikai infrastruktúrájának rendelkezésre állását, karbantartását és biztonságát.

(3)   A Bizottság a következő adatkezelési műveletekért felelős:

a)

rendszerezés;

b)

közléstovábbítás;

c)

terjesztés vagy egyéb módon történő rendelkezésre bocsátás;

d)

az összekapcsolt nemzeti adatbázisokból származó adatok vagy a regisztrált felhasználók személyes adatainak összehangolása vagy összekapcsolása.

(4)   A Bizottságnak meg kell határozni a szükséges előírásokat, és a megfelelő technikai megoldásokat kell alkalmaznia ahhoz, hogy az adatkezelő feladatkörén belül ellássa feladatait.

(5)   A Bizottság végrehajtja a személyes adatok átvitel és a portálon történő megjelenítés alatti biztonságának garantálásához szükséges technikai intézkedéseket, különös tekintettel a portálra vagy a portálról történő adatátvitel során az adatok bizalmasságának és sértetlenségének megőrzése érdekében szükséges intézkedésekre.

(6)   A Bizottság nem felel adatvédelmi szempontokért az alábbiak vonatkozásában:

a)

az összekapcsolt nemzeti adatbázisokból származó adatok kezdeti gyűjtése és tárolása;

b)

a tagállamok ilyen adatok portálon keresztül történő hozzáférhető tételére vonatkozó valamennyi döntése;

c)

a portálon keresztül elérhetővé tett, az összekapcsolt nemzeti adatbázisokból származó bármely adat tartalma.

(7)   A Bizottság kötelezettségei nem érintik a tagállamoknak és egyéb szerveknek az általuk üzemeltetett összekapcsolt nemzeti adatbázisok tartalmával és működésével kapcsolatos felelősségét.

5. cikk

Tájékoztatási kötelezettség

(1)   A Bizottság tájékoztatja az érintetteket a 45/2001/EK rendelet 11. és 12. cikkében meghatározott információkról, az e határozat értelmében a Bizottság felelősségi körébe tartozó információk vonatkozásában.

(2)   A tagállamoknak és az összekapcsolt nemzeti adatbázisokat működtető más szerveknek érintettek felé fennálló kötelezettségétől függetlenül a Bizottság azt az információt is megadja az érintetteknek, hogy kivel léphetnek kapcsolatba a vonatkozó adatvédelmi szabályozásnak megfelelően a tájékoztatáshoz, a betekintéshez, a helyesbítéshez és a tiltakozáshoz való joguk ténylegesen gyakorolásához. A Bizottság utal a tagállamok és más szervek speciális adatvédelmi nyilatkozataira.

(3)   A Bizottság a portálon a következőket is hozzáférhetővé teszi:

a)

a 2. bekezdésben szereplő tagállami adatvédelmi nyilatkozatoknak a portál nyelveire fordított változatai;

b)

világosan és érthetően megfogalmazott általános adatvédelmi nyilatkozat a 45/2001/EK rendelet 11. és 12. cikkének megfelelően.

6. cikk

Személyes adatok tárolása

(1)   Az összekapcsolt nemzeti adatbázisokból származó információcserét illetően a portálon semmilyen személyes adatot nem lehet tárolni az érintettekről. Minden ilyen adatot a tagállamok vagy más szervek által működtetett nemzeti adatbázisokban kell tárolni.

(2)   A portál felhasználóira vonatkozó vagy általuk biztosított személyes adatokat csak akkor lehet a portálon tárolni, ha regisztrált felhasználókká váltak. A regisztrált felhasználók személyes adatait addig lehet tárolni, amíg nem kérik regisztrációjuk törlését. A 3. cikknek megfelelően az e-igazságügyi szereplőkre vagy kapcsolattartási pontokra vonatkozó személyes adatokat csak addig lehet tárolni, amíg ezek a személyek funkciójukat betöltik.

7. cikk

Hatályba lépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2014. június 5-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  COM (2008) 329 végleges, 2008.5.30.

(2)  HL C 75., 2009.3.31., 1. o.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendelete a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).