ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 129

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

57. évfolyam
2014. április 30.


Tartalom

 

I   Jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 421/2014/EU rendelete (2014. április 16.) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelvnek egy egységes globális piacalapú intézkedés nemzetközi légi közlekedésből származó kibocsátásokra való alkalmazásáról rendelkező nemzetközi megállapodás 2020-ig történő végrehajtására tekintettel történő módosításáról ( 1 )

1

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 422/2014/EU rendelete (2014. április 16.) az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának, valamint az azokra alkalmazott korrekciós együtthatóknak 2011. július 1-jétől kezdődő hatállyal történő kiigazításáról

5

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 423/2014/EU rendelete (2014. április 16.) az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának, valamint az azokra alkalmazott korrekciós együtthatóknak 2012. július 1-jétől kezdődő hatállyal történő kiigazításáról

12

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Jogalkotási aktusok

RENDELETEK

30.4.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 129/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 421/2014/EU RENDELETE

(2014. április 16.)

az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelvnek egy egységes globális piacalapú intézkedés nemzetközi légi közlekedésből származó kibocsátásokra való alkalmazásáról rendelkező nemzetközi megállapodás 2020-ig történő végrehajtására tekintettel történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 192. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

A légi közlekedési ágazat erőteljesen nemzetközi jellegű. A nemzetközi légi közlekedésből származó kibocsátások kezelésének globális megközelítése kínálja a legjobb kilátásokat a fenntarthatóság hosszú távú biztosítására.

(2)

Az Unió egyfelől törekszik egy olyan majdani nemzetközi megállapodás létrehozására, amely korlátozza a légi közlekedésből származó, üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, másfelől pedig autonóm módon fellépve korlátozza az Unióban található repülőterekre irányuló és onnan kiinduló repülések éghajlatváltozást kiváltó hatásait. Annak érdekében, hogy ezek az erőfeszítések kölcsönösen erősítsék, ne pedig gyengítsék egymást, indokolt figyelembe venni a nemzetközi fórumokon bekövetkező fejleményeket és az ott képviselt álláspontokat, különösen pedig a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) közgyűlésének harmincnyolcadik ülésszakán, 2013. október 4-én elfogadott, az ICAO-nak a környezetvédelemhez kapcsolódó folytatólagos törekvéseire és gyakorlatára vonatkozó egységes állásfoglalást tartalmazó határozatot.

(3)

Ebből fakadóan és az ICAO közgyűlésének 2013. évi 38. ülésszaka lendületének fenntartása, valamint az ICAO közgyűlésének soron következő, 2016. évi 39. ülésszakán az előrelépések elősegítése érdekében kívánatos ideiglenesen úgy tekinteni, hogy a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) követelményei teljesülnek a 2016. december 31-ig tartó időszakban az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országok repülőtereire irányuló és onnan kiinduló repülések vonatkozásában. E lépésével összefüggésben az Unió hangsúlyozza, hogy az EGT államok területén található repülőterekre irányuló és onnan kiinduló repülések vonatkozásában éppúgy van mód jogi követelményeket alkalmazni, mint az e repülőterek közötti repülésekből származó kibocsátások nagyobb hányadával kapcsolatban jogi követelményeket támasztani. A jogbiztonság biztosítása érdekében ezen eltérés alkalmazásában az EGT-államokban és az Unióhoz 2013-ban csatlakozott országokban található repülőterek közötti repülések az EGT-államok közötti repüléseknek tekintendők.

(4)

Emlékeztetni kell arra, hogy a 2003/87/EK irányelv értelmében a légi közlekedés kibocsátási egységeinek elárverezéséből származó bevételek felhasználásáról a tagállamok határoznak. A bevételeket, vagy e bevételek értékével megegyező összeget az Unióban és harmadik országokban bekövetkező éghajlatváltozás kezelésére, többek között az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére, az Unióban és harmadik országokban – különösen a fejlődő országokban – az éghajlatváltozás hatásaihoz történő alkalmazkodásra, a hatások enyhítésére és az alkalmazkodásra vonatkozó, beleértve különösen a repüléstechnika és légi közlekedés területén folyó kutatás és fejlesztés finanszírozására, az alacsony kibocsátású közlekedésen keresztüli kibocsátáscsökkentésre, valamint az uniós rendszer igazgatási költségeinek fedezésére kell fordítani. Az árverésekből származó bevételeket, vagy e bevételek értékével megegyező összeget a globális energiahatékonysági és megújulóenergia-alaphoz történő hozzájárulások, továbbá az erdők pusztulásának elkerülése érdekében tett intézkedések finanszírozására is fel kell használni. A kibocsátási egységek 2003/87/EK irányelv szerinti elárverezéséből származó bevétel felhasználásának átláthatósága kulcsfontosságú szerepet tölt be az uniós kötelezettségvállalások megerősítésében. Az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) értelmében a tagállamok jelentést nyújtanak be a Bizottságnak az ilyen kibocsátási egységek elárverezéséből származó bevételek felhasználásáról.

(5)

Az e rendeletben foglalt eltérések figyelembe veszik a harmadik országokkal fenntartott két- és többoldalú kapcsolatok eredményeit; ezeket a kapcsolatokat a Bizottság az Unió nevében a jövőben is ápolni fogja a piaci alapon működő mechanizmusoknak a légi közlekedésből származó kibocsátások csökkentését célzó használatának előmozdítására.

(6)

Emlékeztetni kell arra, hogy a 2003/87/EK irányelv lehetőséget ad a szóban forgó irányelv I. mellékletében felsorolt légiközlekedési tevékenységeket módosító intézkedések elfogadására, amennyiben egy harmadik ország a légiközlekedési tevékenységek éghajlatváltozásra gyakorolt hatásának csökkentését célzó intézkedéseket vezet be.

(7)

A harmadik országokkal kötendő uniós légiközlekedési megállapodásokra irányuló tárgyalásoknak biztosítaniuk kell az Unió arra vonatkozó rugalmasságát, hogy felléphessen a környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatban, ideértve az olyan intézkedéseket is, amelyek a légiközlekedés éghajlatváltozásra gyakorolt hatásainak mérséklését célozzák.

(8)

A verseny torzulásának megelőzése érdekében fontos, hogy az azonos útvonalon végrehajtott repülésekre azonos szabályok vonatkozzanak.

(9)

A legkisebb légijármű-üzemeltetők aránytalan adminisztrációs terheinek további elkerülése érdekében a 2003/87/EK irányelv I. mellékletét egy ideiglenes mentességgel kell kiegészíteni. Ezért az évente 1 000 tonnánál kevesebb szén-dioxidot kibocsátó nem kereskedelmi légijármű-üzemeltetőket 2013. január 1-jétől2020. december 31-ig mentesíteni kell a szóban forgó irányelv hatálya alól.

(10)

Célszerű lehetővé tenni, hogy azon légijármű-üzemeltetők, amelyek kis kibocsátók, adminisztratív terheik további csökkentése érdekében kibocsátásuk ellenőrzésére alternatív megközelítést alkalmazhassanak. A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy olyan, az egyszerűsítést célzó intézkedéseket hajtsanak végre, amelyek különösen a nem kereskedelmi, kis kibocsátó légijármű-üzemeltetők igényeit szolgálják.

(11)

Különös figyelmet kell fordítani az Unió legkülső régiói esetében felmerülő hozzáférési és versenyképességi problémák enyhítésére vagy akár megszüntetésére. Erre való tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 349. cikke szerinti valamely legkülső régióban található repülőtér és az EGT valamely más régiójában található repülőtér közötti járatokat is az e rendeletben megállapított eltérés hatálya alá kell vonni.

(12)

Annak érdekében, hogy biztosított legyen a jogbiztonság a légijármű-üzemeltetők és a nemzeti hatóságok számára, lehetővé kell tenni a 2013. évi kibocsátásokkal összefüggő visszaadási és beszámolási kötelezettségek 2015-re halasztását.

(13)

Ezen eltérés alkalmazása céljából emlékeztetni kell arra, hogy az egységek légijármű-üzemeltetőknek történő kiosztására és kiadására továbbra is a 2003/87/EK irányelvben megállapított módszerek szolgálnak, tehát a kiosztás és visszaadás az irányelvben említett, érintett időszakokra vonatkozó, ellenőrzött tonnakilométer-adatokon alapul.

(14)

Az ICAO közgyűlésének 2016. évi ülésszaka után és tekintettel annak eredményére a Bizottságnak teljes jelentést kell benyújtania az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. E jelentésben a Bizottságnak többek között meg kell fontolnia a légi közlekedési tevékenységekből származó kibocsátások szabályozásának valamennyi lehetőségét, és adott esetben késlekedés nélkül intézkedéseket kell javasolnia a nemzetközi fejlemények figyelembevétele és az eltérés alkalmazásával kapcsolatban felmerülő bármely kérdés kezelése érdekében. A Bizottságnak emellett különös figyelmet kell fordítania az Európai Unió kibocsátáskereskedelmi rendszerének (EU ETS) környezetvédelmi hatékonyságára, és ezzel összefüggésben a légiközlekedési ágazat különös hozzájárulására, ideértve a légiközlekedési tevékenységekre és helyhez kötött létesítményekre vonatkozó szabályok jobb összehangolásának módjait is.

(15)

Mivel e rendelet célját – nevezetesen ideiglenes eltérés bevezetését a 2013. január 1-jétől2016. december 31-ig végrehajtott, az EGT-n kívüli országokba irányuló és onnan kiinduló repülések kibocsátásának nyomon követése, jelentése és visszaadása vonatkozásában, valamint az adminisztratív terhek csökkentését és a rendszer adminisztrációjának egyszerűsítését – a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban az intézkedés terjedelme és hatása miatt e célok jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(16)

A 2003/87/EK irányelvben említett, 2014. április 30-i visszaadási határidőre való tekintettel alapvetően fontos a jogbiztonság biztosítása a légijármű-üzemeltetők és a nemzeti hatóságok számára. Ennek megfelelően e rendeletnek az elfogadása napjától kell alkalmazandónak lennie.

(17)

A 2003/87/EK irányelvet mindezeknek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2003/87/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

Az irányelv a 28. cikk után a következő cikkel egészül ki:

„28a. cikk

Az egységes globális piacalapú intézkedés alkalmazásáról rendelkező nemzetközi megállapodás 2020-ig történő végrehajtását megelőzően alkalmazandó eltérések

(1)   A 12. cikk (2a) bekezdésétől, a 14. cikk (3) bekezdésétől és a 16. cikktől eltérve a tagállamok úgy tekintik, hogy az említett rendelkezésekben megállapított követelmények teljesülnek, és nem hoznak intézkedést a légijármű-üzemeltetők ellen az alábbiak vonatkozásában:

a)

a 2013. január 1-jétől2016. december 31-ig az egyes naptári években végrehajtott, az EGT-n kívüli országokban található repülőterekre irányuló vagy onnan kiinduló repülések valamennyi kibocsátása vonatkozásában;

b)

az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 349. cikke szerinti valamely legkülső régióban található repülőtér és az EGT valamely más régiójában található repülőtér közötti, 2013. január 1-jétől2016. december 31-ig az egyes naptári években végrehajtott repülésekből származó valamennyi kibocsátás;

c)

akkor, ha az EGT-államokban található repülőterek közötti repülések vonatkozásában a 2013. évi hitelesített kibocsátásokhoz tartozó kibocsátási egységek visszaadása 2014. április 30. helyett 2015. április 30-ig megtörtént, és ugyanezen repülések vonatkozásában a 2013. évi hitelesített kibocsátások bejelentésére 2014. március 31. helyett 2015. március 31-ig sor került.

A 11a., 12. és 14. cikk alkalmazásában az első albekezdésben említett repülésektől eltérő repülésekből származó hitelesített kibocsátásokat a légijármű-üzemeltető hitelesített kibocsátásának kell tekinteni.

(2)   A 3e. cikk (5) bekezdésétől és a 3f. cikktől eltérve az e cikk (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt eltérések hatálya alá tartozó légijármű-üzemeltetőknek ingyenesen kiadott kibocsátási egységek mennyiségét az említett pontokban előírt visszaadási kötelezettség csökkenésével arányosan csökkenteni kell.

A 3f. cikk (8) bekezdésétől eltérve, az e bekezdés első albekezdése alkalmazásának eredményeként nem kiosztott kibocsátási egységeket törölni kell.

A 2013. január 1-jétől2016. december 31-ig tartó időszakban folytatott tevékenység vonatkozásában a tagállamok az egyes üzemeltetőknek ingyenesen kiosztott légi közlekedési kibocsátási egységek számát 2014. augusztus 1-ig közzéteszik.

(3)   A 3d. cikktől eltérve a tagállamok csökkentett mennyiségben bocsátanak árverésre légi közlekedési kibocsátási egységeket oly módon, hogy a csökkentés mértéke arányos legyen a kiadott kibocsátási egységek teljes mennyiségét érintő csökkentéssel.

(4)   A 3d. cikk (3) bekezdésétől eltérve az egyes tagállamok által a 2013. január 1-jétól2016. december 31-ig tartó időszak vonatkozásában árverésre bocsátandó kibocsátási egységek mennyiségét csökkenteni kell oly módon, hogy ez a mennyiség megfeleljen az adott tagállam légi közlekedésnek tulajdonított, azon repülésekből származó kibocsátásainak, amelyekre nem terjednek ki az e cikk (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti eltérések.

(5)   A 3 g. cikktől eltérve, a légijármű-üzemeltetők nem kötelesek az olyan repülésekkel kapcsolatos kibocsátások nyomon követésére és jelentésére irányuló intézkedéseket tartalmazó figyelemmel kísérési terveket benyújtani, amelyekre kiterjednek az e cikk (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti eltérések.

(6)   A 3 g., a 12., a 15. és a 18a. cikktől eltérve, ha egy légijármű-üzemeltető összes éves kibocsátása kevesebb, mint 25 000 tonna CO2, akkor ezt a kibocsátást hitelesítettnek kell tekinteni, amennyiben meghatározása egy, a kis kibocsátók számára rendelkezésre álló, a 606/2010/EU bizottsági rendelet (5) által jóváhagyott, az Eurocontrol által az Eurocontrol ETS-támogató rendszeréből származó adatokkal feltöltött eszközzel történt. A tagállamok a nem kereskedelmi légijármű-üzemeltetők esetében egyszerűsített eljárásokat alkalmazhatnak, amennyiben ezen eljárások legalább a kis kibocsátók eszközével megegyező mértékű pontosságot biztosítanak

(7)   E cikk alkalmazásában az EGT-államokban és az Unióhoz 2013-ban csatlakozott országokban található repülőterek közötti repülések az EGT-államokban található repülőterek közötti repüléseknek tekintendők.

(8)   A Bizottság rendszeresen, de legalább évente egyszer tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezeten (ICAO) belüli tárgyalások előrehaladásáról, valamint a piacalapú mechanizmusok harmadik országok közötti nemzetközi elfogadásának előmozdítására irányuló erőfeszítéseiről. Az ICAO közgyűlésének 2016. évi ülésszaka után a Bizottság beszámol az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak azokról a lépésekről, amelyek egy globális piacalapú intézkedésről szóló nemzetközi megállapodás 2020-tól történő végrehajtására irányulnak, amely megkülönböztetésmentesen csökkenti majd a légi közlekedésből származó üvegházhatású gázok kibocsátását, ideértve a bevételek felhasználásáról szóló azon információkat, amelyeket a tagállamok 525/2013/EU rendelet 17. cikkének megfelelően szolgáltatnak.

A Bizottság jelentésében megfontolás tárgyává teszi és adott esetben az említett fejleményekre reagálva javaslatot tesz arra, hogy 2017. január 1-jétől milyen körben indokolt szabályozni az EGT-n kívüli országokban található repülőterekről kiinduló vagy oda irányuló tevékenységekből származó kibocsátásokat. Emellett a Bizottság jelentésében megvizsgálja az e cikk (1)–(4) bekezdésének alkalmazásával összefüggésben felmerülő minden más kérdés megoldását szolgáló lehetőségeket is, fenntartva az azonos útvonalon működő légijármű-üzemeltetők közötti egyenlő bánásmódot.

(5)  A Bizottság 2010. július 9-i 606/2010/EU rendelete az alacsony kibocsátással jellemezhető egyes légijármű-üzemeltetők tüzelőanyag-fogyasztásának megállapítására az Eurocontrol (Európai Szervezet a Légi Közlekedés Biztonságáért) által kifejlesztett egyszerűsített eszköz jóváhagyásáról (HL L 175., 2010.7.10., 25. o.).”"

2.

Az I. mellékletben található táblázatban a „Tevékenységek” oszlopban a „Légi közlekedés” címszó alatt a szöveg a j) pont után a következő ponttal egészül ki:

„k)

2013. január 1-jétől2020. december 31-ig azok a repülések, amelyek e pont kivételével a szóban forgó tevékenység körébe tartoznának, és amelyeket olyan, nem kereskedelmi légijármű-üzemeltető teljesít, amely kevesebb, mint évi 1 000 tonna összkibocsátással járó repüléseket hajt végre.”.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2014. április 30-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2014. április 16-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

D. KOURKOULAS


(1)  2014. január 22-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  Az Európai Parlament 2014. április 3-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2014. április 14-i határozata.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2003. október 13-i 2003/87/EK irányelve az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 275., 2003.10.25., 32. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. május 21-i 525/2013/EU rendelete az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésére, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk nemzeti és uniós szintű bejelentésére szolgáló rendszerről, valamint a 280/2004/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 165., 2013.6.18., 13. o.).


30.4.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 129/5


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 422/2014/EU RENDELETE

(2014. április 16.)

az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának, valamint az azokra alkalmazott korrekciós együtthatóknak 2011. július 1-jétől kezdődő hatállyal történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvre és különösen annak 12. cikkére,

tekintettel az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról (a továbbiakban: a személyzeti szabályzat) és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételekről (a továbbiakban: az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek) szóló 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendeletre (1) és különösen a személyzeti szabályzat XI. mellékletének 10. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel a Bíróság véleményére (2),

tekintettel a Számvevőszék véleményére (3),

rendes jogalkotási eljárás keretében (4),

mivel:

(1)

Az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: a Bíróság) a C-63/12. sz., Bizottság kontra Tanács ügyben hozott ítéletében egyértelművé tette, hogy az intézmények kötelesek minden évben határozni a díjazás kiigazításáról, akár a személyzeti szabályzat XI. mellékletének 3. cikkében szereplő módszer szerinti „matematikai” kiigazítást elvégezve, akár az említett melléklet 10. cikkének megfelelően a matematikai számítástól eltérve.

(2)

A legutóbb az 1023/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel (5) módosított személyzeti szabályzat XIII. melléklete 19. cikkének célja annak biztosítása, hogy az intézmények megtehessék az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a díjazás és a nyugdíjak 2011. és 2012. évi kiigazítására vonatkozó vitáikat a Bíróság ítéletének megfelelően rendezzék, figyelembe véve a személyzet arra vonatkozó jogos elvárását, hogy az intézményeknek évente határozniuk kell a személyzet díjazásának és nyugdíjának kiigazításáról.

(3)

A Bíróság által a C-63/12. sz. ügyben hozott ítéletnek való megfelelés érdekében, amennyiben a Tanács megállapítja, hogy az Unión belüli gazdasági és szociális helyzet komolyan és hirtelen megromlott, a Bizottságnak az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 336. cikkében előírt eljárásnak megfelelően javaslatot kell benyújtania az Európai Parlamentnek a jogalkotási folyamatba történő bevonása érdekében. A Tanács 2011. november 4-én kijelentette, hogy az Unióban jelenleg tapasztalható pénzügyi és gazdasági válság, amelynek következményeként a legtöbb tagállamban jelentős költségvetési kiigazításokra került sor, az Unión belüli gazdasági és szociális helyzet komoly és hirtelen romlásához vezetett. A Tanács ezért az EUMSZ 241. cikkével összhangban felkérte a Bizottságot, hogy hajtsa végre a személyzeti szabályzat XI. mellékletének 10. cikkét, és nyújtson be megfelelő javaslatot a díjazás kiigazítására vonatkozóan.

(4)

A Bíróság megerősítette, hogy a kivételi záradék alapján az Európai Parlament és a Tanács széles mérlegelési jogkörrel rendelkezik a díjazás és a nyugdíjak kiigazítását illetően. A 2010. július 1-jétől2011. december 31-ig tartó időszakra vonatkozó gazdasági és szociális adatok – például a 2011 őszén több tagállamban kialakult pénzügyi és gazdasági válság, amely azonnal rontott az unióbeli gazdasági és szociális helyzeten, és jelentős makrogazdasági kiigazításokat eredményezett, a magas munkanélküliség, valamint az Unión belüli magas államháztartási hiány és államadósság – alapján helyénvaló 0 %-ban meghatározni a Belgiumban és Luxemburgban fizetett díjazás és nyugdíjak 2011. évi kiigazításának mértékét. E kiigazítás annak az átfogó megközelítésnek a része, amelynek célja a díjazás és nyugdíjak 2011. és 2012. évi kiigazításával kapcsolatos viták rendezése, és amely szerint 2012-re vonatkozóan 0,8 %-os a kiigazítás mértéke.

(5)

Következésképpen a 2010-2014 közötti ötéves időszakban az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának kiigazítása a következő: 2010-ben a személyzeti szabályzat XI. mellékletének 3. cikkében meghatározott módszer alkalmazása 0,1 %-os kiigazítást eredményezett. 2011 és 2012 tekintetében a díjazások és a nyugdíjak 2011-re és 2012-re vonatkozó kiigazításaival kapcsolatos viták rendezésére szolgáló átfogó megközelítés 0 %-os, illetve 0,8 %-os kiigazításhoz vezet. Ezenkívül a személyzeti szabályzat az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek reformjára vonatkozó politikai megállapodás részeként a díjazások és a nyugdíjak befagyasztásáról határoztak 2013-ra és 2014-re vonatkozóan,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

2011. július 1-jei hatállyal, a személyzeti szabályzat 63. cikkének második bekezdésében a „2010. július 1.” időpont helyébe a „2011. július 1.” időpont lép.

2. cikk

2011. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat 66. cikkében a díjazás és a nyugdíjak kiszámításánál alkalmazandó havi alapilletményekre vonatkozó táblázat helyébe a következő táblázat lép:

2011.7.1.

FIZETÉSI FOKOZAT

BESOROLÁSI FOKOZAT

1

2

3

4

5

16

16 919,04

17 630,00

18 370,84

 

 

15

14 953,61

15 581,98

16 236,76

16 688,49

16 919,04

14

13 216,49

13 771,87

14 350,58

14 749,83

14 953,61

13

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 036,39

13 216,49

12

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 521,99

11 681,17

11

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 183,52

10 324,20

10

8 064,86

8 403,76

8 756,90

9 000,53

9 124,87

9

7 127,99

7 427,52

7 739,63

7 954,96

8 064,86

8

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 030,86

7 127,99

7

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 214,10

6 299,95

6

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 492,23

5 568,11

5

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 854,21

4 921,28

4

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 290,31

4 349,59

3

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

2

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

1

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

3. cikk

2011. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat 64. cikke értelmében a tisztviselők és egyéb alkalmazottak díjazására alkalmazandó korrekciós együtthatókat az alábbi táblázat 2. oszlopa tartalmazza.

2012. január 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. melléklete 17. cikkének (3) bekezdése értelmében a tisztviselők és egyéb alkalmazottak átutalásaira alkalmazandó korrekciós együtthatókat az alábbi táblázat 3. oszlopa tartalmazza.

2011. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 20. cikkének (1) bekezdése értelmében a nyugdíjakra alkalmazandó korrekciós együtthatókat az alábbi táblázat 4. oszlopa tartalmazza.

2011. május 16-i hatállyal a tisztviselők és egyéb alkalmazottak díjazására alkalmazandó korrekciós együtthatókat az alábbi táblázat 5. oszlopa tartalmazza. A felsorolt tagállamok tekintetében az éves kiigazítás hatálybalépésének időpontja 2011. május 16.

2011. május 16-i hatállyal a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 20. cikkének (1) bekezdése értelmében a nyugdíjakra alkalmazandó korrekciós együtthatókat az alábbi táblázat 6. oszlopa tartalmazza. Az éves kiigazítás hatálybalépésének időpontja 2011. május 16.

1

2

3

4

5

6

Ország/hely

Díjazás

Átutalás

Nyugdíj

Díjazás

Nyugdíj

2011.7.1.

2012.1.1.

2011.7.1.

2011.5.16.

2011.5.16.

Bulgária

60,6

58,1

100,0

 

 

Cseh Köztársaság

85,2

79,3

100,0

Dánia

134,2

130,5

130,5

Németország

93,7

95,4

100,0

Bonn

93,0

 

 

Karlsruhe

92,2

 

 

München

103,2

 

 

Észtország

75,4

77,4

100,0

Görögország

92,2

91,0

100,0

Spanyolország

97,4

91,5

100,0

Franciaország

116,4

108,5

108,5

Írország

109,6

104,6

104,6

Olaszország

104,8

100,0

100,0

Varese

91,9

 

 

Ciprus

83,0

85,4

100,0

Lettország

74,4

70,2

100,0

Litvánia

72,7

70,7

100,0

Magyarország

83,5

73,1

100,0

Málta

82,7

84,6

100,0

Hollandia

102,8

97,3

100,0

Ausztria

105,0

104,1

104,1

Lengyelország

80,5

71,4

100,0

Portugália

84,0

83,9

100,0

Románia

72,7

62,1

100,0

Szlovénia

86,2

83,6

100,0

Szlovákia

78,8

73,5

100,0

Finnország

120,5

113,0

113,0

Svédország

124,1

117,2

117,2

Egyesült Királyság

 

103,5

 

120,8

103,5

Culham

 

 

 

98,2

 

4. cikk

2011. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat 42a. cikkének második és harmadik bekezdésében említett szülői szabadság esetében nyújtott támogatás összege 911,73 EUR, egyedülálló szülő esetén pedig 1 215,63 EUR.

5. cikk

2011. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. melléklete 1. cikkének (1) bekezdésében említett háztartási támogatás alapösszege 170,52 EUR.

2011. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. melléklete 2. cikkének (1) bekezdésében említett, eltartott gyermek után nyújtott támogatás alapösszege 372,61 EUR.

2011. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. melléklete 3. cikkének (1) bekezdésében említett iskoláztatási támogatás összege 252,81 EUR.

2011. július 2-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. melléklete 3. cikkének (2) bekezdésében említett iskoláztatási támogatás összege 91,02 EUR.

2011. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat 69. cikkében és a VII. melléklete 4. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett külföldi munkavégzési támogatás legkisebb összege 505,39 EUR.

2011. július 1-jei hatállyal az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 134. cikkében említett külföldi munkavégzési támogatás összege 363,31 EUR.

6. cikk

2012. január 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. melléklete 8. cikkének (2) bekezdésében említett, kilométerenkénti juttatást a következőképpen kell kiigazítani:

kilométerenként 0 EUR

a távolság 0-től 200 km-ig terjedő részére vonatkozóan

kilométerenként 0,3790 EUR

a távolság 201-től 1 000 km-ig terjedő részére vonatkozóan

kilométerenként 0,6316 EUR

távolság 1 001-től 2 000 km-ig terjedő részére vonatkozóan

kilométerenként 0,3790 EUR

a távolság 2 001-től 3 000 km-ig terjedő részére vonatkozóan

kilométerenként 0,1262 EUR

a távolság 3 001-től 4 000 km-ig terjedő részére vonatkozóan

kilométerenként 0,0609 EUR

a távolság 4 001-től 10 000 km-ig terjedő részére vonatkozóan

kilométerenként 0 EUR

a 10 000 km fölötti részre vonatkozóan.

A fenti, kilométereken alapuló térítéshez kiegészítő átalányösszeg adódik:

189,48 EUR, amennyiben az alkalmazási hely és a származási hely közötti vasúti távolság 725 km és 1 450 km között van,

378,93 EUR, amennyiben az alkalmazási hely és a származási hely közötti vasúti távolság több mint 1 450 km.

7. cikk

2011. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. melléklete 10. cikkének (1) bekezdésében említett napidíj összege a következő:

háztartási támogatásra jogosult tisztviselő esetében 39,17 EUR,

háztartási támogatásra nem jogosult tisztviselő esetében 31,58 EUR.

8. cikk

2011. július 1-jei hatállyal az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 24. cikkének (3) bekezdésében említett beilleszkedési támogatás alsó határa a következő:

háztartási támogatásra jogosult alkalmazott esetében 1 114,99 EUR,

háztartási támogatásra nem jogosult alkalmazott esetében 662,97 EUR.

9. cikk

2011. július 1-jei hatállyal az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 28a. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében említett munkanélküli-járadék alsó határa 1 337,19 EUR, felső határa 2 674,39.

2011. július 1-jei hatállyal az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 28a. cikkének (7) bekezdésében említett átalánylevonás összege 1 215,63 EUR.

10. cikk

2011. július 1-jei hatállyal, az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 93. cikkében a havi alapilletményekre vonatkozó táblázat helyébe a következő táblázat lép:

TISZTSÉG-CSOPORT

2011.7.1.

FIZETÉSI FOKOZAT

BESOROLÁSI FOKOZAT

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 832,42

5 953,71

6 077,52

6 203,91

6 332,92

6 464,62

6 599,06

17

5 154,85

5 262,04

5 371,47

5 483,18

5 597,20

5 713,60

5 832,42

16

4 555,99

4 650,73

4 747,45

4 846,17

4 946,95

5 049,83

5 154,85

15

4 026,70

4 110,44

4 195,92

4 283,18

4 372,25

4 463,17

4 555,99

14

3 558,90

3 632,91

3 708,46

3 785,58

3 864,31

3 944,67

4 026,70

13

3 145,45

3 210,86

3 277,63

3 345,80

3 415,37

3 486,40

3 558,90

III

12

4 026,63

4 110,36

4 195,84

4 283,09

4 372,15

4 463,07

4 555,88

11

3 558,86

3 632,87

3 708,41

3 785,53

3 864,25

3 944,60

4 026,63

10

3 145,43

3 210,84

3 277,61

3 345,77

3 415,34

3 486,36

3 558,86

9

2 780,03

2 837,84

2 896,86

2 957,09

3 018,59

3 081,36

3 145,43

8

2 457,08

2 508,17

2 560,33

2 613,57

2 667,92

2 723,40

2 780,03

II

7

2 779,98

2 837,80

2 896,82

2 957,07

3 018,58

3 081,36

3 145,45

6

2 456,97

2 508,07

2 560,24

2 613,49

2 667,84

2 723,33

2 779,98

5

2 171,49

2 216,65

2 262,76

2 309,82

2 357,86

2 406,91

2 456,97

4

1 919,18

1 959,10

1 999,84

2 041,44

2 083,90

2 127,24

2 171,49

I

3

2 364,28

2 413,35

2 463,43

2 514,56

2 566,74

2 620,01

2 674,39

2

2 090,12

2 133,50

2 177,78

2 222,98

2 269,11

2 316,21

2 364,28

1

1 847,76

1 886,11

1 925,25

1 965,21

2 005,99

2 047,63

2 090,12

11. cikk

2011. július 1-jei hatállyal az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 94. cikkében említett beilleszkedési támogatás alsó határa a következő:

háztartási támogatásra jogosult alkalmazott esetében 838,66 EUR,

háztartási támogatásra nem jogosult alkalmazott esetében 497,22 EUR.

12. cikk

2011. július 1-jei hatállyal az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 96. cikkének (3) bekezdése második albekezdésében említett munkanélküli-járadék alsó határa 1 002,90 EUR, felső határa 2 005,78 EUR.

2011. július 1-jei hatállyal az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 96. cikkének (7) bekezdésében említett átalánylevonás összege 911,73 EUR.

2011. július 1-jei hatállyal az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 136. cikkében említett munkanélküli-járadék alsó határa 882,33 EUR, felső határa 2 076,07 EUR.

13. cikk

2011. július 1-jei hatállyal a 300/76/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (6) 1. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében említett műszakpótlék 382,17 EUR, 576,84 EUR, 630,69 EUR és 859,84 EUR.

14. cikk

2011. július 1-jei hatállyal a 260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (7) 4. cikkében említett összegekre 5,516766 értékű együtthatót kell alkalmazni.

15. cikk

2011. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 8. cikkének (2) bekezdésében szereplő táblázat helyébe a következő táblázat lép:

2011.7.1.

FIZETÉSI FOKOZAT

BESOROLÁSI FOKOZAT

1

2

3

4

5

6

7

8

16

16 919,04

17 630,00

18 370,84

18 370,84

18 370,84

18 370,84

 

 

15

14 953,61

15 581,98

16 236,76

16 688,49

16 919,04

17 630,00

 

 

14

13 216,49

13 771,87

14 350,58

14 749,83

14 953,61

15 581,98

16 236,76

16 919,04

13

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 036,39

13 216,49

 

 

 

12

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 521,99

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 216,49

11

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 183,52

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 681,17

10

8 064,86

8 403,76

8 756,90

9 000,53

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 324,20

9

7 127,99

7 427,52

7 739,63

7 954,96

8 064,86

 

 

 

8

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 030,86

7 127,99

7 427,52

7 739,63

8 064,86

7

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 214,10

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 127,99

6

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 492,23

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 299,95

5

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 854,21

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 568,11

4

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 290,31

4 349,59

4 352,36

4 722,82

4 921,28

3

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 349,59

2

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 844,31

1

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

 

 

 

16. cikk

2011. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 18. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában a 2004. május 1-je előtt hatályban lévő személyzeti szabályzat VII. mellékletének 4a. cikkében említett átalánytámogatás összege:

havonta 131,84 EUR a C4 vagy C5 besorolási fokozatba tartozó tisztviselők esetében,

havonta 202,14 EUR a C1, C2 vagy C3 besorolási osztályba sorolt tisztviselők esetében.

17. cikk

2011. július 1-jei hatállyal, az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 133. cikkében a havi alapilletményekre vonatkozó táblázat helyébe a következő táblázat lép:

Besorolási fokozat

1

2

3

4

5

6

7

Alapilletmény teljes munkaidő esetén

1 680,76

1 958,08

2 122,97

2 301,75

2 495,58

2 705,73

2 933,59

Besorolási fokozat

8

9

10

11

12

13

14

Alapilletmény teljes munkaidő esetén

3 180,63

3 448,48

3 738,88

4 053,72

4 395,09

4 765,20

5 166,49

Besorolási fokozat

15

16

17

18

19

 

 

Alapilletmény teljes munkaidő esetén

5 601,56

6 073,28

6 584,71

7 139,21

7 740,41

 

 

18. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2014. április 16-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

D. KOURKOULAS


(1)  A Tanács 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK rendelete az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról, az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételekről, valamint a Bizottság tisztviselőire ideiglenesen alkalmazandó különleges intézkedések bevezetéséről (HL L 56., 1968.3.4., 1. o.).

(2)  2014. március 4-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  2014. március 3-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(4)  Az Európai Parlament 2014. március 11-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2014. április 14-i határozata.

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. október 22-i 1023/2013/EU, Euratom rendelete az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzatának és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeknek a módosításáról (HL L 287., 2013.10.29., 15. o.).

(6)  A Tanács 1976. február 9-i 300/76/ESZAK, EGK, Euratom rendelete a műszakpótlékra jogosult tisztviselők kategóriáinak meghatározásáról, valamint annak mértékéről és feltételeiről (HL L 38., 1976.2.13., 1. o.). Az 1307/87/Euratom, ESZAK, EGK rendelettel (HL L 124., 1987.5.13., 6. o.) kiegészített rendelet.

(7)  A Tanács 1968. február 29-i 260/68/EGK, Euratom, ESZAK rendelete az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.).


30.4.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 129/12


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 423/2014/EU RENDELETE

(2014. április 16.)

az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának, valamint az azokra alkalmazott korrekciós együtthatóknak 2012. július 1-jétől kezdődő hatállyal történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvre és különösen annak 12. cikkére,

tekintettel az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról (a továbbiakban: a személyzeti szabályzat) és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételekről (a továbbiakban: az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek) szóló 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendeletre (1) és különösen a személyzeti szabályzat XI. mellékletének 10. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel a Bíróság véleményére (2),

tekintettel a Számvevőszék véleményére (3),

rendes jogalkotási eljárás keretében (4),

mivel:

(1)

Az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: a Bíróság) a C-63/12. sz., Bizottság kontra Tanács ügyben hozott ítéletében egyértelművé tette, hogy az intézmények kötelesek minden évben határozni a díjazás kiigazításáról, akár a személyzeti szabályzat XI. mellékletének 3. cikkében szereplő módszer szerinti „matematikai” kiigazítást elvégezve, akár az említett melléklet 10. cikkének megfelelően a matematikai számítástól eltérve.

(2)

A legutóbb az 1023/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel (5) módosított személyzeti szabályzat XIII. melléklete 19. cikkének célja annak biztosítása, hogy az intézmények megtehessék az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a díjazás és a nyugdíjak 2011. és 2012. évi kiigazítására vonatkozó vitáikat a Bíróság ítéletének megfelelően rendezzék, figyelembe véve a személyzet arra vonatkozó jogos elvárását, hogy az intézményeknek évente határozniuk kell a személyzet díjazásának és nyugdíjának kiigazításáról.

(3)

A Bíróság által a C-63/12. sz. ügyben hozott ítéletnek való megfelelés érdekében, amennyiben a Tanács megállapítja, hogy az Unión belüli gazdasági és szociális helyzet komolyan és hirtelen megromlott, a Bizottságnak az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 336. cikkében előírt eljárásnak megfelelően javaslatot kell benyújtania az Európai Parlamentnek a jogalkotási folyamatba történő bevonása érdekében. 2012. október 25-én a Tanács megállapította, hogy a Bizottság kivételi záradékról szóló jelentésében foglalt értékelése nem tükrözi az Unión belüli gazdasági és szociális helyzet 2012-ben bekövetkezett komoly és hirtelen megromlását, ahogyan arra a nyilvánosság számára hozzáférhető objektív gazdasági adatok utaltak. A Tanács ezért felkérte a Bizottságot, hogy a személyzeti szabályzat XI. mellékletének 10. cikkével összhangban nyújtson be megfelelő javaslatot a díjazás 2012-ra vonatkozó kiigazítása tekintetében.

(4)

A Bíróság megerősítette, hogy a kivételi záradék alapján az Európai Parlament és a Tanács széles mérlegelési jogkörrel rendelkezik a díjazás és a nyugdíjak kiigazítását illetően. A 2011. július 1-jétől2012. december 31-ig tartó időszakra vonatkozó gazdasági és szociális adatok – például a 2011 őszén bekövetkezett gazdasági válság következményei, vagyis az Unióban beállt gazdasági recesszió és a romló szociális helyzet, valamint a továbbra is magas munkanélküliség és az Unión belüli magas államháztartási hiány és államadósság – alapján helyénvaló 0,8 %-ban meghatározni a Belgiumban és Luxemburgban fizetett díjazás és nyugdíjak 2012. évi kiigazításának mértékét. E kiigazítás annak az átfogó megközelítésnek a része, amelynek célja a díjazás és nyugdíjak 2011. és 2012. évi kiigazításával kapcsolatos viták rendezése, és amely szerint 2011-re vonatkozóan 0 %-os a kiigazítás mértéke.

(5)

Következésképpen a 2010–2014 közötti ötéves időszakban az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának kiigazítása a következő: 2010-ben a személyzeti szabályzat XI. mellékletének 3. cikkében meghatározott módszer alkalmazása 0,1 %-os kiigazítást eredményezett. 2011 és 2012 tekintetében a díjazások és a nyugdíjak 2011-re és 2012-re vonatkozó kiigazításaival kapcsolatos viták rendezésére szolgáló átfogó megközelítés 0 %-os, illetve 0,8 %-os kiigazításhoz vezet. Ezenkívül a személyzeti szabályzat és az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek reformjára vonatkozó politikai megállapodás részeként a díjazások és a nyugdíjak befagyasztásáról határoztak 2013-ra és 2014-re vonatkozóan,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

2012. július 1-jei hatállyal, a személyzeti szabályzat 63. cikkének második bekezdésében a „2011. július 1.” időpont helyébe a „2012. július 1.” időpont lép.

2. cikk

2012. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat 66. cikkében a díjazás és a nyugdíjak kiszámításánál alkalmazandó havi alapilletményekre vonatkozó táblázat helyébe a következő táblázat lép:

2012.7.1.

FIZETÉSI FOKOZAT

BESOROLÁSI FOKOZAT

1

2

3

4

5

16

17 054,40

17 771,05

18 517,81

 

 

15

15 073,24

15 706,64

16 366,65

16 822,00

17 054,40

14

13 322,22

13 882,04

14 465,38

14 867,83

15 073,24

13

11 774,62

12 269,40

12 784,98

13 140,68

13 322,22

12

10 406,80

10 844,10

11 299,79

11 614,16

11 774,62

11

9 197,87

9 584,37

9 987,12

10 264,98

10 406,80

10

8 129,38

8 470,99

8 826,95

9 072,53

9 197,87

9

7 185,01

7 486,94

7 801,55

8 018,60

8 129,38

8

6 350,35

6 617,20

6 895,26

7 087,10

7 185,01

7

5 612,65

5 848,50

6 094,26

6 263,81

6 350,35

6

4 960,64

5 169,10

5 386,31

5 536,16

5 612,65

5

4 384,38

4 568,62

4 760,60

4 893,04

4 960,64

4

3 875,06

4 037,89

4 207,57

4 324,63

4 384,38

3

3 424,90

3 568,82

3 718,79

3 822,25

3 875,06

2

3 027,04

3 154,24

3 286,79

3 378,23

3 424,90

1

2 675,40

2 787,82

2 904,97

2 985,79

3 027,04

3. cikk

2012. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat 64. cikke értelmében a tisztviselők és egyéb alkalmazottak díjazására alkalmazandó korrekciós együtthatókat az alábbi táblázat 2. oszlopa tartalmazza.

2013. január 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. melléklete 17. cikkének (3) bekezdése értelmében a tisztviselők és egyéb alkalmazottak átutalásaira alkalmazandó korrekciós együtthatókat az alábbi táblázat 3. oszlopa tartalmazza.

2012. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 20. cikkének (1) bekezdése értelmében a nyugdíjakra alkalmazandó korrekciós együtthatókat az alábbi táblázat 4. oszlopa tartalmazza.

2012. május 16-i hatállyal a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 20. cikkének (1) bekezdése értelmében a nyugdíjakra alkalmazandó korrekciós együtthatókat az alábbi táblázat 5. oszlopa tartalmazza. A felsorolt tagállamok tekintetében az éves kiigazítás hatálybalépésének időpontja 2012. május 16.

1

2

3

4

5

Ország/hely

Díjazás

Átutalás

Nyugdíj

Nyugdíj

2012.7.1.

2013.1.1.

2012.7.1.

2012.5.16.

Bulgária

58,4

57,4

100,0

 

Cseh Köztársaság

80,6

74,6

100,0

Dánia

135,3

127,3

127,3

Németország

95,8

96,6

100,0

Bonn

94,1

 

 

arlsruhe

93,8

 

 

München

106,4

 

 

Észtország

77,6

78,0

100,0

Görögország

90,5

89,0

100,0

Spanyolország

97,1

90,9

100,0

Franciaország

117,7

109,2

109,2

Írország

110,6

104,5

104,5

Olaszország

104,2

97,4

100,0

Varese

93,4

 

 

Ciprus

84,1

87,4

100,0

Lettország

77,6

74,9

100,0

Litvánia

71,5

69,5

100,0

Magyarország

78,3

68,7

100,0

Málta

83,3

83,7

100,0

Hollandia

105,3

100,9

 

100,9

Ausztria

106,4

103,2

103,2

 

Lengyelország

74,2

66,4

100,0

Portugália

83,5

82,8

100,0

Románia

68,8

60,0

100,0

Szlovénia

85,3

81,2

100,0

Szlovákia

79,7

73,5

100,0

Finnország

122,1

113,8

113,8

Svédország

131,9

123,8

123,8

Egyesült Királyság

147,8

119,0

119,0

Culham

112,5

 

 

4. cikk

2012. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat 42a. cikkének második és harmadik bekezdésében említett szülői szabadság esetében nyújtott támogatás összege 919,02 EUR, egyedülálló szülő esetén pedig 1 225,36 EUR.

5. cikk

2012. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. melléklete 1. cikkének (1) bekezdésében említett háztartási támogatás alapösszege 171,88 EUR.

2012. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. melléklete 2. cikkének (1) bekezdésében említett, eltartott gyermek után nyújtott támogatás alapösszege 375,59 EUR.

2012. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. melléklete 3. cikkének (1) bekezdésében említett iskoláztatási támogatás összege 254,83 EUR.

2012. július 2-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. melléklete 3. cikkének (2) bekezdésében említett iskoláztatási támogatás összege 91,75 EUR.

2012. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat 69. cikkében és a VII. melléklete 4. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett külföldi munkavégzési támogatás legkisebb összege 509,43 EUR.

2012. július 1-jei hatállyal az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 134. cikkében említett külföldi munkavégzési támogatás összege 366,22 EUR.

6. cikk

2013. január 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. melléklete 8. cikkének (2) bekezdésében említett, kilométerenkénti juttatást a következőképpen kell kiigazítani:

kilométerenként 0 EUR

a távolság 0-tól 200 km-ig terjedő részére vonatkozóan

kilométerenként 0,3820 EUR

a távolság 201-től 1 000 km-ig terjedő részére vonatkozóan

kilométerenként 0,6367 EUR

a távolság 1 001-től 2 000 km-ig terjedő részére vonatkozóan

kilométerenként 0,3820 EUR

a távolság 2 001-től 3 000 km-ig terjedő részére vonatkozóan

kilométerenként 0,1272 EUR

a távolság 3 001-től 4 000 km-ig terjedő részére vonatkozóan

kilométerenként 0,0614 EUR

a távolság 4 001-től 10 000 km-ig terjedő részére vonatkozóan

kilométerenként 0 EUR

a 10 000 km fölötti részre vonatkozóan.

A fenti, kilométereken alapuló térítéshez kiegészítő átalányösszeg adódik:

191,00 EUR, amennyiben az alkalmazási hely és a származási hely közötti vasúti távolság 725 km és 1 450 km között van,

381,96 EUR, amennyiben az alkalmazási hely és a származási hely közötti vasúti távolság több mint 1 450 km.

7. cikk

2012. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. melléklete 10. cikkének (1) bekezdésében említett napidíj összege a következő:

háztartási támogatásra jogosult tisztviselő esetében 39,48 EUR,

háztartási támogatásra nem jogosult tisztviselő esetében 31,83 EUR.

8. cikk

2012. július 1-jei hatállyal az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 24. cikkének (3) bekezdésében említett beilleszkedési támogatás alsó határa a következő:

háztartási támogatásra jogosult alkalmazott esetében 1 123,91 EUR,

háztartási támogatásra nem jogosult alkalmazott esetében 668,27 EUR.

9. cikk

2012. július 1-jei hatállyal az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 28a. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében említett munkanélküli-járadék alsó határa 1 347,89 EUR, felső határa 2 695,79.

2012. július 1-jei hatállyal az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 28a. cikkének (7) bekezdésében említett átalánylevonás összege 1 225,36 EUR.

10. cikk

2012. július 1-jei hatállyal, az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 93. cikkében a havi alapilletményekre vonatkozó táblázat helyébe a következő táblázat lép:

TISZTSÉG-CSOPORT

2012.7.1.

FIZETÉSI FOKOZAT

BESOROLÁSI FOKOZAT

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 879,08

6 001,34

6 126,14

6 253,54

6 383,59

6 516,34

6 651,85

17

5 196,08

5 304,14

5 414,44

5 527,04

5 641,98

5 759,31

5 879,08

16

4 592,43

4 687,93

4 785,42

4 884,94

4 986,53

5 090,23

5 196,08

15

4 058,91

4 143,32

4 229,48

4 317,44

4 407,22

4 498,87

4 592,43

14

3 587,37

3 661,97

3 738,13

3 815,86

3 895,22

3 976,22

4 058,91

13

3 170,61

3 236,55

3 303,85

3 372,56

3 442,69

3 514,29

3 587,37

III

12

4 058,85

4 143,25

4 229,41

4 317,36

4 407,13

4 498,78

4 592,33

11

3 587,34

3 661,93

3 738,08

3 815,81

3 895,16

3 976,16

4 058,85

10

3 170,60

3 236,53

3 303,83

3 372,54

3 442,67

3 514,26

3 587,34

9

2 802,28

2 860,55

2 920,03

2 980,75

3 042,74

3 106,01

3 170,60

8

2 476,74

2 528,24

2 580,82

2 634,48

2 689,27

2 745,19

2 802,28

II

7

2 802,21

2 860,50

2 919,99

2 980,72

3 042,72

3 106,01

3 170,61

6

2 476,62

2 528,13

2 580,71

2 634,39

2 689,18

2 745,12

2 802,21

5

2 188,86

2 234,38

2 280,86

2 328,30

2 376,72

2 426,16

2 476,62

4

1 934,53

1 974,77

2 015,84

2 057,77

2 100,57

2 144,26

2 188,86

I

3

2 383,19

2 432,65

2 483,14

2 534,68

2 587,28

2 640,98

2 695,79

2

2 106,84

2 150,57

2 195,20

2 240,76

2 287,27

2 334,74

2 383,19

1

1 862,54

1 901,20

1 940,65

1 980,93

2 022,04

2 064,01

2 106,84

11. cikk

2012. július 1-jei hatállyal az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 94. cikkében említett beilleszkedési támogatás alsó határa a következő:

háztartási támogatásra jogosult alkalmazott esetében 845,37 EUR,

háztartási támogatásra nem jogosult alkalmazott esetében 501,20 EUR.

12. cikk

2012. július 1-jei hatállyal az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 96. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében említett munkanélküli-járadék alsó határa 1 010,92 EUR, felső határa 2 021,83.

2012. július 1-jei hatállyal az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 96. cikkének (7) bekezdésében említett átalánylevonás összege 919,02 EUR.

2012. július 1-jei hatállyal az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 136. cikkében említett munkanélküli-járadék alsó határa 889,39 EUR, felső határa 2 092,68 EUR.

13. cikk

2012. július 1-jei hatállyal a 300/76/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (6) 1. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében említett műszakpótlék 385,23 EUR, 581,45 EUR, 635,74 EUR és 866,72 EUR.

14. cikk

2012. július 1-jei hatállyal a 260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (7) 4. cikkében említett összegekre 5,5609 értékű együtthatót kell alkalmazni.

15. cikk

2012. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat XIII. mellékletének 8. cikke (2) bekezdésében szereplő táblázat helyébe a következő táblázat lép:

2012.7.1.

FIZETÉSI FOKOZAT

BESOROLÁSI FOKOZAT

1

2

3

4

5

6

7

8

16

17 054,40

17 771,05

18 517,81

18 517,81

18 517,81

18 517,81

 

 

15

15 073,24

15 706,64

16 366,65

16 822,00

17 054,40

17 771,05

 

 

14

13 322,22

13 882,04

14 465,38

14 867,83

15 073,24

15 706,64

16 366,65

17 054,40

13

11 774,62

12 269,40

12 784,98

13 140,68

13 322,22

 

 

 

12

10 406,80

10 844,10

11 299,79

11 614,16

11 774,62

12 269,40

12 784,98

13 322,22

11

9 197,87

9 584,37

9 987,12

10 264,98

10 406,80

10 844,10

11 299,79

11 774,62

10

8 129,38

8 470,99

8 826,95

9 072,53

9 197,87

9 584,37

9 987,12

10 406,80

9

7 185,01

7 486,94

7 801,55

8 018,60

8 129,38

 

 

 

8

6 350,35

6 617,20

6 895,26

7 087,10

7 185,01

7 486,94

7 801,55

8 129,38

7

5 612,65

5 848,50

6 094,26

6 263,81

6 350,35

6 617,20

6 895,26

7 185,01

6

4 960,64

5 169,10

5 386,31

5 536,16

5 612,65

5 848,50

6 094,26

6 350,35

5

4 384,38

4 568,62

4 760,60

4 893,04

4 960,64

5 169,10

5 386,31

5 612,65

4

3 875,06

4 037,89

4 207,57

4 324,63

4 384,38

4 568,62

4 760,60

4 960,64

3

3 424,90

3 568,82

3 718,79

3 822,25

3 875,06

4 037,89

4 207,57

4 384,38

2

3 027,04

3 154,24

3 286,79

3 378,23

3 424,90

3 568,82

3 718,79

3 875,06

1

2 675,40

2 787,82

2 904,97

2 985,79

3 027,04

 

 

 

16. cikk

2012. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 18. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában a 2004. május 1-je előtt hatályban lévő személyzeti szabályzat VII. mellékletének 4a. cikkében említett átalánytámogatás összege:

havonta 132,89 EUR a C4 vagy C5 besorolási fokozatba tartozó tisztviselők esetében,

havonta 203,76 EUR a C1, C2 vagy C3 besorolási osztályba sorolt tisztviselők esetében.

17. cikk

2012. július 1-jei hatállyal, az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 133. cikkében a havi alapilletményekre vonatkozó táblázat helyébe a következő táblázat lép:

Besorolási fokozat

1

2

3

4

5

6

7

Alapilletmény teljes munkaidő esetén

1 694,21

1 973,74

2 139,95

2 320,16

2 515,54

2 727,38

2 957,06

Besorolási fokozat

8

9

10

11

12

13

14

Alapilletmény teljes munkaidő esetén

3 206,08

3 476,07

3 768,79

4 086,15

4 430,25

4 803,32

5 207,82

Besorolási fokozat

15

16

17

18

19

 

 

Alapilletmény teljes munkaidő esetén

5 646,37

6 121,87

6 637,39

7 196,32

7 802,33

 

 

18. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2014. április 16-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

D. KOURKOULAS


(1)  A Tanács 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK rendelete az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról, az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételekről, valamint a Bizottság tisztviselőire ideiglenesen alkalmazandó különleges intézkedések bevezetéséről (HL L 56., 1968.3.4., 1. o.).

(2)  2014. március 4-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  2014. március 3-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(4)  Az Európai Parlament 2014. március 11-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2014. április 14-i határozata.

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. október 22-i 1023/2013/EU, Euratom rendelete az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzatának és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeknek a módosításáról (HL L 287., 2013.10.29., 15. o.).

(6)  A Tanács 1976. február 9-i 300/76/ESZAK, EGK, Euratom rendelete a műszakpótlékra jogosult tisztviselők kategóriáinak meghatározásáról, valamint annak mértékéről és feltételeiről (HL L 38., 1976.2.13., 1. o.). Az 1307/87/Euratom, ESZAK, EGK rendelettel (HL L 124., 1987.5.13., 6. o.) kiegészített rendelet.

(7)  A Tanács 1968. február 29-i 260/68/EGK, Euratom, ESZAK rendelete az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.).