ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 121

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

57. évfolyam
2014. április 24.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 404/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. február 17.) az 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a többlépcsős típus-jóváhagyási eljárás hatálya alá tartozó új könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának ellenőrzése tekintetében történő módosításáról ( 1 )

1

 

*

A Bizottság 405/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. április 23.) a laurinsav létező hatóanyag 19. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználásának jóváhagyásáról ( 1 )

8

 

*

A Bizottság 406/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. április 23.) az etil-butil-acetil-amino-propionát létező hatóanyag 19. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználásának jóváhagyásáról ( 1 )

11

 

*

A Bizottság 407/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. április 23.) a transzflutrinnak a 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható létező hatóanyagként történő jóváhagyásáról ( 1 )

14

 

*

A Bizottság 408/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. április 23.) a szintetikus amorf szilícium-dioxid létező hatóanyag 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználásának jóváhagyásáról ( 1 )

17

 

*

A Bizottság 409/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. április 23.) egy elnevezésnek a hagyományos különleges termékek nyilvántartásába történő bejegyzéséről (Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa [HKT])

20

 

*

A Bizottság 410/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. április 23.) a többlépcsős típus-jóváhagyási eljárás hatálya alá tartozó új könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának ellenőrzése tekintetében a 293/2012/EU végrehajtási rendelet módosításáról ( 1 )

21

 

*

A Bizottság 411/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. április 23.) az Ukrajnából származó friss és fagyasztott marha- és borjúhúsra vonatkozó uniós behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről

27

 

*

A Bizottság 412/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. április 23.) az Ukrajnából származó tojásra, tojástermékekre és albuminokra vonatkozó uniós behozatali vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről

32

 

*

A Bizottság 413/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. április 23.) az Ukrajnából származó baromfihúsra vonatkozó uniós behozatali vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről

37

 

*

A Bizottság 414/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. április 23.) az Ukrajnából származó friss és fagyasztott sertéshúsra vonatkozó uniós behozatali vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről

44

 

*

A Bizottság 415/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. április 23.) az Ukrajnából származó tejtermékekre vonatkozó vámkontingensek kezelése tekintetében a 2535/2001/EK rendelet módosításáról és az említett rendelettől való eltérésről

49

 

*

A Bizottság 416/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. április 23.) egyes Ukrajnából származó gabonafélékre vonatkozó behozatali vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről

53

 

 

A Bizottság 417/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. április 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

56

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2014/225/EU

 

*

A Tanács határozata (2014. április 14.) a Régiók Bizottsága egy holland tagjának és egy holland póttagjának kinevezéséről

58

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a litvániai atomerőművek leszerelését segítő támogatási programokhoz nyújtott uniós támogatásról, valamint a 1990/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 13-i 1369/2013/Euratom tanácsi rendelethez ( HL L 346., 2013.12.20. )

59

 

*

Helyesbítés az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. március 17-i 269/2014/EU tanácsi rendelethez ( HL L 78., 2014.3.17. )

60

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

24.4.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 121/1


A BIZOTTSÁG 404/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2014. február 17.)

az 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a többlépcsős típus-jóváhagyási eljárás hatálya alá tartozó új könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának ellenőrzése tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelményeknek a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló uniós integrált megközelítés keretében történő meghatározásáról szóló, 2011. május 11-i 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (9) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

A 692/2008/EK bizottsági rendelet (2) XII. melléklete új módszert határoz meg a többlépcsős típus-jóváhagyási eljárás hatálya alá tartozó N1 kategóriájú gépjárművek (a továbbiakban: többlépcsős előállítású járművek) CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának meghatározására. Az új módszert 2014. január 1-jétől kell alkalmazni, de önkéntes alapon már 2013. január 1-jétől alkalmazható.

(2)

Az 510/2011/EU rendelet II. melléklete B. részének 7. pontja értelmében a befejezett járművek fajlagos CO2-kibocsátását az alapgépjármű gyártójának kell biztosítani. Ennek előfeltétele, hogy egy befejezett többlépcsős előállítású jármű az ellenőrzési eljárás alatt felismerhető legyen, az alapgépjármű gyártóját pedig be lehessen azonosítani. Ehhez ezenfelül rendelkezni kell bizonyos adatokkal az alapgépjárműről, amelyeket a 692/2008/EK rendelet XII. mellékletében előírt módszerrel kell meghatározni.

(3)

Az alapgépjármű gyártóinak jogukban áll az 510/2011/EU rendelet 8. cikke (5) bekezdésének megfelelően ellenőrizni a többlépcsős előállítású járműre vonatkozó azon adatokat, amelyek alapján a rá vonatkozó fajlagos CO2-kibocsátási célérték számítása történik. Ezért helyénvaló rendelkezésre bocsátani azokat a releváns adatparamétereket, amelyekkel biztosítható az ilyen ellenőrzés hatékony elvégzése.

(4)

A 692/2008/EK rendelet XII. mellékletében meghatározott módszer a nem teljes és a befejezett járművekre alkalmazandó. Amennyiben azonban egy teljes járművön annak első nyilvántartásba vételét megelőzően további átalakításokat végeznek, pontosítani kell, hogy az alapjárműként használt befejezett jármű menetkész tömegét és CO2-kibocsátását kell ellenőrizni, és a fajlagos kibocsátási célértékek számításához figyelembe venni.

(5)

További pontosítást igényel az is, hogy mely adatokat kell rendelkezésre bocsátani annak érdekében, hogy a többlépcsős előállítású járművek CO2-kibocsátási értékeit megfelelően és hatékonyan lehessen nyomon követni és ellenőrizni.

(6)

Egy járművet a jármű-azonosító szám alapján lehet beazonosítani, vagyis annak az alfanumerikus kódnak az alapján, amelyet a gyártó a 19/2011/EU bizottsági rendeletnek (3) megfelelően a járműhöz hozzárendelt. A 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) XVII. mellékletének 4. szakaszában úgy rendelkezik, hogy az alapjármű azonosítási számát alapvetően a típus-jóváhagyási eljárás valamennyi további fázisában meg kell őrizni az eljárás nyomonkövethetőségének biztosítása érdekében. A jármű-azonosító szám révén így lehetővé kell válnia a befejezett jármű és az alapjármű közötti kapcsolat megállapításának és ezáltal a CO2-kibocsátásáért felelős alapjárműgyártó azonosításának. Ezen túlmenően a jármű-azonosító számnak lehetővé kell tennie, hogy az alapjármű gyártója ellenőrizhesse az alapjárművel kapcsolatos releváns adatokat. Miután semmi más paraméter nem teszi lehetővé az említett kapcsolat megállapítását, helyénvaló előírni a tagállamoknak, hogy kövessék nyomon, és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) adatgyűjtő rendszerén keresztül jelentsék a Bizottságnak az újonnan nyilvántartásba vett N1 kategóriájú járművek jármű-azonosító számát.

(7)

Annak érdekében, hogy a többlépcsős előállítású járművek tekintetében ki lehessen számítani a fajlagos kibocsátási célértékeket, az 510/2011/EU rendelet II. melléklete B. része 7. pontjának megfelelően figyelembe kell venni a 692/2008/EK rendelet XII. mellékletének 5.3. pontja szerint meghatározott átlagos terhelést. Ehhez ellenőrizni és jelenteni kell az alapjármű menetkész tömegét és a műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömegét, amelyek alapján meghatározható az átlagos terhelés, vagy pedig magának az átlagos terhelésnek az ellenőrzése és jelentése lehetővé válik. Ezen túlmenően – annak megállapítása érdekében, hogy egy többlépcsős előállítású jármű az 510/2011/EU rendelet hatálya alá tartozik-e – ellenőrizni kell, hogy a befejezett jármű referenciatömege nem lépi-e túl az említett rendelet 2. cikke (1) bekezdésében említett határokat.

(8)

Amennyiben a tagállamok az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó adatrögzítési rendszerük kialakítása miatt nem tudják valamennyi, az 510/2011/EU rendelet II. melléklete alapján kért paramétert rendelkezésre bocsátani, ezeket a paramétereket a rendelet 8. cikkének (5) bekezdésében említett értesítésben érintett gyártók is megadhatják.

(9)

Ugyanezen okból a gyártók a 293/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek (5) megfelelően a Bizottság és az EEA rendelkezésére bocsáthatják az előző naptári évben értékesített vagy ugyanabban az évben garanciával ellátott járművekhez rendelt jármű-azonosító számokat.

(10)

A jármű-azonosító számokat – a jármű közúti forgalomba helyezése céljából történő nyilvántartásba vételét követően – olyan adategyüttesekhez lehet kötni, amelyek lehetővé teszik a jármű tulajdonosának azonosítását. Maga a jármű-azonosító szám ugyanakkor nem tartalmaz személyes adatokat, és az 510/2011/EU rendelet céljait szolgáló adatfeldolgozás nem kívánja meg sem a személyes adatokhoz való hozzáférést, sem pedig bármely kapcsolatos személyes adat feldolgozását. A jármű-azonosító számok ellenőrzése és jelentése ezért nem tekintendő a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) vagy a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) hatálya alá tartozó személyes adatok feldolgozásának. Ugyanakkor elismert tény, hogy a jármű-azonosító számok érzékeny adatoknak tekinthetők, többek között a járműlopás megelőzése tekintetében, ezért helyénvaló gondoskodni arról, hogy a Bizottságnak és az EEA-nak jelentett jármű-azonosító számok ne kerüljenek nyilvánosságra.

(11)

A tagállamok által jelentett jármű-azonosító számoknak a gyártók által jelentettekkel való összevetésekor a Bizottságnak – az EEA támogatásával – azonosítania kell a gyártókat és az érintett járműveket, valamint a 293/2012/EU végrehajtási rendelet 10b. cikkének megfelelően össze kell állítania az előzetes adategyüttest.

(12)

Az 510/2011/EU rendelet ellenőrzési követelményei és a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) személygépkocsikra vonatkozó ellenőrzési követelményei közötti teljes párhuzamosság biztosítása érdekében helyénvaló kiigazítani az 510/2011/EU rendelet II. mellékletében az új könnyű haszongépjárművek tekintetében az összesített adatok rendelkezésre bocsátására és a CO2-kibocsátás ellenőrzésére szolgáló információk meghatározását célzó módszerre vonatkozóan meghatározott követelményeket.

(13)

A 510/2011/EU rendelet II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 510/2011/EU rendelet II. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. február 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 145., 2011.5.31., 1. o.

(2)  A Bizottság 2008. július 18-i 692/2008/EK rendelete a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanács rendelet módosításáról és végrehajtásáról (HL L 199., 2008.7.28., 1. o.).

(3)  A Bizottság 2011. január 11-i 19/2011/EU rendelete a gépjárművek és pótkocsijaik hatóságilag előírt gyári adattáblájára és jármű-azonosító számára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 8., 2011.1.12., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról (HL L 263., 2007.10.9., 1. o.).

(5)  A Bizottság 2012. április 3-i 293/2012/EU végrehajtási rendelete az új könnyű haszongépjárművek nyilvántartásba vett adatainak az 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti ellenőrzéséről és bejelentéséről (HL L 98., 2012.4.4., 1. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendelete az egyének védelméről, a személyes adatok közösségi intézmények és testületek által való feldolgozásáról, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009. április 23-i 443/2009/EK rendelete a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi integrált megközelítés keretében az új személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási követelmények meghatározásáról (HL L 140., 2009.6.5., 1. o.).


MELLÉKLET

Az 510/2011/EU rendelet II. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az A. rész a következőképpen módosul:

a)

az 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.   Részletes adatok

1.1.   N1-es kategóriájúként nyilvántartásba vett teljes járművek

Az EK típusjóváhagyással rendelkező, N1-es kategóriájúként nyilvántartásba vett teljes járművek esetében a tagállamok minden naptári évben nyilvántartják az alábbi adatokat a területükön először nyilvántartásba vett minden új könnyű haszongépjármű vonatkozásában:

a)

a gyártó;

b)

típus-jóváhagyási szám és kiterjesztése;

c)

a jármű típusa, kivitele és változata;

d)

gyártmány;

e)

a típusjóváhagyással rendelkező jármű kategóriája;

f)

a nyilvántartásba vett jármű kategóriája;

g)

a fajlagos CO2-kibocsátás;

h)

a jármű menetkész tömege;

i)

műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg;

j)

alapterület: a tengelytáv, a kormányzott tengelyek nyomtávja és az egyéb tengelyek nyomtávja;

k)

az üzemanyag típusa és az üzemanyag-ellátás elve;

l)

motor-lökettérfogat;

m)

eletromosenergia-fogyasztás;

n)

az alkalmazott innovatív technológia vagy innovatív technológiacsoport, valamint az ilyen technológiákból eredő CO2-kibocsátáscsökkenés kódja;

o)

jármű-azonosító szám.

A C. rész 2. szakaszában meghatározott formátum alkalmazandó.

1.2.   N1-es kategóriájú járműként nyilvántartásba vett, többlépcsős eljárás keretében jóváhagyott járművek

N1-es kategóriájúként nyilvántartásba vett, többlépcsős előállítású járművek esetében a tagállamok minden naptári évben nyilvántartásba veszik az alábbi részletes adatokat:

a)

az alapjármű (nem teljes jármű) esetében: az 1.1. pont a), b), c), d), e), g), h), i), n) és o) alpontjában meghatározott adatok vagy a h) és i) alpontokban meghatározott adatok helyett az átlagos terhelés, amelyet a 2007/46/EK irányelv I. mellékletének 2.17.2. pontjában meghatározott típus-jóváhagyási adatok részeként bocsátanak rendelkezésre;

b)

az alapjármű (teljes jármű) esetében: az 1.1. pont a), b), c), d), e), g), h), i), n) és o) alpontjában meghatározott adatok;

c)

a befejezett jármű esetében: az 1.1. pont a), f), g), h), j), k), l), m és o) alpontjában meghatározott adatok.

Amennyiben az e pont a) és b) alpontjában meghatározott adatok nem állnak rendelkezésre az alapjárműre vonatkozóan, akkor a tagállamok ezek helyett a befejezett járműre vonatkozó adatokat közlik.

A C. rész 2. szakaszában meghatározott formátum alkalmazandó a befejezett N1-es kategóriájú járművekre.

Az 1.1. pont o) alpontjában említett jármű-azonosító szám nem hozható nyilvánosságra.”;

b)

a 3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.

A tagállamok minden naptári év vonatkozásában kötelesek meghatározni az alábbiakat:

a)

az 1. pontban részletezett adatok forrásai;

b)

az EK-típusjóváhagyási eljárás hatálya alá tartozó új könnyű haszongépjárművek új nyilvántartásba vételeinek száma összesen;

c)

a többlépcsős típus-jóváhagyási eljárás hatálya alá tartozó új könnyű haszongépjárművek új nyilvántartásba vételeinek száma összesen, amennyiben rendelkezésre áll;

d)

az egyedileg jóváhagyott új könnyű haszongépjárművek új nyilvántartásba vételeinek száma összesen;

e)

a kis sorozatban gyártott, nemzeti szinten jóváhagyott új könnyű haszongépjárművek új nyilvántartásba vételeinek száma összesen.”

2.

A B. rész a következőképpen módosul:

a)

a bevezető rész és az 1. pont a következőképpen módosul:

„B.   Az új könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának ellenőrzésére szolgáló adatok meghatározási módszere

A tagállamok által az e melléklet A. részének 1. és 3. pontjával összhangban meghatározandó ellenőrzési adatokat az ebben a részben ismertetett módszerrel kell meghatározni.

1.   Nyilvántartásba vett új könnyű haszongépjárművek száma

A tagállamoknak meg kell határozniuk a tárgyévben a területükön nyilvántartásba vett új könnyű haszongépjárművek számát, mégpedig külön kategóriák szerint: az EK-típusjóváhagyási eljárás hatálya alá tartozó, az egyedileg jóváhagyott és a kis sorozatban gyártott, nemzeti szinten jóváhagyott személygépkocsik szerinti lebontásban, valamint adott esetben a többlépcsős előállítású járművek számát.”;

b)

a 4. pontot el kell hagyni;

c)

a 7. pont a következő albekezdéssel egészül ki:

„Függetlenül attól, hogy az átlagos terhelést kell alapul venni az e melléklet C. része szempontjából, amennyiben ez a tömegérték nem határozható meg, a befejezett jármű menetkész tömege is felhasználható a 8. cikk (4) bekezdésében említett fajlagos kibocsátási célérték előzetes kiszámításához.

Amennyiben az alapjármű teljes jármű, akkor ennek a járműnek a menetkész tömegét kell felhasználni a fajlagos kibocsátási célérték kiszámításához. Amennyiben azonban az említett tömegérték nem határozható meg, akkor a befejezett jármű menetkész tömege használható fel a fajlagos kibocsátási célérték kiszámításához.”

3.

A C. rész helyébe a következő szöveg lép:

„C.   Adattovábbítási formátum

A tagállamok az A. rész 1. és 3. pontjában meghatározott adatokat az alábbi formátum szerint kötelesek évente bejelenteni:

1. szakasz – Összesített ellenőrzési adatok

Tagállam (1)

 

Év

 

Adatforrás

 

Az EK-típusjóváhagyási eljárás hatálya alá tartozó új könnyű haszongépjárművek új nyilvántartásba vételeinek száma összesen

 

Az egyedileg jóváhagyott új könnyű haszongépjárművek új nyilvántartásba vételeinek száma összesen

 

A kis sorozatban gyártott, nemzeti szinten jóváhagyott új könnyű haszongépjárművek új nyilvántartásba vételeinek száma összesen

 

A többlépcsős típus-jóváhagyási eljárás hatálya alá tartozó új könnyű haszongépjárművek új nyilvántartásba vételeinek száma összesen (amennyiben rendelkezésre áll)

 


2. szakasz – Részletes ellenőrzési adatok – egy járműre vonatkozóan

Utalás az A. rész 1.1. szakaszára

Részletes adatok nyilvántartott járművenként (2)

a)

A gyártó neve – Uniós standard megnevezés (3)

A gyártó neve – Az eredetiberendezés-gyártó nyilatkozata szerint

TELJES JÁRMŰ/ALAPJÁRMŰ (4)

A gyártó neve – Az eredetiberendezés-gyártó nyilatkozata szerint

BEFEJEZETT JÁRMŰ (4)

A gyártó neve – A nemzeti nyilvántartásba-vételi megnevezés (3)

b)

Típus-jóváhagyási szám és kiterjesztése

c)

Típus

Kivitel

Változat

d)

Gyártmány

e)

A típusjóváhagyással rendelkező jármű kategóriája

f)

A nyilvántartásba vett jármű kategóriája

g)

Fajlagos CO2-kibocsátás

h)

Tömeg menetkész állapotban

ALAPJÁRMŰ

Tömeg menetkész állapotban

BEFEJEZETT JÁRMŰ/TELJES JÁRMŰ

i) (5)

Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg

j)

Tengelytáv

Kormányzott tengelynyomtáv (tengely 1)

Egyéb tengelynyomtáv (tengely 2)

k)

Üzemanyagtípus

Az üzemanyag-ellátás elve

l)

Motor-lökettérfogat (cm3)

m)

Elektromosenergia-fogyasztás (Wh/km)

n)

Innovatív technológia vagy innovatív technológiacsoport kódja

Innovatív technológiá(k)nak köszönhető kibocsátáscsökkentés

o)

Jármű-azonosító szám

A 2007/46/EK irányelv I. mellékletének 2.17.2. pontja (6)

Átlagos terhelés (adott esetben a többlépcsős előállítású járművek esetében)


(1)  ISO 3166 alpha-2 kódok, Görögország és az Egyesült Királyság kivételével, amelyek esetében a kód »EL« és »UK«.

(2)  Amennyiben a többlépcsős előállítású járművek esetében nem áll rendelkezésre adat az alapjárműre vonatkozóan, akkor a tagállam legalább a formanyomtatványban megadott adatokat közli a befejezett járműre vonatkozóan. Amennyiben a jármű-azonosító szám nem áll rendelkezésre, a teljes járműre, a befejezett járműre, valamint az alapjárműre vonatkozó valamennyi adatot közölni kell e melléklet A. része 1.2. pontja a), b) és c) pontjának megfelelően.

(3)  A kis sorozatban gyártott, nemzeti szinten jóváhagyott (NSS) vagy az egyedileg jóváhagyott (IVA) járművek esetében a gyártó nevét »A gyártó neve – A nemzeti nyilvántartásba-vételi megnevezés« oszlopban kell feltüntetni, »A gyártó neve – Uniós standard megnevezés« oszlopban pedig a következők egyikének kell szerepelnie: »AA-NSS« vagy »AA-IVA«, az adott esettől függően.

(4)  A többlépcsős előállítású járművek esetében az alapjármű (nem teljes/teljes) gyártóját kell megadni. Amennyiben az alapjármű gyártója nem ismert, csak a befejezett jármű gyártóját kell megadni.

(5)  A többlépcsős előállítású járművek esetében adja meg az alapjármű műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömegét.

(6)  A többlépcsős előállítású járművek esetében az alapjármű menetkész tömege és műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömege helyett a 2007/46/EK irányelv I. mellékletének 2.17.2. pontja szerinti típus-jóváhagyási adatok között szereplő átlagos terhelés is megadható.”


24.4.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 121/8


A BIZOTTSÁG 405/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. április 23.)

a laurinsav létező hatóanyag 19. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználásának jóváhagyásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 89. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1451/2007/EK bizottsági rendelet (2) megállapítja azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) I., I.A. vagy I.B. mellékletébe való felvétel lehetősége szempontjából értékelni kell. E jegyzékben szerepel a laurinsav.

(2)

A 98/8/EK irányelv 11. cikke (2) bekezdésének megfelelően sor került a laurinsavnak az említett irányelv V. melléklete szerinti – az 528/2012/EU rendelet V. mellékletében meghatározott 19. terméktípusnak megfelelő – 19. terméktípusban (riasztó- és csalogatószerek) való felhasználás tekintetében történő értékelésére.

(3)

A tárgyban Németországot jelölték ki referens tagállamnak, amely az 1451/2007/EK rendelet 14. cikke (4) és (6) bekezdésének megfelelően 2010. május 17-én benyújtotta a Bizottságnak az illetékes hatóság jelentését és egy kapcsolódó ajánlást.

(4)

A Bizottság és a tagállamok megvizsgálták az illetékes hatóság jelentését. A vizsgálat eredményeit az 1451/2007/EK rendelet 15. cikke (4) bekezdésének megfelelően egy értékelő jelentés foglalta össze, amelyet a Biocid Termékek Állandó Bizottsága 2014. március 13-i ülése keretében felülvizsgált.

(5)

Az említett értékelő jelentés szerint a 19. terméktípusba tartozó és laurinsavat tartalmazó biocid termékek – a hatóanyag felhasználásával kapcsolatos bizonyos előírások és feltételek betartása esetén – várhatóan megfelelnek a 98/8/EK irányelv 5. cikkében meghatározott követelményeknek.

(6)

Ezért helyénvaló jóváhagyni a laurinsavnak a 19. terméktípusba tartozó biocid termékekben való, az említett előírások és feltételek betartása mellett történő felhasználását.

(7)

Mivel az értékelés a nanoanyagokkal nem foglalkozott, az 528/2012/EU rendelet 4. cikkének (4) bekezdése alapján indokolt, hogy a fenti jóváhagyás az ilyen anyagokra ne terjedjen ki.

(8)

Egy adott hatóanyag jóváhagyását megelőzően ésszerű időtartamot kell biztosítani arra, hogy az érdekelt felek megtehessék az új követelmények teljesítéséhez szükséges előkészítő intézkedéseket.

(9)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Bizottság jóváhagyja, hogy a laurinsavat a 19. terméktípusba tartozó biocid termékekben – a mellékletben szereplő előírások és feltételek betartása mellett – hatóanyagként felhasználják.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. április 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 167., 2012.6.27., 1. o.

(2)  A Bizottság 2007. december 4-i 1451/2007/EK rendelete a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram második szakaszáról (HL L 325., 2007.12.11., 3. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1998. február 16-i 98/8/EK irányelve a biocid termékek forgalomba hozataláról (HL L 123., 1998.4.24., 1. o.).


MELLÉKLET

Közhasználatú név

IUPAC-név

Azonosító számok

A hatóanyag minimális tisztasági foka (1)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Terméktípus

Egyedi feltételek (2)

Laurinsav

IUPAC-név:

Dodekánsav

EK-szám: 205-582-1

CAS-szám: 143-07-7

980 g/kg

2015. november 1.

2025. október 31.

19

A termék értékelése során különleges figyelmet kell fordítani az engedélyezés iránti kérelemben foglalt olyan felhasználásokhoz kapcsolódó expozícióra, kockázatokra és hatékonyságra, amelyekre a hatóanyag uniós szinten folytatott kockázatértékelése nem terjedt ki.


(1)  Az ebben az oszlopban jelzett tisztaság az 528/2012/EU rendelet 8. cikke alapján végzett értékeléshez használt hatóanyag minimális tisztasági fokának felel meg. A forgalomba hozott termékben lévő hatóanyag ezzel megegyező, de ettől eltérő tisztaságú is lehet, ha az értékelt hatóanyaggal technikailag bizonyítottan egyenértékű.

(2)  Az 528/2012/EU rendelet VI. mellékletben előírt közös elvek alkalmazásához az értékelő jelentések tartalma és következtetései a Bizottság alábbi internetes oldalán olvashatók: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.


24.4.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 121/11


A BIZOTTSÁG 406/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. április 23.)

az etil-butil-acetil-amino-propionát létező hatóanyag 19. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználásának jóváhagyásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 89. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1451/2007/EK bizottsági rendelet (2) megállapítja azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) I., I.A. vagy I.B. mellékletébe való felvétel lehetősége szempontjából értékelni kell. E jegyzékben szerepel az etil-butil-acetil-amino-propionát.

(2)

A 98/8/EK irányelv 11. cikke (2) bekezdésének megfelelően sor került az etil-butil-acetil-amino-propionátnak az említett irányelv V. melléklete szerinti – az 528/2012/EU rendelet V. mellékletében meghatározott 19. terméktípusnak megfelelő – 19. terméktípusban (riasztó- és csalogatószerek) való felhasználás tekintetében történő értékelésére.

(3)

A tárgyban Belgiumot jelölték ki referens tagállamnak, amely az 1451/2007/EK rendelet 14. cikke (4) és (6) bekezdésének megfelelően 2009. november 5-én benyújtotta a Bizottságnak az illetékes hatóság jelentését és egy kapcsolódó ajánlást.

(4)

A Bizottság és a tagállamok megvizsgálták az illetékes hatóság jelentését. A vizsgálat eredményeit az 1451/2007/EK rendelet 15. cikke (4) bekezdésének megfelelően egy értékelő jelentés foglalta össze, amelyet a Biocid Termékek Állandó Bizottsága 2014. március 13-i ülése keretében felülvizsgált.

(5)

Az említett értékelő jelentés szerint a 19. terméktípusba tartozó, etil-butil-acetil-amino-propionátot tartalmazó biocid termékek – a hatóanyag felhasználásával kapcsolatos bizonyos előírások és feltételek betartása esetén – várhatóan megfelelnek a 98/8/EK irányelv 5. cikkében meghatározott követelményeknek.

(6)

Ezért helyénvaló jóváhagyni az etil-butil-acetil-amino-propionátnak a 19. terméktípusba tartozó biocid termékekben az említett előírások és feltételek betartása mellett történő felhasználását.

(7)

Mivel az értékelés a nanoanyagokkal nem foglalkozott, az 528/2012/EU rendelet 4. cikkének (4) bekezdése alapján indokolt, hogy a fenti jóváhagyás az ilyen anyagokra ne terjedjen ki.

(8)

Egy adott hatóanyag jóváhagyását megelőzően ésszerű időtartamot kell biztosítani arra, hogy az érdekelt felek megtehessék az új követelmények teljesítéséhez szükséges előkészítő intézkedéseket.

(9)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Bizottság jóváhagyja, hogy az etil-butil-acetil-amino-propionátot a 19. terméktípusba tartozó biocid termékekben – a mellékletben szereplő előírások és feltételek betartása mellett – hatóanyagként felhasználják.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. április 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 167., 2012.6.27., 1. o.

(2)  A Bizottság 2007. december 4-i 1451/2007/EK rendelete a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram második szakaszáról (HL L 325., 2007.12.11., 3. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1998. február 16-i 98/8/EK irányelve a biocid termékek forgalomba hozataláról (HL L 123., 1998.4.24., 1. o.).


MELLÉKLET

Közhasználatú név

IUPAC-név

Azonosító számok

A hatóanyag minimális tisztasági foka (1)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Terméktípus

Egyedi feltételek (2)

Etil-butil-acetil-amino-propionát

IUPAC-név:

3-(N-acetil-N-butil)amino-propionsav-etilészter

EK-szám: 257-835-0

CAS-szám: 52304-36-6

990 g/kg

2015. november 1.

2025. október 31.

19

A termék értékelése során különleges figyelmet kell fordítani az engedélyezés iránti kérelemben foglalt olyan felhasználásokhoz kapcsolódó expozícióra, kockázatokra és hatékonyságra, amelyekre a hatóanyag uniós szinten folytatott kockázatértékelése nem terjedt ki.

Az engedélyezés feltételei:

 

Az emberek terméknek történő elsődleges expozícióját a megfelelő kockázatcsökkentő intézkedések figyelembevételével és alkalmazásával minimalizálni kell, beleértve adott esetben az emberi bőrön közvetlenül alkalmazandó termékek használandó mennyiségére, illetve az alkalmazás gyakoriságára vonatkozó utasításokat.


(1)  Az ebben az oszlopban jelzett tisztaság az 528/2012/EU rendelet 8. cikke alapján végzett értékeléshez használt hatóanyag minimális tisztasági fokának felel meg. A forgalomba hozott termékben lévő hatóanyag ezzel megegyező, de ettől eltérő tisztaságú is lehet, ha az értékelt hatóanyaggal technikailag bizonyítottan egyenértékű.

(2)  Az 528/2012/EU rendelet VI. mellékletben előírt közös elvek alkalmazásához az értékelő jelentések tartalma és következtetései a Bizottság alábbi internetes oldalán olvashatók: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.


24.4.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 121/14


A BIZOTTSÁG 407/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. április 23.)

a transzflutrinnak a 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható létező hatóanyagként történő jóváhagyásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 89. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1451/2007/EK bizottsági rendelet (2) megállapítja azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) I., I.A. vagy I.B. mellékletébe való felvétel lehetősége szempontjából értékelni kell. E jegyzékben szerepel a transzflutrin.

(2)

A 98/8/EK irányelv 11. cikke (2) bekezdésének megfelelően sor került a transzflutrinnak az említett irányelv V. melléklete szerinti – az 528/2012/EU rendelet V. mellékletében meghatározott 18. terméktípusnak megfelelő – 18. terméktípusban, azaz rovarölő, atkaölő és más ízeltlábúak elleni szerekben való felhasználás tekintetében történő értékelésére.

(3)

A tárgyban Hollandiát jelölték referens tagállamnak, amely az 1451/2007/EK rendelet 14. cikke (4) és (6) bekezdésének megfelelően 2010. július 13-án benyújtotta a Bizottságnak az illetékes hatóság jelentését és egy kapcsolódó ajánlást.

(4)

A Bizottság és a tagállamok megvizsgálták az illetékes hatóság jelentését. A vizsgálat eredményeit az 1451/2007/EK rendelet 15. cikke (4) bekezdésének megfelelően egy értékelő jelentés összefoglalta, amelyet a Biocid Termékek Állandó Bizottsága 2014. március 13-i ülése keretében felülvizsgált.

(5)

Az említett értékelő jelentés szerint a 18. terméktípusba tartozó, transzflutrint tartalmazó biocid termékek várhatóan megfelelnek a 98/8/EK irányelv 5. cikkében meghatározott követelményeknek, feltéve, hogy az említett hatóanyag felhasználásával kapcsolatos bizonyos előírások és feltételek betartásra kerülnek.

(6)

Ezért helyénvaló jóváhagyni a transzflutrinnak a 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben, az említett előírások és feltételek betartása mellett történő felhasználását.

(7)

Mivel az értékelés a nanoanyagokkal nem foglalkozott, az 528/2012/EU rendelet 4. cikkének (4) bekezdése alapján indokolt, hogy a fenti jóváhagyás az ilyen anyagokra ne terjedjen ki.

(8)

Egy adott hatóanyag jóváhagyását megelőzően ésszerű időtartamot kell biztosítani arra, hogy az érdekelt felek megtehessék az új követelmények teljesítéséhez szükséges előkészítő intézkedéseket.

(9)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Bizottság jóváhagyja, hogy a transzflutrint a 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben – a mellékletben szereplő előírások és feltételek betartása mellett – hatóanyagként felhasználják.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. április 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 167., 2012.6.27., 1. o.

(2)  A Bizottság 2007. december 4-i 1451/2007/EK rendelete a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram második szakaszáról (HL L 325., 2007.12.11., 3. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1998. február 16-i 98/8/EK irányelve a biocid termékek forgalomba hozataláról (HL L 123., 1998.4.24., 1. o.).


MELLÉKLET

Közhasználatú név

IUPAC-név

Azonosító számok

A hatóanyag minimális tisztasági foka  (1)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Terméktípus

Egyedi feltételek  (2)

Transzflutrin

IUPAC-név

2,3,5,6-tetrafluor-benzil (1R,3S)-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropán-karboxilát

vagy

2,3,5,6-tetrafluor-benzil (1R)-transz-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropán-karboxilát

EK-szám 405-060-5

CAS-szám 118712-89-3

965 g/kg 1R-transz konfiguráció

2015. november 1.

2025. október 31.

18

A termék értékelése során különleges figyelmet kell fordítani az engedélyezés iránti kérelemben foglalt olyan felhasználásokhoz kapcsolódó expozícióra, kockázatokra és hatékonyságra, amelyekre a hatóanyag uniós szinten folytatott kockázatértékelése nem terjedt ki.

Az engedélyezés feltételei

Tekintettel a vízre, az üledékre és a talajra jelentett kockázatokra, a transzflutrin nem használható beltéri használatra szánt párologtatókban vagy rovarirtó spirálokban, kivéve, ha az engedélyezés iránti kérelemben igazolható, hogy a kockázatok elfogadható mértékűre csökkenthetők.


(1)  Az ebben az oszlopban jelzett tisztaság az 528/2012/EU rendelet 8. cikke alapján végzett értékeléshez használt hatóanyag minimális tisztasági fokának felel meg. A forgalomba hozott termékben lévő hatóanyag ezzel megegyező, de ettől eltérő tisztaságú is lehet, ha az értékelt hatóanyaggal technikailag bizonyítottan egyenértékű.

(2)  Az 528/2012/EU rendelet VI. mellékletében előírt közös elvek alkalmazásához az értékelő jelentések tartalma és következtetései a Bizottság alábbi internetes oldalán olvashatók: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.


24.4.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 121/17


A BIZOTTSÁG 408/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. április 23.)

a szintetikus amorf szilícium-dioxid létező hatóanyag 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználásának jóváhagyásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 89. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1451/2007/EK bizottsági rendelet (2) megállapítja azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) I., I.A. vagy I.B. mellékletébe való felvétel lehetősége szempontjából értékelni kell. E jegyzékben szerepel a szintetikus amorf szilícium-dioxid.

(2)

A 98/8/EK irányelv 11. cikke (2) bekezdésének megfelelően sor került a szintetikus amorf szilícium-dioxidnak az említett irányelv V. melléklete szerinti – az 528/2012/EU rendelet V. mellékletében meghatározott 18. terméktípusnak megfelelő – 18. terméktípusban, azaz rovarölő, atkaölő és más ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerekben való felhasználás tekintetében történő értékelésére.

(3)

Az értékelés céljára szolgáltatott adatok alapján csupán a szilícium-dioxid egy bizonyos formája, nevezetesen a nedves szilikaként leírt szintetikus amorf szilícium-dioxid (CAS-szám: 112926-00-8) tekintetében lehetett következtetéseket levonni. Az értékelés semmiféle más olyan anyag esetében nem tette lehetővé következtetések levonását, amely megfelel az 1451/2007/EK rendelet fent említett hatóanyagjegyzékében szereplő szilícium-dioxid (CAS-szám: 7631-86-9) meghatározásának. Ezért indokolt, hogy a jóváhagyás csak a szintetikus amorf szilícium-dioxidra terjedjen ki.

(4)

A tárgyban Franciaországot jelölték ki referens tagállamnak, amely az 1451/2007/EK rendelet 14. cikke (4) és (6) bekezdésének megfelelően 2009. április 16-án benyújtotta a Bizottságnak az illetékes hatóság jelentését és egy kapcsolódó ajánlást.

(5)

A Bizottság és a tagállamok megvizsgálták az illetékes hatóság jelentését. A vizsgálat eredményeit az 1451/2007/EK rendelet 15. cikke (4) bekezdésének megfelelően egy értékelő jelentés foglalta össze, amelyet a Biocid Termékek Állandó Bizottsága 2014. március 13-i ülése keretében felülvizsgált.

(6)

Az említett értékelő jelentés szerint a 18. terméktípusba tartozó, szintetikus amorf szilícium-dioxidot tartalmazó biocid termékek – a hatóanyag felhasználásával kapcsolatos bizonyos előírások és feltételek betartása esetén – várhatóan megfelelnek a 98/8/EK irányelv 5. cikkében meghatározott követelményeknek.

(7)

Ezért helyénvaló jóváhagyni a szintetikus amorf szilícium-dioxidnak a 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben való, az említett előírások és feltételek betartása mellett történő felhasználását.

(8)

Mivel az értékelés tárgyát képező szintetikus amorf szilícium-dioxid nanoanyag, a jóváhagyásnak az 528/2012/EU rendelet 4. cikke (4) bekezdésének megfelelően – a hatóanyag felhasználásával kapcsolatos bizonyos előírások és feltételek betartása esetén – ki kell terjednie az ilyen nanoanyagokra.

(9)

Egy adott hatóanyag jóváhagyását megelőzően ésszerű időtartamot kell biztosítani arra, hogy az érdekelt felek megtehessék az új követelmények teljesítéséhez szükséges előkészítő intézkedéseket.

(10)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Bizottság jóváhagyja, hogy a szintetikus amorf szilícium-dioxidot a 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben – a mellékletben szereplő előírások és feltételek betartása mellett – hatóanyagként felhasználják.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. április 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 167., 2012.6.27., 1. o.

(2)  A Bizottság 2007. december 4-i 1451/2007/EK rendelete a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram második szakaszáról (HL L 325., 2007.12.11., 3. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1998. február 16-i 98/8/EK irányelve a biocid termékek forgalomba hozataláról (HL L 123., 1998.4.24., 1. o.).


MELLÉKLET

Közhasználatú név

IUPAC-név

Azonosító számok

A hatóanyag minimális tisztasági foka (1)

Szerkezeti referenciajellemzők (2)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Terméktípus

Egyedi feltételek (3)

Szintetikus amorf szilícium-dioxid (nano)

IUPAC-név:

Szilícium-dioxid

EK-szám: 231-545-4

CAS-szám: 112926-00-8

Ez a jóváhagyás a nanoanyagként használt, 1μm-nél nagyobb méretű stabil aggregálódott részecskéket tartalmazó, nanoméretű primer részecskékből álló szintetikus amorf szilícium-dioxidra terjed ki.

800 g/kg

Stabil aggregálódott részecskék mérete > 1μm

Primer részecskék mérete < 25nm

Térfogategységre vetített fajlagos felület > 600 m2/cm3

2015. november 1.

2025. október 31.

18

A termék értékelése során különleges figyelmet kell fordítani az engedélyezés iránti kérelemben foglalt olyan felhasználásokhoz kapcsolódó expozícióra, kockázatokra és hatékonyságra, amelyekre a hatóanyag uniós szinten folytatott kockázatértékelése nem terjedt ki.


(1)  Az ebben az oszlopban jelzett tisztaság az 528/2012/EU rendelet 8. cikke alapján végzett értékeléshez használt hatóanyag minimális tisztasági fokának felel meg. A forgalomba hozott termékben lévő hatóanyag ezzel megegyező, de ettől eltérő tisztaságú is lehet, ha az értékelt hatóanyaggal technikailag bizonyítottan egyenértékű.

(2)  Az ebben az oszlopban szereplő szerkezeti jellemzők az 528/2012/EU rendelet 8. cikke alapján végzett értékeléshez használt hatóanyag szerkezeti jellemzői.

(3)  Az 528/2012/EU rendelet VI. mellékletében előírt közös elvek alkalmazásához az értékelő jelentések tartalma és következtetései a Bizottság alábbi internetes oldalán olvashatók: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.


24.4.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 121/20


A BIZOTTSÁG 409/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. április 23.)

egy elnevezésnek a hagyományos különleges termékek nyilvántartásába történő bejegyzéséről (Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa [HKT])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1151/2012/EU rendelet 50. cikke (2) bekezdése b) pontjának megfelelően a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (2) Portugália kérelmét a „Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa” elnevezés bejegyzésére.

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 1151/2012/EU rendelet 51. cikke szerinti felszólalás, ezért a „Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa” elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A „Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa” (HKT) elnevezés bejegyzésre kerül.

Az első albekezdésben említett elnevezés egy, az 1898/2006/EK bizottsági rendelet (3) II. mellékletének 1.7. osztályába – Friss hal, puhatestűek és rákfélék, valamint ezekből készült termékek – tartozó terméket azonosít.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. április 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  HL C 292., 2013.10.8., 8. o.

(3)  A Bizottság 2007. október 18-i 1216/2007/EK rendelete a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről és élelmiszerekről szóló 509/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 275., 2007.10.19., 3. o.).


24.4.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 121/21


A BIZOTTSÁG 410/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. április 23.)

a többlépcsős típus-jóváhagyási eljárás hatálya alá tartozó új könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának ellenőrzése tekintetében a 293/2012/EU végrehajtási rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelményeknek a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló uniós integrált megközelítés keretében történő meghatározásáról szóló, 2011. május 11-i 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (9) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

A 692/2008/EK bizottsági rendelet (2) XII. melléklete új módszert határoz meg a többlépcsős típus-jóváhagyási eljárás hatálya alá tartozó N1 osztályú gépjárművek CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának meghatározására (a továbbiakban: többlépcsős előállítású járművek). Az új módszert 2014. január 1-jétől kötelező alkalmazni, de önkéntes alapon már 2013. január 1-jétől alkalmazható.

(2)

Az 510/2011/EU rendelet II. melléklete B. részének 7. pontja értelmében a befejezett járművek fajlagos CO2-kibocsátását az alapgépjármű gyártójához kell hozzárendelni. Ennek előfeltétele, hogy a befejezett járművek az ellenőrzési eljárás alatt felismerhetőek legyenek, az alapgépjármű gyártóját pedig be lehessen azonosítani. Ehhez ezenfelül rendelkezni kell bizonyos adatokkal az alapgépjárműről, amelyeket a 692/2008/EK rendelet XII. mellékletében előírt új módszerrel kell meghatározni.

(3)

Az alapgépjárművek gyártóinak az 510/2011/EU rendelet 8. cikkének (5) bekezdése értelmében jogukban áll ellenőrizni a többlépcsős előállítású járművekre vonatkozó azon adatokat, amelyek alapján a rájuk vonatkozó fajlagos CO2-kibocsátási célértékek számítása történik. Ezért a vonatkozó adatok gyártók és Bizottság közötti cseréjére részletes rendelkezéseket kell meghatározni.

(4)

A tagállamok – gépjármű-nyilvántartási rendszereik egyedi sajátosságaiból és felépítéséből adódóan – a többlépcsős előállítású járművek ellenőrzéséhez nem minden estben tudják megadni az 510/2011/EU rendelet II. mellékletében részletezett összes vonatkozó adatot. A Bizottságnak ezért rendelkeznie kell azzal a lehetőséggel, hogy a gyártó által az 510/2011/EU rendelet 8. cikkének (5) bekezdése szerinti ellenőrzési folyamat részeként szolgáltatott adatokat vegye figyelembe a fajlagos kibocsátási célértékek előzetes meghatározásához.

(5)

A gyártóknak ezért meg kell küldeniük a Bizottság és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség számára az olyan könnyű haszongépjárművekhez rendelt jármű-azonosító számokat, amelyeket az előző naptári évben adtak el, vagy amelyekre az előző naptári évben garanciát állítottak ki. A gyártóknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az adott gépjárművekre vonatkozóan a részletes adatokat küldjék meg a Bizottságnak. Annak érdekében, hogy ezen adatokat figyelembe lehessen venni az előzetes célértékek kiszámítása során, a gyártóknak az éves adatok tagállamok általi benyújtásával egyidejűleg kell megküldeniük ezen adataikat a Bizottságnak és az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek.

(6)

A Bizottság az előzetes célértékek kiszámításához szükséges előzetes adategyüttest állít össze oly módon, hogy a tagállamok által szolgáltatott részletes adatokat összeveti a gyártók által a járműazonosító számok alapján szolgáltatott adatokkal. Azon adatrekordok esetében, amelyek vonatkozásában a két adategyüttes megfeleltethető egymásnak, a gyártónak megküldendő előzetes adategyüttesnek tartalmaznia kell a jármű-azonosító számokat is. Ha szükséges, az előzetes adategyüttesnek tartalmaznia kell azokat az adatrekordokat is, amelyek esetében a tagállami jármű-azonosító számok nem feleltethetők meg a gyártók által szolgáltatott jármű-azonosító számoknak. Ez esetben a gyártónak megküldendő adatrekordokból a jármű-azonosító számokat el kell hagyni. Az előzetes adategyüttest, a jármű-azonosító számokat kivéve, az 510/2011/EU rendelet 8. cikke (4) bekezdésének megfelelően közzé kell tenni.

(7)

A 293/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletben (3) és a személygépkocsikra vonatkozóan az 1014/2010/EU bizottsági rendeletben (4) megállapított követelmények teljes összhangjának biztosítása érdekében a hibákról való gyártói értesítésre vonatkozó követelményeket ez utóbbi rendelet előírásaihoz kell igazítani.

(8)

A 293/2012/EU végrehajtási rendeletet mindezeknek megfelelően módosítani kell.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Éghajlatváltozási Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 293/2012/EU végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk 3. pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„3.

»részletes ellenőrzési adatok«: az 510/2011/EU rendelet II. melléklete C. részének 2. szakaszában meghatározott részletes adatok, gyártó és – a típus, a változat és a kivitel által meghatározott – járműszéria szerinti, vagy adott esetben a jármű-azonosító számmal azonosított egyes gépjárművek szerinti bontásban.”

2.

A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„8. cikk

Az EK-típus-jóváhagyási eljárás hatálya alá nem tartozó gépjárművek

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a területükön nyilvántartásba vett mindazon gépjárművek számáról, amelyekre a 2007/46/EK irányelv 23. cikke szerint a kis sorozatban gyártott könnyű haszongépjárművek nemzeti típusjóváhagyása, illetőleg 24. cikke szerint egyedi jóváhagyás vonatkozik.

A részletes ellenőrzési adatok összeállításakor az illetékes hatóság »A gyártó neve – A nemzeti nyilvántartásbavételi megnevezés« oszlopban feltünteti a gyártó nevét az 510/2011/EU rendelet II. mellékletének C. részében előírt formátumban, »A gyártó neve – Uniós standard megnevezés« oszlopban pedig a következők egyikét:

a)

»AA-IVA«: az egyedileg jóváhagyott gépjárműtípusok esetében;

b)

»AA-NSS«: a kis sorozatban gyártott, nemzeti szinten jóváhagyott gépjárműtípusok esetében.”

3.

A 10. cikk a következőképpen módosul:

a)

Az (1) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

„Amennyiben e cikk (3) bekezdése alapján adattovábbítás történik, a gyártó által megadott kapcsolattartó személynek jogosultnak kell lennie arra is, hogy a részletes adatokat az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adattárába feltöltse.”

b)

A cikk a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3)   Az ideiglenes adatok ellenőrzése céljából a gyártók legkésőbb minden év február 28-ig megküldik a Bizottságnak az összes olyan (teljes, befejezett vagy nem teljes) könnyű haszongépjármű jármű-azonosító számát, amelyet az előző naptári évben az Unióban eladtak, vagy amelyre az előző naptári évben garanciát állítottak ki. A gyártók ezzel egyidejűleg benyújthatják a Bizottsághoz az említett gépjárműkre vonatkozóan az 510/2011/EU rendelet II. mellékletében meghatározott részletes adatokat.

Ezen adatokat elektronikus adatátvitel révén kell eljuttatni az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adattárába.

(4)   Amennyiben a (3) bekezdés alapján a gyártók nem küldenek meg jármű-azonosító számokat és részletes adatokat, az ideiglenes fajlagos kibocsátási célértéket a tagállamok által szolgáltatott részletes adatok alapján kell meghatározni.”

4.

A rendelet a következő 10a. és 10b. cikkel egészül ki:

10a. cikk

Gyártói értesítés a hibákról

(1)   Az észlelt hibákra vonatkozó, az 510/2011/EU rendelet 8. cikkének (5) bekezdése szerinti értesítéshez a gyártó a Bizottság által a 8. cikk (4) bekezdésének megfelelően a tudomására hozott előzetes adategyüttest köteles alapul venni.

A hibákra vonatkozó értesítésnek az adott gyártó felelőssége alá tartozó gépjármű-nyilvántartásokkal kapcsolatos összes adategyüttest tartalmaznia kell. Befejezett gépjárművek esetében a felelős gyártó az alapjármű EK-típusjóváhagyásáért felelős gyártó.

A hibát az adategyüttesen belül egy külön »Gyártói észrevételek« rovatban kell feltüntetni minden egyes járműkivitel esetében, az alábbi kódok egyikét megadva:

a)

»A« kód, ha a gyártó módosította az adatokat;

b)

»B« kód, ha a gépjármű nem azonosítható;

c)

»C« kód, ha a gépjármű nem tartozik az 510/2011/EU rendelet hatálya alá vagy gyártása megszűnt;

d)

»D« kód, ha a gyártó, amelyhez az adott adatrekord hozzá van rendelve, a befejezett járműnek gyártója, de a nem teljes alapjárműnek nem.

A b) pont alkalmazásában a gépjármű nem azonosítható, ha a gyártó nem tudja azonosítani a gépjárművet a tagállamok által megadott jármű-azonosító szám alapján, vagy az adatrekord nem tartalmazza az azonosító számot és a gépjárművet nem lehet más módon azonosítani.

A d) pont szerinti esetben a befejezett gépjármű gyártójának egy külön »Gyártói megjegyzések« rovatban fel kell tüntetnie az alapjármű gyártójának a nevét is.

(2)   Ha egy gyártó nem jelez hibát az (1) bekezdésnek megfelelően a Bizottság felé, vagy ha a hibákra vonatkozó értesítést az 510/2011/EU rendelet 8. cikkének (5) bekezdésében meghatározott három hónapos határidőn túl nyújtja be, az említett rendelet 8. cikkének (4) bekezdése szerint a gyártó tudomására hozott előzetes értékek véglegesnek tekintendők.

(3)   Amennyiben az (1) bekezdés szerinti, hibákra vonatkozó értesítés gépjármű-azonosító számokat is tartalmaz, azt a 10. cikk (3) bekezdésében említett Adattárba kell továbbítani, egyéb esetben pedig törlésvédett elektronikus adathordozón kell megküldeni »Notification of error – CO2 from vans« felirattal ellátva (Értesítés hibáról – haszongépjárművek CO2-kibocsátása) a következő címre:

European Commission

Secretariat General

1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Az értesítés elektronikus változatát tájékoztatás céljából egyúttal az alábbi elektronikus postafiókokba is továbbítani kell:

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

és

CO2-monitoring@eea.europa.eu.

10b. cikk

Az előzetes adatok összeállítása

(1)   Amennyiben a gyártó a 10. cikk (3) bekezdése szerint adatokat továbbít a Bizottságnak, a gyártónak megküldendő ideiglenes adategyüttesnek a következő adatrekordokat kell tartalmaznia:

a)

jármű-azonosító számokat is tartalmazó adatrekordokat azon esetekben, amikor a gyártó által a 10. cikk (3) bekezdése szerint megküldött jármű-azonosító számok megfeleltethetők a tagállamok által az 510/2011/EU rendelet II. melléklete C. részének 2. szakasza szerint megküldött jármű-azonosító számoknak;

b)

a gyártóhoz rendelhető, a jármű-azonosító számokat nem tartalmazó adatrekordokat azokban az esetekben, amikor a tagállamok és a gyártók által megküldött jármű-azonosító számok nem felelnek meg egymásnak.

Az a) és a b) pontban említett adatrekordokat tartalmazó ideiglenes adategyüttest az 510/2011/EU rendelet 8. cikke (4) bekezdése második albekezdésének megfelelően meg kell küldeni a gyártónak.

A 8. cikk (4) bekezdésének első albekezdésében említett központi adatnyilvántartás nem tartalmazhat adatot jármű-azonosító számokra vonatkozóan.

(2)   A jármű-azonosító számok feldolgozása nem foglalhatja magában a jármű-azonosító számokkal összekapcsolható személyes adatok és a jármű-azonosító számok személyes adatokkal való összekapcsolására alkalmas más adatok feldolgozását.”

5.

Az I. melléklet helyébe e rendelet mellékletének a szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. április 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 145., 2011.5.31., 1 o.

(2)  A Bizottság 2008. július 18.-i 692/2008/EK rendelete a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanács rendelet módosításáról és végrehajtásáról (HL L 199., 2008.7.28., 1. o.).

(3)  A Bizottság 2012. április 3-i 293/2012/EU végrehajtási rendelete az új könnyű haszongépjárművek nyilvántartásba vett adatainak az 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti ellenőrzéséről és bejelentéséről (HL L 98., 2012.4.4., 1. o.).

(4)  A Bizottság 2010. november 10-i 1014/2010/EU rendelete az új személygépkocsik nyilvántartásba vett adatainak a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nyomon követéséről és bejelentéséről (HL L 293., 2010.11.11., 15. o.).


MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

ADATFORRÁSOK

Paraméter

Megfelelőségi nyilatkozat (a 2007/46/EK irányelv IX. mellékletének 1. részében szereplő B. minta)

Típus-jóváhagyási dokumentáció (2007/46/EK irányelv)

Gyártó (teljes járművek)

0.5. pont

A III. melléklet I. részének 0.5. pontja

Az alapgépjármű gyártója (többlépcsős előállítású járművek)

0.5.1. pont

A VI. melléklet I. szakaszának 0.5. pontja

Típus-jóváhagyási szám

0.10. b) pont

A VI. melléklet bevezető része

Típus

0.2. pont

A III. melléklet I. részének 0.2. pontja

Változat

0.2. pont

A III. melléklet I. vagy II. része, vagy a VIII. melléklet 3. szakasza

Kivitel

0.2. pont

A III. melléklet I. vagy II. része, vagy a VIII. melléklet 3. szakasza

Gyártmány

0.1. pont

A III. melléklet I. részének 0.1. pontja

A típusjóváhagyással rendelkező jármű kategóriája

0.4. pont

A III. melléklet I. részének 0.4. pontja

Menetkész tömeg (teljes és befejezett járművek) (kg)

13. szakasz

A III. melléklet I. részének 2.6. pontja, illetve 2014. január 10-től a III. melléklet I. részének 2.6. b) pontja (értéktartomány esetén a minimumtömeget kell venni)

Menetkész tömeg (alapjármű) (kg)

14. szakasz

Az I. melléklet 2.17.1. pontja

Műszakilag megengedett össztömeg (többlépcsős előállítású járművek esetén az alapjárműre értve) (kg)

16.1. pont

A III. melléklet I. részének 2.8. pontja

Abroncsnyom – tengelytáv (mm)

4. szakasz

A III. melléklet I. részének 2.1. pontja (1)

Abroncsnyom – nyomtáv (mm)

30. szakasz

A III. melléklet I. részének 2.3.1. és 2.3.2. pontja (2)

Fajlagos CO2-kibocsátás (g/km) (3)

49.1. pont

A VIII. melléklet 3. szakasza

Üzemanyagtípus

26. szakasz

A III. melléklet I. részének 3.2.2.1. pontja

Üzemanyag-ellátás

26.1. pont

A III. melléklet I. részének 3.2.2.4. pontja

A motor hengerűrtartalma (cm3)

25. szakasz

A III. melléklet I. részének 3.2.1.3. pontja

Villamosenergia-fogyasztás (Wh/km)

49.2. pont

A VIII. melléklet 3. szakasza

Az alkalmazott innovatív technológia vagy innovatív technológiacsoport, valamint az ilyen technológiákból eredő CO2-kibocsátás-csökkenés.

49.3. pont

A VIII. melléklet 4. szakasza

Jármű-azonosító szám

0.10. pont

A III. melléklet I. részének 9.17. pontja

Átlagos terhelés

 

Az I. melléklet 2.17.2. pontja


(1)  E rendelet 4. cikkének (9) bekezdése szerint.

(2)  E rendelet 4. cikkének (8) és (9) bekezdése szerint.

(3)  E rendelet 4. cikkének (5) bekezdése szerint.”


24.4.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 121/27


A BIZOTTSÁG 411/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. április 23.)

az Ukrajnából származó friss és fagyasztott marha- és borjúhúsra vonatkozó uniós behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 187. cikke a), c) és d) pontjára,

mivel:

(1)

A 374/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) kedvezményes vámok alkalmazását írja elő egyes Ukrajnából származó áruk 2014. évi behozatalára vonatkozóan. Az említett rendelet 3. cikke értelmében a rendelet III. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek az ugyanabban a mellékletben meghatározott kontingensek keretein belül importálhatók az Unióba. A 374/2014/EU rendelet III. mellékletében említett kontingenseket a Bizottságnak az 1308/2013/EU rendelet 184. cikke (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerint kell kezelnie.

(2)

Noha az érintett kontingenst szokásos esetben behozatali engedélyek alkalmazása útján kellene kezelni, indokolt úgy rendelkezni, hogy az 1301/2006/EK bizottsági rendelet (3) 6. cikke (3) bekezdésének megfelelően első lépésben behozatali jogok odaítélésére, majd második lépésben behozatali engedélyek kibocsátására kerüljön sor. Ez lehetőséget ad a behozatali jogokat szerző gazdasági szereplőknek arra, hogy a kontingensidőszak során kereskedelmi tevékenységük alakulásától függően szabadon eldönthessék, mikor nyújtanak be kérelmet a behozatali engedély iránt.

(3)

Indokolt a 376/2008/EK bizottsági rendeletet (4) és a 382/2008/EK bizottsági rendeletet (5) alkalmazni az e rendelet alapján kibocsátott behozatali engedélyekre, kivéve azokat az eseteket, amikor helyénvaló eltéréseket biztosítani.

(4)

Ezenkívül az e rendeletben megállapított további feltételek sérelme nélkül az 1301/2006/EK rendeletnek a behozatali jogokkal, a kérelmezők jogállásával és a behozatali engedélyek kibocsátásával kapcsolatos rendelkezéseit az e rendelet alapján kibocsátott behozatali engedélyek esetében is alkalmazni kell.

(5)

A vámkontingensek megfelelő kezelése érdekében indokolt biztosíték letétbe helyezését megkövetelni a behozatali jogok iránti kérelem benyújtásakor.

(6)

Annak biztosítására, hogy a gazdasági szereplők kötelesek legyenek a számukra odaítélt behozatali jogok szerinti teljes mennyiségre behozatali engedélyt kérni, elő kell írni, hogy a szóban forgó kötelesség a 282/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (6) értelmében vett elsődleges követelménynek minősül.

(7)

Tekintve, hogy a 374/2014/EU rendelet III. mellékletében említett kontingensek csupán 2014. október 31-ig állnak rendelkezésre, e rendeletnek a lehető leghamarabb hatályba kell lépnie.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A vámkontingens megnyitása és kezelése

(1)   Ez a rendelet az I. mellékletben feltüntetett termékek behozatalára vonatkozó vámkontingenst nyit meg, és szabályozza e kontingens kezelését.

(2)   Az (1) bekezdésben említett kontingens keretében behozható termékek mennyiségét, az alkalmazandó vámot, valamint a vonatkozó tételszámot az I. melléklet tartalmazza.

(3)   Az (1) bekezdésben említett behozatali vámkontingenst első lépésben behozatali jogok odaítélésével, második lépésben behozatali engedélyek kiadásával kell kezelni.

(4)   Amennyiben e rendelet másképp nem rendelkezik, az 1301/2006/EK, a 376/2008/EK és a 382/2008/EK rendeletet kell alkalmazni.

2. cikk

A behozatali vámkontingens tárgyidőszaka

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett behozatali vámkontingens 2014. október 31-ig áll rendelkezésre.

3. cikk

Behozatali jogok iránti kérelmek

(1)   A behozatali jogok iránti kérelmeket legkésőbb az e rendelet hatálybalépésétől számított 15. naptári napon, brüsszeli idő szerint 13 óráig kell benyújtani.

(2)   Behozatali jog iránti kérelem benyújtásakor 100 kilogrammonként 6 EUR összegű biztosítékot kell letétbe helyezni.

(3)   A behozatali jog iránti kérelmek benyújtói kötelesek igazolni, hogy a 0201 vagy a 0202 KN-kód alá tartozó marhahúsból a behozatali vámkontingens tárgyidőszakát közvetlenül megelőző 12 hónapos időszakban egy bizonyos mennyiséget (a továbbiakban: referenciamennyiség) maguk vagy az ő nevükben mások az irányadó vámjogi előírásoknak megfelelően behoztak. Ha egy vállalat olyan vállalatok egyesülésével jött létre, amelyek külön-külön rendelkeznek behozott referenciamennyiséggel, akkor ez a vállalat ezeket a referenciamennyiségeket felhasználhatja kérelmének alátámasztására.

(4)   A behozatali jog iránt a behozatali vámkontingens tárgyidőszakában benyújtott kérelmekben megjelölt teljes mennyiség nem haladhatja meg a kérelmező referenciamennyiségeit. Az e szabálynak meg nem felelő engedélykérelmeket az illetékes hatóságok elutasítják.

(5)   A tagállamok legkésőbb az (1) bekezdésben említett, a kérelmek benyújtására vonatkozó időszak végétől számított 7. munkanapon értesítik a Bizottságot a kérelmezett összmennyiségekről, amelyeket a termékek kilogrammban kifejezett tömegében adnak meg.

(6)   A behozatali jogokat az (5) bekezdésben előírt értesítési időszak végétől számítva a 7. munkanaptól kezdődően és legkésőbb a 12. munkanapig kell odaítélni.

(7)   Ha az 1301/2006/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében előírt elosztási együttható alkalmazása következtében a kérelmezettnél kisebb mennyiség tekintetében van mód behozatali jog odaítélésére, akkor a (2) bekezdés értelmében letétbe helyezett biztosíték arányos részét haladéktalanul fel kell szabadítani.

(8)   A behozatali jogok odaítélésük napjától 2014. október 31-ig érvényesek. A behozatali jogok nem átruházhatók.

4. cikk

A behozatali engedélyek kibocsátása

(1)   Az 1. cikk (1) bekezdésében említett behozatali vámkontingens keretében odaítélt mennyiségek csak behozatali engedély bemutatásával bocsáthatók szabad forgalomba.

(2)   A behozatali engedély iránti kérelmeknek az odaítélt behozatali jogoknak megfelelő teljes mennyiséget le kell fedniük. Ez a kötelezettség a 282/2012/EU rendelet 19. cikkének (2) bekezdése értelmében elsődleges követelménynek tekintendő.

(3)   Az engedély iránti kérelmek kizárólag abban a tagállamban nyújthatók be, amelyben a kérelmező az 1. cikk (1) bekezdésében előírt behozatali vámkontingens terhére behozatali jogot kért és kapott.

Minden egyes alkalommal, amikor behozatali engedély kibocsátására kerül sor, az odaítélt behozatali jogokat megfelelő mértékben csökkenteni kell, és 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően letétbe helyezett biztosíték arányos részét haladéktalanul fel kell szabadítani.

(4)   A behozatali engedélyeket a behozatali jog jogosultjának kérelmére és nevére kell kiállítani.

(5)   Az egyes engedélykérelmek csak egy tételszámot jelölhetnek meg. Ugyanakkor több, különböző KN-kódok alá tartozó termékre is vonatkozhatnak. Ebben az esetben valamennyi KN-kódot és a hozzájuk tartozó árumegnevezéseket fel kell tüntetni az engedély iránti kérelem és az engedély 15., illetve 16. rovatában.

(6)   Az engedély iránti kérelmeknek és a behozatali engedélyeknek tartalmazniuk kell:

a)

a 8. rovatban a származási országot feltüntető „Ukrajna” nevet és az „igen” szó melletti négyzetben egy X-et;

b)

a 20. rovatban a II. mellékletben szereplő bejegyzések valamelyikét.

(7)   Minden egyes engedélyben fel kell tüntetni az egyes KN-kódokhoz tartozó mennyiséget.

(8)   A 382/2008/EK rendelet 5. cikke (3) bekezdésének b) pontjától eltérve a behozatali engedélyek a 376/2008/EK rendelet 22. cikkének (2) bekezdése értelmében kibocsátásuk tényleges napjától számítva 30 napig érvényesek. A behozatali engedélyek érvényessége azonban legkésőbb 2014. október 31-én lejár.

5. cikk

A Bizottságnak küldendő értesítések

(1)   Az 1301/2006/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésének második albekezdésétől eltérve a tagállamok értesítik a Bizottságot:

a)

legkésőbb 2014. november 14-ig azokról a termékmennyiségekről – beleértve a nulla értékeket is –, amelyekre a kontingensidőszakban behozatali engedélyeket bocsátottak ki;

b)

legkésőbb 2015. február 28-ig a fel nem használt vagy részben felhasznált behozatali engedélyekben foglalt termékmennyiségekről – beleértve a nulla értékeket is –, amelyek megfelelnek a behozatali engedélyek hátoldalán feltüntetett mennyiségek és azon mennyiségek közötti különbözetnek, amelyekre nézve az engedélyeket kiállították.

(2)   A tagállamok legkésőbb 2015. február 28-ig értesítik a Bizottságot a behozatali vámkontingens e rendeletben meghatározott tárgyidőszakában ténylegesen szabad forgalomba bocsátott termékmennyiségekről.

(3)   Az (1) és a (2) bekezdésben említett értesítésekben a mennyiségeket a termék kilogrammban kifejezett tömegében kell megadni.

6. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. április 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 374/2014/EU rendelete az Ukrajnából származó árukra vonatkozó vámok csökkentéséről vagy eltörléséről (HL L 118., 2014.4.22.,1. o.).

(3)  A Bizottság 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK rendelete az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról (HL L 238., 2006.9.1., 13. o.)

(4)  A Bizottság 2008. április 23-i 376/2008/EK rendelete a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról (HL L 114., 2008.4.26., 3. o.).

(5)  A Bizottság 2008. április 21-i 382/2008/EK rendelete a marha- és borjúhúságazatbeli behozatali és kiviteli engedélyekre vonatkozó alkalmazási szabályokról (HL L 115., 2008.4.29., 10. o.).

(6)  A Bizottság 2012. március 28-i 282/2012/EU végrehajtási rendelete a mezőgazdasági termékeket érintő biztosítéki rendszer alkalmazására vonatkozó közös részletes szabályok megállapításáról (HL L 92., 2012.3.30., 4. o.).


I. MELLÉKLET

A Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó szabályoktól függetlenül az Árumegnevezés oszlop tartalma csupán tájékoztató jellegű, mivel e melléklettel összefüggésben a kedvezményes feltételek alkalmazhatóságát a KN-kód alkalmazási tartománya határozza meg.

Tételszám

KN-kódok

Árumegnevezés

Mennyiség tonnában (nettó tömeg)

Alkalmazandó vám

(EUR/tonna)

09.4270

0201 10 00

0201 20 20

0201 20 30

0201 20 50

0201 20 90

0201 30 00

0202 10 00

0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

0202 30 10

0202 30 50

0202 30 90

Szarvasmarhafélék húsa, frissen, hűtve vagy fagyasztva

12 000

0


II. MELLÉKLET

A 4. cikk (6) bekezdésének b) pontjában említett bejegyzések

bolgárul: Регламент за изпълнение (ЕC) № 411/2014

spanyolul: Reglamento de Ejecución (UE) no 411/2014

csehül: Prováděcí nařízení (EU) č. 411/2014

dánul: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 411/2014

németül: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 411/2014

észtül: Rakendusmäärus (EL) nr 411/2014

görögül: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 411/2014

angolul: Implementing Regulation (EU) No 411/2014

franciául: Règlement d'exécution (UE) no 411/2014

horvátul: Provedbena uredba (EU) br. 411/2014

olaszul: Regolamento di esecuzione (UE) n. 411/2014

lettül: Īstenošanas regula (ES) Nr. 411/2014

litvánul: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 411/2014

magyarul: 411/2014/EU végrehajtási rendelet

máltaiul: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 411/2014

hollandul: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 411/2014

lengyelül: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 411/2014

portugálul: Regulamento de Execução (UE) n.o 411/2014

románul: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 411/2014

szlovákul: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 411/2014

szlovénul: Izvedbena uredba (EU) št. 411/2014

finnül: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 411/2014

svédül: Genomförandeförordning (EU) nr 411/2014.


24.4.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 121/32


A BIZOTTSÁG 412/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. április 23.)

az Ukrajnából származó tojásra, tojástermékekre és albuminokra vonatkozó uniós behozatali vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 187. cikke a), c) és d) pontjára,

mivel:

(1)

A 374/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) kedvezményes vámok alkalmazását írja elő egyes Ukrajnából származó áruk 2014. évi behozatalára vonatkozóan. Az említett rendelet 3. cikke értelmében a rendelet III. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek az ugyanabban a mellékletben meghatározott kontingensek keretein belül importálhatók az Unióba. A 374/2014/EU rendelet III. mellékletében említett kontingenseket a Bizottságnak az 1308/2013/EU rendelet 184. cikke (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerint kell kezelnie.

(2)

Az érintett behozatali vámkontingenseket behozatali engedélyek révén célszerű kezelni. E célból – az e rendeletben megállapított további feltételek sérelme nélkül – az 1301/2006/EK bizottsági rendeletet (3) kell alkalmazni.

(3)

Az e rendelet alapján kibocsátott behozatali engedélyekre indokolt a 376/2008/EK bizottsági rendeletet (4) alkalmazni, kivéve azokat az eseteket, amikor helyénvaló eltéréseket biztosítani.

(4)

A vámkontingensek megfelelő kezelése érdekében indokolt úgy rendelkezni, hogy a behozatali engedélyekhez kapcsolódó biztosítékot a behozatali jogok iránti kérelem benyújtásakor kell letétbe helyezni.

(5)

Az 1001/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet (5) a 2658/87/EGK tanácsi rendelet (6) I. mellékletében szereplő KN-kódok közül néhányat új KN-kódokkal váltott fel, így ezek most eltérnek a 374/2014/EU rendeletben említettektől. Ezért indokolt az új KN-kódokat feltüntetni e rendelet I. mellékletében.

(6)

Tekintve, hogy a 374/2014/EU rendelet III. mellékletében említett vámkontingensek csupán 2014. október 31-ig állnak rendelkezésre, e rendeletnek a lehető leghamarabb hatályba kell lépnie.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A vámkontingensek megnyitása és kezelése

(1)   E rendelet az I. mellékletben felsorolt tojáságazati és albumintermékek behozatalára vonatkozó vámkontingenseket nyitja meg és kezeli.

(2)   Az (1) bekezdésben említett kontingensek keretében behozható termékek mennyiségét, az alkalmazandó vámot, valamint a vonatkozó tételszámokat az I. melléklet tartalmazza.

(3)   Az (1) bekezdésben említett behozatali vámkontingenseket behozatali engedélyek révén kell kezelni.

(4)   Amennyiben e rendelet másképp nem rendelkezik, az 1301/2006/EK rendeletet és a 376/2008/EK rendeletet kell alkalmazni.

(5)   E rendelet alkalmazásában a tojástermékek tömegét a 2454/93/EGK bizottsági rendelet (7) 69. mellékletében megállapított átalányelszámolási kulcsok szerint át kell számítani héjastojás-egyenértékre.

(6)   E rendelet alkalmazásában a tejalbuminok tömegét – a 2454/93/EGK rendelet 69. cikkében megállapított átváltási elveknek megfelelően – a szárított tejalbuminok (3502 20 91 KN-kód) esetében 7,00 értékű átalányelszámolási kulcs, más tejalbuminok (3502 20 99 KN-kód) esetében pedig 53,00 értékű átalányelszámolási kulcs szerint át kell számítani héjastojás-egyenértékre.

2. cikk

A behozatali vámkontingensek tárgyidőszaka

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett behozatali vámkontingensek 2014. október 31-ig állnak rendelkezésre.

3. cikk

Behozatali engedély iránti kérelmek és behozatali engedélyek

(1)   Az engedély iránti kérelmeket legkésőbb az e rendelet hatálybalépésének időpontjától számított 15. naptári napon, brüsszeli idő szerint 13 óráig kell benyújtani.

(2)   Az egyes engedélykérelmek csak egy tételszámot jelölhetnek meg. Ugyanakkor több, különböző KN-kódok alá tartozó termékre is vonatkozhatnak. Ebben az esetben valamennyi KN-kódot és a hozzájuk tartozó árumegnevezéseket fel kell tüntetni az engedély iránti kérelem és az engedély 15., illetve 16. rovatában. Az I. mellékletben szereplő 09.4275 tételszámú vámkontingens esetében a teljes mennyiséget át kell számítani héjastojás-egyenértékre.

(3)   Az egyes engedély iránti kérelmeknek legalább 1 tonna mennyiségre kell vonatkozniuk, ugyanakkor nem jelölhető meg bennük az adott kontingens keretében szétosztható mennyiség 10 %-át meghaladó mennyiség.

(4)   Az engedély iránti kérelmeknek és az engedélyeknek tartalmazniuk kell:

a)

a 8. rovatban a származási országot feltüntető „Ukrajna” nevet és az „igen” szó melletti négyzetben egy X-et;

b)

a 20. rovatban a II. mellékletben szereplő bejegyzések valamelyikét.

(5)   Engedély iránti kérelem benyújtásakor 100 kilogrammonként 20 EUR összegű biztosítékot kell letétbe helyezni.

(6)   A tagállamok legkésőbb az (1) bekezdésben említett, a kérelmek benyújtására vonatkozó időszak végétől számított 7. munkanapon értesítik a Bizottságot a kérelmezett összmennyiségről, amelyet a héjastojás-egyenérték szerinti, kilogrammban kifejezett tömegben, tételszám szerinti bontásban adnak meg.

(7)   Az 1. cikk (1) bekezdésében említett behozatali vámkontingens keretében odaítélt mennyiség csak behozatali engedély bemutatásával bocsátható szabad forgalomba.

(8)   A behozatali engedélyeket a (6) bekezdésben előírt értesítési időszak végétől számítva a 7. munkanaptól kezdődően és legkésőbb a 12. munkanapig kell kibocsátani.

4. cikk

A behozatali engedélyek érvényessége

(1)   A behozatali engedélyek kibocsátásuk napjától 2014. október 31-ig érvényesek.

(2)   A 376/2008/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének sérelme nélkül az engedélyekből származó jogok csak akkor ruházhatók át, ha az átruházás kedvezményezettje megfelel az 1301/2006/EK rendelet 5. cikkében meghatározott jogosultsági feltételeknek.

5. cikk

A Bizottságnak küldendő értesítések

(1)   Az 1301/2006/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésének második albekezdésétől eltérve a tagállamok értesítik a Bizottságot:

a)

legkésőbb 2014. november 14-ig azokról a termékmennyiségekről – beleértve a nulla értékeket is –, amelyekre a kontingensidőszakban behozatali engedélyeket bocsátottak ki;

b)

legkésőbb 2015. február 28-ig a fel nem használt vagy részben felhasznált behozatali engedélyekben foglalt termékmennyiségekről – beleértve a nulla értékeket is –, amelyek megfelelnek a behozatali engedélyek hátoldalán feltüntetett mennyiségek és azon mennyiségek közötti különbözetnek, amelyekre nézve az engedélyeket kiállították.

(2)   A tagállamok legkésőbb 2015. február 28-ig értesítik a Bizottságot a behozatali vámkontingensek e rendeletben meghatározott tárgyidőszakában ténylegesen szabad forgalomba bocsátott termékmennyiségekről.

(3)   Az (1) és a (2) bekezdésben említett értesítésekben a mennyiséget a héjastojás-egyenérték szerinti, kilogrammban kifejezett tömegben, tételszámok szerinti bontásban kell megadni.

6. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. április 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 374/2014/EU rendelete az Ukrajnából származó árukra vonatkozó vámok csökkentéséről vagy eltörléséről (HL L 118., 2014.4.22., 1. o.).

(3)  A Bizottság 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK rendelete az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról (HL L 238., 2006.9.1., 13. o.)

(4)  A Bizottság 2008. április 23-i 376/2008/EK rendelete a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról (HL L 114., 2008.4.26., 3. o.).

(5)  A Bizottság 2013. október 4-i 1001/2013/EU végrehajtási rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (HL L 290., 2013.10.31., 1. o.).

(6)  A Tanács 1987. július 23-i 2658/87/EGK rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).

(7)  A Bizottság 1993. július 2-i 2454/93/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról (HL L 253., 1993.10.11., 1. o.).


I. MELLÉKLET

A Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó szabályoktól függetlenül az Árumegnevezés oszlop tartalma csupán tájékoztató jellegű, mivel e melléklettel összefüggésben a kedvezményes feltételek alkalmazhatóságát a KN-kód alkalmazási tartománya határozza meg.

Tételszám

KN-kódok

Árumegnevezés

Mennyiség tonnában

Alkalmazandó vám

(EUR/tonna)

09.4275

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

3502 11 90

3502 19 90

3502 20 91

3502 20 99

Baromfitojás héjában, frissen, tartósítva vagy főzve; emberi fogyasztásra alkalmas madártojás héj nélkül és tojássárgája frissen, szárítva, gőzben vagy forró vízben megfőzve, formázva, fagyasztva vagy másképpen tartósítva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is; emberi fogyasztásra alkalmas tojásalbuminok és tejalbuminok

1 500

(héjastojás-egyenértékben kifejezve)

0

09.4276

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

Baromfitojás héjában, frissen, tartósítva vagy főzve

3 000 (nettó tömegben kifejezve)

0


II. MELLÉKLET

A 3. cikk (4) bekezdésének b) pontjában említett bejegyzések

bolgárul: Регламент за изпълнение (ЕC) № 412/2014

spanyolul: Reglamento de Ejecución (UE) no 412/2014

csehül: Prováděcí nařízení (EU) č. 412/2014

dánul: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 412/2014

németül: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 412/2014

észtül: Rakendusmäärus (EL) nr 412/2014

görögül: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 412/2014

angolul: Implementing Regulation (EU) No 412/2014

franciául: Règlement d'exécution (UE) no 412/2014

horvátul: Provedbena uredba (EU) br. 412/2014

olaszul: Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014

lettül: Īstenošanas regula (ES) Nr. 412/2014

litvánul: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 412/2014

magyarul: 412/2014/EU végrehajtási rendelet

máltaiul: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 412/2014

hollandul: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 412/2014

lengyelül: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 412/2014

portugálul: Regulamento de Execução (UE) n.o 412/2014

románul: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 412/2014

szlovákul: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 412/2014

szlovénul: Izvedbena uredba (EU) št. 412/2014

finnül: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 412/2014

svédül: Genomförandeförordning (EU) nr 412/2014.


24.4.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 121/37


A BIZOTTSÁG 413/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. április 23.)

az Ukrajnából származó baromfihúsra vonatkozó uniós behozatali vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 187. cikke a), c) és d) pontjára,

mivel:

(1)

A 374/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) kedvezményes vámok alkalmazását írja elő egyes Ukrajnából származó áruk 2014. évi behozatalára vonatkozóan. Az említett rendelet 3. cikke értelmében a rendelet III. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek az ugyanabban a mellékletben meghatározott vámkontingensek keretein belül importálhatók az Unióba. A szóban forgó rendelet III. mellékletében említett kontingenseket a Bizottságnak az 1308/2013/EU rendelet 184. cikke (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerint kell kezelnie.

(2)

Noha az érintett kontingenseket szokásos esetben behozatali engedélyek alkalmazása útján kellene kezelni, indokolt úgy rendelkezni, hogy az 1301/2006/EK bizottsági rendelet (3) 6. cikke (3) bekezdésének megfelelően első lépésben behozatali jogok odaítélésére, majd második lépésben behozatali engedélyek kibocsátására kerüljön sor. Ez lehetőséget ad a behozatali jogokat szerző gazdasági szereplőknek arra, hogy a kontingensidőszak során kereskedelmi tevékenységük alakulásától függően szabadon eldönthessék, mikor nyújtanak be kérelmet a behozatali engedély iránt.

(3)

Indokolt a 376/2008/EK bizottsági rendeletet (4) alkalmazni az e rendelet alapján kibocsátott behozatali engedélyekre, kivéve azokat az eseteket, amikor helyénvaló eltéréseket biztosítani.

(4)

Ezenkívül az e rendeletben megállapított további feltételek sérelme nélkül az 1301/2006/EK rendeletnek a behozatali jogokkal, a kérelmezők jogállásával és a behozatali engedélyek kibocsátásával kapcsolatos rendelkezéseit az e rendelet alapján kibocsátott behozatali engedélyek esetében is alkalmazni kell.

(5)

A vámkontingensek megfelelő kezelése érdekében indokolt biztosíték letétbe helyezését megkövetelni a behozatali jogok iránti kérelem benyújtásakor és a behozatali engedély kibocsátásakor.

(6)

Annak biztosítására, hogy a gazdasági szereplők kötelesek legyenek a számukra odaítélt behozatali jogok szerinti teljes mennyiségre behozatali engedélyt kérni, elő kell írni, hogy a szóban forgó kötelesség a 282/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (5) értelmében vett elsődleges követelménynek minősül.

(7)

Az 1001/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet (6) a 2658/87/EGK tanácsi rendelet (7) I. mellékletében szereplő KN-kódok közül néhányat új KN-kódokkal váltott fel, így ezek most eltérnek a 374/2014/EU rendeletben említettektől. Ezért indokolt az új KN-kódokat feltüntetni e rendelet I. mellékletében.

(8)

Tekintve, hogy a 374/2014/EU rendelet III. mellékletében említett vámkontingensek csupán 2014. október 31-ig állnak rendelkezésre, e rendeletnek a lehető leghamarabb hatályba kell lépnie.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A vámkontingensek megnyitása és kezelése

(1)   Ez a rendelet az I. mellékletben feltüntetett termékek behozatalára vonatkozó vámkontingenseket nyit meg, és szabályozza e kontingensek kezelését.

(2)   Az (1) bekezdésben említett kontingensek keretében behozható termékek mennyiségét, az alkalmazandó vámot, valamint a vonatkozó tételszámokat az I. melléklet tartalmazza.

(3)   Az (1) bekezdésben említett behozatali vámkontingenseket első lépésben behozatali jogok odaítélésével, második lépésben behozatali engedélyek kiadásával kell kezelni.

(4)   Amennyiben e rendelet másképp nem rendelkezik, az 1301/2006/EK rendeletet és a 376/2008/EK rendeletet kell alkalmazni.

2. cikk

A behozatali vámkontingensek tárgyidőszaka

Az 1. cikkben említett vámkontingensek 2014. október 31-ig állnak rendelkezésre.

3. cikk

Behozatali jogok iránti kérelmek

(1)   A behozatali jogok iránti kérelmeket legkésőbb az e rendelet hatálybalépésétől számított 15. naptári napon, brüsszeli idő szerint 13 óráig kell benyújtani.

(2)   Behozatali jog iránti kérelem benyújtásakor 100 kilogrammonként 35 EUR összegű biztosítékot kell letétbe helyezni.

(3)   A behozatali jog iránti kérelmek benyújtói kötelesek igazolni, hogy a 0207, a 0210 99 39, a 1602 31, a 1602 32 vagy a 1602 39 21 KN-kód alá tartozó baromfitermékekből a behozatali vámkontingensek tárgyidőszakát közvetlenül megelőző 12 hónapos időszakban egy bizonyos mennyiséget (a továbbiakban: referenciamennyiség) maguk vagy az ő nevükben mások az irányadó vámjogi előírásoknak megfelelően behoztak. Ha egy vállalat olyan vállalatok egyesülésével jött létre, amelyek külön-külön rendelkeznek behozott referenciamennyiséggel, akkor a szóban forgó vállalat kérelmét az e referenciamennyiségek összevonásával kapott mennyiségre is alapozhatja.

(4)   A behozatali jog iránt a behozatali vámkontingens tárgyidőszakában benyújtott egyes kérelmekben megjelölt teljes mennyiség nem haladhatja meg a kérelmező referenciamennyiségét. Az e szabálynak meg nem felelő engedélykérelmeket az illetékes hatóságok elutasítják.

(5)   A tagállamok legkésőbb az (1) bekezdésben említett, a kérelmek benyújtására vonatkozó időszak végétől számított 7. munkanapon értesítik a Bizottságot a kérelmekben megjelölt összmennyiségekről, amelyeket a termékek kilogrammban kifejezett tömegében, tételszám szerinti bontásban adnak meg.

(6)   A behozatali jogokat az (5) bekezdésben előírt értesítési időszak végétől számítva a 7. munkanaptól kezdődően és legkésőbb a 12. munkanapig kell odaítélni.

(7)   Ha az 1301/2006/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében előírt elosztási együttható alkalmazása következtében a kérelmezettnél kisebb mennyiség tekintetében van mód behozatali jog odaítélésére, akkor a (2) bekezdés értelmében letétbe helyezett biztosíték arányos részét haladéktalanul fel kell szabadítani.

(8)   A behozatali jogok odaítélésük napjától 2014. október 31-ig érvényesek. A behozatali jogok nem átruházhatók.

4. cikk

A behozatali engedélyek kibocsátása

(1)   Az 1. cikk (1) bekezdésében említett behozatali vámkontingensek keretében odaítélt mennyiségek csak behozatali engedély bemutatásával bocsáthatók szabad forgalomba.

(2)   A behozatali engedély iránti kérelmeknek az odaítélt behozatali jogoknak megfelelő teljes mennyiséget le kell fedniük. Ez a kötelezettség a 282/2012/EU rendelet 19. cikkének (2) bekezdése értelmében elsődleges követelménynek tekintendő.

(3)   Az engedély iránti kérelmek kizárólag abban a tagállamban nyújthatók be, amelyben a kérelmező az 1. cikk (1) bekezdésében előírt behozatali vámkontingensek terhére behozatali jogot kért és kapott.

(4)   A gazdasági szereplő a behozatali engedély kibocsátásakor 100 kilogrammonként 75 EUR összegű biztosítékot helyez letétbe. Minden egyes alkalommal, amikor behozatali engedély kibocsátására kerül sor, az odaítélt behozatali jogokat megfelelő mértékben csökkenteni kell, és a behozatali jogok ellenében letétbe helyezett biztosíték arányos részét haladéktalanul fel kell szabadítani.

(5)   A behozatali engedélyeket a behozatali jog jogosultjának kérelmére és nevére kell kiállítani.

(6)   Az egyes engedélykérelmek csak egy tételszámot jelölhetnek meg. Ugyanakkor több, különböző KN-kódok alá tartozó termékre is vonatkozhatnak. Ebben az esetben valamennyi KN-kódot és a hozzájuk tartozó árumegnevezéseket fel kell tüntetni az engedély iránti kérelem és az engedély 15., illetve 16. rovatában.

(7)   Az engedély iránti kérelmeknek és a behozatali engedélyeknek tartalmazniuk kell:

a)

a 8. rovatban a származási országot feltüntető "Ukrajna" nevet és az "igen" szó melletti négyzetben egy X-et;

b)

a 20. rovatban a II. mellékletben szereplő bejegyzések valamelyikét.

(8)   Minden egyes engedélyben fel kell tüntetni az egyes KN-kódokhoz tartozó mennyiséget.

(9)   A behozatali engedélyek a 376/2008/EK rendelet 22. cikkének (2) bekezdésével összhangban kibocsátásuk napjától számítva 30 napig érvényesek. A behozatali engedélyek érvényessége azonban legkésőbb 2014. október 31-én lejár.

5. cikk

A Bizottságnak küldendő értesítések

(1)   Az 1301/2006/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésének második albekezdésétől eltérve a tagállamok értesítik a Bizottságot:

a)

legkésőbb 2014. november 14-ig azokról a termékmennyiségekről – beleértve a nulla értékeket is –, amelyekre a kontingensidőszakban behozatali engedélyeket bocsátottak ki;

b)

legkésőbb 2015. február 28-ig a fel nem használt vagy részben felhasznált behozatali engedélyekben foglalt termékmennyiségekről – beleértve a nulla értékeket is –, amelyek megfelelnek a behozatali engedélyek hátoldalán feltüntetett mennyiségek és azon mennyiségek közötti különbözetnek, amelyekre nézve az engedélyeket kiállították.

(2)   A tagállamok legkésőbb 2015. február 28-ig értesítik a Bizottságot a behozatali vámkontingensek e rendeletben meghatározott tárgyidőszakában ténylegesen szabad forgalomba bocsátott termékmennyiségekről.

(3)   Az (1) és a (2) bekezdésben említett értesítésekben a mennyiségeket kilogrammban kell kifejezni és tételszámok szerinti bontásban kell megadni.

6. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. április 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 374/2014/EU rendelete az Ukrajnából származó árukra vonatkozó vámok csökkentéséről vagy eltörléséről (HL L 118., 2014.4.22., 1. o.).

(3)  A Bizottság 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK rendelete az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról (HL L 238., 2006.9.1., 13. o.)

(4)  A Bizottság 2008. április 23-i 376/2008/EK rendelete a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról (HL L 114., 2008.4.26., 3. o.).

(5)  A Bizottság 2012. március 28-i 282/2012/EU végrehajtási rendelete a mezőgazdasági termékeket érintő biztosítéki rendszer alkalmazására vonatkozó közös részletes szabályok megállapításáról (HL L 92., 2012.3.30., 4. o.).

(6)  A Bizottság 2013. október 4-i 1001/2013/EU végrehajtási rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (HL L 290., 2013.10.31., 1. o.).

(7)  A Tanács 1987. július 23-i 2658/87/EGK rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).


I. MELLÉKLET

A Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó szabályoktól függetlenül az Árumegnevezés oszlop tartalma csupán tájékoztató jellegű, mivel e melléklettel összefüggésben a kedvezményes feltételek alkalmazhatóságát a KN-kód alkalmazási tartománya határozza meg. Az „ex” megjelölésű KN-kódok esetében a kedvezményes rendszer alkalmazhatóságát a KN-kód és a megfelelő árumegnevezés együttesen határozza meg.

Tételszám

KN-kódok

Árumegnevezés

Mennyiség tonnában (nettó tömeg)

Alkalmazandó vám

(EUR/tonna)

09.4273

0207 11 30

0207 11 90

0207 12

0207 13 10

0207 13 20

0207 13 30

0207 13 50

0207 13 60

0207 13 99

0207 14 10

0207 14 20

0207 14 30

0207 14 50

0207 14 60

0207 14 99

0207 24

0207 25

0207 26 10

0207 26 20

0207 26 30

0207 26 50

0207 26 60

0207 26 70

0207 26 80

0207 26 99

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 30

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

0207 27 80

0207 27 99

0207 41 30

0207 41 80

0207 42

0207 44 10

0207 44 21

0207 44 31

0207 44 41

0207 44 51

0207 44 61

0207 44 71

0207 44 81

0207 44 99

0207 45 10

0207 45 21

0207 45 31

0207 45 41

0207 45 51

0207 45 61

0207 45 81

0207 45 99

0207 51 10

0207 51 90

0207 52 90

0207 54 10

0207 54 21

0207 54 31

0207 54 41

0207 54 51

0207 54 61

0207 54 71

0207 54 81

0207 54 99

0207 55 10

0207 55 21

0207 55 31

0207 55 41

0207 55 51

0207 55 61

0207 55 81

0207 55 99

0207 60 05

0207 60 10

ex 0207 60 21 (1)

0207 60 31

0207 60 41

0207 60 51

0207 60 61

0207 60 81

0207 60 99

0210 99 39

1602 31

1602 32

1602 39 21

Baromfihús és ehető baromfibelsőség frissen, hűtve vagy fagyasztva; egyéb elkészített vagy tartósított hús pulykából vagy a Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasokból

16 000

0

09.4274

0207 12

Baromfihús és ehető baromfibelsőség nem darabolva, fagyasztva

20 000

0


(1)  Gyöngytyúk frissen vagy hűtve, felezve vagy negyedelve.


II. MELLÉKLET

A 4. cikk (7) bekezdésének b) pontjában említett bejegyzések

bolgárul: Регламент за изпълнение (ЕC) № 413/2014

spanyolul: Reglamento de Ejecución (UE) no 413/2014

csehül: Prováděcí nařízení (EU) č. 413/2014

dánul: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 413/2014

németül: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 413/2014

észtül: Rakendusmäärus (EL) nr 413/2014

görögül: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 413/2014

angolul: Implementing Regulation (EU) No 413/2014

franciául: Règlement d'exécution (UE) no 413/2014

horvátul: Provedbena uredba (EU) br. 413/2014

olaszul: Regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014

lettül: Īstenošanas regula (ES) Nr. 413/2014

litvánul: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 413/2014

magyarul: 413/2014/EU végrehajtási rendelet

máltaiul: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 413/2014

hollandul: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 413/2014

lengyelül: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 413/2014

portugálul: Regulamento de Execução (UE) n.o 413/2014

románul: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 413/2014

szlovákul: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 413/2014

szlovénul: Izvedbena uredba (EU) št. 413/2014

finnül: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 413/2014

svédül: Genomförandeförordning (EU) nr 413/2014.


24.4.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 121/44


A BIZOTTSÁG 414/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. április 23.)

az Ukrajnából származó friss és fagyasztott sertéshúsra vonatkozó uniós behozatali vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 187. cikke a), c) és d) pontjára,

mivel:

(1)

A 374/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) kedvezményes vámok alkalmazását írja elő egyes Ukrajnából származó áruk 2014. évi behozatalára vonatkozóan. Az említett rendelet 3. cikke értelmében a rendelet III. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek az ugyanabban a mellékletben meghatározott vámkontingensek keretein belül importálhatók az Unióba. A szóban forgó rendelet III. mellékletében említett kontingenseket a Bizottságnak az 1308/2013/EU rendelet 184. cikke (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerint kell kezelnie.

(2)

Noha az érintett kontingenseket szokásos esetben behozatali engedélyek alkalmazása útján kellene kezelni, indokolt úgy rendelkezni, hogy az 1301/2006/EK bizottsági rendelet (3) 6. cikke (3) bekezdésének megfelelően első lépésben behozatali jogok odaítélésére, majd második lépésben behozatali engedélyek kibocsátására kerüljön sor. Ez lehetőséget ad a behozatali jogokat szerző gazdasági szereplőknek arra, hogy a kontingensidőszak során kereskedelmi tevékenységük alakulásától függően szabadon eldönthessék, mikor nyújtanak be kérelmet a behozatali engedély iránt.

(3)

Indokolt a 376/2008/EK bizottsági rendeletet (4) alkalmazni az e rendelet alapján kibocsátott behozatali engedélyekre, kivéve azokat az eseteket, amikor helyénvaló eltéréseket biztosítani.

(4)

Ezenkívül az e rendeletben megállapított további feltételek sérelme nélkül az 1301/2006/EK rendeletnek a behozatali jogokkal, a kérelmezők jogállásával és a behozatali engedélyek kibocsátásával kapcsolatos rendelkezéseit az e rendelet alapján kibocsátott behozatali engedélyek esetében is alkalmazni kell.

(5)

A vámkontingensek megfelelő kezelése érdekében indokolt biztosíték letétbe helyezését megkövetelni a behozatali jogok iránti kérelem benyújtásakor és a behozatali engedély kibocsátásakor.

(6)

Annak biztosítására, hogy a gazdasági szereplők kötelesek legyenek a számukra odaítélt behozatali jogok szerinti teljes mennyiségre behozatali engedélyt kérni, elő kell írni, hogy a szóban forgó kötelesség a 282/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (5) értelmében vett elsődleges követelménynek minősül.

(7)

Tekintve, hogy a 374/2014/EU rendelet III. mellékletében említett vámkontingensek csupán 2014. október 31-ig állnak rendelkezésre, e rendeletnek a lehető leghamarabb hatályba kell lépnie.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A vámkontingensek megnyitása és kezelése

(1)   Ez a rendelet az I. mellékletben feltüntetett termékek behozatalára vonatkozó vámkontingenseket nyit meg, és szabályozza e kontingensek kezelését.

(2)   Az (1) bekezdésben említett kontingensek keretében behozható termékek mennyiségét, az alkalmazandó vámot, valamint a vonatkozó tételszámokat az I. melléklet tartalmazza.

(3)   Az (1) bekezdésben említett behozatali vámkontingenseket első lépésben behozatali jogok odaítélésével, második lépésben behozatali engedélyek kiadásával kell kezelni.

(4)   Amennyiben e rendelet másképp nem rendelkezik, az 1301/2006/EK rendeletet és a 376/2008/EK rendeletet kell alkalmazni.

2. cikk

A behozatali vámkontingensek tárgyidőszaka

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett behozatali vámkontingensek 2014. október 31-ig állnak rendelkezésre.

3. cikk

Behozatali jogok iránti kérelmek

(1)   A behozatali jogok iránti kérelmeket legkésőbb az e rendelet hatálybalépésétől számított 15. naptári napon, brüsszeli idő szerint 13 óráig kell benyújtani.

(2)   Behozatali jog iránti kérelem benyújtásakor 100 kilogrammonként 20 EUR összegű biztosítékot kell letétbe helyezni.

(3)   A behozatali jog iránti kérelmek benyújtói kötelesek igazolni, hogy a 0203 KN-kód alá tartozó sertéshústermékekből a behozatali vámkontingensek tárgyidőszakát közvetlenül megelőző 12 hónapos időszakban egy bizonyos mennyiséget (a továbbiakban: referenciamennyiség) maguk vagy az ő nevükben mások az irányadó vámjogi előírásoknak megfelelően behoztak. Ha egy vállalat olyan vállalatok egyesülésével jött létre, amelyek külön-külön rendelkeznek behozott referenciamennyiségekkel, akkor ez a vállalat ezeket a referenciamennyiségeket felhasználhatja kérelmének alátámasztására.

(4)   A behozatali jog iránt a behozatali vámkontingens tárgyidőszakában benyújtott kérelmekben megjelölt teljes mennyiség nem haladhatja meg a kérelmező referenciamennyiségeit. Az e szabálynak meg nem felelő engedélykérelmeket az illetékes hatóságok elutasítják.

(5)   A tagállamok legkésőbb az (1) bekezdésben említett, a kérelmek benyújtására vonatkozó időszak végétől számított 7. munkanapon értesítik a Bizottságot a kérelmezett összmennyiségekről, amelyeket a termékek kilogrammban kifejezett tömegében, tételszám szerinti bontásban adnak meg.

(6)   A behozatali jogokat az (5) bekezdésben előírt értesítési időszak végétől számítva a 7. munkanaptól kezdődően és legkésőbb a 12. munkanapig kell odaítélni.

(7)   Ha az 1301/2006/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében előírt elosztási együttható alkalmazása következtében a kérelmezettnél kisebb mennyiség tekintetében van mód behozatali jog odaítélésére, akkor a (2) bekezdés értelmében letétbe helyezett biztosíték arányos részét haladéktalanul fel kell szabadítani.

(8)   A behozatali jogok odaítélésük napjától 2014. október 31-ig érvényesek. A behozatali jogok nem átruházhatók.

4. cikk

A behozatali engedélyek kibocsátása

(1)   Az 1. cikk (1) bekezdésében említett behozatali vámkontingensek keretében odaítélt mennyiségek csak behozatali engedély bemutatásával bocsáthatók szabad forgalomba.

(2)   A behozatali engedély iránti kérelmeknek az odaítélt behozatali jogoknak megfelelő teljes mennyiséget le kell fedniük. Ez a kötelezettség a 282/2012/EU rendelet 19. cikkének (2) bekezdése értelmében elsődleges követelménynek tekintendő.

(3)   Az engedély iránti kérelmek kizárólag abban a tagállamban nyújthatók be, amelyben a kérelmező az 1. cikk (1) bekezdésében előírt behozatali vámkontingensek terhére behozatali jogot kért és kapott.

(4)   A gazdasági szereplő a behozatali engedély kibocsátásakor 100 kilogrammonként 50 EUR összegű biztosítékot helyez letétbe. Minden egyes alkalommal, amikor behozatali engedély kibocsátására kerül sor, az odaítélt behozatali jogokat megfelelő mértékben csökkenteni kell, és a behozatali jogok ellenében letétbe helyezett biztosíték arányos részét haladéktalanul fel kell szabadítani.

(5)   A behozatali engedélyeket a behozatali jog jogosultjának kérelmére és nevére kell kiállítani.

(6)   Az egyes engedélykérelmek csak egy tételszámot jelölhetnek meg. Ugyanakkor több, különböző KN-kódok alá tartozó termékre is vonatkozhatnak. Ebben az esetben valamennyi KN-kódot és a hozzájuk tartozó árumegnevezéseket fel kell tüntetni az engedély iránti kérelem és az engedély 15., illetve 16. rovatában.

(7)   Az engedély iránti kérelmeknek és a behozatali engedélyeknek tartalmazniuk kell:

a)

a 8. rovatban a származási országot feltüntető „Ukrajna” nevet és az „igen” szó melletti négyzetben egy X-et;

b)

a 20. rovatban a II. mellékletben szereplő bejegyzések valamelyikét.

(8)   Minden egyes engedélyben fel kell tüntetni az egyes KN-kódokhoz tartozó mennyiséget.

(9)   A behozatali engedélyek a 376/2008/EK rendelet 22. cikkének (2) bekezdésével összhangban kibocsátásuk napjától számítva 30 napig érvényesek. A behozatali engedélyek érvényessége azonban legkésőbb 2014. október 31-én lejár.

5. cikk

A Bizottságnak küldendő értesítések

(1)   Az 1301/2006/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésének második albekezdésétől eltérve a tagállamok értesítik a Bizottságot:

a)

legkésőbb 2014. november 14-ig azokról a termékmennyiségekről – beleértve a nulla értékeket is –, amelyekre a kontingensidőszakban behozatali engedélyeket bocsátottak ki;

b)

legkésőbb 2015. február 28-ig a fel nem használt vagy részben felhasznált behozatali engedélyekben foglalt termékmennyiségekről – beleértve a nulla értékeket is –, amelyek megfelelnek a behozatali engedélyek hátoldalán feltüntetett mennyiségek és azon mennyiségek közötti különbözetnek, amelyekre nézve az engedélyeket kiállították.

(2)   A tagállamok legkésőbb 2015. február 28-ig értesítik a Bizottságot a behozatali vámkontingensek e rendeletben meghatározott tárgyidőszakában ténylegesen szabad forgalomba bocsátott termékmennyiségekről.

(3)   Az (1) és a (2) bekezdésben említett értesítésekben a mennyiségeket a termék kilogrammban kifejezett tömegében, tételszámok szerinti bontásban kell megadni.

6. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. április 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 374/2014/EU rendelete az Ukrajnából származó árukra vonatkozó vámok csökkentéséről vagy eltörléséről (HL L 118., 2014.4.22., 1. o.).

(3)  A Bizottság 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK rendelete az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról (HL L 238., 2006.9.1., 13. o.)

(4)  A Bizottság 2008. április 23-i 376/2008/EK rendelete a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról (HL L 114., 2008.4.26., 3. o.).

(5)  A Bizottság 2012. március 28-i 282/2012/EU végrehajtási rendelete a mezőgazdasági termékeket érintő biztosítéki rendszer alkalmazására vonatkozó közös részletes szabályok megállapításáról (HL L 92., 2012.3.30., 4. o.).


I. MELLÉKLET

A Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó szabályoktól függetlenül az Árumegnevezés oszlop tartalma csupán tájékoztató jellegű, mivel e melléklettel összefüggésben a kedvezményes feltételek alkalmazhatóságát a KN-kód alkalmazási tartománya határozza meg.

Tételszám

KN-kódok

Árumegnevezés

Mennyiség tonnában (nettó tömeg)

Alkalmazandó vám

(EUR/tonna)

09.4271

0203 11 10

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55

0203 29 59

Házi sertés húsa frissen, hűtve vagy fagyasztva

20 000

0

09.4272

0203 11 10

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 15

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 15

0203 29 59

Házi sertés húsa frissen, hűtve vagy fagyasztva, a comb, a tarja és a karaj, valamint a csont nélküli darabok kivételével

20 000

0


II. MELLÉKLET

A 4. cikk (7) bekezdésének b) pontjában említett bejegyzések

bolgárul: Регламент за изпълнение (ЕC) № 414/2014

spanyolul: Reglamento de Ejecución (UE) no 414/2014

csehül: Prováděcí nařízení (EU) č. 414/2014

dánul: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 414/2014

németül: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 414/2014

észtül: Rakendusmäärus (EL) nr 414/2014

görögül: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 414/2014

angolul: Implementing Regulation (EU) No 414/2014

franciául: Règlement d'exécution (UE) no 414/2014

horvátul: Provedbena uredba (EU) br. 414/2014

olaszul: Regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2014

lettül: Īstenošanas regula (ES) Nr. 414/2014

litvánul: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 414/2014

magyarul: 414/2014/EU végrehajtási rendelet

máltaiul: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 414/2014

hollandul: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 414/2014

lengyelül: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 414/2014

portugálul: Regulamento de Execução (UE) n.o 414/2014

románul: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 414/2014

szlovákul: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 414/2014

szlovénul: Izvedbena uredba (EU) št. 414/2014

finnül: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 414/2014

svédül: Genomförandeförordning (EU) nr 414/2014.


24.4.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 121/49


A BIZOTTSÁG 415/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. április 23.)

az Ukrajnából származó tejtermékekre vonatkozó vámkontingensek kezelése tekintetében a 2535/2001/EK rendelet módosításáról és az említett rendelettől való eltérésről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 187. cikke a) és c) pontjára,

mivel:

(1)

A 374/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) kedvezményes vámok alkalmazását írja elő egyes Ukrajnából származó áruk 2014. évi behozatalára vonatkozóan. Az említett rendelet 3. cikke értelmében a rendelet III. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek az ugyanabban a mellékletben meghatározott vámkontingensek keretein belül importálhatók az Unióba. A 374/2014/EU rendelet III. mellékletében említett kontingenseket a Bizottságnak az 1308/2013/EU rendelet 184. cikke (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerint kell kezelnie.

(2)

A 374/2014/EU rendelet III. melléklete többek között a tejre és a tejtermékekre vonatkozó vámkontingenseket is magában foglal. A szóban forgó kontingenseket bele kell foglalni a 2535/2001/EK bizottsági rendelet (3) I. mellékletébe, a rendelet 19. cikkében pedig hivatkozni kell az érintett kontingensek keretében történő behozatalhoz szükséges származási igazolásra vonatkozó releváns szabályra.

(3)

Tekintve, hogy a 374/2014/EU rendelet III. mellékletében említett kontingensek csupán 2014. október 31-ig állnak rendelkezésre, indokolt meghatározni a behozatali engedély iránti kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszakot és a behozatali engedélyek érvényességének időszakát.

(4)

A 2535/2001/EK bizottsági rendelet 10. cikkének (1) bekezdése értelmében a 2013 májusában elfogadott importőrök csak a 2013. július 1-jétől2014. június 30-ig terjedő időszakban hozhatnak be árukat a kontingensek keretében. Így annak ellenére, hogy az Ukrajna számára megnyitott kontingensek kivételesen két egymást követő hat hónapos időszakra terjednek ki, vagyis 2014. október 31-ig rendelkezésre állnak, az elfogadott importőrök elvileg csupán 2014. június 30-ig 374/2014/EU rendelet III. mellékletében említett kontingensek keretében 2014. október 31-ig folytathassanak behozatali tevékenységet.

(5)

Az 1001/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) a 2658/87/EGK tanácsi rendelet (5) I. mellékletében szereplő KN-kódok közül néhányat új KN-kódokkal váltott fel, így ezek most eltérnek a 374/2014/EU rendeletben említettektől. Ezért indokolt az új KN-kódokat feltüntetni a 2535/2001/EK rendelet I. mellékletében.

(6)

A 2535/2001/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Tekintve, hogy a 374/2014/EU rendelet III. mellékletében említett vámkontingensek csupán 2014. október 31-ig állnak rendelkezésre, e rendeletnek a lehető leghamarabb hatályba kell lépnie.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2535/2001/EK rendelet a következőképpen módosul:

a)

az 5. cikk a következő l. ponttal egészül ki:

„l.

az I. melléklet L. részében említett kontingensek”

b)

a 19. cikk (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

„j)

a 374/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének a) pontja (6).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 374/2014/EU rendelete az Ukrajnából származó árukra vonatkozó vámok csökkentéséről vagy eltörléséről (HL L 118., 2014.4.22., 1. o.).”"

c)

az I. melléklet egy új, L. résszel egészül ki, amelynek szövegét e rendelet melléklete tartalmazza.

2. cikk

A 2535/2001/EK rendelet I. mellékletébe e rendelet 1. cikkének c) pontja szerint belefoglalt új, L. részben említett kontingensekre vonatkozó engedélyek iránti kérelmeket legkésőbb az e rendelet hatálybalépésétől számított 10. naptári napon, brüsszeli idő szerint 13 óráig kell benyújtani.

A kibocsátott engedélyek kibocsátásuk napjától 2014. október 31-ig érvényesek.

3. cikk

A 2535/2001/EK rendelet 10. cikke (1) bekezdésének második albekezdésétől eltérve a 2013-ban és a 2014-ben elfogadott importőrök a 2535/2001/EK rendelet I. mellékletébe e rendelet 1. cikkének c) pontja szerint belefoglalt új, L. részben említett kontingensek keretében 2014. október 31-ig hozhatnak be árukat.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. április 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 374/2014/EU rendelete az Ukrajnából származó árukra vonatkozó vámok csökkentéséről vagy eltörléséről (HL L 118., 2014.4.22., 1. o.).

(3)  A Bizottság 2001. december 14-i 2535/2001/EK rendelete a tejre és tejtermékekre vonatkozó behozatali szabályok és a vámkontingensek megnyitása tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 341., 2001.12.22., 29. o.).

(4)  A Bizottság 2013. október 4-i 1001/2013/EU végrehajtási rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (HL L 290., 2013.10.31., 1. o.).

(5)  A Tanács 1987. július 23-i 2658/87/EGK rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).


MELLÉKLET

„I.L.

A 374/2014/EU RENDELET III. MELLÉKLETÉBEN EMLÍTETT VÁMKONTINGENSEK

A kontingens

tételszáma

KN-kód

Árumegnevezés (1)

Származási ország

Behozatali időszak

Kontingensmennyiség

(a termék tonnában kifejezett tömege)

Behozatali vám (EUR/100 kg nettó tömeg)

09. 4600

0401

 

UKRAJNA

2014. október 31-ig

8 000

0

 

0402 91

 

 

 

 

 

 

0402 99

 

 

 

 

 

 

0403 10 11

 

 

 

 

 

 

0403 10 13

 

 

 

 

 

 

0403 10 19

 

 

 

 

 

 

0403 10 31

Tej és tejszín, nem por, granulátum vagy más szilárd alakban; joghurt, ízesítés és gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadása nélkül; erjesztett vagy savanyított tejtermékek, ízesítés és gyümölcsök, diófélék vagy kakaó hozzáadása nélkül, nem por, granulátum vagy más szilárd alakban

 

 

 

 

 

0403 10 33

 

 

 

 

 

 

0403 10 39

 

 

 

 

 

 

0403 90 51

 

 

 

 

 

 

0403 90 53

 

 

 

 

 

 

0403 90 59

 

 

 

 

 

 

0403 90 61

 

 

 

 

 

 

0403 90 63

 

 

 

 

 

 

0403 90 69

 

 

 

 

 

09. 4601

0402 10

 

UKRAJNA

2014. október 31-ig

1 500

0

 

0402 21

 

 

 

 

 

 

0402 29

Tej és tejszín por, granulátum vagy más szilárd alakban; erjesztett vagy savanyított tejtermékek por, granulátum vagy más szilárd alakban, ízesítés és gyümölcsök, diófélék vagy kakaó hozzáadása nélkül; máshol nem említett, természetes tejalkotórészeket tartalmazó termékek

 

 

 

 

 

0403 90 11

 

 

 

 

 

 

0403 90 13

 

 

 

 

 

 

0403 90 19

 

 

 

 

 

 

0403 90 31

 

 

 

 

 

 

0403 90 33

 

 

 

 

 

 

0403 90 39

 

 

 

 

 

 

0404 90 21

 

 

 

 

 

 

0404 90 23

 

 

 

 

 

 

0404 90 29

 

 

 

 

 

 

0404 90 81

 

 

 

 

 

 

0404 90 83

 

 

 

 

 

 

0404 90 89

 

 

 

 

 

09. 4602

0405 10

 

UKRAJNA

2014. október 31-ig

1 500

0

 

0405 20 90

Vaj és tejből nyert más zsír és olaj; kenhető tejkészítmények, amelyek tömegszázalékban megadott zsírtartalma több mint 75 %, de kevesebb mint 80 %

 

 

 

 

 

0405 90

 

 

 

 

 


(1)  A Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó szabályoktól függetlenül az Árumegnevezés oszlop tartalma csupán tájékoztató jellegű, mivel e melléklettel összefüggésben a kedvezményes feltételek alkalmazhatóságát a KN-kód alkalmazási tartománya határozza meg.”


24.4.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 121/53


A BIZOTTSÁG 416/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. április 23.)

egyes Ukrajnából származó gabonafélékre vonatkozó behozatali vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 187. cikke a) és c) pontjára,

mivel:

(1)

A 374/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) vámkontingenseket nyit meg egyes Ukrajnából származó gabonafélék behozatalára vonatkozóan a 2014. október 31-ig terjedő időszakra. A szóban forgó rendelet III. mellékletében említett mezőgazdasági termékekre vonatkozó kontingenseket a Bizottságnak az 1308/2013/EU rendelet 184. cikke (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerint kell kezelnie.

(2)

Annak biztosítása érdekében, hogy az Ukrajnából származó gabonaféléknek a vámkontingensek keretében történő behozatala szabályszerű és spekulációtól mentes legyen, a behozatalt indokolt behozatali engedély kibocsátásához kötni. Következésképpen – az e rendeletben esetlegesen előírt eltérések sérelme nélkül – helyénvaló az 1301/2006/EK (3), az 1342/2003/EK (4) és a 376/2008/EK (5) rendeletet alkalmazni.

(3)

E kontingensek megfelelő kezelésének biztosítása érdekében meg kell állapítani a behozatali engedély iránti kérelmek benyújtásának határidejét, valamint meg kell határozni a kérelmekben és az engedélyekben feltüntetendő információkat.

(4)

Az 1006/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (6) a 2658/87/EGK tanácsi rendelet (7) I. mellékletében szereplő, gabonafélékre vonatkozó KN-kódokat új KN-kódokkal váltotta fel, így ezek eltérnek a 374/2014/EU rendeletben említettektől. Ezért indokolt, hogy e rendelet I mellékletében az új KN-kódok szerepeljenek.

(5)

Tekintve, hogy a 374/2014/EU rendelet III. mellékletében említett vámkontingensek csupán 2014. október 31-ig állnak rendelkezésre, e rendeletnek a lehető leghamarabb hatályba kell lépnie.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kontingensek megnyitása és kezelése

(1)   Az e rendelet mellékletében felsorolt, Ukrajnából származó termékekre vonatkozó behozatali vámkontingensek a 2014. október 31-ig tartó időszakra megnyitásra kerülnek.

(2)   Az (1) bekezdésben említett vámkontingensek keretében a behozatali vám tonnánként 0 EUR.

(3)   Amennyiben e rendelet másképp nem rendelkezik, a 376/2008/EK, az 1301/2006/EK és az 1342/2003/EK rendeletet kell alkalmazni.

2. cikk

A behozatali engedélyek kérelmezése és kibocsátása

(1)   Az 1301/2006/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdésétől eltérve az egyes kérelmezők tételszámonként és hetente csak egy behozatali engedély iránti kérelmet nyújthatnak be. Amennyiben egyazon érdekelt fél egynél több kérelmet nyújt be, valamennyi kérelmét el kell utasítani, és a kérelmek benyújtásakor letétbe helyezett biztosítékok az érintett tagállam javára kerülnek jóváírásra.

A behozatali engedély iránti kérelmeket minden héten legkésőbb pénteken, brüsszeli idő szerint 13 óráig kell benyújtani a tagállamok illetékes hatóságaihoz. A kérelmek benyújtásának lehetősége 2014. október 17-én pénteken brüsszeli idő szerint 13 órától megszűnik.

(2)   Az egyes behozatali engedély iránti kérelmekben kilogrammban, tizedesjegyek nélkül kell megjelölni a kérelmezett mennyiséget, amely nem haladhatja meg az érintett kontingens keretében behozható teljes mennyiséget.

(3)   A behozatali engedélyek kibocsátására a 4. cikk (1) bekezdésében említett értesítést követő negyedik munkanapon kerül sor.

(4)   A behozatali engedély iránti kérelemben és a behozatali engedélyben a 8. rovatban szerepelnie kell az „Ukrajna” névnek és az „igen” szó melletti négyzetben egy X-nek. Az engedélyek kizárólag az Ukrajnából származó termékekre érvényesek.

3. cikk

A behozatali engedélyek érvényessége

A 376/2008/EK rendelet 22. cikkének (2) bekezdésével összhangban a behozatali engedély érvényességének időtartamát a kibocsátás tényleges napjától kell számítani.

A behozatali engedély érvényességének időtartama az 1342/2003/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott időtartam. Az érintett engedélyek érvényessége ugyanakkor legkésőbb 2014. október 31-én minden esetben lejár.

4. cikk

Értesítések

(1)   A tagállamok legkésőbb a behozatali engedély iránti kérelmek benyújtásának hetét követő hétfőn, brüsszeli idő szerint 18 óráig elektronikus úton értesítést küldenek a Bizottságnak valamennyi kérelemről, tételszámonkénti bontásban, a termék származásának és a kérelmezett mennyiségnek a feltüntetésével, ideértve a „nulla” mennyiségre vonatkozó értesítéseket is.

(2)   A behozatali engedélyek kibocsátásának napján a tagállamok elektronikus úton közlik a Bizottsággal a kibocsátott engedélyekhez kapcsolódó, az 1301/2006/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett adatokat, feltüntetve a kibocsátott behozatali engedélyek tárgyát képező teljes mennyiségeket.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. április 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 374/2014/EU rendelete az Ukrajnából származó árukra vonatkozó vámok csökkentéséről vagy eltörléséről (HL L 118., 2014.4.22., 1. o).

(3)  A Bizottság 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK rendelete az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról (HL L 238., 2006.9.1., 13. o.).

(4)  A Bizottság 2003. július 28-i 1342/2003/EK rendelete a gabonafélék és a rizs behozatali és kiviteli engedélyei rendszerének alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályok megállapításáról (HL L 189., 2003.7.29., 12. o.).

(5)  A Bizottság 2008. április 23-i 376/2008/EK rendelete a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról (HL L 114., 2008.4.26., 3. o.).

(6)  A Bizottság 2011. szeptember 27-i 1006/2011/EU rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (HL L 282., 2011.10.28., 1. o.).

(7)  A Tanács 1987. július 23-i 2658/87/EGK rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).


MELLÉKLET

az egyes Ukrajnából származó gabonafélékre vonatkozó behozatali vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló bizottsági végrehajtási rendelethez. A Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó szabályoktól függetlenül az Árumegnevezés oszlop tartalma csupán tájékoztató jellegű, mivel e melléklettel összefüggésben a kedvezményes feltételek alkalmazhatóságát a KN-kód alkalmazási tartománya határozza meg. Az „ex” megjelölésű KN-kódok esetében a kedvezményes rendszer alkalmazhatóságát a KN-kód és a megfelelő árumegnevezés együttesen határozza meg.

Tételszám

KN-kód

Árumegnevezés

Mennyiség

09.4306

1001 99 (00)

tönköly, közönséges búza és kétszeres, a vetőmag kivételével

950 000 tonna

1101 00 (15-90)

búzaliszt közönséges búzából és tönkölyből, kétszeres liszt

1102 90 (90)

gabonaliszt a búzából, kétszeresből, rozsból, kukoricából, árpából, zabból vagy rizsből készült liszt kivételével

1103 11 (90)

durva őrlemény és dara közönséges búzából és tönkölyből

1103 20 (60)

búzalabdacs

09.4307

1003 90 (00)

árpa, a vetőmag kivételével

250 000 tonna

1102 90 (10)

árpaliszt

ex 1103 20 (25)

árpalabdacs

09.4308

1005 90 (00)

kukorica, a vetőmag kivételével

400 000 tonna

1102 20 (10-90)

kukoricaliszt

1103 13 (10-90)

durva őrlemény és dara kukoricából

1103 20 (40)

kukoricalabdacs

1104 23 (40-98)

megmunkált kukorica


24.4.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 121/56


A BIZOTTSÁG 417/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. április 23.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. április 23-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

59,7

MK

105,0

TR

95,2

ZZ

86,6

0707 00 05

AL

65,0

MA

44,0

MK

59,4

TR

124,2

ZZ

73,2

0709 93 10

MA

33,9

TR

83,0

ZZ

58,5

0805 10 20

EG

52,8

IL

68,4

MA

46,6

TN

50,0

TR

48,7

ZZ

53,3

0805 50 10

MA

35,6

TR

74,3

ZZ

55,0

0808 10 80

AR

98,2

BR

82,6

CL

101,8

CN

98,5

MK

25,2

NZ

142,5

US

189,1

ZA

120,6

ZZ

107,3

0808 30 90

AR

97,8

CL

160,8

ZA

108,2

ZZ

122,3


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

24.4.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 121/58


A TANÁCS HATÁROZATA

(2014. április 14.)

a Régiók Bizottsága egy holland tagjának és egy holland póttagjának kinevezéséről

(2014/225/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 305. cikkére,

tekintettel a holland kormány javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2009. december 22-én, illetve 2010. január 18-án elfogadta a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2010. január 26-tól2015. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről szóló 2009/1014/EU (1), illetve 2010/29/EU határozatot (2).

(2)

P.G. de VEY MESTDAGH hivatali idejének lejártát követően a Régiók Bizottsága egy tagjának helye megüresedett. S.A.E. POEPJES hivatali idejének lejártát követően a Régiók Bizottsága egy póttagjának helye megüresedett.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács a hivatali idő hátralévő részére, azaz 2015. január 25-ig, a Régiók Bizottságába a következő személyeket nevezi ki:

a)

tagként:

 

Bote WILPSTRA, member of the Executive Council of the Province of Groningen.

és

b)

póttagként:

 

Hans KONST, member of the Executive Council of the Province of Fryslân.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2014. április 14-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. TSAFTARIS


(1)  HL L 348., 2009.12.29., 22. o.

(2)  HL L 12., 2010.1.19., 11. o.


Helyesbítések

24.4.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 121/59


Helyesbítés a litvániai atomerőművek leszerelését segítő támogatási programokhoz nyújtott uniós támogatásról, valamint a 1990/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 13-i 1369/2013/Euratom tanácsi rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 346., 2013. december 20. )

A tartalomjegyzékben és a 7. oldalon, a címben:

a következő szövegrész:

„A Tanács 1369/2013/Euratom rendelete (2013. december 13.) a litvániai atomerőművek leszerelését segítő támogatási programokhoz nyújtott uniós támogatásról, valamint a 1990/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről”

helyesen:

„A Tanács 1369/2013/EK rendelete (2013. december 13.) a litvániai atomerőművek leszerelését segítő támogatási programokhoz nyújtott uniós támogatásról, valamint a 1990/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről”.


24.4.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 121/60


Helyesbítés az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. március 17-i 269/2014/EU tanácsi rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 78., 2014. március 17. )

A 7. oldalon, a 2. cikk (1) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„Az I. mellékletben felsorolt természetes zemélyekhez, vagy a hozzájuk kapcsolódó természetes vagy jogi személyekhez, szervezetekhez vagy szervekhez tartozó, birtokukban lévő vagy ellenőrzésük alatt álló minden pénzeszközt és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani.”

helyesen:

„Az I. mellékletben felsorolt természetes személyekhez, vagy az ugyanott szereplő, hozzájuk kapcsolódó természetes vagy jogi személyekhez, szervezetekhez vagy szervekhez tartozó, birtokukban lévő vagy ellenőrzésük alatt álló minden pénzeszközt és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani.”

A 8. oldalon, a 2. cikk (2) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„Nem bocsátható rendelkezésre – sem közvetlenül, sem közvetve – semmilyen pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás az I. mellékletben felsorolt természetes személyek, vagy a hozzájuk tartozó természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek részére, illetve javára.”

helyesen:

„Nem bocsátható rendelkezésre – sem közvetlenül, sem közvetve – semmilyen pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás az I. mellékletben felsorolt természetes személyek, vagy az ugyanott szereplő, hozzájuk tartozó természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek részére, illetve javára.”