ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 100

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

57. évfolyam
2014. április 3.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 342/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. január 21.) a 2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a pénzügyi konglomerátumokra irányadó tőkemegfelelési követelményekre vonatkozó számítási módszerek alkalmazását meghatározó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről ( 1 )

1

 

 

A Bizottság 343/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. április 2.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

10

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács 2014/183/KKBP határozata (2014. április 1.) az Európai Unió közép-afrikai köztársasági katonai műveletének (EUFOR RCA) elindításáról

12

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a KözösVámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékleténekmódosításáról szóló, 2013. október 4-i1001/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelethez ( HL L290., 2013.10.31. )

13

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

3.4.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 100/1


A BIZOTTSÁG 342/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2014. január 21.)

a 2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a pénzügyi konglomerátumokra irányadó tőkemegfelelési követelményekre vonatkozó számítási módszerek alkalmazását meghatározó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 49. cikke (6) bekezdésére,

tekintettel a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről, valamint a 73/239/EGK, a 79/267/EGK, a 92/49/EGK, a 92/96/EGK, a 93/6/EGK és a 93/22/EGK tanácsi irányelvek, illetve a 98/78/EK és 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek módosításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 21a. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A jelentős banki, befektetési vagy biztosítási tevékenységet folytató pénzügyi konglomerátumok esetében ki kell küszöbölni a pénzügyi konglomerátumok szintjén a szavatoló tőke kiszámítása során bevonható elemek többszörös felhasználását, azaz a többszörös számbavételt, valamint ki kell küszöbölni a szavatoló tőke csoporton belüli helytelen képzését is annak érdekében, hogy pontos képet lehessen alkotni a konglomerátum veszteségek viselésére alkalmas szavatoló tőkéjének rendelkezésre állásáról, továbbá hogy a pénzügyi konglomerátum szintjén biztosítani lehessen a kiegészítő tőkemegfelelési követelményeket.

(2)

Biztosítani kell, hogy az ágazati tőkemegfelelési követelményeket meghaladó szavatoló tőkét csak akkor vegyék figyelembe a konglomerátum szintjén, ha ez nem hátráltatja a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó vállalkozások közötti eszköztranszfert vagy a kötelezettségek visszafizetését, abban az esetben sem, ha ezek a vállalkozások különböző ágazatokhoz tartoznak.

(3)

A pénzügyi konglomerátum szavatoló tőkéjének kiszámítása során csak akkor vehető figyelembe az ágazati tőkemegfelelési követelményeket meghaladó szavatoló tőke, ha az átruházható a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó vállalkozások között.

(4)

A megfelelő szabályoknak figyelembe kell venniük, hogy az ágazatspecifikus szavatolótőke-követelmények az adott ágazattal kapcsolatos kockázatok fedezésére tekintettel kerültek kialakításra, és nem terjednek ki az ágazaton kívül eső kockázatok fedezésére.

(5)

A kiegészítő tőkemegfelelési követelmények egységes alkalmazása érdekében fel kell sorolni a vonatkozó tőkemegfelelési követelményeket is tartalmazó ágazati követelményeket. Ezek a követelmények nem sérthetik azokat az ágazati rendelkezéseket, amelyek az ágazati tőkemegfelelési követelmények megszegését követően hozott intézkedéseket szabályozzák. Különösen, ha a hiány a pénzügyi konglomerátum szintjén, a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) VII. címének 4. fejezete szerinti kombinált pufferkövetelmény megsértéséből adódik, a szükséges intézkedéseket az említett fejezetben meghatározottak alapján kell meghatározni.

(6)

A pénzügyi konglomerátum kiegészítő tőkemegfelelési követelményeinek kiszámítása során a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó, nem szabályozott pénzügyi vállalkozás esetében mind a fiktív tőkemegfelelési követelményeket, mind pedig a szavatoló tőke fiktív szintjét ki kell számítani.

(7)

A 2002/87/EK irányelv I. mellékletének II. része három technikai módszert határoz meg a tőkemegfelelési követelményeknek a pénzügyi konglomerátum szintjén való kiszámítására: A számviteli konszolidáció módszere (1. módszer), a levonás és összesítés módszere (2. módszer), valamint a kombinált módszer (3. módszer), amely lehetővé teszi az 1. és 2. módszer kombinálását. Az egységes alkalmazás biztosításának érdekében az 1. és 2. technikai számítási módszert tovább kell pontosítani. Ezenkívül meg kell határozni a 3. módszer alkalmazásához szükséges körülményeket, valamint biztosítani kell, hogy az illetékes hatóságok engedélyezik a módszer használatát hasonló körülmények között, azonos feltételeket alkalmaznak, és elrendelik, hogy a módszert valamennyi pénzügyi konglomerátum egységesen alkalmazza. Az illetékes hatóságok csak akkor engedélyezhetik a 3. módszer alkalmazását, ha a pénzügyi konglomerátum bizonyítani tudja, hogy az 1. vagy 2. módszer alkalmazása önmagában nem lenne ésszerűen megvalósítható. Az egyenértékű feltételek biztosításához a 3. módszert időben következetesen kell alkalmazni. Mivel a technikai számítási módszerek elvégzésére a 2002/87/EK irányelv I. mellékletének I. részében említett technikai alapelvekkel összhangban kerül sor, ezeket az elveket is szükséges meghatározni.

(8)

A csoportszintű fizetőképesség kiszámítása során alkalmazott, a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (4) meghatározott 1. módszert, és a kiegészítő tőkemegfelelési követelmények kiszámítása során alkalmazott, a 2002/87/EK irányelvben meghatározott 1. módszert egyenértékűnek kell tekinteni, mivel mindkét módszer összhangban áll a kiegészítő felügyelet fő célkitűzéseivel. Mindkét módszer biztosítja a szavatoló tőke csoporton belüli képzésének kiküszöbölését, valamint a szavatoló tőkének a vonatkozó ágazati szabályokban rögzített meghatározásokkal és korlátozásokkal összhangban történő kiszámítását.

(9)

Az 575/2013/EU rendelet 49. cikke (6) bekezdése szerinti, a szabályozási technikai standardok elfogadására vonatkozó felhatalmazás szorosan összefügg a 2002/87/EK irányelv 21a. cikkének (3) bekezdésében meghatározott felhatalmazással, mivel mindkettő az ezen irányelv mellékletében szereplő számítási módszerek következetes alkalmazására vonatkozik. Az említett jogalkotási aktusok céljára meghatározott számítási módszerek koherenciájának biztosítására, valamint annak elősegítése érdekében, hogy az említett kötelezettségek hatálya alá tartozó személyek átfogó rálátással rendelkezzenek a szóban forgó rendelkezésekre és könnyen hozzáférhessenek azokhoz, az említett felhatalmazások értelmében elfogadott szabályozási technikai standardokat célszerű egyetlen rendeletbe foglalni.

(10)

Ennek a rendeletnek az új ágazati tőkemegfelelési szabályokon kell alapulnia, amelyeket az Unióban annak érdekében hoztak létre, hogy biztosítható legyen a számítási módszerek lehető legegységesebb alkalmazása. Ezért e rendelet nem alkalmazható az 575/2013/EU rendelet alkalmazásának időpontját megelőzően. A 2009/138/EK irányelv alkalmazásától függő szabályok az említett irányelv alkalmazásának napjától kezdve érvényesek. A kiegészítő tőkemegfelelési követelmények kiszámítása tekintetében meglévő nemzeti átültetési előírásokat ezért a rendelet teljes alkalmazhatóságáig a rendelet által nem harmonizált területeken továbbra is alkalmazni kell, és a biztosítási ágazati szabályokra épülő, alapul szolgáló számítások a kiszámítás idején alkalmazandó biztosítási ágazati szabályokra támaszkodnak majd.

(11)

E rendelet alapját az Európai Bankhatóság (EBH), az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság (EIOPA) és az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) által a Bizottság részére közösen benyújtott szabályozási technikai standardok képezik.

(12)

Az EBH, az EIOPA és az ESMA – összhangban az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 10. cikkével, az 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) 10. cikkével és az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) 10. cikkével – nyilvános konzultációt folytatott azon szabályozási technikai standardok tervezetéről, amelyeken ez a rendelet alapul, elemezte az ezekkel összefüggésben felmerülő költségeket és hasznokat, és kikérte az 1093/2010/EU rendelet 37. cikke szerint létrehozott banki érdekképviseleti csoport, az 1094/2010/EU rendelet 37. cikke szerint létrehozott biztosítási és viszontbiztosítási érdekképviseleti csoport, valamint az 1095/2010/EU rendelet 37. cikke szerint létrehozott értékpapír-piaci érdekképviseleti csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

TÁRGY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet az 575/2013/EU rendelet 49. cikke (1) bekezdésében említett levonás alternatívái céljára és a 2002/87/EK irányelv 6. cikke (2) bekezdésében meghatározott szavatoló tőke és kiegészítő tőkemegfelelési követelmény kiszámítása céljára pontosítja a 2002/87/EK irányelv I. mellékletében felsorolt technikai elveket és technikai számítási módszereket.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.   „biztosításalapú pénzügyi konglomerátum”: pénzügyi konglomerátum, amelynek legjelentősebb pénzügyi ágazata a biztosítás, összhangban a 2002/87/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdésével;

2.   „bankalapú vagy befektetésalapú pénzügyi konglomerátum”: pénzügyi konglomerátum, amelynek legjelentősebb pénzügyi ágazata a banki ágazat vagy a befektetési szolgáltatási ágazat, összhangban a 2002/87/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdésével.

II. FEJEZET

TECHNIKAI ELVEK

3. cikk

A többszörös számbavétel és a szavatoló tőke csoporton belüli képzésének kiküszöbölése

A közvetlenül vagy közvetve a csoporton belüli ügyletekből eredő szavatoló tőkét nem lehet figyelembe venni a kiegészítő tőkemegfelelési követelményeknek a pénzügyi konglomerátum szintjén történő kiszámítása során.

4. cikk

A szavatoló tőke átruházhatósága és elérhetősége

(1)   A szabályozott vállalkozás szintjén elismert szavatoló tőke, amely meghaladja az ágazati tőkemegfelelési követelmények teljesítéséhez szükséges, a 9. cikkben meghatározott szintet, csak akkor vehető figyelembe a pénzügyi konglomerátum szavatoló tőkéjének vagy a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó egyes szabályozott és nem szabályozott pénzügyi vállalkozások szavatoló tőkéje összegének kiszámítása során, ha ez nem jelent gyakorlati vagy jogi akadályt a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó vállalkozások közötti tőketranszfer tekintetében.

(2)   A 2002/87/EK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének ötödik albekezdésében említett vállalkozásnak az ebben az albekezdésben említett számítások eredményeinek és a számítások alapjául szolgáló lényeges adatoknak a koordinátor részére történő előterjesztése során igazolnia és bizonyítania kell, hogy megfelelt az (1) bekezdésnek.

5. cikk

Ágazatspecifikus szavatoló tőke

(1)   A (2) bekezdésben említett, valamely szabályozott vállalkozás szintjén rendelkezésre álló szavatoló tőke abban az ágazatban vehető figyelembe a kockázatok fedezésére, amely elismeri ezt a szavatoló tőkét, és más pénzügyi ágazatokban nem vehető figyelembe a kockázatfedezés céljára.

(2)   Az (1) bekezdésben említett szavatoló tőke alatt nem a következők értendők:

a)

az 575/2013/EU rendelet szerinti elsődleges alapvető tőkeelemek, egyéb alapvető tőkeelemek vagy járulékos tőkeelemek;

b)

a 2009/138/EK irányelvben foglalt követelmények hatálya alá tartozó vállalkozások alapvető szavatolótőke-elemei, amennyiben ezek az elemek az említett irányelv 94. cikke (1) és (2) bekezdésének értelmében alapvető szavatolótőke-elemeknek vagy kiegészítő szavatolótőke-elemeknek minősülnek.

6. cikk

Szavatolótőke-hiány a pénzügyi konglomerátum szintjén

(1)   Amennyiben pénzügyi konglomerátum szintjén szavatolótőke-hiány mutatkozik, csak a banki és a biztosítási ágazatra vonatkozó ágazati szabályok szerint egyaránt elfogadhatónak minősülő szavatoló tőke vehető igénybe e hiány fedezésére.

(2)   Az (1) bekezdésben említett szavatoló tőke lehet:

a)

az 575/2013/EU rendelet 50. cikke szerinti elsődleges alapvető tőke;

b)

alapvető szavatolótőke-elemek, amennyiben ezek a 2009/138/EK irányelv 94. cikkének (1) bekezdésével összhangban az első szintre sorolandók, és bevonásukat nem korlátozzák az említett irányelv 99. cikkének megfelelően elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok;

c)

az 575/2013/EU rendelet 61. cikke szerinti egyéb alapvető tőke;

d)

alapvető szavatolótőke-elemek, amennyiben ezek a 2009/138/EK irányelv 94. cikkének (1) bekezdésével összhangban az első szintre sorolandók, és bevonásukat korlátozzák az említett irányelv 99. cikkének megfelelően elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok;

e)

az 575/2013/EU rendelet 71. cikke szerinti járulékos tőke; valamint

f)

alapvető szavatolótőke-elemek, amennyiben ezek a 2009/138/EK irányelv 94. cikkének (2) bekezdésével összhangban a második szintre sorolandók.

(3)   A hiány fedezésére felhasznált szavatolótőke-elemeknek meg kell felelniük a 4. cikk (1) bekezdésének.

7. cikk

Következetesség

A szabályozott vállalkozásoknak vagy a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó vegyes pénzügyi holdingtársaságnak a számítási módszert időben következetesen kell alkalmaznia.

8. cikk

Konszolidálás

A biztosításalapú pénzügyi konglomerátumok vonatkozásában a biztosítók és viszontbiztosítók csoportszintű fizetőképességének kiszámítására alkalmazott, a 2009/138/EK irányelv 230., 231. és 232. cikkében meghatározott 1. módszert egyenértékűnek kell tekinteni a pénzügyi konglomerátumokhoz tartozó szabályozott vállalkozásokra vonatkozó kiegészítő tőkemegfelelési követelmények kiszámítására alkalmazott, a 2002/87/EK irányelv I. mellékletében meghatározott 1. módszerrel, feltéve, hogy a 2009/138/EK irányelv III. címe alá tartozó csoportszintű felügyelet alkalmazási köre nem tér el lényegesen a 2002/87/EK irányelv II. fejezetének megfelelő kiegészítő felügyelet alkalmazási körétől.

9. cikk

Tőkemegfelelési követelmény

(1)   Amennyiben a biztosítási ágazatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, úgy a kiegészítő tőkemegfelelési követelmények kiszámításának céljára a 2009/138/EK irányelv 100. és 218. cikkében említett szavatolótőke-szükséglet tekintendő tőkemegfelelési követelménynek, ideértve bármely, az említett irányelv 216. cikkének (4) bekezdéséből, 231. cikkének (7) bekezdéséből, 232. cikkéből, 233. cikkének (6) bekezdéséből, 238. cikkének (2) és (3) bekezdéséből következő, és az említett irányelv 37. cikkének megfelelően alkalmazott többlettőkét.

(2)   Amennyiben a banki vagy befektetési szolgáltatási ágazatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, úgy a kiegészítő tőkemegfelelési követelmények kiszámításának céljára az alábbiak tekintendők tőkemegfelelési követelményeknek: az 575/2013/EU rendelet harmadik része I. címének I. fejezetében meghatározott szavatolótőke-követelmények és az említett rendelet vagy a 2013/36/EU irányelv szerinti, a szavatolótőke-követelményeket meghaladó szavatoló tőke rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, ideértve az említett irányelv 73. cikke szerint a tőkemegfelelés belső értékelési eljárásából eredő követelményt, egy illetékes hatóság által az ezen irányelv 104. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében megszabott bármely követelmény, az ezen irányelv 128. cikkének (6) bekezdése értelmében meghatározott kombinált pufferkövetelmény, valamint az 575/2013/EU rendelet 458. vagy 459. cikke szerint elfogadott intézkedések.

10. cikk

A pénzügyi konglomerátum szavatoló tőkéje és a pénzügyi konglomerátumra vonatkozó tőkemegfelelési követelmények

(1)   A 14. cikk (7), (8) és (9) bekezdésére is figyelemmel, a pénzügyi konglomerátum szavatoló tőkéjét és a pénzügyi konglomerátumra vonatkozó tőkemegfelelési követelményeket a vonatkozó ágazati szabályokban rögzített meghatározásokkal és korlátozásokkal összhangban kell kiszámítani.

(2)   A vagyonkezelő társaságok szavatoló tőkéjét a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (8) 2. cikke (1) bekezdésének l) pontjával összhangban kell kiszámítani. A vagyonkezelő társaságok tőkemegfelelési követelményeit az említett irányelv 7. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott követelményekkel összhangban kell kiszámítani.

(3)   Az alternatívbefektetésialap-kezelők szavatoló tőkéjét a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (9) 4. cikke (1) bekezdésének ad) pontjával összhangban kell kiszámítani. Az alternatívbefektetésialap-kezelők tőkemegfelelési követelményeit az említett irányelv 9. cikkében meghatározott követelményekkel összhangban kell kiszámítani.

11. cikk

Az ágazatközi részesedések kezelése

(1)   Ha a bank- vagy befektetésalapú pénzügyi konglomerátumhoz tartozó vállalkozás részesedéssel rendelkezik egy olyan pénzügyi ágazatbeli vállalkozásban, amely a biztosítási ágazathoz tartozik és amely a 14. cikk (3) bekezdése vagy a 15. cikk (3) bekezdése szerint levonásra kerül, az adott részesedés vonatkozásában, a pénzügyi konglomerátum szintjén nem keletkezik kiegészítő tőkemegfelelési követelmény.

(2)   Amennyiben az (1) bekezdés alkalmazása az 575/2013/EU rendelet harmadik része II. címe 3. fejezetének értelmében alkalmazott belső minősítésen alapuló módszer keretében várható veszteség összegében közvetlen változást eredményez, a pénzügyi konglomerátum szavatoló tőkéjét ki kell egészíteni a változással egyenértékű összeggel.

12. cikk

Fiktív szavatoló tőke és fiktív tőkemegfelelési követelmények a nem szabályozott pénzügyi ágazatbeli vállalkozások vonatkozásában

(1)   Amennyiben egy vegyes pénzügyi holdingtársaság részesedéssel rendelkezik egy nem szabályozott pénzügyi ágazatbeli vállalkozásban, a fiktív szavatoló tőkét és a fiktív tőkemegfelelési követelményeket a pénzügyi konglomerátum legjelentősebb ágazatára vonatkozó ágazati szabályokkal összhangban kell kiszámítani.

(2)   Egy az (1) bekezdésben említettől eltérő, nem szabályozott pénzügyi ágazatbeli vállalkozás esetében a fiktív szavatoló tőkét és a fiktív tőkemegfelelési követelményeket a nem szabályozott pénzügyi ágazatbeli vállalkozáshoz legközelebbi pénzügyi ágazatra vonatkozó ágazati szabályokkal összhangban kell kiszámítani. A nem szabályozott pénzügyi vállalkozáshoz legközelebbi pénzügyi szektor meghatározása az érintett vállalkozás tevékenységi köre és a folytatott tevékenység terjedelme alapján történik. Ha nem lehetséges egyértelműen meghatározni a legközelebbi pénzügyi szektort, a pénzügyi konglomerátum legjelentősebb ágazatára vonatkozó ágazati szabályokat kell alkalmazni.

13. cikk

Átmeneti és szerzett jogokkal kapcsolatos ágazati rendelkezések

A kiegészítő tőkemegfelelési követelmények kiszámítása során alkalmazott ágazati szabályok tartalmazzák az összes olyan, átmeneti vagy szerzett jogokkal kapcsolatos rendelkezést, amelyet ágazati szinten alkalmaznak.

III. FEJEZET

TECHNIKAI SZÁMÍTÁSI MÓDSZEREK

14. cikk

A 2002/87/EK irányelv 1. módszere szerinti technikai számítás részletes meghatározása

(1)   A pénzügyi konglomerátumok szavatoló tőkéjét a 2002/87/EK irányelv szerinti kiegészítő felügyelet hatókörében alkalmazott vonatkozó számviteli szabályozásnak megfelelően a konszolidált beszámoló alapján kell számítani, szükség esetén az (5) bekezdés figyelembevételével.

(2)   Bank- vagy befektetésalapú pénzügyi konglomerátum szavatoló tőkéjének kiszámításakor a konszolidálatlan befektetéseket a következőképpen kell figyelembe venni:

a)

az 575/2013/EU rendelet 43. cikke szerinti, pénzügyi – azon belül biztosítási – ágazatbeli szervezetben lévő jelentős konszolidálatlan befektetést teljes mértékben le kell vonni a konglomerátum szavatoló tőkéjéből;

b)

a pénzügyi – azon belül biztosítási – ágazatbeli szervezetben lévő, az a) pontban említettől eltérő konszolidálatlan befektetést az 575/2013/EU rendelet 46. cikkének megfelelően teljes mértékben le kell vonni a konglomerátum szavatoló tőkéjéből.

(3)   A (2) bekezdéstől függően a pénzügyi konglomerátumon belüli vállalkozás által kibocsátott, és a pénzügyi konglomerátumon belüli másik vállalkozás által tartott szavatoló tőkét – ha a számviteli konszolidációs folyamat során még nem történt meg – le kell vonni a konglomerátum szavatoló tőkéjéből.

(4)   A vonatkozó számviteli szabályozás alkalmazásában közös irányítás alatt álló gazdálkodó egységnek minősülő vállalkozást az arányos konszolidációra vagy az arányos részesedések bevonására vonatkozó ágazati szabályoknak megfelelően kell kezelni.

(5)   Amennyiben a 2009/138/EK irányelv hatályába tartozó szervezet pénzügyi konglomerátum része, úgy a pénzügyi konglomerátum szintjén érvényes kiegészítő tőkemegfelelési követelmények számításának a 2009/138/EK irányelv I. címe VI. fejezete 1. és 2. szakaszának megfelelően számított eszköz- és kötelezettségértékeken kell alapulnia.

(6)   Amennyiben az eszköz- vagy kötelezettségértékek az 575/2013/EU rendelet 2. része I. címének megfelelő prudenciális szűrők és levonások hatálya alá esnek, úgy a kiegészítő tőkemegfelelési követelmények számításához használt eszköz- vagy kötelezettségértékek megegyeznek az említett rendelet értelmében a vonatkozó szervezethez rendelhető követelményekkel, kizárva ebből a pénzügyi konglomerátum más szervezeteihez rendelhető eszközöket és kötelezettségeket.

(7)   Amennyiben az ágazati szabályok küszöb- vagy határértéket írnak elő, úgy a konglomerátumszintű küszöb- vagy határértéket a pénzügyi konglomerátum konszolidált adatai alapján kell számítani, a (2) és a (3) bekezdésben előírt levonások után.

(8)   A küszöb- vagy határértékek számítása céljából együttesen kell figyelembe venni a pénzügyi konglomerátumon belüli azon szabályozott szervezeteket, amelyek az 575/2013/EU rendelet első része II. címe 2. fejezetének 1. szakasza értelmében beletartoznak az intézmény összevont helyzetébe.

(9)   A küszöb- vagy határértékek számítása céljából együttesen kell figyelembe venni a pénzügyi konglomerátumon belüli azon szabályozott szervezeteket, amelyek a 2009/138/EK rendelet III. címe szerinti csoportfelügyelet alá tartoznak.

(10)   A küszöb- vagy határértékek szabályozott szervezet szintjén való számítása céljából a pénzügyi konglomerátumon belüli, mind a (8), mind a (9) bekezdés hatályán kívül eső szabályozott szervezet saját küszöb- vagy határértékét a szabályozott szervezetre vonatkozó ágazati szabályok szerinti egyedi alapon számítja.

(11)   A vonatkozó ágazati fizetőképességi követelmények összesítésekor a 11. cikkben előírton vagy a (7) bekezdés szerinti ágazati küszöb- és határértékekhez igazítás eredményén kívül nem alkalmazható más kiigazítás.

15. cikk

A 2002/87/EK irányelv 2. módszere szerinti technikai számítás részletes meghatározása

(1)   Amennyiben a szabályozott szervezet szavatoló tőkéje a vonatkozó ágazati szabályok értelmében prudenciális szűrő hatálya alá tartozik, úgy a következőképpen kell eljárni:

a)

ha a szűrt összeg, vagyis a részesedések szavatoló tőkéjének számításához figyelembe veendő nettó összeg növeli a szabályozói tőkét, akkor a szűrt összeget a 2002/87/EK irányelv 6. cikke (4) bekezdése második albekezdésének megfelelően hozzá kell adni a részesedések könyv szerinti értékéhez;

b)

ha az a) pontban említett szűrt összeg csökkenti a szabályozói tőkét, akkor azt a 2002/87/EK irányelv 6. cikke (4) bekezdése második albekezdésének megfelelően le kell vonni a részesedések könyv szerinti értékéből.

(2)   Bank- vagy befektetésalapú pénzügyi konglomerátumok esetében az 575/2013/EU rendelet 43. cikke szerinti, pénzügyi – azon belül biztosítási – ágazatbeli szervezetben lévő jelentős befektetést a vonatkozó ágazati szabályoknak megfelelően teljes mértékben le kell vonni az instrumentumot tartó szervezet szavatolótőke-elemeiből.

(3)   Az ágazati szabályok szerint szavatoló tőkének minősülő tőkeinstrumentumokba történő, csoporton belüli befektetéseket a vonatkozó ágazati határértékek figyelembevétele mellett le kell vonni, vagy ki kell zárni a szavatoló tőke számításából.

(4)   A kiegészítő tőkekövetelmények számítását a mellékletben szereplő képletnek megfelelően kell elvégezni.

16. cikk

A 2002/87/EK irányelv 3. módszere alkalmazási feltételeinek részletes meghatározása

(1)   Az illetékes hatóságok a 2002/87/EK irányelv I. mellékletében említett 3. módszer alkalmazását csak a következő feltételek mellett engedélyezhetik:

a)

az ésszerűség határán belül sem a 2002/87/EK irányelv I. mellékletében említett 1. módszer, sem a 2002/87/EK irányelv I. mellékletében említett 2. módszer nem alkalmazható a pénzügyi konglomerátumon belüli összes szervezetre, különösen ha az 1. módszer azért nem alkalmazható, mert egy vagy több szervezet kívül esik a konszolidáció körén, vagy ha valamely szabályozott szervezet harmadik országban letelepedett, és vonatkozásában nem lehet beszerezni az említett módszerek egyikének alkalmazásához szükséges információkat sem;

b)

a módszerek valamelyikét esetlegesen alkalmazó szervezetek összességében elhanyagolható súlyúak a pénzügyi konglomerátumon belüli szabályozott szervezetek felügyeletének célját tekintve.

(2)   A pénzügyi konglomerátumok (1) bekezdésben nem említett szabályozott szervezeteinek vagy az 1., vagy a 2. módszert kell alkalmazniuk.

(3)   A 3. módszernek az adott pénzügyi konglomerátum tekintetében az illetékes hatóság által engedélyezett alkalmazása időben következetes.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Az 5. cikk, a 6. cikk (2) bekezdése, a 8. cikk, a 9. cikk (1) bekezdése, továbbá a 14. cikk (5) és (9) bekezdése a 2009/138/EK irányelv 309. cikkének (1) bekezdésében említett alkalmazási dátumtól alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. január 21-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 176., 2013.6.27., 1. o.

(2)  HL L 35., 2003.2.11., 1. o.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26-i 2013/36/EU irányelve a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.).

(4)  A biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló, 2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Szolvencia II) (HL L 335., 2009.12.17., 1. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1093/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1094/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti hatóság) létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 48. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1095/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 2009/65/EK irányelve az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (HL L 302., 2009.11.17., 32. o.).

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács 2011. június 8-i 2011/61/EU irányelve az alternatívbefektetésialap-kezelőkről, valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 174., 2011.7.1., 1. o.).


MELLÉKLET

A 2002/87/EK irányelv szerinti 2.

módszerre vonatkozó számítási módszertan „Levonás és összesítés” módszer

A 2. módszer keretében a kiegészítő tőkemegfelelési követelmények kiszámítását a csoporthoz tartozó egyes vállalkozásokra alkalmazandó számviteli szabályozásból kiindulva, a következő képlet alapján kell elvégezni:

Formula

Formula

melynek során a szavatoló tőke (OF i) nem foglalja magában azokat a csoporton belüli tőkeinstrumentumokat, amelyek az ágazati szabályokkal összhangban elfogadhatók szavatoló tőkeként.

A kiegészítő tőkemegfelelési követelményeket (scar) ennek megfelelően a következők különbségeként kell kiszámítani:

1.

a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó egyes pénzügyi ágazatbeli szabályozott és nem szabályozott vállalkozások (i) szavatoló tőkéjének összege (OF i), melynek során a megfelelő ágazati szabályok értelmében elfogadhatónak minősülő tőkeelemek vehetők figyelembe; valamint

2.

a csoporthoz (G) tartozó egyes pénzügyi ágazatbeli szabályozott és nem szabályozott vállalkozások (i) a megfelelő ágazati szabályokkal összhangban kiszámított fizetőképességi követelményeinek (REQi), és a csoport más vállalkozásaiban (j) lévő részesedések könyv szerinti értékének (BVj) összege.

A nem szabályozott pénzügyi ágazatbeli vállalkozások esetében, a fiktív szavatolótőke-követelményt a 12. cikknek megfelelően kell kiszámítani. A szavatoló tőkét és a fizetőképességi követelményeket részarányosan (x) kell figyelembe venni a 2002/87/EK irányelv 6. cikke (4) bekezdésének és az említett irányelv I. mellékletének megfelelően.

A különbség nem lehet negatív.


3.4.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 100/10


A BIZOTTSÁG 343/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. április 2.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. április 2-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

57,3

TN

105,1

TR

88,4

ZZ

83,6

0707 00 05

EG

170,1

MA

39,8

TR

129,4

ZZ

113,1

0709 91 00

TN

118,0

ZZ

118,0

0709 93 10

MA

66,1

TR

122,7

ZZ

94,4

0805 10 20

EG

48,2

IL

67,2

MA

49,0

TN

52,5

TR

61,8

ZA

60,4

ZZ

56,5

0805 50 10

TR

64,4

ZZ

64,4

0808 10 80

AR

90,3

BR

90,6

CL

101,5

CN

84,5

EG

89,4

MK

30,8

US

191,2

ZZ

96,9

0808 30 90

AR

108,3

CL

169,7

US

211,1

ZA

96,2

ZZ

146,3


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

3.4.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 100/12


A TANÁCS 2014/183/KKBP HATÁROZATA

(2014. április 1.)

az Európai Unió közép-afrikai köztársasági katonai műveletének (EUFOR RCA) elindításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 42. cikke (4) bekezdésére, valamint 43. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió közép-afrikai köztársasági katonai műveletéről (EUFOR RCA) szóló, 2014. február 10-i 2014/73/KKBP tanácsi határozatra (1) és különösen annak 4. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2014. február 10-én elfogadta az 2014/73/KKBP határozatot.

(2)

A Tanács 2014. március 17-én jóváhagyta az EUFOR RCA műveleti tervét és művelet-végrehajtási szabályait.

(3)

Az uniós műveleti parancsnok ajánlását követően az EUFOR RCA-t el kell indítani.

(4)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 5. cikkével összhangban Dánia nem vesz részt az Európai Unió védelmi vonatkozású határozatainak és intézkedéseinek a kidolgozásában és végrehajtásában. Következésképpen Dánia nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, és az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió közép-afrikai köztársasági katonai műveletét (EUFOR RCA) el kell indítani.

2. cikk

Az EUFOR RCA uniós műveleti parancsnoka felhatalmazást kap arra, hogy azonnali hatállyal megkezdje a művelet végrehajtását.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2014. április 1-jén.

a Tanács részéről

az elnök

D. KOURKOULAS


(1)  HL L 40., 2014.2.11., 59. o.


Helyesbítések

3.4.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 100/13


Helyesbítés a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2013. október 4-i 1001/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 290., 2013. október 31. )

A 321. oldalon, a 4421 90 91 KN-kódhoz tartozó sor alatti sorban:

a 3. oszlopban:

a következő szövegrészt el kell hagyni:„4”;

a 4. oszlopban:

a következő szövegrészt el kell hagyni:„–”.