ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2014.065.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 65

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

57. évfolyam
2014. március 5.


Tartalom

 

I   Jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/27/EU irányelve (2014. február 26.) a 92/58/EGK, a 92/85/EGK, a 94/33/EK és a 98/24/EK tanácsi irányelvnek, valamint a 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

1

 

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 204/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. február 20.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Aceituna de Mallorca / Aceituna Mallorquina / Oliva de Mallorca / Oliva Mallorquina (OEM)]

8

 

*

A Bizottság 205/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. március 4.) az európai demográfiai statisztikákról szóló 1260/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó egységes feltételeknek az adatok bontása, a határidők és az adatok felülvizsgálata tekintetében történő megállapításáról ( 1 )

10

 

*

A Bizottság 206/2014/EU rendelete (2014. március 4.) a 601/2012/EU rendeletnek a CO2-től eltérő üvegházhatású gázok globális felmelegedési potenciálja tekintetében történő módosításáról ( 1 )

27

 

 

A Bizottság 207/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. március 4.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

29

 

 

AJÁNLÁSOK

 

 

2014/117/EU

 

*

A Bizottság ajánlása (2014. március 3.) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt termelési és értékesítési tervek kidolgozásáról és végrehajtásáról

31

 

 

2014/118/EU

 

*

A Bizottság ajánlása (2014. március 3.) a brómozott égésgátlók jelenlétének az élelmiszerekben való nyomon követéséről ( 1 )

39

 

 

BELSŐ SZABÁLYZATOK ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYZATOK

 

*

Eljárási szabályzat

41

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Jogalkotási aktusok

IRÁNYELVEK

5.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 65/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/27/EU IRÁNYELVE

(2014. február 26.)

a 92/58/EGK, a 92/85/EGK, a 94/33/EK és a 98/24/EK tanácsi irányelvnek, valamint a 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 153. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

A Szerződés 153. cikkének megfelelően az Európai Parlament és a Tanács irányelvek útján minimumkövetelményeket fogadhat el azért, hogy különösen a munkakörnyezet tekintetében javításokat ösztönözzön a munkavállalók egészségének és biztonságának magasabb szintű biztosítása érdekében. Ezek az irányelvek nem gátolhatják a kis- és középvállalkozások alapítását, fejlődését és munkahely-teremtési potenciálját. Az egészségügyi és biztonsági előírásokat nem kellene korlátozásoknak tekinteni, hiszen ezek alapvető jogok, amelyeket kivétel nélkül alkalmazni kell a munkaerőpiac minden területén, és minden vállalkozás esetén, méretüktől függetlenül.

(2)

Az Európai Unió Alapjogi Chartája 31. cikkének (1) bekezdése értelmében minden munkavállalónak joga van az egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételekhez.

(3)

A 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) új rendszert hozott létre az anyagok és keverékek osztályozására és címkézésére az Unióban, amely a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszerén (GHS) alapul nemzetközi szinten, az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága keretében.

(4)

A 92/58/EGK (4), a 92/85/EGK (5), a 94/33/EK (6), és a 98/24/EK tanácsi irányelv (7) és a 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (8) a korábbi osztályozási és címkézési rendszerre vonatkozó hivatkozásokat tartalmaz. Ezért az említett irányelveket módosítani kell, hogy összhangba kerüljenek az 1272/2008/EK rendelettel létrehozott új rendszerrel.

(5)

A módosításokra az említett irányelvek hatékonyságának biztosítása érdekében van szükség. Ezen irányelv nem az említett irányelvek hatályának megváltoztatására irányul. Ezen irányelv éppen a munkavállalóknak az említett irányelvekben biztosított védelem fenntartására és nem a csökkentésére irányul. A folyamatos technológiai fejlődésre való tekintettel azonban mind az említett irányelveket rendszeresen felül kell vizsgálni a 89/391/EGK tanácsi irányelv (9) 17a. cikkének megfelelően annak érdekében, hogy koherens jogszabályokat és megfelelő szintű egészség- és biztonságvédelmet biztosítsanak a munkakörnyezetben jelen lévő veszélyes vegyi anyagok és keverékek tekintetében. Különös figyelmet kell fordítani azon szakmák alkalmazottaira, akik gyakran kapcsolatba kerülnek veszélyes anyagokkal és keverékekkel.

(6)

A 92/85/EGK irányelv módosításai nem terjednek ki azokra a veszélyes anyagokra és keverékekre, amelyek káros hatással lehetnek a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók termékenységére, hiszen ezen irányelv célja az, hogy frissítse a 92/85/EGK irányelv hivatkozásait és terminológiáját. Figyelembe véve azonban az e kérdésre vonatkozó új tudományos bizonyítékokat, valamint e hatások osztályozásának egyre kifinomultabb módszereit, a Bizottságnak meg kellene fontolnia, hogy melyek az e hatásokkal való foglalkozás legmegfelelőbb eszközei.

(7)

A 92/85/EGK és a 94/33/EK irányelv módosításainak hozzá kell igazítaniuk az említett irányelvekben foglalt megközelítést a 98/24/EK irányelv értelmében elfogadott megszövegezéshez: a 92/85/EGK irányelv I. melléklete A. szakasza 3.a) pontjában szereplő „jellemzett anyag” szó és a 94/33/EK irányelv melléklete I. szakasza 3.a) pontjában szereplő „minősített anyagok és készítmények” szó helyébe „a besorolás kritériumainak megfelelő anyagok és keverékek” kifejezés lép. Ezen irányelv a munkáltatók számára nem ír elő az 1272/2008/EK rendeletben foglalt, az anyagok és keverékek osztályozására, címkézésére és csomagolására vonatkozó kötelezettségeket. Függetlenül attól, hogy az anyagok vagy keverékek forgalomba kerülnek-e, a munkáltatónak a 98/24/EK irányelvnek megfelelően az összes veszélyes vegyi anyag tekintetében kockázatfelmérést kell végeznie.

(8)

A 94/33/EK irányelv melléklete I. szakaszának 2. pontja és II. szakaszának 1. pontja hivatkozik a hatályon kívül helyezett 90/679/EGK tanácsi irányelvre (10), illetve a hatályon kívül helyezett 90/394/EGK tanácsi irányelvre (11). Ezeket a hivatkozásokat ezért a 2000/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (12) és a 2004/37/EK irányelv vonatkozó rendelkezéseire utaló hivatkozásokkal kell helyettesíteni.

(9)

A Szerződés 154. cikkének megfelelően a Bizottság közösségi szinten konzultált a szociális partnerekkel az e területen való uniós fellépés lehetséges irányáról, és a szociális partnerek jelezték, hogy – különösen a kis- és középvállalkozások tekintetében – a magyarázó iránymutatások hasznosak.

(10)

E konzultációt követően a Bizottság uniós fellépést tartott kívánatosnak, és a tervezett javaslat tartalmáról konzultált a szociális partnerekkel a Szerződés 154. cikkének megfelelően.

(11)

E második konzultációs szakasz lezárását követően a szociális partnerek nem szándékozták megindítani azt a Szerződés 155. cikke szerinti eljárást, amely megállapodás megkötését eredményezhetné,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 92/58/EGK irányelv módosítása

A 92/58/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Ez az irányelv nem alkalmazható a veszélyes anyagok és keverékek, termékek és/vagy berendezések forgalomba hozatalához kapcsolódó jelekre, hacsak más uniós rendelkezések egyértelmű utalást nem tartalmaznak erre.”

2.

Az I. melléklet 12. szakasza helyébe a következő szöveg lép:

12.   A jelentős mennyiségű veszélyes anyag vagy keverék tárolására használt területeket, helyiségeket és bekerített helyeket a II. melléklet 3.2. pontjában szereplő megfelelő figyelmeztető jellel kell megjelölni, vagy a III. melléklet 1. pontja szerint, hacsak az egyes csomagok vagy tartályok címkézése nem felel meg ugyanennek a célnak.

Amennyiben a II. melléklet 3.2. pontjában nem szerepel a veszélyes vegyi anyagokra és keverékekre figyelmeztető megfelelő figyelmeztető jel, az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (13) V. mellékletében meghatározott megfelelő veszélyt jelző piktogramot kell alkalmazni.

3.

A II. melléklet 3.2. pontja a következőképpen módosul:

a)

az „Ártalmas vagy irritatív anyag” figyelmeztető jelet el kell hagyni;

b)

az „Általános veszély” figyelmeztető jel a következő lábjegyzettel egészül ki:

„***

Ez a figyelmeztető jel nem használható arra, hogy figyelmeztessen a veszélyes vegyi anyagokra és keverékekre, kivéve, ha a figyelmeztető jelet a III. melléklet 5. szakasza második bekezdésének megfelelően veszélyes anyag vagy keverék tárolóinak jelölésére használják.”

4.

A III. melléklet a következők szerint módosul:

a)

Az 1. szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„1.

A munka során olyan vegyi anyagok és keverékek esetében használt tartályokat, amelyek az 1272/2008/EK rendelet szerinti fizikai vagy egészségi veszélyességi osztály bármelyikére vonatkozó kritériumok szerint veszélyesnek minősülnek, valamint az ilyen veszélyes anyagok és keverékek tárolására szolgáló tartályokat és a veszélyes anyagokat és keverékeket tartalmazó vagy azok továbbítására használt látható csöveket az említett rendeletnek megfelelően megfelelő veszélyt jelző piktogramot tartalmazó címkével kell ellátni.

Az első bekezdés nem vonatkozik a munka során rövid ideig használt tartályokra, és azokra a tartályokra, amelyek tartalma gyakran változik, hacsak nem hoznak megfelelő más, különösen a munkavállalók tájékoztatására/oktatására vonatkozó olyan intézkedést, amely a védelemnek ugyanazt a szintjét biztosítja.

Az első bekezdésben említett címkéket:

helyettesíthetik a II. melléklet szerinti figyelmeztető jelek, az ott szereplő piktogramok vagy szimbólumok használatával. Amennyiben a II. melléklet 3.2. pontjában nem szerepel megfelelő figyelmeztető jel, az 1272/2008/EK rendelet V. melléklete szerinti megfelelő veszélyt jelző piktogramot kell alkalmazni,

kiegészítheti további információ, mint például a veszélyes anyag vagy keverék neve és/vagy képlete és a veszély részletes leírása,

a tartályok munkahelyi szállítása tekintetében kiegészíthetik vagy helyettesíthetik olyan jelzések, amelyek az Unió egész területén alkalmazandóak veszélyes anyagok vagy készítmények szállítása során.”

b)

Az 5. szakasz első és második bekezdésében a „készítmény” kifejezés helyébe a „keverék” kifejezés lép.

2. cikk

A 92/85/EGK irányelv módosítása

A 92/85/EGK irányelv I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az A. szakasz a következőképpen módosul:

a)

a 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.   Biológiai anyagok

A 2000/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (14) 2. cikke második bekezdésének 2., 3. és 4. pontja szerinti 2., 3. és 4. kockázati csoportba tartozó biológiai anyagok, amennyiben ismert, hogy ezek az anyagok, illetve az általuk szükségessé tett terápiás beavatkozások veszélyeztetik a várandós nők, illetve a magzat egészségét, és amennyiben ezek az anyagok még nem szerepelnek a II. mellékletben.

b)

a 3. pont a következőképpen módosul:

i.

az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (15) alapján a besorolás kritériumainak megfelelő, a következő veszélyességi osztályok és kategóriák egyikébe, vagy ezek közül többe besorolt, és a következő figyelmeztető mondat egyikével, vagy ezek közül többel ellátott anyagok és keverékek, amennyiben ezek még nem szerepelnek a II. mellékletben;

csírasejt-mutagenitás, 1A., 1B. vagy 2. kategória (H340, H341),

rákkeltő hatás, 1A., 1B. vagy 2. kategória (H350, H350i, H351),

reprodukciós toxicitás, 1A., 1B. vagy 2. kategória, vagy a laktációra gyakorolt vagy a laktáción keresztül fellépő káros hatásokra vonatkozó további kategória (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),

célszervi toxicitás egyszeri expozíciót követően, 1. és 2. kategória (H370, H371).

ii.

a b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

a 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (16) I. mellékletében felsorolt vegyi anyagok;

2.

A B. szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„B.   Eljárások

A 2004/37/EK irányelv I. mellékletében felsorolt ipari eljárások.”

3. cikk

A 94/33/EK irányelv módosítása

A 94/33/EK irányelv melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az I. szakasz a következőképpen módosul:

a)

a 2. pontban az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

A 2000/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (17) 2. cikke második bekezdésének 3. és 4. pontja szerinti 3. és 4. kockázati csoportba tartozó biológiai anyagok.

b)

a 3. pont a következőképpen módosul:

i.

az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (18) alapján a besorolás kritériumainak megfelelő, a következő veszélyességi osztályok és kategóriák egyikébe, vagy ezek közül többe besorolt, és a következő figyelmeztető mondat egyikével, vagy ezek közül többel ellátott anyagok és keverékek:

akut toxicitás, 1., 2. vagy 3. kategória (H300, H310, H330, H301, H311, H331),

bőrmarás, 1A., 1B.vagy 1C. kategória (H314),

tűzveszélyes gáz, 1. vagy 2. kategória (H220, H221),

tűzveszélyes aeroszolok, 1. kategória (H222),

tűzveszélyes folyadék, 1. vagy 2. kategória (H224, H225),

robbanóanyagok – »instabil robbanóanyag« kategória vagy 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1,5. alosztályba tartozó robbanóanyag kategória (H200, H201, H202, H203, H204, H205),

önreaktív anyagok és keverékek, A., B., C. vagy D. típus (H240, H241, H242),

szerves peroxidok, A. vagy B. típus (H240, H241),

célszervi toxicitás egyszeri expozíciót követően,1. vagy 2. kategória (H370, H371),

célszervi toxicitás ismétlődő expozíciót követően, 1. vagy 2. kategória (H372, H373),

légzőszervi szenzibilizáció, 1. kategória, 1A. vagy 1B. alkategória (H334),

bőrszenzibilizáció, 1. kategória, 1A. vagy 1B. alkategória (H317),

rákkeltő hatás, 1A., 1B. vagy 2. kategória (H350, H350i, H351),

csírasejt-mutagenitás, 1A., 1B. vagy 2. kategória (H340, H341),

reprodukciós toxicitás, 1A. vagy 1B. kategória (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).

ii.

a b) pontot el kell hagyni;

iii.

a c) pontot el kell hagyni;

iv.

a d) pont helyébe a következő szöveg lép:

„d)

a 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (19) 2. cikke a) pontjának ii. alpontjában említett anyagok és keverékek.

2.

A II. szakasz 1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„1.

A 2004/37/EK irányelv I. mellékletében említett munkahelyi eljárások.”

4. cikk

A 98/24/EK irányelv módosítása

A 98/24/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk b) pontja a következőképpen módosul:

a)

Az i. alpont helyébe a következő szöveg lép:

„i.

az a vegyi anyag, amely megfelel az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (20) megállapított, a fizikai és/vagy egészségi veszélyességi osztályok bármelyike szerint veszélyes anyagként való besorolás kritériumának, függetlenül attól, hogy az említett irányelv besorolásában szerepel-e az adott anyag;

b)

Az ii. alpontot el kell hagyni.

c)

Az iii. pont helyébe a következő szöveg lép:

„iii.

az a vegyi anyag, amely, bár nem felel meg az e cikk b) pontjának i. alpontja szerinti veszélyesként való besorolás feltételeinek, mégis kockázatot jelent a munkavállalók biztonságára vagy egészségére fiziko-kémiai, kémiai vagy toxikológiai tulajdonságai és felhasználási módja vagy munkahelyen való jelenléte miatt, ideértve minden olyan vegyi anyagot, amelyre a 3. cikk foglalkozási expozíciós határértéket határoz meg.”

2.

A 4. cikk (1) bekezdésében a második francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„—

a szállító által szolgáltatandó, a biztonságra és egészségre vonatkozó információ (pl. az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (21) megfelelő biztonsági adatlap),

3.

A 8. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdésben a negyedik francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„—

hozzáférjenek a szállító által az 1907/2006/EGK rendelet 31. cikkének megfelelően biztosított biztonsági adatlapokhoz,”;

b)

a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„3.   A tagállamok meghozhatják az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a munkáltatók kérelemre minden olyan, a veszélyes vegyi anyagokra vonatkozó tájékoztatást megkapjanak – lehetőleg a gyártótól vagy a szállítótól –, amelyek szükségesek az ezen irányelv 4. cikke (1) bekezdésének alkalmazásához, amennyiben sem az 1907/2006/EK rendelet, sem az 1272/2008/EK rendelet nem ír elő tájékoztatásnyújtási kötelezettséget.”

5. cikk

A 2004/37/EK irányelv módosítása

A 2004/37/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   Az azbesztre, amellyel a 2009/148/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (22) foglalkozik, ennek az irányelvnek a rendelkezései alkalmazandók, amennyiben azok a munkahelyi biztonság és egészségvédelem magasabb szintjét biztosítják.

2.

A 2. cikk a következőképpen módosul:

a)

az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

»rákkeltő anyag«:

i.

az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (23) I. mellékletében foglalt, az 1A. vagy 1B. kategóriájú rákkeltő anyagként való besorolás kritériumainak megfelelő anyag vagy keverék;

ii.

az ezen irányelv I. mellékletében említett anyag, keverék vagy eljárás, valamint az említett mellékletben említett eljárás során kibocsátott anyag vagy keverék;

b)

a b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

»mutagén«:

az 1272/2008/EK rendelet I. mellékletében foglalt, az 1A. vagy 1B. kategóriájú csírasejt-mutagénként való besorolás kritériumainak megfelelő anyag vagy keverék;”.

3.

A 4. cikk (1) bekezdésében a „készítmény” szó helyébe a „keverék” lép.

4.

Az 5. cikk (2) bekezdésében a „készítmény” szó helyébe a „keverék” lép.

5.

A 6. cikk b) pontjában a „készítmény” szó helyébe a „keverék” lép.

6.

Az I. melléklet címében a „készítmény” szó helyébe a „keverék” lép.

6. cikk

Átültetés

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2015. június 1-jéig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

7. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

8. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2014. február 26-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

D. KOURKOULAS


(1)  HL C 204., 2008.8.9., 47. o.

(2)  Az Európai Parlament 2014. február 4-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2014. február 20-i határozata.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).

(4)  A Tanács 1992. június 24-i 92/58/EGK irányelve az egészségvédelmi és/vagy biztonsági jelzésekre vonatkozó rendelkezés minimumkövetelményeiről (kilencedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (HL L 245., 1992.8.26., 23. o.).

(5)  A Tanács 1992. október 19-i 92/85/EGK irányelve a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről (tizedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) (HL L 348., 1992.11.28., 1. o.).

(6)  A Tanács 1994. június 22-i 94/33/EGK irányelve a fiatal személyek munkahelyi védelméről (HL L 216., 1994.8.20., 12. o.).

(7)  A Tanács 1998. április 7-i 98/24/EK irányelve a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről (tizennegyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (HL L 131., 1998.5.5., 11. o.).

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 2004/37/EK irányelve a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről (hatodik egyedi irányelv a 89/391/EGK tanácsi irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (HL L 158., 2004.4.30., 50. o.)

(9)  A Tanács 1989. június 12-i 89/391/EGK irányelve a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről (HL L 183., 1989.6.29., 1. o.).

(10)  A Tanács 1990. november 26-i 90/679/EGK irányelve a munkájuk során biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről (hetedik önálló irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (HL L 374., 1990.12.31., 1. o.).

(11)  A Tanács 1990. június 28-i 90/394/EGK irányelve a munkájuk során rákkeltő anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről (hatodik önálló irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (HL L 196., 1990.7.26., 1. o.).

(12)  Az Európai Parlament és a Tanács 2000. szeptember 18-i 2000/54/EK irányelve a munkájuk során biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről (hetedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (HL L 262., 2000.10.17., 21. o.).

(13)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).”

(14)  Az Európai Parlament és a Tanács 2000. szeptember 18-i 2000/54/EK irányelve a munkájuk során biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről (hetedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (HL L 262., 2000.10.17., 21. o.).”;

(15)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).”;

(16)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 2004/37/EK irányelve a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről (hatodik egyedi irányelv a 89/391/EGK tanácsi irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (HL L 158., 2004.4.30., 50. o.).”

(17)  Az Európai Parlament és a Tanács 2000. szeptember 18-i 2000/54/EK irányelve a munkájuk során biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről (hetedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (HL L 262., 2000.10.17., 21. o.).”;

(18)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).”;

(19)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 2004/37/EK irányelve a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről (hatodik egyedi irányelv a 89/391/EGK tanácsi irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (HL L 158., 2004.4.30., 50. o.).”

(20)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).”

(21)  Az Európai Parlamenti és a Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).”

(22)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009. november 30-i 2009/148/EK irányelve a munkájuk során azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről (HL L 330., 2009.12.16., 28. o.).”

(23)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.)”;


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

5.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 65/8


A BIZOTTSÁG 204/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. február 20.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Aceituna de Mallorca / Aceituna Mallorquina / Oliva de Mallorca / Oliva Mallorquina (OEM)]

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1151/2012/EU rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában Spanyolország kérelmét (2) az „Aceituna de Mallorca” / „Aceituna Mallorquina” / „Oliva de Mallorca” / „Oliva Mallorquina” elnevezés bejegyzésére.

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 1151/2012/EU rendelet 51. cikke szerinti felszólalás, ezért az „Aceituna de Mallorca” / „Aceituna Mallorquina” / „Oliva de Mallorca” / „Oliva Mallorquina” elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezés bejegyzésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. február 20-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Dacian CIOLOȘ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  HL C 276., 2013.9.25., 17. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek:

1.6. osztály:   Gyümölcs, zöldségfélék és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva

SPANYOLORSZÁG

Aceituna de Mallorca / Aceituna Mallorquina / Oliva de Mallorca / Oliva Mallorquina (OEM)


5.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 65/10


A BIZOTTSÁG 205/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. március 4.)

az európai demográfiai statisztikákról szóló 1260/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó egységes feltételeknek az adatok bontása, a határidők és az adatok felülvizsgálata tekintetében történő megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az európai demográfiai statisztikákról szóló, 2013. november 20-i 1260/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1260/2013/EU rendelet közös jogi keretet hoz létre a népességre és a népmozgalmi eseményekre vonatkozó európai statisztikák fejlesztéséhez, előállításához és közzétételéhez.

(2)

Annak biztosítása érdekében, hogy az 1260/2013/EU rendelet által előírt, a tagállamok által a népességre és a népmozgalmi eseményekre vonatkozóan benyújtott adatok jó minőségűek, összehasonlíthatóak és konzisztensek legyenek, és annak lehetővé tétele érdekében, hogy uniós szinten megbízható összegzések készüljenek, az adatok bontása szükséges.

(3)

Az adatokat ezért a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló, 2003. május 26-i 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (2) összhangban területi egységekre bontva kell a Bizottság rendelkezésére bocsátani.

(4)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Statisztikai Rendszer Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

E rendelet egységes feltételeket állapít meg az 1260/2013/EU rendelet által előírt adatok bontása, a határidők és az adatok felülvizsgálata tekintetében.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Az 1260/2013/EU rendeletben megállapított fogalommeghatározások alkalmazandóak. Ezenfelül e rendelet alkalmazásában az alábbi fogalommeghatározásokat is alkalmazni kell:

a)   „életkor”: egy adott időpontban (egy referencia-időpontban vagy az esemény időpontjában) a születési idő és az adott időpont közötti időintervallum, betöltött években kifejezve;

b)   egy egyén „születési országa”: a születés időpontjában az egyén anyjának szokásos lakóhelye szerinti ország (a jelenlegi határok szerint, amennyiben az erre vonatkozó információ rendelkezésre áll), illetve ennek hiányában az az ország (jelenlegi határok szerint, amennyiben az erre vonatkozó információ rendelkezésre áll), amelyben a születés történt;

c)   „az anya születési országa”: az anya „születési országa”;

d)   „állampolgárság”: az egyén és állama közötti sajátos jogi kötelék, amelyet születés vagy honosítás útján szerez meg, akár nyilatkozat, választás vagy házasságkötés révén, illetve a nemzeti jogszabályoknak megfelelően más módon;

e)   „élveszületési sorrend”: az adott élveszületés sorszáma az anya valamennyi korábbi élveszülöttjét figyelembe véve;

f)   „esemény hónapja”: az esemény bekövetkezésének naptári hónapja;

g)   „születési év”: a születés bekövetkezésének naptári éve;

h)   „tagállam”: olyan ország, amely a referenciaév végén az Európai Unió egyik tagállama.

3. cikk

Adatok lebontása és statisztikai táblázatok

A Bizottság (Eurostat) számára az 1260/2013/EU rendelet szerint benyújtandó adatok lebontását az I. melléklet határozza meg.

A Bizottság (Eurostat) számára benyújtandó statisztikai táblázatokat a II. melléklet határozza meg.

4. cikk

Határidők

(1)   A tagállamok minden évben, a referenciaév végétől számított hat hónapon belül a Bizottság (Eurostat) rendelkezésére bocsátják a II. melléklet 1. pontjában foglaltaknak megfelelően a teljes népességre, az élveszületések és halálozások teljes számára vonatkozó, nemzeti szintű, előzetes adatokat.

(2)   A tagállamok minden évben, a referenciaév végétől számított 12 hónapon belül a Bizottság (Eurostat) rendelkezésére bocsátják a II. melléklet 2. pontjában foglaltaknak megfelelően a referenciaévre vonatkozó nemzeti és regionális szintű adatokat és a kapcsolódó szabványos referencia-metaadatokat (az Euro SDMX metaadat-szerkezet vonatkozásában meghatározott metaadat-szerkezet fogalommeghatározásában).

(3)   A tagállamok minden évben, az adott referenciaév november 30-áig a Bizottság (Eurostat) rendelkezésére bocsátják a II. melléklet 3. pontjában foglaltaknak megfelelően az élveszületések és halálozások teljes számára vonatkozó előzetes havi adatokat, amelyek mindegyike a referenciaév legalább első hat hónapjára vonatkozik.

5. cikk

Az adatok felülvizsgálata

(1)   A tagállamok legkésőbb egy héttel a felülvizsgált adatoknak az érintett tagállamban történő közzétételét megelőzően tájékoztatják a Bizottságot (Eurostatot) a 4. cikk (2) bekezdése szerint szolgáltatott adatok tervezett felülvizsgálatáról.

(2)   A tagállamok legkésőbb egy héttel ezen adatok közzétételét követően a Bizottság (Eurostat) rendelkezésére bocsátják a felülvizsgált adatokat.

(3)   A tagállamok biztosítják, hogy a Bizottság (Eurostat) rendelkezésére bocsátott felülvizsgált adatok a 4. cikk (2) bekezdése szerint szolgáltatott valamennyi adattal összhangban vannak.

6. cikk

Hatálybalépés

E rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. március 4-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 330., 2013.12.10., 39. o.

(2)  HL L 154., 2003.6.21., 1. o.


I. MELLÉKLET

AZ ADATOK BONTÁSA

Az alábbi bontásokat az 1260/2013/EU rendelet szerint előírt statisztikai adatok bontásához kell alkalmazni.

Az „ismeretlen” kategória az „összesen” kategória eseteinek 5 %-ánál kevesebbet tartalmaz ugyanazon eloszlásban.

1.   Életkor

Életkor

Kevésbé részletes bontás

Részletes bontás

Azonosító

AGE.L

AGE.H

(0)

összesen

összesen

(1)

5 évesnél fiatalabb

 

(1.1)

 

1 évesnél fiatalabb

(1.2)

 

1 éves

(1.3)

 

2 éves

(1.4)

 

3 éves

(1.5)

 

4 éves

(2)

5–9 éves

 

(2.1)

 

5 éves

(2.2)

 

6 éves

(2.3)

 

7 éves

(2.4)

 

8 éves

(2.5)

 

9 éves

(3)

10–14 éves

 

(3.1)

 

10 éves

(3.2)

 

11 éves

(3.3)

 

12 éves

(3.4)

 

13 éves

(3.5)

 

14 éves

(4)

15–19 éves

 

(4.1)

 

15 éves

(4.2)

 

16 éves

(4.3)

 

17 éves

(4.4)

 

18 éves

(4.5)

 

19 éves

(5)

20–24 éves

 

(5.1)

 

20 éves

(5.2)

 

21 éves

(5.3)

 

22 éves

(5.4)

 

23 éves

(5.5)

 

24 éves

(6)

25–29 éves

 

(6.1)

 

25 éves

(6.2)

 

26 éves

(6.3)

 

27 éves

(6.4)

 

28 éves

(6.5)

 

29 éves

(7)

30–34 éves

 

(7.1)

 

30 éves

(7.2)

 

31 éves

(7.3)

 

32 éves

(7.4)

 

33 éves

(7.5)

 

34 éves

(8)

35–39 éves

 

(8.1)

 

35 éves

(8.2)

 

36 éves

(8.3)

 

37 éves

(8.4)

 

38 éves

(8.5)

 

39 éves

(9)

40–44 éves

 

(9.1)

 

40 éves

(9.2)

 

41 éves

(9.3)

 

42 éves

(9.4)

 

43 éves

(9.5)

 

44 éves

(10)

45–49 éves

 

(10.1)

 

45 éves

(10.2)

 

46 éves

(10.3)

 

47 éves

(10.4)

 

48 éves

(10.5)

 

49 éves

(11)

50–54 éves

 

(11.1)

 

50 éves

(11.2)

 

51 éves

(11.3)

 

52 éves

(11.4)

 

53 éves

(11.5)

 

54 éves

(12)

55–59 éves

 

(12.1)

 

55 éves

(12.2)

 

56 éves

(12.3)

 

57 éves

(12.4)

 

58 éves

(12.5)

 

59 éves

(13)

60–64 éves

 

(13.1)

 

60 éves

(13.2)

 

61 éves

(13.3)

 

62 éves

(13.4)

 

63 éves

(13.5)

 

64 éves

(14)

65–69 éves

 

(14.1)

 

65 éves

(14.2)

 

66 éves

(14.3)

 

67 éves

(14.4)

 

68 éves

(14.5)

 

69 éves

(15)

70–74 éves

 

(15.1)

 

70 éves

(15.2)

 

71 éves

(15.3)

 

72 éves

(15.4)

 

73 éves

(15.5)

 

74 éves

(16)

75–79 éves

 

(16.1)

 

75 éves

(16.2)

 

76 éves

(16.3)

 

77 éves

(16.4)

 

78 éves

(16.5)

 

79 éves

(17)

80–84 éves

 

(17.1)

 

80 éves

(17.2)

 

81 éves

(17.3)

 

82 éves

(17.4)

 

83 éves

(17.5)

 

84 éves

(18)

85–89 éves

 

(18.1)

 

85 éves

(18.2)

 

86 éves

(18.3)

 

87 éves

(18.4)

 

88 éves

(18.5)

 

89 éves

(19)

90–94 éves

 

(19.1)

 

90 éves

(19.2)

 

91 éves

(19.3)

 

92 éves

(19.4)

 

93 éves

(19.5)

 

94 éves

(20)

95–99 éves

 

(20.1)

 

95 éves

(20.2)

 

96 éves

(20.3)

 

97 éves

(20.4)

 

98 éves

(20.5)

 

99 éves

(21)

100 éves és idősebb (1)

 

(21.1)

 

100 éves

(21.2)

 

101 éves

(21.3)

 

102 éves

(21.4)

 

103 éves

(21.5)

 

104 éves

(21.6)

 

105 éves

(21.7)

 

106 éves

(21.8)

 

107 éves

(21.9)

 

108 éves

(21.10)

 

109 éves

(21.11)

 

110 éves és idősebb (2)

Az „ismeretlen” kategória nem használható. Ismeretlen „életkor” esetén a legpontosabb nemzeti becslések szerint történik ezen adatok szétosztása.

2.   Az anya életkora

Az anya életkora

Kevésbé részletes bontás

Részletes bontás

Azonosító

AGM.L

AGM.H

(0)

összesen

összesen

(1)

14 éves és fiatalabb

14 éves és fiatalabb

(2)

15–19 éves

 

(2.1)

 

15 éves

(2.2)

 

16 éves

(2.3)

 

17 éves

(2.4)

 

18 éves

(2.5)

 

19 éves

(3)

20–24 éves

 

(3.1)

 

20 éves

(3.2)

 

21 éves

(3.3)

 

22 éves

(3.4)

 

23 éves

(3.5)

 

24 éves

(4)

25–29 éves

 

(4.1)

 

25 éves

(4.2)

 

26 éves

(4.3)

 

27 éves

(4.4)

 

28 éves

(4.5)

 

29 éves

(5)

30–34 éves

 

(5.1)

 

30 éves

(5.2)

 

31 éves

(5.3)

 

32 éves

(5.4)

 

33 éves

(5.5)

 

34 éves

(6)

35–39 éves

 

(6.1)

 

35 éves

(6.2)

 

36 éves

(6.3)

 

37 éves

(6.4)

 

38 éves

(6.5)

 

39 éves

(7)

40–44 éves

 

(7.1)

 

40 éves

(7.2)

 

41 éves

(7.3)

 

42 éves

(7.4)

 

43 éves

(7.5)

 

44 éves

(8)

45–49 éves

 

(8.1)

 

45 éves

(8.2)

 

46 éves

(8.3)

 

47 éves

(8.4)

 

48 éves

(8.5)

 

49 éves

(9)

50 éves és idősebb

50 éves és idősebb

(99)

ismeretlen

ismeretlen

3.   Születési ország

Születési ország

Egyetlen bontás

Azonosító

COB.M

(0)

összesen

(1)

belföldön született

(2)

külföldön született

(2.1)

más tagállamban

született

(2.2)

az EU-n kívül született

(9)

ismeretlen

4.   Az anya születési országa

Az anya születési országa

Egyetlen bontás

Azonosító

CBM

(0)

összesen

(1)

belföldön született

(2)

külföldön született

(2.1)

más tagállamban

született

(2.2)

az EU-n kívül született

(9)

ismeretlen

5.   Állampolgárság szerinti ország

Állampolgárság szerinti ország

Egyetlen bontás

Azonosító

COC.M

(0)

összesen

(1)

nemzeti állampolgárság

(2)

nem-nemzeti állampolgárság

(2.1)

egy másik tagállam állampolgársága

(2.2)

nem EU-tagállam állampolgársága

(3)

hontalan

(9)

ismeretlen

Azt a személyt, aki két vagy több állampolgársággal rendelkezik, csak egyetlen állampolgárság szerinti országhoz kell hozzárendelni, melyet a következő rangsor alapján kell meghatározni:

adatszolgáltató ország, illetve

amennyiben a személy nem az adatszolgáltató ország állampolgára: másik tagállam, illetve

amennyiben a személy nem egy másik tagállam állampolgára: az EU-n kívüli másik ország.

Kettős állampolgárság esetén, amennyiben mindkét érintett ország az Európai Unió tagja, ám egyik sem az adatszolgáltató ország, a tagállamok döntenek arról, hogy az érintett személyt melyikhez sorolják.

6.   Az anya állampolgársága szerinti ország

Az anya állampolgársága szerinti ország

Egyetlen felosztás

Azonosító

CCM

(0)

összesen

(1)

nemzeti állampolgárság

(2)

nem-nemzeti állampolgárság

(2.1)

egy másik tagállam állampolgársága

(2.2)

nem EU-tagállam állampolgársága

(3)

hontalan

(9)

ismeretlen

További magyarázatok az „állampolgárság szerinti ország” pont alatt találhatóak.

7.   Földrajzi terület

Földrajzi terület

Kevésbé részletes bontás

Közepes részletezettségű bontás

Részletes bontás

Azonosító

GEO.L

GEO.M

GEO.H

NUTS-osztályozás

NUTS 0. szint (az ország területe)

valamennyi NUTS 2. szintű földrajzi elnevezés

vagy statisztikai régió

valamennyi NUTS 3. szintű földrajzi elnevezés

vagy statisztikai régió

(99999)

 

ismeretlen

ismeretlen

A felhasznált NUTS-osztályozás vagy a statisztikai régiók osztályozása lesz a referenciaév végén hatályos változat.

8.   Élveszületési sorrend (biológiai)

Élveszületési sorrend

Egyetlen bontás

Azonosító

LBO

(0)

összesen

(1)

1. számú

(2)

2. számú

(3)

3. számú

(4)

4. számú vagy attól több

(9)

ismeretlen

Ikerszülések esetén minden élve született gyermeket külön kell számolni. A magzati halálozások nem számítanak bele az adatokba, ezenfelül az élveszületési sorrend független attól, hogy az élveszületések házasságon belül vagy házasságon kívül, illetve jelenlegi vagy korábbi törvényes életközösségben történnek-e, és hogy az élve született gyermekek a referencia-időpontban életben vannak-e vagy sem, illetve hogy az anyával élnek-e vagy sem.

9.   Születési hónap

Születési hónap

Egyetlen bontás

Azonosító

MOC

(0)

összesen

(1)

január

(2)

február

(3)

március

(4)

április

(5)

május

(6)

június

(7)

július

(8)

augusztus

(9)

szeptember

(10)

október

(11)

november

(12)

december

(99)

ismeretlen

10.   Nem

Nem

Egyetlen bontás

Azonosító

Nem

(0)

összesen

(1)

férfi

(2)

Az „ismeretlen” kategória nem használható. Ismeretlen „nem” esetén a legpontosabb nemzeti becslések szerint történik az adatok szétosztása.

11.   Születési év

Születési év

Egyetlen felosztás

Azonosító

YOB.H

(0)

összesen

(1)

referenciaév

(2)

referenciaév - 1

(3)

referenciaév – 2

(4)

referenciaév – 3

(5)

referenciaév – 4

(6)

referenciaév – 5

(7)

referenciaév – 6

(8)

referenciaév – 7

(9)

referenciaév – 8

(10)

referenciaév – 9

(11)

referenciaév – 10

(12)

referenciaév – 11

(13)

referenciaév – 12

(14)

referenciaév – 13

(15)

referenciaév – 14

(16)

referenciaév – 15

(17)

referenciaév – 16

(18)

referenciaév – 17

(19)

referenciaév – 18

(20)

referenciaév – 19

(21)

referenciaév – 20

(22)

referenciaév – 21

(23)

referenciaév – 22

(24)

referenciaév – 23

(25)

referenciaév – 24

(26)

referenciaév – 25

(27)

referenciaév – 26

(28)

referenciaév – 27

(29)

referenciaév – 28

(30)

referenciaév – 29

(31)

referenciaév – 30

(32)

referenciaév – 31

(33)

referenciaév – 32

(34)

referenciaév – 33

(35)

referenciaév – 34

(36)

referenciaév – 35

(37)

referenciaév – 36

(38)

referenciaév – 37

(39)

referenciaév – 38

(40)

referenciaév – 39

(41)

referenciaév – 40

(42)

referenciaév – 41

(43)

referenciaév – 42

(44)

referenciaév – 43

(45)

referenciaév – 44

(46)

referenciaév – 45

(47)

referenciaév – 46

(48)

referenciaév – 47

(49)

referenciaév – 48

(50)

referenciaév – 49

(51)

referenciaév – 50

(52)

referenciaév – 51

(53)

referenciaév – 52

(54)

referenciaév – 53

(55)

referenciaév – 54

(56)

referenciaév – 55

(57)

referenciaév – 56

(58)

referenciaév – 57

(59)

referenciaév – 58

(60)

referenciaév – 59

(61)

referenciaév – 60

(62)

referenciaév – 61

(63)

referenciaév – 62

(64)

referenciaév – 63

(65)

referenciaév – 64

(66)

referenciaév – 65

(67)

referenciaév – 66

(68)

referenciaév – 67

(69)

referenciaév – 68

(70)

referenciaév – 69

(71)

referenciaév – 70

(72)

referenciaév – 71

(73)

referenciaév – 72

(74)

referenciaév – 73

(75)

referenciaév – 74

(76)

referenciaév – 75

(77)

referenciaév – 76

(78)

referenciaév – 77

(79)

referenciaév – 78

(80)

referenciaév – 79

(81)

referenciaév – 80

(82)

referenciaév – 81

(83)

referenciaév – 82

(84)

referenciaév – 83

(85)

referenciaév – 84

(86)

referenciaév – 85

(87)

referenciaév – 86

(88)

referenciaév – 87

(89)

referenciaév – 88

(90)

referenciaév – 89

(91)

referenciaév – 90

(92)

referenciaév – 91

(93)

referenciaév – 92

(94)

referenciaév – 93

(95)

referenciaév – 94

(96)

referenciaév – 95

(97)

referenciaév – 96

(98)

referenciaév – 97

(99)

referenciaév – 98

(100)

referenciaév – 99

(101)

referenciaév – 100

(102)

referenciaév – 101

(103)

referenciaév – 102

(104)

referenciaév – 103

(105)

referenciaév – 104

(106)

referenciaév – 105

(107)

referenciaév – 106

(108)

referenciaév – 107

(109)

referenciaév – 108

(110)

referenciaév – 109

(111)

referenciaév – 110

vagy korábban (3)

Az „ismeretlen” kategória nem használható. Ismeretlen „születési év” esetén a legpontosabb nemzeti becslések szerint történik az adatok szétosztása.

12.   Az anya születési éve

Az anya születési éve

Egyetlen bontás

Azonosító

YBM

(0)

összesen

(1)

referenciaév – 14

vagy később

(2)

referenciaév – 15

(3)

referenciaév – 16

(4)

referenciaév – 17

(5)

referenciaév – 18

(6)

referenciaév – 19

(7)

referenciaév – 20

(8)

referenciaév – 21

(9)

referenciaév – 22

(10)

referenciaév – 23

(11)

referenciaév – 24

(12)

referenciaév – 25

(13)

referenciaév – 26

(14)

referenciaév – 27

(15)

referenciaév – 28

(16)

referenciaév – 29

(17)

referenciaév – 30

(18)

referenciaév – 31

(19)

referenciaév – 32

(20)

referenciaév – 33

(21)

referenciaév – 34

(22)

referenciaév – 35

(23)

referenciaév – 36

(24)

referenciaév – 37

(25)

referenciaév – 38

(26)

referenciaév – 39

(27)

referenciaév – 40

(28)

referenciaév – 41

(29)

referenciaév – 42

(30)

referenciaév – 43

(31)

referenciaév – 44

(32)

referenciaév – 45

(33)

referenciaév – 46

(34)

referenciaév – 47

(35)

referenciaév – 48

(36)

referenciaév – 49

(37)

referenciaév – 50

vagy korábban

(99)

ismeretlen


(1)  A korcsoportok ötéves bontása (AGE.L) a „100 év és idősebb” korcsoportig szükséges; az Eurostat azonban csak a „90 év és idősebb” korcsoportig teszi közzé az ötéves korcsoportok szerinti adatokat (NUTS 3. szint).

(2)  Az életkor koréves bontása (AGE.H) a „110 év és idősebb” korcsoportig szükséges; az Eurostat azonban csak a „100 év és idősebb” korcsoportig teszi közzé a koréves bontás szerinti adatokat (nemzeti és NUTS 2. szint).

(3)  A születési év (YOB.H) szerinti évenkénti bontás a „referenciaév –- 110 vagy korábban” kategóriáig szükséges; az Eurostat azonban csak a „referenciaév – 100 vagy korábban” kategóriáig tesz közzé a születési év szerinti évenkénti bontású adatokat (nemzeti és NUTS 2. szint).


II. MELLÉKLET

STATISZTIKAI TÁBLÁZATOK

1.   A 4. cikk (1) bekezdésében említett adatok

Táblázat

Cím

Bontások kereszttáblában

POPDB

népesség

GEO.L

LVBDB

élveszületés

GEO.L

DTHDB

halálozás

GEO.L

2.   A 4. cikk (2) bekezdésében említett adatok

Táblázat

Cím

Bontások kereszttáblában

POP01

népesség az életkor, nem és a lakóhely régiója (2. szint) szerint

GEO.M, AGE.H, SEX

POP02

népesség az életkor, nem és a lakóhely régiója (3. szint) szerint

GEO.H, AGE.L, SEX

LVB01

élveszületések az esemény hónapja szerint

GEO.L, MOC

LVB02

élveszületések az anya életkora, születési éve és lakóhelyének régiója (2. szint) szerint

GEO.M, AGM.H, YBM

LVB03

élveszületések az anya életkora és lakóhelyének régiója (3. szint) szerint

GEO.H, AGM.L

LVB04

élveszületések az anya életkora, születési éve és születési országa szerint

GEO.L, AGM.H, YBM, CBM

LVB05

élveszületések az anya életkora, születési éve és az állampolgársága szerinti ország szerint

GEO.L, AGM.H, YBM, CCM

LVB06

élveszületések az anya életkora, születési éve és az élveszületések sorszáma szerint

GEO.L, AGM.H, YBM, LBO

LVB07

élveszületések az anya életkora, születési éve és az újszülött neme szerint

GEO.L, AGM.H, YBM, SEX

DTH01

halálozások az esemény hónapja szerint

GEO.L, MOC

DTH02

halálozások a nem, életkor, születési év és a lakóhely régiója (2. szint) szerint

GEO.M, SEX, AGE.H, YOB.H

DTH03

halálozások a nem, életkor és a lakóhely régiója (3. szint) szerint

GEO.H, SEX, AGE.L

DTH04

halálozások a nem, életkor, születési év és születési ország szerint

GEO.L, SEX, AGE.H, YOB.H, COB.M

DTH05

halálozások a nem, életkor, születési év és állampolgárság szerinti ország szerint

GEO.L, SEX, AGE.H, YOB.H, COC.M

3.   A 4. cikk (3) bekezdésében említett adatok

Táblázat

Cím

Bontások kereszttáblában

LVBNC

élveszületések az esemény hónapja szerint

GEO.L, MOC

DTHNC

halálozások az esemény hónapja szerint

GEO.L, MOC


5.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 65/27


A BIZOTTSÁG 206/2014/EU RENDELETE

(2014. március 4.)

a 601/2012/EU rendeletnek a CO2-től eltérő üvegházhatású gázok globális felmelegedési potenciálja tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 601/2012/EU bizottsági rendelet (2) VI. melléklete megállapítja a CO2-től eltérő üvegházhatású gázok globális felmelegedési potenciálját (GWP).

(2)

Az Éghajlat-változási Kormányközi Testület által az üvegházhatású gázok kibocsátásának nemzeti jegyzéke tekintetében 2006-ban kiadott iránymutatások alkalmazása érdekében az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezménye Feleinek Konferenciája (UNFCCC) 15/CP.17 határozatában (3) rögzíti, hogy 2015-től kezdődően az emberi eredetű üvegházhatást okozó gázok forrásonkénti kibocsátásainak és nyelőnkénti eltávolításának szén-dioxidban kifejezett egyenértékét a globális felmelegedési potenciálnak a 15/CP.17 határozat III. mellékletében felsorolt értékei alapján kell kiszámítani mindaddig, amíg az UNFCCC Részes Felei konferenciája ezektől eltérő értékeket meg nem határoz.

(3)

Annak érdekében, hogy a vonatkozó uniós szabályozás összhangban maradjon az UNFCCC-eljárás keretében alkalmazott módszertannal, a 601/2012/EU rendeletet a fentieknek megfelelően módosítani szükséges.

(4)

A 2003/87/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdésének megfelelően a 2013. január 1-jétől kezdődően kiadott kibocsátási egységek az ugyanezen dátumtól számított nyolcéves kereskedési időszak során megvalósuló kibocsátásokra érvényesek. A kibocsátási egységek 2013. január 1-jétől kiadandó mennyiségének az említett irányelv 9a. cikke (1) bekezdése szerinti kiigazításakor figyelembe kell venni az UNFCCC Részes Felei konferenciájának 15/CP.17 határozata III. mellékletében felsorolt GWP-értékeket. Mivel a 601/2012/EU rendelet 2013. január 1-jétől lép hatályba, ezt a rendeletet szintén ettől a naptól indokolt alkalmazni, hogy a teljes nyolcéves kereskedési időszak folyamán biztosított legyen az üvegházhatású gázok kibocsátásáról szóló adatok összhangja.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Éghajlatváltozási Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 601/2012/EU rendelet VI. melléklete az e rendelet mellékletében megállapítottak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. március 4-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 275., 2003.10.25., 32. o.

(2)  A Bizottság 2012. június 21-i 601/2012/EU rendelete az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelő nyomon követéséről és jelentéséről (HL L 181., 2012.7.12., 30. o.).

(3)  FCCC/CP/2011/9/Add.2, 23. o.


MELLÉKLET

A 601/2012/EU rendelet VI. mellékletének 6. táblázata helyébe a következő táblázat lép:

„6. táblázat:   Globális felmelegedési potenciálok

Gáz

Globális felmelegedési potenciál

N2O

298 t CO2(e)/t N2O

CF4

7 390 t CO2(e)/t CF4

C2F6

12 200 t CO2(e)/t C2F6


5.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 65/29


A BIZOTTSÁG 207/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. március 4.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. március 4-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

64,0

TN

96,6

TR

87,8

ZZ

82,8

0707 00 05

EG

182,1

JO

182,1

MA

176,8

TR

159,4

ZZ

175,1

0709 91 00

EG

51,3

ZZ

51,3

0709 93 10

MA

42,6

TR

89,7

ZZ

66,2

0805 10 20

EG

48,3

IL

66,7

MA

47,5

TN

45,8

TR

72,1

ZZ

56,1

0805 50 10

TR

69,0

ZZ

69,0

0808 10 80

CN

115,7

MK

25,2

US

150,2

ZZ

97,0

0808 30 90

AR

99,8

CL

200,9

CN

73,6

TR

156,2

US

120,7

ZA

100,0

ZZ

125,2


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


AJÁNLÁSOK

5.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 65/31


A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA

(2014. március 3.)

a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt termelési és értékesítési tervek kidolgozásáról és végrehajtásáról

(2014/117/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 292. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) (a közös piacszervezésről szóló rendelet) 28. cikke értelmében a termelői szervezeteknek termelési és értékesítési tervet kell benyújtaniuk az illetékes nemzeti hatósághoz azzal a céllal, hogy hozzájáruljanak a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezésére irányuló célkitűzések megvalósításához.

(2)

A termelési és értékesítési terv elkészítése kötelező a termelői szervezetek számára.

(3)

A termelési és értékesítési tervek egységes kivitelezésének elősegítése érdekében a Bizottságnak az 1418/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) rendelkezéseinél részletesebb ajánlásokat kell kidolgoznia a szóban forgó tervek szerkezetére, formátumára és határidőire vonatkozóan, világos és részletes iránymutatásokkal szolgálva a tagállamok és a termelői szervezetek számára.

(4)

A halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezésére irányuló célkitűzésekhez való hozzájárulásuk elősegítése érdekében a Bizottságnak ajánlásokat kell megfogalmaznia a termelői szervezetek részére arra vonatkozóan, hogy milyen formában dolgozzák ki a termelési és a piaci igények kiegyensúlyozására irányuló stratégiájukat, külön kitérve az abban kifejtendő termelési programra és értékesítési stratégiára.

(5)

A Bizottságnak példákat is kell idéznie a termelői szervezetek által végrehajtható különböző intézkedésekre, így szemléltetve, hogy ezek az intézkedések hogyan járulhatnak hozzá konkrétan a termelői szervezeteknek az 1379/2013/EU rendelet 7. cikkében megállapított különböző célkitűzéseihez, amelyekre a termelési és értékesítési terv is irányul.

(6)

A termelési és értékesítési terv termelői szervezetek általi nyomon követésének megkönnyítése érdekében, valamint azért, hogy az illetékes nemzeti hatóságok értékelni tudják, miként járulnak hozzá a termelési és értékesítési tervek különböző intézkedései a közös piacszervezés céljaihoz, továbbá ellenőrizni tudják, hogy a termelői szervezetek teljesítik-e az említett tervek végrehajtásához kapcsolódó kötelezettségeiket, az ajánlásnak ki kell térnie a megfelelő mutatók alkalmazására is.

(7)

Annak megkönnyítésére, hogy a termelői szervezetek és az illetékes tagállami hatóságok megbecsülhessék a termelési és értékesítési tervben foglalt intézkedések végrehajtásához kapcsolódó pénzügyi szükségleteket, a termelési és értékesítési tervnek célszerű egy pénzügyi ütemtervet is tartalmaznia.

(8)

Annak érdekében, hogy az illetékes tagállami hatóságok értékelhessék a termelési és értékesítési terv termelői szervezetek általi végrehajtását, a Bizottságnak indokolt olyan ajánlást megfogalmaznia, hogy a termelői szervezetek által benyújtandó éves jelentésben szerepeljenek a tervezett intézkedések végrehajtásának és a termelői szervezet célkitűzéseihez való hozzájárulásának értékelését szolgáló releváns mutatók.

(9)

Ez az ajánlás szükség szerint módosítható vagy felülvizsgálható, különösen a tengerügyi és halászati szakpolitikának a 2014–2020-as időszakban nyújtandó pénzügyi támogatás feltételeit rögzítő uniós jogi aktus elfogadását követően.

ELFOGADTA EZT AZ AJÁNLÁST:

a termelői szervezetek és a termelői szervezetek társulásai tegyenek eleget:

a)

az 1379/2013/EU rendelet 28. cikkének (1) bekezdésében előírt termelési és értékesítési terv (a továbbiakban: terv) formátumára és szerkezetére vonatkozóan ezen ajánlás A. részében található kritériumoknak;

b)

az 1379/2013/EU rendelet 28. cikkének (5) bekezdésében előírt éves jelentés (a továbbiakban: éves jelentés) határidőire és kidolgozási eljárásaira vonatkozóan ezen ajánlás B. részében előírt részletes feltételeknek.

Az ajánlásban a termelői szervezetekre történő hivatkozások a termelői szervezetek társulásaira is értendők.

A.   RÉSZ

A TERMELÉSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI TERVEK FORMÁJA ÉS SZERKEZETE

A halászati és akvakultúra-ágazati termelői szervezetek által a nemzeti hatóságoknak benyújtott tervnek a következő információkat kell tartalmaznia:

1.   A termelői szervezetre vonatkozó általános információk

Elnevezés

A termelői szervezet teljes neve.

Típus

Akvakultúra-ágazati termelői szervezet vagy halászati termelői szervezet.

Azonosító kód

Nemzeti azonosító kód.

Székhely

A termelői szervezet hivatalos székhelyeként bejegyzett helyszín (például város vagy kikötő), valamint a szervezet illetékességi területe, a vonatkozó NUTS (a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája) kód feltüntetésével.

Tagok száma

A termelői szervezet tagjaként hivatalosan bejegyzett termelők száma.

Forgalom (fajonként részletezve)

A termelői szervezet elmúlt három évben bonyolított összesített forgalmát összefoglaló táblázat, a forgalom fajok szerinti bontását is bemutató nézettel.

A forgalom kiszámítása vagy a tagok által az elmúlt három évben első alkalommal értékesített termelés éves átlagértéke, vagy – az újonnan elismert termelői szervezetek esetében – a termelői szervezet minden egyes tagja által ugyanazon időszakban első alkalommal értékesített termelés értékének összege alapján történik.

A fogások mennyisége és a lehalászott mennyiség (fajonként részletezve)

A fogások és a lehalászott mennyiség előző három évi mennyiségét és értékét fajonkénti bontásban részletező táblázat (tonna/év, illetve euro/év).

A termelői szervezet által értékesített fő fajok meghatározása [ex 2.1.]

A termelői szervezet által értékesített fő fajok meghatározásához ajánlott az előző alszakaszban leírt táblázat használata. Az értékesített fő fajok a termelői szervezet termelésében legjelentősebb részt képviselő fajok a forgalom, illetve a fogások vagy a tenyésztett fajok mennyisége tekintetében. A fajok meghatározásához a 2508/2000/EK rendelet (3) 2. cikkében foglalt szabályok szolgálhatnak referenciaként.

2.   Termelési program és értékesítési stratégia

2.1.   Bevezetés

A termelői szervezetnek ki kell fejtenie, hogyan alkotnak általános egységet az általa végrehajtani tervezett intézkedések és a terv célkitűzései.

A terv bevezetésében a termelői szervezet a saját eszközeinek, lehetőségeinek, kockázatainak és gyengeségeinek értékelésére támaszkodva ismerteti az arra irányuló stratégiáját, hogy – a termelői szervezeteknek a közös piacszervezésről szóló rendelet 3. és 7. cikkében leírt célkitűzéseivel összhangban – miként kívánja továbbfejleszteni és a piaci igényekhez igazítani termelését.

Ebben az ismertetésben egyértelműen kifejti azt is, hogy milyen kapcsolat áll fenn a termelői szervezet által végrehajtani kívánt termelési program és értékesítési stratégia között.

2.2.   Termelési program

A termelési programnak magába kell foglalnia egy egész halászati évre szóló, indikatív értékesítési ütemtervet, mely a szezonális piaci tendenciákon alapul (ár, termelés és kereslet). A programban kiemelt hangsúlyt kapnak a következő szempontok:

2.2.1.   Minden termelői szervezet esetében

a termelési tevékenységek tervezése,

a tevékenységek koordinálása más termelőkkel.

Kizárólag a halászati termelői szervezetek esetében:

a halászati jogok és hozzáférési jogok kezelése a termelői szervezet tagsága körében, a termelési terv függvényében,

a valamennyi fogás kirakodására vonatkozó kötelezettség végrehajtása és kezelése.

2.2.2.   Kizárólag az akvakultúra-ágazati termelői szervezetek esetében

fenntartható akvakultúra-gyakorlatok kialakítása.

2.3.   Értékesítési stratégia

Az értékesítési stratégiának azt kell ismertetnie, hogyan kívánja biztosítani a termelői szervezet, hogy az értékesített termelés minőségi, mennyiségi és kiszerelési szempontból is megfeleljen a piaci igényeknek. A stratégiában kiemelt hangsúlyt kapnak a következő szempontok:

a piaci igények azonosítása (mennyiség, minőség, kiszerelés),

az új felvevőpiacok vagy más kereskedelmi lehetőségek azonosítása,

párbeszéd és koordináció az ellátási lánc egyéb szereplőivel.

3.   A közös piacszervezésről szóló rendelet 7. cikkében előírt célkitűzések megvalósítására szolgáló intézkedések

3.1.   A halászati termelői szervezetek esetében

3.1.1.   A fenntartható halászati tevékenységek támogatása  (4)

E pont vonatkozásában a tervben szerepelnie kell a következő intézkedések legalább egyikének:

a halászati jogok és az erőforrásokhoz való hozzáférés közös kezelése a termelői szervezet tagsága körében, a különböző állományok, halászati tevékenységek és halászterületek vonatkozásában hatályos szabályoknak megfelelően,

a párbeszéd koordinációja és együttműködés a halászat területén illetékes tudományos szervezetekkel, valamint együttműködés a halászati erőforrások érintő gazdálkodási döntéseket megalapozó tudományos szakvélemények fejlesztésében,

tudományos és technikai kampányok kidolgozása és irányítása az erőforrásokra, az ökoszisztémákra kifejtett hatásokra és a fenntartható halászati technikák fejlesztésére vonatkozó ismeretek elmélyítése érdekében,

hatásvizsgálatok végzése az új gazdálkodási intézkedések alkalmazásához,

a munkahelyi biztonsághoz és a tengeri biztonsághoz kapcsolódó kockázatok feltérképezése és kollektív megelőzése,

segítségnyújtás és képzések biztosítása a termelői szervezetek tagjai számára a halászati szabályozással, a fenntartható halászati gyakorlatok támogatásával és a fedélzeti biztonsággal kapcsolatban,

hatékony részvétel a különböző halászati gazdálkodási szervezetekben nemzeti, regionális, európai és nemzetközi szinten,

a termelői szervezetek – köztük a különböző tagállamok termelői szervezetei – közötti párbeszéd koordinálása.

3.1.2.   A nem szándékos fogások elkerülése és csökkentése  (5)

E pont vonatkozásában a tervben szerepelnie kell a következő intézkedések legalább egyikének:

a nem szándékos fogások elkerülését és csökkentését elősegítő halászati gyakorlatok feltérképezése és előmozdítása,

tervek és kollektív intézkedések kidolgozása és végrehajtása a nem szándékos fogások elkerülésére és csökkentésére,

az ilyen fogások legmegfelelőbb felhasználási módjának meghatározása (6).

3.1.3.   Hozzájárulás a halászati termékek nyomon követhetőségéhez, a fogyasztók egyértelmű és átfogó tájékoztatása

E pont vonatkozásában a tervben szerepelnie kell a következő intézkedések legalább egyikének:

a nyomon követhetőségi technikák továbbfejlesztése,

a kommunikációs igények és a fogyasztói tájékoztatási intézkedések értékelése,

a termékek címkézésének javítása, ideértve a kötelező és önkéntes alapú részletesebb tájékoztatást elősegítő tanúsítási eljárások szervezését is, a közös piacszervezésről szóló rendelet 38. és 39. cikkének megfelelően,

kommunikációs és fogyasztói tájékoztató intézkedések előkészítése és végrehajtása.

3.1.4.   Hozzájárulás a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászati gyakorlatok felszámolásához

E pont vonatkozásában a tervben szerepelnie kell a következő intézkedések legalább egyikének:

a termelők számára szervezett képzés és oktatás,

megfigyelési programok és a termelői szervezetek tagjai által végzett tevékenységek ellenőrzése.

3.1.5.   A feltételek javítása a tagok halászati termékeinek forgalomba hozatalához

E pont vonatkozásában a tervben szerepelnie kell a következő intézkedések legalább egyikének:

felvevőpiacok feltérképezése a termelés értékesítéséhez és a tagok kínálatának szervezése,

a termékek hatékonyabb forgalmazási stratégiáinak kidolgozása, a terméktanúsítást is ideértve,

tanúsítási eljárások kidolgozása, többek között a táplálkozástudomány és a minőségbiztosítás területén,

az önkéntes alapú részletesebb tájékoztatás támogatása a közös piacszervezésről szóló rendelet 39. cikkének megfelelően,

új módszerek és új értékesítési eszközök megtervezése és kifejlesztése,

segítségnyújtás és képzések biztosítása a termelői szervezet tagjai számára az értékesítési technikákkal kapcsolatban,

nemzeti, európai és nemzetközi szintű kereskedelmi vásárokon való részvétel a termelői szervezet tagjai által előállított termékek népszerűsítése érdekében.

3.1.6.   A gazdasági megtérülés javítása

E pont vonatkozásában a tervben szerepelnie kell a következő intézkedések legalább egyikének:

a működési költségek csökkentését szolgáló tudományos és technikai kampányok előkészítése és nyomon követése,

segítségnyújtás és képzések biztosítása a termelői szervezet tagjai számára a halászati gazdálkodással kapcsolatban,

költségelszámolási szolgáltatások kidolgozása a termelői szervezet tagjai számára.

3.1.7.   A piacok stabilizálása

E pont vonatkozásában a tervben szerepelnie kell a következő intézkedések legalább egyikének:

hozzájárulás a pontosabb piaci információk kialakításához,

szélesebb körű ismeretek terjesztése a termelői szervezet tagjai körében az ellátási lánc főbb gazdasági tényezőiről,

gyakorlati támogatás nyújtása a termelők részére a fogyasztókkal és más piaci szereplőkkel (különösen a feldolgozókkal, kiskereskedőkkel és árverésszervezőkkel) való információmegosztás javítása érdekében.

3.1.8.   Az élelmiszer-ellátáshoz való hozzájárulás, valamint a magas szintű élelmiszer-minőségi és -biztonsági normák előmozdítása, hozzájárulva egyúttal a foglalkoztatáshoz a tengerparti és vidéki területeken

E pont vonatkozásában a tervben szerepelnie kell a következő intézkedések legalább egyikének:

forgalmazási előírásokkal (minőség, méret vagy tömeg, csomagolás, kiszerelés és címkézés) kapcsolatos kezdeményezéseket támogató kampányok kidolgozása és megvalósítása,

új, fenntartható módon kiaknázható fajok népszerűsítésével kapcsolatos kampányok kidolgozása és megvalósítása,

új eljárások és új termékek fejlesztésével kapcsolatos kampányok kidolgozása és megvalósítása,

a halászati termékek promóciójára irányuló kampányok kidolgozása és megvalósítása,

a halászati munkahelyek promóciójára irányuló kampányok kidolgozása és megvalósítása.

3.1.9.   A halászat környezeti hatásának csökkentése, többek között a halászeszközök szelektivitásának javítását célzó intézkedések révén

E pont vonatkozásában a tervben szerepelnie kell a következő intézkedések legalább egyikének:

a halászati gyakorlatok környezeti hatásának értékelésére és csökkentésére irányuló tudományos felmérések és kísérleti programok kidolgozása és megvalósítása,

kisebb környezeti hatást kifejtő halászeszközök kifejlesztésére irányuló kísérleti programok kidolgozása és megvalósítása,

a kisebb környezeti hatást kifejtő halászati gyakorlatok és halászeszközök bevezetését elősegítő képzések és segítségnyújtás a termelők részére.

3.2.   Az akvakultúra-ágazati termelői szervezetek esetében

3.2.1.   A fenntartható akvakultúra-tevékenységek támogatása  (7)

E pont vonatkozásában a tervben szerepelnie kell a következő intézkedések legalább egyikének:

tudományos és technikai kampányok kidolgozása és végrehajtása a fajokkal és az akvakultúra-tevékenységek környezeti hatásaival kapcsolatos ismeretek bővítése, továbbá a fenntartható akvakultúra-technikák fejlesztésének elősegítése érdekében,

koordináció, párbeszéd és együttműködés az akvakultúra területén illetékes tudományos szervezetekkel, és együttműködés az akvakultúrával összefüggő gazdálkodási döntéseket megalapozó tudományos szakvélemények fejlesztésében,

segítségnyújtás és képzések biztosítása a termelői szervezet tagjai részére a fenntartható akvakultúra-gyakorlatok előmozdítása érdekében,

a munkahelyi biztonsághoz kapcsolódó kockázatok azonosítása és kollektív megelőzése,

hatékony részvétel az akvakultúrával foglalkozó különböző illetékes testületekben nemzeti, regionális, európai és nemzetközi szinten,

a termelői szervezetek – köztük a különböző tagállamok termelői szervezetei – közötti párbeszéd koordinálása.

3.2.2.   A tagok tevékenysége és a nemzeti stratégiai tervek közötti összhang biztosítása  (8)

E pont vonatkozásában a tervben szerepelnie kell a következő intézkedések legalább egyikének:

részvétel a nemzeti stratégiai tervek kidolgozásában,

a takarmányok fenntarthatóságához kapcsolódó tanúsítási rendszerek kidolgozása.

3.2.3.   Törekvés annak biztosítására, hogy az akvakultúrában felhasznált, halászati eredetű takarmánytermékek fenntartható módon kezelt halászatból származzanak

E pont vonatkozásában a tervnek tartalmaznia kell egyet vagy többet a következő intézkedések közül:

részvétel nyomon követhetőségi eljárások kidolgozásában,

a takarmányok fenntarthatóságához kapcsolódó tanúsítási rendszerek kidolgozása.

3.2.4.   A feltételek javítása a tagok akvakultúra-termékeinek forgalomba hozatalához

E pont vonatkozásában a tervben szerepelnie kell a következő intézkedések legalább egyikének:

felvevőpiacok feltérképezése a tagok termékeinek értékesítéséhez és/vagy becsatornázásához,

a termékek hatékonyabb értékesítési stratégiáinak kidolgozása, a terméktanúsítást is ideértve,

az önkéntes alapú részletesebb tájékoztatás támogatása a közös piacszervezésről szóló rendelet 39. cikkének megfelelően,

tanúsítási eljárások kidolgozása, többek között a táplálkozástudomány és a minőségbiztosítás területén,

új módszerek és új értékesítési eszközök megtervezése és kifejlesztése,

segítségnyújtás és képzések biztosítása a termelői szervezet tagjai számára az értékesítési technikákkal kapcsolatban,

nemzeti, európai és nemzetközi szintű kereskedelmi vásárokon való részvétel a termelői szervezet tagjai által előállított termékek népszerűsítése érdekében.

3.2.5.   A gazdasági megtérülés javítása

E pont vonatkozásában a tervben szerepelnie kell a következő intézkedések legalább egyikének:

a működési költségek csökkentését szolgáló tudományos és technikai kampányok előkészítése és nyomon követése,

segítségnyújtás és képzések biztosítása a termelői szervezet tagjai számára az akvakultúra-telepek üzleti irányításával kapcsolatban,

költségelszámolási szolgáltatások kidolgozása a termelői szervezet tagjai számára.

3.2.6.   A piacok stabilizálása

E pont vonatkozásában a tervnek tartalmaznia kell egyet vagy többet a következő intézkedések közül:

a termelői szervezetek tagjai által előállított termékekre vonatkozó gazdasági információk összegyűjtésének, feldolgozásának, megosztásának és hasznosításának koordinálása a különböző termelői szervezetek között, ideértve az adattárolást és az első értékesítési árakat is,

hozzájárulás a pontosabb piaci információk kialakításához,

szélesebb körű ismeretek terjesztése a termelői szervezet tagjai körében az ellátási lánc főbb gazdasági tényezőiről,

gyakorlati támogatás nyújtása a termelők részére a feldolgozókkal való hatékonyabb információmegosztás koordinálásához.

3.2.7.   Az élelmiszer-ellátáshoz való hozzájárulás, valamint a magas szintű élelmiszer-minőségi és -biztonsági normák előmozdítása, hozzájárulva egyúttal a foglalkoztatáshoz a tengerparti és vidéki területeken

E pont vonatkozásában a tervnek tartalmaznia kell egyet vagy többet a következő intézkedések közül:

forgalmazási előírásokkal (minőség, méret vagy tömeg, csomagolás, kiszerelés és címkézés) kapcsolatos kezdeményezéseket támogató kampányok kidolgozása és megvalósítása,

az akvakultúra-ágazati munkahelyek promóciójára irányuló kampányok kidolgozása és megvalósítása,

az akvakultúra-termékek promóciójára irányuló kampányok kidolgozása és megvalósítása.

4.   Egyes fajok kínálatának kiigazítására vonatkozó intézkedések  (9)

E szakasz vonatkozásában a tervnek tartalmaznia kell egyet vagy többet a következő intézkedések közül:

az év bizonyos szakaszaiban értékesítési nehézségeket jelentő halászati termékek meghatározása,

célzott termelési és értékesítési stratégiák és eszközök kidolgozása.

5.   Szankciók és ellenőrzési intézkedések

Ez a szakasz a közös piacszervezésről szóló rendelet 8. cikke (1) bekezdése d) pontjának megfelelően ismerteti, milyen szankciók alkalmazhatók a tervek megvalósításával kapcsolatos döntésektől eltérő tagokkal szemben (10), illetve hogy milyen intézkedéseket foganatosít a termelői szervezet annak ellenőrzésére, hogy a tagok tevékenysége összhangban van-e a szervezet által kidolgozott szabályokkal (11). E szakasz vonatkozásában a tervnek tartalmaznia kell egyet vagy többet a következő intézkedések közül:

a termelői szervezet tagjai által elkövetett szabálysértésekkel arányos szankciók rendszerének kidolgozása,

a termelői szervezet által elfogadott szabályok végrehajtására irányuló stratégiák és programok kidolgozása,

a termelői szervezet által elfogadott szabályok végrehajtásával kapcsolatos kockázatértékelések készítése,

a termelői szervezet által elfogadott szabályok végrehajtásával kapcsolatos ellenőrzési intézkedések kidolgozása és végrehajtása,

megfigyelők és ellenőrök képzése,

iránymutatások kidolgozása és terjesztése a következőkhöz:

a)

a közös halászati politikából következő szabályozások végrehajtása;

b)

a termelői szervezet által elfogadott szabályok és gazdálkodási intézkedések végrehajtása.

6.   Kiadások tervezése

6.1.   Finanszírozási terv

A Bizottság ajánlja, hogy a termelői szervezetek foglaljanak bele a tervbe egy pénzügyi tervet, amely minden tervezett intézkedés esetében részletesen ismerteti a különböző költségeket és kiadásokat, valamint a várható pénzügyi forrásokat.

A pénzügyi terven belül a következő két tevékenységtípust kell megkülönböztetni:

a)

a tervezett intézkedéshez kapcsolódó előkészítő, nyomonkövetési és felügyeleti tevékenységek („projektgazda-tevékenységek”); valamint

b)

a tervezett intézkedések gyakorlati megvalósításához kapcsolódó tevékenységek („projektirányítási tevékenységek”).

6.2.   Projektgazda-tevékenységek

A projektgazda-tevékenységekhez kapcsolódó költségek a következőket foglalják magukba: piackutatási tanulmányok, értékelő tanulmányok, projekttervezési költségek, kockázatértékelési költségek, továbbá a terv egy vagy több célkitűzésének megvalósítását szolgáló intézkedésekhez kapcsolódó mindenfajta előzetes megvalósíthatósági tanulmány költségei. E költségek tartalmazhatják a termelői szervezet által az egyes intézkedések végrehajtása folyamán végzett nyomonkövetési és ellenőrzési tevékenységekhez kapcsolódó költségeket is.

Az itt figyelembe vett költségek különböző kategóriákra terjedhetnek ki, ilyenek például a munkadíjak, a szolgáltatások és az eszközök.

6.3.   Projektirányítási tevékenységek

A projektirányítási tevékenységekhez kapcsolódó költségek a megvalósított intézkedés azon költségelemeit foglalják magukba, amelyek nem kapcsolódnak kifejezetten a projektgazda-tevékenységekhez, például a tudományos vagy technikai kísérletek és reklámkampányok költségeit, vagy a szelektivitás növelését, a jobb nyomon követhetőséget, illetve a fenntartható akvakultúra-gyakorlatok terjesztését szolgáló új technikai eszközök beszerzéséhez és bevezetéséhez kapcsolódó költségeket.

7.   Végrehajtási ütemterv

A tervnek tartalmaznia kell a tervezett intézkedések és a hozzájuk kapcsolódó költségek ütemtervét, a többéves tervek esetében éves bontásban.

Az ütemtervnek minden intézkedésre vonatkozóan megfelelő teljesítmény- és eredménymutatókat kell tartalmaznia, a 8. szakaszban megfogalmazott ajánlásoknak megfelelően.

8.   Mutatók

Ahogy a 7. szakasz ajánlásaiban is említésre került, az egyes tervezett intézkedésekhez teljesítmény- és eredménymutatókat kell kidolgozni, amelyek alapján a termelői szervezetek és az illetékes nemzeti hatóságok ellenőrizni tudják azok végrehajtását. Ezeket a mutatókat a közös piacszervezésről szóló rendelet 28. cikkének (5) bekezdésében említett éves jelentésben is fel kell használni. A mutatók annak az értékelését szolgálják, hogy a terv bevezetésében ismertetett kiinduló helyzethez képest milyen mértékben valósultak meg a terv stratégiai célkitűzései.

A különböző tervezett intézkedésekkel kapcsolatos relevanciájuk függvényében a következő mutatók alkalmazhatók:

8.1.   A tervezett intézkedések végrehajtásához kapcsolódó eredménymutatók

8.1.1.   A halászati termelői szervezetek esetében

A terv e fejezetében megjelenítendő eredménymutatók a következő célok teljesítését követik nyomon:

a hajók tervezett halászati tevékenységei, egyebek között a tengeren töltött napok számában, valamint a célfajok fogásmennyiségében kifejezve,

a termékek értékesítésének előzetes menetrendje fajok és kiszerelés szerinti bontásban,

a piaci lehetőségek meghatározását célzó intézkedések tervezett menetrendje,

a termékek tanúsítását/címkézését célzó intézkedések tervezett menetrendje,

a halászati erőkifejtés és/vagy kapacitás szabályozására vonatkozó előzetes menetrend halászterületek szerinti bontásban,

a nem kívánt járulékos fogások csökkentésére irányuló intézkedések előzetes menetrendje,

a szabályozás megismertetéséről és a szabályoknak való megfelelésről szóló, tudatosságfokozó és ellenőrzési tárgyú képzések menetrendje.

Az eredménymutatóknak magukba kell foglalniuk továbbá:

a termékek várható értékesítési ciklusainak meghatározását,

a termelőknél keletkezett átlagos havi bevételek alakulását az elvárt bevételszintekhez viszonyítva.

8.1.2.   Akvakultúra-ágazati termelői szervezetek esetében

E pont vonatkozásában a tervben szerepelniük kell olyan eredménymutatóknak, amelyek segítségével értékelhető az alábbiaknak való megfelelés:

a tenyésztett fajok tárolásának és lehalászásának menetrendje,

a termékek értékesítésének előzetes menetrendje fajok és kiszerelés szerinti bontásban,

a piaci lehetőségek meghatározását célzó intézkedések tervezett menetrendje,

a termékek tanúsítását/címkézését célzó intézkedések tervezett menetrendje,

az akvakultúra-tevékenységekhez kapcsolódó ökoszisztéma-szennyezések csökkentésére irányuló terv,

a tenyésztett fajok fenntartható takarmányozására irányuló terv,

a szabályozás megismertetéséről és a szabályoknak való megfelelésről szóló, tudatosságfokozó és ellenőrzési tárgyú képzések menetrendje.

Az eredménymutatóknak magukba kell foglalniuk továbbá:

a termékek várható értékesítési ciklusainak meghatározását,

a termelőknél keletkezett átlagos havi bevételek alakulását az elvárt bevételszintekhez viszonyítva.

8.2.   A végrehajtott intézkedéseknek a termelési és értékesítési tervben meghatározott célkitűzésekhez való hozzájárulását értékelő eredménymutatók

8.2.1.   A halászati termelői szervezetek esetében

E pont vonatkozásában a tervben szerepelniük kell olyan eredménymutatóknak, amelyek segítségével értékelhető:

a kifogott vagy forgalomba hozott fajok mennyisége és/vagy értéke,

a kifogott vagy forgalomba hozott fajok átlagos mérete,

az értékesítés egy korábbi időszakhoz viszonyított növekedése fajonként és/vagy termékenként,

új értékesített termékek száma és mennyisége és/vagy értéke az előző évhez képest,

a halászati erőkifejtés és/vagy kapacitás alakulása,

a kirakodott fogás összetételének és/vagy a nem szándékos fogások mennyiségének alakulása,

a kirakodott vagy lehalászott termékek értékének alakulása személyenként (tagonként),

a termelési költségek alakulása termelési egységenként,

az értékesítési költségek alakulása termelési egységenként,

a termelők átlagos havi bevételének alakulása,

az eladatlan termékek arányának változása a korábbi helyzethez képest,

az érzékeny termékek arányának változása a korábbi helyzethez képest,

a (sérüléssel járó és/vagy halálos kimenetelű) balesetek száma,

a termelői szervezet szabályait érintő, rögzített szabálysértések számának változásai.

8.2.2.   Akvakultúra-ágazati termelői szervezetek esetében

E pont vonatkozásában a tervben szerepelniük kell olyan eredménymutatóknak, amelyek segítségével értékelhető:

a lehalászott vagy értékesített fajok mennyisége és/vagy értéke,

az értékesítés egy korábbi időszakhoz viszonyított növekedése fajonként és/vagy termékenként,

új értékesített termékek száma és mennyisége és/vagy értéke az előző évhez képest,

a lehalászott termékek értékének alakulása személyenként (tagonként),

a tenyésztett fajok esetében a fenntartható vagy megújuló forrásból származó takarmány használati arányának alakulása,

a szennyezett termékek mennyiségének alakulása,

a termelési költségek alakulása termelési egységenként,

az értékesítési költségek alakulása termelési egységenként,

a termelők átlagos havi bevételének alakulása,

az eladatlan termékek arányának változása a korábbi helyzethez képest,

az érzékeny termékek arányának változása a korábbi helyzethez képest,

a (sérüléssel járó és/vagy halálos kimenetelű) balesetek száma,

a termelői szervezet szabályait érintő szabálysértések számának változása.

B.   RÉSZ

AZ ÉVES JELENTÉS BENYÚJTÁSA ÉS TARTALMA

A termelői szervezetek a terv lezárását követően nyújtják be éves jelentésüket. Többéves terv esetében éves alapon kell jelentést benyújtani.

Az éves jelentésnek tartalmaznia kell az illetékes nemzeti hatóságokhoz jóváhagyásra benyújtott terv végrehajtási menetrendjéhez kapcsolódó teljesítmény- és eredménymutatókat.

Kelt Brüsszelben, 2014. március 3-án.

a Bizottság részéről

Maria DAMANAKI

a Bizottság tagja


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1379/2013/EU rendelete a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 1. o.)

(2)  A Bizottság 2013. december 17-i 1418/2013/EU végrehajtási rendelete a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a termelési és értékesítési tervekről (HL L 353., 2013.12.28., 40. o.).

(3)  A Bizottság 2000. november 15-i 2508/2000/EK rendelete a halászati ágazat operatív programjai tekintetében a 104/2000/EGK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról (HL L 289., 2000.11.16., 8. o.).

(4)  A tagok fenntartható halászati tevékenységének előmozdítása, lehetőséget biztosítva arra, hogy a tagok a közös halászati politikáról szóló 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: a közös halászati politikáról szóló rendelet) megállapított állományvédelmi rendelkezések és a környezetvédelmi jogszabályok maradéktalan betartása mellett, a szociális politika rendelkezéseinek tiszteletben tartásával fejleszthessék tevékenységeiket (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).

(5)  A kereskedelmi állományokból származó nem szándékos fogások lehető legnagyobb mértékben történő elkerülése és csökkentése, valamint szükség esetén – és a közös halászati politikáról szóló rendelet 15. cikkének megfelelően – e fogások lehető legjobb hasznosítása, mégpedig anélkül, hogy piacot teremtenénk a minimális védelmi referenciaméretet el nem érő fogások számára;

(6)  Az intézkedések nem támaszthatnak keresletet a minimális védelmi referenciaméretet el nem érő fogások számára.

(7)  A tagok fenntartható akvakultúra-tevékenységének támogatása, lehetőséget biztosítva arra, hogy a közös halászati politikáról szóló rendeletben megállapított állományvédelmi politika és a környezetvédelmi jogszabályok maradéktalan betartása mellett, a szociális politika rendelkezéseinek tiszteletben tartásával fejleszthessék tevékenységeiket.

(8)  A közös halászati politikáról szóló rendelet 34. cikkében említett hivatkozás.

(9)  A közös piacszervezésről szóló rendelet 28. cikke (2) bekezdésének d) pontjában említett, „az év során szokásosan értékesítési nehézséget jelentő fajok”.

(10)  Az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet 28. cikke (2) bekezdésének e) pontjában említett szankciók.

(11)  A közös piacszervezésről szóló rendelet 8. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett intézkedések.


5.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 65/39


A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA

(2014. március 3.)

a brómozott égésgátlók jelenlétének az élelmiszerekben való nyomon követéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2014/118/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 292. cikkére,

mivel:

(1)

A brómozott égésgátlók olyan szerves brómvegyületek, amelyeket a termékekhez azért adnak hozzá, hogy tűz esetén megakadályozzák vagy lassítsák az éghető anyagok gyulladását. Használatuk a fogyasztási cikkek széles skálájában elterjedt (például elektronikus eszközökben, autókban, bútorokban vagy építőanyagokban) azzal a céllal, hogy csökkentsék az adott termék gyúlékonyságát. A brómozott égésgátlók a velük kezelt termékekből kiázhatnak vagy elpárologhatnak. Mivel a fogyasztási cikkek életciklusuk végén hulladékká válnak, ezek az anyagok az idők során szennyezték a környezetet és az élelmiszerláncot.

(2)

Ugyanakkor több brómozott égésgátló perzisztens, bioakkumulatív és mérgező mind az emberre, mind pedig a környezetre nézve. Feltételezhetően neuroviselkedési zavarokat okoznak és károsítják az endokrin rendszert, valamint állatokban, növényekben és a környezetben is nyomukra bukkantak.

(3)

Ezért a Bizottság egy tudományos vélemény elkészítésére kérte fel az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot (EFSA) az élelmiszerekben előforduló brómozott égésgátlókkal kapcsolatos közegészségügyi kockázatokra vonatkozóan.

(4)

Az EFSA-nak az élelmiszerláncba bekerülő szennyező anyagokkal foglalkozó tudományos testülete 2010 szeptembere és 2012 szeptembere között hat tudományos véleményt (1) fogadott el a brómozott égésgátlók különböző osztályaira vonatkozóan.

(5)

Az említett osztályok közül néhány tekintetében az EFSA további adatok gyűjtését javasolta az élelmiszerekben és az emberi szervezetben való előfordulásuk szintjére vonatkozóan.

(6)

A brómozott égésgátlók állati eredetű élelmiszerekben megállapított szintjei feltehetőleg az ilyen anyagok állati takarmányokban való jelenlétére vezethetők vissza, ezért az élelmiszerek 2014-es megfigyelésének első eredményeire alapozva a Bizottság 2015-ben az állati takarmányok megfigyelésére vonatkozó ajánlást fogalmazhatna meg,

ELFOGADTA EZT AZ AJÁNLÁST:

1.

A 2014-es és 2015-ös év folyamán a tagállamoknak nyomon kell követniük a brómozott égésgátlók élelmiszerekben való jelenlétét. A nyomon követésnek a fogyasztói szokásokat híven tükröző élelmiszerek széles skálájára ki kell terjedniük annak érdekében, hogy pontos expozícióbecslést lehessen végezni; a brómozott égésgátlók különböző osztályai tekintetében különböző árucikkeket kell kiválasztani.

2.

A tagállamoknak a 252/2012/EU bizottsági rendelet (2) II. mellékletében meghatározott mintavételi eljárást kell követniük annak biztosítása érdekében, hogy a minták kellőképpen reprezentatívak legyenek a mintavételezésre szánt tétel vonatkozásában.

3.

A tagállamoknak meg kell vizsgálniuk a brómozott égésgátlók különböző osztályait annak kimutatása érdekében, hogy előfordulnak-e az alábbi anyagok a lentiekben említett egyes élelmiszercikkekben:

a)

a polibrómozott difenil-éterek (PBDE-k) osztálya tekintetében: 2,2’,4-tribróm-difenil-éter (BDE-28, CAS-szám: 41318-75-6); 2,2’,4,4’-tetrabróm-difenil-éter (BDE-47, CAS-szám: 5436-43-1); 2,2’,4,5’-tetrabróm-difenil-éter (BDE-49, CAS-szám: 243982-82-3); 2,2’,4,4’,5-pentabróm-difenil-éter (BDE-99, CAS-szám: 60348-60-9); 2,2’,4,4’,6-pentabróm-difenil-éter (BDE-100, CAS-szám: 189084-64-8); 2,2’,3,4,4’,5’-hexabróm-difenil-éter (BDE-138, CAS-szám: 67888-98-6); 2,2’,4,4’,5,5’-hexabróm-difenil-éter (BDE-153, CAS-szám: 68631-49-2); 2,2’,4,4’,5,6’-hexabróm-difenil-éter (BDE-154, CAS-szám: 207122-15-4); 2,2’,3,4,4’,5’,6-heptabróm-difenil-éter (BDE-183, CAS-szám: 207122-16-5); és 2,2’,3,3’,4,4’,5,5’,6,6’-dekabróm-difenil-éter (BDE-209, CAS-szám: 1163-19-5) tojásokban és tojástermékekben, tejben és tejtermékekben, húsban és hústermékekben, állati vagy növényi zsírokban és olajokban, halban és más, tengeri eredetű élelmiszerekben, különleges táplálkozási igényeket kielégítő termékekben és a csecsemők és kisgyermekek számára szánt élelmiszerekben. Olyan analitikai módszert kell alkalmazni, amelynél a meghatározási határ legfeljebb 0,01 ng/g nedves tömegre vonatkoztatva;

b)

a hexabrómciklododekánok osztálya tekintetében (HBCDD-k): (+/–)-alfa-HBCD (1,2,5,6,9,10-hexabróm-(1R,2R,5S,6R,9R,10S)-rel-ciklododekán, CAS-szám: 134237-50-6); (+/–)-béta-HBCD (1,2,5,6,9,10-hexabróm-(1R,2S,5R,6R,9R,10S)-rel-ciklododekán, CAS-szám: 134237-51-7) és (+/–)-gamma-HBCD (1,2,5,6,9,10-hexabróm-(1R,2R,5R,6S,9S, 10R)-rel-ciklododekán, CAS-szám: 134237-52-8) halakban és más tengeri eredetű termékekben, húsban és hústermékekben, tejben és tejtermékekben, tojásokban és tojástermékekben, valamint csecsemő- és anyatej-kiegészítő tápszerekben. A HBCDD-k meghatározásához alkalmazott analitikai módszerek a sztereoizomerek meghatározására is kiterjednek; e módszereknél a meghatározási határ legfeljebb 0,01 ng/g lehet nedves tömegre vonatkoztatva;

c)

a tetrabróm-biszfenol A és származékai osztálya tekintetében: tetrabróm-biszfenol A (TBBPA, CAS-szám: 79-94-7) és esetleg TBBPA biszmetil-éter (TBBPA-bME, CAS-szám: 70156-79-5); TBBPA bisz(2-hidroxietil)-éter (TBBPA-bOHEE, CAS-szám: 4162-45-2); TBBPA biszallil-éter (TBBPA-bAE, CAS-szám: 25327-89-3); tetrabróm-biszfenol A bisz(glicidil-éter) (TBBPA-bGE, CAS-szám: No 3072-84-2) és TBBPA bisz(2,3-dibrómpropil)-éter (TBBPA-bDiBPrE, CAS-szám: 21850-44-2) halakban és más tengeri eredetű termékekben, húsokban és hústermékekben, tejben és tejtermékekben, valamint tojásokban és tojástermékekben. A tetrabróm-biszfenol A és származékai meghatározásához alkalmazott analitikai módszereknél a meghatározási határ legfeljebb 0,01 ng/g lehet nedves tömegre vonatkoztatva;

d)

a brómozott fenolok és származékaik osztályának tekintetében: 2,4,6-tribrómfenol (2,4,6-TBP, CAS-szám: 118-79-6); 2,4-dibrómfenol (2,4 DBP, CAS-szám: 615-58-7); 4-brómfenol (4-BP, CAS-szám: 106-41-2), 2,6-dibrómfenol (2,6-DBP, CAS-szám: 608-33-3); tetrabrómozott biszfenol S (TBBPS, CAS-szám: 39635-79-5); tetrabrómbiszfenol S biszmetil éter (TBBPS-BME, CAS-szám: 70156-79-5) halakban és más tengeri eredetű termékekben. A brómozott fenolok és származékaik meghatározásához alkalmazott analitikai módszereknél a meghatározási határ legfeljebb 0,01 ng/g lehet nedves tömegre vonatkoztatva;

e)

az új és újonnan megjelenő brómozott égésgátlók tekintetében: trisz(2,3-dibrómpropil) foszfát (TDBPP, CAS-szám: 126-72-7); N,N’-etilénbisz(tetrabrómftalimid) (EBTEBPI, CAS-szám: 32588-76-4); hexabrómociklodekán (HBCYD, CAS-szám: 25495-98-1); bisz(2-ethilhexil) tetrabrómftalát (BEH-TEBP, CAS-szám: 26040-51-7); 2-etilhexil 2,3,4,5-tetrabrómbenzoát (EH-TBB, CAS-szám: 183658-27-7) és dibrómneopentol glicol (DBNPG, CAS-szám: 3296-90-0) halakban és más tengeri eredetű élelmiszerekben, húsokban és hústermékekben (belsőségekkel együtt), állati vagy növényi zsírokban és olajokban, tejben és tejtermékekben, tojásokban és tojástermékekben, valamint csecsemők és kisgyermekek számára szánt élelmiszerekben. Az új és újonnan megjelenő brómozott égésgátlók meghatározásához alkalmazott analitikai módszereknél a meghatározási határ legfeljebb 0,01 ng/g lehet nedves tömegre vonatkoztatva;

4.

A tagállamoknak a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) III. mellékletének megfelelően kell elvégezniük a vizsgálatokat olyan vizsgálati módszerrel, amelyről már bebizonyosodott, hogy az általa nyert eredmények megbízhatóak.

5.

A tagállamoknak az EFSA által meghatározott információk mellett a nyomon követés során nyert, teljes súly vagy zsírtartalom alapján kifejezett adatokat is rendszeresen el kell juttatniuk az EFSA számára; az adatok adatbázisba rendezése érdekében az adatküldésnek az EFSA által megszabott elektronikus jelentéstételi formában kellene történnie. A kitettségre vonatkozó tendenciák nyomon követése céljából a tagállamoknak azokat, az előző évekből rendelkezésre álló adatokat is el kell juttatniuk, amelyeket egy bizonyítottan megbízható eredményekkel járó elemzési módszer alkalmazásával nyertek.

Kelt Brüsszelben, 2014. március 3-án.

a Bizottság részéről

Tonio BORG

a Bizottság tagja


(1)  Az EFSA-nak az élelmiszerláncba bekerülő szennyező anyagokkal foglalkozó tudományos testülete (CONTAM); Scientific Opinion on Polybrominated Biphenyls (PBBs) in Food. EFSA Journal (2010); 8(10):1789. [151. o.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1789.

Scientific Opinion on Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDEs) in Food. EFSA Journal (2011); 9(5):2156. [274. o.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2156.

Scientific Opinion on Hexabromocyclododecanes (HBCDDs) in Food. EFSA Journal (2011); 9(7):2296. [118. o.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2296.

Scientific Opinion on Tetrabromobisphenol A (TBBPA) and its derivatives in food. EFSA Journal (2011); 9(12):2477. [61. o.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2477.

Scientific Opinion on Brominated Flame Retardants (BFRs) in Food: Brominated Phenols and their Derivatives. EFSA Journal (2012); 10(4):2634. [42. o.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2634.

Scientific Opinion on Emerging and Novel Brominated Flame Retardants (BFRs) in Food. EFSA Journal (2012); 10(10):2908. [125. o.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2908.

(2)  A Bizottság 2012. március 21-i 252/2012/EU rendelete az egyes élelmiszerekben előforduló dioxinok, dioxinszerű PCB-k és nem dioxinszerű PCB-k koncentrációjának hatósági ellenőrzésére szolgáló mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról és az 1883/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 84., 2012.3.23., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 882/2004/EK rendelete a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről (HL L 165., 2004.4.30., 1. o.).


BELSŐ SZABÁLYZATOK ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYZATOK

5.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 65/41


ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT

BEVEZETÉS

A Régiók Bizottsága az Európai Unió működéséről szóló szerződés 306. cikkének második bekezdése alapján 2014. január 31-én elfogadta az alábbi eljárási szabályzatot.

ELŐZETES MEGJEGYZÉS

Ebben az eljárási szabályzatban a tisztségekre és megbízatásokra vonatkozó kifejezések nőkre és férfiakra egyaránt értendők.

I.   CÍM

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK TAGJAI ÉS SZERVEI

1.   FEJEZET

Az RB szervei

1.   cikk

Az RB szervei

Az RB szervei a Közgyűlés, az elnök, az Elnökség, az Elnökök Értekezlete és a szakbizottságok.

2.   FEJEZET

Az RB tagjai

2.   cikk

A tagok és póttagok jogállása

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 300. cikkének megfelelően tagok és póttagok regionális és helyi önkormányzatokat képviselnek: vagy regionális, illetve helyi önkormányzat választott képviselői, vagy egy választott gyűlésnek tartoznak politikai felelősséggel. Hivataluk gyakorlásában nem utasíthatók. Tevékenységüket függetlenül, az Unió általános érdekeit szem előtt tartva gyakorolják.

3.   cikk

A megbízatás időtartama

(1)

A tag vagy a póttag megbízatása azon a napon kezdődik, amelyen a Tanács általi kinevezése hatályba lép.

(2)

A tag vagy a póttag megbízatása lemondással, a kinevezésére jogosító mandátum elvesztésével vagy elhalálozással szűnik meg.

(3)

A leköszönő tagnak vagy póttagnak szándékáról írásban értesítenie kell az RB elnökét, megjelölve lemondása hatálybalépésének dátumát. Az elnök értesíti erről a Tanácsot, mely megállapítja a hely megüresedését, és elindítja az eljárást az utód kinevezésére.

(4)

Az a tag vagy póttag, akinek a bizottsági megbízatása azért szűnik meg, mert a kinevezésére jogosító mandátum lejár, erről írásban azonnal tájékoztatja az RB elnökét.

(5)

Jelen cikk (2) bekezdésében említett esetekben a Tanács a megbízatás fennmaradó időtartamára nevez ki utódot.

4.   cikk

Kiváltságok és mentességek

A tagokat és szabályosan megbízott póttagjaikat azok a kiváltságok és mentességek illetik meg, amelyeket az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv nevez meg.

5.   cikk

A tagok és a póttagok üléseken való részvétele

(1)

Bármely tag, aki akadályoztatva van a plenáris ülésen való részvételben, egy, a saját nemzeti delegációjából felkért póttaggal képviseltetheti magát, akár korlátozott időre, a plenáris ülés meghatározott napjain is. Valamennyi tagnak és szabályosan megbízott póttagnak alá kell írnia a jelenléti ívet.

(2)

Bármely tag, aki akadályoztatva van egy szakbizottsági ülésen vagy az Elnökség által engedélyezett más ülésen való részvételben, saját nemzeti delegációjának, politikai vagy interregionális csoportjának keretén belül egy másik taggal vagy póttaggal képviseltetheti magát. Valamennyi tagnak és szabályosan megbízott póttagnak alá kell írnia a jelenléti ívet.

(3)

A 37. és 62. cikk szerint létrehozott munkacsoportok tagjainak helyettesi névjegyzékébe felvett és kinevezett tag vagy póttag a saját politikai csoportjához tartozó bármelyik munkacsoport-tagot helyettesítheti.

(4)

A póttag vagy helyettesítő tag egy tagnál többet nem képviselhet. Az érintett ülésen a tagokkal azonos jogokkal és feladatokkal rendelkezik. A szavazati jog átruházásáról az adott ülés előtt a főtitkárságot értesíteni kell, az értesítés szabályait betartva, és oly módon, hogy az értesítés legkésőbb az ülést megelőző napon beérkezzen.

(5)

Egy plenáris ülés alkalmával csak a tag vagy a póttag részesül költségtérítésben. Ennek részleteit az Elnökség az utazási és tartózkodási költségekre vonatkozó végrehajtási rendelkezésekben határozza meg.

(6)

Az előadónak kinevezett póttag azon a plenáris ülésen, amelynek napirendjén az ő felelősségi körébe tartozó véleménytervezet szerepel, ismertetheti is azt. Ez arra az esetre is érvényes, ha az általa helyettesített tag szintén jelen van az ülésen. A tag a véleménytervezet tárgyalásának időtartamára átruházhatja a szavazati jogát az őt helyettesítő személyre. Az adott ülés előtt a főtitkárt írásban értesíteni kell a szavazati jog átruházásáról.

(7)

A 23. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül minden átruházás hatálya azonnal megszűnik, ha az akadályoztatott tag elveszíti tagságát a Régiók Bizottságában.

6.   cikk

A szavazati jog átruházása

Az 5. és a 31. cikkben felsorolt esetek kivételével a szavazati jog nem ruházható át.

7.   cikk

Nemzeti delegációk és politikai csoportok

A nemzeti delegációk és politikai csoportok kiegyensúlyozott módon járulnak hozzá az RB munkájának megszervezéséhez.

8.   cikk

Nemzeti delegációk

(1)

Az egy tagállamból érkező tagok és póttagok nemzeti delegációt alkotnak. Minden nemzeti delegáció maga határozza meg belső szervezetét és választja meg elnökét, akinek nevét hivatalosan közlik az RB elnökével.

(2)

Az RB irányítása keretében a főtitkár feladata a nemzeti delegációkat támogató intézkedések meghozatala. Ezeknek magukban kell foglalniuk azt is, hogy minden tag saját hivatalos nyelvén kaphasson tájékoztatást és támogatást. Ezen intézkedések végrehajtása a Régiók Bizottsága egy tisztviselőkből vagy egyéb alkalmazottakból álló külön szolgálatának a feladatkörébe tartozik, amely biztosítja, hogy a nemzeti delegációk megfelelő módon használhassák az RB infrastruktúráját. A főtitkár gondoskodik mindenekelőtt arról, hogy a nemzeti delegációknak lehetőségük legyen ülést tartani közvetlenül a plenáris ülések előtt vagy azok alatt.

(3)

A nemzeti delegációk munkáját emellett a nemzeti koordinátorok segítik, akik nem tartoznak a főtitkárság állományába. A koordinátorok segítik a tagokat RB-n belüli feladataik hatékony ellátásában.

(4)

A főtitkár biztosítja a szükséges támogatást a nemzeti koordinátoroknak, lehetővé téve mindenekelőtt az RB infrastruktúrájának megfelelő használatát.

9.   cikk

Politikai csoportok és függetlenek

(1)

A tagok és póttagok politikai hovatartozásuknak megfelelő politikai csoportokat hozhatnak létre. A tagság kritériumait belső szabályzatában minden politikai csoport maga határozza meg.

(2)

Politikai csoport létrehozásához a tagállamok legalább egyötödét képviselő legalább 18 tagra vagy póttagra van szükség, akiknek legalább a fele tag kell, hogy legyen. Egy tag és a mellé kinevezett póttag csak egy politikai csoporthoz tartozhat. A politikai csoport feloszlik, ha a tagok létszáma a létrehozásához szükséges minimum alá csökken.

(3)

A politikai csoport létrehozását, feloszlását vagy bármely más változását be kell jelenteni az RB elnökének. A politikai csoport létrehozásáról szóló bejelentésben meg kell adni a csoport nevét, valamint, hogy kik a tagjai és elnökségi tagjai.

(4)

Minden politikai csoportnak titkárság áll rendelkezésére, amelynek munkatársai a főtitkárság alkalmazottai. A politikai csoportok javaslatot tehetnek ezeknek a munkatársaknak a kiválasztására, felvételére, előléptetésére vagy szerződésének meghosszabbítására a kinevezésre jogosult hatóság felé, amely az érintett politikai csoport elnökének meghallgatása után dönt.

(5)

A főtitkár megfelelő eszközöket bocsát a politikai csoportok és szerveik rendelkezésére az ülésekhez, tevékenységükhöz és kiadványaikhoz, valamint titkárságuk munkájához. Az egyes politikai csoportok számára rendelkezésre álló eszközök a költségvetésben szerepelnek. A politikai csoportok és titkárságaik megfelelő módon használhatják a Régiók Bizottságának infrastruktúráját.

(6)

A politikai csoportok és elnökségeik közvetlenül a plenáris ülések előtt vagy alatt ülhetnek össze, továbbá évente kétszer rendkívüli ülést tarthatnak. Az ezeken az üléseken részt vevő póttag csak akkor tarthat igényt utazási és tartózkodási költségeinek megtérítésére, ha az ülésen politikai csoportjának valamelyik tagját képviseli.

(7)

Azok a tagok, akik nem tagjai egyik politikai csoportnak sem, adminisztratív támogatást kapnak. Ennek részleteit a főtitkár javaslata alapján az Elnökség határozza meg.

10.   cikk

Interregionális csoportok

A tagok és póttagok interregionális csoportokat hozhatnak létre. A csoportok létrehozását be kell jelenteni az RB elnökének. Az interregionális csoport az Elnökség határozatával alakul meg szabályszerűen.

II.   CÍM

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE

1.   FEJEZET

Az alakuló ülés és az RB beiktatása

11.   cikk

Az alakuló ülés összehívása

Az RB-t a leköszönő elnök, akadályoztatása esetén a leköszönő első alelnök, az ő akadályoztatása esetén a legidősebb leköszönő alelnök, az ő akadályoztatása esetén pedig a legidősebb tag hívja össze az RB minden ötéves megújítását követően. Az RB a tagok Tanács általi kinevezésétől számított egy hónapon belül ülést tart.

Ebben az időszakban az első bekezdésnek megfelelően ideiglenesen elnöklő tag látja el az RB képviseletét, viszi tovább a folyó ügyeket és elnököl ideiglenes elnökként az első ülésen.

Az ideiglenes elnökség az ideiglenes elnökből, a jelen lévő négy legfiatalabb tagból és az RB főtitkárából áll.

12.   cikk

Az RB beiktatása és a mandátumok vizsgálata

(1)

Az alakuló ülésen az ideiglenes elnök tájékoztatja az RB-t a Tanácsnak a tagok kinevezését bejelentő leveléről, és beszámol a képviseleti és ügyviteli feladatainak ellátásával kapcsolatos tevékenységeiről. Kérésre az ideiglenes elnök ellenőrizheti a tagok kinevezését és mandátumát, mielőtt megnyitottnak nyilvánítaná az RB új hivatali időszakát.

(2)

Az ideiglenes Elnökség addig marad hivatalban, ameddig az Elnökség tagjai megválasztásának eredménye kihirdetésre nem kerül.

2.   FEJEZET

A Közgyűlés

13.   cikk

A Közgyűlés tevékenysége

Az RB közgyűlés keretében tanácskozik. A Közgyűlés fő feladatai a következők:

a)

vélemények, jelentések és állásfoglalások elfogadása;

b)

az RB kiadási és bevételi előirányzatai tervezetének elfogadása;

c)

minden hivatali időszak kezdetén az RB politikai programjának elfogadása;

d)

az elnök, az első alelnök és az Elnökség többi tagjának megválasztása;

e)

a szakbizottságok létrehozása;

f)

az RB eljárási szabályzatának elfogadása és felülvizsgálata;

g)

határozathozatal kereset vagy beavatkozási kérelem benyújtásáról az Európai Unió Bíróságához, a határozatképességnek a 21. cikk (1) bekezdésének első mondata szerinti megállapítását követően, a leadott szavazatok többségével, vagy az RB elnöke, vagy pedig az illetékes szakbizottság javaslatára, amely az 58. és 59. cikknek megfelelően jár el. Ha a határozatot elfogadták, az elnök az RB nevében benyújtja a keresetet.

14.   cikk

A Közgyűlés összehívása

(1)

Az RB elnöke legalább negyedévente egyszer összehívja a Közgyűlést. Az Elnökségnek a harmadik negyedév során meg kell határoznia a következő év plenáris üléseinek időpontját. A plenáris ülés egy vagy több ülésnapot foglalhat magában.

(2)

A tagok legalább egynegyedének írásbeli kérelmére az elnök köteles rendkívüli plenáris ülést összehívni, amelyet legkorábban a kérelem benyújtásától számított egy hét múlva, de legkésőbb egy hónap múlva meg kell tartani. A kérelemben meg kell jelölni a rendkívüli plenáris ülésen megvitatandó témát. Ennek az ülésnek a napirendjén semmilyen más téma nem szerepelhet.

15.   cikk

A plenáris ülés napirendje

(1)

Az Elnökség készíti elő az előzetes napirendtervezetet, mely a soron következő utáni plenáris ülésen megvitatandó vélemény-, jelentés- vagy állásfoglalás-tervezetek ideiglenes jegyzékét, valamint az egyéb, határozathozatalt igénylő dokumentumokat tartalmazza.

(2)

A plenáris ülés megnyitását legalább huszonegy munkanappal megelőzően a tagok és póttagjaik számára elektronikusan hozzáférhetővé kell tenni a napirend tervezetét az abban megnevezett, határozathozatalt igénylő dokumentumokkal együtt. A dokumentumokat saját hivatalos nyelvükön teszik a tagok és póttagjaik számára hozzáférhetővé.

(3)

A vélemény-, jelentés- és állásfoglalás-tervezeteket általában abban a sorrendben veszik fel a napirendre, amelyben azokat a szakbizottságok elfogadták, vagy amelyben azok az eljárási szabályzatnak megfelelően előterjesztésre kerültek, tekintetbe véve a napirendi pontok közötti tartalmi összefüggést is.

(4)

Kivételes, különösen indokolt esetekben, amikor a (2) bekezdésben előírt határidőt nem lehet betartani, az elnök további határozathozatalt igénylő dokumentumot is felvehet a napirend tervezetébe, amennyiben azt a tagoknak és póttagoknak a plenáris ülés megnyitása előtt legalább egy héttel saját hivatalos nyelvükön eljuttatták. A határozathozatalt igénylő dokumentum fedőlapján az elnöknek jeleznie kell ezen eljárás alkalmazásának indokát.

(5)

A napirend tervezetére vonatkozó írásbeli módosító indítványoknak legkésőbb három munkanappal a plenáris ülés megnyitása előtt a főtitkár rendelkezésére kell állniuk.

(6)

A plenáris ülés megnyitását közvetlenül megelőző ülésén az Elnökség rögzíti a napirend végleges tervezetét. Ezen az ülésen az Elnökség a leadott szavazatok kétharmados többségével felvehet a napirendre olyan sürgős vagy aktuális kérdéseket, amelyek megvitatása nem halasztható a következő plenáris ülésig.

(7)

Az elnök, egy politikai csoport vagy 32 tag javaslatára az Elnökség vagy a Közgyűlés a módosító indítványokról való szavazás megkezdése előtt határozhat úgy, hogy:

egy határozathozatalra benyújtott dokumentum tárgyalását egy későbbi ülésre halasztja,

vagy

egy határozathozatalra benyújtott dokumentumot újratárgyalásra visszautal az érintett szakbizottsághoz.

Ez a rendelkezés nem alkalmazható abban az esetben, ha a Tanács, az Európai Bizottság vagy az Európai Parlament által meghatározott határidő nem teszi lehetővé a határozathozatalra benyújtott dokumentum elfogadásának elnapolását.

A Közgyűlés egy későbbi ülésszakára elnapolt, határozathozatalra benyújtott dokumentum az összes hozzá tartozó, érvényesen előterjesztett módosító indítvánnyal együtt kerül át a következő ülésszakra. A 24. cikk (2) bekezdése a) alpontjának sérelme nélkül a szavazás elhalasztása nem nyitja meg újra a módosító indítványok benyújtásának lehetőségét.

Ha a dokumentumot visszautalják az illetékes szakbizottsághoz, a hozzá tartozó módosító indítványok érvényüket vesztik, és az előadó mérlegeli, hogy tartalmuk alapján:

mennyire indokolt, hogy a szöveget a kitűzött határidők betartásával előzetesen átdolgozza,

és/vagy

mennyire van lehetőség arra, hogy a szakbizottsági eljárás szerint maga nyújtson be módosító indítványokat a szöveghez.

A dokumentumot határozathozatal céljából a szakbizottság napirendjére tűzik.

16.   cikk

A plenáris ülés megnyitása

Az elnök megnyitja a plenáris ülést, és jóváhagyásra terjeszti elő a napirend végleges tervezetét.

17.   cikk

Nyilvánosság, vendégek és vendégszónokok, azonnali kérdések órája

(1)

A plenáris ülések nyilvánosak, hacsak a Közgyűlés az ülés teljes időtartama vagy a napirend egy adott pontja vonatkozásában másként nem határoz.

(2)

Az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság képviselői részt vehetnek a plenáris üléseken, és fel lehet kérni őket hozzászólásra.

(3)

Saját kezdeményezésére vagy az Elnökség felkérésére az elnök külső személyiségeket is meghívhat, hogy tartsanak beszédet a plenáris üléseken. Ezt általános vita követheti, amelyre a felszólalási időre vonatkozó általános rendelkezések alkalmazandóak.

(4)

A 15. cikk (1) és (6) bekezdésének értelmében az Elnökség javaslatot tehet a Közgyűlésnek regionális és helyi vonatkozású aktuális politikai kérdéseket illető általános vita lefolytatására („azonnali kérdések órája”). Az „azonnali kérdések órája” lebonyolítására a felszólalási időre vonatkozó általános szabályok érvényesek.

18.   cikk

Magatartási szabályok és a felszólalás időtartama

(1)

A szólásszabadság sérelme nélkül a tagok magatartását a kölcsönös tiszteletnek kell jellemeznie, az Európai Unió alapvető dokumentumaiban meghatározott értékeken és elveken kell nyugodnia, meg kell őriznie az RB méltóságát, és nem akadályozhatja az RB szerveinek zökkenőmentes működését, sem pedig a nyugalmat az RB épületeiben.

(2)

Az ülés elején a Közgyűlés az Elnökség javaslata alapján az egyes napirendi pontokra felszólalási időt állapít meg. Az ülésen az elnök saját kezdeményezésére vagy valamely tag kérésére a felszólalás időtartamának korlátozására vonatkozó határozatot terjeszthet elő.

(3)

Az Elnökség javaslatára az elnök javasolhatja a Közgyűlésnek, hogy az általános ügyekről vagy konkrét témákról folytatott viták alkalmával osszák meg az előirányzott hozzászólási időt a politikai csoportok és a nemzeti delegációk között.

(4)

A jegyzőkönyvhöz kapcsolódó felszólalások, ügyrendi javaslatok és a napirend végleges tervezetére vagy a napirendre vonatkozó módosító indítványok esetében a felszólalás időtartama rendszerint egy percre korlátozódik.

(5)

Ha valamely hozzászóló túllépi a felszólalás engedélyezett idejét, egyszeri figyelmeztetés után az elnök megvonhatja tőle a szót.

(6)

Bármely tag indítványozhatja a vita lezárását, amit az elnöknek szavazásra kell bocsátania.

19.   cikk

A felszólalók jegyzéke

(1)

A tagokat szólásra jelentkezésük sorrendjében veszik fel a felszólalók jegyzékébe, amelynek alapján az elnök megadja nekik a szót. Ügyel arra, hogy lehetőség szerint felváltva kapjanak szót a különböző politikai irányzatokhoz és nemzeti delegációkhoz tartozó szónokok.

(2)

Az érintett szakbizottság előadójának és a politikai csoportok, illetve a nemzeti delegációk képviselőinek azonban, akik politikai csoportjuk, illetve delegációjuk nevében kívánnak szólni, kérésükre elsőbbséget lehet adni a felszólalók sorában.

(3)

Ugyanahhoz a tárgyhoz kettőnél több alkalommal csak az elnök engedélyével lehet hozzászólni. Az érintett szakbizottságok elnökeinek és előadóinak azonban kérésükre – az elnök által meghatározott időre – meg kell adni a szót.

20.   cikk

Ügyrendi javaslatok

(1)

Meg kell adni a szót annak a tagnak, aki ügyrendi javaslatot kíván előterjeszteni, vagy fel kívánja hívni az elnök figyelmét az eljárási szabályzat be nem tartására. A javaslatnak a tárgyalt témára vagy a napirendre kell vonatkoznia.

(2)

Az ügyrendi javaslatra vonatkozó felszólalás elsőbbséget élvez az egyéb felszólalásokkal szemben.

(3)

Az ügyrendi javaslatról az elnök az eljárási szabályzat rendelkezéseinek megfelelően, haladéktalanul dönt, és döntését közvetlenül az eljárási szabályzatra való hivatkozás után, a kérdés szavazásra bocsátása nélkül közli.

21.   cikk

Határozatképesség

(1)

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok többsége jelen van. A határozatképességet valamely tag kérésére állapítják meg, ha legalább tizenöt tag támogatja szavazatával az erre vonatkozó indítványt. Mindaddig, amíg nem kérték a határozatképesség megállapítását, a jelenlévők számától függetlenül minden szavazás érvényes. Az elnök a határozatképesség megállapítását megelőzően legfeljebb tíz percre megszakíthatja a plenáris ülést. A határozatképesség megállapítását kérő tagokat akkor is beszámítják a jelenlevők közé a határozatképesség felmérésekor, ha már nem tartózkodnak a plenáris ülés termében. Ha tizenötnél kevesebb tag van jelen, az elnök megállapíthatja a határozatképesség hiányát.

(2)

Ha megállapítják, hogy az ülés nem határozatképes, minden olyan napirendi pontot, amelyről szavazni kell, elnapolnak a következő ülésnapra, amelyen a plenáris ülés a jelenlévő tagok számától függetlenül érvényesen szavazhat az elnapolt pontokról. Minden, a határozatképesség megállapítása előtt az ülésen hozott határozat és lefolytatott szavazás érvényben marad.

22.   cikk

Szavazás

(1)

A Közgyűlés a leadott szavazatok többségével hoz határozatot, hacsak az eljárási szabályzat erről másként nem rendelkezik.

(2)

A szavazás érvényes formái az „igen”, a „nem” és a „tartózkodás”. A többség kiszámításakor csak az „igen” és a „nem” szavazatok döntenek. Szavazategyenlőség esetén a szavazásra bocsátott szöveg vagy javaslat elutasítottnak számít.

(3)

A szavazati jog személyre szóló jog. A tagok csak egyénileg és személyesen szavaznak.

(4)

A szavazatszámlálás eredményének vitatása esetén az elnök elrendelheti a szavazás megismétlését, továbbá a szavazás egy tag kérésére is megismételhető, ha legalább tizenöt tag támogatja szavazatával az erre vonatkozó indítványt.

(5)

Az elnöknek, egy politikai csoportnak vagy 32 tagnak a végleges napirend elfogadása előtt ismertetett javaslatára a Közgyűlés név szerinti szavazást rendelhet el a napirend egy vagy több pontjával kapcsolatban; a szavazást a plenáris ülés jegyzőkönyve rögzíti. Ha a Közgyűlés másképpen nem határoz, a név szerinti szavazás a módosító indítványokról történő szavazásra nem terjed ki.

(6)

Az elnök, egy politikai csoport vagy 32 tag javaslatára a személyeket érintő döntésekről a Közgyűlés titkos szavazást rendelhet el.

(7)

Az elnök bármikor dönthet úgy, hogy a szavazás elektronikus szavazógép segítségével történjen.

Az elektronikus szavazás számszerű eredményéről rögzített adatokat a plenáris ülés után a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszik.

23.   cikk

Módosító indítványok benyújtása

(1)

Határozathozatalt igénylő dokumentumokra vonatkozó módosító indítványokat csak tagok és szabályosan megbízott póttagok, illetve saját véleményükkel kapcsolatban a megbízással ugyan nem rendelkező, de előadónak kijelölt póttagok nyújthatnak be a benyújtásra vonatkozó szabályok betartásával.

A plenáris ülés elé módosító indítványt vagy a rendes tag, vagy a szabályosan megbízott póttag terjeszthet. Az RB-tagság vagy -póttagság elvesztése, illetve a megbízás vagy annak visszavonása előtt érvényesen benyújtott módosító indítványok megőrzik érvényességüket.

(2)

A 27. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül a határozathozatalt igénylő dokumentumokra vonatkozó módosító indítványokat vagy egy politikai csoportnak, vagy legalább hat tagnak vagy szabályosan megbízott póttagnak kell benyújtania neve feltüntetésével. A 6-nál kevesebb tagból álló nemzeti delegációk akkor nyújthatnak be módosító indítványokat, ha azokat a delegáció taglétszámának megfelelő számú tagja, illetve szabályosan megbízott póttagja nyújtja be nevének feltüntetésével.

(3)

A módosító indítványokat legkésőbb a plenáris ülés első ülésnapja előtti tizenegyedik munkanapon 15 óráig kell benyújtani, és amint a fordításuk elkészült –, de legkésőbb négy munkanappal a plenáris ülés előtt – elektronikus formában hozzáférhetővé kell tenni őket.

A módosító indítványok elsőbbséget élveznek a fordításkor. Lefordításukat követően eljuttatják őket az előadónak, hogy maga is eljuttathassa előadói módosító indítványait a főtitkárságra legalább három munkanappal a plenáris ülés megnyitása előtt. Ezeknek az előadói módosító indítványoknak konkrétan kapcsolódniuk kell az (1) bekezdés szerinti módosító indítványok közül egyhez vagy többhöz; az előadó jelöli meg, hogy melyek ezek. Az előadói módosító indítványok a plenáris ülés első ülésnapja előtti napon válnak hozzáférhetővé.

Az elnök a 15. cikk (4) bekezdése szerinti esetben legalább három munkanapra csökkentheti a módosító indítványok benyújtásának határidejét. A 15. cikk (6) bekezdése szerinti sürgősséggel megvitatandó témákra vonatkozó módosító indítványokra nem érvényesek ezek a határidők.

(4)

A plenáris ülés kezdete előtt kiosztják a tagoknak az összes módosító indítványt.

24.   cikk

A módosító indítványok kezelése

(1)

A szavazáskor az alábbi eljárást kell alkalmazni:

a)

először a dokumentumtervezethez kapcsolódó esetleges módosító indítványokról szavaznak. A módosító indítványok elsőbbséget élveznek azzal a szöveggel szemben, amelyre vonatkoznak;

b)

ezután a teljes – módosított vagy nem módosított – szövegről szavaznak.

(2)

A szavazás alapelvei:

a)

Kompromisszumos módosító indítványok

Amennyiben egy határozathozatalra benyújtott dokumentum valamely szövegrészéhez egy vagy több módosító indítványt nyújtottak be, az elnök, az előadó vagy e módosító indítványok megfogalmazói kivételes esetben kompromisszumos módosító indítványokat tehetnek. Ezek a kompromisszumos módosító indítványok a szavazáskor elsőbbséget élveznek.

Amennyiben az előadó vagy az eredeti módosító indítvány bármely szerzője kifogással él a javasolt kompromisszumos módosító indítvánnyal szemben, akkor arról nem szavaznak.

b)

Összevont szavazás

Az elnök egy adott módosító indítvány elfogadása vagy elutasítása előtt határozhat úgy, hogy azt más, hasonló tartalmú vagy célú módosító indítványokkal együtt bocsátja szavazásra (összevont szavazás). Ezek a módosító indítványok vonatkozhatnak az eredeti szöveg eltérő részeire.

c)

Együttes szavazás

Az előadók összeállíthatnak a véleménytervezetükhöz beérkezett módosító indítványokból egy olyan listát, amelyet elfogadásra ajánlanak. Ha rendelkezésre áll szavazási ajánlás, akkor az elnök együtt bocsáthatja szavazásra az ajánlásban szereplő egyes módosító indítványokat (együttes szavazás). A szavazási ajánlás ellen bármely tag kifogást emelhet, ebben az esetben meg kell jelölnie, melyek azok a módosító indítványok, amelyekről külön kellene szavazni.

d)

Részenkénti szavazás

Az előadó, bármely politikai csoport, nemzeti delegáció vagy a módosító indítvány bármely előterjesztője részenkénti szavazást kérhet, ha a szavazásra bocsátandó szöveg több rendelkezést tartalmaz, vagy több pontra vonatkozik, illetve több, önálló értelemmel és/vagy normatív értékkel bíró részre osztható.

Ha az elnök nem rendelkezik más határidőről, a kérelmet legkésőbb a plenáris ülés kezdete előtt egy órával kell benyújtani. A kérelemről az elnök határoz.

Kompromisszumos, illetve előadói módosító indítványok esetében nem engedélyezhető részenkénti szavazás.

(3)

Módosító indítványok szavazásra bocsátása:

A módosító indítványokat a teljes szöveg számozott pontjainak sorrendjében és az alábbi elsőbbségi sorrendet követve bocsátják szavazásra:

kompromisszumos módosító indítványok, ha az eredeti módosító indítványok egyetlen előterjesztője sem emel kifogást,

előadói módosító indítványok,

egyéb módosító indítványok.

Az előadói módosító indítványok és a kompromisszumos módosító indítványok elfogadását követően az összes, ezek alapjául szolgáló módosító indítvány érvényét veszti.

Amennyiben két vagy több azonos módosító indítványt több tag is előterjeszt, azokról összevonva kell szavazni.

(4)

Ha ugyanarra a szövegrészre két vagy több egymást kizáró módosító indítvány vonatkozik, az élvez elsőbbséget, és azt kell elsőként szavazásra bocsátani, amelyik a leginkább eltér az eredeti szövegtől.

(5)

A szavazás előtt az elnök bejelenti, ha egy adott módosító indítvány elfogadásával egy vagy több másik módosító indítvány érvényét veszti – vagy azért, mert ezek a módosító indítványok azonos szövegrészre vonatkozva kizárják egymást, vagy mert ellentmondást vinnének a szövegbe. A módosító indítvány érvényét veszti, ha nincs összhangban egy korábbi, ugyanazt a véleményt érintő szavazás eredményével. Ha egy módosító indítvány megfogalmazói vitatják az elnök ilyen értelmű döntését, akkor a Közgyűlés határoz arról, hogy a vitatott módosító indítványt szavazásra bocsássa-e.

(6)

Ha a szöveg egésze a végszavazás során nem kapja meg a leadott szavazatok többségét, akkor a Közgyűlés határoz arról, hogy a véleménytervezet visszakerüljön az illetékes szakbizottsághoz, vagy pedig a bizottság elálljon a véleményalkotástól. Ha az intézményközi menetrend nem tesz további megvitatást lehetővé, a vélemény érvényét veszti. Az RB elnöke tájékoztatja erről azt az intézményt, amelytől a felkérés ered.

Amennyiben a véleménytervezetet visszaküldik az illetékes szakbizottságnak, akkor annak az alábbi lépések valamelyikéhez kell folyamodnia:

a véleménytervezetét újra előterjeszti vitára és elfogadásra, a plenáris ülésen elfogadott módosító indítványok által módosított formában,

új előadót nevez ki, és így új véleménykidolgozási folyamatot indít el,

eláll a véleményalkotástól.

25.   cikk

A végleges szöveg koherenciája

Amennyiben a végső szöveg koherenciája sérül olyan módosító indítványok megszavazása miatt, amelyek érvénytelenségét nem mondták ki a 24. cikk (5) bekezdésének megfelelően, vagy olyan elfogadott módosító indítvány miatt, amelynek értelmében a szöveg más vonatkozó részeit is ennek megfelelően módosítani kell, akkor az adminisztráció – a politikai csoportokkal és az előadóval, valamint az érintett módosító indítványok előterjesztőjével egyeztetve – a végleges szöveg koherenciájának helyreállítása érdekében módosításokat hajt végre. A szövegen elvégzendő esetleges beavatkozásokat szigorúan a koherencia megteremtéséhez elengedhetetlen minimumra kell korlátozni. A tagokat minden ilyen módosításról tájékoztatják.

26.   cikk

Sürgősségi vélemények

Sürgős esetekben, ha rendes eljárásban nem lehetséges, a Tanács, az Európai Bizottság vagy az Európai Parlament által megszabott határidő betartása, valamint, ha az illetékes szakbizottság egyhangúlag fogadta el véleménytervezetét, az elnök ezt tájékoztatásul megküldi a Tanácsnak, az Európai Bizottságnak, illetve az Európai Parlamentnek. A véleménytervezetet a Közgyűlés soron következő ülése elé terjesztik változatlan formában történő elfogadás céljából. A szóban forgó véleményhez kapcsolódó összes dokumentumon jelezni kell, hogy sürgősségi véleményről van szó.

27.   cikk

Egyszerűsített eljárások

(1)

A szakbizottság által egyhangúlag elfogadott vélemény- vagy jelentéstervezeteket a plenáris ülés elé terjesztik változatlan formában történő elfogadásra, feltéve, hogy legalább 32 tag vagy szabályosan megbízott póttag vagy egy politikai csoport nem nyújt be módosító indítványt a 23. cikk (3) bekezdésének első mondatának megfelelően. Az utóbbi esetben a módosító indítványt a plenáris ülés tárgyalja. A vélemény- vagy jelentéstervezetet az előadó ismerteti a plenáris ülésen, és azt vitára bocsáthatják. A vélemény-, illetve jelentéstervezetet a napirend tervezetével együtt juttatják el a tagokhoz.

(2)

Ha a szakbizottságnak az a véleménye egy, az Elnökség által hozzá utalt témáról, hogy ahhoz nem szükséges az RB-nek sem megjegyzést, sem módosítási javaslatot fűznie, indítványozhatja, hogy a dokumentummal szemben ne emeljenek kifogást. Az indítványt vita nélküli elfogadás céljából a Közgyűlés elé terjesztik.

28.   cikk

A plenáris ülés berekesztése

A plenáris ülés berekesztése előtt az elnök ismerteti a következő plenáris ülés helyszínét és időpontját, valamint az esetleg már ismert napirendi pontjait.

29.   cikk

Szimbólumok

(1)

Az RB elismeri és sajátjának tekinti az Európai Unió következő jelképeit:

a)

a kék alapon tizenkét aranycsillag alkotta kört ábrázoló zászlót;

b)

a Ludwig van Beethoven IX. szimfóniájának Örömódáján alapuló himnuszt;

c)

az „Egyesülve a sokféleségben” jelmondatot.

(2)

A Régiók Bizottsága május 9-én megünnepli az Európa-napot.

(3)

A zászlót felvonják a Régiók Bizottságának valamennyi épületében és a hivatalos események során.

(4)

A himnusz felcsendül a hivatali időszakok elején tartott alakuló ülések kezdetén, valamint más ünnepélyes ülések alkalmával, nevezetesen az állam- és kormányfők vagy egy bővítést követően az új tagok üdvözlésekor.

3.   FEJEZET

Az elnökség és az elnök

30.   cikk

Az Elnökség összetétele

Az Elnökség a következő személyekből áll:

a)

az elnök;

b)

az első alelnök;

c)

tagállamonként egy-egy alelnök;

d)

28 további tag;

e)

a politikai csoportok elnökei.

Az elnök és az első alelnök hivatalát, valamint a politikai csoportok vezetőit illető helyeket nem számítva az elnökségi helyek a következőképpen oszlanak meg a nemzeti küldöttségek között:

három helye van: Németországnak, Spanyolországnak, Franciaországnak, Olaszországnak, Lengyelországnak, az Egyesült Királyságnak;

két helye van: Belgiumnak, Bulgáriának, Horvátországnak, a Cseh Köztársaságnak, Dániának, Görögországnak, Írországnak, Litvániának, Magyarországnak, Hollandiának, Ausztriának, Portugáliának, Romániának, Szlovákiának, Finnországnak, Svédországnak;

egy helye van: Észtországnak, Ciprusnak, Lettországnak, Luxemburgnak, Máltának, Szlovéniának.

31.   cikk

Helyettesítés az elnökségi üléseken

(1)

A nemzeti delegációk saját soraikból egy tagot vagy póttagot jelölnek ki minden egyes elnökségi tagjuknak (kivéve az elnököt és az első alelnököt) az elnökségi ülések során történő személy szerinti helyettesítésére.

(2)

A politikai csoportok saját soraikból egy tagot vagy póttagot jelölnek ki elnöküknek az elnökségi ülések során történő személy szerinti helyettesítésére.

(3)

A személyes helyettesnek csak akkor van joga az üléseken részt venni, hozzászólni és szavazni, ha az elnökségi tagot képviseli. Az előírt eljárásnak megfelelően a szavazati jog átruházását az érintett ülést megelőzően közölni kell a főtitkárral.

32.   cikk

Választási szabályok

(1)

Az Elnökséget a Közgyűlés két és fél évre választja.

(2)

A választás az ideiglenes elnök elnöklete alatt, a 11. és 12. cikknek megfelelően történik. Az összes jelölést a főtitkárnak kell benyújtani írásban, a plenáris ülés kezdete előtt legalább egy órával. A választásokra csak akkor kerülhet sor, ha megállapításra került a 21. cikk (1) bekezdésének első mondata értelmében vett határozatképesség.

33.   cikk

Az elnök és az első alelnök megválasztása

(1)

A választás előtt az elnöki és az első alelnöki tisztségre jelöltek rövid nyilatkozatot intézhetnek a Közgyűléshez. Az erre a célra rendelkezésre álló idő egyenlő hosszúságú, és azt az ideiglenes elnök szabja meg.

(2)

Az elnök és az első alelnök megválasztása külön-külön történik. A leadott szavazatok többségével választják meg őket.

(3)

Érvényes szavazatnak az „igen” szavazat és a tartózkodás számít. Annak megállapításához, hogy megvolt-e a többség, kizárólag az „igen” szavazatokat számolják össze.

(4)

Ha a szavazás első fordulójában egyetlen jelölt sem kapja meg a többséget, második fordulót tartanak, amelynek nyomán az a jelölt tekintendő megválasztottnak, aki a leadott szavazatok közül a legtöbb szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén sorsolással döntenek.

34.   cikk

Az Elnökség tagjainak megválasztása

(1)

Közös jelöltlista állítható azoknak a nemzeti delegációknak a jelöltjeiből, amelyek az Elnökségben nekik járó helyekre csak egy-egy jelöltet állítanak. Ezt a listát egyetlen választási fordulóban, a leadott szavazatok többségével el lehet fogadni.

Abban az esetben, ha nem fogadnak el közös jelöltlistát, vagy ha egy nemzeti delegáció elnökségi helyeire több jelöltet javasolnak, mint a rendelkezésre álló helyek száma, e helyek mindegyikének betöltése céljából külön szavazási fordulót tartanak, s ezekre is a 32. cikk, illetve a 33. cikk (2)–(4) bekezdése szerinti, az elnök és az első alelnök megválasztására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

(2)

A politikai csoportok elnökei, akiket csoportjukon belül választanak meg, tagjai az Elnökségnek.

35.   cikk

A helyettesek megválasztása

A jelölteknek az elnökségi helyre való megválasztásával egyidejűleg megválasztják az illető személyes helyettesét is.

36.   cikk

Az Elnökségben megürült helyek pótválasztással való betöltése

Abban az esetben, ha az elnökségi tagnak vagy személyes képviselőjének RB-tagsága megszűnik, vagy ha leköszön elnökségi tagságáról, a hivatali ideje fennmaradó részére a 30–35. cikkben foglalt eljárás szerint betöltik a helyét. A megüresedett elnökségi hely betöltése pótválasztással történik a Közgyűlésen, a 39. cikk (3) bekezdése szerint, az elnök vagy egyik helyettese elnökletével.

37.   cikk

Az Elnökség feladatai

Az Elnökségnek a következő feladatai vannak:

a)

hivatali időszakának kezdetén politikai programjának elkészítése, ismertetése a Közgyűlés előtt, valamint végrehajtásának felügyelete. Hivatali időszakának végén politikai programjának végrehajtásáról készült jelentést terjeszt a Közgyűlés elé;

b)

a Közgyűlés és a szakbizottságok munkájának megszervezése és összehangolása;

c)

a szakbizottságok javaslatára éves munkaprogramjuk elfogadása;

d)

általános hatáskör a tagok és póttagok pénzügyi, szervezési és adminisztratív ügyeiben; az RB és főtitkársága belső megszervezése, beleértve a személyzeti tervet és az RB szerveit;

e)

az Elnökségnek lehetősége van:

saját tagjaiból vagy az RB tagjaiból álló munkacsoportokat felállítani, amelyek egyes ügyekben tanácsokkal látják el; ezek a munkacsoportok legfeljebb 12 tagból állhatnak,

meghívni az ülésein való részvételre szakértelmük vagy tisztségük alapján az RB más tagjait, valamint külső személyeket;

f)

a főtitkár, valamint a 73. cikkben említett tisztviselők és egyéb alkalmazottak alkalmazása;

g)

a 75. cikknek megfelelően a kiadási és bevételi előirányzatok tervezetének benyújtása a Közgyűlésnek;

h)

a szokásos helyszíntől eltérő helyen tartandó ülések engedélyezése;

i)

a munkacsoportok, a csatlakozni kívánó országokkal létrehozott vegyes bizottságok, valamint az RB tagjainak részvételével működő más politikai szervek összetételére és munkamódszereire vonatkozó rendelkezések kibocsátása.

A konzultatív vegyes bizottságok a stabilizációs és társulási megállapodásban foglalt rendelkezések alapján, a csatlakozni kívánó országok helyi és regionális képviselőivel jönnek létre.

A csatlakozni kívánó országokhoz tartozó tagok saját kormányuk hivatalos jelölése alapján kerülnek a konzultatív vegyes bizottságba, hogy ott helyi és regionális önkormányzatukat képviseljék. A döntéseket a konzultatív vegyes bizottságokon belül a partnerország képviselőivel közösen hozzák meg, a Régiók Bizottsága és a csatlakozni kívánó ország közötti társelnökleti rendszerben.

A konzultatív vegyes bizottságok jelentéseket és ajánlásokat fogadnak el, amelyek a bővítési folyamatban részt vevő helyi önkormányzatok szempontjából fontos területekre összpontosítanak. Jelentéseket a társulási tanács számára is lehet készíteni.

j)

amennyiben a Közgyűlés a megadott határidőn belül nem tud határozni, határozathozatal kereset vagy beavatkozási kérelem benyújtásáról az Európai Unió Bíróságához a határozatképességnek a 38. cikk (2) bekezdésének első mondata szerinti megállapítását követően, a leadott szavazatok többségével, vagy az RB elnöke, vagy pedig az illetékes szakbizottság javaslatára, amely az 58. és 59. cikknek megfelelően jár el. Ha a határozatot elfogadták, az elnök az RB nevében benyújtja a keresetet, és a következő plenáris ülésen felkéri a Közgyűlést, hogy határozzon a kereset fenntartásáról. Ha a határozatképességnek a 21. cikk (1) bekezdésének első mondata szerinti ellenőrzését követően a Közgyűlés a 13. cikk g) pontjában meghatározott szavazattöbbséggel a keresetbenyújtás ellen határoz, az elnök visszavonja a keresetet.

38.   cikk

Az Elnökség összehívása, határozatképesség és határozathozatal

(1)

Az Elnökséget az elnök hívja össze, az első alelnökkel egyetértésben ő határozza meg az ülés időpontját és a napirendet. Az Elnökség legalább negyedévenként egyszer, vagy az Elnökség tagjainak legalább egynegyede által benyújtott írásbeli kérés beérkezésétől számított tizennégy napon belül ül össze.

(2)

Az Elnökség akkor határozatképes, ha tagjainak legalább a fele jelen van. A határozatképességet ellenőrizni kell, ha valamelyik tag kéri, és ezt az indítványát legalább hat tag támogatja szavazatával. Mindaddig, amíg a határozatképesség ellenőrzését nem kérték, a jelen lévő tagok számától függetlenül minden szavazás érvényes. Ha megállapítják, hogy az Elnökség nem határozatképes, a vita folytatódhat, de a szavazást a következő ülésre halasztják.

(3)

Az Elnökség a leadott szavazatok többségével hoz határozatot, amennyiben az eljárási szabályzat erről másként nem rendelkezik. A 22. cikk (2) és (6) bekezdésének rendelkezései alkalmazandók.

(4)

A 40. cikk (4) bekezdése b) pontjának sérelme nélkül az Elnökség határozatainak előkészítése során az elnök megbízhatja a főtitkárt a tanácskozás dokumentumainak és határozati ajánlásainak kidolgozásával az egyes tárgyalandó témákra vonatkozóan. Ezeket csatolják a napirend tervezetéhez.

(5)

E dokumentumokat az ülés megnyitása előtt legalább tíz nappal elektronikus formában hozzáférhetővé kell tenni a tagok számára. Az elnökségi dokumentumokra vonatkozó módosító indítványokat legkésőbb két munkanappal az elnökségi ülés kezdete előtt, a benyújtásra vonatkozó szabályok betartásával el kell juttatni a főtitkárnak, és amint fordításuk elkészült, elektronikus formában hozzáférhetővé kell őket tenni.

(6)

Kivételes esetekben az elnök írásbeli eljáráshoz folyamodhat olyan határozat elfogadtatásához, amely nem személyekre vonatkozik. Az elnök értesíti a tagokat a határozatjavaslatról, és felkéri őket, hogy esetleges kifogásaikat 5 munkanapon belül írásban közöljék vele. A határozat elfogadásra kerül, kivéve, ha legalább hat tag kifogást emel.

39.   cikk

Az elnök

(1)

Az elnök irányítja az RB munkáját.

(2)

Az RB-t az elnök képviseli. Ezt a jogkörét átruházhatja.

(3)

Távollét vagy akadályoztatás esetén az elnököt az első alelnök képviseli, az ő távolléte vagy akadályoztatása esetén az elnököt a további alelnökök egyike képviseli.

40.   cikk

Adminisztrációs és pénzügyek bizottsága (CAFA)

(1)

Az Elnökség a 37. cikk értelmében létrehoz egy pénzügyi és adminisztrációs kérdésekkel foglalkozó konzultatív bizottságot egy elnökségi tag elnöklete alatt.

(2)

Az ülések időpontját és napirendjét az elnök határozza meg, az első alelnökkel egyetértésben.

(3)

Az Adminisztrációs és pénzügyek bizottsága kijelölhet egy képviselőt tagjai közül, aki segíti az elnököt a ráruházott feladatokra vonatkozó, az Elnökségnek történő jelentéstételben.

(4)

Az Adminisztrációs és pénzügyek bizottsága az alábbi feladatokat látja el:

a)

a főtitkár által benyújtott kiadási és bevételi előirányzatok előzetes tervezetének megvitatása és elfogadása a 75. cikk értelmében;

b)

az Elnökség végrehajtásirendelkezés- és határozattervezeteinek kidolgozása pénzügyi, szervezeti és adminisztratív ügyekben, beleértve a tagokat és póttagokat érintő tervezeteket is.

Ezeket a dokumentumokat a CAFA határozatainak összefoglalójával együtt a 38. cikk (4) bekezdéssel és a 38. cikk (5) bekezdéssel összhangban megkapják az Elnökség tagjai;

c)

tanácsadás bármilyen fontos kérdéssel kapcsolatban, amely veszélyeztetheti az előirányzatok megfelelő kezelését, vagy megakadályozhatja a kitűzött célkitűzések elérését, különösen az előirányzatok felhasználására vonatkozó előrejelzések tekintetében;

d)

tanácsadás és értékelés a folyó költségvetés végrehajtása, az előirányzatok átcsoportosítása, valamint a létszámtervekkel, az adminisztratív előirányzatokkal és az épületekkel összefüggő projektekre vonatkozó műveletekkel kapcsolatos eljárások tekintetében.

(5)

Az Adminisztrációs és pénzügyek bizottságának elnöke képviseli az RB-t az Unió költségvetési hatóságai előtt.

Vélemények, jelentések és állásfoglalások – Elnökségi eljárás

41.   cikk

Vélemények Jogalapok

Az RB az Európai Unió működéséről szóló szerződés 307. cikke alapján fogadja el véleményeit:

a)

az Európai Parlament, a Tanács vagy az Európai Bizottság felkérésére a szerződésekben előirányzott esetekben, továbbá minden olyan – különösen a határokon átnyúló együttműködést érintő – esetben, amikor ezen intézmények valamelyike indokoltnak tartja;

b)

saját kezdeményezésére az általa szükségesnek tartott esetekben, vagy;

i.

egy másik uniós intézménytől származó, az RB-nek tájékoztatás céljából elküldött közlemény, jelentés vagy jogalkotási javaslat alapján vagy a tanácsi elnökséget éppen betöltő vagy legközelebb betöltő tagállam felkérésére;

vagy

ii.

minden más esetben teljesen a saját kezdeményezésére;

c)

a Gazdasági és Szociális Bizottságnak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 304. cikke értelmében történő meghallgatása esetén, ha annak az a véleménye, hogy az ügy kifejezetten regionális érdekeket érint.

42.   cikk

Vélemények Az illetékes szakbizottság kijelölése

(1)

A Tanácstól, az Európai Bizottságtól vagy az Európai Parlamenttől kapott, véleményalkotásra való felkéréseket az elnök azok beérkezése után az illetékes szakbizottságokhoz utalja, amiről az Elnökség a legközelebbi ülésén kap tájékoztatást.

(2)

Ha valamely vélemény témája nem csak egy szakbizottság hatáskörébe tartozik, akkor az elnök kijelöl egy felelős szakbizottságot, és szükség esetén egy, az érintett szakbizottságok képviselőiből álló munkacsoport létrehozását javasolhatja az Elnökségnek.

(3)

Ha egy szakbizottság az (1) és (2) bekezdésnek megfelelően hozott elnöki döntéssel nem ért egyet, akkor elnöke közvetítésével kérheti az ügyben az Elnökség döntését.

43.   cikk

Főelőadó kijelölése

(1)

Ha a szakbizottság nem tudja a megkívánt határidőre a kért véleménytervezetet elkészíteni, az Elnökség javasolhatja, hogy a Közgyűlés jelöljön ki főelőadót, aki közvetlenül a Közgyűlésnek terjeszti be a véleménytervezetet.

(2)

Amennyiben a megkívánt határidő nem engedi meg, hogy a plenáris ülés keretében a Közgyűlés jelöljön ki főelőadót, akkor ezt megteheti az elnök, s erről a következő ülésen tájékoztatja a Közgyűlést.

(3)

A főelőadónak az érintett szakbizottság tagjának kell lennie.

(4)

Az érintett szakbizottságnak lehetőleg mindkét esetben össze kell ülnie, hogy a vélemény vagy jelentés témájáról általános tájékozódó vitát folytasson.

44.   cikk

Saját kezdeményezésű vélemények

(1)

Saját kezdeményezésű vélemény kidolgozására irányuló kérelmet a 41. cikk b) pontjának ii. alpontja alapján az Elnökség három tagja, valamely szakbizottsága az elnökén keresztül vagy az RB harminckét tagja nyújthat be az Elnökségnek. Az ilyen kérelmeket indokolással ellátva és a 38. cikk (4) bekezdése szerinti összes többi tárgyalási dokumentációval együtt az Elnökségnek kell eljuttatni, ha lehet, még az éves munkaprogram elfogadása előtt.

(2)

Az Elnökség a saját kezdeményezésű véleményeknek a 41. cikk b) pontjának ii. alpontja alapján történő kidolgozására irányuló kérelmekről a leadott szavazatok háromnegyedes többségével dönt. A véleményeket a 42. cikknek megfelelően az illetékes szakbizottsághoz utalják. Az elnök tájékoztatja a Közgyűlést az Elnökségnek e saját kezdeményezésű vélemények elfogadásáról, illetve szakbizottsághoz utalásáról hozott minden határozatáról.

45.   cikk

Állásfoglalások benyújtása

(1)

Csak olyan állásfoglalásokat lehet a napirendre tűzni, amelyek az Európai Unió tevékenységi körére vonatkoznak, tárgyuk a regionális és helyi önkormányzatok fontos törekvéseivel kapcsolatos, és időszerűek.

(2)

Állásfoglalás-tervezetekre vonatkozó javaslatokat vagy állásfoglalások kidolgozására irányuló kérelmeket legalább harminckét tag vagy valamelyik politikai csoport terjeszthet elő az RB-nek. Minden javaslatot vagy kérelmet írásban kell beterjeszteni az Elnökségnek a támogató tagok, illetve politikai csoport nevének megadásával. Ezeknek az elnökségi ülés megnyitása előtt legalább öt munkanappal meg kell érkezniük a főtitkárhoz.

(3)

Ha az Elnökség úgy dönt, hogy az RB-nek állásfoglalás-tervezetet kell kidolgoznia, vagy állásfoglalás kidolgozására irányuló kérelemmel kell foglalkoznia, akkor:

a)

a 15. cikk (1) bekezdésének megfelelően felveheti az állásfoglalás-tervezetet a plenáris ülés napirendjének előzetes tervezetébe;

b)

a 15. cikk (6) bekezdésének második mondata alapján felveheti az állásfoglalás-tervezetet a következő plenáris ülés napirendjére. Az ilyen állásfoglalás-tervezeteket a második ülésnapon tárgyalják meg.

(4)

Azokat az állásfoglalás-tervezeteket, amelyek a (2) bekezdésben megszabott határidő lejárta után bekövetkezett váratlan eseményre vonatkoznak (sürgős állásfoglalások), és összhangban vannak az (1) bekezdés rendelkezéseivel, az elnökségi ülés kezdetekor még be lehet nyújtani. Ha az Elnökség azt állapítja meg, hogy a javaslat az RB fő feladatait érinti, akkor azt a (3) bekezdés b) pontja szerint kezeli. Sürgős állásfoglalás-tervezetre vonatkozó módosító indítványt bármely tag a Közgyűlés elé terjeszthet.

46.   cikk

A vélemények, jelentések és állásfoglalások terjesztése

Az Elnökség gondoskodik az RB által elfogadott vélemények, jelentések és állásfoglalások terjesztéséről. Ezenkívül az 56. cikkel összhangban iránymutatásokat fogad el a vélemények nyomon követésével kapcsolatos eljárásra vonatkozóan.

4.   FEJEZET

Elnökök értekezlete

47.   cikk

Összetétel

Az Elnökök Értekezlete az elnökből, az első alelnökből és a politikai csoportok elnökeiből áll. A politikai csoportok elnökei csoportjuk egy tagjával is képviseltethetik magukat.

48.   cikk

Feladatkörök

Az Elnökök Értekezlete olyan kérdéseket vitat meg, amelyeket az elnök az Értekezlet elé terjeszt, az RB egyéb szervei által hozandó döntésekre vonatkozó politikai konszenzusok keresésének előkészítését és megkönnyítését tartva szem előtt.

Az elnök az Elnökségnek tett beszámolójában jelentést tesz az Elnökök Értekezlete ülésén folytatott vitákról.

5.   FEJEZET

Szakbizottságok

49.   cikk

A szakbizottságok összetétele és hatásköre

(1)

A Közgyűlés minden ötéves hivatali időszak kezdetekor a munkáját előkészítő szakbizottságokat hoz létre. Összetételükről és hatáskörükről az Elnökség javaslata alapján dönt.

(2)

A szakbizottságok összetételének tükröznie kell az RB nemzeti összetételét.

(3)

Az RB tagjainak legalább egy szakbizottságban részt kell venniük, kettőnél több szakbizottságnak azonban nem lehetnek tagjai. Azon nemzeti delegációk tagjai esetében, amelyeknek kevesebb a tagjuk, mint amennyi szakbizottság van, az Elnökség ez alól kivételt tehet.

50.   cikk

Elnök és alelnökök

(1)

Tagjai közül minden egyes szakbizottság elnököt, első alelnököt és legfeljebb két további alelnököt jelöl. Megválasztásuk két és fél éves időtartamra szól.

(2)

Ha a jelöltek száma megegyezik a betöltendő helyek számával, a jelölt vagy a jelöltek megválasztása közfelkiáltással történhet. Ellenkező esetben vagy a szakbizottság tagjai egy hatodának kérésére megválasztásuk az RB elnöke és első alelnöke megválasztását szabályozó 33. cikk (2)–(4) bekezdése szerinti szavazással történik.

(3)

Ha egy szakbizottság elnökének vagy alelnökének megszűnik az RB-tagsága, vagy leköszön szakbizottság elnöki vagy alelnöki tagságáról, akkor a megüresedett helyet a jelen cikknek megfelelően újból betöltik.

51.   cikk

A szakbizottságok feladatai

(1)

A szakbizottságok a 49. cikk alapján a Közgyűlés által meghatározott hatáskörüknek megfelelően uniós szakpolitikákat vitatnak meg. Feladatuk mindenekelőtt a vélemény-, jelentés- és állásfoglalás-tervezetek kidolgozása, amelyeket elfogadásra a Közgyűlés elé terjesztenek.

(2)

A vélemények kidolgozására vonatkozó szakbizottsági döntést a következő cikkek szabályozzák:

41. cikk, a) pont,

41. cikk, b) pont, i. alpont,

41. cikk, c) pont.

(3)

Éves munkaprogramjukat az RB politikai prioritásainak megfelelően dolgozzák ki, és elfogadásra az Elnökség elé terjesztik.

52.   cikk

A szakbizottságok összehívása és az ülések napirendje

(1)

A szakbizottság ülésének időpontját és napirendjét az adott szakbizottság elnöke határozza meg az első alelnökkel egyetértésben.

(2)

A szakbizottságot annak elnöke hívja össze. A tagoknak a rendes ülésre szóló meghívót a napirenddel együtt legkésőbb négy héttel a kitűzött időpont előtt meg kell kapniuk.

(3)

Tagjai legalább egynegyedének írásbeli kérésére az elnök köteles rendkívüli szakbizottsági ülést összehívni, amelyet a kérelem benyújtását követően legkésőbb négy hét múlva meg kell tartani. A rendkívüli ülés napirendjét a kérelmet benyújtó tagoknak kell összeállítaniuk. A napirendet a meghívóval együtt kapják meg a tagok.

(4)

Minden véleménytervezetet és egyéb tanácskozási dokumentumot, amelyet le kell fordítani, legalább öt héttel az ülés kitűzött dátuma előtt el kell juttatni a szakbizottság titkárságához. Ezeket a vonatkozó ülés előtt legalább tizenkét munkanappal elektronikus úton elérhetővé kell tenni a tagok számára. Kivételes esetekben az elnök módosíthatja az itt felsorolt határidőket.

(5)

A dokumentumokat e-mailben kell eljuttatni a titkárságra az Elnökség által elfogadott szabványformátumnak megfelelően. A dokumentumban foglalt politikai ajánlások teljes terjedelme nem haladhatja meg a tíz oldalt (15 000 karaktert), amely mennyiség nyelvi okokból legfeljebb 10 %-kal kiigazítható. A szakbizottság elnöke azonban kivételes esetekben eltérést engedélyezhet e szabálytól, amikor a téma kiterjedtebb tárgyalást érdemel.

53.   cikk

Jelenlét és nyilvánosság

(1)

Az ülésen részt vevő valamennyi tagnak és póttagnak minden nap alá kell írnia a jelenléti ívet.

(2)

A szakbizottságok ülései nyilvánosak, hacsak a szakbizottság az ülés teljes időtartamára vagy a napirend egy adott pontjára vonatkozóan másként nem határoz.

(3)

Az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság képviselői, illetve más meghívottak felkérést kaphatnak a szakbizottságok ülésein való részvételre és a tagok kérdéseinek megválaszolására.

54.   cikk

A vélemények kidolgozásának határideje

(1)

A szakbizottságok az intézményközi menetrendben meghatározott határidőkön belül terjesztik elő véleménytervezeteiket. A véleménytervezeteket legfeljebb két ülésen tárgyalják meg, amibe a munka megszervezését célzó első ülés nem számít bele.

(2)

Kivételes esetben az Elnökség engedélyezheti további ülések megtartását véleménytervezet megvitatása céljából, vagy meghosszabbíthatja az előterjesztésükre kitűzött határidőt.

55.   cikk

A vélemények tartalma

(1)

Az RB véleménye az RB-nek a tárgyalt témával kapcsolatos véleményét és ajánlásait tartalmazza, valamint adott esetben konkrét javaslatokat a megvitatott dokumentum módosítására.

(2)

Az RB-nek azok a véleményei, amelyeket olyan területeket érintő jogalkotási aktusokra vonatkozó javaslatokról dolgoz ki, melyek nem tartoznak az EU kizárólagos hatáskörébe, az RB arra vonatkozó álláspontját ismertetik, hogy a javaslat összhangban van-e a szubszidiaritás és az arányosság elvével.

Szükség esetén az RB egyéb véleményei is utalhatnak a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazására.

(3)

E vélemények ezenkívül lehetőség szerint a közigazgatás részéről történő végrehajtásra és a regionális és helyi pénzügyekre gyakorolt várható hatással is foglalkoznak.

(4)

A jogalkotási aktusokról szóló véleményeknek az európai bizottsági szöveg módosítására vonatkozó ajánlásokat is tartalmazniuk kell.

(5)

Adott esetben az előadó felelőssége mellett indokolás készül, mely nem kerül szavazásra. Az indokolásnak azonban összhangban kell lennie a vélemény megszavazott szövegével.

(6)

Azokat a véleménytervezeteket, amelyek pénzügyi következményekkel járó új RB-tevékenységet javasolnak, melléklettel kell kiegészíteni, amely tartalmazza az említett tevékenység költségeinek becslését. E szabály végrehajtásához az Elnökség intézkedéseket fogad el.

56.   cikk

Az RB véleményeinek nyomon követése

A vélemény elfogadását követő időszakban a véleménytervezet kidolgozására kijelölt szakbizottság előadója és elnöke a főtitkárság segítségével nyomon követi az RB felkérésének alapját képező eljárást, és az intézményközi menetrend megfelelő szem előtt tartásával minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy népszerűsítse az RB-nek a véleményben képviselt nézeteit.

57.   cikk

Átdolgozott vélemények

(1)

Amennyiben a szakbizottság szükségesnek tartja, engedélyt kérhet az Elnökségtől átdolgozott véleménytervezet kidolgozására azonos témában és – ha mód van rá – azonos előadóval a kapcsolódó jogalkotási eljárás során történő intézményközi változások figyelembevétele és a rájuk történő reagálás érdekében. Ha az eljárás menete nem biztosít elegendő időt arra, hogy az Elnökség döntsön, az elnök engedélyezheti az átdolgozott vélemény kidolgozását, és erről tájékoztatja az Elnökséget annak legközelebbi ülésén.

(2)

A szakbizottság, amennyiben lehetséges, összeül, és megvitatja, majd elfogadja az átdolgozott véleménytervezetet, amely ezután a legközelebbi plenáris ülés elé kerül.

(3)

Ha az RB felkérésének alapját képező eljárás menete nem biztosít elegendő időt arra, hogy a szakbizottság elfogadja az átdolgozott véleménytervezetet, a szakbizottság elnöke erről azonnal tájékoztatja az RB elnökét, hogy a 43. cikk alapján lehetőség nyíljon főelőadó kijelölésére.

58.   cikk

A szubszidiaritási elv megsértése esetén alkalmazandó eljárás

(1)

Az RB elnöke vagy a véleménytervezet kidolgozására kijelölt szakbizottság javasolhatja kereset vagy beavatkozási kérelem benyújtását az Európai Unió Bíróságának a szubszidiaritás elvének megsértése miatt olyan jogi aktussal szemben, melynek elfogadásához az Európai Unió működéséről szóló szerződés előírja a Régiók Bizottságával történő konzultációt.

(2)

A határozatképességnek a 64. cikk (1) bekezdése alapján történő előzetes ellenőrzését követően a szakbizottság szavazattöbbséggel határoz. A szakbizottság javaslatát vagy a Közgyűlésnek kell benyújtani határozathozatalra – a 13. cikk g) pontjának megfelelően –, vagy pedig az Elnökségnek, a 37. cikk j) pontjában felsorolt esetekben. A szakbizottság részletes jelentésben indokolja javaslatát, ideértve, amennyiben szükséges, a 37. cikk j) pontja alapján hozandó határozat sürgősségét.

59.   cikk

Az RB-vel történő kötelező konzultáció elmulasztása

(1)

Amennyiben az Európai Unió működéséről szóló szerződésben meghatározott esetekben nem konzultáltak a Régiók Bizottságával, az RB elnöke vagy egy szakbizottság javasolhatja a Közgyűlésnek a 13. cikk g) pontjának megfelelően, vagy az Elnökségnek a 37. cikk j) pontjában felsorolt esetekben kereset vagy beavatkozási kérelem benyújtását az Európai Unió Bíróságának.

(2)

A határozatképességnek a 64. cikk (1) bekezdése alapján történő előzetes ellenőrzését követően a szakbizottság szavazattöbbséggel határoz. A szakbizottság részletes jelentésben indokolja javaslatát, ideértve, amennyiben szükséges, a 37. cikk j) pontja alapján hozandó határozat sürgősségét.

60.   cikk

A vélemények hatásáról szóló jelentés

A főtitkárság évente legalább egyszer jelentést terjeszt a Közgyűlés elé az RB véleményeinek hatásáról, elsősorban az illetékes szakbizottságoktól ezzel kapcsolatban neki eljuttatott tájékoztatás és az érintett intézményektől származó információk alapján.

61.   cikk

Előadók

(1)

Véleménytervezet kidolgozásához a szakbizottságok elnökük javaslatára egy – vagy indokolt esetben két – előadót nevezhetnek ki tagjaik vagy megfelelő felhatalmazással rendelkező póttagjaik közül.

(2)

Az előadók kijelölésekor minden szakbizottság ügyel a vélemények méltányos és kiegyenlített elosztására.

(3)

Sürgősség esetén a szakbizottság elnöke írásbeli eljáráshoz folyamodhat előadó kijelölése céljából. Az elnök felkéri a szakbizottság tagjait, hogy a javasolt előadó kinevezése elleni esetleges kifogásaikat három munkanapon belül írásban közöljék vele. Kifogásolás esetén az elnök és az első alelnök közös megegyezés alapján határoz.

(4)

Az előadónak kinevezett elnök vagy alelnök az ülés levezetését a saját véleménytervezete megvitatásának idejére egy alelnöknek vagy a jelen lévő legidősebb tagnak adja át.

(5)

Amennyiben egy előadó elveszíti RB-n belüli tagságát vagy póttagságát, új előadót neveznek ki a szakbizottság ugyanazon politikai csoportjából, adott esetben a (3) bekezdésben leírt eljárás alkalmazásával.

62.   cikk

Szakbizottsági munkacsoportok

(1)

Indokolt esetben a szakbizottságok az Elnökség hozzájárulásával munkacsoportokat hozhatnak létre. A munkacsoportokban más szakbizottságok tagjai is helyet kaphatnak.

(2)

Egy munkacsoport azon tagját, aki nem tud részt venni egy ülésen, e munkacsoport helyettesítő tagjainak listáján szereplő, ugyanahhoz a politikai csoporthoz tartozó valamely másik tag vagy póttag helyettesítheti. Ha erről a listáról nem biztosítható helyettes, a tagot a politikai csoportjához tartozó bármely tag vagy póttag helyettesítheti.

(3)

Tagjai közül minden munkacsoport elnököt és alelnököt jelölhet ki.

(4)

A munkacsoportok jelentést fogadhatnak el következtetéseikről szakbizottságaik számára.

63.   cikk

Az előadó szakértői

(1)

Minden előadó igénybe veheti egy szakértő szolgáltatásait.

(2)

Az előadók szakértői és a szakbizottság által meghívott szakértők igényt tarthatnak utazási és tartózkodási költségeik megtérítésére.

(3)

A szakértők nem képviselik az RB-t, és nem nyilatkozhatnak nevében.

64.   cikk

Határozatképesség

(1)

A szakbizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van.

(2)

A határozatképességet ellenőrizni kell, ha valamelyik tag kéri, és ezt az indítványát legalább tíz tag támogatja szavazatával. Mindaddig, amíg nem kérték a határozatképesség megállapítását, a jelenlévők számától függetlenül minden szavazás érvényes. Az elnök legfeljebb 10 percre félbeszakíthatja a szakbizottsági ülést, mielőtt ellenőrizné a határozatképességet. A határozatképesség megállapítását kérő tagokat akkor is beszámítják a jelenlevők közé a határozatképesség felmérésekor, ha már nem tartózkodnak a szakbizottsági ülés termében. Ha tíznél kevesebb tag van jelen, az elnök megállapíthatja a határozatképesség hiányát.

(3)

Ha megállapítják, hogy a szakbizottság nem határozatképes, az ülésen megtárgyalhatják azokat a hátralévő napirendi pontokat, amelyeknél nem szükséges szavazás, a fennmaradó többi napirendi pont vitáját és a hozzájuk kapcsolódó szavazást pedig a következő ülésre halasztják. Minden, a határozatképesség megállapítása előtt az ülésen hozott határozat és lefolytatott szavazás érvényben marad.

65.   cikk

Szavazás

A határozatokat szavazattöbbséggel fogadják el. A 22. cikk (2) bekezdésének rendelkezései alkalmazandók.

66.   cikk

Módosító indítványok

(1)

A módosító indítványokat az ülés időpontja előtti kilencedik munkanapon 15 óráig kell benyújtani. Ezt a határidőt a szakbizottsági elnök kivételesen módosíthatja.

Módosító indítványokat a szakbizottságban csak ugyanezen szakbizottság tagjai és az 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott feltételek alapján helyettesítésükkel szabályosan megbízott tagok vagy póttagok, illetve saját véleményükkel kapcsolatban a megbízással ugyan nem rendelkező, de előadónak kijelölt póttagok nyújthatnak be írásban.

A szakbizottsági ülés számára módosító indítványt vagy csak e szakbizottság rendes tagja vagy a helyettesítésével szabályosan megbízott másik tag, illetve póttag nyújthat be. Az RB-tagság vagy -póttagság elvesztése, illetve a megbízás vagy annak visszavonása előtt érvényesen benyújtott módosító indítványok megőrzik érvényességüket.

A módosító indítványok elsőbbséget élveznek a fordításkor. Lefordításukat követően eljuttatják őket az előadónak, hogy maga is eljuttathassa előadói módosító indítványait a főtitkárságra legalább három munkanappal az ülés megnyitása előtt. Az előadó módosító indítványainak explicit módon kapcsolódniuk kell az (1) bekezdés szerinti módosító indítványok közül egyhez vagy többhöz. Ezeket az előadói módosító indítványokat, amint a fordításuk elkészült, elektronikus formában elérhetővé kell tenni, és legkésőbb az ülés megnyitásáig írásos formában ki kell osztani.

A 24. cikk (1)–(6) bekezdésének rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók.

(2)

A módosító indítványokról a tárgyalt véleménytervezet bekezdéseinek sorrendjében szavaznak.

(3)

A végső szavazásnak a szöveg egészéről kell folynia, akár módosították, akár nem. Ha egy vélemény nem kapja meg a leadott szavazatok többségét, a szakbizottság a következők egyike mellett dönthet:

a véleménytervezetet a szakbizottsági ülésen elfogadott módosító indítványok által módosított formában újra előterjeszti vitára és elfogadásra, szem előtt tartva az 54. cikk rendelkezéseit,

új előadót nevez ki, és így új véleménykidolgozási folyamatot indít el, vagy

eláll a véleményalkotástól.

(4)

A szakbizottságban történt elfogadás után a véleménytervezetet a szakbizottság elnöke továbbítja a Régiók Bizottsága elnökének.

67.   cikk

Véleményalkotás elutasítása

(1)

Ha a felelős szakbizottság úgy véli, hogy a felkérés, amelyet a 41. cikk a) pontja alapján kap, nem érint regionális vagy helyi érdekeket, vagy nincs politikai súlya, dönthet úgy, hogy a tárgyban nem dolgoz ki véleményt. A főtitkár tájékoztatja az érintett uniós intézményeket erről a döntésről.

(2)

Ha a felelős szakbizottság úgy véli, hogy az a felkérés, amelyet a 41. cikk a) pontja alapján kapott, fontos ugyan, de prioritási okokból, illetve azért, mert idekapcsolódó vélemények már elfogadásra kerültek a közelmúltban, új vélemény kidolgozását nem tartja szükségesnek, úgy határozhat, hogy nem bocsát ki véleményt. Ebben az esetben az RB dönthet úgy, hogy egy, az intézmény elnöke által aláírt, a véleményalkotás elutasítását megindokoló levélben válaszol az európai uniós intézményeknek. A levelet a felelős szakbizottság elnöke fogalmazza meg, egyeztetve az ugyanabban a tárgyban készült korábbi vélemények előadóival.

68.   cikk

Írásbeli eljárás

(1)

Kivételes esetekben a szakbizottság elnöke írásbeli eljáráshoz folyamodhat valamely, az adott szakbizottság működésére vonatkozó határozat elfogadtatásához.

(2)

Ezen eljárás keretében az elnök értesíti a szakbizottság tagjait a határozati javaslatról, és felkéri őket, hogy esetleges kifogásaikat három munkanapon belül írásban közöljék vele.

(3)

A döntés akkor számít elfogadottnak, ha legalább hat tag nem emel kifogást ellene.

69.   cikk

A szakbizottságokra alkalmazandó rendelkezések

A 11. cikk, a 12. cikk (2) bekezdése, a 17. cikk (1)–(3) bekezdése és a 20. cikk értelemszerűen alkalmazandó.

6.   FEJEZET

A Bizottság igazgatása

70.   cikk

Főtitkárság

(1)

Az RB munkáját főtitkárság segíti.

(2)

A főtitkárság a főtitkár irányítása alatt áll.

(3)

A főtitkárság szervezeti felépítését a főtitkár javaslatára az Elnökség határozza meg oly módon, hogy az képes legyen az RB és szervei zökkenőmentes működését biztosítani, valamint segíteni az RB tagjait megbízásuk gyakorlásában. Ennek keretében megszabja, hogy a főtitkárságnak milyen szolgáltatásokat kell nyújtania a tagok, a nemzeti delegációk, a politikai csoportok és a független tagok számára.

(4)

A főtitkárság készíti az RB szerveinek üléseiről szóló jegyzőkönyveket.

71.   cikk

Főtitkár

(1)

A főtitkár feladata, hogy biztosítsa az Elnökség vagy az elnök által az ennek az eljárási szabályzatnak és az érvényes jogi kereteknek megfelelően hozott határozatok végrehajtását. Az Elnökség ülésein tanácskozási joggal vesz részt, és ő vezeti azok jegyzőkönyvét.

(2)

A főtitkár az Elnökséget képviselő elnök fennhatósága alatt látja el tisztét. A főtitkár minden évben az Elnökség rendelkezésére bocsátja az éves tevékenységi jelentést, melyben beszámol megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselői feladatkörének gyakorlásáról, és az esetleges vitához benyújtja e jelentés kivonatát.

72.   cikk

A főtitkár alkalmazása

(1)

Az Elnökség a főtitkárt a leadott szavazatok kétharmados többségével elfogadott határozat alapján, a határozatképességnek a 38. cikk (2) bekezdése első mondata szerinti ellenőrzését követően alkalmazza.

(2)

A főtitkár alkalmazása öt évre szól. Munkaszerződésének részletes feltételeit az Elnökség szabja meg, az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 2. cikkében foglalt és az idetartozó rendelkezések szerint.

A főtitkár megbízatása egy alkalommal legfeljebb öt évre megújítható.

A főtitkár feladatait távollét vagy akadályoztatás esetén az Elnökség által kijelölt igazgató látja el.

(3)

A főtitkárt illetően az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó rendszer rendelkezései értelmében a munkaszerződések megkötésére jogosult hatóságok jogkörét az Elnökség gyakorolja.

73.   cikk

A tisztviselők személyzeti szabályzata és az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételei

(1)

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata értelmében a kinevezésre jogosult hatóságra ruházott jogköröket:

az AD tisztségcsoport 5-től 12-ig terjedő besorolási fokozataiba tartozó tisztviselők, valamint az AST tisztségcsoport tisztviselői esetében a főtitkár,

a többi tisztviselő esetében a főtitkár javaslatára az Elnökség gyakorolja.

(2)

Az Európai Unió egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei értelmében a munkaszerződések megkötésére illetékes szervre ruházott jogköröket a következők gyakorolják:

az AD tisztségcsoport 5-től 12-ig terjedő besorolási fokozataiba tartozó ideiglenes alkalmazottak, valamint az AST tisztségcsoport ideiglenes alkalmazottai esetében a főtitkár,

a többi ideiglenes alkalmazott esetében a főtitkár javaslatára az Elnökség,

az elnök és az első alelnök kabinetjének ideiglenes alkalmazottait illetően:

az AD tisztségcsoport 5-től 12-ig terjedő besorolási fokozataiba tartozó alkalmazottak, valamint az AST tisztségcsoport besorolási fokozataiba tartozó alkalmazottak esetében az elnök javaslatára a főtitkár,

az AD tisztségcsoport egyéb besorolási fokozataiba tartozó többi alkalmazott esetében az elnök javaslatára az Elnökség.

Az elnök és első alelnök kabinetjében alkalmazott ideiglenes alkalmazottakat az elnök, illetve az első alelnök megbízatásának lejártáig veszi fel:

a szerződéses alkalmazottak, a különleges tanácsadók és helyi alkalmazottak esetén a főtitkár, az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételekben meghatározott feltételek szerint.

(3)

Az Elnökség és a főtitkár az ebben a cikkben meghatározott hatásköreit átruházhatja.

Az átruházási határozatok rögzítik az átruházott hatáskör hatályát, korlátait és időtartamát, valamint meghatározzák, hogy az így átruházott hatáskör átruházható-e további személyekre.

74.   cikk

Zártkörű ülés

A 72. és a 73. cikk alapján történő határozathozatalra az Elnökség zártkörű ülésén kerül sor.

75.   cikk

Költségvetés

(1)

Az Adminisztrációs és pénzügyek bizottsága az Elnökség elé terjeszti az RB következő költségvetési évre szóló kiadási és bevételi előirányzatainak előzetes tervezetét. Az Elnökség a tervet elfogadásra a Közgyűlés elé terjeszti.

Az elnök az Elnökök Értekezletével folytatott konzultációt követően az Elnökség elé terjeszti az általános stratégiai iránymutatásokat, melyeket az n+2. év költségvetésének kidolgozása érdekében ismertetni kell az Adminisztrációs és pénzügyek bizottságával.

(2)

A Közgyűlés az RB kiadási és bevételi előirányzatainak tervezetét elfogadja, és megfelelő időben továbbítja az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek, hogy biztosítsa a költségvetési rendelkezésekben megszabott határidők betartását.

(3)

Az RB elnöke az Adminisztrációs és pénzügyek bizottságával folytatott konzultáció után, az Elnökség által meghatározott belső pénzügyi szabályok alapján hajtja, illetve hajtatja végre a kiadási és bevételi előirányzatokat. Az elnök ezt a feladatát az Európai Unió általános költségvetésére vonatkozó költségvetési rendelet szerint gyakorolja.

III.   CÍM

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1.   FEJEZET

Együttműködés, a vélemények más intézményeknek történő továbbítása és nyilvánosságra hozatala

76.   cikk

Együttműködési megállapodások

Az Elnökség a főtitkár javaslatára együttműködési megállapodásokat köthet, amelyek célja az, hogy megkönnyítsék az RB hatásköreinek gyakorlását a Szerződések alkalmazásával kapcsolatban vagy a politikai együttműködés javítása érdekében.

77.   cikk

Vélemények és állásfoglalások más intézményeknek való továbbítása és nyilvánosságra hozatala

(1)

Az RB véleményeit, valamint a 27. cikknek megfelelően az egyszerűsített eljárás alkalmazására vagy a 67. cikknek megfelelően vélemény- vagy jelentésalkotás elutasítására vonatkozó közleményeit a Tanácshoz, az Európai Bizottsághoz és az Európai Parlamenthez intézi. Ezeket, az állásfoglalásokhoz hasonlóan, az elnök továbbítja.

(2)

Az RB véleményei és állásfoglalásai megjelennek az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

2.   FEJEZET

Nyilvánosság, átláthatóság és a tagok pénzügyi érdekeltségeiről szóló nyilatkozat

78.   cikk

A nyilvánosság hozzáférése a dokumentumokhoz

(1)

Az Unió minden polgárának, valamint minden természetes vagy jogi személynek, aki vagy amely valamelyik tagállamban lakóhellyel vagy bejegyzett székhellyel rendelkezik, az Európai Unió működéséről szóló szerződés rendelkezéseivel összhangban joga van a Régiók Bizottságának dokumentumaihoz hozzáférni az Európai Parlament és a Tanács 1049/2001/EK rendeletében rögzített alapelvek, feltételek és korlátozások mellett és az RB Elnöksége által megállapított szabályok szerint. A bizottság dokumentumaihoz való hozzáférés lehetőség szerint ugyanilyen módon egyéb természetes vagy jogi személyek számára is biztosítva van.

(2)

Az RB összeállítja saját dokumentumainak jegyzékét. Egyúttal az Elnökség belső rendelkezéseket ad ki a hozzáférés módjainak szabályozásáról, és rögzíti a közvetlenül hozzáférhető dokumentumok jegyzékét.

79.   cikk

Nyilatkozat a tagok pénzügyi érdekeltségeiről

Hivatalba lépésükkor az RB tagjai az Elnökség által elfogadott modellnek megfelelően nyilatkozatot töltenek ki pénzügyi érdekeltségeikről, amelyet folyamatosan frissítenek, és a nagyközönség számára hozzáférhetővé tesznek.

3.   FEJEZET

Nyelvhasználat

80.   cikk

A tolmácsolás nyelvi rendszere

A tolmácsolás nyelvi rendszerével kapcsolatban a lehetőségek függvényében az alábbi elvek kerülnek alkalmazásra:

a)

Az RB vitáit – ha az Elnökség nem határoz másképpen – valamennyi hivatalos nyelvre tolmácsolják.

b)

Minden tagnak joga van ahhoz, hogy a plenáris ülésen az általa választott hivatalos nyelven szólaljon fel. A hivatalos nyelveken elhangzó felszólalásokat szinkrontolmácsolják a többi hivatalos nyelvre, valamint az Elnökség által szükségesnek tartott egyéb nyelvekre. Ez a cikk azokra a nyelvekre is vonatkozik, amelyek esetében az RB és egyes tagállamok közti adminisztratív megállapodások teremtették meg ennek lehetőségét.

c)

Az Elnökség, a szakbizottságok és a munkacsoportok ülésein azoknak a tagoknak a nyelvén áll rendelkezésre aktív és passzív tolmácsolás, akik megerősítették az adott ülésen való részvételüket.

4.   FEJEZET

Megfigyelők

81.   cikk

Megfigyelők

(1)

Az Európai Unióhoz való csatlakozási szerződés aláírásakor az elnök az Elnökség jóváhagyásával felkérheti a csatlakozó ország kormányát, hogy jelöljön ki annyi megfigyelőt, ahány tagja lesz majd az adott országnak az RB-ben.

(2)

A megfigyelők a csatlakozási szerződés hatálybalépéséig részt vesznek az RB munkájában vagy annak egyes részeiben, és jogukban áll az RB szerveinek ülésein felszólalni.

Szavazati joguk nincs, és választott tisztséget sem tölthetnek be az RB-nél. Részvételük az RB munkájára jogkövetkezménnyel nem járhat.

(3)

Megfigyelői tevékenységük során az RB létesítményei által nyújtott szolgáltatások igénybevétele és a felmerülő költségek megtérítése tekintetében – a megfelelő költségvetési tételhez rendelt, erre a célra szolgáló pénzügyi erőforrások keretein belül – ugyanabban a bánásmódban kell részesíteni őket, mint az RB tagjait.

5.   FEJEZET

Az eljárási szabályzatra vonatkozó rendelkezések

82.   cikk

Az eljárási szabályzat felülvizsgálata

(1)

A taggyűlés tagjainak többségi szavazatával dönthet az eljárási szabályzat egészének vagy egyes részeinek felülvizsgálatáról.

(2)

Ad hoc bizottságot bíz meg azzal, hogy jelentést és szövegtervezetet készítsen, melyek alapul szolgálnak az új rendelkezéseknek a tagok többségi szavazatával történő elfogadásához. Az új rendelkezések az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésüket követő napon lépnek hatályba.

83.   cikk

Az Elnökség utasításai

Az Elnökség – az eljárási szabályzat tiszteletben tartása mellett – utasítások útján részletesebben is rendelkezhet annak alkalmazásáról.

84.   cikk

Az eljárási szabályzat hatálybalépése

Az eljárási szabályzat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenését követő napon lép hatályba.