ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2014.052.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 52

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

57. évfolyam
2014. február 21.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 157/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. október 30.) az építési termékek teljesítménynyilatkozatának weboldalon való közzétételére vonatkozó feltételekről

1

 

*

A Bizottság 158/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. február 13.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Daujėnų naminė duona [OFJ])

3

 

*

A Bizottság 159/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. február 13.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Patata dell’Alto Viterbese [OFJ])

5

 

*

A Bizottság 160/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. február 13.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Szentesi paprika [OFJ])

7

 

*

A Bizottság 161/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. február 18.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische Brez’n/Bayerische Brezel (OFJ)]

9

 

*

A Bizottság 162/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. február 19.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Carota dell’Altopiano del Fucino (OFJ)]

11

 

 

A Bizottság 163/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. február 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

13

 

 

A Bizottság 164/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. február 20.) az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó vonatkozó irányadó árak tekintetében történő módosításáról

15

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2014/101/EU

 

*

A Tanács határozata (2014. február 18.) a Régiók Bizottsága egy cseh tagjának kinevezéséről

17

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

21.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 52/1


A BIZOTTSÁG 157/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2013. október 30.)

az építési termékek teljesítménynyilatkozatának weboldalon való közzétételére vonatkozó feltételekről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (3) bekezdésére, összefüggésben 60. cikkének b) pontjával,

mivel:

(1)

A 305/2011/EU rendelet 4. cikkének (1) bekezdése arra kötelezi a gyártókat, hogy az építési termékek forgalomba hozatalakor nyilatkozatot állítsanak ki a termék teljesítményéről, amennyiben az harmonizált szabvány által szabályozott építési termék, vagy megfelel egy, a termék vonatkozásában kiadott európai műszaki értékelésnek. A termékhez a teljesítménynyilatkozat egy példányát vagy nyomtatott, vagy elektronikus formában mellékelni kell.

(2)

A 305/2011/EU rendelet 7. cikkének (3) bekezdése és 60. cikkének b) pontja a Bizottságra ruházza a valamely weboldalon közzétett teljesítménynyilatkozatok elektronikus feldolgozására vonatkozó feltételek meghatározásának jogát. A teljesítménynyilatkozatok online közzétételének említett feltételei megengedik az új információs technológiák használatát, és ezáltal csökkentik az építési termékek gyártóira és az egész építőipari ágazatra háruló költségeket.

(3)

Tekintettel arra, hogy az építési termékek vevőinek, különösen a mikrovállalkozásoknak és az építkezéseken internet-hozzáférés nélkül dolgozó vállalkozóknak különleges igényeik lehetnek, nem célszerű, hogy e felhatalmazáson alapuló jogi aktus eltérést tegyen lehetővé a 305/2011/EU rendelet 7. cikkének (2) bekezdésétől.

(4)

Annak érdekében, hogy könnyen felismerhető legyen, hogy az egyes elektronikus formában közzétett teljesítménynyilatkozatok mely termékekhez tartoznak, a gyártók kötelesek minden általuk forgalomba hozott terméket, illetve minden azonos termékekből álló tételt egy adott teljesítménynyilatkozathoz kapcsolni, mégpedig úgy, hogy a 305/2011/EU rendelet III. mellékletének megfelelően megadják a teljesítménynyilatkozatban a terméktípus egyedi azonosító kódját.

(5)

A teljesítménynyilatkozatok kiállításával járó adminisztratív terhek megkönnyítése és a nyilatkozatokban megadott információk megbízhatóságának folyamatos biztosítása érdekében az elektronikus formátumú teljesítménynyilatkozat módosítása a nyilatkozat online közzétételét követően nem megengedett; a nyilatkozatnak az építési termék forgalomba hozatalát követően legalább tíz évig vagy a 305/2011/EU rendelet 11. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján meghatározott egyéb időszak végéig hozzáférhetőnek kell maradnia.

(6)

A weboldalt, amelyen a teljesítménynyilatkozatot közzéteszik, folyamatosan ellenőrizni kell és karban kell tartani annak érdekében, hogy az oldal lehetőség szerint mindig hozzáférhető legyen, és műszaki hiba miatt ne váljon elérhetetlenné.

(7)

A weboldalt, amelyen a teljesítménynyilatkozatot közzéteszik, díjmentesen hozzáférhetővé kell tenni az építési termékek vevői számára. Az építési termékek vevőivel közölni kell a weboldal és az elektronikus formában közzétett teljesítménynyilatkozat elérési módját.

(8)

A teljes európai építőipari ágazat hatékonyságának és versenyképességének fokozása érdekében minél hamarabb lehetővé kell tenni, hogy a teljesítménynyilatkozatokat kiállító gazdasági szereplők, ha úgy kívánják, élhessenek a nyilatkozatok kiállítását megkönnyítő új információs technológiák nyújtotta előnyökkel,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A gazdasági szereplők a 305/2011/EU rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében említett teljesítménynyilatkozatot – a 305/2011/EU rendelet 7. cikkének (1) bekezdésétől eltérve – weboldalon is közzétehetik, amennyiben a következő feltételek mindegyikét teljesítik:

a)

gondoskodnak arról, hogy a teljesítménynyilatkozat tartalma ne változzon, miután közzétették az adott weboldalon;

b)

gondoskodnak azon weboldal folyamatos ellenőrzéséről és karbantartásáról, amelyen az építési termékekről kiállított teljesítménynyilatkozatokat közzétették, annak érdekében, hogy mind a weboldal, mind a teljesítménynyilatkozatok folyamatosan elérhetők legyenek az építési termékek vevői számára;

c)

gondoskodnak arról, hogy a teljesítménynyilatkozathoz az építési termékek vevői díjmentesen hozzáférhessenek az építési termék forgalomba hozatalát követően legalább tíz évig vagy a 305/2011/EU rendelet 11. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján alkalmazandó egyéb időszak végéig;

d)

tájékoztatják az építési termékek vevőit mind a weboldal, mind az építési termékekről kiállított és a szóban forgó weboldalon elektronikus formában közzétett teljesítménynyilatkozatok elérési módjáról.

(2)   A gyártók a terméktípus egyedi azonosító kódjának megadásával kötelesek minden általuk forgalomba hozott terméket, illetve minden azonos termékekből álló tételt egy adott teljesítménynyilatkozathoz kapcsolni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. október 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 88., 2011.4.4., 5. o.


21.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 52/3


A BIZOTTSÁG 158/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. február 13.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Daujėnų naminė duona [OFJ])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1151/2012/EU rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (2) Litvánia kérelmét a „Daujėnų naminė duona” elnevezés bejegyzésére.

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 1151/2012/EU rendelet 51. cikke szerinti felszólalás, ezért a „Daujėnų naminė duona” elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezés bejegyzésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. február 13-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Janusz LEWANDOWSKI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  HL C 251., 2013.8.31., 8. o.


MELLÉKLET

Az 1151/2012/EU rendelet I. mellékletének I. pontjában felsorolt mezőgazdasági termékek és élelmiszerek:

2.4. osztály:   Kenyér, péksütemények, cukrászsütemények, édesipari termékek, kekszek és egyéb pékáru

LITVÁNIA

Daujėnų naminė duona (OFJ)


21.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 52/5


A BIZOTTSÁG 159/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. február 13.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Patata dell’Alto Viterbese [OFJ])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1151/2012/EU rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában Olaszország kérelmét (2) a „Patata dell’Alto Viterbese” elnevezés bejegyzésére.

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 1151/2012/EU rendelet 51. cikke szerinti felszólalás, ezért a „Patata dell’Alto Viterbese” elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezés bejegyzésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. február 13-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Janusz LEWANDOWSKI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  HL C 239., 2013.8.20., 2. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek:

1.6. osztály:   Gyümölcs, zöldségfélék és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva

OLASZORSZÁG

Patata dell’Alto Viterbese (OFJ)


21.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 52/7


A BIZOTTSÁG 160/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. február 13.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Szentesi paprika [OFJ])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1151/2012/EU rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (2) Magyarország kérelmét a „Szentesi paprika” elnevezés bejegyzésére.

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 1151/2012/EU rendelet 51. cikke szerinti felszólalás, ezért a „Szentesi paprika” elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezés bejegyzésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. február 13-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Janusz LEWANDOWSKI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  HL C 237., 2013.8.15., 31. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek:

1.6. osztály.   Gyümölcs, zöldségfélék és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva

MAGYARORSZÁG

Szentesi paprika (OFJ)


21.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 52/9


A BIZOTTSÁG 161/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. február 18.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische Brez’n/Bayerische Brezel (OFJ)]

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1151/2012/EU rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában Németország kérelmét (2) a „Bayerische Breze”/„Bayerische Brezn”/„Bayerische Brez’n”/„Bayerische Brezel” elnevezés bejegyzésére.

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 1151/2012/EU rendelet 51. cikke szerinti felszólalás, ezért a „Bayerische Breze”/„Bayerische Brezn”/„Bayerische Brez’n”/„Bayerische Brezel” elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezés bejegyzésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. február 18-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Dacian CIOLOȘ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  HL C 262., 2013.9.11., 13. o.


MELLÉKLET

Az 1151/2012/EU rendelet I. mellékletének I. pontjában említett mezőgazdasági termékek és élelmiszerek:

2.4. osztály:   Kenyér, péksütemények, cukrászsütemények, édesipari termékek, kekszek és egyéb pékáru

NÉMETORSZÁG

Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische Brez’n/Bayerische Brezel (OFJ)


21.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 52/11


A BIZOTTSÁG 162/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. február 19.)

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Carota dell’Altopiano del Fucino (OFJ)]

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (1) bekezdésének első albekezdésével összhangban a Bizottság megvizsgálta Olaszország kérelmét, amely a 148/2007/EK bizottsági rendelet (2) alapján bejegyzett „Carota dell’Altopiano del Fucino” oltalom alatt álló földrajzi jelzéshez kapcsolódó termékleírás módosításának jóváhagyására irányul.

(2)

A szóban forgó módosítás az 1151/2012/EU rendelet 53. cikkének (2) bekezdése értelmében nem tekinthető kisebb jelentőségűnek, ezért a Bizottság a módosítás iránti kérelmet (3) az említett rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(3)

A Bizottsághoz nem érkezett az 1151/2012/EU rendelet 51. cikke szerinti felszólalás, ezért a termékleírás módosítását jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezéshez kapcsolódó termékleírásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában közétett módosítása jóváhagyásra kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. február 19-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Dacian CIOLOȘ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  HL L 46., 2007.2.16., 14. o.

(3)  HL C 272., 2013.9.20., 11. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek:

1.6. osztály:   Gyümölcs, zöldségfélék és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva

OLASZORSZÁG

Carota dell’Altopiano del Fucino (OFJ)


21.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 52/13


A BIZOTTSÁG 163/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. február 20.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. február 20-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

57,7

TN

73,8

TR

94,6

ZZ

75,4

0707 00 05

EG

174,9

JO

206,0

MA

158,2

TR

159,2

ZZ

174,6

0709 91 00

EG

107,0

ZZ

107,0

0709 93 10

MA

33,6

TR

91,1

ZZ

62,4

0805 10 20

EG

46,6

IL

64,0

MA

51,7

TN

50,9

TR

73,1

ZA

63,5

ZZ

58,3

0805 20 10

IL

117,8

MA

99,2

TR

110,6

ZZ

109,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

29,2

IL

126,7

JM

106,9

MA

124,3

TR

89,9

US

134,1

ZZ

101,9

0805 50 10

AL

39,1

MA

71,7

TR

61,2

ZZ

57,3

0808 10 80

CN

123,5

MK

32,3

US

139,8

ZZ

98,5

0808 30 90

AR

141,8

CL

186,0

CN

68,5

TR

125,1

US

126,7

ZA

107,3

ZZ

125,9


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


21.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 52/15


A BIZOTTSÁG 164/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. február 20.)

az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó vonatkozó irányadó árak tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 183. cikke b) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1484/95/EK bizottsági rendelet (2) meghatározta a baromfihús- és tojáságazatra, valamint a tojásalbuminra vonatkozó kiegészítőimportvám-rendszer végrehajtásának részletes szabályait, és megállapította az érintett termékekre alkalmazandó irányadó árakat.

(2)

Az irányadó árak meghatározásának alapjául szolgáló, rendszeresen ellenőrzött adatokból megállapítható, hogy az irányadó árakat bizonyos baromfihús- és tojáságazati termékek, illetve a tojásalbumin behozatala vonatkozásában a származási hely szerinti árkülönbségek figyelembevételével módosítani kell.

(3)

Ezért az 1484/95/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Tekintettel annak szükségességére, hogy az intézkedés alkalmazása a frissített adatok rendelkezésre bocsátását követően mihamarabb megkezdődjék, indokolt előírni, hogy e rendelet kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1484/95/EK rendelet I. mellékletének helyébe az e rendelet mellékletében szereplő szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. február 20-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 347.,2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 145., 1995.6.29., 47. o.


MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

KN-kód

Árumegnevezés

Irányadó ár

(EUR/100 kg)

A 3. cikk (3) bekezdésében említett biztosíték

(EUR/100 kg)

Származási hely (1)

0207 12 10

Tisztított és bontott, 70 %-os csirke, fagyasztva

120

0

AR

0207 12 90

Tisztított és bontott, 65 %-os csirke, fagyasztva

133,5

0

AR

134,3

0

BR

0207 14 10

Gallus domesticus darabolva, csont nélkül, fagyasztva,

298,1

1

AR

225,1

23

BR

327,2

0

CL

259,8

12

TH

0207 27 10

Pulykadarabok, csont nélkül, fagyasztva

303,0

0

BR

317,6

0

CL

0408 91 80

Tojássárgája

458,0

0

AR

1602 32 11

Kakas- vagy tyúkkészítmény főzés nélkül

253,1

10

BR

315,1

0

CL


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A »ZZ« kód jelentése: »egyéb származási hely«.”


HATÁROZATOK

21.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 52/17


A TANÁCS HATÁROZATA

(2014. február 18.)

a Régiók Bizottsága egy cseh tagjának kinevezéséről

(2014/101/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 305. cikkére,

tekintettel a cseh kormány javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2009. december 22-én, illetve 2010. január 18-án elfogadta a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2010. január 26-tól2015. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről szóló 2009/1014/EU (1), illetve 2010/29/EU határozatot (2).

(2)

Bohuslav SVOBODA hivatali idejének lejártát követően a Régiók Bizottsága egy tagjának helye megüresedik.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács a hivatali idő hátralévő részére, azaz 2015. január 25-ig, a Régiók Bizottsága tagjává nevezi ki az alábbi személyt:

Tomáš HUDEČEK, Primátor hl. města Prahy.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2014. február 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

G. STOURNARAS


(1)  HL L 348., 2009.12.29., 22. o.

(2)  HL L 12., 2010.1.19., 11. o.