ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2014.028.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 28

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

57. évfolyam
2014. január 31.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

 

2014/48/EU

 

*

A Tanács határozata (2014. január 28.) az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia Kormánya és Grönland Helyi Kormánya közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről

1

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 81/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. január 30.) a tunéziai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 101/2011/EU rendelet végrehajtásáról

2

 

*

A Bizottság 82/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. január 28.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Montes de Granada (OEM)]

15

 

*

A Bizottság 83/2014/EU rendelete (2014. január 29.) a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló 965/2012/EU rendelet módosításáról

17

 

*

A Bizottság 84/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. január 30.) a Pediococcus pentosaceus DSM 14021, a Pediococcus pentosaceus DSM 23688, illetve a Pediococcus pentosaceus DSM 23689 tartalmú készítmények bármely állatfaj takarmányadalékaként való engedélyezéséről ( 1 )

30

 

*

A Bizottság 85/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. január 30.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a rézvegyületek hatóanyag-jóváhagyása érvényességének meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról ( 1 )

34

 

 

A Bizottság 86/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. január 30.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

36

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács 2014/49/KKBP határozata (2014. január 30.) a tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/72/KKBP határozat módosításáról

38

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

31.1.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 28/1


A TANÁCS HATÁROZATA

(2014. január 28.)

az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia Kormánya és Grönland Helyi Kormánya közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről

(2014/48/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 218. cikkének (6) bekezdésének a) pontjával összefüggésben értelmezett 43. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2007. június 28-án elfogadta az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia Kormánya és Grönland Helyi Kormánya közötti halászati partnerségi megállapodás (1) megkötéséről szóló 753/2007/EK rendeletet (2) (a továbbiakban: a megállapodás). A megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvet (3) (a továbbiakban: a jelenlegi jegyzőkönyv) csatolták a megállapodáshoz. A jelenlegi jegyzőkönyv hatálya 2012. december 31-én lejár.

(2)

Az Unió tárgyalásokat folytatott Dánia Kormányával és Grönland Kormányával a megállapodáshoz csatolandó, a halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló új jegyzőkönyvről (a továbbiakban: a jegyzőkönyv).

(3)

A 2012/653/EU tanácsi határozattal (4) összhangban a jegyzőkönyvet – feltételezve annak későbbi megkötését – aláírták és azt 2013. január 1-jétől ideiglenesen alkalmazni kell.

(4)

Ezért a jegyzőkönyvet jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia Kormánya és Grönland Helyi Kormánya közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv aláírását a Tanács – feltételezve annak későbbi megkötését – az Unió nevében jóváhagyja (5).

2. cikk

A jegyzőkönyv 13. cikkében előírt értesítést az Unió nevében a Tanács elnöke teszi meg.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2014. január 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

G. STOURNARAS


(1)  HL L 172., 2007.6.30., 4. o.

(2)  HL L 172., 2007.6.30., 1. o.

(3)  HL L 172., 2007.6.30., 9. o.

(4)  HL L 293., 2012.10.23., 4. o.

(5)  A jegyzőkönyvet az aláírásáról szóló határozattal együtt az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL L 293., 2012.10.23., 5. o.) közzétették.


RENDELETEK

31.1.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 28/2


A TANÁCS 81/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. január 30.)

a tunéziai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 101/2011/EU rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tunéziai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2011. február 4-i 101/2011/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2011. február 4-én elfogadta a 101/2011/EU rendeletet.

(2)

A 101/2011/EU rendelet I. mellékletében foglalt jegyzék felülvizsgálata alapján az e mellékletben szereplő, 45 személyre vonatkozó adatokat más adatokkal kell felváltani, és jegyzékbe vételükre vonatkozóan új indokolást kell adni.

(3)

A 101/2011/EU rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 101/2011/EU rendelet I. melléklete helyébe az e rendelet mellékletében szereplő szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. január 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

D. KOURKOULAS


(1)  HL L 31., 2011.2.5., 1. o.


MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

A 2. cikk (1) bekezdésében említett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

 

Név

Azonosításra szolgáló adatok

Indokolás

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI Tunézia volt elnöke. Születési hely és idő:

Hamman-Sousse, 1963. szeptember 3. Selma HASSEN fia, Leïla TRABELSI férje. Személyazonosító igazolvány száma: 00354671.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következők miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1956. október 24. Saida DHERIF lánya, Zine El Abidine BEN ALI felesége. Személyazonosító igazolvány száma: 00683530.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1944. március 4. Saida DHERIF fia, Yamina SOUIEI férje. Vállalatvezető. Lakóhely: 11 rue de France - Radès Ben Arous. Személyazonosító igazolvány száma: 05000799.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunéziai állampolgár. A líbiai Sabhában született 1980. január 7-én. Yamina SOUIEI fia. Vállalatvezető. Inès LEJRI férje. Lakóhelye: Résidence de l'Étoile du Nord - suite B- 7th floor - apt. No 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 04524472.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene, mert bűnrészes közhivatalt ellátó személy (a Société Tunisienne de Banque volt vezérigazgatója és a Banque Nationale Agricole volt vezérigazgatója) által elkövetett hivatallal való visszaélésben, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek, és kárt okozzanak az államnak.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1981. december 2. Naïma BOUTIBA fia, Nesrine BEN ALI férje. Személyazonosító igazolvány száma: 04682068.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következők miatt: jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre (a volt elnökre, Ben Alira), hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt szerezzenek; bűnrészesség egy közhivatalt ellátó személy (a volt elnök, Ben Ali) által elkövetett hivatallal való visszaélésben, amellyel jogosulatlan előnyt biztosítottak egy harmadik fél részére, és veszteséget okoztak az államnak, valamint bűnrészesség tunéziai közpénzeknek egy közhivatalt ellátó személy (a volt elnök, Ben Ali) általi hűtlen kezelésében.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő:

Tunisz, 1987. január 16. Leïla TRABELSI lánya, Fahd Mohamed Sakher MATERI felesége. Személyazonosító igazolvány száma: 00299177.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1992. július 17. Leïla TRABELSI lánya. Lakóhely: Elnöki Palota. Személyazonosító igazolvány száma: 09006300.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1962. november 5. Saida DHERIF fia. Vállalatvezető. Lakóhely: 32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 00777029.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1948. június 24. Saida DHERIF fia, Nadia MAKNI férje. Egy mezőgazdasági vállalat ügyvezetője. Lakóhely: 20 rue El Achfat - Carthage - Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 00104253.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Radès, 1953. február 19. Saida DHERIF lánya, Mohamed MAHJOUB felesége. Vállalatvezető. Lakóhely: 21 rue d' Aristote - Carthage Salammbô. Személyazonosító igazolvány száma: 00403106.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1974. augusztus 26. Najia JERIDI fia. Üzletember. Lakóhely: 124 avenue Habib Bourguiba-Carthage presidence. Személyazonosító igazolvány száma: 05417770.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1950. április 26. Saida DHERIF fia, Souad BEN JEMIA férje. Vállalatvezető. Lakóhely: 3 rue de la colombe - Gammarth supérieur. Személyazonosító igazolvány száma: 00178522.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1955. szeptember 25. Saida DHERIF fia, Hela BELHAJ férje. Vállalatigazgató. Lakóhely: 20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 05150331.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési idő: 1958. december 27. Saida DHERIF lánya, Mohamed Montassar MEHERZI felesége. Kereskedelmi igazgató. Lakóhely: 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa. Személyazonosító igazolvány száma: 00166569.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: la Marsa, 1959. május 5. Fatma SFAR fia, Samira TRABELSI férje. Vállalatigazgató. Lakóhely: 4 rue Taoufik El Hakim-la Marsa. Személyazonosító igazolvány száma: 00046988.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési idő: 1960. február 1. Saida DHERIF lánya, Habib ZAKIR felesége. Lakóhely: 4 rue de la mouette - Gammarth supérieur. Személyazonosító igazolvány száma: 00235016.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tunéziai állampolgár. Születési idő: 1957. március 5. Saida BEN ABDALLAH fia, Nefissa TRABELSI férje. Ingatlanfejlesztő. Lakóhely: rue Ennawras no. 4- Gammarth supérieur. Személyazonosító igazolvány száma: 00547946.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1973. július 3. Yamina SOUIEI fia. Vállalatvezető, ingatlanfejlesztő. Lakóhely: immeuble Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana-Les berges du Lac-Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 05411511.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1975. június 25. Mounira TRABELSI lánya (Leila TRABELSI testvére). Vállalatvezető. Mourad MEHDOUI felesége. Lakóhely: 41 rue Garibaldi -Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 05417907.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1962. május 3. Neila BARTAJI fia, Lilia NACEF férje. Vállalatigazgató. Lakóhely: 41 rue Garibaldi - Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 05189459.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési idő: 1976. szeptember 18. Najia JERIDI fia. Vállalatigazgató. Lakóhely: lotissement Erriadh.2-Gammarth - Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 05412560.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési idő: 1971. december 4. Yamina SOUIEI lánya. Vállalatvezető. Lakóhely: 2 rue El Farrouj - la Marsa. Személyazonosító igazolvány száma: 05418095.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési idő: 1965. december 20. Radhia MATHLOUTHI fia, Linda CHERNI férje. A Tunisair irodai alkalmazottja. Lakóhely: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 00300638.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tunéziai állampolgár. Születési idő: 1988. január 29. Kaouther Feriel HAMZA fia. A Stafiem - Peugeot vállalat igazgatója. Lakóhely: 4 rue Mohamed Makhlouf -El Manar.2-Tunis.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunéziai állampolgár. Születési idő: 1959. január 13. Leïla CHAIBI fia, Dorsaf BEN ALI férje. Vállalatigazgató. Lakóhely: rue du jardin - Sidi Bousaid - Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 00400688.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következők miatt: jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre (a volt elnökre, Ben Alira), hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt szerezzenek; valamint bűnrészesség egy közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélésben, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek, és kárt okozzanak az államnak.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Bardo, 1965. július 5. Naïma EL KEFI lánya, Mohamed Slim CHIBOUB felesége. Lakóhely: 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 00589759.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Bardo, 1971. augusztus 21. Naïma EL KEFI lánya, Mohamed Marouene MABROUK felesége. Külügyminisztériumi tanácsadó. Személyazonosító igazolvány száma: 05409131.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1972. március 11. Jaouida El BEJI fia, Sirine BEN ALI férje. Vállalatigazgató. Lakóhely: 8 rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 04766495.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Bardo, 1963. március 8. Naïma EL KEFI lánya, Slim ZARROUK felesége. Orvos. Lakóhely: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage. Személyazonosító igazolvány száma: 00589758.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1960. augusztus 13. Maherzia GUEDIRA fia, Ghazoua BEN ALI férje. Vállalatigazgató. Lakóhely: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage. Személyazonosító igazolvány száma: 00642271.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Hammam-Sousse, 1949. november 22. Selma HASSEN fia. Fényképész-újságíró Németországban. Lakóhely: 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse. Személyazonosító igazolvány száma: 02951793.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Hammam-Sousse, 1947. március 13. Zohra BEN AMMAR férje. Vállalatvezető. Lakóhely: rue El Moez - Hammam - Sousse. Személyazonosító igazolvány száma: 02800443.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Hammam-Sousse, 1952. május 16. Selma HASSEN lánya, Fathi REFAT felesége. A Tunisair képviselője. Lakóhely: 17 avenue de la République-Hammam-Sousse. Személyazonosító igazolvány száma: 02914657.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Sousse, 1956. szeptember 18. Selma HASSEN lánya, Sadok Habib MHIRI felesége. Vállalatvezető. Lakóhely: avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse. Személyazonosító igazolvány száma: 02804872.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési idő: 1938. október 28. Selma HASSEN fia. Nyugdíjas. Selma MANSOUR özvegye. Lakóhely: 255 cité El Bassatine - Monastir. Személyazonosító igazolvány száma: 028106l4.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1969. október 21. Selma MANSOUR fia, Monia CHEDLI férje. Vállalatvezető. Lakóhely: avenue Hédi Nouira - Monastir. Személyazonosító igazolvány száma: 04180053.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Monastir, 1974. április 29. Selma MANSOUR fia, egyedülálló. Vállalatvezető. Lakóhely: 83 Cap Marina - Monastir. Személyazonosító igazolvány száma: 04186963.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Monastir, 1972. október 12. Selma MANSOUR fia, kereskedelmi exporttal és importtal foglalkozik. Lakóhely: avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir. Személyazonosító igazolvány száma: 04192479.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Monastir, 1980. március 8. Selma MANSOUR lánya, Zied JAZIRI felesége. Titkárnő egy vállalatnál. Lakóhely: rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse. Személyazonosító igazolvány száma: 06810509.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Hammam-Sousse, 1978. október 8. Hayet BEN ALI fia. Vállalatigazgató. Lakóhely: 17 avenue de la République - Hammam-Sousse. Személyazonosító igazolvány száma: 05590835.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Hammam-Sousse, 1977. augusztus 9. Hayet BEN ALI fia. Ügyvezető. Lakóhely: 17 avenue de la République - Hammam-Sousse. Személyazonosító igazolvány száma: 05590836.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Monastir, 1982. augusztus 30. Hayet BEN ALI lánya, Badreddine BENNOUR felesége. Lakóhely: rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse. Személyazonosító igazolvány száma: 08434380.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Sousse, 1970. január 13. Naïma BEN ALI fia. Osztályvezető a Tunisairnél. Lakóhely: résidence les jardins, apt. 8C Bloc. b - El Menzah,8 -l'Ariana. Személyazonosító igazolvány száma: 05514395.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Hammam-Sousse, 1967. október 22. Naïma BEN ALI fia. A Közlekedési Minisztérium megbízásos alkalmazottja. Lakóhely: 4 avenue Tahar SFAR - El Manar. 2-Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 05504161.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Sousse, 1973. január 3. Naïma BEN ALI fia, Lamia JEGHAM férje. Vállalatvezető. Lakóhely: 13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam - Sousse. Személyazonosító igazolvány száma: 05539378.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Párizs, 1966. október 27. Paulette HAZAT fia. Vállalatigazgató. Lakóhely: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse. Személyazonosító igazolvány száma: 05515496 (kettős állampolgár).

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene, mert bűnrészes közhivatalt ellátó személy (Zine El Abidine Ben Ali volt elnök) által elkövetett hivatallal való visszaélésben, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek, és kárt okozzanak az államnak.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunéziai és francia állampolgár. Születési hely és idő: Le Petit Quevilly (76), 1971. április 6. (illetve a tunéziai személyazonosító igazolványa alapján április 16.). Tijani BEN ALI (szül.: 1932. február 9.) és Paulette HAZET (vagy HAZAT, szül.: 1936. február 23.) gyermeke; Amel SAIED (vagy SAID) házastársa; ügyvezető. Lakóhely: 00297112. sz. tunéziai személyazonosító igazolványa szerint Chouket El Arressa, Hammam - Sousse, 111277501841 sz. francia személyazonosító igazolványa szerint 14, esplanade des Guinandiers, Bailly Romainvilliers (77).

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1974. augusztus 28. Leila DEROUICHE fia. Kereskedelmi igazgató. Lakóhely: 23 rue Ali Zlitni, El Manar, 2-Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 04622472.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.”


31.1.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 28/15


A BIZOTTSÁG 82/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. január 28.)

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Montes de Granada (OEM)]

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (1) bekezdésének első albekezdésével összhangban a Bizottság megvizsgálta Spanyolország kérelmét, amely a 417/2006/EK bizottsági rendelet (2) alapján bejegyzett „Montes de Granada” oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez kapcsolódó termékleírás módosításának jóváhagyására irányul.

(2)

A szóban forgó módosítás az 1151/2012/EU rendelet 53. cikkének (2) bekezdése értelmében nem tekinthető kisebb jelentőségűnek, ezért a Bizottság a módosítás iránti kérelmet az említett rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (3).

(3)

A Bizottsághoz nem érkezett az 1151/2012/EU rendelet 51. cikke szerinti felszólalási nyilatkozat, ezért a termékleírás módosítását jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezéshez kapcsolódó termékleírásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában közétett módosítása jóváhagyásra kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. január 28-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Dacian CIOLOȘ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  HL L 72., 2006.3.11., 8. o.

(3)  HL C 177., 2013.6.22., 24. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek:

1.5. osztály.   Olajok és zsírok (vaj, margarin, olaj stb.)

SPANYOLORSZÁG

Montes de Granada (OEM)


31.1.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 28/17


A BIZOTTSÁG 83/2014/EU RENDELETE

(2014. január 29.)

a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló 965/2012/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári repülés közös szabályairól és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi irányelv, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 965/2012/EU bizottsági rendelet (2) meghatározza a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó azon műszaki követelményeket és igazgatási eljárásokat, amelyek felváltották a 3922/91/EGK tanácsi rendelet (3) III. mellékletét, kivéve a repülési és szolgálati időre vonatkozó korlátozásokról és pihenési követelményekről szóló Q részt.

(2)

A 216/2008/EK rendelet 22. cikkének (2) bekezdésével összhangban a repülési és szolgálati időre és a pihenési követelményekre vonatkozó végrehajtási szabályoknak kezdetben tartalmazniuk kell a 3922/91/EGK rendelet III. mellékletének Q részében szereplő valamennyi lényeges rendelkezést, figyelembe véve a legújabb tudományos és műszaki bizonyítékokat.

(3)

Ez a rendelet a 216/2008/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdése és 22. cikkének (2) bekezdése szerinti végrehajtási rendeletnek minősül, ezért a 3922/91/EGK rendelet III. mellékletének Q részét a 216/2008/EK rendelet 69. cikkének (3) bekezdése értelmében el kell hagyni. Ugyanakkor a 3922/91/EGK rendelet III. mellékletének Q részét az e rendeletben meghatározott átmeneti időszak lejártáig továbbra is alkalmazni kell az üzemben tartások olyan típusaira, amelyekre vonatkozóan még nem alkottak végrehajtási rendeleteket.

(4)

Ez a rendelet nem érinti a 2000/79/EK tanácsi irányelvben (4) már megállapított korlátokat és minimumkövetelményeket, különösen a munkaidőre és a szabadnapokra vonatkozó rendelkezéseket, melyeket a polgári repülésben dolgozó utazó személyzet esetében mindig be kell tartani. E rendelet rendelkezéseinek, valamint az e rendelet rendelkezései alapján elfogadott egyéb rendelkezéseknek nem célja, hogy igazolja az utazó személyzetre vonatkozó meglévő védelmi szint csökkentését. E rendelet rendelkezései nem zárják ki és nem érintik a nagyobb védelmet nyújtó nemzeti szociális jogszabályokat és a munkakörülményekre, valamint a munkahelyi egészségügyi és biztonsági kérdésekre vonatkozó kollektív munkaszerződéseket.

(5)

A tagállamok eltérhetnek e rendelettől vagy vele kapcsolatos minősítésre vonatkozó eljárásoktól olyan rendelkezések alkalmazásával, amelyek biztonsági szintje legalább egyenértékű e rendelet rendelkezéseivel, annak érdekében, hogy jobban megfeleljenek az egyes nemzeti szempontoknak vagy üzembentartási gyakorlatoknak. Az e rendelettől való bármilyen eltérést be kell jelenteni és a 216/2008/EK rendelet 14. és 22. cikkének megfelelően kell kezelni, amely biztosítja az objektív kritériumok alapján meghozott átlátható és megkülönböztetés-mentes döntéseket.

(6)

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (a továbbiakban: Ügynökség) elkészítette a végrehajtási szabályok tervezetét és a 216/2008/EK rendelet 19. cikke (1) bekezdésének megfelelően véleményként (5) benyújtotta a Bizottsághoz.

(7)

A 965/2012/EU rendeletet ezért a repülési és szolgálati időkorlátokkal, valamint pihenési követelményekkel való kiegészítése érdekében módosítani kell.

(8)

Az e rendeletben meghatározott intézkedések összhangban vannak a 216/2008/EK rendelete 65. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 965/2012/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk az alábbi 6. ponttal egészül ki:

„6.

»légi taxi műveletek«: a repülési idő és szolgálati idő korlátozásának vonatkozásában nem menetrend szerinti, rendelésre történő kereskedelmi célú légi fuvarozás egy 19-et meg nem haladó utasülés-konfigurációjú (MOPSC) repülőgéppel.”

2.

A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„8. cikk

A repülési idő korlátozása

(1)   A repülőgéppel végzett CAT műveletekre a III. melléklet FTL részét kell alkalmazni.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve, a repülőgéppel végzett légi taxi műveletek, a repülőgéppel nyújtott sürgősségi orvosi szolgálatok, valamint az egypilótás repülőgéppel végzett CAT műveletek a 3922/91/EGK rendelet 8. cikkének (4) bekezdése, a 3922/91/EGK rendelet III. mellékletének Q része, valamint az illetékes hatóságok által végzett biztonsági kockázatértékelésen alapuló vonatkozó nemzeti kivételek hatálya alá tartoznak.

(3)   A helikopterrel végzett CAT műveleteknek a nemzeti szabályoknak kell megfelelniük.”

3.

A rendelet a következő 9a. cikkel egészül ki:

„9a. cikk

Az Ügynökség folyamatosan felülvizsgálja a repülési és szolgálati idő korlátaira és a pihenési követelményekre vonatkozó, a II. és a III. mellékletben foglalt rendelkezések hatékonyságát. Legkésőbb 2019. február 18-ig az Ügynökség elkészíti első jelentését a fenti felülvizsgálat eredményeiről.

A szóban forgó felülvizsgálatnak tudományos szakértelemre kell támaszkodnia és a tagállamok segítségével e rendelet alkalmazásának kezdőnapját követően, hosszú távon összegyűjtött műveleti adatokon kell alapulnia.

Az (1) bekezdésben említett felülvizsgálatban értékelni kell legalább a következőknek a repülőszemélyzet éberségére tett hatását:

a kedvezőbb napszakban a 13 órát meghaladó szolgálati idő,

a kedvezőtlenebb napszakban a 10 órát meghaladó szolgálati idő,

a 11 órát meghaladó szolgálati idő ismeretlen akklimatizálódási állapotú személyzet esetében,

a nagy szektorszámot (6-ot meghaladó) tartalmazó szolgálati idő,

repülési szolgálati időt követő ügyeleti szolgáltat, pl. készenlét vagy tartalék szolgálat, és

bioritmust megzavaró beosztás.”

4.

A II. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

5.

A III. melléklet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

2016. február 18-tól kell alkalmazni.

A második bekezdéstől eltérve, a tagállamok dönthetnek úgy, hogy a 965/2012/EU rendelet III. melléklete ORO.FTL.205 pontja e) bekezdésének alkalmazása helyett továbbra is a repülés közbeni pihenésre vonatkozó meglévő nemzeti rendelkezéseket alkalmazzák 2017. február 17-ig.

Amennyiben egy tagállam a harmadik bekezdés rendelkezéseit alkalmazza, értesítenie kell a Bizottságot és az Ügynökséget, és meg kell indokolnia a szabálytól való eltérés okát, időtartamát, valamint a tervezett műveleteket és az azzal kapcsolatos időzítéseket tartalmazó végrehajtási programozást.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. január 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 79., 2008.3.19., 1. o.

(2)  HL L 296., 2012.10.25., 1. o.

(3)  HL L 373., 1991.12.31., 4. o.

(4)  HL L 302., 2000.12.1., 57. o.

(5)  Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2012. szeptember 28-i 04/2012 sz. véleménye a repülőgépekkel végzett kereskedelmi célú légi fuvarozásra vonatkozó repülési és szolgálati időkorlátokkal, valamint pihenési követelményekkel kapcsolatos végrehajtási szabályokat meghatározó rendeletről (https://www.easa.europa.eu/agency-measures/docs/opinions/2012/04/translations/EASA_2012_00120000_HU_TRA.pdf).


I. MELLÉKLET

A 965/2012/EU rendelet II. melléklete a következő ARO.OPS.230 és ARO.OPS.235 ponttal egészül ki:

ARO.OPS.230 A bioritmust megzavaró beosztás meghatározása

A repülési idő korlátozásokra vonatkozóan az illetékes hatóság a bioritmust megzavaró beosztásnak a III. melléklet ORO.FTL.105 pontjában szereplő »korai típusúként« vagy »késői típusúként« történő meghatározásával összhangban meghatározhatja, hogy a kétfajta bioritmust megzavaró beosztás közül melyik alkalmazandó a felügyelete alá tartozó valamennyi kereskedelmi légi szállítási tevékenységet végző üzemben tartókra.

ARO.OPS.235. A repülési időtartamot meghatározó egyedi rendszerek jóváhagyása

a)

Az illetékes hatóság jóváhagyhatja a kereskedelmi légi szállítási tevékenységet végző üzemben tartók által javasolt repülési időtartamot meghatározó rendszereket, ha az üzemben tartó bizonyítja, hogy azok megfelelnek a 216/2008/EK rendeletnek és e rendelet III. melléklete FTL részének.

b)

Ha az üzemben tartó által javasolt repülési időtartamot meghatározó rendszer eltér az Ügynökség által kiadott vonatkozó típusalkalmassági vizsgálattól, az illetékes hatóságnak a 216/2008/EK rendelet 22. cikkének (2) bekezdése szerinti eljárást kell alkalmaznia.

c)

Ha az üzemben tartó által javasolt repülési időtartamot meghatározó rendszer eltér a vonatkozó végrehajtási szabályoktól, az illetékes hatóságnak a 216/2008/EK rendelet 14. cikkének (6) bekezdése szerinti eljárást kell alkalmaznia.

d)

A jóváhagyott eltéréseket alkalmazásukat követően értékelni kell, meghatározva, hogy az ilyen eltérések megerősítésre vagy módosításra szorulnak-e. Az illetékes hatóság és az Ügynökség független értékelést végez az üzemben tartó által megadott információk alapján. Az értékelésnek arányosnak és átláthatónak kell lennie, valamint tudományos elveken és ismereteken kell alapulnia.”


II. MELLÉKLET

A 965/212/EK rendelet III. melléklete a következő FTL alrésszel egészül ki:

„FTL ALRÉSZ

REPÜLÉSI ÉS SZOLGÁLATI IDŐKORLÁTOKRA ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

1.   SZAKASZ

Általános

ORO.FTL.100 Hatály

Ez az alrész azokat a követelményeket határozza meg, melyeket az üzemben tartónak és a személyzet tagjainak a személyzetre vonatkozó repülési és szolgálati időkorlátok és pihenési követelmények tekintetében teljesíteniük kell.

ORO.FTL.105 Fogalommeghatározások

E rész alkalmazásában a következő meghatározásokat kell alkalmazni:

1.   »akklimatizált/akklimatizálódott«: olyan állapot, amelyben a személyzet tagjának napi biológiai órája szinkronban van azzal az időzónával, ahol a személyzet tagja tartózkodik. A személyzet tagja akklimatizáltnak tekintendő az indulás helye szerinti helyi idő körüli kétórás idősávban. Ha a szolgálati hely szerinti helyi idő több mint két órával eltér annak a helynek a helyi idejétől, ahol a következő szolgálat kezdődik, a maximum napi repülési munkaidő kiszámításához a személyzet tagjait az 1. táblázat értékeinek megfelelően tekintik akklimatizáltnak.

»B«: az indulás helye szerinti időzóna helyi ideje szerint akklimatizálódott,

»D«: azon hely szerinti helyi idő szerint akklimatizálódott, ahol a személyzet tagja következő szolgálatát kezdi, és

»X«: a személyzet tagja ismeretlen akklimatizálódási állapotban van;

2.   »referenciaidő«: a jelentkezés helye szerinti helyi idő azon helyi idő körüli kétórás idősávban, ahol a személyzet akklimatizálódott;

3.   »elhelyezés«: a készenléti és osztott szolgálat esetében olyan, a nyilvánosságtól elzárt csendes és kényelmes hely, ahol a fény és a hőmérséklet szabályozható, megfelelő bútorokkal van felszerelve, a személyzet tagjának alvási lehetőséget biztosít, valamint megfelelő befogadóképességgel rendelkezik a személyzet összes jelen lévő tagjának elhelyezése érdekében, továbbá enni- és innivalóhoz való hozzáférést biztosít;

4.   »megfelelő elhelyezés«: a készenléti és osztott szolgálat, valamint pihenés esetében csendes környezetben lévő, ággyal felszerelt elkülönített szoba a személyzet minden egyes tagjának, mely megfelelően szellőzik, fény- és hőszabályzó készülékkel van felszerelve és enni- és innivalóhoz való hozzáférést biztosít;

5.   »kibővített repülőszemélyzet«: olyan repülőszemélyzet, amely a repülőgép üzemeltetéséhez szükséges legkisebb létszámnál nagyobb létszámú, és amelyben bármely tag elhagyhatja kijelölt helyét repülés közbeni pihenés céljából, és a repülőszemélyzet másik, megfelelő képzettséggel rendelkező tagja léphet helyébe;

6.   »szünet«: repülési szolgálati munkaidőn belüli időszak, mely a pihenőidőnél rövidebb, beleszámít a munkaidőbe és amely alatt a személyzet tagjának semmilyen feladatot nem kell ellátnia;

7.   »késleltetett jelentkezés«: a tervezett FDP üzemben tartó általi elhalasztása, mielőtt a személyzet tagja elhagyta volna pihenőhelyét;

8.   »bioritmust megzavaró beosztás«: a személyzet tagjának olyan beosztása, mely megzavarja alvási lehetőségét az optimális alvási időszakban, és amit olyan FDP vagy FDP-k kombinációja alkot, mely a nappal vagy éjszaka bármely olyan részébe belenyúlik, vagy abban kezdődik vagy ér véget, ahol a személyzet tagja akklimatizálódott; bioritmust megzavaró lehet a beosztás korai kezdés, késői befejezés vagy éjszakai szolgálat miatt.

a)egy bioritmust megzavaró beosztás korai típusa:

i.

korai kezdésnél 05:00 és 05:59 óra között kezdődő szolgálati időszak abban az időzónában, ahol a személyzet tagja akklimatizálódott; és

ii.

késői befejezésnél 23:00 és 1:59 óra között véget érő szolgálati időszak abban az időzónában, ahol a személyzet tagja akklimatizálódott;

b)egy bioritmust megzavaró beosztás késői típusa:

i.

korai kezdésnél 05:00 és 05:59 óra között kezdődő műszakszolgálati időszak abban az időzónában, ahol a személyzet tagja akklimatizálódott; és

ii.

késői befejezésnél 00:00 és 1:59 óra között véget érő szolgálati időszak abban az időzónában, ahol a személyzet tagja akklimatizálódott.

9.   »éjszakai szolgálat«: az a szolgálat, amely belenyúlik a 02:00 és 04:59 óra közötti időszakba abban az időzónában, ahol a személyzet akklimatizálódott;

10.   »szolgálat«: bármely feladat, melyet a személyzet tagja az üzemben tartónak elvégez, ideértve a repülési szolgálatot, az adminisztratív munkát, képzés nyújtását vagy a képzésben való részvételt, ellenőrzést, áthelyezést és a készenlét bizonyos elemeit is;

11.   »szolgálati időszak«: az az időszak, amely akkor kezdődik, amikor a személyzet tagja az üzemben tartó által számára előírt szolgálatra jelentkezik vagy amikor azt megkezdi, és akkor fejeződik be, amikor a személyzet tagja minden feladat alól mentessé válik, ideértve a repülés utáni szolgálatot is;

12.   »repülési szolgálati idő (FDP)«: az az időszak, amikor a személyzet tagja a számára előírt szolgálatra jelentkezik, amely magában foglalhat egy szektort vagy szektorok sorozatát, és akkor ér véget, amikor a légi jármű végleg álló helyzetbe kerül és a hajtóműveket leállítják az utolsó olyan szektor végén, amelyen a személyzet tagja üzemeltetést végző személyzeti tagként teljesít szolgálatot;

13.   »repülési idő«: repülőgépek és motoros vitorlázó repülőgépek esetében az az időtartam, amely a légi járműnek a parkolóhelyről felszállási céllal történő elmozdulásától a repülés befejezése után a kijelölt parkolóhelyen történő megállásáig és az összes hajtómű és propeller leállásáig tart;

14.   »hazai bázis«: az üzemben tartó által a személyzet tagja számára kijelölt hely, ahol az rendszerint megkezdi és befejezi szolgálati idejét vagy szolgálati időinek sorozatát és ahol normál körülmények között az üzemben tartó nem felelős a személyzet érintett tagjának elhelyezéséért;

15.   »helyi nap«: helyi idő szerint 00:00-kor kezdődő 24 órás időszak;

16.   »helyi éjszaka«: helyi idő szerint 22:00 és 08:00 közé eső 8 órás időszak;

17.   »üzemeltetést végző személyzeti tag«: egy légi járművön egy szektorban szolgálatot teljesítő személyzeti tag;

18.   »áthelyezés«: a nem üzemeltetést végző személyzeti tag áthelyezése egyik helyről a másikra az üzemben tartó rendelkezése szerint, a következők kivételével:

az utazás ideje egy magán pihenőhelyről a hazai bázis kijelölt jelentkezési helyére és vissza, valamint

a helyi eljutás ideje a pihenőhelyről a szolgálat megkezdésének helyére és vissza;

19.   »pihenőalkalmatosság«: lábtámasszal rendelkező fekvő- vagy ülőalkalmatosság, mely lehetővé teszi a személyzet tagjainak, hogy a légi jármű fedélzetén aludhassanak;

20.   »tartalék szolgálat«: az az időszak, amelyre nézve az üzemben tartó a személyzet tagjának előírja, hogy legalább 10 órás értesítés mellett FDP-re, áthelyezésre vagy egyéb szolgálati beosztásra rendelkezésre álljon;

21.   »pihenőidő«: szolgálatot követő vagy megelőző folyamatos, megszakítatlan és meghatározott időszak, mely alatt a személyzet tagja mentesül minden szolgálat, készenlét és tartalék szolgálat alól;

22.   »rotáció«: a hazai bázistól távoli szolgálat vagy szolgálatsorozat – közte legalább egy repülési szolgálat – és pihenőidő, mely a hazai bázison kezdődik és akkor ér véget, amikor a személyzet tagja a hazai bázisra visszatér egy olyan pihenőidőre, amelyben az üzemben tartó nem felelős a személyzet érintett tagjának elhelyezéséért;

23.   »szolgálatmentes nap«: a 2000/79/EK tanácsi irányelv (1) rendelkezéseinek való megfelelés céljából egy napból és két helyi éjszakából álló, szolgálat- és készenlétmentes időszak, melyet előre bejelentenek. A pihenőidő része lehet a szolgálatmentes napnak;

24.   »szektor«: az FDP azon szakasza, amely a légi jármű első felszállási célú megmozdulásától a kijelölt parkolóhelyen történő leállásáig tart;

25.   »készenlét«: előre bejelentett és meghatározott időszak, amelynek során az üzemben tartó a személyzet egy tagjától megköveteli, hogy legyen elérhető egy járatra történő kijelölésre, áthelyezésre vagy más feladatra közbeeső pihenőidő nélkül;

26.   »repülőtéri készenlét«: a repülőtéren megvalósuló készenlét;

27.   »egyéb készenlét«: otthon vagy a megfelelő elhelyezés során megvalósuló készenlét;

28.   »alacsony napi bioritmusú időszak (WOCL)«: a 02:00 és 05:59 óra közötti idő abban az időzónában, amelyben a személyzet tagja akklimatizálódott.

ORO.FTL.110 Az üzemben tartók kötelezettségei

Az üzemben tartó köteles:

a)

a szolgálati beosztási jegyzékeket kellő időben előre közzétenni, hogy a személyzet tagjai számára megtervezhető legyen a megfelelő pihenés;

b)

gondoskodni arról, hogy a repülési szolgálati időszakokat úgy tervezzék, hogy a személyzet tagjai kellőképpen kipihentek legyenek, és biztonsági szempontból minden körülmények között kielégítő színvonalon tudjanak dolgozni;

c)

olyan jelentkezési időt meghatározni, amely elegendő időt enged a földi szolgálatok elvégzéséhez;

d)

figyelembe venni a repülési szolgálati időszakok és pihenőidők gyakorisága és mintázata közötti kapcsolatot, és mérlegelni a minimális pihenőidőkkel párosított hosszú szolgálati idők kumulatív hatását;

e)

úgy megállapítani a szolgálatok ütemezését, hogy elkerülhető legyen az olyan gyakorlat, amely a rögzült alvás/munka mintát jelentősen megzavarja, pl. a váltakozó nappali/éjszakai szolgálat;

f)

betartani az ARO.OPS.230 pont szerinti bioritmust megzavaró beosztásra vonatkozó rendelkezéseket;

g)

gondoskodni arról, hogy a pihenőidők elegendő időt biztosítsanak arra, hogy a személyzet tagjai az előző szolgálatokat követően regenerálódjanak és kipihentek legyenek a következő repülési szolgálati időszak kezdetére;

h)

időszakos meghosszabbított regeneráló pihenőidőket betervezni és erről kellő időben előre értesíteni a személyzet tagjait;

i)

a járatokat úgy megtervezni, hogy teljesíthetők legyenek a megengedhető repülési szolgálati időn belül, figyelembe véve a repülés előtti feladatokhoz szükséges időt, a szektorban töltött időt és fordulási időt;

j)

megváltoztatni a menetrendet, illetve a személyzet beosztását, ha a tényleges üzem a menetrend szerinti szezonális időszakon belül a menetrend járatainak több mint 33 %-ánál meghaladja a maximális FDP-t.

ORO.FTL.115 A személyzet tagjainak felelőssége

A személyzet tagjainak:

a)

meg kell felelniük a IV. melléklet CAT.GEN.MPA.100 pontja b) bekezdésének; és

b)

optimálisan ki kell használniuk a pihenésre rendelkezésre álló lehetőségeket és időt, és megfelelően kell megtervezniük és kihasználniuk pihenőidejüket.

ORO.FTL.120 A fáradtság kockázatának kezelése (FRM)

a)

Amennyiben ez a rész vagy egy vonatkozó típusalkalmassági előírás kötelezővé teszi a fáradtság kockázatának kezelését, az üzemben tartónak irányítási rendszere szerves részeként létre kell hoznia, végre kell hajtani és fenn kell tartania az FRM-et. Az FRM biztosítja a 216/2008/EK rendelet IV. melléklete 7.f., 7.g. és 8.f. pontjában meghatározott lényeges követelményeknek való megfelelést. Az üzembentartási kézikönyvnek tartalmaznia kell az FRM leírását.

b)

A létrehozott, végrehajtott és fenntartott FRM révén az FRM általános teljesítménye folyamatosan fejlődik, és a következőket tartalmazza:

1.

az üzemben tartó filozófiájának és alapelveinek leírása az FRM-re vonatkozóan (FRM szakpolitika);

2.

az FRM folyamatok dokumentációja, ideértve a személyzeti felelősség tudatosításának folyamatát és e dokumentáció módosítási eljárását;

3.

tudományos elvek és ismeretek;

4.

a veszélyek azonosításának és a kockázatok értékelésének folyamata, mely lehetővé teszi, hogy az üzemben tartó kezelhesse a személyzet fáradtságából eredő üzemeltetési kockázat(ok) folyamatos kezelését;

5.

kockázatcsökkentési folyamat a gyors helyreigazító intézkedések meghozatala érdekében, amelyek szükségesek a személyzet fáradtságából eredő üzembentartói kockázat(ok) hatékony csökkentéséhez, és amelynek révén a fáradtság okozta kockázat ilyen intézkedésekkel elért csökkentése folyamatosan figyelemmel kísérhető és rendszeresen értékelhető;

6.

FRM biztonságot biztosító folyamatok;

7.

FRM támogató folyamatok.

c)

Az FRM-nek meg kell felelnie a repülési időt meghatározó rendszernek, az üzemben tartó méretének és a tevékenységek jellegének és komplexitásának, figyelembe véve az ilyen tevékenységekben rejlő veszélyeket és kockázatokat, valamint a vonatkozó repülési időt meghatározó rendszert.

d)

Az üzemben tartónak kockázatcsökkentő intézkedéseket kell tennie, ha az FRM biztonságot biztosító folyamatok a szükséges biztonsági szint csökkenését mutatják.

ORO.FTL.125 A repülési időtartamot meghatározó rendszerek

a)

Az üzemben tartó olyan repülési időtartamot meghatározó rendszereket hoz létre, hajt végre és tart fenn, melyek megfelelnek a végzett üzemeltetés fajtájának vagy fajtáinak, valamint a 216/2008/EK rendeletnek, e résznek és egyéb vonatkozó jogszabályoknak, ideértve a 2000/79/EK irányelvet is.

b)

A végrehajtást megelőzően az illetékes hatóság jóvá hagyja a repülési időtartamot meghatározó rendszereket, ideértve szükség esetén minden kapcsolódó FRM-et.

c)

Az üzemben tartónak az Ügynökség által elfogadott vonatkozó típusalkalmassági előírásokat kell alkalmaznia, bizonyítva, hogy megfelel a 216/2008/EK rendeletnek és ennek a résznek. Alternatív megoldásként, ha az üzemben tartó a 216/2008/EK rendelet 22. cikkének (2) bekezdése szerint el kíván térni a fent említett típusalkalmassági előírásoktól, a végrehajtás előtt az illetékes hatósághoz be kell nyújtania egy teljes körű leírást a tervezett eltérésekről. A leírásban szerepelnie kell minden olyan kézikönyv vagy eljárás áttekintésének, amely releváns lehet, valamint egy azt bemutató értékelésnek, hogy a 216/2008/EK rendelet és e rész követelményei teljesülnek.

d)

Az ARO.OPS.235 pont d) bekezdése vonatkozásában az eltérés megvalósításától számított két éven belül az üzemben tartónak adatokat kell gyűjtenie az eltérésről, és ezeket az adatokat tudományos alapelvek alapján elemeznie kell, az eltérésnek a légi személyzet fáradtságára gyakorolt hatásának értékelését figyelembe véve. Ezt az elemzést jelentés formájában be kell nyújtani az illetékes hatósághoz.

2.   SZAKASZ

Kereskedelmi légi szállítási tevékenységet végző üzemben tartók

ORO.FTL.200 Hazai bázis

Az üzemben tartó a személyzet minden tagja számára kijelöl egy hazai bázist.

ORO.FTL.205 Repülési szolgálati munkaidő

a)

Az üzemben tartó köteles:

1.

meghatározni az egyes műveleteknek megfelelő jelentkezési időket az ORO.FTL.110 pontjának c) bekezdését figyelembe véve;

2.

meghatározni azokat az eljárásokat, amelyek előírják, hogy a parancsnoknak olyan speciális körülmények között, amelyek komoly fáradtsághoz vezethetnek, és a személyzet érintett tagjaival folytatott konzultáció után hogyan kell csökkentenie a tényleges repülési szolgálati időt és/vagy növelni a pihenőidőt, hogy ezzel kiküszöböljön minden, a repülési biztonságot érintő kedvezőtlen hatást.

b)

Maximum napi FDP

1.

Az akklimatizálódott személyzeti tagokra vonatkozó, meghosszabbítás nélküli alapvető maximum FDP-nek a következő táblázat szerint kell alakulnia:

2.   táblázat

Maximum napi FDP – akklimatizált személyzeti tagok

Az FDP kezdete referenciaidőben

1–2 szektor

3 szektor

4 szektor

5 szektor

6 szektor

7 szektor

8 szektor

9 szektor

10 szektor

06:00–13:29

13:00

12:30

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

13:30–13:59

12:45

12:15

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

14:00–14:29

12:30

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

14:30–14:59

12:15

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

09:00

15:00–15:29

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

15:30–15:59

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

09:00

09:00

16:00–16:29

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

09:00

16:30–16:59

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

09:00

09:00

09:00

17:00–04:59

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

09:00

09:00

05:00–05:14

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

05:15–05:29

12:15

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

09:00

05:30–05:44

12:30

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

05:45–05:59

12:45

12:15

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

2.

Az ismeretlen akklimatizálódási állapotú személyzeti tagokra vonatkozó maximum napi FDP a következő táblázatnak megfelelően alakul:

3.   táblázat

Ismeretlen akklimatizálódási állapotú személyzeti tagok

Maximum napi FDP szektorok szerint

1–2

3

4

5

6

7

8

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

3.

Ha az üzemben tartó végrehajtotta az FRM-et, az ismeretlen akklimatizálódási állapotú személyzeti tagokra vonatkozó maximum napi FDP a következő táblázatnak megfelelően alakul:

4.   táblázat

Ismeretlen akklimatizálódási állapotú személyzeti tagok FRM keretében

Az alábbi táblázat értékei akkor alkalmazhatók, ha az üzembentartói FRM folyamatosan ellenőrzi, hogy a szükséges biztonsági szintet tartják-e.


Maximum napi FDP szektorok szerint

1–2

3

4

5

6

7

8

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

c)

FDP abban az esetben, ha a repülőszemélyzetre és a légiutas-kísérő személyzetre különböző jelentkezési idő vonatkozik

Ha a légiutas-kísérő személyzetnek a repülőszemélyzetnél több időre van szüksége a repülés előtti eligazításhoz ugyanabban a szektorban vagy szektorok sorozatában, a légiutas-kísérő személyzet FDP-je kiterjeszthető a légiutas-kísérő személyzet és a repülőszemélyzet jelentkezési ideje közötti különbséggel. A különbség nem haladhatja meg az 1 órát. A légiutas-kísérők maximum napi FDP-jének megállapítása azon az időn alapul, amikor a repülőszemélyzet szolgálatra jelentkezik, az FDP maga azonban a légiutas-kísérők szolgálatra jelentkezésének időpontjában kezdődik.

d)

Az akklimatizálódott személyzeti tagokra vonatkozó maximum napi FDP hosszabbítással, repülés közbeni pihenés nélkül.

1.

A maximum napi FDP legfeljebb egy órával, 7 egymást követő napon belül legfeljebb kétszer hosszabbítható meg. Ebben az esetben:

i.

a repülés előtti és repülés utáni pihenőidő két órával meghosszabbodnak; vagy

ii.

a repülés utáni pihenőidő 4 órával meghosszabbodik.

2.

Ha a hosszabbításokat egymást követő FDP-kre alkalmazzák, az 1. albekezdésben előírt, a két meghosszabbított FDP közötti repülés előtti és repülés utáni extra pihenőidőt egymás után kell kiadni.

3.

A meghosszabbítás alkalmazását előre tervezni kell, és a következő maximumértékekre kell korlátozni:

i.

5 szektor, ha nem nyúlik bele a WOCL (alacsony napi bioritmusú) időszakba; vagy

ii.

4 szektor, ha legfeljebb két órányit nyúlik bele a WOCL időszakba; vagy

iii.

2 szektor, ha több mint két órányit nyúlik bele a WOCL időszakba.

4.

A maximum napi FDP repülés közbeni pihenőidő nélküli meghosszabbítását nem szabad a repülés közbeni pihenés vagy osztott szolgálat miatti meghosszabbítással párosítani ugyanazon szolgálati idő alatt.

5.

A művelet típusára vonatkozó típusalkalmassági előírásokkal összhangban az repülési időtartamot meghatározó rendszerekben meg kell határozni a maximum napi FDP meghosszabbításának korlátait, figyelembe véve a következőket:

i.

a repült szektorok száma; és

ii.

a WOCL időszakba való belenyúlás.

e)

Maximum napi FDP repülés közbeni pihenés miatti meghosszabbítás alkalmazásával

A művelet típusára vonatkozó típusalkalmassági előírásokkal összhangban az repülési időtartamot meghatározó rendszerekben meg kell határozni a repülés közbeni pihenés melletti maximum napi FDP meghosszabbításának korlátait, figyelembe véve a következőket:

i.

a repült szektorok száma;

ii.

az egyes személyzeti tagok között elosztott repülés közbeni minimum pihenőidő;

iii.

a repülés közbeni pihenőalkalmatosságok; és

iv.

az alapvető repülőszemélyzet megerősítése.

f)

Előre nem látott körülmények repülés közben – a parancsnok döntési hatásköre

1.

Azoknak a feltételeknek, melyek mellett a parancsnok a repülési szolgálati, szolgálati és pihenőidőre vonatkozó korlátokat a jelentkezési idővel vagy azt követően kezdődő repülési üzemeltetés során előre nem látott körülmények esetén módosíthatja, a következőknek kell megfelelniük:

i.

az ORO.FTL.205 pont b) és e) bekezdésének vagy az ORO.FTL.220 pontnak az alkalmazásával elért maximális napi FDP nem növelhető két órát meghaladóan, hacsak a repülőszemélyzet nincs megerősítve, mely esetben a repülési szolgálati időszak legfeljebb 3 órával hosszabbítható meg;

ii.

ha egy FDP utolsó szektorában merülnek fel előre nem látott körülmények a felszállás után, melyek eredményeként a megengedett növelést túllépik, a járat folytathatja útját a tervezett célállomásig vagy egy kitérő repülőtérre; és

iii.

az FDP-t követő pihenőidőszak csökkenthető, de nem lehet kevesebb mint 10 óra.

2.

Olyan speciális körülmények között, amelyek komoly fáradtsághoz vezethetnek, a parancsnok köteles csökkenteni a tényleges repülési szolgálati időt és/vagy növelni a pihenőidőt, hogy ezzel kiküszöböljön minden, a repülési biztonságot érintő kedvezőtlen hatást.

3.

A parancsnok köteles konzultálni a személyzet összes tagjával azok éberségi szintjéről, mielőtt az 1. és 2. albekezdés szerinti módosításokról dönt.

4.

A parancsnok jelentést nyújt be az üzemben tartóhoz, ha a döntése alapján az FDP-t növelték vagy a pihenőidőt csökkentették.

5.

Ahol az FDP megnövelése vagy a pihenőidő csökkentése meghaladja az egy órát, a jelentés egy példányát, amelyhez az üzemben tartó köteles saját megjegyzéseit hozzáfűzni, az eseményt követő 28 napon belül meg kell küldeni az illetékes hatóságnak.

6.

Az üzemben tartónak létre kell hoznia egy nem számon kérő jellegű folyamatot a fenti rendelkezésben leírt döntéshez, és azt az üzembentartási kézikönyvbe be kell vezetni.

g)

Előre nem látott körülmények repülés közben – késleltetett jelentkezés

Az üzemben tartónak a művelet típusára vonatkozó típusalkalmassági előírásoknak megfelelően az üzembentartási kézikönyvben meg kell határoznia a késleltetett jelentkezésre vonatkozó eljárásokat előre nem látott körülmények esetére.

ORO.FTL.210 Repülési és szolgálati idők

a)

A teljes szolgálati időszak, amelyre a személyzet egy tagját kijelölik, nem haladhatja meg:

1.

a 60 szolgálati órát bármely 7 egymást követő napon belül;

2.

a 110 szolgálati órát bármely 14 egymást követő napon belül; és

3.

a 190 szolgálati órát bármely 28 egymást követő napon belül, a lehető legegyenletesebben elosztva ezen időszakban.

b)

Azon szektorok teljes repülési ideje, amelyekre a személyzet egy tagja üzemeltetést végző személyzeti tagként ki van rendelve, nem haladhatja meg:

1.

a 100 repülési órát bármely 28 egymást követő napon belül;

2.

a 900 repülési órát egy naptári éven belül; és

3.

az 1 000 repülési órát bármely 12 egymást követő naptári hónapon belül.

c)

A repülés utáni szolgálat beleszámít a szolgálati időszakba. Az üzemben tartónak az üzembentartási kézikönyvben meg kell határoznia a repülés utáni szolgálatok minimális idejét.

ORO.FTL.215. Áthelyezés

Ha az üzemben tartó a személyzet tagját áthelyezi, a következő rendelkezések alkalmazandók:

a)

A jelentkezés után, de a munkavégzés előtt történő áthelyezés az FDP részének számít, ugyanakkor nem számít szektornak.

b)

Az áthelyezésen töltött teljes idő szolgálatnak számít.

ORO.FTL.220. Osztott szolgálat

A maximum napi FDP földi szünet miatti meghosszabbításának feltételeire a következők vonatkoznak:

a)

A művelet típusára vonatkozó típusalkalmassági előírásoknak megfelelően a repülési időtartamot meghatározó rendszerekben meg kell határozni az osztott szolgálatra vonatkozó következő elemeket:

1.

a földi szünet minimum időtartama; és

2.

az FDP ORO.FTL.205 pont b) bekezdése szerinti meghosszabbításának lehetősége, figyelembe véve a földi szünet időtartamát, a személyzeti tagoknak pihenésre biztosított alkalmatosságokat és egyéb fontos tényezőket.

b)

A földi szünet teljes egészében FDP-nek számít.

c)

Osztott szolgálatot nem követhet csökkentett pihenőidő.

ORO.FTL.225. Repülőtéri készenlét és szolgálatok

Ha az üzemben tartó a személyzet tagjait a repülőtéren készenlétre vagy más szolgálatra jelöli ki, a művelet típusára vonatkozó típusalkalmassági előírásoknak megfelelően a következők alkalmazandók:

a)

A repülőtéri készenlétnek és más szolgálatnak szerepelnie kell a beosztásban, valamint a kezdő és befejező időpontról előzetes tájékoztatást kell adni, hogy a személyzeti tagok megfelelően megtervezhessék pihenésüket.

b)

A személyzet tagja a jelentkezési ponton való jelentkezéstől a bejelentett repülőtéri készenléti időszak végéig van repülőtéri készenlétben.

c)

Az ORO.FTL.210 és ORO.FTL.235 pont alkalmazásában a repülőtéri készenlét teljes szolgálati időszaknak számít.

d)

A repülőtéren végzett bármely szolgálat teljes szolgálati időnek számít, illetve az FDP a repülőtéri szolgálat jelentkezési idejétől kezdve teljes egészében számít.

e)

Az üzemben tartónak gondoskodnia kell a repülőtéri készenlétben lévő személyzeti tagok elhelyezéséről.

f)

A repülési időtartamot meghatározó rendszereknek a következő elemeket kell meghatározniuk:

1.

a készenlét maximális időtartama;

2.

a készenlétben eltöltött idő hatása az esetlegesen kijelölt maximum FDP-re, figyelembe véve a személyzet tagjai számára biztosított pihenőalkalmatosságokat, és olyan fontos tényezőket, mint:

a személyzeti tag azonnali beoszthatóságának szükségessége,

a készenlét zavaró hatása az alvásra, és

a megfelelő előzetes tájékoztatás a szolgálatra hívás és az FDP-re történő beosztás közötti alvási lehetőség védelmében;

3.

a készenlétet követő minimális pihenőidő, mely nem vezet FDP-re történő beosztáshoz;

4.

a nem repülőtéri készenléten eltöltött idő beszámításának módja a halmozott szolgálati időbe.

ORO.FTL.230. Tartalék szolgálat

Ha az üzemben tartó a személyzet tagját tartalék szolgálatra jelöli ki, a művelet típusára vonatkozó típusalkalmassági előírásoknak megfelelően a következők alkalmazandók:

a)

A tartalék szolgálatnak szerepelnie kell a beosztásban;

b)

A repülési időtartamot meghatározó rendszereknek a következő elemeket kell meghatározniuk:

1.

egyetlen tartalék szolgálati időszak maximális időtartama;

2.

azon napok száma, amelyre a személyzeti tagot tartalék szolgálatra beoszthatják.

ORO.FTL.235 Pihenőidők

a)

Minimum pihenőidő a hazai bázison.

1.

A nem a hazai bázison kezdődő FDP megkezdése előtti minimum pihenőidő hosszúsága megegyezik az azt megelőző szolgálat időtartamával vagy 12 órával, attól függően, melyik időtartam a hosszabb.

2.

Az 1. ponttól eltérve, a b) pontban meghatározott minimum pihenőidőt kell alkalmazni, ha az üzemben tartó a hazai bázison megfelelő elhelyezést biztosít a személyzet tagjának.

b)

Minimum pihenőidő a hazai bázison kívül.

A nem a hazai bázison kezdődő FDP megkezdése előtti minimum pihenőidő hosszúsága megegyezik az azt megelőző szolgálat időtartamával vagy 10 órával, attól függően, melyik időtartam a hosszabb. Ebben az időszakban az utazáshoz és a fiziológiai szükségletekhez szükséges időn felül 8 órányi alvás lehetőségét is biztosítani kell.

c)

Csökkentett pihenőidő

Az a) és b) pontoktól eltérve, a repülési időtartamot meghatározó rendszerek csökkenthetik a minimum pihenőidőt a művelet típusára vonatkozó típusalkalmassági előírásoknak megfelelően, figyelembe véve a következő elemeket:

1.

a minimális csökkentett pihenőidő;

2.

a következő pihenőidő növelése; és

3.

az FDP csökkentése a csökkentett pihenőidőt követően.

d)

Időszakos meghosszabbított regeneráló pihenőidő

A repülési időtartamot meghatározó rendszerekben a halmozódó fáradtság ellensúlyozására meg kell határozni az időszakos regeneráló pihenőidőt. Az időszakos meghosszabbított regeneráló pihenőidőnek legalább 36 óra hosszúságúnak kell lennie, beleértve két éjszakát, és az egyik időszakos meghosszabbított regeneráló pihenőidő vége és a következő meghosszabbított regeneráló pihenőidő kezdete között nem lehet több, mint 168 óra. Az időszakos meghosszabbított regeneráló pihenőidő havonta két alkalommal 2 helyi napra hosszabbítandó.

e)

A repülési időtartamot meghatározó rendszerekben meg kell határozni a további pihenőidőket az alkalmazandó típusalkalmassági előírásoknak megfelelően annak érdekében, hogy ellensúlyozzák a következőket:

1.

az időzóna-eltérések hatásai és az FDP meghosszabbítása;

2.

további halmozódó fáradtság a bioritmust megzavaró beosztás miatt; és

3.

a hazai bázis változása.

ORO.FTL.240. Étkezés

a)

Az FDP ideje alatt étkezési és ivási lehetőséget kell biztosítani a személyzet tagja számára, hogy a teljesítményére gyakorolt kedvezőtlen hatást elkerüljék, különösen 6 órát meghaladó FDP esetében.

b)

Az üzemben tartónak meg kell határoznia az üzembentartási kézikönyvben, hogyan biztosítják a személyzet tagjának étkezését az FDP idejére.

ORO.FTL.245. Feljegyzések a hazai bázisról, a repülési időkről, a szolgálatról és a pihenőidőkről

a)

Az üzemben tartónak egy adott 24 hónapos időszakot érintően vezetnie kell:

1.

személyre szóló feljegyzéseket minden egyes személyzeti tagról, beleértve a következőket:

i.

repülési idők;

ii.

minden egyes szolgálati időszak és FDP kezdete, időtartama és vége;

iii.

pihenőidő és minden szolgálatmentes nap; és

iv.

kijelölt hazai bázis.

2.

meghosszabbított repülési szolgálati időkről és csökkentett pihenőidőkről szóló feljegyzéseket

b)

Az üzemben tartó a repülési időkről, a szolgálati időszakról és a pihenőidőről szóló személyre szóló feljegyzések másolatát kérésre kiadja:

1.

a személyzet érintett tagjának; és

2.

egy másik üzemben tartónak a személyzet azon tagjának vonatkozásában, aki az illető üzemben tartó személyzetének tagja, vagy az lesz.

c)

A CAT.GEN.MPA.100 pont b) bekezdésének 5. pontjában említett feljegyzéseket olyan személyzeti tagról, aki nem csak egy üzemben tartónál teljesít szolgálatot, 24 hónapig kell megőrizni.

ORO.FTL.250. Fáradtságkezelő képzés

a)

Az üzemben tartónak kezdő és szinten tartó fáradtságkezelő képzést kell nyújtania a személyzet tagjai, a szolgálati beosztás elkészítéséért és karbantartásáért felelős személyzet és az érintett vezetők részére.

b)

Ez a képzés az üzemben tartó által meghatározott és az üzembentartási kézikönyvben rögzített képzési programot követi. A képzési program kitér a fáradtság lehetséges okaira és hatásaira, valamint a fáradtság elleni intézkedésekre.”


(1)  HL L 302., 2000.12.1., 57. o.


31.1.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 28/30


A BIZOTTSÁG 84/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. január 30.)

a Pediococcus pentosaceus DSM 14021, a Pediococcus pentosaceus DSM 23688, illetve a Pediococcus pentosaceus DSM 23689 tartalmú készítmények bármely állatfaj takarmányadalékaként való engedélyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékanyagok takarmányokban történő felhasználásának engedélyezéséről, valamint az engedélyek kibocsátásának feltételeiről és eljárásairól. Az 1831/2003/EK rendelet 10. cikkének a 10. cikke (1)–(4) bekezdésével összefüggésben értelmezett (7) bekezdése külön előírásokat határoz meg azoknak a termékeknek az értékelésére, amelyeket az említett rendelet alkalmazásának kezdetekor az Unióban szilázs-adalékanyagként használtak.

(2)

Az 1831/2003/EK rendelet 10. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelően a Pediococcus pentosaceus DSM 14021, a Pediococcus pentosaceus DSM 23688 és a Pediococcus pentosaceus DSM 23689 tartalmú készítményeket mint a „szilázs-adalékanyagok” funkcionális csoportba tartozó, meglévő termékeket valamennyi állatfajra vonatkozóan felvették a takarmány-adalékanyagok közösségi nyilvántartásába.

(3)

Az 1831/2003/EK rendelet 10. cikkének a 7. cikkel összefüggésben értelmezett (2) bekezdése szerint kérelmeket nyújtottak be e készítmények valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezésére, kérelmezve ezeknek az adalékanyagoknak a „technológiai adalékanyagok” kategóriába és a „szilázs-adalékanyagok” funkcionális csoportba való sorolását. A kérelmek tartalmazták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(4)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság) 2013. június 18-i véleményében (2) megállapította, hogy – a javasolt felhasználási feltételek mellett – a törzsek szilázskészítésnél történő felhasználása az állatfajok számára, a kezelt szilázzsal takarmányozott állatokból származó termékek fogyasztói számára és a környezetre nézve biztonságosnak minősül. A Hatóság ugyancsak megállapította, hogy mindhárom készítmény – a ph-szint csökkentése és a tejsav koncentrációjának növelése révén – javíthatja a szilázskészítést; ennek eredményeképp fokozottabban megóvható a szárazanyag a könnyen vagy mérsékelten nehezen silózható takarmányfajtákban. A Hatóság szerint nem szükséges elrendelni a forgalomba hozatalt követő egyedi nyomonkövetési eljárásokat. A Hatóság ellenőrizte továbbá az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányban lévő takarmány-adalékanyagok vizsgálatára alkalmazott analitikai módszerekről szóló jelentést.

(5)

Az érintett készítmény értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően az említett készítmények használata az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint engedélyezhető.

(6)

Mivel semmilyen biztonsági ok nem indokolja az engedélyezési feltételek módosításának azonnali alkalmazását, átmeneti időszakot kell biztosítani az érdekelt felek számára, hogy felkészülhessenek az engedélyezésből adódó új követelmények teljesítésére.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Engedélyezés

A mellékletben meghatározott, a „technológiai adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és a „szilázs-adalékanyagok” funkcionális csoportba tartozó készítmények takarmány-adalékanyagként történő használata a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

Átmeneti rendelkezések

A mellékletben szereplő készítmények és az azokat tartalmazó takarmányok, amelyeket 2014. augusztus 20. előtt állítottak elő és címkéztek fel a 2014. február 20. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és felhasználhatók.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. január 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  EFSA Journal 2013; 11(7):3284.


MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosító száma

Az engedély jogosultjának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Maximális életkor

Minimális tartalom

Maximális tartalom

További rendelkezések

Az engedélyezési időszak vége

CFU/kg friss anyagban

Kategória: technológiai adalékanyagok. Funkcionális csoport: szilázs-adalékanyagok

1k1009

Pediococcus pentosaceus DSM 14021

 

Az adalékanyag összetétele

Legalább 1 × 1011 CFU/g adalékot tartalmazó Pediococcus pentosaceus DSM 14021 készítmény

 

A hatóanyag jellemzése

Életképes Pediococcus pentosaceus DSM 14021 sejtek.

 

Analitikai módszer  (1)

Számlálás a takarmány-adalékanyagban: lemezes számlálásos módszer MRS-agar alkalmazásával (EN 15786)

Azonosítás: Pulzáló erőterű gél-elektroforézis (PFGE)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni az előírt tárolási körülményeket.

2.

Az adalékanyag minimális tartalma más mikroorganizmus nélkül történő szilázs-adalékanyagként való felhasználása esetén: 1 × 108 CFU/kg friss anyagban a könnyen vagy mérsékelten nehezen silózható alapanyag esetében (2).

3.

Biztonsági előírás: használatkor védőmaszk, védőszemüveg és védőkesztyű viselése ajánlott.

2024. február 20.

1k1010

 

Pediococcus pentosaceus DSM 23688

 

Az adalékanyag összetétele

Legalább 1 × 1011 CFU/g adalékot tartalmazó Pediococcus pentosaceus DSM 23688 készítmény

 

A hatóanyag jellemzése

Életképes Pediococcus pentosaceus DSM 23688 sejtek

 

Analitikai módszer  (1)

Számlálás a takarmány-adalékanyagban: lemezes számlálásos módszer MRS-agar alkalmazásával (EN 15786)

Azonosítás: Pulzáló erőterű gél-elektroforézis (PFGE)

Minden állatfaj

 

 

 

1.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni az előírt tárolási körülményeket.

2.

Az adalékanyag minimális tartalma más mikroorganizmus nélkül történő szilázs-adalékanyagként való felhasználása esetén: 1 × 108 CFU/kg friss anyagban a könnyen vagy mérsékelten nehezen silózható alapanyag esetében (2).

3.

Biztonsági előírás: használatkor védőmaszk, védőszemüveg és védőkesztyű viselése ajánlott.

 

1k1011

Pediococcus pentosaceus DSM 23689

 

Az adalékanyag összetétele

Legalább 1 × 1011 CFU/g adalékot tartalmazó Pediococcus pentosaceus DSM 23689 készítmény

 

A hatóanyag jellemzése

Életképes Pediococcus pentosaceus DSM 23689 sejtek

 

Analitikai módszer  (1)

Számlálás a takarmány-adalékanyagban: lemezes számlálásos módszer MRS-agar alkalmazásával (EN 15786)

Azonosítás: Pulzáló erőterű gél-elektroforézis (PFGE)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni az előírt tárolási körülményeket.

2.

Az adalékanyag minimális tartalma más mikroorganizmus nélkül történő szilázs-adalékanyagként való felhasználása esetén: 1 × 108 CFU/kg friss anyagban a könnyen vagy mérsékelten nehezen silózható alapanyag esetében (2).

3.

Biztonsági előírás: használatkor védőmaszk, védőszemüveg és védőkesztyű viselése ajánlott.

2024. február 20.


(1)  Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium weboldalán található: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2)  Könnyen silózható takarmány: > 3 % oldható szénhidrát a friss alapanyagban. Mérsékelten nehezen silózható takarmány: 1,5–3,0 % oldható szénhidrát a friss alapanyagban. 429/2008/EK rendelet (HL L 133., 2008.5.22., 1. o.).


31.1.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 28/34


A BIZOTTSÁG 85/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. január 30.)

az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a rézvegyületek hatóanyag-jóváhagyása érvényességének meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 17. cikke első bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) mellékletének A. része meghatározza az 1107/2009/EK rendelet szerint jóváhagyottnak tekintendő hatóanyagokat.

(2)

A rézvegyületek hatóanyag jóváhagyása 2016. november 30-án lejár. E hatóanyag jóváhagyásának meghosszabbítására kérelmet nyújtottak be. Mivel e hatóanyag tekintetében a 844/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletben (3) megállapított követelmények alkalmazandók, elegendő időt kell biztosítani a kérelmezők számára a jóváhagyás meghosszabbítására vonatkozó eljárásnak az említett rendelet szerinti végrehajtásához. Következésképpen e hatóanyag jóváhagyásának érvényessége valószínűleg a meghosszabbítására vonatkozó határozat meghozatala előtt le fog járni. Ezért meg kell hosszabbítani a jóváhagyás érvényességi idejét.

(3)

Az 540/2011/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Tekintettel az 1107/2009/EK rendelet 17. cikke első bekezdésének céljára, azokban az esetekben, amikor az e rendelet mellékletében meghatározott lejárati időpont előtt legkésőbb 30 nappal nem nyújtanak be a 844/2012/EU végrehajtási rendeletnek megfelelő kiegészítő dokumentációt, a Bizottság a lejárat időpontjaként vagy az e rendelet hatálybalépése előtt érvényben lévő időpontot, vagy az ez utáni legkorábbi időpontot határozza meg.

(5)

Tekintettel az 1107/2009/EK rendelet 17. cikke első bekezdésének céljára, azokban az esetekben, amikor a Bizottság olyan rendeletet fogad el, amelynek értelmében az e rendelet mellékletében említett valamely hatóanyag jóváhagyása nem hosszabbítható meg, mivel a jóváhagyás feltételei nem teljesülnek, a Bizottság a lejárat időpontjaként vagy az e rendelet hatálybalépése előtt érvényben lévő időpontot, vagy azon rendelet hatálybalépésének időpontját határozza meg, amelynek értelmében a hatóanyag jóváhagyása nem hosszabbítható meg, attól függően, melyik időpont a későbbi.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének A. része az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. január 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  A Bizottság 2011. május 25-i 540/2011/EU végrehajtási rendelete az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).

(3)  A Bizottság 2012. szeptember 18-i 844/2012/EU végrehajtási rendelete a hatóanyagok jóváhagyásának meghosszabbítására vonatkozó eljárás végrehajtásához szükséges rendelkezéseknek a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megállapításáról (HL L 252., 2012.9.19., 26. o.).


MELLÉKLET

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének A. részében, a 277. sor („rézvegyületek”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) „2016. november 30.” helyébe „2018. január 31.” lép.


31.1.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 28/36


A BIZOTTSÁG 86/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. január 30.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. január 30-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

AL

50,7

IL

62,3

MA

49,3

SN

151,7

TN

76,0

TR

85,7

ZZ

79,3

0707 00 05

JO

275,4

MA

158,2

TR

108,8

ZZ

180,8

0709 91 00

EG

97,7

ZZ

97,7

0709 93 10

MA

54,3

TR

137,6

ZZ

96,0

0805 10 20

EG

47,9

IL

67,0

MA

57,6

TN

54,8

TR

78,7

ZZ

61,2

0805 20 10

CN

72,7

IL

139,6

MA

72,2

ZZ

94,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

59,8

EG

90,7

IL

120,6

JM

118,0

KR

142,8

MA

114,6

PK

34,5

TR

77,4

ZZ

94,8

0805 50 10

TR

71,7

ZZ

71,7

0808 10 80

CA

92,6

CN

70,5

MK

28,7

US

193,6

ZZ

96,4

0808 30 90

CN

64,4

TR

116,3

US

136,4

ZZ

105,7


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

31.1.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 28/38


A TANÁCS 2014/49/KKBP HATÁROZATA

(2014. január 30.)

a tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/72/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2011. január 31-én elfogadta a 2011/72/KKBP határozatot (1).

(2)

A 2011/72/KKBP határozatban szereplő korlátozó intézkedések 2014. január 31-ig alkalmazandók. E határozat felülvizsgálata alapján az említett korlátozó intézkedések hatályát 2015. január 31-ig meg kell hosszabbítani.

(3)

A 2011/72/KKBP határozat mellékletében szereplő, 45 személyre vonatkozó adatokat más adatokkal kell felváltani, és jegyzékbe vételükre vonatkozóan új indokolást kell adni.

(4)

A 2011/72/KKBP határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2011/72/KKBP határozat a következőképpen módosul:

1.

Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„5. cikk

Ezt a határozatot 2015. január 31-ig kell alkalmazni. A határozatot folyamatosan felül kell vizsgálni. Ha a Tanács úgy ítéli meg, hogy e határozat céljai nem valósultak meg, a határozat megújítható, vagy adott esetben módosítható.”;

2.

A melléklet helyébe az e határozat mellékletében szereplő szöveg lép.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2014. január 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

D. KOURKOULAS


(1)  A Tanács 2011/72/KKBP határozata (2011. január 31.) a tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről (HL L 28., 2011.2.2., 62. o.).


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

Az 1. cikkben említett személyek és szervezetek listája

 

Név

Azonosításra szolgáló adatok

Indokolás

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI Tunézia volt elnöke. Születési hely és idő:

Hamman-Sousse, 1963. szeptember 3. Selma HASSEN fia, Leïla TRABELSI férje. Személyazonosító igazolvány száma: 00354671.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következők miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1956. október 24. Saida DHERIF lánya, Zine El Abidine BEN ALI felesége. Személyazonosító igazolvány száma: 00683530.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1944. március 4. Saida DHERIF fia, Yamina SOUIEI férje. Vállalatvezető. Lakóhely: 11 rue de France - Radès Ben Arous. Személyazonosító igazolvány száma: 05000799.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunéziai állampolgár. A líbiai Sabhában született 1980. január 7-én. Yamina SOUIEI fia. Vállalatvezető. Inès LEJRI férje. Lakóhelye: Résidence de l'Étoile du Nord - suite B- 7th floor - apt. No 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 04524472.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene, mert bűnrészes közhivatalt ellátó személy (a Société Tunisienne de Banque volt vezérigazgatója és a Banque Nationale Agricole volt vezérigazgatója) által elkövetett hivatallal való visszaélésben, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek, és kárt okozzanak az államnak.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1981. december 2. Naïma BOUTIBA fia, Nesrine BEN ALI férje. Személyazonosító igazolvány száma: 04682068.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következők miatt: jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre (a volt elnökre, Ben Alira), hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt szerezzenek; bűnrészesség egy közhivatalt ellátó személy (a volt elnök, Ben Ali) által elkövetett hivatallal való visszaélésben, amellyel jogosulatlan előnyt biztosítottak egy harmadik fél részére, és veszteséget okoztak az államnak, valamint bűnrészesség tunéziai közpénzeknek egy közhivatalt ellátó személy (a volt elnök, Ben Ali) általi hűtlen kezelésében.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő:

Tunisz, 1987. január 16. Leïla TRABELSI lánya, Fahd Mohamed Sakher MATERI felesége. Személyazonosító igazolvány száma: 00299177.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1992. július 17. Leïla TRABELSI lánya. Lakóhely: Elnöki Palota. Személyazonosító igazolvány száma: 09006300.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1962. november 5. Saida DHERIF fia. Vállalatvezető. Lakóhely: 32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 00777029.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1948. június 24. Saida DHERIF fia, Nadia MAKNI férje. Egy mezőgazdasági vállalat ügyvezetője. Lakóhely: 20 rue El Achfat - Carthage - Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 00104253.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Radès, 1953. február 19. Saida DHERIF lánya, Mohamed MAHJOUB felesége. Vállalatvezető. Lakóhely: 21 rue d' Aristote - Carthage Salammbô. Személyazonosító igazolvány száma: 00403106.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1974. augusztus 26. Najia JERIDI fia. Üzletember. Lakóhely: 124 avenue Habib Bourguiba-Carthage presidence. Személyazonosító igazolvány száma: 05417770.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1950. április 26. Saida DHERIF fia, Souad BEN JEMIA férje. Vállalatvezető. Lakóhely: 3 rue de la colombe - Gammarth supérieur. Személyazonosító igazolvány száma: 00178522.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1955. szeptember 25. Saida DHERIF fia, Hela BELHAJ férje. Vállalatigazgató. Lakóhely: 20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 05150331.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési idő: 1958. december 27. Saida DHERIF lánya, Mohamed Montassar MEHERZI felesége. Kereskedelmi igazgató. Lakóhely: 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa. Személyazonosító igazolvány száma: 00166569.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: la Marsa, 1959. május 5. Fatma SFAR fia, Samira TRABELSI férje. Vállalatigazgató. Lakóhely: 4 rue Taoufik El Hakim-la Marsa. Személyazonosító igazolvány száma: 00046988.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési idő: 1960. február 1. Saida DHERIF lánya, Habib ZAKIR felesége. Lakóhely: 4 rue de la mouette - Gammarth supérieur. Személyazonosító igazolvány száma: 00235016.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tunéziai állampolgár. Születési idő: 1957. március 5. Saida BEN ABDALLAH fia, Nefissa TRABELSI férje. Ingatlanfejlesztő. Lakóhely: rue Ennawras no. 4- Gammarth supérieur. Személyazonosító igazolvány száma: 00547946.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1973. július 3. Yamina SOUIEI fia. Vállalatvezető, ingatlanfejlesztő. Lakóhely: immeuble Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana-Les berges du Lac-Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 05411511.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1975. június 25. Mounira TRABELSI lánya (Leila TRABELSI testvére). Vállalatvezető. Mourad MEHDOUI felesége. Lakóhely: 41 rue Garibaldi -Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 05417907.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1962. május 3. Neila BARTAJI fia, Lilia NACEF férje. Vállalatigazgató. Lakóhely: 41 rue Garibaldi - Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 05189459.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési idő: 1976. szeptember 18. Najia JERIDI fia. Vállalatigazgató. Lakóhely: lotissement Erriadh.2-Gammarth - Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 05412560.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési idő: 1971. december 4. Yamina SOUIEI lánya. Vállalatvezető. Lakóhely: 2 rue El Farrouj - la Marsa. Személyazonosító igazolvány száma: 05418095.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési idő: 1965. december 20. Radhia MATHLOUTHI fia, Linda CHERNI férje. A Tunisair irodai alkalmazottja. Lakóhely: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 00300638.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tunéziai állampolgár. Születési idő: 1988. január 29. Kaouther Feriel HAMZA fia. A Stafiem - Peugeot vállalat igazgatója. Lakóhely: 4 rue Mohamed Makhlouf -El Manar.2-Tunis.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunéziai állampolgár. Születési idő: 1959. január 13. Leïla CHAIBI fia, Dorsaf BEN ALI férje. Vállalatigazgató. Lakóhely: rue du jardin - Sidi Bousaid - Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 00400688.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következők miatt: jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre (a volt elnökre, Ben Alira), hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt szerezzenek; valamint bűnrészesség egy közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélésben, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek, és kárt okozzanak az államnak.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Bardo, 1965. július 5. Naïma EL KEFI lánya, Mohamed Slim CHIBOUB felesége. Lakóhely: 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 00589759.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Bardo, 1971. augusztus 21. Naïma EL KEFI lánya, Mohamed Marouene MABROUK felesége. Külügyminisztériumi tanácsadó. Személyazonosító igazolvány száma: 05409131.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1972. március 11. Jaouida El BEJI fia, Sirine BEN ALI férje. Vállalatigazgató. Lakóhely: 8 rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 04766495.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Bardo, 1963. március 8. Naïma EL KEFI lánya, Slim ZARROUK felesége. Orvos. Lakóhely: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage. Személyazonosító igazolvány száma: 00589758.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1960. augusztus 13. Maherzia GUEDIRA fia, Ghazoua BEN ALI férje. Vállalatigazgató. Lakóhely: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage. Személyazonosító igazolvány száma: 00642271.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Hammam-Sousse, 1949. november 22. Selma HASSEN fia. Fényképész-újságíró Németországban. Lakóhely: 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse. Személyazonosító igazolvány száma: 02951793.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Hammam-Sousse, 1947. március 13. Zohra BEN AMMAR férje. Vállalatvezető. Lakóhely: rue El Moez - Hammam - Sousse. Személyazonosító igazolvány száma: 02800443.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Hammam-Sousse, 1952. május 16. Selma HASSEN lánya, Fathi REFAT felesége. A Tunisair képviselője. Lakóhely: 17 avenue de la République-Hammam-Sousse. Személyazonosító igazolvány száma: 02914657.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Sousse, 1956. szeptember 18. Selma HASSEN lánya, Sadok Habib MHIRI felesége. Vállalatvezető. Lakóhely: avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse. Személyazonosító igazolvány száma: 02804872.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési idő: 1938. október 28. Selma HASSEN fia. Nyugdíjas. Selma MANSOUR özvegye. Lakóhely: 255 cité El Bassatine - Monastir. Személyazonosító igazolvány száma: 028106l4.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1969. október 21. Selma MANSOUR fia, Monia CHEDLI férje. Vállalatvezető. Lakóhely: avenue Hédi Nouira - Monastir. Személyazonosító igazolvány száma: 04180053.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Monastir, 1974. április 29. Selma MANSOUR fia, egyedülálló. Vállalatvezető. Lakóhely: 83 Cap Marina - Monastir. Személyazonosító igazolvány száma: 04186963.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Monastir, 1972. október 12. Selma MANSOUR fia, kereskedelmi exporttal és importtal foglalkozik. Lakóhely: avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir. Személyazonosító igazolvány száma: 04192479.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Monastir, 1980. március 8. Selma MANSOUR lánya, Zied JAZIRI felesége. Titkárnő egy vállalatnál. Lakóhely: rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse. Személyazonosító igazolvány száma: 06810509.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Hammam-Sousse, 1978. október 8. Hayet BEN ALI fia. Vállalatigazgató. Lakóhely: 17 avenue de la République - Hammam-Sousse. Személyazonosító igazolvány száma: 05590835.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Hammam-Sousse, 1977. augusztus 9. Hayet BEN ALI fia. Ügyvezető. Lakóhely: 17 avenue de la République - Hammam-Sousse. Személyazonosító igazolvány száma: 05590836.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Monastir, 1982. augusztus 30. Hayet BEN ALI lánya, Badreddine BENNOUR felesége. Lakóhely: rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse. Személyazonosító igazolvány száma: 08434380.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Sousse, 1970. január 13. Naïma BEN ALI fia. Osztályvezető a Tunisairnél. Lakóhely: résidence les jardins, apt. 8C Bloc. b - El Menzah,8 -l'Ariana. Személyazonosító igazolvány száma: 05514395.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Hammam-Sousse, 1967. október 22. Naïma BEN ALI fia. A Közlekedési Minisztérium megbízásos alkalmazottja. Lakóhely: 4 avenue Tahar SFAR - El Manar. 2-Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 05504161.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Sousse, 1973. január 3. Naïma BEN ALI fia, Lamia JEGHAM férje. Vállalatvezető. Lakóhely: 13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam - Sousse. Személyazonosító igazolvány száma: 05539378.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Párizs, 1966. október 27. Paulette HAZAT fia. Vállalatigazgató. Lakóhely: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse. Személyazonosító igazolvány száma: 05515496 (kettős állampolgár).

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene, mert bűnrészes közhivatalt ellátó személy (Zine El Abidine Ben Ali volt elnök) által elkövetett hivatallal való visszaélésben, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek, és kárt okozzanak az államnak.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunéziai és francia állampolgár. Születési hely és idő: Le Petit Quevilly (76), 1971. április 6. (illetve a tunéziai személyazonosító igazolványa alapján április 16.). Tijani BEN ALI (szül.: 1932. február 9.) és Paulette HAZET (vagy HAZAT, szül.: 1936. február 23.) gyermeke; Amel SAIED (vagy SAID) házastársa; ügyvezető. Lakóhely: 00297112. sz. tunéziai személyazonosító igazolványa szerint Chouket El Arressa, Hammam - Sousse, 111277501841 sz. francia személyazonosító igazolványa szerint 14, esplanade des Guinandiers, Bailly Romainvilliers (77).

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1974. augusztus 28. Leila DEROUICHE fia. Kereskedelmi igazgató. Lakóhely: 23 rue Ali Zlitni, El Manar, 2-Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 04622472.

A tunéziai hatóságok igazságügyi nyomozást folytatnak ellene a következőkben való bűnrészesség miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy harmadik félnek jogosulatlan előnyt szerezzenek és kárt okozzanak az államnak; jogtalan befolyásolás gyakorlása egy közhivatalt ellátó személyre, hogy más személy részére közvetett vagy közvetlen előnyt biztosítsanak.”