ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2013.346.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 346

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

56. évfolyam
2013. december 20.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1368/2013/Euratom rendelete (2013. december 13.) a bulgáriai és szlovákiai atomerőművek leszerelését segítő támogatási programokhoz nyújtott uniós támogatásról, valamint a 549/2007/Euratom és 647/20106/Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről

1

 

*

A Tanács 1369/2013/Euratom rendelete (2013. december 13.) a litvániai atomerőművek leszerelését segítő támogatási programokhoz nyújtott uniós támogatásról, valamint a 1990/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

7

 

*

A Tanács 1370/2013/EU rendelete (2013. december 16.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról

12

 

*

A Tanács 1371/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. december 16.) a 791/2011/EU végrehajtási rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegszál szitaszövetek behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámnak az Indiában vagy Indonéziában feladott, akár Indiából vagy Indonéziából származóként, akár nem ilyenként bejelentett egyes üvegszál szitaszövetek behozatalára történő kiterjesztéséről

20

 

*

A Bizottság 1372/2013/EU rendelete (2013. december 19.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról ( 1 )

27

 

*

A Bizottság 1373/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. december 19.) a kiviteli engedélyek rendszerének a sertéshúságazatban történő végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról

29

 

*

A Bizottság 1374/2013/EU rendelete (2013. december 19.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IAS 36 nemzetközi számviteli standard tekintetében történő módosításáról ( 2 )

38

 

*

A Bizottság 1375/2013/EU rendelete (2013. december 19.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IAS 39 nemzetközi számviteli standard tekintetében történő módosításáról ( 2 )

42

 

 

A Bizottság 1376/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. december 19.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

47

 

 

A Bizottság 1377/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. december 19.) az 1385/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingens keretében 2013. december első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

49

 

 

A Bizottság 1378/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. december 19.) az 533/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingensek keretében 2013. december első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

51

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2013/777/KKBP

 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság EUTM Somalia/1/2013 határozata (2013. december 17.) az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzéséhez hozzájáruló katonai missziója (EUTM Somalia) parancsnokának kinevezéséről

53

 

 

2013/778/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2013. december 13.) a Kutatási Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról és a 2008/46/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

54

 

 

2013/779/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2013. december 17.) az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége létrehozásáról és a 2008/37/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

58

 

 

2013/780/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2013. december 18.) az Amerikai Egyesült Államokból származó Quercus L., Platanus L. és Acer saccharum Marsh. kéregmentes fűrészelt faanyagára vonatkozóan a 2000/29/EK tanácsi irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ii. pontjától való eltérésről (az értesítés a C(2013) 9166. számú dokumentummal történt)

61

 

 

2013/781/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2013. december 18.) a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 91/676/EGK tanácsi irányelv alapján Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága által Anglia, Skócia és Wales tekintetében kért eltérés engedélyezéséről (az értesítés a C(2013) 9167. számú dokumentummal történt)

65

 

 

2013/782/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2013. december 18.) a 2002/757/EK határozatnak az Amerikai Egyesült Államokból származó Acer macrophyllum Pursh és Quercus spp. L. kéregmentes fűrészelt faanyagának Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. károsítója vonatkozásában a növény-egészségügyi bizonyítvánnyal kapcsolatos követelmények tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2013) 9181. számú dokumentummal történt)

69

 

 

2013/783/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2013. december 18.) a Peruból származó friss banán behozatalára alkalmazott kedvezményes vámtételeknek az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásban foglalt banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus keretében történő 2013. évi ideiglenes felfüggesztése nem helyénvaló voltának megállapításáról

73

 

 

2013/784/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2013. december 18.) a 91/68/EGK irányelv E. mellékletében szereplő, vágásra, hizlalásra és tenyésztésre szánt juh- és kecskefélék Unión belüli kereskedelméhez kiállítandó I., II. és III. állat-egészségügyi bizonyítványminták módosításáról (az értesítés a C(2013) 9208. számú dokumentummal történt)  ( 2 )

75

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mesterséges nanoanyag fogalommeghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. december 12-i 1363/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelethez ( HL L 343., 2013.12.19. )

89

 


 

(1)   EGT- és Svájc-vonatkozású szöveg

 

(2)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

20.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 346/1


A TANÁCS 1368/2013/EURATOM RENDELETE

(2013. december 13.)

a bulgáriai és szlovákiai atomerőművek leszerelését segítő támogatási programokhoz nyújtott uniós támogatásról, valamint a 549/2007/Euratom és 647/20106/Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 203. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

A Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióba történő felvételének feltételeiről és részletes szabályairól szóló jegyzőkönyv (2) szerint Bulgária kötelezte magát arra, hogy 2002. december 31-ig, illetve 2006. december 31-ig leállítja a Kozloduj atomerőmű 1. és 2., illetve 3. és 4. blokkját, valamint ezt követően leszereli a blokkokat. Kötelezettségének megfelelően Bulgária a megfelelő határidőkön belül bezárta az érintett blokkokat.

(2)

A 2003-as csatlakozási okmányához csatolt, a szlovákiai Bohunice V1 atomerőmű 1. és 2. blokkjáról szóló 9. számú jegyzőkönyv (3) szerint Szlovákia kötelezte magát arra, hogy 2006. december 31-ig, illetve 2008. december 31-ig leállítja a Bohunice V1 atomerőmű 1. és 2. blokkját, valamint ezt követően leszereli az említett blokkokat. Kötelezettségének megfelelően Szlovákia a megfelelő határidőkön belül bezárta az érintett blokkokat.

(3)

A csatlakozási szerződésben vállalt kötelezettségeiknek megfelelően Bulgária és Szlovákia uniós támogatással leállította az Kozloduj és Bohunice V1 atomerőműveket, és jelentős előrelépést tettek azok leszerelése felé. A tényleges sugármentesítési és bontási műveletek, továbbá a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésével kapcsolatos műveletek folytatásához, valamint a leszerelési folyamatban a vonatkozó leszerelési terveknek megfelelő visszafordíthatatlan állapot eléréséhez még további munkára van szükség, amelynek során biztosítani kell a legmagasabb szintű biztonsági előírások alkalmazását. A rendelkezésre álló becslések szerint a leszerelési munkálatok befejezése jelentős mértékű további pénzügyi forrásokat igényel.

(4)

A két, összesen 880 MW teljesítményű WWER 440 V 230 típusú reaktorblokkal rendelkező Bohunice V1 atomerőmű idő előtti leállítása és az azt követő leszerelése a társadalmi és energetikai következményeken túl jelentős, közvetlen és közvetett költségeket magában foglaló pénzügyi terhet is rótt Szlovákiára.

(5)

Az összesen 1 760 MW teljesítményű négy WWER 440 V 230 típusú reaktorblokkal rendelkező Kozloduj atomerőmű idő előtti leállítása és az azt követő leszerelése az energetikai, gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi következményeket tekintve súlyos, hosszú távú terhet rótt a bolgár állampolgárokra.

(6)

Az Unió kötelezettséget vállalt arra, hogy támogatást nyújt Bulgária és Szlovákia számára a leszerelési folyamattal járó rendkívüli pénzügyi terhek viseléséhez. A csatlakozás előtti időszaktól kezdve Bulgária és Szlovákia jelentős pénzügyi támogatást kapott az Uniótól, mégpedig a 2007–2013-as időszakra szóló Kozloduj- és Bohunice-program keretében. Az Unió az említett programok keretében nyújtott pénzügyi támogatása 2013-ban megszűnik.

(7)

Bulgária, Litvánia és Szlovákia további támogatás iránti kérelmét követően a Bizottság „Az Európa 2020 stratégia költségvetése” című közleményében a 2014–2020-as időszakra vonatkozó következő több éves pénzügyi keretet illetően megfogalmazott javaslatában 700 millió EUR összeget különített el az Unió általános költségvetéséből a nukleáris biztonság és az atomerőművek leszerelése céljára. Ebből az összegből 2011-es árakon számítva [500 millió EUR] – jelenlegi árakon számítva hozzávetőlegesen 553 millió EUR – jut a Bohunice V1 atomerőmű 1. és 2. blokkja és az Ignalina atomerőmű 1. és 2. blokkja leszerelésének, valamint a Kozloduj atomerőmű 1–4. blokkja leszerelésének a 2014–2020-as időszakban történő további támogatását szolgáló új program számára.

(8)

A Kozloduj- és Bohunice-programra odaítélt előirányzatok összegei, a programozási időszak, valamint az pénzeszközöknek a Kozloduj-, a Bohunice- és az Ignalina-program közötti elosztása a félidős értékelés és a záró értékelő jelentés eredményei alapján felülvizsgálat tárgyát képezheti.

(9)

A rendeletben előírt támogatásnak biztosítania kell, hogy a leszerelés zökkenőmentesen folytatódjon, és a leszerelési folyamatban a visszafordíthatatlan állapot elérésére irányuló – a legmagasabb szintű biztonsági előírások alkalmazásával foganatosítandó – intézkedésekre kell összpontosítania, mivel ezek az intézkedések eredményezik a legnagyobb uniós hozzáadott értéket, miközben a nukleáris biztonságért a felelősség végső soron továbbra is az érintett tagállamokat terheli. Ez a rendelet nem befolyásolja az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. és 108. cikke alapján lefolytatott, esetleges jövőbeli állami támogatásokkal kapcsolatos eljárások eredményét.

(10)

E rendelet nem érinti a tagállamoknak a csatlakozási szerződések alapján fennálló jogait és kötelezettségit, különös tekintettel az (1) és (2) preambulumbekezdésben említett jegyzőkönyv alapján fennálló jogokra és kötelezettségekre..

(11)

A rendelet hatálya alá tartozó atomerőművek leszereléséhez – a lehető legnagyobb hatékonyság biztosítása érdekében – az elérhető legjobb műszaki szakértői hátteret kell igénybe venni, kellő figyelmet fordítva a bezárandó blokkok természetére és technológiai jellemzőire, és így a legjobb nemzetközi gyakorlatokra is tekintettel.

(12)

A rendelet hatálya alá tartozó tevékenységeknek és az általuk támogatott műveleteknek meg kell felelniük mindazoknak az alkalmazandó uniós és tagállami jogszabályoknak. A rendelet hatálya alá tartozó atomerőművek leszerelését a nukleáris biztonságra vonatkozó 2009/71/Euratom irányelvvel (4), a hulladékkezelésre vonatkozó 2011/70/Euratom irányelvvel (5), valamint a környezetvédelemre vonatkozó jogszabályokkal, különös a 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (6) és a 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (7) összhangban kell megvalósítani.

(13)

A rendelet hatálya alá tartozó tevékenységeknek és az általuk támogatott műveleteknek naprakész leszerelési terven kell alapulniuk, amely tartalmazza a leszerelési tevékenységeket, valamint az azokhoz kapcsolódó ütemtervet, költségeket és a szükséges humán erőforrásokat. A költségeket a leszerelés költségeinek becslése tekintetében nemzetközileg elfogadott olyan előírásoknak megfelelően kell kiszámítani, mint például a leszerelés költségei kiszámításának nemzetközi struktúrája, amelyet a Nukleáris Energia Ügynökség, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az Európai Bizottság tett közzé.

(14)

Annak érdekében, hogy az e rendeletben odaítélt uniós támogatás a legnagyobb hozzáadott értéket teremtse, a Bizottságnak gondoskodnia kell a leszerelési folyamat alakulásának hatékony ellenőrzéséről, jóllehet a leszerelésért a felelősség végső soron az érintett tagállamokat terheli. Ez magában foglalja a hatékony teljesítménymérést és a korrekciós intézkedések értékelését az érintett program során.

(15)

Az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét arányos intézkedések révén a teljes kiadási ciklus során biztosítani kell, ideértve a szabálytalanságok megelőzését, feltárását és kivizsgálását, az eltűnt, jogtalanul kifizetett vagy szabálytalanul felhasznált pénzeszközök behajtását, valamint szükség esetén a megfelelő szankciók alkalmazását.

(16)

Mivel e rendelet céljait, nevezetesen a biztonságos leszerelés folytatásához szükséges elegendő pénzeszköz biztosítását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban az intézkedés léptéke és hatásai miatt e célok jobban megvalósíthatók,az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(17)

A Kozloduj- és Bohunice-program bizonyos intézkedései tekintetében jelentős mértékű uniós finanszírozásra lehet szükség, ami kellően megalapozott kivételes esetekben akár a támogatás teljes összegét is elérheti. Törekedni kell azonban egyfelől a Bulgária és Szlovákia leszerelési erőfeszítéseivel kapcsolatosan nyújtott előcsatlakozási támogatás és a 2007–2013-as időszakban nyújtott támogatás keretében kialakított társfinanszírozási gyakorlat folytatására, másfelől adott esetben egyéb forrásoknak a társfinanszírozásba történő bevonására.

(18)

E rendelet egységes feltételek mellett történő végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni az éves munkaprogramok és a részletes végrehajtási eljárások elfogadását illetően. Az említett hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (8) megfelelően kell gyakorolni.

(19)

A 549/2007/Euratom tanácsi rendeletet (9) és a 647/2010/Euratom tanácsi rendeletet (10) ennek megfelelően hatályon kívül kell helyezni.

(20)

E rendelet kellően figyelembe veszi az atomerőművek leszereléséhez Bulgáriának, Litvániának és Szlovákiának nyújtott uniós pénzügyi támogatásról szóló 16/2011. sz. számvevőszéki különjelentést, az abban foglalt ajánlásokat, valamint a Bizottság válaszát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet egy programot hoz létre az Unió által a bulgáriai Kozloduj atomerőmű 1–4. blokkjának („Kozloduj-program”), valamint a szlovákiai Bohunice V1 atomerőmű 1. és 2. blokkjának („Bohunice-program”) (együttesen: „a Kozloduj- és Bohunice-program” leszereléséhez kapcsolódó intézkedésekhez nyújtott pénzügyi támogatás végrehajtására.

2. cikk

Célkitűzések

(1)   A Kozloduj- és Bohunice-program általános célja – az érintett tagállamok támogatása révén – egy visszafordíthatatlan állapot elérése a Kozloduj atomerőmű 1–4. blokkjának, valamint a Bohunice V1 atomerőmű 1. és 2. blokkjának leszerelési folyamatában a vonatkozó leszerelési terveknek megfelelően, a legmagasabb biztonsági szint fenntartása mellett.

(2)   A finanszírozási időszakokon belül a Kozloduj- és Bohunice-program főbb konkrét célkitűzései a következők:

a)

Kozloduj-program vonatkozásában:

i.

leszerelés megvalósítása az 1–4. blokkok turbinatermében és a melléképületekben, amit a leszerelt rendszerek száma és típusa alapján kell mérni;

ii.

nagyméretű alkotóelemek és berendezések leszerelése az 1–4. blokkok reaktorépületeiben, aminek megvalósulását a leszerelt rendszerek és berendezések száma és típusa alapján kell mérni;

iii.

a leszerelésből származó hulladék biztonságos kezelése a részletes hulladékkezelési tervnek megfelelően, aminek megvalósulását a biztonságosan kezelt hulladék mennyisége és típusa alapján kell mérni;

b)

Bohunice-program vonatkozásában:

i.

leszerelés megvalósítása a V1 reaktor turbinatermében és melléképületeiben, amit a leszerelt rendszerek száma és típusa alapján kell mérni;

ii.

nagyméretű alkotóelemek és berendezések leszerelése a V1 reaktor épületeiben, aminek megvalósulását a leszerelt rendszerek és berendezések száma és típusa alapján kell mérni;

iii.

a leszerelésből származó hulladék biztonságos kezelése a részletes hulladékkezelési tervnek megfelelően, aminek megvalósulását a biztonságosan kezelt hulladék mennyisége és típusa alapján kell mérni.

(3)   A Kozloduj- és Bohunice-program olyan intézkedéseket is tartalmazhat, amelyek célja a leszerelés alatt álló blokkok magas szintű biztonságának fenntartása, beleértve az atomerőmű dolgozóira vonatkozó támogatást is.

3. cikk

Költségvetés

(1)   A Kozloduj- és Bohunice-programok a 2014 és 2020 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keret jelenlegi árakon számítva 323 318 000 EUR. Ez az összeg a következőképpen oszlik meg a Kozloduj- és a Bohunice-programok között:

a)

208 503 000 EUR a Kozloduj-program számára a 2014 és 2020 közötti időszakra;

b)

114 815 000 EUR a Bohunice-program számára a 2014 és 2020 közötti időszakra.

Ez a rendelet semmilyen módon nem érinti a jövőbeli többéves pénzügyi keretekben meghatározandó pénzügyi kötelezettségvállalásokat.

(2)   A Bizottság a 7. cikkben említett mérföldkövek és határidők alapján 2017 végéig a 9. cikkben említett félidős értékelés keretében értékeli a Kozloduj- és Bohunice- program megvalósulását és az említett programok terén elért eredményeket. Ezen értékelés eredményei alapján lehetőség van a Kozloduj- és Bohunice-programnak nyújtott támogatási előirányzatok összegének, továbbá a programozási időszaknak, valamint a pénzeszközöknek a Kozloduj-, a Bohunice- és az Ignalina-programok közötti, az 1369/2013/Euratom tanácsi rendeletben (11) meghatározott elosztásának az annak érdekében történő korrekciójára, hogy figyelembe vegyék a programok végrehajtása terén elért eredményeket, és biztosítsák, hogy a források programozása és elosztása a tényleges fizetési szükségleteken és felvevőképességen alapuljon.

(3)   A Kozloduj- és a Bohunice-programokra vonatkozó pénzügyi keretből olyan költségek is fedezhetők, amelyek az egyes programok irányításához és célkitűzései megvalósításához szükséges előkészítési, nyomon követési, ellenőrzési, auditálási és értékelési tevékenységekkel kapcsolatosak; így fedezhetők különösen a tanulmányok, szakértői értekezletek, tájékoztató és kommunikációs tevékenységek vonatkozásában felmerült költségek – beleértve az Unió politikai prioritásairól szóló intézményi kommunikációt is, amennyiben azok az e rendeletben megfogalmazott általános célkitűzések megvalósításához kapcsolódnak –, továbbá az információfeldolgozásra és -cserére összpontosító információtechnológiai hálózatokhoz kapcsolódó kiadások, valamint minden más, a Bizottságnál a Kozloduj- és Bohunice- program irányítása során felmerülő technikai és adminisztratív segítségnyújtási költség.

A Kozloduj- és Bohunice-program pénzügyi kerete fedezheti továbbá a szóban forgó programok és az 549/2007/Euratom rendelet, valamint a 647/2010/Euratom rendelet alapján elfogadott intézkedések közötti átmenet biztosításához szükséges technikai és adminisztratív segítségnyújtással kapcsolatos kiadásokat is.

4. cikk

Előzetes feltételrendszer

(1)   Bulgária és Szlovákia 2014. január 1-jéig megteszi az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy teljesítse a következő előzetes feltételeket:

a)

az Euratom-szerződés nukleáris biztonságra vonatkozó vívmányainak való megfelelés, különös tekintettel a 2009/71/Euratom irányelvnek, valamint a 2011/70/Euratom irányelvnek a nemzeti jogba történő átültetésére;

b)

olyan finanszírozási terv kidolgozása egy nemzeti kereten belül, amely e rendelettel összhangban meghatározza az atomerőműblokkok biztonságos leszerelésének – beleértve a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelését is – teljes költségét, valamint a biztonságos leszereléshez előreláthatóan szükséges finanszírozási forrásokat;

c)

az egyes leszerelési tevékenységek, ideértve az ütemtervek és a – leszerelés költségeinek becslése tekintetében nemzetközileg elfogadott előírásokon alapuló – kapcsolódó költségszerkezet szintjére lebontott részletes, átdolgozott leszerelési terv benyújtása a Bizottság számára.

(2)   Bulgária és Szlovákia legkésőbb a 2014. évi költségvetési kötelezettségvállalásig benyújtja a Bizottságnak az (1) bekezdésben említett feltételrendszer teljesítésére vonatkozó szükséges információkat.

(3)   A Bizottság a 6. cikk (1) bekezdésében említett, 2014-re szóló éves munkaprogram összeállításakor értékeli a (2) bekezdésben említett információkat. Amennyiben a Bizottság indokolt véleménye szerint az (1) bekezdés a) pontjában foglalt előzetes feltétel teljesítésének elmulasztása, illetve az (1) bekezdés b) vagy c) pontjában foglalt előzetes feltételek nem kielégítő teljesítése miatt az EUMSZ 258. cikke szerinti kötelezettségszegés merül fel, az uniós pénzügyi támogatás egészének vagy egy részének a felfüggesztésére irányuló határozatot a 11. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell meghozni. A 2014-re szóló éves munkaprogram elfogadása során e határozat figyelembevételre kerül. A felfüggesztett támogatás összegét a 7. cikkben említett végrehajtási jogi aktusban meghatározott kritériumok mentén kell megállapítani.

5. cikk

A megvalósítás formái

(1)   A Kozloduj- és Bohunice-program végrehajtása a(z) 966/2012/EU, Euratom európai tanácsi és tanácsi rendeletben (12) meghatározott formák közül egy vagy több – elsősorban a támogatások és közbeszerzések – alkalmazásával történik.

(2)   A Bizottság a(z) 966/2012/EU, Euratom rendelet 58. cikke (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott testületekre bízhatja a Kozloduj- és Bohunice-program szerinti uniós pénzügyi támogatás végrehajtását.

6. cikk

Éves munkaprogramok

(1)   A Bizottság minden év elején végrehajtási aktusok útján, a 11. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően elfogadja a Kozloduj- és a Bohunice-programokra vonatkozó közös éves munkaprogramot, amelyben az egyes programok tekintetében meghatározza az egyes évekre előirányzott pénzügyi kötelezettségvállalások keretében nyújtott pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos célkitűzéseket, elvárt eredményeket, kapcsolódó mutatókat és határidőket.

(2)   A Bizottság minden év végén elkészíti a munka végrehajtása terén az előző években elért eredményekről szóló jelentést. Ezt a jelentést be kell nyújtani az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és az képezi majd a következő közös éves munkaprogram elfogadásának az alapját.

7. cikk

Részletes végrehajtási eljárások

A Bizottság 2014. december 31-ig, végrehajtási aktusok útján, a 11. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően részletes végrehajtási eljárásokat fogad el a Kozloduj- és Bohunice-programra vonatkozóan. A végrehajtási jogi aktusok a szóban forgó programok tekintetében részletesebben meghatározzák a célkitűzéseket, az elvárt eredményeket, a mérföldköveket, a határidőket és a kapcsolódó teljesítménymutatókat. Tartalmazzák továbbá a 4. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett átdolgozott részletes leszerelési terveket, amelyek a haladás nyomon követésének és az elvárt eredmények időben történő elérése ellenőrzésének az alapját képezik.

8. cikk

Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme

(1)   A Bizottság megfelelő intézkedésekkel – csalás, korrupció és más jogellenes cselekmények elleni megelőző intézkedésekkel, hatásos ellenőrzésekkel, szabálytalanság feltárása esetén a jogtalanul kifizetett összegek visszafizettetésével, valamint szükség esetén hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókkal – biztosítja, hogy az Unió pénzügyi érdekei az e rendelet alapján finanszírozott tevékenységek végrehajtása során ne sérüljenek.

(2)   A Bizottság és képviselői, valamint a Számvevőszék jogosultak mind dokumentumalapú, mind helyszíni ellenőrzést végezni az e program alapján uniós forrásból származó támogatások kedvezményezettjeinél, valamint az e program alapján uniós forrásokban részesülő vállalkozóknál és alvállalkozóknál.

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) jogosult az ilyen finanszírozással közvetlenül vagy közvetetten érintett gazdasági szereplőknél a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletben (13) és a 2185/96/Euratom, EK, tanácsi rendeletben (14) előírt eljárásoknak megfelelően helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezni annak megállapítására, hogy felmerült-e az uniós finanszírozásra vonatkozó támogatási megállapodással, támogatási határozattal vagy szerződéssel összefüggésben olyan csalás, korrupció vagy más jogellenes cselekmény, amely az Európai Unió pénzügyi érdekeit sérti.

(3)   Az első és második bekezdés sérelme nélkül, az e rendelet végrehajtása keretében harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel kötött együttműködési megállapodásokban, az e rendelet végrehajtása keretében létrejött támogatási megállapodásokban, támogatási határozatokban és szerződésekben kifejezetten rendelkezni kell arról, hogy a Bizottság, a Számvevőszék és az OLAF, hatásköreivel összhangban, elvégezheti a szóban forgó bekezdésekben említett helyszíni és egyéb ellenőrzéseket és vizsgálatokat.

9. cikk

Félidős értékelés

(1)   A Bizottság 2017. december 31-ig, a tagállamokkal szoros együttműködésben félidős értékelő jelentést készít valamennyi, a Kozloduj- és Bohunice-programmal kapcsolatos intézkedés célkitűzéseinek – eredmények és hatások szintjén mért – megvalósulásáról, valamint a források felhasználásának hatékonyságáról és annak uniós hozzáadott értékéről, és mindezek alapján határozatot fogad el az intézkedések esetleges módosításáról vagy felfüggesztéséről. Az értékelés megállapítja továbbá, hogy szükség van-e a 2. cikk (2) bekezdésében, illetve a 7. cikkben foglalt konkrét célkitűzések és részletes végrehajtási eljárások módosítására.

(2)   A félidős értékelés a 2. cikk (2) bekezdésében említett teljesítménymutatókhoz viszonyítja a végrehajtás során elért eredményeket.

(3)   A Bizottság az (1) bekezdésben említett értékelés során megfogalmazott következtetéseit közli az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal.

10. cikk

Végső értékelés

(1)   A Bizottság a tagállamokkal szoros együttműködésben utólagos értékelést végez a Kozloduj- és Bohunice-program eredményességéről és hatékonyságáról, valamint a finanszírozott intézkedéseknek a hatások, a források felhasználása és az Unió számára jelentett hozzáadott érték tekintetében vett eredményességéről.

(2)   A végső értékelés a 2. cikk (2) bekezdésében említett teljesítménymutatókhoz viszonyítja a végrehajtás során elért eredményeket.

(3)   A Bizottság a (2) bekezdésben említett értékelés[…] során megfogalmazott következtetéseit közli az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal.

11. cikk

Bizottság

(1)   A Bizottságot egy bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

Amikor a bizottság szakvéleményét írásbeli eljárás keretében kell megkérni, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a szakvélemény benyújtásához rendelkezésre álló határidőn belül a bizottság elnöke így dönt, vagy a bizottsági tagok egyszerű többsége ezt kéri.

12. cikk

Átmeneti rendelkezések

Ez a rendelet nem érinti a vonatkozó projekteknek az azok befejezéséig történő, valamint a Bizottság által az 549/2007/Euratom rendelet, a 647/2010/Euratom rendelet alapján vagy bármely más, az adott támogatásra 2013. december 31-én és a tevékenységek befejezéséig a továbbiakban is alkalmazandó jogszabály alapján jóváhagyott pénzügyi támogatásnak a folytatását vagy módosítását, beleértve a teljes vagy részleges megszüntetést is.

13. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az549/2007/Euratom rendelet és a 647/2010/Euratom rendelet 2014. január 1-jével hatályát veszti.

14. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

V. MAZURONIS


(1)  2013. november 19-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). HL C ….

(2)  HL L 157., 2005.6.21., 29. o.

(3)  HL L 236., 2003.9.23., 954. o.

(4)  A Tanács 2009. június 25-i 2009/71/Euratom irányelve a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról (HL L 172., 2009.7.2., 18. o.).

(5)  A Tanács 2011. július 19-i 2011/70/Euratom irányelve a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló közösségi keret létrehozásáról (HL L 199., 2011.8.2., 48. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/31/EK irányelve ( 2009. április 23.) a szén-dioxid geológiai tárolásáról, valamint a 85/337/EGK tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK, a 2004/35/EK, a 2006/12/EK és a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1013/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 140., 2009.6.5., 114. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 2011/92/EU irányelve (2011. december 13.) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (HL L 26., 2012.1.28., 1. o.).

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

(9)  A Tanács 549/2007/Euratom rendelete ( 2007. május 14. ) a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozásának feltételeiről szóló okmányhoz csatolt, a szlovákiai Bohunice V1 Atomerőmű 1. és 2. blokkjáról szóló 9. jegyzőkönyv végrehajtásáról (HL L 131., 2007.5.23., 1. o.).

(10)  A Tanács 647/2010/Euratom rendelete ( 2010. július 13. ) a bulgáriai Kozloduj atomerőmű 1–4-es blokkjának leszerelésével kapcsolatos uniós pénzügyi támogatásról (HL L 189., 2010.7.22., 9. o.).

(11)  A Tanács 1369/2013/Euratom rendelete (2013. december 13.) a litvániai atomerőművek leszerelését segítő támogatási programokhoz nyújtott uniós támogatásról, valamint a 1990/2006/Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (Lásd e Hivatalos Lap 7. oldalát).

(12)  Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. október 25.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

(13)  Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.).

(14)  A Tanács 2185/96/Euratom, EK rendelete (1996. november 11.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról (HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).


20.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 346/7


A TANÁCS 1369/2013/EURATOMRENDELETE

(2013. december 13.)

a litvániai atomerőművek leszerelését segítő támogatási programokhoz nyújtott uniós támogatásról, valamint a 1990/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a 2003-as csatlakozási okmányra és különösen annak 56. cikkére, valamint 4. jegyzőkönyvére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A 2003-as csatlakozási okmányához csatolt, a litvániai Ignalina atomerőműről szóló 4. jegyzőkönyv (1) (a továbbiakban: a 4. jegyzőkönyv) szerint, elismerve 2004-ben az Unió készségét megfelelő kiegészítő uniós támogatás nyújtására az Ignalina atomerőmű leszerelésére tett litván erőfeszítésekhez, és kiemelve a szolidaritás ezen kifejezését, Litvánia kötelezte magát arra, hogy az Ignalina atomerőmű 1. blokkját 2005 előtt, 2. blokkját pedig legkésőbb 2009. december 31-ig leállítja, valamint ezt követően leszereli a blokkokat. Kötelezettségének megfelelően Litvánia a megfelelő határidőkön belül bezárta az érintett blokkokat.

(2)

A csatlakozási szerződésben vállalt kötelezettségeinek megfelelően Litvánia uniós támogatással leállította az Ignalina atomerőművet, és jelentős előrelépést tett annak leszerelése felé. A tényleges sugármentesítési és bontási műveletek, továbbá a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésével kapcsolatos műveletek folytatásához, valamint a leszerelési folyamatban a vonatkozó leszerelési tervnek megfelelő visszafordíthatatlan állapot eléréséhez még további munkára van szükség, amelynek során biztosítani kell a legmagasabb szintű biztonsági előírások alkalmazását. A rendelkezésre álló becslések szerint a leszerelési munkálatok befejezése jelentős mértékű további pénzügyi forrásokat igényel.

(3)

Elismerve, hogy a Szovjetuniótól örökölt két 1 500 MW teljesítményű RBMK reaktorral rendelkező Ignalina atomerőmű idő előtti leállítása és az azt követő leszerelése példa nélküli, és Litvánia számára kivételes pénzügyi terhet jelent, amely az ország méretével és gazdasági erejével nem áll arányban, a 4. jegyzőkönyv leszögezi, hogy az Ignalina-program keretében biztosított uniós támogatás zavartalanul folytatódik és a 2006 utáni időszakra is meghosszabbításra kerül, a következő pénzügyi keret időszakára.

(4)

Az Unió kötelezettséget vállalt arra, hogy támogatást nyújt Litvánia számára a leszerelési folyamattal járó rendkívüli pénzügyi terhek viseléséhez. A csatlakozás előtti időszaktól kezdve Litvánia jelentős pénzügyi támogatást kapott az Uniótól, mégpedig a 2007–2013-as időszakra szóló Ignalina-program keretében. Az Unió e program keretében nyújtott pénzügyi támogatása 2013-ban megszűnik.

(5)

Az Uniónak a 4. jegyzőkönyv szerinti kötelezettségvállalását elismerve, és Bulgária, Litvánia és Szlovákia további támogatás iránti kérelmét követően a Bizottság „Az Európa 2020 stratégia költségvetése” című közleményében a 2014–2020-as időszakra vonatkozó következő többéves pénzügyi keretet illetően megfogalmazott javaslatában 700 millió EUR összeget különített el az Unió általános költségvetéséből a nukleáris biztonság és az atomerőművek leszerelése céljára. Ebből az összegből 2011-es árakon számítva 500 millió EUR – jelenlegi árakon számítva hozzávetőlegesen 553 millió EUR – jut a Bohunice V1 atomerőmű 1. és 2. blokkja és az Ignalina atomerőmű 1. és 2. blokkja leszerelésének, valamint a Kozloduj atomerőmű 1–4. blokkja leszerelésének a 2014–2020-as időszakban történő további támogatását szolgáló új program számára.

(6)

A Kozloduj-, az Ignalina- és a Bohunice-programnak odaítélt előirányzatok összegei, a programozási időszak, valamint a pénzeszközöknek az említett programok közötti elosztása a félidős értékelés és a záró értékelő jelentés eredményei alapján felülvizsgálat tárgyát képezheti.

(7)

A rendeletben előírt támogatásnak biztosítania kell, hogy a leszerelés zökkenőmentesen folytatódjon, és a leszerelési folyamatban a visszafordíthatatlan állapot elérésére irányuló – a legmagasabb szintű biztonsági előírások alkalmazásával foganatosítandó – intézkedésekre kell összpontosítania, mivel ezek az intézkedések eredményezik a legnagyobb uniós hozzáadott értéket, miközben a nukleáris biztonságért a felelősség végső soron továbbra is az érintett tagállamot terheli. Ez a rendelet nem befolyásolja az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. és 108. cikke alapján lefolytatott, esetleges jövőbeli állami támogatásokkal kapcsolatos eljárások eredményét.

(8)

E rendelet rendelkezései nem érintik a tagállamoknak a csatlakozási szerződés alapján fennálló jogait és kötelezettségeit, különös tekintettel a 4. jegyzőkönyv alapján fennálló jogokra és kötelezettségekre.

(9)

A rendelet hatálya alá tartozó atomerőművek leszereléséhez – a lehető legnagyobb hatékonyság biztosítása érdekében – az elérhető legjobb műszaki szakértői hátteret kell igénybe venni, kellő figyelmet fordítva a bezárandó blokkok természetére és technológiai jellemzőire, és így a legjobb nemzetközi gyakorlatokra is tekintettel.

(10)

A rendelet hatálya alá tartozó tevékenységeknek és az általuk támogatott műveleteknek meg kell felelniük mindazoknak az alkalmazandó uniós és tagállami jogszabályoknak. Az e rendelet hatálya alá tartozó atomerőmű leszerelését a nukleáris biztonságra vonatkozó jogszabályokkal, nevezetesen a 2009/71/Euratom irányelvvel (2), a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályokkal, nevezetesen a 2011/70/Euratom irányelvvel (3), valamint a környezetvédelemre vonatkozó jogszabályokkal, így különösen a 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (4) és a 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (5) összhangban kell megvalósítani.

(11)

A rendelet hatálya alá tartozó tevékenységeknek és az általuk támogatott műveleteknek naprakész leszerelési terven kell alapulniuk, amely tartalmazza a leszerelési tevékenységeket, valamint az azokhoz kapcsolódó ütemtervet, költségeket és a szükséges humán erőforrásokat. A költségeket a leszerelés költségeinek becslése tekintetében nemzetközileg elfogadott olyan előírásoknak megfelelően kell kiszámítani, mint például a leszerelés költségei kiszámításának nemzetközi struktúrája, amelyet a Nukleáris Energia Ügynökség, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az Európai Bizottság tett közzé.

(12)

Annak érdekében, hogy az e rendeletben odaítélt uniós támogatás a legnagyobb hozzáadott értéket teremtse, a Bizottság gondoskodni fog a leszerelési folyamat alakulásának hatékony ellenőrzéséről, jóllehet a leszerelésért a felelősség végső soron az érintett tagállamokat terheli. Ez magában foglalja a hatékony teljesítménymérést és a korrekciós intézkedések értékelését az Ignalina-program során.

(13)

Az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét arányos intézkedések révén a teljes kiadási ciklus során biztosítani kell, ideértve a szabálytalanságok megelőzését, feltárását és kivizsgálását, az eltűnt, jogtalanul kifizetett vagy szabálytalanul felhasznált pénzeszközök behajtását, valamint szükség esetén a megfelelő szankciók alkalmazását.

(14)

Mivel e rendelet céljait, nevezetesen a biztonságos leszerelés folytatásához szükséges elegendő pénzeszköz biztosítását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban az intézkedés léptéke és hatásai miatt e célok jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(15)

Az Ignalina-program bizonyos intézkedései tekintetében jelentős mértékű uniós finanszírozásra lehet szükség, ami kellően megalapozott kivételes esetekben akár a támogatás teljes összegét is elérheti. Törekedni kell azonban egyfelől a Litvánia leszerelési erőfeszítéseivel kapcsolatosan nyújtott előcsatlakozási támogatás és a 2007–2013-as időszakban nyújtott támogatás keretében kialakított társfinanszírozási gyakorlat folytatására, másfelől adott esetben egyéb forrásoknak a társfinanszírozásba történő bevonására.

(16)

E rendelet egységes feltételek mellett történő végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni az éves munkaprogramok és a részletes végrehajtási eljárások elfogadását illetően. Az említett hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (6) megfelelően kell gyakorolni.

(17)

A 1990/2006/EK tanácsi rendeletet (7) hatályon kívül kell helyezni.

(18)

E rendelet kellően figyelembe veszi az atomerőművek leszereléséhez Bulgáriának, Litvániának és Szlovákiának nyújtott uniós pénzügyi támogatásról szóló 16/2011. sz. számvevőszéki különjelentést, az abban foglalt ajánlásokat, valamint a Bizottság válaszát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet egy programot hoz létre az Unió által a litvániai Ignalina atomerőmű 1. és 2. blokkjának leszereléséhez kapcsolódó intézkedésekhez nyújtott pénzügyi támogatás végrehajtására („Ignalina-program”).

2. cikk

Célkitűzések

(1)   Az Ignalina-program általános célja – az érintett tagállam támogatása révén – egy visszafordíthatatlan állapot elérése az Ignalina atomerőmű 1. és 2. blokkjának leszerelési folyamatában a vonatkozó leszerelési tervnek megfelelően, a legmagasabb biztonsági szint fenntartása mellett.

(2)   A finanszírozási időszakon belül az Ignalina-program főbb konkrét célkitűzései a következők:

a.

a fűtőelemek eltávolítása a 2. blokk reaktormagjából, valamint az 1. és 2. blokkok pihentető medencéjéből, és a kiégett fűtőelemek elhelyezése a száraztárolóban, aminek megvalósulását az eltávolított fűtőelem-kötegek száma alapján kell mérni;

b.

a reaktorblokkok biztonságos fenntartása, aminek megvalósulását a jegyzőkönyvbe vett véletlen események száma alapján kell mérni;

c.

leszerelés megvalósítása a turbinateremben és az egyéb melléképületekben, valamint a leszerelésből származó hulladék biztonságos kezelése a részletes hulladékkezelési tervnek megfelelően, aminek megvalósulását a leszerelt segédrendszerek száma és típusa, illetve a biztonságosan kezelt hulladék mennyisége és típusa alapján kell mérni.

(3)   Az Ignalina-program olyan intézkedéseket is tartalmazhat, amelyek célja a leszerelés alatt álló atomerőműblokkok magas szintű biztonságának fenntartása, beleértve az atomerőmű dolgozóira vonatkozó támogatást is.

3. cikk

Költségvetés

(1)   Az Ignalina-program 2014 és 2020 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keret jelenlegi árakon számítva 229 629 000 EUR. Ez a rendelet semmilyen módon nem érinti a jövőbeli többéves pénzügyi keretekben meghatározandó pénzügyi kötelezettségvállalásokat.

(2)   A Bizottság a 6. cikkben említett mérföldkövek és határidők alapján 2017 végéig a 8. cikkben említett félidős értékelés keretében értékeli az Ignalina-program megvalósulását és a program terén elért eredményeket. Ezen értékelés eredményei alapján lehetőség van az Ignalina-programnak nyújtott támogatási előirányzatok összegének, továbbá a programozási időszaknak, valamint a pénzeszközöknek az Ignalina-, a Kozloduj- és a Bohunice-programok közötti, az 1368/2013/Euratom tanácsi rendeletben (8) meghatározott elosztásának az annak érdekében történő korrekciójára, hogy figyelembe vegyék a szóban forgó programok végrehajtása terén elért eredményeket, és biztosítsák, hogy a források programozása és elosztása a tényleges fizetési szükségleteken és felvevőképességen alapuljon.

(3)   Az Ignalina-programra vonatkozó pénzügyi keretből olyan kiadások is fedezhetők, amelyek a program irányításához és célkitűzései megvalósításához szükséges előkészítési, nyomon követési, ellenőrzési, auditálási és értékelési tevékenységekkel kapcsolatosak; így fedezhetők különösen a tanulmányok, szakértői értekezletek, tájékoztató és kommunikációs tevékenységek vonatkozásában felmerült költségei – beleértve az Unió politikai prioritásairól szóló intézményi kommunikációt is, amennyiben azok az e rendeletben megfogalmazott általános célkitűzések megvalósításához kapcsolódnak –, továbbá az információfeldolgozásra és -cserére összpontosító információtechnológiai hálózatokhoz kapcsolódó kiadások, valamint minden más, a Bizottságnál az Ignalina-program irányítása során felmerülő technikai és adminisztratív segítségnyújtási költség.

A pénzügyi keret fedezheti továbbá az Ignalina-program és az 1990/2006/EK rendelet alapján elfogadott intézkedések közötti átmenet biztosításához szükséges technikai és adminisztratív segítségnyújtással kapcsolatos kiadásokat is.

4. cikk

Előzetes feltételrendszer

(1)   Litvánia 2014. január 1-jéig megteszi az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy teljesítse a következő előzetes feltételeket:

a)

az Euratom-szerződés nukleáris biztonságra vonatkozó vívmányainak való megfelelés; különös tekintettel a 2009/71/Euratom irányelvnek, valamint a 2011/70/Euratom irányelvnek a nemzeti jogba történő átültetésére;

b)

olyan finanszírozási terv kidolgozása egy nemzeti kereten belül, amely e rendelettel összhangban meghatározza az atomerőműblokkok biztonságos leszerelésének – beleértve a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelését is – teljes költségét, valamint a biztonságos leszereléshez előreláthatóan szükséges finanszírozási forrásokat;

c)

az egyes leszerelési tevékenységek, ideértve az ütemtervek és a – leszerelés költségeinek becslése tekintetében nemzetközileg elfogadott előírásokon alapuló – kapcsolódó költségszerkezet szintjére lebontott részletes, átdolgozott leszerelési terv benyújtása a Bizottság számára.

(2)   Litvánia legkésőbb a költségvetési kötelezettségvállalás 2014-ben történő végrehajtásáig benyújtja a Bizottságnak az (1) bekezdésben említett feltételrendszer teljesítésére vonatkozó szükséges információkat.

(3)   A Bizottság a 6. cikk (1) bekezdésében említett, 2014-re szóló éves munkaprogram összeállításakor értékeli a (2) bekezdésben említett információkat. Amennyiben a Bizottság indokolt véleménye szerint az (1) bekezdés a) pontjában foglalt előzetes feltétel teljesítésének elmulasztása, illetve az (1) bekezdés b) vagy c) pontjában foglalt előzetes feltételek nem kielégítő teljesítése miatt az EUMSZ 258. cikke szerinti kötelezettségszegés merül fel,, az uniós pénzügyi támogatás egészének vagy egy részének a felfüggesztésére irányuló határozatot a 11. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell meghozni. A 2014-re szóló éves munkaprogram elfogadása során e határozat figyelembevételre kerül. A felfüggesztett támogatás összegét a 7. cikkben említett végrehajtási jogi aktusban meghatározott kritériumok mentén kell megállapítani.

5. cikk

A megvalósítás formái

(1)   Az Ignalina-program végrehajtása a 966/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (9) meghatározott formák közül egy vagy több – elsősorban a támogatások és közbeszerzések – alkalmazásával történik.

(2)   A Bizottság a 966/2012/EU/Euratom rendelet 58. cikke (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott testületekre bízhatja az Ignalina-program szerinti uniós pénzügyi támogatás végrehajtását.

6. cikk

Éves munkaprogramok

(1)   A Bizottság minden év elején végrehajtási aktusok útján, a 9. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően elfogadja az Ignalina-programra vonatkozó éves munkaprogramot, amelyben meghatározza az egyes évekre előirányzott pénzügyi kötelezettségvállalások keretében nyújtott pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos célkitűzéseket, elvárt eredményeket, kapcsolódó mutatókat és határidőket.

(2)   A Bizottság minden év végén elkészíti a munka végrehajtása terén az előző években elért eredményekről szóló jelentést. Az említett jelentést be kell nyújtani az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és az képezi majd a következő éves munkaprogram elfogadásának az alapját.

7. cikk

Részletes végrehajtási eljárások

A Bizottság 2014. december 31-ig, végrehajtási aktusok útján, a 11. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően részletes végrehajtási eljárásokat fogad el a program teljes időtartamára vonatkozóan. A szóban forgó végrehajtási jogi aktusok az Ignalina-program tekintetében részletesebben meghatározzák a célkitűzéseket, az elvárt eredményeket, a mérföldköveket, a határidőket és a kapcsolódó teljesítménymutatókat. Tartalmazzák továbbá a 4. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett átdolgozott részletes leszerelési tervet, amelyek a haladás nyomon követésének és az elvárt eredmények időben történő elérése ellenőrzésének az alapját képezik.

8. cikk

Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme

(1)   A Bizottság megfelelő intézkedésekkel – csalás, korrupció és más jogellenes cselekmények elleni megelőző intézkedésekkel, hatásos ellenőrzésekkel, szabálytalanság feltárása esetén a jogtalanul kifizetett összegek visszafizettetésével, valamint szükség esetén hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókkal – biztosítja, hogy az Unió pénzügyi érdekei az e rendelet alapján finanszírozott tevékenységek végrehajtása során ne sérüljenek.

(2)   A Bizottság és képviselői, valamint a Számvevőszék jogosultak mind dokumentumalapú, mind helyszíni ellenőrzést végezni az e program alapján uniós forrásból származó támogatások kedvezményezettjeinél, valamint az e program alapján uniós forrásokban részesülő vállalkozóknál és alvállalkozóknál.

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) jogosult az ilyen finanszírozással közvetlenül vagy közvetetten érintett gazdasági szereplőknél a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletben (10) és a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendeletben (11) előírt eljárásoknak megfelelően helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezni annak megállapítására, hogy felmerült-e az uniós finanszírozásra vonatkozó támogatási megállapodással, támogatási határozattal vagy szerződéssel összefüggésben olyan csalás, korrupció vagy más jogellenes cselekmény, amely az Európai Unió pénzügyi érdekeit sérti.

(3)   Az első és második bekezdés sérelme nélkül, az e rendelet végrehajtása keretében harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel kötött együttműködési megállapodásokban, az e rendelet végrehajtása keretében létrejött támogatási megállapodásokban, támogatási határozatokban és szerződésekben kifejezetten rendelkezni kell arról, hogy a Bizottság, a Számvevőszék és az OLAF hatásköreivel összhangban, elvégezheti a szóban forgó bekezdésekben említett helyszíni és egyéb ellenőrzéseket és vizsgálatokat.

9. cikk

Félidős értékelés

(1)   A Bizottság 2017. december 31-ig, a tagállamokkal szoros együttműködésben félidős értékelő jelentést készít valamennyi, az Ignalina-programmal kapcsolatos intézkedés célkitűzéseinek – eredmények és hatások szintjén mért – megvalósulásáról, valamint a források felhasználásának hatékonyságáról és annak uniós hozzáadott értékéről, és mindezek alapján határozatot fogad el az intézkedések esetleges módosításáról vagy felfüggesztéséről. Az értékelés megállapítja továbbá, hogy szükség van-e a 2. cikk (2) bekezdésében, illetve a 7. cikkben foglalt konkrét célkitűzések és részletes végrehajtási eljárások módosítására.

(2)   A félidős értékelés a 2. cikk (2) bekezdésében említett teljesítménymutatókhoz viszonyítja a végrehajtás során elért eredményeket.

(3)   A Bizottság az (1) bekezdésben említett értékelés során megfogalmazott következtetéseit közli az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal.

10. cikk

Végső értékelés

(1)   A Bizottság a tagállamokkal szoros együttműködésben utólagos értékelést végez az Ignalina-program eredményességéről és hatékonyságáról, valamint a finanszírozott intézkedéseknek a hatások, a források felhasználása és az Unió számára jelentett hozzáadott érték tekintetében vett eredményességéről.

(2)   A végső értékelés a 2. cikk (2) bekezdésében említett teljesítménymutatókhoz viszonyítja a végrehajtás során elért eredményeket.

(3)   A Bizottság a (1) bekezdésben említett értékelés során megfogalmazott következtetéseit közli az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal.

11. cikk

Bizottság

(1)   A Bizottságot egy bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

Amikor a bizottság szakvéleményét írásbeli eljárás keretében kell megkérni, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a szakvélemény benyújtásához rendelkezésre álló határidőn belül a bizottság elnöke így dönt, vagy a bizottsági tagok egyszerű többsége ezt kéri.

12. cikk

Átmeneti rendelkezések

Ez a rendelet nem érinti az érintett projekteknek az azok befejezéséig történő, valamint a Bizottság által az 1990/2006/EK rendelet alapján vagy bármely más, az adott támogatásra 2013. december 31-én és a tevékenységek befejezéséig a továbbiakban is alkalmazandó jogszabály alapján jóváhagyott pénzügyi támogatásnak a folytatását vagy módosítását, beleértve a teljes vagy részleges megszüntetést is.

13. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1990/2006/EK rendelet 2014. január 1-jével hatályát veszti.

14. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

V. MAZURONIS


(1)  HL L 236., 2003.9.23., 944. o.

(2)  A Tanács 2009. június 25-i 2009/71/Euratom irányelve a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról (HL L 172., 2009.7.2., 18. o.).

(3)  A Tanács 2011. július 19-i 2011/70/Euratom irányelve a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló közösségi keret létrehozásáról (HL L 199., 2011.8.2., 48. o).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/31/EK irányelve ( 2009. április 23.) a szén-dioxid geológiai tárolásáról, valamint a 85/337/EGK tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK, a 2004/35/EK, a 2006/12/EK és a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1013/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 140., 2009.6.5., 114. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2011/92/EU irányelve (2011. december 13.) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (Hl L 26., 2012.1.28., 1. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

(7)  A Tanács 1990/2006/EK rendelete (2006. december 21.) a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozási okmányához csatolt, a litvániai Ignalina atomerőműről szóló 4. jegyzőkönyv végrehajtásáról Ignalina-program (HL L 411., 2006.12.30., 10. o.).

(8)  A Tanács 1368/2013/Euratom rendelete (2013. december 13.) a bulgáriai és szlovákiai atomerőművek leszerelését segítő támogatási programokhoz nyújtott uniós támogatásról, valamint a 549/2007/Euratom és 647/2010/Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (Lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát.)

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. október 25.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1.o.).

(10)  Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.).

(11)  A Tanács 2185/96/Euratom, EK rendelete (1996. november 11.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról (HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).


20.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 346/12


A TANÁCS 1370/2013/EU RENDELETE

(2013. december 16.)

a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

„A KAP jövője 2020-ig: az élelmezési, a természetes erőforrásokat érintő és a területi kihívások kezelése” című, az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának szóló bizottsági közlemény számba vette a közös agrárpolitika (KAP) 2013 utáni lehetséges kihívásait, célkitűzéseit és irányait. A közleményről folytatott vita alapján a KAP-ot 2014. január 1-jei hatállyal meg kell reformálni. A reformnak ki kell terjednie a KAP valamennyi fő eszközére, többek között a 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1). A megreformált szabályozási kereten belül intézkedéseket kell elfogadni az árak, a lefölözések, a támogatások és a mennyiségi korlátozások rögzítésére vonatkozóan.

(2)

Az egyértelműség és az átláthatóság érdekében az állami intervencióra vonatkozó rendelkezéseket közös szerkezetbe kell foglalni az egyes ágazatokban követett szakpolitikák fenntartása mellett. E célból célszerű különbséget tenni a 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (2) megállapított referencia-küszöbértékek és az intervenciós árak között, ez utóbbi fogalmát pedig meghatározni. Kizárólag az állami intervenció céljából meghatározott intervenciós árak felelnek meg a Kereskedelmi Világszervezet mezőgazdaságról szóló megállapodása 3. melléklete 8. pontjának első mondatában említett, alkalmazott szabályozott árnak (vagyis a piaci ártámogatásnak). Ebben az összefüggésben meg kell jegyezni, hogy a piaci intervenció nem csak állami intervenció formájában valósulhat meg, hanem előre meghatározott árak alkalmazása nélkül, más formában is.

(3)

Rendelkezni kell az állami intervenciós árak azon szintjéről, amelyen a rögzített áras vagy pályázati eljárás útján történő felvásárlásra sor kerül, ideértve azokat az eseteket is, amikor szükséges lehet az állami intervenciós árak kiigazítása. Hasonlóképpen rendelkezni kell a rögzített áras felvásárlás lefolytatására vonatkozó mennyiségi korlátozásokról is. Az árakat és a mennyiségi korlátozásokat mindkét esetben a korábbi közös piacszervezés során szerzett gyakorlat és tapasztalatok alapján kell megállapítani.

(4)

A 1308/2013/EU rendelet lehetővé teszi magántárolási támogatás nyújtását mint piaci intervenciós intézkedést. Rendelkezni kell a támogatási összegek rögzítésére vonatkozó intézkedésekről. Figyelemmel a korábbi közös piacszervezés során szerzett gyakorlatra és tapasztalatokra, célszerű rendelkezni a támogatási összegeknek mind az előzetes, mind a pályázati eljárás útján történő rögzítéséről, valamint célszerű figyelembe venni bizonyos elemeket a támogatási összeg előzetes rögzítése esetén.

(5)

Az iskolagyümölcs- és zöldségprogrammal kapcsolatos hatékony és eredményes költségvetési gazdálkodás biztosítása érdekében indokolt rögzíteni az uniós támogatás felső összeghatárát és a maximális társfinanszírozási arányokat. Annak érdekében, hogy valamennyi tagállam költséghatékony iskolagyümölcs- és zöldségprogramot tudjon működtetni, pontosan meg kell határozni az uniós támogatás minimális összegét.

(6)

Annak érdekében, hogy az oktatási intézményekben tanuló gyermekek tejjel és tejtermékekkel való ellátására vonatkozó támogatási rendszer megfelelően működjön, az ilyen program igazgatása pedig kellően rugalmas legyen, rögzíteni kell a támogatható tej mennyiségének felső határát és az uniós támogatás összegét.

(7)

A 1308/2013/EU rendelet értelmében a cukorágazatra vonatkozó számos intézkedés hatálya lejár a 2016/2017-es cukorpiaci gazdasági év végén, amikor is megszűnik a kvótarendszer.

(8)

A cukorágazatban a cukorkvótára, az izoglükózkvótára és az inulinszirupkvótára kivetendő termelési díj rögzítésére vonatkozó intézkedéseket ebben rendeletben kell meghatározni, a kvótarendszer 2017. szeptember 30-ig történő meghosszabbításával összhangban.

(9)

Az egyes cukorágazati termékekre nyújtott termelési visszatérítés hatékonyságának biztosítása érdekében indokolt bizonyos feltételeket meghatározni a termelési visszatérítés összegének rögzítésére vonatkozóan.

(10)

Az uniós cukorrépa-termelők és nádcukor-termelők megfelelő életszínvonalának biztosítása érdekében rögzíteni kell a szabványos minőségű kvóta-cukorrépa minimálárát, és meg kell határozni a szabványos minőséget.

(11)

Annak elkerülése érdekében, hogy a cukorpiac helyzete az alkalmazandó feltételeknek meg nem felelő cukor, izoglükóz és inulinszirup bizonyos mennyiségben való felhalmozódása miatt veszélybe kerüljön, e rendelet többletilleték kiszabását írja elő.

(12)

A 1308/2013/EU rendelettel létrejött az uniós piac megfelelő szintű, kiegyensúlyozott cukorellátásának biztosítására szolgáló mechanizmus, amely lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy ennek megvalósítása érdekében meghozza a szükséges intézkedéseket. Mivel az ezen mechanizmus gyakorlati megvalósítására szolgáló piacirányítási eszközök a behozott nyerscukor után fizetendő behozatali vám ideiglenes kiigazítása, valamint a kínálatnak a kereslethez való hozzáigazítása érdekében a belső piacra bocsátott, kvótán kívüli cukorra kivetendő illeték ideiglenes alkalmazása, ebbe a rendeletbe külön rendelkezést kell illeszteni, amely lehetővé teszi a Bizottság számára az ilyen illeték kivetését és annak összegének rögzítését.

(13)

Az export-visszatérítési rendszer zökkenőmentes működésének biztosítása érdekében megfelelő intézkedéseket kell hozni a visszatérítések összegének rögzítésére. Ezenkívül a gabonafélék és a rizs ágazatában is megfelelő intézkedéseket kell hozni a korrekciós összegek megállapítására és a visszatérítési összegnek az intervenciós árszintben bekövetkezett bármilyen változással összhangban történő kiigazítására.

(14)

A közös agrárpolitika hatékony napi szintű igazgatásának biztosítása érdekében az e rendeletben a támogatások, visszatérítések és árak rögzítésére vonatkozóan meghatározott intézkedéseket az általános feltételek megállapítására kell korlátozni, ily módon lehetővé téve, hogy egyedi esetekben a konkrét összegek az adott körülmények figyelembevételével kerülhessenek megállapításra. E rendelet egységes feltételek mellett történő végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörrel kell felruházni ezen összegek megállapítása céljából. A Bizottság a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (3) megfelelően gyakorolja e végrehajtási hatáskörét, munkáját pedig a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság segíti. Továbbá annak érdekében, hogy minél hamarabb reagálni tudjon a gyorsan változó piaci körülményekre, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy új visszatérítési szinteket rögzítsen, valamint a gabonafélék és a rizs ágazatában a 182/2011/EU rendelet alkalmazása nélkül kiigazítsa a korrekciós összeget,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatály

Ez a rendelet a mezőgazdasági piacoknak a 1308/2013/EU rendelet által létrehozott egységes közös szervezésével kapcsolatos árak, illetékek, támogatások és mennyiségi korlátozások megállapítására vonatkozóan ír elő intézkedéseket.

2. cikk

Állami intervenciós árak

(1)   Az állami intervenciós ár szintje:

a)

a közönséges búza, a durumbúza, az árpa, a kukorica, a hántolatlan rizs és a sovány tejpor tekintetében a rögzített áron való felvásárlás esetén a 1308/2013/EU rendelet 7. cikkében megállapított vonatkozó referencia-küszöbértékeknek felel meg, pályázati eljárás útján való felvásárlás esetén pedig nem haladhatja meg a vonatkozó referencia-küszöbértéket;

b)

a vaj tekintetében a rögzített áron való felvásárlás esetén a2013/1308/EU rendelet 7. cikkében megállapított referencia-küszöbérték 90 %-ának felel meg, pályázati eljárás útján való felvásárlás esetén pedig nem haladhatja meg az említett referencia-küszöbérték 90 %-át;

c)

a marha- és borjúhús tekintetében nem haladhatja meg a 1308/2013/EU rendelet 12. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett szintet.

(2)   A közönséges búzának, a durumbúzának, az árpának, a kukoricának és a hántolatlan rizsnek az (1) bekezdésben említett állami intervenciós árát áremelés vagy árcsökkentés útján a termékekre vonatkozó fő minőségi kritériumok alapján megállapított árakhoz kell igazítani.

(3)   A Bizottság végrehajtási aktusok útján meghatározza az e cikk (2) bekezdésében említett termékek állami intervenciós árának az ugyanazon bekezdésben meghatározott feltételek szerinti emelését vagy csökkentését. E végrehajtási aktusokat a 15. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

3. cikk

Felvásárlási árak és az alkalmazandó mennyiségi korlátozások

(1)   Amennyiben a 1308/2013/EU rendelet 13. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében az állami intervenció megnyitására kerül sor, a felvásárlást az e rendelet 2. cikkében említett rögzített áron kell lefolytatni, és az nem haladhatja meg a 1308/2013/EU rendelet 12. cikkében említett egyes időszakokra vonatkozó alábbi mennyiségi korlátozásokat:

a)

közönséges búza: 3 millió tonna;

b)

vaj: 50 000 tonna;

c)

sovány tejpor: 109 000 tonna.

(2)   Amennyiben a 1308/2013/EU rendelet 13. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében az állami intervenció megnyitására kerül sor:

a)

a közönséges búza, a vaj és a sovány tejpor esetében az e cikk (1) bekezdésében említett mennyiségi korlátozásokat meghaladó mennyiségek tekintetében; valamint

b)

a durumbúza, az árpa, a kukorica, a hántolatlan rizs, valamint a marha- és borjúhús esetében

a felvásárlást pályázati eljárás útján kell lefolytatni a maximális felvásárlási ár meghatározása érdekében.

A maximális felvásárlási ár nem haladhatja meg az e rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében említett vonatkozó szintet, és annak összegét végrehajtási aktusok útján kell rögzíteni.

(3)   Különleges és kellően indokolt esetekben a Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat el, amelyekben:

a)

a pályázati eljárásokat egy tagállamra vagy egy tagállamon belüli régióra korlátozza; vagy

b)

a 2. cikk (1) bekezdésére is figyelemmel, az állami intervenciós felvásárlási árakat tagállamonként vagy tagállami régiónként határozza meg, a jegyzett piaci átlagárak alapján.

(4)   A közönséges búzának, a durumbúzának, az árpának, a kukoricának és a hántolatlan rizsnek a (2) és (3) bekezdésben említett felvásárlási árát áremelés vagy árcsökkentés útján az említett termékekre vonatkozó fő minőségi kritériumok alapján megállapított árakhoz kell igazítani.

A Bizottság végrehajtási aktusokat fogad el az áremelések, illetve árcsökkentések meghatározása céljából.

(5)   Az e cikk (2), (3) és (4) bekezdésében említett végrehajtási aktusokat a 15. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(6)   A Bizottság – a 15. cikk (2) bekezdésében említett eljárás alkalmazása nélkül – elfogadja az alábbiakhoz szükséges végrehajtási aktusokat:

a)

az e cikk (1) bekezdésében meghatározott intervenciós korlátozások betartatása; valamint

b)

a közönséges búzának, a vajnak és a sovány tejpornak az e cikk (1) bekezdésében említett mennyiségi korlátozásokat meghaladó mennyiségei tekintetében az e cikk (2) bekezdésében említett pályázati eljárás alkalmazása.

4. cikk

Magántárolási támogatás

(1)   A 1308/2013/EU rendelet 17. cikkében felsorolt termékekre vonatkozó magántárolási támogatás – az említett rendelet 18. cikke (2) bekezdésének megfelelően nyújtott támogatás – összegének meghatározása céljából vagy pályázati eljárást kell megnyitni egy behatárolt időszakra, vagy pedig előre rögzíteni kell a támogatási összeget. A támogatás összegének meghatározása történhet tagállamonként, vagy tagállamon belüli régiónként.

(2)   A Bizottság végrehajtási aktusokat fogad el, amelyekben:

a)

pályázati eljárás esetében meghatározza a magántárolási támogatás maximális összegét;

b)

a támogatási összeg előzetes rögzítése esetében a tárolási költségek és/vagy más releváns piaci szempontok alapján rögzíti a támogatás összegét.

E végrehajtási aktusokat a 15. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

5. cikk

A gyermekek gyümölccsel és zöldséggel való ellátásához nyújtott támogatás

(1)   A 1308/2013/EU rendelet 23. cikkében említett, a gyermekek gyümölccsel, zöldséggel, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-, valamint banántermékekkel való ellátásához nyújtott uniós támogatás:

a)

nem haladhatja meg a következő határértékeket:

i.

tanévenként a 150 millió EUR-t;

ii.

a 1303/2013/EU rendelet 23. cikkének (1) bekezdésében említett termékellátási költségek és kapcsolódó költségek 75 %-át, illetve a kevésbé fejlett régiókban és a Szerződés 349. cikkében említett legkülső régiókban e költségek 90 %-át; és

b)

nem terjedhet ki a 1308/2013/EU rendelet 23. cikkének (1) bekezdésében említett termékellátási költségeken és kapcsolódó költségeken kívüli költségekre.

Az első albekezdés a) pontja ii. alpontjának alkalmazásában „kevésbé fejlett régiók” a 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 90. cikke)2) bekezdése első albekezdésének a) pontjában ilyenként meghatározott régiók.

(2)   Az iskolagyümölcs- és zöldségprogramban részt vevő minden egyes tagállam legalább 290 000 EUR összegű uniós támogatásban részesül.

A Bizottság végrehajtási aktusokat fogad el, melyekben meghatározza az e cikk (1) bekezdésében említett támogatás egyes tagállamoknak juttatott indikatív összegét a 1308/2013/EU rendelet 23. cikkének (5) bekezdésében említett kritériumok alapján.

A Bizottság legalább háromévente megvizsgálja, hogy az indikatív összegek továbbra is összhangban állnak-e a 1308/2013/EU rendelet 23. cikkének (5) bekezdésében említett kritériumokkal. Szükség esetén a Bizottság végrehajtási aktusokat fogad el új indikatív összegek meghatározása céljából.

A tagállamoknak 1308/2013/EU rendelet 23. cikke (5) bekezdésének második albekezdése szerinti kérelmei alapján a Bizottság minden évben végrehajtási aktusokat fogad el, melyekben meghatározza az e cikk (1) bekezdésében említett támogatásnak a részt vevő tagállamok közötti végleges elosztását az abban a bekezdésben foglalt feltételek alapján.

Az ebben a bekezdésben említett végrehajtási aktusokat az e rendelet 15. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

6. cikk

A gyermekek tejjel és tejtermékekkel való ellátásához nyújtott támogatás

(1)   A gyermekek tejjel és tejtermékekkel való ellátásához nyújtott, a 1308/2013/EU rendelet 26. cikkében előírt uniós támogatás gyermekenként és tanítási naponként legfeljebb 0,25 liter tejjel egyenértékű termékre nyújtható.

(2)   Az uniós támogatás összege mindenféle tej esetében 100 kilogrammonként 18,15 EUR.

(3)   A Bizottság végrehajtási aktusokat fogad el, melyekben meghatározza a tejtől eltérő, támogatható tejtermékekre nyújtott támogatási összegeket, mindenekelőtt az érintett termék tejalkotórészei alapján. E végrehajtási aktusokat a 15. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

7. cikk

Cukorágazati termelési díj

(1)   A 1308/2013/EU rendelet 128. cikkében előírt, a cukorkvótára, az izoglükózkvótára és az inulinszirupkvótára kivetendő termelési díj tonnánként 12,00 EUR a kvótacukorra és a kvóta-inulinszirupra. Az izoglükóz esetében a termelési díj mértéke a cukorra alkalmazandó díj 50 %-a.

(2)   Az (1) bekezdésnek megfelelően fizetett teljes termelési díjat a tagállam a területén található vállalkozásokra az adott gazdasági év folyamán rendelkezésükre álló kvóta alapján rója ki.

A díj fizetését az említett vállalkozások legkésőbb az adott gazdasági év februárjának végéig teljesítik.

(3)   Az uniós cukor- és inulinszirup-gyártó vállalkozások megkövetelhetik, hogy a cukorrépa-, a cukornád- vagy a cikóriatermelők viseljék az adott termelési díj legfeljebb 50 %-át.

8. cikk

Cukorágazati termelési visszatérítés

A 1308/2013/EU rendelet 129. cikkében előírt, a cukorágazati termékekre vonatkozó termelési visszatérítés összegét a Bizottság végrehajtási aktusok útján határozza meg a következők alapján:

a)

a behozott cukor felhasználásából eredő költségek, amelyeket az iparnak a világpiaci beszerzés esetében kellene viselnie; valamint

b)

az uniós piacon rendelkezésre álló többletcukor ára, vagy ha e piacon nincs többletcukor, a 1308/2013/EU rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontjában a cukor tekintetében meghatározott referencia-küszöbérték.

E végrehajtási aktusokat az e rendelet 15. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

9. cikk

A cukorrépa minimálára

(1)   A kvótacukorrépának a 1308/2013/EU rendelet 135. cikkében előírt minimálára tonnánként 26,29 EUR a 2016/2017-es cukorpiaci gazdasági évnek 2017. szeptember 30-i végéig.

(2)   Az (1) bekezdésben említett minimálárat a 1308/2013/EU rendelet III. mellékletének B. részében meghatározott szabványos minőségű cukorrépára kell alkalmazni.

(3)   A cukorrá történő feldolgozásra alkalmas és kvótacukorrá történő feldolgozásra szánt kvótacukorrépát vásárló cukorgyártó vállalkozások kötelesek legalább a – szabványos minőségtől való eltérés függvényében áremeléssel vagy árcsökkentéssel kiigazított – minimálárat megfizetni. Ezen áremelések vagy árcsökkentések mértékét a Bizottság végrehajtási aktusok útján határozza meg. E végrehajtási aktusokat a 15. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(4)   A 11. cikkben meghatározott többletilletékkel terhelt iparicukor- vagy többletcukor-mennyiségeknek megfelelő cukorrépa-mennyiségek tekintetében az érintett cukorgyártó vállalkozás úgy igazítja ki a beszerzési árat, hogy az legalább a kvóta-cukorrépa minimálárával egyenlő legyen.

10. cikk

A nemzeti cukorkvóta kiigazítása

A Szerződés 43. cikke (3) bekezdésének értelmében a Tanács – a Bizottság javaslata alapján – kiigazíthatja a 1308/2013/EU rendelet XII. mellékletében meghatározott kvótákat a tagállamok által azon rendelet138. cikkének megfelelően hozott határozatok következtében.

11. cikk

Többletilleték a cukorágazatban

(1)   A többletilleték – többek között a 1308/2013/EU rendelet 142. cikkében előírt többletilleték – összegét kellően magas összegben kell meghatározni, hogy az megakadályozza az azon cikkben említett mennyiségek felhalmozódását. Az említett illeték összegét a Bizottság végrehajtási aktusok útján határozza meg. E végrehajtási aktusokat az e rendelet 15. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(2)   Az (1) bekezdésben említett többletilletéket a tagállam a területén lévő vállalkozásokra az abban a bekezdésben említett azon termelt mennyiségeknek a függvényében veti ki, amelyek az említett vállalkozások esetében az adott gazdasági évre megállapításra kerültek.

12. cikk

Ideiglenes piacirányítási mechanizmusok a cukorágazatban

Az uniós piac megfelelő szintű, kiegyensúlyozott cukorellátásának biztosítása érdekében a 2016/2017-es cukoripari gazdasági évnek 2017. szeptember 30-i végéig – a 1308/2013/EU rendelet 142. cikkének sérelme nélkül – a Bizottság végrehajtási aktusok útján a szükséges mennyiségekre és a szükséges ideig ideiglenesen többletilletéket vethet ki az említett rendelet 139. cikke (1) bekezdésének e) pontjában említett, kvótán kívüli termelésre.

Ezen illeték összegét a Bizottság az e cikkben említett végrehajtási aktusok útján határozza meg.

Az e cikkben említett végrehajtási aktusokat az e rendelet 15. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

13. cikk

Az export-visszatérítés meghatározása

(1)   A 1308/2013/EU rendelet 196. cikkében meghatározott feltételek és az említett rendelet 198. cikkében előírtak alapján a Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat el, melyekben meghatározza az export-visszatérítések mértékét:

a)

rendszeres időközönként, a 1308/2013/EU rendelet 196. cikke (1) bekezdésének megfelelően meghatározott jegyzékben szereplő termékek tekintetében;

b)

a gabonafélék, a rizs, a cukor, valamint a tej és a tejtermékek esetében pályázati eljárás útján.

E végrehajtási aktusokat ezen rendelet 15. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(2)   Az egy adott termékre vonatkozó export-visszatérítés mértékének megállapításánál az alábbi tényezők közül legalább egyet figyelembe kell venni:

a)

a fennálló helyzet és a várható tendenciák a következők tekintetében:

i.

az adott termék ára és elérhetősége az uniós piacon;

ii.

az adott termék világpiaci árai;

b)

a közös piacszervezés céljai, azaz az egyensúlynak és az árak, valamint a kereskedelem természetes fejlődésének a biztosítása ezen a piacon;

c)

azon zavarok elkerülésének szükségessége, amelyek az uniós piacon a kínálat és a kereslet között tartósan fennálló egyensúlyhiányt okozhatnak;

d)

a javasolt kivitel gazdasági vonatkozásai;

e)

a Szerződésnek megfelelően megkötött nemzetközi megállapodásokból eredő korlátok;

f)

az uniós alaptermékeknek a harmadik országokba való kivitelre szánt, feldolgozott áruk előállításához történő felhasználása és a harmadik országokból feldolgozási megállapodások alapján behozott termékek felhasználása közötti egyensúly megteremtésének a szükségessége;

g)

a legméltányosabb mértékű költségek az értékesítés, valamint az uniós piacokról az uniós kikötőkbe vagy más exporthelyszínekre történő szállítás, továbbá a rendeltetési országokba való továbbítás vonatkozásában;

h)

az uniós piacon tapasztalható kereslet;

i)

a sertéshús-, a tojás- és a baromfihús-ágazatot illetően az ezen ágazatok termékeinek az Unión belüli előállításához szükséges takarmánygabona-mennyiség uniós árai és világpiaci árai közötti különbség.

(3)   A visszatérítés összegét a Bizottság – valamely tagállam kérésére vagy saját kezdeményezésére – szükség esetén, a gyorsan változó piaci körülményekre való mihamarabbi reagálás érdekében, végrehajtási aktusok útján módosíthatja. E végrehajtási aktusokat a 15. cikk (2) bekezdésében említett eljárás mellőzésével kell elfogadni.

14. cikk

A gabonafélékre és a rizsre vonatkozó export-visszatérítésekkel kapcsolatos különleges intézkedések

(1)   A Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat el, melyekben korrekciós összeget állapít meg az export-visszatérítésekre vonatkozóan a gabonafélék és a rizs ágazatában. E végrehajtási aktusokat a 15. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Szükség esetén, a gyorsan változó piaci körülményekre való mihamarabbi reagálás érdekében a Bizottság ezen korrekciós összegek módosítása céljából végrehajtási aktusokat fogadhat el, mellőzve a 15. cikk (2) bekezdésében említett eljárást.

A Bizottság ezt a bekezdést az 1216/2009/EK tanácsi rendeletnek (5) megfelelően, feldolgozott áruk formájában exportált gabona- és rizságazati termékekre is alkalmazhatja.

(2)   A gazdasági év első három hónapjára az előző gazdasági év végén raktáron lévő maláta, illetve a szóban forgó időszakban raktáron lévő árpából előállított maláta kivitelére vonatkozó visszatérítés az az összeg, amely az előző gazdasági év utolsó hónapjában a szóban forgó kiviteli engedély tekintetében a kivitelre alkalmazandó lett volna.

(3)   a 1308/2013/EU rendelet I. melléklete I. részének a) és b) pontjában felsorolt termékekre vonatkozóan az azon rendelet 199. cikkének (2) bekezdésének megfelelően rögzített visszatérítést a Bizottság – az intervenciós árszintben bekövetkezett változásokkal összhangban – végrehajtási aktusok útján módosíthatja.

Az első albekezdés teljes mértékben vagy részben alkalmazható a 1308/2013/EU rendelet I. melléklete I. részének c) és d) pontjában felsorolt termékekre, valamint az említett melléklet I. részében felsorolt és az 1216/2009/EK rendeletnek megfelelően, feldolgozott áruk formájában exportált termékekre is. Ebben az esetben a Bizottság az alaptermék mennyisége és az exportált feldolgozott termékben található vagy az exportált árukban felhasznált alaptermék mennyisége közötti arányt kifejező együttható alkalmazásával, végrehajtási aktusok útján korrigálja az e bekezdés első albekezdésében említett kiigazítást.

Az e bekezdésben említett végrehajtási aktusokat az e rendelet 15. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

15. cikk

Bizottsági eljárás

(1)   A Bizottságot a 1308/2013/EU rendelet 229. cikkével létrehozott, a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet szerinti bizottság.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

16. cikk

Megfelelési táblázat

Azt követően, hogy a 2013/1308/EU rendelet hatályon kívül helyezte az 1234/2007/EK rendeletet, annak a vonatkozó rendelkezéseire történő hivatkozásokat az e rendeletre történő hivatkozásnak kell tekinteni és az e rendelet mellékletében foglalt megfelelési táblázatnak megfelelően kell értelmezni.

17. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

A 7–12. cikket a 2016/2017-es cukoripari gazdasági évnek végéig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

V. JUKNA


(1)  A Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22.) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK tanácsi rendelet, a 234/79/EK tanácsi rendelet, az 1037/2001/EK tanácsi rendelet és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 671. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

(4)  Az európai parlament és a tanács 1303/2013/EU rendelete 2013. december 17-án az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o).

(5)  A Tanács 1216/2009/EK rendelete (2009. november 30.) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról (HL L 328., 2009.12.15., 10. o.).


MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

a 16. cikk szerint

1234/2007/EK rendelet

E rendelet

a 18. cikk (1) és (3) bekezdése

2. cikk

a 18. cikk (2) bekezdésének a) pontja

az 3. cikk (1) bekezdésének a) pontja

a 13. cikk (1) bekezdésének c) pontj

az 3. cikk (1) bekezdésének b) pontja

a 13. cikk (1) bekezdésének d) pontja

az 3. cikk (1) bekezdésének c) pontja

a 18. cikk (2) bekezdésének első albekezdése

az 3. cikk (2) bekezdése

a 18. cikk (2) bekezdésének második albekezdése

az 3. cikk (3) bekezdése

a 18. cikk (4) bekezdése

az 3. cikk (4) bekezdése

a 43. cikk aa) pontja

az 3. cikk (5) bekezdése

a 31. cikk (2) bekezdése

4. cikk

a 103ga. cikk (4) bekezdése

az 5. cikk (1) bekezdése

a 103ga. cikk (5) bekezdése

az 5. cikk (2) bekezdése

a 102. cikk (4) bekezdése

a 6. cikk (1) bekezdése

a 102. cikk (3) bekezdése

a 6. cikk (2) és (3) bekezdése

az 51. cikk (2) bekezdése

a 7. cikk (1) bekezdése

az 51. cikk (3) bekezdése

a 7. cikk (2) bekezdése

az 51. cikk (4) bekezdése

a 7. cikk (3) bekezdése

97. cikk

8. cikk

49. cikk

9. cikk

a 64. cikk (2) bekezdése

a 11. cikk (1) bekezdése

a 64. cikk (3) bekezdése

a 11. cikk (2) bekezdése

a 164. cikk (2) bekezdése

a 13. cikk (1) és (3) bekezdése

a 164. cikk (3) bekezdése

a 13. cikk (2) bekezdése

a 164. cikk (4) bekezdése

a 14. cikk (1) bekezdése

165. cikk

a 14. cikk (2) bekezdése

166. cikk

a 14. cikk (3) bekezdése


20.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 346/20


A TANÁCS 1371/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. december 16.)

a 791/2011/EU végrehajtási rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegszál szitaszövetek behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámnak az Indiában vagy Indonéziában feladott, akár Indiából vagy Indonéziából származóként, akár nem ilyenként bejelentett egyes üvegszál szitaszövetek behozatalára történő kiterjesztéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendeletre (1) (a továbbiakban: alaprendelet) és különösen annak 13. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

1.   AZ ELJÁRÁS

1.1   A meglévő intézkedések

(1)

A 791/2011/EU végrehajtási rendelettel (2) (a továbbiakban: az eredeti rendelet) a Tanács 62,9 %-os végleges dömpingellenes vámot vetett ki a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegszál szitaszövetek behozatalára valamennyi, az említett rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében és 1. mellékletében nem említett vállalat esetében. Ezen intézkedések a hatályos intézkedések, és az intézkedéseket eredményező vizsgálat az eredeti vizsgálat.

(2)

A hatályos intézkedéseket a 672/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelet (3) előzőleg Malajziára, a 21/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelet pedig Tajvanra és Thaiföldre is kiterjesztette (4).

1.2   Kérelem

(3)

2013. február 25-én az Európai Bizottsághoz (a továbbiakban: Bizottság) az alaprendelet 13. cikke (3) bekezdésének és 14. cikke (5) bekezdésének alapján kérelmet nyújtottak be, mely a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegszál szitaszövetek behozatalát illetően bevezetett dömpingellenes intézkedések esetleges kijátszásának kivizsgálására, valamint az Indiában vagy Indonéziában feladott – akár Indiából vagy Indonéziából származóként, akár nem ilyenként bejelentett – egyes üvegszál szitaszövetek behozatalai nyilvántartásba vételének elrendelésére irányult.

(4)

A kérelmet a Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., a Tolnatext Fonalfeldolgozó és Műszakiszövet-gyártó Bt., a Valmieras "Stikla Skiedra" AS és a Vitrulan Technical Textiles GmbH, az egyes üvegszál szitaszövetek négy uniós gyártója nyújtotta be.

(5)

A kérelem elegendő meggyőző (prima facie) bizonyítékot tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a hatályos intézkedések elrendelését követően jelentős változás következett be a kereskedelem szerkezetében a Kínai Népköztársaságból, Indiából és Indonéziából az Unióba irányuló behozatalok tekintetében, ami csak a hatályban lévő intézkedések elrendelésével indokolható megfelelően, illetve magyarázható meg gazdasági szempontból. A kereskedelem szerkezetében végbement változás állítólag abból eredt, hogy a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegszál szitaszöveteket Indiában vagy Indonéziában adták fel, és/vagy a kínai termékek hamis eredetigazolással vannak ellátva.

(6)

A bizonyíték rámutatott továbbá arra, hogy a hatályban lévő intézkedések javító hatása a mennyiségek és az árak tekintetében egyaránt csorbát szenved. Bebizonyosodott, hogy az Indiából vagy Indonéziából érkező megnövekedett behozatal esetében az eredeti vizsgálatban megállapított, kárt nem okozó áraknál jóval alacsonyabb árakat alkalmaztak.

(7)

Végül bizonyíték támasztotta alá, hogy az Indiából vagy Indonéziából származó egyes üvegszál szitaszövetek árai az eredeti vizsgálat során a hasonló termékre megállapított rendes értékhez képest dömpingelt árak voltak.

1.3   A vizsgálat megindítása

(8)

Miután a tanácsadó bizottsággal való konzultációt követően megállapítást nyert, hogy elegendő meggyőző bizonyíték áll rendelkezésre a vizsgálatnak az alaprendelet 13. cikkének (3) bekezdése és 14. cikkének (5) bekezdése szerinti megindításához, a Bizottság a 322/2013/EU rendelettel (5) (a továbbiakban: a vizsgálatot megindító rendelet) vizsgálatot indított. Az alaprendelet 13. cikke (3) bekezdésének és 14. cikke (5) bekezdésének alapján a Bizottság a vizsgálatot megindító rendelettel utasította a vámhatóságokat is, hogy vegyék nyilvántartásba az Indiában vagy Indonéziában feladott egyes üvegszál szitaszövetek behozatalait.

1.4   Vizsgálat

(9)

A Bizottság hivatalosan értesítette a Kínai Népköztársaságból, India és Indonézia hatóságait, a szóban forgó országok gyártóit/exportőreit, az ismert érintett uniós importőröket és az uniós gazdasági ágazatot a vizsgálat megindításáról. Kérdőíveket küldött azoknak a kínai és indiai/indonéziai gyártóknak/exportőröknek, amelyeket ismert, illetve azoknak, amelyek jelentkeztek a vizsgálatot megindító rendelet (15) preambulumbekezdésében megállapított határidőkön belül. Uniós importőröknek is küldtek kérdőívet. Az érdekelt felek lehetőséget kaptak arra, hogy írásban ismertessék álláspontjukat, és a vizsgálatot megindító rendeletben megállapított határidőn belül meghallgatást kérjenek. Minden felet tájékoztattak arról, hogy az együttműködés hiánya az alaprendelet 18. cikkének alkalmazását vonhatja maga után, valamint azt, hogy a vizsgálat megállapításait a rendelkezésre álló tényekre alapozzák.

(10)

Két indiai exportáló gyártó és egy független uniós importőr jelentkezett és küldte vissza a kitöltött kérdőíveket. Később az uniós importőr tájékoztatta a Bizottságot, hogy más termékeket importált, és eddig egyetlen vizsgált terméket sem importált. Indonéziából egyetlen exportáló gyártó sem küldött választ. Az alábbi indiai exportáló gyártók mentességi kérelmeket küldtek vissza:

Montex Glass Fibre Industries Pvt.Ltd. (a továbbiakban: Montex), és

Urja Products Pvt.Ltd.

(11)

Később az Urja Products Pvt.Ltd tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem gyártja a vizsgált terméket, és termékei különböző technikai jellemzőkkel bírnak és felhasználásuk is különböző (más KN-kód alá tartoznak). Ezért csak a Montex telephelyén tettek ellenőrző látogatást.

1.5   Vizsgálati időszak

(12)

A vizsgálati időszak 2009. április 1-jétől2013. március 31-ig tartott. A vizsgálati időszakra vonatkozóan adatokat gyűjtöttek többek között a kereskedelem szerkezetét érintő állítólagos változás kivizsgálása céljából. Részletesebb adatokat gyűjtöttek a 2012. április 1-jétől2013. március 31-ig tartó időszakra (a továbbiakban: jelentéstételi időszak) vonatkozóan annak érdekében, hogy megállapítsák a hatályban lévő intézkedések javító hatásának lehetséges aláásását és a dömping fennállását.

2.   A VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI

2.1   Általános szempontok

(13)

Az alaprendelet 13. cikkének (1) bekezdésével összhangban, a kijátszás fennállásának megállapítását annak egymást követő elemzésével vizsgáltuk, hogy megváltozott-e a Kínai Népköztársaság, India, Indonézia és az Unió közötti kereskedelem szerkezete; hogy e változás olyan gyakorlat, eljárás vagy munka következménye volt-e, melynek a vám kivetésén kívül semmilyen más elfogadható oka vagy gazdasági indoka nincs; volt-e bizonyíték a kárra vagy arra, hogy a vám javító hatását a vizsgálat tárgyát képező termék árai és/vagy mennyiségei tekintetében aláássák; valamint hogy volt-e bizonyíték a dömpingre az eredeti vizsgálat során előzőleg megállapított rendes értékekhez viszonyítva, szükség esetén az alaprendelet 2. cikkének rendelkezései értelmében.

2.2   Az érintett termék és a vizsgálat tárgyát képező termék

(14)

Az eredeti vizsgálatban meghatározott érintett termék: A Kínai Népköztársaságból származó, jelenleg az ex 7019 51 00 és ex 7019 59 00 KN-kód alá tartozó, hosszában és szélességében is több mint 1,8 mm-es szemnagyságú, és 35 g/m2-nél nagyobb fajlagos tömegű üvegszál szitaszövetek, kivéve az üvegszál korongokat.

(15)

A vizsgálat tárgyát képező termék megegyezik az előző preambulumbekezdésben említettel, de Indiában vagy Indonéziában adták fel, függetlenül attól, hogy Indiából vagy Indonéziából származóként jelentették-e be.

(16)

A vizsgálat azt mutatta, hogy a Kínai Népköztársaságból az Unióba exportált, és az Indiából vagy Indonéziából az Unióba feladott üvegszál szitaszövetek ugyanazokkal az alapvető fizikai és műszaki jellemzőkkel rendelkeznek, és ugyanazon célra alkalmazzák őket, ennélfogva az alaprendelet 1. cikkének (4) bekezdése értelmében hasonló termékeknek kell őket tekinteni.

2.3   Az együttműködés szintje

2.3.1   India

(17)

Ahogyan azt a fenti (10) preambulumbekezdésben említettük, csupán két indiai vállalat küldött vissza mentességi kérelmet. Mivel egyikükről, az Urja Products Pvt.Ltd-ről kiderült, hogy nem gyártja a vizsgált terméket, csak egy együttműködő vállalat maradt, a Montex. A vállalat a jelentéstételi időszakban az Indiából az Unióba irányuló exportok mindössze 1 %-át tette ki, az Indiából származó összes exporton belül. Ezért az alaprendelet 18. cikkét kellett alkalmazni, és India tekintetében a megállapítások a rendelkezésre álló tényeken alapultak.

2.3.2   Indonézia

(18)

A (10) preambulumbekezdésben foglaltak szerint egyetlen indonéziai vállalat sem küldött vissza kitöltött kérdőívet. Az indonéziai vállalatok nem tanúsítottak együttműködést. Ezért az alaprendelet 18. cikkét kellett alkalmazni, és Indonézia tekintetében a megállapítások a rendelkezésre álló tényeken alapultak.

2.3.3   Kínai Népköztársaság

(19)

A kínai exportáló gyártók egyike sem működött együtt. Ezért az alaprendelet 18. cikkét kellett alkalmazni, és a Kínai Népköztársaság tekintetében a megállapítások a rendelkezésre álló tényeken alapultak.

2.4   A kereskedelem szerkezetének megváltozása

(20)

Annak meghatározásához, hogy megváltozott-e a kereskedelem szerkezete, megvizsgáltuk a vizsgált termék Indiából és Indonéziából az Unióba irányuló importjait, valamint a Kínai Népköztársaságból Indiába és Indonéziába irányuló exportjait. Az indiai, indonéziai és kínai vállalatok viszonylag csekély mértékű együttműködése vagy együttműködésének hiánya (ld. a fenti 2.3. szakaszt) miatt ezeket az importokat az alaprendelet 18. cikkének (1) bekezdése értelmében a rendelkezésre álló tények alapján állapítottuk meg.

(21)

E célból az elemzéshez a COMEXT statisztikáit (6), az India és Indonézia vonatkozó nemzeti hatóságai által rendelkezésre bocsátott kereskedelmi statisztikákat valamint a Global Trade Information Services (7) statisztikáit használtuk fel. 12 hónapos időszak alkalmazása céljából az április 1-jén kezdődő és március 31-én végződő pénzügyi éveket vizsgáltunk.

(22)

A COMEXT statisztikákban rögzített behozatali mennyiség az érintett terméknél és a vizsgálat tárgyát képező terméknél szélesebb körű termékcsoportra vonatkoznak. Az uniós gazdasági ágazat becslései alapján azonban megállapítható, hogy ennek a behozatali mennyiségnek jelentős része az érintett termékre és a vizsgálat tárgyát képező termékre terjedtek ki. Ezért ezeket az adatokat fel lehetett használni a kereskedelem szerkezetében bekövetkezett változások megállapításához.

2.4.1   Az Unióba irányuló behozatal

(23)

A COMEXT statisztikái szerint a vizsgálati időszakban jelentősen megváltozott a kereskedelem szerkezete (ld. az alábbi 1. táblázatot).

1.   táblázat

Behozatali mennyiség (milió m2) (8)

2009. április/2010. március

2010. április/2011. március

2011. április/2012. március

2012. április/2013. március

Kínai Népköztársaság

288,40

385,85

110,30

85,93

India

0,35

0,28

0,89

13,13

Indonézia

0,004

0,16

3,22

33,31

Forrás: COMEXT statisztika

A Kínai Népköztársaságból származó behozatal

(24)

A COMEXT statisztikái szerint az érintett termék Kínai Népköztársaságból az Unióba történő behozatalai drasztikusan csökkentek a 2011 februárjában (9) bevezetett átmeneti intézkedéseket, és a 2011 augusztusában (10) hozott végleges intézkedéseket követően. Az 1. táblázat azt mutatja, hogy 2010/2011 és 2011/2012 között a Kínai Népköztársaságból az Unióba irányuló importok 385,85 millió m2-ről 110,3 millió m2-re (azaz közel 70 %-kal) estek vissza, 2010/2011 és 2012/2013 között pedig (közel 80 %-kal) 85,9 millió m2-re estek vissza.

Importok Indiából

(25)

A COMEXT statisztikái szerint a 2009/2010-es pénzügyi évben az Indiából az Unióba importált mennyiségek 0,35 millió m2-et tettek ki, a 2010/2011-es pénzügyi évben 0,28 millió m2-t, 2011/2012 és 2012/2013 között pedig rohamosan megnövekedtek, és a 2012/2013-as pénzügyi évre elérték a 13,13 millió m2-t.

(26)

Amint az a fenti (17) preambulumbekezdésben is szerepel, a Montex vállalat a vizsgált időszakban a vizsgált termék nagyon kis mennyiségét exportálta az Unióba – az Indiából származó összes exporttal összevetve ez az Indiából az EU-ba irányuló 2012/2013-as exportoknak 1 %-át teszi ki. Megállapítottuk továbbá, hogy a Montex helytelen KN-kód – 7019 52 – alatt exportálja a vizsgált terméket. Exportjait ezért hozzá kellett adni a fenti 1. táblázatban szereplő COMEXT statisztikákhoz.

Importok Indonéziából

(27)

A COMEXT statisztikái szerint a 2009/2010-es pénzügyi évben az Indonéziából az uniós piacra importált mennyiségek 0,004 millió m2-et tettek ki, a 2010/2011-es pénzügyi évben 0,16 millió m2-t, 2011/2012 és 2012/2013 között pedig rohamosan megnövekedtek, 3,22 millió m2-ről 33,31 millió m2-re.

2.4.2   Exportok a Kínai Népköztársaságból Indiába és Indonéziába

(28)

Ugyanezen időszakban a Kínai Népköztársaságból Indiába és Indonéziába irányuló exportok drasztikus megnövekedése figyelhető meg.

2.   táblázat

Behozatali mennyiség (milió m2)

2009. április/2010. március

2010. április/2011. március

2011. április/2012. március

2012. április/2013. március

India

4,80

16,35

18,38

29,28

Indonézia

5,78

4,01

8,94

11,54

Forrás: Kínai vámstatisztikák

A Kínai Népköztársaságból Indiába irányuló exportok

(29)

A kínai vámstatisztikák szerint a vizsgált termék Kínai Népköztársaságból Indiába irányuló importja a 2009/2010-es pénzügyi évben mért 4,8 millió m2-ről a 2012/2013-as pénzügyi évben 29,3 millió m2-re nőtt.

A Kínai Népköztársaságból Indonéziába irányuló exportok

(30)

A kínai vámstatisztikák szerint a vizsgált termék Kínai Népköztársaságból Indonéziába irányuló importja a 2009/2010-es pénzügyi évben mért 5,78 millió m2-ről a 2012/2013-as pénzügyi évben 11,54 millió m2-re nőtt.

2.4.3   A kereskedelem szerkezetének változására vonatkozó következtetés

(31)

A Kínai Népköztársaságból az Unióba irányuló exportok általános csökkenése, valamint ezzel párhuzamosan az Indiából és Indonéziából az Unióba irányuló exportoknak, illetve a Kínai Népköztársaságból Indiába és Indonéziába irányuló exportoknak az eredeti intézkedések 2011 februári elrendelését és a 2011 augusztusi végleges intézkedések bevezetését követő növekedése egyrészt az említett országok közötti kereskedelem szerkezetének, másrészt az említett országok Unióba irányuló exportjainak változását eredményezi.

2.5   Az intézkedések kijátszásának jellege

(32)

Az alaprendelet 13. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a kereskedelem szerkezetének megváltozása olyan gyakorlat, eljárás vagy munka következménye legyen, melynek a vám kivetésén kívül semmilyen más elfogadható oka vagy gazdasági indoka nincs. Az alaprendelet 13. cikknek (2) bekezdésével összhangban, a gyakorlat, eljárás vagy munka magában foglalja többek között. az intézkedések hatálya alá tartozó termékek harmadik országokon keresztül való szállítását.

(33)

A vizsgálat alatt bizonyítékot találtunk az Indonézián és Indián keresztül történő átszállításra és/vagy helytelen eredetigazolásokra. A vizsgált termék Unióba irányuló importjainak egy részét például Dubajon vagy Szingapúron keresztül szállították indiai vagy indonéziai eredetigazolással, egy másik részét pedig egy olyan indiai vállalaton keresztül szállították, amely nem volt hajlandó a vizsgálatban együttműködni. Az, hogy a vizsgált termék gyártói – a Montex kivételével – megtagadták az együttműködést, ugyancsak azt jelzi, hogy Indonéziában és Indiában nincs olyan valódi gyártás, amely indokolná az Indonéziából és Indiából az Unióba irányuló exportok szintjét. Okkal elvárható, hogy amennyiben lennének valódi gyártók, akkor ők megpróbálnák elhatárolni magukat a kijátszási gyakorlatoktól azzal, hogy elsőként vesznek részt ebben a vizsgálatban. Továbbá, a vizsgálat nem tárt fel bizonyítékot a két érintett ország – Montex gyártásán kívüli – valódi gyártására vonatkozóan. Továbbá, e két ország importjainak megugrása azt mutatja, hogy a kínai termékeket Indián és Indonézián keresztül és/vagy helytelen eredetigazolással szállítják az Unióba.

(34)

Ezek alapján megerősítést nyert, hogy a Kínai Népköztársaságból származó termékeket Indiában vagy Indonéziában átrakodták.

2.6   A dömpingellenes vám kivetésén kívüli elfogadható ok vagy gazdasági indok hiánya

(35)

A vizsgálat az átrakodásra semmi más elfogadható okot vagy gazdasági indokot nem talált, mint az érintett termékre vonatkozó hatályos rendelkezések megkerülésének szándékát. A vámon kívül nem volt kimutatható semmilyen más olyan intézkedés, amelyet az átrakodási költségek kompenzálásának lehetne tekinteni, különös tekintettel a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegszál szitaszövetek Indián vagy Indonézián keresztül történő szállítására vagy átrakodására vonatkozóan.

2.7   A dömpingellenes vám javító hatásának aláásása

(36)

Következő lépésként azt vizsgáltuk meg, hogy a vizsgált termék Unióba irányuló aláásta-e a hatályos intézkedések javító hatását mennyiség és ár tekintetében. A COMEXT adatait használtuk fel, mivel a nem együttműködő indiai és indonéziai gyártók exportjainak mennyiségeire és áraira vonatkozóan ezek voltak a legmegbízhatóbb adatok. Az így megállapított árakat összehasonlították az eredeti rendelet (74) preambulumbekezdésében az uniós gazdasági ágazat tekintetében megállapított kármegszüntetési szinttel.

(37)

Mennyiség tekintetében jelentősnek számít, hogy a 2009/2010-es 0,35 millió m2-ről a jelentéstételi időszakban 13,10 millió m2-re nőtt az Indiából az Unióba irányuló importok mennyisége, az ideiglenes intézkedések 2009/2010-es kivetése előtt Indiából származó importok (nagyon alacsony) mennyiségéhez képest. Mennyiség tekintetében ugyancsak jelentősnek számít, hogy a 2009/2010-es 0,04 millió m2-ről a jelentéstételi időszakban 33,31 millió m2-re nőtt az Indonéziából az Unióba irányuló importok mennyisége, az ideiglenes intézkedések 2009/2010-es kivetése előtt Indonéziából származó importok (nagyon alacsony) mennyiségéhez képest.

(38)

Annak megvizsgálása érdekében, hogy a hatályos intézkedéseket az árak tekintetében aláássák-e, az Indonéziából és Indiából származó importárakat az eredeti rendeletben megállapított, a kár megszüntetéséhez szükséges szinttel hasonlítottuk össze. Az eredeti rendeletben megállapított, a kár megszüntetéséhez szükséges szintet az infláció tekintetében kiigazították. Az Indiából és Indonéziából származó exportok súlyozott átlagos exportárát a behozatal utáni költségek és a minőségi beállítások tekintetében kiigazították a Kínai Népköztársaságból származó import eredeti vizsgálatában megállapítottak szerint. Az összehasonlítás jóval alacsonyabb exportárakat mutatott az érintett országokból az Unióba irányuló exportokra. Ezért a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a hatályban lévő intézkedések javító hatásai a mennyiség és az ár tekintetében sem tudnak teljes mértékben érvényesülni.

2.8   A dömping bizonyítéka

(39)

Végül pedig, az alaprendelet 13. cikkének (1) bekezdésével összhangban megvizsgáltuk, hogy volt-e bizonyítéka a dömpingnek.

(40)

Az eredeti rendeletben a rendes értéket a Kanadában jellemző árak alapján állapították meg, amely országot a vizsgálat során Kínai Népköztársaság tekintetében megfelelő piacgazdasággal rendelkező analóg országnak minősítették. Az alaprendelet 13. cikke (1) bekezdésének az eredeti vizsgálatban meghatározott rendes értéket használtuk.

(41)

Az indiai és indonéziai exportárakat – az alaprendelet 18. cikke szerint – a rendelkezésre álló adatok alapján határoztuk meg. Az exportár az egyes üvegszál szitaszöveteknek a két érintett országból származó, a jelentéstételi időszak alatt alkalmazott átlagos exportára volt, a COMEXT jelentésében foglaltak szerint. Az indiai Montex vállalat exportjai – termékeik pontatlan osztályozása miatt (ld. a fenti (25) preambulumbekezdést) – nem szerepelnek a statisztikákban, és azokat nem használtuk fel a dömpingkülönbözet kiszámításához.

(42)

A rendes érték és az exportár tisztességes összehasonlítása érdekében az alaprendelet 2. cikkének (10) bekezdése értelmében kiigazítások formájában megfelelő módon figyelembe vették az árakat és az azok összehasonlíthatóságát befolyásoló különbségeket. Ennek megfelelően a szállítási, biztosítási, valamint a csomagolási költségekből eredő különbségek kiegyenlítése érdekében kiigazításokat végeztünk. Mivel a rendelkezésre álló adatok alapján nem tudtuk megállapítani az elvégzendő kiigazítás szintjét, a kiigazításokat a rendelkezésre álló adatok alapján határoztuk meg. E különbségek kiigazítása ezért százalékos érték alapján történt, amelyet a teljes szállítási, biztosítási és csomagolási költségeknek az eredeti vizsgálatban együttműködő kínai exportáló gyártó által biztosított, CIF-paritáson az uniós értékesítési tranzakciójának értékéhez viszonyított arányaként számítottak ki.

(43)

Az alaprendelet 2. cikke (11) és (12) bekezdésének megfelelően a dömpinget az eredeti rendeletben megállapított rendes érték súlyozott átlagának és a jelenlegi vizsgálat jelentéstételi időszaka során a két érintett ország által alkalmazott exportárak kapcsolódó súlyozott átlagának összehasonlításával számították ki, az uniós határparitáson számított, vámfizetés nélküli CIF-ár százalékában kifejezve.

(44)

A rendes érték súlyozott átlagának az exportárak súlyozott átlagával történő összehasonlítása a dömping meglétét mutatta.

3.   INTÉZKEDÉSEK

(45)

A fentiek fényében megállapítjuk, hogy az alaprendelet 13. cikkének (1) bekezdése értelmében a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegszál szitaszövetek behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámot kijátszották az Indián és Indonézián keresztül történő átszállítással.

(46)

Az alaprendelet 13. cikke (1) bekezdése első mondatának megfelelően a Kínai Népköztársaságból származó érintett termék behozatalára vonatkozó hatályos intézkedéseket ezért ki kell terjeszteni az Indiában vagy Indonéziában feladott, ugyanezen termékek behozatalára, függetlenül attól, hogy azokat Indiából vagy Indonéziából származóként jelentették-e be.

(47)

A kiterjesztendő intézkedéseknek meg kell egyezniük a 791/2011/EU rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében „minden más vállalatra” megállapított intézkedésekkel, melyek a közösségi határparitáson számított, vámot még nem tartalmazó nettó árra alkalmazandó 62,9 %-os végleges dömpingellenes vámot jelentenek.

(48)

Az alaprendelet 13. cikkének (3) bekezdése és 14. cikkének (5) bekezdése alapján – melyek előírják, hogy a kiterjesztett intézkedéseket alkalmazni kell a vizsgálatot megindító rendeletben előírtak szerint nyilvántartásba vett, az Unióba érkező behozatalokra – az Indiában vagy Indonéziában feladott egyes üvegszál szitaszövetek nyilvántartásba vett behozatalaira vonatkozó vámokat be kell szedni.

4.   MENTESSÉG IRÁNTI KÉRELMEK

4.1   India

(49)

Ahogyan az a (10) preambulumbekezdésben is szerepel, a vizsgálat megindítását követően két exportáló gyártó állt elő, küldött vissza megválaszolt kérdőívet és kért mentességet az alaprendelet 13. cikkének (4) bekezdésével összhangban – e két vállalat a Montex és az Urja Products.

(50)

A (11) preambulumbekezdésekben foglaltak szerint e két vállalat egyikéről, az Urja Products-ról kiderült, hogy nem gyártja a vizsgált terméket. Az alaprendelet 13. cikkének (4) bekezdése szerinti mentesség nem alkalmazható erre a vállalatra.

(51)

Megállapítottuk, hogy a Montex nem vett részt az e vizsgálat hatálya alá tartozó intézkedések kijátszásában. A vállalat tanúsította, hogy olyan valódi gyártó, amelynek gyártási kapacitása meghaladja a vizsgált termék Unióba irányuló exportmennyiségét. A vállalat teljes adatsort bocsátott rendelkezésre, és helyszíni ellenőrzésen esett át. A vállalat létrehozásával, a gépek megvásárlásával, a gyártási folyamattal, a kapacitással, a készletekkel, a nyersanyag megvásárlásával, valamint a gyártás költségeivel kapcsolatban ellenőrzött adatok is ezt a megállapítást erősítik meg. Továbbá, e gyártó igazolni tudta, hogy nem áll kapcsolatban a meglévő intézkedések hatálya alá tartozó kínai gyártók/exportőrök vagy a kijátszásban érintett vállalatok egyikével sem. Ezért e vállalat mentességet kaphat a kiterjesztett vámok alól.

4.2   Indonézia

(52)

Ahogyan az a (10) bekezdésben szerepel, egyetlen indonéziai gyártó sem nyújtott be az alaprendelet 13. cikkének (4) bekezdése szerinti mentesség iránti kérelmet. A vizsgálat a vizsgált termék egyetlen valódi gyártóját sem tárta fel Indonéziában.

4.3   Új exportőrök

(53)

India és Indonézia azon gyártói, akik ebben a vizsgálatban nem vettek részt és/vagy a jelentéstételi időszakban nem exportálták az Unióba a vizsgált terméket, az alaprendelet 11. cikkének (3) és (4) bekezdése, valamint 13. cikkének (4) bekezdése alapján mentességet kérhetnek a kiterjesztett dömpingellenes intézkedések alól. Egy kérdőívet kell majd kitölteniük ahhoz, hogy a Bizottság megállapíthassa, hogy adható-e mentesség. Ilyen mentesség a következő szempontok értékelését követően adható: az érintett termék piaci helyzete, a gyártókapacitás, a kapacitáskihasználás, a beszerzés és az értékesítés, valamint annak valószínűsége, hogy folytatódnak-e az olyan gyakorlatok, amelyeket nem támasztottak alá elfogadható okokkal vagy gazdasági indokokkal; továbbá a dömpingre utaló bizonyítékok. A Bizottság rendes körülmények között helyszíni ellenőrző látogatást is tesz. A kérelmet a Bizottsághoz kell benyújtani, haladéktalanul, valamennyi lényeges információval együtt, különös tekintettel a vállalat tevékenységében bekövetkezett, a gyártással és értékesítéssel kapcsolatos változásokra.

(54)

Amennyiben a mentesség indokolt, a Bizottság a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően javasolja a hatályos kiterjesztett intézkedések megfelelő módosítását. Ezt követően minden engedélyezett mentességet nyomon követnek annak biztosítására, hogy azok megfeleljenek a feltételeknek.

5.   NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL

(55)

Valamennyi érintett fél tájékoztatást kapott azokról a lényeges tényekről és szempontokról, amelyek a fenti következtetésekhez vezettek, és felkérték őket észrevételeik megtételére. A felek által benyújtott szóbeli és írásbeli észrevételeket figyelembe vették. Az ismertetett érvek egyike sem indokolta a végleges megállapítások módosítását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A Kínai Népköztársaságból származó, hosszában és szélességében is több mint 1,8 mm-es szemnagyságú és 35 g/m2-nél nagyobb fajlagos tömegű üvegszál szitaszövetek (kivéve az üvegszál korongokat) behozatalára a 791/2011/EU rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében kivetett, a „minden más vállalatra” alkalmazandó végleges dömpingellenes vámot a Tanács kiterjeszti a jelenleg az ex 7019 51 00 és az ex 7019 59 00 KN-kód (TARIC-kódok: 7019510014, 7019510015, 7019590014 és 7019590015) alá sorolt, Indiában vagy Indonéziában feladott, hosszában és szélességében is több mint 1,8 mm-es szemnagyságú, és 35 g/m2-nél nagyobb fajlagos tömegű üvegszál szitaszövetek (kivéve az üvegszál korongokat) behozatalára, függetlenül attól, hogy azokat Indiából vagy Indonéziából származóként jelentették-e be, a Montex Glass Fibre Industries Pvt.Ltd által előállítottak kivételével. (kiegészítő TARIC-kód B942).

(2)   A Montex Glass Fibre Industries Pvt.Ltdnek nyújtott mentesség alkalmazásának feltétele, hogy az e rendelet mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelő, érvényes kereskedelmi számlát mutassanak be a tagállamok vámhatóságainak. Amennyiben ilyen számla bemutatására nem kerül sor, az e cikk (1) bekezdésében kivetett dömpingellenes vámot kell alkalmazni.

(3)   Az Indiában vagy Indonéziában feladott – akár Indiából vagy Indonéziából származóként, akár nem ilyenként bejelentett – és a 322/2013/EU rendelet 2. cikkének, valamint az 1225/2009/EK rendelet 13. cikke (3) bekezdésének és 14. cikke (5) bekezdésének megfelelően nyilvántartásba vett behozatalok után az e cikk (1) bekezdésével kiterjesztett vámot be kell szedni.

(4)   Eltérő rendelkezés hiányában a vámokra vonatkozó hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

2. cikk

(1)   Az 1. cikk által kiterjesztett vám alóli mentesség iránti kérelmeket az Európai Unió valamelyik hivatalos nyelvén, a mentességet kérő vállalat képviseletére felhatalmazott személy aláírásával, írásban kell benyújtani. A kérelmet a következő címre kell küldeni:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N-105 8/20

1049 Brussels

Belgium

Fax (+32 2) 295 65 05

(2)   Azon vállalatok behozatalai tekintetében, amelyek nem játsszák ki a 791/2011/EU rendelettel elrendelt dömpingellenes intézkedéseket, az 1. cikk által kiterjesztett vám alól mentesség engedélyezhető az alaprendelet vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.

3. cikk

A vámhatóságok utasítást kapnak arra, hogy szüntessék meg a behozataloknak az 596/2012/EU rendelet 2. cikkének megfelelően elrendelt nyilvántartásba vételét.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

V. JUKNA


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 51. o.

(2)  HL L 204., 2011.8.9., 1. o.

(3)  HL L 196., 2012.7.24., 1. o.

(4)  HL L 11., 2013.1.16., 1. o.

(5)  HL L 101., 2013.4.10., 1. o.

(6)  A COMEXT az Eurostat által működtetett, külkereskedelmi statisztikákat tartalmazó adatbázis.

(7)  A Global Trade Information Services egy kereskedelmi adatbázis szolgáltató kereskedelmi statisztikái.

(8)  A Comext statisztikái a mennyiséget tonnában adják meg, majd ezeket az uniós gazdasági ágazat átváltási arányain négyzetméterbe számolják át; például a KN-70 195 100 esetében. 1 m2 = 0,05 kg, a KN 70 195 900 esetében: 1 m2 = 0,14 kg.

(9)  HL L 43., 2011.2.17., 9. o.

(10)  HL L 204., 2011.8.9., 1. o.


MELLÉKLET

Az e rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett, érvényes kereskedelmi számlán kötelező feltüntetni a számlát kibocsátó vállalat tisztségviselője által aláírt, alábbi formátumú nyilatkozatot:

1.

A kereskedelmi számlát kiállító szervezet tisztviselőjének neve és beosztása.

2.

Nyilatkozat: „Alulírott igazolom, hogy az e számla tárgyát képező, az Európai Unióba történő kivitelre értékesített (volumen) (érintett terméket) a(z) (vállalat neve és címe) (kiegészítő TARIC-kód) állította elő (érintett ország)-ban/-ben. Kijelentem, hogy az e számlán szereplő adatok hiánytalanok és megfelelnek a valóságnak.”

3.

Dátum és aláírás


20.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 346/27


A BIZOTTSÁG 1372/2013/EU RENDELETE

(2013. december 19.)

a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

(EGT- és Svájc-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló, 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 92. cikkére,

mivel:

(1)

A szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó igazgatási bizottsághoz több kérelem érkezett, amelyben a tagállamok a 883/2004/EK rendelet VIII. és XI. mellékletének, valamint a 987/2009/EK rendelet 1. és 5. mellékletének módosítását javasolták annak érdekében, hogy a mellékletek és a nemzeti jogszabályi változások nagyobb összhangban legyenek egymással, illetve hogy egyszerűbbé váljon a rendeletek alkalmazása.

(2)

A 883/2004/EK rendelet mellékletei áttekintést nyújtanak egyrészt azon tagállamokról, amelyek nem alkalmaznak arányos számítást az öregségi és a túlélő hozzátartozói nyugdíjak esetében, másrészt pedig a tagállami jogszabályok alkalmazására vonatkozó különleges rendelkezésekről.

(3)

A 987/2009/EK rendelet mellékletei áttekintést nyújtanak a kétoldalú megállapodások továbbra is hatályos végrehajtási rendelkezéseiről és azokról a tagállamokról, amelyek az előző naptári évben a saját jogszabályaik szerint nyújtott munkanélküli-ellátások átlagos összege alapján határozzák meg a munkanélküli-ellátások legnagyobb megtéríthető összegét.

(4)

A szociális rendszerek koordinációjával foglalkozó igazgatási bizottság egyetértett a kért módosításokkal és benyújtotta a Bizottságnak a 883/2004/EK rendelet és a 987/2009/EK rendelet mellékleteinek technikai módosításához szükséges javaslatokat.

(5)

A Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy a (4) preambulumbekezdésben említett mellékleteket kiegészítsék a technikai módosításokra vonatkozó javaslatokkal.

(6)

A 883/2004/EK rendeletet és a 987/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 883/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A VIII. melléklet 2. része a következőképpen módosul:

a)

az „AUSZTRIA” című szakaszban az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

A 2004. november 18-i általános nyugdíjtörvény (APG) szerinti nyugdíjszámlán alapuló öregségi nyugdíj és az az alapján számított túlélő hozzátartozói nyugdíj;”;

b)

a szöveg a „BULGÁRIA” című szakasz után a következő új szakasszal egészül ki:

„CSEH KÖZTÁRSASÁG

A 426/2011 Sb. számú törvény alapján létrehozott második pillér rendszeréből fizetett nyugdíjak.”.

2.

A XI. melléklet „HOLLANDIA” című szakasza az f) pont után a következő fa) ponttal egészül ki:

„fa)

Amíg el nem éri az öregségi biztosításról szóló általános törvény (Algemene Oudersdomswet) 7a. cikke szerinti nyugdíjkorhatárt, az egészségbiztosítási törvény (Zorgverzekeringswet) 69. cikkének (1) bekezdése által említett minden személyt, akinek a 65. életévének betöltését megelőző hónap utolsó napján e szakasz (1) bekezdésének f) pontja alapján Hollandia által fizetendő nyugdíjat vagy ellátást folyósítanak, úgy kell tekinteni mint e rendelet 22. cikke szerinti nyugdíjigénylőt.”.

2. cikk

A 987/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 1. melléklet a következőképpen módosul:

a)

a „DÁNIA–FRANCIAORSZÁG” című szakaszt el kell hagyni;

b)

a „DÁNIA–HOLLANDIA” című szakaszt el kell hagyni;

c)

a „GÖRÖGORSZÁG–HOLLANDIA” című szakaszt el kell hagyni;

d)

a „SPANYOLORSZÁG–HOLLANDIA” című szakaszt el kell hagyni;

e)

a „FRANCIAORSZÁG–LUXEMBURG” című szakaszban

i.

az a) és a b) pontot el kell hagyni;

ii.

a c) és a d) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

Az 1976. július 2-i megállapodás az igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek az 1972. március 21-i 574/72/EGK rendelet 105. cikkének (2) bekezdésében előírt megtérítéséről történő lemondásról;

b)

Az 1995. július 17-i és szeptember 20-i levélváltás az 574/72/EGK rendelet 93., 95. és 96. cikke szerinti kölcsönös követelések rendezésének feltételeiről”;

f)

a „FRANCIAORSZÁG–HOLLANDIA” című szakasz a következőképpen módosul:

i.

a b) és a c) pontot el kell hagyni;

ii.

az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„Az 1997. április 28-i megállapodás az 574/72/EGK rendelet 105. cikke értelmében végzett igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről történő lemondásról”;

g)

az „OLASZORSZÁG–HOLLANDIA” című szakaszt el kell hagyni;

h)

a „HOLLANDIA–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG” című szakasz a következőképpen módosul:

i.

a b) pontot el kell hagyni;

ii.

az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„Az 1954. augusztus 11-i egyezmény végrehajtásáról szóló, 1956. június 12-i igazgatási megállapodás 3. cikkének második mondata.”

2.

Az 5. melléklet a „NÉMETORSZÁG” című szakasz után a „HOLLANDIA” című szakasszal egészül ki.

3. cikk

Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 166., 2004.4.30., 1. o.

(2)  HL L 284., 2009.10.30., 1. o.


20.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 346/29


A BIZOTTSÁG 1373/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. december 19.)

a kiviteli engedélyek rendszerének a sertéshúságazatban történő végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról

(kodifikált szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 161. cikke (3) bekezdésére, 170. cikke első bekezdésére és 192. cikkének (2) bekezdésére, a 4. cikkével összefüggésben,

mivel:

(1)

A kiviteli engedélyek rendszerének a sertéshúságazatban történő végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2003. augusztus 28-i 1518/2003/EK bizottsági rendeletet (2) több alkalommal jelentősen módosították (3). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt a rendeletet kodifikálni kell.

(2)

Különös végrehajtási szabályokat kell megállapítani a kiviteli engedélyekre a sertéshúságazatra vonatkozóan, beleértve különösen a kérelmek benyújtására vonatkozó rendelkezéseket, valamint a kérelmekben és az engedélyekben a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló, 2008. április 23-i 376/2008/EK bizottsági rendeletben (4) foglaltakon túlmenően feltüntetendő adatokat.

(3)

A kiviteli engedélyek rendszere megfelelő kezelésének biztosítása érdekében, meg kell határozni a rendszer alapján kibocsátott kiviteli engedélyekre vonatkozó biztosíték mértékét. A sertéshúságazatban a rendszerben rejlő spekulációs veszélyre tekintettel, meg kell tiltani a kiviteli engedélyek átruházását, és meg kell állapítani a gazdasági szereplőknek az említett rendszerhez való hozzáférését meghatározó pontos feltételeket.

(4)

Az 1234/2007/EK rendelet 169. cikkével összhangban a Szerződés 218. cikke alapján kötött megállapodásokból eredő, a kivitt mennyiségre vonatkozó kötelezettségek betartását a kiviteli engedélyek alapján kell biztosítani. Ezért részletes tervet kell megállapítani a kérelmek benyújtására és az engedélyek kibocsátására vonatkozóan.

(5)

Továbbá, a kiviteli engedély iránti kérelemre vonatkozó határozat közlésére csak egy megfontolási időszak elteltével kerülhet sor. Ezen időszak alatt a Bizottságnak lehetősége nyílik a kérelmezett mennyiségek és a megfelelő kiadások felmérésére, valamint arra, hogy adott esetben, különösen a folyamatban lévő kérelmek tekintetében különleges intézkedéseket hozzon. A gazdasági szereplők érdekét szolgálja annak lehetővé tétele, hogy az elfogadási együttható rögzítését követően az engedélykérelmet visszavonhassák.

(6)

Az engedélyezési rendszer megfelelő irányításához a Bizottságnak pontos információval szükséges rendelkeznie az engedélykérelmekről és a kibocsátott engedélyek felhasználásáról. A hatékony ügyvitel érdekében a tagállamoknak az információs rendszereket a közös piacszervezésnek, a közvetlen kifizetések rendszerének, a mezőgazdasági termékek promóciójának, valamint a legkülső régiókra és a kisebb égei-tengeri szigetekre alkalmazandó rendszereknek a végrehajtásával összefüggésben a Bizottsághoz eljuttatandó információk és dokumentumok tagállamok általi továbbítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. augusztus 31-i 792/2009/EK bizottsági rendeletben (5) foglaltaknak megfelelően kell használniuk.

(7)

25 tonna vagy annál kevesebb mennyiségre vonatkozó kérelem esetén a kiviteli engedélyt a gazdasági szereplő kérésére azonnal ki kell bocsátani. Ilyen esetben az engedély nem tehető függővé a Bizottság által hozott különleges intézkedéstől.

(8)

A kivitt mennyiségek pontos nyomon követésének biztosítására a 376/2008/EK rendeletben meghatározott tűréshatárokra vonatkozó szabályoktól való eltérést kell megállapítani.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A sertéshúságazatba tartozó valamennyi olyan termék kivitele, amelyre export-visszatérítést igényelnek, az export-visszatérítés mértékét előzetesen rögzítő kiviteli engedély bemutatásához kötött.

2. cikk

(1)   A kiviteli engedélyek a 376/2008/EK rendelet 22. cikkének (2) bekezdése értelmében kibocsátásuk tényleges napjától 90 napig érvényesek.

(2)   Az engedélykérelmek és az engedélyek 15. rovatában fel kell tüntetni a termék leírását, a 16. rovatban pedig a mezőgazdasági termékek export-visszatérítési nómenklatúrája szerinti 12 számjegyű termékkódot.

(3)   A 376/2008/EK rendelet 13. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett termékkategóriák, valamint a kiviteli engedélyekhez előírt biztosíték mértéke e rendelet I. mellékletében található.

(4)   Az engedélykérelmek és az engedélyek 20. rovatában fel kell tüntetni a II. mellékletben feltüntetett bejegyzések legalább egyikét.

3. cikk

(1)   A kiviteli engedély iránti kérelmek minden héten hétfőtől péntekig nyújthatók be az illetékes hatósághoz.

(2)   Kiviteli engedélyt olyan természetes vagy jogi személyek kérelmezhetnek, akik a kérelem benyújtásának időpontjában az érintett tagállam illetékes hatósága számára kielégítő módon bizonyítani tudják, hogy legalább 12 hónapja folytatnak kereskedelmi tevékenységet a sertéshúságazatban. A termékeiket a végső fogyasztó részére értékesítő kiskereskedelmi egységek és vendéglátó-ipari létesítmények azonban nem nyújthatnak be kérelmet.

(3)   A kiviteli engedély kibocsátására az (1) bekezdésben említett időszakot követő szerdán kerül sor, feltéve, hogy a Bizottság időközben nem folyamodott a (4) bekezdésben említett különleges intézkedések egyikéhez sem.

(4)   Amennyiben kiviteli engedélyek kibocsátása a rendelkezésre álló költségvetési összegek túllépéséhez vagy a visszatérítéssel exportálható maximális mennyiségek kimerítéséhez vezet, illetve vezethet a tárgyidőszak folyamán, az 1234/2007/EK rendelet 169. cikkében említett korlátok figyelembevételével, vagy ha a kiviteli engedélyek kiállítása az export folytatásának beszüntetésével járna a szóban forgó időszak fennmaradó részében, a Bizottság:

a)

meghatározhat egy egységes elfogadási százalékarányt a kérelmezett mennyiségekre vonatkozóan;

b)

elutasíthatja azokat a kérelmeket, amelyek még nem kapták meg az engedélyt;

c)

legfeljebb öt munkanapos időtartamra felfüggesztheti a kiviteli engedély iránti kérelmek benyújtását, amely időtartam az 1234/2007/EK rendelet 195. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással meghosszabbítható.

Az első albekezdés c) pontjában említett esetben a felfüggesztés időtartama alatt benyújtott kiviteli engedély iránti kérelmek elfogadhatatlanok.

Az első albekezdésben meghatározott intézkedések termékkategória és rendeltetési hely szerint hozhatók, illetve változtathatók meg.

(5)   A (4) bekezdésben meghatározott intézkedéseket akkor is el lehet fogadni, ha a kiviteli engedély iránti kérelmek olyan mennyiségekre vonatkoznak, melyek túllépik, illetve túlléphetik egy adott rendeltetési hely rendelkezésére álló normál mennyiségeket, és ha a kért engedélyek kibocsátása spekulációs, a gazdasági szereplők közötti verseny torzításának, illetve az érintett áruforgalom vagy a belső piac zavarának kockázatát hordozza magában.

(6)   Amennyiben a kérelmezett mennyiségeket elutasítják vagy csökkentik, a biztosítékot valamennyi olyan mennyiség tekintetében azonnal fel kell szabadítani, amelyre vonatkozóan a kiviteli kérelem nem teljesült.

(7)   A (3) bekezdés ellenére, amennyiben 80 %-nál kisebb egységes elfogadási százalékarányt állapítottak meg, az engedély kibocsátására legkésőbb az említett százalékaránynak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő tizenegyedik munkanapon kerül sor. A közzétételt követő 10 munkanap során az érintett gazdasági szereplő:

a)

visszavonhatja kérelmét, amely esetben a biztosítékot azonnal fel kell szabadítani; vagy

b)

kérheti az engedély azonnali kibocsátását, amely esetben az illetékes hatóság haladéktalanul – de az engedélyek kibocsátásának az adott hétre előírt rendes időpontját nem megelőzően – kibocsátja az engedélyt.

(8)   A (3) bekezdéstől eltérve, a Bizottság a kiviteli engedélyek kibocsátására szerdán kívüli napot is megjelölhet, amennyiben ezt a napot nem lehet betartani.

4. cikk

(1)   A gazdasági szereplő kérelmére a legfeljebb 25 tonna termékmennyiségre vonatkozó engedélykérelmek esetében a 3. cikk (4) bekezdésében említett különleges intézkedések nem alkalmazandók, és az engedélyeket haladéktalanul ki kell bocsátani.

Ilyen esetben, a 2. cikk (1) bekezdése ellenére, az engedélyek érvényességi ideje a 376/2008/EK rendelet 22. cikkének (2) bekezdése kibocsátásuk tényleges napjától számított öt munkanapra korlátozódik, továbbá az engedélykérelmek és az engedélyek 20. rovatában fel kell tüntetni a III. mellékletben feltüntetett bejegyzések egyikét.

(2)   A Bizottság szükség esetén felfüggesztheti e cikk alkalmazását.

5. cikk

A kiviteli engedélyek nem ruházhatók át.

6. cikk

(1)   A 376/2008/EK rendelet 7. cikkének (4) bekezdésében említett tűréshatáron belül exportált mennyiség nem jogosít export-visszatérítésre.

(2)   Az engedély 22. rovatában a IV. mellékletben feltüntetett bejegyzések legalább egyikét fel kell tüntetni.

7. cikk

(1)   A tagállamok minden héten legkésőbb pénteken értesítik a Bizottságot a következő információkról:

a)

az adott héten hétfőtől péntekig benyújtott, az 1. cikkben említett kiviteli engedély iránti kérelmek, feltüntetve, hogy azok a 4. cikk hatálya alá tartoznak-e vagy sem;

b)

a 4. cikk alapján haladéktalanul kibocsátott engedélyek kivételével az előző szerdán kibocsátott kiviteli engedélyekben foglalt mennyiségek;

c)

az előző héten a 3. cikk (7) bekezdésének megfelelően visszavont kiviteli engedély iránti kérelmekben foglalt mennyiségek.

(2)   Az (1) bekezdés a) pontjában említett kérelmekről szóló értesítésnek az alábbiakra kell kiterjednie:

a)

a 2. cikk (3) bekezdésében említett minden egyes kategória szerinti mennyiség, terméktömegben kifejezve;

b)

a mennyiség rendeltetési hely szerinti bontása minden kategória tekintetében, amennyiben a visszatérítési ráta rendeltetési hely szerint változik;

c)

az alkalmazandó visszatérítési ráta;

d)

az előzetesen rögzített visszatérítések teljes összege euróban, kategória szerint.

(3)   A tagállamok a kiviteli engedélyek érvényességének lejártát követően havonta értesítik a Bizottságot a kiviteli engedélyekben foglalt fel nem használt mennyiségekről.

(4)   Az e rendeletben említett értesítéseket, beleértve a „nemleges”, illetve „nullás” értesítéseket is, a 792/2009/EK rendeletnek megfelelően kell megküldeni.

8. cikk

Az 1518/2003/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat ezen rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni és a IV. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

9. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 217., 2003.8.29., 35. o.

(3)  Lásd az V. mellékletet.

(4)  HL L 114., 2008.4.26., 3. o.

(5)  HL L 228., 2009.9.1., 3. o.


I. MELLÉKLET

A mezőgazdasági termékek export-visszatérítési nómenklatúrája szerinti termékkódok (1)

Kategória

Biztosíték mértéke (EUR/100 kg) Nettó tömeg

0203 11 10 9000

0203 21 10 9000

1

10

0203 12 11 9100

0203 12 19 9100

0203 19 11 9100

0203 19 13 9100

0203 19 55 9110

0203 22 11 9100

0203 22 19 9100

0203 29 11 9100

0203 29 13 9100

0203 29 55 9110

2

10

0203 19 15 9100

0203 19 55 9310

0203 29 15 9100

3

6

0210 11 31 9110

0210 11 31 9910

4

14

0210 12 19 9100

5

0

0210 19 81 9100

6

14

0210 19 81 9300

7

14

1601 00 91 9120

8

5

1601 00 99 9110

9

4

1602 41 10 9110

10

8

1602 42 10 9110

11

6

1602 41 10 9130

1602 42 10 9130

1602 49 19 9130

12

5


(1)  A Bizottság 3846/87/EGK rendelete, 6. szektor (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.).


II. MELLÉKLET

A 2. cikk (4) bekezdésében említett bejegyzések

:

bolgárul

:

Регламент за изпълнение (ЕC) № […]

:

spanyolul

:

Reglamento de Ejecución (UE) no […]

:

csehül

:

Prováděcí nařízení (EU) č. […]

:

dánul

:

Gennemførelsesforordning (EU) nr. […]

:

németül

:

Durchführungsverordnung (EU) Nr. […]

:

észtül

:

Rakendusmäärus (EL) nr […]

:

görögül

:

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […]

:

angolul

:

Implementing Regulation (EU) No […]

:

franciául

:

Règlement d’exécution (UE) no […]

:

horvátul

:

Provedbena uredba (EU) br. […]

:

olaszul

:

Regolamento di esecuzione (UE) n. […]

:

lettül

:

Īstenošanas regula (ES) Nr. […]

:

litvánul

:

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. […]

:

magyarul

:

…/…/EU végrehajtási rendelet

:

máltaiul

:

Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru […]

:

hollandul

:

Uitvoeringsverordening (EU) nr. […]

:

lengyelül

:

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr […]

:

potugálul

:

Regulamento de Execução (UE) n.o […]

:

románul

:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. […]

:

szlovákul

:

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. […]

:

szlovénül

:

Izvedbena uredba (EU) št. […]

:

finnül

:

Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o […]

:

svédül

:

Genomförandeförordning (EU) nr […]


III. MELLÉKLET

A 4. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett bejegyzések

:

bolgárul

:

Лицензия, валидна пет работни дни

:

spanyolul

:

Certificado válido durante cinco días hábiles

:

csehül

:

Licence platná pět pracovních dní

:

dánul

:

Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage

:

németül

:

Fünf Arbeitstage gültige Lizenz

:

észtül

:

Litsents kehtib viis tööpäeva

:

görögül

:

Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες

:

angolul

:

Licence valid for five working days

:

franciául

:

Certificat valable cinq jours ouvrables

:

horvátul

:

Dozvola vrijedi pet radnih dana

:

olaszul

:

Titolo valido cinque giorni lavorativi

:

lettül

:

Licences derīguma termiņš ir piecas darbdienas

:

litvánul

:

Licencijos galioja penkias darbo dienas

:

magyarul

:

Öt munkanapig érvényes tanúsítvány

:

máltaiul

:

Liċenza valida għal ħamest ijiem tax-xogħol

:

hollandul

:

Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen

:

lengyelül

:

Pozwolenie ważne pięć dni roboczych

:

portugálul

:

Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis

:

románul

:

Licență valabilă timp de cinci zile lucrătoare

:

szlovákul

:

Licencia platí päť pracovných dní

:

szlovénül

:

Dovoljenje velja 5 delovnih dni

:

finnül

:

Todistus on voimassa viisi työpäivää

:

svédül

:

Licensen är giltig fem arbetsdagar


IV. MELLÉKLET

A 6. cikk (2) bekezdésében említett bejegyzések

:

bolgárul

:

Възстановяване, валидно за […] тона (количество, за което е издадена лицензията).

:

spanyolul

:

Restitución válida por […] toneladas (cantidad por la que se expida el certificado).

:

csehül

:

Náhrada platná pro […] tun (množství, pro které je licence vydána).

:

dánul

:

Restitutionen omfatter […] t (den mængde, licensen vedrører).

:

németül

:

Erstattung gültig für […] Tonnen (Menge, für welche die Lizenz ausgestellt wurde).

:

észtül

:

Eksporditoetus kehtib […] tonni kohta (kogus, millele on antud ekspordilitsents).

:

görögül

:

Επιστροφή ισχύουσα για […] τόνους (ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό).

:

angolul

:

Refund valid for […] tonnes (quantity for which the licence is issued).

:

franciául

:

Restitution valable pour […] tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré).

:

horvátul:

:

Subvencija vrijedi za […] tona (količina za koju je izdana dozvola).

:

olaszul

:

Restituzione valida per […] t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato).

:

lettül

:

Kompensācija ir spēkā attiecībā uz […] tonnām (daudzums par kuru ir izsniegta licence).

:

litvánul

:

Grąžinamoji išmoka galioja […] tonoms (kiekis, kuriam išduota licencija).

:

magyarul

:

A visszatérítés […] tonnára érvényes (azt a mennyiséget kell feltüntetni, amelyre az engedélyt kiadták).

:

máltaiul

:

Rifużjoni valida għal […] tunnellati (kwantità li għaliha tinħareġ il-liċenza).

:

hollandul

:

Restitutie geldig voor […] ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven).

:

lengyelül

:

Refundacja ważna dla […] ton (ilość, dla której zostało wydane pozwolenie).

:

portugálul

:

Restituição válida para […] toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado).

:

románul

:

Restituire valabilă pentru […] tone (cantitatea pentru care a fost eliberată licența).

:

szlovákul

:

Náhrada je platná pre […] ton (množstvo, pre ktoré bola vydané licencia).

:

szlovénül

:

Nadomestilo velja za […] ton (količina, za katero je bilo dovoljenje izdano).

:

finnül

:

Tuki on voimassa […] tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty).

:

svédül

:

Ger rätt till exportbidrag för […] ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats).


V. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és egymást követő módosításainak jegyzéke

A Bizottság 1518/2003/EK rendelete

(HL L 217., 2003.8.29., 35. o.)

 

A Bizottság 130/2004/EK rendelete

(HL L 19., 2004.1.27., 14. o.)

 

A Bizottság 1361/2004/EK rendelete

(HL L 253., 2004.7.29., 9. o.)

 

A Bizottság 1713/2006/EK rendelete

(HL L 321., 2006.11.21., 11. o.)

Csak a 12. cikk

A Bizottság 557/2010/EU rendelete

(HL L 159., 2010.6.25., 13. o.)

Csak az 1. cikk

A Bizottság 519/2013/EU rendelete

(HL L 158., 2013.6.10., 74. o.)

Kizárólag a melléklet 6.G.2. pontja


VI. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

1518/2003/EK rendelet

Ez a rendelet

1. cikk

1. cikk

2. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

2. cikk, (1) bekezdés

2. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés

2. cikk, (2) és (3) bekezdés

2. cikk, (2) és (3) bekezdés

2. cikk, (4) bekezdés, bevezető rész

2. cikk, (4) bekezdés

2. cikk, (4) bekezdés, az elsőtől a tizenegyedik francia bekezdésig

II. melléklet

3. cikk, (1) bekezdéstől a (4) bekezdésig

3. cikk, (1) bekezdésétől a (4) bekezdéséig

3. cikk, (4a) bekezdés

3. cikk, (5) bekezdés

3. cikk, (5) bekezdés

3. cikk, (6) bekezdés

3. cikk, (6) bekezdés

3. cikk (7) bekezdés

3. cikk (7) bekezdés

3. cikk (8) bekezdés

4. és 5. cikk

4. és 5. cikk

6. cikk, (1) bekezdés

6. cikk, (1) bekezdés

6. cikk, (2) bekezdés, bevezető rész

6. cikk, (2) bekezdés

6. cikk, (2) bekezdés, az elsőtől a tizenegyedik francia bekezdésig

IV. melléklet

7. cikk

7. cikk

8. cikk

8. cikk

9. cikk

9. cikk

I. melléklet

I. melléklet

Ia. melléklet

III. melléklet

III. melléklet

IV. melléklet

V. melléklet

VI. melléklet


20.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 346/38


A BIZOTTSÁG 1374/2013/EU RENDELETE

(2013. december 19.)

az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IAS 36 nemzetközi számviteli standard tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló, 2002. július 19-i 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1126/2008/EK bizottsági rendelettel (2) elfogadásra kerültek egyes, 2008. október 15-én érvényben lévő nemzetközi standardok és értelmezések.

(2)

2013. május 29-én a Nemzetközi Számviteli Standard Testület közzétette az IAS 36 Eszközök értékvesztése nemzetközi számviteli standard (IAS) módosításait. A módosítások célja annak egyértelművé tétele, hogy az eszközök megtérülő értékéről szóló információk közzétételének alkalmazási köre, amennyiben a szóban forgó összeg az elidegenítési költségekkel csökkentett valós értéken alapul, az értékvesztett eszközökre korlátozódik.

(3)

Az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport Szakértői Munkacsoportjával folytatott konzultáció megerősítette, hogy az IAS 36 módosításai megfelelnek az 1606/2002/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében megállapított, az elfogadáshoz szükséges technikai kritériumoknak.

(4)

Az 1126/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Számviteli Szabályozó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1126/2008/EK rendelet mellékletében szereplő IAS 36 Eszközök értékvesztése nemzetközi számviteli standard az e rendelet mellékletében szereplők szerint módosul.

2. cikk

Az 1. cikkben említett módosításokat minden társaságnak legkésőbb a 2014. január 1-jén vagy azt követően kezdődő első pénzügyi éve kezdőnapjától alkalmaznia kell.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 243., 2002.9.11., 1. o.

(2)  HL L 320., 2008.11.29., 1. o.


MELLÉKLET

NEMZETKÖZI SZÁMVITELI STANDARDOK

IAS 36

IAS 36

Eszközök értékvesztése

„Sokszorosítása az Európai Gazdasági Térségben megengedett. Az Európai Gazdasági Térségen kívül minden jog fenntartva, kivéve a személyes használat vagy egyéb tisztességes felhasználás céljából történő sokszorosítást. További információ az IASB-től szerezhető be a www.iasb.org címen.”

Az IAS 36 Eszközök értékvesztése standard módosítása

Megtérülő érték közzététele nem pénzügyi eszközök esetében

A 130. és a 134. bekezdés, valamint a 138. bekezdés feletti cím módosul, és a standard kiegészül a 140J. bekezdéssel.

KÖZZÉTÉTEL

130.

Ha az egyedi eszközre (beleértve a goodwillt is), vagy pénztermelő egységre értékvesztés miatti veszteséget számoltak el vagy írtak vissza az időszak folyamán, a gazdálkodó egységnek közzé kell tennie:

a)

...

e)

az eszköz (pénztermelő egység) megtérülő értékét és azt, hogy az eszköz (pénztermelő egység) megtérülő értéke annak elidegenítési költségekkel csökkentett valós értéke vagy használati értéke-e;

f)

ha a megtérülő érték az elidegenítési költségekkel csökkentett valós érték. a gazdálkodó egységnek közzé kell tennie a következő információkat:

i.

a valósérték-hierarchiának azt a szintjét (lásd az IFRS 13 standardot), amelybe az eszköz (pénztermelő egység) valós értéken történő értékelését teljes egészében kategorizálják (figyelmen kívül hagyva, hogy az „elidegenítés költségei” megfigyelhetők-e);

ii.

a valósérték-hierarchia 2. és 3. szintjébe kategorizált valós értéken történő értékeléseknél az elidegenítési költségekkel csökkentett valós érték értékeléséhez használt értékelési technika(technikák) leírása. Ha az értékelési technikában változás történt, a gazdálkodó egységnek közzé kell tennie ezt a változást és ennek okát(okait); valamint

iii.

a valósérték-hierarchia 2. és 3. szintjébe kategorizált valós értéken történő értékeléseknél azon fő feltételezéseket, amelyekre a vezetés az elidegenítési költségekkel csökkentett valós érték meghatározását alapozta. A fő feltételezések azok, amelyekre az eszköz (pénztermelő egység) megtérülő értéke leginkább érzékeny. A gazdálkodó egység a jelenlegi értékelésnél és a korábbi értékelésnél használt diszkontrátá(ka)t is közzéteszi, ha az elidegenítési költségekkel csökkentett valós érték értékeléséhez jelenérték-technikát alkalmazott.

g)

A goodwillt vagy határozatlan hasznos időtartamú immateriális javakat tartalmazó pénztermelő egységek megtérülő értékének megállapításához felhasznált becslések

134.

A gazdálkodó egységnek az alábbi (a)–(f) pontokban meghatározott információkat valamennyi olyan pénztermelő egységre (egységek csoportjára) vonatkozóan közzé kell tennie, amelyek esetében a hozzárendelt goodwill vagy határozatlan hasznos élettartamú immateriális javak könyv szerinti értéke jelentős a gazdálkodó egység goodwillje vagy határozatlan hasznos élettartamú immateriális javai teljes könyv szerinti értékéhez képest:

a)

...

c)

Az adott egység (egységek csoportja) megtérülő értéke kiszámításának alapját (azaz használati érték vagy elidegenítési költségekkel csökkentett valós érték);

d)

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK ÉS HATÁLYBALÉPÉS NAPJA

138.

...

140J.

2013. májusban a 130. és a 134. bekezdés, valamint a 138. bekezdés feletti cím módosult. A gazdálkodó egységnek ezeket a módosításokat visszamenőleg, a 2014. január 1-jén vagy azt követően kezdődő éves időszakokra kell alkalmaznia. A korábbi alkalmazás megengedett. A gazdálkodó egység nem alkalmazhatja ezeket a módosításokat olyan időszakokban (beleértve az összehasonlító időszakokat), amelyekben nem alkalmazza az IFRS 13 standardot is.


20.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 346/42


A BIZOTTSÁG 1375/2013/EU RENDELETE

(2013. december 19.)

az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IAS 39 nemzetközi számviteli standard tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló, 2002. július 19-i 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1126/2008/EK bizottsági rendelettel (2) elfogadásra kerültek egyes, 2008. október 15-én érvényben lévő nemzetközi standardok és értelmezések.

(2)

2013. június 27-én a Nemzetközi Számviteli Standard Testület Származékos termékek novációja és a fedezeti elszámolás folytatása címmel közzétette az IAS 39 Pénzügyi instrumentumok: megjelenítés és értékelés nemzetközi számviteli standard (IAS) módosításait. A módosítások célja, hogy segítséget nyújtsanak olyan helyzetekben, amikor a fedezeti instrumentumként megjelölt származékos termék a jogszabályok vagy szabályozások következményeként egy szerződő félről egy központi szerződő félre kerül át. Az ilyen segítség abban nyilvánul meg, hogy a novációtól függetlenül folytatódhat a fedezeti elszámolás, amely a módosítás nélkül nem lenne engedélyezett.

(3)

A 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) előírja a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek egyes osztályainak központi elszámolását. Következésképp egyes fedezeti instrumentumok szerződő feleinek meg kell állapodniuk abban, hogy felváltják a fedezeti tranzakció eredeti szerződő felét egy, az említett rendelet követelményeinek megfelelő központi szerződő féllel.

(4)

A tőzsdén kívüli származtatott ügyleteknek a jogszabályok vagy szabályozások, illetve a jogszabályok vagy szabályozások bevezetése miatti, egy központi szerződő félre irányuló novációjából eredő pénzügyi beszámolási teher elkerülése végett kivételt kell megállapítani az IAS 39 szerinti fedezeti elszámolás megszüntetésére vonatkozó meglévő követelmények alól.

(5)

Az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport Szakértői Munkacsoportjával folytatott konzultáció megerősítette, hogy az IAS 39 módosítása megfelel az 1606/2002/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében megállapított, az elfogadáshoz szükséges technikai kritériumoknak.

(6)

Az 1126/2008/EK bizottsági rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Számviteli Szabályozó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1126/2008/EK rendelet mellékletében az IAS 39 Pénzügyi instrumentumok: megjelenítés és értékelés standard e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Az 1. cikkben említett módosításokat minden társaságnak legkésőbb a 2014. január 1-jén vagy azt követően kezdődő első pénzügyi éve kezdőnapjától alkalmaznia kell.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 243., 2002.9.11., 1. o.

(2)  HL L 320., 2008.11.29., 1. o.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2012. július 4-i 648/2012/EU rendelete a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (HL L 201., 2012.7.27., 1. o.).


MELLÉKLET

IAS 39

IAS 39

Pénzügyi instrumentumok: megjelenítés és értékelés

„Sokszorosítása az Európai Gazdasági Térségben megengedett. Az Európai Gazdasági Térségen kívül minden jog fenntartva, kivéve a személyes használat vagy egyéb tisztességes felhasználás céljából történő sokszorosítást. További információ az IASB-től szerezhető be a www.iasb.org címen.”

Az IAS 39 Pénzügyi instrumentumok: megjelenítés és értékelés standard módosítása

Származékos termékek novációja és a fedezeti elszámolás folytatása

A 91. és a 101. bekezdés módosul.

Valós érték fedezeti ügyletek

91.

A gazdálkodó egységnek a 89. bekezdésben meghatározott fedezeti elszámolást a jövőre nézve meg kell szüntetnie, ha:

(a)

a fedezeti instrumentum lejár vagy eladják, megszüntetik vagy lehívják. Ebből a szempontból egy fedezeti instrumentum lecserélése vagy másik instrumentumba történő átforgatása nem lejárat vagy megszüntetés akkor, ha ez a lecserélés vagy átforgatás része a gazdálkodó egység dokumentált fedezeti stratégiájának. Ezenkívül ebből a szempontból nem áll fenn a fedezeti instrumentum lejárata vagy megszüntetése, ha:

(i)

törvények vagy szabályozások, illetve törvények vagy szabályozások bevezetése következtében a fedezeti instrumentum felei megállapodnak, hogy eredeti szerződő felüket egy vagy több klíring szerződő fél váltja fel, amely az egyes felek új szerződő felévé válik. Ebből a szempontból a klíring szerződő fél egy (időnként „elszámoló szervezetnek” vagy „elszámoló ügynökségnek” nevezett) központi szerződő fél, vagy gazdálkodó egység vagy egységek, például elszámoló szervezet klíringtagja vagy egy elszámoló szervezet klíringtagjának ügyfele, amely a központi szerződő fél általi klíring megvalósítása céljából szerződő félként jár el. Mindazonáltal ha a fedezeti instrumentum felei különböző szerződő felekkel váltják fel eredeti szerződő feleiket, ez a bekezdés csak akkor alkalmazandó, ha a felek mindegyike ugyanazzal a központi szerződő féllel valósítja meg a klíringet.

(ii)

a fedezeti instrumentummal kapcsolatos bármely egyéb változtatás arra korlátozódik, ami a szerződő fél szóban forgó felváltásának megvalósításához szükséges. Az ilyen változtatások az azokkal a feltételekkel összhangban lévő változtatásokra korlátozódnak, amelyek akkor lennének várhatóak, ha a fedezeti instrumentumot eredetileg a klíring szerződő féllel számolták volna el. Ezen változtatások közé tartoznak a biztosítéki követelményekhez, követelések és kötelezettségek egyenlegének beszámítási jogához és a felszámított díjakhoz kapcsolódó változtatások.

(b)

Cash flow fedezeti ügyletek

101.

Amennyiben az alábbi körülmények közül bármelyik bekövetkezik, a gazdálkodó egységnek a 95–100. bekezdésben meghatározott fedezeti elszámolást a jövőre nézve meg kell szüntetnie:

(a)

A fedezeti instrumentum lejár vagy eladják, megszüntetik vagy lehívják. Ebben az esetben azt a fedezeti instrumentumon felhalmozott nyereséget vagy veszteséget, amely megmarad közvetlenül a saját tőkében megjelenítve abból az időszakból, amikor a fedezet hatékony volt (lásd a 95(a) bekezdést), továbbra is a saját tőkében kell elkülönülten megjeleníteni mindaddig, amíg az előre jelzett ügylet be nem következik. Amikor az ügylet bekövetkezik, a 97., 98. és 100. bekezdés alkalmazandó. Ezen albekezdés szempontjából egy fedezeti instrumentum lecserélése vagy másik instrumentumba történő átforgatása nem lejárat vagy megszüntetés akkor, ha ez a lecserélés vagy átforgatás része a gazdálkodó egység dokumentált fedezeti stratégiájának. Ezenkívül ezen albekezdés szempontjából nem áll fenn a fedezeti instrumentum lejárata vagy megszüntetése, ha:

(i)

törvények vagy szabályozások, illetve törvények vagy szabályozások bevezetése következtében a fedezeti instrumentum felei megállapodnak, hogy eredeti szerződő felüket egy vagy több klíring szerződő fél váltja fel, amely az egyes felek új szerződő felévé válik. Ebből a szempontból a klíring szerződő fél egy (időnként „elszámoló szervezetnek” vagy „elszámoló ügynökségnek” nevezett) központi szerződő fél, vagy gazdálkodó egység vagy egységek, például elszámoló szervezet klíringtagja vagy egy elszámoló szervezet klíringtagjának ügyfele, amely a központi szerződő fél általi klíring megvalósítása céljából szerződő félként jár el. Mindazonáltal ha a fedezeti instrumentum felei különböző szerződő felekkel váltják fel eredeti szerződő feleiket, ez a bekezdés csak akkor alkalmazandó, ha a felek mindegyike ugyanazzal a központi szerződő féllel valósítja meg a klíringet.

(ii)

a fedezeti instrumentummal kapcsolatos bármely egyéb változtatás arra korlátozódik, ami a szerződő fél szóban forgó felváltásának megvalósításához szükséges. Az ilyen változtatások az azokkal a feltételekkel összhangban lévő változtatásokra korlátozódnak, amelyek akkor lennének várhatóak, ha a fedezeti instrumentumot eredetileg a klíring szerződő féllel számolták volna el. Ezen változtatások közé tartoznak a biztosítéki követelményekhez, követelések és kötelezettségek egyenlegének beszámítási jogához és a felszámított díjakhoz kapcsolódó változtatások.

(b)

A standard kiegészül a 108D. bekezdéssel, és az A. függelékben az AG113A. bekezdéssel.

Hatálybalépés napja és áttérés

108D.

A 2013. júniusban kibocsátott A származékos termékek novációja és a fedezeti elszámolás folytatása (az IAS 39 standard módosítása) módosította a 91. és 101. bekezdést, és kiegészítette a standardot az AG113A. bekezdéssel. A gazdálkodó egységnek ezeket a bekezdéseket a 2014. január 1-jén, vagy azt követően kezdődő éves időszakokra kell alkalmaznia. A gazdálkodó egységnek ezeket a módosításokat visszamenőlegesen kell alkalmaznia az IAS 8 Számviteli politikák, a számviteli becslések változásai és hibák standardnak megfelelően. A korábbi alkalmazás megengedett. Ha egy gazdálkodó egység ezeket a módosításokat egy korábbi időszakra alkalmazza, közzé kell tennie ezt a tényt.

A fedezeti hatékonyság értékelése

AG113A.

A kétségek elkerülése érdekében a fedezeti instrumentum értékelésében és ezáltal a fedezeti hatékonyság értékelésében és a fedezeti hatékonyság mérésében tükröződnie kell az eredeti szerződő fél klíring szerződő féllel való felváltása hatásainak és a 91. bekezdés (a) pontjának (ii) alpontjában és a 101. bekezdés (a) pontjának (ii) alpontjában leírtak szerint a kapcsolódó változtatások megtételének.


20.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 346/47


A BIZOTTSÁG 1376/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. december 19.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 19-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

AL

55,3

IL

216,6

MA

72,6

TN

99,8

TR

107,5

ZZ

110,4

0707 00 05

AL

106,5

MA

158,2

TR

139,1

ZZ

134,6

0709 93 10

MA

98,4

TR

171,8

ZZ

135,1

0805 10 20

AR

26,3

MA

57,5

TR

57,5

ZA

44,9

ZZ

46,6

0805 20 10

MA

57,5

ZZ

57,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

35,9

IL

96,3

JM

133,9

MA

69,9

TR

73,1

ZZ

81,8

0805 50 10

AR

102,8

TR

70,7

ZZ

86,8

0808 10 80

CN

77,6

MK

34,4

NZ

153,0

US

124,5

ZZ

97,4

0808 30 90

TR

120,5

US

155,6

ZZ

138,1


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


20.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 346/49


A BIZOTTSÁG 1377/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. december 19.)

az 1385/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingens keretében 2013. december első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a baromfihús-ágazatra vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitása és kezelése tekintetében a 774/94/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2007. november 26-i 1385/2007/EK bizottsági rendeletre (3) és különösen annak 5. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

A 2014. január 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő alidőszakra vonatkozóan 2013. december első hét napján benyújtott behozataliengedély-kérelmek egyes kontingensek esetében a rendelkezésre álló mennyiséget meghaladó mennyiségre vonatkoznak. Ezért helyénvaló az igényelt mennyiségekre alkalmazandó odaítélési együttható rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali engedélyek milyen mennyiségekre bocsáthatók ki,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1385/2007/EK rendelet alapján benyújtott, a 2014. január 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő alidőszakra vonatkozó behozataliengedély-kérelmekre az e rendelet mellékletében szereplő odaítélési együtthatókat kell alkalmazni.

2. cikk

Ez a rendelet 2013. december 20-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 19-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(3)  HL L 309., 2007.11.27., 47. o.


MELLÉKLET

Csoportszám

Tételszám

Az 1.1.2014–31.3.2014 terjedő alidőszakra benyújtott behozataliengedélykérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható

(%-ban)

1

09.4410

0,250375

2

09.4411

0,253228

3

09.4412

0,267952

4

09.4420

0,26178

6

09.4422

0,262743


20.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 346/51


A BIZOTTSÁG 1378/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. december 19.)

az 533/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingensek keretében 2013. december első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a baromfihús-ágazatra vonatkozó vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2007. május 14-i 533/2007/EK rendeletre (3) és különösen annak 5. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 533/2007/EK rendelet vámkontingenseket nyitott meg a baromfihús-ágazat termékeinek behozatalára vonatkozóan.

(2)

A 2014. január 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő alidőszakra vonatkozóan 2013. december első hét napján benyújtott behozataliengedély-kérelmek egyes kontingensek esetében a rendelkezésre álló mennyiséget meghaladó mennyiségre vonatkoznak. Ezért helyénvaló az igényelt mennyiségekre alkalmazandó odaítélési együttható rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali engedélyek milyen mennyiségekre állíthatók ki,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 533/2007/EK rendelet alapján benyújtott, a 2014. január 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő alidőszakra vonatkozó behozataliengedély-kérelmekre az e rendelet mellékletében szereplő odaítélési együtthatókat kell alkalmazni.

2. cikk

Ez a rendelet 2013. december 20-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 19-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(3)  HL L 125., 2007.5.15., 9. o.


MELLÉKLET

Csoportszám

Tételszám

Az 1.1.2014–31.3.2014 terjedő alidőszakra benyújtott behozataliengedély-kérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható

(%)

P1

09.4067

1,302094

P3

09.4069

0,270933


HATÁROZATOK

20.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 346/53


A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG EUTM SOMALIA/1/2013 HATÁROZATA

(2013. december 17.)

az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzéséhez hozzájáruló katonai missziója (EUTM Somalia) parancsnokának kinevezéséről

(2013/777/KKBP)

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 38. cikkére,

az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzéséhez hozzájáruló katonai missziójáról szóló, 2010. február 15-i 2010/96/KKBP tanácsi határozatra (1) és különösen annak 5. cikkére,

mivel:

(1)

A 2010/96/KKBP határozat 5. cikke (1) bekezdésének értelmében a Tanács felhatalmazta a Politikai és Biztonsági Bizottságot (PBB), hogy határozatokat hozzon a szomáliai biztonsági erők kiképzéséhez hozzájáruló európai uniós katonai misszió (EUTM Somalia) parancsnokának) kinevezéséről.

(2)

A Tanács 2013. január 22-én elfogadta a 2010/96/KKBP határozatot módosító és meghosszabbító 2013/44/EU határozatot (2), amellyel Gerald AHERNE dandártábornokot nevezi ki az uniós misszió parancsnokának.

(3)

Az Olasz Köztársaság Gerald AHERNE dandártábornok utódjaként Massimo MINGIARDI dandártábornok kinevezését javasolta az uniós misszió új parancsnokának.

(4)

Az EU Katonai Bizottsága támogatja ezt a javaslatot.

(5)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 5. cikke értelmében Dánia nem vesz részt az Unió védelmi vonatkozású határozatainak és fellépéseinek kidolgozásában és végrehajtásában. Következésképpen Dánia nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzéséhez hozzájáruló katonai missziója (EUTM Somalia) parancsnokává 2014. február 15-től Massimo MINGIARDI dandártábornokot nevezi ki.

2. cikk

Ez a határozat 2014. február 15-én lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 17-én.

a Politikai és Biztonsági Bizottság részéről

az elnök

W. STEVENS


(1)  HL L 44., 2010.2.19., 16. o.

(2)  A Tanács 2013/44/KKBP határozata (2013. január 22.) az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzéséhez hozzájáruló katonai missziójáról szóló 2010/96/KKBP határozat módosításáról és meghosszabbításáról (HL L 20., 2013.1.23., 57. o.).


20.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 346/54


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2013. december 13.)

a Kutatási Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról és a 2008/46/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

(2013/778/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló, 2002. december 19-i 58/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikkére,

mivel:

(1)

Az 58/2003/EK rendelet felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy jogköröket ruházzon át végrehajtó ügynökségekre annak érdekében, hogy azok a nevében és felelőssége alatt egy meghatározott uniós program vagy projekt egészét vagy egy részét végrehajtsák.

(2)

A végrehajtó ügynökségek program-végrehajtási feladatokkal való megbízásának az a célja, hogy a Bizottság elsődleges, külső szervre át nem ruházható tevékenységére és feladatkörére összpontosíthasson, miközben megtartja a szóban forgó végrehajtó ügynökségek tevékenysége feletti ellenőrzést, és azért viseli a végső felelősséget.

(3)

A programok végrehajtásával összefüggő feladatok végrehajtó ügynökségre történő átruházásakor egyértelműen külön kell választani egyfelől a programozást, amelyhez szakpolitikai megfontolások figyelembevételével tág határok között gyakorolt diszkrecionális jogkör társul és amelyet a Bizottság végez, másfelől a programvégrehajtást, amellyel összefüggésben a végrehajtó ügynökség kap megbízást.

(4)

A 2008/46/EK határozattal (2) a Bizottság létrehozta a Kutatási Végrehajtó Ügynökséget (a továbbiakban: Ügynökség), és – az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramján (2007–2013, a továbbiakban: hetedik keretprogram) (3) belül az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának (2007–2013) végrehajtására irányuló „Emberek” egyedi program, (4) az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának (2007–2013) végrehajtására irányuló „Kapacitások” egyedi program, (5) valamint az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának (2007–2013) végrehajtására irányuló „Együttműködés” egyedi program (6) végrehajtása érdekében – megbízta azt a kutatás területén folytatott közösségi cselekvésekkel összefüggő igazgatási feladatok ellátásával.

(5)

Az Ügynökség bebizonyította, hogy a feladatok végrehajtó ügynökségekre való rábízása rendkívül jó módja a költséghatékonyság növelésének, így ugyanis a Bizottság nagyobb költségvetést képes kezelni anélkül, hogy azzal arányos mértékben kellene növelnie a foglalkoztatottak számát. A Bizottság szakpolitikai döntéshozatali funkcióinak elkülönítése az Ügynökség által folytatott program-végrehajtási feladatoktól azt eredményezte, hogy a maga területén mindkét szervezet jobban tudott teljesíteni. Az Ügynökséggel kapcsolatban az 58/2003/EK rendelet 25. cikke alapján végrehajtott külső értékelés során megállapítást nyert, hogy az Ügynökség hatékonynak és eredményesnek bizonyult a „Kapacitások” egyedi program kkv-kkel kapcsolatos cselekvéseivel, az „Emberek” egyedi program Marie Curie-cselekvéseivel, valamint az „Együttműködés” egyedi program „világűr” és „biztonság” tématerületén folytatott cselekvésekkel összefüggő igazgatási feladatok ellátásában, illetőleg az „Emberek”, a „Kapacitások” és az „Együttműködés” egyedi program összes programterületét érintő adminisztrációs és logisztikai támogatási szolgáltatások nyújtásában. Az Ügynökségre való feladatkör-átruházásnak köszönhetően a 2009-től 2013-ig terjedő időszakban mintegy 106 millió EUR becsült összegű megtakarítást sikerült elérni.

(6)

„Az Európa 2020 stratégia költségvetése” címmel 2011. június 29-én közzétett közleményében (7) a Bizottság azt javasolta, hogy a 2014-től 2020-ig tartó időszakra szóló többéves pénzügyi keretből támogatott uniós programok végrehajtásában a már működő végrehajtó ügynökségek a korábbinál nagyobb szerepet kapjanak.

(7)

Az 58/2003/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése alapján elvégzett költség-haszon elemzés tanúsága szerint az Ügynökség hatékonyabban működik, mint a Bizottság. Az újonnan átruházott feladatok témájukat tekintve összhangban vannak az Ügynökség jelenlegi megbízatásával és feladatkörével, és az Ügynökség jelenlegi tevékenységének folytatását képezik. Az Ügynökség már szert tett olyan szakismeretekre, készségekre és képességekre, amelyek közvetlenül alkalmazhatók e programok végrehajtásában. Az Ügynökség felkészült arra, hogy foglalkozzon a 2014-től 2020-ig tartó időszakra szóló többéves pénzügyi keret kutatási programjainak igazgatásával. A programigazgatási feladatoknak az Ügynökségre történő átruházása biztosítaná az üzletmenet folytonosságát az érintett programok kedvezményezettjei számára, hiszen az Ügynökség a kutatóközösségre összpontosítva már megszerezte a szükséges készségeket és képességeket. A programigazgatási hatásköröknek az Ügynökségre történő átruházása a 2014-től 2024-ig tartó időszakban várhatóan 158 millió EUR megtakarítást eredményez ahhoz az esethez képest, ha a program a Bizottság belső igazgatása alatt állna.

(8)

A végrehajtó ügynökségek egységes arculatának biztosítása érdekében a Bizottság az ügynökségek új megbízatásainak meghatározása során lehetőség szerint szakpolitikai területek szerint szervezte meg munkájukat.

(9)

Az Ügynökségre a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program (8) következő részeivel összefüggésben indokolt végrehajtási feladatokat bízni:

I. rész: „Kiváló tudomány”, amely hasonló tevékenységeket tartalmaz, mint amelyekkel a 2007-től 2013-ig tartó időszakra szóló többéves pénzügyi keret időtartama alatt a Bizottság foglalkozik, és amelyekkel összefüggésben nagy számban kell homogén és sablonos műveleteket végezni,

II. rész: „Ipari vezető szerep”, amely hasonló tevékenységeket tartalmaz, mint amelyekkel már a 2007-től 2013-ig tartó időszakra szóló többéves pénzügyi keret időtartama alatt is részben az Ügynökség foglalkozik, és amely olyan, műszaki tartalmú projektek végrehajtását foglalja magában, amelyekhez nincs szükség politikai döntéshozatalra, és amelyek teljes életciklusukban magas szintű technikai és pénzügyi szakértelmet igényelnek,

III. rész: „Társadalmi kihívások”, amely hasonló tevékenységeket tartalmaz, mint amelyekkel a 2007-től 2013-ig tartó időszakra szóló többéves pénzügyi keret időtartama alatt a Bizottság foglalkozik, és amely olyan, műszaki tartalmú projektek végrehajtását foglalja magában, amelyekhez nincs szükség politikai döntéshozatalra, és amelyek teljes életciklusukban magas szintű technikai és pénzügyi szakértelmet igényelnek,

III./a rész: „A kiválóság és a részvétel szélesítése”, amely hasonló tevékenységeket tartalmaz, mint amelyekkel a 2007-től 2013-ig tartó időszakra szóló többéves pénzügyi keret időtartama alatt a Bizottság foglalkozik, és amely olyan, műszaki tartalmú projektek végrehajtását foglalja magában, amelyekhez nincs szükség politikai döntéshozatalra, és amelyek teljes életciklusukban magas szintű technikai és pénzügyi szakértelmet igényelnek,

III./b rész: „A tudomány a társadalommal és a társadalomért”, amely hasonló tevékenységeket tartalmaz, mint amelyekkel a 2007-től 2013-ig tartó időszakra szóló többéves pénzügyi keret időtartama alatt a Bizottság foglalkozik, és amely olyan, műszaki tartalmú projektek végrehajtását foglalja magában, amelyekhez nincs szükség politikai döntéshozatalra, és amelyek teljes életciklusukban magas szintű technikai és pénzügyi szakértelmet igényelnek.

(10)

Az Ügynökségnek továbbra is gondoskodnia kell a hetedik keretprogram azon részeinek végrehajtásáról, amelyekkel kapcsolatban a 2007–2013. évi többéves pénzügyi keret időtartamára megbízást kapott.

(11)

Az Ügynökség feladataként kell meghatározni azt is, hogy adminisztrációs és logisztikai támogatási szolgáltatásokat nyújtson különösen olyan esetekben, amikor e támogatási szolgáltatások központosítása tovább javíthatja a költséghatékonyságot és fokozhatja a méretgazdaságosságból fakadó előnyök kihasználását.

(12)

E határozat és az érintett programok következetes és időben történő végrehajtása érdekében biztosítani kell, hogy az Ügynökség a programok végrehajtásával kapcsolatos feladatait a programok hatálybalépésétől függően és annak időpontjától fogva lássa el.

(13)

A Kutatási Végrehajtó Ügynökséget létre kell hozni. Az Ügynökségnek fel kell váltania a 2008/46/EK határozattal létrehozott végrehajtó ügynökséget, és annak jogutódjává kell válnia. Az Ügynökségnek az 58/2003/EK rendeletben megállapított általános alapszabálynak megfelelően kell működnie.

(14)

Mindezek miatt a 2008/46/EK határozatot hatályon kívül kell helyezni, és átmeneti rendelkezéseket kell megállapítani.

(15)

Az e határozatban előírt rendelkezések összhangban vannak a Végrehajtó Ügynökségek Bizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Ügynökség létrehozása

A 2014. január 1-jétől2024. december 31-ig tartó időszakra a 2008/46/EK határozattal létrehozott végrehajtó ügynökség helyett és annak jogutódjaként, az 58/2003/EK rendeletben foglalt alapszabállyal létrejön a Kutatási Végrehajtó Ügynökség (a továbbiakban: Ügynökség).

2. cikk

Székhely

Az Ügynökség székhelye Brüsszel.

3. cikk

Célkitűzés és feladatok

(1)   Az Ügynökség a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program következő részeivel összefüggésben lát el végrehajtási feladatokat:

a)

I. rész: „Kiváló tudomány”;

b)

II. rész: „Ipari vezető szerep”;

c)

III. rész: „Társadalmi kihívások”;

d)

III./a rész: „A kiválóság és a részvétel szélesítése”;

e)

III./b rész: „A tudomány a társadalommal és a társadalomért”.

Ez a bekezdés a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program hatálybalépésétől függően és annak időpontjától fogva alkalmazandó.

(2)   Az Ügynökség ellátja a hetedik keretprogram következő részeivel összefüggésben még hátralévő végrehajtási feladatokat:

a)

a „Kapacitások” egyedi program „a kkv-k számára végzett kutatás” és „a kkv-szövetségek számára végzett kutatás” elnevezésű részei;

b)

az „Együttműködés” egyedi program „világűr” és „biztonság” tématerületei;

c)

az „Emberek” egyedi program.

(3)   Az Ügynökség az (1) és a (2) bekezdésben említett uniós programrészekkel összefüggésben:

a)

a Bizottságtól a felhatalmazó jogi aktusban kapott felhatalmazásnak megfelelő körben a Bizottság által elfogadott vonatkozó munkaprogramok alapján ellátja egyes meghatározott projektek élettartama során a felmerülő igazgatási feladatokat;

b)

a Bizottságtól a felhatalmazó jogi aktusban kapott felhatalmazásnak megfelelő körben elfogadja a bevételekkel és a kiadásokkal kapcsolatos, a költségvetés végrehajtását szolgáló aktusokat és elvégzi a közösségi programok igazgatásához szükséges valamennyi műveletet;

c)

a Bizottságtól a felhatalmazó jogi aktusban kapott felhatalmazásnak megfelelő körben támogatást nyújt a programvégrehajtáshoz.

(4)   Az Ügynökségnek feladata továbbá, hogy a felhatalmazó jogi aktusban meghatározottak szerint adminisztrációs és logisztikai támogatási szolgáltatásokat nyújtson. Az Ügynökség ezeket a szolgáltatásokat a programvégrehajtó szervezetek javára, a felhatalmazó jogi aktusban megjelölt programok területén végzi.

4. cikk

A kinevezések időtartama

(1)   Az operatív bizottság tagjait két évre kell kinevezni.

(2)   Az igazgatót négy évre kell kinevezni.

5. cikk

Felügyelet és beszámolási kötelezettség

Az Ügynökség a Bizottság felügyelete alatt működik, és – a felhatalmazó jogi aktusban meghatározott szabályok szerint – köteles rendszeresen beszámolni a felelősségi körébe tartozó uniós programok és programrészek végrehajtásáról, valamint az általa végzett adminisztrációs és logisztikai támogatási szolgáltatásokról.

6. cikk

A működési költségvetés végrehajtása

Az Ügynökség működési költségvetését az 1653/2004/EK bizottsági rendelet (9) rendelkezései szerint hajtja végre.

7. cikk

Hatályon kívül helyezés és átmeneti rendelkezések

(1)   A 2008/46/EK határozat 2014. január 1-jével hatályát veszti. A hatályát vesztő határozatra vonatkozó hivatkozásokat e határozatra vonatkozó hivatkozásnak kell tekinteni.

(2)   Az Ügynökség a 2008/46/EK határozattal létrehozott végrehajtó ügynökség jogutódja.

(3)   A kirendelt tisztviselők besorolására vonatkozóan a hatáskör-átruházó jogi aktusban előírt felülvizsgálat sérelme nélkül e határozat nem érinti az Ügynökség alkalmazásában álló személyzet – beleértve az igazgatót is – jogait és kötelezettségeit.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a határozatot 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 11., 2003.1.16., 1. o.

(2)  HL L 11., 2008.1.15., 9. o.

(3)  HL L 412., 2006.12.30., 1. o.

(4)  HL L 54., 2007.2.22., 91. o.

(5)  HL L 54., 2007.2.22., 101. o.

(6)  HL L 54., 2007.2.22., 30. o.

(7)  COM(2011) 500 végleges.

(8)  HL L 347., 2013.12.20., 965. o.

(9)  HL L 297., 2004.9.22., 6. o.


20.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 346/58


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2013. december 17.)

az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége létrehozásáról és a 2008/37/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

(2013/779/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló, 2002. december 19-i 58/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikkére,

mivel:

(1)

Az 58/2003/EK rendelet felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy jogköröket ruházzon át végrehajtó ügynökségekre annak érdekében, hogy azok a nevében és felelőssége alatt egy meghatározott uniós program vagy projekt egészét vagy egy részét végrehajtsák.

(2)

A végrehajtó ügynökségek program-végrehajtási feladatokkal való megbízásának az a célja, hogy a Bizottság elsődleges, külső szervre át nem ruházható tevékenységére és feladatkörére összpontosíthasson, miközben megtartja a szóban forgó végrehajtó ügynökségek tevékenysége feletti ellenőrzést, és azért viseli a végső felelősséget.

(3)

A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program (2) (a továbbiakban: a „Horizont 2020” keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi program) 6. cikke értelmében a Bizottságnak létre kell hoznia egy Európai Kutatási Tanácsot (a továbbiakban: EKT). Az EKT a 2006/972/EK tanácsi határozat (3) végrehajtása érdekében a 2007/134/EK bizottság határozattal (4) létrehozott Európai Kutatási Tanács jogutódja lesz. Az EKT-nak egy független Tudományos Tanácsból (a továbbiakban: az EKT Tudományos Tanácsa) és egy végrehajtó ügynökség formájában létrehozott célzott végrehajtó struktúrából kell állnia.

(4)

A programok végrehajtásával összefüggő feladatok végrehajtó ügynökségre történő átruházásakor egyértelműen külön kell választani egyfelől a programozást, amelynek keretében a programokat az EKT Tudományos Tanácsa dolgozza ki és a Bizottság fogadja el, másfelől pedig a Tudományos Tanács által kidolgozott elveknek és módszertannak megfelelő programvégrehajtást, amellyel összefüggésben a végrehajtó ügynökség kap megbízást.

(5)

A 2008/37/EK határozattal (5) a Bizottság létrehozta az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynökségét (a továbbiakban: Ügynökség), és az „Ötletek” egyedi program végrehajtása érdekében megbízta azt a felderítő kutatás területén folytatott közösségi cselekvésekkel összefüggő igazgatási feladatok ellátásával.

(6)

A 2008/37/EK határozattal létrehozott Ügynökség komoly elismerésre tett szert mind Európa, mind az egész világ tudományos közösségében. Mára az uniós kutatásfinanszírozási rendszer alapvető fontosságú, az érdekeltek által jól ismert és megbecsült szereplőjévé vált. Az Ügynökséggel kapcsolatban az 58/2003/EK rendelet 25. cikke alapján végrehajtott külső értékelés során megállapítást nyert, hogy az Ügynökség jótékony hatást fejtett ki a folyamatokra, ami megfelelő tudományos szakosodásának volt köszönhető, valamint annak, hogy a kedvezményezettekhez való közelsége miatt jobb szolgáltatást volt képes nyújtani, javította a programokkal kapcsolatos kommunikációt és a programok ismertségét, és biztosította, hogy a kedvezményezettek gyorsabban megkapják a kifizetéseket. Az Ügynökségre való feladatkör-átruházásnak köszönhetően a 2009-től 2012-ig terjedő időszakban mintegy 45 millió EUR becsült összegű megtakarítást sikerült elérni.

(7)

„Az Európa 2020 stratégia költségvetése” címmel 2011. június 29-én közzétett közleményében (6) a Bizottság azt javasolta, hogy a 2014-től 2020-ig terjedő időszakra szóló többéves pénzügyi keretből támogatott uniós programok végrehajtásában a már működő végrehajtó ügynökségek a korábbinál nagyobb szerepet kapjanak.

(8)

Az 58/2003/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése alapján elvégzett költség-haszon elemzés tanúsága szerint a Bizottságnak indokolt az Ügynökségre bíznia azon végrehajtási feladatok ellátását, amelyek összefüggnek a „Horizont 2020” keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi program „Kiváló tudomány” című I. részének „a felderítő kutatás megerősítése az Európai Kutatási Tanács tevékenységén keresztül” elnevezésű különös célkitűzésével. Az Ügynökség kiváló színvonalon igazgat programokat és nyújt szolgáltatásokat, kellő ismertséget biztosít a hatáskörébe tartozó programok számára, és eredményes kommunikációs csatornákat épített ki magának. „A felderítő kutatás megerősítése az Európai Kutatási Tanács tevékenységén keresztül” elnevezésű különös célkitűzés összhangban van az Ügynökség jelenlegi céljaival és feladataival. Az Ügynökségnél összegyűlt tapasztalatok és szakismeret hasznosítása segíti a hatékonyság növelését. Ez a program sohasem állt a Bizottság belső igazgatása alatt, ezért ez a lehetőség a jelenlegi folyamatok megszakadását és a tapasztalatok elveszítését eredményezné. Az Ügynökség igénybevétele a 2014-től 2024-ig tartó időszakban várhatóan 79 millió EUR megtakarítást eredményez ahhoz az esethez képest, ha a program a Bizottság belső igazgatása alatt állna.

(9)

Rá kell bízni az Ügynökségre a „Horizont 2020” keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi program „Kiváló tudomány” című I. részének „a felderítő kutatás megerősítése az Európai Kutatási Tanács tevékenységén keresztül” elnevezésű különös célkitűzésével összefüggő végrehajtási feladatok ellátását; e célkitűzés hasonló tevékenységeket tartalmaz, mint amilyenekkel összefüggésben az Ügynökség a 2007–2013. évi többéves pénzügyi keret időtartama alatt már ellát igazgatási feladatokat, és keretében olyan kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs projekteket kell megvalósítani, amelyekhez nem társul politikai döntéshozatal, de amelyek teljes időtartamuk alatt nagyfokú tudományos és pénzügyi szakértelmet igényelnek.

(10)

Az Ügynökségnek – a 2007–2013. évi többéves pénzügyi keret időtartama alatt rá ruházott feladatoknak megfelelően – továbbra is gondoskodnia kell az „Ötletek” egyedi program végrehajtásáról.

(11)

E határozat és az érintett programok következetes és időben történő végrehajtása érdekében biztosítani kell, hogy az Ügynökség a programok végrehajtásával kapcsolatos feladatait a programok hatálybalépésétől függően és annak időpontjától fogva lássa el.

(12)

Az Ügynökséget létre kell hozni. Az Ügynökségnek fel kell váltania a 2008/37/EK határozattal létrehozott végrehajtó ügynökséget, és annak jogutódjává kell válnia. Az Ügynökségnek az 58/2003/EK rendeletben megállapított általános alapszabálynak megfelelően kell működnie.

(13)

Mindezek miatt a 2008/37/EK határozatot hatályon kívül kell helyezni, és átmeneti rendelkezéseket kell megállapítani.

(14)

Az e határozatban előírt rendelkezések összhangban vannak a Végrehajtó Ügynökségek Bizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Ügynökség létrehozása

A 2014. január 1-jétől2024. december 31-ig tartó időszakra a 2008/37/EK határozattal létrehozott végrehajtó ügynökség helyett és annak jogutódjaként, az 58/2003/EK rendeletben foglalt alapszabállyal létrejön az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége (a továbbiakban: Ügynökség).

2. cikk

Székhely

Az Ügynökség székhelye Brüsszel.

3. cikk

Célkitűzés és feladatok

(1)   Az Ügynökség az Európai Kutatási Tanács célzott végrehajtó struktúrája, és e minőségében igazgatási és program-végrehajtási feladatokat lát el.

(2)   Az Ügynökség ellátja a „Horizont 2020” keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program „Kiváló tudomány” című I. részének „a felderítő kutatás megerősítése az Európai Kutatási Tanács tevékenységén keresztül” elnevezésű különös célkitűzésével összefüggő végrehajtási feladatokat. Ez a bekezdés a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program hatálybalépésétől függően és annak időpontjától fogva alkalmazandó.

(3)   Az Ügynökség ellátja az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának (2007–2013) (7)„Ötletek” egyedi programjával összefüggésben még hátralévő végrehajtási feladatokat.

(4)   Az Ügynökség a (2) és a (3) bekezdésben említett uniós programrészekkel összefüggésben:

a)

a Bizottságtól a felhatalmazó jogi aktusban kapott felhatalmazásnak megfelelő körben az Európai Kutatási Tanács Tudományos Tanácsa (a továbbiakban: az EKT Tudományos Tanácsa) által kidolgozott és a Bizottság által elfogadott vonatkozó munkaprogramok alapján ellátja a program végrehajtásával és egyes projektekkel összefüggő igazgatási feladatokat;

b)

a Bizottságtól a felhatalmazó jogi aktusban kapott felhatalmazásnak megfelelő körben elfogadja a bevételekkel és a kiadásokkal kapcsolatos, a költségvetés végrehajtását szolgáló aktusokat és elvégzi a közösségi programok igazgatásához szükséges valamennyi műveletet;

c)

a Bizottságtól a felhatalmazó jogi aktusban kapott felhatalmazásnak megfelelő körben támogatást nyújt a programvégrehajtáshoz;

d)

támogatást nyújt az EKT Tudományos Tanácsa számára annak összes feladata ellátásában.

4. cikk

A kinevezések időtartama

(1)   Az operatív bizottság tagjait két évre kell kinevezni.

(2)   Az igazgatót – az EKT Tudományos Tanácsa álláspontjának figyelembevételével – négy évre kell kinevezni.

(3)   Az Ügynökség vezető beosztású munkatársait az EKT Tudományos Tanácsa álláspontjának figyelembevételével kell kinevezni.

5. cikk

Felügyelet és beszámolási kötelezettség

Az Ügynökség a Bizottság felügyelete alatt működik, és – a felhatalmazó jogi aktusban előírt módon és gyakorisággal – köteles rendszeresen beszámolni a felelősségi körébe tartozó uniós programok és programrészek végrehajtásáról.

6. cikk

A működési költségvetés végrehajtása

Az Ügynökség működési költségvetését az 1653/2004/EK bizottsági rendelet (8) rendelkezései szerint hajtja végre.

7. cikk

Hatályon kívül helyezés és átmeneti rendelkezések

(1)   A 2008/37/EK határozat 2014. január 1-jével hatályát veszti. A hatályát vesztő határozatra vonatkozó hivatkozásokat e határozatra vonatkozó hivatkozásnak kell tekinteni.

(2)   Az Ügynökség a 2008/37/EK határozattal létrehozott végrehajtó ügynökség jogutódja.

(3)   A kirendelt tisztviselők besorolására vonatkozóan a hatáskör-átruházó jogi aktusban előírt felülvizsgálat sérelme nélkül e határozat nem érinti az Ügynökség alkalmazásában álló személyzet – beleértve az igazgatót is – jogait és kötelezettségeit.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a határozatot 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 11., 2003.1.16., 1. o.

(2)  HL L 347., 2013.12.20., 965. o.

(3)  A Tanács 2006. december 19-i 2006/972/EK határozata az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának (2007–2013) végrehajtására irányuló Ötletek egyedi programról (HL L 400., 2006.12.30., 244. o.).

(4)  A Bizottság 2007. február 2-i 2007/134/EK határozata az Európai Kutatási Tanács létrehozásáról (HL L 57., 2007.2.24., 14. o.).

(5)  A Bizottság 2007. december 14-i 2008/37/EK határozata az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában a felderítő kutatás területén az „Ötletek” közösségi egyedi program igazgatásával megbízott „Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége” létrehozásáról (HL L 9., 2008.1.12., 15. o.).

(6)  COM(2011) 500 végleges.

(7)  HL L 412., 2006.12.30., 1. o.

(8)  A Bizottság 2004. szeptember 21-i 1653/2004/EK rendelete a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában a végrehajtó hivatalok pénzügyi szabályzásáról (HL L 297., 2004.9.22., 6. o.).


20.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 346/61


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2013. december 18.)

az Amerikai Egyesült Államokból származó Quercus L., Platanus L. és Acer saccharum Marsh. kéregmentes fűrészelt faanyagára vonatkozóan a 2000/29/EK tanácsi irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ii. pontjától való eltérésről

(az értesítés a C(2013) 9166. számú dokumentummal történt)

(2013/780/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésének második francia bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2000/29/EK irányelv védekezési intézkedéseket ír elő a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek harmadik országokból az Unióba történő behurcolásával kapcsolatban.

(2)

Az USA-ból származó, valamint a 2000/29/EK irányelv V. melléklete B. része I. szakaszának 6. pontjában megjelölt KN-kódok egyike alá tartozó és az ugyanott szereplő vonatkozó leírásnak megfelelő Quercus L., Platanus L. és Acer saccharum Marsh. kéregmentes fűrészelt faanyaga nem hozható be az Unióba, kivéve, ha azt a szóban forgó irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ii. pontjában előírt növény-egészségügyi bizonyítvány kíséri.

(3)

A faanyagok esetében a 2000/29/EK irányelv eltérést enged meg a 13. cikke (1) bekezdésének ii. pontjától, amennyiben alternatív dokumentáció vagy jelölés révén egyenértékű biztosítékok állnak rendelkezésre.

(4)

A Bizottság az USA által nyújtott információk alapján megállapította, hogy az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának Állat- és Növény-egészségügyi Ellenőrző Szolgálata jóváhagyott egy hivatalos tanúsítási programot (mesterségesen szárított lombos fűrészárukra vonatkozó tanúsítási program), melyet az NHLA (National Hardwood Lumber Association, nemzeti lombos fűrészáru szövetség) fog irányítani.

(5)

Az említett tanúsítási program jóvoltából az USA jóváhagyott faanyag-feldolgozó létesítményei a mesterségesen szárított lombos fűrészárukra vonatkozó szabványt alkalmazzák. E szabvány biztosítja, hogy a program keretében exportált valamennyi lombos fűrészáru kéregmentes legyen, és azt mesterséges szárítási eljárással úgy szárítsák, hogy azzal 20 tömegszázalék alatti víztartalmat érjenek el.

(6)

A szabvány szerint továbbá a mesterségesen szárított keményfa-fűrészáru kötegeit „NHLA – KD (mesterségesen szárított)” bélyegzővel ellátott azonosító acélpánttal kell összefogatni, valamint minden egyes köteghez egyedi számot kell rendelni. E számokat fel kell tüntetni a mesterségesen szárított lombos fűrészárukra vonatkozó tanúsítványban (a továbbiakban: szárítási tanúsítvány).

(7)

Ezért helyénvaló a tagállamokat felhatalmazni arra, hogy engedélyezzék az USA-ból származó Quercus L., Platanus L. és Acer saccharum Marsh. kéregmentes fűrészelt faanyagának behozatalát a területükre, ha azt a növény-egészségügyi bizonyítvány alternatívájaként szárítási tanúsítvány kíséri, feltéve, hogy teljesülnek bizonyos feltételek.

(8)

Szükséges, hogy a Bizottság gondoskodjon arról, hogy az Amerikai Egyesült Államok a program működésének értékeléséhez szükséges valamennyi műszaki adatot a rendelkezésére bocsássa. Ezenkívül a tagállamoknak folyamatosan értékelniük kell a NHLA-azonosítópánt és a kapcsolódó szárítási tanúsítvány alkalmazását.

(9)

Az ebben a határozatban biztosított eltérés megszűnik, ha megállapítást nyer, hogy a határozat szerinti konkrét feltételek nem elégségesek ahhoz, hogy megakadályozzák károsító szervezeteknek az Unióba történő behurcolását, vagy hogy ezeket a feltételeket nem tartották be, illetve hogy a program bizonyíthatóan nem működik hatékonyan.

(10)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növényegészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2000/29/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ii. pontjától eltérve, a tagállamok felhatalmazást kapnak arra, hogy engedélyezzék az USA-ból származó, a szóban forgó irányelv V. melléklete B. része I. szakaszának 6. pontjában megjelölt KN-kódok egyike alá tartozó és az ugyanott szereplő vonatkozó leírásnak megfelelő Quercus L., Platanus L. és Acer saccharum Marsh. kéregmentes fűrészelt faanyagának behozatalát akkor is, ha azt nem kíséri növény-egészségügyi bizonyítvány, feltéve, hogy az ilyen faanyag megfelel az e határozat mellékletében meghatározott feltételeknek.

2. cikk

(1)   Ha a tagállamok igénybe vették az 1. cikk szerinti eltérést, erről írásban tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot.

Az eltérést igénybe vevő tagállamok minden év július 15. előtt tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot az e határozat 1. cikke értelmében az előző évben behozott szállítmányok számáról, valamint részletes jelentést küldenek minden olyan esetről, amikor a szállítmányt e cikk (2) bekezdése szerint feltartóztatták.

(2)   Azt követően, hogy feltartóztattak egy, a területükre az 1. cikk értelmében bevitt, de a mellékletben meghatározott feltételeknek meg nem felelő szállítmányt, a tagállamok két munkanapon belül értesítést küldenek a Bizottságnak és a többi tagállamnak.

(3)   A Bizottság felkéri az Amerikai Egyesült Államokat, hogy bocsásson a rendelkezésére minden olyan műszaki adatot, amely szükséges a mesterségesen szárított lombos fűrészárukra vonatkozó tanúsítási program működésének értékeléséhez.

3. cikk

Ez a határozat 2016. november 30-án hatályát veszti.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 18-án.

a Bizottság részéről

Tonio BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 169., 2000.7.10., 1. o.


MELLÉKLET

I.   RÉSZ

Az 1. cikkben említett feltételek

Az 1. cikkben említett feltételek, amelyekkel a tagállamok felhatalmazást kapnak arra, hogy engedélyezzék az USA-ból származó, valamint a 2000/29/EK irányelv V. melléklete B. része I. szakaszának 6. pontjában megjelölt KN-kódok egyike alá tartozó és az ugyanott szereplő vonatkozó leírásnak megfelelő Quercus L., Platanus L. és Acer saccharum Marsh. kéregmentes fűrészelt faanyagának behozatalát akkor is, ha azt nem kíséri növény-egészségügyi bizonyítvány, a következők:

(1)

a faanyagot a mesterségesen szárított lombos fűrészárukra vonatkozó tanúsítási programban (a továbbiakban: szárítási program) történő részvétel céljából az USA-beli NHLA által jóváhagyott és ellenőrzött fűrésztelepeken kell előállítani, vagy az ugyancsak az NHLA által jóváhagyott és ellenőrzött telephelyen kell kezelni;

(2)

a faanyagot megfelelő ideig és hőmérsékleten mesterségesen kell szárítani a szárazanyag százalékarányában kifejezett, 20 %-nál alacsonyabb nedvességtartalom eléréséig;

(3)

amennyiben a (2) pont szerinti feltétel teljesült, az egyes kötegekre szabványos azonosító acélpántot kell erősíteni az (1) pont szerinti fűrésztelep erre kijelölt tisztviselőjének közreműködésével vagy felügyeletével. Minden azonosítópántot „NHLA – KD (mesterségesen szárított)” bélyegzővel kell ellátni, valamint minden egyes köteghez egyedi számot kell rendelni;

(4)

annak biztosítására, hogy a (2) és (3) pont szerinti feltételek teljesüljenek, a faanyagot a tanúsítási programban meghatározott ellenőrzési eljárás alá kell vonni, amely az erre a célra meghatalmazással és minősítéssel rendelkező független harmadik fél által a jóváhagyott fűrésztelepen végzett, szállítást megelőző vizsgálatot és nyomon követést foglalja magában. Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának Állat- és Növényegészségügyi Ellenőrző Szolgálata köteles alkalmi jelleggel szállítást megelőző vizsgálatokat, hathavonta pedig ellenőrzéseket végezni a következők tekintetében: a tanúsítási programmal kapcsolatos NHLA-nyilvántartások és -eljárások, a független ellenőrök, valamint a fűrésztelep és a programban részt vevő más megfelelő telephelyek;

(5)

a faanyagot az e melléklet II. részében meghatározott minta szerinti szabványos szárítási tanúsítványnak kell kísérnie, melyet a tanúsítási programban részt vevő meghatalmazott személy vagy személyek állítanak ki, és egy NHLA-ellenőr hagy jóvá. A megfelelően kitöltött szárítási tanúsítványon fel kell tüntetni a kéregmentes fűrészelt faanyag BF-ben (board foot) és köbméterben megadott mennyiségét. A tanúsítványon szerepelnie kell a kötegek teljes számának, valamint az egyes kötegekhez rendelt, az azonosítópántokon feltüntetett számnak.

II.   RÉSZ

Model of Certificate of Kiln Drying

Agreement No. 07-8100-1173-MU

Cert #. xxxxx-xxxxx

CERTIFICATE OF KILN DRYING

Sawn Hardwood Lumber

Lumber Kiln Dried by

Consignee

Name of Company:

Name:

Address:

Address:

City/State/Zip:

City/State/Zip:

Phone:

Country:

Order #:

Port:

Invoice #:

Container #:

Customer PO#:

 

Certificate Standard: This certifies that the lumber described below is of the allowed genera Quercus sp. and/or Platanus sp. and/or the species Acer saccharum and/or Acer macrophyllum; and has met the treatment requirements of the Dry Kiln Operators Manual and is bark free.

Description of Consignment:

Botanical Name of wood:

List species, thickness, grade of various items contained in shipment:

Bundle Numbers

Clip ID Numbers

Board Footage

Cubic Meters

 

 

 

 

Totals:

# Bundles

BdFt

Cubic Meters:

(This document is issued under a program officially approved by the Animal, Plant, Health, and Inspection Service of the U.S. Department of Agriculture. The products covered by this document are subject to pre-shipment inspection by that Agency. No liability shall be attached to the U.S. Department of Agriculture or any representatives of the Department with respect to this certificate.)

AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION

Name (print) _

Title _

I certify that the products described above satisfy the Kiln Drying requirements listed under Certificate Standard and are bark free.

Signature _

Date _

NATIONAL HARDWOOD LUMBER ASSOCIATION VALIDATION

Name (print)

Authorized signature

Title

Date

National Hardwood Lumber Association PO Box 34518 | Memphis, TN 38184-0518 | Ph. 901-377-1818 | Fax 901-347-0034 | www.nhla.com

PLEASE SIGN THIS FORM IN BLUE INK


20.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 346/65


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2013. december 18.)

a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 91/676/EGK tanácsi irányelv alapján Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága által Anglia, Skócia és Wales tekintetében kért eltérés engedélyezéséről

(az értesítés a C(2013) 9167. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles)

(2013/781/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló, 1991. december 12-i 91/676/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak III. melléklete 2. bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Amennyiben egy tagállam évente és hektáronként a 91/676/EGK irányelv III. melléklete 2. bekezdése második albekezdésének első mondatában és a) pontjában meghatározott mennyiségtől eltérő mennyiségű szerves trágyát kíván felhasználni, a kérdéses mennyiséget objektív kritériumok – például a növénykultúrák hosszú vegetációs időszaka és nagy nitrogénfelvétele – alapján kell meghatározni oly módon, hogy az ne akadályozza az irányelv 1. cikkében meghatározott célok elérését.

(2)

A Bizottság a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 91/676/EGK tanácsi irányelv alapján Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága által Anglia, Skócia és Wales tekintetében kért eltérés engedélyezéséről szóló, 2009. május 29-én elfogadott 2009/431/EK határozatában (2) bizonyos feltételek mellett, az Angliára (2008. évi 2349. rendelet), Skóciára (2008. évi módosított 298. rendelet) és Walesre (2008. évi 3143. rendelet) vonatkozó, 2012. december 31-i lejáratú cselekvési programok keretében hektáronként és évente legfeljebb 250 kg nitrogént tartalmazó szerves trágya kijuttatását engedélyezte.

(3)

A 2009/431/EK határozattal engedélyezett eltérés 2010-ben 433 gazdaságot (425 gazdaságot Angliában, 6 gazdaságot Skóciában és 2 gazdaságot Walesben), 2011-ben 404 gazdaságot (396 gazdaságot Angliában, 7 gazdaságot Skóciában és 1 gazdaságot Walesben), 2012-ben pedig 390 gazdaságot (385 gazdaságot Angliában, 4 gazdaságot Skóciában és 1 gazdaságot Walesben) érintett. A 2009/431/EK határozattal engedélyezett eltérés Nagy-Britanniában 2009–2012 között megközelítőleg 110 000 számosállategységet (az összes számosállategység 0,9 %-át), 45 000 hektárnyi legelőt (az összes legelő 0,4 %-át) és 5 000 hektárnyi szántóföldet (az összes szántóföld 0,1 %-át) érintett.

(4)

2012. december 20-án az Egyesült Királyság kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz a 91/676/EGK irányelv III. melléklete 2. bekezdésének harmadik albekezdésében biztosított eltérés megújítása érdekében a 2009/431/EK határozatban foglalt feltételek mellett.

(5)

Az Egyesült Királyság a 91/676/EGK irányelv 5. cikkének megfelelően, az alábbi rendeletek útján cselekvési programokat hozott létre a 2013–2016 közötti időszak tekintetében: Angliában a nitrátszennyezés megelőzéséről szóló, 2008. évi SI 2008/2349 rendelet és az azt módosító SI 2009/3160, SI 2012/1849, SI 2013/1001 és SI 2013/2619 rendelet; Skóciában a nitrátérzékeny övezetekre vonatkozó cselekvési programról szóló, 2008. évi Scottish SI 2008/298 rendelet és az azt módosító Scottish SI 2013/123 rendelet; Walesben pedig a nitrátszennyezés megelőzéséről szóló, 2013. évi SI 2013/2506 (W. 245) rendelet.

(6)

A cselekvési programok hatálya alá tartozó kijelölt veszélyeztetett területek az SI 2013/2619 rendeletnek megfelelően Anglia teljes területének 58 %-át, a Scottish SI 2002 No. 276 és a Scottish SI 2002 No. 546 rendeletnek megfelelően Skócia teljes területének 14 %-át, illetőleg az SI 2013/2506 (W. 245) rendeletnek megfelelően Wales teljes területének 2,3 %-át teszik ki.

(7)

A benyújtott vízminőségi adatok tanúsága szerint Angliában a felszín alatti vizek átlagos nitrátkoncentrációja a felszín alatti víztestek 85 %-ában 50 mg/l alatti, 60 %-ában 25 mg/l alatti. Walesben az átlagos nitrátkoncentráció a felszín alatti víztestek 95 %-ában 50 mg/l alatti, 87 %-ában 25 mg/l alatti. Skóciában az átlagos nitrátkoncentráció a felszín alatti víztestek több mint 87 %-ában 50 mg/l alatti, 62 %-ában 25 mg/l alatti. A felszíni vizeket illetően Angliában a megfigyelési pontok 59 %-ában 25 mg/l alatti, 8 %-ában 50 mg/l feletti átlagos nitrátkoncentrációkat mértek. Skóciában és Walesben a megfigyelési pontok több mint 95 %-ában 25 mg/l alatti átlagos nitrátkoncentrációkat mértek. Skóciában egy megfigyelési ponton sem mértek 50 mg/l feletti átlagos nitrátkoncentrációt, Walesben pedig a megfigyelési pontok 1 %-ában mértek 50 mg/l feletti koncentrációt.

(8)

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága kérelmének vizsgálata alapján, valamint a 2009/431/EK határozatban engedélyezett eltérés kapcsán szerzett tapasztalatok fényében a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága által javasolt mennyiség, azaz a hektáronként és évente legfeljebb 250 kg nitrogént tartalmazó szerves trágya talajba juttatása az előírt szigorú feltételek betartása esetén nem fogja hátrányosan érintetni a 91/676/EGK irányelv célkitűzéseinek teljesülését.

(9)

Az Egyesült Királyság által bemutatott igazoló dokumentumok szerint a javasolt évi 250 kg/ha, legelő állatállománytól eredő szerves trágyából származó nitrogénmennyiség legelőgazdaságokban való alkalmazását olyan objektív kritériumok indokolják, mint a nagy nettó csapadékmennyiség, a növénykultúrák hosszú vegetációs időszaka és a nagy nitrogénfelvétellel párosuló magas fűhozam.

(10)

A 2009/431/EK határozat 2012. december 31-én hatályát vesztette. Annak érdekében, hogy az érintett mezőgazdasági termelők továbbra is igénybe vehessék az eltérést, indokolt kiterjeszteni a 2009/431/EK határozat időbeli hatályát.

(11)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 91/676/EGK irányelv 9. cikke értelmében létrehozott nitrátügyi bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Bizottság engedélyezi a 2012. december 20-án kelt levélben az Egyesült Királyság által Anglia, Skócia és Wales vonatkozásában kérelmezett eltérést, vagyis a 91/676/EGK irányelv III. melléklete (2) bekezdésének második albekezdése első mondatában és a) pontjában előírt mennyiségnél több szerves trágya kijuttatását az ebben a határozatban meghatározott feltételekkel.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában:

a)   „legelőgazdaság”: olyan gazdaság, amelynek trágyázásra alkalmas mezőgazdasági területe legalább 80 %-ban gyepterület;

b)   „legelő állatállomány”: szarvasmarhák (a hízóborjak kivételével), juhok, szarvasok, kecskék és lovak;

c)   „legelő”: állandó vagy időszakos legelőterület („időszakos”: e célra négy évnél rövidebb ideig alkalmazott);

d)   „parcella”: különálló, a növénykultúra, a talajtípus és a trágyázási gyakorlat tekintetében egynemű földterület vagy földterületek csoportja.

3. cikk

Hatály

E határozat a legelőgazdaságokra a 4., 5. és 6. cikkben meghatározott feltételek mellett egyedi alapon alkalmazandó.

4. cikk

Éves alkalmazás és kötelezettségvállalás

(1)   Az e határozat szerinti eltéréssel élni kívánó mezőgazdasági termelők évente kérelmet nyújtanak be az illetékes hatóságokhoz.

(2)   Az (1) bekezdésben előírt éves kérelem benyújtója a kérelem benyújtásakor írásban kötelezettséget vállal az 5. és a 6. cikkben előírt feltételek teljesítésére.

5. cikk

Szerves és egyéb trágyák alkalmazása

(1)   A legelőgazdaság területén a földekre a legelő állatállománytól származó szerves trágyával – beleértve a maguk az állatok révén odakerülő trágyát is – évente kijuttatott nitrogén mennyisége nem haladhatja meg a hektáronkénti 250 kg-ot, figyelemmel a (2)–(7) bekezdés szerinti feltételekre is.

(2)   A teljes kijuttatott nitrogénmennyiség nem haladhatja meg az adott növénykultúra várható tápanyagigényét, figyelembe véve a talajból származó utánpótlást is, és nem haladhatja meg a nitrogénnek a gazdaságra alkalmazandó legmagasabb kijuttatási szintjére vonatkozóan a nitrátokkal kapcsolatos cselekvési programban előírt mennyiséget.

(3)   Minden gazdaságra vonatkozóan trágyázási tervet kell készíteni, amelyben rögzíteni kell a területen alkalmazott vetésforgót, valamint a szerves és egyéb trágyák tervezett kijuttatását. A tervnek minden naptári év március 1-jére rendelkezésre kell állnia a gazdaságban. A trágyázási tervnek tartalmaznia kell legalább a következőket:

a)

a vetésforgó terve, amely meghatározza és vázlatos térképen jelzi a legelők, valamint az egyéb növényi kultúrák parcelláinak területét és helyét;

b)

az állatállomány nagysága, az istálló- és a tárolási rendszer leírása, beleértve a szerves trágya tárolására rendelkezésre álló kapacitást;

c)

a gazdaságban keletkező szerves trágya nitrogéntartalmának és foszfortartalmának kiszámítása;

d)

a gazdaságból elszállított vagy a gazdaságba szállított szerves trágya mennyisége, típusa és jellemzői;

e)

a növénykultúrák előre látható nitrogén- és foszforigénye parcellánként;

f)

a talaj nitrogén- és foszfortartalmával kapcsolatos talajvizsgálati eredmények;

g)

az alkalmazandó trágya jellege;

h)

a szerves trágyából származó nitrogén- és foszforfelhasználás kiszámítása az egyes parcellákon;

i)

a műtrágyából és egyéb trágyából származó nitrogén- és foszforfelhasználás kiszámítása az egyes parcellákon.

Amennyiben változik a mezőgazdasági gyakorlat, a tervet a változástól számítva hét napon belül felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy az kövesse a tényleges gyakorlatot.

(4)   Minden mezőgazdasági termelő trágyázási nyilvántartást vezet, amelyben rögzíti a nitrogén- és foszforkijuttatással kapcsolatos adatokat. Ezt a nyilvántartást minden naptári évre vonatkozóan megküldi az illetékes hatóságnak.

(5)   Az eltérés lehetőségével élő valamennyi legelőgazdaság tudomásul veszi, hogy a 4. cikk (1) bekezdésében említett kérelem, a trágyázási terv, valamint a trágyázási nyilvántartás ellenőrzések tárgyát képezheti.

(6)   A megfelelő trágyamennyiség alkalmazása érdekében az eltérés lehetőségével élő mezőgazdasági termelőknek rendszeres időközönként elemezniük kell a talaj nitrogén- és foszfortartalmát.

Mintavételt és elemzéseket legalább négyévente, a gazdaság valamennyi, a vetésforgó és a talajminőség szempontjából egynemű területén kell végezni.

A gazdaság területének minden öt hektárja tekintetében legalább egy elemzésre van szükség.

Az eltérés lehetőségével élő gazdaságnak rendelkeznie kell a talaj nitrogén- és foszfortartalmára vonatkozó elemzések eredményeivel.

(7)   A legelőt őszi megművelése előtt nem szabad szerves trágyával trágyázni.

6. cikk

Földgazdálkodás

(1)   A gazdaság trágyázásra alkalmas földterületének legalább 80 %-át legelőként kell művelni.

(2)   Az egyedi eltérés lehetőségével élő gazdálkodók kötelesek:

a)

a homokos talajú időszakos legelőket tavasszal felszántani;

b)

bármilyen talajtípusú legelő esetében közvetlenül a felszántást követően magas nitrogénigényű növénykultúrát telepíteni;

c)

gondoskodni arról, hogy a vetésforgó ne tartalmazzon hüvelyeseket vagy más, a légköri nitrogént megkötő növényeket.

(3)   A (2) bekezdés c) pontja azonban nem vonatkozik a lóherére olyan legelők esetében, amelyek 50 %-nál kevesebb lóherét teremnek, továbbá olyan más hüvelyesekre, amelyek fűvel vannak alávetve.

7. cikk

Megfigyelés

(1)   Az illetékes hatóságok gondoskodnak arról, hogy minden körzet vonatkozásában elkészüljenek és évente frissüljenek a legelőgazdaságok, az állatállomány és az egyedi eltérés hatálya alá tartozó mezőgazdasági területek százalékos arányát, valamint a helyi földhasználatot feltüntető térképek.

(2)   A talaj, a felszíni vizek és a felszín alatti vizek megfigyelésével adatokat kell gyűjteni a felszín alatti vizek nitrogén- és foszforkoncentrációjáról, a talajszelvény ásványi nitrogéntartalmáról, valamint a felszín alatti és felszíni vizek nitrátkoncentrációjáról az eltérés lehetőségével élő gazdaságok területén és azon kívül is. A megfigyelést a mezőgazdasági üzemek és a mezőgazdasági mintavételi területek szintjén kell végrehajtani. A megfigyelési pontokat úgy kell megválasztani, hogy azok leképezzék a jellemző talajtípusokat, trágyázási gyakorlatokat és növénykultúrákat.

(3)   A leginkább veszélyeztetett víztestek közelében lévő mezőgazdasági mintavételi területeken a vizeket fokozott megfigyelés alatt kell tartani.

(4)   Az egyedi eltérés lehetőségével élő gazdaságokban a helyi földhasználatra, a vetésforgókra és a mezőgazdasági gyakorlatokra vonatkozó felméréseket kell végezni. Az 5. cikk (6) bekezdésében említett tápanyagelemzésekből, illetve az e cikk (2) bekezdésében említett megfigyelésekből származó adatokat modellalapú számításokhoz lehet használni, amelyek célja, hogy felmérjék a nitrátkimosódás és a foszforveszteség nagyságrendjét az egyedi eltérés lehetőségével élő gazdaságokban.

8. cikk

Ellenőrzések

(1)   Az illetékes hatóságok gondoskodnak valamennyi eltérésre vonatkozó kérelem hatósági ellenőrzéséről. Ha az ellenőrzés azt tárja fel, hogy az 5. vagy a 6. cikkben előírt feltételek nem teljesülnek, e tényről értesíteni kell a kérelmezőt. Ilyen esetben a kérelem elutasítottnak tekintendő.

(2)   Szántóföldi ellenőrzési tervet kell készíteni, amely kockázatelemzésen, az előző évek ellenőrzéseinek eredményein és a 91/676/EGK irányelv végrehajtására szolgáló jogszabályok alkalmazásának véletlenszerű általános ellenőrzéseinek eredményein alapul. A szántóföldi ellenőrzéseknek az e határozat 5. és 6. cikkében meghatározott feltételek szerinti egyedi eltérés lehetőségével élő gazdaságok legalább 5 %-ára ki kell terjedniük. Amennyiben az ellenőrzés a megfelelés hiányát jelzi, arról a gazdálkodót értesíteni kell. Ebben az esetben a következő évi eltérés iránti kérelem elutasítottnak tekintendő.

(3)   Az illetékes hatóságok számára biztosítani kell az e határozat alapján engedélyezett eltérésnek való megfelelés ellenőrzéséhez szükséges hatásköröket és eszközöket.

9. cikk

Jelentéstétel

Az illetékes hatóságok minden év júniusáig jelentést nyújtanak be az alábbi tartalommal:

a)

minden körzet esetében a gazdaságok, az állatállomány és az egyedi eltérés hatálya alá tartozó mezőgazdasági területek százalékos arányát, továbbá a helyi földhasználatot feltüntető térképek, a 7. cikk (1) bekezdésének megfelelően;

b)

a felszín alatti és felszíni vizek megfigyeléséből származó, a nitrátkoncentrációt jelző adatok, beleértve az eltérést alkalmazó és nem alkalmazó területek vízminőségének alakulására, valamint az eltérés vízminőségre gyakorolt hatására vonatkozó információkat, a 7. cikk (2) bekezdésének megfelelően;

c)

az eltérést alkalmazó, illetve nem alkalmazó területek felszín alatti vizeinek nitrogén- és foszforkoncentrációjára és a talajszelvény ásványi nitrogéntartalmára vonatkozó talajmegfigyelés eredményei, a 7. cikk (2) bekezdésének megfelelően;

d)

a 7. cikk (3) bekezdésében említett fokozott megfigyeléséből származó adatok összegzése és értékelése;

e)

a helyi földhasználatra, a vetésforgókra és a mezőgazdasági gyakorlatra vonatkozó felmérések eredményei, a 7. cikk (4) bekezdésének megfelelően;

f)

az egyedi eltérés lehetőségével élő gazdaságokban a nitrátkimosódás és a foszforveszteség nagyságrendjét felmérő modellalapú számítások eredményei, a 7. cikk (4) bekezdésének megfelelően;

g)

az eltérési feltételek teljesítésének értékelése a gazdaságok szintjén végzett ellenőrzések alapján, továbbá a feltételeknek meg nem felelő gazdaságokra vonatkozó információk a hatósági és szántóföldi ellenőrzések alapján, a 8. cikk (1) és (2) bekezdésének megfelelően.

10. cikk

Alkalmazás

E határozatot az angliai (SI 2013/2619), skóciai (Scottish SI 2002 No. 276 és Scottish SI 2002 No. 546) és walesi (SI 2013/2506 [W. 245]) érzékeny övezetek kijelölésére vonatkozó rendeletek, valamint a cselekvési program végrehajtásáról szóló angliai (SI 2008/2349 és az azt módosító SI 2009/3160, SI 2012/1849, SI 2013/1001 és SI 2013/2619), skóciai (Scottish SI 2008/298 és az azt módosító Scottish SI 2013/123) és walesi (SI 2013/2506 [W. 245]) rendeletek összefüggésében kell alkalmazni.

Ez a határozat 2016. december 31-én hatályát veszti.

11. cikk

Ennek a határozatnak Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 18-án.

a Bizottság részéről

Janez POTOČNIK

a Bizottság tagja


(1)  HL L 375., 1991.12.31., 1. o.

(2)  HL L 141., 2009.6.6., 48. o.


20.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 346/69


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2013. december 18.)

a 2002/757/EK határozatnak az Amerikai Egyesült Államokból származó Acer macrophyllum Pursh és Quercus spp. L. kéregmentes fűrészelt faanyagának Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. károsítója vonatkozásában a növény-egészségügyi bizonyítvánnyal kapcsolatos követelmények tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2013) 9181. számú dokumentummal történt)

(2013/782/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (3) bekezdésének negyedik mondatára,

mivel:

(1)

A 2002/757/EK bizottsági határozat (2) szerint a tagállamok kötelesek intézkedéseket elfogadni a 2000/29/EK irányelv I. és II. mellékletében nem szereplő Phytopthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. károsító Unióba történő behurcolása és Unión belüli elterjedése elleni védelem érdekében.

(2)

Az Amerikai Egyesült Államokból származó Acer macrophyllum Pursh és Quercus spp. L. kéregmentes faanyaga nem hozható be az Unióba kivéve, ha azt a 2000/29/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ii. pontjában és a 2002/757/EK határozat mellékletének 2. pontjában említett növény-egészségügyi bizonyítvány kíséri.

(3)

A Bizottság az USA által nyújtott információk alapján megállapította, hogy az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának Állat- és Növény-egészségügyi Ellenőrző Szolgálata jóváhagyott egy hivatalos tanúsítási programot (mesterségesen szárított lombos fűrészárukra vonatkozó tanúsítási program), melyet az NHLA (National Hardwood Lumber Association, nemzeti lombos fűrészáru szövetség) fog irányítani.

(4)

Az említett tanúsítási program jóvoltából az USA jóváhagyott faanyag-feldolgozó létesítményei a mesterségesen szárított lombos fűrészárukra vonatkozó szabványt alkalmazzák. E szabvány biztosítja, hogy a program keretében exportált valamennyi lombos fűrészáru kéregmentes legyen, és azt mesterséges szárítási eljárással úgy szárítsák, hogy azzal 20 tömegszázalék alatti víztartalmat érjenek el.

(5)

A szabvány szerint továbbá a mesterségesen szárított keményfa-fűrészáru kötegeit „NHLA – KD (mesterségesen szárított)” bélyegzővel ellátott azonosító acélpánttal kell összefogatni, valamint minden egyes köteghez egyedi számot kell rendelni. E számokat fel kell tüntetni a mesterségesen szárított lombos fűrészárukra vonatkozó tanúsítványban (a továbbiakban: szárítási tanúsítvány).

(6)

Ezért eltérést kell engedélyezni, amelynek megfelelően az Amerikai Egyesült Államokból származó Acer macrophyllum Pursh és Quercus spp. L. kéregmentes faanyaga bevihető az Unióba, amennyiben azt bizonyos feltételek teljesítése mellett – a növény-egészségügyi bizonyítvány alternatívájaként – a szárítási tanúsítvány kíséri.

(7)

Indokolt, hogy a Bizottság biztosítsa, hogy az Amerikai Egyesült Államok rendelkezésre bocsássa a program működésének értékeléséhez szükséges valamennyi műszaki adatot. A tagállamok ezenfelül folyamatosan értékelik az NHLA azonosítópántok használatát és az ehhez kapcsolódó, a szárítási tanúsítvány alkalmazását.

(8)

Az e határozattal módosított 2002/757/EK határozat 3. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében előírt eltérés 2016. november 30-ig érvényes annak érdekében, hogy összehangolják a 2013/780/EU bizottsági végrehajtási határozat (3) követelményeivel.

A 2002/757/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2002/757/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

Az 3. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A fogékony növényeket és fogékony faanyagokat csak akkor lehet az Unió területére bevinni, ha azok megfelelnek az e határozat I. mellékletének 1a. és 2. pontjában megállapított növény-egészségügyi szükségintézkedéseknek és a 2000/29/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében említett alaki követelményeknek, valamint ha ezen alaki követelmények eredményeként a fogékony növényeket és a fogékony faanyagokat – a károsító nem európai izolátumának jelenléte tekintetében – károsítótól mentesnek találják.

Az első albekezdéstől eltérve az Amerikai Egyesült Államokból származó Acer macrophyllum Pursh és Quercus spp. L. kéregmentes faanyaga 2016. november 30-ig behozható az Unióba anélkül, hogy eleget tenne e határozat I. melléklete 2. pontjának, feltéve, hogy teljesíti az e határozat II. mellékletében meghatározott feltételeket.”

2.

A 3. cikk (2) és (3) bekezdésében, valamint az 5. cikk (1) bekezdésében az „e határozat mellékletének” szöveg helyébe az „e határozat I. mellékletének” szöveg lép, és az ennek következtében szükséges nyelvtani kiigazításokat meg kell tenni.

3.

A határozat a következő 6a. cikkel egészül ki:

„6a. cikk

(1)   A tagállamoknak írásban tájékoztatniuk kell a Bizottságot és a többi tagállamot a 3. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében előírt eltérés alkalmazásáról.

Az eltérést alkalmazó tagállamok minden év július 15-ig tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot az e határozat 3. cikke (1) bekezdése második albekezdésének megfelelően az előző évben importált szállítmányok számáról, és részletes jelentést küldenek az e cikk (2) bekezdése szerinti minden feltartóztatott szállítmányról.

(2)   A tagállamoknak a feltartóztatást követő 2 munkanapon belül értesíteniük kell a Bizottságot és a többi tagállamot a területükre a 3. cikk (1) bekezdése második albekezésének megfelelően behozott azon szállítmányokról, amelyek nem felelnek meg a II. mellékletben meghatározott feltételeknek.

(3)   A Bizottság felkéri az Amerikai Egyesült Államokat, hogy biztosítsa a Bizottság számára a mesterségesen szárított lombos fűrészáru tanúsítási programjának értékeléséhez szükséges információkat.”

4.

A melléklet új neve I. melléklet.

5.

A határozat szövege egy új II. melléklettel egészül ki, amelynek szövegét e rendelet melléklete tartalmazza.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 18-án.

a Bizottság részéről

Tonio BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2)  A Bizottság 2002. szeptember 19-i 2002/757/EK határozata a Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. Közösségbe történő behurcolásának és a Közösségen belüli elterjedése elleni ideiglenes növény-egészségügyi szükségintézkedésekről (HL L 252., 2002.9.20., 37. o.).

(3)  A Bizottság 2013. december 18-i 2013/780/EU végrehajtási határozata az Amerikai Egyesült Államokból származó Quercus L., Platanus L. és Acer saccharum Marsh. kéregmentes fűrészelt faanyagára vonatkozóan a 2000/29/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ii. pontjától való eltérésről (lásd e Hivatalos Lap 61. oldalát).


MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

I. RÉSZ

A 3. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett feltételek

A 3. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett feltételek, amelyek értelmében az Amerikai Egyesült Államokból származó Acer macrophyllum Pursh és Quercus spp. L. kéregmentes fűrészelt faanyaga behozható az Unióba anélkül, hogy eleget tenne az I. melléklet 2. pontjának, a következők:

1.

a faanyagot a mesterségesen szárított lombos fűrészárukra vonatkozó tanúsítási programban (a továbbiakban: szárítási program) történő részvétel céljából az USA-beli NHLA által jóváhagyott és ellenőrzött fűrésztelepeken kell előállítani, vagy az ugyancsak az NHLA által jóváhagyott és ellenőrzött telephelyen kell kezelni;

2.

a faanyagot megfelelő ideig és hőmérsékleten mesterségesen kell szárítani a szárazanyag százalékarányában kifejezett, 20 %-nál alacsonyabb nedvességtartalom eléréséig;

3.

amennyiben a 2. pont szerinti feltétel teljesült, az egyes kötegekre szabványos azonosító acélpántot kell erősíteni az 1. pont szerinti fűrésztelep erre kijelölt tisztviselőjének közreműködésével vagy felügyeletével. Minden azonosítópántot »NHLA – KD (mesterségesen szárított)« bélyegzővel kell ellátni, valamint minden egyes köteghez egyedi számot kell rendelni;

4.

annak biztosítására, hogy a (2) és (3) pont szerinti feltételek teljesüljenek, a faanyagot a tanúsítási programban meghatározott ellenőrzési eljárás alá kell vonni, amely az erre a célra meghatalmazással és minősítéssel rendelkező független harmadik fél által a jóváhagyott fűrésztelepen végzett, szállítást megelőző vizsgálatot és nyomonkövetést foglalja magában. Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának Állat- és Növény-egészségügyi Ellenőrző Szolgálata köteles alkalmi jelleggel szállítást megelőző vizsgálatokat, hathavonta pedig ellenőrzéseket végezni a következők tekintetében: a tanúsítási programmal kapcsolatos NHLA-nyilvántartások és -eljárások, a független ellenőrök, valamint a fűrésztelep és a programban részt vevő más megfelelő telephelyek;

5.

faanyagot az e melléklet II. részében meghatározott minta szerinti szabványos szárítási tanúsítványnak kell kísérnie, melyet a tanúsítási programban részt vevő meghatalmazott személy vagy személyek állítanak ki, és egy NHLA-ellenőr hagy jóvá. A megfelelően kitöltött szárítási tanúsítványon fel kell tüntetni a kéregmentes fűrészelt faanyag BF-ben (board foot) és köbméterben megadott mennyiségét. A tanúsítványon szerepelnie kell a kötegek teljes számának, valamint az egyes kötegekhez rendelt, az azonosítópántokon feltüntetett számnak.

II. RÉSZ

Model of Certificate of Kiln-drying

Agreement No. 07-8100-1173-MU

Cert #. xxxxx-xxxxx

CERTIFICATE OF KILN DRYING

Sawn Hardwood Lumber

Lumber Kiln Dried by

Consignee

Name of Company:

Name:

Address:

Address:

City/State/Zip:

City/State/Zip:

Phone:

Country:

Order #:

Port:

Invoice #:

Container #:

Customer PO#:

 

Certificate Standard: This certifies that the lumber described below is of the allowed genera Quercus sp. and/or Platanus sp. and/or the species Acer saccharum and/or Acer macrophyllum; and has met the treatment requirements of the Dry Kiln Operators Manual and is bark free.

Description of Consignment:

Botanical Name of wood:

List species, thickness, grade of various items contained in shipment:

Bundle Numbers

Clip ID Numbers

Board Footage

Cubic Meters

 

 

 

 

Totals:

# Bundles

BdFt

Cubic Meters:

(This document is issued under a program officially approved by the Animal, Plant, Health, and Inspection Service of the U.S. Department of Agriculture. The products covered by this document are subject to pre-shipment inspection by that Agency. No liability shall be attached to the U.S. Department of Agriculture or any representatives of the Department with respect to this certificate.)

AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION

Name (print) _

Title _

I certify that the products described above satisfy the Kiln Drying requirements listed under Certificate Standard and is bark free.

Signature _

Date _

NATIONAL HARDWOOD LUMBER ASSOCIATION VALIDATION

Name (print)

Authorized signature

Title

Date

National Hardwood Lumber Association PO Box 34518 | Memphis, TN 38184-0518 | Ph. 901-377-1818|Fax 901-347-0034 | www.nhla.com

PLEASE SIGN THIS FORM IN BLUE INK


20.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 346/73


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2013. december 18.)

a Peruból származó friss banán behozatalára alkalmazott kedvezményes vámtételeknek az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásban foglalt banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus keretében történő 2013. évi ideiglenes felfüggesztése nem helyénvaló voltának megállapításáról

(2013/783/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtásáról szóló, 2013. január 15-i 19/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 15. cikkére,

mivel:

(1)

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásban bevezetett banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus Kolumbia és Peru tekintetében 2013. augusztus 1-jén, illetve 2013. március 1-jén ideiglenesen hatályba lépett.

(2)

E mechanizmus keretében és a 19/2013/EU rendelet 15. cikkének (2) bekezdésével összhangban, amint a Kolumbiából vagy Peruból származó (az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrája szerinti 0803 90 10 vámtarifaszámú) friss banán behozatala meghaladja a meghatározott küszöbmennyiséget, a Bizottság végrehajtási határozatot fogadhat el, amelyben ideiglenesen felfüggesztheti a Kolumbiából vagy Peruból származó friss banán behozatalára alkalmazott kedvezményes vámtételeket, vagy úgy határozhat, hogy e felfüggesztés nem helyénvaló.

(3)

A Bizottságnak e határozatot a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 4. cikkével együttesen értelmezett 8. cikkének megfelelően kell meghoznia.

(4)

2013 novemberében úgy tűnt, hogy a Peruból származó friss banán európai uniós behozatala meghaladta az említett kereskedelmi megállapodásban meghatározott küszöbmennyiséget.

(5)

A Bizottság ezzel összefüggésben a 19/2013/EU rendelet 15. cikke (3) bekezdésének megfelelően megvizsgálta az adott behozatalnak az európai uniós banánpiac helyzetére gyakorolt hatását, figyelembe véve többek között az érintett behozatal uniós árszintre gyakorolt hatását, a más forrásból származó termékek behozatalának alakulását és az uniós piac általános stabilitását.

(6)

A Peruból származó friss banán behozatala 2012 októbere és 2013 szeptembere között a friss banán európai uniós behozatalának csupán 1,8 %-át tette ki (az Eurostat adata).

(7)

A friss banán más hagyományos exportáló országokból – nevezetesen Kolumbiából, Costa Ricából és Panamából – származó behozatala jóval a hasonló stabilizációs mechanizmusokban meghatározott küszöbmennyiség alatt maradt, a behozatal az elmúlt három évben ugyanazon trendekkel és egységárakkal volt jellemezhető.

(8)

A banánnak az uniós banánpiacon 2013 novemberében rögzített nagykereskedelmi átlagára (0,99 EUR/kg) lényegében nem tért el a korábbi hónapok átlagáraitól.

(9)

Emellett nincsen sem arra utaló jel, hogy a Peruból származó friss banán éves küszöbmennyiségen felüli behozatala zavarta volna az uniós banánpiac stabilitását, sem arra, hogy e behozatal jelentős hatást gyakorolt volna az uniós termelőkre.

(10)

A Bizottság a fenti vizsgálat alapján megállapította, hogy a Peruból származó banán behozatalára alkalmazott kedvezményes vámtételek ideiglenes felfüggesztése nem helyénvaló. A Bizottság továbbra is szoros figyelemmel fogja kísérni a Peruból származó banán behozatalát,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Peruból származó, az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájában a 0803 90 10 vámtarifaszám alá besorolt friss banán behozatalára alkalmazott kedvezményes vámtétel ideiglenes felfüggesztése 2013 folyamán nem helyénvaló.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 17., 2013.1.19., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).


20.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 346/75


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2013. december 18.)

a 91/68/EGK irányelv E. mellékletében szereplő, vágásra, hizlalásra és tenyésztésre szánt juh- és kecskefélék Unión belüli kereskedelméhez kiállítandó I., II. és III. állat-egészségügyi bizonyítványminták módosításáról

(az értesítés a C(2013) 9208. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2013/784/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a juh- és kecskefélék Közösségen belüli kereskedelmére irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1991. január 28-i 91/68/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 14. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 91/68/EGK irányelv a juh- és kecskefélék Unión belüli kereskedelmére irányadó állat-egészségügyi feltételekről rendelkezik. Az irányelv többek között előírja, hogy a juh- és kecskeféléket a rendeltetési helyükre történő szállítás során az E. mellékletben foglalt I., II., vagy III. mintának megfelelő egészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie.

(2)

A 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) szabályokat állapít meg a szarvasmarha-, juh- és kecskefélékben előforduló fertőző szivacsos agyvelőbántalmak (TSE-k) megelőzése, az ellenük való védekezés és felszámolásuk tekintetében. Az említett rendelet VII. melléklete megállapítja a TSE-k ellenőrzése és felszámolása céljából alkalmazandó intézkedéseket. Az említett rendelet VIII. mellékletének A. fejezete emellett megállapítja az élő állatok, sperma és embriók Unión belüli kereskedelmére irányadó feltételeket. A 630/2013/EU bizottsági rendelet (3) a közelmúltban módosította a 999/2001/EK rendelet VIII. mellékletének A. fejezetét.

(3)

A 630/2013/EU rendelettel módosított 999/2001/EK rendeletben a hizlalásra és tenyésztésre szánt juh- és kecskefélék Unión belüli kereskedelmére megállapított követelmények tükrözése érdekében a 2013/445/EU bizottsági végrehajtási határozat (4) a közelmúltban módosította a 91/68/EGK irányelv E. mellékletében szereplő II. és III. állat-egészségügyi bizonyítványmintákat.

(4)

Az említett módosítási folyamat során a tenyésztésre szánt juh- és kecskeféléknek klasszikus surlókór tekintetében jóváhagyott nemzeti védekezési programmal rendelkező tagállamba történő szállítására vonatkozó lehetőség tévedésből kimaradt. A 91/68/EGK irányelv E. mellékletében szereplő, a tenyésztésre szánt juh- és kecskefélék Unión belüli kereskedelmére vonatkozó III. állat-egészségügyi bizonyítványminta II. részének II.9. pontját módosítani kell.

(5)

Továbbá a 91/68/EGK irányelv E. mellékletében szereplő, a hizlalásra szánt juh- és kecskefélék Unión belüli kereskedelmére vonatkozó II. állat-egészségügyi bizonyítványmintában, valamint a tenyésztésre szánt juh- és kecskefélék Unión belüli kereskedelmére vonatkozó III. állat-egészségügyi bizonyítványmintában a 999/2001/EK rendeletre vonatkozó bizonyos hivatkozásokat a félreértések elkerülése érdekében felül kell vizsgálni.

(6)

A 91/68/EGK irányelv E. mellékletében szereplő II. és III. állat-egészségügyi bizonyítványmintákat ezért a 630/2013/EU rendelettel módosított 999/2001/EK rendeletben a hizlalásra és tenyésztésre szánt juh- és kecskefélék Unión belüli kereskedelmére megállapított követelmények megfelelő tükrözése érdekében módosítani kell.

(7)

Továbbá a 91/68/EGK irányelv E. mellékletében szereplő, a juh- és kecskefélék Unión belüli kereskedelmére vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványmintákban használt terminológia egységességének biztosítása érdekében ezeket az állat-egészségügyi bizonyítványmintákat módosítani kell, és azok helyébe az e határozat mellékletében szereplő állat-egészségügyi bizonyítványmintáknak kell lépniük.

(8)

A 91/68/EGK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 91/68/EGK irányelv E. melléklete e határozat melléklete szerint módosul.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 18-án.

a Bizottság részéről

Tonio BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 46., 1991.2.19., 19. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2001. május 22-i 999/2001/EK rendelete egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 147., 2001.5.31., 1. o.).

(3)  A Bizottság 2013. június 28-i 630/2013/EU rendelete az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékleteinek módosításáról (HL L 179., 2013.6.29., 60. o.).

(4)  A Bizottság 2013. augusztus 29-i 2013/445/EU végrehajtási határozata a 91/68/EGK tanácsi irányelv E. mellékletének a juh- és kecskefélék Unión belüli kereskedelmében alkalmazandó egészségügyi bizonyítványminta, valamint a súrlókórra vonatkozó egészségügyi követelmények tekintetében történő módosításáról (HL L 233., 2013.8.31., 48. o.)


MELLÉKLET

„E. MELLÉKLET

I.   MINTA

Image

Image

Image

II.   MINTA

Image

Image

Image

Image

III.   MINTA

Image

Image

Image

Image

Image


Helyesbítések

20.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 346/89


Helyesbítés a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a „mesterséges nanoanyag” fogalommeghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. december 12-i 1363/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 343., 2013. december 19. )

Az 1363/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet megjelenését semmisnek kell tekinteni.