ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2013.289.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 289

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

56. évfolyam
2013. október 31.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

 

2013/628/EU

 

*

A Tanács határozata (2013. október 22.) az Európai Unió és az Örmény Köztársaság közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás megkötéséről

1

 

 

Megállapodás az Európai Unió és az Örmény Köztársaság között a vízumok kiadásának megkönnyítéséről

2

 

 

2013/629/EU

 

*

A Tanács határozata (2013. október 22.) az Európai Unió és az Örmény Köztársaság közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás megkötéséről

12

 

 

Megállapodás az Európai Unió és az Örmény Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról

13

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 1059/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. október 29.) a Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 készítmény hízómarhák takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről és a 492/2006/EK rendelet módosításáról (az engedély jogosultja a Prosol SpA) ( 1 )

30

 

*

A Bizottság 1060/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. október 29.) a bentonit valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről ( 1 )

33

 

*

A Bizottság 1061/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. október 29.) az Enterococcus faecium NCIMB 10415 készítmény borjak, kecskegidák, macskák és kutyák takarmány-adalékanyagaként történő felhasználásának engedélyezéséről és az 1288/2004/EK rendelet módosításáról (az engedély jogosultja a DSM Nutritional Products Sp. Z o.o. által képviselt DSM Nutritional Products Ltd.) ( 1 )

38

 

*

A Bizottság 1062/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. október 30.) az építési termékek európai műszaki értékelésének formátumáról

42

 

*

A Bizottság 1063/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. október 30.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendeletnek a helyettesítő árukra vonatkozó rendelkezések cukorágazatban való alkalmazása tekintetében történő módosításáról

44

 

*

A Bizottság 1064/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. október 30.) a skót whisky formájában exportált gabonafélékre a 2013/2014-es időszakban alkalmazandó együtthatók rögzítéséről

46

 

*

A Bizottság 1065/2013/EU rendelete (2013. október 30.) a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról

48

 

*

A Bizottság 1066/2013/EU rendelete (2013. október 30.) élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek kockázatának csökkentésétől, illetve a gyermekek fejlődésétől és egészségétől eltérő tárgyú, egészségre vonatkozó bizonyos állítások engedélyezésének elutasításáról ( 1 )

49

 

*

A Bizottság 1067/2013/EU rendelete (2013. október 30.) az 1881/2006/EK rendeletnek a szárazföldi állatok májában található dioxinok, dioxinszerű PCB-k és nem dioxinszerű PCB-k mint szennyező anyagok felső határértékei tekintetében történő módosításáról ( 1 )

56

 

*

A Bizottság 1068/2013/EU rendelete (2013. október 30.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a difoszfátoknak (E 450), a trifoszfátoknak (E 451) és a polifoszfátoknak (E 452) sós lében konzervált halakban való felhasználása tekintetében történő módosításáról ( 1 )

58

 

*

A Bizottság 1069/2013/EU rendelete (2013. október 30.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a kolbászokhoz használt természetes belekben alkalmazott nátrium-foszfátok (E 339) felhasználása tekintetében történő módosításáról ( 1 )

61

 

 

A Bizottság 1070/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. október 30.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

63

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2013/630/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2013. október 29.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban Németország értesítése nyomán egy bromadiolont tartalmazó biocid termék engedélyének korlátozásáról (az értesítés a C(2013) 7034. számú dokumentummal történt)

65

 

 

2013/631/EU

 

*

A Bizottság határozata (2013. október 29.) a díjszámítási körzetekben alkalmazott 2014-es egységdíjaknak a 391/2013/EU végrehajtási rendelet 17. cikkének való megfeleléséről (az értesítés a C(2013) 7095. számú dokumentummal történt)

68

 

 

2013/632/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2013. október 30.) a személygépkocsi-gyártók számára a 2012. naptári évre vonatkozóan megállapított átlagos fajlagos CO2-kibocsátásoknak és fajlagos kibocsátási célértékeknek a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megerősítéséről ( 1 )

71

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló, 2010. március 4-i 185/2010/EU bizottsági rendelethez (HL L 55., 2010.3.5.)

80

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

31.10.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/1


A TANÁCS HATÁROZATA

(2013. október 22.)

az Európai Unió és az Örmény Köztársaság közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás megkötéséről

(2013/628/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 77. cikke (2) bekezdésének a) pontjára, összefüggésben 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) pontjával,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére,

mivel:

(1)

A 2013/2/EU tanácsi határozattal (1) összhangban az Európai Unió és az Örmény Köztársaság közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodást (a továbbiakban: a megállapodás) a Bizottság 2012. december 17-én aláírta, feltételezve annak későbbi időpontban történő megkötését.

(2)

A megállapodást jóvá kell hagyni.

(3)

Ez a határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek alkalmazásában az Egyesült Királyság a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2000. május 29-i 2000/365/EK tanácsi határozattal (2) összhangban nem vesz részt; ennélfogva az Egyesült Királyság nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(4)

Ez a határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyekben Írország az Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2002. február 28-i 2002/192/EK tanácsi határozattal (3) összhangban nem vesz részt; ennélfogva Írország nem vesz részt a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(5)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló (22.) jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében Dánia nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió és az Örmény Köztársaság közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodást a Tanács az Unió nevében jóváhagyja.

A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A megállapodás 14. cikkének (1) bekezdésében meghatározott értesítést az Unió nevében a Tanács elnöke teszi meg (4).

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2013. október 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

L. LINKEVIČIUS


(1)  HL L 3., 2013.1.8., 1. o.

(2)  HL L 131., 2000.6.1., 43. o.

(3)  HL L 64., 2002.7.3., 20. o.

(4)  A megállapodás hatálybalépésének napját az Európai Unió Hivatalos Lapjában a Tanács Főtitkársága teszi közzé.


31.10.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/2


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió és az Örmény Köztársaság között a vízumok kiadásának megkönnyítéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ, a továbbiakban: az Unió;

valamint

AZ ÖRMÉNY KÖZTÁRSASÁG, a továbbiakban: Örményország,

a továbbiakban: „a Felek”,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy megkönnyítsék a gazdasági, humanitárius, kulturális, tudományos és egyéb kapcsolatok biztos fejlesztéséhez szükséges feltételnek tekintett emberek közötti kapcsolatokat azáltal, hogy megkönnyítik az örmény állampolgárok számára történő vízumkiadást;

SZEM ELŐTT TARTVA az egyrészről az Unió és tagállamai, másrészről Örményország közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodást, valamint a Feleknek az Unió és Örményország közötti társulási megállapodás megkötésére irányuló akaratát,

TEKINTETTEL a keleti partnerséggel foglalkozó, 2009. május 7-i prágai és 2011. szeptember 30-i varsói csúcstalálkozók együttes nyilatkozataira, amelyek kifejezték politikai támogatásukat a vízumrendszernek egy biztonságos környezetben való liberalizációja tekintetében,

MEGERŐSÍTVE arra irányuló szándékukat, hogy fokozatos lépéseket tegyenek annak érdekében, hogy kellő időben vízummentes rendszert hozzanak létre állampolgáraik számára, feltéve, hogy biztosítottak a jól szervezett és biztonságos mobilitás feltételei,

SZEM ELŐTT TARTVA, hogy 2013. január 10-től minden uniós polgár mentesül a vízumkötelezettség alól, ha 90 napot meg nem haladó időtartamra utazik Örményországba, vagy Örményország területén átutazik;

FELISMERVE, hogy amennyiben Örményország az uniós polgárok vagy azok egyes kategóriái számára ismét bevezeti a vízumkötelezettséget, úgy az e megállapodás által Örményország állampolgárainak nyújtott ugyanazon könnyítések alkalmazandók automatikusan viszonossági alapon az uniós polgárokra is;

SZEM ELŐTT TARTVA, hogy ilyen vízumkötelezettséget csak minden uniós polgárra vagy az uniós polgárok meghatározott kategóriáira vonatkozóan lehet újra bevezetni;

FELISMERVE, hogy a vízumkönnyítés nem eredményezhet illegális migrációt, és külön figyelmet szentelve a biztonságnak és a visszafogadásnak;

FIGYELEMMEL az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyvre a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében, valamint a schengeni vívmányoknak az Európai Unió keretébe történő beillesztéséről szóló jegyzőkönyvre, és megerősítve, hogy e megállapodás rendelkezései az Egyesült Királyságra és Írországra nem alkalmazhatók;

FIGYELEMMEL az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyvre, és megerősítve, hogy e megállapodás rendelkezései a Dán Királyságra nem alkalmazhatók,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Cél és hatály

(1)   E megállapodás célja, hogy megkönnyítse az Örményország állampolgárai számára történő vízumkiadást a 180 napos időszakonként 90 napot meg nem haladó tervezett tartózkodás esetében.

(2)   Amennyiben Örményország az uniós polgárok vagy azok egyes kategóriái számára ismét bevezeti a vízumkötelezettséget, úgy az e megállapodás által Örményország állampolgárainak nyújtott ugyanazon könnyítések alkalmazandók automatikusan viszonossági alapon az uniós polgárokra is.

2. cikk

Általános rendelkezés

(1)   Az e megállapodásban előírt vízumkönnyítések csak annyiban alkalmazandók Örményország állampolgáraira, amennyiben ezek az Unió vagy a tagállamok törvényei és rendeletei, e megállapodás vagy egyéb nemzetközi megállapodások alapján nem mentesülnek a vízumkötelezettség alól.

(2)   Az e megállapodás rendelkezései által nem szabályozott kérdésekre – úgymint a vízumkiadás megtagadása, az úti okmányok elismerése, a megélhetéshez szükséges anyagi fedezet bizonyítása, a beléptetés megtagadása és a kiutasítási intézkedések – Örményország vagy a tagállamok nemzeti joga, illetve a közösségi jog alkalmazandó.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E megállapodás alkalmazásában:

a)   „tagállam”: az Európai Unió bármely tagállama, a Dán Királyság, az Ír Köztársaság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága kivételével;

b)   „uniós polgár”: az a) pontban meghatározott valamely tagállam állampolgára;

c)   „örmény állampolgár”: a nemzeti jogszabályok alapján Örményország állampolgárságával rendelkező személy;

d)   „vízum”: valamely tagállam által kiadott engedély a tagállamok területén való átutazáshoz vagy a tagállamok területére történő bármely 180 napos időszakban 90 napot meg nem haladó, a tagállamok területén való tervezett tartózkodás céljából;

e)   „jogszerűen tartózkodó személy”: Örményország olyan állampolgára, akinek – az uniós vagy nemzeti jogszabályok alapján – engedélyezték, illetve akit feljogosítottak arra, hogy több mint 90 napon át valamely tagállam területén tartózkodjon.

4. cikk

Az utazás célját igazoló dokumentumok

(1)   Az örmény állampolgárok alábbi kategóriái esetében a következő dokumentumok elegendőek a másik Fél területére történő beutazás céljának indokolásához:

a)

olyan közeli hozzátartozók – házastársak, gyermekek (beleértve az örökbefogadottakat is), szülők (beleértve a gyámot is), nagyszülők és unokák – esetében, akik a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó örmény állampolgárokat vagy pedig az állampolgárságuk szerinti tagállam területén tartózkodó uniós polgárokat látogatnak meg:

a fogadó személy írásbeli kérelme;

b)

hivatalos küldöttségek tagjai, ideértve azok állandó tagjait is, akik Örményországnak címzett hivatalos meghívást követően értekezleteken, konzultációkon, tárgyalásokon vagy csereprogramokban, valamint kormányközi szervezetek által valamely tagállam területén tartott eseményeken vesznek részt:

az illetékes örmény hatóság által küldött levél annak megerősítésére, hogy a kérelmező a fenti eseményeken történő részvétel céljából a tagállamok területére utazó küldöttség tagja, illetve annak állandó tagja, valamint a hivatalos meghívó másolata;

c)

tanulmányok vagy képzés céljából – beleértve csereprogramok, valamint egyéb iskolával kapcsolatos tevékenységek keretében – utazó tanulók, diákok, posztgraduális hallgatók és kísérő tanárok esetében:

írásbeli kérelem vagy a fogadó egyetemre, főiskolára, illetve iskolába történő beiratkozás igazolása vagy diákigazolványok vagy az elvégzendő kurzusok igazolása;

d)

orvosi indokokból utazó személyek és szükség esetén az őket kísérő személyek esetében:

az egészségügyi intézmény hivatalos dokumentuma, amely megerősíti az adott intézményben való egészségügyi ellátás szükségességét és a kísérő személyek szükségességét, valamint az egészségügyi ellátás kifizetéséhez szükséges anyagi fedezet bizonyítása;

e)

újságírók és az őket szakmai minőségben kísérő technikai személyzet esetében:

a szakmai szervezet vagy a kérelmező munkáltatója által kiállított igazolás vagy egyéb dokumentum, amely igazolja, hogy az érintett személy szakképzett újságíró, valamint közli, hogy az utazás célja újságírói tevékenység végrehajtása, vagy igazolja, hogy az érintett személy az újságírót szakmai minőségben kísérő technikai személyzet tagja;

f)

nemzetközi sportesemények résztvevői és az őket szakmai minőségben kísérő személyek esetében:

a fogadó szervezettől, a tagállam illetékes hatóságaitól, nemzeti sportszövetségeitől vagy nemzeti Olimpiai Bizottságától származó írásos kérelem;

g)

üzletemberek és üzleti szervezetek képviselői esetében:

a fogadó jogi személy, vállalkozás vagy szervezet, illetve annak irodája vagy kirendeltsége, a tagállamok központi vagy helyi hatóságai, vagy valamely tagállam területén rendezett kereskedelmi és ipari kiállítás, konferencia és tudományos tanácskozás szervezőbizottsága által küldött írásbeli kérelem, az illetékes hatóságok nemzeti jogszabályok szerinti hozzájárulásával;

h)

nemzetközi kiállításokon, konferenciákon, tudományos tanácskozásokon, szemináriumokon vagy más hasonló eseményeken részt vevő szabad foglalkozásúak esetében:

a fogadó szervezet írásbeli kérelme, amely megerősíti az érintett személynek az eseményen való részvételét;

i)

a civil társadalmi szervezetek képviselőinek és az örmény közösség tagállamokban bejegyzett nonprofit szervezetei által meghívott személyeknek – beleértve csereprogramok vagy pánörmény és közösségi támogatási programok keretében történő – képzés, szemináriumok, konferenciák céljából utazó képviselői esetében:

a fogadó szervezet írásbeli kérelme, annak igazolása, hogy a személy a civil társadalmi szervezetet képviseli, illetve pánörmény vagy közösségi támogatási tevékenységben vesz részt, valamint a nemzeti jogszabályokkal összhangban a hatóság által kiállított, az említett szervezet megfelelő nyilvántartásba való bejegyzését igazoló tanúsítvány;

j)

tudományos, egyetemi, kulturális és művészeti tevékenységekben – beleértve az egyetemi és egyéb csereprogramokat is – részt vevő személyek esetében:

a fogadó szervezet írásbeli kérelme az említett tevékenységekben történő részvétel céljából;

k)

a tagállamok területére szállító, Örményországban nyilvántartásba vett nemzetközi teher- és személyszállító járművek vezetői esetében:

Örményország nemzetközi közúti közlekedést biztosító fuvarozóinak nemzeti szövetsége (szakszervezete) által küldött írásbeli kérelem az utazások céljának, útvonalának, időtartamának és gyakoriságának feltüntetésével;

l)

testvérvárosok vagy más települési önkormányzatok által szervezett hivatalos csereprogramok résztvevői:

e városok vagy önkormányzatok közigazgatási vezetőjének/polgármesterének írásbeli kérelme;

m)

katonai és polgári temetőket látogató személyek esetében:

a sírhely létezését és megőrzését, valamint a kérelmező és az elhunyt közötti családi, illetve egyéb kapcsolatot megerősítő hivatalos dokumentum.

(2)   E cikk értelmében az írásbeli kérelem az alábbi adatokat tartalmazza:

a)

A meghívott személy esetében: vezetéknév, keresztnév, születési idő, nem, állampolgárság, útlevélszám, az utazás ideje és célja, a beutazások száma, valamint adott esetben a meghívott személlyel utazó házastárs és gyermekek neve;

b)

a meghívó személy esetében: vezetéknév, keresztnév és cím;

c)

a meghívó jogi személy, vállalkozás vagy szervezet esetében: teljes név és cím, valamint

amennyiben a kérelmet szervezet vagy hatóság állítja ki, a kérelmet aláíró személy neve és beosztása,

amennyiben a meghívó személy jogi személy vagy társaság, illetve annak valamely tagállam területén lévő irodája vagy kirendeltsége, az érintett tagállam nemzeti joga által megkövetelt cégnyilvántartási szám.

(3)   A személyek e cikk (1) bekezdésében említett kategóriái esetében valamennyi vízumtípust az egyszerűsített eljárás szerint állítják ki, a Felek jogszabályai által előírt indoklás, meghívó vagy az utazási cél jóváhagyásának megkövetelése nélkül.

5. cikk

Többszöri beutazásra jogosító vízum kiadása

(1)   A tagállamok diplomáciai és konzuli képviseletei öt évig érvényes, többszöri belépésre jogosító vízumot adnak ki a személyek alábbi kategóriái részére:

a)

házastársak, 21. életévüket még be nem töltött vagy eltartott gyermekek (beleértve az örökbefogadottakat is) és szülők (beleértve a gyámot is), akik a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó örmény állampolgárokat vagy pedig az állampolgárságuk szerinti tagállam területén tartózkodó uniós polgárokat látogatnak meg;

b)

a nemzeti kormány vagy regionális önkormányzatok tagjai, az alkotmánybíróság és a Legfelsőbb Bíróság tagjai, amennyiben e megállapodás alapján nem mentesülnek a vízumkötelezettség alól, feladataik ellátásához;

c)

hivatalos küldöttségek állandó tagjai, akik Örményországhoz címzett hivatalos meghívást követően várhatóan rendszeresen részt vesznek értekezleteken, konzultációkon, tárgyalásokon vagy csereprogramokban, valamint kormányközi szervezetek által valamely tagállam területén tartott eseményeken.

Ettől eltérve, amennyiben a gyakori vagy rendszeres utazás igénye vagy szándéka nyilvánvalóan rövidebb időre korlátozódik, a többszöri belépésre jogosító vízum érvényességi idejét erre az időtartamra kell korlátozni, különösen akkor, ha

az a) pontban említett személyek esetében az Európai Unióban jogszerűen tartózkodó örmény állampolgárok tartózkodási engedélye érvényességének időtartama,

a b) pontban említett személyek esetében a hivatali idő,

a c) pontban említett személyek esetében a hivatalos küldöttségben való állandó tagsági jogviszonyuk érvényessége,

öt évnél rövidebb.

(2)   A tagállamok diplomáciai és konzuli képviseletei legfeljebb egy évig érvényes, többszöri belépésre jogosító vízumot állítanak ki a személyek alábbi kategóriái részére, feltéve, hogy a megelőző egy évben legalább egy vízumot szereztek és azt a meglátogatott államba történő beutazásra, illetve ott-tartózkodásra vonatkozó jogszabályokkal összhangban használták fel:

a)

hivatalos küldöttségek azon tagjai, akik Örményországnak címzett hivatalos meghívást követően várhatóan rendszeresen részt vesznek valamely tagállam területén tárgyalásokon, konzultációkon, tárgyalásokon vagy csereprogramokban, valamint kormányközi szervezetek által tartott eseményeken;

b)

a civil társadalmi szervezetek képviselői és az örmény közösség tagállamokban bejegyzett nonprofit szervezetei által meghívott személyek – beleértve csereprogramok vagy pánörmény és közösségi támogatási programok keretében történő – képzés, szemináriumok, konferenciák céljából a tagállamokba utazó képviselői;

c)

nemzetközi kiállításokon, konferenciákon, tudományos tanácskozásokon, szemináriumokon vagy egyéb hasonló eseményeken résztvevő, a tagállamokba rendszeresen utazó szabad foglalkozásúak;

d)

tudományos, kulturális és művészeti tevékenységekben – beleértve egyetemi és egyéb csereprogramokat is – részt vevő, a tagállamokba rendszeresen utazó személyek;

e)

tanulmányok vagy képzés céljából – beleértve csereprogramok keretében történő utazást is – rendszeresen utazó diákok és posztgraduális hallgatók;

f)

testvérvárosok vagy más települési önkormányzatok által szervezett hivatalos csereprogramok résztvevői;

g)

orvosi indokokból rendszeresen utazó személyek és szükség esetén az őket kísérő személyek;

h)

újságírók és az őket szakmai minőségben kísérő technikai személyzet;

i)

üzletemberek vagy üzleti szervezetek képviselői, akik rendszeresen utaznak a tagállamokba;

j)

nemzetközi sportesemények résztvevői és az őket szakmai minőségben kísérő személyek;

k)

a tagállamok területére szállító, Örményországban nyilvántartásba vett nemzetközi teher- és személyszállító járművek vezetői.

Az első mondattól eltérve, amennyiben a gyakori vagy rendszeres utazás igénye vagy szándéka nyilvánvalóan rövidebb időre korlátozódik, a többszöri belépésre jogosító vízum érvényességi idejét erre az időtartamra kell korlátozni.

(3)   A tagállamok diplomáciai és konzuli képviseletei legalább kettő és legfeljebb öt évig érvényes többszöri belépésre jogosító vízumot adnak ki a személyek e cikk (2) bekezdésében említett kategóriái részére, feltéve, hogy azok a megelőző két évben a meglátogatott államba történő beutazásra, illetve ott-tartózkodásra vonatkozó jogszabályokkal összhangban használták fel az egyéves időtartamú, többszöri belépésre jogosító vízumot, kivéve, ha a gyakori vagy rendszeres utazás igénye vagy szándéka nyilvánvalóan rövidebb időre korlátozódik, amely utóbbi esetben a többszöri belépésre jogosító vízum érvényességi idejét erre az időtartamra kell korlátozni.

(4)   Az e cikk (1)–(3) bekezdésében említett személyek tagállamok területén történő tartózkodásának teljes időtartama nem haladhatja meg 180 napos időszakonként a 90 napot.

6. cikk

A vízumkérelmek feldolgozásának díja

(1)   A vízumkérelmek elbírálásának díja 35 EUR.

A fenti összeg a 14. cikk (4) bekezdése szerinti eljárással összhangban felülvizsgálható.

(2)   A személyek alábbi kategóriái mentesülnek a vízumkérelem feldolgozásának díja alól, a 3. bekezdés sérelme nélkül:

a)

nyugdíjasok;

b)

12 év alatti gyermekek;

c)

a nemzeti kormány vagy helyi önkormányzatok tagjai, az Alkotmánybíróság és a Legfelsőbb Bíróság tagjai, amennyiben e megállapodás alapján nem mentesülnek a vízumkötelezettség alól;

d)

fogyatékossággal élő személyek és szükség esetén kísérőik;

e)

a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó örmény állampolgárok vagy pedig az állampolgárságuk szerinti tagállam területén tartózkodó uniós polgárok közeli hozzátartozói – házastársai, gyermekei (beleértve az örökbefogadottakat is), szülei (beleértve a gyámot is), nagyszülei és unokái;

f)

hivatalos küldöttségek azon tagjai, ideértve az állandó tagokat is, akik Örményországnak címzett hivatalos meghívást követően várhatóan rendszeresen részt vesznek valamely tagállam területén tárgyalásokon, konzultációkon, tárgyalásokon vagy csereprogramokban, valamint kormányközi szervezetek által tartott eseményeken;

g)

tanulmányok vagy képzés céljából – beleértve csereprogramokat, valamint egyéb iskolával kapcsolatos tevékenységeket – utazó tanulók, diákok, posztgraduális hallgatók és kísérő tanárok;

h)

újságírók és az őket szakmai minőségben kísérő technikai személyzet;

i)

nemzetközi sportesemények résztvevői és az őket szakmai minőségben kísérő személyek;

j)

a civil társadalomi szervezetek képviselői és az örmény közösség tagállamokban bejegyzett nonprofit szervezetei által meghívott személyeknek – beleértve csereprogramok van pánörmény és közösségi támogatási programok keretében történő – képzés, szemináriumok, konferenciák céljából utazó képviselői;

k)

tudományos, kulturális és művészeti tevékenységekben – beleértve az egyetemi és egyéb csereprogramokat is – részt vevő személyek;

l)

olyan személyek, akik dokumentumokkal igazolják humanitárius okokból történő utazásuk szükségességét, beleértve a sürgős egészségügyi ellátásban való részesülést és az ilyen személyt kísérő személyt, a közeli hozzátartozó temetésén való részvételt vagy súlyosan beteg közeli hozzátartozó meglátogatását.

(3)   Ha a tagállam a vízumkiadás céljából külső szolgáltatóval folytat együttműködést, a külső szolgáltató szolgáltatási díjat számíthat fel. E díjnak arányban kell állnia a külső szolgáltató részéről feladatai ellátása során felmerült költségekkel, és összege nem haladhatja meg a 30 EUR-t. Az érintett tagállamok fenntartják annak lehetőségét, hogy konzulátusaikon minden kérelmező közvetlenül benyújthassa kérelmét.

Az Unió részéről a külső szolgáltató a Vízumkódexnek megfelelően és az örmény jogszabályokat maradéktalanul tiszteletben tartva végzi tevékenységét.

7. cikk

A vízumkérelmek elbírásának határideje

(1)   A tagállamok diplomáciai és konzuli képviseletei a vízumkérelem és a vízum kiadásához szükséges dokumentumok kézhezvételétől számított 10 naptári napon belül döntenek a vízumkérelemről.

(2)   A vízumkérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalának időtartamát egyéni esetekben 30 naptári napra terjeszthetik ki, különösen akkor, ha a kérelem további ellenőrzést tesz szükségessé.

(3)   A vízumkérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalának időtartamát sürgős esetekben 2 vagy annál kevesebb munkanapra csökkenthetik.

(4)   Amennyiben a vízumkérelem benyújtásához személyes megjelenés szükséges, erre főszabály szerint az időpontkérés időpontjától számított két héten belül sort kell keríteni. Igazoltan sürgős esetben a konzulátus lehetővé teheti a kérelmezők számára, hogy személyes meghallgatás nélkül is benyújthassák kérelmüket, vagy a meghallgatást azonnal meg kell tartani.

8. cikk

Távozás elvesztett vagy ellopott okmányok esetén

Az Unió azon polgárai és azon örmény állampolgárok, akik Örményország vagy a tagállamok területén történő tartózkodásuk alatt elveszítették személyazonosító okmányaikat, vagy akiktől ezen okmányokat ellopták, a tagállamok vagy Örményország diplomáciai vagy konzuli képviseletei által kiállított, határátlépésre jogosító érvényes személyazonosító okmánnyal vízum vagy egyéb engedély nélkül elhagyhatják az adott állam területét.

9. cikk

A vízumok meghosszabbítása kivételes körülmények miatt

Örményország azon állampolgárai számára, akik vis maior vagy humanitárius okokból nem tudják a vízumukban megállapított időn belül elhagyni a tagállamok területét, a fogadó állam által alkalmazott jogszabályokkal összhangban és a tartózkodási helyük szerinti államba történő visszatérésükhöz szükséges időszakra díjmentesen meghosszabbítják vízumaik érvényességét.

10. cikk

Diplomata-útlevelek

(1)   Örményország érvényes diplomata-útlevéllel rendelkező állampolgárai vízum nélkül léphetnek be, hagyhatják el, vagy utazhatnak át a tagállamok területén.

(2)   Az e cikk (1) bekezdésében említett személyek 180 napos időszakonként 90 napot meg nem haladó ideig tartózkodhatnak vízummentesen a tagállamok területén.

11. cikk

A vízumok területi érvényessége

A tagállamok nemzetbiztonsággal kapcsolatos nemzeti szabályaira és előírásaira, valamint a korlátozott területi érvényességű vízumokkal kapcsolatos uniós szabályokra is figyelemmel Örményország állampolgárai az Unió polgáraival azonos feltételek mellett utazhatnak a tagállamok területén.

12. cikk

A megállapodás igazgatására felállított vegyes bizottság

(1)   A Felek az Unió és Örményország képviselőiből álló szakértői vegyes bizottságot (a továbbiakban: a bizottság) hoznak létre. Az Uniót – a tagállamok szakértőinek támogatásával – a Bizottság képviseli.

(2)   A bizottság különösen az alábbi feladatokat látja el:

a)

nyomon követi e megállapodás végrehajtását;

b)

javaslatot tesz e megállapodás módosítására vagy kiegészítésére;

c)

dönt az e megállapodás rendelkezéseinek értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos vitákban.

(3)   A bizottság valamely szerződő Fél kérésére szükség esetén, de legalább évente egyszer ülésezik.

(4)   A bizottság maga fogadja el eljárási szabályzatát.

13. cikk

E megállapodás kapcsolata a tagállamok és Örményország közötti kétoldalú megállapodásokkal

E megállapodás – hatálybalépésétől kezdve – elsőbbséget élvez az egyes tagállamok és Örményország közötti bármely két- vagy többoldalú megállapodás vagy egyezmény rendelkezéseivel szemben, amennyiben ez utóbbi megállapodások vagy egyezmények rendelkezései e jelen megállapodásban tárgyalt kérdéseket érintenek.

14. cikk

Záró rendelkezések

(1)   E megállapodást a Felek belső jogi eljárásaikkal összhangban erősítik meg vagy hagyják jóvá. E megállapodás azon időpontot követő második hónap első napján lép hatályba, amelyen a szerződő Felek a fenti belső jogi eljárások befejezéséről értesítik egymást.

(2)   E cikk (1) bekezdésétől eltérően e megállapodás csak az Európai Unió és Örményország közötti, a visszafogadásról szóló megállapodás hatálybalépésekor lép hatályba, amennyiben ez az időpont az e cikk (1) bekezdésében előírt időpont után van.

(3)   E megállapodást határozatlan időre kötik, kivéve, ha e cikk (6) bekezdésével összhangban felmondják.

(4)   E megállapodás a Felek írásbeli megállapodása útján módosítható. A módosítások akkor lépnek hatályba, amikor a Felek értesítik egymást az ehhez szükséges belső eljárásaik befejezéséről.

(5)   E megállapodást részben vagy egészben bármelyik Fél felfüggesztheti a közrenddel, a nemzetbiztonság védelmével vagy a közegészségügy védelmével kapcsolatos okokból. A felfüggesztéssel kapcsolatos döntésről a másik felet annak hatálybalépése előtt legalább 48 órával értesítik. Az e megállapodás alkalmazását felfüggesztő Fél azonnal tájékoztatja a másik felet, amint a felfüggesztés okai megszűntek.

(6)   E megállapodást bármelyik Fél felmondhatja a másik Félhez intézett írásbeli értesítés útján. E megállapodás a felmondás napját követő 90 nap elteltével hatályát veszti.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 17-én.két példányban angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén és örmény nyelven, a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image

За Pепублика Армения

Por la República de Armenia

Za Arménskou republiku

For Republikken Armenien

Für die Republik Armenien

Armeenia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αρμενίας

For the Republic of Armenia

Pour la République d'Arménie

Per la Repubblica di Armenia

Armēnijas Republikas vārdā –

Armėnijos Respublikos vardu

Örmény Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Armenja

Voor de Republiek Armenië

W imieniu Republiki Armenii

Pela República da Arménia

Pentru Republica Armenia

Za Arménsku republiku

Za Republiko Armenijo

Armenian tasavallan puolesta

För Republiken Armenien

Image

Image


A megállapodáshoz csatolt

JEGYZŐKÖNYV

a schengeni vívmányokat nem teljeskörűen alkalmazó tagállamokról

Azon tagállamok, amelyekre a schengeni vívmányok kötelezőek, de amelyek a Tanács vonatkozó határozatára várva még nem adnak ki schengeni vízumot, nemzeti vízumokat adnak ki, amelyek érvényessége saját területükre korlátozott.

A személyek külső határokon történő ellenőrzése egyszerűsített, egyes dokumentumoknak Bulgária,Ciprus és Románia által a területükön történő átutazás céljából kiadott nemzeti vízumaikkalegyenértékűként való egyoldalú elismerésén alapuló rendszerének bevezetéséről szóló, 2008. június 17-i 582/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (1) összhangban harmonizált intézkedésekre került sor annak érdekében, hogy egyszerűsíthető legyen a schengeni vízummal vagy schengeni tartózkodási engedéllyel rendelkező személyek azon tagállamok területén történő átutazása, amelyek a schengeni vívmányokat még nem alkalmazzák teljes körűen.


(1)  HL L 161., 2008.6.20., 30. o.


Együttes nyilatkozat e megállapodás diplomata útlevelekről szóló 10. cikkéről

Az Európai Unió vagy Örményország részlegesen felfüggesztheti e megállapodást és különösen annak 10. cikkét, az e megállapodás 14. cikkének (5) bekezdésében előírt eljárással összhangban, amennyiben a 10. cikkel a másik Fél visszaél vagy az veszélyt okoz a közbiztonságra nézve.

Amennyiben felfüggesztik a 10. cikk végrehajtását, mindkét Fél konzultációkat kezdeményez a megállapodás által létrehozott vegyes bizottság keretében a felfüggesztést okozó problémák megoldása érdekében.

Kiemelt jelentőségű pontként mindkét Fél kijelenti, hogy elkötelezi magát a diplomata-útlevelekkel kapcsolatos dokumentumok magas szintű biztonságának – különösen a biometrikus azonosítók bevezetésével történő – biztosítása mellett. Az Unió részéről ezt a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról szóló, 2004. december 13-i 2252/2004/EK rendeletben (1) előírt követelményeknek megfelelően biztosítják.


(1)  HL L 385., 2004.12.29., 1. o.


Az európai unió nyilatkozata a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kérelmezésekor benyújtandó dokumentumokról

Az Európai Unió fokozni fogja az erőfeszítéseket és törekszik arra, hogy az Unió és Örményország közötti vízumkönnyítési megállapodás hatálybalépése előtt összeállítsa a minimumkövetelmények jegyzékét annak biztosítása érdekében, hogy következetes és egységes alapvető információkat bocsássanak az örmény kérelmezők rendelkezésére, a Vízumkódex 47. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban, valamint hogy elvben ugyanazon igazoló dokumentumok benyújtását kérjék tőlük.

A fent említett információkat széles körben kell terjeszteni (a konzulátusok hirdetőtábláján, szórólapokon, internetes oldalakon, stb.).


Együttes nyilatkozat Dániára vonatkozóan

A Felek tudomásul veszik, hogy ezen megállapodás nem alkalmazandó a Dán Királyság diplomáciai és konzuli képviseletei által a vízumkiadáskor követett eljárásokra.

Ilyen körülmények között helyénvaló, hogy Dánia és Örményország hatóságai az Európai Unió és Örményország közötti megállapodáshoz hasonló feltételekkel haladéktalanul kössenek kétoldalú megállapodást a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítéséről.


Együttes nyilatkozat az Egyesült Királyságról és Írországról

A Felek tudomásul veszik, hogy e megállapodás az Egyesült Királyság és Írország területére nem alkalmazandó.

Ilyen körülmények között helyénvaló, hogy az Egyesült Királyság, Írország és Örményország hatóságai kétoldalú megállapodásokat kössenek a vízumkiadás megkönnyítéséről.


Együttes nyilatkozat Izlandról, Norvégiáról, Svájcról és Liechtensteinről

A Felek tudomásul veszik az Európai Unió, valamint Norvégia, Izland, Svájc és Liechtenstein között fennálló szoros kapcsolatot, különös tekintettel az említett országoknak a schengeni vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához és továbbfejlesztéséhez történő társulásáról szóló, 1999. május 18-i és 2004. október 26-i megállapodásra.

Ilyen körülmények között helyénvaló, hogy Norvégia, Izland, Svájc és Liechtenstein, illetve Örményország hatóságai késedelem nélkül az Unió és Örményország közötti megállapodáshoz hasonló feltételekkel kétoldalú megállapodásokat kössenek a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítéséről.


Együttes nyilatkozat az úti okmányokkal kapcsolatos együttműködésről

A Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodás 12. cikke alapján létrejött vegyes bizottság a megállapodás végrehajtásának felügyelete során értékeli, hogy az érintett úti okmányok biztonságának szintje milyen hatással van a megállapodás működésére. E célból a Felek megállapodnak abban, hogy rendszeresen tájékoztatják egymást az úti okmányok számának indokolatlan mértékű növekedésének elkerülése, az úti okmányok biztonsága technikai tényezőinek fejlesztése, valamint az úti okmányok kiadásának testre szabása érdekében tett intézkedésekről.


31.10.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/12


A TANÁCS HATÁROZATA

(2013. október 22.)

az Európai Unió és az Örmény Köztársaság közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás megkötéséről

(2013/629/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 79. cikke (3) bekezdésére, összefüggésben a 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) pontjával,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére,

mivel:

(1)

A 2013/156/EU tanácsi határozattal (1) összhangban az Európai Unió és az Örmény Köztársaság közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodást (a továbbiakban: a megállapodás) – feltételezve annak későbbi megkötését – 2013. április 19-én aláírták.

(2)

A megállapodást jóvá kell hagyni.

(3)

A megállapodás egy visszafogadási vegyes bizottságot állít fel, amely elfogadhatja eljárási szabályzatát. Helyénvaló megállapítani az ezen esetre vonatkozó uniós álláspont kialakítására irányuló egyszerűsített eljárást.

(4)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló 21. jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban ezek a tagállamok nem vesznek részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rájuk nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(5)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében Dánia nem vesz részt e határozat elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió és az Örmény Köztársaság közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodást a Tanács az Unió nevében jóváhagyja.

A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke az Unió nevében megadja a megállapodás (2) 23. cikkének (2) bekezdésében meghatározott értesítést.

3. cikk

A megállapodás 19. cikkével felállított visszafogadási vegyes bizottságban az Uniót a tagállamok szakértői által segített Bizottság képviseli.

4. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2013. október 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

L. LINKEVIČIUS


(1)  HL L 87., 2013.3.27., 1. o.

(2)  A megállapodás hatálybalépése időpontjának az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetéséről a Tanács Főtitkársága gondoskodik.


31.10.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/13


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió és az Örmény Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról

A SZERZŐDŐ FELEK,

AZ EURÓPAI UNIÓ, a továbbiakban: az Unió,

másrészről

AZ ÖRMÉNY KÖZTÁRSASÁG, a továbbiakban: Örményország,

AZZAL A SZÁNDÉKKAL, hogy erősítsék együttműködésüket az illegális bevándorlás elleni hatékonyabb küzdelem érdekében,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy e megállapodás segítségével és viszonossági alapon gyors és hatékony eljárásokat hozzanak létre az olyan személyek azonosítására, illetve biztonságos és szabályos visszatérésére, akik Örményország vagy az Európai Unió valamely tagállama területére való beutazás vagy tartózkodás feltételeinek nem, illetve már nem felelnek meg, továbbá hogy az együttműködés szellemében elősegítsék az ilyen személyek átszállítását,

HANGSÚLYOZVA azt, hogy e megállapodás nem érinti az Európai Uniónak, az Európai Unió tagállamainak és Örményországnak a nemzetközi jogból, így különösen a menekültek jogállásáról szóló, az 1967. január 31-i jegyzőkönyv által módosított 1951. július 28-i egyezményből, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló, 1950. november 4-i egyezményből származó jogait, kötelezettségeit és felelősségét,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló jegyzőkönyvvel (21. jegyzőkönyv) összhangban Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, valamint Írország e megállapodásban nem vesz részt, kivéve, ha az említett jegyzőkönyvnek megfelelően erre irányuló szándékát bejelenti,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy e megállapodás rendelkezései, amelyek az Európai Unió működéséről szóló szerződés harmadik része V. címének hatálya alá tartoznak, az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, a Dán Királyság helyzetéről szóló jegyzőkönyvvel (22. jegyzőkönyv) összhangban a Dán Királyságra nem alkalmazandók,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E megállapodás alkalmazásában:

a)   „Szerződő Felek”: Örményország és az Unió;

b)   „örmény állampolgár”: bármely személy, aki az Örmény Köztársaság jogszabályai értelmében örmény állampolgársággal rendelkezik;

c)   „egy tagállam állampolgára”: bármely személy, aki az Unió által alkalmazott fogalommeghatározás szerint valamely tagállam állampolgárságával rendelkezik;

d)   „tagállam”: az Európai Unió valamely tagállama, melyre nézve e megállapodás kötelező erejű;

e)   „harmadik országbeli állampolgár”: bármely személy, aki Örményország, illetve valamely tagállam állampolgárságától eltérő állampolgársággal rendelkezik;

f)   „hontalan személy”: bármely személy, aki nem rendelkezik állampolgársággal;

g)   „tartózkodási engedély”: bármilyen típusú, Örményország, illetve valamely tagállam által kibocsátott engedély, amely az adott személyt feljogosítja arra, hogy a területén tartózkodjon. Ez nem foglalja magában azokat az ideiglenes engedélyeket, amelyek lehetővé teszik, hogy az érintett személy az adott állam területén tartózkodjona menedékjog vagy a tartózkodási engedély iránti kérelem elbírálásásával összefüggésben;

h)   „vízum”: bármilyen típusú, Örményország, illetve valamely tagállam által kibocsátott engedély vagy határozat, amely a területére való belépéshez vagy az azon való átutazáshoz szükséges. Ez nem foglalja magába a repülőtéri tranzitvízumot;

i)   „megkereső állam”: az az állam (Örményország vagy a tagállamok egyike), amely e megállapodás 8. cikke értelmében visszafogadási kérelmet, vagy 15. cikke értelmében átszállítás iránti kérelmet nyújt be;

j)   „megkeresett állam”: az az állam (Örményország vagy a tagállamok egyike), amelyhez e megállapodás 8. cikke értelmében visszafogadási kérelmet, vagy 15. cikke értelmében átszállítás iránti kérelmet nyújtanak be;

k)   „illetékes hatóság”: Örményország vagy a tagállamok egyikének bármely olyan nemzeti hatósága, amelyet a megállapodás 20. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban annak végrehajtásával bíznak meg;

l)   „átszállítás”: a harmadik országbeli állampolgárnak vagy a hontalan személynek a megkeresett állam területén történő áthaladása a megkereső államból a célországba történő utazás során;

m)   „határ menti térség”: a tagállamok, illetve Örményország tengeri kikötőinek – beleértve a vámövezeteket is – és nemzetközi repülőtereinek 15 kilométeres körzete.

2. cikk

Alapelvek

Az illegális migráció megelőzésére és az az elleni küzdelemre irányuló együttműködés megerősítése mellett, e megállapodás hatálya alá tartozó személyek tekintetében az alkalmazás során mind a megkereső, mind a megkeresett államnak tiszteletben kell tartania az emberi jogokat és a vonatkozó nemzetközi okmányokból eredő kötelezettségeiket és felelősségüket, különös tekintettel a következőkre:

az 1948. december 10-i Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata,

az 1950. november 4-i Egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről,

az 1966. december 16-i Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya,

az 1984. december 10-i ENSZ-egyezmény a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód ellen,

1951. július 28-i genfi egyezmény és annak 1967. január 31-i jegyzőkönyve a menekültek helyzetéről.

A megkeresett államnak – a fent felsorolt nemzetközi okmányok által előírt kötelezettségeinek megfelelően – különösen biztosítania kell a területére visszafogadott személyek jogainak védelmét.

A megkereső államnak az önkéntes visszatérést előnyben kell részesítenie a kitoloncolással szemben, amennyiben nincs oka azt feltételezni, hogy az meghiúsítaná a személynek a megkeresett államba történő visszatérését.

I.   SZAKASZ

ÖRMÉNYORSZÁG VISSZAFOGADÁSI KÖTELEZETTSÉGEI

3. cikk

Saját állampolgárok visszafogadása

(1)   Valamely tagállam megkeresésére és – az e megállapodásban előírtakon kívül – minden további formalitások nélkül Örményország visszafogad minden olyan személyt, aki a megkereső tagállam területére való belépés vagy tartózkodás hatályos feltételeinek nem, illetve már nem felel meg, feltéve, hogy bizonyított vagy – valószínűnek látszó bizonyíték alapján – megalapozottan valószínűsíthető, hogy ezek a személyek örmény állampolgárok.

(2)   Örményország visszafogadja továbbá:

az (1) bekezdésben említett személyek kiskorú, nem házas gyermekeit, tekintet nélkül születési helyükre vagy állampolgárságukra, amennyiben nem rendelkeznek a megkereső tagállamban önálló tartózkodási joggal, illetve valamely más tagállam által kiadott érvényes tartózkodási engedéllyel,

az (1) bekezdésben említett személyek más állampolgárságú vagy hontalan házastársait, feltéve, hogy jogukban áll Örményország területére belépni vagy ott tartózkodni, illetve megkapják az Örményország területére történő belépés és ott tartózkodás jogát, amennyiben nem rendelkeznek a megkereső tagállamban önálló tartózkodási joggal, illetve valamely más tagállam által kiadott érvényes tartózkodási engedéllyel.

(3)   Örményország visszafogadja azokat a személyeket is, akik a tagállamba való belépésük óta lemondtak örmény állampolgárságukról, kivéve, ha az érintett személy legalább e tagállam honosítási ígéretével rendelkezik.

(4)   Miután Örményország pozitívan bírálta el a visszafogadási kérelmet, Örményország illetékes diplomáciai vagy konzuli képviselete – a visszafogadandó személy akaratától függetlenül – késedelem nélkül, térítésmentesen és nem később mint három munkanapon belül kiállítja a visszafogadandó személy visszatéréséhez szükséges, 120 napig érvényes úti okmányt. Amennyiben Örményország három munkanapon belül nem állítja ki az úti okmányt, úgy kell tekinteni, hogy Örményország elfogadta a kiutasításra rendszeresített szabványos európai uniós úti okmány (1) használatát.

(5)   Amennyiben az érintett személy átadására jogi vagy ténybeli okok folytán az eredetileg kiállított úti okmány érvényességi ideje alatt nem kerülhet sor, Örményország illetékes diplomáciai vagy konzuli képviselete három munkanapon belül és térítésmentesen új úti okmányt állít ki ugyanezen érvényességi idővel. Amennyiben Örményország három munkanapon belül nem állítja ki az úti okmányt, úgy kell tekinteni, hogy Örményország elfogadta a kiutasításra rendszeresített szabványos európai uniós úti okmány (2) használatát.

4. cikk

Harmadik országi állampolgárainak és hontalanoknak a visszafogadása

(1)   Valamely tagállam megkeresésére és – az e megállapodásban előírtakon kívül – minden további formalitások nélkül Örményország visszafogad minden olyan, harmadik ország állampolgárságával rendelkező vagy hontalan személyt, aki a megkereső tagállam területére való belépés vagy tartózkodás hatályos feltételeinek nem, illetve már nem felel meg, feltéve, hogy bizonyított vagy – valószínűnek látszóbizonyíték alapján – megalapozottan valószínűsíthető, hogy ezek a személyek:

a)

a visszafogadási kérelem benyújtásának idején rendelkeznek Örményország által kiadott érvényes vízummal vagy tartózkodási engedéllyel; vagy

b)

a tagállamok területére illegálisan és közvetlenül azután léptek be, hogy Örményország területén tartózkodtak vagy átutaztak.

(2)   Az (1) bekezdés szerinti visszafogadási kötelezettség nem alkalmazandó, amennyiben a harmadik ország állampolgárságával rendelkező vagy a hontalan személy kizárólag Örményország nemzetközi repülőterén repülőgép-forgalmi tranzitterületen tartózkodott.

(3)   A 7. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül, miután Örményország pozitívan bírálta el a visszafogadási kérelmet, a megkereső tagállam kiállítja a visszafogadandó személy számára a kiutasításra rendszeresített szabványos európai uniós úti okmányt (3).

II.   SZAKASZ

AZ UNIÓ VISSZAFOGADÁSI KÖTELEZETTSÉGEI

5. cikk

Saját állampolgárok visszafogadása

(1)   Örményország megkeresésére és – az e megállapodásban előírtakon kívül – minden további formalitások nélkül az érintett tagállam visszafogad minden olyan személyt, aki Örményország területére való belépés vagy tartózkodás hatályos feltételeinek nem, illetve már nem felel meg, feltéve, hogy bizonyított vagy – valószínűnek látszó bizonyíték alapján – megalapozottan valószínűsíthető, hogy ez a személy az érintett tagállam állampolgára.

(2)   A tagállam visszafogadja továbbá:

az (1) bekezdésben említett személyek kiskorú, nem házas gyermekeit, tekintet nélkül születési helyükre vagy állampolgárságukra, amennyiben nem rendelkeznek Örményországban önálló tartózkodási joggal,

az (1) bekezdésben említett személyek más állampolgárságú vagy hontalan házastársait, feltéve, hogy jogukban áll a megkeresett tagállam területére belépni vagy ott tartózkodni, illetve megkapják a megkeresett tagállam területére történő belépés és ott tartózkodás jogát, amennyiben nem rendelkeznek Örményországban önálló tartózkodási joggal.

(3)   Valamely tagállam visszafogadja azokat a személyeket is, akik Örményország területére való belépésük óta lemondtak a tagállam állampolgárságáról, kivéve, ha az érintett személy legalább Örményország honosítási ígéretével rendelkezik.

(4)   Miután a megkeresett tagállam pozitívan bírálta el a visszafogadási kérelmet, az érintett tagállam illetékes diplomáciai vagy konzuli képviselete – a visszafogadandó személy kívánságától függetlenül – késedelem nélkül, térítésmentesen és nem később mint három munkanapon belül kibocsátja a visszafogadandó személy visszatéréséhez szükséges, 120 napig érvényes úti okmányt.

(5)   Amennyiben az érintett személy jogi vagy ténybeli okokból nem adható át az eredetileg kiállított úti okmány érvényességi ideje alatt, úgy az adott tagállam illetékes diplomáciai vagy konzuli képviselete három munkanapon belül és térítésmentesen új úti okmányt állít ki ugyanezen érvényességi idővel.

6. cikk

Harmadik ország állampolgárainak és hontalanoknak a visszafogadása

(1)   Örményország megkeresésére és – az e megállapodásban előírtakon kívül – minden további formalitások nélkül az érintett tagállam visszafogad minden olyan, harmadik ország állampolgárságával rendelkező vagy hontalan személyt, aki az Örményország területére való belépés vagy tartózkodás hatályos feltételeinek nem, illetve már nem felel meg, feltéve, hogy bizonyított vagy – valószínűnek látszó bizonyíték alapján – megalapozottan valószínűsíthető, hogy ezek a személyek:

a)

a visszafogadási kérelem benyújtásának idején rendelkeznek a megkeresett tagállam által kiadott érvényes vízummal vagy tartózkodási engedéllyel; vagy

b)

Örményország területére illegálisan és közvetlenül azután léptek be, hogy a megkeresett tagállam területén tartózkodtak vagy átutaztak.

(2)   Az (1) bekezdés szerinti visszafogadási kötelezettség nem alkalmazandó, amennyiben a harmadik ország állampolgára vagy a hontalan személy kizárólag a megkeresett tagállam nemzetközi repülőterén repülőgép-forgalmi tranzitterületen tartózkodott.

(3)   Az (1) bekezdésben meghatározott visszafogadási kötelezettség azt a tagállamot terheli, amely a vízumot vagy tartózkodási engedélyt kiállította. Ha két vagy több tagállam állított ki vízumot vagy tartózkodási engedélyt, úgy az (1) bekezdésben említett visszafogadási kötelezettség azon tagállamot terheli, amely a leghosszabb érvényességi idejű, illetve – amennyiben ezek közül egy vagy több érvényessége már lejárt – a még mindig érvényes dokumentumot kiállította. Amennyiben valamennyi dokumentum érvényességi ideje lejárt, az (1) bekezdésben meghatározott visszafogadási kötelezettség azt a tagállamot terheli, amely a legutóbb lejárt érvényességi idejű dokumentumot kiállította. Amennyiben a fenti dokumentumok egyikének bemutatására sem kerül sor, az (1) bekezdésben meghatározott visszafogadási kötelezettség az utolsó kilépés szerinti tagállamot terheli.

(4)   A 7. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül, miután a tagállam pozitívan bírálta el a visszafogadási kérelmet, Örményország kiállítja a visszafogadandó személy számára a visszatéréséhez szükséges úti okmányt.

III.   SZAKASZ

VISSZAFOGADÁSI ELJÁRÁS

7. cikk

Elvek

(1)   A (2) bekezdésre is figyelemmel a 3–6. cikkekben meghatározott kötelezettségek alapján visszafogadandó személy bármilyen átadásának feltétele a megkeresett állam illetékes hatóságához benyújtott visszafogadási kérelem.

(2)   Amennyiben a visszafogadandó személy birtokában érvényes úti okmány vagy személyazonosító igazolvány van, harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek esetében pedig a megkeresett állam érvényes vízuma vagy tartózkodási engedélye, az ilyen személy átadása anélkül történhet meg, hogy a megkereső állam visszafogadási kérelmet vagy a 12. cikk (1) bekezdése szerinti írásbeli értesítést nyújtana be a megkeresett állam illetékes hatóságához.

(3)   A (2) bekezdés sérelme nélkül, ha a személyt a megkereső állam határ menti régiójában (ideértve a repülőtereket is) fogták el illegális határátlépést követően, amelyet közvetlenül a megkeresett állam területéről hajtott végre, a megkereső állam a személy elfogását követő két napon belül visszafogadási kérelmet nyújthat be (gyorsított eljárás).

8. cikk

Visszafogadási kérelem

(1)   A visszafogadási kérelemnek – a lehetséges mértékben – tartalmaznia kell az alábbi információkat:

a)

a visszafogadandó személy adatai (pl. családi és utónév, születési idő és – ha lehetséges – a születési hely, valamint az utolsó lakóhely) és adott esetben a kiskorú, nem házas gyermekek és/vagy házastársak adatai;

b)

saját állampolgárok esetében az állampolgárságot bizonyító vagy valószínűnek látszó bizonyíték alapján valószínűsítő, az 1., illetve a 2. melléklet szerinti eszközök megjelölése; saját állampolgárok esetében az állampolgárságot bizonyító vagy annak fennállását valószínűsítő eszközök megjelölése;

c)

harmadik országok állampolgárai és hontalan személyek esetében a harmadik ország állampolgárainak és a hontalan személyeknek a visszafogadásra vonatkozó feltételek fennállását bizonyító vagy valószínűsítő, a 3., illetve a 4. melléklet szerinti okmányok megjelölése;

d)

a visszafogadandó személy fényképe.

(2)   A visszafogadási kérelemnek – a lehetséges mértékben – tartalmaznia kell az alábbiakat is:

a)

arról szóló nyilatkozat, hogy az átadandó személynek segítségre vagy gondoskodásra lehet szüksége, feltéve, hogy az érintett személy kifejezetten hozzájárult e nyilatkozathoz;

b)

bármilyen más olyan védelmi vagy biztonsági intézkedés, vagy az érintett egészségi állapotára vonatkozó olyan információ, amely az adott átadás esetén szükséges lehet.

(3)   A visszafogadási kérelmekhez használandó közös formanyomtatvány e megállapodás 5. mellékletében található.

(4)   A visszafogadási kérelmet bármely kommunikációs eszköz használatával megtehető, az elektronikus eszközöket is beleértve.

9. cikk

Az állampolgárságra vonatkozó bizonyítási eszközök

(1)   Az állampolgárság 3. cikk (1) bekezdése és 5. cikk (1) bekezdése szerinti igazolása különösen az e megállapodás 1. mellékletében felsorolt dokumentumokkal történhet, beleértve az olyan dokumentumokat is, melyek érvényességi ideje hat hónapon belül lejárt. Ilyen dokumentumok bemutatása esetén az állampolgárságot a tagállamok és Örményország minden további vizsgálat nélkül kölcsönösen elismerik. Az állampolgárság igazolása nem történhet hamis dokumentumok alapján.

(2)   Az állampolgárság 3. cikk (1) bekezdése és 5. cikk (1) bekezdése szerinti, valószínűnek látszó bizonyíték alapján történő valószínűsítése különösen az e megállapodás 2. mellékletében felsorolt dokumentumokkal történhet, még abban az esetben is, ha azok érvényességi ideje már lejárt. Ilyen dokumentumok bemutatása esetén a tagállamok és Örményország az állampolgárságot az ellenkező bizonyításáig megállapítottnak tekintik. Az állampolgárság valószínűsítése nem történhet hamis dokumentumok alapján.

(3)   Amennyiben az 1. vagy 2. mellékletben felsorolt dokumentumok egyikét sem tudják bemutatni, úgy a megkeresett állam illetékes diplomáciai vagy konzuli képviseletei a megkereső államnak a visszafogadási kérelembe foglalt kérésére biztosítják, hogy a visszafogadandó személyt állampolgársága megállapítása céljából indokolatlan késedelem nélkül meghallgassák, a 11. cikk (2) bekezdése alapján a visszafogadásra irányuló kérelem kézhezvételének időpontjától számított öt munkanapon belül. Az ilyen meghallgatásokra vonatkozó eljárás az e megállapodás 20. cikkében említett végrehajtási jegyzőkönyvekben határozható meg.

10. cikk

Harmadik országi állampolgáaira és a hontalanokra vonatkozó bizonyítási eszközök

(1)   A harmadik ország állampolgárainak és a hontalan személyeknek a visszafogadására vonatkozó feltételeknek a 4. cikk (1) bekezdésében és az 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott igazolása különösen az e megállapodás 3. mellékletében felsorolt bizonyítási eszközökkel történik. E célra hamis dokumentumok nem használhatók fel. A tagállamok és Örményország bármely ilyen igazolást minden további vizsgálat nélkül kölcsönösen elismernek.

(2)   A harmadik ország állampolgárainak és a hontalan személyek visszafogadására vonatkozó feltételek fennállásának a 4. cikk (1) bekezdésében és az 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott, valószínűnek látszó bizonyíték alapján történő valószínűsítése különösen az e megállapodás 4. mellékletében felsorolt bizonyítási eszközökkel történik. E célra hamis dokumentumok nem használhatók fel. Ilyen meggyőző bizonyítékok bemutatása esetén a feltételeket a tagállamok és Örményország az ellenkező bizonyításáig teljesítettnek tekintik.

(3)   A jogtalan belépés vagy tartózkodás tényét az érintett személynek a megkereső állam területén szükséges vízumot vagy más tartózkodási engedélyt nem tartalmazó úti okmányai alapján kell megállapítani. A jogtalan belépés vagy tartózkodás tényének meggyőző bizonyítéka a megkereső állam arra vonatkozó nyilatkozata is, hogy az érintett személy nem rendelkezik a szükséges úti okmányokkal, vízummal vagy tartózkodási engedéllyel.

11. cikk

Határidők

(1)   A visszafogadási kérelmet a megkeresett állam illetékes hatóságához legfeljebb az attól számított kilenc hónapon belül kell benyújtani, hogy a megkereső állam illetékes hatósága tudomást szerzett arról, hogy egy harmadik ország állampolgára vagy egy hontalan személy nem, illetve már nem felel meg a belépés vagy tartózkodás hatályos feltételeinek. Amennyiben a kérelem időben történő benyújtásának jogi vagy ténybeli akadálya van, a megkereső állam kérésére a határidő – kizárólag az akadály megszűnésének időpontjáig – meghosszabbítható.

(2)   A visszafogadási kérelemre írásban kell válaszolni

két munkanapon belül, amennyiben a kérelmet gyorsított eljárás keretében nyújtották be (7. cikk (3) bekezdés),

minden más esetben tizenkét naptári napon belül.

A határidőt a visszafogadási kérelem kézhezvételének időpontjától kell számítani. Amennyiben a megadott határidőn belül nem érkezik válasz, az átadást elfogadottnak kell tekinteni.

A visszafogadási kérelemre adott választ bármely kommunikációs eszközzel – az elektronikus utat is beleértve – be lehet nyújtani.

(3)   A visszafogadási kérelem elutasítását írásban indokolni kell.

(4)   Amennyiben a kérelmet elfogadták, illetve adott esetben a (2) bekezdésben meghatározott határidő lejártát követően, az érintett személyt három hónapon belül át kell adni. A megkereső állam kérelmére ez a határidő a jogi vagy gyakorlati akadályok megszüntetésére fordított idővel meghosszabbítható.

12. cikk

Az átadás részletes szabályai és a szállítás módjai

(1)   A 7. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül, a megkereső állam illetékes hatóságai valamely személy átadását megelőzően írásban legalább két munkanappal előre közlik a megkeresett állam illetékes hatóságaival az átadás időpontját, a belépés helyét, az esetleges kíséretet és az átadásra vonatkozó egyéb szükséges információt.

(2)   A szállítás bármilyen módon, így légi úton is történhet. A légi úton történő visszatérés nem korlátozható kizárólag Örményország vagy a tagállamok nemzeti légitársaságaira, és az menetrend szerinti vagy charterjáratokon egyaránt történhet. A kísérettel történő visszatérés esetén a kíséret nem korlátozható a megkereső állam felhatalmazással rendelkező személyeire, feltéve, hogy a szóban forgó személyek Örményország vagy valamely tagállam felhatalmazásával rendelkeznek.

(3)   Ha az átszállítás légi úton történik, úgy az esetleges kísérőszemélyek mentesülnek a szükséges vízumok beszerzésének kötelezettsége alól.

13. cikk

Téves visszafogadás

A megkereső állam visszafogad bármely, a megkeresett állam által visszafogadott személyt, amennyiben az érintett személy átadását követő hat hónapon belül bizonyítást nyer, hogy e megállapodás 3–6. cikkében meghatározott feltételek nem teljesültek.

Ilyen esetekben a megállapodás eljárási szabályait értelemszerűen kell alkalmazni, és rendelkezésre kell bocsátani minden, a visszafogadandó személy tényleges személyazonosságára és állampolgárságára vonatkozó rendelkezésére álló információt.

IV.   SZAKASZ

ÁTSZÁLLÍTÁSI MŰVELETEK

14. cikk

Elvek

(1)   A tagállamok és Örményország harmadik ország állampolgárainak és hontalan személyeknek az átszállítását azokra az esetekre korlátozzák, amikor e személyek nem térhetnek vissza közvetlenül a célállamba.

(2)   Valamely tagállam kérelmére Örményország lehetővé teszi az átszállítást a harmadik ország állampolgárainak vagy a hontalan személyeknek, valamint Örményország kérelmére egy adott tagállam engedélyezi az átszállítást harmadik ország állampolgárainak vagy hontalan személyeknek, ha a lehetséges egyéb tranzitállamokban való odautazás és a célállam általi visszafogadás biztosított.

(3)   Örményország vagy valamely tagállam az alábbi esetekben utasíthatja el az átszállítást:

a)

ha fennáll a valós veszélye annak, hogy a harmadik országbeli állampolgár vagy a hontalan személy a célállamban vagy egy másik tranzitállamban kínzásnak, embertelen vagy megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek, halálbüntetésnek, vagy faji, vallási, nemzetiségi hovatartozása, egy adott társadalmi csoporthoz való tartozása vagy politikai meggyőződése miatt üldöztetésnek lenne kitéve; vagy

b)

ha a harmadik országbeli állampolgárt vagy a hontalan személyt a megkeresett államban vagy egy másik tranzitállamban büntetőjogi szankciók alá vetik; vagy

c)

a megkeresett állam közegészségügyi, belbiztonsági, közrendi vagy egyéb nemzeti érdekei miatt.

(4)   Örményország vagy valamely tagállam bármilyen kibocsátott engedélyt visszavonhat, ha időközben olyan, a (3) bekezdésben említett körülmények merülnek fel vagy látnak napvilágot, amelyek az átszállítási műveletet akadályozzák, vagy ha a lehetséges tranzitállamokba való odautazás vagy a célállam általi visszafogadás már nem biztosított. Ebben az esetben a megkereső állam szükség esetén köteles haladéktalanul visszafogadni a harmadik ország állampolgárátt vagy a hontalan személyt.

15. cikk

Az átszállítási eljárás

(1)   Az átszállítási művelet iránti kérelmet írásban kell benyújtani a megkeresett állam illetékes hatóságához, és annak a következő információkat kell tartalmaznia:

a)

az átszállítás módja (légi, tengeri, vagy szárazföldi), a lehetséges további tranzitállamok és a tervezett célállam;

b)

az érintett személy adatai (pl. családi név, utónév, leánykori név, egyéb használt/ismert nevek vagy felvett nevek, születési dátum, nem, továbbá – amennyiben lehetséges – születési hely, állampolgárság, nyelv, az úti okmány típusa és száma);

c)

a belépés tervezett helye, az átszállítás időpontja és a kíséret esetleges igénybevétele;

d)

nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a megkereső állam megítélése szerint a 14. cikk (2) bekezdése szerinti feltételek teljesülnek, és nem ismertek okok a 14. cikk (3) bekezdése alapján való elutasításra.

Az átszállítási kérelmekhez használandó közös formanyomtatvány e megállapodás 6. mellékletét képezi.

Az átszállítási kérelmet bármely kommunikációs eszközzel használatával megtehető, az elektronikus eszközöket is beleértve.

(2)   A megkeresett állam a kérelem kézhezvételét követő három munkanapon belül, írásban tájékoztatja a megkereső államot a befogadásról, megerősítve a belépés helyét és a visszafogadás tervezett időpontját, vagy tájékoztatja a megkereső államot a befogadás elutasításáról, valamint annak okairól. Amennyiben három munkanapon belül nem érkezik válasz, az átszállítást elfogadottnak kell tekinteni.

Az átszállítási kérelemre adott választ bármely kommunikációs eszközzel – az elektronikus utat is beleértve – be lehet nyújtani.

(3)   Amennyiben az átszállítási művelet légi úton történik, úgy a visszafogadandó személy és annak esetleges kísérete mentesül a repülőtéri tranzitvízum megszerzésének kötelezettsége alól.

(4)   A megkeresett állam illetékes hatóságai a kölcsönös konzultációkra is figyelemmel segítséget nyújtanak az átszállítási műveletekben, különösen az érintett személyek felügyelete révén, valamint az e célt szolgáló megfelelő feltételek megteremtésével.

(5)   A személyek átszállítását a kérelem jóváhagyásának kézhezvételétől számított 30 napon belül végre kell hajtani.

V.   SZAKASZ

KÖLTSÉGEK

16. cikk

A szállítás és az átszállítás költségei

Az illetékes hatóságok azon jogának sérelme nélkül, hogy a visszafogadással kapcsolatos költségeket behajtsák a visszafogadandó személytől vagy harmadik felektől, az e megállapodás szerinti visszafogadással és átszállítással kapcsolatos valamennyi – a célállam határáig felmerülő – szállítási költséget a megkereső állam viseli.

VI.   SZAKASZ

ADATVÉDELEM ÉS EGYÉB NEMZETKÖZI KÖTELEZETTSÉGEKHEZ VALÓ VISZONY

17. cikk

Adatvédelem

A személyes adatok közlésére csak abban az esetben kerül sor, ha – az esettől függően – ez Örményország vagy valamely tagállam illetékes hatóságai számára e megállapodás végrehajtása érdekében szükséges. A személyes adatok feldolgozását és kezelését valamely konkrét esetben Örményország nemzeti jogának, illetve ha az adatkezelő valamely tagállam illetékes hatósága, a 95/46/EK irányelv rendelkezéseinek és az adott tagállamnak az ezen irányelv értelmében elfogadott nemzeti jogszabályainak megfelelően kell elvégezni. Emellett a következő elvek alkalmazandók:

a)

a személyes adatokat tisztességesen és törvényesen kell feldolgozni;

b)

a személyes adatok gyűjtését e megállapodás végrehajtásának meghatározott, kifejezett és jogszerű céljából kell végezni, és az adatokat ezen túlmenően sem az adatközlő hatóság, sem az azokat átvevő hatóság nem dolgozhatja fel az e céllal össze nem egyeztethető módon;

c)

a személyes adatoknak gyűjtésük és/vagy további feldolgozásuk célja szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell lenniük, és nem lehetnek túlzott mértékűek. Így különösen, a közölt személyi adatok csak a következőkre vonatkozhatnak:

az átadandó személy adatai (pl. családi név, utónév, bármilyen korábbi név, egyéb használt/ismert nevek vagy felvett nevek, nem, családi állapot, születési hely és idő, jelenlegi és korábbi állampolgárság),

útlevél, személyazonosító igazolvány vagy járművezetői engedély (száma, érvényességi ideje, a kiállítás napja, kiállító hatóság, a kiállítás helye),

útmegszakítások és útvonalak,

egyéb, az átadandó személy azonosításához vagy az e megállapodás szerinti visszafogadási követelmények megvizsgálásához szükséges információk;

d)

a személyes adatoknak pontosaknak kell lenniük, és azokat szükség esetén frissíteni kell;

e)

a személyes adatokat olyan formában kell tárolni, amely az érintettek azonosítását csak az adatok gyűjtésének vagy további feldolgozásának célja érdekében szükséges ideig teszi lehetővé;

f)

mind az adatközlő hatóság, mind pedig az adatokat átvevő hatóság megtesz minden ésszerű lépést annak érdekében, hogy szükség szerint biztosítsa a személyes adatok helyesbítését, törlését vagy zárolását, amennyiben a feldolgozás nem felel meg e cikk rendelkezéseinek, különösen amiatt, mert ezek az adatok a feldolgozás célja szempontjából nem megfelelőek, nem relevánsak, nem pontosak vagy túlzott mértékűek. Ebbe beletartozik a másik Fél értesítése az adatok bármely helyesbítéséről, törléséről vagy zárolásáról;

g)

az adatokat átvevő hatóság kérelemre tájékoztatja az adatközlő hatóságot a közölt adatok felhasználásáról és annak eredményéről;

h)

személyes adatok kizárólag az illetékes hatóságoknak adhatók át. Az egyéb szervekhez történő továbbításhoz az adatközlő hatóság előzetes hozzájárulása szükséges;

i)

az adatközlő hatóság és az adatokat átvevő hatóság köteles írásos nyilvántartást vezetni a személyes adatok közléséről és átvételéről.

18. cikk

Egyéb nemzetközi kötelezettségekhez való viszony

(1)   E megállapodás nem érinti az Uniónak, az Unió tagállamainak és Örményországnak a nemzetközi jogból eredő jogait, kötelezettségeit és felelősségét, ideértve azon nemzetközi egyezményeket, amelyeknek részesei, különösen pedig a 2. cikkben szereplő nemzetközi okmányokat és az alábbiakat:

a benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálására illetékes állam meghatározásáról szóló nemzetközi egyezmények,

a kiadatásról és átszállításról szóló nemzetközi egyezmények,

külföldi állampolgárok visszafogadásáról szóló többoldalú nemzetközi egyezmények és megállapodások.

(2)   E megállapodás rendelkezései nem képezik akadályát valamely személy egyéb hivatalos vagy nem hivatalos megállapodás alapján történő visszatérésének.

VII.   SZAKASZ

VÉGREHAJTÁS ÉS ALKALMAZÁS

19. cikk

Visszafogadási vegyes bizottság

(1)   A Szerződő Felek kölcsönösen segítik egymást e megállapodás alkalmazásában és értelmezésében. E célból a Felek létrehoznak egy visszafogadási vegyes bizottságot (a továbbiakban: a bizottság), amely különösen az alábbi feladatokat látja el:

a)

figyelemmel kíséri és információcserét folytat e megállapodás alkalmazásáról, ami azonban nem terjed ki a személyes adatokra;

b)

foglalkozik az e megállapodás rendelkezéseinek értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos kérdésekkel;

c)

határoz az e megállapodás egységes alkalmazásához szükséges végrehajtási rendelkezésekről;

d)

rendszeres információcserét folytat az egyes tagállamok és Örményország által a 20. cikk szerint elkészített végrehajtási jegyzőkönyvekről;

e)

javaslatokat tesz e megállapodás és mellékleteinek módosításaira.

(2)   E bizottság határozatai a Szerződő Felekre nézve kötelezőek.

(3)   A bizottság az Unió és Örményország képviselőiből áll.

(4)   A bizottság szükség esetén valamely Szerződő Fél kérelmére ülésezik.

(5)   A bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

20. cikk

Végrehajtási jegyzőkönyvek

(1)   E megállapodás közvetlen alkalmazhatóságának sérelme nélkül valamely tagállam vagy Örményország kérésére, Örményország és a tagállam végrehajtási jegyzőkönyvet készít, amely egyebek mellett a következőkre vonatkozó szabályokat tartalmazza:

a)

az illetékes hatóságok kijelölése, határátkelőhelyek és a kapcsolattartó pontok megadása;

b)

a kísérettel történő visszatérés feltételei, beleértve a harmadik ország állampolgárainak és a hontalan személyek kísérettel történő átszállítását is;

c)

az e megállapodás 1–4. mellékletében felsoroltakon kívüli eszközök és dokumentumok;

d)

a gyorsított eljárás keretében történő visszafogadás részletes szabályai;

e)

a meghallgatásokra vonatkozó eljárás.

(2)   Az (1) bekezdésben említett végrehajtási jegyzőkönyvek csak a 19. cikkben említett visszafogadási vegyes bizottság értesítését követően lépnek hatályba.

(3)   Örményország beleegyezik abba, hogy egy adott tagállammal készített végrehajtási jegyzőkönyv rendelkezéseit bármely más tagállammal való kapcsolatai során – ez utóbbi kérelmére – is alkalmazza. A tagállamok elfogadják, hogy az egyikük által kötött végrehajtási jegyzőkönyv bármely rendelkezését – figyelemmel annak egyéb tagállamokra történő alkalmazásának gyakorlati megvalósíthatóságára is – Örményország kérésére ez utóbbi tekintetében is alkalmazzák.

21. cikk

A tagállamok kétoldalú visszafogadási megállapodásaihoz vagy egyezményeihez való viszony

E megállapodás rendelkezései elsőbbséget élveznek az egyes tagállamok és Örményország között megkötött vagy a 20. cikk alapján esetleg ezután megkötendő, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló kétoldalú megállapodásokkal vagy egyezményekkel szemben, amennyiben ez utóbbiak nem egyeztethetők össze e megállapodás rendelkezéseivel.

VIII.   SZAKASZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. cikk

Területi hatály

(1)   A (2) bekezdésre figyelemmel e megállapodás azon a területen alkalmazandó, ahol az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés alkalmazandó, valamint Örményország területén.

(2)   E megállapodás Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának, valamint Írország területén kizárólag azt követően alkalmazandó, hogy az Európai Unió erről értesítést küld Örményországnak. E megállapodás a Dán Királyság területén nem alkalmazandó.

23. cikk

Hatálybalépés, időtartam és megszűnés

(1)   Ezt a megállapodást a Szerződő Felek saját eljárásaiknak megfelelően megerősítik vagy jóváhagyják.

(2)   Ez a megállapodás a Szerződő Feleknek az (1) bekezdésben említett eljárások befejezéséről szóló kölcsönös értesítésének napját követő második hónap első napján lép hatályba.

(3)   Ez a megállapodás Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságára, valamint Írországra a 22. cikk (2) bekezdésében említett értesítés napját követő második hónap első napjától alkalmazandó.

(4)   A megállapodást határozatlan időre kötötték.

(5)   Ez a megállapodás a Szerződő Felek kölcsönös egyetértésével módosítható. A módosításokat külön jegyzőkönyvek formájában kell kidolgozni, amelyek e megállapodás szerves részét képezik és az e cikkben megállapított eljárással összhangban lépnek hatályba.

(6)   Minden egyes Szerződő Fél a másik Szerződő Fél hivatalos értesítésével és a 19. cikkben említett bizottsággal folytatott konzultációt követően teljes egészében vagy részben, átmenetileg felfüggesztheti e megállapodás végrehajtását. A felfüggesztés az ilyen értesítés napját követő második napon lép életbe.

(7)   E megállapodást bármely Szerződő Fél a másik Szerződő Félhez intézett hivatalos értesítés útján felmondhatja. E megállapodás az ilyen értesítés napját követő hat hónap elteltével hatályát veszti.

24. cikk

Mellékletek

Az 1–6. melléklet e megállapodás szerves részét képezi.

Kelt Brüsszelben, 2013. április 19-én két példányban angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén és örmény nyelven, a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image

За Pепублика Армения

Por la República de Armenia

Za Arménskou republiku

For Republikken Armenien

Für die Republik Armenien

Armeenia Vabariigi nimel

Για της Δημοκρατίας της Αρμενίας

For the Republic of Armenia

Pour la République d'Arménie

Per la Repubblica di Armenia

Armēnijas Republikas vārdā –

Armėnijos Respublikos vardu

Örmény Köztársaság részéről

Għall-Repubblika tal-Armenja

Voor de Republiek Armenië

W imieniu Republiki Armenii

Pela República da Arménia

Pentru Republica Armenia

Za Arménsku republiku

Za Republiko Armenijo

Armenian tasavallan puolesta

För Republiken Armenien

Image

Image


(1)  Az 1994. november 30-i tanácsi ajánlásban megadott űrlapnak megfelelően.

(2)  Uott.

(3)  Uott.


1. MELLÉKLET

AZON DOKUMENTUMOK KÖZÖS JEGYZÉKE, AMELYEK BEMUTATÁSA AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁG BIZONYÍTÉKÁNAK MINŐSÜL

(3. cikk (1) bekezdés, 5. cikk (1) bekezdés és 9. cikk (1) bekezdés)

bármilyen útlevél (nemzeti útlevelek, diplomata-útlevelek, szolgálati útlevelek, csoportos útlevelek és ideiglenes útlevelek, beleértve a kiskorúak útleveleit is),

bármilyen fajta személyazonosító igazolvány (beleértve az ideiglenes és átmeneti igazolványokat is),

az állampolgárság igazolása és egyéb olyan hivatalos dokumentum, amely megemlíti vagy egyértelműen feltünteti az állampolgárságot.


2. MELLÉKLET

AZON DOKUMENTUMOK KÖZÖS JEGYZÉKE, AMELYEK BEMUTATÁSA AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁG VALÓSZÍNŰNEK LÁTSZÓ BIZONYÍTÉKÁNAK MINŐSÜL

(3. cikk (1) bekezdés, 5. cikk (1) bekezdés és 9. cikk (2) bekezdés)

az 1. mellékletben felsorolt olyan dokumentumok, amelyek érvényessége több mint 6 hónapja járt le,

az e megállapodás 1. mellékletében felsorolt bármely dokumentum fénymásolata,

járművezetői engedély vagy annak fénymásolata,

születési anyakönyvi kivonat vagy annak fénymásolata,

vállalati azonosító igazolvány vagy annak fénymásolata,

tanúvallomások,

az érintett személy nyilatkozatai, illetve az általa beszélt nyelv, beleértve azt is, ha ezt egy hivatalos teszt eredményeként állapítják meg,

bármely egyéb okmány, amely segíthet az érintett személy állampolgárságának megállapításában,

ujjlenyomatok,

a megkeresett állam által kiállított laissez-passer,

szolgálati könyv és katonai személyazonosító igazolvány,

tengerész szolgálati könyv és hajóparancsnoki szolgálati igazolvány,

a személyazonosság megerősítése a vízuminformációs rendszerben végrehajtott keresés alapján (1),

a vízuminformációs rendszert nem használó tagállamok esetében az ezen tagállamok vízumkérelem-nyilvántartása alapján történő pozitív azonosítás.


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 767/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről (VIS-rendelet) (HL L 218., 2008.8.13., 60. o.)


3. MELLÉKLET

AZON DOKUMENTUMOK KÖZÖS JEGYZÉKE, AMELYEK A HARMADIK ORSZÁG ÁLLAMPOLGÁRAI ÉS A HONTALAN SZEMÉLYEK VISSZAFOGADÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK BIZONYÍTÉKÁNAK MINŐSÜLNEK

(4. cikk (1) bekezdés, 6. cikk (1) bekezdés és 10. cikk (1) bekezdés)

a megkeresett állam által kiállított vízum és/vagy tartózkodási engedély,

az érintett személy úti okmányában található, a határátlépést igazoló pecsét vagy hasonló bejegyzés, illetve a határátlépés egyéb bizonyítéka (pl.: fényképes bizonyíték).


4. MELLÉKLET

AZON DOKUMENTUMOK KÖZÖS JEGYZÉKE, AMELYEK A HARMADIK ORSZÁG ÁLLAMPOLGÁRAI ÉS A HONTALAN SZEMÉLYEK VISSZAFOGADÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK VALÓSZÍNŰNEK LÁTSZÓ BIZONYÍTÉKÁNAK MINŐSÜL

(4. cikk (1) bekezdés, 6. cikk (1) bekezdés és 10. cikk (2) bekezdés)

annak a helynek, illetve azoknak a körülményeknek a megkereső állam megfelelő hatóságai általi leírása, ahol, illetve amelyek között az érintett személyt a megkereső állam területére való belépését követően feltartóztatták,

valamely személy személyazonosságára és/vagy tartózkodására vonatkozó, nemzetközi szervezet (pl. UNCHR) által szolgáltatott adatok,

családtagok, útitársak stb. által nyújtott/megerősített információk,

az érintett személy nyilatkozata,

ujjlenyomatok,

bármely olyan dokumentum, igazolás vagy számla (pl.: szállodai számlák, orvosi/fogorvosi kezelés időpontját igazoló feljegyzések, közintézmények/magánintézmények belépőkártyái, gépjárműbérleti megállapodás, hitelkártyával való fizetés nyugtája stb.), amely egyértelműen bizonyítja, hogy az érintett személy a megkeresett állam területén tartózkodott,

légi járatokra, vonatra, távolsági autóbuszra vagy hajóra szóló névvel ellátott jegyek és/vagy utaslisták, amelyek bizonyítékul szolgálnak az érintett személy jelenlétére vagy útvonalára a megkeresett állam területén;

azt bizonyító információk, hogy az érintett személy futárszolgálat vagy utazási iroda szolgáltatásait vette igénybe,

olyan, különösen a határőrség személyzete vagy más tanúk által tett nyilatkozatok, akik tanúsítani tudják, hogy az érintett személy átlépte a határt,

az érintett személy bírósági vagy államigazgatási eljárás keretében tett hivatalos nyilatkozata.


5. MELLÉKLET

Image

Image

Image


6. MELLÉKLET

Image

Image


Együttes nyilatkozat a 3. cikk (3) és az 5. cikk (3) bekezdéséről

A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Örmény Köztársaság és a tagállamok állampolgársággal kapcsolatos jogszabályai szerint az Európai Unió vagy az Örmény Köztársaság állampolgárait nem lehet állampolgárságuktól megfosztani.

A Felek megállapodnak, hogy kellő időben konzultálnak egymással, amennyiben ez a jogi helyzet megváltozik.


Együttes nyilatkozat az Izlandi Köztársaságról

A Szerződő Felek tudomásul veszik az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság között fennálló szoros kapcsolatot, különös tekintettel az említett országnak a schengeni vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához és továbbfejlesztéséhez történő társulásáról szóló, 1999. május 18-i megállapodására. Ilyen körülmények között helyénvaló, hogy Örményország e megállapodással azonos feltételekkel visszafogadási megállapodást kössön az Izlandi Köztársasággal.


RENDELETEK

31.10.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/30


A BIZOTTSÁG 1059/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. október 29.)

a Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 készítmény hízómarhák takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről és a 492/2006/EK rendelet módosításáról (az engedély jogosultja a Prosol SpA)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékanyagok takarmányokban történő felhasználásának engedélyezéséről, az engedély megadásának feltételeiről és az engedélyezési eljárásokról. Az említett rendelet 10. cikke előírja a 70/524/EGK tanácsi irányelv (2) alapján engedélyezett adalékanyagok újbóli értékelését.

(2)

A hízómarhák esetében a 492/2006/EK bizottsági rendelet (3) a 70/524/EGK irányelvnek megfelelően időbeli megkötés nélkül engedélyezte a Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 takarmány-adalékanyagként való használatát. Az említett készítményt ezt követően az 1831/2003/EK rendelet 10. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint meglévő termékként felvették a takarmány-adalékanyagok nyilvántartásába.

(3)

A Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 készítmény használatát továbbá kocák esetében a 896/2009/EK bizottsági rendelet (4), tejelő tehenek és lovak esetében az 1119/2010/EU bizottsági rendelet (5), és elválasztott malacok esetében a 170/2011/EU bizottsági rendelet (6) engedélyezte tíz évre.

(4)

Az 1831/2003/EK rendelet 10. cikke (2) bekezdésének megfelelően és a rendelet 7. cikkével összefüggésben az említett készítmény hízómarhák takarmány-adalékanyagaként való újraértékelésére vonatkozóan kérelmet nyújtottak be, kérelmezve, hogy az adalékanyagot az „állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok” kategóriába sorolják be. A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(5)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2013. március 13-i véleményében (7) arra a következtetésre jutott, hogy a javasolt felhasználási feltételek mellett a Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 készítmény nincs káros hatással sem az állati és emberi egészségre, sem pedig a környezetre, és használata növelheti az állatok végleges testtömegét, a takarmánybevitel-súlygyarapodás arányát, valamint az átlagos napi súlygyarapodást. A Hatóság szerint nem szükséges a forgalomba hozatalt követő nyomon követésre vonatkozó különleges követelményeket elrendelni. A Hatóság ellenőrizte továbbá az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányban található takarmány-adalékanyagra vonatkozó analitikai módszerről szóló jelentést.

(6)

A Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 készítmény értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően a szóban forgó készítmény használatát az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint engedélyezni kell.

(7)

Az 1831/2003/EK rendelet szerinti új engedély megadása következtében az 492/2006/EK rendeletben szereplő, a Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 készítményre vonatkozó rendelkezéseket el kell hagyni. A 492/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Mivel semmilyen biztonsági ok nem indokolja az engedélyezési feltételek módosításának azonnali alkalmazását, átmeneti időszakot kell biztosítani az érdekelt felek számára, hogy felkészülhessenek az engedélyezésből adódó új követelmények teljesítésére.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben meghatározott, az „állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és a „bélflóra-stabilizálók” funkcionális csoportba tartozó készítmény takarmány-adalékanyagként történő felhasználása a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

A 492/2006/EK rendelet II. mellékletének E 1710 EK-sorszámú bejegyzését – adalékanyag: Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 – el kell hagyni.

3. cikk

A mellékletben szereplő anyag és az azt tartalmazó takarmányok, amelyeket 2014. május 19. előtt állítottak elő és címkéztek fel a 2013. november 19. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és használhatók.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. október 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  A Tanács 1970. november 23-i 70/524/EGK irányelve a takarmány-adalékanyagokról (HL L 270., 1970.12.14., 1. o.)

(3)  A Bizottság 2006. március 27-i 492/2006/EK rendelete a takarmányokban lévő egyes adalékanyagok végleges engedélyezéséről (HL L 89., 2006.3.28., 6. o.).

(4)  A Bizottság 2009. szeptember 25-i 896/2009/EK rendelete a Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 takarmány-adalékanyagként kocák esetében történő új felhasználásának engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Prosol S.p.A.) (HL L 256., 2009.9.29., 6. o.).

(5)  A Bizottság 2010. december 2-i 1119/2010/EU rendelete a Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 készítmény tejelő tehenek és lovak takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Prosol SpA) és az 1520/2007/EK rendelet módosításáról (HL L 317., 2010.12.3., 9. o.).

(6)  A Bizottság 2011. február 23-i 170/2011/EU rendelete a Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 készítmény (elválasztott) malacok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja a Prosol SpA) és az 1200/2005/EK rendelet módosításáról (HL L 49., 2011.2.24., 8. o.).

(7)  EFSA Journal 2013; 11(4):3174.


MELLÉKLET

Az adalék azonosító száma

Az engedély jogosultjának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Maximális életkor

Legkisebb tartalom

Legnagyobb tartalom

További rendelkezések

Az engedély lejárta

CFU/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban

Kategória: állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok. Funkcionális csoport: bélflóra-stabilizálók

4b1710

Prosol S.p.A

Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885

 

Az adalékanyag összetétele:

Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 készítmény

amely legalább az alábbi mennyiségeket tartalmazza:

Por: 1 × 109 CFU/g adalékanyagot

Szilárd formában

 

A hatóanyag jellemzése:

Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 életképes sejtjei

 

Analitikai módszer  (1)

Számlálás: glükóz élesztőkivonat-klóramfenikol-agart alkalmazó lemezöntéses módszer (EN15789:2009)

Azonosítás: polimeráz láncreakció (PCR) módszer

Hízómarha

4 × 109

1.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási körülményeket és a pelletálási stabilitást.

2.

Minimális ajánlott adalékanyag-tartalom naponta marhánként: 3,6 × 1010 CFU.

3.

Biztonsági előírás: kezeléskor védőszemüveg és kesztyű viselése kötelező.

2023. november 19.


(1)  Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található:http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


31.10.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/33


A BIZOTTSÁG 1060/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. október 29.)

a bentonit valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékanyagok takarmányokban történő felhasználásának engedélyezéséről, az engedély megadásának feltételeiről és az engedélyezési eljárásokról. Az említett rendelet 10. cikke előírja a 70/524/EGK tanácsi irányelv (2) alapján engedélyezett adalékanyagok újbóli értékelését.

(2)

A 82/822/EGK bizottsági irányelv (3) a bentonitot a 70/524/EGK irányelvnek megfelelően határozatlan időre engedélyezte a kötőanyagok, csomósodásgátlók és koagulánsok csoportjába tartozó takarmány-adalékanyagként az összes állatfaj számára történő felhasználásra. Az említett adalékanyagot ezt követően az 1831/2003/EK rendelet 10. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint meglévő termékként felvették a takarmány-adalékanyagok közösségi nyilvántartásába.

(3)

Az 1831/2003/EK rendelet 10. cikkének a rendelet 7. cikkével összefüggésben értelmezett (2) bekezdése szerint kérelmet nyújtottak be a bentonit valamennyi állatfaj számára kötőanyagként és csomósodásgátlóként szolgáló takarmány-adalékanyagként történő újraértékelésére vonatkozóan, valamint az említett rendelet 7. cikkének megfelelően valamennyi állatfaj számára a radionuklidokkal való szennyeződést korlátozó anyagként történő új engedélyezésére. Az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkével összhangban kérelmet nyújtottak be a bentonitnak valamennyi állatfaj számára a takarmány mikotoxinok általi szennyeződésének csökkentésére szolgáló anyagként történő új engedélyezésére. Az említett kérelmek melyeket az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdése értelmében előírt adatok és dokumentumok kísértek, arra irányulnak, hogy az adalékanyagot a „technológiai adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába sorolják be.

(4)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2011. február 2-i (4), 2011. június 14-i (5) és 2012. június 14-i (6) véleményében megállapította, hogy – a javasolt felhasználási feltételek mellett – a bentonit nincs káros hatással sem az állatok vagy az emberek egészségére, sem a környezetre, valamint hogy hatékonyan használható az összes állatfaj számára kötőanyagként, csomósodásgátló anyagként és radionuklidokkal való szennyeződést korlátozó anyagként. Azt is elismerték, hogy a bentonit hatékony lehet az aflatoxin kötőanyagaként a tejelő tehenek esetében, és hogy e megállapítás valamennyi kérődzőre kiterjeszthető. A Hatóság szerint nem szükséges a forgalomba hozatalt követő nyomon követésre vonatkozó különleges követelményeket elrendelni. A Hatóság ellenőrizte továbbá az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányban található takarmány-adalékanyagra alkalmazott analitikai módszerről szóló jelentést.

(5)

Mivel az előírt in vitro vizsgálatok teljesítik a 429/2008/EK bizottsági rendeletben (7) – különösen annak II. mellékletének 4. pontjában és III. mellékletének 1.4. pontjában – előírt, a technológiai adalékanyagok hatékonyságának igazolására szolgáló feltételeket, és mivel ezek elismerten egyértelmű bizonyítékkal szolgálnak az aflatoxin B1 (AfB)-kötőképességre, továbbá mivel az aflatoxin B1-kötőképesség a bentonit jellemzői között szerepel, elegendő mértékű hatékonyságra lehet következtetni a takarmány mikotoxinok általi szennyeződésének csökkentésére szolgáló anyagként való használatának a baromfikra és a sertésekre történő kiterjesztése esetében is.

(6)

A bentonit értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően a szóban forgó adalékanyag használatát az e rendelet mellékleteiben meghatározottak szerint engedélyezni kell.

(7)

Mivel biztonsági okok nem indokolják a bentonitnak kötőanyagként és csomósodásgátló anyagként való engedélyezési feltételeinek azonnali módosítását, átmeneti időszakot kell biztosítani az érdekelt felek számára arra, hogy felkészülhessenek az engedélyezésből adódó új követelmények teljesítésére.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletekben meghatározott, a „technológiai adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és „a takarmány mikotoxinok általi szennyeződésének csökkentésére szolgáló anyagok”, „kötőanyagok”, „csomósodásgátló anyagok” és „radionuklidokkal való szennyeződést korlátozó anyagok” funkcionális csoportjaiba tartozó bentonit takarmány-adalékanyagként való használata a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

A II. mellékletben szereplő, a „kötőanyagok”, valamint a „csomósodásgátló anyagok” funkcionális csoportjába tartozó adalékanyag és az azt tartalmazó takarmányok, amelyeket 2015. november 19. előtt állítottak elő és címkéztek fel a 2013. november 19. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és használhatók.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. október 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  A Tanács 1970. november 23-i 70/524/EGK irányelve a takarmány-adalékanyagokról (HL L 270., 1970.12.14., 1. o.)

(3)  A Bizottság 1982. november 19-i 82/822/EGK negyvenegyedik irányelve a 70/524/EGK tanácsi irányelv mellékleteinek a takarmány-adalékanyagok tekintetében történő módosításáról (HL L 347., 1982.12.7., 16. o.).

(4)  EFSA Journal (2011); 9(2):2007.

(5)  EFSA Journal (2011); 9(6):2276.

(6)  EFSA Journal (2012); 10(7):2787.

(7)  A Bizottság 2008. április 25-i 429/2008/EK rendelete az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kérelmek elkészítése és megjelenési formája, valamint a takarmány-adalékanyagok értékelése és engedélyezése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról (HL L 133., 2008.5.22., 1. o.).


I. MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosító száma

Adalékanyag

Kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Felső korhatár

Minimális tartalom

Maximális tartalom

További rendelkezések

Az engedély lejárta

mg hatóanyag/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban

Kategória: technológiai adalékanyagok. Funkcionális csoport: a takarmány mikotoxinok általi szennyeződésének csökkentésére szolgáló anyagok: aflatoxin B1

1m558

Bentonit

 

Az adalékanyag összetétele

Bentonit: ≥ 70 % szmektit (dioktaéderes montmorillonit)

 

A hatóanyag jellemzése

Bentonit: ≥ 70 % szmektit (dioktaéderes montmorillonit)

< 10 % opál és földpát

< 4 % kvarc és kalcit

AfB1 -kötőképesség (BC AfB1 ) 90 % felett

 

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyag bentonit-tartalmának meghatározása: röntgendiffrakció (XRD)

Az adalékanyag BC AfB1 meghatározása: a pufferoldatban 5,0 pH értéken végzett adszorpciós vizsgálat 4 mg/l AfB1 koncentráció és 0,02 % (tömegkoncentráció) mellett a takarmány-adalékanyag esetében.

Kérődzők

Baromfi

Sertés

 

20 000

1.

A használati utasításnak tartalmaznia kell az alábbi szöveget:

„Kerülendő a makrolidokkal való egyidejű szájon át történő alkalmazása”,

baromfi vonatkozásában: „Kerülendő a robenidinnel való egyidejű alkalmazása”.

2.

Baromfi vonatkozásában: a robenidintől eltérő kokcidiosztatikumokkal való egyidejű használata ellenjavallt a bentonitot 5 000 mg/kg feletti szinten tartalmazó teljes értékű takarmány esetében.

3.

A bentonit teljes mennyisége nem haladhatja meg a teljes értékű takarmányban megengedett maximális szintet, amely a teljes értékű takarmányra nézve 20 000 mg/kg.

4.

Az adalékanyag használata a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról szóló európai uniós jogszabályoknak megfelelő takarmányokban megengedett.

5.

Biztonsági előírás: használatkor védőmaszk, védőszemüveg és védőkesztyű viselése kötelező.

2023. november 19.


(1)  Az analitikai módszerek részletes leírása a takarmány-adalékanyagok vizsgálatára létrehozott európai uniós referencialaboratórium honlapján található: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


II. MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosító száma

Adalékanyag

Kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Felső korhatár

Minimális tartalom

Maximális tartalom

További rendelkezések

Az engedély lejárta

mg hatóanyag/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban

Kategória: technológiai adalékanyagok. Funkcionális csoport: kötőanyagok

1m558i

Bentonit

 

Az adalékanyag összetétele

Bentonit: ≥ 50 % szmektit

 

A hatóanyag jellemzése

Bentonit: ≥ 50 % szmektit

 

Analitikai módszer  (1)

Meghatározás a takarmány-adalékanyagban: röntgendiffrakció (XRD)

Minden állatfaj

 

20 000

1.

A használati utasításnak tartalmaznia kell az alábbi szöveget:

„Kerülendő a makrolidokkal való egyidejű szájon át történő alkalmazása”,

baromfik vonatkozásában: „Kerülendő a robenidinnel való egyidejű alkalmazása”.

2.

Baromfi vonatkozásában: a robenidintől eltérő kokcidiosztatikumokkal való egyidejű használata ellenjavallt a bentonitot 5 000 mg/kg feletti szinten tartalmazó teljes értékű takarmány esetében.

3.

A bentonit teljes mennyisége nem haladhatja meg a teljes értékű takarmányban megengedett maximális szintet, amely a teljes értékű takarmányra nézve 20 000 mg/kg.

4.

Biztonsági előírás: használatkor védőmaszk, védőszemüveg és védőkesztyű viselése kötelező.

2023. november 19.

Kategória: technológiai adalékanyagok. Funkcionális csoport: csomósodásgátló anyagok

1m558i

Bentonit

 

Az adalékanyag összetétele

Bentonit: ≥ 50 % szmektit

 

A hatóanyag jellemzése

Bentonit: ≥ 50 % szmektit

 

Analitikai módszer  (1)

Meghatározás a takarmány-adalékanyagban: röntgendiffrakció (XRD)

Minden állatfaj

 

20 000

1.

A használati utasításnak tartalmaznia kell az alábbi szöveget:

„Kerülendő a makrolidokkal való egyidejű szájon át történő alkalmazása”,

baromfik vonatkozásában: „Kerülendő a robenidinnel való egyidejű alkalmazása”.

2.

Baromfik vonatkozásában: a robenidintől eltérő kokcidiosztatikumokkal való egyidejű használata ellenjavallt a bentonitot 5 000 mg/kg feletti szinten tartalmazó teljes értékű takarmány esetében.

3.

A bentonit teljes mennyisége nem haladhatja meg a teljes értékű takarmányban megengedett maximális szintet, amely a teljes értékű takarmányra nézve 20 000 mg/kg.

4.

Biztonsági előírás: használatkor védőmaszk, védőszemüveg és védőkesztyű viselése kötelező.

2023. november 19.

Kategória: technológiai adalékanyagok. Funkcionális csoport: a radionuklidokkal való szennyeződést korlátozó anyagok(134/137Cs)

1m558i

Bentonit

 

Az adalékanyag összetétele

Bentonit: ≥ 50 % szmektit

 

A hatóanyag jellemzése

Bentonit: ≥ 50 % szmektit

 

Analitikai módszer  (1)

Meghatározás a takarmány-adalékanyagban: röntgendiffrakció (XRD)

Minden állatfaj

 

1.

A használati utasításnak tartalmaznia kell az alábbi szöveget:

„Kerülendő a makrolidokkal való egyidejű szájon át történő alkalmazása”,

baromfik esetében: „Kerülendő a robenidinnel való egyidejű alkalmazása”.

2.

Baromfi vonatkozásában: a robenidintől eltérő kokcidiosztatikumokkal való egyidejű használata ellenjavallt a bentonitot 5 000 mg/kg feletti szinten tartalmazó teljes értékű takarmány esetében.

3.

A különböző forrásból származó bentonit keveréke nem haladhatja meg a teljes értékű takarmányban megengedett maximális szintet, amely a teljes értékű takarmányra nézve 20 000 mg/kg.

4.

Az adalékanyag a takarmány radioaktív céziummal való szennyezettsége esetében használható, annak az állatok és a belőlük készült termékek esetében történő megszüntetésére.

5.

Biztonsági előírás: használatkor védőmaszk, védőszemüveg és védőkesztyű viselése kötelező.

2023. november 19.


(1)  Az analitikai módszerek részletes leírása a takarmány-adalékanyagok vizsgálatára létrehozott európai uniós referencialaboratórium honlapján található: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


31.10.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/38


A BIZOTTSÁG 1061/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. október 29.)

az Enterococcus faecium NCIMB 10415 készítmény borjak, kecskegidák, macskák és kutyák takarmány-adalékanyagaként történő felhasználásának engedélyezéséről és az 1288/2004/EK rendelet módosításáról (az engedély jogosultja a DSM Nutritional Products Sp. Z o.o. által képviselt DSM Nutritional Products Ltd.)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékanyagok takarmányokban történő felhasználásának engedélyezéséről, az engedély megadásának feltételeiről és az engedélyezési eljárásokról. Az említett rendelet 10. cikke előírja a 70/524/EGK tanácsi irányelv (2) alapján engedélyezett adalékanyagok újbóli értékelését.

(2)

Az Enterococcus faecium NCIMB 10415 készítmény takarmány-adalékanyagként történő használatát – a 70/524/EGK irányelv alapján, határozatlan időre – borjak esetében az 1288/2004/EK bizottsági rendelet (3), kocák esetében az 1200/2005/EK bizottsági rendelet (4), malacok esetében a 252/2006/EK bizottsági rendelet (5), hízósertések esetében a 943/2005/EK bizottsági rendelet (6), macskák és kutyák esetében pedig a 102/2009/EK bizottsági rendelet (7) engedélyezte. Az említett készítmény ezt követően – az 1831/2003/EK rendelet 10. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelően – mint meglévő termék bekerült a takarmány-adalékanyagok nyilvántartásába.

(3)

A készítmény használatát brojlercsirkék esetében a 361/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (8) tíz évre engedélyezte.

(4)

Az 1831/2003/EK rendelet 10. cikkének a rendelet 7. cikkével összefüggésben értelmezett (2) bekezdése szerint kérelmet nyújtottak be az Enterococcus faecium NCIMB 10415 készítmény borjak, macskák és kutyák takarmány-adalékanyagaként történő újraértékelésére vonatkozóan, valamint az említett rendelet 7. cikkének megfelelően a szóban forgó adalékanyag kecskegidák esetében történő új felhasználása iránt, kérelmezve, hogy az adalékanyagot az „állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok” kategóriába sorolják. A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(5)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2013. január 29-i véleményében (9) arra a következtetésre jutott, hogy a javasolt felhasználási feltételek mellett az Enterococcus faecium NCIMB 10415 készítmény nincs káros hatással sem az állati és emberi egészségre, sem pedig a környezetre, és használata javíthatja a kifejlett állat testtömegét és/vagy a napi súlygyarapodást tenyész- és hízóborjaknál, és ezek az eredmények extrapolálhatók a tenyész- és hízógidákra. A Hatóság elismerte továbbá, hogy a készítmény jótékony hatást gyakorol kutyák esetében az intesztinális IgA vagy a szérum IgA koncentrációjára. A Hatóság szerint nem szükséges a forgalomba hozatalt követő nyomon követésre vonatkozó különleges követelményeket elrendelni. A Hatóság ellenőrizte továbbá az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányban található takarmány-adalékanyagra alkalmazott analitikai módszerről szóló jelentést.

(6)

Mivel macskák esetében a széklet minőségére gyakorolt kisebb, de jelentős hatást figyeltek meg, ezt megfelelőnek ítélték annak megerősítéséhez, hogy a készítmény az érintett faj esetében hatásos.

(7)

Az Enterococcus faecium NCIMB 10415 készítmény értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően a szóban forgó adalékanyag használatát az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint engedélyezni kell.

(8)

Az 1831/2003/EK rendelet értelmében az új engedélyezés következtében a 102/2009/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni, és az 1288/2004/EK rendeletet megfelelően módosítani kell.

(9)

Mivel semmilyen biztonsági ok nem indokolja az engedélyezési feltételek módosításának azonnali alkalmazását, átmeneti időszakot kell biztosítani az érdekelt felek számára, hogy felkészülhessenek az engedélyezésből adódó új követelmények teljesítésére.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Engedélyezés

A mellékletben meghatározott, az „állattenyésztésben alkalmazott adalékok” adalékkategóriába és a „bélflóra-stabilizálók” és „egyéb tenyésztéstechnikai adalékanyagok” funkcionális csoportba tartozó készítmény takarmányadalékként történő használata a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

A 102/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezése

A 102/2009/EK rendelet hatályát veszti.

3. cikk

Az 1288/2004/EK rendelet módosítása

Az 1288/2004/EK rendelet I. mellékletében az Enterococcus faecium NCIMB 10415 baktériumra vonatkozó E 1705 számú bejegyzést el kell hagyni.

4. cikk

Átmeneti rendelkezések

Borjak esetében történő felhasználás vonatkozásában a mellékletben szereplő készítmény és az azt tartalmazó takarmányok, amelyeket 2014. május 19. előtt állítottak elő és címkéztek fel a 2013. november 19. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és használhatók.

Macskák és kutyák esetében történő felhasználás vonatkozásában a mellékletben szereplő készítmény és az azt tartalmazó takarmányok, 2015. november 19. előtt állítottak elő és címkéztek fel a 2013. november 19. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és használhatók.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. október 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  A Tanács 1970. november 23-i 70/524/EGK irányelve a takarmány-adalékanyagokról (HL L 270., 1970.12.14., 1. o.)

(3)  A Bizottság 2004. február 14-i 1288/2004/EK rendelete egyes adalékanyagok állandó engedélyezéséről és egy már engedélyezett takarmány-adalékanyag új felhasználásának ideiglenes engedélyezéséről (HL L 243., 2004.7.15., 10. o.).

(4)  A Bizottság 2005. július 26-i 1200/2005/EK rendelete egyes adalékanyagok állandó engedélyezéséről és egy már engedélyezett takarmány-adalékanyag új alkalmazásának ideiglenes engedélyezéséről (HL L 195., 2005.7.27., 6. o.).

(5)  A Bizottság 2006. február 14-i 252/2006/EK rendelete a takarmányokban lévő egyes adalékanyagok végleges engedélyezéséről és egyes, már engedélyezett takarmány-adalékanyagok új alkalmazásainak ideiglenes engedélyezéséről (HL L 44., 2006.2.15., 3. o.).

(6)  A Bizottság 2005. június 21-i 943/2005/EK rendelete a takarmányokban lévő egyes adalékanyagok végleges engedélyezéséről (HL L 159., 2005.6.22., 6. o.).

(7)  A Bizottság 2009. február 3-i 102/2009/EK rendelete egy takarmány-adalékanyag végleges engedélyezéséről (HL L 34., 2009.2.4., 8. o.).

(8)  A Bizottság 2011. április 13-i 361/2011/EU végrehajtási rendelete az Enterococcus faecium NCIMB 10415 brojlercsirkék takarmány-adalékanyagaként való engedélyezéséről (az engedély jogosultjának neve: DSM Nutritional Products Ltd., melyet a DSM Nutritional Products Sp. z o.o képvisel) és a 943/2005/EK rendelet módosításáról (HL L 100., 2011.4.14., 22. o.).

(9)  EFSA Journal (2013); 11(2):3097 és 3098.


MELLÉKLET

Az adalék azonosító száma

Az engedély jogosultjának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Felső korhatár

Minimális tartalom

Maximális tartalom

További rendelkezések

Az engedély lejárta

CFU/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban

Kategória: állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok. Funkcionális csoport: bélflóra-stabilizálók

4b1705

DSM Nutritional Products Ltd, képviselője: DSM Nutritional products Sp. Z o.o.

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Az adalékanyag összetétele

Enterococcus faecium

NCIMB 10415 készítmény, amely legalább az alábbiakat tartalmazza: sellakot tartalmazó mikrokapszulázott forma és más mikrokapszulázott formák:

1 × 1010 CFU/g adalékanyag;

bevonat nélküli granulált forma:

3,5 × 1010 CFU/g adalékanyag

 

A hatóanyag jellemzése

Életképes Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Analitikai módszer  (1)

Számlálás: epe-eszkulin-azid-agaragar táptalajt alkalmazó lemezes számlálásos módszer (EN 15788)

Azonosítás: Pulzáló erőterű gél-elektroforézis (PFGE)

Borjak

Kecskegidák

1 × 109

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási körülményeket és a pelletálási stabilitást.

2023. november 19.

4b1705

DSM Nutritional Products Ltd, képviselője: DSM Nutritional products Sp. Z.o.o.

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Az adalékanyag összetétele

Enterococcus faecium

NCIMB 10415 készítmény, amely legalább az alábbiakat tartalmazza: 5 × 109 CFU/g adalékanyag;

Mikrokapszulázott forma (sellak).

 

A hatóanyag jellemzése

Életképes Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Analitikai módszer  (1)

Számlálás: epe-eszkulin-azid-agaragar táptalajt alkalmazó lemezes számlálásos módszer (EN 15788)

Azonosítás: Pulzáló erőterű gél-elektroforézis (PFGE)

Macskák

7 × 109

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási körülményeket és a pelletálási stabilitást.

2023. november 19.

Kategória: állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok. Funkcionális csoport: egyéb tenyésztéstechnikai adalékanyagok (bélflóra-stabilizálók)

4b1705

DSM Nutritional Products Ltd, képviselője: DSM Nutritional products Sp. Z o.o.

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Az adalékanyag összetétele

Enterococcus faecium

NCIMB 10415 készítmény legalább 5 × 109 CFU/g adalékanyag-tartalommal.

Mikrokapszulázott forma (sellak).

 

A hatóanyag jellemzése

Életképes Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Analitikai módszer  (1)

Számlálás: epe-eszkulin-azid-agaragar táptalajt alkalmazó lemezes számlálásos módszer (EN 15788)

Azonosítás: Pulzáló erőterű gél-elektroforézis (PFGE)

Kutyák

2,5 × 109

 

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási körülményeket és a pelletálási stabilitást.

2023. november 19.


(1)  Az analitikai módszerek részletes leírása a takarmány-adalékanyagok vizsgálatára létrehozott európai uniós referencialaboratórium honlapján található: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


31.10.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/42


A BIZOTTSÁG 1062/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. október 30.)

az építési termékek európai műszaki értékelésének formátumáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (3) bekezdésére,

az Építésügyi Állandó Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

Az európai műszaki értékelésekre azért van szükség, hogy e dokumentumok alapján az építési termékek gyártói teljesítménynyilatkozatot állíthassanak ki a harmonizált szabványok által nem, vagy nem teljes körűen szabályozott építési termékekről.

(2)

A 305/2011/EU rendelet 26. cikkének (2) bekezdése az európai műszaki értékelések tartalmára vonatkozó követelményeket állapít meg. Mivel az üzemi gyártás-ellenőrzési rendszerre vonatkozó elveket a megfelelő európai értékelési dokumentumok határozzák meg, az európai műszaki értékelésnek csak azokat a műszaki részleteket kell tartalmaznia, amelyek meghatározása az európai értékelési dokumentum elveinek értelmében ezen a szinten szükségesnek mutatkozik a teljesítményállandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer végrehajtásához.

(3)

Tekintettel az érintett építési termékek sokféleségére, a szóban forgó termék műszaki leírásának módját kellőképpen rugalmasan kell meghatározni az európai műszaki értékelés formátumában.

(4)

A termék teljesítményének az európai műszaki értékelésben történő megadását illetően is kellő rugalmasságot kell biztosítani annak érdekében, hogy a gyártó egybefüggően és pontosan le tudja írni a termék teljesítményét a teljesítménynyilatkozatban, amely az említett értékelésen alapul.

(5)

A termékkel kapcsolatos bizalmas műszaki információk védelmében lehetővé kell tenni a gyártó számára, hogy jelezhesse a műszaki értékelést végző illetékes szerv számára, hogy a termékleírás mely részei bizalmas jellegűek, és ennélfogva nem tehetők közzé az európai műszaki értékeléssel együtt. A bizalmas információkat külön mellékletek formájában kell csatolni az említett európai műszaki értékelésekhez.

(6)

Az építési termékek belső piaca hatékonyságának és a teljes európai építőipari ágazat versenyképességének fokozása érdekében az európai műszaki értékeléseket haladéktalanul ki kell állítani azoknak a gyártóknak, akik ezt kérik,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az európai műszaki értékelés formátumát a melléklet határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. október 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 88., 2011.4.4., 5. o.


MELLÉKLET

EURÓPAI MŰSZAKI ÉRTÉKELÉS

Száma: …, kelt … [dátum]

Általános rész

1.

A műszaki értékelést végző azon szerv, amely az európai műszaki értékelést kiállította:

2.

Az építési termék kereskedelmi neve:

3.

Az a termékcsalád, amelybe az építési termék tartozik:

4.

Gyártó:

5.

Gyártó üzem(ek):

6.

Ez az európai műszaki értékelés … oldalból áll, és … mellékletet tartalmaz, amely(ek) az értékelés elválaszthatatlan részét képezi(k).

A(z) … melléklet(ek) bizalmas információkat tartalmaznak, tehát nem képezheti(k) az európai műszaki értékelés részét, amikor azt közzéteszik.

7.

Ezen európai műszaki értékelés kiállítása a 305/2011/EU rendeletnek megfelelően történt, a következők alapján: … …

Különös részek

8.

A termék műszaki leírása:

9.

A rendeltetésszerű használat(i módok) leírása a vonatkozó európai értékelési dokumentum (a továbbiakban: EAD) alapján:

10.

A termék teljesítménye és az annak értékeléséhez használt módszerek referenciái:

11.

A teljesítményállandóság értékelésére és ellenőrzésére alkalmazott rendszer (a továbbiakban: AVCP), a jogalapra való hivatkozással:

12.

Az AVCP rendszer végrehajtásához szükséges műszaki részletek, a vonatkozó EAD-ban előírtak szerint:

Kiállította: …-ban/-ben, 20.... …/…-án/-én

(kiállító hatóság neve) …

Melléklet (ek)


31.10.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/44


A BIZOTTSÁG 1063/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. október 30.)

a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendeletnek a helyettesítő árukra vonatkozó rendelkezések cukorágazatban való alkalmazása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 247. cikkére,

mivel:

(1)

A 2454/93/EGK bizottsági rendelet (2) 74. mellékletének 3. pontja lehetővé teszi a (1701 11 90 KN-kód alá tartozó) nyers nádcukor és a (1701 12 90 KN-kód alá tartozó) nyers répacukor közötti helyettesítést, feltéve, ha a 1701 99 10 KN-kód alá tartozó végtermékeket (fehércukor) nyernek.

(2)

A 2454/93/EGK rendelet 74. mellékletének 3. pontja azonban nem alkalmazható megfelelően, mivel a nyers répacukornak nincs uniós piaca.

(3)

Olyan megoldást kell találni, amely biztosítja a cukorágazatban a helyettesítő áruk alkalmazásával kapcsolatos jogbiztonságot.

(4)

A fehércukrot általában cukorrépából folyamatos eljárás során nyerik. A nyers répacukrot ezen eljárás során nem állítják elő külön termékként, ezért azt nem lehet forgalomba hozni. Emiatt kívánatos lehetővé tenni a nyers répacukor helyett a cukorrépa egyenértékű áruként való használatát.

(5)

A nyers nádcukor hozamát az 1234/2007/EK tanácsi rendelet (3) IV. melléklete B. részének III. 3. pontjában foglaltakkal összhangban kell kiszámítani, mert ez egy különleges számítási módszer a cukorágazatban.

(6)

A 2454/93/EGK rendelet 74. mellékletének 3. pontjában foglalt Kombinált Nómenklatúra-kódokra való hivatkozásokat a Kombinált Nómenklatúra változásai miatt frissíteni kell.

(7)

A 2454/93/EGK rendelet 74. mellékletének 3. pontját ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2454/93/EGK rendelet 74. mellékletének 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.   Cukor

A (1701 13 90 és/vagy 1701 14 90 KN-kód alá tartozó) nem uniós nyers nádcukor helyett a (1212 91 80 KN-kód alá tartozó) cukorrépa akkor használható fel helyettesítő áruként, ha a 1701 99 10 KN-kód alá tartozó végtermékeket (fehércukor) nyernek.

Az 1234/2007/EK (4) tanácsi rendelet IV. melléklete B. részének III. pontjában meghatározottak szerinti szabványos minőségű nyers nádcukor egyenértékű mennyiségét a fehércukor mennyiségének az 1,0869565 együtthatóval való szorzatával kell kiszámítani.

A nem szabványos minőségű nyers nádcukor egyenértékű mennyiségét úgy kell kiszámítani, hogy megszorozzuk a fehércukor mennyiségét a 100-at a nyers nádcukor hozamával való osztása révén kapott együtthatóval. A nyers nádcukor hozamát az 1234/2007/EK rendelet IV. melléklete B. része III. 3. pontjában meghatározott módon kell kiszámítani.

2. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. október 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

(2)  A Bizottság 1993. július 2-i 2454/93/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról (HL L 253., 1993.10.11., 1. o.).

(3)  A Tanács 2007. október 22-i 1234/2007/EK rendelete a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.).

(4)  A Tanács 2007. október 22-i 1234/2007/EK rendelete a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.).”


31.10.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/46


A BIZOTTSÁG 1064/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. október 30.)

a skót whisky formájában exportált gabonafélékre a 2013/2014-es időszakban alkalmazandó együtthatók rögzítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) (1),

tekintettel az 1784/2003/EK tanácsi rendeletnek az egyes szeszes italok formájában exportált gabonafélékre vonatkozó kiigazított visszatérítések rögzítése és odaítélése tekintetében történő alkalmazása egyes részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2006. november 10-i 1670/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 5. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1670/2006/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdése értelmében a visszatérítésre jogosultságot biztosító gabonamennyiség az a mennyiség, amelyet felügyelet alá helyeztek és lepároltak; ezt a mennyiséget a minden érintett tagállam számára évente rögzítendő együtthatóval meg kell szorozni. Az együttható az érintett szeszes italok exportált összmennyisége és forgalmazott összmennyisége közötti arányt fejezi ki, a szóban forgó mennyiségeknek az adott szeszes ital átlagos érlelési idejének megfelelő számú év alatti alakulására vonatkozóan megállapított tendencia alapján.

(2)

Az Egyesült Királyság által a 2012. január 1-jétőldecember 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan szolgáltatott információk alapján 2012-ben a skót whisky esetében az átlagos érlelési idő hét év volt.

(3)

A 745/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek (3) már nincs joghatása, mivel a 2012/2013-as évre alkalmazandó együtthatókra vonatkozik. Következésképpen meg kell határozni a 2013. október 1-jétől2014. szeptember 30-ig tartó időszakra vonatkozó együtthatókat.

(4)

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 3. jegyzőkönyvének 10. cikke a Liechtensteinbe, Izlandra és Norvégiába irányuló kivitel tekintetében kizárja a visszatérítés odaítélésének lehetőségét. Továbbá az Unió megállapodásokat kötött egyes harmadik országokkal az export-visszatérítések eltörléséről. Következésképpen az 1670/2006/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában mindezeket figyelembe kell venni a 2013/2014-es időszakra vonatkozó együtthatók kiszámítása során,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2013. október 1-jétől2014. szeptember 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan az 1670/2006/EK rendelet 4. cikkében előírt, az Egyesült Királyságban skót whisky előállítására használt gabonafélékre alkalmazandó együtthatókat e rendelet melléklete rögzíti.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2013. október 1-jétől2014. szeptember 30-ig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. október 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 312., 2006.11.11., 33. o.

(3)  A Bizottság 2012. augusztus 16-i 745/2012/EU végrehajtási rendelete a skót whisky formájában exportált gabonafélékre a 2012/2013-as időszakban alkalmazandó együtthatók rögzítéséről (HL L 219., 2012.8.17., 13. o.).


MELLÉKLET

Az Egyesült Királyságban alkalmazandó együtthatók

Alkalmazási időszak

Alkalmazandó együttható

a malátawhisky előállítása során használt, malátává feldolgozott árpa esetében

a gabonawhisky előállítása során használt gabonafélék esetében

2013. október 1-jétől2014. szeptember 30-ig

0,667

0,515


31.10.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/48


A BIZOTTSÁG 1065/2013/EU RENDELETE

(2013. október 30.)

a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és a tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 17. cikke (8) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Perui Köztársaság a szóban forgó rendelet 17. cikkének (1) bekezdésében előírt eljárásnak megfelelően kérelmezte a „Pisco” földrajzi árujelzőként való bejegyzését a 110/2008/EK rendelet III. mellékletébe. A „Pisco” egy Peruban hagyományos módon, szőlő erjesztésével és lepárlásával előállított gyümölcspárlat.

(2)

A „Pisco” műszaki dokumentációjának főbb előírásait közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (2) a kifogásolási eljárás alkalmazásában, a 110/2008/EK rendelet 17. cikke (6) bekezdésének megfelelően. Mivel a Bizottsághoz nem érkezett kifogás a 110/2008/EK rendelet 17. cikkének (7) bekezdésével összhangban, az elnevezést fel kell venni az említett rendelet III. mellékletébe.

(3)

A 2002/979/EK tanácsi határozattal (3) jóváhagyott, az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás értelmében a „Pisco” a Chiléből származó szeszes italok védett megnevezése. Ezért egyértelművé kell tenni, hogy a „Pisco” földrajzi árujelzés Peruból származó termékekre vonatkozó oltalma nem zárja ki az említett megnevezés használatát Chiléből származó termékekre.

(4)

A 110/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a szeszes italokkal foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 110/2008/EK rendelet III. mellékletében, a „9. Gyümölcspárlat” termékkategóriában a táblázat a következő bejegyzéssel egészül ki:

 

Pisco  (4)

Peru

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. október 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 39., 2008.2.13., 16. o.

(2)  HL C 141., 2011.5.12., 16. o.

(3)  HL L 352., 2002.12.30., 1. o.

(4)  A »Pisco« földrajzi árujelzés e rendelkezés szerinti oltalma nem érinti a »Pisco« név használatát az Unió és Chile közötti 2002-es társulási megállapodás szerint oltalom alatt álló, Chiléből származó termékekre.”


31.10.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/49


A BIZOTTSÁG 1066/2013/EU RENDELETE

(2013. október 30.)

élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek kockázatának csökkentésétől, illetve a gyermekek fejlődésétől és egészségétől eltérő tárgyú, egészségre vonatkozó bizonyos állítások engedélyezésének elutasításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló, 2006. december 20-i 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 18. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1924/2006/EK rendelet értelmében az élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítások alkalmazása csak akkor megengedett, ha a Bizottság az említett rendeletnek megfelelően engedélyezte őket, és szerepelnek az engedélyezett állítások jegyzékében.

(2)

Az 1924/2006/EK rendelet előírja továbbá, hogy az élelmiszer-ipari vállalkozások az adott tagállam illetékes nemzeti hatóságához nyújthatnak be kérelmeket az egészségre vonatkozó állítások engedélyezése iránt. Az illetékes nemzeti hatóságnak továbbítania kell az érvényes kérelmeket tudományos értékelés céljából az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (EFSA, a továbbiakban: Hatóság), valamint tájékoztatás céljából a Bizottságnak és a tagállamoknak.

(3)

A Hatóságnak véleményt kell nyilvánítania az egészségre vonatkozó adott állításról.

(4)

A Bizottság az egészségre vonatkozó állítások engedélyezéséről a Hatóság által megfogalmazott vélemény figyelembevételével határoz.

(5)

A Béres Gyógyszergyár Zrt. által az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtott kérelem alapján a Hatóságnak véleményt kellett nyilvánítania a glükozamin ízületek fenntartására gyakorolt hatásáról szóló, egészségre vonatkozó állításról (EFSA-Q-2011-00907. sz. kérdés) (2). A kérelmező a következőképpen megfogalmazott állítást javasolta: „A glükozamin hozzájárul a fokozott fizikai igénybevételnek vagy terhelésnek kitett ízületi porcok védelméhez, és elősegíti az ízületek mozgathatóságának javítását.”

(6)

A Bizottság és a tagállamok 2011. december 5-én kapták meg a Hatóság tudományos véleményét, amely szerint a rendelkezésre bocsátott adatok alapján a glükozamin fogyasztása és az állítás tárgyát képező hatás között nem állapítottak meg ok-okozati összefüggést. Ennek megfelelően az állítás nem engedélyezhető, mivel nem felel meg az 1924/2006/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

(7)

A Merck Consumer Healthcare által az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtott kérelem alapján a Hatóságnak a glükozamin ízületi porcok normál állapotának megőrzésére gyakorolt hatásával kapcsolatos, egészségre vonatkozó állításról kellett véleményt nyilvánítania (EFSA-Q-2011-01113. sz. kérdés) (3). A kérelmező többek között a következőképpen megfogalmazott állítást javasolta: „A glükozamin hozzájárul az ízületi porcok normál állapotának megőrzéséhez.”

(8)

A Bizottság és a tagállamok 2012. május 16-án kapták meg a Hatóság tudományos véleményét, amely szerint a rendelkezésre bocsátott adatok alapján a glükozamin fogyasztása és az állítás tárgyát képező hatás között nem állapítottak meg ok-okozati összefüggést. Ennek megfelelően az állítás nem engedélyezhető, mivel nem felel meg az 1924/2006/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

(9)

Az Extraction Purification Innovation France által az 1924/2006/EK rendelet 13. cikke (5) bekezdése szerint benyújtott kérelem alapján a Hatóságnak a búzából nyert polároslipid-kivonat fogyasztása és a bőr kiszáradással szembeni védelme közötti kapcsolatról szóló, egészségre vonatkozó állításról kellett véleményt nyilvánítania (EFSA-Q-2011-01122. sz. kérdés) (4). A kérelmező többek között a következőképpen megfogalmazott állítást javasolta: „Hozzájárul a bőr hidratáltságának javításához”.

(10)

A Bizottság és a tagállamok 2012. július 5-én kapták meg a Hatóság tudományos véleményét, amely szerint a rendelkezésre bocsátott adatok alapján a búzából nyert polároslipid-kivonat fogyasztása és az állítás tárgyát képező hatás között nem állapítottak meg ok-okozati összefüggést. Ennek megfelelően az állítás nem engedélyezhető, mivel nem felel meg az 1924/2006/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

(11)

A Lesaffre International/Lesaffre Human Care által az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtott kérelem alapján a Hatóságnak a Saccharomyces cerevisiae var. boulardii CNCM I-3799 gasztrointesztinális diszkomfortot csökkentő hatásával kapcsolatos, egészségre vonatkozó állításról kellett véleményt nyilvánítania (EFSA-Q-2012-00271. sz. kérdés) (5). A kérelmező a következőképpen megfogalmazott állítást javasolta: „A Saccharomyces cerevisiae var. boulardii CNCM I-3799 hozzájárul a gasztrointesztinális komfortérzet fenntartásához.”

(12)

A Bizottság és a tagállamok 2012. július 17-én kapták meg a Hatóság tudományos véleményét, amely szerint a rendelkezésre bocsátott adatok alapján nem állapítható meg a Saccharomyces cerevisiae var. boulardii CNCM I-3799 fogyasztása és az állítás tárgyát képező hatás között ok-okozati összefüggés. Ennek megfelelően az állítás nem engedélyezhető, mivel nem felel meg az 1924/2006/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

(13)

A Nutrilinks Sarl által az 1924/2006/EK rendelet 13. cikke (5) bekezdése szerint benyújtott kérelem alapján a Hatóságnak a tiamin, a riboflavin, a niacin, a pantoténsav, a piridoxin, a D-biotin és a tökmagolaj (Cucurbita pepo L.) kombinációja fogyasztásának a haj egészségének megőrzésére gyakorolt hatásával kapcsolatos, egészségre vonatkozó állításról kellett véleményt nyilvánítania (EFSA-Q-2012-00334. és EFSA-Q-2012-00335 sz. kérdés) (6). A kérelmező többek között a következőképpen megfogalmazott állítást javasolta: „Hozzájárul a hajszálak számának növeléséhez”.

(14)

A Bizottság és a tagállamok 2012. július 17-én kapták meg a Hatóság tudományos véleményét, amely szerint a rendelkezésre bocsátott adatok alapján a tiamin, a riboflavin, a niacin, a pantoténsav, a piridoxin, a D-biotin és a tökmagolaj (Cucurbita pepo L.) kombinációjának fogyasztása és az állítás tárgyát képező hatás között nem állapítottak meg ok-okozati összefüggést. Ennek megfelelően az állítás nem engedélyezhető, mivel nem felel meg az 1924/2006/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

(15)

A Nutrilinks Sarl által az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtott kérelem alapján a Hatóságnak a Rhodiola rosea L. kivonatnak a szellemi kimerültség csökkenésére gyakorolt hatásával kapcsolatos, egészségre vonatkozó állításról kellett véleményt nyilvánítania (EFSA-Q-2012-00336. sz. kérdés) (7). A kérelmező többek között a következőképpen megfogalmazott állítást javasolta: „Stressz esetén elősegíti a fáradtságérzet csökkentését”.

(16)

A Bizottság és a tagállamok 2012. július 17-én kapták meg a Hatóság tudományos véleményét, amely szerint a rendelkezésre bocsátott adatok alapján a Rhodiola rosea L. kivonatának fogyasztása és az állítás tárgyát képező hatás között nem állapítottak meg ok-okozati összefüggést. Ennek megfelelően az állítás nem engedélyezhető, mivel nem felel meg az 1924/2006/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

(17)

A Nutrilinks Sarl által az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtott kérelem alapján a Hatóságnak a lenmagolaj és az E-vitamin kombinációjának a bőr áteresztőképességi gátfunkciójára gyakorolt hatásával kapcsolatos, egészségre vonatkozó állításról kellett véleményt nyilvánítania (EFSA-Q-2012-00337. sz. kérdés) (8). A kérelmező többek között a következőképpen megfogalmazott állítást javasolta: „Hozzájárul a bőr áteresztőképességi gátfunkciójának javításához”.

(18)

A Bizottság és a tagállamok 2012. július 17-én kapták meg a Hatóság tudományos véleményét, amely szerint a rendelkezésre bocsátott adatok alapján a lenmagolaj és az E-vitamin kombinációjának fogyasztása és az állítás tárgyát képező hatás között nem állapítottak meg ok-okozati összefüggést. Ennek megfelelően az állítás nem engedélyezhető, mivel nem felel meg az 1924/2006/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

(19)

A Nutrilinks Sarl által az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtott kérelem alapján a Hatóságnak az Opti EFAX™ által a vér egészséges LDL-koleszterinszintjének fenntartására gyakorolt hatással kapcsolatos, egészségre vonatkozó állításról kellett véleményt nyilvánítania (EFSA-Q-2012-00339. sz. kérdés) (9). A kérelmező a következőképpen megfogalmazott állítást javasolta: „Az Opti EFAX™ segít a vér egészséges LDL-koleszterinszintjének fenntartásában.”

(20)

A Bizottság és a tagállamok 2012. július 17-én kapták meg a Hatóság tudományos véleményét, amely szerint a rendelkezésre bocsátott adatok alapján az Opti EFAX™ fogyasztása és az állítás tárgyát képező hatás között nem állapítottak meg ok-okozati összefüggést. Ennek megfelelően az állítás nem engedélyezhető, mivel nem felel meg az 1924/2006/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

(21)

A Nutrilinks Sarl által az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtott kérelem alapján a Hatóságnak az Opti EFAX™ által a vér egészséges HDL-koleszterinszintjének fenntartására gyakorolt hatással kapcsolatos, egészségre vonatkozó állításról kellett véleményt nyilvánítania (EFSA-Q-2012-00340. sz. kérdés) (10). A kérelmező a következőképpen megfogalmazott állítást javasolta: „Az Opti EFAX™ segít a vér egészséges HDL-koleszterinszintjének fenntartásában.”

(22)

A Bizottság és a tagállamok 2012. július 17-én kapták meg a Hatóság tudományos véleményét, amely szerint a rendelkezésre bocsátott adatok alapján az Opti EFAX™ fogyasztása és az állítás tárgyát képező hatás között nem állapítottak meg ok-okozati összefüggést. Ennek megfelelően az állítás nem engedélyezhető, mivel nem felel meg az 1924/2006/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

(23)

A Nutrilinks Sarl által az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtott kérelem alapján a Hatóságnak a keratin, a réz, a cink, a niacin, a pantoténsav, a piridoxin és a D-biotin kombinációjából álló KF2BL20 jelű anyag által a haj egészségének megőrzésére gyakorolt hatással kapcsolatos, egészségre vonatkozó állításról kellett véleményt nyilvánítania (EFSA-Q-2012-00381. sz. kérdés) (11). A kérelmező többek között a következőképpen megfogalmazott állítást javasolta: „Hozzájárul az erős haj megőrzéséhez”.

(24)

A Bizottság és a tagállamok 2012. július 17-én kapták meg a Hatóság tudományos véleményét, amely szerint a rendelkezésre bocsátott adatok alapján a KF2BL20 fogyasztása és az állítás tárgyát képező hatás között nem állapítottak meg ok-okozati összefüggést. Ennek megfelelően az állítás nem engedélyezhető, mivel nem felel meg az 1924/2006/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

(25)

A Nutrilinks Sarl által az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtott kérelem alapján a Hatóságnak a hialuronsavnak a bőr kiszáradás elleni védelmére gyakorolt hatásával kapcsolatos, egészségre vonatkozó állításról kellett véleményt nyilvánítania (EFSA-Q-2012-00382. sz. kérdés) (12). A kérelmező többek között a következőképpen megfogalmazott állítást javasolta: „Hozzájárul a bőr megfelelő hidratáltságának megőrzéséhez”.

(26)

A Bizottság és a tagállamok 2012. július 17-én kapták meg a Hatóság tudományos véleményét, amely szerint a rendelkezésre bocsátott adatok alapján a hialuronsav fogyasztása és az állítás tárgyát képező hatás között nem állapítottak meg ok-okozati összefüggést. Ennek megfelelően az állítás nem engedélyezhető, mivel nem felel meg az 1924/2006/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

(27)

A Nutrilinks Sarl által az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtott kérelem alapján a Hatóságnak az Opti EFAX™ által a vér egészséges trigliceridszintjének fenntartására gyakorolt hatással kapcsolatos, egészségre vonatkozó állításról kellett véleményt nyilvánítania (EFSA-Q-2012-00383. sz. kérdés) (13). A kérelmező a következőképpen megfogalmazott állítást javasolta: „Az Opti EFAX™ segít a vér egészséges trigliceridszintjének fenntartásában.”

(28)

A Bizottság és a tagállamok 2012. július 17-én kapták meg a Hatóság tudományos véleményét, amely szerint a rendelkezésre bocsátott adatok alapján az Opti EFAX™ fogyasztása és az állítás tárgyát képező hatás között nem állapítottak meg ok-okozati összefüggést. Ennek megfelelően az állítás nem engedélyezhető, mivel nem felel meg az 1924/2006/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

(29)

A Vivatech által az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtott kérelem alapján a Hatóságnak a Transitech® által a bélműködés javítására és tartós szabályozására gyakorolt hatással kapcsolatos, egészségre vonatkozó állításról kellett véleményt nyilvánítania (EFSA-Q-2012-00296. sz. kérdés) (14). A kérelmező a következőképpen megfogalmazott állítást javasolta: „Javítja és tartósan szabályozza a bélműködést.”

(30)

A Bizottság és a tagállamok 2012. szeptember 26-án kapták meg a Hatóság tudományos véleményét, amely szerint a rendelkezésre bocsátott adatok alapján nem állapítható meg a Transitech® fogyasztása és az állítás tárgyát képező hatás között ok-okozati összefüggés. Ennek megfelelően az állítás nem engedélyezhető, mivel nem felel meg az 1924/2006/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

(31)

A Nutrilinks Sarl által az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtott kérelem alapján a Hatóságnak a Femilub® által a hüvely nedvességének fenntartására gyakorolt hatással kapcsolatos, egészségre vonatkozó állításról kellett véleményt nyilvánítania (EFSA-Q-2012-00571. sz. kérdés) (15). A kérelmező többek között a következőképpen megfogalmazott állítást javasolta: „Elősegíti a hüvelyszárazság mérséklését”.

(32)

A Bizottság és a tagállamok 2012. szeptember 26-án kapták meg a Hatóság tudományos véleményét, amely szerint a rendelkezésre bocsátott adatok alapján a Femilub® fogyasztása és az állítás tárgyát képező hatás között nem állapítottak meg ok-okozati összefüggést. Ennek megfelelően az állítás nem engedélyezhető, mivel nem felel meg az 1924/2006/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

(33)

A Nutrilinks Sarl által az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtott kérelem alapján a Hatóságnak a likopin, az E-vitamin, a lutein és a szelén kombinációjának a bőr UV-sugárzás okozta károsodással szembeni védelmére gyakorolt hatásával kapcsolatos, egészségre vonatkozó állításról kellett véleményt nyilvánítania (EFSA-Q-2012-00592. sz. kérdés) (16). A kérelmező többek között a következőképpen megfogalmazott állítást javasolta: „Belsőleg járul hozzá az érzékeny bőr napsugárzással szembeni ellenálló képességének javulásához.”

(34)

A Bizottság és a tagállamok 2012. szeptember 27-én kapták meg a Hatóság tudományos véleményét, amely szerint a rendelkezésre bocsátott adatok alapján a likopin, az E-vitamin, a lutein és a szelén kombinációjának fogyasztása és az állítás tárgyát képező hatás között nem állapítottak meg ok-okozati összefüggést. Ennek megfelelően az állítás nem engedélyezhető, mivel nem felel meg az 1924/2006/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

(35)

A Glanbia Nutritionals plc által az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtott kérelem alapján a Hatóságnak a Prolibra® által a testzsírnak az izmok megőrzése melletti csökkenésére gyakorolt hatással kapcsolatos, egészségre vonatkozó állításról kellett véleményt nyilvánítania (EFSA-Q-2012-00001. sz. kérdés) (17). A kérelmező a következőképpen megfogalmazott állítást javasolta: „Segít a testzsír csökkentésében az izmok megőrzése mellett.”

(36)

A Bizottság és a tagállamok 2012. november 8-án kapták meg a Hatóság tudományos véleményét, amely szerint a rendelkezésre bocsátott adatok alapján nem állapítható meg a Prolibra® fogyasztása és az állítás tárgyát képező hatás között ok-okozati összefüggés. Ennek megfelelően az állítás nem engedélyezhető, mivel nem felel meg az 1924/2006/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

(37)

A Nutrilinks Sarl által az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtott kérelem alapján a Hatóságnak az Eff EXT™ által a vérplazma alacsony C-reaktív protein koncentrációjának biztosításával az ízületek funkciójának megőrzésére gyakorolt hatással kapcsolatos, egészségre vonatkozó állításról kellett véleményt nyilvánítania (EFSA-Q-2012-00382. sz. kérdés) (18). A kérelmező többek között a következőképpen megfogalmazott állítást javasolta: „A CRP alacsony plazmakoncentrációjának biztosítása révén hozzájárul az ízületek funkciójának megőrzéséhez”.

(38)

A Bizottság és a tagállamok 2012. szeptember 27-én kapták meg a Hatóság tudományos véleményét, amelyben a Hatóság megjegyezte, hogy az állítás a gyulladás csökkentésére vonatkozik, melyet a CRP alacsonyabb plazmakoncentrációja jelez; a Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok alapján az olyan betegségek tekintetében, mint a csontízületi gyulladás vagy a reumás ízületi gyulladás, a gyulladáscsökkentés egy adott betegség kezelése során terápiás célnak minősül.

(39)

Az 1924/2006/EK rendelet kiegészíti az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. március 20-i 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv általánosabb érvényű szabályait (19). A 2000/13/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatás nem tulajdoníthat az élelmiszereknek emberi betegségek megelőzésére, kezelésére vagy gyógyítására vonatkozó tulajdonságokat, és ilyen tulajdonságokra nem is utalhat. Ennek megfelelően, mivel élelmiszereknek tilos gyógyító hatást tulajdonítani, az Eff EXT™ hatásaival összefüggő állítások nem engedélyezhetők.

(40)

Az Eff EXT™ hatásaival kapcsolatos állítások, valamint a CRP alacsony plazmakoncentrációjának biztosítása általi, az ízületek funkciójának megőrzéséhez hozzájáruló hatással kapcsolatos állítás olyan, egészségre vonatkozó állítás, amely gyógyító hatást tulajdonít az adott élelmiszernek, ezért azt élelmiszerek esetében tilos alkalmazni.

(41)

A Prolibra® termékkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítás, valamint a testzsírnak az izmok megőrzése melletti csökkentésére gyakorolt hatással kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítás az 1924/2006/EK rendelet 13. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett, egészségre vonatkozó állításnak minősül, melyre az említett rendelet 28. cikkének (6) bekezdésében megállapított átmeneti időszak vonatkozik. Mivel azonban a kérelmet nem 2008. január 19. előtt nyújtották be, az említett rendelet 28. cikke (6) bekezdésének b) pontjában előírt követelmény nem teljesül, ezért ezekre az állításokra nem vonatkozhat az említett cikkben szereplő átmeneti időszak.

(42)

Az egészségre vonatkozó egyéb olyan állítások, amelyek az említett rendelet hatálya alá tartoznak, az 1924/2006/EK rendelet 13. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett, egészségre vonatkozó állításoknak minősülnek, melyekre vonatkozik – az egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások jegyzékének elfogadásáig – az említett rendelet 28. cikkének (5) bekezdésében megállapított átmeneti időszak.

(43)

Az egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások jegyzékét a 432/2012/EU bizottsági rendelet (20) állapította meg, amely 2012. december 14-től alkalmazandó. Az 1924/2006/EK rendelet 13. cikke (5) bekezdésében említett állítások tekintetében, amelyek esetében 2012. december 14-ig a Hatóság értékelése nem zárult le vagy a Bizottság döntése nem született meg, és amelyek így az említett rendelet által nem kerültek felvételre az egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások jegyzékébe – annak érdekében, hogy az élelmiszer-ipari vállalkozók és az illetékes nemzeti hatóságok alkalmazkodni tudjanak az ilyen állításokra vonatkozó tilalomhoz – célszerű átmeneti időszakot biztosítani, amely során az állítások továbbra is használhatók.

(44)

Az e rendeletben előírt intézkedések meghatározása során a Bizottság figyelembe vette az 1924/2006/EK rendelet 16. cikkének (6) bekezdésének megfelelően a kérelmezők és a nyilvánosság által benyújtott észrevételeket.

(45)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével, és sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem ellenezte őket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az e rendelet mellékletében felsorolt, egészségre vonatkozó állítások nem vehetők fel az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (3) bekezdésében említett engedélyezett állítások uniós listájára.

(2)   Ugyanakkor az e rendelet hatálybalépése előtt használt, az (1) bekezdésben említett, egészségre vonatkozó állítások e rendelet hatálybalépésétől számítva legfeljebb hat hónapig továbbra is használhatók.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. október 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 404., 2006.12.30., 9. o.

(2)  EFSA Journal 2011; 9(12):2476.

(3)  EFSA Journal 2012; 10(5):2691.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(7):2773.

(5)  EFSA Journal 2012; 10(7):2801.

(6)  EFSA Journal 2012; 10(7):2807.

(7)  EFSA Journal 2012; 10(7):2805.

(8)  EFSA Journal 2012; 10(7):2819.

(9)  EFSA Journal 2012; 10(7):2802.

(10)  EFSA Journal 2012; 10(7):2803.

(11)  EFSA Journal 2012; 10(7):2808.

(12)  EFSA Journal 2012; 10(7):2806.

(13)  EFSA Journal 2012; 10(7):2804.

(14)  EFSA Journal 2012; 10(9):2887.

(15)  EFSA Journal 2012; 10(9):2888.

(16)  EFSA Journal 2012; 10(9):2890.

(17)  EFSA Journal 2012; 10(11):2949.

(18)  EFSA Journal 2012; 10(9):2889.

(19)  HL L 109., 2000.5.6., 29. o.

(20)  HL L 136., 2012.5.25., 1. o.


MELLÉKLET

Elutasított, egészségre vonatkozó állítások

Kérelem – az 1924/2006/EK rendelet vonatkozó rendelkezései

Tápanyag, anyag, élelmiszer vagy élelmiszercsoport

Állítás

Az EFSA véleményének hivatkozási száma

A 13. cikk (5) bekezdése szerinti, egészségre vonatkozó állítás, mely újonnan felfedezett tudományos bizonyítékon alapul, és/vagy védett adatok védelmére irányuló kérelmet tartalmaz.

Glükozamin

A glükozamin hozzájárul a fokozott fizikai igénybevételnek vagy terhelésnek kitett ízületi porcok védelméhez, és elősegíti az ízületek mozgathatóságának javítását

Q-2011-00907

A 13. cikk (5) bekezdése szerinti, egészségre vonatkozó állítás, mely újonnan felfedezett tudományos bizonyítékon alapul, és/vagy védett adatok védelmére irányuló kérelmet tartalmaz.

Glükozamin

A glükozamin hozzájárul az ízületi porcok egészségének megőrzéséhez

Q-2011-01113

A 13. cikk (5) bekezdése szerinti, egészségre vonatkozó állítás, mely újonnan felfedezett tudományos bizonyítékon alapul, és/vagy védett adatok védelmére irányuló kérelmet tartalmaz.

Búzából nyert polároslipid-kivonat

Hozzájárul a bőr hidratáltságának javításához

Q-2011-01122

A 13. cikk (5) bekezdése szerinti, egészségre vonatkozó állítás, mely újonnan felfedezett tudományos bizonyítékon alapul, és/vagy védett adatok védelmére irányuló kérelmet tartalmaz.

A Saccharomyces cerevisiae var. boulardii CNCM I-3799

A Saccharomyces cerevisiae var. boulardii CNCM I-3799 hozzájárul a gasztrointesztinális komfortérzet fenntartásához

Q-2012-00271

A 13. cikk (5) bekezdése szerinti, egészségre vonatkozó állítás, mely újonnan felfedezett tudományos bizonyítékon alapul, és/vagy védett adatok védelmére irányuló kérelmet tartalmaz.

A tiamin, a riboflavin, a niacin, a pantoténsav, a piridoxin, a D-biotin és a tökmagolaj (Cucurbita pepo L.) kombinációja

Hozzájárul a hajszálak számának növeléséhez

Q-2012-00334 és Q-2012-00335

A 13. cikk (5) bekezdése szerinti, egészségre vonatkozó állítás, mely újonnan felfedezett tudományos bizonyítékon alapul, és/vagy védett adatok védelmére irányuló kérelmet tartalmaz.

Rhodiola rosea L. kivonat

Stressz esetén elősegíti a fáradtságérzet csökkentését

Q-2012-00336

A 13. cikk (5) bekezdése szerinti, egészségre vonatkozó állítás, mely újonnan felfedezett tudományos bizonyítékon alapul, és/vagy védett adatok védelmére irányuló kérelmet tartalmaz.

A lenmagolaj és az E-vitamin kombinációja

Hozzájárul a bőr áteresztőképességi gátfunkciójának javításához

Q-2012-00337

A 13. cikk (5) bekezdése szerinti, egészségre vonatkozó állítás, mely újonnan felfedezett tudományos bizonyítékon alapul, és/vagy védett adatok védelmére irányuló kérelmet tartalmaz.

Opti EFAX

Az Opti EFAX™ segít a vér egészséges LDL-koleszterinszintjének fenntartásában

Q-2012-00339

A 13. cikk (5) bekezdése szerinti, egészségre vonatkozó állítás, mely újonnan felfedezett tudományos bizonyítékon alapul, és/vagy védett adatok védelmére irányuló kérelmet tartalmaz.

Opti EFAX

Az Opti EFAX™ segít a vér egészséges HDL-koleszterinszintjének fenntartásában

Q-2012-00340

A 13. cikk (5) bekezdése szerinti, egészségre vonatkozó állítás, mely újonnan felfedezett tudományos bizonyítékon alapul, és/vagy védett adatok védelmére irányuló kérelmet tartalmaz.

KF2BL20

Hozzájárul az erős haj megőrzéséhez

Q-2012-00381

A 13. cikk (5) bekezdése szerinti, egészségre vonatkozó állítás, mely újonnan felfedezett tudományos bizonyítékon alapul, és/vagy védett adatok védelmére irányuló kérelmet tartalmaz.

Hialuronsav

Hozzájárul a bőr megfelelő hidratáltságának megőrzéséhez

Q-2012-00382

A 13. cikk (5) bekezdése szerinti, egészségre vonatkozó állítás, mely újonnan felfedezett tudományos bizonyítékon alapul, és/vagy védett adatok védelmére irányuló kérelmet tartalmaz.

Opti EFAX

Az Opti EFAX™ segít a vér egészséges trigliceridszintjének fenntartásában

Q-2012-00383

A 13. cikk (5) bekezdése szerinti, egészségre vonatkozó állítás, mely újonnan felfedezett tudományos bizonyítékon alapul, és/vagy védett adatok védelmére irányuló kérelmet tartalmaz.

Transitech®

Javítja és tartósan szabályozza a bélműködést

Q-2012-00296

A 13. cikk (5) bekezdése szerinti, egészségre vonatkozó állítás, mely újonnan felfedezett tudományos bizonyítékon alapul, és/vagy védett adatok védelmére irányuló kérelmet tartalmaz.

Femilub®

Elősegíti a hüvelyszárazság mérséklését

Q-2012-00571

A 13. cikk (5) bekezdése szerinti, egészségre vonatkozó állítás, mely újonnan felfedezett tudományos bizonyítékon alapul, és/vagy védett adatok védelmére irányuló kérelmet tartalmaz.

A likopin, az E-vitamin, a lutein és a szelén kombinációja

Belsőleg járul hozzá az érzékeny bőr napsugárzással szembeni ellenálló képessége javulásához

Q-2012-00592

A 13. cikk (5) bekezdése szerinti, egészségre vonatkozó állítás, mely újonnan felfedezett tudományos bizonyítékon alapul, és/vagy védett adatok védelmére irányuló kérelmet tartalmaz.

Prolibra®

Segít a testzsír csökkentésében az izmok megőrzése mellett

Q-2012-00001

A 13. cikk (5) bekezdése szerinti, egészségre vonatkozó állítás, mely újonnan felfedezett tudományos bizonyítékon alapul, és/vagy védett adatok védelmére irányuló kérelmet tartalmaz.

Eff EXT

A C-reaktív protein alacsony koncentrációjának biztosítása révén hozzájárul az ízületek funkciójának megőrzéséhez

Q-2012-00386


31.10.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/56


A BIZOTTSÁG 1067/2013/EU RENDELETE

(2013. október 30.)

az 1881/2006/EK rendeletnek a szárazföldi állatok májában található dioxinok, dioxinszerű PCB-k és nem dioxinszerű PCB-k mint szennyező anyagok felső határértékei tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok ellenőrzésére vonatkozó közösségi eljárások megállapításáról szóló, 1993. február 8-i 315/93/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 2. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról szóló, 2006. december 19-i 1881/2006/EK bizottsági rendelet (2) megállapítja az egyes élelmiszerekben, ezen belül bizonyos szárazföldi állatok májában található dioxinok és dioxinszerű poliklórozott bifenilek (PCB-k) felső határértékeit.

(2)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (EFSA) az élelmiszerláncba bekerülő szennyező anyagokkal foglalkozó tudományos testülete (a továbbiakban: testület) a Bizottság kérésére 2011. július 5-én véleményt fogadott el juh- és szarvasmájban előforduló dioxinok és dioxinszerű PCB-k magas szintjének közegészségi kockázatáról (3).

(3)

A Bizottság kérésének megfelelően a véleményben jelezni kell, hogy a közegészségi kockázat potenciálisan növekedett-e a népesség azon alcsoportjai körében, akik ilyen termékeket fogyasztanak (pl. nagybani fogyasztók, speciális étrendet követők stb.). A véleményben a juh- és szarvasmájban előforduló dioxinok és dioxinszerű PCB-k magas szintjének lehetséges okait is fel kell tárni, valamint tudományos adatokat is meg kell adni annak alátámasztására, hogy a máj vonatkozásában a szabályozási szinteket a jövőben helyénvaló a zsírtartalom alapján, nem pedig a termékekre viszonyítva megállapítani.

(4)

A testület megállapította, hogy a juh- és szarvasmáj rendszeres fogyasztása átlagosan mintegy 20 %-kal növelné a dioxinoknak és a dioxinszerű PCB-knek való háttérexpozíciót. A juhmáj fogyasztása egyedi esetekben az említett szennyező anyagok megengedhető heti bevitelét (TWI) túllépő magas beviteli szintet eredményezhet. A testület megállapította, hogy a juhmáj rendszeres fogyasztása különösen a szülőképes korú nők és a gyermekek körében jelent az egészség szempontjából potenciális problémát.

(5)

A testület továbbá megállapította azt, hogy a talaj és az üledék a dioxinok és PCB-k természetes előfordulási helyei. A dioxinoknak és PCB-knek a talajból a növénybe a gyökérszerkezeten keresztül történő bejutása csekély mértékű kockázatot jelent. Az elmúlt években különféle európai országokból számos juhmájból vett minta esetében megállapították, hogy azokban a dioxinok és a PCB-k koncentrációja annak ellenére magas volt, hogy nem kerültek kapcsolatba meghatározott szennyezőforrásokkal. A juhok esetében a legelés a kitettség elsődleges tényezője. A legelés folyamán előfordulhat talaj szervezetbe történő bevitele vagy a növényre rakódott részecskék útján, vagy közvetlenül a legelő talajközeli növényzetének fogyasztásakor. A talaj bevitele meglehetősen változó és erősen szezonális: medián talajbevitel a jelentések szerint a teljes szárazanyag-bevitel 8 %-ában fordul elő. A talaj bevitele összességében jelentősen hozzájárulhat a juhok dioxinoknak és PCB-knek való kitettségéhez. A dioxinoknak és/vagy PCB-knek a takarmányból a juhmájba való jutásáról korlátozott mértékben állnak rendelkezésre adatok. A megvizsgált poliklórozott dibenzo-p-dioxin, a poliklórozott dibenzofurán vagy a PCB kongenerek bejelentett átviteli hányadosa 5 és 175 között váltakozott, és körülbelül négyszer magasabb volt a máj esetében, mint a hús vagy a vese esetében.

(6)

Az EFSA azt is megállapította, hogy a juhmáj jelentős szerepet játszik a dioxinok és a PCB-k tárolásában. Az anyagcserében tapasztalható eltérések részben magyarázatot adhatnak arra, hogy a szarvasmarhákhoz képest a juhok mája miért tartalmaz viszonylag nagy mennyiségben dioxinokat és kapcsolódó vegyületeket.

(7)

Az EFSA levonta azt a következtetést, hogy még ha a máj megkötő is lenne, és a dioxinok és PCB-k nem kapcsolódnának teljes mértékben a máj zsírfrakciójához, ez nem befolyásolná az – akár a lipidek, akár a nyers tömeg alapján kifejezett – eredményeket, mivel minden dioxint és PCB-t olyan elemzési eljárás során nyernek ki, amely nem veszi figyelme, hogy ezek a máj mely részében találhatók.

(8)

A Bizottság felkérte a takarmányban és az élelmiszerekben található dioxinokat és PCB-ket vizsgáló uniós referencialaboratóriumot, hogy vizsgálja meg a különféle kinyerési módszereknek a juhmájban található dioxinok és PCB-k szintjére gyakorolt hatását annak eldöntéséhez, hogy az elemzés eredményéről a zsírhoz viszonyítva vagy a nedves tömeg alapján történjen a jelentéstétel. Az uniós referencialaboratórium megállapította, hogy a dioxinok és a PCB-k koncentrációjában tapasztalható eltérések jelentősen nagyobbak voltak zsírhoz viszonyítva, mint nedves tömeg alapján. A juhmájban található dioxinok és PCB-k zsírhoz viszonyított koncentrációja az alkalmazott kinyerési módszertől vagy oldószerektől, ennek következtében pedig az ebből eredő zsírtartalomtól függött. Az eredmények nedves tömeg alapján történő összehasonlítása esetén a dioxinok és a PCB-k szintje egészen összemérhető volt.

(9)

Az összehasonlítható eredmények biztosítása, valamint a szárazföldi állatok májában található dioxinok és PCB-k tekintetében történő egységes uniós megközelítés alkalmazása érdekében ezért a legmagasabb szintet indokolt a nedves tömeg alapján meghatározni, ahogy az a halmáj és a belőle készült termékek esetében is történt.

(10)

Helyénvaló előírni, hogy a felső határértékek ne vonatkozzanak az említett alkalmazási időpontot megelőzően jogszerűen forgalomba hozott élelmiszerekre.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Módosító rendelkezések

Az 1881/2006/EK rendelet mellékletében az 5.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„5.2.

Az 5.1. pontban említett szárazföldi állatok (a juh kivételével) mája és a belőlük készült termékek

0,30 pg/g nedves tömeg

0,50 pg/g nedves tömeg

3,0 ng/g nedves tömeg

 

Juhmáj és a belőle készült termékek

1,25 pg/g nedves tömeg

2,00 pg/g nedves tömeg

3,0 ng/g nedves tömeg”

2. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1)   Ez a rendelet nem vonatkozik azokra a termékekre, amelyeket 2014. január 1-je előtt hoztak forgalomba az alkalmazandó rendelkezéseknek megfelelően.

(2)   Az élelmiszer-ipari vállalkozóra hárul a bizonyítási teher arra vonatkozóan, hogy a termékeket mikor hozták forgalomba.

3. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. október 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 37., 1993.2.13., 1. o.

(2)  HL L 364., 2006.12.20., 5. o.

(3)  Az EFSA-nak az élelmiszerláncba bekerülő szennyező anyagokkal foglalkozó tudományos testülete (Contam); Tudományos szakvélemény a juh- és szarvasmájban található dioxinok és a dioxinszerű PCB-k magas szintű előfordulásával kapcsolatos közegészségi kockázatokról. The EFSA Journal (2011); 9(7):2297. [71 o.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2297. Online elérhető a következő címen: www.efsa.europa.eu/efsajournal


31.10.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/58


A BIZOTTSÁG 1068/2013/EU RENDELETE

(2013. október 30.)

az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a difoszfátoknak (E 450), a trifoszfátoknak (E 451) és a polifoszfátoknak (E 452) sós lében konzervált halakban való felhasználása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 2008. december 16-i 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke (3) bekezdésére és 30. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1333/2008/EK rendelet II. melléklete meghatározza az élelmiszerekben felhasználható élelmiszer-adalékanyagok uniós jegyzékét és felhasználásuk feltételeit.

(2)

Az említett jegyzék az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról szóló, 2008. december 16-i 1331/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (2) említett eljárásnak megfelelően módosítható.

(3)

Az 1331/2008/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése alapján az élelmiszer-adalékanyagok uniós jegyzékének naprakésszé tétele vagy a Bizottság kezdeményezésére, vagy pedig kérelem alapján történhet.

(4)

2009. június 19-én kérelmet nyújtottak be a Bizottsághoz a difoszfátoknak (E 450), a trifoszfátoknak (E 451) és a polifoszfátoknak (E 452) sós lében konzervált halakban való felhasználásának engedélyezése iránt, mely kérelmet a Bizottság hozzáférhetővé tette a tagállamok számára.

(5)

A halak pácolhatók és tartósíthatók oly módon, hogy a nyersanyaghoz nagy mennyiségű sót adnak. Az egylépésesből többlépésessé fejlődött sózási eljárás része az elősózási lépés, amely lehetővé teszi a sózás időtartamának lerövidülését, és viszonylag homogén sókoncentrációt hoz létre a halak izomszöveteiben. Ezért a halakat először injektálással és/vagy sós lében pácolással elősózzák, ami előkészített, ellenőrzött sókoncentrációjú páclé segítségével történik. Ezután a halakat szárazsózásnak (a tulajdonképpeni sózásnak) vetik alá a végtermék megfelelő sókoncentrációjának elérése érdekében.

(6)

Előfordulhat, hogy e hosszú tartósítási folyamat során oxidáció lép fel, amely elsősorban a halak izomszöveteiben jelen lévő zsírokat érinti. Ez a szín és az íz megváltozásához vezet. Az oxidációt felgyorsítják a halak izmaiban és a használt sóban található fémionok. A difoszfátok (E 450), a trifoszfátok (E 451) és a polifoszfátok (E 452) a fémionokkal kémiai komplexeket alkotnak, ezért bizonyítottan a leghatékonyabbak a sós lében konzervált halak oxidáció elleni védelmében. A hozzáadott foszfátok és a só nagy része a vizes áztatás során, még a fogyasztás előtt eltávozik. A foszfátok ilyen használata nem növeli a sós lében konzervált végtermék víztartalmát. Az eredeti színüket és ízüket megtartó sózott halakra különösen nagy kereslet mutatkozik Spanyolországban, Olaszországban és Görögországban.

(7)

Az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. március 20-i 2000/13/EK irányelv (3) 3. cikkének a 6. cikk (4) bekezdésével összefüggésben értelmezett rendelkezéseinek megfelelően a foszfátok sós lében konzervált halakban történő felhasználását fel kell tüntetni az összetevők listáján. Az élelmiszer-ipari vállalkozók azt is jelölhetik termékeiken, hogy nem használtak fel polifoszfátokat.

(8)

Mivel a hozzáadott foszfátok nagy része a vizes áztatás során eltávozik, a fogyasztók foszfátoknak való kitettsége minimális lesz, és ezért valószínűleg nem gyakorol hatást az emberi egészségre. Ezért helyénvaló engedélyezni a difoszfátok (E 450), a trifoszfátok (E 451) és a polifoszfátok (E 452) használatát a sós lében konzervált halak tartósításához.

(9)

Az 1331/2008/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének alapján a Bizottságnak ki kell kérnie az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság véleményét ahhoz, hogy naprakésszé tehesse az 1333/2008/EK rendelet II. mellékletében szereplő élelmiszer-adalékanyagok uniós jegyzékét, kivéve, ha a szóban forgó frissítések valószínűsíthetően nem gyakorolnak hatást az emberi egészségre. Mivel a difoszfátok (E 450), a trifoszfátok (E 451) és a polifoszfátok (E 452) használatának a sós lében konzervált halak tartósításához való engedélyezése az említett jegyzék olyan frissítésével jár, amely valószínűsíthetően nem gyakorol hatást az emberi egészségre, nem szükséges kikérni az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság véleményét.

(10)

A bacalhau vagy portugál tőkehal előállításakor a sós lében konzervált halat további szárításnak vetik alá. A polifoszfátok használata befolyásolhatja a szárítási eljárást. Ezenfelül a bacalhau tipikus színének és ízének kialakulását is gátolhatja. A foszfátokkal kezelt sózott halra ezért a hagyományos bacalhaut előállítók nem tartanának igényt. Annak érdekében, hogy a hagyományos bacalhau-előállítók alkalmazkodhassanak a foszfátokkal kezelt halak forgalomba hozatalával kialakuló helyzethez, átmeneti időszakot kell biztosítani számukra. Az említett időszak során a hagyományos bacalhau előállítói megállapodásokat köthetnek beszállítóikkal, és megismerkedhetnek a halban jelen lévő hozzáadott foszfáttartalom ellenőrzésére szolgáló analitikai módszerekkel.

(11)

Annak érdekében, hogy a bacalhau-előállításhoz szükséges, sós lében konzervált halak hozzáférhetőségére gyakorolt hatást messzemenőbben értékelhesse, a Bizottság három éven keresztül nyomon fogja követni a sózott tőkehal előállításával foglalkozó jelentősebb országok polifoszfát-felhasználását.

(12)

A fentiek alapján az 1333/2008/EK rendelet II. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(13)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1333/2008/EK rendelet II. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. október 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 354., 2008.12.31., 16. o.

(2)  HL L 354., 2008.12.31., 1. o.

(3)  HL L 109., 2000.5.6., 29. o.


MELLÉKLET

Az 1333/2008/EK rendelet II. mellékletének E. része a 09.2. „Feldolgozott hal és halászati termékek, ideértve a rákféléket és puhatestűeket is” élelmiszer-kategóriában, az E 392-re vonatkozó bejegyzés után az alábbi bejegyzésekkel bővül:

 

„E 450

Difoszfátok

5 000

(4), (79)

kizárólag: a Gadidae családba tartozó sózott hal, amelyet legalább 18 %-os sóoldattal történő injektálással és/vagy ilyen sóoldatban való pácolással elősóznak, ezt követően pedig gyakran szárazsózásnak vetnek alá.

Időbeli hatály:

2013. december 31-től kezdődő

 

E 451

Trifoszfátok

5 000

(4), (79)

kizárólag: a Gadidae családba tartozó sózott hal, amelyet legalább 18 %-os sóoldattal történő injektálással és/vagy ilyen sóoldatban való pácolással elősóznak, ezt követően pedig gyakran szárazsózásnak vetnek alá.

Időbeli hatály:

2013. december 31-től kezdődő

 

E 452

Polifoszfátok

5 000

(4), (79)

kizárólag: a Gadidae családba tartozó sózott hal, amelyet legalább 18 %-os sóoldattal történő injektálással és/vagy ilyen sóoldatban való pácolással elősóznak, ezt követően pedig gyakran szárazsózásnak vetnek alá.

Időbeli hatály:

2013. december 31-től kezdődő

 

(4):

A felső határérték P2O5-ként van kifejezve.

(79):

A felső határérték az önállóan vagy együttesen használt E 450, E 451 és E 452 összegére alkalmazandó.”


31.10.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/61


A BIZOTTSÁG 1069/2013/EU RENDELETE

(2013. október 30.)

az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a kolbászokhoz használt természetes belekben alkalmazott nátrium-foszfátok (E 339) felhasználása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 2008. december 16-i 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke (3) bekezdésére és 30. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1333/2008/EK rendelet II. melléklete meghatározza az élelmiszerekben felhasználható élelmiszer-adalékanyagok uniós jegyzékét és felhasználási feltételeiket.

(2)

Az említett jegyzék az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról szóló, 2008. december 16-i 1331/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 3. cikkének (1) bekezdésében említett egységes eljárásnak megfelelően, a Bizottság kezdeményezésére vagy pedig kérelem alapján módosítható.

(3)

2010. augusztus 26-án a Bizottsághoz kérelmet nyújtottak be annak engedélyezése iránt, hogy a nátrium-foszfátok (E 339) savanyúságot szabályozó anyagként használhatók legyenek a kolbászokhoz használt természetes belekben; a Bizottság a kérelmet hozzáférhetővé tette a tagállamok számára.

(4)

A nátrium-foszfátok (E 339) megtalálhatók az élelmiszer-adalékanyagok uniós jegyzékében, és használatuk bizonyos élelmiszerekben engedélyezett, amelyek között azonban nem szerepelnek a kolbászokhoz használt természetes belek.

(5)

A természetes belek mechanikai tulajdonságai tekintetében a kolbász-előállító ágazat számára problémát jelent, és tetemes hatékonyságcsökkenést okoz, hogy töltés közben a kolbász szétrepedhet, és a belek csúszóssága csökken (megnövekedett tapadás) a kolbásztöltő tölcséren.

(6)

A savanyúságot szabályozó anyagként használt nátrium-foszfátok (E 339) bizonyítottan alkalmasak a természetes belek csúszósságának javítására, megkönnyítve ezzel a töltés folyamatát, és csökkentve a belekre kifejtett erőt, így a szétrepedés kockázatát.

(7)

A foszfátok tekintetében az élelmiszerügyi tudományos bizottság által megállapított (3) tolerálható napi bevitel maximális szintje 70 mg/testtömeg kg. A kérelmező által javasolt maximális szint egy kilogramm bélre számítva 12 600 mg, ennek megfelelően a belekből a végtermékként nyert kolbászba átkerülő foszfát maximális szintje 250 mg/kg. A kezelt természetes belekből származó foszfátok legfeljebb 2,1 %-kal járulnak hozzá a tolerálható napi bevitel maximális szintjéhez. Ezért helyénvaló engedélyezni a nátrium-foszfát savanyúságot szabályozó anyagként való használatát a kolbászokhoz használt belek mechanikai tulajdonságainak javítására.

(8)

Az 1331/2008/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének alapján a Bizottságnak ki kell kérnie az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság véleményét ahhoz, hogy naprakésszé tehesse az 1333/2008/EK rendelet II. mellékletében szereplő élelmiszer-adalékanyagok uniós jegyzékét, kivéve, ha a szóban forgó frissítések valószínűsíthetően nem gyakorolnak hatást az emberi egészségre. Mivel annak engedélyezése, hogy a nátrium-foszfátokat (E 339) a kolbászokhoz használt természetes belek mechanikai tulajdonságainak javítására használják, a jegyzék olyan jellegű frissítését jelenti, amely a fent felsorolt okok miatt valószínűsíthetően nincs hatással az emberi egészségre, nem szükséges kikérni az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság véleményét.

(9)

Az 1333/2008/EK rendelet II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1333/2008/EK rendelet II. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. október 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 354., 2008.12.31., 16. o.

(2)  HL L 354., 2008.12.31., 1. o.

(3)  Az élelmiszerügyi tudományos bizottság jelentései, 25. sorozat (13. oldal), 1991, elérhető az alábbi weboldalon: http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_25.pdf


MELLÉKLET

Az 1333/2008/EK rendelet II. mellékletének E. része a 08.2.3. „Állati belek, bevonatok és díszítések húsokhoz” élelmiszer-kategóriában az E 338–452-re vonatkozó bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

 

„E 339

Nátrium-foszfátok

12 600

(4) (80)

kizárólag: kolbászokhoz használt természetes belekben

 

 

(4):

A felső határérték P2O5-ként van kifejezve.

 

 

(80):

A végtermékben átvitelként legfeljebb 250 mg/kg lehet.”


31.10.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/63


A BIZOTTSÁG 1070/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. október 30.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. október 30-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

AL

41,5

MA

43,1

MK

43,1

TR

75,3

ZZ

50,8

0707 00 05

EG

207,6

MK

69,6

TR

139,0

ZZ

138,7

0709 93 10

TR

112,3

ZZ

112,3

0805 50 10

AR

12,9

CL

81,7

TR

76,3

ZA

55,9

ZZ

56,7

0806 10 10

BR

220,8

TR

170,3

ZZ

195,6

0808 10 80

CL

216,7

NZ

142,8

US

154,3

ZA

141,7

ZZ

163,9

0808 30 90

CN

76,9

TR

120,5

ZZ

98,7


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

31.10.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/65


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2013. október 29.)

a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban Németország értesítése nyomán egy bromadiolont tartalmazó biocid termék engedélyének korlátozásáról

(az értesítés a C(2013) 7034. számú dokumentummal történt)

(Csak a német nyelvű szöveg hiteles)

(2013/630/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 4. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 98/8/EK irányelv I. melléklete tartalmazza a biocid termékekben való felhasználásra uniós szinten jóváhagyott hatóanyagok jegyzékét. A 2009/92/EK bizottsági irányelv (2) értelmében a bromadiolon hatóanyag felvételre került a 98/8/EK irányelv V. melléklete szerinti 14. terméktípusban, azaz rágcsálóirtó szerben történő felhasználás céljára.

(2)

A bromadiolon véralvadásgátló hatású rágcsálóirtó szer, amelyről ismert, hogy a gyermekekre nézve véletlen balesetek folytán, a nem célzott állatokra és a környezetre nézve önmagában kockázatot jelent. Potenciálisan a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag felhalmozódó és mérgező (PBT), vagy a környezetben nagyon tartósan megmaradó és biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagként azonosították.

(3)

Mindazonáltal közegészségügyi és higiéniai megfontolásból indokoltnak találták felvenni a bromadiolont és más véralvadásgátló rágcsálóirtó szereket is a 98/8/EK irányelv I. mellékletébe, hogy a bromadiolont tartalmazó termékek használatát valamennyi tagállam engedélyezhesse. A 2009/92/EK irányelv ugyanakkor előírja a tagállamok számára, hogy a bromadiolont tartalmazó termékek engedélyezésekor biztosítsák az emberek, a nem célzott állatok és a környezet elsődleges és másodlagos expozíciójának minimálisra csökkentését minden szükséges és rendelkezésre álló kockázatcsökkentő intézkedés figyelembevétele és alkalmazása révén. A 2009/92/EK irányelvben említett kockázatcsökkentő intézkedések között szerepel a kizárólag foglalkozásszerű használatra való korlátozás.

(4)

A Lipha Tech S.A.S. vállalat (a továbbiakban: a kérelmező) a 98/8/EK irányelv 8. cikkével összhangban kérelmet nyújtott be Hollandiában egy bromadiolont tartalmazó rágcsálóirtó szer (a továbbiakban: a termék) engedélyezése iránt. A termék neve és a biocid termékek nyilvántartása (R4BP) szerinti azonosító számai e határozat mellékletében szerepelnek.

(5)

Hollandia 2012. november 2-án kiadta a termék engedélyét. Az engedély olyan korlátozásokat tartalmazott, amelyekkel biztosítható Hollandiában a 98/8/EK irányelv 5. cikkében szereplő feltételeknek való megfelelés. A korlátozások között nem szerepelt a szakmailag felkészített vagy engedéllyel rendelkező szakemberek általi használat követelménye.

(6)

2012. december 20-án a kérelmező benyújtotta Németországban a termék első engedélyének kölcsönös elismerésére vonatkozó hiánytalan kérelmét.

(7)

2013. április 10-én Németország arról értesítette a Bizottságot, a többi tagállamot és a kérelmezőt, hogy a 98/8/EK irányelv 4. cikkének (4) bekezdésével összhangban korlátozni szándékozik az első engedélyt. Németország a szakmailag felkészített vagy engedéllyel rendelkező szakemberek általi használatra vonatkozó korlátozást javasolt életbe léptetni.

(8)

A Bizottság felkérte a többi tagállamot és a kérelmezőt arra, hogy az értesítés kapcsán 90 napon belül terjesszék be írásbeli észrevételeiket a 98/8/EK irányelv 27. cikkének (1) bekezdése szerint. A rendelkezésre álló időszakban nem érkezett észrevétel a Bizottsághoz. Az értesítésről a Bizottság egyeztetett a biocid termékek területén hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságokkal a termékengedélyezési ügyekkel és a kölcsönös elismerések elősegítésével foglalkozó csoport 2013. május 14-i ülésén.

(9)

A 2009/92/EK irányelvvel összhangban a bromadiolont tartalmazó biocid termékek engedélyezésekor minden szükséges és rendelkezésre álló kockázatcsökkentő intézkedést figyelembe kell venni. A 2009/92/EK irányelv elfogadását megelőző tudományos értékelés azt állapította meg, hogy a termék használata során a nem célzott állatok másodlagos mérgezésének minimalizálásához szükséges, valamint a rezisztencia kifejlődésének és továbbterjedésének megelőzését célzó intézkedések követése csak szakemberektől várható el. A foglalkozásszerű használatra vonatkozó korlátozás ezért megfelelő kockázatcsökkentő intézkedésnek tekinthető, különösen azon tagállamokban, ahol előfordul a bromadiolonnal szembeni rezisztencia.

(10)

Ennek ellentmondó tények hiányában Németországban szükséges és rendelkezésre álló kockázatcsökkentő intézkedés, ha a bromadiolont tartalmazó termékek engedélyezésekor előírják a foglalkozásszerű használatra vonatkozó korlátozást. Ezt alátámasztja az is, hogy Németország jelezte: előfordul egyes patkányoknál a bromadiolonnal szembeni rezisztencia, és az vélhetően terjed az országban. A kártevőirtás területén Németország jól működő szakmai hálózattal rendelkezik, melynek tagjai engedéllyel rendelkező és szakmailag felkészített szakemberek – gazdálkodók, kertészek és erdészek –, így a javasolt korlátozás nem hátráltatná a fertőzések megelőzését.

(11)

Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Németország korlátozhatja az e határozat mellékletében említett termék 98/8/EK irányelv 4. cikke szerinti engedélyét az erre szakmailag felkészített vagy engedéllyel rendelkező szakemberek általi használatra.

2. cikk

E határozat címzettje a Német Szövetségi Köztársaság.

Kelt Brüsszelben, 2013. október 29-én.

a Bizottság részéről

Janez POTOČNIK

a Bizottság tagja


(1)  HL L 123., 1998.4.24., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 31-i 98/8/EK irányelve I. mellékletének a bromadiolon hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (HL L 201., 2009.8.1., 43. o.).


MELLÉKLET

Németország az alábbi termék 98/8/EK irányelv 4. cikke szerinti engedélyét korlátozhatja az erre szakmailag felkészített vagy engedéllyel rendelkező szakemberek általi használatra:

A termék neve Hollandiában

A Hollandiában benyújtott kérelem azonosító száma a biocid termékek nyilvántartásában

A termék neve Németországban

A Németországban benyújtott kérelem azonosító száma a biocid termékek nyilvántartásába:

Maki Pat’

2011/4329/10506/NL/AA/20379

Maki Pat’

2011/4329/10506/DE/MA/20799


31.10.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/68


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2013. október 29.)

a díjszámítási körzetekben alkalmazott 2014-es egységdíjaknak a 391/2013/EU végrehajtási rendelet 17. cikkének való megfeleléséről

(az értesítés a C(2013) 7095. számú dokumentummal történt)

(2013/631/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a léginavigációs szolgálatoknak az egységes európai égbolt keretében történő ellátásáról szóló, 2004. március 10-i 550/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre („léginavigációs szolgálati rendelet”) (1) és különösen annak 15. cikkére,

mivel:

(1)

A Bizottság 391/2013/EU végrehajtási rendelete (2) a léginavigációs szolgálatokra vonatkozóan közös díjszámítási rendszert hoz létre. A közös díjszámítási rendszer alapvető szerepet tölt be az 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 11. cikkében és a 390/2013/EU bizottsági végrehajtási rendeletben (4) meghatározott teljesítményrendszer célkitűzéseinek megvalósításában.

(2)

A Bizottság 2011/121/EU határozata (5) a 2012–2014 közötti időszakra vonatkozó európai uniós szintű teljesítménycélokat, ezen belül költséghatékonysági célt határozott meg a léginavigációs szolgálatok számára. A Bizottság 2012. november 19-én és 2012. december 17-én kelt leveleiben tájékoztatta a tagállamokat arról, hogy felülvizsgált teljesítményterveik és céljaik összhangban vannak az elfogadott uniós szintű teljesítménycélokkal, és hozzájárulnak azok megvalósításához. A költséghatékonysági célok megállapítása meghatározott egységdíjakban történik.

(3)

A 391/2013/EU végrehajtási rendelet 17. cikke (1) bekezdésének c) pontja úgy rendelkezik, hogy a Bizottság értékeli a díjszámítási körzetekben alkalmazott és a tagállamok által a Bizottsághoz – az említett rendelet 9. cikkének (1) és (2) bekezdésében szereplő előírások szerint 2013. június 1-ig – benyújtott 2014-es egységdíjakat. Ez az értékelés megvizsgálja, hogy a 2014-es egységdíjak megfelelnek-e a 390/2013/EU és a 391/2013/EU végrehajtási rendeletnek.

(4)

A Bizottság a díjszámítási körzetekben alkalmazott 2014-es egységdíjak értékelését a teljesítményfelügyeleti szerv és az Eurocontrol Központi Útvonal-használati Díjirodája segítségével végezte el, felhasználva a tagállamok által 2013. júniusáig rendelkezésére bocsátott adatokat és egyéb információkat. Az értékelés emellett figyelembe vette a 391/2013/EU végrehajtási rendelet 9. cikkének (1) bekezdése alkalmazásában 2013. június 26-án tartott konzultációs ülés előtt kapott magyarázatokat és módosításokat, valamint az azt követő levelezést a Bizottság és Dánia, Észtország, Írország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Magyarország, Málta, Hollandia, Románia, Svédország és az Egyesült Királyság között.

(5)

Dánia, Franciaország, Olaszország, Hollandia és Románia a 391/2013/EU végrehajtási rendelet értelmében előirányzott kiigazítások – az egységdíjak szintjének csökkentésével vagy azok bizonyos szinten tartásával járó – részleges vagy teljes egyensúlyozására tettek javaslatot, ami a légtérfelhasználók érdekét szolgálná. Ezért ezek az összegek nem lehetnek visszatéríthetők a következő években.

(6)

A Bizottság megjegyzi, hogy Spanyolország az 1191/2010/EU bizottsági rendelet (6) 2. cikkével összhangban átmeneti rendelkezést kíván alkalmazni. A Bizottság ellenőrizte a Spanyolország által e tekintetben rendelkezésére bocsátott információkat és egyetért azzal, hogy Spanyolország teljesíti az 1191/2010/EU rendelet 2. cikkében szereplő feltételeket, és dönthet az 1794/2006/EK bizottsági rendelet (7) 11a. cikke (3) bekezdésének alkalmazása alóli mentesség mellett. E szerint a közlekedési kockázatmegosztási rendszer a léginavigációs szolgáltatók és a légtérfelhasználók közötti 30/70 arányú megosztással a szolgáltatási egységek tényleges száma és az előre jelzett mennyiségük közötti különbségből eredő nyereség vagy veszteség vonatkozásában a 2 %-os különbség helyett már 0 %-os különbségtől alkalmazandó. Az 1191/2010/EU rendelet 2. cikkével, valamint Spanyolországnak a 2012-es egységdíjak csökkentésére vonatkozó döntésével összhangban ez a mentesség az említett év bevételei tekintetében alkalmazható közlekedési kockázatmegosztásra korlátozódik. Spanyolország az ebből eredő átvitelt 2015-től kezdődően több évre elosztva kívánja megvalósítani.

(7)

A 391/2013/EU végrehajtási rendelet 17. cikke (1) bekezdésének d) pontja úgy rendelkezik, hogy ha az egységdíjak megfelelnek a 390/2013/EU és a 391/2013/EU végrehajtási rendeleteknek, erről a Bizottság értesíti az érintett tagállamokat.

(8)

Az arról szóló értesítés, hogy a díjszámítási körzetekben alkalmazott egységdíjak megfelelnek a 390/2013/EU és a 391/2013/EU végrehajtási rendeleteknek, nem sértheti az 550/2004/EK rendelet 16. cikkét,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő díjszámítási körzetekben alkalmazott 2014-es egységdíjak megfelelnek a 390/2013/EU és a 391/2013/EU végrehajtási rendeletnek.

2. cikk

Az arról szóló értesítés, hogy a díjszámítási körzetekben alkalmazott egységdíjak megfelelnek a 390/2013/EU és a 391/2013/EU végrehajtási rendeletnek, nem sérti az 550/2004/EK rendelet 16. cikkét.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2013. október 29-én.

a Bizottság részéről

Siim KALLAS

alelnök


(1)  HL L 96., 2004.3.31., 10. o.

(2)  A Bizottság 2013. május 3-i 391/2013/EU végrehajtási rendelete a léginavigációs szolgálatok közös díjszámítási rendszerének létrehozásáról(HL L 128., 2013.5.9., 31. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 10-i 549/2004/EK rendelete az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról (keretrendelet) (HL L 96., 2004.3.31., 1. o.).

(4)  A Bizottság 2013. május. 3-i 390/2013/EU végrehajtási rendelete a léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók teljesítményrendszerének létrehozásáról (HL L 128., 2013.5.9., 1. o.).

(5)  A Bizottság 2011. február 21-i 2011/121/EU határozata a léginavigációs szolgálatok 2012–2014 közötti időszakra vonatkozó európai uniós szintű teljesítménycéljainak és riasztási küszöbértékeinek meghatározásáról (HL L 48., 2011.2.23., 16. o.).

(6)  A Bizottság 2010. december 16-i 1191/2010/EU rendelete a léginavigációs szolgálatok közös díjszámítási rendszerének létrehozásáról szóló 1794/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 333., 2010.12.17., 6. o.)

(7)  A Bizottság 2006. december 6-i 1794/2006/EK rendelete a léginavigációs szolgálatok közös díjszámítási rendszerének létrehozásáról (HL L 341., 2006.12.7., 3. o.)


MELLÉKLET

Díjszámítási körzet

2014-es útvonali egységdíj

nemzeti pénznemben. (1)

(a tagállam ISO-kódja)

Belgium/Luxemburg

72,04 EUR

Bulgária

73,50 BGN

Cseh Köztársaság

1 198,16 CZK

Dánia

537,56 DKK

Németország

77,32 EUR

Észtország

23,97 EUR

Írország

30,62 EUR

Görögország

34,53 EUR

Spanyolország kontinentális része

71,69 EUR

Spanyolország – Kanári-szigetek

58,36 EUR

Franciaország

65,77 EUR

Olaszország

78,83 EUR

Ciprus

38,41 EUR

Lettország

19,99 LVL

Litvánia

162,08 LTL

Magyarország

13 190,76 HUF

Málta

27,61 EUR

Hollandia

66,47 EUR

Ausztria

73,39 EUR

Lengyelország

148,89 PLN

Portugália – Lisszabon

38,74 EUR

Románia

168,83 RON

Szlovénia

67,46 EUR

Szlovákia

60,04 EUR

Finnország

52,06 EUR

Svédország

638,85 SEK

Egyesült Királyság

70,46 GBP


(1)  Ezek az egységdíjak nem tartalmazzák a 391/2013/EU végrehajtási rendelet 18. cikkében említett adminisztrációs egységdíjat, mely azon tagállamokra alkalmazandó, amelyek részes felei az útvonal-használati díjakról szóló Eurocontrol Sokoldalú Megállapodásnak.


31.10.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/71


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2013. október 30.)

a személygépkocsi-gyártók számára a 2012. naptári évre vonatkozóan megállapított átlagos fajlagos CO2-kibocsátásoknak és fajlagos kibocsátási célértékeknek a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megerősítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2013/632/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi integrált megközelítés keretében az új személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási követelmények meghatározásáról szóló, 2009. április 23-i 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (5) bekezdésének második albekezdésére és 10. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 443/2009/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdése értelmében a Bizottság köteles az Unióban működő minden személygépkocsi-gyártó és a rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott minden gyártói csoportosulás esetében évente megerősíteni az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás mértékét és a fajlagos kibocsátási célértéket. E megerősítés alapján a Bizottságnak meg kell állapítania, hogy a gyártók és a csoportosulások teljesítették-e a rendelet 4. cikkében foglalt követelményeket.

(2)

A 443/2009/EK rendelet 4. cikkének értelmében a gyártóknak és a csoportosulásoknak a célértékeket 2012-től fogva kötelezően teljesíteniük kell. A Bizottság a gyártókra 2012-ben vonatkozó átlagos fajlagos kibocsátásokat a szóban forgó cikk második bekezdése szerint számítja ki, és az adott évben gyártók szerint nyilvántartásba vett új személygépkocsik 65 %-át veszi figyelembe.

(3)

Az átlagos fajlagos kibocsátások és a fajlagos kibocsátási célértékek számításához a 443/2009/EK rendelet II. melléklete A. részének 1. pontjában és C. részében meghatározott, a tagállamok által az előző naptári évben nyilvántartásba vett új személygépkocsikra vonatkozó részletes adatokat kell felhasználni. Az adatok a gyártók által kiadott megfelelőségi igazolásokból vagy az 1014/2010/EU bizottsági rendelet (2) 3. cikkének (1) bekezdése szerint azokkal egyenértékű információkkal szolgáló dokumentumokból származnak.

(4)

Valamennyi tagállam a 443/2009/EK rendelet 8. cikke (2) bekezdésének megfelelően a 2013. február 28-i határidőre benyújtotta a Bizottsághoz a 2012-re vonatkozó adatokat. Azokban az esetekben, amikor az adatok ellenőrzése alapján a Bizottság azt állapította meg, hogy egyes adatok hiányoznak vagy nyilvánvalóan helytelenek, a Bizottság felvette a kapcsolatot az érintett tagállammal, és az érintett tagállam beleegyezésével végrehajtotta a megfelelő adatmódosításokat, illetve -kiegészítéseket. Ha egy tagállammal nem sikerült megállapodásra jutni, akkor e tagállam előzetes adatai nem kerültek kiigazításra.

(5)

A Bizottság 2013. április 30-án a 443/2009/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdésével összhangban közzétette az előzetes adatokat, és 85 gyártót értesített a 2012. évi átlagos fajlagos CO2-kibocsátására és fajlagos kibocsátási célértékére vonatkozóan elvégzett előzetes számítás eredményeiről. A gyártókat felkérte arra, hogy ellenőrizzék az adatokat, és az említett rendelet 8. cikke (5) bekezdése első albekezdésének, valamint az 1014/2010/EU rendelet 9. cikke (3) bekezdésének megfelelően az értesítés kézhezvételétől számítva három hónapon belül értesítsék a Bizottságot a bennük észlelt esetleges hibákról. Nyolc gyártó javítás nélkül elfogadta az előzetes adatokat, míg a megadott határidőn belül 40 gyártó küldött értesítést az általa észlelt hibákról.

(6)

A fennmaradó 37 gyártó esetében, amelyek nem küldtek értesítést általuk észlelt hibákról, illetőleg nem reagáltak más módon, az átlagos fajlagos kibocsátásokra és a fajlagos kibocsátási célértékekre vonatkozó előzetes adatokat és előzetes számítást kiigazítás nélkül indokolt megerősíteni.

(7)

A Bizottság ellenőrizte a gyártók által jelzett hiányosságok kiigazításait és azoknak az 1014/2010/EU rendelet 9. cikkének (3) bekezdése szerinti hibakóddal jelzett indokolásait, és az adathalmazokat ennek megfelelően módosította.

(8)

Az 1014/2010/EU rendelet 9. cikkének (3) bekezdése szerinti „B” kóddal ellátott bejegyzések esetében figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a gyártók az adatok hiánya vagy helytelen volta miatt sem ellenőrizni, sem korrigálni nem tudják a kérdéses bejegyzéseket. Ennek megfelelően a bejegyzésekben szereplő CO2-kibocsátás- és tömegértékek vonatkozásában indokolt hibahatárt alkalmazni.

(9)

A hibahatárt a fajlagos kibocsátási célértéktől mért távolságnak, azaz a fajlagos kibocsátási célérték és az átlagos kibocsátás különbségének kétféleképpen – a gyártó által nem ellenőrizhető nyilvántartásba vételekkel, illetve azok nélkül – számított értéke közötti különbségként kell meghatározni. A célértéktől való távolságot – az említett különbség előjelétől függetlenül – mindig a gyártó javára kell a hibahatárral kiigazítani.

(10)

A 443/2009/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdése szerint egy gyártó akkor teljesíti a szóban forgó rendelet 4. cikkében említett fajlagos kibocsátási célértéket, ha az e határozatban megadott átlagos kibocsátása alacsonyabb a fajlagos kibocsátási célértékénél, amit a célértéktől mért távolság negatív előjele fejez ki. Amennyiben az átlagos kibocsátás meghaladja a fajlagos kibocsátási célértéket, a 443/2009/EK rendelet 9. cikkének megfelelően többletkibocsátási díjat kell kivetni, hacsak az érintett gyártó nem élvez mentességet az adott célérték tekintetében, vagy nem tagja egy, a szóban forgó rendelet 7. cikke szerinti olyan csoportosulásnak, amely teljesíti a fajlagos kibocsátási célértéket.

(11)

A 2012-ben nyilvántartásba vett új személygépkocsik átlagos fajlagos CO2-kibocsátásait, a fajlagos kibocsátási célértékeket és az e két érték közötti különbségeket a fentieknek megfelelően meg kell erősíteni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Bizottság a 2012. naptári év vonatkozásában minden személygépkocsi-gyártó és minden gyártói csoportosulás esetében ezúton megerősíti a mellékletben foglalt következő értékeket:

a)

a fajlagos kibocsátási célérték;

b)

a fajlagos CO2-kibocsátás, az indokolt esetekben a vonatkozó hibahatárral kiigazítva;

c)

az a) és a b) pont szerinti érték különbsége;

d)

valamennyi új uniós személygépkocsi átlagos fajlagos CO2-kibocsátása;

e)

az Unióban forgalomba hozott valamennyi új személygépkocsi átlagos tömege.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2013. október 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 140., 2009.6.5., 1. o.

(2)  A Bizottság 2010. november 10-i 1014/2010/EU rendelete az új személygépkocsik nyilvántartásba vett adatainak a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nyomon követéséről és bejelentéséről (HL L 293., 2010.11.11., 15. o.).


MELLÉKLET

1.   táblázat

A gyártók teljesítményére vonatkozó, a 443/2009/EK rendelet 10. cikke szerint megerősített adatok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

A gyártó neve

Csoportosulás, eltérés

A nyilvántartásba vett járművek száma

Átlagos CO2-kibocsátás (65 %), kiigazítva

Fajlagos kibocsátási célérték

Távolság a célértéktől

Távolság a célértéktől, kiigazítva

Átlagos tömeg

Átlagos CO2-kibocsátás (100 %)

ALPINA BURKARD BOVENSIEPEN GMBH E CO., KG

 

459

156,768

152,125

4,643

4,643

1 856,13

183,037

ARTEGA AUTOMOBIL GMBH E CO., KG

 

4

223,000

126,024

96,976

96,976

1 285,00

223,000

ASTON MARTIN LAGONDA LTD

E

1 549

296,355

320,000

–23,645

–23,645

1 774,48

321,944

AUDI AG

CS12

657 068

122,411

139,473

–17,062

–17,110

1 579,29

137,786

AUDI HUNGARIA MOTOR KFT

CS12

11 241

137,324

133,613

3,711

3,573

1 451,07

149,057

AUTOMOBILES CITROEN

 

654 993

108,718

129,703

–20,985

–20,985

1 365,51

122,566

AUTOMOBILES PEUGEOT

 

773 864

107,648

130,413

–22,765

–22,765

1 381,03

121,489

AVTOVAZ JSC

CS8

2 298

207,903

125,748

82,155

82,155

1 278,96

213,899

BENTLEY MOTORS LTD

CS12

1 992

310,230

181,440

128,790

128,790

2 497,60

338,040

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

CS1

762 027

123,643

138,696

–15,053

–15,111

1 562,28

137,515

BMW M GMBH

CS1

6 375

231,079

151,103

79,976

78,034

1 833,77

247,941

BUGATTI AUTOMOBILES S.A.S

CS12

2

539,000

156,689

382,311

382,311

1 956,00

539,000

CATERHAM CARS LIMITED

E

139

174,178

210,000

–35,822

–35,822

704,32

188,921

CECOMP S.P.A.

 

1 001

0,000

123,282

– 123,282

– 123,282

1 225,00

0,000

CHEVROLET ITALIA SPA

CS5

4 948

110,000

114,681

–4,681

–4,681

1 036,80

110,284

CHRYSLER GROUP LLC

CS3

57 034

177,442

159,650

17,792

17,295

2 020,79

192,882

CNG-TECHNIK GMBH

CS4

75

113,938

118,091

–4,153

–4,153

1 111,40

113,960

AUTOMOBILE DACIA SA

CS8

232 256

125,132

126,664

–1,532

–1,534

1 299,01

136,899

DAIHATSU MOTOR CO LTD

CS11

3 397

131,952

120,887

11,065

11,065

1 172,58

148,590

DAIMLER AG

CS2

631 475

123,873

139,576

–15,703

–15,716

1 581,53

142,842

DONGFENG MOTOR CORPORATION

 

2

184,000

118,758

65,242

65,242

1 126,00

187,000

DR MOTOR COMPANY SRL

 

645

126,489

122,520

3,969

3,969

1 208,33

141,574

FERRARI S.P.A

E

2 330

298,539

303,000

–4,461

–4,461

1 733,67

316,739

FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A

CS3

686 449

109,841

118,886

–9,045

–9,171

1 128,80

117,233

FISKER AUTOMOTIVE INC

 

166

53,000

181,778

– 128,778

– 128,778

2 505,00

53,000

FORD-WERKE GMBH

CS4

917 725

116,480

127,832

–11,352

–11,359

1 324,57

128,685

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD

SZE

29 381

150,266

164,616

–14,350

–14,350

1 561,77

160,599

GENERAL MOTORS COMPANY

CS5

2 673

130,061

154,444

–24,383

–24,383

1 906,87

253,869

GM ITALIA SRL

CS5

2

119,000

123,968

–4,968

–4,968

1 240,00

119,000

GM KOREA COMPANY

CS5

161 153

124,248

131,444

–7,196

–7,196

1 403,59

141,050

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

E

309

168,000

195,000

–27,000

–27,000

1 184,23

169,049

HONDA AUTOMOBILE CHINA CO., LTD

CS6

17 668

123,408

119,912

3,496

3,496

1 151,26

124,855

HONDA MOTOR CO., LTD

CS6

71 717

121,571

130,995

–9,424

–9,424

1 393,77

138,965

HONDA TURKIYE AS

CS6

2 207

154,787

128,725

26,062

26,062

1 344,10

157,874

HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD

CS6

40 779

139,093

136,324

2,769

2,769

1 510,38

156,169

HYUNDAI MOTOR COMPANY

 

416 987

118,808

128,266

–9,458

–9,458

1 334,05

132,203

IVECO S.P.A

CS3

6

143,333

224,310

–80,977

–80,977

3 435,67

146,667

JAGUAR

SZE; CS10

22 621

150,844

178,025

–27,181

–27,409

1 910,74

168,970

JIANGLING MOTOR HOLDING CO., LTD

 

39

144,480

130,348

14,132

14,132

1 379,62

147,897

KIA MOTORS CORPORATION

 

329 474

114,489

127,175

–12,686

–12,686

1 310,18

129,464

KTM-SPORTMOTORCYCLE AG

E

18

180,000

200,000

–20,000

–20,000

875,00

183,000

AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A

CS12

413

343,683

144,315

199,368

199,021

1 685,23

364,295

LAND ROVER

SZE; CS10

98 731

167,445

178,025

–10,580

–10,583

2 123,81

190,922

LOTUS CARS LIMITED

E

335

163,447

280,000

– 116,553

– 116,553

1 181,82

185,857

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

CS9

84 045

118,669

120,317

–1,648

–1,654

1 160,12

128,118

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

E

64

179,000

205,000

–26,000

–26,000

1 915,08

182,234

MARUTI SUZUKI INDIA LTD

CS9

21 574

101,217

109,891

–8,674

–8,674

931,97

102,884

MASERATI S.P.A

CS3

883

343,492

158,286

185,206

184,578

1 990,95

351,072

MAZDA MOTOR CORPORATION

 

113 565

128,793

129,494

–0,701

–0,701

1 360,93

141,779

MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED

E

335

279,000

285,000

–6,000

–6,000

1 511,50

279,475

MERCEDES-AMG GMBH

CS2

2 939

177,053

151,465

25,588

25,305

1 841,70

222,641

MG MOTOR UK LIMITED

E

755

176,147

184,000

–7,853

–7,853

1 585,69

178,914

MIA ELECTRIC S.A.S

 

494

0,000

107,916

– 107,916

– 107,916

888,76

0,000

MICRO-VETT S.P.A

 

5

0,000

130,091

– 130,091

– 130,091

1 374,00

0,000

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

CS7

48 688

126,281

140,924

–14,643

–15,397

1 611,04

151,332

MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME

CS7

18 604

117,601

118,511

–0,910

–0,981

1 120,59

126,014

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH

CS7

15

97,778

123,575

–25,797

–26,331

1 231,40

125,667

MORGAN MOTOR CO LTD

E

398

156,050

180,000

–23,950

–23,950

1 120,11

184,078

NISSAN INTERNATIONAL SA

 

423 818

122,253

131,177

–8,924

–8,924

1 397,75

137,341

OMCI SRL

 

21

148,000

116,656

31,344

31,344

1 080,00

156,667

ADAM OPEL AG

CS5

814 229

119,708

133,821

–14,113

–14,114

1 455,62

133,002

PERODUA MANUFACTURING SDN BHD

 

372

136,934

113,647

23,287

23,287

1 014,16

140,785

DR ING HCF PORSCHE AG

CS12

42 299

187,954

152,535

35,419

35,419

1 865,10

205,379

PERUSAHAAN OTOMOBIL NASIONAL SDN BHD

E

206

146,511

185,000

–38,489

–38,489

1 311,58

154,942

QUATTRO GMBH

CS12

3 904

219,136

147,404

71,732

70,977

1 752,84

243,966

RADICAL MOTORSPORT LTD

 

6

229,000

106,145

122,855

122,855

850,00

229,000

RENAULT S.A.S

CS8

800 674

105,396

126,744

–21,348

–21,353

1 300,76

120,796

ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LTD

CS1

417

317,376

181,976

135,400

135,377

2 509,34

329,930

SAAB AUTOMOBILE AB

 

1 297

151,696

144,382

7,314

7,314

1 686,71

170,266

SEAT SA

CS12

252 173

114,757

127,124

–12,367

–12,521

1 309,07

127,191

SECMA S.A.S

 

40

131,000

97,370

33,630

33,630

658,00

131,000

SHIJIAZHUANG SHUANGHUAN AUTOMOBILE COMPANY

 

10

269,667

154,130

115,537

115,537

1 900,00

269,800

SKODA AUTO AS

CS12

460 603

120,028

126,655

–6,627

–7,026

1 298,81

132,247

SPYKER AUTOMOBIELEN BV

E

2

340,000

340,000

0,000

0,000

1 730,00

340,000

SSANGYONG MOTOR COMPANY

E

4 967

167,641

180,000

–12,359

–12,359

1 812,62

186,532

SUZUKI MOTOR CORPORATION

CS9

46 255

131,108

124,115

6,993

6,891

1 243,22

148,213

TATA MOTORS LIMITED

SZE; CS10

592

134,367

178,025

–43,658

–43,658

1 336,03

141,978

TESLA MOTORS LTD

 

159

0,000

128,309

– 128,309

– 128,309

1 335,00

0,000

THINK

 

52

0,000

118,360

– 118,360

– 118,360

1 117,29

0,000

TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

CS11

515 028

103,613

127,912

–24,299

–24,371

1 326,30

121,862

VEHICULES ELECTRIQUES PININFARINA-BOLLORE S.A.S.

 

542

0,000

123,282

– 123,282

– 123,282

1 225,00

0,000

VOLKSWAGEN AG

CS12

1 535 755

119,343

131,203

–11,860

–11,952

1 398,32

132,965

VOLVO CAR CORPORATION

 

204 539

121,944

144,736

–22,792

–22,792

1 694,44

142,116

WIESMANN GMBH

E

53

284,294

274,000

10,294

10,294

1 490,38

289,566

ZHEJIANG ZOTYE AUTOMOBILE MANUFACTURING CO., LTD

 

2

0,000

128,172

– 128,172

– 128,172

1 332,00

75,000


2.   táblázat

A csoportosulások teljesítményére vonatkozó, a 443/2009/EK rendelet 10. cikke szerint megerősített adatok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

A csoportosulás elnevezése

Csoportosulás

A nyilvántartásba vett járművek száma

Átlagos CO2-kibocsátás (65 %), kiigazítva

Fajlagos kibocsátási célérték

Távolság a célértéktől

Távolság a célértéktől, kiigazítva

Átlagos tömeg

Átlagos CO2-kibocsátás (100 %)

BMW GROUP

CS1

768 819

123,824

138,822

–14,998

–15,052

1 565,05

138,535

DAIMLER AG

CS2

634 414

123,949

139,630

–15,681

–15,694

1 582,73

143,212

FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA

CS3

744 372

110,597

122,056

–11,459

–11,468

1 198,18

123,307

FORD-WERKE GMBH

CS4

917 800

116,479

127,832

–11,353

–11,361

1 324,55

128,684

GENERAL MOTORS

CS5

983 005

119,853

133,391

–13,538

–13,539

1 446,21

134,536

HONDA MOTOR EUROPE LTD

CS6

132 371

125,014

131,120

–6,106

–6,106

1 396,5

142,697

MITSUBISHI MOTORS

CS7

67 307

122,126

134,725

–12,599

–13,121

1 475,39

144,328

POOL RENAULT

CS8

1 035 228

109,427

126,724

–17,297

–17,301

1 300,32

124,615

SUZUKI

CS9

151 874

115,511

119,993

–4,482

–4,498

1 153,02

130,654

TATA MOTORS LTD, JAGUAR CARS LTD, LAND ROVER

CS10

121 944

162,825

178,025

–15,200

–15,307

2 080,46

186,612

TOYOTA -DAIHATSU GROUP

CS11

518 425

103,694

127,865

–24,171

–24,239

1 325,29

122,037

VW GROUP PC

CS12

2 965 450

120,108

132,353

–12,245

–12,508

1 423,48

134,841

Magyarázatok az 1. és a 2. táblázathoz:

A   oszlop:

1. táblázat „A gyártó neve”: az a név, amely az érintett gyártó által a Bizottságnak küldött értesítésben szerepelt, illetve ha ilyen értesítés nem történt, a gyártónak a nyilvántartást végző tagállami hatóság által bejegyzett neve.

2. táblázat „A csoportosulás elnevezése”: a csoportosulásnak a csoportosulást vezető gyártó által bejelentett neve.

B   oszlop:

Az „E” jelzés arra utal, hogy az adott gyártó a kis gyártási volumenre való tekintettel a 443/2009/EK rendelet 11. cikkének (3) bekezdése értelmében 2012. évi hatállyal jogosult eltérni az általános szabályoktól.

Az „SZE” jelzés arra utal, hogy az adott gyártó a megcélzott piac szűk voltára való tekintettel a 443/2009/EK rendelet 11. cikkének (4) bekezdése értelmében 2012. évi hatállyal jogosult eltérni az általános szabályoktól.

A „CS” jelzés arra utal, hogy az adott gyártó tagja egy, a 443/2009/EK rendelet 7. cikke alapján létrehozott csoportosulásnak (lásd a 2. táblázatban), és a csoportosulást létrehozó megállapodás a 2012-es naptári évre szól.

C   oszlop:

„A nyilvántartásba vett járművek száma” a tagállamokban adott naptári évben nyilvántartásba vett összes új gépkocsi darabszáma, nem számítva azokat a nyilvántartásba vételeket, amelyekhez kapcsolódóan hiányzik a tömeg és/vagy a CO2-kibocsátás értéke, illetve azokat a bejegyzéseket, amelyeket a gyártó nem tud beazonosítani (és amelyek ezért a hiba jelzésekor az 1014/2010/EU rendelet 9. cikkének (3) bekezdésének megfelelően „C” kóddal vannak megjelölve). A tagállamok által jelzett nyilvántartásba vételek száma más tekintetben nem módosítható.

D   oszlop:

Az „Átlagos CO2-kibocsátás (65 %), kiigazítva” érték a 443/2009/EK rendelet 4. cikke második bekezdése első francia bekezdésének és a COM(2010) 657 végleges jelzetű bizottsági közlemény 4. szakaszának megfelelően, az érintett gyártó által gyártott járművek legkisebb kibocsátású 65 %-ának figyelembevételével számított átlagos fajlagos CO2-kibocsátás. Adott esetben az átlagos fajlagos kibocsátás ki lett igazítva az érintett gyártó által a Bizottságnak adott értesítésben közölt korrekció figyelembevételével. A számítás alapjául többek között azok a bejegyzések szolgáltak, amelyekhez érvényes tömeg- és CO2-kibocsátás-érték tartozott.

E   oszlop:

A „Fajlagos kibocsátási célérték” az adott gyártóhoz rendelt összes jármű tömegének átlaga alapján, a 443/2009/EK rendelet I. mellékletében található képlettel számított kibocsátási célérték.

F   oszlop:

A „Távolság a célértéktől” a D oszlopban megadott átlagos fajlagos kibocsátás és az E oszlopban megadott fajlagos kibocsátási célérték közötti különbség. Ha az F oszlopban feltüntetett érték pozitív előjelű, akkor az átlagos fajlagos kibocsátás nagyobb a fajlagos kibocsátási célértéknél.

G   oszlop:

A „Távolság a célértéktől, kiigazítva” oszlop az F oszlopban található értékeket tartalmazza, adott esetben a hibahatárral kiigazítva. A hibahatár csak akkor alkalmazandó, ha a gyártó az 1014/2010/EU rendelet 9. cikkének (3) bekezdése szerinti „B” kóddal megjelölt bejegyzésekről előzetesen tájékoztatta a Bizottságot. A hibahatárt az alábbi képlet alapján kell számítani:

Formula, ahol:

ÁC1: a be nem azonosítható járműveket is figyelembe véve számított átlagos fajlagos CO2-kibocsátás (a D oszlopban található érték);

CÉ1: a be nem azonosítható járműveket is figyelembe véve számított fajlagos kibocsátási célérték (az E oszlopban található érték);

ÁC2: a be nem azonosítható járművek nélkül számított átlagos fajlagos CO2-kibocsátás;

CÉ2: a be nem azonosítható járművek nélkül számított fajlagos kibocsátási célérték.

I   oszlop:

Az „Átlagos CO2-kibocsátás (100 %)” az adott gyártó által gyártott járművek 100 %-ának figyelembevételével számított átlagos fajlagos CO2-kibocsátás. Adott esetben az átlagos fajlagos kibocsátás ki lett igazítva az érintett gyártó által a Bizottságnak adott értesítésben közölt korrekció figyelembevételével. A számítás azon bejegyzések alapján készült, amelyekhez érvényes tömeg- és CO2-kibocsátás-érték tartozott, de nem veszi figyelembe a 443/2009/EK rendelet 5. cikkében említett extra kibocsátási egységeket.


Helyesbítések

31.10.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/80


Helyesbítés a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló, 2010. március 4-i 185/2010/EU bizottsági rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 55., 2010. március 5. )

1.

A 40. oldalon, a melléklet 11. része 11.1.3. pontja b) alpontjában:

a következő szövegrész:

„az adott személy tartózkodási helyei szerinti valamennyi állam tekintetében legalább öt évre visszamenően ellenőrizni kell a bűnügyi nyilvántartást; továbbá”

helyesen:

„az adott személynek legalább az elmúlt 5 évben előfordult tartózkodási helyei szerinti valamennyi államban ellenőrizni kell a bűnügyi nyilvántartást; továbbá”.

2.

A 40. oldalon, a melléklet 11. része 11.1.4. pontja c) alpontjában:

a következő szövegrész:

„meg kell követelni az adott személytől, hogy a tartózkodási helyei szerinti valamennyi állam tekintetében öt évre visszamenőleg részletes nyilatkozatot írjon alá a rá vonatkozó esetleges bűnügyi nyilvántartási adatokról.”

helyesen:

„meg kell követelni az adott személytől, hogy legalább az elmúlt 5 évben előfordult tartózkodási helyei szerinti valamennyi állam tekintetében részletes nyilatkozatot írjon alá a rá vonatkozó esetleges bűnügyi nyilvántartási adatokról.”