ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2013.239.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 239

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

56. évfolyam
2013. szeptember 6.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 811/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. február 18.) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a helyiségfűtő berendezések, a kombinált fűtőberendezések, a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok, valamint a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről ( 1 )

1

 

*

A Bizottság 812/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. február 18.) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vízmelegítők, a melegvíz-tároló tartályok, valamint a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről ( 1 )

83

 

*

A Bizottság 813/2013/EU rendelete (2013. augusztus 2.) a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról ( 1 )

136

 

*

A Bizottság 814/2013/EU rendelete (2013. augusztus 2.) a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vízmelegítők és a melegvíz-tároló tartályok környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról ( 1 )

162

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

6.9.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 239/1


A BIZOTTSÁG 811/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2013. február 18.)

a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a helyiségfűtő berendezések, a kombinált fűtőberendezések, a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok, valamint a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről szóló, 2010. május 19-i 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

a 2010/30/EU irányelv értelmében a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat köteles elfogadni az energiával kapcsolatos azon termékek címkézésére vonatkozóan, amelyekben megvan a lehetőség a jelentős energiamegtakarításra, és amelyek azonos rendeltetésű típusainak műszaki jellemzői azonban jelentős eltérést mutatnak.

(2)

Az Unió teljes energiaigényének jelentős részét teszi ki a helyiségfűtő berendezések, valamint a helyiségfűtést és vízmelegítést biztosító kombinált fűtőberendezések által felhasznált energia. A rendeltetésükben egyenértékű helyiségfűtő berendezések és kombinált fűtőberendezések energiahatékonysága jelentős eltéréseket mutat. E készülékek energiafogyasztásának csökkentésére számos lehetőség áll rendelkezésre, ilyen például a megfelelő hőmérséklet-szabályozóval és napenergia-készülékkel való kombinálásuk. A helyiségfűtő berendezésekre, a kombinált fűtőberendezésekre, valamint az ilyen fűtőberendezésből és hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomagokra ezért energiafogyasztási címkézési követelményeknek kell vonatkozniuk.

(3)

Az elsősorban (több mint 50 %-ban) biomasszából előállított folyékony vagy gáznemű tüzelőanyagok használatára tervezett helyiségfűtő berendezések és kombinált fűtőberendezések sajátos műszaki jellemzőkkel rendelkeznek, és további műszaki, gazdasági és környezetvédelmi elemzéseket igényelnek. Ezen elemzések eredményeitől függően a későbbiekben az ilyen típusú fűtőberendezések esetében is sor kerülhet az energiafogyasztás címkézésére vonatkozó követelmények meghatározására.

(4)

A helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések energiahatékonyságára vonatkozóan harmonizált címkézési és standard termékinformációs rendelkezéseket kell megállapítani annak érdekében, hogy a gyártókat e fűtőberendezések energiahatékonyságának fokozására, a végfelhasználókat pedig energiahatékony termékek vásárlására lehessen ösztönözni, és javuljon a belső piac működése.

(5)

Az egyes fűtőberendezés-típusok esetében elérhető jelentős energia- és költségmegtakarításra tekintettel e rendeletnek új, A++-tól G-ig terjedő osztályokat tartalmazó címkézési skálát kell bevezetnie a helyiségfűtő kazánok, a kapcsolt helyiségfűtő berendezések, a hőszivattyús helyiségfűtő berendezések, a kombinált kazánok és a hőszivattyús kombinált fűtőberendezések helyiségfűtési funkciójára vonatkozóan. Míg az A-tól G-ig terjedő osztályok a kogenerációs vagy megújuló energiaforrást használó technológiákkal nem kombinált, hagyományos kazánok különböző típusaira vonatkoznak, addig az A+ és az A++ osztályoknak a kapcsolt energiatermelést és a megújuló energiaforrások hasznosítását kell előmozdítaniuk.

(6)

A kombinált kazánok és hőszivattyús kombinált fűtőberendezések vízmelegítési funkciójára vonatkozóan új, A-tól G-ig terjedő osztályokból álló címkézési skálát kell bevezetni a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vízmelegítők, a melegvíz-tároló tartályok, valamint a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2013. február 18-i 812/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet értelmében (2).

(7)

Hacsak a rendelet felülvizsgálata nyomán más döntés nem születik, a szezonális helyiségfűtési, illetve vízmelegítési skálát négy év elteltével ki kell egészíteni az A+++, illetve az A+ osztállyal a leghatékonyabb, megújuló energiaforrásokat használó helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések piaci részesedések növelése érdekében.

(8)

E rendelet azt hivatott biztosítani, hogy a fogyasztók három európai éghajlati zónára vonatkozóan alkalmazott, szezonálishatásfok-számítási és -mérési módszer alapján pontosabb összehasonlító információkhoz jussanak a hőszivattyús fűtőberendezések teljesítményéről. A Bizottság megbízást adott az európai szabványügyi testületeknek annak megvizsgálása érdekében, hogy más fűtőberendezésekre vonatkozóan is szükséges-e hasonló módszert kidolgozni. A kazánok, kogenerációs fűtőberendezések és napenergiával működő fűtőberendezések európai szinten szabványosított fűtési idényeit is mérlegelni lehet e rendelet felülvizsgálata során.

(9)

A fűtőberendezések hangteljesítményszintje fontos szempont lehet a végfelhasználók számára. A helyiségfűtő berendezések és kombinált fűtőberendezések címkéin fel kell tüntetni a hangteljesítményszintre vonatkozó adatokat.

(10)

E rendelet, valamint a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2013. augusztus 2-i 813/2013/EU bizottsági rendelet (3) 2020-ig együttesen előreláthatólag évi 1 900 PJ (megközelítőleg 45 Mtoe) energiamegtakarítást (ami közel 110 Mt CO2-kibocsátásnak felel meg) eredményez majd az intézkedés hiányában beálló helyzethez képest.

(11)

A címkéken szereplő adatokat olyan megbízható, pontos és megismételhető mérési és számítási eljárások alapján kell meghatározni, amelyek figyelembe veszik az általánosan elismert legkorszerűbb mérési és számítási módszereket, ideértve – amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak – a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (4) meghatározott eljárások szerint az európai szabványügyi testületek által a Bizottság kérésére elfogadott harmonizált szabványokat a környezettudatos tervezés követelményeinek megállapítása céljából.

(12)

E rendeletnek meg kell állapítania a helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések termékcímkéjének egységes megjelenését és tartalmát.

(13)

E rendeletnek ezenkívül meg kell határoznia a helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések termékismertető adatlapjára és műszaki dokumentációjára vonatkozó követelményeket.

(14)

E rendeletnek ezenkívül meg kell határoznia azokra az információkra vonatkozó követelményeket, amelyeket a helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések bármely formában történő távértékesítése során, valamint bármely hirdetésében és műszaki promóciós anyagában közölni kell.

(15)

Az önálló helyiségfűtő berendezések és kombinált fűtőberendezések e rendeletben meghatározott termékcímkéi és termékismertető adatlapjai mellett a csomagoknak a beszállítótól kapott termékismertető adatlapon alapuló címkéjével és adatlapjával kell biztosítani, hogy a fűtőberendezésekből és napenergia-készülékekből, illetve hőmérséklet-szabályozókból álló csomagok energiahatékonyságára vonatkozó információkhoz a végfelhasználó könnyen hozzáférhessen. A leghatékonyabb, A+++ osztályt csak ilyen csomag érheti el.

(16)

Helyénvaló rendelkezni a rendelet rendelkezéseinek a technológiai fejlődés figyelembevételével történő felülvizsgálatáról,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   Ez a rendelet megállapítja a legfeljebb 70 kW mért hőteljesítményű helyiségfűtő berendezések és kombinált fűtőberendezések, a legfeljebb 70 kW mért hőteljesítményű helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok, valamint a legfeljebb 70 kW mért hőteljesítményű kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok energiafogyasztásának címkézésére és kísérő termékismertetővel való ellátására vonatkozó követelményeket.

(2)   Ez a rendelet nem alkalmazandó:

a)

a kifejezetten a főként biomasszából előállított folyékony vagy gáznemű tüzelőanyagok használatára tervezett fűtőberendezésekre;

b)

a szilárd tüzelőanyaggal üzemelő fűtőberendezésekre;

c)

a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) hatálya alá tartozó fűtőberendezésekre;

d)

a kizárólag meleg ivó- vagy szanitervíz biztosítására hőt termelő fűtőberendezésekre;

e)

a gáznemű hőhordozó közeg, például gőz vagy levegő melegítésére és elosztására szolgáló fűtőberendezésekre;

f)

a legalább 50 kW maximális elektromos kapacitással rendelkező kapcsolt helyiségfűtő berendezésekre.

2. cikk

Fogalommeghatározások

A 2010/30/EK irányelv 2. cikkében található fogalommeghatározásokon túlmenően e rendelet alkalmazásában:

1.   „fűtőberendezés”: helyiségfűtő berendezés vagy kombinált fűtőberendezés;

2.   „helyiségfűtő berendezés”: olyan készülék, amely:

3.   „kombinált fűtőberendezés”: helyiségfűtő berendezés, amely egyúttal adott hőmérsékletű, mennyiségű és áramlási sebességű, meleg ivó- vagy szanitervíz adott időközönként történő előállítása céljából hőt ad át, ezenkívül külső ivó- vagy szanitervízforráshoz kapcsolódik;

4.   „vízalapú központi fűtési rendszer”: az a rendszer, amely hőhordozó közegként vizet használ a központilag termelt hő hőleadókhoz való eljuttatásához az épületek, vagy azok egy részének helyiségfűtése céljából;

5.   „hőfejlesztő berendezés”: a fűtőberendezés azon része, amely az alábbi eljárások közül egynek vagy többnek a felhasználásával hőt fejleszt:

6.   „mért hőteljesítmény” (Prated): a fűtőberendezés kW-ban kifejezett, helyiségfűtés és adott esetben vízmelegítés közben, standard mérési körülmények között mérhető, névleges hőteljesítménye; hőszivattyús helyiségfűtő berendezések és hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében a mért hőteljesítmény meghatározását szolgáló standard mérési körülmények a VII. melléklet 10. táblázatában szereplő tervezési referenciafeltételek;

7.   „standard mérési körülmények”: a fűtőberendezések mért hőteljesítményének, szezonális helyiségfűtési hatásfokának, vízmelegítési hatásfokának és hangteljesítményszintjének átlagos éghajlati viszonyok melletti megállapításakor uralkodó üzemi körülmények;

8.   „biomassza”: a mezőgazdaságból (a növényi és állati eredetű anyagokat is beleértve), erdőgazdálkodásból és a kapcsolódó iparágakból – többek között a halászatból és az akvakultúrából – származó, biológiai eredetű termékek, hulladékok és maradékanyagok biológiailag lebontható része, valamint az ipari és települési hulladék biológiailag lebontható része;

9.   „biomasszából előállított tüzelőanyag”: biomasszából nyert, gáznemű vagy folyékony tüzelőanyag;

10.   „fosszilis tüzelőanyag”: fosszilis eredetű, gáznemű vagy folyékony tüzelőanyag;

11.   „kapcsolt helyiségfűtő berendezés”: olyan helyiségfűtő berendezés, amely egyetlen folyamaton belül, párhuzamosan termel hőt és villamos energiát;

12.   „hőmérséklet-szabályozó”: az a készülék, amelyen keresztül a végfelhasználó beállíthatja a kívánt beltéri hőmérséklet értékét és időzítését, és amely a vonatkozó adatokat továbbítja a fűtőberendezés interfészére, például központi feldolgozóegységére, ezzel elősegítve a beltéri hőmérséklet(ek) szabályozását;

13.   „napenergia-készülék”: önállóan forgalomba hozott, kizárólag napenergiával működő rendszer, napkollektor, napenergiával működő melegvíz-tároló tartály vagy a kollektorkörben található szivattyú;

14.   „kizárólag napenergiával működő rendszer”: egy vagy több napkollektorral, napenergiával működő melegvíz-tároló tartályokkal, esetlegesen a kollektorkörben található szivattyúkkal, valamint egyéb alkatrészekkel felszerelt készülék, amely egy egységként kerül forgalomba, és esetlegesen egy vagy több tartalék merülő fűtőbetéttől eltekintve nem rendelkezik hőfejlesztő berendezéssel;

15.   „napkollektor”: olyan eszköz, amely elnyeli a globális napsugárzást, és az így előállított hőenergiát átadja a rajta áthaladó folyadéknak;

16.   „melegvíz-tároló tartály”: olyan edény, amely vízmelegítésre, illetve helyiségfűtésre használt meleg víz tárolására szolgál, és – esetlegesen egy vagy több tartalék merülő fűtőbetéttől eltekintve – nem rendelkezik hőfejlesztő berendezéssel;

17.   „napenergiával működő melegvíz-tároló tartály”: egy vagy több napkollektor által előállított hőenergiát tároló melegvíz-tároló tartály;

18.   „tartalék merülő fűtőbetét”: a Joule-hatáson alapuló ellenállásos melegítő, amely része a melegvíz-tároló tartálynak, és kizárólag a külső hőellátás megszakadása (ideértve a karbantartást is) vagy leállása esetén fejleszt hőt, vagy amely napenergiával működő melegvíz-tároló tartály része, és akkor fejleszt hőt, ha a napenergiával működő hőforrás nem elegendő az elvárt komfortszint eléréséhez;

19.   „helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag”: olyan, a végfelhasználónak kínált csomag, amely egy vagy több helyiségfűtő berendezést, hőmérséklet-szabályozót és/vagy napenergia-készüléket tartalmaz;

20.   „kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag”: olyan, a végfelhasználónak kínált csomag, amely egy vagy több kombinált fűtőberendezést, hőmérséklet-szabályozót és/vagy napenergia-készüléket tartalmaz;

21.   „szezonális helyiségfűtési hatásfok” (ηs ): a helyiségfűtő berendezés, a kombinált fűtőberendezés, a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag vagy kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag által a meghatározott fűtési idényben kiszolgált helyiségfűtési igény és az ezen igény teljesítéséhez szükséges éves energiafogyasztás százalékban kifejezett aránya;

22.   „vízmelegítési hatásfok” (ηwh ): a kombinált fűtőberendezés vagy a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag által biztosított ivó- és szanitervízben lévő hasznos energia és az előállításához szükséges energia százalékban kifejezett aránya;

23.   „hangteljesítményszint” (LWA ): beltéri, illetve kültéri, A-súlyozott hangteljesítményszint dB-ben kifejezett értéke.

Az I. melléklet a II–VIII. melléklet alkalmazásában további fogalmakat határoz meg.

3. cikk

A beszállítók kötelezettségei és az ütemterv

(1)   Az akár különállóan, akár helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló integrált csomagban helyiségfűtő berendezéseket forgalmazó, illetve üzembe helyező beszállítóknak 2015. szeptember 26-tól gondoskodniuk kell arról, hogy:

a)

a II. melléklet 1. pontjában meghatározott szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályoknak megfelelő helyiségfűtő berendezések rendelkezzenek a III. melléklet 1.1. pontjában előírt formátumú és információtartalmú nyomtatott címkével, amelyet a hőszivattyús helyiségfűtő berendezések esetében legalább a hőfejlesztő berendezés csomagolásán fel kell tüntetni, a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagokban való használatra szánt helyiségfűtő berendezések esetében pedig a III. melléklet 3. pontjában meghatározott formátumú és információtartalmú, második címkével kell ellátni mindegyik helyiségfűtő berendezést;

b)

mindegyik helyiségfűtő berendezés rendelkezzen a IV. melléklet 1. pontjának megfelelő termékismertető adatlappal, amelyet a hőszivattyús helyiségfűtő berendezések esetében legalább a hőfejlesztő berendezéshez biztosítani kell, a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagokban való használatra szánt helyiségfűtő berendezések esetében pedig a IV. melléklet 5. pontjának megfelelő második adatlapot kell biztosítani;

c)

az V. melléklet 1. pontjában meghatározott műszaki dokumentációt a tagállamok hatóságai és a Bizottság kérésre megkapják;

d)

a meghatározott helyiségfűtőberendezés-modellre vonatkozó és energiafogyasztással vagy vételárral kapcsolatos információkat tartalmazó hirdetés tájékoztasson az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályáról;

e)

a meghatározott helyiségfűtőberendezés-modellre vonatkozó és a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyag tartalmazza az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát.

A II. melléklet 1. pontjában meghatározott szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályoknak megfelelő helyiségfűtő berendezéseknek 2019. szeptember 26-tól rendelkezniük kell a III. melléklet 1.2. pontjában előírt formátumú és információtartalmú, nyomtatott címkével, amelyet a hőszivattyús helyiségfűtő berendezések esetében legalább a hőfejlesztő berendezés csomagolásán fel kell tüntetni.

(2)   Az akár különállóan, akár kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló integrált csomagban kombinált fűtőberendezéseket forgalmazó, illetve üzembe helyező beszállítóknak 2015. szeptember 26-tól gondoskodniuk kell arról, hogy:

a)

a II. melléklet 1. és 2. pontjában meghatározott szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályoknak és vízmelegítési energiahatékonysági osztályoknak megfelelő kombinált fűtőberendezések rendelkezzenek a III. melléklet 2.1. pontjában előírt formátumú és információtartalmú nyomtatott címkével, amelyet a hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében legalább a hőfejlesztő berendezés csomagolásán fel kell tüntetni, a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagokban való használatra szánt kombinált fűtőberendezések esetében pedig a III. melléklet 4. pontjában meghatározott formátumú és információtartalmú, második címkével kell ellátni mindegyik kombinált fűtőberendezést;

b)

mindegyik kombinált fűtőberendezés rendelkezzen a IV. melléklet 2. pontjának megfelelő termékismertető adatlappal, amelyet a hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében legalább a hőfejlesztő berendezéshez biztosítani kell, a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagokban való használatra szánt kombinált fűtőberendezések esetében pedig a IV. melléklet 6. pontjának megfelelő második adatlapot kell biztosítani;

c)

az V. melléklet 2. pontjában meghatározott műszaki dokumentációt a tagállamok hatóságai és a Bizottság kérésre megkapják;

d)

a meghatározott kombináltfűtőberendezés-modellre vonatkozó és energiafogyasztással vagy vételárral kapcsolatos információkat tartalmazó hirdetés tájékoztasson az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályáról és vízmelegítési energiahatékonysági osztályáról;

e)

a meghatározott kombináltfűtőberendezés-modellre vonatkozó és a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyag tartalmazza az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát és vízmelegítési energiahatékonysági osztályát;

A II. melléklet 1. és 2. pontjában meghatározott szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályoknak és vízmelegítési energiahatékonysági osztályoknak megfelelő kombinált fűtőberendezéseknek 2019. szeptember 26-tól rendelkezniük kell a III. melléklet 2.2. pontjában előírt formátumú és információtartalmú, nyomtatott címkével, amelyet a hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében legalább a hőfejlesztő berendezés csomagolásán fel kell tüntetni.

(3)   A hőmérséklet-szabályozókat forgalmazó, illetve üzembe helyező beszállítóknak 2015. szeptember 26-tól gondoskodniuk kell arról, hogy:

a)

a terméket a IV. melléklet 3. pontja szerinti termékismertető adatlap kísérje;

b)

az V. melléklet 3. pontjában meghatározott műszaki dokumentációt a tagállamok hatóságai és a Bizottság kérésre megkapják.

(4)   A napenergia-készülékeket forgalmazó, illetve üzembe helyező beszállítóknak 2015. szeptember 26-tól gondoskodniuk kell arról, hogy:

a)

a terméket a IV. melléklet 4. pontja szerinti termékismertető adatlap kísérje;

b)

az V. melléklet 4. pontjában meghatározott műszaki dokumentációt a tagállamok hatóságai és a Bizottság kérésre megkapják.

(5)   A helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagokat forgalmazó, illetve üzembe helyező beszállítóknak 2015. szeptember 26-tól gondoskodniuk kell arról, hogy:

a)

a II. melléklet 1. pontjában meghatározott szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályoknak megfelelő, helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok mindegyike rendelkezzen a III. melléklet 3. pontjában előírt formátumú és információtartalmú nyomtatott címkével;

b)

a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok mindegyike rendelkezzen a IV. melléklet 5. pontjának megfelelő termékismertető adatlappal;

c)

az V. melléklet 5. pontjában meghatározott műszaki dokumentációt a tagállamok hatóságai és a Bizottság kérésre megkapják;

d)

a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok meghatározott modelljére vonatkozó és energiafogyasztással vagy vételárral kapcsolatos információkat tartalmazó hirdetés tájékoztasson az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályáról;

e)

a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok meghatározott modelljére vonatkozó és a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyag tartalmazza az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát.

(6)   A kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagokat forgalmazó, illetve üzembe helyező beszállítóknak 2015. szeptember 26-tól gondoskodniuk kell arról, hogy:

a)

a II. melléklet 1. és 2. pontjában meghatározott szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályoknak és vízmelegítési energiahatékonysági osztályoknak megfelelő, kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok mindegyike rendelkezzen a III. melléklet 4. pontjában előírt formátumú és információtartalmú nyomtatott címkével;

b)

a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok mindegyike rendelkezzen a IV. melléklet 6. pontjának megfelelő termékismertető adatlappal;

c)

az V. melléklet 6. pontjában meghatározott műszaki dokumentációt a tagállamok hatóságai és a Bizottság kérésre megkapják;

d)

a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok meghatározott modelljére vonatkozó és energiafogyasztással vagy vételárral kapcsolatos információkat tartalmazó hirdetés tájékoztasson az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályáról és vízmelegítési energiahatékonysági osztályáról;

e)

a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok meghatározott modelljére vonatkozó és a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyag tartalmazza az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát és vízmelegítési energiahatékonysági osztályát.

4. cikk

A kereskedők kötelezettségei

(1)   A helyiségfűtő berendezéseket forgalmazó kereskedőknek gondoskodniuk kell arról, hogy:

a)

az értékesítési helyeken kiállított helyiségfűtő berendezések külső borításának elején – jól látható helyen – szerepeljen a beszállítók által a 3. cikk (1) bekezdése szerint kiállított, a III. melléklet 1. pontjának megfelelő címke;

b)

a megvásárlásra, bérletre vagy részletvásárlásra kínált helyiségfűtő berendezéseket a VI. melléklet 1. pontja szerint a beszállítók által nyújtott információkat a berendezéshez mellékelve értékesítsék, amennyiben a végfelhasználónak nincs lehetősége a kiállított helyiségfűtő berendezések megtekintésére;

c)

a meghatározott helyiségfűtőberendezés-modellre vonatkozó és energiafogyasztással vagy vételárral kapcsolatos információkat tartalmazó hirdetés tájékoztasson az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályáról;

d)

a meghatározott helyiségfűtőberendezés-modellre vonatkozó és a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyag tartalmazza az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát.

(2)   A kombinált fűtőberendezéseket forgalmazó kereskedőknek gondoskodniuk kell arról, hogy:

a)

az értékesítési helyeken kiállított kombinált fűtőberendezések külső borításának elején – jól látható helyen – szerepeljen a beszállítók által a 3. cikk (2) bekezdése szerint kiállított, a III. melléklet 2. pontjának megfelelő címke;

b)

a megvásárlásra, bérletre vagy részletvásárlásra kínált kombinált fűtőberendezéseket a VI. melléklet 2. pontja szerint a beszállítók által biztosítandó információk nyújtásával értékesítsék, amennyiben a végfelhasználónak nincs lehetősége a kiállított kombinált fűtőberendezések megtekintésére;

c)

a meghatározott kombináltfűtőberendezés-modellre vonatkozó és energiafogyasztással vagy vételárral kapcsolatos információkat tartalmazó hirdetés tájékoztasson az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályáról és vízmelegítési energiahatékonysági osztályáról;

d)

a meghatározott kombináltfűtőberendezés-modellre vonatkozó és a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyag tartalmazza az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát és vízmelegítési energiahatékonysági osztályát.

(3)   A helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagokat forgalmazó kereskedőknek a beszállítók által a 3. cikk (1), (3), (4) és (5) bekezdése szerint kiállított címke és termékismertető adatlap alapján gondoskodniuk kell arról, hogy:

a)

a meghatározott csomagra vonatkozó ajánlat – amennyiben alkalmazható – tartalmazza a csomag átlagos, hidegebb, illetve melegebb éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési hatásfokát és szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát, a csomagon feltüntetve a III. melléklet 3. pontjában meghatározott címkét, valamint a csomag jellemzőinek megfelelően kiállítva a IV. melléklet 5. pontjában meghatározott termékismertető adatlapot;

b)

a megvásárlásra, bérletre vagy részletvásárlásra kínált, helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagokat a VI. melléklet 3. pontja szerint a beszállítók által nyújtott információkat a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomaghoz mellékelve értékesítsék, amennyiben a végfelhasználónak nincs lehetősége a kiállított csomag megtekintésére;

c)

a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok meghatározott modelljére vonatkozó és energiafogyasztással vagy vételárral kapcsolatos információkat tartalmazó hirdetés tájékoztasson az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályáról;

d)

a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok meghatározott modelljére vonatkozó és a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyag tartalmazza az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát.

(4)   A kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagokat forgalmazó kereskedőknek a beszállítók által a 3. cikk (2), (3), (4) és (6) bekezdése szerint kiállított címke és termékismertető adatlap alapján gondoskodniuk kell arról, hogy:

a)

a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok meghatározott modelljére vonatkozó ajánlat tartalmazza – amennyiben alkalmazható – a csomag átlagos, hidegebb, illetve melegebb éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési hatásfokát, vízmelegítési hatásfokát, szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát és vízmelegítési energiahatékonysági osztályát, a csomagon feltüntetve a III. melléklet 4. pontjában meghatározott címkét, valamint a csomag jellemzőinek megfelelően kiállítva a IV. melléklet 6. pontjában meghatározott termékismertető adatlapot;

b)

a megvásárlásra, bérletre vagy részletvásárlásra kínált, kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagokat a VI. melléklet 4. pontja szerint a beszállítók által nyújtott információkat a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomaghoz mellékelve értékesítsék, amennyiben a végfelhasználónak nincs lehetősége a kiállított csomag megtekintésére;

c)

a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok meghatározott modelljére vonatkozó és energiafogyasztással vagy vételárral kapcsolatos információkat tartalmazó hirdetés tájékoztasson az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályáról és vízmelegítési energiahatékonysági osztályáról;

d)

a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok meghatározott modelljére vonatkozó és a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyag tartalmazza az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát és vízmelegítési energiahatékonysági osztályát.

5. cikk

Mérési és számítási módszerek

A 3. és 4. cikkben említett információkat olyan megbízható, pontos és megismételhető, a VII. mellékletben meghatározott mérési és számítási módszerek alapján kell megadni, amelyek figyelembe veszik az általánosan elismert legkorszerűbb mérési és számítási módszereket.

6. cikk

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok

A tagállamok a VIII. mellékletben meghatározott eljárás szerint állapítják meg, hogy a fűtőberendezés névleges szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályával, szezonális helyiségfűtési hatásfokával, vízmelegítési energiahatékonysági osztályával, vízmelegítési hatásfokával és hangteljesítményszintjével kapcsolatos követelmények teljesülnek-e.

7. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság ezt a rendeletet a technológiai fejlődés figyelembevételével legkésőbb e rendelet hatálybalépését követően öt évvel felülvizsgálja. A felülvizsgálat keretében elsősorban a III. melléklet 1.2. és 2.2. pontjában meghatározott címke hatálya alá tartozó különböző fűtőberendezés-típusok piaci részesedésében bekövetkező lényeges változásokat, a hőszivattyú hatásfokától eltérő fűtőberendezés-hatásfok szabványosított fűtési idények alapján történő feltüntetésének megvalósíthatóságát és hasznosságát, a III. melléklet 3. és 4. pontjában és a IV. melléklet 6. és 7. pontjában meghatározott, csomagokra vonatkozó termékismertető adatlap és címke megfelelőségét, valamint a passzív füstgázhő-visszanyerő készülékek e rendelet hatálya alá vonásának indokoltságát kell megvizsgálni.

8. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. február 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 153., 2010.6.18., 1. o.

(2)  Lásd e Hivatalos Lap 83. oldalát.

(3)  Lásd e Hivatalos Lap 136. oldalát.

(4)  HL L 204., 1998.7.21., 37. o.

(5)  HL L 334., 2010.12.17., 17. o.


I. MELLÉKLET

Fogalommeghatározások a II–VIII. melléklethez

A II–VIII. melléklet alkalmazásában:

 

a fűtőberendezésekhez kapcsolódóan:

1.   „helyiségfűtő kazán”, a IV. mellékletben található 1–4. ábrán „kazán”: olyan helyiségfűtő berendezés, amely fosszilis, illetve biomasszából előállított tüzelőanyag égetésével, illetve az ellenállásos fűtőelemekben fellépő Joule-hatás használatával hőt fejleszt;

2.   „kombinált kazán”, a IV. mellékletben található 1–4. ábrán „kazán”: olyan helyiségfűtő kazán, amely egyúttal adott hőmérsékletű, mennyiségű és áramlási sebességű, meleg ivó- vagy szanitervíz adott időközönként történő előállítása céljából hőt ad át, ezenkívül külső ivó- vagy szanitervízforráshoz kapcsolódik;

3.   „hőszivattyús helyiségfűtő berendezés”, a IV. mellékletben található 1–3. ábrán „hőszivattyú”: olyan helyiségfűtő berendezés, amely hulladékhőt, illetve a levegőből, vízből vagy talajból nyert környezeti hőt használja hőfejlesztésre; a hőszivattyús helyiségfűtő berendezés felszerelhető egy vagy több olyan kiegészítő fűtőberendezéssel, amely az ellenállásos fűtőelemekben fellépő Joule-hatás használatával vagy fosszilis, illetve biomasszából előállított tüzelőanyagok elégetésével termel hőt;

4.   „hőszivattyús kombinált fűtőberendezés”, a IV. mellékletben található 1–3. ábrán „hőszivattyú”: olyan hőszivattyús helyiségfűtő berendezés, amely egyúttal adott hőmérsékletű, mennyiségű és áramlási sebességű, meleg ivó- vagy szanitervíz adott időközönként történő előállítása céljából hőt ad át, ezenkívül külső ivó- vagy szanitervízforráshoz kapcsolódik;

5.   „kiegészítő fűtőberendezés”: olyan nem elsődleges fűtőberendezés, amely abban az esetben termel hőt, ha a hőigény meghaladja az elsődleges fűtőberendezés mért hőteljesítményét;

6.   „kiegészítő fűtőberendezés mért hőteljesítménye” (Psup): a kiegészítő fűtőberendezés kW-ban kifejezett, helyiségfűtés és adott esetben vízmelegítés közben, standard mérési körülmények között mérhető névleges hőteljesítménye; amennyiben a kiegészítő fűtőberendezés hőszivattyús helyiségfűtő berendezés vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezés, akkor a kiegészítő fűtőberendezés mért hőteljesítményének meghatározására szolgáló standard mérési körülmény a Tj = + 7 °C kültéri hőmérséklet;

7.   „kültéri hőmérséklet” (Tj ): Celsius-fokban kifejezett, száraz kültéri léghőmérséklet; (a relatív páratartalmat a megfelelő nedves hőmérséklet mutathatja meg);

8.   „éves energiafogyasztás” (QHE ): a fűtőberendezés végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve GCV-re vonatkozósan GJ-ban kifejezett éves energiafogyasztása, amely helyiségfűtés céljából a meghatározott fűtési idény éves fűtési referenciaigényének kielégítéséhez szükséges;

9.   „készenléti üzemmód”: az az állapot, amelyben a fűtőberendezés a villamosenergia-hálózathoz csatlakozik, rendeltetésszerű üzeme a villamosenergia-hálózatról felvett energiától függ, és kizárólag a következő, tetszőleges ideig fenntartható funkciókat látja el: reaktiválási funkció, vagy reaktiválási funkció és kizárólag a reaktiválási funkció bekapcsolt állapotának jelzése, illetve információ- vagy állapotkijelzés;

10.   „energiafogyasztás készenléti üzemmódban” (PSB ): a fűtőberendezés kW-ban kifejezett energiafogyasztása készenléti üzemmódban;

11.   „átváltási együttható” (CC): a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben (1) említett, becsült, átlagosan 40 %-os uniós energiatermelési hatékonyságot tükröző együttható, amelynek értéke CC = 2,5;

12.   „bruttó fűtőérték” (GCV): a tüzelőanyag egységnyi mennyisége által az oxigénnel való teljes elégetéskor és az égéstermékek környezeti hőmérsékletbe való visszatérésekor felszabaduló teljes hőmennyiség, amely tartalmazza az esetlegesen a tüzelőanyagban lévő vízgőzből és a tüzelőanyagban található hidrogén égésekor keletkező vízgőzből származó kondenzációs hő mennyiségét is;

 

a helyiségfűtő kazánokra, a kombinált kazánokra és a kapcsolt helyiségfűtő berendezésekre vonatkozóan:

13.   „szezonális főfunkciós helyiségfűtési hatásfok” (ηson ):

helyiségfűtő tüzelőkazánok és kombinált tüzelőkazánok esetében a mért hőteljesítményen mért hatásfok és a mért hőteljesítmény 30 %-án mért hatásfok százalékban kifejezett, súlyozott átlaga,

elektromos helyiségfűtő kazánok és elektromos kombinált kazánok esetében a mért hőteljesítményen mért hatásfok százalékban kifejezett értéke,

kiegészítő fűtőberendezések nélküli kapcsolt helyiségfűtő berendezések esetében a mért hőteljesítményen mért hatásfok százalékban kifejezett értéke,

kiegészítő fűtőberendezésekkel felszerelt kapcsolt helyiségfűtő berendezések esetében a kikapcsolt kiegészítő fűtőberendezések mellett, mért hőteljesítményen mért hatásfok és a bekapcsolt kiegészítő fűtőberendezések mellett, mért hőteljesítményen mért hatásfok százalékban kifejezett, súlyozott átlaga;

14.   „hatásfok” (η): a helyiségfűtő kazán, a kombinált kazán vagy a kapcsolt helyiségfűtő berendezés hasznos hőteljesítményének és teljes felvett energiamennyiségének százalékban kifejezett aránya, ahol a teljes energiabevitelt GCV-ben, illetve a végső energiafogyasztás és a CC szorzataként kell megadni;

15.   „hasznos hőteljesítmény” (P): a helyiségfűtő kazán, a kombinált kazán vagy a kapcsolt helyiségfűtő berendezés hőhordozó közegnek átadott, kW-ban kifejezett hőteljesítménye;

16.   „elektromos hatásfok” (ηel ): a kapcsolt helyiségfűtő berendezés villamosenergia-termelésének és teljes felvett energiamennyiségének százalékban kifejezett aránya, ahol a teljes energiabevitelt GCV-ben, illetve a végső energiafogyasztás és a CC szorzataként kell megadni;

17.   „gyújtóégő energiafogyasztása” (Pign ): a főégő meggyújtására szolgáló égőnek a GCV-re vonatkozóan W-ban kifejezett energiafogyasztása;

18.   „kondenzációs kazán”: olyan helyiségfűtő kazán vagy kombinált kazán, amelyben az égéstermékekben található vízgőz – a vízgőzben lévő rejtett hő fűtési célra való hasznosítása érdekében – rendes üzemi körülmények között és megadott üzemi vízhőmérsékleten részlegesen kicsapódik;

19.   „villamossegédenergia-fogyasztás”: a helyiségfűtő kazánok, a kombinált kazánok vagy a kapcsolt helyiségfűtő berendezések rendeltetésszerű működéséhez szükséges, teljes terhelés mellett (elmax), részterhelés mellett (elmin), készenléti üzemmódban, valamint az egyes üzemmódok alapértelmezett üzemideje során mért villamosenergia-fogyasztás alapján kiszámított, a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett éves villamosenergia-fogyasztás;

20.   „készenléti hőveszteség” (Pstby ): a helyiségfűtő kazánok, a kombinált kazánok vagy a kapcsolt helyiségfűtő berendezések kW-ban kifejezett hővesztesége hőigény nélküli üzemmódokban;

 

a hőszivattyús helyiségfűtő berendezésekre és a hőszivattyús kombinált fűtőberendezésekre vonatkozóan:

21.

„mért fűtési jóságfok” (COPrated ) vagy „mért primerenergia-hányados” (PERrated ): a kW-ban kifejezett, mért fűtőteljesítmény, valamint a GCV-re vonatkozóan kW-ban, illetve a végső energiafogyasztás és a CC szorzataként kW-ban kifejezett, teljes felvett energiamennyiség hányadosa, standard mérési körülmények között történő fűtés mellett;

22.

„tervezési referenciafeltételek”: a tervezési referencia-hőmérséklet, a maximális bivalens hőmérséklet és a maximális megengedett üzemi hőmérséklet együttese a VII. melléklet 10. táblázata szerint;

23.

„tervezési referencia-hőmérséklet” (Tdesignh): az a VII. melléklet 10. táblázatában megadott, Celsius-fokban kifejezett kültéri hőmérséklet, amelyen a részterhelési tényező értéke 1;

24.

„részterhelési tényező” (pl(Tj)): a kültéri hőmérséklet 16 °C-kal csökkentett értéke osztva a tervezési referencia-hőmérséklet 16 °C-kal csökkentett értékével;

25.

„fűtési idény”: az átlagos, hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok melletti üzemi feltételek együttese, amelyek minden kosárra vonatkozóan meghatározzák az adott kültéri hőmérsékletet és azon órák számát, amikor az adott hőmérséklet az adott idényben előfordul;

26.

„kosár” (binj ): a VII. melléklet 12. táblázata szerinti kültéri hőmérséklet és kosárórák számának együttese;

27.

„kosárórák száma” (Hj ): azon, a VII. melléklet 12. táblázata szerinti órák éves óraszámban kifejezett mennyisége egy-egy fűtési idényben, amikor az adott kosárhoz tartozó kültéri hőmérséklet előfordul;

28.

„fűtési részterhelés” (Ph(Tj)): az adott kültéri hőmérsékleten jellemző fűtési terhelés, amelynek értéke a tervezési terhelés és a részterhelési tényező kW-ban kifejezett szorzata;

29.

„szezonális fűtési jóságfok” (SCOP) vagy „szezonális primerenergia-hányados” (SPER): a villamos energiát használó hőszivattyús helyiségfűtő berendezések vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezések teljes fűtési jóságfoka vagy a tüzelőanyagot használó hőszivattyús helyiségfűtő berendezések vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezések teljes primerenergia-hányadosa, amelynek az adott fűtési idényre vonatkozó értéke az éves fűtési referenciaigény és az éves energiafogyasztás hányadosa;

30.

„éves fűtési referenciaigény” (QH ): meghatározott fűtési idényre vonatkozó, az SCOP vagy az SPER kiszámításához alapul használandó fűtési referenciaigény, amelynek kWh-ban kifejezett értéke a tervezési fűtési terhelés és az éves ekvivalens főfunkcióórák számának szorzata;

31.

„ekvivalens főfunkcióórák éves száma” (HHE ): az az órában kifejezett, feltételezett éves óramennyiség, amely során a hőszivattyús helyiségfűtő berendezésnek vagy a hőszivattyús kombinált fűtőberendezésnek az éves fűtési referenciaigény kielégítése érdekében biztosítania kell a tervezési fűtési terhelést;

32.

„főfunkciós fűtési jóságfok” (SCOPon ) vagy „főfunkciós primerenergia-hányados” (SPERon ): a főfunkció szerint villamos energiát használó hőszivattyús helyiségfűtő berendezések vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezések átlagos fűtési jóságfoka vagy a főfunkció szerint tüzelőanyagot használó hőszivattyús helyiségfűtő berendezések vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezések átlagos primerenergia-hányadosa a meghatározott fűtési idényben;

33.

„kiegészítő fűtőteljesítmény” (sup(Tj)): annak a kiegészítő fűtőberendezésnek a kW-ban kifejezett Psup mért hőteljesítménye, amely a fűtési részterhelés teljesítése érdekében kiegészíti a névleges fűtőteljesítményt, amennyiben a névleges fűtőteljesítmény nem éri el a fűtési részterhelést;

34.

„kosárspecifikus fűtési jóságfok” (COPbin(Tj)) vagy „kosárspecifikus primerenergia-hányados” (PERbin(Tj)): a villamos energiát használó hőszivattyús helyiségfűtő berendezések vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezések fűtési jóságfoka vagy a tüzelőanyagot használó hőszivattyús helyiségfűtő berendezések vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezések primerenergia-hányadosa az adott fűtési idény valamennyi kosarára vonatkozóan, a meghatározott kosarak fűtési részterhelése, névleges fűtőteljesítménye és névleges fűtési jóságfoka alapján, más kosarakra vonatkozóan interpolációval vagy extrapolációval kiszámítva, szükség esetén a degradációs tényezővel korrigálva;

35.

„névleges fűtőteljesítmény” (Pdh(Tj)) az a kW-ban kifejezett fűtőteljesítmény, amelyet a hőszivattyús helyiségfűtő berendezés vagy a hőszivattyús kombinált fűtőberendezés kültéri hőmérsékleten nyújtani képes;

36.

„teljesítményszabályozás”: hőszivattyús helyiségfűtő berendezés vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezés azon képessége, hogy a hűtőfolyamathoz szükséges legalább egyik folyadék térfogatáramának megváltoztatásával módosítsa saját teljesítményét; a készülék „rögzített”, ha a térfogatáram nem módosítható, és „állítható”, ha a térfogatáram két vagy több lépésben módosítható vagy állítható;

37.

„tervezési fűtési terhelés” (Pdesignh): hőszivattyús helyiségfűtő berendezés vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezés tervezési referencia-hőmérsékleten mért, kW-ban kifejezett mért hőteljesítménye (Prated), ahol a tervezési referencia-hőmérséklettel egyenlő kültéri hőmérsékleten a tervezési fűtési terhelés megegyezik a fűtési részterheléssel;

38.

„névleges fűtési jóságfok” (COPd(Tj)) vagy „névleges primerenergia-hányados” (PERd(Tj)): korlátozott számú kosárhoz tartozó fűtési jóságfok vagy primerenergia-hányados;

39.

„bivalens hőmérséklet” (Tbiv ): az a Celsius-fokban kifejezett, fűtésre vonatkozó, a beszállító nyilatkozata szerinti kültéri hőmérséklet, amelynél a névleges fűtőteljesítmény megegyezik a fűtési részterheléssel, és amely alatt a fűtési részterhelés biztosításához a névleges fűtőteljesítményt kiegészítő fűtőteljesítményre van szükség;

40.

„megengedett üzemi hőmérséklet” (TOL): az a Celsius-fokban kifejezett, fűtésre vonatkozó, a beszállító nyilatkozata szerinti kültéri hőmérséklet, amely alatt a levegő-víz típusú hőszivattyúval ellátott helyiségfűtő berendezés vagy levegő-víz típusú hőszivattyúval ellátott kombinált fűtőberendezés nem képes fűtőteljesítményt leadni, a névleges fűtőteljesítmény pedig nulla;

41.

„fűtővíz megengedett üzemi hőmérséklete” (WTOL): az a Celsius-fokban kifejezett, fűtésre vonatkozó, a beszállító nyilatkozata szerinti kimeneti vízhőmérséklet, amely felett a hőszivattyús helyiségfűtő berendezés vagy a hőszivattyús kombinált fűtőberendezés nem képes fűtőteljesítményt leadni, a névleges fűtőteljesítmény pedig nulla;

42.

„fűtési ciklusteljesítmény” (Pcych): a fűtés tekintetében a vizsgálati ciklus időtartama alatt mért fűtőteljesítmény integráltja, kW-ban kifejezve;

43.

„ciklikus jóságfok” (COPcyc vagy PERcyc): a vizsgálati ciklus időtartama alatt mért átlagos fűtési jóságfok vagy átlagos primerenergia-hányados, amelynek értéke az időtartam alatt mért fűtőteljesítmény integráltjának és az ugyanazon időtartam alatt mért bemeneti energia integráltjának a hányadosa, a GCV-re vonatkozóan kWh-ban, illetve a végső energiafogyasztás és a CC szorzataként kWh-ban kifejezve;

44.

„degradációs tényező” (Cdh): a hőszivattyús helyiségfűtő berendezés vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezés ciklikus üzeme miatt bekövetkező jóságfokcsökkenés mérőszáma; amennyiben a Cdh értékét nem méréssel állapítják meg, akkor az alapértelmezett degradációs tényező: Cdh = 0,9;

45.

„főfunkció”: az olyan órákra jellemző üzemmód, amikor a zárt tér bekapcsolt fűtési funkció mellett fűtési terhelés alatt áll; ez az üzemmód magában foglalhatja a hőszivattyús helyiségfűtő berendezésnek vagy a hőszivattyús kombinált fűtőberendezésnek a kívánt beltéri léghőmérséklet elérése vagy fenntartása érdekében történő ciklikus üzemeltetését is;

46.

„kikapcsolt üzemmód”: olyan állapot, amelyben a hőszivattyús helyiségfűtő berendezés vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezés hálózati áramforráshoz csatlakozik, de egyetlen funkciója sem aktív, ideértve azt az állapotot is, amelyben a készülék kizárólag a kikapcsolt üzemmódra utaló jelzést ad, valamint azt az állapotot, amely kizárólag a 2004/108/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) szerinti elektromágneses összeférhetőség biztosítását célzó funkciókat nyújt;

47.

„termosztát által kikapcsolt üzemmód”: a fűtési terhelés nélküli és aktív fűtési funkció közbeni üzemórákra jellemző üzemmód, ha a fűtési funkció be van kapcsolva, de a hőszivattyús helyiségfűtő berendezés vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezés nem üzemel; a főfunkcióban történő ciklikus üzemeltetés nem minősül termosztát által kikapcsolt üzemmódnak;

48.

„forgattyúház-fűtési üzemmód”: olyan állapot, amelyben a hűtőközeg kompresszorhoz történő áramlásának megakadályozása érdekében fűtőkészülék kapcsol be, hogy korlátozza a kompresszor indulásakor az olajban jelen lévő hűtőközeg koncentrációját;

49.

„kikapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás” (POFF ): a hőszivattyús helyiségfűtő berendezés vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezés kW-ban kifejezett, kikapcsolt állapotban mért energiafogyasztása;

50.

„termosztát által kikapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás” (PTO ): a hőszivattyús helyiségfűtő berendezés vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezés kW-ban kifejezett, termosztát által kikapcsolt üzemmódban mért energiafogyasztása;

51.

„forgattyúház-fűtési üzemmódbeli energiafogyasztás” (PCK ): a hőszivattyús helyiségfűtő berendezés vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezés kW-ban kifejezett, forgattyúház-fűtési üzemmódban mért energiafogyasztása;

52.

„alacsony hőmérsékletű hőszivattyú”: kifejezetten alacsony hőmérsékletű használatra készült, hőszivattyús helyiségfűtő berendezés, amely az átlagos éghajlati viszonyokra vonatkozó tervezési referenciafeltételek mellett, – 7 °C (– 8 °C) bemeneti száraz (nedves) hőmérsékleten nem tud 52 °C kimeneti hőmérsékletű fűtővizet szolgáltatni;

53.

„alacsony hőmérsékletű használat”: olyan használat, amely során a hőszivattyús helyiségfűtő berendezés 35 °C beltéri hőcserélő-kimeneti hőmérsékleten a névleges fűtőteljesítményét adja le;

54.

„közepes hőmérsékletű használat”: olyan használat, amely során a hőszivattyús helyiségfűtő berendezés vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezés 55 °C beltéri hőcserélő-kimeneti hőmérsékleten a névleges fűtőteljesítményét adja le;

 

a kombinált fűtőberendezések vízmelegítési funkciójához kapcsolódóan:

55.   „terhelési profil”: a VII. melléklet 15. táblázatában feltüntetett, vízvételekből álló sorozat; minden vízmelegítő megfelel legalább egy terhelési profilnak;

56.   „vízvétel”: a hasznos vízáramlási sebességnek, a hasznos vízhőmérsékletnek, a hasznos energiatartalomnak és a csúcshőmérsékletnek a VII. melléklet 15. táblázatában meghatározott együttese;

57.   „hasznos vízáramlási sebesség” (f): az a VII. melléklet 15. táblázatában feltüntetett, liter/percben kifejezett legkisebb áramlási sebesség, amelynél a meleg víz hozzájárul a referenciaenergiához;

58.   „hasznos vízhőmérséklet” (Tm ): az a VII. melléklet 15. táblázatában feltüntetett, Celsius-fokban kifejezett vízhőmérséklet, amelynél a meleg víz elkezd hozzájárulni a referenciaenergiához;

59.   „hasznos energiatartalom” (Qtap ): a VII. melléklet 15. táblázatában feltüntetett, a meleg víz kWh-ban kifejezett, a hasznos vízhőmérséklettel azonos vagy annál magasabb hőmérsékleten és a hasznos vízáramlási sebességgel azonos vagy annál magasabb vízáramlási sebességen megadott energiatartalma;

60.   „a meleg víz energiatartalma”: a víz fajlagos hőkapacitásának, a kilépő meleg víz és a belépő hideg víz közötti átlagos hőmérséklet-különbségnek és az előállított meleg víz össztömegének szorzata;

61.   „csúcshőmérséklet” (Tp ): a VII. melléklet 15. táblázatában feltüntetett, Celsius-fokban kifejezett, vízvétel során elérendő legkisebb vízhőmérséklet;

62.   „referenciaenergia” (Qref ): a VII. melléklet 15. táblázatában feltüntetett, adott terhelési profil keretében végrehajtott vízvételek hasznos energiatartalmának kWh-ban kifejezett összege;

63.   „legnagyobb terhelési profil”: a kombinált fűtőberendezés által az adott terhelési profil hőmérsékletre és áramlási sebességre vonatkozó feltételeinek teljesítése mellett nyújtható legnagyobb referenciaenergiával rendelkező terhelési profil;

64.   „névleges terhelési profil”: a vízmelegítési hatásfok meghatározásakor használt terhelési profil;

65.   „napi villamosenergia-fogyasztás” (Qelec ): a névleges terhelési profil esetében 24 egymást követő órán át vízmelegítés céljára fogyasztott energia végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett mennyisége;

66.   „napi tüzelőanyag-fogyasztás” (Qfuel ): a névleges terhelési profil esetében 24 egymást követő órán át vízmelegítés céljából fogyasztott tüzelőanyag GCV-re vonatkozóan kWh-ban, valamint a VII. melléklet 5. f) pontja alkalmazásában a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett mennyisége;

67.   „éves villamosenergia-fogyasztás” (AEC): a kombinált fűtőberendezésnek a vízmelegítésre használt, a névleges terhelési profil esetében és adott éghajlati viszonyok mellett mért, a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett éves villamosenergia-fogyasztása;

68.   „éves tüzelőanyag-fogyasztás” (AFC): a kombinált fűtőberendezésnek a névleges terhelési profil esetében és adott éghajlati viszonyok mellett mért, a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, vízmelegítésre fordított, éves fogyasztása fosszilis-, illetve biomasszából előállított tüzelőanyagból;

 

a napenergia-készülékekhez kapcsolódóan:

69.   „nem napenergiából származó éves melegítési hozzájárulás” (Qnonsol ): (primerenergia-fogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett) villamos energia, illetve (GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezett) tüzelőanyagok hozzájárulása a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag hasznos hőteljesítményéhez, figyelemmel a napkollektor által gyűjtött hőnek és a napenergiával működő melegvíz-tároló tartály hőveszteségének éves mennyiségére;

70.   „apertúrafelület” (Asol ), a IV. mellékletben található 1–4. ábrán „kollektorméret”: az a m2-ben kifejezett, legnagyobb kivetített terület, amelyen keresztül nem koncentrált napsugárzás éri a napkollektort;

71.   „kollektor hatásfoka” (ηcol ): a napkollektor hatásfokának százalékos értéke a napkollektor és a környezeti levegő hőmérséklete közötti 40 K különbség esetén és 1 000 W/m2 tekjes napsugárzás mellett;

72.   „hőtárolási veszteség” (S): a napenergiával működő melegvíz-tároló tartályból adott víz- és környezeti hőmérsékleten elvesző fűtési teljesítmény W-ban kifejezett értéke;

73.   „tárolási térfogat” (V), a IV. mellékletben található 1–4. ábrán „tartálytérfogat”: a napenergiával működő melegvíz-tároló tartály literben vagy m3-ben kifejezett, mért térfogata;

74.   „villamossegédenergia-fogyasztás” (Qaux ), a IV. mellékletben található 5. ábrán „villamos segédenergia”: a kizárólag napenergiával működő rendszernek a szivattyú áramfogyasztásából és a készenléti áramfogyasztásból fakadó, végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett éves villamosenergia-fogyasztása;

75.   „szivattyú áramfogyasztása” (solpump): a kizárólag napenergiával működő rendszer kollektorkörében található szivattyú W-ban kifejezett, névleges villamosenergia-fogyasztása;

76.   „készenléti áramfogyasztás” (solstandby): a kizárólag napenergiával működő rendszer W-ban kifejezett, mért villamosenergia-fogyasztása nem üzemelő hőszivattyú és hőfejlesztő berendezés esetében;

 

továbbá:

77.

„átlagos éghajlati viszonyok”, „hidegebb éghajlati viszonyok” és „melegebb éghajlati viszonyok”: a Strasbourgra, Helsinkire, illetve Athénra jellemző hőmérsékleti és teljes napsugárzási viszonyok;

78.

„típusazonosító” az az általában alfanumerikus kód, amely alapján a helyiségfűtő berendezések, a kombinált fűtőberendezések, a hőmérséklet-szabályozók, a napenergia-készülékek, a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok vagy a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok ugyanazon védjegy, beszállítónév vagy kereskedőnév alatt forgalmazott különböző modelljei megkülönböztethetők egymástól.


(1)  HL L 315., 2012.11.14., 1. o.

(2)  HL L 390., 2004.12.31., 24. o.


II. MELLÉKLET

Energiahatékonysági osztályok

1.   SZEZONÁLIS HELYISÉGFŰTÉSI ENERGIAHATÉKONYSÁGI OSZTÁLYOK

Az alacsony hőmérsékletű hőszivattyúk és az alacsony hőmérsékletű használatra szolgáló hőszivattyús helyiségfűtő berendezések kivételével a fűtőberendezések szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát az 1. táblázatban meghatározott szezonális helyiségfűtési hatásfok alapján kell megállapítani.

Az alacsony hőmérsékletű hőszivattyúk és az alacsony hőmérsékletű használatra szolgáló hőszivattyús helyiségfűtő berendezések szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát a 2. táblázatban meghatározott szezonális helyiségfűtési hatásfok alapján kell megállapítani.

Az átlagos éghajlati viszonyok mellett használt hőszivattyús helyiségfűtő berendezések, hőszivattyús kombinált fűtőberendezések és alacsony hőmérsékletű hőszivattyúk esetében a fűtőberendezés szezonális helyiségfűtési hatásfokát a VII. melléklet 3. és 4. pontjának megfelelően kell kiszámítani.

1.   táblázat

A fűtőberendezések szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályai, kivéve az alacsony hőmérsékletű hőszivattyúkat és az alacsony hőmérsékletű használatra szolgáló hőszivattyús helyiségfűtő berendezéseket

Szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztály

ηs szezonális helyiségfűtési hatásfok (%-ban)

A+++

ηs ≥ 150

A++

125 ≤ ηs < 150

A+

98 ≤ ηs < 125

A

90 ≤ ηs < 98

B

82 ≤ ηs < 90

C

75 ≤ ηs < 82

D

36 ≤ ηs < 75

E

34 ≤ ηs < 36

F

30 ≤ ηs < 34

G

ηs < 30


2.   táblázat

Az alacsony hőmérsékletű hőszivattyúk és az alacsony hőmérsékletű használatra szolgáló hőszivattyús helyiségfűtő berendezések szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályai

Szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztály

ηs szezonális helyiségfűtési hatásfok (%-ban)

A+++

ηs ≥ 175

A++

150 ≤ ηs < 175

A+

123 ≤ ηs < 150

A

115 ≤ ηs < 123

B

107 ≤ ηs < 115

C

100 ≤ ηs < 107

D

61 ≤ ηs < 100

E

59 ≤ ηs < 61

F

55 ≤ ηs < 59

G

ηs < 55

2.   VÍZMELEGÍTÉSI ENERGIAHATÉKONYSÁGI OSZTÁLYOK

A kombinált fűtőberendezés vízmelegítési energiahatékonysági osztályait a 3. táblázatban meghatározott vízmelegítési hatásfok alapján kell megállapítani.

A kombinált fűtőberendezés vízmelegítési hatásfokát a VII. melléklet 5. pontjának megfelelően kell kiszámítani.

3.   táblázat

A kombinált fűtőberendezések névleges terhelési profil alapján csoportosított vízmelegítési energiahatékonysági osztályai (ηwh  %-ban)

 

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

A+++

ηwh ≥ 62

ηwh ≥ 62

ηwh ≥ 69

ηwh ≥ 90

ηwh ≥ 163

ηwh ≥ 188

ηwh ≥ 200

ηwh ≥ 213

A++

53 ≤ ηwh < 62

53 ≤ ηwh < 62

61 ≤ ηwh < 69

72 ≤ ηwh < 90

130 ≤ ηwh < 163

150 ≤ ηwh < 188

160 ≤ ηwh < 200

170 ≤ ηwh < 213

A+

44 ≤ ηwh < 53

44 ≤ ηwh < 53

53 ≤ ηwh < 61

55 ≤ ηwh < 72

100 ≤ ηwh < 130

115 ≤ ηwh < 150

123 ≤ ηwh < 160

131 ≤ ηwh < 170

A

35 ≤ ηwh < 44

35 ≤ ηwh < 44

38 ≤ ηwh < 53

38 ≤ ηwh < 55

65 ≤ ηwh < 100

75 ≤ ηwh < 115

80 ≤ ηwh < 123

85 ≤ ηwh < 131

B

32 ≤ ηwh < 35

32 ≤ ηwh < 35

35 ≤ ηwh < 38

35 ≤ ηwh < 38

39 ≤ ηwh < 65

50 ≤ ηwh < 75

55 ≤ ηwh < 80

60 ≤ ηwh < 85

C

29 ≤ ηwh < 32

29 ≤ ηwh < 32

32 ≤ ηwh < 35

32 ≤ ηwh < 35

36 ≤ ηwh < 39

37 ≤ ηwh < 50

38 ≤ ηwh < 55

40 ≤ ηwh < 60

D

26 ≤ ηwh < 29

26 ≤ ηwh < 29

29 ≤ ηwh < 32

29 ≤ ηwh < 32

33 ≤ ηwh < 36

34 ≤ ηwh < 37

35 ≤ ηwh < 38

36 ≤ ηwh < 40

E

22 ≤ ηwh < 26

23 ≤ ηwh < 26

26 ≤ ηwh < 29

26 ≤ ηwh < 29

30 ≤ ηwh < 33

30 ≤ ηwh < 34

30 ≤ ηwh < 35

32 ≤ ηwh < 36

F

19 ≤ ηwh < 22

20 ≤ ηwh < 23

23 ≤ ηwh < 26

23 ≤ ηwh < 26

27 ≤ ηwh < 30

27 ≤ ηwh < 30

27 ≤ ηwh < 30

28 ≤ ηwh < 32

G

ηwh < 19

ηwh < 20

ηwh < 23

ηwh < 23

ηwh < 27

ηwh < 27

ηwh < 27

ηwh < 28

3.   A NAPENERGIA-KÉSZÜLÉKNEK MINŐSÜLŐ (VAGY ANNAK RÉSZÉT KÉPEZŐ), NAPENERGIÁVAL MŰKÖDŐ MELEGVÍZ-TÁROLÓ TARTÁLYOK ENERGIAHATÉKONYSÁGI OSZTÁLYAI

A napenergia-készüléknek minősülő (vagy annak részét képező), napenergiával működő melegvíz-tároló tartályok energiahatékonysági osztályát a 4. táblázatban meghatározott hőtárolási veszteség alapján kell megállapítani.

4.   táblázat

A napenergia-készüléknek minősülő (vagy annak részét képező), napenergiával működő melegvíz-tároló tartályok energiahatékonysági osztályai

Energiahatékonysági osztály

S hőtárolási veszteség wattban, V tárolási térfogat literben

A+

Formula

A

Formula

B

Formula

C

Formula

D

Formula

E

Formula

F

Formula

G

Formula


III. MELLÉKLET

A címkék

1.   HELYISÉGFŰTŐ BERENDEZÉSEK

1.1.   1. címke

1.1.1.   Az A++ és G közötti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályba tartozó helyiségfűtő kazánok

Image

a)

A címkén az alábbi adatoknak kell szerepelniük:

I.

a beszállító neve vagy védjegye;

II.

a beszállító által megadott modellazonosító;

III.

a helyiségfűtési funkció;

IV.

a készüléknek a II. melléklet 1. pontja szerint megállapított szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztálya; a helyiségfűtő kazán szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével;

V.

a mért hőteljesítmény kW-ban kifejezett, a legközelebbi egész számra kerekített értéke;

VI.

az LWA hangteljesítményszint beltéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve.

b)

A helyiségfűtő kazánokra vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 5. pontjával.

1.1.2.   Az A++és G közötti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályba tartozó kapcsolt helyiségfűtő berendezések

Image

a)

A címkén az alábbi adatoknak kell szerepelniük:

I.

a beszállító neve vagy védjegye;

II.

a beszállító által megadott modellazonosító;

III.

a helyiségfűtési funkció;

IV.

a készüléknek a II. melléklet 1. pontja szerint megállapított szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztálya; a kapcsolt helyiségfűtő berendezés szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével;

V.

a mért hőteljesítménynek, ideértve az esetleges kiegészítő fűtőberendezés mért hőteljesítményét, a kW-ban kifejezett, a legközelebbi egész számra kerekített értéke;

VI.

az LWA hangteljesítményszint beltéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

VII.

a kiegészítő villamosenergia-termelési funkció.

b)

A kapcsolt helyiségfűtő berendezésekre vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 6. pontjával.

1.1.3.   Az A++ és G közötti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályba tartozó, hőszivattyús helyiségfűtő berendezések, kivéve az alacsony hőmérsékletű hőszivattyúkat

Image

a)

A címkén az alábbi adatoknak kell szerepelniük:

I.

a beszállító neve vagy védjegye;

II.

a beszállító által megadott modellazonosító;

III.

helyiségfűtési funkció közepes, illetve alacsony hőmérsékletű használat esetén;

IV.

a II. melléklet 1. pontja szerint megállapított, az átlagos éghajlati viszonyok melletti, közepes, illetve alacsony hőmérsékletű használatra vonatkozó szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztály; a hőszivattyús helyiségfűtő berendezés közepes és alacsony hőmérsékletű használatra vonatkozó szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével;

V.

a mért hőteljesítménynek, ideértve az esetleges kiegészítő fűtőberendezés mért hőteljesítményét, a kW-ban kifejezett, a legközelebbi egész számra kerekített értéke átlagos, hidegebb és melegebb átlagos éghajlati viszonyok mellett, a közepes, illetve az alacsony hőmérsékletű használatra vonatkozóan;

VI.

Európa hőmérsékleti térképe három indikatív hőmérsékleti zónával;

VII.

az LWA hangteljesítményszint beltéri (adott esetben) és kültéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve.

b)

A hőszivattyús helyiségfűtő berendezésekre vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 7. pontjával. Ettől eltérve, ha egy modell a 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) alapján megkapta „az Európai Unió ökocímkéjét”, az uniós ökocímke másolatát is fel lehet tüntetni.

1.1.4.   Az A++és G közötti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályba tartozó, alacsony hőmérsékletű hőszivattyúk

Image

a)

A címkén az alábbi adatoknak kell szerepelniük:

I.

a beszállító neve vagy védjegye;

II.

a beszállító által megadott modellazonosító;

III.

helyiségfűtési funkció alacsony hőmérsékletű használat esetén;

IV.

a készüléknek a II. melléklet 1. pontja szerint megállapított, az átlagos éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztálya; az alacsony hőmérsékletű hőszivattyú szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével;

V.

a mért hőteljesítménynek, ideértve az esetleges kiegészítő fűtőberendezés mért hőteljesítményét, a kW-ban kifejezett, a legközelebbi egész számra kerekített értéke átlagos, hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett;

VI.

Európa hőmérsékleti térképe három indikatív hőmérsékleti zónával;

VII.

az LWA hangteljesítményszint beltéri (adott esetben) és kültéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve.

b)

Az alacsony hőmérsékletű hőszivattyúkra vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 8. pontjával. Ettől eltérve, ha egy modell a 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján megkapta „az Európai Unió ökocímkéjét”, az uniós ökocímke másolatát is fel lehet tüntetni.

1.2.   2. címke

1.2.1.   Az A+++ és D közötti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályba tartozó helyiségfűtő kazánok

Image

a)

A címkén fel kell tüntetni az e melléklet 1.1.1. a) pontjában felsorolt adatokat.

b)

A helyiségfűtő kazánokra vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 5. pontjával.

1.2.2.   Az A+++ és D közötti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályba tartozó kapcsolt helyiségfűtő berendezések

Image

a)

A címkén fel kell tüntetni az e melléklet 1.1.2. a) pontjában felsorolt adatokat.

b)

A kapcsolt helyiségfűtő berendezésekre vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 6. pontjával.

1.2.3.   Az A+++ és D közötti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályba tartozó, hőszivattyús helyiségfűtő berendezések, kivéve az alacsony hőmérsékletű hőszivattyúkat

Image

a)

A címkén fel kell tüntetni az e melléklet 1.1.3. a) pontjában felsorolt adatokat.

b)

A hőszivattyús helyiségfűtő berendezésekre vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 7. pontjával.

1.2.4.   Az A+++ és D közötti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályba tartozó, alacsony hőmérsékletű hőszivattyúk

Image

a)

A címkén fel kell tüntetni az e melléklet 1.1.4. a) pontjában felsorolt adatokat.

b)

Az alacsony hőmérsékletű hőszivattyúkra vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 8. pontjával.

2.   KOMBINÁLT FŰTŐBERENDEZÉSEK

2.1.   1. címke

2.1.1.   Az A++ és G közötti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályba és az A és G közötti vízmelegítési energiahatékonysági osztályba tartozó kombinált kazánok

Image

a)

A címkén az alábbi adatoknak kell szerepelniük:

I.

a beszállító neve vagy védjegye;

II.

a beszállító által megadott modellazonosító;

III.

a helyiségfűtési és a vízmelegítési funkció szimbóluma, valamint – a VII. mellékletben található 15. táblázat szerinti betűjellel megadva – a névleges terhelési profil;

IV.

a készüléknek a II. melléklet 1. és 2. pontja szerint megállapított szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztálya és vízmelegítési energiahatékonysági osztálya; a kombinált kazán szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát és vízmelegítési energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével;

V.

a mért hőteljesítmény kW-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

VI.

az LWA hangteljesítményszint beltéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve.

VII.

a kizárólag csúcsidőn kívüli üzemeltetésre alkalmas kombinált kazánok esetében az e melléklet 9. d) pontja szerinti (11) jelű piktogramot is fel lehet tüntetni;

b)

A kombinált kazánokra vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 9. pontjával.

2.1.2.   Az A++ és G közötti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályba és az A és G közötti vízmelegítési energiahatékonysági osztályba tartozó hőszivattyús kombinált fűtőberendezések

Image

a)

A címkén az alábbi adatoknak kell szerepelniük:

I.

a beszállító neve vagy védjegye;

II.

a beszállító által megadott modellazonosító;

III.

a közepes hőmérsékleten történő használatra vonatkozó helyiségfűtési funkció és a vízmelegítési funkció szimbóluma, valamint – a VII. mellékletben található 15. táblázat szerinti betűjellel megadva – a névleges terhelési profil;

IV.

a készüléknek a II. melléklet 1. és 2. pontja szerint megállapított, a közepes hőmérsékletű használat esetén átlagos éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztálya és átlagos éghajlati viszonyok melletti vízmelegítési energiahatékonysági osztálya; a hőszivattyús kombinált fűtőberendezés szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát és vízmelegítési energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével;

V.

helyiségfűtés esetében az átlagos, hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok melletti mért hőteljesítmény, az esetleges kiegészítő fűtőberendezés mért hőteljesítményét is beleszámítva, kW-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

VI.

Európa hőmérsékleti térképe három indikatív hőmérsékleti zónával;

VII.

az LWA hangteljesítményszint beltéri (adott esetben) és kültéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

VIII.

a kizárólag csúcsidőn kívüli üzemeltetésre alkalmas hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében az e melléklet 10. d) pontja szerinti (12) jelű piktogramot is fel lehet tüntetni;

b)

A hőszivattyús kombinált fűtőberendezésekre vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 10. pontjával.

2.2.   2. címke

2.2.1.   Az A+++ és D közötti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályba és az A+ és F közötti vízmelegítési energiahatékonysági osztályba tartozó kombinált kazánok

Image

a)

A címkén fel kell tüntetni az e melléklet 2.1.1. a) pontjában felsorolt adatokat.

b)

A kombinált kazánokra vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 9. pontjával.

2.2.2.   Az A+++ és D közötti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályba és az A+ és F közötti vízmelegítési energiahatékonysági osztályba tartozó hőszivattyús kombinált fűtőberendezések

Image

a)

A címkén fel kell tüntetni az e melléklet 2.1.2. a) pontjában felsorolt adatokat.

b)

A hőszivattyús kombinált fűtőberendezésekre vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 10. pontjával.

3.   HELYISÉGFŰTŐ BERENDEZÉSBŐL, HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓBÓL ÉS NAPENERGIA-KÉSZÜLÉKBŐL ÁLLÓ CSOMAG

Az A+++ és G közötti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályba tartozó, helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok címkéje

Image

a)

A címkén az alábbi adatoknak kell szerepelniük:

I.

a kereskedő és/vagy a beszállító neve vagy védjegye:

II.

a kereskedő és/vagy a beszállító által megadott modellazonosító(k):

III.

a helyiségfűtési funkció szimbóluma;

IV.

a helyiségfűtő berendezés szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztálya a II. melléklet 1. pontjának megfelelően;

V.

annak feltüntetése, hogy a vízmelegítőből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag tartalmazhat-e napkollektort, melegvíz-tároló tartályt, hőmérséklet-szabályozót, illetve kiegészítő helyiségfűtő berendezést;

VI.

a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagnak a IV. melléklet 5. pontja szerint megállapított szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztálya. A helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével.

b)

A helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagokra vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 11. pontjával. Az A+++ és D közötti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályba tartozó, helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok esetében az A+++ és G közötti skála végén található E és G közötti osztályok elhagyhatók.

4.   KOMBINÁLT FŰTŐBERENDEZÉSBŐL, HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓBÓL ÉS NAPENERGIA-KÉSZÜLÉKBŐL ÁLLÓ CSOMAG

Az A+++ és G közötti szezonális helyiségfűtési és vízmelegítési energiahatékonysági osztályba tartozó, kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok címkéje

Image

a)

A címkén az alábbi adatoknak kell szerepelniük:

I.

a kereskedő és/vagy a beszállító neve vagy védjegye:

II.

a kereskedő és/vagy a beszállító által megadott modellazonosító(k):

III.

a helyiségfűtési és a vízmelegítési funkció szimbóluma, valamint – a VII. mellékletben található 15. táblázat szerinti betűjellel megadva – a névleges terhelési profil;

IV.

a kombinált fűtőberendezés szezonális helyiségfűtési és vízmelegítési energiahatékonysági osztálya a II. melléklet 1. és 2. pontjának megfelelően;

V.

annak feltüntetése, hogy a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag tartalmazhat-e napkollektort, melegvíz-tároló tartályt, hőmérséklet-szabályozót, illetve kiegészítő helyiségfűtő berendezést;

VI.

a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagnak a IV. melléklet 6. pontja szerint megállapított szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztálya. A kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével;

VII.

a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagnak a IV. melléklet 6. pontja szerint megállapított vízmelegítési energiahatékonysági osztálya. A kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag vízmelegítési energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével.

b)

A kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagokra vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 12. pontjával. Az A+++ és D közötti szezonális helyiségfűtési, illetve vízmelegítési energiahatékonysági osztályba tartozó, kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok esetében az A+++ és G közötti skála végén található, E-től G-ig terjedő osztályok elhagyhatók.

5.   Helyiségfűtő kazánokra vonatkozóan a címke elrendezése a következő:

Image

Ahol:

a)

A címke legalább 105 mm széles és 200 mm magas legyen. Amennyiben a címkét nagyobb formátumban nyomtatják ki, tartalmának arányosnak kell maradnia a fent megadott értékekkel.

b)

A háttér legyen fehér.

c)

A használható színek a CMYK kód alapján, a cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín részarányával vannak megadva, a következő séma szerint: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete.

d)

A címkének kivétel nélkül meg kell felelnie az alábbi formai követelményeknek (számozás a fenti ábra szerint):

Image

Az EU-címke szegélye: 4 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Image

EU-logó: színek: X-80-00-00 és 00-00-X-00.

Image

„Energia” mező: szín: X-00-00-00. Piktogram az ábra szerint: EU-logó + „Energia” mező: szélesség: 86 mm, magasság: 17 mm.

Image

Logók alatti lénia: 1 pt, szín: 100 % cián, hosszúság: 86 mm.

Image

Helyiségfűtési funkció:

Piktogram az ábra szerint.

Image

A++ és G, illetve A+++ és D közötti skála:

Nyíl: magasság: 5 mm, a nyilak közötti távolság: 1,3 mm, színek:

legmagasabb osztály: X-00-X-00,

második osztály: 70-00-X-00,

harmadik osztály: 30-00-X-00,

negyedik osztály: 00-00-X-00,

ötödik osztály: 00-30-X-00,

hatodik osztály: 00-70-X-00,

hetedik osztály: 00-X-X-00,

nyolcadik osztály: 00-X-X-00,

utolsó osztály: 00-X-X-00.

Szöveg: Calibri bold 14 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett.

Nyíl: magasság: 7 mm, a nyilak közötti távolság: 1 mm, színek:

legmagasabb osztály: X-00-X-00,

második osztály: 70-00-X-00,

harmadik osztály: 30-00-X-00,

negyedik osztály: 00-00-X-00,

ötödik osztály: 00-30-X-00,

hatodik osztály: 00-70-X-00,

utolsó osztály: 00-X-X-00.

Szöveg: Calibri bold 16 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett.

Image

Szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztály:

Nyíl: szélesség: 22 mm, magasság: 12 mm, 100 % fekete,

Szöveg: Calibri bold 24 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett.

Image

Hangteljesítményszint, beltéri:

Piktogram az ábra szerint,

Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

„YZ” érték: Calibri bold 20 pt, 100 % fekete,

„dB” szöveg: Calibri regular 15 pt, 100 % fekete.

Image

Mért hőteljesítmény:

Szegély: 2 pt – szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

„XYZ” érték: Calibri bold 45 pt, 100 % fekete,

„kW” szöveg: Calibri regular 30 pt, 100 % fekete.

Image

A címke bevezetésének éve és a rendelet száma:

Szöveg: Calibri bold 10 pt.

Image

A beszállító neve vagy védjegye

Image

A beszállító által megadott modellazonosító:

A beszállító neve, védjegye és a modellazonosító számára 86 mm × 12 mm nagyságú hely áll rendelkezésre a címkén.

6.   Kapcsolt helyiségfűtő berendezésekre vonatkozóan a címke elrendezése a következő:

Image

Ahol:

a)

A címke legalább 105 mm széles és 200 mm magas legyen. Amennyiben a címkét nagyobb formátumban nyomtatják ki, tartalmának arányosnak kell maradnia a fent megadott értékekkel.

b)

A háttér legyen fehér.

c)

A használható színek a CMYK kód alapján, a cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín részarányával vannak megadva, a következő séma szerint: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete.

d)

A címkének kivétel nélkül meg kell felelnie az alábbi formai követelményeknek (számozás a fenti ábra szerint):

Image

Az EU-címke szegélye: 4 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Image

EU-logó: színek: X-80-00-00 és 00-00-X-00.

Image

„Energia” mező: szín: X-00-00-00. Piktogram az ábra szerint: EU-logó + „Energia” mező: szélesség: 86 mm, magasság: 17 mm.

Image

Logók alatti lénia: 1 pt, szín: 100 % cián, hosszúság: 86 mm.

Image

Helyiségfűtési funkció:

Piktogram az ábra szerint.

Image

A++ és G, illetve A+++ és D közötti skála:

Nyíl: magasság: 5 mm, a nyilak közötti távolság: 1,3 mm, színek:

legmagasabb osztály: X-00-X-00,

második osztály: 70-00-X-00,

harmadik osztály: 30-00-X-00,

negyedik osztály: 00-00-X-00,

ötödik osztály: 00-30-X-00,

hatodik osztály: 00-70-X-00,

hetedik osztály: 00-X-X-00,

nyolcadik osztály: 00-X-X-00,

utolsó osztály: 00-X-X-00.

Szöveg: Calibri bold 14 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett.

Nyíl: magasság: 7 mm, a nyilak közötti távolság: 1 mm, színek:

legmagasabb osztály: X-00-X-00,

második osztály: 70-00-X-00,

harmadik osztály: 30-00-X-00,

negyedik osztály: 00-00-X-00,

ötödik osztály: 00-30-X-00,

hatodik osztály: 00-70-X-00,

utolsó osztály: 00-X-X-00.

Szöveg: Calibri bold 16 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett.

Image

Szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztály:

Nyíl: szélesség: 22 mm, magasság: 12 mm, 100 % fekete;

Szöveg: Calibri bold 24 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett.

Image

Hangteljesítményszint, beltéri:

Piktogram az ábra szerint,

Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

„YZ” érték: Calibri bold 20 pt, 100 % fekete,

„dB” szöveg: Calibri regular 15 pt, 100 % fekete.

Image

Mért hőteljesítmény:

Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

„YZ” érték: Calibri bold 45 pt, 100 % fekete,

„kW” szöveg: Calibri regular 30 pt, 100 % fekete.

Image

Elektromos funkció:

Piktogram az ábra szerint,

Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Image

A címke bevezetésének éve és a rendelet száma:

Szöveg: Calibri bold 10 pt.

Image

A beszállító neve vagy védjegye

Image

A beszállító által megadott modellazonosító:

A beszállító neve, védjegye és a modellazonosító számára 86 mm × 12 mm nagyságú hely áll rendelkezésre a címkén.

7.   Hőszivattyús helyiségfűtő berendezésekre vonatkozóan a címke elrendezése a következő:

Image

Ahol:

a)

A címke legalább 105 mm széles és 200 mm magas legyen. Amennyiben a címkét nagyobb formátumban nyomtatják ki, tartalmának arányosnak kell maradnia a fent megadott értékekkel.

b)

A háttér legyen fehér.

c)

A használható színek a CMYK kód alapján, a cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín részarányával vannak megadva, a következő séma szerint: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete.

d)

A címkének kivétel nélkül meg kell felelnie az alábbi formai követelményeknek (számozás a fenti ábra szerint):

Image

Az EU-címke szegélye: 4 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Image

EU-logó: színek: X-80-00-00 és 00-00-X-00.

Image

„Energia” mező: szín: X-00-00-00. Piktogram az ábra szerint: EU-logó + „Energia” mező: szélesség: 86 mm, magasság: 17 mm.

Image

Logók alatti lénia: 1 pt, szín: 100 % cián, hosszúság: 86 mm.

Image

Helyiségfűtési funkció:

Piktogram az ábra szerint.

Image

Közepes és alacsony hőmérsékletű használat:

„55 °C” és „35 °C” szöveg: Calibri regular 14 pt, 100 % fekete.

Image

A++ és G, illetve A+++ és D közötti skála:

Nyíl: magasság: 5 mm, a nyilak közötti távolság: 1,3 mm, színek:

legmagasabb osztály: X-00-X-00,

második osztály: 70-00-X-00,

harmadik osztály: 30-00-X-00,

negyedik osztály: 00-00-X-00,

ötödik osztály: 00-30-X-00,

hatodik osztály: 00-70-X-00,

hetedik osztály: 00-X-X-00,

nyolcadik osztály: 00-X-X-00,

utolsó osztály: 00-X-X-00,

Szöveg: Calibri bold 14 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett.

Nyíl: magasság: 7 mm, a nyilak közötti távolság: 1 mm, színek:

legmagasabb osztály: X-00-X-00,

második osztály: 70-00-X-00,

harmadik osztály: 30-00-X-00,

negyedik osztály: 00-00-X-00,

ötödik osztály: 00-30-X-00,

hatodik osztály: 00-70-X-00,

utolsó osztály: 00-X-X-00,

Szöveg: Calibri bold 16 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett.

Image

Szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztály:

Nyíl: szélesség: 19 mm, magasság: 12 mm, 100 % fekete;

Szöveg: Calibri bold 24 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett.

Image

Hangteljesítményszint, beltéri (adott esetben) és kültéri:

Piktogram az ábra szerint,

Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

„YZ” érték: Calibri bold 20 pt, 100 % fekete,

„dB” szöveg: Calibri regular 15 pt, 100 % fekete.

Image

Mért hőteljesítmény:

Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

„YZ” értékek: Calibri, legalább 15 pt, 100 % fekete,

„kW” szöveg: Calibri regular 15 pt, 100 % fekete.

Image

Európa hőmérsékleti térképe és a színes négyzetek:

Piktogram az ábra szerint,

Színek:

sötétkék: 86-51-00-00,

középkék: 53-08-00-00,

világoskék: 25-00-02-00.

Image

A címke bevezetésének éve és a rendelet száma:

Szöveg: Calibri bold 10 pt.

Image

A beszállító neve vagy védjegye

Image

A beszállító által megadott modellazonosító:

A beszállító neve, védjegye és a modellazonosító számára 86 mm × 12 mm nagyságú hely áll rendelkezésre a címkén.

8.   Alacsony hőmérsékletű hőszivattyúkra vonatkozóan a címke elrendezése a következő:

Image

Ahol:

a)

A címke legalább 105 mm széles és 200 mm magas legyen. Amennyiben a címkét nagyobb formátumban nyomtatják ki, tartalmának arányosnak kell maradnia a fent megadott értékekkel.

b)

A háttér legyen fehér.

c)

A használható színek a CMYK kód alapján, a cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín részarányával vannak megadva, a következő séma szerint: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete.

d)

A címkének kivétel nélkül meg kell felelnie az alábbi formai követelményeknek (számozás a fenti ábra szerint):

Image

Az EU-címke szegélye: 4 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Image

EU-logó: Színek: X-80-00-00 és 00-00-X-00.

Image

„Energia” mező: szín: X-00-00-00. Piktogram az ábra szerint: EU-logó + „Energia” mező: szélesség: 86 mm, magasság: 17 mm.

Image

Logók alatti lénia: 1 pt, szín: 100 % cián, hosszúság: 86 mm.

Image

Helyiségfűtési funkció:

Piktogram az ábra szerint.

Image

Alacsony hőmérsékletű használat:

„35 °C” szöveg: Calibri regular 14 pt, 100 % fekete.

Image

A++ és G, illetve A+++ és D skála:

Nyíl: magasság: 5 mm, a nyilak közötti távolság: 1,3 mm, színek:

legmagasabb osztály: X-00-X-00,

második osztály: 70-00-X-00,

harmadik osztály: 30-00-X-00,

negyedik osztály: 00-00-X-00,

ötödik osztály: 00-30-X-00,

hatodik osztály: 00-70-X-00,

hetedik osztály: 00-X-X-00,

nyolcadik osztály: 00-X-X-00,

utolsó osztály: 00-X-X-00.

Szöveg: Calibri bold 14 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett.

Nyíl: magasság: 7 mm, a nyilak közötti távolság: 1 mm – színek:

legmagasabb osztály: X-00-X-00,

második osztály: 70-00-X-00,

harmadik osztály: 30-00-X-00,

negyedik osztály: 00-00-X-00,

ötödik osztály: 00-30-X-00,

hatodik osztály: 00-70-X-00,

utolsó osztály: 00-X-X-00.

Szöveg: Calibri bold 16 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett.

Image

Szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztály:

Nyíl: szélesség: 22 mm, magasság: 12 mm, 100 % fekete,

Szöveg: Calibri bold 24 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett.

Image

Hangteljesítményszint, beltéri (adott esetben) és kültéri:

Piktogram az ábra szerint,

Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm,

„YZ” érték: Calibri bold 20 pt, 100 % fekete,

„dB” szöveg: Calibri regular 15 pt, 100 % fekete.

Image

Mért hőteljesítmény:

Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm,

„YZ” értékek: Calibri, legalább 18 pt, 100 % fekete,

„kW” szöveg: Calibri regular 13,5 pt, 100 % fekete.

Image

Európa hőmérsékleti térképe és a színes négyzetek:

Piktogram az ábra szerint,

Színek:

sötétkék: 86-51-00-00,

középkék: 53-08-00-00,

világoskék: 25-00-02-00.

Image

A címke bevezetésének éve és a rendelet száma:

Szöveg: Calibri bold 10 pt.

Image

A beszállító neve vagy védjegye

Image

A beszállító által megadott modellazonosító:

A beszállító neve, védjegye és a modellazonosító számára 86 mm × 12 mm nagyságú hely áll rendelkezésre a címkén.

9.   Kombinált kazánokra vonatkozóan a címke elrendezése a következő:

Image

Ahol:

a)

A címke legalább 105 mm széles és 200 mm magas legyen. Amennyiben a címkét nagyobb formátumban nyomtatják ki, tartalmának arányosnak kell maradnia a fent megadott értékekkel.

b)

A háttér legyen fehér.

c)

A használható színek a CMYK kód alapján, a cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín részarányával vannak megadva, a következő séma szerint: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete.

d)

A címkének kivétel nélkül meg kell felelnie az alábbi formai követelményeknek (számozás a fenti ábra szerint):

Image

Az EU-címke szegélye: 4 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Image

EU-logó: színek: X-80-00-00 és 00-00-X-00.

Image

„Energia” mező: szín: X-00-00-00. Piktogram az ábra szerint: EU-logó + „Energia” mező: szélesség: 86 mm, magasság: 17 mm.

Image

Logók alatti lénia: 1 pt, szín: 100 % cián, hosszúság: 86 mm.

Image

Helyiségfűtési funkció:

Piktogram az ábra szerint.

Image

Vízmelegítési funkció:

Piktogram az ábra szerint, a névleges terhelési profilnak a VII. melléklet 15. táblázata szerinti betűjelével együtt: Calibri bold 16 pt, 100 % fekete.

Image

A++ és G, A és G, A+++ és D, illetve A+ és F közötti skála:

Nyíl: magasság: 5 mm, a nyilak közötti távolság: 1,3 mm, színek:

legmagasabb osztály: X-00-X-00,

második osztály: 70-00-X-00,

harmadik osztály: 30-00-X-00,

negyedik osztály: 00-00-X-00,

ötödik osztály: 00-30-X-00,

hatodik osztály: 00-70-X-00,

hetedik osztály: 00-X-X-00,

nyolcadik osztály: 00-X-X-00,

utolsó osztály: 00-X-X-00.

Szöveg: Calibri bold 14 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett.

Nyíl: magasság: 7 mm, a nyilak közötti távolság: 1 mm, színek:

legmagasabb osztály: X-00-X-00,

második osztály: 70-00-X-00,

harmadik osztály: 30-00-X-00,

negyedik osztály: 00-00-X-00,

ötödik osztály: 00-30-X-00,

hatodik osztály: 00-70-X-00,

utolsó osztály: 00-X-X-00,

Szöveg: Calibri bold 16 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett.

Image

Szezonális helyiségfűtési és vízmelegítési energiahatékonysági osztály:

Nyíl: szélesség: 14 mm, magasság: 9 mm, 100 % fekete,

Szöveg: Calibri bold 18 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett.

Image

Mért hőteljesítmény:

Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm,

„YZ” érték: Calibri bold 37,5 pt, 100 % fekete,

„kW” szöveg: Calibri regular 18 pt, 100 % fekete.

Image

Hangteljesítményszint, beltéri:

Piktogram az ábra szerint,

Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm,

„YZ” érték: Calibri bold 20 pt, 100 % fekete,

„dB” szöveg: Calibri regular 15 pt, 100 % fekete.

Image

Adott esetben a csúcsidőn kívüli üzemelésre való alkalmasság:

Piktogram az ábra szerint,

Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Image

A címke bevezetésének éve és a rendelet száma:

Szöveg: Calibri bold 10 pt.

Image

A beszállító neve vagy védjegye

Image

A beszállító által megadott modellazonosító:

A beszállító neve, védjegye és a modellazonosító számára 86 mm × 12 mm nagyságú hely áll rendelkezésre a címkén.

10.   Hőszivattyús kombinált fűtőberendezésekre vonatkozóan a címke elrendezése a következő:

Image

Ahol:

a)

A címke legalább 105 mm széles és 200 mm magas legyen. Amennyiben a címkét nagyobb formátumban nyomtatják ki, tartalmának arányosnak kell maradnia a fent megadott értékekkel.

b)

A háttér legyen fehér.

c)

A használható színek a CMYK kód alapján, a cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín részarányával vannak megadva, a következő séma szerint: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete.

d)

A címkének kivétel nélkül meg kell felelnie az alábbi formai követelményeknek (számozás a fenti ábra szerint):

Image

Az EU-címke szegélye: 4 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Image

EU-logó: színek: X-80-00-00 és 00-00-X-00.

Image

„Energia” mező: szín: X-00-00-00. Piktogram az ábra szerint: EU-logó + „Energia” mező: szélesség: 86 mm, magasság: 17 mm.

Image

Logók alatti lénia: 1 pt, szín: 100 % cián, hosszúság: 86 mm.

Image

Helyiségfűtési funkció:

Piktogram az ábra szerint.

Image

Vízmelegítési funkció:

Piktogram az ábra szerint, a névleges terhelési profilnak a VII. melléklet 15. táblázata szerinti betűjelével együtt: Calibri bold 16 pt, 100 % fekete.

Image

A++ és G, A és G, A+++ és D, illetve A+ és F közötti skála:

Nyíl: magasság: 5 mm, a nyilak közötti távolság: 1,3 mm, színek:

legmagasabb osztály: X-00-X-00,

második osztály: 70-00-X-00,

harmadik osztály: 30-00-X-00,

negyedik osztály: 00-00-X-00,

ötödik osztály: 00-30-X-00,

hatodik osztály: 00-70-X-00,

hetedik osztály: 00-X-X-00,

nyolcadik osztály: 00-X-X-00,

utolsó osztály: 00-X-X-00.

Szöveg: Calibri bold 14 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett.

Nyíl: magasság: 7 mm, a nyilak közötti távolság: 1 mm, színek:

legmagasabb osztály: X-00-X-00,

második osztály: 70-00-X-00,

harmadik osztály: 30-00-X-00,

negyedik osztály: 00-00-X-00,

ötödik osztály: 00-30-X-00,

hatodik osztály: 00-70-X-00,

utolsó osztály: 00-X-X-00.

Szöveg: Calibri bold 16 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett.

Image

Szezonális helyiségfűtési és vízmelegítési energiahatékonysági osztály:

Nyíl: szélesség: 14 mm, magasság: 9 mm, 100 % fekete,

Szöveg: Calibri bold 18 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett.

Image

Mért hőteljesítmény:

Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm,

„YZ” értékek: Calibri, legalább 12 pt, 100 % fekete,

„kW” szöveg: Calibri regular 10 pt, 100 % fekete.

Image

Európa hőmérsékleti térképe és a színes négyzetek:

Piktogram az ábra szerint,

Színek:

sötétkék: 86-51-00-00,

középkék: 53-08-00-00,

világoskék: 25-00-02-00.

Image

Hangteljesítményszint, beltéri (adott esetben) és kültéri:

Piktogram az ábra szerint,

Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm,

„YZ” érték: Calibri bold 15 pt, 100 % fekete,

„dB” szöveg: Calibri regular 10 pt, 100 % fekete.

Image

Adott esetben a csúcsidőn kívüli üzemelésre való alkalmasság:

Piktogram az ábra szerint,

Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Image

A címke bevezetésének éve és a rendelet száma:

Szöveg: Calibri bold 10 pt.

Image

A beszállító neve vagy védjegye

Image

A beszállító által megadott modellazonosító:

A beszállító neve, védjegye és a modellazonosító számára 86 mm × 12 mm nagyságú hely áll rendelkezésre a címkén.

11.   A helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagokra vonatkozóan a címke elrendezése a következő:

Image

Ahol:

a)

A címke legalább 210 mm széles és 297 mm magas legyen. Amennyiben a címkét nagyobb formátumban nyomtatják ki, tartalmának arányosnak kell maradnia a fent megadott értékekkel.

b)

A háttér legyen fehér.

c)

A használható színek a CMYK kód alapján, a cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín részarányával vannak megadva, a következő séma szerint: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete.

d)

A címkének kivétel nélkül meg kell felelnie az alábbi formai követelményeknek (számozás a fenti ábra szerint):

Image

Az EU-címke szegélye: 6 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Image

EU-logó: színek: X-80-00-00 és 00-00-X-00.

Image

„Energia” mező: szín: X-00-00-00. Piktogram az ábra szerint: EU-logó + „Energia” mező: szélesség: 191 mm, magasság: 37 mm.

Image

Logók alatti lénia: 2 pt, szín: 100 % cián, hosszúság: 191 mm.

Image

Helyiségfűtési funkció:

Piktogram az ábra szerint.

Image

Helyiségfűtő berendezés:

Piktogram az ábra szerint,

A helyiségfűtő berendezés szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztálya:

Nyíl: szélesség: 24 mm, magasság: 14 mm, 100 % fekete;

Szöveg: Calibri bold 28 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett,

Szegély: 3 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Image

Napkollektorból, melegvíz-tároló tartályból, hőmérséklet-szabályozóból és/vagy kiegészítő fűtőberendezésből álló csomag:

Piktogramok az ábra szerint,

„+” szimbólum: Calibri bold 50 pt, 100 % cián.

Négyzetek: szélesség: 12 mm, magasság: 12 mm, szegély: 4 pt, 100 % cián,

Szegély: 3 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Image

A+++ és G közötti skála szegéllyel:

Nyíl: magasság: 15 mm, a nyilak közötti távolság: 3 mm, színek:

legmagasabb osztály: X-00-X-00,

második osztály: 70-00-X-00,

harmadik osztály: 30-00-X-00,

negyedik osztály: 00-00-X-00,

ötödik osztály: 00-30-X-00,

hatodik osztály: 00-70-X-00,

hetedik osztály: 00-X-X-00,

adott esetben az utolsó osztályok: 00-X-X-00.

Szöveg: Calibri bold 30 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett.

Szegély: 3 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Image

A helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztálya:

Nyíl: szélesség: 33 mm, magasság: 19 mm, 100 % fekete,

Szöveg: Calibri bold 40 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett.

Image

A címke bevezetésének éve és a rendelet száma:

Szöveg: Calibri bold 12 pt.

Image

A kereskedő és/vagy a beszállító neve vagy védjegye

Image

A kereskedő és/vagy a beszállító által megadott modellazonosító:

A kereskedő és/vagy a beszállító neve vagy védjegye és a modellazonosító számára 191 mm × 19 mm nagyságú hely áll rendelkezésre a címkén.

12.   A kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagokra vonatkozóan a címke elrendezése a következő:

Image

Ahol:

a)

A címke legalább 210 mm széles és 297 mm magas legyen. Amennyiben a címkét nagyobb formátumban nyomtatják ki, tartalmának arányosnak kell maradnia a fent megadott értékekkel.

b)

A háttér legyen fehér.

c)

A használható színek a CMYK kód alapján, a cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín részarányával vannak megadva, a következő séma szerint: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete.

d)

A címkének kivétel nélkül meg kell felelnie az alábbi formai követelményeknek (számozás a fenti ábra szerint):

Image

Az EU-címke szegélye: 6 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Image

EU-logó: színek: X-80-00-00 és 00-00-X-00.

Image

„Energia” mező: szín: X-00-00-00. Piktogram az ábra szerint: EU-logó + „Energia” mező: szélesség: 191 mm, magasság: 37 mm.

Image

Logók alatti lénia: 2 pt, szín: 100 % cián, hosszúság: 191 mm.

Image

Kombinált fűtőberendezés:

Piktogramok az ábra szerint, a vízmelegítési funkció esetében a névleges terhelési profilnak a VII. melléklet 15. táblázata szerinti betűjelével együtt: Calibri bold 16 pt, 100 % fekete

A kombinált fűtőberendezés szezonális helyiségfűtési és vízmelegítési energiahatékonysági osztálya:

Nyíl: szélesség: 19 mm, magasság: 11 mm, 100 % fekete,

Szöveg: Calibri bold 23 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólum: felső indexben, egy sorba rendezett,

Szegély: 3 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Image

Napkollektorból, melegvíz-tároló tartályból, hőmérséklet-szabályozóból és/vagy kiegészítő fűtőberendezésből álló csomag:

Piktogramok az ábra szerint,

„+” szimbólum: Calibri bold 50 pt, 100 % cián.

Négyzetek: szélesség: 12 mm, magasság: 12 mm, szegély: 4 pt, 100 % cián,

Szegély: 3 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Image

Helyiségfűtési funkció:

Piktogram az ábra szerint.

Image

A+++ és G közötti skála szegéllyel:

Nyíl: magasság: 6,5 mm, a nyilak közötti távolság: 1 mm, színek:

legmagasabb osztály: X-00-X-00,

második osztály: 70-00-X-00,

harmadik osztály: 30-00-X-00,

negyedik osztály: 00-00-X-00,

ötödik osztály: 00-30-X-00,

hatodik osztály: 00-70-X-00,

hetedik osztály: 00-X-X-00,

adott esetben az utolsó osztályok: 00-X-X-00.

Szöveg: Calibri bold 16 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett.

Szegély: 3 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Image

A kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag szezonális helyiségfűtési, illetve vízmelegítési energiahatékonysági osztálya:

Nyíl: szélesség: 24 mm, magasság: 14 mm, 100 % fekete,

Szöveg: Calibri bold 28 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett.

Image

Vízmelegítési funkció:

Piktogram az ábra szerint, a névleges terhelési profilnak a VII. melléklet 15. táblázata szerinti betűjelével együtt: Calibri bold 22 pt, 100 % fekete.

Image

A címke bevezetésének éve és a rendelet száma:

Szöveg: Calibri bold 12 pt.

Image

A kereskedő és/vagy a beszállító neve vagy védjegye

Image

A kereskedő és/vagy a beszállító által megadott modellazonosító:

A kereskedő és/vagy a beszállító neve vagy védjegye és a modellazonosító számára 191 mm × 19 mm nagyságú hely áll rendelkezésre a címkén.


(1)  HL L 27., 2010.1.30., 1. o.


IV. MELLÉKLET

Termékismertető adatlap

1.   HELYISÉGFŰTŐ BERENDEZÉSEK

1.1.

A helyiségfűtő berendezés termékismertető adatlapján az információkat a következő sorrendben kell feltüntetni, és azoknak szerepelniük kell a termékismertető füzetben vagy a termékhez mellékelt más szakirodalomban:

a)

a beszállító neve vagy védjegye.

b)

a beszállító által megadott modellazonosító;

c)

a modell szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztálya a II. melléklet 1. pontjának megfelelően;

d)

a mért hőteljesítmény kW-ban kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve, beleszámítva az esetleges kiegészítő fűtőberendezés mért hőteljesítményét is (hőszivattyús helyiségfűtő berendezések esetében az átlagos éghajlati viszonyok mellett);

e)

a szezonális helyiségfűtési hatásfok %-ban kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve, a VII. melléklet 3. és 4. pontjának megfelelően (hőszivattyús helyiségfűtő berendezések esetében az átlagos éghajlati viszonyok mellett);

f)

az éves energiafogyasztás kWh végső energiafogyasztásban és/vagy GJ GCV-ben kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve, a VII. melléklet 3. és 4. pontjának megfelelően (hőszivattyús helyiségfűtő berendezések esetében az átlagos éghajlati viszonyok mellett);

g)

az LWA hangteljesítményszint beltéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve (adott esetben hőszivattyús helyiségfűtő berendezésekre vonatkozóan);

h)

a helyiségfűtő berendezés összeszerelésekor, telepítésekor vagy karbantartásakor végrehajtandó külön óvintézkedések;

valamint kapcsolt helyiségfűtő berendezések esetében:

i)

az elektromos hatásfok legközelebbi egész számra kerekített, százalékos értéke;

valamint hőszivattyús helyiségfűtő berendezések esetében:

j)

a mért hőteljesítménynek, ideértve az esetleges kiegészítő fűtőberendezés mért hőteljesítményét, a kW-ban kifejezett a legközelebbi egész számra kerekített értéke hidegebb és melegebb átlagos éghajlati viszonyok mellett;

k)

a szezonális helyiségfűtési hatásfok legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 4. pontjának megfelelően kiszámított százalékos értéke hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett;

l)

az éves energiafogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 4. pontjának megfelelően kiszámított értéke hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett;

m)

az LWA hangteljesítményszint kültéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve.

1.2.

Egyetlen termékismertető adatlap ugyanazon beszállító több helyiségfűtőberendezés-modelljére is vonatkozhat.

1.3.

Az adatlapon közölt információt meg lehet adni a címkéről készült színes vagy fekete-fehér másolat formájában is. E módszer alkalmazásakor külön fel kell tüntetni azokat az adatokat, amelyek az 1.1. pontban felsorolt elemek közül nem szerepelnek a címkén.

2.   KOMBINÁLT FŰTŐBERENDEZÉSEK

2.1.

A kombinált fűtőberendezés termékismertető adatlapján az információkat a következő sorrendben kell feltüntetni, és azoknak szerepelniük kell a termékismertető füzetben vagy a termékhez mellékelt más szakirodalomban:

a)

a beszállító neve vagy védjegye.

b)

a beszállító által megadott modellazonosító;

c)

helyiségfűtésre vonatkozóan a közepes hőmérsékletű használat (és, ha alkalmazandó, hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében az alacsony hőmérsékletű használat), vízmelegítésre vonatkozóan a névleges terhelési profil a VII. melléklet 15. táblázatában szereplő, megfelelő betűvel és jellemző felhasználási móddal jelölve;

d)

a modell szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztálya és vízmelegítési energiahatékonysági osztálya a II. melléklet 1. és 2. pontjának megfelelően;

e)

a mért hőteljesítmény kW-ban kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve, beleszámítva az esetleges kiegészítő fűtőberendezés mért hőteljesítményét is (hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében az átlagos éghajlati viszonyok mellett);

f)

helyiségfűtés esetében az éves energiafogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 3. és 4. pontjának megfelelően kiszámított értéke (az átlagos éghajlati viszonyok mellett üzemelő, hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében); vízmelegítés esetében az éves villamosenergia-fogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve az éves tüzelőanyag-fogyasztásnak a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 5. pontjának megfelelően kiszámított értéke (az átlagos éghajlati viszonyok mellett üzemelő, hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében);

g)

a szezonális helyiségfűtési hatásfok legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 3. és 4. pontjának megfelelően kiszámított százalékos értéke (az átlagos éghajlati viszonyok mellett üzemelő, hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében); a vízmelegítési hatásfok legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 5. pontjának megfelelően kiszámított százalékos értéke (átlagos éghajlati viszonyok mellett üzemelő hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében);

h)

az LWA hangteljesítményszint beltéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve (adott esetben hőszivattyús kombinált fűtőberendezésekre vonatkozóan);

i)

adott esetben annak feltüntetése, hogy a kombinált fűtőberendezés kizárólag csúcsidőn kívüli üzemeltetésre alkalmas;

j)

a kombinált fűtőberendezés összeszerelésekor, telepítésekor vagy karbantartásakor végrehajtandó külön óvintézkedések;

valamint hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében:

k)

a mért hőteljesítménynek, ideértve az esetleges kiegészítő fűtőberendezés mért hőteljesítményét, a kW-ban kifejezett a legközelebbi egész számra kerekített értéke hidegebb és melegebb átlagos éghajlati viszonyok mellett;

l)

helyiségfűtés esetében az éves energiafogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VII melléklet 4. pontjának megfelelően kiszámított értéke hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett; vízmelegítés esetében az éves villamosenergia-fogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve az éves tüzelőanyag-fogyasztásnak a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 5. pontjának megfelelően kiszámított értéke hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett;

m)

a szezonális helyiségfűtési hatásfok legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 4. pontjának megfelelően kiszámított százalékos értéke hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett; a vízmelegítési hatásfok legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 5. pontjának megfelelően kiszámított százalékos értéke hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett;

n)

az LWA hangteljesítményszint kültéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve.

2.2.

Egyetlen termékismertető adatlap ugyanazon beszállító több kombináltfűtőberendezés-modelljére is vonatkozhat.

2.3.

Az adatlapon közölt információt meg lehet adni a címkéről készült színes vagy fekete-fehér másolat formájában is. E módszer alkalmazásakor külön fel kell tüntetni azokat az adatokat, amelyek a 2.1. pontban felsorolt elemek közül nem szerepelnek a címkén.

3.   HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓK

3.1.

A hőmérséklet-szabályozó termékismertető adatlapján az információkat a következő sorrendben kell feltüntetni, és azoknak szerepelniük kell a termékismertető füzetben vagy a termékhez mellékelt más szakirodalomban:

a)

a beszállító neve vagy védjegye;

b)

a beszállító által megadott modellazonosító;

c)

a hőmérséklet-szabályozó osztálya;

d)

a hőmérséklet-szabályozó szezonális helyiségfűtési hatásfokhoz való hozzájárulásának egy tizedesjegyre kerekített százalékos értéke.

3.2.

Egyetlen termékismertető adatlap ugyanazon beszállító több hőmérsékletszabályozó-modelljére is vonatkozhat.

4.   NAPENERGIA-KÉSZÜLÉKEK

4.1.

A napenergia-készülék termékismertető adatlapján az információkat a következő sorrendben kell feltüntetni, és azoknak szerepelniük kell a termékismertető füzetben vagy a termékhez mellékelt más szakirodalomban (a kollektorkörben található szivattyúkhoz, ha alkalmazandó):

a)

a beszállító neve vagy védjegye;

b)

a beszállító által megadott modellazonosító;

c)

apertúrafelület m2-ben megadva, két tizedesjegyre kerekítve;

d)

a kollektor hatásfokának legközelebbi egész számra kerekített, százalékos értéke;

e)

a napenergiával működő melegvíz-tároló tartály energiahatékonysági osztálya a II. melléklet 3. pontjának megfelelően;

f)

a napenergiával működő melegvíz-tároló tartály hőtárolási vesztesége W-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

g)

a napenergiával működő melegvíz-tároló tartály tárolási térfogatának literben és m3-ben kifejezett értéke;

h)

nem napenergiából származó éves melegítési hozzájárulás (Q nonsol ) villamos energia esetében a primerenergia-fogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve tüzelőanyagok esetében a GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve, M, L, XL és XXL terhelési profil esetében, átlagos éghajlati viszonyok mellett;

i)

a szivattyú áramfogyasztása W-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

j)

készenléti áramfogyasztás W-ban kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve;

k)

Qaux éves villamossegédenergia-fogyasztás a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve.

4.2.

Egyetlen termékismertető adatlap ugyanazon beszállító több napenergiakészülék-modelljére is vonatkozhat.

5.   HELYISÉGFŰTŐ BERENDEZÉSBŐL, HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓBÓL ÉS NAPENERGIA-KÉSZÜLÉKBŐL ÁLLÓ CSOMAG

A helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok termékismertető adatlapjának tartalmaznia kell a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag szezonális helyiségfűtési hatásfokának értékelésére vonatkozóan az 1., 2., 3., illetve 4. ábrán meghatározott elemeket az alábbi információk feltüntetésével:

I.: az elsődleges helyiségfűtő berendezés szezonális helyiségfűtési hatásfokának százalékos értéke,

II.: a csomagban található elsődleges és kiegészítő fűtőberendezések hőteljesítményének súlyozására szolgáló tényező e melléklet 5., illetve 6. táblázatának megfelelően,

III.: a következő matematikai kifejezés értéke: Formula, ahol a Prated az elsődleges helyiségfűtő berendezésre vonatkozik,

IV.: a Formula matematikai kifejezés értéke, ahol a Prated az elsődleges helyiségfűtő berendezésre vonatkozik,

valamint elsődleges hőszivattyús helyiségfűtő berendezések esetében:

V.: az átlagos és a hidegebb éghajlati viszonyok mellett mért szezonális helyiségfűtési hatásfok közötti különbség százalékos értéke,

VI.: a melegebb és az átlagos éghajlati viszonyok mellett mért szezonális helyiségfűtési hatásfok közötti különbség százalékos értéke.

6.   KOMBINÁLT FŰTŐBERENDEZÉSBŐL, HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓBÓL ÉS NAPENERGIA-KÉSZÜLÉKBŐL ÁLLÓ CSOMAG

A kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok termékismertető adatlapjának tartalmaznia kell az a) és b) pontban meghatározott elemeket:

a)

a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag szezonális helyiségfűtési hatásfokának értékelésére vonatkozóan az 1., illetve 3. ábrán meghatározott elemek, az alábbi információk feltüntetésével:

I.: az elsődleges kombinált fűtőberendezés szezonális helyiségfűtési hatásfokának százalékos értéke,

II.: a csomagban található elsődleges és kiegészítő fűtőberendezések hőteljesítményének súlyozására szolgáló tényező e melléklet 5., illetve 6. táblázatának megfelelően,

III.: a következő matematikai kifejezés értéke: Formula, ahol a Prated az elsődleges kombinált fűtőberendezésre vonatkozik,

IV.: a Formula matematikai kifejezés értéke, ahol a Prated az elsődleges kombinált fűtőberendezésre vonatkozik,

valamint elsődleges hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében:

V.: az átlagos és a hidegebb éghajlati viszonyok mellett mért szezonális helyiségfűtési hatásfok közötti különbség százalékos értéke,

VI.: a melegebb és az átlagos éghajlati viszonyok mellett mért szezonális helyiségfűtési hatásfok közötti különbség százalékos értéke;

b)

a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag vízmelegítési hatásfokának értékelésére vonatkozóan az 5. ábrán meghatározott elemek, az alábbi információk feltüntetésével:

I.: a kombinált fűtőberendezés vízmelegítési hatásfokának százalékos értéke,

II.: a Formula matematikai képlet értéke, ahol a Qref a VII. melléklet 15. táblázatából, a Qnonsol pedig a napenergia-készülék termékismertető adatlapjából származik a kombinált fűtőberendezés névleges M, L, XL vagy XXL terhelési profiljára vonatkozóan,

III.: a Formula matematikai képlet százalékos értéke, ahol a Qaux a napenergia-készülék termékismertető adatlapjából, a Qref pedig a VII. melléklet 15. táblázatából származik a vízmelegítő névleges M, L, XL vagy XXL terhelési profiljára vonatkozóan.

5.   táblázat

E melléklet 1. ábrájának alkalmazásában az elsődleges helyiségfűtő kazán vagy kombinált kazán és kiegészítő fűtőberendezés súlyozása  (1)

Formula

 (2)

II. melegvíz-tároló tartály nélküli csomag

II. melegvíz-tároló tartályt tartalmazó csomag

0

0

0

0,1

0,30

0,37

0,2

0,55

0,70

0,3

0,75

0,85

0,4

0,85

0,94

0,5

0,95

0,98

0,6

0,98

1,00

≥ 0,7

1,00

1,00


6.   táblázat

E melléklet 2. és 4. ábrájának alkalmazásában az elsődleges kapcsolt helyiségfűtő berendezés, hőszivattyús helyiségfűtő berendezés, hőszivattyús kombinált fűtőberendezés vagy alacsony hőmérsékletű hőszivattyú kiegészítő fűtőberendezés súlyozása  (3)

Formula

 (4)

II. melegvíz-tároló tartály nélküli csomag

II. melegvíz-tároló tartályt tartalmazó csomag

0

1,00

1,00

0,1

0,70

0,63

0,2

0,45

0,30

0,3

0,25

0,15

0,4

0,15

0,06

0,5

0,05

0,02

0,6

0,02

0

≥ 0,7

0

0

1.   ábra

Elsődleges helyiségfűtő kazánok és elsődleges kombinált kazánok esetében a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag, illetve a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag termékismertető adatlapjának eleme, amely a kínált csomag szezonális helyiségfűtési hatásfokát ismerteti

Image

2.   ábra

Elsődleges kapcsolt helyiségfűtő berendezések esetében a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag termékismertető adatlapjának eleme, amely a kínált csomag szezonális helyiségfűtési hatásfokát ismerteti

Image

3.   ábra

Elsődleges hőszivattyús helyiségfűtő berendezések és elsődleges hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag, illetve a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag termékismertető adatlapjának eleme, amely a kínált csomag szezonális helyiségfűtési hatásfokát ismerteti

Image

4.   ábra

Elsődleges alacsony hőmérsékletű hőszivattyúk esetében a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag termékismertető adatlapjának eleme, amely a kínált csomag szezonális helyiségfűtési hatásfokát ismerteti

Image

5.   ábra

Elsődleges kombinált kazánok és elsődleges hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag termékismertető adatlapjának eleme, amely a kínált csomag vízmelegítési hatásfokát ismerteti

Image


(1)  A közbenső értékeket a két szomszédos érték közti lineáris interpolációval kell kiszámítani.

(2)  A Prated az elsődleges helyiségfűtő berendezésre vagy kombinált fűtőberendezésre vonatkozik.

(3)  A közbenső értékeket a két szomszédos érték közti lineáris interpolációval kell kiszámítani.

(4)  A Prated az elsődleges helyiségfűtő berendezésre vagy kombinált fűtőberendezésre vonatkozik.


V. MELLÉKLET

Műszaki dokumentáció

1.   HELYISÉGFŰTŐ BERENDEZÉSEK

Helyiségfűtő berendezések esetében a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

a)

a beszállító neve és címe;

b)

a helyiségfűtőberendezés-modell egyértelmű azonosításához szükséges részletes leírás;

c)

adott esetben az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozások;

d)

adott esetben az alkalmazott egyéb műszaki szabványokra és termékleírásokra való hivatkozások;

e)

a beszállító képviseletében kötelezettségvállalásra jogosult személy azonosító adatai és aláírása;

f)

műszaki paraméterek:

helyiségfűtő kazánok és kapcsolt helyiségfűtő berendezések esetében a 7. táblázatban meghatározott és a VII. melléklet szerint mért és számított műszaki paraméterek,

hőszivattyús helyiségfűtő berendezések esetében a 8. táblázatban meghatározott és a VII. melléklet szerint mért és számított műszaki paraméterek,

hőszivattyús helyiségfűtő berendezések esetében, ha az egy adott, beltéri és kültéri egységek kombinációjából álló modellre vonatkozó információk számításos úton, illetve más kombinációkból való extrapoláció segítségével kerültek meghatározásra, akkor az elvégzett számításokkal, illetve extrapolációval kapcsolatos részletes információk, valamint az elvégzett számítások pontosságának ellenőrzését szolgáló kísérleti vizsgálatok adatai, beleértve a figyelembe vett kombinációk jellemzőinek számításához alkalmazott matematikai modellekkel és az e modellek ellenőrzése céljából végzett mérésekkel kapcsolatos információkat is;

g)

a helyiségfűtő berendezés összeszerelésekor, telepítésekor vagy karbantartásakor végrehajtandó külön óvintézkedések.

2.   KOMBINÁLT FŰTŐBERENDEZÉSEK

Kombinált fűtőberendezések esetében a 3. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

a)

a beszállító neve és címe;

b)

a kombináltfűtőberendezés-modell egyértelmű azonosításához szükséges részletes leírás;

c)

adott esetben az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozások;

d)

adott esetben az alkalmazott egyéb műszaki szabványokra és termékleírásokra való hivatkozások;

e)

a beszállító képviseletében kötelezettségvállalásra jogosult személy azonosító adatai és aláírása;

f)

műszaki paraméterek:

kombinált kazánok esetében a 7. táblázatban meghatározott és a VII. melléklet szerint mért és számított műszaki paraméterek,

hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében a 8. táblázatban meghatározott és a VII. melléklet szerint mért és számított műszaki paraméterek,

hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében, ha az egy adott, beltéri és kültéri egységek kombinációjából álló modellre vonatkozó információk számításos úton, illetve más kombinációkból való extrapoláció segítségével kerültek meghatározásra, akkor az elvégzett számításokkal, illetve extrapolációval kapcsolatos részletes információk, valamint az elvégzett számítások pontosságának ellenőrzését szolgáló kísérleti vizsgálatok adatai, beleértve a figyelembe vett kombinációk jellemzőinek számításához alkalmazott matematikai modellekkel és az e modellek ellenőrzése céljából végzett mérésekkel kapcsolatos információkat is;

g)

a kombinált fűtőberendezés összeszerelésekor, telepítésekor vagy karbantartásakor végrehajtandó külön óvintézkedések.

7.   táblázat

A helyiségfűtő kazánok, a kombinált kazánok és a kapcsolt helyiségfűtő berendezések műszaki paraméterei

Modell(ek): [az információk tárgyát képező modell(ek) megjelölése]

Kondenzációs kazán: [igen/nem]

Alacsony hőmérsékletű (2) kazán: [igen/nem]

B11 típusú kazán: [igen/nem]

Kapcsolt helyiségfűtő berendezés: [igen/nem]

Ha igen, rendelkezik-e kiegészítő fűtőberendezéssel: [igen/nem]

Kombinált fűtőberendezés: [igen/nem]

Elem

Jel

Érték

Me.

 

Elem

Jel

Érték

Me.

Mért hőteljesítmény

Prated

x

kW

Szezonális helyiségfűtési hatásfok

ηs

x

%

Helyiségfűtő kazánok és kombinált kazánok esetében: Hasznos hőteljesítmény

Helyiségfűtő kazánok és kombinált kazánok esetében: Hatásfok

Mért hőteljesítményen és magas hőmérsékleten (1)

P4

x,x

kW

Mért hőteljesítményen és magas hőmérsékleten (1)

η4

x,x

%

A mért hőteljesítmény 30 %-án és alacsony hőmérsékleten (2)

P1

x,x

kW

A mért hőteljesítmény 30 %-án és alacsony hőmérsékleten (2)

η1

x,x

%

Kapcsolt helyiségfűtő berendezések esetében: Hasznos hőteljesítmény

Kapcsolt helyiségfűtő berendezések esetében: Hatásfok

A kikapcsolt kiegészítő fűtőberendezéssel üzemelő kapcsolt helyiségfűtő berendezés mért hőteljesítményén

PCHP100+Sup0

x,x

kW

A kikapcsolt kiegészítő fűtőberendezéssel üzemelő kapcsolt helyiségfűtő berendezés mért hőteljesítményén

ηCHP100+Sup0

x,x

%

A bekapcsolt kiegészítő fűtőberendezéssel üzemelő kapcsolt helyiségfűtő berendezés mért hőteljesítményén

PCHP100+Sup100

x,x

kW

A bekapcsolt kiegészítő fűtőberendezéssel üzemelő kapcsolt helyiségfűtő berendezés mért hőteljesítményén

ηCHP100+Sup100

x,x

%

Kapcsolt helyiségfűtő berendezések esetében: Elektromos hatásfok

Kiegészítő fűtőberendezés

A kikapcsolt kiegészítő fűtőberendezéssel üzemelő kapcsolt helyiségfűtő berendezés mért hőteljesítményén

ηel,CHP100+Sup0

x,x

%

Mért hőteljesítmény

Psup

x,x

kW

A bekapcsolt kiegészítő fűtőberendezéssel üzemelő kapcsolt helyiségfűtő berendezés mért hőteljesítményén

ηel,CHP100+Sup100

x,x

%

Energiabevitel jellege

 

Villamossegédenergia-fogyasztás

Egyéb elemek

Teljes terhelés mellett

elmax

x,x

kW

Készenléti hőveszteség

Pstby

x,x

kW

Részterhelés mellett

elmin

x,x

kW

A gyújtóégő energiafogyasztása

Pign

x,x

kW

Készentléti üzemmódban

PSB

x,xxx

kW

Éves energiafogyasztás

QHE

x

kWh vagy GJ

Hangteljesítményszint, beltéri

LWA

x

dB

Kombinált fűtőberendezések esetében:

Névleges terhelési profil

 

 

Vízmelegítési hatásfok

ηwh

x

%

Napi villamosenergia-fogyasztás

Qelec

x,xxx

kWh

Napi tüzelőanyag-fogyasztás

Qfuel

x,xxx

kWh

Éves villamosenergia-fogyasztás

AEC

x

kWh

Éves tüzelőanyag-fogyasztás

AFC

x

GJ

Elérhetőség

A beszállító neve és címe.


8.   táblázat

A hőszivattyús helyiségfűtő berendezések és a hőszivattyús kombinált fűtőberendezések műszaki paraméterei

Modell(ek): [az információk tárgyát képező modell(ek) megjelölése]

Levegő-víz hőszivattyú: [igen/nem]

Víz-víz hőszivattyú: [igen/nem]

Sós víz–víz hőszivattyú: [igen/nem]

Alacsony hőmérsékletű hőszivattyú: [igen/nem]

Rendelkezik-e kiegészítő fűtőberendezéssel: [igen/nem]

Hőszivattyús kombinált fűtőberendezés: [igen/nem]

A paramétereket az alacsony hőmérsékletű hőszivattyúk kivételével a közepes hőmérsékletű használatra vonatkozóan kell megadni. Az alacsony hőmérsékletű hőszivattyúk esetében a paramétereket az alacsony hőmérsékletű használatra vonatkozóan kell megadni.

A paramétereket az átlagos, a hidegebb és a melegebb éghajlati viszonyokra vonatkozóan kell megadni.

Elem

Jel

Érték

Me.

 

Elem

Jel

Érték

Me.

Mért hőteljesítmény  (3)

Prated

x

kW

Szezonális helyiségfűtési hatásfok

ηs

x

%

Névleges fűtőteljesítmény részterhelés mellett, 20 °C beltéri és Tj kültéri hőmérsékleten:

Névleges fűtési jóságfok vagy primerenergia-hányados részterhelés mellett, 20 °C beltéri és Tj kültéri hőmérsékleten

Tj = – 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = – 7 °C

COPd vagy PERd

x,xx vagy x,x

– vagy %

Tj = + 2 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = + 2 °C

COPd vagy PERd

x,xx vagy x,x

– vagy %

Tj = + 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = + 7 °C

COPd vagy PERd

x,xx vagy x,x

– vagy %

Tj = + 12 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = + 12 °C

COPd vagy PERd

x,xx vagy x,x

– vagy %

Tj = bivalens hőmérséklet

Pdh

x,x

kW

Tj = bivalens hőmérséklet

COPd vagy PERd

x,xx vagy x,x

– vagy %

Tj = megengedett üzemi hőmérséklet

Pdh

x,x

kW

Tj = megengedett üzemi hőmérséklet

COPd vagy PERd

x,xx vagy x,x

– vagy %

Levegő-víz hőszivattyúk esetében: Tj = – 15 °C (ha TOL < –20 °C)

Pdh

x,x

kW

Levegő-víz hőszivattyúk esetében: Tj = – 15 °C (ha TOL < –20 °C)

COPd vagy PERd

x,xx vagy x,x

– vagy %

Bivalens hőmérséklet

Tbiv

x

°C

Levegő-víz hőszivattyúk esetében: Megengedett üzemi hőmérséklet

TOL

x

°C

Fűtési ciklusteljesítmény

Pcych

x,x

kW

Ciklikus jóságfok

COPcyc vagy PERcyc

x,xx vagy x,x

– vagy %

Degradációs tényező (4)

Cdh

x,x

Fűtővíz megengedett üzemi hőmérséklete

WTOL

x

°C

Energiafogyasztás a főfunkción kívüli üzemmódokban

Kiegészítő fűtőberendezés

Kikapcsolt üzemmód

POFF

x,xxx

kW

Mért hőteljesítmény (4)

Psup

x,x

kW

Kikapcsolt termosztátú üzemmód

PTO

x,xxx

kW

 

 

Készenléti üzemmód

PSB

x,xxx

kW

Energiabevitel jellege

Forgattyúház-fűtési üzemmód

PCK

x,xxx

kW

 

Egyéb elemek

 

Teljesítményszabályozás

rögzített/állítható

Levegő-víz hőszivattyúk esetében: Mért légtömegáram, kültéri

x

m3/h

Hangteljesítményszint, beltéri/kültéri

LWA

x / x

dB

Víz-víz és sós víz–víz típusú hőszivattyúk esetében: Mért sósvíz- vagy vízáramlási sebesség, kültéri hőcserélővel

x

m3/h

Éves energiafogyasztás

QHE

x

kWh vagy GJ

Hőszivattyús kombinált fűtőberendezés esetében:

Névleges terhelési profil

x

 

Vízmelegítési hatásfok

ηwh

x,x

%

Napi villamosenergia-fogyasztás

Qelec

x,xxx

kWh

Napi tüzelőanyag-fogyasztás

Qfuel

x,xxx

kWh

Éves villamosenergia-fogyasztás

AEC

x

kWh

Éves tüzelőanyag-fogyasztás

AFC

x

GJ

Elérhetőség

A beszállító neve és címe.

3.   HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓK

Hőmérséklet-szabályozók esetében a 3. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

a)

a beszállító neve és címe;

b)

a hőmérsékletszabályozó-modell egyértelmű azonosításához szükséges részletes leírás;

c)

adott esetben az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozások;

d)

adott esetben az alkalmazott egyéb műszaki szabványokra és termékleírásokra való hivatkozások;

e)

a beszállító képviseletében kötelezettségvállalásra jogosult személy azonosító adatai és aláírása;

f)

műszaki paraméterek:

a hőmérséklet-szabályozó osztálya,

a hőmérséklet-szabályozó szezonális helyiségfűtési hatásfokhoz való hozzájárulásának egy tizedesjegyre kerekített százalékos értéke;

g)

a hőmérséklet-szabályozó összeszerelésekor, telepítésekor vagy karbantartásakor végrehajtandó külön óvintézkedések.

4.   NAPENERGIA-KÉSZÜLÉKEK

Napenergia-készülékek esetében a 3. cikk (4) bekezdésének b) pontjában említett műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

a)

a beszállító neve és címe;

b)

a napenergiakészülék-modell egyértelmű azonosításához szükséges részletes leírás;

c)

adott esetben az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozások;

d)

adott esetben az alkalmazott egyéb műszaki szabványokra és termékleírásokra való hivatkozások;

e)

a beszállító képviseletében kötelezettségvállalásra jogosult személy azonosító adatai és aláírása;

f)

műszaki paraméterek (a kollektorkörben található szivattyúkhoz, ha alkalmazandó):

apertúrafelület (Asol ) m2-ben megadva, két tizedesjegyre kerekítve,

a kollektor hatásfokának (ηcol ) legközelebbi egész számra kerekített, százalékos értéke,

a napenergiával működő melegvíz-tároló tartály energiahatékonysági osztálya a II. melléklet 3. pontjának megfelelően,

a napenergiával működő melegvíz-tároló tartály hőtárolási vesztesége W-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve,

a napenergiával működő melegvíz-tároló tartály tárolási térfogatának literben és m3-ben kifejezett értéke,

nem napenergiából származó éves melegítési hozzájárulás (Q nonsol ) villamos energia esetében a primerenergia-fogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve tüzelőanyagok esetében a GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve, M, L, XL és XXL terhelési profil esetében, átlagos éghajlati viszonyok mellett,

a szivattyú áramfogyasztása (solpump) W-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve,

solstandby készenléti áramfogyasztás W-ban kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve,

Qaux éves villamossegédenergia-fogyasztás a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

g)

a napenergia-készülék összeszerelésekor, telepítésekor vagy karbantartásakor végrehajtandó külön óvintézkedések.

5.   HELYISÉGFŰTŐ BERENDEZÉSBŐL, HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓBÓL ÉS NAPENERGIA-KÉSZÜLÉKBŐL ÁLLÓ CSOMAGOK

Helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok esetében a 3. cikk (5) bekezdésének c) pontjában említett műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

a)

a beszállító neve és címe;

b)

a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag modelljének egyértelmű azonosításához szükséges részletes leírás;

c)

adott esetben az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozások;

d)

adott esetben az alkalmazott egyéb műszaki szabványokra és termékleírásokra való hivatkozások;

e)

a beszállító képviseletében kötelezettségvállalásra jogosult személy azonosító adatai és aláírása;

f)

műszaki paraméterek:

a szezonális helyiségfűtési energiahatékonyság %-ban, a legközelebbi egész számra kerekítve,

az e melléklet 1., 3. és 4. pontjában meghatározott műszaki paraméterek;

g)

a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag összeszerelésekor, telepítésekor vagy karbantartásakor végrehajtandó külön óvintézkedések.

6.   KOMBINÁLT FŰTŐBERENDEZÉSBŐL, HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓBÓL ÉS NAPENERGIA-KÉSZÜLÉKBŐL ÁLLÓ CSOMAGOK

Kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok esetében a 3. cikk (6) bekezdésének c) pontjában említett műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

a)

a beszállító neve és címe;

b)

a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag modelljének egyértelmű azonosításához szükséges részletes leírás;

c)

adott esetben az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozások;

d)

adott esetben az alkalmazott egyéb műszaki szabványokra és termékleírásokra való hivatkozások;

e)

a beszállító képviseletében kötelezettségvállalásra jogosult személy azonosító adatai és aláírása;

f)

műszaki paraméterek:

a szezonális helyiségfűtési energiahatékonyság és a vízmelegítési energiahatékonyság %-ban, a legközelebbi egész számra kerekítve,

az e melléklet 2., 3. és 4. pontjában meghatározott műszaki paraméterek;

g)

a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag összeszerelésekor, telepítésekor vagy karbantartásakor végrehajtandó külön óvintézkedések.


(1)  A magas hőmérséklet a fűtőberendezés bemenetén 60 °C-os visszatérő hőmérsékletet, kimenetén pedig 80 °C-os bemeneti hőmérsékletet jelent.

(2)  Az alacsony hőmérséklet kondenzációs kazánok esetében 30 °C-os, alacsony hőmérsékletű kazánok esetében 37 °C-os, egyéb fűtőberendezések esetében pedig 50 °C-os visszatérő hőmérsékletet jelent (a fűtőberendezés kimenetén).

(3)  Hőszivattyús helyiségfűtő berendezések és hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében a Prated mért hőteljesítmény egyenlő a Pdesignh tervezési fűtési terheléssel, emellett a kiegészítő fűtőberendezés Psup mért hőteljesítménye megegyezik a sup(Tj) kiegészítő fűtőteljesítménnyel.

(4)  Amennyiben a Cdh értékét nem méréssel állapítják meg, akkor az alapértelmezett degradációs tényező: Cdh = 0,9.


VI. MELLÉKLET

Adatszolgáltatás azokban az esetekben, amikor a végfelhasználónak nem áll módjában megtekintetni a kiállított készüléket

1.   HELYISÉGFŰTŐ BERENDEZÉSEK

1.1.

A 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett információkat a következő sorrendben kell megadni:

a)

a modell szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztálya a II. melléklet 1. pontjának megfelelően;

b)

a mért hőteljesítménynek, ideértve az esetleges kiegészítő fűtőberendezés mért hőteljesítményét, a kW-ban kifejezett a legközelebbi egész számra kerekített értéke (az átlagos éghajlati viszonyok mellett üzemelő, hőszivattyús helyiségfűtő berendezések esetében);

c)

a szezonális helyiségfűtési hatásfok legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 3. és 4. pontjának megfelelően kiszámított százalékos értéke (az átlagos éghajlati viszonyok mellett üzemelő, hőszivattyús helyiségfűtő berendezések esetében);

d)

az éves energiafogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 3. és 4. pontjának megfelelően kiszámított értéke (az átlagos éghajlati viszonyok mellett üzemelő, hőszivattyús helyiségfűtő berendezések esetében);

e)

az LWA hangteljesítményszint beltéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve (adott esetben hőszivattyús helyiségfűtő berendezésekre vonatkozóan);

valamint kapcsolt helyiségfűtő berendezések esetében:

f)

az elektromos hatásfok legközelebbi egész számra kerekített, százalékos értéke;

valamint hőszivattyús helyiségfűtő berendezések esetében:

g)

a mért hőteljesítménynek, ideértve az esetleges kiegészítő fűtőberendezés mért hőteljesítményét, a kW-ban kifejezett a legközelebbi egész számra kerekített értéke hidegebb és melegebb átlagos éghajlati viszonyok mellett;

h)

a szezonális helyiségfűtési hatásfok legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 4. pontjának megfelelően kiszámított százalékos értéke hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett;

i)

az éves energiafogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 4. pontjának megfelelően kiszámított értéke hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett;

j)

az LWA hangteljesítményszint kültéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

valamint alacsony hőmérsékletű hőszivattyúk esetében:

k)

annak feltüntetése, hogy az alacsony hőmérsékletű hőszivattyú kizárólag alacsony hőmérsékletű használatra alkalmas.

1.2.

Az 1.1. pontban említett összes információt olvasható betűméretben és betűtípussal kell kinyomtatni vagy egyéb módon megjeleníteni.

2.   KOMBINÁLT FŰTŐBERENDEZÉSEK

2.1.

A 4. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett információkat a következő sorrendben kell megadni:

a)

helyiségfűtésre vonatkozóan a közepes hőmérsékletű használat, vízmelegítésre vonatkozóan a névleges terhelési profil a VII. melléklet 15. táblázatában szereplő, megfelelő betűvel és jellemző felhasználási móddal jelölve;

b)

a modell szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztálya és vízmelegítési energiahatékonysági osztálya a II. melléklet 1. és 2. pontjának megfelelően;

c)

a mért hőteljesítménynek, ideértve az esetleges kiegészítő fűtőberendezés mért hőteljesítményét, a kW-ban kifejezett a legközelebbi egész számra kerekített értéke (az átlagos éghajlati viszonyok mellett üzemelő, hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében);

d)

helyiségfűtés esetében az éves energiafogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 3. és 4. pontjának megfelelően kiszámított értéke (az átlagos éghajlati viszonyok mellett üzemelő, hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében); vízmelegítés esetében az éves villamosenergia-fogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve az éves tüzelőanyag-fogyasztásnak a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 5. pontjának megfelelően kiszámított értéke (az átlagos éghajlati viszonyok mellett üzemelő, hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében);

e)

a szezonális helyiségfűtési hatásfok legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 3. és 4. pontjának megfelelően kiszámított százalékos értéke (az átlagos éghajlati viszonyok mellett üzemelő, hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében); a vízmelegítési hatásfok legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 5. pontjának megfelelően kiszámított százalékos értéke (átlagos éghajlati viszonyok mellett üzemelő hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében);

f)

az LWA hangteljesítményszint beltéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve (adott esetben hőszivattyús kombinált fűtőberendezésekre vonatkozóan);

g)

adott esetben annak feltüntetése, hogy a kombinált fűtőberendezés kizárólag csúcsidőn kívüli üzemeltetésre alkalmas;

valamint hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében:

h)

a mért hőteljesítménynek, ideértve az esetleges kiegészítő fűtőberendezés mért hőteljesítményét, a kW-ban kifejezett a legközelebbi egész számra kerekített értéke hidegebb és melegebb átlagos éghajlati viszonyok mellett;

i)

helyiségfűtés esetében az éves energiafogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VII melléklet 4. pontjának megfelelően kiszámított értéke hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett; vízmelegítés esetében az éves villamosenergia-fogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve az éves tüzelőanyag-fogyasztásnak a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 5. pontjának megfelelően kiszámított értéke hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett;

j)

a szezonális helyiségfűtési hatásfok legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 4. pontjának megfelelően kiszámított százalékos értéke hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett; a vízmelegítési hatásfok legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 5. pontjának megfelelően kiszámított százalékos értéke hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett;

k)

az LWA hangteljesítményszint kültéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve.

2.2.

A 2.1. pontban említett összes információt olvasható betűméretben és betűtípussal kell kinyomtatni vagy egyéb módon megjeleníteni.

3.   HELYISÉGFŰTŐ BERENDEZÉSBŐL, HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓBÓL ÉS NAPENERGIA-KÉSZÜLÉKBŐL ÁLLÓ CSOMAGOK

3.1.

A 4. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett információkat a következő sorrendben kell megadni:

a)

a modellnek a II. melléklet 1. pontja szerint meghatározott szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztálya;

b)

a szezonális helyiségfűtési energiahatékonyság %-ban kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve;

c)

az adott esetnek megfelelően a IV. melléklet 1., 2., 3. vagy 4. ábráján meghatározott adatok.

3.2.

A 3.1. pontban említett összes információt olvasható betűméretben és betűtípussal kell kinyomtatni vagy egyéb módon megjeleníteni.

4.   KOMBINÁLT FŰTŐBERENDEZÉSBŐL, HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓBÓL ÉS NAPENERGIA-KÉSZÜLÉKBŐL ÁLLÓ CSOMAGOK

4.1.

A 4. cikk (4) bekezdésének b) pontjában említett információkat a következő sorrendben kell megadni:

a)

a modellnek a II. melléklet 1. pontja szerint meghatározott szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztálya és a II. melléklet 2. pontja szerint meghatározott vízmelegítési energiahatékonysági osztálya;

b)

a szezonális helyiségfűtési energiahatékonyság és a vízmelegítési hatásfok %-ban kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve;

c)

az adott esetnek megfelelően a IV. melléklet 1. vagy 3. ábráján meghatározott adatok;

d)

a IV. melléklet 5. ábráján meghatározott adatok.

4.2.

A 4.1. pontban említett összes információt olvasható betűméretben és betűtípussal kell kinyomtatni vagy egyéb módon megjeleníteni.


VII. MELLÉKLET

Mérések és számítások

1.   Az e rendeletben foglalt követelmények teljesülése és teljesülésük ellenőrzése céljából végzett méréseket és számításokat az ebből a célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú harmonizált szabványokban leírt módszerekkel vagy olyan egyéb megbízható, pontos és megismételhető mérési módszerekkel kell végrehajtani, amelyek az általánosan elismert technikai módszerekre épülnek. Az alkalmazott módszereknek meg kell felelniük a 2–6. pontban szereplő feltételeknek és műszaki paramétereknek.

2.   Általános mérési és számítási feltételek

a)

A 3–7. pontban meghatározott mérések alkalmazásában a beltéri környezeti hőmérséklet rögzített értéke 20 °C.

b)

A 3–7. pontban meghatározott számítások alkalmazásában a villamosenergia-fogyasztást a 2,5 értékű CC átváltási együtthatóval kell megszorozni, kivéve akkor, ha az éves villamosenergia-fogyasztást a végfelhasználóra vonatkozóan végső energiafogyasztásban adják meg a 3. b), 4. g), 5. e) és 6. pontnak megfelelően.

c)

A kiegészítő fűtőberendezésekkel felszerelt fűtőberendezések esetében a mért hőteljesítmény, a szezonális helyiségfűtési hatásfok, a vízmelegítési hatásfok, a hangteljesítményszint és a nitrogén-oxid-kibocsátás mérése és számítása során figyelembe kell venni a kiegészítő fűtőberendezést is.

d)

A mért hőteljesítmény, a szezonális helyiségfűtési hatásfok, a vízmelegítési hatásfok, az éves energiafogyasztás és a hangteljesítményszint névleges értékeit a legközelebbi egész számra kell kerekíteni.

3.   A helyiségfűtő kazánok, kombinált kazánok és kapcsolt helyiségfűtő berendezések szezonális helyiségfűtési hatásfoka és fogyasztása

a)

Az ηs szezonális helyiségfűtési hatásfokot az ηson szezonális főfunkciós helyiségfűtési hatásfoknak a hőmérséklet-szabályozással, a villamossegédenergia-fogyasztással, a készenléti hőveszteséggel és (adott esetben) a gyújtóégő energiafogyasztásával kapcsolatos hozzájárulással korrigált, valamint kapcsolt helyiségfűtő berendezések esetében az elektromos hatásfok és a 2,5 értékű CC átváltási együttható szorzatával megnövelt értékeként kell kiszámítani.

b)

A végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban vagy a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett QHE éves energiafogyasztást az éves fűtési referenciaigény és a szezonális helyiségfűtési hatásfok hányadosaként kell kiszámítani.

4.   A hőszivattyús helyiségfűtő berendezések és a hőszivattyús kombinált fűtőberendezések szezonális helyiségfűtési hatásfoka és fogyasztása

a)

A COPrated mért fűtési jóságfok, a PERrated mért primerenergia-hányados vagy a hangteljesítményszint meghatározása esetén az üzemi feltételek megegyeznek a 9. táblázatban meghatározott standard üzemi feltételekkel, emellett azonos névleges fűtőteljesítményt kell alkalmazni.

b)

Az átlagos, hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok melletti SCOPon főfunkciós fűtési jóságfokot a Ph(Tj) fűtési részterhelés, (adott esetben) a sup(Tj) kiegészítő fűtőteljesítmény és a COPbin(Tj) kosárspecifikus fűtési jóságfok vagy a PERbin(Tj) kosárspecifikus primerenergia-hányados alapján kell kiszámítani az egyes kosarak által leírt feltételekhez tartozó kosárórák számával súlyozva, az alábbi feltételek alkalmazásával:

a 10. táblázatban meghatározott tervezési referenciafeltételek,

az 12. táblázatban meghatározott, átlagos, hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok melletti, európai fűtési referenciaidény,

adott esetben annak a következményei, hogy az energiahatékonyság – fűtőteljesítmény szabályzási módjának függvényében – az esetleges ciklikus üzemeltetés hatására romlik.

c)

A QH éves fűtési referenciaigény az átlagos, hidegebb, illetve melegebb éghajlati viszonyok melletti Pdesignh tervezési fűtési terhelés és az átlagos, hidegebb, illetve melegebb éghajlati viszonyok mellett 2 066, 2 465, illetve 1 336 értékű HHE éves ekvivalens főfunkcióórák szorzata.

d)

A QHE éves energiafogyasztást a következők összegeként kell kiszámítani:

a QH éves fűtési referenciaigény és az SCOPon főfunkciós fűtési jóságfok vagy az SPERon főfunkciós primerenergia-hányados aránya, és

a kikapcsolt, a kikapcsolt termosztátú, a készenléti és a forgattyúház-fűtési üzemmód fűtési idény alatti energiafogyasztása.

e)

Az SCOP szezonális fűtési jóságfokot vagy az SPER szezonális primerenergia-hányadost a QH éves fűtési referenciaigény és a QHE éves energiafogyasztás hányadosaként kell kiszámítani.

f)

Az ηs szezonális helyiségfűtési hatásfokot az SCOP szezonális fűtési jóságfoknak és a CC átváltási együtthatónak vagy az SPER szezonális primerenergia-hányadosnak a hőmérséklet-szabályozással kapcsolatos hozzájárulással és víz–/sós víz–víz hőszivattyús helyiségfűtő berendezések és hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében egy vagy több talajvízszivattyú villamosenergia-fogyasztásával korrigált hányadosaként kell kiszámítani.

g)

A végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban vagy a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett QHE éves energiafogyasztást az éves fűtési referenciaigény és a szezonális helyiségfűtési hatásfok hányadosaként kell kiszámítani.

5.   A kombinált fűtőberendezések vízmelegítési hatásfoka

A kombinált fűtőberendezés ηwh vízmelegítési hatásfokát a Qref referenciaenergia és az annak előállításához az alábbi feltételek mellett szükséges energiamennyiség hányadosaként kell kiszámítani:

a)

a méréseket az 15. táblázatban megállapított terhelési profilok használatával kell elvégezni;

b)

a méréseket 24 órás mérési ciklus alkalmazásával kell elvégezni a következőképpen:

00:00 és 06:59 között: nincs vízvétel,

07:00-től: vízvétel a névleges terhelési profil szerint,

az utolsó vízvételtől 24:00-ig: nincs vízvétel;

c)

a névleges terhelési profilnak a legnagyobb terhelési profilnak vagy a közvetlenül a legnagyobb terhelési profil alatti terhelési profilnak kell lennie;

d)

a hőszivattyús kombinált fűtőberendezésekre a következő kiegészítő feltételek vonatkoznak:

a hőszivattyús kombinált fűtőberendezés az e melléklet 9. táblázatában meghatározott feltételek szerint vizsgálandó,

a hőforrásként a szellőzőberendezésből távozó használt levegőt használó hőszivattyús kombinált fűtőberendezés az e melléklet 11. táblázatában meghatározott feltételek szerint vizsgálandó;

e)

a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett AEC éves villamosenergia-fogyasztás kiszámításához a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett Qelec napi villamosenergia-fogyasztást 220-szal kell megszorozni;

f)

a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett AFC éves tüzelőanyag-fogyasztás kiszámításához a Qfuel napi tüzelőanyag-fogyasztást 220-szal kell megszorozni.

6.   Napenergia-készülékekre vonatkozó mérési és számítási feltételek

A napkollektort, a napenergiával működő melegvíz-tároló tartályt és a kollektorkörben (esetlegesen) található szivattyút külön-külön kell vizsgálni. Amennyiben a napkollektor és a napenergiával működő melegvíz-tároló tartály nem vizsgálható külön, azokat együttesen kell vizsgálni.

Az eredményeket az S hőtárolási veszteség meghatározására, valamint az ηcol hatékonyság, a 13. és a 14. táblázatban megállapított átlagos éghajlati viszonyok mellett az M, L, XL és XXL terhelési profilra vonatkozóan meghatározott Qnonsol nem napenergiából származó éves melegítési hozzájárulás és a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett Qaux éves villamossegédenergia-fogyasztás kiszámítására kell felhasználni.

9.   táblázat

A hőszivattyús helyiségfűtő berendezések és a hőszivattyús kombinált fűtőberendezések standard mérési körülményei

Hőforrás

Kültéri hőcserélő

Beltéri hőcserélő

Éghajlati viszonyok

Bemeneti száraz (nedves) hőmérséklet

Hőszivattyús helyiségfűtő berendezések és hőszivattyús kombinált fűtőberendezések, kivéve az alacsony hőmérsékletű hőszivattyúkat:

Alacsony hőmérsékletű hőszivattyúk

Bemeneti hőmérséklet

Kimeneti hőmérséklet

Bemeneti hőmérséklet

Kimeneti hőmérséklet

Kültéri levegő

Átlagos

+ 7 °C

(+ 6 °C)

+47 °C

+55 °C

+30 °C

+35 °C

 

Hidegebb

+ 2 °C

(+ 1 °C)

 

Melegebb

+ 14 °C

(+ 13 °C)

Használt levegő

Összes

+ 20 °C

(+ 12 °C)

 

 

Bemeneti/kimeneti hőmérséklet

Víz

Összes

+ 10 °C/

+ 7 °C

Sós víz

Összes

0 °C/– 3 °C


10.   táblázat

A hőszivattyús helyiségfűtő berendezések és a hőszivattyús kombinált fűtőberendezések tervezési referenciafeltételei, száraz léghőmérsékletben kifejezett hőmérsékletek (zárójelben a nedves léghőmérsékletben kifejezett hőmérséklet)

Éghajlati viszonyok

Tervezési referencia-hőmérséklet

Bivalens hőmérséklet

Megengedett üzemi hőmérséklet

Tdesignh

Tbiv

TOL

Átlagos

– 10 (– 11) °C

maximum + 2 °C

maximum – 7 °C

Hidegebb

– 22 (– 23) °C

maximum – 7 °C

maximum – 15 °C

Melegebb

+ 2 (+ 1) °C

maximum + 7 °C

maximum + 2 °C


11.   táblázat

Az 5,5 g/m3 páratartalom mellett rendelkezésre álló, a szellőzőberendezésből távozó használt levegő maximális mennyisége [m3/h]

Névleges terhelési profil

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

A rendelkezésre álló, a szellőzőberendezésből távozó használt levegő maximális mennyisége

109

128

128

159

190

870

1 021


12.   táblázat

Európai fűtési referenciaidény a hőszivattyús helyiségfűtő berendezések és a hőszivattyús kombinált fűtőberendezések átlagos, hidegebb és melegebb éghajlati viszonyai mellett

binj

Tj [°C]

Átlagos éghajlati viszonyok

Hidegebb éghajlati viszonyok

Melegebb éghajlati viszonyok

Hj [h/év]

Hj [h/év]

Hj [h/év]

1–8

– 30… – 23

0

0

0

9

–22

0

1

0

10

–21

0

6

0

11

–20

0

13

0

12

–19

0

17

0

13

–18

0

19

0

14

–17

0

26

0

15

–16

0

39

0

16

–15

0

41

0

17

–14

0

35

0

18

–13

0

52

0

19

–12

0

37

0

20

–11

0

41

0

21

–10

1

43

0

22

–9

25

54

0

23

–8

23

90

0

24

–7

24

125

0

25

–6

27

169

0

26

–5

68

195

0

27

–4

91

278

0

28

–3

89

306

0

29

–2

165

454

0

30

–1

173

385

0

31

0

240

490

0

32

1

280

533

0

33

2

320

380

3

34

3

357

228

22

35

4

356

261

63

36

5

303

279

63

37

6

330

229

175

38

7

326

269

162

39

8

348

233

259

40

9

335

230

360

41

10

315

243

428

42

11

215

191

430

43

12

169

146

503

44

13

151

150

444

45

14

105

97

384

46

15

74

61

294

Teljes óraszám:

4 910

6 446

3 590


13.   táblázat

Nappali átlaghőmérséklet [°C]

 

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Átlagos éghajlati viszonyok

+2,8

+2,6

+7,4

+12,2

+16,3

+19,8

+21,0

+22,0

+17,0

+11,9

+5,6

+3,2


14.   táblázat

Az átlagos teljes napsugárzás [W/m2]

 

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Átlagos éghajlati viszonyok

70

104

149

192

221

222

232

217

176

129

80

56


15.   táblázat

Kombinált fűtőberendezések vízmelegítési terhelési profiljai

Óra

3XS

XXS

XS

S

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/perc

°C

kWh

l/perc

°C

kWh

l/perc

°C

kWh

l/perc

°C

°C

07:00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

07:05

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:15

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:26

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,105

3

25

 

07:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:30

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

08:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

11:45

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

12:00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

12:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

12:45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,315

4

10

55

14:30

0,015

2

25