ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2013.210.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 210

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

56. évfolyam
2013. augusztus 6.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

Belső megállapodás az Európai Unió tagállamai kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között az AKCS–EU partnerségi megállapodással összhangban a 2014–2020 közötti időtartamra szóló többéves pénzügyi keret értelmében nyújtandó európai uniós támogatás finanszírozásáról, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés negyedik részének hatálya alá tartozó tengerentúli országok és területek számára nyújtandó pénzügyi támogatás elosztásáról

1

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 751/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. július 29.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Kraški med [OEM])

15

 

*

A Bizottság 752/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. július 31.) az 555/2008/EK rendeletnek a borágazatot érintő nemzeti támogatási programok és harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében történő módosításáról

17

 

*

A Bizottság 753/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. augusztus 2.) a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a bizonyos borászati termékekre vonatkozó oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések, hagyományos kifejezések, valamint e termékek címkézése és kiszerelése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról szóló 607/2009/EK rendelet módosításáról

21

 

*

A Bizottság 754/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. augusztus 5.) az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 198. alkalommal történő módosításáról

24

 

 

A Bizottság 755/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. augusztus 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

26

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2013/424/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2013. július 16.) tizenegy tagállamnak (Bulgária, Dánia, Finnország, Lettország, Litvánia, Málta, Németország, Olaszország, Románia, Svédország és Szlovénia) a halászati adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására vonatkozó nemzeti programjához a 2013. évben nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2013) 4434. számú dokumentummal történt)

28

 

 

2013/425/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2013. augusztus 1.) az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel szabályozott anyagokra a 2013. január 1. és december 31. közötti időszakban alkalmazandó mennyiségi korlátok meghatározásáról és az említett anyagok ugyanezen időszakban rendelkezésre álló kvótáinak kiosztásáról szóló 2012/782/EU végrehajtási határozat módosításáról (az értesítés a C(2013) 4922. számú dokumentummal történt)

30

 

 

 

*

Az olvasóhoz – Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 

*

Az olvasóhoz – Jogi aktusokra történő hivatkozás módja (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

6.8.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 210/1


BELSŐ MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió tagállamai kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között az AKCS–EU partnerségi megállapodással összhangban a 2014–2020 közötti időtartamra szóló többéves pénzügyi keret értelmében nyújtandó európai uniós támogatás finanszírozásáról, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés negyedik részének hatálya alá tartozó tengerentúli országok és területek számára nyújtandó pénzügyi támogatás elosztásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAI KORMÁNYAINAK A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐI,

TEKINTETTEL AZ Európai Unióról szóló szerződésre,

TEKINTETTEL AZ Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

AZ Európai Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

AZ Európai Beruházási Bankkal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

Az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között Cotonouban 2000. június 23-án aláírt (1), először Luxembourgban 2005. június 25-én (2), másodszor Ouagadougouban 2010. június 22-én (3) módosított partnerségi megállapodás (a továbbiakban: az AKCS–EU partnerségi megállapodás) pénzügyi jegyzőkönyvek meghatározásáról rendelkezik minden ötéves időtartamra.

(2)

A tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői 2006. július 17-én belső megállapodást fogadtak el az AKCS–EK partnerségi megállapodással összhangban a 2008–2013 közötti időtartamra szóló többéves pénzügyi keret értelmében nyújtandó közösségi támogatások finanszírozásáról és az EK-Szerződés negyedik részének hatálya alá tartozó tengerentúli országok és területek számára nyújtandó pénzügyi támogatás elosztásáról (4).

(3)

A tengerentúli országok és területek, valamint az Európai Közösség társulásáról szóló, 2001. november 27-i 2001/822/EK tanácsi határozat (a továbbiakban: tengerentúli társulási határozat) (5)2013. december 31-ig alkalmazandó. Ezen időpontot megelőzően új határozatot kell elfogadni.

(4)

Az AKCS–EU partnerségi megállapodás és a tengerentúli társulási határozat végrehajtása érdekében létre kell hozni a 11. Európai Fejlesztési Alapot (EFA), és eljárást kell kialakítani a források elosztásának és a tagállamok ezen forrásokhoz történő hozzájárulásának meghatározására.

(5)

Az Európai Unió és tagállamai az afrikai, karibi és csendes-óceáni államokkal (AKCS-államok) közösen teljesítményértékelést végeztek az AKCS–EU partnerségi megállapodás Ib. mellékletével összhangban, amelynek során többek között a kötelezettségvállalások és kifizetések megvalósulásának mértékét vizsgálták.

(6)

Meg kell határozni a pénzügyi együttműködés igazgatási szabályait.

(7)

A Bizottságon belül létre kell hozni a tagállamok kormányainak képviselőiből álló bizottságot (a továbbiakban: az EFA-bizottság), és az Európai Befektetési Bankon (EBB) belül is hasonló bizottságot kell kialakítani. A Bizottságnak és az EBB-nek az AKCS–EU partnerségi megállapodás és a tengerentúli társulási határozat vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása érdekében végzett munkáját össze kell hangolni.

(8)

Az Európai Unió fejlesztési együttműködési politikáját az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlése által 2000. szeptember 8-án elfogadott millenniumi fejlesztési célok vezérlik, beleértve minden későbbi módosításukat is.

(9)

A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői, az Európai Parlament és a Bizottság 2005. december 22-én elfogadták az Európai Unió fejlesztési politikájáról szóló együttes nyilatkozatot: az európai konszenzust (6).

(10)

A Tanács 2010. december 9-én következtetéseket fogadott el „Kölcsönös elszámoltathatóság és átláthatóság: Az EU segélyhatékonysági működési keretének negyedik fejezete” címmel. Ezek a következtetések a segélyhatékonyság működési keretének egységes szerkezetbe foglalt szövegébe kerültek beillesztésre, megerősítve a segélyhatékonyságról szóló Párizsi Nyilatkozatban (2005), az Európai Uniónak a fejlesztési politika terén való komplementaritásról és munkamegosztásról szóló magatartási kódexében (2007), valamint az accrai cselekvési programra irányuló uniós iránymutatásokban (2008) meghatározott megállapodásokat. A Tanács 2011. november 14-én közös uniós álláspontot fogadott el a segélyhatékonyságról – az uniós átláthatósági garanciára, valamint az átláthatóság és az elszámoltathatóság más aspektusaira is kiterjedően – a dél-koreai Busanban tartott magas szintű fórumra, amely, többek között, a busani záródokumentumot is eredményezte. Az Unió és tagállamai jóváhagyták a busani záródokumentumot. A Tanács 2012. május 14-én elfogadta „A változás programja: az EU fejlesztéspolitikájának hatékonyabbá tétele” és „A harmadik országoknak nyújtott uniós költségvetés-támogatás jövőbeli megközelítése” című következtetéseket.

(11)

A hivatalos fejlesztési támogatásra (ODA) vonatkozó, a (10) preambulumbekezdésben említett következtetésekben szereplő célokat szem előtt kell tartani. A tagállamok és az OECD Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottsága számára a 11. EFA keretében végrehajtott kiadások jelentésekor a Bizottságnak indokolt különbséget tennie az ODA és a nem ODA-tevékenységek között.

(12)

2009. december 22-én a Tanács következtetéseket fogadott el a tengerentúli országokkal és területekkel fennálló uniós kapcsolatokról.

(13)

Ez a megállapodás az Európai Külügyi Szolgálat szervezetének és működésének a megállapításáról szóló 2010/427/EU határozattal (7) összhangban alkalmazandó.

(14)

Annak érdekében, hogy a 2020 márciusa és decembere közötti időszakban elkerülhető legyen a finanszírozás bármilyen megszakadása, indokolt a 11. EFA többéves pénzügyi keretének alkalmazási időtartamát az Unió általános költségvetésére vonatkozó, 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretével azonos időtartamban megállapítani. Célszerű ezért 2020. december 31-ét megjelölni a 11. EFA-forrásokra vonatkozó kötelezettségvállalások végső időpontjaként 2020. február 28-a helyett, amely az AKCS–EU partnerségi megállapodás alkalmazásának végső határideje.

(15)

A 11. EFA céljai – az AKCS–EU partnerségi megállapodás alapelveire építve – a szegénység felszámolása, a fenntartható fejlődés és az AKCS-államok fokozatos integrálása a világgazdaságba. A legkevésbé fejlett országok különleges bánásmódban részesítendők.

(16)

Az Unió legkülső régiói és az AKCS-államok, valamint a Karib-térségben, Nyugat-Afrikában és az indiai-óceáni térségben fekvő tengerentúli országok és területek közötti gazdasági-társadalmi együttműködés fokozása érdekében az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az európai területi együttműködéssel kapcsolatos rendeletek tartalmazzák a keretösszegek megerősítését az Unión kívüli ezen régiók és partnerek közötti együttműködésre a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozóan,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1.   FEJEZET

PÉNZÜGYI FORRÁSOK

1. cikk

A 11. EFA forrásai

(1)   A tagállamok létrehozzák a tizenegyedik Európai Fejlesztési Alapot (a továbbiakban: 11. EFA).

(2)   A 11. EFA az alábbiakat tartalmazza:

a)

30 506 millió EUR (folyó áron), amely a tagállamok hozzájárulásaiból származik, az alábbiak szerint:

Tagállam

Hozzájárulási kulcs

(%)

Hozzájárulás EUR-ban

Belgium

3,24927

991 222 306

Bulgária

0,21853

66 664 762

Cseh Köztársaság

0,79745

243 270 097

Dánia

1,98045

604 156 077

Németország

20,5798

6 278 073 788

Észtország

0,08635

26 341 931

Írország

0,94006

286 774 704

Görögország

1,50735

459 832 191

Spanyolország

7,93248

2 419 882 349

Franciaország

17,81269

5 433 939 212

Horvátország (8)

0,22518

68 693 411

Olaszország

12,53009

3 822 429 255

Ciprus

0,11162

34 050 797

Lettország

0,11612

35 423 567

Litvánia

0,18077

55 145 696

Luxemburg

0,25509

77 817 755

Magyarország

0,61456

187 477 674

Málta

0,03801

11 595 331

Hollandia

4,77678

1 457 204 507

Ausztria

2,39757

731 402 704

Lengyelország

2,00734

612 359 140

Portugália

1,19679

365 092 757

Románia

0,71815

219 078 839

Szlovénia

0,22452

68 492 071

Szlovák Köztársaság

0,37616

114 751 370

Finnország

1,50909

460 362 995

Svédország

2,93911

896 604 897

Egyesült Királyság

14,67862

4 477 859 817

ÖSSZESEN

100,00000

30 506 000 000

A 30 506 millió EUR a többéves pénzügyi keret hatálybalépésétől kezdődően áll rendelkezésre a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozóan, az alábbi felosztás szerint:

i.

29 089 millió EUR az AKCS-államok csoportja számára;

ii.

364,5 millió EUR a tengerentúli országok és területek számára;

iii.

1 052,5 millió EUR a Bizottság számára a 6. cikkben említett, a 11. EFA programozásával és végrehajtásával kapcsolatos támogatási kiadások fedezésére; amelyből legalább 76,3 millió EUR a Bizottság számára a 6. cikk (3) bekezdésében említett EFA-programok hatásosságának javítását célzó intézkedésekre;

b)

a kamattámogatás finanszírozását célzó vissza nem térítendő támogatások kivételével az AKCS–EU partnerségi megállapodás I. és Ib. mellékletében és a tengerentúli társulási határozat II. A. és Aa. mellékletében említett, és a 9. és 10. EFA keretén belül a tengerentúli társulási határozat beruházási kerete forrásainak finanszírozására elkülönített forrásokra nincs hatással a 9. és 10. EFA felhasználhatóságának utolsó napját meghatározó, a 2005/446/EK határozat (9) és az AKCS–EU partnerségi megállapodás Ib. mellékletének (5) bekezdése. Ezen forrásokat az AKCS–EU partnerségi megállapodás értelmében – az AKCS–EU partnerségi megállapodás I. és Ib. mellékletében említett források tekintetében – a 2014–2020-as időszakra szóló többéves pénzügyi keret, valamint – az AKCS–EU partnerségi megállapodás II. A. és II. Aa. mellékletében említett források tekintetében – a 2014–2020-as időszakra a tengerentúli országokba, illetve területekre irányuló pénzügyi támogatásról szóló tanácsi határozatok hatálybalépését követően átcsoportosítják a 11. EFA-ba, és az arra vonatkozó végrehajtási intézkedések szerint kezelik.

(3)   2013. december 31-ét vagy – amennyiben az esik későbbre – a 2014 és 2020 közötti időtartamra szóló többéves pénzügyi keret hatálybalépését követően a 10. EFA-ból vagy korábbi EFA-kból megmaradt egyenlegek már nem köthetők le – hacsak a Tanács a Bizottság javaslata alapján egyhangúlag másként nem dönt – kivéve a hatálybalépést követően visszavont azon forrásokat és egyenlegeket, amelyek a 9. EFA előtti EFA-k keretén belül a mezőgazdasági nyersanyagokból származó exportbevételek stabilizációját biztosító rendszerből (STABEX) és a (2) bekezdés b) pontjában említett forrásokból származnak.

(4)   A 10. vagy azt megelőző EFA-k keretén belüli projektekből 2013. december 31-ét vagy – amennyiben az esik későbbre – a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keret hatálybalépését követően visszavont nem köthetők le – hacsak a Tanács a Bizottság javaslata alapján erről egyhangúlag másképp nem határoz – kivéve a vonatkozó időpontot követően visszavont és a 9. EFA előtti EFA-k keretén belül a mezőgazdasági nyersanyagokból származó exportbevételek stabilizációját biztosító rendszerből (STABEX) származó azon forrásokat, amelyeket automatikusan át kell csoportosítani a 2. cikk a) pontjának i. alpontja és a 3. cikk (1) bekezdése szerinti megfelelő nemzeti indikatív programokba, valamint azon forrásokat, amelyek az ezen cikk (2) bekezdése b) pontjában említett beruházási keretek forrásainak finanszírozására fordítanak.

(5)   A 11. EFA forrásainak teljes összege a 2014. január 1-jétől2020. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozik. A 11. EFA forrásai és a beruházási keret esetében a visszaáramlásokból származó források 2020. december 31-ét követően nem köthetőek le, hacsak a Tanács a Bizottság javaslata alapján egyhangúlag másképpen nem határoz. Azonban a tagállamok által a 9., 10. és 11. EFA keretében a beruházási keret finanszírozására jegyzett források 2020. december 31-ét követően is folyósíthatóak a 10. cikk (2) bekezdésében említett költségvetési rendeletben megállapítandó időpontig.

(6)   A korábbi EFA-k keretén belüli kötelezettségvállalások alapján finanszírozott műveletekből, valamint a 11. EFA-nak a Bizottság által kezelt források utáni kamatbevétel a Bizottság nevében nyitott egy vagy több bankszámlán kerül jóváírásra, és azokat a 6. cikk feltételei szerint kell felhasználni. Az EBB által kezelt források kamataiból származó bevételek felhasználásáról a 10. cikk (2) bekezdésében említett pénzügyi szabályzat keretén belül kell rendelkezni.

(7)   Amennyiben egy állam csatlakozik az Unióhoz, a (2) bekezdés a) pontjában említett összegek és hozzájárulási kulcsok elosztását a Tanács a Bizottság javaslata alapján egyhangú határozattal módosítja.

(8)   A pénzügyi forrásokat a Tanács – különösen az AKCS–EU partnerségi megállapodás 62. cikke (2) bekezdésének megfelelően – egyhangúlag hozott határozattal kiigazíthatja.

(9)   Az AKCS–EU partnerségi megállapodás célkitűzéseinek támogatása céljából bármely tagállamnak lehetősége van – a 8. cikkben meghatározott döntéshozatali szabályok és eljárások sérelme nélkül – önkéntes hozzájárulásokat biztosítani a Bizottság vagy az EBB részére. A tagállamok társfinanszírozhatnak is projekteket vagy programokat, például a Bizottság vagy az EBB által igazgatott egyedi kezdeményezések keretében. A kezdeményezések tekintetében nemzeti szinten biztosítani kell az AKCS-államok szerepvállalását.

A 10. cikkben említett végrehajtási rendelet és pénzügyi szabályzat magában foglalja a 11. EFA általi társfinanszírozásra, valamint a tagállamok által végrehajtott társfinanszírozási tevékenységekre vonatkozóan szükséges rendelkezéseket. A tagállamok önkéntes hozzájárulásaikról előre tájékoztatják a Tanácsot.

(10)   Az Unió és tagállamai teljesítményértékelést végeznek, amelynek során megvizsgálják a kötelezettségvállalások és kifizetések megvalósulásának mértékét, valamint a nyújtott támogatás eredményeit és hatását. Az értékelést a Bizottság javaslata alapján végzik el.

2. cikk

Az AKCS-államok számára elkülönített források

Az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának i. alpontjában említett 29 089 millió EUR az együttműködési eszközök között a következőképpen kerül elosztásra:

a)

24 365 millió EUR a nemzeti és regionális indikatív programok finanszírozására. Ez az összeg a következők finanszírozására szolgál:

i.

az AKCS-államoknak az AKCS–EU partnerségi megállapodás IV. melléklete 1–5. cikke szerinti nemzeti indikatív programjai;

ii.

az AKCS-államoknak az AKCS–EU partnerségi megállapodás IV. melléklete 6–11. cikke szerinti, a regionális és interregionális együttműködést és integrációt támogató regionális indikatív programjai;

b)

3 590 millió EUR az AKCS-n belüli és a több vagy valamennyi AKCS-állam közötti interregionális együttműködés finanszírozására, az AKCS–EU partnerségi megállapodás IV. melléklete 12–14. cikkének megfelelően. Ez a keret fedezheti az AKCS–EU partnerségi megállapodás alapján létrehozott intézmények és szervek strukturális támogatását. Ez a keret fedezi az AKCS–EU partnerségi megállapodáshoz csatolt 1. jegyzőkönyv 1. és 2. pontjában említett AKCS-titkárság működési költségeinek támogatását;

c)

az a) és b) pontban említett források egy része felhasználható előre nem látható váratlan szükségletek fedezésére és a külső sokkhatások rövid távú kedvezőtlen hatásainak enyhítésére az AKCS–EU partnerségi megállapodás 60., 66., 68., 72., 72a. és 73. cikkével, valamint az AKCS–EU partnerségi megállapodás IV. mellékletének 3. és 9. cikkével összhangban, ideértve a rövid távú humanitárius segítségnyújtást és gyorssegélyt olyan esetekben, amikor az ilyen jellegű támogatás az EU költségvetéséből nem finanszírozható;

d)

1 134 millió EUR-t kell elkülöníteni az EBB számára a beruházási keret finanszírozására az AKCS–EU partnerségi megállapodás II. mellékletében szereplő feltételekkel összhangban, amelyből 500 millió EUR a beruházási keret forrásaihoz való kiegészítő hozzájárulás, amelyet megújuló alapként kell kezelni, 634 millió EUR pedig az AKCS–EU partnerségi megállapodás II. mellékletének 1., 2. és 4. cikkében szabályozott, a kamattámogatások és projektekkel kapcsolatos technikai segítségnyújtás finanszírozására szolgáló vissza nem térítendő támogatás a 11. EFA időtartama folyamán.

3. cikk

A tengerentúli országok és területek számára elkülönített források

(1)   Az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának ii. alpontjában említett 364,5 millió EUR-t el kell különíteni a Tanács 2013. december 31. előtt meghozandó új tengerentúli társulási határozatával összhangban, és abból 359,5 millió EUR-t el kell különíteni a területi és regionális programok finanszírozására, 5 millió EUR pedig az EBB részére kerül elkülönítésre a kamattámogatások és a technikai segítségnyújtás finanszírozására az új tengerentúli társulási határozatnak megfelelően.

(2)   Ha egy tengerentúli ország vagy terület függetlenné válik, és csatlakozik az AKCS–EU partnerségi megállapodáshoz, a Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján hozott egyhangú döntésével az (1) bekezdésben megjelölt összeget, nevezetesen 364,5 millió EUR-t, csökkenteni, a 2. cikk a) pontjának i. alpontjában megjelölt összegeket pedig ennek megfelelő mértékben növelni kell.

4. cikk

Az EBB saját forrásaiból folyósított kölcsönök

(1)   Az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett 9., 10. és 11. EFA keretén belüli beruházási keretre elkülönített összeget és a 2. cikk d) pontjában említett összeget egy legfeljebb 2 600 millió EUR-s indikatív összeggel kell kiegészíteni az EBB által folyósított, saját forrásaiból nyújtott kölcsönök formájában. Ezeket a forrásokat az AKCS–EU partnerségi megállapodás II. mellékletében megállapított célokra kell elkülöníteni, amelyből legfeljebb 2 500 millió EUR összeg az EBB irányító szerveinek határozatát követően félidőben megnövelhető, valamint amelyből 100 millió EUR összegig a tengerentúli társulási határozatban meghatározott célokra, a bank alapokmányában meghatározott feltételekkel, valamint az AKCS–EU partnerségi megállapodás II. mellékletében és a tengerentúli társulási határozatban a beruházásfinanszírozás feltételeire vonatkozóan megállapított rendelkezésekkel összhangban.

(2)   A tagállamok – lemondva kifogásolási jogukról és az EBB tőkéjéhez való hozzájárulásaik arányában – jótállási kötelezettséget vállalnak az EBB felé a hitelfelvevőknek a bankkal a saját forrásból nyújtott hitelekről az AKCS–EU partnerségi megállapodás II. melléklete 1. cikkének (1) bekezdése, valamint a tengerentúli társulási határozat vonatkozó rendelkezései szerint kötött szerződéseikből felmerülő összes pénzügyi kötelezettségére vonatkozóan.

(3)   A (2) bekezdésben említett jótállás az EBB által az összes kölcsönszerződés alapján nyújtott összes hitel összegének 75 %-ára korlátozódik, azonban valamennyi kockázatra kiterjed a közszektorbeli projektek esetében. A magánszektorbeli projektek esetében a jótállás minden politikai jellegű kockázatra kiterjed, azonban az EBB visel minden kereskedelmi kockázatot.

(4)   A (2) bekezdésben említett kötelezettségvállalások az egyes tagállamok és az EBB között kötött jótállási szerződések tárgyát képezik.

5. cikk

Az EBB által igazgatott műveletek

(1)   Az AKCS-államoknak, a tengerentúli országoknak, illetve területeknek és Franciaország tengerentúli megyéinek nyújtott, különleges kölcsönökkel kapcsolatban az EBB részére történő befizetéseket, valamint a 9. EFA előtti EFA-k keretén belül indított, kockázatitőke-műveletekből származó bevételeket és jövedelmet jóvá kell írni a tagállamoknak az azon EFA-hoz való hozzájárulásaik arányában, amelyekhez az összegek kapcsolódnak, hacsak a Bizottság javaslatára a Tanács nem dönt egyhangúlag úgy, hogy ezeket az összegeket tartalékba helyezi, vagy más célokra elkülöníti.

(2)   A kölcsönök és az (1) bekezdésben említett műveletek kezeléséért az EBB-nek járó bármilyen jutalékot előzetesen le kell vonni a tagállamok részére jóváírandó összegből.

(3)   A 9., 10. és 11. EFA keretén belül a beruházási keret műveleteiből az EBB-hez befolyó bevételeket és jövedelmet az AKCS–EU partnerségi megállapodás II. mellékletének 3. cikkével összhangban és a beruházási kerettel kapcsolatban felmerülő, rendkívüli költségek és tartozások levonása után a keret további műveleteihez kell felhasználni.

(4)   Az EBB-t a beruházási keret (3) bekezdésben említett műveleteinek kezeléséért a teljes kártalanítás elve szerint illeti meg a javadalmazás az AKCS–EU partnerségi megállapodás II. melléklete 3. cikkének (1a) bekezdése és a tengerentúli társulási határozat vonatkozó rendelkezései szerint.

6. cikk

Az EFA-hoz kötődő bizottsági támogatási kiadásokra elkülönített források

(1)   A 11. EFA forrásai fedezik a kísérő intézkedések költségeit. Az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának iii. alpontjában és az 1. cikk (6) bekezdésében említett források az EFA programozásához és végrehajtásához kapcsolódó olyan költségeket fedezik, amelyeket az e megállapodás 10. cikk (1) bekezdésével összhangban elfogadandó végrehajtási rendeletben hivatkozott stratégiai dokumentumok és többéves indikatív programok nem feltétlenül fedeznek. A Bizottság kétévente tájékoztatást nyújt e források felhasználásáról, valamint a hatékonyságból eredő megtakarítások és többlet érdekében tett további erőfeszítésekről. A Bizottság előzetesen tájékoztatja a tagállamokat az uniós költségvetésből az EFA végrehajtására fordított további összegekről.

(2)   A kísérő intézkedésekre szánt források az alábbi bizottsági kiadásokat fedezhetik:

a)

az EFA forrásainak programozásához és végrehajtásához közvetlenül szükséges előkészítési, nyomonkövetési, számviteli, pénzügyi ellenőrzési és értékelési tevékenységek, beleértve az eredményekről szóló jelentéstételt is;

b)

az EFA célkitűzéseinek elérését fejlesztéspolitikai kutatási tevékenységek, tanulmányok, ülések, tájékoztató, tudatosító, képzési és publikációs tevékenységek révén, beleértve a – többek között az EFA programjainak eredményeivel kapcsolatos – tájékoztatást és kommunikációt is. Az ezen megállapodás keretében kommunikációs tevékenységekre elkülönített források fedezik az Európai Uniónak az EFA-val kapcsolatos politikai prioritásairól szóló intézményi kommunikációt is; továbbá

c)

az információcserét szolgáló számítógépes hálózatok, és minden olyan igazgatási vagy technikai segítségnyújtási költség, amely az EFA programozásához és végrehajtásához szükséges.

Az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának iii. alpontjában és az 1. cikk (6) bekezdésében említett források fedezik a Bizottság székhelyén és a küldöttségeknél felmerülő, az AKCS–EU partnerségi megállapodás és a tengerentúli társulási határozat keretén belül finanszírozott műveletek programozásához és irányításához szükséges igazgatási támogatási költségeket is.

Ezeket az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának iii. alpontjában és az 1. cikk (6) bekezdésében említett forrásokat nem lehet az európai közszolgálat alapvető feladataira elkülöníteni.

(3)   Az EFA-programok hatásosságának javítását célzó kísérő intézkedések számára biztosított, az 1. cikk (2) bekezdése a) pontja iii. alpontjában foglalt források fedezik azokat a bizottsági kiadásokat is, amelyek egy átfogó eredményességi keret megvalósításával, valamint az EFA-programok 2014-ben kezdődő fokozott nyomon követésével és értékelésével kapcsolatosak. Ezek a források szolgálnak továbbá a Bizottság azon erőfeszítéseinek támogatására, amelyek az elért eredményekről szóló jelentések rendszeres készítése révén az EFA keretében a pénzgazdálkodás és az előrejelzés javítására irányulnak.

II.   FEJEZET

VÉGREHAJTÁSI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. cikk

Hozzájárulások a 11. EFA-hoz

(1)   Figyelembe véve az EBB-nek a beruházási keret irányításával és működésével kapcsolatos előrejelzéseit, a Bizottság minden évben összeállítja és október 20-ig átadja a Tanácsnak a kötelezettségvállalásokról, a kifizetésekről, valamint az aktuális és a következő két költségvetési évben esedékes hozzájárulások éves összegéről szóló kimutatást. Ezeket az összegeket úgy kell meghatározni, hogy ténylegesen megfeleljenek a források javasolt szintjének.

(2)   A Bizottság javaslata alapján, a Bizottság és az EBB részének megállapításával, a Tanács a 8. cikkben megállapítottaknak megfelelően minősített többséggel meghatározza a hozzájárulások éves összegének felső határát a Bizottság javaslatát követő második évre vonatkozóan (n + 2), és az előző évben meghatározott felső összeghatáron belül az esedékes hozzájárulások éves összegét a Bizottság javaslatát követő első évre vonatkozóan (n + 1).

(3)   Amennyiben a (2) bekezdés szerint meghatározott hozzájárulások eltérnek a 11. EFA tényleges igényeitől a szóban forgó pénzügyi évben, a Bizottság a (2) bekezdésben említett felső összeghatáron belül a hozzájárulási összegek módosítására irányuló javaslatokat nyújt be a Tanácsnak, amely a 8. cikkben megállapítottaknak megfelelően minősített többséggel határoz.

(4)   A kért hozzájárulás nem haladhatja meg a (2) bekezdésben említett felső összeghatárt, és a felső összeghatár nem emelhető fel, kivéve akkor, ha rendkívüli vagy előre nem látható körülményekből eredő különleges szükségletek esetén – például válságot követő helyzetekben – a Tanács erről a 8. cikkben megállapítottaknak megfelelően minősített többséggel határoz. Ez esetben a Bizottság és a Tanács biztosítja, hogy a hozzájárulások megfeleljenek a várt kifizetéseknek.

(5)   A Bizottság az EBB előrejelzéseit figyelembe véve, minden évben október 20-ig közli a Tanáccsal a következő három költségvetési évre vonatkozóan egyenként a kötelezettségvállalások, kifizetések és hozzájárulások általa becsült összegét.

(6)   A korábbi EFA-kból az 1. cikk (2) bekezdése b) pontjának megfelelően a 11. EFA-ba átcsoportosított pénzeszközök tekintetében az egyes tagállamok hozzájárulásait az adott tagállamnak a szóban forgó EFA-hoz való hozzájárulása arányában kell kiszámítani.

A 10. és korábbi EFA-k azon forrásainak tekintetében, amelyek nem kerültek átcsoportosításra a 11. EFA-ba, az egyes tagállamok hozzájárulásaira gyakorolt hatást az egyes tagállamok 10. EFA-hoz való hozzájárulásának arányában kell kiszámítani.

(7)   A hozzájárulások tagállamok általi befizetésére vonatkozó részletes szabályokat a 10. cikk (2) bekezdésében említett pénzügyi szabályzatban kell meghatározni.

8. cikk

Az Európai Befektetési Alap Bizottsága

(1)   A Bizottság keretein belül a 11. EFA azon forrásai vonatkozásában, amelyeket a Bizottság kezel, a tagállamok kormányainak képviselőiből álló bizottságot (a továbbiakban: az EFA-bizottság) kell létrehozni. Az EFA-bizottság elnöki tisztét a Bizottság egy képviselője tölti be, és a titkárságot a Bizottság biztosítja. Az EBB egy megfigyelője részt vesz a bizottságnak a bankot érintő kérdésekkel kapcsolatos eljárásaiban.

(2)   A tagállamok szavazatait az EFA-bizottságban a következőképpen kell súlyozni:

Tagállam

Szavazatok

Belgium

33

Bulgária

2

Cseh Köztársaság

8

Dánia

20

Németország

206

Észtország

1

Írország

9

Görögország

15

Spanyolország

79

Franciaország

178

Horvátország (10)

[2]

Olaszország

125

Ciprus

1

Lettország

1

Litvánia

2

Luxemburg

3

Magyarország

6

Málta

1

Hollandia

48

Ausztria

24

Lengyelország

20

Portugália

12

Románia

7

Szlovénia

2

Szlovákia

4

Finnország

15

Svédország

29

Egyesült Királyság

147

EU27 összesen:

998

EU28 összesen (10):

[1 000]

(3)   Az EFA-bizottság a 998 szavazatból 720 szavazatos minősített többséggel jár el, amely legalább 14 tagállam igen szavazatát fejezi ki. A blokkoló kisebbség 279 szavazatból áll.

(4)   Amennyiben új tagállam csatlakozik az Unióhoz, a (2) bekezdésben megállapított súlyozást és a (3) bekezdésében említett minősített többséget a Tanács egyhangúlag hozott határozattal módosítja.

(5)   A Tanács a Bizottság javaslata alapján, egyhangú szavazással elfogadja az EFA-bizottság eljárási szabályzatát.

9. cikk

A beruházási keret bizottsága

(1)   Az EBB égisze alatt a tagállamok kormányainak képviselőiből és a Bizottság egy képviselőjéből álló bizottságot (a továbbiakban: beruházási keret bizottsága) kell létrehozni. Az EBB biztosítja a bizottság titkárságát és a támogató szolgáltatásokat. A beruházási keret bizottságának elnökét saját tagjai közül a bizottság maga választja.

(2)   A Tanács a beruházási keret bizottsága eljárási szabályzatát egyhangúlag fogadja el.

(3)   A beruházási keret bizottsága minősített többséggel jár el, a 8. cikk (2) bekezdésében és a 8. cikk (3) bekezdésében megállapított módon.

10. cikk

Végrehajtási rendelkezések

(1)   Ezen megállapodás 8. cikkének és a tagállamok 8. cikk szerinti szavazati jogainak sérelme nélkül, az AKCS–EK partnerségi megállapodás alapján létrehozott 10. Európai Fejlesztési Alap végrehajtásáról szóló, 2007. május 14 -i 617/2007/EK tanácsi rendeletben (11) és a tengerentúli országok és területek számára nyújtandó támogatásról szóló 2001/822/EK tanácsi határozat végrehajtásáról szóló, 2002. december 20-i 2304/2002/EK bizottsági rendeletben (12) foglalt minden vonatkozó rendelkezés hatályban marad addig, amíg a Tanács elfogadja a 11. EFA-ra vonatkozó végrehajtási rendeletet (a továbbiakban: 11. EDF végrehajtási rendelet) és a tengerentúli társulási határozatra vonatkozó végrehajtási szabályokat. A 11. EFA végrehajtási rendeletéről a Tanács – a Bizottság javaslatára, az EBB-vel folytatott konzultációt követően – egyhangúlag határoz. A tengerentúli országok és területek számára nyújtandó uniós pénzügyi támogatásra vonatkozó végrehajtási szabályokat az új tengerentúli társulási határozat elfogadását követően a Tanács – az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően – egyhangúlag fogadja el.

A 11. EFA végrehajtási rendeletbe és a tengerentúli társulási határozat végrehajtási szabályaiba be kell építeni a programozási és döntéshozatali eljárások megfelelő módosításait és javításait az Unió és a 11. EFA eljárásainak további, lehető legteljesebb összehangolása érdekében. A 11. EFA végrehajtási rendeletben ezenkívül meg kell tartani az afrikai békefenntartási mechanizmusra vonatkozó egyedi igazgatási eljárásokat. Emlékeztetve arra, hogy az AKCS–EU partnerségi megállapodás 11b. cikkének végrehajtására vonatkozó pénzügyi és technikai segítségnyújtás finanszírozása az AKCS–EU együttműködés finanszírozására szántaktól eltérő, célirányos eszközök révén fog történni, az e rendelkezések szerinti tevékenységeket előre meghatározott költségvetési eljárással kell jóváhagyni.

A 11. EFA végrehajtási rendeletének megfelelő intézkedéseket kell tartalmaznia a 11. EFA-hitelek és az Európai Regionális Fejlesztési Alap azon hitelei finanszírozásának összekapcsolására vonatkozóan, amelyeket az Unió legkülső régiói és az AKCS-államok, valamint a Karib-térségben, Nyugat-Afrikában és az indiai-óceáni térségben lévő tengerentúli országok és területek közötti együttműködési projektek finanszírozására fordítanak, mindenekelőtt az ilyen projektek közös igazgatására szolgáló egyszerűsített mechanizmusok révén.

(2)   A Tanács – a Bizottság javaslata alapján és a 8. cikkben megállapítottaknak megfelelően minősített többséggel eljárva – pénzügyi szabályzatot fogad el azt követően, hogy a Számvevőszék, valamint az EBB a rá vonatkozó rendelkezések tekintetében véleményt nyilvánított.

(3)   A Bizottság az (1) és a (2) bekezdésben említett rendeletre és szabályzatra vonatkozó javaslataiban rendelkezik többek között a feladatok végrehajtása harmadik felekre történő átruházásának lehetőségéről.

11. cikk

Pénzügyi végrehajtás, elszámolás, pénzügyi ellenőrzés és felmentés

(1)   A Bizottság az általa kezelt keretek pénzügyi végrehajtását, valamint különösen a projektek és programok pénzügyi végrehajtását a 10. cikk (2) bekezdésében említett pénzügyi szabályzatnak megfelelően végzi. A jogosulatlanul kifizetett összegek visszafizettetésére vonatkozó bizottsági határozatok az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 299. cikkével összhangban végrehajthatók.

(2)   Az Európai Unió nevében az EBB kezeli a beruházási keretet, és hajtja végre annak keretében a műveleteket a 10. cikk (2) bekezdésében említett pénzügyi szabályzatban meghatározott szabályokkal összhangban. Ennek során az EBB a tagállamok felelősségére jár el. Az ilyen műveletekből eredő bármely jog, különösen a hitelező vagy a tulajdonos jogai, a tagállamokat illetik meg.

(3)   Alapokmányának és a legjobb banki gyakorlatnak megfelelően az EBB vállalja a saját forrásaiból származó kölcsönök révén elvégzett műveletek pénzügyi végrehajtását, a 4. cikkben említettek szerint, adott esetben az EFA támogatási forrásaiból lehívott kamattámogatással összekapcsolva.

(4)   A Bizottság minden egyes költségvetési évre elkészíti és jóváhagyja az EFA elszámolását, és azt megküldi az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Számvevőszéknek.

(5)   Az EBB minden évben megküldi a Bizottságnak és a Tanácsnak az EFA általa kezelt forrásaiból finanszírozott műveletek végrehajtásáról szóló éves jelentését.

(6)   E cikk (9) bekezdésére figyelemmel, az EFA műveleteire vonatkozóan a Számvevőszék gyakorolja az EUMSZ 287. cikke által ráruházott hatásköröket. A Számvevőszékre ruházott hatáskörök gyakorlására vonatkozó feltételeket a 10. cikk (2) bekezdésében említett pénzügyi szabályzat állapítja meg.

(7)   Az EFA pénzügyi igazgatása alóli felmentést, az EBB által kezelt műveleteket kivéve, az Európai Parlament adja meg a Bizottságnak a Tanács ajánlása alapján, amely a 8. cikkben meghatározott minősített többséggel jár el.

(8)   Az EBB által kezelt EFA-forrásokból finanszírozott műveletekre azon ellenőrzési és mentesítési eljárások vonatkoznak, amelyeket az EBB alapokmánya az EBB által végzett valamennyi műveletre megállapít.

12. cikk

Felülvizsgálati záradék

Az 1. cikk (3) bekezdését és a II. fejezet cikkeit – a 8. cikk kivételével – a Tanács a Bizottság javaslata alapján egyhangúlag módosíthatja. Az EBB csatlakozik a Bizottság javaslatához a tevékenységével és a beruházási kerettel kapcsolatos ügyekben.

13. cikk

Európai Külügyi Szolgálat

E megállapodást az Európai Külügyi Szolgálat szervezetének és működésének megállapításáról szóló, 2010. július 26-i 2010/427/EU tanácsi határozatnak megfelelően kell alkalmazni.

14. cikk

Megerősítés, hatálybalépés és időtartam

(1)   Ezt a megállapodást az egyes tagállamok saját alkotmányos előírásaiknak megfelelően hagyják jóvá. Az egyes tagállamok kormányai értesítik az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságát a megállapodás hatálybalépéséhez szükséges eljárások lezárásáról.

(2)   Ez a megállapodás az utolsó tagállamnak a megállapodás jóváhagyásáról szóló értesítését követő második hónap első napján lép hatályba.

(3)   A megállapodás időbeli hatálya megegyezik az AKCS–EU partnerségi megállapodáshoz csatolt, a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretével és a tengerentúli társulási határozatéval (2014–2020). Azonban az 1. cikk (4) bekezdése ellenére ez a megállapodás annyi ideig marad hatályban, ami az AKCS–EU partnerségi megállapodás, a tengerentúli társulási határozat és a többéves pénzügyi keret értelmében finanszírozott valamennyi művelet teljes mértékű végrehajtásához szükséges.

15. cikk

Hiteles nyelvek

E megállapodást, amely egy-egy eredeti példányban angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, román, szlovák, szlovén, portugál, spanyol és svéd nyelven készült, és amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles, az Európai Unió Tanácsa Főtitkárságának levéltárában helyezik letétbe, amely minden aláíró állam kormánya részére eljuttat egy-egy hitelesített másolatot.

Съставено в Люксембург и Брюксел съответно на двадесет и четвърти юни и на двадесет и шести юни две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Luxemburgo y en Bruselas, el veinticuatro de junio de dos mil trece y el veintiseis de junio de dos mil trece respectivamente.

V Lucemburku dne dvacátého čtvrtého června dva tisíce třináct a v Bruselu dne dvacátého šestého června dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Luxembourg og Bruxelles, henholdsvis den fireogtyvende juni og den seksogtyvende juni to tusind og tretten.

Geschehen zu Luxemburg und Brüssel am vierundzwanzigsten Juni beziehungsweise am sechsundzwanzigsten Juni zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne neljandal päeval Luxembourgis ja kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne kuuendal päeval Brüsselis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο και στις Βρυξέλλες στις είκοσι τέσσερις Ιουνίου και στις είκοσι έξι Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δεκατρία, αντιστοίχως.

Done at Luxembourg and Brussels, on the twenty-fourth day of June and on the the twenty-sixth day of June in the year two thousand and thirteen, respectively.

Fait à Luxembourg et à Bruxelles, le vingt-quatre juin et le vingt-six juin deux mille treize respectivement.

Fatto a Lussemburgo e a Bruxelles, rispettivamente addì ventiquattro giugno e ventisei giugno duemilatredici.

Luksemburgā un Briselē, attiecīgi, divi tūkstoši trīspadsmitā gada divdesmit ceturtajā jūnijā un divdesmit sestajā jūnijā.

Priimta atitinkamai du tūkstančiai tryliktų metų birželio dvidešimt ketvirtą dieną ir birželio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge ir Briuselyje.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-tizenharmadik év június havának huszonnegyedik napján, illetve Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év június havának huszonhatodik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu u fi Brussell, fl-erbgħa u għoxrin jum ta' Ġunju u fis-sitta u għoxrin jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u tlettax, rispettivament.

Gedaan te Luxemburg en te Brussel op vierentwintig, respectievelijk zesentwintig juni tweeduizend dertien.

Sporządzono w Luksemburgu i w Brukseli odpowiednio dnia dwudziestego czwartego czerwca i dwudziestego szóstego czerwca roku dwa tysiące trzynastego

Feito no Luxemburgo e em Bruxelas, em vinte e quarto e vinte e seis de junho de dois mil e treze, respetivamente.

Întocmit la Luxemburg și Bruxelles, la douăzeci și patru iunie și, respectiv, la douăzeci și șase iunie două mii treisprezece.

V Luxemburgu dvadsiateho štvrtého júna a v Bruseli dvadsiateho šiesteho júna dvetisíctrinásť.

Sestavljeno v Luxembourgu in Bruslju na štiriindvajseti dan meseca junija oziroma šestindvajseti dan meseca junija leta dva tisoč trinajst.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä kesäkuuta ja Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Som skedde i Luxemburg och Bryssel den tjugofjärde juni respektive den tjugosjätte juni tjugohundratretton.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

За Република България

Image

Za prezidenta České republiky

Image

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Image

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Image

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Image

Por Su Majestad el Rey de España

Image

Pour le Président de la République française

Image

Per il Presidente della Repubblica italiana

Image

Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Image

Latvijas Republikas Valsts prezidenta vārdā –

Image

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

Image

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Image

Magyarország köztársasági elnöke részéről

Image

Għall-President tar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden

Image

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Image

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pelo Presidente da República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za predsednika Republike Slovenije

Image

Za prezidenta Slovenskej republiky

Image

Suomen tasavallan hallituksen puolesta

För republiken Finlands regering

Image

För Konungariket Sveriges regering

Image

For Her Majesty The Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


(1)  HL L 317., 2000.12.15., 3. o.

(2)  HL L 287., 2005.10.28., 4. o.

(3)  HL L 287., 2010.11.4., 3. o.

(4)  HL L 247., 2006.9.9., 32. o.

(5)  HL L 314., 2001.11.30., 1. o.

(6)  HL C 46., 2006.2.24., 1. o.

(7)  HL L 201., 2010.8.3., 30. o.

(8)  Becsült összeg.

(9)  A Tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselőinek határozata (2005. május 30.) a 9. Európai Fejlesztési Alap (EFA) pénzeszközei terhére történő kötelezettségvállalások határidejének meghatározásáról (HL L 156., 2005.6.18., 19. o.).

(10)  Becsült szavazat.

(11)  HL L 152., 2007.6.13., 1. o.

(12)  HL L 348., 2002.12.21., 82. o.


RENDELETEK

6.8.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 210/15


A BIZOTTSÁG 751/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. július 29.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Kraški med [OEM])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1151/2012/EU rendelet hatályon kívül helyezte és felváltotta a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletet (2).

(2)

Az 510/2006/EK rendelet 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában Szlovénia kérelmét (3) a „Kraški med” elnevezés bejegyzésére.

(3)

A Bizottsághoz nem érkezett az 510/2006/EK rendelet 7. cikke szerinti kifogás, ezért a „Kraški med” elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezés bejegyzésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. július 29-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Dacian CIOLOȘ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(3)  HL C 290., 2012.9.26., 7. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek:

1.4. osztály:   Egyéb állati eredetű termékek (tojás, méz, különböző tejtermékek a vaj kivételével stb.)

SZLOVÉNIA

Kraški med (OEM)


6.8.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 210/17


A BIZOTTSÁG 752/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. július 31.)

az 555/2008/EK rendeletnek a borágazatot érintő nemzeti támogatási programok és harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 103za. cikkére és 158a. cikke (4) bekezdésére, összefüggésben 4. cikkével,

mivel:

(1)

Az 555/2008/EK bizottsági rendelet (2) 4. és 5. cikke meghatározza, milyen kritériumok teljesülése mellett támogathatók azon intézkedések és a hozzájuk kapcsolódó kiválasztási eljárások, amelyek nemzeti támogatási programok részeként borok harmadik országbeli piacokon végzett promóciójára irányulnak.

(2)

Tekintve a harmadik országbeli piacokra irányuló borpromóciós intézkedések különleges jellegét és figyelemmel a nemzeti támogatási programok végrehajtása során nyert tapasztalatokra, szabályokat kell megállapítani a kedvezményezettek számára az ilyen intézkedések végrehajtásakor felmerülő személyzeti költségek és általános költségek támogathatóságára vonatkozóan.

(3)

Az 555/2008/EK rendelet 19. cikkének (2) bekezdése rendelkezik a beruházási intézkedésekkel kapcsolatos pénzgazdálkodásról. Annak érdekében, hogy a 2014–2018 közötti programozási időszak végrehajtásának keretében könnyebben lehessen beruházási projekteket megvalósítani, 2014-ben és 2015-ben meg kell emelni az előlegkifizetések felső határát. Ugyanezt a megközelítést kell alkalmazni a 2009–2013 közötti első programozási időszak utolsó szakaszához kapcsolódó beruházási projektek megvalósítása tekintetében is. Ezért az előlegkifizetések felső határát 2013-ra vonatkozóan is meg kell emelni.

(4)

Helyénvaló olyan intézkedéseket bevezetni, amelyek hatékony és eredményes pénzgazdálkodást garantálnak a nemzeti támogatási programok keretében a kedvezményezettek számára megelőlegezett uniós támogatások terén, valamint javítják az ilyen támogatások ellenőrzését. Tekintve, hogy a tagállamoknak a szóban forgó intézkedések végrehajtásához időre van szükségük, az alkalmazást 2014-től kell elkezdeni, kivéve, ha a tagállamok úgy döntenek, hogy 2013-ban az 555/2008/EK rendelet 19. cikkének (2) bekezdésében meghatározandó felső határokig növelt mértékű előlegeket nyújtanak.

(5)

Az 555/2008/EK rendelet III. címe II. fejezetének 2. szakasza meghatározza a bor, szőlőlé és szőlőmust Unióba történő behozatala tekintetében teljesítendő követelményeket. A szakasz rendelkezik többek között arról a kötelezettségről, miszerint az Unióba behozott borászati termékekre vonatkozóan az említett rendelet IX. mellékletében szereplő mintának megfelelő V I 1 formanyomtatvány alapján elkészített és egy hivatalos szerv tisztviselőjével és egy jóváhagyott laboratórium tisztviselőjével aláíratott V I 1 okmányt, illetve egy egyszerűsített papíralapú V I 1 okmányt kell benyújtani. Tekintve a szóban forgó ágazatban működő számítógépes rendszerek fejlődését, valamint annak érdekében, hogy könnyebbé váljon a borászati termékek mozgásának és ellenőrzésének nyomon követése, helyénvaló engedélyezni a számítógépes rendszerek és ebből következően az elektronikus okmányok használatát is. Ugyanakkor a számítógépes rendszerek használatát bizonyos feltételekhez kell kötni, valamint attól kell függővé tenni, hogy az Unió elismeri-e, hogy egy harmadik országban létrehozott ellenőrzési rendszer elegendő garanciát nyújt a szóban forgó harmadik országból az Unióba behozott bortermékek jellege, eredete és nyomonkövethetősége tekintetében. Ezért meg kell határozni azokat a minimális feltételeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az Unió hivatalosan elfogadja: az érintett harmadik országban fennálló ellenőrzési rendszer egyenértékű az Unióban működő rendszerrel.

(6)

Az egyértelműség érdekében jegyzéket kell készíteni azon harmadik országokról, amelyek az Unió által egyenértékűnek elismert ellenőrzési rendszert hoztak létre.

(7)

A chilei illetékes hatóságok kérelmet nyújtottak be az 555/2008/EK rendelet 45. cikke szerinti egyszerűsített eljárás alkalmazása, valamint aziránt, hogy az Unió a chilei borágazatban fennálló ellenőrzési rendszert a Chilében termelt borok ellenőrzése és nyomonkövethetősége tekintetében külön garanciákat nyújtó rendszerként ismerje el; a kérelem vizsgálata nyomán el kell rendelni, hogy azon V I 1 okmányokat, amelyeket illetékes hatóságaik egyedi jóváhagyásával rendelkező és azok ellenőrzésének tárgyát képező chilei bortermelők állítottak ki, úgy kell tekinteni, mint az olyan tanúsítványokat vagy analitikai bizonylatokat, amelyeket az 555/2008/EK rendelet 48. cikkében említett jegyzékben szereplő szervek és laboratóriumok állítottak ki. Az 555/2008/EK rendelet 43. cikkének (2) bekezdésében és 45. cikkében említett, XII. mellékletében szereplő, harmadik országokat magában foglaló jegyzéket ennek megfelelően ki kell egészíteni.

(8)

Az 555/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 555/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A II. cím II. fejezetének 1. szakasza a következő 5a. cikkel egészül ki:

„5a. cikk

Elszámolható költségek

(1)   A 4. cikkben említett kedvezményezett személyzeti költségei elszámolhatónak tekintendők, amennyiben egy adott, támogatásban részesülő promóciós projekt előkészítése, végrehajtása vagy nyomon követése – ideértve az értékelést is – tekintetében merülnek fel. Ide tartoznak azok a költségek, amelyek a kedvezményezett által kifejezetten a promóciós projekthez szerződtetett munkavállalókhoz, valamint a kedvezményezett állandó alkalmazottainak a promóciós projektre fordított munkaóráihoz kapcsolódnak.

A tagállamok a személyzeti költségeket csak akkor tekintik elszámolhatónak, ha a kedvezményezettek olyan igazoló dokumentumokat bocsátanak rendelkezésre, amelyek részletes ismertetést adnak a támogatásban részesülő adott promóciós projekt kapcsán ténylegesen elvégzett munkáról.

(2)   A kedvezményezettnél felmerült általános költségek csak akkor tekinthetők elszámolhatónak, ha:

a)

a projekt előkészítéséhez, végrehajtásához vagy nyomon követéséhez kapcsolódnak; és

b)

nem haladják meg a projektvégrehajtás tényleges költségeinek 4 %-át.

A tagállamok eldönthetik, hogy az említett általános költségek támogatása átalányalapon vagy igazoló dokumentumok bemutatása alapján történik. Ez utóbbi esetben az említett költségek kiszámítása a kedvezményezett országában használatos számviteli alapelvekkel, szabályokkal és módszerekkel összhangban történik.”

2.

A 19. cikk (2) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Az előleg összege nem haladhatja meg a beruházáshoz kapcsolódó köztámogatás 20 %-át, és kifizetésének feltétele egy, az előleg összegének 110 %-ára szóló bankgarancia vagy azzal egyenértékű biztosíték nyújtása. Azoknál a beruházásoknál azonban, amelyek esetében a támogatás odaítéléséről szóló egyedi határozatot a 2013., 2014. vagy 2015. pénzügyi évben hozzák meg, az előlegek összege elérheti az adott beruházáshoz kapcsolódó köztámogatás 50 %-át. A 282/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) alkalmazásában a teljes előlegösszeget a kifizetése utáni két éven belül kötelező felhasználni az érintett intézkedés végrehajtására.

3.

A II. cím III. fejezete a következő 37b. cikkel egészül ki:

„37b. cikk

Az előlegekhez kapcsolódó kommunikáció

(1)   Abban az esetben, ha az 5. cikk (7) bekezdésének, a 9. cikk (2) bekezdésének, a 19. cikk (2) bekezdésének és a 24. cikk (3) bekezdésének megfelelően előleg nyújtására kerül sor, a kedvezményezettek kötelesek az egyes projektek tekintetében a kifizető ügynökségeknek évente megadni az alábbi információkat:

a)

költségkimutatás, amely intézkedésenként igazolja az előlegek felhasználását az október 15-ig terjedő időszak tekintetében; és

b)

az október 15-én fennmaradó, fel nem használt egyenleg intézkedésenkénti megerősítése.

A tagállamok nemzeti szabályaikban meghatározzák az említett információk továbbításának időpontját annak érdekében, hogy azokat a kifizető ügynökségek a 885/2006/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében foglalt határidőn belül belefoglalhassák az említett rendelet 6. cikkében előírt, az adott évre vonatkozó éves beszámolójukba.

(2)   Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a 2013. évi éves beszámolókra, kivéve, ha a 19. cikk (2) bekezdése második albekezdésének megfelelően a beruházási köztámogatás 20 %-át meghaladó, de annak legfeljebb 50 %-át kitevő előlegek nyújtására kerül sor.

(3)   A 282/2012/EU végrehajtási rendelet 18. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában a végleges jogosultság igazolása az (1) bekezdésben említett utolsó költségkimutatás és egyenlegmegerősítés.

Az e rendelet 9. cikke (2) bekezdésének és 19. cikke (2) bekezdésének értelmében nyújtott előlegek tekintetében az (1) és (2) bekezdésben említett utolsó költségkimutatást és egyenlegmegerősítést az előlegek kifizetése utáni második pénzügyi év végéig kell benyújtani.”

4.

A III. cím II. fejezete a következő 45a. cikkel egészül ki:

„45a. cikk

Elektronikus okmány

(1)   A 43. és a 45. cikknek megfelelően elkészített V I 1 okmány helyettesíthető elektronikus okmánnyal, amennyiben a borászati termékeket olyan harmadik országokból hozzák be az Unióba, amelyek ellenőrzési rendszerét az Unió az uniós jogszabályok által ugyanazon termékekre létrehozott rendszerrel egyenértékűnek fogadja el.

Egy harmadik ország ellenőrzési rendszere akkor fogadható el egyenértékűnek az Unió által ugyanazon termékekre létrehozott rendszerrel, ha legalább az alábbi feltételeknek megfelel:

a)

elegendő garanciát nyújt az érintett harmadik ország területén előállított vagy forgalmazott borászati termékek jellege, származása és nyomonkövethetősége tekintetében;

b)

hozzáférést biztosít az alkalmazott elektronikus rendszerben tárolt adatokhoz, különös tekintettel a gazdasági szereplők, ellenőrző szervek és az elemző laboratóriumok nyilvántartásba vételére és azonosítására;

c)

biztosítja a b) pontban említett adatok kölcsönös igazgatási együttműködés keretében való ellenőrzésének lehetőségét.

Azon harmadik országokat, amelyek ellenőrzési rendszerét az Unió a második albekezdésnek megfelelően egyenértékűként elfogadta, fel kell venni a XII. melléklet C. részében szereplő jegyzékbe.

(2)   Az (1) bekezdés szerinti elektronikus okmány legalább azon információkat tartalmazza, amelyek a V I 1 okmány elkészítéséhez szükségesek.

Az exportáló harmadik ország illetékes hatósága vagy az annak felügyelete alatt eljáró szerv az elektronikus okmányhoz egyedi adminisztratív referenciakódot utal. Ennek a kódnak szerepelnie kell az Unióba való behozatalhoz szükséges kereskedelmi dokumentumokban.

(3)   A rendeltetési tagállam illetékes hatóságai kérésre hozzáférést kapnak az elektronikus okmányhoz vagy az annak elkészítéséhez szükséges adatokhoz.

Az első albekezdésben említett adatok olyan papíralapú okmány formájában is kérhetők, amelyben az adatok az elektronikus okmányban alkalmazottal megegyező módon kifejezett adatelemekként vannak feltüntetve.”

5.

A XII. melléklet helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. július 31-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  A Bizottság 2008. június 27-i 555/2008/EK rendelete a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és a borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 170., 2008.6.30., 1. o.).

(3)  A Bizottság 2012. március 28-i 282/2012/EU végrehajtási rendelete a mezőgazdasági termékeket érintő biztosítéki rendszer alkalmazására vonatkozó közös részletes szabályok megállapításáról (HL L 92., 2012.3.30., 4. o.)”


MELLÉKLET

„XII. MELLÉKLET

A 43. cikk (2) bekezdésében, a 45. cikkben és a 45a. cikkben említett harmadik országok jegyzéke

A. RÉSZ

:

A 43. cikk (2) bekezdésében említett harmadik országok jegyzéke:

Ausztrália

Chile

B. RÉSZ

:

A 45. cikkben említett harmadik országok jegyzéke:

Ausztrália

Chile

Amerikai Egyesült Államok

C. RÉSZ

:

A 45a. cikkben említett harmadik országok jegyzéke:

-;”


6.8.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 210/21


A BIZOTTSÁG 753/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. augusztus 2.)

a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a bizonyos borászati termékekre vonatkozó oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések, hagyományos kifejezések, valamint e termékek címkézése és kiszerelése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról szóló 607/2009/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) (1) és különösen annak 121. cikke első bekezdésének k) és m) pontjára, összefüggésben 4. cikkével,

mivel:

(1)

Horvátország 2013. július 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz.

(2)

Horvátország uniós csatlakozása előtt az országban hatályos, a szőlő- és borágazatra vonatkozó jogszabályok nem tartalmaznak az uniós jogszabályokban, különösen a 607/2009/EK bizottsági rendeletben (2) foglalt, a borászati termékekre vonatkozó oltalom alatt álló eredetmegjelölésekre és földrajzi jelzésekre, valamint a borászati termékek címkézésére vonatkozó rendelkezéseknek megfelelő rendelkezéseket. Annak érdekében, hogy a Horvátországban székhellyel rendelkező gazdasági szereplők továbbra is forgalmazhassák az ország uniós csatlakozása előtt hatályban lévő rendelkezéseknek megfelelően előállított termékeket, lehetővé kell tenni számukra a csatlakozás előtt hatályos szabályoknak megfelelően előállított borászati termékek meglévő készleteinek értékesítését.

(3)

A 607/2009/EK rendelet 62. cikke (3) bekezdésének megfelelően a 2013. júliuis 1-jei uniós csatlakozására tekintettel Horvátország kérte, hogy az Unióban oltalom alatt álló eredetmegjelölésből vagy földrajzi jelzésből álló, illetve ilyen eredetmegjelölést vagy földrajzi jelzést magukban foglaló, saját területén való forgalmazáshoz használt „Alicante Bouschet”, „Burgundac crni”, „Burgundac sivi”, „Burgundac bijeli”, „Borgonja istarska” és „Frankovka” borszőlőfajtanevek továbbra is szerepelhessenek az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel ellátott horvát borok címkéjén. Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy Horvátország csatlakozásának időpontjával kezdődő hatállyal az ország nevét fel kell venni a kérelemben feltüntetett borszőlőfajtanevek tekintetében az említett rendelet XV. mellékletének A. részébe.

(4)

Horvátország továbbá kérte, hogy az „Aglianico crni”, „Nebbiolo”, „Primitivo”, „Rajnski rizling”, „Radgonska ranina”, „Sangiovese”, „Stajerska belina”, „Stajerka” és „Vermentino” borszőlőfajtaneveket és azok szinonimáit, amelyek részben tartalmaznak valamely oltalom alatt álló eredetmegjelölést vagy földrajzi jelzést, és közvetlenül utalnak az érintett oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés földrajzi elemére, fel lehessen tüntetni az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel ellátott horvát termékeken. Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy Horvátország csatlakozásának időpontjától kezdődő hatállyal az ország nevét fel kell venni a kérelemben feltüntetett borszőlőfajtanevek tekintetében a 607/2009/EK rendelet XV. mellékletének B. részébe.

(5)

A 607/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 607/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 73. cikk a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4)   A 2013. június 30-ig az akkor Horvátországban hatályos rendelkezéseknek megfelelően Horvátországban előállított borokat a készletek kimerüléséig forgalomba lehet hozni. Ezek a termékek a Horvátországban 2013. június 30-án hatályos rendelkezéseknek megfelelően címkézhetők.”

2.

A XV. melléklet e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2013. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. augusztus 2-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 193., 2009.7.24., 60. o.


MELLÉKLET

A 607/2009/EK rendelet XV. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az A. rész a következőképpen módosul:

a)

A 2. sor 4. oszlopa kiegészül a „Horvátország” névvel.

b)

A 14. sort követően a melléklet a következő 14a. sorral egészül ki:

„14a.

Bourgogne (FR)

Borgonja istarska

Horvátország”

c)

A 15. sort követően a melléklet a következő 15a. sorral egészül ki:

„15a.

Bourgogne (FR)

Burgundac bijeli

Horvátország”

d)

A 16. sort el kell hagyni.

e)

A 17. sor 4. oszlopa kiegészül a „Horvátország” névvel.

f)

A 39. sor 4. oszlopa kiegészül a „Horvátország” névvel.

2.

A B. rész a következőképpen módosul:

a)

A 2. sort követően a melléklet a következő 2a. sorral egészül ki:

„2a.

Aglianico del Taburno (IT)

Aglianico crni

Horvátország”

b)

A 33. sor 4. oszlopa kiegészül a „Horvátország” névvel.

c)

A 37. sor 4. oszlopa kiegészül a „Horvátország” névvel.

d)

A 39. sor 4. oszlopa kiegészül a „Horvátország” névvel.

e)

A 45. sor 4. oszlopa kiegészül a „Horvátország” névvel.

f)

Az 51. sor 4. oszlopa kiegészül a „Horvátország” névvel.

g)

Az 52. sor 4. oszlopa kiegészül a „Horvátország” névvel.

h)

Az 52. sort követően a melléklet a következő 52a. sorral egészül ki:

„52a.

Štajerska Slovenija (SV)

Štajerka

Horvátország”

i)

Az 58. sor 4. oszlopa kiegészül a „Horvátország” névvel.


6.8.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 210/24


A BIZOTTSÁG 754/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. augusztus 5.)

az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 198. alkalommal történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló, 2002. május 27-i 881/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésének a) pontjára és 7a. cikkének (1) és (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete felsorolja azon személyeket, csoportokat és szervezeteket, amelyekre a rendeletnek megfelelően a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása vonatkozik.

(2)

2013. július 23-án az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának szankcióbizottsága úgy határozott, hogy egy természetes személlyel egészíti ki az azon személyekre, csoportokra és szervezetekre vonatkozó listáját, amelyekre a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztását alkalmazni kell. Továbbá az ENSZ Biztonsági Tanácsának szankcióbizottsága úgy határozott, hogy négy bejegyzést módosít a jegyzékben.

(3)

A 881/2002/EK rendelet I. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. augusztus 5-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

a Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat vezetője


(1)  HL L 139., 2002.5.29., 9. o.


MELLÉKLET

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

(1)

A „Természetes személyek” rész a következő bejegyzéssel egészül ki:

„Abu Mohammed Al-Jawlani (más néven a) Abu Mohamed al-Jawlani; b) Abu Muhammad al-Jawlani; c) Abu Mohammed al-Julani; d) Abu Mohammed al-Golani; e) Abu Muhammad al-Golani; f) Abu Muhammad Aljawlani; g) Muhammad al-Jawlani; h) Shaykh al-Fatih; i) Al Fatih. Születési ideje: 1975 és 1979 között. Születési helye: Szíria. Állampolgársága: szíriai. Címe: 2013 júniusában Szíria. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2013.7.24.”

(2)

A „Természetes személyek” részben a „Haji Muhammad Ashraf (más néven Haji M. Ashraf). Születési ideje: 1965.3.1. Állampolgársága: pakisztáni. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.12.10. Egyéb információ: apja neve: Noor Muhammad.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Haji Muhammad Ashraf (más néven a) Haji M. Ashraf; b) Muhammad Ashraf Manshah; c) Muhammad Ashraf Munsha). Születési ideje: a) 1965.3.1.; b) 1955. Születési helye: Faisalabad, Pakisztán. Állampolgársága: pakisztáni. Útlevélszáma: a) AT0712501 (2008.3.12-én kiállított pakisztáni útlevél, érvényessége 2013.3.11-én lejárt); b) A-374184 (pakisztáni). Nemzeti személyazonosító száma: a) 6110125312507 (pakisztáni); b) 24492025390 (pakisztáni). Egyéb információ: apja neve: Noor Muhammad. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.12.10.”

(3)

A „Természetes személyek” részben az „Adil Muhammad Mahmud Abd Al-Khaliq (más néven a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled). Születési ideje: 1984.3.2. Születési helye: Bahrein. Útlevélszáma: 1632207 (Bahrein). Egyéb információ: a) Eljárt az Al-Qaida és a Libyan Islamic Fighting Group képviseletében, illetve pénzügyi, anyagi és logisztikai támogatást nyújtott az Al-Qaida és a Libyan Islamic Fighting Group számára, ideértve a robbanóanyagokban, számítógépekben, GPS-készülékekben és katonai felszerelésekben használt elektromos alkatrészek biztosítását. b) Az Al-Qaida Dél-Ázsiában kiképezte a kézifegyverek és robbanóanyagok használatára, valamint az Al-Qaida oldalán harcolt Afganisztánban. c) 2007 januárjában az Egyesült Arab Emírségekben letartóztatták annak vádjával, hogy az Al-Qaida és a Libyan Islamic Fighting Group tagja. d) A 2007 végén az Egyesült Arab Emírségekben történt elítélését követően büntetése fennmaradó részének letöltésére 2008 elején átszállították Bahreinbe.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Adil Muhammad Mahmud Abd Al-Khaliq (más néven a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled). Születési ideje: 1984.3.2. Születési helye: Bahrein. Állampolgársága: bahreini. Útlevélszáma: 1632207 (bahreini). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.10.10.”

(4)

A „Természetes személyek” részben a „Sayf al-Adl (más néven Saif Al-’Adil). Születési ideje: 1963. Születési helye: Egyiptom. Egyéb információ: a) Feltehetően egyiptomi állampolgár; b) Oszáma Bin Láden biztonságáért felelős. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Sayf-Al Adl (más néven a) Saif Al-’Adil; b) Seif al Adel; c) Muhamad Ibrahim Makkawi; d) Ibrahim al-Madani). Születési ideje: a) 1963; b) 1963.4.11.; c) 1960.4.11. Születési helye: Egyiptom. Állampolgársága: egyiptomi. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25.”

(5)

A „Természetes személyek” részben a „Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen Al-Peshawari (más néven a) Shaykh Aminullah; b) Sheik Aminullah; c) Abu Mohammad Aminullah Peshawari; d) Abu Mohammad Amin Bishawri; e) Abu Mohammad Shaykh Aminullah Al-Bishauri; f) Shaykh Abu Mohammed Ameen al-Peshawari; g) Shaykh Aminullah Al-Peshawari). Címe: Ganj körzet, Pesavár, Pakisztán. Születési ideje: a) megközelítőleg 1967; b) megközelítőleg 1961; c) megközelítőleg 1973. Születési helye: Konar tartomány, Afganisztán. Egyéb információ: 2009 júniusa óta őrizetben tartják. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2009.6.29.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen Al-Peshawari (más néven a) Shaykh Aminullah; b) Sheik Aminullah; c) Abu Mohammad Aminullah Peshawari; d) Abu Mohammad Amin Bishawri; e) Abu Mohammad Shaykh Aminullah Al-Bishauri; f) Shaykh Abu Mohammed Ameen al-Peshawari; g) Shaykh Aminullah Al-Peshawari). Állampolgársága: agfán. Születési ideje: a) megközelítőleg 1967; b) megközelítőleg 1961; c) megközelítőleg 1973. Születési helye: Shunkrai település, Sarkani körzet, Konar tartomány, Afganisztán. Címe: Ganj körzet, Pesavár, Pakisztán. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2009.6.29.”


6.8.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 210/26


A BIZOTTSÁG 755/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. augusztus 5.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. augusztus 5-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0709 93 10

TR

118,5

ZZ

118,5

0805 50 10

AR

88,7

BO

85,6

CL

83,0

TR

71,0

UY

84,0

ZA

93,3

ZZ

84,3

0806 10 10

CL

140,3

EG

187,0

MA

180,7

TR

166,8

ZZ

168,7

0808 10 80

AR

142,6

BR

98,1

CL

121,6

CN

100,2

NZ

131,4

US

144,3

ZA

116,3

ZZ

122,1

0808 30 90

AR

121,0

CL

167,1

NZ

148,9

TR

157,9

ZA

113,0

ZZ

141,6

0809 29 00

CA

303,6

TR

336,4

ZZ

320,0

0809 30

TR

149,8

ZZ

149,8

0809 40 05

BA

44,5

TR

141,2

XS

57,7

ZZ

81,1


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

6.8.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 210/28


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2013. július 16.)

tizenegy tagállamnak (Bulgária, Dánia, Finnország, Lettország, Litvánia, Málta, Németország, Olaszország, Románia, Svédország és Szlovénia) a halászati adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására vonatkozó nemzeti programjához a 2013. évben nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulásról

(az értesítés a C(2013) 4434. számú dokumentummal történt)

(Csak a bolgár, a dán, a finn, a lett, a litván, a máltai, a német, az olasz, a román, a svéd és a szlovén nyelvű szöveg hiteles)

(2013/424/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika végrehajtására és a tengerjogra vonatkozó közösségi pénzügyi intézkedések létrehozásáról szóló, 2006. május 22-i 861/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 24. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 861/2006/EK rendelet megállapítja azokat a feltételeket, amelyekkel a tagállamok európai uniós hozzájárulást kaphatnak az adatgyűjtési és -kezelési nemzeti programjuk végrehajtása során felmerült kiadások fedezésére.

(2)

Az ilyen programokat a halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló közösségi keretrendszer létrehozásáról, valamint a közös halászati politika tekintetében a tudományos tanácsadás támogatásáról szóló, 2008. február 25-i 199/2008/EK tanácsi rendelet (2) és a 665/2008/EK bizottsági rendelet (3) előírásaival összhangban kell összeállítani.

(3)

A 199/2008/EK rendelet 4. cikke (4) és (5) bekezdésének megfelelően Bulgária, Dánia, Finnország, Lettország, Litvánia, Málta, Németország, Olaszország, Románia, Svédország és Szlovénia benyújtotta a 2011–2013-as időszakra szóló, a halászati adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására vonatkozó nemzeti programját. E programokat a Bizottság 2011-ben a 199/2008/EK rendelet 6. cikke (3) bekezdésével összhangban jóváhagyta.

(4)

A halászati alapadatok gyűjtése és kezelése során felmerült tagállami kiadások tekintetében a 861/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. november 3-i 1078/2008/EK bizottsági rendelet (4) 2. cikke (2) bekezdésének megfelelően benyújtották a 2013-ra vonatkozó éves költségvetési előrejelzéseiket. A Bizottság az 1078/2008/EK rendelet 4. cikkével összhangban, a jóváhagyott nemzeti programok figyelembevételével értékelte a tagállamok éves költségvetési előrejelzéseit.

(5)

Az 1078/2008/EK rendelet 5. cikke előírja, hogy a Bizottságnak jóvá kell hagynia az éves költségvetési előrejelzést, valamint a 861/2006/EK rendelet 24. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően és az éves költségvetési előrejelzésekre vonatkozó, az 1078/2008/EK rendelet 4. cikkében említett értékelés eredménye alapján határoznia kell az egyes nemzeti programokhoz nyújtandó éves uniós pénzügyi hozzájárulásról.

(6)

A 861/2006/EK rendelet 24. cikke (3) bekezdésének b) pontja értelmében az éves pénzügyi hozzájárulás mértékét bizottsági határozatban kell megállapítani. Ugyanezen rendelet 16. cikke előírja, hogy az alapadatok gyűjtését tekintve az uniós pénzügyi intézkedések mértéke nem haladhatja meg a halászati adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására vonatkozó program végrehajtása során felmerülő tagállami kiadások 50 %-át.

(7)

Ez a határozat az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 84. cikkének (2) bekezdése szerinti finanszírozási határozatnak minősül.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a halászati és akvakultúra-ágazati bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A tagállamoknak a halászati adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására vonatkozó nemzeti programjaihoz a 2013. évben nyújtandó uniós pénzügyi hozzájárulás tagállamonkénti maximális összegét és mértékét a melléklet állapítja meg.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Bolgár Köztársaság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Dán Királyság, az Olasz Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Máltai Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2013. július 16-án.

a Bizottság részéről

Maria DAMANAKI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 2006.6.14., 1. o.

(2)  HL L 60., 2008.3.5., 1. o.

(3)  HL L 186., 2008.7.15., 3. o.

(4)  HL L 295., 2008.11.4., 24. o.

(5)  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.


MELLÉKLET

2011–2013-AS NEMZETI PROGRAMOK

Elszámolható kiadások és a 2013. évi uniós hozzájárulás maximális összege

(EUR-ban)

Tagállam

Elszámolható kiadások

Az uniós hozzájárulás maximális összege

(50 %-os mérték)

Bulgária

180 214,85

90 107,43

Dánia

5 956 908,05

2 978 454,03

Németország

6 938 161,00

3 469 080,50

Olaszország

9 245 522,75

4 622 761,38

Lettország

374 348,04

187 174,02

Litvánia

244 900,00

122 450,00

Málta

799 170,09

399 585,05

Románia

449 247,00

224 623,50

Szlovénia

160 896,42

80 448,21

Finnország

1 880 999,00

940 499,50

Svédország

6 158 792,00

3 079 396,00

Összesen

32 389 159,20

16 194 579,60


6.8.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 210/30


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2013. augusztus 1.)

az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel szabályozott anyagokra a 2013. január 1. és december 31. közötti időszakban alkalmazandó mennyiségi korlátok meghatározásáról és az említett anyagok ugyanezen időszakban rendelkezésre álló kvótáinak kiosztásáról szóló 2012/782/EU végrehajtási határozat módosításáról

(az értesítés a C(2013) 4922. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol, a francia, a holland, a horvát, a lengyel, a máltai, a magyar, a német, az olasz, a portugál és a spanyol nyelvű szöveg hiteles)

(2013/425/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, 2009. szeptember 16-i 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke (2) bekezdésére és 16. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Horvátország 2013. július 1-jével az Európai Unió tagjává vált.

(2)

Az 1005/2009/EK rendelettel szabályozott anyagokra alkalmazandó mennyiségi korlátok meghatározásakor és a szóban forgó ugyanezen anyagok kvótáinak kiosztásakor ezért a horvát vállalatokat is figyelembe kell venni.

(3)

Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, 2012. december 11-i 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel szabályozott anyagokra a 2013. január 1. és december 31. közötti időszakban alkalmazandó mennyiségi korlátok meghatározásáról és az említett anyagok ugyanezen időszakban rendelkezésre álló kvótáinak kiosztásáról szóló 2012/782/EU bizottsági végrehajtási határozatot (2) tehát ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az 1005/2009/EK rendelet 25. cikkének (1) bekezdésével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2012/782/EU végrehajtási határozat a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikkben szereplő táblázatban a

„III. csoport (halonok)

18 222 010,00”

sor helyébe a következő sor lép:

„III. csoport (halonok)

18 376 510,00”

2.

A II. és a X. melléklet e határozat I. mellékletének megfelelően módosul.

3.

A IX. és a XI. melléklet e határozat II. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ennek a határozatnak a következő vállalkozások a címzettjei:

1.

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. (DE)

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

Németország

2.

Aesica Queenborough Ltd.

North Street

Queenborough

Kent, ME11 5EL

Egyesült Királyság

3.

AGC Chemicals Europe, Ltd.

York House, Hillhouse International

Thornton Cleveleys, Lancs, FY5 4QD

Egyesült Királyság

4.

Airbus Operations S.A.S.

Route de Bayonne 316

31300 Toulouse

Franciaország

5.

Albany Molecular Research (UK) Ltd

Mostyn Road

Holywell

Flintshire, CH8 9DN

Egyesült Királyság

6.

Albemarle Europe SPRL

Parc Scientifique Einstein

Rue du Bosquet 9

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

7.

Arkema Franciaország SA

420, rue d’Estienne D’Orves

92705 Colombes Cedex

Franciaország

8.

Arkema Quimica S.A.

Avenida de Burgos 12

28036 Madrid

Spanyolország

9.

Ateliers Bigata SAS

10, rue Jean Baptiste Perrin,

33320 Eysines Cedex

Franciaország

10.

BASF Agri Production SAS

32 rue de Verdun

76410 Saint-Aubin lès Elbeuf

Franciaország

11.

Bayer Crop Science AG

Gebäude A729

41538 Dormagen

Németország

12.

Diverchim S.A.

100, rue Louis Blanc

60765 Montataire Cedex

Franciaország

13.

Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH

Bützflether Sand

21683 Stade

Németország

14.

DuPont de Nemours (Nederland) BV

Baanhoekweg 22

3313 LA Dordrecht

Hollandia

15.

Dyneon GmbH

Industrieperkstrasse 1

84508 Burgkirchen

Németország

16.

Eras Labo

222 D1090

38330 Saint Nazaire les Eymes

Franciaország

17.

Eusebi Impianti Srl

Via Mario Natalucci 6

60131 Ancona

Olaszország

18.

Eusebi Service Srl

Via Vincenzo Pirani 4

60131 Ancona

Olaszország

19.

Fire Fighting Enterprises Ltd.

9 Hunting Gate,

Hitchin SG4 0TJ

Egyesült Királyság

20.

Fujifilm Electronic Materials (Europe) NV

Keetberglaan 1A

2070 Zwijndrecht

Belgium

21.

Richter Gedeon Nyrt.

Gyömrői út 19-21.

1103 Budapest

Magyarország

22.

Gielle di Luigi Galantucci

Via Ferri Rocco, 32

70022 Altamura (BA)

Olaszország

23.

Halon & Refrigerants Services Ltd.

J.Reid Trading Estate

Factory Road, Sandycroft

Deeside, Flintshire CH5 2QJ

Egyesült Királyság

24.

Harp International Ltd

Gellihirion Industrial Estate

Rhondda, Cynon Taff

Pontypridd CF37 5SX

Egyesült Királyság

25.

Honeywell Fluorine Products Europe B.V.

Laarderhoogtweg 18

1101 EA Amsterdam

Hollandia

26.

Honeywell Specialty Chemicals GmbH

Wunstorfer Strasse 40

30918 Seelze

Németország

27.

Hovione Farmaciencia SA

Quinta de S. Pedro – Sete Casas

2674-506 Loures

Portugália

28.

Hydraulik-Liftsysteme Walter Mayer GmbH

Heinrich-Hertz-Str. 3

76646 Bruchsal

Németország

29.

ICL-IP Europe B.V.

Fosfaatweeg 48

1013 BM Amsterdam

Hollandia

30.

Laboratorios Miret SA

Geminis 4,

08228 Terrassa, Barcelona

Spanyolország

31.

LGC Standards GmbH

Mercatorstr. 51

46485 Wesel

Németország

32.

LPG Tecnicas en Extincion de Incendios SL

C/Mestre Joan Corrales 107-109

08950 Esplugas de Llobregat,

Barcelona

Spanyolország

33.

Ludwig-Maximilians-Universität

Department Chemie

Butenandstr. 5-13 (Haus D)

81377 München

Németország

34.

Mebrom NV

Assenedestraat 4

9940 Rieme Ertvelde

Belgium

35.

Merck KgaA

Frankfurter Strasse 250

64271 Darmstadt

Németország

36.

Meridian Technical Services Ltd

Hailey Road 14

DA18 4AP Erith

Egyesült Királyság

37.

Mexichem UK Ltd.

The Heath Business & Technical Park

Runcorn Cheshire WA7 4QX

Egyesült Királyság

38.

Ministry of Defense – Chemical Laboratory – Den Helder

Bevesierweg 4

1780 CA Den Helder

Hollandia

39.

Panreac Quimica S.L.U.

Pol. Ind. Pla de la Bruguera, C/Garraf 2

08211 Castellar del Vallès-Barcelona

Spanyolország

40.

Poż-Pliszka Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 45

80-392 Gdańsk

Lengyelország

41.

R.P. Chem s.r.l.

Via San Michele 47

31062 Casale sul Sile (TV)

Olaszország

42.

Safety Hi-Tech S.r.l.

Via di Porta Pinciana 6

00187 Roma

Olaszország

43.

Savi Technologie Sp. z o.o.

ul. Wolności 20

Psary

51-180 Wroclaw

Lengyelország

44.

Sigma Aldrich Chemie GmbH

Riedstrasse 2

89555 Steinheim

Németország

45.

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L’isle d’abeau Chesnes

38297 St Quentin Fallavier

Franciaország

46.

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard, New Road

Gillingham, Dorset SP8 4XT

Egyesült Királyság

47.

Solvay Fluor GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

30173 Hannover

Németország

48.

Solvay Fluores Franciaország

25 rue de Clichy

75442 Paris

Franciaország

49.

Solvay Specialty Polymers Franciaország SAS

Avenue de la Republique

39501 Tavaux Cedex

Franciaország

50.

Solvay Specialty Polymers Olaszország SpA

Viale Lombardia 20

20021 Bollate (MI)

Olaszország

51.

Sterling Chemical Málta Ltd

V. Dimech Street 4

1504 Floriana

Málta

52.

Sterling S.p.A.

Via della Carboneria 30

06073 Solomeo di Corciano (PG)

Olaszország

53.

Syngenta Crop Protection

Surrey Research Park

30 Priestly Road

Guildford Surrey GU2 7YH

Egyesült Királyság

54.

Tazzetti S.p.A.

Corso Europa n. 600/a

10070 Volpiano (TO)

Olaszország

55.

TEGA Technische Gase und Gastechnik GmbH

Werner-von-Siemens-Strasse 18

97076 Würzburg

Németország

56.

Thomas Swan & Co Ltd.

Rotary Way

Consett

County Durham DH8 7ND

Egyesült Királyság

57.

Medic d.o.o.

Trg Dražena Petrovića 3/VI

10000 Zagreb

Horvátország

58.

Simat Prom d.o.o.

Rudeška cesta 96

10000 Zagreb

Horvátország

59.

Vatro-Servis d.o.o.

Horvátországn Halon Bank

Dravska 61

42202 Trnovec

Horvátország

Kelt Brüsszelben, 2013. augusztus 1-jén.

a Bizottság részéről

Connie HEDEGAARD

a Bizottság tagja


(1)  HL L 286., 2009.10.31., 1. o.

(2)  HL L 347., 2012.12.15., 20. o.


I. MELLÉKLET

1.   A 2012/782/EU végrehajtási határozat II. melléklete a következő vállalkozásokkal egészül ki:

„Simat Prom d.o.o. (HR)

Vatro-Servis d.o.o. (HR)”

2.   A 2012/782/EU végrehajtási határozat X. melléklete a következő vállalkozással egészül ki:


II. MELLÉKLET

Bizalmas kereskedelmi információk – nem közzétételre


6.8.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 210/s3


AZ OLVASÓHOZ

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet (HL L 69., 2013.3.13., 1. o.) értelmében 2013. július 1-jétől kizárólag a Hivatalos Lap elektronikus kiadása tekinthető hitelesnek és vált ki joghatást.

Amikor előre nem látható vagy kivételes körülmények miatt a Hivatalos Lap elektronikus kiadásának közzététele nem lehetséges, a nyomtatott kiadás hiteles és vált ki joghatást a 216/2013/EU rendelet 3. cikkében meghatározott feltételek szerint.


6.8.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 210/s3


AZ OLVASÓHOZ – JOGI AKTUSOKRA TÖRTÉNŐ HIVATKOZÁS MÓDJA

2013. július 1-jétől megváltozott a jogi aktusokra történő hivatkozás módja.

Az átmeneti időszak alatt az új módszer együtt él a régivel.