ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2013.192.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 192

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

56. évfolyam
2013. július 13.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 665/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. május 3.) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a porszívók energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről ( 1 )

1

 

*

A Bizottság 666/2013/EU rendelete (2013. július 8.) a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a porszívók környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról ( 1 )

24

 

*

A Bizottság 667/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. július 12.) a diklazuril tojójércék takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Eli Lilly and Company Ltd.) és a 162/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről ( 1 )

35

 

*

A Bizottság 668/2013/EU rendelete (2013. július 12.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található 2,4-DB, dimetomorf, indoxakarb és piraklosztrobin szermaradék-határértékének tekintetében történő módosításáról ( 1 )

39

 

 

A Bizottság 669/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. július 12.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

72

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2013/375/EU

 

*

A Tanács végrehajtási határozata (2013. július 9.) Portugália aktualizált makrogazdasági kiigazítási programjának jóváhagyásáról

74

 

 

2013/376/EU

 

*

Az Európai Központi Bank határozata (2013. június 28.) a Ciprusi Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságához kapcsolódó átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2013/13 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2013/21)

75

 

 

 

*

Az olvasóhoz – Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

13.7.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 192/1


A BIZOTTSÁG 665/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2013. május 3.)

a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a porszívók energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről szóló, 2010. május 19-i 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 11. cikkére,

mivel:

(1)

A 2010/30/EU irányelv értelmében a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat köteles elfogadni azon energiával kapcsolatos termékek címkézésére vonatkozóan, amelyekben megvan a lehetőség a jelentős energiamegtakarításra, és amelyek azonos rendeltetésű típusainak műszaki jellemzői jelentős eltérést mutatnak.

(2)

Az Unión belül a porszívók energiafelhasználása a teljes energiaigény jelentős részét teszi ki. A porszívók energiafogyasztása jelentős mértékben csökkenthető.

(3)

A nedves-, a nedves-száraz, a robot-, az ipari, a központi és az akkumulátoros porszívók, valamint a padlófényező gépek és a kerti szívógépek sajátos jellemzőkkel rendelkeznek, ezért nem célszerű őket e rendelet keretében szabályozni.

(4)

A címkén feltüntetendő információkat olyan megbízható, pontos és megismételhető mérési módszerekkel indokolt meghatározni, amelyek figyelembe veszik az általánosan elismert legkorszerűbb mérési eljárásokat, beleértve – amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak – az európai szabványosításról szóló, 2012. október 25-i 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) I. mellékletében felsorolt európai szabványügyi szervezetek által elfogadott harmonizált szabványokban foglaltakat is.

(5)

E rendeletben indokolt egységesen meghatározni a porszívók címkéjének kivitelét és tartalmát.

(6)

E rendeletben rögzíteni kell a porszívók műszaki dokumentációjára és termékismertető adatlapjára vonatkozó követelményeket.

(7)

E rendeletben meg kell határozni azon adatok körét, amelyeket a távértékesítés valamennyi formája esetén a porszívók reklámanyagaiban és műszaki promóciós anyagaiban fel kell tüntetni.

(8)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy e rendelet rendelkezéseit a technológiai haladásra való tekintettel felül kell vizsgálni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   Ez a rendelet címkézési és kiegészítő termékinformációs követelményeket állapít meg a villamos hálózatról működtethető porszívókra vonatkozóan, beleértve a hibrid hajtású porszívókat is.

(2)   Ez a rendelet nem alkalmazandó:

a)

a nedves-, a nedves-száraz, az akkumulátoros, a robot-, az ipari és a központi porszívókra;

b)

a padlófényező gépekre;

c)

a kerti szívógépekre.

2. cikk

Fogalommeghatározások

A 2010/30/EU irányelv 2. cikkében található fogalommeghatározásokon túlmenően e rendelet alkalmazásában:

1.   „porszívó”: a készülékben létrehozott alacsony nyomás által keltett légáram segítségével a tisztítandó felületről szennyeződéseket eltávolító készülék;

2.   „hibrid hajtású porszívó”: villamos hálózatról és akkumulátorral egyaránt működtethető porszívó;

3.   „nedvesporszívó”: olyan porszívó, amely a tisztítandó felületre vízben oldott tisztítószert vagy gőzt engedve, majd azt felszívva távolítja el a tisztítandó felület száraz és/vagy nedves szennyeződését oly módon, hogy a szennyeződést a készülékben létrehozott alacsony nyomás által keltett légárammal juttatja a készülékbe, ideértve az extrakciós szőnyegtisztító gépként ismert készülékeket is;

4.   „nedves-száraz porszívó”: 2,5 liternél több folyadék eltávolítására tervezett, szárazporszívóként is üzemeltethető porszívó;

5.   „szárazporszívó”: alapvetően száraz szennyeződés (por, szálak, fonál) eltávolítására tervezett porszívó, ideértve az akkumulátoros aktív szívófejjel ellátott típusokat is;

6.   „akkumulátoros aktív szívófej”: a szennyezés eltávolításának segítésére beépített akkumulátorral hajtott, mikromozgásokat végző alkatrészekkel felszerelt szívófej;

7.   „akkumulátoros porszívó”: kizárólag akkumulátorral hajtott porszívó;

8.   „robotporszívó”: olyan, elemmel vagy akkumulátorral hajtott, mozgó részből és dokkolóegységből álló, működésének segítése érdekében esetleg más tartozékokkal is felszerelt porszívó, amely egy lehatárolt területen belül emberi közreműködés nélkül is képes működni;

9.   „ipari porszívó”: a gyártási folyamatban történő alkalmazásra tervezett porszívó, a veszélyes anyagok eltávolítására tervezett porszívó, a nagy mennyiségű por építőipari, öntödei, bányászati vagy élelmiszer-ipari környezetben történő eltávolítására tervezett porszívó, az ipari gép vagy szerszám alkatrészét képező porszívó, valamint a 0,50 m-nél nagyobb szélességű tisztítófejjel ellátott kereskedelmi porszívó;

10.   „kereskedelmi porszívó”: hivatásszerűen űzött takarítási tevékenységre és laikusok, takarító alkalmazottak vagy takarító vállalkozók általi használatra egyaránt szánt, irodai, bolti, kórházi és szállodai környezetben történő alkalmazásra tervezett, a gyártó által a 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) szerinti megfelelőségi nyilatkozatában ekként megjelölt porszívó;

11.   „központi porszívó”: az alacsony nyomást helyhez kötött (nem mozgatható) térben előállító, a gégecsövek csatlakoztatására az épületen belül meghatározott helyeken csatlakozónyílásokkal ellátott porszívó;

12.   „padlófényező gép”: bizonyos típusú padlók védelmére, felületének simítására és/vagy fényesítésére tervezett, általában a készülék által a padlón végighúzott polírozó alkatrésszel együtt alkalmazott, kiegészítésül gyakran porszívó üzemmódban is működtethető elektromos készülék;

13.   „kerti szívógép”: kültéri használatra, hulladék (például fűnyesedék, levelek) gyűjtőtartályba történő összegyűjtésére szánt, a készülékben létrehozott alacsony nyomás által keltett légárammal működő, esetleg aprítóval is ellátott, esetleg fúvóként is alkalmazható készülék;

14.   „teljes értékű akkumulátoros porszívó”: olyan akkumulátoros porszívó, amely képes teljes mértékben feltöltött akkumulátorral újratöltés nélkül 15 m2 padlófelületet a padlófelület teljes egészére kiterjedően kétszeri oda-vissza tolással feltakarítani;

15.   „vízszűrős porszívó”: fő szűrőközegként 0,5 liternél több vizet felhasználó olyan szárazporszívó, amelyben a beszívott légáram keresztülhatol a szűrővízen, és ott az eltávolított szennyeződés fennakad;

16.   „háztartási porszívó”: háztartásokban vagy lakóhelyiségekben történő használatra szánt, a gyártó által a 2006/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) szerinti megfelelőségi nyilatkozatában ekként megjelölt porszívó;

17.   „általános rendeltetésű porszívó”: rögzített vagy legalább egy eltávolítható, szőnyeg és kemény padlóburkolat tisztítására egyaránt alkalmas tisztítófejjel ellátott, vagy pedig legalább egy, kifejezetten szőnyeghez tervezett és legalább egy, kifejezetten kemény padlóburkolathoz tervezett eltávolítható tisztítófejjel ellátott porszívó;

18.   „kemény padlóburkolathoz való porszívó”: kifejezetten kemény padlóburkolathoz tervezett rögzített tisztítófejjel vagy kizárólag egy vagy több, kifejezetten kemény padlóburkolathoz tervezett eltávolítható tisztítófejjel készülő porszívó;

19.   „szőnyegporszívó”: kifejezetten szőnyeghez tervezett rögzített tisztítófejjel vagy kizárólag egy vagy több, kifejezetten szőnyeghez tervezett eltávolítható tisztítófejjel készülő porszívó;

20.   „egyenértékű porszívó”: olyan forgalomba hozott porszívómodell, amelynek felvett teljesítménye, éves energiafogyasztása, szőnyegen és kemény padlóburkolaton tanúsított porfelszívása, porvisszabocsátása és hangteljesítményszintje megegyezik egy ugyanazon gyártó által másik kereskedelmi kódszámmal forgalomba hozott porszívómodellével.

3. cikk

A szállítók kötelezettségei és időütemezésük

(1)   A szállítók kötelesek gondoskodni arról, hogy 2014. szeptember 1-jétől:

a)

minden porszívó el legyen látva egy, a II. mellékletben meghatározott formai és tartalmi követelményeket kielégítő nyomtatott címkével;

b)

a terméket egy, a III. melléklet szerinti termékismertető adatlap kísérje;

c)

a IV. mellékletben meghatározott műszaki dokumentációt kérésre a tagállami hatóságok és a Bizottság megkapják;

d)

ha egy adott porszívómodellre vonatkozó reklámanyag energiafogyasztással vagy vételárral kapcsolatos információkat tartalmaz, akkor ez a reklámanyag tartalmazza az energiahatékonysági osztály megjelölését is;

e)

az egyes porszívómodellek sajátos műszaki jellemzőit ismertető műszaki promóciós anyagokban szerepeljen az adott készülékek energiahatékonysági osztálya.

(2)   A II. mellékletben meghatározott kivitelű címkéket a következő időütemezés szerint kell alkalmazni:

a)

a 2014. szeptember 1. után forgalomba hozott porszívókra a II. mellékletben meghatározott 1. címkét kell felhelyezni;

b)

a 2017. szeptember 1. után forgalomba hozott porszívókra a II. mellékletben meghatározott 2. címkét kell felhelyezni.

4. cikk

A kereskedők kötelezettségei

A kereskedők kötelesek gondoskodni arról, hogy 2014. szeptember 1-jétől:

a)

az értékesítés helyén kiállított modellek mindegyike a készülék külső burkolatán vagy a készülékre függesztve tisztán látható módon viselje a 3. cikk alapján a szállító által rendelkezésre bocsátott címkét;

b)

az eladásra, bérletre vagy részletvásárlásra kínált azon porszívók forgalmazása, amelyeket a 2010/30/EU irányelv 7. cikkében foglaltak szerint a végfelhasználóknak nincs alkalmuk kiállítva megtekinteni, a szállítók által e rendelet V. mellékletének megfelelően rendelkezésre bocsátott információkkal történjék;

c)

ha egy adott porszívómodellre vonatkozó reklámanyag energiafogyasztással vagy vételárral kapcsolatos információkat tartalmaz, akkor ez a reklámanyag utaljon az energiahatékonysági osztályra is;

d)

az egyes porszívómodellek sajátos műszaki jellemzőit ismertető műszaki promóciós anyagokban szerepeljen utalás az adott készülékek energiahatékonysági osztályára.

5. cikk

Mérési módszerek

A 3. és a 4. cikkben felsorolt információkat a VI. melléklet szerinti megbízható, pontos és megismételhető, az általánosan korszerűként elfogadott mérési és számítási módszertanhoz igazodó mérési és számítási eljárásokkal kell megállapítani.

6. cikk

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok

A tagállamok a megadott energiahatékonysági osztállyal, takarításhatékonysági osztállyal, por-visszabocsátási osztállyal, éves energiafogyasztással és hangteljesítményszinttel kapcsolatos követelmények teljesülését a VII. mellékletben előírt eljárással ellenőrzik.

7. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság ezt a rendeletet a technológiai haladás fényében legkésőbb a hatálybalépése után öt évvel felülvizsgálja. Ennek során megvizsgálja különösen a VII. mellékletben meghatározott ellenőrzési tűréseket, azt, hogy a teljes értékű akkumulátoros porszívókat indokolt-e a rendelet hatálya alá vonni, valamint azt, hogy lehetséges-e az éves energiafogyasztásra, a porfelszívásra és a porvisszabocsátásra vonatkozóan olyan mérési módszereket alkalmazni, amelyek üres helyett részlegesen telített porgyűjtővel végrehajtott méréseken alapulnak.

8. cikk

Átmeneti rendelkezés

Ez a rendelet a vízszűrős porszívókra 2017. szeptember 1-jétől fogva alkalmazandó.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet Az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. május 3-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 153., 2010.6.18., 1. o.

(2)  HL L 316., 2012.11.14., 12. o.

(3)  HL L 157., 2006.6.9., 24. o.

(4)  HL L 374., 2006.12.27., 10. o.


I. MELLÉKLET

Energiahatékonysági, takarításhatékonysági és por-visszabocsátási osztályok

1.   Energiahatékonysági osztályok

A porszívók energiahatékonysági osztályát éves energiafogyasztásuk alapján, az 1. táblázatnak megfelelően kell megállapítani. A porszívók éves energiafogyasztását a VI. melléklet szerint kell meghatározni.

1.   táblázat

Energiahatékonysági osztályok

Energiahatékonysági osztály

Éves energiafogyasztás (AE) [kWh/év]

1. címke

2. címke

A+++

n. a.

AE ≤ 10,0

A++

n. a.

10,0 < AE ≤ 16,0

A+

n. a.

16,0 < AE ≤ 22,0

A

AE ≤ 28,0

22,0 < AE ≤ 28,0

B

28,0 < AE ≤ 34,0

28,0 < AE ≤ 34,0

C

34,0 < AE ≤ 40,0

34,0 < AE ≤ 40,0

D

40,0 < AE ≤ 46,0

AE > 40,0

E

46,0 < AE ≤ 52,0

n. a.

F

52,0 < AE ≤ 58,0

n. a.

G

AE > 58,0

n. a.

2.   Takarításhatékonysági osztályok

A porszívók takarításhatékonysági osztályát porfelszívásuk (dpu) alapján, a 2. táblázatnak megfelelően kell megállapítani. A porszívók porfelszívását a VI. melléklet szerint kell meghatározni.

2.   táblázat

Takarításhatékonysági osztályok

Takarításhatékonysági osztály

Porfelszívás szőnyegen (dpuc )

Porfelszívás kemény padlóburkolaton (dpuhf )

A

dpuc ≥ 0,91

dpuhf ≥ 1,11

B

0,87 ≤ dpuc < 0,91

1,08 ≤ dpuhf < 1,11

C

0,83 ≤ dpuc < 0,87

1,05 ≤ dpuhf < 1,08

D

0,79 ≤ dpuc < 0,83

1,02 ≤ dpuhf < 1,05

E

0,75 ≤ dpuc < 0,79

0,99 ≤ dpuhf < 1,02

F

0,71 ≤ dpuc < 0,75

0,96 ≤ dpuhf < 0,99

G

dpuc < 0,71

dpuhf < 0,96

3.   Porvisszabocsátás

A porszívók por-visszabocsátási osztályát porvisszabocsátásuk alapján, a 3. táblázatnak megfelelően kell megállapítani. A porszívók porvisszabocsátását a VI. melléklet szerint kell meghatározni.

3.   táblázat

Por-visszabocsátási osztályok

Por-visszabocsátási osztály

Porvisszabocsátás (dre)

A

dre ≤ 0,02 %

B

0,02 % < dre ≤ 0,08 %

C

0,08 % < dre ≤ 0,20 %

D

0,20 % < dre ≤ 0,35 %

E

0,35 % < dre ≤ 0,60 %

F

0,60 % < dre ≤ 1,00 %

G

dre > 1,00 %


II. MELLÉKLET

A címke

1.   1. CÍMKE

1.1.   Általános rendeltetésű porszívók

A címkén a következő adatoknak kell szerepelniük:

Image

I.

a szállító neve vagy védjegye;

II.

a szállító által megadott modellazonosító, ahol „modellazonosító”: az az általában alfanumerikus kód, amely alapján az egyazon védjeggyel vagy szállítónévvel forgalmazott különböző porszívómodellek megkülönböztethetők egymástól;

III.

energiahatékonysági osztály az I. melléklet szerint; a porszívó energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegyének egy magasságban kell lennie az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével;

IV.

éves energiafogyasztás a VI. melléklet szerint;

V.

az I. mellékletnek megfelelően meghatározott por-visszabocsátási osztály;

VI.

az I. mellékletnek megfelelően szőnyeg esetére meghatározott takarításhatékonysági osztály;

VII.

az I. mellékletnek megfelelően kemény padlóburkolat esetére meghatározott takarításhatékonysági osztály;

VIII.

hangteljesítményszint a VI. melléklet szerint.

A címke kivitelére vonatkozó formai követelményeket e melléklet 4.1. pontja rögzíti. Ettől eltérően ha egy modell a 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) alapján elnyerte az Európai Unió ökocímkéjét, akkor az ökocímke másolata is feltüntethető.

1.2.   Kemény padlóburkolathoz való porszívók

Image

A címkén a következő adatoknak kell szerepelniük:

I.

a szállító neve vagy védjegye;

II.

a szállító által megadott modellazonosító, ahol „modellazonosító”: az az általában alfanumerikus kód, amely alapján az egyazon védjeggyel vagy szállítónévvel forgalmazott különböző porszívómodellek megkülönböztethetők egymástól;

III.

energiahatékonysági osztály az I. melléklet szerint; a porszívó energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegyének egy magasságban kell lennie az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével;

IV.

éves energiafogyasztás a VI. melléklet szerint;

V.

az I. mellékletnek megfelelően meghatározott por-visszabocsátási osztály;

VI.

az alkalmazás kizárását jelző ábra;

VII.

az I. mellékletnek megfelelően kemény padlóburkolat esetére meghatározott takarításhatékonysági osztály;

VIII.

hangteljesítményszint a VI. melléklet szerint.

A címke kivitelére vonatkozó formai követelményeket e melléklet 4.2. pontja rögzíti. Ettől eltérően ha egy modell a 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján elnyerte az Európai Unió ökocímkéjét, akkor az ökocímke másolata is feltüntethető.

1.3.   Szőnyegporszívók

Image

A címkén a következő adatoknak kell szerepelniük:

I.

a szállító neve vagy védjegye;

II.

a szállító által megadott modellazonosító, ahol „modellazonosító”: az az általában alfanumerikus kód, amely alapján az egyazon védjeggyel vagy szállítónévvel forgalmazott különböző porszívómodellek megkülönböztethetők egymástól;

III.

energiahatékonysági osztály az I. melléklet szerint; a porszívó energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegyének egy magasságban kell lennie az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével;

IV.

éves energiafogyasztás a VI. melléklet szerint;

V.

az I. mellékletnek megfelelően meghatározott por-visszabocsátási osztály;

VI.

az I. mellékletnek megfelelően szőnyeg esetére meghatározott takarításhatékonysági osztály;

VII.

az alkalmazás kizárását jelző ábra;

VIII.

hangteljesítményszint a VI. melléklet szerint.

A címke kivitelére vonatkozó formai követelményeket e melléklet 4.3. pontja rögzíti. Ettől eltérően ha egy modell a 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján elnyerte az Európai Unió ökocímkéjét, akkor az ökocímke másolata is feltüntethető.

2.   2. CÍMKE

2.1.   Általános rendeltetésű porszívók

Image

A címkén az 1.1. pontban felsorolt adatokat kell feltüntetni.

A címke kivitelére vonatkozó formai követelményeket e melléklet 4.1. pontja rögzíti. Ettől eltérően ha egy modell a 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján elnyerte az Európai Unió ökocímkéjét, akkor az ökocímke másolata is feltüntethető.

2.2.   Kemény padlóburkolathoz való porszívók

Image

A címkén az 1.2. pontban felsorolt adatokat kell feltüntetni.

A címke kivitelére vonatkozó formai követelményeket e melléklet 4.2. pontja rögzíti. Ettől eltérően ha egy modell a 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján elnyerte az Európai Unió ökocímkéjét, akkor az ökocímke másolata is feltüntethető.

2.3.   Szőnyegporszívók

Image

A címkén az 1.3. pontban felsorolt adatokat kell feltüntetni.

A címke kivitelére vonatkozó formai követelményeket e melléklet 4.3. pontja rögzíti. Ettől eltérően ha egy modell a 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján elnyerte az Európai Unió ökocímkéjét, akkor az ökocímke másolata is feltüntethető.

3.   A CÍMKE KIVITELE

3.1.   Az általános rendeltetésű porszívók címkéinek kivitele

Image

Követelmények:

a)

A címke szélességének legalább 75 mm-nek, magasságának legalább 150 mm-nek kell lennie. Nagyobb méretben nyomtatott címkén a címke tartalmát méretarányosan kell felnagyítani.

b)

A háttérnek fehérnek kell lennie.

c)

Az alábbiakban a felhasználható színek a CMYK kód alapján, a cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín részarányával vannak megadva, a következő séma szerint: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete.

d)

A címkének az alábbiakban felsorolt összes formai követelménynek meg kell felelnie (számozás a fenti ábra szerint):

Image

Az EU-címke szegélye: vonalvastagság: 3,5 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 2,5 mm.

Image

EU-logó: színek: X-80-00-00 és 00-00-X-00.

Image

„Energia” mező: szín: X-00-00-00. Piktogram az ábra szerint: EU-logó + „Energia” mező: szélesség: 62 mm, magasság: 12 mm.

Image

Logók alatti lénia: vonalvastagság: 1 pt – szín: 100 % cián – hossz: 62 mm.

Image

A-tól G-ig és A+++-tól D-ig terjedő skála:

Nyíl: magasság: 6 mm, a nyilak közötti távolság: 1 mm – színek:

legfelső osztály: X-00-X-00

második osztály: 70-00-X-00

harmadik osztály: 30-00-X-00

negyedik osztály: 00-00-X-00

ötödik osztály: 00-30-X-00

hatodik osztály: 00-70-X-00

legalsó osztály: 00-X-X-00

Szöveg: Calibri bold 13 pt, nagybetűk, fehér.

Image

Energiahatékonysági osztály:

Nyíl: szélesség: 17 mm, magasság: 9 mm, 100 % fekete,

Szöveg: Calibri bold 18,5 pt, nagybetűk, fehér; „+” jelek: Calibri bold 11 pt, fehér, egy sorba rendezett.

Image

„Energia” szöveg:

Szöveg: Calibri regular 6 pt, nagybetűk, 100 % fekete.

Image

Éves energiafogyasztás kWh/év-ben:

„YZ” érték: Calibri bold 20 pt, 100 % fekete,

„kWh/annum” szöveg: Calibri bold 12 pt, 100 % fekete.

Image

Takarítási hatékonyság szőnyegen:

Szegély: vonalvastagság: 1,5 pt – színek: 100 % cián – lekerekített sarkok: 2,5 mm,

Betűk: Calibri regular 13,5 pt, 100 % fekete, és Calibri bold 18 pt, 100 % fekete.

Image

Takarítási hatékonyság kemény padlóburkolaton:

Szegély: vonalvastagság: 1,5 pt – színek: 100 % cián – lekerekített sarkok: 2,5 mm,

Betűk: Calibri regular 13,5 pt, 100 % fekete, és Calibri bold 18 pt, 100 % fekete.

Image

Porvisszabocsátás:

Szegély: vonalvastagság: 1,5 pt – színek: 100 % cián – lekerekített sarkok: 2,5 mm,

Betűk: Calibri regular 13,5 pt, 100 % fekete, és Calibri bold 18 pt, 100 % fekete.

Image

Hangteljesítményszint:

Szegély: vonalvastagság: 1,5 pt – színek: 100 % cián – lekerekített sarkok: 2,5 mm,

Érték: Calibri bold 16 pt, 100 % fekete,

„dB” szöveg: Calibri regular 11 pt, 100 % fekete.

Image

A szállító neve vagy védjegye

Image

A szállító által megadott modellazonosító

Image

A szállító neve vagy védjegye és a modellazonosító számára 62 mm × 10 mm nagyságú hely áll rendelkezésre.

Image

A rendelet és a címke jelzőszáma:

Szöveg: Calibri bold 8 pt.

3.2.   A kemény padlóburkolathoz való porszívók címkéinek kivitele

Image

Követelmények:

A címke kivitelének leírása megegyezik az e melléklet 4.1. pontjában található leírással, kivéve a 9. számot, amelyre a következő vonatkozik:

Image

Takarítási hatékonyság szőnyegen:

Az alkalmazás kizárását jelző ábra: szegély: vonalvastagság: 3 pt – szín: 00-X-X-00 (100 % vörös) – átmérő: 16 mm.

3.3.   A szőnyegporszívók címkéinek kivitele

Image

Követelmények:

A címke kivitelének leírása megegyezik az e melléklet 4.1. pontjában található leírással, kivéve a 10. számot, amelyre a következő vonatkozik:

Image

Takarítási hatékonyság kemény padlóburkolaton:

Az alkalmazás kizárását jelző ábra: szegély: vonalvastagság: 3 pt – szín: 00-X-X-00 (100 % vörös) – átmérő: 16 mm.


(1)  HL L 27., 2010.1.30., 1. o.


III. MELLÉKLET

Termékismertető adatlap

1.

A porszívó termékismertető adatlapján az alábbiak szerinti sorrendben meg kell adni, továbbá a termékismertető füzetben vagy a termékhez mellékelt más szakirodalomban szerepeltetni kell:

a)

a szállító nevét vagy védjegyét;

b)

a szállító által megadott modellazonosítót, vagyis azt az általában alfanumerikus kódot, amely alapján az egyazon védjeggyel vagy szállítónévvel forgalmazott különböző porszívómodellek megkülönböztethetők egymástól;

c)

az I. mellékletnek megfelelően meghatározott energiahatékonysági osztályt;

d)

az éves energiafogyasztást a VI. melléklet szerint, kWh/év mértékegységben, egy tizedesjegyre kerekítve, a következő szöveg kíséretében: „Indikatív éves energiafogyasztás (kWh/év), 50 takarítási feladatot feltételezve. A tényleges éves energiafogyasztás függ a készülék használatának módjától.”;

e)

az általános rendeltetésű porszívók és a szőnyegporszívók esetében az I. melléklet szerint meghatározott szőnyegtisztítási osztályt, a kemény padlóburkolathoz való porszívók esetében az „A mellékelt tisztítófejjel szőnyegen való használatra nem alkalmas” szöveget;

f)

az általános rendeltetésű porszívók és a kemény padlóburkolathoz való porszívók esetében az I. melléklet szerint meghatározott keménypadlóburkolat-tisztítási osztályt, a szőnyegporszívók esetében az „A mellékelt tisztítófejjel kemény padlóburkolatokon való használatra nem alkalmas” szöveget;

g)

az I. mellékletnek megfelelően meghatározott por-visszabocsátási osztályt;

h)

a hangteljesítményszintet a VI. melléklet szerint;

i)

a mért felvett teljesítményt a VI. melléklet szerint;

j)

ha a porszívó a 66/2010/EK rendelet alapján elnyerte az Európai Unió ökocímkéjét, akkor esetleg erre való utalást.

2.

Egyetlen termékismertető adatlap ugyanazon szállító által szállított több porszívómodellre is vonatkozhat.

3.

Az adatlapon feltüntetendő információk a címke – akár színes, akár fekete-fehér – másolata formájában is megadhatók. Ilyenkor külön fel kell tüntetni azokat az adatokat, amelyek az 1. pontban felsoroltak közül a címkén nem szerepelnek.


IV. MELLÉKLET

Műszaki dokumentáció

1.

A 3. cikkben előírt műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell:

a)

a szállító nevét és címét;

b)

a porszívó típusának és/vagy modelljének olyan általános leírását és/vagy kereskedelmi kódszámát, amely elegendő az egyértelmű és könnyű azonosításához;

c)

az alkalmazott harmonizált szabványok jelzetét, ha vannak ilyenek;

d)

az alkalmazott más műszaki szabványok és előírások megjelölését, ha vannak ilyenek;

e)

a szállító nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy nevét és aláírását;

f)

a VI. melléklettel összhangban méréssel vagy számítással meghatározott következő műszaki paramétereket:

i.

fajlagos energiafogyasztás a szőnyeges vizsgálatban, ha alkalmazandó;

ii.

fajlagos energiafogyasztás a kemény padlóburkolatos vizsgálatban, ha alkalmazandó;

iii.

porfelszívás szőnyegen, illetve kemény padlóburkolaton, az adott esetnek megfelelően;

iv.

porvisszabocsátás;

v.

hangteljesítményszint;

vi.

mért felvett teljesítmény;

vii.

a VI. melléklet 3. és 4. pontja szerinti fajlagos értékek, ha alkalmazandók;

g)

a VI. melléklettel összhangban elvégzett számítások eredményeit.

2.

Ha a porszívók egy adott modelljére vonatkozóan a műszaki dokumentációban megadott információk egyenértékű porszívó alapján, számításos úton kerültek meghatározásra, akkor a dokumentációnak részletesen tartalmaznia kell az elvégzett számításokat, valamint az elvégzett számítások pontosságának ellenőrzése érdekében a szállítók által végrehajtott kísérleti vizsgálatok adatait. A műszaki információk között fel kell sorolni azokat az egyenértékű porszívómodelleket, amelyekre vonatkozóan az információk előállítása ugyanezen az alapon történt.

3.

Az ebben a műszaki dokumentációban megadott információk a 2009/125/EK irányelven alapuló intézkedések alapján elkészített műszaki dokumentáció adataival egységes szerkezetben is rendelkezésre bocsáthatók.


V. MELLÉKLET

Információszolgáltatás azokban az esetekben, ha a végfelhasználónak nincs lehetősége a kiállított termék megtekintésére

1.

A 4. cikk b) pontjában előírt információkat a következő sorrendben kell feltüntetni:

a)

az I. mellékletnek megfelelően meghatározott energiahatékonysági osztály;

b)

az éves energiafogyasztás a VI. melléklet szerint;

c)

az általános rendeltetésű porszívók és a szőnyegporszívók esetében az I. melléklet szerint meghatározott szőnyegtisztítási osztály, a kemény padlóburkolathoz való porszívók esetében a „Szőnyegen való használatra nem alkalmas” szöveg;

d)

az általános rendeltetésű porszívók és a kemény padlóburkolathoz való porszívók esetében az I. melléklet szerint meghatározott keménypadlóburkolat-tisztítási osztály, a szőnyegporszívók esetében a „Kemény padlóburkolatokon való használatra nem alkalmas” szöveg;

e)

az I. mellékletnek megfelelően meghatározott por-visszabocsátási osztály;

f)

a hangteljesítményszint a VI. melléklet szerint.

2.

Ha az információszolgáltatás a termékismertető adatlapon szereplő más adatokra is kiterjed, akkor ezeket az adatokat a III. mellékletben meghatározott formában és sorrendben kell megadni.

3.

Az e melléklet alapján rendelkezésre bocsátott információkat olvasható betűméretben és betűtípussal kell nyomtatni vagy másként megjeleníteni.


VI. MELLÉKLET

Mérési és számítási módszerek

1.   Az e rendeletben foglalt követelmények teljesülése és teljesülésük ellenőrzése céljából végzett méréseket és számításokat olyan megbízható, pontos és megismételhető módszerekkel kell végezni, amelyek figyelembe veszik az általánosan korszerűként elfogadott mérési és számítási módszereket, ideértve Az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú harmonizált szabványokban található módszereket is. E méréseknek és számításoknak meg kell felelniük az e mellékletben meghatározott műszaki fogalommeghatározásoknak, feltételeknek, összefüggéseknek és paramétereknek.

2.   Műszaki fogalommeghatározások

a)   „kemény padlóburkolatos vizsgálat”: két takarítási ciklusból álló olyan vizsgálat, amelyben a maximális szívóerőre beállított porszívó tisztítófeje egy olyan, fa tesztlemezből álló, a tisztítófej szélességével megegyező szélességű és alkalmas hosszúságú tesztterületen halad végig, amelyet előzetesen egy átlósan (45°) elhelyezett teszthasadékkal láttunk el; a vizsgálat során folyamatosan mérjük és megfelelő gyakorisággal feljegyezzük az eltelt időt, a villamosenergia-fogyasztást és a tisztítófej középpontjának a tesztterülethez viszonyított relatív helyzetét, és mindegyik takarítási ciklus végén megfelelő módon meghatározzuk a teszthasadék tömegveszteségét;

b)   „teszthasadék”: megfelelő méretekkel rendelkező, eltávolítható, U alakú betét, amelyet a takarítási ciklus kezdetén megfelelően megválasztott műporral feltöltünk;

c)   „szőnyeges vizsgálat”: megfelelő számú takarítási ciklusból álló, Wilton-szőnyeges próbapadon végrehajtott olyan vizsgálat, amelyben a maximális szívóerőre beállított porszívó tisztítófeje egy olyan, a tisztítófej szélességével megegyező szélességű és alkalmas hosszúságú tesztterületen halad végig, amelyet előzetesen egyenletesen elosztott és megfelelő módon bedolgozott, alkalmas összetételű tesztporral beszennyeztünk; a vizsgálat során folyamatosan mérjük és megfelelő gyakorisággal feljegyezzük az eltelt időt, a villamosenergia-fogyasztást és a tisztítófej középpontjának a tesztterülethez viszonyított relatív helyzetét, és mindegyik takarítási ciklus végén megfelelő módon meghatározzuk a készülék porgyűjtőjének tömegnövekedését;

d)   „a tisztítófej szélessége”, méterben kifejezve, három tizedesjegy pontossággal megadva: a tisztítófej legnagyobb befoglaló szélessége;

e)   „takarítási ciklus”: a porszívó szívófejének ötszöri oda-vissza tolása az adott burkolatú tesztterületen („szőnyeg” vagy „kemény padlóburkolat”);

f)   „oda-vissza tolás”: a tisztítófej egyszeri előrefelé és egyszeri hátrafelé történő mozgatása párhuzamos módon, egyenletes vizsgálati tolási sebességgel és egy előre meghatározott vizsgálati tolási hosszal elvégezve;

g)   „vizsgálati tolási sebesség”, m/h-ban kifejezve: a tisztítófejnek a vizsgálatok céljára alkalmas mozgatási sebessége, amelyet lehetőleg elektromechanikus vezérlővel kell előállítani. A saját hajtású tisztítófejjel ellátott termékek esetében az alkalmas mozgatási sebességhez lehetőleg minél közelebbi sebességet kell alkalmazni, de lehetőség van ettől eltérni, amennyiben ezt a műszaki dokumentáció egyértelműen jelzi;

h)   „vizsgálati tolási hossz”, méterben kifejezve: a tesztterület hosszának azzal a hosszal megnövelt értéke, amelyet a tisztítófej középpontja a tesztterület két végén lévő gyorsítási zónán megtesz;

i)   „porfelszívás” (dpu), három tizedesjegy pontossággal megadva: a tisztítófej meghatározott alkalommal történő oda-vissza tolása során eltávolított műpor tömegének a tesztterületre a vizsgálat kezdetén bevitt por tömegéhez viszonyított, megfelelő módon korrigált aránya, ahol az eltávolított műpor tömegét szőnyeg esetében a készülék porgyűjtőjének tömegnövekedéséből, kemény padlóburkolat esetében a teszthasadék tömegveszteségéből határozzuk meg, és a korrekciót szőnyeg esetében a sajátos vizsgálati feltételek, kemény padlóburkolat esetében pedig a teszthasadék hossza és helyzete alapján végezzük el;

j)   „referencia-porszívórendszer”: a vizsgálati eredmények megismételhetőségének javítása érdekében adott levegőspecifikus paraméterek mellett a szőnyegen tanúsított porfelszívás kalibrált és referenciaértékeinek méréséhez felhasznált, villamos működtetésű laboratóriumi berendezés;

k)   „mért felvett teljesítmény”, W-ban kifejezve: a gyártó által megadott felvett elektromos teljesítmény azzal a megszorítással, hogy a porszívótól eltérő üzemmódokban is működtethető készülékek esetében csak a porszívózáshoz tartozó felvett elektromos teljesítményt vesszük figyelembe;

l)   „porvisszabocsátás”, százalékban kifejezve, két tizedesjegy pontossággal megadva: a porszívó által kibocsátott, a 0,3 μm és 10 μm közötti mérettartományba eső porszemcsék összes száma elosztva az ugyanebbe a mérettartományba eső azon porszemcsék összes számával, amelyek az adott mérettartományba eső porszemcsékből meghatározott mennyiséget tartalmazó betáplált porból a porszívó szívócsövébe bejutnak. Az érték nemcsak a porszívó szívócsövénél mért pormennyiséget, hanem a máshol kibocsátott – például a készülékből kiszökő vagy a porszívó által generált – pormennyiséget is tartalmazza;

m)   „hangteljesítményszint”, dB(A) re 1 pW mértékegységben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekített értékként megadva: a levegőbeli akusztikus zajkibocsátás.

3.   Éves energiafogyasztás

Az AE éves energiafogyasztást a következőképpen, kWh/év-ben kell meghatározni, majd egy tizedesjegyre kerekíteni kell:

 

szőnyegporszívók esetében:

Formula

 

kemény padlóburkolathoz való porszívók esetében:

Formula

 

általános rendeltetésű porszívók esetében:

Formula

ahol:

ASE c a szőnyeges vizsgálat során tanúsított, az alábbiak szerint meghatározott átlagos fajlagos energiafogyasztás (Wh/m2),

ASE hf a kemény padlóburkolatos vizsgálat során tanúsított, az alábbiak szerint meghatározott átlagos fajlagos energiafogyasztás (Wh/m2),

dpu c a szőnyegen tanúsított, e melléklet 4. pontja szerint meghatározott porfelszívás,

dpu hf a kemény padlóburkolaton tanúsított, e melléklet 4. pontja szerint meghatározott porfelszívás,

50 az évenkénti takarítási feladatok standard száma,

87 a kitakarítandó lakóterek standard alapterülete (m2),

4 azon alkalmak standard száma, ahányszor a porszívó a padló minden egyes pontján áthalad (kétszeri oda-vissza tolás),

0,001 a Wh-ról kWh-ra való átszámítás szorzótényezője,

1 a standard porfelszívás,

0,20 az ötszöri és a kétszeri oda-vissza tolás közbeni porfelszívás közötti standard különbség.

Átlagos fajlagos energiafogyasztás (ASE)

A szőnyeges, illetve a kemény padlóburkolatos vizsgálat során tanúsított ASE c, illetve ASE hf átlagos fajlagos energiafogyasztást a szőnyeges, illetve a kemény padlóburkolatos vizsgálatot alkotó, megfelelő számú takarítási ciklus SE fajlagos energiafogyasztásának átlagaként kell meghatározni. Az 1 m2 tesztterületre számított SE fajlagos energiafogyasztást Wh/m2-ben, három tizedesjegy pontossággal kell meghatározni a következő általános egyenletből, amely a szőnyegporszívókra, a kemény padlóburkolathoz való porszívókra és az általános rendeltetésű porszívókra utaló megfelelő indexekkel együtt értendő:

Formula

ahol:

P a takarítási ciklus azon időtartama alatti átlagos teljesítmény W-ban kifejezve és két tizedesjegy pontossággal megadva, amelynek során a tisztítófej középpontja a tesztterületen mozog,

NP a porszívó esetleges akkumulátoros aktív szívófejének az alábbiak szerint számított átlagos egyenértékű energiafogyasztása W-ban kifejezve és két tizedesjegy pontossággal megadva,

t a takarítási ciklus azon időtartamának teljes hossza órában kifejezve és négy tizedesjegy pontossággal megadva, amelynek során a tisztítófej középpontja, azaz a tisztítófej oldalsó, illetve elülső és hátulsó éleitől azonos távolságban található pont a tesztterületen mozog,

A az a felület m2-ben kifejezve és három tizedesjegy pontossággal megadva, amelyen a tisztítófej egy takarítási ciklus során áthalad; ezt a felületet a fejszélesség és a tesztterület alkalmas hossza szorzatának 10-szereseként határozzuk meg. Ha egy háztartási porszívó fejszélessége 0,320 m-nél nagyobb, akkor ebben a számításban 0,320 m fejszélességet kell figyelembe venni.

Kemény padlós vizsgálatok esetében a fenti egyenlőségben szereplő mennyiségeket „hf” indexszel kell ellátni: SE hf, P hf, NP hf, t hf és A hf. Szőnyeges vizsgálatok esetében a fenti egyenlőségben szereplő mennyiségeket „c” indexszel kell ellátni: SE c, P c, NP c, t c és A c. Mindegyik takarítási ciklus SE hf, P hf, NP hf, t hf, A hf és/vagy, az adott esetnek megfelelően, SE c, P c, NP c, t c, A c értékét meg kell adni a műszaki dokumentációban.

Az akkumulátoros aktív szívófej egyenértékű energiafogyasztása (NP)

Az akkumulátoros aktív szívófej egyenértékű energiafogyasztását W-ban kell meghatározni a következő általános egyenletből, amely a szőnyegporszívókra, a kemény padlóburkolathoz való porszívókra és az általános rendeltetésű porszívókra utaló megfelelő indexekkel együtt értendő:

Formula

ahol:

E a porszívó aktív szívófejében található, eredetileg teljes mértékben feltöltött akkumulátor egy takarítási ciklus utáni teljes újratöltéséhez szükséges villamosenergia-fogyasztás Wh-ban kifejezve és három tizedesjegy pontossággal megadva,

tbat a takarítási ciklus azon időtartamának teljes hossza órában kifejezve és négy tizedesjegy pontossággal megadva, amelynek során az akkumulátoros aktív szívófej a gyártó utasításainak megfelelően aktív állapotban van.

Ha a porszívóhoz nem tartozik akkumulátoros aktív szívófej, akkor NP értéke nulla.

Kemény padlós vizsgálatok esetében a fenti egyenlőségben szereplő mennyiségeket „hf” indexszel kell ellátni: NP hf, E hf, és tbat hf. Szőnyeges vizsgálatok esetében a fenti egyenlőségben szereplő mennyiségeket „c” indexszel kell ellátni: NP c, E c, és tbat c. Mindegyik takarítási ciklus E hf, tbat hf és/vagy, az adott esetnek megfelelően, E c, tbat c értékét meg kell adni a műszaki dokumentációban.

4.   Porfelszívás

A dpu hf kemény padlóburkolaton tanúsított porfelszívást a kemény padlóburkolatos vizsgálat két takarítási ciklusában meghatározott érték átlagaként kell meghatározni.

A dpu c szőnyegen tanúsított porfelszívást a szőnyeges vizsgálat takarítási ciklusaiban meghatározott érték átlagaként kell meghatározni. A vizsgálatban alkalmazott szőnyeg eredeti jellemzőitől való eltérések figyelembevétele érdekében a szőnyegen tanúsított dpu c porfelszívást a következőképpen kell meghatározni:

Formula

ahol:

dpu m a porszívó méréssel meghatározott porfelszívása,

dpu cal a referencia-porszívórendszernek a vizsgálatban alkalmazott szőnyeg eredeti állapota mellett méréssel meghatározott porfelszívása,

dpu ref a referencia-porszívórendszer méréssel meghatározott porfelszívása.

Mindegyik takarítási ciklus dpu m értékét, valamint a dpu c, a dpu cal, és a dpu ref értéket meg kell adni a műszaki dokumentációban.

5.   Porvisszabocsátás

A porvisszabocsátást a porszívót maximális légáramon üzemeltetve kell meghatározni.

6.   Hangteljesítményszint

A hangteljesítményszintet szőnyegen kell meghatározni.

7.   Hibrid hajtású porszívók

A hibrid hajtású porszívók esetében minden mérést villamos hálózatról történő hajtással, de az esetleges akkumulátoros aktív szívófej működtetésével kell elvégezni.


VII. MELLÉKLET

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok

A tagállamok hatóságai a 3. és a 4. cikkben megállapított követelmények teljesülését a következő eljárással ellenőrzik:

1.

A tagállami hatóságok minden modellből egyetlen készüléket vetnek vizsgálat alá.

2.

Úgy kell tekinteni, hogy a porszívómodell teljesíti e rendelet I. mellékletének alkalmazandó követelményeit, ha a címkén és a termékismertető adatlapon megadott adatok megfelelnek a műszaki dokumentációban szereplő adatoknak, és a 4. táblázatban felsorolt releváns modellparaméterek vizsgálata valamennyi paraméter esetében megfelelést mutat.

3.

Ha a 2. pontban meghatározott feltétel nem teljesül, a piacfelügyeleti hatóságok három további, ugyanahhoz a modellhez tartozó, véletlenszerűen kiválasztott készüléket újabb vizsgálatnak vetnek alá. Alternatívaképpen a kiválasztott három további készülék egy vagy több olyan másik modellhez is tartozhat, amelyet a gyártó a műszaki dokumentációban egyenértékű porszívóként megjelölt.

4.

Úgy kell tekinteni, hogy a porszívómodell teljesíti e rendelet I. mellékletének alkalmazandó követelményeit, ha a 4. táblázatban felsorolt releváns modellparaméterek vizsgálata valamennyi paraméter esetében megfelelést mutat.

5.

Ha a 4. pontban meghatározott feltétel nem teljesül, akkor úgy kell tekinteni, hogy sem a modell, sem az egyenértékű porszívók modelljei nem teljesítik e rendelet követelményeit.

A tagállamok a fenti vizsgálatok során a VI. mellékletben meghatározott mérési és számítási módszereket alkalmazzák.

Az e mellékletben meghatározott ellenőrzési tűrések kizárólag a méréssel meghatározott paramétereknek a tagállami hatóságok általi ellenőrzésére vonatkoznak, és a szállító nem használhatja fel őket a műszaki dokumentációban szereplő értékek megengedett tűréseként a műszaki dokumentációban szereplő értékek meghatározására. A címkén és a termékismertető adatlapon megadott értékek és osztályok nem lehetnek kedvezőbbek a szállítóra nézve, mint a műszaki dokumentációban található értékek.

4.   táblázat

Paraméter

Vizsgálati tűrés

Éves energiafogyasztás

A meghatározott érték (1) legfeljebb 10 %-kal lehet nagyobb a megadott értéknél.

Porfelszívás szőnyegen

A meghatározott érték (1) legfeljebb 0,03-dal lehet kisebb a megadott értéknél.

Porfelszívás kemény padlóburkolaton

A meghatározott érték (1) legfeljebb 0,03-dal lehet kisebb a megadott értéknél.

Porvisszabocsátás

A meghatározott érték (1) legfeljebb 15 %-kal lehet nagyobb a megadott értéknél.

Hangteljesítményszint

A meghatározott érték (1) nem lehet nagyobb a megadott értéknél.


(1)  A meghatározott értékek számtani közepe abban az esetben, ha az illetékes hatóságok a 3. pont alapján három további készüléket vetnek vizsgálat alá.


13.7.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 192/24


A BIZOTTSÁG 666/2013/EU RENDELETE

(2013. július 8.)

a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a porszívók környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésére,

a 2009/125/EK irányelv 18. cikke szerinti konzultációs fórummal lefolytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 2009/125/EK irányelv értelmében a Bizottság köteles megállapítani azon energiával kapcsolatos termékek környezettudatos tervezésének követelményeit, amelyek az eladások száma és a kereskedelem volumene szempontjából jelentősek, amelyek nagy hatást gyakorolnak a környezetre, és amelyek környezetre gyakorolt hatása a tervezés révén túlzott költségek nélkül nagymértékben javítható.

(2)

A 2009/125/EK irányelv 16. cikkének (2) bekezdése értelmében a Bizottság – a 19. cikk (3) bekezdésében előírt eljárással, a 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott kritériumoknak megfelelően, a konzultációs fórummal folytatott konzultációt követően, az indokoltnak ítélt körben – köteles végrehajtási intézkedéseket elfogadni a háztartási készülékekre, köztük a porszívókra vonatkozóan.

(3)

A Bizottság előkészítő vizsgálatok keretében elemezte a jellemzően háztartásokban és kereskedelmi célú helyiségekben használatos porszívók műszaki, környezeti és gazdasági hatásait. A Bizottság e vizsgálatok során együttműködött az érdekeltekkel és más – uniós és harmadik országbeli – érdeklődőkkel, a vizsgálatok végeztével pedig közzétette azok eredményeit.

(4)

A nedves-, a nedves-száraz, a robot-, az ipari, a központi és az akkumulátoros porszívók, valamint a padlófényező gépek és a kerti szívógépek sajátos jellemzőkkel rendelkeznek, ezért nem célszerű őket e rendelet keretében szabályozni.

(5)

Az érintett termékek e rendelet alkalmazásában jelentősnek tekinthető környezetvédelmi jellemzői: a használat közben elfogyasztott energia mennyisége, a porfelszívás, a porvisszabocsátás, a keltett zaj (hangteljesítményszint) és a tartósság. Az e rendelet hatálya alá tartozó termékek éves villamosenergia-fogyasztása 2005-ben az Unióban becslések szerint 18 TWh volt. Külön beavatkozás nélkül az előrejelzések szerint az éves villamosenergia-fogyasztás 2020-ra elérheti a 34 TWh-t. Az előkészítő vizsgálatok azt mutatták, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó termékek energiafogyasztása lényegesen csökkenthető.

(6)

Az előkészítő vizsgálatok azt mutatták, hogy a 2009/125/EK irányelv I. mellékletének 1. részében a környezettudatos tervezés kapcsán meghatározott további paraméterekkel a porszívók esetében nem szükséges foglalkozni.

(7)

A porszívókat olyan meglévő, költséghatékony, nem gyártófüggő technológiák alkalmazásával célszerű energiahatékonyabbá tenni, amelyek csökkenthetik e termékek megvásárlásának és üzemeltetésének együttes költségét.

(8)

A környezettudatos tervezésre vonatkozó követelmények a végfelhasználó szempontjából nem befolyásolhatják az érintett berendezések funkcionalitását, és nem fejthetnek ki kedvezőtlen hatást az egészségre, a biztonságra és a környezetre. Különösen fontos, hogy a használat közbeni energiafogyasztás csökkentéséből származó előnyök nagyobbak legyenek, mint az előállítás és az ártalmatlanítás során felmerülő további környezeti hatások.

(9)

A környezettudatos tervezésre vonatkozó követelményeket fokozatosan indokolt bevezetni, hogy a gyártóknak elegendő idejük legyen termékeik e rendelet követelményeihez való hozzáigazítására. A határidők megállapítása során el kell kerülni a piaci forgalomban lévő berendezések funkcionalitását érintő kedvezőtlen hatásokat, és figyelembe kell venni a végfelhasználóknál és a gyártóknál, különösen pedig a kis- és középvállalkozásoknál jelentkező költségvonzatokat, miközben biztosítani kell e rendelet célkitűzéseinek megfelelő időben történő teljesülését is.

(10)

Ezt a rendeletet hatálybalépése után legkésőbb öt évvel, két rendelkezése tekintetében pedig legkésőbb 2016. szeptember 1-jéig indokolt felülvizsgálni.

(11)

Annak megakadályozása érdekében, hogy ugyanazokra a termékekre két különböző rendelet is tartalmazzon rendelkezéseket, a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a 125 W és 500 kW közötti bemeneti elektromos teljesítményű motorral hajtott ventilátorok környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2011. március 30-i 327/2011/EU bizottsági rendeletet (2) módosítani szükséges akként, hogy a porszívókba beépített ventilátorok kikerüljenek a hatálya alól.

(12)

Az egyes termékparaméterek meghatározására olyan megbízható, pontos és megismételhető mérési módszereket indokolt alkalmazni, amelyek figyelembe veszik az általánosan elismert legkorszerűbb mérési módszereket, beleértve – amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak – az európai szabványosításról szóló, 2012. október 25-i 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) I. mellékletében felsorolt európai szabványügyi szervezetek által elfogadott harmonizált szabványokban foglaltakat is.

(13)

A 2009/125/EK irányelv 8. cikke értelmében ebben a rendeletben meg kell határozni az alkalmazandó megfelelőségértékelési eljárásokat.

(14)

A megfelelőség ellenőrzésének megkönnyítése érdekében indokolt megkövetelni, hogy a gyártók a 2009/125/EK irányelv IV. és V. melléklete szerinti műszaki dokumentációban bizonyos olyan információkat megadjanak, amelyek kapcsolatosak az e rendeletben meghatározott követelményekkel.

(15)

Az e rendeletben megállapított, jogilag kötelező követelmények mellett – az e rendelet hatálya alá tartozó termékek teljes életciklusára vonatkozó környezetvédelmi információk széles körű rendelkezésre állásának és könnyű hozzáférhetőségének biztosítása érdekében – meg kell határozni az elérhető legjobb technológiákra vonatkozó indikatív referenciaértékeket.

(16)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2009/125/EK irányelv 19. cikkének (1) bekezdésével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   Ez a rendelet a villamos hálózatról működtethető porszívók (beleértve a hibrid hajtású porszívókat is) környezettudatos tervezésére vonatkozó forgalombahozatali követelményeket állapítja meg.

(2)   Ez a rendelet nem alkalmazandó:

a)

a nedves-, a nedves-száraz, az akkumulátoros, a robot-, az ipari és a központi porszívókra;

b)

a padlófényező gépekre;

c)

a kerti szívógépekre.

2. cikk

Fogalommeghatározások

A 2009/125/EK irányelv 2. cikkében található fogalommeghatározásokon túlmenően e rendelet alkalmazásában:

1.   „porszívó”: a készülékben létrehozott alacsony nyomás által keltett légáram segítségével tisztítandó felületről szennyeződéseket eltávolító készülék;

2.   „hibrid hajtású porszívó”: villamos hálózatról és akkumulátorral egyaránt működtethető porszívó;

3.   „nedvesporszívó”: olyan porszívó, amely a tisztítandó felületre vízben oldott tisztítószert vagy gőzt engedve, majd azt felszívva távolítja el a tisztítandó felület száraz és/vagy nedves szennyeződését oly módon, hogy a szennyeződést a készülékben létrehozott alacsony nyomás által keltett légárammal juttatja a készülékbe, ideértve az extrakciós szőnyegtisztító gépként ismert készülékeket is;

4.   „nedves-száraz porszívó”: 2,5 liternél több folyadék eltávolítására tervezett, szárazporszívóként is üzemeltethető porszívó;

5.   „szárazporszívó”: alapvetően száraz szennyeződés (por, szálak, fonál) eltávolítására tervezett porszívó, ideértve az akkumulátoros aktív szívófejjel ellátott típusokat is;

6.   „akkumulátoros aktív szívófej”: a szennyezés eltávolításának segítésére beépített akkumulátorral hajtott, mikromozgásokat végző alkatrészekkel felszerelt szívófej;

7.   „akkumulátoros porszívó”: kizárólag akkumulátorral hajtott porszívó;

8.   „robotporszívó”: olyan, elemmel vagy akkumulátorral hajtott, mozgó részből és dokkolóegységből álló, működésének segítése érdekében esetleg más tartozékokkal is felszerelt porszívó, amely egy lehatárolt területen belül emberi közreműködés nélkül is képes működni;

9.   „ipari porszívó”: a gyártási folyamatban történő alkalmazásra tervezett porszívó, a veszélyes anyagok eltávolítására tervezett porszívó, a nagy mennyiségű por építőipari, öntödei, bányászati vagy élelmiszer-ipari környezetben történő eltávolítására tervezett porszívó, az ipari gép vagy szerszám alkatrészét képező porszívó, valamint a 0,50 m-nél nagyobb szélességű tisztítófejjel ellátott kereskedelmi porszívó;

10.   „kereskedelmi porszívó”: hivatásszerűen űzött takarítási tevékenységre és laikusok, takarító alkalmazottak vagy takarító vállalkozók általi használatra egyaránt szánt, irodai, bolti, kórházi és szállodai környezetben történő alkalmazásra tervezett, a gyártó által a 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) szerinti megfelelőségi nyilatkozatban ekként megjelölt porszívó;

11.   „központi porszívó”: az alacsony nyomást helyhez kötött (nem mozgatható) térben előállító, a gégecsövek csatlakoztatására az épületen belül meghatározott helyeken csatlakozónyílásokkal ellátott porszívó;

12.   „padlófényező gép”: bizonyos típusú padlók védelmére, felületének simítására és/vagy fényesítésére tervezett, általában a készülék által a padlón végighúzott polírozó alkatrésszel együtt alkalmazott, kiegészítésül gyakran porszívó üzemmódban is működtethető elektromos készülék;

13.   „kerti szívógép”: kültéri használatra, hulladék (például fűnyesedék, levelek) gyűjtőtartályba történő összegyűjtésére szánt, a készülékben létrehozott alacsony nyomás által keltett légárammal működő, esetleg aprítóval is ellátott, esetleg fúvóként is alkalmazható készülék;

14.   „teljes értékű akkumulátoros porszívó”: olyan akkumulátoros porszívó, amely képes teljes mértékben feltöltött akkumulátorral újratöltés nélkül 15 m2 padlófelületet a padlófelület teljes egészére kiterjedően kétszeri oda-vissza tolással feltakarítani;

15.   „vízszűrős porszívó”: fő szűrőközegként 0,5 liternél több vizet felhasználó olyan szárazporszívó, amelyben a beszívott légáram keresztülhatol a szűrővízen, és ott az eltávolított szennyeződés fennakad;

16.   „háztartási porszívó”: háztartásokban vagy lakóhelyiségekben történő használatra szánt, a gyártó által a 2006/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) szerinti megfelelőségi nyilatkozatban ekként megjelölt porszívó;

17.   „általános rendeltetésű porszívó”: rögzített vagy legalább egy eltávolítható, szőnyeg és kemény padlóburkolat tisztítására egyaránt alkalmas tisztítófejjel ellátott, vagy pedig legalább egy, kifejezetten szőnyeghez tervezett és legalább egy, kifejezetten kemény padlóburkolathoz tervezett eltávolítható tisztítófejjel ellátott porszívó;

18.   „kemény padlóburkolathoz való porszívó”: kifejezetten kemény padlóburkolathoz tervezett rögzített tisztítófejjel vagy kizárólag egy vagy több, kifejezetten kemény padlóburkolathoz tervezett eltávolítható tisztítófejjel készülő porszívó;

19.   „szőnyegporszívó”: kifejezetten szőnyeghez tervezett rögzített tisztítófejjel vagy kizárólag egy vagy több, kifejezetten szőnyeghez tervezett eltávolítható tisztítófejjel készülő porszívó;

20.   „egyenértékű porszívó”: olyan forgalomba hozott porszívómodell, amelynek felvett teljesítménye, éves energiafogyasztása, szőnyegen és kemény padlóburkolaton tanúsított porfelszívása, porvisszabocsátása, hangteljesítményszintje, gégecsövének tartóssága és motorjának üzemi élettartama megegyezik egy ugyanazon gyártó által másik kereskedelmi kódszámmal forgalomba hozott porszívómodellével.

3. cikk

A környezettudatos tervezés követelményei

(1)   A porszívók környezettudatos tervezésének követelményeit az I. melléklet határozza meg. A követelményeket a következő időütemezésnek megfelelően kell alkalmazni:

a)

2014. szeptember 1-jétől az I. melléklet 1. a) és 2. pontja szerint;

b)

2017. szeptember 1-jétől az I. melléklet 1. b) és 2. pontja szerint.

(2)   A környezettudatos tervezésre vonatkozó követelmények teljesülését a II. mellékletben megállapított módszereknek megfelelő mérések és számítások alapján kell ellenőrizni.

4. cikk

A megfelelőség értékelése

(1)   A 2009/125/EK irányelv 8. cikke alkalmazásában megfelelőségértékelési eljárásként az említett irányelv IV. mellékletében meghatározott belső tervezés-ellenőrzési rendszert vagy az említett irányelv V. mellékletében meghatározott irányítási rendszert kell alkalmazni.

(2)   A 2009/125/EK irányelv 8. cikke szerinti megfelelőségértékelés alkalmazásában a műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell az e rendelet II. mellékletében meghatározott számítások egy példányát.

(3)   Ha a porszívók egy adott modelljére vonatkozóan a műszaki dokumentációban megadott információk egyenértékű porszívó alapján, számításos úton kerültek meghatározásra, akkor a dokumentációnak részletesen tartalmaznia kell az elvégzett számításokat, valamint az elvégzett számítások pontosságának ellenőrzése érdekében a gyártók által végrehajtott kísérleti vizsgálatok adatait. Ilyenkor a műszaki dokumentációban fel kell sorolni az egyenértékű porszívók mindazon modelljeit, amelyekre vonatkozóan a műszaki dokumentációban megadott információk előállítása ugyanígy történt.

5. cikk

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok

A 2009/125/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdése szerinti piacfelügyeleti célú vizsgálatoknak az e rendelet I. mellékletében megállapított követelmények teljesülése tekintetében történő elvégzésekor a tagállamok az e rendelet III. mellékletében előírt ellenőrzési eljárást alkalmazzák.

6. cikk

Indikatív referenciaértékek

A piacon e rendelet hatálybalépésekor beszerezhető, legkedvezőbb működési jellemzőkkel rendelkező porszívókra vonatkozó indikatív referenciaértékeket a IV. melléklet határozza meg.

7. cikk

Felülvizsgálat

(1)   A Bizottság ezt a rendeletet a technológiai haladás fényében legkésőbb a hatálybalépése után öt évvel felülvizsgálja, és e felülvizsgálat eredményeit ugyaneddig az időpontig a konzultációs fórum elé tárja. Ennek során megvizsgálja különösen a III. mellékletben meghatározott ellenőrzési tűréseket, azt, hogy a teljes értékű akkumulátoros porszívókat indokolt-e a rendelet hatálya alá vonni, valamint azt, hogy lehetséges-e az éves energiafogyasztásra, a porfelszívásra és a porvisszabocsátásra vonatkozóan olyan követelményeket megállapítani, amelyek üres helyett részlegesen telített porgyűjtővel végrehajtott méréseken alapulnak.

(2)   A Bizottság a környezettudatos tervezés keretében a gégecső tartósságára és a motor üzemi élettartamára vonatkozóan előírt különös követelményeket legkésőbb 2016. szeptember 1-jéig felülvizsgálja, és e felülvizsgálat eredményeit ugyaneddig az időpontig a konzultációs fórum elé tárja.

8. cikk

A 327/2011/EU rendelet módosítása

A 327/2011/EU bizottsági rendelet a következőképpen módosul:

Az 1. cikk (3) bekezdése a bekezdés végén a következő szöveggel egészül ki:

„e)

a terv szerint optimális energiafelhasználási hatásfoka 8 000 vagy annál nagyobb percenkénti fordulatszám mellett áll elő.”

A 3. cikk (4) bekezdésében a következő szövegrészt el kell hagyni:

„a)

ha az optimális energiafelhasználási hatásfok 8 000 vagy annál nagyobb percenkénti fordulatszám mellett áll elő;”.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. július 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 285., 2009.10.31., 10. o.

(2)  HL L 90., 2011.4.6., 8. o.

(3)  HL L 316., 2012.11.14., 12. o.

(4)  HL L 157., 2006.6.9., 24. o.

(5)  HL L 374., 2006.12.27., 10. o.


I. MELLÉKLET

A környezettudatos tervezés követelményei

1.   A környezettudatos tervezés különös követelményei

A porszívóknak teljesíteniük kell a következő követelményeket:

a)

2014. szeptember 1-jétől fogva:

éves energiafogyasztásuknak 62,0 kWh/év-nél kisebbnek kell lennie,

mért felvett teljesítményüknek 1 600 W-nál kisebbnek kell lennie,

szőnyegen tanúsított porfelszívásuknak (dpuc ) legalább 0,70-nak kell lennie. Ez a határérték a kemény padlóburkolathoz való porszívókra nem vonatkozik,

kemény padlóburkolaton tanúsított porfelszívásuknak (dpuhf ) legalább 0,95-nak kell lennie. Ez a határérték a szőnyegporszívókra nem vonatkozik.

Ezek a határértékek a vízszűrős porszívókra nem vonatkoznak.

b)

2017. szeptember 1-jétől fogva:

éves energiafogyasztásuknak 43,0 kWh/év-nél kisebbnek kell lennie,

mért felvett teljesítményüknek 900 W-nál kisebbnek kell lennie,

szőnyegen tanúsított porfelszívásuknak (dpuc ) legalább 0,75-nak kell lennie. Ez a határérték a kemény padlóburkolathoz való porszívókra nem vonatkozik,

kemény padlóburkolaton tanúsított porfelszívásuknak (dpuhf ) legalább 0,98-nak kell lennie. Ez a határérték a szőnyegporszívókra nem vonatkozik,

porvisszabocsátásuk legfeljebb 1,00 % lehet,

hangteljesítményszintjük legfeljebb 80 dB(A) lehet,

gégecsövüknek, ha van, olyan fokú tartósságot kell tanúsítania, hogy 40 000 alakváltozott állapotban elszenvedett rezgési ciklus után is használhatónak kell maradnia,

motorjuk üzemi élettartamának legalább 500 órának kell lennie.

Az éves energiafogyasztást, a mért felvett teljesítményt, a dpuc szőnyegen tanúsított porfelszívást, a dpuhf kemény padlóburkolaton tanúsított porfelszívást, a porvisszabocsátást, a hangteljesítményszintet, a gégecső tartósságát és a motor üzemi teljesítményét a II. mellékletnek megfelelően kell mérni és számítani.

2.   A gyártó tájékoztatási kötelezettsége

a)

A műszaki dokumentációnak, a használati utasításnak és a gyártók, meghatalmazott képviselőik vagy importőreik szabad hozzáférésű internetes oldalainak tartalmazniuk kell:

minden olyan információt, amelyet bármely, a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus a porszívókra nézve közzéteendőként meghatároz,

a fenti követelmények teljesülésének megállapításához elvégzett mérési és számítási módszerek megnevezését vagy hivatkozását,

kemény padlóburkolathoz való porszívók esetében olyan értelmű utalást, hogy a készülék a hozzá mellékelt tisztítófejjel szőnyeg porszívózására nem alkalmas,

szőnyegporszívók esetében olyan értelmű utalást, hogy a készülék a hozzá mellékelt tisztítófejjel kemény padlóburkolatok porszívózására nem alkalmas,

ha a készülék a porszívózás mellett más üzemmódokban is üzemeltethető, akkor a porszívózáshoz tartozó felvett elektromos teljesítményt, amennyiben az kisebb, mint a készülék mért felvett teljesítménye,

azt, hogy a készüléket a következő három termékcsoport közül melyikhez tartozó követelmények alapján kell vizsgálni: általános rendeltetésű porszívók, kemény padlóburkolathoz való porszívók és szőnyegporszívók.

b)

A műszaki dokumentációnak, valamint a gyártók, meghatalmazott képviselőik vagy importőreik szabad hozzáférésű internetes oldalain belül külön a szakemberek számára létrehozott résznek tartalmaznia kell:

a készülék karbantartási célú roncsolásmentes szétszerelése szempontjából lényeges, különösen a gégecsőre, a beszívónyílásra, a motorra, a készülékházra és a kábelekre vonatkozó információkat,

a készülék bontása szempontjából lényeges, különösen a motorra és az esetleges akkumulátorokra, az újrafeldolgozásra, a hasznosításra és az élettartam végi ártalmatlanításra vonatkozó információkat.


(1)  HL L 153., 2010.6.18., 1. o.


II. MELLÉKLET

Mérési és számítási módszerek

1.   Az e rendeletben foglalt követelmények teljesülése és teljesülésük ellenőrzése céljából végzett méréseket és számításokat olyan megbízható, pontos és megismételhető módszerekkel kell végezni, amelyek figyelembe veszik az általánosan korszerűként elfogadott mérési és számítási módszereket, ideértve az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú harmonizált szabványokban található módszereket is. E méréseknek és számításoknak meg kell felelniük az e mellékletben meghatározott műszaki fogalommeghatározásoknak, feltételeknek, összefüggéseknek és paramétereknek.

2.   Műszaki fogalommeghatározások

a)

„kemény padlóburkolatos vizsgálat”: két takarítási ciklusból álló olyan vizsgálat, amelyben a maximális szívóerőre beállított porszívó tisztítófeje egy olyan, fa tesztlemezből álló, a tisztítófej szélességével megegyező szélességű és alkalmas hosszúságú tesztterületen halad végig, amelyet előzetesen egy átlósan (45o) elhelyezett teszthasadékkal láttunk el; a vizsgálat során folyamatosan mérjük és megfelelő gyakorisággal feljegyezzük az eltelt időt, a villamosenergia-fogyasztást és a tisztítófej középpontjának a tesztterülethez viszonyított relatív helyzetét, és mindegyik takarítási ciklus végén megfelelő módon meghatározzuk a teszthasadék tömegveszteségét;

b)

„teszthasadék”: megfelelő méretekkel rendelkező, eltávolítható, U alakú betét, amelyet a takarítási ciklus kezdetén megfelelően megválasztott műporral feltöltünk;

c)

„szőnyeges vizsgálat”: megfelelő számú takarítási ciklusból álló, Wilton-szőnyeges próbapadon végrehajtott olyan vizsgálat, amelyben a maximális szívóerőre beállított porszívó tisztítófeje egy olyan, a tisztítófej szélességével megegyező szélességű és alkalmas hosszúságú tesztterületen halad végig, amelyet előzetesen egyenletesen elosztott és megfelelő módon bedolgozott, alkalmas összetételű tesztporral beszennyeztünk; a vizsgálat során folyamatosan mérjük és megfelelő gyakorisággal feljegyezzük az eltelt időt, a villamosenergia-fogyasztást és a tisztítófej középpontjának a tesztterülethez viszonyított relatív helyzetét, és mindegyik takarítási ciklus végén megfelelő módon meghatározzuk a készülék porgyűjtőjének tömegnövekedését;

d)

„a tisztítófej szélessége”, méterben kifejezve, három tizedesjegy pontossággal megadva: a tisztítófej legnagyobb befoglaló szélessége;

e)

„takarítási ciklus”: a porszívó szívófejének ötszöri oda-vissza tolása az adott burkolatú tesztterületen („szőnyeg” vagy „kemény padlóburkolat”);

f)

„oda-vissza tolás”: a tisztítófej egyszeri előrefelé és egyszeri hátrafelé történő mozgatása párhuzamos módon, egyenletes vizsgálati tolási sebességgel és egy előre meghatározott vizsgálati tolási hosszal elvégezve;

g)

„vizsgálati tolási sebesség”, m/h-ban kifejezve: a tisztítófejnek a vizsgálatok céljára alkalmas mozgatási sebessége, amelyet lehetőleg elektromechanikus vezérlővel kell előállítani. A saját hajtású tisztítófejjel ellátott termékek esetében az alkalmas mozgatási sebességhez lehetőleg minél közelebbi sebességet kell alkalmazni, de lehetőség van ettől eltérni, amennyiben ezt a műszaki dokumentáció egyértelműen jelzi;

h)

„vizsgálati tolási hossz”, méterben kifejezve: a tesztterület hosszának azzal a hosszal megnövelt értéke, amelyet a tisztítófej középpontja a tesztterület két végén lévő gyorsítási zónán megtesz;

i)

„porfelszívás” (dpu), három tizedesjegy pontossággal megadva: a tisztítófej meghatározott alkalommal történő oda-vissza tolása során eltávolított műpor tömegének a tesztterületre a vizsgálat kezdetén bevitt por tömegéhez viszonyított, megfelelő módon korrigált aránya, ahol az eltávolított műpor tömegét szőnyeg esetében a készülék porgyűjtőjének tömegnövekedéséből, kemény padlóburkolat esetében a teszthasadék tömegveszteségéből határozzuk meg, és a korrekciót szőnyeg esetében a sajátos vizsgálati feltételek, kemény padlóburkolat esetében pedig a teszthasadék hossza és helyzete alapján végezzük el;

j)

„referencia-porszívórendszer”: a vizsgálati eredmények megismételhetőségének javítása érdekében adott levegőspecifikus paraméterek mellett a szőnyegen tanúsított porfelszívás kalibrált és referenciaértékeinek méréséhez felhasznált, villamos működtetésű laboratóriumi berendezés;

k)

„mért felvett teljesítmény”, W-ban kifejezve: a gyártó által megadott felvett elektromos teljesítmény azzal a megszorítással, hogy a porszívótól eltérő üzemmódokban is működtethető készülékek esetében csak a porszívózáshoz tartozó felvett elektromos teljesítményt vesszük figyelembe;

l)

„porvisszabocsátás”, százalékban kifejezve, két tizedesjegy pontossággal megadva: a porszívó által kibocsátott, a 0,3 μm és 10 μm közötti mérettartományba eső porszemcsék összes száma elosztva az ugyanebbe a mérettartományba eső azon porszemcsék összes számával, amelyek az adott mérettartományba eső porszemcsékből meghatározott mennyiséget tartalmazó betáplált porból a porszívó szívócsövébe bejutnak. Az érték nemcsak a porszívó szívőcsövénél mért pormennyiséget, hanem a máshol kibocsátott – például a készülékből kiszökő vagy a porszívó által generált – pormennyiséget is tartalmazza;

m)

„hangteljesítményszint”, dB(A) re 1 pW mértékegységben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekített értékként megadva: a levegőbeli akusztikus zajkibocsátás.

3.   Éves energiafogyasztás

Az AE éves energiafogyasztást a következőképpen, kWh/év-ben kell meghatározni, majd egy tizedesjegyre kerekíteni kell:

 

szőnyegporszívók esetében:

Formula

 

kemény padlóburkolathoz való porszívók esetében:

Formula

 

általános rendeltetésű porszívók esetében:

Formula

ahol:

ASE c a szőnyeges vizsgálat során tanúsított, az alábbiak szerint meghatározott átlagos fajlagos energiafogyasztás (Wh/m2),

ASE hf a kemény padlóburkolatos vizsgálat során tanúsított, az alábbiak szerint meghatározott átlagos fajlagos energiafogyasztás (Wh/m2),

dpu c a szőnyegen tanúsított, e melléklet 4. pontja szerint meghatározott porfelszívás,

dpu hf a kemény padlóburkolaton tanúsított, e melléklet 4. pontja szerint meghatározott porfelszívás,

50 az évenkénti egyórás takarítási feladatok standard száma,

87 a kitakarítandó lakóterek standard alapterülete (m2),

4 azon alkalmak standard száma, ahányszor a porszívó a padló minden egyes pontján áthalad (kétszeri oda-vissza tolás),

0,001 a Wh-ról kWh-ra való átszámítás szorzótényezője,

1 a standard porfelszívás,

0,20 az ötszöri és a kétszeri oda-vissza tolás közbeni porfelszívás közötti standard különbség.

Átlagos fajlagos energiafogyasztás (ASE)

A szőnyeges, illetve a kemény padlóburkolatos vizsgálat során tanúsított ASE c, illetve ASE hf átlagos fajlagos energiafogyasztást a szőnyeges, illetve a kemény padlóburkolatos vizsgálatot alkotó, meghatározott számú takarítási ciklus SE fajlagos energiafogyasztásának átlagaként kell meghatározni. Az 1 m2 tesztterületre számított SE fajlagos energiafogyasztást Wh/m2-ben, három tizedesjegy pontossággal kell meghatározni a következő általános egyenletből, amely a szőnyegporszívókra, a kemény padlóburkolathoz való porszívókra és az általános rendeltetésű porszívókra utaló megfelelő indexekkel együtt értendő:

Formula

ahol:

P a takarítási ciklus azon időtartama alatti átlagos teljesítmény W-ban kifejezve és két tizedesjegy pontossággal megadva, amelynek során a tisztítófej középpontja a tesztterületen mozog,

NP a porszívó esetleges akkumulátoros aktív szívófejének az alábbiak szerint számított átlagos egyenértékű energiafogyasztása W-ban kifejezve és két tizedesjegy pontossággal megadva,

t a takarítási ciklus azon időtartamának teljes hossza órában kifejezve és négy tizedesjegy pontossággal megadva, amelynek során a tisztítófej középpontja, azaz a tisztítófej oldalsó, illetve elülső és hátulsó éleitől azonos távolságban található pont a tesztterületen mozog,

A az a felület m2-ben kifejezve és három tizedesjegy pontossággal megadva, amelyen a tisztítófej egy takarítási ciklus során áthalad; ezt a felületet a fejszélesség és a tesztterület alkalmas hossza szorzatának 10-szereseként határozzuk meg. Ha egy háztartási porszívó fejszélessége 0,320 m-nél nagyobb, akkor ebben a számításban 0,320 m fejszélességet kell figyelembe venni.

Kemény padlós vizsgálatok esetében a fenti egyenlőségben szereplő mennyiségeket „hf” indexszel kell ellátni: SE hf, P hf, NP hf, t hf és A hf. Szőnyeges vizsgálatok esetében a fenti egyenlőségben szereplő mennyiségeket „c” indexszel kell ellátni: SE c, P c, NP c, t c és A c. Mindegyik takarítási ciklus SE hf, P hf, NP hf, t hf, A hf és/vagy, az adott esetnek megfelelően, SE c, P c, NP c, t c, A c értékét meg kell adni a műszaki dokumentációban.

Az akkumulátoros aktív szívófej egyenértékű energiafogyasztása (NP)

Az akkumulátoros aktív szívófej egyenértékű energiafogyasztását W-ban kell meghatározni a következő általános egyenletből, amely a szőnyegporszívókra, a kemény padlóburkolathoz való porszívókra és az általános rendeltetésű porszívókra utaló megfelelő indexekkel együtt értendő:

Formula

ahol:

E a porszívó aktív szívófejében található, eredetileg teljes mértékben feltöltött akkumulátor egy takarítási ciklus utáni teljes újratöltéséhez szükséges villamosenergia-fogyasztás Wh-ban kifejezve és három tizedesjegy pontossággal megadva,

tbat a takarítási ciklus azon időtartamának teljes hossza órában kifejezve és négy tizedesjegy pontossággal megadva, amelynek során az akkumulátoros aktív szívófej a gyártó utasításainak megfelelően aktív állapotban van.

Ha a porszívóhoz nem tartozik akkumulátoros aktív szívófej, akkor NP értéke nulla.

Kemény padlós vizsgálatok esetében a fenti egyenlőségben szereplő mennyiségeket „hf” indexszel kell ellátni: NP hf, E hf, és tbat hf. Szőnyeges vizsgálatok esetében a fenti egyenlőségben szereplő mennyiségeket „c” indexszel kell ellátni: NP c, E c, és tbat c. Mindegyik takarítási ciklus E hf, tbat hf és/vagy, az adott esetnek megfelelően, E c, tbat c értékét meg kell adni a műszaki dokumentációban.

4.   Porfelszívás

A dpu hf kemény padlóburkolaton tanúsított porfelszívást a kemény padlóburkolatos vizsgálat két takarítási ciklusában meghatározott érték átlagaként kell meghatározni.

A dpu c szőnyegen tanúsított porfelszívást a szőnyeges vizsgálat takarítási ciklusaiban meghatározott érték átlagaként kell meghatározni. A vizsgálatban alkalmazott szőnyeg eredeti jellemzőitől való eltérések figyelembevétele érdekében a szőnyegen tanúsított dpu c porfelszívást a következőképpen kell meghatározni:

Formula

ahol:

dpu m a porszívó méréssel meghatározott porfelszívása,

dpu cal a referencia-porszívórendszernek a vizsgálatban alkalmazott szőnyeg eredeti állapota mellett méréssel meghatározott porfelszívása,

dpu ref a referencia-porszívórendszer méréssel meghatározott porfelszívása.

Mindegyik takarítási ciklus dpu m értékét, valamint a dpu c, a dpu cal, és a dpu ref értéket meg kell adni a műszaki dokumentációban.

5.   Porvisszabocsátás

A porvisszabocsátást a porszívót maximális légáramon üzemeltetve kell meghatározni.

6.   Hangteljesítményszint

A hangteljesítményszintet szőnyegen kell meghatározni.

7.   A gégecső tartóssága

A gégecső akkor tekinthető 40 000 alakváltozott állapotban elszenvedett rezgési ciklus után is használhatónak, ha a rezgési ciklusok elszenvedése után nem látható rajta károsodás. Az alakváltozott állapotot 2,5 kilogrammos tömeggel kell előidézni.

8.   A motor üzemi élettartama

A porszívót félig töltött porgyűjtővel, szakaszosan, alkalmanként 14 perc 30 másodpercig bekapcsolt és 30 másodpercig kikapcsolt állapotban kell üzemeltetni. A porgyűjtőt és a szűrőket megfelelő időközönként ki kell cserélni. A vizsgálat 500 óra elteltével leállítható és 600 óra elteltével le kell állítani. A teljes működtetési időt fel kell jegyezni és rögzíteni kell a műszaki dokumentációban. Megfelelő időközönként meg kell határozni a légáramot, a szívónyomást és a felvett teljesítményt, és ezeket az értékeket a motor üzemi élettartamával együtt rögzíteni kell a műszaki dokumentációban.

9.   Hibrid hajtású porszívók

A hibrid hajtású porszívók esetében minden mérést villamos hálózatról történő hajtással, de az esetleges akkumulátoros aktív szívófej működtetésével kell elvégezni.


III. MELLÉKLET

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok

A 2009/125/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdése szerinti piacfelügyeleti célú vizsgálatok elvégzése során a tagállamok hatóságai az e rendelet II. mellékletében előírt követelmények teljesülését a következő eljárással ellenőrzik:

1.

A tagállami hatóságok minden modellből egyetlen készüléket vetnek vizsgálat alá.

2.

Úgy kell tekinteni, hogy a porszívómodell teljesíti e rendelet I. mellékletének alkalmazandó követelményeit, ha a műszaki dokumentációban megadott adatok teljesítik a melléklet követelményeit, és az I. mellékletben és az 1. táblázatban felsorolt releváns modellparaméterek vizsgálata valamennyi paraméter esetében megfelelést mutat.

3.

Ha a 2. pontban meghatározott feltétel nem teljesül, a piacfelügyeleti hatóságok három további, ugyanahhoz a modellhez tartozó, véletlenszerűen kiválasztott készüléket újabb vizsgálatnak vetnek alá. Alternatívaképpen a kiválasztott három további készülék egy vagy több olyan másik modellhez is tartozhat, amelyet a gyártó a 4. cikknek megfelelően a műszaki dokumentációban egyenértékű porszívóként megjelölt.

4.

Úgy kell tekinteni, hogy a porszívómodell teljesíti e rendelet I. mellékletének alkalmazandó követelményeit, ha az I. mellékletben és az 1. táblázatban felsorolt releváns modellparaméterek vizsgálata valamennyi paraméter esetében megfelelést mutat.

5.

Ha a 4. pontban meghatározott feltétel nem teljesül, akkor úgy kell tekinteni, hogy sem a modell, sem az egyenértékű porszívók modelljei nem teljesítik e rendelet követelményeit.

A tagállamok a fenti vizsgálatok során a II. mellékletben meghatározott mérési és számítási módszereket alkalmazzák.

Az e mellékletben meghatározott ellenőrzési tűrések kizárólag a méréssel meghatározott paramétereknek a tagállami hatóságok általi ellenőrzésére vonatkoznak, és a gyártó, illetőleg az importőr nem használhatja fel őket megengedett tűrésként a műszaki dokumentációban szereplő értékek meghatározására.

1.   táblázat

Paraméter

Vizsgálati tűrés

Éves energiafogyasztás

A meghatározott érték (1) legfeljebb 10 %-kal lehet nagyobb a megadott értéknél.

Porfelszívás szőnyegen

A meghatározott érték (1) legfeljebb 0,03-dal lehet kisebb a megadott értéknél.

Porfelszívás kemény padlóburkolaton

A meghatározott érték (1) legfeljebb 0,03-dal lehet kisebb a megadott értéknél.

Porvisszabocsátás

A meghatározott érték (1) legfeljebb 15 %-kal lehet nagyobb a megadott értéknél.

Hangteljesítményszint

A meghatározott érték (1) nem lehet nagyobb a megadott értéknél.

A motor üzemi élettartama

A meghatározott érték (1) legfeljebb 5 %-kal lehet kisebb a megadott értéknél.


(1)  A meghatározott értékek számtani közepe abban az esetben, ha az illetékes hatóságok a 3. pont alapján három további készüléket vetnek vizsgálat alá.


IV. MELLÉKLET

Referenciaértékek

E rendelet hatálybalépésének időpontjában a háztartási porszívók piacán beszerezhető, az energiafelhasználás szempontjából legjobb technológia egy 650 W teljesítményű, 0,28 m szélességű tisztítófejjel ellátott álló porszívó, amelynek fajlagos energiafogyasztása 1,29 Wh/m2, bár mért hangteljesítményszintje 83 dB-nél nagyobb.

A fenti készülék esetében az e rendeletben meghatározott és hivatkozott módszerekkel megállapított porfelszívási és por-visszabocsátási értékek nem állnak rendelkezésre. A piacon beszerezhető legjobb porfelszívású készülékek kemény padlóburkolaton mintegy 1,08, szőnyegen mintegy 0,90 porfelszívást tanúsítanak. A piacon beszerezhető legjobb por-visszabocsátású készülékek mintegy 0,0002 % porvisszabocsátást tanúsítanak. A legjobb hangteljesítményszint 62 dB.


13.7.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 192/35


A BIZOTTSÁG 667/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. július 12.)

a diklazuril tojójércék takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Eli Lilly and Company Ltd.) és a 162/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik a takarmány-adalékanyagok felhasználásának engedélyezéséről, valamint az engedélyek megadásának feltételeiről és az engedélyezési eljárásokról. Az említett rendelet 10. cikke előírja a 70/524/EGK tanácsi irányelv (2) alapján engedélyezett adalékanyagok újraértékelését.

(2)

A tojójércék esetében a 162/2003/EK bizottsági rendelet (3) a 70/524/EGK irányelvnek megfelelően tíz évre engedélyezte a diklazuril (CAS-szám: 101831-37-2) takarmány-adalékanyagként való használatát. Az említett készítményt ezt követően az 1831/2003/EK rendelet 10. cikke (1) bekezdésének megfelelően meglévő termékként felvették a takarmány-adalékanyagok közösségi nyilvántartásába.

(3)

Az 1831/2003/EK rendelet 10. cikkének a 7. cikkel összefüggésben értelmezett (2) bekezdésének megfelelően kérelmet nyújtottak be a diklazurilnak mint tojójércék takarmány-adalékanyagának az újraértékelésére, kérelmezve az adalékanyagnak a „kokcidiosztatikumok vagy hisztomonosztatikumok” adalékanyag-kategóriába való sorolását. A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(4)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2013. január 31-i véleményében (4) megállapította, hogy a takarmányban való felhasználás javasolt feltételei mellett a diklazuril nincs káros hatással sem az állati és emberi egészségre, sem a környezetre, és hatékonyan szolgálja a tojójércék kokcidiózisa elleni védekezést. A Hatóság ellenőrizte továbbá az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányban található takarmány-adalékanyagra alkalmazott analitikai módszerről szóló jelentést.

(5)

A diklazuril (CAS-szám: 101831-37-2) értékelése azt mutatja, hogy teljesülnek az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek. Ennek megfelelően a szóban forgó készítmény használatát az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint engedélyezni kell.

(6)

Az 1831/2003/EK rendelet szerinti új engedély megadása következtében a 162/2003/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

(7)

Mivel semmilyen biztonsági ok nem indokolja az engedélyezési feltételek módosításának azonnali alkalmazását, átmeneti időszakot kell biztosítani az érdekelt felek számára, hogy felkészülhessenek az engedélyezésből adódó új követelmények teljesítésére.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben meghatározott, a „kokcidiosztatikumok és hisztomonosztatikumok” adalékanyag-kategóriába tartozó készítmény takarmány-adalékanyagként való használata a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

A 162/2003/EK rendelet hatályát veszti.

3. cikk

A mellékletben szereplő készítmény és az azt tartalmazó takarmányok, amelyeket 2014. február 2-a előtt állítottak elő és címkéztek fel a 2013. augusztus 2-a előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és használhatók.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. július 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  HL L 270., 1970.12.14., 1. o.

(3)  HL L 26., 2003.1.31., 3. o.

(4)  EFSA Journal 2013; 11(3):3106.


MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosító száma

Az engedély jogosultjának neve

Adalékanyag

(kereskedelmi név)

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Maximális életkor

Legkisebb megengedhető tartalom

Legnagyobb megengedhető tartalom

Egyéb rendelkezések

Az engedély lejárta

Maradékanyag-határérték (MRL) az adott állati eredetű élelmiszerben

mg hatóanyag/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban

Kokcidiosztatikumok és hisztomonosztatikumok

51771

Eli Lilly and Company Ltd.

Diklazuril 0,5 g/100 g

(Clinacox 0,5 %)

 

Az adalékanyag összetétele

 

Diklazuril: 0,50 g/100 g

 

Proteinszegény szójaliszt: 99,25 g/100 g

 

Polyvidone K 30: 0,20 g/100 g

 

Nátrium-hidroxid: 0,05 g/100 g

 

A hatóanyag jellemzése

 

Diklazuril, C17H9Cl3N4O2, (±)-4-klór-fenil[2,6-diklór-4- (2,3,4,5-tetrahidro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2-il)fenil]acetonitril,

 

CAS-szám: 101831-37-2

 

Kapcsolódó szennyeződések:

 

Bomlástermék (R064318): ≤ 0,1 %

 

Egyéb kapcsolódó szennyeződések (T001434, R066891, R068610, R070156, R070016): ≤ 0,5 % egyenként

 

Összes szennyeződés: ≤ 1,5 %

 

Analitikai módszer  (1)

 

A diklazuril meghatározása a takarmányban: fordított fázisú, nagy teljesítményű folyadékkromatográfia (HPLC) 280 nm-en végzett UV-detektálással (152/2009/EK bizottsági rendelet) (2)

 

A diklazuril meghatározása baromfiszövetekben: HPLC triple quadrupol tömegspektrométerrel (MS/MS) társítva, egy prekurzorion és két termékion alkalmazásával.

Tojójérce

16 hét

1

1

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő az összetett takarmányba.

2.

A diklazurilt tilos egyéb kokcidiosztatikumokkal keverni.

3.

Biztonsági előírás: használatkor védőmaszk, védőszemüveg és védőkesztyű viselése kötelező.

4.

Az engedély jogosultja forgalomba hozatal utáni nyomonkövetési programot hajt végre a baktériumrezisztenciára és az Eimeria spp. elleni rezisztenciára vonatkozóan.

2023. augusztus 2.

37/2010/EU bizottsági rendelet (3)


(1)  Az analitikai módszerek részletes leírása a közösségi referencialaboratórium honlapján található: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2)  HL L 54., 2009.2.26., 1. o.

(3)  HL L 15., 2010.1.20., 1. o.


13.7.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 192/39


A BIZOTTSÁG 668/2013/EU RENDELETE

(2013. július 12.)

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található 2,4-DB, dimetomorf, indoxakarb és piraklosztrobin szermaradék-határértékének tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésének a) pontjára és 49. cikkének (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2,4-DB, az indoxakarb és a piraklosztrobin tekintetében a 396/2005/EK rendelet II. melléklete és III. mellékletének B. része megállapította a megengedett szermaradék-határértékeket (a továbbiakban: MRL-ek). A dimetomorf tekintetében a határértékeket a 396/2005/EK rendelet III. mellékletének A. része állapította meg.

(2)

Szükség van bizonyos technikai kiigazítások elvégzésére, különösen a „2,4 DB” hatóanyag nevét „2,4-DB” névvel kell felváltani. A 396/2005/EK rendelet II. mellékletét és III. mellékletének B. részét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(3)

A 2,4-DB tekintetében érvényben lévő MRL-ekkel kapcsolatban az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) a 396/2005/EK rendelet 12. cikke (2) bekezdésének megfelelően, a 12. cikk (1) bekezdésével összefüggésben indokolással ellátott véleményt adott ki (2). A Hatóság a szermaradék meghatározásának módosítását javasolta. A Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy az árpaszem, zabszem, rozsszem és búzaszem, a sertés húsa, zsírja, mája és veséje, a szarvasmarhafélék, a juh és kecske, valamint a tehéntej, juhtej és kecsketej vonatkozásában egyes információk nem állnak rendelkezésre, és a kockázatkezelők részéről további vizsgálatra van szükség. Mivel nem áll fenn veszély a fogyasztókra nézve, e termékek MRL-jét a 396/2005/EK rendelet II. mellékletében a jelenlegi szinten, vagy a Hatóság által meghatározott szinten állapítják meg. Ezeket az MRL-eket e rendelet közzétételét követő két éven belül rendelkezésre álló információkat figyelembe véve felülvizsgálják.

(4)

A dimetomorf tekintetében érvényben lévő MRL-ekkel kapcsolatban a Hatóság a 396/2005/EK rendelet 12. cikke (2) bekezdésének megfelelően, a 12. cikk (1) bekezdésével összefüggésben indokolással ellátott véleményt adott ki (3). A Hatóság a szermaradék meghatározásának módosítását javasolta. A Hatóság az ananász, a burgonya, az újhagyma, az uborka, az apró uborka, a cukkini, a dinnye, a karalábé, az endívia, a cikóriasaláta, a bab (friss, hüvely nélküli), a mák és a repcemag, a sertés húsa, zsírja, mája és veséje, a szarvasmarhafélék, a juh és kecske, valamint a baromfihús, a baromfizsír, a baromfimáj, a tehéntej, juhtej és kecsketej, valamint a madarak tojása vonatkozásában az MRL-ek csökkentését javasolta. Más termékek esetében a jelenlegi MRL-ek emelését, vagy változatlanul hagyását javasolta. A Hatóság arra a következetésre jutott, hogy a földi szeder, a málna és a paraj vonatkozásában egyes információk nem állnak rendelkezésre és a kockázatkezelők részéről további vizsgálatra van szükség. Mivel nem áll fenn veszély a fogyasztókra nézve, e termékek MRL-jét a 396/2005/EK rendelet II. mellékletében a jelenlegi szinten vagy a Hatóság által meghatározott szinten állapítják meg. Ezeket az MRL-eket e rendelet közzétételét követő két éven belül rendelkezésre álló információkat figyelembe véve felülvizsgálják. Az egyéb gyökér- és gumószöldségek tekintetében az MRL-eket a Hatóság által meghatározottól eltérő szinten kell megállapítani a Németországtól származó, a helyes mezőgazdasági gyakorlatról szóló kiegészítő információk alapján, feltéve, hogy nem áll fenn veszély a fogyasztókra nézve. A fokhagyma, a vöröshagyma, a mogyoróhagyma, a brokkoli, a fejeskáposzta, a leveles káposztafélék, a fejes saláta, az endívia, a paraj, a mangold és a zeller tekintetében az első mondatban említett vélemény kiadását követően a Hatóság további véleményeket adott ki az MRL-ek vonatkozásában (4)  (5). Az említett vélemények figyelembevétele indokolt.

(5)

Az indoxakarb tekintetében érvényben lévő MRL-ekkel kapcsolatban a Hatóság a 396/2005/EK rendelet 12. cikke (2) bekezdésének megfelelően, a 12. cikk (1) bekezdésével összefüggésben indokolással ellátott véleményt adott ki (6). A Hatóság a szermaradék meghatározásának módosítását javasolta. A Hatóság javasolta az MRL-ek csökkentését a fürtös áfonyára, a ribizlire, az egresre, a csipkebogyóra, a faeperre, az azarolra, a fekete bodzára, a kelbimbóra, a fejeskáposztára, az endíviára, a földimogyoróra, a repcemagra és a szemeskukoricára vonatkozóan. Más termékek esetében a jelenlegi MRL-ek emelését, vagy változatlanul hagyását javasolta. A Hatóság arra a következetésre jutott, hogy az alma, a brokkoli, a karfiol, a galambbegysaláta, a zsombor, a rukola, a brassica (káposztafélék) levele és gyökere, a baromfihús, a baromfizsír, a baromfimáj és a madarak tojása vonatkozásában egyes információk nem állnak rendelkezésre és a kockázatkezelők részéről további vizsgálatra van szükség. Mivel nem áll fenn veszély a fogyasztókra nézve, e termékek MRL-jét a 396/2005/EK rendelet II. mellékletében a jelenlegi szinten, vagy a Hatóság által meghatározott szinten kell megállapítani. Ezeket az MRL-eket e rendelet közzétételét követő két éven belül rendelkezésre álló információkat figyelembe véve felülvizsgálják. A szamóca, a málna a kínai kel, a galambbegysaláta, a bab (friss, hüvelyes), a kardonna, az édeskömény, a rebarbara tekintetében az első mondatban említett vélemény kiadását követően a Hatóság további véleményeket adott ki az MRL-ek vonatkozásában (7). Az említett vélemény figyelembevétele indokolt.

(6)

A piraklosztrobin tekintetében érvényben lévő MRL-ekkel kapcsolatban a Hatóság a 396/2005/EK rendelet 12. cikke (2) bekezdésének megfelelően, a 12. cikk (1) bekezdésével összefüggésben indokolással ellátott véleményt adott ki (8). A Hatóság ezért az MRL csökkentését javasolta az endívia és a (száraz) csillagfürt vonatkozásában. Más termékek esetében a jelenlegi MRL-ek emelését, vagy változatlanul hagyását javasolta. A Hatóság arra a következetésre jutott, hogy a csemegeszőlő, a zeller, a gyapotmagvak és a kávébab vonatkozásában egyes információk nem állnak rendelkezésre és a kockázatkezelők részéről további vizsgálatra van szükség. Mivel nem áll fenn veszély a fogyasztókra nézve, e termékek MRL-jét a 396/2005/EK rendelet II. mellékletében állapítják meg a jelenlegi szinten, vagy a Hatóság által meghatározott szinten. Ezeket az MRL-eket e rendelet közzétételét követő két éven belül rendelkezésre álló információkat figyelembe véve felülvizsgálják. A narancs, a leveles káposztafélék, a lenmag, a földimogyoró, a mák, a szezámmag, a repcemag, a mustármag, a gyapotmagvak, a pórsáfrány, a borágó, a magvas gomborka és a ricinusbab tekintetében az első mondatban említett vélemény kiadását követően a Hatóság további véleményeket adott ki az MRL-ek vonatkozásában (9)  (10). Az említett vélemények figyelembevétele indokolt. A cseresznye, az őszibarack, a szilva, a szamóca, a földi szeder, a málna, a fürtös áfonya, a papaja, a vöröshagyma, az ehető héjú kabakosok, az árpa, a zab, a rozs, a cirok és a búza tekintetében az első mondatban említett vélemény kiadását követően a Codex Alimentarius Bizottság (CAC) (11)„Codex MRL”-eket (a továbbiakban: CXL-ek) fogadott el a piraklosztrobin vonatkozásában. Indokolt figyelembe venni az említett CXL-eket, kivéve azokat, amelyek nem biztonságosak valamely európai fogyasztói csoportra nézve, és amelyek esetében az Unió fenntartást jelentett be a Codex Alimentarius Bizottságnál (12).

(7)

A Hatóság indokolással ellátott véleménye alapján, és a tárgy szempontjából jelentős tényezőket figyelembe véve, a megengedett szermaradék-határértékekre vonatkozóan a szükséges módosítások megfelelnek a 396/2005/EK rendelet 14. cikke (2) bekezdésében megfogalmazott követelményeknek.

(8)

Az új MRL-ek kapcsán – a Kereskedelmi Világszervezeten keresztül – kikérték az Unió kereskedelmi partnereinek véleményét, és megállapításaikat figyelembe vették.

(9)

A módosított MRL-ek érvénybe lépése előtt elegendő időt kell biztosítani arra, hogy a tagállamok és az érdekelt felek felkészülhessenek az MRL-ek módosításából fakadó új kötelezettségek teljesítésére.

(10)

A 396/2005/EK rendelet II. mellékletét és III. mellékletének A. és B. részét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(11)

A termékek zavartalan forgalmazása, feldolgozása és fogyasztása érdekében a rendelet átmeneti intézkedéseket ír elő azokra a termékekre, amelyeket az MRL-ek módosítását megelőzően a jogszabályi előírások betartása mellett állítottak elő, valamint azokra, amelyekkel kapcsolatban igazolt, hogy a fogyasztók magas szintű védelme továbbra is biztosított.

(12)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével, és sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem ellenezte azokat,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 396/2005/EK rendelet II. és III. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 2014. február 2-a előtt a jogszabályi előírások betartása mellett előállított termékekre a 396/2005/EK rendelet továbbra is az e rendeletben szereplő módosítások nélkül alkalmazandó:

1.

a 2,4-DB hatóanyagok és a dimetomorf tekintetében minden termékben és azok felületén;

2.

az indoxakarb hatóanyag tekintetében minden termékben és azok felületén, kivéve a fejessalátát és az endíviát (széleslevelű batáviai endívia);

3.

a piraklosztrobin hatóanyag tekintetében minden termékben és azok felületén, kivéve az endíviát (széleslevelű batáviai endívia).

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2014. február 2-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. július 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 70., 2005.3.16., 1. o.

(2)  Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for 2,4-DB according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. (A 2,4-DB érvényben lévő szermaradék-határértékének a 396/2005/EK rendelet 12. cikke szerinti felülvizsgálata). EFSA Journal, 2011; 9(10): 2420. [35 oldal].

(3)  Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dimethomorph according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. (A dimetomorf érvényben lévő szermaradék-határértékének a 396/2005/EK rendelet 12. cikke szerinti felülvizsgálata). EFSA Journal, 2011; 9(8): 2348. [64 oldal].

(4)  Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság; „Modification of the existing MRLs for dimethomorph in spinach and beet leaves (chard)” (A parajban és a répalevélben (mángold) előforduló dimetromorf tekintetében érvényben lévő MRL-ek módosítása). EFSA Journal, 2011; 9(11): 2437. [24 oldal].

(5)  Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság; Modification of the existing MRLs for dimethomorph in several vegetable crops (A dimetomorf egyes zöldségterményekre vonatkozó jelenlegi MRL-jeinek módosításáról). EFSA Journal, 2012; 10(7): 2845. [35 oldal].

(6)  Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for indoxacarb according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. (Az indoxakarb érvényben lévő szermaradék-határértékének a 396/2005/EK rendelet 12. cikke szerinti felülvizsgálata). EFSA Journal, 2011; 9(8): 2343. [83 oldal], megjelent: 2012. szeptember 3-án.

(7)  Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság; Modification of the existing MRLs for indoxacarb in various crops (Az indoxakarb egyes terményekre vonatkozó jelenlegi MRL-jének módosításáról). EFSA Journal, 2012; 10(7): 2833. [33 oldal], megjelent: 2012. szeptember 5-én.

(8)  Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for pyraclostrobin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. (A piraklosztrobin megengedett szermaradék-határértékének a 396/2005/EK rendelet 12. cikke szerinti felülvizsgálata). EFSA Journal, 2011; 9(8): 2344. [92 oldal].

(9)  Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság; Modification of the existing MRLs for pyraclostrobin in various crops (A piraklostrobin egyes terményekre vonatkozó jelenlegi MRL-jének módosításáról). EFSA Journal, 2011; 9(3): 2120. [41 oldal].

(10)  Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság; Modification of the existing MRLs for pyraclostrobin in leafy brassica and various cereals (A piraklostrobin a leveles káposztafélékre és egyes terményekre vonatkozó jelenlegi MRL-jének módosításáról). EFSA Journal, 2012; 10(3): 2606. [36 oldal].

(11)  A peszticid-szermaradékok Codex-bizottságának jelentései itt érhetők el:

http://www.codexalimentarius.org/download/report/777/REP12_PRe.pdf

Joint FAO/WHO food standards programme Codex Alimentarius Commission (A FAO/WHO közös élelmiszerszabvány-programmal foglalkozó Codex Alimentarius Bizottság). 35. ülés, II. és III. függelék. Olaszország, Róma, 2012. július 27.

(12)  Tudományos alátámasztó munka a peszticid-szermaradékok Codex-bizottságának (CCPR) 44. ülésén képviselendő uniós álláspont előkészítéséhez. EFSA Journal, 2012; 10(7): 2859. [155 oldal].


MELLÉKLET

A 396/2005/EK rendelet II. és III. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A II. melléklet a következőképpen módosul:

a)

A 2,4-DB-re, az indoxakarbra és a piraklosztrobinra vonatkozó oszlopok helyébe a következő szöveg lép:

Növényvédőszer-maradékok és megengedett szermaradék-határértékek (mg/kg)

Kódszám

Olyan csoportok és egyedi termékek, amelyekre MRL-ek alkalmazandók (1)

2,4-DB (a 2,4-DB, valamint sóinak, észtereinek és konjugátumainak összege 2,4-DB-ben kifejezve) (R)

Indoxakarb (az indoxakarb és R-enantiomerjének összege) (F)

Piraklosztrobin (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

1.

FRISS ÉS FAGYASZTOTT GYÜMÖLCS; HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK

 

 

 

0110000

i.

Citrusfélék

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0110010

Grapefruit (Shaddock, pomeló, édes grépfrút, tangeló (kivéve a mineola), ugli és egyéb hibridek)

 

 

1

0110020

Narancs (Bergamottnarancs, keserű narancs, törpe narancs és más hibridek)

 

 

2

0110030

Citrom (Cédrátcitrom, citrom)

 

 

1

0110040

Zöld citrom

 

 

1

0110050

Mandarin (Klementin, tangerin, mineola és más hibridek)

 

 

1

0110990

Egyéb

 

 

1

0120000

ii.

Fán termő héjas gyümölcsűek (héjjal vagy héj nélkül)

0,05 (2)

0,02 (2)

 

0120010

Mandula

 

 

0,02 (2)

0120020

Brazil dió

 

 

0,02 (2)

0120030

Kesudió

 

 

0,02 (2)

0120040

Gesztenye|

 

 

0,02 (2)

0120050

Kókuszdió

 

 

0,02 (2)

0120060

Mogyoró (Filbert)

 

 

0,02 (2)

0120070

Ausztráliai mogyoró

 

 

0,02 (2)

0120080

Pekándió

 

 

0,02 (2)

0120090

Píniamag

 

 

0,02 (2)

0120100

Pisztácia

 

 

1

0120110

Dió

 

 

0,02 (2)

0120990

Egyéb

 

 

0,02 (2)

0130000

iii.

Almatermésűek

0,01 (2)

 

0,5

0130010

Alma (Vadalma)

 

0,5 (+)

 

0130020

Körte (Japán körte)

 

0,5

 

0130030

Birsalma

 

0,02 (2)

 

0130040

Naspolya

 

0,02 (2)

 

0130050

Japán naspolya

 

0,02 (2)

 

0130990

Egyéb

 

0,02 (2)

 

0140000

iv.

Csonthéjasok

0,01 (2)

1

 

0140010

Kajszibarack

 

 

1

0140020

Cseresznyefélék (Cseresznye, meggy)

 

 

3

0140030

Őszibarack (Nektarin és hasonló hibridek)

 

 

0,3

0140040

Szilva (Damaszkuszi szilva, ringlószilva, mirabellszilva, kökény)

 

 

0,8

0140990

Egyéb

 

 

0,02 (2)

0150000

v.

Bogyósgyümölcsűek

0,01 (2)

 

 

0151000

a)

Csemege- és borszőlő

 

2

 

0151010

Csemegeszőlő

 

 

1 (+)

0151020

Borszőlő

 

 

2

0152000

b)

Szamóca

 

0,6

1,5

0153000

c)

Vesszőn termő bogyósok

 

 

 

0153010

Feketeszeder

 

0,5

3

0153020

Hamvas szeder (Kaliforniai málna (Rubus loganobaccus), szedermálna (R. ursinus × idaeus), törpe málna (Rubus chamaemorus))

 

0,02 (2)

2

0153030

Málna (Japán borbogyó/vörösbolyhú málna, sarkvidéki szeder (Rubus arcticus), nektár málnaszeder (Rubus arcticus x idaeus))

 

0,6

3

0153990

Egyéb

 

0,02 (2)

2

0154000

d)

Egyéb bogyósgyümölcsűek

 

 

 

0154010

Fürtös áfonya (Fekete áfonya)

 

0,8

4

0154020

Nagytermésű tőzegáfonya (Vörös áfonya)

 

1

3

0154030

Ribizli (piros, fekete és fehér)

 

0,8

3

0154040

Köszméte (egres) (A Ribes nemzetségbe tartozó gyümölcsökkel alkotott hibridekkel együtt)

 

0,8

3

0154050

Gyepürózsa/vadrózsa/csipkebogyó

 

0,8

3

0154060

Faeper (faszamóca)

 

0,8

3

0154070

Azarol (mediterrán naspolya/galagonya) (Japánegres/kopaszkivi (Actinidia arguta))

 

0,8

3

0154080

Fekete bodza (Feketeberkenye, madárberkenye, homoktövis, galagonya, fanyarka, és más fán termő bogyósgyümölcsök)

 

0,8

3

0154990

Egyéb

 

0,8

3

0160000

vi.

Egyéb gyümölcsök

0,01 (2)

 

 

0161000

a)

Ehető héjúak

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0161010

Datolya

 

 

 

0161020

Füge

 

 

 

0161030

Étkezési olajbogyó

 

 

 

0161040

Kamkvat (Marumi kamkvat, nagami kamkvat, limakvat/koktélcitrom (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

0161050

Karambola (Bilimbi)

 

 

 

0161060

Datolyaszilva

 

 

 

0161070

Jambul (Jáva-szilva) (Jávai alma (vízialma), malájalma, rózsaalma/mirtuszalma, brazil cseresznye/jatobá (Eugenia brasiliensis) pitanga/indián cseresznye (Eugenia uniflora) )

 

 

 

0161990

Egyéb

 

 

 

0162000

b)

Kisebb nem ehető héjúak

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0162010

Kivi

 

 

 

0162020

Licsi| (Pulaszán, rambután (hamislicsi), mangosztán)

 

 

 

0162030

Passiógyümölcs

 

 

 

0162040

Töviskörte (fügekaktusz)

 

 

 

0162050

Csillagalma

 

 

 

0162060

Amerikai datolyaszilva (kaki) (Fekete zapota, fehér zapota, zöld zapota, kanisztel (sárga zapota) és nagy zapota)

 

 

 

0162990

Egyéb

 

 

 

0163000

c)

Nagyobb nem ehető héjúak

 

 

 

0163010

Avokádó

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163020

Banán (Törpe banán, főzőbanán, almabanán)

 

0,2

0,02 (2)

0163030

Mangó

 

0,02 (2)

0,05

0163040

Papaja

 

0,02 (2)

0,07

0163050

Gránátalma

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163060

Csirimojó (Gyömbéralma, cukoralma, ilama és más közepes méretű annónafélék)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163070

Guajáva (Vörös pitahaya, sárkánygyümölcs (Hylocereus undatus))

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163080

Ananász:

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163090

Kenyérgyümölcs (Dzsekfrút (Artocarpus heterophyllus))

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163100

Durián

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163110

Szúrszop (savanyú alma) (guanabana)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163990

Egyéb

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0200000

2.

FRISS ÉS FAGYASZTOTT ZÖLDSÉGEK

 

 

 

0210000

i.

Gyökér- és gumós zöldségek

0,01 (2)

 

 

0211000

a)

Burgonya

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0212000

b)

Trópusi gyökér- és gumós zöldségek

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0212010

Kasszava (manióka, tápióka) (Taró (Colocasia esculenta), tánia (Xanthosoma sagittifolium))

 

 

 

0212020

Édesburgonya

 

 

 

0212030

Jamszgyökér (Jícama, mexikói karalábé)

 

 

 

0212040

Nyílgyökér

 

 

 

0212990

Egyéb

 

 

 

0213000

c)

Egyéb gyökér- és gumós zöldségek, a cukorrépa kivételével

 

 

 

0213010

Cékla

 

0,02 (2)

0,1

0213020

Sárgarépa

 

0,02 (2)

0,5

0213030

Gumós zeller

 

0,02 (2)

0,3

0213040

Torma (angyalgyökér, lestyángyökér, tárnicsgyökér )

 

0,02 (2)

0,3

0213050

Csicsóka

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0213060

Pasztinák

 

0,02 (2)

0,3

0213070

Petrezselyemgyökér

 

0,02 (2)

0,1

0213080

Retek (Fekete retek, japán retek, hónapos retek, és hasonló fajták, tigrismogyoró/tigrismandula/mandulapalka/mandulafű (Cyperus esculentus))

 

0,3

0,5

0213090

Saláta bakszakáll (Feketegyökér, spanyol pozdor)

 

0,02 (2)

0,1

0213100

Karórépa

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0213110

Tarlórépa

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0213990

Egyéb

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0220000

ii.

Hagymafélék

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0220010

Fokhagyma

 

 

0,3

0220020

Vöröshagyma (Gyöngyhagyma)

 

 

1,5

0220030

Salottahagyma, mogyoróhagyma

 

 

0,3

0220040

Újhagyma (Téli sarjadékhagyma és hasonló fajták)

 

 

1,5

0220990

Egyéb

 

 

0,02 (2)

0230000

iii.

Termésükért termesztett zöldségek

0,01 (2)

 

 

0231000

a)

Burgonyafélék

 

 

 

0231010

Paradicsom (Cseresznyeparadicsom, paradicsomfa/ tamarijja, fizálisz, kínai ördögcérna, lícium, goji-bogyó (Lycium barbarum and L. chinense))

 

0,5

0,3

0231020

Paprika (Csilipaprika)

 

0,3

0,5

0231030

Padlizsán (tojásgyümölcs, törökparadicsom) (Pepino/tojásdinnye)

 

0,5

0,3

0231040

Okra, gombó, bámia

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0231990

Egyéb

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0232000

b)

Kabakosok - ehető héjúak

 

0,5

0,5

0232010

Uborka

 

 

 

0232020

Apró uborka

 

 

 

0232030

Cukkini (Főzeléktök, tojástök (patisszon/csillagtök))

 

 

 

0232990

Egyéb

 

 

 

0233000

c)

Kabakosok - nem ehető héjúak

 

0,5

0,5

0233010

Sárgadinnye (Tüskés uborka (Cucumis metuliferus))

 

 

 

0233020

Sütőtök (Óriástök/pézsmatök)

 

 

 

0233030

Görögdinnye

 

 

 

0233990

Egyéb

 

 

 

0234000

d)

Csemegekukorica

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0239000

e)

Egyéb termésükért termesztett zöldségek

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0240000

iv.

Káposztafélék

0,01 (2)

 

 

0241000

a)

Virágjukért termesztett káposztafélék

 

0,3

0,1

0241010

Brokkoli (Bimbós brokkoli, kínai brokkoli, nem-fejes brokkoli (rapini))

 

(+)

 

0241020

Karfiol

 

(+)

 

0241990

Egyéb

 

 

 

0242000

b)

fejképző káposztafélék

 

 

 

0242010

Kelbimbó

 

0,06

0,3

0242020

Fejeskáposzta (Csúcsos fejeskáposzta, vörös káposzta, kelkáposzta, fehér káposzta)

 

0,2

0,2

0242990

Egyéb

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0243000

c)

Leveles káposzta

 

 

1,5

0243010

Kínai kel (Indiai mustár, bordáskel, kínai lapos kel (tai goo choi), kínai virágzó káposzta (choi sum) pekingi kel (pe-tsai))

 

3

 

0243020

Kel (Fodorkel, leveles kel, portugál kel, portugál káposzta, marhakáposzta)

 

0,4

 

0243990

Egyéb

 

0,4

 

0244000

d)

Karalábé

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0250000

v.

Levélzöldségek és friss fűszernövények

 

 

 

0251000

a)

Saláta és egyéb salátaféle a Brassicacea családdal

0,01 (2)

 

 

0251010

Galambbegysaláta (Olasz galambbegysaláta)

 

30

10

0251020

Saláta (Fejes saláta, lollo rosso (tépősaláta), jégcsapsaláta/jégsaláta, kötöző saláta/római saláta)

 

2

2

0251030

Endívia (széleslevelű batáviai endívia) (Mezei katáng, vörös cikória, radicchio, fodros levelű endívia, belga cikória)

 

1

0,4

0251040

Zsázsa

 

0,02 (2)

10

0251050

Közönséges borbálafű

 

0,02 (2)

10

0251060

Borsmustár, Rucola (Vad kányazsázsa)

 

2 (+)

10

0251070

Vörösmustár

 

0,02 (2)

10

0251080

Brassica rapa és B. oleracea levelei is bimbói (Vízitorma, borsó és retek levele, és más káposztafajták bébilevele (a 8. valódi levél állapotig betakarított termények))

 

2 (+)

10

0251990

Egyéb

 

0,02 (2)

10

0252000

b)

Spenótfélék (levél)

0,01 (2)

 

 

0252010

Paraj (Új-zélandi paraj, disznóparéj (Amaranthus powellii))

 

2

0,5

0252020

Kövér porcsin (Téli porcsin, kerti porcsin, közönséges porcsin, sóska, sziksófű, sziki ballagófű (Salsola soda))

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0252030

Levél mángold (Cékla levele)

 

0,02 (2)

0,5

0252990

Egyéb

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0253000

c)

Szőlőlevél

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0254000

d)

Vízitorma

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0255000

e)

Saláta cikória

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0256000

f)

Fűszernövények

0,02 (2)

 

2

0256010

Turbolya

 

2

 

0256020

Metélőhagyma

 

2

 

0256030

Zellerlevél (Édesköménylevél, korianderlevél, kaporlevél, rétiköménylevél, lestyán, angyalfű, spanyol turbolya és más ernyős virágzatú)

 

2

 

0256040

Petrezselyem

 

2

 

0256050

Zsálya (hegyi pereszlény/téli borsfű , kerti csombor/borsika)

 

2

 

0256060

Rozmaring

 

2

 

0256070

Kakukkfű (Majoranna, oregánó)

 

2

 

0256080

Bazsalikom (Citromfűlevél, menta, borsmenta)

 

15

 

0256090

Babérlevél (nemes babér)

 

2

 

0256100

Tárkony (Izsóp)

 

2

 

0256990

Egyéb (Ehető virágok)

 

2

 

0260000

vi.

Hüvelyes zöldségek (friss)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0260010

Bab (hüvelyben) (Zöldbab (franciabab, futóbab), tűzbab, bokorbab, tehénbab/yardlong-bab)

 

0,3

 

0260020

Bab (hüvely nélkül) (Lóbab (nagyszemű), flageolet bab, kardbab, limabab, tehénborsó)

 

0,02 (2)

 

0260030

Borsó (hüvelyben) (Cukorborsó (mangetout, hóborsó))

 

0,02 (2)

 

0260040

Borsó (hüvely nélkül) (Kerti borsó zöldborsó, csicseri borsó)

 

0,02 (2)

 

0260050

Lencse

 

0,02 (2)

 

0260990

Egyéb

 

0,02 (2)

 

0270000

vi.

Szárukért termesztett zöldségek (friss)

0,01 (2)

 

 

0270010

Spárga

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0270020

Kardonna

 

3

0,02 (2)

0270030

Zeller

 

2

0,02 (2) (+)

0270040

Édeskömény

 

3

0,02 (2)

0270050

Articsóka

 

0,2

2

0270060

Póréhagyma

 

0,02 (2)

0,7

0270070

Rebarbara

 

3

0,02 (2)

0270080

Bambuszrügy

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0270090

Pálmafacsúcsrügy

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0270990

Egyéb,

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0280000

viii.

Gomba

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0280010

Termesztett (Közönséges gomba, kagylógomba, sitake)

 

 

 

0280020

Vadon termő (Rókagomba, szarvasgomba, kucsmagomba, ízletes vargánya)

 

 

 

0280990

Egyéb,

 

 

 

0290000

ix.

Tengeri moszat

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0300000

3.

HÜVELYESEK, SZÁRÍTVA

0,01 (2)

 

 

0300010

Bab (Lóbab (nagyszemű), száraz fehér bab, flageolet bab, kardbab, limabab, disznóbab, tehénborsó)

 

0,2

0,3

0300020

Lencse

 

0,01 (2)

0,5

0300030

Borsó (Csicseri borsó, takarmányborsó, szegletes lednek)

 

0,2

0,3

0300040

Csillagfürt,

 

0,01 (2)

0,05

0300990

Egyéb

 

0,01 (2)

0,3

0400000

4.

OLAJOS MAGVAK ÉS OLAJTARTALMÚ GYÜMÖLCSÖK

0,02 (2)

 

 

0401000

i.

Olajos magvak

 

 

 

0401010

Lenmag

 

0,02 (2)

0,2

0401020

Földimogyoró

 

0,02 (2)

0,04

0401030

Mákszem

 

0,02 (2)

0,2

0401040

Szezámmag

 

0,02 (2)

0,2

0401050

Napraforgó mag

 

0,02 (2)

0,3

0401060

Repcemag (Réparepce, tarlórépa)

 

0,04

0,2

0401070

Szójabab

 

0,5

0,05

0401080

Mustármag

 

0,02 (2)

0,2

0401090

Gyapotmag

 

1

0,3

0401100

Tökmag (Tökfélék (cucurbitacea) magvai)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0401110

Sáfrányos szeklice

 

0,02 (2)

0,2

0401120

Borágó

 

0,02 (2)

0,2

0401130

Magvas gomborka

 

0,02 (2)

0,2

0401140

Kendermag

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0401150

Ricinusbab

 

0,02 (2)

0,2

0401990

Egyéb

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0402000

ii.

Olajtartalmú gyümölcsök

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0402010

Olajbogyó olajkinyerésre

 

 

 

0402020

Pálmadió (olajpálmamag)

 

 

 

0402030

Pálmatermés

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

 

0402990

Egyéb

 

 

 

0500000

5.

GABONAFÉLÉK

 

0,01 (2)

 

0500010

Árpa

0,05 (+)

 

1

0500020

Hajdina (Amaránt, quinoa)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0500030

Kukorica

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0500040

Köles (Olasz muhar, teff)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0500050

Zab

0,05 (+)

 

1

0500060

Rizs

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0500070

Rozs

0,05 (+)

 

0,2

0500080

Cirok

0,01 (2)

 

0,5

0500090

Búza (Tönkölybúza, tritikálé)

0,05 (+)

 

0,2

0500990

Egyéb

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0600000

6.

KÁVÉ, TEA, GYÓGYNÖVÉNYTEA ÉS FŰSZEREK

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0610000

i.

Tea (szárított levelek és szárak, erjesztve vagy másképpen, Camellia sinensis)

 

 

0,1 (2)

0620000

ii.

Kávébab

 

 

0,3 (+)

0630000

iii.

Gyógynövénytea (szárított)

 

 

0,1 (2)

0631000

a)

Virág

 

 

 

0631010

Kamillavirág

 

 

 

0631020

Hibiszkuszvrág

 

 

 

0631030

Rózsaszirom

 

 

 

0631040

Jázminvirág (Fekete bodza (Sambucus nigra))

 

 

 

0631050

Hársfavirág

 

 

 

0631990

Egyéb

 

 

 

0632000

b)

Levél

 

 

 

0632010

Szamócalevél

 

 

 

0632020

Rooiboslevél (Gingko levél)

 

 

 

0632030

Matétea

 

 

 

0632990

Egyéb

 

 

 

0633000

c)

Gyökér

 

 

 

0633010

Macskagyökér

 

 

 

0633020

Ginszenggyökér

 

 

 

0633990

Egyéb

 

 

 

0639000

d)

Egyéb gyógynövényteák

 

 

 

0640000

iv.

Kakaó (erjesztett bab)

 

 

0,1 (2)

0650000

v.

Szentjánoskenyér

 

 

0,1 (2)

0700000

7.

KOMLÓ (szárított), beleértve a komló-pelletet és a sűrítetlen port

0,05 (2)

0,05 (2)

15

0800000

8.

FŰSZEREK

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0810000

i.

Mag

 

 

 

0810010

Ánizs

 

 

 

0810020

Fekete kömény

 

 

 

0810030

Zellermag (Lestyánmag)

 

 

 

0810040

Koriandermag

 

 

 

0810050

Római kömény

 

 

 

0810060

Kapormag

 

 

 

0810070

Édesköménymag

 

 

 

0810080

Görögszéna

 

 

 

0810090

Szerecsendió

 

 

 

0810990

Egyéb

 

 

 

0820000

ii.

Bogyósgyümölcsűek

 

 

 

0820010

Szegfűbors

 

 

 

0820020

Ánizsbors (japánbors)

 

 

 

0820030

Kömény

 

 

 

0820040

Kardamom

 

 

 

0820050

Borókabogyó

 

 

 

0820060

Bors (fekete és fehér) (Hosszúbors, rózsabors)

 

 

 

0820070

Vaníliahüvely

 

 

 

0820080

Tamarinduszgyümölcs

 

 

 

0820990

Egyéb

 

 

 

0830000

iii.

Kéreg

 

 

 

0830010

Fahéj (Kasszia-fahéj)

 

 

 

0830990

Egyéb

 

 

 

0840000

iv.

Gyökér vagy rizóma

 

 

 

0840010

Édesgyökér

 

 

 

0840020

Gyömbér

 

 

 

0840030

Kurkuma (indiai sáfrány)

 

 

 

0840040

Torma

 

 

 

0840990

Egyéb

 

 

 

0850000

v.

Bimbó

 

 

 

0850010

Szegfűszeg

 

 

 

0850020

Kapribogyó

 

 

 

0850990

Egyéb

 

 

 

0860000

vi.

Virág bibe

 

 

 

0860010

Sáfrány

 

 

 

0860990

Egyéb

 

 

 

0870000

vii.

Magköpeny

 

 

 

0870010

Szerecsendió-virág

 

 

 

0870990

Egyéb

 

 

 

0900000

9.

CUKORTERMŐ NÖVÉNYEK

0,01 (2)

 

 

0900010

Cukorrépa (gyökér)

 

0,1

0,2

0900020

Cukornád

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0900030

Cikória gyökér

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0900990

Egyéb

 

0,02 (2)

0,02 (2)

1000000

10.

ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK – SZÁRAZFÖLDI ÁLLATOK

 

 

 

1010000

i.

Hús, húskészítmények, belsőség, vér, állati zsiradék frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve, valamint lisztként vagy ételként feldolgozva egyéb feldolgozott termék (a felsoroltakra alapuló kolbász és élelmiszer-készítmény)

 

 

0,05 (2)

1011000

a)

Sertés

0,05 (2)

 

 

1011010

Hús

(+)

2

 

1011020

Zsír sovány hús nélkül

(+)

2

 

1011030

Máj

(+)

0,05

 

1011040

Vese

(+)

0,05

 

1011050

Ehető belsőség

 

0,05

 

1011990

Egyéb

 

0,05

 

1012000

b)

Szarvasmarha

 

 

 

1012010

Hús

0,2 (+)

2

 

1012020

Zsír

0,2 (+)

2

 

1012030

Máj

0,4 (+)

0,05

 

1012040

Vese

0,1 (+)

0,05

 

1012050

Ehető belsőség

0,1 (+)

0,05

 

1012990

Egyéb

0,1 (+)

0,05

 

1013000

c)

Birka

 

 

 

1013010

Hús

0,2 (+)

2

 

1013020

Zsír

0,2 (+)

2

 

1013030

Máj

0,4 (+)

0,05

 

1013040

Vese

0,1 (+)

0,05

 

1013050

Ehető belsőség

0,1 (+)

0,05

 

1013990

Egyéb

0,1 (+)

0,05

 

1014000

d)

Kecske

 

 

 

1014010

Hús

0,2 (+)

2

 

1014020

Zsír

0,2 (+)

2

 

1014030

Máj

0,4 (+)

0,05

 

1014040

Vese

0,1 (+)

0,05

 

1014050

Ehető belsőség

0,1 (+)

0,05

 

1014990

Egyéb

0,1 (+)

0,05

 

1015000

e)

Ló, szamár, lóöszvér vagy szamáröszvér

 

 

 

1015010

Hús

0,2 (+)

2

 

1015020

Zsír

0,2 (+)

2

 

1015030

Máj

0,4 (+)

0,05

 

1015040

Vese

0,1 (+)

0,05

 

1015050

Ehető belsőség

0,1 (+)

0,05

 

1015990

Egyéb

0,1 (+)

0,05

 

1016000

f)

Szárnyasok – csirke, lúd, kacsa, pulyka és gyöntyúk –, strucc, galamb

0,05 (2)

0,01 (2) (+)

 

1016010

Hús

 

 

 

1016020

Zsír

 

 

 

1016030

Máj

 

 

 

1016040

Vese

 

 

 

1016050

Ehető belsőség

 

 

 

1016990

Egyéb

 

 

 

1017000

g)

Egyéb haszonállat (Nyúl, kenguru)

 

 

 

1017010

Hús

0,2 (+)

2

 

1017020

Zsír

0,2 (+)

2

 

1017030

Máj

0,4 (+)

0,05

 

1017040

Vese

0,1 (+)

0,05

 

1017050

Ehető belsőség

0,1 (+)

0,05

 

1017990

Egyéb

0,1 (+)

0,05

 

1020000

ii.

Tej és tejszín nem sűrítve, cukor vagy édesítő anyag hozzáadása nélkül, vaj és egyéb tejből származó zsiradék, sajt, túró

1,5 (+)

0,1

0,01 (2)

1020010

Marha

 

 

 

1020020

Birka

 

 

 

1020030

Kecske

 

 

 

1020040

 

 

 

1020990

Egyéb

 

 

 

1030000

iii.

Madártojás friss, tartósított, főzött Héjas tojás és tojássárgája friss, szárított, gőzön vagy forró vízben főtt, formába öntött, fagyasztott vagy más módon tartósított hozzáadott cukrot vagy édesítőszert tartalmaz/nem tartalmaz

0,05 (2)

0,02 (+)

0,05 (2)

1030010

Csirke

 

 

 

1030020

Kacsa

 

 

 

1030030

Lúd

 

 

 

1030040

Fürj

 

 

 

1030990

Egyéb

 

 

 

1040000

iv.

Méz (Méhpempő, virágpor)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

1050000

v.

Kétéltűek és hüllők (Békacomb, krokodil)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,05 (2)

1060000

vi.

Csigák

0,05 (2)

0,01 (2)

0,05 (2)

1070000

vii.

Egyéb szárazföldi állatból készült termék

0,05 (2)

0,01 (2)

0,05 (2)

(F)

:

Zsírban oldódó

(R)

:

A szermaradék meghatározása a következő peszticid-kódszám kombinációk esetében különböző:

2,4-DB és 1000000, kivéve a 1040000 kódot: a 2,4-DB és konjugátumainak összege 2,4-DB-ben kifejezve

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy az analitikai módszerekkel és az anyagcserével kapcsolatban bizonyos információk nem állnak rendelkésre. Az MRL felülvizsgálatakor a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban említett információkat, ha azok 2015. július 13-ig benyújtásra kerülnek, vagy, ha ezek az információk nem kerülnek benyújtásra, akkor ezt a körülményt.

0500010

Árpa

0500050

Zab

0500070

Rozs

0500090

Búza (Tönkölybúza, tritikálé)

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy az analitikai módszerekkel kapcsolatban bizonyos információk nem állnak rendelkésre. Az MRL felülvizsgálatakor a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban említett információkat, ha azok 2015. július 13-ig benyújtásra kerülnek, vagy, ha ezek az információk nem kerülnek benyújtásra, akkor ezt a körülményt.

1011010

Hús

1011020

Zsír sovány hús nélkül

1011030

Máj

1011040

Vese

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy az analitikai módszerekkel és a kérődzők takarmányozásával kapcsolatban bizonyos információk nem állnak rendelkésre. Az MRL felülvizsgálatakor a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban említett információkat, ha azok 2015. július 13-ig benyújtásra kerülnek, vagy, ha ezek az információk nem kerülnek benyújtásra, akkor ezt a körülményt.

1012010

Hús

1012020

Zsír

1012030

Máj

1012040

Vese

1012050

Ehető belsőség

1012990

Egyéb

1013010

Hús

1013020

Zsír

1013030

Máj

1013040

Vese

1013050

Ehető belsőség

1013990

Egyéb

1014010

Hús

1014020

Zsír

1014030

Máj

1014040

Vese

1014050

Ehető belsőség

1014990

Egyéb

1015010

Hús

1015020

Zsír

1015030

Máj

1015040

Vese

1015050

Ehető belsőség

1015990

Egyéb

1017010

Hús

1017020

Zsír

1017030

Máj

1017040

Vese

1017050

Ehető belsőség

1017990

Egyéb

1020000

ii.

Tej és tejszín nem sűrítve, cukor vagy édesítő anyag hozzáadása nélkül, vaj és egyéb tejből származó zsiradék, sajt, túró

1020010

Marha

1020020

Birka

1020030

Kecske

1020040

1020990

Egyéb

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a hidrolízissel kapcsolatban bizonyos információk nem állnak rendelkésre. Az MRL felülvizsgálatakor a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban említett információkat, ha azok 2015. július 13-ig benyújtásra kerülnek, vagy, ha ezek az információk nem kerülnek benyújtásra, akkor ezt a körülményt.

0130010

Alma (Vadalma)

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a szermaradvány-vizsgálatokkal kapcsolatban bizonyos információk nem állnak rendelkésre. Az MRL felülvizsgálatakor a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban említett információkat, ha azok 2015. július 13-ig benyújtásra kerülnek, vagy, ha ezek az információk nem kerülnek benyújtásra, akkor ezt a körülményt.

0241010

Brokkoli (Bimbós brokkoli, kínai brokkoli, nem-fejes brokkoli (rapini))

0241020

Karfiol

0251060

Borsmustár, Rucola (Vad kányazsázsa)

0251080

Brassica rapa és B. oleracea levelei is bimbói (Vízitorma, borsó és retek levele, és más káposztafajták bébilevele (a 8. valódi levél állapotig betakarított termények))

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy az anyagcserével kapcsolatban bizonyos információk nem állnak rendelkésre. Az MRL felülvizsgálatakor a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban említett információkat, ha azok 2015. július 13-ig benyújtásra kerülnek, vagy, ha ezek az információk nem kerülnek benyújtásra, akkor ezt a körülményt.

1016000

f)

Szárnyasok – csirke, lúd, kacsa, pulyka és gyöntyúk –, strucc, galamb

1016010

Hús

1016020

Zsír

1016030

Máj

1016040

Vese

1016050

Ehető belsőség

1016990

Egyéb

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a tárolási stabilitással kapcsolatban bizonyos információk nem állnak rendelkésre. Az MRL felülvizsgálatakor a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban említett információkat, ha azok 2015. július 13-ig benyújtásra kerülnek, vagy, ha ezek az információk nem kerülnek benyújtásra, akkor ezt a körülményt.

1030000

iii.

Madártojás friss, tartósított, főzött Héjas tojás és tojássárgája friss, szárított, gőzön vagy forró vízben főtt, formába öntött, fagyasztott vagy más módon tartósított hozzáadott cukrot vagy édesítőszert tartalmaz/nem tartalmaz

1030010

Csirke

1030020

Kacsa

1030030

Lúd

1030040

Fürj

1030990

Egyéb

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a szermaradvány-vizsgálatokkal kapcsolatban bizonyos információk nem állnak rendelkésre. Az MRL felülvizsgálatakor a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban említett információkat, ha azok 2015. július 13-ig benyújtásra kerülnek, vagy, ha ezek az információk nem kerülnek benyújtásra, akkor ezt a körülményt.

0151010

Csemegeszőlő

0270030

Zeller

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy az analitikai módszerekkel kapcsolatban bizonyos információk nem állnak rendelkésre. Az MRL felülvizsgálatakor a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban említett információkat, ha azok 2015. július 13-ig benyújtásra kerülnek, vagy, ha ezek az információk nem kerülnek benyújtásra, akkor ezt a körülményt.

0620000

ii.

Kávébab”

b)

A táblázat a dimetomorfra vonatkozó következő oszloppal egészül ki:

Növényvédőszer-maradékok és megengedett szermaradék-határértékek (mg/kg)

Kódszám

Olyan csoportok és egyedi termékek, amelyekre MRL-ek alkalmazandók (3)

Dimetomorf (az izomerek összege)

(1)

(2)

(3)

0100000

1.

FRISS ÉS FAGYASZTOTT GYÜMÖLCS; HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK

 

0110000

i.

Citrusfélék

 

0110010

Grapefruit (Shaddock, pomeló, édes grépfrút, tangeló (kivéve a mineola), ugli és egyéb hibridek)

0,01 (4)

0110020

Narancs (Bergamottnarancs, keserű narancs, törpe narancs és más hibridek)

0,8

0110030