ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2013.190.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 190

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

56. évfolyam
2013. július 11.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 654/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. július 10.) a 185/2010/EU bizottsági rendeletnek a harmadik országbeli jogalanyokkal kapcsolatos uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzőlisták tekintetében való módosításáról ( 1 )

1

 

*

A Bizottság 655/2013/EU rendelete (2013. július 10.) a kozmetikai termékekről tett állítások indokolására vonatkozó közös kritériumok megállapításáról ( 1 )

31

 

*

A Bizottság 656/2013/EU rendelete (2013. július 10.) a kutyák, macskák és görények Horvátországban kibocsátott útlevélmintájára vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról ( 1 )

35

 

*

A Bizottság 657/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. július 10.) az egységes európai égbolton belüli beszédüzemű kommunikáció csatornatávolságára vonatkozó követelmények megállapításáról szóló 1079/2012/EU végrehajtási rendelet módosításáról ( 1 )

37

 

*

A Bizottság 658/2013/EU rendelete (2013. július 10.) a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének módosításáról ( 1 )

38

 

*

A Bizottság 659/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. július 10.) a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának létrehozásáról szóló 474/2006/EK rendelet módosításáról ( 1 )

54

 

 

A Bizottság 660/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. július 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

82

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2013/369/EU

 

*

A Tanács határozata (2013. június 21.) a 2009. december 2-i ajánlás nyomán Belgium által tett intézkedések meg nem felelésének megállapításáról

84

 

 

2013/370/EU

 

*

A Tanács határozata (2013. június 21.) Belgiumnak a túlzott hiány orvoslása érdekében a hiánycsökkentésre irányuló, szükségesnek ítélt intézkedések meghozatalára történő felszólításáról

87

 

 

2013/371/EU

 

*

A Tanács határozata (2013. július 9.) a Régiók Bizottsága egy holland tagjának és egy holland póttagjának kinevezéséről

90

 

 

III   Egyéb jogi aktusok

 

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

 

*

Az EFTA Felügyeleti Hatóság 438/12/COL határozata (2012. november 28.) az állami támogatások eljárásjogi és anyagi jogi szabályainak nyolcvanhatodik módosításáról

91

 

*

Az EFTA Felügyeleti Hatóság 441/12/COL határozata (2012. november 29.) egyes versenyjogi eljárásokban új meghallgatási tisztviselők megbízásáról

92

 

*

Az EFTA Felügyeleti Hatóság 442/12/COL határozata (2012. november 29.) a meghallgatási tisztviselő egyes versenyjogi eljárásokban meglévő feladatáról és megbízatásáról

93

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek és lemezek) behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről és a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott e behozatal tekintetében nyilvántartásbavételi kötelezettség bevezetéséről szóló 182/2013/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 4-i 513/2013/EU bizottsági rendelethez (HL L 152., 2013.6.5.)

102

 

 

 

*

Az olvasóhoz – Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

11.7.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 190/1


A BIZOTTSÁG 654/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. július 10.)

a 185/2010/EU bizottsági rendeletnek a harmadik országbeli jogalanyokkal kapcsolatos uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzőlisták tekintetében való módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. március 11-i 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló, 2010. március 4-i 185/2010/EU bizottsági rendelet (2) részletes szabályokat tartalmaz az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzésre vonatkozóan.

(2)

Az ellenőrzőlista az az eszköz, amely alapján az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr értékeli az EU/EGT területére irányuló áruk és postai küldemények védelmi szintjét. Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzési rendszer teljes körű végrehajtása érdekében a meglévő ellenőrzőlistákat ki kell egészíteni további két ellenőrzőlistával.

(3)

Az 185/2010/EU bizottsági rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 300/2008/EK rendelet 19. cikkének (1) bekezdésével létrehozott, a polgári légi közlekedés védelmével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 185/2010/EU bizottsági rendelet melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. július 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 97., 2008.4.9., 72. o.

(2)  HL L 55., 2010.3.5., 1. o.


MELLÉKLET

A 185/2010/EU rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1.

A szöveg a 6-C. függeléket követően a következő függelékkel egészül ki:

6-C2. FÜGGELÉK

ELLENŐRZŐLISTA UNIÓS LÉGIKÖZLEKEDÉS-VÉDELMI SZEMPONTBÓL ELLENŐRZÖTT, HARMADIK ORSZÁGBELI MEGHATALMAZOTT ÜGYNÖKÖK JÓVÁHAGYÁSÁHOZ

A harmadik országbeli jogalanyok választhatják azt a lehetőséget, hogy az ACC3-ak (harmadik ország repülőteréről az Unió területére árut vagy postai küldeményt fuvarozók) védett szállítási láncának tagjaivá válnak, amennyiben kérelmezik uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött, harmadik országbeli meghatalmazott ügynökként (RA3) való kijelölésüket.

Az RA3 olyan harmadik országbeli, árukezeléssel foglalkozó jogalany, amelyet – miután egy uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés keretében ellenőriztek – ekként jóváhagytak. Az RA3 biztosítja, hogy az Európai Unióba irányuló szállítmányok esetében védelmi ellenőrzéseket hajtsanak végre, melyek adott esetben átvizsgálást is magukban foglalnak, és azt követően a szállítmányok a jogosulatlan beavatkozást megakadályozó fizikai védelem alatt álljanak a légi járműbe való berakodásig vagy egy ACC3-nak vagy másik RA3-nak való átadásig.

Az Unióba (1) vagy Izlandra, Norvégiába és Svájcba irányuló légi áruk és postai küldemények szállításának előfeltételeit a 185/2010/EU rendelet írja elő.

Az ellenőrzőlista az az eszköz, amely alapján az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr értékeli az EU/EGT területére irányuló áruknak és postai küldeményeknek (2) az RA3-ként való kijelölésért folyamodó jogalany által vagy annak felelősségére fenntartott védelmi szintjét. Az ellenőrzőlista kizárólag a 185/2010/EU rendelet mellékletének 6.8.4.1.b) pontjában meghatározott esetekben alkalmazandó. Az említett melléklet 6.8.4.1.a) pontjában meghatározott esetekben az ACC3-ellenőrzőlistát kell alkalmazni.

Ha az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr megállapítja, hogy a jogalany sikeresen teljesítette az ezen ellenőrzőlista szerinti célokat, akkor az ellenőrzött jogalany részére ellenőrzési jelentést kell átadni. Az ellenőrzési jelentésben rögzíteni kell, hogy a jogalany kijelölt, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött, harmadik országbeli meghatalmazott ügynök (RA3). Az RA3 felhasználhatja a jelentést bármely ACC3-mal folytatott üzleti kapcsolatában. Az ellenőrzési jelentés szerves részét kell alkotnia legalább valamennyi következő elemnek:

a)

az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr által aláírt, kitöltött és – megfelelő esetben – az ellenőrzött jogalany észrevételeit tartalmazó ellenőrzőlista (a 185/2010/EU rendelet mellékletének 6-C2. függeléke);

b)

az ellenőrzött jogalany által aláírt kötelezettségvállalási nyilatkozat (a 185/2010/EU rendelet mellékletének 6-H2. függeléke);

c)

az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr által aláírt, az ellenőrzött jogalanyra vonatkozó függetlenségi nyilatkozat (a 185/2010/EU rendelet mellékletének 11-A. függeléke).

Az ellenőrzési jelentés sértetlenségét az oldalszámozásnak, az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés dátumának, valamint az ellenőr és az ellenőrzött jogalany minden egyes oldalon szereplő kézjegyének kell bizonyítania. Alapértelmezés szerint az ellenőrzési jelentést angol nyelven kell megírni.

Az 5. részt (Átvizsgálás) és a 6. részt (Magas kockázatú áru és postai küldemény) értékelni kell a 185/2010/EU rendelet melléklete 6.7. és 6.8. pontjaiban rögzített előírások fényében. A 185/2010/EU rendelet előírásai alapján nem értékelhető többi rész tekintetében az értékelés alapját az ICAO-egyezmény 17. függelékében meghatározott szabványok és ajánlott gyakorlatok, valamint a polgári légi közlekedés elleni jogellenes cselekmények megakadályozásáról szóló ICAO légiközlekedés-védelmi kézikönyvében (Doc 8973-Restricted) található útmutatók jelentik.

Ha az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr megállapítja, hogy a jogalany nem teljesítette az ezen ellenőrzőlista szerinti célokat, akkor a hiányosságokat rögzítő kitöltött ellenőrzőlista másodpéldányát a jogalany részére át kell adni.

A kitöltéssel kapcsolatos megjegyzések:

1.

Az ellenőrzőlista valamennyi részét ki kell tölteni. Ha nem áll rendelkezésre az adott információ, ezt indokolni kell.

2.

Az egyes részek után az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrnek következtetést kell levonnia arra nézve, hogy az adott rész szerinti követelmények teljesülnek-e, és ha igen, milyen mértékben.

1.   RÉSZ

Az ellenőrzött jogalany és az ellenőr azonosítása

1.1.   

Az ellenőrzés dátuma

Adja meg a pontos dátumokat, például: 2012.10.1-től2012.10.2-ig.

éééé/hh/nn

 

1.2.   

Az előző ellenőrzés dátuma, ha volt

éééé/hh/nn

 

Az RA3-nak előzőleg kiadott nyilvántartási szám, ha rendelkezésre áll

 

AEO-tanúsítvány/C-TPAT-státus/egyéb igazolások, ha rendelkezésre állnak

 

1.3.   

A légiközlekedés-védelmi ellenőr adatai

Név

 

Gazdasági társaság/szervezet/hatóság

 

Egyedi alfanumerikus azonosító

 

E-mail cím

 

Telefonszám (a nemzetközi hívószámmal együtt)

 

1.4.   

Jogalany neve

Név

 

A társaság azonosítója (pl. cégjegyzékszám, ha van)

 

Házszám/egység/épület

 

Utca

 

Város

 

Irányítószám

 

Állam (ha releváns)

 

Ország

 

Postafiókszám, ha van

 

1.5.   

A szervezet székhelye (ha eltér az ellenőrizendő telephelytől)

Házszám/egység/épület

 

Utca

 

Város

 

Irányítószám

 

Állam (ha releváns)

 

Ország

 

Postafiókszám, ha van

 

1.6.   

A vállalkozás jellege (egynél több vállalkozástípus is lehetséges)

a)

csak légiáru-fuvarozás

b)

légi szállítás és egyéb szállítási módok

c)

árukezelő telephellyel rendelkező szállítmányozó

d)

árukezelő telephellyel nem rendelkező szállítmányozó

e)

földi kiszolgáló

f)

egyéb

 

1.7.   

A kérelmező…?

a)

egy másik harmadik országbeli meghatalmazott ügynöktől kapja az árut

 

b)

harmadik országbeli ismert szállítóktól kapja az árut

 

c)

harmadik országbeli listás szállítóktól kapja az árut

 

d)

mentességet élvező árut kap

 

e)

átvizsgálja az árut

 

f)

beraktározza az árut

 

g)

egyéb (adja meg)

 

1.8.   

A telephelyen dolgozó munkavállalók hozzávetőleges létszáma

Szám

 

1.9.   

A harmadik országbeli légi áru/légipostai küldemények védelméért felelős személy neve és munkaköri beosztása

Név

 

Munkaköri beosztás

 

E-mail cím

 

Telefonszám (a nemzetközi hívószámmal együtt)

 

2.   RÉSZ

Az uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött, harmadik országbeli meghatalmazott ügynök szervezete és feladatai

Cél: Védelmi ellenőrzés nélkül se légi áru, se légipostai küldemény ne kerüljön az EU/EGT területére. Valamely RA3 által egy ACC3-nak vagy másik RA3-nak szállított áru vagy postai küldemény csak akkor tekinthető védelem alatt álló árunak vagy postai küldeménynek, ha az RA3 elvégezte az említett védelmi ellenőrzést. A védelmi ellenőrzés részletes előírásait ezen ellenőrzőlista alábbi részei tartalmazzák.

Az RA3-nak eljárásokkal kell rendelkeznie annak biztosítására, hogy megfelelő védelmi ellenőrzéseket végezzenek valamennyi, az EU/EGT területére szállítandó áru vagy postai küldemény tekintetében, és hogy a védelem alatt álló áru vagy postai küldemény fizikai védelem alatt álljon az ACC3-nak vagy a másik RA3-nak való átadásig. A védelmi ellenőrzésnek magában kell foglalnia a következők egyikét:

a)

olyan mértékű fizikai átvizsgálás, amellyel megfelelően biztosítani lehet, hogy a szállítmányban ne maradhasson elrejtve tiltott tárgy;

b)

a szállítási lánc védelmi eljárásának részét képező olyan egyéb védelmi ellenőrzés, amellyel megfelelően biztosítani lehet, hogy a szállítmányban ne maradhasson elrejtve tiltott tárgy, és amelyet az RA3 által kijelölt másik RA3, KC3 vagy AC3 végez.

Hivatkozás: 6.8.3. pont.

2.1.   

Rendelkezik a jogalany védelmi programmal?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, haladjon tovább közvetlenül a 2.5. ponthoz

 

2.2.   

Jogalanyok védelmi programja

Dátum – adja meg a pontos dátumot éééé/hh/nn formátumban

 

Verzió

 

A programot korábban beterjesztették-e a jogalany állama szerinti felelős hatósághoz, illetve ez utóbbi azt jóváhagyta-e? Ha IGEN, ismertesse az eljárást.

 

2.3.   

Kellő mértékben kiterjed a védelmi program az ellenőrzőlistában megadott elemekre (3–9. rész)?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, miért nem? Adjon részletes indoklást.

 

2.4.   

Meggyőző, alapos és teljes a védelmi program?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, indokolja meg.

 

2.5.   

Rendelkezik a jogalany eljárással annak biztosítására, hogy megfelelő védelmi ellenőrzésekre kerüljön sor az áru vagy postai küldemény tekintetében azt megelőzően, hogy azt átadnák egy ACC3-nak vagy egy másik RA3-nak?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse az eljárást.

 

2.6.   

Rendelkezik a jogalany azt biztosító irányítási rendszerrel (pl. eszközök, utasítások), hogy az előírt védelmi ellenőrzések végrehajtásra kerüljenek?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse az irányítási rendszert, illetve annak tényét, ha azt a felelős hatóság vagy más jogalany jóváhagyta, ellenőrizte vagy maga bocsátotta rendelkezésre.

 

Ha NEM, ismertesse, miként biztosítja a jogalany a védelmi ellenőrzések előírt módon való végrehajtását.

 

2.7.   

Következtetések és általános észrevételek az eljárás megbízhatóságára, meggyőző voltára és alaposságára vonatkozóan.

A jogalany észrevételei

 

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

 

3.   RÉSZ

A személyzet tagjainak felvétele és képzése

Cél: Az RA3 felelős és hozzáértő személyzetet jelöljön ki a légi áru/légipostai küldemények védelmét érintő munkára az előírt védelmi ellenőrzések végrehajtásának biztosítása érdekében. A védelem alatt álló áruhoz hozzáféréssel rendelkező személyzetnek birtokában kell lennie a feladatai ellátásához szükséges szakértelemnek, illetve megfelelően képzettnek kell lennie.

E cél elérése érdekében az RA3-nak eljárással kell rendelkeznie annak biztosítására, hogy a védelmi ellenőrzések hatálya alatt álló légi áruhoz/légipostai küldeményhez közvetlenül és kíséret nélkül hozzáférő személyzet valamennyi tagja:

a)

kezdetben, majd rendszeres időközönként foglalkoztatás előtti ellenőrzés és/vagy háttérellenőrzés alá legyen vonva, mely összhangban áll legalább az ellenőrzött RA3-telephely helyi hatóságának követelményeivel; továbbá

b)

kezdetben, majd rendszeres időközönként védelmi képzésben részesüljön, hogy tisztában legyen az ellenőrzött RA3-telephely helyi hatóságának követelményeivel összhangban álló feladataival.

Megjegyzés:

A háttérellenőrzés egy személy személyazonosságának és korábbi tapasztalatainak vizsgálatát jelenti, ideértve – ha ez jogilag lehetséges – bűnügyi előéletének ellenőrzését is a védelmi ellenőrzésre való alkalmasság és/vagy a szigorított védelmi területekre kíséret nélküli belépésre való jogosultság megállapításának részeként (az ICAO-egyezmény 17. függelékében szereplő definíció).

A foglalkoztatás előtti ellenőrzés során okirati bizonyítékok alapján meg kell állapítani a személy személyazonosságát, munkahelyeit, képzettségét és az abban fellelhető hiányosságokat legalább a megelőző öt évre vonatkozóan, majd kézjeggyel ellátott nyilatkozatot kell vele íratni, amelyben valamennyi lakóhelye tekintetében részletezi bűnügyi előéletét legalább a megelőző öt évre vonatkozóan (uniós definíció).

Hivatkozás: 6.8.3.1. pont

3.1.   

Rendelkezésre áll olyan eljárás, amely biztosítja, hogy a védelem alatt álló légi áruhoz/légipostai küldeményhez közvetlenül és kíséret nélkül hozzáférő teljes személyzet foglalkoztatás előtti ellenőrzés alá legyen vonva, amely során értékelésre kerül háttere és hozzáértése?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, adja meg azon évek számát, amelyekre kiterjed a foglalkoztatás előtti ellenőrzés, és tüntesse fel, hogy az ellenőrzést mely jogalany végzi.

 

3.2.   

Tartalmazza az eljárás az alábbiakat?

Háttérellenőrzés

Foglalkoztatás előtti ellenőrzés

Bűnügyi nyilvántartás ellenőrzése

Meghallgatások

Egyéb (adja meg)

Ismertesse, milyen elemekből áll, adja meg, mely jogalany felel az egyes elemekért, és adott esetben adja meg, hogy visszamenőleg mennyi időre terjednek ki.

 

3.3.   

Rendelkezésre áll olyan eljárás, amely biztosítja, hogy a helyszíni védelmi ellenőrzések végrehajtásáért és felügyeletéért felelős személy foglalkoztatás előtti ellenőrzés alá legyen vonva, amely során értékelésre kerül háttere és hozzáértése?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, adja meg azon évek számát, amelyekre kiterjed a foglalkoztatás előtti ellenőrzés, és tüntesse fel, hogy az ellenőrzést mely jogalany végzi.

 

3.4.   

Tartalmazza az eljárás az alábbiakat?

Háttérellenőrzés

Foglalkoztatás előtti ellenőrzés

Bűnügyi nyilvántartás ellenőrzése

Meghallgatások

Egyéb (adja meg)

Ismertesse, milyen elemekből áll, adja meg, mely jogalany felel az egyes elemekért, és adott esetben adja meg, hogy visszamenőleg mennyi időre terjednek ki.

 

3.5.   

Részesül védelmi képzésben a védelem alatt álló légi áruhoz/légipostai küldeményhez közvetlenül és kíséret nélkül hozzáférő személyzet azt megelőzően, hogy a védelem alatt álló légi áruhoz/légipostai küldeményhez hozzáférést kapna?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse a képzés elemeit és időtartamát.

 

3.6.   

Részesül a légi árut/légipostai küldeményt fogadó, átvizsgáló és/vagy fizikailag védő személyzet különleges szakmai képzésben?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse a képzés elemeit és időtartamát.

 

3.7.   

Részesül a 3.5. és 3.6. pont szerinti személyzet rendszeres időközönként képzésben?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse a képzés elemeit és rendszerességét.

 

3.8.   

Következtetés: Biztosítják a személyzet felvételére és képzésére vonatkozó intézkedések, hogy a védelem alatt álló légi áruhoz/légipostai küldeményekhez hozzáférő személyzet valamennyi tagja megfelelő módon kerüljön kijelölésre, és olyan szintű képzésben részesüljön, amely elégséges ahhoz, hogy a szóban forgó személyek tisztában legyenek a védelmi feladataikkal?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, indokolja meg.

 

A jogalany észrevételei

 

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

 

4.   RÉSZ

Átvételi eljárások

Cél: Az RA3 az árut és postai küldeményt egy másik RA3-tól, egy KC3-tól, egy AC3-tól vagy egy nem ismert szállítótól kaphatja. Az RA3-nak megfelelő átvételi eljárásokkal kell rendelkeznie annak megállapítására, hogy a légi áru vagy légipostai küldemény védett szállítási láncból érkezik-e, vagy hogy azt alá kell-e vetni átvizsgálásnak.

Az RA3 adatbázist tarthat fenn, amelybe minden egyes olyan meghatalmazott ügynökre és ismert szállítóra nézve, amelyet a 6.8.4.1. pontnak megfelelően uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés alá vontak, és amelytől az RA3 közvetlenül fogad az Unió területére egy ACC3-nak szállítandó árut vagy postai küldeményt, bejegyzésre kerülnek legalább a következő információk:

a)

társaság adatai, beleértve hiteles üzleti címét is;

b)

a tevékenység jellege, kivéve az üzleti szempontból érzékeny információkat;

c)

elérhetőségek, beleértve a védelemért felelős személy(ek) elérhetőségét is;

d)

cégjegyzékszám, ha van ilyen;

e)

ellenőrzési jelentés, ha rendelkezésre áll.

Hivatkozás: 6.8.3.1. és 6.8.4.3. pont

Megjegyzés: Az RA3 csak attól az AC3-tól vehet át árut védelem alatt álló áruként, amelyet maga jelölt ki AC3-má, és felelősséget visel a szóban forgó szállító által szállított áruért.

4.1.   

Egy szállítmány átvételekor a jogalany megbizonyosodik arról, hogy a szállítmány egy másik RA3-tól, egy KC3-tól, egy AC3-tól vagy egy nem ismert szállítótól érkezik-e?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, milyen módon?

 

4.2.   

Létrehoz és fenntart az RA3 azon RA3-mal, KC3-mal és AC3-mal kapcsolatos információkat tartalmazó adatbázist, amelytől az RA3 közvetlenül fogad az Unió területére egy ACC3-nak szállítandó árut vagy postai küldeményt?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, határozza meg az adatbázisban szereplő információt.

 

Ha NEM, milyen módon állapítja meg a jogalany, hogy az áru egy másik RA3-tól, egy KC3-tól vagy egy AC3-tól érkezik-e?

 

4.3.   

Kijelöl a jogalany szállítókat AC3-má?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse az eljárást, és hogy milyen biztosítékokat kér a jogalany a szállítótól.

 

4.4.   

Egy szállítmány átvételekor a jogalany megbizonyosodik arról, hogy annak rendeltetési helye valamely, az EU/EGT területén lévő repülőtér?

IGEN vagy NEM – fejtse ki részletesen.

 

4.5.   

Ha IGEN – a jogalany minden légi árut/légipostai küldeményt ugyanolyan védelmi ellenőrzésnek vet alá, ha a rendeltetési hely valamely, az EU/EGT területén lévő repülőtér?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse az eljárást.

 

4.6.   

Egy szállítmány közvetlen átvételekor a jogalany megbizonyosodik arról, hogy a szállítmány magas kockázatú árunak és postai küldeménynek tekintendő-e (meghatározást lásd a 6. részben), ideértve azokat a szállítmányokat is, amelyeket a légitől eltérő szállítási móddal szállítottak?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, milyen módon?

Ismertesse az eljárást.

 

4.7.   

Egy védelem alatt álló szállítmány közvetlen átvételekor az ellenőrzött jogalany megbizonyosodik arról, hogy a szállítmány fizikailag védve volt-e a jogosulatlan beavatkozással és/vagy megbontással szemben?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse, miként (plombák, zárak, vizsgálat stb.).

 

4.8.   

Megkövetelik a szállítást végző személytől hivatalos fényképes személyazonosító okmány bemutatását?

IGEN vagy NEM

 

4.9.   

Van eljárás az átvizsgálandó szállítmányok beazonosítására?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse

 

4.10.   

Következtetés: Elégségesek az átvételi eljárások annak megállapításához, hogy a légi áru vagy légipostai küldemény védett szállítási láncból érkezik-e vagy hogy azt átvizsgálás alá kell-e vetni?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, indokolja meg.

 

A jogalany észrevételei

 

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

 

5.   RÉSZ

Átvizsgálás

Cél: Amikor az RA3 olyan árut vagy postai küldeményt vesz át, amely nem védett szállítási láncból érkezik, e szállítmányokat megfelelő átvizsgálás alá kell vonnia, mielőtt védelem alatt álló áruként továbbítja azt az ACC3-nak. Az RA3-nak eljárással kell rendelkeznie annak biztosítására, hogy az EU/EGT területére szállítandó, valamely uniós repülőtéren átrakandó, tranzitként kezelendő vagy kirakandó árut vagy postai küldeményt az uniós szabályozás szerinti eszközökkel és módszerekkel átvizsgálják, megfelelően biztosítva, hogy a szállítmányban ne maradhasson elrejtve tiltott tárgy.

Abban az esetben, ha a légi áru vagy a légipostai küldemény a harmadik országbeli felelős hatóság által vagy nevében kerül átvizsgálásra, az RA3 nyilatkozik erről a tényről, és megjelöli azt a módot, amely az átvizsgálás megfelelőségét biztosítja.

Megjegyzés: Noha a 6.8.3.2. pont lehetővé teszi, hogy 2014. június 30-ig a 6.8.3.1. pontban előírt rendelkezések legalább az ICAO-előírásoknak feleljenek meg, az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés az átvizsgálásra vonatkozó uniós követelményeket veszi figyelembe akkor is, ha az ellenőrzésre 2014. július 1. előtt kerül sor.

Hivatkozás: 6.8.3. pont.

5.1.   

Az átvizsgálást a jogalany nevében egy másik jogalany végzi?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN:

Adja meg e jogalanyok jellegét és egyéb adatait:

magántulajdonú áruvizsgáló társaság

államilag szabályozott társaság

állami áruvizsgáló intézmény vagy szerv

egyéb

Adja meg az ellenőrzött jogalany és a nevében az átvizsgálást végző jogalany által kötött megállapodás/szerződés jellegét.

 

5.2.   

Milyen módszereket alkalmaznak a légi áru és a légipostai küldemények átvizsgálására?

Adja meg, ismertetve a légi áru és a postai küldemények átvizsgálására használt berendezések adatait (pl. gyártó, típus, szoftververzió, szabvány, sorozatszám stb.) az összes alkalmazott módszer tekintetében.

 

5.3.   

Szerepelnek az alkalmazott berendezések vagy módszerek (pl. robbanóanyag-felderítő kutyák) a legújabb EU, ECAC vagy TSA megfelelési listán?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, részletezze.

 

Ha NEM, adjon meg részletes adatokat a berendezés jóváhagyásáról, annak időpontjáról, valamint a berendezés uniós szabványoknak való megfeleléséről.

 

5.4.   

A berendezést a gyártó műveleti koncepciójának (CONOPS) megfelelően használják, és rendszeresen tesztelik, illetve karbantartják?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse az eljárást.

 

5.5.   

Figyelembe veszik a szállítmány jellegét átvizsgáláskor?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, írja le, miként gondoskodnak arról, hogy a kiválasztott átvizsgálási módszer megfelelően biztosítsa, hogy a szállítmányban ne maradhasson elrejtve tiltott tárgy.

 

5.6.   

Rendelkezésre áll eljárás az átvizsgáló berendezés által generált riasztás feloldására? (Bizonyos berendezéseknél (pl. röntgengép) maga a berendezés üzemeltetője lépteti életbe a riasztást.)

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse a riasztást feloldó eljárást, amely megfelelően biztosítja, hogy a szállítmányban nem maradt tiltott tárgy.

 

Ha NEM, ismertesse, mi történik a szállítmánnyal.

 

5.7.   

Vannak a védelmi átvizsgálás alól mentességet élvező szállítmányok?

IGEN vagy NEM

 

5.8.   

Vannak az uniós listának nem megfelelő mentességek?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse a részleteket.

 

5.9.   

Ellenőrzött az átvizsgálási területre való bejutás annak biztosítása érdekében, hogy oda csak az engedéllyel rendelkező, képzett személyzet léphessen be?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse.

 

5.10.   

Rendelkezésre áll működő minőség-ellenőrzési és/vagy vizsgálati rendszer?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse.

 

5.11.   

Következtetés: A légi árut/légipostai küldeményeket a 2010/774/EU határozat 6.2.1. pontjában felsorolt eszközök vagy módszerek valamelyikével átvizsgálják, megfelelően biztosítva, hogy a szállítmányban ne maradhasson elrejtve tiltott tárgy?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, indokolja meg.

 

A jogalany észrevételei

 

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

 

6.   RÉSZ

Magas kockázatú áru és postai küldemény

Cél: Az Unió által magas kockázatúként azonosított helyről származó vagy ott átrakandó szállítmányt, továbbá az olyan szállítmányt, amely jelentős mértékű jogosulatlan beavatkozás jeleit mutatja, magas kockázatú árunak és postai küldeménynek tekintsék. Az ilyen szállítmány átvizsgálására különös utasításoknak kell vonatkozniuk. Az RA3-nak eljárással kell rendelkeznie annak biztosítására, hogy az EU/EGT területére irányuló magas kockázatú áru és postai küldemény beazonosításra, valamint az uniós szabályozás szerinti megfelelő ellenőrzés alá kerüljön.

Az az ACC3, amelynek az RA3 szállítás céljából légi árut vagy légipostai küldeményt ad át, jogosult a magas kockázatú származási helyekkel kapcsolatos legfrissebb információkhoz való hozzáférésre.

Az RA3 azonos intézkedéseket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a magas kockázatú árut és postai küldeményt egy másik légi fuvarozótól vagy egy másik szállítási móddal kapja.

Hivatkozás: 6.7. pont

Megjegyzés: Az EU/EGT területére való szállításra engedélyezett magas kockázatú árut és postai küldeményt a védelmi státust jelző »SHR« jelöléssel kell ellátni, ami azt jelenti, hogy az adott áru és postai küldemény szállítása utasszállító, teherszállító és postai küldeményeket szállító légi járművön a magas kockázatra vonatkozó követelmények betartásával biztonságos.

6.1.   

Tudomása van a védelmi ellenőrzésért felelős személyzetnek arról, mely légi áru és légipostai küldemény kezelendő magas kockázatú áruként és postai küldeményként?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse.

 

6.2.   

Rendelkezik-e a jogalany olyan eljárásokkal, amelyek segítségével azonosítható a magas kockázatú áru és postai küldemény?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse.

 

6.3.   

A magas kockázatú áru és postai küldemény átvizsgálása az ilyen szállítmányokra vonatkozó, az uniós szabályozásnak megfelelő átvizsgálási eljárások szerint történik?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, mutassa be az alkalmazott eljárásokat.

 

6.4.   

Átvizsgálást követően a jogalany kiegészíti a szállítmányt kísérő dokumentációt az SHR védelmi státusra vonatkozó nyilatkozattal?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse, miként és mely dokumentumban rögzítik a védelmi státust.

 

6.5.   

Következtetés: Releváns és elégséges a jogalany által alkalmazott eljárás annak biztosítására, hogy a berakodást megelőzően minden magas kockázatú áru és postai küldemény kezelése megfelelő legyen?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, indokolja meg.

 

A jogalany észrevételei

 

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

 

7.   RÉSZ

A védelem alatt álló áru és postai küldemény fizikai védelme

Cél: Az RA3 rendelkezzen eljárással annak biztosítására, hogy az EU/EGT területére irányuló áru és postai küldemény fizikai védelmet élvezzen a jogosulatlan beavatkozással és/vagy megbontással szemben attól a ponttól, ahol átvizsgálják vagy egyéb védelmi ellenőrzés alá vonják, vagy attól a ponttól, ahol – az átvizsgálást vagy egyéb védelmi ellenőrzést követően – átvételre kerül, addig a pontig, ahol berakodják, illetve átadják egy ACC3-nak vagy egy másik RA3-nak. Ha a korábban már védelem alá került áru és postai küldemény számára utóbb nem biztosítják a fizikai védelmet, nem rakodható be vagy nem adható át egy ACC3-nak vagy egy másik RA3-nak védelem alatt álló áruként vagy postai küldeményként.

A fizikai védelem különböző módokon biztosítható, például fizikai elkülönítéssel (kordon, zárt tároló helyiség stb.), személyi felügyelettel (járőrök, kiképzett személyzet stb.) vagy technikai felügyelettel (videokamerás megfigyelőrendszer, behatolás elleni riasztóberendezés stb.).

Az EU/EGT területére irányuló, védelem alatt álló légi árut és postai küldeményt külön kell választani a nem védett árutól és postai küldeménytől.

Hivatkozás: 6.8.3.1. pont

7.1.   

A védelem alatt álló légi áru és légipostai küldemény fizikai védelmét a jogalany részéről egy másik jogalany látja el?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN,

adja meg e jogalanyok jellegét és egyéb adatait:

magántulajdonú átvizsgáló társaság

államilag szabályozott társaság

állami áruvizsgáló intézmény vagy szerv

egyéb

 

7.2.   

Alkalmaznak védelmi ellenőrzéseket és fizikai védelmet az átvizsgálási eljárás közbeni megbontás megakadályozására?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse.

Ismertesse, milyen típusú fizikai védelmet biztosítanak:

fizikai elkülönítés (kerítés, kordon, szilárd szerkezetű épület stb.)

személyi felügyelet (járőrök stb.)

technikai felügyelet (videokamerás megfigyelőrendszer, riasztóberendezés stb.)

Ismertesse, hogyan működnek.

 

7.3.   

A védelem alatt álló áru/postai küldemény csak az arra jogosult személyek számára hozzáférhető?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse.

Kérjük, részletezze, hogyan ellenőriznek minden olyan pontot, amelyen keresztül az azonosítható és védelem alatt álló áruhoz/postai küldeményekhez hozzá lehet férni (beleértve az ajtókat és az ablakokat is).

 

7.4.   

Alkalmaznak védelmi eljárásokat annak biztosítására, hogy a védelmi ellenőrzések alá vont, az EU/EGT területére szállítandó légi árut és légipostai küldeményt az ellenőrzést követően a berakodásig vagy egy ACC3-nak vagy egy másik RA3-nak való átadásig fizikailag védjék a jogosulatlan beavatkozással szemben?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse, miként védik (fizikai elkülönítés, személyi vagy technikai felügyelet stb.).

Jelezze, hogy az épület szilárd szerkezetű-e, és – amennyiben ilyen adat rendelkezésre áll – sorolja fel a felhasznált anyagokat is.

 

Ha NEM, indokolja meg.

 

7.5.   

Következtetés: Elég alapos a szállítmányok fizikai védelme ahhoz, hogy megakadályozza a jogellenes cselekményeket?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, indokolja meg.

 

A jogalany észrevételei

 

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

 

8.   RÉSZ

Dokumentáció

Cél: A szállítmány védelmi státusát fel kell tüntetni a szállítmányt kísérő okmányon: vagy a légi fuvarlevélen, az azzal egyenértékű postai dokumentáción vagy egy külön nyilatkozaton, elektronikus vagy írott formában. A védelmi státust az RA3 állapítja meg.

Hivatkozás: 6.3.2.6.d) és 6.8.3.4. pont

Megjegyzés: A szállítmány védelmi státusaként az alábbi jelölések tüntethetők fel:

—   »SPX«: szállítása utasszállító, teherszállító és postai küldeményeket szállító légi járművön biztonságos, vagy

—   »SCO«: szállítása kizárólag teherszállító és postai küldeményeket szállító légi járművön biztonságos, vagy

—   »SHR«: szállítása utasszállító, teherszállító és postai küldeményeket szállító légi járművön a magas kockázatra vonatkozó követelmények betartásával biztonságos.

8.1.   

Feltünteti a jogalany a kísérő okmányon (pl. légi fuvarlevél) az áru védelmi státusát és a státus odaítélésének módját?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, indokolja meg.

 

8.2.   

Következtetés: Megfelelő a dokumentációs eljárás annak biztosításához, hogy az áruk és postai küldemények megfelelő, a védelmi státust helyesen feltüntető kísérő dokumentációval legyenek ellátva?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, indokolja meg.

 

A jogalany észrevételei

 

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

 

9.   RÉSZ

Szállítás

Cél: A légi árut és a légipostai küldeményt a védelem alá vonását követően a berakodásig vagy egy ACC3-nak vagy egy másik RA3-nak való átadásig fizikailag védeni kell a jogosulatlan beavatkozással vagy megbontással szemben. Beletartozik ebbe a légi járműhöz, illetve az ACC3-hoz vagy a másik RA3-hoz való odaszállítás alatti fizikai védelem is. Ha a szállítás során védelem alatt álló áru és postai küldemény számára utóbb nem biztosítják a fizikai védelmet, nem rakodható be vagy nem adható át egy ACC3-nak vagy egy másik RA3-nak védelem alatt álló áruként.

A légi járműhöz, illetve az ACC3-hoz vagy a másik RA3-hoz való odaszállítás során a védelem alatt álló szállítmány fizikai védelméért az RA3 felel. Így van ez abban az esetben is, ha a szállítást az RA3 nevében egy másik jogalany, például egy szállítmányozó végzi. Azonban nem felelős az RA3, ha a szállítmány szállítása egy ACC3 vagy egy másik RA3 felelősségére történik.

Hivatkozás: 6.8.3. pont.

9.1.   

Hogyan jut el az áru/postai küldemény az ACC3-hoz/a másik RA3-hoz?

a)   

Az ellenőrzött jogalany maga szállítja?

IGEN vagy NEM

 

b)   

Egy másik RA3/ACC3 szállítja?

IGEN vagy NEM

 

c)   

Az ellenőrzött jogalany a szállításhoz alvállalkozót vesz igénybe?

IGEN vagy NEM

 

9.2.   

Az árut és a postai küldeményt úgy csomagolják, hogy a csomagoláson láthatóvá válik a jogosulatlan megbontás?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, milyen módon?

 

9.3.   

A járművek rakterét ellátják zárjellel vagy lezárják a szállítást megelőzően?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, milyen módon?

 

9.4.   

Ha számozott zárjelet alkalmaznak, ellenőrzik-e a zárjelhez való hozzáférést, illetve jegyzőkönyvezik a számokat?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, hogyan?

 

9.5.   

Adott esetben a mindenkori fuvarozó aláírja a fuvarozói nyilatkozatot?

IGEN vagy NEM

 

9.6.   

részesült az áru szállításában részt vevő személy külön védelmi ellenőrzésben és tudatosságnövelő képzésben azt megelőzően, hogy jogosulttá vált légi áruk, illetve légipostai küldemények szállítására?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse, milyen védelmi ellenőrzésről (foglalkoztatás előtti ellenőrzés, háttérellenőrzés stb.) és képzésről (védelmi tudatosságnövelő képzés stb.) van szó.

 

9.7.   

Következtetés: Elégségesek-e az intézkedések ahhoz, hogy biztosítsák a légi áru/légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás elleni fizikai védelmét szállítás közben?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, indokolja meg.

 

A jogalany észrevételei

 

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

 

10.   RÉSZ

Megfelelés

Cél: Az ellenőrzőlista előző kilenc pontjának értékelése után az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrnek következtetést kell levonnia arra vonatkozóan, hogy helyszíni szemléjének eredménye összhangban van-e az EU/EGT területére szállítandó légi áru/légipostai küldeményre vonatkozó ellenőrzőlistában szereplő célokkal.

Két különböző forgatókönyv lehetséges. Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr megállapítja, hogy a jogalany

a)

sikeresen teljesítette a vonatkozó ellenőrzőlista szerinti célokat. Az ellenőr az ellenőrzött jogalanynak átadja az ellenőrzési jelentés eredeti példányát, és rögzíti, hogy a jogalany kijelölt, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött, harmadik országbeli meghatalmazott ügynök;

b)

nem teljesítette a vonatkozó ellenőrzőlista szerinti célokat. Ebben az esetben a jogalany nem kap engedélyt arra, hogy védelem alatt álló árut szállítson az EU/EGT területére egy ACC3-nak vagy egy másik RA3-nak. A hiányosságokat rögzítő kitöltött ellenőrzőlista másodpéldányát a jogalany részére át kell adni.

Általánosságban az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrnek el kell döntenie, hogy az ellenőrzött jogalany úgy kezeli-e árut és a postai küldeményt, hogy az – összhangban az alkalmazandó uniós szabályozással – egy ACC3-nak vagy egy másik RA3-nak való átadása időpontjában az EU/EGT területére való továbbítás céljából védelem alatt állónak tekinthető.

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr szem előtt tartja, hogy értékelésének átfogó célkitűzés-alapú megfelelési módszertanon kell nyugodnia.

10.1.   

Általános következtetés:

Értékelés (és értesítés)

(a megfelelő szövegrészt húzza alá)

Amennyiben az értékelés „Megfelelt” eredménnyel zárul, a jogalany kijelölt, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött, harmadik országbeli meghatalmazott ügynöknek (RA3) tekintendő.

Megfelelt/Nem felelt meg

Amennyiben az értékelés „Nem felelt meg” végső eredménnyel zárul, az alábbiakban sorolja fel azokat a területeket, amelyekkel kapcsolatban a jogalany nem teljesíti az előírt követelményeket vagy konkrét hiányosságokkal küzd. Tegye meg észrevételeit az előírt követelmények teljesítéséhez szükséges kiigazításokra vonatkozóan is.

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

 

A jogalany észrevételei

 

Az ellenőr neve:

Dátum:

Aláírás:

MELLÉKLET

Az ellenőrzés során meglátogatott és meghallgatott személyek és jogalanyok listája

Tüntesse fel a jogalany nevét, a kapcsolattartó személy nevét és a látogatás, illetve a meghallgatás időpontját.

Jogalany neve

Kapcsolattartó személy neve

Látogatás/meghallgatás időpontja”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

A szöveg a 6-C3. függeléket követően a következő függelékkel egészül ki:

6-C4. FÜGGELÉK

ELLENŐRZŐLISTA UNIÓS LÉGIKÖZLEKEDÉS-VÉDELMI SZEMPONTBÓL ELLENŐRZÖTT, HARMADIK ORSZÁGBELI ISMERT SZÁLLÍTÓK JÓVÁHAGYÁSÁHOZ

A harmadik országbeli jogalanyok választhatják azt a lehetőséget, hogy az ACC3-ak (harmadik ország repülőteréről az Unió területére árut vagy postai küldeményt fuvarozók) védett szállítási láncának tagjaivá válnak, amennyiben kérelmezik uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött, harmadik országbeli ismert szállítóként (KC3) való kijelölésüket. A KC3 olyan harmadik országbeli, árukezeléssel foglalkozó jogalany, amelyet – miután egy uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés keretében ellenőriztek – ekként jóváhagytak.

A KC3 biztosítja, hogy az Unióba irányuló szállítmányok tekintetében védelmi ellenőrzéseket végeztek, és azt követően a szállítmányok a jogosulatlan beavatkozást megakadályozó fizikai védelem alatt álltak egy ACC3-nak vagy egy uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött, harmadik országbeli meghatalmazott ügynöknek (RA3) való átadásig.

Az Unióba vagy Izlandra, Norvégiába és Svájcba irányuló légi áruk és postai küldemények szállításának előfeltételeit a 859/2011/EU rendelettel és az 1082/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelettel (3) módosított 185/2010/EU rendelet írja elő.

Az ellenőrzőlista az az eszköz, amely alapján az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr értékeli az EU/EGT területére irányuló áruknak és postai küldeményeknek a KC3-ként való kijelölésért folyamodó jogalany által vagy annak felelősségére fenntartott védelmi szintjét. Az ellenőrzőlista kizárólag a 185/2010/EU rendelet mellékletének 6.8.4.1.b) pontjában meghatározott esetekben alkalmazandó. Az említett melléklet 6.8.4.1.a) pontjában meghatározott esetekben az ACC3-ellenőrzőlistát kell alkalmazni.

Ha az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr megállapítja, hogy a jogalany sikeresen teljesítette az ezen ellenőrzőlista szerinti célokat, akkor az ellenőrzött jogalanynak ellenőrzési jelentést kell átadni. Az ellenőrzési jelentésben rögzíteni kell, hogy a jogalany kijelölt, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött, harmadik országbeli ismert szállító (KC3). A KC3 felhasználhatja a jelentést bármely ACC3-mal és bármely RA3-mal folytatott üzleti kapcsolatában. Az ellenőrzési jelentés szerves részét kell alkotnia legalább valamennyi következő elemnek:

a)

az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr által aláírt, kitöltött és – megfelelő esetben – az ellenőrzött jogalany észrevételeit tartalmazó ellenőrzőlista (a 185/2010/EU rendelet mellékletének 6-C4. függeléke);

b)

az ellenőrzött jogalany által aláírt kötelezettségvállalási nyilatkozat (a 185/2010/EU rendelet mellékletének 6-H3. függeléke); valamint

c)

az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr által aláírt, az ellenőrzött jogalanyra vonatkozó függetlenségi nyilatkozat (a 185/2010/EU rendelet mellékletének 11-A. függeléke).

Az ellenőrzési jelentés sértetlenségét az oldalszámozásnak, az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés dátumának, valamint az ellenőr és az ellenőrzött jogalany minden egyes oldalon szereplő kézjegyének kell bizonyítania. Alapértelmezés szerint az ellenőrzési jelentést angol nyelven kell megírni.

A 185/2010/EU rendelet előírásai alapján nem értékelhető többi rész tekintetében az értékelés alapját az ICAO-egyezmény 17. függelékében meghatározott szabványok és ajánlott gyakorlatok, valamint a polgári légi közlekedés elleni jogellenes cselekmények megakadályozásáról szóló ICAO légiközlekedés-védelmi kézikönyvében (Doc 8973-Restricted) található útmutatók jelentik.

Ha az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a jogalany nem teljesítette az ezen ellenőrzőlista szerinti célokat, akkor a hiányosságokat rögzítő kitöltött ellenőrzőlista egy példányát e jogalany részére át kell adni.

A kitöltéssel kapcsolatos megjegyzések:

1.

Az ellenőrzőlista valamennyi részét ki kell tölteni. Ha nem áll rendelkezésre az adott információ, ezt indokolni kell.

2.

Az egyes részek után az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrnek következtetést kell levonnia arra nézve, hogy az adott rész szerinti követelmények teljesülnek-e, és ha igen, milyen mértékben.

1.   RÉSZ

Szervezeti felépítés és felelősségi körök

1.1.   

Az ellenőrzés dátuma

Adja meg a pontos dátumokat, például: 2012.10.1-től2012.10.2-ig.

éééé/hh/nn

 

1.2.   

Az előző ellenőrzés dátuma, ha volt

éééé/hh/nn

 

A KC3-nak előzőleg kiadott nyilvántartási szám, ha rendelkezésre áll

 

AEO-tanúsítvány/C-TPAT-státus/egyéb igazolások, ha rendelkezésre állnak

 

1.3.   

A légiközlekedés-védelmi ellenőr adatai

Név

 

Gazdasági társaság/szervezet/hatóság

 

Egyedi alfanumerikus azonosító

 

E-mail cím

 

Telefonszám (a nemzetközi hívószámmal együtt)

 

1.4.   

Jogalany neve

Név

 

A társaság azonosítója (pl. cégjegyzékszám, ha rendelkezésre áll)

 

Házszám/egység/épület

 

Utca

 

Város

 

Irányítószám

 

Állam (ha releváns)

 

Ország

 

Postafiókszám, ha van

 

1.5.   

A szervezet székhelye (ha eltér az ellenőrizendő telephelytől)

Házszám/egység/épület

 

Utca

 

Város

 

Irányítószám

 

Állam (ha releváns)

 

Ország

 

Postafiókszám, ha van

 

1.6.   

A vállalkozás jellege – a kezelt áru típusa

Milyen jellegű a vállalkozás, milyen típusú a kérelmező telephelyén kezelt áru?

 

1.7.   

Felelős a kérelmező a(z) …?

a)

előállításért

b)

csomagolásért

c)

tárolásért

d)

szétosztásért

e)

egyébért (nevezze meg)

 

1.8.   

A telephelyen dolgozó munkavállalók hozzávetőleges létszáma

Szám

 

1.9.   

A harmadik országbeli légi áru/légipostai küldemények védelméért felelős személy neve és munkaköri beosztása

Név

 

Munkaköri beosztás

 

E-mail cím

 

Telefonszám (a nemzetközi hívószámmal együtt)

 

2.   RÉSZ

Az uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött, harmadik országbeli ismert szállító szervezete és feladatai

Cél: Védelmi ellenőrzés nélkül se légi áru, se légipostai küldemény ne kerüljön az EU/EGT területére. Valamely KC3 által egy ACC3-nak vagy RA3-nak szállított áru vagy postai küldemény csak akkor tekinthető védelem alatt álló árunak vagy postai küldeménynek, ha a KC3 elvégezte az említett védelmi ellenőrzést. A védelmi ellenőrzés részletes előírásait ezen ellenőrzőlista alábbi részei tartalmazzák.

A KC3-nak eljárásokkal kell rendelkeznie annak biztosítására, hogy megfelelő védelmi ellenőrzéseket végezzenek valamennyi, az EU/EGT területére szállítandó áru vagy postai küldemény tekintetében, és hogy a védelem alatt álló áru vagy postai küldemény fizikai védelem alatt álljon az ACC3-nak vagy az RA3-nak való átadásig. A védelmi ellenőrzés olyan intézkedéseket foglal magában, amelyekkel megfelelően biztosítani lehet, hogy a szállítmányban ne maradhasson elrejtve tiltott tárgy.

Hivatkozás: 6.8.3. pont.

2.1.   

Rendelkezik a jogalany védelmi programmal?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, haladjon tovább közvetlenül a 2.5. ponthoz

 

2.2.   

Jogalanyok védelmi programjával kapcsolatos információk

Dátum – adja meg a pontos dátumot éééé/hh/nn formátumban

 

Verzió

 

A programot korábban beterjesztették a jogalany állama szerinti felelős hatósághoz, illetve ez utóbbi azt jóváhagyta? Ha IGEN, ismertesse az eljárást.

 

2.3.   

Kellő mértékben kiterjed a védelmi program az ellenőrzőlistában megadott elemekre (4–11. rész)?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, miért nem? Adjon részletes indoklást.

 

2.4.   

Meggyőző, alapos és teljes a védelmi program?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, indokolja meg.

 

2.5.   

Rendelkezik a jogalany eljárással annak biztosítására, hogy megfelelő védelmi ellenőrzésekre kerüljön sor az EU/EGT területére irányuló áru vagy postai küldemény tekintetében azt megelőzően, hogy azt átadnák egy ACC3-nak vagy egy RA3-nak?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse az eljárást.

 

2.6.   

Rendelkezik a jogalany azt biztosító irányítási rendszerrel (pl. eszközök, utasítások stb.), hogy az előírt védelmi ellenőrzések végrehajtásra kerüljenek?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse az irányítási rendszert, illetve annak tényét, ha azt a felelős hatóság vagy más jogalany jóváhagyta, ellenőrizte vagy maga bocsátotta rendelkezésre.

 

Ha NEM, ismertesse, miként biztosítja a jogalany a védelmi ellenőrzések előírt módon való ellenőrzését.

 

2.7.   

Következtetések és általános észrevételek az eljárás megbízhatóságára, meggyőző voltára és alaposságára vonatkozóan.

A jogalany észrevételei

 

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

 

3.   RÉSZ

Azonosítható légi áru/légipostai küldemény (»célra irányíthatóság«)

Cél: Kerüljön megállapításra az az időpont (vagy az a hely), amelytől (ahonnan) az áru/postai küldemény áruként/postai küldeményként azonosítható. A célra irányíthatóság annak megállapítására való képesség, hogy az áru/postai küldemény mikor/hol minősül légi árunak/légipostai küldeménynek.

3.1.   

A gyártás/előállítás, csomagolás, tárolás, válogatás, szétosztás és az egyéb vonatkozó területek megvizsgálása révén meg kell állapítani, hol és miként azonosítható be a szállítmány az EU/EGT területére irányuló légi áruként/légipostai küldeményként.

Ismertesse:

 

A jogalany észrevételei

 

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

 

Megjegyzés: Az 6–9. részben részletes tájékoztatást kell adni az azonosítható légi árunak/légipostai küldeménynek a jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni fizikai védelmére vonatkozóan.

4.   RÉSZ

A személyzet tagjainak felvétele és képzése

Cél: A KC3 felelős és hozzáértő személyzetet jelöljön ki a légi áru/légipostai küldemények védelmét érintő munkára az előírt védelmi ellenőrzések végrehajtásának biztosítása érdekében. Az azonosítható áruhoz hozzáféréssel rendelkező személyzetnek birtokában kell lennie a feladatai ellátásához szükséges szakértelemnek, illetve megfelelően képzettnek kell lennie.

E cél elérése érdekében a KC3-nak eljárással kell rendelkeznie annak biztosítására, hogy a védelmi ellenőrzések hatálya alatt álló légi áruhoz/légipostai küldeményhez közvetlenül és kíséret nélkül hozzáférő személyzet valamennyi tagja:

a)

kezdetben, majd rendszeres időközönként foglalkoztatás előtti ellenőrzés és/vagy háttérellenőrzés alá legyen vonva, mely összhangban áll legalább az ellenőrzött KC3-telephely helyi hatóságának követelményeivel; valamint

b)

kezdetben, majd rendszeres időközönként védelmi képzésben részesüljön, hogy tisztában legyen az ellenőrzött KC3-telephely helyi hatóságának követelményeivel összhangban álló feladataival.

Megjegyzés:

A háttérellenőrzés egy személy személyazonosságának és korábbi tapasztalatainak vizsgálatát jelenti, ideértve – ha ez jogilag lehetséges – bűnügyi előéletének ellenőrzését is a védelmi ellenőrzésre való alkalmasság és/vagy a szigorított védelmi területekre kíséret nélküli belépésre való jogosultság megállapításának részeként (az ICAO-egyezmény 17. függelékében szereplő definíció).

A foglalkoztatás előtti ellenőrzés során okirati bizonyítékok alapján meg kell állapítani a személy személyazonosságát, munkahelyeit, képzettségét és az abban fellelhető hiányosságokat legalább a megelőző öt évre vonatkozóan, majd kézjeggyel ellátott nyilatkozatot kell vele íratni, amelyben valamennyi lakóhelye tekintetében részletezi bűnügyi előéletét legalább a megelőző öt évre vonatkozóan (uniós definíció).

Hivatkozás: 6.8.3.1. pont

4.1.   

Rendelkezésre áll olyan eljárás, amely biztosítja, hogy az azonosítható légi áruhoz/légipostai küldeményhez hozzáférő teljes személyzet foglalkoztatás előtti ellenőrzés alá legyen vonva, amely során értékelésre kerül háttere és hozzáértése?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, adja meg azon évek számát, amelyekre kiterjed a foglalkoztatás előtti ellenőrzés, és tüntesse fel, hogy az ellenőrzést mely jogalany végzi.

 

4.2.   

Tartalmazza az eljárás az alábbiakat?

Háttérellenőrzés

Foglalkoztatás előtti ellenőrzés

Bűnügyi nyilvántartás ellenőrzése

Meghallgatások

Egyéb (adja meg)

Ismertesse, milyen elemekből áll, adja meg, mely jogalany felel az egyes elemekért, és adott esetben adja meg, hogy visszamenőleg mennyi időre terjednek ki.

 

4.3.   

Rendelkezésre áll olyan eljárás, amely biztosítja, hogy a helyszíni védelmi ellenőrzések végrehajtásáért és felügyeletéért felelős személy foglalkoztatás előtti ellenőrzés alá legyen vonva, amely során értékelésre kerül háttere és hozzáértése?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, adja meg azon évek számát, amelyekre kiterjed a foglalkoztatás előtti ellenőrzés, és tüntesse fel, hogy az ellenőrzést mely jogalany végzi.

 

4.4.   

Tartalmazza az eljárás az alábbiakat?

Háttérellenőrzés

Foglalkoztatás előtti ellenőrzés

Bűnügyi nyilvántartás ellenőrzése

Meghallgatások

Egyéb (adja meg)

Ismertesse, milyen elemekből áll, adja meg, mely jogalany felel az egyes elemekért, és adott esetben adja meg, hogy visszamenőleg mennyi időre terjednek ki.

 

4.5.   

Részesül képzésben az azonosítható légi áruhoz/légipostai küldeményhez hozzáférő személyzet azt megelőzően, hogy a védelem alatt álló légi áruhoz/légipostai küldeményhez hozzáférést kapna?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse a képzés elemeit és időtartamát.

 

4.6.   

Részesül a 4.5. pont szerinti személyzet rendszeres időközönként képzésben?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse a képzés elemeit és rendszerességét.

 

4.7.   

Következtetés: Biztosítják a személyzet felvételére és képzésére vonatkozó intézkedések, hogy az azonosítható, az EU/EGT területére irányuló légi áruhoz/légipostai küldeményekhez hozzáférő személyzet valamennyi tagja megfelelő módon kerüljön kijelölésre, és olyan szintű képzésben részesüljön, amely elégséges ahhoz, hogy a szóban forgó személyek tisztában legyenek a védelmi feladataikkal?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, indokolja meg.

 

A jogalany észrevételei

 

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

 

5.   RÉSZ

Fizikai értelemben vett biztonság

Cél: A KC3-nak eljárásokkal kell rendelkeznie annak biztosítására, hogy az azonosítható, az EU/EGT területére szállítandó áru vagy postai küldemény fizikai védelmet élvezzen a jogosulatlan beavatkozással és/vagy megbontással szemben. Ha az ilyen áru vagy postai küldemény nem élvez fizikai védelmet, nem továbbítható egy ACC3-nak vagy RA3-nak védelem alatt álló áruként vagy postai küldeményként.

A jogalanynak ismertetnie kell, miként állnak fizikai védelem alatt létesítményei és telephelyei, és bizonyítania kell, hogy ezeknél megfelelő belépés-ellenőrzési eljárásokat léptetett életbe. Alapvető fontosságú, hogy az azonosítható légi áru/légipostai küldemények kezelésére vagy tárolására szolgáló területhez való hozzáférés ellenőrzött legyen. Az összes ajtót, ablakot és az EU/EGT területére irányuló légi áruhoz/légipostai küldeményekhez való egyéb hozzáférési pontokat védeni kell és belépés-ellenőrzés alá kell vonni.

A fizikai értelemben vett biztonság többek között az alábbiakkal biztosítható:

fizikai akadályok, például kerítés vagy kordon,

riasztóberendezéseket és/vagy videokamerás megfigyelőrendszereket alkalmazó technológiák,

személyi felügyelet, például megfigyeléssel megbízott személyzet.

Hivatkozás: 6.8.3.1. pont

5.1.   

Az azonosítható légi áruhoz/légipostai küldeményekhez való valamennyi hozzáférési pont belépés-ellenőrzés alá lett vonva, és a belépés csak az arra jogosultak számára lehetséges?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, miként ellenőrzik a belépést? Fejtse ki és ismertesse. Többféle válasz is lehetséges.

védelemmel megbízott személyzettel

egyéb személyzettel

a területre való belépési jogosultság kézi úton történő ellenőrzése

elektronikus beléptető rendszer

egyéb (nevezze meg)

 

Ha IGEN, miként bizonyosodnak meg arról, hogy az adott személy belépésre jogosult? Fejtse ki és ismertesse. Többféle válasz is lehetséges.

személyzeti igazolvánnyal

egyéb azonosító okmánnyal (például útlevél vagy vezetői engedély)

a (védelmi) személyzet listát vezet a jogosultsággal rendelkező személyekről

elektronikus (pl. chipkártyás) beléptető rendszer alkalmazásával

a kulcsokat vagy a belépési kódokat kizárólag a belépésre jogosultaknak bocsátják rendelkezésre

egyéb (ismertesse)

 

5.2.   

Az azonosítható légi áruhoz/légipostai küldeményekhez való valamennyi hozzáférési pont védelem alatt van? Ide sorolandók azok a hozzáférési pontok is, amelyek nincsenek folyamatosan használatban, illetve rendesen nem belépésre szolgálnak (pl. ablakok)

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, miként védik ezeket a pontokat? Fejtse ki és ismertesse. Többféle válasz is lehetséges.

védelemmel megbízott személyzet jelenléte

elektronikus beléptető rendszer amely egyszerre csak egy személy belépését teszi lehetővé

akadályok, például zsaluk vagy zárak

videokamerás megfigyelőrendszer

behatolásjelző rendszer

 

5.3.   

Hoztak kiegészítő intézkedéseket a telephelyek általános védelmének javítására?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse, melyek azok:

kerítések és kordonok

videokamerás megfigyelőrendszer

behatolásjelző rendszer

megfigyelők és járőrök

egyéb (nevezze meg)

 

5.4.   

Stabil szerkezetű az épület?

IGEN vagy NEM

 

5.5.   

Következtetés: Elégségesek-e a jogalany által hozott intézkedések ahhoz, hogy megakadályozzák a létesítmény és a helyiségek azon részeihez való jogosulatlan hozzáférést, amelyeken az azonosítható, EU/EGT területére irányuló légi áru/légipostai küldeményeket kezelik vagy tárolják?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, indokolja meg.

 

A jogalany észrevételei

 

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

 

6.   RÉSZ

Előállítás

Cél: A KC3-nak eljárásokkal kell rendelkeznie annak biztosítására, hogy az azonosítható, EU/EGT területére szállítandó áru vagy postai küldemény fizikai védelmet élvezzen a jogosulatlan beavatkozással és/vagy megbontással szemben az előállítási folyamat során. Ha az ilyen áru vagy postai küldemény nem élvez fizikai védelmet, nem továbbítható egy ACC3-nak vagy RA3-nak védelem alatt álló áruként vagy postai küldeményként.

A jogalanynak bizonyítania kell, hogy a gyártási területre való belépést ellenőrzik, és az előállítási folyamatot felügyelik. Amennyiben a termék az előállítás folyamán válik az EU/EGT területére irányuló légi áruként/légipostai küldeményként azonosíthatóvá, akkor a jogalanynak bizonyítania kell, hogy intézkedéseket hozott a légi árunak/légipostai küldeményeknek az e szakaszban történő jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelmére.

Ezeket a kérdéseket abban az esetben kell megválaszolni, ha a termék az előállítási folyamat során az EU/EGT területére irányuló légi áruként/légipostai küldeményként azonosítható be.

6.1.   

A gyártási területre való belépés csak az arra jogosult személyek számára lehetséges?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, miként ellenőrzik a belépést, és miként korlátozzák annak lehetőségét csak az arra jogosult személyekre?

 

6.2.   

Felügyelet alatt áll a gyártási folyamat?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse, miként felügyelik.

 

6.3.   

Érvényben vannak jogosulatlan megbontás megelőzésére vonatkozó ellenőrző intézkedések a gyártási szakaszban?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse.

 

6.4.   

Következtetés: Elégségesek-e a jogalany által hozott intézkedések ahhoz, hogy biztosítsák az azonosítható, az EU/EGT területére irányuló légi áru/légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelmét az előállítás során?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, indokolja meg.

 

A jogalany észrevételei

 

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

 

7.   RÉSZ

Csomagolás

Cél: A KC3-nak eljárásokkal kell rendelkeznie annak biztosítására, hogy az azonosítható, az EU/EGT területére szállítandó áru vagy postai küldemény fizikai védelmet élvezzen a jogosulatlan beavatkozással és/vagy megbontással szemben a csomagolási folyamat során. Ha az ilyen áru vagy postai küldemény nem élvez fizikai védelmet, nem továbbítható egy ACC3-nak vagy RA3-nak védelem alatt álló áruként vagy postai küldeményként.

A jogalanynak bizonyítania kell, hogy a csomagolási területre való belépést ellenőrzik, és a csomagolási folyamatot felügyelik. Amennyiben a termék a csomagolás folyamán válik az EU/EGT területére irányuló légi áruként/légipostai küldeményként azonosíthatóvá, akkor a jogalanynak bizonyítania kell, hogy intézkedéseket hozott a légi árunak/légipostai küldeményeknek az e szakaszban történő jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelmére. A csomagolás előtt minden készterméket ellenőrizni kell.

Ezeket a kérdéseket abban az esetben kell megválaszolni, ha a termék a csomagolási folyamat során az EU/EGT területére irányuló légi áruként/légipostai küldeményként azonosítható be.

7.1.   

A csomagolási területre való belépés csak az arra jogosult személyek számára lehetséges?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, miként ellenőrzik a belépést, és miként korlátozzák annak lehetőségét csak az arra jogosult személyekre?

 

7.2.   

Felügyelik a csomagolási folyamatot?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse, miként felügyelik.

 

7.3.   

Érvényben vannak jogosulatlan megbontás megelőzésére vonatkozó ellenőrző intézkedések a csomagolási szakaszban?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse.

 

7.4.   

Ismertesse a kész külső csomagolást:

a)   

A kész külső csomagolás megbízható?

IGEN vagy NEM

 

Ismertesse

 

b)   

Láthatóvá válik-e a kész külső csomagoláson a jogosulatlan megbontás?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse milyen eljárással biztosították, hogy a csomagoláson láthatóvá váljon a jogosulatlan megbontás (pl. számozott zárjel, speciális bélyegző vagy biztonsági szalag).

 

Ha NEM, ismertesse, milyen intézkedésekkel biztosították a szállítmány sértetlenségét.

 

7.5.   

Következtetés: Elégségesek-e a jogalany által hozott intézkedések ahhoz, hogy biztosítsák az azonosítható, az EU/EGT területére irányuló légi áru/légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelmét a csomagolás során?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, indokolja meg.

 

A jogalany észrevételei

 

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

 

8.   RÉSZ

Tárolás

Cél: A KC3-nak eljárásokkal kell rendelkeznie annak biztosítására, hogy az azonosítható, az EU/EGT területére szállítandó áru vagy postai küldemény fizikai védelmet élvezzen a jogosulatlan beavatkozással és/vagy megbontással szemben a tárolás során. Ha az ilyen áru vagy postai küldemény nem élvez fizikai védelmet, nem továbbítható egy ACC3-nak vagy RA3-nak védelem alatt álló áruként vagy postai küldeményként.

A jogalanynak bizonyítania kell, hogy a tárolóterületre való belépést ellenőrzi. Amennyiben a termék a tárolás folyamán válik az EU/EGT területére irányuló légi áruként/légipostai küldeményként azonosíthatóvá, akkor a jogalanynak bizonyítania kell, hogy intézkedéseket hozott a légi árunak/légipostai küldeményeknek az e szakaszban történő jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelmére.

Ezeket a kérdéseket abban az esetben kell megválaszolni, ha a termék a tárolási folyamat során az EU/EGT területére irányuló légi áruként/légipostai küldeményként azonosítható be.

8.1.   

A tárolási területre való belépés csak az arra jogosult személyek számára lehetséges?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, miként ellenőrzik a belépést, és miként korlátozzák annak lehetőségét csak az arra jogosult személyekre?

 

8.2.   

A kész és csomagolt légi árut/légipostai küldeményt a jogosulatlan beavatkozás szempontjából védett és ellenőrzött körülmények között tárolják?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse.

 

Ha NEM, ismertesse, hogy a jogalany miként biztosítja, hogy a kész és csomagolt légi áru/légipostai küldemény védve legyen a jogosulatlan beavatkozással szemben?

 

8.3.   

Következtetés: Elégségesek-e a jogalany által hozott intézkedések ahhoz, hogy biztosítsák az azonosítható, az EU/EGT területére irányuló légi áru/légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelmét a tárolás során?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, indokolja meg.

 

A jogalany észrevételei

 

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

 

9.   RÉSZ

Szétosztás

Cél: A KC3-nak eljárásokkal kell rendelkeznie annak biztosítására, hogy az azonosítható, az EU/EGT területére szállítandó áru vagy postai küldemény fizikai védelmet élvezzen a jogosulatlan beavatkozással és/vagy megbontással szemben a szétosztási folyamat során. Ha az ilyen áru vagy postai küldemény nem élvez fizikai védelmet, nem továbbítható egy ACC3-nak vagy RA3-nak védelem alatt álló áruként vagy postai küldeményként.

A jogalanynak bizonyítania kell, hogy a szétosztási területre való belépést ellenőrzi. Amennyiben a termék a szétosztás folyamán válik az EU/EGT területére irányuló légi áruként/légipostai küldeményként azonosíthatóvá, akkor a jogalanynak bizonyítania kell, hogy intézkedéseket hozott a légi árunak/légipostai küldeményeknek az e szakaszban történő jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelmére.

Ezeket a kérdéseket abban az esetben kell megválaszolni, ha a termék a szétosztási folyamat során az EU/EGT területére irányuló légi áruként/légipostai küldeményként azonosítható be.

9.1.   

A szétosztási területre való belépés csak az arra jogosult személyek számára lehetséges?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, miként ellenőrzik a belépést, és miként korlátozzák annak lehetőségét csak az arra jogosult személyekre?

 

9.2.   

Ki jogosult a szétosztásra szolgáló területre való belépésre? Többféle válasz is lehetséges.

A jogalany alkalmazottai

Gépjárművezetők

Látogatók

Alvállalkozók

Egyéb (adja meg)

 

9.3.   

Felügyelik a szétosztási folyamatot?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse, miként felügyelik.

 

9.4.   

Érvényben vannak jogosulatlan megbontás megelőzésére vonatkozó ellenőrző intézkedések a szétosztásra szolgáló területen?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse.

 

9.5.   

Következtetés: Elégségesek-e a jogalany által hozott intézkedések ahhoz, hogy biztosítsák az azonosítható, EU/EGT területére irányuló légi áru/légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelmét a szétosztási folyamat során?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, indokolja meg.

 

A jogalany észrevételei

 

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

 

10.   RÉSZ

Más forrásból származó szállítmányok

Cél: A KC3-nak eljárásokkal kell rendelkeznie annak biztosítására, hogy a nem tőle származó áru vagy postai küldemény ne legyen továbbítható egy ACC3-nak vagy RA3-nak védelem alatt álló áruként vagy postai küldeményként.

A KC3 a nem tőle származó szállítmányt a következő feltételekkel adhatja át egy RA3-nak vagy egy ACC3-nak:

a)

a szállítmány elkülönül attól a szállítmánytól, amely tőle származik; és

b)

a szállítmányon vagy a szállítmányt kísérő okmányon a származás egyértelműen meg van jelölve.

A légi járműbe való berakodást megelőzően valamennyi ilyen szállítmányt át kell vizsgálnia egy RA3-nak vagy egy ACC3-nak.

10.1.   

A jogalany átvesz más jogalanyoktól olyan árukat és postai küldeményeket, amelyeket légi úton kívánnak szállítani?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ezeket a szállítmányokat miként különítik el a társaság saját áruitól vagy postai küldeményeitől, és miként azonosítják a meghatalmazott ügynök/fuvarozó számára?

 

A jogalany észrevételei

 

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei.

 

11.   RÉSZ

Szállítás

Cél: A KC3-nak eljárásokkal kell rendelkeznie annak biztosítására, hogy az azonosítható, az EU/EGT területére szállítandó áru vagy postai küldemény fizikai védelmet élvezzen a jogosulatlan beavatkozással és/vagy megbontással szemben a szállítás során. Ha az ilyen áru vagy postai küldemény nem élvez fizikai védelmet, azt egy ACC3 vagy RA3 nem veheti át védelem alatt álló áruként vagy postai küldeményként.

A szállítás során a védelem alatt álló szállítmány fizikai védelméért a KC3 felel. Így van ez abban az esetben is, ha a szállítást az RA3 nevében egy másik jogalany, például egy szállítmányozó végzi. Azonban nem felelős az RA3, ha a szállítmány szállítása egy ACC3 vagy egy RA3 felelősségére történik.

Ezeket a kérdéseket abban az esetben kell megválaszolni, ha a termék a szállításkor az EU/EGT területére irányuló légi áruként/légipostai küldeményként azonosítható be.

11.1.   

Hogyan jut el az áru/postai küldemény az ACC3-hoz/RA3-hoz?

a)   

Az ellenőrzött jogalany maga szállítja?

IGEN vagy NEM

 

b)   

Egy ACC3/RA3 szállítja?

IGEN vagy NEM

 

c)   

Az ellenőrzött jogalany a szállításhoz alvállalkozót vesz igénybe?

IGEN vagy NEM

 

11.2.   

Az árut és a postai küldeményt úgy csomagolták, hogy a csomagoláson látható legyen a jogosulatlan megbontás?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, milyen módon?

 

11.3.   

A járművek rakterét ellátták zárjellel vagy lezárták a szállítást megelőzően?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, milyen módon?

 

11.4.   

Ha számozott zárjelet alkalmaznak, ellenőrzik-e a zárjelhez való hozzáférést, illetve jegyzőkönyvezik a számokat?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, hogyan?

 

11.5.   

Adott esetben a mindenkori fuvarozó aláírja a fuvarozói nyilatkozatot?

IGEN vagy NEM

 

11.6.   

Részesült az áru szállításában részt vevő személy külön védelmi ellenőrzésben és tudatosságnövelő képzésben azt megelőzően, hogy jogosulttá vált légi áruk, illetve légipostai küldemények szállítására?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse, milyen védelmi ellenőrzésről (foglalkoztatás előtti ellenőrzés, háttérellenőrzés stb.) és képzésről (védelmi tudatosságnövelő képzés stb.) van szó.

 

11.7.   

Következtetés: Elégségesek-e az intézkedések ahhoz, hogy biztosítsák a légi áru/légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás elleni fizikai védelmét szállítás közben?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, indokolja meg.

 

A jogalany észrevételei

 

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

 

12.   RÉSZ

Megfelelés

Cél: Az ellenőrzőlista előző tizenegy pontjának értékelése után az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrnek következtetést kell levonnia arra vonatkozóan, hogy helyszíni szemléjének eredménye összhangban van-e az EU/EGT területére szállítandó légi áru/légipostai küldeményre vonatkozó ellenőrzőlistában szereplő célokkal.

Két különböző forgatókönyv lehetséges. Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr megállapítja, hogy a jogalany

a)

sikeresen teljesítette a vonatkozó ellenőrzőlista szerinti célokat. Az ellenőr az ellenőrzött jogalanynak átadja az ellenőrzési jelentés eredeti példányát, és rögzíti, hogy a jogalany kijelölt, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött, harmadik országbeli ismert szállító (KC3);

b)

nem teljesítette a vonatkozó ellenőrzőlista szerinti célokat. Ebben az esetben a jogalany nem kap engedélyt arra, hogy árut szállítson az EU/EGT területére egy ACC3-nak vagy egy másik RA3-nak anélkül, hogy azt egy jogosult fél át ne vizsgálná. A hiányosságokat rögzítő kitöltött ellenőrzőlista másodpéldányát a jogalany részére át kell adni.

Általánosságban az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrnek el kell döntenie, hogy az ellenőrzött jogalany úgy kezeli-e az árut és a postai küldeményt, hogy az – összhangban az alkalmazandó uniós szabályozással – egy ACC3-nak vagy egy RA3-nak való szállítása időpontjában az EU/EGT területére való továbbítás céljából védelem alatt állónak tekinthető.

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr szem előtt tartja, hogy értékelésének átfogó célkitűzés-alapú megfelelési módszertanon kell nyugodnia.

12.1.   

Általános következtetés:

Értékelés (és értesítés)

(a megfelelő szövegrészt húzza alá)

Amennyiben az értékelés »Megfelelt« eredménnyel zárul, a jogalany kijelölt, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött, harmadik országbeli ismert szállítónak (KC3) tekintendő.

Megfelelt/Nem felelt meg

Amennyiben az értékelés »Nem felelt meg« végső eredménnyel zárul, az alábbiakban sorolja fel azokat a területeket, amelyekkel kapcsolatban a jogalany nem teljesíti az előírt követelményeket vagy konkrét hiányosságokkal küzd. Tegye meg észrevételeit az előírt követelmények teljesítéséhez szükséges kiigazításokra vonatkozóan is.

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

 

A jogalany észrevételei

 

Az ellenőr neve:

Dátum:

Aláírás:

MELLÉKLET

Az ellenőrzés során meghallgatott személyek és jogalanyok listája

Tüntesse fel a jogalany nevét, a kapcsolattartó személy nevét és a látogatás, illetve a meghallgatás időpontját.

Jogalany neve

Kapcsolattartó személy neve

Látogatás/meghallgatás időpontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

A szöveg a 6-H1. függeléket követően a következő függelékekkel egészül ki:

„6-H2. FÜGGELÉK

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT – UNIÓS LÉGIKÖZLEKEDÉS-VÉDELMI SZEMPONTBÓL ELLENŐRZÖTT, HARMADIK ORSZÁGBELI MEGHATALMAZOTT ÜGYNÖK (RA3)

A(z) [az RA3 neve] nevében tudomásul veszem a következőket:

Ez a jelentés az EU/EGT területére irányuló áruszállítási műveletekre vonatkozóan alkalmazott védelmi szintet állapítja meg az ellenőrzőlistán felsorolt vagy abban említett védelmi követelmények tekintetében.

A(z) [az RA3 neve] csak akkor lehet kijelölt, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött, harmadik országbeli meghatalmazott ügynök (RA3), ha esetében egy, az Unió adatbázisában szereplő uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr »Megfelelt« értékeléssel zárja le az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzést.

Ha a jelentés a tárgyát képező védelmi intézkedésekre nézve meg nem felelést állapít meg, akkor a(z) [az RA3 neve] már meglévő RA3-kijelölése visszavonható az adott telephely tekintetében, és ennek következtében a(z) [az RA3 neve] nem szállíthat védelem alatt álló légi árut vagy postai küldeményt az EU/EGT területére egy ACC3-nak vagy másik RA3-nak.

Ez a jelentés öt évig érvényes, ezért legkésőbb … -án/-én érvényét veszti.

A(z) [az RA3 neve] nevében kijelentem, hogy:

a)

a(z) [az RA3 neve] el fogja fogadni azokat az intézkedéseket, amelyek célja a jelentés szerinti követelmények teljesítésének nyomon követése.

b)

A(z) [az RA3 neve] műveleteiben bekövetkező, teljes újraellenőrzést nem igénylő változások feltüntetésre kerülnek az eredeti jelentésben oly módon, hogy bejegyzik az új adatokat és az előző adatok is láthatók maradnak. A változások az alábbiakat érinthetik:

1.

a 185/2010/EU rendelet 6-C2. függelékének 1.8. pontjában megnevezettől eltérő személy kijelölése a védelemért való általános felelősség viselésére;

2.

a létesítményeket vagy az eljárásokat érintő, a védelemre valószínűsíthetően jelentős hatással lévő egyéb változások.

c)

A(z) [az RA3 neve] értesíteni fogja azt az ACC3-at és RA3-at, amelynek védelem alatt álló légi árut és légipostai küldeményt szállít, arról, ha megszünteti tevékenységét, nem szállít többé légi árut/légipostai küldeményeket, vagy már nem teljesíti az e jelentés szerinti ellenőrzött követelményeket.

d)

A(z) [az RA3 neve] fenn fogja tartani az e jelentésben megállapított, az ellenőrzőlista szerinti céloknak megfelelő védelmi szintet, és adott esetben – amennyiben a védelmi követelmények nem teljesültek kielégítő módon – tevékenységének soron következő ellenőrzéséig végrehajt és alkalmaz további olyan védelmi intézkedéseket, amelyek szükségesek az RA3-ként való kijelöléshez.

A(z) [az RA3 neve] nevében e nyilatkozatért teljes körű felelősséget vállalok.

Név:

Beosztás a társaságnál:

Dátum:

Aláírás:

6-H3. FÜGGELÉK

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT – UNIÓS LÉGIKÖZLEKEDÉS-VÉDELMI SZEMPONTBÓL ELLENŐRZÖTT, HARMADIK ORSZÁGBELI ISMERT SZÁLLÍTÓ (KC3)

A(z) [a KC3 neve] nevében tudomásul veszem a következőket:

Ez a jelentés az EU/EGT területére (4) irányuló áruszállítási műveletekre vonatkozóan alkalmazott védelmi szintet állapítja meg az ellenőrzőlistán felsorolt vagy abban említett védelmi követelmények tekintetében (5).

A(z) [a KC3 neve] csak akkor lehet kijelölt, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött, harmadik országbeli ismert szállító (KC3), ha esetében egy, az Unió adatbázisában szereplő uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr »Megfelelt« értékeléssel zárja le az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzést.

Ha a jelentés a tárgyát képező védelmi intézkedésekre nézve meg nem felelést állapít meg, akkor a(z) [a KC3 neve] már meglévő KC3-kijelölése visszavonható az adott telephely tekintetében, és ennek következtében a(z) [a KC3 neve] nem szállíthat védelem alatt álló légi árut vagy postai küldeményt az EU/EGT területére egy ACC3-nak vagy egy uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött, harmadik országbeli meghatalmazott ügynöknek (RA3).

Ez a jelentés öt évig érvényes, ezért legkésőbb … -án/-én érvényét veszti.

A(z) [a KC3 neve] nevében kijelentem, hogy:

a)

a(z) [a KC3 neve] el fogja fogadni azokat az intézkedéseket, amelyek célja a jelentés szerinti követelmények teljesítésének nyomon követése.

b)

A(z) [a KC3 neve] műveleteiben bekövetkező, teljes újraellenőrzést nem igénylő változások feltüntetésre kerülnek az eredeti jelentésben oly módon, hogy bejegyzik az új adatokat és az előző adatok is láthatók maradnak. A változások az alábbiakat érinthetik:

1.

a 185/2010/EU rendelet 6-C4. függelékének 1.9. pontjában megnevezettől eltérő személy kijelölése a védelemért való általános felelősség viselésére;

2.

a létesítményeket vagy az eljárásokat érintő, a védelemre valószínűsíthetően jelentős hatással lévő egyéb változások.

c)

A(z) [a KC3 neve] értesíteni fogja azt az ACC3-at és RA3-at, amelynek védelem alatt álló légi árut és légipostai küldeményt szállít, arról, ha megszünteti tevékenységét, nem szállít többé légi árut/légipostai küldeményeket, vagy már nem teljesíti az e jelentés szerinti ellenőrzött követelményeket.

d)

A(z) [a KC3 neve] fenn fogja tartani az e jelentésben megállapított, az ellenőrzőlista szerinti céloknak megfelelő védelmi szintet, és adott esetben – amennyiben a védelmi követelmények nem teljesültek kielégítő módon – tevékenységének soron következő ellenőrzéséig végrehajt és alkalmaz további olyan védelmi intézkedéseket, amelyek szükségesek a KCA3-ként való kijelöléshez.

A(z) [a KC3 neve] nevében e nyilatkozatért teljes körű felelősséget vállalok.

Név:

Beosztás a társaságnál:

Dátum:

Aláírás:


(1)  Az Európai Unió tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, az Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia és Szlovénia.

(2)  Az EU/EGT területére érkező áruk/postai küldemények/légi járművek ezen az ellenőrzőlistán az EU, valamint Izland, Norvégia és Svájc területére érkező árukkal/postai küldeményekkel/légi járművekkel egyenértékűek.”

(3)  HL L 324., 2012.11.22., 25. o.”

(4)  A következő országok repülőtereiről van szó: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, az Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia és Szlovénia, valamint Izland, Norvégia és Svájc.

(5)  A 859/2011/EU végrehajtási rendelettel és az 1082/2012/EU rendelettel módosított 185/2010/EU rendelet.”


11.7.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 190/31


A BIZOTTSÁG 655/2013/EU RENDELETE

(2013. július 10.)

a kozmetikai termékekről tett állítások indokolására vonatkozó közös kritériumok megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a kozmetikai termékekről szóló, 2009. november 30-i 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 20. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1223/2009/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott végfelhasználók a kozmetikai termékek funkciójára, tartalmára és hatásaira vonatkozó állítások széles skálájával találkoznak. Mivel a kozmetikai termékek a végfelhasználók életében lényeges szerepet töltenek be, fontos annak biztosítása, hogy az állítások információtartalma hasznos, érthető és megbízható legyen, és lehetővé tegye számukra a körültekintő döntéshozatalt, valamint azt, hogy igényeiknek és elvárásaiknak a leginkább megfelelő termékeket választhassák.

(2)

A kozmetikai termékekre vonatkozó állítások főként azt a célt szolgálják, hogy tájékoztassák a végfelhasználókat a termékek tulajdonságairól és jellemzőiről. Az említett állítások a termékek megkülönböztetése szempontjából rendkívül lényegesek. Ezenkívül ösztönzik az innovációt és elősegítik a versenyt.

(3)

A kozmetikai termékekről tett állítások indokolása érdekében uniós szinten közös kritériumokat kell megállapítani. A közös kritériumok megállapításának fő célja a végfelhasználók magas szintű védelemének biztosítása, különösen a kozmetikai termékekre vonatkozó megtévesztő állításokkal szemben. Egy uniós szintű közös megközelítés a tagállamok illetékes hatóságai által tett intézkedések fokozottabb összehangoltságát, valamint a belső piac torzulásainak megelőzését is szolgálja. Ez a megközelítés a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló, 2004. október 27-i 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendelet) (2) által meghatározott, a nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságok közötti együttműködést is fokozza.

(4)

Az 1223/2009/EK rendelet 20. cikke vonatkozik az ezen rendelet 2. cikke szerint kozmetikai terméknek minősülő termékekre. A közös kritériumok csak abban az esetben alkalmazandók, ha a szóban forgó termékről az értékelés során bebizonyosodott, hogy kozmetikai termék. Az alkalmazandó szabályozási keretet az illetékes nemzeti hatóságok és a nemzeti bíróságok határozzák meg eseti alapon.

(5)

A közös kritériumokat a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv) (3), a megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló, 2006. december 12-i 2006/114/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4), valamint más vonatkozó uniós jogszabályok sérelme nélkül kell alkalmazni.

(6)

A végfelhasználóknak szóló üzenetek esetében rugalmas megközelítést kell alkalmazni, a társadalmi, kulturális és nyelvi tényezők figyelembevételével, valamint az európai gazdasági ágazat innovációjának és versenyképességének megőrzése érdekében. Ez a megközelítés összhangban van a Bíróság által kimondott elvekkel, amely több ízben kifejtette, hogy annak meghatározásához, hogy egy állítás megtévesztheti-e a fogyasztót, mérlegelni kell a fogyasztó elvárásait, az állítás adott szövegkörnyezetének és körülményeinek figyelembevételével, ideértve a társadalmi, kulturális és nyelvi tényezőket is (5).

(7)

A közös kritériumok biztosítják ugyan, hogy Unió-szerte azonos elveket tartsanak be, azonban céljuk nem az, hogy meghatározzák és megnevezzék a kozmetikai termékekre vonatkozó állításoknál használatos szöveget.

(8)

Annak érdekében, hogy a kozmetikai termékekre vonatkozó közös kritériumok alkalmazásának időpontja megegyezzen az 1223/2009/EK rendelet alkalmazásának időpontjával, ezt a rendeletet 2013. július 11-től kell alkalmazni.

(9)

Az ebben a rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a Kozmetikai Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Ez a rendelet a szövegek, nevek, védjegyek, képek és képi vagy egyéb jelek formájában feltüntetett állításokra alkalmazandó, amelyek a címkézés, a piaci hozzáférhetőség biztosítása és a reklámozás során explicit vagy implicit módon a kozmetikai termékek jellemzőire, illetve funkcióira vonatkoznak. A rendelet a használt médium, illetve marketingeszköz típusától, a termék állítólagos funkcióitól és a célcsoporttól függetlenül valamennyi állításra alkalmazandó.

2. cikk

Az 1223/2009/EK rendelet 4. cikkében meghatározott felelős személy biztosítja, hogy a kozmetikai termékekre vonatkozó állítások szövegezése megfeleljen a mellékletben felsorolt közös kritériumoknak, és összhangban legyen a kozmetikai terméktől várt hatást igazoló dokumentációval, amelyet az 1223/2009/EK rendelet 11. cikkében előírt termékinformációs dokumentáció tartalmaz.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2013. július 11-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. július 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 342., 2009.12.22., 59. o.

(2)  HL L 364., 2004.12.9., 1. o.

(3)  HL L 149., 2005.6.11., 22. o.

(4)  HL L 376., 2006.12.27., 21. o.

(5)  Lásd például a C-220/98. sz. Estée Lauder Cosmetics kontra Lancaster ügyet (EBHT 2000., I-00117. o., 29. pont.).


MELLÉKLET

KÖZÖS KRITÉRIUMOK

1.   A jogszabályok betartása

1.

Nem megengedett az arra hivatkozó állítás, hogy a terméket egy, az Unió területén található illetékes hatóság engedélyezte vagy elfogadta.

2.

Az állítás elfogadhatóságának a szokásosan tájékozott, ésszerűen figyelmes és körültekintő átlagos végfelhasználó megítélésén kell alapulnia, az adott piacra jellemző társadalmi, kulturális és nyelvi tényezőket figyelembe véve.

3.

Nem megengedettek az olyan állítások, amelyek azt sugallják, hogy egy termék különleges előnyt nyújt, miközben csupán arról van szó, hogy megfelel a minimális jogi követelményeknek.

2.   Hitelesség

1.

Amennyiben egy terméken feltüntették, hogy egy bizonyos összetevőt tartalmaz, a terméknek az összetevőt valóban tartalmaznia kell.

2.

Az egy bizonyos összetevő tulajdonságaira vonatkozó állítások nem sugallhatják azt, hogy a késztermék is ugyanazon tulajdonságokkal rendelkezik, amennyiben ez nem felel meg a valóságnak.

3.

A marketingtájékoztatók nem sugallhatják azt, hogy a véleménynyilvánítások bizonyított állítások, hacsak nincs valóban bizonyítható alapjuk.

3.   Bizonyítékokkal való alátámasztás

1.

A kozmetikai termékekre vonatkozó, akár explicit akár implicit állításokat megfelelő és ellenőrizhető bizonyítékokkal kell igazolni, az alátámasztó bizonyítékok típusától függetlenül, ideértve szükség esetén a szakértői értékeléseket is.

2.

Az állításokat alátámasztó bizonyítékoknak figyelembe kell venniük a jelenlegi legkorszerűbb gyakorlatokat.

3.

Amennyiben az állításokat tanulmányokkal támasztják alá, ezeknek a termékhez és az állítólagos gyógyhatáshoz kell kapcsolódniuk, kellően megtervezett és kivitelezett (érvényes, megbízható és megismételhető) módszereket kell követniük, valamint etikai megfontolásokat is figyelembe kell venniük.

4.

A bizonyítékok szintjének meg kell felelnie az állítás típusának, különösen az olyan állítások esetében, amelyeknél a termék hatásának hiánya biztonságossági problémát okozhat.

5.

A kimondottan túlzó állításokat, amelyeket egy átlagos végfelhasználó nem szó szerinti értelemben használ (hiperbolák), vagy az absztrakt állításokat nem kell alátámasztani.

6.

Az olyan állításokat, amelyek az összetevő tulajdonságait (explicit vagy implicit módon) a késztermékre vetítik ki, megfelelő és ellenőrizhető bizonyítékokkal alá kell támasztani, például annak kimutatásával, hogy a termék az összetevőt hatékony koncentrációban tartalmazza.

7.

Az állítás elfogadhatóságának megítélése az összes tanulmány, adat és rendelkezésre álló információ bizonyító erején kell, hogy alapuljon – az állítás természetétől és az átlagos végfelhasználók általános ismereteitől függően.

4.   Megbízhatóság

1.

A termék hatásának jellemzése nem lépheti túl a rendelkezésre álló alátámasztó bizonyítékokat.

2.

Az állítások nem tulajdoníthatnak az adott terméknek sajátos (például egyedülálló) tulajdonságokat, ha hasonló termékek azonos tulajdonságokkal rendelkeznek.

3.

Ha egy termék hatása bizonyos körülményektől függ, mint például más termékek együttes használatától, ezt világosan meg kell nevezni.

5.   Méltányosság

1.

A kozmetikai termékekre vonatkozó állításoknak objektívnek kell lenniük, és nem kelthetik rossz hírét sem a konkurenciának, sem a legálisan használható összetevőknek.

2.

A kozmetikai termékekre vonatkozó állítások nem vezethetnek olyan helyzethez, hogy a terméket egy konkurens termékkel összetévesszék.

6.   Körültekintő döntéshozatal

1.

Az állításoknak világosnak és az átlagos végfelhasználó számára érthetőnek kell lenniük.

2.

Az állítások szorosan a termékekhez tartoznak, és olyan információkat kell, hogy tartalmazzanak, amelyek lehetővé teszik az átlagos végfelhasználóknak, hogy körültekintően dönthessenek.

3.

A marketingtájékoztatóknak figyelembe kell vennie a célcsoport (az egyes tagállamok lakossága vagy lakosságainak csoportjai, pl. különböző korú és nemű végfelhasználók) abbéli képességét, hogy a tájékoztatót megértsék. A marketingtájékoztatóknak világosnak, pontosnak, relevánsnak és a célcsoport számára érthetőnek kell lenniük.


11.7.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 190/35


A BIZOTTSÁG 656/2013/EU RENDELETE

(2013. július 10.)

a kutyák, macskák és görények Horvátországban kibocsátott útlevélmintájára vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel Horvátország csatlakozási szerződésére és különösen annak 3. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel Horvátország csatlakozási okmányára és különösen annak 42. cikkére,

mivel:

(1)

A kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a 92/65/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május 23-i 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) többek között az I. mellékletben meghatározott fajú, kedvtelésből tartott állatok harmadik országokból a tagállamokba történő mozgására vonatkozik. A kutyák és macskák az I. melléklet A. részében, a görények pedig az I. melléklet B. részében vannak felsorolva.

(2)

A 998/2003/EK rendelet II. melléklete B. részének 2. szakasza olyan országokat és területeket sorol fel, Horvátországot is beleértve, amelyek a rendeletben meghatározott szabályokkal legalább egyenértékű szabályokat alkalmaznak a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozóan.

(3)

Ennek eredményeképpen az ezekből az országokból és területekről érkező kutyák, macskák és görények szállíthatók olyan útlevéllel, amely megfelel a kutyák, macskák és görények Közösségen belüli mozgásához való útlevélminta létrehozásáról szóló, 2003. november 26-i 2003/803/EK bizottsági határozat I. mellékletében meghatározott mintának (2), valamint az ezen határozat II. mellékletében meghatározott további követelményeknek, az útlevélminta fedőlapján történő bizonyos szükséges módosításokkal.

(4)

Horvátország csatlakozásának időpontja után a kutyák, macskák és görények kizárólag a 2003/803/EK határozat I. mellékletében meghatározott mintának és a határozat II. mellékletében meghatározott további követelményeknek megfelelő útlevéllel mozoghatnak Horvátországból egy másik tagállamba.

(5)

Az illetékes horvát hatóságok által kinyomtatott kitöltetlen útlevelek, valamint a felhatalmazott horvátországi állatorvosok számára a csatlakozási dátum előtt kiosztott, ám általuk még ki nem bocsátott útlevelek azonban ez után a dátum után még raktáron tarthatók.

(6)

A csatlakozás időpontja előtt kibocsátott útleveleket ugyanakkor – bizonyos feltételekkel – továbbra is el kell fogadni egy hároméves átmeneti időszak idejéig a kedvtelésből tartott állatok gazdáinak adminisztratív és pénzügyi terhének korlátozása érdekében.

(7)

A jelenlegi rendszer és a Horvátország csatlakozása után érvényes rendszer közötti átállás megkönnyítése érdekében ezért indokolt átmeneti intézkedéseket megállapítani a kedvtelésből tartott állatok Horvátországból egyéb tagállamba történő mozgására vonatkozóan.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével, és sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem ellenezte őket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A tagállamok engedélyezik a 998/2003/EK rendelet I. mellékletének A. és B. részében felsorolt fajú, kedvtelésből tartott állatok Horvátországból a területükre történő mozgását, amennyiben azok rendelkeznek egy felhatalmazott állatorvos által Horvátországban legkésőbb 2014. június 30-án kibocsátott útlevéllel, amely megfelel az alábbi követelményeknek:

a)

a 2003/803/EK határozat I. mellékletében meghatározott mintának, valamint ugyanezen határozat II. mellékletének A. pontjában, B. pontja 2. a) alpontjában, B. pontja 2. c) alpontjában és C. pontjában megállapított további követelményeknek megfelelően állították ki;

b)

a 2003/803/EK határozat II. melléklete B. pontjának 1. alpontjától és B. pontja 2. b) alpontjától eltérően a fedőlap felső negyedére a horvát országjelzés van nyomtatva a „Republika Hrvatska” felirat fölé, kék színű háttéren (PANTONE REFLEX BLUE).

2. cikk

Ez a rendelet Horvátország csatlakozási szerződésének hatálybalépése esetén, annak hatálybalépése napján lép hatályba.

Ez a határozat 2016. június 30-ig alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. július 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 146., 2003.6.13., 1. o.

(2)  HL L 312., 2003.11.27., 1. o.


11.7.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 190/37


A BIZOTTSÁG 657/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. július 10.)

az egységes európai égbolton belüli beszédüzemű kommunikáció csatornatávolságára vonatkozó követelmények megállapításáról szóló 1079/2012/EU végrehajtási rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat átjárhatóságáról szóló, 2004. március 10-i 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre („átjárhatósági rendelet”) (1) és különösen annak 3. cikke (5) bekezdésére,

tekintettel az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról szóló, 2004. március 10-i 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (keretrendelet) (2) és különösen annak 8. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1079/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) a csökkentett 8,33 kHz-es csatornatávolságon alapuló levegő-föld közötti beszédüzemű kommunikáció összehangolt bevezetését írja elő a levegő-föld közötti beszédüzemű kommunikációhoz elérhető frekvenciák számának növelése, valamint a légtérszektorok számának és az azzal összefüggő légiforgalmi irányítási kapacitásnak a bővítése érdekében.

(2)

Az 1079/2012/EU végrehajtási rendelet 6. cikkének (3) bekezdése az I. mellékletben felsorolt tagállamok számára azt tűzte ki célként, hogy az adott tagállamokban található valamennyi körzeti irányító központhoz hozzárendelt összes 25 kHz-es frekvenciakiosztás legalább 25 %-ának megfelelő számban valósítsanak meg a 8,33 kHz-es csatornatávolságra történő új átállításokat. Azonban a 6. cikk (3) bekezdésének jelenlegi kihirdetett szövege kevésbé ambiciózus kötelezettségként is értelmezhető, ami alapján fennáll annak a lehetősége, hogy a több körzeti irányító központtal rendelkező tagállamok lényegesen kevesebbet vállalnak fel a további frekvenciák létrehozásának feladatából.

(3)

A módosítás célja az 1079/2012/EU végrehajtási rendelet 6. cikke (2) bekezdésének pontosítása, ezért a jogi aktusban szereplő eredeti alkalmazási időpontot be kell tartani.

(4)

Az 1079/2012/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak az egységes égbolttal foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1079/2012/EU végrehajtási rendelet 6. cikkének (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Az I. mellékletben felsorolt tagállamok legkésőbb 2014. december 31-ig a központi nyilvántartásba bejegyzett és az egyes tagállamok körzeti irányító központjaihoz (a továbbiakban: ACC) hozzárendelt összes 25 kHz-es frekvenciakiosztás legalább 25 %-ának megfelelő számban valósítanak meg a 8,33 kHz-es csatornatávolságra történő új átállításokat. Ezen átállítások nem korlátozódnak az ACC frekvenciakiosztásaira, és nem terjednek ki a műveleti ellenőrzési kommunikáció frekvenciakiosztásaira.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2012. december 7-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. július 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 96., 2004.3.31., 26. o.

(2)  HL L 96., 2004.3.31., 1. o.

(3)  HL L 320., 2012.11.17., 14. o.


11.7.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 190/38


A BIZOTTSÁG 658/2013/EU RENDELETE

(2013. július 10.)

a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a kozmetikai termékekről szóló, 2009. november 30-i 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 31. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/768/EGK tanácsi irányelvet (2) felváltó 1223/2009/EK rendeletet 2013. július 11-től kell alkalmazni.

(2)

A 2012/21/EU bizottsági végrehajtási irányelv (3) a 1223/2009/EK rendelet elfogadását követően módosította a 76/768/EGK irányelv II. és III. mellékletét oly módon, hogy a II. mellékletbe felvett egy hajfesték-összetevőt, a III. melléklet 1. részébe 26 hajfesték-összetevőt, a III. melléklet 1. részében pedig módosította két hajfesték-összetevő kozmetikai késztermékekben engedélyezett legnagyobb koncentrációját. Ezeket a módosításokat a 1223/2009/EK rendeletnek is tükröznie kell.

(3)

A 2012/21/EU végrehajtási irányelvnek megfelelően a tagállamoknak 2013. szeptember 1-jétől alkalmazniuk kell az irányelvnek való megfelelés érdekében elfogadott törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket. Ezért e rendeletet is az említett időponttól kell alkalmazni.

(4)

A 1223/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az ebben a rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a Kozmetikai Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 1223/2009/EK rendelet II. és III. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Rendelkezéseit 2013. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. július 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 342., 2009.12.22., 59. o.

(2)  HL L 262., 1976.9.27., 169. o.

(3)  HL L 208., 2012.8.3., 8. o.


MELLÉKLET

Az 1223/2009/EK rendelet II. és III. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A II. melléklet a következő bejegyzéssel egészül ki:

Hivatkozási szám

Az anyag azonosítása

Kémiai név/INN

CAS-szám

EC-szám

„1373

N-(2-Nitro-4-aminofenil)-allilamin (HC Red No. 16) és sói

160219-76-1”

 

2.

A III. melléklet a következőképpen módosul:

a)

A III. melléklet a következő, 198–200. hivatkozási számú bejegyzésekkel egészül ki:

Hivatkozási szám

Az anyag azonosítása

Korlátozások

Az alkalmazási feltételek és figyelmeztetések szövege

Kémiai név/INN

Az összetevők glosszáriumában szereplő közhasználatú név

CAS-szám

EC-szám

A termék típusa, testrészek

Legnagyobb koncentráció a felhasználásra kész készítményben

Egyéb

„198

2,2’-[(4-Amino-fenil)imino]bisz(etanol)-szulfát

N,N-bis(2-Hydroxyethyl)-p-Phenylenediamine Sulfate

54381-16-7

259-134-5

Oxidáló hajfestékek összetevőjeként

 

Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 2,5 %-ot (szulfátként számítva)

Nitrozáló anyagokkal nem használható

Maximális nitrozamin koncentráció: 50 μg/kg

Nitritmentes tárolóedényben tárolandó.

A címkén fel kell tüntetni:

a keverési arányt, és a következő szöveget:

»Image A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.

Az ideiglenes ‧fekete henna‧ tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:

arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,

hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,

ideiglenes ‧fekete henna‧ tetoválás korábban reakciót váltott ki Önnél.«

199

1,3-Benzoldiol, 4-klór-

4-Chlororesorcinol

95-88-5

202-462-0

Oxidáló hajfestékek összetevőjeként

 

Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 2,5 %-ot.

A címkén fel kell tüntetni:

a keverési arányt, és a következő szöveget:

»Image A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.

Az ideiglenes ‧fekete henna‧ tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:

arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,

hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,

ideiglenes ‧fekete henna‧ tetoválás korábban reakciót váltott ki Önnél.«

200

2,4,5,6-Tetraamino-pirimidin-szulfát

Tetraaminopyrimidine Sulfate

5392-28-9

226-393-0

a)

Oxidáló hajfestékek összetevőjeként

 

a)

Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 3,4 %-ot (szulfátként számítva)

a)

A címkén fel kell tüntetni:

a keverési arányt, és a következő szöveget:

»Image A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.

Az ideiglenes ‧fekete henna‧ tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:

arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,

hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,

ideiglenes ‧fekete henna‧ tetoválás korábban reakciót váltott ki Önnél.«”

b)

Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként

b)

3,4 % (szulfátként számítva)

b)

A III. melléklet a következő, 206 – 214. hivatkozási számú bejegyzésekkel egészül ki:

„206

3-(2-Hidroxi-etil)-p-fenilén-diammónium-szulfát

Hydroxyethyl-p-Phenylenediamine Sulfate

93841-25-9

298-995-1

Oxidáló hajfestékek összetevőjeként

 

Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 2,0 %-ot (szulfátként számítva)

A címkén fel kell tüntetni:

a keverési arányt, és a következő szöveget:

»Image A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.

Az ideiglenes ‧fekete henna‧ tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:

arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,

hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,

ideiglenes ‧fekete henna‧ tetoválás korábban reakciót váltott ki Önnél.«

207

1H-Indol-5,6-diol

Dihydroxyindole

3131-52-0

412-130-9

a)

Oxidáló hajfestékek összetevőjeként

 

a)

Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 0,5 %-ot.

a)

A címkén fel kell tüntetni:

a keverési arányt, és a következő szöveget:

a) és b) esetében:

»Image A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.

Az ideiglenes ‧fekete henna‧ tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:

arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,

hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,

ideiglenes ‧fekete henna‧ tetoválás korábban reakciót váltott ki Önnél.«

b)

Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként

b)

0,5 %

208

5-Amino-4-klór-2-metil-fenol-hidroklorid

5-Amino-4-Chloro-o-Cresol HCl

110102-85-7

 

Oxidáló hajfestékek összetevőjeként

 

Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,5 %-ot (hidrokloridként számítva)

A címkén fel kell tüntetni:

a keverési arányt, és a következő szöveget:

»Image A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.

Az ideiglenes ‧fekete henna‧ tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:

arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,

hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,

ideiglenes ‧fekete henna‧ tetoválás korábban reakciót váltott ki Önnél.«

209

1H-Indol-6-ol

6-Hydroxyindole

2380-86-1

417-020-4

Oxidáló hajfestékek összetevőjeként

 

Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 0,5 %-ot.

A címkén fel kell tüntetni:

a keverési arányt, és a következő szöveget:

»Image A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.

Az ideiglenes ‧fekete henna‧ tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:

arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,

hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,

ideiglenes ‧fekete henna‧ tetoválás korábban reakciót váltott ki Önnél.«

210

1H-Indol-2,3-dion

Isatin

91-56-5

202-077-8

Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként

1,6 %

 

»Image A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.

Az ideiglenes ‧fekete henna‧ tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:

arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,

hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,

ideiglenes ‧fekete henna‧ tetoválás korábban reakciót váltott ki Önnél.«

211

2-Amino-piridin-3-ol

2-Amino-3-Hydroxypyridine

16867-03-1

240-886-8

Oxidáló hajfestékek összetevőjeként

 

Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 1,0 %-ot.

A címkén fel kell tüntetni:

a keverési arányt, és a következő szöveget:

»Image A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.

Az ideiglenes ‧fekete henna‧ tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:

arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,

hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,

ideiglenes ‧fekete henna‧ tetoválás korábban reakciót váltott ki Önnél.«

212

2-Metil-1-naftil-acetát

1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene

5697-02-9

454-690-7

Oxidáló hajfestékek összetevőjeként

 

Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 2,0 %-ot (amennyiben a 2-Methyl-1-Naphthol és az 1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene is megtalálható a keverékben, a 2-Methyl-1-Naphthol maximális koncentrációja a fejbőrön nem haladhatja meg a 2,0 %-ot)

A címkén fel kell tüntetni:

a keverési arányt, és a következő szöveget:

»Image A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.

Az ideiglenes ‧fekete henna‧ tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:

arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,

hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,

ideiglenes ‧fekete henna‧ tetoválás korábban reakciót váltott ki Önnél.«

213

1-hidroxi-2-metil-naftalin

2-Methyl-1-Naphthol

7469-77-4

231-265-2

Oxidáló hajfestékek összetevőjeként

 

Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 2,0 %-ot (amennyiben a 2-Methyl-1-Naphthol és az 1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene is megtalálható a keverékben, a 2-Methyl-1-Naphthol maximális koncentrációja a fejbőrön nem haladhatja meg a 2,0 %-ot)

A címkén fel kell tüntetni:

a keverési arányt, és a következő szöveget:

»Image A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.

Az ideiglenes ‧fekete henna‧ tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:

arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,

hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,

ideiglenes ‧fekete henna‧ tetoválás korábban reakciót váltott ki Önnél.«

214

Dinátrium-5,7-dinitro-8-oxido-2-naftalin-szulfonát CI 10316

Acid Yellow 1

846-70-8

212-690-2

a)

Oxidáló hajfestékek összetevőjeként

 

a)

Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 1,0 %-ot.

a)

A címkén fel kell tüntetni:

a keverési arányt, és a következő szöveget:

a) és b) esetében:

»Image A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.

Az ideiglenes ‧fekete henna‧ tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:

arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,

hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,

ideiglenes ‧fekete henna‧ tetoválás korábban reakciót váltott ki Önnél.«”

b)

Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként

b)

0,2 %

c)

A 240. hivatkozási számú bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„240

4-Nitro-1,2-fenilén-diamin

4-Nitro-o-Phenylenediamine

99-56-9

202-766-3

Oxidáló hajfestékek összetevőjeként

 

Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 0,5 %-ot.

A címkén fel kell tüntetni:

a keverési arányt, és a következő szöveget:

»Image A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.

Az ideiglenes ‧fekete henna‧ tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:

arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,

hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,

ideiglenes ‧fekete henna‧ tetoválás korábban reakciót váltott ki Önnél.«”

d)

A 251. hivatkozási számú bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„251

2-(4-Amino-3-nitro-anilino)etanol

HC Red No. 7

24905-87-1

246-521-9

Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként

1,0 %

Nitrozáló anyagokkal nem használható

Maximális nitrozamin koncentráció: 50 μg/kg

Nitritmentes tárolóedényben tárolandó.

»Image A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.

Az ideiglenes ‧fekete henna‧ tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:

arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,

hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,

ideiglenes ‧fekete henna‧ tetoválás korábban reakciót váltott ki Önnél.«”

e)

A 253. hivatkozási számú bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„253

2-[bisz(2-Hidroxi-etil)amino]-5-nitro-fenol

HC Yellow No. 4

59820-43-8

428-840-7

Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként

1,5 %

Nitrozáló anyagokkal nem használható

Maximális nitrozamin koncentráció: 50 μg/kg

Nitritmentes tárolóedényben tárolandó.”

 

f)

A 255. és a 256. hivatkozási számú bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„255

2-[(2-Nitro-fenil)amino]etanol

HC Yellow No. 2

4926-55-0

225-555-8

a)

Oxidáló hajfestékek összetevőjeként

 

a)

Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 0,75 %-ot.

a) és b) esetében:

Nitrozáló anyagokkal nem használható

Maximális nitrozamin koncentráció: 50 μg/kg

Nitritmentes tárolóedényben tárolandó.

a)

A címkén fel kell tüntetni:

a keverési arányt, és a következő szöveget:

»Image A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.

Az ideiglenes ‧fekete henna‧ tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:

arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,

hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,

ideiglenes ‧fekete henna‧ tetoválás korábban reakciót váltott ki Önnél.«

b)

Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként

b)

1,0 %

256

4-[(2-Nitro-fenil)amino]fenol

HC Orange No. 1

54381-08-7

259-132-4

Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként

1,0 %”

 

 

g)

A III. melléklet a következő, 258 – 264. hivatkozási számú bejegyzésekkel egészül ki:

„258

2-Nitro-N1-fenil-benzol-1,4-diamin

HC Red No. 1

2784-89-6

220-494-3

Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként

1,0 %

 

»Image A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.

Az ideiglenes ‧fekete henna‧ tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:

arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,

hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,

ideiglenes ‧fekete henna‧ tetoválás korábban reakciót váltott ki Önnél.«

259

1-Metoxi-3-(β-amino-etil)amino-4-nitro-benzol, hidroklorid

HC Yellow No. 9

86419-69-4

415-480-1

Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként

0,5 % (hidrokloridként számítva)

Nitrozáló anyagokkal nem használható

Maximális nitrozamin koncentráció: 50 μg/kg

Nitritmentes tárolóedényben tárolandó.

 

260

1-(4’-Amino-fenil-azo)-2-metil-4-(bisz-2-hidroxi-etil)-amino-benzol

HC Yellow No. 7

104226-21-3

146-420-6

Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként

0,25 %

 

 

261

N-(2-Hidroxi-etil)-2-nitro-4-trifluor-metil-anilin

HC Yellow No. 13

10442-83-8

443-760-2

a)

Oxidáló hajfestékek összetevőjeként

 

a)

Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 2,5 %-ot.

a) és b) esetében:

Nitrozáló anyagokkal nem használható

Maximális nitrozamin koncentráció: 50 μg/kg

Nitritmentes tárolóedényben tárolandó.

a)

A címkén fel kell tüntetni:

a keverési arányt, és a következő szöveget:

»Image A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.

Az ideiglenes ‧fekete henna‧ tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:

arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,

hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,

ideiglenes ‧fekete henna‧ tetoválás korábban reakciót váltott ki Önnél.«

b)

Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként

b)

2,5 %

262

Benzolaminium, 3-[(4,5-dihidro-3-metil-5-oxo-1-fenil-1H-pirazol-4-il)azo]-N,N,N-trimetil-, klorid

Basic Yellow 57

68391-31-1

269-943-5

Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként

2,0 %

 

 

263

Etanol, 2,2’-[[4-[(4-amino-fenil)azo]fenil]imino]bisz-

Disperse Black 9

20721-50-0

243-987-5

Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként

0,3 % (2,2’-[4-(4-amino-fenil-azo)fenilimino]dietanol és lignoszulfát 1:1 arányú keveréke esetében)

 

 

264

9,10-Antracéndion, 1,4-bisz[(2,3-dihidroxi-propil)amino]-

HC Blue No.14

99788-75-7

421-470-7

Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként

0,3 %

Nitrozáló anyagokkal nem használható

Maximális nitrozamin koncentráció: 50 μg/kg

Nitritmentes tárolóedényben tárolandó.”

 

h)

A 16., a 22., a 221. és a 250. hivatkozási számú bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

Hivatkozási szám

Az anyag azonosítása

Korlátozások

Az alkalmazási feltételek és figyelmeztetések szövege

Kémiai név/INN

Az összetevők glosszáriumában szereplő közhasználatú név

CAS-szám

EC-szám

A termék típusa, testrészek

Legnagyobb koncentráció a felhasználásra kész készítményben

Egyéb

„16

1-Naftalinol

1-Naphthol

90-15-3

201-969-4

Oxidáló hajfestékek összetevőjeként

 

Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 2,0 %-ot.

A címkén fel kell tüntetni:

a keverési arányt, és a következő szöveget:

»Image A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.

Az ideiglenes ‧fekete henna‧ tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:

arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,

hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,

ideiglenes ‧fekete henna‧ tetoválás korábban reakciót váltott ki Önnél.«

22

1,3-Benzoldiol

Resorcinol

108-46-3

203-585-2

a)

Oxidáló hajfestékek összetevőjeként

 

a)

1.

általános felhasználás

2.

szakipari használatra

Az 1. és a 2. esetében:

Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 1,25 %-ot.

a)

1.

A címkén fel kell tüntetni:

a keverési arányt, és a következő szöveget:

»Image A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.

Az ideiglenes ‧fekete henna‧ tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:

arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,

hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,

ideiglenes ‧fekete henna‧ tetoválás korábban reakciót váltott ki Önnél.

Rezorcint tartalmaz.

Használata után a hajat alaposan öblítsük le.

Szembe kerülése esetén a szemet azonnal öblítsük ki.

Szempilla- és szemöldökfestésre nem használható.”

2.

A címkén fel kell tüntetni:

a keverési arányt, és a következő szöveget:

»Kizárólag szakipari felhasználásra.

Rezorcint tartalmaz.

Szembe kerülése esetén a szemet azonnal öblítsük ki.

Image A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.

Az ideiglenes ‧fekete henna‧ tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:

arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,

hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,

ideiglenes ‧fekete henna‧ tetoválás korábban reakciót váltott ki Önnél.«

b)

Rezorcint tartalmaz.

b)

Hajvizek és samponok

b)

0,5 %

221

2-(4-Metil-2-nitro-anilino)etanol

Hydroxyethyl-2-Nitro-p-Toluidine

100418-33-5

408-090-7

a)

Oxidáló hajfestékek összetevőjeként

 

a)

Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 1,0 %-ot.

a) és b) esetében:

Nitrozáló anyagokkal nem használható

Maximális nitrozamin koncentráció: 50 μg/kg

Nitritmentes tárolóedényben tárolandó.

a)

A címkén fel kell tüntetni:

a keverési arányt, és a következő szöveget:

»Image A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.

Az ideiglenes ‧fekete henna‧ tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:

arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,

hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,

ideiglenes ‧fekete henna‧ tetoválás korábban reakciót váltott ki Önnél.«

b)

Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként

b)

1,0 %

250

1-Amino-2-nitro-4-(2’,3’-dihidroxi-propil)-amino-5-klórbenzol és 1,4-bisz(2’,3’-dihidroxi-propil)-amino-2-nitro-5-klórbenzol

HC Red No. 10 + HC Red No. 11

95576-89-9 és 95576-92-4

 

a)

Oxidáló hajfestékek összetevőjeként

 

a)

Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 1,0 %-ot.

a) és b) esetében:

Nitrozáló anyagokkal nem használható

Maximális nitrozamin koncentráció: 50 μg/kg

Nitritmentes tárolóedényben tárolandó.

a)

A címkén fel kell tüntetni:

a keverési arányt, és a következő szöveget:

»Image A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.

Az ideiglenes ‧fekete henna‧ tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:

arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,

hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,

ideiglenes ‧fekete henna‧ tetoválás korábban reakciót váltott ki Önnél.«”

b)

Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként

b)

2,0 %


11.7.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 190/54


A BIZOTTSÁG 659/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. július 10.)

a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának létrehozásáról szóló 474/2006/EK rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának elfogadásáról és az üzemeltető fuvarozó kiléte tekintetében a légi közlekedés utasainak tájékoztatásáról, valamint a 2004/36/EK irányelv 9. cikkének hatályon kívül helyezéséről szóló, 2005. december 14-i 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 4. cikkére, (2)

mivel:

(1)

A 2006. március 22-i 474/2006/EK bizottsági rendelet (3) létrehozta az Unión belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozóknak a 2111/2005/EK rendelet II. fejezetében említett közösségi listáját.

(2)

A 2111/2005/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésével összhangban bizonyos tagállamok és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (a továbbiakban: EASA) a közösségi lista frissítése szempontjából releváns információkat juttattak el a Bizottsághoz. Egyes harmadik országok szintén szolgáltak releváns információkkal. Ezek alapján a közösségi lista frissítésre szorul.

(3)

A Bizottság vagy közvetlenül, vagy a szabályozási felügyeletért felelős hatóságokon keresztül értesítette az összes érintett légi fuvarozót azon főbb tényekről és megfontolásokról, amelyek alapján az Unión belüli működési tilalom alkalmazására vagy a közösségi listán szereplő légi fuvarozó kapcsán alkalmazott működési tilalom feltételeinek módosítására kerülhet sor.

(4)

A Bizottság az érintett légi fuvarozóknak lehetőséget biztosított arra, hogy betekintsenek a tagállamok által átadott dokumentumokba, írásbeli észrevételeket nyújtsanak be, és 10 munkanapon belül szóbeli beszámolót tartsanak a Bizottságnak valamint a polgári légi közlekedés területén a műszaki előírások és a közigazgatási eljárások összehangolásáról szóló, 1991. december 16-i 3922/1991/EGK tanácsi rendelettel (4) létrehozott repülésbiztonsági bizottságnak.

(5)

A repülésbiztonsági bizottság naprakész információkat kapott a Bizottságtól a 2111/2005/EK rendelet és az annak végrehajtásáról szóló 473/2006/EK rendelet keretében megnyitott, a következő államok illetékes hatóságaival és légi fuvarozóival folytatott közös konzultációkról: Curaçao és Sint Maarten, a Guineai Köztársaság, India, Irán, Kazahsztán, Kirgizsztán, Mozambik és Nepál. A repülésbiztonsági bizottságot a Bizottság tájékoztatta az Oroszországi Föderációval folytatott műszaki konzultációkról, valamint Bolívia, Tadzsikisztán és Türkmenisztán megfigyeléséről is.

(6)

A repülésbiztonsági bizottság meghallgatta az EASA beszámolóját a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (a továbbiakban: ICAO) által az egyetemes biztonságfelügyeleti ellenőrző programja (USOAP) keretében készített vizsgálati jelentések elemzésének eredményeiről. A tagállamok felkérést kaptak arra, hogy kiemelten kezeljék az olyan államokban engedélyezett légi fuvarozók földi ellenőrzését, amelyek esetében az ICAO jelentős biztonsági problémákat tárt fel, vagy amelyek esetében az EASA a biztonságfelügyeleti rendszer vonatkozásában jelentős hiányosságokat állapított meg. Így a Bizottság által a 2111/2005/EK rendelet alapján végzett konzultációkon túl a megerősített földi ellenőrzés további információkkal fog szolgálni az említett államokban engedélyezett légi fuvarozók biztonsági teljesítményével kapcsolatban.

(7)

A repülésbiztonsági bizottság meghallgatta az EASA beszámolóját a SAFA-program (Safety Assessment of Foreign Aircraft) keretében végzett földi ellenőrzések elemzésének eredményeiről, amely ellenőrzésekre a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló, 2012. október 5-i 965/2012/EU bizottsági rendelettel (5) összhangban került sor.

(8)

A repülésbiztonsági bizottság meghallgatta továbbá az EASA beszámolóját a 2111/2005/EK rendelet intézkedései vagy megfigyelés által érintett államokban végrehajtott technikai segítségnyújtási projektekről. Értesült a polgári légiközlekedési hatóságok igazgatási és műszaki képességének javítását célzó további technikai segítségnyújtás, illetve további együttműködés iránti kérelmekről és tervekről, amelyek célja a nemzetközi előírásoknak való meg nem felelések kiküszöbölése. A tagállamok felkérést kaptak arra, hogy ezeknek a kérelmeknek a Bizottsággal és az EASA-val egyeztetve kétoldalú egyeztetések révén feleljenek meg. A Bizottság hangsúlyozta, mennyire hasznos tájékoztatni a nemzetközi légiközlekedési közösséget – az ICAO SCAN adatbázisán keresztül – az Unió és tagállamai által biztosított technikai segítségnyújtásról, amely világszerte szolgálja a repülésbiztonság javítását.

(9)

A SAFA által az egyes uniós fuvarozók repülőgépein végzett földi ellenőrzésekből vagy az EASA által elvégzett szabványosítási vizsgálatokból származó adatoknak az EASA által végzett elemzése, valamint a nemzeti légiközlekedési hatóságok által végzett specifikus ellenőrzések és vizsgálatok eredményei alapján egyes tagállamok végrehajtási intézkedéseket hoztak, amelyekről tájékoztatták a Bizottságot és a repülésbiztonsági bizottságot is. Görögország 2012. december 1-jén visszavonta a Sky Wings üzemben tartási engedélyét (AOC), Spanyolország pedig 2013. április 10-én a Mint Líneas Aéreas üzemben tartási engedélyét.

(10)

Svédország felhívta a bizottság figyelmét az Észtországban engedélyezett AS Avies fuvarozóra, amelynek 2013-ban két súlyos incidense is volt Svédországban: egy futópálya-elhagyás februárban és egy kétoldali ideiglenes motorleállás emelkedés közben májusban. Észtország illetékes hatóságai arról tájékoztatták a bizottságot, hogy több intézkedést is hoztak, többek között megerősítették a felügyeletet, korrektív intézkedési terv kidolgozására kötelezték a légi fuvarozót, és áttekintették a biztonsági igazgató és a felelős igazgató alkalmasságát.

(11)

A Kongói Demokratikus Köztársaságban engedélyezett légi fuvarozók 2006 márciusa óta szerepelnek az A. mellékletben (6). A Kongói Demokratikus Köztársaság illetékes hatóságai nemrég kezdeményezték a Bizottsággal és az EASA-val folytatott konzultációk újraindítását, és rendelkezésre bocsátották azokat az írásbeli bizonyítékokat, amelyek az A. mellékletben felsorolt légi fuvarozók teljes körű felülvizsgálatához szükségesek.

(12)

A Kongói Demokratikus Köztársaság illetékes hatóságai 2013. június 12-én kelt levélben tájékoztatták a Bizottságot arról, hogy üzemben tartási engedélyt adtak a következő légitársaságoknak: Air Baraka, Air Castilla, Air Malebo, Armi Global Business Airways, Biega Airways, Blue Sky, Ephrata Airlines, Eagles Services, GTRA, Mavivi Air Trade, Okapi Airlines, Patron Airways, Pegasus, Sion Airlines és Waltair Aviation Mivel azonban a Kongói Demokratikus Köztársaság illetékes hatóságai nem nyújtottak be bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy az említett légi fuvarozók biztonsági felügyelete a nemzetközi biztonsági előírásoknak megfelelően biztosított lenne, a közös kritériumok alapján az állapítható meg, hogy a naprakésszé tett listán szereplő összes légi fuvarozót szerepeltetni kell az A. mellékletben.

(13)

Az említett levélben az is szerepelt, hogy a korábban az A. mellékletben felsorolt Bravo Air Congo, Entreprise World Airways (EWA), Hewa Bora Airways (HBA), Mango Aviation, TMK Air Commuter és Zaabu International társaságok már nem rendelkeznek üzemben tartási engedéllyel. Ennek megfelelően ezeket a fuvarozókat törölni kell az A. mellékletből.

(14)

A Kongói Demokratikus Köztársaság illetékes hatóságai azt is közölték, hogy az ország jogi berendezkedésének megfelelően a légi közlekedési műveletek végzéséhez működési engedélyre és a légi közlekedésre vonatkozó üzemben tartási engedélyre egyaránt szükség van, és hogy egyelőre a meglévő légi fuvarozók egyike sem felel meg ennek a kettős követelménynek. Mindenesetre öt üzemeltető (Korongo, FlyCAA, Air Tropiques, ITAB és Kinavia) kapcsán megkezdődött az ICAO ötlépcsős engedélyezési eljárása 2013 áprilisában, és várhatóan 2013. szeptember végére zárul le. Az engedélyezési eljárás végén az ANAC rendelkezésre bocsátja a megfelelően engedélyezett és érvényes üzemben tartási engedéllyel rendelkező légi fuvarozók jegyzékét.

(15)

A Bizottság nyugtázta a kongói illetékes hatóságok, különösen a Közlekedési Miniszter elkötelezettségét, és bátorítja őket a nemzetközi biztonsági előírásoknak megfelelő légiközlekedés-felügyeleti rendszer kiépítése érdekében végzett munka folytatására, és egyúttal kész a közelmúltban újraindított élénk párbeszéd folytatására.

(16)

A Guineai Köztársaság illetékes hatóságaival 2012 decemberében kezdődtek hivatalos konzultációk, miután az ICAO által 2012 áprilisában végzett ellenőrzések komoly biztonsági kockázatot azonosítottak a légi fuvarozók engedélyezése terén.

(17)

A korrekciós intézkedési terv benyújtása, majd az ICAO általi elfogadása és validálása következtében 2013. május 29-én az ICAO bejelentette, hogy törölte a komoly biztonsági kockázatot.

(18)

2013 januárjában Brüsszelben konzultációs megbeszélésre került sor a Bizottság és a Guineai Köztársaság illetékes hatóságai között; a megbeszélésen a Bizottságot az EASA támogatta. A megbeszélésen a Guineai Köztársaság illetékes hatóságai részletes beszámolót tartottak az ICAO-nak 2012 decemberében benyújtott korrekciós intézkedési terv végrehajtásában bekövetkezett legújabb fejleményekről.

(19)

A Guineai Köztársaság illetékes hatóságainak tájékoztatása szerint a Sahel Aviation Service, az Eagle Air, a Probiz Guinée és a Konair újbóli engedélyezése folyamatban van. Ezek egyike sem repül az Unió légterébe. A hatóságok arról is beszámoltak, hogy a GR-Avia, az Elysian Air, a Brise Air, a Sky Guinée Airlines és a Sky Star Air üzemben tartási engedélyét (AOC) felfüggesztették.

(20)

A Guineai Köztársaság illetékes hatóságai készek rendszeresen tájékoztatni a Bizottságot az ICAO-szabványok alkalmazásában elért jelentős lépésekről, hogy a helyzetet folyamatosan nyomon lehessen követni.

(21)

Amennyiben a releváns biztonsági adatok arra utalnak, hogy a nemzetközi biztonsági előírásoknak való megfelelés hiánya miatt közvetlen biztonsági kockázat merül fel, a Bizottság kénytelen lesz a 2111/2005/EK rendeletnek megfelelő intézkedéseket hozni.

(22)

Az indonéziai illetékes hatóságokkal (a továbbiakban: DGCA) jelenleg is zajlanak a konzultációk annak érdekében, hogy a Bizottság nyomon követhesse az Indonéziában engedélyezett légi fuvarozók biztonsági felügyeletének a nemzetközi biztonsági előírásoknak megfelelő biztosítása terén a DGCA által elért eredményeket.

(23)

A Bizottság, az EASA és a DGCA részvételével 2012. október 18-án tartott videokonferenciát követően az indonéz hatóság folytatta az indonéz repülésbiztonsági felügyeleti rendszer javítását és az USA Szövetségi Légiközlekedési Hivatala (Federal Aviation Administration, FAA) által 2012 szeptemberében végzett műszaki értékelő látogatás során feltárt hiányosságok orvoslását. A FAA jelentésének hivatalos közzétételét követően találkozóra került sor a DGCA és a FAA képviselői között, és a felek korrekciós intézkedési tervről állapodtak meg.

(24)

2013 áprilisában a DGCA benyújtotta a Bizottsághoz a korrekciós intézkedési terv részletes ismertetését, és abban az eddig elért eredményekre is kitért. Közölte, hogy megindult az ellenőrök képzése, felülvizsgálták a repülésbiztonsági szabályokat, valamint jóváhagyták a két hajtóműves repülőgépekkel végzett megnövelt hatótávolságú üzemeltetésre (ETOPS), illetve a teljesítményalapú navigációra / megkövetelt navigációs teljesítményre (PBN/RNP) vonatkozó ellenőrzési utasításokat, és összeállították az időjárástól független üzemeltetésre (AWOPS) vonatkozókat.

(25)

A DGCA megerősítette, hogy a Citilink Indonesia engedélyezett repülőgépei, útvonalai, földi létesítményei, földi kiszolgálása, karbantartása, útmutatói és személyzete adminisztratív szempontból továbbra is a Garuda Indonesia irányítása alatt állnak.

(26)

A hatóságok ezenkívül naprakész információkkal szolgáltak a felügyeletük alatt álló egyéb légi fuvarozókról. Ezek szerint két új légi fuvarozó kapott üzemben tartási engedélyt (AOC): 2012. október 18-án a Martabuana Abadion és 2013. január 8-án a Komala Indonesia, emellett az Intan Angkasa Air Services engedélyét megújították. Mivel azonban a DGCA nem nyújtott be bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy az említett légi fuvarozók biztonsági felügyelete a nemzetközi biztonsági előírásoknak megfelelően biztosított lenne, a közös kritériumok alapján az állapítható meg, hogy ezeket a fuvarozókat szerepeltetni kell az A. mellékletben.

(27)

A DGCA azt is közölte, hogy a Sebang Merauke Air Charter üzemben tartási engedélyét 2012. szeptember 18-án felfüggesztették.

(28)

Továbbá a Metro Batavia üzemben tartási engedélyét 2013. február 14-én visszavonták, erről bizonyítékokkal is szolgáltak. Következésképp a Metro Batavia társaságot törölni kell az A. mellékletből.

(29)

2013. június 25-én a DGCA beszámolt a repülésbiztonsági bizottságnak. A 2013 áprilisában a Bizottsághoz eljuttatott adatok összefoglalását követően a DGCA megerősítette, hogy azon üzemeltetőknek, amelyek üzemben tartási engedély birtokában vannak, és a flottájuk bővítését tervezik, jóváhagyást kell kérniük a DGCA-tól, amely az ilyen jóváhagyást már nem egyszer megtagadta. A Lion Air bővítési tervei ellen azonban a DGCA nem lépett fel, mert az megítélése szerint megfelelő forrásokkal és ellenőrzéssel rendelkezik. A Lion Air B737-800 Boeing repülőgépét ért 2013. április 13-i baleset kapcsán a DGCA arról tájékoztatta a bizottságot, hogy közzétételre került az ideiglenes baleseti jelentés. A jelentés három ajánlást fogalmaz meg, konkrétan a minimális repülési magasságnál mélyebbre történő süllyedés, az irányítás átadása és a megfelelő képzések kapcsán. A DGCA részletesen ismertette a baleset kapcsán felmerült problémák kezelését szolgáló intézkedéseit, beleértve a Lion Air biztonsági ellenőrzését, valamint az előzetes jelentést követően megállapított korrekciós intézkedések megtörténtének ellenőrzését a fuvarozónál.

(30)

A meghallgatáson a Lion Air is képviseltette magát, és válaszolt a Bizottság és a repülésbiztonsági bizottság kérdéseire. A Lion Air biztosítatta a jelenlévőket arról, hogy képes megszerezni a folyamatos flottabővítéshez szükséges forrásokat, ugyanakkor a repülőgépein szolgáló kapitányok és első tisztek engedélyezése esetében elfogadja a minimumkövetelményeket, és további tapasztalatot nem vár el. A balesetet illetően a légitársaság leszögezte, hogy az ideiglenes baleseti jelentés ajánlásainak végrehajtása folyamatban van, de a balesetet előidéző okok azonosításához még várják a végleges jelentést. A Lion Air foglalkozik a repülésbiztonság fokozásával, és a veszélyek azonosításához „A repülési műveletek minőségbiztosítása“ elnevezésű program adatait használja fel. A társaság elismerte, hogy a Nemzetközi Légi fuvarozási Szövetség (IATA) még nem regisztrálta a Működésbiztonsági Ellenőrzést (IOSA) követően.

(31)

A Bizottság és a repülésbiztonsági bizottság nyugtázták a DGCA által elért jelentős haladást, valamint azt a tervet, hogy2013 augusztusára felkérik az FAA-t egy IASA-ellenőrzés lefolytatására. A Bizottság és a repülésbiztonsági bizottság továbbra is támogatják a DGCA által az ICAO-előírásoknak teljes mértékben megfelelő légi közlekedési rendszer kiépítése érdekében tett erőfeszítéseket.

(32)

A Lion Air kapcsán a Bizottság és a repülésbiztonsági bizottság is aggodalmát fejezte ki egyrészt a társaság által alkalmazott pilóták kevés tapasztalata, másrészt a légitársaság biztonságpolitikájával kapcsolatos kérdésekre adott válaszok miatt, ezért e légitársaság biztonsági teljesítményét továbbra is szorosan figyelemmel fogják követni.

(33)

A kazah illetékes hatóságokkal folytatódnak a konzultációk annak érdekében, hogy a Bizottság nyomon követhesse a Kazahsztánban engedélyezett légi fuvarozók biztonsági felügyeletének a nemzetközi biztonsági előírásoknak megfelelő megoldása érdekében a hatóság által tett lépéseket.

(34)

Az Air Astana az 1146/2012/EU rendelet előírásainak megfelelően több ízben: 2012. november 23-án, 2013. január 30-án, 2013. március 14-én, 2013. március 29-én és 2013. május 13-án kelt levelekben tájékoztatta a Bizottságot biztonsági teljesítményéről és a flottájában bekövetkezett változásokról. Másolatot küldtek új üzemben tartási engedélyükről és új működési előírásaikról, melyeket 2013. április 22-én bocsátottak ki. A flottafejlesztés következtében Flokker 50 repülőgépeket már nem üzemeltetnek. Ezért e rendelet B. mellékletét ennek megfelelően kell módosítani.

(35)

2013. június 12-én a Bizottság az EASA segítségével műszaki konzultációkat tartott a kazah illetékes hatóságokkal és az Air Astana egy képviselőjével. A találkozón a kazah illetékesek beszámoltak arról, hogy jól halad a kazah légi közlekedési ágazat mélyreható reformja, amelynek célja a légi közlekedés jogi és szabályozási keretét a nemzetközi biztonsági normákhoz igazítani.

(36)

Az Air Astana a 2012 és 2014 közötti flottafejleményekről is további információval szolgált. Az Air Astana által közöltek szerint több repülőgépet használaton kívül helyeztek, és ezek helyébe új járművek lépnek a Boeing B767, B757 és az Airbus A320 sorozatokból, amelyeket e rendelet B. melléklete már említ. Az újonnan beszerzett repülőgépeket Arubában veszik lajstromba. Mind a kazahsztáni illetékes hatóság, mind az Air Astana ígéretet tett arra, hogy értesítik a Bizottságot, amint új jármű kerül az Air Astana üzemben tartási engedélyébe.

(37)

Mindemellett a tagállamok és az EASA megerősítették, hogy a SAFA-program keretében az uniós repülőtereken végzett földi ellenőrzések során nem merült fel különösebb probléma.

(38)

A tagállamok a 965/2012/EU rendelet szerinti kiemelt földi ellenőrzéseknek fogják alávetni az Air Astana légi járműveit, hogy meggyőződjenek a megfelelő biztonsági előírások betartásáról. Amennyiben ezen ellenőrzések eredménye vagy bármely más releváns biztonsági információ arra enged következtetni, hogy a nemzetközi biztonsági előírások nem teljesülnek, a Bizottság a 2111/2005/EK rendelet alapján intézkedéseket lesz köteles hozni.

(39)

A Bizottság továbbra is támogatja a kazah hatóságokat a polgári légi közlekedés mélyreható reformja terén, és további erőfeszítéseket szorgalmaz a nemzetközi biztonsági előírásoknak megfelelő polgári légiközlekedési felügyeleti rendszer megteremtése érdekében. Ezzel kapcsolatban ösztönzi a hatóságokat az ICAO-val egyeztetett korrekciós intézkedési terv végrehajtásának folytatására, amelynek során a két fennálló, jelentős biztonsági probléma megoldására és valamennyi, a felügyelete alá tartozó üzemeltető újraengedélyezésére kell helyezni a hangsúlyt. Ha az említett jelentős biztonsági problémákat sikerül az ICAO számára kielégítő módon elhárítani, és az ICAO előírások teljesülése megfelelően dokumentálva lesz, a Bizottság kész az EASA segítségével, valamint a tagállamok támogatásával helyszíni értékelést szervezni az elért eredmények ellenőrzésére és az eset repülésbiztonsági bizottság előtti felülvizsgálatának előkészítésére.

(40)

A Bizottság folytatja a konzultációt a kirgiz illetékes hatóságokkal azon biztonsági kockázatokról, amelyek miatt valamennyi kirgiz légitársaság működési tilalom alá esik, valamint a légi járművek üzemeltetése és karbantartása kapcsán a kirgiz állam repülésbiztonsági felügyeleti kapacitásáról. A Bizottság különösen a 2009-es ICAO USOAP ellenőrzés során feltárt, a nemzetközi légi közlekedés biztonságára potenciálisan kiható problémák megoldását szorgalmazza.

(41)

2013. május 23-án a Bizottság az EASA támogatásával műszaki konzultációkat tartott a kirgiz illetékes hatóságokkal azon légi fuvarozók azonosítása érdekében, amelyek engedélyezése és felügyelete esetleg megfelel a nemzetközi biztonsági előírásoknak, és amelyek esetében az érvényben lévő tilalmak fokozatos feloldása kilátásba helyezhető. A kirgiz illetékes hatóságok vállalták, hogy információt szolgáltatnak az előrelépés érdekében. A kirgiz fél képviselői azt is megígérték, hogy naprakész információkkal szolgálnak az ICAO aggályainak orvoslását célzó korrekciós intézkedésekről, hogy az eset felülvizsgálható legyen.

(42)

A találkozón a kirgiz hatóságok megerősítették, hogy 2012. november 8-án üzemben tartási engedélyt bocsátottak ki a Sky Bishkek részére. Mivel Kirgizisztán illetékes hatóságai nem szolgáltattak bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy az említett légi fuvarozó biztonsági felügyelete a nemzetközi biztonsági előírásoknak megfelelő lenne, a közös kritériumok alapján az állapítható meg, hogy a Sky Bishkek légitársaságot szerepeltetni kell az A. mellékletben.

(43)

A repülésbiztonsági bizottság felkéri a kirgiz illetékes hatóságokat az ICAO-val egyeztetett korrekciós intézkedési terv végrehajtásának felgyorsítására, valamint arra, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a Kirgizisztánban engedélyezett összes légi fuvarozó biztonsági felügyelete megfeleljen a nemzetközi előírásoknak.

(44)

Amint az ICAO-val egyeztetett korrekciós intézkedési terv végrehajtása és az ICAO előírások teljesülése megfelelően dokumentálva lesz, a Bizottság hajlandó az EASA segítségével és a tagállamok támogatásával repülésbiztonságot értékelő missziót küldeni Kirgizisztánba, hogy meggyőződjön arról, hogy a kirgiz hatóságok a nemzetközi előírásoknak megfelelő biztonsági felügyeletet gyakorolnak, és előkészíti az eset repülésbiztonsági bizottság előtti felülvizsgálatát.

(45)

A Líbia illetékes hatóságaival (a továbbiakban: LYCAA) jelenleg is folytatott konzultációk célja, hogy Líbia további eredményeket érjen el a polgári légi közlekedés biztonsági rendszerének reformja terén, és különösen a Líbiában engedélyezett légi fuvarozók biztonsági felügyeletének a nemzetközi biztonsági előírásokhoz való igazításában.

(46)

2013. április 25-én az LYCAA jelentést tett a Libyan Airlines újraengedélyezési folyamatáról. A jelentés öt szakaszból álló folyamatról számol be, amely megfelel az ICAO ajánlásainak, azonban nem tartalmazott részletes bizonyítékokat a kapcsolódó ellenőrzési tevékenységekről. A Bizottság további tájékoztatást kért, és 2013. április 29-én összefoglalót kapott az LCAA-tól a feltárt problémákról és a Libyan Airlines által a vizsgált kérdések orvoslása érdekében tett intézkedésekről.

(47)

2013. június 4-én az LYCAA levélben tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy a Libyan Airlines kapcsán alkalmazott korlátozások feloldása most nem időszerű, mivel a légitársaság vezetésében változások történtek, és még fel kell mérni az e változások által a működési biztonságra gyakorolt hatást.

(48)

A repülésbiztonsági bizottság 2013. június 26-án meghallgatta az LYCAA beszámolóját. Az LYCAA tájékoztatta a bizottságot az eddig megtett intézkedésekről, valamint a líbiai légi fuvarozók újraengedélyezésében elért eredményekről. Álláspontjuk szerint egyetlen líbiai légi fuvarozó kapcsán sem javasolható a jelenlegi korlátozások feloldása. Megadták viszont a líbiai légi fuvarozók engedélyezési folyamatának várható ütemezését. Arról is beszámoltak, hogy közzétételre került az Afiqiyah Airways Airbus A330 repülőgépének balesetéről készült baleseti jelentés, és hogy az LYCAA az ICAO-val és számos nemzeti légiközlekedési hatósággal folytat egyeztetéseket a további műszaki segítségnyújtás érdekében.

(49)

Az LYCAA kifejezetten megerősítette a Bizottság és a repülésbiztonsági bizottság felé, hogy az érvényben lévő korlátozásokat mindaddig fenntartja valamennyi légi fuvarozó tekintetében, amíg az ötlépcsős újraengedélyezési eljárások be nem fejeződnek, és meg nem oldódnak a jelentősebb problémák. Kizárólag ezt követően engedélyezhető – a Bizottság egyetértésével és a repülésbiztonsági bizottság előtti meghallgatást követően –, hogy az egyes légi fuvarozók újra kereskedelmi járatokat indítsanak az EU-ba.

(50)

Emellett a Bizottság és a repülésbiztonsági bizottság hangsúlyozta, hogy a korlátozások enyhítésére vonatkozó bárminemű megállapodás csak akkor jöhet létre, ha az LYCAA részletes információkat szolgáltatott a Bizottság részére az újraengedélyezett légi fuvarozók újraengedélyezési eljárásról, valamint találkozót szervezett a Bizottság és a tagállamok képviselőivel a megfelelő ellenőrzések, megállapítások, a korrekciós és a lezárást szolgáló intézkedések alapos megvitatása és a folyamatos felügyeletet célzó terv megismertetése érdekében. Amennyiben az információk alapján a Bizottság és a tagállamok nem tudnak meggyőződni arról, hogy az újraengedélyezési eljárás eredményesen lezárult, és az ICAO-előírásoknak megfelelő folyamatos felügyelet biztosított, a Bizottságnak azonnal intézkednie kell annak érdekében, hogy a szóban forgó légi fuvarozók ne üzemeltethessenek járatokat az EU, Norvégia, Svájc és Izland légterében.

(51)

Az Air Madagascar légi fuvarozóra jelenleg működési korlátozás van érvényben, így az a 390/2011/EU rendeletnek megfelelően szerepel a B. mellékletben. 2013. május 24-én az Air Madagascar kérte, hogy a B. mellékletben szereplő lista B-737 típusra vonatkozó része egészüljön ki az 5R-MFL lajstromjelű, B-737 típusú járművel.

(52)

Az Air Madagascar bizonyítékok nyújtása mellett közölte, hogy flottájának biztonsági teljesítménye javult. Madagaszkár illetékes hatóságai (az ACM) arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy az Air Madagascar B-737 típusú légi járművekkel végzett műveletei esetében kielégítő mértékű az ICAO-követelmények teljesülése. A tagállamok és az EASA is megerősítették, hogy a SAFA-program keretében az uniós repülőtereken végzett földi ellenőrzések során nem azonosítottak különösebb problémát.

(53)

Az Air Madagascar által a B-737 típusú légi járművekkel végzett műveletek biztonsági teljesítményére tekintettel, és a közös követelményekkel összhangban a Bizottság a repülésbiztonsági bizottság véleményének megfelelően úgy véli, hogy az 5R-MFL lajstromjelű, B-737 típusú jármű számára engedélyezni kell az Unióba való repülést. Ezért a B. mellékletet az 5R-MFL lajstromjelű, B-737 típusú jármű működésének lehetővé tétele érdekében módosítani szükséges.

(54)

A tagállamok továbbra is ellenőrizni fogják a releváns biztonsági előírások érvényesülését azáltal, hogy az Air Madagascar légi járműveit a 965/2012/EU rendelet értelmében kiemelt földi ellenőrzéseknek vetik alá.

(55)

2012 decemberében a Mauritániában engedélyezett összes légi fuvarozót törölték az A. mellékletből (7) a következők alapján: a mauritániai illetékes hatóságok (ANAC) jelentős előrelépésekről számoltak be az ICAO által azonosított, a nemzetközi előírásoknak való megfelelésbeli hiányosságok orvoslása terén, a Mauritania Airlines International (MAI) első engedélyezésével kapcsolatos hiányosságokat megszüntették, megerősítették, hogy a MAI az Unióba kizárólag a spanyol Las Palmas de Gran Canaria-ra fog járatokat üzemeltetni 2013 februárja után, és a Bizottság vállalta, hogy helyszíni biztonsági ellenőrzést szervez, hogy meggyőződjön az ANAC és a MAI által jelentett intézkedések megfelelő végrehajtásáról.

(56)

A Bizottság az EASA támogatásával és a tagállamok műszaki segédletével helyszíni repülésbiztonsági ellenőrzést végzett Mauritániában 2013. április 14. és 18. között.

(57)

Az ellenőrző látogatás során az ANAC bizonyította az ellenőrök felé az ICAO repülésbiztonsági előírásainak teljesítésére vonatkozó szilárd elhatározását és képességét, valamint azt, hogy fenntartható módon ellátja a hatósági körébe tartozó légi fuvarozók felügyeletét és engedélyezését érintő kötelezettségeit. Az értékelő csoport szerint az ANAC bemutatta az ICAO előírásainak való megfelelést célzó korrekciós intézkedési terv végrehajtásában elért eredményeket, bizonyította, hogy elegendő képzett személyzettel, megfelelő szabályokkal és eljárásokkal rendelkezik, átfogó és megfelelő felügyeleti tervet fogadott el és hajt végre, valamint létrehozta az azonosított biztonsági kockázatok kiküszöbölését szolgáló rendszert. E megállapítások a mauritániai légiközlekedési ágazat jelenlegi korlátozott méretének és tevékenységének ismeretében és az ANAC átszervezését követően születtek.

(58)

Az értékelő csoport a MAI társaságot is meglátogatta, és meggyőződött arról, hogy az képes leget tenni az ICAO légi műveletekre vonatkozó repülésbiztonsági előírásainak, különösen a légialkalmasság, a minősítés és képzés, az útmutatók és biztonsági eljárások, valamint a belső vagy külső, így az ANAC által végzett ellenőrzések során feltárt biztonsági kockázatok azonosítása és orvoslása terén.

(59)

Az értékelő csoport ugyanakkor azt is megállapította, hogy az ANAC-nak és a MAI-nak tovább kell dolgoznia egyes nemzetközi követelmények hatékony végrehajtásán, különösen ami a műszaki személyzet speciális és szinten tartó képzését, az útmutatók, eljárások és ellenőrzési listák testre szabását és frissítését, a folyamatos felülvizsgálati tevékenységek szisztematikus monitoringját és dokumentálását és az események jelentésére szolgáló rendszer fejlesztését illeti. A MAI-nak folytatnia kell a biztonságirányítási rendszer (SMS) végrehajtását és a repülési adatok elemzését.

(60)

Az ANAC-ot és a MAI-t a repülésbiztonsági bizottság 2013. június 6-án hallgatta meg. A meghallgatáson az ANAC és a MAI részletesen ismertette a helyszíni ellenőrzés nyomán megfogalmazott ajánlások végrehajtásának állapotát. Az ANAC arról számolt be, hogy megújította eljárásait, ellenőrzési listáit, képzési és felügyeleti tervét, valamint képzési programját. Bizonyítékot szolgáltatott arról, hogy a MAI-nál célzott ellenőrzéseket hajtott végre, valamint széles körű tájékoztató kampányt szervezett az incidensek jelentéséről, és javultak a hajtómű-gyártók műszaki adataihoz való hozzáférés feltételei. Az ANAC képviselője elmondta, hogy szorosan felügyelik a MAI tevékenységét, így számos földi ellenőrzést végeztek, és szükség esetén hathatós végrehajtási intézkedésekre került sor.

(61)

A MAI arról számolt be, hogy 2013. május 8-án újraindította a Las Palmas de Gran Canaria-ba irányuló járatait, valamint cselekvési tervet készített az értékelő csoport által tett ajánlások végrehajtása érdekében. A tervben szereplő intézkedések nagy része már lezárult, így megtörtént többek között az útmutatók frissítése, az új eljárások elfogadása, valamint a minőségbiztosítási és biztonsági felelős kinevezése. A MAI elismerte, hogy a biztonságirányítási rendszer (SMS) végrehajtása halad, de a rendszer működése még nem teljes körű.

(62)

Az első két földi ellenőrzés, amelyet Spanyolország végzett a MAI repülőgépein 2013. május 8-án és 22-én, több megállapítással is járt, főleg karbantartási kérdések merültek fel, de ezek száma és súlyossága a harmadik, június 12-i ellenőrzésre csökkent. Spanyolország megerősítette, hogy a MAI adatokat szolgáltatott a még le nem zárt kérdésekhez, és ezeket Spanyolország jelenleg értékeli.

(63)

A repülésbiztonsági bizottság üdvözölte az ANAC és a MAI által a nemzetközi biztonsági előírások érvényesítése terén elért eredményeket, és bátorítja őket a további fejlesztések rendületlen véghezvitelére. Az ANAC-ot és a MAI-t felkérték, hogy rendszeresen, vagyis legalább évente kétszer tájékoztassák a Bizottságot az ICAO előírásainak végrehajtásában elért eredményekről és a még le nem zárt kérdések kezeléséről, az ANAC esetében különösen az incidensek jelentéséről és elemzéséről, a MAI esetében pedig főleg az SMS végrehajtásáról és a repülési adatok elemzéséről. Az ANAC vállalta, hogy tájékoztatja a Bizottságot azon új kereskedelmi légi fuvarozókról, amelyeknek engedélyt ad ki.

(64)

A tagállamok a Mauritániában engedélyezett légi járműveket a 965/2012/EU rendelet szerinti kiemelt földi ellenőrzéseknek fogják alávetni, hogy meggyőződjenek a megfelelő biztonsági előírások betartásáról.

(65)

Amennyiben ezen ellenőrzések eredménye vagy bármely más releváns biztonsági információ arra enged következtetni, hogy a nemzetközi biztonsági előírások nem teljesülnek, a Bizottság a 2111/2005/EK rendelet alapján intézkedéseket lesz köteles hozni.

(66)

A Bizottság és az EASA 2013. május 31-én Brüsszelben találkozót tartott Mozambik illetékes hatóságai (Institute of Civil Aviation of Mozambique - IACM) és a Linhas Aéreas de Moçambique (LAM) képviselőivel. Az IACM részletesen beszámolt az ICAO-val egyeztetett korrekciós intézkedési terv végrehajtásának aktuális állapotáról. A LAM arról tájékoztatta a képviselőket, hogy hogyan halad a nemzetközi biztonsági előírások beépítése szervezetükbe és napi működésükbe, valamint terjeszkedési terveket is bemutatott.

(67)

Mozambik illetékes hatóságai belső szervezeti felépítésüket és személyzeti politikájukat, valamint tevékenységük körét és jellegét ismertették részletesen. A múltbeli és folyamatban lévő tevékenységeket, valamint ezek időzítését magyarázták el, és helyezték az ICAO-val egyeztetett korrekciós intézkedési terv kontextusába. A legtöbb tevékenység végrehajtásának határideje 2013. június közepe. A fellépések száma és jelentősége, valamint a szigorú határidők a hatóságok elkötelezettségéről tanúskodnak, ugyanakkor szükség lehet e határidők kitolására annak érdekében, hogy a feladatok teljesíthetőek legyenek. A hatóságok mindezzel tisztában vannak, és a korrekciós intézkedési tervben megjelölt egyes határidőket felül fogják vizsgálni, majd a módosított tervet is jóváhagyatják az ICAO-val. A 2014-ben vagy 2015-ben sorra kerülő legfontosabb témák a jogi keret egyes vonatkozásai, a hatóság belső felépítésével kapcsolatos megoldatlan szervezeti kérdések és a légialkalmasság. Valamennyi légi fuvarozót alávetették egy ötlépcsős újraengedélyezési eljárásnak, amelyet követően 8 üzemeltető (Linhas Aéreas de Moçambique LAM S.A., Moçambique Expresso SARL MEX, CFM-TTA S.A., Kaya Airlines Lda, CR Aviation, Coastal Aviation, CFA-Mozambique S.A., TTA SARL) kapott rendes engedélyt, 5-nek pedig (Emilio Air Charter Lda, Aero-Servicos SARL, Helicopteros Capital Lda, UNIQUE Air Charter Lda, ETA Air Charter Lda) felfüggesztették az üzemben tartási engedélyét.

(68)

A LAM képviselői részletesen bemutatták a vállalkozást, annak belső felépítését, személyzeti politikáját, tevékenységi körét, valamint ismertették a képzéseket és a vállalkozás különböző üzleti partnereit. A társaság stratégiai partnerségre lépett más portugál, kenyai, dél-afrikai, angolai, zambiai és etióp légi fuvarozókkal (a Moçambique Expresso MEX 100%-os tulajdonban lévő leányvállalat), valamint képzéssel és karbantartással foglalkozó szervezetekkel (Portugáliában, Brazíliában, Dél-Afrikában és Kenyában). A belső biztonságirányítási rendszereket és ezek kiépítésének következő szakaszait is ismertették. Az I. szakasz (Tervezés és szervezés) nagyjából lezárult 2011-re (néhány tevékenység eltart 2014-ig). A II. szakasz (Visszaható folyamatok) nagyrészt 2005 és 2009 között zajlott, két folyamata várhatóan 2014-ig tart. A III. szakaszba tartozó tevékenységek (Előremutató és előrejelző folyamatok) többsége most zajlik, a teljesítésük 2014/15-re várható. 3 folyamat már 2009-ben végrehajtásra került. A IV. szakasz (Működésbiztonság és folyamatos fejlesztés) 2014–2015-ben kerül megvalósításra, egy folyamata zárul le 2009-ben.

(69)

A LAM a terjeszkedési politikájáról és a tervezett új útvonalakról, flottabővítésekről is beszámolt.

(70)

A repülésbiztonsági bizottság üdvözölte a mozambiki illetékes hatóságok által az ICAO azonosította hiányosságok orvoslásában jelentett haladást, és további erőfeszítéseket szorgalmazott az ICAO-előírásoknak teljes mértékben megfelelő légi közlekedési rendszer kiépítése terén végzett munka sikeres lezárására.

(71)

Egy 2009 májusában végzett ICAO-ellenőrzés azt állapította meg, hogy a nemzetközi biztonsági előírások túlnyomó részét Nepál nem tartja be. Bár súlyos biztonsági kockázatot nem azonosítottak, az ellenőrzés kimutatta, hogy a nepáli illetékes hatóság nem képes biztosítani a nemzetközi biztonsági előírások teljesülését a légi műveletek, a légialkalmasság és a balesetek kivizsgálása terén, továbbá jelentős aggályok merülnek fel az országban az elsődleges légiközlekedési jog és a polgári repülési szabályok, a polgári légi közlekedés szervezése és a személyzet képzése és tanúsítása kapcsán.

(72)

A 2010 augusztusa és 2012 szeptembere között két év leforgása alatt Nepálban öt halálos kimenetelű baleset történt, és ezekben számos uniós polgár is érintett volt. 2013-ban három újabb baleset történt.

(73)

Nepál illetékes hatóságaival 2012 októberében kezdődtek meg a konzultációk, miután az ICAO USOAP ellenőrzése 2009 májusában a biztonsággal kapcsolatos hiányosságokat tárt fel, és rövid idő alatt számos halálos kimenetelű baleset történt. Az Unióban egyetlen nepáli légi fuvarozó sem üzemeltet járatot.

(74)

A konzultációk keretében a Bizottság megkapta a nepáli hatóságok 2012 és 2013 vonatkozásában tervezett és elvégzett felügyeleti tevékenységének dokumentációját. E dokumentumok vizsgálatával megállapítást nyert, hogy egyes biztonsági hiányosságok továbbra is fennállnak, és hogy a felügyeleti tevékenység nem elegendő az azonosított biztonsági kockázatok kezeléséhez.

(75)

A Bizottság az EASA támogatásával 2013. május 30-án műszaki konzultációkat is tartott a nepáli illetékes hatósággal (CAAN). E konzultációk során a CAAN részletesen ismertette a helyzetet, valamint a biztonsági kockázatok kezelésének módját. A magyarázatokból úgy tűnik, hogy a korábban Nepál által szolgáltatott dokumentumokban leírtnál teljesebb a felügyeleti rendszer. A CAAN a baleseti vizsgálati jelentésekben szereplő ajánlások végrehajtásáról és különböző biztonsági kezdeményezésekről is beszámolt. Ez utóbbiak között szerepelt a biztonsági célok és célértékek megállapítása. A biztonsági kezdeményezések végrehajtásával várhatóan javul a felügyelet és jobban kezelhetővé válnak a biztonsági kockázatok. A találkozón a CAAN által szolgáltatott információkat további dokumentumok vizsgálatával kell alátámasztani.

(76)

A SITA Air Plc Ltd légitársaság is részt vett a műszaki konzultáción, és beszámolt biztonsági tevékenységeiről, valamint a CAAN-nal fenntartott viszonyáról. A SITA Air egyik gépe 2012 szeptemberében végzetes balesetet szenvedett, a társaság ismertette az ebből levont tanulságokat.

(77)

A CAAN és a nepáli légi közlekedés továbbra is számos kihívás előtt áll, többek között biztosítani kell az elegendő és kompetens személyzet felvételét és megtartását, valamint tény, hogy a nepáli hegyvidék igen nehéz légiközlekedési terep. A CAAN bizonyította, hogy dolgozik e kihívások megválaszolásán, ezért a Bizottság továbbra is figyelemmel fogja követni a nepáli helyzet alakulását.

(78)

Az ICAO 2013 júliusában helyszíni koordinációs és hitelesítési missziót (ICVM) fog végrehajtani Nepálban, így helyénvalónak tűnik megvárni ennek eredményeit a nepáli biztonsági helyzet értékelésének lezárásához.

(79)

Amennyiben ezen ellenőrzések eredménye vagy bármely más releváns biztonsági információ arra enged következtetni, hogy a nemzetközi biztonsági előírások nem teljesülnek, a Bizottság a 2111/2005/EK rendelet alapján intézkedéseket lesz köteles hozni.

(80)

A Fülöp-szigetek illetékes hatóságaival (CAAP) folytatódnak a konzultációk azon korrekciós intézkedésekről, amelyeket a hatóság az ICAO és az egyesült államokbeli Federal Aviation Administration (FAA) 2012-es és 2013-as ellenőrzései során feltárt biztonsági aggályok eloszlatása érdekében hajt végre.

(81)

A CAAP közölte, hogy az ICAO 2013 februárjában koordinációs és hitelesítési missziót (ICVM) tartott, és 2013. március 1-jén írásban tájékoztatta a CAAP-t arról, hogy a megtett korrekciós intézkedések sikeresek voltak mindkét azonosított jelentős biztonsági aggály, nevezetesen a 2009. októberi ICAO USOAP ellenőrzés során feltárt és a 2012. októberi ICVM során feltárt hiányosság kezelésében és megszüntetésében.

(82)

A Bizottság az EASA és a tagállamok képviselőinek támogatásával 2013. április 16-án találkozót tartott a CAAP, a Philippine Airlines és a Cebu Pacific Airways képviselőivel, hogy megvitassák az ICAO, a FAA és az Unió által a Bizottság 2010. októberi helyszíni látogatása során azonosított kérdések megoldása érdekében tett lépéseket.

(83)

A találkozón a CAAP megerősítette, hogy ötlépcsős engedélyezési eljárást vezettek be, valamint újraérvényesítik valamennyi létező légi fuvarozó engedélyét. 7 nagyobb és 9 kisebb légitársaság esett már át e folyamaton, köztük a Philippine Airlines (PAL) és a Cebu Pacific Air. A CAAP beszámolt arról, hogy a légi fuvarozók felügyeletét két külön rendszer segítségével fogja megoldani: egyfelől létrejött a Certificate Management Office (CMO) 24 fős személyzettel a PAL és a Cebu Pacific Air felügyeletére, másfelől a többi légi fuvarozót az Operations and Airworthiness Departments felügyeli.

(84)

A CAAP azt is elmagyarázta, hogy a rendszer fenntarthatóságát a személyzet fizetésének megemelésével próbálja biztosítani, hogy ellenőröket toborozz az ágazat más részeiről. Az ellenőrök képzésére új programokat hoztak létre. A CAAP mindazonáltal nem vizsgálta meg hivatalosan a felügyelete alatt álló légi fuvarozók minőségbiztosítási rendszereit, sem a biztonságirányítási rendszereiket.

(85)

A PAL arról számolt be, hogy 44 légi járműből álló flottával rendelkezik (B747, B777, A340, A330, A320/319), és további 68 gépet rendelt (44 db Airbus A 321, 20 db A330 és 4 db A340). Biztonságirányítási rendszerük célja a biztonsági előírások teljesülésére negatívan ható incidensek 10%-os csökkentése az előző évhez képest. A repülési adatok 95–100 százalékát megvizsgálják, külön hangsúlyt helyezve a nem stabilizált megközelítésekre és a földközelségjelző rendszer riasztásaira. Minőségbiztosítási rendszerük keretében 2012-ben 260 ellenőrzést végeztek, és 94 alkalommal állapították meg a vállalati szabályzat megszegését, ami azért nem esik egybe a CAAP megállapításaival, mert több képzéssel kapcsolatos ügyet azonosítottak. A Cebu Pacific Air beszámolója szerint e társaság flottanövekedése 7% évente. 2013-ban 2 db Airbus A330-ast kap, amelyekkel júniusban megkezdi a nagyobb távolságokra repülést, és célja 2013 végére 47 repülőgépre bővíteni a flottáját. A találkozót követően a Bizottság a tagállamok támogatásával helyszíni látogatást tett a Fülöp-szigeteken 2013. június 3. és 7. között.

(86)

A látogatás során azt állapították meg, hogy a CAAP még nem tette magáévá a modern légiközlekedés-biztonsági irányítási technikákat, sem az általa felügyelt légi fuvarozók, sem a hatóság nem használják ezeket. A műveleti szinten kevés figyelmet szentelnek az emberi tényezőknek és a biztonságirányítási folyamatoknak.

(87)

A látogatás során egyértelműen kiderült, hogy a CAAP keretein belül jelentős munkát kell még elvégezni, ugyanakkor a polgári légiközlekedési főigazgató egyértelmű lépéseket tesz a CAAP napi munkájának hatékonyabbá tételére. Tudomásul vették azon terveket is, amelyek az elöregedő ellenőri gárda megújítására vonatkoznak: a fizetések emelésével szeretnének szakembereket toborozni az ágazatból, és külső szakértők igénybevételével fogják kezelni a felügyeleti rendszer esetleges hiányosságait. A CAAP által az ellenőrzése alá tartozó légi fuvarozók kapcsán gyakorolt felügyelet összességében kielégítő, bár néhány hiányosság továbbra is fennáll a képzés, a szabványosítás, a minőségbiztosítás és a biztonságirányítás terén.

(88)

Ami a légi fuvarozókat illeti, a PAL és a Cebu Pacific Air is bizonyítani tudták, hogy hathatós biztonságirányítási folyamatokkal rendelkeznek, és meg tudnak felelni a vonatkozó biztonsági előírásoknak. Ugyanakkor a látogatás idején a Cebu Pacific Air egyik gépe balesetet szenvedett, ami megkérdőjelezi a repülési műveletek irányítására való képességüket. A Cebu Pacific Air a baleset miatt úgy döntött, nem vesz részt a meghallgatáson, hanem a folyamatban lévő biztonsági vizsgálatok megállapításai nyomán inkább a biztonsági kérdésekkel foglalkozik.

(89)

A látogatás során a CAAP aktualizálta az érvényes üzemben tartási engedélyek listáját, amely szerint 32 légi fuvarozónak adott ki engedélyt. Az A. mellékletet ennek megfelelően kell frissíteni.

(90)

A repülésbiztonsági bizottság 2013. június 26-án meghallgatta a CAAP és a PAL beszámolóját. A CAAP ismertette a fenntarthatóság érdekében hozott intézkedéseit, így a humán erőforrással kapcsolatos munkáját, az informatikai eszközök beszerzését, az állami biztonsági programot, a jogszabályok áttekintését, és a főleg a biztonságirányításra vonatkozó képzések javítását.

(91)

A PAL a 2013. április 16-i találkozó megállapításain túl a helyszíni látogatás során tett megállapítások kapcsán hozott intézkedésekre is kitért. A flottabővítési terveik kapcsán elismerték, hogy a megfelelő számú pilóta biztosítása kihívást jelent, de rámutattak, hogy az új repülőgépek részben régebbiek helyébe lépnek, így a flottabővítés mértéke kezelhető marad.

(92)

A CAAP által biztosított biztonsági felügyeletre tekintettel, és mivel a PAL képes megfelelni a megfelelő repülésbiztonsági előírásoknak, a közös kritériumok alapján az állapítható meg, hogy a Philippine Airlines-t törölni kell az A. mellékletből.

(93)

A tagállamok a 965/2012/EU rendelet szerinti kiemelt földi ellenőrzéseknek fogják alávetni a PAL légi járműveit, hogy meggyőződjenek a megfelelő biztonsági előírások betartásáról. Amennyiben ezen ellenőrzések eredménye vagy bármely más releváns biztonsági információ arra enged következtetni, hogy a nemzetközi biztonsági előírások nem teljesülnek, a Bizottság a 2111/2005/EK rendelet alapján intézkedéseket lesz köteles hozni.

(94)

A Bizottságot és a repülésbiztonsági bizottságot mindazonáltal bizalommal töltik el a CAAP által a fennálló biztonsági aggályok megoldása érdekében hozott intézkedések, ezért figyelemmel fogják követni a helyzet alakulását, hogy a repülésbiztonsági bizottság jövőbeni ülésein sor kerülhessen az eset felülvizsgálatára.

(95)

Az Oroszországi Föderációban engedélyezett és az Unió repülőtereire járatokat működtető egyes légi fuvarozók légi járműveit a SAFA program keretében kiemelt földi ellenőrzéseknek vetik alá a nemzetközi biztonsági előírások teljesülésének ellenőrzése érdekében. A tagállamok illetékes hatóságai és az EASA továbbra is tájékoztatják oroszországi partnereiket az azonosított problémákról, és az ICAO előírásainak való meg nem felelés esetén felkérik őket, hogy intézkedjenek.

(96)

A Bizottság és az oroszországi hatóságok között folytatódik a repülésbiztonsági ügyekkel kapcsolatos konzultáció, amelynek elsődleges célja, hogy az Oroszországi Föderációban engedélyezett légi fuvarozók elégtelen biztonsági teljesítményéből fakadó kockázatokat megfelelően kezeljék.

(97)

2013. június 13-án a Bizottság az EASA és egyes tagállamok támogatásával találkozót tartott az Orosz Szövetségi Légiközlekedési Ügynökség (FATA) képviselőivel. A találkozón a FATA beszámolt a SAFA földi ellenőrzések során feltárt, folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatos saját és az érintett légitársaságok által hozott intézkedésekről. A FATA közölte, hogy egy légi fuvarozót különleges megfigyelés alá helyezett, egy másiknak pedig visszavonta az üzemben tartási engedélyét.

(98)

Arról is beszámolt, hogy 2013 első felében a Vim Airlines-t gyakran ellenőrizte, és az ellenőrzések alapján megállapítható, hogy e légitársaság tevékenysége biztonsági téren kielégítő. A Red Wings kapcsán a FATA arról számolt be, hogy miután 2013 februárjában felfüggesztették üzemben tartási engedélyét, a légi fuvarozó jelentős vállalati fejlesztéseket hajtott végre. A fuvarozónál a találkozó idején zajló vizsgálat eredményétől függően elképzelhető, hogy a kereskedelmi járatok üzemeltetését újra engedélyezik. A Bizottság azt javasolta, hogy az Unióba irányuló kereskedelmi légi járatok üzemeltetésére vonatkozó engedély megadása előtt alaposan ellenőrizzék, hogy a Red Wings felkészült-e kereskedelmi járatokat üzemeltetni az EU-ba, és hogy az engedély újbóli megadásáról legkésőbb a repülésbiztonsági bizottság következő üléséig tájékoztassák.

(99)

A találkozót követően a FATA további információkkal szolgált. Közölte, hogy a Red Wings 2013. június 17-től újra működtethet kereskedelmi járatokat.

(100)

A Bizottság, az EASA és a tagállamok továbbra is szorosan figyelemmel fogják követni az Oroszországi Föderációban engedélyezett légi fuvarozók Uniót érintő járatainak biztonsági teljesítményét. A Bizottság a jövőben is folytatja az oroszországi illetékes hatóságokkal a biztonsággal kapcsolatos információk cseréjét, hogy meggyőződhessen arról, hogy a SAFA földi ellenőrzések során feltárt problémákat az érintett légi fuvarozók megfelelően kezelték.

(101)

Amennyiben e földi ellenőrzések eredménye vagy bármely más releváns biztonsági információ arra enged következtetni, hogy a nemzetközi biztonsági előírások nem teljesülnek, a Bizottság a 2111/2005/EK rendelet alapján intézkedéseket lesz köteles hozni.

(102)

A Szudáni Polgári Repülési Hatósággal (Sudan Civil Aviation Authority, SCAA), folytatódnak a konzultációk annak érdekében, hogy meg lehessen bizonyosodni arról, hogy Szudán folyamatosan dolgozik polgári repülésbiztonsági rendszerének megreformálásán, így az ICAO 2006-os USOAP ellenőrzése és a 2011. decemberi ICVM során feltárt biztonsági aggályok eloszlatásán. Ezen ellenőrzések az üzemben tartási engedélyek kiadásához szükséges engedélyezéssel kapcsolatos jelentős biztonsági problémát azonosítottak.

(103)

2013. január 3-án az SCAA tájékoztatta a Bizottságot felügyeleti kapacitásának bővítéséről, az immár kiterjed a légi fuvarozók engedélyezésére és felügyeletére, a karbantartó szervezetekre és a jóváhagyott képző szervezetekre. Ezért egy 2012. májusi ICVM ellenőrzés után az ICAO megoldottnak tekintette a jelentős biztonsági problémát.

(104)

A Bizottság az EASA támogatásával 2013. április 29-én konzultált az SCAA képviselőivel. Az SCAA elmondta, hogy immár saját költségvetéssel rendelkező autonóm szervezet, és hogy a szudáni légiközlekedési rendszer fejlesztését külső szakértők igénybevételével végezték el, most pedig helyi személyzetet toboroz és fizetéseket emel, hogy vonzóbb legyen az ágazaton belül. Az SCAA szerint jelenleg mindössze 6 légitársaság rendelkezik nemzetközi járatok üzemeltetésére vonatkozó engedéllyel (a Sudan Airways, a Marshland Aviation, a Badr Airlines, a Sun Air Aviation, a Nova Airways és a Tarco Air), 7 másik légi fuvarozó csak belföldi járatokat üzemeltethet. Az SCAA beszámolt a 2012. májusi ICVM eredményeiről, és megjegyezte, hogy az ICAO előírások teljesülése magas fokú, különösen a repülési műveletek és a légialkalmasság terén.

(105)

Az SCAA kockázatelemzést végzett egyes régi, szovjet gyártmányú repülőgépek üzemeltetéséről, és ennek eredményeképpen e repülőgépek 50%-át kivonták a szudáni légi forgalomból.

(106)

2013. június 4-én az SCAA bemutatta a Bizottságnak az üzemben tartási engedéllyel rendelkező légi fuvarozók jegyzékének másolatát; ezen 18 légi fuvarozó szerepel, közülük 6-nak felfüggesztették az engedélyét. Emellett részleteket közöltek a következő légi fuvarozók üzemben tartási engedélyének visszavonásáról: Attico Airlines (023. számú AOC) Sudanese States Aviation Company (010. számú AOC), Azza Air Transport (012. számú AOC), Almajarah Aviation (049. számú AOC), Helilift (042. számú AOC) és Feeder Airlines (050. számú AOC). Az SCAA által szolgáltatott információk alapján az A. mellékletet módosítani szükséges.

(107)

Az SCAA 2013. június 25-én a repülésbiztonsági bizottságnak is beszámolt. Képviselőjüket elkísérte az Arab Polgári Repülési Bizottság (ACAC) főigazgatója, aki elismerte, hogy az uniós repülésbiztonsági lista alkalmas arra, hogy más államokban előmozdítsa a biztonsági kérdések szisztematikus kezelését, elismerte továbbá az államok közötti regionális együttműködés jelentőségét, és kiemelte az ACAC szerepét ennek támogatásában.

(108)

A 2013. április 29-i találkozón érintett kérdések mellett az SCAA beszámolt a bizottságnak arról, hogy az ellenőreit az ICAO által szervezett ellenőri tanfolyamra tervezi küldeni 2013 júliusa és augusztusa során, és 2013 júliusában várhatóan eltávolítják a szudáni légijármű-nyilvántartásból az összes Tupoljev Tu134 és Antonov An12 típusú járművet. A beszámoló szerint 2013 végére várhatóan minden szudáni légi fuvarozó meg fog felelni a biztonsági előírásoknak.

(109)

A repülésbiztonsági bizottság üdvözölte az ICAO által azonosított hiányosságok kiküszöbölésében a szudáni hatóságok jelentése alapján Szudán által elért eredményeket, azonban megjegyezte, hogy további jelentős fejlődésre van szükség ahhoz, hogy mind az SCAA, mind a felügyelete alatt álló légi fuvarozók teljes mértékben meg tudjanak felelni az ICAO előírásainak. A Bizottság figyelemmel fogja követni az SCAA által elért eredményeket annak érdekében, hogy a repülésbiztonsági bizottság jövőbeni ülésein felülvizsgálhassa az esetet.

(110)

A Venezuelai Bolivári Köztársaságban engedélyezett egyik légi fuvarozó, a Conviasa tekintetében 2012 áprilisa óta működési tilalom van érvényben amiatt, hogy a SAFA ellenőrzéseken igen rossz teljesítményt ért el, számos balesetet szenvedett, és a repülésbiztonsági bizottság megkereséseire nem adott kielégítő válaszokat. A Bizottság ezt követően 2012. június 18-án megállapodott Venezuela illetékes hatóságaival egy az azonosított biztonsági problémák kiküszöbölését célzó ütemtervről, amely lehetővé tenné az uniós tilalom felülvizsgálatát.

(111)

A venezuelai illetékes hatósággal (INAC) 2013 során is zajlottak konzultációk annak érdekében, hogy meg lehessen győződni arról, hogy az ország folytatja a légi fuvarozók felügyeletének megerősítését célzó munkát, a Conviasa pedig tovább dolgozik biztonsági minősítésének javításán, hogy a megfelelő nemzetközi előírásoknak hiánytalanul megfeleljen.

(112)

2013 májusában a venezuelai hatóságok a spanyol illetékes hatóságokon keresztül több jelentést is eljuttattak a Bizottsághoz a 2012. júniusi ütemterv egyes pontjainak végrehajtásáról.

(113)

A Bizottság az EASA támogatásával 2013. június 7-én konzultált az INAC és a Conviasa képviselőivel. A Conviasa részletesen bemutatta a SAFA ellenőrzések során feltárt problémák megoldására irányuló fejlesztéseket, a balesetek nyomán levont tanulságokat és ajánlásokat, valamint a legutóbbi INAC ellenőrzés következtében bevezetett változtatásokat. A Conviasa felhívta a figyelmet a SAFA-ellenőrzésekhez hasonló repülés előtti ellenőrzéseire, a biztonságirányítási rendszereken végzett kiigazításokra, valamint az általános minőség, a karbantartás és a folyamatos légialkalmasság javítása érdekében hozott intézkedésekre. Beszámolt továbbá az elkövetkezendő évekre vonatkozó flottabővítési és flottafelújítási terveiről, melyek között szerepel az elavuló Boeing B737-200 és B737-300 típusú repülők fokozatos kivonása és az Embraer ERJ 190 típusú új légi járművek már megkezdett bevezetésének felgyorsítása.

(114)

Az INAC ismertette belső felépítését és működését, részletes információkkal szolgált arról, hogyan kezelik a venezuelai légi fuvarozóknál végrehajtott EU SAFA ellenőrzések eredményeit, valamint bemutatta felügyeleti tevékenysége tervezését és végrehajtását, ami nemsokára kiegészül a nemzeti légi fuvarozók földi ellenőrzésével. Az INAC képviselője arról is beszélt, hogy az ICAO legutóbbi ICVM ellenőrzése, amely 2013. május 22. és 28. között zajlott, várhatóan azt állapítja meg, hogy javult az ország teljesítménye az ICAO előírásainak teljesítésében.

(115)

Az INAC 2013. június 26-án a repülésbiztonsági bizottságnak is beszámolt. Beszámoltak a bizottságnak a 2013. június 7-i találkozón elmondottakról.

(116)

2013. június 26-án a Conviasa is beszámolt a repülésbiztonsági bizottságnak. A 2013. június 7-i találkozó témáinak ismertetésén túl hangsúlyozták, hogy amennyiben újra megkezdhetnék az Unióba való repülést, ezt vegyes üzemmódban tennék, vagyis ötvöznék saját Airbus A340-200 gépeik használatát egy ezzel egyenértékű típus teljes bérletével.

(117)

A repülésbiztonsági bizottság üdvözölte a Spanyolország és az ICAO által végzett ellenőrzések, valamint az INAC és a Conviasa beszámolói alapján az általa 2012-ben azonosított hiányosságok orvoslása terén elért jelentős haladást. Ezen eredmények figyelembevételével a közös kritériumok alapján megállapítható, hogy a Conviasa társaságot törölni kell az A. mellékletből.

(118)

A tagállamok a Venezuelában engedélyezett légi járműveket a 965/2012/EU rendelet szerinti kiemelt földi ellenőrzéseknek fogják alávetni, hogy meggyőződjenek a megfelelő biztonsági előírások betartásáról.

(119)

Amennyiben ezen ellenőrzések eredménye vagy bármely más releváns biztonsági információ arra enged következtetni, hogy a nemzetközi biztonsági előírások nem teljesülnek, a Bizottság a 2111/2005/EK rendelet alapján intézkedéseket lesz köteles hozni.

(120)

A mellékletek naprakésszé tétele kapcsán a 2111/2005/EK rendelet 8. cikkének (2) bekezdése elismeri, hogy gyors döntéshozatalra van szükség, és adott esetben sürgősségi eljárás is igénybe vehető. A mellékletek naprakésszé tételével kapcsolatos tapasztalatok azt mutatják, hogy az érzékeny információk védelme és a kereskedelmi kihatások minimalizálása érdekében a lista módosítására vonatkozó határozatokat elfogadásukat követően mihamarabb ki kell hirdetni és hatályba kell léptetni.

(121)

A 474/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(122)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a repülésbiztonsági bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 474/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az A. melléklet helyébe e rendelet A. mellékletének szövege lép.

2.

A B. melléklet helyébe e rendelet B. mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. július 10-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Siim KALLAS

alelnök


(1)  HL L 344., 2005.12.27., 15. o.

(2)  HL L 143., 2004.4.30., 76. o.

(3)  HL L 84., 2006.3.23., 14. o.

(4)  HL L 373., 1991.12.31., 4. o.

(5)  HL L 296., 2012.10.25., 1. o.

(6)  A 2006. március 22-i 474/2006/EK rendelet (60)–(64) preambulumbekezdése, HL L 84., 2006.3.23., 18. o.

(7)  Az 1146/2012/EU rendelet (71)–(81) preambulum bekezdése, HL L 333., 2012.12.5., 7. o.


A. MELLÉKLET

AZON LÉGI FUVAROZÓK LISTÁJA, AMELYEK TELJES MŰKÖDÉSE TILALOM TÁRGYÁT KÉPEZI AZ EU-BAN  (1)

A légi fuvarozást végző jogi személynek az üzembentartási engedélyen feltüntetett neve (és kereskedelmi neve, ha ettől eltérő)

Üzembentartási engedély (AOC) száma vagy a működési engedély száma

ICAO szerinti légitársaságkód

Az üzemeltető illetősége szerinti állam

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Suriname

MERIDIAN AIRWAYS LTD

AOC 023

MAG

Ghánai Köztársaság

Az Afganisztán szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

Afgán Iszlám Köztársaság

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afgán Iszlám Köztársaság

KAM AIR

AOC 001

KMF

Afgán Iszlám Köztársaság

PAMIR AIRLINES

Ismeretlen

PIR

Afgán Iszlám Köztársaság

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Afgán Iszlám Köztársaság

Az Angola szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett összes légi fuvarozó, a B. mellékletbe felvett TAAG Angola Airlines kivételével, beleértve a következőket:

 

 

Angolai Köztársaság

AEROJET

AO 008-01/11

TEJ

Angolai Köztársaság

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

Angolai Köztársaság

AIR GICANGO

009

Ismeretlen

Angolai Köztársaság

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

Angolai Köztársaság

AIR NAVE

017

Ismeretlen

Angolai Köztársaság

ANGOLA AIR SERVICES

006

Ismeretlen

Angolai Köztársaság

DIEXIM

007

Ismeretlen

Angolai Köztársaság

FLY540

AO 004-01 FLYA

Ismeretlen

Angolai Köztársaság

GIRA GLOBO

008

GGL

Angolai Köztársaság

HELIANG

010

Ismeretlen

Angolai Köztársaság

HELIMALONGO

AO 005-01/11

Ismeretlen

Angolai Köztársaság

MAVEWA

016

Ismeretlen

Angolai Köztársaság

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

Angolai Köztársaság

A Benin szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

Benini Köztársaság

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

AEB

Benini Köztársaság

AFRICA AIRWAYS

Ismeretlen

AFF

Benini Köztársaság

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

Ismeretlen

Benini Köztársaság

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

BGL

Benini Köztársaság

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Benini Köztársaság

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Benini Köztársaság

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Benini Köztársaság

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Benini Köztársaság

A Kongói Köztársaság szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

Kongói Köztársaság

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Kongói Köztársaság

CANADIAN AIRWAYS CONGO

RAC06-012

Ismeretlen

Kongói Köztársaság

EMERAUDE

RAC06-008

Ismeretlen

Kongói Köztársaság

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Kongói Köztársaság

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Kongói Köztársaság

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

Ismeretlen

Kongói Köztársaság

MISTRAL AVIATION

RAC06-011

Ismeretlen

Kongói Köztársaság

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

TSG

Kongói Köztársaság

A Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

AFRICAN AIR SERVICE COMMUTER

104/CAB/MIN/TVC/2012

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

AIR BARAKA

409/CAB/MIN/TVC/002/2011

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

AIR CASTILLA

409/CAB/MIN/TVC/007/2010

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

AIR FAST CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0112/2011

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

AIR MALEBO

409/CAB/MIN/TVC/0122/2012

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/0053/2012

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/0056/2012

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/00625/2011

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

ARMI GLOBAL BUSINESS AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/029/2012

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

BIEGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/051/2012

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

BLUE AIRLINES

106/CAB/MIN/TVC/2012

BUL

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

BLUE SKY

409/CAB/MIN/TVC/0028/2012

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/048/09

ABB

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0064/2010

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

CETRACA

105/CAB/MIN/TVC/2012

CER

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TVC/0078/2011

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

CONGO EXPRESS AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/059/2012

EXY

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/0050/2012

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

DOREN AIR CONGO

102/CAB/MIN/TVC/2012

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

EPHRATA AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/040/2011

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

EAGLES SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/0196/2011

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

FILAIR

409/CAB/MIN/TVC/037/2008

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

FLY CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0126/2012

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/0027/2008

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/0082/2010

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TVC/0051/2011

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/011/2010

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

GTRA

409/CAB/MIN/TVC/0060/2011

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/0065/2010

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

JET CONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/0011/2012

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

KATANGA EXPRESS

409/CAB/MIN/TVC/0083/2010

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

KATANGA WINGS

409/CAB/MIN/TVC/0092/2011

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/0059/2010

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES

(LAC)

Minisztériumi engedélyezés

(78/205. rendelet)

LCG

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/009/2011

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

MAVIVI AIR TRADE

409/CAB/MIN/TVC/00/2011

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

OKAPI AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/086/2011

OKP

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

PATRON AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/0066/2011

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

PEGASUS

409/CAB/MIN/TVC/021/2012

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

SAFE AIR

409/CAB/MIN/TVC/021/2008

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

SERVICES AIR

103/CAB/MIN/TVC/2012

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

STELLAR AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/056/2011

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

SION AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/0081/2011

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/0084/2010

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0085/2010

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

TRANSAIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/073/2011

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

WALTAIR AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/004/2011

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

WILL AIRLIFT

409/CAB/MIN/TVC/0247/2011

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/2008

WDA

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

A Dzsibuti szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

Dzsibuti

DAALLO AIRLINES

Ismeretlen

DAO

Dzsibuti

Az Egyenlítői-Guinea szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

Egyenlítői-Guinea

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Ismeretlen

Egyenlítői-Guinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Egyenlítői-Guinea

PUNTO AZUL

2012/0006/MTTCT/DGAC/SOPS

Ismeretlen

Egyenlítői-Guinea

TANGO AIRWAYS

Ismeretlen

Ismeretlen

Egyenlítői-Guinea

Az Eritrea szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

Eritrea

ERITREAN AIRLINES

AOC No 004

ERT

Eritrea

NASAIR ERITREA

AOC No 005

NAS

Eritrea

A szabályozási felügyeletért Indonéziában felelős hatóságok által engedélyezett valamennyi légi fuvarozó a Garuda Indonesia, az Airfast Indonesia, a Mandala Airlines, az Ekspres Transportasi Antarbenua és az Indonesia Air Asia kivételével, beleértve a következőket:

 

 

Indonéz Köztársaság

AIR BORN INDONESIA

135-055

Ismeretlen

Indonéz Köztársaság

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Ismeretlen

Indonéz Köztársaság

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Ismeretlen

Indonéz Köztársaság

ANGKASA SUPER SERVICES

135-050

Ismeretlen

Indonéz Köztársaság

ASCO NUSA AIR

135-022

Ismeretlen

Indonéz Köztársaság

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Ismeretlen

Indonéz Köztársaság

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Ismeretlen

Indonéz Köztársaság

CITILINK INDONESIA

121-046

CTV

Indonéz Köztársaság

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Ismeretlen

Indonéz Köztársaság

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indonéz Köztársaság

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Indonéz Köztársaság

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Indonéz Köztársaság

EASTINDO

135-038

Ismeretlen

Indonéz Köztársaság

ENGGANG AIR SERVICE

135-045

Ismeretlen

Indonéz Köztársaság

ERSA EASTERN AVIATION

135-047

Ismeretlen

Indonéz Köztársaság

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indonéz Köztársaság

HEAVY LIFT

135-042

Ismeretlen

Indonéz Köztársaság

INDONESIA AIR TRANSPORT

121-034

IDA

Indonéz Köztársaság

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Ismeretlen

Indonéz Köztársaság

JAYAWIJAYA DIRGANTARA

121-044

Ismeretlen

Indonéz Köztársaság

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

JLB

Indonéz Köztársaság

KAL STAR

121-037

KLS

Indonéz Köztársaság

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indonéz Köztársaság

KOMALA INDONESIA

135-051

Ismeretlen

Indonéz Köztársaság

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Indonéz Köztársaság

LION MENTARI AIRLINES

121-010

LNI

Indonéz Köztársaság

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Ismeretlen

Indonéz Köztársaság

MARTABUANA ABADION

135-049

Ismeretlen

Indonéz Köztársaság

MATTHEW AIR NUSANTARA

135-048

Ismeretlen

Indonéz Köztársaság

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Indonéz Köztársaság

MIMIKA AIR

135-007

Ismeretlen

Indonéz Köztársaság

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Ismeretlen

Indonéz Köztársaság

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

Ismeretlen

Indonéz Köztársaság

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

Ismeretlen

Indonéz Köztársaság

PACIFIC ROYALE AIRWAYS

121-045

Ismeretlen

Indonéz Köztársaság

PEGASUS AIR SERVICES

135-036

Ismeretlen

Indonéz Köztársaság

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indonéz Köztársaság

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Ismeretlen

Indonéz Köztársaság

PURA WISATA BARUNA

135-025

Ismeretlen

Indonéz Köztársaság

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Indonéz Köztársaság

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Ismeretlen

Indonéz Köztársaság

SKY AVIATION

135-044

Ismeretlen

Indonéz Köztársaság

SMAC

135-015

SMC

Indonéz Köztársaság

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indonéz Köztársaság

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Ismeretlen

Indonéz Köztársaság

SURYA AIR

135-046

Ismeretlen

Indonéz Köztársaság

TRANSNUSA AVIATION MANDIRI

121-048

Ismeretlen

Indonéz Köztársaság

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Ismeretlen

Indonéz Köztársaság

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Indonéz Köztársaság

TRAVIRA UTAMA

135-009

Ismeretlen

Indonéz Köztársaság

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Indonéz Köztársaság

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indonéz Köztársaság

UNINDO

135-040

Ismeretlen

Indonéz Köztársaság

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Indonéz Köztársaság

A Kazahsztán szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett összes légi fuvarozó az Air Astana kivételével, beleértve a következőket:

 

 

Kazah Köztársaság

AIR ALMATY

AK-0453-11

LMY

Kazah Köztársaság

AIR TRUST AIRCOMPANY

AK-0455-12

RTR

Kazah Köztársaság

ASIA CONTINENTAL AIRLINES

AK-0317-12

CID

Kazah Köztársaság

ATMA AIRLINES

AK-0437-10

AMA

Kazah Köztársaság

AVIA-JAYNAR / AVIA-ZHAYNAR

AK-067-12

SAP

Kazah Köztársaság

BEYBARS AIRCOMPANY

AK-0442-11

BBS

Kazah Köztársaság

BEK AIR

AK-0463-12

BEK

Kazah Köztársaság

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0456-12

BRY

Kazah Köztársaság

COMLUX-KZ

AK-0449-11

KAZ

Kazah Köztársaság

DETA AIR

AK-0458-12

DET

Kazah Köztársaság

EAST WING

AK-0465-12

EWZ

Kazah Köztársaság

LUK AERO (KORÁBBAN: EASTERN EXPRESS)

AK-0464-12

LIS

Kazah Köztársaság

EURO-ASIA AIR

AK-0441-11

EAK

Kazah Köztársaság

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL

AK-0445-11

KZE

Kazah Köztársaság

FLY JET KZ

AK-0446-11

FJK

Kazah Köztársaság

INVESTAVIA

AK-0447-11

TLG

Kazah Köztársaság

IRTYSH AIR

AK-0439-11

MZA

Kazah Köztársaság

JET AIRLINES

AK-0459-12

SOZ

Kazah Köztársaság

JET ONE

AK-0468-12

JKZ

Kazah Köztársaság

KAZAIR JET

AK-0442-11

KEJ

Kazah Köztársaság

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0466-12

KUY

Kazah Köztársaság

KAZAVIASPAS

AK-0452-11

KZS

Kazah Köztársaság

MEGA AIRLINES

AK-0462-12

MGK

Kazah Köztársaság

PRIME AVIATION

AK-0448-11

PKZ

Kazah Köztársaság

SAMAL AIR

AK-0454-12

SAV

Kazah Köztársaság

SEMEYAVIA

AK-450-11

SMK

Kazah Köztársaság

SCAT

AK-0460-12

VSV

Kazah Köztársaság

ZHETYSU AIRCOMPANY

AK-0438-11

JTU

Kazah Köztársaság

A Kirgiz Köztársaság szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

Kirgiz Köztársaság

SKY BISHKEK

Ismeretlen

BIS

Kirgiz Köztársaság

AIR MANAS

17

MBB

Kirgiz Köztársaság

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgiz Köztársaság

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Kirgiz Köztársaság

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Kirgiz Köztársaság

STATE AVIATION ENTERPRISE UNDER THE MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS (SAEMES)

20

DAM

Kirgiz Köztársaság

AIR BISHKEK (KORÁBBAN: EASTOK AVIA)

15

EAA

Kirgiz Köztársaság

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Kirgiz Köztársaság

KYRGYZSTAN

03

LYN

Kirgiz Köztársaság

MANAS AIRWAYS

42

BAM

Kirgiz Köztársaság

S GROUP AVIATION

6

SGL

Kirgiz Köztársaság

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Kirgiz Köztársaság

SKY WAY AIR

39

SAB

Kirgiz Köztársaság

SUPREME AVIATION

40

SGK

Kirgiz Köztársaság

VALOR AIR

07

VAC

Kirgiz Köztársaság

A Libéria szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett összes légi fuvarozó.

 

 

Libéria

A Gaboni Köztársaság szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett összes légi fuvarozó, a B. mellékletbe felvett Gabon Airlines, Afrijet és SN2AG kivételével, beleértve a következőket:

 

 

Gaboni Köztársaság

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

EKG

Gaboni Köztársaság

AIR SERVICES SA

004/MTAC/ANAC-G/DSA

RVS

Gaboni Köztársaság

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Gaboni Köztársaság

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Gaboni Köztársaság

SCD AVIATION

005/MTAC/ANAC-G/DSA

SCY

Gaboni Köztársaság

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Gaboni Köztársaság

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

SVG

Gaboni Köztársaság

A Mozambiki Köztársaság szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

Mozambiki Köztársaság

AERO-SERVICOS SARL

MOZ-08

Ismeretlen

Mozambiki Köztársaság

AEROVISAO DE MOZAMBIQUE

Ismeretlen

Ismeretlen

Mozambiki Köztársaság

CFA MOZAMBIQUE

MOZ-10

Ismeretlen

Mozambiki Köztársaság

CFM-TRANSPORTES E TRABALHO AEREO SA

MOZ-07

Ismeretlen

Mozambiki Köztársaság

COASTAL AVIATION

MOZ-15

Ismeretlen

Mozambiki Köztársaság

CR AVIATION

MOZ-14

Ismeretlen

Mozambiki Köztársaság

EMILIO AIR CHARTER LDA

MOZ-05

Ismeretlen

Mozambiki Köztársaság

ETA AIR CHARTER LDA

MOZ-04

Ismeretlen

Mozambiki Köztársaság

HELICOPTEROS CAPITAL

MOZ-11

Ismeretlen

Mozambiki Köztársaság

KAYA AIRLINES

MOZ-09

KYY

Mozambiki Köztársaság

MOZAMBIQUE AIRLINES (LINHAS AEREAS DE MOÇAMBIQUE)

MOZ-01

LAM

Mozambiki Köztársaság

MOZAMBIQUE EXPRESS/MEX

MOZ-02

MXE

Mozambiki Köztársaság

UNIQUE AIR CHARTER

MOZ-13

Ismeretlen

Mozambiki Köztársaság

SAFARI AIR

MOZ-12

Ismeretlen

Mozambiki Köztársaság

TTA SARL

MOZ-16

Ismeretlen

Mozambiki Köztársaság

VR CROPSPRAYERS LDA

MOZ-06

Ismeretlen

Mozambiki Köztársaság

A Fülöp-szigetek szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett összes légi fuvarozó a Philippine Airlines kivételével, beleértve a következőket:

 

 

Fülöp-szigeteki Köztársaság

AEROEQUIPEMENT AVIATION

2010037

Ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

AIR ASIA PHILIPPINES

2012047

APG

Fülöp-szigeteki Köztársaság

AIR PHILIPPINES CORPORATION

2009006

GAP

Fülöp-szigeteki Köztársaság

AIR JUAN AVIATION

2013053

Ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC.

2012048

Ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

ASIAN AEROSPACE CORPORATION

2012050

Ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

ASTRO AIR INTERNATIONAL

2012049

Ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

AYALA AVIATION CORP.

4AN9900003

Ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC.

2010026

Ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

CEBU PACIFIC AIR

2009002

CEB

Fülöp-szigeteki Köztársaság

CM AERO SERVICES

20110401

Ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

CYCLONE AIRWAYS

2010034

Ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

FAR EAST AVIATION SERVICES

2009013

Ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

INAEC AVIATION CORP.

2010028

Ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

INTERISLAND AIRLINES

2010023

Ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

ISLAND AVIATION

2009009

SOY

Fülöp-szigeteki Köztársaság

ISLAND TRANSVOYAGER

2010022

Ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

LION AIR

2009019

Ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES

2010029

Ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

MAGNUM AIR

2012051

Ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP

2010020

Ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

NORTHSKY AIR INC.

2011042

Ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

OMNI AVIATION CORP.

2010033

Ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC.

2010024

Ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

ROYAL STAR AVIATION, INC.

2010021

Ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

SOUTH EAST ASIAN AIRLINES

2009 004

Ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

SOUTH EAST ASIAN AIRLINES (SEAIR) INTERNATIONAL

2012052

Ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

SOUTHERN AIR FLIGHT SERVICES

2011045

Ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

SUBIC SEAPLANE, INC.

2011035

Ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

WCC AVIATION COMPANY

2009015

Ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

ZEST AIRWAYS INCORPORATED

2009003

EZD

Fülöp-szigeteki Köztársaság

A São Tomé és Príncipe szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

São Tomé és Príncipe

AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

São Tomé és Príncipe

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD

01/AOC/2007

BGI

São Tomé és Príncipe

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

São Tomé és Príncipe

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

Ismeretlen

São Tomé és Príncipe

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

São Tomé és Príncipe

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

Ismeretlen

São Tomé és Príncipe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

São Tomé és Príncipe

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

02/AOC/2002

TFK

São Tomé és Príncipe

TRANSCARG

01/AOC/2009

Ismeretlen

São Tomé és Príncipe

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TLZ

São Tomé és Príncipe

A Sierra Leone szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Ismeretlen

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Ismeretlen

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Ismeretlen

Ismeretlen

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Ismeretlen

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Ismeretlen

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Ismeretlen

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Ismeretlen

Ismeretlen

Sierra Leone

A Szudán szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

Szudáni Köztársaság

ALFA AIRLINES

054

AAJ

Szudáni Köztársaság

ALMAJAL AVIATION SERVICE

015

MGG

Szudáni Köztársaság

BADER AIRLINES

035

BDR

Szudáni Köztársaság

BENTIU AIR TRANSPORT

029

BNT

Szudáni Köztársaság

BLUE BIRD AVIATION

011

BLB

Szudáni Köztársaság

DOVE AIRLINES

052

DOV

Szudáni Köztársaság

ELIDINER AVIATION

008

DND

Szudáni Köztársaság

FOURTY EIGHT AVIATION

053