ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2013.164.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 164

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

56. évfolyam
2013. június 18.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 550/2013/EU rendelete (2013. június 11.) a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által a Kattegat területén folytatott, közönséges tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

1

 

*

A Bizottság 551/2013/EU rendelete (2013. június 11.) az Európai Unió lobogója alatt közlekedő hajók által a NAFO 3M területen folytatott, vörös álsügérekre irányuló halászat tilalmáról

3

 

*

A Bizottság 552/2013/EU rendelete (2013. június 12.) a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által a III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, tízujjú nyálkásfejűhalakra irányuló halászat tilalmáról

5

 

*

A Bizottság 553/2013/EU rendelete (2013. június 13.) a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, norvég menyhalra irányuló halászat tilalmáról

7

 

*

A Bizottság 554/2013/EU rendelete (2013. június 13.) a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által a VIIb–k, VIII, IX és X övezetben, valamint a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizein folytatott, foltos tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

9

 

*

A Bizottság 555/2013/EU rendelete (2013. június 14.) a 142/2011/EU rendeletnek a Bosznia-Hercegovinából származó egyes állati melléktermékek tranzitforgalma tekintetében történő módosításáról ( 1 )

11

 

*

A Bizottság 556/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. június 14.) a 798/2008/EK, a 206/2010/EU, a 605/2010/EU és a 28/2012/EU rendeletnek a Bosznia-Hercegovinából származó egyes állati termékek tranzitforgalma tekintetében történő módosításáról ( 1 )

13

 

*

A Bizottság 557/2013/EU rendelete (2013. június 17.) az európai statisztikákról szóló 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizalmas adatokhoz való tudományos célú hozzáférés tekintetében történő végrehajtásáról és a 831/2002/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről ( 1 )

16

 

 

A Bizottság 558/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. június 17.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

20

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2013/290/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2013. június 14.) Horvátország csatlakozására tekintettel a 2009/821/EK határozatnak az állat-egészségügyi határállomásokra és a TRACES állat-egészségügyi egységeire vonatkozó listák tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2013) 3474. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

22

 

 

2013/291/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2013. június 14.) a harmadik országokból 2013. július 1-je előtt Horvátországba bevitt, a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó állati eredetű termékekre vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról (az értesítés a C(2013) 3475. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

25

 

 

2013/292/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2013. június 14.) a 2007/777/EC rendeletnek a Bosznia-Hercegovinából származó, emberi fogyasztásra szánt bizonyos húskészítmények és kezelt gyomor, hólyag és belek tranzitforgalma tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2013) 3484. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

27

 

 

 

*

Az olvasóhoz – Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

18.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 164/1


A BIZOTTSÁG 550/2013/EU RENDELETE

(2013. június 11.)

a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által a Kattegat területén folytatott, közönséges tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A nemzetközi tárgyalások vagy megállapodások hatálya alá nem tartozó bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós hajók számára rendelkezésre álló halászati lehetőségeknek a 2013. évre történő meghatározásáról szóló, 2013. január 21-i 39/2013/EU tanácsi rendelet (2) kvótákat állapít meg a 2013. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók fogásai kimerítették a mellékletben megnevezett állomány tekintetében 2013-ra megállapított halászati kvótát.

(3)

Ezért meg kell tiltani a szóban forgó állomány halászatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2013. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Az e hajók által ezen időponttól kezdve kifogott, az adott állományba tartozó egyedeket tilos különösen a fedélzeten tárolni, kirakni, átrakni és kirakodni.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. június 11-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Lowri EVANS

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  HL L 23., 2013.1.25., 1. o.


MELLÉKLET

Szám

04/TQ39

Tagállam

Svédország

Állomány

COD/03AS.

Faj

Közönséges tőkehal (Gadus morhua)

Övezet

Kattegat

Időpont

2013.5.27.


18.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 164/3


A BIZOTTSÁG 551/2013/EU RENDELETE

(2013. június 11.)

az Európai Unió lobogója alatt közlekedő hajók által a NAFO 3M területen folytatott, vörös álsügérekre irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az uniós vizeken, valamint a nemzetközi tárgyalások vagy megállapodások hatálya alá tartozó bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós hajók számára egyes nem uniós vizeken rendelkezésre álló halászati lehetőségeknek a 2013. évre történő meghatározásáról szóló, 2013. január 21-i 40/2013/EU tanácsi rendelet (2) kvótákat állapít meg a 2013. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az Európai Unió lobogója alatt közlekedő, illetve az Európai Unióban lajstromozott hajók fogásai kimerítették az e rendelet mellékletében megnevezett állomány tekintetében 2013-ra megállapított halászati kvótát.

(3)

Ezért 2013. június 30-ig meg kell tiltani a szóban forgó állomány halászatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

A 2013. július 1-je előtti időszak vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállamok a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítették a 2013. évi halászati kvótájukat.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállamok lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól 2013. június 30-ig nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Az e hajók által ezen időpontok között kifogott, az adott állományba tartozó egyedeket tilos különösen a fedélzeten tárolni, kirakni, átrakni és kirakodni.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. június 11-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Lowri EVANS

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  HL L 23., 2013.1.25., 54. o.


MELLÉKLET

Szám

03/TQ40

Tagállam

Európai Unió (minden tagállam)

Állomány

RED/N3M

Faj

Vörös álsügérek (Sebastes spp)

Övezet

NAFO 3M

Tilalmi időszak

2013.5.3–2013.6.30.


18.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 164/5


A BIZOTTSÁG 552/2013/EU RENDELETE

(2013. június 12.)

a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által a III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, tízujjú nyálkásfejűhalakra irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az uniós halászhajók egyes mélytengeri halállományokra vonatkozó halászati lehetőségeinek a 2013. és 2014. évre történő meghatározásáról szóló, 2012. december 20-i 1262/2012/EU tanácsi rendelet (2) kvótákat állapít meg a 2013. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók fogásai kimerítették a mellékletben megnevezett állomány tekintetében 2013-ra megállapított halászati kvótát.

(3)

Ezért meg kell tiltani a szóban forgó állomány halászatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2013. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Az e hajók által ezen időponttól kezdve kifogott, az adott állományba tartozó egyedeket tilos különösen a fedélzeten tárolni, kirakni, átrakni és kirakodni.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. június 12-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Lowri EVANS

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  HL L 356., 2012.12.22., 22. o.


MELLÉKLET

Szám

05/DSS

Tagállam

Spanyolország

Állomány

ALF/3X14-

Faj

Tízujjú nyálkásfejűhalak (Beryx spp)

Övezet

A III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

Időpont

2013.6.1.


18.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 164/7


A BIZOTTSÁG 553/2013/EU RENDELETE

(2013. június 13.)

a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, norvég menyhalra irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az uniós vizeken, valamint a nemzetközi tárgyalások vagy megállapodások hatálya alá tartozó bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós hajók számára egyes nem uniós vizeken rendelkezésre álló halászati lehetőségeknek a 2013. évre történő meghatározásáról szóló, 2013. január 21-i 40/2013/EU tanácsi rendelet (2) kvótákat állapít meg a 2013. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók fogásai kimerítették a mellékletben megnevezett állomány tekintetében 2013-ra megállapított halászati kvótát.

(3)

Ezért meg kell tiltani a szóban forgó állomány halászatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2013. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Az e hajók által ezen időponttól kezdve kifogott, az adott állományba tartozó egyedeket tilos különösen a fedélzeten tárolni, kirakni, átrakni és kirakodni.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. június 13-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Lowri EVANS

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  HL L 23., 2013.1.25., 54. o.


MELLÉKLET

Szám

06/TQ40

Tagállam

Spanyolország

Állomány

USK/567EI.

Faj

Norvég menyhal (Brosme brosme)

Övezet

Az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

Időpont

2013. június 1.


18.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 164/9


A BIZOTTSÁG 554/2013/EU RENDELETE

(2013. június 13.)

a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által a VIIb–k, VIII, IX és X övezetben, valamint a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizein folytatott, foltos tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A nemzetközi tárgyalások vagy megállapodások hatálya alá nem tartozó bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós hajók számára rendelkezésre álló halászati lehetőségeknek a 2013. évre történő meghatározásáról szóló, 2013. január 21-i 39/2013/EU tanácsi rendelet (2) kvótákat állapít meg a 2013. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók fogásai kimerítették a mellékletben megnevezett állomány tekintetében 2013-ra megállapított halászati kvótát.

(3)

Ezért meg kell tiltani a szóban forgó állomány halászatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2013. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Az e hajók által ezen időponttól kezdve kifogott, az adott állományba tartozó egyedeket tilos különösen a fedélzeten tárolni, kirakni, átrakni és kirakodni.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. június 13-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Lowri EVANS

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  HL L 23., 2013.1.25., 1. o.


MELLÉKLET

Szám

07/TQ39

Tagállam

Spanyolország

Állomány

HAD/7X7A34

Faj

Foltos tőkehal (Melanogrammus aeglefinus)

Övezet

VIIb–k, VIII, IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

Időpont

2013. június 1.


18.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 164/11


A BIZOTTSÁG 555/2013/EU RENDELETE

(2013. június 14.)

a 142/2011/EU rendeletnek a Bosznia-Hercegovinából származó egyes állati melléktermékek tranzitforgalma tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (állati melléktermékekről szóló rendelet) (1) és különösen annak 41. cikke (3) bekezdésének második albekezdésére és 42. cikke (2) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2011. február 25-i 142/2011/EU bizottsági rendelet (2) végrehajtási intézkedéseket ír elő a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok tekintetében.

(2)

A horvátországi Ploče kikötőjének földrajzi elhelyezkedése miatt és a kikötő elérhetőségének Horvátország Unióhoz való csatlakozása után történő biztosítása érdekében különleges feltételeket kell megállapítani a Bosznia-Hercegovinából származó állati melléktermékeknek és a belőlük származó termékeknek az Unión keresztül harmadik országokba irányuló szállítása tekintetében.

(3)

A 2009/821/EK bizottsági határozat (3) meghatározza a jóváhagyott állat-egészségügyi határállomások jegyzékét, megállapít egyes, a Bizottság állat-egészségügyi szakértői által végzett ellenőrzésekre vonatkozó szabályokat, és meghatározza a TRACES állat-egészségügyi egységeit. Mivel a Bosznia-Hercegovinából származó állati melléktermékek érintett szállítmányainak az Unión keresztül harmadik országokba történő szállítása kizárólag Nova Sela és Ploče horvátországi állat-egészségügyi határállomásokon áthaladva történhet, ezeket a határállomásokat – amint a jóváhagyásukhoz szükséges technikai feltételek teljesülnek – fel kell venni a 2009/821/EK határozat I. mellékletében szereplő listába.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével, és sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem ellenezte őket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 142/2011/EU rendelet a következő 29a. cikkel egészül ki:

„29a. cikk

A Bosznia-Hercegovinából érkező, harmadik országokba szállítandó állati melléktermékek Horvátországon áthaladó tranzitforgalmára vonatkozó egyedi követelmények

(1)   Az alábbi feltételek teljesülése esetén engedélyezni kell a Bosznia-Hercegovinából érkező, állati melléktermékeket és azokból származó termékeket tartalmazó szállítmányoknak az Unión keresztül harmadik országokba történő közúti szállítását közvetlenül Nova Sela és Ploče állat-egészségügyi határállomások között:

a)

a hatósági állatorvos a szállítmányt a belépés szerinti állat-egészségügyi határállomáson sorozatszámmal ellátott vámzárral látta el;

b)

a hatósági állatorvos a belépés szerinti állat-egészségügyi határállomáson a szállítmányt kísérő, a 97/78/EK irányelv 7. cikkében említett okmányok minden oldalára rábélyegezte a „KIZÁRÓLAG AZ EU-N KERESZTÜL HARMADIK ORSZÁGOKBA TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁSRA” feliratot;

c)

teljesülnek a 97/78/EK irányelv 11. cikkében előírt eljárási követelmények;

d)

a szállítmányt a 136/2004/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében említett közös állat-egészségügyi beléptetési okmányon a beléptetés helye szerinti állat-egészségügyi határállomás hatósági állatorvosa átszállításra elfogadhatónak minősíti.

(2)   Az ilyen szállítmányoknak a 97/78/EK irányelv 12. cikkének (4) bekezdésében és 13. cikkében meghatározott kirakodása, illetve tárolása az Unióban nem engedélyezett.

(3)   Az illetékes hatóságnak rendszeres ellenőrzéseket kell végeznie annak biztosítása érdekében, hogy az Unió területét elhagyó szállítmányok száma és a termékek mennyisége megegyezik a belépő szállítmányok számával és a belépő termékek mennyiségével.”

2. cikk

Ez a rendelet Horvátország csatlakozási szerződésének hatálybalépése esetén, annak hatálybalépése napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet attól a naptól fogva kell alkalmazni, amelytől fogva a 2009/821/EK határozatnak a Nova Sela és Ploče állat-egészségügyi határállomásokat a határozat I. mellékletébe beillesztő módosításai alkalmazandók.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. június 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 300., 2009.11.14., 1. o.

(2)  HL L 54., 2011.2.26., 1. o.

(3)  HL L 296., 2009.11.12., 1. o.


18.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 164/13


A BIZOTTSÁG 556/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. június 14.)

a 798/2008/EK, a 206/2010/EU, a 605/2010/EU és a 28/2012/EU rendeletnek a Bosznia-Hercegovinából származó egyes állati termékek tranzitforgalma tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (5) bekezdésének harmadik francia bekezdésére, 9. cikke (2) bekezdésének b) pontjára és 9. cikke (4) bekezdésének c) pontjára,

mivel:

(1)

A 798/2008/EK bizottsági rendelet (2) megállapítja azon harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzékét, ahonnan baromfi és baromfitermékek hozhatók be az Unióba és átszállíthatók az Unión, valamint meghatározza az állat-egészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelményeket.

(2)

A 206/2010/EK bizottsági rendelet (3) megállapítja azon harmadik országok területei vagy területei részeinek jegyzékeit, ahonnan egyes állatok és friss hús hozhatók be az Európai Unióba, valamint meghatározza az állat-egészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelményeket.

(3)

A 605/2010/EU bizottsági rendelet (4) megállapítja az emberi fogyasztásra szánt nyers tej és tejtermékek Európai Unióba történő beléptetésére vonatkozó állat-egészségügyi és közegészségügyi feltételeket, valamint meghatározza a szükséges állat-egészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelményeket.

(4)

A 28/2012/EU bizottsági rendelet (5) megállapítja egyes összetett élelmiszer-készítményeknek az Unióba történő behozatalával és az Unión történő átszállításával kapcsolatos bizonyítványokra vonatkozó követelményeket.

(5)

A horvátországi Ploče kikötőjének földrajzi elhelyezkedése miatt és a kikötő elérhetőségének Horvátország Unióhoz való csatlakozása után történő biztosítása érdekében különleges feltételeket kell megállapítani a Bosznia-Hercegovinából származó baromfitermékek, friss hús, nyers tej, tejtermékek és egyes összetett termékek az Unión keresztül harmadik országokba irányuló szállítása tekintetében.

(6)

A 2009/821/EK bizottsági határozat (6) meghatározza a jóváhagyott állat-egészségügyi határállomások jegyzékét, megállapít egyes, a Bizottság állat-egészségügyi szakértői által végzett ellenőrzésekre vonatkozó szabályokat, és meghatározza a TRACES állat-egészségügyi egységeit. Mivel a Bosznia-Hercegovinából származó, a 798/2008/EK, a 206/2010/EU, a 605/2010/EU és a 28/20120/EU rendeletek hatálya alá tartozó szállítmányoknak az Unión keresztül harmadik országokba történő szállítása kizárólag Nova Sela és Ploče horvátországi állat-egészségügyi határállomásokon áthaladva történhet, ezeket a határállomásokat – amint a jóváhagyásukhoz szükséges technikai feltételek teljesülnek – fel kell venni a 2009/821/EK határozat I. mellékletében szereplő jegyzékbe.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 798/2008/EK rendelet módosítása

A 798/2008/EK rendelet az alábbi 18a. cikkel egészül ki:

„18a. cikk

A Bosznia-Hercegovinából érkező, harmadik országokba tartó szállítmányok Horvátországon áthaladó tranzitforgalmára vonatkozó eltérések

(1)   A 4. cikk (4) bekezdésétől eltérve a baromfi – a laposmellű futómadarat és a vadon élő szárnyasvadat is beleértve – húsa, darált húsa és csontokról géppel leválasztott húsa, a tojás és tojástermékek, valamint a specifikus kórokozóktól mentes tojás Bosznia-Hercegovinából érkező és harmadik országokba tartó szállítmányainak közvetlenül Nova Sela és Ploče állat-egészségügyi határállomások között történő közúti szállítása az alábbi feltételek mellett engedélyezhető:

a)

a hatósági állatorvos a szállítmányt a belépés szerinti állat-egészségügyi határállomáson sorozatszámmal ellátott vámzárral látta el;

b)

a hatósági állatorvos a belépési állat-egészségügyi határállomáson a 97/78/EK irányelv 7. cikkében előírt, szállítmányt kísérő okmányok minden oldalára rábélyegezte a „KIZÁRÓLAG AZ EU-N KERESZTÜL HARMADIK ORSZÁGOKBA TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁSRA” feliratot;

c)

teljesülnek a 97/78/EK irányelv 11. cikkében előírt eljárási követelmények;

d)

a szállítmányt a 136/2004/EK bizottsági rendelet (7) 2. cikkének (1) bekezdésében említett közös állat-egészségügyi beléptetési okmányon a beléptetés helye szerinti állat-egészségügyi határállomás hatósági állatorvosa átszállításra elfogadhatónak minősíti.

(2)   Az ilyen szállítmányoknak a 97/78/EK irányelv 12. cikkének (4) bekezdésében és 13. cikkében meghatározott kirakodása, illetve tárolása az Unióban nem engedélyezett.

(3)   Az illetékes hatóságnak rendszeres ellenőrzéseket kell végeznie annak biztosítása érdekében, hogy az Unió területét elhagyó szállítmányok száma és a termékek mennyisége megegyezzen a belépő szállítmányok számával és a belépő termékek mennyiségével.

2. cikk

A 206/2010/EU rendelet módosítása

A 206/2010/EU rendelet a következő 17a. cikkel egészül ki:

„17a. cikk

A Bosznia-Hercegovinából érkező, harmadik országokba tartó szállítmányok Horvátországon áthaladó tranzitforgalmára vonatkozó eltérések

(1)   A 16. cikktől eltérve a Bosznia-Hercegovinából érkező és harmadik országokba tartó szállítmányok közvetlenül Nova Sela és Ploče állat-egészségügyi határállomások között történő közúti szállítása az alábbi feltételek mellett engedélyezhető::

a)

a hatósági állatorvos a szállítmányt a belépés szerinti állat-egészségügyi határállomáson sorozatszámmal ellátott vámzárral látta el;

b)

a hatósági állatorvos a belépés szerinti állat-egészségügyi határállomáson a szállítmányt kísérő, a 97/78/EK irányelv 7. cikkében említett okmányok minden oldalára rábélyegezte a „KIZÁRÓLAG AZ EU-N KERESZTÜL HARMADIK ORSZÁGOKBA TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁSRA” feliratot;

c)

teljesülnek a 97/78/EK irányelv 11. cikkében előírt eljárási követelmények;

d)

a szállítmányt a 136/2004/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében említett közös állat-egészségügyi beléptetési okmányon a beléptetés helye szerinti állat-egészségügyi határállomás hatósági állatorvosa átszállításra elfogadhatónak minősíti.

(2)   Az ilyen szállítmányoknak a 97/78/EK irányelv 12. cikkének (4) bekezdésében vagy 13. cikkében meghatározott kirakodása vagy tárolása az Unió területén nem engedélyezett.

(3)   Az illetékes hatóságnak rendszeres ellenőrzéseket kell végeznie annak biztosítása érdekében, hogy az Unió területét elhagyó szállítmányok száma és a termékek mennyisége megegyezzen a belépő szállítmányok számával és a belépő termékek mennyiségével.”

3. cikk

A 605/2010/EU rendelet módosítása

Az 605/2010/EU rendelet a következő 7a. cikkel egészül ki:

„7a. cikk

A Bosznia-Hercegovinából érkező, harmadik országokba tartó szállítmányok Horvátországon áthaladó tranzitforgalmára vonatkozó eltérések

(1)   A 6. cikktől eltérve a Bosznia-Hercegovinából érkező és harmadik országokba tartó szállítmányok közvetlenül Nova Sela és Ploče állat-egészségügyi határállomások között történő közúti szállítása az alábbi feltételek mellett engedélyezhető::

a)

a hatósági állatorvos a szállítmányt a belépés szerinti állat-egészségügyi határállomáson sorozatszámmal ellátott vámzárral látta el;

b)

a hatósági állatorvos a belépés szerinti állat-egészségügyi határállomáson a szállítmányt kísérő, a 97/78/EK irányelv 7. cikkében említett okmányok minden oldalára rábélyegezte a „KIZÁRÓLAG AZ EU-N KERESZTÜL HARMADIK ORSZÁGOKBA TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁSRA” feliratot;

c)

teljesülnek a 97/78/EK irányelv 11. cikkében előírt eljárási követelmények;

d)

a szállítmányt a 136/2004/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében említett közös állat-egészségügyi beléptetési okmányon a beléptetés helye szerinti állat-egészségügyi határállomás hatósági állatorvosa átszállításra elfogadhatónak minősíti.

(2)   Az ilyen szállítmányoknak a 97/78/EK irányelv 12. cikkének (4) bekezdésében vagy 13. cikkében meghatározott kirakodása vagy tárolása az Unió területén nem engedélyezett.

(3)   Az illetékes hatóságnak rendszeres ellenőrzéseket kell végeznie annak biztosítása érdekében, hogy az Unió területét elhagyó szállítmányok száma és a termékek mennyisége megegyezzen a belépő szállítmányok számával és a belépő termékek mennyiségével.”

4. cikk

A 28/2012/EU rendelet módosítása

Az 28/2012/EU rendelet a következő 5a. cikkel egészül ki:

„5a. cikk

A Bosznia-Hercegovinából érkező, harmadik országokba tartó szállítmányok Horvátországon áthaladó tranzitforgalmára vonatkozó eltérések

(1)   A 4. cikktől eltérve a Bosznia-Hercegovinából érkező, a 3. cikkben említett összetett termékeket tartalmazó szállítmányok közvetlenül Nova Sela és Ploče állat-egészségügyi határállomások között történő közúti szállítása az alábbi feltételek mellett engedélyezhető:

a)

a hatósági állatorvos a szállítmányt a belépés szerinti állat-egészségügyi határállomáson sorozatszámmal ellátott vámzárral látta el;

b)

a hatósági állatorvos a belépés szerinti állat-egészségügyi határállomáson a szállítmányt kísérő, a 97/78/EK irányelv 7. cikkében említett okmányok minden oldalára rábélyegezte a „KIZÁRÓLAG AZ EU-N KERESZTÜL HARMADIK ORSZÁGOKBA TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁSRA” feliratot;

c)

teljesülnek a 97/78/EK irányelv 11. cikkében előírt eljárási követelmények;

d)

a szállítmányt a 136/2004/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében említett közös állat-egészségügyi beléptetési okmányon a beléptetés helye szerinti állat-egészségügyi határállomás hatósági állatorvosa átszállításra elfogadhatónak minősíti.

(2)   Az ilyen szállítmányoknak a 97/78/EK irányelv 12. cikkének (4) bekezdésében és 13. cikkében meghatározott kirakodása, illetve tárolása az Unióban nem engedélyezett.

(3)   Az illetékes hatóságnak rendszeres ellenőrzéseket kell végeznie annak biztosítása érdekében, hogy az Unió területét elhagyó szállítmányok száma és a termékek mennyisége megegyezzen a belépő szállítmányok számával és a belépő termékek mennyiségével.”

5. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet Horvátország csatlakozási szerződésének hatálybalépése esetén, annak hatálybalépése napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet attól a naptól fogva kell alkalmazni, amelytől fogva a 2009/821/EK határozatnak a Nova Sela és Ploče állat-egészségügyi határállomásokat a határozat I. mellékletébe beillesztő módosításai alkalmazandók.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. június 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

(2)  HL L 226., 2008.8.23., 1. o.

(3)  HL L 73., 2010.3.20., 1. o.

(4)  HL L 175., 2010.7.10., 1. o.

(5)  HL L 12., 2012.1.14., 1. o.

(6)  HL L 296., 2009.11.12., 1. o.

(7)  HL L 21., 2004.1.28., 11. o.”


18.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 164/16


A BIZOTTSÁG 557/2013/EU RENDELETE

(2013. június 17.)

az európai statisztikákról szóló 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizalmas adatokhoz való tudományos célú hozzáférés tekintetében történő végrehajtásáról és a 831/2002/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az európai statisztikákról szóló 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 23. cikkére,

tekintettel az európai adatvédelmi biztos véleményére,

mivel:

(1)

A 223/2009/EK rendelet megállapítja az európai statisztikák fejlesztésének, előállításának és közzétételének jogi keretét, beleértve a bizalmas adatok védelmére és az azokhoz való hozzáférésre vonatkozó általános rendelkezéseket is.

(2)

Az európai statisztikák céljára gyűjtött adatok hasznosságát maximalizálni kell, többek között a kutatók bizalmas adatokhoz való tudományos célú hozzáférésének javítása által.

(3)

Sok, a gazdasági, szociális, környezeti és politikai tudományok területén felmerült kérdést csak mélyreható elemzést lehetővé tévő, releváns és részletes adatok alapján lehet megfelelő módon megválaszolni. A kutatás céljára rendelkezésre álló részletes információk minősége és időszerűsége ebben az összefüggésben a társadalom tudományos alapú megértésének és irányításának fontos összetevőjévé vált.

(4)

Ezért a tudományos haladás érdekében végzett elemzések céljára a kutatói közösségnek szélesebb körű hozzáférést kell élveznie az európai statisztikák fejlesztéséhez, előállításához és közzétételéhez felhasznált bizalmas adatokhoz, a bizalmas statisztikai adatok esetében megkövetelt magas szintű védelem sérelme nélkül.

(5)

Azok a testületek, amelyek a társadalmi és politikai szempontból releváns területeken végzett tudományos kutatás érdekében történő adathozzáférés előmozdítása és biztosítása érdekében tevékenykednek, hozzájárulhatnak a bizalmas adatok tudományos célú közzétételének folyamatához, ezáltal javítva a bizalmas adatokhoz való hozzáférést.

(6)

A kockázatkezelés oldaláról történő megközelítés lehet a leghatékonyabb modell annak érdekében, hogy a bizalmas adatok szélesebb köre álljon rendelkezésre tudományos célokra, a válaszadók és a statisztikai egységek bizalmas jellegének megóvása mellett.

(7)

A bizalmas adatok fizikai és logikai védelmét szabályozási, adminisztratív, technikai és szervezeti intézkedések útján kell biztosítani. Ezek az intézkedések nem lehetnek olyan mértékűek, hogy korlátozzák a tudományos kutatás célját szolgáló adatok felhasználhatóságát.

(8)

Ebből a célból – összhangban a 223/2009/EK rendelettel – a tagállamok és a Bizottság megteszik a megfelelő intézkedéseket, hogy megakadályozzák és szankcionálják a statisztikai adatok bizalmas kezelésének esetleges megsértését.

(9)

Ez a rendelet különösen a magán- és a családi élet, valamint a személyes adatok védelmének teljes mértékű tiszteletben tartását (az Európai Unió alapjogi chartájának 7. és 8. cikke) szavatolja.

(10)

Ez a rendelet a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2), valamint a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) sérelme nélkül alkalmazandó.

(11)

Ez a rendelet a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2003. január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) és a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban való részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény rendelkezéseinek a közösségi intézményekre és szervekre való alkalmazásáról szóló, 2006. szeptember 6-i 1367/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) sérelme nélkül alkalmazandó.

(12)

A bizalmas adatokhoz való tudományos célú hozzáférés tekintetében a közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2002. május 17-i 831/2002/EK bizottsági rendeletet (6) hatályon kívül kell helyezni.

(13)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban állnak az európai statisztikai rendszer bizottságának (ESR-bizottság) véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

E rendelet megállapítja azokat a feltételeket, amelyek mellett a statisztikai analízis és tudományos felhasználás céljából engedélyezni lehet a Bizottság (Eurostat) részére továbbított bizalmas adatokhoz való hozzáférést, valamint megállapítja a Bizottság (Eurostat) és a nemzeti statisztikai hatóságok között e hozzáférés megkönnyítése érdekében folytatott együttműködés szabályait.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő meghatározások érvényesek:

1.   „tudományos célból felhasznált bizalmas adatok”: olyan adatok, amelyek kizárólag a statisztikai egység közvetett azonosítását teszik lehetővé, legyen szó akár biztonsági célú, akár tudományos célú fájlok felhasználásról;

2.   „biztonsági célú fájlok”: olyan, tudományos célból felhasznált bizalmas adatok, amelyek esetében nem alkalmazták a statisztikai célú felfedhetőség ellenőrzésének további módszereit;

3.   „tudományos célú fájlok”: olyan, tudományos célból felhasznált bizalmas adatok, amelyek esetében a statisztikai felfedhetőségre vonatkozó ellenőrzés módszereit alkalmazták annak érdekében, hogy – összhangban a jelenlegi bevált gyakorlattal – a statisztikai egység azonosításának kockázatát megfelelő szintre csökkentsék;

4.   „a statisztikai célú felfedhetőség ellenőrzésének módszerei”: olyan módszerek, amelyek csökkentik a statisztikai egységekre vonatkozó információk felfedésének kockázatát, rendszerint a kibocsátott adatmennyiség korlátozása vagy az adat módosítása révén;

5.   „hozzáférést biztosító létesítmény”: az a fizikai vagy virtuális környezet és annak szervezeti háttere, ahol tudományos célokra biztosított a bizalmas adatokhoz való hozzáférés;

6.   „nemzeti statisztikai hatóságok”: a nemzeti statisztikai intézetek, valamint az egyes tagállamokban az európai statisztikák fejlesztéséért, előállításáért és közzétételéért felelős más nemzeti hatóságok, amelyeket a 223/2009/EK rendelettel összhangban jelöltek ki.

3. cikk

Általános elvek

A Bizottság (Eurostat) tudományos célokra hozzáférést biztosíthat 223/2009/EK rendelet 1. cikke értelmében az európai statisztikák fejlesztése, előállítása és közzététele céljából tulajdonában álló bizalmas adatokhoz, az alábbi feltételek teljesülése mellett:

a)

a hozzáférést elismert kutatási egység kéri;

b)

megfelelő kutatási javaslatot nyújtottak be;

c)

megjelölték a tudományos célokra felhasználandó bizalmas adatok kért típusát;

d)

a hozzáférést vagy a Bizottság (Eurostat), vagy a Bizottság (Eurostat) által akkreditált más, hozzáférést biztosító létesítmény biztosítja;

e)

az adatot biztosító érintett nemzeti statisztikai hatóság megadta jóváhagyását.

4. cikk

Kutatási egységek

(1)   A kutatási egységek elismerése az alábbiakra vonatkozó kritériumokon alapul:

a)

az egység célja; az egység céljának értékelését az egység alapszabálya, küldetése vagy más szándéknyilatkozata alapján kell végezni; az egység céljai között szerepelnie kell a kutatásnak is;

b)

az egység hírneve vagy tekintélye a minőségi kutatás terén, amelynek eredményeit nyilvánosan hozzáférhetővé teszi; az egység kutatási projektekben szerzett tapasztalatának értékelését többek között az egység publikációiról rendelkezésre álló listák és azon kutatási projektek alapján végzik, amelyekben az egység részt vett;

c)

a kutatást érintő belső szervezeti rendelkezések; a kutatási egység a kutatásra koncentráló független, jogi személyiséggel rendelkező szervezet vagy egy szervezeten belüli kutatási osztály; a kutatási egységnek függetlennek, a tudományos következtetések megfogalmazásakor önállónak kell lennie, és el kell különülnie azon testület politikai területeitől, amelyhez tartozik;

d)

az adatbiztonság biztosítása érdekében rendelkezésre álló biztosítékok; a kutatási egység teljesíti az adatbiztonságot szavatoló műszaki és infrastrukturális követelményeket.

(2)   A kutatási egység megfelelően kijelölt képviselője titoktartási kötelezettségvállalást ír alá, amely az egység minden, tudományos célokra felhasznált bizalmas adathoz hozzáférő kutatójára nézve kötelező, és amely meghatározza a hozzáférés feltételeit, a kutatók kötelezettségeit, a statisztikai adatok bizalmasságának tiszteletben tartása érdekében hozott intézkedéseket és e kötelezettségek megsértése esetében alkalmazandó szankciókat.

(3)   A Bizottság (Eurostat) – az ESR-bizottsággal együttműködve – iránymutatásokat, köztük a 4. cikk (2) bekezdésében említett titoktartási kötelezettségvállalást dolgoz ki a kutatási egységek értékelése céljából. A Bizottság (Eurostat) kellően indokolt esetben – az ESR-bizottság által jóváhagyott eljárási szabályoknak megfelelően – aktualizálja az iránymutatásokat.

(4)   A kutatási egységek értékeléséről szóló jelentéseket a nemzeti statisztikai hatóságok számára hozzáférhetővé teszik.

(5)   A Bizottság (Eurostat) karbantartja és honlapján közzéteszi az elismert kutatási egységek naprakész listáját.

(6)   A Bizottság (Eurostat) rendszeresen újraértékeli a listán szereplő kutatási egységeket.

5. cikk

Kutatási javaslat

(1)   A kutatási javaslat az alábbiakat jelöli meg kellő részletességgel:

a)

a kutatás törvényes célja;

b)

magyarázat arra vonatkozóan, hogy ez a cél nem bizalmas adatok felhasználásával miért nem teljesíthető;

c)

a hozzáférést kérelmező egység;

d)

az egyes kutatók, akik hozzáférnek az adatokhoz;

e)

az alkalmazni kívánt, hozzáférést biztosító létesítmények;

f)

azon adatkészletek és elemzésük módszerei, amelyekhez hozzáférést kérnek, valamint

g)

a megjelentetésre vagy egyéb közzétételre szánt kutatás tervezett eredménye.

(2)   A kutatási javaslathoz az adatokhoz hozzáférő kutatók által aláírt egyéni titoktartási nyilatkozatokat mellékelnek.

(3)   A Bizottság (Eurostat) – az ESR-bizottsággal együttműködve – iránymutatásokat dolgoz ki a kutatási javaslatok értékelése céljából. A Bizottság (Eurostat) kellően indokolt esetben az ESR-bizottság által jóváhagyott eljárási szabályoknak megfelelően aktualizálja az iránymutatásokat.

(4)   A kutatási javaslatok elemzéséről készült jelentéseket azon nemzeti statisztikai hatóságok rendelkezésére kell bocsátani, amelyek az érintett bizalmas adatokat továbbították a Bizottság (Eurostat) számára.

6. cikk

A nemzeti statisztikai hatóságok álláspontja

(1)   Minden kutatási javaslat esetében az adatokhoz való hozzáférés biztosítását megelőzően ki kell kérni az érintett bizalmas adatokat továbbító nemzeti statisztikai hatóság jóváhagyását. A nemzeti statisztikai hatóság a kutatási javaslat értékeléséről szóló megfelelő jelentés kézhezvételétől számított négy héten belül benyújtja álláspontját az Eurostathoz.

(2)   Az érintett bizalmas adatokat továbbító nemzeti statisztikai hatóságok és a Bizottság (Eurostat) lehetőség szerint hozzájárulnak a konzultációs eljárás egyszerűsítéséhez és időszerűségének javításához.

7. cikk

Bizalmas adatok tudományos célú felhasználása

(1)   A biztonsági célú fájlokhoz abban az esetben biztosítható hozzáférés, ha a kutatás eredményeit csak akkor teszik közzé, ha meggyőződtek róla, hogy az nem fed fel bizalmas adatokat. A biztonsági célú fájlokhoz csak a Bizottság (Eurostat) hozzáférést biztosító létesítményein belül, illetve más, a Bizottság (Eurostat) által kimondottan erre a célra akkreditált hozzáférést biztosító létesítményeken belül lehet hozzáférést biztosítani.

(2)   A tudományos célú fájlokhoz abban az esetben biztosítható hozzáférés, amennyiben a hozzáférést kérelmező kutatási egység meghozta a megfelelő biztonsági intézkedéseket. A Bizottság (Eurostat) közzéteszi a szükséges biztonsági intézkedésekre vonatkozó információkat.

(3)   A nemzeti statisztikai hatóságokkal együttműködve a Bizottság (Eurostat) kutatási felhasználás céljából adatkészleteket készít a tudományos célból felhasznált bizalmas adatok különféle típusai számára. Kutatási célból készített adatkészlet esetében a Bizottság (Eurostat) és a nemzeti statisztikai hatóságok számításba veszik a bizalmas adatok jogellenes nyilvánosságra hozatalának kockázatát és hatását.

8. cikk

Hozzáférést biztosító létesítmények

(1)   A bizalmas adatokhoz való tudományos célú hozzáférést a Bizottság (Eurostat) által akkreditált, hozzáférést biztosító létesítmények útján biztosíthatják.

(2)   A hozzáférést biztosító létesítményt a nemzeti statisztikai hatóságokon belül kell kijelölni. A hozzáférést biztosító létesítmények kivételes esetben – az érintett adatokat átadó nemzeti statisztikai hatóságok kifejezett előzetes jóváhagyását követően – a nemzeti statisztikai hatóságokon kívül is elhelyezhetők.

(3)   A hozzáférést biztosító létesítmények akkreditálása olyan kritériumokon alapul, amelyek a hozzáférést biztosító létesítmény céljára, a létesítmény szervezeti felépítésére, valamint az adatbiztonság és adatgazdálkodás szabványaira vonatkoznak.

(4)   A Bizottság (Eurostat) – az ESR-bizottsággal együttműködve – iránymutatásokat dolgoz ki a hozzáférést biztosító létesítmények értékelése céljából. A Bizottság (Eurostat) kellően indokolt esetben az ESR-bizottság által jóváhagyott eljárási szabályoknak megfelelően aktualizálja az iránymutatásokat.

(5)   A hozzáférést biztosító létesítmények értékeléséről szóló jelentéseket a nemzeti statisztikai hatóságok számára hozzáférhetővé kell tenni. A jelentések tartalmazzák azon bizalmas adatok típusára vonatkozó ajánlást, amelyekhez a hozzáférést biztosító létesítmény hozzáférést biztosíthat. A Bizottság (Eurostat) a hozzáférést biztosító létesítmény akkreditálását megelőzően tanácsot kér az ESR-bizottságtól.

(6)   A hozzáférést biztosító létesítmény vagy a hozzáférést biztosító létesítményt befogadó szervezet megfelelően kijelölt képviselője és a Bizottság (Eurostat) szerződést írnak alá, amely a bizalmas adatok védelmének tiszteletben tartása és a szervezeti intézkedések tekintetében meghatározza a hozzáférést biztosító létesítmény kötelezettségeit. A Bizottságot (Eurostat) rendszeresen tájékoztatni kell a hozzáférést biztosító létesítmény által végzett tevékenységekről.

(7)   A Bizottság (Eurostat) karbantartja és honlapján közzéteszi az akkreditált, hozzáférést biztosító létesítmények listáját.

9. cikk

Szervezési kérdések

(1)   A Bizottság (Eurostat) rendszeresen tájékoztatja az ESR-bizottságot az adminisztratív, technikai és szervezeti intézkedésekről, amelyeket a bizalmas adatok fizikai és logikai védelmének biztosítása érdekében vagy abból a célból hozott meg, hogy a jogellenes nyilvánosságra hozatal vagy a hozzáférésnek az engedélyezett céltól eltérő bármely felhasználásának kockázatát figyelemmel kísérje és megakadályozza.

(2)   A Bizottság (Eurostat) honlapján közzéteszi az alábbiakat:

a)

iránymutatások a kutatási egységek, a kutatási javaslatok és a hozzáférést biztosító létesítmények értékelésére;

b)

az elismert kutatási egységek listája;

c)

az akkreditált, hozzáférést biztosító létesítmények listája;

d)

a kutatási célból felhasznált adatkészletek listája a vonatkozó dokumentációval és a hozzáférés rendelkezésre álló módjaival.

10. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 831/2002/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat erre a rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni.

11. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. június 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 87., 2009.3.31., 164. o.

(2)  HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

(3)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(4)  HL L 41., 2003.2.14., 26. o.

(5)  HL L 264., 2006.9.25., 13. o.

(6)  HL L 133., 2002.5.18., 7. o.


18.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 164/20


A BIZOTTSÁG 558/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. június 17.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. június 17-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MK

49,2

TR

57,0

ZZ

53,1

0707 00 05

MK

27,2

TR

142,5

ZZ

84,9

0709 93 10

TR

138,4

ZZ

138,4

0805 50 10

AR

93,4

TR

102,5

ZA

84,7

ZZ

93,5

0808 10 80

AR

159,9

BR

113,2

CL

133,4

CN

95,9

NZ

138,6

US

145,5

ZA

88,2

ZZ

125,0

0809 10 00

IL

342,4

TR

216,8

ZZ

279,6

0809 29 00

TR

411,1

US

660,1

ZZ

535,6

0809 30

IL

214,0

MA

207,9

TR

174,9

ZZ

198,9

0809 40 05

CL

151,0

IL

308,9

ZA

104,7

ZZ

188,2


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

18.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 164/22


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2013. június 14.)

Horvátország csatlakozására tekintettel a 2009/821/EK határozatnak az állat-egészségügyi határállomásokra és a TRACES állat-egészségügyi egységeire vonatkozó listák tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2013) 3474. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2013/290/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel Horvátország csatlakozási szerződésére és különösen annak 3. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel Horvátország csatlakozási okmányára és különösen annak 50. cikkére,

mivel:

(1)

A jóváhagyott állat-egészségügyi határállomások listájának összeállításáról, a Bizottság állat-egészségügyi szakértői által végzett ellenőrzésekre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról és a TRACES állat-egészségügyi egységeinek meghatározásáról szóló, 2009. szeptember 28-i 2009/821/EK bizottsági határozat (1) I. melléklete megállapítja a 91/496/EGK (2) és a 97/78/EK tanácsi irányelvekkel (3) összhangban elfogadott állat-egészségügyi határállomások listáját, II. melléklete pedig az integrált számítógépes állat-egészségügyi rendszer (Traces) központi, regionális és helyi egységeinek listáját.

(2)

Mivel a 2009/821/EK bizottsági határozat 2013. július 1-jét követően is hatályban marad, ezért Horvátország csatlakozásából kifolyólag kiigazításra szorul. Horvátország csatlakozási okmánya (4) nem rendelkezik a szükséges kiigazításokról, ezért ezeket még a csatlakozást megelőzően e határozattal kell elfogadni ahhoz, hogy a csatlakozást követően alkalmazhatók legyenek.

(3)

A bővítési folyamat következtében az Unió harmadik országokkal közös szárazföldi határa jelentősen módosul: a tengeri határ a Földközi-tenger területén megnő, valamint az Unió egy új nemzetközi repülőtérrel egészül ki.

(4)

A Bizottság ellenőrző szolgálata, az Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatal ellenőrizte a Horvátország és harmadik országok közötti állat-egészségügyi határállomásnak javasolt helyszíneket. E helyszínek a csatlakozás idejére várhatóan az uniós követelményeknek megfelelő állapotban lesznek. Ezért a javasolt horvátországi helyszíneket fel kell venni a 2009/821/EK határozat I. mellékletében szereplő jóváhagyott állat-egészségügyi határállomások listájára.

(5)

Horvátország csatlakozásával egyes tagállamoknak, nevezetesen Magyarországnak és Szlovéniának nem lesznek már harmadik országokkal szomszédos határai. Ezáltal ezekben a tagállamokban egyes állat-egészségügyi határállomások feleslegessé válnak. Ezért ennek megfelelően módosítani kell a 2009/821/EK határozat I. mellékletében szereplő jóváhagyott állat-egészségügyi határállomások listájában az ezekre az országokra vonatkozó bejegyzéseket.

(6)

A bővítési folyamat révén a Traces is bővül horvátországi helyi állat-egészségügyi egységekkel. Ezeket a helyi állat-egészségügyi egységeket fel kell venni a 2009/821/EK határozat II. mellékletében szereplő, a tagállamokban található Traces helyi állat-egészségügyi egységek listájára.

(7)

A 2009/821/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2009/821/EK határozat I. és II. melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A mellékletben meghatározott módosítások Horvátország csatlakozási szerződésének hatálybalépése esetén és napján lépnek hatályba.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2013. június 14-én.

a Bizottság részéről

Tonio BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 296., 2009.11.12., 1. o.

(2)  HL L 268., 1991.9.24., 56. o.

(3)  HL L 24., 1998.1.30., 9. o.

(4)  HL L 112., 2012.4.24., 21. o.


MELLÉKLET

A 2009/821/EK határozat I. és II. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a)

a Franciaországra vonatkozó részt követően a lista az alábbi, Horvátországra vonatkozó résszel egészül ki:

Страна: ХЪРВАТИЯ – Země: CHORVATSKO – Land: KROATIEN – Land: KROATIEN – Riik: HORVAATIA – Χώρα: ΚΡΟΑΤΙΑ – Country: CROATIA – País: CROACIA – Pays: CROATIE – Zemlja: HRVATSKA – Paese: CROAZIA – Valsts: HORVĀTIJA – Šalis: KROATIJA – Ország: HORVÁTORSZÁG – Pajjiż: KROAZJA – Land: KROATIË – Kraj: CHORWACJA – País: CROÁCIA – Țara: CROAȚIA – Krajina: CHORVÁTSKO – Država: HRVAŠKA – Maa: KROATIA – Land: KROATIEN

Bajakovo

HR VUK 3

R

 

HC (2), NHC(2)

 

Karasovići

HR KRS 3

R

 

HC (2), NHC(2)

 

Nova Sela

HR MET 3

R

 

HC(2), NHC(2)

E, O

Ploče

HR PLE 1

P

 

HC, NHC

 

Rijeka

HR RJK 1

P

 

HC, NHC

 

Stara Gradiška

HR SGS 3

R

 

HC, NHC

U, E, O

Zagreb

HR ZAG 4

A

 

HC (2), NHC(2)

O”

b)

a Magyarországra vonatkozó részből a gyékényesi vasúti, illetve a letenyei közúti határállomás törlendő;

c)

a Szlovéniára vonatkozó részből a dobovai vasúti, illetve a gruškovjei, jelšanei és obrežjei közúti határállomás törlendő.

2.

A II. mellékletben a Franciaországra vonatkozó részt követően a lista az alábbi, Horvátországra vonatkozó résszel egészül ki:

Страна: ХЪРВАТИЯ – Šalis: KROATIJA – Země: CHORVATSKO – Ország: HORVÁTORSZÁG – Land: KROATIË – Pajjiż: KROAZJA – Land: KROATIEN – Land: KROATIEN – Riik: HORVAATIA – Kraj: CHORWACJA – Χώρα: ΚΡΟΑΤΙΑ – País: CROACIA – Country: CROATIA – Țara: CROAȚIA – País: CROÁCIA – Krajina: CHORVÁTSKO – Pays: CROATIE – Zemlja: HRVATSKA – Država: HRVAŠKA – Paese: CROAZIA – Maa: KROATIA – Valsts: HORVĀTIJA – Land: KROATIEN

ЛОКАЛНА ЕДИНИЦА – VIETINIAI VIENETAI – MÍSTNÍ JEDNOTKA – HELYI EGYSÉGEK – LOKALE ENHEDER – UNITA’ LOKALI – ÖRTLICHE EINHEITEN – LOKALE EENHEDEN – KOHALIK ASUTUS – JEDNOSTKA LOKALNA – ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – UNIDADES LOCAIS – LOCAL UNITS – UNITĂȚI LOCALE – UNIDADES LOCALES – MIESTNA JEDNOTKA – UNITÉS LOCALES – LOKALNE JEDINICE – OBMOĆNA ENOTA – UNITÀ LOCALI – PAIKALLISET YKSIKÖT – LOKĀLĀ VIENĪBA – LOKALA ENHETER

HR00001

BJELOVAR

HR00007

GRAD ZAGREB

HR00002

OSIJEK

HR00003

RIJEKA

HR00009

ŠIBENIK

HR00008

SLAVONSKI BROD

HR00004

SPLIT

HR00005

VARAžDIN

HR00006

ZAGREB”


18.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 164/25


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2013. június 14.)

a harmadik országokból 2013. július 1-je előtt Horvátországba bevitt, a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó állati eredetű termékekre vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról

(az értesítés a C(2013) 3475. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2013/291/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel Horvátország csatlakozási szerződésére és különösen annak 3. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel Horvátország csatlakozási okmányára és különösen annak 42. cikkére,

mivel:

(1)

Horvátország várhatóan 2013. július 1-jén csatlakozik az Unióhoz. Az állati eredetű termékekre az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) előírásai lesznek alkalmazandók. Bizonyos, ezt az időpontot megelőzően Horvátországba bevitt állati eredetű termékek azonban nem felelnek meg az említett rendeletben foglalt vonatkozó szabályoknak.

(2)

E termékek egy részét már szabad forgalomba bocsátották Horvátországban, míg más részük még nem került vámeljárás alá, és továbbra is vámfelügyelet alatt áll.

(3)

A jelenlegi horvátországi szabályozási rendszerből az uniós jogszabályok alkalmazásából adódó rendszerbe való átmenet megkönnyítése érdekében célszerű e termékek forgalomba hozatalára vonatkozóan átmeneti intézkedéseket megállapítani.

(4)

Ezek a termékek csak Horvátország belső piacán és megfelelő feltételek mellett hozhatók forgalomba. Figyelembe véve különösen azt, hogy a jelenlegi nyomonkövetési rendszer nem kielégítő, e nem megfelelő termékek nem dolgozhatók fel olyan létesítményekben, amelyeknek engedélyük van arra, hogy termékeiket más tagállamokba is eljuttassák.

(5)

El kell kerülni, hogy a 853/2004/EK rendeletnek meg nem felelő termékek más tagállamokba bevitelre kerüljenek. Annak biztosítása érdekében, hogy az érintett termékek nem képezik Unión belüli kereskedelem tárgyát, a tagállamoknak a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-ig 89/662/EGK (2) tanácsi irányelv alapján megfelelő ellenőrzéseket kell végezniük.

(6)

Az ilyen termékek harmadik országokba való kivitele meg kell hogy feleljen a vonatkozó rendelkezéseknek, és a kivitelt az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (3) megfelelően kell lebonyolítani.

(7)

Az olyan termékeket, amelyeket a csatlakozás időpontja után egy évvel még nem bocsátottak szabad forgalomba és nem hoztak forgalomba Horvátországban, illetve amelyeket nem exportáltak, és amelyek továbbra is vámfelügyelet alatt, raktárakban találhatók, meg kell semmisíteni.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Hatály

Ezt a határozatot a következő feltételeknek megfelelő állati eredetű termékekre kell alkalmazni:

a)

a 853/2004/EK rendelet hatálya alá tartoznak;

b)

nem felelnek meg a 853/2004/EK rendelet előírásainak;

c)

2013. július 1-je előtt harmadik országokból kerültek bevitelre Horvátországba.

2. cikk

A Horvátországban 2013. július 1-je előtt szabad forgalomba bocsátott állati eredetű termékek

Az 1. cikkben említett azon termékek, amelyeket 2013. július 1-je előtt szabad forgalomba bocsátottak Horvátországban, ettől az időponttól számított egy évig továbbra is forgalomba hozhatók Horvátország területén, amennyiben megfelelnek a következő követelményeknek:

a)

nem dolgozhatók fel olyan létesítményekben, amelyeknek engedélyük van arra, hogy termékeiket más tagállamokba szállítsák;

b)

a szabad forgalomba bocsátáskor a hatályos horvát nemzeti jogszabályok által előírt nemzeti jelöléssel bírnak, amely jelölés eltér a 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) I. melléklete I. szakaszának III. fejezetében említett állat-egészségügyi jelöléstől és a 853/2004/EK rendelet II. mellékletének I. szakaszában említett azonosító jelöléstől.

3. cikk

A Horvátországba 2013. július 1-je előtt bevitt, de szabad forgalomba nem bocsátott állati eredetű termékek

Az 1. cikkben említett azon termékek, amelyeket 2013. július 1-je előtt vittek be Horvátországba, de nem bocsátottak szabad forgalomba ez előtt az időpont előtt, csak 2014. június 30-ig bocsáthatók szabad forgalomba Horvátországban és forgalmazhatók Horvátország területén, feltéve, hogy megfelelnek a 2. cikkben meghatározott követelményeknek.

4. cikk

Állati eredetű termékek Horvátországból más tagállamokba való szállításának tilalma

(1)   Az 1. cikkben említett termékek nem szállíthatók Horvátországból más tagállamokba.

(2)   A tagállamok a 89/662/EGK tanácsi irányelvvel és különösen annak 3. cikkével összhangban biztosítják, hogy az 1. cikkben említett termékek ne képezzék a tagállamok közötti kereskedelem tárgyát.

5. cikk

Harmadik országokba történő kivitel

A 2014. július 1-ig tartó átmeneti időszakban az 1. cikkben említett termékek továbbra is kivihetők Horvátországból harmadik országokba, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

a)

a kivitelt a 178/2002/EK rendelet 12. cikkének megfelelően kell elvégezni;

b)

valamennyi szállítmánynak az illetékes hatóság közvetlen felügyelete mellett kell elhagynia Horvátország területét, más tagállamok területének érintése nélkül;

c)

valamennyi szállítmányt az illetékes hatóság által lepecsételt szállítóeszközön kell szállítani, és a pecséteket a Horvátországból történő kilépés helyén ellenőrizni kell.

6. cikk

A 2014. július 1-jén vámfelügyelet alatt álló szállítmányok megsemmisítése

Az 1. cikkben említett termékek olyan szállítmányait, amelyek 2014. július 1-jén még vámfelügyelet alatt állnak, az illetékes hatóság felügyelete mellett meg kell semmisíteni.

Az ilyen szállítmányok megsemmisítéséhez kapcsolódó összes költség a szállítmány tulajdonosát terheli.

7. cikk

Alkalmazás

Ezt a határozatot Horvátország csatlakozási szerződése hatálybalépésétől függően, annak hatálybalépése napjától kell alkalmazni.

8. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2013. június 14-én.

a Bizottság részéről

Tonio BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o.

(2)  HL L 395., 1989.12.30., 13. o.

(3)  HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

(4)  HL L 139., 2004.4.30., 206. o.


18.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 164/27


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2013. június 14.)

a 2007/777/EC rendeletnek a Bosznia-Hercegovinából származó, emberi fogyasztásra szánt bizonyos húskészítmények és kezelt gyomor, hólyag és belek tranzitforgalma tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2013) 3484. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2013/292/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (5) bekezdésének harmadik francia bekezdésére, 9. cikke (2) bekezdésének b) pontjára és 9. cikke (4) bekezdésének c) pontjára,

mivel:

(1)

A 2007/777/EK határozat (2) megállapítja a harmadik országokból származó, emberi fogyasztásra szánt bizonyos húskészítmények és kezelt gyomor, hólyag és belek behozatalára vonatkozó állat- és közegészségügyi feltételeket.

(2)

A horvátországi Ploče kikötőjének földrajzi elhelyezkedése miatt és a kikötő elérhetőségének Horvátország Unióhoz való csatlakozása utáni biztosítása érdekében különleges feltételeket kell megállapítani a Bosznia-Hercegovinából származó húskészítmények szállítmányainak az Unión keresztül harmadik országokba irányuló szállítása tekintetében.

(3)

A 2009/821/EK bizottsági határozat (3) meghatározza a jóváhagyott állat-egészségügyi határállomások jegyzékét, megállapít egyes, a Bizottság állat-egészségügyi szakértői által végzett ellenőrzésekre vonatkozó szabályokat, és meghatározza a TRACES állat-egészségügyi egységeit. Mivel a Bosznia-Hercegovinából származó húskészítmények szállítmányainak az Unión keresztül harmadik országokba történő szállítása kizárólag Nova Sela és Ploče horvátországi állat-egészségügyi határállomásokon áthaladva történhet, ezeket a határállomásokat – amint a jóváhagyásukhoz szükséges technikai feltételek teljesülnek – fel kell venni a 2009/821/EK határozat I. mellékletében szereplő jegyzékbe.

(4)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2007/777/EK határozat a következő 6a. cikkel egészül ki:

„6a. cikk

A Bosznia-Hercegovinából érkező, harmadik országokba tartó szállítmányok Horvátországon áthaladó tranzitforgalmára vonatkozó eltérések

(1)   Az 5. cikktől eltérve a Bosznia-Hercegovinából érkező, harmadik országokba tartó szállítmányoknak közvetlenül Nova Sela és Ploče állat-egészségügyi határállomások között történő közúti szállítása az alábbi feltételek mellett engedélyezhető:

a)

a hatósági állatorvos a szállítmányt a belépés szerinti állat-egészségügyi határállomáson sorozatszámmal ellátott vámzárral látta el;

b)

a hatósági állatorvos a belépés szerinti állat-egészségügyi határállomáson a szállítmányt kísérő, a 97/78/EK irányelv 7. cikkében említett okmányok minden oldalára rábélyegezte a „KIZÁRÓLAG AZ EU-N KERESZTÜL HARMADIK ORSZÁGOKBA TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁSRA” feliratot;

c)

teljesülnek a 97/78/EK irányelv 11. cikkében előírt eljárási követelmények;

d)

a szállítmányt a 136/2004/EK bizottsági rendelet (4) 2. cikkének (1) bekezdésében említett közös állat-egészségügyi beléptetési okmányon a beléptetés helye szerinti állat-egészségügyi határállomás hatósági állatorvosa átszállításra elfogadhatónak minősíti.

(2)   Az ilyen szállítmányoknak a 97/78/EK irányelv 12. cikkének (4) bekezdésében és 13. cikkében meghatározott kirakodása, illetve tárolása az Unióban nem engedélyezett.

(3)   Az illetékes hatóságnak rendszeres ellenőrzéseket kell végeznie annak biztosítása érdekében, hogy az Unió területét elhagyó szállítmányok száma és a termékek mennyisége megegyezzen a belépő szállítmányok számával és a belépő termékek mennyiségével.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2013. június 14-én.

a Bizottság részéről

Tonio BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

(2)  HL L 312., 2007.11.30., 49. o.

(3)  HL L 296., 2009.11.12., 1. o.

(4)  HL L 21., 2004.1.28., 11. o.”


18.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 164/s3


AZ OLVASÓHOZ

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet (HL L 69., 2013.3.13., 1. o.) értelmében 2013. július 1-jétől kizárólag a Hivatalos Lap elektronikus kiadása tekinthető hitelesnek és vált ki joghatást.

Amikor előre nem látható vagy kivételes körülmények miatt a Hivatalos Lap elektronikus kiadásának közzététele nem lehetséges, a nyomtatott kiadás hiteles és vált ki joghatást a 216/2013/EU rendelet 3. cikkében meghatározott feltételek szerint.