ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2013.163.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 163

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

56. évfolyam
2013. június 15.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 543/2013/EU rendelete (2013. június 14.) a villamosenergia-piacokra vonatkozó adatok benyújtásáról és közzétételéről, valamint a 714/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról ( 1 )

1

 

*

A Bizottság 544/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. június 14.) a Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284-et, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351-et és Enterococcus faecium DSM 21913-at tartalmazó készítmény brojlercsirkéknek szánt takarmány-adalékanyagként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Biomin GmbH) ( 1 )

13

 

*

A Bizottság 545/2013/EU rendelete (2013. június 14.) az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a 3-acetil-2,5-dimetil-tiofén aromaanyag tekintetében történő módosításáról ( 1 )

15

 

*

A Bizottság 546/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. június 14.) az eugenol hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról ( 1 )

17

 

 

A Bizottság 547/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. június 14.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

21

 

 

A Bizottság 548/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. június 14.) a gabonaágazatban 2013. június 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

23

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2013/288/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2013. június 13.) a bizonyos harmadik országok könyvvizsgálókra és könyvvizsgáló jogalanyokra vonatkozó közfelügyeleti, minőségbiztosítási, valamint vizsgálati és szankciórendszerének egyenértékűségéről, továbbá bizonyos harmadik országbeli könyvvizsgálók és könyvvizsgáló jogalanyok európai unióbeli könyvvizsgálati tevékenységére vonatkozó átmeneti időszakról szóló 2011/30/EU határozat módosításáról (az értesítés a C(2013) 3491. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

26

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

 

2013/289/EU

 

*

Az AKCS–EU Nagykövetek Bizottságának 2/2013 határozata (2013. május 29.) a Mezőgazdasági és Vidéki Együttműködés Technikai Központja (CTA) igazgatótanácsa tagjainak kinevezéséről

30

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a balti-tengeri tőkehalállományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról, a 2847/93/EGK rendelet módosításáról és a 779/97/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. szeptember 18-i 1098/2007/EK tanácsi rendelethez (HL L 248., 2007.9.22.)

31

 

 

 

*

Az olvasóhoz – Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

15.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 163/1


A BIZOTTSÁG 543/2013/EU RENDELETE

(2013. június 14.)

a villamosenergia-piacokra vonatkozó adatok benyújtásáról és közzétételéről, valamint a 714/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről és az 1228/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 714/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 18. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 714/2009/EK rendelet és különösen annak 15. cikke, valamint az említett rendelet I. mellékletében megállapított, a nemzeti hálózatok közötti rendszerösszekötők rendelkezésre álló átviteli kapacitásának kezelésére és felosztására vonatkozó iránymutatások 5. pontja előírja az átvitelirendszer-üzemeltetők a hálózatok rendelkezésre állásával, a határkeresztező rendszerösszekötők kapacitásával, valamint a termelési, terhelési és a hálózati üzemszünetekkel kapcsolatos adat-közzétételi kötelezettségét.

(2)

A nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló, 2011. október 25-i 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 4. cikkének (4) bekezdése szerint a bennfentes információknak a 714/2009/EK rendelettel vagy az annak alapján elfogadott iránymutatásokkal összhangban történő nyilvánosságra hozatala a nyilvánosság egyidejű, kimerítő és hatékony tájékoztatásának tekintendő.

(3)

Az ilyen adatok elengedhetetlenek a piaci résztvevők számára ahhoz, hogy hatékony termelési, fogyasztási és kereskedelmi döntéseket tudjanak hozni. A mélyebb piaci integráció és az időszakos, megújuló energiát, mint pl. szél- és napenergiát termelő források rohamos fejlődése megköveteli a kereslet és kínálat alapjaira vonatkozó teljes körű, időben elérhető, magas színvonalú és könnyen megérthető információk közzétételét.

(4)

A kereslet és kínálat alapjaira vonatkozó, időben elérhető teljes adatkészletek az energiaellátás biztonságát is növelik. A piaci résztvevők számára lehetővé teszik a kereslet és kínálat precíz összehangolását, és így csökkentik az áramkimaradások kockázatát. Az átvitelirendszer-üzemeltetők ennek következtében jobban tudják ellenőrizni, továbbá kiszámíthatóbb és biztonságosabb körülmények között tudják működtetni hálózataikat.

(5)

A jelenlegi átláthatósági intézkedések nem tesznek teljes mértékben eleget ezeknek a feltételeknek. Továbbá a releváns piaci információk egyenlőtlenül oszlanak meg a piaci résztvevők között, mert a piacon már jelen lévő nagy szereplőknek kizárólagos hozzáférésük van a saját eszközeikkel kapcsolatos információkhoz, ami az új piaci résztvevőket vagy a saját eszközökkel nem rendelkező résztvevőket hátrányos helyzetbe hozza.

(6)

A piaci résztvevők számára időszerű információt kell szolgáltatni a várható fogyasztásról. Ezt az információt rendszeresen frissíteni kell, és különböző időtartamokra vonatkozóan meg kell adni. A várható fogyasztás tényleges eredményét szintén rendelkezésre kell bocsátani röviddel a valós idő után.

(7)

Az energiatermelő és -fogyasztó egységek tervezett és nem tervezett rendelkezésre nem állása az egyik legfontosabb, kereslet-kínálatra vonatkozó információ a piaci résztvevők számára. A piaci résztvevők és átvitelirendszer-üzemeltetők számára részletes információt kell szolgáltatni arról, hogy hol, mikor és miért nem állnak rendelkezésre, illetve nem fognak rendelkezésre állni egységek energiatermelésre vagy -fogyasztásra, illetve hogy mikorra várható, hogy azok újra működni kezdenek. Ennek az információnak abban is segítenie kell az átvitelirendszer-üzemeltetőket, hogy a tartalékokat jobban átcsoportosítsák, és ezáltal az áramkimaradások lehetőségét csökkentsék.

(8)

A piaci résztvevőknek és átvitelirendszer-üzemeltetőknek a teljes beépített villamosenergia-termelési kapacitásra vonatkozó részletes információkat, a teljes ütemezett termelésre vonatkozó becsléseket – ideértve külön az időszakos termelésre vonatkozó becsléseket is –, valamint a nagyobb termelő létesítmények tényleges termelésére vonatkozó egységszintű adatokat is – meg kell kapniuk.

(9)

Annak érdekében, hogy a villamos energiát az elérhető helyekről a leginkább rászoruló helyekre lehessen szállítani, és ennek megfelelően lehessen a portfóliókat módosítani, a létező határkeresztező átviteli infrastruktúra tervezett és nem tervezett rendelkezésre nem állásáról, valamint a tervezett infrastruktúra-fejlesztésekről információt kell a piac rendelkezésére bocsátani. Az átvitelirendszer-üzemeltetőknek a tervezett és felkínált határkeresztező átviteli kapacitásokra vonatkozó – különböző időhorizontokra meghatározott – adatokat, valamint a kapacitások felosztásával és használatával kapcsolatos információkat is rendelkezésre kell bocsátaniuk, illetve rendszeresen frissíteniük kell.

(10)

Az időszakos termelőforrások fogyasztási központoktól távol eső rohamos telepítése miatt az átviteli infrastruktúra keresztmetszete Európa nagy részén egyre szűkebb lett. A szűk keresztmetszetek enyhítése érdekében az átvitelirendszer-üzemeltetők egyre jobban beavatkoztak a piaci műveletekbe, arra utasítva a piaci résztvevőket, hogy változtassanak termelési vagy kereskedelmi kötelezettségvállalásaikon. Annak érdekében, hogy a piac megértse, hogy hol és miért váltak szükségessé a szűk keresztmetszetek kezelésére irányuló intézkedések, az átvitelirendszer-üzemeltetőknek időszerű, részletes és indokolt információt kell szolgáltatniuk tevékenységükről.

(11)

Még óvatos tervezés esetén is előfordulhat, hogy a termelők, beszállítók és kereskedők kibillennek az egyensúlyi helyzetből, és az átvitelirendszer-üzemeltetők kiegyenlítési és elszámoltatási rendszerének lesznek kitéve. Annak érdekében, hogy az egyensúlytól való eltérésre vonatkozó kockázatot optimális mértékben csökkenteni lehessen, a piaci résztvevőknek pontos, világos és időszerű információkra van szükségük a kiegyenlítési piacokról. Az átvitelirendszer-üzemeltetőknek ezeket az információkat minden egyes tagállamban összehasonlítható formátumban kell közzétenniük, ideértve az általuk lekötött tartalékokat, a fizetett árakat és a kiegyenlítési célból aktivált mennyiségeket is.

(12)

Az átvitelirendszer-üzemeltetők gyakran az elsődleges forrásai releváns, alapvető fontosságú információknak. Az átvitelirendszer-üzemeltetők arra is alkalmasak, hogy nagy mennyiségű információt gyűjtsenek össze és értékeljenek rendszerüzemeltetési célokra. Annak érdekében, hogy Unió-szerte átfogó képet nyújtsanak a releváns információkról, az átvitelirendszer-üzemeltetőknek elő kell segíteniük az adatok begyűjtését, ellenőrzését és feldolgozását, a Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózatának („a villamosenergia-piaci ENTSO”) pedig egy központi információs átláthatósági platformon keresztül elérhetővé kell tennie a nyilvánosság számára az adatokat. Az átláthatóságot biztosító meglévő források lehető legjobb felhasználása érdekében a villamosenergia-piaci ENTSO-nak képesnek kell lennie arra, hogy közzétételre szánt információkat fogadjon olyan harmadik felektől, mint pl. az áramtőzsdék vagy az átláthatósági platformok.

(13)

A 714/2009/EK rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(14)

E rendelet elfogadása a 714/2009/EK rendelet alapján történt, és azt kiegészíti, illetve annak szerves részét képezi. Ennek megfelelően a 714/2009/EK rendeletre való, más jogi aktusokban található hivatkozásokat úgy kell érteni, hogy egyben e rendeletre is hivatkoznak.

(15)

Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a 714/2009/EK rendelet 23. cikkének (1) bekezdésében említett bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet a villamos energia termelésével, szállításával és fogyasztásával kapcsolatos adatoknak azt a minimális halmazát állapítja meg, amelyet a piaci résztvevők számára elérhetővé kell tenni. A rendelet továbbá az adatok központi gyűjtéséről és közzétételéről is rendelkezik.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a 714/2009/EK rendelet 2. cikkében található fogalommeghatározásokat kell alkalmazni. Ezen túlmenően a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1.   „kiegyenlítő tartalékok”: valamennyi – előzetesen vagy valós időben, vagy jogi kötelezettségek alapján beszerzett – erőforrás, amely az átvitelirendszer-üzemeltető számára kiegyenlítési célra rendelkezésre áll;

2.   „kiegyenlítési időegység”: az az időtartam, amelyre a kiegyenlítő tartalékok árát megállapították;

3.   „ajánlattételi övezet”: a legnagyobb földrajzi terület, amelyen belül a piaci résztvevők kapacitásfelosztás nélkül képesek villamos energiával kereskedni;

4.   „kapacitásfelosztás”: övezetközi kapacitás felosztása;

5.   „fogyasztási egység”: olyan erőforrás, amely saját használatra kap villamos energiát, kivéve az átvitelirendszer-üzemeltetőket és elosztórendszer-üzemeltetőket;

6.   „szabályozási terület”: az összekapcsolt rendszer összefüggő része, amelyet egyetlen rendszerüzemeltető üzemeltet, és amely adott esetben összekapcsolt fizikai terheléseket és/vagy termelőegységeket is magában foglal;

7.   „összehangolt nettó átviteli kapacitás”: a szomszédos ajánlattételi övezetek közötti maximális villamosenergia-kereskedelem előzetes értékelésének és meghatározásának elvén alapuló kapacitásszámítási módszer;

8.   „kritikus hálózati elem”: olyan, adott ajánlattételi övezeten belüli vagy ajánlattételi övezetek közötti hálózati elem, amelyet a kapacitásszámítási eljárásnál figyelembe vesznek, mert korlátozza a kereskedésre szánt villamos energia mennyiségét;

9.   „szabályozási területeken átnyúló kiegyenlítés”: olyan kiegyenlítési rendszer, amelyben adott átvitelirendszer-üzemeltető más átvitelirendszer-üzemeltetők területéről az aktiválásra ajánlatokat kaphat. Ez nem foglalja magában a teher-újraelosztást és a szükséghelyzetben történő villamosenergia-ellátást;

10.   „övezetközi kapacitás”: az összekapcsolt rendszer arra való képességének mérőszáma, hogy ajánlattételi övezetek között energiaátadást valósítson meg;

11.   „pénznem”: az euro, amennyiben az érintett ajánlattételi övezet(ek) legalább egy része olyan ország része, amelyben az euro a törvényes fizetési eszköz. Bármely más esetben a helyi valuta;

12.   „határidő”: az az időpont, ameddig az átvitelirendszer-üzemeltetőknek minden összeillő nominálást meg kell erősíteniük a piacon. A határidő nemcsak a napi vagy napon belüli ügyleteket lebonyolító piacokra vonatkozik, hanem azokra a különböző piacokra is, amelyek az egyensúlyi állapothoz való visszatérés érdekében tett kiigazításokat és a tartalékok felosztását foglalják magukban;

13.   „ellenkereskedelem”: a rendszerüzemeltetők által elindított övezetközi kereskedelem két ajánlattételi övezet között a fizikai szűk keresztmetszet enyhítésére;

14.   „adatszolgáltató”: az az entitás, amely megküldi az adatokat a központi információs átláthatósági platformnak;

15.   „explicit felosztás”: az övezetközi kapacitás felosztása a villamos energia átvitele nélkül;

16.   „áramlásalapú paraméterek”: a kritikus hálózati elemeken rendelkezésre álló tartalékok, a kapcsolódó villamosenergiaátvitel-elosztási tényezőkkel együtt;

17.   „termelőegység”: adott termelési egységhez tartozó villamosenergia-termelő egység;

18.   „implicit felosztás”: szűk keresztmetszet kezelésére szolgáló olyan módszer, amelynek során az energiát az övezetközi kapacitással egy időben szerzik meg;

19.   „piaci időegység”: az az időtartam, amelyre a piaci árat megállapítják, vagy a két ajánlattételi övezetre alkalmazható legrövidebb lehetséges közös időtartam, amennyiben a piaci időegységük különböző;

20.   „felkínált kapacitás”: az övezetközi kapacitás felosztója által a piacnak felkínált átviteli kapacitás;

21.   „tervezett”: az adatok elsődleges tulajdonosa által előre ismert esemény;

22.   „villamosenergiaátvitel-elosztási tényező”: adott kritikus hálózati elemen az ajánlattételi övezet nettó pozíciójának változása által kiváltott fizikai áramlás kifejezése;

23.   „adatok elsődleges tulajdonosa”: az az entitás, amely az adatokat létrehozza;

24.   „termelési egység”: villamosenergia-termelő létesítmény, amely egy termelőegységből vagy aggregált termelőegységekből áll;

25.   „profil”: földrajzi határvonal egy ajánlattételi övezet és több szomszédos ajánlattételi övezet között;

26.   „teher-újraelosztás”: egy vagy több rendszerüzemeltető által, a termelés és/vagy a terhelés szerkezetének az átviteli rendszerben folyó fizikai áramlás megváltoztatása és a fizikai szűk keresztmetszet enyhítése céljából történő módosításával kiváltott intézkedés;

27.   „teljes terhelés”: a megtermelt és az importált villamos energia összegének és az exportált és az energiatárolásra felhasznált villamos energia összegének különbségével megegyező terhelés (a fogalom az energiatárolásra felhasznált villamos energia kivételével magában foglalja a veszteségeket is);

28.   „átviteli kapacitás felosztója”: az átvitelirendszer-üzemeltetők által az övezetközi kapacitások felosztásának kezelésére feljogosított entitás;

29.   „vertikális terhelés”: azon villamos energia teljes mennyisége, amely az átviteli hálózatból az elosztási hálózatokba, a közvetlenül bekötött végfelhasználókhoz vagy a termelés fogyasztási részéhez folyik;

30.   „a következő évre előre jelzett tartalék”: az elérhető villamosenergia-termelési kapacitás éves előrejelzése és a teljes terhelés éves előrejelzése közötti különbség, amely figyelembe veszi a teljes maximális villamosenergia-termelési kapacitásra vonatkozó előrejelzést, a termelés elérhetőségére vonatkozó előrejelzést és a rendszer szolgáltatásai számára lekötött tartalékokra vonatkozó előrejelzést;

31.   „idő”: brüsszeli helyi idő.

3. cikk

Központi információs átláthatósági platform felállítása

(1)   A Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózatán („a villamosenergia-piaci ENTSO”) belül központi információs átláthatósági platformot kell létrehozni, illetve eredményes és költséghatékony módon üzemeltetni. A villamosenergia-piaci ENTSO a központi információs átláthatósági platformon közzétesz minden olyan adatot, amelyet az átvitelirendszer-üzemeltetőknek e rendelettel összhangban be kell nyújtaniuk a villamosenergia-piaci ENTSO számára.

A központi információs átláthatósági platform a nyilvánosság számára ingyenesen hozzáférhető az interneten, legalább angol nyelven.

Az adatoknak naprakészeknek, könnyen hozzáférhetőeknek, letölthetőeknek és legalább 5 évig elérhetőeknek kell lenniük. Az adatfrissítéseket időbélyegzővel látják el, archiválják, és a nyilvánosság számára elérhetővé teszik.

(2)   A villamosenergia-piaci ENTSO négy hónappal e rendelet hatálybalépése után a központi információs átláthatósági platform működéséről és a kapcsolódó költségekről szóló javaslatot nyújt be az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökségéhez („az Ügynökség”). Az Ügynökség a javaslat benyújtását követő három hónapon belül véleményt nyilvánít.

(3)   A villamosenergia-piaci ENTSO gondoskodik arról, hogy a központi információs átláthatósági platform e rendelet hatálybalépését követő 18 hónap múlva működőképes legyen.

4. cikk

Az adatok benyújtása és közzététele

(1)   Az adatok elsődleges tulajdonosai adatokat nyújtanak be az átvitelirendszer-üzemeltetőknek a 6–17. cikkel összhangban. Az elsődleges tulajdonosok garantálják, hogy az átvitelirendszer-üzemeltetők vagy – a (2) bekezdésben említett esetben – az adatszolgáltatók számára benyújtott adatok teljesek, megfelelnek az előírt minőségnek, és szolgáltatásuk úgy történik, hogy az átvitelirendszer-üzemeltetők vagy adatszolgáltatók az adatokat időben feldolgozhassák és továbbíthassák a villamosenergia-piaci ENTSO számára, és ezt követően a villamosenergia-piaci ENTSO-nak elegendő ideje maradjon arra, hogy teljesítse az e rendeletben az információk közzétételével kapcsolatban előírt határidőket.

Az átvitelirendszer-üzemeltetők – és, ha alkalmazandó, az adatszolgáltatók – feldolgozzák az általuk kapott adatokat, és közzététel céljából időben továbbítják a villamosenergia-piaci ENTSO számára.

(2)   Az adatok elsődleges tulajdonosai az (1) bekezdésben megállapított kötelezettségüket úgy is teljesíthetik, hogy az adatokat közvetlenül a központi információs átláthatósági platformnak nyújtják be, feltéve, hogy harmadik fél jár el a nevükben adatszolgáltatóként. Az ilyen adatszolgáltatás annak az átvitelirendszer-üzemeltetőnek az előzetes beleegyezésétől függ, amelynek szabályozási területén az elsődleges tulajdonos található. Az átvitelirendszer-üzemeltető belegyezése megadásakor ellenőrzi, hogy az adatszolgáltató teljesíti-e az 5. cikk első bekezdésének b) és c) pontjában említett követelményeket.

(3)   A 6–17. cikk alkalmazásában – eltérő rendelkezés hiányában – az átvitelirendszer-üzemeltetők az adatok elsődleges tulajdonosai.

(4)   Amennyiben egy ajánlattételi övezet különböző tagállamokban található több szabályozási területből áll, a villamosenergia-piaci ENTSO az (1) bekezdésben említett adatokat külön teszi közzé az érintett tagállamokra vonatkozóan.

(5)   Az átvitelirendszer-üzemeltetők és a villamosenergia-piaci ENTSO (1) bekezdésben és 3. cikkben megállapított kötelezettségeinek sérelme nélkül az adatokat az átvitelirendszer-üzemeltetők vagy egyéb felek honlapján is közzé lehet tenni.

(6)   A nemzeti szabályozó hatóságok biztosítják, hogy az adatok elsődleges tulajdonosai, az átvitelirendszer-üzemeltetők és adatszolgáltatók teljesítsék az e rendeletből eredő kötelezettségeiket.

5. cikk

Eljárási kézikönyv

A villamosenergia-piaci ENTSO kézikönyvet dolgoz ki, amely meghatározza a következőket:

a)

a 4. cikk (1) bekezdésében megállapított adatszolgáltatás részletei és formája;

b)

az adatok elsődleges tulajdonosai, az átvitelirendszer-üzemeltetők, az adatszolgáltatók és a villamosenergia-piaci ENTSO közti adatközlés és -csere szabványosított módjai és formái;

c)

technikai és működési feltételek, amelyeknek az adatszolgáltatóknak eleget kell tenniük a központi információs átláthatósági platformnak történő adatszolgáltatáskor;

d)

a 14. cikk (1) bekezdés, 15. cikk (1) bekezdés és 16. cikk (1) bekezdésében említett termelési típusok megfelelő osztályozása.

A villamosenergia-piaci ENTSO a kézikönyvet az érdekelt felekkel való nyílt és átlátható egyeztetést követően dolgozza ki.

A villamosenergia-piaci ENTSO a kézikönyvet a nyilvánosság számára elérhetővé teszi.

A villamosenergia-piaci ENTSO szükség esetén frissíti a kézikönyvet. A villamosenergia-piaci ENTSO a kézikönyv közzététele vagy frissítése előtt annak tervezetét benyújtja véleményezésre az Ügynökséghez, amelyről az Ügynökség két hónapon belül véleményt nyilvánít. A villamosenergia-piaci ENTSO az első kiadás tervezetét e rendelet hatálybalépését követő négy hónapon belül benyújtja az Ügynökséghez.

6. cikk

Teljes terhelésre vonatkozó információk

(1)   Az átvitelirendszer-üzemeltetők saját szabályozási területeikre vonatkozóan, minden egyes ajánlattételi övezetre lebontva kiszámítják és benyújtják a villamosenergia-piaci ENTSO-nak a következő adatokat:

a)

teljes terhelés piaci időegységenként;

b)

a következő napra előre jelzett teljes terhelés piaci időegységenként;

c)

a következő hétre előre jelzett teljes terhelés a hét minden napjára, amely maximum és minimum terhelési értéket is tartalmaz minden egyes napra vonatkozóan;

d)

a következő hónapra előre jelzett teljes terhelés a hónap minden hetére, amely maximum és minimum terhelési értéket is tartalmaz adott hétre vonatkozóan;

e)

a következő évre előre jelzett teljes terhelés az év minden hetére, amely maximum és minimum terhelési értéket is tartalmaz adott hétre vonatkozóan;

(2)   A fenti adatokat az alábbi időpontokban kell közzétenni:

a)

az (1) bekezdés a) pontjában említett információkat legkésőbb egy órával az üzemi időszakot követően;

b)

az (1) bekezdés b) pontjában említett információkat legkésőbb két órával az ajánlattételi övezetben a következő napra vonatkozó ajánlatokkal működő piac kapuzárása előtt, és azokat jelentős változások esetén frissíteni kell;

c)

az (1) bekezdés c) pontjában említett információkat minden pénteken, legkésőbb két órával az ajánlattételi övezetben a következő napra vonatkozó ajánlatokkal működő piac kapuzárása előtt, és azokat jelentős változások esetén frissíteni kell;

d)

az (1) bekezdés d) pontjában említett információkat legkésőbb egy héttel a szállítási hónap előtt kell közzétenni, és jelentős változások esetén frissíteni kell;

e)

az (1) bekezdés e) pontjában említett információkat legkésőbb az azon évet megelőző hónap 15. naptári napjáig, amelyre az adat vonatkozik.

(3)   Adott átvitelirendszer-üzemeltető szabályozási területén található termelőegységek minden olyan releváns információval ellátják az adott átvitelirendszer-üzemeltetőt, amely az (1) bekezdés a) pontjában említett adatok kiszámításához szükséges.

A termelőegységeket az általuk szolgáltatott releváns információ elsődleges tulajdonosainak kell tekinteni.

(4)   Adott átvitelirendszer-üzemeltető szabályozási területén található elosztórendszer-üzemeltetők minden olyan releváns információval ellátják az adott átvitelirendszer-üzemeltetőt, amely az (1) bekezdés b)–e) pontjában említett adatok kiszámításához szükséges.

Az elosztórendszer-üzemeltetőket az általuk szolgáltatott releváns információ elsődleges tulajdonosainak kell tekinteni.

7. cikk

A fogyasztási egységek rendelkezésre nem állására vonatkozó információk

(1)   Az átvitelirendszer-üzemeltetők saját szabályozási területükre vonatkozóan benyújtják a villamosenergia-piaci ENTSO-nak a következő információkat:

a)

adott fogyasztási egység 100 MW-nyi vagy annál nagyobb mértékű tervezett rendelkezésre nem állása, ideértve a fogyasztási egységek tervezett rendelkezésre nem állásában bekövetkező 100 MW-nyi vagy annál nagyobb mértékű változásokat, amelyek legalább egy piaci időegységig tartanak, a következők meghatározásával:

ajánlattételi övezet,

az esemény alatt piaci időegységenként rendelkezésre álló kapacitás,

a rendelkezésre nem állás oka,

a rendelkezésre állásban bekövetkező változás becsült kezdete és vége (nap, óra);

b)

a 100 MW vagy annál nagyobb névleges teljesítményű fogyasztási egység tényleges rendelkezésre állásában bekövetkező változások, a következők meghatározásával:

ajánlattételi övezet,

az esemény alatt piaci időegységenként rendelkezésre álló kapacitás,

a rendelkezésre nem állás oka,

a rendelkezésre állásban bekövetkező változás kezdete és becsült vége (nap, óra).

(2)   Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított információkat ajánlattételi övezetenként összesítve, az adott időtartam alatt piaci időegységenként rendelkezésre nem álló fogyasztási kapacitás összegét feltüntetve, a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy órával a tervezett rendelkezésre nem állásról szóló döntés meghozatala után kell közzétenni.

Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított információkat ajánlattételi övezetenként összesítve, az adott időtartam alatt piaci időegységenként rendelkezésre nem álló fogyasztási kapacitás összegét feltüntetve, a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy órával a tényleges rendelkezésre állásban bekövetkezett változás után kell közzétenni.

(3)   Adott átvitelirendszer-üzemeltető szabályozási területén található fogyasztási egységek kiszámolják és benyújtják az adott átvitelirendszer-üzemeltetőnek az (1) bekezdésben megállapított adatokat.

A fogyasztási egységeket az általuk szolgáltatott adatok elsődleges tulajdonosainak kell tekinteni.

8. cikk

A következő évre előre jelzett tartalék

(1)   Az átvitelirendszer-üzemeltetők saját szabályozási területeikre vonatkozóan minden egyes ajánlattételi övezetre lebontva kiszámítják és benyújtják a villamosenergia-piaci ENTSO-nak a következő évre előre jelzett, a helyi piaci időegységben értékelt tartalékot.

Az információt egy héttel az éves kapacitásfelosztás előtt, de legkésőbb az azon évet megelőző hónap 15. naptári napjáig kell közzétenni, amelyre az adat vonatkozik.

(2)   Adott átvitelirendszer-üzemeltető szabályozási területén található termelőegységek és elosztórendszer-üzemeltetők minden olyan releváns információval ellátják az adott átvitelirendszer-üzemeltetőt, amely az (1) bekezdésben említett adatok kiszámításához szükséges.

A termelőegységeket és elosztórendszer-üzemeltetőket az általuk szolgáltatott adatok elsődleges tulajdonosainak kell tekinteni.

9. cikk

Átviteli infrastruktúra

Az átvitelirendszer-üzemeltetők megállapítják és benyújtják a villamosenergia-piaci ENTSO-nak a hálózati elemeik jövőbeli változásaira és az elkövetkezendő három évben megvalósuló, az átviteli hálózatukat érintő, a rendszerösszekötők bővítésére és bontására is kiterjedő projektekre vonatkozó információkat. Ezeket az információkat kizárólag olyan intézkedések esetében kell megadni, amelyek várhatóan legalább egy piaci időegység alatt legalább 100 MW-tal befolyásolják az ajánlattételi övezetek közötti övezetközi kapacitást vagy a profilokat. Az információknak tartalmazniuk kell:

a)

az érintett eszközök megjelölését;

b)

a helyet;

c)

az eszköz típusát;

d)

az ajánlattételi övezetek közötti rendszerösszekötő kapacitásra irányonként gyakorolt hatást;

e)

a befejezés becsült időpontját.

Az információkat egy héttel az éves kapacitásfelosztás előtt, de legkésőbb a felosztás tárgyévét megelőző hónap 15. naptári napjáig kell közzétenni. Az információkat a felosztás tárgyéve márciusának vége, júniusának vége és szeptemberének vége előtt a releváns változásokkal aktualizálni kell.

10. cikk

Az átviteli infrastruktúra rendelkezésre nem állására vonatkozó információk

(1)   Az átvitelirendszer-üzemeltetők saját szabályozási területükre vonatkozóan kiszámítják és benyújtják a villamosenergia-piaci ENTSO-nak a következő adatokat:

a)

tervezett rendelkezésre nem állás, ideértve a rendszerösszekötők és az átviteli hálózat tervezett rendelkezésre nem állásában bekövetkező olyan változásokat is, amelyek az ajánlattételi övezetek közötti övezetközi kapacitást legalább egy piaci időegység alatt legalább 100 MW-tal csökkentik, a következők meghatározásával:

az érintett eszközök megjelölése,

a hely,

az eszköz típusa,

az ajánlattételi övezetek közötti övezetközi kapacitásra irányonként gyakorolt becsült hatás,

a rendelkezésre nem állás okai,

a rendelkezésre állásban bekövetkező változás becsült kezdete és vége (nap, óra);

b)

a rendszerösszekötők és az átviteli hálózat tényleges rendelkezésre állásában bekövetkező olyan változások, amelyek az ajánlattételi övezetek közötti övezetközi kapacitást legalább egy piaci időegység alatt legalább 100 MW-tal csökkentik, a következők meghatározásával:

az érintett eszközök megjelölése,

a hely,

az eszköz típusa,

az ajánlattételi övezetek közötti övezetközi kapacitásra irányonként gyakorolt becsült hatás,

a rendelkezésre nem állás okai,

a rendelkezésre állásban bekövetkező változás kezdete és becsült vége (nap, óra);

c)

a tengeri hálózati infrastruktúra tényleges rendelkezésre állásában bekövetkező olyan változások, amelyek a szélenergia-betáplálást legalább egy piaci időegység alatt legalább 100 MW-tal csökkentik, a következők meghatározásával:

az érintett eszközök megjelölése,

a hely,

az eszköz típusa,

az eszközhöz kapcsolt beépített szélenergia-termelési kapacitás (MW),

a rendelkezésre állásban bekövetkező változás idején betáplált szélenergia (MW),

a rendelkezésre nem állás okai,

a rendelkezésre állásban bekövetkező változás kezdete és becsült vége (nap, óra).

(2)   Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított információkat a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy órával a tervezett rendelkezésre nem állásra vonatkozó döntés meghozatala után kell közzétenni.

(3)   Az (1) bekezdés b) és c) pontjában megállapított információkat a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy órával a tényleges rendelkezésre állásban bekövetkezett változás után kell közzétenni.

(4)   Az (1) bekezdés a) és b) pontjában megállapított információkat illetően az átvitelirendszer-üzemeltetők dönthetnek úgy, hogy nem jelölik meg az érintett eszközt, és nem határozzák meg annak helyét, ha ezeket az információkat saját tagállamaikban a 2008/114/EK tanácsi irányelv (3) 2. cikkének d) pontja értelmében a kritikus infrastruktúrák védelmével kapcsolatos érzékeny információkként sorolták be. Ez a lehetőség az átvitelirendszer-üzemeltetőknek az e cikk (1) bekezdésében megállapított további kötelezettségeit nem érinti.

11. cikk

Az övezetközi kapacitások becslésére és felkínálására vonatkozó információk

(1)   Az átvitelirendszer-üzemeltetők vagy, adott esetben, az átviteli kapacitás felosztói saját szabályozási területükre vonatkozóan kellő idővel a felosztási eljárást megelőzően kiszámítják és benyújtják a villamosenergia-piaci ENTSO-nak a következő információkat:

a)

az összehangolt nettó átviteli kapacitáson alapuló kapacitásfelosztás esetén az előre jelzett és a felkínált kapacitás (MW) ajánlattételi övezetek közötti irányonként; vagy

b)

áramlásalapú kapacitásfelosztás esetén a releváns áramlásalapú paraméterek.

Az átvitelirendszer-üzemeltetőket vagy, adott esetben, az átviteli kapacitás felosztóit az általuk kiszámított és benyújtott információ elsődleges tulajdonosainak kell tekinteni.

(2)   Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított információkat a mellékletben meghatározottak szerint kell közzétenni.

(3)   Az egyenáramú összekötőkre vonatkozóan az átvitelirendszer-üzemeltetők legkésőbb egy órával azt követően, hogy a kérdéses információk rendelkezésre állnak, naprakész információkat nyújtanak a villamosenergia-piaci ENTSO-nak a rendelkezésre álló határkeresztező kapacitás használatára kivetett bármely korlátozásról, ideértve az erőművi termelés változásaira vonatkozó korlátozások vagy a napon belüli átviteli korlátok alkalmazásával történő korlátozást is.

Az egyenáramú összekötők üzemeltetőit az általuk szolgáltatott naprakész információ elsődleges tulajdonosainak kell tekinteni.

(4)   Az átvitelirendszer-üzemeltetők vagy, adott esetben, az átviteli kapacitás felosztói éves jelentést nyújtanak be a villamosenergia-piaci ENTSO-nak, amelyben feltüntetik az alábbiakat:

a)

a fő kritikus hálózati elemek, amelyek a felkínált kapacitást korlátozzák;

b)

a szabályozási terület(ek), amely(ek)hez a kritikus hálózati elemek tartoznak;

c)

az az érték, amennyivel a felkínált kapacitás megnövekedne, ha a kritikus hálózati elemeken enyhítenének;

d)

minden olyan lehetséges intézkedés, amely a felkínált kapacitás növelése érdekében végrehajtható, a becsült költségekkel együtt.

A jelentés elkészítésekor az átvitelirendszer-üzemeltetők dönthetnek úgy, hogy nem jelölik meg az érintett eszközt és nem határozzák meg annak helyét, ha ezt az információt saját tagállamaikban a 2008/114/EK irányelv 2. cikkének d) pontja rendelkezéseinek megfelelően a kritikus infrastruktúrák védelmével kapcsolatos érzékeny információként sorolták be.

Az átvitelirendszer-üzemeltetőket vagy, adott esetben, az átviteli kapacitás felosztóit az általuk benyújtott jelentés elsődleges tulajdonosainak kell tekinteni.

12. cikk

Az övezetközi kapacitások használatára vonatkozó információk

(1)   Az átvitelirendszer-üzemeltetők saját szabályozási területükre vonatkozóan kiszámítják és benyújtják a villamosenergia-piaci ENTSO-nak a következő információkat:

a)

explicit felosztás esetén minden piaci időegységre és ajánlattételi övezetek közötti irányonként

a piac által igényelt kapacitás (MW),

piac számára felosztott kapacitás (MW),

a kapacitás ára (pénznem/MW),

az aukció bevétele (pénznemben) az ajánlattételi övezetek közötti határonként;

b)

a teljes nominált kapacitás minden piaci időegységre és az ajánlattételi övezetek közötti irányonként;

c)

minden egyes kapacitásfelosztás előtt az előző felosztási eljárások során felosztott teljes kapacitás mennyisége piaci időegységenként és irányonként;

d)

valamennyi ajánlattételi övezetben, minden piaci időegységre a következő napra érvényes árak (pénznem/MWh);

e)

implicit felosztás esetén minden piaci időegységre valamennyi ajánlattételi övezet nettó pozíciója (MW) és a szűk keresztmetszetből származó bevétel (pénznemben) az ajánlattételi övezetek közötti határonként;

f)

az ajánlattételi övezetek között a következő napra ütemezett kereskedelmi ügyletek összesített formában irányonként és piaci időegységenként;

g)

az ajánlattételi övezetek közötti fizikai áramlások piaci időegységenként;

h)

a tagállami és harmadik országokbeli ajánlattételi övezetek között felosztott övezetközi kapacitások irányonként, felosztott termékenként és időszakonként.

(2)   A fenti adatokat az alábbi időpontokban kell közzétenni:

a)

az (1) bekezdés a) és e) pontjában említett információkat legkésőbb egy órával minden egyes kapacitásfelosztást követően;

b)

az (1) bekezdés b) pontjában említett információkat legkésőbb egy órával minden egyes nominálási fordulót követően;

c)

az (1) bekezdés c) pontjában említett információkat legkésőbb akkor, amikor a mellékletben meghatározottaknak megfelelően esedékessé válik a felkínált kapacitásra vonatkozó számok közzététele;

d)

az (1) bekezdés d) pontjában említett információkat legkésőbb egy órával a kapuzárást követően;

e)

az (1) bekezdés f) pontjában említett információkat mindennap legkésőbb egy órával az utolsó határidő után, és azokat adott esetben minden egyes napon belüli nominálási eljárást követően legkésőbb két órán belül frissíteni kell;

f)

az (1) bekezdés g) pontjában említett információkat minden egyes piaci időegységre, a valós időhöz a lehető legközelebb, de legkésőbb az üzemi időszak végét követő egy órán belül;

g)

az (1) bekezdés h) pontjában említett információkat legkésőbb egy órával a felosztást követően.

(3)   Az átviteli kapacitás felosztói – vagy, ha alkalmazandó, az áramtőzsdék – ellátják az átvitelirendszer-üzemeltetőket az (1) bekezdésben meghatározott adatok kiszámításához szükséges valamennyi releváns információval.

Az átviteli kapacitás felosztóit az általuk szolgáltatott releváns információ elsődleges tulajdonosainak kell tekinteni.

Az áramtőzsdéket az általuk szolgáltatott információ elsődleges tulajdonosainak kell tekinteni.

13. cikk

A szűk keresztmetszeteket kezelő intézkedésekre vonatkozó információk

(1)   Az átvitelirendszer-üzemeltetők saját szabályozási területükre vonatkozóan benyújtják a villamosenergia-piaci ENTSO-nak:

a)

a teher-újraelosztásra vonatkozó információkat piaci időegységenként, a következők meghatározásával:

a megtett intézkedés (vagyis a termelés növelése vagy csökkentése, a terhelés növelése vagy csökkentése),

az intézkedés által érintett hálózati elemek megjelölése, helye és típusa,

az intézkedés oka,

a megtett intézkedés által érintett kapacitás (MW);

b)

az ellenkereskedelemre vonatkozó információkat piaci időegységenként, a következők meghatározásával:

a megtett intézkedés (vagyis az övezetközi kereskedelem növelése vagy csökkentése),

az érintett ajánlattételi övezetek,

az intézkedés oka,

az övezetközi kereskedelem változása (MW);

c)

az egy adott hónapban az a) és a b) pontban említett intézkedések és minden más helyreállítási intézkedés következtében felmerült költségek adatait.

(2)   Az információk közzétételére a következő határidőket kell alkalmazni:

a)

az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti információkat a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy órával az üzemi időszak végét követően kell közzétenni, kivéve az okokat, amelyeket a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy nappal az üzemi időszak végét követően kell közzétenni;

b)

az (1) bekezdés c) pontja szerinti információkat legkésőbb egy hónappal a tárgyhónap vége után kell közzétenni.

14. cikk

A villamosenergia-termelési kapacitások előrejelzése

(1)   Az átvitelirendszer-üzemeltetők saját szabályozási területükre vonatkozóan kiszámítják és a villamosenergia-piaci ENTSO rendelkezésére bocsátják:

a)

az 1 MW vagy annál nagyobb beépített villamosenergia-termelési kapacitással rendelkező termelési egységekhez kapcsolódó létező beépített villamosenergia-termelési kapacitások összegét (MW) termelési típusonként;

b)

a 100 MW vagy annál nagyobb beépített villamosenergia-termelési kapacitással rendelkező (létező vagy tervezett) termelési egységekre vonatkozó információkat. Ezeknek az információknak az alábbiakat kell tartalmazniuk:

az egység neve,

a beépített villamosenergia-termelési kapacitás (MW),

a hely,

csatlakozási feszültségszint,

ajánlattételi övezet,

a termelési típus;

c)

a teljes ütemezett termelés becslését (MW) ajánlattételi övezetekként, a következő nap minden egyes piaci időegységére vonatkozóan;

d)

a szél- és napenergia-termelés előrejelzését (MW) ajánlattételi övezetenként, a következő nap minden egyes piaci időegységére vonatkozóan.

(2)   A fenti adatokat az alábbi időpontokban kell közzétenni:

a)

az (1) bekezdés a) pontjában említett információkat évente, legkésőbb egy héttel az év vége előtt;

b)

az (1) bekezdés b) pontjában említett információkat a következő három évben évente, legkésőbb egy héttel azon első év kezdete előtt, amelyre az adatok vonatkoznak;

c)

az (1) bekezdés c) pontjában említett információkat legkésőbb a tényleges szállítás előtt egy nappal, brüsszeli idő szerint 18.00 óráig.

d)

az (1) bekezdés d) pontjában említett információkat legkésőbb a tényleges szállítás előtt egy nappal, brüsszeli idő szerint 18.00 óráig. Az információt rendszeresen frissíteni kell, és közzé kell tenni a napon belüli kereskedés ideje alatt úgy, hogy legalább egy frissítést a tényleges szállítás napján, brüsszeli idő szerint 8.00 órakor közzé kell tenni. Az információ az összes ajánlattételi övezetben kizárólag olyan tagállamok esetében kerül benyújtásra, amelyek több mint 1 % szél- vagy napenergia által termelt áramot tápláltak be egy évben, illetve olyan ajánlattételi övezetekben, ahol több mint 5 % szél- vagy napenergia által termelt áramot tápláltak be egy évben.

(3)   Adott átvitelirendszer-üzemeltető szabályozási területén található termelési egységek minden olyan releváns információval ellátják az adott átvitelirendszer-üzemeltetőt, amely az (1) bekezdésben említett adatok kiszámításához szükséges.

A termelési egységeket az általuk szolgáltatott releváns információ elsődleges tulajdonosainak kell tekinteni.

15. cikk

A termelőegységek és a termelési egységek rendelkezésre nem állására vonatkozó információk

(1)   Az átvitelirendszer-üzemeltetők saját szabályozási területükre vonatkozóan benyújtják a villamosenergia-piaci ENTSO-nak a következő információkat:

a)

a termelőegységek olyan, 100 MW-nyi vagy annál nagyobb mértékű tervezett rendelkezésre nem állásai, ideértve a termelőegységek tervezett rendelkezésre nem állásában bekövetkező 100 MW-nyi vagy annál nagyobb mértékű változásokat is, amelyek várhatóan legalább egy piaci időegységig tartanak a következő három év távlatában, a következők meghatározásával:

a termelési egység neve,

a termelőegység neve,

hely,

ajánlattételi övezet,

a beépített villamosenergia-termelési kapacitás (MW),

a termelési típus,

az esemény alatt rendelkezésre álló kapacitás,

a rendelkezésre nem állás oka,

a rendelkezésre állásban bekövetkező változás kezdete és becsült vége (nap, óra);

b)

a termelőegységek tényleges rendelkezésre állásában bekövetkező olyan, legalább 100 MW nagyságú változások, amelyek várhatóan legalább egy piaci időegységig tartanak, a következők meghatározásával:

a termelési egység neve,

a termelőegység neve,

hely,

ajánlattételi övezet,

a beépített villamosenergia-termelési kapacitás (MW),

a termelési típus,

az esemény alatt rendelkezésre álló kapacitás,

a rendelkezésre nem állás oka, és

a rendelkezésre állásban bekövetkező változás kezdete és becsült vége (nap, óra);

c)

a termelési egységek olyan, 200 MW-nyi vagy annál nagyobb mértékű tervezett rendelkezésre nem állásai, ideértve a termelési egységek tervezett rendelkezésre nem állásában bekövetkező 100 MW-nyi vagy annál nagyobb mértékű, az a) pont alapján nem közzétett változásokat is, amelyek várhatóan legalább egy piaci időegységig tartanak a következő három év távlatában, a következők meghatározásával:

a termelési egység neve,

hely,

ajánlattételi övezet,

a beépített villamosenergia-termelési kapacitás (MW),

a termelési típus,

az esemény alatt rendelkezésre álló kapacitás,

a rendelkezésre nem állás oka, és

a rendelkezésre állásban bekövetkező változás kezdete és becsült vége (nap, óra);

d)

a legalább 200 MW beépített villamosenergia-termelési kapacitású termelési egységek tényleges rendelkezésre állásában bekövetkező olyan, legalább 100 MW nagyságú, a b) pont alapján nem közzétett változások, amelyek várhatóan legalább egy piaci időegységig tartanak, a következők meghatározásával:

a termelési egység neve,

hely,

ajánlattételi övezet,

a beépített villamosenergia-termelési kapacitás (MW),

a termelési típus,

az esemény alatt rendelkezésre álló kapacitás,

a rendelkezésre nem állás oka, és

a rendelkezésre állásban bekövetkező változás kezdete és becsült vége (nap, óra).

(2)   Az (1) bekezdés a) és c) pontjában megállapított információkat a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy órával a tervezett rendelkezésre nem állásról szóló döntés meghozatala után kell közzétenni.

Az (1) bekezdés b) és d) pontjában megállapított információkat a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy órával a tényleges rendelkezésre állásban bekövetkezett változás után kell közzétenni.

(3)   Adott átvitelirendszer-üzemeltető szabályozási területén található termelőegységek ellátják az adott átivtelirendszer-üzemeltetőt az (1) bekezdésben megállapított adatokkal.

A termelőegységeket az általuk szolgáltatott adatok elsődleges tulajdonosainak kell tekinteni.

16. cikk

Tényleges termelés

(1)   Az átvitelirendszer-üzemeltetők saját szabályozási területükre vonatkozóan kiszámítják és benyújtják a villamosenergia-piaci ENTSO-nak a következő információkat:

a)

tényleges termelési kibocsátás (MW) piaci időegységenként és 100 MW vagy több beépített termelési kapacitású termelőegységenként;

b)

összesített termelési kibocsátás piaci időegységenként és termelési típusonként;

c)

tényleges vagy becsült szél- és napenergia-termelés (MW) minden egyes ajánlattételi övezetben, piaci időegységenként;

d)

minden víztározós és tározós vízerőmű összesített heti átlagos feltöltési mértéke (MWh) ajánlattételi övezetekként, ideértve az előző év azonos hetére vonatkozó számadatot is.

(2)   A fenti adatokat az alábbi időpontokban kell közzétenni:

a)

az (1) bekezdés a) pontjában említett információkat öt nappal az üzemi időszakot követően;

b)

az (1) bekezdés b) pontjában említett információkat legkésőbb egy órával az üzemi időszakot követően;

c)

az (1) bekezdés c) pontjában említett információkat legkésőbb egy órával az üzemi időszakot követően, és azt a mért értékek alapján frissíteni kell, amint az adott értékek elérhetőek. Az információkat az összes ajánlattételi övezetben kizárólag olyan tagállamok esetén kell benyújtani, amelyek több mint 1 % szél- vagy napenergia által termelt áramot tápláltak be egy évben, illetve olyan ajánlattételi övezetekben, ahol több mint 5 % szél- vagy napenergia által termelt áramot tápláltak be egy évben;

d)

az (1) bekezdés d) pontjában említett információkat azt a hetet követő harmadik munkanapon, amelyre az információ vonatkozik. Az információkat az összes ajánlattételi övezetben kizárólag olyan tagállamok esetén kell benyújtani, amelyek ebből a termelési típusból több mint 10 %-ot tápláltak be egy évben, illetve olyan ajánlattételi övezetekben, ahol ebből a termelési típusból több mint 30 %-ot tápláltak be egy évben.

(3)   Adott átvitelirendszer-üzemeltető szabályozási területén található termelőegységek és termelési egységek minden olyan releváns információval ellátják az adott átvitelirendszer-üzemeltetőt, amely az (1) bekezdésben említett adatok kiszámításához szükséges.

A termelőegységeket, illetve a termelési egységeket az általuk szolgáltatott releváns információ elsődleges tulajdonosainak kell tekinteni.

17. cikk

Kiegyenlítés

(1)   Az átvitelirendszer-üzemeltetők vagy, ha ilyen piac létezik, a kiegyenlítő energiapiac üzemeltetői saját szabályozási területükre vonatkozóan benyújtják a villamosenergia-piaci ENTSO-nak a következő információkat:

a)

a kiegyenlítésre vonatkozó szabályok, ideértve az alábbiakat:

a különböző típusú kiegyenlítési tartalékok és kiegyenlítési villamos energia beszerzésének folyamatai,

mind a tartaléknyújtás, mind az aktivált kiegyenlítési villamos energia ellentételezésére vonatkozó módszertan,

az egyensúlytól való eltérésért fizetendő díj számítására alkalmazott módszertan,

adott esetben a két vagy több szabályozási terület közötti határokon átnyúló kiegyenlítés végrehajtásának és a villamosenergia-termelő egységek és terhelés részvételi feltételeinek leírása.

b)

az átvitelirendszer-üzemeltető által lekötött kiegyenlítési tartalék mennyisége (MW), a következők meghatározásával:

a tartalékforrás (termelés vagy terhelés),

a tartalék típusa (pl. tartalék a frekvencia-eltérés helyreállítására, tartalék a frekvencia helyreállítására, helyettesítési tartalék),

a tartalék lekötésének időtartama (pl. óra, nap, hét, hónap, év stb.);

c)

az átvitelirendszer-üzemeltető által a beszerzett kiegyenlítési tartalék típusaiként és beszerzési időszakonként fizetett árak (pénznem/MW/időszak);

d)

összesített elfogadott ajánlatok kiegyenlítési időegységenként, külön minden egyes kiegyenlítésitartalék-típusra;

e)

az aktivált kiegyenlítési energia mennyisége (MW) kiegyenlítési időegységenként és tartaléktípusonként;

f)

az átvitelirendszer-üzemeltető által az aktivált kiegyenlítési energiáért kiegyenlítési időegységenként és tartaléktípusonként fizetett árak; az árakra vonatkozó információt külön be kell nyújtani fel és le irányú szabályozás esetén;

g)

az egyensúlytól való eltérésre vonatkozó árak kiegyenlítési időegységenként;

h)

a teljes egyensúlytól való eltérésre vonatkozó mennyiség kiegyenlítési időegységenként;

i)

a szabályozási terület havi pénzügyi mérlege, a következők meghatározásával:

az átvitelirendszer-üzemeltetőnél a tartalékok beszerzéséért és a kiegyenlítési energia aktiválásáért felmerült kiadások,

az átvitelirendszer-üzemeltető nettó bevétele, miután az egyensúlytól való eltérésre vonatkozó számláit elszámolta a kiegyenlítésért felelős felekkel;

j)

adott esetben a szabályozási területeken átnyúló kiegyenlítésre vonatkozó információ kiegyenlítési időegységenként, a következők meghatározásával:

a kereskedelmi ügyletek során tett vételi és eladási ajánlatok mennyisége beszerzési időegységenként,

a kereskedelmi ügyletek során tett vételi és eladási ajánlatok maximum- és minimumárai beszerzési időegységenként,

az érintett szabályozási területeken aktivált kiegyenlítési energia mennyisége.

A kiegyenlítési piacok üzemeltetőit az általuk szolgáltatott információ elsődleges tulajdonosainak kell tekinteni.

(2)   A fenti adatokat az alábbi időpontokban kell közzétenni:

a)

az (1) bekezdés b) pontjában megállapított információkat a lehető leghamarabb, de legkésőbb két órával a következő beszerzési eljárás előtt;

b)

az (1) bekezdés c) pontjában megállapított információkat a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy órával a beszerzési eljárás vége után;

c)

az (1) bekezdés d) pontjában megállapított információkat a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy órával az üzemi időszak után;

d)

az (1) bekezdés e) pontjában megállapított információkat a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 perccel az üzemi időszak után. Ha az adatok előzetesek, akkor a számértékeket a végleges adatok elérhetővé válásakor aktualizálni kell;

e)

az (1) bekezdés f) pontjában megállapított információkat a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy órával az üzemi időszak után;

f)

az (1) bekezdés g) pontjában megállapított információkat a lehető leghamarabb;

g)

az (1) bekezdés h) pontjában megállapított információkat a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 perccel az üzemi időszak után. Ha az adatok előzetesek, akkor a számértékeket a végleges adatok elérhetővé válásakor aktualizálni kell;

h)

az (1) bekezdés i) pontjában megállapított információkat legkésőbb három hónappal az üzemeltetési hónapot követően. Ha az adatok előzetesek, akkor a számértékeket a végleges adatok elérhetővé válásakor aktualizálni kell;

i)

az (1) bekezdés j) pontjában megállapított információkat legkésőbb egy órával az üzemi időszakot követően.

18. cikk

Felelősség

Az adat elsődleges tulajdonosának, az adatszolgáltatónak és a villamosenergia-piaci ENTSO-nak az e rendelet szerinti felelőssége a nagyfokú gondatlanságra és/vagy szándékos kötelességszegésre korlátozódik. Semmilyen esetben nem tartoznak kártérítést fizetni az adatokat használó személy részére bármilyen elmaradt nyereségért, elmaradt üzleti lehetőségért vagy bármely olyan közvetett velejáró, különleges vagy következményes kárért, amely az e rendelet szerinti kötelezettségeik megszegéséből ered.

19. cikk

A 714/2009/EK rendelet módosítása

A 714/2009/EK rendelet I. mellékletének 5.5–5.9. pontját 2015. január 5-i hatállyal el kell hagyni.

20. cikk

Ez a rendelet Az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A 4. cikk (1) bekezdésének alkalmazását e rendelet hatálybalépését követően tizennyolc hónappal kell megkezdeni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. június 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 211., 2009.8.14., 15. o.

(2)  HL L 326., 2011.12.8., 1. o.

(3)  HL L 345., 2008.12.23., 75. o.


MELLÉKLET

A 11. cikk (2) bekezdésében említett információk közzététele

Kapacitásfelosztási időszak

Előre jelzett övezetközi kapacitás – közzéteendő

Felkínált kapacitás – közzéteendő

Éves

Egy héttel az éves felosztási eljárást megelőzően, de legkésőbb december 15-ig, a következő év minden hónapjára

Egy héttel az éves felosztási eljárást megelőzően, de legkésőbb december 15-ig

Havi

Két munkanappal a havi felosztási eljárást megelőzően a következő hónap minden egyes napjára

Két munkanappal a havi felosztási eljárást megelőzően

Heti

Minden pénteken, a következő hét minden egyes napjára

Egy nappal a heti felosztási eljárást megelőzően

Következő napi

 

1 órával az azonnali piac kapuzárását megelőzően, minden egyes piaci időegységre

Napon belüli

 

1 órával az első napon belüli felosztást megelőzően és azután valós időben, minden egyes piaci időegységre


15.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 163/13


A BIZOTTSÁG 544/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. június 14.)

a Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284-et, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351-et és Enterococcus faecium DSM 21913-at tartalmazó készítmény brojlercsirkéknek szánt takarmány-adalékanyagként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Biomin GmbH)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik a takarmány-adalékanyagok felhasználásának engedélyezéséről, valamint az engedélyek megadásának feltételeiről és az engedélyezési eljárásokról.

(2)

Az 1831/2003/EK rendelet 7. cikke szerint kérelem érkezett be egy Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284-et, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351-et és Enterococcus faecium DSM 21913-at tartalmazó készítmény engedélyezése iránt. A kérelem tartalmazta az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(3)

A kérelem az „állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába sorolandó, Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284-et, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351-et és Enterococcus faecium DSM 21913-at tartalmazó készítmény brojlercsirkéknek szánt takarmány-adalékanyagként történő engedélyezésére vonatkozik.

(4)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság) 2012. november 14-i véleményében (2) arra a következtetésre jutott, hogy a javasolt felhasználási feltételek mellett a Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284-et, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351-et és Enterococcus faecium DSM 21913-at tartalmazó készítmény nincs káros hatással sem az állati és emberi egészségre, sem a környezetre, és használatával javulhat a brojlercsirkék testsúlygyarapodása. A Hatóság szerint nem szükséges a forgalomba hozatalt követő nyomon követésre vonatkozó különleges feltételeket előírni. A Hatóság ellenőrizte továbbá az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányban található takarmány-adalékanyagra vonatkozó analitikai módszerről szóló jelentést.

(5)

A Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284-et, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351-et és Enterococcus faecium DSM 21913-at tartalmazó készítmény értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően e készítmény használatát az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint engedélyezni kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben meghatározott, az „állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és a „bélflóra-stabilizálók” funkcionális csoportba tartozó készítmény takarmány-adalékanyagként történő felhasználása a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. június 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  EFSA Journal 2012; 10(12):2965.


MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosító száma

Az engedély jogosultjának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Felső korhatár

Minimális tartalom

Maximális tartalom

További rendelkezések

Az engedély lejárta

CFU (1)/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban

Kategória: állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok. Funkcionális csoport: bélflóra-stabilizálók

4b1890

Biomin GmbH

Bifidobacterium animalis ssp. animalis

DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 és Enterococcus faecium DSM 21913

 

Az adalékanyag összetétele

Az alábbiak keverékéből álló készítmény:

 

Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, amely legalább 3 × 109 CFU/g adalékanyagot tartalmaz.

 

Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351, amely legalább 1 × 109 CFU/g adalékanyagot tartalmaz

 

Enterococcus faecium DSM 21913, amely legalább 6 × 109 CFU/g adalékanyagot tartalmaz

Szilárd készítmény (arány: 3:1:6)

 

A hatóanyag jellemzése

Életképes Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351, és Enterococcus faecium DSM 21913 sejtek

 

Analitikai módszerek  (2)

Számlálás:

 

A Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284 esetében: lemezkenéses módszer EN 15785

 

A Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 esetében: lemezkenéses módszer EN 15787

 

Az Enterococcus faecium DSM 21913 esetében: lemezkenéses módszer EN 15788

Azonosítás:

Pulzáló erőterű gél-elektroforézis (PFGE)

Brojlercsirke

1 × 108

1 × 109

1.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, az eltarthatósági időtartamot és a pelletálási stabilitást.

2.

Az adalékanyagot a következő kokcidiosztatikumokat tartalmazó takarmányban lehet felhasználni: maduramicin-ammónium, diklazuril vagy robenidin-hidroklorid.

3.

Biztonsági előírás: használatkor védőmaszk, védőszemüveg és védőkesztyű viselése kötelező.

2023. július 5.


(1)  Össztartalom a keverékben.

(2)  Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


15.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 163/15


A BIZOTTSÁG 545/2013/EU RENDELETE

(2013. június 14.)

az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a 3-acetil-2,5-dimetil-tiofén aromaanyag tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK irányelv módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 11. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról szóló, 2008. december 16-i 1331/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2), és különösen annak 7. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 872/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelettel (3) elfogadásra került egy aromaanyagokról szóló lista, és ez a lista bekerült az 1334/2008/EK rendelet I. mellékletének A. részébe.

(2)

Az említett lista az 1331/2008/EK rendeletben említett egységes eljárásnak megfelelően tehető naprakésszé, vagy a Bizottság kezdeményezésére, vagy valamely tagállam vagy érintett fél kérelmére.

(3)

A 3-acetil-2,5-dimetil-tiofén aromaanyag (FL-szám: 15.024) a listában értékelés alatt álló aromaanyagként szerepel, amelynek kapcsán további tudományos adatok benyújtására van szükség. A kérelmező benyújtotta ezeket az adatokat.

(4)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság értékelte a benyújtott adatokat, és 2013. május 15-én arra a következtetésre jutott, hogy a 3-acetil-2,5-dimetil-tiofén in vitro és in vivo is mutagén anyag, ezért aromaanyagként történő felhasználása biztonságossági aggályokat vet fel (4).

(5)

Ennek megfelelően a 3-acetil-2,5-dimetil-tiofén felhasználása nem felel meg az aromák tekintetében az 1334/2008/EK rendelet 4. cikkének a) pontjában meghatározott általános használati feltételeinek. Következésképpen az emberi egészség megőrzése érdekében az említett anyagot haladéktalanul törölni kell a listából.

(6)

A Bizottságnak a biztonsági kockázatot jelentő anyagoknak az uniós listáról való törlésekor a sürgősségi eljárást kell alkalmaznia.

(7)

Az 1334/2008/EK rendelet 30. cikke alapján az uniós listán nem szereplő aromaanyagok 2014. október 22-ig forgalomba hozhatók, és használhatók az élelmiszerekben és azok felületén. Ez az átmeneti időszak a 3-acetil-2,5-dimetil-tiofén esetében nem alkalmazható.

(8)

Tekintettel arra, hogy a 3-acetil-2,5-dimetil-tiofén felhasználási szintje igen alacsony, és az Európai Unióban éves szinten az élelmiszerekhez adott összmennyisége csekély, ennek az anyagnak az élelmiszerekben való jelenléte nem ad azonnali aggodalomra okot. Ezért – figyelembe véve a technikai és gazdasági indokokat is –, átmeneti időszakokat kell meghatározni azon 3-acetil-2,5-dimetil-tiofén aromaanyagot tartalmazó élelmiszerekre vonatkozóan, amelyek már e rendelet hatálybalépése előtt forgalomba kerültek, vagy harmadik országokból úton voltak az Unióba.

(9)

Az 1334/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1334/2008/EK rendelet I. mellékletének A. része az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

(1)   Tilos a 3-acetil-2,5-dimetil-tiofén aromaanyagként történő forgalomba hozatala, valamint élelmiszerekben és azok felületén történő felhasználása.

(2)   Tilos a 3-acetil-2,5-dimetil-tiofén aromaanyagot tartalmazó élelmiszerek forgalomba hozatala.

(3)   Tilos a 3-acetil-2,5-dimetil-tiofén aromaanyagként történő importálása és a 3-acetil-2,5-dimetil-tiofén aromaanyagot tartalmazó élelmiszerek importálása.

3. cikk

(1)   A 2. cikk (2) bekezdésétől eltérően azon 3-acetil-2,5-dimetil-tiofén aromaanyagot tartalmazó élelmiszerek, amelyek törvényes módon kerültek forgalomba e rendelet hatálybalépése előtt, a fogyaszthatósági vagy a minőségmegőrzési idő lejártáig értékesíthetők.

(2)   A 2. cikket nem kell alkalmazni azokra a 3-acetil-2,5-dimetil-tiofén aromaanyagot tartalmazó élelmiszer-szállítmányokra, amelyek esetében az élelmiszer-importőr igazolni tudja, hogy azok e rendelet hatálybalépése előtt már úton voltak az érintett harmadik országból az Unióba.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. június 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 354., 2008.12.31., 34. o.

(2)  HL L 354., 2008.12.31., 1. o.

(3)  HL L 267., 2012.10.2., 1. o.

(4)  EFSA Journal (2013); 11(5):3227.


MELLÉKLET

Az 1334/2008/EK rendelet I. mellékletének A. részében az FL 15.024 számú bejegyzést el kell hagyni:

„15.024

3-acetil-2,5-dimetil-tiofén

2530-10-1

1051

11603

 

 

2

EFSA”


15.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 163/17


A BIZOTTSÁG 546/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. június 14.)

az eugenol hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (2) bekezdésére és 78. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1107/2009/EK tanácsi rendelet 80. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint a 91/414/EGK irányelvet (2) a jóváhagyási eljárásra és feltételekre vonatkozóan továbbra is alkalmazni kell azon hatóanyagok esetében, amelyekről az említett irányelv 6. cikkének (3) bekezdésében foglaltak szerint 2011. június 14. előtt határozatot fogadtak el. Az eugenol esetében az 1107/2009/EK rendelet 80. cikke (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak a 2011/266/EU bizottsági végrehajtási határozattal (3) teljesülnek.

(2)

A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban 2008. március 7-én az Egyesült Királysághoz kérelem érkezett az Eden Research PLC-től az eugenol hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére vonatkozóan. A 2011/266/EU végrehajtási határozat megerősítette, hogy a dokumentáció hiánytalan abban az értelemben, hogy elvben megfelel a 91/414/EGK irányelv II. és III. mellékletében foglalt adat- és információszolgáltatási követelményeknek.

(3)

A kérelmező által javasolt felhasználási célok tekintetében e hatóanyagnak az emberek és az állatok egészségére, valamint a környezetre gyakorolt hatását a 91/414/EGK irányelv 6. cikke (2) és (4) bekezdésének rendelkezései szerint megvizsgálták. A kijelölt referens tagállam 2011. június 30-án a Bizottság elé terjesztette az értékelő jelentés tervezetét.

(4)

A tagállamok és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság) megvizsgálták az értékelő jelentés tervezetét. A Hatóság 2012. október 15-én ismertette a Bizottsággal az eugenol hatóanyagú növényvédő szerek kockázatértékelésének szakmai vizsgálata alapján levont következtetéseit (4). Az értékelő jelentés tervezetét és a Hatóság következtetését a tagállamok és a Bizottság az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság keretében közösen megvizsgálták, majd az értékelő jelentés tervezetét az eugenolról szóló bizottsági felülvizsgálati jelentés formájában 2013. május 17-én véglegesítették.

(5)

A különböző vizsgálatok azt mutatták, hogy az eugenolt tartalmazó növényvédő szerek várhatóan általában megfelelnek a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában, valamint 5. cikke (3) bekezdésében megállapított követelményeknek, különösen a Bizottság felülvizsgálati jelentésében megvizsgált és részletezett alkalmazás tekintetében. Ezért az eugenol jóváhagyása indokolt.

(6)

Az 1107/2009/EK rendelet 6. cikkével összefüggésben értelmezett 13. cikkének (2) bekezdése értelmében, valamint a jelenlegi tudományos és műszaki ismeretek fényében azonban szükség van bizonyos feltételek és korlátozások előírására. Különösen további megerősítő információk kérése indokolt.

(7)

A jóváhagyás előtt megfelelő időt kell biztosítani arra, hogy a tagállamok és az érdekelt felek felkészülhessenek a hatóanyag jóváhagyásából fakadó új követelmények teljesítésére.

(8)

Az 1107/2009/EK rendeletben előírt, a jóváhagyásból fakadó kötelezettségek sérelme nélkül, figyelemmel a 91/414/EGK irányelv hatályon kívül helyezése és az 1107/2009/EK rendelet hatálybalépése következtében előállt különleges helyzetre, be kell tartani az alábbiakat. A jóváhagyást követően hat hónapot kell biztosítani a tagállamoknak az eugenolt tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó engedélyek felülvizsgálatára. Az engedélyeket a tagállamok szükség szerint módosítják, újakkal helyettesítik vagy visszavonják. A 91/414/EGK irányelvnek megfelelő, az egyes növényvédő szerek egyes felhasználási módjaira vonatkozó, teljes, aktualizált, III. melléklet szerinti dokumentációnak az egységes elvek szerint történő benyújtására és értékelésére e határidőtől eltérve hosszabb időt kell biztosítani.

(9)

A növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram első szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1992. december 11-i 3600/92/EGK bizottsági rendelet (5) keretében értékelt hatóanyagoknak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételével kapcsolatos tapasztalatok azt mutatják, hogy értelmezési nehézségek támadhatnak azzal kapcsolatban, hogy a már kiadott engedélyek jogosultjainak milyen kötelességei vannak az adatokhoz való hozzáférést illetően. A további nehézségek elkerülése végett ezért szükségesnek tűnik pontosítani a tagállamok kötelezettségeit, különösen azt, hogy ellenőrizniük kell, hogy az engedély jogosultja bizonyítottan hozzáfér-e az említett irányelv II. mellékletében leírt követelményeknek megfelelő dokumentációhoz. E pontosítás azonban az említett irányelv I. mellékletét azóta módosító irányelvekhez, illetve a hatóanyagokat jóváhagyó rendeletekhez képest nem ró új kötelezettségeket a tagállamokra és az engedélyek jogosultjaira.

(10)

Az 1107/2009/EK rendelet 13. cikkének (4) bekezdése szerint az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2011. május 25-i 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (6) mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatóanyag jóváhagyása

Az I. mellékletben meghatározott eugenol hatóanyag az ugyanazon mellékletben foglalt feltételekkel jóváhagyásra kerül.

2. cikk

Növényvédő szerek újraértékelése

(1)   A tagállamok az 1107/2009/EK rendeletnek megfelelően – amennyiben szükséges – az eugenol hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerekre kiadott érvényes engedélyeket 2014. május 31-ig módosítják vagy visszavonják.

Az említett időpontig különösen azt kell ellenőrizniük, hogy az egyedi rendelkezéseket tartalmazó oszlopban foglaltak kivételével teljesülnek-e az e rendelet I. mellékletében meghatározott feltételek, és az engedély jogosultja rendelkezik-e a 91/414/EGK irányelv 13. cikkének (1)–(4) bekezdésében, valamint az 1107/2009/EK rendelet 62. cikkében meghatározottakkal összhangban a 91/414/EGK irányelv II. mellékletében foglalt követelményeknek megfelelő dokumentációval, illetve ilyen dokumentációhoz való hozzáféréssel.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérően az olyan engedélyezett növényvédő szerek esetében, amelyek eugenolt tartalmaznak egyedüli hatóanyagként vagy több olyan hatóanyag egyikeként, amelyek mindegyike legkésőbb 2013. november 30-ig felkerült az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletében lévő jegyzékre, a tagállamok az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes elvek szerint a 91/414/EGK irányelv III. mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelő dokumentáció alapján és az e rendelet I. mellékletének az egyedi rendelkezéseket tartalmazó oszlopában foglaltak figyelembevételével újból elvégzik a szer értékelését. Az említett értékelés alapján a tagállamok meghatározzák, hogy a szer megfelel-e az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

Ezt követően a tagállamok:

a)

az eugenolt egyedüli hatóanyagként tartalmazó szer esetében szükség esetén legkésőbb 2015. május 31-ig módosítják vagy visszavonják az engedélyt; vagy

b)

az eugenolt több hatóanyag egyikeként tartalmazó szer esetében 2015. március 31-ig, vagy ha a többi hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételéről vagy jóváhagyásáról rendelkező adott jogszabályban az ilyen módosításra vagy visszavonásra későbbi időpont van megszabva, akkor az ott megjelölt határidőig szükség szerint módosítják vagy visszavonják az engedélyt.

3. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet módosítása

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

4. cikk

Hatálybalépés és az alkalmazás időpontja

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2013. december 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. június 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(3)  HL L 114., 2011.5.4., 3. o.

(4)  EFSA Journal (2012); 10(11):2914. Online elérhető a következő oldalon: www.efsa.europa.eu

(5)  HL L 366., 1992.12.15., 10. o.

(6)  HL L 153., 2011.6.11., 1. o.


I. MELLÉKLET

Közhasználatú név, azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Egyedi rendelkezések

Eugenol CAS-szám: 97-53-0

CIPAC-szám: 967

4-allil-2-metoxifenol

≥ 990 g/kg

releváns szennyeződés: a műszaki minőségű anyag maximum 0,1 %-a metil-eugenol

2013. december 1.

2023. november 30.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2013. május 17-én véglegesített, az eugenolról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a szerrel foglalkozók, más dolgozók, az alkalmazási környezetében tartózkodók és a helyi lakosok védelme. Gondoskodnak arról, hogy – amennyiben arra szükség van – a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,

a felszín alatti vizek védelme, ha az anyagot érzékeny talajú és/vagy érzékeny éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák,

a vízi szervezetekre jelentett kockázat,

a rovarevő madarakra jelentett kockázat.

Az alkalmazás feltételei között szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.

A kérelmező megerősítő információt nyújt be az alábbiakról:

a)

a készítmény tárolási stabilitása (2 év) szobahőmérsékleten;

b)

az eugenollal és a metil-eugenollal szembeni természetes, illetőleg azok növényvédő szerként történő felhasználásából adódó expozícióra vonatkozó összehasonlító adatok. Az adatok az emberek expozíciója mellett a madarak és a vízi szervezetek expozíciójára is kiterjednek;

c)

a talajvíznek az eugenol potenciális metabolitjaival, különösen a metil-eugenollal szembeni expozíciójára vonatkozó értékelés.

Ezeket az információkat a kérelmezőnek 2015. november 30-ig kell benyújtania a Bizottságnak, a tagállamoknak és a Hatóságnak.


(1)  A hatóanyag pontos azonosítása és részletes specifikációja a vizsgálati jelentésben található.


II. MELLÉKLET

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének B. része a következő bejegyzéssel egészül ki:

Sorszám

Közhasználatú név, azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Egyedi rendelkezések

„45

Eugenol CAS-szám: 97-53-0

CIPAC-szám: 967

4-allil-2-metoxifenol

≥ 990 g/kg

releváns szennyeződés: a műszaki minőségű anyag maximum 0,1 %-a metil-eugenol

2013. december 1.

2023. november 30.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2013. május 17-én véglegesített, az eugenolról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a szerrel foglalkozók, dolgozók, az alkalmazási környezetében tartózkodók és a helyi lakosok védelme. Gondoskodnak arról, hogy – amennyiben arra szükség van – a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,

a felszín alatti vizek védelme, ha az anyagot érzékeny talajú és/vagy érzékeny éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák,

a vízi szervezetekre jelentett kockázat,

a rovarevő madarakra jelentett kockázat.

Az alkalmazás feltételei között szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.

A kérelmező megerősítő információt nyújt be az alábbiakról:

a)

a készítmény tárolási stabilitása (2 év) szobahőmérsékleten;

b)

az eugenollal és a metil-eugenollal szembeni természetes, illetőleg azok növényvédő szerként történő felhasználásából adódó expozícióra vonatkozó összehasonlító adatok. Az adatok a humán expozíció mellett a madarak és a vízi szervezetek expozíciójára is kiterjednek;

c)

a talajvíz az eugenol potenciális metabolitjainak, különösen a metil-eugenolnak való expozíciójára vonatkozó értékelés.

Ezeket az információkat a kérelmezőnek 2015. november 30-ig kell benyújtania a Bizottságnak, a tagállamoknak és a Hatóságnak.”


(1)  A hatóanyag pontos azonosítása és részletes specifikációja a vizsgálati jelentésben található.


15.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 163/21


A BIZOTTSÁG 547/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. június 14.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. június 14-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MK

49,2

TR

65,0

ZZ

57,1

0707 00 05

MK

27,2

TR

138,6

ZZ

82,9

0709 93 10

TR

142,0

ZZ

142,0

0805 50 10

AR

103,4

TR

115,2

ZA

108,6

ZZ

109,1

0808 10 80

AR

170,9

BR

107,2

CL

132,8

CN

96,1

NZ

134,3

US

145,7

ZA

116,9

ZZ

129,1

0809 10 00

IL

342,4

TR

201,2

ZZ

271,8

0809 29 00

TR

419,5

US

793,4

ZZ

606,5

0809 30

IL

214,0

MA

207,9

TR

174,9

ZZ

198,9

0809 40 05

CL

151,2

IL

308,9

ZA

104,8

ZZ

188,3


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


15.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 163/23


A BIZOTTSÁG 548/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. június 14.)

a gabonaágazatban 2013. június 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásának szabályairól (behozatali vámok a gabonaágazatban) szóló, 2010. július 20-i 642/2010/EU bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1234/2007/EK rendelet 136. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a 1001 19 00, a 1001 11 00, az ex 1001 91 20 (közönséges búza, vetőmag), az ex 1001 99 00 (kiváló minőségű közönséges búza, a vetőmag kivételével), a 1002 10 00, a 1002 90 00, a 1005 10 90, a 1005 90 00, a 1007 10 90 és a 1007 90 00 KN-kód alá tartozó termékek behozatali vámja megegyezik az adott szállítmányra alkalmazandó CIF-importárnak az e termékekre behozataluk esetén érvényes, 55 %-kal megnövelt intervenciós árból történő kivonásával kapott összeggel. Az említett vám azonban nem haladhatja meg a közös vámtarifában meghatározott vámtételt.

(2)

Az 1234/2007/EK rendelet 136. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a hivatkozott cikk (1) bekezdésében említett behozatali vám kiszámítása céljából a szóban forgó termékekre szabályos időközönként meg kell állapítani a reprezentatív CIF-importárakat.

(3)

A 642/2010/EU rendelet 2. cikkének (2) bekezdése értelmében a 1001 19 00, a 1001 11 00, az ex 1001 91 20 (közönséges búza, vetőmag), az ex 1001 99 00 (kiváló minőségű közönséges búza, a vetőmag kivételével), a 1002 10 00, a 1002 90 00, a 1005 10 90, a 1005 90 00, a 1007 10 90 és a 1007 90 00 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó behozatali vám kiszámításához a szóban forgó rendelet 5. cikkében előírt módszerrel meghatározott napi reprezentatív CIF-importárat kell alkalmazni.

(4)

Helyénvaló megállapítani a 2013. június 16-tól kezdődő időszakra vonatkozó behozatali vámokat, amelyek alkalmazása új behozatali vámok megállapításáig tart.

(5)

Tekintettel annak szükségességére, hogy az intézkedés alkalmazása a frissített adatok rendelkezésre bocsátását követően mihamarabb megkezdődjék, indokolt e rendeletet kihirdetése napján hatályba léptetni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A gabonaágazatban 2013. június 16-tól alkalmazandó, az 1234/2007/EK rendelet 136. cikkének (1) bekezdésében említett behozatali vámokat e rendelet I. melléklete határozza meg, a II. mellékletben ismertetett adatok alapján.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. június 14-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 187., 2010.7.21., 5. o.


I. MELLÉKLET

Az 1234/2007/EK rendelet 136. cikkének (1) bekezdésében említett termékekre 2013. június 16-tól alkalmazandó behozatali vámok

KN-kód

Árumegnevezés

Behozatali vám (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

DURUMBÚZA, kiváló minőségű

0,00

közepes minőségű

0,00

gyenge minőségű

0,00

ex 1001 91 20

KÖZÖNSEGES BÚZA, vetőmag

0,00

ex 1001 99 00

KÖZÖNSÉGES BÚZA, kiváló minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

1002 10 00

1002 90 00

ROZS

0,00

1005 10 90

KUKORICA, vetőmag, a hibrid kivételével

0,00

1005 90 00

KUKORICA, a vetőmag kivételével (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

CIROKMAG, a hibrid vetőmag kivételével

0,00


(1)  Az importőr a 642/2010/EU rendelet 2. cikke (4) bekezdésének alkalmazásában a következő vámcsökkentésben részesülhet:

tonnánként 3 EUR, ha a kirakodási kikötő a Földközi-tengeren (a Gibraltári-szoroson túl) vagy a Fekete-tengeren található, az Unióba az Atlanti-óceánon vagy a Szuezi-csatornán keresztül érkező áruk esetében,

tonnánként 2 EUR, ha a kirakodási kikötő Dániában, Észtországban, Írországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Finnországban, Svédországban, az Egyesült Királyságban vagy az Ibériai-félsziget atlanti-óceáni partján van, az Unióba az Atlanti-óceánon keresztül érkező áruk esetében.

(2)  Az importőr tonnánként 24 EUR mértékű átalány-vámcsökkentésben részesülhet, amennyiben a 642/2010/EU rendelet 3. cikkében megállapított feltételek teljesülnek.


II. MELLÉKLET

Az I. mellékletben megállapított vámok kiszámításánál figyelembe vett adatok

31.5.2013-13.6.2013

1.

A 642/2010/EU rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

(EUR/t)

 

Közönséges búza (1)

Kukorica

Durumbúza, kiváló minőségű

Durumbúza, közepes minőségű (2)

Durumbúza, gyenge minőségű (3)

Tőzsde

Minnéapolis

Chicago

Tőzsdei jegyzés

241,96

196,60

FOB-ár USA

258,01

248,01

228,01

Felár a Mexikói-öböl esetében

28,60

Felár a Nagy-tavak esetében

32,01

2.

A 642/2010/EU rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

Szállítási költség: Mexikói-öböl–Rotterdam:

16,03 EUR/t

Szállítási költség: Nagy-tavak–Rotterdam:

49,48 EUR/t


(1)  Tonnánként 14 EUR felárral együtt (a 642/2010/EU rendelet 5. cikkének (3) bekezdése).

(2)  Tonnánként 10 EUR engedmény (a 642/2010/EU rendelet 5. cikkének (3) bekezdése).

(3)  Tonnánként 30 EUR engedmény (a 642/2010/EU rendelet 5. cikkének (3) bekezdése).


HATÁROZATOK

15.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 163/26


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2013. június 13.)

a bizonyos harmadik országok könyvvizsgálókra és könyvvizsgáló jogalanyokra vonatkozó közfelügyeleti, minőségbiztosítási, valamint vizsgálati és szankciórendszerének egyenértékűségéről, továbbá bizonyos harmadik országbeli könyvvizsgálók és könyvvizsgáló jogalanyok európai unióbeli könyvvizsgálati tevékenységére vonatkozó átmeneti időszakról szóló 2011/30/EU határozat módosításáról

(az értesítés a C(2013) 3491. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2013/288/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 84/253/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. május 17-i 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 46. cikke (2) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

A 2011/30/EU bizottsági határozat (2) lehetővé tette, hogy a 2010. július 2. és 2012. július 31. közötti időszakban kezdődő pénzügyi évek éves vagy összevont (konszolidált) éves beszámolóihoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentések tekintetében folytathassák tevékenységüket az Unióban azok a könyvvizsgálók és könyvvizsgáló jogalanyok, amelyek az említett határozat mellékletében felsorolt harmadik országokból származnak.

(2)

A Bizottság elvégezte a 2011/30/EU határozat mellékletében felsorolt harmadik országok és területek könyvvizsgálókra és könyvvizsgáló jogalanyokra vonatkozó közfelügyeleti, minőségbiztosítási, valamint vizsgálati és szankciórendszerének értékelését. Az értékeléseket a Könyvvizsgálók Felügyeleti Testületei Európai Csoportjának segítségével végezték el. Az érintett harmadik országok és területek könyvvizsgálókra és könyvvizsgáló jogalanyokra vonatkozó közfelügyeleti, minőségbiztosítási, valamint vizsgálati és szankciórendszereit a 2006/43/EK irányelv 29., 30. és 32. cikkében meghatározott, a tagállamok könyvvizsgálókra és könyvvizsgáló cégekre vonatkozó közfelügyeleti, minőségbiztosítási, valamint vizsgálati és szankciórendszerét szabályozó kritériumok alapján értékelték. A tagállamok és a harmadik országok könyvvizsgálókra és könyvvizsgáló jogalanyokra vonatkozó közfelügyeleti, minőségbiztosítási, valamint vizsgálati és szankciórendszerei közötti együttműködés végső célja az egymás felügyeleti rendszerébe vetett, a rendszerek egyenértékűségén alapuló kölcsönös bizalom megteremtése.

(3)

Az értékeléseket követően úgy tűnik, hogy Abu-Dzabi, Brazília, a Dubai Nemzetközi Pénzügyi Központ, Guernsey, Indonézia, Man-sziget, Jersey, Malajzia, Tajvan és Thaiföld könyvvizsgálókra és könyvvizsgáló jogalanyokra vonatkozó közfelügyeleti, minőségbiztosítási, valamint vizsgálati és szankciórendszerei a 2006/43/EK irányelv 29., 30. és 32. cikkében meghatározottakhoz hasonló szabályok szerint működnek. Ennélfogva indokolt, hogy az említett harmadik országok könyvvizsgálókra és könyvvizsgáló jogalanyokra vonatkozó közfelügyeleti, minőségbiztosítási, valamint vizsgálati és szankciórendszerei egyenértékűnek minősüljenek a tagállamok könyvvizsgálókra és könyvvizsgáló cégekre vonatkozó közfelügyeleti, minőségbiztosítási, valamint vizsgálati és szankciórendszereivel.

(4)

Bermuda, Kajmán-szigetek, Egyiptom, Mauritius, Új-Zéland, Oroszország és Törökország már létrehozta a könyvvizsgálókra és könyvvizsgáló jogalanyokra vonatkozó közfelügyeleti, minőségbiztosítási, valamint vizsgálati és szankciórendszerét, vagy annak létrehozása folyamatban van. E rendszerek működéséről és szabályairól azonban nem áll rendelkezésre az egyenértékűség-értékelés lefolytatásához elegendő információ. Az e rendszerekre vonatkozó végleges egyenértékűségi határozatok meghozatalához szükséges további értékelések elvégzése és rendszereik jobb megértése érdekében további információkat kell szerezni az említett harmadik országoktól és területektől. Következésképpen indokolt a 2011/30/EU határozatban engedélyezett átmeneti időszakot meghosszabbítani azon könyvvizsgálók és könyvvizsgáló jogalanyok tekintetében, amelyek az említett harmadik országokban és területeken bejegyzett társaságok éves vagy összevont éves beszámolóival kapcsolatban adnak könyvvizsgálói jelentéseket.

(5)

A 2011/30/EU határozat által engedélyezett átmeneti időszak lehetőségével azon könyvvizsgálók és könyvvizsgáló jogalanyok is élhettek, amelyek Hongkongban, Indiában és Izraelben bejegyzett társaságok éves vagy összevont éves beszámolóival kapcsolatban adnak könyvvizsgálói jelentéseket. A szóban forgó harmadik országok és területek az azóta eltelt időszakban nem hoztak létre független közfelügyeleti, minőségbiztosítási, valamint vizsgálati és szankciórendszert. Nem bocsátottak rendelkezésre információt könyvvizsgálati szabályozási és felügyeleti rendszereikről sem. Ezt figyelembe véve úgy tűnik, hogy az említett harmadik országok és területek nem tették meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Bizottság a könyvvizsgálati szabályozásukat egyenértékűnek ismerje el a tagállamok könyvvizsgálókra és könyvvizsgáló jogalanyokra vonatkozó közfelügyeleti, minőségbiztosítási, valamint vizsgálati és szankciórendszerével. Következésképpen nem indokolt a 2011/30/EU határozatban számukra engedélyezett átmeneti időszakot meghosszabbítani azon könyvvizsgálók és könyvvizsgáló jogalanyok tekintetében, amelyek az említett harmadik országokban bejegyzett társaságok éves vagy összevont éves beszámolóival kapcsolatban adnak könyvvizsgálói jelentéseket.

(6)

A befektetők védelme érdekében célszerű, hogy azon könyvvizsgálók és könyvvizsgáló jogalanyok, amelyek az e határozat II. mellékletében felsorolt harmadik országokban bejegyzett társaságok éves vagy összevont éves beszámolóival kapcsolatban adnak könyvvizsgálói jelentést, az átmeneti időszak során az Unióban csak akkor folytathassák könyvvizsgálói tevékenységüket a 2006/43/EK irányelv 45. cikke szerinti nyilvántartásba vétel nélkül, ha rendelkezésre bocsátják a kért információkat. Az érintett könyvvizsgálóknak és könyvvizsgáló jogalanyoknak az információk megadása esetén lehetővé kell tenni, hogy a 2012. augusztus 1. és 2015. július 31. közötti időszakban kezdődő pénzügyi évekhez kapcsolódóan folytathassák az éves vagy összevont éves beszámolókról szóló könyvvizsgálói jelentésekkel összefüggő tevékenységek végzését. E határozat nem érintheti a tagállamok jogát a tekintetben, hogy saját vizsgálati és szankciórendszerüket alkalmazzák a szóban forgó könyvvizsgálókra és könyvvizsgáló jogalanyokra.

(7)

A 2011/30/EU határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2006/43/EK irányelv 48. cikkének (1) bekezdésével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2011/30/EU határozat a következőképpen módosul:

1.

A 1. cikk a következő második bekezdéssel egészül ki:

„A 2006/43/EK irányelv 46. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában az alábbi harmadik országok és területek könyvvizsgálókra és könyvvizsgáló jogalanyokra vonatkozó közfelügyeleti, minőségbiztosítási, valamint vizsgálati és szankciórendszere egyenértékűnek minősül a tagállamok könyvvizsgálókra és könyvvizsgáló cégekre vonatkozó közfelügyeleti, minőségbiztosítási, valamint vizsgálati és szankciórendszereivel, a 2012. augusztus 1-jétől kezdődő pénzügyi évek éves vagy összevont (konszolidált) éves beszámolóihoz kapcsolódó könyvvizsgálói tevékenységek tekintetében:

1.

Abu-Dzabi

2.

Brazília

3.

Dubai Nemzetközi Pénzügyi Központ

4.

Guernsey

5.

Indonézia

6.

Man-sziget

7.

Jersey

8.

Malajzia

9.

Tajvan

10.

Thaiföld”

2.

A 2. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés bevezető részében a „mellékletében” kifejezés helyébe az „I. mellékletében” kifejezés lép:

b)

a (2), (3) és (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„2.   A tagállamok nem alkalmazzák a 2006/43/EK irányelv 45. cikkét azon könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló jogalanyok tekintetében, amelyek az e határozat II. mellékletében felsorolt harmadik országokban és területeken bejegyzett, az említett irányelv 45. cikkének (1) bekezdése szerinti társaságok éves vagy összevont éves beszámolóival kapcsolatban adnak könyvvizsgálói jelentést, a 2010. július 2. és 2015. július 31. közötti időszakban kezdődő pénzügyi évekhez kapcsolódóan, feltéve, hogy az érintett könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló jogalany megadja a tagállam illetékes hatóságainak az alábbi elemek mindegyikét:

a)

az érintett könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló jogalany nevét és címét, valamint a jogi formájára vonatkozó információkat;

b)

amennyiben a könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló jogalany egy hálózathoz tartozik, a hálózat leírását;

c)

az érintett könyvvizsgálatra vonatkozó könyvvizsgálati standardokat és függetlenségi követelményeket;

d)

a könyvvizsgáló jogalany belső minőségbiztosítási rendszerének leírását;

e)

arra való utalást, hogy a könyvvizsgálónál vagy a könyvvizsgáló jogalanynál végzett legutóbbi minőségbiztosítási ellenőrzés megtörtént-e, és ha igen, mikor, valamint – kivéve, ha a harmadik ország illetékes hatósága rendelkezésre bocsátja ezt az információt – a szükséges információt az ellenőrzés eredményéről. Amennyiben a legutóbbi minőségbiztosítási ellenőrzés eredményére vonatkozó információk nem nyilvánosak, a tagállamok illetékes hatóságai a szóban forgó információkat bizalmasan kezelik.

3.   A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvánosság értesüljön azon könyvvizsgálók és könyvvizsgáló jogalanyok nevéről és címéről, amelyek az e határozat II. mellékletében felsorolt harmadik országokban bejegyzett társaságok éves vagy összevont éves beszámolóival kapcsolatban adnak könyvvizsgálói jelentést, továbbá arról a tényről, hogy az érintett országok és területek közfelügyeleti, minőségbiztosítási, valamint vizsgálati és szankciórendszereit a 2006/43/EK irányelv 46. cikkének (2) bekezdése értelmében még nem ismerik el egyenértékűnek. E célból a 2006/43/EK irányelv 45. cikkében említett tagállami illetékes hatóságok nyilvántartásba is vehetik azokat a könyvvizsgálókat és könyvvizsgáló jogalanyokat, amelyek az e határozat II. mellékletében felsorolt harmadik országokban bejegyzett társaságok éves vagy összevont éves beszámolóinak könyvvizsgálatát végzik.

4.   A (2) bekezdésben foglaltak ellenére a tagállamok saját vizsgálati és szankciórendszerüket alkalmazhatják azokra a könyvvizsgálókra és könyvvizsgáló jogalanyokra, amelyek az e határozat II. mellékletében felsorolt harmadik országokban bejegyzett társaságok éves vagy összevont éves beszámolóinak könyvvizsgálatát végzik.”

c)

A cikk a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„5.   A (2) bekezdés nem sérti az adott tagállam illetékes hatóságai és a II. mellékletben felsorolt valamely harmadik ország illetékes hatóságai között a minőségbiztosítási ellenőrzés tekintetében létrejött együttműködési megállapodást, feltéve, hogy az megfelel az alábbi kritériumoknak:

a)

rendelkezik arról, hogy az egyenlő elbánás elve alapján minőségbiztosítási ellenőrzéseket kell végezni;

b)

azt előzetesen eljuttatták a Bizottságnak;

c)

nem prejudikálja a Bizottságnak a 2006/43/EK irányelv 47. cikke alapján hozott egyetlen határozatát sem.”

3.

A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

Az 1. cikk (1) bekezdésének 10. pontja 2013. július 31-től nem alkalmazandó.”

4.

A melléklet helyébe az e határozat I. melléklete lép.

5.

A határozat az e határozat II. mellékletében szereplő II. melléklettel egészül ki.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2013. június 13-án.

a Bizottság részéről

Michel BARNIER

a Bizottság tagja


(1)  HL L 157., 2006.6.9., 87. o.

(2)  HL L 15., 2011.1.20., 12. o.


I. MELLÉKLET

A HARMADIK ORSZÁGOK ÉS TERÜLETEK JEGYZÉKE

 

Abu-Dzabi

 

Brazília

 

Dubai Nemzetközi Pénzügyi Központ

 

Guernsey

 

Hongkong

 

India

 

Indonézia

 

Man-sziget

 

Izrael

 

Jersey

 

Malajzia

 

Tajvan

 

Thaiföld


II. MELLÉKLET

A HARMADIK ORSZÁGOK JEGYZÉKE

 

Bermuda

 

Kajmán-szigetek

 

Egyiptom

 

Mauritius

 

Új-Zéland

 

Oroszország

 

Törökország


NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

15.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 163/30


AZ AKCS–EU NAGYKÖVETEK BIZOTTSÁGÁNAK 2/2013 HATÁROZATA

(2013. május 29.)

a Mezőgazdasági és Vidéki Együttműködés Technikai Központja (CTA) igazgatótanácsa tagjainak kinevezéséről

(2013/289/EU)

AZ AKCS–EU NAGYKÖVETEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az első alkalommal 2005. június 25-én Luxembourgban módosított (1) és második alkalommal 2010. június 22-én Ouagadougouban módosított (2), az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között Cotonouban 2000. június 23-án aláírt partnerségi megállapodásra (3) és különösen annak III. melléklete 3. cikkének (5) bekezdésére,

tekintettel az AKCS–EK Nagykövetek Bizottságának a Mezőgazdasági és Vidéki Együttműködés Technikai Központjának (CTA) alapszabályáról és eljárási szabályzatáról szóló, 2006. szeptember 27-i 4/2006 határozatára (4) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Mezőgazdasági és Vidéki Együttműködés Technikai Központjának az AKCS–EU Nagykövetek Bizottsága 2/2011 határozatával (5) módosított összetételű igazgatótanácsa jelenlegi tagjainak hivatali ideje 2013. május 21-én lejár.

(2)

Ezért új határozat meghozatalára van szükség,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Mezőgazdasági és Vidéki Együttműködés Technikai Központja jelenlegi igazgatótanácsi tagjainak hivatali ideje 3 hónapos időszakra, azaz 2013. augusztus 21-ig meghosszabbításra kerül.

A CTA igazgatótanácsa az alábbi tagokból áll:

Dr. Daoussa BICHARA CHERIF (Csád)

Kahijoro KAHUURE (Namíbia)

Dr. Faletoi Suavi TUILAEPA (Szamoa)

Prof. Raul BRUNO DE SOUSA (Portugália)

Prof. Eric TOLLENS (Belgium)

Edwin Anthony VOS (Hollandia)

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2013. május 29-én.

az AKCS–EU Nagykövetek Bizottsága részéről

az elnök

S. O. OUTLULE


(1)  Megállapodás a Cotonouban 2000. június 23-án, egyrészről az Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni Államok Csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között aláírt partnerségi megállapodás módosításáról (HL L 209., 2005.8.11., 27. o.).

(2)  Megállapodás a Cotonouban 2000. június 23-án, egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között aláírt és Luxembourgban 2005. június 25-én első alkalommal módosított partnerségi megállapodás második alkalommal történő módosításáról (HL L 287., 2010.11.4., 3. o.).

(3)  HL L 317., 2000.12.15., 3. o.

(4)  HL L 350., 2006.12.12., 10. o.

(5)  HL L 110., 2011.4.29., 35. o.


Helyesbítések

15.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 163/31


Helyesbítés a balti-tengeri tőkehalállományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról, a 2847/93/EGK rendelet módosításáról és a 779/97/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. szeptember 18-i 1098/2007/EK tanácsi rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 248., 2007. szeptember 22. )

A 10. oldalon, a II. mellékletben, A nemzeti ellenőrzési cselekvési programok tartalma 2. pontjában:

a következő szövegrész:

„A 13., 14., 15. és 18. cikk teljesítésének biztosítása céljából megvalósított rendszerek leírása.”

helyesen:

„A 12., 13., 14. és 17. cikk teljesítésének biztosítása céljából megvalósított rendszerek leírása.”

A 10. oldalon, a II. mellékletben, A nemzeti ellenőrzési cselekvési programok tartalma 3. pontjában:

a következő szövegrész:

„Adott esetben a 19. cikkel összhangban a tőkehal-kirakodásokra kijelölt kikötők jegyzéke.”

helyesen:

„Adott esetben a 18. cikkel összhangban a tőkehal-kirakodásokra kijelölt kikötők jegyzéke.”

A 10. oldalon, a II. mellékletben, A nemzeti ellenőrzési cselekvési programok tartalma 4. pontjában:

a következő szövegrész:

„A 17. cikk teljesítésének biztosítása céljából megvalósított rendszerek leírása.”

helyesen:

„A 16. cikk teljesítésének biztosítása céljából megvalósított rendszerek leírása.”

A 10. oldalon, a II. mellékletben, A nemzeti ellenőrzési cselekvési programok tartalma 5. pontjában:

a következő szövegrész:

„A 12., 16., 20., 22. és 23. cikkben foglalt rendelkezések betartásának biztosítása érdekében megvalósított bármely létesítmény és/vagy rendszer leírása.”

helyesen:

„A 11., 15., 19., 21. és 22. cikkben foglalt rendelkezések betartásának biztosítása érdekében megvalósított bármely létesítmény és/vagy rendszer leírása.”


15.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 163/s3


AZ OLVASÓHOZ

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet (HL L 69., 2013.3.13., 1. o.) értelmében 2013. július 1-jétől kizárólag a Hivatalos Lap elektronikus kiadása tekinthető hitelesnek és vált ki joghatást.

Amikor előre nem látható vagy kivételes körülmények miatt a Hivatalos Lap elektronikus kiadásának közzététele nem lehetséges, a nyomtatott kiadás hiteles és vált ki joghatást a 216/2013/EU rendelet 3. cikkében meghatározott feltételek szerint.