ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2013.133.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 133

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

56. évfolyam
2013. május 17.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 451/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 16.) az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 753/2011/EU rendelet 11. cikke (1) és (4) bekezdésének végrehajtásáról

1

 

*

A Bizottság 452/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 7.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker [OFJ])

5

 

*

A Bizottság 453/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 7.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Lakeland Herdwick [OEM])

7

 

*

A Bizottság 454/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 7.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Ail fumé d’Arleux [OFJ])

9

 

*

A Bizottság 455/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 7.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη (Xira Syka Taxiarchi) [OEM])

11

 

*

A Bizottság 456/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 16.) Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a 2535/2001/EK rendelet szerinti tejbehozatali kontingensekkel, valamint a 412/2008/EK és a 431/2008/EK rendelet szerinti marhahús-behozatali kontingensekkel kapcsolatos átmeneti intézkedések megállapításáról

13

 

*

A Bizottság 457/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 16.) a marhahús-behozatali kontingensek tekintetében a 412/2008/EK és a 431/2008/EK rendelettől a 2013. július 1. és 2014. június 30. közötti időszakban történő eltérésről

15

 

*

A Bizottság 458/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 16.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a tojás forgalmazása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 589/2008/EK rendelet helyesbítéséről

17

 

 

A Bizottság 459/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 16.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

18

 

 

A Bizottság 460/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 16.) a 36/2013/EU végrehajtási rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott harmadik részleges pályázati felhívás tekintetében a cukorra vonatkozó minimális vámtétel meghatározásáról

20

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács 2013/219/KKBP végrehajtási határozata (2013. május 16.) az afganisztáni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/486/KKBP határozat végrehajtásáról

22

 

 

2013/220/EU

 

*

Az Európai Központi Bank határozata (2013. május 2.) a Ciprusi Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságához kapcsolódó átmeneti intézkedésekről (EKB/2013/13)

26

 

 

 

*

Az olvasóhoz – Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

17.5.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 133/1


A TANÁCS 451/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. május 16.)

az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 753/2011/EU rendelet 11. cikke (1) és (4) bekezdésének végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2011. augusztus 1-jei 753/2011/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 11. cikke (1) és (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2011. augusztus 1-jén elfogadta a 753/2011/EU rendeletet.

(2)

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának az 1988 (2011) ENSZ BT-határozat 30. pontja alapján létrehozott bizottsága 2013. április 16-án és április 22-én naprakésszé tette és módosította a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek jegyzékét.

(3)

A 753/2011/EU rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 753/2011/EU rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. május 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

R. QUINN


(1)  HL L 199., 2011.8.2., 1. o.


MELLÉKLET

I.   Az alábbi bejegyzést fel kell venni a 753/2011/EU rendelet I. mellékletében található jegyzékbe

A.   A Talibánnal összeköttetésben álló személyek

1.

Adam Khan Achekzai (alias: a) Maulavi Adam Khan; b) Maulavi Adam)

Titulusa: maulaví. Születési ideje: a) 1970; b) 1972; c) 1971; d) 1973; e) 1974; f) 1975. Születési helye: Kandahár tartomány, Afganisztán. Címe:Chaman körzet, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán. Állampolgársága: pakisztáni. Egyéb információ: a) rögtönzött robbanószerkezeteket gyárt és segíti a Talibán tevékenységét; b) 2010 közepén a tálib mozgalomnak az afganisztáni Bádgis tartományért felelős tagja; c) korábban a tálib mozgalom Szaripul és Szamangán tartományokért (Afganisztán) felelős tagja; d) Kandahár tartományban (Afganisztán) tálib katonai parancsnokként részt vett öngyilkos merényletek megszervezésében a szomszédos tartományokban; e) kapcsolatban áll Abdul Samad Achekzaival.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2013.4.16.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Adam Khan Achekzai 2013. április 16-án került jegyzékbe vételre a 2082 (2012) sz. határozat 2. pontja értelmében, a jegyzékben szereplő személyek és más, a Talibánnal összeköttetésben álló, Afganisztánban a békét, a stabilitást és a biztonságot veszélyeztető személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek által, azokkal együttműködve, a nevükben vagy a javukra elkövetett cselekmények vagy tevékenységek finanszírozásában, tervezésében, lehetővé tételében, előkészítésében, illetve elkövetésében való részvétel, illetve egyéb támogatás nyújtása miatt bármelyikük cselekményeihez, illetve tevékenységeihez.

Adam Khan Achekzai rögtönzött robbanószerkezeteket (IED) gyárt, és segíti a Talibán tevékenységét. 2012-es információk szerint Adam IED-ket készített és kb. 150 IED-készítőt képzett ki a Talibán támogatására. 2010 végén Adam katonai vezető volt a tálib mozgalomban, az IED-k és a robbanóanyaggal felszerelt mellények gyártásáért volt felelős. Abdul Samad Achekzainak, a Talibánnak az IED-kkel kapcsolatos tevékenységek megszervezéséért felelős tagjának volt a helyettese, és ebben a minőségében a hálózat beszerzési tevékenységeit koordinálta.

Az IED-kkel kapcsolatos tevékenységek szervezésével kapcsolatos feladatain túl Adam más vezetői posztokat is betöltött a Talibánban. 2010 közepén a Talibán Bádgis tartománybeli (Afganisztán) vezetőjének nevezték ki. Adam továbbá a Talibán Szaripul és Szamangán tartománybeli (Afganisztán) vezetője is volt. Kandahár tartományban (Afganisztán) tálib katonai vezetőként Adam részt vett öngyilkos merényletek megszervezésében a szomszédos tartományokban.

II.   A 753/2011/EU rendelet I. mellékletében foglalt jegyzéknek az alábbi személyekre vonatkozó bejegyzései helyébe a következő bejegyzések lépnek

A.   A Talibánnal összeköttetésben álló személyek

1.

Abdul Latif Mansur (alias: a) Abdul Latif Mansoor; b) Wali Mohammad)

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: a tálib rezsim mezőgazdasági minisztere. Születési ideje: 1968 körül. Születési helye: a) Zurmat körzet, Paktia tartomány, Afganisztán; b) Garda Saray körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) 2007 májusában a mirámsáhi tálib súra tagja; b) 2012 végén Logar tartomány tálib árnyékkormányzója; c) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; d) a sahak törzs (Ghilzaí) tagja.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.31.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Abdul Latif Mansur 2007 májusában a tálib „mirámsáhi tanács” tagja volt. 2009-ben az afganisztáni Nangarhár tartomány tálib árnyékkormányzója, 2009 közepén pedig a tálib politikai bizottság vezetője. 2010 májusában magas rangú tálib parancsnok volt Kelet-Afganisztánban.

2.

Mohammad Naim Barich Khudaidad (alias: a) Mullah Naeem Barech; b) Mullah Naeem Baraich; c) Mullah Naimullah; d) Mullah Naim Bareh; e) Mohammad Naim; f) Mullah Naim Barich; g) Mullah Naim Barech; h) Mullah Naim Barech Akhund; i) Mullah Naeem Baric; j) Naim Berich; k) Haji Gul Mohammed Naim Barich; l) Gul Mohammad; m) Haji Ghul Mohammad; n) Gul Mohammad Kamran; o) Mawlawi Gul Mohammad)

Titulusa: molla. A jegyzékbe vétel oka: polgári légiforgalmi miniszterhelyettes a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1975 körül. Születési helye: a) Lakhi falu, Hazarjuft térség, Garmsir körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; b) Laki falu, Garmsir körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; c) Lakari falu, Garmsir körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; d) Darvishan, Garmsir körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; e) De Luy Wiyalah falu, Garmsir körzet, Helmand tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) 2010 márciusában a tálib katonai bizottság tagja; b) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; c) a barich törzs tagja.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2001.2.23.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Mohammad Naim a tálib „Gerdi Jangal tanács” tagja. Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammednek, a tálib vezetőségi tanács prominens alakjának egykori helyettese. Egy katonai bázist irányít az afganisztáni–pakisztáni határvidéken.

3.

Din Mohammad Hanif (alias: a) Qari Din Mohammad; b) Iadena Mohammad)

Titulusa: qari. A jegyzékbe vétel oka: a) a tálib rezsim tervezési minisztere; b) a tálib rezsim felsőoktatási minisztere. Születési ideje: a) 1955 körül; b)1969.1.1. (Iadena Mohammad-ként). Születési helye: a) Shakarlab falu, Yaftali Pain körzet, Badakhsán tartomány, Afganisztán; b) Badakhsán (Iadena Mohammad-ként). Állampolgársága: afgán. Útlevélszáma: OA 454044 (Iadena Mohammad-ként). Egyéb információ: a) a legfelsőbb tálib tanácsnak a Takhár és Badakhsán tartományokért felelős tagja; b) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2001.1.25.

4.

Abdul Jabbar Omari (alias: a) Mullah Jabar; b) Muawin Jabbar)

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: Baghlán tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1958 körül. Születési helye: Zábul tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a hottak törzs tagja.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.2.23.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Abdul Jabbar Omari – 2008 júniusában – Amir Khan Haqqani helyetteseként dolgozott, valamint egy fegyveres csoport parancsnoka volt a Zábul tartománybeli Siuri körzetben. 2008 júniusában a tálib vezetőség kinevezte Zábul tartomány árnyékkormányzójává, hogy ezzel is erősödjön a tálib tevékenység a térségben.

5.

Mohammad Shafiq Ahmadi Fatih Khan (alias: Mohammad Shafiq Ahmadi)

Titulusa: molla. A jegyzékbe vétel oka: a tálib rezsim idején Szamangán tartomány kormányzója. Születési ideje: 1956–1957. Születési helye: Charmistan falu, Tirin Kot körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) 2012 végén Uruzgán tartomány tálib árnyékkormányzója; b) a hottak törzs tagja.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2001.2.23.

6.

Shahabuddin Delawar

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: a Legfelsőbb Bíróság helyettes bírája a tálib rezsim alatt. Születési ideje: a) 1957; b) 1953. Születési helye: Logar tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevélszáma: OA296623 számú afganisztáni útlevél. Egyéb információ: a)1998. szeptember 25-ig a rijádi (Szaúd-Arábia) tálib nagykövetség helyettes vezetője; b) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.2.23.

7.

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (alias: a) Siraj Haqqani; b) Serajuddin Haqani; c) Siraj Haqani; d) Saraj Haqani; e) Khalifa)

A jegyzékbe vétel oka: Na’ib Amir (parancsnokhelyettes). Címe: a)Kela környéke/Danda környéke, Mirámsáh, Észak-Vazirisztán, Pakisztán; b)Manba’ul uloom Madrasza, Mirámsáh, Észak-Vazirisztán, Pakisztán; c)Dergey Manday Madrasza, Mirámsáh, Észak-Vazirisztán, Pakisztán. Születési ideje: 1977–1978 körül. Születési helye: a) Danda, Mirámsáh, Észak-Vazirisztán, Pakisztán; b) Srana falu, Garda Saray körzet, Paktia tartomány, Afganisztán; c) Neka körzet, Paktika tartomány, Afganisztán; d) Khoszt tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) 2012 vége óta a Haqqani-hálózat vezetője; b) Jallaloudine Haqani fia; c) az afganisztáni Paktia tartománybeli Garda Saray-i Zardan törzs Sultan Khel nevű ágához tartozik; d) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2007.9.13.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani a Haqqani-hálózat egyik legnevesebb, legbefolyásosabb, legkarizmatikusabb és legtapasztaltabb vezetője, és 2004 óta egyik fő műveleti parancsnoka. Ez a harcosokból álló hálózat mind a Talibánnal, mind pedig az al-Kaidával közeli kapcsolatban áll.

Sirajuddin Haqqani hatalma és tekintélye nagyrészt onnan ered, hogy édesapja Jalaluddin Haqqani, a tálib rezsim egykori minisztere, aki tálib katonai parancsnok is volt, továbbá az al-Kaida és a tálibok között közvetített az afganisztáni–pakisztáni határ mindkét oldalán. Az alatt az idő alatt, amíg a tálib rezsim minisztere volt, Jalaluddin Haqqani igen szoros kapcsolatot alakított ki az al-Kaidával.

Sirajuddin Haqqani szoros kötelékeket ápol a tálibokkal, akiktől pénzt kap az általa irányított műveletekhez. Tevékenységéhez ezenkívül számos egyéb csoporttól és személytől, többek között drogbáróktól kap pénzt. Sirajuddin Haqqani az afganisztáni terrorcselekmények egyik fő elkövetője, és támogatja a pakisztáni Szövetségi Irányítású Törzsi Területeken végzett tevékenységeket is. A tálibokhoz fűződő kapcsolatait 2006 májusában Dádullah molla hozta nyilvánosságra. Az akkoriban egyik legjelentősebb tálib katonai parancsnok kijelentette, hogy együtt dolgozott Sirajuddin Haqqanival, és közösen terveztek meg műveleteket. Kapcsolatokat ápol Jaish-i-Mohammeddel is.

Sirajuddin Haqqani tevékenyen részt vesz a Nemzetközi Biztonsági Támogató Erők (ISAF), valamint afgán hivatalnokok és civilek elleni támadások megtervezésében és végrehajtásában, főként Afganisztán keleti és déli régióiban. Emellett rendszeresen toboroz és küld fegyvereseket Afganisztán Khoszt, Paktia és Paktika tartományaiba.

Sirajuddin Haqqaninak szerepe volt a 2007. június 18-án Kabulban a rendőrakadémia egy busza ellen irányuló öngyilkos bombamerényletben, amely 35 rendőr halálát okozta.

8.

Abdul Aziz Abbasin (alias: Abdul Aziz Mahsud)

Születési ideje: 1969. Születési helye: Sheykhan falu, Pirkowti térség, Orgun körzet, Paktika tartomány, Afganisztán. Egyéb információ: a) a Haqqani-hálózat egyik legfontosabb parancsnoka, közvetlenül Sirajuddin Jallaloudine Haqqani alá tartozik; b) 2010 elején a Paktika tartománybeli Orgun körzet tálib árnyékkormányzója; c) kiképzőtábort működtetett Paktika tartományban az Afganisztánon kívülről érkező harcosok számára; d) Afganisztánba irányuló fegyverszállításban is részt vett.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2011.10.4.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Abdul Aziz Abbasin a Haqqani-hálózat – a tálibokkal együttműködő militáns csoport – legfelsőbb parancsnokainak egyike; a hálózat a Pakisztán Szövetségi Irányítású Törzsi Területein található kelet-afganisztáni és észak-vazirisztáni központból működik. Abbasin 2010 eleje óta kap közvetlen parancsokat Sirajuddin Haqqanitól, aki Orgun körzet (Paktika tartomány, Afganisztán) tálib árnyékkormányzójává nevezte ki. Abbasin tálib harcosokból álló csoportot vezet, illetve segítséget nyújtott egy Paktika tartománybeli, külföldi harcosok kiképzésére szolgáló tábor működtetésében is. Abbasin afgán kormányerők számára ellátmányt szállító járművek elleni orvtámadásokban, továbbá Afganisztánba irányuló fegyverszállításban is részt vett.

9.

Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim (alias: a) Muhammad Qasim; b) Abdul Salam)

Titulusa: hádzsi. Születési ideje: 1975 és 1976 között. Születési helye: a) Minar falu, Garmser körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; b) Darvesán falu, Garmser körzet, Helmand tartomány. Állampolgársága: afgán. Nemzeti személyazonosító száma: a) afgán nemzeti személyazonosító igazolvány (tazkira) száma: 57388, kiállításának helye: Lashkar Gah körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; b) tartózkodási engedély száma: 665, kiállításának helye: Ayno Maina, Kandahár tartomány, Afganisztán. Címe: a)Wesh, Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán; b)Safaar Bazaar, Garmser körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; c)Sarafi Market, 5. emelet, 33-as szoba, Kandahár város, Kandahár tartomány, Afganisztán. Egyéb információ: a) a Rahat Ltd tulajdonosa; b) részt vesz a Talibán fegyverekkel – így például rögtönzött robbanószerkezetekkel (IED) – való ellátásában; c) 2012-ben letartóztatták és 2013 januárjában Afganisztánban tartották őrizetben; d) kapcsolatban áll a Rahat Ltd-vel.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2012.11.21.


17.5.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 133/5


A BIZOTTSÁG 452/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. május 7.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker [OFJ])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

2013. január 3-án hatályba lépett a 2012. november 21-i 1151/2012/EU rendelet. A rendelet hatályon kívül helyezte és felváltotta a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletet (2).

(2)

Az 510/2006/EK rendelet 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában Németország kérelmét (3) a „Eichsfelder Feldgieker”/„Eichsfelder Feldkieker” elnevezés bejegyzésére.

(3)

A Bizottsághoz nem érkezett az 510/2006/EK rendelet 7. cikke szerinti kifogás, ezért az említett elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezés bejegyzésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. május 7-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Dacian CIOLOȘ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(3)  HL C 188., 2012.6.28., 6. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek:

1.2. osztály:   Húsipari termékek (főzve, sózva, füstölve stb.)

NÉMETORSZÁG

Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker (OFJ)


17.5.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 133/7


A BIZOTTSÁG 453/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. május 7.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Lakeland Herdwick [OEM])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

2013. január 3-án hatályba lépett a 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet. A rendelet hatályon kívül helyezte és felváltotta a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletet (2).

(2)

Az 510/2006/EK rendelet 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában az Egyesült Királyság kérelmét (3) a „Porc du Sud-Ouest” elnevezés bejegyzésére.

(3)

A Bizottsághoz nem érkezett az 510/2006/EK rendelet 7. cikke szerinti kifogás, ezért az említett elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezés bejegyzésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. május 7-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Dacian CIOLOȘ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(3)  HL C 162., 2012.6.8., 16. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek:

1.1. osztály:   Friss hús (valamint vágási melléktermék és belsőség)

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Lakeland Herdwick (OEM)


17.5.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 133/9


A BIZOTTSÁG 454/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. május 7.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Ail fumé d’Arleux [OFJ])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

2013. január 3-án hatályba lépett az 1151/2012/EU rendelet. A rendelet hatályon kívül helyezte és felváltotta a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletet (2).

(2)

Az 510/2006/EK rendelet 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában Franciaország kérelmét (3) az „Ail fumé d’Arleux” elnevezés bejegyzésére.

(3)

A Bizottsághoz nem érkezett az 510/2006/EK rendelet 7. cikke szerinti kifogás, ezért az említett elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezés bejegyzésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. május 7-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Dacian CIOLOȘ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(3)  HL C 212., 2012.7.19., 6. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek:

1.6. osztály.   Gyümölcs, zöldségfélék és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva

FRANCIAORSZÁG

Ail fumé d’Arleux (OFJ)


17.5.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 133/11


A BIZOTTSÁG 455/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. május 7.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη (Xira Syka Taxiarchi) [OEM])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

2013. január 3-án hatályba lépett a 2012. november 21-i 1151/2012/EU rendelet. A rendelet hatályon kívül helyezte és felváltotta a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletet (2).

(2)

Az 510/2006/EK rendelet 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában Görögország kérelmét (3) a „Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη” (Xira Syka Taxiarchi) elnevezés bejegyzésére.

(3)

A Bizottsághoz nem érkezett az 510/2006/EK rendelet 7. cikke szerinti kifogás, ezért az említett elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezés bejegyzésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. május 7-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Dacian CIOLOȘ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(3)  HL C 155., 2012.6.1., 11. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek:

1.6. osztály:   Gyümölcs, zöldségfélék és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva

GÖRÖGORSZÁG

Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη (Xira Syka Taxiarchi) (OEM)


17.5.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 133/13


A BIZOTTSÁG 456/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. május 16.)

Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a 2535/2001/EK rendelet szerinti tejbehozatali kontingensekkel, valamint a 412/2008/EK és a 431/2008/EK rendelet szerinti marhahús-behozatali kontingensekkel kapcsolatos átmeneti intézkedések megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel Horvátország csatlakozási szerződésére és különösen annak 3. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel Horvátország csatlakozási okmányára és különösen annak 41. cikkére,

mivel:

(1)

Tekintettel arra, hogy Horvátország 2013. július 1-jével csatlakozik az Európai Unióhoz, a tej- és marhahúságazatban átmeneti intézkedéseket kell meghatározni bizonyos behozatali kontingensekre vonatkozóan annak érdekében, hogy a horvátországi importőrök is részesüljenek ezekből a kontingensekből.

(2)

A tejre és tejtermékekre vonatkozó behozatali szabályok és a vámkontingensek megnyitása tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2001. december 14-i 2535/2001/EK bizottsági rendelet (1) 2. címe I. fejezetének 2. szakasza előírja, hogy az importengedély-kérelmezőknek a székhelyük szerinti tagállam illetékes hatóságának előzetes jóváhagyásával kell rendelkezniük. Annak érdekében, hogy 2014. január 1-jétől a horvátországi gazdasági szereplők is hozzáférhessenek a 2535/2001/EK rendelet 2. címének I. fejezete és 2. címe III. fejezetének 2. szakasza szerinti behozatali kontingensekhez, e gazdasági szereplők számára lehetővé kell tenni, hogy 2013. április 1. helyett csak 2013. október 1. előtt kelljen benyújtaniuk jóváhagyásra a kérelmet és az azt alátámasztó bizonyítékokat. A horvát hatóságoknak 2013. május 1. helyett 2013. november 1. előtt kell tájékoztatniuk a kérelmezőket a jóváhagyási eljárás eredményéről, és 2013. május 20. helyett 2013. november 15. előtt kell megküldeniük az elfogadott importőrökről készített jegyzékeket a Bizottságnak.

(3)

A feldolgozásra szánt fagyasztott marhahúsra vonatkozó behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2008. május 8-i 412/2008/EK bizottsági rendelet (2) évi 63 703 tonna, az Unión belüli feldolgozásra szánt csontos fagyasztott marhahús számára nyitott meg behozatali vámkontingenst minden év július 1-jétől a következő év június 30-ig terjedő időszakra. A 412/2008/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdése szerint az importjogosultságok kérelmezőinek igazolniuk kell, hogy rendelkeznek az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 4. cikke szerinti feldolgozó létesítményi engedéllyel, továbbá igazolniuk kell, hogy az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK rendelet (4) 5. cikkében említett mindkét referencia-időszak során marhahúst tartalmazó feldolgozott termékek előállításával foglalkoztak. Ami az első feltételt illeti, annak érdekében, hogy importálhassanak a 2013. július 1. és 2014. június 30. közötti időszakban, az importjogosultságok horvátországi kérelmezőinek igazolniuk kell, hogy az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 12. cikke szerinti feldolgozó létesítményként jóváhagyással rendelkeznek az Unióba való kivitelre vonatkozóan. Annak a követelménynek, miszerint a 412/2008/EK rendeletben meghatározott importjogosultsági kérelemhez mellékelni kell a korábbi teljesítményre vonatkozó igazolást, eleget tesz az a kérelmező, aki 2011-ben és 2012-ben a horvát jogszabályoknak megfelelően marhahúst tartalmazó feldolgozott termékeket állított elő Horvátországban.

(4)

A szarvasmarhafélék 0202 KN-kód alá tartozó fagyasztott húsára, valamint a 0206 29 91 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó vámkontingens megnyitásáról és e vámkontingens kezeléséről szóló, 2008. május 19-i 431/2008/EK bizottsági rendelet (6) évi 53 000 tonna fagyasztott szarvasmarhahús számára nyitott meg behozatali vámkontingenst minden év július 1-jétől a következő év június 30-ig tartó időszakra. A 2013. július 1-jétől2014. június 30-ig terjedő kontingensidőszakot illetően meg kell határozni, hogy a horvátországi gazdasági szereplők által az importjogosultságra irányuló kérelemhez mellékelendő bizonyítékok nem vonatkozhatnak a tagállamokból végrehajtott behozatalokra.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2535/2001/EK rendeletet érintő átmeneti intézkedések

(1)   A 2535/2001/EK rendelet 8. cikkétől eltérve a 2014. január 1. és június 30. közötti időszakban történő, az említett rendelet 2. címének I. fejezetében és 2. címe III. fejezetének 2. szakaszában említett kontingensek alá tartozó behozatalokra vonatkozóan megkapják a jóváhagyást azok az importőrök, akik 2013. október 1. előtt kérelmet nyújtanak be Horvátország – ahol székhellyel rendelkeznek és ahol héa céljából regisztrálva vannak – illetékes hatóságaihoz annak bizonyítékával együtt, hogy mind 2011-ben, mind 2012-ben legalább 25 tonnát importáltak Horvátországba vagy exportáltak Horvátországból a Kombinált Nómenklatúra 4. árucsoportjába tartozó tejtermékekből.

(2)   Az (1) bekezdés alkalmazásában az aktív vagy passzív feldolgozás keretében végrehajtott ügyletek nem tekinthetők behozatalnak vagy kivitelnek.

(3)   A 2535/2001/EK rendelet 9. cikkétől eltérve az illetékes horvát hatóság 2013. november 1. előtt tájékoztatja a kérelmezőket a jóváhagyási eljárás eredményéről és adott esetben a jóváhagyási számukról. A jóváhagyás 2014. június 30-ig érvényes.

(4)   A 2535/2001/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdésétől eltérve az illetékes horvát hatóság 2013. november 15. előtt küldi meg – az említett cikk (3) bekezdésének megfelelően – az elfogadott importőrökről készített jegyzékeit a Bizottságnak, amely továbbítja azokat a többi tagállam illetékes hatóságainak.

2013. november 20. és 30. között csak a valamely jegyzékben szereplő importőrök kérhetnek engedélyt a 2535/2001/EK rendelet 11–14. cikkének megfelelően a 2014. január 1-jétőljúnius 30-ig terjedő időszakban történő behozatalra.

2. cikk

A 412/2008/EK rendeletet érintő átmeneti intézkedések

A 412/2008/EK rendelet 5. cikkétől eltérve a 2013. július 1-jétől2014. június 30-ig tartó behozatali vámkontingens-időszakra vonatkozóan az importjogosultságok horvátországi kérelmezőinek igazolniuk kell, hogy a 854/2004/EK rendelet 12. cikke szerinti feldolgozó létesítményként jóváhagyással rendelkeznek az Unióba való kivitelre vonatkozóan, továbbá igazolniuk kell az illetékes horvát hatóságok felé, hogy az 1301/2006/EK rendelet 5. cikkében említett mindkét referencia-időszak során marhahúst tartalmazó feldolgozott termékek előállításával foglalkoztak, a horvát jogszabályoknak megfelelően.

3. cikk

A 431/2008/EK rendeletet érintő átmeneti intézkedések

A 431/2008/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdésétől eltérve a 2013. július 1-jén kezdődő kontingensidőszakra vonatkozóan az importjogosultságok horvátországi kérelmezőinek igazolniuk kell az illetékes horvát hatóságok felé, hogy a 0201, 0202, 0206 10 95 vagy 0206 29 91 KN-kód alá tartozó marhahúsból 2012. május 1. és 2013. április 30. között egy bizonyos mennyiséget maguk vagy az irányadó horvát vámjogi előírások értelmében mások az ő nevükben behoztak, a tagállamokból származó behozatal kivételével. Ez a mennyiség tekintendő a referenciamennyiségnek.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet Horvátország csatlakozási szerződésének hatálybalépése esetén, annak hatálybalépése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. május 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 341., 2001.12.22., 29. o.

(2)  HL L 125., 2008.5.9., 7. o.

(3)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o.

(4)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(5)  HL L 139., 2004.4.30., 206. o.

(6)  HL L 130., 2008.5.20., 3. o.


17.5.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 133/15


A BIZOTTSÁG 457/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. május 16.)

a marhahús-behozatali kontingensek tekintetében a 412/2008/EK és a 431/2008/EK rendelettől a 2013. július 1. és 2014. június 30. közötti időszakban történő eltérésről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 144. cikke (1) bekezdésére, összefüggésben 4. cikkével,

mivel:

(1)

A feldolgozásra szánt fagyasztott marhahúsra vonatkozó behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2008. május 8-i 412/2008/EK bizottsági rendelet (2) az Unióban feldolgozásra szánt csontos fagyasztott marhahús tekintetében 63 703 tonna éves vámkontingenst nyitott minden évben az adott év július 1-jétől a következő év június 30-ig terjedő, négy alidőszakra osztott időszakra vonatkozóan. A vámkontingens-időszakra vonatkozó importjogosultságok iránti kérelmeket legkésőbb az adott alidőszakot megelőző hónap első hét napján kell benyújtani. Ugyanakkor az első alidőszaktól kezdve az egész évi kontingens rendelkezésre áll.

(2)

A szarvasmarhafélék 0202 KN-kód alá tartozó fagyasztott húsára, valamint a 0206 29 91 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó vámkontingens megnyitásáról és e vámkontingens kezeléséről szóló, 2008. május 19-i 431/2008/EK bizottsági rendelet (3) a fagyasztott marhahús tekintetében 53 000 tonna éves vámkontingenst nyitott minden évben az adott év július 1-jétől a következő év június 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan. A vámkontingens-időszakra vonatkozó importjogosultságok iránti kérelmeket az adott vámkontingens-időszak kezdetét megelőző június 1-jéig kell benyújtani.

(3)

Tekintettel Horvátország 2013. július 1-jén esedékes európai uniós csatlakozására, helyénvaló a horvátországi importőrök számára is lehetővé tenni, hogy részesüljenek a szóban forgó behozatali kontingensekből. Ezért az importjogosultság iránti kérelmek benyújtására megszabott határidő tekintetében eltéréseket kell engedélyezni a 412/2008/EK és a 431/2008/EK rendelettől. Ezek az eltérések ugyanakkor nem befolyásolhatják hátrányosan sem a tagállamok érintett szereplőit, sem pedig a vámkontingensek kezelésének hatékonyságát.

(4)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 412/2008/EK rendelet

A 412/2008/EK rendelet 6. cikkének (2) bekezdésétől eltérve a 2013. július 1. és 2013. szeptember 30. közötti alidőszakra vonatkozó importjogosultság iránti kérelmeket a 2013. július 1–5. közötti időszakban, de legkésőbb 2013. július 5-én, brüsszeli idő szerint 13 óráig lehet benyújtani.

2. cikk

A 431/2008/EK rendelet

(1)   A 431/2008/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdésétől eltérve a 2013. július 1-jétől kezdődő vámkontingens-időszakra vonatkozó importjogosultság iránti kérelmeket a 2013. június 24. és 2013. július 5. közötti időszakban, de legkésőbb 2013. július 5-én, brüsszeli idő szerint 13 óráig lehet benyújtani.

(2)   A 431/2008/EK rendelet 5. cikkének (3) bekezdésétől eltérve a tagállamok legkésőbb 2013. július 12-én, brüsszeli idő szerint 13 óráig értesítik a Bizottságot a 2013. július 1-jétől kezdődő vámkontingens-időszakra vonatkozóan benyújtott importjogosultság iránti kérelmek teljes volumenéről.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. május 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 125., 2008.5.9., 7. o.

(3)  HL L 130., 2008.5.20., 3. o.


17.5.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 133/17


A BIZOTTSÁG 458/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. május 16.)

az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a tojás forgalmazása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 589/2008/EK rendelet helyesbítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 121. cikke d) pontjára, összefüggésben 4. cikkével,

mivel:

(1)

Az 589/2008/EK bizottsági rendelet (2) részletes szabályokat állapít meg az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a tojás forgalmazása tekintetében történő alkalmazására vonatkozóan. A „tétel” kifejezésnek a szóban forgó rendelet 1. cikkében szereplő mmeghatározása pontosításra szorul annak érdekében, hogy ne hagyjon teret különböző értelmezéseknek, ezáltal pedig eltérő tagállami gyakorlatoknak.

(2)

Az 589/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően helyesbíteni kell.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 589/2008/EK rendelet 1. cikke második albekezdésének i. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„i.   »tétel«: egy és ugyanazon termelési helyről vagy csomagolóközpontból származó, egy helyen lévő, egy és ugyanazon tojásrakási, minőségmegőrzési vagy csomagolási dátummal ellátott, ugyanazon típusú baromfitartásból származó, osztályozott tojás esetén ugyanazon minőségi és tömegosztályba tartozó, csomagolt vagy ömlesztett tojás;”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. május 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 163., 2008.6.24., 6. o.


17.5.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 133/18


A BIZOTTSÁG 459/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. május 16.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. május 16-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

48,5

TN

95,6

TR

81,4

ZZ

75,2

0707 00 05

AL

36,9

MK

29,8

TR

132,0

ZZ

66,2

0709 93 10

TR

135,2

ZZ

135,2

0805 10 20

EG

54,7

IL

62,9

MA

71,8

TR

59,9

ZZ

62,3

0805 50 10

AR

113,5

TR

116,2

ZA

94,6

ZZ

108,1

0808 10 80

AR

129,7

BR

91,6

CL

115,2

CN

71,7

MK

55,3

NZ

153,6

US

187,5

ZA

117,2

ZZ

115,2


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


17.5.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 133/20


A BIZOTTSÁG 460/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. május 16.)

a 36/2013/EU végrehajtási rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott harmadik részleges pályázati felhívás tekintetében a cukorra vonatkozó minimális vámtétel meghatározásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) és különösen annak 186. cikkére, összefüggésben 4. cikkével,

mivel:

(1)

A 36/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) folyamatos pályázati felhívást nyitott meg a 2012–2013. gazdasági év tekintetében a 1701 14 10 és 1701 99 10 KN-kód alá tartozó cukor csökkentett vámtétellel történő behozatalára.

(2)

A 36/2013/EU végrehajtási rendelet 6. cikkével összhangban a Bizottság egy adott részleges pályázati felhívásra beérkezett pályázatokra figyelemmel eldönti, hogy nyolc számjegyű KN-kódonként meghatároz-e vagy sem minimális vámtételt.

(3)

A harmadik részleges pályázati felhívásra beérkezett pályázatok alapján a 1701 14 10 és 1701 99 10 KN-kód alá tartozó cukor tekintetében minimális vámtételt kell megállapítani.

(4)

A piac felé történő gyors reagálás és az intézkedés hatékony kezelésének biztosítása érdekében indokolt előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba.

(5)

A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság nem nyilvánított véleményt az elnöke által kitűzött határidőn belül,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 36/2013/EU végrehajtási rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott harmadik részleges pályázati felhívás tekintetében – amelynek esetében a pályázatok benyújtási határideje 2013. május 15-én járt le – a 1701 14 10 és 1701 99 10 KN-kód alá tartozó cukor tekintetében az e rendelet melléklete szerinti minimális vámtétel került meghatározásra.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. május 16-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 16., 2013.1.19., 7. o.


MELLÉKLET

Minimális vámtételek

(EUR/tonna)

Nyolc számjegyű KN-kód

Minimális vámtétel

1

2

1701 14 10

141,00

1701 99 10

161,00

(—)

a Bizottság nem határozott meg minimális vámtételt (valamennyi pályázat elutasításra került)

(X)

nem érkezett pályázat


HATÁROZATOK

17.5.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 133/22


A TANÁCS 2013/219/KKBP VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2013. május 16.)

az afganisztáni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/486/KKBP határozat végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 31. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az afganisztáni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2011. augusztus 1-jei 2011/486/KKBP tanácsi határozatra (1) és különösen annak 5. cikkére és 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2011. augusztus 1-jén elfogadta a 2011/486/KKBP határozatot.

(2)

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának az 1988 (2011) ENSZ BT-határozat 30. pontja alapján létrehozott bizottsága 2013. április 16-án és április 22-én naprakésszé tette és módosította a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek jegyzékét.

(3)

A 2011/486/KKBP határozat mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2011/486/KKBP határozat melléklete az e határozat mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2013. május 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

R. QUINN


(1)  HL L 199., 2011.8.2., 57. o.


MELLÉKLET

I.   Az alábbi bejegyzést fel kell venni a 2011/486/KKBP határozat mellékletében található jegyzékbe

A.   A Talibánnal összeköttetésben álló személyek

1.

Adam Khan Achekzai (alias a) Maulavi Adam Khan, b) Maulavi Adam)

Titulusa: maulaví. Születési ideje: a) 1970; b) 1972; c) 1971; d) 1973; e) 1974; f) 1975. Születési helye: Kandahár tartomány, Afganisztán. Címe:Chaman körzet, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán. Állampolgársága: pakisztáni. Egyéb információ: a) rögtönzött robbanószerkezeteket készít, a Talibán közvetítője; b) 2010-i állás szerint a tálib mozgalomnak az afganisztáni Bádgis tartományért felelős tagja; c) korábban a tálib mozgalomnak az afganisztáni Szaripul és Szamangán tartományokért felelős tagja; d) a tálib mozgalomnak az afganisztáni Kandahar tartományért felelős katonai parancsnokaként részt vett a szomszédos tartományokban végrehajtott öngyilkos merényletek megszervezésében; e) összeköttetésben áll Abdul Samad Achekzaival.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2013.4.16.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Adam Khan Achekzai jegyzékbe vételére 2013. április 16-án, a 2082 (2012) ENSZ BT-határozat 2. pontjának alapján került sor, mivel az illető személy részt vesz a Talibánnal összeköttetésben álló, Afganisztán békéjére, stabilitására és biztonságára nézve veszélyt jelentő személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek által, illetve azokkal együttműködve, a nevükben vagy a javukra elkövetett cselekmények vagy tevékenységek finanszírozásában, tervezésében, lehetővé tételében, előkészítésében és elkövetésében, továbbá egyéb támogatást nyújt azok cselekményeihez és tevékenységeihez.

Adam Khan Achekzai rögtönzött robbanószerkezeteket gyárt, és a Talibán közvetítője. 2012 óta számos ilyen robbanószerkezetet készített, és a tálib mozgalmat támogatva közel 150 személyt képzett ki rögtönzött robbanószerkezetek készítésére. 2010 vége óta a tálib mozgalom rögtönzött robbanószerkezetek és robbanószerkezettel felszerelt mellények gyártásáért felelős katonai parancsnoka volt. A tálib mozgalom rögtönzött robbanószerkezetekért felelős közvetítőjének, Abdul Samad Achekzai-nak a helyetteseként koordinálta a hálózat beszerzési tevékenységeit.

Közvetítői feladatai mellett más vezető szerepet is vállalt a tálib mozgalomban. 2010-ben a tálib mozgalom Badghis afganisztáni tartományért felelős vezetőjévé nevezték ki. A tálib mozgalomnak az afganisztáni Sar-e Pul és Samangan tartományokért felelős korábbi vezetője. A tálib mozgalomnak az afganisztáni Kandahár tartományért felelős katonai parancsnokaként részt vett a szomszédos tartományokban végrehajtott öngyilkos merényletek megszervezésében.

II.   A 2011/486/KKBP határozat mellékletében foglalt jegyzéknek az alábbi személyekre vonatkozó bejegyzései helyébe a következő bejegyzések lépnek

A.   A Talibánnal összeköttetésben álló személyek

1.

Abdul Latif Mansur (alias a) Abdul Latif Mansoor; b) Wali Mohammad)

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: a tálib rezsim mezőgazdasági minisztere. Születési ideje: 1968 körül. Születési helye: a) Zurmat körzet, Paktia tartomány, Afganisztán, b) Garda Saray körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) 2007 májusától a mirámsáhi tálib súra tagja; b) 2012 végétől Logar tartomány tálib árnyékkormányzója; c) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; d) a sahak törzs (Ghilzaí) tagja

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.31.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Abdul Latif Mansur a 2007. májusi helyzet szerint a tálib „mirámsáhi tanács” tagja volt. 2009-ben az afganisztáni Nangarhár tartomány tálib árnyékkormányzója, a 2009-i helyzet szerint pedig a tálib politikai bizottság vezetője. A 2010. májusi helyzet szerint Abdul Latif Mansur magas rangú tálib parancsnok volt Kelet-Afganisztánban.

2.

Mohammad Naim Barich Khudaidad (alias a) Mullah Naeem Barech; b) Mullah Naeem Baraich; c) Mullah Naimullah; d) Mullah Naim Bareh; e) Mohammad Naim; f) Mullah Naim Barich; g) Mullah Naim Barech; h) Mullah Naim Barech Akhund; i) Mullah Naeem Baric; j) Naim Berich; k) Haji Gul Mohammed Naim Barich; l) Gul Mohammad; m) Haji Ghul Mohammad; n) Gul Mohammad Kamran; o) Mawlawi Gul Mohammad)

Titulusa: molla. A jegyzékbe vétel oka: polgári légiforgalmi miniszterhelyettes a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1975 körül. Születési helye: a) Lakhi falu, Hazarjuft térség, Garmsir körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; b) Laki falu, Garmsir körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; c) Lakari falu, Garmsir körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; d) Darvishan, Garmsir körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; e) De Luy Wiyalah falu, Garmsir körzet, Helmand tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) 2010 márciusától a tálib katonai bizottság tagja; b) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; c) a barich törzs tagja;

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2001.2.23.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Mohammad Naim a tálib „Gerdi Jangal tanács” tagja. Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammednek, a tálib vezetőségi tanács prominens alakjának egykori helyettese. Egy katonai bázist irányít az afganisztáni–pakisztáni határvidéken.

3.

Din Mohammad Hanif (alias a) Qari Din Mohammad b) Iadena Mohammad)

Titulusa: qari. A jegyzékbe vétel oka: a) a tálib rezsim tervezési minisztere; b) a tálib rezsim felsőoktatási minisztere. Születési ideje: a) 1955 körül; b) 1969.1.1. (Iadena Mohammad-ként). Születési helye: a) Shakarlab falu, Yaftali Pain körzet, Badakhsán tartomány, Afganisztán; b) Badakhsán (Iadena Mohammad-ként). Állampolgársága: afgán. Útlevélszáma: OA 454044 (Iadena Mohammad-ként). Egyéb információ: a) a legfelsőbb tálib tanácsnak a Takhár és Badakhsán tartományokért felelős tagja; b) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.25.

4.

Abdul Jabbar Omari (alias a) Mullah Jabar b) Muawin Jabbar)

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: Baghlán tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1958 körül. Születési helye: Zábul tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a hottak törzs tagja.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.2.23.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Abdul Jabbar Omari – a 2008. júniusi helyzet szerint – Amir Khan Haqqani helyetteseként dolgozott, valamint egy fegyveres csoport parancsnoka volt a Zábul tartománybeli Siuri körzetben. 2008 júniusában a tálib vezetőség Zábul tartomány árnyékkormányzójává nevezte ki, hogy ezzel is erősödjön a tálib tevékenység a térségben.

5.

Mohammad Shafiq Ahmadi Fatih Khan (alias Mohammad Shafiq Ahmadi)

Titulusa: molla. A jegyzékbe vétel oka: a tálib rezsim idején Szamangán tartomány kormányzója. Születési ideje: 1956–1957. Születési helye: Charmistan falu, Tirin Kot körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) 2012 végétől Uruzgán tartomány tálib árnyékkormányzója; b) a hottak törzs tagja.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2001.2.23.

6.

Shahabuddin Delawar

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: a Legfelsőbb Bíróság helyettes bírája a tálib rezsim alatt. Születési ideje: a) 1957; b) 1953. Születési helye: Logar tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevélszáma: OA296623 (afgán útlevélszám). Egyéb információ: a) 1998. szeptember 25-ig a rijádi (Szaúd-Arábia) tálib nagykövetség helyettes vezetője; b) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.2.23.

7.

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (alias a) Siraj Haqqani, b) Serajuddin Haqani, c) Siraj Haqani, d) Saraj Haqani, e) Khalifa)

A jegyzékbe vétel oka: Na’ib Amir (parancsnokhelyettes). Címe: a) Kela környéke/Danda környéke, Mirámsáh, Észak-Vazirisztán, Pakisztán; b) Manba’ul uloom Madrasza, Mirámsáh, Észak-Vazirisztán, Pakisztán; c) Dergey Manday Madrasza, Mirámsáh, Észak-Vazirisztán, Pakisztán. Születési ideje: 1977/1978 körül. Születési helye: a) Danda, Mirámsáh, Észak-Vazirisztán, Pakisztán; b) Srana falu, Garda Saray körzet, Paktia tartomány, Afganisztán; c) Neka körzet, Paktika tartomány, Afganisztán; d) Khoszt tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) 2012 végétől a Haqqani-hálózat vezetője; b) Jallaloudine Haqani fia; c) az afganisztáni Paktia tartománybeli Garda Saray-i Zardan törzs Sultan Khel nevű ágához tartozik; d) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2007.9.13.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani a Haqqani-hálózat egyik legnevesebb, legbefolyásosabb, legkarizmatikusabb és legtapasztaltabb vezetője, és 2004 óta egyik fő műveleti parancsnoka. Ez a harcosokból álló hálózat mind a Talibánnal, mind pedig az al-Kaidával közeli kapcsolatban áll.

Sirajuddin Haqqani hatalma és tekintélye nagyrészt onnan ered, hogy édesapja Jalaluddin Haqqani, a tálib rezsim egykori minisztere, aki tálib katonai parancsnok is volt, továbbá az al-Kaida és a tálibok között közvetített az afganisztáni–pakisztáni határ mindkét oldalán. Az alatt az idő alatt, amíg a tálib rezsim minisztere volt, Jalaluddin Haqqani igen szoros kapcsolatot alakított ki az al-Kaidával.

Sirajuddin Haqqani szoros kötelékeket ápol a tálibokkal, akiktől pénzt kap az általa irányított műveletekhez. Tevékenységéhez ezenkívül számos egyéb csoporttól és személytől, többek között drogbáróktól kap pénzt. Sirajuddin Haqqani az afganisztáni terrorcselekmények egyik fő elkövetője, és támogatja a pakisztáni Szövetségi Irányítású Törzsi Területeken végzett tevékenységeket is. A tálibokhoz fűződő kapcsolatait 2006 májusában Dádullah molla hozta nyilvánosságra. Az akkoriban egyik legjelentősebb tálib katonai parancsnok kijelentette, hogy együtt dolgozott Sirajuddin Haqqanival, és közösen terveztek meg műveleteket. Kapcsolatokat ápol Jaish-i-Mohammeddel is.

Sirajuddin Haqqani tevékenyen részt vett a Nemzetközi Biztonsági Támogató Erők (ISAF), valamint afgán hivatalnokok és civilek elleni támadások megtervezésében és végrehajtásában, főként Afganisztán keleti és déli régióiban. Emellett rendszeresen toboroz és küld fegyvereseket Afganisztán Khoszt, Paktia és Paktika tartományaiba.

Sirajuddin Haqqaninak szerepe volt a rendőrakadémia egy busza ellen irányuló 2007. június 18-i, Kabulban végrehajtott öngyilkos bombamerényletben, amely 35 rendőr halálát okozta.

8.

Abdul Aziz Abbasin (alias: Abdul Aziz Mahsud)

Születési ideje: 1969. Születési helye: Sheykhan falu, Pirkowti térség, Orgun körzet, Paktika tartomány, Afganisztán. Egyéb információ: a) a Haqqani-hálózat egyik legfontosabb parancsnoka, közvetlenül Sirajuddin Jallaloudine Haqqani alá tartozik; b) 2010 elejétől Orgun körzet (Paktika tartomány) tálib árnyékkormányzója; c) Paktika tartományban kiképzőtábort működtetett nem afgán harcosok számára; d) részt vett Afganisztánba irányuló fegyverszállításban.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.10.4.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Abdul Aziz Abbasin a Haqqani-hálózat – a tálibokkal együttműködő militáns csoport – legfelsőbb parancsnokainak egyike; a hálózat a Pakisztán Szövetségi Irányítású Törzsi Területein található kelet-afganisztáni és észak-vazirisztáni központból működik. Abbasin 2010 eleje óta kap közvetlen parancsokat Sirajuddin Haqqanitól, aki Orgun körzet (Paktika tartomány, Afganisztán) tálib árnyékkormányzójává nevezte ki. Abbasin tálib harcosokból álló csoportot vezet, illetve segítséget nyújtott egy Paktika tartománybeli, külföldi harcosok kiképzésére szolgáló tábor működtetésében is. Abbasin részt vett afgán kormányerők számára ellátmányt szállító járművek elleni orvtámadásokban, továbbá Afganisztánba irányuló fegyverszállításban.

9.

Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim (alias a) Muhammad Qasim; b) Abdul Salam)

Titulusa: hádzsi. Születési ideje: 1975 és 1976 között. Születési helye: a) Minar falu, Garmser körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; b) Darvesán falu, Garmser körzet, Helmand tartomány. Állampolgársága: afgán. Nemzeti személyazonosító száma: a) afgán nemzeti személyazonosító igazolvány (tazkira) száma: 57388, kiállításának helye: Lashkar Gah körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; b) tartózkodási engedély száma: 665, kiállításának helye: Ayno Maina, Kandahár tartomány, Afganisztán. Címe: a) Wesh, Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán; b) Safaar Bazaar, Garmser körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; c) 33-as szoba, 5. emelet, Sarafi Market, Kandahár város, Kandahár tartomány, Afganisztán. Egyéb információ: a) a Rahat Ltd tulajdonosa; b) részt vesz a tálib mozgalom fegyverekkel – így például rögtönzött robbanószerkezetekkel – való ellátásában; c) 2012-ben letartóztatták, és 2013 januárja óta őrizetben van Afganisztánban; d) összeköttetésben áll a Rahat Ltd-vel.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2012.11.21.


17.5.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 133/26


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA

(2013. május 2.)

a Ciprusi Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságához kapcsolódó átmeneti intézkedésekről

(EKB/2013/13)

(2013/220/EU)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdése első francia bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 3.1. cikke első francia bekezdésére, 12.1. cikkére, 18. cikkére és 34.1. cikke második francia bekezdésére,

tekintettel az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól szóló, 2011. szeptember 20-i EKB/2011/14 iránymutatásra (1) és különösen annak 1. 6. szakaszára, valamint I. melléklete 6.3.1, 6.3.2. és 6.4.2. szakaszára,

tekintettel az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről szóló, 2013. március 20-i EKB/2013/4 iránymutatásra (2) és különösen annak 1. cikke (3) bekezdésére, valamint 5. és 7. cikkére,

mivel:

(1)

A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányának 18.1. cikkében foglaltak alapján az Európai Központi Bank („EKB”) és azon tagállamok nemzeti központi bankjai („NKB-k”), amelyek pénzneme az euro, hitelműveleteket végezhetnek hitelintézetekkel és más piaci szereplőkkel, megfelelő fedezet mellett történő hitelnyújtás révén. Az eurorendszer monetáris politikai műveleteihez elfogadható fedezetre vonatkozó általános követelmények az EKB/2011/14 iránymutatás I. mellékletében kerültek meghatározásra.

(2)

Az EKB/2011/14 iránymutatás I. mellékletének 1.6. szakaszában foglaltak alapján a Kormányzótanács az eurorendszer monetáris politikai műveletei végrehajtásának eszközeit, feltételeit, követelményeit és eljárásait bármikor megváltoztathatja. Az EKB/2011/14 iránymutatás I. mellékletének 6.3.1. szakaszában foglaltak alapján az eurorendszer fenntartja magának a jogot, hogy az általa relevánsnak tartott bármely információ alapján meghatározza, hogy egy kibocsátás, kibocsátó, adós vagy garanciavállaló megfelel-e a magas hitelminőségi követelményeknek.

(3)

A Ciprusi Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok jelenleg nem felelnek meg az eurorendszer forgalomképes adósságinstrumentumokra vonatkozó, az EKB/2011/14 iránymutatás I. mellékletében meghatározott hitelminőségi minimumkövetelményeinek.

(4)

A Kormányzótanács figyelembe vette a Ciprusi Köztársaság és az Európai Bizottság között megkötött és a tagállamok által jóváhagyott egyetértési megállapodást, mely Ciprus gazdasági és pénzügyi kiigazítási programját tükrözi.

(5)

A Kormányzótanács megfelelőnek tartja a programot, ennélfogva a Ciprusi Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok minősége elégséges ahhoz, hogy azok az eurorendszer monetáris politikai műveletei során elfogadható fedezetnek minősüljenek, tekintet nélkül bármely külső hitelminősítésre.

(6)

A Kormányzótanács erre tekintettel akként határozott, hogy visszaállítja a Ciprusi Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumoknak az eurorendszer monetáris politikai műveleteiben való elfogadhatóságát azzal, hogy az ilyen instrumentumokra az EKB/2011/14 iránymutatás I. mellékletének 6.4.2. szakaszában meghatározottaktól eltérő, egyedi haircutokat kell alkalmazni.

(7)

Az EKB/2013/4 iránymutatás 7. cikke értelmében az eurorendszer hitelminőségi követelményei nem vonatkoznak azokra a forgalomképes adósságinstrumentumokra, amelyeket az Európai Unió/Nemzetközi Valutaalap programjában részt vevő euroövezeti tagállam központi kormányzata bocsátott ki vagy garantált teljes mértékben, kivéve, ha a Kormányzótanács úgy dönt, hogy az érintett tagállam nem teljesíti a pénzügyi támogatás és/vagy a makrogazdasági program feltételeit. Ugyanezen iránymutatás 1. cikkének (3) bekezdése értelmében azonban az 5. cikk (1) bekezdése és a 7. cikk alkalmazásában csak Írország, a Görög Köztársaság és Portugál Köztársaság minősül olyan euroövezeti tagállamnak, amely teljesíti az Európai Unió/Nemzetközi Valutaalap programját. Emiatt a Kormányzótanács részéről egy további döntés szükséges ahhoz, hogy a Ciprusi Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumokat mentesíteni lehessen az eurorendszer hitelminőségi minimumkövetelményei alól.

(8)

Ez a rendkívüli intézkedés ideiglenesen fog érvényesülni addig, amikor a Kormányzótanács úgy ítéli meg, hogy ismételten be lehet vezetni az eurorendszer monetáris politikai műveletekre vonatkozó elfogadhatósági feltételeit és kockázatkezelési keretét,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EKB/2011/14 iránymutatás egyes rendelkezéseinek felfüggesztése, valamint a Ciprusi Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatósága

1.   Az eurorendszer – egyes forgalomképes eszközökre vonatkozóan az EKB/2011/14 iránymutatás I. melléklete 6.3.2. szakaszában meghatározott hitelminősítő keretszabályaiban meghatározottak szerinti – hitelminőségi minimumkövetelményei a Ciprusi Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok vonatkozásában felfüggesztésre kerülnek. Ennélfogva az EKB/2013/4 iránymutatás 5. cikke (1) bekezdésének és 7. cikkének alkalmazásában a Ciprusi Köztársaság olyan euroövezeti tagállamnak minősül, amely teljesíti az Európai Unió/nemzetközi Valutaalap programját.

2.   A Ciprusi Köztársaság kormánya által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumokra az e határozat mellékletében meghatározott egyedi haircutok vonatkoznak.

3.   Az ebben a határozatban és a nemzeti szinten az NKB-k által végrehajtott EKB/2011/14 és EKB/2013/4 iránymutatás közötti eltérés esetén ez a határozat irányadó.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat 2013. május 9-én lép hatályba.

Kelt Pozsonyban, 2013. május 2-án.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 331., 2011.12.14., 1. o.

(2)  HL L 95., 2013.4.5., 23. o.


MELLÉKLET

A Ciprusi Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumokra vonatkozó haircutok táblázata

Államkötvények

Lejárati csoport

A fix és a változó kamatozású kamatszelvényekre irányadó haircutok

A kamatszelvény nélküli adósságinstrumentumokra irányadó haircutok

0–1

14,5

14,5

1–3

27,5

29,5

3–5

37,5

40,0

5–7

41,0

45,0

7–10

47,5

52,5

> 10

57,0

71,0

Az állam által garantált bankkötvények és nem pénzügyi vállalatok állam által garantált kötvényei

Lejárati csoport

A fix és a változó kamatozású kamatszelvényekre irányadó haircutok

A kamatszelvény nélküli adósságinstrumentumokra irányadó haircutok

0–1

23,0

23,0

1–3

37,0

39,0

3–5

47,5

50,5

5–7

51,5

55,5

7–10

58,0

63,0

> 10

68,0

81,5


17.5.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 133/s3


AZ OLVASÓHOZ

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet (HL L 69., 2013.3.13., 1. o.) értelmében 2013. július 1-jétől kizárólag a Hivatalos Lap elektronikus kiadása tekinthető hitelesnek és vált ki joghatást.

Amikor előre nem látható vagy kivételes körülmények miatt a Hivatalos Lap elektronikus kiadásának közzététele nem lehetséges, a nyomtatott kiadás hiteles és vált ki joghatást a 216/2013/EU rendelet 3. cikkében meghatározott feltételek szerint.