ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2013.118.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 118

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

56. évfolyam
2013. április 30.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

 

2013/206/EU

 

*

A Tanács határozata (2013. április 22.) az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosítására vonatkozóan az EGT Vegyes Bizottságban az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról

1

 

 

2013/207/EU

 

*

A Tanács határozata (2013. április 22.) az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás az egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításával kapcsolatosan az Európai Unió nevében elfogadandó álláspontról

3

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 392/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. április 29.) a 889/2008/EK rendeletnek az ökológiai termelés ellenőrzési rendszere tekintetében történő módosításáról

5

 

*

A Bizottság 393/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. április 29.) a mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek végrehajtása kapcsán a kenderfajták támogathatósági feltételeinek és bejelentési kötelezettségeinek tekintetében az 1120/2009/EK és 1122/2009/EK rendeletek módosításáról

15

 

*

A Bizottság 394/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. április 29.) a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról szóló 37/2010/EU rendelet mellékletének a monepantel nevű anyag tekintetében történő módosításáról ( 1 )

17

 

 

A Bizottság 395/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. április 29.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

19

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2013/208/EU

 

*

A Tanács határozata (2013. április 22.) a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról

21

 

 

2013/209/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2013. április 26.) a tagállami kifizető ügynökségeknek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan finanszírozott kiadásokat érintő számláinak elszámolásáról (az értesítés a C(2013) 2444. számú dokumentummal történt)

23

 

 

2013/210/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2013. április 26.) a tagállami kifizető ügynökségeknek az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan finanszírozott kiadásokat érintő számláinak elszámolásáról (az értesítés a C(2013) 2454. számú dokumentummal történt)

30

 

 

2013/211/EU

 

*

Az Európai Központi Bank határozata (2013. április 19.) az eurobankjegyek címleteiről, technikai jellemzőiről, utánzatai készítéséről, cseréjéről és bevonásáról (EKB/2013/10)

37

 

 

IRÁNYMUTATÁSOK

 

 

2013/212/EU

 

*

Az Európai Központi Bank iránymutatása (2013. április 19.) a szabálytalan eurobankjegy-utánzatok készítése elleni intézkedések végrehajtásáról, valamint az eurobankjegyek cseréjéről és bevonásáról szóló EKB/2003/5 iránymutatás módosításáról (EKB/2013/11)

43

 

 

III   Egyéb jogi aktusok

 

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

 

*

Az EFTA Felügyeleti Hatóság 93/13/COL sz. ajánlása (2013. február 21.) az egyes élelmiszerek forgalmazásával kapcsolatos csalárd módszerek előfordulási gyakoriságának megállapítására szolgáló koordinált ellenőrzési tervről

44

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

30.4.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 118/1


A TANÁCS HATÁROZATA

(2013. április 22.)

az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosítására vonatkozóan az EGT Vegyes Bizottságban az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról

(2013/206/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 338. cikke (1) bekezdésére, összefüggésben 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás végrehajtására vonatkozó rendelkezésekről szóló, 1994. november 28-i 2894/94/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 1. cikkének (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás (2) (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) 1994. január 1-jén lépett hatályba.

(2)

Az EGT-megállapodás 98. cikke alapján az EGT Vegyes Bizottság határozhat – többek között – az EGT-megállapodás XXI. mellékletének módosításáról.

(3)

Az EGT-megállapodás XXI. melléklete a statisztikára vonatkozó rendelkezéseket és szabályokat tartalmaz.

(4)

A fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a külföldi közvetlentőke-befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról szóló 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet adatkövetelmények és fogalommeghatározások tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. június 22-i 555/2012/EU bizottsági rendeletet (3) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba, bizonyos kiigazításokkal Norvégia, Izland és Liechtenstein tekintetében.

(5)

Az EGT-megállapodás XXI. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az Unió által az EGT Vegyes Bizottságban képviselendő álláspontnak a mellékelt határozattervezeten kell alapulnia,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Uniónak az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosítására vonatkozóan az EGT Vegyes Bizottságban képviselendő álláspontja az e határozathoz csatolt EGT vegyes bizottsági határozattervezeten alapul.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2013. április 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

E. GILMORE


(1)  HL L 305., 1994.11.30., 6. o.

(2)  HL L 1., 1994.1.3., 3. o.

(3)  HL L 166., 2012.6.27., 22. o.


TERVEZET

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG …/2013 HATÁROZATA

(…)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a külföldi közvetlentőke-befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról szóló 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet adatkövetelmények és fogalommeghatározások tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. június 22-i 555/2012/EU bizottsági rendeletet (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

Az EGT-megállapodás XXI. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás XXI. mellékletének 19s. pontja (184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) a következőképpen módosul:

1.

A pont a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32012 R 0555: A Bizottság 2012. június 22-i 555/2012/EU rendelete (HL L 166., 2012.6.27., 22. o.).”

2.

A kiigazítás szövegének helyébe a következő szöveg lép:

„a)

Az I. melléklet 1. táblázatának 1. és 2. pontja nem alkalmazandó Norvégiára.

b)

Az I. melléklet 1. táblázata 2017. május előtt nem alkalmazandó Izlandra.

c)

Ez a rendelet nem alkalmazandó Liechtensteinre.”

2. cikk

Az 555/2012/EU rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat …-án/-én lép hatályba, feltéve, hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (2).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben,

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

az EGT Vegyes Bizottság titkárai


(1)  HL L 166., 2012.6.27., 22. o.

(2)  [Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.] [Alkotmányos követelmények fennállását jelezték.]


30.4.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 118/3


A TANÁCS HATÁROZATA

(2013. április 22.)

az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás az egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításával kapcsolatosan az Európai Unió nevében elfogadandó álláspontról

(2013/207/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 46. és 48. cikkére, összefüggésben 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás végrehajtására vonatkozó rendelkezésekről szóló, 1994. november 28-i 2894/94/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 1. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás (2) (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) 1994. január 1-jén lépett hatályba.

(2)

Az EGT-megállapodás 98. cikke alapján az EGT Vegyes Bizottság határozhat – többek között – az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyvének módosításáról.

(3)

Az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyve az egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésre vonatkozó. külön rendelkezéseket és szabályokat tartalmaz.

(4)

Helyénvaló kiterjeszteni az EGT-megállapodás Szerződő Felei közötti együttműködést a 2013. pénzügyi évre vonatkozó 04 01 04 08 és 04 03 05 költségvetési tételekből finanszírozott fellépésekre.

(5)

Az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyvét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az Unió által az EGT Vegyes Bizottságban képviselendő álláspontnak a mellékelt határozattervezeten kell alapulnia,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Uniónak az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosítására vonatkozóan az EGT Vegyes Bizottságban képviselendő álláspontja az e határozathoz csatolt EGT vegyes bizottsági határozattervezeten alapul.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2013. április 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

E. GILMORE


(1)  HL L 305., 1994.11.30., 6. o.

(2)  HL L 1., 1994.1.3., 3. o.


TERVEZET

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG …/2013 HATÁROZATA

(…)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 86. és 98. cikkére,

mivel:

(1)

Helyénvaló kiterjeszteni az EGT-megállapodás Szerződő Felei közötti együttműködést a munkavállalók szabad mozgása, valamint a szociális biztonsági rendszerek és a migráns munkavállalókra, többek között a harmadik országokból származó migráns munkavállalókra vonatkozó intézkedések összehangolására.

(2)

Az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyvét ezért ennek megfelelően módosítani kell, annak érdekében, hogy a kiterjesztett együttműködés 2013. január 1-jével kezdődően megvalósulhasson,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyve 5. cikkének (5) és (12) bekezdése a következőképpen módosul:

A „2012. év” szövegrészek helyébe a „2012. és 2013. év” szövegrészek lépnek.

2. cikk

Ez a határozat az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt utolsó bejelentés megtételének napját követő napon lép hatályba (1).

A határozat 2013. január 1-jétől alkalmazandó.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben,

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

az EGT Vegyes Bizottság titkárai


(1)  [Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.] [Alkotmányos követelmények fennállását jelezték.]


RENDELETEK

30.4.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 118/5


A BIZOTTSÁG 392/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. április 29.)

a 889/2008/EK rendeletnek az ökológiai termelés ellenőrzési rendszere tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (2) és (3) bekezdésére, valamint 38. cikke c) és d) pontjára,

mivel:

(1)

A 834/2007/EK rendelet 28. cikkének (1) bekezdése értelmében azon gazdasági szereplők, akik a rendeletben előírt termelési szabályok hatálya alá tartozó terméket állítanak elő, dolgoznak fel, tárolnak, forgalmaznak, importálnak vagy exportálnak, kötelesek alávetni vállalkozásukat a rendelet 27. cikkében említett ellenőrzési rendszernek. Az említett ellenőrzési rendszer alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2008. szeptember 5-i 889/2008/EK bizottsági rendelet (2) IV. címe állapítja meg.

(2)

A szóban forgó ellenőrzési rendszer keretében a gazdasági szereplőknek be kell jelenteniük vállalkozásukat az illetékes hatósághoz, megjelölve az általuk megbízott illetékes ellenőrző szervet, valamint nyilatkozatot kell tenniük arról, hogy műveleteiket az ökológiai termelés szabályai szerint végzik, és jogsértés vagy szabálytalanság esetén elfogadják a szabályok végrehajtását.

(3)

A 834/2007/EK rendelet 30. cikkének (2) bekezdése rendelkezik a termékek ökológiai minősítését befolyásoló szabálytalanságokkal vagy jogsértésekkel kapcsolatos tájékoztatásról. A hatékonyság fokozása érdekében rendelkezni kell arról, hogy a gazdasági szereplők értesítsék ellenőrző szervüket vagy hatóságukat a termékük ökológiai minősítését befolyásoló valamennyi szabálytalanságról vagy jogsértésről, akkor is, ha más gazdasági szereplőktől származó ökológiai termékről van szó.

(4)

Az ellenőrzési rendszer alkalmazásában nyert tapasztalatok alapján és az ökológiai termelési ágazat érdekeit szem előtt tartva indokolt megállapítani azon minták minimális számát, amelyet az ellenőrző szervnek vagy hatóságnak az ökológiai termelés szabályainak való meg nem felelés kockázatát vizsgáló általános értékelés alapján évente meg kell vizsgálnia. Amennyiben egy ellenőrző szerv vagy hatóság gyanítja, hogy egy vállalkozás az ökológiai termelésben nem engedélyezett termékeket használ, az érintett termékekből elemzés céljára mintát kell vennie. Ebben az esetben nem alkalmazandó minimális mintaszám. Az ellenőrző hatóságok vagy az ellenőrző szervek bármely más esetben is vehetnek és elemezhetnek termékmintát az ökológiai termelésre vonatkozó uniós előírások megszegésének felderítése érdekében.

(5)

Az ellenőrzési rendszer alkalmazásában nyert tapasztalatok alapján és az ökológiai termelési ágazat érdekeit szem előtt tartva rendelkezni kell arról, hogy amennyiben egy gazdasági szereplőt és annak alvállalkozóit nem ugyanaz az ellenőrző szerv vagy hatóság ellenőrzi, illetve egy gazdasági szereplő vagy alvállalkozó megváltoztatja ellenőrző szervét vagy hatóságát, a megfelelő adatok továbbításra kerüljenek. Az ellenőrzési rendszer megfelelő működése érdekében elengedhetetlen, hogy az ilyen gazdasági szereplők adatait és ellenőrzési dossziéit könnyen továbbítani lehessen, ugyanakkor tiszteletben kell tartani a személyes adatok védelmére vonatkozó, a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (3) előírt követelményeket. A gazdasági szereplőknek el kell fogadniuk adataik és a tevékenységeikre vonatkozó valamennyi információ továbbítását és forgalmát az ellenőrzési rendszeren belül.

(6)

Az ellenőrzési rendszer egységes alkalmazása és a félreértések elkerülése végett indokolt a 889/2008/EK rendelet szövegében meghatározni az „ellenőrzési dosszié” fogalmát.

(7)

A 834/2007/EK rendelet 29. cikkének (3) bekezdése az írásbeli igazolás kapcsán említi az elektronikus tanúsítvány kiállításának lehetőségét. Helyénvaló egyértelművé tenni, hogy elektronikus tanúsítvány kiállítása esetén az írásbeli igazolást nem szükséges aláírni, amennyiben az írásbeli igazolás hitelességét megbízható elektronikus módszer igazolja.

(8)

A gyakorlat azt mutatja, hogy egyértelművé kell tenni a tagállamok közötti adatcserére vonatkozó rendelkezéseket azon esetek vonatkozásában, amikor egy tagállam a 834/2007/EK rendelet 33. cikke (2) vagy (3) bekezdésének megfelelően, illetve a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. december 8-i 1235/2008/EK bizottsági rendelet (4) 19. cikkének megfelelően importált termékek kapcsán fedez fel szabálytalanságot vagy jogsértést.

(9)

Ezen felül pontosítani kell a szabálytalanságok vagy jogsértések esetén a tagállamok között kicserélendő adatok továbbítására szolgáló eljárást a 2009 óta létrejött legjobb gyakorlatok figyelembevételével.

(10)

A vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2011. január 27-i 65/2011/EU bizottsági rendelet (5) 33. cikkének (1) bekezdésével való összhang biztosítása érdekében elő kell írni, hogy a tagállamok feladata biztosítani, hogy a kifizető ügynökség kellő tájékoztatást kapjon az elvégzett ellenőrzésekről olyan esetekben, amikor nem a kifizető ügynökség végzi az ellenőrzéseket.

(11)

A 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) 44. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében a tagállamoknak éves jelentésükben ki kell térniük a többéves nemzeti ellenőrzési terv bármely módosítására, ilyen lehet többek között az új jogszabályok figyelembevétele miatti módosítás. A Bizottságot el kell látni minden, a tagállamok illetékes hatóságai által az ökológiai termelés kapcsán végrehajtott ellenőrzésekkel kapcsolatban szükséges adattal és információval. Ennek érdekében a tagállamoknak módosítaniuk kell nemzeti ellenőrzési tervüket oly módon, hogy az ezekre az ellenőrzésekre is kiterjedjen, és e módosításokról, valamint az ökológiai ágazatra vonatkozó adatokról a 882/2004/EK rendelet 44. cikkében említett éves jelentésben be kell számolniuk. Lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy a nemzeti ellenőrzési terven és az éves jelentésen belül külön fejezetben foglalkozzanak az ökológiai ágazatra vonatkozó adatokkal.

(12)

A 882/2004/EK rendeletben előírt ellenőrzési kötelezettségek mellett a 834/2007/EK rendelet V. címe és a 889/2008/EK rendelet további konkrét előírásokat tartalmaz az ökológiai termelési ágazatban végrehajtott ellenőrzések kapcsán. Amennyiben egy illetékes hatóság az ellenőrzési feladatokat ellenőrző szervekre, vagyis magánjogi szereplőkre ruházza át, ezeknek az ellenőrző szerveknek a 834/2007/EK rendeletben foglalt részletesebb követelményeknek és kötelezettségeknek kell eleget tenniük.

(13)

A tapasztalatok fényében az ökológiai termelés ellenőrzésére vonatkozó szabályoknak még részletesebbeknek kell lenniük, különösen ami az illetékes hatóságok által az ellenőrzések végrehajtásával megbízott ellenőrző szervek felett gyakorolt felügyeletet illeti. Az erre vonatkozó rendelkezéseket egységes minimumkövetelmények formájában bele kell foglalni a tagállamok által a 834/2007/EK rendelet 27. cikkének megfelelően létrehozott ellenőrzési rendszerekbe.

(14)

A tagállami illetékes hatóságoknak dokumentált eljárásokat kell használniuk az ellenőrzési feladatok ellenőrző szervekre való átruházására és e szervek felügyeletére annak érdekében, hogy e szervek garantáltan megfeleljenek a szabályozási követelményeknek.

(15)

A tagállamokon belüli, a tagállamok közötti és a tagállamok és a Bizottság közötti, az illetékes hatóságok általi felügyelettel kapcsolatos információcserét javítani szükséges, és e tekintetben egységes minmumkövetelményeket kell megállapítani.

(16)

Ezeknek megfelelően a 889/2008/EK rendeletet módosítani szükséges.

(17)

A felügyeleti rendszerek hatékonysága érdekében az ezzel a rendelettel bevezetett kiegészítések – amelyekre ki kell terjednie a 889/2008/EK rendelet 63. cikke (2) bekezdésének megfelelően a gazdasági szereplő által aláírt nyilatkozatban szereplő kötelezettségvállalásnak – azokra a gazdasági szereplőkre is vonatkoznak, akik e rendelet alkalmazása előtt írták alá a szóban forgó nyilatkozatot.

(18)

A jelenlegi ellenőrzési rendszerről a módosított ellenőrzési rendszerre való zökkenőmentes áttérés lehetővé tétele érdekében ezt a rendeletet 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

(19)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az ökológiai termeléssel foglalkozó szabályozási bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 889/2008/EK rendelet módosítása

A 889/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk a következő s) ponttal egészül ki:

„s)   „ellenőrzési dosszié”: a 834/2007/EK rendelet 28. cikkében említett ellenőrzési rendszer hatálya alá tartozó gazdasági szereplő által az ellenőrzési rendszer keretében egy tagállam illetékes hatóságához, valamely ellenőrző hatósághoz vagy ellenőrző szervhez továbbított valamennyi információ és dokumentum, beleértve az illetékes hatóságok, ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek birtokában lévő, a gazdasági szereplővel és tevékenységeivel kapcsolatos releváns adatokat és dokumentumokat, de kivéve azokat, amelyeknek nincs jelentőségük az ellenőrzési rendszer működése szempontjából.”

2.

A 63. cikk (2) bekezdésének első albekezdése a következő d)–h) pontokkal egészül ki:

„d)

amennyiben az adott tagállamban létrehozott ellenőrzési rendszerrel összhangban a gazdasági szereplőt és/vagy annak alvállalkozóit különböző ellenőrző hatóságok vagy ellenőrző szervek ellenőrzik, elfogadja adatainak az e hatóságok vagy szervek közötti átadását;

e)

amennyiben a gazdasági szereplő és/vagy annak alvállalkozója megváltoztatja ellenőrző hatóságát vagy ellenőrző szervét, elfogadja ellenőrzési dossziéjának továbbítását a következő ellenőrző hatósághoz vagy ellenőrző szervhez;

f)

amennyiben a gazdasági szereplő kilép az ellenőrzési rendszerből, erről haladéktalanul tájékoztatja a megfelelő illetékes hatóságot és ellenőrző hatóságot vagy ellenőrző szervet;

g)

amennyiben a gazdasági szereplő kilép az ellenőrzési rendszerből, elfogadja, hogy ellenőrzési dossziéját még legalább öt évig megőrzik;

h)

vállalja, hogy a terméke ökológiai minősítését befolyásoló bármely szabálytalanságról vagy jogsértésről haladéktalanul értesíti a megfelelő ellenőrző hatóságo(ka)t vagy ellenőrző szerv(ek)et, akkor is, ha más gazdasági szereplőktől vagy alvállalkozóktól származó ökológiai termékről van szó.”

3.

A 65. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)   Az ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv mintákat vesz és elemez az ökológiai termelésben nem engedélyezett termékek használatának, az ökológiai termelés szabályainak meg nem felelő gyártási módszereknek, illetve az ökológiai termelésben nem engedélyezett termékek által okozott esetleges szennyezésnek a felderítése érdekében. Az ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv által évente veendő és elemzendő minták száma el kell érje legalább az adott szerv ellenőrzése alá tartozó gazdasági szereplők számának 5 %-át. Azon gazdasági szereplők kiválasztása, akik termékeiből mintát vesznek, az ökológiai termelés szabályainak való meg nem felelés kockázatára vonatkozó általános értékelés alapján történik. Az említett általános értékelés figyelembe veszi a termelés, feldolgozás és forgalmazás minden szakaszát.

Az ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv minden olyan esetben mintákat vesz és elemez, amikor fennáll a gyanú, hogy az ökológiai termelésben nem engedélyezett termékek vagy módszerek használatára került sor. Ebben az esetben a veendő és elemzendő minták számára nem vonatkozik korlátozás.

Az ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv bármely más esetben is vehet és elemezhet termékmintát az ökológiai termelésben nem engedélyezett termékek használatának, az ökológiai termelés szabályainak meg nem felelő gyártási módszereknek, illetve az ökológiai termelésben nem engedélyezett termékek által okozott esetleges szennyezésnek a felderítése érdekében.”

4.

A 68. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„A 834/2007/EK rendelet 29. cikkének (3) bekezdésében említett elektronikus tanúsítvány esetében az írásbeli igazolás 8. rovatát nem kell aláírni, amennyiben az igazolás hitelességét megbízható elektronikus módszer igazolja.”

5.

A 92. és a 92a. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„92. cikk

Az ellenőrző hatóságok, ellenőrző szervek és illetékes hatóságok közötti információcsere

(1)   Amennyiben egy gazdasági szereplőt és/vagy annak alvállalkozóit különböző ellenőrző hatóságok vagy ellenőrző szervek ellenőrzik, ezek a hatóságok és szervek információt cserélnek az ellenőrzésük alá tartozó műveletekről.

(2)   Amennyiben egy gazdasági szereplő és/vagy annak alvállalkozója megváltoztatja ellenőrző hatóságát vagy ellenőrző szervét, az érintett ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv haladéktalanul tájékoztatja a változásról az illetékes hatóságot.

A korábbi ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv átadja az érintett gazdasági szereplő ellenőrzési dossziéjának releváns elemeit és a 63. cikk (2) bekezdésében említett jelentéseket az új ellenőrző hatóságnak vagy ellenőrző szervnek.

Az új ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv meggyőződik arról, hogy az előző ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv által készített jelentésben azonosított hiányosságokat a gazdasági szereplő már megszüntette, vagy ezek megszüntetése folyamatban van.

(3)   Amennyiben egy gazdasági szereplő kilép az ellenőrzési rendszerből, a megfelelő ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv haladéktalanul tájékoztatja erről az illetékes hatóságot.

(4)   Amennyiben egy ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv szabálytalanságot vagy jogsértést fedez fel egy termék ökológiai minősítése kapcsán, haladéktalanul értesíti a tagállam azon illetékes hatóságát, amelyik a 834/2007/EK rendelet 27. cikkének megfelelően kijelölte vagy jóváhagyta.

Az illetékes hatóság saját kezdeményezésére további tájékoztatást kérhet a szabálytalanságok vagy jogsértések tárgyában.

A más ellenőrző hatóságok vagy ellenőrző szervek ellenőrzési hatáskörébe tartozó termékekkel kapcsolatos szabálytalanság vagy jogsértés felfedezése esetén a megfelelő hatóságot vagy szervet is haladéktalanul értesítenie kell.

(5)   A tagállamok megteszik a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy dokumentált eljárásokat hozzanak létre az általuk a 834/2007/EK rendelet 27. cikkének megfelelően kijelölt ellenőrző hatóságok és/vagy jóváhagyott ellenőrző szervek közötti információcsere céljára, ideértve azon információk cseréjére szolgáló eljárásokat is, amelyek a szóban forgó rendelet 29. cikkének (1) bekezdésében említett írásbeli igazolás ellenőrzéséhez szükségesek.

(6)   A tagállamok megteszik a megfelelő intézkedéseket és dokumentált eljárásokat hoznak létre annak érdekében, hogy az e rendelet 65. cikkében említett ellenőrző látogatások és szemlék eredményei szükség szerint továbbításra kerüljenek a kifizető ügynökséghez a 65/2011/EU bizottsági rendelet (7) 33. cikke (1) bekezdésének megfelelően.

92a. cikk

Információcsere a különböző tagállamok és a Bizottság között

(1)   Amennyiben egy tagállam e rendelet alkalmazása tekintetében szabálytalanságot vagy jogsértést fedez fel egy másik tagállamból származó és a 834/2007/EK rendelet IV. címe, illetve e rendelet III. címe és/vagy XI. melléklete szerinti jelöléssel ellátott termék kapcsán, haladéktalanul értesíti az e rendelet 94. cikkének (1) bekezdésében említett rendszeren keresztül azt a tagállamot, amelyik az ellenőrző hatóságot kijelölte vagy az ellenőrző szervet jóváhagyta, a többi tagállamot, valamint a Bizottságot.

(2)   Amennyiben egy tagállam a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (2) vagy (3) bekezdésével összhangban importált termék kapcsán az abban a rendeletben vagy az 1235/2008/EK rendeletben előírt követelmények alkalmazása tekintetében szabálytalanságot vagy jogsértést fedez fel, haladéktalanul értesíti az e rendelet 94. cikkének (1) bekezdésében említett rendszeren keresztül a többi tagállamot, valamint a Bizottságot.

(3)   Amennyiben egy tagállam az 1235/2008/EK rendelet 19. cikkével összhangban importált termék kapcsán az abban a rendeletben vagy a 834/2007/EK rendeletben előírt követelmények alkalmazása tekintetében szabálytalanságot vagy jogsértést fedez fel, haladéktalanul értesíti az e rendelet 94. cikkének (1) bekezdésében említett rendszeren keresztül az engedélyező tagállamot, a többi tagállamot, valamint a Bizottságot. Amennyiben egy tagállam olyan termék kapcsán fedez fel szabálytalanságot vagy jogsértést, amelynek engedélyét az 1235/2008/EK rendelet 19. cikke alapján maga állította ki, értelemszerűen a többi tagállamot és a Bizottságot kell értesítenie.

(4)   Az a tagállam, amelyik az (1) vagy (3) bekezdéssel összhangban értesítést kap egy meg nem felelő termékről, vagy az a tagállam, amelyik olyan termék kapcsán fedez fel szabálytalanságot vagy jogsértést, amelynek engedélyét az 1235/2008/EK rendelet 19. cikke alapján maga állította ki, kivizsgálja a jogsértés vagy szabálytalanság eredetét. A megfelelő intézkedéseket azonnal meg kell tennie.

Vizsgálatának eredményeiről és a következésképp megtett intézkedésekről az eredeti értesítésnek a 94. cikk (1) bekezdésében említett rendszeren keresztüli megválaszolásával tájékoztatja az értesítést küldő tagállamot, a többi tagállamot és a Bizottságot. Ezt a választ az eredeti értesítés dátumától számított 30 naptári napon belül el kell küldeni.

(5)   Az eredeti értesítést elküldő tagállam szükség esetén további tájékoztatást kérhet a válaszoló tagállamtól. Az eredeti értesítést küldő tagállam az értesített tagállam válaszának vagy a kiegészítő információknak a kézhezvételekor végrehajtja a szükséges bejegyzéseket és frissítéseket a 94. cikk (1) bekezdésében említett rendszerben.

92b. cikk

Információk közzététele

A tagállamok megfelelő módon – többek között az interneten való közzététellel – nyilvánosságra hozzák a 834/2007/EK rendelet 28. cikkének (5) bekezdése szerinti aktualizált listát, amely tartalmazza az említett rendelet 29. cikke (1) bekezdésének megfelelően az egyes gazdasági szereplők részére az e rendelet XII. mellékletében szereplő mintadokumentum felhasználásával kiállított legfrissebb írásbeli igazolások adatait. A tagállamok a közzététel során betartják a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (8) értelmében a személyes adatok védelmére vonatkozó követelményeket.

6.

A IV. cím a következő 9. fejezettel egészül ki:

9.   FEJEZET

Az illetékes hatóságok által gyakorolt felügyelet

92c. cikk

Az ellenőrző szervek felügyelete

(1)   Amennyiben egy illetékes hatóság a 834/2007/EK rendelet 27. cikke (4) bekezdése b) pontjának megfelelően átruházza ellenőrzési feladatait egy vagy több ellenőrző szervre, ezek felett felügyeletet gyakorol, melynek központi célja a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (9) 2. cikkének 11. pontjában meghatározott nemzeti akkreditáló testület munkájának figyelembevételével értékelni az ellenőrző szerv(ek) tevékenységének színvonalát.

A felügyelet gyakorlása magában foglalja az ellenőrző szerv által az ellenőrzésekre, az ellenőrzési dossziék kezelésére és vizsgálatára alkalmazott belső eljárások értékelését a 834/2007/EK rendeletben előírt követelmények fényében, valamint a meg nem felelések, a fellebezések és a reklamációk kezelésének ellenőrzését.

(2)   Az illetékes hatóság megköveteli, hogy az ellenőrző szervek tájékoztassák kockázatértékelési eljárásaikról.

A kockázatértékelési eljárás felépítésénél fogva biztosítja, hogy:

a)

eredményei felhasználhatók legyenek a bejelentett és be nem jelentett éves ellenőrző látogatások és szemlék intenzitásának meghatározásához;

b)

az adott ellenőrző szervvel szerződésben álló gazdasági szereplők legalább 10 %-ánál a 65. cikk (4) bekezdésének megfelelően további szúrópróbaszerű ellenőrző látogatásokat tegyenek a kockázati kategória alapján;

c)

a 65. cikk (1) és (4) bekezdésével összhangban végrehajtott ellenőrzések és szemlék legalább 10 %-ára előzetes bejelentés nélkül kerüljön sor;

d)

a be nem jelentett ellenőrzéseknek és szemléknek alávetendő gazdasági szereplőket a kockázatértékelés alapján válasszák ki, és ezeket az ellenőrzéseket és szemléket a kockázati kategóriáknak megfelelően tervezzék.

(3)   Az ellenőrzési feladatait ellenőrző szervekre átruházó illetékes hatóság meggyőződik arról, hogy az ellenőrző szerv személyzete megfelelő szakértelemmel, képesítéssel, képzettséggel és tapasztalattal rendelkezik általában az ökológiai termeléssel és konkrétan a vonatkozó uniós előírásokkal kapcsolatban, ezen belül tisztában van a termékek ökológiai minősítése szempontjából kockázatot jelentő tényezőkkel, továbbá hogy az ellenőrző szerv ellenőreire megfelelő rotációs szabályok vonatkoznak.

(4)   Az illetékes hatóságok dokumentált eljárásokat alkalmaznak a feladataik ellenőrző szervekre való átruházására a 834/2007/EK rendelet 27. cikke (5) bekezdésének megfelelően, valamint az e cikknek megfelelő felügyelet gyakorlására, részletesen ismertetve az ellenőrző szervek által átadandó információkat.

92d. cikk

A szabálytalanságok és jogsértések kapcsán alkalmazandó intézkedések jegyzéke

Az illetékes hatóságok jegyzéket készítenek legalább a termékek ökológiai minősítését befolyásoló leggyakoribb szabálytalanságokról és jogsértésekről, valamint az ezek felmerülése esetén az ellenőrző szerv által az ellenőrzése alá tartozó, ökológiai termelést folytató gazdasági szereplőkkel szemben megteendő intézkedésekről, és a jegyzéket eljuttatják azon ellenőrző szervekhez, amelyekre ellenőrzési feladatot ruháztak át.

Az illetékes hatóságok belátásuk szerint más releváns tudnivalókat is megadhatnak a jegyzékben.

92e. cikk

Az ellenőrző szervek éves ellenőrzése

Az ellenőrzési feladatait a 834/2007/EK rendelet 27. cikkének (4) bekezdése b) pontjával összhangban ellenőrző szervre átruházó illetékes hatóság évente ellenőrzi az általa megbízott ellenőrző szerveket. Az éves ellenőrzés keretében az illetékes hatóságnak figyelembe kell vennie a 765/2008/EK rendelet 2. cikkének 11. pontjában meghatározott nemzeti akkreditáló testület munkájának eredményeit. Az éves ellenőrzés során az illetékes hatóság különösen az alábbiakat vizsgálja meg:

a)

az ellenőrző szerv tiszteletben tartja-e általa követendő, a 834/2007/EK rendelet 27. cikke (6) bekezdésének a) pontjával összhangban az illetékes hatósághoz benyújtott egységesített ellenőrzési eljárást;

b)

az ellenőrző szerv a 834/2007/EK rendelet 27. cikke (5) bekezdésének b) pontjával összhangban elegendő létszámú, megfelelően képesített és tapasztalt személyzettel rendelkezik-e, és az részesült-e a termékek ökológiai minősítése szempontjából kockázatot jelentő tényezőkkel kapcsolatos képzésben;

c)

az ellenőrző szerv dokumentált eljárásokat és mintákat hozott létre és használ a következőkhöz:

i.

a 834/2007/EK rendelet 27. cikke (3) bekezdésének megfelelő éves kockázatértékelés;

ii.

a kockázaton alapuló mintavételi stratégia készítése, a minták vétele és laboratóriumi elemzése;

iii.

a más ellenőrző szervekkel és az illetékes hatósággal folytatott információcsere;

iv.

az ellenőrzése alá tartozó gazdasági szereplőknél végrehajtott kezdeti és további ellenőrzések;

v.

a leggyakrabban előforduló szabálytalanságokról és jogsértésekről, valamint az ezek felmerülése esetén alkalmazandó intézkedésekről készült jegyzék használata, az intézkedések nyomon követése;

vi.

az ellenőrzése alá tartozó gazdasági szereplők személyes adatainak védelmére vonatkozó, az adott illetékes hatóság működésének helye szerinti tagállam által megállapított, valamint a 95/46/EK irányelvben szereplő szabályok tiszteletben tartása.

92f. cikk

Az ökológiai ágazatra vonatkozó adatok megjelenítése a többéves nemzeti ellenőrzési tervben és az éves jelentésben

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 882/2004/EK rendelet 41. cikke szerinti többéves nemzeti ellenőrzési tervek tartalmazzák az ökológiai termelés tekintetében e rendelettel összhangban végrehajtott ellenőrzések felügyeletét, és hogy a 882/2004/EK rendelet 44. cikkében említett éves jelentésben e felügyelettel kapcsolatban konkrét adatokkal (a továbbiakban: „az ökológiai ágazatra vonatkozó adatok”) szolgáljanak. Az ökológiai ágazatra vonatkozó adatoknak az e rendelet XIIIb. mellékletében felsorolt információkat kell tartalmazniuk.

Az ökológiai ágazatra vonatkozó adatok forrásai az ellenőrző szervek és/vagy ellenőrző hatóságok által végrehajtott ellenőrzések és az illetékes hatóság által végrehajtott ellenőrzések.

Az adatokat az e rendelet XIIIc. mellékletben megadott mintáknak megfelelően kell bemutatni, először 2015-ben jelentve a 2014. évi adatokat.

A nemzeti ellenőrzési tervbe és az éves jelentésbe az ökológiai ágazatra vonatkozó adatokat a tagállamok külön fejezetként is beilleszthetik.

7.

A rendelet az e rendelet mellékletében szereplő új XIIIb. és XIIIc. melléklettel egészül ki.

2. cikk

Átmeneti rendelkezés

A 889/2008/EK rendelet 63. cikke (2) bekezdésének első albekezdésébe e rendelet 1. cikkének 2. pontjával beillesztett d)–h) pontok azokra a gazdasági szereplőkre is alkalmazandók, akik a 889/2008/EK rendelet 63. cikkének (2) bekezdésében említett nyilatkozatot e rendelet alkalmazása előtt írták alá.

3. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. április 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 189., 2007.7.20., 1. o.

(2)  HL L 250., 2008.9.18., 1. o.

(3)  HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

(4)  HL L 334., 2008.12.12., 25. o.

(5)  HL L 25., 2011.1.28., 8. o.

(6)  HL L 165., 2004.4.30., 1. o.

(7)  HL L 25., 2011.1.28., 8. o.

(8)  HL L 281., 1995.11.23., 31. o.”

(9)  HL L 218., 2008.8.13., 30. o.”


MELLÉKLET

XIIIb. MELLÉKLET

A 92f. cikknek megfelelően a tagállami illetékes hatóság által megadandó, az ökológiai ágazatra vonatkozó adatok

1.   Az ökológiai termelést felügyelő illetékes hatósággal kapcsolatos tájékoztatás

az illetékes hatóság neve

az illetékes hatóság rendelkezésére álló források

az illetékes hatóság által végrehajtott ellenőrzések ismertetése (ki végzi és hogyan)

az illetékes hatóság dokumentált eljárása

2.   Az ökológiai termelésre vonatkozó ellenőrzési rendszer ismertetése

az ellenőrző szervek és/vagy ellenőrző hatóságok rendszere

az ellenőrzési rendszer hatálya alá tartozó bejelentett gazdasági szereplők – az éves ellenőrzések minimális száma

a kockázatalapú megközelítés alkalmazásának módja

3.   Az ellenőrző szervekkel/ellenőrző hatóságokkal kapcsolatos tájékoztatás

az ellenőrző szervek/ellenőrző hatóságok felsorolása

az ellenőrző szervekre bízott/ellenőrző hatóságokra átruházott feladatok

a megbízott ellenőrző szervek felügyelete (ki végzi és hogyan)

a tevékenységek összehangolásának módja több ellenőrző szerv/hatóság működése esetén

az ellenőrzéseket végző személyzet képzése

bejelentett/be nem jelentett ellenőrző látogatások és szemlék.

XIIIc. MELLÉKLET

A 92f. cikkben említett, az ökológiai ágazatra vonatkozó adatok bemutatására szolgáló minták

Jelentés az ökológiai ágazatban végrehajtott hatósági ellenőrzésekről

Ország:

Év:

1.   A gazdasági szereplők ellenőrzésére vonatkozó adatok

Az ellenőrző szerv/hatóság kódszáma

Az ellenőrző hatóság/szerv által nyilvántartott gazdasági szereplők száma

A nyilvántartott gazdasági szereplők száma

Éves ellenőrzések száma

További kockázatalapú ellenőrző látogatások száma

Az ellenőrző látogatások/szemlék teljes száma

Mezőgazdasági termelők (1)

Víziállatokat tenyésztő akvakultúrás egységek

Feldolgozók (2)

Importőrök

Exportőrök

Egyéb gazdasági szereplők (3)

Mezőgazdasági termelők (1)

Víziállatokat tenyésztő akvakultúrás egységek

Feldolgozók (2)

Importőrök

Exportőrök

Egyéb gazdasági szereplők (3)

Mezőgazdasági termelők (1)

Víziállatokat tenyésztő akvakultúrás egységek

Feldolgozók (2)

Importőrök

Exportőrök

Egyéb gazdasági szereplők (3)

Mezőgazdasági termelők (1)

Víziállatokat tenyésztő akvakultúrás egységek

Feldolgozók (2)

Importőrök

Exportőrök

Egyéb gazdasági szereplők (3)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Az ellenőrző szerv/hatóság kódszáma vagy az illetékes hatóság neve

A nyilvántartott gazdasági szereplők száma

Az elemzett minták száma

Azon minták száma, amelyek nem feleltek meg a 834/2007/EK rendelet vagy az 1235/2008/EK rendelet előírásainak

Mezőgazdasági termelők (4)

Víziállatokat tenyésztő akvakultúrás egységek

Feldolgozók (5)

Importőrök

Exportőrök

Egyéb gazdasági szereplők (6)

Mezőgazdasági termelők (4)

Víziállatokat tenyésztő akvakultúrás egységek

Feldolgozók (5)

Importőrök

Exportőrök

Egyéb gazdasági szereplők (6)

Mezőgazdasági termelők (4)

Víziállatokat tenyésztő akvakultúrás egységek

Feldolgozók (5)

Importőrök

Exportőrök

Egyéb gazdasági szereplők (6)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Az ellenőrző szerv/hatóság kódszáma

A nyilvántartott gazdasági szereplők száma

A feltárt szabálytalanságok és jogsértések száma (10)

Az érintett tétel vagy gyártási sor kapcsán alkalmazott intézkedések száma (11)

A gazdasági szereplő kapcsán alkalmazott intézkedések száma (12)

Mezőgazdasági termelők (7)

Víziállatokat tenyésztő akvakultúrás egységek

Feldolgozók (8)

Importőrök

Exportőrök

Egyéb gazdasági szereplők (9)

Mezőgazdasági termelők (7)

Víziállatokat tenyésztő akvakultúrás egységek

Feldolgozók (8)

Importőrök

Exportőrök

Egyéb gazdasági szereplők (9)

Mezőgazdasági termelők (7)

Víziállatokat tenyésztő akvakultúrás egységek

Feldolgozók (8)

Importőrök

Exportőrök

Egyéb gazdasági szereplők (9)

Mezőgazdasági termelők (7)

Víziállatokat tenyésztő akvakultúrás egységek

Feldolgozók (8)

Importőrök

Exportőrök

Egyéb gazdasági szereplők (9)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-”,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   A felügyeletre és az ellenőrzésekre vonatkozó adatok

Az ellenőrző szerv/hatóság kódszáma

Az ellenőrző hatóság/szerv által nyilvántartott gazdasági szereplők száma

A nyilvántartott gazdasági szereplők száma

Dokumentumok ellenőrzése és irodai ellenőrzés (16)

(A gazdasági szereplőkre vonatkozó, ellenőrzött dossziék száma)

Felülvizsgálati ellenőrző látogatások száma (17)

Közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzések száma (18)

Mezőgazdasági termelők (13)

Víziállatokat tenyésztő akvakultúrás egységek

Feldolgozók (14)

Importőrök

Exportőrök

Egyéb gazdasági szereplők (15)

Mezőgazdasági termelők (13)

Víziállatokat tenyésztő akvakultúrás egységek

Feldolgozók (14)

Importőrök

Exportőrök

Egyéb gazdasági szereplők (15)

Mezőgazdasági termelők (13)

Víziállatokat tenyésztő akvakultúrás egységek

Feldolgozók (14)

Importőrök

Exportőrök

Egyéb gazdasági szereplők (15)

Mezőgazdasági termelők (13)

Víziállatokat tenyésztő akvakultúrás egységek

Feldolgozók (14)

Importőrök

Exportőrök

Egyéb gazdasági szereplők (15)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Következtetések az ökológiai termelés ellenőrzési rendszeréről

Az ellenőrző szerv/hatóság kódszáma

A jóváhagyás visszavonása

Az ökológiai termelés ellenőrzési rendszerének hatékonyságát biztosító fellépések (végrehajtás)

Igen/Nem

Kezdete:

…-tól

Vége:

…-ig

MS-BIO-01

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

Az ökológiai termelés ellenőrzési rendszerének összesített teljesítménye:


(1)  A mezőgazdasági termelők foglalkozhatnak csak termeléssel, termeléssel és feldolgozással, termeléssel és behozatallal, illetve lehetnek egyéb, máshol meg nem határozott vegyes termelők.

(2)  A feldolgozók foglalkozhatnak csak feldolgozással, feldolgozással és behozatallal vagy lehetnek egyéb, máshol meg nem határozott vegyes feldolgozók.

(3)  Egyéb gazdásági szereplők a kereskedők (nagy- és kiskereskedők) és egyéb, máshol meg nem határozott gazdasági szereplők.

(4)  A mezőgazdasági termelők foglalkozhatnak csak termeléssel, termeléssel és feldolgozással, termeléssel és behozatallal, illetve lehetnek egyéb, máshol meg nem határozott vegyes termelők.

(5)  A feldolgozók foglalkozhatnak csak feldolgozással, feldolgozással és behozatallal vagy lehetnek egyéb, máshol meg nem határozott vegyes feldolgozók.

(6)  Egyéb gazdásági szereplők a kereskedők (nagy- és kiskereskedők) és egyéb, máshol meg nem határozott gazdasági szereplők.

(7)  A mezőgazdasági termelők foglalkozhatnak csak termeléssel, termeléssel és feldolgozással, termeléssel és behozatallal, illetve lehetnek egyéb, máshol meg nem határozott vegyes termelők.

(8)  A feldolgozók foglalkozhatnak csak feldolgozással, feldolgozással és behozatallal vagy lehetnek egyéb, máshol meg nem határozott vegyes feldolgozók.

(9)  Egyéb gazdásági szereplők a kereskedők (nagy- és kiskereskedők) és egyéb, máshol meg nem határozott gazdasági szereplők.

(10)  Csak a termékek ökológiai minősítését befolyásoló és/vagy intézkedéssel (beleértve a megjegyzést is) járó szabálytalanságok és jogsértések.

(11)  Amennyiben az e rendeletben megállapított követelményeknek való megfelelés tekintetében szabálytalanságot állapítanak meg, az ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv gondoskodik arról, hogy a címkézésen és a reklámozásban az ökológiai előállítási módszerre ne történjen utalás a szabálytalanság által érintett teljes tételen vagy gyártási sorozatban, amennyiben ez arányos a megsértett követelmény jelentőségével és a szabálytalan cselekedetek jellegével és különleges körülményeivel (lásd a 834/2007/EK rendelet 30. cikke (1) bekezdésének első albekezdését).

(12)  Amennyiben súlyos vagy tartós hatást kiváltó jogsértés megállapítására kerül sor, az ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv az érintett gazdasági szereplőt a tagállam illetékes hatóságával egyeztetett időtartamra eltiltja a címkézésben és a reklámozásban az ökológiai termelési módszerre utaló termékek forgalmazásától (lásd a 834/2007/EK rendelet 30. cikke (1) bekezdésének második albekezdését).

(13)  A mezőgazdasági termelők foglalkozhatnak csak termeléssel, termeléssel és feldolgozással, termeléssel és behozatallal, illetve lehetnek egyéb, máshol meg nem határozott vegyes termelők.

(14)  A feldolgozók foglalkozhatnak csak feldolgozással, feldolgozással és behozatallal vagy lehetnek egyéb, máshol meg nem határozott vegyes feldolgozók.

(15)  Egyéb gazdásági szereplők a kereskedők (nagy- és kiskereskedők) és egyéb, máshol meg nem határozott gazdasági szereplők.

(16)  Az ellenőrző szerv felépítését, működését és minőségbiztosítását leíró általános érvényű dokumentumok áttekintése. Az ellenőrző szerv irodáiban végzett ellenőrzés, amely kiterjed a gazdasági szereplők dossziéira, a meg nem felelések és panaszok kezelésére, az ellenőrzés minimális gyakoriságára, a kockázatalapú megközelítés alkalmazására, a be nem jelentett és további ellenőrzésekre, a mintavételi politikára, valamint a más ellenőrző szervekkel és ellenőrző hatóságokkal folytatott információcserére.

(17)  A felülvizsgálati ellenőrzés az illetékes hatóság által a gazdasági szereplőnél végzett ellenőrzés, amelynek célja az ellenőrző szerv eljárásainak betartását és hatékonyságát ellenőrizni.

(18)  A közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés során az illetékes hatóság megfigyeli az ellenőrző szerv ellenőre által végzett látogatást.


30.4.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 118/15


A BIZOTTSÁG 393/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. április 29.)

a mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek végrehajtása kapcsán a kenderfajták támogathatósági feltételeinek és bejelentési kötelezettségeinek tekintetében az 1120/2009/EK és 1122/2009/EK rendeletek módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 39. cikke (2) bekezdésére és 142. cikke h) pontjára,

mivel:

(1)

A 73/2009/EK rendelet 39. cikkének (1) bekezdésének megfelelően a kender termesztésére használt területek csak abban az esetben jogosultak közvetlen támogatásra, ha a felhasznált fajták tetrahidrokannabinol-tartalma nem haladja meg a 0,2 %-ot. A 73/2009/EK rendelet 124. cikkének (3) bekezdése értelmében a rendelet 39. cikke az új tagállamoknak az egységes területalapú támogatási rendszer hatálya alá tartozó területeire is alkalmazandó.

(2)

A közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 73/2009/EK tanácsi rendelet III. címében előírt egységes támogatási rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. október 29-i 1120/2009/EK bizottsági rendelet (2) 10. cikke rögzíti, hogy a kenderrel bevetett területekre vonatkozó jogosultságok kifizetésének feltétele a Mezőgazdasági Növényfajok Közös Fajtajegyzékében felsorolt fajták vetőmagjának használata a Finola és a Tiborszállási fajták kivételével, amelyek jelenleg kizárólag Finnországban, illetve Magyarországon támogathatóak.

(3)

Egyes tagállamok bejelentései alapján és tekintettel arra, hogy tagállami szinten már tervbe van véve az egyes fajták kizárására irányuló eljárás, a rendszer uniós szinten is egyszerűsíthető a Finola és Tiborszállási fajtákat használó területek támogathatóságát egy bizonyos tagállamra korlátozó előírás eltörlésével.

(4)

A 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendelet (3) 40. cikke megállapítja, hogy milyen eljárást kell követni, amennyiben egy adott fajta mintájának tetrahidrokannabinol-tartalma meghaladja a 73/2009/EK rendelet 39. cikkének (1) bekezdésében megállapított értéket.

(5)

Figyelembe véve, hogy a tagállamok birtokában vannak minden információnak, amely szükséges a 73/2009/EK rendelet 39. cikkének (1) bekezdésében megállapított tetrahidrokannabinol-tartalom értéket meghaladó kenderfajták forgalmazásának megtiltására vonatkozó engedély Bizottság általi kérelmezéséhez és az ilyen fajták közvetlen támogatásra való jogosultságának visszavonásához, a rendszer tovább egyszerűsíthető a kérdéses fajta mintáinak tetrahidrokannabinol-tartalmára vonatkozó eredmények bejelentési kötelezettségének eltörlésével.

(6)

Az 1120/2009/EK és az 1122/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani szükséges.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Közvetlen Kifizetések Irányítóbizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1120/2009/EK rendelet 10. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„10. cikk

Kendertermesztés

A 73/2009/EK rendelet 39. cikkének alkalmazásában a kenderrel bevetett területekre vonatkozó jogosultságok kifizetésének feltétele, hogy a támogatás tárgyévének március 15-én érvényben lévő, a 2002/53/EK tanácsi irányelv (4) 17. cikkével összhangban közzétett Mezőgazdasági Növényfajok Közös Fajtajegyzékében felsorolt fajták vetőmagjait használják. A vetőmagnak a 2002/57/EK tanácsi irányelvvel (5) összhangban minősített vetőmagnak kell lennie.

2. cikk

Az 1122/2009/EK rendelet 40. cikke (2) bekezdésének második albekezdését el kell hagyni.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. április 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 30., 2009.1.31., 16. o.

(2)  HL L 316., 2009.12.2., 1. o.

(3)  HL L 316., 2009.12.2., 65. o.

(4)  HL L 193., 2002.7.20., 1. o.

(5)  HL L 193., 2002.7.20., 74. o.”


30.4.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 118/17


A BIZOTTSÁG 394/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. április 29.)

a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról szóló 37/2010/EU rendelet mellékletének a monepantel nevű anyag tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az állati eredetű élelmiszerekben előforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag-határértékeinek meghatározására irányuló közösségi eljárásokról, a 2377/90/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2009. május 6-i 470/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 17. cikkével összefüggésben értelmezett 14. cikkére,

tekintettel az Európai Gyógyszerügynökségnek az állatgyógyászati készítmények bizottsága által megfogalmazott véleményére,

mivel:

(1)

Az élelmiszer-termelő állatoknak szánt állatgyógyászati készítményekben vagy az állattenyésztésben használt biocid termékekben a 470/2009/EK rendeletnek megfelelően kell megállapítani az Európai Unióban használni kívánt farmakológiai hatóanyagok maximális maradékanyag-határértékeit (a továbbiakban: MRL).

(2)

A farmakológiai hatóanyagokat és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló MRL-ek szerinti osztályozásukat a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról szóló, 2009. december 22-i 37/2010/EU bizottsági rendelet (2) melléklete tartalmazza.

(3)

A monepantel a juh- és kecskefélék – kivéve az emberi fogyasztásra szánt tejet termelő állatok – izom-, zsír-, máj- és veseszövetei vonatkozásában engedélyezett anyagként már szerepel a 37/2010/EU rendelet mellékletének 1. táblázatában.

(4)

Az Európai Gyógyszerügynökséghez arra irányuló kérelem érkezett, hogy a meglévő bejegyzést a juhfélék tejében előforduló monepantelre is terjesszék ki.

(5)

A 470/2009/EK rendelet 5. cikke szerint az Európai Gyógyszerügynökségnek meg kell fontolnia, hogy az egy adott élelmiszerben található farmakológiai hatóanyagra megállapított MRL-ek alkalmazhatók-e ugyanabból a fajból előállított más élelmiszer tekintetében, vagy hogy az egy vagy több fajban található farmakológiai hatóanyagra megállapított MRL-ek alkalmazhatók-e más fajok tekintetében. Az állatgyógyászati készítmények bizottsága a juhfélék tejére alkalmazandó monepantel vonatkozásában MRL megállapítását, valamint ezen MRL-ek kecskefélék tejére történő extrapolálását javasolta.

(6)

A 37/2010/EU rendelet mellékletének 1. táblázatában a monepantelre vonatkozó bejegyzést ezért módosítani kell oly módon, hogy a juhfélék és kecskefélék tejére egyaránt vonatkozzon.

(7)

Az érdekelt felek számára ésszerű időkeretet kell biztosítani az újonnan megállapított MRL-hez való alkalmazkodáshoz szükséges intézkedések meghozatalára.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Állatgyógyászati Készítmények Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 37/2010/EU rendelet melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2013. június 29-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. április 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 152., 2009.6.16., 11. o.

(2)  HL L 15., 2010.1.20., 1. o.


MELLÉKLET

A 37/2010/EU rendelet mellékletének 1. táblázatában a monepantelre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

Farmakológiai hatóanyag

Jelző maradékanyag

Állatfajok

Maximális maradékanyag-határérték

Célszövetek

Egyéb rendelkezések (a 470/2009/EK rendelet 14. cikke (7) bekezdésének megfelelően)

Terápiás osztályozás

„Monepantel

Monepantel-szulfon

Juhfélék, kecskefélék

700 μg/kg

Izom

 

Paraziták elleni hatóanyagok/Endoparaziták elleni hatóanyagok”

7 000 μg/kg

Zsír

5 000 μg/kg

Máj

2 000 μg/kg

Vese

170 μg/kg

Tej


30.4.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 118/19


A BIZOTTSÁG 395/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. április 29.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. április 29-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

75,7

TN

97,0

TR

124,1

ZZ

98,9

0707 00 05

AL

65,0

TR

129,8

ZZ

97,4

0709 93 10

TR

108,2

ZZ

108,2

0805 10 20

EG

55,9

IL

72,0

MA

53,1

TN

69,6

TR

68,0

ZZ

63,7

0805 50 10

TR

90,8

ZA

105,6

ZZ

98,2

0808 10 80

AR

116,6

BR

102,2

CL

120,3

CN

73,9

MK

30,8

NZ

137,7

US

237,3

ZA

107,9

ZZ

115,8

0808 30 90

AR

139,1

CL

136,5

CN

69,8

NZ

199,4

ZA

135,6

ZZ

136,1


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

30.4.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 118/21


A TANÁCS HATÁROZATA

(2013. április 22.)

a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról

(2013/208/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 148. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

tekintettel a Foglalkoztatási Bizottság véleményére,

mivel:

(1)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 145. cikke kimondja, hogy a tagállamok és az Unió az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkében meghatározott célkitűzések megvalósítása érdekében összehangolt stratégia kialakítására törekednek a foglalkoztatás és különösen a szakképzett, képzett és alkalmazkodásra képes munkaerő, valamint a gazdasági változásokra reagálni képes munkaerőpiacok fejlesztése terén.

(2)

A Bizottság által javasolt „Európa 2020 stratégia” lehetővé teszi az Európai Unió számára, hogy gazdaságát elindítsa az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés útján, amelyet magas szintű foglalkoztatottság, termelékenység és társadalmi kohézió jellemez. 2010. július 13-án a Tanács elfogadta a tagállamok és az Unió gazdasági politikájára vonatkozó átfogó iránymutatásokról szóló ajánlását (3). Továbbá, 2010. október 21-én a Tanács elfogadta a tagállamok foglalkoztatási politikájára vonatkozó iránymutatásokról szóló 2010/707/EU határozatát (4) (a továbbiakban: a foglalkoztatási iránymutatások). Az említett iránymutatások alkotják az Európa 2020 stratégia végrehajtására vonatkozó integrált iránymutatásokat. A vonatkozó iránymutatásokban is említett öt kiemelt cél alkotja azokat a közös célokat, amelyek a tagállamok fellépéseinek alapját képezik, és amelyek az egyes tagállamok kiinduló helyzetét és sajátos körülményeit, valamint az Unió helyzetét és körülményeit is figyelembe veszik. Az európai foglalkoztatási stratégia döntő szerepet játszik az Európa 2020 stratégia foglalkoztatással és munkaerőpiaccal kapcsolatos célkitűzéseinek megvalósításában.

(3)

Az integrált iránymutatások összhangban állnak az Európai Tanács 2010. június 17-i következtetéseivel. A tagállamok pontos útmutatást adnak a tagállamoknak a nemzeti reformprogramjaik kidolgozásához és a reformok végrehajtásához. A foglalkoztatási iránymutatásoknak kell alapul szolgálniuk azokhoz az országspecifikus ajánlásokhoz, amelyeket a Tanács az EUMSZ 148. cikke (4) bekezdése értelmében, az EUMSZ 121. cikke (2) bekezdése szerinti ajánlásokkal párhuzamosan az egyes tagállamok számára megfogalmazhat. A foglalkoztatáspolitikai iránymutatásoknak kell alapul szolgálniuk ahhoz a közös foglalkoztatási jelentéshez is, amelyet a Tanács és a Bizottság évente benyújt az Európai Tanácsnak.

(4)

A Tanács 2013. február 28-án elfogadott közös foglalkoztatási jelentésében foglalt, a tagállamok nemzeti reformprogram-tervezeteinek vizsgálata azt mutatja, hogy a tagállamoknak továbbra is meg kell tenniük minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy a következő kulcsfontosságú területeken eredményt érjenek el: a munkaerő-piaci részvétel növelése és a strukturális munkanélküliség csökkentése, a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, képzett munkaerő megteremtése, a munkahelyek minőségének javítása és az egész életen át tartó tanulás ösztönzése, az oktatási és képzési rendszerek teljesítményének javítása minden szinten, a felsőoktatásban részt vevők számának növelése, a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem.

(5)

A 2010-ben elfogadott foglalkoztatáspolitikai iránymutatásoknak a végrehajtásukra történő összpontosítás érdekében 2014-ig változatlanoknak kell maradniuk. A foglalkoztatáspolitikai iránymutatások naprakésszé tételét ennek megfelelően 2014 végéig szigorúan korlátozni kell. 2011-ben és 2012-ben a foglalkoztatási iránymutatások érvényben maradtak. A foglalkoztatási iránymutatásokat 2013-ban fenn kell tartani.

(6)

A foglalkoztatáspolitikai iránymutatások végrehajtása során a tagállamoknak meg kell vizsgálniuk az Európai Szociális Alap igénybevételének lehetőségét,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2010/707/EU határozat mellékletében meghatározott iránymutatások a 2013. évre érvényben maradnak, és azokat a tagállamok beépítik foglalkoztatáspolitikájukba.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 2013. április 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

S. COVENEY


(1)  2013. február 6-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  2013. február 13-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  HL L 191., 2010.7.23., 28. o.

(4)  HL L 308., 2010.11.24., 46. o.


30.4.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 118/23


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2013. április 26.)

a tagállami kifizető ügynökségeknek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan finanszírozott kiadásokat érintő számláinak elszámolásáról

(az értesítés a C(2013) 2444. számú dokumentummal történt)

(2013/209/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 27., 30. és 33. cikkére,

a Mezőgazdasági Alapok Bizottságával való konzultációt követően,

mivel:

(1)

Az 1290/2005/EK rendelet 30. cikke értelmében a Bizottság a tagállamok által benyújtott éves beszámolók – kiegészítve a számlaelszámoláshoz szükséges információkkal és a számlák teljességére, pontosságára és valódiságára vonatkozó tanúsítvánnyal –, valamint az igazoló szervek által elkészített jelentések alapján elszámolja a rendelet 6. cikkében említett kifizető ügynökségek számláit.

(2)

Az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek az EMGA és az EMVA keretében a kifizető ügynökségek számlavezetésére, a kiadásigazoló és a bevételi nyilatkozatokra, valamint a kiadások visszatérítési feltételeire vonatkozó részletes alkalmazási szabályairól szóló, 2006. június 21-i 883/2006/EK bizottsági rendelet (2) 5. cikke értelmében az EMGA-számlák elszámolásának pénzügyi éve az „N–1.” év október 16-tól az „N.” év október 15-ig tart. A számlaelszámolás keretében az EMVA-kiadásokra, valamint az EMGA-kiadásokra vonatkozó referencia-időszakok összehangolása érdekében a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan a tagállamoknál 2011. október 16. és 2012. október 15. között felmerült kiadásokat kell figyelembe venni.

(3)

Az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más testületek akkreditációja és az EMGA és az EMVA számláinak elszámolása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 21-i 885/2006/EK bizottsági rendelet (3) 10. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében az említett rendelet 10. cikke (1) bekezdésének első albekezdése szerinti számlaelszámolási határozat alapján az egyes tagállamoktól behajtandó vagy számukra kifizetendő összegeket úgy kell meghatározni, hogy az érintett pénzügyi évre vonatkozó időközi kifizetéseket kivonják az adott évre vonatkozó, az (1) bekezdés szerint elismert kiadásokból. Ezt az összeget a Bizottság levonja vagy hozzáadja a következő időközi kifizetésből/kifizetéshez.

(4)

A Bizottság megvizsgálta a tagállamok által benyújtott információkat, és 2013. március 31. előtt tájékoztatta a tagállamokat az ellenőrzések eredményeiről, valamint az általa javasolt módosításokról.

(5)

Az éves beszámolók és a kísérő dokumentumok alapján a Bizottság egyes kifizető ügynökségek vonatkozásában határozatot hozhat a benyújtott éves számlák teljességéről, pontosságáról és valódiságáról. Az I. melléklet felsorolja a tagállamonként elszámolt összegeket, valamint az egyes tagállamok által visszafizetendő vagy részükre kifizetendő összegeket.

(6)

Egyes más kifizető ügynökségek esetében a benyújtott információk további vizsgálatot tesznek szükségessé, így számláikat nem lehet e határozatban elszámolni. Az érintett kifizető ügynökségek jegyzékét a II. melléklet tartalmazza.

(7)

A Bizottság az 1290/2005/EK rendelet 27. cikke értelmében átmenetileg csökkentheti vagy felfüggesztheti a tagállamnak történő időközi kifizetéseket. A Bizottság erről tájékoztatja a tagállamot. A szóban forgó összegek korai vagy ideiglenes visszatérítésének elkerülése érdekében célszerű azokat e határozatban nem elismerni, és az 1290/2005/EK rendelet 31. cikke szerinti szabályszerűségi záróelszámolás keretében az említett összegeket tovább vizsgálni.

(8)

Az 1290/2005/EK rendelet 33. cikkének (8) bekezdése értelmében abban az esetben, ha a szabálytalanságok miatti visszafizettetésre az érintett vidékfejlesztési program lezárásáig nem kerül sor, akkor a szabálytalanságok miatti visszafizettetés elmaradásából származó pénzügyi következmények 50 %-át az érintett tagállam viseli, és azokat a közigazgatási vagy jogi eljárásban történt első ténymegállapítást követő négyéves, illetve – ha a visszafizettetés nemzeti igazságszolgáltatási szervek előtti eljárás tárgyát képezi – nyolcéves időszak végén, vagy ha az említett határidők már a program lezárása előtt lejárnak, a program lezárásakor kell figyelembe venni. A szóban forgó rendelet 33. cikkének (4) bekezdése értelmében a tagállamok az éves beszámolókkal együtt összefoglaló jelentést nyújtanak be a Bizottságnak a szabálytalanságok nyomán kezdeményezett visszafizettetési eljárásokról. A visszafizettetendő összegekre vonatkozó tagállami bejelentési kötelezettség végrehajtásának részletes szabályait a 885/2006/EK rendelet állapítja meg. Az említett rendelet III. melléklete tartalmazza a tagállamok által 2013-ban benyújtandó táblázatot. A tagállamok által kitöltött táblázatok alapján a Bizottság határozatot hoz a négy, illetve nyolc évnél régebbi szabálytalanságok miatti visszafizettetések elmaradásának pénzügyi következményeiről. Az említett határozat nem sérti az 1290/2005/EK rendelet 33. cikkének (5) bekezdésével összhangban a megfelelőségre vonatkozóan később hozandó határozatokat.

(9)

Az 1290/2005/EK rendelet 33. cikkének (7) bekezdése értelmében a vidékfejlesztési programok lezárását követően a tagállamok határozhatnak úgy, hogy a visszafizettetési eljárást nem hajtják végre. Ilyen határozatot azonban csak abban az esetben hozhatnak, ha a már felmerült költségek és a még várhatóan felmerülő költségek összességében meghaladják a visszafizettetendő pénzösszeget, vagy ha a visszafizettetésre nincs lehetőség, mert az adós vagy a szabálytalanságért jogilag felelős személyek fizetésképtelensége az érintett tagállam nemzeti jogával összhangban megállapításra és elfogadásra került. Ha a határozatot a közigazgatási vagy jogi szempontból történő első ténymegállapítás időpontját követő négy éven belül vagy – amennyiben a visszafizettetés nemzeti igazságszolgáltatási szervek előtti eljárás tárgyát képezi – nyolc éven belül meghozzák, a visszafizettetés elmaradásából származó pénzügyi következmények 100 %-át az európai uniós költségvetésből kell finanszírozni. Az 1290/2005/EK rendelet 33. cikkének (4) bekezdésében említett összesítő jelentésben a tagállam feltünteti azokat a pénzösszegeket, amelyek esetében úgy döntött, nem hajtja végre a visszafizettetési eljárást, továbbá indokolja döntését. Ezek az összegek nem az érintett tagállamot terhelik, következésképpen azokat az uniós költségvetés fedezi. E határozat nem érinti az említett rendelet 33. cikkének (5) bekezdésével összhangban a megfelelőségre vonatkozóan később hozandó határozatokat.

(10)

Az 1290/2005/EK rendelet 30. cikkének (2) bekezdésével összhangban e határozat nem érinti a Bizottság által elfogadott azon későbbi határozatokat, amelyek az európai uniós szabályoknak nem megfelelő kiadásokat kizárják az uniós finanszírozásból,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2. cikkben említett kifizető ügynökségek kivételével a tagállami kifizető ügynökségeknek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan finanszírozott kiadásokat érintő számlái elszámolásra kerülnek.

Az I. melléklet tartalmazza a vidékfejlesztési programok vonatkozásában az egyes tagállamok által e határozat alapján visszafizetendő, illetve részükre kifizetendő pénzösszegeket, ideértve az 1290/2005/EK rendelet 33. cikke (8) bekezdésének alkalmazásából adódó pénzösszegeket is.

2. cikk

A 2012. pénzügyi év tekintetében a II. mellékletben szereplő tagállami kifizető ügynökségeknek az EMVA által finanszírozott, vidékfejlesztési programonkénti felbontásban szerepeltetett kiadásokra vonatkozó számlái e határozattól elkülönítésre kerülnek, és azok egy későbbi számlaelszámolási határozat tárgyát képezik.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2013. április 26-án.

a Bizottság részéről

Dacian CIOLOȘ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 209., 2005.8.11., 1. o.

(2)  HL L 171., 2006.6.23., 1. o.

(3)  HL L 171., 2006.6.23., 90. o.


I. MELLÉKLET

ELSZÁMOLT EMVA-KIADÁSOK VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMONKÉNT A 2012. PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓAN

A tagállam által visszafizetendő vagy részére kifizetendő összeg programonként

Jóváhagyott programok és az EMVA felé elszámolt kiadások

EUR-ban megadva

Tagállam

CCI

2012-ben felmerült kiadások

Kiigazítások

Összesen

Újra fel nem használható összegek

A 2012. pénzügyi évre elszámolt elfogadott összeg

A tagállam részére a pénzügyi évre visszatérített időközi kifizetések

A tagállam által visszafizetendő vagy a részére kifizetendő összeg

 

 

i

ii

Formula

iv

Formula

vi

Formula

AT

2007AT06RPO001

536 750 710,55

0,00

536 750 710,55

0,00

536 750 710,55

536 889 693,18

– 138 982,63

BE

2007BE06RPO001

38 717 525,91

0,00

38 717 525,91

0,00

38 717 525,91

38 717 490,21

35,70

BE

2007BE06RPO002

28 714 739,97

0,00

28 714 739,97

0,00

28 714 739,97

28 716 204,48

–1 464,51

BG

2007BG06RPO001

308 461 739,36

0,00

308 461 739,36

0,00

308 461 739,36

308 461 766,20

–26,84

CY

2007CY06RPO001

19 979 798,73

0,00

19 979 798,73

0,00

19 979 798,73

19 977 169,29

2 629,44

CZ

2007CZ06RPO001

420 405 062,51

0,00

420 405 062,51

0,00

420 405 062,51

420 404 919,20

143,31

DE

2007DE06RAT001

402 133,08

0,00

402 133,08

0,00

402 133,08

402 133,11

–0,03

DE

2007DE06RPO004

210 119 186,29

0,00

210 119 186,29

0,00

210 119 186,29

210 119 186,29

0,00

DE

2007DE06RPO007

185 163 802,40

0,00

185 163 802,40

0,00

185 163 802,40

185 163 861,88

–59,48

DE

2007DE06RPO009

3 069 982,65

0,00

3 069 982,65

0,00

3 069 982,65

3 069 987,85

–5,20

DE

2007DE06RPO011

122 658 529,48

0,00

122 658 529,48

0,00

122 658 529,48

122 658 529,49

–0,01

DE

2007DE06RPO012

124 722 137,43

0,00

124 722 137,43

0,00

124 722 137,43

124 722 136,25

1,18

DE

2007DE06RPO015

45 640 598,90

0,00

45 640 598,90

0,00

45 640 598,90

45 640 598,96

–0,06

DE

2007DE06RPO017

32 444 966,09

0,00

32 444 966,09

0,00

32 444 966,09

32 444 966,09

0,00

DE

2007DE06RPO018

5 642 155,06

0,00

5 642 155,06

0,00

5 642 155,06

5 642 155,04

0,02

DE

2007DE06RPO019

166 108 621,46

0,00

166 108 621,46

0,00

166 108 621,46

166 108 621,45

0,01

DE

2007DE06RPO020

144 647 436,45

0,00

144 647 436,45

0,00

144 647 436,45

144 647 436,41

0,04

DE

2007DE06RPO021

38 874 673,75

0,00

38 874 673,75

0,00

38 874 673,75

38 874 699,12

–25,37

EE

2007EE06RPO001

129 931 680,74

0,00

129 931 680,74

0,00

129 931 680,74

129 931 856,59

– 175,85

ES

2007ES06RAT001

12 605 523,30

0,00

12 605 523,30

0,00

12 605 523,30

12 605 523,29

0,01

ES

2007ES06RPO002

44 410 451,88

0,00

44 410 451,88

0,00

44 410 451,88

44 411 263,01

– 811,13

ES

2007ES06RPO003

46 565 987,62

0,00

46 565 987,62

0,00

46 565 987,62

46 565 977,49

10,13

ES

2007ES06RPO004

4 728 268,02

0,00

4 728 268,02

0,00

4 728 268,02

4 728 266,87

1,15

ES

2007ES06RPO005

6 355 287,75

0,00

6 355 287,75

0,00

6 355 287,75

6 355 287,82

–0,07

ES

2007ES06RPO006

11 509 387,33

0,00

11 509 387,33

0,00

11 509 387,33

11 509 387,33

0,00

ES

2007ES06RPO007

88 731 043,58

0,00

88 731 043,58

0,00

88 731 043,58

88 731 040,54

3,04

ES

2007ES06RPO008

94 769 354,19

0,00

94 769 354,19

0,00

94 769 354,19

94 769 380,73

–26,54

ES

2007ES06RPO009

30 099 390,74

0,00

30 099 390,74

0,00

30 099 390,74

30 099 338,76

51,98

ES

2007ES06RPO010

91 947 161,33

0,00

91 947 161,33

0,00

91 947 161,33

92 023 646,85

–76 485,52

ES

2007ES06RPO011

102 629 746,17

0,00

102 629 746,17

0,00

102 629 746,17

102 629 745,16

1,01

ES

2007ES06RPO012

7 282 917,77

0,00

7 282 917,77

0,00

7 282 917,77

7 282 917,38

0,39

ES

2007ES06RPO013

24 869 738,26

0,00

24 869 738,26

0,00

24 869 738,26

24 869 737,90

0,36

ES

2007ES06RPO014

20 959 053,96

0,00

20 959 053,96

0,00

20 959 053,96

20 959 062,52

–8,56

ES

2007ES06RPO015

13 565 898,04

0,00

13 565 898,04

0,00

13 565 898,04

13 568 195,86

–2 297,82

ES

2007ES06RPO016

6 657 518,54

0,00

6 657 518,54

0,00

6 657 518,54

6 657 514,28

4,26

ES

2007ES06RPO017

2 432 274,93

0,00

2 432 274,93

0,00

2 432 274,93

2 432 290,65

–15,72

FI

2007FI06RPO001

306 194 739,68

0,00

306 194 739,68

0,00

306 194 739,68

306 205 706,94

–10 967,26

FI

2007FI06RPO002

2 476 684,91

0,00

2 476 684,91

0,00

2 476 684,91

2 476 684,88

0,03

FR

2007FR06RPO002

13 474 359,90

0,00

13 474 359,90

0,00

13 474 359,90

13 474 771,64

– 411,74

GR

2007GR06RPO001

330 814 547,86

0,00

330 814 547,86

0,00

330 814 547,86

330 814 547,83

0,03

HU

2007HU06RPO001

444 085 578,73

0,00

444 085 578,73

0,00

444 085 578,73

443 956 972,20

128 606,53

IE

2007IE06RPO001

322 067 654,67

0,00

322 067 654,67

0,00

322 067 654,67

322 067 614,63

40,04

IT

2007IT06RAT001

6 506 208,56

0,00

6 506 208,56

0,00

6 506 208,56

6 506 208,56

0,00

IT

2007IT06RPO001

24 379 135,72

0,00

24 379 135,72

0,00

24 379 135,72

24 380 736,23

–1 600,51

IT

2007IT06RPO002

17 564 520,93

0,00

17 564 520,93

0,00

17 564 520,93

17 564 521,29

–0,36

IT

2007IT06RPO003

65 039 830,31

0,00

65 039 830,31

0,00

65 039 830,31

65 039 828,99

1,32

IT

2007IT06RPO004

15 657 996,80

0,00

15 657 996,80

0,00

15 657 996,80

15 664 080,33

–6 083,53

IT

2007IT06RPO005

47 329 565,62

0,00

47 329 565,62

0,00

47 329 565,62

47 339 294,23

–9 728,61

IT

2007IT06RPO006

14 777 673,53

0,00

14 777 673,53

0,00

14 777 673,53

14 786 581,96

–8 908,43

IT

2007IT06RPO007

90 362 021,28

0,00

90 362 021,28

0,00

90 362 021,28

90 362 024,63

–3,35

IT

2007IT06RPO008

16 936 677,31

0,00

16 936 677,31

0,00

16 936 677,31

17 328 986,74

– 392 309,43

IT

2007IT06RPO009

75 301 501,51

0,00

75 301 501,51

0,00

75 301 501,51

75 301 501,48

0,03

IT

2007IT06RPO010

55 292 452,79

0,00

55 292 452,79

0,00

55 292 452,79

55 292 452,33

0,46

IT

2007IT06RPO011

22 479 775,82

0,00

22 479 775,82

0,00

22 479 775,82

22 479 775,77

0,05

IT

2007IT06RPO012

58 700 494,85

0,00

58 700 494,85

0,00

58 700 494,85

58 718 426,04

–17 931,19

IT

2007IT06RPO013

7 077 988,03

0,00

7 077 988,03

0,00

7 077 988,03

7 077 988,21

–0,18

IT

2007IT06RPO014

83 205 962,61

0,00

83 205 962,61

0,00

83 205 962,61

83 205 960,22

2,39

IT

2007IT06RPO015

14 019 405,51

0,00

14 019 405,51

0,00

14 019 405,51

14 019 423,76

–18,25

IT

2007IT06RPO016

72 825 928,02

0,00

72 825 928,02

0,00

72 825 928,02

72 854 508,13

–28 580,11

IT

2007IT06RPO017

60 734 732,80

0,00

60 734 732,80

–5 006 487,10

55 728 245,70

55 719 550,02

8 695,68

IT

2007IT06RPO018

98 749 442,94

0,00

98 749 442,94

0,00

98 749 442,94

98 748 375,78

1 067,16

IT

2007IT06RPO019

124 100 396,67

0,00

124 100 396,67

0,00

124 100 396,67

124 120 192,75

–19 796,08

IT

2007IT06RPO020

124 337 336,44

0,00

124 337 336,44

0,00

124 337 336,44

124 510 471,21

– 173 134,77

IT

2007IT06RPO021

226 053 238,71

0,00

226 053 238,71

0,00

226 053 238,71

226 139 550,09

–86 311,38

LT

2007LT06RPO001

237 177 796,40

0,00

237 177 796,40

0,00

237 177 796,40

237 121 459,60

56 336,80

LU

2007LU06RPO001

9 348 661,78

0,00

9 348 661,78

0,00

9 348 661,78

9 378 940,94

–30 279,16

LV

2007LV06RPO001

214 814 466,80

0,00

214 814 466,80

0,00

214 814 466,80

214 813 938,09

528,71

MT

2007MT06RPO001

9 002 133,91

0,00

9 002 133,91

0,00

9 002 133,91

9 002 133,88

0,03

NL

2007NL06RPO001

97 078 371,06

0,00

97 078 371,06

0,00

97 078 371,06

98 217 487,71

–1 139 116,65

PL

2007PL06RPO001

2 041 824 877,34

0,00

2 041 824 877,34

0,00

2 041 824 877,34

2 041 821 110,52

3 766,82

PT

2007PT06RAT001

2 100 675,90

0,00

2 100 675,90

0,00

2 100 675,90

2 100 675,68

0,22

PT

2007PT06RPO001

48 442 865,80

0,00

48 442 865,80

0,00

48 442 865,80

48 442 855,88

9,92

PT

2007PT06RPO002

601 644 296,63

0,00

601 644 296,63

0,00

601 644 296,63

601 644 193,09

103,54

PT

2007PT06RPO003

26 722 075,59

0,00

26 722 075,59

0,00

26 722 075,59

26 722 055,59

20,00

SE

2007SE06RPO001

294 264 230,85

0,00

294 264 230,85

0,00

294 264 230,85

298 089 364,84

–3 825 133,99

SI

2007SI06RPO001

122 609 926,69

0,00

122 609 926,69

0,00

122 609 926,69

122 610 210,36

– 283,67

SK

2007SK06RPO001

274 899 210,89

0,00

274 899 210,89

0,00

274 899 210,89

274 899 689,64

– 478,75

UK

2007UK06RPO001

469 465 696,13

0,00

469 465 696,13

0,00

469 465 696,13

469 411 107,94

54 588,19

UK

2007UK06RPO002

51 445 616,04

0,00

51 445 616,04

0,00

51 445 616,04

51 445 684,02

–67,98

UK

2007UK06RPO003

166 234 309,63

0,00

166 234 309,63

0,00

166 234 309,63

166 904 508,81

– 670 199,18

UK

2007UK06RPO004

54 428 821,51

0,00

54 428 821,51

0,00

54 428 821,51

54 428 841,38

–19,87


II. MELLÉKLET

A KIFIZETŐ ÜGYNÖKSÉGEK SZÁMLÁINAK ELSZÁMOLÁSA

2012-ES PÉNZÜGYI ÉV – EMVA

Azon kifizető ügynökségek és programok jegyzéke, amelyek számlái elkülönítésre kerülnek és későbbi elszámolási határozat tárgyát képezik

Tagállam

Kifizető ügynöség

Program

Dánia

DAFA

2007DK06RPO001

Németország

Baden-Württemberg

2007DE06RPO003

Thüringen

2007DE06RPO023

Helaba

2007DE06RPO010

Franciaország

ASP

2007FR06RPO001

ASP

2007FR06RPO003

ASP

2007FR06RPO004

ASP

2007FR06RPO005

ASP

2007FR06RPO006

Románia

PARDF

2007RO6RPO001

Spanyolország

Andalucia

2007ES06RPO001


30.4.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 118/30


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2013. április 26.)

a tagállami kifizető ügynökségeknek az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan finanszírozott kiadásokat érintő számláinak elszámolásáról

(az értesítés a C(2013) 2454. számú dokumentummal történt)

(2013/210/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 30. és 32. cikkére,

a Mezőgazdasági Alapok Bizottságával való konzultációt követően,

mivel:

(1)

Az 1290/2005/EK rendelet 30. cikke értelmében a Bizottság a tagállamok által benyújtott éves beszámolók – kiegészítve a számlaelszámoláshoz szükséges információkkal és a számlák teljességére, pontosságára és valódiságára vonatkozó tanúsítvánnyal –, valamint az igazoló szervek által elkészített jelentések alapján elszámolja a rendelet 6. cikkében említett kifizető ügynökségek számláit.

(2)

Az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek az EMGA és az EMVA keretében a kifizető ügynökségek számlavezetésére, a kiadásigazoló és a bevételi nyilatkozatokra, valamint a kiadások visszatérítési feltételeire vonatkozó részletes alkalmazási szabályairól szóló, 2006. június 21-i 883/2006/EK bizottsági rendelet (2) 5. cikke (1) bekezdésének második albekezdése értelmében a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan a tagállamoknál 2011. október 16-a és 2012. október 15-e között felmerült kiadásokat veszik figyelembe.

(3)

Az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más testületek akkreditációja és az EMGA és az EMVA számláinak elszámolása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 21-i 885/2006/EK bizottsági rendelet (3) 10. cikke (2) bekezdésének első albekezdése értelmében a szóban forgó rendelet 10. cikke (1) bekezdésének első albekezdése szerinti számlaelszámolási határozat alapján az egyes tagállamoktól behajtandó vagy számukra kifizetendő összegeket úgy kell meghatározni, hogy a szóban forgó pénzügyi évre (tehát 2012-re) vonatkozó havi kifizetéseket kivonják az adott évre vonatkozó, az (1) bekezdés szerint elismert kiadásokból. Ezt az összeget a Bizottság levonja vagy hozzáadja a számlaelszámolási határozat elfogadásának hónapját követő második hónapban felmerülő kiadásokhoz kapcsolódó havi kifizetésből/kifizetéshez.

(4)

A Bizottság megvizsgálta a tagállamok által benyújtott információkat, és 2013. március 31. előtt tájékoztatta a tagállamokat az ellenőrzések eredményeiről, valamint az általa javasolt módosításokról.

(5)

Az éves beszámolók és a kísérő dokumentumok alapján a Bizottság egyes kifizető ügynökségek vonatkozásában határozatot hozhat a benyújtott éves számlák teljességéről, pontosságáról és valódiságáról. Az I. melléklet felsorolja a tagállamonként elszámolt összegeket, valamint az egyes tagállamok által visszafizetendő vagy részükre kifizetendő összegeket.

(6)

Egyes más kifizető ügynökségek esetében a benyújtott információk további vizsgálatot tesznek szükségessé, így számláikat nem lehet e határozatban elszámolni. Az érintett kifizető ügynökségek jegyzékét a II. melléklet tartalmazza.

(7)

A 883/2006/EK rendelet 9. cikkének (4) bekezdése alapján az augusztus, szeptember és október folyamán bekövetkezett esetleges határidő-túllépéseket a számlaelszámolási határozatban kell figyelembe venni. Egyes tagállamok által a 2012. év e hónapjaiban bejelentett kiadások egy részét a megadott határidők lejárta után teljesítették. E határozatban ezért meg kell állapítani a megfelelő csökkentéseket.

(8)

A Bizottság az 1290/2005/EK rendelet 17. cikkével és a 883/2006/EK rendelet 9. cikkével összhangban már több havi kifizetést csökkentett vagy felfüggesztett a 2012. pénzügyi évre vonatkozó kiadások könyvelésénél. A szóban forgó összegek korai vagy ideiglenes visszatérítésének elkerülése érdekében célszerű azokat e határozatban nem elismerni, és az 1290/2005/EK rendelet 31. cikke szerinti szabályszerűségi záróelszámolás keretében az említett összegeket tovább vizsgálni.

(9)

Az 1290/2005/EK rendelet 32. cikkének (5) bekezdése értelmében abban az esetben, ha a szabálytalanságok miatti visszafizettetésre a közigazgatási vagy jogi eljárásban történt első ténymegállapítást követő négy, illetve – ha a visszafizettetés nemzeti igazságszolgáltatási szervek előtti eljárás tárgyát képezi – nyolc éven belül nem kerül sor, akkor a szabálytalanságok miatti visszafizettetés elmaradásából származó pénzügyi következmények 50 %-át az érintett tagállam viseli. A szóban forgó rendelet 32. cikkének (3) bekezdése értelmében a tagállamok az éves számlákkal együtt összesítő bevallást nyújtanak be a Bizottságnak a szabálytalanságok nyomán kezdeményezett behajtási eljárásokról. A visszafizettetendő összegekre vonatkozó tagállami bejelentési kötelezettség végrehajtásának részletes szabályait a 885/2006/EK rendelet állapítja meg. Az említett rendelet III. melléklete tartalmazza a tagállamok által 2013-ban benyújtandó táblázatot. A tagállamok által kitöltött táblázatok alapján a Bizottság határozatot hoz a négy, illetve nyolc évnél régebbi szabálytalanságok miatti visszafizettetések elmaradásának pénzügyi következményeiről. Az említett határozat nem sérti az 1290/2005/EK rendelet 32. cikkének (8) bekezdésével összhangban a megfelelőségre vonatkozóan később hozandó határozatokat.

(10)

Az 1290/2005/EK rendelet 32. cikkének (6) bekezdése értelmében a tagállamok határozhatnak úgy, hogy a behajtási eljárást nem hajtják végre. Ilyen határozatot azonban csak abban az esetben hozhatnak, ha a behajtási eljárás során felmerült és még várhatóan felmerülő költségek összességében meghaladják a behajtandó pénzösszeget, vagy ha a behajtásra nincs lehetőség, mert az adós vagy a szabálytalanságért jogszabályi felelősséggel tartozó személyek fizetésképtelensége az érintett tagállam nemzeti jogával összhangban megállapításra és elfogadásra került. Abban az esetben, ha a határozatot a közigazgatási vagy jogi szempontból történő első ténymegállapítás időpontját követő négy éven belül vagy – amennyiben a behajtás nemzeti igazságszolgáltatási szervek előtti eljárás tárgyát képezi – nyolc éven belül meghozzák, a behajtás elmaradásából származó pénzügyi következmények 100 %-át az uniós költségvetésből kell finanszírozni. Az 1290/2005/EK rendelet 32. cikkének (3) bekezdésében említett összesítő jelentésben a tagállam feltünteti azokat a pénzösszegeket, amelyek esetében úgy döntött, nem hajtja végre a visszafizettetési eljárást, továbbá indokolja döntését. Ezek az összegek nem az érintett tagállamot terhelik, következésképpen azokat az uniós költségvetés fedezi. E határozat nem sérti az említett rendelet 32. cikkének (8) bekezdésével összhangban a megfelelőségre vonatkozóan később hozandó határozatokat.

(11)

Az 1290/2005/EK rendelet 30. cikkének (2) bekezdésével összhangban e határozat nem sérti a Bizottság által elfogadott azon későbbi határozatokat, amelyek az európai uniós szabályoknak meg nem felelő kiadásokat kizárják az uniós finanszírozásból,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2. cikkben említett kifizető ügynökségek kivételével a tagállami kifizető ügynökségeknek az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan finanszírozott kiadásokat érintő számlái elszámolásra kerülnek.

Az I. melléklet tartalmazza az egyes tagállamok által e határozat alapján visszafizetendő, vagy részükre kifizetendő pénzösszegeket, ideértve az 1290/2005/EK rendelet 32. cikke (5) bekezdésének alkalmazásából eredő pénzösszegeket.

2. cikk

A 2012. pénzügyi év tekintetében a II. mellékletben szereplő tagállami kifizető ügynökségeknek az EMGA által finanszírozott kiadásokra vonatkozó számlái e határozattól elkülönítésre kerülnek, és azok egy későbbi számlaelszámolási határozat tárgyát képezik.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2013. április 26-án.

a Bizottság részéről

Dacian CIOLOȘ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 209., 2005.8.11., 1. o.

(2)  HL L 171., 2006.6.23., 1. o.

(3)  HL L 171., 2006.6.23., 90. o.


I. MELLÉKLET

A KIFIZETŐ ÜGYNÖKSÉGEK SZÁMLÁINAK ELSZÁMOLÁSA

2012-ES PÉNZÜGYI ÉV

A tagállam által visszafizetendő vagy a részére kifizetendő összeg

NB: A 2013-ra vonatkozó nómenklatúra: 05 07 01 06, 6701, 6702

Tagállam

 

2012 – Azon kifizető ügynökségek kiadásai/címzett bevételei, amelyek számláit

Összes a + b

A teljes pénzügyi évre vonatkozó csökkentések és felfüggesztések (1)

Csökkentések az 1290/2005/EK rendelet 32. cikkével összhangban

Összesen, beleértve a csökkentéseket és felfüggesztéseket

A tagállam részére a pénzügyi évben teljesített kifizetések

A tagállam által visszafizetendő (–) vagy a részére kifizetendő (+) összeg (2)

elszámolják

elkülönítik

= az éves nyilatkozatokban szereplő kiadás/címzett bevétel

= a havi nyilatkozatokban szereplő összes kiadás/címzett bevétel

 

 

a

b

Formula

d

e

Formula

g

Formula

BE

EUR

626 505 990,43

17 563 033,17

644 069 023,60

– 835 758,00

–9 465,76

643 223 799,84

643 268 110,28

–45 333,96

BG

EUR

409 313 564,46

0,00

409 313 564,46

0,00

0,00

409 313 564,46

409 382 531,46

–68 967,00

CZ

EUR

756 245 858,01

0,00

756 245 858,01

12 287 000,00

0,00

768 532 858,01

768 528 458,42

4 399,59

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

–66 422,98

–66 422,98

0,00

–66 422,98

DK

EUR

920 591 828,88

0,00

920 591 828,88

0,00

0,00

920 591 828,88

920 419 781,93

172 046,95

DE

EUR

5 208 255 884,14

226 507 719,74

5 434 763 603,88

–10 670,90

– 116 714,81

5 434 636 218,17

5 434 442 720,94

193 497,23

EE

EUR

84 668 605,91

0,00

84 668 605,91

6 584 000,00

0,00

91 252 605,91

91 240 137,57

12 468,34

IE

EUR

1 285 148 754,42

0,00

1 285 148 754,42

–41 641,57

–56 295,34

1 285 050 817,51

1 283 663 941,98

1 386 875,53

EL

EUR

2 291 882 303,19

0,00

2 291 882 303,19

– 261 095,95

–1 786 932,58

2 289 834 274,66

2 291 621 207,24

–1 786 932,58

ES

EUR

5 785 117 916,91

0,00

5 785 117 916,91

– 289 492,07

–1 953 186,99

5 782 875 237,85

5 785 098 764,38

–2 223 526,53

FR

EUR

8 574 978 838,60

0,00

8 574 978 838,60

– 618 018,77

–2 836 879,32

8 571 523 940,51

8 573 913 709,81

–2 389 769,40

IT

EUR

4 584 038 546,05

0,00

4 584 038 546,05

–5 943 018,39

–5 281 611,90

4 572 813 915,76

4 574 209 766,71

–1 395 850,95

CY

EUR

37 135 164,63

0,00

37 135 164,63

115 000,00

0,00

37 250 164,63

37 185 681,72

64 482,91

LV

EUR

126 627 252,89

0,00

126 627 252,89

202 904,04

0,00

126 830 156,93

126 811 515,51

18 641,42

LT

LTL

0,00

0,00

0,00

0,00

– 184,79

– 184,79

0,00

– 184,79

LT

EUR

323 440 802,21

0,00

323 440 802,21

3 181 000,00

0,00

326 621 802,21

326 572 046,77

49 755,44

LU

EUR

33 823 988,14

0,00

33 823 988,14

–2 597,78

– 998,55

33 820 391,81

33 608 834,43

211 557,38

HU

HUF

0,00

0,00

0,00

0,00

– 250 657 247,00

– 250 657 247,00

0,00

– 250 657 247,00

HU

EUR

1 156 158 797,34

0,00

1 156 158 797,34

0,00

0,00

1 156 158 797,34

1 156 147 681,97

11 115,37

MT

EUR

5 237 634,56

0,00

5 237 634,56

0,00

0,00

5 237 634,56

5 225 133,76

12 500,80

NL

EUR

865 043 698,77

0,00

865 043 698,77

– 124 990,78

–3 055,23

864 915 652,76

866 711 150,74

–1 795 497,98

AT

EUR

731 289 360,97

0,00

731 289 360,97

0,00

0,00

731 289 360,97

731 300 872,35

–11 511,38

PL

PLN

0,00

0,00

0,00

0,00

– 519 914,58

– 519 914,58

0,00

– 519 914,58

PL

EUR

2 819 440 069,24

0,00

2 819 440 069,24

12 429 920,20

0,00

2 831 869 989,44

2 832 111 656,96

– 241 667,52

PT

EUR

753 645 124,44

0,00

753 645 124,44

–2 860 720,53

– 424 567,26

750 359 836,65

750 267 141,91

92 694,74

RO

EUR

989 121 603,72

0,00

989 121 603,72

–65 967,69

0,00

989 055 636,03

991 300 594,37

–2 244 958,34

SI

EUR

124 384 026,71

0,00

124 384 026,71

393 000,00

– 954,10

124 776 072,61

124 777 026,71

– 954,10

SK

EUR

328 103 748,64

0,00

328 103 748,64

3 634 000,00

0,00

331 737 748,64

331 777 829,53

–40 080,89

FI

EUR

550 258 170,47

0,00

550 258 170,47

–73 951,98

–23 890,45

550 160 328,04

550 231 344,07

–71 016,03

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

– 631 641,70

– 631 641,70

0,00

– 631 641,70

SE

EUR

639 766 558,88

0,00

639 766 558,88

–24 704,47

0,00

639 741 854,41

639 799 725,33

–57 870,92

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

–51 932,23

–51 932,23

0,00

–51 932,23

UK

EUR

3 313 755 544,68

0,00

3 313 755 544,68

– 578 462,05

0,00

3 313 177 082,63

3 308 426 422,77

4 750 659,86


Tagállam

 

Kiadás (3)

Címzett bevétel (3)

32. cikk (= e)

Összesen (= h)

05 07 01 06

6701

6702

 

 

i

j

k

Formula

BE

EUR

–34 844,68

0,00

–9 465,76

–44 310,44

BG

EUR

–68 967,00

0,00

0,00

–68 967,00

CZ

EUR

4 399,59

0,00

0,00

4 399,59

DK

DKK

0,00

0,00

–66 422,98

–66 422,98

DK

EUR

172 046,95

0,00

0,00

172 046,95

DE

EUR

310 212,04

0,00

– 116 714,81

193 497,23

EE

EUR

12 468,34

0,00

0,00

12 468,34

IE

EUR

1 443 170,87

0,00

–56 295,34

1 386 875,53

EL

EUR

0,00

0,00

–1 786 932,58

–1 786 932,58

ES

EUR

– 270 339,54

0,00

–1 953 186,99

–2 223 526,53

FR

EUR

447 110,02

0,00

–2 836 879,32

–2 389 769,30

IT

EUR

3 885 760,95

0,00

–5 281 611,90

–1 395 850,95

CY

EUR

64 482,91

0,00

0,00

64 482,91

LV

EUR

18 641,42

0,00

0,00

18 641,42

LT

LTL

0,00

0,00

– 184,79

– 184,79

LT

EUR

199 389,51

– 149 634,07

0,00

49 755,44

LU

EUR

212 555,93

0,00

– 998,55

211 557,38

HU

HUF

0,00

0,00

– 250 657 247,00

– 250 657 247,00

HU

EUR

11 115,37

0,00

0,00

11 115,37

MT

EUR

12 500,80

0,00

0,00

12 500,80

NL

EUR

–1 792 442,75

0,00

–3 055,23

–1 795 497,98

AT

EUR

–11 511,38

0,00

0,00

–11 511,38

PL

PLN

0,00

0,00

– 519 914,58

– 519 914,58

PL

EUR

– 241 667,52

0,00

0,00

– 241 667,52

PT

EUR

517 262,00

0,00

– 424 567,26

92 694,74

RO

EUR

–2 244 958,34

0,00

0,00

–2 244 958,34

SI

EUR

0,00

0,00

– 954,10

– 954,10

SK

EUR

–38 443,34

–1 637,55

0,00

–40 080,89

FI

EUR

–5 519,31

–41 606,27

–23 890,45

–71 016,03

SE

SEK

0,00

0,00

– 631 641,70

– 631 641,70

SE

EUR

–57 870,92

0,00

0,00

–57 870,92

UK

GBP

0,00

0,00

–51 932,23

–51 932,23

UK

EUR

4 750 659,86

0,00

0,00

4 750 659,86


(1)  E csökkentéseket és felfüggesztéseket vették figyelembe a kifizetési rendszerben; ehhez adódnak különösen a 2012. augusztusi, szeptemberi és októberi fizetési határidők elmulasztásával és a többletkészletekkel járó korrekciók.

(2)  A tagállamtól behajtandó vagy annak kifizetendő összegek számításánál az elszámolt kiadások esetében az éves bevallás összegét kell figyelembe venni („a” oszlop), vagy az elkülönített kiadásokra vonatkozó havi bevallások összegét ( „b” oszlop).

Alkalmazandó árfolyam: a 883/2006/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdése.

(3)  Ha a címzett bevételhez tartozó rész a tagállamot illeti meg, a 05 07 01 06. rovatban kell bevallani.

NB: A 2013-ra vonatkozó nómenklatúra: 05 07 01 06, 6701, 6702


II. MELLÉKLET

A KIFIZETŐ ÜGYNÖKSÉGES SZÁMLÁINAK ELSZÁMOLÁSA

2012-ES PÉNZÜGYI ÉV - EMGA

Azon kifizető ügynökségek jegyzéke, amelyeknek a számláit elkülönítették és egy későbbi elszámolási határozat tárgyát képezik

Tagállam

Kifizető ügynökség

Németország

Hamburg-Jonas

Németország

Helaba

Belgium

BIRB


30.4.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 118/37


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA

(2013. április 19.)

az eurobankjegyek címleteiről, technikai jellemzőiről, utánzatai készítéséről, cseréjéről és bevonásáról

(átdolgozás)

(EKB/2013/10)

(2013/211/EU)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 128. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmánya 16. cikkére,

mivel:

(1)

Az eurobankjegyek címleteiről, technikai jellemzőiről, utánzatai készítéséről, cseréjéről és bevonásáról szóló, 2003. március 20-i EKB/2003/4 határozat (1) hatályát ki kell terjeszteni annak érdekében, hogy az kiterjedjen a jövőbeni eurobankjegy sorozatokra is. Ennek érdekében az EKB/2003/4 határozat számos technikai módosítása vált szükségessé. Továbbmenve, az EKB/2003/4 határozat alkalmazásával és értelmezésével kapcsolatban szerzett tapasztalatokra tekintettel szükség van egyes szabályok és eljárások további egyértelművé tételére és javítására. Erre tekintettel a fenti módosítások beépítése érdekében az EKB/2003/4 iránymutatást az egyértelműség és átláthatóság érdekében át kell dolgozni.

(2)

A Szerződés 128. cikkének (1) bekezdése és a KBER Alapokmányának 16. cikke úgy rendelkezik, hogy az Unión belül kizárólag az Európai Központi Bank („EKB”) jogosult az eurobankjegyek kibocsátásának az engedélyezésére. E cikkek azt is előírják, hogy ilyen bankjegyeket az EKB és azon tagállamok nemzeti központi bankjai (a továbbiakban: NKB-k) bocsáthatnak ki, amelyek pénzneme az euro. Az euro bevezetéséről szóló, 1998. május 3-i 974/98/EK tanácsi rendelet (2) 10. cikke alapján az EKB és az NKB-k eurobankjegyeket hoznak forgalomba.

(3)

Az eurobankjegyek előállításához és kibocsátásához szükséges előkészítő munkát az Európai Monetáris Intézet („EMI”) végezte el és különösen az eurobankjegyek képi kialakítása tekintetében elősegítette az új eurobankjegyek címleteinek és technikai jellemzőinek a felhasználók általi felismerését és elfogadását azáltal, hogy figyelembe vette a bankjegyek felhasználóinak európai szövetségei által támasztott sajátos képi és technikai követelményeket.

(4)

Az EMI jogutódaként az EKB a jogosultja az eurobankjegyek terveire vonatkozó, eredetileg az EMI-t illető szerzői jognak. E szerzői jogot az EKB és a nevében eljáró NKB-k érvényesíthetik az ilyen szerzői jog megsértésével kibocsátott vagy forgalomba hozott, többek között az eurobankjegyek megítélését hátrányosan befolyásoló utánzatok tekintetében.

(5)

Az EKB és az NKB-k időről időre olyan új, fokozott biztonsági elemekkel ellátott eurobankjegy-sorozatokat fognak bevezetni, amelyek részesednek az első sorozat bevezetése óta a bankjegy-technológiában bekövetkezett fejlődésekből.

(6)

Az EKB-nak és az NKB-knak az eurobankjegyek kibocsátására vonatkozó joga magában foglalja az eurobankjegyek, mint fizetőeszközök sérthetetlenségének védelme érdekében szükséges valamennyi intézkedés megtételére vonatkozó hatáskört. Az EKB-nak intézkedéseket szükséges hoznia a védelem minimális szintjének megteremtésére mindazon tagállamokban, amelyek pénzneme az euro, annak biztosítása érdekében, hogy a bárki meg tudja különböztetni az utánzatokat azoktól az eurobankjegyektől, amelyeket az EKB és az NKB-k bocsátottak ki, és amelyek az euro pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló, 2001. június 28-i 1338/2001/EK tanácsi rendelet (3) 2. cikkének a) bekezdése alapján nem minősülnek hamis eurobankjegyeknek (a továbbiakban: valódi eurobankjegyek). Ezért szükséges az olyan egységes szabályok megállapítása, amelyek alapján az eurobankjegyek utánzatának készítése megengedett lesz.

(7)

E határozat rendelkezései nem sérthetik a büntetőjog és különösen annak a hamisításra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazását.

(8)

Az eurobankjegyek utánzatainak elektronikus formában történő készítése csak akkor tekinthető jogszerűnek, ha az ilyen bankjegyek előállítója megfelelő technikai intézkedések alkalmazásával megakadályozza azok kinyomtatását, amennyiben a nyomtatott formát bárki összetévesztheti a valódi eurobankjegyekkel.

(9)

A valódi eurobankjegyek, mint fizetőeszközök sérthetetlenségének védelmét szolgáló intézkedések megtételére vonatkozó hatáskör magában foglalja olyan közös rendszer elfogadását is, amely alapján az NBK-k a megrongálódott valódi eurobankjegyeket kicserélik. E rendszer keretében az eurobankjegyek egyes kategóriái kijelölésre kerülnek, amelyeket az NBK-knak vissza kell tartaniuk, ha azokat cserére náluk bemutatják.

(10)

A cserére való jogosultság érdekében az eredeti eurobankjegy bemutatott részének meg kell felelnie a legkisebb méretre vonatkozó követelményeknek. E méreteket a megrongálódást megelőző állapotú eredeti eurobankjegy felületének százalékában kell kifejezni a méretek torzulásának megakadályozása érdekében, például olyan esetekben, amikor az eurobankjegy zsugorodás következtében rongálódott meg.

(11)

Az 1338/2001/EK rendelet előírja a hitelintézetek, és a pénzforgalmi tevékenységeik keretein belül az egyéb pénzforgalmi szolgáltatók, valamint bármely, a bankjegyek és érmék feldolgozásában és közforgalomba bocsátásában részt vevő egyéb intézmény számára, hogy biztosítaniuk kell azt, hogy az általuk átvett, és az általuk a forgalomba visszabocsátani kívánt eurobankjegyek és érmék valódiságát ellenőrizzék, és a hamisítványokat szűrjék ki.

(12)

Mivel a lopásgátló eszközök a valódi eurobankjegyeket egy ténylegesen elkövetett vagy megkísérelt bűncselekmény során megrongálhatják, biztosítani kell, hogy az ilyen esetekben a bankjegyeket csak az ilyen ténylegesen elkövetett vagy megkísérelt bűncselekmény áldozata cserélhesse be.

(13)

Annak ösztönzése érdekében, hogy a 1388/2001/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésében hivatkozott valamennyi intézmény és gazdasági szereplő megfelelő módon használja a lopásgátló eszközöket, célszerű az, hogy az NKB-k a lopásgátló eszközök által megrongált valódi eurobankjegyek cseréjére tekintettel elvégzett ellenőrzés ellentételezésére a bankjegykezelőkkel szemben díjat vessenek ki.

(14)

E díj felszámítására nem kerül sor, ha a bankjegyek megrongálódása tényleges rablás vagy annak kísérlete, illetve tényleges lopás vagy annak kísérlete során következett be, továbbá a jelentéktelen összegű díjak elkerülése érdekében a díjfelszámítás csak meghatározott legkisebb számú megrongálódott valódi eurobankjegy cserére történő bemutatása esetén történhet.

(15)

A lopásgátló eszközök használata során nagyobb mennyiségben megrongálódott valódi eurobankjegyeket – amennyiben arra az NKB-k igényt tartanak – legalább egy meghatározott számú bankjegyet tartalmazó csomagban kell cserére bemutatni.

(16)

A készpénzforgalom biztonságának javítását célzó erőfeszítések támogatása érdekében, valamint a lopásgátló eszközök használatának szankcionálását elkerülendően helyén való az 1338/2001/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében meghatározott, lopásgátló eszközök által véletlenül megrongált valódi eurobankjegyeket bemutató intézmények és gazdasági szereplők számára az ilyen bankjegyek átvételének a napján történő jóváírás, a rendszeres készpénzelhelyezéshez hasonló módon.

(17)

Az Európai Unió azon törekvésének támogatása érdekében, hogy megelőzzék a pénzügyi rendszernek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása érdekében történő használatát, az eurorendszer számára indokolt annak meghatározása, hogy hogyan kezelje a legalább 7 500 EUR értékű megrongálódott valódi eurobankjegyeknek a kérelmezők által igényelt cseréjét. Az ilyen szabályok nem járhatnak az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK irányelvének (4) a tagállamok által a nemzeti jogba történő átültetése során elfogadott szigorúbb azonosítási és bejelentési kötelezettségek sérelmével.

(18)

Az EKB azon kizárólagos joga, hogy az eurobankjegyek kibocsátását az Unió területén engedélyezze, magában foglalja az eurobankjegyek bevonására és olyan közös rendszer létrehozására irányuló hatáskört is, amelynek keretében az EKB és az NKB-k a bevonást elvégezhetik,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Címletek és technikai jellemzők

(1)   Az eurobankjegyek hét címletből állnak az 5 eurótól az 500 euróig terjedő címlettartományban, a „Korok és stílusok Európában” témakört ábrázolva, az alábbi alapvető előírásoknak megfelelően:

Névérték

(EUR)

Méretek (első sorozatok)

Méretek (második sorozatok)

Uralkodó szín

Kivitel

5

120 × 62 mm

120 × 62 mm

Szürke

Klasszicista

10

127 × 67 mm

127 × 67 mm

Vörös

Román

20

133 × 72 mm

133 × 72 mm

Kék

Gótikus

50

140 × 77 mm

140 × 77 mm

Narancssárga

Reneszánsz

100

147 × 82 mm

Szövegezés alatt

Zöld

Barokk és rokokó

200

153 × 82 mm

Szövegezés alatt

Sárgásbarna

Vas- és üvegépítészet

500

160 × 82 mm

Szövegezés alatt

Lila

Modern XX. századi építészet

(2)   Az eurobankjegy-sorozat hét címletének előoldalán kapuk és ablakok, a hátoldalán hidak ábrázolása látható. A hét címletet a fent említett különféle európai művészeti korszakok jegyei jellemzik. A bankjegyek képi megjelenésének további elemei az alábbiakat foglalják magukban:

a)

az Európai Unió jelképe;

b)

a pénznem neve latin és görög betűkkel, valamint ezt kiegészítve a bankjegyek második sorozata esetében a pénznem neve cirill betűkkel;

c)

az EKB kezdőbetűi hivatalos nyelvi változatokban; az eurobankjegyek első sorozata tekintetében az EKB kezdőbetűi az alábbi öt hivatalos nyelvi változatra korlátozódnak: BCE, ECB, EZB, EKT és EKP, valamint kiegészítésképpen az eurobankjegyek második sorozata tekintetében az EKB kezdőbetűi az alábbi kilenc hivatalos nyelvi változatra korlátozódnak: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE és EBC;

d)

a © jel az EKB-t illető szerzői jog jelzésére; és

e)

az EKB elnökének aláírása.

2. cikk

Az eurobankjegy-utánzatok készítésének szabályai

(1)   „Utánzat”: az 1. cikkben meghatározott eurobankjegy egészét vagy egy részét, vagy annak egyedi képi elemeinek egy részét – például többek között a színt, méreteket és a betűket vagy szimbólumokat – felhasználó, minden kézzel fogható és kézzel nem fogható ábrázolás, amennyiben az ilyen ábrázolás egy valódi eurobankjegyhez hasonlít, vagy annak általános benyomását kelti, függetlenül a következőktől:

a)

az ábrázolás mérete; vagy

b)

az előállításához felhasznált anyag(ok) vagy eljárás(ok); vagy

c)

módosították-e az eurobankjegy kivitelezésének elemeit (pl. a betűket vagy jelképeket), illetve hozzáadtak-e azokhoz.

(2)   Jogellenesnek minősülnek az olyan utánzatok, amelyeket a valódi eurobankjegyekkel bárki összetéveszthet.

(3)   Az alábbi szempontoknak megfelelő utánzatok jogszerűnek minősülnek, mivel nem áll fenn annak kockázata, hogy ezeket bárki összetévesztheti a valódi eurobankjegyekkel:

a)

az 1. cikkben meghatározott eurobankjegy egyoldalas utánzatai, feltéve, hogy ezek mérete megegyezik az 1. cikkben meghatározott bankjegy hosszának és szélességének 125 %-ával, illetve meghaladja azt, vagy megegyezik az 1. cikkben meghatározott bankjegy hosszának és szélességének 75 %-ával, illetve kevesebb annál; vagy

b)

az 1. cikkben meghatározott eurobankjegy kétoldalas utánzatai, feltéve, hogy ezek mérete megegyezik az 1. cikkben meghatározott bankjegy hosszának és szélességének 200 %-ával, illetve meghaladja azt, vagy megegyezik az 1. cikkben meghatározott bankjegy hosszának és szélességének 50 %-ával, illetve kevesebb annál; vagy

c)

az 1. cikkben meghatározott eurobankjegy egyedi képi elemeinek utánzatai, feltéve, hogy az ilyen képi elemek ábrázolása nem bankjegyre hasonlító háttérben történik; vagy

d)

valamely eurobankjegy elő- vagy hátoldalának egy részét megjelenítő egyoldalas utánzatok, feltéve, hogy az ilyen rész kisebb, mint az 1. cikkben meghatározott eurobankjegy eredeti elő- vagy hátoldalának egyharmada; vagy

e)

a papírtól egyértelműen különböző olyan anyagra készített utánzatok, amelyek kifejezetten különböznek a bankjegyek gyártására használt anyagtól; vagy

f)

kézzel nem fogható utánzatok, amelyeket elektronikus úton, internetes honlapokon, vezetékes vagy vezeték nélküli eszközökkel vagy bármely más eszköz használatával tettek elérhetővé, és amely eszközök bárki számára az általa egyedileg megválasztott helyen és időben lehetővé teszik a hozzáférést az ilyen kézzel nem fogható utánzatokhoz, feltéve, hogy:

az ilyen utánzaton átlós irányban Arial vagy az Arialhoz hasonló betűtípussal a MINTA felirat szerepel, és

az elektronikus utánzat felbontása annak 100 %-os méretében nem haladja meg a 72 képpontot inchenként (dpi).

(4)   A (3) bekezdés f) pontjában foglalt utánzatok esetében,

a MINTA felirat hosszúsága az utánzat hosszának legalább 75 %-a, és

a MINTA felirat magassága az utánzat szélességének legalább 15 %-a, és

és a MINTA felirat színe az 1. cikkben meghatározott eurobankjegy uralkodó színével kontrasztot alkotó, nem átlátszó (nem áttetsző) színben kerül feltüntetésre.

(5)   Írásbeli kérelemre az EKB és az NKB-k megerősítik, hogy a (3) bekezdésben foglalt szempontoknak meg nem felelő utánzatok is jogszerűek, amennyiben azokat a nagyközönség nem tévesztheti össze az 1. cikkben meghatározott valódi eurobankjegyekkel. Amennyiben az utánzat kizárólag egy olyan tagállam területén készül, amelynek pénzneme az euro, a fent hivatkozott kéréseket csak e tagállam NKB-jához kell címezni. Az ilyen kérelmeket minden más esetben az EKB-hoz kell címezni.

(6)   Az eurobankjegyek utánzatainak készítésére vonatkozó szabályok azon eurobankjegyekre is vonatkoznak, amelyeket e határozat szerint bevontak, vagy törvényes fizetőeszköz minőségüket már elvesztették.

3. cikk

A megrongálódott valódi eurobankjegyek cseréje

(1)   Kérelemre és a (2) bekezdésben, valamint a 6. cikkben meghatározottak szerint a Kormányzótanács vonatkozó döntésében meghatározott feltételek teljesülése esetén az NKB-k a következő esetekben cserélik ki a megrongálódott valódi eurobankjegyeket:

a)

ha az eurobankjegy több mint 50 %-át bemutatják; vagy

b)

ha az eurobankjegy 50 %-át vagy kisebb részét mutatják be, amennyiben a kérelmező bizonyítja, hogy a hiányzó részek megsemmisültek.

(2)   Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a következő további feltételek vonatkoznak a megrongálódott valódi eurobankjegyek cseréjére:

a)

ha kétséges a kérelmezőnek az eurobankjegyekhez kapcsolódó jogcíme: a kérelmezőnek igazolnia kell a személyazonosságát, valamint azt, hogy a kérelmező a bankjegyek tulajdonosa, illetve más egyéb jogcímmel rendelkezik;

b)

ha kétséges az eurobankjegyek valódisága: a kérelmezőnek igazolnia kell a személyazonosságát;

c)

festékfoltos, szennyezett vagy vegyszerrel átitatott valódi eurobankjegyek bemutatása esetén: a kérelmezőnek írásbeli magyarázatot kell szolgáltatnia az elszíneződés, a szennyeződés vagy a vegyszerrel történő átitatódás fajtájáról;

d)

a lopásgátló eszközök által megrongált valódi eurobankjegyek esetén: a kérelmezőnek írásbeli nyilatkozatot kell benyújtania a lopásgátló eszközök működésbe hozatalának okáról;

e)

amennyiben a valódi eurobankjegyeket tényleges vagy megkísérelt rablás, illetve lopás, vagy egyéb bűncselekmény kapcsán rongálják meg a lopásgátló eszközök: a bankjegyeket csak a bankjegyek megrongálódását eredményező, megkísérelt, vagy ténylegesen elkövetett bűncselekmény áldozatául esett tulajdonos, illetve az egyéb jogcímmel rendelkező kérelmező kérésére cserélik ki;

f)

amennyiben a valódi eurobankjegyeket lopásgátló eszközök rongálták meg, és azokat az 1338/2001/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésében hivatkozott intézmények és gazdasági szereplők mutatják be: az ilyen intézményeknek és gazdasági szereplőknek a lopásgátló eszközök működésbe hozatalának okára, a lopásgátló eszközre, valamint annak jellemzőire, a megrongálódott bankjegyeket bemutató fél adataira, valamint a bemutatás napjára vonatkozó írásbeli nyilatkozatot kell tenniük;

g)

amennyiben a valódi eurobankjegyek a működésbe lépett lopásgátló eszközök hatására nagy tételben rongálódtak meg: lehetőség szerint, és amennyiben arra az NKB-k igényt tartanak, ezeket 100 eurobankjegyet tartalmazó kötegenként kell bemutatni, feltéve, hogy a bemutatott eurobankjegyek mennyisége elegendő az ilyen kötegek kialakításához;

h)

amennyiben az 1338/2001/EK tanácsi rendelet 6. cikke (1) bekezdésében hivatkozott intézmények és gazdasági szereplők megrongálódott valódi eurobankjegyeket mutatnak be cserére, egy vagy több tranzakcióban, legalább 7 500 EUR értékben: a bankjegyek eredetére, valamint az ügyfél – illetve lehetőség szerint a 2005/60/EK irányelvben meghatározott tényleges tulajdonos – személyazonosságára vonatkozó dokumentációt ezeknek az intézményeknek és gazdasági szereplőknek kell rendelkezésre bocsátaniuk. Ez a kötelezettség abban az esetben is irányadó, ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, hogy a 7 500 EUR-s küszöbérték elérésre került-e. Az ebben a bekezdésben meghatározott szabályok a 2005/60/EK irányelvet a nemzeti jogba átültető, a tagállamok által az azonosítási és adatszolgáltatási kötelezettség tekintetében elfogadott szigorúbb szabályok sérelme nélkül alkalmazandók.

(3)   A fentiek ellenére:

a)

Ha az NKB-k tudomással bírnak arról, vagy alapos okkal vélelmezik, hogy a valódi eurobankjegyeket szándékosan rongálták meg, úgy beváltásukat megtagadják, és az eurobankjegyeket visszatartják annak érdekében, hogy elkerüljék az ilyen bankjegyek forgalomba való visszakerülését, illetve megelőzzék azt, hogy a kérelmező a bankjegyeket másik NKB-nál cserére bemutassa. Az NKB-k azonban becserélik a megrongálódott valódi eurobankjegyeket, ha tudomással bírnak arról, vagy alapos okkal vélelmezik, hogy a kérelmezők jóhiszeműek, illetve ha jóhiszeműségüket bizonyítani tudják. A csak kis mértékben megrongálódott eurobankjegyek (pl. ha magyarázatokat, számokat vagy rövid mondatokat jegyeztek fel rájuk) elvileg nem minősülnek szándékosan megrongált eurobankjegyeknek; és

b)

Ha az NKB-k bűncselekmény elkövetéséről bírnak tudomással, illetve annak elkövetését alapos okkal vélelmezik, megtagadják a megrongálódott valódi eurobankjegyek cseréjét, és azokat átvételi elismervény ellenében az illetékes hatóságoknak bemutatandó bizonyítékként visszatartják a nyomozás kezdeményezése, vagy a már folyamatban lévő nyomozás elősegítése érdekében. Ha az illetékes hatóságok másképpen nem határoznak, a valódi eurobankjegyek a nyomozás végén cserére alkalmasak az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feltételek alapján.

c)

Ha az NKB-k tudomással bírnak arról, vagy alapos okkal vélelmezik, hogy a megrongálódott valódi eurobankjegyek oly módon szennyezettek, hogy azok egészségügyi és biztonsági veszélyt jelentenek, azok a megrongálódott valódi eurobankjegyeket becserélik, amennyiben a kérelmező rendelkezésre tudja bocsátani az illetékes hatóságoktól származó egészségügyi és biztonsági értékelést.

4. cikk

A lopásgátló eszközök által megrongálódott valódi eurobankjegyek cseréjéért járó díj megállapítása

(1)   A NKB-k kezelési díjat számítanak fel az 1338/2001/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében meghatározott intézmények és gazdasági szereplők felé, amennyiben azok a lopásgátló eszközök által megrongálódott valódi eurobankjegyek cseréjét a 3. cikkben foglaltakkal összhangban kérik.

(2)   A díj megrongálódott eurobanjegyenként 10 cent.

(3)   A díjat csak legalább 100 megrongálódott eurobankjegy cseréjekor lehet felszámítani. A díjat valamennyi beváltott eurobankjegy után fel kell számítani.

(4)   A megkísérelt, vagy ténylegesen elkövetett rablással, illetve lopással, vagy egyéb bűncselekménnyel összefüggésben megrongálódott eurobankjegyek cseréje díjmentes.

5. cikk

A lopásgátló eszközök által véletlenül megrongált és cserére bemutatott valódi eurobankjegyek értékének jóváírása

(1)   Az NKB-k a lopásgátló eszközök által véletlenül megrongált valódi eurobankjegyek értékét a bankjegyek átvételének a napján jóváírják az 1338/2001/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében hivatkozott azon intézmények és gazdasági szereplők számláján, amelyek az érintett NKB-nál számlát vezetnek, feltéve, hogy:

a)

az eurobankjegyek nem egy ténylegesen elkövetett rablás, lopás, illetve egyéb bűncselekmény kapcsán rongálódtak meg;

b)

az NKB-k azonnal ellenőrizni tudják azt, hogy az igényelt összeg legalább nagyjából megfelel a bemutatott bankjegyek értékének; és

c)

az NKB által előírt minden egyéb információt rendelkezésre bocsátottak.

(2)   A feldolgozást követően a cserére bemutatott, véletlenül megrongálódott valódi eurobankjegyek tényleges értéke és a feldolgozás előtt jóváírt értéke közötti értéket az adott esetnek megfelelően az azokat bemutató intézmény vagy gazdasági szereplő számláján jóváírják, illetve levonják.

(3)   A 4. cikkben hivatkozott díjakat az NKB által feldolgozott, véletlenül megrongálódott valódi eurobankjegyek tényleges darabszáma alapján számítják ki.

6. cikk

Az eurobankjegyek bevonása

Az eurobankjegyek valamely típusának vagy sorozatának bevonását a Kormányzótanácsnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában és más médiumokban általános tájékoztatásként kihirdetett határozatával kell szabályozni. E határozatnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

a forgalomból bevonandó eurobankjegy típusa vagy sorozata, és

a beváltási időszak tartama, és

az az időpont, amikor az eurobankjegy típusa vagy sorozata már nem minősül törvényes fizetőeszköznek, és

a bevonási időszak elteltét vagy a bankjegyek törvényes fizetőeszközi minőségének megszűnését követően a bemutatott eurobankjegyek kezelése.

7. cikk

Hatálybalépés és hatályon kívül helyezés

(1)   Az EKB/2003/4 határozat ezennel hatályát veszti.

(2)   Az EKB/2003/4 határozatra való hivatkozásokat az erre a határozatra való hivatkozásként kell értelmezni.

(3)   Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2013. április 19-én.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 78., 2003.3.25., 16. o.

(2)  HL L 139., 1998.5.11., 1. o.

(3)  HL L 181., 2001.7.4., 6. o.

(4)  HL L 309., 2005.11.25., 15. o.


MELLÉKET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

EKB/2003/4 határozat

Ez a határozat

1. cikk

1. cikk

2. cikk

2. cikk

3. cikk

3. cikk

4. cikk

4. cikk

5. cikk

6. cikk

6. cikk

7. cikk


IRÁNYMUTATÁSOK

30.4.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 118/43


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA

(2013. április 19.)

a szabálytalan eurobankjegy-utánzatok készítése elleni intézkedések végrehajtásáról, valamint az eurobankjegyek cseréjéről és bevonásáról szóló EKB/2003/5 iránymutatás módosításáról

(EKB/2013/11)

(2013/212/EU)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 128. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 12.1., 14.3. és 16. cikkére,

tekintettel az eurobankjegyek címleteiről, technikai jellemzőiről, utánzatai készítéséről, cseréjéről és bevonásáról szóló, 2013. április 19-i EKB/2013/10 határozatra (1),

mivel:

(1)

A szabálytalan eurobankjegy-utánzatok készítése elleni intézkedések végrehajtásáról, valamint az eurobankjegyek cseréjéről és bevonásáról szóló EKB/2003/5 iránymutatás (2) alkalmazásával és értelmezésével kapcsolatos tapasztalatokra tekintettel, valamint a hivatalos fizetőeszközként használt valódi eurobankjegyekre történő egységes hivatkozás megteremése érdekében helyénvaló kizárólag a „megrongálódott” kifejezés használata.

(2)

Ezért az EKB/2003/5 iránymutatást megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk

Módosítás

Az EKB/2003/5 iránymutatás 4. cikke helyébe az alábbi szöveg lép:

„4. cikk

A megrongálódott eurobankjegyek cseréje

(1)   A NKB-k megfelelően végrehajtják az EKB/2013/10 határozatot (3).

(2)   Az EKB/2013/10 határozat végrehajtása során a NKB-k – a jogi megszorításokat is figyelembe véve – megsemmisíthetik a megrongálódott eurobankjegyeket, illetve azok részeit, amennyiben nincs jogalap azok megőrzésére vagy a kérelmezőnek való visszaszolgáltatására.

(3)   Az egyes NKB-k egy szervet vagy testületet jelölnek ki, amely az EKB/2013/10 határozat 3. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott esetekben határoz a megrongálódott eurobankjegyek cseréjéről, és erről az EKB-t megfelelően tájékoztatja.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez az iránymutatás az azon tagállamok nemzeti központi bankjaival történő közlésének napján lép hatályba, amelyek pénzneme az euro.

3. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak azon tagállamok nemzeti központi bankjai a címzettjei, amelyek pénzneme az euro.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2013. április 19-én.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  Lásd e Hivatalos Lap 37 oldalát.

(2)  HL L 78., 2003.3.25., 20. o.

(3)  HL L 118., 2013.4.30., 37 o.”


III Egyéb jogi aktusok

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

30.4.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 118/44


AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG 93/13/COL SZ. AJÁNLÁSA

(2013. február 21.)

az egyes élelmiszerek forgalmazásával kapcsolatos csalárd módszerek előfordulási gyakoriságának megállapítására szolgáló koordinált ellenőrzési tervről

AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra és különösen annak 109. cikkére és 1. jegyzőkönyvére,

tekintettel az EFTA-államok közötti, Felügyeleti Hatóság és Bíróság létrehozásáról szóló megállapodásra, és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésének b) pontjára, valamint 1. jegyzőkönyvére,

tekintettel az EGT-megállapodás II. melléklete XII. fejezetének 54zzzi pontjában hivatkozott, helyesbített és módosított jogi aktusra (a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i, 882/2004/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet) és különösen annak 53. cikkére,

tekintettel az EFTA Felügyeleti Hatóság 2013. február 19-i 75/13/COL határozatára, amely felhatalmazza az illetékes testületi tagot az Állat- és növény-egészségügyi kérdésekkel foglalkozó EFTA-bizottság által (663341. sz. ülés) jóváhagyott, végleges ajánlás elfogadására,

mivel:

(1)

A 882/2004/EK rendelet 53. cikke alapján az EFTA Felügyeleti Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság), amennyiben szükségét látja, koordinált ellenőrzési terveket ajánlhat, melyeket ad hoc alapon is meg lehet szervezni, különösen a takarmányok, élelmiszerek és állatok által jelentett veszélyek mértékének meghatározása céljából.

(2)

Az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. március 20-i 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) valamennyi élelmiszer vonatkozásában élelmiszer-címkézésre vonatkozó EGT-szabályokat határoz meg.

(3)

A 2000/13/EK irányelv szerint a címkézés és az alkalmazott módszerek nem lehetnek alkalmasak a vásárló megtévesztésére, különösen az élelmiszer jellemzői, azaz többek között annak valódi természete és azonosítása tekintetében. Ezenkívül különleges EGT vagy nemzeti jogszabályok hiányában az élelmiszert olyan néven kell értékesíteni, amely az értékesítés helye szerinti EGT-államban megszokott, vagy olyan leírást kell az élelmiszerről adni, amely kellően áttekinthető ahhoz, hogy a fogyasztót tájékoztassa a termék valódi természetéről.

(4)

Emellett a végső fogyasztóknak és a közétkeztetésben működő gazdasági szereplőknek szánt, előre csomagolt élelmiszer címkéjén minden összetevőt fel kell tüntetni. A végső fogyasztóknak és a közétkeztetésben működő gazdasági szereplőknek szánt, húst tartalmazó élelmiszerek esetében közvetlenül a csomagoláson vagy az azon rögzített címkén azt az állatfajt is fel kell tüntetni, amelyből a hús közvetlenül származik. Amennyiben egy összetevő az élelmiszer elnevezésében is szerepel, százalékban kifejezett mennyiségét is meg kell adni az összetevők listájában a fogyasztóknak az élelmiszer azonosítása és összetétele tekintetében történő félrevezetésének elkerülése érdekében.

(5)

Az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) egyes élelmiszerek tekintetében további címkézési követelményekről rendelkezik. A rendelet szerint a közvetlenül a végső fogyasztónak szánt, többek között egypatás állatok húsát tartalmazó darált hús csomagolásán figyelmeztetést kell elhelyezni arról, hogy a terméket a fogyasztás előtt meg kell főzni, amennyiben és amilyen mértékben annak a tagállamnak a jogszabályai, melynek területén a terméket forgalomba hozzák, azt előírják.

(6)

A 853/2004/EK rendelet II. mellékletének III. szakasza előírja, hogy a vágóhidakat üzemeltető élelmiszer-ipari vállalkozóknak a vadak kivételével minden – a vágóhídra küldött vagy szánt – állat tekintetében kérniük, fogadniuk, és ellenőrizniük kell az élelmiszerláncra vonatkozó információkat, és azok szerint kell eljárniuk. Az élelmiszerláncra vonatkozó megfelelő információknak különösen az állatoknak egy bizonyos időszakon belül adott, nullánál nagyobb élelmezés-egészségügyi várakozási idejű állatgyógyászati készítményeket és egyéb kezeléseket kell magukban foglalniuk, a kezelések időpontjával és az élelmezés-egészségügyi várakozási időkkel egyetemben. Az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) többek között előírja a hatósági állatorvosok számára, hogy ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek. A hatósági állatorvosoknak különösen a származási gazdaságnak a levágásra szánt állatokkal kapcsolatos nyilvántartásait, többek között az élelmiszerláncra vonatkozó információkat kell ellenőrizniük és elemezniük, és a levágást megelőző vágóhídi élőállat-vizsgálat, valamint a levágást követő húsvizsgálat elvégzésekor figyelembe kell venniük az ellenőrzés és az elemzés dokumentált eredményeit.

(7)

A 2012 decembere óta számos uniós tagállamban végzett hatósági ellenőrzéseknek köszönhetően bebizonyosodott, hogy egyes előre csomagolt termékek olyan lóhúst tartalmaztak, amely nem szerepelt az összetevők listáján sem közvetlenül a termék csomagolásán, sem az azon rögzített címkén. Ehelyett az említett élelmiszerek némelyike a nevében és/vagy az összetevők mellékelt listájában megtévesztő módon csak a marhahús jelenlétére utalt.

(8)

Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 17. cikke szerint az élelmiszeripari vállalkozóknak vállalkozásaik termelő, feldolgozó és forgalmazó tevékenységének minden szakaszában gondoskodniuk kell arról, hogy az élelmiszerek megfeleljenek a tevékenységükre vonatkozó élelmiszerjog követelményeinek, és ellenőrizniük kell e követelmények teljesülését.

(9)

A lovak lehetnek „élelmiszer-termelő” és „nem élelmiszer-termelő” állatok egyaránt. A fenilbutazon olyan állatgyógyászati készítmény, amelynek használata a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról szóló, 2009. december 22-i 37/2010/EU bizottsági rendelet (5) szerint csak a nem élelmiszer-termelés céljára tartott állatokon megengedett. Azok a nem élelmiszer-termelés céljára tartott lovak tehát, amelyeket valaha fenilbutazonnal kezeltek, nem kerülhetnek be az élelmiszerláncba. Tekintettel az egyes élelmiszerekben megfelelő címkézés nélkül jelen lévő lóhússal kapcsolatos csalárd módszerekre, megelőzési céllal indokolt megbizonyosodni afelől, hogy bekerült-e az élelmiszerláncba olyan, nem élelmiszer-termelés céljára tartott lovak húsa, amelyeket fenilbutazonnal kezeltek.

(10)

Szükségesnek bizonyult tehát, hogy a Hatóság azt ajánlja Norvégiának és Izlandnak, hogy egy hónapon keresztül koordinált ellenőrzési tervet hajtson végre az egyes élelmiszerek forgalmazásával kapcsolatos csalárd módszerek előfordulási gyakoriságának megállapítására. Ez az időszak további két hónappal meghosszabbítható.

(11)

Az ajánlott ellenőrzési terv két fő tevékenységből kell, hogy álljon.

(12)

Az első fő tevékenység a végső fogyasztóknak és a közétkeztetésben működő gazdasági szereplőknek szánt azon élelmiszerek kiskereskedelmi szinten végrehajtott megfelelő ellenőrzése kell, hogy legyen, amelyeket marhahúst tartalmazó élelmiszer gyanánt forgalmaznak és/vagy akként címkéztek. Ezen ellenőrzéseket más létesítményekre is ki lehet terjeszteni (pl. hűtőházak). Az ellenőrzések azt hivatottak megállapítani, hogy van-e ezekben a termékekben olyan lóhús, amelyet nem megfelelően címkéztek a termék csomagolásán, illetve, ha nem előre csomagolt élelmiszerekről van szó, van-e bennük olyan lóhús, amely jelenlétét nem hozták a végső fogyasztók vagy a közétkeztetésben működő gazdasági szereplők tudomására. Ezeket az ellenőrzéseket reprezentatív mintán kell elvégezni.

(13)

A címkén fel nem tüntetett állatfaj fehérjéinek a mintában történő kellő pontosságú kimutatására megbízható módszerek léteznek. Ezekkel a módszerekkel és használatukkal kapcsolatban a takarmányban lévő állati fehérjék európai uniós referencialaboratóriuma hasznos tanáccsal szolgálhat. Norvégia és Izland illetékes hatóságainak azt tanácsoljuk, hogy kövessék a laboratórium tanácsát az alkalmazandó módszerek tekintetében.

(14)

A második fő tevékenységnek az emberi fogyasztásra szánt lóhúst, többek között harmadik országból származó élelmiszereket kezelő létesítmények szintjén a fenilbutazon maradékanyag kimutatásának céljára elvégzett megfelelő ellenőrzésekben kell állnia. Ezeket az ellenőrzéseket reprezentatív mintán kell elvégezni, figyelembe véve a termelési és a behozatali számokat. Ebben az esetben a 96/23/EK tanácsi irányelvnek az analitikai módszerek elvégzése és az eredmények értelmezése tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2002/657/EK bizottsági határozatban (6) megadott módszerekre kell hagyatkozni.

(15)

Norvégiának és Izlandnak ezen ellenőrzések eredményeit rendszeresen közölniük kell a Hatósággal, hogy az ki tudja értékelni az eredményeket, és dönteni tudjon a meghozandó intézkedésekről. Ezeket az eredményeket továbbítják az Európai Bizottságnak.

A jelen ajánlásban biztosított intézkedések összhangban vannak a Hatóságot támogató Állat- és növény-egészségügyi kérdésekkel foglalkozó EFTA-bizottság véleményével.

ELFOGADTA EZT AZ AJÁNLÁST:

Norvégia és Izland ezen ajánlás mellékletével összhangban koordinált ellenőrzési tervet hajt végre, amely a következő tevékenységekből áll:

a)

a végső fogyasztóknak és a közétkeztetésben működő gazdasági szereplőknek szánt azon élelmiszerek hatósági ellenőrzése, amelyeket marhahúst tartalmazó élelmiszer gyanánt forgalmaznak és/vagy akként címkéztek; valamint

b)

az emberi fogyasztásra szánt lóhúsnak a fenilbutazon maradékanyag kimutatása céljából elvégzett hatósági ellenőrzése.

Kelt Brüsszelben, 2013. február 21-én.

az EFTA Felügyeleti Hatóság részéről

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

testületi tag

Xavier LEWIS

igazgató


(1)  Az EGT-megállapodás II. melléklete XII. fejezetének 18. pontjában hivatkozott jogi aktus.

(2)  Az EGT-megállapodás I. melléklete I. fejezetének 6.1.17. pontjában hivatkozott jogi aktus.

(3)  Az EGT-megállapodás I. melléklete I. fejezetének 1.1.12. pontjában hivatkozott jogi aktus.

(4)  Az EGT-megállapodás II. melléklete XII. fejezetének 54zzzc. pontjában hivatkozott jogi aktus.

(5)  Az EGT-megállapodás II. melléklete XIII. fejezetének 13. pontjában hivatkozott jogi aktus.

(6)  Az EGT-megállapodás I. melléklete I. fejezetének 7.2.19. pontjában hivatkozott jogi aktus.


MELLÉKLET

Az egyes élelmiszerek forgalmazásával kapcsolatos csalárd módszerek előfordulási gyakoriságának megállapítására szolgáló koordinált ellenőrzési terv

I.   A KOORDINÁLT ELLENŐRZÉSI TERV TEVÉKENYSÉGEI ÉS CÉLJA

A koordinált ellenőrzési terv két fő tevékenységből kell, hogy álljon.

1. TEVÉKENYSÉG:   Olyan élelmiszerek ellenőrzése, amelyeket marhahúst tartalmazó élelmiszer gyanánt forgalmaznak és/vagy akként címkéztek

A.   Termékkör:

1.

Marhahúst tartalmazó élelmiszer gyanánt forgalmazott és/vagy akként címkézett élelmiszerek (pl. darált hús, hústermékek és húskészítmények), amelyek az alábbi kategóriákba tartoznak:

a)

a végső fogyasztóknak és a közétkeztetésben működő gazdasági szereplőknek szánt azon előre csomagolt élelmiszerek, amelyeket marhahúst tartalmazó élelmiszer gyanánt címkéztek;

b)

a végső fogyasztóknak és a közétkeztetésben működő gazdasági szereplőknek megvételre kínált, nem előre csomagolt, az értékesítés telephelyén a fogyasztó kérésére csomagolt, vagy közvetlen értékesítés céljából előre csomagolt élelmiszerek, amelyeket marhahúst tartalmazó élelmiszer gyanánt forgalmaznak és/vagy máskülönben akként jelöltek meg.

2.

E koordinált ellenőrzési terv vonatkozásában a 2000/13/EK irányelv 1. cikk (3) bekezdése b) pontjának megfelelő „előre csomagolt élelmiszerek” fogalommeghatározást kell alkalmazni.

3.

E koordinált ellenőrzési terv vonatkozásában a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 1.13., 1.15. és 7.1. pontjának megfelelő „darált hús”, „hústermékek” és „húskészítmények” fogalommeghatározást kell alkalmazni.

B.   Célkitűzés

Norvégia és Izland illetékes hatóságainak hatósági ellenőrzéseket kell végezniük annak megállapítására, hogy van-e az A. pontban említett termékben olyan lóhús, amelyet nem megfelelően tüntettek fel a termék csomagolásán, illetve, ha nem előre csomagolt élelmiszerről van szó, a lóhús jelenlétét – az EGT és adott esetben a nemzeti rendelkezésekkel összhangban – nem hozták a végső fogyasztók vagy a közétkeztetésben működő gazdasági szereplők tudomására.

C.   A mintavételi pontok és a mintavételi eljárás

1.

A mintának reprezentatívnak kell lennie és termékek széles skáláját kell lefednie.

2.

A termékmintavételt kiskereskedelmi szinten (pl. szupermarketekben, kisebb üzletekben, henteseknél) kell végezni, és más létesítményekre is ki lehet terjeszteni (pl. hűtőházak).

D.   A minták száma és a mintavétel módja

Az alábbi táblázat áttekintést nyújt a II. szakaszban meghatározott időszakon belül történő mintavétel javasolt, indikatív minimális számáról. Norvégia és Izland illetékes hatóságait felkérik arra, hogy lehetőség szerint több mintát vegyenek. A minták országok szerinti felosztása a népességi adatokon alapul, amelynek során a II. szakaszban meghatározottaknak megfelelően a termékből tagállamonként és naptári hónaponként minimálisan tíz mintát vesznek.

Marhahúst tartalmazó élelmiszer gyanánt forgalmazott és/vagy akként címkézett élelmiszerek

Értékesítő ország

Havonként javasolt indikatív mintaszám

Norvégia

50

Izland

10

E.   Módszerek

Norvégia és Izland illetékes hatóságainak elsősorban a takarmányokban lévő állati fehérjék európai uniós referencialaboratóriuma által javasolt módszert/módszereket kell alkalmazniuk.

2. TEVÉKENYSÉG:   Az emberi fogyasztásra szánt lóhús ellenőrzése

A.   Termékkör

A Kombinált Nómenklatúrában 0205 kóddal szereplő emberi fogyasztásra szánt ló-, szamár-, öszvérhús friss, hűtött vagy fagyasztott állapotban.

B.   Célkitűzés

Az A. pontban említett termékek esetében Norvégia és Izland illetékes hatóságainak hatósági vizsgálatokat kell végezniük esetleges fenilbutazon maradékanyag kimutatása céljából.

C.   A mintavételi pontok és a mintavételi eljárás

A termékek mintavételét az A. pontban említett termékeket kezelő létesítményekben (pl. vágóhidakon, állat-egészségügyi határállomásokon) kell elvégezni.

D.   A minták száma és a mintavétel módja

A II. szakaszban meghatározott időszakon belül vett minták javasolt minimális száma az A. pontban említett termékek esetében 50 tonnánként egy minta, országonként minimum öt mintával.

E.   Módszerek

Norvégia és Izland illetékes hatóságainak a 2002/657/EK bizottsági határozat szerint validált módszereket kell alkalmazniuk. A 96/23/EK irányelv (1) I. melléklete A. csoportjának 5. pontjában és B. csoportjának 2. a), b), és e) pontjában felsorolt maradékanyagokra vonatkozó módszerek megtekinthetők az állatgyógyászati készítmények és szennyező anyagok állati eredetű élelmiszerekben előforduló maradékanyagait vizsgáló európai referencialaboratórium honlapján.

II.   A KOORDINÁLT ELLENŐRZÉSI TERV IDŐTARTAMA

A koordinált ellenőrzési terv végrehajtási ideje egy hónap, amely ezen ajánlás elfogadása időpontjában, de legkésőbb 2013. március 1-jén veszi kezdetét.

III.   AZ EREDMÉNYEKRŐL KÉSZÜLT JELENTÉS

1.

Norvégia és Izland illetékes hatóságainak az alábbi információkat összefoglaló jelentést kell tenniük az e melléklet I. szakaszában említett összes tevékenységről:

a)

a vett minták száma termékkategóriák szerint;

b)

az elemzés módszere(i) és az elvégzett elemzés típusa;

c)

a pozitív vizsgálati eredmények száma;

d)

a pozitív vizsgálati eredmények tekintetében elvégzett nyomonkövetési ellenőrzések az 1. tevékenység A. pontjában említett termékeknél azokban az esetekben, amikor a lóhús kimutatott jelenléte meghaladja az 1 %-ot;

e)

a pozitív vizsgálati eredmények tekintetében elvégzett nyomonkövetési ellenőrzések a 2. tevékenység A. pontjában szereplő termékeknél;

f)

a nyomonkövetési ellenőrzések eredményei;

g)

a 2. tevékenység A. pontjában említett termékek pozitív vizsgálati eredményei tekintetében annak az országnak a megnevezése, ahol az érintett állatot vágásra engedélyezték.

A jelentést a II. szakaszban említett egy hónapos időszak lejárta előtt 15 napon belül kell eljuttatni a Hatósághoz.

A jelentést a Hatóság által meghatározott formában kell elkészíteni.

2.

Norvégia és Izland illetékes hatóságainak az élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszeren keresztül haladéktalanul értesíteniük kell a Hatóságot az I. szakaszban említett 1. és 2.tevékenységre tekintettel elvégzett hatósági ellenőrzések minden pozitív eredményéről.

3.

Norvégia és Izland illetékes hatóságainak a Hatóságot szintén értesíteniük kell minden, kérésük alapján az élelmiszeripari vállalkozások által elvégzett saját ellenőrzés eredményeiről. Ezen információkat az 1. pontban említett részletes adatokkal egyetemben a Hatóság által meghatározott formában kell ismertetni.


(1)  Az EGT-megállapodás I. melléklete I. fejezetének 7.1. része 2. pontjában hivatkozott jogi aktus.