ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2013.113.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 113

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

56. évfolyam
2013. április 25.


Tartalom

 

I   Jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

HATÁROZATOK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 377/2013/EU határozata (2013. április 24.) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelvtől való ideiglenes eltérésről ( 1 )

1

 

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 378/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. április 24.) a Paecilomyces fumosoroseus FE 9901. törzs hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról ( 1 )

5

 

 

A Bizottság 379/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. április 24.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

9

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2013/191/EU

 

*

A Tanács végrehajtási határozata (2013. április 22.) Lettországnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK tanácsi irányelv 26. cikke (1) bekezdésének a) pontjától és 168. és 168a. cikkétől eltérő különös intézkedés bevezetésére történő felhatalmazásáról

11

 

 

2013/192/EU

 

*

A Tanács végrehajtási határozata (2013. április 22.) a Francia Köztársaság számára a Korzika megyéiben üzemanyagként használt és forgalmazott ólommentes benzinre vonatkozó kedvezményes adómérték alkalmazásának a 2003/96/EK irányelv 19. cikkével összhangban történő engedélyezéséről

13

 

 

2013/193/EU

 

*

A Tanács végrehajtási határozata (2013. április 22.) a Francia Köztársaság számára a differenciált üzemanyag-adómértékek alkalmazásának a 2003/96/EK irányelv 19. cikkével összhangban történő engedélyezéséről

15

 

 

2013/194/EU

 

*

A Tanács határozata (2013. április 22.) a Régiók Bizottsága egy spanyol tagjának és egy spanyol póttagjának kinevezéséről

17

 

 

2013/195/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2013. április 23.) az egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról szóló 243/2012/EU európai parlamenti és tanácsi határozat által létrehozott rádióspektrum-leltárral kapcsolatos gyakorlati eljárások, egységes formátumok és módszertan meghatározásáról (az értesítés a C(2013) 2235. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

18

 

 

2013/196/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2013. április 24.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek hatóanyagaira alkalmazandó, a közegészségügynek az Unió által nyújtott védelemmel egyenértékű védelmét biztosító keretszabályozással rendelkező, illetve ilyen ellenőrzési és végrehajtási tevékenységeket végző harmadik országok jegyzékének létrehozásáról szóló 2012/715/EU végrehajtási határozat módosításáról ( 1 )

22

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (HL L 315., 2012.11.14.)

24

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Jogalkotási aktusok

HATÁROZATOK

25.4.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 113/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 377/2013/EU HATÁROZATA

(2013. április 24.)

az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelvtől való ideiglenes eltérésről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 192. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

A légi közlekedési ágazat erőteljesen nemzetközi jellegű. A légi közlekedésből származó kibocsátások csökkentésének előnyben részesítendő és leghatékonyabb eszköze ezért egy, a nemzetközi légi közlekedésből származó kibocsátások gyors ütemű növekedésének megfékezésére irányuló általános megközelítés lenne.

(2)

Az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási Keretegyezménye (UNFCCC) előírja, hogy valamennyi fél alakítson ki és hajtson végre az éghajlatváltozás enyhítésével kapcsolatos intézkedéseket tartalmazó nemzeti, és szükség esetén regionális programokat.

(3)

Az Unió elkötelezett a CO2-kibocsátásának, többek között a légi közlekedésből származó kibocsátásnak a csökkentése iránt. Valamennyi gazdasági ágazatnak hozzá kell járulnia e kibocsátás-csökkentés megvalósításához.

(4)

A harmadik országokkal való uniós légi közlekedési megállapodásokra vonatkozó tárgyalásoknak biztosítaniuk kell az Unió arra vonatkozó rugalmasságát, hogy felléphessen a környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatban, ideértve az olyan intézkedéseket is, amelyek a légi közlekedés éghajlatváltozásra gyakorolt hatásainak mérséklését célozzák.

(5)

A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) haladást ért el egy, a piaci alapú eszközöknek a nemzetközi légi közlekedésre vonatkozó alkalmazását segítő átfogó, a kibocsátás-csökkentési politikára vonatkozó keretnek az ICAO Közgyűlésének 2013. szeptember 24. és október 4. között tartandó 38. ülésén történő elfogadása tekintetében, valamint egy globális, piaci alapú eszköz (a továbbiakban: MBM) kifejlesztése terén. Egy ilyen keret jelentősen hozzájárulhatna a CO2-kibocsátás nemzeti, regionális és globális szintű csökkentéséhez.

(6)

E folyamat elősegítése és lendületben tartása érdekében kívánatos felfüggeszteni az ICAO-Közgyűlés 38. ülését megelőzően hatályos és azon Unión kívüli országok repülőtereire érkező és onnan induló járatokra vonatkozó követelmények végrehajtását, amely országok nem tagjai az Európai Szabadkereskedelmi Társulásnak (EFTA), nem tartoznak az Európai Gazdasági Térség (EGT) államainak fennhatóságaihoz és területeihez, illetve nem írtak alá csatlakozási szerződést az Unióval. Ezért nem lehet intézkedéseket hozni az 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvből (3) eredő azon követelmények tekintetében, amelyek előírják a 2010-es, 2011-es és 2012-es naptári évre vonatkozóan az ilyen repülőterekre érkező és onnan induló járatok tekintetében a hitelesített kibocsátások bejelentését és ennek megfelelően 2012-re vonatkozóan a kibocsátási egységek átadását. A követelményeket továbbra is teljesíteni kívánó légijármű-üzemeltetők részére biztosítani kell ennek lehetőségét.

(7)

A versenytorzulások elkerülése érdekében az e határozatban előírt eltérést kizárólag azokra a légijármű-üzemeltetőkre kell alkalmazni, amelyek vagy nem kaptak a 2012 folyamán végzett ilyen tevékenység gyakorlása tekintetében kiadott ingyenes kibocsátási egységeket, vagy azokat teljes mértékben visszatérítették. Ugyanezen okból e kibocsátási egységeket nem lehet figyelembe venni a nemzetközi egységek 2003/87/EK irányelv keretében való felhasználására vonatkozó jogosultságok kiszámítása során.

(8)

Az ilyen légijármű-üzemeltetőknek ki nem adott vagy a visszatérített 2012-es légi közlekedési kibocsátási egységeket törlés útján ki kell vonni a forgalomból. Az árverés útján értékesített légi közlekedési kibocsátási egységek számát e határozat végrehajtásának következményeként ki kell igazítani, összhangot biztosítva a 2003/87/EK irányelv 3d. cikkének (1) bekezdésével.

(9)

Az e határozatban előírt eltérés nem érintheti az éghajlatváltozással kapcsolatos uniós szabályozás környezetvédelmi integritását és átfogó célkitűzését, és nem vezethet a verseny torzulásához. Ennek megfelelően, valamint az Unió független kötelezettségvállalásának megvalósítására irányuló jogi keret részét képező 2003/87/EK irányelv azon átfogó célkitűzésének fenntartása érdekében, amely szerint az Unió kibocsátását 2020-ra az 1990-es szintnél 20 %-kal alacsonyabb szintre csökkenti, ezen irányelvet továbbra is alkalmazni kell a tagállamok területén található repülőterekről az Unióval szoros kapcsolatban álló vagy társult területeken vagy országokban található repülőterekre érkező, illetve onnan a tagállamok területén található repülőterekre irányuló járatokra.

(10)

Az e határozatban előírt eltérés kizárólag a 2012-es légi közlekedési kibocsátásokra vonatkozik. Az ICAO nemzetközi légi közlekedéssel és éghajlatváltozással foglalkozó, magas szintű munkacsoportját (HGCC) azzal a céllal hozták létre, hogy iránymutatást adjon az MBM-ekre vonatkozó keret kidolgozásáról, értékelje egy globális MBM alternatív lehetőségeinek megvalósíthatóságát, és határozza meg a technológiai és operatív intézkedések eszköztárát. Az Unió annak érdekében biztosítja ezt az eltérést, hogy megkönnyítse egy olyan megállapodás elérését az ICAO Közgyűlésének 38. ülésén, amelynek tárgyát egy globális MBM kidolgozásához szükséges, megvalósítható ütemterv, valamint – e globális MBM alkalmazásának megkezdését megelőzően – a nemzeti és regionális MBM-ek egységes alkalmazásának megkönnyítését célzó keret képezi. Ezen az alapon további lépések vehetők számításba bármely ilyen eredmény és az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek Unión belüli kereskedelmi rendszere közötti optimális interakció elősegítése érdekében. Ezzel összefüggésben a Bizottságnak a további intézkedések szükségességének mérlegelésekor a verseny torzulásának elkerülése érdekében figyelembe kell vennie az Európán belüli légi közlekedésre gyakorolt esetleges hatásokat is.

(11)

A Bizottságnak teljes körű jelentést kell szolgáltatnia az Európai Parlament és a Tanács részére az ICAO Közgyűlésének 38. ülésén elért előrehaladásról, és adott esetben – az eredményekkel összhangban – rövid időn belül intézkedéseket kell javasolnia.

(12)

A 2003/87/EK irányelvben említett, 2013. április 30-i átadási határidőre való tekintettel alapvetően fontos a jogbiztonság biztosítása a légijármű-üzemeltetők és a nemzeti hatóságok számára. Ennek megfelelően, e határozatnak az elfogadása napjától kell alkalmazandónak lennie,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2003/87/EK irányelv 16. cikkétől eltérően a tagállamok nem hozhatnak intézkedést a légijármű-üzemeltetők ellen az említett irányelv 12. cikkének (2a) bekezdésében és 14. cikkének (3) bekezdésében a 2010-es, 2011-es és 2012-es naptári évre vonatkozóan előírt követelmények tekintetében azon Unión kívüli országok repülőtereire érkező és onnan induló légi közlekedési tevékenységekre vonatkozóan, amely országok nem tagjai az EFTA-nak, nem tartoznak az EGT-államok fennhatóságaihoz és területeihez, illetve nem írtak alá társulási szerződést az Unióval, amennyiben e légijármű-üzemeltetők számára 2012-re vonatkozóan nem adtak ki ilyen tevékenység alapján ingyenes kibocsátási egységeket, vagy ha kiadtak számukra ilyen kibocsátási egységeket, e légijármű-üzemeltetők – az e határozat hatálybalépését követő harminc napon belül – törlés céljára visszatérítették a tagállamoknak a 2012-es légi közlekedési kibocsátási egységek azon számát, amely megfelel a 2010-es referenciaévben végzett, hitelesített tonnakilométerben megadott ilyen tevékenység részarányának.

2. cikk

(1)   A tagállamoknak törölniük kell valamennyi, az 1. cikkben említett repülőterekre érkező és onnan induló járatok tekintetében ki nem adott vagy kiadott, de visszatérített 2012-es légi közlekedési kibocsátási egységet.

(2)   A tagállamok az (1) bekezdésben említett törlésre vonatkozóan csökkentett számú légi közlekedési kibocsátási egységet értékesítenek árverés útján. E csökkentésnek arányban kell állnia a forgalomban levő légi közlekedési kibocsátási egységek teljes mennyiségének alacsonyabb számával. Amennyiben e kibocsátási egységek csökkentett száma 2013. május 1-jét megelőzően nem került értékesítésre árverés útján, a tagállamok ennek megfelelően kiigazítják a 2013-ban árverés útján értékesítendő légi közlekedési kibocsátási egységek számát.

3. cikk

A 2. cikk alapján törölt légi közlekedési kibocsátási egységek nem vehetők figyelembe a nemzetközi egységek 2003/87/EK irányelv keretében való felhasználására vonatkozó jogosultságok kiszámítása során.

4. cikk

A Bizottság megadja az e rendelet végrehajtásához szükséges iránymutatást.

5. cikk

A Bizottság rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot az ICAO-tárgyalások előrehaladásáról, és teljes körű jelentést szolgáltat számukra az ICAO Közgyűlése 38. ülésén elért eredményekről.

6. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2013. április 24-től kell alkalmazni.

7. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2013. április 24-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

S. COVENEY


(1)  A 2013. február 13-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  Az Európai Parlament 2013. április 16-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2013. április 22-i határozata.

(3)  HL L 275., 2003.10.25., 32. o.


A Bizottság nyilatkozata

A Bizottság emlékeztet arra, hogy a 2003/87/EK irányelv 3d. cikke értelmében a légi közlekedés kibocsátási egységeinek elárverezéséből származó bevételeket az Unióban és harmadik országokban bekövetkező éghajlatváltozás kezelésére, többek között az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére, az EU-ban és harmadik országokban – különösen a fejlődő országokban – az éghajlatváltozás hatásaihoz történő alkalmazkodásra, az enyhítésre és az alkalmazkodásra vonatkozó, beleértve különösen a repüléstechnika és légi közlekedés területén folyó kutatás és fejlesztés finanszírozására, az alacsony kibocsátású közlekedésen keresztüli kibocsátáscsökkentésre, valamint a közösségi rendszer igazgatási költségeinek fedezésére kell fordítani. Az árverésekből származó bevételeket emellett a Globális Energiahatékonysági és Megújulóenergia-alaphoz történő hozzájárulások, továbbá az erdők pusztulásának elkerülése érdekében tett intézkedések finanszírozására kell felhasználni.

A Bizottság továbbá felhívja arra a tagállamok figyelmét, hogy a légi közlekedés kibocsátási egységeinek elárverezéséből származó bevételeik felhasználását érintően kötelesek tájékoztatást adni a 2003/87/EK irányelv 3d. cikke alapján tett lépésekről. Az e tájékoztatás tartalmára vonatkozó különös jelentéstételi szabályokról az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésére, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információknak a nemzeti és uniós szintű bejelentésére szolgáló rendszerről és a 280/2004/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló …/2013/EU (1) rendelet rendelkezik. A részletes szabályokat az említett rendelet 18. cikkének megfelelően bizottsági végrehajtási aktus fogja rögzíteni. A tagállamoknak ezeket a jelentéseket nyilvánosságra kell hozniuk, a Bizottság pedig a tagállamok által közölt információkat könnyen hozzáférhető, összefoglaló jelentés formájában közzéteszi.

A Bizottság hangsúlyozza, hogy ha globális piaci alapú mechanizmusok révén nemzetközi szinten lenne árazva a nemzetközi légi közlekedésből eredő szén-dioxid-kibocsátás, az – amellett, hogy elérné az elsődleges célját, a kibocsátáscsökkentést – elősegíthetné az éghajlatváltozás mérséklését és az ahhoz való alkalmazkodást szolgáló nemzetközi intézkedések támogatásához szükséges források biztosítását is.


(1)  Hamarosan közzétételre kerül a Hivatalos Lapban.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

25.4.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 113/5


A BIZOTTSÁG 378/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. április 24.)

a Paecilomyces fumosoroseus FE 9901. törzs hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (2) bekezdésére és 78. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1107/2009/EK rendelet 80. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint a 91/414/EGK tanácsi irányelvet (2) a jóváhagyási eljárásra és feltételekre vonatkozóan továbbra is alkalmazni kell azon hatóanyagok esetében, amelyekről az említett irányelv 6. cikkének (3) bekezdésében foglaltak szerint 2011. június 14. előtt határozatot fogadtak el. A Paecilomyces fumosoroseus FE 9901. törzs esetében az 1107/2009/EK rendelet 80. cikke (1) bekezdésének a) pontjában foglalt feltételek a 2008/565/EK bizottsági határozattal (3) teljesülnek.

(2)

A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban 2004. február 4-én Belgiumhoz kérelem érkezett a FuturEco S.L.-től a Paecilomyces fumosoroseus FE 9901. törzs hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére vonatkozóan. A 2008/565/EK határozat megerősítette, hogy a dosszié hiánytalan abban az értelemben, hogy elvben megfelel a 91/414/EGK irányelv II. és III. mellékletében foglalt adat- és információszolgáltatási követelményeknek.

(3)

A kérelmező által javasolt felhasználási célok tekintetében e hatóanyagnak az emberek és az állatok egészségére, valamint a környezetre gyakorolt hatását a 91/414/EGK irányelv 6. cikke (2) és (4) bekezdésének rendelkezései szerint megvizsgálták. A kijelölt referens tagállam 2007. március 29-én a Bizottság elé terjesztette az értékelő jelentés tervezetét.

(4)

A tagállamok és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság) megvizsgálták az értékelő jelentés tervezetét. A Hatóság 2012. augusztus 20-án ismertette a Bizottsággal a Paecilomyces fumosoroseus FE 9901. törzs hatóanyagú növényvédő szerek kockázatértékelésének szakmai vizsgálata alapján levont következtetéseit (4). Az értékelő jelentés tervezetét és a Hatóság következtetését a tagállamok és a Bizottság az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság keretében közösen megvizsgálták, majd a jelentéstervezetet a Paecilomyces fumosoroseus FE 9901. törzsről szóló bizottsági vizsgálati jelentés formájában 2013. március 15-én véglegesítették.

(5)

A különböző vizsgálatok azt mutatták, hogy a Paecilomyces fumosoroseus FE 9901. törzset tartalmazó növényvédő szerek várhatóan általában megfelelnek a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában, valamint 5. cikke (3) bekezdésében megállapított követelményeknek, különösen a Bizottság felülvizsgálati jelentésében megvizsgált és részletezett alkalmazások tekintetében. Ezért a Paecilomyces fumosoroseus FE 9901. törzs jóváhagyása indokolt.

(6)

A jóváhagyás előtt megfelelő időt kell biztosítani arra, hogy a tagállamok és az érdekelt felek felkészülhessenek a hatóanyag jóváhagyásából fakadó új követelmények teljesítésére.

(7)

Az 1107/2009/EK rendeletben előírt, a jóváhagyásból fakadó kötelezettségek sérelme nélkül, figyelemmel a 91/414/EGK irányelv hatályon kívül helyezése és az 1107/2009/EK rendelet hatálybalépése következtében előállt különleges helyzetre, az alábbiakat azonban be kell tartani. A jóváhagyást követően hat hónapot kell biztosítani a tagállamoknak a Paecilomyces fumosoroseus FE 9901. törzset tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó engedélyek felülvizsgálatára. Az engedélyeket a tagállamok szükség szerint módosítják, újakkal helyettesítik vagy visszavonják. A 91/414/EGK irányelvnek megfelelő, az egyes növényvédő szerek egyes felhasználási módjaira vonatkozó, teljes, aktualizált, III. melléklet szerinti dossziénak az egységes elvek szerint történő benyújtására és értékelésére e határidőtől eltérve hosszabb időt kell biztosítani.

(8)

A növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram első szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1992. december 11-i 3600/92/EGK bizottsági rendelet (5) keretében értékelt hatóanyagoknak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételével kapcsolatos tapasztalatok szerint nehézségek támadhatnak annak értelmezésében, hogy a már kiadott engedélyek jogosultjainak milyen kötelezettségei vannak az adatokhoz való hozzáférést illetően. A további nehézségek elkerülése végett ezért szükségesnek tűnik pontosítani a tagállamok kötelezettségeit, különösen azt, hogy ellenőrizniük kell, hogy az engedély jogosultja bizonyítottan hozzáfér-e az említett irányelv II. mellékletében leírt követelményeknek megfelelő dossziéhoz. E pontosítás azonban az említett irányelv I. mellékletét azóta módosító irányelvekhez, illetve a hatóanyagokat jóváhagyó rendeletekhez képest nem ró új kötelezettségeket a tagállamokra vagy az engedélyek jogosultjaira.

(9)

Az 1107/2009/EK rendelet 13. cikkének (4) bekezdése szerint az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2011. május 25-i 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (6) mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatóanyag jóváhagyása

Az I. mellékletben meghatározott Paecilomyces fumosoroseus FE 9901. törzs hatóanyag az ugyanazon mellékletben foglalt feltételekkel jóváhagyásra kerül.

2. cikk

Növényvédő szerek újraértékelése

(1)   A Paecilomyces fumosoroseus FE 9901. törzset hatóanyagként tartalmazó növényvédő szerekre kiadott engedélyeknek az 1107/2009/EK rendelettel összhangban történő szükséges módosítását, illetve visszavonását a tagállamok 2014. március 31-ig elvégzik.

Az említett időpontig különösen azt kell ellenőrizniük, hogy teljesülnek-e az e rendelet I. mellékletében meghatározott feltételek, az egyedi rendelkezéseket tartalmazó oszlopban foglaltak kivételével, és az engedély jogosultja rendelkezik-e a 91/414/EGK irányelv 13. cikkének (1)–(4) bekezdésében, valamint az 1107/2009/EK rendelet 62. cikkében meghatározottakkal összhangban a 91/414/EGK irányelv II. mellékletében foglalt követelményeknek megfelelő dossziéval, illetve ilyen dossziéhoz való hozzáféréssel.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérően az olyan engedélyezett növényvédő szerek esetében, amelyek a Paecilomyces fumosoroseus FE 9901. törzset tartalmazzák egyedüli hatóanyagként vagy több olyan hatóanyag egyikeként, amelyek mindegyike legkésőbb 2013. szeptember 30-ig felkerült az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletében lévő jegyzékre, a tagállamok az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében hivatkozott egységes elvek szerint, a 91/414/EGK irányelv III. mellékletében foglalt követelményeknek megfelelő dosszié alapján és az e rendelet I. mellékletében az egyedi rendelkezéseket tartalmazó oszlopban foglaltak figyelembevételével újból elvégzik a szer értékelését. Az említett értékelés alapján a tagállamok meghatározzák, hogy a szer megfelel-e az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

Ezt követően a tagállamok:

a)

a Paecilomyces fumosoroseus FE 9901. törzset egyedüli hatóanyagként tartalmazó termék esetében legkésőbb 2015. március 31-ig szükség szerint módosítják vagy visszavonják az engedélyt; vagy

b)

a Paecilomyces fumosoroseus FE 9901. törzset több hatóanyag egyikeként tartalmazó szer esetében 2015. március 31-ig, vagy ha a többi hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételéről rendelkező adott jogszabályban az ilyen módosításra vagy visszavonásra későbbi időpont van megszabva, akkor az ott megjelölt határidőig szükség szerint módosítják vagy visszavonják az engedélyt.

3. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet módosítása

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

4. cikk

Hatálybalépés és az alkalmazás kezdetének időpontja

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2013. október 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. április 24-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(3)  HL L 181., 2008.7.10., 49. o.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(9):2869. Online elérhető a következő oldalon: www.efsa.europa.eu.

(5)  HL L 366., 1992.12.15., 10. o.

(6)  HL L 153.2011.6.11., 1. o.


I. MELLÉKLET

Közhasználatú név, azonosító számok

IUPAC-név

Tisztaság (1)

A jóváhagyás dátuma

A jóváhagyás lejárta

Egyedi rendelkezések

Paecilomyces fumosoroseus FE 9901

Kultúragyűjtemény-szám: USDA-ARS collection of Entomopathogenic Fungal Kultúras U.S. Plant Soil and Nutrition laboratory. New York. Felvételi szám ARSEF 4490

Tárgytalan

Minimum 1,0 x 109 CFU/g

Maximum 3,0 x 109 CFU/g

2013. október 1.

2023. szeptember 30.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2013. március 15-án véglegesített, a Paecilomyces fumosoroseus FE 9901. törzsről szóló felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a szert kezelők és más dolgozók védelmére, tekintettel arra, hogy a Paecilomyces fumosoroseus FE 9901. törzset potenciális szenzibilizálónak kell tekinteni.

Az alkalmazás feltételei között szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.


(1)  A hatóanyag pontos azonosítása és részletes specifikációja a vizsgálati jelentésben található.


II. MELLÉKLET

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének B. része a következő bejegyzéssel egészül ki:

Sorszám

Közhasználatú név, azonosító számok

IUPAC-név

Tisztaság (1)

A jóváhagyás dátuma

A jóváhagyás lejárta

Egyedi rendelkezések

„39

Paecilomyces fumosoroseus FE 9901

Kultúragyűjtemény-szám: USDA-ARS collection of Entomopathogenic Fungal Kultúras U.S. Plant Soil and Nutrition laboratory. New York. Felvételi szám ARSEF 4490

Tárgytalan

Maximum 1,0 x 109 CFU/g

Maximum 3,0 x 109 CFU/g

2013. október 1.

2023. szeptember 30.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2013. március 15-án véglegesített, a Paecilomyces fumosoroseus FE 9901. törzsről szóló felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a szert kezelők és más dolgozók védelmére, tekintettel arra, hogy a Paecilomyces fumosoroseus FE 9901. törzset potenciális szenzibilizálónak kell tekinteni.

Az alkalmazás feltételei között szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.”


(1)  A hatóanyag pontos azonosítása és részletes specifikációja a felülvizsgálati jelentésben található.


25.4.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 113/9


A BIZOTTSÁG 379/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. április 24.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. április 24-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

63,5

TN

82,2

TR

120,8

ZZ

88,8

0707 00 05

MA

99,6

TR

130,8

ZZ

115,2

0709 93 10

TR

107,6

ZZ

107,6

0805 10 20

EG

55,6

IL

72,2

MA

51,8

TN

69,6

TR

59,9

ZZ

61,8

0805 50 10

TR

109,2

ZA

105,2

ZZ

107,2

0808 10 80

AR

102,1

BR

91,2

CL

119,2

CN

76,7

MK

28,7

NZ

139,9

US

198,9

ZA

111,0

ZZ

108,5

0808 30 90

AR

100,5

CL

124,0

NZ

199,4

ZA

120,1

ZZ

136,0


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

25.4.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 113/11


A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2013. április 22.)

Lettországnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK tanácsi irányelv 26. cikke (1) bekezdésének a) pontjától és 168. és 168a. cikkétől eltérő különös intézkedés bevezetésére történő felhatalmazásáról

(2013/191/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 395. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Bizottság által 2011. június 17-én és 2012. augusztus 27-én iktatott levelekben Lettország felhatalmazást kért a 2006/112/EK irányelvnek a személygépkocsikra vonatkozó adólevonási jogot szabályozó rendelkezéseitől való eltérésre.

(2)

A Bizottság 2012. november 26-án kelt levelében tájékoztatta a többi tagállamot Lettország kérelméről. A Bizottság 2012. november 30-án kelt levelében értesítette Lettországot arról, hogy birtokában van a kérelem elbírálásához szükségesnek tartott valamennyi információnak.

(3)

A 2006/112/EK irányelv 168. és 168a. cikke úgy rendelkezik, hogy az adóalany jogosult az adóköteles tevékenységéhez felhasznált, a részére teljesített termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra kivetett hozzáadottérték-adó (héa) levonására. Az irányelv 26. cikke (1) bekezdésének a) pontja héaelszámolást ír elő abban az esetben, ha a vállalkozás vagyonát képező terméket az adóalany nem üzleti célokra használja.

(4)

Gyakran nehéz pontosan meghatározni a járművek nem üzleti célú felhasználását, és még ha lehetséges is, az eljárás rendszerint nagy terhekkel jár. A kért felhatalmazás keretében a nem kizárólag üzleti célokra használt személygépkocsik esetében – néhány kivételtől eltekintve – a levonható héa összegét átalányszázalékban kell megállapítani. A Lettország által szolgáltatott információk alapján 80 %-os korlátozás elfogadható. Egyúttal a kettős adóztatás elkerülése érdekében a nem üzleti célú személygépkocsi-használat esetében fel kell függeszteni a héaelszámolásra vonatkozó követelményt, ha a személygépkocsi az e határozat által engedélyezett korlátozás hatálya alá esik. Ezen egyszerűsítési intézkedés megszünteti annak szükségességét, hogy a vállalati személygépkocsik nem üzleti célú használatáról nyilvántartást vezessenek és megakadályozza a hamis nyilvántartások révén történő adócsalást.

(5)

A levonási jognak a felhatalmazás szerinti korlátozását az egyes meghatározott személygépkocsik vásárlása, lízingje, Közösségen belüli beszerzése és importja, valamint a személygépkocsikhoz kapcsolódó kiadások – ideértve az üzemanyag vásárlását is – után fizetett héára kell alkalmazni.

(6)

A felhatalmazás nem alkalmazandó a 3 500 kg-ot meghaladó megengedett össztömegű és a vezetőülésen felül nyolcnál több üléssel rendelkező személygépkocsikra. A 3 500 kg-ot meghaladó megengedett össztömegű és a vezetőülésen felül nyolcnál több üléssel rendelkező személygépkocsik nem üzleti célú használata jellegükből és az azokat használó vállalkozások jellegéből adódóan elhanyagolható. Ezenkívül indokolt létrehozni a felhatalmazás által különös felhasználási céljuk miatt nem érintett személygépkocsi-típusok részletes jegyzékét.

(7)

A hozzáadottértékadó-kötelezettségek egyszerűsítése végett a 77/338/EGK irányelv (jelenleg 2006/112/EK irányelv) módosítását célzó, 2004. október 29-i irányelvjavaslatába a Bizottság többek között olyan rendelkezéseket foglalt, amelyek célja az, hogy tartalmazza azon kiadási kategóriák összehangolását, amelyek esetében a tagállamok a levonási jog tekintetében eltérést alkalmazhatnak. A javaslat értelmében a közúti gépjárművek esetén is lehet a levonási jog tekintetében eltérést alkalmazni. Indokolt tehát a javasolt irányelv alkalmazandóvá válásának időpontjáig hátralévő időszakra korlátozni e határozat alkalmazási időszakát. Mivel azonban e felhatalmazást és az üzleti és nem üzleti célú személygépkocsi-használat megoszlásának százalékarányát felül kell vizsgálni, amennyiben a javasolt irányelv az említett időpontig nem kerül alkalmazásra, meg kell adni a felhatalmazás konkrét lejárati idejét.

(8)

Amennyiben Lettország szerint szükséges lenne a felhatalmazás hatályának 2015-ön túli meghosszabbítása, az alkalmazott százalékos korlátozás értékelését tartalmazó jelentést a meghosszabbítás iránti kérelemmel együtt legkésőbb 2015. március 30-ig meg kell küldenie a Bizottság számára.

(9)

Az eltérés a végső fogyasztói szinten beszedett adóbevétel teljes összegét elhanyagolható mértékben befolyásolja, ezért nincs kedvezőtlen hatással az Unió hozzáadottérték-adóból származó saját forrásaira,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006/112/EK irányelv 168. és 168a. cikkétől eltérve Lettország felhatalmazást kap, hogy 80 %-ra korlátozza a héalevonási jogot a nem kizárólag üzleti célra használt személygépkocsikkal kapcsolatos kiadások esetében.

2. cikk

A 2006/112/EK irányelv 26. cikke (1) bekezdésének a) pontjától eltérve Lettország az adóalanyok vállalkozási vagyonának részét képező személygépkocsik nem üzleti célú használatát nem tekintheti ellenérték fejében nyújtott szolgáltatásnak, amennyiben az adott jármű az e határozat 1. cikke értelmében engedélyezett korlátozás hatálya alá esik.

3. cikk

Az 1. cikkben említett kiadások közé a nem kizárólag üzleti célra használt személygépkocsik vásárlása, lízingje, Közösségen belüli beszerzése és importja, valamint az ilyen személygépkocsikra vonatkozó fenntartással, javítással és üzemanyaggal kapcsolatos költségek tartoznak.

4. cikk

E határozat a legfeljebb 3 500 kg megengedett össztömegű és a vezetőülésen kívül legfeljebb nyolc üléssel rendelkező személygépkocsikra alkalmazandó.

5. cikk

Az 1. és 2. cikk nem vonatkozik az alábbi személygépkocsi-kategóriákra:

a)

újraértékesítés, bérlés vagy lízing céljából vásárolt személygépkocsik;

b)

díjazás ellenében személyszállításra használt személygépkocsik, ideértve a taxiszolgáltatásokat is;

c)

áruszállításra használt személygépkocsik;

d)

gépjárművezető-oktatáshoz használt személygépkocsik;

e)

biztonsági szolgáltatásokra használt személygépkocsik;

f)

vészhelyzeti járműként használt személygépkocsik;

g)

szalon- és tesztautóként használt személygépkocsik.

6. cikk

Az e határozatban említett felhatalmazás hatályának meghosszabbítására vonatkozó kérelmet

a)

2015. március 30-ig kell benyújtani a Bizottsághoz; és

b)

tartalmazza az 1. cikkben meghatározott százalékos korlátozás értékelését.

7. cikk

Ez a határozat a róla szóló értesítés napján lép hatályba.

E határozat a közúti gépjárművekkel kapcsolatos, a teljes mértékű héalevonásból kizárt kiadásokat meghatározó uniós szabályok alkalmazandóvá válásának napján, de legkésőbb 2015. december 31-én hatályát veszti.

8. cikk

Ennek a határozatnak a Lett Köztársaság a címzettje.

Kelt Luxembourgban, 2013. április 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

E. GILMORE


(1)  HL L 347., 2006.12.11., 1. o.


25.4.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 113/13


A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2013. április 22.)

a Francia Köztársaság számára a Korzika megyéiben üzemanyagként használt és forgalmazott ólommentes benzinre vonatkozó kedvezményes adómérték alkalmazásának a 2003/96/EK irányelv 19. cikkével összhangban történő engedélyezéséről

(2013/192/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló, 2003. október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 19. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A 2007/880/EK tanácsi határozat (2) a 2003/96/EK irányelv 19. cikkével összhangban engedélyezte a Francia Köztársaság (a továbbiakban: Franciaország) számára a Korzika megyéiben üzemanyagként használt és forgalmazott ólommentes benzinre vonatkozó kedvezményes adómérték alkalmazását.

(2)

Franciaország 2012. március 12-én kelt levelében kérelmezte az üzemanyagként használt ólommentes benzinekre – a 2007/880/EK határozat alapján kialakult gyakorlat folytatásaként – a kedvezményes energiaadó-mérték alkalmazásának engedélyezését. A kedvezmény mértéke 1 EUR/hektoliter. Az engedélyt a 2013. január 1-jétől2018. december 31-ig tartó időszakra kérelmezték. Korzikán a benzinkutak ólommentes benzinnel való ellátása jelentős többletköltségekkel jár Franciaország kontinentális területéhez képest, ezért a végfelhasználói árak literenként 0,10 EUR-val magasabbak a kontinensen alkalmazott áraknál.

(3)

Az ólommentes benzinre vonatkozó kedvezményes adómérték alkalmazása hozzájárul ahhoz, hogy a korzikai fogyasztók számára biztosított feltételek a kontinens fogyasztói számára fennálló feltételekkel közel azonosak legyenek. Az intézkedés megfelel tehát egyes regionális és kohéziós szakpolitikai célkitűzéseknek.

(4)

Az adókedvezmény nem haladja meg a korzikai fogyasztók által viselt szállítási és forgalmazási többletköltségek mértékének figyelembevételéhez szükséges szintet.

(5)

Az adó végleges szintje megfelel a 2003/96/EK irányelvben előírt minimummértéknek, amely jelenleg 359 EUR/1 000 l (vagy 35,90 EUR/hl). Ez abban az esetben is helytálló, amennyiben a 2013. április 22-i 2013/193/EU tanácsi végrehajtási határozat értelmében és a 2003/96/EK irányelv (3) 19. cikkével összhangban 2013. január 1-jei kezdettel sor kerül a Francia Köztársaság számára biztosított differenciált üzemanyag-adómértékek alkalmazásának engedélyezésére, abban az esetben is, ha az adott határozat és a jelen határozat hatásai összeadódnak.

(6)

Az intézkedés az alkalmazás hatálya alá tartozó megyék földrajzi távolságára és szigetjellegére, továbbá az adómérték csekély arányú csökkenésére tekintettel (amely adómérték a 2003/96/EK irányelvben előírt minimummértékhez viszonyítva egyébként igen magas) nem ösztönöz kifejezetten az üzemanyag-beszerzés céljából történő odautazásra.

(7)

Következésképpen a kérelemben szereplő intézkedés a belső piac megfelelő működésének és a tisztességes verseny biztosítása szükségességének szempontjából elfogadható és összeegyeztethető az Unió egészségügyi, környezetvédelmi, energiaügyi és közlekedési szakpolitikájával.

(8)

Helyénvaló tehát a 2003/96/EK irányelv 19. cikke (2) bekezdésének rendelkezései szerint engedélyezni Franciaországnak, hogy a Korzikán üzemanyagként használt és forgalmazott ólommentes benzinre 2018. december 31-ig kedvezményes adómértéket alkalmazzon.

(9)

A 2003/96/EK irányelv 19. cikkének (2) bekezdéséből következően az e cikk szerinti engedélyek szigorúan korlátozott időre adhatók.

(10)

Az érintett megyék megfelelő mértékű biztonsága érdekében az engedélyt hat évre kell megadni. A meglévő jogi keret jövőbeli általános fejlesztése veszélyeztetésének elkerülése érdekében azonban indokolt úgy rendelkezni, hogy amennyiben a Tanács a Szerződés 113. cikke alapján eljárva olyan újabb, módosított általános rendszert vezet be az energiatermékek adóztatására, amelyhez ezen engedélyt nem igazítják hozzá, e határozat a módosított rendszer szabályai kötelező alkalmazásának kezdőnapján hatályát veszti.

(11)

Biztosítani kell, hogy Franciaország a 2007/880/EK határozatnak megfelelő, 2013. január 1. előtt hatályos jogi szabályozás tekintetében az e határozat tárgyát képező meghatározott kedvezményt megszakítás nélkül alkalmazni tudja. Ennélfogva a kérelmezett engedélyt 2013. január 1-jei hatállyal meg kell adni.

(12)

Ez a határozat nem érinti az állami támogatásokra vonatkozó uniós előírások alkalmazását,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Franciaország a Korzika megyéiben üzemanyagként használt és forgalmazott ólommentes benzinre vonatkozó adómértékre legfeljebb 1 EUR/hl kedvezményt alkalmazhat.

A kedvezmény nem haladhatja meg a kontinentális Franciaországban felmerülő költségeken felül fellépő, Korzika megyéi által viselt szállítási, raktározási és forgalmazási többletköltségeket.

A kedvezményes adómértéknek összhangban kell állnia a 2003/96/EK irányelvben előírt kötelezettségekkel és különösen a 7. cikkben előírt minimum adómértékekkel.

2. cikk

Ez a határozat az erről szóló értesítés napján lép hatályba.

Ez a határozat 2013. január 1-jétől alkalmazandó.

Ez a határozat 2018. december 31-én hatályát veszti.

Ha azonban a Tanács a Szerződés 113. cikke alapján eljárva olyan újabb, módosított általános rendszert vezet be az energiatermékek adóztatására, amelyhez a jelen határozat 1. cikkében megadott engedélyt nem igazítják hozzá, e határozat a módosított rendszer szabályai kötelező alkalmazásának kezdőnapján hatályát veszti.

3. cikk

E határozat címzettje a Francia Köztársaság.

Kelt Luxembourgban, 2013. április 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

E. GILMORE


(1)  HL L 283., 2003.10.31., 51. o.

(2)  HL L 346., 2007.12.29., 15. o.

(3)  Lásd e Hivatalos Lap 15 oldalát.


25.4.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 113/15


A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2013. április 22.)

a Francia Köztársaság számára a differenciált üzemanyag-adómértékek alkalmazásának a 2003/96/EK irányelv 19. cikkével összhangban történő engedélyezéséről

(2013/193/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló, 2003. október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 19. cikke bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A 2011/38/EU tanácsi végrehajtási határozat (2) felhatalmazza a Francia Köztársaságot (a továbbiakban: Franciaország), hogy – a korábban a központi kormányzat által gyakorolt egyes meghatározott hatáskörök decentralizációjával járó közigazgatási reformhoz kapcsolódóan – három éven keresztül differenciált adómértéket alkalmazzon a gázolajra és az ólommentes benzinre. A 2011/38/EU végrehajtási határozat 2012. december 31-én hatályát veszti.

(2)

Franciaország a 2012. február 10-én kelt levelében engedélyt kért arra, hogy 2012. december 31-ét követően további hat évig ugyanazon feltételek mellett továbbra is alkalmazhassa a differenciált adómértékeket.

(3)

A 2011/38/EU végrehajtási határozatot annak alapján fogadták el, hogy a Franciaország által kért intézkedés megfelel a 2003/96/EK irányelv 19. cikkében foglalt előírásoknak. Külön figyelembe vették, hogy az intézkedés ne gátolja a belső piac megfelelő működését. Tekintettel voltak továbbá arra is, hogy az intézkedés a vonatkozó uniós szakpolitikákkal is összhangban áll.

(4)

A nemzeti intézkedés a közigazgatás hatékonyságának – a közszolgáltatások minőségjavítása és költségcsökkentése révén megvalósuló – növelését célzó politika, valamint a szubszidiaritásra irányuló politika részét képezi. A régiók számára további ösztönzést kínál ahhoz, hogy közigazgatásuk minőségét átlátható módon javítsák. E tekintetben a 2011/38/EU végrehajtási határozat előírja, hogy a csökkentéseket annak a régiónak a társadalmi-gazdasági feltételeihez kell igazítani, amelyben az adott csökkentést alkalmazzák. Következésképp, az átlagostól elmaradó nemzeti össztermék-értékkel vagy az átlagosnál magasabb munkanélküliséggel rendelkező régiók egy része döntött az alacsonyabb adómértékek alkalmazása mellett. Összességében, a nemzeti intézkedés meghatározott egyedi szakpolitikai megfontolásokon alapul.

(5)

Az adókulcsok regionális szintű differenciálásának szigorúan megszabott korlátai, valamint a kereskedelmi felhasználású gázolaj kizárása az intézkedés hatálya alól biztosítják, hogy az intézkedésnek nagyon alacsony legyen a belső piaci verseny torzulásával kapcsolatos kockázata. Ezenfelül, az intézkedés alkalmazása eddig azt mutatta, hogy a régiók részéről erős tendencia mutatkozik a maximális megengedett adókulcs kivetésére, ami tovább csökkenti a versenytorzulás lehetőségét.

(6)

A belső piac megfelelő működését akadályozó tényezőkről sem érkezett jelentés, különösképpen a kérdéses termékek jövedéki termékként történő forgalmazása vonatkozásában.

(7)

Az eredeti kérelem időpontjában a nemzeti intézkedést adóemelés előzte meg, amelynek mértéke megegyezett a régiónkénti csökkentés mértékével. Mindezek alapján, valamint az eltéréshez kapcsolt feltételek és az eddig gyűjtött tapasztalatok fényében, jelenleg nem tűnik úgy, hogy a nemzeti intézkedés szembe menne az Unió energia- és éghajlat-változási politikájával.

(8)

A 2003/96/EK irányelv 19. cikkének (2) bekezdése értelmében az e cikk alapján engedélyezett intézkedéseket szigorú időkorláthoz kell kötni. Ezenfelül a 2003/96/EK irányelv módosításáról szóló bizottsági javaslat olyan állandó szabályt tartalmaz, amely – bizonyos korlátok között – lehetővé teszi Franciaországnak, hogy a francia régiók szintjén differenciált adómértékeket alkalmazzon. Következésképp helyénvaló ezen határozat alkalmazási idejét három évre korlátozni és kikötni, hogy amint az említett állandó szabály alkalmazandóvá válik, e határozat mindenképpen hatályát veszti. A meglévő jogi keret jövőbeli általános fejlesztése veszélyeztetésének elkerülése érdekében indokolt továbbá úgy rendelkezni, hogy amennyiben a Tanács olyan újabb, módosított általános rendszert vezet be az energiatermékek adóztatására, amelyhez ezen engedélyt nem igazítják hozzá, e határozat – azon a napon, amelytől kezdve a módosított rendszer szabályait alkalmazni kell – hatályát veszti.

(9)

Biztosítani kell, hogy az e határozathoz kapcsolódó meghatározott adómérték-csökkentéseket Franciaország a 2013. január 1-jét megelőző, a 2011/38/EU végrehajtási határozat által szabályozott időszakot követően átmeneti időszak nélkül alkalmazni tudja. Ennélfogva a kérelmezett engedélyt 2013. január 1-jei hatállyal kell megadni.

(10)

E határozat nem érinti az állami támogatásra vonatkozó uniós szabályok alkalmazását,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   A Tanács engedélyezi Franciaország számára, hogy csökkentett adómértékeket alkalmazzon az üzemanyagként használt ólommentes benzinre és gázolajra. A 2003/96/EK irányelv 7. cikke (2) bekezdése értelmében a kereskedelmi felhasználású gázolajra csökkentett adómértékek nem alkalmazhatók.

(2)   Az egyes közigazgatási régiók differenciált csökkentést alkalmazhatnak, feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek:

a)

a csökkentés mértéke nem haladja meg az ólommentes benzin esetében a 35,4 EUR/1 000 literes, a gázolaj esetében pedig a 23,0 EUR/1 000 literes mértéket;

b)

a csökkentés mértéke nem haladja meg a nem kereskedelmi felhasználású gázolajat és a kereskedelmi felhasználású gázolajat terhelő adó szintje közötti különbséget;

c)

a csökkentések igazodnak azon régió objektív társadalmi és gazdasági viszonyaihoz, amelyben alkalmazzák azokat;

d)

a regionális csökkentés alkalmazása nem juttat az Unión belüli kereskedelemben versenyelőnyhöz valamely régiót.

(3)   A csökkentett adómértékeknek meg kell felelniük a 2003/96/EK irányelv előírásainak és különösen a 7. cikkben előírt minimális adómértékeknek.

2. cikk

Ez a határozat az erről szóló értesítés napján lép hatályba.

Ez a határozat 2013. január 1-jétől alkalmazandó.

Ez a határozat 2015. december 31-én hatályát veszti.

E határozat hatályát veszti legkésőbb azon a napon, amelytől kezdve a 2003/96/EK irányelv következő módosításainak bármelyikét alkalmazni kell:

az energiatermékek adóztatásának általános rendszere olyan irányba módosul, amelyhez ezen engedély nincs hozzáigazítva,

Franciaország engedélyt kap a régiók szintjén differenciált adómértékek alkalmazására.

3. cikk

E határozat címzettje a Francia Köztársaság.

Kelt Luxembourgban, 2013. április 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

E. GILMORE


(1)  HL L 283., 2003.10.31., 51. o.

(2)  HL L 19., 2011.1.22., 13. o.


25.4.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 113/17


A TANÁCS HATÁROZATA

(2013. április 22.)

a Régiók Bizottsága egy spanyol tagjának és egy spanyol póttagjának kinevezéséről

(2013/194/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 305. cikkére,

tekintettel a spanyol kormány javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2009. december 22-én, illetve 2010. január 18-án elfogadta a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2010. január 26-tól2015. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről szóló 2009/1014/EU (1), illetve 2010/29/EU határozatot (2).

(2)

Juan Ignacio DIEGO PALACIOS hivatali idejének lejártát követően a Régiók Bizottsága egy tagjának helye megüresedett. Cristina MAZAS PÉREZ-OLEAGA hivatali idejének lejártát követően a Régiók Bizottsága egy póttagjának helye megüresedett,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács a hivatali idő hátralévő részére, azaz 2015. január 25-ig, a Régiók Bizottságába a következő személyeket nevezi ki:

a)

tagként:

Cristina MAZAS PÉREZ-OLEAGA, Consejera de Economía, Hacienda y Empleo,

és

b)

póttagként:

Inmaculada VALENCIA BAYÓN, Directora General de Economía y Asuntos Europeos.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2013. április 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

E. GILMORE


(1)  HL L 348., 2009.12.29., 22. o.

(2)  HL L 12., 2010.1.19., 11. o.


25.4.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 113/18


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2013. április 23.)

az egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról szóló 243/2012/EU európai parlamenti és tanácsi határozat által létrehozott rádióspektrum-leltárral kapcsolatos gyakorlati eljárások, egységes formátumok és módszertan meghatározásáról

(az értesítés a C(2013) 2235. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2013/195/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról szóló, 2012. március 14-i 243/2012/EU európai parlamenti és tanácsi határozatra (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 243/2012/EU határozat létrehozta a spektrum jelenlegi (mind kereskedelmi, mind közcélú) felhasználásának leltárát. E leltár létrehozása érdekében végrehajtási aktust kell elfogadni egyfelől a spektrum jelenlegi felhasználásaira vonatkozó adatoknak a tagállamok általi gyűjtésére és a Bizottság részére történő átadására vonatkozó gyakorlati eljárások és egységes formátumok kidolgozása céljából, másfelől – a kialakulóban lévő és esetlegesen jelentőséggel bíró spektrumhasználati módok azonosítása érdekében – a rádióspektrum-politikai program által lefedett szakpolitikai területeken a technológiai trendek és a spektrummal kapcsolatos jövőbeli igények és szükséglet elemzésére szolgáló módszertan kidolgozása céljából, különösen a 400 MHz és 6 GHz közötti frekvenciatartományban (a továbbiakban: a releváns spektrum).

(2)

E leltárnak elő kell segítenie azon frekvenciasávok azonosítását, amelyek tekintetében a jelenlegi spektrumhasználat hatékonyságát javítani lehet és különösen azon frekvenciasávok azonosítását, amelyek alkalmasak lehetnek újrakiosztásra és megosztott spektrumhasználatra a rádióspektrum-politikai programban foglalt uniós szakpolitikák támogatása érdekében, a technológiai trendek és többek között az uniós szakpolitikai területeken a fogyasztók és az üzemeltetők szükségletein alapuló jövőbeli spektrumigények összehangolása céljából. Elősegítendő a versenyszféra (azaz elsősorban a kereskedelmi felhasználók) és a közszféra (azaz a kormányzati felhasználók) különböző spektrumhasználati típusainak elemzését, részletesebb adatokat kell biztosítani különösen a spektrum egyes részei iránti keresletre és kínálatra vagy a spektrumhasználatra vonatkozó mennyiségi adatok tekintetében, mivel a jelenleg rendelkezésre álló adatok jelentősen különböznek egyrészt tagállamok szerint, másrészt attól függően, hogy a spektrum magán-, kereskedelmi vagy közcélú felhasználású-e.

(3)

A tagállamokra háruló adminisztratív terhek csökkentése érdekében a spektrumleltárt progresszív módon, ugyanakkor a felhasználástípus alapján történő prioritások figyelembevételével kell létrehozni, először a 243/2012/EU határozat 6. cikkében megjelölt frekvenciasávokra és az említett határozat 8. cikkében meghatározott uniós szakpolitikákkal összefüggő sávokra összpontosítva. A cél egy olyan, folyamatosan fejlődő leltár kialakítása, amely az adatok elérhetőségének és elemzésének fokozatos továbbfejlesztése révén az uniós szakpolitikák szempontjából releváns valamennyi frekvenciasávban hozzájárul a hatékony spektrumgazdálkodáshoz. A 243/2012/EU határozat 3. cikke b) pontjának megfelelően a leltár egyik legsürgetőbb feladata a vezeték nélküli széles sávú szolgáltatások céljára alkalmas legalább 1 200 MHz spektrum azonosítása, valamint a hatékonyság és a rugalmasság növelése egyebek mellett és adott esetben a közös és a megosztott spektrumhasználat ösztönzése révén, az említett határozat 4. cikke (1) bekezdésének megfelelően.

(4)

A tagállamoknak az adatokat a lehető legegységesebb módon kell rendelkezésre bocsátaniuk vagy az Európai Hírközlési Hivatal frekvenciainformációs rendszerén (EFIS) keresztül vagy – például azokban az esetekben, amikor a közszféra felhasználóitól és a nemzeti hatóságoktól gyűjtött adatokat bizalmas módon vagy korlátozások mellett kell kezelni – közvetlenül a Bizottság számára eljuttatva. Az adatgyűjtésre vonatkozó meghatározott egységes formátumok jelentősen eltérhetnek egymástól a felhasználás típusától és a szóban forgó frekvenciasávtól függően, és egyes esetekben előfordulhat, hogy az adatok nem állnak rendelkezésre a meghatározott egységes formátumban. Mindazonáltal annak biztosítása érdekében, hogy a rendelkezésre álló adatok az elemzést hatékonyan elősegítő módon jussanak el a Bizottsághoz, a tagállamoknak gépi olvasásra alkalmas formátumban kell begyűjteniük az adatokat, lehetővé téve, hogy a Bizottsággal és az EFIS-szel történő adatcsere azonos elektronikus formátumban mehessen végbe.

(5)

A rendelkezésre álló releváns adatok átadásán kívül a tagállamoknak a Bizottsággal karöltve együtt kell működniük az adatok minőségének és összehasonlíthatóságának javítása céljából annak érdekében, hogy további adminisztratív terhek keletkeztetése nélkül a szóban forgó konkrét frekvenciasávok tekintetében megfelelő és releváns módon javítsák a leltár hatékonyságát, és összehasonlítható adatformátumot alakítsanak ki.

(6)

Nyilvános konzultációkból és tanulmányokból kiegészítő adatok is beszerezhetők. A leltár emellett a tagállamok és a helyi frekvenciagazdálkodás céljából állandó jellegű spektrummegfigyelési tevékenységet végző magánfelek által önkéntes alapon szolgáltatott adatokat is felhasználhat az engedélyezési adatok érvényességének keresztellenőrzése, egyes engedélyezésirendszer-típusok, például az engedélymentes frekvenciasávok tekintetében tapasztalható felhasználássűrűség meghatározása és a spektrumhasználat szintjének Unió-szerte, különösen a keresett frekvenciasávok vonatkozásában történő értékelése céljából.

(7)

A tagállamokra háruló adminisztratív terhek és kötelezettségek minimalizálása érdekében a leltár céljára választott módszertannak a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell vennie a tagállamok által a spektrumhasználatra vonatkozó információk Közösségen belüli harmonizált rendelkezésre állásáról szóló, 2007. május 16-i 2007/344/EK bizottsági határozat (2) alapján szolgáltatott adatokat. A leltár adattartalmának bővítésére önkéntes alapon, például egyebek mellett a Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete által készített tanulmányokon keresztül begyűjtött további adatok is felhasználhatók.

(8)

A hatékonyabban használható és az újrakiosztásra vagy megosztott spektrumhasználatra alkalmas frekvenciasávok azonosításához a tényleges spektrumhasználat lehetőség szerint mennyiségi adatokkal alátámasztott, részletes ismeretére van szükség. E sávok azonosítása elősegíti az elvégzendő elemzés által azonosított technológiai trendek, spektrum iránti jövőbeli igények és szükséglet illesztésére vonatkozó megoldások kialakítását.

(9)

A leltárkészítésnek az uniós szakpolitikákkal összefüggésben folytonosan alakuló igény kielégítése érdekében és a technológiai fejlődés figyelembevételével a hatékony spektrumhasználat folytonos javulását kell eredményeznie. Ennek alapján és a 243/2012/EU határozat 9. cikke (1) bekezdésében meghatározott célok teljesítése érdekében a Bizottság jelentéseket nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Erre rendszeres időközönként, a spektrum leltáron belüli elemzésének elvégzéséhez szükséges idő és a spektrumhasználat fejlődési ütemének függvényében kerül sor.

(10)

A leltár lényege a spektrumhasználat átláthatósága, amely a személyes adatok, a magánélet, az üzleti titok és az államtitok védelmére vonatkozó uniós szabályok hatálya alá esik. Ezen rendelkezések közé tartozik az Európai Unió működéséről szóló szerződés 346. cikke (1) bekezdésének a) pontja, amely szerint a tagállam visszautasíthat olyan adat szolgáltatására vonatkozó igényt, amelynek közlése ellentétes alapvető biztonsági érdekeivel, továbbá az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 676/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (rádióspektrum-határozat) 8. cikke (3), az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4), valamint a Bizottság eljárási szabályzatának az egyebek mellett az Unióból származó, a tagállamoktól, harmadik államoktól vagy nemzetközi szervezetektől kapott EU-minősített adatok kezelését szabályozó melléklete (5).

(11)

A 243/2012/EU határozat 15. cikkével összhangban a leltár eredményességét időről-időre felül kell vizsgálni az említett határozatban felsorolt célok eredményes végrehajtása és annak vizsgálata érdekében, hogy e célok megfelelőek-e. A releváns információkat a tagállamoknak a Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk.

(12)

Az e határozatban meghatározott intézkedések a legmesszebbmenőkig figyelembe veszik a rádióspektrum-politikával foglalkozó csoport véleményét, és összhangban vannak a rádióspektrum-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Célkitűzés

Ez a határozat az egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról szóló 243/2012/EU határozat 9. cikkének megfelelően meghatározza a 400 MHz és 6 GHz közötti spektrum (a továbbiakban: a releváns spektrum) jelenlegi felhasználására vonatkozó adatok tagállamok általi gyűjtésére és a Bizottság részére történő átadására vonatkozó gyakorlati eljárásokat és egységes formátumokat, valamint az Unió szakpolitikai területeit érintő technológiai trendek és a spektrummal kapcsolatos jövőbeli igények és szükséglet elemzésének módszertanát.

2. cikk

Az adatok gyűjtése és rendelkezésre bocsátása

A 243/2012/EU határozat 9. cikkének (1) bekezdésében meghatározott célok megvalósítása érdekében a tagállamok az alábbi eljárásoknak megfelelően gyűjtik, és elektronikus adatcsere útján továbbítják a Bizottsághoz azokat az adatokat, amelyek a releváns spektrum használati jogai és tényleges felhasználása kapcsán a rendelkezésükre állnak.

(1)

A tagállamok biztosítják, hogy a 2007/344/EK határozatnak megfelelően a már összegyűjtött releváns információkat az adminisztratív terhek csökkentése érdekében az Európai Hírközlési Hivatal továbbítsa a Bizottsághoz.

(2)

Az (1) bekezdésben említett adatokon kívül a tagállamok adatokat továbbítanak a Bizottságnak, amennyiben azok nemzeti szinten rendelkezésre állnak, abban a gépi olvasást lehetővé tevő formátumban, amelyet a nemzeti szinten meghatároztak, ideértve a spektrum közcélú felhasználására vonatkozó adatokat és azokat az adatokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a Bizottság teljesíthesse az e határozatból és a 243/2012/EU határozatból fakadó feladatait.

(3)

A tagállamok együttműködnek a Bizottsággal a (2) bekezdés alapján benyújtandó, rendelkezésre álló spektrumhasználati adatok mennyiségének növelése érdekében, különösen olyan mennyiségi adatok átadásával (feltéve, hogy ezt a nemzeti körülményekre tekintettel lehetségesnek ítélik), mint az adóberendezések száma, a használat időtartama és a spektrumhasználat földrajzi kiterjedését mutató koordináták vagy helymeghatározási információk, valamint a használt technológiák és spektrummegosztási feltételek, mindezt a tagállamok közötti összehasonlítást lehetővé tevő formátumban. Az adminisztratív terhek mérséklése érdekében először a 243/2012/EU határozatban megállapított célok megvalósítása tekintetében releváns frekvenciasávokra vonatkozó adatokat kell begyűjteni és továbbítani az e cikkben foglaltaknak megfelelően és a rádióspektrum-politikával foglalkozó csoport véleményének figyelembevételével. A releváns spektrumba tartozó valamennyi frekvenciasávra vonatkozó adatokat a tagállamok szakaszosan gyűjtik össze, és bocsátják rendelkezésre 2015. december 31-ig.

3. cikk

A jövőbeli spektrumigények azonosítása

(1)   A jövőbeli spektrumigények, továbbá a spektrummal kapcsolatos jövőbeli igényeknek és szükségletnek a lehető leginkább megfelelni képes frekvenciasávok azonosítása érdekében – a rádióspektrum-politikával foglalkozó csoport véleményének legteljesebb figyelembevétele mellett – a Bizottság a 2. cikknek megfelelően vagy más módon, így például nyilvános konzultációk vagy tanulmányok útján begyűjtött minden adatot elemzésnek vet alá, és ennek során figyelembe veszi a következőket:

a jelenlegi használat műszaki hatékonysága,

a jelenlegi használat gazdasági hatékonysága összehasonlítva az egyes frekvenciasávok által elérhető lehetőségekkel és opciókkal a jövőbeli igények kielégítésére,

a releváns sávok és a szomszédos sávok jelenlegi felhasználókra gyakorolt társadalmi-gazdasági hatása.

(2)   Az (1) bekezdésben említett elemzés célja az uniós szakpolitikai területek tekintetében releváns technológiai trendek és spektrummal kapcsolatos jövőbeli igények és szükséglet azonosítása a melléklet I. részében hasonló műszaki jellemzőik és funkcionalitásaik alapján csoportosított alkalmazások vonatkozásában, valamint a spektrumhasználat fontosabb kialakulóban lévő és lehetséges módjainak azonosítása. Ez az elemzés, amennyiben szükséges és lehetséges, tartalmazza legalább a melléklet II. részében felsorolt információkat. A Bizottság műhelytalálkozók és nyilvános konzultációk szervezése útján biztosítja az átláthatóságot.

4. cikk

Jelentéstétel az Európai Parlament és a Tanács részére

(1)   A Bizottság az e határozat alapján elvégzett elemzés eredményeit és a melléklet II. részében felsorolt információkat belefoglalja a 243/2012/EU határozat 9. cikkének (4) bekezdése alapján benyújtandó rendszeres jelentésekbe.

(2)   A 243/2012/EU határozat 9. cikke (1) bekezdésében meghatározott célok megvalósítása érdekében, figyelemmel a technológiai trendek, a spektrummal kapcsolatos jövőbeli igények és szükséglet, valamint az e határozat 2. cikke alapján gyűjtött adatok elemzésére, a Bizottság az azonosított igények kielégítésére és a spektrumhasználat hatékonyságának maximalizálására szolgáló lehetséges konkrét opciókat foglalhat e jelentésekbe, figyelembe véve az azokkal járó előnyöket és a hátrányokat (ideértve egyrészt a felhasználók, a gyártók és az Unió költségvetése, másrészt az érintett tagállamok számára jelentkező költségeket), beleértve ezen opciók hatásainak átfogó elemzését is.

5. cikk

Bizalmas adatkezelés és minősített információk

A tagállamok és a Bizottság biztosítják az egyes tagállamok, nemzetközi intézmények, a Bizottság vagy harmadik felek által az uniós vagy nemzeti jognak megfelelően bizalmasnak vagy minősítettnek tekintett információk, különösen az alábbi információk védelmét:

bizalmas üzleti információk,

a magánélet védelmével kapcsolatos információk,

a közbiztonsággal és a honvédelemmel kapcsolatos információk.

Ez nem érinti a megfelelő hatóságoknak az információ nyilvánosságra hozatalára vonatkozó jogát, amennyiben ezt a nemzeti jog lehetővé teszi, és amennyiben ez kötelességeik teljesítéséhez feltétlenül szükséges. Az információ nyilvánosságra hozatalának arányosnak kell lennie, és figyelembe kell vennie az érintett félnek az említett bármely információ védelmével kapcsolatos jogos érdekeit.

6. cikk

Felülvizsgálat

A rádióspektrum-leltár működéséről szóló bizottsági jelentéstétel támogatása érdekében a tagállamok tájékoztatják a Bizottságot e határozat alkalmazásáról és eredményességéről.

7. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2013. április 23-án.

a Bizottság részéről

Neelie KROES

alelnök


(1)  HL L 81., 2012.3.21., 7. o.

(2)  HL L 129., 2007.5.17., 67. o.

(3)  HL L 108., 2002.4.24., 1. o.

(4)  HL L 145., 2001.5.31., 43. o.

(5)  HL L 317., 2001.12.3., 1. o.


MELLÉKLET

I.   RÉSZ

Alkalmazáscsoportok

Az alábbi alkalmazáscsoportok a trendek, igények és szükséglet Bizottság által elvégzendő elemzése tekintetében relevánsak, és nem korlátozzák a tagállamok által az adatszolgáltatás során használt alkalmazási feltételeket. A csoportosítás célja, hogy kiindulópontként szolgáljon az azonos műszaki jellemzőkkel és funkcionalitással rendelkező spektrumhasználati módok strukturált értékelése számára, és a technológiai trendek, a spektrummal kapcsolatos jövőbeli igények és szükséglet elemzése céljára igény szerint továbbfejleszthető.

1.

Légi, tengeri és polgári rádiólokációs és navigációs rendszerek

2.

Földfelszíni műsorszórás

3.

Cellás/széles sávú, vezeték nélküli hozzáférési (BWA) rendszerek

4.

Védelmi rendszerek

5.

Állandóhelyű összeköttetések

6.

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS)

7.

Meteorológia

8.

PMR/PAMR

9.

Műsorgyártással és különleges eseményekkel kapcsolatos alkalmazások (PMSE)

10.

Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi alkalmazások (PPDR)

11.

Rádiócsillagászat

12.

Műholdas rendszerek

13.

Kis hatótávolságú eszközök (SRD)

14.

WLAN/RLAN

II.   RÉSZ

A Bizottság által a 4. cikk alapján benyújtandó jelentés tartalma

Amennyiben a begyűjtött adatok szintje lehetővé teszi, a Bizottság által a 243/2012/EU határozat 9. cikkének (4) bekezdése alapján benyújtandó jelentés tartalmazza legalább a következő információkat:

1.

a rádióspektrum-politikai program által lefedett uniós szakpolitikai területek tekintetében releváns spektrum használatával kapcsolatos technológiai trendek alakulása;

2.

a spektrummal kapcsolatos jövőbeli igények és szükséglet.


25.4.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 113/22


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2013. április 24.)

az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek hatóanyagaira alkalmazandó, a közegészségügynek az Unió által nyújtott védelemmel egyenértékű védelmét biztosító keretszabályozással rendelkező, illetve ilyen ellenőrzési és végrehajtási tevékenységeket végző harmadik országok jegyzékének létrehozásáról szóló 2012/715/EU végrehajtási határozat módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2013/196/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 111b. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2001/83/EK irányelv 111b. cikkének (1) bekezdése szerint bármely harmadik ország felkérheti a Bizottságot annak felmérésére, hogy az Unióba exportálandó hatóanyagokra alkalmazandó keretszabályozása és a vonatkozó ellenőrzési és végrehajtási tevékenységei a közegészségügynek az Unió által nyújtottal egyenértékű védelmét biztosítják-e, és az értékelés eredményeként az adott ország felvételre kerülhet a közegészségügynek az Unió által nyújtottal egyenértékű védelmét biztosító harmadik országok jegyzékébe.

(2)

2012. szeptember 18-án kelt levelében Ausztrália a 2001/83/EK irányelv 111b. cikkének (1) bekezdése alapján felvételét kérte a jegyzékbe. A Bizottság által az egyenértékűség megállapítása érdekében elvégzett értékelés megerősítette, hogy teljesülnek az említett cikkben foglalt követelmények. Az irányelv 51. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben a Bizottság az értékelés során figyelembe vette az Ausztrália és az Unió között a kölcsönös elismerés tárgyában létrejött megállapodást (2).

(3)

Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek hatóanyagaira alkalmazandó, a közegészségügynek az Unió által nyújtott védelemmel egyenértékű védelmét biztosító keretszabályozással rendelkező, illetve ilyen ellenőrzési és végrehajtási tevékenységeket végző harmadik országok jegyzékének a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti létrehozásáról szóló, 2012. november 22-i 2012/715/EU bizottsági végrehajtási határozatot (3) ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2012/715/EU végrehajtási határozat melléklete helyébe az e határozat mellékletében található szöveg lép.

2. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2013. április 24-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 311., 2001.11.28., 67. o.

(2)  HL L 229., 1998.8.17., 3. o.

(3)  HL L 325., 2012.11.23., 15. o.


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

Harmadik ország

Megjegyzések

Ausztrália

 

Svájc”

 


Helyesbítések

25.4.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 113/24


Helyesbítés az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvhez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 315., 2012. november 14. )

A 22. oldalon, a 15. cikk (5) bekezdésének második albekezdésében:

a következő szövegrész:

„… és minden esetben biztosítják, hogy a különböző megújuló energiaforrásokból származó energiához való elsőbbségi hozzáférés vagy elosztás akadálytalan legyen.”

helyesen:

„… és minden esetben biztosítják, hogy a változó teljesítményű megújuló energiaforrásokból származó energiához való elsőbbségi hozzáférés vagy elosztás akadálytalan legyen.”