ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2013.101.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 101

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

56. évfolyam
2013. április 10.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 322/2013/EU rendelete (2013. április 9.) a 791/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegszál szitaszövetek behozatalára vonatkozóan bevezetett dömpingellenes intézkedéseknek az Indiában és Indonéziában feladott – akár Indiából és Indonéziából származóként, akár nem ilyenként bejelentett – egyes üvegszál szitaszövetek behozatala révén történő lehetséges kijátszására vonatkozó vizsgálat megindításáról, valamint e behozatalok nyilvántartásba-vételi kötelezettségének előírásáról

1

 

*

A Bizottság 323/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. április 9.) a 2012. évben a 847/96/EK tanácsi rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alapján visszatartott egyes mennyiségeknek a 2013-as halászati kvótákhoz való hozzáadásáról

5

 

 

A Bizottság 324/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. április 9.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

27

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2013/173/EU

 

*

A Bizottság határozata (2013. április 8.) a többfunkciós földmunkagépek egy típusának betiltásával kapcsolatban Dánia által a 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikke alapján meghozott intézkedésről (az értesítés a C(2013) 1874. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

29

 

 

2013/174/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2013. április 8.) az uniós ellenőrök listájának az 1224/2009/EK rendelet 79. cikkének (1) bekezdése alapján történő összeállításáról (az értesítés a C(2013) 1882. számú dokumentummal történt)

31

 

 

2013/175/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2013. április 8.) a Franciaország tengerentúli megyéiben a növényeket és növényi termékeket károsító szervezetek elleni védekezésre vonatkozó programhoz a 247/2006/EK tanácsi rendelet értelmében a 2013. évre nyújtandó uniós pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2013) 1934. számú dokumentummal történt)

48

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

10.4.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 101/1


A BIZOTTSÁG 322/2013/EU RENDELETE

(2013. április 9.)

a 791/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegszál szitaszövetek behozatalára vonatkozóan bevezetett dömpingellenes intézkedéseknek az Indiában és Indonéziában feladott – akár Indiából és Indonéziából származóként, akár nem ilyenként bejelentett – egyes üvegszál szitaszövetek behozatala révén történő lehetséges kijátszására vonatkozó vizsgálat megindításáról, valamint e behozatalok nyilvántartásba-vételi kötelezettségének előírásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendeletre (1) (a továbbiakban: alaprendelet) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére és 14. cikke (5) bekezdésére,

az alaprendelet 13. cikke (3) bekezdésének és 14. cikke (5) bekezdésének megfelelően a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

A.   A KÉRELEM

(1)

Az Európai Bizottsághoz (a továbbiakban: Bizottság) az alaprendelet 13. cikke (3) bekezdésének és 14. cikke (5) bekezdésének alapján kérelmet nyújtottak be, mely a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegszál szitaszövetek behozatalára vonatkozóan bevezetett dömpingellenes intézkedések esetleges kijátszásának kivizsgálására, valamint az Indiában és Indonéziában feladott – akár Indiából és Indonéziából származóként, akár nem ilyenként bejelentett – egyes üvegszál szitaszövetek behozatalai nyilvántartásba vételének elrendelésére irányult.

(2)

A kérelmet 2013. február 25-én nyújtotta be a Saint-Gobain Adfors CZ spol. s.r.o., a Tolnatext Fonalfeldolgozó, a „Valmieras stikla šķiedra” AS és a Vitrulan Technical Textiles GmbH, az egyes üvegszál szitaszövetek négy uniós gyártója.

B.   A TERMÉK

(3)

Az intézkedések esetleges kijátszása által érintett termék a Kínai Népköztársaságból származó, jelenleg az ex 7019 51 00 és ex 7019 59 00 KN-kód alá tartozó, üvegszálakból készült szitaszövet, amelynek szemnagysága hosszában és szélességében több mint 1,8 mm, fajlagos tömege pedig több mint 35 g/m2, kivéve az üvegszál korongokat (a továbbiakban: érintett termék).

(4)

A vizsgált termék, amely jelenleg az érintett termékkel megegyező KN-kód alá tartozik, megegyezik az előző preambulumbekezdésben említettel, azonban azt – akár Indiából és Indonéziából származóként, akár nem ilyenként bejelentve – Indiában és Indonéziában adják fel (a továbbiakban: vizsgált termék).

C.   MEGLÉVŐ INTÉZKEDÉSEK

(5)

A jelenleg hatályos és esetleg kijátszott intézkedések a 791/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelettel (2) elrendelt dömpingellenes intézkedések.

D.   INDOKOK

(6)

A kérelem elegendő meggyőző bizonyítékot tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegszál szitaszövetek behozatalára elrendelt dömpingellenes intézkedéseket Indiában és Indonéziában történő átrakodás révén kijátsszák.

(7)

A benyújtott meggyőző bizonyítékok a következők:

(8)

A kérelemből kitűnik, hogy az érintett termékre vonatkozó intézkedések elrendelését követően jelentősen megváltozott a kereskedelem szerkezete a Kínai Népköztársaságból, Indiából és Indonéziából az Unióba irányuló kivitel vonatkozásában, valamint hogy a vám kivetésén kívül más ésszerű okkal vagy gazdasági indokkal nem magyarázható az említett változás.

(9)

A végbement változás valószínűleg abból ered, hogy a Kínai Népköztársaságból származó, az Unióba tartó egyes üvegszál szitaszöveteket Indiában és Indonéziában átrakodják.

(10)

A kérelem továbbá elegendő meggyőző bizonyítékot tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az érintett termékre vonatkozó, meglévő dömpingellenes intézkedések javító hatásai nem érvényesülnek a mennyiség és az ár tekintetében. Úgy tűnik, hogy az érintett termék behozatalát a vizsgált termék jelentős mennyiségű behozatala váltotta fel. Elegendő bizonyíték van emellett arra is, hogy a vizsgált termék behozatala a meglévő intézkedésekhez vezető vizsgálat során megállapított, kárt nem okozó árnál alacsonyabb árakon történik.

(11)

A kérelem végezetül elegendő meggyőző bizonyítékot tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a vizsgált termék ára az érintett termékre korábban megállapított rendes értékhez viszonyítva dömpingelt ár.

(12)

Amennyiben az alaprendelet 13. cikkének hatálya alá tartozó, az átrakodás esetétől eltérő, Indián és Indonézián keresztül történő kijátszás fennállása a vizsgálat során megállapítást nyer, a vizsgálat az ilyen kijátszásokra is kiterjedhet.

E.   ELJÁRÁS

(13)

A fentiek alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre ahhoz, hogy indokolt legyen az alaprendelet 13. cikkének (3) bekezdése szerinti vizsgálat megindítása, továbbá ahhoz, hogy – függetlenül attól, hogy Indiából és Indonéziából származóként lett-e bejelentve – elrendelje a vizsgált termék behozatalának az alaprendelet 14. cikkének (5) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételét.

a)   Kérdőívek

(14)

A vizsgálathoz szükségesnek tartott információk beszerzése érdekében a Bizottság kérdőíveket küld a következő felek részére: az ismert indiai és indonéz exportőrök/gyártók, valamint ezek ismert szövetségei, az ismert kínai népköztársasági exportőrök/gyártók, valamint ezek ismert szövetségei, az ismert uniós importőrök és ezek ismert szövetségei, továbbá a Kínai Népköztársaság, India és Indonézia hatóságai. Információkat szükség szerint az uniós gazdasági ágazattól is be lehet kérni.

(15)

Mindenesetre valamennyi érdekelt félnek haladéktalanul, de legkésőbb az e rendelet 3. cikkében meghatározott időpontig fel kell vennie a kapcsolatot a Bizottsággal, és a rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül kérdőívet kell igényelnie, mivel a rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében megállapított határidő valamennyi érdekelt félre vonatkozik.

(16)

A Kínai Népköztársaság, India és Indonézia hatóságait ennek megfelelően értesítik a vizsgálat kezdeményezéséről.

b)   Információgyűjtés és meghallgatások

(17)

A Bizottság felkéri az érdekelt feleket, hogy írásban nyújtsák be álláspontjukat, és az azokat alátámasztó bizonyítékokat. A Bizottság továbbá meghallgathatja az érdekelt feleket, amennyiben írásban olyan kérelmet nyújtanak be, amelyből kitűnik, hogy meghallgatásukat különleges okok indokolják.

c)   Mentesség a behozatal nyilvántartásba vétele, illetve az intézkedések alól

(18)

Az alaprendelet 13. cikke (4) bekezdésének megfelelően a vizsgált termék behozatalai mentességet kaphatnak a nyilvántartásba vétel vagy az intézkedések alól, amennyiben az import nem minősül kijátszásnak.

(19)

Mivel a lehetséges kijátszás az Unión kívül történik, az alaprendelet 13. cikkének (4) bekezdése alapján mentességet lehet biztosítani az üvegszálakból készült szitaszövetek – amelyeknek szemnagysága hosszában és szélességében több mint 1,8 mm, fajlagos tömege pedig több mint 35 g/m2, kivéve az üvegszál korongokat – azon indiai és indonéz gyártói számára, akik bizonyítani tudják, hogy a meglévő intézkedések (3) hatálya alá tartozó egyetlen gyártóval sem állnak kapcsolatban (4), és akikről bebizonyosodik, hogy nem vettek részt az alaprendelet 13. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározott kijátszásokban. Azoknak a gyártóknak, amelyek mentességet szeretnének kapni, bizonyítékokkal kellően alátámasztott kérelmet kell benyújtaniuk az e rendelet 3. cikkének (3) bekezdésében meghatározott határidőn belül.

F.   NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL

(20)

Az alaprendelet 14. cikkének (5) bekezdése alapján a vizsgált termék behozatalát nyilvántartásba kell venni annak biztosítása érdekében, hogy amennyiben a vizsgálat megállapítja az intézkedések kijátszását, az Indiában és Indonéziában feladott áruk behozatalai nyilvántartásba vételének napjától megfelelő mértékű dömpingellenes vámokat lehessen kivetni.

G.   HATÁRIDŐK

(21)

A megfelelő ügyvitel érdekében meg kell állapítani azon határidőket, amelyeken belül:

az érdekelt felek jelentkezhetnek a Bizottságnál, álláspontjukat írásban kifejthetik, és benyújthatják kitöltött kérdőíveiket vagy bármely más információt, amelyet figyelembe kell venni a vizsgálat során,

az indiai és az indonéz gyártók mentességet kérelmezhetnek a behozatal nyilvántartásba vétele, illetve az intézkedések alól,

az érdekelt felek írásban kérhetik a Bizottság előtti meghallgatásukat.

(22)

A Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy az alaprendeletben megállapított eljárási jogok többségének gyakorlása attól függ, hogy a felek az e rendelet 3. cikkében megjelölt határidőn belül jelentkeznek-e.

H.   AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS HIÁNYA

(23)

Abban az esetben, ha az érdekelt felek bármelyike megtagadja a szükséges információkhoz való hozzáférést, vagy nem szolgáltat ilyen információkat határidőn belül, illetve ha a vizsgálatot jelentősen hátráltatja, a rendelkezésre álló tények alapján megerősítő vagy nemleges ténymegállapítások tehetők az alaprendelet 18. cikkének megfelelően.

(24)

Ha megállapítást nyer, hogy az érdekelt felek valamelyike hamis vagy félrevezető adatokat szolgáltatott, ezeket az információkat figyelmen kívül kell hagyni, és a rendelkezésre álló tényekre lehet támaszkodni.

(25)

Ha valamelyik érdekelt fél nem, vagy csak részben működik együtt, és ezért a megállapítások alapjául az alaprendelet 18. cikkének megfelelően a rendelkezésre álló tények szolgálnak, az eredmény kedvezőtlenebb lehet e fél számára, mint abban az esetben, ha együttműködött volna.

I.   A VIZSGÁLAT ÜTEMTERVE

(26)

A vizsgálat az alaprendelet 13. cikkének (3) bekezdése alapján az e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított kilenc hónapon belül lezárul.

J.   SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA

(27)

A Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy a vizsgálat során gyűjtött valamennyi személyes adatot a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (5) megfelelően fogja kezelni.

K.   MEGHALLGATÓ TISZTVISELŐ

(28)

Az érdekelt felek kérhetik a Kereskedelmi Főigazgatóság meghallgató tisztviselőjének közbenjárását. A meghallgató tisztviselő összekötő szerepet tölt be az érdekelt felek és a Bizottság vizsgálattal megbízott szolgálatai között. A meghallgató tisztviselő felülvizsgálja az aktához való hozzáférésre irányuló kérelmeket, a dokumentumok bizalmas kezelését érintő vitákat, a határidők meghosszabbítására vonatkozó kérelmeket, valamint a harmadik felek által benyújtott, meghallgatás iránti kérelmeket. A meghallgató tisztviselő meghallgatást szervezhet egy adott érdekelt fél számára, és közbenjárhat annak biztosítása érdekében, hogy az érdekelt felek maradéktalanul gyakorolhassák a védelemhez való jogukat.

(29)

A meghallgató tisztviselő általi meghallgatás iránti kérelmet írásban, indoklással együtt kell benyújtani. A meghallgató tisztviselő lehetőséget biztosít olyan meghallgatásra is, ahol a felek előadhatják különböző álláspontjukat és ütköztethetik érveiket.

(30)

Az érdekelt felek további információkat és elérhetőségeket a Kereskedelmi Főigazgatóság honlapján, a meghallgató tisztviselő alábbi weboldalán találnak: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1225/2009/EK rendelet 13. cikke (3) bekezdésének megfelelően vizsgálat indul annak megállapítására, hogy a jelenleg az ex 7019 51 00 és ex 7019 59 00 KN-kód alá tartozó (7019510014, 7019510015, 7019590014 és 7019590015 TARIC-kód), üvegszálakból készült szitaszövet, amelynek szemnagysága hosszában és szélességében több mint 1,8 mm, fajlagos tömege pedig több mint 35 g/m2 (az üvegszál korongokat kivéve), Indiában és Indonéziában feladott, Unióba való behozatalai – függetlenül attól, hogy azokat Indiából vagy Indonéziából származóként jelentik be vagy sem – kijátsszák-e a 791/2011/EU végrehajtási rendelettel bevezetett intézkedéseket.

2. cikk

Az 1225/2009/EK rendelet 13. cikkének (3) bekezdése és 14. cikkének (5) bekezdése alapján a vámhatóságok megteszik az e rendelet 1. cikkében meghatározott, az Unióba irányuló behozatalok nyilvántartásba vételéhez szükséges lépéseket.

A nyilvántartásba vétel az e rendelet hatálybalépésének napját követő kilenc hónap elteltével hatályát veszti.

A Bizottság rendelet útján utasíthatja a vámhatóságokat, hogy többé ne vegyék nyilvántartásba az olyan gyártók által előállított termékek Unióba irányuló behozatalait, amelyek mentességet kértek a nyilvántartásba vétel alól, és amelyekről megállapítást nyert, hogy teljesítik a mentességhez szükséges feltételeket.

3. cikk

(1)   A kérdőíveket a Bizottságtól kell igényelni az e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 15 napon belül.

(2)   Ahhoz, hogy az érdekelt felek előterjesztéseit a vizsgálat során figyelembe lehessen venni, a feleknek – eltérő rendelkezés hiányában – az e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 37 napon belül jelentkezniük kell a Bizottságnál, írásban ki kell fejteniük álláspontjukat, be kell nyújtaniuk kitöltött kérdőíveiket, illetve a Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk a birtokukban lévő egyéb információkat.

(3)   A behozatal nyilvántartásba vétele vagy az intézkedések alóli mentességet kérelmező indiai és indonéz gyártóknak bizonyítékokkal kellőképpen alátámasztott kérelmet kell benyújtaniuk ugyanezen 37 napos határidőn belül.

(4)   Az érdekelt felek ugyanezen 37 napos határidőn belül kérhetik a Bizottság előtti meghallgatásukat is.

(5)   Az érdekelt feleknek minden beadványukat és kérelmüket elektronikus formában kell benyújtaniuk (a nem bizalmas beadványokat e-mailben, a bizalmasakat CD-R/DVD lemezen), és fel kell tüntetniük nevüket, címüket, e-mail címüket, telefon- és faxszámukat. A kitöltött kérdőívekhez csatolt minden meghatalmazást és aláírt tanúsítványt, valamint azok frissített verzióit azonban papíron kell benyújtani, azaz levélben vagy személyesen, az alábbiakban megadott címen. Az alaprendelet 18. cikke (2) bekezdésének megfelelően, amennyiben egy érdekelt fél beadványait és kérelmeit nem tudja elektronikus formában benyújtani, azonnal értesítenie kell erről a Bizottságot. Az érdekelt felek további információkat találhatnak a Bizottsággal való levelezésről a Kereskedelmi Főigazgatóság honlapjának vonatkozó oldalán: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Az érdekelt felek valamennyi bizalmas írásos beadványát – beleértve az e rendeletben kért információkat, a kérdőívekre adott válaszokat és a leveleket – „Limited (6) (Korlátozott hozzáférés) jelöléssel kell ellátni; az alaprendelet 19. cikke (2) bekezdésének megfelelően ezekhez nem bizalmas jellegű változatot is rendelkezésre kell bocsátani, amelyet „For inspection by interested parties” (Az érdekelt felek számára, betekintésre) jelöléssel kell ellátni.

A Bizottság levelezési címe:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: N105 08/20

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË (BELGIUM)

Fax +32 22993704

E-mail: Trade-R571-AC-mesh@ec.europa.eu

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. április 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 51. o.

(2)  HL L 204., 2011.8.9., 1. o.

(3)  Mindazonáltal, még ha a gyártók az alábbi értelemben kapcsolatban állnak is a Kínai Népköztársaságból származó érintett termék behozatalaira vonatkozó meglévő intézkedések hatálya alá tartozó vállalatokkal, mentesség biztosítható, ha nem lehet bizonyítani, hogy az eredeti intézkedések hatálya alá tartozó vállalatokkal fenntartott kapcsolatot a meglévő intézkedések kijátszására hozták létre vagy használták fel.

(4)  A Közösségi Vámkódex végrehajtásáról szóló 2454/93/EGK bizottsági rendelet (HL L 253., 1993.10.11., 1. o.) 143. cikke értelmében személyek kizárólag abban az esetben tekinthetők egymással kapcsolatban állónak, ha: a) egymás üzleti vállalkozásainak tisztségviselői vagy igazgatói; b) jogilag elismert üzlettársak; c) alkalmazotti viszonyban állnak egymással; d) bármely személy közvetve vagy közvetlenül tulajdonában tartja, ellenőrzi vagy birtokolja mindkettőjük kibocsátott, szavazati jogot biztosító részvényeinek vagy egyéb részesedéseinek 5 %-át vagy annál többet; e) egyikük közvetlenül vagy közvetve ellenőrzi a másikat; f) harmadik személy közvetve vagy közvetlenül mindkettőjüket ellenőrzi; g) közvetve vagy közvetlenül együtt ellenőriznek egy harmadik személyt; vagy h) ugyanannak a családnak a tagjai. A személyek kizárólag akkor minősülnek egy család tagjainak, ha az alábbi rokoni kapcsolatok valamelyikében állnak egymással: i. férj és feleség; ii. szülő és gyermek; iii. fivér és lánytestvér (akár vér szerinti, akár féltestvér); iv. nagyszülő és unoka; v. nagybácsi vagy nagynéni és unokaöcs vagy unokahúg; vi. após vagy anyós és vő vagy meny; vii. sógor és sógornő. A fentiek értelmezésében a „személy” természetes vagy jogi személyt jelent.

(5)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(6)  A „Limited” jelöléssel ellátott dokumentum az 1225/2009/EK rendelet 19. cikke és az 1994. évi GATT VI. cikkének végrehajtásáról szóló WTO-megállapodás (dömpingellenes megállapodás) 6. cikke szerint bizalmas dokumentumnak minősül. A dokumentumnak az 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.) 4. cikke értelmében védelmet kell biztosítani.


10.4.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 101/5


A BIZOTTSÁG 323/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. április 9.)

a 2012. évben a 847/96/EK tanácsi rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alapján visszatartott egyes mennyiségeknek a 2013-as halászati kvótákhoz való hozzáadásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a teljes kifogható mennyiség és kvóták éves kezelésére vonatkozó kiegészítő feltételek bevezetéséről szóló, 1996. május 6-i 847/96/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 847/96/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése szerint a tagállamok a számukra kiosztott kvóta alkalmazása szerinti év október 31-ig kérhetik a Bizottságot, hogy a kvóta legfeljebb 10 %-át tartsa vissza a következő évre való átcsoportosítás céljából. A Bizottság a visszatartott mennyiséget hozzáadja a vonatkozó kvótához.

(2)

Az uniós hajók egyes mélytengeri halfajok állományaira vonatkozó halászati lehetőségeinek a 2011. és 2012. évre történő meghatározásáról szóló, 2010. december 13-i 1225/2010/EU tanácsi rendelet (2), a bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében a Balti-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2012. évre történő meghatározásáról és az 1124/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2011. november 30-i 1256/2011/EU tanácsi rendelet (3), a bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében a Fekete-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2012. évre történő meghatározásáról szóló, 2011. december 19-i 5/2012/EU tanácsi rendelet (4), a nemzetközi tárgyalások vagy megállapodások hatálya alá nem tartozó bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós hajók számára rendelkezésre álló halászati lehetőségeknek a 2012. évre történő meghatározásáról szóló, 2012. január 17-i 43/2012/EU tanácsi rendelet (5) és az uniós vizek vonatkozásában, valamint a nemzetközi tárgyalások vagy megállapodások hatálya alá tartozó bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós hajók számára egyes nem uniós vizeken rendelkezésre álló halászati lehetőségeknek a 2012. évre történő meghatározásáról szóló, 2012. január 17-i 44/2012/EU tanácsi rendelet (6) bizonyos állományok tekintetében megállapítja a 2012. évi kvótákat, továbbá meghatározza, hogy mely állományok tartozhatnak a 847/96/EK rendeletben előírt intézkedések hatálya alá.

(3)

Az uniós halászhajók egyes mélytengeri halállományokra vonatkozó halászati lehetőségeinek a 2013. és 2014. évre történő meghatározásáról szóló, 2012. december 20-i 1262/2012/EU tanácsi rendelet (7), a bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében a Balti-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2013. évre történő meghatározásáról szóló, 2012. november 20-i 1088/2012/EU tanácsi rendelet (8), a bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében a Fekete-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2013. évre történő meghatározásáról szóló, 2012. december 20-i 1261/2012/EU tanácsi rendelet (9), a nemzetközi tárgyalások vagy megállapodások hatálya alá nem tartozó bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós hajók számára rendelkezésre álló halászati lehetőségeknek a 2013. évre történő meghatározásáról szóló, 2013. január 21-i 39/2013/EU tanácsi rendelet (10) és az uniós vizeken, valamint a nemzetközi tárgyalások vagy megállapodások hatálya alá tartozó bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós hajók számára egyes nem uniós vizeken rendelkezésre álló halászati lehetőségeknek a 2013. évre történő meghatározásáról szóló, 2013. január 21-i 40/2013/EU tanácsi rendelet (11) bizonyos állományok tekintetében megállapítja a 2013. évi kvótákat.

(4)

A 847/96/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alapján egyes tagállamok 2012. október 31. előtt kérték, hogy 2012-es kvótájuk egy részét tartsák vissza és csoportosítsák át a következő évre. Az említett rendeletben megadott mennyiségi határon belül a Bizottság a visszatartott mennyiséget hozzáadja a 2013-as kvótához.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Halászati és Akvakultúraágazati Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1262/2012/EU, az 1088/2012/EU, az 1261/2012/EU, a 39/2013/EU és a 40/2013/EU rendeletben a 2013. évre megállapított kvótákat a mellékletben foglaltaknak megfelelően növelni kell.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. április 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 115., 1996.5.9., 3. o.

(2)  HL L 336., 2010.12.21., 1. o.

(3)  HL L 320., 2011.12.3., 3. o.

(4)  HL L 3., 2012.1.6., 1. o.

(5)  HL L 25., 2012.1.27., 1. o.

(6)  HL L 25., 2012.1.27., 55. o.

(7)  HL L 356., 2012.12.22., 22. o.

(8)  HL L 323., 2012.11.22., 2. o.

(9)  HL L 356., 2012.12.22., 19. o.

(10)  HL L 23., 2013.1.25., 1. o.

(11)  HL L 23., 2013.1.25., 54. o.


MELLÉKLET

Országazonosító

Állományazonosító

Faj

Övezet megnevezése

2012. évi végleges kvóta (1)

(tonnában)

2012. évi fogások

(tonnában)

Különleges feltételek szerint ejtett 2012. évi fogások

(tonnában)

Végleges kvóta

(%)

Átcsoportosított mennyiség

(tonnában)

BEL

ANF/07.

Ördöghalfélék

VII

1 688

1 374,2

141,7

89,80

168,8

BEL

ANF/2AC4-C

Ördöghalfélék

A IIa és IV övezet uniós vizei

358

132,6

 

37,04

35,8

BEL

ANF/8ABDE.

Ördöghalfélék

VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe

95

59,7

 

62,84

9,5

BEL

COD/07A.

Közönséges tőkehal

VIIa

28

22,9

 

81,79

2,8

BEL

COD/07D.

Közönséges tőkehal

VIId

71

39,8

 

56,06

7,1

BEL

COD/7XAD34

Közönséges tőkehal

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX és X övezet; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

327

288,9

 

88,35

32,7

BEL

HAD/07A.

Foltos tőkehal

VIIa

39

12,8

 

32,82

3,9

BEL

HAD/5BC6A.

Foltos tőkehal

Az Vb és VIa övezet uniós és nemzetközi vizei

7

0

 

0

0,7

BEL

HAD/6B1214

Foltos tőkehal

A VIb, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

8

0

 

0

0,8

BEL

HAD/7X7A34

Foltos tőkehal

VIIb–k, VIII, IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

243

235,4

 

96,87

7,6

BEL

HKE/2AC4-C

Szürke tőkehal

A IIa és IV övezet uniós vizei

32

27,1

 

84,69

3,2

BEL

HKE/571214

Szürke tőkehal

VI és VII; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

23

9,7

 

42,17

2,3

BEL

HKE/8ABDE.

Szürke tőkehal

VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe

10

2,6

 

26

1

BEL

LEZ/07.

Rombuszhalak

VII

659

600,9

 

91,18

58,1

BEL

LEZ/2AC4-C

Rombuszhalak

A IIa és IV övezet uniós vizei

9

0,2

 

2,2

0,9

BEL

LIN/04-C.

Északi menyhal

A IV övezet uniós vizei

24

11,7

 

48,75

2,4

BEL

LIN/6X14.

Északi menyhal

A VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

74

61,4

 

82,97

7,4

BEL

NEP/07.

Norvég homár

VII

72

6,4

 

8,89

7,2

BEL

NEP/2AC4-C

Norvég homár

A IIa és IV övezet uniós vizei

1 268

372,6

 

29,38

126,8

BEL

NEP/8ABDE.

Norvég homár

VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe

6

1,4

 

23,33

0,6

BEL

PLE/07A.

Sima lepényhal

VIIa

433

235,6

 

54,41

43,3

BEL

PLE/7DE.

Sima lepényhal

VIId és VIIe

1 216

1 167,7

 

96,03

48,3

BEL

PLE/7HJK.

Sima lepényhal

VIIh, VIIj és VIIk

2

1,4

 

70

0,2

BEL

SOL/07A.

Közönséges nyelvhal

VIIa

246

221,7

 

90,12

24,3

BEL

SOL/07D.

Közönséges nyelvhal

VIId

1 689

939,2

 

55,61

168,9

BEL

SOL/07E.

Közönséges nyelvhal

VIIe

40

37,4

 

93,5

2,6

BEL

SOL/24-C

Közönséges nyelvhal

A II és IV övezet uniós vizei

1 558

601,1

 

38,58

155,8

BEL

SOL/7FG.

Közönséges nyelvhal

VIIf és VIIg

867,9

839,7

 

96,75

28,2

BEL

SOL/7HJK.

Közönséges nyelvhal

VIIh, VIIj és VIIk

39

18,1

 

46,41

3,9

BEL

SOL/8AB.

Közönséges nyelvhal

VIIIa és VIIIb

386

385,2

 

99,79

0,8

BEL

SRX/07D.

Valódirája-félék

A VIId övezet uniós vizei

63

8,3

46,8

87,46

6,3

BEL

SRX/2AC4-C

Valódirája-félék

A IIa és IV övezet uniós vizei

208

28

156,9

88,89

20,8

BEL

SRX/67AKXD

Valódirája-félék

A VIa, VIb, VIIa–c és VIIe–k övezet uniós vizei

1 422

112

1 183,6

91,11

126,4

BEL

SRX/89-C.

Valódirája-félék

A VIII és IX övezet uniós vizei

10

0,3

3,3

36

1

BEL

WHG/07A.

Vékonybajszú tőkehal

VIIa

5

4,4

 

88

0,5

BEL

WHG/7X7A-C

Vékonybajszú tőkehal

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj és VIIk

326

235,4

 

72,2

32,6

DEU

ANF/07.

Ördöghalfélék

VII

339

269,926

 

79,62

33,9

DEU

ANF/2AC4-C

Ördöghalfélék

A IIa és IV övezet uniós vizei

386

260,977

 

67,61

38,6

DEU

ANF/56-14

Ördöghalfélék

VI; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

154

142,055

 

92,24

11,945

DEU

ARU/1/2.

Aranylazac

Az I és II övezet uniós és nemzetközi vizei

33

0

 

0

3,3

DEU

ARU/34-C

Aranylazac

A III és IV övezet uniós vizei

22

0

 

0

2,2

DEU

ARU/567.

Aranylazac

Az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

1 036

537,699

 

51,9

103,6

DEU

BLI/03-

Kék menyhal

A III övezet uniós és nemzetközi vizei

2

0

 

0

0,2

DEU

BLI/24-

Kék menyhal

A II és IV övezet uniós és nemzetközi vizei

4

0

 

0

0,4

DEU

BSF/1234-

Fekete abroncshal

Az I, II, III és IV övezet uniós és nemzetközi vizei

3

0

 

0

0,3

DEU

COD/03AS.

Közönséges tőkehal

Kattegat

2

0,051

 

2,55

0,2

DEU

COD/3DX32.

Közönséges tőkehal

A 25–32. alkörzet uniós vizei

4 811,48

2 457,146

 

51,07

481,148

DEU

GFB/1234-

Ezüstös tengericompó

Az I, II, III és IV övezet uniós és nemzetközi vizei

9

0

 

0

0,9

DEU

GFB/567-

Ezüstös tengericompó

Az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

10

0

 

0

1

DEU

HAD/5BC6A.

Foltos tőkehal

Az Vb és VIa övezet uniós és nemzetközi vizei

8

0,079

 

0,99

0,8

DEU

HAD/6B1214

Foltos tőkehal

A VIb, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

10

0

 

0

1

DEU

HER/5B6ANB

Hering

Az Vb, VIb és VIaN övezet uniós és nemzetközi vizei

1 979

1 829,419

 

92,44

149,581

DEU

HER/7G-K.

Hering

VIIg, VIIh, VIIj és VIIk

253

230,034

 

90,92

22,966

DEU

HKE/2AC4-C

Szürke tőkehal

A IIa és IV övezet uniós vizei

102

101,746

 

99,75

0,254

DEU

JAX/2A-14

Fattyúmakrélák és a kapcsolódó járulékos fogások

A IIa és IVa övezet uniós vizei; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe övezet; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

17 471

17 054,643

 

97,61

416,357

DEU

LEZ/2AC4-C

Rombuszhalak

A IIa és IV övezet uniós vizei

6

1,426

 

23,76

0,6

DEU

LIN/04-C

Északi menyhal

A IV övezet uniós vizei

100,3

32,75

 

32,65

10,03

DEU

LIN/1/2.

Északi menyhal

Az I és II övezet uniós és nemzetközi vizei

9

0,44

 

0,44

0,9

DEU

LIN/3A/BCD

Északi menyhal

IIIa; a IIIb, IIIc és IIId övezet uniós vizei

1,5

0,561

 

37,4

0,15

DEU

LIN/6X14.

Északi menyhal

A VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

4

3,927

 

98,18

0,073

DEU

NEP/2AC4-C

Norvég homár

A IIa és IV övezet uniós vizei

836,5

385,681

 

46,10

83,65

DEU

NEP/3A/BCD

Norvég homár

IIIa; a 22–32. alkörzet uniós vizei

15

10,876

 

72,51

1,5

DEU

POK/56-14

Fekete tőkehal

VI; az Vb, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

12,7

8,509

 

67

1,27

DEU

RNG/03-

Gránátoshal

A III övezet uniós és nemzetközi vizei

5

0

 

0

0,5

DEU

RNG/124-

Gránátoshal

Az I, II és IV övezet uniós és nemzetközi vizei

1

0

 

0

0,1

DEU

RNG/5B67-

Gránátoshal

Az Vb, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

5

0

 

0

0,5

DEU

SAN/2A3A4.

Homoki angolnák

A IIa, IIIa és IV övezet uniós vizei

1 739

1 708,431

 

98,24

30,569

DEU

SOL/24-C

Közönséges nyelvhal

A II és IV övezet uniós vizei

1 075

440,31

 

40,96

107,5

DEU

SOL/3A/BCD

Közönséges nyelvhal

IIIa; a 22–32. alkörzet uniós vizei

34

11,875

 

34,93

3,4

DEU

SRX/2AC4-C

Valódirája-félék

A IIa és IV övezet uniós vizei

17

16,689

 

98,17

0,311

DEU

SRX/67AKXD

Valódirája-félék

A VIa, VIb, VIIa–c és VIIe–k övezet uniós vizei

14

0,532

 

3,8

1,4

DEU

USK/04-C.

Norvég menyhal

A IV övezet uniós vizei

18

0,564

 

3,13

1,8

DEU

USK/1214EI

Norvég menyhal

Az I, II és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

7

0,02

 

0,29

0,7

DEU

USK/3A/BCD

Norvég menyhal

IIIa; a 22–32. alkörzet uniós vizei

7

0

 

0

0,7

DNK

ANF/2AC4-C

Ördöghalfélék

A IIa és IV övezet uniós vizei

789

278,33

 

35,28

78,9

DNK

ARU/34-C

Aranylazac

A III és IV övezet uniós vizei

1 063

31,24

 

2,94

106,3

DNK

BLI/03-

Kék menyhal

A III övezet uniós és nemzetközi vizei

4

0,16

 

4

0,4

DNK

BLI/24-

Kék menyhal

A II és IV övezet uniós és nemzetközi vizei

4

0,01

 

0,25

0,4

DNK

COD/03AS.

Közönséges tőkehal

Kattegat

97

64,68

 

66,68

9,7

DNK

COD/3DX32.

Közönséges tőkehal

A 25–32. alkörzet uniós vizei

16 164

0

11 712,46

72,46

1 616,4

DNK

GHL/2A-C46

Grönlandi laposhal

A IIa és IV övezet uniós vizei; az Vb és VI övezet uniós és nemzetközi vizei

2

0

 

0

0,2

DNK

HKE/3A/BCD

Szürke tőkehal

IIIa; a 22–32. alkörzet uniós vizei

1 698

300,23

 

17,68

169,8

DNK

JAX/2A-14

Fattyúmakrélák és a kapcsolódó járulékos fogások

A IIa és IVa övezet uniós vizei; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe övezet; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

4 356

3 929,29

 

90,20

426,71

DNK

LEZ/2AC4-C

Rombuszhalak

A IIa és IV övezet uniós vizei

21

13,67

 

65,1

2,1

DNK

LIN/04-C.

Északi menyhal

A IV övezet uniós vizei

173,3

92,76

 

53,53

17,33

DNK

LIN/1/2.

Északi menyhal

Az I és II övezet uniós és nemzetközi vizei

9

0

 

0

0,9

DNK

LIN/3A/BCD

Északi menyhal

IIIa; a IIIb, IIIc és IIId övezet uniós vizei

73,5

68,19

 

92,78

5,31

DNK

LIN/6X14.

Északi menyhal

A VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

6

0

 

0

0,6

DNK

NEP/2AC4-C

Norvég homár

A IIa és IV övezet uniós vizei

1 284

496,22

 

38,65

128,4

DNK

NEP/3A/BCD

Norvég homár

IIIa; a 22–32. alkörzet uniós vizei

4 775

2 972,18

 

62,24

477,5

DNK

PRA/2AC4-C

Norvég garnéla

A IIa és IV övezet uniós vizei

2 576

92,69

 

3,6

257,6

DNK

RNG/03-

Gránátoshal

A III övezet uniós és nemzetközi vizei

804

0

 

0

80,4

DNK

SAN/2A3A4.

Homoki angolnák

A IIa, IIIa és IV övezet uniós vizei

51 799

51 748,42

 

99,9

50,58

DNK

SOL/24-C.

Közönséges nyelvhal

A II és IV övezet uniós vizei

601

418,4

 

69,62

60,1

DNK

SOL/3A/BCD

Közönséges nyelvhal

IIIa; a 22–32. alkörzet uniós vizei

589

321,3

 

54,55

58,9

DNK

SRX/03A-C.

Valódirája-félék

A IIIa övezet uniós vizei

50

7,92

 

15,84

5

DNK

SRX/2AC4-C

Valódirája-félék

A IIa és IV övezet uniós vizei

9

2,79

0,3

34,33

0,9

DNK

USK/04-C.

Norvég menyhal

A IV övezet uniós vizei

59

3,39

 

5,75

5,9

DNK

USK/3A/BCD

Norvég menyhal

IIIa; a 22–32. alkörzet uniós vizei

13

0,77

 

5,92

1,3

ESP

ANE/9/3411

Szardella

IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

5 285,72

4 754,38

 

89,95

528,572

ESP

ANF/07.

Ördöghalfélék

VII

2 974

2 533,7

 

85,2

297,4

ESP

ANF/56-14

Ördöghalfélék

VI; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

275

107,04

 

38,92

27,5

ESP

ANF/8ABDE.

Ördöghalfélék

VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe

1 304

906,22

 

69,5

130,4

ESP

ANF/8C3411

Ördöghalfélék

VIIIc, IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

2 036,92

1 592,71

 

78,19

203,692

ESP

BLI/12INT-

Kék menyhal

A XII övezet nemzetközi vizei

832,29

203,62

 

24,47

83,229

ESP

GFB/567-

Ezüstös tengericompó

Az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

577,5

569,91

7,37

99,96

0,22

ESP

GHL/2A-C46

Grönlandi laposhal

A IIa és IV övezet uniós vizei; az Vb és VI övezet uniós és nemzetközi vizei

2

0

 

0

0,2

ESP

HAD/6B1214

Foltos tőkehal

A VIb, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

3

0

 

0

0,3

ESP

HKE/8ABDE.

Szürke tőkehal

VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe

8 005

6 116,55

1 836,31

99,35

52,14

ESP

HKE/8C3411

Szürke tőkehal

VIIIc, IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

8 312

5 835,84

 

70,21

831,2

ESP

JAX/08C.

Fattyúmakrélák és a kapcsolódó járulékos fogások

VIIIc

12 195,1

8 275,72

 

67,86

1 219,51

ESP

JAX/09.

Fattyúmakrélák és a kapcsolódó járulékos fogások

IX

9 787,77

8 160,6

 

83,38

978,777

ESP

JAX/2A-14

Fattyúmakrélák és a kapcsolódó járulékos fogások

A IIa és IVa övezet uniós vizei; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe övezet; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

5 510,1

5 505,97

 

99,93

4,13

ESP

LEZ/07.

Rombuszhalak

VII

5 599

3 578,9

 

63,92

559,9

ESP

LEZ/56-14

Rombuszhalak

VI; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

424

208,12

 

49,08

42,4

ESP

LEZ/8ABDE.

Rombuszhalak

VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe

601

418,23

 

69,59

60,1

ESP

LEZ/8C3411

Rombuszhalak

VIIIc, IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

877,7

657,16

 

74,87

87,77

ESP

LIN/6X14.

Északi menyhal

A VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

2 457

1 600,71

 

65,15

245,7

ESP

NEP/07.

Norvég homár

VII

1 374,8

284,53

200,74

35,3

137,48

ESP

NEP/08C.

Norvég homár

VIIIc

77

20,19

 

26,22

7,7

ESP

NEP/5BC6.

Norvég homár

VI; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei

32

0,08

 

0,25

3,2

ESP

NEP/8ABDE.

Norvég homár

VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe

22

1,56

 

7,09

2,2

ESP

RNG/5B67-

Gránátoshal

Az Vb, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

118

117,94

 

99,95

0,06

ESP

RNG/8X14-

Gránátoshal

A VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

3 798

3 386,93

134,35

92,71

276,72

ESP

SBR/09-

Nagyszemű vörösdurbincs

A IX övezet uniós és nemzetközi vizei

685

91,3

9

14,64

68,5

ESP

SBR/10-

Nagyszemű vörösdurbincs

A X övezet uniós és nemzetközi vizei

10

0

 

0

1

ESP

SBR/678-

Nagyszemű vörösdurbincs

A VI, VII és VIII övezet uniós és nemzetközi vizei

122

119,77

 

98,17

2,23

ESP

SRX/67AKXD

 

A VIa, VIb, VIIa–c és VIIe–k övezet uniós vizei

767

5,11

279,23

37,07

76,7

ESP

SRX/89-C.

Valódirája-félék

A VIII és IX övezet uniós vizei

1 285

537,07

518,4

82,14

128,5

ESP

WHB/8C3411

Kék puhatőkehal

VIIIc, IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

11 013,9

5 975,21

 

54,25

1 101,39

ESP

WHG/56-14

Vékonybajszú tőkehal

VI; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

1

0

 

0

0,1

ESP

WHG/7X7A-C

Vékonybajszú tőkehal

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj és VIIk

12

5,98

 

49,83

1,2

EST

COD/3DX32.

Közönséges tőkehal

A 25–32. alkörzet uniós vizei

1 236,6

0

685,796

55,46

123,66

EST

HER/03D.RG

Hering

28.1 alkörzet

14 008

13 788,559

 

98,43

219,441

FIN

COD/3DX32.

Közönséges tőkehal

A 25–32. alkörzet uniós vizei

1 680,92

0

1 512,153

89,96

168,092

FIN

HER/30/31.

Hering

30–31. alkörzet

109 385

0

98 144,159

89,72

10 938,5

FRA

ALF/3X14-

Tízujjú nyálkásfejűhalak

A III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

22

7,5

 

34,09

2,2

FRA

ANF/07.

Ördöghalfélék

VII

18 835

13 054,1

 

69,31

1 883,5

FRA

ANF/2AC4-C

Ördöghalfélék

A IIa és IV övezet uniós vizei

72

16,8

 

23,33

7,2

FRA

ANF/56-14

Ördöghalfélék

VI; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

2 516

1 660

 

65,98

251,6

FRA

ANF/8ABDE.

Ördöghalfélék

VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe

7 786

5 541,4

 

71,17

778,6

FRA

ANF/8C3411

Ördöghalfélék

VIIIc, IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

25

16,5

 

66

2,5

FRA

ARU/1/2.

Aranylazac

Az I és II övezet uniós és nemzetközi vizei

9

0,3

 

3,33

0,9

FRA

ARU/34-C

Aranylazac

A III és IV övezet uniós vizei

8

1,5

 

18,75

0,8

FRA

ARU/567.

Aranylazac

Az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

8

0

 

0

0,8

FRA

BLI/12INT-

Kék menyhal

A XII övezet nemzetközi vizei

21

0

 

0

2,1

FRA

BLI/24-

Kék menyhal

A II és IV övezet uniós és nemzetközi vizei

27

9,3

 

34,44

2,7

FRA

BLI/5B67-

Kék menyhal

Az Vb, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

1 926,4

1 601,9

 

83,16

192,64

FRA

BSF/1234-

Fekete abroncshal

Az I, II, III és IV övezet uniós és nemzetközi vizei

4

0,1

 

2,5

0,4

FRA

BSF/56712-

Fekete abroncshal

Az V, VI, VII és XII övezet uniós és nemzetközi vizei

2 080,9

1 752,9

 

84,24

208,09

FRA

BSF/8910-

Fekete abroncshal

A VIII, IX és X övezet uniós és nemzetközi vizei

29

13,1

 

45,17

2,9

FRA

COD/07A.

Közönséges tőkehal

VIIa

16

1

 

6,25

1,6

FRA

COD/07D.

Közönséges tőkehal

VIId

1 444

885,3

 

61,31

144,4

FRA

COD/7XAD34

Közönséges tőkehal

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX és X övezet; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

7 671

5 368,7

 

69,99

767,1

FRA

GFB/1012-

Ezüstös tengericompó

A X és XII övezet uniós és nemzetközi vizei

10

0

 

0

1

FRA

GFB/1234-

Ezüstös tengericompó

Az I, II, III és IV övezet uniós és nemzetközi vizei

10

1

 

10

1

FRA

GFB/567-

Ezüstös tengericompó

Az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

610

385,6

4,4

63,93

61

FRA

GFB/89-

Ezüstös tengericompó

A VIII és IX övezet uniós és nemzetközi vizei

35

34

 

97,14

1

FRA

GHL/2A-C46

Grönlandi laposhal

A IIa és IV övezet uniós vizei; az Vb és VI övezet uniós és nemzetközi vizei

118

111,6

 

94,58

6,4

FRA

HAD/07A.

Foltos tőkehal

VIIa

99

2,6

 

2,63

9,9

FRA

HAD/5BC6A.

Foltos tőkehal

Az Vb és VIa övezet uniós és nemzetközi vizei

331

34,4

 

10,39

33,1

FRA

HAD/6B1214

Foltos tőkehal

A VIb, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

408

0

 

0

40,8

FRA

HER/5B6ANB

Hering

Az Vb, VIb és VIaN övezet uniós és nemzetközi vizei

484

474,8

 

98,1

9,2

FRA

HER/7G-K.

Hering

VIIg, VIIh, VIIj és VIIk

1 384

3,6

 

0,26

138,4

FRA

HKE/2AC4-C

Szürke tőkehal

A IIa és IV övezet uniós vizei

567,5

391,9

 

69,06

56,75

FRA

HKE/571214

Szürke tőkehal

VI és VII; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

13 474

12 086,4

 

89,7

1 347,4

FRA

HKE/8ABDE.

Szürke tőkehal

VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe

14 830

12 191,7

1 116,4

89,74

1 483

FRA

HKE/8C3411

Szürke tőkehal

VIIIc, IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

827

210,1

 

25,41

82,7

FRA

JAX/08C.

Fattyúmakrélák és a kapcsolódó járulékos fogások

VIIIc

231

54,2

 

23,46

23,1

FRA

JAX/2A-14

Fattyúmakrélák és a kapcsolódó járulékos fogások

A IIa és IVa övezet uniós vizei; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe övezet; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

10 747

8 720,7

 

81,15

1 074,7

FRA

LEZ/07.

Rombuszhalak

VII

6 688

2 668

 

39,89

668,8

FRA

LEZ/2AC4-C

Rombuszhalak

A IIa és IV övezet uniós vizei

32

4,8

 

15

3,2

FRA

LEZ/56-14

Rombuszhalak

VI; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

1 646

125,4

 

7,62

164,6

FRA

LEZ/8ABDE.

Rombuszhalak

VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe

1 287

787

 

61,15

128,7

FRA

LEZ/8C3411

Rombuszhalak

VIIIc, IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

61

3,2

 

5,25

6,1

FRA

LIN/04-C

Északi menyhal

A IV övezet uniós vizei

139

84,2

 

60,58

13,9

FRA

LIN/1/2.

Északi menyhal

Az I és II övezet uniós és nemzetközi vizei

9

5,8

 

64,44

0,9

FRA

LIN/6X14.

Északi menyhal

A VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

2 622

1 909,9

 

72,84

262,2

FRA

NEP/07.

Norvég homár

VII

4 416

518,9

 

11,75

441,6

FRA

NEP/08C.

Norvég homár

VIIIc

16

5,8

 

36,25

1,6

FRA

NEP/2AC4-C

Norvég homár

A IIa és IV övezet uniós vizei

38

0

 

0

3,8

FRA

NEP/5BC6.

Norvég homár

VI; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei

127

0

 

0

12,7

FRA

NEP/8ABDE.

Norvég homár

VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe

4 305

2 431,4

 

56,48

430,5

FRA

PLE/07A.

Sima lepényhal

VIIa

20

0

 

0

2

FRA

PLE/7DE.

Sima lepényhal

VIId és VIIe

2 381

2 219,6

 

93,22

161,4

FRA

PLE/7FG.

Sima lepényhal

VIIf és VIIg

92,5

80,8

 

87,35

9,25

FRA

PLE/7HJK.

Sima lepényhal

VIIh, VIIj és VIIk

66

61,7

 

93,48

4,3

FRA

POK/56-14

Fekete tőkehal

VI; az Vb, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

2 970

2 652,2

 

89,3

297

FRA

RNG/124-

Gránátoshal

Az I, II és IV övezet uniós és nemzetközi vizei

11

0,2

 

1,82

1,1

FRA

RNG/5B67-

Gránátoshal

Az Vb, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

2 297,17

1 180,5

 

51,39

229,717

FRA

RNG/8X14-

Gránátoshal

A VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

149

0,9

 

0,6

14,9

FRA

SBR/678-

Nagyszemű vörösdurbincs

A VI, VII és VIII övezet uniós és nemzetközi vizei

69

51,5

 

74,64

6,9

FRA

SOL/07A.

Közönséges nyelvhal

VIIa

2

0,2

 

10

0,2

FRA

SOL/07D.

Közönséges nyelvhal

VIId

3 286

2 530,6

 

77,01

328,6

FRA

SOL/07E.

Közönséges nyelvhal

VIIe

285,5

261,4

 

91,56

24,1

FRA

SOL/24-C

Közönséges nyelvhal

A II és IV övezet uniós vizei

791

632,9

 

80,01

79,1

FRA

SOL/7FG.

Közönséges nyelvhal

VIIf és VIIg

85

47,9

 

56,35

8,5

FRA

SOL/7HJK.

Közönséges nyelvhal

VIIh, VIIj és VIIk

98

85,5

 

87,24

9,8

FRA

SOL/8AB.

Közönséges nyelvhal

VIIIa és VIIIb

4 077

3 716,6

 

91,16

360,4

FRA

SRX/07D.

Valódirája-félék

A VIId övezet uniós vizei

744

198,6

477,2

90,83

68,2

FRA

SRX/2AC4-C

Valódirája-félék

A IIa és IV övezet uniós vizei

74

18,4

29

64,05

7,4

FRA

SRX/67AKXD

Valódirája-félék

A VIa, VIb, VIIa–c és VIIe–k övezet uniós vizei

4 719

385,1

3 439,4

81,04

471,9

FRA

SRX/89-C.

Valódirája-félék

A VIII és IX övezet uniós vizei

1 979

378,4

830,1

61,07

197,9

FRA

USK/04-C.

Norvég menyhal

A IV övezet uniós vizei

37

13,3

 

35,95

3,7

FRA

USK/1214EI

Norvég menyhal

Az I, II és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

7

6,2

 

88,57

0,7

FRA

USK/567EI.

Norvég menyhal

Az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

216,4

189,2

 

87,43

21,64

FRA

WHG/07A.

Vékonybajszú tőkehal

VIIa

4

3,7

 

92,5

0,3

FRA

WHG/56-14

Vékonybajszú tőkehal

VI; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

40

0,2

 

0,5

4

FRA

WHG/7X7A-C

Vékonybajszú tőkehal

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj és VIIk

11 899

6 724,2

 

56,51

1 189,9

GBR

ALF/3X14-

Tízujjú nyálkásfejűhalak

A III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

11

0,4

 

3,64

1,1

GBR

ANF/07.

Ördöghalfélék

VII

6 814,55

5 333,2

148,8

80,45

681,455

GBR

ANF/2AC4-C

Ördöghalfélék

A IIa és IV övezet uniós vizei

8 199

4 827

338

63

819,9

GBR

ANF/56-14

Ördöghalfélék

VI; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

2 011

1 682,7

 

83,67

201,1

GBR

ARU/1/2.

Aranylazac

Az I és II övezet uniós és nemzetközi vizei

46

0

 

0

4,6

GBR

ARU/34-C

Aranylazac

A III és IV övezet uniós vizei

19

0

 

0

1,9

GBR

ARU/567.

Aranylazac

Az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

267

4,6

 

1,72

26,7

GBR

BLI/12INT-

Kék menyhal

A XII övezet nemzetközi vizei

7

0

 

0

0,7

GBR

BLI/24-

Kék menyhal

A II és IV övezet uniós és nemzetközi vizei

13

1,4

 

10,77

1,3

GBR

BLI/5B67-

Kék menyhal

Az Vb, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

75,6

46,6

 

61,64

7,56

GBR

BSF/1234-

Fekete abroncshal

Az I, II, III és IV övezet uniós és nemzetközi vizei

4

0

 

0

0,4

GBR

BSF/56712-

Fekete abroncshal

Az V, VI, VII és XII övezet uniós és nemzetközi vizei

38,6

34,4

 

89,12

3,86

GBR

COD/07A.

Közönséges tőkehal

VIIa

124

110,1

 

88,79

12,4

GBR

COD/07D.

Közönséges tőkehal

VIId

151,5

96,8

 

63,89

15,15

GBR

COD/7XAD34

Közönséges tőkehal

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX és X övezet; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

865

688,8

 

79,63

86,5

GBR

GFB/1012-

Ezüstös tengericompó

A X és XII övezet uniós és nemzetközi vizei

10

0

 

0

1

GBR

GFB/1234-

Ezüstös tengericompó

Az I, II, III és IV övezet uniós és nemzetközi vizei

15

1,8

 

12

1,5

GBR

GFB/567-

Ezüstös tengericompó

Az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

591

267

 

45,18

59,1

GBR

HAD/07A.

Foltos tőkehal

VIIa

660

236,4

 

35,82

66

GBR

HAD/5BC6A.

Foltos tőkehal

Az Vb és VIa övezet uniós és nemzetközi vizei

4 935

4 043,5

 

81,94

493,5

GBR

HAD/6B1214

Foltos tőkehal

A VIb, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

3 008

577,2

 

19,19

300,8

GBR

HER/07A/MM

Hering

VIIa

5 696

5 676,3

 

99,65

19,7

GBR

HER/7G-K.

Hering

VIIg, VIIh, VIIj és VIIk

28

1,2

 

4,29

2,8

GBR

HKE/2AC4-C

Szürke tőkehal

A IIa és IV övezet uniós vizei

1 839,8

1 816

 

98,71

23,8

GBR

HKE/571214

Szürke tőkehal

VI és VII; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

5 186,9

4 750,9

103,6

93,59

332,4

GBR

JAX/2A-14

Fattyúmakrélák és a kapcsolódó járulékos fogások

A IIa és IVa övezet uniós vizei; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe övezet; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

15 997

14 520,2

 

90,77

1 476,8

GBR

LEZ/07.

Rombuszhalak

VII

2 887,5

2 163,2

 

74,92

288,75

GBR

LEZ/2AC4-C

Rombuszhalak

A IIa és IV övezet uniós vizei

1 936

1 378,1

 

71,18

193,6

GBR

LEZ/56-14

Rombuszhalak

VI; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

1 173

674,1

 

57,47

117,3

GBR

LIN/04-C

Északi menyhal

A IV övezet uniós vizei

2 152,7

1 978,3

 

91,9

174,4

GBR

LIN/1/2.

Északi menyhal

Az I és II övezet uniós és nemzetközi vizei

9

6,7

 

74,44

0,9

GBR

LIN/6X14.

Északi menyhal

A VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

3 058

2 535,5

 

82,91

305,8

GBR

NEP/07.

Norvég homár

VII

7 766,2

7 124,6

134,2

93,47

507,4

GBR

NEP/2AC4-C

Norvég homár

A IIa és IV övezet uniós vizei

19 851,5

10 655,8

 

53,68

1 985,15

GBR

NEP/5BC6.

Norvég homár

VI; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei

15 261

13 840,5

 

90,69

1 420,5

GBR

PLE/07A.

Sima lepényhal

VIIa

506

156,3

 

30,89

50,6

GBR

PLE/7DE.

Sima lepényhal

VIId és VIIe

1 473,4

1 468

 

99,63

5,4

GBR

PLE/7HJK.

Sima lepényhal

VIIh, VIIj és VIIk

40

37,3

 

93,25

2,7

GBR

POK/56-14

Fekete tőkehal

VI; az Vb, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

5 468,3

4 508,8

 

82,45

546,83

GBR

PRA/2AC4-C

Norvég garnéla

A IIa és IV övezet uniós vizei

727

0

 

0

72,7

GBR

RNG/124-

Gránátoshal

Az I, II és IV övezet uniós és nemzetközi vizei

1

0

 

 

0,1

GBR

RNG/5B67-

Gránátoshal

Az Vb, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

139

2,1

 

1,51

13,9

GBR

RNG/8X14-

Gránátoshal

A VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

14

0

 

0

1,4

GBR

SAN/2A3A4.

Homoki angolnák

A IIa, IIIa és IV övezet uniós vizei

280

0

 

0

28

GBR

SBR/10-

Nagyszemű vörösdurbincs

A X övezet uniós és nemzetközi vizei

11

0

 

0

1,1

GBR

SBR/678-

Nagyszemű vörösdurbincs

A VI, VII és VIII övezet uniós és nemzetközi vizei

24

1,2

 

5

2,4

GBR

SOL/07A.

Közönséges nyelvhal

VIIa

37

20,8

 

56,22

3,7

GBR

SOL/07D.

Közönséges nyelvhal

VIId

1 132

616,2

 

54,43

113,2

GBR

SOL/07E.

Közönséges nyelvhal

VIIe

484,8

459,1

 

94,70

25,7

GBR

SOL/24-C

Közönséges nyelvhal

A II és IV övezet uniós vizei

1 217

579,6

 

47,63

121,7

GBR

SOL/7FG.

Közönséges nyelvhal

VIIf és VIIg

204,1

168,9

 

82,75

20,41

GBR

SOL/7HJK.

Közönséges nyelvhal

VIIh, VIIj és VIIk

78

46,2

 

59,23

7,8

GBR

SRX/07D.

Valódirája-félék

A VIId övezet uniós vizei

159

8,7

124,3

83,65

15,9

GBR

SRX/2AC4-C

Valódirája-félék

A IIa és IV övezet uniós vizei

774

90,1

557,5

83,67

77,4

GBR

SRX/67AKXD

Valódirája-félék

A VIa, VIb, VIIa–c és VIIe–k övezet uniós vizei

2 814

128,4

1 817,3

69,14

281,4

GBR

SRX/89C-

Valódirája-félék

A VIII és IX övezet uniós vizei

10

0

 

0

1

GBR

USK/04-C.

Norvég menyhal

A IV övezet uniós vizei

93

64,4

 

69,25

9,3

GBR

USK/1214EI

Norvég menyhal

Az I, II és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

7

6,8

 

97,14

0,2

GBR

USK/567EI.

Norvég menyhal

Az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

71,6

52,3

 

73,04

7,16

GBR

WHG/07A.

Vékonybajszú tőkehal

VIIa

37

10,5

 

28,38

3,7

GBR

WHG/7X7A-C

Vékonybajszú tőkehal

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj és VIIk

1 750

986,8

 

56,39

175

IRL

ALF/3X14-

Tízujjú nyálkásfejűhalak

A III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

11

0

 

0

1,1

IRL

ANF/07.

Ördöghalfélék

VII

3 371

3 256,051

 

96,59

114,949

IRL

ANF/56-14

Ördöghalfélék

VI; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

613

559,644

 

91,3

53,356

IRL

ARU/34-C

Aranylazac

A III és IV övezet uniós vizei

8

0

 

0

0,8

IRL

ARU/567.

Aranylazac

Az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

338

0

 

0

33,8

IRL

BLI/24-

Kék menyhal

A II és IV övezet uniós és nemzetközi vizei

4

0

 

0

0,4

IRL

BLI/5B67-

Kék menyhal

Az Vb, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

5

0,041

 

0,82

0,5

IRL

BSF/56712-

Fekete abroncshal

Az V, VI, VII és XII övezet uniós és nemzetközi vizei

1

0

 

 

0,1

IRL

COD/07A.

Közönséges tőkehal

VIIa

271

192,5

 

71,03

27,1

IRL

COD/7XAD34

Közönséges tőkehal

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX és X övezet; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

1 597

1 489,991

 

93,3

107,009

IRL

GFB/567-

Ezüstös tengericompó

Az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

267

7,824

 

2,93

26,7

IRL

HAD/07A.

Foltos tőkehal

VIIa

583

561,365

 

96,29

21,635

IRL

HAD/5BC6A.

Foltos tőkehal

Az Vb és VIa övezet uniós és nemzetközi vizei

932

844,744

 

90,64

87,256

IRL

HAD/6B1214

Foltos tőkehal

A VIb, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

294

31,168

 

10,6

29,4

IRL

HER/07A/MM

Hering

VIIa

25

17,19

 

68,76

2,5

IRL

HER/5B6ANB

Hering

Az Vb, VIb és VIaN övezet uniós és nemzetközi vizei

3 416

3 213,49

 

94,07

202,51

IRL

HER/6AS7BC

Hering

VIIb, VIIc; VIaS

4 777

4 037,394

 

84,52

477,7

IRL

HER/7G-K.

Hering

VIIg, VIIh, VIIj és VIIk

18 320

16 584,548

 

90,53

1 735,452

IRL

HKE/571214

Szürke tőkehal

VI és VII; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

1 873

1 850,101

0,741

98,82

22,158

IRL

JAX/2A-14

Fattyúmakrélák és a kapcsolódó járulékos fogások

A IIa és IVa övezet uniós vizei; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe övezet; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

46 791

45 306,486

 

96,83

1 484,514

IRL

LEZ/07.

Rombuszhalak

VII

3 384

3 098,1

 

91,55

285,9

IRL

LEZ/56-14

Rombuszhalak

VI; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

483

332,2

 

68,78

48,3

IRL

LIN/6X14.

Északi menyhal

A VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

671

635,48

 

94,71

35,52

IRL

NEP/07.

Norvég homár

VII

10 533,8

9 743,982

608

98,27

181,818

IRL

NEP/*07U16

Norvég homár

VII övezet (Porcupine-pad – 16. egység)

659,80

608

 

92,15

51,8

IRL

NEP/5BC6.

Norvég homár

VI; Az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei

211

28,501

 

13,51

21,1

IRL

PLE/07A.

Sima lepényhal

VIIa

848

107,413

 

12,67

84,8

IRL

POK/56-14

Fekete tőkehal

VI; az Vb, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

440

363,691

 

82,66

44

IRL

RNG/5B67-

Gránátoshal

Az Vb, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

187

0

 

0

18,7

IRL

RNG/8X14-

Gránátoshal

A VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

7

0

 

0

0,7

IRL

SBR/678-

Nagyszemű vörösdurbincs

A VI, VII és VIII övezet uniós és nemzetközi vizei

6

0

 

0

0,6

IRL

SOL/07A.

Közönséges nyelvhal

VIIa

58

51,442

 

88,69

5,8

IRL

SOL/7FG.

Közönséges nyelvhal

VIIf és VIIg

37

32,799

 

88,65

3,7

IRL

SOL/7HJK.

Közönséges nyelvhal

VIIh, VIIj és VIIk

194

85,031

 

43,83

19,4

IRL

SRX/67AKXD

Valódirája-félék

A VIa, VIb, VIIa–c és VIIe–k övezet uniós vizei

1 311

277,698

975,598

95,6

57,704

IRL

USK/567EI.

Norvég menyhal

Az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

3

2,125

 

70,83

0,3

IRL

WHG/56-14

Vékonybajszú tőkehal

VI; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

101

95,634

 

94,69

5,366

IRL

WHG/7X7A-C

Vékonybajszú tőkehal

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj és VIIk

6 102

5 836,044

 

95,64

265,956

LTU

BLI/12INT-

Kék menyhal

A XII övezet nemzetközi vizei

7

3,21

 

45,86

0,7

LTU

COD/3DX32.

Közönséges tőkehal

A 25–32. alkörzet uniós vizei

4 664

0

2 482,827

53,23

466,4

LTU

RNG/5B67-

Gránátoshal

Az Vb, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

48

38,35

 

79,9

4,8

LTU

SRX/67AKXD

Valódirája-félék

A VIa, VIb, VIIa–c és VIIe–k övezet uniós vizei

21

0

 

0

2,1

LVA

COD/3DX32.

Közönséges tőkehal

A 25–32. alkörzet uniós vizei

7 282

0

4 269,2

58,62

728,2

NLD

ANF/07.

Ördöghalfélék

VII

43

0,671

 

1,56

4,3

NLD

ANF/2AC4-C

Ördöghalfélék

A IIa és IV övezet uniós vizei

281

50,156

 

17,85

28,1

NLD

ANF/56-14

Ördöghalfélék

VI; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

65

0

 

0

6,5

NLD

ARU/1/2.

Aranylazac

Az I és II övezet uniós és nemzetközi vizei

17

0

 

0

1,7

NLD

ARU/34-C

Aranylazac

A III és IV övezet uniós vizei

39

0

 

0

3,9

NLD

ARU/567.

Aranylazac

Az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

3 136

1 784,522

 

56,9

313,6

NLD

COD/07D.

Közönséges tőkehal

VIId

56,5

39,241

 

69,45

5,65

NLD

COD/7XAD34

Közönséges tőkehal

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX és X övezet; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

6

5,166

 

86,1

0,6

NLD

GFB/567-

Ezüstös tengericompó

Az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

100

0

 

0

10

NLD

HAD/07A.

Foltos tőkehal

VIIa

2

0

 

0

0,2

NLD

HAD/7X7A34

Foltos tőkehal

VIIb–k, VIII, IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

90

64,66

 

71,84

9

NLD

HER/5B6ANB.

Hering

Az Vb, VIb és VIaN övezet uniós és nemzetközi vizei

3 799

3 697,245

 

97,32

101,755

NLD

HER/6AS7BC

Hering

VIIb, VIIc; VIaS

2

0

 

0

0,2

NLD

HER/7G-K.

Hering

VIIg, VIIh, VIIj és VIIk

1 499

1 363,631

 

90,97

135,369

NLD

HKE/2AC4-C

Szürke tőkehal

A IIa és IV övezet uniós vizei

112

111,977

 

99,98

0,023

NLD

HKE/8ABDE.

Szürke tőkehal

VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe

18

1,416

6,198

42,3

1,8

NLD

JAX/2A-14

Fattyúmakrélák és a kapcsolódó járulékos fogások

A IIa és IVa övezet uniós vizei; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe övezet; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

71 420

65 194,416

 

91,28

6 225,584

NLD

LEZ/2AC4-C

Rombuszhalak

A IIa és IV övezet uniós vizei

26

15,09

 

58,04

2,6

NLD

LIN/04-C.

Északi menyhal

A IV övezet uniós vizei

6

0,237

 

3,95

0,6

NLD

LIN/6X14.

Északi menyhal

A VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

3

0,354

 

11,8

0,3

NLD

NEP/2AC4-C

Norvég homár

A IIa és IV övezet uniós vizei

1 265

1 021,579

 

80,76

126,5

NLD

NEP/5BC6.

Norvég homár

VI; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei

10

0

 

0

1

NLD

PLE/07A.

Sima lepényhal

VIIa

1

0

 

0

0,1

NLD

PLE/7DE.

Sima lepényhal

VIId és VIIe

65

64,289

 

98,91

0,711

NLD

PRA/2AC4-C

Norvég garnéla

A IIa és IV övezet uniós vizei

59

0

 

0

5,9

NLD

SAN/2A3A4.

Homoki angolnák

A IIa, IIIa és IV övezet uniós vizei

366

317,07

 

86,63

36,6

NLD

SOL/24-C.

Közönséges nyelvhal

A II és IV övezet uniós vizei

12 465

9 064,5

 

72,72

1 246,5

NLD

SOL/3A/BCD

Közönséges nyelvhal

IIIa; a 22–32. alkörzet uniós vizei

49

0

 

0

4,9

NLD

SOL/7HJK.

Közönséges nyelvhal

VIIh, VIIj és VIIk

51

0

 

0

5,1

NLD

SRX/2AC4-C

Valódirája-félék

A IIa és IV övezet uniós vizei

457

3,226

427,344

94,22

26,43

NLD

SRX/67AKXD

Valódirája-félék

A VIa, VIb, VIIa–c és VIIe–k övezet uniós vizei

12

1,014

0,434

12,07

1,2

NLD

WHG/7X7A-C

Vékonybajszú tőkehal

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj és VIIk

624

571,753

 

91,63

52,247

POL

COD/3DX32.

Közönséges tőkehal

A 25–32. alkörzet uniós vizei

20 534

0

14 020,17

68,28

2 053,4

POL

RNG/8X14-

Gránátoshal

A VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

30

0

0

0

3

PRT

ANE/9/3411

Szardella

IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

2 073,8

800,079

 

38,58

207,38

PRT

ANF/8C3411

Ördöghalfélék

VIIIc, IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

934,35

811,583

 

86,86

93,435

PRT

BSF/8910-

Fekete abroncshal

A VIII, IX és X övezet uniós és nemzetközi vizei

3 044,58

2 918,887

 

95,87

125,693

PRT

BSF/C3412-

Fekete abroncshal

A CECAF 34.1.2. övezet uniós és nemzetközi vizei

4 321

1 718,319

 

39,77

432,1

PRT

GFB/1012-

Ezüstös tengericompó

A X és XII övezet uniós és nemzetközi vizei

40

6,443

 

16,11

4

PRT

GFB/89-

Ezüstös tengericompó

A VIII és IX övezet uniós és nemzetközi vizei

11

6,253

 

56,85

1,1

PRT

HKE/8C3411

Szürke tőkehal

VIIIc, IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

4 020

2 631,142

 

65,45

402

PRT

JAX/08C.

Fattyúmakrélák és a kapcsolódó járulékos fogások

VIIIc

1 091

1 023,732

 

93,83

67,268

PRT

JAX/09.

Fattyúmakrélák és a kapcsolódó járulékos fogások

IX

22 758

18 229,242

325,945

81,53

2 275,8

PRT

JAX/2A-14

Fattyúmakrélák és a kapcsolódó járulékos fogások

A IIa és IVa övezet uniós vizei; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe övezet; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

21

0

 

0

2,1

PRT

LEZ/8C3411

Rombuszhalak

VIIIc, IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

192

163,84

 

85,33

19,2

PRT

LIN/6X14.

Északi menyhal

A VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

5

0,022

 

0,44

0,5

PRT

NEP/9/3411

Norvég homár

IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

205

176,724

 

86,21

20,5

PRT

SBR/09-

Nagyszemű vörösdurbincs

A IX övezet uniós és nemzetközi vizei

182

117,817

 

64,73

18,2

PRT

SBR/10-

Nagyszemű vörösdurbincs

A X övezet uniós és nemzetközi vizei

1 240

618,781

 

49,90

124

PRT

SRX/67AKXD-

Valódirája-félék

A VIa, VIb, VIIa–c és VIIe–k övezet uniós vizei

25

0,02

 

0,08

2,5

PRT

SRX/89-C.

Valódirája-félék

A VIII és IX övezet uniós vizei

1 322

1 122,592

 

84,92

132,2

PRT

WHB/8C3411

Kék puhatőkehal

VIIIc, IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

2 496,98

2 385,035

 

95,52

111,945

SWE

COD/3DX32.

Közönséges tőkehal

A 25–32. alkörzet uniós vizei

17 041

0

10 080,89

59,16

1 704,1

SWE

HER/30/31.

Hering

30–31. alkörzet

7 975

0

6 459,58

81

797,5

SWE

HKE/3A/BCD

Szürke tőkehal

IIIa; a 22–32. alkörzet uniós vizei

144

24,4

 

16,94

14,4

SWE

JAX/2A-14

Fattyúmakrélák és a kapcsolódó járulékos fogások

A IIa és IVa övezet uniós vizei; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe övezet; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

23

14,46

 

62,87

2,3

SWE

LIN/04-C.

Északi menyhal

A IV övezet uniós vizei

11

0,91

 

8,27

1,1

SWE

LIN/3A/BCD

Északi menyhal

IIIa; a IIIb, IIIc és IIId övezet uniós vizei

23

19,28

 

83,83

2,3

SWE

NEP/3A/BCD

Norvég homár

IIIa; a 22–32. alkörzet uniós vizei

1 714

1 359,15

 

79,3

171,4

SWE

PRA/2AC4-C

Norvég garnéla

A IIa és IV övezet uniós vizei

103

0

 

0

10,3

SWE

SAN/2A3A4.

Homoki angolnák

A IIa, IIIa és IV övezet uniós vizei

4 739

4 735,06

 

99,92

3,94

SWE

SOL/3A/BCD

Közönséges nyelvhal

IIIa; a 22–32. alkörzet uniós vizei

30

29,66

 

98,87

0,34

SWE

USK/04-C.

Norvég menyhal

A IV övezet uniós vizei

6

0,01

 

0,17

0,6

SWE

USK/3A/BCD

Norvég menyhal

IIIa; a 22–32. alkörzet uniós vizei

7

1,69

 

24,14

0,7


(1)  A halászati lehetőségeket meghatározó vonatkozó rendeletek értelmében valamely tagállam számára rendelkezésre álló kvóták, az után, hogy figyelembe vették a halászati lehetőségeknek a 2371/2002/EK tanácsi rendelet (HL L 358., 2002.12.31., 59. o.) 20. cikke (5) bekezdése szerinti cseréjét, a 847/96/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdése szerinti kvótaátcsoportosításokat és/vagy a halászati lehetőségeknek az 1224/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 343., 2009.12.22., 1. o.) 37. és 105. cikke szerinti újrakiosztását és csökkentését.


10.4.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 101/27


A BIZOTTSÁG 324/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. április 9.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. április 9-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

65,4

TN

109,2

TR

121,8

ZZ

98,8

0707 00 05

MA

116,3

TR

137,0

ZZ

126,7

0709 93 10

MA

91,2

TR

113,1

ZZ

102,2

0805 10 20

EG

47,5

IL

71,8

MA

84,7

TN

67,7

TR

65,2

ZZ

67,4

0805 50 10

TR

76,9

ZZ

76,9

0808 10 80

AR

106,6

BR

93,2

CL

109,3

CN

78,3

MK

29,8

NZ

151,3

US

247,6

UY

106,8

ZA

110,9

ZZ

114,9

0808 30 90

AR

121,7

CL

113,6

CN

100,1

TR

204,5

US

182,0

ZA

123,9

ZZ

141,0


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

10.4.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 101/29


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2013. április 8.)

a többfunkciós földmunkagépek egy típusának betiltásával kapcsolatban Dánia által a 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikke alapján meghozott intézkedésről

(az értesítés a C(2013) 1874. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2013/173/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 11. cikkére,

mivel:

(1)

A dán hatóságok a 2006/42/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdése szerinti eljárásnak megfelelően értesítették a Bizottságot és a többi tagállamot arról az intézkedésükről, amelyet a C.S.F. Srl. (via Palù 6/8, 36040 Grumolo delle Abbadesse [Vicenza], Olaszország) által gyártott Multione S630 típusú gépekkel kapcsolatban meghoztak. A szóban forgó gépek CE jelzést viseltek, és a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv, az elektromágneses összeférhetőségről szóló 2004/108/EK bizottsági irányelv (2) és a kültéri használatra tervezett berendezések zajkibocsátásáról szóló 2000/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) alapján EK-megfelelőségi nyilatkozattal voltak ellátva.

(2)

A Multione S630 olyan többfunkciós földmunkagép, amely számos különböző, erdészeti, mezőgazdasági, kertészeti, tájrendezési, útfenntartási és építési műveletek széles skálájának elvégzését lehetővé tévő munkaszerelékkel látható el.

(3)

Dánia intézkedését az indokolta, hogy a gépek nem teljesítik a 2006/42/EK irányelv I. mellékletének 3.4.4. pontjában meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményt, amelynek értelmében ha egy kezelőhellyel ellátott önjáró gép esetében fennáll a leeső tárgyak vagy anyagok okozta veszély lehetősége, akkor a gépet, amennyiben ezt mérete lehetővé teszi, e veszély figyelembevételével megfelelő védelmi berendezéssel kell megtervezni és gyártani.

(4)

A dán hatóságok jelezték, hogy a gépek rendeltetésszerű használata során a leeső tárgyak vagy anyagok számos művelet esetében veszélyeztethetik a gépen ülő kezelőt, a szóban forgó gépek mégis úgy kerültek forgalomba, hogy nem voltak ellátva olyan berendezéssel, amely a leeső tárgyakkal szemben védelmet nyújthatna (a továbbiakban: védelmi berendezés). A dán hatóságok felszólították a gyártót a megfelelő korrekciós intézkedések megtételére. Mivel a gyártó ennek a felszólításnak nem tett eleget, a dán hatóságok megtiltották a védelmi berendezés nélküli Multione S630 típusú gépek forgalomba hozatalát, és arra kötelezték a gyártót, hogy a már forgalomba hozott gépek esetében tegyen korrekciós intézkedéseket.

(5)

A Bizottság levélben megkereste a gyártót, és felkérte a Dánia által meghozott intézkedéssel kapcsolatos észrevételeinek megtételére. Válaszában a gyártó jelezte, hogy megítélése szerint a gépet nem szükséges védelmi berendezéssel ellátni, ha szállítása olyan funkciók ellátására történik, amelyek esetében a leeső tárgyak vagy anyagok okozta veszély nem áll fenn. Ugyanakkor azonban arról is tájékoztatta a Bizottságot, hogy a dán hatóságok intézkedése nyomán gondoskodott arról, hogy a Dániában forgalomba hozott gépek el legyenek látva védelmi berendezéssel.

(6)

A 2006/42/EK irányelv I. mellékletének 1.1.2. a) pontja szerint a gépeket úgy kell tervezni és gyártani, hogy funkciójuknak megfeleljenek, és kezelésük, beállításuk és karbantartásuk ne veszélyeztesse a személyeket, amikor ezeket a műveleteket előre látható körülmények között végzik, ugyanakkor azonban figyelembe kell venni az ésszerűen előre látható rendellenes használatot is. Az intézkedéseket úgy kell meghozni, hogy a gépek egész élettartama alatt kiküszöböljenek minden kockázatot, beleértve a szállítási, az összeszerelési, a szétszerelési, az üzemből kivonási és a leselejtezési fázist is.

(7)

Függetlenül attól, hogy a Multione S630-hoz hasonló többfunkciós gépek szállítása olyan funkciók ellátására történik, amelyek esetében a leeső tárgyak vagy anyagok okozta veszély nem áll fenn, a gépet az előre látható élettartama során valószínűsíthetően olyan, a gép rendeltetésének egyébként megfelelő funkciókra is fogják használni, amelyek a kezelőt veszélynek teszik ki. Ezért e gépek tervezése és gyártása során a leeső tárgyak vagy anyagok okozta veszélyt figyelembe kell venni.

(8)

A dán hatóságok által szolgáltatott adatok és a gyártó észrevételei megerősítik, hogy a védelmi berendezés nélküli Multione S630 típusú gépek nem teljesítik a 2006/42/EK irányelv I. mellékletének 3.4.4. pontjában meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményt, és ennek következtében a gépen ülő kezelő a leeső tárgyak, illetve anyagok miatt súlyos balesetveszélynek lehet kitéve,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Indokolt a dán hatóságok által meghozott azon intézkedés, amelyben megtiltják a leeső tárgyakkal szemben védelmet nyújtó védelmi berendezéssel el nem látott Multione S630 típusú gépek forgalomba hozatalát, és a már forgalomba hozott gépekkel kapcsolatban a gyártót korrekciós intézkedések megtételére kötelezik.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2013. április 8-án.

a Bizottság részéről

Antonio TAJANI

alelnök


(1)  HL L 157., 2006.6.9., 24. o.

(2)  HL L 337., 2004.11.13., 13. o.

(3)  HL L 162., 2000.7.3., 1. o.


10.4.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 101/31


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2013. április 8.)

az uniós ellenőrök listájának az 1224/2009/EK rendelet 79. cikkének (1) bekezdése alapján történő összeállításáról

(az értesítés a C(2013) 1882. számú dokumentummal történt)

(2013/174/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 79. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1224/2009/EK rendelet közösségi ellenőrzési, vizsgálati és végrehajtási rendszert hoz létre annak érdekében, hogy biztosítsa a közös halászati politika szabályainak betartását. Az 1224/2009/EK rendelet előírja, hogy a parti tagállamok elsődleges felelősségének sérelme nélkül az uniós ellenőrök e rendelettel összhangban vizsgálatokat végezhetnek az uniós vizeken, valamint az uniós vizeken kívül tartózkodó uniós halászhajókon. Az uniós ellenőrök listáját az 1224/2009/EK rendeletben megállapított eljárásnak megfelelően kell összeállítani.

(2)

A közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló 1224/2009/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2011. április 8-i 404/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) meghatározza az 1224/2009/EK rendelettel létrehozott európai uniós ellenőrző rendszer alkalmazásának részletes szabályait.

(3)

A 404/2011/EU végrehajtási rendelet előírja, hogy az uniós ellenőrök listáját a tagállamok és az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal bejelentései alapján kell elfogadni.

(4)

Az uniós ellenőrök első listája a 2011/883/EU bizottsági végrehajtási határozattal (3) került elfogadásra. A 404/2011/EU végrehajtási rendelet 120. cikke előírja, hogy az eredeti lista elkészítését követően a tagállamok és az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal minden év októberéig bejelentik a Bizottságnak a lista bármely olyan módosítását, amelyet a következő naptári évre kívánnak bevezetni, és a Bizottság ennek megfelelően minden évben december 31-ig módosítja a listát.

(5)

Egyes tagállamok megküldték megfelelő ellenőreik teljes listáját. Ezért a 2011/883/EU végrehajtási határozattal létrehozott listát helyénvaló felváltani az említett bejelentések és a tagállamoktól az eredeti lista módosításairól kapott bejelentések alapján összeállított, e határozat mellékletében szereplő új listával.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Halászati és Akvakultúraágazati Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az uniós ellenőrök listáját e határozat melléklete tartalmazza.

2. cikk

A 2011/883/EU végrehajtási határozat hatályát veszti.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2013. április 8-án.

a Bizottság részéről

Maria DAMANAKI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  HL L 112., 2011.4.30., 1. o.

(3)  HL L 343., 2011.12.23., 123. o.


MELLÉKLET

AZ UNIÓS ELLENŐRÖKNEK AZ 1224/2009/EK RENDELET 79. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSE SZERINTI LISTÁJA

Ország

Ellenőrök

Belgium

De Vleeschouwer, Guy

Devogel, Geert

Lieben, Richard

Monteyne, Ian

Bulgária

Kamenov, Vladimir Angelov

Kerekov, Nikolay Ivanov

Cseh Köztársaság

n/a

Dánia

Akselsen, Ole

Andersen, Dan Søgård

Andersen, Hanne Skjæmt

Andersen, Lars Ole

Andersen, Mogens Godsk

Andersen, Niels Jørgen Anton

Andersen, Peter Bunk

Anderson, Jacob Edward

Bache, René

Bang, Mai

Barrit, Jørgen

Beck, Bjarne Baagø

Bendtsen, Lars Kjærsgaard

Bernholm, Kristian

Burgwaldt Andersen, Martin

Carl, Morten Hansen

Christensen, Frantz Viggo

Christensen, Jesper Just

Christensen, Peter Grim

Christensen, Thomas

Christiansen, Michael Koustrup

Damsgaard, Kresten

Degn, Jesper Leon

Due-Boje, Thomas Zinck

Dølling, Robert

Ebert, Thomas Axel Regaard

Eiersted, Jesper Bech

Eilers, Bjarne

Elnef, Frank Godt

Fick, Carsten

Frandsen, Rene Brian

Frederiksen, Torben Broe

Gotved, Jesper Hovby

Groth, Niels

Grupe, Poul

Gaarde, Børge

Handrup, Jacob

Hansen, Bruno Ellekær

Hansen, Gunnar Beck

Hansen, Henning Skødt

Hansen, Ina Kjærgaard

Hansen, Jan Duval

Hansen, John Daugaard

Hansen, Martin

Hansen, Martin Baldur

Hansen, Ole

Hansen, Thomas

Harbo, Christen Christensen

Heldager, Peter

Hestbek, Flemming

Høgild, Lars

Højrup, Torben

Jaeger, Michael Wassermann

Jensen, Anker Mark

Jensen, Flemming Bergtop

Jensen, Hanne Juul

Jensen, Jimmy Langelund

Jensen, Jonas Krøyer

Jensen, Jørn Uth

Jensen, Lars Henrik

Jensen, Lone A.

Jensen, René Sandholt

Jespersen, René

Johansen, Allan

Johnsen, Stine Lykke

Juul, Torben

Justesen, Mogens Palle

Jørgensen, Kristian Sandal

Jørgensen, Lasse Elmgren

Jørgensen, Ole Holmberg

Karlsen, Jesper Herning

Knudsen, Malene

Knudsen, Niels Christian

Knudsen, Ole Hvid

Kofoed, Kim Windahl

Kokholm, Peder

Kristensen, Henrik

Kristensen, Jeanne Marie

Kristensen, Peter Holmgaard

Larsen, Michael Søeballe

Larsen, Peter Hjort

Larsen, Tim Bonde

Lorenzen, Arne

Lundbæk, Tommy Oldenborg

Madsen, Arne

Madsen, Jens-Erik

Madsen, Johnny Gravesen

Mortensen, Erik

Mortensen, Jan Lindholdt

Møller, Gert

Munkholm, Iben

Nielsen, Christian

Nielsen, Dan Randum

Nielsen, Dion

Nielsen, Hans Henrik

Nielsen, Henrik

Nielsen, Henrik Frühstück

Nielsen, Henrik Kruse

Nielsen, Jeppe

Nielsen, Tage Kim

Nielsen, Niels Kristian

Nielsen, Steen

Nielsen, Søren

Nielsen, Søren Egelund

Nielsen, Trine Fris

Nørgaard, Max Reno Bang

Paulsen, Kim Thor

Pedersen, Bent Lykke

Pedersen, Claus

Pedersen, Knud Jan

Petersen, Christina Holmer

Petersen, Henning Juul

Petersen, Jimmy Torben

Porsmose, Tommy

Poulsen, Bue

Poulsen, Janni Branderup

Poulsen, John

Ramm, Heine

Risager, Preben

Rømer, Jan

Schjoldager, Tim Rasmussen

Schmidt, Stefan Göttsche

Schou, Kasper

Schultz, Flemming

Siegumfeldt, Jeanette

Simonsen, Kjeld

Simonsen, Morten

Skrivergaard, Lennart

Skaaning, Per

Sørensen, Allan Lindgaard

Thomsen, Bjarne Kondrup

Thomsen, Klaus Ringive Solgaard

Thorsen, Michael

Trab, Jens Ole

Vistrup, Annette Klarlund

Wille, Claus

Wind, Bernt Paul

Østergård, Lars

Aasted, Lars Jerne

Németország

Abs, Volker

Baumann, Jörg

Bembenek, Jörg

Bergmann, Udo

Bernhagen, Sven

Bieder, Mathias

Birkholz, Siegfried

Bloch, Ralf

Borchardt, Erwin

Bordolo, Jan

Borowy, Matthias

Bösherz, Andreas

Brunnlieb, Jürgen

Buchholz, Matthias

Büttner, Harald

Cassens, Enno

Christiansen, Dirk

Claßen, Michael

Döhnert, Tilman

Drenkhahn, Michael

Dürbrock, Dierk

Ehlers, Klaus

Erdmann, Christian

Fink, Jens

Franke, Hermann

Franz, Martin

Frenz, Sandro

Garbe, Robert

Golz, Ulrich

Gräfe, Roland

Grawe, André

Griemberg, Lars

Haase, Christian

Hänse, Dirk

Hansen, Hagen

Heidkamp, Max

Heisler, Lars

Herda, Heinrich

Hickmann, Michael

Homeister, Alfred

Hoyer, Oliver

Käding, Christian

Keidel, Quirin

Kersten, Mickel

Klimeck, Uwe

Köhn, Thorsten

Kollath, Mark

Kopec, Reinhard

Kraack, Sönke

Krüger, Martin

Krüger, Torsten

Kupfer, Christian

Kutschke, Holger

Lange, Michael

Lehmann, Jan

Lorenzen, Alexander

Lübke, Torsten

Lührs, Carsten

Möhring, Torsten

Mücher, Martin

Mundt, Mario

Nickel, Jörg

Nöckel, Stefan

Pauls, Werner

Perkuhn, Martin

Raabe, Karsten

Radzanowski, Sven

Ramm, Jörg

Reimers, Andre

Remitz, Lutz

Rutz, Dietmar

Sauerwein, Dirk

Schmidt, Harald

Schmiedeberg, Christian

Schuchardt, Karsten

Schuler, Claas

Sehne, Dirk

Skrey, Erich

Slabik, Peter

Springer, Gunnar

Stüber, Jan

Sturm, Jochen

Sween, Gorm

Taubert, Christian

Teetzmann, Julian

Thieme, Stefan

Thomas, Raik

Tiedemann, Harald

Vetterick, Arno

Wagner, Ralf

Welz, Henning

Welz, Oliver

Wessels, Heinz

Wichert, Peter

Wolken, Hans

Észtország

Grossmann, Meit

Lasn, Margus

Nigu, Silver

Ninemaa, Endel

Pai, Aare

Ulla, Indrek

Varblane, Viljar

Írország

Aherne, Robert

Allen, Damien

Amrien, Rudi

Andersson, Kareen

Andrews, Kevin

Ansbro, Mark

Armstrong, Stuart

Barber, Kevin

Barrett, Elizabeth

Barrett, Brendan

Barrett, John

Beale, Derek

Bones, Anthony

Brandon, James

Brannigan, Stephen

Breen, Kieran

Broderick, Michael

Brophy, James

Brophy, Paul

Browne, Joseph

Browne, Patrick

Brunicardi, Michael

Buckley, Anthony

Buckley, David

Bugler, Andrew

Butler, David

Byrne, Kenneth

Cagney, Daniel

Cahalane, Donnchadh

Campbell, Aoife

Carr, Kieran

Casey Anthony

Casey, Alex

Chute, Killian

Claffey, Seamus

Clarke, Tadhg

Cleary, James

Cloke, Niall

Coffey, Kevin

Cogan, Gerard

Coleman, Thomas

Collins, Damien

Connery, Paul

Cooper, Trevor

Corish, Cormac

Corrigan, Kieran

Cosgrave, Thomas

Cotter, Jamie

Cotter, Colm

Coughlan, Susan

Graven, Cormac

Crowley, Brian

Cummins, William

Cunningham, Diarmuid

Curran, Donal

Curtin, Brendan

Daly, Brendan

Daly, Joseph

D’Arcy, Enna

Devaney, Michael

Dicker, Philip

Doherty, Anita

Doherty, Patrick

Donaldson, Stuart

Downing, Erika

Downing, Grace

Downing, John

Doyle, Cronan

Duane, Paul

Ducker, Nigel

Dullea, Michael

Falvey, John

Fanning, Grace

Farrell, Brian

Fealy, Gerard

Fenton, Gary

Ferguson, Kevin

Finegan, Ultan

Fitzgerald, Brian

Fitzgerald, Richard

Fitzpatrick, Gerard

Fleming, David

Flynn, Alan

Foley, Brendan

Foley, Kevin

Foran, Bryan

Forde, Cathal

Fowler, Patrick

Fox, Colm

Freeman, Harry

Gallagher, Damien

Gallagher, Neil

Gallagher, Paddy

Galvin, Rory

Galvin, Sarah

Gannon, James

Geaney, Gerard

Geraghty, Anthony

Gleeson, Marie

Gormanly, Breda

Goulding, Josephine

Goulding, Donal

Greenwood, Mark

Grogan, Suzanne

Haigney, Vincent

Hamilton, Gillian

Hamilton, Gregory

Hamilton, Ken

Hamilton, Stewart

Hannon, Gary

Harding, James

Harkin, Patrick

Harkins, Ciaran

Harman, Mark

Healy, Derek

Healy, John

Hederman, John

Heffernan, Bernard

Hegarty, Denis

Hegarty, Paul

Henson, Marie

Hewson, Kevin

Hickey, Adrian

Hickey, Michael

Horgan, Brian

Humphries, Daniel

Irwin, Richard

Ivory, Sean

Joyce, Michael

Kavanagh, Ian

Keane, Brian

Kearney, Brendan

Keeley, David

Keirse, Gavin

Kelly, Niall

Kenneally, Jonathan

Kennedy, Liam

Kennedy, Thomas

Keogh, Mark

Kickham, Jon-Laurence

Kinsella, Gordon

Kirwan, Conor

Laide, Cathal

Landy, Glenn

Lane, Brian

Lane, Mary

Leahy, Brian

Lenihan, Mark

Linehan, Sean

Lynch, Darren

Lynch, Gerard

Lynch, Grainne

Lynch, Robert

Mac Donald, Victor

MacUnfraidh, Caoimhin

MacGabhann, Declan

Mackey, John

Mallon, Keith

Malone, Robert

Maloney, Nessa

Maunsell, Blaithin

Mc Carthy, Gavin

Mc Carthy, Mark

Mc Carthy, Michael

Mc Connell, Clodagh

Mc Gee, Noel

Mc Glinchey, Martin

Mc Grath, Owen

Mc Grath, Richard

Mc Groarty, John

Mc Groarty, Mark

Mc Guckin, Martin

Mc Keown, Amelia

Mc Laughlin, Ronan

Mc Loughlin, Gerard

Mc Loughlin, John-Jack

Mc Namara, Paul

Mc Parland, Cian

Mc Philbin, Dwayne

McCaffrey, Lesley

McGroary, Peter

McNamara, Ken

McWilliams, Stuart

Memery, David

Meredith, Helen

Molloy, Darren

Molloy, John Paul

Moloney, Kara

Moloney, Luke

Moore, Conor

Morrison, Kevin

Mulcahy, Shane

Mulcahy, John

Mullane, Paul

Mullery, Alan

Mundy, Brendan

Murphy, Barry

Murphy, Brian

Murphy, Claire

Murphy, Enda

Murphy, Honor

Murphy, John

Murran, Sean

Murray, Paul

Nalty, Christopher

Nash, John

Ni Cionnach Pic, Dubheasa

Nolan, Brian

O Brien, Claire

O Brien, David

O Brien, Jason

O Brien, Kenneth

O Callaghan, Maria

O Ceallaigh, Kevin

O Connor, Diarmud

O Donoghue, John

O Donoghue, Niamh

O Donovan, Diarmud

O Donovan, Michael

O Donavan, Thomas

O Dowd, Brendan

O Driscoll, Olan

O Flynn, Aisling

O Leary, David

O Mahony, David

O Mahony, Karl

O Mahony, Robert

O Neachtain, Aonghus

O Regan, Alan

O Regan, Anthony

O Reilly, Brendan

O Seaghdha, Ciaran

O Shea, John

O Sullivan, Charles

O Sullivan, Patricia

O’Brien, Amanda

O’Donovan, Bernard

O’Keeffe, Olan

O’Neill, Shane

O’Regan, Cliona

O’Sullivan, Aileen

Patterson, Adrienne

Pentony, Declan

Peyronnet, Arnaud

Phipps, Kevin

Pierce, Paul

Piper, David

Plante, Maurice

Plunkett, Thomas

Power-Moylotte, Gillian

Prendergast, Kevin

Pyke, Gavin

Pyne, Alan

Quigg, James

Quigley, Declan

Quinn, James

Quinn, Michael

Reddin, Anthony

Reidy, Patrick

Ridge, Patrick

Roche, John

Rogers, Kevin

Ryan, Fergal

Scalici, Fabio

Scanlon, Caroline

Shalloo, Jim

Shanahan, Jacqueline

Sheahan, Paudie

Sheridan, Glenn

Shiels, Brian

Sills, Barry

Smith, Brian

Smyth, Eoin

Snowdon, Edward

Stack, Stephen

Sweetnam, Vincent

Tarrant, Martin

Tighe, Declan

Timon, Eric

Tortise, Charles

Turley, Mark

Twomey, Peter

Twomey, Thomas

Valls Senties, Virginia

Wall, Daniel

Wall, Vanessa

Wallace, Jason

Wallace, Eugene

Walsh, Conleth

Walsh, Laurence

Walsh, Richard

Watson, Philip

Weldon, James

Whelan, Mark

Whelehan, Jason

White, John

Wickham, Laurence

Wilmot, Emmet

Wise, James

Görögország

Αγγελόπουλος, Χαράλαμπος

Αγιανιάν, Σπυρίδων

Αδαμοπούλου, Γεωργία

Ακουμιανάκης, Βασίλειος

Ακριβός, Δημήτριος

Αλεξανδρόπουλος, Ευστάθιος

Αλεξίου, Νικόλαος

Αργυρακοπούλου, Αικατερίνη

Βαίτσης, Γεώργιος

Βαρδαξής, Βασίλειος

Βαρελόπουλος, Ευάγγελος

Βελισσαρόπουλος, Αλέξανδρος

Βεργίνης, Αναστάσιος

Βιδάλη, Μαρία

Βορτελίνας, Γεώργιος

Βουρλέτσης, Σωτήριος

Γεωργαντζόπουλος, Θεόδωρος

Γεωργατζής, Ιωάννης

Γιαννούσης, Βασίλειος

Γκανατσούλα, Ελένη

Γκλεζάκος, Ανδρέας

Γκορίτσας, Γεώργιος

Γογοδώνης, Δημήτριος

Γρηγορίου, Αικατερίνη

Δελημήτης, Βασίλειος

Δημόπουλος, Απόστολος

Δοκιανάκης, Κωνσταντίνος

Δούτσης, Δημήτριος

Δροσάκης, Σπυρίδων

Ελευθερίου, Κωνσταντίνος

Ευαγγελάτος, Νικόλαος

Ζακυνθινός, Κωνσταντίνος

Ζαμπετάκης, Νικόλαος

Ζαφειράκης, Διονύσιος

Ζησιμόπουλος, Νεκτάριος

Ζουρμπαδέλος, Σταμούλης

Ηλιάδης, Νικόλαος

Καλαμάκης, Ευάγγελος

Καλαμάρης, Χαρίδημος

Καλλίνικος, Κωνσταντίνος

Καλογεράκης, Γεώργιος

Καλογήρου, Νικόλαος

Καρανάσιος, Γεώργιος

Καρυστιανός, Στέφανος

Κατημερτζόγλου, Στέλιος

Κατσακούλης, Παράσχος

Κατσάμπας, Νικόλαος

Κάτσης, Αναστάσιος

Καψάσκης, Παρασκευάς

Κοκκάλας, Νικόλαος

Κοκολογιαννάκης, Ευάγγελος

Κοντοβάς, Γρηγόριος

Κοντογιάννης, Κωνσταντίνος

Κοντογιάννης, Νέστωρας

Κοντός, Παναγιώτης

Κουζίλου, Σταυρούλα

Κουκάρας, Ευάγγελος

Κουκλατζής, Δημήτριος

Κουλαξίδης, Δρακούλης

Κουμπανάκη, Θεοδώρα

Κουρούλης, Στυλιανός

Κραουνάκης, Γεώργιος

Κωνστάντος, Γεώργιος

Κωστάκης, Μιχαήλ

Κωστόπουλος, Νικόλαος

Μαίλης, Στέφανος

Μαλαφούρης, Σπυρίδων

Μανούσος, Αντώνιος

Μανωλουδάκης, Ιωάννης

Μαραγκού, Άννα

Μαργώνης, Γεώργιος

Μαχαιρίδης, Νικόλαος

Μολυβιάτης, Βασίλειος

Μόριτς, Ελευθέριος

Μόσχος, Δημήτριος

Μπάρλας, Αθανάσιος

Μπεθάνης, Γεώργιος

Μπερζιργιάννης, Αντώνιος

Μπίχας, Βασίλειος

Μπραουδάκης, Γεώργιος

Ντόκος, Ευάγγελος

Ξακοπούλου, Χρυσάνθη

Ξυπνητού, Βασιλική

Ουζουνόγλου, Ραλλού

Παναγιώτου, Στυλιανός

Παπαδοπούλου, Μαρία-Ευαγγελία

Παπακωνσταντίνου, Νικόλαος

Παπαλεονάρδος, Δημοσθένης

Παρδάλης, Αριστοτέλης

Πάρος, Νικόλαος

Πασβαντής, Ιωάννης

Πασχαλάκης, Χρήστος

Πατεράκης, Γεώργιος

Πάτσης, Χρήστος

Πέγιος, Γεώργιος

Πετμέζα, Αγγελική-Ειρήνη

Πιπιγκάκης, Νικόλαος

Πλατής, Κωνσταντίνος

Ρήγα, Κυριακή

Ρηγούλης, Ζαχαρίας

Ριακοτάκης, Δημήτριος

Ριζοπούλου, Αγγελική

Σαραντάκος, Ιωάννης

Σαραντίδης, Ιωάννης

Σιγανός, Εμμανουήλ

Σλανκίδης, Βασίλειος

Σταματελάτος, Σπυρίδων

Σταυροπούλου, Μαρία-Αμαρυλλίς

Σταυρουλάκης, Γεώργιος

Στουπάκης, Μιχαήλ

Στρατηγάκης, Διονύσιος-Γεώργιος

Στρατιδάκη, Χρυσή

Συρίγος, Σπυρίδων

Σφακιανάκης, Εμμανουήλ

Σωτηροπούλου, Ελένη

Τελεμές, Χριστόδουλος

Τετράδη, Γεωργία

Τοπάλογλου, Κωνσταντίνος

Τουρουλίτης, Χριστόφορος

Τζεσούρης, Γεώργιος

Τζιόλας, Ιωάννης

Τρίχας, Χρήστος

Τσαπατσάρης, Νικόλαος

Τσαχπάζης, Δημήτριος

Τσέλης, Ανδρέας

Τσιμηρίκα, Αγγελική

Τσούμας, Σπυρίδων

Φόρας, Γεώργιος

Φραζής, Εμμανουήλ

Χαμαλίδης, Βασίλειος

Χαριτάκης, Ανδρέας

Χασανίδης, Γεώργιος

Χατζηπασχάλης, Κωνσταντίνος

Χρηστέας, Κυριάκος

Ψαρράς, Άγγελος

Ψηλός, Κωνσταντίνος

Spanyolország

Abalde Novas, Tomás

Acuña Barros, José Antonio

Almagro Carrobles, Jorge

Alonso Sánchez, Beatriz

Álvarez Gómez, Marco Antonio

Amunárriz Emazabel, Sebastián

Avedillo Contreras, Buenaventura

Barandalla Hernando, Eduardo

Boy Carmona, Esther

Boy Carmona, Sara

Bravo Téllez, Guillermo

Brotons Martínez, José Jordi

Calderón Gómez, José Gabriel

Carmona Mazaira, Manuel

Carro Martínez, Pedro

Chamizo Catalán, Carlos

Climent de Castro, Luis Miguel

Cortés Fernández, Natalia

Couce Prieto, Carlos

Criado Bará, Bernardo

Del Castillo Jurado, Ángeles

Del Hierro Suances, Javier

Del Hierro Suances, María

Fariña Clavero, Irene

Fernández Costas, Antonio

Ferreño Martínez, José Antonio

Fontán Aldereguía, Manuel

Fontanet Domenech, Felipe

García Antoni, Mónica

García González, Francisco Javier

García Merchán, Marta

García Simonet, Cristina

Garrido Álvarez, Santiago

Genovés Ferriols, José Carlos

Gil Gamundi, Juan Luis

Gómez Delgado, Raquel

González Fernández, Manuel A.

González Fernández, Marta

Guerrero Claros, María

Gundín Payero, Laura

Gutiérrez Tudela, Manuel

Iglesias Prada, Juan Antonio

Lado Codesido, Beatriz

Lastra Torre, Ruth

Lestón Leal, Juan Manuel

López González, María

Lorenzo Sentis, José Manuel

Marra-López Porta, Julio

Martínez González, Jesús

Martínez Velasco, Carolina

Mayoral Vázquez, Fernando

Mayoral Vázquez, Gonzalo

Mayordomo Montiel, Jaime

Medina García, Estebán

Méndez-Villamil Mata, María

Menéndez Fernández, Manuel J.

Miranda Almón, Fernando

Molina Romero, José António

Ochando Ramos, Ana María

Orgueira Pérez, Ma Vanesa

Ortigueira Gil, Adolfo

Ossorio González, Carlos

Ovejero González, David

Pérez González, Virgilio

Perujo Dávalos, Florencio

Piñón Lourido, Jesús

Ponte Fernández, Gerardo

Prieto Estévez, Laura

Ríos Cidrás, Manuel

Ríos Cidrás, Xosé

Rodríguez Bonet, Jordi

Rodríguez Moreno, Alberto

Rodríguez Muñiz, José Manuel

Rueda Aguirre, Luzdivina

Ruiz Gómez, Sònia

Saavedra España, Jesús

Sáenz Arteche, Idola

Sánchez Sánchez, Esmeralda

Santalices López, Marta

Santos Maneiro, José Tomás

Santos Pinilla, Beatriz

Sendra Gamero, Ma Esther

Serrano Sánchez, Daniel

Sieira Rodríguez, José

Tenorio Rodríguez, José Luis

Torre González, Miguel Á.

Tubío Rodríguez, Xosé

Unzurrunzaga Campoy, José María

Valcarce Arenas, Paula Isabel

Vásquez Pérez, Ivan

Vázquez Pérez, Juana Ma

Vega García, Francisco M.

Vicente Castro, José

Vidal Maneiro, Juan Manuel

Yeregui Velasco, Pablo

Zamora de Pedro, Carlos

Franciaország

Belz, Jean-Pierre

Ben Khemis, Patricia

Beyaert, Frédéric

Bigot, Jean-Paul

Bon, Philippe

Bouniol, Grégory

Bourbigot, Jean-Marc

Cacitti, Raymond

Caillat, Marc

Celton, Arnaud

Ceres, Michel

Crochard, Thierry

Croville, Serge

Curaudeau, Patrick

Daden, Nicolas

Dambron, François

Darsu, Philippe

Davies, Philippe

Deric, William

Desson, Patrick

Dolou, Claude

Donnart, Christian

Ducrocq, Philippe

Fernandez, Gabriel

Fortier, Eric

Fouchet, Michel

Fournier, Philippe

Gehanne, Laurent

Gloaguen, Maurice

Guillemette, Jean Luc

Harel, David

Hitier, Sébastien

Isore, Pascal

Le Corre, Joseph

Le Cousin, Jean-Luc

Le Dreau, Gilbert

Lescroel, Yann

Maingraud, Dominique

Malassigne, Jean-Paul

Masseaux, Yanick

Menuge, Gilles

Moussaron, Hervé

Moussay, David

Ogor, Bernard

Pasquereau, Rebecca

Peron, Olivier

Peron, Pascal

Radius, Caroline

Richou, Fabrice

Rondeau, Arnold

Rousselet, Pascal

Semelin, Gérard

Serna, Mathieu

Trividic, Bernard

Vilbois, Pierre

Villenave, Patrick

Villenave, Yorrick

Olaszország

Abate, Massimiliano

Abbate, Marco

Affinita, Enrico

Albani, Emidio

Apollonio, Cristian

Aprile, Giulio

Aquilano, Donato

Barraco, Francesco

Basile, Giuseppe

Benvenuto, Salvatore Giovanni

Bernadini, Stefano

Biondo, Fortunato

Bizzari, Simona

Bizzarro, Federico

Boccoli, Fabrizio

Bonsignore, Antonino

Bove, Gian Luigi

Burlando, Michele

Caiazzo, Luigia

Calandrino, Salvatore

Cambareri, Michelangelo

Cappa, Euplio

Cappeli, Salvatore

Carafa, Simone

Carini, Vito

Carta, Sebastiano

Castellano, Sergio

Cau, Dario

Cesareo, Michele

Chionchio, Alessandro

Cianci, Vincenzo

Cignini, Innocenzo

Colarossi, Mauro

Colazzo, Massimiliano

Comuzzi, Alberto

Conte, Fabio

Conte, Plinio

Corallo, Domenico

Cormio, Carlo

Cortese, Raffaele

Costanzo, Antonio

Criscuolo, Enrico

Croce, Aldo

Cuciniello, Luigi

D’Acunto, Francesco

D’Agostino, Gianluca

D’Amato, Fabio

D’Aniello, Annunziata

D’Arrigo, Antonio

De Crescenzo, Salvatore

De Pinto, Giuseppe

De Quarto, Enrico

Del Monaco, Ettore

Di Benedetto, Luigi

Di Domenico, Marco

Di Donato, Eliana

Doria, Angelo

D’Orsi, Francesco Paolo

Errante, Domenico

Esibini, Daniele

Esposito, Francesco

Esposito, Robertino

Fanizzi, Tommaso

Fava, Antonello

Ferrara, Manfredo

Fioravanti, Andrea

Fiore, Fabrizio

Fogliano, Pasquale

Folliero, Alessandro

Francolino, Giuseppe

Fuggetta, Pasquale

Gallo, Antonio

Gangemi, Roberto

Genchi, Paolo

Giannone, Giuseppe Claudio

Giovannone, Vittorio

Gismondi, Tommaso

Golizia, Pasquale

Graziani, Walter

Greco, Giuseppe

Guida, Giuseppe

Guido, Alessandro

Guzzi, Davide

Iemma, Oreste

Isaia, Sergio

L’Abbate, Giuseppe

La Porta, Santi Alessandro

Lambertucci, Alessandro

Lanza, Alfredo

Leto, Antonio

Lo Pinto, Nicola

Lo Priesti, Matteo

Loggia, Carlo

Lombardi, Pasquale

Longo, Pierino Paolo

Maggio, Giuseppe

Magnolo, Lorenzo Giovanni

Maio, Giuseppe

Maltese, Franco

Marceca, Giuseppe

Mariotti, Massimiliano

Marrello, Luigi

Martina, Francesco

Martinez, Giuliano

Marzio, Paolo

Mastrobattista, Giovanni Eligio

Matera, Riccardo

Messina, Gianluca

Mino, Alessandro

Monaco, Paolo

Morelli, Alessio

Mostacci, Sergio Massimo

Mugnaini, Dany

Musella, Stefano

Nacarlo, Amadeo

Nardelli, Giuseppe

Negro, Mirco

Novaro, Giovanni

Palombella, Fabio Luigi

Panconi, Federico

Pantaleo, Cosimo

Paolillo, Francesco

Patalano, Andrea

Pavese, Paolo

Pepe, Angelo

Petruzzi, Giulia

Pino, Filippo

Piroddi, Paola

Pisino, Tommaso

Pistorio, Angelo

Poli, Mario

Porru, Massimiliano

Postiglione, Vito

Praticó, Daniele

Preziosi, Pietro

Puddinu, Fabrizio

Puleo, Isidoro

Quinci, Gianbattista

Rallo, Tommaso

Rivalta, Fabio

Romanazzi, Francesco

Romanazzi, Valentina

Ronca, Gianluca

Rossano, Michele

Sacco, Giuseppe

Salce, Paolo

Santini, Paolo

Sarpi, Stefano

Sassanelli, Michele

Schiattino, Andrea

Sebastio, Luciano

Siano, Gianluca

Silvia, Salvatore

Siniscalchi, Francesco

Solidoro, Sergio Antonio

Spagnuolo, Matteo

Stramandino, Rosario

Sufrà, Emanuele

Tersigni, Tonino

Tesauro, Antonio

Tescione, Francesco

Tesone, Luca

Tordoni, Maurizio

Torrisi, Ivano

Trapani, Salvatore

Triolo, Alessandro

Troiano, Primiano

Tumbarello, Davide

Tumminello, Salvatore

Turiano, Giuseppe

Uopi, Alessandro

Vangelo, Pietro

Vellucci, Alfredo

Ventriglia, Felice

Vero, Pietro

Virdis, Antonio

Vitali, Daniele

Zaccaro, Giuseppe Saverio

Zippo, Luigi

Ciprus

Apostolou, Antri

Avgousti, Antonis

Christodoulu, Lakis

Christoforou, Christiana

Christou, Nikoletta

Flori, Panayiota

Fylaktou, Anthi

Georgiou, Markella

Hadjialexandreou, Kyriacos

Heracleous, Andri

Ioannou, Georgios

Ioannou, Theodosis

Karayiannis, Christos

Konnaris, Kostas

Korovesis, Christos

Kyriacou, Kyriacos

Kyriacou, Yiannos

Michael, Michael

Nicolaou, Nicolas

Panagopoulos, Argyris

Papadopoulos, Andreas

Pavlou, George

Prodromu, Pantelis

Savvides, Andreas

Lettország

Barsukovs, Vladislavs

Brants, Jānis

Brente, Elmārs

Caune, Vizma

Gronska, Ieva

Holštroms, Arturs

Kalějs, Rūdolfs

Klagišs, Felikss

Kozlovskis, Roland

Leja, Jānis

Naumova, Daina

Priediens, Ainars

Pūsilds, Aigars

Putniņš, Raitis

Sproğis, Eduards

Štraubis, Valērijs

Upmale, Sarmīte

Veide, Andris

Veinbergs, Miks

Zemture, Viola

Litvánia

Balnis, Algirdas

Jonaitis, Arūnas

Kazlauskas, Tomas

Lendzbergas, Erlandas

Vaitkus, Giedrius

Zartun, Vitalij

Luxemburg

n/a

Magyarország

n/a

Málta

Abela, Claire

Agius, Jesmond

Balzan, Gilbert

Bonello, Shaun

Borg, Anthony

Brimmer, Christopher

Busutill, Amadeo

Cachia, Pierre

Carabott, Paul

Carabott, Stephen

Cardona, Emanuel

Caruana, Francis

Caruana, Raymond

Caruana, Russel

Cassar, Jonathan

Cauchi, Marco

Cutajar, Alex

Farrugia, Joseph

Farrugia, Omar

Gatt, William

Galea, Alex

Grech, Felix

Grech, James L.

Micallef, Charlo

Mifsud, Michael

Muscat, Carlo

Nappa, Jason

Psaila, Kevin

Santillo, Edward

Sciberras, Christopher

Scicluna, Etienne

Seguna, Marvin

Tabone, Mark

Theuma, Johan

Vella, Leo

Xuereb, Glen

Zahra, Dione

Hollandia

Altoffer, Wim

Bakker, Jan

Bastiaan, Robert

Beij, Wim

Boone, Jan Kees

de Boer, Meindert

de Kort, Maarten

de Mol, Gert

Dieke, Richard

Duinstra, Jacob

Freke, Hans

Kleinen, Tom

Kleczewski-Schoon, Anneke

Koenen, Gerard

Kraaijenoord, Jaap

Kramer, Willem

Krijnen, Hans

Kwakman, Jeroen

Leenheer, Adrie

Meijer, Cor

Meijer, Willem

Miedema, Anco

Parlevliet, Koos

Ros, Michel

Schekkerman, Cees

Schneider, Leendert

Tervelde, Lex

van den Berg, Dirk

van der Molen, Ton

van der Veer, Siemen

Velt, Ernst

Weijtmans, Peer

Wijbenga, Arjan

Wijkhuisen, Eddy

Zegel, Gerrit

Zevenbergen, Jan

Ausztria

n/a

Lengyelország

Anulewicz, Adam

Augustynowicz, Mariusz

Bartczak, Tomasz

Dębski, Jarosław

Domachowski, Marian

Górski, Marcin

Jamioł, Waldemar

Jóźwiak, Marek

Kasperek, Stanisław

Kołodziejczak, Michał

Konefał, Szymon

Kościelny, Jarosław

Kozłowski, Piotr

Kucharski, Tadeusz

Kunachowicz, Tomasz

Łukaszewicz, Paweł

Łuczkiewicz, Tomasz

Niewiadomski, Piotr

Nowak, Włodzimierz

Patyk, Konrad

Prażanowski, Krystian

Sikora, Marek

Skibior, Sławomir

Słowinski, Roman

Smolarski, Łukasz

Sokołowski, Paweł

Szumicki, Tomasz

Tomaszewski, Tomasz

Trzepacz, Michał

Wereszczyński, Leszek

Wiliński, Adam

Zięba, Marcin

Portugália

Albuquerque, José

Canato, Francisco

Carvalho, Ricardo

Coelho, Alexandre

Diogo, João

Ferreira, Carlos

Fonseca, Álvaro

Franco, Jorge

Moura, Nuno

Silva, António Miguel

Románia

Chiriac, Marian

Dinu, Aurel

Gheorghe, Petrică-Puiu

Manole, Manuela

Mănăilă, Marian Sorinel

Panaitescu, Lorin

Rusu, Laurențiu

Szlovénia

Smoje, Robert

Smoje, Vinko

Szlovákia

n/a

Finnország

Heikkinen, Pertti

Hiltunen, Jouni

Komulainen, Unto

Koivisto, Kare

Lähde, Jukka

Linder, Jukka

Nikiforow, Mikael

Ruotsalainen, Eeva

Sundqvist, Lars

Suominen, Ari

Suominen, Paavo

Toivonen, Ville

Ulenius, Niklas

Svédország

Åberg, Christian

Ahnlund, Jenny

Andersson, Andréa

Andersson, Per-Olof

Andersson, Per-Olof Vidar

Antonsson, Jan-Eric

Bergman, Daniel

Bjerner, Martin

Boussard, Peter

Cardell, Christina

Carlsson, Christian

Cederlund, Kenneth

Englund, Raymond

Eriksson, Örjan

Falk, David

Frejd, Maud

Granholm, Björn

Göransson, Roger

Havh, Johan

Hellberg, Stefan

Ingeby-Olsson, Lena

Jakobsson, Magnus

Jeppsson, Tobias

Johansson, Daniel

Johansson, Klas

Johansson, Thomas

Jönsson, Dennis

Joxelius, Paul

Karlsson, Zineth

Karlsson-Fonseca, Antónia

Kempe, Clas

Kjällgren, Curt

Kurtsson, Morgan

Lahovary, Oscar

Larsson, Mats

Lindved, Martin

Malmström, John

Mattson, Olof

Nilsson, Pierre

Norrby, Bengt

Norrby, Tom

Näsman, Lars

Olovsson, Bo

Olsson, Kenneth

Olsson, Lars

Österlind, Andreas

Palmén, Lars-Erik

Penson, Lena

Persson, Göran

Persson, Mats

Peterson, Jan

Petterson, Joel

Petterson, Johan

Philipsson, Gunnar

Piltonen, Janne

Podsedkowski, Zenek

Reuterljung, Thomas

Sandblom, Örjan

Sjödin, Ronny

Skölderud, Svante

Snäckerström, Leif

Söderblom, Anna

Stenmark, Richard

Strandberg, Magnus

Stührenberg, Björn

Svenserud, Anders

Svensson, Rutger

Tillawi, Peter

Toresson, Martin

Turesson, Andreas

Ulmstedt, Håkan

Wallin, Bo

Westberg, David

Wigzell, Andreas

Wilson, Pierre

Egyesült Királyság

Alexander, Stephen

Anderson, Mark

Anderson, Reid

Bailey, Roberta

Barclay, Michael

Bateman, Pia

Bell, Stuart

Billson, Carol

Blower, Amy

Bowers, Claire

Boyce, Sean

Brough, Derek

Bruce, John

Buttery, Stephanie

Caldwell, Mark

Calvert, Lauren

Campbell, Colin

Campbell, Iain

Campbell, Jonathan

Campbell, Murray

Carpenter, Bryony

Carroll, David

Coleman, Alex

Cook, David

Corden, Adam

Corner, Nigel

Craig, Ian

Craig, Stephen

Croucher, Tim

Crowe, Michael

Cullen, Donna

Cunningham, George

Davey, Andy

Davis, Danielle

Dawkins, Matthew

Deadman, Ross

Douglas, Sean

Draper, Peter

Dunkerely, Sabrina

Durbin, William

Ebdy, Jim

Eccles, David

Ellison, Peter

Evans, David

Faulds, Mike

Fenwick, Peter

Ferguson, Adam

Ferguson, Simon

Ferrari, Richard

Fitzpatrick, DeeAnn

Fletcher, Norman

Fletcher, Paul

Flint, Toby

Ford-Keyte, Graham

Fordham, Philip

Foster, Pam

Fraser, Uilleam

Fullerton, Gareth

Gibson, Philip

Gooding, Colin

Goodwin, Aaron

Gough, Callum

Graham, Chris

Gray, Sam

Gregor, Stuart

Griffin, Stuart

Griffiths, Greg

Gristwood, Malcolm

Hall, Katherine

Hamilton, Ian

Hanbury, Rachel

Harris, William

Hay, David

Hay, John

Hazel, Tom

Hember, Marcus

Henderson, Rod

Henning, Alan

Hepburn, Ian

Hepburn, Jim

Hepples, Stephen

Higgins, Frank

Hill, Katie

Holbrook, Joanna

Hughes, Greta

Inglesby, Paul

Irish, Rachel

John, Barrie

Johnson, Paul

Johnston, Steve

Johnston, Isobel

Kelly, Kevin

Kemp, Gareth

Kilbride, Paul

Laird, Iain

Law, Garry

Legge, James

Lindsay, Andrew

Lister, Jane

Livingston, Andrew

Lockwood, Mark

MacCallum, Archie

MacEachan, Iain

MacGregor, Duncan

MacIver, Roderick

MacLean, Paula

MacLean, Robin

Marshall, Phil

Mason, John

Mason, Liam

Mason, Roger

Matheson, Louise

McAlister, Gerald

McBain, Billy

McCaughan, Mark

McComiskey, Stehpen

McCowan, Alisdair

McCrindle, John

McCubbin, Stuart

McCusker, Simon

McDonnell, Alistair

McHardy, Adam

McKenzie, Gregor

McKeown, Nick

McMillan, Robert

McQuillan, David

Merrilees, Kenny

Mills, John

Milne, Roderick

Mitchell, Hugh

Mitchell, John

Morris, Chris

Morrison, Donald

Muir, James

Mynard, Nick

Nelson, Paul

Newlands, Andrew

Nicholson, Chris

North, Philip

O’Hare, Jonathon

Oakley, Sarah

Ord, Vivian

Owen, Gary

Page, Tim

Parr, Jonathan

Pateman, Jason

Paterson, Craig

Paterson, Kelly

Paton, Robert

Perry, Andrew

Phillips, Michael

Pole, Mark

Pool, Beshlie

Poulding, Daniel

Powell, Greg

Pringle, Geoff

Putt, David

Quilter, George

Quinn, Barry

Radford, Angus

Raine, Katherine

Rawlinson, Kat

Reeves, Adam

Reeves, Jennie

Reid, Adam

Reid, Peter

Rendall, Colin

Richardson, David

Richens, Peter

Riley, Joanne

Roberts, Julian

Robertson, Tom

Robinson, Neil

Skelton, Richard

Skillen, Damien

Smart, Barrie

Smith, Don

Smith, Pam

Sooben, Jeremy

Steele, Gordon

Stipetic, John

Strang, Nicol

Stray, Sloyan

Styles, Mario

Sutton, Andrew

Taylor, Mark

Templeton, John

Thain, Marc

Thomas, Dan

Thompson, Gerald

Todd, Ian

Turner, Patrick

Watt, Barbara

Ward, Daniel

Ward, Mark

Warren, John

Warren, Watt

Watson, Stacey

Watt, James

Wellum, Neil

Wensley, Phil

Weychan, Paul

Whelton, Karen

Whitby, Phil

White, Clare

Wilkinson, Dave

Williams, Carolyn

Williams, Justin

Williford, Susie

Wilson, Tom

Wood, Ben

Worsnop, Mark

Wright, Nicholas

Yuille, Derek

Európai Bizottság

Alcaide, Mario

Aláez Pons, Ester

Ansell, Neil

Casier, Maarten

Daly, James

Duarte, Rafael

Grevsen, Dorthe

Janiak, Katarzyna

Janakakisz, Marta

Jensen, Ulrik

Jiménez Alvarez, Ignacio

Lansley, Jon

Leskinen, Jari

Libioulle, Jean-Marc

Pagliarani, Giuliano

Sakas, Remigijus

Skountis, Vasileios

Skrey, Hans

Spezzani, Aronne

Stulgis, Maris

Ulman-Kuuskman, Els

Viva, Claudio

Európai Halászati Ellenőrző Hivatal

Allen, Patrick

Cederrand, Stephen

Chapel, Vincent

De Almeida Pires, Maria Teresa

Del Hierro, Belén

Del Zompo, Michele

Dias Garçao, José

Fulton, Grant

Koskinen, Aki

Lesueur, Sylvain

Magnolo, Lorenzo

Mueller, Wolfgang

Nuevo Alarcón, Miguel

Papaioannou, Themis

Pinto, Pedro

Quelch, Glenn

Roobrouck, Christ

Sorensen, Svend

Spaniol, Petra

Stewart, William

Tahon, Sven


10.4.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 101/48


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2013. április 8.)

a Franciaország tengerentúli megyéiben a növényeket és növényi termékeket károsító szervezetek elleni védekezésre vonatkozó programhoz a 247/2006/EK tanácsi rendelet értelmében a 2013. évre nyújtandó uniós pénzügyi hozzájárulásról

(az értesítés a C(2013) 1934. számú dokumentummal történt)

(Csak a francia nyelvű szöveg hiteles)

(2013/175/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló, 2006. január 30-i 247/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 17. cikke (3) bekezdése első albekezdésének első mondatára,

mivel:

(1)

2012. november 12-én a francia hatóságok a 2013. évre vonatkozóan olyan programot terjesztettek a Bizottság elé, amelyben növény-egészségügyi intézkedések alkalmazását irányozzák elő Franciaország tengerentúli megyéiben. A szóban forgó program meghatározza az elérendő célokat, a várható eredményeket, a végrehajtandó intézkedéseket, valamint azok időtartamát és költségét, figyelemmel az Unió esetleges pénzügyi hozzájárulására.

(2)

A programban előírt intézkedések eleget tesznek a Franciaország tengerentúli megyéiben, az Azori-szigeteken és Madeirán a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezetek elleni védekezésre irányuló programok Közösség által támogatható intézkedéseinek meghatározásáról szóló, 2007. szeptember 10-i 2007/609/EK bizottsági határozat (2) követelményeinek.

(3)

A Bizottság értékelte a programban előírt intézkedéseket, és a Növényegészségügyi Állandó Bizottság 2012. november 22–23-án megvitatta őket. 2013. február 15-én felülvizsgált pénzügyi táblázat került benyújtásra. A Bizottság ezek alapján úgy véli, hogy a program és célkitűzései megfelelnek a 247/2006/EK rendelet 17. cikkének (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

(4)

A 247/2006/EK rendelet 17. cikkének (3) bekezdése értelmében megfelelő felső korlátot kell szabni az uniós pénzügyi hozzájárulásnak, a kifizetést pedig a Franciaország által benyújtott dokumentumok alapján kell teljesíteni.

(5)

A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (3) 3. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében a növény-egészségügyi intézkedésekhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból kell finanszírozni. A szóban forgó intézkedések pénzügyi ellenőrzése céljából az említett rendelet 9., 36. és 37. cikkét kell alkalmazni.

(6)

Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (4) 75. cikke és az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet (5) 90. cikkének (1) bekezdése értelmében csak akkor vállalható kötelezettség az Unió költségvetését terhelő kiadásra, ha előzőleg az adott intézmény vagy az általa erre felhatalmazott hatóság finanszírozási határozatot fogadott el, és abban szerepelnek a kiadással járó tevékenységek lényeges elemei.

(7)

A francia hatóságok által 2012. november 12-én benyújtott program és az előírt intézkedések a 2013. naptári évre vonatkoznak. Az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 112. cikke értelmében megkezdett tevékenységre csak abban az esetben ítélhető oda támogatás, ha a pályázó bizonyítani tudja, hogy szükség van a tevékenységnek a támogatás odaítélése előtti megkezdésére. Franciaország igazolta, hogy az intézkedések megfelelő finanszírozása és végrehajtásuk kellő időben történő megkezdése érdekében már 2013 elejétől, vagyis az e határozatban előírt uniós pénzügyi hozzájárulás odaítélése előtt meg kell kezdeni a program végrehajtását.

(8)

Ez a határozat az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 75. cikke értelmében vett finanszírozási határozatnak minősül a Franciaország által benyújtott program szerinti társfinanszírozási kérelemben szereplő maximálisan engedélyezett kiadások tekintetében.

(9)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növényegészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Bizottság a melléklet A. részében foglaltaknak megfelelően uniós pénzügyi hozzájárulást ítél oda Franciaországnak a növényeket és növényi termékeket károsító szervezetek ellen Franciaország tengerentúli megyéiben történő védekezésre irányuló 2013. évi hivatalos program végrehajtásához.

Ez a pénzügyi hozzájárulás nem haladhatja meg a melléklet B. része szerinti összes támogatható kiadás 60 %-át, és összege legfeljebb 219 000 EUR lehet (héa nélkül).

2. cikk

(1)   A Franciaországtól származó kifizetési kérelem beérkezésétől számított 60 napon belül 100 000 EUR összegű előlegkifizetésre kerül sor.

(2)   Az uniós pénzügyi hozzájárulás fennmaradó része azzal a feltétellel és azt követően kerül kifizetésre, hogy a programról legkésőbb 2014. március 15-ig elektronikus formában végrehajtási jelentést terjesztettek a Bizottság elé, és a szóban forgó jelentést a Bizottság jóváhagyta.

Az említett jelentésnek tartalmaznia kell legalább a következőket:

a)

a program egészének tömör technikai értékelése, beleértve a fizikai és minőségi célkitűzések teljesítésének mértékét is. Az értékelésben össze kell vetni a Franciaország által előterjesztett eredeti program célkitűzéseit az elért eredményekkel, mégpedig úgy, hogy ez utóbbiakat a tervezett eredmények arányában kifejezve, végrehajtási szakaszonként kell feltüntetni. Az értékelésben ismertetni kell az elért előrehaladást és a végrehajtott intézkedések közvetlen növény-egészségügyi és gazdasági hatását; és

b)

pénzügyi kimutatás, mely alprogramonként és intézkedésenként feltünteti a 2013. január 1-től2013. december 31-ig terjedő időszakban felmerült kiadások teljesítését. A kimutatáshoz a kiadások teljesítésének igazolásaképpen megfelelő dokumentumokat – például számlákat vagy nyugtákat – kell csatolni.

(3)   A melléklet B. részében meghatározott indikatív költségvetési bontást illetően Franciaország egyazon alprogramon belül a különböző intézkedések finanszírozását kiigazíthatja az adott alprogramra vonatkozó uniós hozzájárulás 15 %-ának erejéig, feltéve, hogy ezáltal nem lépi túl a programban előirányzott támogatható kiadások teljes összegét, és nem veszélyezteti a program fő célkitűzéseit.

A Bizottságot minden kiigazításról tájékoztatni kell.

3. cikk

Ezt a határozatot 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

4. cikk

Ennek a határozatnak a Francia Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2013. április 8-án.

a Bizottság részéről

Tonio BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 42., 2006.2.14., 1. o.

(2)  HL L 242., 2007.9.15., 20. o.

(3)  HL L 209., 2005.8.11., 1. o.

(4)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(5)  HL L 357., 2002.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

2013. ÉVI PROGRAM ÉS INDIKATÍV KÖLTSÉGVETÉSI BONTÁS

A.   RÉSZ

Program

A program két alprogramból áll:

1.

Megyeközi alprogram:

1.

1.1. intézkedés: a zárlati károsítók és betegségek prioritásának meghatározására Franciaország tengerentúli megyéiben alkalmazandó eszköz, amellyel a károsító szervezetek és a kimutatásukra alkalmas módszerek rangsorolhatók.

2.

1.2. intézkedés: innovatív módszerek kifejlesztése a Xanthomonas axonopodis pv.alii, a Xanthomonas citri pv. citri és a Begomovirus nemzetségbe tartozó, burgonyaféléket megtámadó vírusok kimutatására.

3.

1.3. intézkedés: a citrusféléket károsító szervezetek (Candidatus Liberibacter asiaticus, C.L. africanus és C.L. americanus, Citrus tristeza vírus, Citrus tarka klorózis, Citrus mozaikvírus, Citrus psorosis vírus és Citrus rongyoslevelűség vírus, valamint kapcsolódó vírusok) kimutatására szolgáló módszerek validálásának kiigazítása.

2.

Martinique megyére vonatkozó alprogram:

Intézkedés: agro-ökológiai gazdaságokból álló hálózat létrehozása, megszervezése és növény-egészségügyi felügyelete.

B.   RÉSZ

Indikatív költségvetési bontás (EUR-ban) a különféle várható eredmények feltüntetésével

Alprogramok

Eredmények (S: szolgáltatásnyújtás, R: kutatás vagy tanulmányi munka)

Támogatható kiadások

Nemzeti pénzügyi hozzájárulás (40 %)

Lehetséges legnagyobb uniós pénzügyi hozzájárulás (60 %)

Megyeközi alprogram

 

1. intézkedés

A zárlati károsítók és betegségek prioritásának meghatározására alkalmazandó eszköz (S)

62 000

24 800

37 200

2. intézkedés

A károsító szervezetek kimutatására szolgáló innovatív módszerek (R)

120 000

48 000

72 000

3. intézkedés

A citrusféléket károsító szervezetek kimutatására szolgáló módszerek (R)

97 000

38 800

58 200

Részösszeg

 

279 000

111 600

167 400

Martinique

 

Intézkedés

Agro-ökológiai gazdaságok hálózata (S)

86 000

34 400

51 600

Részösszeg

 

86 000

34 400

51 600

Összesen

 

365 000

146 000

219 000