ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2013.090.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 90

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

56. évfolyam
2013. március 28.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 295/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. március 21.) a többek között Tajvanból származó polietilén-tereftalát behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 192/2007/EK rendeletnek az 1225/2009/EK rendelet 11. cikkének (4) bekezdése szerinti, új exportőrre vonatkozó felülvizsgálatot követő módosításáról

1

 

*

A Tanács 296/2013/EU rendelete (2013. március 26.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK rendelet módosításáról

4

 

*

A Tanács 297/2013/EU rendelete (2013. március 27.) a 44/2012/EU, a 39/2013/EU és a 40/2013/EU rendelet bizonyos halászati lehetőségek tekintetében történő módosításáról

10

 

*

A Tanács 298/2013/EU rendelete (2013. március 27.) az egyes, Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 314/2004/EK rendelet módosításáról

48

 

*

A Bizottság 299/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. március 26.) az olívaolaj és az olívamaradék-olaj jellemzőiről és az ezekre vonatkozó elemzési módszerekről szóló 2568/91/EGK rendelet módosításáról

52

 

*

A Bizottság 300/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. március 27.) az emberi fogyasztásra szánt nyers tej és tejtermékek Európai Unióba történő beléptetésére vonatkozó állat-egészségügyi és közegészségügyi feltételek, illetve a szükséges állat-egészségügyi bizonyítvány megállapításáról szóló 605/2010/EU rendelet módosításáról ( 1 )

71

 

*

A Bizottság 301/2013/EU rendelete (2013. március 27.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokra vonatkozó Éves javítások: 2009–2011 évi ciklus tekintetében történő módosításáról ( 1 )

78

 

*

A Bizottság 302/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. március 27.) a közösségi vámkontingenseknek a Brazíliából, Thaiföldről és más harmadik országokból származó baromfihús számára történő megnyitásáról és igazgatásáról szóló 616/2007/EK rendelet módosításáról

86

 

 

A Bizottság 303/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. március 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

90

 

 

A Bizottság 304/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. március 27.) a gabonaágazatban 2013. április 1-jetől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

92

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács 2013/160/KKBP határozata (2013. március 27.) a Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/101/KKBP határozat módosításáról

95

 

 

2013/161/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2013. március 11.) a harmadik országok által a 96/23/EK tanácsi irányelv 29. cikkének megfelelően benyújtott tervek jóváhagyásáról szóló 2011/163/EU határozat módosításáról (az értesítés a C(2013) 1279. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

99

 

 

2013/162/EU

 

*

A Bizottság határozata (2013. március 26.) a 406/2009/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti, a 2013–2020-as időszakra vonatkozó éves tagállami kibocsátási jogosultságok meghatározásáról (az értesítés a C(2013) 1708. számú dokumentummal történt)

106

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

28.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 90/1


A TANÁCS 295/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. március 21.)

a többek között Tajvanból származó polietilén-tereftalát behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 192/2007/EK rendeletnek az 1225/2009/EK rendelet 11. cikkének (4) bekezdése szerinti, új exportőrre vonatkozó felülvizsgálatot követő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendeletre (1) (a továbbiakban: az alaprendelet) és különösen annak 11. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság által a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően benyújtott javaslatra,

mivel:

A.   A MEGLÉVŐ INTÉZKEDÉSEK

(1)

A 2604/2000/EK rendelet (2) végleges dömpingellenes vámot vetett ki az Indiából, Indonéziából, Malajziából, a Koreai Köztársaságból, Tajvanból és Thaiföldről származó egyes polietilén-tereftalátok (PET) behozatalára, az alaprendelet 5. cikkével összhangban.

(2)

Az alaprendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követően a Tanács a 192/2007/EK rendelettel (3) úgy határozott, hogy az említett intézkedéseket fenn kell tartani.

(3)

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában2012. február 24-én közzétett értesítés (4) útján az Európai Bizottság (Bizottság) az érintett intézkedések újabb hatályvesztési felülvizsgálatát kezdeményezte az alaprendelet 11. cikkének (2) bekezdése értelmében. Ez a vizsgálat a másik vizsgálattal párhuzamosan zajlik, és külön jogi aktus létrehozásával zárul.

B.   A JELENLEGI ELJÁRÁS

1.   Felülvizsgálati kérelem

(4)

A Bizottsághoz új exportőrre vonatkozó felülvizsgálat indítása iránti kérelem érkezett az alaprendelet 11. cikke (4) bekezdésének megfelelően. A kérelmet egy polietilén-tereftalátot exportáló tajvani (a továbbiakban: az érintett ország) gyártó, a Lealea Enterprise Co., Ltd. (a továbbiakban: a kérelmező) nyújtotta be.

(5)

A kérelmező azt állította, hogy az érintett terméket nem exportálta az Unióba a vizsgálati időszakban – azaz 1998. október 1. és 1999. szeptember 30. között (a továbbiakban: az eredeti vizsgálati időszak).

(6)

A kérelmező azt állította továbbá, hogy nem állt kapcsolatban az érintett termék egyetlen olyan exportáló gyártójával sem, amelyre az említett dömpingellenes intézkedések vonatkoznak.

(7)

A kérelmező ezenfelül azt állította, hogy az eredeti vizsgálati időszakot követően kezdte meg az érintett terméknek az Unióba irányuló exportját.

2.   Az új exportőrre vonatkozó felülvizsgálat megindítása

(8)

A Bizottság megvizsgálta a kérelmező által benyújtott prima facie bizonyítékot, és úgy ítélte meg, hogy az elegendő indokul szolgál az alaprendelet 11. cikkének (4) bekezdése szerinti felülvizsgálat megindításához. A tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően, valamint azután, hogy az érintett uniós gazdasági ágazat lehetőséget kapott észrevételei megtételére, a Bizottság a 653/2012/EU rendelettel (5) megindította a 192/2007/EK rendeletnek a kérelmező vonatkozásában történő felülvizsgálatát.

(9)

A polietilén-tereftalátokra a 192/2007/EK rendelettel kivetett dömpingellenes vámot a kérelmező által az Unióba irányuló exportra gyártott és értékesített érintett termék behozatalára vonatkozóan a 653/2012/EU rendelet értelmében hatályon kívül helyezték. Az alaprendelet 14. cikke (5) bekezdésének megfelelően egyúttal utasították a vámhatóságokat az ilyen behozatalok nyilvántartásba vételéhez szükséges megfelelő lépések megtételére.

3.   Az érintett termék

(10)

Az érintett termék a jelenleg a 3907 60 20 KN-kód alá besorolt, Tajvanból származó, a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 1628-5 szabványa szerint 78 ml/g viszkozitási számú polietilén-tereftalát (a továbbiakban: az érintett termék).

4.   Az érintett felek

(11)

A Bizottság hivatalosan értesítette az uniós gazdasági ágazatot, a kérelmezőt és az exportáló ország képviselőit a felülvizsgálat megindításáról. Az érintett feleknek lehetőségük nyílt álláspontjuk írásbeli ismertetésére és meghallgatáson való részvételre.

(12)

A Bizottság a kérelmezőnek és a vele kapcsolatban álló vállalatoknak dömpinggel kapcsolatos kérdőívet küldött, amelyekre a válaszokat az e célra megállapított határidőn belül megkapta.

(13)

A Bizottság igyekezett ellenőrizni minden információt, amelyet szükségesnek tartott az „új exportőr” státus és a dömping megállapításához, valamint ellenőrző látogatásokat tett a kérelmező vállalat tajvani telephelyén.

5.   A felülvizsgálati időszak

(14)

A dömpingre irányuló felülvizsgálati időszak 2011. január 1-jétől2012. június 30-ig tartott (a továbbiakban: a felülvizsgálati időszak).

C.   A FELÜLVIZSGÁLAT EREDMÉNYEI

1.   Új exportőri minősítés

(15)

A vizsgálat megerősítette, hogy a vállalat az érintett terméket az eredeti vizsgálati időszak folyamán nem exportálta, és a termék Európai Unióba irányuló kivitelét csak ezt követően kezdte meg.

(16)

Bár az exportált mennyiség csekély volt, elégségesnek bizonyult megbízható dömpingkülönbözet megállapításához. A szállított mennyiség és az ügyfelenként elért árbevétel tekintetében követett minta összehasonlítható volt a kérelmező harmadik országok piacain tanúsított magatartásával.

(17)

Az „új exportőr” státus elismerésének egyéb feltételeit illetően a vállalat hitelt érdemlően bizonyítani tudta, hogy sem közvetlenül, sem közvetetten nem kapcsolódik egyetlen olyan tajvani exportáló gyártóhoz sem, amelyre kiterjed az érintett termék vonatkozásában hozott dömpingellenes intézkedések hatálya.

(18)

Ennek megfelelően megerősítést nyert, hogy a vállalatot az alaprendelet 11. cikkének (4) bekezdése értelmében új exportőrnek kell tekinteni, és hogy e vállalat vonatkozásában egyéni dömpingkülönbözetet kell meghatározni.

2.   Dömping

(19)

A kérelmező az érintett termék gyártását, valamint belföldön és exportpiacokon történő értékesítését végzi. A kérelmező közvetlenül a piacokon értékesít.

(20)

Az alaprendelet 2. cikke (2) bekezdésének megfelelően a belföldi értékesítés akkor tekintendő reprezentatívnak, ha a belföldi összértékesítés mennyisége eléri az Unióba irányuló teljes exportértékesítés mennyiségének legalább 5 %-át. A Bizottság megállapította, hogy a kérelmező egyetlen terméktípust exportált az Unióba, és ugyanezt a terméktípust összességében reprezentatív mennyiségben értékesítette a belföldi piacon.

(21)

A Bizottság azzal kapcsolatban is folytatott vizsgálatot, hogy az érintett termék belföldi, reprezentatív mennyiségben történő értékesítése tekinthető-e az alaprendelet 2. cikkének (4) bekezdése szerint rendes kereskedelmi forgalomban megvalósuló értékesítésnek. Ehhez a Bizottság megállapította a független vevőknek történő, nyereséges belföldi értékesítés részarányát. Mivel a rendes kereskedelmi forgalomban elegendő mennyiség értékesítésére került sor, a rendes értéket a tényleges belföldi ár alapján állapította meg.

(22)

Az érintett terméket közvetlenül uniós független vevőknek exportálták. Az exportár ezért az alaprendelet 2. cikke (8) bekezdésének megfelelően, azaz a ténylegesen kifizetett vagy fizetendő árak alapján lett megállapítva.

(23)

A rendes érték és az exportárak összehasonlítására gyártelepi alapon került sor.

(24)

Az alaprendelet 2. cikke (10) bekezdésének megfelelően a rendes érték és az exportár méltányos összehasonlítása érdekében az árak összehasonlíthatóságát befolyásoló különbségeket kiigazítások formájában, kellőképpen figyelembe kell venni. A biztosítási, anyagmozgatási, rakodási és mellékköltségek, valamint a hitelköltségek tekintetében minden olyan esetben sor került a megfelelő kiigazításokra, amikor azok ésszerűnek, helyesnek és igazolt bizonyítékokkal alátámasztottnak bizonyultak.

(25)

Az alaprendelet 2. cikke (11) bekezdésének megfelelően a dömpingkülönbözetet a rendes érték súlyozott átlagának és az Unióba irányuló összes egyedi exportügylet árai súlyozott átlagának összehasonlítása alapján állapították meg. Az Unióba csak korlátozott mennyiségű export irányult, éppen ezért az Unióba irányuló egyedi exportügyletek során alkalmazott exportárakat összehasonlították azon hónapok rendes értékének súlyozott átlagával, amelyben az exportra sor került.

(26)

Az összehasonlítás mindkét esetben minimális szintű dömping meglétét mutatta a felülvizsgálati időszak alatt az Unióba exportáló kérelmező esetében.

D.   A FELÜLVIZSGÁLAT TÁRGYÁT KÉPEZŐ INTÉZKEDÉSEK MÓDOSÍTÁSA

(27)

A kérelmező esetében a felülvizsgálati időszakra vonatkozóan megállapított dömpingkülönbözet minimális szintű volt. Ennélfogva a Bizottság a minimális dömpingkülönbözeten alapuló, tonnánként 0 EUR értékű vám kivetését és a 192/2007/EK rendelet ennek megfelelő módosítását javasolja.

E.   NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL

(28)

Az említettek alapján a behozatalnak a 653/2012/EU rendelet által kötelezővé tett nyilvántartásba vételét meg kell szüntetni, a dömpingellenes vámok visszamenőleges hatályú beszedése nélkül.

F.   AZ INTÉZKEDÉSEK KÖZZÉTÉTELE ÉS IDŐTARTAMA

(29)

Az érintett feleket tájékoztatták azokról a lényeges tényekről és szempontokról, amelyek alapján az érintett terméknek a kérelmezőtől származó behozatalára tonnánként 0 EUR dömpingellenes vámot terveznek kivetni és ennek megfelelően módosítani kívánják a 192/2007/EK rendeletet. Az érdekelt felek észrevételeit a Bizottság megvizsgálta és adott esetben figyelembe vette.

(30)

Ez a felülvizsgálat nem befolyásolja a 192/2007/EK rendeletben rögzített intézkedéseknek az alaprendelet 11. cikkének (2) bekezdésében meghatározott hatályvesztési időpontját,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 192/2007/EK tanácsi rendelet 1. cikke (2) bekezdésében a táblázat a tajvani gyártók tekintetében az alábbiakkal egészül ki:

Ország

Vállalatok

Dömpingellenes vám (EUR/tonna)

TARIC-kiegészítő kód

„Tajvan

Lealea Enterprise Co., Ltd

0

A996”

(2)   A vámhatóságok utasítást kapnak, hogy szüntessék meg a Lealea Enterprise Co., Ltd által előállított, Tajvanból származó érintett termék behozatalának nyilvántartásba vételét.

(3)   Eltérő rendelkezés hiányában a vámtételekre vonatkozó hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. március 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

P. HOGAN


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 51. o.

(2)  HL L 301., 2000.11.30., 21. o.

(3)  HL L 59., 2007.2.27., 59. o.

(4)  HL C 55., 2012.2.24., 4. o.

(5)  HL L 188., 2012.7.18., 8. o.


28.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 90/4


A TANÁCS 296/2013/EU RENDELETE

(2013. március 26.)

a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság által előterjesztett együttes javaslatra,

mivel:

(1)

A 329/2007/EK tanácsi rendelet (1) biztosítja a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2010. december 22-i 2010/800/KKBP tanácsi határozatban (2) rögzített intézkedések érvényesülését.

(2)

A Tanács 2013. február 18-án elfogadta a 2010/800/KKBP határozat módosításáról szóló 2013/88/KKBP határozatot (3), amely a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal (a továbbiakban: Észak-Korea) szembeni további korlátozó intézkedésekről rendelkezik, biztosítva az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2013. évi 2087. sz. határozata által előírt további intézkedések, valamint az Unió további autonóm intézkedéseinek érvényesülését.

(3)

A 2013/88/KKBP határozat a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó szervezetekre, valamint azon személyekre nézve, akik bármilyen típusú fegyvernek vagy kapcsolódó anyagnak, illetve olyan terméknek, anyagnak, felszerelésnek, árunak vagy technológiának, amely hozzájárulhat Észak-Korea nukleáris fegyverekkel, más tömegpusztító fegyverekkel vagy ballisztikus rakétákkal kapcsolatos programjaihoz az Észak-Koreába irányuló vagy onnan történő szállításában – a pénzügyi szolgáltatások nyújtását is beleértve – részt vettek, az Unió általi autonóm jegyzékbe vételére egy pótlólagos kritériumot tartalmaz.

(4)

Ezenkívül a 2013/88/KKBP határozat megtiltja bizonyos olyan egyéb áruk – főleg egyes alumíniumfajták – értékesítését, szállítását vagy átadását Észak-Korea számára, amelyek – különösen a ballisztikusrakéta-ágazatban – fontosak Észak-Korea nukleáris tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjaihoz.

(5)

A 2013/88/KKBP határozat megtiltja ezenkívül az aranynak, a nemesfémeknek és a gyémántnak az észak-koreai kormány részére vagy javára történő értékesítését, vásárlását, szállítását, illetve az észak-koreai kormánytól történő vásárlását és szállítását és az ehhez kapcsolódó közvetítői tevékenységet, valamint az észak-koreai pénznemű, újonnan nyomtatott vagy vert, illetve kiadatlan bankjegyeknek és pénzérméknek az Észak-koreai Központi Bank részére vagy annak javára történő szállítását, valamint az észak-koreai államkötvények vagy az állam által garantált kötvények értékesítését vagy vásárlását. Emellett a 2013/88/KKBP határozat egyértelművé teszi, hogy amennyiben a Tanács pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó tilalmat ír elő, abba beletartozik a biztosítási és a viszontbiztosítási szolgáltatások nyújtása is. Ez a 329/2007/EK rendelet technikai módosítását teszi szükségessé.

(6)

A 2013/88/KKBP határozat megtiltja, hogy észak-koreai bankok új fiókokat, leányvállalatokat vagy képviseleti irodákat nyissanak a tagállamok területén, továbbá hogy a tagállamok joghatósága alá tartozó bankokkal új vegyes vállalkozásokat hozzanak létre, vagy hogy az észak-koreai bankok (köztük az Észak-koreai Központi Bank) üzletrészt szerezzenek e bankokban.

(7)

Ezenkívül az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2013. évi 2087. határozatának 13. pontja szerint rendelkezni kell arról, hogy a megjelölt személyek vagy szervezetek, vagy bármely más észak-koreai személy vagy szervezet javára nem teljesíthetők az olyan szerződések vagy ügyletek teljesítésével kapcsolatos, bármilyen formájú követelések, amelyekre ezek az intézkedések vonatkoznak.

(8)

A 329/2007/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 329/2007/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

(1)   Tilos:

a)

az I., az Ia. és az Ib. mellékletben felsorolt áruk és technológia – beleértve a szoftvereket – közvetlenül vagy közvetve történő értékesítése, szállítása, átadása vagy kivitele bármilyen észak-koreai természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy az országban történő felhasználásra, függetlenül az említett áruk és technológia uniós vagy Unión kívüli eredetétől;

b)

az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az a) pontban említett tilalom megkerülése.

(2)   Az I. melléklet tartalmaz minden olyan cikket, anyagot, felszerelést, árut vagy technológiát – a szoftvereket is beleértve – amely a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló, 2009. május 5-i 428/2009/EK tanácsi rendelet (4) meghatározása szerint kettős felhasználású termék vagy technológia.

Az Ia. melléklet tartalmaz bizonyos egyéb cikkeket, anyagokat, felszereléseket, árukat és technológiákat, amelyek Észak-Korea nukleáris fegyverekkel, egyéb tömegpusztító fegyverekkel vagy ballisztikus rakétákkal kapcsolatos programjaihoz hozzájárulhatnak.

Az Ib. melléklet tartalmazza a ballisztikusrakéta-ágazatban használt egyes kulcsfontosságú alkotóelemeket.

(3)   Tilos az I., az Ia. és az Ib. mellékletben felsorolt áruk vagy technológia Észak-Koreából történő beszerzése, behozatala vagy szállítása, függetlenül attól, hogy az érintett cikk Észak-Koreából származik-e vagy sem.

2.

A 3. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

az a) és b) pont helyébe a következő szövegrész lép:

„a)

az EU közös katonai listáján vagy az I., az Ia. és az Ib. mellékletben felsorolt árukkal és technológiával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás és brókerszolgáltatás nyújtása, valamint az EU közös katonai listáján vagy az I., az Ia. és az Ib. mellékletben felsorolt áruk beszerzésével, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos technikai segítségnyújtás bármilyen észak-koreai természetes vagy jogi személy, jogalany vagy szerv részére, vagy az országban történő felhasználásra;

b)

az EU közös katonai listáján vagy az I., az Ia. és az Ib. mellékletben felsorolt árukkal és technológiával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása – beleértve különösen az említett cikkek értékesítésével, beszerzésével, átadásával vagy kivitelével kapcsolatos, vagy az ahhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra irányuló támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást, továbbá biztosítást és viszontbiztosítást – bármely észak-koreai természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy az Észak-Koreában történő felhasználásra;”;

b)

a c) és d) pontban az „I. és Ia. melléklet” szövegrész helyébe az „I., Ia. és Ib. melléklet” szövegrész lép.

3.

A 3a. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében az „I. és Ia. melléklet” szövegrész helyébe az „I., Ia. és Ib. melléklet” szövegrész lép.

4.

A rendelet a következő cikkekkel egészül ki:

„4a. cikk

(1)   Tilos:

a)

a VII. mellékletben felsorolt arany, nemesfémek és gyémántok közvetett vagy közvetlen értékesítése, szállítása, átadása vagy kivitele (függetlenül attól, hogy az Unióból származnak-e vagy sem) az észak-koreai kormány, annak állami szervei, közszervezetei és ügynökségei, az Észak-koreai Központi Bank, továbbá bármely olyan személy, szervezet vagy szerv részére, amely az előbbiek nevében vagy irányítása szerint jár el, vagy az előbbiek tulajdonában álló vagy ellenőrzése alá tartozó bármely szervezet vagy szerv részére;

b)

a VII. mellékletben felsorolt arany, nemesfémek és gyémántok vásárlása, behozatala vagy szállítása (függetlenül attól, hogy ezek Észak-Koreából származnak-e vagy sem) közvetlenül vagy közvetve az észak-koreai kormánytól, annak állami szerveitől, vállalkozásaitól és ügynökségeitől, az Észak-koreai Központi Banktól, továbbá bármely olyan személytől, szervezettől vagy szervtől, amely az előbbiek nevében vagy irányítása szerint jár el, vagy az előbbiek tulajdonában álló vagy ellenőrzése alá tartozó bármely szervezettől vagy szervtől;

c)

az a) és b) pontban felsorolt árukkal kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás vagy közvetítői tevékenység, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása az észak-koreai kormány, annak állami szervei, közszervezetei és ügynökségei, az Észak-koreai Központi Bank, ezek nevében vagy irányítása szerint eljáró személyek, szervezetek vagy szervek vagy azok tulajdonában álló vagy ellenőrzése alá tartozó szervezetek vagy szervek számára.

(2)   A VII. melléklet tartalmazza az (1) bekezdésben említett tilalmak hatálya alá tartozó arany, nemesfémek és gyémánt felsorolását.

4b. cikk

Tilos újonnan nyomtatott vagy kibocsátatlan, észak-koreai pénznemű bankjegyek és vert pénzérmék akár közvetlenül, akár közvetve történő eladása, szállítása, átadása vagy kivitele az Észak-koreai Központi Bank számára vagy javára.”

„5a. cikk

(1)   A 16. cikk hatálya alá tartozó hitelintézetek és pénzintézetek számára tilos:

a)

új képviseleti iroda nyitása, illetve új fiók vagy leányvállalat létrehozása Észak-Koreában; vagy

b)

új közös vállalkozás létrehozása észak-koreai székhellyel rendelkező hitelintézettel vagy pénzügyi intézménnyel, illetve a 11a. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézettel vagy pénzügyi intézménnyel.

(2)   Tilos:

a)

engedélyezni észak-koreai székhellyel rendelkező hitelintézet vagy pénzintézet, illetve a 11a. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézet vagy pénzintézet számára az Unió területén képviseleti iroda megnyitását, illetve fiók vagy leányvállalat létrehozását;

b)

észak-koreai székhellyel rendelkező hitelintézet vagy pénzintézet, illetve a 11a. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézet vagy pénzintézet számára vagy nevében olyan megállapodások megkötése, amelyek az Unió területén képviseleti iroda nyitásához, illetve fiók vagy leányvállalat alapításához kapcsolódnak;

c)

engedélyezni észak-koreai székhellyel rendelkező hitelintézet vagy pénzügyi intézmény, illetve – amennyiben a képviseleti iroda, fiók vagy leányvállalat nem működött 2013. február 19-ét megelőzően – a 11a. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézet vagy pénzügyi intézmény képviseleti irodája, fiókja vagy leányvállalata számára hitelintézeti tevékenység megkezdését és folytatását, vagy bármely más, előzetes engedélyhez kötött tevékenységét,;

d)

a 11a. cikk (2) bekezdésében említett hitelintézeteknek vagy pénzügyi intézményeknek a 16. cikk hatálya alá tartozó hitelintézetben vagy pénzügyi intézményben részesedés szerzése vagy kiterjesztése, vagy bármilyen más tulajdoni érdekeltség szerzése.”.

5.

A 6. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az V. mellékletben felsorolt személyekhez, szervezetekhez vagy szervekhez tartozó, azok tulajdonában lévő, vagy általuk birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani. Az V. melléklet tartalmazza azokat a IV. mellékletben fel nem sorolt személyeket, szervezeteket és szerveket, amelyeket a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010. december 22-i 2010/800/KKBP (5) tanácsi határozat 5. cikk (1) bekezdésének b), c) és d) pontja alapján a következőként minősített:

a)

Korea nukleáris fegyverekhez, egyéb tömegpusztító fegyverekhez vagy ballisztikus rakétákhoz kapcsolódó programjaiért felelős személyek, szervezetek és szervek, illetve a nevükben vagy utasításuk szerint eljáró személyek vagy jogalanyok, illetve a tulajdonukban lévő vagy általuk ellenőrzött jogalanyok; vagy

b)

Korea nukleáris fegyverekhez, egyéb tömegpusztító fegyverekhez vagy ballisztikus rakétákhoz kapcsolódó programjaihoz esetlegesen hozzájáruló pénzügyi szolgáltatásokat nyújtanak, vagy ilyen célú pénzügyi vagy más eszközöket vagy forrásokat utalnak át az Unió területére, azon keresztül vagy onnan kiindulva, vagy a tagállamok állampolgárai vagy a joghatóságuk alá tartozó jogalanyok, vagy az Unió területén található személyek vagy pénzügyi intézmények bevonásával, illetve a nevükben vagy utasításuk szerint eljáró személyek vagy jogalanyok, vagy a tulajdonukban lévő vagy általuk ellenőrzött jogalanyok.

c)

részt vesznek olyan fegyverek és bármely hasonló felszerelés és termékek, anyagok, felszerelések, áruk és technológiák Észak-Koreából vagy Észak-Koreába történő szállításában, – akár pénzügyi szolgáltatások nyújtása útján is – amelyek hozzájárulhatnak Észak-Korea nukleáris fegyverekkel, más tömegpusztító fegyverekkel vagy ballisztikus rakétákkal kapcsolatos programjaihoz.

Az V. mellékletet rendszeresen, legalább 12 havonta felül kell vizsgálni.

6.

A szöveg a következő cikkekkel egészül ki:

„9a. cikk

Tilos:

a)

2013. február 19-a után kibocsátott államkötvényeket vagy államilag garantált kötvényeket közvetlenül vagy közvetve értékesíteni vagy beszerezni a következő szereplők bármelyike számára vagy bármelyikétől:

i.

Észak-Korea vagy annak kormánya, észak-koreai állami szervek, vállalkozások és ügynökségek;

ii.

az Észak-koreai Központi Bank;

iii.

észak-koreai székhellyel rendelkező hitelintézet vagy pénzügyi intézmény, illetve a 11a. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézet vagy pénzügyi intézmény;

iv.

az i. vagy ii. pontban említett jogi személy, szervezet vagy szerv nevében vagy utasítására eljáró természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv;

v.

az i., ii. vagy iii. pontban említett személy, szervezet vagy szerv tulajdonában lévő vagy általa ellenőrzött jogi személy, szervezet vagy szerv;

b)

az a) pontban említett személyek, szervezetek vagy szervek számára 2013. február 19-a után kibocsátott államkötvényekkel vagy államilag garantált kötvényekkel kapcsolatos brókerszolgáltatást nyújtani;

c)

az a) pontban említett személyek, szervezetek vagy szervek segítése államkötvények vagy államilag garantált kötvények kibocsátásában brókerszolgáltatások nyújtásával, reklámtevékenységgel vagy az ilyen kötvényekhez kapcsolódó bármely egyéb szolgáltatással.

9b. cikk

(1)   Nem teljesíthetők az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú követelések, amelyek teljesítését az e rendelet alapján előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben érintik, ideértve a kártérítési vagy egyéb hasonló jellegű követeléseket, mint például a beszámítási követelést vagy a garanciaérvényesítés keretében benyújtott követelést, azaz kötvény, garancia vagy viszontgarancia – különösen pénzügyi garancia vagy pénzügyi viszontgarancia – kifizetésére vagy meghosszabbítására irányuló bármilyen követelést, amennyiben azokat az alábbiak nyújtották be:

a)

a IV. és az V. mellékletben felsorolt, jegyzékbe vett személyek, szervezetek vagy szervek;

b)

bármely más észak-koreai személy, szervezet vagy szerv, ide értve Észak-Korea kormányát, állami szerveit, vállalkozásait és ügynökségeit;

c)

az a) és b) pontban említett személyeken, szervezeteken vagy szerveken keresztül, illetve a nevükben eljáró személyek, szervezetek vagy szervek.

(2)   Valamely szerződés vagy ügylet teljesítését a jelen rendelet alapján megállapított intézkedések által érintettnek kell tekinteni, ha a követelés keletkezése vagy tartalma ezekre az intézkedésekre közvetlenül vagy közvetve visszavezethető.

(3)   Bármely, valamely követelés érvényesítésére vonatkozó eljárás során, az arra vonatkozó bizonyítási teher, hogy a követelés teljesítését az (1) bekezdés nem tiltja, a követelést érvényesíteni kívánó személyre hárul.

(4)   Ez a cikk nem érinti az (1) bekezdésben említett személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a szerződéses kötelezettségek teljesítése elmaradásának jogszerűségével kapcsolatos, e rendelettel összhangban lévő bírósági felülvizsgálathoz való jogát.”.

7.

Az e rendelet I. mellékletében meghatározott bejegyzések a 329/2007/EK rendelet Ia. mellékleteként az I.A1.020 bejegyzés után kerülnek beillesztésre.

8.

E rendelet II. mellékletének szövege a 329/2007/EK rendelet Ib. mellékleteként kerül beillesztésre.

9.

A 329/2007/EK rendelet VII. melléklete e rendelet III. mellékletének szövegével egészül ki.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. március 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

E. GILMORE


(1)  HL L 88., 2007.3.29., 1. o.

(2)  HL L 341., 2010.12.23., 32. o.

(3)  HL L 46., 2013.2.19., 28. o.

(4)  HL L 134., 2009.5.29., 1. o.”

(5)  HL L 341., 2010.12.23., 32. o.”


I. MELLÉKLET

„I.A1.021

Az alábbi tulajdonságok bármelyikével rendelkező, lap vagy lemez formájú acélötvözetek:

a)

acélötvözetek, amelyek 293 K (20 °C) hőmérsékleten legalább 1 200 MPa szakítószilárdságra »képesek«; vagy

b)

nitrogénnel stabilizált duplex rozsdamentes acél.

Megjegyzés: A »képesek« kifejezés egyaránt vonatkozik a hőkezelés előtti, illetve utáni ötvözetre is.

Műszaki megjegyzés: A »nitrogénnel stabilizált duplex rozsdamentes acél« ferrit és ausztenit acél szemcsékből álló kétfázisú mikrostruktúrával rendelkezik, mely mikrostruktúrát nitrogén hozzáadásával stabilizálják.

1C116

1C216

I.A1.022

Szén-szén kompozit anyag.

1A002.b.1

I.A1.023

Legalább 60 tömegszázalék nikkelt tartalmazó nyers vagy félkész nikkelötvözetek.

1C002.c.1.a

I.A1.024

Lap vagy lemez formájú titánötvözetek, amelyek 293 K (20 °C) hőmérsékleten 900 MPa vagy nagyobb szakítószilárdságra »képesek«.

Megjegyzés: A »képesek« kifejezés egyaránt vonatkozik a hőkezelés előtti, illetve utáni ötvözetre is.

1C002.b.3”


II. MELLÉKLET

„Ib. MELLÉKLET

A 2. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdésében említett termékek

7601

Megmunkálatlan alumínium

7602

Alumíniumhulladék és -törmelék

7603

Alumíniumpor és -pehely

7604

Alumíniumrúd és -profil

7605

Alumíniumhuzal

7606

Alumíniumlap, -lemez, vagy -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t

7608

Alumíniumcső

7609

Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat)

7614

Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével”


III. MELLÉKLET

„VII. MELLÉKLET

A 4a. cikkben említett arany, nemesfémek és gyémánt jegyzéke

HR-kód

Árumegnevezés

7102

Gyémánt, megmunkálva is, de foglalat vagy szerelés nélkül

7106

Ezüst (beleértve az arannyal vagy platinával bevontat is), megmunkálatlanul vagy félgyártmány vagy por alakban

7108

Arany (beleértve a platinával bevont aranyat is), megmunkálatlanul vagy félgyártmány vagy por alakban

7109

Arannyal plattírozott ezüst vagy nem nemesfém, félgyártmány, tovább nem megmunkálva

7110

Platina megmunkálatlan vagy félgyártmány vagy por alakban

7111

Platinával plattírozott nem nemesfém, arany vagy ezüst, félgyártmány, tovább nem megmunkálva

7112

Nemesfém vagy nemesfémmel plattírozott fém törmeléke és hulladéka; más nemesfémet vagy nemesfémvegyületet tartalmazó törmelék és hulladék, elsősorban nemesfém visszanyeréséhez”


28.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 90/10


A TANÁCS 297/2013/EU RENDELETE

(2013. március 27.)

a 44/2012/EU, a 39/2013/EU és a 40/2013/EU rendelet bizonyos halászati lehetőségek tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendelet (1) úgy rendelkezik, hogy a vizekhez és az erőforrásokhoz való hozzáférést és a halászati tevékenységek fenntartható folytatását szabályozó uniós intézkedések meghatározását a rendelkezésre álló tudományos, műszaki és gazdasági szakvélemények és különösen a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) által készített jelentések figyelembevételével, valamint a regionális tanácsadó testületek javaslataira tekintettel kell végezni.

(2)

A Tanács feladata, hogy intézkedéseket fogadjon el a halászati lehetőségek meghatározására és elosztására vonatkozóan, beleértve – adott esetben – bizonyos, azokkal funkcionálisan összefüggő feltételeket is. A halászati lehetőségeket úgy kell elosztani a tagállamok között, hogy minden tagállam számára viszonylag stabil halászati tevékenység legyen biztosítható valamennyi állomány, illetve halászat tekintetében, és kellően figyelembe lehessen venni a közös halászati politikának a 2371/2002/EK rendeletben meghatározott célkitűzéseit.

(3)

A Tanács a 44/2012/EU (2) rendeletében meghatározta a 2012. évre az uniós vizek vonatkozásában bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós hajók számára egyes nem uniós vizeken rendelkezésre álló halászati lehetőségeket. A Tanács a 39/2013/EU (3) és a 40/2013/EU rendeletében (4) meghatározta a 2013. évre bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós hajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeket.

(4)

A 39/2013 EU rendeletben a VIIIc és IX területen található fattyúmakréla halállományra vonatkozó halászati lehetőségek különleges feltételeinek további tisztázása szükséges.

(5)

A grönlandi laposhal NAFO 3LMNO övezetben folytatott halászata tekintetében kiegészítő halászati lehetőségek váltak elérhetővé az Unió számára az Unió és az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet (NAFO) más szerződő felei közötti kvótacserék eredményeképpen. A 44/2012/EU rendelet IC. mellékletét a 2012. évre vonatkozóan 2012. január 1-jei hatállyal módosítani kell, hogy az magában foglalja az említett új halászati lehetőségeket. E módosítások csak a 2012. évre vonatkoznak és nem sértik a viszonylagos stabilitás elvét.

(6)

Az uniós és norvég hajók halászati lehetőségei, valamint az egymás vizeiben fellelhető halászati erőforrásokhoz való hozzáférés feltételei a halászati jogokról szóló konzultációkra figyelemmel évente kerülnek megállapításra a Norvégiával kötött kétoldalú halászati megállapodásoknak (5) megfelelően. A 2013-ra vonatkozó megállapodásokról szóló konzultációk befejeződéséig a 40/2013/EU rendelet ideiglenes halászati lehetőségeket állapított meg az érintett halállományok tekintetében. 2013. január 18-án lezárult a Norvégiával folytatott konzultációk, és megszületettek a 2013. évi halászati lehetőségekre vonatkozó megállapodások. A 40/2013/EU rendelet vonatkozó rendelkezéseit ezért helyénvaló ennek megfelelően módosítani.

(7)

A 40/2013/EU rendelet IA. melléklete előzetesen rögzíti a Nemzetközi Tengerkutatási Tanácsban (ICES) a IIIa körzetben, valamint az ICES II és IV alterület uniós vizeiben élő homokiangolnára vonatkozóan meghatározott fogási korlátozásokat. Az ICES 2013 februárjában tudományos szakvéleményt tett közzé az ICES IIa és IIIa körzet, valamint az ICES IV alterület uniós vizeiben élő homokiangolna-állományról. E szakvéleménnyel összhangban a fogásokat az 1. gazdálkodási területre vonatkozóan 224 544 tonnára, a 2. gazdálkodási területre vonatkozóan pedig 17 544 tonnára kell korlátozni. A 3. gazdálkodási terület tekintetében az összesített fogások ICES által javasolt felső határa 78 331 tonna. Mivel a 3. gazdálkodási terület az uniós és a norvég fogásokat egyaránt magában foglalja, az uniós felső határ nem haladhatja meg a 40 000 tonnát. A 4. és a 6. gazdálkodási területet illetően az ICES számára rendelkezésre álló fogási adatok és felmérési eredmények nem voltak elegendők ahhoz, hogy életkor alapú értékelést készítsen. Így a hasonló helyzetben levő más halállományok tekintetében elfogadott megközelítéssel összhangban helyénvaló, hogy a 4. gazdálkodási területen a fogási korlátozás 4 000 tonnában, a 6. gazdálkodási területen pedig 336 tonnában legyen megállapítva, ami az ezen területekre vonatkozó 2012. évi fogási korlátozások 20 %-os csökkentését jelenti. Az ICES szakvéleményével összhangban helyénvaló az 5. és a 7. gazdálkodási terület vonatkozásában a fogási korlátozásokat nullában megállapítani. A homokiangolna-állomány Norvégiával történő megosztására és az uniós vizekben való halászatának 2013. évi lehetőségeire tekintettel helyénvaló egy Norvégia és az EU közötti kvótacseréről megállapodni.,Következésképpen, az Unióra eső teljes kifogható mennyiség (TAC) hányadból az Unió az 1. gazdálkodási területen homoki angolnából 22 450 tonna mennyiségnek megfelelő kvótát ruház át Norvégiára 1 769 tonna közönséges tőkehal (észak-norvég állományok), 131 tonna foltos tőkehal (észak-norvég állományok), 250 tonna sima lepényhal (északi-tengeri állományok) és 95 tonna északi menyhal (északi-tengeri állományok) fejében. A 40/2013/EU rendelet IA. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

A Nyugat- és Közép-csendes-óceáni Halászati Bizottság (WCPFC) 2012. december 2.–9-én Manilában megtartott kilencedik éves ülésén a nagyszemű tonhalra, a sárgaúszójú tonhalra és a bonitóra irányuló halászati erőkifejtés korlátozását célzó új állományvédelmi és gazdálkodási intézkedéseket, valamint a halak csoportosulását előidéző eszközökkel folytatott halászat elől elzárt területet érintő intézkedéseket fogadtak el. A WCPFC ezenkívül az Amerikaközi Trópusitonhal-bizottság (IATTC) és a WCPFC illetékességi területének közös része tekintetében hozandó gazdálkodási intézkedésekről is megállapodást kötött. Ezen intézkedések értelmében a mindkét szervezet nyilvántartásában szereplő uniós hajóknak az illetékességi területek közös részén folytatott halászat során be kell tartaniuk a 40/2013/EU rendeletben foglalt, az IATTC által hozott állományvédelmi és gazdálkodási intézkedéseket. Ezeket a WCPFC-intézkedéseket végre kell hajtani az uniós jogban.

(9)

Az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT) által az atlanti kardhal védelmére hozott rendelkezések szerint az Unió az Atlanti-óceán déli részén le nem halászott kardhalkvótáját legfeljebb 200 tonna erejéig beleszámíthatja az észak-atlanti gazdálkodási területen ejtett kardhalra vonatkozó kvótájába. Az Unió ezenkívül az Atlanti-óceán északi részén le nem halászott kardhalkvótáját legfeljebb 200 tonna erejéig beleszámíthatja a dél-atlanti gazdálkodási területen ejtett kardhalra vonatkozó kvótájába. Az említett rendelkezéseket át kell ültetni az uniós jogba.

(10)

2013-ban tartott első éves ülésén a Dél-csendes-óceáni Regionális Halászati Gazdálkodási Szervezet (SPRFMO) több, halászati lehetőségeket érintő intézkedést határozott meg: meghatározta a fattyúmakréla TAC, az e faj halászatával összefüggő jelentéstétel módosítását is beleértve, valamint megállapította a nyílt tengeri és fenékhalászatra vonatkozó erőkifejtés korlátozásait. Az említett rendelkezéseket át kell ültetni az uniós jogba.

(11)

A 39/2013/EU rendelet és a 40/2013/EU rendelet általánosságban 2013. január 1-jétől alkalmazandó. A hivatkozott rendeletek módosításai tekintetében ezt a rendeletet indokolt 2013. január 1-jétől alkalmazni. E visszamenőleges hatályú alkalmazás nem sérti a jogbiztonság és a jogszerű elvárások védelmének elvét, mivel az érintett halászati lehetőségeket még nem merítették ki. A 44/2012 EU rendeletre vonatkozó módosítást 2012. január 1-től alkalmazni. Mivel bizonyos fogási korlátozások módosításai befolyásolják az érintett flották gazdasági tevékenységeit és az uniós hajók által a halászati idény vonatkozásában készített terveket, szükséges a 44/2012 EU rendelet, a 39/2013/EU rendelet és a 40/2013/EU rendelet sürgős módosítása. Ugyanezen okból, ennek a rendeletnek a kihirdetését követően indokolt azonnali hatályba lépése.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 44/2012/EU rendelet módosítása

A 44/2012/EU rendelet IC. melléklete e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 39/2013/EU rendelet módosítása

A 39/2013/EU rendelet I. melléklete e rendelet II. melléklete szövegének megfelelően módosul.

3. cikk

A 40/2013/EU rendelet módosítása

A 40/2013/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 4. cikk a következő ponttal egészül ki:

„n)   »az IATTC és a WCPFC illetékességi területének közös része«: a következő vonalakkal határolt terület:

ny. h. 150 °,

ny. h. 130 °,

d. sz. 4 °,

d. sz. 50 °.”

2.

A 24. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„24. cikk

Nyílt tengeri halászat – kapacitáskorlátozás

Az SPRFMO-egyezmény hatálya alá tartozó területen 2007-ben, 2008-ban vagy 2009-ben aktív halászati tevékenységet folytató tagállamoknak a lobogójuk alatt közlekedő, 2013-ban nyílt tengeri állományokra halászó hajók bruttó tonnatartalmának teljes szintjét az adott terület vonatkozásában uniós szinten összesen 78 600 BT-ra kell korlátozniuk.”

3.

A 25. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„25. cikk

Nyílt tengeri halászat – teljes kifogható mennyiségek

(1)   Kizárólag az SPRFMO-egyezmény hatálya alá tartozó területen 2007-ben, 2008-ban vagy 2009-ben aktív halászati tevékenységet folytató, a 24. cikkben meghatározott tagállamok halászhatnak nyílt tengeri állományokra az adott területen az IJ. mellékletben meghatározott teljes kifogható mennyiségekkel összhangban.

(2)   Az IJ. mellékletben megállapított halászati lehetőségek azzal a feltétellel használhatók fel, hogy a tagállamok legkésőbb a következő hónap ötödik napjáig, az SPRFMO titkárságának tájékoztatása céljából megküldik a Bizottságnak a hajómegfigyelési rendszerek (VMS) nyilvántartásait, a havi fogási jelentéseket és – amennyiben rendelkezésre állnak – a be- és kihajózási adatokat azon hajók vonatkozásában, amelyek az SPRFMO egyezmény hatálya alá tartozó területen aktív halászati tevékenységet folytatnak vagy átrakási műveletekben vesznek részt.”

4.

A 29. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„29. cikk

A nagyszemű tonhalra, a sárgaúszójú tonhalra és a bonitóra irányuló halászati erőkifejtés korlátozása

A tagállamok biztosítják, hogy a WCPFC-egyezmény hatálya alá tartozó terület nyílt tengeri, az é. sz. 20 ° és a d. sz. 20 ° közé eső részén a nagyszemű tonhalra (Thunnus obesus), a sárgaúszójú tonhalra (Thunnus albacares) és a bonitóra (Katsuwonus pelamis) erszényes kerítőhálóval halászó hajók számára kiosztott halászati napok száma ne növekedjen.”

5.

A 30. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A WCPFC-egyezmény hatálya alá tartozó területnek az é. sz. 20 ° és a d. sz. 20 ° közötti részén 2013. július 1-jén 00.00-től 2013. október 31-án 24.00-ig tilos a halak csoportosulását előidéző eszközöket használó erszényes kerítőhálós hajókkal folytatott halászati tevékenység végzése. Erszényes kerítőhálós hajók az említett időszakban kizárólag akkor folytathatnak halászati tevékenységet a WCPFC-egyezmény hatálya alá tartozó terület említett részén, ha a fedélzetükön tartózkodó megfigyelő igazolja, hogy a hajó egyetlen alkalommal sem:

a)

telepített vagy alkalmazott a halak csoportosulását előidéző eszközöket vagy azokhoz kapcsolódó elektronikus eszközöket;

b)

halászott halrajokra a halak csoportosulását előidéző eszközök felhasználásával.”

6.

A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„30a. cikk

Az IATTC és a WCPFC illetékességi területének közös része

(1)   A 4. cikk n) pontjában meghatározott, az IATTC és a WCPFC illetékességi területének közös részén folytatott halászat során a kizárólag a WCPFC nyilvántartásában szereplő hajók kötelesek alkalmazni a 29. és a 31. cikkben előírt intézkedéseket.

(2)   A 4. cikk n) pontjában meghatározott, az IATTC és a WCPFC illetékességi területének közös részén folytatott halászat során a mind a WCPFC nyilvántartásában, mind az IATTC nyilvántartásában szereplő hajók, valamint a kizárólag az IATTC nyilvántartásában szereplő hajók kötelesek alkalmazni a 27. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és az ugyanezen cikk (2)–(6) bekezdésében előírt intézkedéseket.”

7.

Az IA., az IB., az ID., az IJ., a III. és a VIII. melléklet e rendelet III. mellékletének megfelelően módosul.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet 2013. január 1-jétől alkalmazandó.

A 1. cikket azonban 2012. január 1-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. március 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

E. GILMORE


(1)  HL L 358, 2002.12.31., 59. o. (magyar nyelvű különkiadás, 4. fejezet, 5. kötet, 460. o.).

(2)  A Tanács 2012. január 17-i 44/2012 EU rendelete az uniós vizek vonatkozásában, valamint a nemzetközi tárgyalások vagy megállapodások hatálya alá tartozó bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós hajók számára egyes nem uniós vizeken rendelkezésre álló halászati lehetőségeknek a 2012. évre történő meghatározásáról (HL L 25., 2012.1.27., 55. o.).

(3)  A Tanács 2013. január 21-i 39/2013 EU rendelete a nemzetközi tárgyalások vagy megállapodások hatálya alá nem tartozó bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós hajók számára rendelkezésre álló halászati lehetőségeknek a 2013. évre történő meghatározásáról (HL L 23., 2013.1.25., 1. o.).

(4)  A Tanács 2013. január 21-i 40/2013 EU rendelete az uniós vizeken, valamint a nemzetközi tárgyalások vagy megállapodások hatálya alá tartozó bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós hajók számára egyes nem uniós vizeken rendelkezésre álló halászati lehetőségeknek a 2013. évre történő meghatározásáról (HL L 23., 2013.1.25., 54. o.).

(5)  Halászati megállapodás az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság között (HL L 226., 1980.8.29., 48. o.).


I. MELLÉKLET

A 44/2012/EU rendelet IC. mellékletében a NAFO 3LMNO övezet tekintetében a grönlandi laposhalra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Grönlandi laposhal

Reinhardtius hippoglossoides

Övezet

:

NAFO 3LMNO

(GHL/N3LMNO)

Észtország

328

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Németország

335

Lettország

46

Litvánia

23 (1)

Spanyolország

4 486

Portugália

1 875 (2)

Európai Unió

7 093 (3)

TAC

12 098


(1)  Ez a kvóta egy harmadik ország által átadott halászati lehetőségek nyomán további 19,6 tonna mennyiséggel egészül ki.

(2)  Ez a kvóta egy harmadik ország által átadott halászati lehetőségek nyomán további 10 tonna mennyiséggel egészül ki.

(3)  Ez a kvóta harmadik országok által átadott halászati lehetőségek nyomán további 29,6 tonna mennyiséggel egészül ki.”


II. MELLÉKLET

1.

A 39/2013/EU rendelet I. mellékletének B. részében a VIIIc. övezet tekintetében a fattyúmakrélára vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Fattyúmakréla

Trachurus spp.

Övezet

:

VIIIc

(JAX/08C.)

Spanyolország

22 409 (1)  (3)

Analitikai TAC

Franciaország

388 (1)

Portugália

2 214 (1)  (3)

Unió

25 011

TAC

25 011

2.

A 39/2013/EU rendelet I. mellékletének B. részében a IX. övezet tekintetében a fattyúmakrélára vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Fattyúmakréla

Trachurus spp.

Övezet

:

IX

(JAX/09.)

Spanyolország

7 762 (4)  (5)

Analitikai TAC

Portugália

22 238 (4)  (5)

Unió

30 000

TAC

30 000

3.

A 39/2013/EU rendelet I. mellékletének B. részében a X. övezet, CECAF uniós vizei tekintetében a fattyúmakrélára vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép.

„Faj

:

Fattyúmakrélák

Trachurus spp.

Övezet

:

X; a CECAF uniós vizei (6)

(JAX/X34PRT)

Portugália

Megállapítandó (7)  (8)

Elővigyázatossági TAC

Unió

Megállapítandó (9)

TAC

Megállapítandó (9)

4.

A 39/2013/EU rendelet I. mellékletének B. részében a CECAF uniós vizei tekintetében a fattyúmakrélára vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép

„Faj

:

Fattyúmakrélák

Trachurus spp.

Övezet

:

A CECAF uniós vizei (10)

(JAX/341PRT)

Portugália

Megállapítandó (11)  (12)

Elővigyázatossági TAC

Unió

Megállapítandó (13)

TAC

Megállapítandó (13)


(1)  Ennek legfeljebb 5 %-a lehet 12–14 cm méretű fattyúmakréla, a 850/98/EK rendelet () 19. cikkében foglalt rendelkezések ellenére. E mennyiség ellenőrzése tekintetében a kirakodott fogások tömegére vonatkozó átváltási együttható: 1,20.

(2)  A Tanács 850/98/EK rendelete (1998. március 30.) a halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról (HL L 125., 1998.4.27., 1. o.).

(3)  Különleges feltétel: ennek legfeljebb 5 %-a halászható a IX övezetben (JAX/*09.).”

(4)  Ennek legfeljebb 5 %-a lehet 12–14 cm méretű fattyúmakréla, a 850/98/EK rendelet 19. cikkében foglalt rendelkezések ellenére. E mennyiség ellenőrzése tekintetében a kirakodott fogások tömegére vonatkozó átváltási együttható: 1,20.

(5)  Különleges feltétel: ennek legfeljebb 5 %-a halászható a VIIIc övezetben (JAX/*08C).”

(6)  Az Azori-szigetekkel szomszédos vizek.

(7)  Ennek legfeljebb 5 %-a lehet 12–14 cm méretű fattyúmakréla, a 850/98/EK rendelet 19. cikkében foglalt rendelkezések ellenére. E mennyiség ellenőrzése tekintetében a kirakodott fogások tömegére vonatkozó átváltási együttható: 1,20.

(8)  E rendelet 6. cikke alkalmazandó.

(9)  Az (3) lábjegyzetnek megfelelően meghatározott mennyiséggel megegyező mennyiségben került megállapításra. IIA.”

(10)  A Madeirával szomszédos vizek.

(11)  Ennek legfeljebb 5 %-a lehet 12–14 cm méretű fattyúmakréla, a 850/98/EK rendelet 19. cikkében foglalt rendelkezések ellenére. E mennyiség ellenőrzése tekintetében a kirakodott fogások tömegére vonatkozó átváltási együttható: 1,20.

(12)  E rendelet 6. cikke alkalmazandó.

(13)  Az (3) lábjegyzetnek megfelelően meghatározott mennyiséggel megegyező mennyiségben került megállapításra. IIA.”


III. MELLÉKLET

1.

A 40/2013/EU rendelet IA. melléklete a következőképpen módosul:

a)

A IIa, a IIIa és a IV övezet uniós vizei tekintetében a homoki angolnára és a kapcsolódó járulékos fogásokra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Homoki angolnák és a kapcsolódó járulékos fogások

Ammodytes spp.

Övezet

:

A IIa, a IIIa és a IV övezet uniós vizei (1)

Dánia

249 006 (2)

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Egyesült Királyság

5 443 (2)

Németország

381 (2)

Svédország

9 144 (2)

Unió

263 974

Norvégia

22 450

TAC

286 424

Különleges feltétel:

A fent említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő homokiangolna-gazdálkodási területeken, a IIB. mellékletben meghatározottak szerint:

Övezet

:

A homokiangolna-gazdálkodási területek uniós vizei

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/234_1)

(SAN/234_2)

(SAN/234_3)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7)

Dánia

190 635

16 549

37 731

3 773

0

317

0

Egyesült Királyság

4 167

362

825

82

0

7

0

Németország

292

25

58

6

0

0

0

Svédország

7 000

608

1 386

139

0

12

0

Unió

202 094

17 544

40 000

4 000

0

336

0

Norvégia

22 450

0

0

0

0

0

0

Összesen

224 544

17 544

40 000

4 000

0

336

0

b)

A IV övezet norvég vizei tekintetében az ördöghalra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Ördöghal

Lophiidae

Övezet

:

A IV övezet norvég vizei

(ANF/04-N.)

Belgium

45

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Dánia

1 152

Németország

18

Hollandia

16

Egyesült Királyság

269

Unió

1 500

TAC

Nem releváns”

c)

az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei tekintetében a norvég menyhalra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Norvég menyhal

Brosme brosme

Övezet

:

Az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

(USK/567EI.)

Németország

13

Analitikai TAC

E rendelet 11. cikke alkalmazandó.

Spanyolország

46

Franciaország

548

Írország

53

Egyesült Királyság

264

Más

13 (3)

Unió

937

Norvégia

2 923 (4)  (5)  (6)

TAC

3 860

d)

a IIIa övezet tekintetében a heringre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Hering (7)

Clupea harengus

Övezet

:

IIIa

(HER/03A.)

Dánia

23 115 (8)

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Németország

370 (8)

Svédország

24 180 (8)

Unió

47 665 (8)

TAC

55 000

e)

a IV övezetnek az é. sz. 53° 30’-től északra fekvő uniós és norvég vizei tekintetében a heringre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Hering (9)

Clupea harengus

Övezet

:

A IV övezetnek az é. sz. 53° 30′-től északra fekvő uniós és norvég vizei

(HER/4AB.)

Dánia

81 945

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Németország

50 632

Franciaország

23 464

Hollandia

59 995

Svédország

4 863

Egyesült Királyság

65 901

Unió

286 800

Norvégia

138 620 (10)

TAC

478 000

Különleges feltétel:

Az említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő övezetben:

 

Az é. sz. 62°-tól délre található

norvég vizek (HER/*04N-) ()

Unió

50 000

()  A 32 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű hálókkal halászott, kirakodott heringfogások. A tagállamoknak kirakodott heringfogásaikról jelentést kell tenniük, a IVa (HER/*4AN.), illetve a IVb (HER/*4BN.) övezet szerinti bontásban.”

f)

az é. sz. 62°-tól délre található norvég vizek tekintetében a heringre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Hering (12)

Clupea harengus

Övezet

:

Az északi szélesség 62°-tól délre található norvég vizek

(HER/04-N.)

Svédország

922 (12)

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Unió

922

TAC

478 000

g)

a IIIa övezet tekintetében a heringre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Hering (13)

Clupea harengus

Övezet:

:

IIIa

(HER/03A-BC)

Dánia

5 692

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Németország

51

Svédország

916

Unió

6 659

TAC

6 659

h)

a IV és VIId övezet, valamint a IIa övezet uniós vizei tekintetében a heringre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Hering (14)

Clupea harengus

Övezet

:

IV és VIId övezet, valamint a IIa övezet uniós vizei

(HER/2A47DX)

Belgium

71

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Dánia

13 787

Németország

71

Franciaország

71

Hollandia

71

Svédország

67

Egyesült Királyság

262

Unió

14 400

TAC

14 400

i)

a IVc és VIId övezet tekintetében a heringre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Hering (15)

Clupea harengus

Övezet

:

IVc, VIId (16)

(HER/4CXB7D)

Belgium

9 285 (17)

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Dánia

1 187 (17)

Németország

733 (17)

Franciaország

13 035 (17)

Hollandia

23 276 (17)

Egyesült Királyság

5 064 (17)

Unió

52 580

TAC

478 000

j)

a Skagerrak tekintetében a közönséges tőkehalra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Közönséges tőkehal

Gadus morhua

Övezet

:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgium

9 (18)

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Dánia

3 026 (18)

Németország

76 (18)

Hollandia

19 (18)

Svédország

530 (18)

Unió

3 660

TAC

3 783

k)

a IV övezet, a IIa övezet uniós vizei, valamint a IIIa övezetnek a Skagerrakon és a Kattegaton kívüli része tekintetében a közönséges tőkehalra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Közönséges tőkehal

Gadus morhua

Övezet

:

IV; a IIa övezet uniós vizei; a IIIa övezetnek a Skagerrakon és a Kattegaton kívüli része

(COD/2A3AX4)

Belgium

782 (19)

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Dánia

4 495 (19)

Németország

2 850 (19)

Franciaország

966 (19)

Hollandia

2 540 (19)

Svédország

30 (19)

Egyesült Királyság

10 311 (19)

Unió

21 974

Norvégia

4 501 (20)

TAC

26 475

Különleges feltétel:

Az említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő övezetben:

 

A IV övezet norvég vizei

(COD/*04N-)

Unió

19 099”

l)

az é. sz. 62°-tól délre található norvég vizek tekintetében a közönséges tőkehalra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Közönséges tőkehal

Gadus morhua

Övezet

:

Az északi szélesség 62°-tól délre található norvég vizek

(COD/04-N.)

Svédország

382 (21)

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Unió

382

TAC

Nem releváns

m)

a VIId övezet tekintetében a közönséges tőkehalra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Közönséges tőkehal

Gadus morhua

Övezet

:

VIId

(COD/07D.)

Belgium

66 (22)

Analitikai TAC

Franciaország

1 295 (22)

Hollandia

39 (22)

Egyesült Királyság

143 (22)

Unió

1 543

TAC

1 543

n)

a IIIa övezet és a 22–32. alkörzet uniós vizei tekintetében a foltos tőkehalra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet

:

IIIa; a 22–32. alkörzet uniós vizei

(HAD/3A/BCD)

Belgium

13

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Dánia

2 231

Németország

142

Hollandia

3

Svédország

264

Unió

2 653

TAC

2 770”

o)

a IV övezet és a IIa övezet uniós vizei tekintetében a foltos tőkehalra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet

:

IV; a IIa övezet uniós vizei

(HAD/2AC4.)

Belgium

257

Analitikai TAC

Dánia

1 770

Németország

1 126

Franciaország

1 963

Hollandia

193

Svédország

178

Egyesült Királyság

29 194

Unió

34 681

Norvégia

10 359

TAC

45 040

Különleges feltétel:

Az említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő övezetben:

 

A IV övezet norvég vizei

(HAD/*04N-)

Unió

25 798”

p)

az é. sz. 62°-tól délre található norvég vizek tekintetében a foltos tőkehalra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet

:

Az északi szélesség 62°-tól délre található norvég vizek

(HAD/04-N.)

Svédország

707 (23)

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Unió

707

TAC

Nem releváns

q)

a IIIa övezet tekintetében a vékonybajuszú tőkehalra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

Övezet

:

IIIa

(WHG/03A.)

Dánia

929

Elővigyázatossági TAC

Hollandia

3

Svédország

99

Unió

1 031

TAC

1 050”

r)

a IV övezet és a IIa övezet uniós vizei tekintetében a vékonybajuszú tőkehalra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

Övezet

:

IV; a IIa övezet uniós vizei

(WHG/2AC4.)

Belgium

365

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Dánia

1 577

Németország

410

Franciaország

2 370

Hollandia

912

Svédország

3

Egyesült Királyság

11 402

Unió

17 039

Norvégia

1 893 (24)

TAC

18 932

Különleges feltétel:

Az említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő övezetben:

 

A IV övezet norvég vizei

(WHG/*04N-)

Unió

11 544”

s)

az é. sz. 62°-tól délre található norvég vizek tekintetében a vékonybajszú tőkehalra és a sávos tőkehalra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Vékonybajszú tőkehal és sávos tőkehal

Merlangius merlangus és Pollachius pollachius

Övezet

:

Az északi szélesség 62°-tól délre található norvég vizek

(WHG/04-N.) vékonybajszú tőkehal;

(POL/04-N.) sávos tőkehal

Svédország

190 (25)

Elővigyázatossági TAC

Unió

190

TAC

Nem releváns

t)

a II és IV övezet norvég vizei tekintetében a kék puhatőkehalra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Kék puhatőkehal

Micromesistius poutassou

Övezet

:

A II és IV övezet norvég vizei

(WHB/24-N.)

Dánia

0

Analitikai TAC

Egyesült Királyság

0

Unió

0

TAC

643 000”

u)

az I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei tekintetében a kék puhatőkehalra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Kék puhatőkehal

Micromesistius poutassou

Övezet

:

Az I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

(WHB/1X14)

Dánia

17 715 (26)

Analitikai TAC

Németország

6 888 (26)

Spanyolország

15 018 (26)  (27)

Franciaország

12 328 (26)

Írország

13 718 (26)

Hollandia

21 601 (26)

Portugália

1 395 (26)  (27)

Svédország

4 382 (26)

Egyesült Királyság

22 987 (26)

Unió

116 032 (26)

Norvégia

45 000

TAC

643 000

v)

a VIIIc, IX és X övezet, valamint a CECAF 34.1.1 terület uniós vizei tekintetében a kék puhatőkehalra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Kék puhatőkehal

Micromesistius poutassou

Övezet

:

VIIIc, IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

(WHB/8C3411)

Spanyolország

13 213

Analitikai TAC

Portugália

3 303

Unió

16 516 (28)

TAC

643 000

w)

a II, IVa, V, VI (az é. sz. 56° 30'-től északra) és VII (a ny. h. 12°-tól nyugatra) övezet uniós vizei tekintetében a kék puhatőkehalra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Kék puhatőkehal

Micromesistius poutassou

Övezet

:

A II, IVa, V, VI (az é. sz. 56° 30′-től északra) és VII (a ny. h. 12°-tól nyugatra) övezet uniós vizei

(WHB/24A567)

Norvégia

113 630 (29)  (30)

Analitikai TAC

TAC

643 000

x)

az Vb, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei tekintetében a kék menyhalra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Kék menyhal

Molva dypterygia

Övezet

:

Az Vb, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

(BLI/5B67-)

Németország

25

Analitikai TAC

E rendelet 11. cikke alkalmazandó.

Észtország

4

Spanyolország

79

Franciaország

1 806

Írország

7

Litvánia

2

Lengyelország

1

Egyesült Királyság

459

Más

7 (31)

Unió

2 390

Norvégia

150 (32)

TAC

2 540

y)

a VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei tekintetében az északi menyhalra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Északi menyhal

Molva molva

Övezet

:

A VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

(LIN/6X14.)

Belgium

30

Analitikai TAC

E rendelet 11. cikke alkalmazandó.

Dánia

5

Németország

109

Spanyolország

2 211

Franciaország

2 357

Írország

591

Portugália

5

Egyesült Királyság

2 716

Unió

8 024

Norvégia

6 140 (33)  (34)

TAC

14 164

z)

a IV övezet norvég vizei tekintetében az északi menyhalra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Északi menyhal

Molva molva

Övezet

:

A IV övezet norvég vizei

(LIN/04-N.)

Belgium

6

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Dánia

747

Németország

21

Franciaország

8

Hollandia

1

Egyesült Királyság

67

Unió

850

TAC

Nem releváns”

aa)

a IV övezet norvég vizei tekintetében a norvég homárra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Norvég homár

Nephrops norvegicus

Övezet

:

A IV övezet norvég vizei

(NEP/04-N.)

Dánia

947

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Németország

0

Egyesült Királyság

53

Unió

1 000

TAC

Nem releváns”

bb)

a IIIa övezet tekintetében a norvég garnélára vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Norvég garnéla

Pandalus borealis

Övezet

:

IIIa

(PRA/03A.)

Dánia

2 308

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Svédország

1 243

Unió

3 551

TAC

6 650”

cc)

az é. sz. 62°-tól délre található norvég vizek tekintetében a norvég garnélára vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Norvég garnéla

Pandalus borealis

Övezet

:

Az északi szélesség 62°-tól délre található norvég vizek

(PRA/04-N.)

Dánia

357

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Svédország

123 (35)

Unió

480

TAC

Nem releváns

dd)

a Skagerrak tekintetében a sima lepényhalra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet

:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgium

55

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Dánia

7 117

Németország

37

Hollandia

1 369

Svédország

381

Unió

8 959

TAC

9 142”

ee)

a IV övezet, a IIa övezet uniós vizei, valamint a IIIa övezetnek a Skagerrakon és a Kattegaton kívüli része tekintetében a sima lepényhalra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet

:

IV; a IIa övezet uniós vizei; a IIIa övezetnek a Skagerrakon és a Kattegaton kívüli része

(PLE/2A3AX4)

Belgium

5 614

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Dánia

18 245

Németország

5 263

Franciaország

1 053

Hollandia

35 086

Egyesült Királyság

25 964

Unió

91 225

Norvégia

5 845

TAC

97 070

Különleges feltétel:

Az említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő övezetben:

 

A IV övezet norvég vizei

(PLE/*04N-)

Unió

37 331”

ff)

a IIIa és IV övezet, valamint a IIa, IIIb és IIIc övezet és a 22–32. alkörzet uniós vizei tekintetében a fekete tőkehalra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Fekete tőkehal

Pollachius virens

Övezet

:

IIIa és IV; a IIa, IIIb, IIIc és a 22–32. alkörzet uniós vizei

(POK/2A34.)

Belgium

32

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Dánia

3 757

Németország

9 487

Franciaország

22 326

Hollandia

95

Svédország

516

Egyesült Királyság

7 273

Unió

43 486

Norvégia

47 734 (36)

TAC

91 220

gg)

a VI övezet, valamint az Vb, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei tekintetében a fekete tőkehalra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Fekete tőkehal

Pollachius virens

Övezet

:

VI; az Vb, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

(POK/56-14)

Németország

484

Analitikai TAC

Franciaország

4 805

Írország

421

Egyesült Királyság

3 254

Unió

8 964

Norvégia

500 (37)

TAC

9 464

hh)

az é. sz. 62°-tól délre található norvég vizek tekintetében a fekete tőkehalra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Fekete tőkehal

Pollachius virens

Övezet

:

Az északi szélesség 62°-tól délre található norvég vizek

(POK/04-N.)

Svédország

880 (38)

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Unió

880

TAC

Nem releváns

ii)

a IIa és IV övezet uniós vizei, valamint az Vb és VI övezet uniós és nemzetközi vizei tekintetében a grönlandi laposhalra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Grönlandi laposhal

Reinhardtius hippoglossoides

Övezet

:

A IIa és a IV övezet uniós vizei, valamint az Vb és a VI övezet uniós és nemzetközi vizei

(GHL/2A-C46)

Dánia

13

Analitikai TAC

Németország

23

Észtország

13

Spanyolország

13

Franciaország

218

Írország

13

Litvánia

13

Lengyelország

13

Egyesült Királyság

857

Unió

1 176

Norvégia

824 (39)

TAC

2 000

jj)

a IIIa és IV övezet, valamint a IIa, IIIb és IIIc övezet és a 22–32. alkörzet uniós vizei tekintetében a makrélára vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Makréla

Scomber scombrus

Övezet

:

IIIa és IV; a IIa, IIIb, IIIc és a 22–32. alkörzet uniós vizei

(MAC/2A34.)

Belgium

440 (42)

Analitikai TAC

Dánia

15 072 (42)

Németország

459 (42)

Franciaország

1 387 (42)

Hollandia

1 396 (42)

Svédország

4 174 (40)  (41)  (42)

Egyesült Királyság

1 293 (42)

Unió

24 221 (40)  (42)

Norvégia

141 809 (43)

TAC

Nem releváns

Különleges feltétel:

A fent említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő övezetekben:

 

IIIa

(MAC/*03A.)

IIIa és IVbc

(MAC/*3A4BC)

IVb

(MAC/*04B.)

IVc

(MAC/*04C.)

A VI övezet, a IIa övezet nemzetközi vizei 2013. január 1-jétőlmárcius 31-ig, illetve 2013 decemberében

(MAC/*2A6.)

Dánia

0

4 130

0

0

8 107

Franciaország

0

490

0

0

0

Hollandia

0

490

0

0

0

Svédország

0

0

390

10

1 573

Egyesült Királyság

0

490

0

0

0

Norvégia

3 000

0

0

0

0”

kk)

a VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe övezet; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei, valamint a IIa, XII és XIV övezet nemzetközi vizei tekintetében a makrélára vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Makréla

Scomber scombrus

Övezet

:

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe övezet; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a IIa, XII és XIV övezet nemzetközi vizei

(MAC/2CX14-)

Németország

17 326

Analitikai TAC

Spanyolország

18

Észtország

144

Franciaország

11 552

Írország

57 753

Lettország

106

Litvánia

106

Hollandia

25 267

Lengyelország

1 220

Egyesült Királyság

158 825

Unió

272 317

Norvégia

11 788 (44)  (45)

TAC

Nem releváns

Különleges feltétel:

A fent említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek halászhatók a következő övezetekben és időszakok során.

 

A IVa övezet uniós és norvég vizei

(MAC/*4A-EN)

A 2013. január 1-jétőlfebruár 15-ig és 2013. szeptember 1-jétőldecember 31-ig terjedő időszakban

A IIa övezet norvég vizei

(MAC/*2AN-)

Németország

6 971

710

Franciaország

4 648

473

Írország

23 237

2 366

Hollandia

10 166

1 035

Egyesült Királyság

63 905

6 507

Unió

108 927

11 091”

ll)

a VIIIc, IX és X övezet, valamint a CECAF 34.1.1 terület uniós vizei tekintetében a makrélára vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Makréla

Scomber scombrus

Övezet

:

VIIIc, IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

(MAC/8C3411)

Spanyolország

25 682 (46)

Analitikai TAC

Franciaország

170 (46)

Portugália

5 308 (46)

Unió

31 160

TAC

Nem releváns

Különleges feltétel:

Az említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő övezetben:

 

VIIIb

(MAC/*08B.)

Spanyolország

2 157

Franciaország

14

Portugália

446”

mm)

a IIa és IVa övezet norvég vizei tekintetében a makrélára vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Makréla

Scomber scombrus

Övezet

:

A IIa és IVa övezet norvég vizei

(MAC/2A4A-N)

Dánia

10 694 (47)

Analitikai TAC

Unió

10 694 (47)

TAC

Nem releváns

nn)

a II és IV övezet uniós vizei tekintetében a közönséges nyelvhalra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Közönséges nyelvhal

Solea solea

Övezet

:

A II és IV övezet uniós vizei

(SOL/24-C.)

Belgium

1 164

Analitikai TAC

Dánia

532

Németország

931

Franciaország

233

Hollandia

10 511

Egyesült Királyság

599

Unió

13 970

Norvégia

30 (48)

TAC

14 000

oo)

a IIIa övezet tekintetében a sprattra és a kapcsolódó járulékos fogásokra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Spratt és a kapcsolódó járulékos fogások

Sprattus sprattus

Övezet

:

IIIa

(SPR/03A.)

Dánia

27 875 (49)

Elővigyázatossági TAC

Németország

58 (49)

Svédország

10 547 (49)

Unió

38 480

TAC

41 600

pp)

a IIa és a IV övezet tekintetében a sprattra és a kapcsolódó járulékos fogásokra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Spratt és a kapcsolódó járulékos fogások

Sprattus sprattus

Övezet

:

A IIa és a IV övezet uniós vizei

(SPR/2AC4-C)

Belgium

1 737 (51)

Precautionary TAC

Dánia

137 489 (51)

Németország

1 737 (51)

Franciaország

1 737 (51)

Hollandia

1 737 (51)

Svédország

1 330 (50)  (51)

Egyesült Királyság

5 733 (51)

Unió

151 500

Norvégia

10 000

TAC

161 500

qq)

a IVb, IVc és VIId övezet uniós vizei tekintetében a fattyúmakrélákra és a kapcsolódó járulékos fogásokra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Fattyúmakrélák és a kapcsolódó járulékos fogások

Trachurus spp.

Övezet

:

A IVb, IVc és VIId övezet uniós vizei

(JAX/4BC7D)

Belgium

38 (54)

Elővigyázatossági TAC

Dánia

16 367 (54)

Németország

1 445 (52)  (54)

Spanyolország

304 (54)

Franciaország

1 358 (52)  (54)

Írország

1 029 (54)

Hollandia

9 854 (52)  (54)

Portugália

35 (54)

Svédország

75 (54)

Egyesült Királyság

3 895 (52)  (54)

Unió

34 400

Norvégia

3 550 (53)

TAC

37 950

rr)

a IIa és IVa övezet uniós vizei; a VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe övezet; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei, valamint a XII és XIV övezet nemzetközi vizei tekintetében a fattyúmakrélákra és a kapcsolódó járulékos fogásokra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Fattyúmakrélák és a kapcsolódó járulékos fogások

Trachurus spp.

Övezet

:

A IIa és IVa övezet uniós vizei; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

(JAX/2A-14)

Dánia

15 702 (55)  (57)

Analitikai TAC

Németország

12 251 (55)  (56)  (57)

Spanyolország

16 711 (57)

Franciaország

6 306 (55)  (56)  (57)

Írország

40 803 (55)  (57)

Hollandia

49 156 (55)  (56)  (57)

Portugália

1 610 (57)

Svédország

675 (55)  (57)

Egyesült Királyság

14 775 (55)  (56)  (57)

Unió

157 989

TAC

157 989

ss)

a IIIa övezet, valamint a IIa és IV övezet uniós vizei tekintetében a norvég tőkehalra és a kapcsolódó járulékos fogásokra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Norvég tőkehal és a kapcsolódó járulékos fogások

Trisopterus esmarki

Övezet

:

IIIa; A IIa és IV övezet uniós vizei

(NOP/2A3A4.)

Dánia

167 345 (58)

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Németország

32 (58)  (59)

Hollandia

123 (58)  (59)

Unió

167 500 (58)

Norvégia

20 000

TAC

187 500

tt)

a IV övezet norvég vizei tekintetében az ipari halakra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Ipari halak

Övezet

:

A IV övezet norvég vizei

(I/F/04-N.)

Svédország

800 (60)  (61)

Elővigyázatossági TAC

Unió

800

TAC

Nem releváns

uu)

az Vb, VI és VII övezet uniós vizei tekintetében az egyéb fajokra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Egyéb fajok

Övezet

:

Az Vb, VI és VII övezet uniós vizei

(OTH/5B67-C)

Unió

Nem releváns

Elővigyázatossági TAC

Norvégia

140 (62)

TAC

Nem releváns

vv)

a IV övezet norvég vizei tekintetében az egyéb fajokra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Egyéb fajok

Övezet

:

A IV övezet norvég vizei

(OTH/04-N.)

Belgium

35

Elővigyázatossági TAC

Dánia

3 250

Németország

366

Franciaország

151

Hollandia

260

Svédország

Nem releváns (63)

Egyesült Királyság

2 438

Unió

6 500 (64)

TAC

Nem releváns

ww)

a IIa, IV és VIa (az é. sz. 56° 30'-től északra) övezet uniós vizei tekintetében az egyéb fajokra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Egyéb fajok

Övezet

:

A IIa, IV és VIa (az é. sz. 56° 30′-től északra) övezet uniós vizei

(OTH/2A46AN)

Unió

Nem releváns

Elővigyázatossági TAC

Norvégia

3 250 (65)  (66)

TAC

Nem releváns

2.

A 40/2013/EU rendelet IB. melléklete a következőképpen módosul:

a)

az I és II övezet uniós, norvég és nemzetközi vizei tekintetében a heringre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Hering

Clupea harengus

Övezet

:

Az I és II övezet uniós, norvég és nemzetközi vizei

(HER/1/2-)

Belgium

14 (67)

Analitikai TAC

Dánia

13 806 (67)

Németország

2 418 (67)

Spanyolország

46 (67)

Franciaország

596 (67)

Írország

3 574 (67)

Hollandia

4 941 (67)

Lengyelország

699 (67)

Portugália

46 (67)

Finnország

214 (67)

Svédország

5 116 (67)

Egyesült Királyság

8 827 (67)

Unió

40 297 (67)

Norvégia

34 695 (68)

TAC

619 000

Különleges feltétel:

A teljes kifogható mennyiség (TAC) EU-ra eső fent megadott részének határértékein belül legfeljebb 34 695 tonna fogható a következő övezetben:

Az é. sz. 62°-tól északra található norvég vizek és a Jan Mayen körüli halászati övezet

(HER/*2AJMN)”

b)

az I és II övezet norvég vizei tekintetében a közönséges tőkehalra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Közönséges tőkehal

Gadus morhua

Övezet

:

Az I és II övezet norvég vizei

(COD/1N2AB.)

Németország

2 413

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Görögország

299

Spanyolország

2 691

Írország

299

Franciaország

2 215

Portugália

2 691

Egyesült Királyság

9 363

Unió

19 971

TAC

Nem releváns”

c)

a NAFO 1 övezet grönlandi vizei és a XIV övezet grönlandi vizei tekintetében a közönséges tőkehalra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Közönséges tőkehal

Gadus morhua

Övezet

:

A NAFO 1 övezet grönlandi vizei és a XIV övezet grönlandi vizei

(COD/N1GL14)

Németország

1 391 (69)  (70)  (71)

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Egyesült Királyság

309 (69)  (70)  (71)

Unió

1 700 (69)  (70)  (71)

Norvégia

500

TAC

Nem releváns

d)

az I és IIb övezet tekintetében a közönséges tőkehalra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Közönséges tőkehal

Gadus morhua

Övezet

:

I és IIb

(COD/1/2B.)

Németország

7 739 (74)

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Spanyolország

14 329 (74)

Franciaország

3 758 (74)

Lengyelország

3 057 (74)

Portugália

2 816 (74)

Egyesült Királyság

5 223 (74)

Más tagállamok

250 (72)  (74)

Unió

37 172 (73)

TAC

986 000

e)

az V és XIV övezet grönlandi vizei tekintetében az óriás laposhalra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Óriás laposhal

Hippoglossus hippoglossus

Övezet

:

Az V és XIV övezet grönlandi vizei

(HAL/514GRN)

Portugália

125

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Unió

125

Norvégia

75 (75)

TAC

Nem releváns

f)

a NAFO 1 övezet grönlandi vizei tekintetében az óriás laposhalra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Óriás laposhal

Hippoglossus hippoglossus

Övezet

:

A NAFO 1 övezet grönlandi vizei

(HAL/N1GRN.)

Unió

125

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Norvégia

75 (76)

TAC

Nem releváns

g)

az V és XIV övezet grönlandi vizei tekintetében a gránátoshalakra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Gránátoshalak

Macrourus spp.

Övezet

:

Az V és XIV övezet grönlandi vizei

(GRV/514GRN)

Unió

140 (77)

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

TAC

Nem releváns (78)

h)

a NAFO 1 övezet grönlandi vizei tekintetében a gránátoshalakra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Gránátoshalak

Macrourus spp.

Övezet

:

A NAFO 1 övezet grönlandi vizei

(GRV/N1GRN.)

Unió

140 (79)

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

TAC

Nem releváns (80)

i)

az V és XIV övezet grönlandi vizei tekintetében a kapelánra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Kapelán

Mallotus villosus

Övezet

:

Az V és XIV övezet grönlandi vizei

(CAP/514GRN)

Dánia

4 909

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Egyesült Királyság

46

Svédország

352

Németország

214

Minden tagállam

254 (81)  (82)

Unió

5 775 (83)

TAC

Nem releváns

j)

az I és II övezet norvég vizei tekintetében a foltos tőkehalra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet

:

Az I és II övezet norvég vizei

(HAD/1N2AB.)

Németország

317

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Franciaország

191

Egyesült Királyság

973

Unió

1 481

TAC

Nem releváns”

k)

az V és XIV övezet grönlandi vizei tekintetében a norvég garnélára vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Norvég garnéla

Pandalus borealis

Övezet

:

Az V és XIV övezet grönlandi vizei

(PRA/514GRN)

Dánia

2 400

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Franciaország

2 400

Unió

4 800

Norvégia

2 700

TAC

Nem releváns”

l)

az I és II övezet norvég vizei tekintetében a fekete tőkehalra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Fekete tőkehal

Pollachius virens

Övezet

:

Az I és II övezet norvég vizei

(POK/1N2AB.)

Németország

2 040

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Franciaország

328

Egyesült Királyság

182

Unió

2 550

TAC

Nem releváns”

m)

az I és II övezet norvég vizei tekintetében a grönlandi laposhalra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Grönlandi laposhal

Reinhardtius hippoglossoides

Övezet

:

Az I és II övezet norvég vizei

(GHL/1N2AB.)

Németország

25 (84)

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Egyesült Királyság

25 (84)

Unió

50 (84)

TAC

Nem releváns

n)

a NAFO 1 övezet grönlandi vizei tekintetében a grönlandi laposhalra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Grönlandi laposhal

Reinhardtius hippoglossoides

Övezet

:

A NAFO 1 övezet grönlandi vizei

(GHL/N1GRN.)

Németország

2 075

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Unió

2 075 (85)

Norvégia

575

TAC

Nem releváns

o)

az V és XIV övezet grönlandi vizei tekintetében a grönlandi laposhalra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Grönlandi laposhal

Reinhardtius hippoglossoides

Övezet

:

Az V és XIV övezet grönlandi vizei

(GHL/514GRN)

Németország

3 695

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Egyesült Királyság

195

Unió

3 890 (86)

Norvégia

575

TAC

Nem releváns

p)

az I és II övezet norvég vizei tekintetében a vörös álsügérekre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Vörös álsügérek

Sebastes spp.

Övezet

:

Az I és II övezet norvég vizei

(RED/1N2AB.)

Németország

766 (87)

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Spanyolország

95 (87)

Franciaország

84 (87)

Portugália

405 (87)

Egyesült Királyság

150 (87)

Unió

1 500 (87)

TAC

Nem releváns

q)

A NAFO 1F övezet grönlandi vizei, valamint az V és XIV övezet grönlandi vizei tekintetében a (nyíltvízi) vörös álsügérekre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Vörös álsügérek (nyíltvízi)

Sebastes spp.

Övezet

:

A NAFO 1F övezet grönlandi vizei, valamint az V és XIV övezet grönlandi vizei

(RED/N1G14P)

Németország

2 173 (88)  (89)

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Franciaország

11 (88)  (89)

Egyesült Királyság

16 (88)  (89)

Unió

2 200 (88)  (89)

Norvégia

800 (90)

TAC

Nem releváns

r)

az I és II övezet norvég vizei tekintetében az egyéb fajokra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Egyéb fajok

Övezet

:

Az I és II övezet norvég vizei

(OTH/1N2AB.)

Németország

117 (91)

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Franciaország

47 (91)

Egyesült Királyság

186 (91)

Unió

350 (91)

TAC

Nem releváns

3.

A 40/2013/EU rendelet ID. melléklete a következőképpen módosul:

a)

az Atlanti-óceánnak az é. sz. 5°-tól északra eső része tekintetében a kardhalra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Kardhal

Xiphias gladius

Övezet

:

Atlanti-óceán az é. sz. 5°-tól északra

(SWO/AN05N)

Spanyolország

6 949 (92)

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Portugália

1 263 (92)

Más tagállamok

135,5 (92)  (93)

Unió

8 347,5

TAC

13 700

b)

az Atlanti-óceánnak az é. sz. 5°-tól délre eső része tekintetében a kardhalra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Kardhal

Xiphias gladius

Övezet

:

Atlanti-óceán az é. sz. 5°-tól délre

(SWO/AS05N)

Spanyolország

4 818,18 (94)

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Portugália

361,82 (94)

Unió

5 180

TAC

15 000

4.

A 40/2013/EU rendelet IJ. melléklete helyébe a következő szöveg lép:

"IJ. MELLÉKLET

AZ SPRFMO-EGYEZMÉNY HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TERÜLET

Faj

:

Fattyúmakréla

Trachurus murphyi

Övezet

:

Az SPRFMO-egyezmény hatálya alá tartozó terület

(CJM/SPRFMO)

Németország

7 808,07 (1)

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Hollandia

8 463,14 (1)

Litvánia

5 433,05 (1)

Lengyelország

9 341,74 (1)

Unió

31 046 (1)"

5.

A 40/2013/EU rendelet III. melléklete helyébe a következő lép:

„III. MELLÉKLET

Harmadik országok vizein halászó uniós hajók rendelkezésére álló halászati engedélyek maximális száma

Halászati terület

Halászat

Halászati engedélyek száma

Halászati engedélyek elosztása a tagállamok között

Egyidejűleg tevékenységet folytató hajók maximális száma

Norvég vizek és a Jan Mayent körülvevő halászati övezet

Hering, az é. sz. 62°00’-től északra

77

DK: 25

DE: 5

FR: 1

IE: 8

NL: 9

PL: 1

SV: 10

UK: 18

57

Tengerfenéken élő fajok, az é. sz. 62°00’-től északra

80

DE: 16

IE: 1

ES: 20

FR: 18

PT: 9

UK: 14

Kiosztatlan: 2

50

Makréla

Nem releváns

Nem releváns

70 (95)

Ipari fajok, az é. sz. 62°00’-től délre

480

DK: 450

UK: 30

150

6.

A 40/2013/EU rendelet VIII. melléklete helyébe a következő lép:

„VIII. MELLÉKLET

AZ UNIÓS VIZEKEN HALÁSZÓ HARMADIK ORSZÁGBELI HAJÓK HALÁSZATI ENGEDÉLYEIRE VONATKOZÓ MENNYISÉGI KORLÁTOZÁSOK

Lobogó szerinti állam

Halászat

Halászati engedélyek száma

Egyidejűleg tevékenységet folytató hajók maximális száma

Norvégia

Hering, az é. sz. 62°00’-től északra

20

20

Venezuela (96)

Csattogóhalak (francia guyanai vizek)

45

45


(1)  Kivéve az egyesült királysági alapvonalaktól számított hat tengeri mérföldön belüli vizeket Shetlandnél, a Fair-szigetnél és Foulánál.

(2)  Az e kvótába beszámító kirakodások legalább 98 %-a homoki angolna kell, hogy legyen. A közönséges lepényhal, a makréla és a vékonybajszú tőkehal járulékos fogásait bele kell számítani a kvóta fennmaradó 2 %-ába (OT1/*2A3A4).”

Különleges feltétel:

A fent említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő homokiangolna-gazdálkodási területeken, a IIB. mellékletben meghatározottak szerint:

Övezet

:

A homokiangolna-gazdálkodási területek uniós vizei

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/234_1)

(SAN/234_2)

(SAN/234_3)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7)

Dánia

190 635

16 549

37 731

3 773

0

317

0

Egyesült Királyság

4 167

362

825

82

0

7

0

Németország

292

25

58

6

0

0

0

Svédország

7 000

608

1 386

139

0

12

0

Unió

202 094

17 544

40 000

4 000

0

336

0

Norvégia

22 450

0

0

0

0

0

0

Összesen

224 544

17 544

40 000

4 000

0

336

0

(3)  Kizárólag a járulékos fogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a halfaj célzott halászata.

(4)  A IIa, IV, Vb, VI és VII övezet (USK/*24X7C) uniós vizein halászható.

(5)  Különleges feltétel: ebből hajónként más fajok 25 %-os mértékű járulékos fogása mindenkor engedélyezett az Vb, VI és VII övezetben. Ez a mérték azonban túlléphető az adott területen folytatott halászat kezdetét követő első 24 órában. Más fajok járulékos fogásának összmennyisége az Vb, VI és VII övezetben nem haladhatja meg a 3 000 tonnát (OTH/*5B67-).

(6)  Az északi menyhallal együtt. A Norvégia részére megállapított kvóták a következők: 6 140 tonna az északi menyhal (LIN/*5B67-) és 2 923 tonna a norvég menyhal esetében (USK/*5B67-); a kvóták 2 000 tonna mennyiségig elcserélhetők, és az Vb, VI és VII övezetben kizárólag horogsorral végzet halászat során használhatók fel.”

(7)  A 32 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű hálókkal halászott, kirakodott heringfogások.

(8)  Különleges feltétel: ennek legfeljebb 50 %-a halászható a IV övezet uniós vizein (HER/*04-C.).”

(9)  A 32 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű hálókkal halászott, kirakodott heringfogások. A tagállamoknak kirakodott heringfogásaikról jelentést kell tenniük, a IVa (HER/04A.), illetve a IVb (HER/04B.) övezet szerinti bontásban.

(10)  Ebből legfeljebb 50 000 tonna halászható a IVa és IVb övezet (HER/*4AB-C) uniós vizein. Az e kvóta szerinti fogásokat le kell vonni a TAC Norvégiára eső részéből.

Különleges feltétel:

Az említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő övezetben:

 

Az é. sz. 62°-tól délre található

norvég vizek (HER/*04N-) ()

Unió

50 000

()  A 32 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű hálókkal halászott, kirakodott heringfogások. A tagállamoknak kirakodott heringfogásaikról jelentést kell tenniük, a IVa (HER/*4AN.), illetve a IVb (HER/*4BN.) övezet szerinti bontásban.”

(11)  A 32 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű hálókkal halászott, kirakodott heringfogások. A tagállamoknak kirakodott heringfogásaikról jelentést kell tenniük, a IVa (HER/*4AN.), illetve a IVb (HER/*4BN.) övezet szerinti bontásban.”

(12)  A közönséges tőkehal, a foltos tőkehal, a sávos tőkehal, a vékonybajszú tőkehal és a fekete tőkehal járulékos fogásait bele kell számítani az e fajok vonatkozásában megállapított kvótákba.”

(13)  Kizárólag a 32 mm-nél kisebb szembőségű hálókkal járulékosan ejtett, kirakodott heringfogásokra vonatkozik.”

(14)  Kizárólag a 32 mm-nél kisebb szembőségű hálókkal járulékosan ejtett, kirakodott heringfogásokra vonatkozik.”

(15)  Kizárólag a 32 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű hálókkal ejtett, kirakodott heringfogásokra vonatkozóan.

(16)  A blackwateri állomány kivételével: A Temze-torkolat tengeri részének heringállományára vonatkozik a Landguard-foktól (é. sz. 51° 56′, k. h. 1° 19,1′) dél felé az é. sz. 51° 33′-ig, majd onnan nyugat felé az Egyesült Királyság partvonalának egy pontjáig húzódó loxodromával határolt övezetben.

(17)  Különleges feltétel: e kvóta legfeljebb 50 %-a halászható a IVb övezetben (HER/*04B.).”

(18)  E kvótán túlmenően a tagállamok a lobogójuk alatt közlekedő, a teljes körűen dokumentált halászatra vonatkozó próbákban részt vevő hajók számára további kvótát oszthatnak ki az adott tagállamnak kiosztott kvóta 12 %-áig, az e rendelet 6. cikkében megállapított feltételeknek megfelelően.”

(19)  E kvótán túlmenően a tagállamok a lobogójuk alatt közlekedő, a teljes körűen dokumentált halászatra vonatkozó próbákban részt vevő hajók számára további kvótát oszthatnak ki az adott tagállamnak kiosztott kvóta 12 %-áig, az e rendelet 6. cikkében megállapított feltételeknek megfelelően.

(20)  Az uniós vizeken halászható. Az e kvóta szerinti fogásokat le kell vonni a TAC Norvégiára eső részéből.

Különleges feltétel:

Az említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő övezetben:

 

A IV övezet norvég vizei

(COD/*04N-)

Unió

19 099”

(21)  A foltos tőkehal, a sávos tőkehal, a vékonybajszú tőkehal és a fekete tőkehal járulékos fogásait bele kell számítani az e fajok vonatkozásában megállapított kvótába.”

(22)  E kvótán túlmenően a tagállamok a lobogójuk alatt közlekedő, a teljes körűen dokumentált halászatra vonatkozó próbákban részt vevő hajók számára további kvótát oszthatnak ki az adott tagállamnak kiosztott kvóta 12 %-áig, az e rendelet 6. cikkében megállapított feltételeknek megfelelően.”

(23)  A közönséges tőkehal, a sávos tőkehal, a vékonybajszú tőkehal és a fekete tőkehal járulékos fogásait bele kell számítani az e fajok vonatkozásában megállapított kvótába.”

(24)  Az uniós vizeken halászható. Az e kvóta szerinti fogásokat le kell vonni a TAC Norvégiára eső részéből.

Különleges feltétel:

Az említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő övezetben:

 

A IV övezet norvég vizei

(WHG/*04N-)

Unió

11 544”

(25)  A közönséges tőkehal, a foltos tőkehal és a fekete tőkehal járulékos fogásait bele kell számítani az e fajok vonatkozásában megállapított kvótába.”

(26)  Különleges feltétel: ennek legfeljebb 64 %-a halászható a norvég gazdasági övezetben vagy a Jan Mayen körüli halászati övezetben (WHB/*NZJM1).

(27)  Ez a kvóta átvihető a VIIIc, IX és X övezetre, valamint a CECAF 34.1.1 terület uniós vizeire. Az átvitelről azonban előzetesen értesíteni kell a Bizottságot.”

(28)  Különleges feltétel: ennek legfeljebb 64 %-a halászható a norvég kizárólagos gazdasági övezetben vagy a Jan Mayen körüli halászati övezetben (WHB/*NZJM2).”

(29)  Beleszámítandó a part menti államok megállapodása szerint meghatározott norvég fogási határértékekbe.

(30)  Különleges feltétel: a IV övezetben a fogás nem haladhatja meg a 28 408 tonnát, azaz a Norvégia számára biztosított hozzáférési kvóta 25 %-át.”

(31)  Kizárólag a járulékos fogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a halfaj célzott halászata.

(32)  A IIa, IV, Vb, VI és VII övezet uniós vizein halászható (BLI/*24X7C).”

(33)  Különleges feltétel: ebből hajónként más fajok 25 %-os mértékű járulékos fogása mindenkor engedélyezett az Vb, VI és VII övezetben. Ez a mérték azonban túlléphető az adott területen folytatott halászat kezdetét követő első 24 órában. Más fajok járulékos fogásának összmennyisége a VI és VII övezetben nem haladhatja meg a 3 000 tonnát (OTH/*6X14.).

(34)  A norvég menyhallal együtt. A Norvégia részére megállapított kvóták a következők: 6 140 tonna az északi menyhal és 2 923 tonna a norvég menyhal esetében; a kvóták 2 000 tonna mennyiségig elcserélhetők, és az Vb, a VI és a VII övezetben kizárólag horogsorral folytatott halászat során használhatók fel.”

(35)  A közönséges tőkehal, a foltos tőkehal, a sávos tőkehal, a vékonybajszú tőkehal és a fekete tőkehal járulékos fogásait bele kell számítani az e fajok vonatkozásában megállapított kvótákba.”

(36)  Kizárólag a IV övezet uniós vizein és IIIa övezetben halászható (POK/*3A4-C). Az e kvóta szerinti fogásokat le kell vonni a TAC Norvégiára eső részéből.”

(37)  Az é. sz. 56° 30′-től északra halászható (POK/*5614N).”

(38)  A közönséges tőkehal, a foltos tőkehal, a sávos tőkehal és a vékonybajuszú tőkehal járulékos fogásait bele kell számítani az e fajok vonatkozásában megállapított kvótába.”

(39)  A IIa és VI övezet uniós vizein halászható. A VI övezetben az említett mennyiség csak horogsorral halászható (GHL/*2A6-C).”

(40)  Különleges feltétel: beleértve az é. sz. 62°-tól délre található norvég vizeken (MAC/*04N-) halászható 242 tonna mennyiséget.

(41)  A norvég vizeken folytatott halászatkor a közönséges tőkehal, a foltos tőkehal, a sávos tőkehal, a vékonybajszú tőkehal és a fekete tőkehal járulékos fogásait bele kell számítani az e fajokra megállapított kvótákba.

(42)  A IVa övezet norvég vizein is halászható.

(43)  Le kell vonni a TAC (hozzáférési kvóta) Norvégiára eső részéből. Ez a mennyiség magában foglalja az Északi-tengerre vonatkozó TAC Norvégiát megillető részét, amely 39 599 tonna. Ezt a kvótát kizárólag a IVa övezetben lehet felhasználni (MAC/*04A.) 3 000 tonna kivételével, amely mennyiség a IIIa övezetben halászható (MAC/*03A.).

Különleges feltétel:

A fent említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő övezetekben:

 

IIIa

(MAC/*03A.)

IIIa és IVbc

(MAC/*3A4BC)

IVb

(MAC/*04B.)

IVc

(MAC/*04C.)

A VI övezet, a IIa övezet nemzetközi vizei 2013. január 1-jétőlmárcius 31-ig, illetve 2013 decemberében

(MAC/*2A6.)

Dánia

0

4 130

0

0

8 107

Franciaország

0

490

0

0

0

Hollandia

0

490

0

0

0

Svédország

0

0

390

10

1 573

Egyesült Királyság

0

490

0

0

0

Norvégia

3 000

0

0

0

0”

(44)  A IIa övezetben, a VIa övezetnek az é. sz. 56° 30′-től északra eső részén, a IVa, a VIId, a VIIe, a VIIf és a VIIh övezetben halászható (MAC/*AX7H).

(45)  Norvégia további 28 362 tonna hozzáférési kvótát halászhat az é. sz. 56° 30′-től északra, amely beleszámít a rá vonatkozó fogási korlátozásba (MAC/*N6530).

Különleges feltétel:

A fent említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek halászhatók a következő övezetekben és időszakok során.

 

A IVa övezet uniós és norvég vizei

(MAC/*4A-EN)

A 2013. január 1-jétőlfebruár 15-ig és 2013. szeptember 1-jétőldecember 31-ig terjedő időszakban

A IIa övezet norvég vizei

(MAC/*2AN-)

Németország

6 971

710

Franciaország

4 648

473

Írország

23 237

2 366

Hollandia

10 166

1 035

Egyesült Királyság

63 905

6 507

Unió

108 927

11 091”

(46)  Különleges feltétel: a más tagállamokkal elcserélhető mennyiségek a VIIIa, VIIIb és VIIId övezetekben (MAC/*8ABD.) foghatók. A VIIIa, a VIIIb és a VIIId övezetben fogható, Spanyolország, Portugália vagy Franciaország által csere céljából rendelkezésre bocsátott mennyiségek azonban nem haladhatják meg a felajánló tagállam kvótáinak 25 %-át.

Különleges feltétel:

Az említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő övezetben:

 

VIIIb

(MAC/*08B.)

Spanyolország

2 157

Franciaország

14

Portugália

446”

(47)  A IIa övezetben (MAC/*02A.) és a IVa övezetben (MAC/*4A.) ejtett fogásokat külön kell bejelenteni.”

(48)  Kizárólag a IV övezet uniós vizein halászható (SOL/*04-C.).”

(49)  Az e kvótába beszámító kirakodások legalább 95 %-a spratt kell, hogy legyen. A közönséges lepényhal, a vékonybajszú tőkehal és a foltos tőkehal járulékos fogásait bele kell számítani a kvóta (OTH/*03A.) fennmaradó 5 %-ába.”

(50)  A homoki angolnával együtt.

(51)  Az e kvótába beszámító kirakodások legalább 98 %-a spratt kell, hogy legyen. A közönséges lepényhal és a vékonybajszú tőkehal járulékos fogásait bele kell számítani a kvóta (OTH/*2AC4C) fennmaradó 2 %-ába.”

(52)  Különleges feltétel: A VIId övezetben halászott kvótamennyiség legfeljebb 5 %-a számítható bele a következő övezetekre vonatkozó kvótába: a IIa, a IVa, a VI, a VIIa–c, a VIIe–k, a VIIIa, a VIIIb, a VIIId és a VIIIe övezet uniós vizei; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei (JAX/*2A-14).

(53)  Kizárólag a IV övezet uniós vizein halászható (JAX/*04-C.).

(54)  Az e kvótába beszámító kirakodások legalább 95 %-a fattyúmakréla kell, hogy legyen. A disznófejűhal-félék, a foltos tőkehal, a vékonybajszú tőkehal és a makréla járulékos fogásait bele kell számítani a kvóta (OTH/*4BC7D) fennmaradó 5 %-ába.”

(55)  Különleges feltétel: a IIa vagy a IVa övezet uniós vizein 2013. június 30. előtt halászott kvótamennyiség legfeljebb 5 %-a számítható be a IVb, IVc és VIId övezet uniós vizeire vonatkozó kvóta keretében halászott mennyiségbe (JAX/*4BC7D).

(56)  Különleges feltétel: e kvóta legfeljebb 5 %-a halászható a VIId övezetben (JAX/*07D.).

(57)  Az e kvótába beszámító kirakodások legalább 95 %-a fattyúmakréla kell, hogy legyen. A disznófejűhal-félék, a foltos tőkehal, a vékonybajszú tőkehal és a makréla járulékos fogásait bele kell számítani a kvóta (OTH/*2A-14) fennmaradó 5 %-ába.”

(58)  Az e kvótába beszámító kirakodások legalább 95 %-a norvég tőkehal kell, hogy legyen. A foltos tőkehal és a vékonybajszú tőkehal járulékos fogásait bele kell számítani a kvóta (OT2/*2A3A4) fennmaradó 5 %-ába.

(59)  A kvóta kizárólag az ICES IIa, IIIa és IV övezet uniós vizein halászható.”

(60)  A közönséges tőkehal, a foltos tőkehal, a sávos tőkehal, a vékonybajszú tőkehal és a fekete tőkehal járulékos fogásait bele kell számítani az e fajokra megállapított kvótákba.

(61)  Különleges feltétel: ebből legfeljebb 400 tonna lehet fattyúmakréla (JAX/*04-N.).”

(62)  Csak horogsorral halászható.”

(63)  A Norvégia által Svédország számára hagyományosan megállapított „egyéb fajok” kvóta.

(64)  A külön nem említett halászatokkal együtt. Konzultációt követően adott esetben kivételek tehetők.”

(65)  A IIa és IV övezetre korlátozva (OTH/*2A4-C).

(66)  A külön nem említett halászatokkal együtt. Konzultációt követően adott esetben kivételek tehetők.”

(67)  A fogásoknak a Bizottságnak történő bejelentésekor a következő területeken halászott mennyiségeket is jelenteni kell: a NEAFC szabályozási területe, uniós vizek, Feröer szigeteki vizek, norvég vizek, a Jan Mayen körüli halászati övezet, a Svalbard körüli halászati védelmi övezet.

(68)  Az e kvótából származó fogásokat le kell vonni a teljes kifogható mennyiség (hozzáférési kvóta) Norvégiára eső részéből. Ezt a kvótát az é. sz. 62°-tól északra található uniós vizeken lehet felhasználni.

Különleges feltétel:

A teljes kifogható mennyiség (TAC) EU-ra eső fent megadott részének határértékein belül legfeljebb 34 695 tonna fogható a következő övezetben:

Az é. sz. 62°-tól északra található norvég vizek és a Jan Mayen körüli halászati övezet

(HER/*2AJMN)”

(69)  A kelet-grönlandi „Kleine Banke” elnevezésű területen halászati tilalom van érvényben. Ez az alábbi koordináták által határolt terület:

 

é. sz. 64°40', ny. h. 37°30′

 

é. sz. 64°40', ny. h. 36°30′

 

é. sz. 64°15', ny. h. 36°30′, valamint

 

é. sz. 64°15', ny. h. 37°30′

(70)  Kelet-grönlandi vagy nyugat-grönlandi vizeken halászható. Ugyanakkor a halászat a kelet-grönlandi vizeken csak az alábbi időszakokban engedélyezett:

vonóhálós hajókkal 2013. július 1-tőldecember 31-ig,

horogsoros hajókkal 2013. április 1-tőldecember 31-ig.

(71)  A halászatot 100 %-os megfigyelői lefedettség és műholdas hajómegfigyelési rendszer (VMS) alkalmazása mellett lehet folytatni. A kvóta legfeljebb 80 %-át lehet a lenti területek valamelyikén kifogni. Ezenfelül mindegyik területen hajónként 10 fogásnyi minimális erőkifejtést kell végezni.

Terület

Határ

1.

Kelet-Grönland (COD/N65E44)

az é. sz. 65°-tól északra, a ny. h. 44°-tól keletre

2.

Kelet-Grönland (COD/N645E44)

az é. sz. 64° és 65° közötti rész, a ny. h. 44°-tól keletre

3.

Kelet-Grönland (COD/624E44)

az é. sz. 62° és 64° közötti rész, a ny. h. 44°-tól keletre

4.

Kelet-Grönland (COD/S62E44)

az é. sz. 62°-tól délre, a ny. h. 44°-tól keletre

5.

Nyugat-Grönland (COD/S62W44)

az é. sz. 62°-tól délre, a ny. h. 44°-tól nyugatra

6.

Nyugat-Grönland (COD/N62W44)

az é. sz. 62°-tól északra, a ny. h. 44°-tól nyugatra’

(72)  Németország, Spanyolország, Franciaország, Lengyelország, Portugália és az Egyesült Királyság kivételével.

(73)  A Spitzbergák és a Medve-sziget térségében az Unió rendelkezésére álló tőkehalállomány-részesedésnek és a kapcsolódó járulékos foltostőkehal-fogásoknak az elosztása semmilyen módon nem sérti az 1920. évi párizsi szerződésből származó jogokat és kötelezettségeket.

(74)  A járulékos foltostőkehal-fogások fogásonként legfeljebb 15 %-ot tehetnek ki. A járulékos foltostőkehal-fogásokat nem kell beleszámítani a közönséges tőkehalra vonatkozó kvótába.”

(75)  Kizárólag horogsorral halászható (HAL/*514GN).”

(76)  Kizárólag horogsorral halászható (HAL/*N1GRN).”

(77)  Különleges feltétel: tilos a gránátoshal (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) és az észak-atlanti gránátoshal (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) célzott halászata. E fajok egyedei kizárólag járulékosan foghatók ki és a kihalászott mennyiséget külön be kell jelenteni.

(78)  Összesen 120 tonnát Norvégiának osztottak ki, amely mennyiség ebben a TAC-övezetben vagy a NAFO 1 övezet grönlandi vizein halászható (GRV/514N1G). Különleges feltétel: tilos a gránátoshal (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) és az észak-atlanti gránátoshal (Macrourus berglax) (RHG/514N1G) célzott halászata. E fajok egyedei kizárólag járulékosan foghatók ki és a kihalászott mennyiséget külön be kell jelenteni.”

(79)  Különleges feltétel: tilos a gránátoshal (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) és az észak-atlanti gránátoshal (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.) célzott halászata. E fajok egyedei kizárólag járulékosan foghatók ki és a kihalászott mennyiséget külön be kell jelenteni.

(80)  Összesen 120 tonnát Norvégiának osztottak ki, amely mennyiség ebben a TAC-övezetben vagy az V és XIV övezet grönlandi vizein halászható (GRV/514N1G). Különleges feltétel: tilos a gránátoshal (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) és az észak-atlanti gránátoshal (Macrourus berglax) (RHG/514N1G) célzott halászata. E fajok egyedei kizárólag járulékosan foghatók ki és a kihalászott mennyiséget külön be kell jelenteni.”

(81)  Kivéve azokat a tagállamokat, amelyek az uniós kvóta több mint 10 %-ával rendelkeznek.

(82)  A kvótával rendelkező tagállamok a „Minden tagállam” megjelölésű kvótát csak akkor vehetik igénybe, ha saját kvótájukat már kimerítették.

(83)  2013. január 1-jétőláprilis 30-ig halászható. Amennyiben a fogásmennyiség 2013. április 15-re eléri az Uniónak kiosztott eredeti kvóta 70 %-át, az uniós kvóta automatikusan megemelkedik további 5 775 tonnás fogásmennyiséggel, amely ugyanazon időszak alatt halászható. Ez a további uniós kvóta az ugyanazon elosztási kulcs szerint kiosztott kvótának tekintendő.”

(84)  Kizárólag a járulékos fogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a halfaj célzott halászata.”

(85)  Az é. sz. 68°-tól délre halászható.”

(86)  Egyszerre legfeljebb 6 hajó halászhatja.”

(87)  Kizárólag a járulékos fogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a halfaj célzott halászata.”

(88)  Kizárólag vonóhálóval halászható.

(89)  Különleges feltétel: a kvóták azzal a feltétellel halászhatók a NEAFC szabályozási területén, hogy a kvótáknak az adott területen halászott részét külön bejelentik (RED/*5-14P). A NEAFC szabályozási területen 2013. május 10-től kizárólag mélyvízi vörös álsügérként lehetséges a halászata, és a kvóta kizárólag az alábbi koordinátákat összekötő vonalak által határolt területen (az ún. "NEAFC-négyszög") használható fel:

Földrajzi pont sorszáma

é. sz.

ny. h.

1.

64° 45′

28° 30′

2.

62° 50′

25° 45′

3.

61° 55′

26° 45′

4.

61° 00′

26° 30′

5.

59° 00′

30° 00′

6.

59° 00′

34° 00′

7.

61° 30′

34° 00′

8.

62° 50′

36° 00′

9.

64° 45′

28° 30′

(90)  Kizárólag a (2) lábjegyzetben meghatározott NEAFC-négyszögben halászható (RED/*5-14N).”

(91)  Kizárólag a járulékos fogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a halfaj célzott halászata.”

(92)  Különleges feltétel: e mennyiség legfeljebb 2,39 %-a halászható az Atlanti-óceánon az é. sz. 5°-tól délre (SWO/*AS05N).

(93)  Spanyolország és Portugália kivételével, kizárólag járulékos fogásként.”

(94)  Különleges feltétel: e mennyiség legfeljebb 3,86 %-a halászható az Atlanti-óceánon az é. sz. 5°-tól északra (SWO/*AN05N).”

(95)  A Norvégia által – a kialakult gyakorlatnak megfelelően – Svédország számára biztosított további engedélyek sérelme nélkül.”

(96)  E halászati engedélyek kiadásához bizonyítani kell, hogy érvényes szerződéses jogviszony áll fenn az engedélyt kérelmező hajótulajdonos és egy Francia Guyana területén található feldolgozó vállalkozás között, valamint hogy ez a szerződés magában foglalja az arra vonatkozó kötelezettséget, hogy az érintett hajó teljes csattogóhal-fogásának legalább 75 %-át az adott vállalkozás telephelyén való feldolgozás céljából Francia Guyana területén kirakodják. E szerződést jóvá kell hagyniuk a francia hatóságoknak, amelyeknek biztosítaniuk kell, hogy a szerződés összhangban álljon egyfelől a szerződő félként meghatározott feldolgozó vállalkozás tényleges kapacitásával, másfelől a guyanai gazdaság fejlesztésével kapcsolatos célkitűzésekkel. A jóváhagyott szerződés másolatát csatolni kell a halászati engedély iránti kérelemhez. E jóváhagyás megtagadása esetén a francia hatóságoknak indokolás kíséretében értesíteniük kell erről az érintett felet és a Bizottságot.”


28.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 90/48


A TANÁCS 298/2013/EU RENDELETE

(2013. március 27.)

az egyes, Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 314/2004/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság által előterjesztett együttes javaslatra,

mivel

(1)

A 314/2004/EK tanácsi rendelet (1) a 2011/101/KKBP tanácsi határozatban (2) megállapított korlátozó intézkedések közül többet is végrehajt, ideértve egyes természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak befagyasztását.

(2)

A Tanács 2012. július 23-án és 2013. február 18-án arra a következtetésre jutott, hogy egy békés és hiteles alkotmányos népszavazás Zimbabwében fontos mérföldkövet jelentene a demokratikus választások előkészítésében, és indokolttá tenné a személyekkel és a szervezetekkel szemben hozott, még érvényben lévő célzott uniós korlátozó intézkedések többségének azonnali felfüggesztését.

(3)

Tekintettel a 2013. március 16-i zimbabwei alkotmányos népszavazás eredményére, a Tanács úgy határozott, hogy a 2011/101/KKBP határozat I. mellékletében szereplő legtöbb személy és szervezet esetében felfüggeszti az utazási tilalmat és a vagyoni eszközök befagyasztását. Az említett intézkedések felfüggesztését, a konkrét helyzet figyelembe vétele mellett, a Tanácsnak háromhavonta felül kell vizsgálnia.

(4)

Ezen intézkedések közül néhány az Európai Unió működéséről szóló szerződés hatálya alá tartozik, ennélfogva – különösen az intézkedéseknek a gazdasági szereplők által valamennyi tagállamban történő egységes alkalmazása biztosítása céljából – a végrehajtásukhoz uniós szintű jogszabály szükséges.

(5)

A 314/2004/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek a kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 314/2004/EK rendelet 6. cikkének alkalmazását az e rendelet mellékletben felsorolt személyek és szervezetek esetében 2014. február 20-ig fel kell függeszteni. A felfüggesztést háromhavonta felül kell vizsgálni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. március 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

E. GILMORE


(1)  HL L 55., 2004.2.24., 1. o.

(2)  HL L 42., 2011.2.16., 6. o.


MELLÉKLET

I.   Személyek

 

Név (és esetleges névváltozatok)

1.

Abu Basutu, Titus Mehliswa Johna

2.

Buka (másképp: Bhuka), Flora

3.

Bvudzijena, Wayne

4.

Charamba, George

5.

Chidarikire, Faber Edmund

6.

Chigwedere, Aeneas Soko

7.

Chihota, Phineas

8.

Chinamasa, Patrick Anthony

9.

Chindori-Chininga, Edward Takaruza

10.

Chinotimba, Joseph

11.

Chipwere, Augustine

12.

Chombo, Ignatius Morgan Chiminya

13.

Dinha, Martin

14.

Goche, Nicholas Tasunungurwa

15.

Gono, Gideon

16.

Gurira, Cephas T.

17.

Gwekwerere, Stephen (másképp: Steven)

18.

Kachepa, Newton

19.

Karakadzai, Mike Tichafa

20.

Kasukuwere, Saviour

21.

Kazangarare, Jawet

22.

Khumalo, Sibangumuzi

23.

Kunonga, Nolbert (másképp: Nobert)

24.

Kwainona, Martin

25.

Langa, Andrew

26.

Mabunda, Musarashana

27.

Machaya, Jason (másképp: Jaison) Max Kokerai

28.

Made, Joseph Mtakwese

29.

Madzongwe, Edna (másképp: Edina)

30.

Maluleke, Titus

31.

Mangwana, Paul Munyaradzi

32.

Marumahoko, Reuben

33.

Masuku, Angeline

34.

Mathema, Cain Ginyilitshe Ndabazekhaya

35.

Mathuthu, Thokozile (másképp:Sithokozile)

36.

Matibiri, Innocent Tonderai

37.

Matiza, Joel Biggie

38.

Matonga, Brighton (másképp: Bright)

39.

Mhandu, Cairo (másképp: Kairo)

40.

Mhonda, Fidellis

41.

Midzi, Amos Bernard (Mugenva)

42.

Mnangagwa, Emmerson Dambudzo

43.

Mohadi, Kembo Campbell Dugishi

44.

Moyo, Jonathan Nathaniel

45.

Moyo, Sibusio Bussie

46.

Moyo, Simon Khaya

47.

Mpofu, Obert Moses

48.

Muchena, Henry

49.

Muchena, Olivia Nyembesi (másképp: Nyembezi)

50.

Muchinguri, Oppah Chamu Zvipange

51.

Mudede, Tobaiwa (másképp: Tonneth)

52.

Mujuru, Joyce Teurai Ropa

53.

Mumbengegwi, Simbarashe Simbanenduku

54.

Murerwa, Herbert Muchemwa

55.

Musariri, Munyaradzi

56.

Mushohwe, Christopher Chindoti

57.

Mutezo, Munacho Thomas Alvar

58.

Mutinhiri, Ambros (másképp: Ambrose)

59.

Mzembi, Walter

60.

Mzilikazi, Morgan S.

61.

Nguni, Sylvester Robert

62.

Nhema, Francis Chenayimoyo Dunstan

63.

Nyanhongo, Magadzire Hubert

64.

Nyoni, Sithembiso Gile Glad

65.

Rugeje, Engelbert Abel

66.

Rungani, Victor Tapiwa Chashe

67.

Sakupwanya, Stanley Urayayi

68.

Savanhu, Tendai

69.

Sekeramayi, Sydney (másképp: Sidney) Tigere

70.

Sekeremayi, Lovemore

71.

Shamu, Webster Kotiwani

72.

Shamuyarira, Nathan Marwirakuwa

73.

Shungu, Etherton

74.

Sibanda, Chris

75.

Sibanda, Misheck Julius Mpande

76.

Sigauke, David

77.

Sikosana, (másképp: Sikhosana), Absolom

78.

Tarumbwa, Nathaniel Charles

79.

Tomana, Johannes

80.

Veterai, Edmore

81.

Zimondi, Paradzai Willings


II.   Szervezetek

 

Név

1.

Cold Comfort Farm Trust Co-operative

2.

Comoil (PVT) Ltd

3.

Famba Safaris

4.

Jongwe Printing and Publishing Company (PVT) Ltd (másképp: Jongwe Printing and Publishing Co., másképp: Jongwe Printing and Publishing Company)

5.

M & S Syndicate (PVT) Ltd

6.

OSLEG Ltd (másképp: Operation Sovereign Legitimacy)

7.

Swift Investments (PVT) Ltd

8.

Zidco Holdings (másképp: Zidco Holdings (PVT) Ltd)


28.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 90/52


A BIZOTTSÁG 299/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. március 26.)

az olívaolaj és az olívamaradék-olaj jellemzőiről és az ezekre vonatkozó elemzési módszerekről szóló 2568/91/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) (1) és különösen annak 113. cikke (1) bekezdésének a) pontjára és 121. cikke első bekezdésének a) pontjára, összefüggésben 4. cikkével,

mivel:

(1)

Az olívaolaj és az olívamaradék-olaj jellemzőiről és az ezekre vonatkozó elemzési módszerekről szóló, 1991. július 11-i 2568/91/EGK bizottsági rendelet (2) meghatározza az olívaolaj és az olívamaradék-olaj kémiai és érzékszervi jellemzőit, és módszereket ír elő az említett jellemzők elemzésére. Az említett módszereket – kémiai szakértők véleménye alapján és a Nemzetközi Olívatanács keretében folyó munkával összhangban – frissíteni kell.

(2)

Az 1234/2007/EK rendelet 113. cikkének (3) bekezdése értelmében a tagállamoknak ellenőrizniük kell, hogy az olívaolajok és az olívamaradék-olajok megfelelnek-e a 2568/91/EGK rendelet előírásainak, és indokolt esetben szankciókat kell alkalmazniuk. A 2568/91/EGK rendelet 2. és 2a. cikke részletes szabályokat állapít meg az említett megfelelőségi ellenőrzésekre. A szóban forgó szabályoknak biztosítaniuk kell, hogy az az olívaolaj, amelyre minőségi szabvány vonatkozik, ténylegesen megfelel az említett szabványnak. A szabályokat ki kell bővíteni további részletekkel, többek között kockázatelemzés bevezetésével. Az említett megfelelőségi ellenőrzésekhez meg kell határozni a „forgalmazott olívaolaj” fogalmát.

(3)

A tapasztalatok azt mutatják, hogy fennáll a csalás kockázata, akadályozva a 2568/91/EGK rendelet által a fogyasztók számára biztosított védelem teljes körű érvényesülését. Az olívaolajat birtokló gazdasági szereplőknek ezért minden olajkategóriára vonatkozóan nyilvántartást kell vezetniük a belépő és kilépő tételekről. A túlzott adminisztratív terhek elkerülése érdekében – anélkül, hogy az olívaolaj-nyilvántartás célkitűzései sérülnének – az információgyűjtést csak az olívaolaj palackozásáig kell végezni.

(4)

Ahhoz, hogy biztosítsák a 2568/91/EGK rendelet intézkedéseinek nyomon követését és értékelését, a tagállamoknak nem csupán a nemzeti végrehajtási intézkedésekről kell értesíteniük a Bizottságot, hanem a megfelelőségi ellenőrzések eredményeiről is jelentést kell tenniük.

(5)

A Nemzetközi Olívatanács által megállapított nemzetközi szabványokkal való összehangolás folytatásához frissíteni kell bizonyos, a 2568/91/EGK rendeletben meghatározott elemzési módszereket. Ebből következően az említett rendelet XVIII. mellékletében előírt elemzési módszert hatékonyabb módszerrel kell felváltani. Helyénvaló továbbá az említett rendelet IX. mellékletében előírt elemzési módszerek következetlenségeit és hiányosságait orvosolni.

(6)

A tagállamoknak átmeneti időszakra van szükségük, hogy az ezen rendelet által meghatározott új szabályokat alkalmazzák.

(7)

A Bizottság olyan információs rendszert fejlesztett ki, amely lehetővé teszi, hogy a dokumentumok kezelése és az eljárások lebonyolítása a Bizottság belső munkafolyamataiban és a közös agrárpolitika végrehajtásában részt vevő hatóságokkal való kapcsolattartásban egyaránt elektronikus úton történjék. A Bizottság úgy véli, hogy a 2568/91/EGK rendeletben előírt értesítési kötelezettségek teljesíthetők az említett rendszer használata révén, a közös piacszervezésnek, a közvetlen kifizetések rendszerének, a mezőgazdasági termékek promóciójának, valamint a legkülső régiókra és a kisebb égei-tengeri szigetekre alkalmazandó rendszereknek a végrehajtásával összefüggésben a Bizottsághoz eljuttatandó információk és dokumentumok tagállamok általi továbbítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. augusztus 31-i 792/2009/EK bizottsági rendeletnek (3) megfelelően.

(8)

A 2568/91/EGK rendeletet mindezeknek megfelelően módosítani kell.

(9)

A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság nem küldte meg véleményét az elnöke által meghatározott határidőn belül,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2568/91/EGK rendelet a következőképpen módosul.

1.

A 2a. cikk helyébe a következő szöveg lép: