ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2013.079.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 79

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

56. évfolyam
2013. március 21.


Tartalom

 

I   Jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács 252/2013/EU határozata (2013. március 11.) az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2013 és 2017 közötti többéves keretének létrehozásáról

1

 

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

Megállapodás az Európai Közösség és a Dán Királyság között a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról

4

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 253/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. január 15.) a 692/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszerének (ISCED) felülvizsgálatát követő, a továbbítandó változókat és bontásokat érintő kiigazítások tekintetében történő módosításáról ( 1 )

5

 

*

A Bizottság 254/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. március 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az Európai Vegyianyag-ügynökség részére fizetendő díjakról szóló 340/2008/EK rendelet módosításáról ( 1 )

7

 

*

A Bizottság 255/2013/EU rendelete (2013. március 20.) a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IC.,VII. és VIII. mellékletének a tudományos és technikai haladáshoz igazodó módosításáról ( 1 )

19

 

*

A Bizottság 256/2013/EU rendelete (2013. március 20.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a nátrium-aszkorbát (E 301) csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt élelmiszerekhez hozzáadott D-vitamin-készítményekben való felhasználása tekintetében történő módosításáról ( 1 )

24

 

 

A Bizottság 257/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. március 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

27

 

 

AJÁNLÁSOK

 

 

2013/142/EU

 

*

A Bizottság ajánlása (2013. március 12.) az európai parlamenti választások demokratikus és hatékony lebonyolításának elősegítéséről

29

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található növényvédőszer-maradékok megengedett határértékéről szóló 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és IV. mellékletének módosításáról szóló, 2008. július 31-i 839/2008/EK bizottsági rendelethez (HL L 234., 2008.8.30.)

33

 

*

Helyesbítés a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található bifenil, deltametrin, etofumezát, izopirazam, propikonazol, pimetrozin, pirimetanil és tebukonazol megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról szóló, 2011. május 26-i 524/2011/EU bizottsági rendelethez (HL L 142., 2011.5.28.)

34

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Jogalkotási aktusok

HATÁROZATOK

21.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 79/1


A TANÁCS 252/2013/EU HATÁROZATA

(2013. március 11.)

az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2013 és 2017 közötti többéves keretének létrehozásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 352. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére,

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)

Szem előtt tartva az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (a továbbiakban: ügynökség) alapítási céljait, valamint annak érdekében, hogy az ügynökség feladatait megfelelően el tudja látni, tevékenységének tematikus területeit egy öt évre kiterjedő többéves keretnek kell az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének létrehozásáról szóló, 2007. február 15-i 168/2007/EK tanácsi rendeletben (1) előírtak szerint pontosan meghatároznia.

(2)

Az első többéves keretet a Tanács a 168/2007/EK rendeletnek az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2007–2012 közötti többéves keretének elfogadása tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2008. február 28-i 2008/203/EK határozatban (2) fogadta el.

(3)

A többéves keret végrehajtását kizárólag az uniós jog hatályán belül kell végezni.

(4)

A többéves keretnek összhangban kell lennie az Unió prioritásaival, az alapvető jogok területével összefüggő európai parlamenti állásfoglalásokból és tanácsi következtetésekből következő iránymutatások megfelelő figyelembevételével.

(5)

A többéves keretnek megfelelően figyelembe kell vennie az ügynökség pénzügyi és humán erőforrásait.

(6)

A többéves keretnek rendelkezéseket kell tartalmaznia a más uniós szervek, hivatalok és ügynökségek, valamint az Európa Tanács és egyéb, az alapvető jogok területén tevékenykedő nemzetközi szervezetek feladatkörével való kiegészítő jelleg biztosítására. A szóban forgó többéves terv szempontjából leginkább releváns uniós ügynökségek és szervek a következők: a 439/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (3) létrehozott Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH), a 2007/2004/EK tanácsi rendelettel (4) létrehozott, az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (FRONTEX), a 2008/381/EK tanácsi határozattal (5) létrehozott Európai Migrációs Hálózat, az 1922/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (6) létrehozott Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE), a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (7) létrehozott európai adatvédelmi biztos, a 2002/187/IB tanácsi határozattal (8) létrehozott Európai Igazságügyi Együttműködési Egység (Eurojust), a 2009/371/IB tanácsi határozattal (9) létrehozott Európai Rendőrségi Hivatal (Europol), a 2005/681/IB tanácsi határozattal (10) létrehozott Európai Rendőrakadémia (CEPOL), az 1077/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (11) létrehozott, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség és az 1365/75/EGK tanácsi rendelettel (12) létrehozott Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound).

(7)

A többéves keretben az ügynökség tevékenységének tematikus területei között fel kell sorolni a rasszizmus, az idegengyűlölet és a kapcsolódó intolerancia elleni küzdelmet.

(8)

Arra való tekintettel, hogy az Unió mekkora jelentőséget tulajdonít a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemnek – az Európa 2020 növekedési stratégia öt célkitűzése közül is ez az egyik –, az ügynökségnek figyelembe kell vennie az alapvető jogok hatékony gyakorlását lehetővé tevő gazdasági és társadalmi előfeltételeket az e határozat által kijelölt tematikus területekkel kapcsolatos adatok gyűjtése és terjesztése során.

(9)

A 168/2007/EK rendelet 5. cikke (3) bekezdésének megfelelően az ügynökség tevékenysége az Európai Parlament, a Tanács vagy a Bizottság megkeresésére kiterjedhet a többéves keretben meghatározott tematikus területeken kívülre is, feltéve, hogy ezt az ügynökség pénzügyi és humán erőforrásai lehetővé teszik. Az Európai Tanács által elfogadott, a polgárokat szolgáló és védő, nyitott és biztonságos Európáról szóló stockholmi programmal (13) összhangban az intézményeknek teljes mértékben ki kell használniuk az ügynökség keretében meglévő szaktudást, és adott esetben – annak megbízatásával összhangban – konzultációt kell folytatniuk az ügynökséggel az alapvető jogokat érintő politikák és jogszabályok kidolgozása során.

(10)

A javaslat készítése során a Bizottság konzultációt folytatott az ügynökség igazgatótanácsával, és annak írásbeli észrevételeit 2011. október 18-án megkapta,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Többéves keret

(1)   A Tanács elfogadja az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (a továbbiakban: ügynökség) 2013–2017-es időszakra szóló, többéves keretét.

(2)   Az ügynökség a 168/2007/EK rendelet 3. cikkének megfelelően végzi a 168/2007/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feladatokat, az e határozat 2. cikkében megállapított tematikus területeken belül.

2. cikk

Tematikus területek

A tematikus területek a következők:

a)

az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés;

b)

a bűncselekmények áldozatai, beleértve a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítését is;

c)

információs társadalom, különösen a magánélet tiszteletben tartása és a személyes adatok védelme;

d)

a romák társadalmi beilleszkedése;

e)

igazságügyi együttműködés a büntetőügyek kivételével;

f)

a gyermekek jogai;

g)

a nem, faj, szín, etnikai vagy társadalmi származás, genetikai tulajdonság, nyelv, vallás vagy meggyőződés, politikai vagy más vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, életkor vagy szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetés;

h)

bevándorlás és a migránsok integrációja, vízum és határellenőrzés és menekültügy;

i)

rasszizmus, idegengyűlölet, valamint a kapcsolódó intolerancia.

3. cikk

Kiegészítő jelleg és más szervekkel való együttműködés

(1)   Az ügynökség a többéves keret végrehajtása érdekében biztosítja az érintett uniós szervekkel, hivatalokkal és ügynökségekkel, a tagállamokkal, a nemzetközi szervezetekkel és a civil társadalommal való megfelelő együttműködést és koordinációt a 168/2007/EK rendelet 7., 8. és 10. cikkében foglaltak szerint.

(2)   Az ügynökség a nemi hovatartozáson alapuló megkülönböztetéssel kapcsolatos kérdésekkel csak a 2. cikk g) pontjával összefüggő munkája keretein belül, és csak az e munkához szükséges mértékben foglalkozik, figyelembe véve, hogy a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének (EIGE) feladata a nemek közötti egyenlőséggel és a nemi hovatartozáson alapuló megkülönböztetéssel kapcsolatos adatok gyűjtése. Az ügynökség és az EIGE a 2010. november 22-i együttműködési megállapodásban foglaltak szerint működik együtt.

(3)   Az ügynökség együttműködik az élet- és munkakörülmények javítását szolgáló európai alapítvánnyal (Eurofound) a 2009. október 8-i együttműködési megállapodásban foglaltak szerint, és az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökséggel (FRONTEX) a 2010. május 26-i együttműködési megállapodásban foglaltak szerint. Az ügynökség együttműködik továbbá az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatallal (EMTH), az Európai Migrációs Hálózattal, az Európai Igazságügyi Együttműködési Egységgel (Eurojust), az Európai Rendőrségi Hivatallal (Europol), az Európai Rendőrakadémiával (CEPOL), a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökséggel, a velük későbbiekben létrejövő együttműködési megállapodásokban foglaltak szerint. Az ezekkel a szervekkel való együttműködés az e határozat 2. cikkében meghatározott tematikus területek hatálya alá tartozó tevékenységekre korlátozódik.

(4)   Az ügynökség munkáját az információs társadalom, különösen pedig a magánélet tiszteletben tartása és a személyes adatok védelme területén az európai adatvédelmi biztos hatáskörének sérelme nélkül végzi, aki a 45/2001/EK rendelet 46. és 47. cikkében ráruházott feladatoknak és hatáskörnek megfelelően biztosítja, hogy az uniós intézmények és szervek a természetes személyek alapvető jogait és szabadságait és különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák.

(5)   Az ügynökség összehangolja tevékenységét az Európa Tanács tevékenységével a 168/2007/EK rendelet 9. cikke alapján és az abban a cikkben említett, az Európai Közösség és az Európa Tanács között létrejött, az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége és az Európa Tanács közötti együttműködésről szóló megállapodás (14) alapján.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a határozatot 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2013. március 11-én.

a Tanács részéről

az elnök

E. GILMORE


(1)  HL L 53., 2007.2.22., 1. o.

(2)  HL L 63., 2008.3.7., 14. o.

(3)  HL L 132., 2010.5.29., 11. o.

(4)  HL L 349., 2004.11.25., 1. o.

(5)  HL L 131., 2008.5.21., 7. o.

(6)  HL L 403., 2006.12.30., 9. o.

(7)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(8)  HL L 63., 2002.3.6., 1. o.

(9)  HL L 121., 2009.5.15., 37. o.

(10)  HL L 256., 2005.10.1., 63. o.

(11)  HL L 286., 2011.11.1., 1. o.

(12)  HL L 139., 1975.5.30., 1. o.

(13)  HL C 115., 2010.5.4., 1. o.

(14)  HL L 186., 2008.7.15., 7. o.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

21.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 79/4


Megállapodás az Európai Közösség és a Dán Királyság között a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról

A 2006/325/EK tanácsi határozattal (1) megkötött, az Európai Közösség és a Dán Királyság közötti, a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2005. október 19-i megállapodás (2) (a továbbiakban: a megállapodás) 3. cikkének (2) bekezdése értelmében, amennyiben a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet (3) módosítására kerül sor, Dánia értesíti a Bizottságot arról a döntéséről, hogy a módosítások tartalmát végrehajtja-e vagy sem.

A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet (4)2012. december 12-én fogadták el.

A megállapodás 3. cikke (2) bekezdésének megfelelően Dánia 2012. december 20-i levelében értesítette a Bizottságot azon határozatáról, amely szerint végrehajtja az 1215/2012/EU rendelet tartalmát. Ez azt jelenti, hogy az 1215/2012/EU rendelet rendelkezései alkalmazandók az Unió és Dánia közötti kapcsolatokban.

A megállapodás 3. cikkének (6) bekezdése alapján a dán értesítés kölcsönös kötelezettségeket hoz létre Dánia és a Közösség között. Ennélfogva az 1215/2012/EU rendelet módosítja a megállapodást, valamint a megállapodáshoz csatoltnak tekintendő.

Hivatkozással a megállapodás 3. cikkének (3) és (4) bekezdésére az 1215/2012/EU rendelet végrehajtására Dániában a meglévő jogszabály módosításával, a dán parlament döntése révén kerülhet sor. A megállapodás 3. cikke (5) bekezdése b) pontjának megfelelően Dánia értesíti a Bizottságot arról, hogy a végrehajtás érdekében hozott jogalkotási intézkedések mely napon lépnek hatályba.


(1)  HL L 120., 2006.5.5., 22. o.

(2)  HL L 299., 2005.11.16., 62. o.

(3)  HL L 12., 2001.1.16., 1. o.

(4)  HL L 351., 2012.12.20., 1. o.


RENDELETEK

21.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 79/5


A BIZOTTSÁG 253/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2013. január 15.)

a 692/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszerének (ISCED) felülvizsgálatát követő, a továbbítandó változókat és bontásokat érintő kiigazítások tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a turizmusra vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. július 6-i 692/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Bizottság által az európai statisztikák relevanciájának megőrzése érdekében tett folyamatos erőfeszítésekben központi szerepet tölt be egy olyan korszerűsített osztályozási rendszer bevezetése, amely figyelembe veszi az oktatás fejlődését és változásait.

(2)

Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) felülvizsgálta az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszerének (ISCED) e célra használt változatát (ISCED 1997) annak biztosítása céljából, hogy ez utóbbi összhangban legyen az oktatás és képzés szakpolitikáinak és rendszereinek fejlődésével.

(3)

A 692/2011/EU rendelet II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 692/2011/EU rendelet II. melléklete ezért a következőképpen módosul:

1.

Az 1. szakasz a következőképpen módosul:

a)

az A. részben, a „Szociodemográfiai bontások” oszlopban, a „3. [opcionális] Iskolai végzettség” helyébe a „3. [opcionális] Iskolai végzettség” lép;

b)

a B. részben, a „Szociodemográfiai bontások” oszlopban, a „3. [opcionális] Iskolai végzettség” helyébe a „3. [opcionális] Iskolai végzettség” lép;

c)

a C. rész 3. pontjában, az „Iskolai végzettség: alacsony (0., 1. vagy 2. szint az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszere [ISCED] szerint), közepes (3. vagy 4. ISCED-szint), magas (5. vagy 6. ISCED-szint).” helyébe a következő szöveg lép: „Iskolai végzettség: legfeljebb alapfokú, felső középfokú és (nem felsőfokú) posztszekunder, felsőfokú.”

2.

A 2. szakasz A. része a következőképpen módosul:

a)

a „Változók” oszlopban, a 23. sorban az „[opcionális] A látogató profilja: iskolai végzettség” helyébe az „[opcionális] A látogató profilja: iskolai végzettség” lép;

b)

a „Továbbítandó kategóriák” oszlopban, a 23. sorban az „a) Alacsony (ISCED 0, 1 vagy 2)”, „b) Közepes (ISCED 3 vagy 4)” és „c) Magas (ISCED 5 vagy 6)” helyébe a következő szöveg lép:

„a)

Legfeljebb alapfokú

b)

Felső középfokú és (nem felsőfokú) posztszekunder

c)

Felsőfokú”.

3.

A 3. szakasz a következőképpen módosul:

a)

az A. részben, a „Szociodemográfiai bontások” oszlopban a „3. Iskolai végzettség” helyébe a „3. Iskolai végzettség” lép;

b)

a B. részben, a „Szociodemográfiai bontások” oszlopban a „3. Iskolai végzettség” helyébe a „3. Iskolai végzettség” lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. január 15-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 192., 2011.7.22., 17. o.


21.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 79/7


A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. március 20.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az Európai Vegyianyag-ügynökség részére fizetendő díjakról szóló 340/2008/EK rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 74. cikke (1) bekezdésére és 132. cikkére,

mivel:

(1)

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az Európai Vegyianyag-ügynökség részére fizetendő díjakról szóló, 2008. április 16-i 340/2008/EK bizottsági rendeletnek (2) a 22. cikke (2) bekezdése alapján elvégzett felülvizsgálatából az következik, hogy a rendeletet több tekintetben módosítani kell.

(2)

A jogbiztonság érdekében tisztázni kell, hogy milyen következményekkel jár az Ügynökség részére történő késedelmes fizetés. Az Ügynökség nem téríti vissza az érintett kérelem elutasítása előtt megfizetett díjakat. Az elutasítás után megfizetett díjakat azonban indokolatlan befizetésként vissza kell téríteni.

(3)

A regisztrációnak a bizalmas kezelés szempontjából történő naprakésszé tétele esetén indokolt a díjakat a kérelem benyújtásának időpontjától függetlenül, egységesen alkalmazni. A regisztrációnak a mennyiségi tartománytól eltérő szempontból történő naprakésszé tétele esetén indokolt lehetőséget biztosítani a regisztrálónak arra, hogy a vonatkozó díj megfizetésére vonatkozó póthatáridő meghosszabbítását kérje, hogy a regisztráló részére további időt biztosítsanak a fizetésre.

(4)

A jogbiztonság érdekében tisztázni kell továbbá a közös benyújtás vagy a vezető regisztráló általi benyújtás esetén a bizalmas kezelésért fizetendő kedvezményes díjakra vonatkozó meglévő rendelkezéseket.

(5)

Az 1907/2006/EK rendelet 62. cikke alapján benyújtott kérelmek után fizetendő díjak és az engedélyeknek az említett rendelet 61. cikke alapján történő felülvizsgálata után fizetendő díjak tekintetében az egyes expozíciós forgatókönyvek a továbbiakban nem tekinthetők automatikusan egy felhasználásnak, mivel az engedélyezési kérelemben kérelmezett vagy az engedély-felülvizsgálati jelentésben szereplő további felhasználások száma nem egyezik meg szükségszerűen az említett kérelmekben szereplő expozíciós forgatókönyvek számával.

(6)

Azt is egyértelművé kell tenni, hogy az Ügynökségnek egyetlen számlát kell kiállítania, amely az alapdíjat és valamennyi további díjat egyaránt tartalmazza a közösen benyújtott engedélyezési kérelmek és a közös felülvizsgálati jelentések esetében is.

(7)

Az Ügynökség igazolást kérhet arra vonatkozóan, hogy a kedvezményes díjak vagy a díjmentesség feltételei alkalmazandók. Ahhoz, hogy ellenőrizni lehessen, hogy az említett feltételek teljesülnek, elő kell írni, hogy az említett igazolást az Unió valamelyik hivatalos nyelvén nyújtsák be, vagy ha csak valamely más nyelven áll rendelkezésre, akkor az Unió valamelyik hivatalos nyelvén készült hiteles fordítással együtt nyújtsák be.

(8)

A díjaknak a 340/2008/EK rendelet 22. cikkének (1) bekezdése szerinti, az Eurostat által közzétett, 2012 áprilisára vonatkozó, 3,1 %-os éves átlagos inflációs ráta fényében történt felülvizsgálatát követően indokolt az említett inflációs rátának megfelelően kiigazítani a rendes díjakat.

(9)

A mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) esetében jelenleg alkalmazandó kedvezményes díjakat tovább kell csökkenteni annak érdekében, hogy minimálisra csökkenjen a szabályozási teher és a számos gyakorlati kihívás, amelyekkel a kkv-k a REACH kötelezettségek, különösen a regisztrációs kötelezettség teljesítése során szembesülnek, amint azt a Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a REACH-rendelet 117. cikkének (4) bekezdése és a CLP-rendelet 46. cikkének (2) bekezdése alapján, valamint a REACH-rendelet egyes elemeinek annak 75. cikke (2) bekezdése, valamint 138. cikke (2) bekezdése, 138. cikke (3) bekezdése és 138. cikke (6) bekezdése szerinti felülvizsgálata (3) is megállapította.

(10)

A díjaknak a vállalkozások különböző méretosztályai közötti eloszlásának kiegyensúlyozása érdekében a rendes díjakat tovább kell növelni a regisztráció területén 4 %-kal, az engedélyezés területén pedig 3,5 %-kal, figyelembe véve egyrészt az Ügynökség költségeit és a tagállamok illetékes hatóságai által nyújtott szolgáltatások kapcsolódó költségeit, másrészt a kkv-k esetében alkalmazott díjak további csökkentését, valamint az érintett kkv-k számát.

(11)

A díjakat összességében olyan mértékben kell módosítani, hogy a belőlük származó bevétel – az Ügynökségnek az 1907/2006/EK rendelet 96. cikkének (1) bekezdése szerinti egyéb bevételi forrásaival együtt – elégséges legyen az elvégzett szolgáltatások költségének fedezetére.

(12)

A 340/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(13)

A jogbiztonság érdekében ez a rendelet nem alkalmazandó a hatálybalépésekor függőben lévő érvényes kérelmekre.

(14)

Tekintve, hogy az 1907/2006/EK rendelet 23. cikkének (2) bekezdésében említett bevezetett anyagokat 2013. május 31-ig regisztrálni kell, e rendeletnek sürgősen hatályba kell lépnie.

(15)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1907/2006/EK rendelet 133. cikk értelmében létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 340/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

a 3. cikk (7) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(7)   Az adott regisztrációval kapcsolatban annak elutasítása előtt befizetett díjak nem téríthetők vissza vagy más módon nem írhatók jóvá a regisztráló részére, amennyiben a regisztráció elutasításának oka az, hogy a regisztráló nem nyújtotta be a hiányzó információkat, vagy nem fizette be a díjat a határidők lejárta előtt.”;

2.

a 4. cikk (7) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(7)   Az adott regisztrációval kapcsolatban annak elutasítása előtt befizetett díjak nem téríthetők vissza vagy más módon nem írhatók jóvá a regisztráló részére, amennyiben a regisztráció elutasításának oka az, hogy a regisztráló nem nyújtotta be a hiányzó információkat, vagy nem fizette be a díjat a határidők lejárta előtt.”;

3.

az 5. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (2) bekezdés a második albekezdés után a következő albekezdésekkel egészül ki:

„A regisztrációban szereplő információkhoz adott hozzáférés változása esetén az Ügynökség a III. melléklet 3. és 4. táblázatában megállapított díjat veti ki minden naprakésszé tett tétel esetében.

Vizsgálati összefoglalás vagy átfogó vizsgálati összefoglalás naprakésszé tétele esetén az Ügynökség minden egyes naprakésszé tett vizsgálati összefoglalás és átfogó vizsgálati összefoglalás esetében díjat vet ki.”;

b)

a (6) bekezdés harmadik albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Amennyiben a befizetésre a póthatáridő lejárta előtt sem kerül sor, más naprakésszé tételek esetében az Ügynökség elutasítja a naprakésszé tételt. A kérelmező kérésére az Ügynökség meghosszabbítja a póthatáridőt, amennyiben a póthatáridő meghosszabbítására vonatkozó kérelmet a kérelmező a póthatáridő lejárta előtt benyújtotta. Amennyiben a befizetésre a meghosszabbított határidő lejárta előtt sem kerül sor, az Ügynökség elutasítja a naprakésszé tételt.”;

c)

a (7) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(7)   Az adott naprakésszé tétellel kapcsolatban annak elutasítása előtt befizetett díjak nem téríthetők vissza vagy más módon nem írhatók jóvá a regisztráló részére, amennyiben a naprakésszé tétel elutasításának oka az, hogy a regisztráló nem nyújtotta be a hiányzó információkat, vagy nem fizette be a díjat a határidők lejárta előtt.”;

4.

a 6. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Ha a kérelem közös benyújtásra vonatkozik, az Ügynökség a IV. mellékletben rögzített kedvezményes díjat veti ki. Ha a kérelmet a vezető regisztráló nyújtja be, az Ügynökség csak a vezető regisztrálóra veti ki a IV. mellékletben rögzített kedvezményes díjat.”;

5.

a 7. cikk (5) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   Az adott bejelentéssel vagy meghosszabbítás iránti kérelemmel kapcsolatban azok elutasítása előtt befizetett díjak nem téríthetők vissza vagy más módon nem írhatók jóvá a bejelentő vagy a kérelmező számára, amennyiben a bejelentés vagy a meghosszabbítás iránti kérelem elutasításának oka az, hogy a gyártó, importőr vagy az árucikk előállítója nem nyújtotta be a hiányzó információkat, vagy nem fizette be a díjat a határidők lejárta előtt.”;

6.

a 8. cikkben a (2) bekezdés harmadik albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Az Ügynökség egyetlen számlát állít ki, amely az alapdíjat és valamennyi további díjat egyaránt tartalmazza a közösen benyújtott engedélyezési kérelmek esetében is.”;

7.

a 9. cikkben a (2) bekezdés harmadik albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Az Ügynökség egyetlen számlát állít ki, amely az alapdíjat és valamennyi további díjat egyaránt tartalmazza a közösen benyújtott felülvizsgálati jelentések esetében is.”;

8.

a 13. cikk (3) bekezdése az első albekezdést követően a következő albekezdéssel egészül ki:

„Amennyiben az Ügynökségnek benyújtandó igazolás nem az Unió valamelyik hivatalos nyelvén készült, azt valamelyik hivatalos nyelvre való hiteles fordítással együtt kell benyújtani.”;

9.

a 22. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A Bizottság továbbá az Ügynökség várható bevételeinek és kiadásainak alapjául szolgáló feltételezésekre vonatkozóan ismertté váló lényeges információkra tekintettel folyamatosan felülvizsgálja e rendeletet. A Bizottság 2015. január 31-ig felülvizsgálja e rendeletet abból a célból, hogy szükség szerint módosítsa azt, különös tekintettel az Ügynökség költségeire és a tagállamok illetékes hatóságai által nyújtott szolgáltatások kapcsolódó költségeire.”;

10.

a 340/2008/EK rendelet I–VIII. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet nem alkalmazandó a 2013. március 22-én függőben lévő érvényes kérelmekre.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. március 20-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

(2)  HL L 107., 2008.4.17., 6. o.

(3)  COM(2013) 49 végleges, SWD(2013) 25 végleges


MELLÉKLET

I. MELLÉKLET

Az 1907/2006/EK rendelet 6., 7. vagy 11. cikke szerint benyújtott regisztrációk díjai

1.   Táblázat

Rendes díjak

 

Egyéni benyújtás

Közös benyújtás

Az 1–10 tonna mennyiségi tartományba eső anyagok díja

1 714 EUR

1 285 EUR

A 10–100 tonna mennyiségi tartományba eső anyagok díja

4 605 EUR

3 454 EUR

A 100–1 000 tonna mennyiségi tartományba eső anyagok díja

12 317 EUR

9 237 EUR

Az 1 000 tonna fölötti anyagok díja

33 201 EUR

24 901 EUR


2.   Táblázat

Kedvezményes díjak kkv-knak

 

Középvállalkozás

(egyéni b enyújtás)

Középvállalkozás

(közös benyújtás)

Kisvállalkozás

(egyéni benyújtás)

Kisvállalkozás

(közös benyújtás)

Mikrovállalkozás

(egyéni benyújtás)

Mikrovállalkozás

(közös benyújtás)

Az 1–10 tonna mennyiségi tartományba eső anyagok díja

1 114 EUR

835 EUR

600 EUR

450 EUR

86 EUR

64 EUR

A 10–100 tonna mennyiségi tartományba eső anyagok díja

2 993 EUR

2 245 EUR

1 612 EUR

1 209 EUR

230 EUR

173 EUR

A 100–1 000 tonna mennyiségi tartományba eső anyagok díja

8 006 EUR

6 004 EUR

4 311 EUR

3 233 EUR

616 EUR

462 EUR

Az 1 000 tonna fölötti anyagok díja

21 581 EUR

16 185 EUR

11 620 EUR

8 715 EUR

1 660 EUR

1 245 EUR

II. MELLÉKLET

Az 1907/2006/EK rendelet 17. cikkének (2) bekezdése, 18. cikkének (2) és (3) bekezdése vagy 19. cikke szerint benyújtott regisztrációk díjai

1.   Táblázat

Rendes díjak

 

Egyéni benyújtás

Közös benyújtás

Díj

1 714 EUR

1 285 EUR


2.   Táblázat

Kedvezményes díjak kkv-knak

 

Középvállalkozás

(egyéni benyújtás)

Középvállalkozás

(közös benyújtás)

Kisvállalkozás

(egyéni benyújtás)

Kisvállalkozás

(közös benyújtás)

Mikrovállalkozás

(egyéni benyújtás)

Mikrovállalkozás

(közös benyújtás)

Díj

1 114 EUR

835 EUR

835 EUR

450 EUR

86 EUR

86 EUR

III. MELLÉKLET

A regisztrációnak az 1907/2006/EK rendelet 22. cikke szerinti naprakésszé tételének díjai

1.   Táblázat

A mennyiségi tartományok naprakésszé tételének rendes díjai

 

Egyéni benyújtás

Közös benyújtás

Az 1–10 tonnától a 10–100 tonnáig tartó mennyiségi tartomány

2 892 EUR

2 169 EUR

Az 1–10 tonnától a 100-1 000 tonnáig tartó mennyiségi tartomány

10 603 EUR

7 952 EUR

Az 1–10 tonnától az 1 000 tonna fölötti mennyiségig tartó tartomány

31 487 EUR

23 616 EUR

A 10-100 tonnától a 100-1 000 tonnáig tartó mennyiségi tartomány

7 711 EUR

5 783 EUR

A 10-100 tonnától az 1 000 tonna fölötti mennyiségig tartó tartomány

28 596 EUR

21 447 EUR

A 100-1 000 tonnától az 1 000 tonna fölötti mennyiségig tartó tartomány

20 885 EUR

15 663 EUR


2.   Táblázat

A tonnatartományok naprakésszé tételének kedvezményes díjai kkv-knak

 

Középvállalkozás

(egyéni benyújtás)

Középvállalkozás

(közös benyújtás)

Kisvállalkozás

(egyéni benyújtás)

Kisvállalkozás

(közös benyújtás)

Mikrovállalkozás

(egyéni benyújtás)

Mikrovállalkozás

(közös benyújtás)

Az 1–10 tonnától a 10–100 tonnáig tartó mennyiségi tartomány

1 880 EUR

1 410 EUR

1 012 EUR

759 EUR

145 EUR

108 EUR

Az 1–10 tonnától a 100–1 000 tonnáig tartó mennyiségi tartomány

6 892 EUR

5 169 EUR

3 711 EUR

2 783 EUR

530 EUR

398 EUR

Az 1–10 tonnától az 1 000 tonna fölötti mennyiségig tartó tartomány

20 467 EUR

15 350 EUR

11 021 EUR

8 265 EUR

1 574 EUR

1 181 EUR

A 10–100 tonnától a 100–1 000 tonnáig tartó mennyiségi tartomány

5 012 EUR

3 759 EUR

2 699 EUR

2 024 EUR

386 EUR

289 EUR

A 10–100 tonnától az 1 000 tonna fölötti mennyiségig tartó tartomány

18 587 EUR

13 940 EUR

10 008 EUR

7 506 EUR

1 430 EUR

1 072 EUR

A 100–1 000 tonnától az 1 000 tonna fölötti mennyiségig tartó tartomány

13 575 EUR

10 181 EUR

7 310 EUR

5 482 EUR

1 044 EUR

783 EUR


3.   Táblázat

Más naprakésszé tételek díjai

A naprakésszé tétel típusa

A regisztráló azonosságának a jogi személyiségét is érintő megváltozása

1 607 EUR

A naprakésszé tétel típusa

Egyéni benyújtás

Közös benyújtás

Változás a kérelemben szereplő információkhoz engedélyezett hozzáférésben:

Tisztasági fok és/vagy a szennyező vagy adalékanyagok azonosítója

4 820 EUR

3 615 EUR

A vonatkozó mennyiségi tartomány

1 607 EUR

1 205 EUR

Vizsgálati összefoglalás vagy átfogó vizsgálati összefoglalás

4 820 EUR

3 615 EUR

A biztonsági adatlapon szereplő információ

3 213 EUR

2 410 EUR

Az anyag kereskedelmi neve

1 607 EUR

1 205 EUR

Az 1907/2006/EK rendelet 119. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett, nem bevezetett anyagok IUPAC-neve

1 607 EUR

1 205 EUR

Az 1907/2006/EK rendelet 119. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett olyan anyagok IUPAC-neve, amelyeket intermedierként, tudományos kutatás és fejlesztés céljára vagy termék- és folyamatorientált kutatás és fejlesztés céljára használnak

1 607 EUR

1 205 EUR


4.   Táblázat

Más naprakésszé tételek kedvezményes díjai kkv-knak

A naprakésszé tétel típusa

Középvállalkozás

Kisvállalkozás

Mikrovállalkozás

A regisztráló azonosságának a jogi személyiségét is érintő megváltozása

1 044 EUR

562 EUR

80 EUR

A naprakésszé tétel típusa

Középvállalkozás

(egyéni benyújtás)

Középvállalkozás

(közös benyújtás)

Kisvállalkozás

(egyéni benyújtás)

Kisvállalkozás

(közös benyújtás)

Mikrovállalkozás

(egyéni benyújtás)

Mikrovállalkozás

(közös benyújtás)

Változás a kérelemben szereplő információkhoz engedélyezett hozzáférésben:

Tisztasági fok és/vagy a szennyező vagy adalékanyagok azonosítója

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

A vonatkozó mennyiségi tartomány

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Vizsgálati összefoglalás vagy átfogó vizsgálati összefoglalás

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

241 EUR

A biztonsági adatlapon szereplő információ

2 088 EUR

1 566 EUR

1 125 EUR

843 EUR

161 EUR

120 EUR

Az anyag kereskedelmi neve

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Az 1907/2006/EK rendelet 119. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett, nem bevezetett anyagok IUPAC-neve

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Az 1907/2006/EK rendelet 119. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett olyan anyagok IUPAC-neve, amelyeket intermedierként, tudományos kutatás és fejlesztés céljára vagy termék- és folyamatorientált kutatás és fejlesztés céljára használnak

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

IV. MELLÉKLET

Az 1907/2006/EK rendelet 10. cikke a) pontjának xi. alpontja szerinti kérelmek díjai

1.   Táblázat

rendes díjak

Tétel, amelynek bizalmas kezelését kérik

Egyéni benyújtás

Közös benyújtás

Tisztasági fok és/vagy a szennyező vagy adalékanyagok azonosítója

4 820 EUR

3 615 EUR

A vonatkozó mennyiségi tartomány

1 607 EUR

1 205 EUR

Vizsgálati összefoglalás vagy átfogó vizsgálati összefoglalás

4 820 EUR

3 615 EUR

A biztonsági adatlapon szereplő információ

3 213 EUR

2 410 EUR

Az anyag kereskedelmi neve

1 607 EUR

1 205 EUR

Az 1907/2006/EK rendelet 119. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett, nem bevezetett anyagok IUPAC-neve

1 607 EUR

1 205 EUR

Az 1907/2006/EK rendelet 119. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett olyan anyagok IUPAC-neve, amelyeket intermedierként, tudományos kutatás és fejlesztés céljára vagy termék- és folyamatorientált kutatás és fejlesztés céljára használnak

1 607 EUR

1 205 EUR


2.   Táblázat

Kedvezményes díjak kkv-knak

Tétel, amelynek bizalmas kezelését kérik

Középvállalkozás

(egyéni benyújtás)

Középvállalkozás

(közös benyújtás)

Kisvállalkozás

(egyéni benyújtás)

Kisvállalkozás

(közös benyújtás)

Mikrovállalkozás

(egyéni benyújtás)

Mikrovállalkozás

(közös benyújtás)

Tisztasági fok és/vagy a szennyező vagy adalékanyagok azonosítója

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

A vonatkozó mennyiségi tartomány

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Vizsgálati összefoglalás vagy átfogó vizsgálati összefoglalás

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

A biztonsági adatlapon szereplő információ

2 088 EUR

1 566 EUR

1 125 EUR

843 EUR

161 EUR

120 EUR

Az anyag kereskedelmi neve

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Az 1907/2006/EK rendelet 119. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett, nem bevezetett anyagok IUPAC-neve

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Az 1907/2006/EK rendelet 119. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett olyan anyagok IUPAC-neve, amelyeket intermedierként, tudományos kutatás és fejlesztés céljára vagy termék- és folyamatorientált kutatás és fejlesztés céljára használnak

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

V. MELLÉKLET

Az 1907/2006/EK rendelet 9. cikke szerinti PPORD-bejelentések díjai

1.   Táblázat

A ppord-bejelentések díjai

Rendes díj

536 EUR

Kedvezményes díj középvállalkozásoknak

348 EUR

Kedvezményes díj kisvállalkozásoknak

187 EUR

Kedvezményes díj mikrovállalkozásoknak

27 EUR


2.   Táblázat

A ppord-mentesség meghosszabbításának díjai

Rendes díj

1 071 EUR

Kedvezményes díj középvállalkozásoknak

696 EUR

Kedvezményes díj kisvállalkozásoknak

375 EUR

Kedvezményes díj mikrovállalkozásoknak

54 EUR

VI. MELLÉKLET

Az 1907/2006/EK rendelet 62. cikke szerinti engedélyezési kérelmek díjai

1.   Táblázat

Rendes díjak

Alapdíj

53 300 EUR

További díj anyagonként

10 660 EUR

További díj felhasználásonként

10 660 EUR

További díj kérelmezőnként

A további kérelmező nem kkv: 39 975 EUR

A további kérelmező középvállalkozás: 29 981 EUR

A további kérelmező kisvállalkozás: 17 989 EUR

A további kérelmező mikrovállalkozás: 3 998 EUR


2.   Táblázat

Kedvezményes díjak középvállalkozásoknak

Alapdíj

39 975 EUR

További díj anyagonként

7 995 EUR

További díj felhasználásonként

7 995 EUR

További díj kérelmezőnként

A további kérelmező középvállalkozás: 29 981 EUR

A további kérelmező kisvállalkozás: 17 989 EUR

A további kérelmező mikrovállalkozás: 3 998 EUR


3.   Táblázat

kedvezményes díjak kisvállalkozásoknak

Alapdíj

23 985 EUR

További díj anyagonként

4 797 EUR

További díj felhasználásonként

4 797 EUR

További díj kérelmezőnként

A további kérelmező kisvállalkozás: 17 989 EUR

A további kérelmező mikrovállalkozás: 3 998 EUR


4.   Táblázat

Kedvezményes díjak mikrovállalkozásoknak

Alapdíj

5 330 EUR

További díj anyagonként

1 066 EUR

További díj felhasználásonként

1 066 EUR

További díj kérelmezőnként

További kérelmező: 3 998 EUR

VII. MELLÉKLET

Az 1907/2006/EK rendelet 61. cikke szerinti engedély-felülvizsgálatok díjai

1.   Táblázat

Rendes díjak

Alapdíj

53 300 EUR

További díj felhasználásonként

10 660 EUR

További díj anyagonként

10 660 EUR

További díj kérelmezőnként

A további kérelmező nem kkv: 39 975 EUR

A további kérelmező középvállalkozás: 29 981 EUR

A további kérelmező kisvállalkozás: 17 989 EUR

A további kérelmező mikrovállalkozás: 3 998 EUR


2.   Táblázat

Kedvezményes díjak középvállalkozásoknak

Alapdíj

39 975 EUR

További díj felhasználásonként

7 995 EUR

További díj anyagonként

7 995 EUR

További díj kérelmezőnként

A további kérelmező középvállalkozás: 29 981 EUR

A további kérelmező kisvállalkozás: 17 989 EUR

A további kérelmező mikrovállalkozás: 3 998 EUR


3.   Táblázat

Kedvezményes díjak kisvállalkozásoknak

Alapdíj

23 985 EUR

További díj felhasználásonként

4 797 EUR

További díj anyagonként

4 797 EUR

További díj kérelmezőnként

A további kérelmező kisvállalkozás: 17 989 EUR

A további kérelmező mikrovállalkozás: 3 998 EUR


4.   Táblázat

Kedvezményes díjak mikrovállalkozásoknak

Alapdíj

5 330 EUR

További díj felhasználásonként

1 066 EUR

További díj anyagonként

1 066 EUR

További díj kérelmezőnként

A további kérelmező mikrovállalkozás: 3 998 EUR

VIII. MELLÉKLET

Az 1907/2006/EK rendelet 92. cikke szerinti fellebbezések díjai

1.   Táblázat

Rendes díjak

Fellebbezés a következő szerinti határozat ellen:

Díj

1907/2006/EK rendelet, 9. vagy 20. cikk

2 356 EUR

1907/2006/EK rendelet, 27. vagy 30. cikk

4 712 EUR

1907/2006/EK rendelet, 51. cikk

7 069 EUR


2.   Táblázat

Kedvezményes díjak kkv-knak

Fellebbezés a következő szerinti határozat ellen:

Díj

1907/2006/EK rendelet, 9. vagy 20. cikk

1 767 EUR

1907/2006/EK rendelet, 27. vagy 30. cikk

3 534 EUR

1907/2006/EK rendelet, 51. cikk

5 301 EUR


21.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 79/19


A BIZOTTSÁG 255/2013/EU RENDELETE

(2013. március 20.)

a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IC.,VII. és VIII. mellékletének a tudományos és technikai haladáshoz igazodó módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 58. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1013/2006/EK rendelet meghatározza, hogy a rendelet IIIA. vagy IIIB. mellékletében felsorolt hulladékszállítmányok mely feltételek teljesülése esetén tartoznak az előzetes írásos bejelentési és engedélyezési eljárás hatálya alá. A bejelentéshez ki kell tölteni az említett rendelet IA. és IB. mellékletében szereplő bejelentőlapot és kísérődokumentumot. Az 1013/2006/EK rendelet IIIA., IIIB., illetőleg IVA. mellékletében felsorolt hulladékok azonosítására az IA. vagy az IB. melléklet 14. rovatának vi. alpontja – „Egyéb (részletezve)” – használható. Az említett rendeletnek az IA., illetőleg IB. melléklet kitöltésére vonatkozó különleges utasításokat tartalmazó IC. mellékletét módosítani kell annak érdekében, hogy egyértelművé váljon, milyen módon kell azonosítani e hulladékokat az IA. vagy IB. mellékletben.

(2)

Az 1013/2006/EK rendelet meghatározza azt is, hogy a rendelet IIIA. és IIIB. mellékletében felsorolt hulladékok szállítása során mely feltételek teljesülése esetén kell mellékelni a rendelet VII. mellékletében szereplő dokumentumot. Mivel a VII. melléklet 10. rovatában nincs mód a IIIA. és IIIB. mellékletben felsorolt hulladékok meghatározására, ezeket a hulladékokat nem lehet megfelelően azonosítani a VII. mellékletben. A IIIA. és IIIB. mellékletben felsorolt hulladékok felvételéhez a VII. melléklet 10. rovatában szereplő lehetőségek bővítésére van szükség.

(3)

A veszélyes hulladékok határokon keresztül történő szállításáról és ártalmatlanításáról szóló bázeli egyezmény részes felei konferenciájának 2011. október 17. és 21. között lezajlott 10. találkozóján a környezetvédelmi szempontból megfelelő hulladékkezelésre vonatkozó műszaki iránymutatásokat és útmutatókat fogadtak el. Az 1013/2006/EK rendelet VIII. mellékletét ezeknek megfelelően naprakésszé kell tenni.

(4)

Az 1013/2006/EK rendeletet ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(5)

E rendelet rendelkezései összhangban vannak a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 39. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1013/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az IC. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2.

A VII. melléklet helyébe e rendelet II. mellékletének szövege lép.

3.

A VIII. melléklet helyébe e rendelet III. mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. március 20-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 190., 2006.7.12., 1. o.

(2)  HL L 312., 2008.11.22., 3. o.


I. MELLÉKLET

Az 1013/2006/EK rendelet IC. melléklete a következőképpen módosul:

a)

A 25. c) pontban a második mondatot el kell hagyni.

b)

A 25. d) pontban a második mondatot el kell hagyni.

c)

A 25. e) pont a következő bekezdéssel egészül ki:

„Ezek a kódok felvehetők e rendelet IIIA., IIIB., illetőleg IVA. mellékletébe. Ebben az esetben a melléklet számát a kódok előtt fel kell tüntetni. A IIIA. mellékletet illetően, az annak megfelelően megadott vonatkozó kódot/kódokat adott esetben egymást követően kell alkalmazni. A bázeli egyezmény egyes sorai, például a B1100, B3010 és B3020 sor csak bizonyos hulladékokra korlátozódnak a IIIA. mellékletnek megfelelően.”


II. MELLÉKLET

„VII. MELLÉKLET

A HULLADÉKSZÁLLÍTMÁNYOKAT KÍSÉRŐ INFORMÁCIÓK A 3. CIKK (2) ÉS (4) BEKEZDÉSÉBEN FOGLALTAK SZERINT

Image


III. MELLÉKLET

„VIII. MELLÉKLET

A KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL MEGFELELŐ KEZELÉSRE VONATKOZÓ IRÁNYMUTATÁSOK (49. CIKK)

I.

A bázeli egyezményben elfogadott iránymutatások és útmutatók:

1.

Technikai iránymutatások az egészségügyi intézményekből származó hulladékok és a hulladék gyógyszerek és gyógyszerkészítmények környezetvédelmi szempontból megfelelő kezeléséhez (Y1; Y3) (1)

2.

Technikai iránymutatások a savas ólomakkumulátorok környezetvédelmi szempontból megfelelő kezeléséhez (1)

3.

Technikai iránymutatások a környezetvédelmi szempontból megfelelő teljes és részleges hajóbontáshoz (1)

4.

Technikai iránymutatások a fémek és fémvegyületek (R4) környezetvédelmi szempontból megfelelő újrafeldolgozásához/visszanyeréséhez (2)

5.

Korszerűsített általános technikai iránymutatások a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokból (POP) álló, azokat tartalmazó, vagy azokkal szennyezett hulladékok környezetvédelmi szempontból megfelelő kezeléséhez (3)

6.

Korszerűsített technikai iránymutatások a poliklórozott bifenilekből (PCB), poliklórozott terfenilekből (PCT) vagy polibrómozott bifenilekből (PBB) álló, azokat tartalmazó, vagy azokkal szennyezett hulladékok környezetvédelmi szempontból megfelelő kezeléséhez (3)

7.

Technikai iránymutatások az aldrin, klórdán, dieldrin, endrin, heptaklór, hexaklór-benzol (HCB), mirex vagy toxafén növényvédő szerekből álló, azokat tartalmazó, vagy azokkal, illetve HCB-vel mint ipari vegyi anyaggal szennyezett hulladékok környezetvédelmi szempontból megfelelő kezeléséhez (3)

8.

Technikai iránymutatások az 1,1,1-triklór-2,2-bisz(4-klórfenil)etánból (DDT) álló, azt tartalmazó vagy azzal szennyezett hulladékok környezetvédelmi szempontból megfelelő kezeléséhez (3)

9.

Technikai iránymutatások a melléktermékként előállított poliklórozott dibenzo-p-dioxinokat (PCDD), poliklórozott dibenzo-furánokat (PCDF), hexaklór-benzolt (HCB) vagy poliklórozott bifenileket (PCB) tartalmazó vagy azzal szennyezett hulladékok környezetvédelmi szempontból megfelelő kezeléséhez (3)

10.

Technikai iránymutatások a gumiabroncsok környezetvédelmi szempontból megfelelő kezeléséhez (4)

11.

Technikai iránymutatások az elemi higanyt tartalmazó, illetve a higanyt tartalmazó vagy higannyal szennyezett hulladékok környezetvédelmi szempontból megfelelő kezeléséhez (4)

12.

Technikai iránymutatások a veszélyes hulladékok cementégető kemencékben, egyéb termékekkel együtt történő, környezetvédelmi szempontból megfelelő feldolgozásához (4)

13.

Útmutató a használt és a termékként tovább nem használható mobiltelefonok környezetvédelmi szempontból megfelelő kezeléséhez (4)

14.

Útmutató a használt és a termékként tovább nem használható számítástechnikai eszközök környezetvédelmi szempontból megfelelő kezeléséhez, 1., 2., 4. és 5. szakasz (4)

II.

Az OECD által elfogadott iránymutatások:

Technikai iránymutatások az egyes specifikus hulladékok környezetvédelmi szempontból megfelelő kezeléséhez:

Használt és leselejtezett személyi számítógépek (5)

III.

A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) által elfogadott iránymutatások:

Iránymutatások a hajók hasznosításához (6)

IV.

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) által elfogadott iránymutatások:

Biztonság és egészség hajóbontás esetén: iránymutatások az ázsiai országok és Törökország számára (7)


(1)  A veszélyes hulladékok határokon keresztül történő szállításáról és ártalmatlanításáról szóló bázeli egyezmény részes felei konferenciájának 2002. december 9. és 13. között lezajlott 6. találkozóján került elfogadásra.

(2)  A veszélyes hulladékok határokon keresztül történő szállításáról és ártalmatlanításáról szóló bázeli egyezmény részes felei konferenciájának 2004. október 25. és 29. között lezajlott 7. találkozóján került elfogadásra.

(3)  A veszélyes hulladékok határokon keresztül történő szállításáról és ártalmatlanításáról szóló bázeli egyezmény részes felei konferenciájának 2006. november 27. és december 1. között lezajlott 8. találkozóján került elfogadásra.

(4)  A veszélyes hulladékok határokon keresztül történő szállításáról és ártalmatlanításáról szóló bázeli egyezmény részes felei konferenciájának 2011. október 17. és 21. között lezajlott 10. találkozóján került elfogadásra.

(5)  Az OECD Környezetvédelmi Politikai Bizottsága által 2003 februárjában került elfogadásra (ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).

(6)  Az IMO rendes közgyűlése 23. ülésszakán (2003. november 24–december 5.) az A.962. számú határozattal került elfogadásra.

(7)  Az ILO Kormányzó Testülete 2004. március 11–26. 289. ülésén kihirdetésre elfogadott iránymutatások.


21.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 79/24


A BIZOTTSÁG 256/2013/EU RENDELETE

(2013. március 20.)

az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a nátrium-aszkorbát (E 301) csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt élelmiszerekhez hozzáadott D-vitamin-készítményekben való felhasználása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 2008. december 16-i 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke (3) bekezdésére és 30. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1333/2008/EK rendelet III. melléklete meghatározza az élelmiszer-adalékanyagokban, élelmiszerenzimekben, élelmiszer-aromákban és tápanyagokban való használatra jóváhagyott élelmiszer-adalékanyagok uniós jegyzékét és felhasználási feltételeiket.

(2)

Az említett jegyzék az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról szóló, 2008. december 16-i 1331/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (2) említett eljárásnak megfelelően módosítható.

(3)

Az 1331/2008/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének alapján az élelmiszer-adalékanyagok uniós jegyzékének naprakésszé tétele vagy a Bizottság kezdeményezésére, vagy pedig kérelem alapján történhet.

(4)

2009. december 15-én kérelmet nyújtották be arra vonatkozóan, hogy a nátrium-aszkorbátot (E 301) az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekről, valamint az 1999/21/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. december 22-i 2006/141/EK bizottsági irányelv (3) meghatározása szerinti anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekbe szánt D-vitamin-készítményekben antioxidánsként fel lehessen használni, majd e kérelmet a tagállamok számára is hozzáférhetővé tették.

(5)

Az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek előállításához használt összetevőkre sokkal szigorúbb mikrobiológiai követelmények vannak érvényben, mint az élelmiszerek esetében általában, különösen az enterobaktériumok és a Cronobacter sakazakii vonatkozásában. E követelmények teljesítéséhez az összetevőket, így a D-vitamin-készítményeket is, hőkezelésnek kell alávetni. Ehhez a kezeléshez azonban vízben oldódó, semleges pH-értékű antioxidáns jelenlétére van szükség. A nátrium-aszkorbátról (E 301) bebizonyosodott, hogy olyan antioxidáns, amely alkalmas e technológiai igény kielégítésére.

(6)

Az 1331/2008/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének alapján a Bizottságnak ki kell kérnie az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság véleményét ahhoz, hogy naprakésszé tudja tenni az 1333/2008/EK rendelet III. mellékletében szereplő élelmiszer-adalékanyagok uniós jegyzékét.

(7)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2010. december 8-i véleményében (4) értékelte a nátrium-aszkorbát (E 301) csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt élelmiszerekhez hozzáadott D-vitamin-készítmények élelmiszer-adalékanyagaként történő felhasználását. A hatóság megállapította, hogy a nátrium-aszkorbát (E 301) élelmiszer-adalékanyag felhasználási körének javasolt bővítése, azaz az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekhez hozzáadott D-vitamin-készítményekben antioxidánsként történő felhasználása nem ad okot biztonsági aggályokra.

(8)

Következésképpen a csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt élelmiszerekhez hozzáadott D-vitamin-készítményekben engedélyezni kell a nátrium-aszkorbát (E 301) antioxidánsként történő felhasználását.

(9)

Az 1333/2008/EK rendelet III. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével, és sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem ellenezte őket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1333/2008/EK rendelet III. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. március 20-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 354., 2008.12.31., 16. o.

(2)  HL L 354., 2008.12.31., 1. o.

(3)  HL L 401., 2006.12.30., 1. o.

(4)  EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food (ANS): Scientific Opinion on the use of sodium ascorbate as a food additive in vitamin D preparations intended to be used in formulae and weaning food for infants and young children (Az EFSA élelmiszer-adalékanyagokkal és élelmiszerekhez adott tápanyagforrásokkal foglalkozó tudományos testülete: Szakvélemény a nátrium-aszkorbát élelmiszer-adalékanyagként történő felhasználásáról csecsemők és kisgyermekek tápszereibe és elválasztó ételeibe szánt D-vitamin-készítményekben). EFSA Journal 2010; 8(12):1942.


MELLÉKLET

Az 1333/2008/EK rendelet III. melléklete 5. részének B. szakaszában az E 301 élelmiszer-adalékanyagra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„E 301

Nátrium-aszkorbát

100 000 mg/kg a D-vitamin-készítményekben, továbbá

legfeljebb 1 mg/l átvitel a végső élelmiszerekben

D-vitamin-készítmények

A 2006/141/EK irányelv meghatározása szerinti anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek

Teljes átvitel 75 mg/l

Többszörösen telítetlen zsírsavakat tartalmazó tápanyagkészítmények bevonatai

Csecsemők és kisgyermekek számára készült élelmiszerek”


21.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 79/27


A BIZOTTSÁG 257/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. március 20.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. március 20-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

JO

97,3

MA

76,6

TN

101,2

TR

125,0

ZZ

100,0

0707 00 05

JO

194,1

MA

152,2

TR

162,7

ZZ

169,7

0709 91 00

EG

76,0

ZZ

76,0

0709 93 10

MA

44,1

TR

104,5

ZZ

74,3

0805 10 20

EG

52,0

IL

70,1

MA

66,7

TN

67,5

TR

68,5

ZZ

65,0

0805 50 10

TR

81,1

ZZ

81,1

0808 10 80

AR

116,3

BR

92,6

CL

132,0

CN

76,6

MK

32,3

US

168,3

ZA

101,5

ZZ

102,8

0808 30 90

AR

109,0

CL

119,8

CN

85,7

TR

171,6

US

194,3

ZA

99,4

ZZ

130,0


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


AJÁNLÁSOK

21.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 79/29


A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA

(2013. március 12.)

az európai parlamenti választások demokratikus és hatékony lebonyolításának elősegítéséről

(2013/142/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 292. cikkére,

mivel:

(1)

Az Európai Unióról szóló szerződés 10. cikkének (2) bekezdése értelmében az Unió szintjén a polgárok közvetlen képviselete az Európai Parlamentben valósul meg. Ez segít biztosítani azt, hogy a demokratikus kontroll és elszámoltathatóság a döntéshozatallal azonos szinten működjön.

(2)

Az Európai Unióról szóló szerződés 10. cikkének (3) bekezdése rögzíti, hogy minden polgárnak joga van ahhoz, hogy részt vegyen az Unió demokratikus életében, és hogy a döntéseket a lehető legnyilvánosabban és a polgárokhoz a lehető legközelebb eső szinten kell meghozni.

(3)

Szilárd kapcsolatot teremtve a polgárok, a politikai jogaik gyakorlása és az Unió demokratikus élete között, a Lisszaboni Szerződés megerősíti az uniós polgárok politikai szereplőként betöltött szerepét.

(4)

A pénzügyi és az államadósság-válság kapcsán az uniós szinten szükséges intézkedések fényében különösen fontossá válik az uniós döntéshozatali folyamat demokratikus legitimitásának megerősítése és a rendszernek az uniós polgárok felé történő közelítése.

(5)

„A valódi, szoros gazdasági és monetáris unió tervezete – Európai vitaindító” című, 2012. november 28-i bizottsági közlemény (1) kiemelte, hogy a demokratikus legitimitás és elszámoltathatóság elengedhetetlen kellékei bármilyen európai uniós reformnak.

(6)

Kiemelve az európai szintű politikai pártoknak az európai politikai tudatosság kialakításához és az uniós polgárok akaratának kinyilvánításához való hozzájárulását, az Európai Unióról szóló szerződés 10. cikkének (4) bekezdése, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartája 12. cikkének (2) bekezdése kulcsszereppel ruházza fel az európai politikai pártokat.

(7)

Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok alapszabályáról és finanszírozásáról szóló, 2012. szeptember 12-én bemutatott rendeletjavaslatával (2) a Bizottság lehetővé kívánta tenni az európai politikai pártok számára, hogy teljes mértékben eleget tudjanak tenni a feladatuknak. E javaslat célja, hogy az európai politikai pártok profitálni tudjanak ismertségük fokozásából, továbbá hogy rugalmasabb, átláthatóbb és hatékonyabb keretek szabályozzák az európai politikai pártok finanszírozását. A Bizottság olyan javaslatot is tett, amelynek értelmében az európai politikai pártoknak az európai parlamenti választásokkal összefüggésben minden megfelelő intézkedést meg kell tenniük annak érdekében, hogy az Unió polgárait tájékoztassák a nemzeti politikai pártok és az európai politikai pártok közötti kapcsolatokról. Elfogadása esetén az új rendelet hatályon kívül helyezné az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló, 2003. november 4-i 2004/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (3), és annak helyébe lépne.

(8)

Azáltal, hogy átlátható kapcsolat teremtődik az uniós polgárok szavazataiért versengő nemzeti politikai pártok és a nemzeti politikai pártokhoz kötődő európai politikai pártok között, az európai politikai pártok számára lehetővé válik, hogy közvetlenebbül jelenítsék meg az uniós állampolgárok akaratát, egyúttal ez várhatóan erőteljes hatást gyakorol majd az uniós döntéshozatal átláthatóságára.

(9)

Az európai parlamenti választások átláthatóságának további javításával az Európai Parlamentnek a Lisszaboni Szerződéssel megerősített szerepe és hatáskörei jobban érzékelhetővé válnak. Az uniós állampolgárok és az uniós demokratikus folyamatok közötti kötelék erősítése a szorosabb intézményi integráció szükségszerű következménye.

(10)

További, az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok alapszabályáról és finanszírozásáról szóló bizottsági rendeletjavaslatban az európai politikai pártok számára előírt tájékoztatási kötelezettségeket kiegészítő intézkedések révén a választási folyamat egésze során, azaz a kampánytól a szavazatok leadásáig javítható az európai politikai pártok ismertsége, egyúttal lehetővé válna, hogy az európai politikai pártok hatékonyan csökkentsék a távolságot az uniós polgárok és a politika között.

(11)

A tagállamok egy részében már ma is bevett gyakorlat, hogy a nemzeti politikai pártok vagy azok egy része az európai parlamenti választásokon használt szavazólapokon feltüntetik az európai politikai pártokhoz való kötődésüket. Annak érdekében, hogy az európai politikai pártok ismertsége az európai választási folyamat egésze során biztosítva legyen, fontos lenne, hogy valamennyi tagállam ösztönözze, illetve könnyítse meg a választópolgárok tájékoztatását a nemzeti politikai pártoknak az európai politikai pártok szerinti hovatartozásáról. Az európai parlamenti választások átláthatóságának javítása, egyúttal az európai választási folyamatban részt vevő politikai pártok elszámoltathatósága és a választóknak e folyamatba vetett bizalma fokozása érdekében a nemzeti politikai pártoknak a választásokat megelőzően nyilvánosságra kellene hozniuk az egyes európai politikai pártokhoz tartozásukat. A különböző pártrendezvények, például pártkongresszusok mellett a nemzeti politikai pártok választási kampányai a legalkalmasabb és leghatékonyabb eszközei a párthovatartozással kapcsolatos tájékoztatásnak és az ezzel összefüggő eredményes figyelemfelkeltésnek.

(12)

Az 1093/2012/EU európai parlamenti és tanácsi határozat (4) 2013-at a polgárok európai évének nyilvánította. A polgárok európai parlamenti választásokkal kapcsolatos jogainak erősítése az év egyik meghatározó jelentőségű lépése lesz.

(13)

A Lisszaboni Szerződés óta a Bizottság elnökét az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikkének (7) bekezdésben meghatározott eljárással összhangban és a Lisszaboni Szerződéshez csatolt 11. nyilatkozatban foglalt szempontokat figyelembe véve az Európai Parlament választja meg. A szóban forgó eljárások értelmében a Bizottság elnökének megválasztására az európai parlamenti választások figyelembevételével, valamint az Európai Tanács és az Európai Parlament közötti megfelelő egyeztetések lefolytatását követően kerülhet sor. E rendelkezésekben tehát egyrészt az Európai Parlament által a Bizottság elnökének kijelölésében betöltött megerősített szerep, másrészt a kiválasztási folyamat és az európai parlamenti választások eredménye közötti kapcsolat jelenik meg.

(14)

A 2014. évi európai parlamenti választásokról szóló, 2012. november 22-i állásfoglalásában (5) az Európai Parlament sürgette az európai politikai pártokat, hogy nevezzenek meg jelölteket a Bizottság elnöki posztjára. Állásfoglalásában az Európai Parlament egyúttal jelezte, elvárja, hogy a szóban forgó jelöltek játsszanak vezető szerepet a parlamenti választási kampányban, különösen programjuk személyes bemutatásával az Unió minden tagállamában. Az állásfoglalás még inkább kiemeli az európai parlamenti választások megnövekedett szerepét a Bizottság elnökének megválasztásában.

(15)

„A valódi, szoros gazdasági és monetáris unió tervezete – Európai vitaindító” című, 2012. november 28-i közleményében a Bizottság a valódi európai politikai szféra kialakulása szempontjából kiemelkedő jelentőségű lépésként jelölte meg azt, hogy a 2014-es európai parlamenti választásokon részt vevő politikai pártok állítsanak jelöltet a Bizottság elnökének tisztségére.

(16)

Ebből következően helyénvaló az uniós polgárok tájékozottságát növelni azzal kapcsolatban, hogy szavazatuk központi jelentőséggel bír annak eldöntésében, hogy ki lesz a Bizottság elnöke. Növelni kell egyúttal a tájékozottságukat az európai parlamenti választásokon leadott szavazataikért versengő pártok által az elnöki posztra állított jelöltekről is.

(17)

Ha az európai politikai pártok és a nemzeti politikai pártok az európai parlamenti választásokhoz kapcsolódóan közzéteszik a Bizottság elnöki tisztségére állított jelöltjeiket és a jelöltek programját, konkrét és egyértelmű kapcsolat teremthető az uniós polgár által az európai választások keretében valamely politikai pártra leadott szavazat és az adott párt által a Bizottság elnöki tisztségére állított jelölt között. Ezáltal növelhető a Bizottság elnökének legitimitása, egyúttal a Bizottságnak az Európai Parlament és az európai választópolgárok felé érvényesülő elszámoltathatósága, és általában véve a teljes uniós döntéshozatali folyamat demokratikus legitimitása megerősödik. A politikai hirdetések segítik a választópolgárokat abban, hogy megalapozott döntést hozhassanak. Helyénvaló tehát, hogy ezt az eszközt a nemzeti politikai pártok is igénybe vegyék abból a célból, hogy tájékoztassák a választókat arról, hogy melyik jelöltet támogatják a Bizottság elnöki tisztségéért folyó küzdelemben, valamint a jelölt programjáról.

(18)

Jelen állás szerint az európai parlamenti választások több napon keresztül zajlanak, hiszen eltérő napokon tartják meg ezeket a tagállamokban. Az európai választások ugyanazon napon történő lebonyolítása, kiegészülve a szavazóhelyiségek ugyanazon időpontban történő bezárásával jobban tükrözné azt, hogy az Unió polgárai közös választáson vesznek részt, és mint ilyen, megtestesítené az EU alapját képező képviseleti demokrácia elvét.

(19)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 22. cikkének (2) bekezdése értelmében az európai parlamenti választásokon minden uniós polgár választójoggal rendelkezik és választható a lakóhelye szerinti tagállamban. A gyakorlatba ezt az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának az európai parlamenti választásokon történő gyakorlására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1993. december 6-i 93/109/EK tanácsi irányelv (6) ültette át.

(20)

A 93/109/EK irányelv egy információmegosztási mechanizmust hoz létre annak érdekében, hogy elejét lehessen venni annak, hogy a polgárok több tagállamban is szavazzanak vagy jelöltessék magukat ugyannak a választásnak az alkalmával.

(21)

A Bizottság a 93/109/EK irányelv alkalmazásáról szóló több jelentésében (7), és legutóbb a 2009. évi európai választások értékeléséről készült 2010-es jelentésében (8) hiányosságokat tárt fel a többszöri szavazás vagy jelöltség megakadályozására kidolgozott mechanizmus működésével kapcsolatban. A feltárt hiányosságok elsősorban abból erednek, hogy a lakóhely szerinti tagállam nem közöl elegendő személyes adatot az irányelv alapján az uniós állampolgár származása szerinti tagállamával. A hiányosságok a tagállamok választási naptáraiban mutatkozó különbségekkel is összefüggésbe hozhatók. Ennek következtében a szavazatuknak a lakóhelyük szerinti tagállamban történő leadására regisztrált uniós polgárok jelentős részét nem lehetett beazonosítani a származás szerinti tagállamban.

(22)

A tagállami szakértőkkel folytatott széles körű egyeztetésekre és a kérdéssel összefüggésben feltárt bevált gyakorlatokra épülő intézkedésekkel az említett hiányosságok egy része hatékonyan kezelhető, biztosítva ezáltal, hogy a mechanizmus jobban működjön a 2014-es európai választások alkalmával, és mérséklődjön a nemzeti hatóságokra nehezedő adminisztratív teher.

(23)

A tagállamok nagy része már létrehozta a választókra és a jelöltekre vonatkozó adatoknak a 93/109/EK irányelv keretében történő kicseréléséért felelős kapcsolattartó hatóságát. A mechanizmus összességében hatékonyabbá válik, ha az összes tagállam létrehozza az ezért felelős hatóságát.

(24)

Jelentős különbségek mutatkoznak a tagállamok között a választói névjegyzék lezárásának időpontja tekintetében is: a megoldások ezen a téren a választás napját két hónappal megelőző időponttól az öt nappal a választás napja előtti időpontig terjednek. Növelné a mechanizmus hatékonyságát, ha a tagállamok – a többi tagállam választási eljárási folyamatainak időzítését figyelembe véve – olyan időben küldenék a választókra vonatkozó adatokat, amely az adott tagállam nemzeti szabályai alapján még lehetővé teszi a szükséges intézkedések megtételét. Az adattovábbítás technikai vetületeit illetően számos további lehetőség kínálkozik a mechanizmus hatékonyságának javítására. Ezen lehetőségek közé tartozik például az egységes elektronikus formátum és karakterkészlet alkalmazása, az adattovábbítás módja, valamint a személyes adatok megfelelő szintű védelmét garantáló titkosítási módszer.

(25)

A választókra vonatkozó további, a 93/109/EK irányelv által kifejezetten nem előírt bizonyos személyes adatoknak a lakóhely szerinti tagállam általi közlése révén a származás szerinti tagállam hatékonyabban tudná azonosítani állampolgárait a választói névjegyzékekben. A mechanizmus hatékony működéséhez szükséges személyes adatok köre tagállamonként változik.

(26)

Személyes adatoknak az információcserére szolgáló mechanizmus keretében történő bármilyen feldolgozása során biztosítani kell a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (9) végrehajtó nemzeti intézkedéseknek való megfelelést,

ELFOGADTA EZT AZ AJÁNLÁST:

A VÁLASZTÁSOK DEMOKRATIKUS LEBONYOLÍTÁSA

A választóknak a nemzeti politikai pártok európai politikai pártokhoz kötődéséről való tájékoztatásának ösztönzése és elősegítése

1.

A tagállamoknak ösztönözniük kell és elő kell segíteniük a választópolgároknak az európai parlamenti választások előtti és közbeni tájékoztatását a nemzeti politikai pártok európai politikai pártokhoz kötődéséről, többek között oly módon, hogy lehetővé teszik, illetve ösztönzik az ilyen kötődéseknek a választásokon használt szavazólapokon történő feltüntetését.

A választók tájékoztatása a nemzeti politikai pártok európai politikai pártokhoz kötődéséről

2.

Az európai parlamenti választásokon részt vevő nemzeti politikai pártoknak a választásokat megelőzően közzé kell tenniük az európai politikai pártokhoz való kötődésüket. A nemzeti politikai pártoknak a kampányanyagaikban, közleményeikben és politikai hirdetéseikben egyértelműen jelezniük kell, hogy mely európai politikai párthoz tartoznak.

Az Európai Bizottság elnöki tisztségére állított jelölt támogatása

3.

Az európai és a nemzeti politikai pártoknak az európai parlamenti választásokat megelőzően nyilvánosságra kell hozniuk, hogy melyik jelöltet támogatják az Európai Bizottság elnöki tisztségéért induló jelöltek közül, valamint nyilvánosságra kell hozniuk a jelölt programját.

A nemzeti politikai pártoknak biztosítaniuk kell, hogy az európai parlamenti választásokhoz kapcsolódó politikai hirdetéseiket egyúttal arra is felhasználják, hogy a polgárokat tájékoztassák a Európai Bizottság elnöki tisztségéért induló, általuk támogatott jelöltről, valamint a jelölt programjáról.

A választások közös napja

4.

A tagállamoknak meg kell állapodniuk az európai parlamenti választások közös napjáról, valamint a szavazóhelyiségek ugyanazon időpontban történő bezárásáról.

A VÁLASZTÁSOK HATÉKONY LEBONYOLÍTÁSA

Egyetlen kapcsolattartó hatóság

5.

A 93/109/EK irányelv 13. cikkének végrehajtása érdekében a tagállamoknak létre kell hozniuk a választókra vonatkozó adatok megosztásáért felelős kapcsolattartó hatóságukat.

Adattovábbítás

6.

Annak érdekében, hogy a lakóhely szerinti tagállam kellő időben továbbítsa a választókra vonatkozó adatokat ahhoz, hogy a származás szerinti adott tagállam megtehesse a szükséges intézkedéseket, a tagállamoknak a lehető legteljesebb mértékig figyelembe kell venniük egymás választási szabályait.

A hatékonyabb azonosítást lehetővé tevő kiegészítő adatok

7.

A 93/109/EK irányelv 9. cikkében meghatározott személyes adatokon felül a lakóhely szerinti tagállamoknak célszerű továbbítaniuk minden olyan releváns személyes adatot, amelyre a származás szerinti tagállam hatóságának szüksége lehet a választók azonosításához.

A biztonságos és hatékony adattovábbítást szolgáló technikai eszközök

8.

A 93/109/EK irányelv 13. cikke szerinti adatcsere érdekében a tagállamok egységes és biztonságos elektronikus eszközöket alkalmaznak, a mellékletben meghatározottakkal összhangban. A tagállamok származás szerinti tagállamonként egyetlen csomagban továbbítják az adatokat, amelyet egy későbbi szakaszban még egy, az esetleges frissítéseket érintő adattovábbítás követhet, amennyiben erre szükség van.

Ennek az ajánlásnak a tagállamok, valamint az európai és a nemzeti politikai pártok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2013. március 12-én.

a Bizottság részéről

Viviane REDING

alelnök


(1)  COM(2012) 777 final/2.

(2)  COM(2012) 499 final.

(3)  HL L 297., 2003.11.15., 1. o.

(4)  HL L 325., 2012.11.23., 1. o.

(5)  Az Európai Parlament 2012. november 22-i állásfoglalása a 2014. évi európai parlamenti választásokról (2012/2829(RSP)).

(6)  HL L 329., 1993.12.30., 34. o.

(7)  COM(97) 731 végleges, COM(2000) 843 végleges, COM(2006) 790 végleges.

(8)  COM(2010) 605 végleges.

(9)  HL L 281., 1995.11.23., 31. o.


MELLÉKLET

A 93/109/EK irányelv 13. cikkének végrehajtására vonatkozó részletes technikai szabályok

1.

A 93/109/EK irányelv 13. cikke szerinti adatcseréhez a tagállamok Extensible Markup Language (Kiterjeszthető Jelölő Nyelv, XML) formátumú fájlokat alkalmaznak. Ezek az XML fájlok kizárólag elektronikus eszközökön keresztül, biztonságos módon továbbíthatók.

2.

Az információ-megosztási rendszerben a választókra vonatkozó adatok rögzítésére és továbbítására a tagállamok a 8-bites Universal Character Set Transformation Format (UTF-8) formátumot használják.

3.

A tagállamok a W3C XML Encryption Syntax and Processing (XML rejtjel-szintaxis és -feldolgozás) ajánlást alkalmazzák, amelynek része egy nyilvános kulcs és egy titkosított kulcs megosztása is, amellyel biztosítható a továbbított személyes adatok megfelelő szintű védelme.


Helyesbítések

21.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 79/33


Helyesbítés a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található növényvédőszer-maradékok megengedett határértékéről szóló 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és IV. mellékletének módosításáról szóló, 2008. július 31-i 839/2008/EK bizottsági rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 234., 2008. augusztus 30. )

A 46. oldalon, a mellékletben, a 396/2005/EK rendelet II. mellékletét módosító 1.a) pontban a pimetrozinre vonatkozó ötödik oszlopban:

a)

a 0600000 kódszámra vonatkozó sorban:

a következő szövegrész:

„0,1 (*)”

helyesen:

„”

b)

a 0610000 kódszámra vonatkozó sorban:

a következő szövegrész:

„”

helyesen:

„0,1 (*)”.


21.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 79/34


Helyesbítés a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található bifenil, deltametrin, etofumezát, izopirazam, propikonazol, pimetrozin, pirimetanil és tebukonazol megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról szóló, 2011. május 26-i 524/2011/EU bizottsági rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 142., 2011. május 28. )

1.

A 15. oldalon, a mellékletnek a 396/2005/EK rendelet II. mellékletét módosító (1) pontjában, a pimetrozinre vonatkozó 6. oszlopban:

a)

a 0600000 kódszámra vonatkozó sorban:

a következő szövegrész:

„0,1 (*)”

helyesen:

„”;

b)

a 0610000 kódszámra vonatkozó sorban:

a következő szövegrész:

„”

helyesen:

„0,1 (*)”.

2.

Az 53. oldalon, a 396/2005/EK rendelet III. mellékletének B. részét módosító 2.b) pont i. alpontjában, a pimetrozinre vonatkozó 6. oszlopban:

a)

a 0630000 kódszámra vonatkozó sorban:

a következő szövegrész:

„0,1 (*)”

helyesen:

„”;

b)

a 0631000 kódszámra vonatkozó sorban:

a következő szövegrész:

„0,1 (*)”

helyesen:

„5”;

c)

a 0631010 kódszámra vonatkozó sorban:

a következő szövegrész:

„0,1 (*)”

helyesen:

„5”;

d)

a 0631020 kódszámra vonatkozó sorban:

a következő szövegrész:

„0,1 (*)”

helyesen:

„5”;

e)

a 0631030 kódszámra vonatkozó sorban:

a következő szövegrész:

„0,1 (*)”

helyesen:

„5”;

f)

a 0631040 kódszámra vonatkozó sorban:

a következő szövegrész:

„0,1 (*)”

helyesen:

„5”;

g)

a 0631050 kódszámra vonatkozó sorban:

a következő szövegrész:

„0,1 (*)”

helyesen:

„5”;

h)

a 0631990 kódszámra vonatkozó sorban:

a következő szövegrész:

„0,1 (*)”

helyesen:

„5”;

i)

a 0632000 kódszámra vonatkozó sorban:

a következő szövegrész:

„0,1 (*)”

helyesen:

„5”;

j)

a 0632010 kódszámra vonatkozó sorban:

a következő szövegrész:

„0,1 (*)”

helyesen:

„5”;

k)

a 0632020 kódszámra vonatkozó sorban:

a következő szövegrész:

„0,1 (*)”

helyesen:

„5”;

l)

a 0632030 kódszámra vonatkozó sorban:

a következő szövegrész:

„0,1 (*)”

helyesen:

„5”;

m)

a 0632990 kódszámra vonatkozó sorban:

a következő szövegrész:

„0,1 (*)”

helyesen:

„5”;

n)

a 0633000 kódszámra vonatkozó sorban:

a következő szövegrész:

„0,1 (*)”

helyesen:

„5”;

o)

a 0633010 kódszámra vonatkozó sorban:

a következő szövegrész:

„0,1 (*)”

helyesen:

„5”;

p)

a 0633020 kódszámra vonatkozó sorban:

a következő szövegrész:

„0,1 (*)”

helyesen:

„5”;

q)

a 0633990 kódszámra vonatkozó sorban:

a következő szövegrész:

„0,1 (*)”

helyesen:

„5”.