ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2013.077.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 77

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

56. évfolyam
2013. március 20.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

 

2013/138/EU

 

*

A Tanács határozata (2013. március 18.) az 1995. évi gabonakereskedelmi egyezmény meghosszabbítása tekintetében az Európai Unió nevében a Nemzetközi Gabonatanácsban képviselendő álláspont meghatározásáról

1

 

 

2013/139/EU

 

*

A Tanács határozata (2013. március 18.) a cukorról szóló 1992. évi nemzetközi megállapodás meghosszabbítása tekintetében az Unió nevében a Nemzetközi Cukortanácsban képviselendő álláspont meghatározásáról

2

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 244/2013/EU rendelete (2013. március 19.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a trikalcium-foszfát (E 341 (iii)) csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt élelmiszerekben tápanyagkészítményként való felhasználása tekintetében történő módosításáról ( 1 )

3

 

*

A Bizottság 245/2013/EU rendelete (2013. március 19.) a 272/2009/EK rendeletnek a folyadékok, aeroszolok és gélek európai uniós repülőtereken való átvizsgálása tekintetében történő módosításáról ( 1 )

5

 

*

A Bizottság 246/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. március 19.) a 185/2010/EU rendeletnek a folyadékok, aeroszolok és gélek európai uniós repülőtereken való átvizsgálása tekintetében történő módosításáról ( 1 )

8

 

 

A Bizottság 247/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. március 19.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

12

 

 

A Bizottság 248/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. március 19.) az 533/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingensek keretében 2013. március első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

14

 

 

A Bizottság 249/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. március 19.) az 539/2007/EK rendelettel megnyitott, a tojás- és tojásfehérje-ágazat egyes termékeire vonatkozó vámkontingensek keretében 2013. március első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

16

 

 

A Bizottság 250/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. március 19.) az 1385/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingens keretében 2013. március első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

18

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2013/10/EU irányelve (2013. március 19.) az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 75/324/EGK tanácsi irányelv címkézési rendelkezéseinek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról ( 1 )

20

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2013/140/EU

 

*

A Tanács határozata (2013. március 18.) a Régiók Bizottsága egy osztrák póttagjának kinevezéséről

23

 

 

2013/141/EU

 

*

A Tanács határozata (2013. március 18.) a Régiók Bizottsága egy spanyol tagjának és három spanyol póttagjának kinevezéséről

24

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

20.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 77/1


A TANÁCS HATÁROZATA

(2013. március 18.)

az 1995. évi gabonakereskedelmi egyezmény meghosszabbítása tekintetében az Európai Unió nevében a Nemzetközi Gabonatanácsban képviselendő álláspont meghatározásáról

(2013/138/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikkére, összefüggésben 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

az 1995-ös Gabonakereskedelmi Egyezményt a Közösség a 96/88/EK tanácsi határozattal (1) kötötte meg, és azóta az egyezményt további kétéves időszakokra rendszeresen meghosszabbították. Az egyezményt legutóbb 2011 júniusában, a Nemzetközi Gabonatanács határozatával hosszabbították meg, így 2013. június 30-ig marad hatályban. Az Unió érdekében áll a megállapodás további meghosszabbítása. Ezért a Nemzetközi Gabonatanácsban az Uniót képviselő Bizottságot fel kell hatalmazni a meghosszabbítás mellett történő szavazásra,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Unió nevében a Nemzetközi Gabonatanácsban képviselendő álláspont az 1995. évi gabonakereskedelmi egyezmény újabb, két évig terjedő időtartamra történő meghosszabbítása melletti szavazás.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy ezt az álláspontot képviselje a Nemzetközi Gabonatanácsban.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2013. március 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. COVENEY


(1)  HL L 21., 1996.1.27., 47. o.


20.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 77/2


A TANÁCS HATÁROZATA

(2013. március 18.)

a cukorról szóló 1992. évi nemzetközi megállapodás meghosszabbítása tekintetében az Unió nevében a Nemzetközi Cukortanácsban képviselendő álláspont meghatározásáról

(2013/139/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikkére, összefüggésben 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

a cukorról szóló 1992. évi nemzetközi megállapodás, melyet a Közösség a 92/580/EGK tanácsi határozattal (1) kötött meg, 1993. január 1-jén lépett hatályba három éves, vagyis 1995. december 31-ig tartó időszakra. Azóta rendszeresen, további két éves időszakokkal meghosszabbították. Legutóbb 2011 májusában, a Nemzetközi Cukortanács határozatával hosszabbították meg, így 2013. december 31-ig marad hatályban. Az Uniónak érdekében áll a megállapodás további meghosszabbítása. Ezért a Nemzetközi Cukortanácsban az Uniót képviselő Bizottságot fel kell hatalmazni a meghosszabbítás mellett történő szavazásra,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Unió nevében a Nemzetközi Cukortanácsban képviselendő álláspont a cukorról szóló 1992. évi nemzetközi megállapodás újabb, két évig terjedő időtartamra történő meghosszabbítása melletti szavazás.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy ezt az álláspontot képviselje a Nemzetközi Cukortanácsban.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2013. március 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. COVENEY


(1)  HL L 379., 1992.12.23., 15. o.


RENDELETEK

20.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 77/3


A BIZOTTSÁG 244/2013/EU RENDELETE

(2013. március 19.)

az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a trikalcium-foszfát (E 341 (iii)) csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt élelmiszerekben tápanyagkészítményként való felhasználása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 2008. december 16-i 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke (3) bekezdésére és 30. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1333/2008/EK rendelet III. melléklete meghatározza az élelmiszer-adalékanyagokban, élelmiszerenzimekben, élelmiszer-aromákban és tápanyagokban való használatra jóváhagyott élelmiszer-adalékanyagok uniós jegyzékét és felhasználási feltételeiket.

(2)

Az említett jegyzék az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról szóló, 2008. december 16-i 1331/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (2) említett eljárásnak megfelelően módosítható.

(3)

Az 1331/2008/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének alapján az élelmiszer-adalékanyagok uniós jegyzékének naprakésszé tétele vagy a Bizottság kezdeményezésére, vagy pedig kérelem alapján történhet.

(4)

2009. június 19-én kérelmet nyújtották be arra vonatkozóan, hogy a trikalcium-foszfátot (E 341 (iii)) az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekről, valamint az 1999/21/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. december 22-i 2006/141/EK bizottsági irányelv (3) meghatározása szerinti anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekbe szánt tápanyagkészítményekhez hozzáadott, csomósodást és lesülést gátló anyagként fel lehessen használni, majd e kérelmet a tagállamok számára is hozzáférhetővé tették.

(5)

A kérelem az 1333/2008/EK rendelet III. melléklete 5. része B. szakaszának egy új bejegyzésére irányul. A trikalcium-foszfát (E 341 (iii)) mint élelmiszer-adalékanyag iránti technológiai igény az anyag azon képességével függ össze, hogy csomósodásgátlóként a porállagú keverékeknek egyedülálló tulajdonságokat biztosít. A termék a saját tömege akár 10 %-ának megfelelő tömegű nedvességet képes felvenni a környezetéből, és ezáltal megakadályozza a keverékek csomósodását, továbbá megőrzi a készítmények szóródékonyságát, mely utóbbi a fogyasztók számára előnyös tulajdonságnak számít.

(6)

Az élelmiszerügyi tudományos bizottság 1996. június 7-i véleményében (4) állást foglalt az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekbe szánt tápanyagkészítményekhez élelmiszer-adalékanyagként hozzáadott trikalcium-foszfát (E 341 (iii)) biztonságosságáról, és megállapította, hogy az említett anyag használata elfogadható, feltéve, hogy a kalcium és a foszfor megengedett összmennyiségét és ezek arányát nem lépik túl.

(7)

Az ortofoszforsav kalciumsói, köztük a trikalcium-foszfát, olyan ásványi anyagok, amelyek anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekben való felhasználása a 2006/141/EK irányelv III. mellékletének megfelelően megengedett. Ezért a trikalcium-foszfát (E 341 (iii)) anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekbe szánt tápanyagkészítményekben csomósodást és lesülést gátló anyagként való felhasználásának engedélyezése mindaddig nem ad okot biztonsági aggályokra, amíg a kalcium és a foszfor összmennyisége az említett irányelvben az erre a két ásványi anyagra és az arányukra megállapított határértékeken belül marad.

(8)

Az 1331/2008/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének alapján a Bizottságnak ki kell kérnie az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság véleményét ahhoz, hogy naprakésszé tudja tenni az 1333/2008/EK rendelet III. mellékletében szereplő élelmiszer-adalékanyagok uniós jegyzékét, kivéve, ha a szóban forgó frissítések valószínűsíthetően nem gyakorolnak hatást az emberi egészségre.

(9)

Mivel a trikalcium-foszfát (E 341 (iii)) anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekbe szánt tápanyagkészítményekben csomósodást és lesülést gátló anyagként való felhasználásának engedélyezése a 2006/141/EK irányelvben meghatározott, a kalcium és a foszfor összmennyiségére és az arányukra vonatkozó határértékek figyelembevételével történik, a jegyzék naprakésszé tétele várhatóan nem lesz hatással az emberi egészségre. Ezért az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság véleményének kikérése nem szükséges.

(10)

Következésképpen az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekbe szánt tápanyagkészítményekben engedélyezni kell a trikalcium-foszfát (E 341 (iii)) csomósodást és lesülést gátló anyagként történő felhasználását.

(11)

Az 1333/2008/EK rendelet III. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(12)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével, és sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem ellenezte őket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1333/2008/EK rendelet III. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. március 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 354., 2008.12.31., 16. o.

(2)  HL L 354., 2008.12.31., 1. o.

(3)  HL L 401., 2006.12.30., 1. o.

(4)  Az élelmiszerügyi tudományos bizottság (Scientific Committee for Food) jelentései, 40. sorozat, 1997.


MELLÉKLET

Az 1333/2008/EK rendelet III. melléklete 5. részének B. szakaszában az E 341 (iii) élelmiszer-adalékanyagra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„E 341 (iii)

Trikalcium-foszfát

Az átvitel legnagyobb mennyisége P2O5 formájában 150 mg/kg lehet, és nem lépheti túl a 2006/141/EK irányelvben a kalciumra és foszforra, valamint a kalcium és a foszfor arányára meghatározott határértékeket.

Az összes tápanyag

A 2006/141/EK irányelv meghatározása szerinti anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek

A P2O5-ben kifejezett 1 000 mg/kg felső határértéket a II. melléklet E. részének 13.1.3. pontjában említett végső élelmiszerekben való valamennyi felhasználás esetében be kell tartani.

Az összes tápanyag

A 2006/125/EK irányelvben meghatározott, csecsemők és kisgyermekek számára készült, feldolgozottgabona-alapú élelmiszerek és bébiételek”


20.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 77/5


A BIZOTTSÁG 245/2013/EU RENDELETE

(2013. március 19.)

a 272/2009/EK rendeletnek a folyadékok, aeroszolok és gélek európai uniós repülőtereken való átvizsgálása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. március 11-i 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 300/2008/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése értelmében a Bizottság az említett rendelet I. mellékletében rögzített közös alapkövetelmények nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítés útján történő módosítása érdekében általános intézkedéseket fogad el.

(2)

A polgári légi közlekedés védelmére irányuló közös alapkövetelményeket kiegészítő általános intézkedéseket a polgári légi közlekedés védelméről szóló 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékletében foglalt közös alapkövetelmények kiegészítéséről szóló, 2009. április 2-i 272/2009/EK bizottsági rendelet (2) melléklete határozza meg. A 272/2009/EK rendelet melléklete különféle módszereket – köztük a folyékony robbanóanyagokat felderítő technológiákat – állapít meg ahhoz, hogy a folyadékok, aeroszolok és gélek bevihetők legyenek a szigorított védelmi területekre és a légi járművek fedélzetére.

(3)

A folyékony robbanóanyagok felderítésére alkalmas átvizsgálás rendszerének fokozatos bevezetése érdekében a polgári légi közlekedés védelmére irányuló közös alapkövetelmények kiegészítéséről szóló 272/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 2010. április 9-i 297/2010/EU rendelet (3) melléklete két határidőt jelölt meg: 2011. április 29-ét a harmadik országok repülőterein vagy a Közösségen kívüli légi fuvarozók légi járműveinek fedélzetén vásárolt folyadékok, aeroszolok és gélek, 2013. április 29-ét pedig valamennyi folyadék, aeroszol és gél átvizsgálása tekintetében.

(4)

A 272/2009/EK rendeletnek a folyadékok, aeroszolok és gélek európai uniós repülőtereken történő átvizsgálásának bevezetése tekintetében történő módosításáról szóló, 2011. július 22-i 720/2011/EU bizottsági rendelet (4) törölte a 2011. április 29-i határidőt, mivel a röviddel 2011. április 29-ét megelőzően bekövetkezett uniós és nemzetközi szintű fejlemények azt mutatták, hogy csak kevés repülőtér lenne ténylegesen képes átvizsgáló berendezések üzembe helyezésére, és az utasok számára pedig esetlegesen nem lenne világos, hogy a harmadik országok repülőterein vagy a Közösségen kívüli légi fuvarozók légi járműveinek fedélzetén vásárolt folyadékok, aeroszolok és gélek bevihetők-e a szigorított védelmi területre vagy a légi jármű fedélzetére.

(5)

Az európai uniós, illetve nemzetközi szinten végbemenő technológiai és szabályozási fejlemények befolyásolhatják a 272/2009/EK rendelet mellékletében meghatározott időpontokat, és a Bizottság szükség esetén felülvizsgálati javaslatot tehet, szem előtt tartva mindenekelőtt a berendezések működőképességét és az utasok helyzetének megkönnyítését.

(6)

Az érdekelt felekkel szoros együttműködésben a Bizottság 2012 júliusára felmérte a folyadékok, aeroszolok és gélek uniós repülőtereken való átvizsgálásával kapcsolatos helyzetet. Ezen belül próbaüzemekre is sor került. A helyzetre vonatkozó értékelését a Bizottság 2012 júliusában jelentésben (5) továbbította az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(7)

E felmérés alapján és tekintettel az akkor felmerülő jelentős működési kockázatra, ha valamennyi uniós repülőtéren 2013. április 29-től kezdődően kötelező lenne minden folyadékot, aeroszolt és gélt folyékony robbanóanyagok felderítése céljából átvizsgálni, a Bizottság úgy véli, ezt a határidőt a korlátozások oly módon történő fokozatos felszámolásával kell felváltani, amely révén minden szakaszban gondoskodni lehet a védelem magas szinten tartásáról és az utasok helyzetének megkönnyítéséről a végrehajtási szabályokban foglaltak szerint.

(8)

A 272/2009/EK rendelet mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a polgári légi közlekedés védelmével foglalkozó szabályozási bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 272/2009/EK rendelet melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. március 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 97., 2008.4.9., 72. o.

(2)  HL L 91., 2009.4.3., 7. o.

(3)  HL L 90., 2010.4.10., 1. o.

(4)  HL L 193., 2011.7.23., 19. o.

(5)  COM(2012) 404, 2012.7.18., nem tették közzé.


MELLÉKLET

A 272/2009/EK rendelet melléklete a következőképpen módosul:

a)

Az A. rész 2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„2.

Kézipoggyász, légifuvarozói posta és légifuvarozói anyagok, valamint a légi járművön nem utasként tartózkodó személyek tárgyainak átvizsgálása a légi jármű poggyászterében szállítandó tárgyak, a fedélzeti ellátmány, illetve a repülőtéri készlet részét alkotó cikkek kivételével:

a)

kézi vizsgálat;

b)

szemrevételezés;

c)

röntgensugaras berendezés;

d)

robbanóanyag-felderítő eszközök (EDS);

e)

robbanóanyag-felderítő kutyák;

f)

robbanóanyagnyom-felderítő eszközök (ETD); és

g)

folyékony robbanóanyagok felderítésére szolgáló berendezés (LEDS).”

b)

A B1. rész helyébe a következő szöveg lép:

„B1.   RÉSZ

Folyadékok, aeroszolok és gélek

Folyadékok, aeroszolok és gélek bevihetők a szigorított védelmi területekre, feltéve, hogy a 300/2008/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási szabályokban foglalt követelményekkel összhangban átvizsgálták őket, vagy mentesülnek az átvizsgálás alól.”


20.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 77/8


A BIZOTTSÁG 246/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. március 19.)

a 185/2010/EU rendeletnek a folyadékok, aeroszolok és gélek európai uniós repülőtereken való átvizsgálása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. március 11-i 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 300/2008/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése értelmében a Bizottságnak a polgári légi közlekedés védelmére vonatkozóan a rendelet I. mellékletében rögzített közös alapkövetelmények végrehajtása érdekében részletes intézkedéseket kell elfogadnia.

(2)

A polgári légi közlekedés védelmére vonatkozó közös alapkövetelmények kiegészítéséről szóló, módosított 272/2009/EK bizottsági rendelet (2) különféle módszereket – köztük a folyékony robbanóanyagokat felderítő technológiákat – állapít meg ahhoz, hogy a folyadékok, aeroszolok és gélek bevihetők legyenek a szigorított védelmi területekre és a légi járművek fedélzetére.

(3)

A Bizottság – mindenekelőtt a berendezések működőképességét és az utasok helyzetének megkönnyítését szem előtt tartva, valamint a folyadékok, aeroszolok és gélek európai uniós repülőtereken történő biztonsági átvizsgálásának helyzetére vonatkozó, az európai parlamentnek és a tanácsnak szóló bizottsági jelentésre (3) támaszkodva – felülvizsgálati javaslatot tehet. A Bizottság helyénvalónak tartja, hogy bevezetésre kerüljön a repülőtéren vagy légi fuvarozótól vásárolt, és egyszer lezárható biztonsági zacskóba helyezett folyadékok, aeroszolok és gélek, illetőleg az utazás ideje alatt egészségügyi célból vagy speciális táplálkozási szükségletek kielégítésére felhasználni kívánt folyadékok, aeroszolok és gélek, ezen belül a bébiételek folyékony robbanóanyag felderítésére alkalmas kötelező átvizsgálása.

(4)

A Bizottság elkötelezte magát a folyadékok, aeroszolok és gélek szállítására vonatkozó korlátozások teljes körű felszámolása mellett. Az átvizsgálás végrehajtása terén 2014 januárjától kezdődően szerzett tapasztalatok alapján a Bizottságnak 2014 végéig felül kell vizsgálnia a helyzetet és az érintett felekkel folytatott szoros együttműködésben meg kell határoznia az e cél – lehetőség szerint az első lépést követő két éven belül történő – elérését szolgáló következő lépést vagy lépéseket.

(5)

A Bizottságnak szorosan figyelemmel kell kísérnie a folyékony robbanóanyagok felderítése terén tapasztalható technológiai fejlődést, azzal a szándékkal, hogy adott esetben lehetővé tegye a repülőterek számára, hogy a jövőben több veszélyt (úgymint a szilárd és a folyékony robbanóanyagokat) egyidejűleg hatékonyan kezelni képes és egyúttal a kicsomagolást szükségessé tévő eljárásokat egyszerűsítő átvizsgáló berendezéseket vezethessenek be.

(6)

A közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló, 2010. március 4-i 185/2010/EU bizottsági rendeletet (4) ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a polgári légi közlekedés védelmével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 185/2010/EU rendelet melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A repülőterek vagy az átvizsgálásért felelős szervek 2013. június 30-ig jelentést tesznek a felelős hatóságoknak a folyadékok átvizsgálására használt berendezések bevezetésére és használatára vonatkozó szabályok végrehajtásáról. A tagállamok erről 2013. szeptember 1-jéig tájékoztatják a Bizottságot.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

A melléklet 2. pontját 2014. január 31-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. március 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 97., 2008.4.9., 72. o.

(2)  HL L 91., 2009.4.3., 7. o.

(3)  COM(2012) 404, 2012.7.18., nem tették közzé.

(4)  HL L 55., 2010.3.5., 1. o.


MELLÉKLET

1.

A 185/2010/EU rendelet melléklete a következőképpen módosul:

a)

A 4. fejezet 4.0.4. pontja a következő c) ponttal egészül ki:

„c)

»folyékony robbanóanyagok felderítésére szolgáló berendezés (LEDS)«: veszélyes anyagok felderítésére szolgáló olyan berendezés, amely megfelel a C (2010) 774 bizottsági határozat mellékletének 12.7. pontjában foglalt rendelkezéseknek.”

b)

A 4. fejezet 4.1.3.4. pontjának g) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„g)

a 4-D. függelékben felsorolt valamely harmadik ország területén lévő repülőtéren vásárolták, feltéve, hogy a folyadékot, aeroszolt vagy gélt egyszer lezárható biztonsági zacskóba zárták, és abban jól láthatóan elhelyezték a vásárlási bizonylatot, amelyen fel van tüntetve, hogy a terméket az adott repülőtér légi oldalán, legfeljebb harminchat órával korábban vásárolták. Az e pontban szereplő mentességek legfeljebb 2014. január 30-ig alkalmazhatók.”

c)

A 4. fejezet 4.1.3.1. és 4.1.3.2. pontját el kell hagyni.

d)

A 12. fejezet 12.7.1.1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„12.7.1.1.

A folyékony robbanóanyagok felderítésére szolgáló berendezéseknek alkalmasaknak kell lenniük a folyadékokban, aeroszolokban és gélekben lévő veszélyes anyagok meghatározott és azt meghaladó egyedi mennyiségeinek észlelésére és riasztással való jelzésére.”

e)

A 12. fejezet 12.7.2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„12.7.2.   A folyékony robbanóanyagok felderítésére szolgáló berendezésekre (LEDS) vonatkozó szabványok

12.7.2.1.

A folyékony robbanóanyagok felderítésére szolgáló berendezésekre három műszaki előírás (szabvány) vonatkozik. A szabványokra vonatkozó részletes rendelkezéseket külön bizottsági határozat állapítja meg.

12.7.2.2.

A folyékony robbanóanyagok felderítésére szolgáló minden berendezésnek meg kell felelnie az 1. szabványnak.

Az 1. szabvány szerinti, folyékony robbanóanyagok felderítésére szolgáló berendezéseket legfeljebb 2016. január 30-ig lehet alkalmazni.

12.7.2.3.

Az e rendelet hatálybalépésének napját követően üzembe helyezett, folyékony robbanóanyagok felderítésére szolgáló minden berendezés esetében a 2. szabványt kell alkalmazni.

Legkésőbb 2016. január 31-i hatállyal a folyékony robbanóanyagok felderítésére szolgáló minden berendezésnek meg kell felelnie a 2. szabványnak.”

2.

2014. január 31-i hatállyal kezdődően a 185/2010/EU rendelet melléklete a következőképpen módosul:

a)

A 4. fejezet 4.1.2.2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„4.1.2.2.

A szigorított védelmi területre történő belépéskor a felelős szervnek minden repülőtéren át kell vizsgálnia legalább a repülőtéren vagy a légi jármű fedélzetén vásárolt, és olyan, egyszer lezárható biztonsági zacskóba zárt folyadékokat, aeroszolokat és géleket, amely belsejében jól láthatóan el van helyezve egy bizonylat arról, hogy a folyadékot, aeroszolt vagy gélt egy repülőtér légi oldalán vagy egy légi jármű fedélzetén vásárolták, valamint az utazás ideje alatt egészségügyi célból vagy speciális táplálkozási szükségletek kielégítésére felhasználni kívánt folyadékokat, aeroszolokat és géleket, ezen belül a bébiételeket.

A folyadékokat, aeroszolokat és géleket az átvizsgálás előtt ki kell venni a kézipoggyászból, majd azokat a kézipoggyászban lévő többi tárgytól elkülönítetten át kell vizsgálni, kivéve akkor, ha a kézipoggyász átvizsgálására szolgáló berendezés alkalmas a poggyászban lévő, folyadékot, aeroszolt vagy gélt tartalmazó több lezárt tartály egyidejű átvizsgálására.

Amennyiben a folyadékot, aeroszolt vagy gélt a kézipoggyászból kivették, az utasnak be kell bemutatnia:

a)

minden, legfeljebb 100 milliliter űrtartalmú különálló tartályban vagy azzal egyenértékű kiszerelésben lévő folyadékot, aeroszolt és gélt egyetlen, legfeljebb egy liter űrtartalmú újrazárható, átlátszó műanyag zacskóban elhelyezve, oly módon, hogy a műanyag zacskó tartalmának kényelmesen el kell férnie a zacskóban, és a zacskót teljes mértékben le kell zárni; továbbá

b)

minden egyéb folyadékot, aeroszolt és gélt, ideértve az egyszer lezárható biztonsági zacskóba zárt folyadékokat, aeroszolokat és géleket is.

A felelős hatóságok, a légitársaságok és a repülőterek megfelelő tájékoztatással látják el az utasokat a folyadékok, aeroszolok és gélek repülőtéren végzett átvizsgálásáról.”

b)

A 4. fejezet 4.1.3.pontja helyébe a következő szöveg lép:

„4.1.3.   A folyadékok, aeroszolok és gélek átvizsgálása

4.1.3.1.

Szigorított védelmi területre történő belépéskor az utasnál lévő folyadékok, aeroszolok és gélek abban az esetben mentesíthetők a folyékony robbanóanyagok felderítésére szolgáló berendezésekkel történő átvizsgálás alól, ha:

a)

a folyadékot, aeroszolt vagy gélt legfeljebb 100 milliliter űrtartalmú különálló tartályokban vagy azzal egyenértékű kiszerelésben helyezték el, egyetlen, legfeljebb egy liter űrtartalmú újrazárható, átlátszó műanyag zacskóba csomagolták, és a műanyag zacskó tartalma kényelmesen elfér a zacskóban, a zacskó pedig teljesen zárt; vagy

b)

a folyadékot, aeroszolt vagy gélt egyszer lezárható, speciális biztonsági zacskóba zárták a repülőtér légi oldalán történt helyi vásárlás alkalmával;

c)

az egyszer lezárható biztonsági zacskóba helyezett folyadékot, aeroszolt vagy gélt egy másik uniós repülőtéren vagy egy uniós légi fuvarozó légi járművén vásárolták, és a repülőtér szigorított védelmi területének elhagyása előtt újra egyszer lezárható, speciális biztonsági zacskóba zárták;

d)

a folyadékot, aeroszolt vagy gélt folyékony robbanóanyagok felderítésére szolgáló berendezéssel a légi oldalon helyben átvizsgálták, majd azt egyszer lezárható, speciális biztonsági zacskóba zárták.

A c) és d) pontban említett mentességek 2015. december 31-én hatályukat vesztik.

4.1.3.2.

A 4.1.3.1. pont b)–d) pontjában említett, egyszer lezárható, speciális biztonsági zacskó:

a)

az adott repülőtér egyszer lezárható biztonsági zacskójaként egyértelműen azonosítható;

b)

belsejében jól láthatóan el van helyezve egy olyan bizonylat, amely igazolja az adott repülőtéren az előző három órán belül történt vásárlást vagy újrazárást;

c)

külön bizottsági határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések tárgyát képezi.

4.1.3.3.

A folyadékok, aeroszolok és gélek átvizsgálása továbbá külön bizottsági határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések tárgyát képezi.”

c)

A 4-D függeléket el kell hagyni.


20.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 77/12


A BIZOTTSÁG 247/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. március 19.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. március 19-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

73,8

TN

97,8

TR

121,1

ZZ

97,6

0707 00 05

JO

194,1

MA

152,2

TR

139,5

ZZ

161,9

0709 91 00

EG

66,7

ZZ

66,7

0709 93 10

MA

42,0

TR

90,4

ZZ

66,2

0805 10 20

EG

61,2

IL

69,8

MA

62,8

TN

55,9

TR

70,7

ZZ

64,1

0805 50 10

TR

78,4

ZZ

78,4

0808 10 80

AR

116,0

BR

97,9

CL

134,3

CN

76,4

MK

32,3

US

184,9

ZA

115,3

ZZ

108,2

0808 30 90

AR

113,5

CL

155,7

CN

84,8

TR

168,0

US

194,3

ZA

103,8

ZZ

136,7


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


20.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 77/14


A BIZOTTSÁG 248/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. március 19.)

az 533/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingensek keretében 2013. március első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a baromfihús-ágazatra vonatkozó vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2007. május 14-i 533/2007/EK rendeletre (3) és különösen annak 5. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 533/2007/EK rendelet vámkontingenseket nyitott meg a baromfihús-ágazat termékeinek behozatalára vonatkozóan.

(2)

A 2013. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra vonatkozóan 2013. március első hét napján benyújtott behozataliengedély-kérelmek egyes kontingensek esetében a rendelkezésre álló mennyiséget meghaladó mennyiségre vonatkoznak. Ezért helyénvaló az igényelt mennyiségekre alkalmazandó odaítélési együttható rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali engedélyek milyen mennyiségekre állíthatók ki,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 533/2007/EK rendelet alapján benyújtott, a 2013. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra vonatkozó behozataliengedély-kérelmekre az e rendelet mellékletében szereplő odaítélési együtthatókat kell alkalmazni.

2. cikk

Ez a rendelet 2013. március 20-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. március 19-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(3)  HL L 125., 2007.5.15., 9. o.


MELLÉKLET

Csoportszám

Tételszám

Az 1.4.2013–30.6.2013 terjedő alidőszakra benyújtott behozataliengedély-kérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható

(%)

P1

09.4067

9,733479

P3

09.4069

0,329972


20.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 77/16


A BIZOTTSÁG 249/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. március 19.)

az 539/2007/EK rendelettel megnyitott, a tojás- és tojásfehérje-ágazat egyes termékeire vonatkozó vámkontingensek keretében 2013. március első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a tojáságazatra és a tojásfehérjére vonatkozó vámkontingensek megnyitásáról és kezelésérő szóló, 2007. május 15-i 539/2007/EK bizottsági rendeletre (3) és különösen annak 5. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 539/2007/EK rendelet vámkontingenseket nyitott meg a tojás- és tojásfehérje-ágazat termékeinek behozatalára vonatkozóan.

(2)

A 2013. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra vonatkozóan 2013. március első hét napján benyújtott behozataliengedély-kérelmek egyes kontingensek esetében a rendelkezésre álló mennyiséget meghaladó mennyiségre vonatkoznak. Ezért helyénvaló az igényelt mennyiségekre alkalmazandó odaítélési együttható rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali engedélyek milyen mennyiségekre bocsáthatók ki,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 539/2007/EK rendelet alapján benyújtott, a 2013. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra vonatkozó behozataliengedély-kérelmekre az e rendelet mellékletében szereplő odaítélési együtthatókat kell alkalmazni.

2. cikk

Ez a rendelet 2013. március 20-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. március 19-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(3)  HL L 128., 2007.5.16., 19. o.


MELLÉKLET

Csoportszáma

Tételszám

Az 1.4.2013–30.6.2013 terjedő alidőszakra benyújtott behozataliengedély-kérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható

(%)

E2

09.4401

35,679089


20.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 77/18


A BIZOTTSÁG 250/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. március 19.)

az 1385/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingens keretében 2013. március első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a baromfihús-ágazatra vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitása és kezelése tekintetében a 774/94/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2007. november 26-i 1385/2007/EK bizottsági rendeletre (3) és különösen annak 5. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

A 2013. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra vonatkozóan 2013. március első hét napján benyújtott behozataliengedély-kérelmek egyes kontingensek esetében a rendelkezésre álló mennyiséget meghaladó mennyiségre vonatkoznak. Ezért helyénvaló az igényelt mennyiségekre alkalmazandó odaítélési együttható rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali engedélyek milyen mennyiségekre bocsáthatók ki,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1385/2007/EK rendelet alapján benyújtott, a 2013. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra vonatkozó behozataliengedély-kérelmekre az e rendelet mellékletében szereplő odaítélési együtthatókat kell alkalmazni.

2. cikk

Ez a rendelet 2013. március 20-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. március 19-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(3)  HL L 309., 2007.11.27., 47. o.


MELLÉKLET

Csoportszám

Tételszám

Az 1.4.2013–30.6.2013 terjedő alidőszakra benyújtott behozataliengedélykérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható

(%-ban)

1

09.4410

0,275711

2

09.4411

0,282249

3

09.4412

0,303802

4

09.4420

0,415976

6

09.4422

0,418413


IRÁNYELVEK

20.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 77/20


A BIZOTTSÁG 2013/10/EU IRÁNYELVE

(2013. március 19.)

az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 75/324/EGK tanácsi irányelv címkézési rendelkezéseinek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1975. május 20-i 75/324/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 5. cikkére,

mivel:

(1)

A 75/324/EGK irányelv értelmében az aeroszoladagolókat az irányelv mellékletében meghatározott kritériumok szerint „nem tűzveszélyesnek”, „tűzveszélyesnek” vagy „fokozottan tűzveszélyesnek” kell minősíteni. Amennyiben az aeroszoladagoló „tűzveszélyesnek” vagy „fokozottan tűzveszélyesnek” minősül, a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelvben (2) előírtak szerint fel kell tüntetni rajta az S2 és S16 biztonsági feliratokat.

(2)

Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) előírja az anyagok és keverékek osztályozásának és címkézésének az Unión belüli harmonizálását. Tartalmazza a nemzetközi szinten, az Egyesült Nemzetek Szervezetének keretében elfogadott GHS (vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének egyetemes harmonizált rendszere) által az anyagok és keverékek osztályozására és címkézésére előírt, uniós szintű kritériumokat.

(3)

Az 1272/2008/EK rendelet 2015. június 1-jén hatályon kívül helyezi és felváltja a 67/548/EGK irányelvet, valamint a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1999. május 31-i 1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (4). Ezért a 75/324/EGK irányelv címkézési rendelkezéseit az említett rendelethez kell igazítani.

(4)

Az 1272/2008/EK rendelet értelmében különbséget kell tenni az egyetlen anyagot tartalmazó aeroszoladagolókra, illetve a keverékeket tartalmazó aeroszoladagolókra vonatkozó nemzeti átültető rendelkezések alkalmazási időpontja között. A keverékeket tartalmazó aeroszoladagolók gyártói számára azonban lehetővé kell tenni, hogy az ebben az irányelvben foglalt címkézési követelményeket önkéntes alapon már korábban is alkalmazhassák.

(5)

Az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően és a vállalkozásokra rótt szükségtelen terhek elkerülése érdekében, a 2015. június 1-je előtt alkalmazandó rendelkezések szerint címkézett és addig az időpontig forgalomba hozott, keverékeket tartalmazó aeroszoladagolókra vonatkozóan átmeneti időszakról kell rendelkezni, hogy újracímkézés nélkül tovább lehessen őket forgalmazni.

(6)

Az irányelvben meghatározott intézkedések megfelelnek az aeroszoladagolókról szóló irányelv műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 75/324/EGK irányelv módosítása

A 75/324/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1.

A 8. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

A bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) sérelme nélkül minden aeroszoladagolón, vagy ha ez az aeroszoladagoló kis méretei miatt nem megvalósítható (legfeljebb 150 ml töltéstartalom), akkor a ráhelyezett címkén fel kell tüntetni jól látható, olvasható és letörölhetetlen módon a következő adatokat:

b)

a d) pont helyébe a következő szöveg lép:

„d)

a melléklet 2.2. pontjában említett adatok;”.

2.

A melléklet a következőképpen módosul:

a)

Az 1. pont a következő 1.7a. és 1.7b. alponttal egészül ki:

„1.7a.   Anyag

»Anyag«: az 1272/2008/EK rendelet 2. cikkének 7. pontjában szereplő fogalommeghatározás szerinti anyag.

1.7b.   Keverék

»Keverék«: az 1272/2008/EK rendelet 2. cikkének 8. pontjában meghatározott keverék.”

b)

A 2.2-2.4. pontok helyébe a következő szöveg lép:

„2.2.   Címkézés

Az 1272/2008/EK rendelet sérelme nélkül minden aeroszoladagolón a következő jól látható, olvasható és letörölhetetlen jelölést kell elhelyezni:

a)

Tartalmától függetlenül:

i.

a H229 figyelmeztető mondat: »A tartályban túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.«;

ii.

az 1272/2008/EK rendelet IV. melléklete 1. részének 6.2. táblázatában előírt, a P210 és P251 óvintézkedésre vonatkozó mondatok;

iii.

az 1272/2008/EK rendelet IV. melléklete 1. részének 6.4. táblázatában előírt, a P410 + P412 óvintézkedésre vonatkozó mondatok;

iv.

az 1272/2008/EK rendelet IV. melléklete 1. részének 6.1. táblázatában előírt, a P102 óvintézkedésre vonatkozó mondat, amennyiben az aeroszoladagoló fogyasztói termék;

v.

a működtetésre vonatkozó bármely kiegészítő óvintézkedés, amely felhívja a fogyasztók figyelmét a termék sajátos veszélyeire; ha az aeroszoladagolóhoz külön használati utasítást mellékelnek, ez utóbbinak szintén tükröznie kell az említett óvintézkedéseket.

b)

Amennyiben az aeroszoladagoló az 1.9. pontban szereplő kritériumok alapján nem minősül tűzveszélyesnek, a »Figyelem!« szó.

c)

Amennyiben az aeroszoladagoló az 1.9. pontban szereplő kritériumok alapján tűzveszélyesnek minősül, a »Figyelem!« szó, valamint az 1272/2008/EK rendelet I. melléklete 2.3.2. táblázatában a tűzveszélyes aeroszolok 2. kategóriája tekintetében előírt egyéb címkeelemek.

d)

Amennyiben az aeroszoladagoló az 1.9. pontban szereplő kritériumok alapján fokozottan tűzveszélyesnek minősül, a »Veszély!« figyelmeztetés, valamint az 1272/2008/EK rendelet I. melléklete 2.3.2. táblázatában a tűzveszélyes aeroszolok 1. kategóriája tekintetében előírt egyéb címkeelemek.

2.3.   A folyékony fázis térfogata

A folyékony fázis térfogata 50 °C-on nem haladhatja meg a hasznos űrtartalom 90 %-át.”

2. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1)   A 3. cikk (1) bekezdésének harmadik albekezdésétől eltérve a keverékeket tartalmazó aeroszoladagolók 2015. június 1-jét megelőzően is címkézhetők az 1. cikknek megfelelően.

(2)   A 3. cikk (1) bekezdésének harmadik albekezdésétől eltérve a keverékeket tartalmazó és 2015. június 1-je előtt forgalomba hozott aeroszoladagolókat 2017. június 1-jéig nem kell az 1. cikknek megfelelően újracímkézni.

3. cikk

Átültetés a nemzeti jogba

(1)   A tagállamok legkésőbb 2014. március 19-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz.

Az egyetlen anyagot tartalmazó aeroszoladagolók tekintetében e rendelkezéseket 2013. június 19-től alkalmazzák.

A keverékeket tartalmazó aeroszoladagolók tekintetében e rendelkezéseket 2015. június 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2013. március 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 147., 1975.6.9., 40. o.

(2)  HL 196., 1967.8.16., 1. o.

(3)  HL L 353., 2008.12.31., 1. o.

(4)  HL L 200., 1999.7.30., 1. o.

(5)  HL L 353., 2008.12.31., 1. o.”


HATÁROZATOK

20.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 77/23


A TANÁCS HATÁROZATA

(2013. március 18.)

a Régiók Bizottsága egy osztrák póttagjának kinevezéséről

(2013/140/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 305. cikkére,

tekintettel az osztrák kormány javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2009. december 22-én, illetve 2010. január 18-án elfogadta a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2010. január 26-tól2015. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről szóló 2009/1014/EU (1), illetve 2010/29/EU (2) határozatot.

(2)

Elisabeth GROSSMANN hivatali idejének lejártát követően a Régiók Bizottsága egy póttagjának helye megüresedett,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács a hivatali idő hátralévő részére, azaz 2015. január 25-ig, a Régiók Bizottsága póttagjává nevezi ki:

Michael SCHICKHOFER, Landesrat.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2013. március 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. COVENEY


(1)  HL L 348., 2009.12.29., 22. o.

(2)  HL L 12., 2010.1.19., 11. o.


20.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 77/24


A TANÁCS HATÁROZATA

(2013. március 18.)

a Régiók Bizottsága egy spanyol tagjának és három spanyol póttagjának kinevezéséről

(2013/141/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 305. cikkére,

tekintettel a spanyol kormány javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2009. december 22-én, illetve 2010. január 18-án elfogadta a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2010. január 26-tól2015. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről szóló 2009/1014/EU (1), illetve 2010/29/EU (2) határozatot.

(2)

Francisco Javier LÓPEZ ÁLVAREZ hivatali idejének lejártát követően a Régiók Bizottsága egy tagjának helye megüresedett. Guillermo ECHENIQUE GONZÁLEZ, Senén FLORENSA I PALAU és Elvira SAINT-GERONS HERRERA hivatali idejének lejártát követően a Régiók Bizottsága három póttagjának helye megüresedett,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács a hivatali idő hátralévő részére, azaz 2015. január 25-ig, a Régiók Bizottságába a következő személyeket nevezi ki:

a)

tagként:

Iñigo URKULLU RENTERIA, Presidente del Gobierno Vasco;

és

b)

póttagként:

María Ángeles ELORZA ZUBIRÍA, Secretaria General de Acción Exterior del Gobierno Vasco,

Roger ALBINYANA I SAIGÍ, Secretario de Asuntos Exteriores, Generalitat de Cataluña,

Maria Sol CALZADO GARCÍA, Secretaria General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2013. március 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. COVENEY


(1)  HL L 348., 2009.12.29., 22. o.

(2)  HL L 12., 2010.1.19., 11. o.