ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2013.033.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 33

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

56. évfolyam
2013. február 2.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

Értesítés az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti banánkereskedelmi megállapodás hatálybalépéséről

1

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 91/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. január 31.) a Ghánából és Indiából származó földimogyoró, az Indiából származó okra és currylevelek, valamint a Nigériából származó görögdinnyemagok behozatalára vonatkozó specifikus feltételek meghatározásáról, valamint a 669/2009/EK és az 1152/2009/EK bizottság rendelet módosításáról ( 1 )

2

 

*

A Bizottság 92/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. február 1.) a 700/2012/EU végrehajtási rendeletnek a közönséges tőkehal, a grönlandi laposhal és a vörös álsügérek vonatkozásában rendelkezésre álló portugál halászati kvóták csökkentésével, valamint a nagyszemű vörösdurbincs bizonyos területeken folytatott halászata vonatkozásában rendelkezésre álló spanyol halászati kvóták csökkentésével összefüggő módosításáról

11

 

*

A Bizottság 93/2013/EU rendelete (2013. február 1.) a sajátlakás-árindexek létrehozása tekintetében a harmonizált fogyasztói árindexekről szóló 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról ( 1 )

14

 

*

A Bizottság 94/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. február 1.) a 162/2011/EU rendeletnek a spanyolországi rizsintervenciós központok tekintetében történő módosításáról

17

 

*

A Bizottság 95/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. február 1.) a Pediococcus acidilacticit CNCM MA 18/5M tartalmazó készítménynek a lazacalakúak kivételével valamennyi halfajta takarmány-adalékanyagaként való engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Lallemand SAS) ( 1 )

19

 

*

A Bizottság 96/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. február 1.) egy Lactobacillus buchnerit (NCIMB 30139) tartalmazó készítmény és egy Lactobacillus caseit (ATTC PTA 6135) tartalmazó készítmény bármely állatfaj takarmány-adalékanyagaként való engedélyezéséről ( 1 )

21

 

 

A Bizottság 97/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. február 1.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

24

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

2.2.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 33/1


Értesítés az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti banánkereskedelmi megállapodás hatálybalépéséről

Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, 2010. június 8-án Genfben aláírt banánkereskedelmi megállapodás (1)2013. január 24-én hatályba lépett.


(1)  HL L 141., 2010.6.9., 6. o.


RENDELETEK

2.2.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 33/2


A BIZOTTSÁG 91/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. január 31.)

a Ghánából és Indiából származó földimogyoró, az Indiából származó okra és currylevelek, valamint a Nigériából származó görögdinnyemagok behozatalára vonatkozó specifikus feltételek meghatározásáról, valamint a 669/2009/EK és az 1152/2009/EK bizottság rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 53. cikke (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontjára,

tekintettel a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 15. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 178/2002/EK rendelet 53. cikke lehetővé teszi, hogy a valamely harmadik országból behozott élelmiszer és takarmány kapcsán az Unió megfelelő szükségintézkedéseket fogadjon el az emberi egészség, az állatok egészsége vagy a környezet védelme érdekében, amennyiben az egyes tagállamok által hozott intézkedésekkel nem lehet eredményesen csökkenteni a kockázatot.

(2)

A 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek bizonyos nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek behozatalára vonatkozó fokozott hatósági ellenőrzések tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2006/504/EK határozat módosításáról szóló, 2009. július 24-i 669/2009/EK bizottsági rendelet (3) fokozottabb hatósági ellenőrzéseket vezet be egyes nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek behozatalára vonatkozóan.

(3)

Az említett rendelet többek között fokozott hatósági ellenőrzést vezetett be több mint két évvel ezelőtt az Indiából származó földimogyoró kapcsán az aflatoxinok vonatkozásában, az Indiából származó currylevél kapcsán a peszticid-szermaradékok vonatkozásában, a Ghánából származó földimogyoró kapcsán az aflatoxinok vonatkozásában, a Nigériából származó görögdinnyemagok kapcsán az aflatoxinok vonatkozásában, valamint csaknem két évvel ezelőtt az Indiából származó okra kapcsán a peszticid-szermaradékok vonatkozásában.

(4)

A fokozott gyakorisággal végrehajtott ellenőrzések eredményei azt mutatják, hogy az uniós jogszabályokban az aflatoxinra megállapított legmagasabb értéket és a peszticidekre vonatkozóan megállapított maradékanyag-határértéket nagyon gyakran továbbra sem tartják be, és az ellenőrzések során számos alkalommal mutattak ki rendkívül magas értékeket. Az eredmények azt bizonyítják, hogy ezeknek az élelmiszereknek és takarmányoknak a behozatala kockázatot jelent az emberek és állatok egészségére. A helyzetben az uniós határokon végzett ellenőrzések gyakoriságának növekedése ellenére sem volt megfigyelhető pozitív változás. Ezen túlmenően az indiai, nigériai és ghánai hatóságok az Európai Bizottság kifejezett kérése ellenére sem nyújtottak be a termelési és ellenőrzési rendszer hiányosságainak megoldására irányuló, konkrét és kielégítő cselekvési tervet.

(5)

Az Indiából, Ghánából és Nigériából származó említett élelmiszerek és takarmányok vonatkozásában további garanciákat kell előírni az emberek és állatok egészségének unióbeli védelme érdekében. Az Indiából és Ghánából származó földimogyoró, a Nigériából származó görögdinnyemagok és az Indiából származó currylevél és okra valamennyi szállítmányát ezért olyan bizonyítványnak kell kísérnie, amely igazolja, hogy az adott termék esetében mintavételre és vizsgálatra került sor az aflatoxinok, illetőleg a peszticid-szermaradékok jelenlétének kimutatása érdekében, amely során megállapították, hogy a termék megfelel az uniós jogszabályoknak.

(6)

A közegészség és az állati egészség védelme érdekében fontos, hogy e rendelet hatálya kiterjedjen azokra az összetett takarmányokra és élelmiszerekre is, melyek jelentős mennyiségben tartalmazzák az e rendelet által szabályozott takarmányokat és élelmiszereket.

(7)

A szállítmányok mintavételét és vizsgálatát a vonatkozó uniós jogszabályoknak megfelelően kell elvégezni. Az aflatoxinokra vonatkozó felső határértéket élelmiszerek esetében az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról szóló, 2006. december 19-i 1881/2006/EK bizottsági rendelet (4), míg a takarmány vonatkozásában a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról szóló, 2002. május 7-i 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) állapította meg. A peszticid-szermaradékokra vonatkozó maximális maradékanyag-határértéket a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. február 23-i 396/2005/EK Európai Parlament és tanácsi rendelet (6) állapította meg. Az aflatoxinok élelmiszerben való jelenlétének kimutatására irányuló mintavételre és vizsgálatra vonatkozó rendelkezéseket az élelmiszerek mikotoxintartalmának hatósági ellenőrzéséhez használandó mintavételi és elemzési módszerek megállapításáról szóló, 2006. február 23-i 401/2006/EK bizottsági határozat (7) állapította meg, míg ugyanezt takarmányok esetében a takarmányok hatósági ellenőrzése során alkalmazott mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról szóló, 2009. január 27-i 152/2009/EK bizottsági rendelet (8) határozta meg. A peszticid-szermaradékok hatósági ellenőrzésére irányuló mintavételével kapcsolatos rendelkezéseket a növényi és állati eredetű termékekben és azok felszínén található peszticid-szermaradványok hatósági ellenőrzésére szolgáló közösségi mintavételi módszerek megállapításáról és a 79/700/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2002. július 11-i 2002/63/EK bizottsági irányelv (9) tartalmazza.

(8)

A behozatali ellenőrzés hatékony szervezésének és uniós szintű egységességének biztosítása érdekében helyénvaló e rendeletben olyan intézkedéseket előírni, amelyek egyenértékűek a 669/2006/EK bizottsági rendeletben az Indiából származó curryleveleken és okrában előforduló peszticid-szermaradékok fizikai ellenőrzésére előírt meglévő intézkedésekkel, illetőleg az egyes harmadik országokból behozott bizonyos élelmiszerekre az aflatoxinnal való fertőződésük kockázata miatt vonatkozó különleges feltételek megállapításáról és a 2006/504/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. november 27-i 1152/2009/EK bizottsági rendeletben (10) az Indiából és Ghánából származó földimogyoróban, valamint a Nigériából származó görögdinnyemagokban előforduló aflatoxinok ellenőrzésére szolgáló meglévő intézkedésekkel.

(9)

A hatósági ellenőrzések hatékony szervezésének biztosítása érdekében helyénvaló továbbá, hogy – az 1152/2009/EK rendeletben említett – „a beléptetés első helye” kifejezést a 669/2009/EK rendeletben meghatározott „kijelölt beléptetési hely” kifejezés váltsa fel.

(10)

A kereskedelemre gyakorolt kedvezőtlen hatás minimalizálása céljából és annak lehetővé tétele érdekében, hogy az indiai, ghánai és nigériai illetékes hatóságok megfelelő ellenőrző rendszert valósítsanak meg, helyénvaló úgy rendelkezni, hogy az egészségügyi bizonyítvány az ezen rendelet hatálya alá tartozó termékek csak azon szállítmányaira vonatkozzon, amelyek egy bizonyos dátumot követően hagyták el a származási országot. Az emberi és az állati egészség védelme érdekében fontos, hogy ez az időszak a lehető legrövidebb legyen.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatály

(1)   E rendelet a következő élelmiszerek és takarmányok szállítmányaira vonatkozik (a KN-kódokat és a TARIC-besorolást az I. melléklet tartalmazza):

a)

Ghánából származó vagy ott feladott földimogyoró héjában és héj nélkül, amerikai mogyoróvaj (takarmány és élelmiszer),

b)

Indiából származó vagy ott feladott okra (élelmiszer, friss),

c)

Indiából származó vagy ott feladott currylevelek (élelmiszer, fűszernövény),

d)

Indiából származó vagy ott feladott földimogyoró héjában és héj nélkül, amerikai mogyoróvaj, földimogyoró másképp elkészítve vagy tartósítva (takarmány és élelmiszer),

e)

Nigériából származó vagy ott feladott görögdinnyemagok és abból készült termékek (élelmiszer).

(2)   E rendelet olyan összetett élelmiszerekre és takarmányokra is vonatkozik, amelyek az (1) bekezdésben említett valamely élelmiszert vagy takarmányt 20 %-ot meghaladó arányban tartalmazzák.

(3)   E rendelet nem alkalmazandó az (1) és (2) bekezdésben említett olyan élelmiszer- és takarmányszállítmányokra, amelyeket magánszemély általi kizárólagos fogyasztásra és használatra szántak. Kétség esetén a bizonyítási kötelezettség a szállítmány címzettjét terheli.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a 178/2002/EK rendelet 2. és 3. cikkében, a 882/2004/EK rendelet 2. cikkében, az 1152/2009/EK rendelet 2. cikkében és a 669/2009/EK rendelet 3. cikkében szereplő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

E rendelet alkalmazásában a szállítmány a 401/2006/EK és a 152/2009/EK rendeletben, valamint a 2002/63/EK irányelvben említett tételnek felel meg.

3. cikk

Behozatal az Unióba

Az 1. cikk (1) és (2) bekezdésében említett élelmiszerek és takarmányok szállítmányai kizárólag az e rendeletben meghatározott eljárásoknak megfelelően hozhatók be az Unióba.

4. cikk

A mintavétel és a vizsgálat eredményei

(1)   Az 1. cikk (1) és (2) bekezdésében említett élelmiszerek és takarmányok szállítmányait a származási ország, illetve – ha a származási ország és a szállítmány feladásának helye szerinti ország különbözik – a feladás helye szerinti ország illetékes hatósága által elvégzett mintavétel és vizsgálat eredményének kell kísérnie a következő előírásoknak való megfelelés megállapítása érdekében:

a)

az 1. cikk (1) bekezdésének a), d) és e) pontjában említett élelmiszerek és takarmányok vonatkozásában – beleértve az ilyen élelmiszert vagy takarmányt 20 %-ot meghaladó arányban tartalmazó összetett élelmiszereket és takarmányokat – az aflatoxinok maximális határértékére vonatkozó uniós szabályozás,

b)

az 1. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontjában említett élelmiszerek vonatkozásában – beleértve az ilyen élelmiszert 20 %-ot meghaladó arányban tartalmazó összetett élelmiszereket – a peszticidek maradékanyag-határértékére vonatkozó uniós szabályozás.

(2)   Az (1) bekezdésben említett mintavételt és vizsgálatot az élelmiszerben előforduló aflatoxinok vonatkozásában a 401/2006/EK bizottsági rendelet, a takarmányban előforduló aflatoxinok vonatkozásában a 152/2009/EK rendelet, a peszticid-szermaradékok tekintetében pedig a 2002/63/EK irányelv előírásainak megfelelően kell végezni.

5. cikk

Egészségügyi bizonyítvány

(1)   A szállítmányokat a II. mellékletben szereplő minta szerint kiállított egészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie.

(2)   Az egészségügyi bizonyítványt a származási ország illetékes hatósága vagy – amennyiben a szállítmányt nem a származási országban adják fel – a szállítmány feladása szerinti ország illetékes hatósága felhatalmazott képviselője tölti ki, írja alá és hitelesíti.

(3)   Az egészségügyi bizonyítványt az érkezés helye szerinti tagállam hivatalos nyelvén vagy olyan más nyelven kell kiállítani, amelyet az érintett tagállam illetékes hatósága elfogad.

(4)   Az egészségügyi bizonyítvány a kiállítás dátumától számítva négy hónapig érvényes.

6. cikk

Azonosítás

Az 1. cikk (1) és (2) bekezdésében említett élelmiszerek és takarmányok minden egyes szállítmányát olyan azonosító kóddal kell ellátni, amely megegyezik a 4. cikkben említett mintavétel és vizsgálat eredményeiben említett azonosító kóddal, valamint az 5. cikkben említett egészségügyi bizonyítványban szereplő kóddal. A szállítmányban lévő minden egyes zsákot vagy egyéb csomagolási formát meg kell jelölni ezzel az azonosító kóddal.

7. cikk

A szállítmányok érkezéséről való előzetes értesítés

(1)   A takarmány- vagy élelmiszer-ipari vállalkozások vagy képviselőik az 1. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott élelmiszerek és takarmányok szállítmányainak tényleges megérkezése becsült időpontjáról és a szállítmány jellegéről előzetes értesítést küldenek a kijelölt beléptetési hely illetékes hatóságának.

(2)   Az előzetes értesítés céljából kitöltik a közös beléptetési okmány I. részét, és az okmányt a szállítmány tényleges megérkezése előtt legalább egy munkanappal megküldik a kijelölt beléptetési hely illetékes hatóságának.

(3)   E rendelet alkalmazásában a takarmány- és élelmiszer-ipari vállalkozóknak a közös beléptetési okmány kitöltésekor figyelembe kell venniük a következőket:

a)

az e rendelet 1. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontjában említett élelmiszerek tekintetében, beleértve az ilyen élelmiszert 20 %-ot meghaladó arányban tartalmazó összetett élelmiszert, a 669/2009/EK rendelet II. mellékletében szereplő közös beléptetési okmányhoz megadott kitöltési útmutatót,

b)

az e rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a), d) és e) pontjában említett élelmiszerek és takarmányok tekintetében, beleértve az ilyen élelmiszert vagy takarmányt 20 %-ot meghaladó arányban tartalmazó összetett élelmiszert vagy takarmányt, az 1152/2009/EK rendelet II. mellékletében szereplő közös beléptetési okmányhoz megadott kitöltési útmutatót.

8. cikk

Hatósági ellenőrzések

(1)   A kijelölt beléptetési hely illetékes hatósága a 4. és 5. cikkben meghatározott követelmények betartásának ellenőrzése érdekében az 1. cikk (1) és (2) bekezdésében említett élelmiszerek és takarmányok minden egyes szállítmánya esetében okmányellenőrzést végez.

(2)   Az e rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a), d) és e) pontjában említett élelmiszereken és az e rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett összetett élelmiszereken az azonossági és fizikai ellenőrzéseket az 1152/2009/EK rendelet 7. cikke szerint kell elvégezni, az e rendelet I. mellékletében említett gyakorisággal. Az 1152/2009/EK rendelet 7. cikkének rendelkezéseit az e rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a), d) és e) pontjában említett élelmiszer és az e rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett összetett élelmiszer azonossági és fizikai ellenőrzése esetében kell alkalmazni, az aflatoxin B1 elemzésére vett mintát pedig a 152/2009/EK rendelet szerint kell levenni, az e rendelet I. mellékletében említett gyakorisággal.

(3)   Az e rendelet 1. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontjában említett élelmiszereken és az e rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett összetett élelmiszereken az azonossági és fizikai ellenőrzéseket a 669/2009/EK rendelet 8., 9. és 19. cikke szerint kell elvégezni, az e rendelet I. mellékletében említett gyakorisággal.

(4)   Az ellenőrzéseket követően az illetékes hatóságok:

a)

kitöltik a közös beléptetési okmány II. részének megfelelő bejegyzéseit;

b)

csatolják az e cikk (2) és (3) bekezdésében foglaltatnak megfelelően elvégzett mintavétel és vizsgálat eredményeit;

c)

a közös beléptetési okmányhoz hozzárendelik az okmány hivatkozási számát, továbbá feltüntetik e számot az okmányon

d)

lepecsételik és aláírják a közös beléptetési okmány eredeti példányát;

e)

az aláírt és lepecsételt közös beléptetési okmányról másolatot készítenek, és azt megőrzik.

(5)   A közös beléptetési okmány és az egészségügyi bizonyítvány eredeti példánya, valamint a mintavétel és vizsgálat ezekhez csatolt eredményei az árutovábbítás során, egészen a szabad forgalomba bocsátásig kísérik az szállítmányt. Az 1. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontjában említett élelmiszerek esetében, amennyiben a fizikai ellenőrzés eredményének megérkezéséig engedélyezik a szállítmányok továbbszállítását, e célból ki kell állítani a közös beléptetési okmány eredetijének hiteles másolatát.

9. cikk

A szállítmány felosztása

(1)   A szállítmányt addig nem lehet felosztani, amíg valamennyi hatósági ellenőrzés le nem zárult, és az illetékes hatóságok a 8. cikkben előírtak szerint nem töltötték ki hiánytalanul a közös beléptetési okmányt.

(2)   A szállítmány ezt követő felosztása esetén a szállítás során a szabad forgalomba bocsátásig a szállítmány valamennyi részét a közös beléptetési okmány hitelesített másolata kíséri.

10. cikk

Szabad forgalomba bocsátás

A szabad forgalomba bocsátás feltétele az, hogy a takarmány- és élelmiszer-ipari vállalkozó vagy annak képviselője a vámhatóságoknak bemutasson egy olyan közös beléptetési okmányt, melyet az illetékes hatóság megfelelően kitöltött a hatósági ellenőrzések, illetve, amennyiben végzendők, a fizikai ellenőrzések kedvező eredménnyel való lezárulta után.

11. cikk

Az előírások be nem tartása

Amennyiben a hatósági ellenőrzések megállapítják, hogy a vonatkozó uniós jogszabályokat nem tartották be, az illetékes hatóság felelős tisztviselője kitölti a közös beléptetési okmány III. részét, és a 882/2004/EK rendelet 19., 20. és 21. cikkének megfelelően intézkedéseket foganatosít.

12. cikk

Jelentések

A tagállamok három havonta jelentést nyújtanak be a Bizottságnak az élelmiszerek és takarmányok szállítmányait érintő, e rendelet szerinti hatósági ellenőrzések során kapott vizsgálati eredményekről. Ezt a jelentést az egyes negyedéveket követő hónapban kell benyújtani.

A jelentésnek tartalmaznia kell a következőket:

az importált szállítmányok száma;

a vizsgálathoz szükséges mintavételbe bevont szállítmányok száma;

a 8. cikk (2) és (3) bekezdésében előírt ellenőrzések eredménye.

13. cikk

Költségek

Minden, a hatósági ellenőrzésből fakadó költséget, beleértve a mintavételt, a vizsgálatot, a tárolást és a megfelelés hiánya következtében hozott bármely intézkedést, a takarmány- és élelmiszer-ipari vállalkozó visel.

14. cikk

A 669/2009/EK rendelet módosítása

A 669/2009/EK rendelet e rendelet III. mellékletének megfelelően módosul.

15. cikk

Az 1152/2009/EK rendelet módosítása

A 1152/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

(1)

A 2. cikkben a következő b) pontot el kell hagyni:

„b)   „a beléptetés első helye”: egy szállítmány Közösségbe való első fizikai beléptetésének helye”

és helyébe a következő szövegrész lép:

„b)   kijelölt beléptetési hely: a 669/2009/EK bizottsági rendelet 3. cikkének b) pontjában meghatározott beléptetési hely.”

(2)

Az 5. cikk első és második bekezdésében, a 7. cikk (2) és (3) bekezdésében, a II. mellékletben az „Általános” megjegyzésben, valamint az I.4., I.9., II.5., II.6., II.8., II.9. és III.1. rovatra vonatkozó magyarázatban a „beléptetés első helye” kifejezés helyébe a „kijelölt beléptetési hely” kifejezés lép.

16. cikk

Átmeneti intézkedések

A 4. cikk (1) bekezdésétől és az 5. cikk (1) bekezdésétől eltérve a tagállamok engedélyezik a származási országot 2013. február 18. előtt elhagyó, az 1. cikk (1) és (2) bekezdésében említett élelmiszerek és takarmányok szállítmányainak behozatalát, melyeket nem kísér egészségügyi bizonyítvány, sem pedig mintavételi és vizsgálati eredmény.

17. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2013. február 18-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. január 31-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

(2)  HL L 165., 2004.4.30., 1. o.

(3)  HL L 194., 2009.7.25., 11. o.

(4)  HL L 364., 2006.12.20., 5. o.

(5)  HL L 140., 2002.5.30., 10. o.

(6)  HL L 70., 2005.3.16., 1. o.

(7)  HL L 70., 2006.3.9., 12. o.

(8)  HL L 54., 2009.2.26., 1. o.

(9)  HL L 187., 2002 7.16., 30. o.

(10)  HL L 313., 2009.11.28., 40. o.


I. MELLÉKLET

Az e rendeletben előírt intézkedések hatálya alá tartozó, nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok:

Takarmány és élelmiszer

(tervezett felhasználás)

KN-kód (1)

TARIC-alszám

Származási ország

Veszély

A fizikai és azonossági ellenőrzések gyakorisága (%) behozatalnál

Földimogyoró, héjában

1202 41 00

 

Ghána (GH)

Aflatoxinok

50

Földimogyoró, héj nélkül

1202 42 00

Amerikai mogyoróvaj

2008 11 10

(Takarmány és élelmiszer)

 

Okra

ex 0709 99 90

20

India (IN)

Peszticidmaradék, amelyet többféle szermaradék kimutatására alkalmazott, GC-MS-en és LC-MS-en alapuló módszerrel vagy egyetlen szermaradék vizsgálatára irányuló módszerekkel vizsgáltak (2)

20

(Élelmiszer – friss)

 

Currylevél (Bergera/Murraya koenigii)

ex 1211 90 86

10

India (IN)

Peszticid-szermaradék, amelyet többféle szermaradék kimutatására alkalmazott, GC-MS-en és LC-MS-en alapuló módszerrel vagy egyetlen szermaradék vizsgálatára irányuló módszerekkel vizsgáltak (3)

20

(Élelmiszer – fűszernövények)

 

Földimogyoró, héjában

1202 41 00

 

India (IN)

Aflatoxinok

20

Földimogyoró, héj nélkül

1202 42 00

Amerikai mogyoróvaj

2008 11 10

Földimogyoró, másképp elkészítve vagy tartósítva

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Takarmány és élelmiszer)

 

Görögdinnye (egusi, Citrullus lanatus) magja és abból készült termékek

ex 1207 70 00;

10

Nigéria (NG)

Aflatoxinok

50

ex 1106 30 90;

30

ex 2008 99 99;

50

(Élelmiszer)

 

 


(1)  Amennyiben egy adott KN-kód alá tartozó termékek közül csak egyesek esetében kötelező a vizsgálat, és az árunómenklatúrában e kód alá nem tartozik meghatározott alszám, a KN-kód az „ex” jelölést kapja.

(2)  A származási ország által kiállított bizonyítvány és a behozatal helye szerinti tagállam által végzett ellenőrzés 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet követelményei betartásának biztosítása érdekében, különösen az alábbi szermaradékok tekintetében: acefát, metamidofosz, triazofosz, endoszulfán, monokrotofosz, metomil, tiodikarb, diafenturion, tiametoxam, fipronil, oxamil, acetamiprid, indoxakarb, mandipropamid.

(3)  A származási ország által kiállított bizonyítvány és a behozatal helye szerinti tagállam által végzett ellenőrzés a 396/2005/EK rendelet követelményei betartásának biztosítása érdekében, különösen az alábbi szermaradékok tekintetében: triazofosz, oxidemeton-metil, klórpirifosz, acetamiprid, tiametoxam, klotianidin, metamidofosz, acefát, propargit, monokrotofosz.


II. MELLÉKLET

Image


III. MELLÉKLET

A 669/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az I. mellékletből a következő bejegyzéseket el kell hagyni:

„—

Földimogyoró, héjában

1202 41 00

 

Ghána (GH)

Aflatoxinok

50”

Földimogyoró, héj nélkül

1202 42 00

Amerikai mogyoróvaj

2008 11 10

(Takarmány és élelmiszer)

 

„Currylevél (Bergera/Murraya koenigii)

ex 1211 90 86

10

India (IN)

Peszticid-szermaradék, amelyet többféle szermaradék kimutatására alkalmazott, GC-MS-en és LC-MS-en alapuló módszerrel vagy egyetlen szermaradék vizsgálatára irányuló módszerekkel vizsgáltak (5)

50”

(Élelmiszer – friss fűszernövények)

 

 

„—

„Földimogyoró, héjában

1202 41 00

 

India (IN)

Aflatoxinok

20”

Földimogyoró, héj nélkül

1202 42 00

Amerikai mogyoróvaj

2008 11 10

Földimogyoró, másképp elkészítve vagy tartósítva

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Takarmány és élelmiszer)

 

„Okra

ex 0709 99 90

20

India (IN)

Peszticidmaradék, amelyet többféle szermaradék kimutatására alkalmazott, GC-MS-en és LC-MS-en alapuló módszerrel vagy egyetlen szermaradék vizsgálatára irányuló módszerekkel vizsgáltak (2)

50”

(Élelmiszer – friss)

 

 

„Görögdinnye (egusi, Citrullus lanatus) magja és abból készült termékek

ex 1207 70 00;

10

Nigeria (NG)

Aflatoxinok

50”

ex 1106 30 90;

30

ex 2008 99 99

50

(Élelmiszer)

 

 

2.

Az I. mellékletből a következő (2) lábjegyzetet el kell hagyni:

(2)

Különösen a következő szermaradékok: acefát, metamidofosz, triazofosz, endoszulfán, monokrotofosz, metomil, tiodikarb, diafenturion, tiametoxam, fipronil, oxamil, acetamiprid, indoxakarb, mandipropamid.”

3.

Az I. mellékletből a következő (5) lábjegyzetet el kell hagyni:

(5)

Különösen a következő szermaradékok: triazofosz, oxidemeton-metil, klórpirifosz, acetamiprid, tiametoxám, klotianidin, metamidofosz, acefát, propargit, monokrotofosz.”


2.2.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 33/11


A BIZOTTSÁG 92/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. február 1.)

a 700/2012/EU végrehajtási rendeletnek a közönséges tőkehal, a grönlandi laposhal és a vörös álsügérek vonatkozásában rendelkezésre álló portugál halászati kvóták csökkentésével, valamint a nagyszemű vörösdurbincs bizonyos területeken folytatott halászata vonatkozásában rendelkezésre álló spanyol halászati kvóták csökkentésével összefüggő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 105. cikke (1), (2) és (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Először, az egyes állományok tekintetében 2012-ben rendelkezésre álló halászati kvótáknak a korábbi években történt túlhalászás miatti csökkentéséről szóló, 2012. július 30-i 700/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) kihirdetése után a portugál halászati hatóságok hibát fedeztek fel a spanyol hajók által Portugáliában kirakodott fogásokról szóló nyilatkozatokban, és arról értesítették a Bizottságot.

(2)

Egyeztetés után a spanyol halászati hatóságok megerősítették, majd helyesbítették a jelentéstételi hibát.

(3)

A helyesbítés után úgy tűnik, hogy a NAFO 3M terület tőkehalállományára (COD/N3M.), a grönlandi laposhal NAFO 3LMNO területen élő állományára (GHL/N3LMNO), valamint a vörös álsügérek NAFO 3LN területen előforduló állományára (RED/N3LN.), és az ICES V övezet uniós és nemzetközi vizein, illetve a XII és XIV övezet nemzetközi vizein élő állományára (RED/51214D) vonatkozó 2011-es portugál kvótákat nem halászták túl.

(4)

Ezért indokolt előírni, hogy a 700/2012/EU végrehajtási rendelet mellékletében megállapított 2012-es portugál halászati kvóták csökkentései a továbbiakban ne legyenek alkalmazandók.

(5)

Másodszor, az uniós hajók egyes mélytengeri halfajok állományaira vonatkozó halászati lehetőségeinek a 2011. és 2012. évre történő meghatározásáról szóló, 2010. december 13-i 1225/2010/EU tanácsi rendelet (3) a IX övezet uniós és nemzetközi vizei tekintetében előírja, hogy a nagyszemű vörösdurbincs állományára (SBR/09-) vonatkozó kvóta legfeljebb 8 %-a halászható a VI, VII és VIII övezet uniós és nemzetközi vizein (SBR/*678-).

(6)

A 2010. évben a 847/96/EK tanácsi rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alapján visszatartott egyes mennyiségeknek a 2011-es halászati kvótákhoz való hozzáadásáról szóló, 2011. július 20-i 700/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) keretében a Bizottság a IX övezet uniós és nemzetközi vizei tekintetében a nagyszemű vörösdurbincsra vonatkozó 2011-es spanyol kvótát (SBR/09-) 614 tonnáról 684 tonnára növelte.

(7)

A Portugáliával 2011. augusztus 2-án végrehajtott kvótacsere következtében a szóban forgó állományra vonatkozó 2011. évi spanyol kvóta további 30 tonnával bővült.

(8)

Figyelembe véve, hogy a IX övezet uniós és nemzetközi vizei tekintetében a nagyszemű vörösdurbincsra (SBR/09-) vonatkozó, 2011. évi végleges kiigazított spanyol kvóta 714 tonna, a spanyol hajók a VI, VII és VIII övezet uniós és nemzetközi vizein legfeljebb 57,12 tonnányi nagyszemű vörösdurbincsot (SBR/*678-) halászhattak volna, mert ez felel meg a kvóta 8 %-ának. A SBR/*678- jelű, végleges spanyol kvóta rögzítésekor ezt – a 700/2012/EU végrehajtási rendeletnek megfelelően levonandó – összeget kellett volna figyelembe venni.

(9)

A SBR/*678- jelű spanyol kvótán alkalmazott levonás mértékét ezért ennek megfelelően csökkenteni kell.

(10)

A 700/2012/EU végrehajtási rendeletet ezért indokolt ennek megfelelően módosítani, a módosításokat pedig helyénvaló a hivatkozott rendelet hatálybalépésének napjától visszamenőleges hatállyal alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 700/2012/EU végrehajtási rendelet melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2012. augusztus 7-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. február 1-jén.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  HL L 203., 2012.7.31., 52. o.

(3)  HL L 336., 2010.12.21., 1. o.

(4)  HL L 190., 2011.7.21., 2. o.


MELLÉKLET

A 700/2012/EU végrehajtási rendelet melléklete az alábbiak szerint módosul:

a)

az 56. oldalon az alábbi sor

„ES

SBR

*678-

Nagyszemű vörösdurbincs

A VI, VII és VIII övezet uniós és nemzetközi vizei

49,12

62,30

126,8 %

13,18

1

 

 

13,18”

helyébe a következő szöveg lép:

„ES

SBR

*678-

Nagyszemű vörösdurbincs

A VI, VII és VIII övezet uniós és nemzetközi vizei

57,12

62,30

109 %

5,18

1

 

 

5,18”

b)

az 58. oldalon az alábbi négy sort el kell hagyni

„PT

COD

N3M.

Közönséges tőkehal

NAFO 3M

2 525,70

2 753,80

109,0 %

228,10

1,1

 

 

250,91”

„PT

GHL

N3LMNO.

Grönlandi laposhal

NAFO 3LMNO

2 413,80

2 508,20

103,9 %

94,40

1

 

 

94,40”

„PT

RED

51214D

Vörös álsügérek

Az V övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

603,00

719,10

119,3 %

116,10

1,2

a

 

208,98

PT

RED

N3LN.

Vörös álsügérek

NAFO 3LN

932,80

983,50

105,4 %

50,70

1

 

 

50,70”


2.2.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 33/14


A BIZOTTSÁG 93/2013/EU RENDELETE

(2013. február 1.)

a sajátlakás-árindexek létrehozása tekintetében a harmonizált fogyasztói árindexekről szóló 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a harmonizált fogyasztói árindexekről szóló, 1995. október 23-i 2494/95/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikkére és 5. cikkének (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére (2)

mivel:

(1)

A 2494/95/EK rendelet rendelkezik a harmonizált fogyasztói árindexek összeállításáról.

(2)

A harmonizált fogyasztói árindexek helytállóságának és összehasonlíthatóságának javítása érdekében meg kell vizsgálni a lakásokra vonatkozó árindexek és ezen belül is a sajátlakás-árindexek összeállításának lehetőségét.

(3)

A sajátlakás-árindexek kiszámításához lakásárindexek készítésére van szükség. A lakásárindexek már önmagukban is fontos mutatóknak számítanak.

(4)

A sajátlakás-árindexek és a lakásárindexek összeállításához módszertani iránymutatásra van szükség annak érdekében, hogy valamennyi tagállamból megbízható és összehasonlítható adatok érkezzenek.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az európai statisztikai rendszer bizottságának (ESR-bizottság) véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A rendelet tárgya

A harmonizált fogyasztói árindexek helytállóságának és összehasonlíthatóságának javítása érdekében e rendelet létrehozza a sajátlakás-árindexeket.

2. cikk

Meghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő meghatározásokat kell alkalmazni:

1.   „sajátlakás-árindex”: a háztartási szektoron belül újonnan rendelkezésre álló lakások tranzakciós árában, valamint a háztartások által tulajdonosi-lakói minőségben vásárolt áruk és igénybe vett szolgáltatások áraiban bekövetkezett változások mérésére szolgáló index;

2.   „lakásárindex”: a háztartások által megvásárolt ingatlanok tranzakciós árában bekövetkezett változások mérésére szolgáló index.

3. cikk

Alkalmazási kör

(1)   A sajátlakás-árindex az alábbi kiadási kategóriákat foglalja magában:

O.1.

A tulajdonos-lakó lakhatási kiadásai

O.1.1.

Lakásvásárlás

O.1.1.1.

Újépítésű lakás

O.1.1.1.1.

Újépítésű lakás vásárlása

O.1.1.1.2.

Sajátépítésű lakás és nagyobb felújítások

O.1.1.

A háztartás által vásárolt, nem újépítésű lakás

O.1.1.3.

A lakásvásárláshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások

O.1.2.

Lakás tulajdonlása

O.1.2.1.

Nagyobb felújítások és karbantartás

O.1.2.2.

A lakásra vonatkozóan kötött biztosítások

O.1.2.3.

A lakás tulajdonlásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások

(2)   A lakásárindex az alábbi kiadási kategóriákat foglalja magában:

H.1.

Lakásvásárlás

H.1.1.

Újépítésű lakás vásárlása

H.1.2.

Nem újépítésű lakás vásárlása

(3)   A sajátlakás-árindex a nettó vásárlási árat veszi alapul, amely a háztartás tulajdonába újonnan kerülő ingatlan vásárlásakor a fogyasztó által kifizetett tényleges árban, valamint az ingatlan tulajdonlásához és a tulajdonjog átruházásához kapcsolódó egyéb költségekben bekövetkező változást méri.

(4)   Ide tartozik minden, a 3. cikk (1) bekezdésében felsorolt, a O.1. pont alá tartozó összes lakhatási kiadás legalább egy századrészét kitevő lakhatási kiadási kategória. Ide tartozik minden, a 3. cikk (2) bekezdésében felsorolt, a H.1. pont alá tartozó összes lakhatási kiadás legalább egy századrészét kitevő lakhatási kiadási kategória.

4. cikk

Módszertani kézikönyv

(1)   A Bizottság (Eurostat) a tagállamokkal szoros együttműködésben összeállít egy kézikönyvet (a továbbiakban: kézikönyv), amely az e rendeletnek megfelelően összeállított sajátlakás-árindexekhez és a lakásárindexekhez nyújt módszertani keretet. A Bizottság (Eurostat) kellően indokolt esetben frissíti a kézikönyvet az ESR-bizottság által jóváhagyott eljárási szabályoknak megfelelően.

(2)   A sajátlakás-árindexek és a lakásárindexek összeállításakor a 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 12. cikkének (1) bekezdésében említett minőségértékelési szempontok alkalmazandók.

(3)   A tagállamok kérésre elküldik a Bizottságnak (Eurostat) az annak felméréséhez szükséges információkat, hogy a sajátlakás-árindexek és a lakásárindexek összhangban vannak-e e rendelet rendelkezéséivel.

5. cikk

Az adatokra vonatkozó követelmények

(1)   A tagállamok a kézikönyvnek megfelelően összeállítják és elküldik a Bizottságnak (Eurostat) a 3. cikkben felsorolt kategóriákra vonatkozó árindexeket.

(2)   A tagállamok negyedévenként továbbítják a Bizottságnak az árindexeket. Ezenkívül a tagállamok havonta is elküldhetik az árindexeket.

(3)   A 3. cikk (1) bekezdésében szereplő árindexeket – 2014 második negyedévére vonatkozóan – 2014 harmadik negyedévétől küldik el a tagállamok a Bizottság részére. A 3. cikk (2) bekezdésében szereplő árindexeket – 2012 második negyedévére vonatkozóan – 2012 harmadik negyedévétől küldik el a tagállamok a Bizottság részére.

(4)   A tagállamok továbbítják a Bizottság részére (Eurostat) a negyedéves árindexeket az indexszámmal jellemzett negyedév végét követő nyolcvanöt napot meg nem haladó időtartamon belül. Azok a tagállamok, amelyek úgy döntenek, hogy havi indexeket is küldenek, az indexszámmal jellemzett naptári hónap végét követő harminc napot meg nem haladó időtartamon belül továbbítják azokat a Bizottság részére (Eurostat).

(5)   A tagállamok a kézikönyvben meghatározottak szerint és az 1114/2010/EU bizottsági rendeletnek (4) megfelelően minden évben összeállítanak a sajátlakás-árindexre és a lakásárindexre vonatkozó kiadási súlyokat, amelyeket továbbítanak a Bizottságnak (Eurostat).

A negyedéves indexekre vonatkozó súlyokat legkésőbb a súlyokkal jellemzett évet követő év június 15-ig továbbítják a tagállamok a Bizottság részére.

A havi indexeket készítő tagállamok a vonatkozó súlyokat legkésőbb a súlyokkal jellemzett évet követő év február 20-ig továbbítják a tagállamok a Bizottság részére.

(6)   A tagállamok az 5. cikk (3) és (4) bekezdésében megjelölt határidőn belül elküldik a Bizottság (Eurostat) részére – a 2010 első negyedévére vonatkozó indextől kezdve – a 3. cikk (1) bekezdésében foglalt indexekre vonatkozó becsült visszamenőleges adatokat. A tagállamok az 5. cikk (3) és (4) bekezdésében megjelölt határidőn belül elküldik a Bizottság (Eurostat) részére – a 2008 első negyedévére vonatkozó indextől kezdve – a 3. cikk (2) bekezdésében foglalt indexekre vonatkozó becsült visszamenőleges adatokat.

(7)   A tagállamok az e rendelet által előírt adatokat és a kapcsolódó metaadatokat a Bizottság (Eurostat) által előírt adatcseresablon szerint szolgáltatják. A Bizottsághoz (Eurostat) az egyablakos ügyintézési szolgáltatáson keresztül, illetve oly módon érkeznek be az adatok, hogy e szolgáltatáson keresztül hozzájuk lehessen férni.

6. cikk

Átmeneti intézkedések

(1)   E rendelet hatálybalépésétől számított egy, illetve három év elteltével a tagállamok jelentést nyújtanak be a Bizottsághoz (Eurostat) az európai statisztikai rendszeren belül és a kézikönyvben meghatározott standardok alapján az adatok minőségéről.

(2)   E rendelet hatálybalépésétől számított öt éven belül a Bizottság (Eurostat) jelentést készít az e rendelet értelmében összeállított indexekről, különös tekintettel az 1749/96/EK (5) és az 1114/2010/EU rendeletekkel való megfelelésükre. A jelentés foglalkozik azzal is, hogy a sajátlakás-index belefoglalható-e a harmonizált fogyasztói árindexbe.

7. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2012. szeptember 1-jétől kell alkalmazni. Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Brüsszelben, 2013. február 1-jén.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 257., 1995.10.27., 1. o.

(2)  2012.10.19-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  HL L 87., 2009.3.31., 164. o.

(4)  HL L 316., 2010.12.2., 4. o.

(5)  HL L 229., 1996.9.10., 3. o.


2.2.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 33/17


A BIZOTTSÁG 94/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. február 1.)

a 162/2011/EU rendeletnek a spanyolországi rizsintervenciós központok tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) (1) és különösen annak 41. cikkére, összefüggésben 4. cikkével,

mivel:

(1)

A rizsintervenciós központok kijelöléséről szóló, 2011. február 21-i bizottsági rendelet (2) mellékletében kijelölésre kerültek a rizsintervenciós központok.

(2)

Az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági termékek állami intervenció keretében történő felvásárlása és értékesítése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. december 11-i 1272/2009/EU bizottsági rendelet (3) 55. cikke (1) bekezdésének megfelelően Spanyolország megküldte a Bizottságnak rizsintervenciós központjainak módosított jegyzékét, valamint az e központokhoz kapcsolódó, az uniós szabályozásban előírt minimumfeltételeket teljesítő raktározási helyszínként engedélyezett raktárhelyiségek (4) jegyzékét.

(3)

Ezért a 162/2011/EU rendeletet ennek megfelelően módosítani kell, továbbá közzé kell tenni az interneten a kapcsolódó raktározási létesítmények jegyzékét és valamennyi, az állami intervencióban érdekelt szereplők számára szükséges információt.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 162/2011/EU rendelet melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. február 1-jén.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 47., 2011.2.22., 11. o.

(3)  HL L 349., 2009.12.29., 1. o.

(4)  Az egyes intervenciós központokhoz kapcsolódó raktárhelyiségek címe az Európai Bizottság EURÓPA/mezőgazdaság honlapján található: http://ec.europa.eu/agriculture/cereals/legislation/index_en.htm


MELLÉKLET

A 162/2011/EU rendelet mellékletében a „SPANYOLORSZÁG” című szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„SPANYOLORSZÁG

 

Andalucía

 

Aragón

 

Castilla y León

 

Castilla La Mancha

 

Extremadura

 

Navarra”


2.2.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 33/19


A BIZOTTSÁG 95/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. február 1.)

a Pediococcus acidilacticit CNCM MA 18/5M tartalmazó készítménynek a lazacalakúak kivételével valamennyi halfajta takarmány-adalékanyagaként való engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Lallemand SAS)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékanyagok takarmányokban történő felhasználásának engedélyezéséről, valamint az engedélyek megadásának feltételeiről és az engedélyezési eljárásokról.

(2)

Az 1831/2003/EK rendelet 7. cikke szerint kérelmet nyújtottak be a Pediococcus acidilacticit CNCM MA 18/5M tartalmazó készítmény új felhasználásának engedélyezésére. A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(3)

A kérelem az „állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába sorolandó Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M készítménynek valamennyi halfaj takarmány-adalékanyagaként történő új felhasználásának engedélyezésére vonatkozik.

(4)

A Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M használatát az 1200/2005/EK bizottsági rendelet (2) brojlercsirkékre, a 2036/2005/EK bizottsági rendelet (3) pedig hízósertésekre vonatkozóan határozatlan időre, míg a 911/2009/EK bizottsági rendelet (4) lazacfélékre és garnélarákokra, az 1120/2010/EU bizottsági rendelet (5) elválasztott malacokra, a 212/2011/EU bizottsági rendelet (6) pedig tojótyúkokra vonatkozóan tíz évre már engedélyezte.

(5)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2012. szeptember 11-i véleményében (7) megállapította, hogy a javasolt felhasználási feltételek mellett a Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M a jól fejlett halak arányának növelésével és a csontfejlődési rendellenességek csökkentésével kedvező hatást gyakorolhat valamennyi halfajta fejlődésére.

(6)

A Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően az említett készítmény használatát az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint engedélyezni kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben meghatározott, az „állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok” kategóriába és az „állattenyésztésben alkalmazott egyéb adalékanyagok” funkcionális csoportba tartozó készítmény takarmány-adalékanyagként történő felhasználása a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. február 1-jén.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  HL L 195., 2005.7.27., 6. o.

(3)  HL L 328., 2005.12.15., 13. o.

(4)  HL L 257., 2009.9.30., 10. o.

(5)  HL L 317., 2010.12.3., 12. o.

(6)  HL L 59., 2011.3.4., 1. o.

(7)  EFSA Journal 2012; 10(9): 2886.


MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosító száma

Az engedély jogosultjának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Felső korhatár

Minimális tartalom

Maximális tartalom

További rendelkezések

Az engedély lejárta

Aktivitási egység/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban

Kategória: állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok. Funkcionális csoport: állattenyésztésben alkalmazott egyéb (a növekedést elősegítő) adalékanyagok.

4d1712

Lallemand SAS

Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M

 

Az adalékanyag összetétele

Legalább 1 × 1010 CFU/g adalékanyagot tartalmazó Pediococcus acidilacticit CNCM MA 18/5M készítmény

 

A hatóanyag jellemzése

A Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M életképes sejtjei

 

Analitikai módszer  (1)

 

Számlálás: lemezkenéses módszer MRS agar alkalmazásával (EN 15786:2009)

 

Azonosítás: Pulzáló erőterű gél-elektroforézis (PFGE)

Valamennyi halfaj a lazacalakúak kivételével

1 × 109

1.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, az eltarthatósági időtartamot és a pelletálási stabilitást.

2.

Biztonsági előírás: használatkor védőmaszk, védőszemüveg és védőkesztyű viselése kötelező.

2023. február 22.


(1)  Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


2.2.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 33/21


A BIZOTTSÁG 96/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. február 1.)

egy Lactobacillus buchnerit (NCIMB 30139) tartalmazó készítmény és egy Lactobacillus caseit (ATTC PTA 6135) tartalmazó készítmény bármely állatfaj takarmány-adalékanyagaként való engedélyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékanyagok takarmányokban történő felhasználásának engedélyezéséről, valamint az engedélyek megadásának feltételeiről és az engedélyezési eljárásokról. Az 1831/2003/EK rendelet 10. cikkének a 10. cikk (1)–(4) bekezdésével összefüggésben értelmezett (7) bekezdése külön előírásokat határoz meg azoknak a termékeknek az értékelésére, amelyeket az említett rendelet alkalmazásának kezdetekor az Unióban szilázs-adalékanyagként használtak.

(2)

Az 1831/2003/EK rendelet 10. cikke (1) bekezdésének megfelelően egy Lactobacillus buchnerit (NCIMB 30139) tartalmazó készítményt és egy Lactobacillus caseit (ATTC PTA 6135) tartalmazó készítményt mint a „szilázs-adalékanyagok” funkcionális csoportba tartozó, meglévő termékeket valamennyi állatfajra vonatkozóan felvették a takarmány-adalékanyagok közösségi nyilvántartásába.

(3)

Az 1831/2003/EK rendelet 10. cikkének a 7. cikkével összefüggésben értelmezett (2) bekezdése szerint kérelmeket nyújtottak be e készítmények valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezésére, kérelmezve ezeknek az adalékanyagoknak a „technológiai adalékanyagok” kategóriába és a „szilázs-adalékanyagok” funkcionális csoportba való sorolását. A kérelmekhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(4)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2012. szeptember 11-i (2) és 2012. szeptember 12-i (3) véleményeiben megállapította, hogy az érintett készítmények a javasolt felhasználási feltételek mellett nincsenek káros hatással az állatok, illetve az emberek egészségére, valamint a környezetre. A Hatóság megállapította továbbá, hogy a Lactobacillus buchnerit (NCIMB 30139) tartalmazó készítmény az ecetsav-termelődés fokozásával javíthatja a könnyen silózható anyagok eltarthatóságát, a Lactobacillus caseit (ATTC PTA 6135) tartalmazó készítmény pedig a pH-érték csökkentése és a szárazanyag jobb megőrzése révén javíthatja a könnyen silózható alapanyagból történő szilázstermelést. A Hatóság szerint nem szükséges a forgalomba hozatalt követő nyomon követésre vonatkozó egyedi előírásokat elrendelni. A Hatóság ellenőrizte továbbá az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott közösségi referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányban lévő takarmány-adalékanyagok vizsgálatára alkalmazott analitikai módszerekről szóló jelentést.

(5)

Az érintett készítmények értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően az említett készítmények használata az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint engedélyezhető.

(6)

Mivel semmilyen biztonsági ok nem indokolja az engedélyezési feltételek azonnali módosítását, átmeneti időszakot kell biztosítani az érdekelt felek számára, hogy felkészülhessenek az engedélyezésből adódó új követelmények teljesítésére.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Engedélyezés

A mellékletben meghatározott, a „technológiai adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és a „szilázs-adalékanyagok” funkcionális csoportba tartozó készítmények takarmány-adalékanyagként történő használata a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

Átmeneti intézkedések

A mellékletben szereplő készítmények és az azokat tartalmazó takarmányok, amelyeket 2013. augusztus 22-e előtt állítottak elő és címkéztek fel a 2013. február 22-e előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és használhatók.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. február 1-jén.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  EFSA Journal 2012; 10(9): 2883.

(3)  EFSA Journal 2012; 10(9): 2884.


MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosító száma

Az engedély jogosultjának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy - kategória

Felső korhatár

Minimális tartalom

Maximális tartalom

További rendelkezések

Az engedély lejárta

CFU/kg friss anyagban

Kategória: technológiai adalékanyagok. Funkcionális csoport: szilázs-adalékanyagok

1k20734

Lactobacillus buchneri

NCIMB 30139

 

Az adalékanyag összetétele

Legalább 5 × 1010 CFU/g adalékanyagot tartalmazó Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 készítmény

 

A hatóanyag jellemzése

Lactobacillus buchneri NCIMB 30139

 

Analitikai módszer  (1)

 

Számlálás a takarmány-adalékanyagban: lemezkenéses módszer (EN 15787)

 

Azonosítás: Pulzáló erőterű gél-elektroforézis (PFGE)

Valamennyi állatfaj

1.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet és az eltarthatósági időtartamot.

2.

Az adalékanyag minimális dózisa, amikor szilázs-adalékanyagként, más mikroorganizmus nélkül használják fel: 1 × 108 CFU/kg friss anyagban.

3.

Az adalékanyagot könnyen silózható alapanyagban (2) kell felhasználni.

4.

Biztonsági előírás: használatkor védőmaszk és védőkesztyű viselése ajánlott.

2023. február 22.

1k20735

Lactobacillus casei

ATTC PTA 6135

 

Az adalékanyag összetétele

Legalább 1 × 1010 CFU/g adalékanyagot tartalmazó Lactobacillus casei ATTC PTA 6135 készítmény

 

A hatóanyag jellemzése

Lactobacillus casei ATTC PTA 6135

 

Analitikai módszer  (1)

 

Számlálás a takarmány-adalékanyagban: lemezkenéses módszer (EN 15787)

Azonosítás: Pulzáló erőterű gél-elektroforézis (PFGE)

Valamennyi állatfaj

1.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet és az eltarthatósági időtartamot.

2.

Az adalékanyag minimális dózisa, amikor szilázs-adalékanyagként, más mikroorganizmus nélkül használják fel: 1,3 × 106 CFU/kg friss anyagban.

3.

Az adalékanyagot könnyen silózható alapanyagban (2) kell felhasználni.

4.

Biztonsági előírás: használatkor védőmaszk és védőkesztyű viselése ajánlott.

2023. február 22.


(1)  Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2)  Könnyen silózható takarmány: > 3 % oldható szénhidrát a friss alapanyagban. A 429/2008/EK bizottsági rendelet meghatározása szerint (HL L 133., 2008.5.22., 1. o.).


2.2.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 33/24


A BIZOTTSÁG 97/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. február 1.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. február 1-jén.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

50,1

PS

161,2

TN

64,9

TR

115,9

ZZ

98,0

0707 00 05

EG

206,0

MA

124,7

TR

169,6

ZZ

166,8

0709 91 00

EG

113,1

ZZ

113,1

0709 93 10

EG

194,1

MA

54,6

TR

135,1

ZZ

127,9

0805 10 20

EG

53,5

MA

56,2

TN

52,3

TR

62,1

ZZ

56,0

0805 20 10

MA

88,2

ZZ

88,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

153,7

IL

126,3

KR

135,0

MA

114,4

TR

86,2

ZZ

123,1

0805 50 10

TR

70,3

ZZ

70,3

0808 10 80

AR

86,6

CN

99,8

MK

36,4

US

178,4

ZZ

100,3

0808 30 90

CN

58,9

TR

177,0

US

136,7

ZA

107,8

ZZ

120,1


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.