ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2013.028.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 28

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

56. évfolyam
2013. január 30.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 81/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. január 29.) az 1051/2011/EU végrehajtási rendeletnek az adatok továbbításához használatos mikroadat-állományok tekintetében történő módosításáról ( 1 )

1

 

*

A Bizottság 82/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. január 29.) a Svájcból származó szárított, kicsontozott marhahúsra vonatkozó import vámkontingens részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról

3

 

 

A Bizottság 83/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. január 29.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

10

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2013/65/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2012. december 19.) a személyes adatok védelmének Új-Zéland által biztosított szintje megfelelőségének a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján történő megállapításáról (az értesítés a C(2012) 9557. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

12

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

30.1.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 28/1


A BIZOTTSÁG 81/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. január 29.)

az 1051/2011/EU végrehajtási rendeletnek az adatok továbbításához használatos mikroadat-állományok tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a turizmusra vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. július 6-i 692/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) és (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Bizottság által az európai statisztikák relevanciájának megőrzése érdekében tett folyamatos erőfeszítésekben központi szerepet tölt be egy olyan korszerűsített osztályozási rendszer bevezetése, amely figyelembe veszi az oktatás terén végbement fejlődéseket és változásokat.

(2)

Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) felülvizsgálta az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszerének (ISCED) e célra használt változatát (ISCED 1997) annak biztosítása céljából, hogy ez utóbbi összhangban legyen az oktatás és képzés szakpolitikáinak és rendszereinek fejlődésével.

(3)

Az oktatási statisztikák nemzetközi összehasonlíthatóságának igénye szükségessé teszi, hogy az Európai Unió tagállamai és intézményei olyan oktatási osztályozási rendszereket használjanak, melyek összhangban vannak az UNESCO tagállamai által 2011 novemberében a 36. Általános Konferencián elfogadott, az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszerének 2011-ben felülvizsgált változatával (ISCED 2011).

(4)

Az 1051/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletet (2) ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az európai statisztikai rendszer bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1051/2011/EU végrehajtási rendelet III. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. január 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 192., 2011.7.22., 17. o.

(2)  HL L 276., 2011.10.21., 13. o.


MELLÉKLET

Az 1051/2011/EU végrehajtási rendelet III. melléklete 80. oszlopának (képzettségi szint) leírása helyébe a következő szöveg lép:

Oszlop

Azonosító

Leírás

Szűrő/megjegyzések

„80

 

Iskolai végzettség

Fakultatív változó, ha nem továbbítanak róla adatokat: kód = üres mező”

 

1

Legfeljebb alapfokú (az ISCED 2011 szerinti 0–2 szint)

 

 

2

Középfokú és (nem felsőfokú) posztszekunder (az ISCED 2011 szerinti 3. és 4. szint)

 

 

3

Felsőfokú (az ISCED 2011 szerinti 5–8 szint)

 


30.1.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 28/3


A BIZOTTSÁG 82/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. január 29.)

a Svájcból származó szárított, kicsontozott marhahúsra vonatkozó import vámkontingens részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról

(kodifikált szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) (1) és különösen annak a 4. cikkével összefüggésben értelmezett 144. cikkének (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Svájcból származó szárított, kicsontozott marhahúsra vonatkozó import vámkontingens részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2004. december 8-i 2092/2004/EK bizottsági rendeletet (2) több alkalommal jelentősen módosították (3). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt a rendeletet kodifikálni kell.

(2)

A mezőgazdasági termékeknek az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti kereskedelméről szóló megállapodás (4) (a továbbiakban: a megállapodás), amelyet a Közösség részéről a 2002/309/EK, Euratom tanácsi és bizottsági (5) határozat hagyott jóvá, évi 1 200 tonna mennyiségű, az ex 0210 20 90 KN-kód alá eső szárított, kicsontozott marhahús vámmentes importjáról rendelkezik.

(3)

Az alkalmazás részletes szabályait ezért éves bázison a megfelelő vámmentes importkontingensre kell megállapítani.

(4)

A vámkontingensnek az előnyeiben való részesüléshez az adott terméknek a megállapodás 4. cikkében hivatkozott szabályoknak megfelelően Svájcból kell származnia. A megfelelő termékek pontos definícióját meg kell határozni. Ellenőrzési okokból az ez alá a kontingens alá tartozó importhoz olyan eredetiségigazolás bemutatása szükséges, amely igazolja, hogy a hús pontosan megfelel a megfelelőségi definíciónak. Meg kell határozni ezeknek az igazolásoknak a mintáját és használatuk részletes szabályait.

(5)

A megállapodások végrehajtása behozatali engedélyek útján történik. E célból szabályokat kell meghatározni a kérelmek benyújtására és a kérelmeken, valamint az engedélyeken feltüntetendő információkra vonatkozóan, ahol szükséges, eltérve a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló, 2008. április 23-i 376/2008/EK bizottsági rendelettől (6) és a marha- és borjúhúságazatbeli behozatali és kiviteli engedélyekre vonatkozó alkalmazási szabályokról szóló, 2008. április 21-i 382/2008/EK bizottsági rendelettől (7).

(6)

Az érintett termékek importja megfelelő kezelésének biztosítása érdekében rendelkezni kell arról, hogy a behozatali engedélyek kibocsátása ellenőrzés feltételével történjék, amelynek különösen az eredetiségigazolások bejegyzéseire kell kiterjednie.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a a Mezőgazdasági Piacok Közös Szervezésével foglalkozó Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Egy uniós vámmentes importkontingens nyílik meg az ex 0210 20 90 KN-kód alá eső, Svájcból származó szárított, kicsontozott marhahúsra minden évben a január 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra évi 1 200 tonna mennyiségre vonatkozóan (a továbbiakban: a kontingens).

A kontingens sorszáma 09.4202.

(2)   Az (1) bekezdésben említett termékre alkalmazandó származási szabályok az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás 4. cikkében meghatározott szabályok.

(3)   Ennek a rendeletnek az alkalmazásában a szárított, kicsontozott marhahús legalább 18 hónapos marha hátsójából vágott hús, nem látható izomközti zsírral (3 és 7 % között) és 5,4 és 6,0 közötti pH-értékkel; sózott, ízesített, összepréselt, csak szabad levegőn szárított és nemes penészt érlelő (mikroszkopikus gombatenyészet). A késztermék szárazanyag-tartalma sózás előtt 41 % és 53 % közötti.

2. cikk

(1)   Az 1. cikk (1) bekezdésben meghatározott mennyiségek importja behozatali engedély bemutatásához kötött a szabad forgalomba való bocsátáskor.

(2)   A 3. cikknek megfelelően kiállított eredetiségigazolás eredeti példányát és annak egy másolatát be kell mutatni az illetékes hatóságnak az eredetiségigazoláshoz kapcsolódó első behozataliengedély-kérelemmel együtt.

(3)   Egy eredetiségigazolást több behozatali engedély kiadásához is fel lehet használni, de a mennyiségek nem haladhatják meg az igazoláson feltüntetett mennyiséget. Ahol egynél több engedély kerül kiadásra, ott az illetékes hatóság a megadott mennyiség feltüntetésével záradékolja az eredetiségigazolást.

(4)   Az illetékes hatóság csak akkor adhat ki behozatali engedélyeket, miután meggyőződtek arról, hogy az eredetiségigazoláson lévő minden információ megfelel annak, amelyet e tárgyban a Bizottságtól minden héten megkapnak. Az engedélyeket közvetlenül ezután ki kell kiadni.

Ugyanakkor az illetékes hatóság kivételes esetekben és megfelelően indokolt kérelem alapján a vonatkozó eredetiségigazolások alapján kiadhatja a behozatali engedélyeket a Bizottságtól való információ kézhezvétele előtt. Ezekben az esetekben az importengedélyek biztosítékának meg kell egyezni a közös vámtarifa szerinti teljes vám összegével. Az igazolással összefüggő információ kézhezvétele után a tagállamok ezt a biztosítékot a 382/2008/EK rendelet 5. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett biztosítékkal helyettesítik.

(5)   Az engedélykérelmek és maguk az engedélyek 20. rovata az I. mellékletben felsorolt egyik bejegyzést tartalmazzák.

3. cikk

(1)   A 2. cikkben hivatkozott eredetiségigazolást egy eredetiben és két másolatban kell kiállítani, kinyomtatni és az Unió egyik hivatalos nyelvén kitölteni a II. mellékletben található formátumnak megfelelően. Az igazolást az exportáló ország hivatalos nyelvén vagy egyik hivatalos nyelvén is ki lehet nyomtatni és ki lehet tölteni.

Azon tagállamok illetékes hatóságai, amelyekben a behozataliengedély-kérelmeket benyújtották, kérhetik az adott igazolás fordítását.

(2)   Az igazolás mérete 210 × 297 mm. A használt papír súlya minimum 40 g/m2. Az eredeti példány fehér, az első másolat rózsaszín és a második másolat sárga.

(3)   Az igazolás eredeti példánya és annak másolatai lehetnek gépeltek vagy kézzel írottak. Az utóbbi esetben fekete tintával és nyomtatott nagybetűkkel kell azokat kitölteni.

(4)   Minden igazolásnak egyedi sorszáma van, amelyet a kibocsátó ország neve követ.

A másolatoknak ugyanaz a sorszáma és ugyanazt a nevet tartalmazzák, mint az eredeti.

(5)   Az igazoláson világosan fel kell tüntetni a szárított, kicsontozott hús 1. cikk (3) bekezdésben meghatározott definícióját.

(6)   Az igazolások csak akkor érvényesek, ha megfelelő hátirattal látta el azokat a III. mellékletben felsorolt valamelyik hatóság.

Az igazolások akkor tekinthetők hátirattal megfelelően ellátottnak, ha igazolják a kiállítás keltét és helyét, és ha viselik a kiállító hatóság bélyegzőjét és annak a személynek vagy személyeknek az aláírását, akik felhatalmazottak azok aláírására.

4. cikk

(1)   A III. mellékletben felsorolt kiállító hatóságoknak:

a)

Svájc által elismert hatóságnak kell lenni;

b)

meg kell vizsgálnia az erediségigazolások bejegyzéseit;

c)

továbbítania kell a Bizottság felé, legalább hetente egyszer, minden olyan információt, amely lehetővé teszi az eredetiségigazolások bejegyzéseinek ellenőrzését, különös tekintettel az igazolás számára, az exportőr és a címzett személyére, a rendeltetési országra, a termékre, a nettó súlyra és az aláírás dátumára.

(2)   A III. mellékletben található listát a Bizottság felülvizsgálhatja, ha az (1) bekezdés a) pontjában hivatkozott feltétel már nem áll fenn, vagy ahol a kiállító hatóság a ráháruló kötelezettségek bármelyikét nem teljesíti.

5. cikk

Az eredetiségigazolások és a behozatali engedélyek a kiállításuk dátumától számított három hónapig érvényesek.

6. cikk

Amennyiben e rendelet másképp nem rendelkezik, a 376/2008/EK rendeletet, a 382/2008/EK rendeletet és az 1301/2006/EK bizottsági rendelet (8) III. fejezetét kell alkalmazni.

7. cikk

Svájc hatóságai a Bizottság felé közlik a kibocsátó hatóságaik által használt bélyegzőlenyomatok mintáját és azoknak a személyeknek a nevét és aláírásmintáját, akik felhatalmazást kaptak eredetiségigazolások aláírására. A bélyegzők vagy a nevek bármilyen későbbi változásait a lehető legrövidebb időn belül be kell jelenteni a Bizottságnak. A Bizottság ezt az információt közli a tagállamok illetékes hatóságaival.

8. cikk

(1)   Az 1301/2006/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésének második albekezdésétől eltérve a tagállamok értesítést küldenek a Bizottságnak:

a)

legkésőbb az egyes behozatali vámkontingens-időszakok végét követő február 28-ig azon termékek mennyiségéről – beleértve a nulla értékeket is –, amelyekre az előző behozatali vámkontingens-időszakban behozatali engedélyeket bocsátottak ki;

b)

legkésőbb az egyes behozatali vámkontingens-időszakok végét követő április 30-ig a fel nem használt vagy részben felhasznált behozatali engedélyekben foglalt termékmennyiségekről – beleértve a nulla értékeket is –, amelyek megfelelnek a behozatali engedélyek hátoldalán feltüntetett mennyiségek és azon mennyiségek közötti különbözetnek, amelyekre nézve az engedélyeket kiadták.

(2)   A tagállamok az 1301/2006/EK rendelet 4. cikkével összhangban értesítik a Bizottságot a szabad forgalomba bocsátott termékek mennyiségére vonatkozó részletekről.

(3)   Az (1) bekezdésben említett értesítéseket a 792/2009/EK bizottsági rendelettel (9) összhangban kell megküldeni, és a 382/2008/EK rendelet V. mellékletében szereplő termékkategóriákat kell használni.

9. cikk

A 2092/2004/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat ezen rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni, és az V. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

10. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. január 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 362., 2004.12.9., 4. o.

(3)  Lásd a IV. mellékletet.

(4)  HL L 114., 2002.4.30., 132. o.

(5)  HL L 114., 2002.4.30., 1. o.

(6)  HL L 114., 2008.4.26., 3. o.

(7)  HL L 115., 2008.4.29., 10. o.

(8)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(9)  HL L 228., 2009.9.1., 3. o.


I. MELLÉKLET

A 2. cikk (5) bekezdésében említett bejegyzések

:

Bolgárul

:

Сушено обезкостено говеждо или телешко месо — Регламент за изпълнение (ЕС) № 82/2013

:

Spanyolul

:

Carne de vacuno seca deshuesada — Reglamento de Ejecución (UE) no 82/2013

:

Csehül

:

Vykostěné sušené hovězí maso — prováděcí nařízení (EU) č. 82/2013

:

Dánul

:

Tørret udbenet oksekød — gennemførelsesforordning (EU) nr. 82/2013

:

Németül

:

Εntbeintes, getrocknetes Rindfleisch — Durchführungsverordnung (EU) Nr. 82/2013

:

Észtül

:

Kuivatatud kondita veiseliha – rakendusmäärus (EL) nr 82/2013

:

Görögül

:

Αποξηραμένο βόειο κρέας χωρίς κόκαλα — Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 82/2013

:

Angolul

:

Dried boneless beef — Implementing Regulation (EU) No 82/2013

:

Franciául

:

Viande bovine séchée désossée — règlement d’exécution (UE) no 82/2013

:

Olaszul

:

Carni bovine disossate ed essiccate — regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2013

:

Lettül

:

Žāvēta atkaulota liellopu gaļa – Īstenošanas regula (ES) Nr. 82/2013

:

Litvánul

:

Džiovinta jautiena be kaulų – Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 82/2013

:

Magyarul

:

Szárított kicsontozott marhahús – 82/2013/EU végrehajtási rendelet

:

Máltaiul

:

Ċanga mnixxfa mingħajr għadam — Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 82/2013

:

Hollandul

:

Gedroogd rundvlees zonder been — Uitvoeringsverordening (EU) nr. 82/2013

:

Lengyelül

:

Suszone mięso wołowe bez kości — rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 82/2013

:

Portugálul

:

Carne de bovino seca desossada — Regulamento de Execução (UE) n.o 82/2013

:

Románul

:

Carne de vită dezosată uscată – Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 82/2013

:

Szlovákul

:

Sušené vykostené hovädzie mäso – vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 82/2013

:

Szlovénül

:

Posušeno goveje meso brez kosti — Izvedbena uredba (EU) št. 82/2013

:

Finnül

:

Kuivattua luutonta naudanlihaa – täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 82/2013

:

Svédül

:

Τοrkat benfritt nötkött – genomförandeförordning (EU) nr 82/2013


II. MELLÉKLET

Image


III. MELLÉKLET

Svájcban az eredetigazolás kibocsátására felhatalmazott hatóságok listája

Office fédéral de l’agriculture/Bundesamt für Landwirtschaft/Ufficio federale dell’agricoltura.


IV. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és egymást követő módosításainak jegyzéke

A Bizottság 2092/2004/EK rendelete

(HL L 362., 2004.12.9., 4. o.)

 

A Bizottság 1830/2006/EK rendelete

(HL L 354., 2006.12.14., 3. o.)

 

A Bizottság 1965/2006/EK rendelete

(HL L 408., 2006.12.30., 27. o.)

Csak a 7. cikk és a VIII. melléklet

A Bizottság 749/2008/EK rendelete

(HL L 202., 2008.7.31., 37. o.)

Csak a 2. cikk és a II. melléklet

A Bizottság 381/2009/EK rendelete

(HL L 116., 2009.5.9., 16. o.)

 

A Bizottság 666/2012/EU végrehajtási rendelete

(HL L 194., 2012.7.21., 3. o.)

Csak az 1. cikk


V. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

A 2092/2004/EK rendelet

Ez a rendelet

1–7. cikk

1–7. cikk

7a. cikk

8. cikk

8. cikk

9. cikk

9. cikk

10. cikk

I., II. és III. melléklet

I., II. és III. melléklet

IV. melléklet

V. melléklet


30.1.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 28/10


A BIZOTTSÁG 83/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. január 29.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. január 29-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

57,7

PS

161,2

TN

96,0

TR

128,0

ZZ

110,7

0707 00 05

EG

206,0

MA

124,7

TR

172,0

ZZ

167,6

0709 91 00

EG

119,3

ZZ

119,3

0709 93 10

EG

194,1

MA

71,7

TR

155,9

ZZ

140,6

0805 10 20

EG

57,1

MA

55,4

TN

50,7

TR

77,1

ZZ

60,1

0805 20 10

MA

83,0

ZZ

83,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

153,7

IL

115,4

KR

136,1

MA

141,4

TR

77,6

ZZ

124,8

0805 50 10

EG

87,0

TR

70,3

ZZ

78,7

0808 10 80

BR

86,6

CN

91,9

MK

36,4

US

170,0

ZZ

96,2

0808 30 90

CN

68,0

TR

176,8

US

132,9

ZZ

125,9


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

30.1.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 28/12


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2012. december 19.)

a személyes adatok védelmének Új-Zéland által biztosított szintje megfelelőségének a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján történő megállapításáról

(az értesítés a C(2012) 9557. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2013/65/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 25. cikke (6) bekezdésére,

az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 95/46/EK irányelv értelmében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a személyes adatok harmadik országba történő továbbítására csak abban az esetben kerülhessen sor, ha az érintett harmadik ország gondoskodik a megfelelő szintű adatvédelemről, és az adatok továbbítását megelőzően teljesülnek az irányelv egyéb rendelkezéseit végrehajtó tagállami jogszabályok.

(2)

A Bizottság megállapíthatja, hogy egy harmadik ország megfelelő védelmi szintet biztosít. Ebben az esetben a személyes adatokat a tagállamokból továbbítani lehet anélkül, hogy további garanciákra lenne szükség.

(3)

A 95/46/EK irányelv alapján az adatvédelem szintjét az adattovábbítási művelettel vagy műveletsorozattal kapcsolatos valamennyi körülmény fényében, valamint az adattovábbítás szempontjából fontos, bizonyos meghatározott feltételek különös figyelembevételével kell értékelni.

(4)

Tekintettel a harmadik országokban az adatvédelem terén alkalmazott módszerek különbségeire, a megfelelőség értékelését olyan módon kell elvégezni, valamint a 95/46/EK irányelven alapuló bármely határozatot olyan módon kell meghozni és végrehajtani, hogy az ne jelentsen önkényes vagy indokolatlan megkülönböztetést azon harmadik országokkal szemben vagy között, amelyekben hasonló feltételek állnak fent, és ne képezzenek rejtett kereskedelmi akadályt, tekintettel az Unió jelenlegi nemzetközi kötelezettségeire is.

(5)

Új-Zéland egykori brit gyarmat, amely 1907-ben vált önálló domíniummá, a Nagy-Britanniával fennálló alkotmányos kapcsolatait azonban formálisan csak 1947-ben bontotta fel. Új-Zéland egységállam, és nem rendelkezik hagyományos értelemben vett írott alkotmánnyal. Az ország alkotmányos monarchia és parlamentáris demokrácia, amely a westminsteri modellre épül, és amelynek államfője Új-Zéland királynője.

(6)

Új-Zéland a parlamenti szuverenitás elve alapján működik. Mindemellett a közmegegyezés alapján számos, különleges alkotmányos jelentőséggel bíró törvény létezik, amelyeket „magasabb szintű jognak” tekintenek, abban az értelemben, hogy e jogszabályok az alkotmányos keret részét képezik, segítve a kormány tevékenységét és az egyéb jogszabályalkotást. Emellett e jogszabályok módosítása vagy hatályon kívül helyezése esetén politikai konszenzusra van szükség. E jogszabályok közül több – az alapvető polgári jogokról szóló 1990. augusztus 28-i törvény (Bill of Rights Act, az 1990. évi 109. sz. törvény), az emberi jogokról szóló 1993. augusztus 10-i törvény (Human Rights Act, az 1993. évi 82. sz. törvény) és az adatvédelemről szóló 1993. május 17-i törvény (Privacy Act, az 1993. évi 28. sz. törvény) – is érinti az adatvédelmet. E jogszabályok alkotmányos fontosságát azon közmegegyezés tükrözi, amely szerint ezeket az új jogszabályok kidolgozása vagy előterjesztése esetén figyelembe kell venni.

(7)

Új-Zélandon a személyes adatok védelmének jogi normáit elsősorban a 2010. szeptember 7-i, a határokon átnyúló információkról szóló adatvédelmi módosító törvény (Privacy (Cross-border Information) Amendment Act, a 2010. évi 113. sz. törvény) által módosított Privacy Act határozza meg. E törvény a 95/46/EK irányelvnél korábbi, és nem korlátozódik egy nyilvántartó rendszerben automatikusan feldolgozott adatokra vagy strukturált adatokra, hanem kiterjed valamennyi személyes adatra, függetlenül azok formájától. E törvény lefedi a teljes köz- és magánszektort, néhány különleges közérdekű kivétellel, ahogy az a demokratikus társadalmakban elvárható.

(8)

Új-Zélandon számos szabályozási keret foglalkozik a politikát, szabályozást vagy a panaszokkal kapcsolatos hatásköröket érintő adatvédelemmel. A törvényi szabályozás mellett vannak önszabályozó ágazati mechanizmusok, amelyek a média, a direkt marketing, a nem kívánt elektronikus üzenetek, a piackutatás, valamint az egészségüggyel és rokkantsággal, bankokkal, biztosítással és megtakarításokkal kapcsolatos kérdések szabályozásával foglalkoznak.

(9)

Az új-zélandi parlament által elfogadott jogszabályok mellett az angol szokásjogban gyökerező ún. „common law” is létezik, amely az adatvédelem szempontjából fontos szokásjogi alapelveket és szabályokat foglal magában. Az alapvető szokásjogi alapelvek közé tartozik, hogy az egyéni méltóság védelme a jog szempontjából kiemelkedően fontos. E szokásjogi alapelv kulcsfontosságú elem az új-zélandi általános igazságszolgáltatási döntéshozatal során. A „common law” rendszeren alapuló új-zélandi ítélkezési gyakorlat a magánélet védelmének számos olyan szempontjára is kiterjed, mint a magánélet megsértése, a bizalommal való visszaélés, valamint a becsületsértéssel, garázdasággal, zaklatással, rosszhiszemű hamis tényállítással, gondatlansággal és egyéb esetekkel kapcsolatos kiegészítő védelem.

(10)

Az Új-Zélandon alkalmazandó adatvédelmi jogi normák mindazokat az alapelveket tartalmazzák, amelyek a természetes személyek megfelelő szintű védelméhez szükségesek, és rendelkeznek a fontos közérdek védelmét szolgáló kivételekről és korlátozásokról is. Ezek az adatvédelmi jogi normák és kivételek türközik a 95/46/EK irányelvben megállapított elveket.

(11)

Az adatvédelmi jogi normák alkalmazását közigazgatási és bírósági jogorvoslaton, valamint a felügyelő hatóság – az adatvédelmi biztos – által végzett független ellenőrzésen keresztül biztosítják. Utóbbi a 95/46/EK irányelv 28. cikkében meghatározott hatáskörrel rendelkezik, és függetlenül jár el. Ezenfelül bármely érdekelt fél jogosult bírósági úton követelni a személyes adatainak jogellenes feldolgozása következtében elszenvedett kárainak megtérítését.

(12)

Ezért úgy kell tekintetni, hogy Új-Zéland a 95/46/EK irányelv értelmében megfelelően biztosítja a személyes adatok megfelelő védelmét.

(13)

E határozatnak abban a tekintetben kell vonatkoznia az Új-Zélandon biztosított védelem megfelelő szintjére, hogy az megfelel-e a 95/46/EK irányelv 25. cikkének (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek. A határozat nem érinti az irányelv tagállamokon belüli személyesadat-feldolgozásra vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó egyéb feltételeket és korlátozásokat.

(14)

Az átláthatóság és annak érdekében, hogy a tagállamok illetékes hatóságai képesek legyenek a személyes adatok feldolgozása során a személyek védelmének biztosítására, a megfelelő védelem elismerésének sérelme nélkül meg kell határozni azokat a kivételes körülményeket, amelyek mellett bizonyos adatáramlás felfüggesztése indokolt lehet.

(15)

A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelmével foglalkozó, a 95/46/EK irányelv 29. cikke alapján létrehozott munkacsoport kedvező véleményt adott ki a személyes adatok Új-Zéland által biztosított védelmének megfelelő szintjéről (2), mely véleményt e végrehajtási határozat előkészítése során a Bizottság figyelembe vett.

(16)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban állnak a 95/46/EK irányelv 31. cikke (1) bekezdése szerint felállított bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   A 95/46/EK irányelv 25. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában Új-Zélandot olyan országnak kell tekinteni, amely az Európai Unióból továbbított személyes adatok szempontjából megfelelő szintű védelmet biztosít.

(2)   E határozat melléklete meghatározza Új-Zéland azon illetékes felügyeleti hatóságát, amely felelős az adatvédelemre vonatkozó jogi normák Új-Zélandon történő alkalmazásért.

2. cikk

(1)   Annak érdekében, hogy biztosítsák az egyének védelmét személyes adataik feldolgozása tekintetében, a tagállamok illetékes hatóságai – a 95/46/EK irányelv 25. cikkétől eltérő rendelkezések alapján elfogadott nemzeti rendelkezések teljesítését szolgáló intézkedések megtételére vonatkozó hatásköreik sérelme nélkül – az új-zélandi címzettek felé irányuló adatáramlás felfüggesztését lehetővé tevő, jelenleg is meglévő hatásköreiket gyakorolhatják azokban az esetekben, amikor:

a)

a hatáskörrel rendelkező új-zélandi hatóság megállapította, hogy a címzett megszegi az adatvédelem alkalmazandó normáit; vagy

b)

nagy a valószínűsége annak, hogy az adatvédelemre vonatkozó normákat megsértik; alapos okkal feltételezhető, hogy a hatáskörrel rendelkező új-zélandi hatóság nem teszi meg vagy nem fogja megtenni a megfelelő és kellő időben történő lépéseket az adott eset rendezésére; a folytatódó adattovábbítás következtében fennállna a közvetlen veszélye annak, hogy az érintettek érdekei komoly sérelmet szenvednek, és a tagállam illetékes hatóságai a körülményekhez képest ésszerű erőfeszítéseket tettek, hogy az adatfeldolgozásért felelős, Új-Zélandon letelepedett felet értesítsék, és részére biztosítsák a válaszadás lehetőségét.

(2)   A felfüggesztést meg kell szüntetni, amint az adatvédelemi normák betartása biztosított, és erről az érintett tagállamok illetékes hatóságát értesítették.

3. cikk

(1)   A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot, ha a 2. cikk alapján intézkedéseket fogadnak el.

(2)   A tagállamok és a Bizottság egymást is tájékoztatják azokról az esetekről, amikor az adatvédelmi normák teljesítésének biztosításáért felelős új-zélandi szerveknek a normák teljesülését nem sikerül biztosítaniuk.

(3)   Ha a 2. cikk (1) bekezdése, valamint e cikk (1) és (2) bekezdése alapján gyűjtött információk bizonyítékot szolgáltatnak arra nézve, hogy az adatvédelmi normák teljesülésének biztosításáért felelős, bármely új-zélandi szerv nem tölti be hatékonyan e szerepét, a Bizottság tájékoztatja a hatáskörrel rendelkező új-zélandi hatóságot, és amennyiben szükséges, a 95/46/EK irányelv 31. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően intézkedés-tervezetet nyújt be e határozat hatályon kívül helyezése vagy felfüggesztése, illetve hatályának korlátozása céljából.

4. cikk

A Bizottság értékeli e határozat érvényesülését, és minden vonatkozó megállapításról beszámol a 95/46/EK irányelv 31. cikke alapján létrehozott bizottságnak, beleértve minden olyan bizonyítékot, amely hatással lehet e határozat 1. cikkének azon megállapítására, hogy a 95/46/EK irányelv 25. cikke értelmében Új-Zélandon az adatvédelem szintje megfelelő, illetve bármely olyan tényt, amely szerint ezt a határozatot diszkriminatív módon hajtják végre.

5. cikk

A tagállamok 2013. március 20-ig megtesznek minden, a határozatnak való megfeleléshez szükséges intézkedést.

6. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 19-én.

a Bizottság részéről

Viviane REDING

alelnök


(1)  HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

(2)  11/2011. számú 2011. április 4-i vélemény a személyes adatok védelmének Új-Zéland által biztosított szintjéről, amely a következő honlapon érhető el: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2011/wp182_en.pdf


MELLÉKLET

Az e határozat 1. cikkének (2) bekezdésében említett, hatáskörrel rendelkező felügyelő hatóság:

Privacy Commissioner (Adatvédelmi Biztos)

Te Mana Matapono Matatapu

Level 4

109-111 Featherston Street

Wellington 6143

Új-Zéland

Telefon: +64-4-474 7590

Kapcsolattartó e-mail címe enquiries@privacy.org.nz

Honlap: http://privacy.org.nz/