ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2013.026.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 26

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

56. évfolyam
2013. január 26.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 69/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. január 23.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

1

 

*

A Bizottság 70/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. január 23.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

5

 

*

A Bizottság 71/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. január 25.) Uruguaynak a friss húsnak az Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, e harmadik országok területei vagy területeinek részei jegyzékébe való felvétele tekintetében a 206/2010/EU rendelet módosításáról, valamint az említett rendeletnek a behozatal után tenyésztésre vagy termelésre szánt juhfélék és kecskefélék állat-egészségügyi bizonyítványmintáinak tekintetében történő helyesbítéséről ( 1 )

7

 

*

A Bizottság 72/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. január 25.) a 180/2008/EK és a 737/2008/EK rendeletnek az uniós referencialaboratóriumnak kijelölt egyes laboratóriumok működési időszaka tekintetében történő módosításáról ( 1 )

9

 

*

A Bizottság 73/2013/EU rendelete (2013. január 25.) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 689/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és V. mellékletének módosításáról

11

 

*

A Bizottság 74/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. január 25.) az 1125/2010/EU rendeletnek a németországi, a spanyolországi és a szlovákiai gabonaintervenciós központok tekintetében történő módosításáról

17

 

*

A Bizottság 75/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. január 25.) a 951/2006/EK rendelettől a cukorágazat egyes termékeire vonatkozó reprezentatív árak és kiegészítő behozatali vámok alkalmazása tekintetében való eltérésről és a cukorágazat egyes termékeire a 2012/2013. gazdasági évben alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok megállapításáról szóló 892/2012/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

19

 

 

A Bizottság 76/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. január 25.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

21

 

 

A Bizottság 77/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. január 25.) az 1273/2011/EU végrehajtási rendelettel a 2013. januári alidőszakra megnyitott vámkontingensek keretében behozni kívánt rizsre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

23

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Tanács 2013/1/EU irányelve (2012. december 20.) a 93/109/EK irányelvnek az állampolgárságuk szerinti tagállamtól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok passzív választójogának az európai parlamenti választásokon történő gyakorlására vonatkozó egyes részletes rendelkezései tekintetében történő módosításáról

27

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2013/64/EU

 

*

A Tanács végrehajtási határozata (2012. december 20.) a Portugáliának nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/344/EU végrehajtási határozat módosításáról

30

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

26.1.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 26/1


A BIZOTTSÁG 69/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. január 23.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK rendelet mellékletét képező Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében intézkedéseket szükséges elfogadni az e rendelet mellékletében meghatározott áruk besorolásáról.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározza a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére irányadó általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul vagy azt bármilyen további albontással kiegészíti, és amelyet az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából az Unió valamely más rendelkezése hoz létre.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében a mellékletben szereplő táblázat 1. oszlopában leírt árukat a 3. oszlopban feltüntetett indokok alapján a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kódok alá kell besorolni.

(4)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy a tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, e rendelet rendelkezéseitől eltérő tartalmú, az áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolására vonatkozó kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult – a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (2) 12. cikke (6) bekezdésének alkalmazásában – három hónapig továbbra is felhasználhatja.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódex Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Kombinált Nómenklatúrában a melléklet táblázatának 1. oszlopában leírt árukat a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

2. cikk

A tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, e rendelet rendelkezéseitől eltérő tartalmú kötelező érvényű tarifális felvilágosítás – a 2913/92/EGK rendelet 12. cikke (6) bekezdésének alkalmazásában – három hónapig továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. január 23-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Algirdas ŠEMETA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

(2)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás

(KN-kód)

Indokolás

(1)

(2)

(3)

1.

Hang és videó fogadására, rögzítésére és lejátszására alkalmas készülék (úgynevezett „digitális média receiver”), amely henger alakú, körülbelül 13 cm (átmérő) × 19 cm (magasság) befoglaló mérettel.

A készülék a következőket foglalja magában:

egy mikroprocesszor,

egy 500 GB-os merevlemez-meghajtó,

egy alfanumerikus kijelző,

egy infravörös vevő a távirányításhoz.

A készülék a következő interfészekkel van felszerelve:

USB,

Ethernet,

HDMI, S-video, kompozit és komponens videokimenet,

digitális optikai, digitális koaxiális és analóg hangkimenet.

A készülék kezelőgombokkal is fel van szerelve, és távirányítóval van ellátva.

A készülék külső forrásból (például router, automatikus adatfeldolgozó gép, digitális kamera vagy USB-memóriakártya) származó digitális formátumú hang- és videojel fogadására alkalmas. Az adatok a készülék merevlemezén tárolhatók. Az adatok monitoron, televízió-készüléken vagy sztereó rendszeren keresztül játszhatók le.

A készülékkel nem lehet csatlakozni az internethez.

8521 90 00

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére szolgáló 1. és 6. általános szabály, valamint a 8521 és a 8521 90 00 KN-kód szövegezése határozza meg.

Tekintettel az áru jellemzőire, nevezetesen arra, hogy több forrásból képes videojelet fogadni, rögzíteni és lejátszani, valamint merevlemeze tárhelyére, a készülék a 8521 vtsz. alá tartozó videofelvevő vagy -lejátszó készüléknek tekintendő.

Ezért a terméket a 8521 90 00 KN-kód alá, videofelvevő vagy -lejátszó készülékként kell besorolni.

2.

Hang és videó fogadására vagy lejátszására képes készülék (úgynevezett „digitális média receiver”), amely henger alakú, körülbelül 13 cm (átmérő) × 19 cm (magasság) befoglaló mérettel.

A készülék a következőket foglalja magában:

egy mikroprocesszor,

egy infravörös vevő a távirányításhoz,

egy alfanumerikus kijelző.

A készülék a következő interfészekkel van felszerelve:

USB,

Ethernet,

HDMI, S-video, kompozit és komponens videokimenet,

digitális optikai, digitális koaxiális és analóg hangkimenet,

egy foglalat merevlemez számára.

A készülék kezelőgombokkal is fel van szerelve, és távirányítóval van ellátva.

A készülék külső forrásból (például router, automatikus adatfeldolgozó gép, digitális kamera vagy USB-memóriakártya) érkező digitális formátumú hang- és videojel fogadására alkalmas. Az adatok tárolhatók egy, a készülékbe importálás után behelyezett merevlemezen. Az adatok monitoron, televízió-készüléken vagy sztereó rendszeren keresztül játszhatók le.

A készülékkel nem lehet csatlakozni az internethez.

8521 90 00

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére szolgáló 1., 2. a) és 6. általános szabály, valamint a 8521 és a 8521 90 00 KN-kód szövegezése határozza meg.

Mivel a készülék a merevlemez kivételével valamennyi elektronikai összetevővel rendelkezik a 8521 vtsz. alá tartozó videofelvevő vagy -lejátszó készülék rendeltetésének betöltéséhez, a 2. a) általános szabály alapján úgy kell tekinteni, hogy rendelkezik a 8521 vtsz. alá tartozó kész- vagy befejezett áru lényeges jellemzőivel

Ezért a terméket a 8521 90 00 KN-kód alá, nem teljesen kész videofelvevő vagy -lejátszó készülékként kell besorolni.

3.

Hang fogadására és feldolgozására képes készülék (úgynevezett „digitális audio streamer”), amelynek bennfoglaló mérete körülbelül 19×9×8 cm.

A készülék a következőket foglalja magában:

egy mikroprocesszor,

egy vákuumfluoreszcens kijelző 320×32 szürkeárnyalatos pixel felbontással,

egy a képernyőn megjelenő ébresztőfunkciós óra,

egy infravörös vevő a távirányításhoz.

A készülék a következő interfészekkel van felszerelve:

Ethernet,

vezeték nélküli Ethernet,

digitális optikai, digitális koaxiális és analóg hangkimenet,

egy fejhallgató-csatlakozó.

A készülék távirányítóval van ellátva.

A készülék önálló üzemmódban – az internethálózatra (automatikus adatfeldolgozó gép nélkül) csatlakoztatva – vagy egy automatikus adatfeldolgozó gépen futó szoftverrel működtethető.

A készülék képes az automatikus adatfeldolgozó gépen tárolt hangfájlok vagy bármely internetrádió lejátszására.

8519 89 19

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó 1. és 6. általános szabály, valamint a 8519, a 8519 89 és a 8519 89 19 KN-kód szövege határozza meg.

Jellemzőinél fogva a készüléknek az a rendeltetése, hogy a közvetlenül az internetről vagy egy automatikus adatfeldolgozó gépből beérkező hangadatot fogadja és különböző audiokészülékek számára feldolgozza.

A készüléket ezért a 8519 89 19 KN-kód alá, hangfelvevő szerkezet nélküli más hanglejátszó készülékként kell besorolni.


26.1.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 26/5


A BIZOTTSÁG 70/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. január 23.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK rendelet mellékletét képező Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében intézkedéseket szükséges elfogadni az e rendelet mellékletében meghatározott áruk besorolásáról.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározza a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére irányadó általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul vagy azt bármilyen további albontással kiegészíti, és amelyet az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából az Unió valamely más rendelkezése hoz létre.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében a mellékletben szereplő táblázat 1. oszlopában leírt árukat a 3. oszlopban feltüntetett indokok alapján a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kódok alá kell besorolni.

(4)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy a tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, e rendelet rendelkezéseitől eltérő tartalmú, az áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolására vonatkozó kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult – a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (2) 12. cikke (6) bekezdésének alkalmazásában – három hónapig továbbra is felhasználhatja.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Kombinált Nómenklatúrában a melléklet táblázatának 1. oszlopában leírt árukat a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

2. cikk

A tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, e rendelet rendelkezéseitől eltérő tartalmú kötelező érvényű tarifális felvilágosítás – a 2913/92/EGK rendelet 12. cikke (6) bekezdésének alkalmazásában – három hónapig továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. január 23-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Algirdas ŠEMETA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

(2)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás

(KN-kód)

Indokolás

(1)

(2)

(3)

A termék összetétele (tömegszázalékban) a következő:

etil-alkohol

90

etil-tercier-butil-éter (ETBE)

10

A terméket ömlesztve szállítják.

2207 20 00

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére szolgáló 1., 3.a) és 6. általános szabály, valamint a 2207 és a 2207 20 00 KN-kód szövegezése határozza meg.

A 2207 vtsz. pontosabb leírással szolgál, mint a sokkal általánosabb jellegű leírást tartalmazó 3824 vtsz. Ennélfogva a 3. a) általános szabály értelmében a termék 3824 vtsz. alá besorolása kizárt.

A termék etil-alkohol és ETBE egyszerű keveréke. A keverékben lévő ETBE százalékos aránya a terméket emberi fogyasztásra alkalmatlanná teszi, ám az ipari célú felhasználást nem gátolja (lásd még a 2207 vámtarifaszámhoz tartozó HR Magyarázat negyedik bekezdését).

A terméket következésképpen denaturált etil-alkoholként, a 2207 20 00 KN-kód alá kell besorolni.


26.1.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 26/7


A BIZOTTSÁG 71/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. január 25.)

Uruguaynak a friss húsnak az Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, e harmadik országok területei vagy területeinek részei jegyzékébe való felvétele tekintetében a 206/2010/EU rendelet módosításáról, valamint az említett rendeletnek a behozatal után tenyésztésre vagy termelésre szánt juhfélék és kecskefélék állat-egészségügyi bizonyítványmintáinak tekintetében történő helyesbítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyes élő patás állatok Közösségbe történő behozatalára, valamint a Közösségen történő átszállítására vonatkozó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról, a 90/426/EGK és 92/65/EGK irányelv módosításáról szóló, 2004. április 26-i 2004/68/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére, 7. cikke e) pontjára és 13. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 8. cikke bevezető mondatára, valamint (1) és (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 206/2010/EU bizottsági rendelet (3) meghatározza, hogy egyes élő állatokat vagy friss húst tartalmazó szállítmányok Unióba való behozatalakor milyen követelmények vonatkoznak az állat-egészségügyi bizonyítványokra. Megállapítja továbbá azon harmadik országoknak, azok területeinek vagy területeik részeinek jegyzékeit, amelyek eleget tesznek bizonyos kritériumoknak, és ahonnan az Unió területére szállítmányok hozhatók be.

(2)

A 206/2010/EU rendelet Uruguay egész területéről engedélyezi a friss kicsontozott és érlelt marhahús behozatalát.

(3)

Uruguay mentes a ragadós száj- és körömfájástól; az állatokat ennek ellenére oltják. Így általános egészségügyi státusa a szarvasmarhák tekintetében eltér az Unióétól. Ezért Uruguay kizárólag friss kicsontozott és érlelt marhahúst exportálhat. A behozatali követelmények szerint azokat a szarvasmarhákat, amelyeket friss hús Unióba történő exportálásának céljával szánnak levágásra, közvetlenül a származási gazdaságból küldik a vágóhídra. Ez a szabály sok kis gazdaságot megakadályoz abban, hogy az uniós piacra termeljen, mivel az általuk tenyésztett állatokat a levágás előtt először mindig gyűjtőközpontokba vagy állatpiacokra szállítják.

(4)

Egy 2012-es uniós ellenőrzés megerősítette, hogy az Uruguayban működő, az állatok azonosítását és mozgásuk nyilvántartását biztosító rendszer lehetővé teszi az igazoló állatorvosok számára az állatok előzetes tartózkodási helyének ellenőrzését. A rendszer így biztosítja, hogy az állatok a vágóhídra szállításuk előtt 40 napig folyamatosan egy gazdaságon belül tartózkodjanak. Uruguay biztosítani tudja továbbá, hogy azon szarvasmarhák tekintetében, amelyeket friss hús Unióba történő exportálásának céljával szánnak levágásra, akkor is teljesüljenek az Unió által a behozatalra előírt állat-egészségügyi követelmények, ha az említett állatok gyűjtőközpontokon és/vagy állatpiacon keresztül jutnak a vágóhídra, ugyanis egy olyan rendszert alkalmaz, amely minden szarvasmarhát egyenként azonosít, biztosítva ezáltal a származásig való visszakövetés lehetőségét.

(5)

Uruguay ezáltal elegendő garanciát nyújt annak biztosításához, hogy minden szarvasmarha, melynek húsát uniós exportra szánják, ugyanolyan egészségi állapotban legyen, amikor az ország területén a levágást megelőzően gyűjtőközponton (ideértve a piacokat is) megy keresztül. Ezért a 206/2010/EU rendelet II. mellékletének 1. részében szereplő jegyzékben a szóban forgó országhoz tartozó bejegyzést módosítani kell.

(6)

A 206/2010/EU rendelet I. mellékletének 2. részében szereplő „OVI-X” bizonyítványminta II.2. részében a lábjegyzetekben két hivatkozás hibás. Az 206/2010/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani és helyesbíteni kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Módosító rendelkezések

A 206/2010/EU rendelet II. mellékletének 1. részében az Uruguayra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

A harmadik ország ISO-kódja és neve

A terület kódja

A harmadik ország, területe vagy része megnevezése

Állat-egészségügyi bizonyítvány

Egyedi feltételek

Záró nap(2)

Nyitónap(3)

Minta (minták)

SG

1

2

3

4

5

6

7

8

„UY – Uruguay

UY-0

Az egész ország

EQU

 

 

 

 

BOV

A és J

1

 

2001. november 1.”

OVI

A

1

 

 

2. cikk

Helyesbítő rendelkezések

A 206/2010/EU rendelet I. mellékletének 2. részében, az „OVI-X” bizonyítványminta II. részének helyesbítése a következő:

a)

a II.2.8. pontban az alábbi mondat:

(1) vagy [II.2.8.2.

olyan, termelésre szánt állatok, amelyek olyan gazdaságokban születtek, és amelyeket olyan gazdaságokban tartottak folyamatosan, ahol a surlókór előfordulását soha nem diagnosztizálták;]”

helyébe a következő szöveg lép:

(2)vagy [II.2.8.2.

olyan, termelésre szánt állatok, amelyek olyan gazdaságokban születtek, és amelyeket olyan gazdaságokban tartottak folyamatosan, ahol a surlókór előfordulását soha nem diagnosztizálták;]”

b)

a II.2.9. pontban az alábbi mondat:

„az állatokat származási gazdaságukból vagy gazdaságaikból – anélkül, hogy valamely piacon keresztülhaladnának – az alábbi helyekre szállítják/szállították(1):”

helyébe a következő szöveg lép:

„az állatokat származási gazdaságukból vagy gazdaságaikból – anélkül, hogy valamely piacon keresztülhaladnának – az alábbi helyekre szállítják/szállították(2):”

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. január 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 139., 2004.4.30., 321. o.

(2)  HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

(3)  HL L 73., 2010.3.20., 1. o.


26.1.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 26/9


A BIZOTTSÁG 72/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. január 25.)

a 180/2008/EK és a 737/2008/EK rendeletnek az uniós referencialaboratóriumnak kijelölt egyes laboratóriumok működési időszaka tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló, 2006. október 24-i 2006/88/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 55. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a lófélék mozgására és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 2009. november 30-i 2009/156/EK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 19. cikke d) pontjára,

mivel:

(1)

A lófélék afrikai lópestisen kívüli betegségeit vizsgáló közösségi referencialaboratóriumról és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletének módosításáról szóló, 2008. február 28-i 180/2008/EK bizottsági rendelettel (3) a Bizottság az ANSES-t és annak az állategészségüggyel és a lóbetegségekkel foglalkozó laboratóriumait (Franciaország) a lófélék afrikai lópestisen kívüli betegségeit vizsgáló uniós referencialaboratóriumnak jelölte ki a 2008. július 1-jével kezdődő ötéves időszakra, és meghatározta annak a lófélék fertőző betegségeinek diagnosztizálásáért felelős tagállami laboratóriumokkal történő együttműködésre vonatkozó hatásköreit, feladatait és eljárásait.

(2)

A rákfélék betegségeit, a veszettséget és a szarvasmarha-tuberkulózist vizsgáló közösségi referencialaboratóriumok kijelöléséről, a veszettséget és a szarvasmarha-tuberkulózist vizsgáló közösségi referencialaboratóriumok számára további kötelezettségek és feladatok meghatározásáról, valamint a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletének módosításáról szóló, 2008. július 28-i 737/2008/EK bizottsági rendelettel (4) a Bizottság a 2008. július 1-jével kezdődő ötéves időszakra a következő laboratóriumot jelölte ki a rákfélék betegségeit vizsgáló uniós referencialaboratóriumnak: Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory (Egyesült Királyság).

(3)

Annak érdekében, hogy Unió-szerte biztosítani lehessen az elemzési és diagnosztikai eredmények jó minőségét és egységességét, fontos, hogy a lófélék afrikai lópestisen kívüli betegségeit és a rákfélék betegségeit vizsgáló kijelölt uniós referencialaboratóriumok további öt éven át folytassák tevékenységüket.

(4)

Ezért meg kell hosszabbítani azt az időszakot, amelyre az említett laboratóriumokat uniós referencialaboratóriumnak jelölték ki.

(5)

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével a 737/2008/EK rendeletben felsorolt, korábban „közösségi referencialaboratóriumként” említett laboratóriumokra ezentúl „európai uniós (uniós) referencialaboratóriumként” kell hivatkozni.

(6)

A 180/2008/EK és a 737/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 180/2008/EK rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében a „2013. június 30.” dátum „2018. június 30.”-ra módosul.

2. cikk

A 737/2008/EK rendelet 1. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

2008. július 1-jétől2018. június 30-ig a rákfélék betegségeinek vizsgálatára kijelölt közösségi referencialaboratórium: Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory (Egyesült Királyság).”

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. január 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 328., 2006.11.24., 14. o.

(2)  HL L 192., 2010.7.23., 1. o.

(3)  HL L 56., 2008.2.29., 4. o.

(4)  HL L 201., 2008.7.30., 29. o.


26.1.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 26/11


A BIZOTTSÁG 73/2013/EU RENDELETE

(2013. január 25.)

a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 689/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és V. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2008. június 17-i 689/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 22. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 689/2008/EK rendelet hajtja végre az 1998. szeptember 11-én aláírt és a Közösség nevében a 2003/106/EK tanácsi határozattal (2) jóváhagyott, a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és növényvédő szerek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról (PIC-eljárás) szóló rotterdami egyezményt.

(2)

Helyénvaló figyelembe venni azokat a szabályozási intézkedéseket, amelyek egyes vegyi anyagokkal kapcsolatban születtek a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3), a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4), valamint a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) nyomán.

(3)

Továbbá figyelembe kell venni a 2001. május 22-én aláírt és a Közösség nevében a 2006/507/EK tanácsi határozattal (6) jóváhagyott, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény keretében egyes vegyi anyagokkal kapcsolatban hozott döntéseket, valamint a szóban forgó vegyi anyagokkal összefüggésben a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról és a 79/117/EGK irányelv módosításáról szóló, 2004. április 29-i 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) nyomán hozott szabályozási intézkedéseket is.

(4)

Az acetoklór, az aszulam, a klórpikrin és a propargit nem került az 1107/2009/EK rendelet szerinti hatóanyagként jóváhagyásra, vagyis e hatóanyagokat peszticidként használni tilos, és ezért fel kell őket venni a 689/2008/EK rendelet I. mellékletének 1. és 2. részében található vegyianyagjegyzékekbe. Az acetoklórnak, az aszulamnak, a klórpikrinnek és a propargitnak az I. mellékletbe való felvételét felfüggesztették azon új, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelv (8) I. mellékletébe való felvétel iránti kérelem miatt, amelyet a 91/414/EGK tanácsi irányelv alkalmazására vonatkozó részletes szabályoknak az irányelv 8. cikke (2) bekezdésében említett munkaprogramban szereplő, de az irányelv I. mellékletébe fel nem vett hatóanyagok szokásos és gyorsított eljárással való értékelése tekintetében történő megállapításáról szóló, 2008. január 17-i 33/2008/EK bizottsági rendelet (9) 13. cikke alapján nyújtottak be. Ez az új kérelem ismét ahhoz vezetett, hogy az acetoklór, az aszulam, a klórpikrin és a propargit nem került az 1107/2009/EK rendelet szerinti hatóanyagként jóváhagyásra, vagyis az acetoklórt, az aszulamot, a klórpikrint és a propargitot peszticidként használni továbbra is tilos, továbbá az I. mellékletbe való felvétel felfüggesztésének oka megszűnt. Ezért az acetoklór, az aszulam, a klórpikrin és a propargit hatóanyagot fel kell venni a 689/2008/EK rendelet I. mellékletének 1. és 2. részében foglalt vegyianyagjegyzékbe.

(5)

A flufenoxuron nem került az 1107/2009/EK rendelet szerinti hatóanyagként jóváhagyásra, továbbá a flufenoxuron nem került a 18. terméktípushoz tartozó hatóanyagként felvételre a 98/8/EK irányelv I., I. A. vagy I. B. mellékletébe, vagyis a flufenoxuron peszticidként való használata szigorú korlátozás alá esik, ezért – mivel gyakorlatilag mindenfajta felhasználása tilos – indokolt azt felvenni a 689/2008/EK rendelet I. mellékletének 1. és 2. részében található vegyianyagjegyzékbe annak ellenére is, hogy a flufenoxuron a 8. terméktípushoz tartozó hatóanyagként felvételre került a 98/8/EK irányelv I. mellékletébe, és így faanyagvédő szerekben történő használatát a tagállamok bizonyos feltételek mellett engedélyezhetik. A flufenoxuronnak az I. mellékletbe való felvételét felfüggesztették azon új, a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe való felvétel iránti kérelem miatt, amelyet a 33/2008/EK rendelet 13. cikke alapján nyújtottak be. Ez az új kérelem ismét ahhoz vezetett, hogy a flufenoxuron nem került az 1107/2009/EK rendelet szerinti hatóanyagként jóváhagyásra, ennek megfelelően az I. mellékletbe való felvétel felfüggesztésének oka megszűnt. Ezért a flufenoxuron hatóanyagot fel kell venni a 689/2008/EK rendelet I. mellékletének 1. és 2. részében foglalt vegyianyagjegyzékekbe.

(6)

A naled hatóanyagként nem került felvételre sem a 98/8/EGK irányelv I., I. A. vagy I. B. mellékletébe, sem a 91/414/EK irányelv I. mellékletébe, vagyis a naledet peszticidként használni tilos, és ezért fel kell venni a 689/2008/EK rendelet I. mellékletének 1. és 2. részében található vegyianyagjegyzékekbe.

(7)

A 2-naftiloxiecetsav, a difenilamin és a propanil nem került az 1107/2009/EK rendelet szerinti hatóanyagként jóváhagyásra, vagyis a 2-naftiloxiecetsavat, a difenilamint és a propanilt peszticidként használni tilos, és ezért fel kell őket venni a 689/2008/EK rendelet I. mellékletének 1. és 2. részében található vegyianyagjegyzékekbe. A 2-naftiloxiecetsavnak, a difenilaminnak és a propanilnak az I. melléklet 2. részébe való felvételét felfüggesztették azon új, a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe való felvétel iránti kérelem miatt, amelyet a 33/2008/EK rendelet 13. cikke alapján nyújtottak be. Ez az új kérelem ismét ahhoz vezetett, hogy a 2-naftiloxiecetsav, a difenilamin és a propanil nem került hatóanyagként felvételre a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe, ennek megfelelően a 2-naftiloxiecetsavat, a difenilamint és a propanilt peszticidként használni továbbra is tilos, továbbá az I. melléklet 2. részébe való felvétel felfüggesztésének oka megszűnt. Ezért a 2-naftiloxiecetsav, a difenilamin és a propanil hatóanyagot fel kell venni a 689/2008/EK rendelet I. mellékletének 2. részében foglalt vegyianyagjegyzékbe.

(8)

A 2011 júniusában tartott ötödik ülésén a Rotterdami Egyezményben részes felek konferenciája az alaklórnak, az aldikarbnak és az endoszulfánnak az említett egyezmény III. mellékletébe való felvételéről határozott, ennek megfelelően az alaklór, az aldikarb és az endoszulfán az egyezmény szerinti előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárás hatálya alá kerültek, így azokat a 689/2008/EK rendelet I. mellékletének 2. részében szereplő vegyianyagjegyzékből törölni kell, és hozzá kell adni az ugyanannak a mellékletnek a 3. részében szereplő vegyianyagjegyzékhez.

(9)

A diklórfosz hatóanyagként nem került felvételre sem a 98/8/EK irányelv I., I. A. vagy I. B. mellékletébe, sem a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe, vagyis a diklórfoszt peszticidként használni tilos. Mivel a diklórfoszt már felvették a 689/2008/EK rendelet I. mellékletének 1. és 2. részében foglalt vegyianyagjegyzékekbe, az érintett bejegyzéseket a legutóbbi jogszabályi változásoknak megfelelően módosítani kell.

(10)

A bifentrin és a metám jóváhagyásra került az 1107/2009/EK rendelet szerinti hatóanyagként, ezért a bifentrin és a metám peszticidként való használata a továbbiakban nem esik tilalom hatálya alá. Ezért a bifentrin és a metám hatóanyagot törölni kell a 689/2008/EK rendelet I. mellékletének 1. részéből.

(11)

A ciánamidot törölni kell a 689/2008/EK rendelet I. mellékletének 2. részéből, mivel bizonyítást nyert, hogy a „növényvédő szerek csoportjából való peszticid” alkategóriát érintő tiltás nem jelenti az említett hatóanyagnak a „peszticidek” kategóriában történő használatának szigorú korlátozását, mivel a ciánamid biocidként történő használata jelentős mértékű. A ciánamid a 98/8/EK irányelv keretében azonosításra és az értékelés céljából bejelentésre került. Ennélfogva a ciánamidot tartalmazó biocid termékek használatát a tagállamok az említett irányelv alapján meghozandó döntés elfogadásáig továbbra is nemzeti szabályaikkal összhangban engedélyezhetik.

(12)

Az 519/2012/EU bizottsági rendelettel módosított 850/2004/EK rendelet (10) végrehajtja a Stockholmi Egyezmény keretében hozott, az endoszulfánnak a Stockholmi Egyezmény A. mellékletének 1. részébe történő felvételéről szóló döntést az említett vegyi anyagnak a 850/2004/EK rendelet I. mellékletének A. részébe történő felvétele által. Ezért a szóban forgó vegyi anyagot fel kell venni a 689/2008/EK rendelet V. mellékletének 1. részébe.

(13)

A 689/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(14)

Annak érdekében, hogy a tagállamoknak és az ágazatnak elegendő ideje legyen meghozni az e rendelet betartásához és végrehajtásához szükséges intézkedéseket, e rendelet alkalmazását indokolt későbbre halasztani.

(15)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1907/2006/EK rendelet 133. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 689/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2.

Az V. melléklet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2013. április 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. január 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 204., 2008.7.31., 1. o.

(2)  HL L 63., 2003.3.6., 27. o.

(3)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(4)  HL L 123., 1998.4.24., 1. o.

(5)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

(6)  HL L 209., 2006.7.31., 1. o.

(7)  HL L 158., 2004.4.30., 7. o.

(8)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(9)  HL L 15., 2008.1.18., 5. o.

(10)  HL L 159., 2012.6.20., 1. o.


I. MELLÉKLET

A 689/2008/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az 1. rész a következőképpen módosul:

a)

a táblázat a következő bejegyzésekkel egészül ki:

Vegyi anyag

CAS-szám

Einecs-szám

KN-kód

Alkategória

(*)

Felhasználási korlátozás

(**)

Értesítést nem igénylő országok

„Acetoklór +

34256-82-1

251-899-3

2924 29 98

p(1)

b

 

Aszulam +

3337-71-1

222-077-1

2935 00 90

p(1)

b

 

2302-17-2

218-953-8

Klórpikrin +

76-06-2

200-930-9

2904 90 40

p(1)

b

 

Flufenoxuron +

101463-69-8

417-680-3

2924 29 98

p(1)-p(2)

b-sr

 

Naled +

300-76-5

206-098-3

2919 90 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Propargit +

2312-35-8

219-006-1

2920 90 85

p(1)

b”

 

b)

az alaklórra és az aldikarbra vonatkozó bejegyzések helyébe a következő szöveg lép:

Vegyi anyag

CAS-szám

Einecs-szám

KN-kód

Alkategória

(*)

Felhasználási korlátozás

(**)

Értesítést nem igénylő országok

„Alaklór #

15972-60-8

240-110-8

2924 29 98

p(1)

b

 

Aldikarb #

116-06-3

204-123-2

2930 90 99

p(1)-p(2)

b-b”

 

c)

a diklórfoszra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

Vegyi anyag

CAS-szám

Einecs-szám

KN-kód

Alkategória

(*)

Felhasználási korlátozás

(**)

Értesítést nem igénylő országok

„Diklórfosz +

62-73-7

200-547-7

2919 90 00

p(1)-p(2)

b-b”

 

d)

az endoszulfánra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

Vegyi anyag

CAS-szám

Einecs-szám

KN-kód

Alkategória

(*)

Felhasználási korlátozás

(**)

Értesítést nem igénylő országok

„Endoszulfán #

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p(1)-p(2)

b-b"

 

e)

a bifentrinre vonatkozó bejegyzés törlésre kerül;

f)

a metámra vonatkozó bejegyzés törlésre kerül.

2.

A 2. rész a következőképpen módosul:

a)

a táblázat a következő bejegyzésekkel egészül ki:

Vegyi anyag

CAS-szám

Einecs-szám

KN-kód

Kategória

(*)

Felhasználási korlátozás

(**)

„2-naftiloxiecetsav

120-23-0

204-380-0

2918 99 90

p

b

Acetoklór

34256-82-1

251-899-3

2924 29 98

p

b

Aszulam

3337-71-1

222-077-1

2935 00 90

p

b

2302-17-2

218-953-8

Klórpikrin

76-06-2

200-930-9

2904 90 40

p

b

Difenilamin

122-39-4

204-539-4

2921 44 00

p

b

Flufenoxuron

101463-69-8

417-680-3

2924 29 98

p

sr

Naled

300-76-5

206-098-3

2919 90 00

p

b

Propanil

709-98-8

211-914-6

2924 29 98

p

b

Propargit

2312-35-8

219-006-1

2920 90 85

p

b"

b)

a diklórfoszra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

Vegyi anyag

CAS-szám

Einecs-szám

KN-kód

Kategória

(*)

Felhasználási korlátozás

(**)

„Diklórfosz

62-73-7

200-547-7

2919 90 00

p

b"

c)

az alaklórra vonatkozó bejegyzés törlésre kerül;

d)

az aldikarbra vonatkozó bejegyzés törlésre kerül;

e)

a ciánamidra vonatkozó bejegyzés törlésre kerül;

f)

az endoszulfánra vonatkozó bejegyzés törlésre kerül.

3.

A 3. rész a következő bejegyzésekkel egészül ki:

Vegyi anyag

Vonatkozó CAS-szám(ok)

HR-kód

Tiszta anyag

HR-kód

Az anyagot tartalmazó keverékek, készítmények

Csoport

„Alaklór

15972-60-8

2924.29

3808.93

Peszticid

Aldikarb

116-06-3

2930.90

3808.91

Peszticid

Endoszulfán

115-29-7

2920.90

3808.91

Peszticid”


II. MELLÉKLET

A 689/2008/EK rendelet V. mellékletének 1. része a következő bejegyzéssel egészül ki:

Kiviteli tilalom alá eső vegyi anyagok/áruk leírása

Esetleges további részletek (például a vegyi anyag neve, EK-száma, CAS-száma stb.)

 

„Endoszulfán

EK-szám: 204-079-4

CAS-szám: 115-29-7

KN-kód: 2920 90 85”


26.1.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 26/17


A BIZOTTSÁG 74/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. január 25.)

az 1125/2010/EU rendeletnek a németországi, a spanyolországi és a szlovákiai gabonaintervenciós központok tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 41. cikkére, összefüggésben 4. cikkével,

mivel:

(1)

A gabonaintervenciós központok meghatározásáról és az 1173/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 2010. december 3-i 1125/2010/EU bizottsági rendelet (2) mellékletében kijelölésre kerültek a gabonaintervenciós központok.

(2)

Az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági termékek állami intervenció keretében történő felvásárlása és értékesítése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. december 11-i 1272/2009/EU bizottsági rendelet (3) 55. cikke (1) bekezdésének megfelelően Németország, Spanyolország és Szlovákia továbbította a Bizottsághoz gabonaintervenciós központjainak módosított jegyzékét, valamint az e központokhoz kapcsolódó, az uniós szabályozásban előírt minimumfeltételeket teljesítő raktározási helyszínként engedélyezett raktárhelyiségek jegyzékét (4).

(3)

Ezért az 1125/2010/EU rendeletet ennek megfelelően módosítani kell, továbbá közzé kell tenni az interneten a kapcsolódó raktározási létesítmények jegyzékét és valamennyi, az állami intervencióban érdekelt szereplők számára szükséges információt.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1125/2010/EU rendelet melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. január 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 318., 2010.12.4., 10. o.

(3)  HL L 349., 2009.12.29., 1. o.

(4)  Az egyes intervenciós központokhoz kapcsolódó raktárhelyiségek címe az Európai Bizottság EUROPA honlapjáról elérhető, mezőgazdasággal kapcsolatos következő weboldalon tekinthető meg: http://ec.europa.eu/agriculture/cereals/legislation/index_en.htm


MELLÉKLET

Az 1125/2010/EU rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1.

A „NÉMETORSZÁG” című szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„NÉMETORSZÁG

Aschersleben

Augsburg

Bad Gandersheim

Bad Oldesloe

Beverungen

Brandenburg

Bremen

Bülstringen

Buttstädt

Dessau-Roßlau

Drebkau

Ebeleben

Eilenburg

Emden

Flensburg

Gransee

Großschirma

Güstrow

Hamburg

Hameln

Herzberg

Hildesheim

Holzminden

Itzehoe

Kappeln

Karstädt

Kiel

Klötze

Krefeld

Kyritz

Lübeck

Ludwigshafen

Magdeburg

Malchin

Neustadt

Nienburg

Northeim

Pollhagen

Querfurt

Regensburg

Rethem/Aller

Riesa

Rosdorf

Rostock

Schwerin

Tangermünde

Trebsen

Uelzen

Wismar

Witzenhausen”

2.

A „SPANYOLORSZÁG” című szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„SPANYOLORSZÁG

Andalucia

Aragon

Castilla y Leon

Castilla La Mancha

Extremadura

Navarra”

3.

A „SZLOVÁKIA” című szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„SZLOVÁKIA

Bratislava

Trnava

Dunajská Streda

Nitra

Dvory nad Žitavou

Bánovce nad Bebravou

Martin

Veľký Krtíš

Rimavská Sobota

Šurany

Košice”


26.1.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 26/19


A BIZOTTSÁG 75/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. január 25.)

a 951/2006/EK rendelettől a cukorágazat egyes termékeire vonatkozó reprezentatív árak és kiegészítő behozatali vámok alkalmazása tekintetében való eltérésről és a cukorágazat egyes termékeire a 2012/2013. gazdasági évben alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok megállapításáról szóló 892/2012/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 143. cikkére, összefüggésben 4. cikkével,

mivel:

(1)

A 2012/2013. gazdasági évre vonatkozóan a 892/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) rögzíti a fehér cukor, a nyerscukor és egyes szirupok behozatalára alkalmazandó irányadó árakat és kiegészítő importvámokat.

(2)

Az 1234/2007/EK rendelet 141. cikkének (2) bekezdése értelmében nem vethető ki kiegészítő behozatali vám abban az esetben, ha a behozatal várhatóan nem fogja megzavarni a közösségi piacot, vagy ha az intézkedés hatásai nem állnának arányban az elérni kívánt céllal.

(3)

Az uniós piacokon a cukorárak jelentős ideje jóval meghaladják az irányadó árakat, és a jelenlegi piaci előrejelzések szerint nem várható, hogy a cukor világpiaci ára olyan szintre csökkenne, hogy – tekintettel a jelenlegi behozatali vámra – a cukorbehozatal kiegészítő vámok hiányában megzavarná a cukor uniós piacát. A viszonylag magas világpiaci árak mellett nem valószínű, hogy a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendelet (3) 36. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartozó cukorágazati termékek behozatala megzavarja az uniós piacot, és ezért e termékek behozatalára nem indokolt kiegészítő vámot kivetni. Tekintettel a cukor uniós és világpiacán érvényesülő alapelvekre, a szóban forgó állapot az elkövetkező két gazdasági évben – vagyis az uniós kvótarendszer megszűnéséig – várhatóan nem változik jelentős mértékben. A Bizottság folyamatosan figyeli a cukorpiacot és szükség esetén meghozza a megfelelő intézkedéseket.

(4)

Ameddig kiegészítő vámok nem kerülnek kiszabásra, nincs szükség a kiszámításukhoz használatos irányadó árak meghatározására sem.

(5)

Ezért a 2014/2015. gazdasági év végéig helyénvaló a 951/2006/EK rendelet 36. cikkének alkalmazásától eltekinteni.

(6)

A 892/2012/EU végrehajtási rendeletet következésképpen hatályon kívül kell helyezni.

(7)

A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 951/2006/EK rendelet 36. cikkétől eltérve, a szóban forgó cikkben említett termékekre 2015. szeptember 30-ig nem alkalmazandó kiegészítő behozatali vám.

2. cikk

A 892/2012/EU végrehajtási rendelet hatályát veszti. Az e rendelet hatálybalépését megelőzően kivetett kiegészítő vámok azonban továbbra is alkalmazandók.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. január 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 263., 2012.9.28., 37. o.

(3)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o.


26.1.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 26/21


A BIZOTTSÁG 76/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. január 25.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. január 25-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

64,0

TN

75,6

TR

111,8

ZZ

83,8

0707 00 05

MA

158,2

TR

150,0

ZZ

154,1

0709 91 00

EG

119,3

ZZ

119,3

0709 93 10

MA

83,6

TR

165,0

ZZ

124,3

0805 10 20

EG

56,7

MA

58,9

TN

60,7

TR

63,6

ZA

46,1

ZZ

57,2

0805 20 10

MA

89,7

ZZ

89,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

103,1

KR

138,1

MA

158,2

TR

79,1

ZZ

119,6

0805 50 10

EG

87,0

TR

73,7

ZZ

80,4

0808 10 80

BR

86,6

CN

101,1

MK

38,5

US

176,4

ZZ

100,7

0808 30 90

CN

51,8

US

138,2

ZZ

95,0


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


26.1.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 26/23


A BIZOTTSÁG 77/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. január 25.)

az 1273/2011/EU végrehajtási rendelettel a 2013. januári alidőszakra megnyitott vámkontingensek keretében behozni kívánt rizsre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet), (1)

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a rizs és a törmelékrizs behozatalára vonatkozó egyes vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2011. december 7-i 1273/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (3) és különösen annak 5. cikke első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1273/2011/EU végrehajtási rendelet a rizs és a törmelékrizs behozatalára az említett végrehajtási rendelet I. mellékletének megfelelően származási országonként elosztva és alidőszakokra bontva vámkontingenseket nyitott meg, és rendelkezett e vámkontingensek kezelésének módjáról.

(2)

Az 1273/2011/EU végrehajtási rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a), b), c) és d) pontjában előírt vámkontingensek esetében január az első alidőszak.

(3)

Az 1273/2011/EU végrehajtási rendelet 8. cikkének a) pontja szerinti értesítések alapján megállapítható, hogy a 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166 tételszámú vámkontingensek esetében az említett végrehajtási rendelet 4. cikkének (1) bekezdésével összhangban 2013 januárjának első tíz munkanapján benyújtott kérelmek a rendelkezésre állónál nagyobb mennyiségre vonatkoznak. Ezért helyénvaló a szóban forgó vámkontingensek esetében az igényelt mennyiségekre alkalmazandó elosztási együttható rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali engedélyek milyen mennyiségre bocsáthatók ki.

(4)

A fent említett értesítések alapján megállapítható továbbá, hogy a 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 tételszámú vámkontingensek esetében az 1273/2011/EU végrehajtási rendelet 4. cikkének (1) bekezdésével összhangban 2013 januárjának első tíz munkanapján benyújtott kérelmek a rendelkezésre állónál kisebb mennyiségre vonatkoznak.

(5)

Ezenkívül az 1273/2011/EU végrehajtási rendelet 5. cikkének első bekezdésével összhangban meg kell határozni a 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166 tételszámú vámkontingensek keretében a következő alidőszakban rendelkezésre álló összmennyiségeket.

(6)

A behozatali engedélyek kibocsátására irányuló eljárás hatékony lebonyolítása érdekében ennek a rendeletnek indokolt a kihirdetését követően azonnal hatályba lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az 1273/2011/EU végrehajtási rendelet szerinti 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166 tételszámú vámkontingensekhez kapcsolódóan 2013 januárjának első tíz munkanapján rizsbehozatalra vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátása érdekében benyújtott kérelmek esetében az engedély az e rendelet mellékletében meghatározott elosztási együttható és az igényelt mennyiség szorzataként meghatározott mennyiségre bocsátható ki.

(2)   Az 1273/2011/EU végrehajtási rendelet szerinti 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166 tételszámú vámkontingensek keretében a következő alidőszakra rendelkezésre álló összmennyiségeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet Az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. január 25-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(3)  HL L 325., 2011.12.8., 6. o.


MELLÉKLET

Az 1273/2011/EU végrehajtási rendelet alkalmazásában a 2013. januári alidőszakra engedélyezett és a soron következő alidőszakra rendelkezésre álló mennyiségek

a)

Az 1006 30 KN-kód alá tartozó teljesen vagy félig hántolt rizsre vonatkozó, az 1273/2011/EU végrehajtási rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) pontjában előírt vámkontingens:

Származás

Tételszám

A 2013. januári alidőszakra megállapított elosztási együttható

(százalékban)

A 2013. áprilisi alidőszakra rendelkezésre álló összmennyiség

(kg)

Amerikai Egyesült Államok

09.4127

 (1)

23 039 000

Thaiföld

09.4128

 (1)

9 702 162

Ausztrália

09.4129

 (2)

1 019 000

Egyéb származás

09.4130

 (2)

1 805 000

b)

Az 1006 20 KN-kód alá tartozó előmunkált („hántolt”) rizsre vonatkozó, az 1273/2011/EU végrehajtási rendelet 1. cikke (1) bekezdésének b) pontjában előírt vámkontingens:

Származás

Tételszám

A 2013. januári alidőszakra megállapított elosztási együttható

(százalékban)

A 2013. júliusi alidőszakra rendelkezésre álló összmennyiség

(kg)

Minden ország

09.4148

 (3)

1 469 000

c)

Az 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizsre vonatkozó, az 1273/2011/EU végrehajtási rendelet 1. cikke (1) bekezdésének c) pontjában előírt vámkontingens:

Származás

Tételszám

A 2013. januári alidőszakra megállapított elosztási együttható

(százalékban)

A 2013. júliusi alidőszakra rendelkezésre álló összmennyiség

(kg)

Thaiföld

09.4149

 (4)

51 571 716

Ausztrália

09.4150

 (5)

16 000 000

Guyana

09.4152

 (5)

11 000 000

Amerikai Egyesült Államok

09.4153

39,130434 %

4 500 001

Egyéb származás

09.4154

1,265822 %

6 000 008

d)

Az 1006 30 KN-kód alá tartozó teljesen vagy félig hántolt rizsre vonatkozó, az 1273/2011/EU végrehajtási rendelet 1. cikke (1) bekezdésének d) pontjában előírt vámkontingens:

Származás

Tételszám

A 2013. januári alidőszakra megállapított elosztási együttható

(százalékban)

A 2013. júliusi alidőszakra rendelkezésre álló összmennyiség

(kg)

Thaiföld

09.4112

1,018434 %

0

Amerikai Egyesült Államok

09.4116

1,779798 %

0

India

09.4117

0,850983 %

0

Pakisztán

09.4118

0,919793 %

0

Egyéb származás

09.4119

0,881843 %

0

Minden ország

09.4166

0,772365 %

17 011 010


(1)  A kérelmek a rendelkezésre állónál kisebb vagy a rendelkezésre állóval megegyező mennyiségre vonatkoznak, ezért valamennyi kérelem elfogadható.

(2)  Erre az alidőszakra nincs rendelkezésre álló mennyiség.

(3)  A kérelmek a rendelkezésre állónál kisebb vagy a rendelkezésre állóval megegyező mennyiségre vonatkoznak, ezért valamennyi kérelem elfogadható.

(4)  A kérelmek a rendelkezésre állónál kisebb vagy a rendelkezésre állóval megegyező mennyiségre vonatkoznak, ezért valamennyi kérelem elfogadható.

(5)  Erre az alidőszakra nincs elosztási együttható: a Bizottság nem kapott egyetlen engedélykérelmet sem.


IRÁNYELVEK

26.1.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 26/27


A TANÁCS 2013/1/EU IRÁNYELVE

(2012. december 20.)

a 93/109/EK irányelvnek az állampolgárságuk szerinti tagállamtól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok passzív választójogának az európai parlamenti választásokon történő gyakorlására vonatkozó egyes részletes rendelkezései tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 22. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 20. cikke (2) bekezdésének b) pontja, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartája 39. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy az Unió polgárai választásra jogosultak és választhatók a lakóhelyük szerinti tagállam európai parlamenti választásain. Az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának az európai parlamenti választásokon történő gyakorlására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1993. december 6-i 93/109/EK tanácsi irányelv (2) megállapítja az említett jog gyakorlására vonatkozó szabályokat.

(2)

A 93/109/EK tanácsi irányelvnek a 2004-es választásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 12-i és a 2009-es választásokra való alkalmazásáról szóló 2010. október 27-i bizottsági jelentés rámutatott arra, hogy a 93/109/EK irányelv egyes rendelkezéseit módosítani kell.

(3)

A 93/109/EK irányelv előírja, hogy minden olyan uniós polgár, akit akár a lakóhelye szerinti tagállam, akár a származása szerinti tagállam joga szerint passzív választójogától megfosztottak, a lakóhelye szerinti tagállamban tartott európai parlamenti választásokon e jog gyakorlásából ki van zárva. A 93/109/EK irányelv rendelkezései szerint ezért a lakóhelyétől eltérő tagállamban a választásokon jelöltként indulni kívánó uniós polgárnak jelentkezése benyújtásakor be kell mutatnia egy, a származása szerinti tagállam illetékes közigazgatási hatóságától származó olyan igazolást, amely tanúsítja, hogy abban a tagállamban nem fosztották meg passzív választójogától, illetve hogy ilyen kizáró okról az említett hatóságnak nincs tudomása.

(4)

E polgárok számára ugyanakkor nehézséget okoz egyrészt annak megállapítása, hogy mely hatóság rendelkezik illetékességgel az igazolás kiadására, másrészt pedig az, hogy ezt az igazolást kellő időben megszerezzék, ez pedig akadályozza a passzív választójog gyakorlását, és hozzájárul ahhoz, hogy a jelöltként indulni kívánó uniós polgárok a lakóhelyük szerinti tagállamban alacsony számban indulnak jelöltként az európai parlamenti választásokon.

(5)

Ennek megfelelően el kellene törölni a polgárokkal szemben a fenti igazolás benyújtása iránt támasztott követelményt, és azt fel kellene váltani az e polgárok által a jelentkezésük részeként benyújtandó hivatalos nyilatkozatba foglalt, arra vonatkozó kijelentéssel, hogy az érintettet nem fosztották meg az európai parlamenti választásokon gyakorolható passzív választójogától.

(6)

A lakóhely szerinti tagállamok számára elő kellene írni, hogy e nyilatkozatról értesítsék a származás szerinti tagállamot, mégpedig annak ellenőrzése céljából, hogy a jelöltként induló uniós polgárt valóban megfosztották-e passzív választójogától a származása szerinti tagállamban. Az értesítés kézhezvételét követően a származás szerinti tagállamnak a lakóhely szerinti tagállam rendelkezésére kellene bocsátania a releváns információkat, mégpedig olyan határidőn belül, amely lehetővé teszi a jelentkezés érvényességének tényleges elbírálását.

(7)

Nem eredményezheti a passzív választójogtól való megfosztást a lakóhely szerinti tagállamban, ha a származás szerinti tagállam elmulasztja kellő időben rendelkezésre bocsátani az információkat. Amennyiben a vonatkozó információk rendelkezésére bocsátására egy későbbi időpontban kerül sor, a lakóhely szerinti tagállam a nemzeti joga szerinti eljárásokkal összhangban megfelelő intézkedéseket kellene életbe léptetnie annak érdekében, hogy a származás szerinti tagállamukban passzív választójoguktól megfosztott, de a választói jegyzékben már rögzített vagy már megválasztott uniós polgárok ne lehessenek választhatók, illetve ne tölthessenek be képviselői tisztséget.

(8)

Mivel a tagállamokban a más tagállam állampolgárával kapcsolatos közigazgatási eljárás szükségszerűen több intézkedést tartalmaz, mint a saját állampolgárok esetében, a tagállamok számára lehetővé kellene tenni, hogy a jelentkezés benyújtását illetően a saját állampolgárai számára előírttól eltérő határidőt állapítsanak meg a jelöltként indulni kívánó, nem állampolgár uniós polgárok számára. A határidőtől való bármely eltérés korlátja, hogy az szükséges és arányos legyen ahhoz, hogy kellő időben figyelembe vehessék a származás szerinti tagállam által nyújtott információkat, és adott esetben még a jelöltek megnevezése előtt visszautasíthassanak egy jelentkezést. Egy ilyen külön határidő megállapítása azonban nem érintheti a többi tagállam számára a 93/109/EK irányelv szerinti értesítési kötelezettség tekintetében meghatározott határidőket.

(9)

A nemzeti hatóságok közötti gördülékeny kommunikáció érdekében a tagállamoknak ki kell nevezniük egy, a jelöltekkel kapcsolatos információk nyújtásáért felelős kapcsolattartó pontot.

(10)

A mind a származásuk szerinti tagállam választási jegyzékében, mind pedig a lakóhelyük szerinti tagállam választási jegyzékében nyilvántartott jelöltek eredményesebb azonosítása érdekében a lakóhelyük szerinti tagállamban jelöltként indulni kívánó uniós polgárok által benyújtandó adatok között szerepelnie kellene születési helyének és időpontjának és a származása szerinti tagállambeli legutolsó lakcímének is.

(11)

A tagállamoknak és a Bizottságnak a magyarázó dokumentumokról szóló, 2011. szeptember 28-i együttes politikai nyilatkozatával összhangban a tagállamok vállalták, hogy az átültető intézkedéseikről szóló értesítéshez indokolt esetben mellékelnek egy vagy több olyan dokumentumot, amely megmagyarázza az irányelv elemei és az azt átültető nemzeti jogi eszköz megfelelő részei közötti kapcsolatot. Ezen irányelv tekintetében a jogalkotó úgy ítéli meg, hogy indokolt ilyen dokumentumok átadása,

(12)

A 93/109/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 93/109/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

A 6. cikk a következőképpen módosul:

a)

Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Azok az uniós polgárok, akik olyan tagállamban rendelkeznek lakóhellyel, amelynek nem állampolgárai, és akiket a lakóhely szerinti tagállam vagy a származás szerinti tagállam joga alapján valamely bírósági vagy – jogorvoslat lehetősége mellett – közigazgatási határozattal passzív választójoguktól megfosztottak, nem gyakorolhatják e jogukat a lakóhelyük szerinti tagállamban tartott európai parlamenti választásokon.”

b)

A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A lakóhely szerinti tagállam ellenőrzi, hogy azokat az uniós polgárokat, akik kifejezésre juttatták azon óhajukat, hogy passzív választójogukkal éljenek, nem fosztották-e meg ettől a joguktól bírósági vagy – jogorvoslat lehetősége mellett – közigazgatási határozattal a származásuk szerinti tagállamban.”

c)

A szöveg a következő bekezdésekkel egészül ki:

„(3)   E cikk (2) bekezdésének alkalmazásában a lakóhely szerinti tagállam értesíti a származás szerinti tagállamot a 10. cikk (1) bekezdésében említett nyilatkozatról. A származás szerinti tagállamban rendelkezésre álló releváns információkat az értesítés kézhezvételét követő öt munkanapon belül, vagy amennyiben a lakóhely szerinti tagállam kéri, ennél rövidebb határidőn belül megfelelő formában továbbítani kell. Ez a tájékoztatás csak az e cikk végrehajtásához szigorúan szükséges adatokra terjedhet ki, és az adatok csak e cikk végrehajtásának céljára használhatók fel.

A jelölt választhatóságát nem érintheti, ha a lakóhely szerinti tagállam nem kapja kézhez határidőn belül a tájékoztatást.

(4)   Ha a szolgáltatott adatok a nyilatkozat tartalmát érvénytelenné teszik, a lakóhely szerinti tagállam – függetlenül attól, hogy a határidőn belül vagy csak egy későbbi időpontban kapta kézhez az információkat – nemzeti jogával összhangban megteszi a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy az érintett személynek a választásokon jelöltként való indulását megakadályozza, vagy ha ez nem lehetséges, megakadályozza a személy megválasztását vagy azt, hogy a személy képviselői tisztséget töltsön be.

(5)   A tagállamok kapcsolattartó pontot neveznek ki a (3) bekezdés alkalmazásához szükséges információk kézhezvételére és továbbítására. A tagállamok értesítik a Bizottságot e kapcsolattartó pontok nevéről, elérhetőségéről és a velük kapcsolatos naprakész információkról és változásokról. A Bizottság nyilvántartást vezet a kapcsolattartó pontokról, és azt a tagállamok rendelkezésére bocsátja.”

2.

A 10. cikk a következőképpen módosul:

a)

Az (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

állampolgársága, születési helye és ideje, a származása szerinti tagállambeli legutolsó lakcíme, valamint a lakóhelye szerinti tagállam választási területén belüli lakcíme;”.

b)

Az (1) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

„d)

a származása szerinti tagállamban nem fosztották meg passzív választójogától bírósági vagy – jogorvoslat lehetősége mellett – közigazgatási határozattal.”

c)

A (2) bekezdést el kell hagyni.

2. cikk

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2014. január 28-ig megfeleljenek. A tagállamok erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

E. FLOURENTZOU


(1)  Az Európai Parlament 2007. szeptember 26-i jogalkotási állásfoglalása (HL C 219. E, 2008.8.28., 193. o.) és 2012. november 20-i jogalkotási állásfoglalása (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 329., 1993.12.30., 34. o.


HATÁROZATOK

26.1.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 26/30


A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2012. december 20.)

a Portugáliának nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/344/EU végrehajtási határozat módosításáról

(2013/64/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus létrehozásáról szóló, 2010. május 11-i 407/2010/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A 2011/344/EU tanácsi végrehajtási határozat (2) 3. cikkének (10) bekezdésével összhangban a Bizottság a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) együtt és az Európai Központi Bankkal (EKB) összeköttetésben elvégezte a portugál hatóságok által a gazdasági és pénzügyi kiigazítási program (a továbbiakban: a program) részét képező, egyeztetett intézkedések végrehajtása terén elért előrelépésre, valamint az egyeztetett intézkedések eredményességére és gazdasági-társadalmi hatására vonatkozó hatodik felülvizsgálatot.

(2)

A reálértéken 3 %-os 2012. évi erős visszaesés után a gazdasági tevékenység 2013 második felétől kezdődően várhatóan fokozatosan élénkül, és a negyedéves növekedési ráták visszatérnek a pozitív tartományba. Előretekintve a gazdaságélénkülés 2014-ben várhatóan lendületet vesz a makrogazdasági kilátásokra lefelé mutató kockázatok ellenére. Ezek közé tartozik a fogyasztás némileg fékező hatása és néhány euroövezeti tagállamban a gazdasági környezet vártnál erőteljesebb romlása, amelynek lehetnek Portugáliára átgyűrűző hatásai.

(3)

A bruttó hazai termék (GDP) 5 %-ában meghatározott 2012. évi költségvetési hiánycél továbbra is érvényes, bár vannak bizonyos kockázatok. A kiadási oldalon továbbra is ellenőrzés alatt tartják a költségvetési végrehajtást, de a bevételek az októberig tartó adatok alapján változatlanul elmaradtak a már lefelé módosított céloktól. A hiánycél elérése érdekében a GDP 0,3 %-a körüli értéket kitevő további megtakarítási intézkedések végrehajtása van folyamatban, de végső eredményüket némi bizonytalanság övezi. Végül, a statisztikai hatóságok még elemzik, hogy a repülőtéri koncesszió (ANA) – a becslések szerint a GDP 0,7 %-át kitevő – értékesítése hiánycsökkentő műveletként kezelhető-e.

(4)

A 2012. november 27-én elfogadott 2013. évi költségvetés a GDP több mint 3 %-át kitevő diszkrecionális intézkedést tartalmaz annak érdekében, hogy 2013-ban elérjék a GDP 4,5 %-ában meghatározott hiánycélt. A kiadási oldalon a költségvetés a foglalkoztatottak alacsonyabb száma révén a közszféra béreinek jelentős visszafogását tervezi, ami a túlórafizetések és egyéb kompenzációk csökkentésével egészül ki. Az egészségügy, az állami tulajdonú vállalatok és a köz- és magánszféra közötti partnerségek (PPP-k) racionalizálására irányuló erőfeszítéseket fokozzák, és tovább ésszerűsítik a szociális kiadásokat. A 2013. évi költségvetés a bevételi oldalon a személyi jövedelemadó átfogó szerkezetátalakításáról rendelkezik, amely csökkenti az adósávok számát és az európai normákkal összhangban növeli az átlagos adómértéket, ugyanakkor megtartja a progresszivitást és csökkenti az adókedvezményeket. Emellett az adóköteles jövedelem minimálbér feletti részére 3,5 % pótadót, a 80 000 EUR feletti jövedelemre 2,5 %, a 250 000 EUR feletti jövedelemre pedig 5 % szolidaritási különadót vetnek ki. A társaságiadó-bevételek növelése többek között a kamatköltségek levonhatóságának korlátozása, a nyereségre kivetett legmagasabb adómérték alkalmazási küszöbének csökkentése, és a csoportos adózás alá tartozó társaságok különleges előlegfizetésére vonatkozó módszertan módosítása révén történik. A 2013. évi költségvetés tartalmazza továbbá a közvetett adózás módosítását, különösen a dohánytermékek, az alkohol és a földgáz jövedéki adójának emelését, az ingatlanok újraértékelését követően az ingatlanadózás alapjának kiszélesítését, valamint pénzügyi tranzakciós adó bevezetését. Emellett emelkednek a társadalombiztosítási járulékok, mivel azokat a közalkalmazottak kiegészítő juttatásai és a munkanélküli ellátások után is meg kell majd fizetni.

(5)

A 2013. évi költségvetésben szereplő intézkedéseket figyelembe véve a bevételnövekedés 2013-ban 80 %-kal járul hozzá a költségvetési kiigazításhoz, a maradék 20 % pedig kiadáscsökkentésekből ered (az Alkotmánybíróság döntése alapján a közszféra 13. havi bérének és az 1,1 havi nyugdíjaknak a visszaállítása okozta hatás figyelembevételét követően). Az erősen bevételalapú kiigazításhoz kapcsolódó kockázatokra tekintettel a portugál hatóságok a GDP 0,5 %-át kitevő készenléti intézkedéseket készítenek elő, amelyeket a kockázatok megvalósulása esetén hajtanak végre. Az intézkedések főként kiadásoldali megtakarításokból állnak, különösen a bérköltségek további csökkentéséből, és részletezésükre 2013 elején, még időben a hetedik felülvizsgálat előtt kerül sor.

(6)

A költségvetési kiigazítási folyamatot a kormányzati kiadások ellenőrzésének fokozására és az adóbeszedés javítására irányuló számos strukturális intézkedés támasztja alá. Mindenekelőtt tervben van a költségvetési keret átfogó reformja, hogy összhangba kerüljön a költségvetési eljárások és irányítás legjobb gyakorlataival. A kötelezettségvállalások ellenőrzésének új rendszere már kezd eredményeket hozni, de a végrehajtást szorosan nyomon kell követni annak biztosítása érdekében, hogy a kötelezettségvállalások összhangban legyenek a finanszírozással. Folytatódnak a már eddig is jelentős megtakarítást eredményező közigazgatási reformok. Az adóigazgatás korszerűsítésére irányuló fő reformokat hamarosan befejezik, a hatóságok pedig fokozzák a nyomon követést és erősítik az adózási fegyelmet. A PPP-k újratárgyalása megkezdődött, 2013-ra és későbbre jelentős megtakarításokat jeleznek előre. Az állami tulajdonú vállalatok 2012 végére átlagban várhatóan elérik a működési egyensúlyt. Az egészségügyi reformok jelentős megtakarításokat eredményeznek, a végrehajtás pedig nagyjából a célokkal összhangban folytatódik.

(7)

A kiadások átfogó felülvizsgálatát irányozták elő azzal a céllal, hogy fokozzák a közszolgáltatások hatékonyságát és méltányosságát, körülbelül 4 milliárd EUR-t vagy a GDP 2,5 %-át kitevő kiadáscsökkentések mellett. A felülvizsgálat célja a közszférabeli feladatkörök és egységek közötti párhuzamosságok csökkentése, valamint a forrásoknak a növekedést ösztönző kiadási területek felé történő újraelosztása. Az intézkedések meghatározására, számszerűsítésére, valamint végrehajtásuk ütemezésére várhatóan 2013 februárjáig sor kerül. A középtávú költségvetési konszolidációs tervekről a 2013-as stabilitási program nyújt részletesebb információkat.

(8)

A nominális GDP növekedésére vonatkozó jelenlegi bizottsági előrejelzések alapján (2011-ben – 1,0 %, 2012-ben – 2,7 %, 2013-ban 0,3 % és 2014-ben 2 %) és tekintettel a költségvetési célokra (2012-ben a GDP 5 %-a, 2013-ban 4,5 %-a és 2014-ben 2,5 %-a) a tervek szerint az adósság-GDP arány a következőképpen alakul: 2011-ben 108,1 %, 2012-ben 120 %, 2013-ban 122,2 % és 2014-ben 122,3 %. Így az adósság GDP-hez viszonyított aránya 2012-től stabilizálódik, majd 2014 után – a hiány további csökkenését feltételezve – csökkenő pályára kerül. Az adósság dinamikájára számos vonal alatti művelet hat, amelyek jelentős pénzügyieszköz-beszerzéseket foglalnak magukban, különösen esetleges banki feltőkésítések és az állami tulajdonú vállalatok, valamint az elhatárolt és a pénzforgalmilag ténylegesen fizetendő kamatok közötti különbségek finanszírozása céljából.

(9)

A 8,2 milliárd EUR összegű tőkeinjekciós intézkedések végrehajtása majdnem befejeződött, ami lehetővé teszi a részt vevő bankok számára az Európai Bankhatóság által előírt szavatalótőke-pufferek, valamint a 2012-ben meghatározott év végi 10 %-os alaptőke-megfelelési mutató teljesítését. A hitel/betét arány 120 százalékos indikatív értékre csökkentése 2014-re valószínűleg sikerül, mivel néhány bank már most a küszöbérték alatti szintet ért el. A vállalati szektor finanszírozási forrásainak diverzifikációjára irányuló erőfeszítéseket fokozzák. A helyreállítási terveket, hídbankokat és szanálási alapot is magában foglaló bankszanálásról szóló jogszabályok véglegesítése jelenleg zajlik.

(10)

A növekedést és versenyképességet fokozó strukturális reformok végrehajtása terén további haladást értek el. Az aktív munkaerő-piaci intézkedések megerősítése mellett a hatóságok kötelezettséget vállaltak a végkielégítések csökkentésére a munkaerőpiac rugalmasságának és a munkahelyteremtésnek az elősegítése érdekében. A középfokú oktatásra, valamint a szakképzésre vonatkozó cselekvési tervek végrehajtása a tervek szerint halad előre.

(11)

Jó ütemben halad a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) átültetése, amelynek célja a piacra lépés akadályainak csökkentése és a verseny, valamint a gazdasági tevékenység ösztönzése azáltal, hogy megkönnyíti az új belépőknek a különböző gazdasági rendszerekben a piaci hozzáférést. Az engedélyezési eljárások és egyéb adminisztratív terhek is egyszerűsödnek különböző gazdasági ágazatokban, mint például a környezetvédelem és a területrendezés, a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés, az ipar vagy a geológia. Kidolgozás alatt áll a legfontosabb nemzeti szabályozó hatóságok működésére vonatkozó főbb elveket, köztük erős függetlenséggel és autonómiával való felruházásukat meghatározó kerettörvény.

(12)

Az igazságszolgáltatási rendszer reformja továbbra is az egyeztetett ütemterv szerint halad. További haladást értek el a lezáratlan ügyek számának csökkentésében, valamint szélesebb körű reformok, például a bírósági kerületek földrajzi átszervezése és a polgári perrendtartás reformja terén.

(13)

Az ebben a határozatban előírt minden intézkedés kiemelten fontos Portugáliában a stabil gazdasági és pénzügyi helyzet helyreállítása szempontjából, valamint hogy az ország ismét finanszírozási forrásokhoz juthasson a pénzügyi piacokon.

(14)

Ezen fejlemények tükrében a 2011/344/EU végrehajtási határozatot módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2011/344/EU végrehajtási határozat 3. cikke a következőképpen módosul:

1.

a (7) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(7)   Portugália az egyetértési megállapodásban részletezett feltételekkel összhangban 2013 során elfogadja a következő intézkedéseket:

a)

az államháztartási hiány 2013-ban nem haladhatja meg a GDP 4,5 %-át. A 2013. évi költségvetés a GDP legalább 3 %-ának megfelelő összegben tartalmaz az államháztartási hiánynak a (3) bekezdésben meghatározott időtartamon belüli csökkentéséhez szükséges tartós konszolidációs intézkedéseket. A portugál kormány megvizsgálja a kiadáscsökkentés mértékének növelésére irányuló lehetőségeket a 2013. évi általános konszolidációs csomagban, hogy középtávon biztosítsa a növekedést ösztönző, a kiadási oldalra összpontosító költségvetési kiigazítást. A költségvetés végrehajtásának kockázataira tekintettel a portugál kormány 2013 elejéig a GDP 0,5 %-át kitevő készenléti intézkedéseket dolgoz ki, amelyeket a kockázatok megvalósulása esetén életbe kell léptetni;

b)

a 2013. évi költségvetésnek bevételnövelő intézkedéseket kell tartalmaznia, különösen a személyi jövedelemadó szerkezetátalakítását az adórendszer egyszerűsítésével, az átlagos adókulcs növelésével a progresszivitás megőrzése mellett, egyes adókedvezmények megszüntetése által az adóalap szélesítésével, a társasági adó alapjának szélesítésével, a tőkejövedelem adókulcsának növelésével, magasabb jövedéki adókkal és a rendszeres ingatlanadózás módosításával;

c)

a 2013. évi költségvetésnek kiadáscsökkentő intézkedéseket kell tartalmaznia, különösen a közigazgatás, az oktatás, az egészségügy és a szociális ellátások racionalizálását; a béreknek az állandó és ideiglenes alkalmazottak számának és a túlmunka díjazásának a csökkentésével történő visszafogását; az állami és magán szociális transzferek és támogatások ésszerűsítését; a helyi és regionális hatóságoknak juttatott transzferek csökkentését; valamint az állami tulajdonú vállalatok működési és tőkekiadásainak csökkentését;

d)

Portugália folytatja privatizációs programjának végrehajtását;

e)

Portugália közös bevétel-előrejelző iránymutatásokat dolgoz ki a regionális és helyi hatóságok számára;

f)

Portugália elmélyíti a megosztott szolgáltatások alkalmazását a közigazgatásban;

g)

Portugália csökkenti a szakminisztériumok (például adóügyi, társadalombiztosítási, igazságügyi) helyi képviseleteinek számát a „Lojas do Cidadão” (egyablakos ügyintézési pont a hatóságok és a szolgáltatók vonatkozásában) keretében való egyesítésükkel, valamint a program időtartama alatt az elektronikus közigazgatás további kiépítésével;

h)

Portugália folytatja a kórházi hálózat átszervezését és ésszerűsítését szakosodás, koncentráció és a kórházi szolgáltatások csökkentése, valamint a kórházak együttes irányítása és működtetése révén, és 2013 végére véglegesíti a cselekvési terv végrehajtását;

i)

Portugália nemzetközileg elismert szakértők segítségével és az új városi bérleti szerződésekről szóló 6/2006. számú törvény módosítása, valamint a felújítás adminisztratív eljárását egyszerűsítő törvényerejű rendelet nyomán elvégzi az ingatlanpiac működésének átfogó felülvizsgálatát;

j)

Portugália nemzeti szintű ingatlan-nyilvántartási rendszert dolgoz ki, hogy lehetővé váljon a várostervezés költségeinek és hasznainak egyenlőbb eloszlása;

k)

Portugália teljes mértékben működőképessé teszi az oktatási és képzési politika eredményeinek és hatásainak elemzését, nyomon követését és értékelését szolgáló irányítási eszközt és felállítja a referencia-szakiskolákat;

l)

Portugália befejezi a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) teljes körű végrehajtásához szükséges függőben lévő ágazati módosítások elfogadását;

m)

Portugália célzott intézkedéseket hajt végre a lezáratlan jogérvényesítési ügyek folyamatos csökkentésének elérése érdekében a bíróságok ügyhátralékainak felszámolása céljából;

n)

Portugália elfogadja a főbb nemzeti szabályozó hatóságokra vonatkozó kerettörvényt azok teljes függetlenségének, valamint pénzügyi, adminisztratív és irányítási autonómiájának biztosítása érdekében;

o)

Portugália javítja az üzleti környezetet azáltal, hogy végrehajtja az adminisztratív terhek csökkentésére irányuló, függőben lévő (a 2006/123/EK irányelvben meghatározott egyablakos ügyintézési pontok és az engedélyezés alól mentesülő projektek) reformokat, valamint tovább egyszerűsíti a hatályos engedélyezési eljárásokat, szabályozásokat és a gazdaságot érintő egyéb adminisztratív terheket, amelyek a gazdasági tevékenység fejlődésének jelentős akadályát képezik;

p)

Portugália végrehajtja a kikötői munkára vonatkozó jogi szabályozás és a kikötők irányítási rendszerének reformját, beleértve a kikötői működési koncessziók átalakítását;

q)

Portugália végrehajtja a közlekedési rendszer működését javító intézkedéseket;

r)

Portugália végrehajtja az energiatarifa terén fennálló adósság megszüntetését célzó intézkedéseket és teljes körűen végrehajtja a harmadik uniós energiacsomagot.

2.

a (9) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(9)   A pénzügyi ágazatba vetett bizalom helyreállítása érdekében Portugáliának kellő mértékű feltőkésítést és rendezett hitelleépítést kell végrehajtania a bankszektorban. Ezzel összefüggésben Portugália a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében végrehajtja a portugál bankszektorra vonatkozó, a Bizottsággal, az EKB-val és az IMF-fel egyeztetett stratégiát. Ennek keretében Portugália különösen:

a)

a bankoknak biztosítékpuffereik fenntartható alapon történő megerősítését tanácsolja;

b)

biztosítja a banki ágazatban a kiegyensúlyozott és rendezett hitelleépítést, ami továbbra is kritikus fontosságú a finanszírozási egyensúlytalanságok tartós megszüntetése érdekében. A bankok pénzügyi finanszírozási terveinek célja a hitel/betét arány nagyjából 120 %-os indikatív értékre csökkentése 2014-ben, és középtávon az eurorendszer általi finanszírozásra való támaszkodás mértékének csökkentése. E finanszírozási terveket negyedévente felülvizsgálják;

c)

elősegíti a vállalati szektorra és különösen a kkv-kra irányuló finanszírozási alternatívák diverzifikációját a tőkepiacokhoz és az exporthitel-biztosításhoz való hozzáférésük javítását célzó intézkedések körével;

d)

folytatja az állami tulajdonban lévő CGD-csoport racionalizálását;

e)

optimalizálja a BPN-től a három állami tulajdonú különleges célú gazdasági egységre átruházott eszközök szanálását azáltal, hogy harmadik szakmai félhez szervezi ki az eszközkezelést, mely szakmai fél megbízást kap arra, hogy idővel fokozatosan szanálja az eszközöket; versenyeljárás keretében kiválasztja a hitelkezelést végző felet, és a megbízásba a megtérülés maximalizálását és a működési költségek minimalizálását biztosító megfelelő ösztönzőket épít be; és biztosítja a leányvállalatok és az eszközök időben történő átruházását a másik két állami tulajdonú különleges célú gazdasági egységre;

f)

a vállalati szektorra irányuló finanszírozási alternatívák diverzifikációjának elősegítésére vonatkozó előzetes javaslatok alapján kidolgozza és végrehajtja a vállalati szektor számára a hagyományos banki hitelhez képest finanszírozási alternatívákat nyújtó megoldásokat; és értékeli a kormány által támogatott exporthitel-biztosítási rendszerek hatékonyságát, hogy az uniós jogszabályoknak megfelelő intézkedéseket hozhasson az export előmozdítására;

g)

két lépésben biztosítja a szanálási alap kezdeti és időszakos finanszírozásához szükséges intézkedéseket – először törvényerejű rendeletet fogad el a bankok által a szanálási alapnak nyújtott hozzájárulásról, másodszor felügyeleti hirdetményt fogad el az egyes bankok időszakos hozzájárulásáról; elfogadja a szanálási tervekre vonatkozó felügyeleti hirdetményeket, és a bankok helyreállítási és szanálási terveinek végrehajtása során elsőbbséget kapnak a rendszerszintű jelentőséggel bíró bankok;

h)

végrehajtja a pénzügyi intézményeket a háztartások adósságának peren kívüli átütemezésére ösztönző keretet, zökkenőmentessé teszi a vállalati adósság átütemezésére vonatkozó alkalmazást és végrehajtja a szerkezetátalakítási eszközök széles körű megismertetésére irányuló cselekvési tervet;

i)

benyújtja a Parlamentnek az állami tőkéhez való hozzáférést szabályozó jogi keret módosítását, annak érdekében, hogy az állam szigorúan meghatározott körülmények között és az állami támogatásra vonatkozó szabályokkal összhangban ellenőrzést gyakorolhasson egy intézmény felett és elvégezhesse a kötelező feltőkésítéseket.”.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Portugál Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. NOONAN


(1)  HL L 118., 2010.5.12., 1. o.

(2)  HL L 159., 2011.6.17., 88. o.

(3)  HL L 376., 2006.12.27., 36. o.

(4)  HL L 376., 2006.12.27., 36. o.”