ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2013.023.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 23

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

56. évfolyam
2013. január 25.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 39/2013/EU rendelete (2013. január 21.) a nemzetközi tárgyalások vagy megállapodások hatálya alá nem tartozó bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós hajók számára rendelkezésre álló halászati lehetőségeknek a 2013. évre történő meghatározásáról

1

 

*

A Tanács 40/2013/EU rendelete (2013. január 21.) az uniós vizeken, valamint a nemzetközi tárgyalások vagy megállapodások hatálya alá tartozó bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós hajók számára egyes nem uniós vizeken rendelkezésre álló halászati lehetőségeknek a 2013. évre történő meghatározásáról

54

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

25.1.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 23/1


A TANÁCS 39/2013/EU RENDELETE

(2013. január 21.)

a nemzetközi tárgyalások vagy megállapodások hatálya alá nem tartozó bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós hajók számára rendelkezésre álló halászati lehetőségeknek a 2013. évre történő meghatározásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendelet (1) előírja, hogy a vizekhez és az erőforrásokhoz való hozzáférést és a halászati tevékenységek fenntartható folytatását szabályozó intézkedéseket a rendelkezésre álló tudományos, műszaki és gazdasági szakvélemények és különösen a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) által készített jelentések figyelembevételével, valamint a regionális tanácsadó testületek javaslataira tekintettel kell meghatározni.

(2)

A Tanács feladata, hogy intézkedéseket fogadjon el a halászati lehetőségek meghatározására és elosztására vonatkozóan, beleértve – adott esetben – bizonyos, azokkal funkcionálisan összefüggő feltételeket is. A halászati lehetőségeket úgy kell elosztani a tagállamok között, hogy minden tagállam számára viszonylag stabil halászati tevékenység legyen biztosítható valamennyi állomány, illetve halászat tekintetében, és az elosztás során kellően figyelembe kell venni a közös halászati politikának a 2371/2002/EK rendeletben meghatározott célkitűzéseit.

(3)

A teljes kifogható mennyiségeket (TAC) a rendelkezésre álló tudományos szakvélemények alapján, a biológiai és társadalmi-gazdasági vonatkozások figyelembevételével kell meghatározni, biztosítva ugyanakkor az egyes halászati ágazatokkal szembeni méltányos bánásmódot; ezenkívül figyelembe kell venni az érdekeltekkel folytatott konzultációk során megfogalmazott véleményeket is, különös tekintettel az érintett regionális tanácsadó testületek ülésein elhangzottakra.

(4)

Többéves terv hatálya alá tartozó állományok esetében a teljes kifogható mennyiségeket a vonatkozó tervben szereplő szabályokkal összhangban kell meghatározni. Következésképpen szürke tőkehal déli állományai, a norvég homár állományai, a La Manche csatorna nyugati részén élő közönséges nyelvhal, a Skóciától nyugatra fekvő területeken előforduló hering, valamint a Kattegatban, a Skóciától nyugatra fekvő területeken és az Ír-tengerben élő közönséges tőkehal állományai tekintetében a teljes kifogható mennyiségeket a következő jogi aktusokban megállapított szabályoknak megfelelően kell meghatározni: a Kantábriai-tenger és az Ibériai-félsziget nyugati részének déli szürketőkehal- és norvéghomár-állományának helyreállítását célzó intézkedésekről szóló, 2005. december 20-i 2166/2005/EK tanácsi rendelet (2); a La Manche csatorna nyugati része nyelvhalállományának fenntartható kiaknázására vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló, 2007. május 7-i 509/2007/EK tanácsi rendelet (3); a Skóciától nyugatra fekvő területen élő heringállományra és az állomány halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló, 2008. december 18-i 1300/2008/EK tanácsi rendelet (4); és a tőkehalállományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó hosszú távú terv létrehozásáról szóló, 2008. december 18-i 1342/2008/EK tanácsi rendelet (5) (a tőkehalállományokra vonatkozó terv). Ami viszont a szürke tőkehal északi állományát (811/2004/EK rendelet (6)) és a Vizcayai-öböl nyelvhalállományát illeti (388/2006/EK rendelet (7)), a vonatkozó helyreállítási és gazdálkodási tervekben előírt minimumcélokat sikerült megvalósítani, ezért helyénvaló követni a tudományos szakvéleményben foglaltakat azért, hogy – az adott esettől függően – elérhetők vagy szinten tarthatók legyenek a legnagyobb fenntartható hozamnak megfelelő TAC-értékek.

(5)

Azon állományok vonatkozásában, amelyekről nincs elegendő vagy megbízható adat az állomány méretére vonatkozó becslésekhez, a gazdálkodási intézkedéseknek és a teljes kifogható mennyiségek szintjeinek a 2371/2002/EK tanácsi rendelet 3. cikkének i) pontjában meghatározott, a halászati gazdálkodásban alkalmazott elővigyázatos megközelítést kell követniük, az állományspecifikus tényezők számításba vételével, ideértve különösen az állomány tendenciáiról és a vegyes halászattal kapcsolatos megfontolásokról rendelkezésre álló információkat.

(6)

A teljes kifogható mennyiség és kvóták éves kezelésére vonatkozó kiegészítő feltételek bevezetéséről szóló, 1996. május 6-i 847/96/EK tanácsi rendelet (8) 2. cikkével összhangban meg kell határozni az említett cikkben előírt különböző intézkedések hatálya alá tartozó állományokat.

(7)

Amennyiben egy adott állományra vonatkozó teljes kifogható mennyiséget csak egyetlen tagállamnak osztanak ki, a Szerződés 2. cikkének (1) bekezdésével összhangban indokolt felhatalmazni az érintett tagállamot az említett teljes kifogható mennyiség szintjének meghatározására. Rendelkezéseket kell hozni annak biztosítására, hogy a szóban forgó teljes kifogható mennyiség meghatározásakor az érintett tagállam teljes mértékben a közös halászati politika alapelveinek és szabályainak megfelelően járjon el.

(8)

Bizonyos teljes kifogható mennyiségek esetében a tagállamok számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a teljes körűen dokumentált halászatra vonatkozó próbákban részt vevő hajók számára kiegészítő kvótákat osszanak ki. Ezek a próbák a fogási kvótarendszer, vagyis az összes fogás kirakodására és kvótákból való levonására vonatkozó rendszer vizsgálatára irányulnak annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a visszadobás gyakorlata és a visszadobott – egyébként felhasználható – halak elpocsékolása. A halak ellenőrizetlen visszadobása fenyegetést jelent a halak mint közjavak hosszú távú fenntarthatósága és ezáltal a közös halászati politika célkitűzései tekintetében is. Ezzel szemben a fogási kvótarendszerek eleve ösztönzőt teremtenek a halászok számára ahhoz, hogy tevékenységük végzése során optimalizálják a fogási szelektivitást. A visszadobás gyakorlatának ésszerű kezelése érdekében a teljes körűen dokumentált halászat során minden tengeri műveletről be kell számolni, nem csupán a kikötőben kirakodott rakományról. Ezért a tagállamok általi ilyen kiegészítő kvótakiosztás feltételei között szerepelnie kell egy arra vonatkozó kötelezettségnek is, hogy a hajón érzékelőrendszerrel összekapcsolt, zárt láncú televíziós kamerák (CCTV) működjenek (CCTV-rendszer). Ez lehetővé teszi a fogás megtartott és visszadobott részeinek pontos nyilvántartását. A fedélzeten valós időben tevékenységet folytató megfigyelők alkalmazásán alapuló rendszer kevésbé eredményes, költségesebb és kevésbé megbízható. Következésképpen a CCTV-rendszerek használata jelenleg előfeltétel a visszadobás-csökkentésre irányuló programok – így például a teljes körűen dokumentált halászatok – megvalósításához. Ilyen rendszer használata esetén be kell tartani a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (9) követelményeit.

(9)

Annak biztosítására, hogy a teljes körűen dokumentált halászatra vonatkozó próbák keretében hatékonyan értékelhető legyen a fogási kvótarendszereknek az érintett állományok abszolút halászati mortalitásának megfékezésére vonatkozó potenciálja, elengedhetetlen, hogy a próbák során fogott valamennyi halat – beleértve a legkisebb kirakodási méret alatti halakat is – levonják a halászatban részt vevő hajó teljes kvótájából, valamint hogy a halászati műveleteket beszüntessék, amikor az adott hajó teljes mértékben felhasználta e kvótáját. Célszerű lehetővé tenni továbbá a teljes körűen dokumentált halászatra vonatkozó próbákban részt vevő hajók és az ilyen próbákban részt nem vevő hajók közötti kvótaátadást, feltéve, hogy a próbákban részt nem vevő hajók által visszadobott halak mennyisége bizonyítható módon nem növekszik.

(10)

A 2166/2005/EK rendelet 8. cikkével, az 509/2007/EK rendelet 5. cikkével, valamint az 1342/2008/EK rendelet 11. és 12. cikkével összhangban meg kell határozni a 2013. évre vonatkozó halászati erőkifejtés felső határait, figyelembe véve az egyes hajócsoportoknak az 1342/2008/EK rendelet III. fejezetében előírt erőkifejtési rendszerből történő kizárásáról szóló, 2009. július 27-i 754/2009/EK tanácsi rendeletet is (10).

(11)

Bizonyos fajok, mint például egyes cápafajok védelme szempontjából még a korlátozott halászati tevékenység is komoly kockázatot jelenthet. Következésképpen az ilyen fajokra vonatkozó halászati lehetőségeket a halászatukra vonatkozó általános tilalom bevezetése révén teljes mértékben meg kell vonni.

(12)

Mivel a szürke tőkehal északi állományára vonatkozó négy TAC ugyanarra a biológiai állományra vonatkozik, a halászati lehetőségek teljes körű kiaknázásának biztosítása érdekében célszerű lehetővé tenni, hogy az érintett tagállamok rugalmas rendszert alkalmazzanak a IIIa övezetre, a 22–32 alkörzet uniós vizeire, valamint a IIa és IV övezet uniós vizeire vonatkozó TAC-ok tekintetében.

(13)

A halászati lehetőségeket az alkalmazandó uniós joggal teljes összhangban kell felhasználni.

(14)

Az e rendeletben meghatározott, az uniós hajók számára rendelkezésre álló halászati lehetőségek igénybevétele a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendelet (11), és különösen annak a fogások és a halászati erőkifejtés nyilvántartásáról, valamint a halászati lehetőségek kimerülésére vonatkozó adatok bejelentéséről szóló 33. és 34. cikkne hatálya alá tartozik. Ezért meg kell határozni azokat a kódokat, amelyeket a tagállamoknak az e rendelet hatálya alá tartozó állományok kirakodásai tekintetében a Bizottság felé teljesítendő adatszolgáltatás során használniuk kell.

(15)

Az annak végrehajtására vonatkozó egységes feltételek biztosítása érdekében, hogy egyes tagállamoknak engedélyezzék a halászati erőkifejtés mennyiségeinek kilowattnapok szerinti rendszer alapján történő szabályozását, a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni.

(16)

E rendeletnek a halászati tevékenység végleges beszüntetése esetén, illetve fokozott tudományos megfigyelési program ideje alatt a tagállamoknak többletnapok kiosztása, valamint az ugyanazon tagállam lobogója alatt közlekedő halászhajók között napok átadására vonatkozó, adatok összegyűjtésére és megküldésére szolgáló táblázatok formátumának meghatározása tekintetében egységes feltételek mellett történő végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni. Ezeket a hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (12) összhangban kell gyakorolni.

(17)

A halászati tevékenységek megszakításának elkerülése és az uniós halászok megélhetésének biztosítása érdekében ezt a rendeletet 2013. január 1-jétől kell alkalmazni, a halászati erőkifejtés korlátozására vonatkozó rendelkezések kivételével, amelyeket 2013. február 1-jétől kell alkalmazni. A sürgősségre tekintettel e rendeletnek a kihirdetését követően azonnal hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I.   CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

(1)   Ez a rendelet a nemzetközi tárgyalások vagy megállapodások hatálya alá nem tartozó bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós hajók számára rendelkezésre álló halászati lehetőségeket határozza meg.

(2)   Az (1) bekezdésben említett halászati lehetőségek körébe a következők tartoznak:

a)

a 2013. évre szóló fogási korlátozások;

b)

a 2013. február 1-jétől2014. január 31-ig tartó időszakra vonatkozó halászati erőkifejtési korlátozások.

2. cikk

Hatály

Ez a rendelet az uniós hajókra alkalmazandó.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a)

„uniós hajó”: valamely tagállam lobogója alatt közlekedő és az Európai Unióban lajstromozott halászhajó;

b)

„uniós vizek”: a tagállamok felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizek a Szerződés II. mellékletében felsorolt tengerentúli országokkal és területekkel szomszédos vizek kivételével;

c)

„teljes kifogható mennyiség” (TAC): az egyes halállományokból évente kifogható és kirakodható mennyiség;

d)

a teljes kifogható mennyiségnek az Európai Unió vagy valamely tagállam részére kiosztott hányada;

e)

„nemzetközi vizek”: az egyes államok felségterületén vagy joghatóságán kívüli vizek;

f)

„szembőség”: a halászhálóknak az 517/2008/EK rendelettel (13) összhangban megállapított szembősége;

g)

„uniós halászhajóflotta-nyilvántartás”: a 2371/2002/EK rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban a Bizottság által létrehozott nyilvántartás;

h)

„halászati napló”: az 1224/2009/EK rendelet 14. cikkében említett napló;

i)

„analitikai értékelések”: egy adott állomány alakulásának az állomány biológiai jellemzőin és kiaknázási mértékén alapuló mennyiségi értékelése, amely a tudományos vizsgálat szerint kellő minőségű ahhoz, hogy tudományos szakvéleményként szolgáljon a fogásokkal kapcsolatos jövőbeli lehetőségek mérlegelésénél.

4. cikk

Halászati övezetek

E rendelet alkalmazásában a következő övezeti meghatározásokat kell alkalmazni:

a)   „ICES-övezetek” (ICES, Nemzetközi Tengerkutatási Tanács): a 218/2009/EK rendelet (14) III. mellékletének meghatározása szerinti földrajzi területek;

b)   „Skagerrak”: a nyugaton a Hanstholm világítótoronytól a Lindesnes világítótoronyig, délen a Skagen világítótoronytól a Tistlarna világítótoronyig, és innen a svéd part legközelebbi pontjáig húzódó vonallal határolt földrajzi terület;

c)   „Kattegat”: északon a Skagen világítótoronytól a Tistlarna világítótoronyig, és innen a svéd part legközelebbi pontjáig, és délen Hasenøretől Gnibens Spidsig, Korshagétől Spodsbjergig és Gilbjerg Hovedtől Kullenig húzódó vonallal határolt földrajzi terület;

d)   „az ICES VII alterület 16. funkcionális egysége”: a következő koordinátákat sorrendben loxodromákkal összekötő vonallal határolt földrajzi terület:

é. sz. 53° 30′, ny. h. 15° 00′,

é. sz. 53° 30′, ny. h. 11° 00′,

é. sz. 51° 30′, ny. h. 11° 00′,

é. sz. 51° 30′, ny. h. 13° 00′,

é. sz. 51° 00′, ny. h. 13° 00′,

é. sz. 51° 00′, ny. h. 15° 00′,

é. sz. 53° 30′, ny. h. 15° 00′;

e)   „Cádizi-öböl”: az ICES IXa körzetnek a nyugati hosszúság 7° 23′ 48″-től keletre eső része;

f)   „CECAF-övezetek” (CECAF, Kelet-közép-atlanti Halászati Bizottság): a 216/2009/EK rendelet (15) II. mellékletének meghatározása szerinti földrajzi területek.

II.   CÍM

HALÁSZATI LEHETŐSÉGEK

5. cikk

Teljes kifogható mennyiségek és elosztásuk

Az uniós vizeken vagy a bizonyos nem uniós vizeken tartózkodó uniós hajókra vonatkozó teljes kifogható mennyiségeket, azok tagállamok közötti elosztását és – adott esetben – a teljes kifogható mennyiségekhez funkcionálisan kapcsolódó feltételeket az I. melléklet határozza meg.

6. cikk

A tagállamok által meghatározandó teljes kifogható mennyiségek

(1)   Egyes halállományok vonatkozásában a teljes kifogható mennyiségeket az érintett tagállamok határozzák meg. Ezeket az állományokat az I. melléklet határozza meg.

(2)   A tagállamok által meghatározandó teljes kifogható mennyiségeknek:

a)

összhangban kell lenniük a közös halászati politika elveivel és szabályaival, különösen az állományok fenntartható kiaknázásának elvével; valamint

b)

az alábbiakat kell eredményezniük:

i.

amennyiben az analitikai értékelések rendelkezésre állnak, 2015-től a lehető legnagyobb valószínűséggel az állománynak a legnagyobb fenntartható hozammal összhangban történő kiaknázása;

ii.

amennyiben az analitikai értékelések nem vagy csak hiányos formában állnak rendelkezésre, az állománynak a halászati gazdálkodásban alkalmazott elővigyázatos megközelítéssel összhangban álló kiaknázása.

(3)   Minden érintett tagállam 2013. március 15-ig benyújtja a Bizottságnak a következő információkat:

a)

az elfogadott teljes kifogható mennyiségek;

b)

az érintett tagállam által összegyűjtött és értékelt adatok, amelyeken az elfogadott teljes kifogható mennyiségek alapulnak;

c)

annak részletes bemutatása, hogy az elfogadott teljes kifogható mennyiségek miként felelnek meg a (2) bekezdésnek.

7. cikk

Kiegészítő kvóták a teljes körűen dokumentált halászatra vonatkozó próbákban részt vevő hajók számára

(1)   Egyes állományok tekintetében a tagállamok a lobogójuk alatt közlekedő, a teljes körűen dokumentált halászatra vonatkozó próbákban részt vevő hajók számára kiegészítő kvótákat oszthatnak ki. Ezeket az állományokat az I. melléklet határozza meg.

(2)   Az (1) bekezdésben említett nem lépheti túl az I. mellékletben az érintett tagállamnak kiosztott kvóta százalékában meghatározott általános határértéket.

(3)   Az (1) bekezdésben említett kiegészítő kvóta odaítélése az alábbi feltételek szerint történik:

a)

a hajókon érzékelőrendszerrel összekapcsolt, zárt láncú televíziós kamerákat (CCTV) működtetnek (a továbbiakban együtt: CCTV-rendszer), amelyek minden halászati műveletet és a hajó fedélzetén végzett valamennyi feldolgozási tevékenységet rögzítenek;

b)

a teljes körűen dokumentált halászatra vonatkozó próbákban részt vevő egyes hajók számára kiosztott kiegészítő kvóta mennyisége az alábbi értékek egyikét sem haladhatja meg:

(i)

a kiegészítő kvótában részesülő hajó típusa esetében az érintett tagállam becslése szerint várható, az állományt érintő visszadobások 75 %-a,

(ii)

a hajó részére a próbákban való részvétel előtti időszakban kiosztott egyéni kvóta 30 %-a;

c)

a hajó által a kiegészítő kvótával érintett állományból ejtett valamennyi fogást, a 850/98/EK rendelet XII. mellékletében meghatározott legkisebb fogható méret alatti halakat is ideértve, le kell vonni a hajónak az e cikk alapján odaítélt bármilyen kiegészítő kvótával növelt egyéni kvótájából;

d)

amikor valamely hajó teljes mértékben felhasználta egy kiegészítő kvótával érintett adott állományra vonatkozó egyéni kvótáját, az adott hajónak be kell szüntetnie a TAC hatálya alá tartozó érintett területen folytatott halászatot;

e)

azon halállományok vonatkozásában, amelyekre ez a cikk alkalmazható, a tagállamok lehetővé tehetik, hogy a teljes körűen dokumentált halászatra vonatkozó próbákban részt nem vevő hajók az egyéni kvótáik egy részét vagy egészét átadják az ilyen próbákban részt vevő hajóknak, feltéve, hogy megállapítható, hogy a próbákban részt nem vevő hajók által visszadobott halak mennyisége nem nő.

(4)   A (3) bekezdés b) pontjának (i) pontja ellenére a tagállamok a lobogójuk alatt közlekedő valamely hajónak kivételes esetben kioszthatnak olyan kiegészítő kvótát is, amely meghaladja a kiegészítő kvótában részesülő hajó típus esetében az adott állomány vonatkozásában becsült visszadobások 75 %-át, amennyiben:

a)

az adott hajótípusra vonatkozó becslés szerint az állományt érintő visszadobások mértéke nem éri el a 10 %-ot;

b)

az adott hajótípus felvétele fontos a CCTV-rendszer ellenőrzési célú felhasználásában rejlő potenciál értékelése szempontjából;

c)

a próbákban részt vevő hajók esetében az állományt érintő, valamennyi hajó általi becsült visszadobások együttesen nem haladják meg a 75 %-os határértéket.

(5)   Amennyiben a (3) bekezdés a) pontja szerinti felvételek a 95/46/EK irányelv szerinti személyes adatok feldolgozásával járnak, a hivatkozott irányelv alkalmazandó az ilyen adatok feldolgozására.

(6)   Amennyiben egy tagállam azt észleli, hogy a teljes körűen dokumentált halászatra vonatkozó próbákban részt vevő valamely hajó nem teljesíti az e cikk (3) bekezdésében előírt feltételeket, a tagállam azonnal visszavonja az érintett hajó számára odaítélt kiegészítő kvótát, és a 2013-as év hátralévő részére kizárja a hajót a szóban forgó próbákban való részvételből.

(7)   A tagállamok az (1)–(6) bekezdésben említett kiegészítő kvóták kiosztása előtt benyújtják a Bizottságnak a következő információkat:

a)

a lobogójuk alatt közlekedő, a teljes körűen dokumentált halászatra vonatkozó próbákban részt vevő hajók listája;

b)

az e hajók fedélzetén felszerelt elektronikus távellenőrzési berendezés jellemzői;

c)

az e hajók által használt halászeszközök kapacitása, típusa és jellemzői;

d)

a visszadobások becsült mértéke a próbákban részt vevő valamennyi hajótípus esetében;

e)

a vonatkozó teljes kifogható mennyiség alapján a próbákban részt vevő hajók által az állományból 2012-ben kifogott mennyiség.

(8)   A Bizottság – a (3) bekezdés b) pontjának (i) pontjában meghatározott követelmények végrehajtásának figyelemmel kísérése érdekében – kérheti bármely olyan tagállamtól, amelyik él az e cikkben foglalt lehetőségekkel, hogy a hajótípusonkénti visszadobások mértékére vonatkozó értékelésüket ellenőrzésre benyújtsák valamely tudományos tanácsadó testületnek. A visszadobásokat megerősítő értékelés hiányában az érintett tagállam megtesz minden szükséges intézkedést az említett követelmény teljesítésének biztosítására, és arról értesíti a Bizottságot.

8. cikk

A fogások és járulékos fogások kirakodásának feltételei

A teljes kifogható mennyiségek hatálya alá tartozó állományokból származó halak csak akkor tárolhatók a fedélzeten, illetve csak akkor rakodhatók ki, ha:

a)

a fogásokat kvótával rendelkező tagállam lobogója alatt közlekedő hajók ejtették, és ez a kvóta még nincs kimerítve; vagy

b)

a fogások olyan uniós kvótából való részesedésnek felelnek meg, amelyet nem osztottak el kvótaként a tagállamok között, és a szóban forgó uniós kvóta még nincs kimerítve.

9. cikk

A halászati erőkifejtés korlátozásai

A halászati erőkifejtési korlátozásokat 2013. február 1-jétől2014. január 31-ig a következők szerint kell alkalmazni:

a)

a Kattegatban, az ICES VIIa és VIa körzetben, valamint az ICES Vb körzet uniós vizeiben előforduló közönséges tőkehal állományaival folytatott gazdálkodásra a IIA. melléklet alkalmazandó;

b)

az ICES VIIIc és IXa körzetben – a Cádizi-öböl kivételével – előforduló déli szürketőkehal és norvég homár állományainak helyreállítására a IIB. melléklet alkalmazandó;

c)

az ICES VIIe körzetben előforduló nyelvhalállományokkal folytatott gazdálkodásra a IIC. melléklet alkalmazandó.

10. cikk

A halászati lehetőségek kiosztására vonatkozó különös rendelkezések

(1)   A halászati lehetőségeknek az e rendeletben meghatározott, tagállamok közötti elosztása nem érinti a következőket:

a)

a 2371/2002/EK rendelet 20. cikkének (5) bekezdése alapján végrehajtott cserék;

b)

az 1224/2009/EK rendelet 37. cikke vagy az 1006/2008/EK rendelet (16) 10. cikkének (4) bekezdése alapján végrehajtott újraelosztások;

c)

a 847/96/EK rendelet 3. cikke szerint engedélyezett további kirakodások;

d)

a 847/96/EK rendelet 4. cikkével összhangban visszatartott mennyiségek;

e)

az 1224/2009/EK rendelet 37., 105., 106. és 107. cikke alapján végrehajtott levonások.

(2)   Az e rendelet I. mellékletében foglalt eltérő rendelkezés hiányában a 847/96/EK rendelet 3. cikke az elővigyázatossági TAC hatálya alá tartozó állományokra, az említett rendelet 3. cikkének (2) és (3) bekezdése, valamint 4. cikke pedig az analitikai TAC hatálya alá tartozó állományokra alkalmazandó.

11. cikk

Halászati tilalmi időszak

(1)   A Porcupine-pad térségében a 2013. május 1-jétőlmájus 31-ig tartó időszakban tilos az alábbi fajok halászata vagy fedélzeten való tárolása: közönséges tőkehal, rombuszhalak, ördöghalfélék, foltos tőkehal, vékonybajszú tőkehal, szürke tőkehal, norvég homár, sima lepényhal, sávos tőkehal, fekete tőkehal, rájaalakúak, közönséges nyelvhal és tüskéscápa.

(2)   E cikk alkalmazásában a Porcupine-pad a következő koordinátákat sorrendben loxodromákkal összekötő vonallal határolt földrajzi terület:

Pont

Földrajzi szélesség

Földrajzi hosszúság

1.

é. sz. 52° 27′

ny. h. 12° 19′

2.

é. sz. 52° 40′

ny. h. 12° 30′

3.

é. sz. 52° 47′

ny. h. 12° 39,600′

4.

é. sz. 52° 47′

ny. h. 12° 56′

5.

é. sz. 52° 13,5′

ny. h. 13° 53,830′

6.

é. sz. 51° 22′

ny. h. 14° 24′

7.

é. sz. 51° 22′

ny. h. 14° 03′

8.

é. sz. 52° 10′

ny. h. 13° 25′

9.

é. sz. 52° 32′

ny. h. 13° 07,500′

10.

é. sz. 52° 43′

ny. h. 12° 55′

11.

é. sz. 52° 43′

ny. h. 12° 43′

12.

é. sz. 52° 38,800′

ny. h. 12° 37′

13.

é. sz. 52° 27′

ny. h. 12° 23′

14.

é. sz. 52° 27′

ny. h. 12° 19′

(3)   E cikk (1) bekezdésétől eltérve, a Porcupine-padon keresztül történő, az (1) bekezdésben említett fajok szállítását célzó áthaladást az 1224/2009/EK rendelet 50. cikkének (3), (4) és (5) bekezdésével összhangban lehetővé kell tenni.

12. cikk

Tilalmak

(1)   Az uniós hajók számára tilos a következő fajok halászata, fedélzeten tárolása, átrakása vagy kirakodása:

a)

óriáscápa (Cetorhinus maximus) és fehér cápa (Carcharodon carcharias) valamennyi vízterületen;

b)

heringcápa (Lamna nasus) valamennyi vízterületen, azon vizek kivételével, amelyek tekintetében az I. melléklet B. része ettől eltérő módon rendelkezik;

c)

angyalrája (Squatina squatina) az uniós vizeken;

d)

sima rája (Dipturus batis) az ICES IIa körzet, valamint az ICES III, IV, VI, VII, VIII, IX és X alterület uniós vizein;

e)

cifra rája (Raja undulata) és fehér rája (Raja alba) az ICES VI, VII, VIII, IX és X alterület uniós vizein;

f)

fűrészes rájafélék (Rhinobatidae) az ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X és XII alterület uniós vizein;

g)

atlanti ördögrája (Manta birostris) minden vízterületen.

(2)   Az (1) bekezdésben említett fajok véletlenül fogott egyedeit meg kell óvni az esetleges sérülésektől. Ezeket az egyedeket haladéktalanul vissza kell engedni a tengerbe.

13. cikk

Adatküldés

Amikor a tagállamok az 1224/2009/EK rendelet 33. és 34. cikke alapján a Bizottsághoz benyújtják a kihalászott állományok kirakodott mennyiségeire vonatkozó adatokat, az e rendelet I. mellékletében meghatározott állománykódokat használják.

III.   CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. cikk

Bizottsági eljárás

(1)   A Bizottságot munkájában a 2371/2002/EK rendelettel létrehozott halászati és akvakultúra-ágazati bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

15. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

A 9. cikk azonban 2013. február 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. január 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

E. GILMORE


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o. (magyar nyelvű különkiadás: 4. fejezet, 5. kötet, 460. o.).

(2)  HL L 345., 2005.12.28., 5. o.

(3)  HL L 122., 2007.5.11., 7. o.

(4)  HL L 344., 2008.12.20., 6. o.

(5)  HL L 348., 2008.12.24., 20. o.

(6)  A Tanács 2004. április 21-i 811/2004/EK rendelete az északi szürketőkehal-állomány helyreállítására vonatkozó intézkedések megállapításáról (HL L 150., 2004.4.30., 1. o. (magyar nyelvű különkiadás: 4. fejezet, 7. kötet, 88. o.).

(7)  A Tanács 2006. február 23-i 388/2006/EK rendelete a Biscay-öböl nyelvhalállományának fenntartható kiaknázására vonatkozó többéves terv létrehozásáról (HL L 65., 2006.3.7., 1. o.).

(8)  HL L 115., 1996.5.9., 3. o. (magyar nyelvű különkiadás: 4. fejezet, 2. kötet, 317. o.

(9)  HL L 281., 1995.11.23., 31. o. (magyar nyelvű különkiadás: 13. fejezet, 15. kötet, 355. o).

(10)  HL L 214., 2009.8.19., 16. o.

(11)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(12)  HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

(13)  A Bizottság 2008. június 10-i 517/2008/EK rendelete a 850/98/EK tanácsi rendelet alkalmazásában a halászhálók szembőségének meghatározására és fonalvastagságának vizsgálatára irányadó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról (HL L 151., 2008.6.11., 5. o.).

(14)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009. március 11-i 218/2009/EK rendelete az Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató tagállamok névleges fogási statisztikájának benyújtásáról (HL L 87., 2009.3.31., 70. o.).

(15)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009. március 11-i 216/2009/EK rendelete az Atlanti-óceán északi részén kívüli egyes területeken halászatot folytató tagállamok által a névleges fogási statisztikák benyújtásáról (HL L 87., 2009.3.31., 1. o.).

(16)  A Tanács 2008. szeptember 29-i 1006/2008/EK rendelete a közösségi halászhajók közösségi vizeken kívül folytatott halászati tevékenységeinek engedélyezéséről és a harmadik országok hajóinak közösségi vizekhez való hozzáféréséről (HL L 286., 2008.10.29., 33. o.).


A MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

I. MELLÉKLET

:

A teljes kifogható mennyiségek hatálya alá tartozó területeken tartózkodó uniós hajókra vonatkozó teljes kifogható mennyiségek fajok és területek szerinti bontásban:

A. rész

:

Általános rendelkezések

B. rész

:

A Kattegat, az ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV alterület, a CECAF-övezet uniós vizei és Francia Guyana vizei IIA.

IIA. MELLÉKLET

:

A közönséges tőkehal állományaival való gazdálkodás keretében a Kattegatban, az ICES VIa és VIIa körzetben, valamint az ICES Vb körzet uniós vizein tevékenységet folytató hajók halászati erőkifejtése IIB.

IIB. MELLÉKLET

:

Egyes déli szürketőkehal- és egyes norvéghomár-állományok helyreállítása keretében a Cádizi-öböl kivételével az ICES VIIIc és IXa körzetben tevékenységet folytató hajók halászati erőkifejtése IIC.

IIC. MELLÉKLET

:

A La Manche csatorna nyugati részének nyelvhalállományaival való gazdálkodás keretében az ICES VIIe körzetben tevékenységet folytató hajók halászati erőkifejtése

I. MELLÉKLET

A TELJES KIFOGHATÓ MENNYISÉGEK HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TERÜLETEKEN TARTÓZKODÓ UNIÓS HAJÓKRA VONATKOZÓ TELJES KIFOGHATÓ MENNYISÉGEK FAJOK ÉS TERÜLETEK SZERINTI BONTÁSBAN

A.   RÉSZ

Általános rendelkezések

E melléklet B. részének táblázatai állományonként (eltérő rendelkezés hiányában élőtömegtonnában) meghatározzák a teljes kifogható mennyiségeket és kvótákat, valamint – adott esetben – a hozzájuk funkcionálisan kapcsolódó feltételeket.

Az e mellékletben meghatározott összes halászati lehetőségre az 1224/2009/EK rendeletben és különösen annak 33. és 34. cikkében megállapított szabályok vonatkoznak.

Eltérő rendelkezés hiányában a halászati övezetekre vonatkozó utalást ICES-övezetekre való utalásként kell értelmezni. A halállományokra minden terület tekintetében a fajok latin nevének betűrendjében történik utalás. A következő táblázat e rendelet alkalmazásában a fajok latin nevének és közönséges nevének megfeleléseit tartalmazza:

Tudományos név

Hárombetűs kód

Közönséges név

Amblyraja radiata

RJR

Csillagrája

Ammodytes spp.

SAN

Homoki angolnák

Argentina silus

ARU

Aranylazac

Beryx spp.

ALF

Tízujjú nyálkásfejűhalak

Brosme brosme

USK

Norvég menyhal

Caproidae

BOR

Disznófejűhal-félék

Centrophorus squamosus

GUQ

Érdes tüskéscápa

Centroscymnus coelolepis

CYO

Portugál cápa

Chaceon spp.

GER

Mélytengeri vörös tarisznyarákok

Champsocephalus gunnari

ANI

Csíkos jéghal

Chionoecetes spp.

PCR

Jeges-tengeri pókok

Clupea harengus

HER

Hering

Coryphaenoides rupestris

RNG

Gránátoshal

Dalatias licha

SCK

Búvárcápa

Deania calcea

DCA

Madárcsőrű tüskéscápa

Dipturus batis

RJB

Sima rája

Dissostichus eleginoides

TOP

Chilei tengeri sügér

Dissostichus mawsoni

TOA

Antarktiszi fogashal

Engraulis encrasicolus

ANE

Szardella

Etmopterus princeps

ETR

Nagy lámpáscápa

Etmopterus pusillus

ETP

Sima lámpáscápa

Euphausia superba

KRI

Krill

Gadus morhua

COD

Közönséges tőkehal

Galeorhinus galeus

GAG

Közönséges kutyacápa

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Vörös lepényhal

Hippoglossoides platessoides

PLA

Érdes laposhal

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Óriás laposhal

Hoplostethus atlanticus

ORY

Atlanti tükörhal

Illex illecebrosus

SQI

Sebeskalmár

Lamna nasus

POR

Heringcápa

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Ausztráliai szürke tőkehal

Lepidorhombus spp.

LEZ

Rombuszhalak

Leucoraja naevus

RJN

Kakukkrája

Limanda ferruginea

YEL

Sárgafarkú lepényhal

Limanda limanda

DAB

Közönséges lepényhal

Lophiidae

ANF

Ördöghalfélék

Macrourus spp.

GRV

Gránátoshalak

Makaira nigricans

BUM

Kormos marlin

Mallotus villosus

CAP

Kapelán

Manta birostris

RMB

Atlanti ördögrája

Martialia hyadesi

SQS

Tintahal

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Foltos tőkehal

Merlangius merlangus

WHG

Vékonybajszú tőkehal

Merluccius merluccius

HKE

Szürke tőkehal

Micromesistius poutassou

WHB

Kék puhatőkehal

Microstomus kitt

LEM

Kisfejű lepényhal

Molva dypterygia

BLI

Kék menyhal

Molva molva

LIN

Északi menyhal

Nephrops norvegicus

NEP

Norvég homár

Pandalus borealis

PRA

Norvég garnéla

Paralomis spp.

PAI

Tarisznyarákok

Penaeus spp.

PEN

Ostoros garnélák

Platichthys flesus

FLE

Érdes lepényhal

Pleuronectes platessa

PLE

Sima lepényhal

Pleuronectiformes

FLX

Lepényhal-alakúak

Pollachius pollachius

POL

Sávos tőkehal

Pollachius virens

POK

Fekete tőkehal

Psetta maxima

TUR

Nagy rombuszhal

Raja alba

RJA

Fehér rája

Raja brachyura

RJH

Kurtafarkú rája

Raja circularis

RJI

Sápadt rája

Raja clavata

RJC

Tüskés rája

Raja fullonica

RJF

Érdes rája

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Norvég rája

Raja microocellata

RJE

Csíkos rája

Raja montagui

RJM

Foltos rája

Raja undulata

RJU

Cifra rája

Rajiformes

SRX

Rájaalakúak

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Grönlandi laposhal

Scomber scombrus

MAC

Makréla

Scophthalmus rhombus

BLL

Sima rombuszhal

Sebastes spp.

RED

Vörös álsügérek

Solea solea

SOL

Közönséges nyelvhal

Solea spp.

SOO

Nyelvhalak

Sprattus sprattus

SPR

Spratt

Squalus acanthias

DGS

Tüskéscápa

Tetrapturus albidus

WHM

Fehér marlin

Thunnus maccoyii

SBF

Déli kékúszójú tonhal

Thunnus obesus

BET

Nagyszemű tonhal

Thunnus thynnus

BFT

Kékúszójú tonhal

Trachurus murphyi

CJM

Chilei fattyúmakréla

Trachurus spp.

JAX

Fattyúmakrélák

Trisopterus esmarkii

NOP

Norvég tőkehal

Urophycis tenuis

HKW

Fehér villás tőkehal

Xiphias gladius

SWO

Kardhal

A következő, kizárólag magyarázatként szolgáló táblázat a fajok közönséges nevének és latin nevének megfelelését tartalmazza:

Antarktiszi fogashal

TOA

Dissostichus mawsoni

Aranylazac

ARU

Argentina silus

Atlanti ördögrája

RMB

Manta birostris

Atlanti tükörhal

ORY

Hoplostethus atlanticus

Ausztráliai szürke tőkehal

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Búvárcápa

SCK

Dalatias licha

Chilei fattyúmakréla

CJM

Trachurus murphyi

Chilei tengeri sügér

TOP

Dissostichus eleginoides

Cifra rája

RJU

Raja undulata

Csíkos rája

RJE

Raja microocellata

Csillagrája

RJR

Amblyraja radiata

Déli kékúszójú tonhal

SBF

Thunnus maccoyii

Disznófejűhal-félék

BOR

Caproidae

Érdes laposhal

PLA

Hippoglossoides platessoides

Érdes lepényhal

FLE

Platichthys flesus

Érdes rája

RJF

Raja fullonica

Érdes tüskéscápa

GUQ

Centrophorus squamosus

Északi menyhal

LIN

Molva molva

Fattyúmakrélák

JAX

Trachurus spp.

Fehér marlin

WHM

Tetrapturus albidus

Fehér rája

RJA

Raja alba

Fehér villás tőkehal

HKW

Urophycis tenuis

Fekete tőkehal

POK

Pollachius virens

Foltos rája

RJM

Raja montagui

Foltos tőkehal

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Gránátoshal

RNG

Coryphaenoides rupestris

Gránátoshalak

GRV

Macrourus spp.

Grönlandi laposhal

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Hering

HER

Clupea harengus

Heringcápa

POR

Lamna nasus

Homoki angolnák

SAN

Ammodytes spp.

Jeges-tengeri pókok

PCR

Chionoecetes spp.

Kakukkrája

RJN

Leucoraja naevus

Kapelán

CAP

Mallotus villosus

Kardhal

SWO

Xiphias gladius

Kék menyhal

BLI

Molva dypterygia

Kék puhatőkehal

WHB

Micromesistius poutassou

Kékúszójú tonhal

BFT

Thunnus thynnus

Kisfejű lepényhal

LEM

Microstomus kitt

Kormos marlin

BUM

Makaira nigricans

Közönséges kutyacápa

GAG

Galeorhinus galeus

Közönséges lepényhal

DAB

Limanda limanda

Közönséges nyelvhal

SOL

Solea solea

Közönséges nyelvhal

SOO

Solea spp.

Közönséges tőkehal

COD

Gadus morhua

Krill

KRI

Euphausia superba

Kurtafarkú rája

RJH

Raja brachyura

Lepényhal-alakúak

FLX

Pleuronectiformes

Madárcsőrű tüskéscápa

DCA

Deania calcea

Makréla

MAC

Scomber scombrus

Mélytengeri vörös tarisznyarákok

GER

Chaceon spp.

Nagy lámpáscápa

ETR

Etmopterus princeps

Nagy rombuszhal

TUR

Psetta maxima

Nagyszemű tonhal

BET

Thunnus obesus

Norvég garnéla

PRA

Pandalus borealis

Norvég homár

NEP

Nephrops norvegicus

Norvég menyhal

USK

Brosme brosme

Norvég rája

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Norvég tőkehal

NOP

Trisopterus esmarkii

Óriás laposhal

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Ostoros garnélák

PEN

Penaeus spp.

Ördöghalfélék

ANF

Lophiidae

Portugál cápa

CYO

Centroscymnus coelolepis

Rájaalakúak

SRX

Rajiformes

Rombuszhalak

LEZ

Lepidorhombus spp.

Sápadt rája

RJI

Raja circularis

Sárgafarkú lepényhal

YEL

Limanda ferruginea

Sávos tőkehal

POL

Pollachius pollachius

Sebeskalmár

SQI

Illex illecebrosus

Sima lámpáscápa

ETP

Etmopterus pusillus

Sima lepényhal

PLE

Pleuronectes platessa

Sima rája

RJB

Dipturus batis

Sima rombuszhal

BLL

Scophthalmus rhombus

Spratt

SPR

Sprattus sprattus

Szardella

ANE

Engraulis encrasicolus

Szürke tőkehal

HKE

Merluccius merluccius

Tarisznyarákok

PAI

Paralomis spp.

Tintahal

SQS

Martialia hyadesi

Tízujjú nyálkásfejűhalak

ALF

Beryx spp.

Tüskés rája

RJC

Raja clavata

Tüskéscápa

DGS

Squalus acanthias

Vékonybajszú tőkehal

WHG

Merlangius merlangus

Vörös álsügérek

RED

Sebastes spp.

Vörös lepényhal

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

B.   RÉSZ

A Kattegat, az ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV alterület, a CECAF-övezet uniós vizei és Francia Guyana vizei IIa.

Faj

:

Aranylazac

Argentina silus

Övezet

:

Az I és II övezet uniós és nemzetközi vizei

(ARU/1/2.)

Németország

24

Analitikai TAC

Franciaország

8

Hollandia

19

Egyesült Királyság

39

Unió

90

TAC

90


Faj

:

Aranylazac

Argentina silus

Övezet

:

A III és IV övezet uniós vizei

(ARU/34-C)

Dánia

911

Analitikai TAC

Németország

9

Franciaország

7

Írország

7

Hollandia

43

Svédország

35

Egyesült Királyság

16

Unió

1 028

TAC

1 028


Faj

:

Aranylazac

Argentina silus

Övezet

:

Az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

(ARU/567.)

Németország

329

Analitikai TAC

Franciaország

7

Írország

305

Hollandia

3 434

Egyesült Királyság

241

Unió

4 316

TAC

4 316


Faj

:

Norvég menyhal

Brosme brosme

Övezet

:

IIIa; a 22–32. alkörzet uniós vizei

(USK/3A/BCD)

Dánia

15

Analitikai TAC

Svédország

7

Németország

7

Unió

29

TAC

29


Faj

:

Disznófejűhal-félék

Caproidae

Övezet

:

A VI, VII és VIII övezet uniós és nemzetközi vizei

(BOR/678-)

Dánia

20 123

Elővigyázatossági TAC

Írország

56 666

Egyesült Királyság

5 211

Unió

82 000

TAC

82 000


Faj

:

Hering

Clupea harengus

Övezet

:

VIaS (1), VIIb, VIIc

(HER/6AS7BC)

Írország

1 364

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Hollandia

136

Unió

1 500

TAC

1 500


Faj

:

Hering

Clupea harengus

Övezet

:

VI Clyde (2)

(HER/06ACL.)

Egyesült Királyság

Megálla-pítandó (3)

Elővigyázatossági TAC

Unió

Megálla-pítandó (4)

TAC

Megálla-pítandó (4)


Faj

:

Hering

Clupea harengus

Övezet

:

VIIa (5)

(HER/07A/MM)

Írország

1 300

Analitikai TAC

Egyesült Királyság

3 693

Unió

4 993

TAC

4 993


Faj

:

Hering

Clupea harengus

Övezet

:

VIIe és VIIf

(HER/7EF.)

Franciaország

465

Elővigyázatossági TAC

Egyesült Királyság

465

Unió

931

TAC

931


Faj

:

Hering

Clupea harengus

Övezet

:

VIIg (6), VIIh (6), VIIj (6) és VIIk (6)

(HER/7G-K.)

Németország

191

Analitikai TAC

Franciaország

1 062

Írország

14 864

Hollandia

1 062

Egyesült Királyság

21

Unió

17 200

TAC

17 200


Faj

:

Szardella

Engraulis encrasicolus

Övezet

:

IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

(ANE/9/3411)

Spanyolország

4 198

Elővigyázatossági TAC

Portugália

4 580

Unió

8 778

TAC

8 778


Faj

:

Közönséges tőkehal

Gadus morhua

Övezet

:

Kattegat

(COD/03AS.)

Dánia

62 (7)

Analitikai TAC

Németország

1 (7)

Svédország

37 (7)

Unió

100 (7)

TAC

100 (7)


Faj

:

Közönséges tőkehal

Gadus morhua

Övezet

:

VIb; az Vb övezetnek a ny. h. 12° 00’-től nyugatra eső uniós és nemzetközi vizei, valamint a XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

(COD/5W6-14)

Belgium

0

Elővigyázatossági TAC

Németország

1

Franciaország

12

Írország

16

Egyesült Királyság

45

Unió

74

TAC

74


Faj

:

Közönséges tőkehal

Gadus morhua

Övezet

:

VIa; az Vb övezetnek a ny. h. 12° 00’-től keletre eső uniós és nemzetközi vizei

(COD/5BE6A)

Belgium

0

Analitikai TAC

Németország

0

Franciaország

0

Írország

0

Egyesült Királyság

0

Unió

0

TAC

0 (8)


Faj

:

Közönséges tőkehal

Gadus morhua

Övezet

:

VIIa

(COD/07A.)

Belgium

4

Analitikai TAC

Franciaország

10

Írország

188

Hollandia

1

Egyesült Királyság

82

Unió

285

TAC

285


Faj

:

Közönséges tőkehal

Gadus morhua

Övezet

:

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

(COD/7XAD34)

Belgium

456

Analitikai TAC

E rendelet 11. cikke alkalmazandó.

Franciaország

7 459

Írország

1 479

Hollandia

2

Egyesült Királyság

804

Unió

10 200

TAC

10 200


Faj

:

Heringcápa

Lamna nasus

Övezet

:

Francia Guyana vizei, Kattegat; a Skagerrak és az I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós vizei; a CECAF 34.1.1, 34.1.2 és 34.2 övezet uniós vizei

(POR/3-1234)

Dánia

0 (9)

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Franciaország

0 (9)

Németország

0 (9)

Írország

0 (9)

Spanyolország

0 (9)

Egyesült Királyság

0 (9)

Unió

0 (9)

TAC

0 (9)


Faj

:

Rombuszhalak

Lepidorhombus spp.

Övezet

:

A IIa és IV övezet uniós vizei

(LEZ/2AC4-C)

Belgium

6

Analitikai TAC

Dánia

5

Németország

5

Franciaország

32

Hollandia

25

Egyesült Királyság

1 864

Unió

1 937

TAC

1 937


Faj

:

Rombuszhalak

Lepidorhombus spp.

Övezet

:

az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; VI; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

(LEZ/56-14)

Spanyolország

385

Analitikai TAC

Franciaország

1 501

Írország

439

Egyesült Királyság

1 062

Unió

3 387

TAC

3 387


Faj

:

Rombuszhalak

Lepidorhombus spp.

Övezet

:

VII

(LEZ/07.)

Belgium

470 (10)

Analitikai TAC

E rendelet 11. cikke alkalmazandó.

Spanyolország

5 216 (10)

Franciaország

6 329 (10)

Írország

2 878 (10)

Egyesült Királyság

2 492 (10)

Unió

17 385

TAC

17 385


Faj

:

Rombuszhalak

Lepidorhombus spp.

Övezet

:

VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe

(LEZ/8ABDE.)

Spanyolország

950

Analitikai TAC

Franciaország

766

Unió

1 716

TAC

1 716


Faj

:

Rombuszhalak

Lepidorhombus spp.

Övezet

:

VIIIc, IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

(LEZ/8C3411)

Spanyolország

1 121

Analitikai TAC

Franciaország

56

Portugália

37

Unió

1 214

TAC

1 214


Faj

:

Ördöghalfélék

Lophiidae

Övezet

:

VI; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

(ANF/56-14)

Belgium

177

Elővigyázatossági TAC

Németország

202

Spanyolország

189

Franciaország

2 179

Írország

492

Hollandia

170

Egyesült Királyság

1 515

Unió

4 924

TAC

4 924


Faj

:

Ördöghalfélék

Lophiidae

Övezet

:

VII

(ANF/07.)

Belgium

2 693 (11)  (12)

Analitikai TAC

E rendelet 11. cikke alkalmazandó.

Németország

300 (11)  (12)

Spanyolország

1 070 (11)  (12)

Franciaország

17 282 (11)  (12)

Írország

2 209 (11)  (12)

Hollandia

349 (11)  (12)

Egyesült Királyság

5 241 (11)  (12)

Unió

29 144 (11)

TAC

29 144 (11)


Faj

:

Ördöghalfélék

Lophiidae

Övezet

:

VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe

(ANF/8ABDE.)

Spanyolország

1 190

Analitikai TAC

Franciaország

6 619

Unió

7 809

TAC

7 809


Faj

:

Ördöghalfélék

Lophiidae

Övezet

:

VIIIc, IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

(ANF/8C3411)

Spanyolország

2 063

Analitikai TAC

Franciaország

2

Portugália

410

Unió

2 475

TAC

2 475


Faj

:

Foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet

:

Az Vb és VIa övezet uniós és nemzetközi vizei

(HAD/5BC6A.)

Belgium

5

Analitikai TAC

Németország

6

Franciaország

232

Írország

690

Egyesült Királyság

3 278

Unió

4 211

TAC

4 211


Faj

:

Foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet

:

VIIb–k, VIII, IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

(HAD/7X7A34)

Belgium

157 (13)

Analitikai TAC

E rendelet 11. cikke alkalmazandó.

Franciaország

9 432 (13)

Írország

3 144 (13)

Egyesült Királyság

1 415 (13)

Unió

14 148 (13)

TAC

14 148


Faj

:

Foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet

:

VIIa

(HAD/07A.)

Belgium

19

Analitikai TAC

Franciaország

86

Írország

515

Egyesült Királyság

569

Unió

1 189

TAC

1 189


Faj

:

Vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

Övezet

:

VI; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

(WHG/56-14)

Németország

2

Analitikai TAC

Franciaország

36

Írország

87

Egyesült Királyság

167

Unió

292

TAC

292


Faj

:

Vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

Övezet

:

VIIa

(WHG/07A.)

Belgium

0

Analitikai TAC

Franciaország

3

Írország

49

Hollandia

0

Egyesült Királyság

32

Unió

84

TAC

84


Faj

:

Vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

Övezet

:

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj és VIIk

(WHG/7X7A-C)

Belgium

239

Analitikai TAC

E rendelet 11. cikke alkalmazandó.

Franciaország

14 700

Írország

6 812

Hollandia

120

Egyesült Királyság

2 629

Unió

24 500

TAC

24 500


Faj

:

Vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

Övezet

:

VIII

(WHG/08.)

Spanyolország

1 270

Elővigyázatossági TAC

Franciaország

1 905

Unió

3 175

TAC

3 175


Faj

:

Vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

Övezet

:

IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

(WHG/9/3411)

Portugália

Megállapítandó (14)

Elővigyázatossági TAC

Unió

Megállapítandó (15)

TAC

Megállapítandó (15)


Faj

:

Szürke tőkehal

Merluccius merluccius

Övezet

:

IIIa; a 22–32. alkörzet uniós vizei

(HKE/3A/BCD)

Dánia

1 531 (17)

Analitikai TAC

Svédország

130 (17)

Unió

1 661

TAC

1 661 (16)


Faj

:

Szürke tőkehal

Merluccius merluccius

Övezet

:

A IIa és IV övezet uniós vizei

(HKE/2AC4-C)

Belgium

28

Analitikai TAC

Dánia

1 119

Németország

128

Franciaország

248

Hollandia

64

Egyesült Királyság

348

Unió

1 935

TAC

1 935 (18)


Faj

:

Szürke tőkehal

Merluccius merluccius

Övezet

:

VI és VII; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

(HKE/571214)

Belgium

284 (19)  (21)

Analitikai TAC

E rendelet 11. cikke alkalmazandó.

Spanyolország

9 109 (21)

Franciaország

14 067 (19)  (21)

Írország

1 704 (21)

Hollandia

183 (19)  (21)

Egyesült Királyság

5 553 (19)  (21)

Unió

30 900

TAC

30 900 (20)

Különleges feltétel:

A fent említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő övezetekben:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe

(HKE/*8ABDE)

Belgium

37

Spanyolország

1 469

Franciaország

1 469

Írország

184

Hollandia

18

Egyesült Királyság

827

Unió

4 004


Faj

:

Szürke tőkehal

Merluccius merluccius

Övezet

:

VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe

(HKE/8ABDE.)

Belgium

9 (22)

Analitikai TAC

Spanyolország

6 341

Franciaország

14 241

Hollandia

18 (22)

Unió

20 609

TAC

20 609 (23)

Különleges feltétel:

A fent említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő övezetekben:

 

VI és VII; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

(HKE/*57-14)

Belgium

2

Spanyolország

1 837

Franciaország

3 305

Hollandia

6

Unió

5 150


Faj

:

Szürke tőkehal

Merluccius merluccius

Övezet

:

VIIIc, IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

(HKE/8C3411)

Spanyolország

9 051

Analitikai TAC

Franciaország

869

Portugália

4 224

Unió

14 144

TAC

14 144


Faj

:

Kék menyhal

Molva dypterygia

Övezet

:

A XII övezet nemzetközi vizei

(BLI/12INT-)

Észtország

2 (24)

Elővigyázatossági TAC

Spanyolország

739 (24)

Franciaország

18 (24)

Litvánia

7 (24)

Egyesült Királyság

7 (24)

Más tagállamok

2 (24)

Unió

774 (24)

TAC

774 (24)


Faj

:

Kék menyhal

Molva dypterygia

Övezet

:

A II és IV övezet uniós és nemzetközi vizei

(BLI/24-)

Dánia

4

Elővigyázatossági TAC

Németország

4

Írország

4

Franciaország

23

Egyesült Királyság

14

Más tagállamok (25)

4

Unió

53

TAC

53


Faj

:

Kék menyhal

Molva dypterygia

Övezet

:

A III övezet uniós és nemzetközi vizei

(BLI/03-)

Dánia

3

Elővigyázatossági TAC

Németország

2

Svédország

3

Unió

8

TAC

8


Faj

:

Északi menyhal

Molva molva

Övezet

:

IIIa; a IIIb, IIIc és IIId övezet uniós vizei

(LIN/3A/BCD)

Belgium

6 (26)

Analitikai TAC

Dánia

50

Németország

6 (26)

Svédország

19

Egyesült Királyság

6 (26)

Unió

87

TAC

87


Faj

:

Norvég homár

Nephrops norvegicus

Övezet

:

A IIa és IV övezet uniós vizei

(NEP/2AC4-C)

Belgium

908

Analitikai TAC

Dánia

908

Németország

13

Franciaország

27

Hollandia

467

Egyesült Királyság

15 027

Unió

17 350

TAC

17 350


Faj

:

Norvég homár

Nephrops norvegicus

Övezet

:

VI; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei;

(NEP/5BC6.)

Spanyolország

34

Analitikai TAC

Franciaország

135

Írország

226

Egyesült Királyság

16 295

Unió

16 690

TAC

16 690


Faj

:

Norvég homár

Nephrops norvegicus

Övezet

:

VII

(NEP/07.)

Spanyolország

1 384 (27)

Analitikai TAC

E rendelet 11. cikke alkalmazandó.

Franciaország

5 609 (27)

Írország

8 506 (27)

Egyesült Királyság

7 566 (27)

Unió

23 065 (27)

TAC

23 065 (27)


Faj

:

Norvég homár

Nephrops norvegicus

Övezet

:

VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe

(NEP/8ABDE.)

Spanyolország

234

Analitikai TAC

Franciaország

3 665

Unió

3 899

TAC

3 899


Faj

:

Norvég homár

Nephrops norvegicus

Övezet

:

VIIIc

(NEP/08C.)

Spanyolország

71

Analitikai TAC

Franciaország

3

Unió

74

TAC

74


Faj

:

Norvég homár

Nephrops norvegicus

Övezet

:

IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

(NEP/9/3411)

Spanyolország

62

Analitikai TAC

Portugália

184

Unió

246

TAC

246


Faj

:

Ostoros garnélák

Penaeus spp.

Övezet

:

Francia Guyana vizei

(PEN/FGU.)

Franciaország

Megállapítandó (28)  (29)

Elővigyázatossági TAC

Unió

Megállapítandó (29)  (30)

TAC

Megállapítandó (29)  (30)


Faj

:

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet

:

VI; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

(PLE/56-14)

Franciaország

9

Elővigyázatossági TAC

Írország

261

Egyesült Királyság

388

Unió

658

TAC

658


Faj

:

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet

:

VIIa

(PLE/07A.)

Belgium

42

Analitikai TAC

Franciaország

18

Írország

1 063

Hollandia

13

Egyesült Királyság

491

Unió

1 627

TAC

1 627


Faj

:

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet

:

VIIb és VIIc

(PLE/7BC.)

Franciaország

11

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 11. cikke alkalmazandó.

Írország

63

Unió

74

TAC

74


Faj

:

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet

:

VIId és VIIe

(PLE/7DE.)

Belgium

1 047 (31)

Analitikai TAC

Franciaország

3 491 (31)

Egyesült Királyság

1 862 (31)

Unió

6 400

TAC

6 400


Faj

:

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet

:

VIIf és VIIg

(PLE/7FG.)

Belgium

46

Analitikai TAC

Franciaország

83

Írország

197

Egyesült Királyság

43

Unió

369

TAC

369


Faj

:

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet

:

VIIh, VIIj és VIIk

(PLE/7HJK.)

Belgium

9

Analitikai TAC

E rendelet 11. cikke alkalmazandó.

Franciaország

18

Írország

61

Hollandia

35

Egyesült Királyság

18

Unió

141

TAC

141


Faj

:

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet

:

VIII, IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

(PLE/8/3411)

Spanyolország

66

Elővigyázatossági TAC

Franciaország

263

Portugália

66

Unió

395

TAC

395


Faj

:

Sávos tőkehal

Pollachius pollachius

Övezet

:

VI; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

(POL/56-14)

Spanyolország

6

Elővigyázatossági TAC

Franciaország

190

Írország

56

Egyesült Királyság

145

Unió

397

TAC

397


Faj

:

Sávos tőkehal

Pollachius pollachius

Övezet

:

VII

(POL/07.)

Belgium

420

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 11. cikke alkalmazandó.

Spanyolország

25

Franciaország

9 667

Írország

1 030

Egyesült Királyság

2 353

Unió

13 495

TAC

13 495


Faj

:

Sávos tőkehal

Pollachius pollachius

Övezet

:

VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe

(POL/8ABDE.)

Spanyolország

252

Elővigyázatossági TAC

Franciaország

1 230

Unió

1 482

TAC

1 482


Faj

:

Sávos tőkehal

Pollachius pollachius

Övezet

:

VIIIc

(POL/08C.)

Spanyolország

208

Elővigyázatossági TAC

Franciaország

23

Unió

231

TAC

231


Faj

:

Sávos tőkehal

Pollachius pollachius

Övezet

:

IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

(POL/9/3411)

Spanyolország

273 (32)

Elővigyázatossági TAC

Portugália

9 (32)

Unió

282 (32)

TAC

282


Faj

:

Fekete tőkehal

Pollachius virens

Övezet

:

VII, VIII, IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

(POK/7/3411)

Belgium

6

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 11. cikke alkalmazandó.

Franciaország

1 245

Írország

1 491

Egyesült Királyság

434

Unió

3 176

TAC

3 176


Faj

:

Rájaalakúak

Rajiformes

Övezet

:

A IIa és IV övezet uniós vizei

(SRX/2AC4-C)

Belgium

211 (33)  (34)  (35)

Elővigyázatossági TAC

Dánia

8 (33)  (34)  (35)

Németország

10 (33)  (34)  (35)

Franciaország

33 (33)  (34)  (35)

Hollandia

180 (33)  (34)  (35)

Egyesült Királyság

814 (33)  (34)  (35)

Unió

1 256 (33)  (35)

TAC

1 256 (35)


Faj

:

Rájaalakúak

Rajiformes

Övezet

:

A IIIa övezet uniós vizei

(SRX/03A-C.)

Dánia

41 (36)  (37)

Elővigyázatossági TAC

Svédország

11 (36)  (37)

Unió

52 (36)  (37)

TAC

52 (37)


Faj

:

Rájaalakúak

Rajiformes

Övezet

:

A VIa, VIb, VIIa–c és VIIe–k övezet uniós vizei

(SRX/67AKXD)

Belgium

806 (38)  (39)  (40)

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 11. cikke alkalmazandó.

Észtország

5 (38)  (39)  (40)

Franciaország

3 615 (38)  (39)  (40)

Németország

11 (38)  (39)  (40)

Írország

1 165 (38)  (39)  (40)

Litvánia

19 (38)  (39)  (40)

Hollandia

3 (38)  (39)  (40)

Portugália

20 (38)  (39)  (40)

Spanyolország

974 (38)  (39)  (40)

Egyesült Királyság

2 306 (38)  (39)  (40)

Unió

8 924 (38)  (39)  (40)

TAC

8 924 (39)


Faj

:

Rájaalakúak

Rajiformes

Övezet

:

A VIId övezet uniós vizei

(SRX/07D.)

Belgium

72 (41)  (42)  (43)

Elővigyázatossági TAC

Franciaország

602 (41)  (42)  (43)

Hollandia

4 (41)  (42)  (43)

Egyesült Királyság

120 (41)  (42)  (43)

Unió

798 (41)  (42)  (43)

TAC

798 (42)


Faj

:

Rájaalakúak

Rajiformes

Övezet

:

A VIII és IX övezet uniós vizei

(SRX/89-C.)

Belgium

8 (44)  (45)

Elővigyázatossági TAC

Franciaország

1 441 (44)  (45)

Portugália

1 168 (44)  (45)

Spanyolország

1 175 (44)  (45)

Egyesült Királyság

8 (44)  (45)

Unió

3 800 (44)  (45)

TAC

3 800 (45)


Faj

:

Közönséges nyelvhal

Solea solea

Övezet

:

IIIa; a 22–32. alkörzet uniós vizei

(SOL/3A/BCD)

Dánia

470

Analitikai TAC

Németország

27 (46)

Hollandia

45 (46)

Svédország

18

Unió

560

TAC

560


Faj

:

Közönséges nyelvhal

Solea solea

Övezet

:

VI; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

(SOL/56-14)

Írország

46

Elővigyázatossági TAC

Egyesült Királyság

11

Unió

57

TAC

57


Faj

:

Közönséges nyelvhal

Solea solea

Övezet

:

VIIa

(SOL/07A.)

Belgium

36

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Franciaország

0

Írország

58

Hollandia

11

Egyesült Királyság

35

Unió

140

TAC

140


Faj

:

Közönséges nyelvhal

Solea solea

Övezet

:

VIIb és VIIc

(SOL/7BC.)

Franciaország

6

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 11. cikke alkalmazandó.

Írország

36

Unió

42

TAC

42


Faj

:

Közönséges nyelvhal

Solea solea

Övezet

:

VIId

(SOL/07D.)

Belgium

1 588

Analitikai TAC

Franciaország

3 177

Egyesült Királyság

1 135

Unió

5 900

TAC

5 900


Faj

:

Közönséges nyelvhal

Solea solea

Övezet

:

VIIe

(SOL/07E.)

Belgium

32 (47)

Analitikai TAC

Franciaország

337 (47)

Egyesült Királyság

525 (47)

Unió

894

TAC

894


Faj

:

Közönséges nyelvhal

Solea solea

Övezet

:

VIIf és VIIg

(SOL/7FG.)

Belgium

688

Analitikai TAC

Franciaország

69

Írország

34

Egyesült Királyság

309

Unió

1 100

TAC

1 100


Faj

:

Közönséges nyelvhal

Solea solea

Övezet

:

VIIh, VIIj és VIIk

(SOL/7HJK.)

Belgium

33

Analitikai TAC

E rendelet 11. cikke alkalmazandó.

Franciaország

67

Írország

181

Hollandia

54

Egyesült Királyság

67

Unió

402

TAC

402


Faj

:

Közönséges nyelvhal

Solea solea

Övezet

:

VIIIa és VIIIb

(SOL/8AB.)

Belgium

51

Analitikai TAC

Spanyolország

9

Franciaország

3 758

Hollandia

282

Unió

4 100

TAC

4 100


Faj

:

Nyelvhalak

Solea spp.

Övezet

:

VIIIc, VIIId, VIIIe, IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

(SOO/8CDE34)

Spanyolország

403

Elővigyázatossági TAC

Portugália

669

Unió

1 072

TAC

1 072


Faj

:

Spratt

Sprattus sprattus

Övezet

:

VIId és VIIe

(SPR/7DE.)

Belgium

26

Elővigyázatossági TAC

Dánia

1 674

Németország

26

Franciaország

361

Hollandia

361

Egyesült Királyság

2 702

Unió

5 150

TAC

5 150


Faj

:

Tüskéscápa

Squalus acanthias

Övezet

:

A IIIa övezet uniós vizei

(DGS/03A-C.)

Dánia

0

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Svédország

0

Unió

0

TAC

0


Faj

:

Tüskéscápa

Squalus acanthias

Övezet

:

A IIa és IV övezet uniós vizei

(DGS/2AC4-C)

Belgium

0 (48)

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Dánia

0 (48)

Németország

0 (48)

Franciaország

0 (48)

Hollandia

0 (48)

Svédország

0 (48)

Egyesült Királyság

0 (48)

Unió

0 (48)

TAC

0 (48)


Faj

:

Tüskéscápa

Squalus acanthias

Övezet

:

Az I, V, VI, VII, VIII, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

(DGS/15X14)

Belgium

0 (49)

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

E rendelet 11. cikke alkalmazandó.

Németország

0 (49)

Spanyolország

0 (49)

Franciaország

0 (49)

Írország

0 (49)

Hollandia

0 (49)

Portugália

0 (49)

Egyesült Királyság

0 (49)

Unió

0 (49)

TAC

0 (49)


Faj

:

Fattyúmakrélák

Trachurus spp.

Övezet

:

VIIIc

(JAX/08C.)

Spanyolország

22 409 (50)  (52)

Analitikai TAC

Franciaország

388 (50)

Portugália

2 214 (50)  (52)

Unió

25 011

TAC

25 011


Faj

:

Fattyúmakrélák

Trachurus spp.

Övezet

:

IX

(JAX/09.)

Spanyolország

7 762 (53)  (54)

Analitikai TAC

Portugália

22 238 (53)  (54)

Unió

30 000

TAC

30 000


Faj

:

Fattyúmakrélák

Trachurus spp.

Övezet

:

X; a CECAF uniós vizei (55)

(JAX/X34PRT)

Portugália

Megállapítandó (56)  (57)

Elővigyázatossági TAC

Unió

Megállapítandó (58)

TAC

Megállapítandó (58)


Faj

:

Fattyúmakrélák

Trachurus spp.

Övezet

:

A CECAF uniós vizei (59)

(JAX/341PRT)

Portugália

Megállapítandó (60)  (61)

Elővigyázatossági TAC

Unió

Megállapítandó (62)

TAC

Megállapítandó (62)


Faj

:

Fattyúmakrélák

Trachurus spp.

Övezet

:

A CECAF uniós vizei (63)

(JAX/341SPN)

Spanyolország

Megállapítandó (64)

Elővigyázatossági TAC

Unió

Megállapítandó (65)

TAC

Megállapítandó (65)


(1)  A VIa övezetnek az é. sz. 56° 00’-től délre és a ny. h. 07° 00’-től nyugatra található részén előforduló heringállományra vonatkozik.

(2)  A Clyde területén található állomány: a Mull of Kintyre és a Corsewall-fok között húzódó vonaltól északkeletre eső tengeri terület heringállományára vonatkozik.

a Mull of Kintyre (é. sz. 55° 19’, ny. h. 05° 48’);

(é. sz. 55° 04’, ny. h. 05° 23’) földrajzi koordinátájú pont, valamint

Corsewall-fok (é. sz. 55° 01’, ny. h. 05° 10’).

(3)  E rendelet 6. cikke alkalmazandó.

(4)  A (2) lábjegyzetnek megfelelően meghatározott mennyiséggel megegyező mennyiségben került megállapításra.

(5)  Ezen övezet területe a következő vonalak által határolt területtel csökken:

északról az é. sz. 52° 30’,

délről az é. sz. 52° 00’,

nyugatról Írország partjai,

keletről az Egyesült Királyság partjai.

(6)  Ezen övezet területe a következő vonalak által határolt területtel növekszik:

északról az é. sz. 52° 30’,

délről az é. sz. 52° 00’,

nyugatról Írország partjai,

keletről az Egyesült Királyság partjai.

(7)  Kizárólag a járulékos halfogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a halfaj célzott halászata.

(8)  A közönséges tőkehalnak az e TAC hatálya alá tartozó területen ejtett járulékos fogása abban az esetben rakodható ki, ha mennyisége nem haladja meg a halászati utanként a fedélzeten tárolt összfogás élőtömegének 1,5 %-át.

(9)  E faj véletlenül fogott egyedeit meg kell óvni az esetleges sérülésektől. Az egyedeket haladéktalanul vissza kell engedni a tengerbe.

(10)  E kvótán túlmenően a tagállamok – az e rendelet 7. cikkében foglaltaknak megfelelően – a lobogójuk alatt közlekedő, a teljes körűen dokumentált halászatra vonatkozó próbákban részt vevő hajók számára kiegészítő kvótát oszthatnak ki az adott tagállamnak kiosztott kvóta 1 %-áig.

(11)  Különleges feltétel: ennek legfeljebb 5 %-a a VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe övezetben halászható (ANF/*8ABDE).

(12)  E kvótán túlmenően a tagállamok – az e rendelet 7. cikkében foglaltaknak megfelelően – a lobogójuk alatt közlekedő, a teljes körűen dokumentált halászatra vonatkozó próbákban részt vevő hajók számára kiegészítő kvótát oszthatnak ki az adott tagállamnak kiosztott kvóta 1 %-áig.

(13)  E kvótán túlmenően a tagállamok – az e rendelet 7. cikkében foglaltaknak megfelelően – a lobogójuk alatt közlekedő, a teljes körűen dokumentált halászatra vonatkozó próbákban részt vevő hajók számára kiegészítő kvótát oszthatnak ki az adott tagállamnak kiosztott kvóta 5 %-áig.

(14)  E rendelet 6. cikke alkalmazandó.

(15)  Az (1) lábjegyzetnek megfelelően meghatározott mennyiséggel megegyező mennyiségben került megállapításra.

(16)  A szürke tőkehal északi állományára vonatkozó, összesen 55 105 tonna teljes kifogható mennyiségen belül.

(17)  Ez a kvóta átvihető a IIa és a IV övezet uniós vizeire. Az átvitelről azonban előzetesen értesíteni kell a Bizottságot.

(18)  A szürke tőkehal északi állományára vonatkozó, összesen 55 105 tonna teljes kifogható mennyiségen belül.

(19)  Ez a kvóta átvihető a IIa és a IV övezet uniós vizeire. Az átvitelről azonban előzetesen értesíteni kell a Bizottságot.

(20)  A szürke tőkehal északi állományára vonatkozó, összesen 55 105 tonna teljes kifogható mennyiségen belül.

(21)  E kvótán túlmenően a tagállamok – az e rendelet 7. cikkében foglaltaknak megfelelően – a lobogójuk alatt közlekedő, a teljes körűen dokumentált halászatra vonatkozó próbákban részt vevő hajók számára kiegészítő kvótát oszthatnak ki az adott tagállamnak kiosztott kvóta 1 %-áig.

Különleges feltétel:

A fent említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő övezetekben:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe

(HKE/*8ABDE)

Belgium

37

Spanyolország

1 469

Franciaország

1 469

Írország

184

Hollandia

18

Egyesült Királyság

827

Unió

4 004

(22)  Ez a kvóta átvihető a IV övezetre és IIa övezet uniós vizeire. Az átvitelről azonban előzetesen értesíteni kell a Bizottságot.

(23)  A szürke tőkehal északi állományára vonatkozó, összesen 55 105 tonna teljes kifogható mennyiségen belül.

Különleges feltétel:

A fent említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő övezetekben:

 

VI és VII; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

(HKE/*57-14)

Belgium

2

Spanyolország

1 837

Franciaország

3 305

Hollandia

6

Unió

5 150

(24)  Kizárólag a járulékos halfogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a halfaj célzott halászata.

(25)  Kizárólag a járulékos halfogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a halfaj célzott halászata.

(26)  Ezt a kvótát kizárólag a IIIa övezet uniós vizein és a IIIb, IIIc és IIId övezet uniós vizein lehet felhasználni.

(27)  Különleges feltétel: ebből legfeljebb az alábbi kvóták halászhatók az ICES VII alterület 16. funkcionális egységében (NEP/*07U16):

Spanyolország

543

Franciaország

340

Írország

653

Egyesült Királyság

264

Unió

1 800

(28)  E rendelet 6. cikke alkalmazandó.

(29)  A 30 méternél sekélyebb vizekben tilos a Penaeus subtilis és a Penaeus brasiliensis fajba tartozó garnélák halászata.

(30)  Az (1) lábjegyzetnek megfelelően meghatározott mennyiséggel megegyező mennyiségben került megállapításra. IIA.

(31)  E kvótán túlmenően a tagállamok – az e rendelet 7. cikkében foglaltaknak megfelelően – a lobogójuk alatt közlekedő, a teljes körűen dokumentált halászatra vonatkozó próbákban részt vevő hajók számára kiegészítő kvótát oszthatnak ki az adott tagállamnak kiosztott kvóta 1 %-áig.

(32)  Különleges feltétel: amelyből legfeljebb 5 % halászható a VIIIc övezet (POL/*08C.) uniós vizein.

(33)  A kakukkrája (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), a tüskés rája (Raja clavata) (RJC/2AC4-C), a kurtafarkú rája (Raja brachyura) (RJH/2AC4-C), a foltos rája (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) és a csillagrája (Amblyraja radiata) (RJR/2AC4-C) fogásait külön kell bejelenteni.

(34)  Járulékos fogási kvóta. Ezek a fajok halászati utanként a fedélzeten tárolt fogás élőtömegben kifejezett mennyiségének legfeljebb 25 %-át tehetik ki. Ez a feltétel csak a 15 méter feletti teljes hosszúságú hajókra vonatkozik.

(35)  Nem alkalmazandó a sima rájára (Dipturus batis). E fajok véletlenül fogott egyedeit meg kell óvni az esetleges sérülésektől. Az egyedeket haladéktalanul vissza kell engedni a tengerbe. A halászokat ösztönözni kell olyan módszerek és eszközök kidolgozására és alkalmazására, amelyek megkönnyítik e fajok egyedeinek gyors és biztonságos visszaengedését.

(36)  A kakukkrája (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), a kurtafarkú rája (Raja brachyura) (RJH/03A-C.), a foltos rája (Raja montagui) (RJM/03A-C.) és a csillagrája (Amblyraja radiata) (RJR/03A-C.) fogásait külön kell bejelenteni.

(37)  Nem vonatkozik a sima rájára (Dipturus batis) és a tüskés rájára (Raja clavata). E fajok véletlenül fogott egyedeit meg kell óvni az esetleges sérülésektől. Az egyedeket haladéktalanul vissza kell engedni a tengerbe. A halászokat ösztönözni kell olyan módszerek és eszközök kidolgozására és alkalmazására, amelyek megkönnyítik e fajok egyedeinek gyors és biztonságos visszaengedését.

(38)  A kakukkrája (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), a tüskés rája (Raja clavata) (RJC/67AKXD), a kurtafarkú rája (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), a foltos rája (Raja montagui) (RJM/67AKXD), a csíkos rája (Raja microocellata) (RJE/67AKXD), a sápadt rája (Raja circularis) (RJI/67AKXD) és az érdes rája (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) fogásait külön kell bejelenteni.

(39)  Nem vonatkozik a cifra rájára (Raja undulata), a sima rájára (Dipturus batis), a norvég rájára (Raja (Dipturus) nidarosiensis) és a fehér rájára (Raja alba). E fajok véletlenül fogott egyedeit meg kell óvni az esetleges sérülésektől. Az egyedeket haladéktalanul vissza kell engedni a tengerbe. A halászokat ösztönözni kell olyan módszerek és eszközök kidolgozására és alkalmazására, amelyek megkönnyítik e fajok egyedeinek gyors és biztonságos visszaengedését.

(40)  Különleges feltétel: amelyből legfeljebb 5 % halászható a VIId övezet (SRX/*07D.) uniós vizein. A kakukkrája (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), a tüskés rája (Raja clavata) (RJC/*07D.), a kurtafarkú rája (Raja brachyura) (RJH/*07D.), a foltos rája (Raja montagui) (RJM/*07D.), a csíkos rája (Raja microocellata) (RJE/*07D.), a sápadt rája (Raja circularis) (RJI/*07D.) és az érdes rája (Raja fullonica) (RJF/*07D.) fogásait külön kell bejelenteni.

(41)  A kakukkrája (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), a tüskés rája (Raja clavata) (RJC/07D.), a kurtafarkú rája (Raja brachyura) (RJH/07D.), a foltos rája (Raja montagui) (RJM/07D.), a csíkos rája (Raja microocellata) (RJE/07D.) és a csillagrája (Amblyraja radiata) (RJR/07D.) fogásait külön kell bejelenteni.

(42)  Nem vonatkozik a sima rájára (Dipturus batis) és a cifra rájára (Raja undulata). E fajok véletlenül fogott egyedeit meg kell óvni az esetleges sérülésektől. Az egyedeket haladéktalanul vissza kell engedni a tengerbe. A halászokat ösztönözni kell olyan módszerek és eszközök kidolgozására és alkalmazására, amelyek megkönnyítik e fajok egyedeinek gyors és biztonságos visszaengedését.

(43)  Különleges feltétel: amelyből legfeljebb 5 % halászható a VIa, a VIb, a VIIa–c és a VIIe–k övezet (SRX/*67AKD) uniós vizein. A kakukkrája (Leucoraja naevus) ((RJN/*67AKD.), a tüskés rája (Raja clavata) (RJC/*67AKD.), a kurtafarkú rája (Raja brachyura) (RJH/*67AKD.), a foltos rája (Raja montagui) (RJM/*67AKD.), a csíkos rája (Raja microocellata) (RJE/*67AKD.) és a csillagrája (Amblyraja radiata) (RJR/*67AKD.) fogásait külön kell bejelenteni.

(44)  A kakukkrája (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), a kurtafarkú rája (Raja brachyura) (RJH/89-C.) és a tüskés rája (Raja clavata) (RJC/89-C.) fogásait külön kell bejelenteni.

(45)  Nem vonatkozik a cifra rájára (Raja undulata), a sima rájára (Dipturus batis) és a fehér rájára (Raja alba). E fajok véletlenül fogott egyedeit meg kell óvni az esetleges sérülésektől. Az egyedeket haladéktalanul vissza kell engedni a tengerbe. A halászokat ösztönözni kell olyan módszerek és eszközök kidolgozására és alkalmazására, amelyek megkönnyítik e fajok egyedeinek gyors és biztonságos visszaengedését.

(46)  A kvótát kizárólag a IIIa övezet uniós vizein, valamint a 22–32. alkörzetben lehet felhasználni.

(47)  E kvótán túlmenően a tagállamok – az e rendelet 7. cikkében foglaltaknak megfelelően – a lobogójuk alatt közlekedő, a teljes körűen dokumentált halászatra vonatkozó próbákban részt vevő hajók számára kiegészítő kvótát oszthatnak ki az adott tagállamnak kiosztott kvóta 5 %-áig.

(48)  Magukban foglalják a horogsorral kifogott közönséges kutyacápa (Galeorhinus galeus), búvárcápa (Dalatias licha), madárcsőrű tüskéscápa (Deania calcea), érdes tüskéscápa (Centrophorus squamosus), nagy lámpáscápa (Etmopterus princeps), sima lámpáscápa (Etmopterus pusillus), portugál cápa (Centroscymnus coelolepis) és tüskéscápa (Squalus acanthias) fogásait is. E fajok véletlenül fogott egyedeit meg kell óvni az esetleges sérülésektől. Az egyedeket haladéktalanul vissza kell engedni a tengerbe.

(49)  Magukban foglalják a horogsorral kifogott közönséges kutyacápa (Galeorhinus galeus), búvárcápa (Dalatias licha), madárcsőrű tüskéscápa (Deania calcea), érdes tüskéscápa (Centrophorus squamosus), nagy lámpáscápa (Etmopterus princeps), sima lámpáscápa (Etmopterus pusillus), portugál cápa (Centroscymnus coelolepis) és tüskéscápa (Squalus acanthias) fogásait is. E fajok véletlenül fogott egyedeit meg kell óvni az esetleges sérülésektől. Az egyedeket haladéktalanul vissza kell engedni a tengerbe.

(50)  Ebből legfeljebb a fedélzeten lévő összes fogás élősúlyának 5 %-a lehet 12–14 cm méretű fattyúmakréla, a 850/98/EK rendelet () 19. cikke (2) bekezdése a) pontjában foglalt rendelkezések ellenére. E mennyiség ellenőrzése tekintetében a kirakodott fogások tömegére vonatkozó átváltási együttható: 1,20.

(51)  A Tanács 850/98/EK rendelete (1998. március 30.) a halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról (HL L 125., 1998.4.27., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 4. fejezet 3. kötet 217. o.).

(52)  Különleges feltétel: e kvóta legfeljebb 5 %-a halászható a VIIIc övezetben (JAX/*08C.).

(53)  Ebből legfeljebb a fedélzeten lévő összes fogás élősúlyának 5 %-a lehet 12–14 cm méretű fattyúmakréla, a 850/98/EK rendelet 19. cikke (2) bekezdése a) pontjában foglalt rendelkezések ellenére. E mennyiség ellenőrzése tekintetében a kirakodott fogások tömegére vonatkozó átváltási együttható: 1,20.

(54)  Különleges feltétel: e kvóta legfeljebb 5 %-a halászható a IX övezetben (JAX/*09.).

(55)  Az Azori-szigetekkel szomszédos vizek.

(56)  Ebből legfeljebb a fedélzeten lévő összes fogás élősúlyának 5 %-a lehet 12–14 cm méretű fattyúmakréla, a 850/98/EK rendelet 19. cikke (2) bekezdése a) pontjában foglalt rendelkezések ellenére. E mennyiség ellenőrzése tekintetében a kirakodott fogások tömegére vonatkozó átváltási együttható: 1,20.

(57)  E rendelet 6. cikke alkalmazandó.

(58)  Az (3) lábjegyzetnek megfelelően meghatározott mennyiséggel megegyező mennyiségben került megállapításra. IIA.

(59)  A Madeirával szomszédos vizek.

(60)  Ebből legfeljebb a fedélzeten lévő összes fogás élősúlyának 5 %-a lehet 12–14 cm méretű fattyúmakréla, a 850/98/EK rendelet 19. cikke (2) bekezdése a) pontjában foglalt rendelkezések ellenére. E mennyiség ellenőrzése tekintetében a kirakodott fogások tömegére vonatkozó átváltási együttható: 1,20.

(61)  E rendelet 6. cikke alkalmazandó.

(62)  Az (3) lábjegyzetnek megfelelően meghatározott mennyiséggel megegyező mennyiségben került megállapításra. IIA.

(63)  A Kanári-szigetekkel szomszédos vizek.

(64)  E rendelet 6. cikke alkalmazandó.

(65)  A (2) lábjegyzetnek megfelelően meghatározott mennyiséggel megegyező mennyiségben került megállapításra. IIA.

IIA. MELLÉKLET

A KÖZÖNSÉGES TŐKEHAL ÁLLOMÁNYAIVAL VALÓ GAZDÁLKODÁS KERETÉBEN A KATTEGATBAN, AZ ICES VIa ÉS VIIa KÖRZETBEN, VALAMINT AZ ICES Vb KÖRZET UNIÓS VIZEIN TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ HAJÓK HALÁSZATI ERŐKIFEJTÉSE

1.   Hatály

1.1.

Ez a melléklet azokra az uniós hajókra alkalmazandó, amelyek az 1342/2008/EK rendelet I. mellékletének 1. pontjában meghatározott halászeszközök valamelyikét szállítják vagy alkalmazzák, és az e melléklet 2. pontjában meghatározott földrajzi területek valamelyikén tartózkodnak.

1.2.

Ez a melléklet nem vonatkozik a 10 méter teljes hosszúságot el nem érő hajókra. Az említett hajóknak nem kell rendelkezniük az 1224/2009/EK rendelet 7. cikke alapján kiadott halászati engedéllyel. Az érintett tagállam megfelelő mintavételi módszer alkalmazásával felméri e hajók erőkifejtési csoportjuk szerinti halászati erőkifejtését. 2013-ban a Bizottság tudományos szakvéleményeket fog kérni a szóban forgó hajók erőkifejtésének értékelésére azzal a céllal, hogy a hajók a későbbiekben az erőkifejtési rendszer hatálya alá kerüljenek.

2.   Szabályozott eszközök és földrajzi területek

E melléklet alkalmazásában az 1342/2008/EK rendelet I. mellékletének 1. pontjában meghatározott eszközcsoport („szabályozott eszközök”) és a földrajzi területeknek a szóban forgó melléklet 2. pontjának a), c) és d) alpontjában meghatározott csoportosítását kell figyelembe venni.

3.   Engedélyezés

Amennyiben a tagállamok a szóban forgó erőkifejtési rendszer fenntartható végrehajtásának elősegítése érdekében azt indokoltnak tartják, az e melléklet hatálya alá tartozó földrajzi területeken szabályozott eszközzel folytatott halászati tevékenységre megtagadhatják az engedély kiadását azon, saját lobogójuk alatt közlekedő hajóknak, amelyek a naplóadatok szerint korábban nem végeztek ilyen tevékenységet, hacsak a tagállamok nem biztosítják, hogy az adott területen folytatott halászatból azonos értékű, kilowattban mért teljesítményt vonnak ki.

4.   A legnagyobb megengedett halászati erőkifejtés

4.1.

Az 1342/2008/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése szerinti legnagyobb megengedett halászati erőkifejtés a – 2013. február 1-jétől2014. január 31-ig terjedő – 2013-as gazdálkodási időszakra az egyes tagállamok egyes erőkifejtési csoportjai tekintetében e melléklet 1. függelékében kerül meghatározásra.

4.2.

Az éves halászati erőkifejtésnek az 1954/2003/EK rendelettel (1) összhangban megállapított legmagasabb értékei nem érintik az e mellékletben meghatározott legnagyobb megengedett halászati erőkifejtést.

5.   Gazdálkodás

5.1.

A legnagyobb megengedett halászati erőkifejtést a tagállamok az 1342/2008/EK rendelet 4. cikkében és 13–17. cikkében, valamint az 1224/2009/EK rendelet 26–35. cikkében meghatározott feltételekkel összhangban szabályozzák.

5.2.

A tagállamok gazdálkodási időszakokat állapíthatnak meg a legnagyobb megengedett halászati erőkifejtés egészének vagy egy részének az egyes hajók vagy hajócsoportok közötti elosztására. Ilyen esetben azon napok vagy órák számát, amelyek alatt valamely hajó az adott gazdálkodási időszakban a területen tartózkodhat, az érintett tagállam saját mérlegelési jogkörben határozza meg. Az adott tagállam bármely ilyen gazdálkodási időszakban újraoszthatja az erőkifejtést az egyes hajók vagy hajócsoportok között.

5.3.

Amennyiben egy tagállam a lobogója alatt közlekedő hajók által egy adott területen tölthető időt órákban határozza meg, az 5.1. pontban foglalt feltételekkel összhangban továbbra is nyilvántartja a felhasznált napok számát. Az adott tagállam a Bizottság kérésére számot ad azokról az elővigyázatossági intézkedésekről, amelyeket a területen végzett erőkifejtés túlzott mértékű felhasználásának elkerülésére hozott olyan esetben, amikor egy hajó a területen való tartózkodását a 24 órás időszak lejárta előtt megszüntette.

6.   Jelentés a halászati erőkifejtésről

Az e melléklet hatálya alá tartozó hajókra az 1224/2009/EK rendelet 28. cikke alkalmazandó. A közönséges tőkehal állományaival folytatott gazdálkodás szempontjából az e cikkben említett földrajzi területnek az e melléklet 2. pontjában említett valamennyi földrajzi terület csoportosítását kell tekinteni.

7.   A vonatkozó adatok közlése

A tagállamok az 1224/2009/EK rendelet 33. és 34. cikkével összhangban megküldik a Bizottságnak a halászhajóik által végzett halászati erőkifejtésre vonatkozó adatokat. Ezen adatokat a halászati adatcsere rendszeren vagy bármely más, a Bizottság által a későbbiekben létrehozott adatgyűjtő rendszeren keresztül kell továbbítani.


(1)  A Tanács 2003. november 4-i 1954/2003/EK rendelete az egyes közösségi halászati területekre és erőforrásokra vonatkozó halászati erőkifejtések irányításáról (HL L 289., 2003.11.7., 1. o., magyar nyelvű különkiadás, 4. fejezet, 6. kötet, 44. o.).

A IIA. melléklet 1. függeléke

Kilowattnapban kifejezett legnagyobb megengedett halászati erőkifejtés

Földrajzi terület

Szabályozott eszköz

DK

DE

SE

a)

Kattegat

TR1

197 929

4 212

16 610

TR2

830 041

5 240

327 506

TR3

441 872

0

490

BT1

0

0

0

BT2

0

0

0

GN

115 456

26 534

13 102

GT

22 645

0

22 060

LL

1 100

0

25 339


Földrajzi terület

Szabályozott eszköz

BE

FR

IE

NL

UK

c)

ICES VIIa körzet

TR1

0

48 193

33 539

0

339 592

TR2

10 166

744

475 649

0

1 088 238

TR3

0

0

1 422

0

0

BT1

0

0

0

0

0

BT2

843 782

0

514 584

200 000

111 693

GN

0

471

18 255

0

5 970

GT

0

0

0

0

158

LL

0

0

0

0

70 614


Földrajzi terület

Szabályozott eszköz

BE

DE

ES

FR

IE

UK

d)

ICES VIa körzet és az ICES Vb körzet uniós vizei

TR1

0

9 320

0

1 057 828

428 820

1 033 273

TR2

0

0

0

34 926

14 371

2 972 845

TR3

0

0

0

0

273

16 027

BT1

0

0

0

0

0

117 544

BT2

0

0

0

0

3 801

4 626

GN

0

35 442

13 836

302 917

5 697

213 454

GT

0

0

0

0

1 953

145

LL

0

0

1 402 142

184 354

4 250

630 040

IIB. MELLÉKLET

EGYES DÉLI SZÜRKETŐKEHAL- ÉS EGYES NORVÉGHOMÁR-ÁLLOMÁNYOK HELYREÁLLÍTÁSA KERETÉBEN A CÁDIZI-ÖBÖL KIVÉTELÉVEL AZ ICES VIIIc ÉS IXa KÖRZETBEN TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ HAJÓK HALÁSZATI ERŐKIFEJTÉSE

I.   FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.   Hatály

Ez a melléklet azokra a legalább 10 méter teljes hosszúságú uniós hajókra alkalmazandó, amelyek 32 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű vonóhálót, kerítőhálót vagy hasonló eszközöket, vagy 60 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű kopoltyúhálókat, illetve fenékhorogsorokat szállítanak vagy alkalmaznak a 2166/2005/EK rendelettel összhangban, és a Cádizi-öböl kivételével az ICES VIIIc és IXa körzetben tartózkodnak.

2.   FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

E melléklet alkalmazásában:

a)   „eszközcsoport”: az alábbi két eszközkategóriát magában foglaló eszközcsoport:

b)   „szabályozott eszközök”: az eszközcsoportba tartozó két eszközkategória bármelyike;

c)   „terület”: az ICES VIIIc és IXa körzet a Cádizi-öböl kivételével;

d)   „a 2013-as gazdálkodási időszak”: a 2013. február 1-jétől2014. január 31-ig tartó időszak;

e)   „különleges feltételek”: a 6.1. pontban meghatározott különleges feltételek.

3.   Tevékenységek korlátozása

Az 1224/2009/EK rendelet 29. cikkének sérelme nélkül az egyes tagállamok gondoskodnak arról, hogy a lobogójuk alatt közlekedő, a szabályozott eszközök valamelyikét szállító uniós hajók legfeljebb az e melléklet III. fejezetében meghatározott számú napig tartózkodjanak a területen.

II.   FEJEZET

ENGEDÉLYEZÉS

4.   Engedéllyel rendelkező hajók

4.1.

A tagállamok nem engedélyezik a szabályozott eszközökkel a területen folytatott halászati tevékenységet azon, saját lobogójuk alatt közlekedő hajóknak, amelyek – a napok hajók közötti átadása nyomán végzett halászati tevékenységek kivételével – a naplóadatok szerint az említett területen 2002 és 2012 között nem végeztek ilyen tevékenységet, hacsak a tagállamok nem biztosítják, hogy a területen folytatott halászatból azonos értékű, kilowattban mért teljesítményt vonnak ki.

4.2.

Egy olyan tagállam lobogója alatt közlekedő hajó, amely nem rendelkezik a területre vonatkozó kvótával, nem halászhat szabályozott eszközzel a szóban forgó területen, kivéve, ha a hajó a 2371/2002/EK rendelet 20. cikkének (5) bekezdése szerint engedélyezett átadást követően kvótában részesült, és e melléklet 11. vagy 12. pontjának megfelelően tengeren tölthető napokat osztottak ki számára.

III.   FEJEZET

AZ UNIÓS HAJÓK RÉSZÉRE KIOSZTOTT, A TERÜLETEN TÖLTHETŐ NAPOK SZÁMA

5.   A napok maximális száma

5.1.

Az I. táblázat a 2013-as gazdálkodási időszakra vonatkozóan megadja azon tengeren tölthető napok évenkénti maximális számát, amelyeket a tagállamok a lobogójuk alatt közlekedő, a szabályozott eszközök bármelyikét szállító és használó hajóik számára engedélyezhetnek a területen való tartózkodásra.

5.2.

Ha valamely hajó igazolni tudja, hogy szürketőkehal-fogása nem éri el az adott halászati úton kifogott hal összes élőtömegének 4 %-át, a hajó lobogó szerinti tagállama dönthet úgy, hogy a halászati úthoz kapcsolódó, tengeren töltött napokat nem vonja le a tengeren tölthető napok I. táblázatban meghatározott maximális értékéből.

6.   A napok kiosztására vonatkozó különleges feltételek

6.1.

A tagállamok által a lobogójuk alatt közlekedő uniós hajók számára engedélyezhető, a területen belül tengeren tölthető napok maximális számának meghatározására az I. táblázattal összhangban a következő különleges feltételek vonatkoznak:

a)

az élőtömegben kifejezett kirakodott mennyiség alapján az érintett hajó által 2010-ben vagy 2011-ben kirakodott szürketőkehal-fogások összmennyisége nem érheti el az 5 tonnát; valamint

b)

az élőtömegben kifejezett kirakodott mennyiség alapján az érintett hajó által 2010-ben vagy 2011-ben kirakodott norvéghomár-fogások összmennyisége nem érheti el a 2,5 tonnát.

6.2.

Ha a hajó a különleges feltételeknek való megfelelés következtében korlátlan számú napot tölthet a tengeren, a hajó által a 2013-as gazdálkodási időszakban kirakodott összmennyiség élőtömege nem haladhatja meg a szürke tőkehal esetében az 5 tonnát, a norvég homár esetében pedig a 2,5 tonnát.

6.3.

Amennyiben egy hajó e különleges feltételek valamelyikét nem teljesíti, azonnali hatállyal elveszíti a különleges feltételeknek megfelelően kiosztott napokra való jogosultságát.

6.4.

A 6.1. pontban meghatározott különleges feltételek alkalmazása átvihető egyik hajóról egy vagy több – a flottában azt helyettesítő – másik hajóra, feltéve, hogy a helyettesítő hajó hasonló eszközöket használ és működése során a kirakodási jelentésben feltüntetett szürketőkehal- és norvéghomár-mennyiség egyik évben sem haladta meg a 6.1. pontban meghatározott értékeket.

I.   táblázat

A hajó által a területen tölthető napok évenkénti maximális száma halászeszközök szerinti bontásban

Különleges feltétel

Szabályozott eszköz

A napok maximális száma

 

32 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű vonóhálók, kerítőhálók és hasonló vontatott eszközök, 60 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű kopoltyúhálók, és fenékhorogsorok

ES

141

 

FR

134

 

PT

140

6.1. a) és b) pont

32 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű vonóhálók, kerítőhálók és hasonló vontatott eszközök, 60 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű kopoltyúhálók, és fenékhorogsorok

korlátlan

7.   Kilowattnapok szerinti rendszer

7.1.

A halászati erőkifejtés mennyiségeit a tagállamok kilowattnapok szerinti rendszer alapján is szabályozhatják. A rendszer keretében egy tagállam engedélyezheti az I. táblázat szerinti szabályozott eszközök valamelyikét szállító, illetve az ugyanezen táblázat szerinti különleges feltételeket teljesítő bármely hajója számára, hogy a területen az említett táblázatban feltüntetett maximális számú naptól eltérő számú napig tartózkodjon, feltéve, hogy ezzel nem lépi túl az adott szabályozott eszköznek és a különleges feltételeknek megfelelő kilowattnap-összértéket.

7.2.

A kilowattnapok összértéke a szabályozott eszközök használatára jogosult és – adott esetben – a különleges feltételeket teljesítő, az érintett tagállam lobogója alatt közlekedő hajók számára egyenként kiosztott halászati erőkifejtési értékek összege. Az egyéni halászati erőkifejtés értékeit kilowattnapban kell kiszámolni oly módon, hogy minden egyes hajó motorteljesítményét meg kell szorozni a tengeren tölthető azon napok számával, amelyekből az adott hajó az I. táblázat szerint részesülne, ha a 7,1. pontot nem alkalmaznák. Mindaddig, amíg a tengeren tölthető napok száma az I. táblázat szerint korlátlan, azon napok száma, amelyekből az egyes hajók részesülhetnek, 360.

7.3.

A 7.1. pontban foglalt rendszer adta lehetőségekkel élni kívánó tagállamok erre vonatkozó kérelmet nyújtanak be a Bizottsághoz; a kérelemhez elektronikus formátumú jelentést mellékelnek, amely az I. táblázat szerinti szabályozott eszközök és különleges feltételek tekintetében a következőkön alapuló számítás részleteit tartalmazza:

a)

a halászatra jogosult hajók jegyzéke, amelyben feltüntetik a hajók uniós halászhajóflotta-nyilvántartási számát (CFR-szám) és motorteljesítményét;

b)

az ilyen hajók 2010-es és 2011-es teljesítményadatai, amelyek tükrözik a 6.1. pont a) vagy b) alpontjában említett különleges feltételekben meghatározott fogásösszetételt, amennyiben az említett hajók teljesítik a szóban forgó különleges feltételeket;

c)

a tengeren tölthető azon napok száma, amelyekre az I. táblázat szerint eredetileg valamennyi hajó jogosult volna, valamint a tengeren tölthető azon napok száma, amelyekből a 7,1. pont alapján az egyes hajók részesülhetnének.

7.4.

A fenti kérelem alapján a Bizottság értékeli, hogy a 7. pontban előírt feltételek teljesülnek-e, és adott esetben engedélyezheti, hogy az adott tagállam élhessen a 7,1. pontban említett rendszer adta lehetőségekkel.

8.   A halászati tevékenység végleges beszüntetése alapján odaítélt többletnapok

8.1.

Az 1198/2006/EK rendelet (1) 23. cikkének vagy a 744/2008/EK rendeletnek (2) megfelelően a Bizottság a 2012. február 1. és 2013. január 31. közötti végleges tevékenységbeszüntetések alapján olyan többletnapokat oszthat ki a tagállamoknak, amelyek vonatkozásában a lobogó szerinti tagállam a szabályozott eszközök valamelyikét szállító hajói számára engedélyezheti, hogy a területen tartózkodjanak. Az egyéb körülményekből adódó végleges tevékenységbeszüntetéseket a Bizottság az érintett tagállam írásbeli és megfelelően megindokolt kérésére eseti alapon vizsgálhatja. Az írásbeli kérelemben meg kell jelölni az érintett hajókat és mindegyikük tekintetében igazolni kell, hogy soha többé nem fog halászati tevékenységet végezni.

8.2.

A szóban forgó eszközt használó, forgalomból kivont hajók 2003-as, kilowattnapban mért erőkifejtését el kell osztani a szabályozott eszközt használó valamennyi hajó 2003-as erőkifejtésével. A tengeren tölthető többletnapok számát ezután az így kapott hányados és azon napok számának összeszorzásával kell kiszámítani, amelyeket az I. táblázat alapján osztottak volna ki. A számítás eredményeként kapott töredéknapot fel kell kerekíteni a legközelebbi egész napra.

8.3.

A 8.1. és 8.2. pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha a hajót a 3. vagy a 6.4. pontnak megfelelően lecserélték vagy ha a hajó forgalomból való kivonását a korábbi években már felhasználták tengeren tölthető többletnapok szerzésére.

8.4.

A 8.1. pont szerint kiosztott többletnapokból részesülni kívánó tagállamok legkésőbb 2013. június 15-ig erre vonatkozó kérelmet nyújtanak be a Bizottsághoz; a kérelemhez elektronikus formátumú jelentést mellékelnek, amely az I. táblázat szerinti eszközcsoportok és különleges feltételek tekintetében a következőkön alapuló számítás részleteit tartalmazza:

a)

a forgalomból kivont hajók jegyzéke, amelyben feltüntetik a hajók uniós halászhajóflotta-nyilvántartási számát (CFR-szám) és motorteljesítményét;

b)

az ilyen hajók által 2003-ban végzett halászati tevékenység, amelyet a tengeren tölthető napoknak az adott halászeszközcsoport és – szükség esetén – a különleges feltételek szerinti számában kell megadni.

8.5.

Az említett tagállami kérelem alapján a Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján növelheti az adott tagállamra vonatkozóan az 5.1. pontban meghatározott napok számát. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 14. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

8.6.

A 2013-as gazdálkodási időszakban a tagállamok a flottában maradt, valamint a szabályozott eszközök használatára jogosult hajóik vagy azok egy része között újraoszthatják az említett, tengeren tölthető többletnapokat. A 6.1. pont a) vagy b) alpontjában említett különleges feltételnek megfelelő, forgalomból kivont hajók után maradt többletnapok nem oszthatók ki még üzemelő, de az adott különleges feltételnek nem megfelelő hajóknak.

8.7.

Amennyiben a Bizottság a halászati tevékenység 2013-as gazdálkodási időszakban történő végleges beszüntetése miatt további tengeren tölthető napokat oszt ki, a tagállamonkénti maximális napok számát és eszközöket feltüntető I. táblázatot ennek megfelelően ki kell igazítani a 2014-es gazdálkodási időszakra vonatkozóan.

9.   A fokozott tudományos megfigyelési program alapján odaítélt többletnapok

9.1.

A Bizottság a kutatók és a halászati ágazat közötti partnerség keretében végzett fokozott tudományos megfigyelési program alapján három olyan többletnapot oszthat ki a tagállamoknak, amelyeken a szabályozott eszközök valamelyikét szállító hajó a területen tartózkodhat. Az említett programnak különösen a visszadobott halak arányára és a fogás összetételére kell összpontosítania, és túl kell mutatnia a 199/2008/EK rendeletben (3) és annak végrehajtási szabályaiban a nemzeti programok tekintetében meghatározott, adatgyűjtésre vonatkozó követelményeken.

9.2.

A tudományos megfigyelők a hajó tulajdonosával, parancsnokával és a legénység egyetlen tagjával sem állhatnak kapcsolatban.

9.3.

A 9,1. pont szerint kiosztott többletnapokból részesülni kívánó tagállamok jóváhagyásra benyújtják a Bizottságnak fokozott tudományos megfigyelési programjuk ismertetését.

9.4.

A Bizottság az ismertetés alapján és a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottsággal (HTMGB) folytatott konzultációt követően végrehajtási jogi aktusok útján növelheti az 5.1. pont szerinti napok számát az érintett tagállam számára, illetve a fokozott tudományos megfigyelési programban érintett hajók, terület és halászeszközök tekintetében. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 14. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

9.5.

Ha a tagállam által benyújtott fokozott tudományos megfigyelési programot a Bizottság korábban már elfogadta és az érintett tagállam a kérelemben ismertetett program végrehajtását változatlan formában folytatni kívánja, a program alkalmazási időszakának kezdete előtt négy héttel tájékoztatja a Bizottságot a program folytatására irányuló szándékáról.

IV.   FEJEZET

GAZDÁLKODÁS

10.   Általános kötelezettség

A legnagyobb megengedett halászati erőkifejtést a tagállamok a 2166/2005/EK rendelet 8. cikkében és az 1224/2009/EK rendelet 26–35. cikkében meghatározott feltételekkel összhangban szabályozzák.

11.   Gazdálkodási időszakok

11.1.

A tagállamok az I. táblázatban meghatározott, a területen tölthető napokat egy vagy több naptári hónapból álló gazdálkodási időszakokra oszthatják fel.

11.2.

Azon napok vagy órák számát, amelyeken valamely hajó a gazdálkodási időszakban a területen tartózkodhat, az érintett tagállam határozza meg.

11.3.

Amennyiben egy tagállam a lobogója alatt közlekedő hajók által a területen tölthető időt órákban határozza meg, a szóban forgó tagállam a 10. pontban foglaltak szerint továbbra is nyilvántartja a felhasznált napok számát. A tagállam a Bizottság kérésére számot ad azokról az elővigyázatossági intézkedésekről, amelyeket a területen töltött napok túlzott mértékű felhasználásának elkerülésére hozott olyan esetben, amikor egy hajó a területen való tartózkodását a 24 órás időszak lejárta előtt megszüntette.

V.   FEJEZET

A HALÁSZATI ERŐKIFEJTÉS KIOSZTOTT KVÓTÁINAK CSERÉJE

12.   Napok átadása ugyanazon tagállam lobogója alatt közlekedő halászhajók között

12.1.

A tagállamok engedélyezhetik, hogy a lobogójuk alatt közlekedő bármely halászhajó átadja a számára a területen belüli tartózkodásra engedélyezett napokat egy másik, az adott tagállam lobogója alatt közlekedő hajónak, feltéve, hogy az utóbbi hajó által átvett napok és a hajó kilowattban kifejezett motorteljesítményének szorzata (kilowattnap) nem haladja meg az első hajó által átadott napok számának és e hajó kilowattban kifejezett motorteljesítményének a szorzatát. A hajók kilowattban kifejezett motorteljesítménye azonos az egyes hajókra vonatkozóan az uniós halászhajóflotta-nyilvántartásban feljegyzett motorteljesítménnyel.

12.2.

A 12.1. ponttal összhangban átadott, a területen tölthető napok számának és az átadó hajó kilowattban kifejezett motorteljesítményének szorzata nem haladhatja meg az átadó hajó által a halászati napló szerint 2010-ben és 2011-ben a területen halászattal töltött napok éves átlagának és a hajó kilowattban kifejezett motorteljesítményének szorzatát.

12.3.

A napok 12,1. pont szerinti átadása a szabályozott eszközök bármelyikét alkalmazó és az ugyanabban a gazdálkodási időszakban tevékenységet folytató hajók között engedélyezett.

12.4.

Napok átadása csak olyan hajók számára engedélyezett, amelyek a különleges feltételeknek való megfelelés nélkül részesültek a kiosztott halászati napokból.

12.5.

A tagállamok a Bizottság kérésére tájékoztatást nyújtanak a végrehajtott átadásokról. Az e pontban említett adatok összegyűjtésére és megküldésére szolgáló táblázatok formátumát végrehajtási jogi aktusok útján a Bizottság határozhatja meg. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 14. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

13.   Napok átadása különböző tagállamok lobogója alatt közlekedő halászhajók között

A tagállamok ugyanarra a gazdálkodási időszakra és területre vonatkozóan engedélyezhetik a területen tölthető napok átadását a lobogóik alatt közlekedő hajók számára, feltéve, hogy azokra értelemszerűen vonatkozik a 4.1., a 4.2. és a 12. pont. Amennyiben a tagállamok úgy határoznak, hogy engedélyezik az ilyen átadást, előzetesen értesítik a Bizottságot az átadás részleteiről, többek között az átadandó napok számáról, a halászati erőkifejtésről és adott esetben a kapcsolódó halászati kvótákról.

VI.   FEJEZET

JELENTÉSTÉTELI KÖTELEZETTSÉGEK

14.   Jelentés a halászati erőkifejtésről

Az e melléklet hatálya alá tartozó hajókra az 1224/2009/EK rendelet 28. cikke alkalmazandó. A cikkben említett földrajzi területnek az e melléklet 2. pontjában meghatározott földrajzi terület tekintendő.

15.   A vonatkozó adatok összegyűjtése

A tagállamok az e mellékletben meghatározott területen tölthető napokkal való gazdálkodáshoz használt információk alapján minden negyedévre vonatkozóan összegyűjtik a területen a vontatott és rögzített halászeszközökkel végzett teljes halászati erőkifejtésre, a különböző típusú halászeszközöket a területen használó hajók által végzett erőkifejtésre, valamint a szóban forgó hajók kilowattnapban kifejezett motorteljesítményére vonatkozó információkat.

16.   A vonatkozó adatok közlése

A Bizottság kérésére a tagállamok a II. és III. táblázat szerinti formátumban a Bizottság rendelkezésére bocsátják a 15. pontban meghatározott adatokat tartalmazó táblázatot oly módon, hogy azt elküldik a Bizottság által a számukra megadott megfelelő elektronikus címre. A Bizottság kérésére a tagállamok a IV. és V. táblázat szerinti formátumban részletes tájékoztatást küldenek a Bizottságnak a 2012-es és 2013-as gazdálkodási időszakra vagy azok egy részére vonatkozó, kiosztott és felhasznált halászati erőkifejtési értékekről.

II.   táblázat

Jelentéstételi formátum: kilowattnapadatok éves bontásban

Tagállam

Eszköz

Év

Összesített erőkifejtési nyilatkozat

(1)

(2)

(3)

(4)


III.   táblázat

Adatformátum: kilowattnapadatok éves bontásban

Rovat neve

Karakterek/ számjegyek maximális száma

Igazítás (4) Balra (B)/Jobbra (J)

Fogalommeghatározás és megjegyzések

(1)

Tagállam

3

 

A lajstromozás szerinti tagállam (hárombetűs ISO-kód)

(2)

Halászeszköz

2

 

Az alábbi eszköztípusok egyike:

TR

=

vonóhálók, kerítőhálók és hasonló eszközök ≥ 32 mm

GN

=

kopoltyúhálók ≥ 60 mm

LL

=

fenékhorogsorok

(3)

Év

4

 

2006 vagy 2007 vagy 2008 vagy 2009 vagy 2010 vagy 2011 vagy 2012 vagy 2013

(4)

Összesített erőkifejtési nyilatkozat

7

J

Az adott év január 1-jétől december 31-ig végzett, kilowattnapban kifejezett halászati erőkifejtés összesített mennyisége


IV.   táblázat

Jelentéstételi formátum: a hajóra vonatkozó adatok

Tagállam

CFR-szám

Külső jelölés

A gazdálkodási időszak hossza

Bejelentett eszköz

A bejelentett eszköz(ök)re vonatkozó különleges feltétel

A bejelentett eszköz(ök) használatára engedélyezett napok száma

A bejelentett eszköz(ök) használatával töltött napok száma

Napok átadása

1. sz.

2. sz.

3. sz.

1. sz.

2. sz.

3. sz.

1. sz.

2. sz.

3. sz.

1. sz.

2. sz.

3. sz.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)

(8)

(8)

(8)

(9)


V.   táblázat

Adatformátum: a hajóra vonatkozó adatok

Rovat neve

Karakterek/ számjegyek maximális száma

Igazítás (5) Balra (B)/Jobbra (J)

Fogalommeghatározás és megjegyzések

(1)

Tagállam

3

 

A lajstromozás szerinti tagállam (hárombetűs ISO-kód).

(2)

CFR-szám

12

 

Uniós halászhajóflotta-nyilvántartási szám (CFR-szám)

A halászhajó egyedi azonosító száma.

A tagállam (hárombetűs ISO-kód), majd azt követően egy azonosító sor (9 karakter). A 9 karakternél kevesebből álló sorokat balról kezdve nullákkal egészítik ki.

(3)

Külső jelölés

14

B

Az 1381/87/EGK rendelet (6) szerint

(4)

A gazdálkodási időszak hossza

2

B

A gazdálkodási időszak hossza hónapokban megadva

(5)

Bejelentett eszközök

2

B

Az alábbi eszköztípusok egyike:

TR

=

vonóhálók, kerítőhálók és hasonló eszközök ≥ 32 mm

GN

=

kopoltyúhálók ≥ 60 mm

LL

=

fenékhorogsorok

(6)

A bejelentett eszköz(ök)re vonatkozó különleges feltétel

2

B

Az alkalmazott, IIB. melléklet 6.1. pontja szerinti a) vagy b) különleges feltétel feltüntetése (ha van ilyen)

(7)

A bejelentett eszköz(ök) használatára engedélyezett napok száma

3

B

Azon napok száma, amelyeken a hajó a IIB. melléklet szerint a választott halászeszközök használatára jogosult, valamint a gazdálkodási tárgyidőszak hossza

(8)

A bejelentett eszköz(ök) használatával töltött napok száma

3

B

Azon napok száma, amelyeken a hajó ténylegesen a területen tartózkodott, és amelyeken a gazdálkodási tárgyidőszak során bejelentett eszközt használt.

(9)

Napok átadása

4

B

Az átadott napok feltüntetése: „– az átadott napok száma”; az átvett napok feltüntetése: „+ az átadott napok száma”.


(1)  A Tanács 2006. július 27-i 1198/2006/EK rendelete az Európai Halászati Alapról (HL L 223., 2006.8.15., 1. o.).

(2)  A Tanács 2008. július 24-i 744/2008/EK rendelete a gazdasági válság által érintett európai közösségi halászati flották szerkezetátalakításának ösztönzését célzó különleges átmeneti intézkedésről (HL L 202., 2008.7.31., 1. o.).

(3)  A Tanács 2008. február 25-i 199/2008/EK rendelete a halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló közösségi keretrendszer létrehozásáról, valamint a közös halászati politika tekintetében a tudományos tanácsadás támogatásáról (HL L 60., 2008.3.5., 1. o.).

(4)  Az adatok meghatározott formátumban történő továbbítására vonatkozó információ.

(5)  Az adatok meghatározott formátumban történő továbbítására vonatkozó információ.

(6)  A Bizottság 1987. május 20-i 1381/87/EGK rendelete a halászhajók jelzésére és okmányaira vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 132., 1987.5.21., 9. o., magyar nyelvű különkiadás, 4. fejezet, 1. kötet, 222. o.).

IIC. MELLÉKLET

MELLÉKLET A LA MANCHE CSATORNA NYUGATI RÉSZÉNEK NYELVHALÁLLOMÁNYAIVAL VALÓ GAZDÁLKODÁS KERETÉBEN AZ ICES VIIe KÖRZETBEN TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ HAJÓK HALÁSZATI ERŐKIFEJTÉSE

I.   FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.   Hatály

1.1.

Ez a melléklet azokra a legalább 10 méter teljes hosszúságú uniós hajókra alkalmazandó, amelyek 80 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű, merevítőrudas vonóhálót, illetve rögzített hálókat, többek között 220 mm-es vagy annál kisebb szembőségű kopoltyúhálókat, tükörhálókat és nyaklóhálókat szállítanak vagy alkalmaznak az 509/2007/EK rendelettel összhangban, és az ICES VIIIe körzetben tartózkodnak. E melléklet alkalmazásában a 2013-as gazdálkodási időszak a 2013. február 1-jétől2014. január 31-ig tartó időszak.

1.2.

Azok a 120 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű rögzített hálókkal halászó hajók, amelyek a rögzített adatok alapján az előző három évben – élőtömegben kifejezve – kevesebb mint 300 kg nyelvhalat fogtak évente, mentesülnek e melléklet alkalmazása alól, a következő feltételek mellett:

a)

a 2013-as gazdálkodási időszakban – élőtömegben kifejezve – kevesebb mint 300 kg nyelvhalat fognak;

b)

a tengeren nem végeznek átrakást más hajókra;

c)

valamennyi érintett tagállam 2013. július 31-ig, illetve 2014. január 31-ig jelentést készít a Bizottság számára e hajók előző három évi, nyelvhalra vonatkozó fogási adatairól és a 2013. évi nyelvhalfogásáról.

Amennyiben egy hajó az említett feltételek valamelyikét nem teljesíti, azonnali hatállyal elveszíti mentességét e melléklet alkalmazása alól.

2.   Fogalommeghatározások

E melléklet alkalmazásában:

a)   „eszközcsoport”: az alábbi két eszközkategóriát magában foglaló eszközcsoport

b)   „szabályozott eszközök”: az eszközcsoportba tartozó két eszközkategória bármelyike;

c)   „terület”: az ICES VIIe körzet;

d)   „a 2013-as gazdálkodási időszak”: a 2013. február 1-jétől2014. január 31-ig tartó időszak.

3.   Tevékenységek korlátozása

Az 1224/2009/EK rendelet 29. cikkének sérelme nélkül az egyes tagállamok gondoskodnak arról, hogy a lobogójuk alatt közlekedő, az Unióban lajstromozott és a szabályozott eszközök valamelyikét szállító uniós hajók legfeljebb az e melléklet III. fejezetében meghatározott számú napig tartózkodjanak a területen.

II.   FEJEZET

ENGEDÉLYEZÉS

4.   Engedéllyel rendelkező hajók

4.1

A tagállamok nem engedélyezik a területen szabályozott eszközökkel folytatott halászatot azon saját lobogójuk alatt közlekedő hajók számára, amelyek az említett területen a naplóadatok szerint 2002 és 2012 között nem végeztek ilyen halászati tevékenységet, hacsak a tagállamok nem biztosítják, hogy a területen folytatott halászatból azonos értékű, kilowattban mért teljesítményt vonnak ki.

4.2

A feljegyzett adatok szerint szabályozott eszközöket használó hajók számára azonban engedélyezhető más halászeszközök használata, amennyiben az utóbbi eszköz vonatkozásában kiosztott napok száma nagyobb, mint a szabályozott eszköz tekintetében kiosztott napok száma, vagy egyenlő azzal.

4.3

Egy olyan tagállam lobogója alatt közlekedő hajó, amely nem rendelkezik a területre vonatkozó kvótával, nem halászhat szabályozott eszközzel a szóban forgó területen, kivéve, ha a hajó a 2371/2002/EK rendelet 20. cikkének (5) bekezdése szerint engedélyezett átadást követően kvótában részesült, és e melléklet 10. vagy 11. pontjának megfelelően tengeren tölthető napokat osztottak ki számára.

III.   FEJEZET

AZ UNIÓS HAJÓK RÉSZÉRE KIOSZTOTT, A TERÜLETEN TÖLTHETŐ NAPOK SZÁMA

5.   A napok maximális száma

Az I. táblázat a 2013-as gazdálkodási időszakra vonatkozóan megadja azon tengeren tölthető napok évenkénti maximális számát, amelyeket a tagállamok a lobogójuk alatt közlekedő, a szabályozott eszközök bármelyikét szállító és használó hajóik számára engedélyezhetnek a területen való tartózkodásra.

I.   táblázat

A hajó által a területen tölthető napok évenkénti maximális száma a szabályozott eszközök kategóriánkénti bontásában

Szabályozott eszköz

A napok maximális száma

80 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű merevítőrudas vonóhálók

164

220 mm-es vagy annál kisebb szembőségű rögzített hálók

164

6.   Kilowattnapok szerinti rendszer

6.1.

A 2013-as gazdálkodási időszakban a tagállamok a kiosztott halászati erőkifejtést a kilowattnapok szerinti rendszer alapján is szabályozhatják. A rendszer keretében egy tagállam engedélyezheti az I. táblázat szerinti szabályozott eszközök valamelyikét szállító bármely hajója számára, hogy a területen az említett táblázatban feltüntetett maximális számú naptól eltérő számú napig tartózkodjon, feltéve, hogy ezzel nem lépi túl az adott szabályozott eszköznek megfelelő kilowattnap-összértéket.

6.2.

A kilowattnapok összértéke a szabályozott eszközök használatára jogosult, az érintett tagállam lobogója alatt közlekedő hajók számára egyenként kiosztott halászati erőkifejtési értékek összege. Az egyéni halászati erőkifejtés értékeit kilowattnapban kell kiszámolni oly módon, hogy minden egyes hajó motorteljesítményét meg kell szorozni a tengeren tölthető azon napok számával, amelyekből az adott hajó az I. táblázat szerint részesülne, ha a 6.1. pontot nem alkalmaznák.

6.3.

A 6.1. pontban foglalt rendszer adta lehetőségekkel élni kívánó tagállamok erre vonatkozó kérelmet nyújtanak be a Bizottsághoz; a kérelemhez elektronikus formátumú jelentést mellékelnek, amely az I. táblázat szerinti szabályozott eszközök tekintetében a következőkön alapuló számítás részleteit tartalmazza:

a)

a halászatra jogosult hajók jegyzéke, amelyben feltüntetik a hajók uniós halászhajóflotta-nyilvántartási számát (CFR-szám) és motorteljesítményét;

b)

a tengeren tölthető azon napok száma, amelyekre az I. táblázat szerint eredetileg valamennyi hajó jogosult volna, valamint a tengeren tölthető azon napok száma, amelyekből a 6.1. pont alapján az egyes hajók részesülhetnének.

6.4.

A fenti kérelem alapján a Bizottság értékeli, hogy a 6. pontban előírt feltételek teljesülnek-e, és adott esetben engedélyezheti, hogy az adott tagállam élhessen a 6.1. pontban említett rendszer adta lehetőségekkel.

7.   A halászati tevékenység végleges beszüntetése alapján odaítélt többletnapok

7.1.

Az 1198/2006/EK rendelet 23. cikkének vagy a 744/2008/EK rendeletnek megfelelően a Bizottság a 2004. január 1. óta történt végleges tevékenységbeszüntetések alapján olyan többletnapokat oszthat ki a tagállamoknak, amelyek vonatkozásában a lobogó szerinti tagállam a szabályozott eszközök valamelyikét szállító hajói számára engedélyezheti, hogy a területen tartózkodjanak. Az egyéb körülményekből adódó végleges tevékenységbeszüntetéseket a Bizottság az érintett tagállam írásbeli és megfelelően megindokolt kérésére eseti alapon vizsgálhatja. Az írásbeli kérelemben meg kell jelölni az érintett hajókat és mindegyikük tekintetében igazolni kell, hogy soha többé nem fog halászati tevékenységet végezni.

7.2.

Az adott eszközcsoportot használó, forgalomból kivont hajók 2003-as, kilowattnapban mért erőkifejtését el kell osztani az eszközcsoportot használó valamennyi hajó 2003-as erőkifejtésével. A tengeren tölthető többletnapok számát ezután az így kapott hányados és azon napok számának összeszorzásával kell kiszámítani, amelyeket az I. táblázat alapján osztottak volna ki. A számítás eredményeként kapott töredéknapot fel kell kerekíteni a legközelebbi egész napra.

7.3.

A 7.1. és 7.2. pont nem alkalmazható abban az esetben, ha a hajót a 4.2. pontnak megfelelően lecserélték, vagy ha a hajó kivonását a korábbi években már felhasználták többletnapok szerzésére.

7.4.

A 7.1. pont szerint kiosztott többletnapokból részesülni kívánó tagállamok legkésőbb 2013. június 15-ig erre vonatkozó kérelmet nyújtanak be a Bizottsághoz; a kérelemhez elektronikus formátumú jelentést mellékelnek, amely az I. táblázat szerinti eszközcsoportok tekintetében a következőkön alapuló számítás részleteit tartalmazza:

a)

a forgalomból kivont hajók jegyzéke, amelyben feltüntetik a hajók uniós halászhajóflotta-nyilvántartási számát (CFR-szám) és motorteljesítményét;

b)

az ilyen hajók által 2003-ban végzett halászati tevékenység, amelyet az adott halászeszköz-csoport szerinti, tengeren tölthető napok számában kell megadni.

7.5.

Az említett tagállami kérelem alapján a Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján növelheti az adott tagállamra vonatkozóan az 5. pontban meghatározott napok számát. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 14. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

7.6.

A 2013-as gazdálkodási időszakban a tagállamok a flottában maradt, valamint a szabályozott eszközök használatára jogosult hajóik vagy azok egy része között újraoszthatják az említett, tengeren tölthető többletnapokat.

7.7.

A tagállamok csak akkor oszthatják ki újra a 2013-as gazdálkodási évben a Bizottság által a tevékenységek végleges beszüntetése miatt kiosztott többletnapokat, ha a Bizottság úgy határoz, hogy a jelenlegi eszközcsoportok, valamint a tengeren tölthető napok számára vonatkozó korlátozások alapján újraértékeli a szóban forgó többletnapokat. A napok számának újraértékelésére vonatkozó tagállami kérés alapján a Bizottság határozathozataláig az adott tagállam átmenetileg jogosult a többletnapok 50 %-ának újrakiosztására.

8.   A fokozott tudományos megfigyelési program alapján odaítélt többletnapok

8.1.

A Bizottság a kutatók és a halászati ágazat közötti partnerség keretében végzett fokozott tudományos megfigyelési program alapján 2013. február 1. és 2014. december 31. között három olyan többletnapot oszthat ki a tagállamoknak, amelyeken a szabályozott eszközök valamelyikét szállító hajó a területen tartózkodhat. Az említett programnak különösen a visszadobott halak arányára és a fogás összetételére kell összpontosítania, és túl kell mutatnia a 199/2008/EK rendeletben és annak végrehajtási szabályaiban a nemzeti programok tekintetében meghatározott, adatgyűjtésre vonatkozó követelményeken.

8.2.

A tudományos megfigyelők a halászhajó tulajdonosával, parancsnokával és a legénység egyetlen tagjával sem állhatnak kapcsolatban.

8.3.

A 8.1. pont szerint kiosztott többletnapokból részesülni kívánó tagállamok jóváhagyásra benyújtják a Bizottságnak fokozott tudományos megfigyelési programjuk ismertetését.

8.4.

A Bizottság az ismertetés alapján és a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottsággal (HTMGB) folytatott konzultációt követően növelheti végrehajtási jogi aktusok útján az 5. pont szerinti napok számát az adott tagállam számára, illetve a fokozott tudományos megfigyelési programban érintett hajók, terület és halászeszközök tekintetében. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 14. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

8.5.

Ha a tagállam által benyújtott fokozott tudományos megfigyelési programot a Bizottság korábban már elfogadta és az érintett tagállam a kérelemben ismertetett program végrehajtását változatlan formában folytatni kívánja, a program alkalmazási időszakának kezdete előtt négy héttel tájékoztatja a Bizottságot a program folytatására irányuló szándékáról.

IV.   FEJEZET

GAZDÁLKODÁS

9.   Általános kötelezettség

A legnagyobb megengedett halászati erőkifejtést a tagállamok az 1224/2009/EK rendelet 26–35. cikkével összhangban szabályozzák.

10.   Gazdálkodási időszakok

10.1.

A tagállamok az I. táblázatban meghatározott, a területen tölthető napokat egy vagy több naptári hónapból álló gazdálkodási időszakokra oszthatják fel.

10.2.

Azon napok vagy órák számát, amelyeken valamely hajó a gazdálkodási időszakban a területen tartózkodhat, az érintett tagállam határozza meg.

10.3.

Amennyiben egy tagállam a lobogója alatt közlekedő hajók által a területen tölthető időt órákban határozza meg, a szóban forgó tagállam a 9. pontban foglaltak szerint továbbra is nyilvántartja a felhasznált napok számát. A tagállam a Bizottság kérésére számot ad azokról az elővigyázatossági intézkedésekről, amelyeket a területen tölthető napok túlzott mértékű felhasználásának elkerülésére hozott olyan esetben, amikor egy hajó a területen való tartózkodását a 24 órás időszak lejárta előtt megszüntette.

V.   FEJEZET

A HALÁSZATI ERŐKIFEJTÉS KIOSZTOTT KVÓTÁINAK CSERÉJE

11.   Napok átadása ugyanazon tagállam lobogója alatt közlekedő halászhajók között

11.1.

A tagállamok engedélyezhetik, hogy a lobogójuk alatt közlekedő bármely halászhajó átadja a számára a területen belüli tartózkodásra engedélyezett napokat egy másik, az adott tagállam lobogója alatt közlekedő hajónak, feltéve, hogy az utóbbi hajó által átvett napok és a hajó kilowattban kifejezett motorteljesítményének szorzata (kilowattnap) nem haladja meg az első hajó által átadott napok számának és e hajó kilowattban kifejezett motorteljesítményének a szorzatát. A hajók kilowattban kifejezett motorteljesítménye azonos az egyes hajókra vonatkozóan az uniós halászhajóflotta-nyilvántartásban feljegyzett motorteljesítménnyel.

11.2.

A 11.1. ponttal összhangban a területen tölthető átvett napok teljes számának és az átadó hajó kilowattban kifejezett motorteljesítményének szorzata nem haladhatja meg az átadó hajó által a halászati napló szerint a 2001., 2002., 2003., 2004. és 2005. évben a területen halászattal töltött napok éves átlagának és a hajó kilowattban kifejezett motorteljesítményének szorzatát.

11.3.

A napok 11,1. pont szerinti átadása a szabályozott eszközök bármelyikét alkalmazó és az ugyanabban a gazdálkodási időszakban tevékenységet folytató hajók között engedélyezett.

11.4.

A tagállamok a Bizottság kérésére tájékoztatást nyújtanak a végrehajtott átadásokról. Az e pontban említett adatok összegyűjtésére és megküldésére szolgáló táblázatok formátumát végrehajtási jogi aktusok útján a Bizottság határozhatja meg. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 14. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

12.   Napok átadása különböző tagállamok lobogója alatt közlekedő halászhajók között

A tagállamok ugyanarra a gazdálkodási időszakra és területre vonatkozóan engedélyezhetik a területen tölthető napok átadását a lobogóik alatt közlekedő hajók számára, feltéve, hogy azokra értelemszerűen vonatkozik a 4.2., a 4.4., az 5., a 6. és a 10. pont. Amennyiben a tagállamok úgy határoznak, hogy engedélyezik az ilyen átadást, annak lebonyolítása előtt értesítik a Bizottságot az átadás részleteiről, többek között az átadandó napok számáról, a halászati erőkifejtésről és adott esetben a kapcsolódó halászati kvótákról.

VI.   FEJEZET

JELENTÉSTÉTELI KÖTELEZETTSÉGEK

13.   Jelentés a halászati erőkifejtésről

Az e melléklet hatálya alá tartozó hajókra az 1224/2009/EK rendelet 28. cikke alkalmazandó. A cikkben említett földrajzi területnek az e melléklet 2. pontjában meghatározott földrajzi terület tekintendő.

14.   A vonatkozó adatok összegyűjtése

A tagállamok az e mellékletben meghatározott területen tölthető napokkal való gazdálkodáshoz használt információk alapján minden negyedévre vonatkozóan összegyűjtik a területen a vontatott és rögzített halászeszközökkel végzett teljes halászati erőkifejtésre, a különböző típusú halászeszközöket a területen használó hajók által végzett erőkifejtésre, valamint a szóban forgó hajók kilowattnapban kifejezett motorteljesítményére vonatkozó információkat.

15.   A vonatkozó adatok közlése

A Bizottság kérésére a tagállamok a II. és III. táblázat szerinti formátumban a Bizottság rendelkezésére bocsátják a 14. pontban meghatározott adatokat tartalmazó táblázatot oly módon, hogy azt elküldik a Bizottság által a számukra megadott megfelelő elektronikus címre. A Bizottság kérésére a tagállamok a IV. és V. táblázat szerinti formátumban részletes tájékoztatást küldenek a Bizottságnak a 2012-es és 2013-as gazdálkodási időszakra vagy azok egy részére vonatkozó, kiosztott és felhasznált halászati erőkifejtési értékekről.

II.   táblázat

Jelentéstételi formátum: kilowattnapadatok éves bontásban

Tagállam

Eszköz

Év

Összesített erőkifejtési nyilatkozat

(1)

(2)

(3)

(4)


III.   táblázat

Adatformátum: kilowattnapadatok éves bontásban

Rovat neve

Karakterek/ számjegyek maximális száma

Igazítás (1)

Balra (B)/Jobbra (J)

Fogalommeghatározás és megjegyzések

(1)

Tagállam

3

 

A lajstromozás szerinti tagállam (hárombetűs ISO-kód)

(2)

Halászeszköz

2

 

Az alábbi eszköztípusok egyike:

BT

=

merevítőrudas vonóhálók ≥ 80 mm

GN

=

kopoltyúhálók ≥ 220 mm

TN

=

tükörhálók vagy állítóhálók < 220 mm

(3)

Év

4

 

2006 vagy 2007 vagy 2008 vagy 2009 vagy 2010 vagy 2011 vagy 2012 vagy 2013

(4)

Összesített erőkifejtési nyilatkozat

7

J

Az adott év január 1-jétől december 31-ig végzett, kilowattnapban kifejezett halászati erőkifejtés összesített mennyisége


IV.   táblázat

Jelentéstételi formátum: a hajóra vonatkozó adatok

Tagállam

CFR-szám

Külső jelölés

A gazdálkodási időszak hossza

Bejelentett eszköz

A bejelentett eszköz(ök) használatára engedélyezett napok száma

A bejelentett eszköz(ök) használatával töltött napok száma

Napok átadása

1. sz.

2. sz.

3. sz.

1. sz.

2. sz.

3. sz.

1. sz.

2. sz.

3. sz.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)


V.   táblázat

Adatformátum: a hajóra vonatkozó adatok

Rovat neve

Karakterek/ számjegyek maximális száma

Alignment (2)

Balra (B)/Jobbra (J)

Fogalommeghatározás és megjegyzések

(1)

Tagállam

3

 

A lajstromozás szerinti tagállam (hárombetűs ISO-kód).

(2)

CFR-szám

12

 

Uniós halászhajóflotta-nyilvántartási szám (CFR-szám)

A halászhajó egyedi azonosító száma.

A tagállam (hárombetűs ISO-kód), majd azt követően egy azonosító sor (9 karakter). A 9 karakternél kevesebből álló sorokat balról kezdve nullákkal egészítik ki.

(3)

Külső jelölés

14

B

Az 1381/87/EGK rendelet szerint.

(4)

A gazdálkodási időszak hossza

2

B

A gazdálkodási időszak hossza hónapokban megadva

(5)

Bejelentett eszközök

2

B

Az alábbi eszköztípusok egyike:

BT

=

merevítőrudas vonóhálók ≥ 80 mm

GN

=

kopoltyúhálók ≥ 220 mm

TN

=

tükörhálók vagy állítóhálók < 220 mm

(6)

A bejelentett eszköz(ök)re vonatkozó különleges feltétel

3

B

Azon napok száma, amelyeken a hajó a IIC. melléklet szerint a választott halászeszközök használatára jogosult, valamint a gazdálkodási tárgyidőszak hossza.

(7)

A bejelentett eszköz(ök) használatával töltött napok száma

3

B

Azon napok száma, amelyeken a hajó ténylegesen a területen tartózkodott, és amelyeken a gazdálkodási tárgyidőszak során bejelentett eszközt használt.

(8)

Napok átadása

4

B

Az átadott napok feltüntetése: „– az átadott napok száma”; az átvett napok feltüntetése: „+ az átadott napok száma”.


(1)  Az adatok meghatározott formátumban történő továbbítására vonatkozó információ.

(2)  Az adatok meghatározott formátumban történő továbbítására vonatkozó információ.


25.1.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 23/54


A TANÁCS 40/2013/EU RENDELETE

(2013. január 21.)

az uniós vizeken, valamint a nemzetközi tárgyalások vagy megállapodások hatálya alá tartozó bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós hajók számára egyes nem uniós vizeken rendelkezésre álló halászati lehetőségeknek a 2013. évre történő meghatározásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendelet (1) úgy rendelkezik, hogy a vizekhez és az erőforrásokhoz való hozzáférést és a halászati tevékenységek fenntartható folytatását szabályozó uniós intézkedések meghatározását a rendelkezésre álló tudományos, műszaki és gazdasági szakvélemények és különösen a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) által készített jelentések figyelembevételével, valamint a regionális tanácsadó testületek javaslataira tekintettel kell végezni.

(2)

A Tanács feladata, hogy intézkedéseket fogadjon el a halászati lehetőségek meghatározására és elosztására vonatkozóan, beleértve – adott esetben – bizonyos, azokkal funkcionálisan összefüggő feltételeket is. A halászati lehetőségeket úgy kell elosztani a tagállamok között, hogy minden tagállam számára viszonylag stabil halászati tevékenység legyen biztosítható valamennyi állomány, illetve halászat tekintetében, és kellően figyelembe lehessen venni a közös halászati politikának a 2371/2002/EK rendeletben meghatározott célkitűzéseit.

(3)

Bizonyos teljes kifogható mennyiségek (TAC) esetében a tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a teljes körűen dokumentált halászatra vonatkozó próbákban részt vevő hajók számára kiegészítő kvótákat osszanak ki. Ezek a próbák a fogási kvótarendszer, vagyis az összes fogás kirakodására és kvótákból való levonására vonatkozó rendszer vizsgálatára irányulnak annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a visszadobás gyakorlata és a visszadobott – egyébként felhasználható – halak pazarlása. A halak ellenőrizetlen visszadobása fenyegetést jelent a halak mint közjavak hosszú távú fenntarthatósága és ezáltal a közös halászati politika célkitűzései tekintetében is. Ezzel szemben a fogási kvótarendszerek eleve ösztönzőt teremtenek a halászok számára, hogy tevékenységük végzése során optimalizálják a fogási szelektivitást. A visszadobás gyakorlatának ésszerű kezelése érdekében a teljes körűen dokumentált halászat során minden tengeri műveletről be kell számolni, nem csupán a kikötőben kirakodott rakományról. Ezért a tagállamok általi ilyen kiegészítő kvótakiosztás feltételei között szerepelnie kell egy arra vonatkozó kötelezettségnek is, hogy a hajón érzékelőrendszerrel összekapcsolt, zárt láncú televíziós kamerák (CCTV) működjenek (a továbbiakban együttesen: a CCTV-rendszer). Ez lehetővé teszi a fogás megtartott és visszadobott részeinek pontos nyilvántartását. A fedélzeten valós időben tevékenységet folytató megfigyelők alkalmazásán alapuló rendszer kevésbé eredményes, költségesebb és kevésbé megbízható. Következésképpen a CCTV-rendszerek használata jelenleg a visszadobás-csökkentésre irányuló programok – így például a teljes körűen dokumentált halászatok – megvalósításának előfeltétele. Ilyen rendszer használata esetén be kell tartani a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) követelményeit.

(4)

Annak biztosítására, hogy a teljes körűen dokumentált halászatra vonatkozó próbák keretében hatékonyan értékelhető legyen a fogási kvótarendszereknek az érintett állományok abszolút halászati mortalitásának megfékezésére vonatkozó potenciálja, elengedhetetlen, hogy a próbák során fogott valamennyi halat – beleértve a legkisebb kirakodási méret alatti halakat is – levonják a halászatban részt vevő hajó teljes kvótájából, valamint hogy a halászati műveleteket beszüntessék, amikor az adott hajó teljes mértékben felhasználta e kvótáját. Továbbá a teljes körűen dokumentált halászatra vonatkozó próbákban részt vevő hajók és az ilyen próbákban részt nem vevő hajók közötti kvótaátadást abban az esetben helyénvaló lehetővé tenni, ha a próbákban részt nem vevő hajók által visszadobott halak mennyisége bizonyítható módon nem növekszik.

(5)

A teljes kifogható mennyiségeket a rendelkezésre álló tudományos szakvélemények alapján, a biológiai és társadalmi-gazdasági vonatkozások figyelembevételével kell meghatározni, biztosítva ugyanakkor az egyes halászati ágazatokkal szembeni méltányos bánásmódot; ezenkívül figyelembe kell venni az érdekeltekkel folytatott konzultációk során megfogalmazott véleményeket is, különös tekintettel az érintett regionális tanácsadó testületek ülésein elhangzottakra.

(6)

Többéves terv hatálya alá tartozó állományok esetében a teljes kifogható mennyiségeket a vonatkozó tervben szereplő szabályokkal összhangban kell meghatározni. Ennek megfelelően a közönséges nyelvhal és a sima lepényhal északi-tengeri állományai, a közönséges tőkehalnak az Északi-tengerben, a Skagerrakban és a La Manche csatorna keleti részén élő állományai, a kékúszójú tonhalnak az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren előforduló állományai, valamint a Skóciától nyugatra fekvő területen élő heringállomány esetében a teljes kifogható mennyiségeket az Északi-tengerben élő sima lepényhal és közönséges nyelvhal halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló, 2007. június 11-i 676/2007/EK tanácsi rendeletben (3), a Skóciától nyugatra fekvő területen élő heringállományra és az állomány halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló, 2008. december 18-i 1300/2008/EK tanácsi rendeletben (4), a tőkehalállományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó hosszú távú terv létrehozásáról szóló, 2008. december 18-i 1342/2008/EK tanácsi rendeletben (5) („tőkehalra vonatkozó terv”), valamint a kékúszójú tonhalra vonatkozóan az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren alkalmazandó többéves helyreállítási tervről szóló, 2009. április 6-i 302/2009/EK rendeletben (6) megállapított szabályokkal összhangban kell meghatározni.

(7)

Azon állományok vonatkozásában, amelyekről nem áll rendelkezésre elegendő vagy megbízható adat az állományméret becsléséhez, a gazdálkodási intézkedések során és a teljes kifogható mennyiségek szintjeinek a 2371/2002/EK rendelet 3. cikkének i) pontjában meghatározott, a halászati gazdálkodásban alkalmazott elővigyázatos megközelítést kell követni az állományspecifikus tényezők számításba vételével, ideértve különösen az állomány tendenciáiról és a vegyes halászattal kapcsolatos megfontolásokról rendelkezésre álló információkat.

(8)

A teljes kifogható mennyiség és kvóták éves kezelésére vonatkozó kiegészítő feltételek bevezetéséről szóló, 1996. május 6-i 847/96/EK tanácsi rendelet (7) 2. cikkével összhangban meg kell határozni az említett cikkben előírt különböző intézkedések hatálya alá tartozó állományokat.

(9)

Bizonyos fajok, mint például egyes cápafajok védelme szempontjából még a korlátozott halászati tevékenység is komoly kockázatot jelenthet a megőrzésük szempontjából. Következésképpen az ilyen fajokra vonatkozó halászati lehetőségeket a halászatukra vonatkozó általános tilalom bevezetése révén teljes mértékben meg kell akadályozni.

(10)

A Nemzetközi Tengerkutatási Tanács (ICES) szakvéleménye alapján helyénvaló fenntartani és felülvizsgálni a homoki angolnára vonatkozó gazdálkodási rendszert az ICES IIa és IIIa körzet, valamint az ICES IV alterület uniós vizein.

(11)

A 676/2007/EK rendelet 9. cikkével, az 1342/2008/EK rendelet 11. és 12. cikkével és a 302/2009/EK rendelet 5. és 9. cikkével összhangban meg kell határozni a 2013. évre vonatkozó halászati erőkifejtés felső határait, figyelembe véve az egyes hajócsoportoknak az 1342/2008/EK rendelet III. fejezetében előírt erőkifejtési rendszerből történő kizárásáról szóló, 2009. július 27-i 754/2009/EK tanácsi rendeletet (8) is.

(12)

A Norvégiával (9), a Feröer szigetekkel (10) és Izlanddal (11) fennálló halászati kapcsolatokra vonatkozó megállapodásokban, illetve jegyzőkönyvekben előírt eljárásokkal összhangban az Unió konzultációkat tartott a halászati jogokról az említett partnerekkel. A Norvégiával folytatott konzultációk még nem zárultak le, és a 2013-ra vonatkozó szabályokat várhatóan csak 2013 elején véglegesítik. Az Unió halászati tevékenységeinek félbeszakadását elkerülendő, és egyúttal e szabályok 2013 elején történő megállapításához kellő rugalmasság biztosítása érdekében célszerű átmeneti jelleggel meghatározni az ezen szabályok hatálya alá tartozó állományokra vonatkozó halászati lehetőségeket. Nem vált lehetségessé a 2013-ra vonatkozó szabályokkal kapcsolatos konzultációk lezárása sem a Feröer szigetekkel, sem Izlanddal. A Grönlanddal (12) fennálló halászati kapcsolatokra vonatkozó megállapodásban és jegyzőkönyvben biztosított eljárással összhangban a vegyes bizottság megállapította az uniós hajók által a grönlandi vizeken 2013-ben kiaknázható halászati lehetőségeket. A vegyes bizottság határozata értelmében a kapelán tekintetében az ICES V és XIV alterület grönlandi vizein az Unió rendelkezésére álló teljes kifogható mennyiségek az eredeti kvóta 70 %-ának megfelelő fogásmennyiség elérésekor automatikusan megemelkednek.

(13)

Az Unió számos halászati szervezet szerződő fele, más szervezetekben pedig együttműködő nem szerződő félként vesz részt. Ezen túlmenően a 2003. évi csatlakozási okmány értelmében a Lengyel Köztársaság által korábban megkötött halászati megállapodások – így a Bering-tenger középső részén előforduló sávos tőkehalat érintő állománymegőrzésről és gazdálkodásról szóló egyezmény – igazgatását Lengyelország csatlakozását követően az Unió látja el. E halászati szervezetek 2013-ra néhány intézkedés bevezetését, többek között az uniós hajók halászati lehetőségeinek meghatározását javasolták. Ezeket a halászati lehetőségeket át kell ültetni az uniós jogba.

(14)

A regionális halászati gazdálkodási szervezetek lehetővé tehetik a kvóták szerződő felek közötti átadását és cseréjét. Az Unió és más szerződő felek közötti ezen kvótaátadások és -cserék megkönnyítése érdekében a tagállamok számára engedélyezni kell, hogy a regionális halászati gazdálkodási szervezet más szerződő feleivel megvitathassák a kvóták átadását vagy cseréjét, és adott esetben felvázolják a tervezett kvótaátadások vagy -cserék lehetséges paramétereit. A Bizottság megállapítja, hogy a két szerződő fél egyetért ezen kvótaátadással vagy -cserével,, és a szóban forgó kvótaátadásról vagy -cseréről értesíti a regionális halászati gazdálkodási szervezetet. Az ilyen kvótaátadások vagy -cserék keretében kapott vagy átadott halászati lehetőségeket az érintett tagállamnak – többek között a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendelet (13) vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása céljából – kiosztott halászati lehetőségnek vagy a kiosztott halászati lehetőséget csökkentő mennyiségnek kell tekinteni. Ezen ad hoc kvótaátadások vagy -cserék azonban nem módosíthatják a halászati lehetőségek tagállamok közötti elosztására szolgáló, a halászati tevékenységek relatív stabilitásának elvével összhangban meghatározott érvényes elosztási kulcsot.

(15)

A Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet (NAFO) 2012-ben megtartott 34. éves ülésén több halászati lehetőséget fogadott el 2013-ra a NAFO-egyezmény hatálya alá tartozó terület 1–4. alterületén előforduló egyes halállományokra vonatkozóan. Ebben az összefüggésben a NAFO eljárást kezdeményezett a NAFO 3NO alkörzet tekintetében a fehér villás tőkehalra vonatkozóan 2013-ra megállapított teljes kifogható mennyiség növelésére, amennyiben teljesülnek bizonyos, az állomány állapotához kapcsolódó feltételek. A NAFO szerződő felei értesíthetik a NAFO ügyvezető titkárát arról, hogy az egységnyi erőkifejtésre jutó megszokott halfogásnál nagyobb fehérvillástőkehal-mennyiség került kihalászásra a NAFO 3NO alkörzetben. Ha az 2013-as évközi teljes kifogható mennyiség növelését a NAFO megerősíti, azt az uniós jogban végre kell hajtani.

(16)

Az Amerikaközi Trópusitonhal-bizottság (IATTC) 2012 során megtartott 83. éves ülésén állományvédelmi intézkedéseket fogadott el a sárgaúszójú tonhalra, a nagy szemű tonhalra és a bonitóra vonatkozóan. Az IATTC továbbá ajánlást fogadott el a fehérorrú cápák védelméről. Az említett intézkedéseket át kell ültetni az uniós jogba.

(17)

Az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT) a 2012-es éves ülésén a kékúszójú tonhalra vonatkozóan az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren alkalmazandó, felülvizsgált többéves helyreállítási tervet fogadott el, melynek értelmében növelték az uniós kvótát. Ezenkívül a korábbi halászati tilalmi időszak helyett nyílt halászati időszakot állapítottak meg, melynek kezdetét tíz nappal előbbre hozták. Ezen túlmenően a déli kardhal vonatkozásában elfogadták a meglévő TAC és kvóták egyéves kiterjesztését, valamint a kormos marlin és a fehér marlin populációk helyreállítását célzó új tervet. Ennek eredményeként a déli kardhalra vonatkozó uniós kvóta megegyezik a 2012. évivel, míg a kormos marlinra vonatkozó uniós kvóta jelentősen megnövekedett az Unió legkülső régióiban folyó kisüzemi halászat figyelembevétele érdekében. A fehér marlinra vonatkozó uniós kvóta változatlan maradt. Az említett intézkedéseket át kell ültetni az uniós jogba.

(18)

Az Indiai-óceáni Tonhalbizottság (IOTC) a 2012-es éves ülésén nem módosította a halászati lehetőségekre vonatkozó, az uniós jogba már átültetett intézkedéseit. Az IOTC által elfogadott, jelenleg alkalmazandó intézkedéseket át kell ültetni az uniós jogba.

(19)

A Dél-csendes-óceáni Regionális Halászati Gazdálkodási Szervezet (SPRFMO) első éves ülésére 2013. január 28. és február 1. között fog sor kerülni. Az említett éves ülés megtartásáig helyénvaló előírni, hogy a 44/2012/EU rendelettel végrehajtott jelenlegi átmeneti intézkedések érvényben maradjanak.

(20)

A 2012-es éves ülésén a Délkelet-atlanti Halászati Szervezet (SEAFO) nem módosította a 2010-es éves ülésén a chilei tengeri sügérre, az atlanti tükörhalra, a tízujjú nyálkásfejűhalakra és a mélytengeri vörös tarisznyarákokra 2011-re és 2012-re vonatkozóan megállapított teljes kifogható mennyiségeket. A SEAFO által elfogadott, jelenleg alkalmazandó intézkedéseket át kell ültetni az uniós jogba.

(21)

Figyelembe véve az ICES által kibocsátott legutóbbi tudományos szakvéleményt és összhangban az északkelet-atlanti halászatról szóló egyezmény (NEAFC) keretében létrejött nemzetközi kötelezettségvállalásokkal, egyes mélytengeri fajok esetében korlátozni kell a halászati erőkifejtést.

(22)

A Nyugat- és Közép-csendes-óceáni Halászati Bizottság 2012-es 9. éves ülése nem módosította a halászati lehetőségekre vonatkozó, az uniós jogba is átültetett hatályos intézkedéseket, kivéve a halak csoportosulását előidéző eszközökkel való halászat elől elzárt terület megerősítése tekintetében. A halak csoportosulását előidéző eszközökkel való halászat elől elzárt terület felülvizsgálata értelmében az Uniónak mint a Nyugat- és Közép-csendes-óceáni Halászati Bizottság szerződő felének ki kell választania egyet azon két lehetőség közül, amelyek az elzárt terület megerősítését célzó kiegészítő intézkedéseket illetően rendelkezésre állnak. E döntés meghozataláig a Nyugat- és Közép-csendes-óceáni Halászati Bizottság által elfogadott, jelenleg alkalmazandó intézkedéseknek továbbra is hatályosnak kell maradniuk az uniós jogban.

(23)

A Bering-tenger középső részén előforduló sávos tőkehalat érintő állománymegőrzésről és gazdálkodásról szóló egyezmény 2012. évi éves ülésén a részes felek nem módosították a halászati lehetőségekre vonatkozó intézkedéseket. Az említett intézkedéseket át kell ültetni az uniós jogba.

(24)

Az Antarktisz Tengeri Élővilágának Védelmével Foglalkozó Bizottság (CCAMLR) 2012-es éves ülésén fogási korlátozásokat fogadott el a célfajok és a járulékosan kifogott fajok tekintetében egyaránt. Az említett intézkedéseket át kell ültetni az uniós jogba.

(25)

Az Unió számára halászati lehetőségeket létrehozó vagy korlátozó bizonyos nemzetközi intézkedéseket az illetékes regionális halászati gazdálkodási szervezet fogadja el az év végén, és azok e rendelet hatálybalépése előtt alkalmazandóvá válnak. Ennélfogva szükséges, hogy az említett intézkedéseket az uniós jogban végrehajtó rendelkezések visszaható hatállyal kerüljenek alkalmazásra. Mivel a CCAMLR-egyezmény (CCAMLR - az Antarktisz Tengeri Élővilágának Védelmével Foglalkozó Bizottság) hatálya alá tartozó területen a halászati idény december 1-jétől a következő év november 30-ig tart, a CCAMLR-egyezmény hatálya alá tartozó területre vonatkozó egyes halászati lehetőségeket a 2012. december 1-jével kezdődő időszakra határozták meg, így e rendelet megfelelő rendelkezéseit helyénvaló ettől az időponttól alkalmazni. A visszaható hatályú alkalmazás nem sértené a jogos elvárások elvét, mivel a CCAMLR-tagoknak tilos engedély nélkül halászniuk a CCAMLR-egyezmény hatálya alá tartozó területen.

(26)

Az Unió által a Venezuelai Bolivári Köztársaságnak (Venezuela) tett azon nyilatkozattal (14) összhangban, hogy halászati lehetőségeket biztosít az uniós vizeken a Venezuela lobogója alatt közlekedő halászhajók számára Francia Guyana part menti kizárólagos gazdasági övezetében, meg kell határozni az uniós vizeken a csattogóhalak tekintetében Venezuela számára rendelkezésre álló halászati lehetőségeket.

(27)

Az e rendeletben meghatározott, az uniós hajók számára rendelkezésre álló halászati lehetőségek igénybevétele az 1224/2009/EK rendelet és különösen az említett rendeletnek a fogások és a halászati erőkifejtés nyilvántartásáról, valamint a halászati lehetőségek kimerülésére vonatkozó adatok bejelentéséről szóló 33. és 34. — cikke hatálya alá tartozik. Ezért szükséges meghatározni azokat a kódokat, amelyeket a tagállamoknak az e rendelet hatálya alá tartozó állományok kirakodásai tekintetében a Bizottságnak teljesítendő adatszolgáltatás során használniuk kell.

(28)

A halászati tevékenységek megszakításának elkerülése és az uniós halászok megélhetésének biztosítása érdekében ezt a rendeletet 2013. január 1-jétől kell alkalmazni, a halászati erőkifejtés korlátozásaira vonatkozó rendelkezések kivételével, amelyeket 2013. február 1-jétől kell alkalmazni, valamint egyes régiókra vonatkozó konkrét rendelkezések kivételével, amelyek tekintetében a (23) preambulumbekezdésnek megfelelően külön alkalmazási időpontot kell megállapítani. A sürgősségre való tekintettel e rendeletnek a kihirdetését követően indokolt azonnal hatályba lépnie.

(29)

A halászati lehetőségeket az alkalmazandó uniós joggal való teljes összhangban kell felhasználni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I.   CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

(1)   Ez a rendelet az uniós vizek vonatkozásában, valamint a nemzetközi tárgyalások vagy megállapodások hatálya alá tartozó bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós hajók számára egyes nem uniós vizeken rendelkezésre álló halászati lehetőségeket határozza meg.

(2)   Az (1) bekezdésben említett halászati lehetőségek körébe a következők tartoznak:

a)

a 2013. évre és – amennyiben arról e rendelet rendelkezik – a 2014. évre szóló fogási korlátozások;

b)

a 2013. február 1-jétől2014. január 31-ig tartó időszakra vonatkozó erőkifejtési korlátozások;

c)

a CCAMLR-egyezmény hatálya alá tartozó területen élő bizonyos állományokra a 2012. december 1. és 2013. november 30. közötti időszakban alkalmazandó halászati lehetőségek; és

d)

a 28. cikkben meghatározott időszakok tekintetében az Amerikaközi Trópusitonhal-bizottság létrehozásáról szóló egyezmény (IATTC) hatálya alá tartozó területen élő bizonyos állományokra vonatkozó 2013. évi és – amennyiben arról e rendelet rendelkezik – 2014. évi halászati lehetőségek.

(3)   Ez a rendelet átmeneti halászati lehetőségeket is meghatároz a Norvégiával kötött kétoldalú halászati megállapodások hatálya alá tartozó egyes halállományok és állománycsoportok tekintetében, amelyek a 2013-ra vonatkozó szabályokkal kapcsolatos konzultációk lezárultáig maradnak hatályban.

2. cikk

Hatály

Ez a rendelet az alábbi hajókra alkalmazandó:

a)

uniós hajók;

b)

az uniós vizeken tartózkodó harmadik országbeli hajók.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a)   „uniós hajó”: valamely tagállam lobogója alatt közlekedő és az Európai Unióban lajstromozott halászhajó;

b)   „harmadik országbeli hajó”: harmadik országok lobogója alatt közlekedő és harmadik országokban lajstromozott halászhajó;

c)   „uniós vizek”: a tagállamok felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizek a Szerződés II. mellékletében felsorolt tengerentúli országokkal és területekkel szomszédos vizek kivételével;

d)   „teljes kifogható mennyiség” (TAC): az egyes halállományokból évente kifogható és kirakodható mennyiség;

e)   „kvóta”: a teljes kifogható mennyiségnek az Unió, valamely tagállam vagy valamely harmadik ország részére kiosztott hányada;

f)   „nemzetközi vizek”: az egyes államok felségterületén vagy joghatóságán kívüli vizek;

g)   „szembőség”: a halászhálók 517/2008/EK rendelettel (15) összhangban megállapított szembősége;

4. cikk

Halászati övezetek

E rendelet alkalmazásában a következő övezeti meghatározásokat kell alkalmazni:

a)

a 218/2009/EK rendelet (16) III. mellékletének meghatározása szerinti földrajzi területek;

b)

„Skagerrak”: a nyugaton a Hanstholm világítótoronytól a Lindesnes világítótoronyig, délen a Skagen világítótoronytól a Tistlarna világítótoronyig, és innen a svéd part legközelebbi pontjáig húzódó vonallal határolt földrajzi terület;

c)

„Kattegat”: északon a Skagen világítótoronytól a Tistlarna világítótoronyig, és innen a svéd part legközelebbi pontjáig, és délen Hasenøretől Gnibens Spidsig, Korshagétől Spodsbjergig és Gilbjerg Hovedtől Kullenig húzódó vonallal határolt földrajzi terület;

d)

„CECAF-övezetek” (CECAF, Kelet-közép-atlanti Halászati Bizottság): a 216/2009/EK rendelet (17) II. mellékletének meghatározása szerinti övezetek.

e)

„NAFO-övezetek” (NAFO, Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet): a 217/2009/EK rendelet (18) III. mellékletének meghatározása szerinti övezetek;

f)

„a SEAFO-egyezmény hatálya alá tartozó terület” (SEAFO, Délkelet-atlanti Halászati Szervezet): az Atlanti-óceán délkeleti körzetében található halászati erőforrások védelméről és kezeléséről szóló egyezményben (19) meghatározott földrajzi terület;

g)

„az ICCAT-egyezmény hatálya alá tartozó terület” (ICCAT, az Atlanti Tonhalfélék Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság): az atlanti tonhalfélék védelméről szóló nemzetközi egyezményben (20) meghatározott földrajzi terület;

h)

„a CCAMLR-egyezmény hatálya alá tartozó terület” (CCAMLR – az Antarktisz Tengeri Élővilágának Védelmével Foglalkozó Bizottság): a 601/2004/EK tanácsi rendelet (21) 2. cikkének a) pontjában meghatározott földrajzi terület;

i)

„az IATTC-egyezmény hatálya alá tartozó terület” (IATTC, az Amerikaközi Trópusitonhal-bizottság): az Amerikai Egyesült Államok és a Costa Rica Köztársaság között megkötött 1949. évi egyezmény által létrehozott Amerikaközi Trópusitonhal-bizottság megerősítéséről szóló egyezményben (22) meghatározott földrajzi terület;

j)

„az IOTC-egyezmény hatálya alá tartozó terület” (IOTC, Indiai-óceáni Tonhalbizottság): az Indiai-óceáni Tonhalbizottság létrehozásáról szóló megállapodásban (23) meghatározott földrajzi terület;

k)

„az SPRFMO-egyezmény hatálya alá tartozó terület” (SPRFMO, Dél-csendes-óceáni Regionális Halászati Gazdálkodási Szervezet): az é. sz. 10°-tól délre, a CCAMRL-egyezmény hatálya alá tartozó területtől északra, az Indiai-óceán déli részére vonatkozó halászati megállapodásban (24) (SIOFA) meghatározott, a SIOFA hatálya alá tartozó területektől keletre, és a dél-amerikai államok halászati joghatóságától nyugatra eső nyílt tengeri terület;

l)

„a WCPFC-egyezmény hatálya alá tartozó terület” (WCPFC, a Nyugat- és Közép-csendes-óceáni Halászati Egyezmény): a Csendes- óceán nyugati és középső körzetében található hosszú távon vándorló halállományok védelméről és kezeléséről szóló egyezményben (25) meghatározott földrajzi terület;

m)

„a Bering-tenger nyílt tengeri része”: a Bering-tenger nyílt tengeri földrajzi területe, amely kívül esik a Bering-tenger partján fekvő államok parti tengerei szélességének méréséhez használt alapvonalaktól számított 200 tengeri mérföldes sávon.

II.   CÍM

AZ UNIÓS HAJÓK HALÁSZATI LEHETŐSÉGEI

I.   FEJEZET

Általános rendelkezések

5. cikk

A teljes kifogható mennyiségek és elosztásuk

(1)   Az uniós vizeken vagy a bizonyos nem uniós vizeken tartózkodó uniós hajókra vonatkozó teljes kifogható mennyiségeket, azok tagállamok közötti elosztását és – adott esetben – a teljes kifogható mennyiségekhez funkcionálisan kapcsolódó feltételeket az I. melléklet határozza meg.

(2)   Az uniós hajók számára engedélyezett a halászat a Feröer szigetek, Grönland, Izland és Norvégia halászati joghatósága alá tartozó vizeken, valamint a Jan Mayen körüli halászati övezetben az I. mellékletben megállapított teljes kifogható mennyiségek keretein belül, az e rendelet 14. cikkében és III. mellékletében, valamint az 1006/2008/EK rendeletben (26) és annak végrehajtási rendelkezéseiben meghatározott feltételre is figyelemmel.

6. cikk

Kiegészítő kvóták a teljes körűen dokumentált halászatra vonatkozó próbákban részt vevő hajók számára

(1)   Egyes állományok tekintetében a tagállamok a lobogójuk alatt közlekedő, a teljes körűen dokumentált halászatra vonatkozó próbákban részt vevő hajók számára kiegészítő kvótákat oszthatnak ki. Ezeket az állományokat az I. melléklet határozza meg.

(2)   Az (1) bekezdésben említett kiegészítő kvóta nem lépheti túl az I. mellékletben az érintett tagállamnak kiosztott kvóta százalékában meghatározott általános határértéket.

(3)   Az (1) bekezdésben említett kiegészítő kvóta odaítélése az alábbi feltételek szerint történik:

a)

a hajókon érzékelőrendszerrel összekapcsolt, zárt láncú televíziós kamerákat (CCTV) kell működtetni (a továbbiakban együtt: a CCTV-rendszer), amelyek minden halászati műveletet és a hajó fedélzetén végzett valamennyi feldolgozási tevékenységet rögzítenek;

b)

a teljes körűen dokumentált halászatra vonatkozó próbákban részt vevő egyes hajók számára kiosztott kiegészítő kvóta mennyisége az alábbi értékek egyikét sem haladhatja meg:

(i)

a kiegészítő kvótában részesülő hajó típusa esetében az érintett tagállam becslése szerint várható, az állományt érintő visszadobások 75 %-a;

(ii)

a hajó részére a próbákban való részvétel előtti időszakban kiosztott egyéni kvóta 30 %-a.

c)

a hajó által a kiegészítő kvótával érintett állományból ejtett valamennyi fogást, a 850/98/EK rendelet XII. mellékletében meghatározott legkisebb fogható méret alatti halakat is ideértve, le kell vonni a hajónak az e cikk alapján odaítélt bármilyen kiegészítő kvótával növelt egyéni kvótájából;

d)

amikor valamely hajó teljes mértékben felhasználta egy, a kiegészítő kvótával érintett állományra vonatkozó egyéni kvótáját, az adott hajónak be kell szüntetnie a TAC hatálya alá tartozó érintett területen folytatott minden halászati tevékenységet;

e)

azon állományok esetében, amelyekre vonatkozhat e cikk, a tagállamok engedélyezhetik az egyéni kvóta egészének vagy egy részének átadását a teljes körűen dokumentált halászatra vonatkozó próbákban nem részt vevő egyes hajók és az ilyen próbákban részt vevő hajók között, amennyiben kimutatható, hogy a nem résztvevő hajókról történő visszadobások mértéke nem növekszik.

(4)   A (3) bekezdés b) pontjának (i) pontja ellenére a tagállamok a lobogójuk alatt közlekedő valamely hajónak kivételes esetben kioszthatnak olyan kiegészítő kvótát is, amely meghaladja a kiegészítő kvótában részesülő hajó típusáról származó visszadobások 75 %-át, amennyiben:

a)

az adott hajótípusra vonatkozó becslés szerint az állományt érintő visszadobások mértéke nem éri el a 10 %-ot;

b)

az adott hajótípus felvétele fontos a CCTV-rendszer ellenőrzési célú felhasználásában rejlő potenciál értékelése szempontjából;

c)

a próbákban részt vevő hajók esetében az állományt érintő, valamennyi hajó által végrehajtott visszadobások együttesen nem haladják meg a 75 %-os határértéket.

(5)   Amennyiben az a) pont 3. alpontja szerinti felvételek a 95/46/EK irányelv szerinti személyes adatok feldolgozásával járnak, a hivatkozott irányelv alkalmazandó az ilyen adatok feldolgozására.

(6)   Amennyiben egy tagállam azt észleli, hogy a teljes körűen dokumentált halászatra vonatkozó próbákban részt vevő valamely hajó nem teljesíti az e cikk (3) bekezdésében előírt feltételeket, a tagállam azonnal visszavonja az érintett hajó számára odaítélt kiegészítő kvótát, és a 2013-as év hátralévő részére kizárja a hajót a szóban forgó próbákban való részvételből.

(7)   A tagállamok az (1)–(6) bekezdésben említett kiegészítő kvóták kiosztása előtt benyújtják a Bizottságnak a következő információkat:

a)

a lobogójuk alatt közlekedő, a teljes körűen dokumentált halászatra vonatkozó próbákban részt vevő hajók listája;

b)

az e hajók fedélzetén felszerelt elektronikus távellenőrzési berendezés jellemzői;

c)

az e hajók által használt halászeszközök kapacitása, típusa és jellemzői;

d)

a visszadobások becsült mértéke a próbákban részt vevő valamennyi hajótípus esetében;

e)

a vonatkozó teljes kifogható mennyiség alapján a próbákban részt vevő hajók által az állományból 2012-ben kifogott mennyiség.

(8)   A Bizottság – a (3) bekezdés b) pontjának (i) pontjában meghatározott követelmény végrehajtásának figyelemmel kísérése érdekében – kérheti bármely olyan tagállamtól, amelyik él az e cikkben foglalt lehetőségekkel, hogy a hajótípusonkénti visszadobások mértékére vonatkozó értékelésüket ellenőrzésre benyújtsák valamely tudományos tanácsadó testületnek. A visszadobásokat megerősítő értékelés hiányában az érintett tagállam megtesz minden szükséges intézkedést az említett követelmény teljesítésének biztosítására, és arról értesíti a Bizottságot.

7. cikk

A fogások és járulékos fogások kirakodásának feltételei

A teljes kifogható mennyiségek hatálya alá tartozó állományokból származó halak csak akkor tárolhatók a fedélzeten, illetve csak akkor rakodhatók ki, ha:

a)

a fogásokat a kvótával rendelkező tagállam lobogója alatt közlekedő hajók ejtették, és ez a kvóta még nincs kimerítve; vagy

b)

a fogások olyan uniós kvótából való részesedésnek felelnek meg, amelyet nem osztottak el kvótaként a tagállamok között, és a szóban forgó uniós kvóta még nincs kimerítve.

8. cikk

A halászati erőkifejtés korlátozásai

A IIA. mellékletben meghatározott, 2013. február 1-jétől2014. január 31-ig érvényes halászati erőkifejtési korlátozások a közönséges tőkehal, a sima lepényhal és a közönséges nyelvhal bizonyos állományaival az alábbi területeken folytatott gazdálkodásra alkalmazandók:

a)

a Skagerrak;

b)

az ICES IIIa körzetnek a Skagerrakon és a Kattegaton kívüli része;

c)

az ICES IV alterület;

d)

az ICES IIa körzet uniós vizei; és

e)

az ICES VIId övezet.

9. cikk

A mélytengeri halászatra vonatkozó fogási és erőkifejtési korlátozások

(1)   A 2347/2002/EK rendelet (27) 3. cikkének (1) bekezdése, amelynek értelmében a mélytengeri fajokra halászó hajóknak mélytengeri halászati engedéllyel kell rendelkezniük, alkalmazandó a grönlandi laposhalra. A grönlandi laposhal fogására, fedélzeten való tárolására, átrakására és kirakodására az adott cikkben említett feltételek vonatkoznak.

(2)   A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 2013-ban a kikötőn kívül töltött, kilowattnapban mért halászati erőkifejtés szintjei a 2347/2002/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése szerinti mélytengeri halászati engedéllyel rendelkező hajók esetében ne haladják meg az érintett tagállam hajói által 2003-ban olyan utak során végzett átlagos éves halászati erőkifejtés 65 %-át, amikor a hajók mélytengeri halászati engedéllyel rendelkeztek, vagy a hivatkozott rendelet I. és II. mellékletében felsorolt mélytengeri fajokat fogtak ki. Ez a bekezdés kizárólag azokra a halászati utakra alkalmazandó, amelyek során 100 kg-ot meghaladó tömegű, aranylazactól eltérő mélytengeri fajhoz tartozó zsákmányt fogtak ki.

10. cikk

A halászati lehetőségek kiosztására vonatkozó különös rendelkezések

(1)   A halászati lehetőségeknek az e rendeletben előírt, tagállamok közötti elosztása nem érinti a következőket:

a)

a 2371/2002/EK rendelet 20. cikkének (5) bekezdése alapján végrehajtott cserék;

b)

az 1224/2009/EK rendelet 37. cikke alapján vagy az 1006/2008/EK rendelet 10. cikkének (4) bekezdése alapján végrehajtott újraelosztások;

c)

a 847/96/EK rendelet 3. cikke szerint engedélyezett további kirakodások;

d)

a 847/96/EK rendelet 4. cikkével összhangban visszatartott mennyiségek;

e)

az 1224/2009/EK rendelet 37., 105., 106. és 107. cikke alapján végrehajtott levonások.

f)

az e rendelet 15. cikke szerinti kvótaátadások és -cserék.

(2)   Az e rendelet I. mellékletében foglalt eltérő rendelkezés hiányában a 847/96/EK rendelet 3. cikke az elővigyázatossági TAC hatálya alá tartozó állományokra, az említett rendelet 3. cikkének (2) és (3) bekezdése, valamint 4. cikke pedig az analitikai TAC hatálya alá tartozó állományokra alkalmazandó.

11. cikk

Halászati tilalmi időszak

(1)   A Porcupine-pad térségében a 2013. május 1-tőlmájus 31-ig tartó időszakban tilos az alábbi fajok halászata vagy fedélzeten való tárolása: norvég menyhal, kék menyhal és északi menyhal.

(2)   E cikk alkalmazásában a Porcupine-pad a következő koordinátákat sorrendben loxodromákkal összekötő vonallal határolt földrajzi terület:

Pont

Földrajzi szélesség

Földrajzi hosszúság

1

é. sz. 52° 27′

ny. h. 12° 19′

2

é. sz. 52° 40′

ny. h. 12° 30′

3

é. sz. 52° 47′

ny. h. 12° 39,600′

4

é. sz. 52° 47′

ny. h. 12° 56′

5

é. sz. 52° 13,5′

ny. h. 13° 53,830′

6

é. sz. 51° 22′

ny. h. 14° 24′

7

é. sz. 51° 22′

ny. h. 14° 03′

8

é. sz. 52° 10′

ny. h. 13° 25′

9

é. sz. 52° 32′

ny. h. 13° 07,500′

10

é. sz. 52° 43′

ny. h. 12° 55′

11

é. sz. 52° 43′

ny. h. 12° 43′

12

é. sz. 52° 38,800′

ny. h. 12° 37′

13

é. sz. 52° 27′

ny. h. 12° 23′

14

é. sz. 52° 27′

ny. h. 12° 19′

(3)   E cikk (1) bekezdésétől eltérve, a Porcupine-padon keresztül történő, az (1) bekezdésben említett fajok szállítását célzó áthaladást az 1224/2009/EK rendelet 50. cikkének (3), (4) és (5) bekezdésével összhangban lehetővé kell tenni.

12. cikk

Tilalmak

(1)   Az uniós hajók számára tilos a következő fajok halászata, fedélzeten való tárolása, átrakása vagy kirakodása:

a)

óriáscápa (Cetorhinus maximus) és fehér cápa (Carcharodon carcharias) az uniós vizek mindegyikén;

b)

heringcápa (Lamna nasus) valamennyi vízterületen, azon vizek kivételével, amelyek tekintetében a(z) 39/2013/EU rendelet (28) I. mellékletének B. része ettől eltérő módon rendelkezik;

c)

angyalrája (Squatina squatina) az uniós vizeken;

d)

sima rája (Dipturus batis) az ICES IIa körzet, valamint az ICES III, IV, VI, VII, VIII, IX és X alterület uniós vizein;

e)

cifra rája (Raja undulata) és fehér rája (Raja alba) az ICES VI, VII, VIII, IX és X alterület uniós vizein;

f)

fűrészes rájafélék (Rhinobatidae) az ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X és XII alterület uniós vizein;

g)

atlanti ördögrája (Manta birostris) minden vízterületen.

(2)   Az (1) bekezdésben említett fajok véletlenül kifogott egyedeit meg kell óvni az esetleges sérülésektől. Ezeket az egyedeket haladéktalanul vissza kell engedni a tengerbe.

13. cikk

Adatküldés

Amikor a tagállamok az 1224/2009/EK rendelet 33. és 34. cikke alapján a Bizottsághoz benyújtják a fogott állományok kirakodott mennyiségeire vonatkozó adatokat, az e rendelet I. mellékletében meghatározott állománykódokat használják.

II.   FEJEZET

Harmadik országok vizeire vonatkozó halászati engedélyek

14. cikk

Halászati engedélyek

(1)   A harmadik országok vizein halászó uniós hajók rendelkezésére álló halászati engedélyek maximális számát a III. melléklet határozza meg.

(2)   Amennyiben a 2371/2002/EK rendelet 20. cikkének (5) bekezdése alapján valamelyik tagállam a III. mellékletben meghatározott halászterületek vonatkozásában átadja kvótáját egy másik tagállamnak (kvótacsere), átadáskor a halászati engedélyeket is megfelelő módon át kell adni, és erről értesíteni kell a Bizottságot. Az egyes halászterületek vonatkozásában rendelkezésre álló halászati engedélyeknek a III. mellékletben meghatározott teljes számát azonban nem