ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2013.014.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 14

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

56. évfolyam
2013. január 18.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 27/2013/EU rendelete (2013. január 15.) a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, villás tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

1

 

*

A Bizottság 28/2013/EU rendelete (2013. január 15.) a Hollandia lobogója alatt közlekedő hajók által a IIa és a IV övezet uniós vizein folytatott, nagy rombuszhalra és sima rombuszhalra irányuló halászat tilalmáról

3

 

*

A Bizottság 29/2013/EU rendelete (2013. január 15.) a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által a VIII, IX és X övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, fekete abroncshalra irányuló halászat tilalmáról

5

 

*

A Bizottság 30/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. január 17.) az oktatási intézményekben tanuló gyermekeknek az iskolagyümölcs-program keretében gyümölcs-, zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-, valamint banántermékekkel való ellátásához nyújtott közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló 288/2009/EK bizottsági rendelet módosításáról és a 288/2009/EK rendelettől való eltérésről

7

 

 

A Bizottság 31/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. január 17.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

11

 

 

A Bizottság 32/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. január 17.) az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak tekintetében történő módosításáról

13

 

 

A Bizottság 33/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. január 17.) a baromfihús-ágazatban alkalmazandó export-visszatérítések megállapításáról

15

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2013/33/EU

 

*

A Tanács határozata (2012. december 20.) az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) négy igazgatótanácsi tagjának kinevezéséről

18

 

*

A Tanács 2013/34/KKBP határozata (2013. január 17.) az Európai Uniónak a mali fegyveres erők kiképzéséhez hozzájáruló katonai missziójáról (EUTM Mali)

19

 

 

2013/35/EU

 

*

Az Európai Központi Bank határozata (2012. december 19.) a devizában denominált fedezetek elfogadhatóságára vonatkozó szabályok ideiglenes változásáról (EKB/2012/34)

22

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a poliglucitszirup felhasználása tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. november 8-i 1049/2012/EU bizottsági rendelethez (HL L 310., 2012.11.9.)

24

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

18.1.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 14/1


A BIZOTTSÁG 27/2013/EU RENDELETE

(2013. január 15.)

a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, villás tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az uniós hajók egyes mélytengeri halfajok állományaira vonatkozó halászati lehetőségeinek a 2011. és 2012. évre történő meghatározásáról szóló, 2010. december 13-i 1225/2010/EU tanácsi rendelet (2) kvótákat állapít meg a 2012. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók fogásai kimerítették a mellékletben megnevezett állomány tekintetében 2012-re megállapított halászati kvótát.

(3)

Ezért meg kell tiltani a szóban forgó állomány halászatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2012. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Ettől az időponttól kezdve tilos különösen az e hajók által már kifogott, az adott állományba tartozó egyedek fedélzeten való tárolása, kirakása, átrakása és kirakodása.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. január 15-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Lowri EVANS

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  HL L 336., 2010.12.21., 1. o.


MELLÉKLET

Szám

FS/83/DSS

Tagállam

Spanyolország

Állomány

GFB/567-

Faj

Villás tőkehalak (Phycis spp.)

Terület

Az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

Időpont

2012.12.12.


18.1.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 14/3


A BIZOTTSÁG 28/2013/EU RENDELETE

(2013. január 15.)

a Hollandia lobogója alatt közlekedő hajók által a IIa és a IV övezet uniós vizein folytatott, nagy rombuszhalra és sima rombuszhalra irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az uniós vizek vonatkozásában, valamint a nemzetközi tárgyalások vagy megállapodások hatálya alá tartozó bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós hajók számára egyes nem uniós vizeken rendelkezésre álló halászati lehetőségeknek a 2012. évre történő meghatározásáról szóló, 2012. január 17-i 44/2012/EU tanácsi rendelet (2) kvótákat állapít meg a 2012. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók fogásai kimerítették a mellékletben megnevezett állomány tekintetében 2012-re megállapított halászati kvótát.

(3)

Ezért meg kell tiltani a szóban forgó állomány halászatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2012. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Ettől az időponttól kezdve tilos különösen az e hajók által már kifogott, az adott állományba tartozó egyedek fedélzeten való tárolása, kirakása, átrakása és kirakodása.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. január 15-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Lowri EVANS

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  HL L 25., 2012.1.27., 55. o.


MELLÉKLET

Szám

84/TQ44

Tagállam

Hollandia

Állomány

Nagy rombuszhal és sima rombuszhal (Psetta maxima és Scopthalmus rhombus)

Faj

T/B/2AC4-C

Terület

A IIa és IV övezet uniós vizei

Időpont

2012.12.22.


18.1.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 14/5


A BIZOTTSÁG 29/2013/EU RENDELETE

(2013. január 15.)

a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által a VIII, IX és X övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, fekete abroncshalra irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az uniós hajók egyes mélytengeri halfajok állományaira vonatkozó halászati lehetőségeinek a 2011. és 2012. évre történő meghatározásáról szóló, 2010. december 13-i 1225/2010/EU tanácsi rendelet (2) kvótákat állapít meg a 2012. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók fogásai kimerítették a mellékletben megnevezett állomány tekintetében 2012-re megállapított halászati kvótát.

(3)

Ezért meg kell tiltani a szóban forgó állomány halászatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2012. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Ettől az időponttól kezdve tilos különösen az e hajók által már kifogott, az adott állományba tartozó egyedek fedélzeten való tárolása, kirakása, átrakása és kirakodása.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. január 15-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Lowri EVANS

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  HL L 336., 2010.12.21., 1. o.


MELLÉKLET

Szám

85/DSS

Tagállam

Portugália

Állomány

BSF/8910-

Faj

Fekete abroncshal (Aphanopus carbo)

Terület

A VIII, IX és X övezet uniós és nemzetközi vizei

Időpont

2012.12.19.


18.1.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 14/7


A BIZOTTSÁG 30/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. január 17.)

az oktatási intézményekben tanuló gyermekeknek az iskolagyümölcs-program keretében gyümölcs-, zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-, valamint banántermékekkel való ellátásához nyújtott közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló 288/2009/EK bizottsági rendelet módosításáról és a 288/2009/EK rendelettől való eltérésről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Horvát Köztársaság csatlakozási szerződésére és különösen annak 3. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a Horvát Köztársaság csatlakozási okmányára és különösen annak 50. cikkére,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 103h. cikke f) pontjára, összefüggésben annak 4. cikkével,

mivel:

(1)

A 288/2009/EK bizottsági rendelet (2) 4. cikke részletes szabályokat határoz meg az uniós támogatásnak az iskolagyümölcs-programmal rendelkező tagállamok közötti elosztására vonatkozóan. Ezen belül a 6–10 év közötti gyermekek száma alapján tagállamonként meghatározza a támogatás indikatív összegét. Szem előtt tartva a program végrehajtásának az első három évben elért szintjét, valamint az uniós alapok megfelelő használatának biztosítása érdekében szükség van egy olyan mechanizmus létrehozására, amely a tagállamok teljesítményén alapul és amely korlátozná az indikatív összegen felül igényelhető támogatás mértékét.

(2)

A 288/2009/EK rendelet 12. cikke értelmében a tagállamok iskolagyümölcs-programjaik végrehajtását évente figyelemmel kísérik. Az iskolagyümölcs-programokról készített értékelés tekintetében a tagállamokra rótt feladatok pontosítása érdekében rögzíteni kell, hogy a tagállami szintű értékeléseknek a program által a gyermekek étkezési szokásaira kifejtett hatásokat is számba kell venniük.

(3)

A Bizottság olyan információs rendszert fejlesztett ki, amely lehetővé teszi, hogy a dokumentumok kezelése és az eljárások lebonyolítása a Bizottság belső munkafolyamataiban és a közös agrárpolitika végrehajtásában részt vevő hatóságokkal való kapcsolattartásban egyaránt elektronikus úton történjék. Megállapítható, hogy a 288/2009/EK rendeletben előírt számos értesítés teljesíthető az említett rendszer használata révén, a közös piacszervezésnek, a közvetlen kifizetések rendszerének, a mezőgazdasági termékek promóciójának, valamint a legkülső régiókra és a kisebb égei-tengeri szigetekre alkalmazandó rendszereknek a végrehajtásával összefüggésben a Bizottsághoz eljuttatandó információk és dokumentumok tagállamok általi továbbítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. augusztus 31-i 792/2009/EK bizottsági rendeletnek (3) megfelelően.

(4)

A 288/2009/EK rendelet II. melléklete rögzíti az uniós támogatás tagállamonkénti indikatív felosztását. A szóban forgó mellékletet Horvátország európai uniós csatlakozására tekintettel módosítani kell.

(5)

A 288/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Horvátország csatlakozásának figyelembevétele érdekében egyedi szabályokat kell meghatározni a 288/2009/EK rendeletnek a 2013/2014-es iskolaévben való végrehajtása tekintetében. Ezen belül meg kell határozni Horvátország nemzeti stratégiájának és támogatási kérelmének benyújtási határidejét, és egyedi eljárást kell kidolgozni annak érdekében, hogy figyelembe lehessen venni a tagállamoknak nyújtandó uniós támogatás végleges felosztásáról szóló bizottsági határozat meghozatalának időpontját és a horvát csatlakozás várható időpontját. Tekintettel arra, hogy az uniós támogatás végleges összegét valamennyi tagállam tekintetében jóval az iskolaév kezdete előtt rögzíteni kell, a Bizottságnak – a támogatás 288/2009/EK rendelet 4. cikkének (4) bekezdése szerinti végleges elosztásakor – kivételesen figyelembe kell vennie a Horvátország által stratégiájával és támogatási kérelmével kapcsolatban előzetesen benyújtott információkat, amennyiben ilyen információk önkéntes alapon történő benyújtása január 31-ig sor kerül.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 288/2009/EK rendelet módosítása

A 288/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 4. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Azon tagállamok, amelyek felállítanak iskolagyümölcs-programot, az 1234/2007/EK rendelet 103ga. cikkében említett támogatást az augusztus 1. és július 31. közötti egy vagy több időszakra kérvényezhetik oly módon, hogy stratégiájukat bejelentik a Bizottságnak azon év január 31-ig, amely évben az első időszak megkezdődik.

A stratégiához támogatási kérelmet kell csatolni, és abban az alábbi információkat kell feltüntetni:

a)

a (3) bekezdésben említett és e rendelet II. mellékletében szereplő indikatív összegek, EUR-ban kifejezve;

b)

a (3) bekezdésben említett és a II. mellékletben szereplő indikatív összegeknél magasabb összeg felhasználására való képesség;

c)

ha a kérelmező a b) pont értelmében nem jelzi további összeg felhasználására való képességét, akkor az igényelt összeg, EUR-ban kifejezve;

d)

ha a kérelmező a b) pont értelmében jelzi további összeg felhasználására való képességét, akkor a maximálisan igényelt további összeg, EUR-ban kifejezve;

e)

a teljes igényelt összeg.

A támogatási kérelmet a 792/2009/EK bizottsági rendelettel (4) összhangban kell benyújtani.

b)

a (4) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Az uniós támogatás első albekezdésben említett újrakiosztása a II. mellékletben szereplő, eredetileg előirányzott indikatív összeggel arányosan történik, de minden esetben az (5) bekezdésben rögzített összeghatárok figyelembevételével. Az (5) bekezdésben rögzített összeghatárokat azonban a tagállami programok alkalmazásának első két iskolaévében nem kell alkalmazni.”;

c)

a cikk a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5)   Az újrakiosztáskor meghatározandó összegek nem haladhatják meg a támogatási kérelem benyújtását megelőzően lezárult iskolaévre vonatkozó támogatás felhasználásának a következő iskolaév október 15-én meghatározott mértéke alapján rögzített szintet. Ezt a 883/2006/EK bizottsági rendelet (5) 4. cikkével összhangban a Bizottsághoz eljuttatott kiadásigazoló nyilatkozatok alapján kell meghatározni. Az összeghatárok számítása a következőképpen történik:

a)

ha a véglegesen odaítélt összegnek legfeljebb 50 %-a került felhasználásra, nem ítélhető oda további összeg;

b)

ha a véglegesen odaítélt összegnek több mint 50 %-a, de legfeljebb 75 %-a került felhasználásra, a további odaítélt összeg nem haladhatja meg az indikatív összeg 50 %-át;

c)

ha a véglegesen odaítélt összegnek több mint 75 %-a került felhasználásra, a további összeg tekintetében nincs korlát.

2.

A 10. cikk (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„c)

az érintett oktatási intézményekben tanuló olyan gyermekek száma, akik jogosultak arra, hogy a támogatási kérelem által lefedett időszakban a tagállami iskolagyümölcs-program keretében biztosított termékekből részesüljenek.”

3.

A 12. cikkben a (2) bekezdés első mondata helyébe a következő szöveg lép:

„A tagállamok értékelik iskolagyümölcs-programjaik végrehajtását és hatékonyságát, ezen belül a program által a gyermekek étkezési szokásaira kifejtett hatásokat.”

4.

A 15. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„15. cikk

Értesítések

(1)   A tagállamok azon év november 30-ig, amely évben véget ér a 4. cikk (1) bekezdésében említett időszak, tájékoztatják a Bizottságot a következőkről:

a)

a 12. cikk (1) bekezdésében előírt figyelemmel kísérés eredményei;

b)

a 13. és a 16. cikk alapján elvégzett helyszíni vizsgálatok, továbbá azok eredményei.

(2)   Ha egy tagállam megváltoztatja a 3. cikkben említett stratégiát, új stratégiájáról legkésőbb a következő év január 31-ig értesíti a Bizottságot.

(3)   Az e rendeletben említett értesítéseket a 792/2009/EK rendeletnek megfelelően kell megküldeni.

(4)   A Bizottság rendszeresen közzéteszi a tagállamok stratégiáit és azok figyelemmel kísérésének és értékelésének eredményeit.”

5.

A II. melléklet helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

6.

A IIa. mellékletet el kell hagyni.

2. cikk

A 2013/2014-es iskolaévre vonatkozó egyedi szabályok

(1)   A 288/2009/EK bizottsági rendelet 4. cikkének (4) bekezdésétől eltérve, összefüggésben a rendelet II. mellékletével, a Bizottság a 2013/2014-es iskolaévre vonatkozóan oly módon határoz a szóban forgó 4. cikk (4) bekezdésének harmadik albekezdésében említett uniós támogatás végleges elosztásáról, hogy figyelembe veszi a Horvátország által – Horvátország csatlakozási szerződésének hatálybalépésére tekintettel és attól függően – stratégiájával és támogatási kérelmével kapcsolatban előzetesen benyújtott információkat, amennyiben Horvátország önkéntes alapon január 31-ig nyújtott be ilyen információkat.

(2)   A 288/2009/EK bizottsági rendelet 4. cikkének (1) bekezdésétől eltérve, a 2013/2014-es iskolaévre vonatkozóan Horvátország 2013. július 10-ig eljuttatja stratégiáját és támogatási kérelmét, és a Bizottság – a szóban forgó rendelet 4. cikkének (4) bekezdésétől eltérve – a Horvátország részére nyújtandó támogatás végleges összegéről 2013. július 31-ig határoz.

3. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Az 1. cikk (5) bekezdése és a 2. cikk (2) bekezdése Horvátország csatlakozási szerződésének hatálybalépésétől függően, a csatlakozási szerződés hatálybalépésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. január 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 94., 2009.4.8., 38. o.

(3)  HL L 228., 2009.9.1., 3. o.

(4)  HL L 228., 2009.9.1., 3. o.”;

(5)  HL L 171., 2006.6.23., 1. o.”


MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

A közösségi támogatás tagállamonkénti indikatív felosztása

Tagállam

Társfinanszírozási arány

(%-ban)

6–10 év közötti gyermekek

Abszolút számok

EUR

Ausztria

50

439 035

1 303 700

Belgium

50

592 936

1 760 700

Bulgária

75

320 634

1 428 200

Horvátország

75

249 197

1 110 000

Ciprus

50

49 723

175 000

Cseh Köztársaság

73

454 532

1 963 100

Dánia

50

343 807

1 020 900

Észtország

75

62 570

278 700

Finnország

50

299 866

890 500

Franciaország

51

3 838 940

11 632 700

Németország

52

3 972 476

12 333 000

Görögország

59

521 233

1 837 700

Magyarország

69

503 542

2 051 800

Írország

50

282 388

838 500

Olaszország

58

2 710 492

9 403 100

Lettország

75

99 689

444 100

Litvánia

75

191 033

850 900

Luxemburg

50

29 277

175 000

Málta

75

24 355

175 000

Hollandia

50

985 163

2 925 400

Lengyelország

75

2 044 899

9 108 500

Portugália

68

539 685

2 172 300

Románia

75

1 107 350

4 932 400

Szlovákia

73

290 990

1 260 700

Szlovénia

75

93 042

414 400

Spanyolország

59

2 006 143

7 073 400

Svédország

50

481 389

1 429 500

Egyesült Királyság

51

3 635 300

11 010 800

EU 28

58

26 169 686

90 000 000”


18.1.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 14/11


A BIZOTTSÁG 31/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. január 17.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. január 17-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

67,8

TN

80,7

TR

124,7

ZZ

91,1

0707 00 05

EG

194,1

MA

158,2

TR

122,2

ZZ

158,2

0709 91 00

EG

144,1

ZZ

144,1

0709 93 10

MA

98,6

TR

126,5

ZZ

112,6

0805 10 20

EG

53,7

MA

63,4

TR

61,9

ZA

103,6

ZZ

70,7

0805 20 10

IL

162,4

MA

90,3

ZZ

126,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

119,5

KR

139,7

TR

81,7

ZZ

113,6

0805 50 10

EG

87,0

TR

75,0

ZZ

81,0

0808 10 80

CN

90,1

MK

40,5

US

200,8

ZZ

110,5

0808 30 90

CN

61,0

US

132,9

ZZ

97,0


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


18.1.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 14/13


A BIZOTTSÁG 32/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. január 17.)

az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) (1) és különösen annak 4. cikkével összefüggésben értelmezett 143. cikkére,

tekintettel az ovalbuminra és laktalbuminra vonatkozó közös kereskedelmi rendszerről szóló, 2009. július 7-i 614/2009/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 3. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1484/95/EK bizottsági rendelet (3) meghatározta a baromfihús- és tojáságazatra, valamint a tojásalbuminra vonatkozó kiegészítőimportvám-rendszer végrehajtásának részletes szabályait, és megállapította az érintett termékekre alkalmazandó irányadó árakat.

(2)

Az irányadó árak meghatározásának alapjául szolgáló, rendszeresen ellenőrzött adatokból megállapítható, hogy az irányadó árakat bizonyos baromfihús- és tojáságazati termékek, illetve a tojásalbumin behozatala vonatkozásában a származási hely szerinti árkülönbségek figyelembevételével módosítani kell.

(3)

Ezért az 1484/95/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Tekintettel annak szükségességére, hogy az intézkedés alkalmazása a frissített adatok rendelkezésre bocsátását követően mihamarabb megkezdődjék, indokolt előírni, hogy e rendelet kihirdetésének napján lépjen hatályba.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1484/95/EK rendelet I. mellékletének helyébe az e rendelet mellékletében szereplő szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. január 17-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 181., 2009.7.14., 8. o.

(3)  HL L 145., 1995.6.29., 47. o.


MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

KN-kód

Árumegnevezés

Irányadó ár

(EUR/100 kg)

A 3. cikk (3) bekezdésében említett biztosíték

(EUR/100 kg)

Származási hely (1)

0207 12 10

Tisztított és bontott, 70 %-os csirke, fagyasztva

135,1

0

AR

121,7

0

BR

0207 12 90

Tisztított és bontott, 65 %-os csirke, fagyasztva

161,6

0

AR

136,5

0

BR

0207 14 10

Gallus domesticus darabolva, csont nélkül, fagyasztva,

267,3

10

AR

271,1

9

BR

319,6

0

CL

224,5

23

TH

0207 25 10

Tisztított és bontott, 80 %-os pulyka, fagyasztva

193,1

0

BR

0207 27 10

Pulykadarabok, csont nélkül, fagyasztva

329,0

0

BR

312,8

0

CL

0408 11 80

Tojássárgája

569,2

0

AR

0408 91 80

Tojás, héj nélkül, szárítva

466,9

0

AR

1602 32 11

Kakas- vagy tyúkkészítmény főzés nélkül

263,9

7

BR

3502 11 90

Szárított tojásfehérje

712,1

0

AR


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A »ZZ« kód jelentése: »egyéb származási hely«.”


18.1.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 14/15


A BIZOTTSÁG 33/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. január 17.)

a baromfihús-ágazatban alkalmazandó export-visszatérítések megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 4. cikkével összefüggésben értelmezett 164. cikke (2) bekezdésére és 170. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1234/2007/EK rendelet 162. cikkének (1) bekezdése szerint a rendelet I. mellékletének XX. részében említett termékek világpiaci ára és uniós piaci ára közötti különbséget export-visszatérítés révén ki lehet egyenlíteni.

(2)

A baromfihús-ágazat jelenlegi piaci helyzetére való tekintettel indokolt export-visszatérítéseket megállapítani az 1234/2007/EK rendelet 162., 163., 164., 167. és 169. cikkében meghatározott szabályokkal és kritériumokkal összhangban.

(3)

Az 1234/2007/EK rendelet 164. cikkének (1) bekezdése szerint a visszatérítés mértéke a rendeltetési helytől függően változhat, különösen amennyiben ezt a világpiaci helyzet, egyes piacok sajátos követelményei vagy a Szerződés 300. cikkével összhangban kötött megállapodásokból eredő kötelezettségek szükségessé teszik.

(4)

Csak azokra a termékekre nyújtható visszatérítés, amelyek az Unión belül szabadon mozoghatnak, és amelyeken szerepel az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 5. cikke (1) bekezdésének b) pontjában előírt állat-egészségügyi jelölés. E termékeknek meg kell felelniük az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) követelményeinek is.

(5)

A visszatérítés jelenleg alkalmazandó mértékét a 962/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) állapította meg. Mivel a visszatérítés mértékét indokolt megváltoztatni, az említett rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

(6)

A piaci zavarok elkerülése, a piaci spekulációk megelőzése, valamint a hatékony kezelés biztosítása érdekében indokolt, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba.

(7)

A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság nem nyilvánított véleményt az elnöke által kitűzött határidőn belül,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az 1234/2007/EK rendelet 164. cikkében foglaltaknak megfelelően export-visszatérítést kell nyújtani az e rendelet mellékletében meghatározott termékekre az ugyanott meghatározott összegek erejéig, az e cikk (2) bekezdésében előírt feltételek mellett.

(2)   Az (1) bekezdés alapján visszatérítésben részesíthető termékeknek meg kell felelniük a 852/2004/EK és a 853/2004/EK rendelet vonatkozó előírásainak, elsősorban pedig az engedélyezett létesítményben való előállítás és a 853/2004/EK rendelet II. mellékletének I. szakasza szerinti azonosító jelölés követelményeinek.

2. cikk

A 962/2012/EU végrehajtási rendelet hatályát veszti.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. január 17-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o.

(3)  HL L 139., 2004.4.30., 1. o.

(4)  HL L 288., 2012.10.19., 6. o.


MELLÉKLET

A baromfihús-ágazatban 2013. január 18-tól alkalmazandó export-visszatérítések

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

A visszatérítés összege

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 14 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

10,85

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

10,85

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

10,85

Megjegyzés: A termékkódokat és az „A” sorozatba tartozó rendeltetésihely-kódokat a 3846/87/EGK bizottsági rendelet (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.) határozza meg.

A további rendeltetési helyek meghatározása a következő:

V03

:

A24, Angola, Szaúd-Arábia, Kuvait, Bahrein, Katar, Omán, Egyesült Arab Emírségek, Jordánia, Jemen, Libanon, Irak, Irán.


HATÁROZATOK

18.1.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 14/18


A TANÁCS HATÁROZATA

(2012. december 20.)

az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) négy igazgatótanácsi tagjának kinevezéséről

(2013/33/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 31-i 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 65. cikke (1) és (4) bekezdésére,

tekintettel a jelölteknek a Bizottság által 2012. augusztus 8-án összeállított listájára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács Nikolaos DEDES-t – született 1966. december 15-én –, Christophe HUGNET-t – született 1971. február 1-jén –, Wolf-Dieter LUDWIG-ot – született 1952. január 31-én – és Wim WIENTJES-t – született 1937. szeptember 16-án – hároméves időtartamra az Európai Gyógyszerügynökség igazgatótanácsi tagjává nevezi ki.

2. cikk

Az 1. cikkben említett hároméves időtartam kezdeti időpontját az Európai Gyógyszerügynökség igazgatótanácsa határozza meg.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

E. FLOURENTZOU


(1)  HL L 136., 2004.4.30., 1. o.


18.1.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 14/19


A TANÁCS 2013/34/KKBP HATÁROZATA

(2013. január 17.)

az Európai Uniónak a mali fegyveres erők kiképzéséhez hozzájáruló katonai missziójáról (EUTM Mali)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 42. cikke (4) bekezdésére, valamint 43. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács a 2012. július 23-i ülésén elismerte, hogy a Malin bekövetkezett drámai változások miatt át kell tekinteni, hogy az Unió milyen intézkedésekkel támogathatná a demokratikus kormányzás és a jogállamiság helyreállítását Mali teljes területén. A Tanács azt kérte az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjétől és a Bizottságtól, hogy több terület tekintetében tegyen konkrét javaslatokat arra, hogy az Unió miként reagálhat a változó helyzetre.

(2)

A Mali Köztársaság elnöke a 2012. szeptember 18-án kelt leveleiben az Unió támogatását kérte Mali területi integritásának helyreállításához.

(3)

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa a mali helyzetről szóló, 2012. október 12-én elfogadott 2071 (2012) sz. határozatában egyrészt súlyos aggodalmainak adott hangot a Mali északi részén tapasztalható instabil helyzetnek a régión belül és azon kívül tapasztalható következményeivel kapcsolatban, valamint hangsúlyozta, hogy gyorsan kell reagálni annak érdekében, hogy a Száhil öv egésze megőrizze stabilitását, másrészt felkérte a nemzetközi partnereket, köztük az Uniót segítségnyújtás, szakértői segítségnyújtás, képzés és kapacitáskiépítési támogatás nyújtására a mali hadseregnek és biztonsági erőknek.

(4)

A Tanács a 2012. október 15-i következtetéseiben kérte a közös biztonság- és védelempolitika (KBVP) keretében esetlegesen végrehajtandó katonai misszióra vonatkozó tervezési munka sürgősséggel történő lefolytatását és kiterjesztését, különösen a mali védelmi erők átszervezésével és képzésével kapcsolatos válságkezelési koncepció kidolgozásával, amelynek során figyelembe kell venni az esetleges misszió hatékonyságához szükséges feltételeket, ideértve a mali hatóságok maradéktalan és teljes körű támogatását és egy kivonulási stratégia meghatározását is.

(5)

A Tanács a 2012. november 19-i következtetéseiben üdvözölte a főképviselő által ismertetett válságkezelési koncepciót, és felkérte az illetékes munkacsoportokat, hogy sürgősséggel vizsgálják meg a koncepciót annak érdekében, hogy az a Tanács 2012. decemberi ülésén jóváhagyható legyen.

(6)

A Tanács 2012. december 10-én jóváhagyta a Mali területén a KBVP keretében végrehajtandó esetleges katonai válságkezelési kiképző misszióra vonatkozó koncepciót. A Tanács hangsúlyozta, hogy egy Maliban tevékenykedő misszió alapvető eleme a Száhil öv biztonságát és fejlesztését célzó stratégiában kifejtett uniós átfogó megközelítésnek.

(7)

A Mali Köztársaság elnöke 2012. december 24-én meghívólevelet küldött a főképviselőnek, amelyben üdvözölte az uniós katonai kiképző misszió felállítását Maliban.

(8)

A Tanács, valamint a főképviselő felelőssége mellett a Politikai és Biztonsági Bizottságnak (PBB) kell politikai ellenőrzést gyakorolnia az uniós katonai misszió felett, biztosítania kell a misszió stratégiai irányítását, és az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 38. cikkének harmadik bekezdésével összhangban meg kell hoznia a vonatkozó határozatokat.

(9)

A harmadik államok uniós missziókban való részvételével, valamint az uniós egységek és a személyi állomány jogállásával kapcsolatos nemzetközi megállapodásokra irányuló tárgyalásokat kell lefolytatni, és a megállapodásokat meg kell kötni.

(10)

Az e határozatból eredő, katonai vagy védelmi vonatkozású működési kiadásokat – az EUSZ 41. cikkének (2) bekezdése értelmében és az Európai Unió katonai vagy védelmi vonatkozású műveletei közös költségei finanszírozása igazgatási mechanizmusának (ATHENA) létrehozásáról szóló, 2011. december 19-i 2011/871/KKBP tanácsi határozattal (1) összhangban – a tagállamok viselik.

(11)

Az EUSZ-hez és az Európai Unió működéséről szóló Szerződéshez (EUMSZ) csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 5. cikkével összhangban Dánia nem vesz részt az Unió védelmi vonatkozású határozatainak és intézkedéseinek végrehajtásában. Dánia nem vesz részt e határozat kidolgozásában és végrehajtásában, és ezért nem vesz részt a misszió finanszírozásában sem,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A misszió

(1)   Az Unió katonai kiképző missziót (a továbbiakban: EUTM Mali) folytat annak érdekében, hogy Mali déli részén a legitim polgári hatóságok felügyelete alatt működő mali fegyveres erők számára katonai és kiképzési tanácsadást biztosítson, így járulva hozzá a fegyveres erők katonai képességének helyreállításához, amely lehetővé teszi részvételüket Mali területi integritásának helyreállítását és a terrorista csoportok általi fenyegetettség csökkentését célzó harci műveletekben. Az EUTM Mali nem vehet részt harci műveletekben.

(2)   Az EUTM Mali célja, hogy az alábbiak biztosítása révén megfeleljen a mali fegyveres erők műveleti igényeinek:

a)

képzési támogatás a mali fegyveres erők számára;

b)

képzés és tanácsadás a vezetés és irányítás, a logisztikai lánc és az emberi erőforrások területén, továbbá nemzetközi humanitárius jogi, civilek védelmére vonatkozó és emberi jogi képzés.

(3)   Az EUTM Mali célja a mali fegyveres erők legitim polgári hatóságok általi megfelelő politikai ellenőrzése feltételeinek erősítése.

(4)   Az EUTM Mali tevékenységeit a mali fegyveres erők támogatásában részt vevő más szereplőkkel – különösen az ENSZ-szel és a Nyugat–afrikai Államok Gazdasági Közösségével (ECOWAS) szoros együttműködésben kell végezni.

2. cikk

Az uniós misszió parancsnokának kinevezése

(1)   Az uniós misszió parancsnokának François LECOINTRE dandártábornokot nevezik ki.

(2)   Az uniós misszió parancsnoka az EU műveleti parancsnokának és az EU-erők parancsnokának feladatait látja el.

3. cikk

A misszió parancsnokságának kijelölése

(1)   A misszió parancsnokságának székhelye Maliban található. A parancsnokság egyaránt ellátja a műveleti parancsnokság és a haderő-parancsnokság feladatait.

(2)   A misszió parancsnoksága támogató egységet tart fenn Brüsszelben.

4. cikk

Az EUTM Mali tervezése és elindítása

A Tanács a missziós terv és a művelet-végrehajtási szabályok jóváhagyását követően elfogadja az EUTM Mali megindításáról szóló határozatot.

5. cikk

Politikai ellenőrzés és stratégiai irányítás

(1)   Az EUTM Mali politikai ellenőrzését és stratégiai irányítását – a Tanács, valamint a főképviselő felelőssége mellett – a Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) gyakorolja. A Tanács felhatalmazza a PBB-t, hogy az EUSZ 38. cikkével összhangban hozza meg a vonatkozó határozatokat. A felhatalmazás magában foglalja a tervezési – többek között a misszióra vonatkozó tervvel és a parancsnoki lánccal kapcsolatos – dokumentumok módosítására vonatkozó hatásköröket. A felhatalmazás magában foglalja továbbá az uniós misszió későbbi parancsnokainak kinevezésére vonatkozó döntések meghozatalának hatáskörét. Az EUTM Mali céljaival és befejezésével kapcsolatos döntéshozatali hatáskör továbbra is a Tanácsot illeti meg.

(2)   A PBB rendszeres időközönként jelentést tesz a Tanácsnak.

(3)   A PBB rendszeres időközönként megkapja az Európai Unió Katonai Bizottsága (EUKB) elnökének jelentéseit az EUTM Mali végrehajtásáról. A PBB szükség szerint meghívhatja az üléseire az uniós misszió parancsnokát.

6. cikk

Katonai irányítás

(1)   Az uniós misszió parancsnokának felelősségi körében zajló EUTM Mali megfelelő végrehajtását az EUKB felügyeli.

(2)   Az EUKB rendszeres időközönként megkapja az uniós misszió parancsnokának jelentéseit. Az EUKB szükség szerint meghívhatja az üléseire az uniós misszió parancsnokát.

(3)   Az EUKB elnöke a legfőbb összekötő az uniós misszió parancsnoka felé.

7. cikk

Az uniós válaszlépések közötti összhang és koordináció

(1)   A főképviselő biztosítja e határozat végrehajtását és azt, hogy ez a határozat összhangban legyen az Unió külső tevékenységének egészével, továbbá ezen belül az Unió fejlesztési programjaival.

(2)   A parancsnoki lánc sérelme nélkül az uniós missziós parancsnok helyi politikai iránymutatást kap az Unió bamakói küldöttségének vezetőjétől, szorosan egyeztetve a Száhil övért felelős uniós koordinátorral.

(3)   Az EUTM Mali egyeztet az Unió nigeri KBVP-missziójával (EUCAP SAHEL Niger) a lehetséges szinergiák felmérése céljából.

(4)   Az EUTM Mali összehangolja tevékenységét a tagállamok Maliban folytatott kétoldalú tevékenységével, a régióban működő más nemzetközi szereplőkkel – különösen az Egyesült Nemzetek Szervezetével (ENSZ), az Afrikai Unióval (AU), az ECOWAS-szal és a kétoldalú szereplőkkel, köztük az Amerikai Egyesült Államokkal és Kanadával –, valamint kulcsfontosságú regionális szereplőkkel.

8. cikk

Harmadik államok részvétele

(1)   Az Unió döntéshozatali autonómiája és egységes intézményi keretének sérelme nélkül, valamint az Európai Tanács vonatkozó iránymutatásaival összhangban harmadik államok felkérhetők az EUTM Maliban való részvételre.

(2)   A Tanács felhatalmazza a PBB-t, hogy kérjen fel harmadik államokat hozzájárulások felajánlására, valamint arra, hogy az uniós misszió parancsnoka és az EUKB ajánlása alapján hozza meg a javasolt hozzájárulások elfogadásáról szóló megfelelő határozatokat.

(3)   A harmadik államok részvételére vonatkozó részletes szabályok az EUSZ 37. cikke értelmében, az EUMSZ 218. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően megkötött megállapodások tárgyát képezik. Amennyiben az Unió és egy harmadik állam olyan megállapodást kötött, amely keretet biztosít ez utóbbi részvételére az Unió válságkezelő misszióiban, az említett megállapodás rendelkezéseit az EUTM Malival összefüggésben alkalmazni kell.

(4)   Az EUTM Malihoz jelentős mértékű katonai hozzájárulást biztosító harmadik államok ugyanolyan jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek az EUTM Mali napi irányítása tekintetében, mint az EUTM Maliban részt vevő tagállamok.

(5)   A Tanács felhatalmazza a PBB-t, hogy – amennyiben harmadik államok jelentős mértékű katonai hozzájárulást biztosítanak – hozza meg a hozzájáruló felek bizottságának megalakulására vonatkozó megfelelő határozatokat.

9. cikk

Az Unió által vezetett személyi állomány jogállása

Az Unió által vezetett egységek és személyi állomány jogállása – beleértve az őket megillető kiváltságokat, mentességeket és a misszió végrehajtásához és zavartalan működtetéséhez szükséges további biztosítékokat is – az EUSZ 37. cikke alapján, és az EUMSZ 218. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően kötött megállapodás tárgyát képezi.

10. cikk

Pénzügyi rendelkezések

(1)   Az EUTM Mali közös költségeit a 2011/871/KKBP határozatnak megfelelően kell kezelni.

(2)   Az EUTM Mali közös költségeire vonatkozó pénzügyi referenciaösszeg 12,3 millió EUR. A 2011/871/KKBP határozat 25. cikkének (1) bekezdésében említett referenciaösszeg százalékos aránya 50 %, és a 2011/871/KKBP határozat 32. cikkének (3) bekezdésében említett kötelezettségvállalás százalékos aránya 70 %.

11. cikk

Információk átadása

(1)   A főképviselő jogosult arra, hogy az e határozathoz csatlakozó harmadik államok számára – a megfelelő módon, az EUTM Mali igényeivel és az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról szóló, 2011. március 31-i 2011/292/EU tanácsi határozattal összhangban – az EUTM Mali céljaira létrehozott EU-minősített adatokat adjon át (2):

a)

az Unió és az érintett harmadik állam között létrejött, hatályos információbiztonsági megállapodásokban megállapított szintig; vagy

b)

egyéb esetekben „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” szintig.

(2)   A főképviselő emellett az EUTM Mali operatív igényeinek és a 2011/292/EU határozatnak megfelelően jogosult az EUTM Mali céljaira létrehozott EU-minősített adatokat „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” szintig átadni az ENSZ és az ECOWAS részére. E célból a főképviselő megállapodást köt az ENSZ és az ECOWAS illetékes szerveivel.

(3)   Különleges és azonnali operatív igény esetén a főképviselő a 2011/292/EU határozatnak megfelelően „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” szintig jogosult a fogadó állam részére is átadni az EUTM Mali céljára készült EU-minősített adatokat. E célból a főképviselő megállapodást köt a fogadó állam illetékes hatóságaival.

(4)   A főképviselő jogosult az e határozathoz csatlakozó harmadik államok részére az EUTM Malival kapcsolatos tanácsi tanácskozásokra vonatkozó, nem minősített, a Tanács eljárási szabályzata 6. cikkének (1) bekezdése értelmében szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó uniós dokumentumok átadására (3).

(5)   A főképviselőnek az (1)–(4) bekezdésben említett jogosultságait, valamint a (2) és (3) bekezdésben említett megállapodások megkötésére vonatkozó felhatalmazását átruházhatja az Európai Külügyi Szolgálat egyes munkatársaira és/vagy az uniós misszió parancsnokára.

12. cikk

Hatálybalépés és befejezés

(1)   Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

(2)   Az EUTM Mali megbízatása 15 hónappal az EUTM Mali megindításáról szóló tanácsi határozat elfogadását követően fejeződik be.

(3)   Ezt a határozatot – az EUTM Mali befejezésére vonatkozóan jóváhagyott terveknek megfelelően, az EUTM Mali elszámolásainak ellenőrzése és végzése tekintetében a 2011/871/KKBP határozatban megállapított eljárások sérelme nélkül – a misszió parancsnoksága bezárásának időpontjától kezdődően hatályon kívül kell helyezni.

Kelt Brüsszelben, 2013. január 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 343., 2011.12.23., 35. o.

(2)  HL L 141., 2011.5.27., 17. o.

(3)  A Tanács 2009. december 1-i 2009/937/EU határozata a Tanács eljárási szabályzatának elfogadásáról (HL L 325., 2009.12.11., 35. o.).


18.1.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 14/22


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA

(2012. december 19.)

a devizában denominált fedezetek elfogadhatóságára vonatkozó szabályok ideiglenes változásáról

(EKB/2012/34)

(2013/35/EU)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 12.1. cikkére, valamint a 14.3. cikkére, összefüggésben a 3.1. cikk első francia bekezdésével és a 18.2. cikkel,

mivel:

(1)

A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányának 18.1. cikke szerint az Európai Központi Bank (EKB) és azon tagállamok nemzeti központi bankjai (a továbbiakban: NKB-k), amelyek pénzneme az euro, hitelműveleteket végezhetnek hitelintézetekkel és más piaci szereplőkkel megfelelő fedezet mellett történő hitelnyújtás révén. Az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól szóló, 2011. szeptember 20-i EKB/2011/14 iránymutatás (1) I. melléklete határozza meg azokat az általános feltételeket, amelyek alapján az EKB és az NKB-k készek hitelműveleteket végrehajtani, ide értve az eurorendszer hitelműveleteihez alkalmazandó fedezetek elfogadhatósági követelményeit.

(2)

Az EKB/2011/14 iránymutatás I. mellékletének 1.6. szakaszában foglaltak alapján a Kormányzótanács az eurorendszer monetáris politikai műveletei végrehajtásának eszközeit, feltételeit, követelményeit és eljárásait bármikor megváltoztathatja.

(3)

Az eurorendszer monetáris politikai műveleteiben részt vevő szerződő felek számára történő likviditásbővítés javítása érdekében 2012. szeptember 6-án a Kormányzótanács úgy határozott, hogy az eurorendszer monetáris politikai műveleteiben fedezetként felhasználható eszközök elfogadhatóságát meghatározó követelményeket átmenetileg bővíteni kell, a monetáris politikai műveletek tekintetében elfogadható eszközökként elfogadva a font sterlingben, jenben vagy USA-dollárban denominált forgalomképes adósságinstrumentumokat. A Kormányzótanács határozatát az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről és az EKB/2007/9 iránymutatás módosításáról szóló, 2012. augusztus 2-i EKB/2012/18 iránymutatást (2) módosító EKB/2012/23 iránymutatás (3) hajtotta végre 2012. október 10-én.

(4)

Az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól szóló EKB/2011/14 iránymutatás módosításáról szóló EKB/2012/25 iránymutatást (4)2012. november 26-án fogadta el a Kormányzótanács. A módosítás egyik oka az eurorendszer monetáris politikai keretrendszerén belül elfogadható forgalomképes adósságinstrumentumok kamatszelvény-struktúráinak felsorolása volt.

(5)

Egyes, az EKB/2012/18 iránymutatás 5a. cikke alapján jelenleg elfogadható, devizában denominált forgalomképes adósságinstrumentumoknak az értékpapír devizaneméhez kapcsolódó pénzpiaci kamathoz igazodó indexhez kapcsolt, felár nélküli változó kamatozású kamatszelvényük van. Ezen instrumentumok elfogadhatósága 2013. január 3-tól kezdve megszűnne, azaz attól a naptól kezdve, amikor az EKB/2011/14 iránymutatás legutóbbi módosításai hatályba lépnek. Mindazonáltal a Kormányzótanács megítélése szerint a devizában denominált forgalomképes adósságinstrumentumoknak meg kell őrizniük az eurorendszer monetáris politikai műveleteiben fedezetként történő átmeneti elfogadhatóságukat, tekintet nélkül arra, hogy azok kamatszelvényei egy eurótól eltérő kamathoz, vagy egy nem euroövezeti inflációs indexhez kötöttek-e. Erre tekintettel a Kormányzótanács akként határozott, hogy felfüggeszti az EKB/2011/14 iránymutatásnak az ilyen eszközök elfogadhatóságának folyamatosságát megakadályozó rendelkezését.

(6)

A megfelelő monetáris politikai transzmissziós mechanizmus biztosítása érdekében az ebben a határozatban foglalt további intézkedések átmenetileg alkalmazhatók, amíg a Kormányzótanács megítélése szerint azokra a továbbiakban már nincs szükség,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EKB/2011/14 iránymutatás I. melléklete egyes rendelkezéseinek felfüggesztése

(1)   Az EKB/2011/14 iránymutatás I. melléklete 6.2.1.1. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott, az eurorendszernek a kamatszelvények vonatkozásában irányadó minimumkövetelményei a 2. cikkben foglaltakkal összhangban a devizában denominált forgalomképes adósságinstrumentumok tekintetében felfüggesztésre kerülnek.

(2)   Az ezen határozat és a nemzeti szinten az NKB-k által végrehajtott EKB/2011/14 iránymutatás közötti eltérés esetén ez a határozat alkalmazandó.

(3)   Az ezen határozat és a nemzeti szinten az NKB-k által végrehajtott EKB/2012/18 iránymutatás közötti eltérés esetén ez a határozat alkalmazandó.

(4)   Az NKB-k e határozat eltérő rendelkezésének hiányában továbbra is alkalmazzák az EKB/2011/14 és az EKB/2012/18 iránymutatás valamennyi rendelkezését.

2. cikk

Egyes, font sterlingben, jenben vagy USA-dollárban denominált eszközök fedezetként történő elfogadhatóságának folyamatossága

(1)   Az EKB/2012/18 iránymutatás 5a. cikke alapján elfogadható olyan adósságinstrumentumok, amelyek kamatszelvényei az értékpapír devizaneméhez kötődő egyetlen pénzpiaci kamathoz vagy olyan inflációs indexekhez kötöttek, amelyek az adott ország vonatkozásában nem tartalmaznak „discrete range”, „range accrual”, „ratchet” vagy hasonló összetett struktúrákat, az eurorendszer monetáris politikai műveletei során elfogadhatónak minősülnek.

(2)   Az EKB a Kormányzótanács jóváhagyását követően a honlapján (www.europa.ecb.eu) közzéteheti az 1. bekezdésben hivatkozottakon felüli további elfogadható referencia-devizakamatlábak listáját.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat 2013. január 3-án lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2012. december 19-én.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 331., 2011.12.14., 1. o.

(2)  HL L 218., 2012.8.15., 20. o.

(3)  HL L 284., 2012.10.17., 14. o.

(4)  HL L 348., 2012.12.18., 30. o.


Helyesbítések

18.1.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 14/24


Helyesbítés az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a poliglucitszirup felhasználása tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. november 8-i 1049/2012/EU bizottsági rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 310., 2012. november 9. )

A tartalomjegyzékben és a 41. oldalon a rendelet címe:

helyesen: