ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2012.361.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 361

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

55. évfolyam
2012. december 31.


Tartalom

 

I   Jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 1257/2012/EU rendelete (2012. december 17.) az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén megvalósítandó megerősített együttműködés végrehajtásáról

1

 

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

Tájékoztatás az Európai Közösség és a Madagaszkári Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi ellentételezés megállapításáról szóló jegyzőkönyv aláírásának időpontjáról

9

 

*

Tájékoztatás az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi ellentételezés megállapításáról szóló jegyzőkönyv aláírásának időpontjáról

10

 

 

2012/826/EU

 

*

A Tanács határozata (2012. november 28.) az Európai Unió és a Madagaszkári Köztársaság közötti, a két fél között jelenleg hatályban lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

11

Jegyzőkönyv az Európai Közösség és a Madagaszkári Köztársaság között, a két fél között jelenleg hatályban lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról

12

 

 

2012/827/EU

 

*

A Tanács határozata (2012. december 18.) az Európai Unió és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás kétéves időszakra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

43

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1258/2012/EU rendelete (2012. november 28.) az Európai Unió és a Madagaszkári Köztársaság közötti, a két fél között jelenleg hatályban lévő halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv szerinti halászati lehetőségek elosztásáról

85

 

*

A Tanács 1259/2012/EU rendelete (2012. december 3.) az Európai Unió és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás kétéves időszakra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyv szerinti halászati lehetőségek elosztásáról és az 1801/2006/EK rendelet módosításáról

87

 

*

A Tanács 1260/2012/EU rendelete (2012. december 17.) az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén megvalósítandó megerősített együttműködésnek az alkalmazandó fordítási szabályok tekintetében történő végrehajtásáról

89

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Jogalkotási aktusok

RENDELETEK

31.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 361/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1257/2012/EU RENDELETE

(2012. december 17.)

az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén megvalósítandó megerősített együttműködés végrehajtásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 118. cikke első bekezdésére,

tekintettel az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén megvalósítandó megerősített együttműködésre való felhatalmazásról szóló, 2011. március 10-i 2011/167/EU tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

Azon jogi feltételek megteremtése, amelyek lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy a termékek nemzeti határokon átnyúló előállításával és forgalmazásával kapcsolatos tevékenységüket kiigazítsák, és amelyek nagyobb választási lehetőséget és több lehetőséget biztosítanak a számukra, hozzájárul az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkének (3) bekezdése szerinti uniós célkitűzések eléréséhez. A vállalkozások rendelkezésére álló jogi eszközök között a belső piacon vagy legalább annak jelentős részén hatályos egységes szabadalmi oltalomnak is szerepelnie kell.

(2)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 118. cikkének első bekezdése értelmében a belső piac létrehozásának és működésének összefüggésében hozandó intézkedések magukban foglalják az egész Unióra kiterjedő hatályú egységes szabadalmi oltalom létrehozását, valamint az egész Unióra kiterjedő, központosított engedélyezési, koordinációs és felügyeleti szabályok megállapítását.

(3)

2011. március 10-én a Tanács elfogadta a 2011/167/EU határozatot, amely megerősített együttműködésre ad felhatalmazást Belgium, Bulgária, a Cseh Köztársaság, Dánia, Németország, Észtország, Írország, Görögország, Franciaország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Hollandia, Ausztria, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovénia, Szlovákia, Finnország, Svédország és az Egyesült Királyság (a továbbiakban: részt vevő tagállamok) között az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén.

(4)

Az egységes szabadalmi oltalom elősegíti a tudományos és technológiai fejlődést és a belső piac működését azáltal, hogy a szabadalmi rendszerhez egyszerűbb, kevésbé költséges és jogbiztonságot nyújtó hozzáférést biztosít. Javítani fogja továbbá a szabadalmi oltalom szintjét azáltal, hogy lehetővé teszi egységes szabadalmi oltalom megszerzését a részt vevő tagállamokban, valamint a vállalkozásokat terhelő költségek csökkentését és az adminisztráció egyszerűsítését az Unió egészében. Az egységes szabadalmi oltalomnak nemzetiségtől, lakóhelytől és székhelytől függetlenül hozzáférhetőnek kell lennie az európai szabadalmaknak mind a részt vevő tagállamokból, mind a más államokból származó jogosultjai számára.

(5)

Az európai szabadalmak megadásáról szóló, 1973. október 5-i, 1991. december 17-én és 2000. november 29-én felülvizsgált egyezmény (a továbbiakban: ESZE) létrehozta az Európai Szabadalmi Szervezetet, és megbízta azt az európai szabadalmak megadásának feladatával. Ezt a feladatot az Európai Szabadalmi Hivatal (a továbbiakban: ESZH) látja el. Az ESZH által megadott európai szabadalmakat a szabadalom jogosultjának kérelmére e rendelet alapján egységes hatállyal kell felruházni a részt vevő tagállamokban. Az ilyen szabadalmak megnevezése a továbbiakban „egységes hatályú európai szabadalom”.

(6)

Az ESZE IX. részével összhangban az ESZE szerződő államainak egy csoportja rendelkezhet a területükre kiterjedő hatállyal megadott európai szabadalmak egységes jellegéről. Ez a rendelet az ESZE 142. cikke értelmében különmegállapodásnak, az 1970. június 19-i, legutóbb 2001. február 3-án módosított Szabadalmi Együttműködési Szerződés 45. cikkének (1) bekezdése értelmében regionális szabadalmi szerződésnek, az ipari tulajdon oltalmára létesült, 1883. március 20-án Párizsban aláírt és legutóbb 1979. szeptember 28-án módosított egyezmény 19. cikke értelmében pedig külön megállapodásnak minősül.

(7)

Az egységes szabadalmi oltalmat úgy kell létrehozni, hogy az európai szabadalmakat a szabadalom megadását követően ezen rendelet alapján egységes hatállyal kell felruházni valamennyi részt vevő tagállam vonatkozásában. Az egységes hatályú európai szabadalmak fő jellemzője azok egységes jellege, vagyis az, hogy egységes oltalmat nyújtanak és azonos joghatással bírnak valamennyi részt vevő tagállamban. Az egységes hatályú európai szabadalom korlátozása, átruházása, megvonása vagy az oltalom megszűnése ebből következően csak az összes részt vevő tagállam vonatkozásában lehetséges. Lehetővé kell tenni, hogy az egységes hatályú európai szabadalom hasznosítására a részt vevő tagállamok területének egészére vagy egy részére vonatkozóan lehessen engedélyt adni. Az egységes szabadalmi oltalom által biztosított oltalmi terjedelem egyöntetűségének biztosítása érdekében kizárólag a valamennyi részt vevő tagállamra nézve azonos igénypontokkal megadott európai szabadalmak rendelkezhetnek egységes hatállyal. Végül az európai szabadalmak egységes hatályának járulékos jellegűnek kell lennie, és létre nem jöttnek kell tekinteni, ha az európai alapszabadalmat megvonták vagy korlátozták.

(8)

A szabadalmi jog általános elveivel és az ESZE 64. cikkének (1) bekezdésével összhangban az egységes szabadalmi oltalomnak visszaható hatállyal, az európai szabadalom megadásáról szóló értesítésnek az Európai Szabadalmi Közlönyben történő meghirdetésétől kezdődően kell keletkeznie a részt vevő tagállamokban. A kettős szabadalmi oltalom elkerülése érdekében a részt vevő tagállamoknak egységes szabadalmi oltalom keletkezése esetén biztosítaniuk kell, hogy az európai szabadalmat úgy tekintsék, hogy az a területükön nemzeti szabadalomként nem hatályosult.

(9)

Az egységes hatályú európai szabadalomnak fel kell jogosítania a jogosultat arra, hogy megakadályozza, hogy bármely harmadik fél olyan cselekményeket kövessen el, amelyek ellen a szabadalom oltalmat nyújt. Ezt az Egységes Szabadalmi Bíróság létrehozásával kell biztosítani. Az e rendelet és az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén megvalósítandó megerősített együttműködésnek az alkalmazandó fordítási szabályok tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. december 17-i 1260/2012/EU tanácsi rendelet (3) által nem szabályozott kérdésekre az ESZE-t, az Egységes Szabadalmi Bíróságról szóló megállapodást – ideértve annak az említett jogosultság hatályát és annak korlátozásait meghatározó rendelkezéseit –, valamint a nemzeti jogot – ideértve annak nemzetközi magánjogi rendelkezéseit – kell alkalmazni.

(10)

Az egységes hatályú európai szabadalmakkal kapcsolatos kényszerengedélyekre a részt vevő tagállamok területe tekintetében azok jogszabályait kell alkalmazni.

(11)

Az e rendelet működéséről szóló jelentésében a Bizottságnak értékelnie kell az alkalmazandó korlátozások működését, és szükség esetén megfelelő javaslatokat kell benyújtania, figyelembe véve a szabadalmi rendszernek az innovációhoz és a technológiai fejlődéshez való hozzájárulását, a harmadik felek jogos érdekeit és a nyomós társadalmi érdekeket. Az Egységes Szabadalmi Bíróságról szóló megállapodás nem zárja ki, hogy az Európai Unió gyakorolja e téren fennálló hatáskörét.

(12)

Az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatával összhangban a jogok kimerülésének elvét alkalmazni kell az egységes hatályú európai szabadalmakra is. Az egységes hatályú európai szabadalom által biztosított jogok ennélfogva nem terjedhetnek ki az érintett szabadalom tárgyát képező termékkel kapcsolatos olyan tevékenységekre, amelyeket a részt vevő tagállamokban azt követően végeznek, hogy a szóban forgó terméket a szabadalom jogosultja az Unióban forgalomba hozta.

(13)

A kártérítésre alkalmazandó rendszerre a részt vevő tagállamok jogszabályait – így különösen a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) 13. cikkének végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket – kell alkalmazni.

(14)

Az egységes hatályú európai szabadalmat, mint a vagyoni forgalom tárgyát, annak teljességében és valamennyi részt vevő tagállamban a különös feltételek – mint a bejelentő lakóhelye, üzleti tevékenységének fő helye vagy telephelye – alapján meghatározott részt vevő tagállam nemzeti szabadalmaként kell kezelni.

(15)

Az egységes hatályú európai szabadalommal védett találmányok gazdasági hasznosításának előmozdítása és megkönnyítése érdekében lehetővé kell tenni, hogy az ilyen szabadalom jogosultja megfelelő ellenérték fejében annak hasznosítására vonatkozó engedélyt kínáljon fel. E célból lehetővé kell tenni, hogy a szabadalom jogosultja arra vonatkozó nyilatkozatot nyújtson be az ESZH-hoz, hogy megfelelő ellenérték fejében hajlandó engedélyt adni a találmány hasznosítására. Ebben az esetben a nyilatkozat ESZH általi kézhezvételét követően csökkenteni kell a szabadalom jogosultja által fizetendő fenntartási díjakat.

(16)

Az ESZE IX. részének rendelkezéseiben foglalt lehetőséggel élő tagállamok csoportja feladatokkal bízhatja meg az ESZH-t, és létrehozhatja az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsa albizottságát (a továbbiakban: albizottság).

(17)

A részt vevő tagállamoknak meg kell bízniuk az ESZH-t az egységes hatályú európai szabadalmakkal összefüggő bizonyos adminisztratív feladatokkal, különösen az egységes hatály iránti kérelmek kezelésével, az egységes hatály, valamint az egységes hatályú európai szabadalomra vonatkozó bármely korlátozás, hasznosítási engedély, illetve az egységes hatályú európai szabadalom átruházása, megvonása vagy megszűnése bejegyzésével, a fenntartási díjak beszedésével és felosztásával, az átmeneti időszakban a fordítások tájékoztató célú közzétételével, továbbá az ESZH hivatalos nyelveitől eltérő nyelven európai szabadalmi bejelentést benyújtó bejelentők fordítási költségeinek visszatérítésére létrehozott kompenzációs rendszer kezelésével.

(18)

Az albizottság keretében a részt vevő tagállamoknak biztosítaniuk kell a részt vevő tagállamok által az ESZH-ra ruházott feladatokhoz kapcsolódó tevékenységek irányítását és felügyeletét, valamint azt, hogy az egységes hatály iránti kérelmeket a szabadalom megadásáról szóló értesítésnek az Európai Szabadalmi Közlönyben történő meghirdetése napját követő egy hónapon belül nyújtsák be az ESZH-hoz, továbbá arról is gondoskodniuk kell, hogy ezeket a kérelmeket az ESZH előtti eljárások nyelvén nyújtsák be az 1260/2012/EU rendeletben az átmeneti időszakra előírt fordítással együtt. A részt vevő tagállamoknak gondoskodniuk kell a fenntartási díjak mértékének és a fenntartási díjak felosztási arányának az ESZE 35. cikkének (2) bekezdésében szereplő szavazási szabályoknak megfelelő meghatározásáról, összhangban az e rendeletben meghatározott szempontokkal.

(19)

A szabadalom jogosultjainak az egységes hatályú európai szabadalom után egyösszegű éves fenntartási díjat kell fizetniük. A fenntartási díjaknak a szabadalmi oltalom ideje alatt fokozatosan emelkedniük kell, és az Európai Szabadalmi Szervezet részére a szabadalom megadását megelőzően befizetendő díjakkal együtt fedezniük kell az európai szabadalom megadásával és az egységes szabadalmi oltalom kezelésével kapcsolatos összes költséget. A fenntartási díjak mértékének meghatározása során a cél az innováció elősegítése és az európai vállalkozások versenyképességének ösztönzése, figyelembe véve egyes szereplők, így a kis- és középvállalkozások helyzetét, például alacsonyabb díjak meghatározása révén. A díjak mértékének tükröznie kell továbbá a szabadalom által lefedett piac méretét, és hasonlónak kell lennie a részt vevő tagállamokban a fenntartási díjak mértékének első meghatározásakor hatályban lévő átlagos európai szabadalmak nemzeti fenntartási díjainak mértékéhez.

(20)

A fenntartási díjak megfelelő mértékét és felosztását úgy kell meghatározni, hogy az egységes hatályú európai szabadalmakból származó források teljes mértékben fedezzék az egységes szabadalmi oltalommal kapcsolatban az ESZH-ra bízott feladatok összes költségét, valamint hogy a fenntartási díjakból származó bevételek – az Európai Szabadalmi Szervezet részére a szabadalom megadását megelőzően befizetendő díjakkal együtt – biztosítsák az Európai Szabadalmi Szervezet kiegyensúlyozott költségvetését.

(21)

A fenntartási díjakat az Európai Szabadalmi Szervezethez kell befizetni. Az ESZH-nak az ESZE 146. cikkével összhangban meg kell tartania egy bizonyos összeget az egységes szabadalmi oltalommal kapcsolatos feladatok ellátása során az ESZH-nál felmerült költségek fedezésére. A fennmaradó összeget fel kell osztani a részt vevő tagállamok között, és a szabadalmakkal kapcsolatos célokra kell fordítani. A felosztás arányát tisztességes, méltányos és lényeges szempontok, nevezetesen a szabadalmi tevékenység szintje és a piac mérete alapján kell meghatározni, és a felosztás arányának – a rendszer kiegyensúlyozott és fenntartható működésének fenntartása érdekében – garantálnia kell, hogy minden egyes részt vevő tagállamnak jusson egy minimumösszeg. A felosztásnak kompenzálnia kell azt, hogy az adott részt vevő tagállam hivatalos nyelve nem szerepel az ESZH hivatalos nyelvei között, hogy a részt vevő tagállamban az európai innovációs eredménytábla alapján megállapítottak szerint aránytalanul alacsony szintű a szabadalmi tevékenység, és/vagy hogy a részt vevő tagállam viszonylag rövid ideje rendelkezik tagsággal az Európai Szabadalmi Szervezetben.

(22)

Az ESZH és a tagállamok központi iparjogvédelmi hivatalai közötti megerősített partnerségnek lehetővé kell tennie, hogy az ESZH, adott esetben, rendszeresen felhasználhassa a központi iparjogvédelmi hivatalok által olyan nemzeti szabadalmi bejelentésekkel kapcsolatban végzett kutatások eredményeit, amelyek elsőbbségére egy későbbi európai szabadalmi bejelentésben hivatkoznak. Valamennyi központi iparjogvédelmi hivatal – beleértve azokat is, amelyek a nemzeti szabadalmak megadására irányuló eljárás során nem végeznek kutatást – alapvető szerepet játszhat a megerősített partnerségben, többek között a lehetséges szabadalmi bejelentők, különösen a kis- és középvállalkozások részére nyújtott tanácsadással és támogatással, a bejelentések fogadásával, azoknak az ESZH-hoz történő továbbításával, valamint a szabadalmi információk terjesztésével.

(23)

Ezt a rendeletet az 1260/2012/EU rendelet egészíti ki, amelyet a Tanács az EUMSZ 118. cikke második bekezdésének megfelelően fogad el.

(24)

Az egységes hatályú európai szabadalmakkal kapcsolatos bíráskodást az európai szabadalmak és az egységes hatályú európai szabadalmak egységes szabadalmi bíráskodási rendszerét felállító aktusnak kell létrehoznia és szabályoznia.

(25)

Az egységes hatályú európai szabadalmakkal kapcsolatos ügyeket tárgyaló Egységes Szabadalmi Bíróság felállítása létfontosságú az ilyen szabadalmak megfelelő működése, az ítélkezési gyakorlat következetessége és az ebből fakadó jogbiztonság, valamint a szabadalom jogosultjai számára a költséghatékonyság biztosítása érdekében. Ezért alapvető jelentősége van annak, hogy a részt vevő tagállamok nemzeti alkotmányos és parlamenti eljárásaikkal összhangban megerősítsék az Egységes Szabadalmi Bíróságról szóló megállapodást, és megtegyék a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy ez a Bíróság minél hamarabb megkezdhesse működését.

(26)

Ez a rendelet nem érintheti a részt vevő tagállamok nemzeti szabadalmak megadásához való jogát, és nem léphet a részt vevő tagállamok szabadalmakra vonatkozó jogszabályainak helyébe. A szabadalmi bejelentők számára továbbra is lehetővé kell tenni, hogy nemzeti szabadalmat, egységes hatályú európai szabadalmat, az ESZE egy vagy több szerződő államában hatályos európai szabadalmat vagy olyan egységes hatályú európai szabadalmat szerezzenek, amelyet az ESZE egy vagy több, a részt vevő tagállamok közé nem tartozó szerződő államában is hatályosítanak.

(27)

Mivel a rendelet célját, nevezetesen az egységes szabadalmi oltalom létrehozását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért e rendelet léptéke és hatása miatt az uniós szinten jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat, adott esetben megerősített együttműködés útján, az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I.   FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

(1)   Ez a rendelet az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén a 2011/167/EU határozatban foglalt felhatalmazásnak megfelelően megvalósítandó megerősített együttműködés végrehajtását szolgálja.

(2)   Ez a rendelet az európai szabadalmak megadásáról szóló 1973. október 5-i, 1991. december 17-én és 2000. november 29-én felülvizsgált egyezmény (a továbbiakban: ESZE) 142. cikke értelmében különmegállapodásnak minősül.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a)   „részt vevő tagállam”: minden olyan tagállam, amely a 9. cikkben említett, egységes hatály iránti kérelem benyújtásának idején a 2011/167/EU határozat alapján, vagy az EUMSZ 331. cikke (1) bekezdése második vagy harmadik albekezdésének megfelelően elfogadott határozat alapján részt vesz az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén megvalósítandó megerősített együttműködésben;

b)   „európai szabadalom”: az ESZE-ben foglalt szabályoknak és eljárásoknak megfelelően az Európai Szabadalmi Hivatal (a továbbiakban: ESZH) által megadott szabadalom;

c)   „egységes hatályú európai szabadalom”: olyan európai szabadalom, amely ezen rendelet alapján egységes hatállyal rendelkezik a részt vevő tagállamokban;

d)   „európai szabadalmi nyilvántartás”: az ESZE 127. cikke értelmében az ESZH által vezetett nyilvántartás;

e)   „az egységes szabadalmi oltalom nyilvántartása”: az európai szabadalmi nyilvántartás részét képező nyilvántartás, amelybe az egységes hatályt, illetve az egységes hatályú európai szabadalom bármely korlátozását, hasznosításának engedélyezését, átruházását, megvonását vagy megszűnését bejegyzik;

f)   „Európai Szabadalmi Közlöny”: az ESZE 129. cikkében meghatározott időszaki kiadvány.

3. cikk

Egységes hatályú európai szabadalom

(1)   A valamennyi részt vevő tagállam tekintetében azonos igénypontokkal megadott európai szabadalom egységes hatállyal rendelkezik a részt vevő tagállamokban, ha annak egységes hatályát az egységes szabadalmi oltalom nyilvántartásába bejegyezték.

Az egyes részt vevő tagállamokra nézve eltérő igénypontokkal megadott európai szabadalom nem rendelkezik egységes hatállyal.

(2)   Az egységes hatályú európai szabadalom egységes jellegű. Az egységes hatályú európai szabadalom azonos oltalmat biztosít, és azonos joghatással bír valamennyi részt vevő tagállamban.

Az egységes hatályú európai szabadalom csak az összes részt vevő tagállam tekintetében korlátozható, ruházható át, illetve vonható meg vagy szűnhet meg.

Az egységes hatályú európai szabadalom hasznosítása a részt vevő tagállamok területének egészére vagy egy részére vonatkozóan is engedélyezhető.

(3)   Az európai szabadalom egységes hatálya az európai szabadalom megvonása vagy korlátozása esetén létre nem jöttnek tekintendő.

4. cikk

A hatály kezdete

(1)   Az egységes hatályú európai szabadalom attól a naptól számítva hatályos a részt vevő tagállamokban, amikor az ESZH az európai szabadalom megadásáról szóló értesítést az Európai Szabadalmi Közlönyben meghirdeti.

(2)   A részt vevő tagállamok megteszik az annak biztosításához szükséges intézkedéseket, hogy amennyiben az európai szabadalom egységes hatályát bejegyezték, és az a területükre kiterjed, az érintett európai szabadalmat úgy tekintsék, hogy az a szabadalom megadásáról szóló értesítésnek az Európai Szabadalmi Közlönyben történő meghirdetése napján nemzeti szabadalomként nem hatályosult az adott tagállamok területén.

II.   FEJEZET

AZ EGYSÉGES HATÁLYÚ EURÓPAI SZABADALOM JOGHATÁSA

5. cikk

Egységes oltalom

(1)   Az egységes hatályú európai szabadalom biztosítja jogosultja számára azt a jogot, hogy – az alkalmazandó korlátozásokra is figyelemmel – megakadályozza, hogy a részt vevő tagállamok területén, ahol a szabadalom egységes hatállyal bír, bármely harmadik fél olyan cselekményeket kövessen el, amelyek ellen ez a szabadalom oltalmat nyújt.

(2)   Ezen jog és az arra vonatkozó korlátozások hatálya egységes minden részt vevő tagállamban, amelyben a szabadalom egységes hatállyal bír.

(3)   Azokat az (1) bekezdésben említett cselekményeket, amelyekkel szemben a szabadalom oltalmat nyújt, valamint az alkalmazandó korlátozásokat annak a részt vevő tagállamnak az egységes hatályú európai szabadalmakra vonatkozó jogi rendelkezései határozzák meg, amelynek nemzeti joga a 7. cikk értelmében az egységes hatályú európai szabadalomra a vagyoni forgalom tárgyaként alkalmazandó.

(4)   A 16. cikk (1) bekezdésében említett jelentésében a Bizottság értékeli az alkalmazandó korlátozások működését, és szükség esetén megfelelő javaslatokat nyújt be.

6. cikk

Az egységes hatályú európai szabadalom által biztosított joghatások kimerülése

Az egységes hatályú európai szabadalom által biztosított jogok nem terjednek ki az érintett szabadalom tárgyát képező termékkel kapcsolatos olyan tevékenységekre, amelyeket azt követően végeznek azon részt vevő tagállamokban, amelyekben az érintett szabadalom egységes hatállyal bír, hogy a szóban forgó terméket a szabadalom jogosultja vagy annak hozzájárulásával más az Unióban forgalomba hozta, kivéve, ha a szabadalom jogosultja az adott termék további forgalmazását jogos indok alapján ellenezheti.

III.   FEJEZET

AZ EGYSÉGES HATÁLYÚ EURÓPAI SZABADALOM, MINT A VAGYONI FORGALOM TÁRGYA

7. cikk

Az egységes hatályú európai szabadalom nemzeti szabadalomként történő kezelése

(1)   Az egységes hatályú európai szabadalom, mint a vagyoni forgalom tárgya, annak teljességében és valamennyi részt vevő tagállamban azon részt vevő tagállam nemzeti szabadalmaként kezelendő, amelyben az érintett szabadalom egységes hatállyal bír, és amelyben az európai szabadalmi nyilvántartás szerint:

a)

az európai szabadalmi bejelentés benyújtásának időpontjában a bejelentő lakóhelye vagy üzleti tevékenységének fő helye található; vagy

b)

amennyiben az a) pont nem alkalmazható, az európai szabadalmi bejelentés benyújtásakor a bejelentő telephellyel rendelkezett.

(2)   Amennyiben az európai szabadalmi nyilvántartásban két vagy több személy szerepel a szabadalom együttes bejelentőjeként, az (1) bekezdés a) pontja a szabadalom együttes bejelentői közül az elsőként említettre alkalmazandó. Ha ez nem lehetséges, az (1) bekezdés a) pontja a sorban utána következő együttes bejelentőre alkalmazandó. Amennyiben az (1) bekezdés a) pontja egyik együttes bejelentőre sem alkalmazható, értelemszerűen az (1) bekezdés b) pontja alkalmazandó.

(3)   Amennyiben az (1) és a (2) bekezdés alkalmazásában a szabadalom egyik bejelentője sem rendelkezik lakóhellyel, nincs üzleti tevékenységének fő helye, sem telephelye valamelyik azon részt vevő tagállamban, amelyben a szabadalom egységes hatállyal bír, az egységes hatályú európai szabadalom, mint a vagyoni forgalom tárgya, annak teljességében és valamennyi részt vevő tagállamban azon állam nemzeti szabadalmaként kezelendő, ahol az ESZE 6. cikke (1) bekezdésének megfelelően az Európai Szabadalmi Szervezet székhelye található.

(4)   Valamely jog megszerzése nem tehető függővé valamely nemzeti szabadalmi nyilvántartásba történő bejegyzéstől.

8. cikk

Jogok engedélyezése

(1)   Az egységes hatályú európai szabadalom jogosultja nyilatkozatot nyújthat be az ESZH-hoz arra vonatkozóan, hogy a jogosult megfelelő ellenérték fejében bárki számára hajlandó engedélyezni a találmány hasznosítását.

(2)   Az e rendelet alapján megszerzett hasznosítási engedély szerződéses hasznosítási engedélynek minősül.

IV.   FEJEZET

INTÉZMÉNYI RENDELKEZÉSEK

9. cikk

Adminisztratív feladatok az Európai Szabadalmi Szervezet keretében

(1)   A részt vevő tagállamok az ESZE 143. cikke értelmében az ESZH-t az alábbi, az ESZH belső szabályzatának megfelelően ellátandó feladatokkal bízzák meg:

a)

az európai szabadalmak jogosultjai egységes hatály iránti kérelmeinek kezelése;

b)

az egységes szabadalmi oltalom nyilvántartásának az európai szabadalmi nyilvántartásba való belefoglalása és az egységes szabadalmi oltalom nyilvántartásának kezelése;

c)

a 8. cikkben említett engedélyezésre vonatkozó nyilatkozatoknak, a nyilatkozatok visszavonásának és az egységes hatályú európai szabadalom jogosultja által nemzetközi szabványügyi testületekben tett engedélyezési kötelezettségvállalásoknak a fogadása és nyilvántartása;

d)

az 1260/2012/EU rendelet 6. cikkében említett fordítások közzététele a szóban forgó cikkben említett átmeneti időszak során;

e)

az egységes hatályú európai szabadalmak fenntartási díjainak beszedése és kezelése azon évet követő évek tekintetében, amely évben az Európai Szabadalmi Közlönyben meghirdetik a szabadalom megadásáról szóló értesítést; a fenntartási díjak késedelmes fizetése miatt fizetendő pótdíjak beszedése és kezelése, amennyiben a késedelmes fizetés az esedékességtől számított hat hónapon belül történik, valamint a beszedett fenntartási díjak egy részének a részt vevő tagállamok részére történő felosztása;

f)

az 1260/2012/EU rendelet 5. cikkében említett, a fordítási költségek visszatérítésére létrehozott kompenzációs rendszer kezelése;

g)

annak biztosítása, hogy az európai szabadalom jogosultjának egységes hatály iránti kérelme a szabadalom megadásáról szóló értesítésnek az Európai Szabadalmi Közlönyben történő meghirdetését követő egy hónapon belül benyújtásra kerüljön az ESZE 14. cikkének (3) bekezdésében meghatározott eljárási nyelven; és

h)

annak biztosítása, hogy az egységes hatályt feltüntessék az egységes szabadalmi oltalom nyilvántartásában, amennyiben egységes hatály iránti kérelmet nyújtottak be, és azt az 1260/2012/EU rendelet 6. cikkében meghatározott átmeneti időszak során az abban a cikkben említett fordításokkal együtt nyújtották be, valamint, hogy az ESZH-t tájékoztassák az egységes hatályú európai szabadalmak bármely korlátozásáról, hasznosításának engedélyezéséről, átruházásáról és megvonásáról;

(2)   A részt vevő tagállamok biztosítják az e rendeletnek való megfelelést az ESZE keretében vállalt nemzetközi kötelezettségeik teljesítése során, és e célból együttműködnek. A részt vevő tagállamok az ESZE szerződő államaiként gondoskodnak az e cikk (1) bekezdésében említett feladatokkal kapcsolatos tevékenységek irányításáról és felügyeletéről, valamint biztosítják – e rendelet 12. cikkével összhangban – a fenntartási díjak mértékének és – e rendelet 13. cikkével összhangban – a fenntartási díjak felosztási arányának megállapítását.

Ennek érdekében létrehozzák az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsa ESZE 145. cikke értelmében vett albizottságát (a továbbiakban: albizottság).

Az albizottságot a részt vevő tagállamok képviselői és a Bizottság egy megfigyelői státusú képviselője, valamint az ő helyetteseik alkotják, akik távollétükben képviselik őket. Az albizottság tagjainak munkáját tanácsadók vagy szakértők segíthetik.

Az albizottság határozatait a Bizottság álláspontjának kellő figyelembevételével és az ESZE 35. cikkének (2) bekezdésében meghatározott szabályokkal összhangban hozza meg.

(3)   A részt vevő tagállamok az ESZH által az (1) bekezdésben említett feladatok ellátása során hozott határozatokkal szemben hatékony jogvédelmet biztosítanak egy vagy több részt vevő tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságán.

V.   FEJEZET

PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK

10. cikk

A költségekre vonatkozó alapelv

Az ESZH-nak az ESZE 143. cikke értelmében a részt vevő tagállamok által ráruházott további feladatok ellátása során felmerülő költségeit az egységes hatályú európai szabadalmakból származó díjakból fedezik.

11. cikk

Fenntartási díjak

(1)   Az egységes hatályú európai szabadalmak fenntartási díjait, valamint a késedelmes fizetésük miatt fizetendő pótdíjakat a szabadalom jogosultja az Európai Szabadalmi Szervezethez fizeti be. A szóban forgó díjak azon évet követő évek tekintetében esedékesek, amely évben az Európai Szabadalmi Közlönyben meghirdetik az egységes hatályú európai szabadalom megadásáról szóló értesítést.

(2)   Amennyiben a fenntartási díjat és adott esetben a pótdíjat nem fizetik be időben, az egységes hatályú európai szabadalom megszűnik.

(3)   A 8. cikk (1) bekezdésében említett nyilatkozat beérkezését követően esedékessé váló fenntartási díjak mértékét csökkenteni kell.

12. cikk

A fenntartási díjak mértéke

(1)   Az egységes hatályú európai szabadalmak fenntartási díjai:

a)

az egységes szabadalmi oltalom ideje alatt fokozatosan emelkednek;

b)

az európai szabadalom megadásával és az egységes szabadalmi oltalom igazgatásával kapcsolatos összes költséget fedezik; és

c)

az Európai Szabadalmi Szervezet részére a szabadalom megadását megelőzően befizetendő díjakkal együtt elegendők az Európai Szabadalmi Szervezet kiegyensúlyozott költségvetésének biztosításához.

(2)   A fenntartási díjak mértékének meghatározása során – figyelembe véve egyebek mellett az egyes szereplők, így a kis- és középvállalkozások helyzetét is – a következő célokat kell szem előtt tartani:

a)

az innováció elősegítését és az európai vállalkozások versenyképességének ösztönzését;

b)

a szabadalom által lefedett piac méretének tükrözését; valamint

c)

azt, hogy a mérték hasonló legyen a részt vevő tagállamokban a fenntartási díjak mértékének első meghatározásakor hatályban lévő átlagos európai szabadalmak nemzeti fenntartási díjának mértékéhez.

(3)   Az e fejezetben rögzített célkitűzések elérése érdekében a fenntartási díjak mértékét úgy kell meghatározni, hogy az:

a)

megegyezzen a jelenlegi európai szabadalmak átlagos földrajzi lefedettsége után fizetendő fenntartási díj mértékével;

b)

tükrözze a jelenlegi európai szabadalmak fenntartási rátáját; és

c)

tükrözze az egységes hatály iránti kérelmek számát.

13. cikk

Felosztás

(1)   Az egységes hatályú európai szabadalmak után befizetett, a 11. cikkben említett fenntartási díjak 50 %-a az ESZH-nál marad. A fennmaradó összeget a részt vevő tagállamok között osztják fel a fenntartási díjak 9. cikk (2) bekezdése alapján megállapított felosztási aránynak megfelelően.

(2)   Az e fejezetben rögzített célkitűzések elérése érdekében a fenntartási díjak részt vevő tagállamok közötti felosztási arányát a következő tisztességes, méltányos és lényeges szempontok alapján határozzák meg:

a)

a szabadalmi bejelentések száma;

b)

a piac mérete, annak biztosítása mellett, hogy minden egyes részt vevő tagállamnak jusson egy minimumösszeg;

c)

kompenzáció nyújtása azon részt vevő tagállamoknak, amelyek:

i.

hivatalos nyelve nem szerepel az ESZH hivatalos nyelvei között;

ii.

aránytalanul alacsony szintű szabadalmi tevékenységgel rendelkeznek; és/vagy

iii.

viszonylag rövid ideje rendelkeznek tagsággal az Európai Szabadalmi Szervezetben.

VI.   FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. cikk

A Bizottság és az ESZH közötti együttműködés

A Bizottság egy munkamegállapodás révén szoros együttműködést alakít ki az ESZH-val az e rendelet hatálya alá tartozó területeken. Az együttműködésbe beletartozik a munkamegállapodás működéséről, valamint különösen a fenntartási díjak kérdéséről és azoknak az Európai Szabadalmi Szervezet költségvetésére gyakorolt hatásáról folytatott rendszeres véleménycsere is.

15. cikk

A versenyjog és a tisztességtelen versenyről szóló jogszabályok alkalmazása

Ez a rendelet nem érinti a versenyjog és a tisztességtelen versenyről szóló jogszabályok alkalmazását.

16. cikk

Jelentés e rendelet működéséről

(1)   A Bizottság az első egységes hatályú európai szabadalom hatályosulásának időpontjától számított három éven belül, és azt követően ötévente jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz ennek a rendeletnek a működéséről, és szükség esetén megfelelő javaslatokat tesz a rendelet módosítására.

(2)   A Bizottság rendszeresen jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 11. cikkben említett fenntartási díjak működéséről, különös hangsúlyt fektetve a 12. cikknek való megfelelésre.

17. cikk

A részt vevő tagállamok általi értesítés

(1)   A részt vevő tagállamok e rendelet alkalmazásának kezdőnapjáig értesítik a Bizottságot a 9. cikknek megfelelően elfogadott intézkedésekről.

(2)   Minden részt vevő tagállam e rendelet alkalmazásának kezdőnapjáig vagy – olyan részt vevő tagállam esetében, amelyben az Egységes Szabadalmi Bíróság e rendelet alkalmazásának kezdőnapján nem rendelkezik kizárólagos joghatósággal az egységes hatályú európai szabadalmak tekintetében – addig a napig értesíti a Bizottságot a 4. cikk (2) bekezdésének megfelelően elfogadott intézkedésekről, amikortól az Egységes Szabadalmi Bíróság abban a részt vevő tagállamban kizárólagos joghatósággal rendelkezik.

18. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

(1)   Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

(2)   Ezt a rendeletet 2014. január 1-je vagy az Egységes Szabadalmi Bíróságról szóló megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) hatálybalépésének napja közül a későbbi időponttól kezdve kell alkalmazni.

A 3. cikk (1) és (2) bekezdésétől, valamint a 4. cikk (1) bekezdésétől eltérően az az európai szabadalom, amelynek egységes hatályát bejegyezték az egységes szabadalmi oltalom nyilvántartásába, csak azon részt vevő tagállamokban rendelkezik egységes hatállyal, amelyekben az Egységes Szabadalmi Bíróság az egységes hatályú európai szabadalmak tekintetében a bejegyezés napján kizárólagos joghatósággal rendelkezik.

(3)   Minden részt vevő tagállam a megerősítő okirata letétbe helyezésekor értesíti a Bizottságot a megállapodás megerősítéséről. A Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi a megállapodás hatálybalépésének napját, valamint azon tagállamok listáját, amelyek a megállapodást a hatálybalépés napjáig megerősítették. A Bizottság ezután rendszeresen naprakésszé teszi azon részt vevő tagállamok listáját, amelyek a megállapodást megerősítették, és ezt a naprakésszé tett listát közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(4)   A részt vevő tagállamok biztosítják, hogy a 9. cikkben említett intézkedéseket legkésőbb e rendelet alkalmazásának kezdőnapjáig bevezetik.

(5)   Minden részt vevő tagállam biztosítja, hogy a 4. cikk (2) bekezdésében említett intézkedéseket legkésőbb e rendelet alkalmazásának kezdőnapjáig, illetve – olyan részt vevő tagállam esetében, amelyben az Egységes Szabadalmi Bíróság e rendelet alkalmazásának kezdőnapján nem rendelkezik kizárólagos joghatósággal az egységes hatályú európai szabadalmak tekintetében – addig a napig bevezeti, amikortól az Egységes Szabadalmi Bíróság abban a részt vevő tagállamban kizárólagos joghatósággal rendelkezik.

(6)   Egységes szabadalmi oltalom az e rendelet alkalmazásának kezdőnapján vagy azt követően megadott bármely európai szabadalmat illetően kérhető.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a részt vevő tagállamokban.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 17-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  HL L 76., 2011.3.22., 53. o.

(2)  Az Európai Parlament 2012. december 11-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2012. december 17-i határozata.

(3)  Lásd e Hivatalos Lap 89. oldalát.

(4)  HL L 157., 2004.4.30., 45. o.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

31.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 361/9


Tájékoztatás az Európai Közösség és a Madagaszkári Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi ellentételezés megállapításáról szóló jegyzőkönyv aláírásának időpontjáról

Az Európai Unió és a Madagaszkári Köztársaság kormánya 2012. december 6-án, Brüsszelben aláírta a halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi ellentételezés megállapításáról szóló jegyzőkönyvet.

A jegyzőkönyv következésképpen annak 15. cikke értelmében 2013. január 1-jétől ideiglenesen alkalmazandó.


31.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 361/10


Tájékoztatás az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi ellentételezés megállapításáról szóló jegyzőkönyv aláírásának időpontjáról

Az Európai Unió és a Mauritániai Iszlám Köztársaság kormánya 2012. december 12-én, Brüsszelben, illetve 2012. december 16-án, Nouakchottban aláírta a halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi ellentételezés megállapításáról szóló jegyzőkönyvet.

A jegyzőkönyv következésképpen annak 9. cikke értelmében 2012. december 16-tól ideiglenesen alkalmazandó.


31.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 361/11


A TANÁCS HATÁROZATA

(2012. november 28.)

az Európai Unió és a Madagaszkári Köztársaság közötti, a két fél között jelenleg hatályban lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

(2012/826/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikkére, összefüggésben 218. cikke (5) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2007. november 15-én elfogadta az Európai Közösség és a Madagaszkári Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás megkötéséről szóló 31/2008/EK rendeletet (1) (a továbbiakban: a partnerségi megállapodás).

(2)

2012. május 10-én egy új, a partnerségi megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyvet (a továbbiakban: az új jegyzőkönyv) parafáltak. Az új jegyzőkönyv a halászat tekintetében Madagaszkár felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizeken halászati lehetőségeket biztosít az uniós hajóknak.

(3)

A hatályos jegyzőkönyv 2012. december 31-én hatályát veszti.

(4)

Az uniós hajók által végzett halászati tevékenységek folytonosságának biztosítása érdekében az új jegyzőkönyv előírja a jegyzőkönyv aláírásának napjától, de leghamarabb 2013. január 1-től kezdődő, a megkötéséhez szükséges eljárások befejezéséig történő ideiglenes alkalmazását.

(5)

Az új jegyzőkönyvet alá kell írni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió és Madagaszkári Köztársaság között a hatályban lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás meghatározásáról szóló jegyzőkönyvnek (a továbbiakban: a jegyzőkönyv) az Unió nevében történő aláírására a Tanács felhatalmazást ad, feltételezve a jegyzőkönyv megkötését.

A jegyzőkönyv szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a jegyzőkönyvnek az Unió nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

A jegyzőkönyvet a 15. cikkével összhangban az aláírásának napjától, de legkorábban 2013. január 1-jétől a megkötéséhez szükséges eljárások befejezéséig ideiglenesen alkalmazni kell.

4. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2012. november 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. ALETRARIS


(1)  HL L 15., 2008.1.18., 1. o.


JEGYZŐKÖNYV

az Európai Közösség és a Madagaszkári Köztársaság között, a két fél között jelenleg hatályban lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról

1. cikk

Alkalmazási időszak és halászati lehetőségek

(1)   Egy két éves időszakra vonatkozóan a halászati partnerségi megállapodás (a továbbaikban: a megállapodás) 5. cikke alapján engedélyezett halászati lehetőségek a következők:

Nagy távolságra vándorló halfajok (az Egyesült Nemzetek 1982. évi tengerjogi egyezményének 1. mellékletében felsorolt fajok), a rókacápafélék (Alopiidae) családjába, a pörölycápafélék (Sphyrnidae) családjába tartozó, valamint az alábbi fajok kivételével: Cethorinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharhinus falciformis, Carcharhinus longimanus.

a)

40 óceánjáró kerítőhálós tonhalhalászhajó,

b)

34 100 BT-nél nagyobb űrtartalmú felszíni horogsoros halászhajó.

c)

22 legfeljebb 100 BT űrtartalmú felszíni horogsoros halászhajó.

(2)   E cikk (1) bekezdését az 5. és 6. cikkre is figyelemmel kell alkalmazni.

(3)   A megállapodás 6. cikkének és e jegyzőkönyv 7. cikkének értelmében az Unió valamely tagállamának lobogója alatt közlekedő hajók csak akkor végezhetnek halászati tevékenységet Madagaszkár vizein, ha szerepelnek az Indiai-óceáni Tonhalbizottság (IOTC) által engedélyezett halászhajók jegyzékében, és ha rendelkeznek az e jegyzőkönyvben megállapított feltételek alapján és a melléklettel összhangban kiállított halászati engedéllyel.

2. cikk

Pénzügyi hozzájárulás – fizetési szabályok

(1)   Az 1. cikkben említett időszakra vonatkozóan a megállapodás 7. cikkében említett összes pénzügyi hozzájárulás e jegyzőkönyv teljes időtartamára vonatkozóan 3 050 000 EUR.

(2)   Ez az összes pénzügyi hozzájárulás a következő elemekből épül fel:

a)

évi 15 000 tonna referenciamennyiségnek megfelelő évi 975 000 EUR a Madagaszkár halászati övezetéhez való hozzáférésért, és

b)

évi 550 000 EUR külön összeg Madagaszkár halászati ágazati és tengerpolitikájának támogatására és végrehajtására.

(3)   Az (1) bekezdést a 3., 5., 6., 8. és 9. cikkre is figyelemmel kell alkalmazni.

(4)   Az (1) bekezdésben említett pénzügyi hozzájárulás címén az Unió e jegyzőkönyv alkalmazásának időszaka alatt évente 1 525 000 EUR-t fizet, amely összeg a (2) bekezdés a) és b) pontjában szereplő éves összegek összegének felel meg.

(5)   Ha az uniós hajók által Madagaszkár halászati övezetében halászott tonhal összmennyisége meghaladja az évi 15 000 tonnát, a hozzáférési jogért fizetett éves pénzügyi hozzájárulás összege minden egyes további kifogott tonna után 65 EUR-val emelkedik. Az Unió által kifizetett teljes éves összeg azonban nem haladhatja meg a (2) bekezdés a) pontjában jelzett összeg kétszeresét (azaz az 1 950 000 EUR-t). Ha az európai uniós hajók által Madagaszkár halászati övezetében kifogott mennyiségek meghaladják az évi teljes összeg kétszeresének megfelelő mennyiséget, az e határértéket meghaladó mennyiségért járó összeget – a melléklettel összhangban – a következő évben kell megfizetni. A referenciamennyiség mindennemű túllépésének megelőzése érdekében a Felek a fogások rendszeres nyomon követésének rendszerét fogadják el.

(6)   Az első évben a fizetést legkésőbb e jegyzőkönyv 15. cikk szerinti ideiglenes alkalmazásának kezdőnapját követő 90 napon belül, az azt követő években pedig legkésőbb e jegyzőkönyv aláírása időpontjának évfordulóin kell teljesíteni.

(7)   A 2. cikk (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott pénzügyi hozzájárulás felhasználását illetően Madagaszkár kizárólagos hatáskörrel rendelkezik.

(8)   A pénzügyi hozzájárulás összegét a Madagaszkári Államkincstár által a madagaszkári központi banknál nyitott számlára folyósítják. A számla adatai a következők: Agence Comptable Centrale du Trésor public domicilié à la banque Centrale de Madagascar Antaninarenina- Antananarivo- Madagascar- számlaszám: 213 101 000 125 TP EUR.

3. cikk

A felelősségteljes halászat és a fenntartható halászat előmozdítása a madagaszkári vizeken

(1)   A jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazásának kezdőnapján, de legkésőbb három hónappal ezt követően az Unió és Madagaszkár a megállapodás 9. cikkében előírt vegyes bizottság keretében megállapodik egy többéves, a madagaszkári nemzeti halászati stratégiával és az Európai Bizottság szakpolitikai keretével egyaránt összhangban lévő ágazati programról és annak részletes végrehajtási szabályairól, ideértve különösen a következőket:

a)

a pénzügyi hozzájárulásnak a 2. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett külön összege felhasználására vonatkozó éves és többéves iránymutatások;

b)

éves és többéves célkitűzések, amelyek a fenntartható és felelősségteljes halászat kialakítását szolgálják, figyelembe véve a Madagaszkár által a nemzeti halászati politika vagy egyéb olyan szakpolitikák keretében megfogalmazott prioritásokat, amelyek kapcsolódnak a felelősségteljes és fenntartható halászat – ideértve a védett tengeri területek kezelését is – előmozdításához, vagy arra hatással vannak;

c)

az évente elért eredmények értékelésére szolgáló kritériumok és eljárások, adott esetben beleértve bizonyos költségvetési és pénzügyi mutatókat is.

(2)   Bármely, a többéves ágazati program tekintetében javasolt módosítást a vegyes bizottság keretében mindkét félnek jóvá kell hagynia.

4. cikk

Tudományos együttműködés a felelősségteljes halászatért

(1)   A két fél vállalja, hogy a madagaszkári vizeken halászó különböző flották közötti hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve alapján a szóban forgó vizeken előmozdítja a felelősségteljes halászatot.

(2)   E jegyzőkönyv időtartama alatt az Unió és Madagaszkár arra törekednek, hogy figyelemmel kísérjék Madagaszkár halászati övezetében a halászati erőforrások állapotát.

(3)   Mindkét fél törekszik a halállományok megóvásával és a felelősségteljes halászati gazdálkodással kapcsolatban az IOTC határozatainak és ajánlásainak teljesítésére, valamint az általa elfogadott gazdálkodási tervek teljesítésére. A Felek törekednek arra is, hogy tiszteletben tartsák a megállapodás 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározott közös tudományos munkacsoport szakvéleményeit is.

(4)   A megállapodás 4. cikkével összhangban a két Fél az IOTC keretében tett ajánlások és meghozott határozatok, a rendelkezésre álló legmérvadóbb tudományos szakvélemények és adott esetben a megállapodás 4. cikkében meghatározott közös tudományos ülés eredményei alapján a megállapodás 9. cikkében előírt vegyes bizottság keretében konzultálhat egymással, és szükség esetén Madagaszkár halászati erőforrásainak fenntartható kezelését biztosító intézkedésekről állapodhat meg.

5. cikk

A halászati lehetőségek kölcsönös megegyezéssel történő kiigazítása

(1)   Az 1. cikkben említett halászati lehetőségek közös megegyezéssel kiigazíthatók, amennyiben az IOTC és a közös tudományos munkacsoport ajánlásai és határozatai alátámasztják, hogy az ilyen kiigazítás biztosítja a tonhal és a tonhalfélék fenntartható kezelését az Indiai-óceánon.

(2)   Ebben az esetben a 2. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett pénzügyi hozzájárulás összegét arányosan és időarányosan ki kell igazítani. Az Unió által kifizetett teljes éves összeg mindazonáltal nem haladhatja meg a 2. cikk, (2) bekezdése a) pontjában jelzett összeg kétszeresét.

(3)   A Felek értesítik egymást a halászati politikájukban és szabályozásukban bekövetkezett minden változásról.

6. cikk

Új halászati lehetőségek

(1)   Abban az esetben, ha uniós halászhajók olyan halászati tevékenységeket kívánnak végezni, amelyekről a megállapodás 1. cikke nem rendelkezik, a Felek konzultálnak egymással bármely ilyen tevékenység engedélyezése előtt, és adott esetben megállapodnak az ilyen halászati tevékenységek feltételeiben, illetve ennek megfelelően módosítják e jegyzőkönyvet és annak mellékletét.

(2)   A Felek ösztönözik a kísérleti halászatot, különösen a Madagaszkár vizeiben élő, kevéssé hasznosított fajokra vonatkozóan. E célból és az egyik fél kérésére a Felek konzultálnak egymással a vonatkozó fajok, feltételek és egyéb tényezők eseti alapon történő meghatározása érdekében.

(3)   A kísérleti halászatot a Felek az általuk – adott esetben – igazgatási megállapodás keretében jóváhagyott paraméterekkel összhangban folytatják. A madagaszkári fél részéről ezeknek a paraméterek meghatározásába a Nemzeti Oceanográfiai Kutatóközpontot és a Halászati és Tengeri Tudományok Intézetét kell bevonni.

(4)   A kísérleti halászatra vonatkozó engedélyeket legfeljebb 6 hónapos időszakra lehet megadni.

(5)   Amennyiben a Felek úgy ítélik meg, hogy a kísérleti halászati programok jó eredménnyel végződtek, Madagaszkár kormánya e jegyzőkönyv lejártáig halászati lehetőségeket biztosíthat az uniós halászflotta számára az új fajokra vonatkozóan. Az e jegyzőkönyv 2. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett pénzügyi hozzájárulást ennek megfelelően növelni kell. A hajótulajdonosok díjait és a mellékletben meghatározott egyéb feltételeket is ennek megfelelően módosítani kell.

7. cikk

A halászati tevékenységek végzésének feltételei – Kizárólagossági záradék

A megállapodás 6. cikkének sérelme nélkül az uniós hajók csak akkor halászhatnak a madagaszkári vizeken, ha rendelkeznek Madagaszkár Halászati Minisztériuma által e jegyzőkönyv és melléklete alapján kiállított, érvényes halászati engedéllyel.

8. cikk

A pénzügyi hozzájárulás kifizetésének felfüggesztése és felülvizsgálata

(1)   A 9. cikkben foglalt rendelkezések ellenére a 2. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett pénzügyi hozzájárulást a két Fél közötti konzultációt követően felülvizsgálják vagy felfüggesztik:

a)

ha természeti jelenségektől eltérő okok megakadályozzák a halászati tevékenységek végzését Madagaszkár halászati övezetében;

b)

a valamelyik Fél szakpolitikai iránymutatásaiban bekövetkező, e jegyzőkönyv vonatkozó rendelkezéseit érintő jelentős változásokat követően;

c)

ha az Unió a Cotonoui Megállapodás 8. és 96. cikkében meghatározott eljárás lefolytatását követően megállapítja, hogy az emberi jogoknak a Megállapodás 9. cikke szerinti elengedhetetlen és alapvető elemeit megsértették. Ebben az esetben az uniós hajók madagaszkári vizekben folytatott minden tevékenységét fel kell függeszteni.

(2)   Az Unió fenntartja a jogot arra, hogy az e jegyzőkönyv 2. cikk (2) bekezdésének b) pontjában szereplő külön pénzügyi hozzájárulás kifizetését teljesen vagy részlegesen felfüggessze, amennyiben:

a)

a Halászati Minisztérium által készített és a vegyes bizottság keretében elemzett értékelést követően megállapítható, hogy az elért eredmények nincsenek összhangban a programozással;

b)

amennyiben a pénzügyi hozzájárulás végrehajtására nem kerül sor.

(3)   A pénzügyi hozzájárulás fizetése folytatódik, amint a Felek – konzultációkat követő közös megállapodással – az (1) bekezdésben említett események előtti állapotot helyreállítják, és/vagy amint a (2) bekezdésben szereplő pénzügyi végrehajtás eredményei ezt igazolják.

9. cikk

A jegyzőkönyv végrehajtásának felfüggesztése

(1)   E jegyzőkönyv végrehajtását bármely fél kezdeményezésére, a Felek közötti – a megállapodás 9. cikkében előírt vegyes bizottság keretében történő – konzultációt és megállapodást követően fel kell függeszteni:

a)

ha természeti jelenségektől eltérő rendkívüli körülmények megakadályozzák a halászati tevékenységeket Madagaszkár halászati övezetében;

b)

amennyiben az Unió az e jegyzőkönyv 8. cikkében nem szereplő okokból nem teljesíti a 2. cikk (2) bekezdésének a) pontjában előírt kifizetéseket;

c)

amennyiben olyan vita merül fel a Felek között e jegyzőkönyv és melléklete értelmezését és végrehajtását illetően, amelyet nem lehet rendezni;

d)

ha valamelyik fél nem tartja be az e jegyzőkönyvben vagy annak mellékletében meghatározott rendelkezéseket;

e)

a valamelyik fél szakpolitikai iránymutatásaiban bekövetkező, e jegyzőkönyv vonatkozó rendelkezéseit érintő jelentős változásokat követően;

f)

ha valamelyik fél a Cotonoui Megállapodás 8. és 96. cikkében meghatározott eljárás lefolytatását követően megállapítja, hogy az emberi jogoknak a Megállapodás 9. cikke szerinti elengedhetetlen és alapvető elemeit megsértették;

g)

amennyiben nem tartják be a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek (ILO) a munkahelyi alapvető elvekről és jogokról szóló nyilatkozatában foglaltakat, a megállapodás 3. cikkének (5) bekezdésében előírtak szerint.

(2)   E jegyzőkönyv végrehajtásának felfüggesztéséhez az érintett fél a felfüggesztés hatálybalépésének időpontja előtt legalább három hónappal írásbeli értesítést küld szándékáról.

(3)   A végrehajtás felfüggesztése esetén a Felek folytatják a konzultációt a vita békés rendezése érdekében. Amennyiben sikerül a vitát rendezni, e jegyzőkönyv végrehajtása újból megkezdődik, és a pénzügyi hozzájárulás összege arányosan és időarányosan csökken annak az időszaknak megfelelően, amelynek során e jegyzőkönyv végrehajtását felfüggesztették.

10. cikk

Nemzeti jog

(1)   Az uniós hajók madagaszkári vizeken végzett tevékenységei Madagaszkár törvényeinek és rendeleteinek a hatálya alá tartoznak, hacsak ez a jegyzőkönyv és annak melléklete erről másképpen nem rendelkezik.

(2)   A madagaszkári hatóságok a halászati politikát érintő minden változásról vagy új jogszabályról értesítik az Európai Bizottságot.

11. cikk

Bizalmas adatkezelés

A Felek biztosítják, hogy az európai uniós hajókkal és az általuk a madagaszkári vizeken folytatott halászati tevékenységekkel kapcsolatos adatokat mindenkor bizalmasan kezelik. Ezek az adatok kizárólag a megállapodás végrehajtása érdekében, valamint az illetékes hatóságokkal együttesen végzett halászati gazdálkodás, megfigyelés, ellenőrzés és felügyelet céljára használhatók fel.

12. cikk

Elektronikus adatcsere

Madagaszkár és az Unió vállalja, hogy késedelem nélkül létrehozza a megállapodás végrehajtásával összefüggő minden információ és dokumentum elektronikus cseréjéhez szükséges rendszereket. Minden elektronikus adatcsere kézhezvételét vissza kell igazolni. Az elektronikus formátumú dokumentumokat minden esetben a papíralapú dokumentumokkal egyenértékűnek kell tekinteni.

Mindkét fél azonnal értesíti a másik felet a számítógépes rendszer bármely olyan meghibásodásáról, amely az ilyen adatcserét hátráltathatja. Ilyen esetben automatikusan a megállapodás végrehajtásához kapcsolódó információk és dokumentumok papírváltozatát kell használni a mellékletben megállapított szabályok szerint.

13. cikk

Időtartam

Ez a jegyzőkönyv és melléklete a 15. cikk szerinti ideiglenes alkalmazásának kezdetétől számított két évig alkalmazandó, hacsak azt a 14. cikkel összhangban fel nem mondják.

14. cikk

Felmondás

(1)   E jegyzőkönyv felmondásához az érintett fél legalább hat hónappal a felmondás hatálybalépésének időpontja előtt írásban értesíti a másik felet erre irányuló szándékáról.

(2)   Az előző bekezdésben említett értesítés elküldése után a Felek konzultációt kezdenek.

15. cikk

Ideiglenes alkalmazás

Ez a jegyzőkönyv aláírásának napjától, és legkorábban 2013. január 1-jétől ideiglenesen alkalmazandó.

16. cikk

Hatálybalépés

Ez a jegyzőkönyv és melléklete azon a napon lép hatályba, amikor a Felek kölcsönösen értesítik egymást a hatálybalépéshez szükséges eljárások befejezéséről.

Az Európai Unió részéről

A Madagaszkári Köztársaság részéről

3а Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За правителството на Република Мадагаскар

Por el Gobierno de la República de Madagascar

Za vládu Madagaskarské republiky

For regeringen for Republikken Madagaskar

Für die Regierung der Republik Madagaskar

Madagaskari Vabariigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης

For the Government of the Republic of Madagascar

Pour le gouvernement de la République de Madagascar

Per il governo della Repubblica del Madagascar

Madagaskaras Republikas valdības vārdā –

Madagaskaro Respublikos Vyriausybės vardu

A Madagaszkári Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Madagaskar

Voor de Regering van de Republiek Madagaskar

W imieniu rządu Republiki Madagaskaru

Pelo Governo da República de Madagáscar

Pentru guvernul Republicii Madagascar

Za vládu Madagaskarskej republiky

Za vlado Republike Madagaskar

Madagaskarin tasavallan hallituksen puolesta

På Republiken Madagaskars regerings vägnar

Image

MELLÉKLET

AZ EURÓPAI UNIÓS HAJÓK ÁLTAL MADAGASZKÁR HALÁSZATI ÖVEZETÉBEN FOLYTATOTT HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGEKRE IRÁNYADÓ FELTÉTELEK

I.   FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.   Az illetékes hatóság kijelölése

E melléklet alkalmazásában és ellenkező megjelölés hiányában az Európai Unióra (Unió) vagy Madagaszkárra az illetékes hatóság címén történő hivatkozás az alábbiakat jelenti:

a)

az Európai Unió tekintetében: az Európai Bizottság, adott esetben az Unió madagaszkári küldöttsége útján,

b)

Madagaszkár tekintetében: a Halászati Minisztérium.

2.   Madagaszkár halászati övezete

A jegyzőkönyvben és mellékletében foglalt minden rendelkezés az alábbi rendelkezések sérelme nélkül kizárólag Madagaszkár 3. és 4. függelékben meghatározott halászati övezetében alkalmazandó:

a)

a kerítőhálós tonhalhalászhajók és a felszíni horogsoros hajók esetében az uniós hajók halászati tevékenységeiket az alapvonaltól számított 20 tengeri mérföldön kívül eső vizeken folytathatják;

b)

a halcsoportosulást előidéző nemzeti eszközök (FAD) körül 3 mérföldes védőzónát kell tiszteletben tartani;

c)

bizonyos tengerfenéken élő fajok nemzeti gazdasági szereplők által történő fenntartható kiaknázásának fenntartása érdekében a Leven-pad és a Castor-pad övezeteiben – amelyek koordinátái az 5. függelékben vannak meghatározva – tilos halászati tevékenység kifejtése azon felszíni horogsoros hajók számára, amelyekre e jegyzőkönyv hatálya kiterjed.

3.   Helyi ügynök kijelölése

Minden, e jegyzőkönyv értelmében halászati engedélyt szerezni szándékozó uniós hajót egy Madagaszkárban letelepedett ügynöknek kell képviselnie.

4.   Bankszámla

Madagaszkár a jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazásának kezdőnapját megelőzően közli az Európai Unióval azon bankszámlájának vagy bankszámláinak az adatait, amely(ek)re az uniós hajók által a megállapodás keretében folyósítandó pénzösszegeket be kell fizetni. A banki átutalásokkal járó költségeket a hajótulajdonosok viselik.

II.   FEJEZET

TONHALHALÁSZATI ENGEDÉLYEK

1.   Tonhalhalászati engedély kiadásának feltétele – Jogosult hajók.

A megállapodás 6. cikkében említett tonhalhalászati engedélyek kibocsátásának az a feltétele, hogy az IOTC által engedélyezett halászhajók jegyzékében a hajó szerepel az európai uniós halászhajók lajstromában, valamint hogy a megállapodás keretében Madagaszkáron végzett halászati tevékenységekből eredően a hajótulajdonosra, a hajóparancsnokra vagy a hajóra háruló, e megállapodás és a madagaszkári halászati jogszabályok értelmében fennálló minden korábbi kötelezettségnek eleget tettek.

2.   Halászati engedély iránti kérelem.

Az Európai Unió a kérelmezett érvényességi időszak kezdőnapja előtt legalább tizenöt (15) munkanappal az 1. függelékhez csatolt űrlap felhasználásával a madagaszkári hatóságok elé terjeszti minden olyan hajó halászati engedély iránti kérelmét, amely a megállapodás keretében halászni kíván.

A kérelmet géppel vagy nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kell megírni.

A hatályos jegyzőkönyv alapján minden első ízben benyújtott, halászati engedély iránti kérelemhez, illetve az érintett hajó műszaki módosítását követően a kérelemhez csatolni kell az alábbiakat:

a)

a halászati engedély kérelmezett érvényességi időszakára esedékes előleg befizetéséről szóló igazolás;

b)

az alábbi személyek neve, címe és kapcsolatfelvételi adatai:

i.

a halászhajó tulajdonosa;

ii.

a halászhajó üzemeltetője;

iii.

a halászhajó helyi ügynöke;

c)

egy nemrégiben készült, a hajót oldalnézetből mutató, legalább 15 cm × 10 cm méretű színes fénykép;

d)

a hajó hajózásra való alkalmasságáról szóló bizonyítvány;

e)

a hajó lajstromozási száma;

f)

a hajó egészségügyi megfelelőségét igazoló bizonyítvány, amelyet az Unió illetékes hatósága bocsát ki;

g)

a halászhajó kapcsolatfelvételi adatai (fax, e-mail stb.).

Azoknál a hajóknál, amelyeknél a műszaki jellemzők nem változtak, a halászati engedély hatályos jegyzőkönyv alapján történő megújításakor a vonatkozó kérelemhez csak a díj megfizetéséről szóló igazolást kell csatolni.

3.   Előlegfizetés

A díjelőleg összegét a 2. függelékhez csatolt adatlapokban meghatározott éves százalék alapján kell megállapítani. A díj minden helyi és nemzeti adót tartalmaz, kivéve a kikötői illetékeket, a kirakodási és átrakási díjakat és a szolgáltatásnyújtással kapcsolatos járulékokat.

4.   Halászati engedélyt kérelmező hajók ideiglenes jegyzéke

A halászati engedélykérelmek kézhezvételét követően a halászati tevékenység felügyeletéért felelős nemzeti szerv minden hajókategóriára vonatkozóan haladéktalanul elkészíti a kérelmező hajók ideiglenes jegyzékét. Ezt a jegyzéket Madagaszkár illetékes hatósága késedelem nélkül megküldi az Európai Uniónak.

Az Unió továbbítja az ideiglenes jegyzéket a hajótulajdonosnak vagy az ügynöknek. Ha az Unió irodái zárva vannak, Madagaszkár az ideiglenes jegyzéket közvetlenül is kiadhatja a hajótulajdonosnak vagy ügynökének, arról másolatot küldve az Unió részére.

5.   A halászati engedély kiadása

A halászati engedélyt az összes hajó esetében a hajótulajdonos vagy ügynöke nevére kell kiállítani a teljes kérelem illetékes hatóság általi kézhezvételének napját követő 15 munkanapon belül. E halászati engedély egy példányát haladéktalanul meg kell küldeni az Unió madagaszkári küldöttségének is.

6.   A halászatra jogosult hajók jegyzéke

A halászati engedély kibocsátását követően a halászati tevékenységek felügyeletéért felelős nemzeti szerv minden hajókategóriára vonatkozóan haladéktalanul elkészíti a Madagaszkár halászati övezetében halászatra jogosult hajók végleges jegyzékét. Ezt a jegyzéket haladéktalanul meg kell küldeni az Uniónak, és az ekkor a fent említett ideiglenes jegyzék helyébe lép.

7.   A halászati engedély érvényességi ideje

A halászati engedélyek érvényességi ideje egy év, január 1-től december 31-ig, és az engedélyek megújíthatók.

8.   Fedélzeten tartandó dokumentumok

Amikor a halászhajó madagaszkári vizeken vagy kikötőkben tartózkodik, a következő dokumentumokat kell mindenkor a fedélzeten tartani:

a)

a halászati engedély eredeti példánya; ha azonban az eredeti példány egy hónapon belül nem beszerezhető, a halászatra jogosult hajók jegyzékének az e melléklet 6. pontjának II. fejezetében meghatározott másolata tanúsítja, hogy a hajó halászatra jogosult;

b)

a halászhajó lobogója szerinti állam illetékes hatósága által kiállított okiratok, amelyek igazolják az alábbiakat:

a halászhajó lajstromszáma és lajstromozási bizonyítványa,

a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) Torremolinosi Egyezményében előírt megfelelőségi tanúsítvány;

c)

a halászhajó naprakész, tanúsított alaprajza vagy leírása, különösen kitérve a raktereinek számára és azok köbméterben kifejezett tárolókapacitására;

d)

ha változás következett be a halászhajó jellemzőiben – teljes hosszúságában, bruttó tonnatartalmában, főhajtóművének vagy hajtóműveinek teljesítményében vagy tárolókapacitásában –, a halászhajó lobogója szerinti állam illetékes hatósága által hitelesített igazolás a változtatás mibenlétéről;

e)

ha a halászhajó hűtött tengervíztartályokkal rendelkezik, a hajó lobogója szerinti állam illetékes hatósága által hitelesített okirat a tartályok köbméterben kifejezett űrtartalmáról;

f)

az alkalmazandó esetekben a ballasztvíz kezeléséről szóló naplót naprakészen vezetni kell (a szivattyúzás dátumai és időpontjai, a hajó földrajzi helyzetére és a mennyiségekre vonatkozó adatokkal együtt, a visszaengedés dátumai és időpontjai a hajó földrajzi helyzetére és a mennyiségekre, valamint a víz kezelésére vonatkozó adatokkal együtt);

g)

a halászhajó számára kiadott engedély, amely feljogosítja a lobogó szerinti állam joghatósága alá tartozó vizeken kívüli halászatra, vagy az IOTC által engedélyezett halászhajók jegyzékének kivonata; és

h)

Madagaszkár hatályos halászati törvényének egy példánya.

9.   A halászati engedély átruházása

A halászati engedélyt egy meghatározott hajó nevére kell kiállítani, és az engedély nem ruházható át.

Bizonyított vis maior esetén azonban valamely hajó halászati engedélye az Európai Unió kérésére egy másik, hasonló vagy helyettesítő hajó számára kiadott új engedéllyel helyettesíthető anélkül, hogy amiatt új előleget kellene fizetni. Ilyen esetben a felszíni horogsoros hajók és a fagyasztóval felszerelt kerítőhálós tonhalhalászhajók által a IV. fejezet értelmében fizetendő díjak kiszabása során figyelembe kell venni a két hajó által Madagaszkár halászati övezetében ejtett összes fogást.

Az átruházás úgy történik, hogy a hajó tulajdonosa vagy annak madagaszkári ügynöke visszaadja a pótolandó halászati engedélyt, és Madagaszkár azonnal, a legrövidebb időn belül kiállítja a fenti engedélyt pótló új engedélyt. A korábbi engedélyt pótló új engedélyt a pótlandó engedély visszaadása után további késedelem nélkül ki kell bocsátani a hajótulajdonos vagy ügynöke részére. A korábbi engedély helyébe lépő új engedély a pótlandó engedély visszaadásának napján lép hatályba.

Madagaszkár a lehető legrövidebb időn belül naprakésszé teszi a halászatra jogosult hajók jegyzékét. Az új jegyzéket haladéktalanul el kell juttatni a halászat felügyeletéért felelős nemzeti szervnek és az Uniónak.

10.   Segédhajók

Az Európai Unió valamely tagállamának lobogója alatt közlekedő segédhajók engedélyezési eljárásának összhangban kell lennie a madagaszkári jogszabályok által előírt rendelkezésekkel és feltételekkel.

A segédhajó engedélyezésének éves díja 2 500 EUR.

Ezen engedélyek jegyzékét az illetékes madagaszkári hatóságok az Unió madagaszkári küldöttségén keresztül rendszeresen megküldik az Európai Bizottságnak.

III.   FEJEZET

TECHNIKAI INTÉZKEDÉSEK

A halászati engedéllyel rendelkező hajókra az övezet, a halászeszközök és a járulékos fogások tekintetében alkalmazandó technikai intézkedéseket a halászat egyes kategóriáira vonatkozóan a 2. függelékhez csatolt adatlapok határozzák meg.

A hajóknak meg kell felelniük Madagaszkár halászati jogszabályainak és az IOTC által elfogadott minden határozatnak.

IV.   FEJEZET

A FOGÁSOK BEJELENTÉSE

1.   A halászati út meghatározása

E melléklet alkalmazásában az uniós hajók által megtett halászati út időtartama a következők szerint kerül megállapításra:

a)

a Madagaszkár halászati övezetébe való belépés és az övezet elhagyása közötti időtartam; vagy

b)

a madagaszkári halászati övezetbe való belépés és a Madagaszkáron történő átrakodás és/vagy kirakodás közötti időtartam.

2.   Halászati napló

A megállapodás keretében halászó európai uniós hajó parancsnoka IOTC halászati naplót vezet, amelynek mintája halászati kategóriánként a 6. és 7. függelékben található.

A halászati naplónak a hajó típusától függően meg kell felelnie az IOTC horogsoros hajókra vonatkozó 08/04, illetve kerítőhálós hajókra vonatkozó 10/03 számú határozatának.

A hajóparancsnok a halászati naplót minden olyan napra vonatkozóan kitölti, amelyet a hajó Madagaszkár halászati övezetében tölt.

A hajóparancsnok minden nap feljegyzi a halászati naplóba a kifogott és fedélzeten tartott – az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) hárombetűs kódjával azonosított – fajok élőtömeg-kilogrammban vagy adott esetben az egyedek számában kifejezett mennyiségét. A főbb fajok esetében a hajóparancsnok a járulékos fogásokat és a visszadobott mennyiséget is megemlíti.

A halászati naplót olvashatóan, nagybetűkkel kell kitölteni, és azt a hajóparancsnoknak alá kell írnia.

A halászati naplóban rögzített adatok pontosságáért a hajóparancsnok felel.

3.   A fogások bejelentése

A hajó fogásait a hajóparancsnok a Madagaszkár halászati övezetében töltött időszakra vonatkozó halászati naplóinak a madagaszkári hatóságok részére történő átadásával jelenti be.

A halászati naplókat az alábbi módok egyikén kell átadni:

a)

valamely madagaszkári kikötőn történő áthaladáskor minden egyes halászati napló eredeti példányát be kell nyújtani Madagaszkár helyi képviselőjének, aki annak átvételét írásban igazolja; a napló másolatát a madagaszkári ellenőrző csoportnak kell átadni;

b)

ha a hajó anélkül hagyja el Madagaszkár halászati övezetét, hogy kikötne valamely madagaszkári kikötőben, minden egyes halászati napló eredeti példányát bármely más kikötőbe való megérkezéstől számított 7 (hét) munkanapon belül, de legkésőbb a madagaszkári halászati övezet elhagyását követő 15 (tizenöt) munkanapon belül kell elküldeni:

i.

e-mailben a halászati tevékenységek felügyeletéért felelős nemzeti szerv által megadott e-mail címre; vagy

ii.

faxon a halászati tevékenységek felügyeletéért felelős nemzeti szerv által megadott számra; vagy

iii.

a halászati tevékenységek felügyeletéért felelős nemzeti szervnek címzett levélben.

Ha a hajó halászati engedélyének érvényességi időszaka alatt visszatér Madagaszkár halászati övezetébe, újabb fogási jelentést kell készítenie.

A Felek 2013. július 1-jétől eljárást hoznak létre a fogási és jelentéstételi adatok elektronikus napló alapján történő elektronikus cseréjére; ezután a Felek megtervezik az eljárás végrehajtását és azt, hogy a papíralapú fogási jelentéseket 2014. január 1-jéig elektronikus változattal váltsák fel.

A hajóparancsnok minden halászati napló egy példányát megküldi az Unió részére, valamint a hajó lobogója szerinti állam illetékes hatóságának. A tonhalhalászhajók és a felszíni horogsoros hajók esetében a hajóparancsnok minden halászati napló egy példányát megküldi az illetékes nemzeti intézeteknek (USTA) – Unité statistique thonière d'Antsiranana) és CSP (Centre de surveillance des pêches), valamint az alábbi tudományos intézetek egyikének is:

a)

IRD (Institut de recherche pour le développement);

b)

IEO (Instituto Español de Oceanografía),

c)

IPIMAR (Instituto Português de Investigação Maritima).

A fogási jelentésre vonatkozó rendelkezések be nem tartása esetén Madagaszkár a hiányzó fogási jelentés beérkezéséig felfüggesztheti az érintett hajó halászati engedélyét, és a hajótulajdonost az e célból a hatályos nemzeti jogszabályban előírt vonatkozó rendelkezések szerint büntetéssel sújthatja. Ismételt jogsértés esetén Madagaszkár megtagadhatja a halászati engedély megújítását. Madagaszkár haladéktalanul tájékoztatja az Európai Uniót az ilyen összefüggésben alkalmazott mindennemű szankcióról.

4.   Tonhalhalászhajókra és felszíni horogsoros hajókra vonatkozó végleges díjkimutatás

Az Unió a fent említett tudományos intézetek által megerősített fogási jelentései alapján minden óceánjáró kerítőhálós tonhalhalászhajóra és felszíni horogsoros hajóra vonatkozóan megállapítja az adott hajó által az előző naptári évi halászati idény után fizetendő díjak végleges kimutatását.

Az Unió e végleges díjkimutatást az adott év július 31. napja előtt továbbítja Madagaszkárnak és a hajótulajdonosnak. A továbbítást követő 30 munkanapon belül Madagaszkár – igazoló bizonylatok alapján – vitathatja a végleges díjkimutatást. Egyet nem értés esetén a Felek a vegyes bizottság keretén belül egyeztetnek egymással. Ha Madagaszkár a 30 munkanapos határidőn belül nem emel kifogást, a végleges díjkimutatás elfogadottnak minősül.

Ha a végleges díjkimutatás összege meghaladja a halászati engedély megszerzéséért előzetesen befizetett átalánydíjat, a hajótulajdonos a fennmaradó összeget legkésőbb az adott év szeptember 30-ig megfizeti Madagaszkárnak. Ha a végleges díjkimutatás összege kevesebb az előzetes átalánydíjnál, a fennmaradó összeg nem kerül visszatérítésre a hajótulajdonos számára.

V.   FEJEZET

KIRAKODÁS ÉS ÁTRAKÁS

A tengeren történő átrakás tilos. Valamennyi kikötői átrakási műveletre madagaszkári halászati ellenőrök jelenlétében kerül sor.

A fogásait kirakodni vagy átrakni kívánó uniós hajó parancsnokának legalább 48 órával a kirakodás vagy átrakás előtt értesítenie kell a halászati felügyelő központot (CSP) és azzal egyidejűleg a madagaszkári kikötői hatóságot az alábbiakról:

a)

a fogásaikat kirakodni vagy átrakni szándékozó halászhajó neve és sorszáma az IOTC halászhajó-nyilvántartásában;

b)

a kirakodási vagy átrakási kikötő;

c)

a kirakodás vagy átrakás várható napja és időpontja;

d)

a kirakodásra vagy átrakásra szánt egyes fajok mennyisége (a FAO hárombetűs kódjával azonosítva, élőtömeg-kilogrammban vagy adott esetben az egyedek számában kifejezve);

Az átrakási művelethez előzetes engedély szükséges, amelyet Madagaszkár halászati felügyelő központja (CSP) a fent említett értesítést követő 24 órán belül ad meg a parancsnoknak vagy ügynökének. Az átrakási műveletet egy erre a célra engedélyezett madagaszkári kikötőben kell végrehajtani.

Átrakás esetén az a)–d) pontban említett információkon felül a hajóparancsnok közli a fogadó hajó nevét is.

A fogadó szállítóhajó parancsnoka tájékoztatja a madagaszkári hatóságokat (a halászati felügyelő központot és a kikötői hatóságot) a hajójára átrakott tonhal és tonhalfélék mennyiségéről, továbbá kitölti és 24 órán belül megküldi az átrakási nyilatkozatot a madagaszkári halászati felügyelő központnak és a kikötői hatóságnak.

Az átrakási műveletek végzésére Madagaszkáron Antsiranana halászkikötőt jelölték ki kerítőhálós halászhajók számára, míg Toliary, Ehoala és Toamasina kikötőket a horogsoros hajók számára.

E rendelkezések be nem tartása a madagaszkári jogszabályokban előírt szankciók alkalmazását vonja maga után.

A madagaszkári kikötőkben kirakodó uniós hajók járulékos halfogásaikat a helyi feldolgozó vállalkozásoknak helyi piaci áron kínálják megvásárlásra. Az európai uniós halászati vállalkozások kérésére a madagaszkári halászati minisztérium regionális igazgatóságai átadják a helyi feldolgozó vállalkozások jegyzékét a kapcsolatfelvételi adatokkal együtt.

Azok az európai uniós tonhalhalászó hajók, amelyek fogásaikat egy madagaszkári kikötőben szándékoznak kirakodni, a madagaszkári halászati övezetben az érintett hajóra vonatkozó halászati kategória keretében kifogott zsákmány után fizetendő díjnak a 2. függelékben feltüntetett összegéből tonnánként 5 eurós engedményben részesülnek.

További 5 eurós engedményt kapnak, ha a halászati termékeket madagaszkári feldolgozóüzemben adják el.

VI.   FEJEZET

ELLENŐRZÉS

1.   A halászati övezetbe való belépés és az onnan való kilépés

A halászati engedéllyel rendelkező uniós hajóknak a Madagaszkár halászati övezetébe való belépésüket és onnan való kilépésüket a belépést vagy kilépést megelőző 3 órán belül be kell jelenteniük Madagaszkárnak.

Belépésének vagy kilépésének bejelentésekor a hajó különösen az alábbiakat közli:

a)

az áthaladás várható napját, időpontját és helyét;

b)

a fedélzeten tartott, a FAO hárombetűs kódjával azonosított egyes célfajok élőtömeg-kilogrammban vagy adott esetben az egyedek számában kifejezett mennyiségét;

c)

a járulékos fogásként a fedélzeten tartott, a FAO hárombetűs kódjával azonosított egyes fajok élőtömeg-kilogrammban vagy adott esetben egyedszámban kifejezett mennyiségét;

A bejelentést lehetőleg e-mailben, vagy ennek hiányában faxon, a halászati felügyelő központ által megadott e-mail címen vagy telefonszámon vagy faxszámon kell megtenni a 8. függelékhez csatolt formanyomtatvány használatával. A bejelentés kézhezvételét a halászati felügyelő központ válasz-e-mailben vagy -faxban haladéktalanul visszaigazolja.

A halászati felügyelő központ (CSP) haladéktalanul értesíti az érintett hajókat és az Uniót az e-mail címben, a telefonszámban vagy az átviteli frekvenciában bekövetkező mindennemű változásról.

Minden olyan hajó, amelyet a madagaszkári halászati övezetben halászati tevékenységen érnek anélkül, hogy előzetesen bejelentette volna jelenlétét, engedély nélkül halászó hajónak minősül.

A hatályos madagaszkári halászati jogszabályokban előírt bírságokkal és szankciókkal sújtható minden olyan személy, aki megsérti az e rendelkezésben előírtakat.

A be- és kilépési fogási jelentéseket a jelentés beküldésétől számított legalább egy évig a fedélzeten kell tartani.

A halászati engedéllyel nem rendelkező uniós hajók esetében a békés áthaladás keretében kell bejelentést tenni. E bejelentés tartalma megegyezik az e pontban leírt bejelentés tartalmával.

2.   Együttműködés a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelem terén

A halászati felügyeletnek és a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelemnek a megerősítése céljából a Felek bátorítják az uniós halászhajókat, hogy minden körülöttük tevékenykedő halászhajó jelenlétét jelezzék a halászati felügyelő központnak.

3.   Rendszeres fogási jelentés

Amennyiben egy uniós hajó madagaszkári vizeken halászik, a halászati engedéllyel rendelkező uniós hajó parancsnokának háromnaponta értesítenie kell a halászati felügyelő központot a Madagaszkár halászati övezetében ejtett fogásról. A fogásokról első alkalommal három nappal a madagaszkári halászati övezetbe való belépés után kell jelentést tenni.

Rendszeres fogási jelentésének megküldése során a hajó minden harmadik napon bejelenti különösen a következőket:

a)

a jelentés napja, időpontja és a hajó földrajzi helyzete a jelentés küldésekor;

b)

a három napig tartó időszak során kifogott és a fedélzeten tartott, a FAO hárombetűs kódjával azonosított egyes célfajok élőtömeg-kilogrammban vagy adott esetben egyedszámban kifejezett mennyisége;

c)

a három napig tartó időszak során járulékos fogásként halászott és a fedélzeten tartott, a FAO hárombetűs kódjával azonosított egyes fajok élőtömeg-kilogrammban vagy adott esetben egyedszámban kifejezett mennyisége;

d)

a három napig tartó időszak során járulékos fogásként a tengerbe visszadobott, a FAO hárombetűs kódjával azonosított egyes fajok élőtömeg-kilogrammban vagy adott esetben egyedszámban kifejezett mennyisége;

e)

a termékek kiszerelése;

f)

erszényes kerítőhálós tonhalhalászhajók esetében:

az utolsó jelentés óta halcsoportosulást előidéző eszköz (FAD) igénybevételével végzett sikeres hálókivetések száma;

az utolsó jelentés óta végrehajtott, szabadon vonuló állományok fogására irányuló sikeres hálókivetések száma;

sikertelen hálókivetések száma.

g)

horogsoros tonhalhalászhajók esetében:

az utolsó jelentés óta végrehajtott hálókivetések száma;

az utolsó jelentés óta kihelyezett horgok száma.

A bejelentést lehetőleg e-mailben, vagy ennek hiányában faxon, a halászati felügyelő központ (CSP) által megadott e-mail címen vagy telefonszámon kell megtenni a 8. függelékhez csatolt formanyomtatvány használatával. A halászati felügyelő központ (CSP) haladéktalanul értesíti az érintett hajókat és az Uniót az e-mail címben, a telefonszámban vagy az átviteli frekvenciában bekövetkező mindennemű változásról.

Minden olyan hajó, amelyet a madagaszkári halászati övezetben halászati tevékenységen érnek anélkül, hogy eleget tett volna a minden harmadik napon teljesítendő rendszeres fogásbejelentési kötelezettségének, engedély nélkül halászó hajónak minősül. A hatályos madagaszkári halászati jogszabályokban előírt bírságokkal és szankciókkal sújtható minden olyan személy, aki megsérti az e rendelkezésben előírtakat.

A rendszeres fogási jelentéseket a jelentés beküldésétől számított legalább egy évig a fedélzeten kell tartani.

4.   Tengeren végzett vizsgálat

Madagaszkár halászati övezetében a halászati engedéllyel rendelkező uniós hajók tengeren történő vizsgálatát a halászati ellenőrzési feladatokat ellátó, egyértelműen azonosítható madagaszkári ellenőrök végzik el.

Fedélzetre szállás előtt az engedéllyel rendelkező ellenőröknek az uniós hajót az URH 16-os csatornáján értesíteniük kell a vizsgálat végzésére vonatkozó döntésükről. A vizsgálatot halászati ellenőrök végzik, akiknek a vizsgálat elvégzése előtt igazolniuk kell személyazonosságukat, hivatalos ellenőri minőségüket és megbízatásukat.

Az engedéllyel rendelkező ellenőrök csak a vizsgálathoz kapcsolódó feladatok elvégzéséhez szükséges időt töltik az uniós hajó fedélzetén. A vizsgálatot oly módon folytatják le, hogy a lehető legkisebbre csökkentsék annak a hajóra, a halászati tevékenységre és a rakományra gyakorolt hatását.

Az engedéllyel rendelkező ellenőrök minden vizsgálat végén vizsgálati jelentést készítenek. Az uniós hajó parancsnoka jogosult észrevételeket fűzni a vizsgálati jelentéshez. A vizsgálati jelentést az azt elkészítő ellenőr és az uniós hajó parancsnoka is aláírja.

Az engedéllyel rendelkező ellenőrök a hajó elhagyása előtt átadják a vizsgálati jelentés egy példányát az uniós hajó parancsnokának. Jogsértés esetén az erről szóló értesítés egy példányát a VIII. fejezetben foglalt előírásoknak megfelelően az Európai Uniónak is el kell juttatni.

5.   Kikötői vizsgálat kirakodás és átrakás esetén

A fogásaikat valamely madagaszkári kikötőben kirakodó vagy átrakó uniós halászhajók kikötői vizsgálatát a halászati ellenőrzési feladatokat ellátó, egyértelműen azonosítható madagaszkári ellenőrök végzik el.

Az ellenőröknek a vizsgálat elvégzése előtt igazolniuk kell személyazonosságukat, hivatalos ellenőri minőségüket és megbízatásukat. A madagaszkári ellenőrök csak a vizsgálathoz kapcsolódó feladatok elvégzéséhez szükséges időt töltik az uniós hajó fedélzetén, és a vizsgálatot oly módon folytatják le, hogy a lehető legkisebbre csökkentsék annak a hajóra, a kirakodási vagy átrakási műveletre és a rakományra gyakorolt hatását.

A madagaszkári ellenőrök minden vizsgálat végén vizsgálati jelentést készítenek. Az uniós hajó parancsnoka jogosult észrevételeket fűzni a vizsgálati jelentéshez. A vizsgálati jelentést az azt elkészítő ellenőr és az uniós hajó parancsnoka is aláírja.

A madagaszkári ellenőrök a vizsgálat befejezésekor átadják a vizsgálati jelentés egy példányát az uniós hajó parancsnokának.

Jogsértés esetén az erről szóló értesítés egy példányát a VIII. fejezetben foglalt előírásoknak megfelelően az Európai Uniónak is el kell juttatni.

VII.   FEJEZET

MŰHOLDAS HAJÓMEGFIGYELÉSI RENDSZER (VMS)

1.   A hajó helyzetmeghatározási jelentései – VMS-rendszer

A halászati engedéllyel rendelkező uniós hajóknak műholdas hajómegfigyelési rendszerrel (Vessel Monitoring System – VMS) kell rendelkezniük, amely földrajzi helyzetüket automatikusan és folyamatosan, minden órában közli a lobogójuk szerinti állam halászati felügyelő központjával.

Minden helyzetmeghatározási jelentésnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a.

a hajó azonosító jele;

b.

a halászhajó utolsó mért földrajzi helyzete (földrajzi hosszúság és szélesség) 500 méternél kisebb megengedett eltéréssel, 99 %-os konfidenciaintervallummal;

c.

a földrajzi helyzet feljegyzésének napja és időpontja;

d.

a hajó sebessége és iránya.

Minden helyzetmeghatározási jelentést a 9. függelékben található formátumot követve kell megtenni.

A madagaszkári halászati övezetbe való belépést követően regisztrált első földrajzi helyzetet az „ENT” kóddal kell azonosítani. Minden ezt követő földrajzi helyzetet a „POS” kóddal kell azonosítani a madagaszkári halászati övezetből való kilépést követően regisztrált első földrajzi helyzet kivételével, amelyet az „EXI” kóddal kell azonosítani. A lobogó szerinti állam halászati felügyelő központja biztosítja a helyzetmeghatározási jelentések automatikus kezelését és adott esetben elektronikus továbbítását. A helyzetmeghatározási jelentéseket biztonságos módon kell feljegyezni, és három évig meg kell őrizni.

2.   A hajó általi üzenetküldés a VMS-rendszer meghibásodása esetén

A hajóparancsnoknak mindenkor meg kell győződnie arról, hogy hajójának VMS-rendszere teljes mértékben működőképes-e, illetve hogy a helyzetmeghatározási jelentések megfelelően továbbításra kerülnek-e a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központjához.

Meghibásodott VMS-rendszerrel halászó uniós hajók nem léphetnek be Madagaszkár halászati övezetébe.

Ha egy hajónak akkor hibásodik meg a VMS-rendszere, amikor már Madagaszkár halászati övezetében folytat tevékenységet, a hajó VMS-rendszerét haladéktalanul meg kell javítani vagy legkésőbb 15 napon belül ki kell cserélni. E határidő leteltével a hajó nem halászhat tovább a madagaszkári halászati övezetben.

A madagaszkári halászati övezetben meghibásodott VMS-rendszerrel halászó hajóknak legalább hatóránként e-mail vagy fax útján meg kell küldeniük a minden kötelező információt tartalmazó helyzetmeghatározási jelentésüket a lobogó szerinti állam és Madagaszkár halászati felügyelő központja részére.

3.   A helyzetmeghatározási jelentések biztonságos közlése Madagaszkárral

A lobogó szerinti állam halászati felügyelő központja automatikusan továbbítja az érintett hajók helyzetmeghatározási jelentéseit Madagaszkár halászati felügyelő központjának. A lobogó szerinti állam halászati felügyelő központja és Madagaszkár kölcsönösen kicserélik kapcsolattartási e-mail címeiket, és haladéktalanul tájékoztatják egymást az e címekben bekövetkező mindennemű változásról.

A lobogó szerinti állam és Madagaszkár halászati felügyelő központjai között a helyzetmeghatározási jelentések továbbítása biztonságos kommunikációs rendszeren keresztül, elektronikus úton történik.

Madagaszkár halászati felügyelő központja haladéktalanul tájékoztatja a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központját és az Uniót a halászati engedéllyel rendelkező valamely hajó egymást követő helyzetmeghatározási jelentéseinek fogadásában bekövetkező minden kiesésről, amennyiben az érintett hajó nem jelentette be a halászati övezetből való kilépését.

4.   A kommunikációs rendszer hibás működése

Madagaszkár biztosítja, hogy elektronikus berendezései kompatibilisek legyenek a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központjának elektronikus berendezéseivel, és haladéktalanul tájékoztatja az Uniót e berendezéseinek a kommunikációt és a helyzetmeghatározási jelentések fogadását érintő minden meghibásodásáról, hogy a legrövidebb időn belül műszaki megoldást lehessen találni a problémára. Minden esetleges vitát a vegyes bizottság elé kell terjeszteni.

A hajóparancsnok tekintendő felelősnek a hajó VMS-rendszerének minden bizonyított manipulálásáért, amelynek célja a rendszer működésének megzavarása vagy a helyzetmeghatározási jelentések meghamisítása. Minden jogszabálysértés a Madagaszkár hatályos jogszabályaiban előírt szankciókkal sújtandó.

5.   A helyzetmeghatározási jelentések küldési gyakoriságának módosítása

Amennyiben bizonyos okirati bizonyítékok jogsértésre utalnak, Madagaszkár halászati felügyelő központja – az Uniónak is másolatot küldve – kérheti a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központjától, hogy meghatározott kivizsgálási időszak időtartamára csökkentse harminc percre a hajó jelentésküldési intervallumát. Az okirati bizonyítékokat Madagaszkár halászati felügyelő központja megküldi a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központjának és az Uniónak. A lobogó szerinti állam halászati felügyelő központja haladéktalanul az új gyakoriság szerint továbbítja az érintett hajó helyzetmeghatározási jelentéseit Madagaszkár halászati felügyelő központja részére.

Madagaszkár halászati felügyelő központja a vizsgálati eljárás befejezéséről azonnal értesíti a lobogó szerinti állam ellenőrző központját és az Európai Bizottságot.

A meghatározott kivizsgálási időszak végén Madagaszkár halászati felügyelő központja tájékoztatja a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központját és az Uniót az esetleg szükséges megfigyelésről.

VIII.   FEJEZET

JOGSÉRTÉSEK

A jegyzőkönyvben foglalt szabályoknak és rendelkezéseknek, az élő erőforrások kezelésére és védelmére vonatkozó intézkedéseknek vagy Madagaszkár jogszabályainak be nem tartása a hajó halászati engedélyének felfüggesztésével, visszavonásával vagy megújításának elutasításával büntethető.

1.   Jogsértések kezelése

Az e melléklet rendelkezéseivel összhangban halászati engedéllyel rendelkező uniós hajó által a madagaszkári halászati övezetben elkövetett minden jogsértést (vizsgálati) jelentésben kell közölni.

Fedélzeti vizsgálat esetén a vizsgálati jelentés hajóparancsnok általi aláírása nem sértheti a hajótulajdonos védekezési jogát a jogsértéssel kapcsolatban. Amennyiben a hajóparancsnok nem írja alá a vizsgálati jelentést, a jelentésen feltünteti az elutasítás indokait és az „Aláírás megtagadva” szöveget.

A halászati engedéllyel rendelkező uniós hajó által Madagaszkár halászati övezetében elkövetett mindennemű jogsértés esetén a hajótulajdonosoknak a madagaszkári halászati jogszabályokban előírt eljárásokat követve közvetlenül meg kell küldeni a jogsértés mibenlétéről és a hajóparancsnok vagy a halászati vállalkozás számára azokkal összefüggésben kiszabott szankciókról szóló értesítést. Az értesítés másolatát 72 órán belül meg kell küldeni a hajó lobogója szerinti államnak és az Uniónak.

2.   A hajók feltartóztatása

Ha a megállapított jogsértéssel kapcsolatban a hatályos nemzeti törvények azt előírják, minden jogsértő uniós hajó kötelezhető halászati tevékenységének beszüntetésére és, ha a hajó a tengeren van, valamely madagaszkári kikötőbe való visszatérésre.

Madagaszkár elektronikus úton 24 órán belül értesíti az Uniót a halászati engedéllyel rendelkező uniós hajók feltartóztatásáról. Az értesítésnek a zár alá vétel és/vagy a feltartóztatás indokait is tartalmaznia kell.

A hajót, a hajóparancsnokot, a legénységet vagy a rakományt érintő intézkedések – kivéve a bizonyítékok megőrzését szolgáló intézkedéseket – megtétele előtt Madagaszkár halászati felügyelő központja a hajó feltartóztatásáról szóló értesítést követő egy munkanapon belül tájékoztató értekezletet szervez a hajó feltartóztatásához vezető tények tisztázása és az esetleges további intézkedések ismertetése érdekében. Ezen a tájékoztató értekezleten részt vehet a hajó lobogója szerinti állam és a hajótulajdonos képviselője.

3.   A jogsértés szankcionálása – Peren kívüli eljárás

A jogsértés szankcióját Madagaszkár hatályos nemzeti jogszabályi rendelkezéseinek megfelelően állapítja meg.

A peres eljárás megindítása előtt a madagaszkári hatóságok és az uniós hajó peren kívüli eljárást kezdeményeznek a vita békés rendezése érdekében. A hajó lobogója szerinti állam képviselője részt vehet e peren kívüli eljárásban. A peren kívüli eljárásnak a hajó feltartóztatásáról szóló értesítéstől számítva legkésőbb 72 órán belül be kell fejeződnie.

4.   Bírósági eljárás – Banki biztosíték

Ha a fent említett peren kívüli eljárás eredménytelen, és a jogsértést az illetékes bírói szerv elé terjesztik, a jogsértő hajó tulajdonosának a Madagaszkár által meghatározott összegű banki biztosítékot kell elhelyeznie Madagaszkár Államkincstáránál, amely összeg a hajó feltartóztatásával kapcsolatos költségek, a becsült pénzbírság és az esetleges kompenzációs kártérítések fedezetéül szolgál. A banki biztosíték a bírósági eljárás végéig zárolva marad.

A banki biztosítékot az ítélet kihirdetése után fel kell szabadítani és azt a hajótulajdonosnak haladéktalanul vissza kell adni:

a)

teljes egészében, ha az ítélet nem szab ki semmilyen szankciót;

b)

a fennmaradó egyenleg mértékéig, amennyiben a szankció a banki biztosíték mértékénél alacsonyabb pénzbüntetést ír elő.

Madagaszkár az ítélet kihirdetésétől számított 8 napon belül tájékoztatja az Uniót a bírósági eljárás eredményéről.

5.   A hajó felszabadítása és a személyzet szabadon engedése

A hajó és személyzete a peren kívüli eljárás alapján megállapított szankció rendezését, vagy a banki biztosíték Madagaszkári Államkincstárnál történő letétbe helyezését követően hagyhatja el a kikötőt. A hajót akkor adják ki, és a legénysége akkor hagyhatja el a kikötőt, ha:

a)

amikor teljesültek a peren kívüli eljárásból eredő kötelezettségek, vagy

b)

a bírósági eljárás befejezéséig letétbe helyezték a fent említett biztosítékot és azt a Halászati Minisztérium elfogadta.

IX.   FEJEZET

TENGERÉSZEK FELVÉTELE

1.   A felveendő tengerészek száma

A kerítőhálós tonhalhalászhajók és a felszíni horogsoros hajók tulajdonosai vállalják, hogy hajóikon AKCS-országbeli állampolgárokat foglalkoztatnak a következő feltételekkel és korlátozásokkal:

a)

a kerítőhálós tonhalhalászflotta esetében a harmadik ország halászati övezetében folytatott tonhalhalászat ideje alatt a foglalkoztatott tengerészek legalább 20 %-a AKCS-országokból származik,

b)

a felszíni horogsoros tonhalhalászflotta esetében a harmadik ország halászati övezetében folytatott halászat ideje alatt a foglalkoztatott tengerészek legalább 20 %-a AKCS-országokból származik.

A hajótulajdonosok további madagaszkári tengerészek felvételére is törekszenek.

2.   A tengerészek munkaszerződése

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek (ILO) a munkára vonatkozó alapelvekről és alapvető jogokról szóló nyilatkozata teljes mértékben alkalmazandó az európai uniós hajókra felvett tengerészekre. Ez vonatkozik különösen az egyesülési szabadságra, a munkavállalók kollektív tárgyaláshoz való jogának tényleges elismerésére, valamint a foglalkoztatásból eredő hátrányos megkülönböztetés felszámolására.

Az AKCS-tengerészek munkaszerződését – amelynek egy-egy példányát az aláírók megkapják – a hajótulajdonosok képviselője/(i) és a tengerészek és/vagy szakszervezeteik vagy képviselőik kötik meg. Ezek a szerződések biztosítják a tengerészek számára a rájuk vonatkozó társadalombiztosítást, amely magában foglalja a halál, betegség és baleset esetére szóló biztosítást.

3.   A tengerészek munkabére

Az AKCS-tengerészek fizetését a hajótulajdonosok fedezik. A fizetés összegét a hajótulajdonosok vagy képviselőik és a tengerészek és/vagy szakszervezeteik vagy képviselőik kölcsönös egyetértésével kell megállapítani. Az AKCS-tengerészek javadalmazási feltételei azonban nem lehetnek kedvezőtlenebbek a saját országukból származó legénységre alkalmazandó feltételeknél, és semmi esetre sem lehetnek kedvezőtlenebbek az ILO-normákban előírtaknál.

4.   A tengerészek kötelezettségei

Minden tengerésznek, akit uniós hajón alkalmaznak, meg kell jelennie a kijelölt hajó parancsnokánál a felvételére javasolt dátumot megelőző napon. Ha a tengerész nem jelenik meg a felvételére előírt napon és időpontban, a hajótulajdonos automatikusan mentesül a tengerész felvételének kötelezettsége alól.

X.   FEJEZET

MEGFIGYELŐK

1.   A halászati tevékenységek megfigyelése

Mindkét Fél elismeri, hogy fontos tiszteletben tartani az IOTC (Indiai-óceáni Tonhalbizottság) határozataiban a tudományos megfigyelőprogram tekintetében megállapított kötelezettségeket.

A szabályozás betartása céljából a megfigyelőkre vonatkozó rendelkezések a következők, kivéve a biztonsági követelmények miatti térbeli korlátozások esetét.

A halászati partnerségi megállapodás keretében a madagaszkári vizeken folytatott halászatra feljogosított hajók a madagaszkári hatóságok által kijelölt, a szabályok betartását ellenőrző megfigyelőket vesznek fel a fedélzetre az alábbiakban meghatározott feltételek szerint.

A madagaszkári hatóságok kérésére az uniós hajók egy megfigyelőt vesznek fedélzetükre, hogy elérjék az engedéllyel rendelkező hajók 10 %-ának megfigyelési arányát. Mindazonáltal a 100 BT-nál kisebb hajók nem tartoznak ennek az intézkedésnek a kötelező hatálya alá.

2.   Kijelölt hajók és megfigyelők

A madagaszkári hatóságok elkészítik azon hajók jegyzékét, amelyeknek megfigyelőt kell felvenniük. Ezt a jegyzéket naprakészen kell tartani. Összeállítását követően a jegyzéket a lehető leghamarabb meg kell küldeni az Európai Bizottságnak.

A madagaszkári hatóságok legkésőbb 15 nappal a megfigyelő felvételének tervezett időpontja előtt közlik az érintett hajótulajdonosokkal a hajójuk fedélzetére történő felvételre kijelölt megfigyelő nevét.

A megfigyelők csak a feladataik elvégzéséhez szükséges időt tölthetik a hajó fedélzetén.

3.   A megfigyelők fizetése

A megfigyelő Madagaszkáron kívüli mobilizálásának és demobilizálásának költségeit a hajótulajdonos viseli. A megfigyelő fizetését és társadalombiztosítási járulékait a madagaszkári hatóságok fedezik.

Minden olyan hajó esetében, amely megfigyelőt vesz a fedélzetére, a hajótulajdonos felkérést kap, hogy a fedélzeten töltött minden nap után 20 EUR nagyságrenddel járuljon hozzá a költségekhez. Ez az összeg a halászati felügyelő központ által irányított megfigyelői program számára kerül folyósításra.

4.   A hajóra való felvétel feltételei

A megfigyelő hajóra való felvételének feltételeit – különösen a fedélzeten töltött időtartamot – a hajótulajdonosok vagy azok ügynökei és Madagaszkár közötti kölcsönös megegyezéssel kell meghatározni.

A megfigyelőt a hajó fedélzetén tisztként kell kezelni. Mindazonáltal a megfigyelő fedélzeten történő elszállásolásakor figyelembe kell venni a hajó műszaki szerkezetét.

A megfigyelő fedélzeten való elszállásolásának és étkeztetésének költségeit a hajótulajdonos viseli.

A hajóparancsnok saját felelősségi körében mindent megtesz a megfigyelő fizikai biztonságának és általános kényelmének biztosítása érdekében.

A megfigyelő rendelkezésére kell bocsátani a feladatai ellátásához szükséges összes eszközt. A megfigyelő részére hozzáférést kell biztosítani a kommunikációs eszközökhöz, a hajó fedélzetén lévő összes irathoz, a hajó halászati tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó iratokhoz (beleértve különösen a halászati naplót, a fagyasztási naplót és a navigációs naplót), valamint a hajó azon részeihez, amelyek közvetlenül kapcsolódnak megfigyelői feladatai teljesítéséhez.

5.   A megfigyelő fedélzetre szállása és kiszállása

A megfigyelő a hajótulajdonos által választott kikötőben száll a fedélzetre.

A hajótulajdonos vagy képviselője a beszállást megelőzően legalább tíz nappal közli Madagaszkárral a megfigyelő fedélzetre szállásának napját, idejét és kikötőjét. Abban az esetben, ha a megfigyelőt külföldön veszik fel, a megfigyelő beszállási kikötőig felmerülő utazási költségei a hajó tulajdonosát terhelik.

Ha a megfigyelő az előírt napot és időpontot követő 12 órán belül nem jelentkezik beszállásra, a hajótulajdonos automatikusan mentesül a megfigyelő felvételének kötelezettsége alól.

Szabadon elhagyhatja a kikötőt és megkezdheti a halászati műveleteket.

Amennyiben a megfigyelőt nem madagaszkári kikötőben teszik partra, az őt hazaszállító repülőgépre való várakozás ideje alatt elszállásolásának és étkeztetésének költségeit a hajó tulajdonosa viseli.

Abban az esetben, ha a hajó nem jelenik meg az egyeztetett időpontban a megfigyelő felvételére előre kijelölt kikötőben, a hajótulajdonos köteles a megfigyelő kikötői várakozásához kapcsolódó költségeket (szállás és étkezés) rendezni.

Amennyiben a hajó nem jelenik meg a kikötőben és előzetesen nem tájékoztatta erről a halászati felügyelő központot, Madagaszkár felfüggesztheti az érintett hajó halászati engedélyét.

6.   A megfigyelő kötelezettségei

Fedélzeten tartózkodásának teljes időtartama alatt a megfigyelő:

a)

minden megfelelő intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a hajó fedélzetén való tartózkodása ne szakítsa meg és ne hátráltassa a halászati műveleteket;

b)

óvja a hajó fedélzetén található javakat és eszközöket;

c)

tiszteletben tartja a hajóhoz tartozó valamennyi irat bizalmas jellegét.

Mialatt a hajó Madagaszkár halászati övezetében tevékenykedik, a megfigyelő hetente legalább egyszer rádión, faxon vagy e-mailben közli megfigyeléseit, beleértve a fő és járulékos fogások hajón lévő mennyiségét és a hatóság által előírt minden más információt.

7.   Megfigyelői jelentés

A hajó elhagyása előtt a megfigyelő bemutatja a megfigyeléseiről készített jelentést a hajó parancsnokának. A hajóparancsnok jogosult észrevételeket fűzni a megfigyelői jelentéshez. A jelentést a megfigyelő és a hajóparancsnok is aláírja. A hajóparancsnok megkapja a megfigyelői jelentés egy példányát.

A megfigyelő jelentését eljuttatja Madagaszkárnak, amely a jelentés egy példányát a megfigyelő kiszállását követő 15 munkanapon belül megküldi az Unió részére.

A FÜGGELÉKEK JEGYZÉKE

1. függelék

A halászati engedély iránti kérelem formanyomtatványa

2. függelék

Adatlap

3. függelék

Madagaszkár halászati övezetének földrajzi (szélességi és hosszúsági) koordinátái

4. függelék

Madagaszkár halászati övezete

5. függelék

A felszíni horogsoros hajók számára tiltott halászati övezet földrajzi koordinátái és térképe

6. függelék

Halászati napló – Űrlap a fogások bejelentéséhez kerítőhálós tonhalhalászhajók számára

7. függelék

Halászati napló – Űrlap a fogások bejelentéséhez horogsoros hajók számára

8. függelék

Űrlap a halászati övezetbe való belépés és kilépés bejelentéséhez

9. függelék

A VMS helyzetmeghatározási jelentés formátuma

1. függelék

A halászati engedély iránti kérelem formanyomtatványa

MADAGASZKÁR HALÁSZATI MINISZTÉRIUMA

ENGEDÉLYKÉRELEM IDEGEN HAJÓK SZÁMÁRA, IPARI CÉLÚ HALÁSZATHOZ

1.

A hajótulajdonos neve: …

2.

A hajótulajdonos címe: …

3.

A képviselő vagy ügynök neve: …

4.

A hajótulajdonos képviselőjének vagy helyi ügynökének a címe: …

5.

Hajóparancsnok neve: …

6.

Hajó neve: …

7.

Lajstromozási szám: …

8.

Fax-szám: …

9.

E-mail cím: …

10.

Rádióhívójel: …

11.

Az építés helye és ideje: …

12.

Lobogó szerinti állam: …

13.

Lajstromozási kikötő: …

14.

Felszerelő kikötő: …

15.

Hossz (teljes hossz [L.O.A.]): …

16.

Szélesség (teljes szélesség): …

17.

A hajó bruttó tonnatartalma (SMU): …

18.

Tárolókapacitás: …

19.

Hűtő- és fagyasztókapacitás: …

20.

A motor típusa és teljesítménye: …

21.

Halászeszközök: …

22.

Tengerészek száma: …

23.

Kommunikációs rendszer: …

24.

Hívójel: …

25.

Ismertetőjelek: …

26.

Tervezett halászati műveletek: …

27.

Kirakodás helye: …

28.

Halászati övezetek: …

29.

Célzott fajok: …

30.

Érvényesség időtartama: …

31.

Különleges feltételek: …

A Halászati és Akvakultúra Főigazgatóság véleménye: …

A halászatért felelős minisztérium észrevételei: …

2. függelék

ADATLAP

Halászati övezet:

Az alapvonaltól számított 20 tengeri mérföldön túl. A 3. és 4. függelékben jelzett övezet.

A halcsoportosulást előidéző nemzeti eszközök (FAD) körül 3 mérföldes védőzónát kell tiszteletben tartani.

A Leven-pad és a Castor-pad övezeteiben – amelyek koordinátái az 5. függelékben vannak meghatározva – tilos halászati tevékenység kifejtése azon felszíni horogsoros hajók számára, amelyekre e jegyzőkönyv hatálya kiterjed.

Engedélyezett halászeszközök:

Kerítőháló.

Felszíni horogsor

Járulékos fogások:

Az IOTC ajánlásainak betartásával.

A hajótulajdonosok által fizetendő díjak/fogási egyenérték:

A hajótulajdonosok által fizetendő díj halászott tonnánként

35 EUR/tonna

A hajótulajdonosok által fizetendő éves díjelőleg összege:

kerítőhálós tonhalhalászhajónként 4 900 EUR 140 tonnára

100 BT- nél nagyobb űrtartalmú felszíni horogsoros halászhajón ként 3 675 EUR 105 tonnára

legfeljebb 100 BT űrtartalmú felszíni horogsoros halászhajónként 1 750 EUR 50 tonnára

Halászatra engedélyezett hajók száma

40 kerítőhálós hajó

34100 BT-nél nagyobb űrtartalmú felszíni horogsoros halászhajók

22 legfeljebb 100 BT űrtartalmú felszíni horogsoros halászhajó

Egyéb

Fizetendő díj segédhajónként: hajónként 2 500 EUR

Tengerészek:

a kerítőhálós tonhalhalászflotta esetében a harmadik ország halászati övezetében folytatott tonhalhalászat ideje alatt a foglalkoztatott tengerészek legalább 20 %-a AKCS-országokból származik,

a felszíni horogsoros tonhalhalászflotta esetében a harmadik ország halászati övezetében folytatott halászat ideje alatt a foglalkoztatott tengerészek legalább 20 %-a AKCS-országokból származik.

A hajótulajdonosok további madagaszkári tengerészek felvételére is törekszenek.

Megfigyelők:

A madagaszkári hatóságok kérésére az uniós hajók megfigyelőt vesznek fedélzetükre, hogy elérjék az engedéllyel rendelkező hajók 10 %-ának megfigyelési arányát. Mindazonáltal a 100 BT-nál kisebb hajók nem tartoznak ennek az intézkedésnek a kötelező hatálya alá.

Minden olyan hajó esetében, amely megfigyelőt vesz a fedélzetére, a hajótulajdonos felkérést kap, hogy a fedélzeten töltött minden nap után 20 EUR nagyságrendű összeggel járuljon hozzá a költségekhez. Ez az összeg a halászati felügyelő központ által irányított megfigyelői program számára kerül folyósításra.

3. függelék

MADAGASZKÁR HALÁSZATI ÖVEZETÉNEK FÖLDRAJZI (SZÉLESSÉGI ÉS HOSSZÚSÁGI) KOORDINÁTÁI

Coordonnées (latitudes et longitudes) de la zone de pêche (ZP) de Madagascar

(voir aussi carte géographique annexée en appendice 4)

 

Coordonnées en deg. déc.

Coordonnées en deg. mm

Réf

X

Y

X

Y

A

49,40

– 10,3

49°24′E

10°18′S

B

51

– 11,8

51°0′E

11°48′S

C

53,3

– 12,7

53°18′E

12°42′S

D

52,2

– 16,3

52°12′E

16°18′S

E

52,8

– 18,8

52°48′E

18°48′S

F

52

– 20,4

52°0′E

20°24′S

G

51,8

– 21,9

51°48′E

21°54′S

H

50,4

– 26,2

50°24′E

26°12′S

I

48,3

– 28,2

48°18′E

28°12′S

J

45,4

– 28,7

45°24′E

28°42′S

K

41,9

– 27,8

41°54′E

27°48′S

L

40,6

– 26

40°36′E

26°0′S

M

41,8

– 24,3

41°48′E

24°18′S

N

41,6

– 20,8

41°36′E

20°48′S

O

41,4

– 19,3

41°24′E

19°18′S

P

43,2

– 17,8

43°12′E

17°48′S

Q

43,4

– 16,9

43°24′E

16°54′S

R

42,55

– 15,6

42°33′E

15°36′S

S

43,15

– 14,35

43°9′E

14°21′S

T

45

– 14,5

45°0′E

14°30′S

U

46,8

– 13,4

46°48′E

13°24′S

V

48,4

– 11,2

48°24′E

11°12′S


A TILTOTT ÖVEZET KÖRÜLHATÁROLÁSA

(fokban és percben)

Pont

Földrajzi szélesség

Földrajzi hosszúság

1

12°18.44D

47°35.63

2

11°56.64D

47°51.38K

3

11°53D

48°00K

4

12°18D

48°14K

5

12°30D

48°05K

6

12°32D

47°58K

7

12°56D

47°47K

8

13°01D

47°31K

9

12°53D

47°26K

4. függelék

Image

5. függelék

A felszíni horogsoros hajók számára tiltott halászati övezet földrajzi koordinátái és térképe

Pont

Földrajzi szélesség

Földrajzi hosszúság

1

12°18.44D

47°35.63

2

11°56.64D

47°51.38K

3

11°53D

48°00K

4

12°18D

48°14K

5

12°30D

48°05K

6

12°32D

47°58K

7

12°56D

47°47K

8

13°01D

47°31K

9

12°53D

47°26K

6. függelék

Halászati napló – Űrlap a fogások bejelentéséhez kerítőhálós tonhalhalászhajók számára

Statement of catch form for tuna seiners / Fiche de déclaration de captures pour thoniers senneurs

DEPART / SALIDA / DEPARTURE

ARRIVEE / LLEGADA / ARRIVAL

NAVIRE / BARCO / VESSEL

PATRON / PATRON / MASTER

FEUILLE

PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH

PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH

 

 

HOJA / SHEET No


DATE

FECHA

DATE

POSITION (chaque calée ou midi)

POSICION (cada lance o mediadia)

POSITION (each set or midday)

CALEE

LANCE

SET

CAPTURE ESTIMEE

ESTIMACION DE LA CAPTURA

ESTIMATED CATCH

ASSOCIATION

ASSOCIACION

ASSOCIATION

COMMENTAIRES

OBSERVATIONES

COMMENTS

 

COURANT

CORRIENTE

CURRENT

 

 

 

 

 

 

1

ALBACORE

RABIL

YELLOWFIN

2

LISTAO

LISTADO

SKIPJACK

3

PATUDO

PATUDO

BIGEYE

AUTRE ESPECE préciser le/les nom(s)

OTRA ESPECIE dar el/los nombre(s)

OTHER SPECIES give name(s)

REJETS préciser le/les nom(s)

DESCARTES dar el/los nombre(s)

DISCARDS give name(s)

 

 

 

 

 

 

Route/Recherche, problèmes divers, type d'épave (naturelle/artificielle, balisée, bateau), prise accessoire, taille du banc, autres associations, …

Ruta/Busca, problemas varios, tipo de objeto (natural/artificial, con baliza, barco), captura accesoria, talla del banco, otras asociaciones, …

Steaming/Searching, miscellaneous problems, log type (natural/artificial, with radio beacon, vessel), by catch, school size, other associations, …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une calée par ligne / Uno lance cada línea / One set by line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNATURE DATE

7. függelék

Halászati napló – Űrlap a fogások bejelentéséhez horogsoros hajók számára

Image

8. függelék

Űrlap a halászati övezetbe való belépés és kilépés bejelentéséhez

A JELENTÉSEK KÖZLÉSÉNEK FORMÁJA

1.   A BELÉPÉSI JELENTÉS FORMÁJA (3 ÓRÁVAL A BELÉPÉS ELŐTT KÜLDENDŐ)

CÍMZETT: MADAGASZKÁRI HALÁSZATI FELÜGYELŐ KÖZPONT

TEVÉKENYSÉG KÓDJA: BELÉPÉS

A HAJÓ NEVE: …

NEMZETKÖZI RÁDIÓHÍVÓJEL: …

LOBOGÓ SZERINTI ÁLLAM: …

HAJÓTÍPUS: …

AZ ENGEDÉLY SZÁMA: …

A HAJÓ FÖLDRAJZI HELYZETE A BELÉPÉSKOR: …

DÁTUM ÉS IDŐ (UTC) A BELÉPÉSKOR: …

A FEDÉLZETEN LÉVŐ HALAK ÖSSZMENNYISÉGE KILOGRAMMBAN: …

YFT (Sárgaúszójú tonhal/ Yellowfin tuna/ Thunnus albacares) KG-ban: …

SKJ (Csíkoshasú tonhal/ Skipjack/ Katsuwonus pelamis) KG-ban: …

BET (Nagyszemű tonhal/ Bigeye tuna/ Thunnus obesus) KG-ban: …

ALB (Germon/ Albacore tuna/ Thunnus alalunga) KG-ban: …

EGYÉB (NEVEZZE MEG) KG-ban: …

2.   A KILÉPÉSI JELENTÉS FORMÁJA (3 ÓRÁVAL A KILÉPÉS ELŐTT KÜLDENDŐ)

CÍMZETT: MADAGASZKÁRI HALÁSZATI FELÜGYELŐ KÖZPONT

TEVÉKENYSÉG KÓDJA: KILÉPÉS

A HAJÓ NEVE: …

NEMZETKÖZI RÁDIÓHÍVÓJEL: …

LOBOGÓ SZERINTI ÁLLAM: …

HAJÓTÍPUS: …

AZ ENGEDÉLY SZÁMA: …

A HAJÓ FÖLDRAJZI HELYZETE A KILÉPÉSKOR: …

DÁTUM ÉS IDŐ (UTC) A KILÉPÉSKOR: …

A FEDÉLZETEN LÉVŐ HALAK ÖSSZMENNYISÉGE KILOGRAMMBAN: …

YFT (Sárgaúszójú tonhal/ Yellowfin tuna/ Thunnus albacares) KG-ban: …

SKJ (Csíkoshasú tonhal/ Skipjack/ Katsuwonus pelamis) KG-ban: …

BET (Nagyszemű tonhal/ Bigeye tuna/ Thunnus obesus) KG-ban: …

ALB (Germon/ Albacore tuna/ Thunnus alalunga) KG-ban: …

EGYÉB (NEVEZZE MEG) KG-ban: …

3.   A HETI FOGÁSI JELENTÉS FORMÁJA (HÁROMNAPONTA KÜLDENDŐ, AMIKOR A HAJÓ A MADAGASZKÁRI VIZEKEN HALÁSZIK)

CÍMZETT: MADAGASZKÁRI HALÁSZATI FELÜGYELŐ KÖZPONT

TEVÉKENYSÉG KÓDJA: TEVÉKENYSÉG

A HAJÓ NEVE: …

NEMZETKÖZI RÁDIÓHÍVÓJEL: …

LOBOGÓ SZERINTI ÁLLAM: …

HAJÓTÍPUS: …

AZ ENGEDÉLY SZÁMA: …

A FEDÉLZETEN LÉVŐ HALAK ÖSSZMENNYISÉGE KILOGRAMMBAN: …

YFT (Sárgaúszójú tonhal/ Yellowfin tuna/ Thunnus albacares) KG-ban: …

SKJ (Csíkoshasú tonhal/ Skipjack/ Katsuwonus pelamis) KG-ban: …

BET (Nagyszemű tonhal/ Bigeye tuna/ Thunnus obesus) KG-ban: …

ALB (Germon/ Albacore tuna/ Thunnus alalunga) KG-ban: …

EGYÉB (NEVEZZE MEG) KG-ban: …

AZ UTOLSÓ JELENTÉS ÓTA VÉGZETT HÁLÓKIVETÉSEK SZÁMA: …

Valamennyi jelentést meg kell küldeni az illetékes hatóság részére a következő telefaxszámra vagy e-mail címre:

Fax: +261 20 22 490 14

E-mail: csp-mprh@blueline.mg

Centre de Surveillance des Pêches de Madagascar, B.P.60 114 Antananarivo

9. függelék

A VMS helyzetmeghatározási jelentés formátuma

A VMS-ÜZENETEK KÖZLÉSE MADAGASZKÁRRAL HELYZETMEGHATÁROZÁSI JELENTÉS

Adat

Kód

Kötelező (K)/ nem kötelező (N)

Tartalom

Az adatrögzítés kezdete

SR

K

Rendszeradat – a jelentés rögzítésének kezdetét jelzi

Címzett

AD

K

Az üzenetre vonatkozó adat – a fogadó fél. Az ország Alpha-3 ISO-kódja

Feladó

FR

K

Az üzenetre vonatkozó adat – a küldő fél. Az ország Alpha-3 ISO-kódja

Lobogó szerinti állam

FS

N

 

Üzenet típusa

TM

K

Az üzenetre vonatkozó adat – «POS» üzenettípus

Rádióhívójel

RC

K

A hajóra vonatkozó adat – a hajó nemzetközi rádióhívójele

A Szerződő Fél belső referenciaszáma

IR

N

A hajóra vonatkozó adat – a szerződő fél egyedi száma (a lobogó szerinti állam 3 betűből álló ISO-kódja, amelyet egy szám követ)

Külső lajstromozási szám

XR

K

A hajóra vonatkozó adat – a hajó oldalán feltüntetett szám

Földrajzi szélesség

LA

K

A hajó földrajzi helyzetére vonatkozó adat – a hajó helyzete fokban és percben megadva É/D FFPP (WGS-84)

Földrajzi hosszúság

LO

K

A hajó földrajzi helyzetére vonatkozó adat – a hajó helyzete fokban és percben megadva K/NY FFFPP (WGS-84)

Irány

CO

K

A hajó útiránya 360°-os skálán megadva

Sebesség

SP

K

A hajó sebessége tizedcsomóban megadva

Dátum

DA

K

A hajó földrajzi helyzetére vonatkozó adat – a helyzet rögzítésének UTC-dátuma (ÉÉÉÉHHNN)

Időpont

TI

K

A hajó földrajzi helyzetére vonatkozó adat – a helyzet rögzítésének UTC-időpontja (ÓÓPP)

A jelentés vége

ER

K

A rendszerre vonatkozó adat – a jelentés rögzítésének végét jelzi

Karakterkészlet: ISO 8859.1

Az adatokat tartalmazó közlemény a következőképpen épül fel:

kettős perjel (//) és egy kód jelzi az üzenet elejét,

szimpla perjel (/) választja el a kódot az adatoktól.

A nem kötelező adatokat az üzenet eleje és vége közé kell beilleszteni.


31.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 361/43


A TANÁCS HATÁROZATA

(2012. december 18.)

az Európai Unió és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás kétéves időszakra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

(2012/827/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (2) bekezdésére, összefüggésben 218. cikke (5) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2006. november 30-án elfogadta az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás megkötéséről szóló 1801/2006/EK rendeletet (1) (a továbbiakban: a partnerségi megállapodás).

(2)

A Tanács felhatalmazta a Bizottságot arra, hogy a Mauritániai Iszlám Köztársasággal tárgyalásokat folytasson a halászati partnerségi megállapodáshoz csatolandó új jegyzőkönyvről (a továbbiakban: az új jegyzőkönyv), amely a halászat tekintetében Mauritánia felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizeken halászati lehetőségeket biztosít az uniós hajóknak. A tárgyalások eredményeként a felek 2012. július 26-án egy új jegyzőkönyvet parafáltak.

(3)

A partnerségi megállapodáshoz csatolt jelenlegi jegyzőkönyv 2012. július 31-én hatályát vesztette.

(4)

Az uniós hajók által végzett halászati tevékenységek folytonosságának biztosítása érdekében az új jegyzőkönyv rendelkezik arról a lehetőségről, hogy a jegyzőkönyvet aláírásának napjától a megkötéséhez szükséges eljárások befejezéséig mindkét fél ideiglenesen alkalmazza.

(5)

A új jegyzőkönyvet alá kell írni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás kétéves időszakra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek (a továbbiakban: a jegyzőkönyv) az Unió nevében történő aláírására a Tanács felhatalmazást ad, feltételezve a jegyzőkönyv megkötését.

A jegyzőkönyv szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak az Unió nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

A jegyzőkönyvet a 9. cikkével összhangban az aláírásának napjától a megkötéséhez kapcsolódó eljárások befejezéséig ideiglenesen alkalmazni kell.

4. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. ALETRARIS


(1)  HL L 343., 2006.12.8., 1. o.


JEGYZŐKÖNYV

Az európai unió és a mauritániai iszlám köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás kétéves időszakra történő megállapításáról

1. cikk

Alkalmazási időszak és halászati lehetőségek

(1)   A jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazásának kezdőnapjától számított kétéves időszakra vonatkozóan a megállapodás 5. és 6. cikke alapján nyújtott halászati lehetőségek az e jegyzőkönyvhöz csatolt táblázatban szerepelnek.

(2)   A külföldi flották akkor férhetnek hozzá a mauritániai halászati övezetek halászati erőforrásaihoz, ha rendelkezésre áll az ENSZ Tengerjogi Egyezményének (1) 62. cikkében meghatározott többlet, valamint figyelembe vették a mauritániai nemzeti flotta halászati kapacitását.

(3)   A mauritániai jogszabályoknak megfelelően a gazdálkodás és a fenntartható fejlődés tekintetében elérendő célokat, illetve a kifogható mennyiségeket minden egyes halászati tevékenység vonatkozásában a mauritániai állam állapítja meg az oceanográfiai kutatásért felelős mauritániai szervezet és az illetékes regionális halászati szervezetek szakvéleménye alapján.

(4)   E jegyzőkönyv garantálja, hogy a mauritániai halászati övezetekben halászható állománytöbblethez való hozzáférés tekintetében az uniós flotta elsőbbséget élvez. Az uniós flottának odaítélt – a jegyzőkönyv 1. mellékletében rögzített – halászati lehetőségek a rendelkezésre álló többletből származnak; e halászati lehetőségek kiaknázása elsőbbséget élvez a más külföldi flottáknak kiosztott halászati lehetőségek kiaknázásával szemben.

(5)   Az állományvédelmi intézkedések, az erőforrások fejlesztésére és kezelésére vonatkozó intézkedések, csakúgy, mint a halászati engedélyek odaítélésével összefüggésben meghatározott pénzügyi szabályok, díjak és egyéb jogosultságok, amelyeket az egyes halászati tevékenységek vonatkozásában e jegyzőkönyv 1. melléklete ismertet, a mauritániai halászati övezetekben tevékenységet folytató valamennyi külföldi ipari flottára alkalmazandók, mégpedig az uniós flottára is érvényes technikai feltételekhez hasonló feltételekkel.

(6)   A megállapodás 6. cikke alapján az Európai Unió valamely tagállamának lobogója alatt közlekedő hajók csak akkor folytathatnak halászati tevékenységet a mauritániai halászati övezetekben, ha rendelkeznek az e jegyzőkönyv alapján, az e jegyzőkönyv 1. mellékletében ismertetett szabályok szerint kiállított halászati engedéllyel.

2. cikk

Pénzügyi hozzájárulás – Fizetési szabályok

(1)   Az uniós hajók mauritániai halászati övezetekhez való hozzáféréséért a megállapodás 7. cikke értelmében fizetendő pénzügyi hozzájárulás összege hatvanhét (67) millió EUR.

(2)   Ezen túlmenően évi három (3) millió EUR-s pénzügyi támogatást kell nyújtani a felelősségteljes és fenntartható halászatra irányuló nemzeti politika végrehajtására.

(3)   Az (1) bekezdést e jegyzőkönyv 4., 7. és 10. cikkére is figyelemmel kell alkalmazni.

(4)   Az uniós hajók mauritániai halászati övezetekhez való hozzáférését lehetővé tévő, (1) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás kifizetését az Európai Unió a jegyzőkönyv alkalmazásának első évében legkésőbb három (3) hónappal az ideiglenes alkalmazás kezdőnapját követően, az azt követő években pedig legkésőbb a jegyzőkönyv hatálybalépésének évfordulóján teljesíti.

3. cikk

Tudományos együttműködés

(1)   A Felek vállalják, hogy a mauritániai halászati övezetekben a halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák fenntartható kiaknázására vonatkozó elvek alapján előmozdítják a felelősségteljes halászatot.

(2)   E jegyzőkönyv alkalmazási időszaka alatt a Felek együttműködnek annak érdekében, hogy figyelemmel kísérjék a mauritániai halászati övezetek erőforrásainak állapotát, illetve az ott folytatott halászati tevékenységek alakulását. E célból a Közös Független Tudományos Bizottság évente legalább egyszer – Mauritániában és Európában felváltva – ülésezik. A megállapodás 4. cikkének (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően a Közös Független Tudományos Bizottság szükség szerint kiegészülhet külső tudományos munkatársakkal, megfigyelőkkel, az érdekeltek képviselőivel vagy regionális halászati gazdálkodási szervezetek – például a CECAF – képviselőivel.

(3)   A Közös Független Tudományos Bizottság hatásköre elsősorban a következő tevékenységekre terjed ki:

a)

éves tudományos jelentés készítése az e jegyzőkönyv hatálya alá tartozó halászati tevékenységekről;

b)

a halászati tevékenységek dinamikájának, az erőforrások állapotának és az ökoszisztémák változásának jobb megértése érdekében speciális tudományos kérdésekkel foglalkozó programok vagy intézkedések kiválasztása és előterjesztése a vegyes bizottság részére;

c)

az e jegyzőkönyv végrehajtása során felmerülő tudományos kérdések elemzése és szükség esetén az e kérdésekkel kapcsolatos tudományos szakvélemény kibocsátása a bizottságon belül konszenzussal elfogadott eljárás keretében;

d)

a mauritániai halászati övezetekben a jegyzőkönyv hatálya alá tartozó erőforrásokra halászó nemzeti – akár uniós, akár harmadik országbeli – flották valamennyi szegmensének halászati erőkifejtésére és fogásaira vonatkozó adatok összegyűjtése és elemzése;

e)

az állományfelmérés folyamatának részét képező olyan éves felmérések végrehajtásának programozása, amelyek lehetővé teszik a halászati lehetőségek megállapítását, valamint az erőforrások és az ökoszisztéma védelmét biztosító kiaknázási lehetőségek kiválasztását;

f)

saját kezdeményezésre, illetve a vegyes bizottság vagy az egyik fél kérésére tudományos szakvélemény készítése azokról a célokról, stratégiákról és gazdálkodási intézkedésekről, amelyek szükségesek az e jegyzőkönyv hatálya alá tartozó állományok és halászati területek fenntartható kiaknázásához;

g)

e jegyzőkönyv 1. cikke alapján adott esetben a halászati lehetőségek felülvizsgálatára vonatkozó javaslat előterjesztése a vegyes bizottság keretében.

4. cikk

A halászati lehetőségek felülvizsgálata

(1)   A vegyes bizottság keretében a Felek elfogadhatnak az e jegyzőkönyv 1. cikkben előírt, a halászati lehetőségek felülvizsgálatára irányuló intézkedéseket. Ebben az esetben a pénzügyi hozzájárulást arányosan és időarányosan ki kell igazítani.

(2)   Ami a hatályos jegyzőkönyv által nem szabályozott halászati kategóriákat illeti, a megállapodás 6. cikkének második bekezdésével összhangban a két fél a legmérvadóbb – a Közös Független Tudományos Bizottság által megerősített és a vegyes bizottság által elfogadott – tudományos szakvélemények alapján megállapíthat új halászati lehetőségeket.

(3)   A vegyes bizottság első ülését legkésőbb az e jegyzőkönyv hatálybalépésének napjától számított három (3) hónapon belül kell megtartani.

5. cikk

A jegyzőkönyvnek a halászati lehetőségek alacsony felhasználási aránya miatti felmondása

Amennyiben a halászati lehetőségeket csak alacsony mértékben tudja kihasználni, az Európai Unió levélben értesíti a mauritániai felet a jegyzőkönyv felmondására irányuló szándékáról. A felmondás az értesítés után négy (4) hónappal lép hatályba.

6. cikk

A felelősségteljes és fenntartható halászat előmozdításához nyújtott pénzügyi támogatás

(1)   A 2. cikk (2) bekezdésében előírt pénzügyi támogatás összege évi három (3) millió EUR; a támogatás a felelősségteljes és fenntartható halászatot hivatott előmozdítani a mauritániai halászati övezetekben a halászati erőforrások megőrzésére és a halászati ágazatnak a nemzetgazdaságba való jobb integrációjára irányuló stratégiai célkitűzésekkel összhangban.

(2)   Ez a támogatás az uniós hajók mauritániai halászati övezetekhez való hozzáférésétől függetlenül megítélt hivatalos fejlesztési segély, amely hozzájárul egyrészt a halászati ágazat fenntartható fejlesztésére irányuló nemzeti ágazati stratégiák végrehajtásához, másrészt a védett tengeri és tengerparti területek környezetének megóvásához, csakúgy, mint a szegénység elleni küzdelmet célzó hatályos stratégiai keret megszilárdításához.

(3)   Az e jegyzőkönyv szerinti pénzügyi támogatás akkor vehető igénybe, ha a 2008 és 2012 közötti ágazati támogatás fennmaradó összegét (amely a két fél által elvégzett felülvizsgálat nyomán kerül meghatározásra) a Pénzügyminisztérium átutalta a halászatra vonatkozó költségvetési számlára, és ez az összeg a Mauritánia által korábban közölt felhasználási tervnek megfelelően felhasználásra került.

(4)   A pénzügyi támogatás eredményközpontú szemléleten alapul. A kifizetés részletekben történik a vegyes bizottság által meghatározott ütemtervnek megfelelően.

(5)   Mauritánia vállalja, hogy félévente közzéteszi az e támogatással finanszírozott projektekre vonatkozó ajánlati felhívásokat és szerződéseket, továbbá a 2. mellékletben részletezett szabályoknak megfelelően garantálja a végrehajtott intézkedések láthatóságát.

7. cikk

A jegyzőkönyv alkalmazásának felfüggesztése

(1)   A Felek között az e jegyzőkönyv és mellékletei rendelkezéseinek értelmezése és az abból eredő végrehajtás tekintetében felmerült vitákról a Felek a megállapodás 10. cikkében előírt vegyes bizottság keretében konzultálnak, amelyet – ha szükséges – rendkívüli ülésre kell összehívni.

(2)   E jegyzőkönyv alkalmazása bármelyik fél kezdeményezésére felfüggeszthető, ha a Felek közötti vita komolynak minősül, és az (1) bekezdés értelmében a vegyes bizottságon belül folytatott konzultációk nem vezettek a vita békés rendezéséhez.

(3)   A jegyzőkönyv alkalmazásának felfüggesztésére vonatkozó szándékát az érdekelt Fél írásban, a felfüggesztés hatálybalépésének időpontja előtt legalább négy (4) hónappal jelenti be.

(4)   Ezenkívül a jegyzőkönyv végrehajtása felfüggeszthető a kifizetés elmaradása esetén. Ilyen esetben a mauritániai minisztérium értesíti az Európai Bizottságot a kifizetés elmaradásáról. Az Európai Bizottság elvégzi a megfelelő ellenőrzéseket, és ha szükséges, legkésőbb az értesítés kézhezvételétől számított 30 munkanapon belül teljesíti a kifizetést.

A kifizetés elmaradása esetén vagy az elmaradásnak a fentiekben előírt határidőn belüli megfelelő igazolása hiányában az illetékes mauritániai hatóságok jogosultak e jegyzőkönyv alkalmazásának felfüggesztésére. Erről haladéktalanul tájékoztatják az Európai Bizottságot.

E jegyzőkönyv alkalmazása a szóban forgó kifizetés teljesítésekor folytatódik.

(5)   A két fél megállapodik abban, hogy az emberi jogok bizonyított megsértése esetén a jegyzőkönyv alkalmazása a Cotonoui Megállapodás 9. cikke alapján felfüggeszthető.

8. cikk

A nemzeti jog alkalmazandó rendelkezései

Az e jegyzőkönyvben és annak 1. mellékletében foglalt rendelkezések sérelme nélkül az e jegyzőkönyv és 1. melléklete alapján tevékenységet folytató hajók vonatkozásában a kikötői szolgáltatások igénybevételére és a készletek beszerzésére a Mauritániában alkalmazandó törvények és jogszabályok az irányadók.

9. cikk

Időtartam

E jegyzőkönyv és mellékletei az ideiglenes alkalmazás kezdetének időpontjától, azaz az aláírás napjától számított két évig alkalmazandók, hacsak azokat fel nem mondják.

10. cikk

Felmondás

(1)   A jegyzőkönyv felmondása esetén az érintett fél legalább négy (4) hónappal a felmondás hatálybalépésének időpontja előtt írásban értesíti a másik felet a megállapodás felmondására vonatkozó szándékáról.

(2)   Az előző bekezdésben említett értesítés elküldése után a Felek konzultációt kezdenek.

11. cikk

Hatálybalépés

Ez a jegyzőkönyv és mellékletei azon a napon lépnek hatályba, amikor a Felek értesítik egymást a hatálybalépéshez szükséges eljárások befejezéséről.

Съставено в Брюксел и Нуакшот съответно на дванадесети и шестнадесети декември две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Bruselas y en Nuakchot, el doce de diciembre de dos mil doce y el dieciséis de diciembre de dos mil doce respectivamente.

V Bruselu dne dvanáctého prosince dva tisíce dvanáct a v Nouakchott dne šestnáctého prosince dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Bruxelles og Nouakchott henholdvis den tolvte december og den sekstende december to tusind og tolv.

Geschehen zu Brüssel und Nouakchott am zwölften Dezember beziehungsweise am sechzehnten Dezember zweitausendzwölf.

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembrikuu kaheteistkümnendal päeval Brüsselis ja kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembrikuu kuueteistkümenendal päeval Nouakchottis

Έγινε στις Βρυξέλλες και στο Νουακσότ, στις δώδεκα Δεκεμβρίου και στις δεκαέξι Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα, αντιστοίχως.

Done at Brussels and Nouakchott, on the twelfth day of December and on the sixteenth day of December in the year two thousand and twelve, respectively.

Fait à Bruxelles et à Nouakchott, le douze décembre et le seize décembre deux mille douze, respectivement.

Fatto a Bruxelles e a Nouakchott, rispettivamente addì dodici dicembre e sedici dicembre duemiladodici.

Briselē un Nuakšotā, attiecīgi, divi tūkstoši divpadsmitā gada divpadsmitajā decembrī un sešpadsmitajā decembrī.

Priimta atitinkamai du tūkstančiai dvyliktų metų gruodžio dvyliktą dieną ir gruodžio šešioliktą dieną Briuselyje ir Nuakšote.

Kelt Brüsszelben és Nouakchottban, a kétezer-tizenkettedik év december havának tizenkettedik, illetve tizenhatodik napján.

Magħmul fi Brussell u Nouakchott, fit-tnax-il jum ta’ Diċembru u fis-sittax-il jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u tnax, rispettivament.

Gedaan te Brussel en Nouatchott op twaalf respectievelijk zestien december tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Brukseli i w Nawakszut odpowiednio dnia dwunastego grudnia i dnia szesnastego grudnia roku dwa tysiące dwunastego

Feito em Bruxelas e em Nuaquechote, aos doze dias de dezembro e aos dezasseis dias de dezembro de dois mil e doze, respetivamente.

Întocmit la Bruxelles și Nouakchott la doisprezece decembrie și, respectiv, la șaisprezece decembrie două mii doisprezece.

V Bruseli dvanásteho decembra dvetisícdvanásť a v Nouakchotte šestnásteho decembra dvetisícdvanásť

V Bruslju in Nouakchottu, dne dvanajstega decembra oziroma šestnajstega decembra leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Brysselissä kahdentenatoista päivänä joulukuuta ja Nouakchottissa kuudentenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksitoista

Som skedde i Bryssel och Nouakchott den tolfte december respektive den sextonde december tjugohundratolv.

 


(1)  Az Egyesült Nemzetek Szervezete Tengerjogi Egyezménye (a mellékletekkel, a záróokmánnyal és a záróokmány helyesbítéséről szóló, 1986. március 3-i és 1993. július 26-i jegyzőkönyvekkel együtt), amelynek megkötésére 1982. december 10-én Montego Bayben került sor (Az Egyesült Nemzetek Szerződéseinek Tára, 1994. november 16., 1834. kötet, I-31363, 3. o.)

1. MELLÉKLET

AZ UNIÓS HAJÓK ÁLTAL A MAURITÁNIAI HALÁSZATI ÖVEZETEKBEN FOLYTATOTT HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGEKRE IRÁNYADÓ FELTÉTELEK

I.   FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.   Az illetékes hatóság kijelölése

E melléklet alkalmazásában és eltérő rendelkezés hiányában az Európai Unióra vagy Mauritániára az illetékes hatóság címén történő hivatkozás az alábbiakat jelenti:

—   Az Európai Unió vonatkozásában: az Európai Bizottság az Európai Unió nuáksúti küldöttsége révén (kapcsolattartó pont),

—   Mauritánia vonatkozásában: Halászati Minisztérium, a tervezésért és együttműködésért felelős igazgatóság révén (kapcsolattartó pont), (a továbbiakban: a minisztérium);

2.   A mauritániai kizárólagos gazdasági övezet

Mauritánia a jegyzőkönyv hatálybalépése előtt közli az Európai Unióval kizárólagos gazdasági övezetének és alapvonalának – azaz apályvonalának – földrajzi koordinátáit.

3.   A hajók azonosítása

3.1.

Az uniós hajók azonosító jeleinek meg kell felelniük a vonatkozó uniós jogszabályoknak. A minisztériumot még a jegyzőkönyv hatálybalépése előtt értesíteni kell az említett jogszabályokról. A minisztériumot az ilyen jogszabályok minden módosításáról a hatálybalépésük előtt legalább 1 hónappal értesíteni kell.

3.2.

A külső azonosító jelzéseiket, nevüket vagy lajstromozási számukat elrejtő hajók a Mauritániában hatályos jogszabályokban megállapított szankciókkal sújthatók.

4.   Bankszámlák

Mauritánia a jegyzőkönyv hatálybalépését megelőzően közli az Európai Unióval azon bankszámlájának vagy bankszámláinak az adatait (BIC-kód és IBAN-szám), amely(ek)re az uniós halászhajók által a jegyzőkönyv keretében fizetendő pénzösszegeket be kell fizetni. A banki átutalásokkal járó költségeket a hajótulajdonosok viselik.

5.   Fizetési feltételek

5.1.

A fizetés euróban történik, a következők szerint:

a díjak esetében: átutalással a Mauritániai Központi Bank külföldi számláinak valamelyikére, a mauritániai kincstár javára,

az adójellegű járulékhoz kapcsolódó költségek esetében: átutalással a Mauritániai Központi Bank külföldi számláinak valamelyikére, a halászati felügyelő hatóság javára;

a bírságok esetében: átutalással a Mauritániai Központi Bank külföldi számláinak valamelyikére, a mauritániai kincstár javára,

5.2.

Az 1. pontban említett összegeket akkor lehet ténylegesen kézhez vettnek tekinteni, amikor a Mauritániai Központi Bank általi értesítés alapján megérkezik az igazolás a kincstártól vagy a minisztériumtól.

II.   FEJEZET

ENGEDÉLYEK

E fejezet a XI. fejezetben szereplő, a nagy távolságra vándorló fajokra halászó hajókat érintő különös rendelkezések sérelme nélkül alkalmazandó.

E melléklet alkalmazásában a Mauritánia által az uniós hajók részére kiállított engedély egyenértékű a hatályos európai uniós jogszabályokban előírt halászati engedéllyel.

1.   Az engedély iránti kérelemhez szükséges dokumentumok

Az engedély első alkalommal történő kérelmezésekor az Európai Unió minden egyes engedélyt kérelmező hajó tekintetében benyújt a minisztériumhoz egy, az e melléklet 1. függelékében található minta szerinti, megfelelően kitöltött engedélykérelmi formanyomtatványt.

1.1.

Az engedély első alkalommal történő kérelmezésekor a hajótulajdonosnak az engedély iránti kérelemhez a következő dokumentumokat kell csatolnia:

a halászhajó BT-ban kifejezett űrtartalmát ismertető nemzetközi köbözési bizonyítványnak a lobogó szerinti állam által hitelesített és az elismert nemzetközi szervek által tanúsított másolata,

egy nemrégiben készült, a hajó jelenlegi állapotát oldalnézetből mutató és a lobogó szerinti állam illetékes hatóságai által hitelesített színes fénykép. A fénykép minimális mérete 15 cm × 10 cm,

a mauritániai nemzeti hajólajstromba való felvételhez szükséges dokumentumok. A lajstromba való felvétel semmilyen regisztrációs költséggel nem jár. A hajókkal kapcsolatban a nemzeti hajólajstromba való regisztráció keretében lefolytatott ellenőrzés tisztán adminisztratív jellegű.

1.2.

A hajó tonnatartalmának bármilyen változása esetén a hajótulajdonos köteles benyújtani a BT-ban kifejezett új köbözési bizonyítványnak a lobogó szerinti állam által hitelesített másolatát és a változást alátámasztó okmányokat, különösen a hajótulajdonos által az illetékes hatóságokhoz benyújtott kérelem másolatát, e hatóságok hozzájárulását és a változtatások részletes leírását. A hajó szerkezetének vagy külső megjelenésének megváltozása esetén egy új, a lobogó szerinti állam illetékes hatóságai által hitelesített fényképet is be kell nyújtani.

1.3.

Csak azon hajók esetében nyújtható be halászati engedély iránti kérelem, amelyekre vonatkozóan beküldték az 1.1. és 1.2. pontban előírt dokumentumokat.

2.   Halászati jogosultság

2.1.

Az e jegyzőkönyv értelmében halászni kívánó valamennyi hajónak szerepelnie kell az Európai Unió halászhajólajstromában és jogosultnak kell lennie arra, hogy a mauritániai halászati övezetekben halászati tevékenységet folytasson.

2.2.

A hajó halászati jogosultságának feltétele, hogy sem a tulajdonosát, sem a parancsnokát, sem magát a hajót nem tiltották el a Mauritániában folytatott halászati tevékenységtől. Helyzetüknek a mauritániai közigazgatás szempontjából rendezettnek kell lennie abban az értelemben, hogy eleget tettek minden, a Mauritániában folytatott halászati tevékenységükből eredő korábbi kötelezettségnek.

3.   Engedély iránti kérelmek

3.1.

Minden engedélytípus esetében az Európai Unió negyedévente – legalább egy (1) hónappal a kérelmezett engedélyek érvényességi időszakának kezdete előtt – az egyes halászati kategóriák szerinti bontásban jegyzéket nyújt be a minisztériumhoz azokról a hajókról, amelyek tevékenységet kívánnak folytatni a jegyzőkönyvben szereplő halászati adatlapokon meghatározott határokon belül. A jegyzékekhez csatolni kell a fizetési igazolásokat is. A fenti határidőn túl beérkező engedély iránti kérelmeknél előfordulhat, hogy nem kerülnek feldolgozásra.

3.2.

A jegyzékek halászati kategóriánként megadják:

a hajók számát,

valamennyi hajó vonatkozásában a főbb műszaki jellemzőket, ahogyan azok az Európai Unió halászhajólajstromában is szerepelnek,

a halászeszközöket,

a teljesítendő kifizetéseket rovatonkénti bontásban,

a mauritániai tengerészek számát.

4.   Az engedélyek kiadása

4.1.

A minisztérium a hajók számára az engedélyeket azt követően adja ki, hogy a hajótulajdonos képviselője az engedélyek érvényességi idejének kezdete előtt legalább tíz (10) nappal, az I. fejezetben meghatározottak szerint bemutatta a hajók tekintetében teljesített fizetések igazolását (az államkincstár által kiadott, a fizetés beérkezéséről szóló igazolás). Az engedélyeket a minisztérium nuádzibui vagy nuáksúti szolgálatainál lehet felvenni.

4.2.

Az engedélyekben fel kell tüntetni többek között az érvényességi időszakot, a hajó technikai jellemzőit, a mauritániai tengerészek számát és a díjbefizetések teljesítésére vonatkozó hivatkozásokat, valamint a megfelelő műszaki adatlapokon meghatározottak szerint a halászati tevékenység gyakorlásához kapcsolódó feltételeket.

4.3.

Az engedélyt megkapó hajókat fel kell venni a halászati tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező hajók jegyzékére, amelyet a felügyeleti hatóság és az Európai Unió számára is meg kell küldeni.

4.4.

A minisztérium által elutasított engedély iránti kérelmekről értesíteni kell az Európai Uniót. A minisztérium adott esetben jóváírási értesítést bocsát ki az ezekkel kapcsolatos fizetésekre vonatkozóan, miután levonta az esetleg még nem rendezett bírságok összegét.

5.   Az engedélyek érvényessége és felhasználása

5.1.

Az engedély csak a díjfizetés időszakára érvényes, a műszaki adatlapon meghatározott feltételek mellett.

Az engedélyeket a garnélahalászat esetében két hónapra, a halászat más kategóriái esetében három, hat vagy tizenkét hónapra állítják ki. Az engedélyek megújíthatók.

Az engedélyek érvényessége a kérvényezett időszak első napján kezdődik.

Az engedélyek érvényességi idejét a naptári év időszakai alapján kell meghatározni, méghozzá úgy, hogy az első időszak e jegyzőkönyv hatálybalépésének napján kezdődjön, és ugyanazon év december 31. napján végződjön. Az utolsó időszak a jegyzőkönyv alkalmazási idejének végén végződik. Nem fordulhat elő, hogy az engedélyek érvényessége nem azonos éves időszakban kezdődik és jár le.

5.2.

Az engedélyeket egy meghatározott hajó nevére kell kiállítani. Az engedélyek nem átruházhatók. Mindazonáltal egy adott hajó elveszítése vagy súlyos meghibásodás miatt a forgalomból való hosszabb időre történő kivonása esetén az eredeti hajó engedélyét ki kell cserélni egy azonos halászati kategóriába tartozó másik hajó részére kiadott engedélyre azzal a feltétellel, hogy az adott kategóriára engedélyezett tonnatartalom nem léphető túl.

5.3.

A kifizetett összegeknek az engedély kicserélése következtében történő további módosításait a csereengedély kiállítása előtt kell végrehajtani.

6.   Műszaki szemle

6.1.

Évente egyszer – és minden alkalommal, amikor a tonnatartalom módosul, illetve a halászati kategória megváltozik, és ez más típusú halászeszköz használatát vonja maga után – valamennyi uniós hajónak jelentkeznie kell Nuádzibu kikötőjében a hatályos jogszabályokban előírt szemle elvégzésére. A szemlét kötelezően a hajó kikötőbe való megérkezését követő 48 órán belül kell elvégezni.

A tonhalhalászhajókra és a felszíni horogsoros hajókra vonatkozó műszaki szemle szabályait e melléklet XI. fejezete rögzíti.

6.2.

A műszaki szemle elvégzését követően a hajó parancsnoka részére egy olyan megfelelőségi igazolást állítanak ki, amelynek érvényességi ideje megegyezik az engedély érvényességi idejével, és amelyet automatikusan és térítésmentesen meghosszabbítanak azon hajók esetében, amelyek az adott év folyamán megújítják engedélyüket. Ezt az igazolást mindenkor a hajó fedélzetén kell tartani. Az igazoláson fel kell tüntetni a nyílt tengeri hajók átrakási kapacitását is.

6.3.

A műszaki szemle során ellenőrizni kell a hajó műszaki jellemzőinek és a használt halászeszközöknek a megfelelőségét, valamint meg kell bizonyosodni a mauritániai legénységre vonatkozó rendelkezések betartásáról.

6.4.

A szemle költségét a hajótulajdonos viseli a mauritániai jogszabályok által megállapított és az Európai Unióval az uniós küldöttség útján közölt díjszabás szerint. A költségek nem haladhatják meg azt az összeget, amelyet azonos szolgáltatásért általában más hajók fizetnek.

6.5.

Az 1. és a 2. pontban meghatározott rendelkezések teljesítésének elmulasztása a halászati engedély automatikus felfüggesztését eredményezi mindaddig, amíg a hajótulajdonos nem teljesíti kötelezettségeit.

III.   FEJEZET

DÍJAK

1.   Díjak

Az egyes hajókra vonatkozó díjakat a jegyzőkönyvben szereplő műszaki adatlapokon megállapított éves díjszabás alapján kell kiszámítani. A díjak összege az adójellegű járulék, a kikötői illetékek és a szolgáltatások költségei kivételével minden egyéb kapcsolódó díjat és adót tartalmaz.

2.   Adójellegű járulék

Az adójellegű járulék bevezetésére vonatkozó rendeletnek megfelelően az ipari halászhajókra vonatkozóan helyi pénznemben fizetendő adójellegű járulék mértéke a következőképpen alakul:

 

Rákfélék, lábasfejűek és tengerfenéki fajok:

):

< 99

50 000

100–200

100 000

200–400

200 000

400–600

400 000

> 600

600 000

 

Halászati kategória (nagy távolságra vándorló és nyíltvízi fajok):

< 2 000

50 000

2 000–3 000

150 000

3 000–5 000

500 000

5 000–7 000

750 000

7 000–9 000

1 000 000

> 9 000

1 300 000

Az 5. és 6. kategória kivételével az adójellegű járulék teljes negyedévre, illetve negyedévekre fizetendő, függetlenül az esetleges biológiai nyugalmi időszak közbeesésétől.

Az adójellegű járulék megfizetése tekintetében alkalmazandó átváltási árfolyam (MRO/EUR) egy adott naptári évre a Mauritániai Központi Bank által az előző évre kiszámított átlagos átváltási árfolyam, amelyet a minisztérium legkésőbb az alkalmazást megelőző december 1-jén továbbít.

Egy negyedév az október 1-jével, január 1-jével, április 1-jével vagy július 1-jével kezdődő háromhónapos időszakok valamelyikét jelenti, kivéve a jegyzőkönyv első és utolsó időszakát.

3.   Természetbeni juttatások

Az e jegyzőkönyv keretében halászó uniós nyílt tengeri hajók tulajdonosai az átrakott nyíltvízi fogásaik 2 %-ának erejéig hozzájárulnak a halak rászorulók közötti szétosztására vonatkozó politika végrehajtásához. E rendelkezés kifejezetten kizárja bármilyen más hozzájárulás előírását.

4.   Tonhalhalászhajókra és felszíni horogsoros hajókra vonatkozó díjkimutatás

Az Európai Unió a fent említett tudományos intézetek által megerősített elektronikus fogási jelentések alapján minden tonhalhalászhajóra és felszíni horogsoros hajóra vonatkozóan megállapítja az adott hajó által az előző naptári évi vagy a jegyzőkönyv alkalmazásának utolsó évében az adott évi halászati idény után fizetendő díjak végleges kimutatását.

Az Európai Unió e végleges díjkimutatást a fogások ejtésének évét követő év július 15. napja előtt megküldi Mauritániának és a hajótulajdonosnak. Amennyiben a végleges díjkimutatás az adott évre vonatkozik, azt Mauritániához legkésőbb a jegyzőkönyv lejárta után egy (1) hónappal el kell juttatni.

A megküldést követő 30 napon belül Mauritánia igazoló bizonylatok alapján vitathatja a végleges díjkimutatást. Egyet nem értés esetén a Felek a vegyes bizottság keretében egyeztetnek egymással. Ha Mauritánia a 30 napos határidőn belül nem nyújt be kifogást, a végleges díjkimutatás elfogadottnak minősül.

Ha a végleges díjkimutatás összege meghaladja a halászati engedély megszerzéséért előzetesen befizetett átalánydíjat, a hajótulajdonos a fennmaradó összeget a díjkimutatás Mauritánia általi elfogadásától számított 45 napos határidőn belül megfizeti. Ha a végleges díjkimutatás összege kevesebb az előzetes átalánydíjnál, a fennmaradó összeg nem kerül visszatérítésre a hajótulajdonos számára.

IV.   FEJEZET

A FOGÁSOK BEJELENTÉSE

1.   Halászati napló

1.1.

A hajóparancsnokok a halászati naplóban napi nyilvántartást vezetnek valamennyi meghatározott műveletről az e melléklet 2. függelékeként csatolt mintának megfelelően, amely a mauritániai szabályozásnak megfelelően módosulhat. Ezt a dokumentumot pontosan és olvashatóan kell kitölteni, és azt a parancsnoknak alá kell írnia. A nagy távolságra vándorló fajokra halászó hajók tekintetében e melléklet XI. fejezetének rendelkezései alkalmazandók.

1.2.

A parancsnok minden egyes hajóút végén eljuttatja a felügyeleti hatóságokhoz a halászati napló eredeti példányát. A hajó tulajdonosa a küldöttségen keresztül 15 munkanapon belül megküldi a napló másodpéldányát a tagállam nemzeti hatóságainak és a Bizottságnak.

1.3.

Az 1.1. és az 1.2. pontban előírt rendelkezések teljesítésének elmulasztása – a mauritániai jogszabályokban előírt szankcióktól függetlenül – a halászati engedély automatikus felfüggesztését eredményezi mindaddig, amíg a hajótulajdonos nem teljesíti kötelezettségeit.

1.4.

Ezzel párhuzamosan Mauritánia és az Európai Unió törekszik arra, hogy legkésőbb a jegyzőkönyv alkalmazása első évének végére bevezetésre kerüljön az elektronikus halászati napló.

2.   A halászati napló melléklete (kirakodási és átrakási nyilatkozatok)

2.1.

Kirakodás vagy átrakás alkalmával a parancsnok köteles olvashatóan és pontosan kitölteni és aláírni a halászati napló mellékletét, az e melléklethez 6. függelékként csatolt mintapéldánynak megfelelően.

2.2.

A hajótulajdonos minden egyes kirakodást követően, legfeljebb 30 napon belül megküldi a halászati napló mellékletének eredeti példányát a felügyeleti hatóság, egy másodpéldányát pedig a minisztérium részére. Ugyanezen határidőn belül a halászati napló mellékletének másodpéldányát a küldöttségen keresztül a tagállam nemzeti hatóságai, illetve a Bizottság számára is el kell küldeni. A nyílt tengeri halászhajók esetében az előírt határidő 15 nap.

2.3.

A parancsnok minden egyes engedélyezett átrakási művelet után haladéktalanul megküldi a halászati napló mellékletének eredeti példányát a felügyeleti hatóságnak, egy másodpéldányát pedig a minisztériumnak. 15 munkanapon belül a halászati napló mellékletének másodpéldányát a küldöttségen keresztül a tagállam nemzeti hatóságainak és a Bizottságnak is el kell küldeni.

2.4.

A 2.1., 2.2. és 2.3. pontban előírt rendelkezések teljesítésének elmulasztása a halászati engedély automatikus felfüggesztését eredményezi mindaddig, amíg a hajótulajdonos nem teljesíti kötelezettségeit.

3.   Az adatok megbízhatósága

A fenti pontokban említett dokumentumokban szereplő információknak a tényleges halászati helyzetet kell tükrözniük annak érdekében, hogy a halászati erőforrásokban bekövetkező változások követésének egyik alapjául szolgálhassanak.

A hajó fedélzetén tárolt halegyedek legkisebb méretére vonatkozó hatályos mauritániai jogszabályok alkalmazandók; ezeket a 4. függelék tartalmazza.

A lefejezett/bontatlan és/vagy kizsigerelt/bontatlan halfogások közötti átszámításra alkalmazandó tényezők listáját az 5. függelék tartalmazza.

4.   Megengedett eltérések

Reprezentatív mintavétel alapján a halászati naplóba bejegyzett fogásmennyiség és a valamely ellenőrzés során becsült fogásmennyiség közötti eltérés nem haladhatja meg a következő értékeket:

9 % a fagyasztó nélküli halászhajók esetében,

4 % a fagyasztóval rendelkező nem nyílt tengeri hajók esetében,

2 % a fagyasztóval rendelkező nyílt tengeri hajók esetében.

5.   Járulékos fogások

A megengedett járulékos fogások mennyiségét az e jegyzőkönyv részét képező adatlapok rögzítik. A járulékos fogásokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket a kiadott engedélyeken is fel kell tüntetni. A megengedett járulékos fogások százalékos arányának túllépéséért szankció szabható ki.

6.   A fogások bejelentésére vonatkozó kötelezettségek teljesítésének elmulasztása

A fogások bejelentésére vonatkozó rendelkezések teljesítésének elmulasztása – a jegyzőkönyv által előírt szankcióktól függetlenül – a halászati engedély automatikus felfüggesztését eredményezi mindaddig, amíg a hajótulajdonos nem teljesíti kötelezettségeit.

7.   A fogások összesített bejelentése

Az Európai Unió legkésőbb az adott negyedév végéig elektronikus úton értesíti Mauritániát azokról az összesített fogásmennyiségekről, amelyeket az egyes halászati kategóriákban tevékenységet folytató hajói az előző negyedévben halásztak.

Az adatokat hónap, a halászat típusa, hajó és faj szerinti bontásban kell megadni.

A nyílt tengeri halászat vonatkozásában a lefejezett/bontatlan és/vagy kizsigerelt/bontatlan halfogások közötti átszámításra alkalmazandó tényezők az 5. függelékben szerepelnek.

V.   FEJEZET

KIRAKODÁS ÉS ÁTRAKÁS

1.   Kirakodás

1.1.

A tengerfenéki fajokra halászó flotta kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozik.

1.2.

A hajótulajdonos kérelmére a kánikulai időszakokra, azaz augusztusra és szeptemberre vonatkozóan eltérések állapíthatók meg a garnélhalász-flotta részére.

1.3.

A kirakodási kötelezettség nem von maga után tárolási vagy feldolgozási kötelezettséget.

1.4.

A nyílt tengeri, fagyasztóval nem felszerelt flottára a nuádzibui feldolgozóüzemek befogadókapacitása és az igazolt piaci kereslet korlátain belül alkalmazandó a kirakodási kötelezettség.

1.5.

Az utolsó hajóútra (amely megelőzi azt az utat, amely során a hajó legalább három hónapra elhagyja a mauritániai halászati övezeteket) nem vonatkozik a kirakodási kötelezettség. A garnélahalász-hajók esetében az említett időszak két hónap.

1.6.

Az uniós hajók parancsnokai a kirakodás tervezett napjáról faxon vagy e-mailen – az Európai Unió küldöttségének küldött másolattal – legalább 48 órával (a fagyasztóval nem felszerelt hajók esetében 24 órával) a kirakodás előtt értesítik a nuádzibui kikötői hatóságokat (PAN) és a tengerfelügyeleti hatóságot, megadva a következő információkat:

a)

a rakományt kirakodni szándékozó halászhajó neve;

b)

a kirakodás várható napja és időpontja;

c)

a kirakodásra vagy átrakásra szánt egyes fajok mennyisége (a FAO hárombetűs kódjával azonosítva, élőtömeg-kilogrammban kifejezve).

A fenti értesítésre reagálva a felügyeleti hatóság az értesítés beérkezésétől számított 12 órán belül válaszfaxon vagy válasz e-mailben – az Európai Unió küldöttségének küldött másolattal – adja meg az engedélyt a parancsnoknak vagy annak képviselőjének.

1.7.

A mauritániai kikötők valamelyikében kirakodó uniós hajók a mauritániai hajókra azonos feltételek mellett vonatkozó kikötői díjak és illetékek kivételével mentességet élveznek minden egyéb adó vagy azzal azonos hatású díj fizetése alól.

A partra rakodott halászati termékekre a hatályos mauritániai jogszabályok szerinti vámszabályozás vonatkozik. Következésképpen a mauritániai kikötőbe való belépésük alkalmával vagy kivitelkor ezek a termékek mentesülnek mindenféle vámeljárás, illetve vám vagy azzal azonos hatású díj alól, és „ideiglenesen bevitt” („ideiglenesen tárolt”) árunak tekintendők.

A hajótulajdonosok döntenek a hajóik által előállított halászati termékek rendeltetési helyét illetően. A termékek feldolgozhatók, vámőrizetben tárolhatók, Mauritániában értékesíthetők vagy exportálhatók (külföldi valutában).

A mauritániai piacokon történő értékesítésre szánt termékekre a mauritániai halászati termékek esetében alkalmazott díjtételek és illetékek vonatkoznak.

A nyereség kiegészítő díjtétel fizetése nélkül kivihető (mentességet élvez a vámok vagy azokkal azonos hatású díjak alól).

2.   Átrakás

2.1.

A megfelelőségi tanúsítvány szerint átrakási kapacitással rendelkező valamennyi nyílt tengeri, fagyasztóval felszerelt halászhajó – az utolsó hajóút kivételével – a fogásait köteles átrakni a nuádzibui autonóm kikötő területén lévő 10. bójánál.

2.2.

A nuádzibui autonóm kikötőben átrakási műveletet végző uniós hajók a kikötői díjak és illetékek kivételével – amelyek a mauritániai hajókra is ugyanolyan feltételekkel alkalmazandók – mentességet élveznek minden egyéb adó vagy azzal azonos hatású díj fizetése alól.

2.3.

Az utolsó hajóútra (amely megelőzi azt az utat, amely során a hajó legalább három hónapra elhagyja a mauritániai halászati övezeteket) nem vonatkozik az átrakási kötelezettség.

2.4.

A mauritániai fél fenntartja magának a jogot az átrakás elutasítására, ha a szállítóhajó a mauritániai halászati övezetekben vagy azokon kívül jogellenes, be nem jelentett vagy szabályozatlan halászatot folytat.

VI.   FEJEZET

ELLENŐRZÉS

1.   A mauritániai halászati övezetbe való belépés és az onnan való kilépés

1.1.

A tonhalhalászhajók, a felszíni horogsoros hajók és a nyílt tengeri halászhajók kivételével (amelyekre vonatkozóan a határidőket az e melléklet XI. fejezetében meghatározott rendelkezések szerint állapítják meg) az e megállapodás alapján tevékenységet folytató uniós hajók kötelesek bejelenteni a következőket:

a)

belépés:

A belépésről szóló értesítést legalább 36 órával a belépés előtt kell elküldeni, és abban a következő információkat kell megadni:

a hajó földrajzi helyzete az értesítés időpontjában,

a mauritániai halászati övezetekbe való belépés napja, dátuma és várható időpontja,

az értesítés időpontjában a fedélzeten lévő fogás fajonkénti mennyisége, amennyiben a hajók előzetesen jelezték, hogy az alrégión belül egy másik halászati övezetre is van halászati engedélyük. Ebben az esetben a felügyeleti hatóság betekinthet az említett másik övezetre vonatkozó halászati naplóba, és az esetleges ellenőrzések nem tarthatnak az e fejezet 4. pontjában meghatározott időnél hosszabb ideig;

b)

kilépés:

A kilépésről szóló értesítést legalább 48 órával a kilépés előtt kell elküldeni, és abban a következő információkat kell megadni:

a hajó földrajzi helyzete az értesítés időpontjában,

a mauritániai halászati övezetekből való kilépés napja, dátuma és várható időpontja,

az értesítés időpontjában a fedélzeten lévő fogás fajonkénti mennyisége.

1.2.

A mauritániai halászati övezetekbe való belépésükről, illetve onnan történő kilépésükről a hajótulajdonosok az e melléklet 1. függelékében található faxszámokra, illetve címre küldött fax, elektronikus vagy postai levél útján értesítik a felügyeleti hatóságot. Amennyiben e kommunikációs módokkal összefüggésben nehézségek lépnek fel, az értesítés kivételesen az uniós félen keresztül is eljuttatható a felügyeleti hatóságnak.

Az értesítési számok vagy címek bármiféle változásáról 15 nappal a változás életbe lépése előtt értesítést kell küldeni a Bizottságnak az Európai Unió küldöttségén keresztül.

1.3.

A mauritániai halászati övezetekben való tartózkodásuk ideje alatt az uniós hajók folyamatosan figyelemmel kísérik a nemzetközi hívófrekvenciákat (VHF Chanel 16 vagy HF 2 182 kHz).

1.4.

A halászati övezetből való kilépésről szóló üzenet kézhezvételekor a mauritániai hatóságok fenntartják maguknak a jogot arra, hogy a hajók kilépése előtt mintavételi ellenőrzést tartsanak Nuádzibu vagy Nuáksút kikötőjében.

Ezen ellenőrzések időtartama a nyílt tengeri halászhajók (7. és 8. kategória) esetében legfeljebb hat óra, az egyéb kategóriák esetében pedig legfeljebb három óra lehet.

1.5.

A fenti pontokban meghatározott rendelkezések betartásának elmulasztása a következő szankciókkal jár:

a)

első alkalommal:

a hajót lehetőség szerint irányváltoztatásra kényszerítik,

a fedélzeten lévő fogást kirakodják és a kincstár javára elkobozzák,

a hajó kifizeti a mauritániai jogszabályokban előírt legkisebb pénzbírságot;

b)

második alkalommal:

a hajót lehetőség szerint irányváltoztatásra kényszerítik,

a fedélzeten lévő fogást kirakodják és a kincstár javára elkobozzák,

a hajó kifizeti a mauritániai jogszabályokban előírt legnagyobb pénzbírságot,

a hajó engedélyét bevonják a hátralévő érvényességi időtartamra;

c)

harmadik alkalommal:

a hajót lehetőség szerint irányváltoztatásra kényszerítik,

a fedélzeten lévő fogást kirakodják és a kincstár javára elkobozzák,

az engedélyt véglegesen bevonják,

a parancsnokot és a hajót eltiltják a Mauritániában végzett tevékenységektől.

1.6.

Amennyiben a jogsértő hajót nem sikerül irányváltoztatásra kényszeríteni, a minisztérium tájékoztatja a Bizottságot és a lobogó szerinti tagállamot annak érdekében, hogy az 1.5. pontban említett szankciók alkalmazhatók legyenek.

2.   Tengeren végzett vizsgálat

A halászati engedéllyel rendelkező uniós hajók Mauritánia halászati övezetében történő vizsgálatát Mauritánia halászati ellenőrzéssel megbízott és egyértelműen azonosítható hajói és ellenőrei végzik.

Fedélzetre szállás előtt az engedéllyel rendelkező mauritániai ellenőröknek az uniós hajót értesíteniük kell a vizsgálat végzésére vonatkozó döntésükről. A vizsgálatot legfeljebb két ellenőr végezheti, akiknek a vizsgálat elvégzése előtt igazolniuk kell személyazonosságukat és ellenőri minőségüket.

Az engedéllyel rendelkező mauritániai ellenőrök csak a vizsgálathoz kapcsolódó feladatok elvégzéséhez szükséges időt töltik az uniós hajó fedélzetén. A vizsgálatot oly módon folytatják le, hogy a lehető legkisebbre csökkentsék annak a hajóra, a halászati tevékenységre és a rakományra gyakorolt hatását. A vizsgálat a nyílt tengeri hajók esetében legfeljebb 3 órát, más hajókategóriáknál pedig legfeljebb 1 óra 30 percet vehet igénybe.

Tengeren végzett vizsgálatok, átrakási műveletek és kirakodások során az uniós hajók parancsnokai megkönnyítik a mauritániai ellenőrök fedélzetre szállását és munkáját különösen azáltal, hogy végrehajtják az ellenőrök által szükségesnek ítélt manővereket.

Az engedéllyel rendelkező mauritániai ellenőrök minden vizsgálat végén vizsgálati jelentést készítenek. Az uniós hajó parancsnoka jogosult észrevételeket fűzni a vizsgálati jelentéshez. A vizsgálati jelentést az azt elkészítő ellenőr és az uniós hajó parancsnoka is aláírja.

A mauritániai ellenőrök a hajó elhagyása előtt átadják a vizsgálati jelentés egy példányát az uniós hajó parancsnokának. Mauritánia a vizsgálati jelentés egy példányát a vizsgálatot követő 4 napon belül megküldi az Európai Unió részére.

3.   Kikötői vizsgálat

A mauritániai halászati övezetekből származó fogásaikat kirakodó vagy átrakó uniós hajók kikötői vizsgálatát a halászati ellenőrzési feladatokat ellátó, egyértelműen azonosítható mauritániai ellenőrök végzik el.

A vizsgálatot legfeljebb két ellenőr végezheti, akiknek a vizsgálat elvégzése előtt igazolniuk kell személyazonosságukat és ellenőri minőségüket. A mauritániai ellenőrök csak a vizsgálathoz kapcsolódó feladatok elvégzéséhez szükséges időt töltik az uniós hajó fedélzetén és a vizsgálatot oly módon folytatják le, hogy a lehető legkisebbre csökkentsék annak a hajóra, a kirakodási vagy átrakási műveletre és a rakományra gyakorolt hatását. A vizsgálat nem tarthat tovább, mint a kirakodási vagy átrakási művelet.

A mauritániai ellenőrök minden vizsgálat végén vizsgálati jelentést készítenek. Az uniós hajó parancsnoka jogosult észrevételeket fűzni a vizsgálati jelentéshez. A vizsgálati jelentést az azt elkészítő ellenőr és az uniós hajó parancsnoka is aláírja.

A mauritániai ellenőrök a vizsgálat befejezésekor átadják a vizsgálati jelentés egy példányát az uniós hajó parancsnokának. Mauritánia a vizsgálati jelentés egy példányát a vizsgálatot követő 24 órán belül megküldi az Európai Unió részére.

4.   A parti ellenőrzések közös megfigyelési rendszere

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy létrehozzák a parti ellenőrzések közös megfigyelési rendszerét. E célból a Felek kijelölik azokat a képviselőket, akik részt vesznek az érintett nemzeti ellenőrzési hatóságok által végzett ellenőrzéseken és vizsgálatokon, és figyelemmel kísérik e jegyzőkönyv alkalmazását.

E képviselőknek rendelkezniük kell:

szakmai képesítéssel,

megfelelő halászati tapasztalattal

a megállapodás és e jegyzőkönyv rendelkezéseinek alapos ismeretével.

A nemzeti ellenőrző hatóságok által a képviselők jelenlétében végzett vizsgálatok során a képviselők – saját kezdeményezésükre – nem gyakorolhatják a nemzeti tisztségviselőkre ruházott vizsgálati hatáskört.

Nemzeti tisztségviselők jelenlétében a képviselők hozzáférhetnek az említett tisztségviselők által megvizsgált hajókhoz, helyszínekhez és dokumentumokhoz, hogy ott feladataik teljesítéséhez – név nélküli – adatokat gyűjthessenek.

A képviselők elkísérik a nemzeti ellenőrző hatóságokat, amikor azok felkeresik a kikötőket, megvizsgálják a dokkban álló hajók fedélzetét, ellátogatnak a nyilvános árverési csarnokokba, a nagykereskedők üzleteibe, a hűtőházakba és egyéb olyan helyiségbe, ahol a halakat kirakodják és – az első alkalommal történő forgalomba hozatal helyén, az első értékesítés előtt – tárolják.

A képviselők négyhavonta részletes jelentést készítenek és nyújtanak be az általuk megtekintett vizsgálatokról. A jelentést elküldik az illetékes hatóságoknak. A jelentés egy példányát az említett hatóságok továbbítják a másik szerződő félnek.

A két fél megállapodik abban, hogy évente legalább két vizsgálatot tart felváltva Mauritániában és Európában.

4.1.   Titoktartás

A közös ellenőrzésen jelen lévő képviselő gondosan kezeli a hajó fedélzetén található vagyontárgyakat és berendezéseket, illetve az esetleges egyéb felszereléseket, valamint azon dokumentumok bizalmas jellegét, amelyekhez számára hozzáférést biztosítottak. A két fél megállapodik abban, hogy az ilyen műveleteket a legnagyobb titoktartás mellett hajtják végre.

A munka eredményével kapcsolatos információkat a képviselő kizárólag a saját illetékes hatóságaival tudatja.

4.2   Helyszín

Ezt a programot az uniós kirakodási kikötőkben és a mauritániai kikötőkben kell végrehajtani.

4.3.   Finanszírozás

Mindkét szerződő fél viseli a közös ellenőrzésen jelen lévő képviselője költségeit, beleértve az utazási és szállásköltségeket is.

VII.   FEJEZET

MŰHOLDAS HAJÓMEGFIGYELÉSI RENDSZER (VMS)

Az uniós hajók műholdas megfigyelése a háromszögelés módszerén alapuló kettős adatküldés útján történik, amelynek bevezetésére e jegyzőkönyv teljes időtartamára kísérleti jelleggel kerül sor az alábbi szabályok szerint:

1.

uniós hajó – lobogó szerinti állam halászati felügyelő központja (FMC) – mauritániai FMC

2.

uniós hajó – mauritániai FMC – lobogó szerinti állam halászati felügyelő központja

1.   Az adatküldés módozatai

Minden helyzetmeghatározási jelentésnek tartalmaznia kell a következőket:

a)

a hajó azonosító jele;

b)

a halászhajó utolsó mért földrajzi helyzete (földrajzi hosszúság és szélesség) 500 méternél kisebb megengedett eltéréssel, 99 %-os konfidenciaintervallummal;

c)

a földrajzi helyzet feljegyzésének napja és időpontja;

d)

a hajó sebessége és iránya.

A lobogó szerinti állam halászati felügyelő központja csakúgy, mint a mauritániai FMC biztosítja a helyzetmeghatározási jelentések automatikus kezelését és adott esetben azok elektronikus továbbítását. A helyzetmeghatározási jelentéseket biztonságos módon kell feljegyezni, és három évig meg kell őket őrizni.

2.   A hajó általi üzenetküldés a VMS-rendszer meghibásodása esetén

A hajóparancsnoknak mindenkor meg kell győződnie arról, hogy hajójának VMS-rendszere teljes mértékben működőképes-e, illetve hogy a helyzetmeghatározási jelentések megfelelően elküldésre kerülnek-e a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központjához.

Műszaki meghibásodás vagy a halászhajón elhelyezett állandó műholdas nyomkövető készülék üzemzavara esetén a hajó parancsnoka kellő időben faxon átküldi a lobogó szerinti állam halászati ellenőrző központjának, valamint a mauritániai halászati felügyelő központnak az 5. pontban meghatározott információkat. Ilyen helyzetben 4 óránként kell globális helyzetmeghatározási jelentést küldeni. Ez a globális helyzetmeghatározási jelentés tartalmazza a hajónak a parancsnok által az 5. pontban előírt feltételek szerint óránként rögzített földrajzi helyzetét.

A lobogó szerinti állam halászati felügyelő központja ezeket az üzeneteket haladéktalanul megküldi a mauritániai halászati felügyelő központnak. A meghibásodott felszerelést legfeljebb 5 napon belül meg kell javítani vagy helyettesíteni kell. E határidő lejárta után a szóban forgó hajónak el kell hagynia a mauritániai halászati övezeteket, vagy vissza kell térnie valamelyik mauritániai kikötőbe. Súlyos műszaki probléma esetén, amikor az említett határidő nem tartható, a parancsnok kérésére kivételesen megítélhető egy legfeljebb 15 napos határidő. Ebben az esetben a 7. pontban előírt rendelkezések továbbra is alkalmazandók, és – a tonhalhalászhajók kivételével – valamennyi hajónak vissza kell térnie a kikötőbe, ahol egy mauritániai tudományos megfigyelőt vesz a fedélzetére.

3.   A helyzetmeghatározási jelentések biztonságos közlése a lobogó szerinti állam és Mauritánia halászati felügyelő központja között

A lobogó szerinti állam halászati felügyelő központja (FMC) automatikusan továbbítja az érintett hajók helyzetmeghatározási jelentéseit Mauritánia halászati felügyelő központjának és viszont. A lobogó szerinti állam és Mauritánia halászati felügyelő központja kölcsönösen kicserélik kapcsolattartási e-mail címeiket és haladéktalanul tájékoztatják egymást az e címekben bekövetkező mindennemű változásról.

A lobogó szerinti állam és Mauritánia halászati felügyelő központja között a helyzetmeghatározási jelentések továbbítása biztonságos kommunikációs rendszeren keresztül, elektronikus úton történik.

Mauritánia halászati felügyelő központja haladéktalanul tájékoztatja a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központját és az EU-t a halászati engedéllyel rendelkező valamely hajó egymást követő helyzetmeghatározási jelentéseinek fogadásában bekövetkező minden kiesésről, amennyiben az érintett hajó nem jelentette be a halászati övezetből való kilépését.

4.   A kommunikációs rendszer hibás működése

Mauritánia meggyőződik arról, hogy elektronikus berendezései kompatibilisek-e a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központjának berendezéseivel, és haladéktalanul tájékoztatja az Európai Uniót a kommunikációban és a helyzetmeghatározási jelentések fogadásában bekövetkező minden hibáról, hogy a lehető legrövidebb időn belül műszaki megoldást lehessen találni a problémára. Minden esetleges vita esetében a vegyes bizottság elé kell terjeszteni az ügyet.

A hajóparancsnok tekintendő felelősnek a hajó VMS-rendszerének minden bizonyított manipulálásáért, amelynek célja a rendszer működésének megzavarása vagy a helyzetmeghatározási jelentések meghamisítása. Minden jogsértés a jegyzőkönyvben előírt szankciókkal sújtandó.

VIII.   FEJEZET

JOGSÉRTÉSEK

1.   Vizsgálati jelentés és a jogsértésről szóló jegyzőkönyv

A jogsértéshez vezető körülményeket és okokat részletesen leíró vizsgálati jelentést a hajó parancsnokának alá kell írnia, és a jelentéssel kapcsolatban észrevételeket tehet; a felügyeleti hatóság a jelentés egy másolati példányát átadja a parancsnoknak. A jelentés aláírása nem sértheti a hajóparancsnoknak a terhére rótt jogsértéssel szembeni védekezésre való jogát, sem a védekezés eszközeit.

A jogsértésről szóló jegyzőkönyvet a felügyeleti hatóság készíti el szigorúan a ténylegesen megállapított és a hajó ellenőrzése után elkészített vizsgálati jelentésbe bejegyzett jogsértések alapján.

Az ellenőrzés során figyelembe kell venni a műszaki szemle (II. fejezet) során megállapított jellemzők megfelelőségét.

2.   Jogsértésről szóló értesítés

Jogsértés esetén a felügyeleti hatóság levélben értesítést küld a hajó képviselőjének, amely tartalmazza a jogsértéssel kapcsolatban felvett jegyzőkönyvet, valamint a vizsgálati jelentést. A felügyeleti hatóság erről haladéktalanul értesíti az Európai Uniót.

Olyan jogsértés esetén, amely a tengeren nem szüntethető meg, a parancsnok a felügyeleti hatóság kérésére köteles a hajót Nuádzibu kikötőjébe irányítani. A parancsnok által elismert, a tengeren megszüntethető jogsértések esetén a hajó folytathatja a halászatot.

A megállapított jogsértés megszüntetését követően a hajó mindkét esetben folytathatja halászati tevékenységét.

3.   A jogsértés rendezése

E jegyzőkönyvvel összhangban a jogsértések peren kívüli vagy peres úton rendezhetők.

A hajót, a hajóparancsnokot, a legénységet vagy a rakományt érintő intézkedések – kivéve a bizonyítékok megőrzését szolgáló intézkedéseket – megtétele előtt Mauritánia az Európai Unió kérésére, illetve szükség esetén a hajó feltartóztatásáról szóló értesítést követő három munkanapon belül tájékoztató értekezletet szervez a hajó feltartóztatásához vezető tények tisztázása és az esetleges további intézkedések ismertetése érdekében. A hajó lobogója szerinti állam képviselőjének és a hajótulajdonos képviselőjének lehetővé kell tenni a tájékoztató értekezleten való részvételt.

A felügyeleti hatóság ezután összehívja a vitarendezési bizottságot. Az Európai Unióval haladéktalanul közlik valamennyi, az uniós hajók által elkövetett jogsértésekkel kapcsolatos peren kívüli vagy peres eljárás kimenetelével kapcsolatos információt. A hajótulajdonost – szükség esetén és amennyiben a vitarendezési bizottság elnöke engedélyt ad rá – két személy is képviselheti az említett bizottságban.

A kiszabott bírságot a peren kívüli eljárást követő 30 napon belül, átutalással kell megfizetni. Amennyiben a hajó el kívánja hagyni a mauritániai halászati övezeteket, a bírság megfizetésének a kilépés előtt ténylegesen meg kell történnie. A hajó a bírság befizetéséről szóló államkincstári igazolás vagy ennek hiányában a Mauritániai Központi Bank által nem munkanapokon hitelesített, a bírság átutalását igazoló SWIFT-igazolás bemutatása után szabadítható fel.

Ha a peren kívüli eljárás sikertelenül zárult, a minisztérium haladéktalanul átadja az ügyet a főügyésznek. A hajótulajdonos a hatályos jogszabályokkal összhangban banki biztosítékot helyez letétbe az esetleges bírságok fedezésére. A hajó felszabadítása a biztosíték letétbe helyezését követő 72 órán belül történik meg. A banki biztosíték a bírósági eljárás befejezéséig visszavonhatatlan. A banki biztosítékot a minisztérium szabadítja fel, ha a bírósági eljárás nem elmarasztaló ítélettel zárul. Ha elmarasztaló ítélet következtében bírság kerül kiszabásra, a bírság összegét a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell megfizetni, amely jogszabályok értelmében a banki biztosíték akkor kerül felszabadításra, amint az érintett az ítéletet követő 30 napon belül megfizette a bírságot.

A hajót akkor adják ki, és a legénysége akkor hagyhatja el a kikötőt, ha:

teljesítették a megegyezéses eljárásból eredő kötelezettségeket, vagy

a bírósági eljárás befejezéséig letétbe helyezték az 5. pontban említett banki biztosítékot, és azt a minisztérium elfogadta.

IX.   FEJEZET

MAURITÁNIAI TENGERÉSZEK FELVÉTELE

1.

A hajónként kötelezően egy (1) mauritániai tengerészt felvevő kerítőhálós tonhalhalászhajók, illetve a hajónként kötelezően három (3) mauritániai tengerészt felvevő horgászbotos tonhalhalászhajók kivételével az egyes uniós hajók fedélzetén a mauritániai halászati övezetekben való tényleges tartózkodás ideje alatt szolgáló legénység 60 %-át – a tiszteket nem számítva – mauritániai tengerészeknek kell képezniük, akik szabadon választhatók ki a minisztérium által összeállított listáról. Mindazonáltal amennyiben valamely hajóra mauritániai tisztgyakornokokat vesznek fel, számukat le kell vonni a mauritániai tengerészek számából.

2.

A hajótulajdonos vagy képviselője közli a minisztériummal az adott hajó fedélzetére felvett mauritániai tengerészek nevét, megjelölve a legénységben betöltött pozíciójukat.

3.

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek (ILO) a munkára vonatkozó alapelvekről és alapvető jogokról szóló nyilatkozata teljes mértékben alkalmazandó az uniós hajókra felvett tengerészekre. Ez különösen az egyesülési szabadságra és a kollektív tárgyalásokhoz való jog hathatós elismerésére, valamint a munkavállalás és foglalkoztatás tekintetében a hátrányos megkülönböztetés felszámolására vonatkozik.

4.

A mauritániai tengerészek munkaszerződését – amelynek egy-egy példányát az aláírók megkapják – a hajótulajdonosok képviselője (képviselői) és a tengerészek és/vagy a mauritániai illetékes hatósággal kapcsolatban álló szakszervezeteik vagy azok képviselői között kell megkötni. E szerződések biztosítják a tengerészek számára a rájuk vonatkozó szociális juttatásokat, amelyek között szerepel életbiztosítás, illetve betegség- és baleset-biztosítás.

5.

A hajótulajdonos vagy a képviselője az érintett tagállam illetékes hatósága által láttamozott szerződés másolatát az engedély kiállítását követő két hónapon belül eljuttatja közvetlenül a minisztériumnak.

6.

A mauritániai tengerészek fizetését a hajótulajdonosok fedezik. A fizetés összegét a hajótulajdonosok vagy képviselőik és a mauritániai tengerészek és/vagy szakszervezeteik vagy képviselőik közötti közös megállapodással kell megállapítani. Ugyanakkor a mauritániai tengerészek javadalmazási feltételei nem lehetnek kedvezőtlenebbek a legénységre alkalmazandó feltételeknél, és semmi esetre sem lehetnek kedvezőtlenebbek az ILO szabályainál. tengerészek bérét a hajótulajdonosok fizetik.

7.

Ha egy vagy több, a hajón alkalmazott tengerész nem jelenik meg a felvételére előírt napon és időpontban, a hajó azt követően, hogy a berakodási kikötő illetékes hatóságainak a tengerészek nem elegendő számát, és annak kiegészítését bejelentették, megkezdheti tervezett útját. Az illetékes hatóságok tájékoztatják az ellenőrző hatóságot.

8.

A hajótulajdonos mindent megtesz azért, hogy legkésőbb a következő indulás időpontjáig az e megállapodásban előírt számú tengerész szerződjön a hajójára.

9.

Ha nem az előző pontban szereplő okok miatt nem vesznek fel mauritániai tengerészeket, az érintett uniós hajótulajdonosoknak a mauritániai halászati övezetekben töltött halászati naponként és tengerészenként 20 EUR-s átalányösszeget kell fizetniük legfeljebb három hónapos határidőn belül.

10.

A nem elegendő számú tengerész felvétele miatt fizetendő átalányösszeget a ténylegesen halászattal töltött napok, nem pedig az engedély időtartama után kell megfizetni.

11.

Ezt az összeget a mauritániai halászok képzésére kell fordítani, és azt az e melléklet általános rendelkezésekről szóló I. fejezetében említett számlára kell folyósítani.

12.

Az Európai Unió félévenként, minden év január 1-jén és július 1-jén közli a minisztériummal az uniós hajókra felvett mauritániai tengerészek jegyzékét, a tengerészek nyilvántartásba vételének részleteivel, és azon uniós hajók feltüntetésével, amelyekre felvették őket.

13.

A 7. pontban előírt rendelkezések sérelme nélkül, az előírt számú mauritániai tengerész felvételének ismételt elmulasztása a hajótulajdonosok halászati engedélyének automatikus felfüggesztését vonja maga után mindaddig, amíg e kötelezettséget nem teljesítik.

X.   FEJEZET

TUDOMÁNYOS MEGFIGYELŐK

Az uniós hajókon fedélzeti tudományos megfigyelési rendszert kell kialakítani.

1.

A két fél minden halászati kategória tekintetében évente legalább két olyan hajót jelöl ki, amelyeknek egy mauritániai tudományos megfigyelőt kell felvenniük a fedélzetükre; e szabály alól kivételt képeznek a kerítőhálós tonhalhalászhajók, amelyek tekintetében a megfigyelők felvétele a minisztérium kérésére történik. A hajókon egyszerre csak egy tudományos megfigyelő tartózkodhat.

A tudományos megfigyelő a hajóút idejéig tartózkodik a hajó fedélzetén. A két fél egyikének kifejezett kérésére azonban ez az időtartam több hajóútra is kiterjedhet az adott hajó útjainak átlagos időtartama szerint.

2.

A minisztérium a szükséges dokumentumokkal ellátott kijelölt megfigyelők nevét legalább hét munkanappal az indulás tervezett napja előtt megküldi az Európai Uniónak.

3.

A megfigyelők tevékenységéből adódó valamennyi költséget – beleértve a megfigyelők fizetését, tiszteletdíját és juttatásait is – a minisztérium viseli.

4.

A minisztérium megtesz minden szükséges intézkedést a tudományos megfigyelők hajóraszállása és a hajóról való kiszállása érdekében.

A fedélzeten lévő tudományos megfigyelők a hajó tisztjeivel azonos bánásmódot élveznek.

A tudományos megfigyelők számára biztosítani kell a feladataik elvégzéséhez szükséges minden eszközt. A parancsnokok hozzáférést biztosítanak számukra a feladataik teljesítéséhez szükséges kommunikációs eszközökhöz, a hajó halászati tevékenységeivel közvetlenül összefüggő dokumentumokhoz – azaz a halászati naplóhoz, a halászati napló mellékletéhez és a navigációs naplóhoz –, valamint a hajó azon részeihez, amelyek a megfigyelői feladatok végzésének elősegítéséhez szükségesek.

5.

A tudományos megfigyelők az indulás tervezett napja előtti napon jelentkeznek a kijelölt hajó parancsnokánál. Ha a tudományos megfigyelő nem jelentkezik a megadott időpontban, a hajóparancsnok tájékoztatja a minisztériumot és az Európai Uniót. Ilyen esetben a hajó jogosult elhagyni a kikötőt. A minisztérium mindazonáltal haladéktalanul és a saját költségén eljárva, a hajó halászati tevékenységének megzavarása nélkül újabb tudományos megfigyelőt küldhet a hajóra.

6.

A tudományos megfigyelőknek rendelkezniük kell:

szakmai képesítéssel,

megfelelő halászati tapasztalattal és e jegyzőkönyv rendelkezéseinek alapos ismeretével.

7.

A tudományos megfigyelők biztosítják, hogy a mauritániai halászati övezetben tevékenykedő uniós hajók betartsák az e jegyzőkönyvben foglalt feltételeket.

Erről a tudományos megfigyelők jelentést készítenek. Különösen az alábbi feladatokat látják el:

megfigyelik a hajók halászati tevékenységeit,

ellenőrzik a halászati tevékenységet folytató hajók földrajzi helyzetét,

tudományos programok keretében biológiai mintagyűjtést végeznek,

ellenőrzik a halászeszközöket és az alkalmazott hálók szembőségét.

8.

A megfigyelés a halászati tevékenységekre és az e jegyzőkönyvben szabályozott kapcsolódó tevékenységekre korlátozódik.

9.

A tudományos megfigyelők:

minden megfelelő lépést megtesznek annak biztosítására, hogy a fedélzetre való felvételük körülményei és a fedélzeten való tartózkodásuk ne szakítsa félbe vagy akadályozza a halászati tevékenységet,

a jóváhagyott műszereket és eljárásokat alkalmazzák az e jegyzőkönyv értelmében használt hálók szembőségének méréséhez,

kellő gonddal kezelik a hajó fedélzetén található vagyontárgyakat és berendezéseket, és tiszteletben tartják a hajóhoz tartozó összes dokumentum bizalmas jellegét.

10.

A megfigyelési időszak végén és a hajó elhagyása előtt a megfigyelők elkészítenek egy, az e melléklet 9. függelékében található mintának megfelelő jelentést. E jelentést a parancsnok jelenlétében írják alá, aki azt kiegészítheti vagy kiegészíttetheti minden általa hasznosnak ítélt észrevétellel, majd ezt követően szintén aláírja a jelentést. A jelentés egy-egy példányát a tudományos megfigyelő kiszállásakor át kell adni a hajó parancsnokának, a minisztériumnak és az Európai Uniónak.

XI.   FEJEZET

NAGY TÁVOLSÁGRA VÁNDORLÓ FAJOKRA HALÁSZÓ HAJÓK

1.

A kerítőhálós tonhalhalászhajók, a horgászbotos tonhalhalászhajók és a felszíni horogsoros hajók engedélyeit, az e jegyzőkönyv alkalmazásának első és utolsó éve kivételével, a naptári évvel egybeeső időszakokra kell kiállítani.

Az előlegfizetésről szóló igazolás kézhezvételekor a minisztérium kiállítja az engedélyt, és felveszi az érintett hajót a halászatra jogosult hajók jegyzékére, amelyet továbbítanak a felügyeleti hatóságnak és az Európai Uniónak.

2.

Az engedély kézhezvétele előtt a megállapodás keretében először tevékenységet folytató valamennyi hajónak jelentkeznie kell a hatályos jogszabályokban előírt szemlére. Az ilyen szemlék valamely megállapodás szerinti külföldi kikötőben is elvégezhetők. Az ilyen szemlével kapcsolatos összes költséget a hajótulajdonos viseli.

3.

A halászati övezetbe való többszöri belépés és az onnan való kilépés elősegítése érdekében a szomszédos országok tekintetében érvényes halászati engedéllyel rendelkező hajók engedély iránti kérelmükben megemlíthetik az érintett országot és fajokat, valamint az említett engedélyek érvényességi idejét.

4.

Az engedélyeket azt követően kell kiállítani, hogy a jegyzőkönyvben szereplő adatlapokon meghatározott előlegnek megfelelő átalányösszeget befizették az I. fejezetben meghatározott számlára. A jegyzőkönyv első és utolsó évére vonatkozóan az említett átalányösszeget az engedély érvényességével időarányosan kell megállapítani.

Az adójellegű járulékot a mauritániai halászati övezetben eltöltött idővel arányosan kell megfizetni. A havonta esedékes összegeket úgy kell tekinteni, mint amelyek 30 nap ténylegesen halászattal töltött időszaknak felelnek meg. Ez a rendelkezés megtartja a szóban forgó járulék feloszthatatlan jellegét, következésképpen minden megkezdett időszak után a járulékot teljes egészében meg kell fizetni.

Az a hajó, amely az adott év során 1–30 napot töltött halászattal, egy havi járulékot köteles megfizetni. A második havi járulékot az első 30 nap túllépése után kell megfizetni, és így tovább.

A további havi járulékokat minden esetben legkésőbb az újabb megkezdett időszak első napját követő 10 napon belül kell megfizetni.

5.

A hajók kötelesek az e melléklet 3. függelékében szereplő minta szerinti hajónaplót vezetni a mauritániai vizeken eltöltött minden egyes halászati időszakra vonatkozóan A hajónaplót akkor is ki kell tölteni, ha nem volt fogás.

6.

A Mauritánia által elvégezni kívánt ellenőrzésekre is figyelemmel az Európai Unió minden év június 15. előtt elküldi a minisztériumnak az előző éves idény címén járó díjak elszámolását, amely a hajótulajdonosok által készített fogási nyilatkozatokon alapul, amelyeket a tagállamokban a fogási adatok ellenőrzésére felhatalmazott olyan illetékes tudományos intézetek érvényesítenek, mint az Institut de Recherche pour le Développement (IRD), az Instituto Español de Oceanografía (IEO) és az az Instituto Nacional de Investigaçao Agraria e das Pescas (INIAP), továbbá valamennyi halászati napló másolatát meg kell küldeni az Institut Mauritanien de Recherche Océanographique et des Pêches (IMROP) részére.

7.

A tonhalhalászhajók és a felszíni horogsoros hajók tiszteletben tartják az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT) által elfogadott valamennyi ajánlást.

8.

A jegyzőkönyv alkalmazásának utolsó évében az előző gazdasági évre vonatkozó díjak elszámolásáról szóló értesítést a jegyzőkönyv lejártát követő 4 hónapon belül kell elküldeni.

9.

A végleges elszámolást elküldik az érintett hajótulajdonosoknak, akiknek a minisztérium által az összegekre vonatkozóan kiadott értesítéstől és jóváhagyástól számítva 30 nap áll rendelkezésükre, hogy eleget tegyenek az illetékes nemzeti hatóságoknál fennálló pénzügyi kötelezettségeik teljesítésének. Az euróban megadott összegek kifizetését az államkincstár javára az I. fejezetben meghatározott számlára teljesítik legkésőbb az említett értesítéstől számított másfél hónapos határidőn belül.

Ha azonban a végleges kimutatás összege alacsonyabb, mint a 3. pontban említett előleg összege, a különbözet nem téríthető vissza a hajótulajdonos számára.

10.

Három órával az övezetbe való belépés vagy az onnan való kilépés előtt a hajók kötelesek elektronikus úton vagy – ennek sikertelensége esetén – rádión keresztül közölni közvetlenül a mauritániai hatóságokkal a földrajzi helyzetüket és a fedélzeten található fogás mennyiségét.

A címeket és a rádiófrekvenciát a felügyeleti hatóság közli.

11.

A mauritániai hatóságok kérésére és az érintett hajótulajdonosokkal egyetértésben, a kerítőhálós tonhalhalászhajók fedélzetére hajónként egy tudományos megfigyelőt vesznek fel egy megállapodás szerinti időtartamra.

ADATLAPOK

1.   

HALÁSZATI KATEGÓRIA:

A LANGUSZTÁTÓL ÉS A TARISZNYARÁKTÓL ELTÉRŐ RÁKFÉLÉKRE HALÁSZÓ HAJÓK

1.   

Halászati övezet

a)

Az északi szélesség 19°00′-től északra, a következő pontokat összekötő vonal által határolt terület:

é. sz. 20°46′30″

ny. h. 17°03′00″

é. sz. 20°40′00″

ny. h. 17°07′50″

é. sz. 20°05′00″

ny. h. 17°07′50″

é. sz. 19°49′00″

ny. h. 17°10′60″

é. sz. 19°43′50″

ny. h. 16°57′00″

é. sz. 19°18′70″

ny. h. 16°46′50″

é. sz. 19°00′00″

ny. h. 16°22′00″

b)

Az északi szélesség 19°00′00″-től délre egészen a 16°04′00″-nél húzódó szélességi körig, a külön engedéllyel rendelkező hajók esetében az apályjelzéstől 6 tengeri mérföldre, minden más hajó esetében pedig az apályjelzéstől 8 tengeri mérföldre.

2.   

Engedélyezett halászeszközök

Garnélák fogására szolgáló fenékvonóháló – a speciális garnélhalászati láncokkal felszerelt vonóhálókat is ideértve – és minden más szelektív halászeszköz.

A garnélhalászati lánc a garnélákra halászó ikervonóhálós hajók alapfelszereléséhez tartozik. A legfeljebb 12 mm-es átmérőjű szemekből álló, meghatározott hosszúságú láncot a feszítőlapok közé, az alín elé rögzítik.

A szelektív eszközök kötelező használatáról a vegyes bizottság dönt tudományos, műszaki és gazdasági elemzés alapján.

A zsákvég megkettőzése tilos.

A zsákvéget alkotó fonal megkettőzése tilos.

A kopásvédő hálópanelek használata engedélyezett.

3.   

Engedélyezett legkisebb hálószembőség

50 mm

4.   

Legkisebb kifogható méret

A mélytengeri garnélák esetében a legkisebb kifogható méretet az orr hegyétől a farok legtávolabbi pontjáig kell mérni. A rákok orrhegye a páncélnak a fejtor (cephalothorax) középvonalánál előrenyúló nyúlványát jelöli.

Mélytengeri garnéla:

mélyvízi rózsaszín garnéla (Parapeneus longirostrus) 06 cm

Sekélyvízi garnéla:

fehér garnéla (Penaeus notialis) és éti ostorgarnéla (Penaeus kerathurus) 200 egyed/kg

A vegyes bizottság a fentiekben nem részletezett fajok esetében is megállapíthat legkisebb kifogható méretet.

5.   

Járulékos fogások

Engedélyezett

Nem engedélyezett

10 % hal

languszták

5 % tarisznyarák

lábasfejűek

A vegyes bizottság a fentiekben nem részletezett fajok esetében is megállapíthatja a járulékos fogások megengedett arányát.

6.   

Halászati lehetőségek / díjak

Időszak

1. év

2. év

Megengedett fogásmennyiség (tonnában)

5 000

5 000

Díj

620 EUR/t

620 EUR/t

 

A díjat minden olyan két hónapos időszak végén kell kiszámítani, amikor a hajó számára engedélyezett a halászat, figyelembe véve az adott időszakban ejtett fogásokat.

Az engedély kiállításának feltétele egy hajónként 1 000 EUR-s előleg megfizetése, amelyet le kell vonni a díj teljes összegéből; az előleget minden olyan két hónapos időszak elején kell kifizetni, amikor a hajó számára engedélyezett a halászat.

Egyidejűleg legfeljebb 36 hajó halászhat.

A mauritániai halászati övezetekben egyidejűleg halászó összes hajó 50 %-a engedélyt kaphat arra, hogy az északi szélesség az északi szélesség 19°00′00″-től délre, az apályjelzéstől 6 tengeri mérföldre húzódó vonaltól nyugatra található övezetben ugyanabban a halászati időszakban egyidejűleg folytasson tevékenységet.

Ha az 50 %-os küszöbérték legfeljebb 10 hajónak felel meg, minden hajó engedélyt kaphat az északi szélesség 19°00′00″-től délre, az apályjelzéstől 6 tengeri mérföldre húzódó vonaltól nyugatra található területen folytatott halászatra.

Egy meghatározott hajó részére két hónapos időszakra vonatkozóan kiállított engedélyen azt is fel kell tüntetni, hogy a hajó halászhat-e az északi szélesség 19°00′00″-től délre, az apályjelzéstől 6 tengeri mérföldre húzódó vonaltól nyugatra található területen.

Az északi szélesség 19°00′00″-től északra a garnélahalászati engedéllyel rendelkező valamennyi hajó jogosult halászni az ezen adatlap 1. pontjában meghatározott koordinátákat összekötő vonaltól nyugatra.

7.   

Biológiai nyugalmi időszak

Kétszer (2) két (2) hónap: május–június és október–november.

A biológiai nyugalmi időszak bárminemű, tudományos szakvélemény alapján történő módosításáról haladéktalanul tájékoztatni kell az Európai Uniót.

8.   

Megjegyzések

A díjak a jegyzőkönyv alkalmazásának teljes időszakára kerültek megállapításra.


2.   

HALÁSZATI KATEGÓRIA:

SZENEGÁLI TŐKEHALRA HALÁSZÓ (FAGYASZTÓVAL NEM FELSZERELT) VONÓHÁLÓS HAJÓK ÉS FENÉKZSINÓROS HALÁSZHAJÓK

1.   

Halászati övezet

a)

Az északi szélesség 19°15′00″-től északra: az alábbi pontokat összekötő vonaltól nyugatra:

é. sz. 20° 46′30″

ny. h. 17° 03′00″

é. sz. 20° 36′00″

ny. h. 17° 11′00″

é. sz. 20° 36′00″

ny. h. 17° 36′00″

é. sz. 20° 03′00″

ny. h. 17° 36′00″

é. sz. 19° 45′70″

ny. h. 17° 03′00″

é. sz. 19° 29′00″

ny. h. 16° 51′50″

é. sz. 19° 15′60″

ny. h. 16° 51′50″

é. sz. 19° 15′60″

ny. h. 16° 49′60″

b)

Az északi szélesség 19°15′60″-től délre egészen az északi szélesség 17°50′00″-ig: az apályjelzéstől 24 tengeri mérföldre húzódó vonaltól nyugatra.

c)

Az északi szélesség 17°50′00″-től délre: az apályjelzéstől 18 tengeri mérföldre húzódó vonaltól nyugatra.

d)

A lábasfejűek halászatára vonatkozó biológiai nyugalmi időszakban:

1)

Cap Blanc és Cap Timiris között a tilalmi zónát a következő pontok határozzák meg:

é. sz. 20° 46′00″

ny. h. 17° 03′00″

é. sz. 20° 46′00″

ny. h. 17° 47′00″

é. sz. 20° 03′00″

ny. h. 17° 47′00″

é. sz. 19° 47′00″

ny. h. 17° 14′00″

é. sz. 19° 21′00″

ny. h. 16° 55′00″

é. sz. 19° 15′60″

ny. h. 16° 51′50″

é. sz. 19° 15′60″

ny. h. 16° 49′60″

2)

Az északi szélesség 19°15′60″-től (Cap Timiris) délre egészen az északi szélesség 17°50′00″-ig (Nouakchott) tilos a halászat az apályjelzéstől számítva 24 tengeri mérföldre húzódó vonaltól nyugatra.

3)

Az északi szélesség 17°50′00″-nél húzódó szélességi körtől (Nouakchott) délre tilos a halászat az apályjelzéstől számítva 18 tengeri mérföldre lévő vonaltól nyugatra.

2.   

Engedélyezett halászeszközök

Fenékhorogsor

Szürke tőkehal fogására szolgáló fenékvonóháló

A zsákvég megkettőzése tilos.

A zsákvéget alkotó fonal megkettőzése tilos.

3.   

Engedélyezett legkisebb hálószembőség

70 mm (vonóháló)

4.   

Legkisebb kifogható méret

1.

A halak esetében a legkisebb kifogható méretet a szájrész végétől a farokúszó legtávolabbi pontjáig kell mérni (teljes testhossz) (lásd a 4. függeléket).

A vegyes bizottság a fentiekben nem részletezett fajok esetében is megállapíthat legkisebb kifogható méretet.

5.   

Járulékos fogások

Engedélyezett

Nem engedélyezett

Vonóhálós halászhajók: 25 % hal

Lábasfejűek és rákfélék

Horogsoros halászhajók: 50 % hal

A vegyes bizottság a fentiekben nem részletezett fajok esetében is megállapíthatja a járulékos fogások megengedett arányát.

6.   

Halászati lehetőségek / díjak

Időszak

1. év

2. év

Megengedett fogásmennyiség (tonnában)

4 000

4 000

Díj

90 EUR/t

90 EUR/t

 

A díjat minden olyan háromhónapos időszak végén kell kiszámítani, amikor a hajó számára engedélyezett a halászat, figyelembe véve az adott időszakban ejtett fogásokat.

Az engedély kiállításának feltétele egy hajónként 1 000 EUR-s előleg megfizetése, amelyet le kell vonni a díj teljes összegéből; az előleget minden olyan háromhónapos időszak elején kell kifizetni, amikor a hajó számára engedélyezett a halászat.

Egyidejűleg legfeljebb 11 hajó halászhat.

7.   

Biológiai nyugalmi időszak

A vegyes bizottság a Közös Tudományos Bizottság tudományos szakvéleménye alapján – adott esetben – biológiai nyugalmi időszakot határoz meg.

8.   

Megjegyzések

A díjak a jegyzőkönyv alkalmazásának teljes időszakára kerültek megállapításra.


3.   

HALÁSZATI KATEGÓRIA:

A SZENEGÁLI TŐKEHALTÓL ELTÉRŐ TENGERFENÉKI FAJOKRA NEM VONÓHÁLÓVAL HALÁSZÓ HAJÓK

1.   

Halászati övezet

a)

Az északi szélesség 19°48′50″-től északra a Cap Blanc–Cap Timiris alapvonaltól 3 tengeri mérföldön túl.

b)

Az északi szélesség 19°48′50″-től délre az északi szélesség 19°21′00″-ig, a nyugati hosszúság 16°45′00″-nél húzódó hosszúsági körtől nyugatra.

c)

Az északi szélesség 19°21′00″-től délre, az apályjelzéstől számított 9 mérföldes vonalon túl.

d)

A lábasfejűek halászatára vonatkozó biológiai nyugalmi időszakban:

1)

Cap Blanc és Cap Timiris között:

é. sz. 20° 46′00″

ny. h. 17° 03′00″

é. sz. 20° 46′00″

ny. h. 17° 47′00″

é. sz. 20° 03′00″

ny. h. 17° 47′00″

é. sz. 19° 47′00″

ny. h. 17° 14′00″

é. sz. 19° 21′00″

ny. h. 16° 55′00″

é. sz. 19° 15′60″

ny. h. 16° 51′50″

é. sz. 19° 15′60″

ny. h. 16° 49′60″

2)

Az északi szélesség 19°15′60″-nél húzódó szélességi körtől (Cap Timiris) délre tilos a halászat az apályjelzéstől számítva 9 tengeri mérföldre lévő vonaltól nyugatra.

2.   

Engedélyezett halászeszközök

Horogsor

Legfeljebb 7 m mélységű és legfeljebb 100 m hosszúságú rögzített kopoltyúháló. Tilos a poliamidból készült egyszálas zsinór használata.

Kézi horogsor

Varsák

Élőcsali-halászó kerítőháló

3.   

Engedélyezett legkisebb hálószembőség

Kopoltyúháló esetében 120 mm

Élőcsali-halászatra szolgáló háló esetében 20 mm

4.   

Legkisebb kifogható méret

A halak esetében a legkisebb kifogható méretet a szájrész végétől a farokúszó legtávolabbi pontjáig kell mérni (teljes testhossz) (lásd a 4. függeléket).

A vegyes bizottság tudományos szakvélemények alapján a fentiekben nem részletezett fajok esetében is megállapíthat legkisebb kifogható méretet.

5.   

Járulékos fogások

Engedélyezett

Nem engedélyezett

Az engedélyezett célfajok vagy -fajcsoportok össztömegének 10 %-a (élőtömegben kifejezve)

 

A vegyes bizottság a fentiekben nem részletezett fajok esetében is megállapíthatja a járulékos fogások megengedett arányát.

6.   

Halászati lehetőségek / díjak

Időszak

1. év

2. év

Megengedett fogásmennyiség (tonnában)

2 500

2 500

Díj

105 EUR/t

105 EUR/t

 

A díjat minden olyan háromhónapos időszak végén kell kiszámítani, amikor a hajó számára engedélyezett a halászat, figyelembe véve az adott időszakban ejtett fogásokat.

Az engedély kiállításának feltétele egy hajónként 1 000 EUR-s előleg megfizetése, amelyet le kell vonni a díj teljes összegéből; az előleget minden olyan háromhónapos időszak elején kell kifizetni, amikor a hajó számára engedélyezett a halászat.

Egyidejűleg legfeljebb 9 hajó halászhat.

7.   

Biológiai nyugalmi időszak

A vegyes bizottság a Közös Tudományos Bizottság tudományos szakvéleménye alapján – adott esetben – biológiai nyugalmi időszakot határoz meg.

8.   

Megjegyzések

A díjak a jegyzőkönyv alkalmazásának teljes időszakára kerültek megállapításra.

Kerítőhálók csak horogsoros vagy varsás halászathoz felhasznált csali fogására használhatók.

A varsák használata legfeljebb hét, egyenként 135 BT alatti hajó esetében engedélyezett.


4.   

HALÁSZATI KATEGÓRIA:

TARISZNYARÁKOK

1.   

Halászati övezet

a)

Az északi szélesség 19°15′60″-től északra: az alábbi pontokat összekötő vonaltól nyugatra:

é. sz. 20° 46′30″

ny. h. 17° 03′00″

é. sz. 20° 36′00″

ny. h. 17° 11′00″

é. sz. 20° 36′00″

ny. h. 17° 36′00″

é. sz. 20° 03′00″

ny. h. 17° 36′00″

é. sz. 19° 45′70″

ny. h. 17° 03′00″

é. sz. 19° 29′00″

ny. h. 16° 51′50″

é. sz. 19° 15′60″

ny. h. 16° 51′50″

é. sz. 19° 15′60″

ny. h. 16° 49′60″

b)

Az északi szélesség 19°15′60″-től délre egészen az északi szélesség 17°50′-ig: az apályjelzéstől 18 mérföldre húzódó vonaltól nyugatra.

2.   

Engedélyezett halászeszközök

Rákcsapda.

3.   

Engedélyezett legkisebb hálószembőség

60 mm (léhés)

4.   

Legkisebb kifogható méret

A rákfélék esetében a legkisebb kifogható méretet az orr hegyétől a farok legtávolabbi pontjáig kell mérni. A rákok orrhegye a páncélnak a fejtor (cephalothorax) középvonalánál előrenyúló nyúlványát jelöli (lásd a 4. függeléket).

A vegyes bizottság a fentiekben nem részletezett fajok esetében is megállapíthat legkisebb kifogható méretet.

5.   

Járulékos fogások

Engedélyezett

Nem engedélyezett

A célfajon kívüli egyéb halak, lábasfejűek és rákfélék

A vegyes bizottság a fentiekben nem részletezett fajok esetében is megállapíthatja a járulékos fogások megengedett arányát.

6.   

Halászati lehetőségek / díjak

Időszak

1. év

2. év

Megengedett fogásmennyiség (tonnában)

200

200

Díj

310 EUR/t

310 EUR/t

 

A díjat minden olyan háromhónapos időszak végén kell kiszámítani, amikor a hajó számára engedélyezett a halászat, figyelembe véve az adott időszakban ejtett fogásokat.

Az engedély kiállításának feltétele egy hajónként 1 000 EUR-s előleg megfizetése, amelyet le kell vonni a díj teljes összegéből; az előleget minden olyan háromhónapos időszak elején kell kifizetni, amikor a hajó számára engedélyezett a halászat.

A rákcsapdák maximális száma engedélyenként legfeljebb 500 lehet.

7.   

Biológiai nyugalmi időszak

Kétszer (2) két (2) hónap: május–június és október–november.

A biológiai nyugalmi időszak bárminemű módosításáról a vegyes bizottság dönt tudományos szakvélemények alapján.

8.   

Megjegyzések

A díjak a jegyzőkönyv alkalmazásának teljes időszakára kerültek megállapításra.


5.   

HALÁSZATI KATEGÓRIA:

KERÍTŐHÁLÓS TONHALHALÁSZHAJÓK

1.   

Halászati övezet

a)

Az északi szélesség 19°21′00″-től északra: a Cap Blanc–Cap Timiris alapvonaltól 30 tengeri mérföldre húzódó vonaltól nyugatra.

b)

Az északi szélesség 19°21′00″-től délre: az apályjelzéstől 30 tengeri mérföldre húzódó vonaltól nyugatra.

2.   

Engedélyezett halászeszközök

Kerítőháló

3.   

Engedélyezett legkisebb hálószembőség

4.   

Legkisebb kifogható méret

A halak esetében a legkisebb kifogható méretet a szájrész végétől a farokúszó legtávolabbi pontjáig kell mérni (teljes testhossz).

A vegyes bizottság a 4. függelékben nem részletezett fajok esetében is megállapíthat legkisebb kifogható méretet.

5.   

Járulékos fogások

Engedélyezett

Nem engedélyezett

A célfajon vagy -fajcsoporton kívüli egyéb fajok

A vegyes bizottság az ICCAT által elfogadott hajónaplóban nem felsorolt fajok esetében is megállapíthatja a járulékos fogások megengedett arányát.

6.   

Halászati lehetőségek / díjak

A hajók engedélyezett száma

22 kerítőhálós tonhalhalászhajó

Éves átalánydíj

1 750 EUR kerítőhálós tonhalhalászhajók esetében, a nagy távolságra vándorló fajok és a hozzájuk kapcsolódó fajok 5 000 tonnás fogásáért

A fogásmennyiség alapján számított rész

35 EUR/t

7.   

Biológiai nyugalmi időszak

8.   

Megjegyzések

A díjak a jegyzőkönyv alkalmazásának teljes időszakára kerültek megállapításra.


6.   

HALÁSZATI KATEGÓRIA:

HORGÁSZBOTOS TONHALHALÁSZHAJÓK ÉS FELSZÍNI HOROGSOROS HAJÓK

1.   

Halászati övezet

Felszíni horogsoros halászhajók

a)

Az északi szélesség 19°21′00″-től északra: a Cap Blanc–Cap Timiris alapvonaltól 30 tengeri mérföldre húzódó vonaltól nyugatra.

b)

Az északi szélesség 19°21′00″-től délre: az apályjelzéstől 30 tengeri mérföldre húzódó vonaltól nyugatra.

Horgászbotos tonhalhalászhajók

a)

Az északi szélesség 19°21′00″-től északra: a Cap Blanc–Cap Timiris alapvonaltól 15 tengeri mérföldre húzódó vonaltól nyugatra.

b)

Az északi szélesség 19°21′00″-től délre: az apályjelzéstől 12 tengeri mérföldre húzódó vonaltól nyugatra.

Élőcsali-halászat

a)

Az északi szélesség 19°48′50″-től északra: a Cap Blanc–Cap Timiris alapvonaltól 3 tengeri mérföldre húzódó vonaltól nyugatra.

b)

Az északi szélesség 19°48′50″-től délre egészen az északi szélesség 19°21′00″-ig: a nyugati hosszúság 16°45′00″-nél húzódó hosszúsági körtől nyugatra.

c)

Az északi szélesség 19°21′00″-től délre: az apályjelzéstől 3 tengeri mérföldre húzódó vonaltól nyugatra.

2.   

Engedélyezett halászeszközök

Horgászbotos tonhalhalászhajók: horgászbot és vonóháló (élőcsali-halászathoz)

Felszíni horogsoros halászhajók: felszíni horogsor

3.   

Engedélyezett legkisebb hálószembőség

16 mm (élőcsali-halászat)

4.   

Legkisebb kifogható méret

A halak esetében a legkisebb kifogható méretet a szájrész végétől a farokúszó legtávolabbi pontjáig kell mérni (teljes testhossz) (lásd a 4. függeléket).

A vegyes bizottság a 4. függelékben nem részletezett fajok esetében is megállapíthat legkisebb kifogható méretet.

5.   

Járulékos fogások

Engedélyezett

Nem engedélyezett

A célfajon vagy -fajcsoporton kívüli egyéb fajok

A vegyes bizottság a fentiekben nem részletezett fajok esetében is megállapíthatja a járulékos fogások megengedett arányát.

6.   

Halászati lehetőségek / díjak

A hajók engedélyezett száma

22 horgászbotos vagy horogsoros tonhalhalászhajó

Éves átalánydíj

2 500 EUR horgászbotos tonhalhalászhajónként és

3 500 EUR felszíni horogsoros halászhajónként

a nagy távolságra vándorló fajok és a hozzájuk kapcsolódó fajok 10 000 tonnás fogásáért.

A fogásmennyiség alapján számított rész

25 EUR/t a horgászbotos tonhalhalászhajók esetében

35 EUR/t a horgászbotos tonhalhalászhajók esetében

7.   

Biológiai nyugalmi időszak

8.   

Megjegyzések

A díjak a jegyzőkönyv alkalmazásának teljes időszakára kerültek megállapításra.

Élőcsali-halászat

Élőcsali halászata egy adott hónapban a vegyes bizottság által maghatározandó napok számára korlátozódik. Az ilyen tevékenységek kezdetét és befejezését jelezni kell a felügyeleti hatóságnak.

A felek megállapodnak azon gyakorlati szabályok meghatározásában, amelyek révén ebben a kategóriában lehetővé válik a hajók számára szükséges élőcsali halászata vagy begyűjtése. Amennyiben e tevékenységeket érzékeny területeken vagy nem engedélyezett halászeszközökkel végzik, az említett szabályokat az IMROP ajánlásai alapján, a felügyeleti hatóság egyetértésével kell meghatározni.

Cápák

1)

A vonatkozó ICCAT- és FAO-ajánlásoknak megfelelően az óriás cetcápa (Cetorhinus maximus), a nagy fehércápa (Carcharodon carcharias), a homoki tigriscápa (Carcharias taurus) és a közönséges kutyacápa (Galeorhinus galeus) halászata tilos.

2)

Az ICCAT által szabályozott halászatok során kifogott cápák védelmére vonatkozó 04-10 és 05-10 számú ajánlásnak megfelelően.


7.   

HALÁSZATI KATEGÓRIA:

FAGYASZTÓVAL FELSZERELT NYÍLT TENGERI VONÓHÁLÓS HALÁSZHAJÓK

1.   

Halászati övezet

a)

Az északi szélesség 19°00′00″-től északra, a következő pontokat összekötő vonaltól nyugatra:

é. sz. 20°46′30″

ny. h.17°03′00″

é. sz. 20°36′00″

ny. h.17°11′00″

é. sz. 20°36′00″

ny. h.17°35′00″

é. sz. 20°00′00″

ny. h.17°30′00″

é. sz. 19°34′00″

ny. h.17°00′00″

é. sz. 19°21′00″

ny. h.16°52′00″

é. sz. 19°10′00″

ny. h.16°41′00″

é. sz. 19°00′00″

ny. h.16°39′50″

b)

Az északi szélesség 19°00′00″-től délre, az északi szélesség 16°04′00″-ig, az apályjelzéstől számított 20 tengeri mérföldön túl.

2.   

Engedélyezett halászeszközök

Nyílt tengeri vonóháló:

A vonóháló zsákvége megerősíthető egy (kifeszített állapotban) legalább 400 mm-es szembőségű léhéssel és legalább 1,5 méteres közökkel elhelyezett csomókkal, kivéve a háló hátsó részén lévő csomót, amely nem helyezhető el a zsákvég nyílásától számított 2 méteren belül. A zsák bármely más eszközzel való megerősítése vagy megkettőzése tilos, és a vonóhálóval az engedélyezett kisméretű nyíltvízi fajokon kívül semmilyen esetben nem halászhatók más fajok.

3.   

Engedélyezett legkisebb hálószembőség

40 mm

4.   

Legkisebb kifogható méret

A halak esetében a legkisebb kifogható méretet a szájrész végétől a farokúszó legtávolabbi pontjáig kell mérni (teljes testhossz) (lásd a 4. függeléket).

A vegyes bizottság a fentiekben nem részletezett fajok esetében is megállapíthat legkisebb kifogható méretet.

5.   

Járulékos fogások

Engedélyezett

Nem engedélyezett

Az engedélyezett célfajok vagy -fajcsoportok össztömegének 3 %-a (élőtömegben kifejezve)

Rákfélék illetve lábasfejűek, a kalmár kivételével

A vegyes bizottság a 4. függelékben nem felsorolt fajok esetében is megállapíthatja a járulékos fogások megengedett arányát.

6.   

Halászati lehetőségek / díjak

Időszak

1. év

2. év

Megengedett fogásmennyiség (tonnában)

300 000

300 000

Díj

123 EUR/t

123 EUR/t

 

A díjat minden olyan háromhónapos időszak végén kell kiszámítani, amikor a hajó számára engedélyezett a halászat, figyelembe véve az adott időszakban ejtett fogásokat.

Az engedély kiállításának feltétele egy hajónként 5 000 EUR-s előleg megfizetése, amelyet le kell vonni a díj teljes összegéből; az előleget minden olyan háromhónapos időszak elején kell kifizetni, amikor a hajó számára engedélyezett a halászat.

Egyidejűleg legfeljebb 19 hajó halászhat.

7.   

Biológiai nyugalmi időszak

A vegyes bizottság keretében a két fél a Közös Tudományos Bizottság tudományos szakvéleménye alapján megállapodhat biológiai nyugalmi időszak meghatározásáról.

8.   

Megjegyzések

A díjak a jegyzőkönyv alkalmazásának teljes időszakára kerültek megállapításra.

A kisméretű nyíltvízi fajokra vonatkozó átváltási tényezőket az 5. függelék határozza meg.

A 8. kategóriában fel nem használt halászati lehetőségeket havonta legfeljebb 2 engedély kiadásával lehet felhasználni.


8.   

HALÁSZATI KATEGÓRIA:

FAGYASZTÓVAL NEM FELSZERELT NYÍLT TENGERI HALÁSZHAJÓK

1.   

Halászati övezet

a)

Az északi szélesség 19°00′00″-től északra: az alábbi pontokat összekötő vonaltól nyugatra:

é. sz. 20° 46′30″

ny. h.17° 03′00″

é. sz. 20° 36′00″

ny. h.17° 11′00″

é. sz. 20° 36′00″

ny. h.17° 35′00″

é. sz. 20° 00′00″

ny. h.17° 30′00″

é. sz. 19° 34′00″

ny. h.17° 00′00″

é. sz. 19° 21′00″

ny. h.16° 52′00″

é. sz. 19° 10′00″

ny. h.16° 41′00″

é. sz. 19° 00′00″

ny. h.16° 39′50″

b)

Az északi szélesség 19°00′00″-től délre, az északi szélesség 16°04′00″-ig, az apályjelzéstől számított 20 tengeri mérföldön túl.

2.   

Engedélyezett halászeszközök

Nyílt tengeri vonóháló és ipari halászatra szánt erszényes kerítőháló:

A vonóháló zsákvége megerősíthető egy (kifeszített állapotban) legalább 400 mm-s szembőségű léhéssel és legalább 1,5 méteres közökkel elhelyezett csomókkal, kivéve a háló hátsó részén lévő csomót, amely nem helyezhető el a zsákvég nyílásától számított 2 méteren belül. A zsák bármely más eszközzel való megerősítése vagy megkettőzése tilos, és a vonóhálóval az engedélyezett kisméretű nyíltvízi fajokon kívül semmilyen esetben nem halászhatók más fajok.

3.   

Engedélyezett legkisebb hálószembőség

40 mm a vonóhálók esetében, 20 mm a kerítőhálók esetében

4.   

Legkisebb kifogható méret

A halak esetében a legkisebb kifogható méretet a szájrész végétől a farokúszó legtávolabbi pontjáig kell mérni (teljes testhossz) (lásd a 4. függeléket)

A vegyes bizottság a fentiekben nem részletezett fajok esetében is megállapíthat legkisebb kifogható méretet.

5.   

Járulékos fogások

Engedélyezett

Nem engedélyezett

Az engedélyezett célfajok vagy -fajcsoportok össztömegének 3 %-a (élőtömegben kifejezve)

Rákfélék illetve lábasfejűek, a kalmár kivételével

A vegyes bizottság a fentiekben nem részletezett fajok esetében is megállapíthatja a járulékos fogások megengedett arányát.

6.   

Halászati lehetőségek / díjak

Megengedett fogásmennyiség (tonnában)

15 000 tonna évente.

Ha a hajók felhasználják e halászati lehetőségeket, le kell őket vonni a 7. kategóriában előírt 300 000 tonnás mennyiségből.

Időszak

1. év

2. év

Díj

123 EUR/t

123 EUR/t

 

A díjat minden olyan háromhónapos időszak végén kell kiszámítani, amikor a hajó számára engedélyezett a halászat, figyelembe véve az adott időszakban ejtett fogásokat.

Az engedély kiállításának feltétele egy 5 000 EUR-s előleg megfizetése, amelyet le kell vonni a díj teljes összegéből; az előleget minden olyan háromhónapos időszak elején kell kifizetni, amikor a hajó számára engedélyezett a halászat.

Egyidejűleg legfeljebb 2 hajó halászhat, ami 2 negyedévi engedélynek felel meg a 7. kategóriába tartozó, fagyasztóval felszerelt nyílt tengeri vonóhálós halászhajók esetében.

7.   

Biológiai nyugalmi időszak

A vegyes bizottság keretében a két fél a Közös Tudományos Bizottság tudományos szakvéleménye alapján megállapodhat biológiai nyugalmi időszak meghatározásáról.

8.   

Megjegyzések

A díjak a jegyzőkönyv alkalmazásának teljes időszakára kerültek megállapításra.

A kisméretű nyíltvízi fajokra vonatkozó átváltási tényezőket az 5. függelék határozza meg.


9.   

HALÁSZATI KATEGÓRIA:

LÁBASFEJŰEK

1.   

Halászati övezet

p.m.

2.   

Engedélyezett halászeszközök

p.m.

3.   

Engedélyezett legkisebb hálószembőség

p.m.

4.   

Járulékos fogások

Engedélyezett

Nem engedélyezett

p.m.

p.m.

5.   

Engedélyezett tonnatartalom/díjak

Időszak

1. év

2. év

Megengedett fogásmennyiség (tonnában)

p.m.

p.m.

Díj

p.m.

p.m.

6.   

Biológiai nyugalmi időszak

p.m.

7.   

Megjegyzések

p.m.

1. függelék

MAURITÁNIA – EURÓPAI UNIÓ HALÁSZATI MEGÁLLAPODÁS

HALÁSZATI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM

Image

2. függelék

Image

3. függelék

Image

4. függelék

A fedélzeten tárolható fogások legkisebb méreteire vonatkozó hatályos jogszabályok

III. szakasz:   Az egyes fajok legkisebb halászható mérete és tömege

1.

A kifogott egyedek legkisebb mérete a következőképpen mérendő:

a halak esetében a szájrész végétől a farokúszó legtávolabbi pontjáig (teljes testhossz),

a lábasfejűek esetében csak a testhossz (köpönyeg) a karok nélkül,

a rákfélék esetében az orr hegyétől a farok legtávolabbi pontjáig.

A rákok orrhegye a páncélnak a fejtor (cephalothorax) középvonalánál előrenyúló nyúlványát jelöli. A rózsaszín languszta esetében a páncél homorú részének középső, a két elülső szarv közé eső részét kell kiválasztani mint mérési referenciapontot.

2.

A tengeri halak, lábasfejűek és rákfélék halászhatósághoz előírt minimális méret- illetve tömegértékek a következők:

a)

A tengeri halak esetében:

Alasák (Sardinella aurita és Sardinella maderensis)

18 cm

Szardínia (Sardina pilchardus)

16 cm

Fattyúmakrélák (Trachurus spp.)

19 cm

Spanyol makrahal (Decapturus rhonchus)

19 cm

Spanyol makréla (Scomber japonicus)

25 cm

Aranydurbincs (Sparus auratus)

20 cm

Kékfoltos durbincs (Sparus coeruleostictus)

23 cm

Csíkos durbincs (Sparus auriga), rózsaszínű durbincs (Sparus pagrus)

23 cm

FFogasdurbincsok (Dentex spp.)

15 cm

FBíbor durbincs (Pagellus bellottii), gyöngyös durbincs (Pagellus acarne)

19 cm

Édesajkú hal (Plectorhynchus mediterraneus)

25 cm

Ajakoshal

25 cm

Hollóhal (Sciana umbra)

25 cm

Sashal (Argirosomus regius) és kasszáva croaker (Pseudotholithus senegalensis)

70 cm

Csíkossügérek (Epinephelus spp.)

40 cm

Kéksügér (Pomatomus saltator)

30 cm

Nyugat-afrikai kecskehal (Pseudupeneus prayensis)

17 cm

Tengeri pérek (Mugil spp.)

20 cm

Csillagos cápa, bajuszos kutyacápa (Mustellus mustellus, Leptocharias smithii)

60 cm

Pettyes farkassügér (Dicentrarchus punctatus)

20 cm

Kutyanyelvhalak (Cynoglossus canariensis, Cynoglossus monodi)

20 cm

Kutyanyelvhalak (Cynoglossus cadenati, Cynoglossus senegalensis)

30 cm

Szürketőkehal-fajok (Dentex spp.)

30 cm

Sárgaúszójú tonhal (Thunnus albacares), tömege kisebb, mint:

3,2 kg

Nagyszemű tonhal (Thunnus obesus) tömege kisebb, mint:

3,2 kg

b)

A lábasfejűek esetében:

Polip (Octopus vulgaris)

500 gr (kizsigerelve)

Kalmár (Loligo vulgaris)

13 cm

Közönséges tintahal (Sepia officinalis)

13 cm

Törpeszépia (Sepia bertheloti)

7 cm

c)

A rákfélék esetében:

Királylanguszta (Panulirus regius)

21 cm

Rózsaszín languszta (Palinurus mauritanicus)

23 cm

Mélyvízi rózsaszín garnéla (Parapeneus longirostrus)

6 cm

mélytengeri vörös tarisznyarák (Geyryon maritae)

6 cm

Déli rózsaszín garnéla és éti ostorgarnéla (Penaeus notialis, Penaeus kerathurus)

200 egyed/kg

5. függelék

Átváltási tényezők listája

A VONÓHÁLÓS HAJÓK FEDÉLZETÉN FELDOLGOZOTT, KISMÉRETŰ NYÍLT TENGERI FAJOKBÓL ELŐÁLLÍTOTT HALÁSZATI KÉSZTERMÉKEKRE VONATKOZÓ ÁTVÁLTÁSI ARÁNYOK

Termelés

Feldolgozás módja

Átváltási tényező

Alasa

Fej nélkül

Kézi darabolás

1,416

Fej nélküli, kizsigerelve

Kézi darabolás

1,675

Fej nélkül, kizsigerelve

Gépi darabolás

1,795

Makréla

Fej nélkül

Kézi darabolás

1,406

Fej nélkül, kizsigerelve

Kézi darabolás

1,582

Fej nélkül

Gépi darabolás

1,445

Fej nélkül, kizsigerelve

Gépi darabolás

1,661

Abroncshalfélék

Fej nélkül, kizsigerelve

Kézi darabolás

1,323

Szeletelve

Kézi darabolás

1,340

Fej nélkül, kizsigerelve (speciális darabolás)

Kézi darabolás

1,473

Szardínia

Fej nélkül

Kézi darabolás

1,416

Fej nélkül, kizsigerelve

Kézi darabolás

1,704

Fej nélkül, kizsigerelve

Gépi darabolás

1,828

Fattyúmakréla

Fej nélkül

Kézi darabolás

1,570

Fej nélkül

Gépi darabolás

1,634

Fej nélkül, kizsigerelve

Kézi darabolás

1,862

Fej nélkül, kizsigerelve

Gépi darabolás

1,953

Megjegyzés: A halak hallisztté történő feldolgozása esetében az átváltási szabályok alapján 5,5 tonna friss hal 1 tonna hallisztnek felel meg.

6. függelék

Image

7. függelék

A MAURITÁNIAI HALÁSZATI ÖVEZETEK HATÁRAI

A kizárólagos gazdasági övezet koordinátái/Jegyzőkönyv

EU VMS

1

Déli határvonal

é. sz.

16°

04′

 

ny. h.

19°

58′

 

2

Koordináták

é. sz.

16°

30′

 

ny. h.

19°

54′

 

3

Koordináták

é. sz.

17°

00′

 

ny. h.

19°

47′

 

4

Koordináták

é. sz.

17°

30′

 

ny. h.

19°

33′

 

5

Koordináták

é. sz.

18°

00′

 

ny. h.

19°

29′

 

6

Koordináták

é. sz.

18°

30′

 

ny. h.

19°

28′

 

7

Koordináták

é. sz.

19°

00′

 

ny. h.

19°

43′

 

8

Koordináták

é. sz.

19°

23′

 

ny. h.

20°

01′

 

9

Koordináták

é. sz.

19°

30′

 

ny. h.

20°

04′

 

10

Koordináták

é. sz.

20°

00′

 

ny. h.

20°

14,5′

 

11

Koordináták

é. sz.

20°

30′

 

ny. h.

20°

25,5′

 

12

Északi határvonal

é. sz.

20°

46′

 

ny. h.

20°

04,5′

 

8. függelék

Image

Image

2. MELLÉKLET

A FELELŐSSÉGTELJES ÉS FENNTARTHATÓ HALÁSZAT ELŐMOZDÍTÁSÁT CÉLZÓ PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS

1.   Cél és összegek

A pénzügyi támogatás a megállapodás 7. cikke (1) bekezdésének a) pontjában és az e jegyzőkönyv 2. cikkének (1) bekezdésében előírt kereskedelmi támogatásrésztől független hivatalos fejlesztési segély.

Az e jegyzőkönyv 2. cikkének (2) bekezdésében előírt pénzügyi támogatás összege évi 3 millió EUR. A támogatás a felelősségteljes és fenntartható halászatot hivatott előmozdítani a mauritániai halászati övezetekben a halászati erőforrások megőrzésére és a halászati ágazatnak a nemzetgazdaságba való jobb integrációjára irányuló stratégiai célkitűzésekkel összhangban.

A pénzügyi támogatás három prioritási tengelyt határoz meg az alábbiak szerint:

 

Intézkedések

I. prioritási tengely:

TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS KÉPZÉS

A halászatfejlesztési tervek (IMROP, ONISPA, ENEMP) végrehajtásának támogatása

II. prioritási tengely:

FELÜGYELET

A DSPCM tevékenységének támogatása

III. prioritási tengely:

KÖRNYEZETVÉDELEM

A tengeri és tengerparti környezet megőrzése (PNBA et PND)

2.   Kedvezményezettek

E támogatás kedvezményezettjei a Halászati Minisztérium, illetve a környezetvédelemért és a fenntartható fejlődésért felelős minisztérium. Az intézményi kedvezményezetteket a Pénzügyminisztérium tevékenyen támogatja.

3.   A végrehajtás kerete

E jegyzőkönyv hatálybalépése után az Európai Unió és Mauritánia a megállapodás 10. cikkében előírt vegyes bizottság keretében a szóban forgó támogatás vonatkozásában megállapodnak a támogathatósági feltételekről, a jogalapról, a programozásról, a nyomon követésről és az értékelésről, valamint a fizetési szabályokról.

4.   Láthatóság

Mauritánia vállalja annak biztosítását, hogy az e támogatás segítségével végrehajtott intézkedések láthatók legyenek a nyilvánosság számára. A kedvezményezettek ezért az Európai Bizottság által meghatározott „láthatósági iránymutatások” végrehajtása érdekében egyeztetik tevékenységüket az Európai Unió nouakchotti küldöttségével. Ezen belül minden egyes projektszerződésbe bele kell foglalni egy olyan rendelkezést, amely – különösen a logó (EU-zászló) megjelenítésének előírása révén – biztosítja az Európai Uniótól származó támogatás láthatóságát. Végezetül, Mauritánia megküldi az Európai Uniónak az átadóünnepségek ütemtervét.


RENDELETEK

31.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 361/85


A TANÁCS 1258/2012/EU RENDELETE

(2012. november 28.)

az Európai Unió és a Madagaszkári Köztársaság közötti, a két fél között jelenleg hatályban lévő halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv szerinti halászati lehetőségek elosztásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2007. november 15-én elfogadta az Európai Közösség és a Madagaszkári Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás (a továbbiakban: a partnerségi megállapodás) megkötéséről szóló 31/2008/EK rendeletet (1).

(2)

A felek 2012. május 10-én parafálták a partnerségi megállapodás új jegyzőkönyvét (a továbbiakban: az új jegyzőkönyv). Az új jegyzőkönyv halászati lehetőségeket biztosít az uniós hajóknak a Madagaszkár felségterületéhez vagy a halászat tekintetében joghatósága alá tartozó vizeken.

(3)

A Tanács 2012. november 28-án elfogadta az új jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló 826/2012/EU határozatot (2).

(4)

Az új jegyzőkönyv alkalmazásának időszakára meg kell határozni a halászati lehetőségek tagállamok közötti elosztásának módját.

(5)

A közösségi halászhajók közösségi vizeken kívül folytatott halászati tevékenységeinek engedélyezéséről és a harmadik országok hajóinak közösségi vizekhez való hozzáféréséről szóló, 2008. szeptember 29-i 1006/2008/EK tanácsi rendelet (3) alapján amennyiben úgy tűnik, hogy az új jegyzőkönyv értelmében az Unió számára kiosztott halászati engedélyek vagy halászati lehetőségek nincsenek teljes mértékben kihasználva, a Bizottság tájékoztatja erről az érintett tagállamokat. Ha a Tanács által megállapítandó határidőn belül nem érkezik válasz, azt annak megerősítéseként kell tekinteni, hogy az érintett tagállam hajói nem használják ki teljes mértékben az adott időszakban számukra rendelkezésre álló halászati lehetőségeket. Indokolt megállapítani ezt a határidőt.

(6)

Mivel a jegyzőkönyvet 2013. január 1-jétől ideiglenes jelleggel kívánják alkalmazni, ezt a rendeletet helyénvaló az így megállapított időpnttól alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az Európai Unió és a Madagaszkári Köztársaság között, a két fél között jelenleg hatályban lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvben (a továbbiakban: a jegyzőkönyv) rögzített halászati lehetőségek a tagállamok között a következők szerint kerülnek elosztásra:

Hajó típusa

Tagállam

Halászati lehetőségek

Kerítőhálós tonhalhalászhajók

Spanyolország

21

Franciaország

18

Olaszország

1

100 BT-nél nagyobb űrtartalmú felszíni horogsoros halászhajók

Spanyolország

17

Franciaország

9

Portugália

5

Egyesült Királyság

3

Legfeljebb 100 BT űrtartalmú felszíni horogsoros halászhajók

Franciaország

22

(2)   Az 1006/2008/EK rendelet a partnerségi megállapodás sérelme nélkül alkalmazandó.

(3)   Ha az (1) bekezdésben említett tagállamok halászati engedély iránti kérelmei nem merítik ki a jegyzőkönyvben meghatározott halászati lehetőségeket, a Bizottság az 1006/2008/EK rendelet 10. cikkében foglalt rendelkezéseknek megfelelően figyelembe veszi bármely más tagállam halászati engedély iránti kérelmét is.

(4)   Az a határidő, amelyen belül a tagállamoknak az 1006/2008/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdése szerint meg kell erősíteniük, hogy a számukra odaítélt halászati lehetőségeket nem használják ki teljes mértékben, tíz munkanap attól a naptól számítva, amikor a Bizottság tájékoztatja őket, hogy a halászati lehetőségeket nem használták ki.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet a jegyzőkönyv aláírásának napjától, de legkorábban 2013. január 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. november 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. ALETRARIS


(1)  HL L 15., 2008.1.18., 1. o.

(2)  Lásd e Hivatalos Lap 11. oldalát.

(3)  HL L 286., 2008.10.29., 33. o.


31.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 361/87


A TANÁCS 1259/2012/EU RENDELETE

(2012. december 3.)

az Európai Unió és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás kétéves időszakra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyv szerinti halászati lehetőségek elosztásáról és az 1801/2006/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2006. november 30-án elfogadta az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás megkötéséről szóló 1801/2006/EK rendeletet (1) (a továbbiakban: a partnerségi megállapodás).

(2)

A felek 2012. július 26-án parafálták a partnerségi megállapodás új jegyzőkönyvét (a továbbiakban: az új jegyzőkönyv). Az új jegyzőkönyv halászati lehetőségeket biztosít az uniós hajóknak a Mauritánia felségterületéhez vagy a halászat tekintetében joghatósága alá tartozó vizeken.

(3)

A Tanács 2012. december 18-án elfogadta az új jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló 2012/827/EU tanácsi határozatot (2).

(4)

Az új jegyzőkönyv alkalmazásának időszakára meg kell határozni a halászati lehetőségek tagállamok közötti elosztásának módját.

(5)

Amennyiben úgy tűnik, hogy az új jegyzőkönyv értelmében az Unió számára kiosztott halászati engedélyek vagy halászati lehetőségek nincsenek teljes mértékben kihasználva, a Bizottság erről – a közösségi halászhajók közösségi vizeken kívül folytatott halászati tevékenységeinek engedélyezéséről és a harmadik országok hajóinak közösségi vizekhez való hozzáféréséről szóló, 2008. szeptember 29-i 1006/2008/EK tanácsi rendelettel (3) összhangban – tájékoztatja az érintett tagállamokat. Ha a Tanács által megállapítandó határidőn belül nem érkezik válasz, azt annak megerősítéseként kell tekinteni, hogy az érintett tagállam hajói nem használják ki teljes mértékben az adott időszakban számukra rendelkezésre álló halászati lehetőségeket. Indokolt megállapítani ezt a határidőt.

(6)

A jelenlegi jegyzőkönyv hatálya 2012. július 31-én lejárt. Az új jegyzőkönyvet az aláírásának napjától ideiglenesen alkalmazni kell, ezért ezt a rendeletet ugyanattól a naptól kezdve kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az Európai Unió és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás kétéves időszakra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyvben (a továbbiakban: a jegyzőkönyv) rögzített halászati lehetőségek, amelyek figyelembe veszik a 2008 és 2012 közötti időszakban ejtett fogásokat, a tagállamok között a következők szerint kerülnek elosztásra:

a)

1. kategória: a langusztától és a tarisznyaráktól eltérő rákfélékre halászó hajók (hajók maximális száma: 36)

Spanyolország

4 150 tonna

Olaszország

600 tonna

Portugália

250 tonna

b)

2. kategória: szenegáli tőkehalra halászó (fagyasztóval nem felszerelt) vonóhálós és fenékhorogsoros halászhajók (hajók maximális száma: 11)

Spanyolország

4 500 tonna

c)

3. kategória: a szenegáli tőkehaltól eltérő tengerfenéki fajokra nem vonóhálóval halászó halászhajók (hajók maximális száma: 9)

Spanyolország

2 500 tonna

d)

4. kategória: tarisznyarákra halászó hajók

Spanyolország

200 tonna

e)

5. kategória: kerítőhálós tonhalhalászhajók

Spanyolország

17 engedély

Franciaország

5 engedély

f)

6. kategória: horgászbotos tonhalhalászhajók és felszíni horogsoros hajók

Spanyolország

18 engedély

Franciaország

4 engedély

g)

7. kategória: fagyasztóval felszerelt nyílt tengeri vonóhálós halászhajók:

Németország

15 396 tonna

Franciaország

3 205 tonna

Lettország

66 087 tonna

Litvánia

70 658 tonna

Hollandia

76 727 tonna

Lengyelország

32 008 tonna

Egyesült Királyság

10 457 tonna

Írország

10 462 tonna

Egy időben egyszerre legfeljebb 19 hajó tartózkodhat a mauritániai vizeken. Ha a 8. kategóriában nem használják ki teljes mértékben az engedélyeket, a 8. kategória további legfeljebb 16 negyedéves engedéllyel egészíthető ki.

A jegyzőkönyv kétéves érvényességi ideje alatt a tagállamok a következő negyedéves engedéllyel rendelkeznek:

Németország

8

Franciaország

4

Lettország

40

Litvánia

44

Hollandia

32

Lengyelország

16

Írország

4

Egyesült Királyság

4

A tagállamok törekednek arra, hogy tájékoztassák a Bizottságot, ha egyes engedélyeik más tagállamok részére átadhatóvá válnak.

h)

8. kategória: fagyasztóval nem felszerelt nyílt tengeri halászhajók

Írország

15 000 tonna

Ezek a halászati lehetőségek kihasználatlanságuk esetén átcsoportosíthatók a 7. kategóriába, az említett kategóriának megfelelő elosztási kulcs szerint.

A mauritániai vizeken legfeljebb 16 negyedéves engedély használható fel. Kihasználatlanságuk esetén az engedélyek átcsoportosíthatók a 7. kategóriába.

Írország 16 negyedéves engedéllyel rendelkezik (amelyeket kihasználatlanságuk esetén átcsoportosíthatók a 7. kategóriába).

Írország a jegyzőkönyv érvényességi ideje alatt minden évben legkésőbb július 1-jéig tájékoztatja a Bizottságot, ha egyes engedélyei más tagállamok részére átadhatóvá válnak.

(2)   Az 1006/2008/EK rendelet a partnerségi megállapodás sérelme nélkül alkalmazandó.

(3)   Ha az (1) bekezdésben említett tagállamok halászati engedély iránti kérelmei nem merítik ki a jegyzőkönyvben meghatározott halászati lehetőségeket, a Bizottság az 1006/2008/EK rendelet 10. cikkében foglalt rendelkezéseknek megfelelően figyelembe veszi bármely más tagállam halászati engedély iránti kérelmét is.

(4)   Az a határidő, amelyen belül a tagállamoknak az 1006/2008/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdése szerint meg kell erősíteniük, hogy a számukra odaítélt halászati lehetőségeket nem használják ki teljes mértékben, tíz munkanap attól a naptól számítva, amikor a Bizottság tájékoztatja őket, hogy a halászati lehetőségeket nem merítették ki.

2. cikk

A 1801/2006/EK rendelet 2. cikke hatályát veszti.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

A rendelet a jegyzőkönyv aláírásának napjától alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 3-án.

a Tanács részéről

az elnök

N. SYLIKIOTIS


(1)  HL L 343., 2006.12.8., 1. o.

(2)  Lásd e Hivatalos Lap 43. oldalát.

(3)  HL L 286., 2008.10.29., 33. o.


31.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 361/89


A TANÁCS 1260/2012/EU RENDELETE

(2012. december 17.)

az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén megvalósítandó megerősített együttműködésnek az alkalmazandó fordítási szabályok tekintetében történő végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 118. cikke második bekezdésére,

tekintettel az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén megvalósítandó megerősített együttműködésre való felhatalmazásról szóló, 2011. március 10-i 2011/167/EU tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamenteknek való továbbítását követően,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)

A 2011/167/EU tanácsi határozat értelmében Belgium, Bulgária, a Cseh Köztársaság, Dánia, Németország, Észtország, Írország, Görögország, Franciaország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Hollandia, Ausztria, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovénia, Szlovákia, Finnország, Svédország és az Egyesült Királyság (a továbbiakban: a részt vevő tagállamok) felhatalmazást kaptak arra, hogy egymás között megerősített együttműködést valósítsanak meg az egységes szabadalmi oltalom létrehozása területén.

(2)

Az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén megvalósítandó megerősített együttműködés végrehajtásáról szóló, 2012. december 17-i 1257/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) értelmében az európai szabadalmak megadásáról szóló, 1973. október 5-i, 1991. december 17-én és 2000. november 29-én felülvizsgált egyezmény (a továbbiakban: ESZE) szabályai és eljárásai alapján az Európai Szabadalmi Hivatal (a továbbiakban: ESZH) által megadott egyes európai szabadalmakat a szabadalom jogosultjának kérelmére a részt vevő tagállamokban egységes hatállyal kell felruházni.

(3)

A részt vevő tagállamokban egységes hatályú európai szabadalmakkal (a továbbiakban: egységes hatályú európai szabadalom) kapcsolatos fordítási szabályokat az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 118. cikkének második bekezdésével összhangban külön rendeletben kell megállapítani.

(4)

A 2011/167/EU határozat értelmében az egységes hatályú európai szabadalmakra vonatkozó fordítási szabályoknak egyszerűeknek és költséghatékonyaknak kell lenniük. A fordítási szabályoknak meg kell felelniük a Bizottság által 2010. június 30-án előterjesztett, az európai uniós szabadalom fordítási szabályairól szóló tanácsi rendeletjavaslatban foglalt, az elnökség által 2010 novemberében javasolt, és a Tanács által széleskörűen támogatott kompromisszumos elemekkel kiegészített rendelkezéseknek.

(5)

A fordítási szabályoknak biztosítaniuk kell a jogbiztonságot, ösztönözniük kell az innovációt, így különösen kedvezniük kell a kis- és középvállalkozásoknak (kkv-k). A fordítási szabályoknak könnyebb, kevésbé költséges és jogbiztonságot nyújtó hozzáférést kell biztosítaniuk az egységes hatályú európai szabadalomhoz és a szabadalmi rendszer egészéhez.

(6)

Mivel az európai szabadalmak megadásáért az ESZH a felelős, az egységes hatályú európai szabadalommal kapcsolatos fordítási szabályoknak az ESZH jelenlegi eljárására kell épülniük. Az említett szabályoknak az eljárási költségek és a műszaki információk hozzáférhetősége tekintetében a gazdasági szereplők érdekei és a közérdek közötti szükséges egyensúly megteremtésére kell irányulniuk.

(7)

Az átmeneti rendelkezések sérelme nélkül, nincs szükség további fordítások előírására, amennyiben az egységes hatályú európai szabadalom szövegét az ESZE 14. cikkének (6) bekezdésével összhangban közzétették. Az ESZE 14. cikkének (6) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az európai szabadalmak szövegét az ESZH előtti eljárás nyelvén teszik közzé, és abban az igénypontoknak az ESZH két másik hivatalos nyelvére lefordított változatai is szerepelnek.

(8)

Az egységes hatályú európai szabadalommal kapcsolatos jogvita esetén jogos követelmény, hogy az állítólagos szabadalombitorló kérésére a szabadalom jogosultja a szabadalmat teljes fordításban vagy annak a részt vevő tagállamnak a hivatalos nyelvén is rendelkezésre bocsássa, amelyben az állítólagos szabadalombitorlásra sor került, vagy pedig annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén, amelyben az állítólagos szabadalombitorló lakóhelye vagy székhelye található. Az egységes hatályú európai szabadalommal kapcsolatos jogvitákban a részt vevő tagállamokban hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság felhívására a szabadalom jogosultjának az adott bíróság eljárási nyelvén is rendelkezésre kell bocsátania a szabadalom teljes fordítását. Ezeket a fordításokat nem lehet automatizált eszközökkel végezni, annak költségei pedig a szabadalom jogosultját terhelik.

(9)

Kártérítési követeléssel kapcsolatos jogvita esetén a jogvitában eljáró bíróságnak figyelembe kell vennie, hogy a feltételezett bitorló jóhiszeműen járhatott el azt megelőzően, hogy a fordítást a saját nyelvén megkapta, és esetleg nem volt tudomása arról, vagy nem volt elvárható, hogy tudomása legyen arról, hogy szabadalombitorlást követ el. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnak egyedileg kell megvizsgálnia az adott üggyel kapcsolatos körülményeket, és figyelembe kell vennie többek között, hogy a feltételezett bitorló csak helyi szinten tevékenykedő kkv-e, továbbá figyelembe kell vennie az ESZH előtti eljárás nyelvét és az átmeneti időszak alatt az egységes hatály iránti kérelemhez mellékelt fordítást.

(10)

Az egységes hatályú európai szabadalmakhoz való, így különösen a kkv-k általi hozzáférés elősegítése érdekében, lehetővé kell tenni a bejelentők számára, hogy szabadalmi bejelentésüket az Unió bármely hivatalos nyelvén benyújthassák az ESZH-hoz. Kiegészítő intézkedésként bizonyos bejelentőknek, akik egységes hatályú európai szabadalmat szereznek, az Unió valamely olyan hivatalos nyelvén nyújtottak be európai szabadalmi bejelentést, amely az ESZH-nak nem hivatalos nyelve, és akiknek a lakóhelye vagy üzleti tevékenységének fő helye valamely tagállamban található, az ESZH által jelenleg alkalmazott díjkedvezményen felüli további díjvisszatérítést kell kapniuk a szabadalmi bejelentés nyelvéről az ESZH előtti eljárás nyelvére történő fordítás költségeinek fedezésére. Az említett visszatérítéseket az ESZH-nak az 1257/2012/EU rendelet 9. cikkében foglaltaknak megfelelően kell kezelnie.

(11)

A szabadalmi információk hozzáférhetőségének és a technológiai ismeretek terjesztésének előmozdítása érdekében a szabadalmi bejelentések és a szabadalmak gépi fordításainak az Unió összes hivatalos nyelvén a lehető legrövidebb időn belül rendelkezésre kell állniuk. Az ESZH-nál jelenleg is folyik a gépi fordítási technológia fejlesztése; a gépi fordítás a szabadalmi információkhoz való hozzáférés javításának és a technológiai ismeretek széles körű terjesztésének rendkívül fontos eszköze. Az európai szabadalmi rendszer valamennyi felhasználójának az érdekét szolgálná, ha az európai szabadalmi bejelentések és szabadalmi leírások jó minőségű gépi fordításai az Unió összes hivatalos nyelvén kellő időben rendelkezésre állnának. A gépi fordítások az Európai Unió politikájának kulcsfontosságú részét képezik. Ezek a gépi fordítások kizárólag tájékoztatási célokat szolgálhatnak, és azokhoz nem fűződhet joghatás.

(12)

Az átmeneti időszak alatt, amíg az Unió valamennyi hivatalos nyelvére történő, jó minőségű gépi fordítás rendszere nem áll rendelkezésre, az 1257/2012/EU rendelet 9. cikkében említett, egységes hatály iránti kérelemhez helyénvaló csatolni a szabadalom szövegének teljes angol nyelvű fordítását, ha az ESZH előtti eljárás nyelve a francia vagy a német, vagy – ha az ESZH előtti eljárás nyelve az angol – a szabadalom szövegének a tagállamok bármelyik olyan hivatalos nyelvén készült fordítását, amely nyelv egyben az Unió egyik hivatalos nyelve is. Az említett szabályok biztosítják, hogy az átmeneti időszak alatt valamennyi egységes hatályú európai szabadalom elérhető lesz angolul is, azaz a nemzetközi technológiai kutatások és publikációk szokásosan használt nyelvén. A szabályok biztosítják továbbá, hogy az egységes hatályú európai szabadalmak tekintetében a részt vevő tagállamok más hivatalos nyelvein is közzétegyenek fordításokat. Ezek a fordítások nem végezhetőek automatizált eszközökkel, és a fordítások minőségének megfelelőnek kell lennie ahhoz, hogy hozzájáruljon az Európai ESZH fordítóprogramjainak fejlesztéséhez. Ezek a fordítások elősegítenék a szabadalmakkal kapcsolatos információk terjesztését is.

(13)

Az átmeneti időszaknak véget kell érnie, mihelyt az Unió valamennyi hivatalos nyelvén jó minőségű olyan gépi fordítások állnak rendelkezésre, amelyek minőségét rendszeresen és tárgyilagosan értékeli egy olyan független szakértői bizottság, amelyet a részt vevő tagállamok hoznak létre az Európai Szabadalmi Szervezet keretében, és amely az ESZH és az európai szabadalmi rendszer felhasználóinak képviselőiből áll. Tekintettel a technológiai fejlettségre, a jó minőségű gépi fordítások kifejlesztése nem vehet 12 évnél többet igénybe. Ebből következően az átmeneti időszaknak az e rendelet alkalmazásának kezdetét követő 12 év leteltével kell véget érnie, kivéve, ha az átmeneti időszak ennél korábbi megszüntetéséről határoznak.

(14)

Mivel az egységes hatályú európai szabadalomra alkalmazandó anyagi jogi rendelkezéseket az 1257/2012/EU rendelet szabályozza, és azokat az ebben a rendeletben meghatározott fordítási szabályok egészítik ki, ezt a rendeletet az 1257/2012/EU rendelet alkalmazásának kezdő időpontjával megegyező időponttól kell alkalmazni.

(15)

Ez a rendelet nem érinti az EUMSZ 342. cikkének megfelelően kidolgozott, az Európai Unió intézményeinek nyelveire vonatkozó szabályokat és az Európai Gazdasági Közösség által használt nyelvek meghatározásáról szóló, 1958. április 15-i 1. tanácsi rendeletet (3). Ez a rendelet az ESZH nyelvi rezsimjén alapul, és nem tekinthető úgy, hogy különleges nyelvi rezsimet hoz létre az Unió számára, továbbá hogy alapot szolgáltat arra, hogy az Unió bármely későbbi jogi aktusában korlátozott nyelvi rezsimet alkalmazzanak.

(16)

Mivel e rendelet célját, nevezetesen az egységes hatályú európai szabadalmakra vonatkozó egységes és egyszerű fordítási rezsim megalkotását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani és ezért a rendelet léptéke és hatása miatt az uniós szinten jobban megvalósítható, az Unió, adott esetben megerősített együttműködés útján intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén, a 2011/167/EU határozatban foglalt felhatalmazásnak megfelelően megvalósítandó megerősített együttműködést hajtja végre az alkalmazandó fordítási szabályok tekintetében.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a)   „egységes hatályú európai szabadalom”: olyan európai szabadalom, amely az 1257/2012/EU rendelet alapján egységes hatállyal rendelkezik a részt vevő tagállamokban;

b)   „az eljárás nyelve”: az ESZH előtti eljárás során használt nyelv az európai szabadalmak megadásáról szóló, 1973. október 5-i, 1991. december 17-én és 2000. november 29-én felülvizsgált egyezmény (a továbbiakban: ESZE) 14. cikkének (3) bekezdésében meghatározottak szerint.

3. cikk

Az egységes hatályú európai szabadalommal kapcsolatos fordítási szabályok

(1)   E rendelet 4. és 6. cikkének sérelme nélkül, nincs szükség további fordításra, amennyiben az egységes hatállyal rendelkező európai szabadalom leírását az ESZE 14. cikkének (6) bekezdésével összhangban közzétették.

(2)   Az 1257/2012/EU rendelet 9. cikkében említett, egységes hatály iránti kérelmet az eljárás nyelvén kell benyújtani.

4. cikk

Fordítás jogvita esetén

(1)   Egy egységes hatályú európai szabadalom feltételezett bitorlásával kapcsolatos jogvita esetén a szabadalom jogosultja a feltételezett szabadalombitorló kérésére és választásának megfelelően rendelkezésre bocsátja az egységes hatályú európai szabadalom teljes fordítását annak a részt vevő tagállamnak valamely hivatalos nyelvén, amelyben a feltételezett szabadalombitorlásra sor került, vagy annak a tagállamnak valamely hivatalos nyelvén, amelyben a feltételezett szabadalombitorló lakóhelye vagy székhelye található.

(2)   Egy egységes hatályú európai szabadalommal kapcsolatos jogvita esetén a szabadalom jogosultja a per során az egységes hatályú európai szabadalmakkal kapcsolatos jogviták elbírálására a részt vevő tagállamokban hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság felhívására az érintett bíróság eljárásának nyelvén is rendelkezésre bocsátja a szabadalom teljes fordítását.

(3)   Az (1) és a (2) bekezdés szerinti fordítások költségei a szabadalom jogosultját terhelik.

(4)   Kártérítési követeléssel kapcsolatos jogvita esetén a jogvitában eljáró bíróság – különösen akkor, ha a feltételezett bitorló kkv, természetes személy vagy non-profit szervezet, egyetem vagy közfinanszírozású kutatóhely – értékeli és figyelembe veszi, hogy azt megelőzően, hogy az (1) bekezdésben említett fordítást megkapta, a feltételezett bitorlónak esetleg nem volt tudomása arról, illetve nem volt elvárható, hogy tudomása legyen arról, hogy bitorolja az egységes hatályú európai szabadalmat.

5. cikk

A kompenzációs rendszer kezelése

(1)   Tekintve, hogy az ESZE 14. cikke (2) bekezdésének értelmében az európai szabadalmi bejelentések tetszőleges nyelven nyújthatók be, az 1257/2012/EU rendelet 9. cikkével összhangban a részt vevő tagállamok az ESZE 143. cikke alapján azzal a feladattal bízzák meg az ESZH-t, hogy kezelje valamennyi fordítási költségnek egy bizonyos összeghatárig történő megtérítésére létrehozott kompenzációs rendszert, amely azon bejelentők számára áll nyitva, akik a szabadalmi bejelentést az Unió valamely olyan hivatalos nyelvén nyújtják be az ESZH-hoz, amely nyelv nem tartozik az ESZH hivatalos nyelvei közé.

(2)   Az (1) bekezdésben említett kompenzációs rendszert az 1257/2012/EU rendelet 11. cikkében említett díjakból kell fedezni, és abból kizárólag olyan kkv-k, természetes személyek, non-profit szervezetek, egyetemek és közfinanszírozású kutatóhelyek részesülhetnek, akik vagy amelyek lakóhelye vagy üzleti tevékenységének fő helye valamely tagállamban található.

6. cikk

Átmeneti intézkedések

(1)   Az e rendelet alkalmazásának kezdőnapjával kezdődő átmeneti időszak alatt az 1257/2012/EU rendelet 9. cikkében említett, egységes hatály iránti kérelemhez az alábbiakat kell mellékelni:

a)

ha az eljárás nyelve a francia vagy a német, az európai szabadalom szövegének teljes angol nyelvű fordítása; vagy

b)

ha az eljárás nyelve az angol, az európai szabadalom szövegének teljes fordítása az Unió bármely más hivatalos nyelvére.

(2)   Az 1257/2012/EU rendelet 9. cikkével összhangban a részt vevő tagállamok az ESZE 143. cikke alapján azzal a feladattal bízzák meg az ESZH-t, hogy az e cikk (1) bekezdésében említett fordításokat az 1257/2012/EU rendelet 9. cikkében említett, egységes hatály iránti kérelem benyújtása időpontját követően a lehető legrövidebb időn belül tegye közzé. Ezeknek a fordításoknak a szövege joghatással nem rendelkezik és kizárólag tájékoztatási célokat szolgál.

(3)   Az e rendelet alkalmazásának kezdetétől számított hatodik év leteltével, és azt követően kétévente egy független szakértői bizottság elvégzi annak tárgyilagos értékelését, hogy az Unió összes hivatalos nyelvén rendelkezésre áll-e a szabadalmi bejelentéseknek és szabadalmaknak az ESZH által kifejlesztett eszközzel készített, jó minőségű gépi fordítása. A szakértői bizottságot a részt vevő tagállamok az Európai Szabadalmi Szervezet keretében hozzák létre, és az az ESZH képviselőiből, valamint az európai szabadalmi rendszer felhasználóit képviselő nem kormányzati szervezetek képviselőiből áll, akiket az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsa az ESZE 30. cikke (3) bekezdésének megfelelően megfigyelőként hív meg.

(4)   A Bizottság az e cikk (3) bekezdésében említett első értékelés alapján, és azt követően kétévente, a későbbi értékelések alapján jelentést nyújt be a Tanácsnak, és adott esetben javaslatot tesz az átmeneti időszak lezárására.

(5)   Ha az átmeneti időszakot nem zárják le a Bizottság javaslata alapján, az az e rendelet alkalmazásának kezdőnapját követő 12 év elteltével automatikusan véget ér.

7. cikk

Hatálybalépés

(1)   Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

(2)   Ezt a rendeletet 2014. január 1-jétől vagy – amennyiben ez utóbbi a későbbi időpont – az egységes szabadalmi bíróságról szóló megállapodás hatálybalépésének napjától kell alkalmazni.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően a részt vevő tagállamokban teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

S. ALETRARIS


(1)  HL L 76., 2011.3.22., 53. o.

(2)  Lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát.

(3)  HL 17., 1958.10.6, 385/58. o.