ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2012.342.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 342

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

55. évfolyam
2012. december 14.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 1194/2012/EU rendelete (2012. december 12.) a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az irányított fényű lámpák és a fénykibocsátó diódás lámpák, valamint a kapcsolódó eszközök környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról ( 1 )

1

 

*

A Bizottság 1195/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 13.) a Trichoderma koningii (MUCL 39203) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz brojlerpulykák és tenyésztés céljából nevelt pulykák takarmányozásához történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Lyven) ( 1 )

23

 

*

A Bizottság 1196/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 13.) a 9/2010/EU rendeletnek a Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz tojótyúkoknak takarmány-adalékanyagként adott minimális tartalma tekintetében történő módosításáról (az engedély jogosultja: Danisco Animal Nutrition) ( 1 )

25

 

*

A Bizottság 1197/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 13.) az 540/2011/EK végrehajtási rendeletnek az acetamiprid, alfa-cipermetrin, Ampelomyces quisqualis, törzs: AQ 10, benalaxil, bifenazát, brómxinil, klórprofam, dezmedifam, etoxazol, Gliocladium catenulatum, törzs: J1446, imazoszulfuron, laminarin, mepanipirim, metoxifenozid, milbemektin, fenmedifam, Pseudomonas chlororaphis, törzs: MA 342, kinoxifen, S-metolaklór, tepraloxidim, tiakloprid, tiram és ziram hatóanyagok jóváhagyási időtartamaik lejáratának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról ( 1 )

27

 

 

A Bizottság 1198/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 13.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

31

 

 

A Bizottság 1199/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 13.) a tojáságazatban alkalmazandó export-visszatérítések megállapításáról

33

 

 

A Bizottság 1200/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 13.) az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak tekintetében történő módosításáról

36

 

 

A Bizottság 1201/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 13.) a cukorágazat egyes termékeire a 2012/13-as gazdasági évben alkalmazandó, a 892/2012/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról

38

 

 

A Bizottság 1202/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 13.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált tojásra és tojássárgájára vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

40

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2012/778/EU

 

*

A Tanács határozata (2012. december 4.) a Máltán fennálló túlzott hiányról szóló 2009/587/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

43

 

 

2012/779/EU

 

*

A Tanács határozata (2012. december 11.) a Régiók Bizottsága egy holland tagjának és egy holland póttagjának kinevezéséről

45

 

 

2012/780/EU

 

*

A Bizottság határozata (2012. december 5.) a polgári légi közlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikkének (5) bekezdésével létrehozott, biztonsági ajánlások európai központi adattárához és az ajánlásokra adott válaszokhoz való hozzáférési jogokról ( 1 )

46

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

14.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 342/1


A BIZOTTSÁG 1194/2012/EU RENDELETE

(2012. december 12.)

a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az irányított fényű lámpák és a fénykibocsátó diódás lámpák, valamint a kapcsolódó eszközök környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésére,

a környezettudatos tervezéssel foglalkozó konzultációs fórummal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 2009/125/EK irányelv értelmében a Bizottság köteles megállapítani azon energiával kapcsolatos termékek környezettudatos tervezésének követelményeit, amelyek az eladások száma és a kereskedelem volumene szempontjából jelentősek, amelyek nagy hatást gyakorolnak a környezetre, és amelyek környezetre gyakorolt hatása túlzott költségek nélkül nagymértékben javítható.

(2)

A 2009/125/EK irányelv 16. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében a Bizottság – a 19. cikk (3) bekezdésében előírt eljárással, a 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott kritériumoknak megfelelően, a környezettudatos tervezéssel foglalkozó konzultációs fórummal folytatott konzultációt követően, az indokoltnak ítélt körben – köteles végrehajtási intézkedéseket elfogadni, kezdve azokkal a termékekkel, amelyek az üvegházhatású gázok kibocsátásának költséghatékony csökkentése szempontjából igen nagy jelentőségűek, köztük a háztartásokban és a szolgáltatásban alkalmazott, az irányított fényű lámpákat és a fénykibocsátó diódás lámpákat, valamint a kapcsolódó eszközöket is magukban foglaló világítástechnikai termékekre vonatkozóan.

(3)

A Bizottság előkészítő vizsgálatok keretében elemezte az irányított fényű lámpák és a fénykibocsátó diódás lámpák, valamint a kapcsolódó eszközök műszaki, környezetvédelmi és gazdaságossági jellemzőit. A Bizottság e vizsgálatok során együttműködött az érdekeltekkel és más – uniós és harmadik országbeli – érdeklődőkkel, a vizsgálatok végeztével pedig közzétette annak eredményeit. A külső áramforrásokkal kapcsolatban elvégzett előkészítő vizsgálatok keretében a Bizottság hasonló elemzésnek vetette alá a külső halogénlámpa-működtető eszközöket.

(4)

A környezettudatos tervezésre vonatkozó kötelező követelmények a beszerelés és a felhasználás helyétől függetlenül vonatkoznak az uniós piacon forgalomba hozott termékekre, ezért nem függhetnek a termék alkalmazási módjától.

(5)

Az e rendelet hatálya alá tartozó termékek elsősorban egy adott tér teljes vagy részleges megvilágítására szolgálnak abból a célból, hogy a természetes megvilágítást mesterségesen előállított fénnyel helyettesítve vagy kiegészítve javítsák az adott téren belül a látási viszonyokat. Nem indokolt a környezettudatos tervezésre vonatkozóan e rendeletben meghatározott követelmények hatálya alá vonni azokat az elsősorban más típusú felhasználásra tervezett speciális célú – például a forgalomirányító fényjelző készülékekben való felhasználásra, terráriumok megvilágítására vagy háztartási készülékekben való felhasználásra szánt – lámpákat, amelyeket a terméket kísérő termékinformáció egyértelműen ekként jelöl meg.

(6)

Indokolt ugyanakkor e rendelet hatálya alá vonni a piacon egyre keresettebb újfajta technológiákat, például a fénykibocsátó diódákat.

(7)

E rendelet szempontjából az e rendelet hatálya alá tartozó termékek környezetvédelmi jellemzői közül az üzem közbeni energiafogyasztást, a higanytartalmat és a környezetbe kerülő higanymennyiséget indokolt lényeges paraméternek tekinteni.

(8)

A lámpák életciklusának különböző szakaszaiban a környezetbe kerülő higanymennyiséget – beleértve az üzem közben felhasznált villamos energia előállításából, valamint a higanytartalmú irányított fényű kompakt fénycsöveknek az élettartamuk végén vélhetően újrafeldolgozásra nem kerülő 80 %-ából származó mennyiséget is – 2007-ben az akkor üzemben lévő lámpaállomány alapján 0,7 tonnára becsülték. Ilyen irányú fellépés nélkül az üzemben levő lámpákból a környezetbe kerülő higanymennyiség 2020-ig az előrejelzések szerint 0,9 tonnára nőne, ugyanakkor a kimutatások szerint ezt a mennyiséget lényegesen csökkenteni lehetne.

(9)

A kompakt fénycsövek higanytartalmát, noha lényeges környezetvédelmi jellemzőnek kell tekinteni, a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) keretében indokolt szabályozni. A lámpák ultraibolya fénykibocsátását és más, potenciálisan egészségügyi következményekkel járó paramétereit a 2006/95/EK (3) és a 2001/95/EK (4) európai parlamenti és tanácsi irányelv keretében indokolt szabályozni.

(10)

A lámpák energiahatékonysági követelményeinek meghatározása a környezetbe kerülő összes higanymennyiség csökkenését fogja eredményezni.

(11)

A 2012/19/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) 14. cikke (2) bekezdésének d) pontja annak biztosítására kötelezi a tagállamokat, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket magánháztartásokban felhasználó személyek megkapják a szükséges információkat az elektromos és elektronikus berendezésekben található veszélyes anyagoknak a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges hatásairól. Indokolt ezt az előírást kiegészíteni az e rendeletben a kompakt fénycsövek higanytartalma tekintetében előírt termékinformációs követelményekkel.

(12)

Az e rendelet hatálya alá tartozó termékek energiafogyasztását olyan meglévő, költséghatékony, nem jogvédett műszaki megoldások útján célszerű javítani, amelyek csökkentik e termékek beszerzési és üzemeltetési költségének összegét.

(13)

Az e rendelet hatálya alá tartozó termékek környezettudatos tervezésére vonatkozó követelményeket az érintett termékek környezetvédelmi jellemzőinek javítása érdekében kell meghatározni oly módon, hogy az hozzájáruljon a belső piac működéséhez, valamint az energiafogyasztás 2020-ig – az intézkedések bevezetése nélkül arra az évre valószínűsíthető értékhez képest – 20 %-kal történő csökkentésére vonatkozó uniós célkitűzés teljesítéséhez.

(14)

Az e rendeletben a környezettudatos tervezés vonatkozásában előírt követelmények és a 874/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben (6) előírt követelmények együttesen 2020-ig várhatóan éves szinten 25 TWh megtakarítást fognak eredményezni az irányított fényű lámpák által felhasznált villamos energia mennyiségében ahhoz az esethez képest, ha nem történne beavatkozás.

(15)

A környezettudatos tervezésre vonatkozó követelmények a felhasználó szempontjából nem befolyásolhatják az érintett termékek funkcionalitását, és nem fejthetnek ki kedvezőtlen hatást az egészségre, a biztonságra és a környezetre. Fontos különösen, hogy az üzem közbeni villamosenergia-fogyasztás csökkenéséből származó előnyök nagyobbak legyenek, mint a rendelet hatálya alá tartozó termékek gyártása során ennek folytán felmerülő környezeti hatások. Annak érdekében, hogy a fogyasztók az energiatakarékos lámpákkal és különösen a LED-lámpákkal elégedettek legyenek, működési követelményeket nemcsak az irányított fényű lámpákra, hanem a nem irányított fényű LED-lámpákra is meg kell határozni, ezekre ugyanis a 244/2009/EK bizottsági rendeletben (7) foglalt működési követelmények nem vonatkoznak. A termékinformációs követelményeknek lehetővé kell tenniük, hogy a fogyasztók tájékozottan választhassanak a különböző termékek közül.

(16)

Azok a LED-es fényforrást tartalmazó lámpatestek, amelyekből független vizsgálat céljából LED-lámpa vagy LED-modul nem vehető ki, nem kínálhatnak kibúvót a LED-gyártók számára e rendelet követelményeinek teljesítése alól.

(17)

A különös követelményeket úgy indokolt meghatározni, hogy a már üzembe állított világítóberendezések mindegyikét több különböző lámpa is kiszolgálhassa. Ezzel párhuzamosan olyan, harmonizált szabványok útján részletesebben is meghatározandó általános követelményeket is indokolt megállapítani, amelyek biztosítják, hogy az új világítóberendezések az energiatakarékos lámpák szélesebb skáláját legyenek képesek befogadni, az energiatakarékos lámpák pedig a világítóberendezések szélesebb skáláját legyenek képesek kiszolgálni. A világítóberendezésekre vonatkozó termékinformációs követelményeknek segíteniük kell a felhasználókat az egymással együtt alkalmazható lámpák és világítóberendezések kiválasztásában.

(18)

Annak érdekében, hogy a gyártóknak elegendő idejük legyen termékeik e rendelet követelményeihez való hozzáigazítására, a környezettudatos tervezésre vonatkozó követelményeket több ütemben indokolt bevezetni. Az egyes ütemeket úgy helyénvaló időzíteni, hogy elkerülhetők legyenek a piacon lévő termékek felhasználhatóságára gyakorolt kedvezőtlen hatások; tekintettel indokolt továbbá lenni a végfelhasználóknál és a gyártóknál – különösen a kis- és középvállalkozásoknál – felmerülő költségekre, valamint arra a kívánalomra, hogy e rendelet célkitűzései mielőbb teljesüljenek.

(19)

Az érintett termékparaméterek mérésére olyan megbízható, pontos és megismételhető mérési módszereket indokolt alkalmazni, amelyek igazodnak az általánosan korszerűként elfogadott mérési módszertanhoz, és ezen belül különösen – ha rendelkezésre állnak – a 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (8) I. mellékletében felsorolt európai szabványosító testületek által elfogadott harmonizált szabványokhoz.

(20)

A 2009/125/EK irányelv 8. cikke értelmében ebben a rendeletben meg kell határozni az alkalmazandó megfelelőségértékelési eljárásokat.

(21)

A megfelelőség ellenőrzésének megkönnyítése érdekében indokolt úgy rendelkezni, hogy a gyártók a 2009/125/EK irányelv V. és VI. melléklete szerinti műszaki dokumentációban bizonyos, az e rendeletben megállapított követelményekkel összefüggő információkat megadjanak.

(22)

Annak érdekében, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó termékek teljes életciklusára vonatkozó környezetvédelmi jellemzőkkel kapcsolatos információk széles körben rendelkezésre álljanak és könnyen hozzáférhetők legyenek, az e rendeletben megállapított jogilag kötelező követelmények mellett meg kell határozni az elérhető legjobb technológiákra vonatkozó indikatív referenciaértékeket is.

(23)

E rendelet felülvizsgálata során különös figyelmet kell fordítani a különböző típusú speciális célú lámpák eladási tendenciáira, biztosítva ezáltal, hogy az adott speciális célú felhasználás körén kívül ne lehessen őket felhasználni, valamint az újszerű technológiák, köztük a LED-ek és a szerves LED-ek fejlődésére. A felülvizsgálat keretében elemezni kell a 874/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelet szerinti A osztálynak – vagy a hálózati feszültségen működő irányított fényű halogénlámpák esetében legalább a B osztálynak – megfelelő szinthez tartozó energiahatékonysági követelmények meghatározásának lehetőségét (figyelemmel az alábbi III. melléklet 1.1. pontjában található 2. táblázatban meghatározott kritériumokra). A felülvizsgálat keretében elemezni kell azt is, hogy más izzószálas lámpák esetében van-e lehetőség az energiahatékonysági követelmények jelentős szigorítására. A felülvizsgálat keretében foglalkozni kell továbbá a LED-lámpák színvisszaadási indexével kapcsolatos működési követelményekkel is.

(24)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2009/125/EK irányelv 19. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

Ez a rendelet a világítási célú elektromos termékek közül:

a)

az irányított fényű lámpák;

b)

a fénykibocsátó diódás lámpák (LED-lámpák); valamint

c)

a villamos hálózat és a lámpák közé történő beszerelésre tervezett eszközök, köztük a lámpaműködtető eszközök, a vezérlőelemek és a lámpatestek (ide nem értve a fénycsövek és a nagy intenzitású kisülőlámpák előtétjeit és lámpatestjeit)

forgalomba hozatalára vonatkozóan állapítja meg a környezettudatos tervezés követelményeit, beleértve azt az esetet is, amikor ezek a termékek más termékekbe vannak beépítve.

Ez a rendelet emellett termékinformációs követelményeket is megállapít a speciális célú termékekre vonatkozóan.

Nem kell alkalmazni az e rendeletben foglalt követelményeket azokra a LED-modulokra, amelyek forgalmazása olyan lámpatestek részeként történik, amelyekből évente 200-nál kevesebb darabot hoznak forgalomba.

2. cikk

Fogalommeghatározások

A 2009/125/EK irányelv 2. cikkében található fogalommeghatározásokon túlmenően e rendelet alkalmazásában:

1.   „világítás”: fénynek terekre, tárgyakra vagy azok környezetére való alkalmazása azzal a céllal, hogy emberek láthassák őket;

2.   „kiemelő világítás”: a világítás azon formája, amelyben a fény egy adott tárgy vagy térrész hangsúlyosabb megvilágítása céljából irányítva van;

3.   „világítási célú elektromos termék”: villamos energia hasznosításával működő, világítás céljára alkalmazott termék;

4.   „speciális célú termék”: olyan termék, amely az e rendelet hatálya alá tartozó technológiákat alkalmazza, de – a műszaki dokumentációban megadott műszaki jellemzőinél fogva – speciális alkalmazásban történő felhasználásra szolgál. Speciális alkalmazás alatt olyan alkalmazásokat kell érteni, amelyek átlagos tereknek vagy tárgyaknak átlagos körülmények között történő megvilágításához nem szükséges műszaki paramétereket kívánnak meg. Ezen alkalmazások típusai a következők:

i.

vegyi vagy biológiai folyamatok befolyásolása céljából történő fénykibocsátás (például polimerizáció, érlelés/szárítás/keményítés céljából alkalmazott ultraibolya fény, fotodinámiás kezelés, kertészet, háziállat-gondozás, rovarok elleni védekezés);

ii.

képrögzítés és képkivetítés (például fényképezőgép-vaku, fénymásológép, vetítőgép);

iii.

fűtés (például infravörös lámpa);

iv.

jelzés (például forgalomirányító lámpa vagy repülőtéri pályalámpa);

i.

a fény spektrális eloszlásának olyannak kell lennie, hogy a láthatóság biztosítása mellett megváltoztassa a megvilágított tér vagy tárgy megjelenését (például az élelmiszerpulti megvilágítás vagy az I. melléklet 1. pontja értelmében vett színes lámpák esetében), kivéve azonban a korrelált színhőmérséklet eltéréseit; vagy

ii.

az emberi szem általi láthatóság biztosítása mellett a fény spektrális eloszlását valamilyen műszaki berendezés sajátos igényeihez kell igazítani (például stúdióvilágítás, effektlámpa alkalmazása, színházi világítás); vagy

iii.

a megvilágított teret vagy tárgyat védeni kell a fényforrás kedvezőtlen hatásaival szemben (például a fényérzékeny betegek ellátása során vagy a fényre érzékeny muzeális tárgyak megvilágítására alkalmazott szűrt fény esetében); vagy

iv.

a világításra csak veszélyhelyzetekben van szükség (például a veszélyhelyzeti világítást biztosító lámpák és lámpaműködtető eszközök esetében); vagy

v.

a világítástechnikai termékeknek szélsőséges fizikai körülmények között (például rezgések vagy – 20 °C alatti vagy 50 °C feletti hőmérséklet esetén) is üzemképesnek kell maradniuk;

5.   „fényforrás”: energiaátalakítással előállított, elsősorban látható optikai sugárzás kibocsátására tervezett felület vagy tárgy. E fogalommeghatározás alkalmazásában a „látható” kifejezés a 380 nm-től 780 nm-ig terjedő hullámhossztartományra utal;

6.   „lámpa”: olyan egység, amelynek jellemzői különállóan megállapíthatók, és amely egy vagy több fényforrásból áll; a lámpa olyan további alkatrészeket is tartalmazhat, amelyek a begyújtásához, az árammal való ellátásához vagy a stabil működtetéséhez szükségesek vagy amelyek az optikai sugárzás szórására, szűrésére vagy átalakítására szolgálnak, amennyiben ezek az alkatrészek a lámpa maradandó károsítása nélkül nem távolíthatók el a lámpából;

7.   „lámpafej”: a lámpának az a része, amely a lámpát a lámpafoglalaton vagy a lámpa csatlakozóján keresztül a tápáramkörre csatlakoztatja, és gyakran a lámpának a lámpafoglalatban való rögzítését is biztosítja;

8.   „lámpafoglalat”, „aljzat”: a lámpa rögzítésére szolgáló eszköz, amelybe a lámpafejet általában bele kell helyezni; ez utóbbi esetben a lámpafoglalat egyben a lámpának a tápáramkörre való csatlakoztatását is biztosítja;

9.   „irányított fényű lámpa”: olyan lámpa, amelynek esetében az általa kibocsátott fény legalább 80 %-a a π sr térszögbe esik (amelyet egy 120° csúcsszögű kúp jelöl ki);

10.   „nem irányított fényű lámpa”: az irányított fényű lámpának nem minősülő lámpa;

11.   „izzószálas lámpa”: olyan lámpa, amelyben a fény úgy keletkezik, hogy az áthaladó elektromos áram izzásig hevít egy szálszerű vezetőt. A lámpa tartalmazhat olyan gázokat, amelyek befolyásolják az izzási folyamatot;

12.   „izzólámpa”: olyan izzószálas lámpa, amelyben az izzószálat a burában vákuum vagy nemesgáz veszi körül;

13.   „halogénlámpa” (volfrámszálas): olyan izzószálas lámpa, amelyben volfrám izzószálat halogéneket vagy halogénvegyületeket tartalmazó gázközeg vesz körül; az ilyen lámpa beépített tápegységgel is forgalmazható;

14.   „kisülőlámpa”: olyan lámpa, amelyben a fényt közvetlenül vagy közvetve gázban, fémgőzben vagy több gáz és gőz elegyében bekövetkező elektromos kisülés állítja elő;

15.   „fénycső”: olyan kisnyomású higanyos típusú kisülőlámpa, amelyben a fény legnagyobb részét a kisülésből származó ultraibolya sugárzás által gerjesztett egy vagy több fényporréteg bocsátja ki. A fénycső beépített előtéttel is forgalmazható;

16.   „beépített előtét nélküli fénycső”: beépített előtétet nem tartalmazó, egyik vagy mindkét végén lámpafejjel ellátott fénycső;

17.   „nagy intenzitású kisülőlámpa”: olyan elektromos kisülőlámpa, amelyben a fényt előállító ívet a fal hőmérséklete stabilizálja, és az ív által a bura falára kifejtett terhelés meghaladja a négyzetcentiméterenkénti 3 W-ot;

18.   „fénykibocsátó dióda”, „LED”: szervetlen anyagú p-n átmenetet tartalmazó szilárdtesteszközből álló fényforrás. Az átmenet a gerjesztő elektromos áram hatására optikai sugárzást bocsát ki;

19.   „LED-csomag”: egy vagy több LED-ből álló szerelvény. A szerelvény optikai alkatrészt és termikus, mechanikai és elektromos interfészeket is tartalmazhat;

20.   „LED-modul”: egy vagy több LED-csomagot egyetlen nyomtatott áramköri lapon tartalmazó, fej nélküli szerelvény. A szerelvény elektromos, optikai, mechanikai és termikus alkatrészeket, valamint interfészeket és működtetőeszközt is tartalmazhat;

21.   „LED-lámpa”: egy vagy több fénykibocsátó diódát tartalmazó lámpa. A lámpa lámpafejet viselhet;

22.   „lámpaműködtető eszköz”: az áramforrás és egy vagy több lámpa között elhelyezkedő olyan eszköz, amely a lámpa vagy lámpák működésével összefüggő funkciót tölt be, például átalakítja a tápfeszültséget, egy meghatározott értékre korlátozza a lámpa vagy lámpák áramfelvételét, gyújtófeszültséget és előfűtő áramot biztosít, megakadályozza a hideggyújtást, javítja a teljesítménytényezőt vagy csökkenti a rádiózavarokat. Lehet olyan kialakítású, hogy ezeket a funkciókat más lámpaműködtető eszközökhöz csatlakoztatva tölti be. A fogalom nem foglalja magában:

a vezérlőelemeket,

a 278/2009/EK bizottsági rendelet (9) hatálya alá tartozó tápegységeket;

23.   „vezérlőelem”: a lámpa fényáramát nem teljesítményátalakítás útján szabályozó vagy ellenőrzés alatt tartó elektronikus vagy mechanikus eszköz, például az időkapcsoló, a mozgásérzékelő, a fényérzékelő vagy a természetes megvilágításhoz igazodó vezérlőeszköz. Ezenkívül a fázisvágás elvén működő fényszabályozó is vezérlőelemnek tekintendő;

24.   „külső lámpaműködtető eszköz”: termékbe nem beépített, a lámpa vagy lámpatest szerkezetén kívülre szerelendő vagy a lámpa vagy lámpatest szerkezetén belül elhelyezkedő, de onnan a lámpa vagy lámpatest maradandó károsítása nélkül kivehető lámpaműködtető eszköz;

25.   „előtét”: az áramforrás és egy vagy több kisülőlámpa közé helyezett olyan lámpaműködtető eszköz, amely lehet induktív, kapacitív vagy induktív-kapacitív, és amely elsősorban arra szolgál, hogy a lámpa vagy lámpák áramfelvételét egy meghatározott értékre korlátozza;

26.   „halogénlámpa-működtető eszköz”: olyan lámpaműködtető eszköz, amely a tápfeszültséget a halogénlámpa működéséhez szükséges törpefeszültséggé alakítja át;

27.   „kompakt fénycső”: olyan fénycső, amely mindazokat az alkatrészeket tartalmazza, amelyek a fénycső begyújtásához és stabil működtetéséhez szükségesek;

28.   „lámpatest”: egy vagy több lámpa által kibocsátott fény szórását, szűrését vagy átalakítását végző készülék, amely tartalmazza a lámpák – és szükség esetén az áramköri kiegészítők – megtámasztásához, rögzítéséhez és védelméhez szükséges alkatrészeket, valamint az áramforráshoz történő csatlakoztatásukhoz szükséges kiegészítő elemeket;

29.   „végfelhasználó”: az a természetes személy, aki kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenységén kívül eső célból valamely terméket ténylegesen megvásárol vagy várhatóan meg fog vásárolni;

30.   „végső tulajdonos”: az a személy vagy más jogalany, aki vagy amely egy bizonyos terméknek a termék életciklusának felhasználási szakaszában tulajdonosa, valamint az a személy vagy más jogalany, aki vagy amely e személy vagy más jogalany nevében eljár.

A III–V. mellékletre a II. mellékletben található fogalommeghatározások is vonatkoznak.

3. cikk

A környezettudatos tervezés követelményei

(1)   Az 1. cikkben felsorolt világítási célú elektromos termékeknek – a speciális célú termékek kivételével – meg kell felelniük a környezettudatos tervezésre vonatkozóan a III. mellékletben meghatározott követelményeknek.

A környezettudatos tervezésre vonatkozó követelményeket a következő ütemezésben kell alkalmazni:

 

az 1. ütem követelményeit 2013. szeptember 1-jétől fogva,

 

a 2. ütem követelményeit 2014. szeptember 1-jétől fogva,

 

a 3. ütem követelményeit 2016. szeptember 1-jétől fogva.

Eltérő rendelkezés hiányában és amennyiben egy követelményt egy későbbi ütem valamely követelménye nem ír felül, minden egyes követelményt a későbbi ütemekben bevezetett követelményekkel együtt továbbra is teljesíteni kell.

(2)   A speciális célú termékeknek 2013. szeptember 1-jétől fogva teljesíteniük kell az I. mellékletben meghatározott termékinformációs követelményeket.

4. cikk

A megfelelőség értékelése

(1)   A 2009/125/EK irányelv 8. cikke alkalmazásában megfelelőségértékelési eljárásként az említett irányelv IV. mellékletében meghatározott belső tervezés-ellenőrzési rendszert vagy az említett irányelv V. mellékletében meghatározott irányítási rendszert kell alkalmazni.

(2)   A 2009/125/EK irányelv 8. cikke szerinti megfelelőségértékelési eljárás céljából összeállított műszaki dokumentációnak:

a)

tartalmaznia kell az e rendelet III. mellékletének 3. része alapján rendelkezésre bocsátott termékinformáció egy példányát;

b)

tartalmaznia kell az I., a III. és a IV. mellékletben a műszaki dokumentáció információtartalmát illetően meghatározott további esetleges információkat;

c)

meg kell jelölnie a termékbeállítások és az üzemi feltételek legalább egy olyan reális kombinációját, amellyel a termék teljesíti e rendelet követelményeit.

5. cikk

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok

A 2009/125/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdése szerinti piacfelügyeleti célú vizsgálatok elvégzése során a tagállamok az e rendelet IV. mellékletében előírt ellenőrzési eljárást alkalmazzák.

6. cikk

Indikatív referenciaértékek

Az e rendelet elfogadásának időpontjában a piacon hozzáférhető, legkedvezőbb működési jellemzőkkel rendelkező termékek és technológiák indikatív referenciaértékeit az V. melléklet tartalmazza.

7. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság ezt a rendeletet a technológia fejlődésére való figyelemmel legkésőbb e rendelet hatálybalépését követően három évvel felülvizsgálja, és e felülvizsgálat eredményeit a konzultációs fórum elé tárja.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 285., 2009.10.31., 10. o.

(2)  HL L 174., 2011.7.1., 88. o.

(3)  HL L 374., 2006.12.27., 10. o.

(4)  HL L 11., 2002.1.15., 4. o.

(5)  HL L 197., 2012.7.24., 38. o.

(6)  HL L 258., 2012.9.26., 1. o.

(7)  HL L 76., 2009.3.24., 3. o.

(8)  HL L 204., 1998.7.21., 37. o.

(9)  HL L 93., 2009.4.7., 3. o.


I. MELLÉKLET

A speciális célú termékek termékinformációs követelményei

1.

Ha egy lámpa színkoordinátái mindig a következő tartományba esnek:

x < 0,270 vagy x > 0,530,

Formula vagy Formula,

akkor a 2009/125/EK irányelv 8. cikke szerinti megfelelőségértékelés céljából összeállított műszaki dokumentációban meg kell adni a színkoordinátákat, és utalni kell arra, hogy e színkoordináták következtében a lámpa speciális célú terméknek minősül.

2.

A speciális célú termékek esetében mindenfajta termékinformáció keretében meg kell jelölni a termék rendeltetését, és figyelmeztetni kell arra, hogy a termék nem másféle alkalmazásban történő felhasználásra szolgál.

A 2009/125/EK irányelv 8. cikke szerinti megfelelőségértékelés céljából összeállított műszaki dokumentációban meg kell adni azokat a műszaki paramétereket, amelyek miatt a termék kifejezetten a megjelölt speciális célra szolgál. A paraméterek szükség esetén oly módon is megadhatók, hogy elkerülhető legyen a gyártót megillető szellemi tulajdonhoz kapcsolódó, kereskedelmi szempontból érzékeny információk felfedése.

Ha a termék forgalomba hozatala olyan jól látható tájékoztatást viselő csomagolásban történik, amelyet a végfelhasználó a vásárlás előtt elolvashat, a csomagoláson és mindenfajta termékinformáció keretében egyértelmű és jól látható módon fel kell tüntetni:

a)

a termék rendeltetését; valamint

b)

azt a körülményt, hogy a termék a háztartások helyiségeinek megvilágítására nem alkalmas.


II. MELLÉKLET

Fogalommeghatározások a III–V. melléklethez

A III–V. melléklet alkalmazásában:

a)   „fényáram” (Φ): a sugárzott teljesítményből az emberi szem spektrális érzékenységének figyelembevételével származtatott mennyiség. Eltérő utalás hiányában a kezdeti fényáramot jelenti;

b)   „kezdeti fényáram”: a lámpa fényárama rövid ideig tartó működtetés után;

c)   „hasznos fényáram” (Φhaszn): a lámpa fényáramának az a része, amely a lámpa energiahatékonyságának a III. melléklet 1.1. pontja szerinti számításában figyelembe vett kúpon belülre esik;

d)   „fényerősség” (kandela, cd): a forrást elhagyó és az adott irányt tartalmazó elemi térszögben terjedő fényáramnak az elemi térszög szerinti differenciálhányadosa;

e)   „fénynyílásszög”: az optikai sugár tengelyén áthaladó valamely síkra illeszkedő azon két képzeletbeli egyenes egymással alkotott hajlásszöge, amelyek a lámpa elülső felületének középpontját összekötik azokkal a pontokkal, amelyekben a fényerősség a középponti sugárerősség 50 %-a, ahol a középponti sugárerősség a fényerősségnek az optikai sugár tengelye mentén mért értékét jelenti;

f)   „színérték”: a színingernek vagy a színkoordinátákkal, vagy a fő és a komplementer hullámhosszal és a tisztasággal együttesen meghatározott jellemzője;

g)   „korrelált színhőmérséklet” (Tc [K]): annak a Planck-sugárzónak (fekete testnek) a hőmérséklete, amelynek észlelt színe ugyanazon fényerő és meghatározott látási feltételek mellett a leginkább hasonlít az adott ingerére;

h)   „színvisszaadás” (Ra): a fény hatása a tárgyak színének megjelenésére a referenciafénnyel történő megvilágítás nyomán érzékelt színükkel való tudatos vagy tudattalan összehasonlítás alapján;

i)   „színkonzisztencia”: egy adott lámpa színkoordinátáinak (x és y) megengedett legnagyobb eltérése egy meghatározott középponttól (cx és cy), a színdiagramon a középpont (cx és cy) körül rajzolható MacAdam-féle ellipszis méretével (egységek száma) kifejezve;

j)   „fényáram-stabilitási tényező”, „LLMF”: az adott időpontban a lámpa által kibocsátott fényáram és a lámpa kezdeti fényáramának hányadosa;

k)   „lámpaélettartam-tényező”, „LSF”: azon lámpáknak az összes lámpához viszonyított aránya, amelyek meghatározott feltételek és be- és kikapcsolási gyakoriság mellett a megadott idő elteltével továbbra is üzemképesek;

l)   „lámpaélettartam”: az a működési időtartam, amely után a meghatározott feltételek és be- és kikapcsolási gyakoriság mellett továbbra is üzemképes lámpáknak az összes lámpához viszonyított aránya megegyezik a lámpaélettartam-tényezővel. LED-lámpák esetében a lámpaélettartam azt a működési időtartamot jelenti, amely a lámpa működtetésének megkezdésétől addig az időpontig tart, amikor az összes lámpának már csak 50 %-a üzemképes, vagy – ha ez előbb következik be – amikor a lámpák átlagos fényáram-stabilitása 70 % alá csökken;

m)   lámpa „bekapcsolási ideje”: a tápfeszültség alá helyezést követően a lámpa teljes bekapcsolásához és bekapcsolt állapotban maradásához szükséges idő;

n)   lámpa „bemelegedési ideje”: a bekapcsolást követően a lámpa stabilizált fényáramának egy meghatározott hányada kibocsátásához szükséges idő;

o)   „teljesítménytényező”: a tényleges teljesítmény abszolút értéke osztva a látszólagos teljesítménnyel, periodikusan változó körülmények között;

p)   lámpa „higanytartalma”: a lámpában található higany;

q)   „mért érték”: egy termék valamely jellemzőjének meghatározott működési feltételekhez tartozó, specifikációs célra használt értéke. Eltérő utalás hiányában minden követelmény mért értékben van kifejezve;

r)   „névleges érték”: mennyiségnek a termék megnevezésére és azonosítására szolgáló értéke;

s)   „üresjáratú üzemmód”: lámpaműködtető eszköz olyan állapota, amelyben a lámpaműködtető eszköz a tápfeszültségre van csatlakoztatva, kimenetét azonban az erre a célra szolgáló kapcsoló rendes üzemben leválasztotta minden elsődleges terhelésről (a meghibásodott vagy hiányzó lámpa, valamint a terhelésnek a biztonsági kapcsoló általi leválasztása nem minősül rendes üzemnek);

t)   „készenléti üzemmód”: lámpaműködtető eszköz azon üzemmódja, amelyben a vezérlőjel a lámpákat rendes üzemi körülmények között kikapcsolta. A fogalom olyan lámpaműködtető eszközökre vonatkozik, amelyek beépített kapcsolófunkcióval vannak ellátva, és rendes használat közben állandó jelleggel a tápfeszültségre vannak csatlakoztatva;

u)   „vezérlőjel”: vagy feszültségmoduláció útján külön vezérlőkábeleken, vagy a tápfeszültséggel együtt eljuttatott modulált jel formájában a működtetőeszköznek vezeték nélkül vagy vezetéken keresztül továbbított analóg vagy digitális jel;

v)   „készenléti teljesítmény”: a lámpaműködtető eszköz által a készenléti üzemmódban felvett teljesítmény;

w)   „üresjáratú teljesítmény”: a lámpaműködtető eszköz által az üresjáratú üzemmódban felvett teljesítmény;

x)   „kapcsolási ciklus”: lámpa meghatározott időközönként való be- és kikapcsolásának folyamata;

y)   „korai meghibásodás”: az az eset, amikor a lámpa élettartama a műszaki dokumentációban megadott mért élettartamnál rövidebb működési időtartam után véget ér;

z)   „vakításgátló”: fényvisszaverő vagy nem fényvisszaverő tulajdonságú, a fény számára áthatolhatatlan mechanikai vagy optikai ernyő, amelynek célja az irányított fényű lámpa fényforrása által kibocsátott látható közvetlen sugárzás eltakarása annak érdekében, hogy a fényt közvetlenül szemlélő személynél megakadályozza az átmeneti részleges vakság (rontó káprázás) kialakulását. A fogalom az irányított fényű lámpa fényforrására felhordott felületi bevonatra nem terjed ki;

aa)   „együttes felhasználhatóság”: az az eset, amikor a termék valamely berendezésbe történő beszerelésre, valamely másik termékbe való beillesztésre vagy – fizikai érintkezés vagy vezeték nélküli kapcsolat segítségével – valamely másik termékhez való hozzákapcsolásra van tervezve, és teljesülnek a következő feltételek:


III. MELLÉKLET

A környezettudatos tervezés követelményei

1.   ENERGIAHATÉKONYSÁGI KÖVETELMÉNYEK

1.1.   Az irányított fényű lámpák energiahatékonysági követelményei

A lámpák energiahatékonysági mutatóját (EEI) a következőképpen kell meghatározni, majd két tizedesjegyre kerekíteni kell:

Formula

ahol:

Pkorr a névleges felvett feszültség mellett méréssel meghatározott és, ha szükséges, az 1. táblázatnak megfelelően kiigazított mért teljesítmény. A korrekciós tényezők indokolt esetben együttesen is alkalmazhatók.

1.   táblázat

Korrekciós tényezők

A korrekció alkalmazási területe

A teljesítmény Pkorr kiigazított értéke

Külső halogénlámpa-működtető eszközzel működő lámpák

Formula

LED-lámpákhoz való külső lámpaműködtető eszközzel működő lámpák

Formula

Fénycsövekhez való külső lámpaműködtető eszközzel működő 16 mm átmérőjű fénycsövek („T5 lámpák”) és egyik végükön fejelt négytüskés fénycsövek

Formula

Fénycsövekhez való külső lámpaműködtető eszközzel működő más lámpák

Formula

Nagy intenzitású kisülőlámpákhoz való külső lámpaműködtető eszközzel működő lámpák

Formula

Olyan kompakt fénycsövek, amelyeknek színvisszaadási indexe ≥ 90

Formula

Vakításgátlóval ellátott lámpák

Formula

Pref a referenciateljesítmény, amelyet a lámpa hasznos fényáramából (Φhaszn) kell meghatározni a következőképpen:

Ha a modell Φhaszn hasznos fényárama 1 300 lm-nél kisebb: Formula

Ha a modell Φhaszn hasznos fényárama 1 300 lm vagy annál nagyobb: Formula

A Φhaszn mennyiség:

a legalább 90° fénynyílásszögű, csomagolásukon az e melléklet 3.1.2. j) pontjában előírt figyelmeztetést viselő, az izzószálas lámpáktól különböző irányított fényű lámpák esetében a 120° csúcsszögű kúpon belüli mért fényáram (Φ120°),

minden más irányított fényű lámpa esetében a 90° csúcsszögű kúpon belüli mért fényáram (Φ90°).

A lámpák megengedett legnagyobb energiahatékonysági mutatóját a 2. táblázat tartalmazza.

2.   táblázat

Időpont

Megengedett legnagyobb energiahatékonysági mutató (EEI)

Hálózati feszültségen működő izzószálas lámpák

Más izzószálas lámpák

Nagy intenzitású kisülőlámpák

Más lámpák

1. ütem

Ha Φhaszn > 450 lm: 1,75

Ha Φhaszn ≤ 450 lm: 1,20

Ha Φhaszn > 450 lm: 0,95

0,50

0,50

2. ütem

1,75

0,95

0,50

0,50

3. ütem

0,95

0,95

0,36

0,20

A hálózati feszültségen működő izzószálas lámpákra a 3. ütemben előírt követelményeket csak akkor kell alkalmazni, ha a Bizottság legkésőbb 2015. szeptember 30-ig részletes piacelemzés alapján olyan adatokat állapít meg és továbbít a konzultációs fórumnak, amelyek arra utalnak, hogy vannak a piacon olyan, hálózati feszültségen működő lámpák, amelyek:

teljesítik a megengedett legnagyobb energiahatékonysági mutatóra a 3. ütemben előírt követelményt,

megfizethetőek, azaz a végfelhasználók többségére nem rónak túlzott anyagi terhet,

a fogyasztó számára fontos működési paraméterek tekintetében általában véve egyenértékűek az e rendelet hatálybalépésének időpontjában a piacon beszerezhető, hálózati feszültségen működő izzószálas lámpákkal, ideértve azt a szempontot is, hogy a fényáram szempontjából lefedik a 6. táblázatban felsorolt referencia-fényáramokat,

az együttes felhasználhatóság tekintetében mindenkor korszerűnek tekintett követelmények szerint alkalmasak a villamos hálózat és az e rendelet hatálybalépésekor beszerezhető izzószálas lámpák közé történő beszerelésre tervezett eszközökkel való együttes alkalmazásra.

1.2.   A lámpaműködtető eszközök energiahatékonysági követelményei

A 2. ütemtől fogva a villamos hálózat és a lámpa be- és kikapcsolását lehetővé tévő kapcsoló közé történő beszerelésre szánt lámpaműködtető eszköz üresjáratú teljesítménye nem lehet nagyobb 1,0 W-nál. A 3. ütemtől fogva ugyanez a határérték 0,50 W. A 250 W-nál nagyobb leadott teljesítményű (P) lámpaműködtető eszközök esetében az üresjáratú teljesítmény határértékét P / 250 W-tal meg kell szorozni.

A 3. ütemtől fogva a lámpaműködtető eszköz készenléti teljesítménye nem lehet nagyobb 0,50 W-nál.

A 2. ütemtől fogva a halogénlámpa-működtető eszköz hatásfokának 100 % terhelés mellett legalább 0,91-nak kell lennie.

2.   MŰKÖDÉSI KÖVETELMÉNYEK

2.1.   Az irányított fényű lámpák működési követelményei (a LED-lámpák kivételével)

Az irányított fényű kompakt fénycsövek működési követelményeit a 3. táblázat, a kompakt fénycsövektől, a LED-lámpáktól és a nagy intenzitású kisülőlámpáktól különböző irányított fényű lámpák működési követelményeit a 4. táblázat tartalmazza.

3.   táblázat

Irányított fényű kompakt fénycsövek működési követelményei

Működési paraméter

1. ütem

(hacsak másként nincs megjelölve)

3. ütem

Lámpaélettartam-tényező 6 000 óránál

2014. március 1-jétől fogva: ≥ 0,50

≥ 0,70

Fényáram-stabilitás

2 000 óránál: ≥ 80 %

2 000 óránál: ≥ 83 %

6 000 óránál: ≥ 70 %

Be- és kikapcsolási ciklusok száma meghibásodásig

≥ az órában kifejezett lámpaélettartam fele

≥ 10 000, ha a lámpa bekapcsolási ideje > 0,3 másodperc

≥ az órában kifejezett lámpaélettartam

≥ 30 000, ha a lámpa bekapcsolási ideje > 0,3 másodperc

Bekapcsolási idő

< 2,0 másodperc

< 1,5 másodperc, ha P < 10 W

< 1,0 másodperc, ha P ≥ 10 W

A lámpa bemelegedési ideje a Φ 60 %-áig

< 40 másodperc

< 100 másodperc a higanyt amalgám formájában tartalmazó lámpák esetében

< 40 másodperc

< 100 másodperc a higanyt amalgám formájában tartalmazó lámpák esetében

Korai meghibásodások aránya

≤ 5,0 % 500 óránál

≤ 5,0 % 1 000 óránál

Beépített működtetőeszközzel ellátott lámpa teljesítménytényezője

≥ 0,50, ha P < 25 W

≥ 0,90, ha P ≥ 25 W

≥ 0,55, ha P < 25 W

≥ 0,90, ha P ≥ 25 W

Színvisszaadás (Ra)

≥ 80

≥ 65, ha a lámpa e melléklet 3.1.3. l) pontjának megfelelően kültéri vagy ipari felhasználásra való

≥ 80

≥ 65, ha a lámpa e melléklet 3.1.3. l) pontjának megfelelően kültéri vagy ipari felhasználásra való

Ha a lámpafej olyan szabványosított típushoz tartozik, amelyet izzószálas lámpákon is alkalmaznak, akkor a 2. ütemtől fogva a lámpának teljesítenie kell a villamos hálózat és az izzószálas lámpák közé történő beszerelésre tervezett eszközökkel való együttes felhasználhatóság tekintetében mindenkor korszerűnek tekintett követelményeket.

4.   táblázat

A LED-lámpáktól, a kompakt fénycsövektől és a nagy intenzitású kisülőlámpáktól különböző irányított fényű lámpák működési követelményei

Működési paraméter

1. és 2. ütem

3. ütem

Mért lámpaélettartam 50 % lámpaélettartam-tényező mellett

≥ 1 000 óra (a 2. ütemtől: ≥ 2 000 óra) ≥ 2 000 óra azon törpefeszültségű lámpák esetében, amelyek nem teljesítik az e melléklet 1.1. pontjában az izzószálas lámpák energiahatékonyságára vonatkozóan a 3. ütemre előírt követelményt

≥ 2 000 óra

≥ 4 000 óra a törpefeszültségű lámpák esetében

Fényáram-stabilitás

≥ 80 % az átlagos mért lámpaélettartam 75 %-ánál

≥ 80 % az átlagos mért lámpaélettartam 75 %-ánál

Be- és kikapcsolási ciklusok száma

≥ az órában kifejezett mért lámpaélettartam négyszerese

≥ az órában kifejezett mért lámpaélettartam négyszerese

Bekapcsolási idő

< 0,2 s

< 0,2 s

A lámpa bemelegedési ideje a Φ 60 %-áig

≤ 1,0 s

≤ 1,0 s

Korai meghibásodások aránya

≤ 5,0 % 100 óránál

≤ 5,0 % 200 óránál

Beépített működtetőeszközzel ellátott lámpa teljesítménytényezője

≥ 0,9, ha a teljesítmény > 25 W

≥ 0,5, ha a teljesítmény ≤ 25 W

≥ 0,9, ha a teljesítmény > 25 W

≥ 0,5, ha a teljesítmény ≤ 25 W

2.2.   A nem irányított fényű és az irányított fényű LED-lámpák működési követelményei

A nem irányított fényű és az irányított fényű LED-lámpák működési követelményeit az 5. táblázat tartalmazza.

5.   táblázat

A nem irányított fényű és az irányított fényű LED-lámpák működési követelményei

Működési paraméter

Követelmény az 1. ütemtől fogva (hacsak másként nincs megjelölve)

Lámpaélettartam-tényező 6 000 óránál

2014. március 1-jétől fogva: ≥ 0,90

Fényáram-stabilitás 6 000 óránál

2014. március 1-jétől fogva: ≥ 0,80

Be- és kikapcsolási ciklusok száma meghibásodásig

≥ 15 000, ha a mért lámpaélettartam ≥ 30 000 óra Egyébként:

≥ az órában kifejezett mért lámpaélettartam fele

Bekapcsolási idő

< 0,5 s

A lámpa bemelegedési ideje a Φ 95 %-áig

< 2 s

Korai meghibásodások aránya

≤ 5,0 % 1 000 óránál

Színvisszaadás (Ra)

≥ 80

≥ 65, ha a lámpa e melléklet 3.1.3. l) pontjának megfelelően kültéri vagy ipari felhasználásra való

Színkonzisztencia

A színkoordináták egy legfeljebb hat egységnyi méretű MacAdam-féle ellipszisen belül helyezkednek el

Beépített működtetőeszközzel ellátott lámpa teljesítménytényezője (PF)

Ha P ≤ 2 W: nincs követelmény

Ha 2 W < P ≤ 5 W: PF > 0,4

Ha 5 W < P ≤ 25 W: PF > 0,5

Ha P > 25 W: PF > 0,9

Ha a lámpafej olyan szabványosított típushoz tartozik, amelyet izzószálas lámpákon is alkalmaznak, akkor a 2. ütemtől fogva a lámpának teljesítenie kell a villamos hálózat és az izzószálas lámpák közé történő beszerelésre tervezett eszközökkel való együttes felhasználhatóság tekintetében mindenkor korszerűnek tekintett követelményeket.

2.3.   A villamos hálózat és a lámpák közé történő beszerelésre tervezett eszközök működési követelményei

A 2. ütemtől fogva a villamos hálózat és a lámpák közé történő beszerelésre tervezett eszközöknek teljesíteniük kell az azon lámpákkal való együttes felhasználhatóság tekintetében mindenkor korszerűnek tekintett követelményeket, amelyeknek energiahatékonysági mutatója (melyet mind az irányított fényű, mind a nem irányított fényű lámpákra az e melléklet 1.1. pontjában meghatározott módszerrel kell meghatározni) legfeljebb:

0,24 a nem irányított fényű lámpák esetében (feltételezve, hogy Φhaszn = teljes mért fényáram),

0,40 az irányított fényű lámpák esetében.

A fényszabályozó eszköz bekapcsolt állapotában a legkisebb olyan beállítás mellett, amelynél a hozzá kapcsolt lámpa energiát fogyaszt, a lámpának legalább a teljes terheléshez tartozó fényárama 1 %-át ki kell bocsátania.

Ha egy végfelhasználók számára forgalmazott lámpatest forgalomba hozatalakor a lámpatesthez olyan lámpák is mellékelve vannak, amelyeket a végfelhasználó kicserélhet, akkor e lámpáknak a 874/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelet szerinti energiahatékonysági osztályának a legmagasabb két olyan osztály valamelyikének kell lennie, amellyel a lámpatest a címke szerint együtt alkalmazható.

3.   TERMÉKINFORMÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK

3.1.   Az irányított fényű lámpák termékinformációs követelményei

Eltérő rendelkezés hiányában az alábbiakban meghatározott tartalmú tájékoztatást az 1. ütemtől fogva kell nyújtani.

A termékinformációs követelmények nem vonatkoznak:

a 2. ütem energiahatékonysági követelményeit nem teljesítő izzószálas lámpákra,

a lámpatest részeként forgalmazott, a végfelhasználó által rendeltetésszerűen nem kivehető LED-modulokra.

Az „energiatakarékos lámpa” kifejezéssel vagy más, a lámpa hatásfokára utaló reklámcélú kijelentéssel bárminemű termékinformáció keretében csak abban az esetben szabad élni, ha a lámpa energiahatékonysági mutatója (melyet az e melléklet 1.1. pontjában meghatározott módszerrel kell meghatározni) legalább 0,40.

3.1.1.   Magán a lámpán feltüntetendő információk

A nagy intenzitású kisülőlámpák kivételével a lámpák felületén jól olvasható betűtípussal fel kell tüntetni a névleges hasznos fényáram, a színhőmérséklet és a névleges fénynyílásszög értékét és mértékegységét („lm”, „K” és „°”) minden olyan esetben, ha a biztonsági vonatkozású információk, például a teljesítmény és a feszültség feltüntetése után a lámpa felületén elegendő hely marad ezen információk számára anélkül, hogy indokolatlan mértékben akadályoznák a lámpa által kibocsátott fény útját.

Ha a három felsorolt érték közül csak egynek van hely, akkor a névleges hasznos fényáramot kell feltüntetni. Ha két értéknek van hely, akkor a névleges hasznos fényáramot és a színhőmérsékletet kell feltüntetni.

3.1.2.   A végfelhasználók vásárlás előtti tájékoztatása érdekében a csomagoláson jól láthatóan feltüntetendő és ingyenesen hozzáférhető internetes oldalakon megjelenítendő információk

Az alábbi a)–o) pontban meghatározott információkat ingyenesen hozzáférhető internetes oldalakon és bármely más, a gyártó által alkalmasnak ítélt formában kell rendelkezésre bocsátani.

Ha a termék forgalomba hozatala olyan jól látható tájékoztatást viselő csomagolásban történik, amelyet a végfelhasználók a vásárlás előtt elolvashatnak, akkor a felsorolt információkat – egyértelmű és jól látható módon – a csomagoláson is fel kell tüntetni.

Az alábbi jegyzéket az információszolgáltatás során nem kell feltétlenül szó szerint követni. Az adatok a szöveges közlés helyett grafikonok, ábrák és jelek segítségével is szemléltethetők.

a)

névleges hasznos fényáram, melynek megjelölését legalább kétszer akkora betűkkel kell feltüntetni, mint a lámpa névleges teljesítményét (feltéve, hogy ez utóbbi fel van tüntetve);

b)

névleges lámpaélettartam órában (nem lehet hosszabb a mért élettartamnál);

c)

színhőmérséklet kelvinben, valamint grafikon formájában vagy szövegesen;

d)

be- és kikapcsolási ciklusok száma a korai meghibásodásig;

e)

bemelegedési idő a teljes fényáram 60 %-ának eléréséig (az „azonnali teljes fény” kifejezéssel 1 másodpercnél kisebb érték esetén szabad élni);

f)

szükség esetén arra utaló figyelmeztetés, hogy a lámpa fényárama nem vagy csak bizonyos fényszabályozókkal szabályozható; ez utóbbi esetben a gyártó internetes oldalain rendelkezésre kell bocsátani a lámpával együtt alkalmazható fényszabályozók jegyzékét is;

g)

ha a lámpa nem szabványos feltételek (például 25 °C-tól eltérő Ta környezeti hőmérséklet) melletti optimális használatra van tervezve, akkor e feltételek ismertetése;

h)

a lámpa méretei milliméterben (hosszúság és legnagyobb átmérő);

i)

névleges fénynyílásszög fokban;

j)

ha a lámpa fénynyílásszöge 90° vagy annál nagyobb, és az e melléklet 1.1. pontja szerinti hasznos fényáramot 120° csúcsszögű kúpon kell meghatározni, akkor arra utaló figyelmeztetés, hogy a lámpa nem alkalmas kiemelő világításra;

k)

ha a lámpafej olyan szabványosított típushoz tartozik, amelyet izzószálas lámpákon is alkalmaznak, de a lámpa méretei eltérőek annak az egy vagy több izzószálas lámpának a méreteitől, amelynek a helyettesítésére a lámpa szánva van, akkor egy összehasonlító rajz a lámpa méreteiről és azon egy vagy több izzószálas lámpa méreteiről, amelynek a helyettesítésére a lámpa szánva van;

l)

arra, hogy a lámpa a 6. táblázat első oszlopában felsorolt típusok valamelyikéhez tartozik, csak akkor szabad utalni, ha a lámpa 90° csúcsszögű kúpon meghatározott fényárama (Φ90°) nem kisebb az adott típusú lámpákra a 6. táblázatban a legkisebb teljesítményhez megadott referencia-fényáramnál. A referencia-fényáramot meg kell szorozni a 7. táblázat szerinti korrekciós tényezővel. A referencia-fényáramot LED-lámpa esetében a 8. táblázat szerinti korrekciós tényezővel is meg kell szorozni;

m)

egyenértékűségre való utaláskor annak a lámpatípusnak a teljesítményére, amelynek a helyettesítésére a lámpa szánva van, csak akkor szabad hivatkozni, ha a lámpa 90° csúcsszögű kúpon meghatározott fényárama (Φ90°) nem kisebb a 6. táblázat szerinti megfelelő referencia-fényáramnál. A referencia-fényáramot meg kell szorozni a 7. táblázat szerinti korrekciós tényezővel. A referencia-fényáramot LED-lámpa esetében a 8. táblázat szerinti korrekciós tényezővel is meg kell szorozni. A fényáram és az egyenértékű lámpa (egész W-ra kerekített) teljesítményének közbenső értékeit a két legközelebbi értékből kiindulva, lineáris interpoláció útján kell meghatározni.

6.   táblázat

Referencia-fényáramok az egyenértékűségre való utalásokhoz

Törpefeszültségű, tükrözött fényvető típusú lámpák

Típus

Teljesítmény (W)

Referencia-fényáram (Φ90°, lm)

MR11 GU4

20

160

 

35

300

MR16 GU 5.3

20

180

 

35

300

 

50

540

AR111

35

250

 

50

390

 

75

640

 

100

785

Hálózati feszültségen működő, tükrözött fényvető típusú lámpák fúvott üvegből

Típus

Teljesítmény (W)

Referencia-fényáram (Φ90°, lm)

R50/NR50

25

90

 

40

170

R63/NR63

40

180

 

60

300

R80/NR80

60

300

 

75

350

 

100

580

R95/NR95

75

350

 

100

540

R125

100

580

 

150

1 000

Hálózati feszültségen működő, tükrözött fényvető típusú lámpák sajtolt üvegből

Típus

Teljesítmény (W)

Referencia-fényáram (Φ90°, lm)

PAR16

20

90

 

25

125

 

35

200

 

50

300

PAR20

35

200

 

50

300

 

75

500

PAR25

50

350

 

75

550

PAR30S

50

350

 

75

550

 

100

750

PAR36

50

350

 

75

550

 

100

720

PAR38

60

400

 

75

555

 

80

600

 

100

760

 

120

900

7.   táblázat

A fényáram-stabilitási korrekciós tényező

A lámpa típusa

A fényáram szorzótényezője

Halogénlámpa

1

Kompakt fénycső

1,08

LED-lámpa

Formula

, ahol LLMF a fényáram-stabilitási tényező a névleges élettartam végén

8.   táblázat

A LED-lámpák korrekciós tényezője

A LED-lámpa fénynyílásszöge

A fényáram szorzótényezője

20° ≤ fénynyílásszög

1

15° ≤ fénynyílásszög < 20°

0,9

10° ≤ fénynyílásszög < 15°

0,85

fénynyílásszög < 10°

0,80

Ha a lámpa higanyt tartalmaz:

n)

A lámpa higanytartalma mg-ban, egy tizedesjegy pontossággal

o)

Annak feltüntetése, hogy a lámpa véletlen eltörése esetén melyik internetes oldalon találhatók információk a keletkező törmelék helyes kezeléséről

3.1.3.   Ingyenesen hozzáférhető internetes oldalakon, valamint a gyártó által alkalmasnak ítélt más formában nyilvánosan rendelkezésre bocsátandó információk

Legalább számértékével meg kell adni legalább:

a)

a 3.1.2. pontban meghatározott adatokat;

b)

a mért teljesítményt (0,1 W pontossággal);

c)

a mért hasznos fényáramot;

d)

a mért lámpaélettartamot;

e)

a lámpa teljesítménytényezőjét;

f)

a névleges élettartam végén érvényes fényáram-stabilitási tényezőt (kivéve az izzószálas lámpák esetében);

g)

a bekapcsolási időt (egy tizedesjegy pontossággal);

h)

a színvisszaadást;

i)

a színkonzisztenciát (csak LED-ek esetében);

j)

a mért fényerősség maximumát kandelában (cd);

k)

a mért fénynyílásszöget;

l)

ha a lámpa kültéri vagy ipari használatra van szánva, akkor ilyen értelmű utalást;

m)

a spektrális teljesítményeloszlást a 180 nm-től 800 nm-ig terjedő tartományban;

Ha a lámpa higanyt tartalmaz:

n)

arra vonatkozó utasításokat, hogy hogyan kell a lámpa véletlen eltörése esetén a lámpa törmelékét kezelni;

o)

arra vonatkozó ajánlásokat, hogy hogyan kell a lámpát az élettartama végén a 2012/19/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (1) megfelelően újrafeldolgozás céljából ártalmatlanítani.

3.2.   A beépített előtét nélküli fénycsövek helyettesítésére szánt LED-lámpák további termékinformációs követelményei

Az e melléklet 3.1. pontjában és a 244/2009/EK rendelet II. mellékletének 3.1. pontjában előírt termékinformációs követelményeken túlmenően a beépített előtét nélküli fénycsövek helyettesítésére szánt LED-lámpák gyártói az 1. ütemtől fogva kötelesek ingyenesen hozzáférhető internetes oldalakon, valamint az általuk alkalmasnak ítélt más formákban nyilvánosan rendelkezésre bocsátani azt az információt, hogy az e lámpákat tartalmazó berendezés egészének energiahatékonyságát és fényeloszlását a berendezés kialakítása határozza meg.

Arra, hogy egy LED-lámpa adott teljesítményű beépített előtét nélküli fénycsövek helyettesítésére van szánva, csak akkor szabad utalni, ha:

a cső tengelye mentén bármely irányban a fényerősség a cső körüli átlagos fényerősségtől legfeljebb 25 %-kal tér el,

a LED-lámpa fényárama nem kisebb a megjelölt teljesítményű fénycső fényáramánál. A fénycső fényáramát a megjelölt teljesítmény és a fénycsőnek a 245/2009/EK bizottsági rendelet (2) szerinti minimális fényhasznosítása szorzataként kell meghatározni, és

a LED-lámpa teljesítménye nem nagyobb annak a fénycsőnek a teljesítményénél, amelynek a helyettesítésére az utalás szerint szánva van.

A műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell a fenti utalást megalapozó adatokat.

3.3.   A villamos hálózat és a lámpák közé történő beszerelésre tervezett, a lámpatestektől különböző eszközök termékinformációs követelményei

Ha az eszköz e melléklet 2.3. pontja szerint nem teszi lehetővé az együttes felhasználhatóságot egyetlen energiatakarékos lámpával sem, akkor a 2. ütemtől fogva ingyenesen hozzáférhető internetes oldalakon, valamint a gyártó által alkalmasnak ítélt más formákban nyilvánosan közzé kell tenni azt a figyelmeztetést, hogy az eszköz energiatakarékos lámpákkal nem működtethető együtt.

3.4.   A lámpaműködtető eszközök termékinformációs követelményei

A 2. ütemtől fogva ingyenesen hozzáférhető internetes oldalakon, továbbá a gyártó által alkalmasnak ítélt más formákban nyilvánosan rendelkezésre kell bocsátani:

azt az információt, hogy a termék lámpaműködtető eszközként való felhasználásra szolgál,

ha alkalmazandó, arra való utalást, hogy a termék üresjáratú üzemmódban is működtethető.


(1)  HL L 197., 2012.7.24., 38. o.

(2)  HL L 76., 2009.3.24., 17. o.


IV. MELLÉKLET

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok

A 2009/125/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdése szerinti piacfelügyeleti célú vizsgálatok elvégzése során a tagállamok hatóságai az e mellékletben előírt ellenőrzési eljárást alkalmazzák. A piacfelügyeleti hatóságok a vizsgálati eredményekre vonatkozó információkat átadják a többi tagállamnak és a Bizottságnak.

A tagállamok hatóságai olyan megbízható, pontos és megismételhető mérési eljárásokat alkalmaznak, amelyek igazodnak az általánosan korszerűként elfogadott mérési módszertanhoz, ideértve az ebből a célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú dokumentumokban ismertetett módszereket is.

1.   VIZSGÁLATI ELJÁRÁS A LED-LÁMPÁKTÓL ELTÉRŐ LÁMPÁKHOZ, VALAMINT AZON LED-LÁMPÁKHOZ, AMELYEKET A VÉGFELHASZNÁLÓ A LÁMPATESTBEN KICSERÉLHET

Amennyiben a 9. táblázat másként nem rendelkezik, a tagállamok hatóságai egy legalább húsz, azonos modellhez tartozó és azonos gyártótól származó, lehetőleg egyenlő számban négy véletlenszerűen kiválasztott forrásból beszerzett lámpából álló mintát vetnek vizsgálat alá.

Úgy kell tekinteni, hogy a modell megfelel e rendelet követelményeinek, ha:

a)

a mintát alkotó lámpákat az előírt módon helyes termékinformáció kíséri; és

b)

a mintát alkotó lámpákról – az együttes felhasználhatóság megítélésére korszerűként elfogadott módszerek és kritériumok alkalmazásával, ideértve az ebből a célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú dokumentumokban ismertetett módszereket is – megállapítást nyer, hogy teljesítik a III. melléklet 2.1. és 2.2. pontjában az együttes felhasználhatóság tekintetében előírt követelményeket; és

c)

a mintát alkotó lámpáknak a 9. táblázatban felsorolt jellemzőire vonatkozó mérések egyetlen paraméter esetében sem tanúskodnak meg nem felelésről.

9.   táblázat

Paraméter

Eljárás

Lámpaélettartam-tényező 6 000 óránál (csak LED-lámpákra)

A vizsgálatot akkor kell befejezni, ha:

az előírt időtartam véget ért, vagy

kettőnél több lámpa meghibásodott

(amelyik feltétel előbb teljesül).

Megfelelés: az előírt időtartam vége előtt a vizsgált minta minden 20 lámpájából legfeljebb kettő hibásodott meg.

Meg nem felelés: minden más esetben.

Be- és kikapcsolási ciklusok száma meghibásodásig

A vizsgálatot akkor kell befejezni, ha az előírt be- és kikapcsolásszám teljesült, vagy a vizsgált minta bármely 20 lámpájából egynél több érte el élettartama végét (amelyik feltétel előbb teljesül).

Megfelelés: az előírt be- és kikapcsolásszám elérésekor a vizsgált mintát alkotó minden 20 lámpából legalább 19 hibamentesen működött.

Meg nem felelés: minden más esetben.

Bekapcsolási idő

Megfelelés: a vizsgált mintát alkotó lámpák átlagos bekapcsolási ideje nem, vagy csak legfeljebb 10 %-kal haladta meg az előírt bekapcsolási időt, és egyetlen lámpa bekapcsolási ideje sem volt hosszabb az előírt bekapcsolási idő kétszeresénél.

Meg nem felelés: minden más esetben.

A lámpa bemelegedési ideje a Φ 60 %-áig

Megfelelés: a vizsgált mintát alkotó lámpák átlagos bemelegedési ideje nem, vagy csak legfeljebb 10 %-kal haladta meg az előírt bemelegedési időt, és egyetlen lámpa bemelegedési ideje sem volt hosszabb az előírt bekapcsolási idő 1,5-szeresénél.

Meg nem felelés: minden más esetben.

Korai meghibásodások aránya

A vizsgálatot akkor kell befejezni, ha:

az előírt időtartam véget ért, vagy

egynél több lámpa meghibásodott (amelyik feltétel előbb teljesül).

Megfelelés: az előírt időtartam vége előtt a vizsgált minta minden 20 lámpájából legfeljebb egy hibásodott meg.

Meg nem felelés: minden más esetben.

Színvisszaadás (Ra)

Megfelelés: a vizsgált mintát alkotó lámpák átlagos Ra értéke legfeljebb három egységgel volt kisebb az előírt értéknél, és egyetlen lámpa Ra értéke sem maradt el 3,9 egységnél többel az előírt értéktől.

Meg nem felelés: minden más esetben.

Fényáram-stabilitás az élettartam végén, mért élettartam (csak LED-lámpákra)

E vizsgálat alkalmazásában „élettartam vége”: az az időpillanat, amikor az extrapoláció szerint a lámpák éppen 50 %-a működőképes, vagy amikor az extrapoláció szerint a vizsgált minta átlagos fényáram-stabilitása 70 % alá csökken (amelyik feltétel az extrapoláció szerint előbb teljesül).

Megfelelés: a lámpaélettartam-tényezőből és a 6 000 óra után a vizsgált minta által tanúsított átlagos fényáram-stabilitásból az élettartam végére extrapolált fényáram-stabilitások és élettartamértékek nem, vagy csak legfeljebb 10 %-kal kisebbek a termékinformációban megadott fényáram-stabilitásnál és mért élettartamnál.

Meg nem felelés: minden más esetben.

Helyettesítésre szánt lámpákra vonatkozó, egyenértékűséget kifejező kijelentések a III. melléklet 3.1.2. l) és 3.1.2. m) pontja szerint

Ha a megfelelés kapcsán csak az egyenértékűségre vonatkozó kijelentés ellenőrzésére kerül sor, akkor elegendő 10 lámpát vizsgálat alá vetni oly módon, hogy a lámpákat lehetőleg körülbelül egyenlő számban kell venni a négy véletlenszerűen kiválasztott forrásból.

Megfelelés: a vizsgált mintát alkotó lámpák átlaga legfeljebb 10 %-kal tért el a határértéktől, küszöbértéktől vagy megadott értéktől.

Meg nem felelés: minden más esetben.

Fénynyílásszög

Megfelelés: a vizsgált mintát alkotó lámpák átlaga legfeljebb 25 %-kal tért el a megadott fénynyílásszögtől, és a vizsgált mintát alkotó lámpák közül egyetlenegynek a fénynyílásszögértéke sem tért el 25 %-nál nagyobb mértékben a mért értéktől.

Meg nem felelés: minden más esetben.

A fényerősség maximuma

Megfelelés: a vizsgált mintát alkotó lámpák közül egyetlenegynek a fényerősség-maximuma sem volt kisebb a modell mért fényerősségének 75 %-ánál.

Meg nem felelés: minden más esetben.

További paraméterek (ideértve az energiahatékonysági mutatót is)

Megfelelés: a vizsgált mintát alkotó lámpák átlaga legfeljebb 10 %-kal tért el a határértéktől, küszöbértéktől vagy megadott értéktől.

Meg nem felelés: minden más esetben.

Ellenkező esetben a modellt nem megfelelőnek kell tekinteni.

2.   VIZSGÁLATI ELJÁRÁS A VÉGFELHASZNÁLÓ ÁLTAL A LÁMPATESTBŐL RENDELTETÉSSZERŰEN NEM KIVEHETŐ LED-MODULOKHOZ

Az alábbiakban körülírt vizsgálatok céljára a tagállami hatóságok úgy szerzik be a szükséges mintadarabokat, hogy azok egyazon gyártó (az adott esetnek megfelelően LED-modul-gyártó, illetve lámpatestgyártó) egyazon modelljéhez tartozzanak, és lehetőleg egyenlő számban különböző, véletlenszerűen kiválasztott forrásokból származzanak. Az alábbi 1., 3. és 5. pont esetében a mintadaraboknak lehetőleg legalább négy forrásból kell származniuk. A 2. pont esetében a mintadaraboknak lehetőleg legalább négy forrásból kell származniuk, de ha az azonos modellhez tartozó 20 LED-modul kinyeréséhez ennél kevesebb lámpatest is elegendő, akkor a mintadaraboknak a szükséges számú forrásból kell származniuk. A 4. pont esetében ha az első két lámpatesten végrehajtott vizsgálatok eredménye nem kielégítő, akkor a vizsgálat alá vetendő következő hármat lehetőleg három másik forrásból kell venni.

A tagállamok hatóságai az alábbiakban meghatározott eljárást az alábbiakban meghatározott sorrendben követik mindaddig, amíg dönteni nem tudnak a LED-modul-modell(ek) megfeleléséről, vagy meg nem állapítják, hogy a vizsgálat nem hajtható végre. Az alábbiakban „lámpatest”: a LED-modulokat tartalmazó lámpatest; „vizsgálat”: az e melléklet 1. szakaszában ismertetett eljárás (kivéve a 4. pont esetében). Ha a műszaki dokumentáció mind az 1., mind a 2. pont szerinti vizsgálatot lehetővé teszi, akkor a legmegfelelőbb módszert a hatóságok maguk választhatják meg.

1.

Ha a lámpatest műszaki dokumentációja úgy rendelkezik, hogy a teljes lámpatestet lámpaként kell vizsgálatnak alávetni, akkor a hatóságok 20 lámpatestet lámpaként vizsgálat alá vetnek. Ha a lámpatestmodell megfelelő volta megállapítást nyer, akkor úgy kell tekinteni, hogy a LED-modul-modell(ek) teljesíti(k) e rendelet követelményeit. Ha a lámpatestmodell nem megfelelő volta nyer megállapítást, akkor úgy kell tekinteni, hogy a LED-modul-modell(ek) sem megfelelő(ek).

2.

Ellenkező esetben ha a lámpatest műszaki dokumentációja lehetővé teszi a LED-modul(ok) vizsgálat céljából történő kiszerelését, akkor a hatóságok annyi lámpatestet szereznek be, amennyi elegendő ahhoz, hogy minden bennük lévő LED-modul-modellből 20 darabot vizsgálat alá tudjanak vetni. A hatóságok a lámpatest szétszerelését a műszaki dokumentáció utasításai szerint hajtják végre, majd minden egyes LED-modult külön-külön vizsgálat alá vetnek. A LED-modul-modell(ek) megfelelő voltára vonatkozó megállapítást a vizsgálat(ok) alapján kell megtenni.

3.

Ellenkező esetben ha a lámpatest műszaki dokumentációja szerint a lámpatest gyártója a lámpatestbe beépített LED-modul(oka)t az uniós piacon, egyedileg CE jelöléssel ellátott termékként szerezte be, akkor a hatóságok a vizsgálat céljából minden egyes LED-modul-modellből 20 darabot beszereznek az uniós piacon, majd minden egyes LED-modul-modellt külön-külön vizsgálat alá vetnek. A LED-modul-modell(ek) megfelelő voltára vonatkozó megállapítást a vizsgálat(ok) alapján kell megtenni. Ha a modell(ek) az uniós piacon már nem szerezhető(k) be, a piacfelügyeleti célú vizsgálat nem hajtható végre.

4.

Ellenkező esetben ha a lámpatest gyártója a lámpatestbe beépített LED-modul(oka)t nem az uniós piacon, egyedileg CE jelöléssel ellátott termékként szerezte be, akkor a hatóságok a lámpatest gyártóját felkérik arra, hogy adja át a LED-modul(ok) azon vizsgálati jegyzőkönyvének másolatát, amely tanúsítja, hogy a LED-modul(ok) teljesíti(k):

valamennyi LED-modul esetében az e rendelet 5. táblázatában meghatározott követelményeket,

irányított fényű LED-modulok esetében az e rendelet 1. és 2. táblázatában meghatározott követelményeket,

nem irányított fényű LED-modulok esetében a 244/2009/EK rendelet 1., 2. és 3. táblázatában meghatározott követelményeket.

Ha a vizsgálati jegyzőkönyv tanúsága szerint a lámpatestben lévő LED-modulok bármely (egy vagy több) modellje nem teljesíti a felsorolt követelményeket, akkor úgy kell tekinteni, hogy az adott LED-modul-modell(ek) nem megfelelő(ek).

Ellenkező esetben a hatóságok egyetlen lámpatest szétszerelésével ellenőrzik, hogy a lámpatestben lévő LED-modul(ok) a vizsgálati jegyzőkönyvben leírtaknak megfelelő típusúak-e. Ha bármelyikük eltérő típusú vagy típusa nem állapítható meg, akkor úgy kell tekinteni, hogy a LED-modul-modell(ek) nem megfelelő(ek).

Ellenkező esetben az 5. táblázatban a be- és kikapcsolási ciklusok számára, a korai meghibásodásra, a bekapcsolási időre és a bemelegedési időre vonatkozóan meghatározott kritériumok ellenőrzése céljából egy másik lámpatestet a mért értékek mellett működtetve vizsgálat alá kell vetni. Miközben a lámpatest a mért értékein működik, a LED-modul(ok) hőmérsékletét is ellenőrizni kell, összehasonlítva a meghatározott határértékekkel. Ha a vizsgálat során nyert eredmények (a korai meghibásodás kivételével) 10 %-nál nagyobb mértékben térnek el a határértékektől, vagy a lámpatesten korai meghibásodás következett be, akkor három újabb darabot kell vizsgálat alá vetni. Ha az e három újabb darab vizsgálata során nyert eredmények átlagai (a korai meghibásodás és az üzemi hőmérséklet kivételével) nem térnek el 10 %-nál nagyobb mértékben a határértékektől, egyik lámpatesten sem következett be korai meghibásodás, és mindhárom esetében az üzemi hőmérséklet (°C) legfeljebb 10 %-kal tért el a meghatározott határértékektől, akkor úgy kell tekinteni, hogy a LED-modul-modell(ek) teljesíti(k) a követelményeket. Ellenkező esetben a modell(eke)t nem megfelelőnek kell tekinteni.

5.

Ha az 1–4. pont szerinti vizsgálat nem lehetséges, mert a lámpatestben nem különböztethetők meg függetlenül vizsgálat alá vethető LED-modulok, akkor a hatóságok az 5. táblázatban a be- és kikapcsolási ciklusok számára, a korai meghibásodásra, a bekapcsolási időre és a bemelegedési időre vonatkozóan meghatározott kritériumok ellenőrzése céljából egyetlen lámpatestet vetnek vizsgálat alá. Ha a vizsgálat során nyert eredmények 10 %-nál nagyobb mértékben térnek el a határértékektől, vagy a lámpatesten korai meghibásodás következett be, akkor három újabb darabot kell vizsgálat alá vetni. Ha az e három újabb darab vizsgálata során nyert eredmények átlagai (a korai meghibásodás kivételével) nem térnek el 10 %-nál nagyobb mértékben a határértékektől, és egyik lámpatesten sem következett be korai meghibásodás, akkor úgy kell tekinteni, hogy a lámpatestbe beépített LED-modul(ok) modellje(i) teljesíti(k) e rendelet követelményeit. Ellenkező esetben a modell(eke)t nem megfelelőnek kell tekinteni.

3.   VIZSGÁLATI ELJÁRÁS A VILLAMOS HÁLÓZAT ÉS A LÁMPÁK KÖZÉ TÖRTÉNŐ BESZERELÉSRE TERVEZETT ESZKÖZÖKHÖZ

A tagállamok hatóságai egyetlen darabot vetnek vizsgálat alá.

Úgy kell tekinteni, hogy az eszköz teljesíti e rendelet követelményeit, ha – az együttes felhasználhatóság megítélésére korszerűként elfogadott módszerek és kritériumok alkalmazásával, ideértve az ebből a célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú dokumentumokban ismertetett módszereket is – megállapítást nyer, hogy teljesíti a III. melléklet 2.3. pontjában az együttes felhasználhatóság tekintetében előírt követelményeket. Az e feltétel alapján az együttes felhasználhatóság követelményét nem teljesítő eszközt mindazonáltal megfelelőnek kell tekinteni abban az esetben, ha teljesíti a III. melléklet 3.3. pontjában vagy a 874/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében előírt termékinformációs követelményeket.

A lámpaműködtető eszközöket az együttes felhasználhatósággal összefüggő követelmények ellenőrzése mellett a III. melléklet 1.2. pontjában előírt energiahatékonysági követelmények teljesülése szempontjából is meg kell vizsgálni. A vizsgálatot egyetlen darab lámpaműködtető eszközön kell végrehajtani, nem pedig több ilyen eszköz együttesén, akkor sem, ha egyébként a modellt úgy tervezték, hogy egy adott berendezésben a lámpát vagy lámpákat más lámpaműködtető eszközökkel együtt működtesse. A modellt a követelmények teljesítése szempontjából megfelelőnek kell tekinteni, ha az eredmények legfeljebb 2,5 %-kal térnek el a határértékektől. Ha az eredmények 2,5 %-nál nagyobb mértékben térnek el a határértékektől, akkor három újabb darabot kell vizsgálat alá vetni. A modellt a követelmények teljesítése szempontjából megfelelőnek kell tekinteni, ha a három vizsgálat eredményének átlaga legfeljebb 2,5 %-kal tér el a határértékektől.

A végfelhasználók számára történő forgalmazásra szánt lámpatesteket az együttes felhasználhatósággal összefüggő követelmények ellenőrzése mellett abból a szempontból is ellenőrizni kell, hogy a csomagolás tartalmaz-e lámpákat. A modellt megfelelőnek kell tekinteni, ha a csomagolás vagy nem tartalmaz lámpákat, vagy a benne lévő lámpák a III. melléklet 2.3. pontjában meghatározott energiahatékonysági osztályba tartoznak.

A fényszabályozó eszközöket az együttes felhasználhatósággal összefüggő követelmények ellenőrzése mellett izzószálas lámpákkal együtt, az eszköz legkisebb lehetséges beállítása mellett is vizsgálat alá kell vetni. A modellt megfelelőnek kell tekinteni, ha a gyártó utasításai szerint beszerelve a lámpák legalább a teljes terheléshez tartozó fényáramuk 1 %-át kibocsátották.

A modellt nem megfelelőnek kell tekinteni, ha nem teljesíti a fentiekben meghatározott megfelelőségi követelményeket.


V. MELLÉKLET

Indikatív referenciaértékek a 6. cikk alkalmazásában

Az alábbiakban a piacon e rendelet hatálybalépésekor hozzáférhető, a lényegesnek tekintett és mennyiségileg is kifejezhető környezetvédelmi jellemzők szempontjából legjobbnak tekinthető technológia jellemzői találhatók. Egyes termékek esetében a speciális elvárások (például fokozott színvisszaadás) miatt ezek a referenciaértékek nem feltétlenül érhetők el.

1.   IRÁNYÍTOTT FÉNYŰ LÁMPÁK ENERGIAHATÉKONYSÁGA

Az energiahatékonyság szempontjából legkedvezőbb lámpa energiahatékonysági mutatója 0,16 volt.

2.   LÁMPÁK HIGANYTARTALMA

A piacon beszerezhetők olyan lámpák, amelyek egyáltalán nem tartalmaznak higanyt, és egyszersmind energiahatékonyságuk szempontjából is a legkedvezőbbek közé tartoznak.

3.   HALOGÉNLÁMPA-MŰKÖDTETŐ ESZKÖZÖK HATÁSFOKA

A legjobb hatásfokú halogénlámpa-működtető eszköz hatásfoka 0,93 volt.


14.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 342/23


A BIZOTTSÁG 1195/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. december 13.)

a Trichoderma koningii (MUCL 39203) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz brojlerpulykák és tenyésztés céljából nevelt pulykák takarmányozásához történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Lyven)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékanyagok takarmányokban történő felhasználásának engedélyezéséről, valamint az engedélyek megadásának feltételeiről és eljárásairól.

(2)

A Trichoderma koningii (MUCL 39203) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz (EC 3.2.1.8) készítmény használatát a 828/2007/EK bizottsági rendelet (2) brojlercsirkék esetében határozatlan időre engedélyezte.

(3)

Az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének megfelelően kérelmet nyújtottak be a Trichoderma koningii (MUCL 39203) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz (EC 3.2.1.8) készítmény brojlerpulykák és tenyésztés céljából nevelt pulykák takarmányozásához történő új felhasználására, amelyben az adalékanyag „állattenyésztésben alkalmazott adalékanyag” kategóriába történő besorolását kérik. A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(4)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2012. július 4-i véleményében (3) megállapította, hogy a javasolt felhasználási feltételek mellett a Trichoderma koningii (MUCL 39203) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz (EC 3.2.1.8) készítmény nincs káros hatással sem az állati, sem az emberi egészségre vagy a környezetre, valamint hogy brojlerpulykáknál való használata javíthatja a takarmánybevitel-súlygyarapodás arányát. A Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy használata a tenyésztés céljából nevelt pulykákra is kiterjeszthető. A Hatóság szerint nem szükséges elrendelni a forgalomba hozatal utáni egyedi nyomonkövetési előírásokat. A Hatóság ellenőrizte továbbá az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányban található takarmány-adalékanyagra alkalmazott analitikai módszerről szóló jelentést.

(5)

A Trichoderma koningii (MUCL 39203) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz (EC 3.2.1.8.) készítmény értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően a szóban forgó készítmény használatát az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint engedélyezni kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben leírt, az „állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok” kategóriába és az „emészthetőséget fokozó anyagok” funkcionális csoportba tartozó készítmény takarmány-adalékanyagként történő felhasználása a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetése utáni huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  HL L 184., 2007.7.14., 12. o.

(3)  EFSA Journal 2012; 10(7): 2843


MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosító száma

Az engedély jogosultjának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Maximális életkor

Minimális tartalom

Maximális tartalom

További rendelkezések

Az engedély lejárta

Aktivitási egység/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban

Kategória: állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok. Funkcionális csoport: emészthetőséget fokozó anyagok

4a1642

Lyven

Endo-1,4-béta-xilanáz

EC 3.2.1.8

 

Az adalékanyag összetétele

Trichoderma koningii (MUCL 39203) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz készítmény, amelynek legkisebb aktivitása:

 

Szilárd formában: 1 500 AXC (1)/g

 

Folyékony formában: 200 AXC/ml

 

A hatóanyag jellemzése

a Trichoderma koningii (MUCL 39203) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz

 

Analitikai módszer  (2)

a Trichoderma koningii (MUCL 39203) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz takarmányban található mennyiségének meghatározására:

Remazol-Brilliant-Blue-R xilánból 4,7 pH-n és 30 °C-on endo-1,4-béta-xilanáz hatására felszabaduló festett oligomerek mérésén alapuló kolorimetriás módszer.

Brojlerpulykák

Tenyésztés céljából nevelt pulykák

75 AXC

1.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet, az eltarthatósági időtartam és a pelletálási stabilitás.

2.

Ajánlott maximális adag a teljes értékű takarmányban kilogrammonként brojlerpulykák és tenyésztés céljából nevelt pulykák esetében: 100 AXC.

3.

Nem keményítőalapú poliszacharidokban (főleg arabinoxilánokban) gazdag takarmányokban való alkalmazásra.

4.

Biztonsági előírás: használatkor védőmaszk, védőszemüveg és védőkesztyű viselése kötelező.

2023. január 3.


(1)  Egy AXC az az enzimmennyiség, mely percenként 17,2 mikromol (maltóz-ekvivalens) redukálócukrot szabadít fel a zab-xilánból, 4,7 pH mellett és 30 °C-on.

(2)  Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


14.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 342/25


A BIZOTTSÁG 1196/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. december 13.)

a 9/2010/EU rendeletnek a Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz tojótyúkoknak takarmány-adalékanyagként adott minimális tartalma tekintetében történő módosításáról (az engedély jogosultja: Danisco Animal Nutrition)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) által termelt, az „állattenyésztésben alkalmazott adalékanyag” kategóriába sorolt endo-1,4-béta-xilanáz (EC 3.2.1.8) használatát brojlercsirkék, tojótyúkok, kacsák és hízópulykák esetében a 9/2010/EU bizottsági rendelet (2), elválasztott malacok és hízósertések esetében az 528/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3), kisebb baromfifajok, kivéve kacsák esetében az 1021/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) tíz évre engedélyezte.

(2)

Az 1831/2003/EK rendelet 13. cikke (3) bekezdésének megfelelően az engedély jogosultja az engedélyezés feltételeinek módosítását javasolta a tekintetben, hogy a szóban forgó készítmény minimális koncentrációját tojótyúkoknál történő használat esetében 2 500 U/kg-ról 625 U/kg-ra csökkentsék. A kérelemhez csatolták a kérelmet alátámasztó adatokat. A Bizottság továbbította a kérelmet az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (a továbbiakban: Hatóság).

(3)

A Hatóság 2012. május 22-i véleményében (5) arra a következtetésre jutott, hogy az érintett készítmény a javasolt új alkalmazási feltételek mellett a 625 U/kg minimális adagolással hatékonynak minősül. A Hatóság szerint nem szükséges forgalomba hozatal utáni egyedi előírásokat elrendelni. A Hatóság ellenőrizte továbbá az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányban található takarmány-adalékanyagra alkalmazott analitikai módszerről szóló jelentést.

(4)

Az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt feltételek teljesülnek.

(5)

A 9/2010/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 9/2010/EU rendelet melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  HL L 3., 2010.1.7., 10. o.

(3)  HL L 143., 2011.5.31., 10. o.

(4)  HL L 307., 2012.11.7., 68. o.

(5)  EFSA Journal 2012; 10(6):2739.


MELLÉKLET

A 9/2010/EU rendelet mellékletének helyébe a következő szöveg lép:

„MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosító száma

Az engedély jogosultjának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Maximális életkor

Minimális tartalom

Maximális tartalom

További rendelkezések

Az engedély lejárta

Aktivitási egység/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban

Kategória: állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok. Funkcionális csoport: emészthetőséget fokozó anyagok.

4a11

Danisco Animal Nutrition

(jogi személy: Danisco (UK) Limited)

Endo-1,4-béta-xilanáz

EC 3.2.1.8

 

Az adalékanyag összetétele

Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz (EC 3.2.1.8) készítmény, amelynek minimális aktivitása 40 000 U (1)/g

 

A hatóanyag jellemzése

Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz (EC 3.2.1.8.)

 

Analitikai módszer  (2)

az endo-1,4-béta-xilanáz aktivitásának mennyiségi meghatározására:

azurinnal térhálósított búza-arabinoxilánból 4,25 pH-n és 50 °C-on endo-1,4-béta-xilanáz hatására felszabaduló vízoldható festékdarabok mérésén alapuló kolorimetriás módszer.

Brojlercsirke

 

625 U

 

1.

Az adalék és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet, az eltarthatósági időtartam és a pelletálási stabilitás.

2.

Nem keményítőalapú poliszacharidokban (főleg béta-arabinoxilánokban) gazdag takarmányokban való alkalmazásra.

2020. január 13.

Tojótyúk

625 U

Kacsa

625 U

Brojlerpulyka

1 250 U


(1)  1 U az az enzimmennyiség, amely keresztkötéseket tartalmazó zabtönköly-arabinoxilán szubsztrátumból 5,3 pH-n és 50 °C-on percenként 0,5 μmol redukáló cukrot (xilóz-ekvivalenst) szabadít fel.

(2)  Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx”


14.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 342/27


A BIZOTTSÁG 1197/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. december 13.)

az 540/2011/EK végrehajtási rendeletnek az acetamiprid, alfa-cipermetrin, Ampelomyces quisqualis, törzs: AQ 10, benalaxil, bifenazát, brómxinil, klórprofam, dezmedifam, etoxazol, Gliocladium catenulatum, törzs: J1446, imazoszulfuron, laminarin, mepanipirim, metoxifenozid, milbemektin, fenmedifam, Pseudomonas chlororaphis, törzs: MA 342, kinoxifen, S-metolaklór, tepraloxidim, tiakloprid, tiram és ziram hatóanyagok jóváhagyási időtartamaik lejáratának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 17. cikke első bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2011. május 25-i 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) mellékletének A. része meghatározza az 1107/2009/EK rendelet szerint jóváhagyottnak tekintendő hatóanyagokat.

(2)

Az acetamiprid, alfa-cipermetrin, Ampelomyces quisqualis, törzs: AQ 10, benalaxil, bifenazát, brómxinil, klórprofam, dezmedifam, etoxazol, Gliocladium catenulatum, törzs: J1446, imazoszulfuron, laminarin, mepanipirim, metoxifenozid, milbemektin, fenmedifam, Pseudomonas chlororaphis, törzs: MA 342, kinoxifen, S-metolaklór, tepraloxidim, tiakloprid, tiram és ziram hatóanyagok jóváhagyásai 2014. július 31. és 2015. november 30. között lejárnak. E hatóanyagok jóváhagyásának meghosszabbítására kérelmeket nyújtottak be. Mivel a hatóanyagok tekintetében a hatóanyagok jóváhagyásának meghosszabbítására vonatkozó eljárás végrehajtásához szükséges rendelkezéseknek a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megállapításáról szóló, 2012. szeptember 18-i 844/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) alkalmazandó, biztosítani kell az említett rendeletben meghatározott, a jóváhagyás meghosszabbítási eljárása érdekében szükséges időt. Következésképpen a hatóanyagok engedélyei valószínűleg a meghosszabbításukra vonatkozó határozat meghozatala előtt le fognak járni. Ezért jóváhagyási időtartamaik lejáratát el kell halasztani.

(3)

Az 540/2011/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Tekintettel az 1107/2009/EK rendelet 17. cikke első bekezdésének céljára, azokban az esetekben, amikor az e rendelet mellékletében meghatározott lejárati időpont előtt 30 nappal nem nyújtanak be a 844/2012/EU végrehajtási rendeletnek megfelelő kiegészítő dokumentációt, a Bizottság a lejárat időpontjaként vagy az e rendelet hatálybalépése előtt érvényben lévő időpontot, vagy az ez utáni legkorábbi időpontot határozza meg.

(5)

Tekintettel az 1107/2009/EK rendelet 17. cikkének első bekezdésében foglalt célra, azokban az esetekben, amikor a Bizottság olyan rendeletet fogad el, amelynek értelmében az e rendelet mellékletében említett valamely hatóanyag jóváhagyása nem hosszabbítható meg, mivel a jóváhagyás feltételei nem teljesülnek, a Bizottság a lejárat időpontjaként vagy az e rendelet hatálybalépése előtt érvényben lévő időpontot, vagy azon rendelet elfogadásának időpontját határozza meg, amelynek értelmében a hatóanyag jóváhagyása nem hosszabbítható meg – attól függően, melyik időpont a későbbi.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének A. része az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  HL L 153., 2011.6.11., 1. o.

(3)  HL L 252., 2012.9.19., 26. o.


MELLÉKLET

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének A. része a következőképpen módosul:

1.

A 73. bejegyzés („tiram”) hatodik oszlopában, („Jóváhagyás lejárta”) 2014. július 31. helyébe 2017. április 30. lép.

2.

A 74. bejegyzés („ziram”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) 2014. július 31. helyébe 2017. április 30. lép.

3.

A 82. bejegyzés („kinoxifen”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) 2014. augusztus 31. helyébe 2017. április 30. lép.

4.

A 89. bejegyzés („Pseudomonas chlororaphis, törzs: MA 342”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) 2014. szeptember 30. helyébe 2017. április 30. lép.

5.

A 90. bejegyzés („mepanipirim”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) 2014. szeptember 30. helyébe 2017. április 30. lép.

6.

A 91. bejegyzés („acetamiprid”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) 2014. december 31. helyébe 2017. április 30. lép.

7.

A 92. bejegyzés („tiakloprid”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) 2014. december 31. helyébe 2017. április 30. lép.

8.

A 78. bejegyzés („klórprofam”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) 2015. január 31. helyébe 2017. július 31. lép.

9.

A 83. bejegyzés („alfa-cipermetrin”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) 2015. február 28. helyébe 2017. július 31. lép.

10.

A 84. bejegyzés („benalaxil”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) 2015. február 28. helyébe 2017. július 31. lép.

11.

A 85. bejegyzés („brómxinil”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) 2015. február 28. helyébe 2017. július 31. lép.

12.

A 86. bejegyzés („dezmedifam”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) 2015. február 28. helyébe 2017. július 31. lép.

13.

A 88. bejegyzés („fenmedifam”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) 2015. február 28. helyébe 2017. július 31. lép.

14.

A 93. bejegyzés („Ampelomyces quisqualis, törzs: AQ 10”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) 2015. március 31. helyébe 2017. július 31. lép.

15.

A 94. bejegyzés („imazoszulfuron”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) 2015. március 31. helyébe 2017. július 31. lép.

16.

A 95. bejegyzés („laminarin”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) 2015. március 31. helyébe 2017. július 31. lép.

17.

A 96. bejegyzés („metoxifenozid”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) 2015. március 31. helyébe 2017. július 31. lép.

18.

A 97. bejegyzés („S-metolaklór”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) 2015. március 31. helyébe 2017. július 31. lép.

19.

A 98. bejegyzés („Gliocladium catenulatum, törzs: J1446”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) 2015. március 31. helyébe 2017. július 31. lép.

20.

A 99. bejegyzés („etoxazol”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) 2015. május 31. helyébe 2017. július 31. lép.

21.

A 100. bejegyzés („tepraloxidim”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) 2015. május 31. helyébe 2017. július 31. lép.

22.

A 109. bejegyzés („bifenazát”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) 2015. november 30. helyébe 2017. július 31. lép.

23.

A 110. bejegyzés („milbemektin”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) 2015. november 30. helyébe 2017. július 31. lép.


14.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 342/31


A BIZOTTSÁG 1198/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. december 13.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 13-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

AL

48,7

MA

84,8

TN

104,4

TR

89,6

ZZ

81,9

0707 00 05

AL

88,1

JO

174,9

MA

133,1

TR

141,0

ZZ

134,3

0709 93 10

MA

140,7

TR

104,3

ZZ

122,5

0805 10 20

TR

73,8

ZA

51,4

ZW

43,2

ZZ

56,1

0805 20 10

MA

70,6

ZZ

70,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

JM

129,1

MA

106,4

TR

82,4

ZZ

106,0

0805 50 10

TR

76,3

ZZ

76,3

0808 10 80

CA

157,2

MK

37,9

NZ

165,3

US

159,7

ZA

138,0

ZZ

131,6

0808 30 90

CN

100,5

TR

135,1

US

160,6

ZZ

132,1


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


14.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 342/33


A BIZOTTSÁG 1199/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. december 13.)

a tojáságazatban alkalmazandó export-visszatérítések megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 4. cikkével összefüggésben értelmezett 164. cikke (2) bekezdésére és 170. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1234/2007/EK rendelet 162. cikkének (1) bekezdése szerint a rendelet I. mellékletének XIX. részében említett termékek világpiaci ára és uniós piaci ára közötti különbséget export-visszatérítés révén ki lehet egyenlíteni.

(2)

A tojáságazat jelenlegi piaci helyzetére való tekintettel export-visszatérítéseket kell megállapítani az 1234/2007/EK rendelet 162., 163., 164., 167. és 169. cikkében meghatározott szabályokkal és egyes kritériumokkal összhangban.

(3)

Az 1234/2007/EK rendelet 164. cikkének (1) bekezdése szerint a visszatérítés mértéke a rendeltetési helytől függően változhat, különösen amennyiben ezt a világpiaci helyzet, egyes piacok sajátos követelményei vagy a Szerződés 300. cikkével összhangban kötött megállapodásokból eredő kötelezettségek szükségessé teszik.

(4)

Visszatérítés csak olyan termékek esetében nyújtható, amelyeknek az Unión belüli szabad mozgása megengedett, és amelyek megfelelnek az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (2) és az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (3) előírt követelményeknek, valamint az 1234/2007/EK rendelet XIV. mellékletének A. pontjában előírt jelölési előírásoknak.

(5)

A visszatérítés jelenleg alkalmazandó mértékét a 858/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) állapította meg. Mivel a visszatérítés mértékét indokolt megváltoztatni, az említett rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

(6)

A piaci zavarok elkerülése, a piaci spekulációk megelőzése, valamint a hatékony kezelés biztosítása érdekében indokolt, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba.

(7)

A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság nem nyilvánított véleményt az elnöke által kitűzött határidőn belül,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az 1234/2007/EK rendelet 164. cikkében foglaltaknak megfelelően export-visszatérítést kell nyújtani az e rendelet mellékletében meghatározott termékekre az ugyanott meghatározott összegek erejéig, az e cikk (2) bekezdésében előírt feltételek mellett.

(2)   Az (1) bekezdés alapján visszatérítésben részesíthető termékeknek meg kell felelniük a 852/2004/EK és a 853/2004/EK rendelet vonatkozó előírásainak, elsősorban pedig az engedélyezett létesítményben való előállítás és a 853/2004/EK rendelet II. mellékletének I. szakasza szerinti azonosító jelölés, valamint az 1234/2007/EK rendelet XIV. mellékletének A. pontjában meghatározott megjelölés követelményeinek.

2. cikk

A 858/2012/EU végrehajtási rendelet hatályát veszti.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 13-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 139., 2004.4.30., 1. o.

(3)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o.

(4)  HL L 255., 2012.9.21., 18. o.


MELLÉKLET

A tojáságazatban 2012. december 14-től alkalmazandó export-visszatérítések

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

A visszatérítés összege

0407 11 00 9000

A02

EUR/100 db

0,00

0407 19 11 9000

A02

EUR/100 db

0,00

0407 19 19 9000

A02

EUR/100 db

0,00

0407 21 00 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

0,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0407 29 10 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

0,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0407 90 10 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

0,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

0,00

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

0,00

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

0,00

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

0,00

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

0,00

Megjegyzés: A termékkódokat és az „A” sorozatba tartozó rendeltetésihely-kódokat a 3846/87/EGK bizottsági rendelet (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.) határozza meg.

A további rendeltetési helyek meghatározása a következő:

E09

:

Kuvait, Bahrein, Omán, Katar, Egyesült Arab Emírségek, Jemen, Hongkong SAR, Oroszország, Törökország.

E10

:

Dél-Korea, Japán, Malajzia, Thaiföld, Tajvan, Fülöp-szigetek.

E19

:

minden rendeltetési hely, kivéve Svájc valamint az E09 és E10 alá tartozó rendeltetési helyek.


14.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 342/36


A BIZOTTSÁG 1200/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. december 13.)

az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) (1) és különösen annak 4. cikkével összefüggésben értelmezett 143. cikkére,

tekintettel az ovalbuminra és laktalbuminra vonatkozó közös kereskedelmi rendszerről szóló, 2009. július 7-i 614/2009/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 3. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1484/95/EK bizottsági rendelet (3) meghatározta a baromfihús- és tojáságazatra, valamint a tojásalbuminra vonatkozó kiegészítőimportvám-rendszer végrehajtásának részletes szabályait, és megállapította az érintett termékekre alkalmazandó irányadó árakat.

(2)

Az irányadó árak meghatározásának alapjául szolgáló, rendszeresen ellenőrzött adatokból megállapítható, hogy az irányadó árakat bizonyos baromfihús- és tojáságazati termékek, illetve a tojásalbumin behozatala vonatkozásában a származási hely szerinti árkülönbségek figyelembevételével módosítani kell.

(3)

Ezért az 1484/95/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Tekintettel annak szükségességére, hogy az intézkedés alkalmazása a frissített adatok rendelkezésre bocsátását követően mihamarabb megkezdődjék, indokolt előírni, hogy e rendelet kihirdetésének napján lépjen hatályba.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1484/95/EK rendelet I. mellékletének helyébe az e rendelet mellékletében szereplő szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 13-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 181., 2009.7.14., 8. o.

(3)  HL L 145., 1995.6.29., 47. o.


MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

KN-kód

Árumegnevezés

Irányadó ár

(EUR/100 kg)

A 3. cikk (3) bekezdésében említett biztosíték

(EUR/100 kg)

Származási hely (1)

0207 12 10

Tisztított és bontott, 70 %-os csirke, fagyasztva

132,2

0

AR

121,7

0

BR

0207 12 90

Tisztított és bontott, 65 %-os csirke, fagyasztva

139,3

0

AR

160,0

0

BR

0207 14 10

Gallus domesticus darabolva, csont nélkül, fagyasztva,

265,2

10

AR

216,4

25

BR

324,9

0

CL

221,2

24

TH

0207 25 10

Tisztított és bontott, 80 %-os pulyka, fagyasztva

193,1

0

BR

0207 27 10

Pulykadarabok, csont nélkül, fagyasztva

320,8

0

BR

304,8

0

CL

0408 91 80

Tojássárgája

468,8

0

AR

1602 32 11

Tojás, héj nélkül, szárítva

263,2

7

BR

312,6

0

CL

3502 11 90

Szárított tojásfehérje

712,1

0

AR


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A »ZZ« kód jelentése: »egyéb származási hely«.”


14.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 342/38


A BIZOTTSÁG 1201/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. december 13.)

a cukorágazat egyes termékeire a 2012/13-as gazdasági évben alkalmazandó, a 892/2012/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdése második albekezdésének második mondatára,

mivel:

(1)

A 892/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) a 2012/13-as gazdasági évre megállapította a fehér cukorra, a nyerscukorra és a szirupok bizonyos fajtáira alkalmazandó irányadó árakat és kiegészítő importvámokat. Ezeket az árakat és vámokat legutóbb a 1103/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) módosította.

(2)

A Bizottság rendelkezésére álló adatok alapján az említett összegek a 951/2006/EK rendelet 36. cikkének megfelelően módosításra szorulnak.

(3)

Tekintettel annak szükségességére, hogy az intézkedés alkalmazása a frissített adatok rendelkezésre bocsátását követően mihamarabb megkezdődjék, indokolt e rendeletet kihirdetése napján hatályba léptetni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett termékek behozatalára a 2012/13-as gazdasági évben alkalmazandó, a 892/2012/EU végrehajtási rendeletben megállapított irányadó árak és kiegészítő vámok e rendelet melléklete szerint módosulnak.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 13-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o.

(3)  HL L 263., 2012.9.28., 37. o.

(4)  HL L 327., 2012.11.27., 22. o.


MELLÉKLET

A fehér cukor, a nyerscukor és a 1702 90 95 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő importvámok 2012. december 14-től alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 12 10 (1)

33,26

1,17

1701 12 90 (1)

33,26

4,63

1701 13 10 (1)

33,26

1,31

1701 13 90 (1)

33,26

4,93

1701 14 10 (1)

33,26

1,31

1701 14 90 (1)

33,26

4,93

1701 91 00 (2)

38,40

6,03

1701 99 10 (2)

38,40

2,82

1701 99 90 (2)

38,40

2,82

1702 90 95 (3)

0,38

0,29


(1)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének III. pontjában meghatározott szabványos minőségre megállapítva.

(2)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványos minőségre megállapítva.

(3)  A szacharóztartalom 1 %-ára megállapítva.


14.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 342/40


A BIZOTTSÁG 1202/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. december 13.)

a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált tojásra és tojássárgájára vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 164. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1234/2007/EK rendelet 162. cikke (1) bekezdésének b) pontja kijelenti, hogy a rendelet 1. cikke (1) bekezdésének s) pontjában hivatkozott és I. mellékletének XIX. részében felsorolt termékek nemzetközi kereskedelmi árai és a Közösségen belüli árak közötti különbség export-visszatérítés által fedezhető abban az esetben, ha ezen áruk a rendelet XX. mellékletének V. részében felsorolt áruk formájában kerülnek kivitelre.

(2)

A Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer, valamint az e visszatérítések összegének megállapítására szolgáló szempontok tekintetében az 1216/2009/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2010. június 29-i 578/2010/EU bizottsági rendelet (2) kijelöli azokat a termékeket, amelyekhez visszatérítési rátát kell rögzíteni, mely rátát akkor kell alkalmazni, ha a termék az 1234/2007/EK rendelet XX. mellékletének V. részében felsorolt áru formájában kerül exportálásra.

(3)

Az 578/2010/EU rendelet 14. cikke (1) bekezdésével összhangban minden szóban forgó alaptermék 100 kg-jára számított visszatérítési rátát ugyanolyan hosszú időszakra kell rögzíteni, mint amely ugyanezen termékek feldolgozatlan formában történő exportja után járó visszatérítésekre vonatkozik.

(4)

Az 1234/2007/EK rendelet 162. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a terméket tartalmazó áru után a termékre járó export-visszatérítés nem haladhatja meg a feldolgozatlan termék exportálása esetén járó visszatérítés összegét.

(5)

A visszatérítés jelenleg alkalmazandó mértékét a 861/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) állapította meg. Mivel a visszatérítés mértékét indokolt megváltoztatni, az említett rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

(6)

A piaci zavarok elkerülése, a piaci spekulációk megelőzése, valamint a hatékony kezelés biztosítása érdekében indokolt, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba.

(7)

A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság nem nyilvánított véleményt az elnöke által kitűzött határidőn belül,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 578/2010/EU rendelet I. mellékletében és az 1234/2007/EK rendelet I. mellékletének XIX. részében felsorolt, és az 1234/2007/EK rendelet XX. mellékletének V. részében felsorolt áruk formájában exportált alaptermékekre alkalmazandó visszatérítési ráták az e rendelet mellékletében megállapítottaknak megfelelően kerülnek rögzítésre.

2. cikk

A 861/2012/EU végrehajtási rendelet hatályát veszti.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 13-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Daniel CALLEJA

vállalkozáspolitikai és ipari főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 171., 2010.7.6., 1. o.

(3)  HL L 255., 2012.9.21., 27. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált tojásra és tojássárgájára 2012. december 14-től érvényes visszatérítési ráták

(EUR/100 kg)

KN-kód

Leírás

Rendeltetési hely (1)

Visszatérítési ráta

0407

Madártojás héjában, frissen, tartósítva vagy főzve:

 

 

– Más friss tojás:

 

 

0407 21 00

– – A Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból

 

 

a)

A 3502 11 90 és 3502 19 90 KN-kód alá tartozó tojásfehérje-albumin kivitele esetén

02

0,00

03

0,00

04

0,00

b)

Egyéb áruk kivitele esetén

01

0,00

0407 29

– – Más:

 

 

0407 29 10

– – – Baromfitojás, a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasok tojásainak kivételével

 

 

a)

A 3502 11 90 és 3502 19 90 KN-kód alá tartozó tojásfehérje-albumin kivitele esetén

02

0,00

03

0,00

04

0,00

b)

Egyéb áruk kivitele esetén

01

0,00

0407 90

– Más:

 

 

0407 90 10

– – Baromfitojás

 

 

a)

A 3502 11 90 és 3502 19 90 KN-kód alá tartozó tojásfehérje-albumin kivitele esetén

02

0,00

03

0,00

04

0,00

b)

Egyéb áruk kivitele esetén

01

0,00

0408

Madártojás héj nélkül és tojássárgája frissen, szárítva, gőzben vagy forró vízben megfőzve, formázva, fagyasztva vagy másképpen tartósítva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is:

 

 

– Tojássárgája:

 

 

0408 11

– – Szárítva:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Emberi fogyasztásra alkalmas:

 

 

nem édesített

01

0,00

0408 19

– – Más:

 

 

– – – Emberi fogyasztásra alkalmas:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – Folyékony:

 

 

nem édesített

01

0,00

ex 0408 19 89

– – – – Fagyasztott:

 

 

nem édesített

01

0,00

– Más:

 

 

0408 91

– – Szárított:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Emberi fogyasztásra alkalmas:

 

 

nem édesített

01

0,00

0408 99

– – Más:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Emberi fogyasztásra alkalmas:

 

 

nem édesített

01

0,00


(1)  A rendeltetési helyek a következők:

01

harmadik országok. Svájc és Liechtenstein esetében ezek a ráták nem alkalmazandók az 1972. július 22-i, az Európai Közösség és a Svájci Államközösség közötti megállapodás 2. jegyzőkönyve I. és II. táblázatában felsorolt árukra;

02

Kuvait, Bahrein, Omán, Katar, Egyesült Arab Emírségek, Jemen, Törökország, Hongkong SAR és Oroszország;

03

Dél-Korea, Japán, Malajzia, Thaiföld, Tajvan és a Fülöp-szigetek;

04

az összes rendeltetési hely, kivéve Svájcot és a 02, illetve 03 alatt felsoroltakat.


HATÁROZATOK

14.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 342/43


A TANÁCS HATÁROZATA

(2012. december 4.)

a Máltán fennálló túlzott hiányról szóló 2009/587/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

(2012/778/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 126. cikke (12) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság ajánlására,

mivel:

(1)

A Tanács 2009. július 7-én az Európai Közösséget létrehozó szerződés (a továbbiakban: az EKSZ) 104. cikke (6) bekezdésének megfelelően a Tanács a Bizottság ajánlása alapján a 2009/587/EK határozattal (1) megállapította, hogy Máltán túlzott hiány áll fenn. A Tanács megállapította, hogy a máltai államháztartási hiány 2008-ban elérte a GDP 4,7 %-át és így jóval meghaladta a GDP 3 %-ának megfelelő referenciaértéket, míg a bruttó államadósság szintje 2003 óta meghaladta a GDP 60 %-ában meghatározott referenciaértéket, 2008-ban a GDP 64,1 %-át tette ki (2).

(2)

Továbbá 2009. július 7-én a Szerződés 104. cikkének (7) bekezdésével és a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról szóló, 1997. július 7-i 1467/97/EK tanácsi rendelet (3) 3. cikkének (4) bekezdésével összhangban a Tanács a Bizottság ajánlása alapján ajánlást intézett Máltához azzal a céllal, hogy legkésőbb 2010-ig szüntesse meg a túlzott hiányt. Az ajánlást nyilvánosságra hozták.

(3)

2010. február 16-án a Tanács a Bizottság ajánlása alapján megállapította, hogy Málta a Szerződés 104. cikkének (7) bekezdése alapján kiadott tanácsi ajánlásnak megfelelően eredményes intézkedéseket tett, azonban a tanácsi ajánlás elfogadása után az országban az államháztartásra jelentős negatív hatással lévő, előre nem látható kedvezőtlen gazdasági események következtek be. Így a Tanács az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 126. cikkének (7) bekezdése szerinti, módosított ajánlást fogadott el Máltára vonatkozóan, egy évvel, azaz 2011-ig meghosszabbítva a túlzott hiány kiigazítására vonatkozó határidőt. Az ajánlást nyilvánosságra hozták.

(4)

Az EUMSZ 126. cikkének (12) bekezdése alapján, amennyiben a Tanács véleménye szerint az érintett tagállamban kiigazították a túlzott hiányt, hatályon kívül kell helyezni a túlzott hiány fennállásáról szóló tanácsi határozatot.

(5)

Az EUMSZ-hez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv 4. cikke alapján a Bizottság biztosítja a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásához kapcsolódó adatokat. A jegyzőkönyv alkalmazásának részeként az Európai Uniót létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló, 2009. május 25-i 479/2009/EK tanácsi rendelet (4) 3. cikkével összhangban a tagállamok évente kétszer, konkrétan április 1-jéig és október 1-jéig kötelesek közölni a költségvetési hiányra, az államadósságra és más kapcsolódó változókra vonatkozó adatokat.

(6)

Annak mérlegelésekor, hogy a túlzott hiány fennállásáról szóló határozatot hatályon kívül helyezzék-e, a Tanácsnak a közölt adatok alapján kell döntést hoznia. Emellett a túlzott hiány fennállásáról szóló határozat csak akkor helyezhető hatályon kívül, ha a Bizottság előrejelzései szerint a hiány az előrejelzésnek megfelelő időtávon nem haladja majd meg a GDP 3 %-ában meghatározott küszöbértéket.

(7)

A 479/2009/EK rendelet 14. cikkével összhangban a Bizottság (Eurostat) által közölt adatok és a bizottsági szolgálatok 2012. őszi előrejelzése alapján, valamint Málta 2012. április 1-jét megelőző adatközlése nyomán az alábbi következtetések vonhatók le:

A 2008-as csúcsot követően az államháztartási hiány fokozatosan csökkent, és 2011-ben a GDP 2,7 %-ára, a GDP 3 %-ában meghatározott referenciaérték alá esett vissza. 2010-ben az államháztartási hiány a GDP 3,6 %-át tette ki, az azóta bekövetkezett jelentős javulás főként a GDP 0,7 %-ának megfelelő mértékű bevételnövekedésnek köszönhető. A bizottsági szolgálatok 2012. őszi előrejelzésében szereplő becslés szerint a hiány csökkentésére szolgáló egyszeri intézkedések hatása 2011-ben a GDP 0,7 %-a volt. A strukturális egyenleg (azaz az egyszeri és ideiglenes intézkedésektől mentes, ciklikusan kiigazított költségvetési egyenleg) a becslések szerint 2011-ben a GDP 1 százalékpontjával javult, ami meghaladja a Tanács által ajánlott, a GDP legalább 0,75 %-át kitevő igényelt erőfeszítést.

A bizottsági szolgálatok 2012. őszi előrejelzése szerint a hiány 2012-ben tovább csökken, elérve a GDP 2,6 %-át, főként azoknak a bevételt növelő intézkedéseknek köszönhetően, amelyek közül a legtöbb egyszeri intézkedésnek tekinthető; az egyszeri intézkedések hiánycsökkentő nettó hatása a GDP 1 %-ára becsülhető. Változatlan politikát feltételezve, azaz az előrejelzés határnapját követően elfogadott 2013. évi költségvetésben foglalt konszolidációs intézkedések figyelembevétele nélkül az államháztartási hiány 2013-ban várhatóan a GDP 2,9 %-ára nő, majd újra csökkenni kezd és 2014-ben eléri a GDP 2,6 %-át, tehát az előrejelzés időszakában a GDP 3 %-ában meghatározott referenciaérték alatt marad. A 2012. áprilisi stabilitási programban alacsonyabb hiánycélok szerepelnek: 2012-ben a GDP 2,2 %-a, 2013-ban a GDP 1,7 %-a, 2014-ben pedig a GDP 1,1 %-a. A bizottsági szolgálatok 2012. őszi előrejelzése és a 2012-es stabilitási programban megfogalmazott hiánycél közötti különbséget elsősorban az utóbbiban szereplő dinamikusabb bevételnövekedés magyarázza.

A Tanács által meghatározott 2011-es határidőt követő évekre vonatkozóan a bizottsági szolgálatok 2012. őszi előrejelzése azt vetíti előre, hogy 2012-ben nem javul az egyszeri és más ideiglenes intézkedésektől mentes, ciklikusan kiigazított költségvetési egyenleg, míg 2013-ban a GDP 0,25 százalékpontját kitevő javulás várható. Ez alatta marad a Stabilitási és Növekedési Paktum prevenciós ága, különösen a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról szóló, 1997. július 7-i 1466/97/EK tanácsi rendelet (5) által előírt középtávú költségvetési cél (MTO) elérését célzó korrekcióra vonatkozóan a GDP 0,5 %-ában meghatározott referenciaértéknek. Erre a lassú ütemű korrekcióra várhatóan nagyjából egyensúlyban lévő ciklikus feltételek mellett kerül sor, azaz a kibocsátási rés a becslések szerint közel nulla lesz. Ugyanakkor a növekedés összetételében a vártak szerint viszonylag alacsony lesz az adóbevétel szintje. A gazdasági növekedést – különösen 2012-ben – a nettó exportok vezérlik, míg a belföldi kereslet előreláthatólag meglehetősen gyenge lesz a múltbeli tendenciákhoz képest. 2014-ben a GDP 0,5 százalékpontjának megfelelő javulás várható. Emellett a diszkrecionális bevételi intézkedések hatásától megtisztított államháztartási kiadások reálnövekedési rátája az előrejelzések szerint 2012-ben alatta marad a potenciális GDP-növekedésre vonatkozó, az 1466/97/EK rendelet 5. cikkében meghatározottak szerinti középtávú referenciaértéknek. Mindamellett a kiadások nettó reálnövekedése – változatlan politikát feltételezve – 2013-ban és 2014-ben jelentősen meghaladná ezt a referenciaértéket.

A GDP-arányos bruttó államadósság 2008 óta növekvő tendenciát mutat, és 2011-ben elérte a GDP 70,9 %-át. A bizottsági szolgálatok 2012. őszi előrejelzése szerint az adósság aránya tovább növekszik és 2012-ben a GDP 72,4 %-a, 2013-ban a GDP 73,1 %-a, míg 2014-ben a GDP 72,8 %-a lesz. Ezzel szemben a 2012-es stabilitási program várakozásai szerint az adósság aránya 2011 után csökkenni kezd, majd 2014-ben eléri a GDP 67,4 %-át. A két előrejelzés közötti különbséget az őszi előrejelzésben szereplő alacsonyabb elsődleges többlet és magasabb egyéb tételek okozzák.

(8)

A Tanács felhívja a figyelmet arra, hogy Máltának 2012-től kezdődően – azaz a túlzott hiány kiigazításának évét követő évtől – egy hároméves időszakon át kellő előrehaladást kell tennie az adósságkritériumra vonatkozó követelmény teljesítése felé, összhangban az 1467/97/EK rendelet 2. cikkének (1a) bekezdésével.

(9)

A Tanács véleménye szerint a máltai túlzott hiány kiigazítása a 2011-es határidőre megtörtént, ezért a 2009/587/EK határozatot hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az általános értékelésből az következik, hogy Máltán a túlzott hiány kiigazítása megtörtént.

2. cikk

A 2009/587/EK határozat hatályát veszti.

3. cikk

Ennek a határozatnak Málta a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 4-én.

a Tanács részéről

az elnök

V. SHIARLY


(1)  HL L 202., 2009.8.4., 42. o.

(2)  A 2008. évre vonatkozó államháztartási hiányt és az államadósságot később módosították, ezek értéke jelenleg a GDP 4,6 %-ának, illetve 62,0 %-ának felel meg.

(3)  HL L 209., 1997.8.2., 6. o.

(4)  HL L 145., 2009.6.10., 1. o.

(5)  HL L 209., 1997.8.2., 1. o.


14.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 342/45


A TANÁCS HATÁROZATA

(2012. december 11.)

a Régiók Bizottsága egy holland tagjának és egy holland póttagjának kinevezéséről

(2012/779/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 305. cikkére,

tekintettel a holland kormány javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2009. december 22-én, illetve 2010. január 18-án elfogadta a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2010. január 26-tól2015. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről szóló 2009/1014/EU (1), illetve 2010/29/EU (2) határozatot.

(2)

C. H. J. (Cor) LAMERS hivatali idejének lejártát követően a Régiók Bizottsága egy tagjának helye megüresedett.

(3)

F. (Frank) de VRIES hivatali idejének lejártát követően a Régiók Bizottsága egy póttagjának helye megüresedett,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács a hivatali idő hátralévő részére, azaz 2015. január 25-ig, a Régiók Bizottságába a következő személyeket nevezi ki:

a)

tagként:

C. H. J. (Cor) LAMERS, Burgemeester (mayor) of the municipality of Schiedam

és

b)

póttagként:

J. H. M. (Jon) HERMANS-VLOEDBELD, Burgemeester (mayor) of the municipality of Almelo.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 11-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  HL L 348., 2009.12.29., 22. o.

(2)  HL L 12., 2010.1.19., 11. o.


14.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 342/46


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2012. december 5.)

a polgári légi közlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikkének (5) bekezdésével létrehozott, biztonsági ajánlások európai központi adattárához és az ajánlásokra adott válaszokhoz való hozzáférési jogokról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2012/780/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári légi közlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. október 20-i 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 18. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Európai Bizottság a 996/2010/EU rendelet 18. cikkének (5) bekezdése értelmében létrehozta a biztonsági ajánlások európai adatbázisát, amely 2012 februárjától működőképes.

(2)

Az (1) bekezdésben említett adatbázis a 996/2010/EU rendelet 18. cikke (5) bekezdésével összhangban tartalmazza az eseményvizsgálatokat végző hatóságok által a 17. cikk (1) és (2) bekezdése értelmében kibocsátott valamennyi biztonsági ajánlást és az azokra adott válaszokat. Az adatbázisban megtalálhatók továbbá az eseményvizsgálatokat végző hatóságok által a harmadik országoktól kapott biztonsági ajánlások is.

(3)

A 996/2010/EU rendelet 7. cikke (3) bekezdésének g) pontjával összhangban az eseményvizsgálatokat végző hatóságok teljes körű hozzáféréssel rendelkeznek az (1) bekezdésben említett adatbázishoz.

(4)

A Bizottság a 996/2010/EU rendelet 7. cikke (3) bekezdésének a) pontjával összhangban véleményt kért a polgári repülésbiztonsági vizsgálatokat végző hatóságok európai hálózatától.

(5)

A biztonsági ajánlások magától értetődően nyilvánosak, mivel gyakran eseményvizsgálati jelentések nyomán születnek, amelyek a 996/2010/EU rendelet értelmében nyilvánosnak minősülnek. Emellett biztonsági ajánlást levél, időközi nyilatkozat/jelentés és biztonsági tanulmány útján is közzé lehet tenni. A nyilvánosságra hozatal ezen esetek mindegyikében igen ösztönzőleg hat az ajánlások címzettjeire, hiszen válaszadásra és a légi közlekedési rendszer biztonságának javítására sarkallja őket.

(6)

A 996/2010/EU rendelet nem határozza meg a biztonsági ajánlásokra adott válaszok jogállását,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy

E határozat intézkedéseket állapít meg a biztonsági ajánlások európai adatbázisához való hozzáférési jogokra vonatkozóan, amely adatbázis a polgári légi közlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről szóló 996/2010/EU rendelet 18. cikkének (5) bekezdésével összhangban jött létre, és az eseményvizsgálatokat végző hatóságok által kibocsátott vagy kapott biztonsági ajánlásokat, valamint az általuk kibocsátott biztonsági ajánlásokra adott válaszokat tartalmazza.

2. cikk

A biztonsági ajánlások jogállása

Az 1. cikkben említett adatbázisban szereplő minden biztonsági ajánlást nyilvános honlapon elérhetővé kell tenni a nagyközönség számára.

3. cikk

A biztonsági ajánlásokra adott válaszok jogállása

(1)   A biztonsági ajánlásokra adott válaszokhoz kizárólag a biztonsági ajánlások címzettjei férhetnek hozzá.

(2)   Egy biztonsági ajánlás bármely címzettje – különösen a tagállamok polgári légi közlekedési hatóságai és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség – hozzáférést kérhet az 1. cikkben említett adatbázisban szereplő válaszokhoz. Unión kívüli, eseményvizsgálatokat végző hatóságok is kérhetnek hozzáférést az 1. cikkben említett adatbázisban szereplő válaszokhoz.

(3)   A biztonsági ajánlások címzettjei kérésüket az Európai Bizottsághoz címezik.

(4)   Az Európai Bizottság megvizsgálja a kérést és eseti alapon dönt arról, hogy az jogos és teljesíthető-e.

4. cikk

Az adatbázisban szereplő információk felhasználása

A biztonsági ajánlások és az azokra adott válaszok nem használhatók fel vétkesség vagy felelősség megállapítására.

5. cikk

A biztonsági ajánlásokhoz kapcsolódó polgári légi közlekedési események jogállása

Az 1. cikkben említett biztonsági ajánlásokhoz kapcsolódó polgári légi közlekedési eseményekhez való hozzáférést a polgári légi közlekedési eseményekre vonatkozó, a 2003/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerint cserélt információk központi adattárba történő rendezésével kapcsolatos végrehajtási szabályok meghatározásáról szóló, 2007. november 12-i 1321/2007/EK bizottsági rendelet (2), valamint a polgári légi közlekedési eseményekre vonatkozó információnak az érdekelt felekkel történő, a 2003/42/EK irányelv 7. cikkének (2) bekezdése szerinti terjesztésére vonatkozó végrehajtási szabályok meghatározásáról szóló, 2007. szeptember 24-i 1330/2007/EK bizottsági rendelet (3) határozza meg.

6. cikk

A dokumentumokhoz való hozzáférés és a személyes adatok védelme

Az e határozatban szereplő rendelkezések nem érintik az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (4).

E határozatot a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (5), valamint a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (6) összhangban kell alkalmazni.

7. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 5-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 295., 2010.11.12., 35. o.

(2)  HL L 294., 2007.11.13., 3. o.

(3)  HL L 295., 2007.11.14., 7. o.

(4)  HL L 145., 2001.5.31., 43. o.

(5)  HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

(6)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.