ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2012.337.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 337

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

55. évfolyam
2012. december 11.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

 

2012/763/EU

 

*

A Tanács határozata (2012. december 6.) az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke alapján, a Bolgár Köztársaság és Románia engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan, levélváltás formájában létrejött megállapodásnak az Európai Unió nevében való aláírásáról

1

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1169/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 10.) a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, valamint az 542/2012/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

2

 

*

A Bizottság 1170/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 3.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

6

 

*

A Bizottság 1171/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 3.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

9

 

*

A Bizottság 1172/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 3.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

11

 

*

A Bizottság 1173/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 4.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Queso Camerano [OEM])

13

 

*

A Bizottság 1174/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 5.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Abbacchio Romano [OFJ])

15

 

*

A Bizottság 1175/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 7.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Sale Marino di Trapani [OFJ])

20

 

*

A Bizottság 1176/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 7.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Μανταρίνι Χίου (Mandarini Chiou) (OFJ)]

22

 

*

A Bizottság 1177/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 7.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Scottish Wild Salmon (OFJ)]

27

 

*

A Bizottság 1178/2012/EU rendelete (2012. december 7.) a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által a IIIa és IV övezetben, a IIa, IIIb és IIIc övezet uniós vizein, valamint a 22–32. alkörzetben folytatott, fekete tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

29

 

*

A Bizottság 1179/2012/EU rendelete (2012. december 10.) a tört üvegnek a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról

31

 

*

A Bizottság 1180/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 10.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról

37

 

*

A Bizottság 1181/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 10.) a 2012-ben szüretelt szőlő felhasználásával előállított bor alkoholtartalmának növelésére vonatkozó határértékek emelésének bizonyos borvidékek tekintetében történő engedélyezéséről

44

 

 

A Bizottság 1182/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

46

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2012/764/EU

 

*

A Tanács határozata (2012. december 6.) Írországnak a schengeni vívmányok közül egyes, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség létrehozásával kapcsolatos rendelkezések alkalmazásában való részvételére irányuló kéréséről

48

 

*

A Tanács 2012/765/KKBP határozata (2012. december 10.) a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont 2., 3. és 4. cikkének hatálya alá tartozó személyek, csoportok és szervezetek listájának naprakésszé tételéről és a 2012/333/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről

50

 

 

2012/766/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2012. december 7.) a 2003/85/EK tanácsi irányelv XI. melléklete A. részének a ragadós száj- és körömfájás élővírusának kezelésére feljogosított nemzeti laboratóriumok jegyzéke tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2012) 8900. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

53

 

 

2012/767/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2012. december 7.) a ragadós száj- és körömfájással foglalkozó uniós referencialaboratórium kijelöléséről és a 2006/393/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2012) 8901. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

54

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

11.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 337/1


A TANÁCS HATÁROZATA

(2012. december 6.)

az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke alapján, a Bolgár Köztársaság és Románia engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan, levélváltás formájában létrejött megállapodásnak az Európai Unió nevében való aláírásáról

(2012/763/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére, összefüggésben 218. cikke (5) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

2007. január 29-én a Tanács felhatalmazta a Bizottságot arra, hogy a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz való csatlakozása során az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja értelmében tárgyalásokat kezdjen a Kereskedelmi Világszervezet bizonyos egyéb tagjaival.

(2)

A Bizottság a tárgyalásokat a Tanács által elfogadott tárgyalási irányelveket követve folytatta le.

(3)

E tárgyalások lezárultak, és az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke alapján, a Bolgár Köztársaság és Románia engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan, levélváltás formájában létrejött megállapodást (a továbbiakban: a megállapodás) 2012. május 31-én parafálták.

(4)

A megállapodást alá kell írni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke alapján, a Bolgár Köztársaság és Románia engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan, levélváltás formájában létrejött megállapodásnak (a továbbiakban: a megállapodás) az Európai Unió nevében való aláírására a Tanács felhatalmazást ad, feltételezve a megállapodás megkötését (1).

2. cikk

A Tanács elnöke ezennel felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak az Unió nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 6-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. CHARALAMBOUS


(1)  A megállapodás szövegét a megkötéséről szóló határozattal együtt hirdetik ki.


RENDELETEK

11.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 337/2


A TANÁCS 1169/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. december 10.)

a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, valamint az 542/2012/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló, 2001. december 27-i 2580/2001/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 2. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2012. június 25-én elfogadta a 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról szóló 542/2012/EU végrehajtási rendeletet (2), amely megállapítja azon személyek, csoportok és szervezetek naprakész listáját, akikre vagy amelyekre a 2580/2001/EK rendeletet alkalmazni kell.

(2)

A Tanács valamennyi szóban forgó személy, csoport és szervezet számára – amennyiben ez gyakorlatilag lehetséges volt – indokolást adott arról, hogy miért kerültek fel a 542/2012/EU végrehajtási rendeletben szereplő listára.

(3)

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett értesítés útján a Tanács tájékoztatta az 542/2012/EU végrehajtási rendeletben felsorolt személyeket, csoportokat és szervezeteket azon döntéséről, hogy továbbra is szerepelteti őket a listán. A Tanács arról is tájékoztatta az érintett személyeket, csoportokat és szervezeteket, hogy kérhetik a Tanács indokolását a listára való felvételükkel kapcsolatban, amennyiben arról még nem kaptak tájékoztatást. Egyes személyek és csoportok esetében módosított indokolást bocsátottak rendelkezésre.

(4)

A Tanács – a 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdése értelmében – teljes körűen felülvizsgálta az említett rendelet hatálya alá tartozó személyek, csoportok és szervezetek listáját. A Tanács ennek során figyelembe vette az érintettek által hozzá benyújtott észrevételeket.

(5)

A Tanács arra a következtetésre jutott, hogy az e rendelet mellékletében felsorolt személyek, csoportok és szervezetek a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló, 2001. december 27-i 2001/931/KKBP tanácsi közös álláspont (3) 1. cikke (2) és (3) bekezdése értelmében terrorcselekményekben vettek részt, az említett közös álláspont 1. cikke (4) bekezdése értelmében illetékes hatóság velük szemben határozatot hozott, és hogy ezen személyeknek, csoportoknak és szervezeteknek a továbbiakban is a 2580/2001/EK rendeletben előírt különleges korlátozó intézkedések hatálya alá kell tartozniuk.

(6)

Ennek megfelelően naprakésszé kell tenni azon személyek, csoportok és szervezetek listáját, akikre vagy amelyekre a 2580/2001/EK rendeletet alkalmazni kell, és az 542/2012/EU végrehajtási rendeletet hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésében meghatározott lista helyébe az e rendelet mellékletében foglalt lista lép.

2. cikk

Az 542/2012/EU végrehajtási rendelet hatályát veszti.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 10-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 344., 2001.12.28., 70. o.

(2)  HL L 165., 2012.6.26., 12. o.

(3)  HL L 344., 2001.12.28., 93. o.


MELLÉKLET

AZ 1. CIKKBEN EMLÍTETT SZEMÉLYEK, CSOPORTOK ÉS SZERVEZETEK LISTÁJA

1.   SZEMÉLYEK

1.

ABDOLLAHI Hamed (más néven Mustafa Abdullahi), született: 1960.8.11., Irán Útlevélszám: D9004878

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, született: Al Ihsa (Szaúd-Arábia), szaúdi állampolgár

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, született: 1966.10.16., Tarut (Szaúd-Arábia), szaúdi állampolgár

4.

ARBABSIAR Manssor (más néven Mansour Arbabsiar), született: 1955.3.6. vagy 1955.3.15., Irán. Iráni és amerikai állampolgár. Útlevélszám: C2002515 (Irán); Útlevélszám: 477845448 (USA). Nemzeti személyazonosító igazolvány száma: 07442833, lejárati ideje: 2016.3.15. (amerikai vezetői engedély)

5.

BOUYERI, Mohammed (más néven Abu Zubair, más néven Sobiar, más néven Abu Zoubair), született: 1978.3.8., Amszterdam (Hollandia) – A „Hofstadgroep” nevű csoport tagja

6.

FAHAS, Sofiane Yacine, született: 1971.9.10., Algír (Algéria) – Az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja

7.

IZZ-AL-DIN, Hasan (más néven GARBAYA, AHMED, más néven SA-ID, más néven SALWWAN, Samir), Libanon, született: 1963., Libanon, libanoni állampolgár

8.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (más néven ALI, Salem, más néven BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; más néven HENIN, Ashraf Refaat Nabith, más néven WADOOD, Khalid Adbul), született: 1965.4.14. vagy 1964.3.1., Pakisztán, útlevélszám: 488555

9.

SHAHLAI Abdul Reza (más néven Abdol Reza Shala'i, más néven Abd-al Reza Shalai, más néven Abdorreza Shahlai, más néven Abdolreza Shahla'i, más néven Abdul-Reza Shahlaee, más néven Hajj Yusef, más néven Haji Yusif, más néven Hajji Yasir, más néven Hajji Yusif, más néven Yusuf Abu-al-Karkh), született: 1957 körül, Irán. Címei: 1. Kermanshah, Irán; 2. mehráni katonai bázis, Ilám tartomány, Irán

10.

SHAKURI Ali Gholam, született: 1965 körül, Teherán (Irán)

11.

SOLEIMANI Qasem (más néven Ghasem Soleymani, más néven Qasmi Sulayman, más néven Qasem Soleymani, más néven Qasem Solaimani, más néven Qasem Salimani, más néven Qasem Solemani, más néven Qasem Sulaimani, más néven Qasem Sulemani), született: 1957.3.11., Irán. Iráni állampolgár. Útlevélszám: 008827 (iráni diplomata-útlevél), kibocsátás dátuma: 1999. Titulusa: vezérőrnagy

2.   CSOPORTOK ÉS SZERVEZETEK

1.

„Abu Nidal Szervezet” – „ANO”, (más néven „Fatah-Forradalmi Tanács”, más néven „Arab Forradalmi Brigádok”, más néven „Fekete Szeptember”, más néven „Szocialista Muzulmánok Forradalmi Szervezete”)

2.

„Al-Aqsa Mártírjainak Brigádja”

3.

„Al-Aqsa e.V.”

4.

„Al-Takfir” és „alHidzsra”

5.

„Babbar Khalsa”

6.

Az „Új Néphadsereget” („NPA”) is magában foglaló „Fülöp-szigeteki Kommunista Párt”, Fülöp-szigetek

7.

„Gama’a al-Islamiyya” (más néven „Al-Gama’a al-Islamiyya”) („Iszlám Csoport”)

8.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi”— „IBDA-C” („Nagy Iszlám Keleti Harci Front”)

9.

„Hamász”, ide tartozik a „Hamas-Izz al-Din al-Qassem”

10.

„Hezb-i-Mudzsahedin” – „HM”

11.

„Hofstadgroep”

12.

„Holy Land Foundation for Relief and Development” – („Alapítvány a Szent Föld Felszabadításáért és Fejlesztéséért”)

13.

„International Sikh Youth Federation – ISYF” („Ifjú Szikek Nemzetközi Szövetsége”)

14.

„Khalistan Zindabad Force” – „KZF” („Khaliszán Zindabad Erő”)

15.

„Kurd Munkáspárt” – „PKK”, (más néven „KADEK”, más néven „KONGRA GEL”)

16.

„A Tamil Eelam Felszabadító Tigrisei” – „LTTE”

17.

„Ejército de Liberación Nacional” („Nemzeti Felszabadítási Hadsereg”)

18.

„Palestinian Islamic Jihad” – „PIJ” („Palesztin Iszlám Dzsihád”)

19.

„Népi Front Palesztina Felszabadításért” – „PFLP”

20.

„Népi Front Palesztina Felszabadításért Főparancsnokság” (más néven „PFLP -Főparancsnokság”)

21.

„Fuerzas armadas revolucionarias de Columbia” – „FARC” („Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erők”)

22.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi” – „DHKP/C” (más néven „Devrimci Sol” [„Forradalmi Baloldal”], más néven „Dev Sol”) („Forradalmi Népi Felszabadítási Hadsereg/Front/Párt”)

23.

„Sendero Luminoso” – „SL” („Fényes Ösvény”)

24.

„Stichting Al Aqsa” (más néven „Stichting Al Aqsa Nederland”, más néven „Al Aqsa Nederland”)

25.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – „TAK” (más néven „Kurdisztáni Szabadság Sólymai” vagy „Kurdisztáni Szabadság Héjái”


11.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 337/6


A BIZOTTSÁG 1170/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. december 3.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK rendelet mellékletét képező Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében intézkedéseket szükséges elfogadni az e rendelet mellékletében meghatározott áruk besorolásáról.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározza a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére irányadó általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul, vagy azt bármilyen további albontással kiegészíti, és amelyet az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából az Unió valamely más rendelkezése hoz létre.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében a mellékletben szereplő táblázat 1. oszlopában leírt árukat a 3. oszlopban feltüntetett indokok alapján a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

(4)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy a tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, e rendelet rendelkezéseitől eltérő tartalmú, az áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolására vonatkozó kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult – a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (2) 12. cikke (6) bekezdésének alkalmazásában – három hónapig továbbra is felhasználhatja.

(5)

A Vámkódexbizottság az elnöke által megállapított határidőkön belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Kombinált Nómenklatúrában a melléklet táblázatának 1. oszlopában leírt árukat a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

2. cikk

A tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, e rendelet rendelkezéseitől eltérő tartalmú kötelező érvényű tarifális felvilágosítás – a 2913/92/EGK rendelet 12. cikke (6) bekezdésének alkalmazásában – három hónapig továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 3-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Algirdas ŠEMETA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

(2)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás

(KN-kód)

Indokolás

(1)

(2)

(3)

Az áru különféle színű művirágokból készült füzér, amely az úgynevezett „lei” utánzata.

Mindegyik virág két, virágszirom alakúra vágott egyszínű szőtt textildarabból áll. Minden virág virágszárat utánzó átlátszó műanyagcsővel van elválasztva a következőtől. A műanyagcsöveket és a virágokat vékony fonal fűzi össze körülbelül 30 cm átmérőjű kör alakká, amely kerek virágfüzért utánoz.

(Lásd a 662. számú fényképet.) (1)

6702 90 00

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére szolgáló 1., 3. a) és 6. általános szabály, valamint a 6702 és a 6702 90 00 KN-kód szövege határozza meg.

Az áru virágfüzérre hasonlít, és az a rendeltetése, hogy a „lei” utánzataként, nyak köré akasztva viseljék.

Az árura nem vonatkozik a 67. árucsoporthoz tartozó 3. b) megjegyzés szerinti kizárás, mivel a művirágok nem egy darabban vannak előállítva – hiszen mindegyik virág két, virágszirom alakúra vágott textildarabból áll –, és mivel a szirmok és a szárak vékony fonallal való összefűzése a részek egymáshoz kötözéséhez, ragasztásához vagy illesztéséhez hasonló eljárás. Külalakjában az áru egy természetes termékre hasonlít (lásd még a 6702 vtsz.-hoz tartozó HR-magyarázat (1) és (3) bekezdését), függetlenül attól, hogy a részletei pontosan megegyeznek-e a természetes termékével.

Az áru nem sorolható be ékszerutánzatként a 7117 vtsz. alá, mivel nem ékszernek, hanem nyak körül viselt virágfüzérnek – úgynevezett „lei”-nek – az utánzata. Ezért az áru nem felel meg a 7117 vtsz.-hoz tartozó megnevezésnek (ékszerutánzat).

Az áru a 9505 vtsz. alá, ünnepi, farsangi vagy más szórakoztató tárgyként sem sorolható be, mivel nem kizárólag ünnepi tárgyként tervezték, gyártották és ismerik fel. Az árun nem szerepel semmilyen nyomat, díszítés, szimbólum vagy felirat, vagyis nem szolgál meghatározott ünnepi alkalmakon történő felhasználásra (lásd még a 9505 vtsz.-hoz tartozó KN-magyarázatot). A „lei” ráadásul személy, nem pedig szoba, asztal stb. díszítésére szolgál. Az áru farsangi jelmeznek sem része (lásd még a 9505 vtsz.-hoz tartozó HR-magyarázat A. részének 1. és 3. pontját).

Az áru a 6307 vtsz. alá, más készáruként sem sorolható be, mivel a 6702 vtsz. (művirágból készült áru) az a vámtarifaszám, amely az árut – a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó 3. a) általános szabálynak megfelelően – a legpontosabban határozza meg.

Ezért az árut a 6702 90 00 KN-kód alá, a műanyagtól eltérő anyagokból készült művirágból előállított áruként kell besorolni.

Image


(1)  A fénykép csupán tájékoztató jellegű.


11.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 337/9


A BIZOTTSÁG 1171/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. december 3.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK rendelet mellékletét képező Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében intézkedéseket szükséges elfogadni az e rendelet mellékletében meghatározott áruk besorolásáról.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározza a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére irányadó általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul, vagy azt bármilyen további albontással kiegészíti, és amelyet az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából az Unió valamely más rendelkezése hoz létre.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében a mellékletben szereplő táblázat 1. oszlopában leírt árukat a 3. oszlopban feltüntetett indokok alapján a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

(4)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy az Európai Unióban a kettős ellenőrzési rendszerekre, valamint a textiltermékek Európai Unióba való behozatalakor alkalmazott előzetes és visszamenőleges megfigyelésével kapcsolatos hatályos intézkedésekre figyelemmel, a tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, e rendelet rendelkezéseitől eltérő tartalmú, az áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolására vonatkozó kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult – a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (2) 12. cikke (6) bekezdésének alkalmazásában – 60 napig továbbra is felhasználhatja.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Kombinált Nómenklatúrában a melléklet táblázatának 1. oszlopában leírt árukat a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

2. cikk

Az Európai Unióban a kettős ellenőrzési rendszerekre, valamint a textiltermékek Európai Unióba való behozatalakor alkalmazott előzetes és visszamenőleges megfigyelésével kapcsolatos hatályos intézkedésekre figyelemmel, indokolt úgy rendelkezni, hogy a tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, e rendelet rendelkezéseitől eltérő tartalmú, az áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolására vonatkozó kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult – a 2913/92/EGK rendelet 12. cikke (6) bekezdésének alkalmazásában – 60 napig továbbra is felhasználhatja.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 3-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Algirdas ŠEMETA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

(2)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás

(KN-kód)

Indokolás

(1)

(2)

(3)

Textilanyagból készült készáru apró tárgyak tárolására.

A készáru két azonos méretű, megközelítőleg négyzet alakú kötött textildarabból áll, amelyeket egymásra helyezve három oldalukon összevarrtak.

A felső végén az anyag széleit visszahajtva, bújtatót képezve varrták le, a bújtatóba fűzött zsinóron zsinórszorítóval szűkíthető. Az alsó két sarok lekerekített.

A zsinórt összehúzva a készáru mintegy 12,5 cm hosszú és az alján mintegy 6,5 cm széles, felfelé keskenyedő zsák formájú lesz.

(lásd a 665. számú fényképet) (1)

6307 90 10

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó 1. és 6. általános szabály, a XI. áruosztályhoz tartozó megjegyzések 7. f) és 8. a) alpontja, a 63. árucsoporthoz tartozó megjegyzések 1. pontja, valamint a 6307, a 6307 90 és a 6307 90 10 KN-kód szövege határozza meg.

Az áru nem egy bizonyos árucikk tárolására szolgál. Sem különleges formával, sem béléssel nem rendelkezik. Mivel az áru kialakításából nem lehet következtetni annak rendeltetésére, nem tekinthető a 4202 vtsz. szerinti egyéb tartónak. Következésképpen az áru 4202 vtsz. alá történő besorolása kizárt.

Az árut ezért kötött textilanyagból készült más készáruként a 6307 90 10 vtsz. alá kell besorolni.

Image


(1)  A fénykép csupán tájékoztató jellegű.


11.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 337/11


A BIZOTTSÁG 1172/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. december 3.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK rendelet mellékletét képező Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében intézkedéseket szükséges elfogadni az e rendelet mellékletében meghatározott áruk besorolásáról.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározza a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére irányadó általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul, vagy azt bármilyen további albontással kiegészíti, és amelyet az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából az Unió valamely más rendelkezése hoz létre.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében a mellékletben szereplő táblázat 1. oszlopában leírt árukat a 3. oszlopban feltüntetett indokok alapján a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

(4)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy a tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, e rendelet rendelkezéseitől eltérő tartalmú, az áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolására vonatkozó kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult – a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (2) 12. cikke (6) bekezdésének alkalmazásában – három hónapig továbbra is felhasználhatja.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Kombinált Nómenklatúrában a melléklet táblázatának 1. oszlopában leírt árukat a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

2. cikk

A tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, e rendelet rendelkezéseitől eltérő tartalmú kötelező érvényű tarifális felvilágosítás – a 2913/92/EGK rendelet 12. cikke (6) bekezdésének alkalmazásában – három hónapig továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 3-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Algirdas ŠEMETA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

(2)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás

(KN-kód)

Indokolás

(1)

(2)

(3)

Nem szőtt textíliából készült, körülbelül 15 cm x 20 cm-es méretű törlőkendők a kiskereskedelmi forgalom számára egyedi műanyag tasakban kiszerelve.

A törlőkendők impregnálva vannak vízzel (98,32 %), propilén-glikollal (1 %), illatszerrel (0,3 %), tetranátrium-etilén-diamin-tetraacetáttal (0,2 %), aloe vera kivonattal (0,1 %), bronopollal (0,05 %), citromsavval (0,02 %), metil-klór-izotiazolinon és metil-izotiazolinon keverékével (0,01 %).

A rendelkezésre bocsátott információk szerint a terméket frissítő törlőkendőként használják.

3307 90 00

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó 1., 3.b) és 6. általános szabály, a VI. áruosztályhoz tartozó 2. megjegyzés, a 33. árucsoporthoz tartozó 4. megjegyzés, valamint a 3307 és a 3307 90 00 KN-kód szövegezése határozza meg.

Mivel a termék nem tartalmaz szappant és tisztítószert, a 3401 vtsz. alá történő besorolása kizárt (lásd a 3401 vtsz.-hoz tartozó HR-magyarázatnál szereplő kizárások c) pontját).

Mivel a termék frissítő törlőkendőként használatos, nem pedig bőrápolásra, továbbá illatszert tartalmaz, a 3304 vtsz. alá történő besorolása kizárt.

A termék kis mennyiségben tartalmaz aloe vera kivonatot, amelynek bőrápoló funkciója van, a termék lényeges jellemzőjét azonban nem ez adja.

A termék megfelel a 33. árucsoporthoz tartozó 4. megjegyzésben foglalt feltételeknek (lásd még a 3307 vtsz.-hoz tartozó HR-magyarázat V. pontjának (5) alpontját).

A terméket ezért a 3307 vtsz. alá, a máshol nem említett illatszerek, szépség- vagy testápolószerek közé kell besorolni.


11.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 337/13


A BIZOTTSÁG 1173/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. december 4.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Queso Camerano [OEM])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában Spanyolország kérelmét (2) a „Queso Camerano” elnevezés bejegyzésére.

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 510/2006/EK rendelet 7. cikke szerinti kifogás, ezért az említett elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezés bejegyzésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 4-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Dacian CIOLOȘ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(2)  HL C 101., 2012.4.4., 6. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek:

1.3. osztály:   Sajtok

SPANYOLORSZÁG

Queso Camerano (OEM)


11.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 337/15


A BIZOTTSÁG 1174/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. december 5.)

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Abbacchio Romano [OFJ])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 9. cikke (1) bekezdésének első albekezdésével összhangban a Bizottság megvizsgálta Olaszország kérelmét, amely az 507/2009/EK bizottsági rendelet (2) alapján bejegyzett „Abbacchio Romano” oltalom alatt álló földrajzi jelzéshez kapcsolódó termékleírás módosításának jóváhagyására irányul.

(2)

A kérelem célja a termékleírásnak a bárányok azonosításra szolgáló jelölés elhelyezésére vonatkozó határidő tekintetében történő módosítása.

(3)

A Bizottság megvizsgálta és indokoltnak találta a szóban forgó módosítást. Mivel a módosítás az 510/2006/EK rendelet 9. cikke értelmében kisebb jelentőségű, azt a Bizottság az említett rendelet 5., 6. és 7. cikke szerinti eljárás alkalmazása nélkül jóváhagyhatja,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az „Abbacchio Romano” oltalom alatt álló földrajzi jelzéshez tartozó termékleírás e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A termékleírás fő elemeit tartalmazó egységes dokumentum e rendelet II. mellékletében található.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 5-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Dacian CIOLOȘ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(2)  HL L 151., 2009.6.16., 27. o.


I. MELLÉKLET

A Bizottság jóváhagyja az „Abbacchio Romano” oltalom alatt álló földrajzi jelzéshez tartozó termékleírás következő módosítását:

A módosítás lényege az „Abbacchio Romano” OFJ azonosító jelölésének a bárányokon történő elhelyezésére vonatkozó határidő meghosszabbítása. A jelölés elhelyezésére rendelkezésre álló, az egyedek születésétől számított maximális időtartam 10 napról 20 napra változik.


II. MELLÉKLET

MÓDOSÍTÁS IRÁNTI KÉRELEM

A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet

Módosítás iránti kérelem a 9. cikk alapján

„ABBACCHIO ROMANO”

EK-szám: IT-PGI-0105-0972-2012.2.23.

OFJ ( X ) OEM ( )

1.   A termékleírásnak a módosítás által érintett szakaszai

A termék elnevezése

A termék leírása

Földrajzi terület

A származás igazolása

Az előállítás módja

Kapcsolat

Címkézés

Nemzeti előírások

Egyéb (határozza meg)

2.   A módosítás(ok) típusa

Az egységes dokumentum vagy az összefoglaló lap módosítása

Olyan bejegyzett OEM vagy OFJ termékleírásának módosítása, amelynek esetében sem az egységes dokumentumot, sem az összefoglalót nem tették közzé

A termékleírás oly módon történő módosítása, amely nem teszi szükségessé a közzétett egységes dokumentum módosítását (az 510/2006/EK rendelet 9. cikkének (3) bekezdése)

A termékleírás hatóságilag elrendelt, kötelező egészségügyi vagy növény-egészségügyi intézkedések miatti átmeneti módosítása (az 510/2006/EK rendelet 9. cikkének (4) bekezdése)

3.   Módosítás(ok):

4.4. pont – A származás igazolása: A kérelem az „Abbacchio Romano” OFJ azonosító jelölésének elhelyezésére vonatkozó határidő módosítására irányul: eszerint a jelölés elhelyezésére az állat születésétől számítva legfeljebb 20 nap állna rendelkezésre az eddigi legfeljebb 10 nap helyett.

A módosítás a fülkagyló gyulladásos megbetegedéseinek megelőzése érdekében szükséges, az ilyen megbetegedések következtében ugyanis bizonyos esetekben meg kell semmisíteni a hasított testet, ami anyagi veszteséggel jár a tenyésztő számára. Ez a jelenség főleg a meleg időszakokban tapasztalható.

EGYSÉGES DOKUMENTUM

A Tanács 510/2006/EK rendelete a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról

„ABBACCHIO ROMANO”

EK-szám: IT-PGI-0105-0972-2012.2.23.

OFJ ( X ) OEM ( )

1.   Elnevezés

„Abbacchio Romano”

2.   Tagállam vagy harmadik ország

Olaszország

3.   A mezőgazdasági termék vagy élelmiszer leírása

3.1.   A termék típusa

1.1. osztály:

Friss hús (valamint vágási melléktermék és belsőség)

3.2.   A termék leírása, amelyre az 1. pontban található elnevezés vonatkozik

Az „Abbacchio Romano” oltalom alatt álló földrajzi jelzés (OFJ) kizárólag a 4. pontban megjelölt területen született, nevelkedett és levágott bárányok esetében használható. Forgalomba hozatalkor az „Abbacchio Romano” húsa az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:

színe: világos rózsaszín, fehér faggyúval borított;

szövetszerkezete: finom;

állaga: tömör, zsírral enyhén erezett.

Az „Abbacchio Romano” OFJ-vel ellátott bárány húsa egészben és/vagy a következő húsrészekre darabolva kerülhet fogyasztásra: egész; egyenes vágással a testet két szimmetrikus részre vágva kapott hasított féltest; lapocka; comb; borda; fej és belsőségek (szív, tüdő és máj).

Az „Abbacchio Romano” bárány hasított teste levágáskor az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik: vágási súly hidegen, bőr nélkül, fejjel és belsőségekkel együtt: legfeljebb 8 kg; a hús színe: világos rózsaszín (a megfigyelést a hasfal belső izmain kell végezni); az izmok állaga: szilárd (nem savós); a faggyú színe: fehér; a faggyú állaga: szilárd (a megfigyelést a farktő feletti zsírpárnán, 18–20 °C-os szobahőmérsékleten kell végezni); zsírréteg: a test külső felülete mérsékelten, a vesék nem túlzottan fedettek faggyúval.

3.3.   Nyersanyagok (kizárólag feldolgozott termék esetében)

Az „Abbacchio Romano” OFJ nyersanyaga a földrajzi területen leginkább elterjedt genetikai típusokhoz tartozó hím és nőstény állatok húsából és húsrészeiből áll. E típusok a Sarda és keresztezései, a Comisana és keresztezései, a Sopravissana és keresztezései, a Massese és keresztezései, valamint a Merinizzata Italiana és keresztezései. A bárányokat 28–40 napos korukban vágják le, a levágott állat testének tömege legfeljebb 8 kg. Az „Abbacchio Romano” OFJ előállítására szánt állatokat a születésüktől számított 20 napon belül meg kell jelölni a bal fülükben elhelyezett, e célra szolgáló füljelző szalag vagy gomb segítségével, amelynek egyik oldalán a tenyésztelep azonosító kódja szerepel betűkkel és számokkal, hátoldalán pedig az állat sorszáma található.

3.4.   Takarmány (kizárólag állati eredetű termékek esetében)

A bárányt az anyajuh tejével kell táplálni (természetes szoptatás). Emellett az állatok természetes takarmányt és vadon termő növényeket is legelhetnek.

Az anyajuhok természetes legelőkön, füves réteken legelik a tenyésztés 4. pontban megjelölt földrajzi területére jellemző fűféléket. Kiegészítésként száraztápok és tápkoncentrátumok adhatók; szintetikus anyagok, illetve géntechnológiával módosított szervezetek felhasználása azonban tilos.

3.5.   Az előállítás azon műveletei, amelyeket a meghatározott földrajzi területen kell végrehajtani

A bárány születési, tartási és levágási helyének Lazio tartomány területén kell lennie.

3.6.   A szeletelésre, aprításra, csomagolásra stb. vonatkozó egyedi szabályok

3.7.   A címkézésre vonatkozó egyedi szabályok

Az „Abbacchio Romano” húsát – a termék azonosítása és származásának igazolása céljából – az elnevezéshez tartozó egyedi emblémát tartalmazó címkével megjelölve kell kereskedelmi forgalomba bocsátani.

A megjelölést a vágóhídon kell elvégezni. A hús a 3.2. pontban leírt húsrészenként csomagolva kerül forgalomba.

A csomagoláson lévő címkén – a közösségi jelölésen és a hozzá tartozó feliratokon, valamint a törvényi követelményeknek megfelelő információkon túlmenően – kötelezően fel kell tüntetni világosan olvasható nyomtatott betűkkel a következő információkat:

az „Abbacchio Romano” elnevezést – világos, eltávolíthatatlan, minden más felirattól lényegesen nagyobb, eltérő betűvel nyomtatva –, amelyet az „Indicazione geografica protetta” és/vagy az „I.G.P.” jelölés követ,

az emblémát a vágott testen, a darabolt hús külső felületén kell elhelyezni,

az embléma négyzet alakú, határvonalát három színes – zöld, fehér és piros – vonal alkotja, amelyeket felül egy piros hullámos vonal szakít meg, ez pedig egy, a négyzeten belül elhelyezkedő, stilizált bárányfejet tartalmazó piros oválishoz csatlakozik. Az emblémát határoló vonalakat alul piros, nagybetűs „I.G.P.” felirat szakítja meg. A négyzeten belül, alul a termék elnevezése, a nagybetűkkel, sárgával írt „ABBACCHIO”, valamint a nagybetűkkel, pirossal írt „ROMANO” felirat szerepel.

Az „Abbacchio Romano” elnevezés olasz nyelven kerül feltüntetésre.

4.   A földrajzi terület tömör meghatározása

Lazio tartomány teljes területe.

5.   Kapcsolat a földrajzi területtel

5.1.   A földrajzi terület sajátosságai

Lazio egész területére olyan éghajlati és talajviszonyok jellemzők – köztük a különféle magaslatok, mészkő- és vulkáni eredetű hegyek, dombok, árterek, 13–16 °C évi átlagos középhőmérséklet, minimum 650 mm éves csapadékmennyiség a part menti területeken, 1 000–1 500 mm a belső síkságokon, és 1 800–2 000 mm a Terminillo-hegy és a Simbruini hegység környékén –, amelyek kiváló feltételeket teremtenek a juhtenyésztéshez, és az állatok nincsenek kitéve stresszhatásoknak.

A bárányok tenyésztése rideg és félrideg tartásban történik, és táplálékuk az anyajuh teje (természetes szoptatás). Az anyajuhok természetes legelőkön, füves réteken legelik a tenyésztés 4. pontban megjelölt földrajzi területére jellemző fűféléket; a bárányokat és az anyajuhokat nem szabad a termelés növelése érdekében kényszertáplálásnak, környezeti stressznek és/vagy hormonkezelésnek kitenni; a nyári időszakban engedélyezett a hagyományos hegyi legeltetés.

5.2.   A termék sajátosságai

Az „Abbacchio Romano” jellegzetességét a hús világos rózsaszín színe, fehér faggyúborítása, finom szövetszerkezete, tömör, zsírral enyhén erezett állaga adja. Az „Abbacchio Romano” terméket ezen sajátosságai tették széles körben ismertté a tartomány gasztronómiájában, aminek köszönhetően alapvető szerepet tölt be a római és a laziói konyhaművészetben, hiszen mintegy száz különféle étel készül belőle.

5.3.   A földrajzi terület és (OEM esetében) a termék minősége vagy jellemzői közötti vagy (OFJ esetében) a termék különleges minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője közötti okozati kapcsolat

Az „Abbacchio Romano” és a tartomány vidéki térségei közötti kapcsolat a régmúltban gyökerezik, amit nemcsak a juhtartás egész Lazio tartomány gazdaságában és hagyományaiban betöltött szerepének fontossága bizonyít, hanem az a jó hírnév is, amelyet a termék a fogyasztók körében mindig is élvezett. A természeti tényezőknek köszönhetően az anyajuhok természetes legelőkön, füves réteken legelnek, így tejük, mellyel a bárányokat táplálják, egyedi jellemzőkre tesz szert, amelyek kivételesen jó hatással vannak a hús minőségére és jellemzőinek homogeneitására. Az OFJ-vel ellátott termék jelentős hatást gyakorol a tartomány gasztronómiájára: alapvető szerepet tölt be a római és a laziói konyhaművészetben, ugyanis mintegy száz különféle étel készül belőle. Társadalmi szempontból a termék és a térség közötti kapcsolatot az „Abbacchio Romano” tiszteletére Lazio-szerte megrendezett számos vidéki vásár, népünnepély és rendezvény bizonyítja. Sajátos a római dialektusból származó „abbacchio” megnevezés használata is, amely Lazio tartomány egész területén egységesen elterjedt. A Chiappino római nyelvjárásról írt szótárában (Vocabulario romanesco) szereplő meghatározás szerint az „abbacchio” szó még szopós vagy nemrégiben elválasztott bárányt jelöl, míg az „agnello” szó az egy éves korhoz közeledő, már kétszer nyírt bárány megnevezésére szolgál. Firenzében nem tesznek különbséget a kettő között, mindkettőnek agnello a neve. Több, az abbacchión végzett műveletre is sajátos kifejezéseket találunk a római nyelvjárásban, ilyen például a „sbacchiatura” vagy az „abbacchiatura” (az abbacchio levágása).

Hivatkozás a termékleírás közzétételére

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

közvetlenül a Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (az olasz agrár-, élelmezés- és erdészeti politikai minisztérium) honlapján (www.politicheagricole.it), (a képernyő jobb felső sarkában) a „Qualità e sicurezza” (Minőség és biztonság) címszóra, majd a „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE” („Az uniós vizsgálatnak alávetett termékleírások”) menüpontra kattintva.


11.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 337/20


A BIZOTTSÁG 1175/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. december 7.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Sale Marino di Trapani [OFJ])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában Olaszország kérelmét (2) a „Sale Marino di Trapani” elnevezés bejegyzésére.

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 510/2006/EK rendelet 7. cikke szerinti kifogás, ezért az említett elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezés bejegyzésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 7-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Dacian CIOLOȘ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(2)  HL C 99., 2012.4.3., 18. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek:

1.8. osztály.   A Szerződés I. mellékletében felsorolt egyéb termékek

OLASZORSZÁG

Sale Marino di Trapani (OFJ)


11.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 337/22


A BIZOTTSÁG 1176/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. december 7.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Μανταρίνι Χίου (Mandarini Chiou) (OFJ)]

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában Görögország kérelmét (2) a „Μανταρίνι Χίου” (Mandarini Chiou) elnevezés bejegyzésére.

(2)

A szóban forgó bejegyzéssel szemben nem merült fel egyetlen, az említett rendelet 7. cikke szerinti hivatalos kifogás sem.

(3)

A fent említett bejegyzési kérelem benyújtását követően hatályba léptetett 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) I. melléklete B. része 2. része II. szakaszának B. pontja értelmében az e fajtához tartozó gyümölcsök vonatkozásában megkövetelt minimális cukor-sav arány 7,5:1. Az egyértelműség és a jogbiztonság érdekében a görög hatóságok e szempont figyelembevételével kiigazították az érintett egységes dokumentumot,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékleteiben szereplő elnevezés bejegyzésre kerül.

2. cikk

Az aktualizált egységes dokumentumot e rendelet II. melléklete tartalmazza.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 7-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Dacian CIOLOȘ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(2)  HL C 19., 2012.1.24., 11. o.

(3)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


I. MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek:

1.6. osztály:   Gyümölcs, zöldségfélék és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva

GÖRÖGORSZÁG

Μανταρίνι Χίου (Mandarini Chiou) (OFJ)


II. MELLÉKLET

EGYSÉGES DOKUMENTUM

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

„ΜΑΝΤΑΡIΝΙ ΧIΟΥ” (MANDARINI CHIOU)

EK-szám: EL-PGI-0005-0709-27.06.2008

OFJ ( X ) OEM ( )

1.   Elnevezés

„Μανταρίνι Χίου” (Mandarini Chiou)

2.   Tagállam vagy harmadik ország

Görögország

3.   A mezőgazdasági termék vagy élelmiszer leírása

3.1.   A termék típusa

1.6. osztály

Gyümölcs, zöldségfélék és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva

3.2.   A termék leírása, amelyre az 1. pontban található elnevezés vonatkozik

A „Mandarini Chiou” a Citrus deliciosa Tenore fajon belül a közönséges híoszi (közönséges mediterrán) mandarin fajtához tartozik, és az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:

Fizikai tulajdonságok:

Alak

:

gömbölyded, a csúcsoknál belapuló

Tömeg

:

60–150 gr

Méret

:

55–70 mm

Héj

:

1,5–3,5 mm vastagságú, könnyen leválasztható a gyümölcshúsról

Gerezdek száma

:

7–14, könnyen szétválaszthatók.

Magszám

:

8–24 apró, többcsírás mag.

Érzékszervi tulajdonságok:

A gyümölcs sárgás-narancsszínű, húsa puha, ízletes, intenzív aromájú, héja meglehetősen érdes, halvány narancssárga színű.

Kémiai tulajdonságok:

Létartalom:

:

33–45%

Cukorkoncentráció

:

> 9,0 Brix-fok

Savasság

:

0,7–1,75%

Cukor-sav arány (érettségi mutató)

:

7,5–1

Illóolajok:

Tájékoztató jelleggel megemlítendők a következők: α-thujén, α-pinén, kamfén, β-pinén, β-mircén, o-metilanizol, p-cimén, d-limonén, γ-terpinén, linalol, β-kariofillén. A legnagyobb koncentrációban előforduló fő komponens a d-limonén, amelyet a γ-terpinén követ. Az illóolajokat mechanikus úton nyerik ki az egész gyümölcsből vagy annak héjából; a kinyert olajok mennyisége számos tényezőtől függ, például a gyümölcs érettségi fokától, méretétől és az alkalmazott módszertől.

3.3.   Nyersanyagok (kizárólag feldolgozott termék esetében)

3.4.   Takarmány (kizárólag állati eredetű termékek esetében)

3.5.   Az előállítás azon műveletei, amelyeket a meghatározott földrajzi területen kell végrehajtani

A „Mandarini Chiou” termék termesztését, betakarítását, válogatását és osztályozását a Híosz, Pszará és Inusszesz szigetét magában foglaló földrajzi területen kell végezni.

3.6.   A szeletelésre, aprításra, csomagolásra stb. vonatkozó egyedi szabályok

3.7.   A címkézésre vonatkozó egyedi szabályok

A feldolgozott „Mandarini Chiou” – például a belőle készült édességek és gyümölcslevek –, valamint származékos termékei – például a belőle nyert illóolaj – címkézésének meg kell felelnie az „Iránymutatás az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott összetevők felhasználásával készült élelmiszerek címkézéséhez” című bizottsági közleményben foglaltaknak (HL C 341., 2010.12.16., 3–4. o.).

4.   A földrajzi terület tömör meghatározása

Az elnevezés oltalmát Híosz, Pszará és Inusszesz szigetére vonatkozóan kérelmezik.

5.   Kapcsolat a földrajzi területtel

5.1.   A földrajzi terület sajátosságai

Talajtani adottságok: a geológiai alap jellemzően mészkő mállásából keletkezett alluviális (hordalékkal feltöltött) üledék. A talaj zömmel vályogos-agyagos, szénsavas mészben (CaCO3) gazdag; ez a két talajtani tényező kedvez a „Mandarini Chiou” termesztésének.

Éghajlati adottságok: a terület éghajlatát a következők jellemzik:

 

északi szél (a Földközi tenger vidékén kizárólag az Égei-tengeren előforduló meltemi), amely mérsékli az időjárás-változások hatásait (enyhébb éghajlatot teremtve, és a termést jórészt megvédve a fagytól), valamint eloszlatja a felhőket;

 

a napsütéses órák magas száma az egész év folyamán (az egész országban Híoszon a legmagasabb a felhőmentes órák száma) és különösen az északi szél időszakában, amikor a napsütéses órák száma a legmagasabb, valamint

 

az éves hőmérsékleti szélső értékek csekély eltérése, és ebből következően enyhe és rövid telek, valamint hűvös nyarak.

Az említett éghajlati adottságok – kiegészülve olyan további tényezőkkel, mint a) a felszíni vizeknek még az őszi időszakban is jellemző magas hőmérséklete (>22 °C), b) a földterületek topológiája, amely jobb benapozottságot tesz lehetővé, valamint c) a fent említett adottságokkal rendelkező talaj – kedvezően befolyásolják a termés méretét és minőségét, valamint magasabb cukortartalmat is eredményeznek. Ez annak köszönhető, hogy a napsütéses órák magas száma a fotoszintézist elősegítő meleg nappalokkal és a savak gyors lebomlását lehetővé tévő enyhe éjszakákkal párosul, minek következtében jobb az alábbi tényezők aránya:

cukortartalom

citromsavban kifejezett savtartalom

Ebből kifolyólag a gyümölcs íze édes, aromája intenzív.

Emberi tényezők: a „Mandarini Chiou” termesztése hosszú évtizedek óta folyik a helyi adottságokhoz igazodó mezőgazdasági gyakorlatnak megfelelően, és emellett alapul szolgált a hatékonyabb termelést elősegítő létesítmények és eljárások megteremtéséhez is, amelyek az alábbiakban foglalhatók össze:

Sajátos építészeti stílus jellemezi a gazdaságok tulajdonosainak lakóépületeit/otthonait, amelyek a gyümölcsösök területén épültek, és rendszerint kétszintesek, hogy jobban be lehessen látni az ültetvényt.

Az öntözés is sajátos módon történik, méghozzá öntözőkerekek segítségével, amelyek a rendkívül jó minőségű vizet a kútból a barázdákba vezetik. Megjegyzendő, hogy a sziget öntözőrendszereit a XIV. században a genovaiak építették ki, akik abban a korban egyedülálló vízelvezető rendszereket is létesítettek.

Újszerű betakarítási eljárásokat fejlesztettek ki. Számos forrás szerint Görögországban csak a híosziak értettek a termés szakszerű levágásához, mivel ők ollóval vágták le a termést a fáról, majd a gyümölcsszárat egészen tövig visszavágva csak a kocsányvéget hagyták a gyümölcsön, hogy így kerüljék el a vödrökben és ládákban szállított gyümölcsnek a hosszúra hagyott kocsány által esetlegesen okozott sérülését.

Olyan trágyázási eljárásokat és módszereket vezettek be, mint például a citrustermesztők által a termesztéssel párhuzamosan tartott szarvasmarha, kecske, juh és baromfi trágyájának általános hasznosítása. A trágyázás – noha napjainkban is a fák tápanyaggal való ellátásának egyik alapvető módszere – manapság egyre kevésbé jellemző, mivel nem áll rendelkezésre elegendő mennyiségű trágya.

Sajátos fagyvédelmi technikákat és eljárásokat alkalmaznak a fák megóvására: így például ellenőrzött tüzeket, falkerítést („toichogyria”) és nagy telepítési sűrűséget, amelynél a fák közötti legkisebb távolság 2–2,5 méter (ami 1 000 négyzetméterenként körülbelül 100 fát jelent).

5.2.   A termék sajátosságai

A „Mandarini Chiou” Görögország leghíresebb hagyományos mezőgazdasági termékeinek egyike, megyei szinten pedig a „Masticha Chiou” OEM-termékkel együtt a térség legfontosabb terméke. Különleges íze és intenzív, jellegzetes aromája miatt keresett gyümölcs. A Híoszon termesztett mandarinfajta a maga nemében egyedülálló. A világ legjobb és legízletesebb mandarinjai között tartják számon. Még az éretlen gyümölcsök illata is olyan intenzív, hogy elfogyasztásuk után a mandarin tartós aromája még sokáig érződik. Az intenzív aroma a „Mandarini Chiou”-t termő mandarinligetekből az egész szigeten szétárad, és Híoszt Görögország-szerte és a határokon túl is „az illatozó Híosz” néven emlegetik. Az idelátogatók maguk is meggyőződhetnek ezen elnevezés jogosságáról, hiszen – úgy hírlik – a kamboszi síkság illatai már a tengerparton magukkal ragadják a látogatót, amikor felkerekedik, hogy bejárja a sziget dúsan zöldellő belsejét.

A „Mandarini Chiou” OFJ-termékként történő bejegyzése iránti kérelem alapja tehát a gyümölcs egyedi minőségén alapuló hírneve. A friss gyümölcsök piacán a „Mandarini Chiou” elnevezés a XIX. század végén vált fogalommá egy olyan, jellegzetes, intenzív aromájú és különleges ízű, keresett és egyedi termék megjelölésére, amelyet Híoszon termesztettek olyan körülmények között, amelyek hozzájárultak különleges kereskedelmi értékéhez.

A gyümölcsöt különleges tulajdonságainak megőrzése céljából korábban selyempapírba csomagolták, mellyel a leszedés utáni eltarthatóságot biztosították. Ezt az eljárást a híoszi termesztők alakították ki, és Görögországban sehol másutt nem alkalmazták. A mandarin selyempapírba csomagolásának híoszi gyakorlatára vonatkozó legrégebbi írásos utalás a francia A. Testevuide tollából származik, és a francia Le Tour du monde című utazási folyóirat 1878-as évfolyamában található.

5.3.   A földrajzi terület és (OEM esetében) a termék minősége vagy jellemzői közötti vagy (OFJ esetében) a termék különleges minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője közötti okozati kapcsolat

A termék kiváló hírneve az egyedi természetes jellemzők és a hatékony emberi beavatkozás együttes eredménye.

Tény, hogy a „Mandarini Chiou”-t a fogyasztók Görögország határain belül és azokon túl egyaránt nagyra becsülik, ami elsősorban jellegzetes aromájának és különleges ízének köszönhető, és ez – különösen a múltban – jelentős mértékben hozzájárult a helyi gazdaság felvirágzásához és az európai országokkal (Csehszlovákiával, Bulgáriával, Romániával, Szerbiával, Lengyelországgal és Németországgal) folytatott kereskedelem fellendüléséhez. Minderről említést találunk számos híres utazó (Galland, Testevuide, Zolotas, Tobazis, Sgouros és Sotiriadou) feljegyzéseiben.

Az említett hírnévhez a természeti környezet is számottevően hozzájárul, különösen a terület talaj- és éghajlati adottságai. A termék különleges tulajdonságainak megismertetését nagymértékben elősegítette a termesztés integrálása a sziget tágabb gazdasági és kereskedelmi környezetébe.

Végezetül meg kell említeni, hogy a „Mandarini Chiou” termék hírneve jelentős mértékben köszönhető a termesztési terület különleges tulajdonságainak. Híosz szigete nem véletlenül kapta az „illatozó Híosz” nevet.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére

(az 510/2006/EK rendelet 5. cikkének (7) bekezdése)

http://www.minagric.gr/greek/data/Allin1_for%20CD01.pdf


11.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 337/27


A BIZOTTSÁG 1177/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. december 7.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Scottish Wild Salmon (OFJ)]

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában az Egyesült Királyság kérelmét (2) a „Scottish Wild Salmon” elnevezés bejegyzésére.

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 510/2006/EK rendelet 7. cikke szerinti kifogás, ezért az említett elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezés bejegyzésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 7-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Dacian CIOLOȘ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(2)  HL C 101., 2012.4.4., 13. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek:

1.7. osztály:   Friss hal, puhatestűek és rákfélék, valamint ezekből készült termékek

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Scottish Wild Salmon (OFJ)


11.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 337/29


A BIZOTTSÁG 1178/2012/EU RENDELETE

(2012. december 7.)

a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által a IIIa és IV övezetben, a IIa, IIIb és IIIc övezet uniós vizein, valamint a 22–32. alkörzetben folytatott, fekete tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az uniós vizek vonatkozásában, valamint a nemzetközi tárgyalások vagy megállapodások hatálya alá tartozó bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós hajók számára egyes nem uniós vizeken rendelkezésre álló halászati lehetőségeknek a 2012. évre történő meghatározásáról szóló, 2012. január 17-i 44/2012/EU tanácsi rendelet (2) kvótákat állapít meg a 2012. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók fogásai kimerítették a mellékletben megnevezett állomány tekintetében 2012-re megállapított halászati kvótát.

(3)

Ezért meg kell tiltani a szóban forgó állomány halászatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2012. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Ettől az időponttól kezdve tilos különösen az e hajók által már kifogott, az adott állományba tartozó egyedek fedélzeten való tárolása, kirakása, átrakása és kirakodása.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 7-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Lowri EVANS

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  HL L 25., 2012.1.27., 55. o.


MELLÉKLET

Szám

75/TQ44

Tagállam

Svédország

Állomány

POK/2A34.

Faj

Fekete tőkehal (Pollachius virens)

Terület

IIIa és IV; a IIa, IIIb és IIIc övezet uniós vizei, valamint a 22–32. alkörzet

Időpont

2012.11.19.


11.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 337/31


A BIZOTTSÁG 1179/2012/EU RENDELETE

(2012. december 10.)

a tört üvegnek a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Számos hulladékáram értékelése arra utal, hogy a törtüveg-újrafeldolgozási piacoknak javára válna, ha egyedi kritériumok szolgálnának annak meghatározására, hogy a hulladékból nyert tört üveg mikor nem minősül már hulladéknak. Ezeknek a kritériumoknak magas szintű környezetvédelmet kell biztosítaniuk. E kritériumok nem befolyásolhatják a tört üvegnek harmadik országok általi hulladékká minősítését.

(2)

Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjának jelentései kimutatták, hogy piac és kereslet van a tört üvegnek az üveggyártó ipar alapanyagaként való felhasználása iránt. Ezért a tört üvegnek kellő tisztaságúnak kell lennie, és eleget kell tennie az üveggyártó iparban követendő szabványoknak, illetve előírásoknak.

(3)

A tört üveg hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumoknak biztosítaniuk kell, hogy a hasznosítási műveletből származó tört üveg eleget tegyen az üveggyártó ipar műszaki elvárásainak, megfeleljen a termékekre irányadó meglévő jogszabályoknak és szabványoknak, és összességében sem a környezetre, sem az emberi egészségre ne legyen kedvezőtlen hatással. Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjának jelentései kimutatták, hogy a hasznosítási művelet alapanyagául szolgáló hulladékra, a hulladékkezelési eljárásokra és módszerekre, valamint a hasznosítási műveletből származó tört üvegre vonatkozó javasolt kritériumok alkalmasak e célkitűzések elérésére, mivel veszélyes tulajdonságoktól mentes és az üvegtől különböző összetevőkben kellően szegény tört üveg előállításához vezetnek.

(4)

A kritériumoknak való megfelelés biztosítása érdekében indokolt rendelkezni a hulladéknak már nem minősülő tört üvegre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségről, valamint arról, hogy az érintett gazdasági szereplők megfelelő irányítási rendszert kötelesek bevezetni.

(5)

Annak érdekében, hogy a piaci szereplők alkalmazkodhassanak a tört üveg hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumokhoz, indokolt e rendelet alkalmazásának kezdetéig ésszerű időt hagyni.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2008/98/EK irányelv 39. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet megállapítja azon kritériumokat, amelyek meghatározzák, hogy az újraolvasztási eljárásokkal történő üvegalapanyag- vagy üvegcikkgyártáshoz való felhasználásra szánt tört üveg mikor nem minősül már hulladéknak.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a 2008/98/EK irányelvben foglalt fogalommeghatározások irányadók.

E rendelet alkalmazásában továbbá:

1.   „tört üveg”: a hulladéküveg hasznosításából származó tört üveg;

2.   „birtokos”: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a tört üvegnek a birtokában van;

3.   „gyártó”: az a birtokos, aki a hulladéknak már nem minősülő tört üveget először adja át másik birtokosnak;

4.   „importáló”: minden olyan, az Európai Unióban letelepedett természetes vagy jogi személy, aki vagy amely hulladéknak már nem minősülő tört üveget hoz be az Unió vámterületére;

5.   „képzett személyzet”: tapasztalatánál vagy képzettségénél fogva a tört üveg jellemzőinek ellenőrzésére és értékelésére képes személyzet;

6.   „megtekintéssel való vizsgálat”: a tört üvegnek a szállítmány valamennyi részére kiterjedő vizsgálata emberi érzékszervek vagy nem különleges mérőműszerek segítségével;

7.   „szállítmány”: azon tört üveg összessége, amelyet egy adott gyártótól egy másik birtokoshoz kívánnak elszállítani, és amely egy vagy több szállítóegységben – például konténerben – található.

3. cikk

A tört üvegre irányadó kritériumok

A tört üveg abban az esetben nem minősül már hulladéknak, ha akkor, amikor a gyártó egy másik birtokosnak átadja, a következő feltételek mindegyike teljesül:

1.

a hasznosítási műveletből származó tört üveg megfelel az I. melléklet 1. szakaszában foglalt kritériumoknak;

2.

a hasznosítási művelet alapanyagául szolgáló hulladék megfelel az I. melléklet 2. szakaszában foglalt kritériumoknak;

3.

a hasznosítási művelet alapanyagául szolgáló hulladék az I. melléklet 3. szakaszában foglalt kritériumoknak megfelelő kezelésen esett át;

4.

a gyártó eleget tett a 4. és az 5. cikkben foglalt előírásoknak;

5.

a tört üveg újraolvasztási eljárásokkal történő üvegalapanyag- vagy üvegcikkgyártáshoz való felhasználásra van szánva.

4. cikk

Megfelelőségi nyilatkozat

(1)   A gyártónak vagy az importálónak minden törtüveg-szállítmányról a II. mellékletben foglalt mintának megfelelő megfelelőségi nyilatkozatot kell kiadnia.

(2)   A gyártónak vagy az importálónak a megfelelőségi nyilatkozatot el kell juttatnia a törtüveg-szállítmány következő birtokosához. A gyártónak vagy az importálónak a megfelelőségi nyilatkozat kiadásától számítva legalább egy évig meg kell őriznie annak másolatát, és azt kérésre a hatáskörrel rendelkező hatóságok rendelkezésére kell bocsátania.

(3)   A megfelelőségi nyilatkozat elektronikus formában is kiállítható.

5. cikk

Irányítási rendszer

(1)   A gyártónak a 3. cikkben említett kritériumoknak való megfelelés igazolására alkalmas irányítási rendszert kell bevezetnie.

(2)   Az irányítási rendszernek dokumentált eljárásokat kell tartalmaznia az alábbi szempontok mindegyike vonatkozásában:

a)

a hasznosítási műveletből származó tört üveg minőségének az I. melléklet 1. szakasza szerinti ellenőrzése (beleértve a mintavételt és az elemzést is);

b)

a hasznosítási művelet alapanyagául szolgáló hulladék átvételi ellenőrzése az I. melléklet 2. szakasza szerint;

c)

az I. melléklet 3. szakaszában foglalt kezelési folyamatok és technikák ellenőrzése;

d)

a tört üveg minőségének megfelelőségével kapcsolatos visszajelzések a vevőktől;

e)

az a)–c) pont szerinti ellenőrzés eredményeinek nyilvántartása;

f)

az irányítási rendszer felülvizsgálata és továbbfejlesztése;

g)

a személyzet képzése.

(3)   Az irányítási rendszernek ezenkívül elő kell írnia az I. mellékletben kritériumonként leírt sajátos ellenőrzési követelmények teljesítését.

(4)   Az irányítási rendszernek e cikk előírásaival való összhangját egy, a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (2) foglalt fogalommeghatározás szerinti és a rendelettel összhangban akkreditálást nyert megfelelőségértékelő szervezetnek vagy az 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 2. cikke (20) bekezdése b) pontjában foglalt fogalommeghatározás szerinti környezetvédelmi hitelesítőnek hitelesítenie kell. A hitelesítést háromévente kell elvégezni. Egy hitelesítő szakirányú tapasztalata kizárólag akkor minősül elegendőnek az e rendelet szerinti hitelesítés elvégzéséhez, ha akkreditálása vagy engedélye kiterjed az alábbi – az 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) szerinti NACE-kódokkal meghatározott – tevékenységi területekre:

* 38-as NACE-kód (hulladékgyűjtés; hulladékkezelés, -ártalmatlanítás; hulladékanyag hasznosítása), vagy

* 23.1-es NACE-kód (Üveg, üvegtermék gyártása).

(5)   Az importálónak meg kell követelnie a beszállítóitól, hogy olyan, független külső hitelesítő szervezet által hitelesített irányítási rendszert alkalmazzanak, amely megfelel az e cikk (1), (2) és (3) bekezdésében foglalt előírásoknak.

A beszállító irányítási rendszerét olyan megfelelőségértékelő szervezetnek kell hitelesítenie, amelyet egy, a 765/2008/EK rendelet 14. cikke szerint elismert testület által végzett szakértői értékelésen az adott tevékenység vonatkozásában megfelelt akkreditáló testület, vagy az 1221/2009/EK rendelettel összhangban egy, a rendelet 31. cikke alapján szakértői értékelésnek is alávetett akkreditáló vagy engedélyező testület által akkreditált vagy engedélyezett környezetvédelmi hitelesítő akkreditált.

A tevékenységüket harmadik országokban folytatni kívánó hitelesítőknek külön ilyen célú akkreditálást vagy engedélyt kell beszerezniük, összhangban a 765/2008/EK rendeletben vagy az 1221/2009/EK rendeletben foglalt, a 2011/832/EU bizottsági határozattal (5) együtt értelmezett leírásokkal.

(6)   A gyártónak az irányítási rendszerhez kérésre hozzáférést kell biztosítania a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak.

6. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2013. június 11-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 312., 2008.11.22., 3. o.

(2)  HL L 218., 2008.8.13., 30. o.

(3)  HL L 342., 2009.12.22., 1. o.

(4)  HL L 393., 2006.12.30., 1. o.

(5)  HL L 330., 2011.12.14., 25. o.


I. MELLÉKLET

A tört üvegre irányadó kritériumok

Kritériumok

Önellenőrzési követelmények

1. szakasz:   A hasznosítási műveletből származó tört üveg minősége

1.1.

A tört üvegnek meg kell felelnie egy, az üveggyártó üzemekben, újraolvasztási eljárásokkal történő üvegalapanyag- vagy üvegcikkgyártáshoz való felhasználásra vonatkozó vevői leírásnak, ipari előírásnak vagy szabványnak.

A képzett személyzet mindegyik szállítmány esetében ellenőrzi, hogy az megfelel a vonatkozó leírásnak.

1.2.

Az üvegtől különböző összetevők részaránya:

vasfémek: legfeljebb 50 ppm,

nemvasfémek: legfeljebb 60 ppm,

az üvegtől különböző nemfémes szervetlen anyagok:

legfeljebb 100 ppm az 1 mm-nél nagyobbra tört üveg esetében;

legfeljebb 1 500 ppm az 1 mm-esre vagy annál kisebbre tört üveg esetében,

szerves anyagok: legfeljebb 2 000 ppm.

Példák az üvegtől különböző nemfémes szervetlen anyagokra: kerámia, kő, porcelán, pirokerámia.

Példák szerves anyagokra: papír, gumi, műanyag, textília, fa.

A képzett személyzet mindegyik szállítmányt megtekintéssel való vizsgálatnak veti alá.

Megfelelő időközönként, amely az alkalmazott eljárás jelentős módosulása esetén felülvizsgálatra szorulhat, a tört üvegből reprezentatív mintákat kell venni, és azokat súlyelemzésnek kell alávetni az üvegtől különböző összetevők teljes részarányának megállapítása céljából. Az üvegtől különböző összetevők részarányát súlyméréssel kell megállapítani, miután az anyagokat – gondos megtekintéssel való vizsgálat mellett – mechanikus vagy kézi módszerrel (amelyik megfelelőbb) különválasztottuk.

A mintavételezéses ellenőrzés megfelelő gyakoriságát a következő tényezők figyelembevételével kell rögzíteni:

a mért értékek közötti eltérések várható alakulása (például korábbi mérések alapján),

a hasznosítási műveletben alapanyagként felhasznált üveghulladék minőségében és a további feldolgozásban tapasztalható eltérésekből fakadó kockázatok. A jól előrelátható összetételű, fogyasztás előtti üveghulladék vélhetően kevésbé gyakori ellenőrzést igényel. A többféle anyag begyűjtéséből származó üveghulladék gyakoribb ellenőrzésre szorulhat,

az ellenőrzési módszer pontossága,

az üvegtől különböző összetevőkre vonatkozó mérési eredményeknek a fenti határértékekhez való közelsége.

Az ellenőrzési gyakoriság meghatározásának folyamatát célszerű az irányítási rendszer keretében dokumentálni és ellenőrzés céljára rendelkezésre tartani.

1.3.

A tört üveg nem rendelkezhet a 2008/98/EK irányelv III. mellékletében felsorolt veszélyes tulajdonságok egyikével sem. A tört üvegnek meg kell felelnie a 2000/532/EK bizottsági határozatban (1) rögzített koncentráció-határértékeknek, és a benne jelen lévő anyagok nem léphetik túl a 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) IV. mellékletében foglalt koncentráció-határértékeket.

A képzett személyzet mindegyik szállítmányt megtekintéssel való vizsgálatnak veti alá. Ha a megtekintéssel való vizsgálat alapján veszélyes tulajdonságok gyanúja merül fel, további megfelelő ellenőrzési intézkedéseket kell tenni, például adott esetben mintát kell venni, és méréseket kell végezni.

A személyzetet képzésben kell részesíteni a tört üveg lehetséges veszélyes tulajdonságairól, valamint azon anyagi összetevőkről és jellemzőkről, amelyek alapján e veszélyes tulajdonságok felismerhetők.

A veszélyes tulajdonságok felismerésének folyamatát az irányítási rendszer keretében dokumentálni kell.

2. szakasz:   A hasznosítási művelet alapanyagául szolgáló hulladék

2.1.

Kizárólag olyan hulladék szolgálhat alapanyagul, amely öblösüveg, síküveg vagy ólommentes étkezési eszközök begyűjtéséből származik. Megengedhető, hogy a begyűjtött üveghulladékba kis mennyiségben más üvegtípusok is véletlenül belekerüljenek.

Az ebben a szakaszban foglalt kritériumoknak nem megfelelő üvegtartalmú hulladék felismerésére felkészített képzett személyzet minden beérkező üvegtartalmú hulladékot (megtekintéssel való vizsgálat útján) és kísérő dokumentációt átvételi ellenőrzésnek vet alá.

2.2.

Nem szolgálhat alapanyagul a vegyes települési szilárd hulladékból vagy gyógyászati hulladékból nyert üvegtartalmú hulladék.

2.3.

Nem szolgálhat alapanyagul veszélyes hulladék.

3. szakasz:   Kezelési eljárások és technikák

3.1.

Az üvegtartalmú hulladékot előzetesen be kell gyűjteni, szét kell válogatni és fel kell dolgozni, azután pedig minden egyéb hulladéktól elkülönítve kell tárolni.

3.2.

Előzőleg minden olyan kezelést (például zúzás, szétválogatás, elkülönítés vagy tisztítás) el kell végezni, amely az üvegalapanyag- vagy üvegcikkgyártáshoz való közvetlen (újraolvasztással történő) felhasználáshoz szükséges.

 


(1)  HL L 226., 2000.9.6., 3. o.

(2)  HL L 229., 2004.4.30., 1. o.


II. MELLÉKLET

Nyilatkozat a 4. cikk (1) bekezdése szerint a hulladéknak nem minősülés kritériumainak teljesüléséről

1.

A tört üveg gyártója/importálója

Név:

Cím:

Kapcsolattartó személy:

Telefon:

Fax

E-mail:

2.

a)

A tört üveg kategóriájának valamely ipari leírás vagy szabvány szerinti megnevezése vagy kódja:

b)

Az ipari leírás vagy szabvány fontosabb technikai előírásai, beleértve a hulladék jelleg megszűnésével összefüggésben az üvegtől különböző összetevőkre – a vasfémek, a nemvasfémek, az üvegtől különböző nemfémes szervetlen anyagok és a szerves anyagok részarányára – vonatkozóan előírt termékminőségi követelmények teljesülését is.

3.

A törtüveg-szállítmány megfelel a 2. pont alatt megjelölt ipari leírásnak vagy szabványnak.

4.

A szállítmány mennyisége kilogrammban:

5.

A tört üveg gyártója az 1179/2012/EU rendeletben foglaltaknak megfelelő irányítási rendszert alkalmaz, és azt akkreditált megfelelőségértékelő szervezet vagy környezetvédelmi hitelesítő, illetőleg – hulladéknak nem minősülő tört üvegnek az Unió vámterületére történő behozatala esetén – független külső hitelesítő hitelesítette.

6.

A törtüveg-szállítmány megfelel az 1179/2012/EU rendelet 3. cikkének 1–3. pontjában foglalt kritériumoknak.

7.

A szállítmány tartalma kizárólag újraolvasztási eljárásokkal történő üvegalapanyag- vagy üvegcikk-gyártáshoz való közvetlen felhasználásra van szánva.

8.

A tört üveg gyártójának/importálójának nyilatkozata:

Kijelentem, hogy a fenti adatok hiánytalanok, és legjobb tudásom szerint megfelelnek a valóságnak.

Név:

Dátum:

Aláírás:


11.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 337/37


A BIZOTTSÁG 1180/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. december 10.)

a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Közösségi Vámkódex („a Kódex”) létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 247. cikkére,

mivel:

(1)

A Török Köztársaság 2012. december 1-jén szerződő félként csatlakozott az Európai Gazdasági Közösség, az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, a Norvég Királyság, a Svéd Királyság és a Svájci Államszövetség között kötött, az egységes árutovábbítási eljárásról szóló, 1987. május 20-i egyezményhez (az egyezmény). Az egyezmény módosítására az egységes árutovábbítási eljárásról szóló, 2012. június 26-i 4/2012 sz. EU–EFTA vegyes bizottsági határozattal (2) került sor annak érdekében, hogy Törökország egyezményhez való csatlakozására való tekintettel kiigazítsák az egységes árutovábbításra vonatkozó kezességvállalási okmányokat. A 2454/93/EGK bizottsági rendeletben (3) előírt közösségi árutovábbítási műveletekre vonatkozó megfelelő kezességvállalási okmányokat ennek megfelelően ki kell igazítani.

(2)

Mivel a 4/2012 sz. határozatban foglalt követelmény szerint 2012. december 1-jétől fogva a Törökország csatlakozásához igazított kezességvállalási okmányokat kell használni, ettől az időponttól kezdve a 2454/93/EGK rendelettel előírt megfelelő kezességvállalási okmányokat is ki kell igazítani. A 2012. december 1. előtt alkalmazandó mintának megfelelő kezességvállalási okmányok – a szükséges kiigazításoknak megfelelő – használatának átmeneti időszakra történő lehetővé tétele érdekében azonban szabályokat kell megállapítani.

(3)

A 2454/93/EGK rendeletet mindezeknek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e rendeletben előírt rendelkezések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2454/93/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 48. melléklet helyébe az e rendelet I. mellékletében meghatározott szöveg lép.

2.

A 49. melléklet helyébe az e rendelet II. mellékletében meghatározott szöveg lép.

3.

Az 50. melléklet helyébe az e rendelet III. mellékletében meghatározott szöveg lép.

4.

Az 51. melléklet 7. rovatában a „Svájc” és az „Andorra” szó közé a „Törökország” szó kerül beillesztésre.

5.

Az 51a. melléklet 6. rovatában a „Svájc” és az „Andorra” szó közé a „Törökország” szó kerül beillesztésre.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2012. december 1-jétől kell alkalmazni.

A gazdasági szereplők azonban a szükséges földrajzi kiigazításokkal és az értesítési címre, illetve a felhatalmazott képviselőre vonatkozó kiigazításokkal 2013. november 30-ig használhatják a Bizottság 1159/2012/EU végrehajtási rendeletével (4) módosított 2454/93/EGK rendelet 48., 49., 50., 51. vagy 51a. mellékletében található nyomtatványmintákat.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

(2)  HL L 297., 2012.10.26., 34. o.

(3)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

(4)  HL L 336., 2012.12.8., 1. o.


I. MELLÉKLET

„48. MELLÉKLET

EGYSÉGES/KÖZÖSSÉGI ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ELJÁRÁS

ÖSSZKEZESSÉG

I.   Kezesi nyilatkozat

1.

Alulírott (1)

lakóhely (székhely) (2)

a kezességnyújtás helye szerinti vámhivatalnál …

legfeljebb

összeg erejéig, a referenciaösszeg 100 %-áig/50 %-áig/30 %-áig (3) készfizető kezességet vállal

az Európai Unió (melynek tagjai a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, Magyarország, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága),

valamint a Horvát Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, a Norvég Királyság, a Svájci Államszövetség, a Török Köztársaság, az Andorrai Fejedelemség és San Marino Köztársaság javára (4),

a fent említett országoknak mindazon kötelezettségekért, amelyekkel a főkötelezett (5) ……a közösségi vagy egységes árutovábbítási eljárás során szállított áruk után fizetendő vámok vagy egyéb díjak tekintetében – a pénzbüntetést vagy pénzbírságot kivéve – tartozik vagy tartozni fog mind a fő- és mellékkötelezettségekre, mind pedig a költségekre és pótlékokra vonatkozóan.

2.

Alulírott kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban említett országok illetékes hatóságainak első írásos felszólítására a felszólítástól számított 30 napon belül a fent említett összeghatárig haladéktalanul kifizeti a követelt összeget, kivéve, ha ő vagy más érintett személy az említett időszak lejárta előtt az illetékes hatóságok megelégedésére bizonyítja, hogy a művelet rendben befejeződött.

Az illetékes hatóságok az érdekelt kérelmére és jogos indokok alapján meghosszabbíthatják az írásbeli felszólítást követő 30 napos határidőt, amelyen belül alulírottnak a követelt összeget ki kell fizetnie. A póthatáridő engedélyezéséből adódó költségeket, különösen a kamatokat úgy kell kiszámítani, hogy annak az összegnek feleljenek meg, amelyet ezért az adott állam mindenkori pénz- és tőkepiacán megkövetelnek.

Ez a maximumösszeg csak akkor csökkenthető azokkal az összegekkel, amelyeket e kezesi nyilatkozat alapján már kifizettek, ha alulírottat az egységes vagy közösségi árutovábbítási eljárás keretében a tartozás megfizetésére felszólítják, és ez az eljárás az előző fizetési felszólítás kézhezvétele előtt vagy a kézhezvételt követő 30 napon belül kezdődött meg.

3.

Ez a kezesi nyilatkozat a kezességnyújtás helye szerinti vámhivatal által történt elfogadásának napjától érvényes. Alulírott felel továbbá az e kezesi nyilatkozat fedezete alatt álló, minden olyan közösségi vagy egységes árutovábbítási művelet során keletkezett bármilyen tartozás megfizetéséért, amely az előtt a nap előtt kezdődött meg, amikor a kezesség felmondása hatályba lépett, akkor is, ha a fizetési felszólítás ezen időpont után készült.

4.

E kezesi nyilatkozat alapján alulírott megadja az értesítési címét (6) az 1. pontban említett országok mindegyikében:

Ország

Teljes név, illetve cégnév és pontos cím

Alulírott elismeri, hogy ezt a kezesi nyilatkozatot érintő minden olyan postai küldeményt, értesítést, illetve alakiságot vagy eljárási intézkedést, amelyet az értesítési címek egyikére írásban elküldenek, megfelelően kézbesítettnek fogad el.

Alulírott elismeri az értesítési címek helye szerint illetékes bíróságok joghatóságát.

Alulírott kötelezettséget vállal, hogy fenntartja az értesítési címeket, vagy ezen értesítési címek közül egyet vagy többet csak a kezességnyújtás helye szerinti vámhivatal előzetes tájékoztatása után változtat meg.

Kelt … …án/-én.

(aláírás) (7)

II.   Elfogadás a kezességnyújtás helye szerinti vámhivatal által

Kezességnyújtás helye szerinti vámhivatal:

A kezesi nyilatkozat elfogadva

(bélyegző és aláírás)


(1)  Teljes név, illetve cégnév.

(2)  Pontos cím.

(3)  A nem kívánt rész törlendő.

(4)  Törölje azon szerződő félnek, feleknek, vagy államoknak (Andorra vagy San Marino) a nevét, amelyeket az árutovábbítás nem érint. Az Andorrai Fejedelemségre és a San Marino Köztársaságra vonatkozó hivatkozásokat csak a közösségi árutovábbítási műveletekre kell alkalmazni.

(5)  A főkötelezett teljes neve vagy cégneve és teljes címe.

(6)  Ha az ország jogszabályai nem rendelkeznek értesítési címről, a kezes ebben az országban kijelöl egy, a neki címzett értesítések átvételére felhatalmazott képviselőt, és a 4. pont második bekezdésében lévő elismervényt és a negyedik bekezdésében lévő kötelezettségvállalást ennek megfelelően kell elkészíteni. A kezességgel kapcsolatos vitás kérdésekben a kezes értesítési címei vagy képviselői szerinti bíróságok illetékesek.

(7)  Az aláírás előtt az aláírónak kézírással a következőket kell leírnia: »Kezességvállalás …összeg erejéig« (az összeget betűvel kiírva).”


II. MELLÉKLET

„49. MELLÉKLET

EGYSÉGES/KÖZÖSSÉGI ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ELJÁRÁS

EGYEDI KEZESSÉG

I.   Kezesi nyilatkozat

1.

Alulírott (1)

lakóhely (székhely) (2)

a kezességnyújtás helye szerinti … vámhivatalnál készfizető kezességet vállal

legfeljebb … összeg erejéig,

az Európai Unió

(melynek tagjai a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, Magyarország, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága),

valamint a Horvát Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, a Norvég Királyság, a Svájci Államszövetség, a Török Köztársaság, az Andorrai Fejedelemség és San Marino Köztársaság javára (3), mindazon kötelezettségekért, amelyekkel

a főkötelezett (4)

a fent említett országoknak a(z) … indító vámhivataltól

a(z) …

rendeltetési vámhivatalig – történő közösségi vagy egységes árutovábbítási eljárás során szállított lent megnevezett áruk után fizetendő vámok vagy egyéb díjak tekintetében – a pénzbüntetést vagy pénzbírságot kivéve – tartozik vagy tartozni fog mind a fő- és mellékkötelezettségekre, mind pedig a költségekre és pótlékokra vonatkozóan.

Az áruk megnevezése:

2.

Alulírott kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban említett országok illetékes hatóságainak első írásos felszólítására a felszólítástól számított 30 napon belül haladéktalanul kifizeti a követelt összeget, kivéve, ha ő vagy más érintett személy az említett időszak lejárta előtt az illetékes hatóságok megelégedésére bizonyítja, hogy a művelet rendben befejeződött.

Az illetékes hatóságok az érdekelt kérelmére és jogos indokok alapján meghosszabbíthatják az írásbeli felszólítást követő 30 napos határidőt, amelyen belül alulírottnak a követelt összeget ki kell fizetnie. A póthatáridő engedélyezéséből adódó költségeket, különösen a kamatokat úgy kell kiszámítani, hogy annak az összegnek feleljenek meg, amelyet ezért az adott állam mindenkori pénz- és tőkepiacán megkövetelnek.

3.

Ez a kezesi nyilatkozat a kezességnyújtás helye szerinti vámhivatal által történt elfogadásának napjától érvényes. Alulírott felel továbbá az e kezesi nyilatkozat fedezete alatt álló azon közösségi vagy egységes árutovábbítási művelet során keletkezett tartozás megfizetéséért, amely az előtt a nap előtt kezdődött meg, amikor a kezesség felmondása hatályba lépett, akkor is, ha a fizetési felszólítás ezen időpont után készült.

4.

E kezesi nyilatkozat alapján alulírott megadja az értesítési címét (5) az 1. pontban említett országok mindegyikében:

Ország

Teljes név, illetve cégnév és pontos cím

Alulírott elismeri, hogy ezt a kezesi nyilatkozatot érintő minden olyan postai küldeményt, értesítést, illetve alakiságot vagy eljárási intézkedést, amelyet az értesítési címek egyikére írásban elküldenek, megfelelően kézbesítettnek fogad el.

Alulírott elismeri az értesítési címek helye szerint illetékes bíróságok joghatóságát.

Alulírott kötelezettséget vállal, hogy fenntartja az értesítési címeket, vagy ezen értesítési címek közül egyet vagy többet csak a kezességnyújtás helye szerinti vámhivatal előzetes tájékoztatása után változtat meg.

Kelt …, …-án/-én.

(aláírás) (6)

II.   Elfogadás a kezességnyújtás helye szerinti vámhivatal által

Kezességnyújtás helye szerinti vámhivatal

A kezesi nyilatkozat elfogadva …-án/-én a … számú közösségi/egységes árutovábbítási műveletre vonatkozó árutovábbítási nyilatkozathoz.… (7)

(bélyegző és aláírás)


(1)  Teljes név, illetve cégnév.

(2)  Pontos cím.

(3)  Törölje azon szerződő félnek, feleknek, vagy államoknak (Andorra vagy San Marino) a nevét, amelyeket az árutovábbítás nem érint. Az Andorrai Fejedelemségre és a San Marino Köztársaságra vonatkozó hivatkozásokat csak a közösségi árutovábbítási műveletekre kell alkalmazni.

(4)  A főkötelezett teljes neve vagy cégneve és teljes címe.

(5)  Ha az ország jogszabályai nem rendelkeznek értesítési címről, a kezes ebben az országban kijelöl egy, a neki címzett értesítések átvételére felhatalmazott képviselőt, és a 4. pont második bekezdésében lévő elismervényt és a negyedik bekezdésében lévő kötelezettségvállalást ennek megfelelően kell elkészíteni. A kezességgel kapcsolatos vitás kérdésekben a kezes értesítési címei vagy képviselői szerinti bíróságok illetékesek.

(6)  Az okmányt aláíró személynek az aláírása előtt kézírással a következőket kell bejegyeznie: »Kezességvállalás … összeg erejéig« (az összeget betűvel kiírva).

(7)  Az indító vámhivatal tölti ki.”


III. MELLÉKLET

„50. MELLÉKLET

EGYSÉGES/KÖZÖSSÉGI ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ELJÁRÁS

EGYEDI KEZESSÉGVÁLLALÁS GARANCIAJEGYEK FORMÁJÁBAN

I.   Kezesi nyilatkozat

1.

Alulírott (1)

lakóhely (székhely) (2)

a kezességnyújtás helye szerinti … vámhivatalnál készfizető kezességet vállal

az Európai Unió

(melynek tagjai a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, Magyarország, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága),

valamint a Horvát Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, a Norvég Királyság, a Svájci Államszövetség, a Török Köztársaság, az Andorrai Fejedelemség és San Marino Köztársaság javára (3),

mindazon kötelezettségekért, amelyekkel a főkötelezett a fent említett országoknak a közösségi vagy egységes árutovábbítási eljárás során szállított alább megnevezett áruk után fizetendő vámok vagy egyéb díjak tekintetében – a pénzbüntetést vagy pénzbírságot kivéve – tartozik vagy tartozni fog mind a fő- és mellékkötelezettségekre, mind pedig a költségekre és pótlékokra vonatkozóan, amelyekkel kapcsolatban alulírott egyedi garanciajegyek kiállítására vállal kötelezettséget, garanciajegyenként maximum 7 000 EUR értékben.

2.

Alulírott kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban említett országok illetékes hatóságainak első írásos felszólítására a felszólítástól számított 30 napon belül a fent említett, garanciajegyenként 7 000 EUR összeghatárig haladéktalanul kifizeti a követelt összeget, kivéve, ha ő vagy más érintett személy az említett időszak lejárta előtt az illetékes hatóságok megelégedésére bizonyítja, hogy a művelet rendben befejeződött.

Az illetékes hatóságok az érdekelt kérelmére és jogos indokok alapján meghosszabbíthatják az írásbeli felszólítást követő 30 napos határidőt, amelyen belül alulírottnak a követelt összeget ki kell fizetnie. A póthatáridő engedélyezéséből adódó költségeket, különösen a kamatokat úgy kell kiszámítani, hogy annak az összegnek feleljenek meg, amelyet ezért az adott állam mindenkori pénz- és tőkepiacán megkövetelnek.

3.

Ez a kezesi nyilatkozat a kezességnyújtás helye szerinti vámhivatal által történt elfogadásának napjától érvényes. Alulírott felel továbbá az e kezesi nyilatkozat fedezete alatt álló, minden olyan közösségi vagy egységes árutovábbítási művelet során keletkezett bármilyen tartozás megfizetéséért, amely az előtt a nap előtt kezdődött meg, amikor a kezesség felmondása hatályba lépett, akkor is, ha a fizetési felszólítás ezen időpont után készült.

4.

E kezesi nyilatkozat alapján alulírott megadja az értesítési címét (4) az 1. pontban említett országok mindegyikében:

Ország

Teljes név, illetve cégnév és pontos cím

Alulírott elismeri, hogy ezt a kezesi nyilatkozatot érintő minden olyan postai küldeményt, értesítést, illetve alakiságot vagy eljárási intézkedést, amelyet az értesítési címek egyikére írásban elküldenek, megfelelően kézbesítettnek fogad el.

Alulírott elismeri az értesítési címek helye szerint illetékes bíróságok joghatóságát.

Alulírott kötelezettséget vállal, hogy fenntartja az értesítési címeket, vagy ezen értesítési címek közül egyet vagy többet csak a kezességnyújtás helye szerinti vámhivatal előzetes tájékoztatása után változtat meg.

Kelt …, …-án/-én.

(aláírás) (5)

II.   Elfogadás a kezességnyújtás helye szerinti vámhivatal által

Kezességnyújtás helye szerinti vámhivatal:

A kezesi nyilatkozat elfogadva

…-án/-én.

(bélyegző és aláírás)


(1)  Teljes név, illetve cégnév.

(2)  Pontos cím.

(3)  Csak közösségi árutovábbítási műveletek esetében.

(4)  Ha az ország jogszabályai nem rendelkeznek értesítési címről, a kezes ebben az országban kijelöl egy, a neki címzett értesítések átvételére felhatalmazott képviselőt, és a 4. pont második bekezdésében lévő elismervényt és a negyedik bekezdésében lévő kötelezettségvállalást ennek megfelelően kell elkészíteni. A kezességgel kapcsolatos vitás kérdésekben a kezes értesítési címei vagy képviselői szerinti bíróságok illetékesek.

(5)  Az aláírás előtt az aláírónak kézírással a következőket kell leírnia: »Kezesség«.”


11.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 337/44


A BIZOTTSÁG 1181/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. december 10.)

a 2012-ben szüretelt szőlő felhasználásával előállított bor alkoholtartalmának növelésére vonatkozó határértékek emelésének bizonyos borvidékek tekintetében történő engedélyezéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 121. cikke harmadik bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1234/2007/EK rendelet XVa. mellékletének A.3. pontja előírja, hogy a rendkívül kedvezőtlen időjárású években a tagállamok kérhetik a bor térfogatszázalékban számított alkoholtartalmának növelésére vonatkozó határértékek legfeljebb 0,5 %-kal való emelését.

(2)

Dánia, Svédország és az Egyesült Királyság kérte a 2012-ben szüretelt szőlőből előállított bor alkoholtartalmának növelésére vonatkozó határértékek emelését, mivel az időjárási feltételek a vegetációs időszakban egyes földrajzi területeken rendkívül kedvezőtlenek voltak.

(3)

A 2012. évi rendkívül kedvezőtlen időjárási feltételek miatt az 1234/2007/EK rendelet XVa. mellékletének A.2. pontjában a természetes alkoholtartalom növelésére vonatkozóan előírt határértékek bizonyos borvidékek esetében nem teszik lehetővé olyan borok előállítását, amelyek összes alkoholtartalma megfelelő, holott lenne rájuk piaci kereslet.

(4)

Ezért helyénvaló engedélyezni a Dániában, Svédországban és az Egyesült Királyságban 2012-ben szüretelt szőlőből előállított bor alkoholtartalmának növelésére vonatkozó határértékek emelését.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében felsorolt földrajzi területeken – az 1234/2007/EK rendelet XVa. mellékletének A.2. pontjától eltérve – a 2012. évben szüretelt friss szőlő, valamint a 2012-ben szüretelt szőlőből előállított szőlőmust, részben erjedt szőlőmust, még erjedésben levő újbor és bor térfogatszázalékban számított természetes alkoholtartalma legfeljebb 3,5 térfogatszázalékkal növelhető.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.


MELLÉKLET

Azok a földrajzi területek, amelyekre vonatkozóan az 1. cikknek megfelelően engedélyezett az alkoholtartalom-növelésre vonatkozó határérték emelése

Tagállam

Földrajzi területek

Dánia

Az összes borvidék

Svédország

Az összes borvidék

Egyesült Királyság

Az összes borvidék


11.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 337/46


A BIZOTTSÁG 1182/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. december 10.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 10-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

AL

39,9

MA

75,8

TN

76,3

TR

75,8

ZZ

67,0

0707 00 05

AL

76,3

JO

174,9

MA

133,1

TR

98,0

ZZ

120,6

0709 93 10

MA

151,2

TR

72,5

ZZ

111,9

0805 10 20

AR

49,7

TR

74,4

ZA

57,6

ZW

43,2

ZZ

56,2

0805 20 10

MA

75,2

ZZ

75,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

85,6

MA

95,7

TR

78,3

ZZ

86,5

0805 50 10

TR

81,5

ZZ

81,5

0808 10 80

CA

157,2

MK

36,9

US

125,9

ZA

136,9

ZZ

114,2

0808 30 90

CN

48,8

TR

112,1

US

160,6

ZZ

107,2


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

11.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 337/48


A TANÁCS HATÁROZATA

(2012. december 6.)

Írországnak a schengeni vívmányok közül egyes, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség létrehozásával kapcsolatos rendelkezések alkalmazásában való részvételére irányuló kéréséről

(2012/764/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, a schengeni vívmányoknak az Európai Unió keretébe történő beillesztéséről szóló (19.) jegyzőkönyv 4. cikkére (a továbbiakban: a schengeni jegyzőkönyv),

tekintettel Írország kormányának a 2012. március 14-i levelében a Tanács elnökéhez intézett azon kérésére, hogy a schengeni vívmányok egyes, az említett levélben felsorolt rendelkezéseinek alkalmazásában részt vehessen,

mivel:

(1)

A Tanács a 2002/192/EK határozattal (1) engedélyezte Írországnak, hogy az abban foglalt feltételek mellett részt vegyen a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában.

(2)

2011. október 25-én az Európai Parlament és a Tanács elfogadta a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011/EU rendeletet (2) (a továbbiakban: az ügynökség).

(3)

Az 1077/2011/EU rendelet értelmében az ügynökség felel a második generációs Schengeni Információs Rendszer (SIS II), a Vízuminformációs Rendszer (VIS) és az Eurodac üzemeltetési igazgatásáért, és ha egy, az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) Harmadik részének V. címén alapuló, vonatkozó jogalkotási eszköz így rendelkezik, a felelősségi körébe utalható a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség egyéb nagyméretű IT-rendszereinek előkészítése, fejlesztése és üzemeltetési igazgatása is.

(4)

Az ügynökség egységes jogi személyiséggel, valamint egységes szervezeti és pénzügyi struktúrával rendelkezik. E célból, összhangban az EUMSZ 288. cikkével, az ügynökséget egyetlen jogalkotási eszközzel hozták létre, amely teljes egészében alkalmazandóvá válik valamennyi olyan tagállamban, amelyre nézve kötelező. Ez kizárja annak lehetőségét, hogy Írország az 1077/2011/EU rendeletet részlegesen alkalmazza. Következésképpen meg kell tenni a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy az 1077/2011/EU rendelet Írországban teljes egészében alkalmazandó legyen.

(5)

A SIS II a schengeni vívmányok része. A SIS II létrehozását, működtetését és használatát az 1987/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) és a 2007/533/IB tanácsi határozat (4) szabályozza. Írország azonban csak a 2007/533/IB tanácsi határozat elfogadásában vett részt, amely a schengeni vívmányoknak a 2002/192/EK határozat 1. cikke a) pontjának ii. alpontjában foglalt rendelkezéseit fejleszti tovább.

(6)

A VIS szintén része a schengeni vívmányoknak. Írország nem vett részt a VIS létrehozását, működtetését és használatát szabályozó 2004/512/EK határozat (5), a 767/2008/EK rendelet (6) és 2008/633/IB határozat (7) elfogadásában és azok rá nézve nem kötelezőek.

(7)

Az Eurodac nem része a schengeni vívmányoknak. Írország részt vett az Eurodac létrehozását, üzemeltetését és használatát szabályozó 2725/2000/EK tanácsi rendelet (8) elfogadásában és az rá nézve kötelező. Ugyanakkor az 1077/2011/EU rendeletnek az Eurodacot érintő rendelkezéseit illetően az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló (21.) jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban Írország nem vett részt az 1077/2011/EU rendelet elfogadásában, ezért az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(8)

Az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló (21.) jegyzőkönyv 4. cikkének megfelelően Írország 2012. március 14-én kelt leveleiben bejelentette a Tanácsnak és a Bizottságnak azon szándékát, hogy az 1077/2011/EU rendeletnek az Eurodacot érintő rendelkezéseit el kívánja fogadni.

(9)

Az EUMSZ 331. cikkének (1) bekezdésében rögzített eljárásnak megfelelően a Bizottság a 2012. július 18-i C(2012) 4881 határozattal megerősítette, hogy az 1077/2011/EU rendeletnek az Eurodacot érintő rendelkezései Írországra alkalmazandók. A határozat értelmében az 1077/2011/EU rendelet Írországra nézve akkor lép hatályba, amikor az Írország azon kéréséről szóló tanácsi határozat hatályba lép, mely szerint részt kíván venni az 1077/2011/EU rendeletnek az 1987/2006/EK rendelet által szabályozott, SIS II-t érintő rendelkezései, valamint a VIS-t érintő rendelkezései alkalmazásában.

(10)

Tekintettel arra, hogy a C(2012) 4881 bizottsági határozat elfogadását követően teljesült annak első előfeltétele, hogy Írország részt vegyen az 1077/2011/EU rendelet Eurodacot érintő rendelkezéseinek alkalmazásában, továbbá arra, hogy részlegesen részt vesz a SIS II-t érintő rendelkezések alkalmazásában, Írország jogosult részt venni az ügynökség azon tevékenységeiben, amelyek a 2007/533/IB tanácsi határozat által szabályozott SIS II üzemeltetési igazgatását, valamint az Eurodac üzemeltetési igazgatását érintik.

(11)

A Szerződéseknek és a vonatkozó jegyzőkönyveknek való megfelelés, és egyúttal az 1077/2011/EU rendelet egységességének és következetességének megőrzése érdekében Írország a 2012. március 14-én kelt levelében kérte, hogy a schengeni jegyzőkönyv 4. cikke alapján részt vehessen az említett rendelet alkalmazásában az ügynökség azon tevékenységei tekintetében, amelyek az 1987/2006/EK rendelet által szabályozott SIS II üzemeltetési igazgatását, valamint a VIS üzemeltetési igazgatását érintik.

(12)

A Tanács elismeri Írország azon jogát, hogy a schengeni jegyzőkönyv 4. cikkével összhangban kérje, hogy részt vehessen az 1077/2011/EU rendelet alkalmazásában, amennyiben más jogcímen nem vesz részt annak alkalmazásában.

(13)

Írországnak az 1077/2011/EU rendelet alkalmazásában való részvétele nem érinti azt, hogy Írország jelenleg nem vesz és nem vehet részt a harmadik országbeli állampolgárok szabad mozgásával, a vízumpolitikával, valamint a tagállamok külső határain zajló személyforgalommal kapcsolatos schengeni vívmányok alkalmazásában. Az 1077/2011/EU rendelet ezért külön rendelkezésekben tér ki Írország különleges helyzetére, különösen ami az ügynökség igazgatótanácsában őt megillető részleges szavazati jogokat illeti.

(14)

Az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, az utóbbiaknak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás (9) 3. cikke szerint létrehozott vegyes bizottságot az említett megállapodás 5. cikkének megfelelően tájékoztatták e határozat kidolgozásáról.

(15)

Az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás (10) 3. cikke szerint létrehozott vegyes bizottságot az említett megállapodás 5. cikkének megfelelően tájékoztatták e határozat kidolgozásáról,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2002/192/EK határozat alapján Írország részt vesz a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011/EU rendelet alkalmazásában, azon rendelkezések tekintetében, amelyek a Vízuminformációs Rendszer (VIS) üzemeltetési igazgatását, valamint a Schengeni Információs Rendszer második generációja (SIS II) azon részeinek üzemeltetési igazgatását érintik, amelyekben Írország nem vesz részt.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 6-án.

a Tanács részéről

az elnök

L. LOUCA


(1)  HL L 64., 2002.3.7., 20. o.

(2)  HL L 286., 2011.11.1., 1. o.

(3)  HL L 381., 2006.12.28., 4. o.

(4)  HL L 205., 2007.8.7., 63. o.

(5)  A Tanács 2004. június 8-i 2004/512/EK határozata a Vízuminformációs Rendszer (VIS) létrehozásáról (HL L 213., 2004.6.15., 5. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. július 9-i 767/2008/EK rendelete a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről (VIS-rendelet) (HL L 218., 2008.8.13., 60. o.).

(7)  A Tanács 2008. június 23-i 2008/633/IB határozata a vízuminformációs rendszerhez (VIS) a tagállamok kijelölt hatóságai, valamint az Europol számára a terrorcselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása érdekében, betekintés céljából történő hozzáférésről (HL L 218., 2008.8.13., 129. o.).

(8)  A Tanács 2000. december 11-i 2725/2000/EK rendelete a dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac” létrehozásáról (HL L 316., 2000.12.15., 1. o.).

(9)  HL L 176., 1999.7.10., 36. o.

(10)  HL L 53., 2008.2.27., 52. o.


11.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 337/50


A TANÁCS 2012/765/KKBP HATÁROZATA

(2012. december 10.)

a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont 2., 3. és 4. cikkének hatálya alá tartozó személyek, csoportok és szervezetek listájának naprakésszé tételéről és a 2012/333/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2001. december 27-én elfogadta a 2001/931/KKBP közös álláspontot (1).

(2)

A Tanács 2012. június 25-én elfogadta a 2012/333/KKBP közös álláspont 2., 3. és 4. cikkének hatálya alá tartozó személyek, csoportok és szervezetek listájának naprakésszé tételéről szóló 2012/333/KKBP határozatot (2).

(3)

A 2001/931/KKBP közös álláspont 1. cikke (6) bekezdése szerint el kell végezni azon személyek, csoportok és szervezetek listájának teljes körű felülvizsgálatát, akikre vagy amelyekre a 2012/333/KKBP határozatot alkalmazni kell.

(4)

Ez a határozat tartalmazza annak a felülvizsgálatnak az eredményét, amelyet a Tanács azon személyek, csoportok és szervezetek tekintetében végzett, akikre vagy amelyekre a 2001/931/KKBP közös álláspont 2., 3. és 4. cikkét alkalmazni kell.

(5)

A Tanács arra a következtetésre jutott, hogy azok a személyek, csoportok és szervezetek, akikre vagy amelyekre a 2001/931/KKBP közös álláspont 2., 3. és 4. cikkét alkalmazni kell, a 2001/931/KKBP közös álláspont 1. cikke (2) és (3) bekezdése értelmében terrorcselekményekben vettek részt, az említett közös álláspont 1. cikke (4) bekezdése értelmében illetékes hatóság velük szemben határozatot hozott, és hogy ezen személyeknek, csoportoknak és szervezeteknek a továbbiakban is a közös álláspontban előírt korlátozó intézkedések hatálya alá kell tartozniuk.

(6)

Ennek megfelelően naprakésszé kell tenni azon személyek, csoportok és szervezetek listáját, akikre vagy amelyekre a 2001/931/KKBP közös álláspont 2., 3. és 4. cikkét alkalmazni kell, és a 2012/333/KKBP határozatot hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

E határozat melléklete tartalmazza azon személyek, csoportok és szervezetek listáját, akikre vagy amelyekre a 2001/931/KKBP közös álláspont 2., 3. és 4. cikkét alkalmazni kell.

2. cikk

A 2012/333/KKBP határozat hatályát veszti.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 10-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 344., 2001.12.28., 93. o.

(2)  HL L 165., 2012.6.26., 72.o.


MELLÉKLET

AZ 1. CIKKBEN EMLÍTETT SZEMÉLYEK, CSOPORTOK ÉS SZERVEZETEK LISTÁJA

1.   SZEMÉLYEK

1.

ABDOLLAHI Hamed (más néven Mustafa Abdullahi), született: 1960.8.11., Irán Útlevélszám: D9004878

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, született: Al Ihsa (Szaúd-Arábia), szaúdi állampolgár

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, született: 1966.10.16., Tarut (Szaúd-Arábia), szaúdi állampolgár

4.

ARBABSIAR Manssor (más néven Mansour Arbabsiar), született: 1955.3.6. vagy 1955.3.15., Irán. Iráni és amerikai állampolgár. Útlevélszám: C2002515 (Irán); Útlevélszám: 477845448 (USA). Nemzeti személyazonosító igazolvány száma: 07442833, lejárati ideje: 2016.3.15. (amerikai vezetői engedély)

5.

BOUYERI, Mohammed (más néven Abu Zubair, más néven Sobiar, más néven Abu Zoubair), született: 1978.3.8., Amszterdam (Hollandia) – A „Hofstadgroep” nevű csoport tagja

6.

FAHAS, Sofiane Yacine, született: 1971.9.10., Algír (Algéria) – Az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja

7.

IZZ-AL-DIN, Hasan (más néven GARBAYA, AHMED, más néven SA-ID, más néven SALWWAN, Samir), Libanon, született: 1963., Libanon, libanoni állampolgár

8.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (más néven ALI, Salem, más néven BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; más néven HENIN, Ashraf Refaat Nabith, más néven WADOOD, Khalid Adbul), született: 1965.4.14. vagy 1964.3.1., Pakisztán, útlevélszám: 488555

9.

SHAHLAI Abdul Reza (más néven Abdol Reza Shala'i, más néven Abd-al Reza Shalai, más néven Abdorreza Shahlai, más néven Abdolreza Shahla'i, más néven Abdul-Reza Shahlaee, más néven Hajj Yusef, más néven Haji Yusif, más néven Hajji Yasir, más néven Hajji Yusif, más néven Yusuf Abu-al-Karkh), született: 1957 körül, Irán. Címei: 1. Kermanshah, Irán; 2. mehráni katonai bázis, Ilám tartomány, Irán

10.

SHAKURI Ali Gholam, született: 1965 körül, Teherán (Irán)

11.

SOLEIMANI Qasem (más néven Ghasem Soleymani, más néven Qasmi Sulayman, más néven Qasem Soleymani, más néven Qasem Solaimani, más néven Qasem Salimani, más néven Qasem Solemani, más néven Qasem Sulaimani, más néven Qasem Sulemani), született: 1957.3.11., Irán. Iráni állampolgár. Útlevélszám: 008827 (iráni diplomata-útlevél), kibocsátás dátuma: 1999. Titulusa: vezérőrnagy

2.   CSOPORTOK ÉS SZERVEZETEK

1.

„Abu Nidal Szervezet” – „ANO”, (más néven „Fatah-Forradalmi Tanács”, más néven „Arab Forradalmi Brigádok”, más néven „Fekete Szeptember”, más néven „Szocialista Muzulmánok Forradalmi Szervezete”)

2.

„Al-Aqsa Mártírjainak Brigádja”

3.

„Al-Aqsa e.V.”

4.

„Al-Takfir” és „alHidzsra”

5.

„Babbar Khalsa”

6.

Az „Új Néphadsereget” („NPA”) is magában foglaló „Fülöp-szigeteki Kommunista Párt”, Fülöp-szigetek

7.

„Gama’a al-Islamiyya” (más néven „Al-Gama’a al-Islamiyya”) („Iszlám Csoport”)

8.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – „IBDA-C” („Nagy Iszlám Keleti Harci Front”)

9.

„Hamász”, ide tartozik a „Hamas-Izz al-Din al-Qassem”

10.

„Hezb-i-Mudzsahedin” – „HM”

11.

„Hofstadgroep”

12.

„Holy Land Foundation for Relief and Development” – („Alapítvány a Szent Föld Felszabadításáért és Fejlesztéséért”)

13.

„International Sikh Youth Federation – ISYF” („Ifjú Szikek Nemzetközi Szövetsége”)

14.

„Khalistan Zindabad Force” – „KZF” („Khaliszán Zindabad Erő”)

15.

„Kurd Munkáspárt” – „PKK”, (más néven „KADEK”, más néven „KONGRA GEL”)

16.

„A Tamil Eelam Felszabadító Tigrisei” – „LTTE”

17.

„Ejército de Liberación Nacional” („Nemzeti Felszabadítási Hadsereg”)

18.

„Palestinian Islamic Jihad” – „PIJ” („Palesztin Iszlám Dzsihád”)

19.

„Népi Front Palesztina Felszabadításért” – „PFLP”

20.

„Népi Front Palesztina Felszabadításért Főparancsnokság” (más néven „PFLP -Főparancsnokság”)

21.

„Fuerzas armadas revolucionarias de Columbia” – „FARC” („Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erők”)

22.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi” – „DHKP/C” (más néven „Devrimci Sol” [„Forradalmi Baloldal”], más néven „Dev Sol”) („Forradalmi Népi Felszabadítási Hadsereg/Front/Párt”)

23.

„Sendero Luminoso” – „SL” („Fényes Ösvény”)

24.

„Stichting Al Aqsa” (más néven „Stichting Al Aqsa Nederland”, más néven „Al Aqsa Nederland”)

25.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – „TAK” (más néven „Kurdisztáni Szabadság Sólymai” vagy „Kurdisztáni Szabadság Héjái”


11.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 337/53


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2012. december 7.)

a 2003/85/EK tanácsi irányelv XI. melléklete A. részének a ragadós száj- és körömfájás élővírusának kezelésére feljogosított nemzeti laboratóriumok jegyzéke tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2012) 8900. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2012/766/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről, valamint a 85/511/EGK irányelv és a 89/531/EGK és a 91/665/EGK határozat hatályon kívül helyezéséről és a 92/46/EGK irányelv módosításáról szóló, 2003. szeptember 29-i 2003/85/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 67. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2003/85/EK irányelv a ragadós száj- és körömfájás kitörése esetén alkalmazandó minimális védelmi intézkedéseket, valamint az illetékes hatóságok és a gazdálkodó közösség betegséggel kapcsolatos tudatosságának és felkészültségének növelését célzó megelőző intézkedéseket ír elő.

(2)

E megelőző intézkedések között szerepel a tagállamok azon kötelezettsége, hogy gondoskodjanak arról, hogy a ragadós száj- és körömfájás vírusának kutatás és diagnózis céljából történő kezelését csak a 2003/85/EK irányelv XI. mellékletének A. részében felsorolt, feljogosított nemzeti laboratóriumok végezhessék.

(3)

Az Egyesült Királyság hivatalos úton értesítette a Bizottságot, hogy a területén található, a 2003/85/EK irányelv XI. mellékletének A. részében szereplő nemzeti laboratórium neve megváltozott.

(4)

A jogbiztonság érdekében fontos, hogy a nemzeti laboratóriumoknak a 2003/85/EK irányelv XI. mellékletének A. részében szereplő listája naprakész legyen. Ezért a nemzeti laboratóriumoknak az említett melléklet A. részében szereplő listájában az Egyesült Királyságra vonatkozó bejegyzést egy másik bejegyzéssel kell felcserélni.

(5)

A 2003/85/EK irányelv XI. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2003/85/EK irányelv XI. mellékletének A. részében az Egyesült Királyságra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„UK

Egyesült Királyság

The Pirbright Institute

Egyesült Királyság

Észtország

Finnország

Írország

Lettország

Málta

Szlovénia

Svédország”

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 7-én.

a Bizottság részéről

Tonio BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 306., 2003.11.22., 1. o.


11.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 337/54


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2012. december 7.)

a ragadós száj- és körömfájással foglalkozó uniós referencialaboratórium kijelöléséről és a 2006/393/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

(az értesítés a C(2012) 8901. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2012/767/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről, valamint a 85/511/EGK irányelv és a 89/531/EGK és a 91/665/EGK határozat hatályon kívül helyezéséről és a 92/46/EGK irányelv módosításáról szóló, 2003. szeptember 29-i 2003/85/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 69. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2003/85/EK irányelv a ragadós száj- és körömfájás kitörése esetén alkalmazandó minimális védelmi intézkedéseket, valamint az illetékes hatóságok és a gazdálkodó közösség betegséggel kapcsolatos tudatosságának és felkészültségének növelését célzó megelőző intézkedéseket ír elő.

(2)

A 2003/85/EK irányelv többek között előírja, hogy a ragadós száj- és körömfájásra vonatkozóan uniós referencialaboratóriumot kell kijelölni, amely elvégzi az említett irányelv XVI. mellékletében megállapított feladatokat és kötelezettségeket.

(3)

A Bizottság a tagállamokkal szorosan együttműködve pályázati eljárást folytatott le az uniós referencialaboratórium kiválasztása céljából, figyelembe véve a technikai és tudományos szakértelemre, valamint a személyzet szaktudására vonatkozó követelményeket.

(4)

A kiválasztási eljárás befejezését követően a 2006/393/EK bizottsági határozat (2)2006. június 7-től kezdődően ötéves időszakra kijelölte a nyertes laboratóriumot – a Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) által finanszírozott Állat-egészségügyi Intézet pirbrighti laboratóriumát (Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory) – a ragadós száj- és körömfájást vizsgáló uniós referencialaboratóriumként.

(5)

A 2003/85/EK irányelv azt is előírja, hogy a Bizottság felülvizsgálja az uniós referencialaboratórium kijelölését annak fényében, hogy az uniós referencialaboratórium a XVI. mellékletben leírt feladatainak és kötelezettségeinek hogyan tett eleget.

(6)

Az értékelés, amelyet a Bizottság megindított, és 2011 áprilisában befejezett, arra a következtetésre jutott, hogy az Állat-egészségügyi Intézet pirbrighti laboratóriuma eleget tesz a 2003/85/EK irányelv XVI. mellékletében előírt, a ragadós száj- és körömfájást vizsgáló uniós referencialaboratórium számára előírt valamennyi feladatnak és kötelezettségnek, továbbá a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 32. cikke (2) és (4) bekezdésében az uniós referencialaboratóriumok számára előírt felelősségi köröknek.

(7)

Az említett laboratórium ragadós száj- és körömfájást vizsgáló uniós referencialaboratóriumként való kijelölését ezért határozatlan időre meg kell hosszabbítani.

(8)

Ezenkívül az Egyesült Királyság hivatalosan értesítette a Bizottságot, hogy az Állat-egészségügyi Intézet pirbrighti laboratóriuma jelenlegi neve Pirbright Institute.

(9)

Annak érdekében, hogy a ragadós száj- és körömfájást vizsgáló uniós referencialaboratórium tevékenységei megszakítás nélkül folytatódhassanak, helyénvaló, hogy az ebben a határozatban előírt intézkedések visszamenőlegesen, 2011. június 7-étől legyenek alkalmazandók.

(10)

Az uniós jogszabályok egyértelműsége és egyszerűsége érdekében ezért a 2006/393/EK határozat hatályát veszti, és helyébe ez a határozat lép.

(11)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   A Bizottság kijelöli az egyesült királyságbeli Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) által támogatott Pirbright Institute-t a ragadós száj- és körömfájást vizsgáló uniós referencialaboratóriumként.

(2)   Az (1) bekezdésben említett uniós referencialaboratórium feladatait és kötelezettségeit meghatározó szabályokat a 2003/85/EK irányelv XVI. melléklete állapítja meg.

2. cikk

A 2006/393/EK határozat hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett határozatra történő hivatkozásokat az e határozatra történő hivatkozásokként kell értelmezni.

3. cikk

Ezt a határozatot 2011. június 7-től kell alkalmazni.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 7-én.

a Bizottság részéről

Tonio BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 306., 2003.11.22., 1. o.

(2)  HL L 152., 2006.6.7., 31. o.

(3)  HL L 165., 2004.4.30., 1. o.