ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2012.328.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 328

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

55. évfolyam
2012. november 28.


Tartalom

 

I   Jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

HATÁROZATOK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 1104/2012/EU határozata (2012. november 21.) a 2008/971/EK tanácsi határozatnak az erdészeti szaporítóanyagoknak a minősített kategóriába történő besorolása, és az engedélyezést és az előállítás ellenőrzését végző hatóságok nevének frissítése céljából történő módosításáról

1

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 1105/2012/EU határozata (2012. november 21.) a 2003/17/EK tanácsi határozatnak az alkalmazási időszak meghosszabbítása, az egyik harmadik ország, valamint a termelés jóváhagyását és ellenőrzését végző egyes hatóságok nevének változása tekintetében való módosításáról ( 1 )

4

 

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 1106/2012/EU rendelete (2012. november 27.) a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról ( 1 )

7

 

 

A Bizottság 1107/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. november 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

16

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2012/730/EU

 

*

A Tanács határozata (2012. november 20.) az Európai Unió nevében a Nemzetközi Jutamunkacsoporton belül a 2014 utáni új feladatmeghatározással kapcsolatosan képviselendő álláspontjáról

18

 

 

2012/731/EU

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács határozata (2012. november 21.) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről (Dánia EGF/2012/003 DK/Vestas referenciaszámú kérelme)

19

 

 

2012/732/EU

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács határozata (2012. november 21.) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről (Németország EGF/2012/002 DE/manroland referenciaszámú kérelme)

20

 

 

2012/733/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2012. november 26.) a 492/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet állásajánlatok és álláspályázatok közvetítése és az EURES újbóli kialakítása tekintetében történő végrehajtásáról (az értesítés a C(2012) 8548. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

21

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Jogalkotási aktusok

HATÁROZATOK

28.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 328/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1104/2012/EU HATÁROZATA

(2012. november 21.)

a 2008/971/EK tanácsi határozatnak az erdészeti szaporítóanyagoknak a „minősített” kategóriába történő besorolása, és az engedélyezést és az előállítás ellenőrzését végző hatóságok nevének frissítése céljából történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

A harmadik országban előállított erdészeti szaporítóanyag egyenértékűségéről szóló, 2008. december 16-i 2008/971/EK tanácsi határozat (3) meghatározza a határozat I. mellékletében felsorolt harmadik országokban előállított „azonosított származású” és „szelektált” kategóriájú erdészeti szaporítóanyag Unióba való behozatalára vonatkozó feltételeket.

(2)

Az Egyesült Államokban, Horvátországban, Kanadában, Norvégiában, Svájcban, Szerbiában és Törökországban az erdészeti szaporítóanyagok minősítésére vonatkozó nemzeti szabályozás előírja, hogy a vetőmagok begyűjtése és feldolgozása, valamint az ültetési anyagok előállítása során hatósági helyszíni ellenőrzést kell végezni.

(3)

E szabályok szerint az alapanyagok engedélyezésére és regisztrálására, valamint ezt követően az alapanyagból a szaporítóanyag előállítására vonatkozó rendszereknek meg kell felelniük az OECD nemzetközi kereskedelemben mozgó erdészeti szaporítóanyagokra vonatkozó minősítési rendszerének (a továbbiakban: az erdészeti vetőmagokra és növényekre vonatkozó OECD-rendszer). A szabályok ezenkívül előírják, hogy az „azonosított származású”, a „szelektált”, valamint a „minősített” kategóriájú vetőmagot és ültetési anyagot az erdészeti vetőmagokra és növényekre vonatkozó OECD-rendszer szerint hatóságilag minősíteni kell, és a vetőmagcsomagokat zárjeggyel kell ellátni.

(4)

A „minősített” kategória tekintetében a szabályok vizsgálata kimutatta, hogy az alapanyagok engedélyezési feltételei megfelelnek az erdészeti szaporítóanyagok forgalmazásáról szóló, 1999. december 22-i 1999/105/EK irányelv (4) előírásainak. Továbbá a vetőmag minőségére, a fajtisztaságra és az ültetési anyag minőségére vonatkozó feltételek kivételével az e harmadik országokban alkalmazott szabályok az új, „minősített” kategóriába tartozó vetőmagokra és ültetési anyagokra vonatkozó feltételek tekintetében az 1999/105/EK irányelvben előírtakkal azonos garanciát nyújtanak. Következésképpen az Egyesült Államokban, Horvátországban, Kanadában, Norvégiában, Svájcban, Szerbiában és Törökországban a „minősített” kategóriájú erdészeti anyagok minősítésére vonatkozó szabályok az 1999/105/EK irányelvben előírtakkal egyenértékűek tekintendők, feltéve, hogy a 2008/971/EK határozat II. mellékletében a vetőmagra és ültetési anyagra vonatkozó feltételek teljesülnek.

(5)

A „minősített” kategóriába tartozó anyagok vonatkozásában ezeknek a feltételeknek tartalmazniuk kell azt az információt, hogy a termékek genetikai módosításon átestek-e. Ez az információ megkönnyítené a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló, 2001. március 12-i 2001/18/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvben (5), illetve adott esetben a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (6) és a géntechnológiával módosított szervezetek nyomonkövethetőségéről és címkézéséről, és a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított élelmiszer- és takarmánytermékek nyomonkövethetőségéről szóló, 2003. szeptember 22-i 1830/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (7) foglalt követelmények alkalmazását.

(6)

Ezenfelül a 2008/971/EK határozat I. mellékletében felsorolt, az engedélyezést és az előállítás ellenőrzését végző néhány hatóság neve megváltozott.

(7)

A 2008/971/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2008/971/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk első bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Ez a határozat megállapítja azokat a feltételeket, amelyek alapján az I. mellékletben felsorolt harmadik országokban előállított „azonosított származású”, „szelektált” és „minősített” kategóriájú erdészeti szaporítóanyag behozható az Unióba.”

2.

A 3. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az e határozat I. mellékletében felsorolt harmadik országokban előállított, az 1999/105/EK irányelv I. mellékletében felsorolt fajok „azonosított származású”, „szelektált” és „minősített” kategóriájú, és az e határozat I. mellékletében felsorolt harmadik országok hatóságai által hivatalosan minősített vetőmagja és ültetési anyaga egyenértékűnek tekintendő az 1999/105/EK irányelv előírásainak megfelelő vetőmaggal és ültetési anyaggal, feltéve, hogy megfelel az e határozat II. mellékletben előírt feltételeknek.”

3.

A 4. cikk első bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„A vetőmag vagy ültetési anyag Unióba való belépését illetően a behozatalért felelős szállító előzetesen értesíti az adott tagállam hivatalos szervét a behozatalról. A hivatalos szerv az OECD szerinti hatósági származási bizonyítvány alapján az anyag forgalomba hozatala előtt kiállít egy általános bizonyítványt.”

4.

Az I. és a II. melléklet e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

A határozatot 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2012. november 21-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  HL C 351., 2012.11.15., 91. o.

(2)  Az Európai Parlament 2012. október 23-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2012. november 13-i határozata.

(3)  HL L 345., 2008.12.23., 83. o.

(4)  HL L 11., 2000.1.15., 17. o.

(5)  HL L 106., 2001.4.17., 1. o.

(6)  HL L 268., 2003.10.18., 1. o.

(7)  HL L 268., 2003.10.18., 24. o.


MELLÉKLET

A 2008/971/EK határozat I. és II. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„I. MELLÉKLET

Országok és hatóságok

Ország (1)

Az engedélyezést és az előállítás ellenőrzését végző hatóság

CA

National Forest Genetic Resources Centre/Centre national des ressources génétiques forestières

Natural Resources Canada/Ressources naturelles Canada

Canadian Forest Service – Atlantic/Service canadien des forêts – Atlantique

P.O. Box 4000,

FREDERICTON, NB E3B 5P7

CH

Federal Office for the Environment (FOEN)

Department of the Environment, Transport, Energy and Communications (UVEK)

Forest Division

Federal Plant Protection Service

Zürcherstraße 111

CH-8903 BIRMENSDORF

HR

Croatian Forest Research Institute – CFI

Division of Genetics, Forest Tree Breeding and Seed Science

Cvjetno naselje 41

10450 Jastrebarsko

NO

Norwegian Forest Research Institute

Høgskoleveien 12

N-1432 AAS

Norwegian Forest Seed Station

P.O. Box 118

N-2301 HAMAR

RS

Group for Forest Reproductive Material and Genetic Resources Directorate for Forest

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management

Ministry of AFW – Directorate for Forest

Omladinskih brigada 1

Novi Beograd

TR

Ministry of Environment and Forestry

General Directorate of Forestation and Erosion Control

Bestepe 06560

Ankara

US

USA United States Department of Agriculture, Forest Service

Cooperative Forestry

National Seed Laboratory

5675 Riggins Mill Road

Dry Branch, Georgia 31020

HIVATALOS SZÖVETSÉGI MINŐSÍTÉSI HATÓSÁGOK

(amelyek OECD-bizonyítványok kiállítására jogosultak az USDA Forest Service-szel kötött együttműködési megállapodás alapján)

Washington State Crop Improvement Association, Inc.

1610 NE Eastgate Blvd, Suite 610

Pullman, Washington 99163

2.

A II. melléklet a következő szakasszal egészül ki:

„C.   Harmadik országban előállított vetőmagok és ültetési anyagok „minősített” kategóriájára vonatkozó további feltételek

A „minősített” kategóriába sorolt vetőmagok vagy ültetési anyagok esetében az OECD szerinti címkének vagy a szállító által kiállított okmánynak tartalmaznia kell, hogy az alapanyag előállítása során sor került-e genetikai módosításra.”


(1)  CA – Kanada, CH – Svájc, HR – Horvátország, NO – Norvégia, RS – Szerbia, TR – Törökország, US – Egyesült Államok.”


28.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 328/4


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1105/2012/EU HATÁROZATA

(2012. november 21.)

a 2003/17/EK tanácsi határozatnak az alkalmazási időszak meghosszabbítása, az egyik harmadik ország, valamint a termelés jóváhagyását és ellenőrzését végző egyes hatóságok nevének változása tekintetében való módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

A harmadik országokban a vetőmagtermesztés során végrehajtott szántóföldi ellenőrzések és a harmadik országokban termesztett vetőmagok egyenértékűségéről szóló, 2002. december 16-i 2003/17/EK tanácsi határozat (3) előírja, hogy korlátozott ideig a bizonyos harmadik országokban meghatározott fajok vetőmagtermesztése során végrehajtott szántóföldi ellenőrzéseket az uniós jogi aktusoknak megfelelően végrehajtott szántóföldi ellenőrzésekkel egyenértékűnek kell tekinteni, valamint hogy az ezekben az országokban termesztett bizonyos fajokhoz tartozó vetőmagokat egyenértékűnek kell tekinteni az uniós jogi aktusoknak megfelelően termesztett vetőmagokkal.

(2)

Úgy tűnik, hogy a harmadik országokban végrehajtott szántóföldi ellenőrzések továbbra is ugyanolyan garanciákat nyújtanak, mint a tagállamok által végrehajtott szántóföldi ellenőrzések. Ezért ezeket a szántóföldi ellenőrzéseket továbbra is egyenértékűnek kell tekinteni.

(3)

Mivel a 2003/17/EK határozat 2012. december 31-én hatályát veszti, az annak értelmében elismert egyenértékűség időtartamát meg kell hosszabbítani. Kívánatosnak tűnik ezt az időtartamot tíz évvel meghosszabbítani.

(4)

A 2003/17/EK határozatban a Jugoszláviára való hivatkozást el kell hagyni. Szerbiát – mint a nemzetközi kereskedelemben mozgó vetőmag fajtaminősítésére vonatkozó OECD-rendszerek tagját, valamint a vetőmag-mintavétel és -vizsgálat vonatkozásában a Nemzetközi Vetőmagvizsgálati Szövetség tagját – fel kell venni a 2003/17/EK határozat I. mellékletében szereplő harmadik országok listájára. Ezenkívül a 2003/17/EK határozat I. mellékletében szereplő, a termelés jóváhagyását és ellenőrzését végző egyes hatóságok neve is megváltozott.

(5)

A 2003/17/EK határozatnak a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatra (4) hivatkozó rendelkezéseit el kell hagyni, mivel e határozattal összefüggésben alkalmazásuk nem lenne összeegyeztethető a felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak és a végrehajtási jogi aktusoknak a Szerződés 290. és 291. cikke által bevezetett rendszerével.

(6)

A 2003/17/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2003/17/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

A 4. cikket el kell hagyni.

2.

Az 5. cikket el kell hagyni.

3.

A 6. cikkben a „2012. december 31.” időpont helyébe a „2022. december 31.” időpont lép.

4.

Az I. melléklet helyébe az e határozat mellékletében szereplő szöveg lép.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a határozatot 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2012. november 21-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  HL C 351., 2012.11.15., 92. o.

(2)  Az Európai Parlament 2012. október 25-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2012. november 13-i határozata.

(3)  HL L 8., 2003.1.14., 10. o.

(4)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.


MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

ORSZÁGOK, HATÓSÁGOK ÉS FAJOK

Ország (1)

Hatóság

Az alábbi irányelvekben említett fajok

1

2

3

AR

Instituto Nacional de Semillas (INASE)

Av. Paseo Colón 922, 3 Piso

1063 BUENOS AIRES

66/401/EGK

66/402/EGK

2002/57/EK

AU

Australian Seeds Authority LTD.

P.O. Box 187

LINDFIELD, NSW 2070

66/401/EGK

66/402/EGK

2002/57/EK

CA

Canadian Food Inspection Agency, Seed Section, Plant Health & Biosecurity Directorate

59 Camelot Drive, Room 250 OTTAWA, ON K1A 0Y9

66/401/EGK

66/402/EGK

2002/57/EK

CL

Ministerio de Agricultura

Servicio Agricola y Ganadero, División de Semillas

Casilla 1167, Paseo Bulnes 140 SANTIAGO DE CHILE

2002/54/EK

66/401/EGK

66/402/EGK

2002/57/EK

HR

State Institute for Seed and Seedlings,

Vinkovacka Cesta 63

31000 OSIJEK

2002/54/EK

66/401/EGK

66/402/EGK

2002/57/EK

IL

Ministry of Agriculture & Rural Development

Plant Protection and Inspection Services

P.O. Box 78 BEIT-DAGAN 50250

66/401/EGK

66/402/EGK

2002/57/EK

MA

D.P.V.C.T.R.F.

Service de Contrôle des Semences et Plants

B.P. 1308 RABAT

66/401/EGK

66/402/EGK

2002/57/EK

NZ

Ministry for Primary Industries,

25 »The Terrace«

P.O. Box 2526

6140 WELLINGTON

2002/54/EK

66/401/EGK

66/402/EGK

2002/57/EK

RS

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management Plant Protection Directorate

Omladinskih brigada 1 11070 NOVI BEOGRAD

A Mezőgazdasági Minisztérium felhatalmazta az alábbi intézményeket az OECD szerinti hatósági származási bizonyítvány kiállítására:

National Laboratory for Seed Testing

Maksima Gorkog 30 21000 NOVI SAD

Maize Research Institute »ZEMUN POLJE«

Slobodana Bajica 1

11080 ZEMUN, BEOGRAD

2002/54/EK

66/401/EGK

66/402/EGK

2002/57/EK

TR

Ministry of Agriculture and Rural Affairs,

Variety Registration and Seed Certification Centre

Gayret mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvari No:62

P.O.Box 30

06172 Yenimahalle/ANKARA

2002/54/EK

66/401/EGK

66/402/EGK

2002/57/EK

US

USDA – Agricultural Marketing Service

Seed Regulatory & Testing Branch

801 Summit Crossing, Suite C GASTONIA NC 28054

2002/54/EK

66/401/EGK

66/402/EGK

2002/57/EK

UY

Instituto Nacional de Semillas (INASE)

Cno. Bertolotti s/n y Ruta 8 km 29

91001 PANDO – CANELONES

66/401/EGK

66/402/EGK

2002/57/EK

ZA

National Department of Agriculture,

c/o S.A.N.S.O.R.

Lynnwood Ridge, P.O. BOX 72981 0040 PRETORIA

66/401/EGK

66/402/EGK – kizárólag a Zea mays és Sorghum spp. fajok tekintetében.

2002/57/EK


(1)  AR – Argentína, AU – Ausztrália, CA – Kanada, CL – Chile, HR – Horvátország, IL – Izrael, MA – Marokkó, NZ – Új-Zéland, RS – Szerbia, TR – Törökország, US – Egyesült Államok, UY – Uruguay, ZA – Dél-Afrika.”


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

28.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 328/7


A BIZOTTSÁG 1106/2012/EU RENDELETE

(2012. november 27.)

a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról, valamint az 1172/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. május 6-i 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Közösség külkereskedelmi statisztikájára és a tagállamok közötti kereskedelmi statisztikákra vonatkozó ország- és területnómenklatúráról szóló, 2006. december 13-i 1833/2006/EK bizottsági rendelet (2) rögzítette az említett nómenklatúra 2007. január 1-jétől hatályos változatát.

(2)

Dél-Szudán független állammá alakult.

(3)

A Holland Antillák területe felbomlott.

(4)

Saint-Barthélemy már nem tartozik az Európai Unió vámterületéhez.

(5)

Külön kódra van szükség a nyílt tengeri létesítményekkel (olajfúró tornyok, szélerőművek, tengeralatti kábelek) kapcsolatos műveletek megjelölésére.

(6)

Amennyiben az uniós jogszabályokkal és az uniós statisztikai követelményekkel összeegyeztethető, az országok és területek alfabetikus kódolásának a jelenleg érvényben levő ISO alfa 2 szabványt kell tükrözniük.

(7)

E nómenklatúra új változatának létrehozása szükséges tehát, amely figyelembe veszi ezeket az újításokat, valamint az egyes meghatározott kódokkal összefüggő módosításokat.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a harmadik országokkal folytatott árukereskedelemre vonatkozó statisztikával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az Unió külkereskedelmi statisztikájára és a tagállamok közötti kereskedelmi statisztikákra vonatkozó ország- és területnómenklatúra 2013. január 1-jétől hatályos változata a mellékletben található.

2. cikk

Az 1833/2006/EK rendelet 2013. január 1-jétől kezdődően hatályát veszti.

3. cikk

Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. november 27-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 152., 2009.6.16., 23. o.

(2)  HL L 354., 2006.12.14., 19. o.


MELLÉKLET

AZ UNIÓ KÜLKERESKEDELMI STATISZTIKÁJÁRA ÉS A TAGÁLLAMOK KÖZÖTTI KERESKEDELMI STATISZTIKÁKRA VONATKOZÓ ORSZÁG- ÉS TERÜLETNÓMENKLATÚRA

(2013. január 1-jétől hatályos változat)

Kód

szöveg

Árumegnevezés

AD

Andorra

 

AE

Egyesült Arab Emírségek

Abu-Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah és Umm Al Qaiwain

AF

Afganisztán

 

AG

Antigua és Barbuda

 

AI

Anguilla

 

AL

Albánia

 

AM

Örményország

 

AO

Angola

Cabindát is beleértve

AQ

Antarktisz

A déli szélesség 60°-tól délre eső területek; a Francia Déli Területek (TF), a Bouvet-sziget (BV), Dél-Georgia és a Déli- Sandwich-szigetek (GS) kivételével

AR

Argentína

 

AS

Amerikai Szamoa

 

AT

Ausztria

 

AU

Ausztrália

 

AW

Aruba

 

AZ

Azerbajdzsán

 

BA

Bosznia-Hercegovina

 

BB

Barbados

 

BD

Banglades

 

BE

Belgium

 

BF

Burkina Faso

 

BG

Bulgária

 

BH

Bahrein

 

BI

Burundi

 

BJ

Benin

 

BL

Saint-Barthélémy

 

BM

Bermuda

 

BN

Brunei Darussalam Állam

Ismertebb nevén: Brunei

BO

Többnemzetiségű Bolíviai Állam

Ismertebb nevén: Bolívia

BQ

Bonaire, Sint Eustatius és Saba

 

BR

Brazília

 

BS

Bahama-szigetek

 

BT

Bhután

 

BV

Bouvet-sziget

 

BW

Botswana

 

BY

Belarusz

Ismertebb nevén: Fehéroroszország

BZ

Belize

 

CA

Kanada

 

CC

Kókusz-szigetek (vagy Keeling-szigetek)

 

CD

Kongói Demokratikus Köztársaság

Korábban: Zaire

CF

Közép-afrikai Köztársaság

 

CG

Kongó

 

CH

Svájc

Büsingen német területét és a Campione d’Italia olasz körzetét is beleértve

CI

Elefántcsontpart

Elefántcsontpart

CK

Cook-szigetek

 

CL

Chile

 

CM

Kamerun

 

CN

Kína

 

CO

Kolumbia

 

CR

Costa Rica

 

CU

Kuba

 

CV

Zöld-foki-szigetek

 

CW

Curaçao

 

CX

Karácsony-sziget

 

CY

Ciprus

 

CZ

Cseh Köztársaság

 

DE

Németország

Helgoland szigetét is beleértve; Büsingen területe kivételével

DJ

Dzsibuti

 

DK

Dánia

 

DM

Dominika

 

DO

Dominikai Köztársaság

 

DZ

Algéria

 

EC

Ecuador

A Galapagos-szigeteket is beleértve

EE

Észtország

 

EG

Egyiptom

 

EH

Nyugat-Szahara

 

ER

Eritrea

 

ES

Spanyolország

A Baleár-szigeteket és a Kanári-szigeteket is beleértve; Ceuta (XC) és Melilla (XL) kivételével

ET

Etiópia

 

FI

Finnország

Az Åland-szigeteket is beleértve

FJ

Fidzsi-szigetek

 

FK

Falkland-szigetek

 

FM

Mikronéziai Szövetségi Államok

Chuuk, Kosrae, Pohnpei és Yap

FO

Feröer szigetek

 

FR

Franciaország

Monacót és Franciaország tengeren túli megyéit is beleértve (Francia Guyana, Guadeloupe, Martinique és Réunion), és St. Martin francia északi része

GA

Gabon

 

GB

Egyesült Királyság

Nagy-Britannia, Észak-Írország, Csatorna-szigetek és a Man-sziget

GD

Grenada

A Déli-Grenadine-szigeteket is beleértve

GE

Grúzia

 

GH

Ghána

 

GI

Gibraltár

 

GL

Grönland

 

GM

Gambia

 

GN

Guinea

 

GQ

Egyenlítői-Guinea

 

GR

Görögország

 

GS

Dél-Georgia és Déli-Sandwich-szigetek

 

GT

Guatemala

 

GU

Guam

 

GW

Bissau-Guinea

 

GY

Guyana

 

HK

Hongkong

A Kínai Népköztársaság Hongkongi Különleges Közigazgatási Területe

HM

Heard-sziget és McDonald-szigetek

 

HN

Honduras

Swan-szigeteket is beleértve

HR

Horvátország

 

HT

Haiti

 

HU

Magyarország

 

ID

Indonézia

 

IE

Írország

 

IL

Izrael

 

IN

India

 

IO

Brit Indiai-óceáni Terület

Chagos-szigetek

IQ

Irak

 

IR

Iráni Iszlám Köztársaság

 

IS

Izland

 

IT

Olaszország

Livignót beleértve; Campione d’Italia körzete kivételével

JM

Jamaica

 

JO

Jordánia

 

JP

Japán

 

KE

Kenya

 

KG

Kirgiz Köztársaság

 

KH

Kambodzsa

 

KI

Kiribati

 

KM

Comore-szigetek

Anjuan, Grande Comore és Mohéli

KN

Saint Kitts és Nevis

 

KP

Koreai Népi Demokratikus Köztársaság

Ismertebb nevén: Észak-Korea

KR

Koreai Köztársaság

Ismertebb nevén: Dél-Korea

KW

Kuvait

 

KY

Kajmán-szigetek

 

KZ

Kazahsztán

 

LA

Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság

Ismertebb nevén: Laosz

LB

Libanon

 

LC

Saint Lucia

 

LI

Liechtenstein

 

LK

Srí Lanka

 

LR

Libéria

 

LS

Lesotho

 

LT

Litvánia

 

LU

Luxemburg

 

LV

Lettország

 

LY

Líbia

 

MA

Marokkó

 

MD

Moldova

 

ME

Montenegró

 

MG

Madagaszkár

 

MH

Marshall-szigetek

 

MK  (1)

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

 

ML

Mali

 

MM

Mianmar

Ismertebb nevén: Burma

MN

Mongólia

 

MO

Makaó

A Kínai Népköztársaság makaói különleges közigazgatási területe

MP

Északi-Mariana-szigetek

 

MR

Mauritánia

 

MS

Montserrat

 

MT

Málta

Cominót és Gozót is beleértve

MU

Mauritius

Mauritius, Rodrigues-sziget, Agalega-szigetek és Cargados Carajos Shoals (Saint Brandon-szigetek)

MV

Maldív-szigetek

 

MW

Malawi

 

MX

Mexikó

 

MY

Malajzia

Malajziai-félsziget és Kelet-Malajzia (Labuan, Sabah és Sarawak)

MZ

Mozambik

 

NA

Namíbia

 

NC

Új-Kaledónia

A Loyauté-szigeteket is beleértve (Lifou, Maré és Ouvéa)

NE

Niger

 

NF

Norfolk-sziget

 

NG

Nigéria

 

NI

Nicaragua

A Corn-szigeteket is beleértve

NL

Hollandia

 

NO

Norvégia

Svalbardot és a Jan Mayen-szigetet is beleértve

NP

Nepál

 

NR

Nauru

 

NU

Niue

 

NZ

Új-Zéland

Ross Függő Terület (Antarktisz) kivételével

OM

Omán

 

PA

Panama

A korábbi Csatorna-övezetet is beleértve

PE

Peru

 

PF

Francia Polinézia

Marquises-szigetek, Társaság-szigetek (Tahitit is beleértve), Tuamotu-szigetek, Gambier-szigetek és Ausztrál-szigetek.

PG

Pápua Új-Guinea

Új-Guinea keleti része; Bismarck-szigetek (Új-Britanniát, Új-Írországot, Lavongait (New Hanover), az Admiralitás-szigeteket is beleértve); Északi-Salamon-szigetek (Bougainville és Buka); Trobriand-szigetek, Woodlark-sziget, Entrecasteaux-szigetek, Louisiade-szigetek

PH

Fülöp-szigetek

 

PK

Pakisztán

 

PL

Lengyelország

 

PM

Saint-Pierre és Miquelon

 

PN

Pitcairn-szigetek

A Ducie-, a Henderson- és az Oeno-szigetet is beleértve

PS

Megszállt palesztin területek

Ciszjordánia (Kelet-Jeruzsálemet is beleértve) és a Gázai-övezet

PT

Portugália

Az Azori-szigeteket és Madeirát is beleértve

PW

Palau

 

PY

Paraguay

 

QA

Katar

 

RO

Románia

 

RU

Orosz Föderáció

Ismertebb nevén: Oroszország

RW

Ruanda

 

SA

Szaúd-Arábia

 

SB

Salamon-szigetek

 

SC

Seychelle-szigetek

Mahé-sziget, Praslin-sziget, La Digue, Frégate és Silhouette; Amirante-szigetek (Desroches-t, az Alphonse-szigetet, Platte-ot és Coëtivy-t is beleértve); Farquhar-szigetek (Providence-t is beleértve); Aldabra-szigetek és Cosmoledo-szigetek.

SD

Szudán

 

SE

Svédország

 

SG

Szingapúr

 

SH

Szent Ilona, Ascension-sziget, Tristan da Cunha

 

SI

Szlovénia

 

SK

Szlovákia

 

SL

Sierra Leone

 

SM

San Marino

 

SN

Szenegál

 

SO

Szomália

 

SR

Suriname

 

SS

Dél-Szudán

 

ST

São Tomé és Príncipe

 

SV

Salvador

 

SX

Saint-Martin (holland rész)

Saint-Martin szigete egy északi francia és egy déli holland részre bomlott fel.

SY

Szíriai Arab Köztársaság

Ismertebb nevén: Szíria

SZ

Szváziföld

 

TC

Turks- és Caicos-szigetek

 

TD

Csád

 

TF

Francia Déli Területek

A Kerguélen-szigeteket, az Amszterdam-szigetet, a Saint Paul-szigetet, a Crozet-szigeteket, valamit a Bassas da India, Európa-sziget, Glorioso-szigetek, Juan de Nova-szoget és a Tromelin-szigetből álló, az Indiai Óceán területén szétszórt szigeteket is beleértve.

TG

Togó

 

TH

Thaiföld

 

TJ

Tádzsikisztán

 

TK

Tokelau-szigetek

 

TL

Kelet-Timor

 

TM

Türkmenisztán

 

TN

Tunézia

 

TO

Tonga

 

TR

Törökország

 

TT

Trinidad és Tobago

 

TV

Tuvalu

 

TW

Tajvan

Kinmen, Matsu, Penghu és Tajvan különálló vámterülete

TZ

Tanzániai Egyesült Köztársaság

Tanganyika, Pemba és Zanzibár-sziget

UA

Ukrajna

 

UG

Uganda.

 

UM

Az Amerikai Egyesült Államok Külső Szigetei

A Baker-szigetet, a Howland-szigetet, a Jarvis-szigetet, a Johnston-atollt, a Kingman-zátonyt, a Midway-szigeteket, a Navassa-szigetet, a Palmyra-atollt és a Wake-szigetet is beleértve

US

Amerikai Egyesült Államok

Puerto Ricót is beleértve

UY

Uruguay

 

UZ

Üzbegisztán

 

VA

Apostoli Szentszék (Vatikán)

 

VC

Saint Vincent és Grenadine-szigetek

 

VE

Venezuelai Bolivári Köztársaság

Ismertebb nevén: Venezuela

VG

Brit Virgin-szigetek

 

VI

Amerikai Virgin-szigetek

 

VN

Vietnam

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis- és Futuna-szigetek

Az Alofi-szigetet is beleértve

WS

Szamoa

Korábban: Nyugat-Szamoa

XC

Ceuta

 

XK

Koszovó

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. sz. határozata szerint

XL

Melilla

Peñon de Vélez de la Gomerát, Peñon de Alhuecemas-t és a Chafarinas szigeteket is beleértve.

XS

Szerbia

 

YE

Jemen

Korábban: Észak-Jemen és Dél-Jemen

YT

Mayotte

Grande-Terre és Pamandzi

ZA

Dél-Afrika

 

ZM

Zambia

 

ZW

Zimbabwe

 

EGYÉB

EU

Európai Unió

A harmadik országgal folytatott kereskedelemben az áruk származási nyilatkozatához fenntartott kód, a területtel kapcsolatban hozott uniós rendelkezések által meghatározott feltételek szerint. A kódot ne használjuk statisztikai célokra

QP

Nyílt tenger

Felségvizeken kívül eső tengeri területek

QQ

Hajó- és repülőgép- ellátmány

Választható besorolás

vagy

 

 

QR

Hajó- és repülőgép- ellátmány az uniós külkereskedelemben

Választható besorolás

QS

Hajó- és repülőgép- ellátmány a harmadik országokkal folytatott külkereskedelemben

Választható besorolás

QU

Nem meghatározott országok és területek

Választható besorolás

vagy

 

 

QV

Nem meghatározott országok és területek az uniós külkereskedelemben

Választható besorolás

QW

Nem meghatározott országok és területek a harmadik országokkal folytatott külkereskedelemben

Választható besorolás

QX

Kereskedelmi vagy katonai okokból nem meghatározott országok és területek

Választható besorolás

vagy

 

 

QY

Kereskedelmi vagy katonai okokból nem meghatározott országok és területek az uniós külkereskedelemben

Választható besorolás

QZ

Kereskedelmi vagy katonai okokból nem meghatározott országok és területek a harmadik országokkal folytatott külkereskedelemben

Választható besorolás


(1)  Ideiglenes kód, amely nem befolyásolja az országnak az Egyesült Nemzetek Szervezetében jelenleg folyó tárgyalásai lezárása után hozzárendelendő végleges megnevezését.


28.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 328/16


A BIZOTTSÁG 1107/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. november 27.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. november 27-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

AL

44,1

MA

50,0

MK

37,4

TN

73,5

TR

64,0

ZZ

53,8

0707 00 05

AL

64,5

MA

141,4

MK

58,4

TR

89,6

ZZ

88,5

0709 93 10

MA

88,6

TR

100,6

ZZ

94,6

0805 20 10

MA

76,3

ZZ

76,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

65,5

HR

35,6

TR

81,7

ZZ

60,9

0805 50 10

AR

68,7

TR

85,8

ZA

49,1

ZZ

67,9

0808 10 80

MK

38,5

NZ

138,3

US

125,4

ZA

113,0

ZZ

103,8

0808 30 90

CN

59,5

TR

116,3

US

136,8

ZZ

104,2


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

28.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 328/18


A TANÁCS HATÁROZATA

(2012. november 20.)

az Európai Unió nevében a Nemzetközi Jutamunkacsoporton belül a 2014 utáni új feladatmeghatározással kapcsolatosan képviselendő álláspontjáról

(2012/730/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 218. cikke (9) bekezdésével összefüggésben értelmezett 207. cikke (3) és (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2002/312/EK határozatával (1) a Nemzetközi Jutamunkacsoport feladatmeghatározásának megállapításáról szóló 2001. évi megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) az Európai Közösség nevében jóváhagyásra került.

(2)

A jelenlegi feladatmeghatározás 2014. április 30-án jár le és a feladatmeghatározás megújításával kapcsolatos tárgyalások megkezdésének kérdését a Tanács Nemzetközi Jutamunkacsoportjának 2012 decemberében megrendezésre kerülő 15. ülésszakán tárgyalják meg.

(3)

A megállapodás megújítása az Uniónak nem áll érdekében,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Bizottság által képviselt Európai Unió nevében a Nemzetközi Jutamunkacsoporton belül képviselendő álláspont a 2014 utáni feladatmeghatározás megújításával kapcsolatos tárgyalások megkezdése ellen történő szavazás.

2. cikk

Ez a határozat elfogadása napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2012. november 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  HL L 112., 2002.4.27., 34. o.


28.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 328/19


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

(2012. november 21.)

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről (Dánia EGF/2012/003 DK/Vestas referenciaszámú kérelme)

(2012/731/EU)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra (1) és különösen annak 28. pontjára,

tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 12. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot (a továbbiakban: EGAA) azzal a céllal hozták létre, hogy kiegészítő támogatást nyújtson azoknak az elbocsátott munkavállalóknak, akik a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások következtében veszítették el munkájukat, és segítse őket a munkaerőpiacra történő ismételt beilleszkedésben.

(2)

A 2006. május 17-i intézményközi megállapodás az EGAA igénybevételét évi 500 000 000 EUR felső korlátig engedélyezi.

(3)

Dánia a Vestas vállalatcsoportnál történt elbocsátásokra tekintettel 2012. május 14-én az EGAA igénybevételére irányuló kérelmet nyújtott be, majd 2012. július 10-ig további információkkal egészítette ki azt. A kérelem eleget tesz az 1927/2006/EK rendelet 10. cikkében a pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek. A Bizottság ezért 7 488 000 EUR rendelkezésre bocsátására tesz javaslatot.

(4)

Az EGAA-t ezért igénybe kell venni a Dánia által benyújtott kérelem alapján történő pénzügyi hozzájárulás folyósítása érdekében,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió 2012. évi általános költségvetésének keretein belül az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból 7 488 000 EUR összeg igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Strasbourgban, 2012. november 21-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

(2)  HL L 406., 2006.12.30., 1. o.


28.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 328/20


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

(2012. november 21.)

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről (Németország „EGF/2012/002 DE/manroland” referenciaszámú kérelme)

(2012/732/EU)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra (1) és különösen annak 28. pontjára,

tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 12. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot (a továbbiakban: EGAA) azzal a céllal hozták létre, hogy kiegészítő támogatást nyújtson azoknak az elbocsátott munkavállalóknak, akik a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások következtében veszítették el munkájukat, és segítse őket a munkaerőpiacra történő ismételt beilleszkedésben.

(2)

A 2006. május 17-i intézményközi megállapodás az EGAA igénybevételét évi 500 millió EUR felső korlátig engedélyezi.

(3)

Németország a manroland AG-nél, két leányvállalatánál, továbbá egy beszállítójánál történt elbocsátásokra tekintettel 2012. május 4-én az EGAA igénybevételére irányuló kérelmet nyújtott be, és 2012. július 10-ig további információkkal egészítette ki azt. A kérelem eleget tesz az 1927/2006/EK rendelet 10. cikkében a pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek. A Bizottság ezért 5 352 944 EUR rendelkezésre bocsátására tesz javaslatot.

(4)

Az EGAA-t tehát igénybe kell venni a Németország által benyújtott kérelem alapján történő pénzügyi hozzájárulás folyósítása érdekében,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió 2012. évi általános költségvetésének keretein belül az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból 5 352 944 EUR összeg igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Strasbourgban, 2012. november 21-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

(2)  HL L 406., 2006.12.30., 1. o.


28.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 328/21


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2012. november 26.)

a 492/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet állásajánlatok és álláspályázatok közvetítése és az EURES újbóli kialakítása tekintetében történő végrehajtásáról

(az értesítés a C(2012) 8548. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2012/733/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról szóló, 2011. április 5-i 492/2011/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 38. cikkére,

mivel:

(1)

A munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 1993. október 22-i 93/569/EGK bizottsági határozat (2) által létrehozott EURES-hálózat első elindítása óta komoly előrehaladás történt az 1612/68/EGK tanácsi rendelet (3) végrehajtása érdekében, különös tekintettel az EURES (European Employment Services) elnevezésű hálózatra. A hálózatot a 2003/8/EK bizottsági határozat (4) annak megszilárdítása és megerősítése érdekében megreformálta és új alapokra helyezte.

(2)

A 2010. június 17-i Európai Tanács jóváhagyta az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó Európa 2020 stratégiát, miközben felszólított a megfelelő uniós eszközöknek és politikáknak a közös célok megvalósítása támogatása érdekében történő teljes körű mozgósítására, és felkérte a tagállamokat, hogy erősítsék meg az összehangolt fellépést.

(3)

A 2012. június 28-i és 29-i Európai Tanács Növekedési és Munkahely-teremtési Paktumról határozott, valamint a Bizottság 2012. április 18-i közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Út a munkahelyteremtő fellendülés felé című dokumentum alapján jelezte, hogy az EURES portált valódi európai munkaközvetítési és munkaerő-toborzó eszközzé kell fejleszteni.

(4)

Az EURES feladata, hogy a munkavállalók nemzetközi és határokon átívelő földrajzi mobilitásának megkönnyítése révén javítsa a munkaerőpiacok működését és segítse elő a gazdasági igények kielégítését, annak biztosítása mellett, hogy a mobilitás méltányos feltételek mellett és a vonatkozó munkaügyi normák tiszteletben tartásával valósul meg. Célja, hogy átláthatóbbá tegye a munkaerőpiacokat, biztosítva az állásajánlatok és álláspályázatok cseréjét és feldolgozását (azaz a rendelet értelmében a közvetítést) és a támogatási tevékenységeket a munkaerő-toborzás, tanácsadás és iránymutatás területén nemzeti és nemzetközi szinten, hozzájárulva ezáltal az Európa 2020 stratégiához.

(5)

Az első, 1993-as bevezetés és a 2003-as reform óta szerzett tapasztalatok fényében és tekintettel arra, hogy a hálózat további megerősítésre és bővítésre szorul annak érdekében, hogy teljes mértékben támogathassa az Európa 2020 stratégia célkitűzéseit, most át kell alakítani a hálózat jelenlegi összetételét, a felelősségmegosztást és a döntéshozatali eljárást, valamint a szolgáltatások katalógusát.

(6)

Ennek érdekében az EURES-ben erőteljesebben kell érvényesíteni – a megfeleltetést, valamint a munkaközvetítést és felvételt alapul véve – a célkitűzések és eredmények alapján való irányítást. E tekintetben a munkaközvetítés úgy értelmezendő, hogy az a munkaerő-piaci kereslet és kínálat közötti közvetítő által nyújtott szolgáltatás, amelynek célja a felvétel, a felvétel pedig az üres álláshely betöltése.

(7)

A monopóliumok felszámolása és egyéb fejlemények következtében a foglalkoztatási szolgáltatók széles skálája jelent meg a munkaerőpiacon. Lehetőségeinek maximális kiaknázásához az EURES-t meg kell nyitni e piaci szereplők részvétele irányába, miközben elkötelezett marad a vonatkozó munkaügyi normáknak és jogi előírásoknak, valamint az EURES további minőségi követelményeinek való maradéktalan tiszteletben tartása mellett.

(8)

Az EURES szolgáltatásait világosan meg kell határozni annak érdekében, hogy hatékony és eredményes módon teljesüljenek a rendelet által a tagállamokra kirótt kötelezettségek, azaz az állásajánlatok és álláspályázatok közvetítése, valamint a munkaerő-piaci információk cseréje és biztosítása. Ez adott esetben magában foglalja a különböző szereplők, ezen belül többek között a szociális partnerek részvételét.

(9)

A Növekedési és Munkahely-teremtési Paktumban az Európai Tanács azt kérte, hogy tárják fel az EURES tanulószerződéses gyakorlati képzésekre és a szakmai gyakorlatokra való kiterjesztésének lehetőségét. A szinergiák biztosítása érdekében és azért, hogy az EURES teljes mértékben támogathassa az Európa 2020 stratégia célkitűzéseit, különösen azt, hogy 2020-ig 75 %-ra emelkedjen a foglalkoztatás, a rendelet hatályának tiszteletben tartása mellett az EURES-t ki kell terjeszteni a tanulószerződéses gyakorlati képzésekre és a szakmai gyakorlatokra, amennyiben az érintett személyek a rendelet értelmében munkavállalónak minősülnek és betöltötték a tizennyolcadik életévüket, mihelyt megoldhatóvá válik az ilyen információknak a megfelelő normákkal összhangban történő közvetítése.

(10)

A szolgáltatások leghatékonyabb módon történő megvalósítása érdekében az EURES-t be kell építeni és érvényesíteni kell a részt vevő szervezetek általános szolgáltatási kínálatába, amely a nemzeti és határokon átnyúló tevékenységekhez finanszírozást kaphat az Európai Szociális Alapból.

(11)

Annak érdekében, hogy hatékonyan hozzájáruljon a munkaerőpiacok megfelelőbb működéséhez és végső soron az európai munkaerőpiac kialakulásához, az EURES-nek kiemelkedőbb szerepet kell játszania a nehezen betölthető állások betöltésében és a munkavállalók és munkaadók sajátos csoportjainak segítésében azáltal, hogy az EURES-t kiterjesztjük az uniós szinten folyó célzott mobilitási tevékenységek támogatására, különösen a fiatal munkavállalók cseréjének ösztönzésére.

(12)

Az EURES-szolgáltatások további optimalizálását és ésszerűsítését szolgáló, új információs és kommunikációs technológiai eszközök által kínált lehetőségeket szintén teljes mértékben figyelembe kell venni.

(13)

Az ezen határozat keretében végzett bármiféle adatfeldolgozásnak összhangban kell állnia a személyes adatok védelméről szóló uniós és nemzeti joggal.

(14)

Az egyértelműség kedvéért tanácsos az EURES-hálózat ismételten új alapokra helyezése, összetételének, szabályzatának és feladatainak pontosabb meghatározásával.

(15)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a munkavállalók szabad mozgásával foglalkozó tanácsadó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EURES-hálózat

A 492/2011/EU rendelet II. fejezetében meghatározott kötelezettségek teljesítése érdekében a Bizottság a tagállamokkal együtt létrehozza és működteti az EURES-nek nevezett európai foglalkoztatási szolgáltatási hálózatot.

2. cikk

Célkitűzések

Az álláskeresők, munkavállalók és munkaadók érdekében az EURES – adott esetben más európai szolgáltatásokkal vagy hálózatokkal együttműködve – ösztönzi a következőket:

a)

a mindenki számára nyitott és hozzáférhető európai munkaerőpiac fejlesztése, a vonatkozó munkaügyi normák és jogi előírások maradéktalan tiszteletben tartása mellett;

b)

a nemzetközi, régióközi és határokon átnyúló szintű közvetítés és munkaközvetítés, az állásajánlatok és álláspályázatok cseréje, valamint az uniós szinten folyó célzott mobilitási tevékenységekben való részvétel révén;

c)

transzparencia és információcsere az európai munkaerőpiacokra tekintettel, beleértve az élet- és munkakörülményekre és a képességek megszerzésének lehetőségére vonatkozó információkat;

d)

a fiatal munkavállalók mobilitásának ösztönzését és megkönnyítését célzó intézkedések kialakítása;

e)

tanulószerződéses gyakorlati képzésekre és a szakmai gyakorlatokra vonatkozó információk cseréje, a 492/2011/EU rendelet értelmében, és adott esetben a gyakornokok és a tanulószerződéses gyakorlati képzésekben részt vevők kiközvetítése;

f)

az e feladatok teljesítéséhez szükséges módszerek és jelzőszámok fejlesztése.

3. cikk

Összetétel

Az EURES-hálózatba tartoznak:

a)

az Állásajánlatok és Álláspályázatok Közvetítésének Európai Koordinációs Irodája a 492/2011/EU rendelet 18., 19. és 20. cikkével összhangban;

b)

az EURES tagjai, azaz a tagállamok által az 492/2011/EU rendelet 11. cikkének (2) bekezdésével összhangban kijelölt szakszolgálatok („nemzeti koordinációs irodák”), az 5. cikk rendelkezései szerint;

c)

az EURES-partnerek, a 492/2011/EU rendelet 15. cikkének (1) bekezdése szerint. Az EURES-partnereket az érintett EURES-tagok jelölik ki, és közéjük tartozhatnak a munkaközvetítés és foglalkoztatás érintett területén tevékenykedő köz- vagy magánszolgáltatók, továbbá szakszervezeti és munkaadói szervezetek. A jelöléshez az EURES-partnernek vállalnia kell, hogy eleget tesz a 7. cikkben meghatározott szerepköröknek és feladatoknak;

d)

a társult EURES-partnerek, akik a 6. cikknek megfelelően valamely EURES-partner vagy az Európai Koordinációs Iroda felügyelete és felelőssége mellett korlátozott szolgáltatásokat nyújtanak.

4. cikk

Az Európai Koordinációs Iroda szerepköre és felelőssége

(1)   Az Európai Koordinációs Iroda igazgatásáért a Bizottság felel.

(2)   Az Európai Koordinációs Iroda felügyeli a 492/2011/EU rendelet rendelkezéseinek való megfelelést, és segítséget nyújt a hálózatnak tevékenységei végrehajtásához.

(3)   Vállalja különösen:

a)

összefüggő általános megközelítés kialakítását és az EURES-hálózatnak és annak felhasználóinak javát szolgáló horizontális támogatás nyújtását, amelybe az alábbiak tartoznak:

1.

európai foglalkoztatási mobilitási internetes portál (a továbbiakban: az EURES portál) és ehhez kapcsolódó IT-szolgáltatások – ezen belül az állásajánlatok cseréjét, a pályázati levelek, önéletrajzok, készségútlevelek stb. formájában megvalósuló álláspályázatokat és egyéb tájékoztatást szolgáló rendszerek és eljárások – működtetése és fejlesztése, más releváns európai szolgálatokkal és hálózatokkal együttműködésben;

2.

az EURES-szel kapcsolatos információs és kommunikációs tevékenységek;

3.

az EURES-ben részt vevő alkalmazottak képzése;

4.

a kapcsolatépítés, a bevált gyakorlat cseréje és az egymástól való tanulás elősegítése az EURES tagjai és partnerei között;

5.

az EURES részvétele az uniós szinten folyó célzott mobilitási tevékenységekben;

b)

a földrajzi és foglalkozási mobilitás elemzését a kereslet és a kínálat közötti egyensúly megvalósításának fényében, továbbá a mobilitás általános megközelítésének kifejlesztését, az európai foglalkoztatási stratégiával összhangban;

c)

az EURES tevékenységének átfogó ellenőrzését és értékelését, a teljesítményre, a munkaközvetítésre vonatkozó és egyéb eredménymutatók meghatározását, valamint olyan intézkedések bevezetését, amellyel biztosítják, hogy a végrehajtás a 492/2011/EU rendelettel és e határozattal összhangban történjen.

(4)   Munkaprogramját és az EURES-hálózat célkitűzéseit az EURES Koordinációs Csoporttal együttműködésben és az EURES Igazgatótanácsával való konzultációt követően fogadja el.

5. cikk

A nemzeti koordinációs irodák szerepköre és felelőssége

(1)   Mindegyik tagállam a 492/2011/EU rendelet 11. cikkének (2) bekezdésének rendelkezései szerint szakszolgálatot jelöl ki, amelyet megbíznak az EURES-hálózat munkájának megszervezésével az adott tagállamban.

(2)   A Nemzeti Koordinációs Iroda biztosítja, hogy a 492/2011/EU rendeletben a tagállamra vonatkozóan megállapított kötelezettségeket – különösen a 12., 13. és 14. cikkben az információcserére vonatkozóan megállapítottakat – teljesítik az alábbiak révén:

a)

valamennyi olyan technikai és funkcionális infrastruktúra és rendszer kialakítása és fenntartása, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az EURES partnerei és társult partnerei részvételét lehetővé tegyék az információcsere-rendszerben;

b)

a kért információk biztosítása, önállóan vagy a felelősségi körébe tartozó EURES-partnereken keresztül.

(3)   Különösen a következőket hajtja végre, szoros együttműködésben az Európai Koordinációs Irodával és a nemzeti koordinációs irodákkal:

a)

egy vagy több EURES-partner kinevezése, a 10. cikk (2) bekezdése b) pontjának vii. alpontjában meghatározott kiválasztási és akkreditációs rendszer alapján, továbbá e partnerek tevékenységeinek felügyelete;

b)

a nemzeti EURES-hálózat tevékenységeinek és eredményeinek tervezése, valamint az erre vonatkozó jelentéstétel az Európai Koordinációs Irodának;

c)

az EURES-nek az uniós szinten folyó célzott mobilitási tevékenységekben való részvételének koordinálása.

(4)   Az EURES partnereinek kinevezésekor a Nemzeti Koordinációs Iroda törekszik a lehető legjobb földrajzi elérhetőség és munkaerő-piaci lefedettség, továbbá az álláskeresőknek, munkavállalóknak és munkaadóknak nyújtott optimális szolgáltatás megvalósítására, biztosítva a releváns foglalkoztatási szolgálatok és munkaerő-piaci szereplők megfelelő részvételét.

(5)   A Nemzeti Koordinációs Iroda – közösen elfogadott operatív célkitűzésekre alapozva – kialakítja a nemzeti hálózatuk munkaprogramját, majd ezt benyújtja az Európai Koordinációs Irodának. A munkaprogram különösen az alábbiakat határozza meg:

a)

az EURES-hálózat keretein belül Nemzeti Koordinációs Iroda és a felelősségi körébe tartozó EURES-partnerek és társult EURES-partnerek által vállalt legfontosabb feladatokat, beleértve a 492/2011/EU rendelet 15. cikkében meghatározott nemzetközi, határokon átívelő és ágazati tevékenységeket;

b)

a 492/2011/EU rendelet II. fejezetének végrehajtására elkülönített humán és pénzügyi forrásokat;

c)

a tervezett tevékenységek nyomon követésének és értékelésének módját.

A munkaprogramok az elmúlt időszak tevékenységeinek és elért eredményeinek értékelését is tartalmazzák.

A munkaprogramokról konzultálni kell a szociális partnerekkel és az EURES-ben érintett egyéb releváns érdekelt felekkel a megfelelő szinten.

(6)   A Nemzeti Koordinációs Iroda határozhat úgy, hogy maga is nyújt EURES-szolgáltatásokat közvetlenül az álláskeresők és munkaadók számára, és e tekintetben az ugyanezen szolgáltatásokat nyújtó EURES-partnerekre vonatkozó szabályok vonatkoznak rá. Ebben az esetben a Nemzeti Koordinációs Iroda az Európai Koordinációs Irodához fordul azzal a kéréssel, hogy akkreditálja EURES-partnerként.

(7)   Mindegyik tagállam biztosítja, hogy a Nemzeti Koordinációs Iroda rendelkezésére áll a feladatai végrehajtásához szükséges személyzet és egyéb források.

(8)   A Nemzeti Koordinációs Irodát a nemzeti EURES-koordinátor vezeti, a 10. cikk (2) bekezdése b) pontja iii. alpontjának rendelkezései szerint.

6. cikk

Az EURES-partnerek szerepköre és felelőssége

(1)   Ha egy szervezet EURES-partnerré szeretne válni, Nemzeti Koordinációs Irodájánál kell jelentkeznie, amely a 3. cikk b) pontja szerint kijelölheti, amennyiben vállalja, hogy a Nemzeti Koordinációs Iroda felügyelete alatt együttműködést folytat az EURES-hálózaton belül regionális, nemzeti és európai szinten, továbbá azt, hogy legalább a 7. cikkben említett általános szolgáltatások mindegyikét biztosítja.

(2)   Az EURES-partner – önállóan vagy más EURES-partnerekkel együttműködve – egy vagy több kapcsolattartó pontot jelöl ki, így például munkaközvetítési és toborzási irodákat, telefonos ügyfélszolgálatokat, önkiszolgáló eszközöket és hasonlókat, amelyek révén az álláskeresők, munkavállalók és munkaadók elérhetik a szolgáltatásaikat.

(3)   Az EURES-partner világosan jelzi, hogy az EURES szolgáltatási katalógusának mely szolgáltatásait biztosítja. A szolgáltatások szintje és tartalma az egyes kapcsolattartó pontok között eltérő lehet, amennyiben az EURES-partner által nyújtott szolgáltatáscsomag egésze tartalmazza a megkövetelt általános szolgáltatások mindegyikét.

(4)   Valamennyi EURES-partner vállalja, hogy teljes körűen részt vesz az állásajánlatok cseréjében és a más tagállamban való munkavégzés iránt érdeklődő álláskeresők álláspályázatainak cseréjében, a 492/2011/EK rendelet 13. cikkének a) és b) pontja, valamint e határozat 4. cikke a) pontjának i. alpontja szerint. Az EURES-partnerek biztosítják, hogy az EURES-szolgáltatások biztosításában közreműködő valamennyi alkalmazott teljes körűen hozzáfér a hálózat által nyújtott IT- és egyéb kommunikációs eszközökhöz.

(5)   Ha egy EURES-partner nem biztosítja az EURES szolgáltatási katalógusban szereplő kiegészítő szolgáltatások valamelyikét, biztosítania kell, hogy az erre a szolgáltatásra irányuló kéréseket továbbítják más, az adott szolgáltatást biztosító EURES-partnereknek.

(6)   Az EURES-partnerek saját szolgáltatásaik értékét fokozó szolgáltatások nyújtásával más szervezetet is megbízhatnak. E szervezet e tekintetben társult EURES-partnernek minősül, és a társulásban érintett EURES-partner teljes körű felelőssége mellett működik.

(7)   E feladatának ellátása érdekében az EURES-partnerek partnerségeket alakíthatnak ki egy vagy több, valamely más tagállamban működő EURES-partnerrel.

(8)   Az EURES-partnereket vagy társult EURES-partnereket kötelezhetik arra, hogy közreműködjenek az (5) cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett technikai és funkcionális infrastruktúra és rendszerek kialakításában és fenntartásában.

(9)   Akkreditációjának fenntartása érdekében az EURES-partnernek folyamatosan teljesítenie kell kötelezettségeit és biztosítania kell a megállapodás szerinti szolgáltatásokat, továbbá részt kell vennie a 10. cikk (2) bekezdése b) pontjának vii. alpontjában meghatározott kiválasztási és akkreditációs rendszer szerinti rendszeres felülvizsgálatokon.

7. cikk

EURES-szolgáltatások

(1)   Az EURES-szolgáltatások teljes köre a következőket tartalmazza: toborzás, az álláshelyek és az álláspályázatok megfeleltetése és munkaközvetítés, amely magában foglalja a toborzás előtti felkészítést és a munkahely betöltését követő segítségnyújtást, valamint az ezzel kapcsolatos tájékoztatást és tanácsadást is.

(2)   Mindezeket részletesebben ismerteti az EURES szolgáltatási katalógusa, amely az EURES-alapokmány részét képezi a 10. cikk rendelkezései szerint, és tartalmazza a valamennyi EURES-partner által biztosított általános szolgáltatásokat és a kiegészítő szolgáltatásokat.

(3)   Az általános szolgáltatásokat a 492/2011/EU rendelet II. fejezete határozza meg, különösen 12. cikkének (3) bekezdése és 13. cikke. A kiegészítő szolgáltatások a 492/2011/EU rendelet II. fejezete értelmében nem kötelezőek, ám fontos munkaerő-piaci igényeket elégítenek ki.

(4)   Az álláskeresőknek és munkavállalóknak nyújtott valamennyi szolgáltatás ingyenes. Ha az EURES-partnerek más felhasználóktól szolgáltatási díjat kérnek, nem lehet különbség az EURES-szolgáltatások díja és az adott EURES-partner által nyújtott egyéb hasonló szolgáltatásokra vonatkozó díjak között. Az Európai Uniótól az EURES-szolgáltatások nyújtásához kapott finanszírozást figyelembe kell venni a díjak megállapításakor, hogy elkerülhető legyen az esetleges kettős finanszírozás.

8. cikk

Az EURES Igazgatótanácsa

(1)   Az EURES Igazgatótanácsa segíti a Bizottságot, az Európai Koordinációs Irodát és a nemzeti koordinációs irodákat az EURES fejlesztésének előmozdításában és felügyeletében.

(2)   Az Igazgatótanács a tagállamok egy-egy képviselőjéből áll.

(3)   Szükség szerint, amennyiben az EURES tevékenységeit valamely tagállamban egy uniós finanszírozási eszköz, pl. az Európai Szociális Alap finanszírozza, az ezen finanszírozást nyújtó nemzeti hatóság szintén társulhat.

(4)   Az európai szociális partnerek szervezeteinek képviselői meghívottként részt vesznek az Igazgatótanács ülésein.

(5)   Az Igazgatótanács kialakítja munkamódszereit és eljárási szabályzatát. Általános szabályként az elnök az Igazgatótanácsot évente kétszer hívja össze. Az Igazgatótanács egyszerű többséggel nyilvánít véleményt.

(6)   Az Igazgatótanács elnöki tisztét az Európai Koordinációs Iroda egyik képviselője tölti be, a titkársági feladatokat az Európai Koordinációs Iroda tölti be.

(7)   A Bizottság konzultál az EURES Igazgatótanácsával az e határozatban említett szolgáltatások és tevékenységek stratégiai tervezését, fejlesztését, végrehajtását, ellenőrzését és értékelését érintő kérdésekről, ideértve:

a)

az EURES-alapokmányt, a 10. cikkel összhangban;

b)

stratégiákat, működési célkitűzéseket és munkaprogramot az EURES-hálózat számára;

c)

bizottsági jelentéseket a 492/2011/EU rendelet 17. cikke szerint.

9. cikk

Az EURES Koordinációs Csoport

(1)   Az EURES-tevékenységek fejlesztésének, végrehajtásának és ellenőrzésének támogatása érdekében az Európai Koordinációs Iroda Koordinációs Csoportot szervez, amelynek tagjai az egyes EURES-tagokat képviselő nemzeti EURES-koordinátorok. Az Európai Koordinációs Iroda a munkacsoport üléseire meghívhatja az európai szociális partnerek képviselőit, valamint, amennyiben szükséges, más EURES-partnerek képviselőit és szakértőket.

(2)   A Koordinációs Csoport aktívan részt vesz a munkaprogramok előkészítésében és ezek végrehajtásának összehangolásában.

(3)   A Koordinációs Csoport állandó és ad hoc munkacsoportokat alakíthat ki, különösen a horizontális támogató tevékenységek tervezéséhez és végrehajtásához.

(4)   A Koordinációs Csoport munkáját az Európai Koordinációs Iroda szervezi meg.

10. cikk

Az EURES-alapokmány

(1)   A Bizottság az e határozat 8. cikkével létrehozott EURES Igazgatótanáccsal történt konzultációt követően elfogadja az EURES-alapokmányt, a 492/2011/EU rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében, 13. cikkének (2) bekezdésében, 19. cikkének (1) bekezdésében, valamint 20. cikkében foglalt eljárásokkal összhangban.

(2)   Azon alapelv szerint, hogy a valamely EURES-tag által közzétett állásajánlatokat és álláspályázatokat az egész Unióban elérhetővé kell tenni, az EURES-alapokmány különösen az alábbiakat határozza meg:

a)

az EURES szolgáltatási katalógusát, amely leírja az EURES-tagok és -partnerek által nyújtandó általános és kiegészítő szolgáltatásokat, amelyek a következőket foglalják magukban: munkaközvetítési szolgáltatások, például a személyes tanácsadás és útmutatás az ügyfelek részére, függetlenül attól, hogy álláskeresők, munkavállalók vagy munkaadók;

b)

a nemzetközi és határokon átívelő innovatív együttműködés fejlesztése a foglalkoztatási szolgálatok, így a közös munkaközvetítési ügynökségek között, a munkaerőpiacok működésének javítása, integrációjuk és nagyobb mobilitásuk érdekében. Az együttműködés kiterjedhet a szociális szolgáltatásokra, szociális partnerekre és más érintett intézményekre;

c)

a készségtúlkínálat és készséghiány összehangolt nyomon követésének és értékelésének előmozdítása;

d)

az EURES-hálózat működési céljait, az alkalmazandó minőségi követelményeket és az EURES-tagok és -partnerek kötelezettségeit, amelyek a következőket foglalják magukban:

i.

a megüresedő álláshelyek és álláspályázatok érintett adatbázisainak átjárhatósága, az EURES álláshelycsere-mechanizmusával és az alkalmazandó szolgáltatási szintekkel;

ii.

az ügyfelek, illetve a hálózat más tagjai számára – az egyéb érintett európai intézményekkel vagy hálózatokkal együttműködésben – biztosítandó információk típusa, mint amilyenek például a munkaerőpiaccal, az élet- és munkakörülményekkel, az állásajánlatokkal és pályázatokkal, a tanulószerződéses gyakorlati képzésekkel és a szakmai gyakorlatokkal, az ifjúsági mobilitást elősegítő intézkedésekkel, a készségek elsajátításával, valamint a mobilitás akadályaival kapcsolatos információk;

iii.

a nemzeti koordinátorok, EURES-tanácsadók és más fontos nemzeti szintű alkalmazottak feladatainak leírása és kinevezésük feltételei;

iv.

az EURES személyzetének szükséges képzését és képesítését, valamint az alkalmazott tisztviselők és szakemberek látogatásának és kiküldetésének szervezése feltételeit és eljárásait;

v.

a munkaprogramok összeállítása, az Európai Koordinációs Irodának való benyújtása és végrehajtása;

vi.

az EURES-logó EURES-tagok és -partnerek általi használatát szabályozó feltételek;

vii.

az EURES-partnerek kiválasztásának és akkreditációjának rendszere;

viii.

az EURES-tevékenységek figyelemmel kísérésének és értékelésének alapelvei;

e)

az EURES-hálózaton belül a munkaerő-piaci és mobilitással kapcsolatos információcsere egységes rendszere és közös modellje kialakításának eljárásait a 492/2011/EU rendelet 12., 13. és 14. cikke rendelkezéseinek megfelelően, beleértve az Európai Unión belüli munkahelyekről és tanulási lehetőségekről szóló információk összefoglalását az EURES-portálon.

11. cikk

Az EURES népszerűsítése

(1)   Az EURES tagjai és partnerei aktívan népszerűsítik az EURES-t.

(2)   Átfogó kommunikációs stratégiában vesznek részt, amelynek célja a hálózat felhasználói viszonylatában megmutatkozó következetességének és kohéziójának biztosítása, és közös információs és népszerűsítő tevékenységekben vállalnak szerepet.

(3)   Az EURES rövidítés kizárólag az EURES keretein belüli tevékenységekre használható. A rövidítést logó jeleníti meg, amelynek grafikai kialakítása pontosan rögzített. A logót az Európai Koordinációs Iroda fogadja el.

(4)   A Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnál (OHIM) közösségi védjegyként bejegyzett logót az EURES-tagok és -partnerek valamennyi EURES-szel kapcsolatos tevékenységük során feltüntetik, hogy biztosítsák az egységes vizuális megjelenítést.

12. cikk

Együttműködés más szolgálatokkal és hálózatokkal

Az EURES tagjai és partnerei aktív együttműködést folytatnak más európai információs és tanácsadó szolgálatokkal és hálózatokkal európai, nemzeti és regionális szinten annak érdekében, hogy szinergiák jöjjenek létre és elkerülhetőek legyenek az átfedések.

13. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2003/8/EK határozat hatályát veszti. Az olyan intézkedések tekintetében azonban továbbra is alkalmazandó, amelyekre a vonatkozó kérelmet e határozat hatálybalépése előtt nyújtották be.

14. cikk

Alkalmazás

Ez a határozat 2014. január 1-jétől alkalmazandó.

15. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2012. november 26-án.

a Bizottság részéről

László ANDOR

a Bizottság tagja


(1)  HL L 141., 2011.5.27., 1. o.

(2)  HL L 274., 1993.11.6., 32. o.

(3)  HL L 257., 1968.10.19., 2. o.

(4)  HL L 5., 2003.1.10., 16. o.