ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2012.299.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 299

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

55. évfolyam
2012. október 27.


Tartalom

 

I   Jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/26/EU irányelve (2012. október 25.) a 2001/83/EK irányelvnek a farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról ( 1 )

1

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/28/EU irányelve (2012. október 25.) az árva művek egyes megengedett felhasználási módjairól ( 1 )

5

 

 

HATÁROZATOK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 994/2012/EU határozata (2012. október 25.) a tagállamok és harmadik országok között kötött kormányközi energiaügyi megállapodásokra vonatkozó információcsere-mechanizmus létrehozásáról ( 1 )

13

 

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 995/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. október 26.) a közösségi tudományos és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 1608/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozat végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról ( 1 )

18

 

*

A Bizottság 996/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. október 26.) a Japánból származó vagy onnan szállított takarmánynak és élelmiszernek a fukusimai atomerőműben bekövetkezett balesetet követő behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról és a 284/2012/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről ( 1 )

31

 

 

A Bizottság 997/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. október 26.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

42

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2012/664/EU

 

*

A Tanács határozata (2012. október 25.) a gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Svédországgal való automatizált adatcsere megindításáról

44

 

*

A Tanács 2012/665/KKBP határozata (2012. október 26.) a Guineai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/638/KKBP határozat módosításáról

45

 

 

2012/666/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2012. október 25.) a 2008/855/EK határozatnak a klasszikus sertéspestis magyarországi előfordulásával összefüggő járványügyi intézkedésekre vonatkozóan történő módosításáról (az értesítés a C(2012) 7433. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

46

 

 

2012/667/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2012. október 25.) a 2011. évi hollandiai madárinfluenza-járvány leküzdését célzó biztonsági intézkedések keretében felmerült kiadásokhoz nyújtható uniós pénzügyi hozzájárulás megállapításáról (az értesítés a C(2012) 7440. számú dokumentummal történt)

47

 

 

2012/668/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2012. október 25.) a 2011. évi bulgáriai ragadós száj-és körömfájás leküzdését célzó biztonsági intézkedések keretében felmerült kiadásokhoz nyújtható uniós pénzügyi hozzájárulás megállapításáról (az értesítés a C(2012) 7454. számú dokumentummal történt)

49

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Jogalkotási aktusok

IRÁNYELVEK

27.10.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 299/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/26/EU IRÁNYELVE

(2012. október 25.)

a 2001/83/EK irányelvnek a farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére, valamint 168. cikke (4) bekezdésének c) pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

Az Unióban a közelmúltban történt farmakovigilanciai esetek bizonyították, hogy bizonyos biztonsági problémák esetén uniós szintű automatikus eljárásra van szükség annak biztosítására, hogy az ügyet felmérjék, és foglalkozzanak vele az összes olyan tagállamban, ahol a gyógyszer engedélyezésre került. Tisztázni kell az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (3) meghatározott, nemzeti szinten engedélyezett termékekkel kapcsolatos különböző uniós eljárások hatályát.

(2)

Emellett a forgalombahozatali engedély jogosultjának önkéntes intézkedése nem vezethet oda, hogy az Unióban engedélyezett gyógyszerek előnyeivel vagy kockázataival kapcsolatos aggályokkal ne foglalkozzanak megfelelően valamennyi tagállamban. Ezért a forgalombahozatali engedély jogosultja köteles tájékoztatni az érintett illetékes hatóságokat és az Európai Gyógyszerügynökséget valamely gyógyszer visszahívásának, forgalomba hozatala megszakításának, valamely forgalombahozatali engedély visszavonására irányuló kérelem, vagy valamely forgalombahozatali engedély meg nem újításának okairól.

(3)

Célszerű tovább pontosítani és erősíteni a rendes eljárást és a sürgős uniós eljárást a koordináció, sürgős esetben a gyors értékelés és azon lehetőség biztosítása érdekében, hogy – amikor szükség van a közegészség védelmére – azonnali intézkedésre kerüljön sor az uniós szintű döntés meghozatala előtt. A rendes eljárást az Unió érdekeit érintő, a gyógyszerek minőségére, biztonságára vagy hatásosságára vonatkozó ügyekben indítják meg. A sürgős uniós eljárást akkor indítják meg, ha a farmakovigilanciai tevékenységekből származó adatok elemzése nyomán felmerült aggályok gyors értékelésére van szükség. Függetlenül attól, hogy a sürgős uniós eljárás vagy a rendes eljárás alkalmazandó-e, továbbá függetlenül attól, hogy a gyógyszer engedélyezése központosított vagy egyéb eljárással történt-e, a farmakovigilancia kockázatértékelési bizottságnak minden esetben ajánlást kell megfogalmaznia, amennyiben az intézkedés a farmakovigilancia-adatok alapján indokolt. Célszerű, hogy a koordinációs csoport és az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek bizottsága ezt az ajánlást vegye alapul az ügy általuk történő értékelése során.

(4)

Célszerű, hogy a tagállamok a decentralizált eljárásnak és a kölcsönös elismerési eljárásnak megfelelően engedélyezett gyógyszerek tekintetében új ellenjavallatokra, az ajánlott dózis csökkentésére vagy a javallatok korlátozására vonatkozó esetekre hívják fel a koordinációs csoport figyelmét a sürgős uniós eljárás megindításának elmaradása esetén. E termékek harmonizációjának biztosítása érdekében a koordinációs csoport megvitathatja, hogy szükség van-e intézkedésre abban az esetben, ha egyik tagállam sem kezdeményezett rendes eljárást.

(5)

Mivel ezen irányelv célkitűzését, nevezetesen a farmakovigilanciára vonatkozó szabályok uniós harmonizálását tagállami szinten nem lehet kielégítően megvalósítani, és ezért az uniós szinten jobban megvalósítható, az Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvével összhangban intézkedéseket fogadhat el. Az említett cikkben meghatározott arányosság elvével összhangban ezen irányelv nem lépi túl az e célkitűzés eléréséhez szükséges mértéket.

(6)

Ezért a 2001/83/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2001/83/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

A 23a. cikk második bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Ha a termék forgalomba hozatala egy tagállam piacán akár ideiglenesen, akár véglegesen megszűnik, a forgalombahozatali engedély jogosultja értesíti e tagállam illetékes hatóságát. E bejelentést – különleges körülmények fennállásának kivételével – legalább a forgalomba hozatal megszakítása előtt 2 hónappal kell megtenni. A forgalombahozatali engedély jogosultja a 123. cikk (2) bekezdésével összhangban tájékoztatja az illetékes hatóságokat az ilyen intézkedés okairól.”

2.

A 31. cikk a következőképpen módosul:

a)

Az (1) bekezdés harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Ha azonban a 107i. cikk (1) bekezdésében felsorolt valamelyik feltétel teljesül, a 107i–107k. cikkben meghatározott eljárás alkalmazandó.”

b)

A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Amennyiben a bizottság elé utalt ügy valamely gyógyszersorozatra vagy terápiás osztályra vonatkozik, az Ügynökség az eljárást az engedély egyes meghatározott részeire korlátozhatja.

Ebben az esetben a 35. cikk csak akkor alkalmazandó az említett gyógyszerekre, ha azok az ebben a fejezetben említett engedélyezési eljárás hatálya alá tartoznak.

Amennyiben az e cikk alapján indított eljárás hatálya valamely gyógyszersorozatra vagy terápiás osztályra terjed ki, az eljárásnak ki kell terjednie az ilyen sorozathoz vagy osztályhoz tartozó és a 726/2004/EK rendelettel összhangban engedélyezett gyógyszerekre is.

(3)   Amennyiben az eljárás bármely szakaszában a közegészség védelme érdekében sürgős intézkedésre van szükség, az (1) bekezdés sérelme nélkül a tagállamok a végleges határozat elfogadásáig saját területükön felfüggeszthetik az érintett gyógyszer forgalombahozatali engedélyét és megtilthatják használatát. Az érintett tagállam intézkedése okairól legkésőbb az ilyen intézkedés megtételét követő munkanapon tájékoztatja a Bizottságot, az Ügynökséget és a többi tagállamot.

(4)   Ha az e cikk alapján indított eljárás (2) bekezdésnek megfelelően meghatározott hatálya a 726/2004/EK rendeletnek megfelelően engedélyezett gyógyszerekre is kiterjed, a Bizottság – abban az esetben, ha az eljárás bármely szakaszában a közegészség védelme érdekében sürgős intézkedésre van szükség – felfüggesztheti az érintett gyógyszer forgalombahozatali engedélyét és megtilthatja használatát a végleges határozat elfogadásáig. A Bizottság intézkedése okairól legkésőbb az ilyen intézkedés megtételét követő munkanapon tájékoztatja az Ügynökséget és a többi tagállamot.”

3.

A 34. cikk (3) bekezdése az alábbi albekezdéssel egészül ki:

„Amennyiben a 31. cikk alapján indított eljárás hatálya kiterjed az ezen irányelv 31. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdése alapján és a 726/2004/EK rendelettel összhangban engedélyezett gyógyszerekre, a Bizottság – ha szükséges – határozatot fogad el a forgalombahozatali engedélyek módosításáról, felfüggesztéséről vagy visszavonásáról, vagy az érintett forgalombahozatali engedélyek megújításának elutasításáról.”

4.

A 37. cikkben a „35. és 36. cikk alkalmazandó” szavak helyébe a „35. cikk alkalmazandó” szavak lépnek.

5.

A 63. cikk a következőképpen módosul:

a)

Az (1) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Az 54., 59. és a 62. cikkben felsorolt, a címkézésre vonatkozó adatokat annak a tagállamnak – a tagállam által ezen irányelv alkalmazása céljából meghatározott – valamely hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelvein tüntetik fel, ahol a gyógyszert forgalomba hozzák.”

b)

A (2) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„A betegtájékoztató szövegének egyértelműnek és világosan érthetőnek kell lennie, lehetővé téve a felhasználó számára, hogy helyesen járjon el, szükség esetén egészségügyi szakemberek segítségével. A betegtájékoztatónak jól olvashatónak kell lennie annak a tagállamnak – a tagállam által ezen irányelv alkalmazása céljából meghatározott – valamely hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelvein, ahol a gyógyszert forgalomba hozzák.”

c)

A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Amennyiben a gyógyszert nem közvetlenül a betegnek való kiadásra szánják, vagy amennyiben a gyógyszer elérhetőségével kapcsolatban súlyos zavarok merülnek fel, az illetékes hatóságok – az emberi egészség védelmében szükségesnek ítélt intézkedésektől függően – eltekinthetnek attól a kötelezettségtől, hogy egyes adatokat feltüntessenek a címkén és a betegtájékoztatón. Részben vagy teljesen attól a kötelezettségtől is eltekinthetnek, hogy a címkét és a betegtájékoztatót annak a tagállamnak – a tagállam által ezen irányelv alkalmazása céljából meghatározott – valamely hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelvein adják ki, ahol a gyógyszert forgalomba hozzák.”

6.

A 85a. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„85a. cikk

A gyógyszerek harmadik országba irányuló nagykereskedelmi forgalmazása esetén a 76. cikk és a 80. cikk első bekezdésének c) pontja nem alkalmazandó. Ezenfelül a 80. cikk első bekezdésének b) és ca) pontja nem alkalmazandó, ha egy gyógyszer közvetlenül egy harmadik országból érkezik, de nem behozatal útján. Azonban ebben az esetben a nagykereskedelmi forgalmazók biztosítják, hogy a gyógyszereket kizárólag az érintett harmadik ország alkalmazandó jogi és közigazgatási rendelkezéseinek megfelelően gyógyszerellátásra engedéllyel rendelkező vagy arra jogosult személyektől veszik át. Amennyiben a nagykereskedelmi forgalmazók harmadik országokbeli személyeknek szállítanak gyógyszereket, biztosítaniuk kell, hogy a gyógyszereket kizárólag az érintett harmadik ország alkalmazandó jogi és közigazgatási rendelkezéseinek megfelelően nagykereskedelmi forgalmazóktól gyógyszerátvételre vagy lakossági ellátásra engedéllyel rendelkező vagy arra jogosult személyeknek adják át. A 82. cikkben meghatározott követelményeket alkalmazni kell a harmadik országban lakossági gyógyszerellátásra engedéllyel rendelkező vagy arra jogosult személyek gyógyszerrel való ellátása esetén.”

7.

A 107i. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Egy tagállam vagy adott esetben a Bizottság a farmakovigilanciai tevékenységekből származó adatok értékelése során felmerült aggályok alapján – a többi tagállam, az Ügynökség és a Bizottság értesítésével – megindítja az e szakaszban előírt eljárást, ha:

a)

egy forgalombahozatali engedély felfüggesztését vagy visszavonását tervezi;

b)

egy gyógyszer forgalmazásának betiltását tervezi;

c)

egy forgalombahozatali engedély megújításának elutasítását tervezi; vagy

d)

a forgalombahozatali engedély jogosultja arról tájékoztatja, hogy biztonsági aggályok miatt megszakította egy gyógyszer forgalomba hozatalát, intézkedett egy forgalombahozatali engedély visszavonásáról, szándékában áll ilyen intézkedést tenni, vagy ha nem kérelmezte a forgalombahozatali engedély megújítását.

(1a)   Egy tagállam vagy adott esetben a Bizottság – a farmakovigilanciai tevékenységekből származó adatok értékelése nyomán felmerült aggályok alapján – tájékoztatja a többi tagállamot, az Ügynökséget és a Bizottságot, amennyiben úgy ítéli meg, hogy egy gyógyszer tekintetében egy új ellenjavallat feltüntetésére, az ajánlott dózis csökkentésére vagy a javallatok korlátozására van szükség. A tájékoztatásban ismertetni kell a tervezett intézkedést és annak okait.

Egy tagállam vagy adott esetben a Bizottság – ha sürgős intézkedés meghozatalát tartja szükségesnek – megindítja az e szakaszban előírt eljárást az e bekezdésben említett esetek bármelyikében.

Amennyiben nem kerül sor az e szakaszban előírt eljárás megindítására a III. cím 4. fejezetében meghatározott eljárásoknak megfelelően engedélyezett gyógyszerek vonatkozásában, erre fel kell hívni a koordinációs csoport figyelmét.

A 31. cikket az Unió érdekeit érintő esetekben kell alkalmazni.

(1b)   Amennyiben sor kerül az e szakaszban előírt eljárás megindítására, az Ügynökség ellenőrzi, hogy a biztonsági aggály az értesítésben szereplő gyógyszeren kívül egyéb gyógyszerekre is vonatkozik-e, illetve hogy az azonos sorozatba vagy terápiás osztályba tartozó összes termékre általánosan vonatkozik-e.

Abban az esetben, ha az érintett gyógyszert egynél több tagállamban engedélyezték, az Ügynökség indokolatlan késedelem nélkül értesíti az eljárás megindítóját a fenti vizsgálat kimeneteléről, és a 107j. és a 107k. cikkben meghatározott eljárások alkalmazandók. Egyéb esetben a biztonsági aggályt az érintett tagállam kezeli. Az Ügynökség vagy adott esetben a tagállam a forgalombahozatali engedély jogosultjainak tudomására hozza, hogy az eljárást megindították.”

8.

A 107i. cikk (2) bekezdésében az „e cikk (1) bekezdése” szöveg helyébe az „e cikk (1) és (1a) bekezdése” szöveg lép.

9.

A 107i. cikk (3) bekezdésének második albekezdésében az „(1) bekezdéssel összhangban” szöveg helyébe az „(1) és (1a) bekezdéssel összhangban” szöveg lép.

10.

A 107i. cikk (5) bekezdésében az „(1) bekezdésben” szöveg helyébe az „(1) és (1a) bekezdésben” szöveg lép.

11.

A 107j. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében a „107i. cikk (1) bekezdésében” szöveg helyébe a „107i. cikk (1) és (1a) bekezdésében” szöveg lép.

12.

A 123. cikk a következőképpen módosul:

a)

A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A forgalombahozatali engedély jogosultja haladéktalanul értesíti az érintett tagállamot bármely olyan intézkedésről, amelyet a gyógyszer forgalmazásának felfüggesztése, a gyógyszer piacról való visszahívása, a forgalombahozatali engedély visszavonásának kérelmezése vagy a forgalombahozatali engedély megújításának nem kérelmezése érdekében tett, annak indokaival együtt. A forgalombahozatali engedély jogosultjának többek között nyilatkoznia kell arról, ha az ilyen tevékenység a 116. cikkben vagy a 117. cikk (1) bekezdésében meghatározott bármely indokon alapul.

(2a)   A forgalombahozatali engedély jogosultja arról is értesítést tesz az e cikk (2) bekezdése szerint, ha az intézkedést harmadik országban teszi meg, és az intézkedés a 116. cikkben vagy a 117. cikk (1) bekezdésében meghatározott bármely indokon alapul.

(2b)   A forgalombahozatali engedély jogosultja értesíti továbbá az Ügynökséget, ha az e cikk (2) vagy a (2a) bekezdésében említett intézkedés a 116. cikkben vagy a 117. cikk (1) bekezdésében meghatározott bármely indokon alapul.

(2c)   Az Ügynökség a (2b) bekezdésnek meg felelően késedelem nélkül továbbítja a beérkezett értesítéseket valamennyi tagállam részére.”

b)

A (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   Az Ügynökség minden évben közzéteszi azon gyógyszerek jegyzékét, amelyek esetében a forgalombahozatali engedélyt az Unióban elutasították, visszavonták vagy felfüggesztették, amelyek forgalmazását betiltották vagy amelyeket a piacról visszahívtak, amely jegyzék tartalmazza az ilyen intézkedés indokait is.”

2. cikk

(1)   A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2013. október 28-ig megfeleljenek. Az említett rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

E rendelkezéseket 2013. október 28-tól alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot nemzeti joguk legfontosabb előírásairól, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadtak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2012. október 25-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  HL C 181., 2012.6.21., 201. o.

(2)  Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2012. október 4-i határozata.

(3)  HL L 311., 2001.11.28., 67. o.


27.10.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 299/5


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/28/EU IRÁNYELVE

(2012. október 25.)

az árva művek egyes megengedett felhasználási módjairól

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 53. cikke (1) bekezdésére, 62. és 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

A tagállamokban letelepedett, nyilvánosan hozzáférhető könyvtárak, oktatási intézmények illetve múzeumok, valamint archívumok, mozgóképörökség-védelmi vagy hangzóörökség-védelmi intézmények és közszolgálati műsorszolgáltatók az európai digitális könyvtárak létrehozása céljából gyűjteményeik, illetve állományaik nagymértékű digitalizálásával foglalkoznak. Ezek hozzájárulnak Európa kulturális örökségének megőrzéséhez és népszerűsítéséhez, ami az európai digitális könyvtárak – köztük az Europeana – létrehozása szempontjából is fontos. A nyomtatott anyagok tömeges digitalizálására szolgáló, valamint az adatkeresési és -indexelési technológiák növelik a könyvtárak gyűjteményeinek hasznosíthatóságát a kutatásban. A nagyméretű online könyvtárak létrehozása megkönnyíti az olyan elektronikus kereső- és feltáróeszközök használatát, amelyek a kutatók és a tudósok számára új kutatási forrásokat nyitnak meg, és amelyek hiányában az érintettek kénytelenek volnának hagyományosabb, analóg keresési módszerekkel beérni.

(2)

A tudás és az innováció belső piacon belüli szabad mozgása fontos elem a Bizottság „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” című közleményében ismertetett Európa 2020 stratégián belül, amelynek kiemelt kezdeményezései között szerepel az európai digitális menetrend kidolgozása.

(3)

A Bizottság „Az európai digitális menetrend” című közleménye az európai digitális menetrend egyik kulcsintézkedéseként jelöli meg az olyan, szerzői vagy szomszédos jogi oltalom alá tartozó művek és egyéb védelem alatt álló teljesítmények digitalizálásának és terjesztésének megkönnyítésére irányuló jogi keret kialakítását, amelyeknek nincs ismert jogosultja, vagy amelyek jogosultja, ha ismert is, ismeretlen helyen tartózkodik – úgynevezett árva művek. Ezen irányelv az árvamű-jogállás, illetve annak a jogosult felhasználókra nézve fennálló következményei, valamint az árva műnek minősülő művek vagy hangfelvételek megengedett felhasználási módjai jogi meghatározásának egyedi problémáját célozza.

(4)

Ez az irányelv nem érinti a tagállamokban kialakítás alatt álló azon konkrét megoldásokat, amelyek célja, hogy olyan tömeges digitalizálási kérdésekkel foglalkozzanak, mint például az ún. „kereskedelmi forgalomba nem kerülő” művek. Az ilyen megoldások figyelembe veszik a különböző típusú tartalmak és a különböző felhasználók sajátosságait, és a releváns érdekelt felek közötti megegyezésre építenek. Ezt a megközelítést követték a kereskedelmi forgalomba nem kerülő művek digitalizálására és hozzáférhetővé tételére vonatkozó alapelvekről szóló egyetértési megállapodásban is, amelyet az európai könyvtárak, szerzők, kiadók és közös jogkezelő szervezetek 2011. szeptember 20-án írtak alá, a Bizottság jelenlétében. Ez az irányelv nem érinti ezt az egyetértési megállapodást, amely felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy biztosítsák, hogy a felhasználók, jogosultak és a közös jogkezelő szervezetek közötti önkéntes alapú megállapodások, amelyek a bennük foglalt elvek alapján engedélyezik a kereskedelmi forgalomba nem kerülő művek használatát, részesüljenek a követelményként előírt jogbiztonság előnyeiből nemzeti és határon átnyúló viszonylatban is.

(5)

A szerzői jog a kreatív iparág gazdasági alapját képezi, mivel serkenti az innovációt, a kreatív tevékenységet, a beruházást és az új alkotások létrejöttét. A művek tömeges digitalizálása és terjesztése tehát Európa kulturális öröksége megőrzésének egyik eszköze. A szerzői jog fontos eszköz annak biztosítására, hogy a kreatív ágazat ellenszolgáltatásban részesüljön munkájáért.

(6)

A jogosultaknak a műveik és egyéb, védelem alatt álló teljesítményeik többszörözésére és nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételére vonatkozó – az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (3) harmonizált – kizárólagos jogai következtében egy mű vagy egyéb, védelem alatt álló teljesítmény digitalizálásához és hozzáférhetővé tételéhez a jogosult előzetes hozzájárulása szükséges.

(7)

Árva művek esetében a többszörözési vagy a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételi cselekményekhez ilyen előzetes hozzájárulás nem szerezhető.

(8)

Az árvamű-jogállás elismeréséről kialakult eltérő tagállami megközelítések akadályozhatják a belső piac működését, valamint az árva művek felhasználását és határokon átnyúló hozzáférhetőségét. A megközelítések különbözősége a kulturális tartalmat magukban foglaló áruk és szolgáltatások szabad mozgásának korlátozását is eredményezheti. Ezért helyénvaló gondoskodni e jogállás kölcsönös elismeréséről, mivel az minden tagállamban lehetővé fogja tenni az árva művekhez való hozzáférést.

(9)

Így különösen, közös megközelítést igényel az árva művek árvamű-jogállásának és megengedett felhasználási módjainak meghatározása annak érdekében, hogy a belső piacon garantált legyen a jogbiztonság az árva műveknek a nyilvánosan hozzáférhető könyvtárak, oktatási létesítmények, illetve múzeumok, valamint archívumok, mozgóképörökség-védelmi vagy hangzóörökség-védelmi intézmények és közszolgálati műsorszolgáltatók általi felhasználása tekintetében.

(10)

A közszolgálati műsorszolgáltatók állományában lévő és általuk előállított filmművészeti vagy audiovizuális alkotások, valamint hangfelvételek árva műveket is magukban foglalnak. Figyelemmel arra, hogy a műsorszolgáltatók annyiban különös szerepet töltenek be, hogy maguk is előállítanak hangfelvételeket és audiovizuális anyagokat, és hogy intézkedések elfogadására van szükség az árvamű-jelenség jövőbeli visszaszorítása érdekében, indokolt ezen irányelvnek a műsorszolgáltatók állományában lévő művek és hangfelvételek tekintetében történő alkalmazását időben behatárolni.

(11)

A közszolgálati műsorszolgáltatók állományában található és általuk előállított filmművészeti és audiovizuális műveket, valamint hangfelvételeket ezen irányelv alkalmazásában úgy kell tekinteni, hogy azok magukban foglalják azokat a filmművészeti és audiovizuális műveket, valamint hangfelvételeket, amelyek ilyen műsorszolgáltatók megbízásából azok vagy más, közös gyártásban részt vevő közszolgálati műsorszolgáltatók kizárólagos felhasználására készültek. Nem tartozhatnak ezen irányelv hatálya alá a közszolgálati műsorszolgáltatók archívumában található filmművészeti és audiovizuális művek, valamint hangfelvételek, amelyeket nem ilyen műsorszolgáltatók állítottak elő, illetve amelyek nem ilyen műsorszolgáltatók megbízásából készültek, hanem amelyek felhasználását e műsorszolgáltatók számára felhasználási szerződés alapján engedélyezték.

(12)

A nemzetközi udvariasság elve alapján indokolt, hogy ez az irányelv csak az először valamelyik tagállam területén kiadott vagy sugárzott művekre és hangfelvételekre, vagy kiadás hiányában az először valamelyik tagállam területén sugárzott művekre és hangfelvételekre legyen alkalmazandó, illetve kiadás vagy sugárzás hiányában olyanokra, amelyeket ezen irányelv kedvezményezettjei a jogosult beleegyezésével tettek a nyilvánosság számára hozzáférhetővé. Az utóbbi esetben ezen irányelv csak akkor alkalmazható, ha ésszerűen feltételezhető, hogy a jogosultak nem tiltakoznának az ezen irányelv értelmében megengedett felhasználási mód ellen.

(13)

Indokolt, hogy egy mű vagy hangfelvétel csak a mű vagy hangfelvétel jogosultjai, köztük a műbe vagy hangfelvételbe beágyazott vagy belefoglalt művek és egyéb, védelem alatt álló teljesítmények jogosultjai felkutatása érdekében végzett jóhiszemű, gondos kutatás után minősüljön árva műnek. Indokolt a tagállamok számára lehetővé tenni annak előírását, hogy az ilyen gondos kutatást az ebben az irányelvben említett szervezetek vagy egyéb szervezetek folytassák le. Az ilyen egyéb szervezetek a gondos kutatásért mint szolgáltatásért díjat kérhetnek.

(14)

Indokolt az ilyen gondos jogosultkutatás vonatkozásában harmonizált megközelítésről rendelkezni a szerzői jog és a szomszédos jogok magas szintű védelmének biztosítására az Unióban. A gondos jogosultkutatásnak magában kell foglalnia a betekintést a művekről és az egyéb védelem alatt álló teljesítményekről információt szolgáltató forrásokba, amely forrásokat ezen irányelvvel összhangban az a tagállam határozza meg, ahol a gondos jogosultkutatást le kell folytatni. Ennek során a tagállamok hivatkozhatnak az i2010 digitális könyvtár kezdeményezés részeként létrehozott, digitális könyvtárakkal foglalkozó magas szintű munkacsoport körében kialakított gondos kutatásra vonatkozó közös irányelvekre.

(15)

A kutatások többszöri elvégzésének elkerülése érdekében indokolt, hogy a gondos jogosultkutatásra kizárólag abban a tagállamban kerüljön sor, ahol a művet vagy hangfelvételt először adták ki, illetve ha nem került sor kiadásra, akkor ahol azt először sugározták. Olyan filmművészeti vagy audiovizuális művek vonatkozásában, amelyek előállítójának központja vagy szokásos lakóhelye egy tagállamban van, a gondos jogosultkutatást abban a tagállamban kell lefolytatni. Olyan filmművészeti vagy audiovizuális művek esetében, amelyeket különböző tagállamokban letelepedett előállítók közösen állítottak elő, a gondos jogosultkutatást minden egyes ilyen tagállamban el kell végezni. Azon művek és hangfelvételek vonatkozásában, amelyeket kiadás vagy sugárzás hiányában ezen irányelv kedvezményezettjei a jogosult egyetértésével tettek a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, a gondos jogosultkutatást annak a szervezetnek a letelepedési helye szerinti tagállamban kell lefolytatni, amely a művet vagy a hangfelvételt a jogosult egyetértésével a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tette. A műbe vagy hangfelvételbe beágyazott vagy belefoglalt művek és egyéb, védelem alatt álló teljesítmények jogosultjainak gondos kutatását abban a tagállamban kell lefolytatni, ahol a beágyazott vagy belefoglalt művet vagy egyéb, védelem alatt álló teljesítményt tartalmazó mű vagy hangfelvétel tekintetében a gondos kutatást végzik. A más országokban rendelkezésre álló információforrásokba történő betekintést is el kell végezni, ha valamely bizonyíték arra utal, hogy e más országokban is találhatók releváns információk a jogosultakról. A gondos kutatások elvégzése többféle információt – így például kutatási adatot vagy kutatási eredményt – is eredményezhet. A kutatási adatokat iktatni kell annak érdekében, hogy az érintett szervezet alá tudja támasztani a kutatás gondosságát.

(16)

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az érintett szervezetek nyilvántartást vezessenek az általuk lefolytatott gondos jogosultkutatásokról, és hogy összegyűjtsék és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegyék – különösen a releváns információk online adatbázisokban történő rögzítése útján – az ilyen kutatások eredményeit, amelyek elsősorban minden olyan megállapítást tartalmaznak, hogy ezen irányelv értelmében egy mű vagy hangfelvétel árva műnek minősül-e, illetve tartalmazzák a jogállás-megváltozásról és az árva művek ezen szervezetek által végzett felhasználási módjairól szóló információkat is. Figyelembe véve különösen a páneurópai dimenziót, és az erőfeszítések többszörözésének elkerülése végett helyénvaló rendelkezni az Unió számára egy olyan egységes online adatbázis létrehozásáról, amely ezeket az információkat tartalmazza, valamint annak a nyilvánosság számára történő, átlátható módon való hozzáférhetővé tételéről. Ez a gondos jogosultkutatásokat végző szervezet, valamint a jogosultak számára is lehetővé teheti, hogy könnyen hozzáférjenek ezen információkhoz. Az adatbázis fontos szerepet játszhat abban is, hogy megelőzze és véget vessen az esetleges szerzői jogi jogsértéseknek, különösen a művek és hangfelvételek árvamű-jogállásában bekövetkezett változások esetén. A 386/2012/EU rendelet (4) alapján a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (a továbbiakban: a Hivatal) bizonyos feladatokra és tevékenységekre kap megbízást, amelyeket saját költségvetési eszközeiből finanszíroz azzal a céllal, hogy megkönnyítse és támogassa a nemzeti hatóságok, a versenyszféra és az uniós intézmények tevékenységeit a szellemi tulajdonjogok megsértése elleni harcban, beleértve azok megsértésének megelőzését is.

Az említett rendelet 2. cikke (1) bekezdésének g) pontja szerint az említett feladatok magukban foglalják különösen azon mechanizmusok biztosítását, amelyek segítenek javítani az érintett tagállamok hatóságai közötti releváns információk online cseréjét, valamint az e hatóságok közötti együttműködés előmozdítását. Következésképpen az ezen irányelvben említett árva művekkel kapcsolatos információkat tartalmazó európai adatbázis létrehozatalát és vezetését helyénvaló a Hivatalra bízni.

(17)

Egy adott műnek vagy hangfelvételnek több jogosultja is lehet, és a művek és hangfelvételek is magukban foglalhatnak más műveket vagy egyéb, védelem alatt álló teljesítményeket. Indokolt, hogy ez az irányelv ne érintse az ismert és ismert helyen tartózkodó jogosultak jogait. Ha legalább egy jogosult személye és tartózkodási helye ismert, a művet vagy hangfelvételt nem lehet árva műnek tekinteni. Ezen irányelv kedvezményezettjei számára csak akkor lehet megengedni egy olyan mű vagy hangfelvétel felhasználását, amelynek egy vagy több jogosultja ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodik, ha azok a jogosultak, akiknek személye és tartózkodási helye ismert, engedélyezik számukra a 2001/29/EK irányelv 2., illetve 3. cikkének hatálya alá tartozó, többszörözési és a nyilvánosság számára való hozzáférhetővé tételi cselekményeket, beleértve azon művek és egyéb védelem alatt álló teljesítmények jogosultjait, amelyeket a művekbe vagy a hangfelvételekbe ágyaztak vagy foglaltak. Azon jogosultak, akiknek személye és tartózkodási helye ismert, ezen engedélyt csak az őket magukat megillető jogok tekintetében adhatják meg, vagy azért, mert ezek saját jogaik, vagy azért, mert a jogokat átruházták rájuk, és ennek megfelelően ezen irányelv alapján nem engedélyezhetik a felhasználást az ismeretlen és ismeretlen helyen tartózkodó jogosultak nevében. Ennek megfelelően, amikor korábban ismeretlen és ismeretlen helyen tartózkodó jogosultak lépnek fel, hogy a műveken vagy hangfelvételeken fennálló jogaikat érvényesítsék, a mű vagy hangfelvétel kedvezményezettek általi jogszerű felhasználása csak akkor folytatódhat, ha e jogosultak a jogaikkal kapcsolatban ahhoz a 2001/29/EK irányelvnek megfelelően engedélyüket adják.

(18)

A jogosultaknak biztosítani kell azt a jogot, hogy megszüntethessék az árvamű-jogállást, amennyiben a művön vagy egyéb védelem alatt álló teljesítményen fennálló joguk érvényesítése céljából fellépnek. Azon jogosultak, akik megszüntették egy mű vagy egyéb, védelem alatt álló teljesítmény árvamű-jogállását, méltányos díjazásban kell, hogy részesüljenek a művük vagy egyéb védelem alatt álló teljesítményük ezen irányelv szerinti felhasználásáért, amelyet az a tagállam határoz meg, amelyben az árva művet felhasználó szervezet letelepedett. A tagállamok szabadon határozhatják meg azokat a körülményeket, amelyek alapján ilyen díjazás kifizetésének helye van, beleértve azon időpontot, amikor a kifizetés esedékessé válik. A méltányos díjazás lehetséges mértékének megállapítása érdekében kellő figyelmet kell fordítani többek között a tagállamok kultúrát népszerűsítő célkitűzéseire, az adott szervezetnek az olyan közérdekű feladataival kapcsolatos céljai eléréséhez végzett felhasználás nem kereskedelmi jellegére, mint például tanulás népszerűsítése és a kultúra terjesztésének előmozdítása, továbbá a jogosultaknak esetlegesen okozott hátrányra.

(19)

Ha valamely művet vagy hangfelvételt nem gondosan elvégzett kutatást követően tévesen minősítettek árvának, továbbra is rendelkezésre állnak a tagállami jogszabályokban foglalt, a szerzői jogi jogsértések esetére vonatkozó nemzeti rendelkezéseknek és az uniós jognak megfelelő jogorvoslatok.

(20)

A tanulás és a kultúra népszerűsítésének előmozdítása érdekében a tagállamoknak a 2001/29/EK irányelv 5. cikkében előírtakon kívül is rendelkezniük kell kivételről vagy korlátozásról. Ennek a kivételnek vagy korlátozásnak lehetővé kell tennie bizonyos – a 2001/29/EK irányelv 5. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említett – szervezetek, valamint a nonprofit alapon működő mozgóképörökség-védelmi vagy hangzóörökség-védelmi intézmények és a közszolgálati műsorszolgáltatók számára, hogy az árva műveket az említett irányelv értelmében többszörözzék és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegyék, feltéve, hogy ez a felhasználás közérdekű feladataik ellátását, különösen a gyűjteményeik, többek között a digitális gyűjteményeik megőrzését és helyreállítását, valamint művelődési és oktatási célú hozzáférhetőségét szolgálja. Ezen irányelv alkalmazásában a mozgóképörökség-védelmi vagy hangzóörökség-védelmi intézményeknek azokat a szervezeteket kell magukban foglalniuk, amelyeket a tagállamok a kulturális örökségük részét képező filmek és egyéb audiovizuális művek vagy hangfelvételek összegyűjtésére, nyilvántartására, megőrzésére és helyreállítására jelölnek ki. Ezen irányelv alkalmazásában a közszolgálati műsorszolgáltatóknak azokat a műsorszolgáltatókat kell magukban foglalniuk, amelyek az egyes tagállamok által elfogadott, meghatározott és megszervezett közszolgálati feladatot látnak el. Az irányelv által az árva művek felhasználásának engedélyezése tekintetében meghatározott kivétel vagy korlátozás nem sérti a 2001/29/EK irányelv 5. cikkében meghatározott kivételeket és korlátozásokat. Ezek kizárólag olyan különleges esetekben alkalmazhatók, amelyek nem sérelmesek a mű vagy más védelem alatt álló teljesítmény rendes felhasználására, és indokolatlanul nem károsítják a jogosult jogos érdekeit.

(21)

A digitalizálás ösztönzése érdekében ezen irányelv kedvezményezettjei számára lehetővé kell tenni, hogy bevételre tegyenek szert az árva művek ezen irányelv szerinti felhasználásából a közérdekű feladataikkal kapcsolatos célok megvalósítása érdekében, többek között a köz- és a magánszféra közötti partnerségi megállapodások keretében.

(22)

Az európai kulturális örökség digitalizálásának előmozdításában szerepet játszhatnak a szerződéses megállapodások, vagyis a nyilvánosan hozzáférhető könyvtárak, oktatási létesítmények, illetve múzeumok, valamint archívumok, mozgóképörökség-védelmi vagy hangzóörökség-védelmi intézmények és közszolgálati műsorszolgáltatók számára meg kell engedni, hogy – az ezen irányelvvel megengedett felhasználási módok céljából – kereskedelmi partnerekkel megállapodásokat kössenek az árva művek digitalizálása és a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tétele érdekében. E megállapodások keretében ezek a partnerek pénzügyi hozzájárulást nyújthatnak. Az ilyen megállapodásoknak nem szabad korlátozniuk ezen irányelv kedvezményezettjeit az árva művek felhasználásában, és nem ruházhatják fel a kereskedelmi partnert az árva művek felhasználásának ellenőrzésére vagy azok felhasználására irányuló hatáskörrel.

(23)

Annak előmozdítása érdekében, hogy az uniós polgárok hozzáférjenek Európa kulturális örökségéhez, biztosítani kell azt is, hogy az egyik tagállamban digitalizált és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tett árva műveket a többi tagállamban is hozzáférhetővé lehessen tenni. Indokolt, hogy azok a nyilvánosan hozzáférhető könyvtárak, oktatási intézmények, illetve múzeumok, valamint archívumok, mozgóképörökség-védelmi vagy hangzóörökség-védelmi intézmények és közszolgálati műsorszolgáltatók, amelyek közérdekű feladataik ellátása céljából árva művet használnak fel, az árva művet a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tehessék más tagállamokban.

(24)

Ez az irányelv nem érinti a jogkezelésre, így a kiterjesztett hatályú közös engedélyezés, a képviselet vagy az átruházás törvényes vélelmére, a közös jogkezelésre, vagy hasonló rendelkezésekre, valamint ezek kombinációjára – többek között a tömeges digitalizálásra – vonatkozó tagállami rendelkezéseket.

(25)

Mivel ezen irányelv célját, nevezetesen az árva művek felhasználása tekintetében biztosítandó jogbiztonságot a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért az – az árva művek felhasználására irányadó szabályok egységességének igénye folytán – uniós szinten jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   Ez az irányelv az árva művek felhasználásának a tagállamokban letelepedett, nyilvánosan hozzáférhető könyvtárak, oktatási intézmények, illetve múzeumok, valamint archívumok, mozgóképörökség-védelmi vagy hangzóörökség-védelmi intézmények és közszolgálati műsorszolgáltatók által a közérdekű feladatukkal kapcsolatos célok elérése érdekében végzett egyes módjaira vonatkozik.

(2)   Ez az irányelv alkalmazandó:

a)

könyv, folyóirat, hírlap, magazin vagy egyéb írásmű formájában kiadott művekre, amelyek nyilvánosan hozzáférhető könyvtárak, oktatási intézmények, illetve múzeumok, valamint archívumok, illetve mozgóképörökség-védelmi vagy hangzóörökség-védelmi intézmények gyűjteményében találhatók;

b)

filmművészeti vagy audiovizuális művekre és hangfelvételekre, amelyek nyilvánosan hozzáférhető könyvtárak, oktatási intézmények, illetve múzeumok, valamint archívumok, illetve mozgóképörökség-védelmi vagy hangzóörökség-védelmi intézmények gyűjteményében találhatók; és

c)

közszolgálati műsorszolgáltatók által 2002. december 31-ig vagy aznap előállított és azok archívumaiban található filmművészeti vagy audiovizuális művekre és hangfelvételekre,

amelyek szerzői vagy szomszédos jogi oltalom alatt állnak, és amelyeket egy tagállamban adnak ki, vagy kiadás hiányában sugároznak először.

(3)   Ez az irányelv azokra a (2) bekezdésben említett művekre és hangfelvételekre is vonatkozik, amelyeket nem adtak ki, és nem sugároztak, hanem amelyeket a jogosultak egyetértésével az (1) bekezdésben említett szervezetek tettek a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, feltéve, hogy okkal feltételezhető, hogy a jogosultak nem tiltakoznának a 6. cikk szerinti felhasználások ellen. A tagállamok korlátozhatják e bekezdés alkalmazását olyan művekre és hangfelvételekre, amelyeket 2014. október 29. előtt helyeztek el az említett szervezeteknél.

(4)   Ez az irányelv a (2) és (3) bekezdésben említett művekbe vagy hangfelvételekbe ágyazott vagy foglalt, illetve azok szerves részét képező művekre és egyéb, védelem alatt álló teljesítményekre is vonatkozik.

(5)   Ez az irányelv nem érinti a nemzeti szintű jogkezelésre vonatkozó rendelkezéseket.

2. cikk

Árva művek

(1)   Egy mű vagy egy hangfelvétel akkor minősül árva műnek, ha – a 3. cikk szerinti gondos jogosultkutatás lefolytatását és rögzítését követően – a mű vagy hangfelvétel valamennyi jogosultja ismeretlen, vagy ha egy vagy több jogosult ismert ugyan, de mindegyikük ismeretlen helyen tartózkodik.

(2)   Ha egy műnek vagy hangfelvételnek több jogosultja van, de – a 3. cikkel összhangban lefolytatott és rögzített gondos jogosultkutatást követően – a jogosultak közül nem mindegyik ismert, vagy ha ismertek is ugyan, de nem mindegyikük tartózkodási helye ismert, akkor a mű vagy hangfelvétel ezen irányelvvel összhangban felhasználható, feltéve, hogy az ismert és ismert helyen tartózkodó jogosultak az őket megillető jogokkal kapcsolatban engedélyezték az 1. cikk (1) bekezdésében említett szervezetek számára a 2001/29/EK irányelv 2., illetve 3. cikkének hatálya alá tartozó többszörözési és a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételi cselekményeket.

(3)   A (2) bekezdés nem érinti az ismert és ismert helyen tartózkodó jogosultak műveivel és hangfelvételeivel kapcsolatos jogokat.

(4)   Az 5. cikk értelemszerűen alkalmazandó az olyan jogosultakra, akiknek személye a (2) bekezdésben említett művekkel kapcsolatosan ismeretlen és ismeretlen helyen tartózkodnak.

(5)   Az irányelv nem érinti a név nélkül vagy felvett név alatt szereplő művekre vonatkozó nemzeti rendelkezéseket.

3. cikk

Gondos jogosultkutatás

(1)   Annak megállapítása céljából, hogy egy mű vagy hangfelvétel árva műnek minősül-e, az 1. cikk (1) bekezdése szerinti szervezetek gondoskodnak arról, hogy minden ilyen mű vagy egyéb, védelem alatt álló teljesítmény esetében jóhiszemű és gondos jogosultkutatásra kerüljön sor az adott mű és az egyéb, védelem alatt álló teljesítmény típusára vonatkozó, megfelelő források igénybevétele révén. A gondos jogosultkutatásnak meg kell előznie a mű vagy a hangfelvétel felhasználását.

(2)   Az egyes szóban forgó mű- vagy hangfelvétel-típusok esetében megfelelő forrásokat – a jogosultakkal és a felhasználókkal egyeztetve – az egyes tagállamok határozzák meg, és azoknak magukban kell foglalniuk legalább a mellékletben felsorolt releváns forrásokat.

(3)   A gondos jogosultkutatást az első kiadás, illetve kiadás hiányában az első sugárzás szerinti tagállam területén végzik, kivéve olyan filmművészeti vagy audiovizuális művek vonatkozásában, amelyek előállítójának központja vagy szokásos lakóhelye egy tagállamban van, amely esetben a gondos jogosultkutatást a központ vagy szokásos tartózkodási hely szerinti tagállamban végzik.

Az 1. cikk (3) bekezdésében említett esetben a gondos jogosultkutatást abban a tagállamban végzik, amelyben a művet vagy hangfelvételt a jogosult hozzájárulásával a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tevő szervezet letelepedett.

(4)   Más országokban rendelkezésre álló információforrásokat is igénybe kell venni, ha arra utaló bizonyíték merül fel, hogy más országokban is találhatók releváns információk a jogosultakról.

(5)   A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 1. cikk (1) bekezdésében említett szervezetek nyilvántartást vezessenek az általuk elvégzett gondos kutatásokról, valamint arról, hogy az említett szervezetek az illetékes nemzeti hatóságoknak megadják a következő információkat:

a)

az e szervezetek által elvégzett gondos kutatások eredményei, amelyek alapján arra a következtetésre jutottak, hogy egy mű vagy hangfelvétel árva műnek minősül;

b)

az árva művek e szervezetek általi, ezen irányelvvel összhangban való felhasználása;

c)

a szervezetek által felhasznált művek és hangfelvételek árvamű-jogállásában az 5. cikk szerint bekövetkezett változás;

d)

az érintett szervezet releváns kapcsolattartási információi.

(6)   A tagállamok megteszik a szükséges lépéseket annak biztosítása érdekében, hogy az (5) bekezdésben említett információt egy, a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (a továbbiakban: a Hivatal) által a 386/2012/EU rendelettel összhangban létrehozott nyilvánosan hozzáférhető egységes online adatbázisban rögzítsék. Ebből a célból ezt az információt haladéktalanul továbbítják a Hivatalnak, amint azt az 1. cikk (1) bekezdésében említett szervezetektől megkapták.

4. cikk

Az árvamű-jogállás kölcsönös elismerése

A 2. cikk alapján valamelyik tagállamban árva műnek tekintett mű vagy hangfelvétel valamennyi tagállamban árva műnek tekintendő. Az a mű vagy hangfelvétel ezen irányelvvel összhangban valamennyi tagállamban felhasználható és hozzáférhető. Ez a 2. cikk (2) bekezdésében említett művekre és hangfelvételekre is alkalmazandó az ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodó jogosultak jogai tekintetében.

5. cikk

Az árvamű-jogállás megszüntetése

A tagállamok biztosítják, hogy az árva műnek minősített mű vagy hangfelvétel jogosultjának bármikor lehetősége legyen a saját jogai tekintetében az árvamű-jogállást megszüntetni.

6. cikk

Árva művek megengedett felhasználási módjai

(1)   A tagállamok rendelkeznek a 2001/29/EK irányelv 2., illetve 3. cikkében biztosított többszörözési és a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételi jogokra vonatkozó kivételről vagy korlátozásról, annak biztosítása érdekében, hogy az 1. cikk (1) bekezdésében említett szervezetek a gyűjteményükben megtalálható árva műveket a következő módokon felhasználhassák:

a)

az árva műnek a 2001/29/EK irányelv 3. cikke szerinti a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tétele révén;

b)

a 2001/29/EK irányelv 2. cikke szerinti többszörözési cselekmények révén, amelynek célja digitalizálás, hozzáférhetővé tétel, indexelés, katalogizálás, megőrzés vagy helyreállítás.

(2)   Az 1. cikk (1) bekezdésében említett szervezetek e cikk (1) bekezdésével összhangban kizárólag a – különösen a gyűjteményükben található művek és hangfelvételek megőrzését és helyreállítását, valamint művelődési és oktatási célú hozzáférhetőségét szolgáló – közérdekű feladataikkal kapcsolatos célokra használhatnak fel árva műveket. A szervezetek a felhasználás során kizárólag annak érdekében érhetnek el bevételt, hogy az árva művek digitalizálásával és az árva művek nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételével kapcsolatos költségeiket fedezzék.

(3)   A tagállamok biztosítják, hogy az 1. cikk (1) bekezdésében említett szervezetek árva művek felhasználása esetén feltüntessék az ismert szerzők és egyéb jogosultak nevét.

(4)   Ez az irányelv nem érinti az e szervezetek által közérdekű feladataik teljesítése keretében gyakorolható szerződéskötési szabadságot, különösen a köz- és a magánszféra közötti partnerségi megállapodások tekintetében.

(5)   A tagállamok előírják, hogy azok a jogosultak, akik megszüntették műveik vagy egyéb, védelem alatt álló teljesítményeik árvamű-jogállását, méltányos díjazásban kell, hogy részesüljenek a művüknek vagy egyéb védelem alatt álló teljesítményüknek az 1. cikk (1) bekezdésében említett szervezetek által e cikk (1) bekezdésével összhangban való felhasználásáért. A tagállamok szabadon határozhatják meg azokat a körülményeket, amelyek esetén ilyen díjazás fizetésének helye van. A díjazás mértékét az uniós jog által meghatározott keretek között azon tagállam joga határozza meg, amelyben a szóban forgó árva művet felhasználó szervezet letelepedett.

7. cikk

Egyéb jogi rendelkezések további alkalmazása

Ez az irányelv nem érinti a különösen a szabadalmi jogokra, a védjegyekre, a formatervezési és használati mintákra, a félvezető termékek topográfiájára, a tipográfiai jelekre, a feltételes hozzáférésre, a műsorsugárzó szolgáltatások kábeleihez való hozzáférésre, a nemzeti kincsek védelmére, a kötelespéldánnyal kapcsolatos követelményekre, a versenykorlátozó magatartással és a tisztességtelen versennyel kapcsolatos szabályokra, az üzleti titokra, a biztonságra, a titok- és az adatvédelemre és a magánélet védelmére, a közérdekű dokumentumokhoz való hozzáférésre, a szerződési jogra, valamint a sajtószabadsággal és a médiában érvényesülő véleménynyilvánítási szabadsággal kapcsolatos szabályokra vonatkozó rendelkezéseket.

8. cikk

Időbeli alkalmazás

(1)   Ez az irányelv valamennyi olyan, az 1. cikkben említett mű és hangfelvétel vonatkozásában alkalmazandó, amely 2014. október 29-én vagy azt követően a tagállam szerzői jogi szabályozása alapján védelemben részesül.

(2)   Ez az irányelv nem érinti a 2014. október 29. előtt létrejött jogi aktusokat és szerzett jogokat.

9. cikk

Átültetés a nemzeti jogba

(1)   A tagállamok legkésőbb 2014. október 29-ig hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

10. cikk

Felülvizsgálati záradék

A Bizottság folyamatosan nyomon követi a jogokra vonatkozó információforrások alakulását, és 2015. október 29-ig, majd ezt követően egyéves időközönként jelentést nyújt be annak lehetőségéről, hogy az irányelv hatályát kiterjesszék olyan kiadókra, művekre és egyéb, védelem alatt álló teljesítményekre, amelyekre az jelenleg nem terjed ki, különösen az önálló műként létező fényképekre és egyéb képekre.

A Bizottság a digitális könyvtárak területén bekövetkezett fejleményekre figyelemmel 2015. október 29-ig jelentést terjeszt az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elé ezen irányelv alkalmazásáról.

Amennyiben – különösen a belső piac működésének biztosítása érdekében – szükséges, a Bizottság ezen irányelv módosítására irányuló javaslatokat terjeszt elő.

Ha egy tagállamnak alapos indoka van úgy vélni, hogy ezen irányelv végrehajtása akadályozza az 1. cikk (5) bekezdésében említett jogkezeléssel kapcsolatos valamely nemzeti rendelkezést, akkor az összes releváns bizonyítékkal együtt felhívhatja erre a Bizottság figyelmét. A Bizottság figyelembe veszi ezeket a bizonyítékokat az e cikk második bekezdésben említett jelentés elkészítése, valamint annak értékelése során, hogy szükséges-e az irányelv módosítására irányuló javaslatokat előterjeszteni.

11. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2012. október 25-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  HL C 376., 2011.12.22., 66. o.

(2)  Az Európai Parlament 2012. szeptember 13-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2012. október 4-i határozata.

(3)  HL L 167., 2001.6.22., 10. o.

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 386/2012/EU rendelete (2012. április 19.) a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak (védjegyek és formatervezési minták) a szellemi tulajdonjogok érvényesítésével kapcsolatos feladatokkal, ideértve a közszféra és a magánszektor képviselőinek a szellemi tulajdoni jogsértések európai megfigyelőközpontjaként történő összehívásával való megbízásáról (HL L 129., 2012.5.16., 1. o.).


MELLÉKLET

A 3. cikk (2) bekezdésében említett források a következőket tartalmazzák:

1.

kiadott könyvek esetében:

a)

a kötelespéldány-állomány, a könyvtári katalógusok, valamint a könyvtárak és egyéb intézmények által vezetett jegyzékek;

b)

a kiadók és szerzők szövetségei az adott országban;

c)

a meglévő adatbázisok és nyilvántartások, a WATCH (Writers, Artists and their Copyright Holders) és az ISBN (International Standard Book Number), valamint a nyomtatásban lévő könyvekre vonatkozó adatbázisok;

d)

az érintett közös jogkezelő szervezetek – különösen a többszörözési jogokat kezelő szervezetek – adatbázisai;

e)

többféle adatbázist és nyilvántartást egyesítő források, köztük a VIAF (Virtual International Authority Files) és az ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works);

2.

hírlapok, magazinok, folyóiratok és időszaki kiadványok esetében:

a)

az időszaki kiadványok ISSN azonosító száma (International Standard Serial Number);

b)

a könyvtári állományok és gyűjtemények indexei és katalógusai;

c)

a kötelespéldány-állomány;

d)

a kiadók, valamint a szerzők és újságírók szövetségei az adott országban;

e)

az érintett közös jogkezelő szervezetek adatbázisai, beleértve a többszörözési jogokat kezelő szervezetekéit is;

3.

vizuális alkotások esetében, beleértve a képzőművészeti és a fotóművészeti alkotásokat, az illusztrációkat, a tervezőművészeti és az építészeti alkotásokat, valamint az utóbbi művek vázlatait és az egyéb, könyvekben, folyóiratokban, hírlapokban és magazinokban vagy egyéb kiadványokban megjelent ilyen műveket is:

a)

az 1. és a 2. pontban említett források;

b)

az érintett közös jogkezelő szervezetek – különösen a vizuális művészeti alkotásokkal foglalkozó szervezetek – adatbázisai, beleértve a többszörözési jogokat kezelő szervezetekéit is;

c)

adott esetben a képügynökségek adatbázisai;

4.

audiovizuális művek és hangfelvételek esetében:

a)

a kötelespéldány-állomány;

b)

az előállítók szövetségei az adott országban;

c)

a mozgóképörökség-védelmi vagy hangzóörökség-védelmi intézmények és a nemzeti könyvtárak adatbázisai;

d)

a megfelelő szabványokat és azonosítókat – például az audiovizuális művek ISAN (International Standard Audiovisual Number) azonosító számát, a zeneművek ISWC (International Standard Musical Work Code) kódját és a hangfelvételek ISRC (International Standard Recording Code) kódját – alkalmazó adatbázisok;

e)

az érintett közös jogkezelő szervezetek – különösen a szerzőkkel, az előadóművészekkel, valamint a hangfelvételek és audiovizuális művek előállítóival foglalkozó szervezetek – adatbázisai;

f)

a közreműködőknek a mű csomagolásán feltüntetett névsora és az ott megjelenő más információk;

g)

a jogosultak egy külön kategóriájába sorolt egyéb érintett szövetségek adatbázisai.


HATÁROZATOK

27.10.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 299/13


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 994/2012/EU HATÁROZATA

(2012. október 25.)

a tagállamok és harmadik országok között kötött kormányközi energiaügyi megállapodásokra vonatkozó információcsere-mechanizmus létrehozásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 194. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

Az Európai Tanács felkérte a tagállamokat, hogy valamennyi, harmadik országokkal újonnan kötött, illetve meglévő kétoldalú energiaügyi megállapodásaikról 2012. január 1-jétől kezdve tájékoztassák a Bizottságot. A Bizottságnak ezeket az információkat – a bizalmas üzleti adatok védelme szükségességének szem előtt tartásával – megfelelő formában az összes többi tagállam rendelkezésére kell bocsátania.

(2)

Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 4. cikke előírja a tagállamok számára, hogy a Szerződésekből, illetve az Unió intézményeinek intézkedéseiből eredő kötelezettségek teljesítésének biztosítása érdekében tegyék meg a megfelelő intézkedéseket. A tagállamoknak ezért el kell kerülniük, illetve meg kell szüntetniük az uniós jog, valamint a tagállamok és harmadik országok között megkötött nemzetközi megállapodások közötti bárminemű összeegyeztethetetlenséget.

(3)

A belső energiapiac megfelelő működéséhez az szükséges, hogy az Unióba irányuló energiabehozatalt teljes egészében a belső energiapiacot létrehozó rendelkezések szabályozzák. Egy nem megfelelően működő belső energiapiac kiszolgáltatott és hátrányos helyzetbe hozza az Uniót az energiaellátás biztonsága tekintetében, és aláássa az európai fogyasztók és ipar szempontjából meglévő potenciális előnyeit. A tagállamok és harmadik országok között létrejött energiaügyi megállapodások nagyfokú átláthatósága lehetővé tenné az Unió számára, hogy a szolidaritás szellemében összehangolt intézkedéseket tegyen annak biztosítása érdekében, hogy ezek a megállapodások megfeleljenek az uniós jognak és hatékonyan biztosítsák az energiaellátást. Ez az átláthatóság előnyös lenne mind az energiaügyi külkapcsolatok területén szorosabb Unión belüli együttműködés elérése, mind pedig az Unió által az energiával, az éghajlattal és az energiaellátás biztonságával kapcsolatban kitűzött hosszú távú szakpolitikai célok elérése szempontjából.

(4)

Ezért egy új információcsere-mechanizmust kell létrehozni. A mechanizmusnak csak azokra a kormányközi megállapodásokra kell vonatkoznia, amelyek hatással vannak a belső energiapiacra vagy az Unión belüli energiaellátás biztonságára, mivel a két terület egymással elválaszthatatlanul összekapcsolódik. A tagállamok feladata kell, hogy legyen annak elsődleges megítélése, hogy egy kormányközi megállapodás vagy egy olyan egyéb szöveg, amelyre valamely kormányközi megállapodás kifejezetten hivatkozik, hatással van-e a belső energiapiacra vagy az Unión belüli energiaellátás biztonságára; kétség esetén a tagállamoknak konzultálniuk kell a Bizottsággal. A hatályukat vesztett vagy már nem alkalmazott megállapodások elvben nincsenek hatással a belső energiapiacra vagy az Unión belüli energiaellátás biztonságára, és ezért nem szükséges a szóban forgó információcsere-mechanizmus hatálya alá tartozniuk. Az információcsere-mechanizmusnak különösen a rögzített infrastruktúrán keresztül érkező gáz-, olaj- és villamosenergia-ellátást, illetve az Unióba irányuló energiabehozatal mennyiségét érintő valamennyi kormányközi megállapodásra kell kiterjednie.

(5)

Az információcsere-mechanizmusból ki kell zárni azokat a kormányközi megállapodásokat, amelyek teljes egészéről egyéb uniós jogi aktusok alapján kell értesíteni a Bizottságot. Ez a mentesség ugyanakkor nem vonatkozik azokra a harmadik országokkal kötött kormányközi megállapodásokra, amelyek hatással vannak a gázinfrastruktúra és a gázkészletek fejlesztésére és felhasználására, és amelyeket a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről szóló, 2010. október 20-i 994/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 13. cikke (6) bekezdésének a) pontja alapján a Bizottsághoz el kell juttatni. Ezekről a megállapodásokról az ebben a határozatban foglalt előírásoknak megfelelően kell a Bizottságot értesíteni. A párhuzamos eljárások elkerülése érdekében az ennek a határozatnak megfelelően benyújtott értesítést a 994/2010/EU rendelet 13. cikke (6) bekezdésének a) pontjában előírt kötelezettség teljesítésének kell tekinteni.

(6)

Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés hatálya alá tartozó ügyekkel kapcsolatos kormányközi megállapodások nem tartozhatnak e határozat hatálya alá.

(7)

Ez a határozat nem állapít meg kötelezettségeket a kereskedelmi szereplők között létrejött megállapodások vonatkozásában. Ugyanakkor ez nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy önkéntes alapon eljuttassák a Bizottsághoz az olyan kereskedelmi megállapodásokat, amelyekre a kormányközi megállapodások kifejezetten hivatkoznak. Ezen túlmenően, mivel lehetséges, hogy a kereskedelmi megállapodások tartalmaznak szabályozási rendelkezéseket is, a kereskedelmi megállapodásokról harmadik országbeli partnerekkel tárgyalásokat folytató gazdasági szereplők számára biztosítani kell a lehetőséget arra, hogy a Bizottság segítségét kérjék annak érdekében, hogy az uniós jogba való esetleges ütközéseket elkerüljék.

(8)

A tagállamoknak be kell nyújtaniuk a Bizottságnak minden meglévő kormányközi megállapodást – tekintet nélkül arra, hogy azok hatályba léptek-e vagy azokat a szerződések jogáról szóló bécsi egyezmény 25. cikkének értelmében ideiglenesen alkalmazzák-e –, továbbá minden új kormányközi megállapodást.

(9)

A tagállamok és harmadik országok között folytatandó vagy folytatott tárgyalások tárgyát képező, jövőbeli kormányközi energiaügyi megállapodások kapcsán a nagyobb átláthatóság hozzájárulhat a tagállamok e megállapodásokkal kapcsolatos megközelítéseinek egységességéhez, valamint az uniós jognak való megfeleléshez és az Unión belüli energiaellátás biztonságához. A tagállamok számára ezért biztosítani kell annak lehetőségét, hogy dönthessenek úgy, hogy tájékoztatják a Bizottságot az új kormányközi megállapodásokkal, illetve a meglévő kormányközi megállapodások módosításaival kapcsolatos tárgyalásokról. Amennyiben a tagállamok így döntenek, a tárgyalások előrehaladásáról a Bizottságot rendszeresen tájékoztatni kell. A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy felkérhessék a Bizottságot arra, hogy megfigyelőként részt vegyen a tárgyalásokon.

A Bizottság számára azt is lehetővé kell tenni, hogy – az érintett tagállam hozzájárulása esetén – saját kérésére vehessen részt megfigyelőként a tárgyalásokon. Ezen túlmenően a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy megkérhessék a Bizottságot, hogy a harmadik országokkal folytatott tárgyalásaik során segítséget nyújtson számukra. Ebben az esetben a Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy tanácsot adhasson azzal kapcsolatban, hogy miként lehet elkerülni az uniós joggal való összeegyeztethetetlenséget, valamint hogy felhívhassa a figyelmet az Unió energiapolitikai céljaira és a tagállamok közötti szolidaritás elvére.

(10)

A Bizottságnak értékelnie kell, hogy a meglévő kormányközi megállapodások összeegyeztethetők-e az uniós joggal. Összeegyeztethetetlenség esetén a tagállamoknak meg kell tenniük minden szükséges lépést, hogy megfelelő megoldást találjanak a feltárt összeegyeztethetetlenség megszüntetésére.

(11)

A nagyobb átláthatóság és az uniós joggal való esetleges ütközések elkerülése érdekében, amennyiben a tagállamok egy harmadik országgal egy új kormányközi megállapodásról kívánnak tárgyalásokat folytatni, biztosítani kell számukra a lehetőséget, hogy dönthessenek úgy, hogy arról a tárgyalások előtt vagy alatt tájékoztatják a Bizottságot. Amennyiben egy kormányközi megállapodásról tárgyalásokat folytató tagállam a tárgyalások lezárását megelőzően ennek megfelelően tájékoztatta a Bizottságot, és benyújtotta részére a kormányközi megállapodás tervezetét, a Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy tájékoztassa az érintett tagállamot a megtárgyalt megállapodásnak az uniós joggal való összeegyeztethetőségével kapcsolatos véleményéről. A Bizottságnak az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 258. cikkének megfelelően jogában áll kötelezettségszegési eljárást indítani, amennyiben megítélése szerint valamely tagállam megszegte az EUMSZ-ből eredő kötelezettségeit.

(12)

Az e határozat hatálya alá tartozó valamennyi végleges, megerősített kormányközi megállapodást el kell küldeni a Bizottságnak annak érdekében, hogy az összes többi tagállamot arról tájékoztatni lehessen.

(13)

A Bizottságnak a hozzá beérkezett valamennyi információt védett elektronikus formában hozzáférhetővé kell tennie az összes többi tagállam számára. A Bizottságnak tiszteletben kell tartania a hozzá benyújtott információk bizalmasként történő kezelésére vonatkozó tagállami kérelmeket. Az információk bizalmas kezelésére vonatkozó kérelmek azonban nem korlátozhatják a Bizottság hozzáférését a bizalmas információkhoz, mivel a Bizottságnak a saját értékelései elvégzéséhez átfogó információkra van szüksége. A Bizottságnak kell felelnie az információk bizalmas kezelésére vonatkozó záradék alkalmazásának garantálásáért. Az információk bizalmas kezelésére vonatkozó kérelmek nem érinthetik az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (4) meghatározott, dokumentumokhoz való hozzáférési jogot.

(14)

Amennyiben valamely tagállam egy kormányközi megállapodást bizalmasnak tekint, a Bizottság rendelkezésére kell bocsátania az összefoglalóját annak érdekében, hogy az megoszthassa ezt az összefoglalót a többi tagállammal.

(15)

A kormányközi megállapodásokra vonatkozó információk uniós szinten történő folyamatos cseréjének lehetővé kell tennie a legjobb gyakorlatok kialakítását. A Bizottságnak ezen legjobb gyakorlatok alapján – adott esetben az Unió külső politikái tekintetében az Európai Külügyi Szolgálattal (EKSZ) együttműködve – a tagállamok és harmadik országok közötti kormányközi megállapodásokban fakultatívan alkalmazható mintazáradékokat kell kidolgoznia. E mintazáradékok alkalmazásának célja a kormányközi megállapodásoknak az uniós jogba – különösen a versenyjogba és a belső energiapiacra vonatkozó szabályokba –, és az Unió által kötött nemzetközi megállapodásokba ütközésének a megakadályozása kell, hogy legyen. A mintazáradékok alkalmazásának fakultatívnak kell lennie, és tartalmuknak bármilyen sajátos körülmény felmerülése esetén kiigazíthatónak kell lennie.

(16)

Tekintettel a belső energiapiac létezésére és az uniós energiapolitika célkitűzéseire, a tagállamoknak kellően figyelembe kell venniük e célkitűzéseket az olyan megkötendő, kormányközi energiaügyi megállapodásokról folytatott tárgyalásaik során, amelyek hatással vannak az uniós energiapolitikára.

(17)

A meglévő és az új kormányközi megállapodások jobb kölcsönös ismeretének lehetővé kell tennie a hatékonyabb koordinációt a tagállamok, valamint a tagállamok és a Bizottság között az energiaügyi kérdésekben. A hatékonyabb koordinációnak lehetővé kell tennie, hogy a tagállamok teljes mértékben ki tudják használni az Unió politikai és gazdasági súlyából adódó előnyöket, valamint azt, hogy a Bizottság megoldásokat javasoljon a kormányközi megállapodások terén feltárt problémákra.

(18)

A Bizottságnak meg kell könnyítenie és ösztönöznie kell a tagállamok közötti koordinációt annak érdekében, hogy a termelő, tranzit- és fogyasztó országokkal kapcsolatos határozott és hatékony, összehangolt megközelítés révén növekedjen az Unió általános stratégiai szerepe.

(19)

Az információcsere-mechanizmus, ideértve az azt végrehajtó tagállamok által végzendő értékeléseket is, nem érinti a kötelezettségszegésekre, az állami támogatásra és a versenyre vonatkozó uniós szabályok alkalmazását.

(20)

A Bizottságnak értékelnie kell azt, hogy ez a határozat elégséges és hatékony eszköz-e arra, hogy biztosítsa a kormányközi megállapodásoknak az uniós joggal való összeegyeztethetőségét és a tagállamok közötti nagyfokú koordinációt a kormányközi energiaügyi megállapodások terén.

(21)

Mivel a határozat célját, nevezetesen a kormányközi energiaügyi megállapodásokra vonatkozó tagállamok és Bizottság közötti információcserét a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért a határozat hatásai miatt az uniós szinten jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az EUSZ 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a határozat nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   Ez a határozat a belső energiapiac működésének optimalizálása céljából információcsere-mechanizmust hoz létre a tagállamok és a Bizottság között a 2. cikkben meghatározott kormányközi energiaügyi megállapodásokra vonatkozóan.

(2)   Ez a határozat nem alkalmazandó azokra a kormányközi megállapodásokra, amelyek már teljes egészükben az uniós jog szerinti egyéb különleges értesítési eljárások hatálya alá tartoznak.

Az első albekezdésben foglaltak ellenére ez a határozat alkalmazandó azokra a kormányközi megállapodásokra, amelyeket a 994/2010/EU rendelet 13. cikke (6) bekezdésének a) pontja alapján a Bizottsághoz el kell juttatni.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában:

1.   „kormányközi megállapodás”: egy vagy több tagállam és egy vagy több harmadik ország között létrejött minden olyan jogilag kötelező erejű megállapodás, amely hatással van a belső energiapiac működésére vagy az Unión belüli energiaellátás biztonságára, vagy amennyiben egy ilyen jogilag kötelező erejű megállapodás más kérdésekre is kiterjed, kizárólag az energiával kapcsolatos rendelkezések, beleértve az energiával kapcsolatos rendelkezésekre alkalmazandó általános rendelkezéseket is;

2.   „meglévő kormányközi megállapodás”: olyan kormányközi megállapodás, amely e határozat hatálybalépését megelőzően lépett hatályba, vagy e határozat hatálybalépését megelőzően ideiglenesen alkalmazandó.

3. cikk

Információcsere a tagállamok és a Bizottság között

(1)   A tagállamok 2013. február 17-ig benyújtanak a Bizottság részére minden meglévő kormányközi megállapodást, azok mellékleteivel és módosításaival együtt. Amennyiben e meglévő kormányközi megállapodások kifejezetten hivatkoznak egyéb szövegekre, a tagállamok ezeket az egyéb szövegeket is benyújtják a Bizottságnak, amennyiben azok a belső energiapiac működésére vagy az Unión belüli energiaellátás biztonságára hatással lévő részeket tartalmaznak. Ez a kötelezettség azonban nem vonatkozik a gazdasági szereplők között létrejött megállapodásokra.

Azokat a meglévő kormányközi megállapodásokat, amelyeket e határozat hatálybalépéséig a 994/2010/EU rendelet 13. cikke (6) bekezdése a) pontjának megfelelően már eljuttattak a Bizottsághoz, e bekezdés alkalmazásában úgy kell tekinteni, hogy azokat a Bizottságnak benyújtották, feltéve, hogy a megállapodás eljuttatása megfelel az e bekezdés első albekezdésében foglalt követelményeknek. A tagállamok. 2013. február 17-ig tájékoztatják a Bizottságot arról, hogy az ilyen kormányközi megállapodások bármely része bizalmasan kezelendő-e, és hogy a megadott információk megoszthatók-e más tagállamokkal.

Amennyiben egy tagállam e bekezdés alapján egyúttal a 994/2010/EU rendelet 13. cikke (6) bekezdése a) pontjának hatálya alá is tartozó meglévő kormányközi megállapodást nyújt be a Bizottságnak, úgy kell tekinteni, hogy eleget tett az említett cikkben előírt eljuttatási kötelezettségnek.

(2)   Amennyiben a Bizottságnak az első értékelése alapján kételyei merültek fel a számára az (1) bekezdés alapján benyújtott megállapodásoknak az uniós joggal való összeegyeztethetőségét illetően, különös tekintettel az uniós versenyjogra és a belső energiapiacra vonatkozó jogszabályokra, a Bizottság az e megállapodások benyújtását követő kilenc hónapon belül megfelelően tájékoztatja az érintett tagállamokat.

(3)   Kormányközi megállapodásról vagy meglévő kormányközi megállapodás módosításáról harmadik országokkal folytatott tárgyalások előtt vagy során a tagállamok írásban tájékoztathatják a Bizottságot a tárgyalások céljáról, a megtárgyalandó rendelkezésekről és minden egyéb vonatkozó információt eljuttathatnak a Bizottságnak. Amennyiben egy tagállam a tárgyalásokról ilyen módon értesíti a Bizottságot, az érintett tagállam a tárgyalások előrehaladásáról a Bizottságot rendszeresen tájékoztatja.

Az érintett tagállam jelzi a Bizottságnak, hogy az első albekezdés alapján benyújtott információk megoszthatók-e az összes többi tagállammal. Amennyiben megoszthatók, a Bizottság a beérkezett információkat – a 4. cikk értelmében bizalmasan kezelendő részek kivételével – védett elektronikus formában hozzáférhetővé teszi minden tagállam számára.

(4)   Amennyiben egy tagállam a tárgyalásokról a Bizottságot a (3) bekezdésben foglaltak szerint értesíti, a Bizottság tanácsot adhat a tagállam részére azzal kapcsolatban, hogy miként kerülhető el az, hogy a kormányközi megállapodás vagy egy meglévő kormányközi megállapodás módosítása összeegyeztethetetlen legyen az uniós joggal.

(5)   Az érintett tagállam a kormányközi megállapodás vagy annak módosítása megerősítését követően a kormányközi megállapodást vagy a módosítást a megállapodás vagy a módosítás mellékleteivel együtt benyújtja a Bizottságnak.

Amennyiben a kormányközi megállapodás vagy a kormányközi megállapodás módosítása kifejezetten hivatkozik egyéb szövegekre, a tagállamok ezeket az egyéb szövegeket is benyújtják a Bizottságnak, amennyiben azok a belső energiapiac működésére vagy az Unión belüli energiaellátás biztonságára hatással lévő részeket tartalmaznak. Ez a kötelezettség azonban nem vonatkozik a gazdasági szereplők között létrejött megállapodásokra.

(6)   A Bizottság az e cikk (7) bekezdése és a 4. cikk sérelme nélkül védett elektronikus formában az összes többi tagállam számára hozzáférhetővé teszi az (1) és az (5) bekezdés alapján kapott dokumentumokat.

(7)   Amennyiben valamely tagállam a 4. cikknek megfelelően arra kéri a Bizottságot, hogy egy meglévő kormányközi megállapodást, egy meglévő kormányközi megállapodás módosítását vagy egy új kormányközi megállapodást ne tegyen hozzáférhetővé más tagállamok számára, rendelkezésre bocsát egy összefoglalót a benyújtott információkról. Az összefoglalónak a szóban forgó megállapodással vagy módosítással kapcsolatban legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia:

a)

tárgy;

b)

cél és hatály;

c)

időtartam;

d)

szerződő felek;

e)

a főbb elemekre vonatkozó információk.

A Bizottság az összefoglalókat elektronikus formában az összes többi tagállam számára hozzáférhetővé teszi.

4. cikk

Információk bizalmas kezelése

(1)   A 3. cikk (1)–(6) bekezdésének megfelelően a Bizottság részére nyújtott tájékoztatás során a tagállam jelezheti, hogy az akár üzleti, akár egyéb olyan információ valamely része, amelynek nyilvánosságra hozatala hátrányosan érinthetné az érintett felek tevékenységét, bizalmasnak tekintendő-e, és hogy a megadott információ megosztható-e más tagállamokkal. A Bizottság ezeket a jelzéseket tiszteletben tartja.

(2)   Az e cikk szerinti, információk bizalmas kezelésére vonatkozó kérelem nem korlátozza a Bizottság hozzáférését a bizalmas információkhoz. A Bizottság biztosítja, hogy a bizalmas információkhoz a Bizottságnak szigorúan csak azon szolgálatai férhessenek hozzá, amelyek számára a rendelkezésre álló információk elengedhetetlenül szükségesek.

5. cikk

A Bizottság közreműködése

Amennyiben valamely tagállam a 3. cikk (3) bekezdésének megfelelően értesíti a Bizottságot a tárgyalásokról, kérheti, hogy a Bizottság nyújtson segítséget a tárgyalások során.

Az érintett tagállam kérésére, vagy a Bizottság kérésére és az érintett tagállam írásbeli hozzájárulásával a Bizottság megfigyelőként részt vehet a tárgyalásokon.

Amennyiben a Bizottság megfigyelőként részt vesz a tárgyalásokon, tanácsot adhat az érintett tagállam részére arról, hogy miként kerülhető el az, hogy a tárgyalt kormányközi megállapodás vagy módosítás összeegyeztethetetlen legyen az uniós joggal.

6. cikk

Az összeegyeztethetőség értékelése

(1)   Amennyiben egy tagállam egy kormányközi megállapodásról vagy egy meglévő kormányközi megállapodás módosításáról folytatott tárgyalások során a saját értékelése alapján nem tudta egyértelműen megítélni, hogy a tárgyalt kormányközi megállapodás vagy módosítás összeegyeztethető-e az uniós joggal, erről a tárgyalások lezárását megelőzően tájékoztatja a Bizottságot, és benyújtja részére a megállapodás vagy módosítás tervezetét annak mellékleteivel együtt.

(2)   A Bizottság a megállapodás vagy módosítás tervezetének és mellékleteinek kézhezvételének időpontjától számított négy héten belül tájékoztatja az érintett tagállamot azon esetleges kételyeiről, amelyek a kormányközi megállapodás vagy módosítás tervezetének az uniós joggal való összeegyeztethetőségét illetően felmerülnek. Amennyiben a Bizottságtól ezen időszak alatt nem érkezik válasz, akkor úgy kell tekinteni, hogy a Bizottságnak nem merültek fel kételyei.

(3)   Amennyiben a Bizottság a (2) bekezdés szerint arról tájékoztatja a tagállamot, hogy kételyei merültek fel, a (2) bekezdésben említett kézhezvétel időpontjától számított tíz héten belül (vizsgálati időszak) tájékoztatja az érintett tagállamot a kormányközi megállapodás vagy módosítás tervezetének az uniós joggal való összeegyeztethetőségére vonatkozó véleményéről. Az érintett tagállam jóváhagyásával a vizsgálati időszak meghosszabbítható. Amennyiben a Bizottság a vizsgálati időszak alatt nem nyilvánít véleményt, akkor úgy kell tekinteni, hogy nem emelt kifogást.

(4)   A (2) és (3) bekezdésben említett időszakok a Bizottság egyetértésével lerövidítendők, amennyiben a körülmények indokolják.

7. cikk

A tagállamok közötti koordináció

A Bizottság megkönnyíti és ösztönzi a tagállamok közötti koordinációt a következők érdekében:

a)

a kormányközi megállapodásokkal kapcsolatos fejlemények áttekintése, valamint a következetesség és a koherencia előmozdítása az Uniónak a termelő, tranzit- és fogyasztó országokkal fenntartott energiaügyi külkapcsolatai terén;

b)

a kormányközi megállapodásokkal kapcsolatos közös problémák azonosítása, az ezek kezelésére szolgáló megfelelő intézkedések mérlegelése, és adott esetben megoldások javasolása;

c)

a legjobb gyakorlat alapján és a tagállamokkal konzultálva olyan fakultatív mintazáradékok kidolgozása, amelyek alkalmazása jelentősen javítaná a jövőbeli kormányközi megállapodások uniós jognak való megfelelőségét;

d)

adott esetben az olyan többoldalú kormányközi megállapodások kidolgozásának a támogatása, amelynek több tagállam vagy az Unió egésze részese.

8. cikk

Jelentéstétel és felülvizsgálat

(1)   A Bizottság 2016. január 1-jéig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak e határozat alkalmazásáról.

(2)   A jelentésben értékelni kell különösen azt, hogy ez a határozat milyen mértékben mozdítja elő egyrészt a kormányközi megállapodások uniós jognak való megfelelőségét, másrészt a kormányközi megállapodások tekintetében a tagállamok közötti nagyfokú koordinációt. A jelentésben értékelni kell továbbá e határozatnak a tagállamok harmadik országokkal folytatott tárgyalásaira gyakorolt hatását, valamint azt, hogy e határozat hatálya és a határozatban megállapított eljárások megfelelőek-e.

(3)   A Bizottság – az e határozatban foglalt, információk bizalmas kezelésére vonatkozó rendelkezések kellő figyelembevételével – az e cikk (1) bekezdésében említett első jelentés benyújtását követően háromévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 3. cikk alapján kapott információkról.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

10. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2012. október 25-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  HL C 68., 2012.3.6., 65. o.

(2)  Az Európai Parlament 2012. szeptember 13-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2012. október 4-i határozata.

(3)  HL L 295., 2010.11.12., 1. o.

(4)  HL L 145., 2001.5.31., 43. o.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

27.10.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 299/18


A BIZOTTSÁG 995/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. október 26.)

a közösségi tudományos és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 1608/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozat végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közösségi tudományos és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló, 2003. július 22-i 1608/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra (1) és különösen annak 3. cikkére,

mivel:

(1)

A tudományos és technológiai statisztikák területén elért haladás, továbbá az új és részletesebb, valamint gyakori statisztikák iránti igények figyelembevétele céljából meg kell határozni az 1608/2003/EK határozat új végrehajtási intézkedéseit.

(2)

Továbbra is biztosítani kell a jelenlegi szakpolitikai területeken hozandó döntések statisztikai támogatását, és eleget kell tenni az új politikai kezdeményezésekből eredő további követelményeknek a rendelkezésre álló források optimális felhasználása és a válaszadás terhének minimálisra csökkentése mellett.

(3)

Az európai statisztikákról szóló 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) referenciakeretet nyújt különösen a közigazgatási adatforrásokhoz történő hozzáférés és a statisztikai adatok bizalmas kezelése tekintetében.

(4)

Biztosítani kell, hogy az európai tudományos és technológiai statisztikák összhangban legyenek más nemzetközi standardokkal. Ebből a célból a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) és a többi nemzetközi szervezet által végzett munkát figyelembe kell venni. Mindenekelőtt a kutatás-fejlesztési statisztikákról szóló Frascati kézikönyv, a tudományos és technológiai tevékenységekkel foglalkozó emberi erőforrás mérésével foglalkozó Canberra kézikönyv, az OECD által kiadott OECD szabadalmi statisztikák kézikönyve, valamint az OECD és az Európai Bizottság (Eurostat) által közösen kiadott innovációs statisztikákról szóló Oslo kézikönyv biztosíthat referenciakeretet.

(5)

Az egyértelműség érdekében az 1608/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak a tudományos és technológiai statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2004. április 22-i 753/2004/EK bizottsági rendeletet (3) és az innovációs statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 1608/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozat végrehajtásáról szóló, 2004. augusztus 13-i 1450/2004/EK bizottsági rendeletet (4) hatályon kívül kell helyezni.

(6)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az európai statisztikai rendszer bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Ez a rendelet az európai tudományos és technológiai statisztikák előállításának részletes szabályait állapítja meg.

2. cikk

(1)   E rendelet a következő tárgykörökre terjed ki:

a)

kutatásra és fejlesztésre (K + F) vonatkozó statisztikák;

b)

kormányzati költségvetési előirányzatokkal, illetve kutatási és fejlesztési kiadásokkal (GBAORD) kapcsolatos statisztikák;

c)

innovációs statisztikák;

d)

a tudomány és technológia emberi erőforrásaival kapcsolatos statisztikák, ideértve a nem és mobilitás szerinti statisztikákat is, szabadalmakkal kapcsolatos statisztikák, a csúcstechnológiát képviselő iparágakkal és tudásalapú szolgáltatásokkal kapcsolatos statisztikák, valamint egyéb tudományos és technológiai statisztikák.

A statisztikai változók listáját, a lefedett tevékenységeket és szektorokat, az eredmények bontását, a gyakoriságot, valamint az adatszolgáltatásra vonatkozó határidőket és a tárgyidőszakot az I. és II. melléklet tartalmazza.

A d) pont első albekezdésében említett tárgykörök esetében a szükséges adatokat az I. melléklet 3. szakaszával összhangban túlnyomórészt a meglévő statisztikai, illetve egyéb adatforrásokból szerzik be.

(2)   Az I. és II. mellékletben meghatározott statisztikai változók listáját, a lefedett tevékenységeket és szektorokat, az eredmények bontását, a gyakoriságot és az adatszolgáltatásra vonatkozó határidőket, valamint egyéb jellemzőket adott esetben rendszeres időközönként felülvizsgálják.

3. cikk

A tagállamok a szükséges adatokat különböző források, például mintavételes felmérések, közigazgatási adatforrások vagy egyéb adatforrások együttesének felhasználásával szerzik be. Ami a minőséget vagy a statisztikai becslési eljárásokat illeti, az egyéb adatforrások legalább a mintavételes felmérésekkel vagy közigazgatási adatforrásokkal egyenértékűek.

4. cikk

Az I. és II. mellékletben felsorolt statisztikák alapját összehangolt fogalmak és meghatározások képezik, amelyek a Frascati kézikönyv (K + F statisztikák) és a Canberra kézikönyv (a tudomány és technológia emberi erőforrásaival kapcsolatos statisztikák), az OECD szabadalmi statisztikák kézikönyve (szabadalmi statisztikák) és az Oslo kézikönyv (innovációs statisztikák) legfrissebb változatában vagy egyéb harmonizált standardokban szerepelnek.

5. cikk

A tagállamok az I. és II. mellékletben felsorolt változókat, a bizalmas adatokkal együtt továbbítják a Bizottságnak (Eurostat), a Bizottság (Eurostat) által a tagállamokkal együttműködésben meghatározandó technikai szabvány felhasználásával.

A tagállamok önkéntes alapon továbbíthatják a Bizottsághoz (Eurostat) az innovációs statisztikákra vonatkozó egyénileg rögzített adatokat a Bizottság (Eurostat) által meghatározott technikai standard felhasználásával.

6. cikk

(1)   A tagállamok az összes szükséges intézkedést meghozzák a szolgáltatott adatok minőségének biztosítása érdekében.

(2)   A tagállamok standardizált minőségjelentéseket küldenek a Bizottságnak (Eurostat) az alábbi adatokra vonatkozóan:

a)

kutatás és fejlesztés (K + F);

b)

kormányzati költségvetési előirányzatok, illetve kutatási és fejlesztési kiadások (GBAORD);

c)

innováció.

A kutatási és fejlesztési statisztikákat illetően külön minőségjelentéseket kell létrehozni az üzleti vállalkozási szektorra, a kormányzati szektorra és a felsőoktatási szektorra vonatkozóan. A nonprofit magánszektorra vonatkozóan minőségjelentéseket csak akkor kell készíteni, amennyiben a szektorban a K + F kiadás aránya az összes nemzeti K + F kiadás 5 %-át meghaladja.

(3)   A minőségjelentéseket a tagállamok a III. mellékletben leírt szabályok alapján készítik el, a 223/2009/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdésében meghatározott minőségi kritériumok szerint.

(4)   A 2011-es tárgyévre vonatkozó K + F és GBAORD adatokról készített első minőségjelentéseket 2013. október 31-ig kell benyújtani. A 2012-es tárgyévre vonatkozó innovációs statisztikai adatokról készített első minőségjelentéseket 2014. október 31-ig kell benyújtani. A tagállamok további minőségjelentéseket nyújtanak be a Bizottsághoz (Eurostat) minden második évben az adatgyűjtés tárgyéve utáni 22 hónapon belül.

7. cikk

A 753/2004/EK és az 1450/2004/EK rendelet hatályát veszti.

A 753/2004/EK rendelet továbbra is alkalmazandó a 2011-es tárgyévre vonatkozó K + F és GBAORD statisztikák tekintetében.

A hatályon kívül helyezett rendeletekre való hivatkozást e rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni.

8. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. október 26-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 230., 2003.9.16., 1. o.

(2)  HL L 87., 2009.3.31., 164. o.

(3)  HL L 118., 2004.4.23., 23. o.

(4)  HL L 267., 2004.8.14., 32. o.


I. MELLÉKLET

TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI STATISZTIKÁK

1.   szakasz

Kutatási és fejlesztési statisztikák

1.   A statisztikákat a gazdaság egészében végzett K + F tevékenységre vonatkozóan kell gyűjteni. Az eredmények az 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) által létrehozott, a gazdasági tevékenységek közös statisztikai osztályozásának (továbbiakban: NACE Rev.2) A-tól U-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiba tartozó, valamennyi K + F-t végző statisztikai egységet lefedik.

2.   A 3. bekezdésben felsorolt statisztikák gyűjtésére használatos statisztikai egységek a következők: a) a vállalkozások (gazdasági egységek) a nemzeti szinten összeállítandó statisztikákhoz; és b) telephelyek a regionális szinten összeállítandó statisztikákhoz (NUTS 2). Az alkalmazandó statisztikai egységek („gazdasági egység”/vállalkozás és „telephely”) meghatározását a közösségi termelési rendszer megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről szóló, 1993. március 15-i 696/93/EGK tanácsi rendelet (2) tartalmazza.

3.   Az összeállítandó statisztikák jegyzékét (ideértve azok bontását is) az alábbiak ismertetik.

Kód

Cím

Összes szektor

A tevékenységet végző szektor szerint

Üzleti vállalkozási szektor

Felsőoktatási szektor

Kormányzati szektor

Nonprofit magánszektor

Megjegyzések

1.11

K + F személyi állomány tényleges létszáma (fő)

 

Bontás nélkül

1.11.0.0

1.11.0.1

1.11.0.2

1.11.0.3

1.11.0.4

 

 

Foglalkozás és nem szerint

1.11.1.0

1.11.1.1

1.11.1.2

1.11.1.3

1.11.1.4

 

 

Képesítés és nem szerint

1.11.2.0

1.11.2.1

1.11.2.2

1.11.2.3

1.11.2.4

Nem kötelező

 

Fő gazdasági tevékenység (NACE) szerint

 

1.11.3.1

 

 

 

 

 

Fő tudományos terület és nem szerint

 

 

1.11.4.2

1.11.4.3

 

 

 

Régió szerint (NUTS 2)

1.11.5.0

1.11.5.1

1.11.5.2

1.11.5.3

1.11.5.4

 

 

Régió (NUTS 2) és nem szerint

1.11.6.0

1.11.6.1

1.11.6.2

1.11.6.3

1.11.6.4

Nem kötelező

 

Fő gazdasági tevékenység (NACE) és nem szerint

 

1.11.7.1

 

 

 

 

1.12

Kutatók tényleges száma (fő)

 

Bontás nélkül

1.12.0.0

1.12.0.1

1.12.0.2

1.12.0.3

1.12.0.4

 

 

Nem szerint

1.12.1.0

1.12.1.1

1.12.1.2

1.12.1.3

1.12.1.4

 

 

Képesítés és nem szerint

1.12.2.0

1.12.2.1

1.12.2.2

1.12.2.3

1.12.2.4

Nem kötelező

 

Fő gazdasági tevékenység (NACE) és nem szerint

 

1.12.3.1

 

 

 

 

 

Fő tudományterület és nem szerint

 

 

1.12.4.2

1.12.4.3

 

 

 

Régió szerint (NUTS 2)

1.12.5.0

1.12.5.1

1.12.5.2

1.12.5.3

1.12.5.4

 

 

Régió szerint (NUTS 2) és nem szerint

1.12.6.0

1.12.6.1

1.12.6.2

1.12.6.3

1.12.6.4

Nem kötelező

 

Korcsoport és nem szerint

1.12.7.0

1.12.7.1

1.12.7.2

1.12.7.3

1.12.7.4

Nem kötelező

 

Állampolgárság és nem szerint

1.12.8.0

1.12.8.1

1.12.8.2

1.12.8.3

1.12.8.4

Nem kötelező

1.13

K + F személyi állomány létszáma teljes munkaidőre átszámítva (FTE)

 

Bontás nélkül

1.13.0.0

1.13.0.1

1.13.0.2

1.13.0.3

1.13.0.4

Éves

 

Foglalkozás szerint

1.13.1.0

1.13.1.1

1.13.1.2

1.13.1.3

1.13.1.4

 

 

Képesítés szerint

1.13.2.0

1.13.2.1

1.13.2.2

1.13.2.3

1.13.2.4

Nem kötelező

 

Fő gazdasági tevékenység (NACE) szerint

 

1.13.3.1

 

 

 

 

 

Fő tudományos terület és nem szerint

 

 

1.13.4.2

1.13.4.3

 

Nem kötelező

 

Régió szerint (NUTS 2)

1.13.5.0

1.13.5.1

1.13.5.2

1.13.5.3

1.13.5.4

 

 

Nagyságkategória szerint

 

1.13.6.1

 

 

 

Nem kötelező a 0 és az 1–9 alkalmazottat foglalkoztató nagyságkategória esetén

1.14

Kutatók száma teljes munkaidőre átszámítva (FTE)

 

Bontás nélkül

1.14.0.0

1.14.0.1

1.14.0.2

1.14.0.3

1.14.0.4

Éves

 

Nem szerint

1.14.1.0

1.14.1.1

1.14.1.2

1.14.1.3

1.14.1.4

Nem kötelező

 

Képesítés szerint

1.14.2.0

1.14.2.1

1.14.2.2

1.14.2.3

1.14.2.4

Nem kötelező

 

Fő gazdasági tevékenység (NACE) szerint

 

1.14.3.1

 

 

 

 

 

Fő tudományos terület és nem szerint

 

 

1.14.4.2

1.14.4.3

 

Nem kötelező

 

Régió szerint (NUTS 2)

1.14.5.0

1.14.5.1

1.14.5.2

1.14.5.3

1.14.5.4

 

 

Régió szerint (NUTS 2) és nem szerint

1.14.6.0

1.14.6.1

1.14.6.2

1.14.6.3

1.14.6.4

Nem kötelező

 

Nagyságkategória szerint

 

1.14.7.1

 

 

 

Nem kötelező a 0 és az 1–9 alkalmazottat foglalkoztató nagyságkategória esetén

1.20

Házon belüli K + F kiadások

 

Bontás nélkül

1.20.0.0

1.20.0.1

1.20.0.2

1.20.0.3

1.20.0.4

Éves

 

Pénzeszközök forrása szerint

1.20.1.0

1.20.1.1

1.20.1.2

1.20.1.3

1.20.1.4

 

 

K + F típus szerint

1.20.3.0

1.20.3.1

1.20.3.2

1.20.3.3

1.20.3.4

Nem kötelező a felsőoktatási szektorra és az összes szektorra vonatkozóan

 

Költségfajta szerint

1.20.4.0

1.20.4.1

1.20.4.2

1.20.4.3

1.20.4.4

 

 

Fő gazdasági tevékenység (NACE) szerint

 

1.20.5.1.1

 

 

 

 

Termékterület (NACE) szerint

 

1.20.5.1.2

 

 

 

Nem kötelező

 

Nagyságkategória szerint

 

1.20.6.1

 

 

 

Nem kötelező a 0 és az 1–9 alkalmazottat foglalkoztató nagyságkategória esetén

 

Pénzeszközök forrása és nagyságkategória szerint

 

1.20.7.1

 

 

 

Nem kötelező a 0 és az 1–9 alkalmazottat foglalkoztató nagyságkategória esetén

 

Fő tudományos terület szerint

 

 

1.20.8.2

1.20.8.3

 

 

 

Társadalmi-gazdasági célkitűzés (SEO) szerint

 

 

 

1.20.9.3

 

Nem kötelező

 

Régió szerint (NUTS 2)

1.20.10.0

1.20.10.1

1.20.10.2

1.20.10.3

1.20.10.4

 

4.   Kétévente minden páratlan évben jelentést tesznek valamennyi változóról, kivéve, ha a 3. bekezdésben szereplő táblázatokban évenkénti gyakoriságot írnak elő.

5.   Az első tárgyév, amelyre az 3. bekezdésben felsorolt statisztikákat össze kell állítani, a 2012. naptári év.

6.   Az eredményeket a referencia-időszak naptári évének végétől számított 18 hónapon belül kell továbbítani. Ezen túlmenően a tárgyidőszak naptári évének végétől számított 10 hónapon belül be kell nyújtani azon változók előzetes eredményeit, amelyeket évenkénti gyakorisággal kell összegyűjteni.

7.   Az eredmények összeállítása

7.1.

A foglalkozás szerinti statisztikák eredményeit „kutatók” és „egyéb K + F személyzet” szerinti bontásban kell megadni.

7.2.

A képesítés szerinti statisztikák eredményeit „tudományos doktori fokozattal rendelkezők (ISCED 2011., 8. szint)”, „egyéb egyetemi fokozatok és más felsőoktatásban szerzett oklevelek (ISCED 2011., 5. 6. és 7. szint)”, valamint „egyéb képesítések” szerinti bontásban kell megadni.

7.3.

A fő tudományterület szerinti statisztikák eredményeit „természettudományok”, „mérnöki és műszaki tudományok”, „orvostudomány”, „agrártudomány”, „társadalomtudomány” és „bölcsészettudomány” szerinti bontásban kell megadni.

7.4.

A nagyságkategória szerinti statisztikák eredményeit a következő nagyságkategóriák szerint kell bontani: „0 alkalmazott”, „1–9 alkalmazott”, „10–49 alkalmazott”, „50–249 alkalmazott”, „250–499 alkalmazott”, „500 és ennél több alkalmazott”.

7.5.

A pénzeszközök forrása szerinti statisztikák eredményeit „üzleti vállalkozási szektor”, „kormányzati szektor”, „nonprofit magánszektor”, „felsőoktatási szektor” és „külföld” szerinti bontásban kell megadni. A „külföld” kategóriának további bontása: „külföldi üzleti vállalkozások”, „Európai Bizottság”, „nemzetközi szervezetek” és „egyéb források”. Az üzleti vállalkozási szektor kategóriájánál a „külföldi üzleti vállalkozások” további bontása: „ugyanazon csoporton belüli külföldi vállalkozások” és „egyéb külföldi vállalkozások”.

7.6.

A K + F típus szerinti statisztikák eredményeit „alapkutatás”, „alkalmazott kutatás” és „kísérleti fejlesztés” szerinti bontásban kell megadni.

7.7.

A költségfajta szerinti statisztikák eredményeit „folyó költségek (munkabérköltségek és egyéb költségek)” és „tőkeráfordítás” szerinti bontásban kell megadni.

7.8.

A társadalmi-gazdasági célkitűzés (SEO) szerinti statisztikák eredményeit a tudományos programok és költségvetések elemzésére és összehasonlítására vonatkozó nómenklatúrával (NABS) összhangban fejezeti szintű bontásban kell megadni.

7.9.

A korcsoport szerinti statisztikák eredményeit a következő (években kifejezett) életkor-kategóriák szerinti bontásban kell megadni: „legfeljebb 25”, „25–34”, „35–44”, „45–54”, „55–64”, „65 és ennél idősebb”.

7.10.

Az állampolgárság szerinti statisztikák eredményeit a következő kategóriákra kell bontani: „nemzeti állampolgárság”, „más EU-tagállamok állampolgársága”, „más európai országok állampolgársága”, „észak-amerikai állampolgárság”, „közép- és dél-amerikai állampolgárság”, „ázsiai állampolgárság”, „afrikai állampolgárság”, „egyéb állampolgárság”.

7.11.

A fő gazdasági tevékenység (NACE Rev. 2) szerinti statisztikák eredményeit a következő NACE Rev. 2. ágazatok, alágazatok és aggregátumok szerinti bontásban kell megadni:

„01, 02, 03”, „05, 06, 07, 08, 09”, „10-től 33-ig”, „10, 11, 12”, „10, 11”, „12”, „13, 14, 15”, „13”, „14”, „15”, „16, 17, 18”, „16”, „17”, „18”, „19”, „20”, „21”, „22”, „23”, „24”, „25, 26, 27, 28, 29, 30”, „25”, „25.4”, „26”, „26.1”, „26.2”, „26.3”, „26.4”, „26.5”, „26.6”, „26.7”, „27”, „28”, „29”, „30”, „30.1”, „30.2”, „30.3”, „30.4”, „31”, „32”, „32.5”, „33”, „35, 36, 37, 38, 39”„35, 36”, „37, 38, 39”, „41, 42, 43”, „45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82”, „45, 46, 47”, „49, 50, 51, 52, 53”, „55, 56”, „58, 59, 60, 61, 62, 63”, „61”, „62”, „63”, „64, 65, 66”, „68”, „69, 70, 71, 72, 73, 74, 75”, „71”, „72”, „72.1”, „72.2”, „77, 78, 79, 80, 81, 82”, „84, 85”, „86, 87, 88”, „86”, „87, 88”, „90, 91, 92, 93”, „94, 95, 96, 97, 98, 99”, „01-től 99-ig”.

8.   Az e szakaszban meghatározott statisztikákra vonatkozó fogalmak és fogalommeghatározások a Frascati kézikönyvben kerültek megállapításra.

9.   A K + F-re vonatkozó szakpolitikai döntéshozatal tudományos eredményekkel való alátámasztása érdekében a Bizottság és/vagy a tagállamok önkéntes alapon kísérleti tanulmányokat indítanak további változókról és a K + F statisztikák további bontásáról. A kísérleti tanulmányok célja, hogy felmérjék az adatok megszerzésének célszerűségét és megvalósíthatóságát, figyelembe véve az adatok rendelkezésre állásának hasznát az adatgyűjtés költségeihez és a vállalkozásokra nehezedő adatszolgáltatási terhekhez képest. A kísérleti tanulmányok témáiról szoros együttműködésben döntenek a tagállamokkal.

2.   szakasz

Kormányzati költségvetési előirányzatokkal, illetve kutatási és fejlesztési kiadásokkal (GBAORD) kapcsolatos statisztikák

1.   A következő statisztikákat kell összeállítani:

Kód

Cím

21.0

Kormányzati K + F előirányzatok az ideiglenes költségvetésben (a Parlament által a költségvetési év elején jóváhagyva)

21.1

Kormányzati K + F előirányzatok a végleges költségvetésben (a költségvetési év folyamán jóváhagyott, módosított költségvetés)

22.0

A transznacionálisan koordinált K + F-hez való nemzeti hozzájárulás

2.   Valamennyi változóról évenként tesznek jelentést.

3.   Az első tárgyév, amelyre vonatkozóan a statisztikát össze kell állítani, a 2012-es naptári év.

4.   Az eredményeket a 21.0 változó esetében (ideértve az összes bontást is) a tárgyidőszak naptári évének végétől számított hat hónapon belül, a 21.1 és 22.0 változó esetében (ideértve az összes bontást is) pedig 12 hónapon belül kell átadni.

5.   Az eredmények összeállítása

5.1.

A 21.0 és 21.1 változók esetében összeállított statisztikák eredményeit a tudományos programok és költségvetések elemzésére és összehasonlítására vonatkozó nómenklatúrával (NABS 2007) összhangban, fejezet szintű bontásban kell megadni.

5.2.

A 21.1 változó esetében összeállított statisztikák eredményeit tovább kell bontani:

a)

a tudományos programok és költségvetések elemzésére és összehasonlítására vonatkozó nómenklatúrával (NABS) összhangban, alfejezet szintű bontásban – nem kötelező;

b)

„projektfinanszírozásra” és „intézményi finanszírozásra” – nem kötelező.

5.3.

A 22.0 változó esetében összeállított statisztikák eredményeit „transznacionális közfinanszírozású K + F tevékenységet végzők részére nyújtott nemzeti hozzájárulásra”, „európai szintű transznacionális közfinanszírozású K + F programokhoz nyújtott nemzeti hozzájárulásra”, valamint „tagállami kormányok (és tagjelölt országok és EFTA-országok közötti kétoldalú vagy többoldalú közfinanszírozású K + F programokhoz nyújtott nemzeti hozzájárulásokra”.

6.   Az e szakaszban meghatározott statisztikákra vonatkozó fogalmak és fogalommeghatározások a Frascati kézikönyvben vagy más harmonizált standardokban kerültek megállapításra.

3.   szakasz

Egyéb tudományos és technológiai statisztikák

A tudományos és technológiai statisztikák egyéb területeivel kapcsolatos munka különösen a következő tárgykörökre terjed ki:

a)

a tudomány és technológia emberi erőforrásaival kapcsolatos statisztikák (ideértve a nemre és mobilitásra vonatkozó statisztikákat) (HRST): HRST-re vonatkozó átfogó statisztikai keretrendszer kidolgozása és megvalósítása, elsősorban a meglévő nemzeti és nemzetközi adatforrások hatékonyabb kihasználásával (ideértve az európai statisztikai rendszeren belülieket is). Különös figyelmet kell fordítani a nem szerinti szempontokra;

b)

szabadalmakkal kapcsolatos statisztikák: szabadalmakkal kapcsolatos átfogó statisztikai keretrendszer kidolgozása és megvalósítása, a nemzeti és nemzetközi szabadalmi hivatalokban hozzáférhető információk alapján nemzetközi és nemzeti szabadalmi statisztikák és mutatók rendszeres előállításával;

c)

a csúcstechnológiát képviselő iparágakkal és tudásalapú szolgáltatásokkal kapcsolatos statisztikák: a csúcstechnológiát képviselő iparágakkal és tudásalapú szolgáltatásokkal kapcsolatban átfogó statisztikai keretrendszer kidolgozása és megvalósítása, elsősorban a meglévő nemzeti és nemzetközi adatforrások hatékonyabb kihasználásával (ideértve az európai statisztikai rendszeren belülieket is). Ez a munka magában foglalja a tevékenységek és termékek azonosítását és osztályozását, e tevékenységek gazdasági teljesítményének mérését és a gazdaság egészének teljesítményéhez való hozzájárulásuk mérését;

d)

egyéb tudományos és technológiai statisztikák: a kiegészítő kidolgozási és végrehajtási munka többek között biotechnológiával, nanotechnológiával, illetve egyéb olyan területekkel kapcsolatos statisztikákra vonatkozik, ahol a tudomány és a technológia nélkülözhetetlen az Európai Unió prioritásainak eléréséhez (mint egészségügy, biztonság, környezetvédelem és éghajlatváltozás).

Az e szakaszban felsorolt tárgykörök esetében a szükséges adatokat túlnyomórészt meglévő statisztikai vagy más adatforrásokból szerzik be (pl. a társadalmi, illetve gazdasági statisztikák területén).


(1)  HL L 393., 2006.12.30., 1. o.

(2)  HL L 76., 1993.3.30., 1. o.


II. MELLÉKLET

INNOVÁCIÓS STATISZTIKA

1.   szakasz

A 2. szakaszban felsorolt statisztikák összeállításához a vállalkozást kell statisztikai egységként használni. Az alkalmazandó statisztikai egység (vállalkozás/gazdasági egység) meghatározását a 696/93/EGK rendelet tartalmazza.

2.   szakasz

A tagállamoknak az alábbi innovációs statisztikákat kell összeállítaniuk:

Változó

Cím

Megjegyzések

1

Innovatív vállalkozások száma

Abszolút értékként és az összes vállalkozás %-ában

2

Azon innovatív vállalkozások száma, melyek olyan új termékeket vagy jelentős mértékben továbbfejlesztett termékeket vezettek be, amelyek újak a piac/a vállalkozás számára

Abszolút értékként, az összes vállalkozás %-ában, valamint az összes innovatív vállalkozás %-ában

3

Az innovációból származó árbevétel olyan új termékek vagy jelentős mértékben továbbfejlesztett termékek tekintetében, amelyek újak a piac számára

Abszolút értékként, a teljes árbevétel %-ában, valamint az innovatív vállalkozások teljes árbevétele %-ában

4

Az innovációból származó árbevétel olyan új termékek vagy jelentős mértékben továbbfejlesztett termékekkel kapcsolatban, amelyek a cég számára újak, de a piac számára nem

Abszolút értékként, a teljes árbevétel %-ában, valamint az innovatív vállalkozások teljes árbevétele %-ában

5

Innovációs együttműködésben részt vevő innovatív vállalkozások száma

Abszolút értékként és az innovatív vállalkozások %-ában

6

Innovációs kiadás

Abszolút értékként, a teljes árbevétel %-ában, valamint az innovatív vállalkozások teljes árbevétele %-ában

7

Azon innovatív vállalkozások száma, amelyek az innováció kiemelten fontos céljait jelezték

Abszolút értékként és az összes innovatív vállalkozás %-ában – nem kötelező

8

Azon innovatív vállalkozások száma, amelyek az innováció szempontjából kiemelt fontosságú információforrásokat jeleztek

Abszolút értékként és az összes innovatív vállalkozás %-ában – nem kötelező

9

Azon vállalkozások száma, amelyek lényeges akadályozó tényezőkkel küzdenek

Abszolút értékként, az összes vállalkozás %-ában, az összes innovatív vállalkozás %-ában, valamint a nem innovatív vállalkozások %-ában – nem kötelező

10

Azon innovatív vállalkozások száma, amelyek az innovációkat saját maguk vagy más vállalkozásokkal/intézményekkel együtt fejlesztették ki

Abszolút értékként és az összes innovatív vállalkozás %-ában

A fenti statisztikán túlmenően a tagállamok további statisztikát állíthatnak össze (azok bontásával együtt) az Oslo kézikönyvben felsorolt főbb témáknak megfelelően. A tagállamokkal szoros együttműködésben döntenek ezen további statisztikák felvételéről, amelyek bekerülnek a harmonizált felmérési kérdőívbe.

3.   szakasz

A NACE Rev. 2 B, C, D, E, H J és K nemzetgazdasági ágába és a NACE Rev. 2. 46., valamint 71., 72. és 73. ágazatába tartozó vállalkozásokat tartalmazniuk kell. A tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy tovább bővítsék a lefedettséget.

4.   szakasz

Valamennyi változót minden páros évben, kétévente kell jelenteni.

5.   szakasz

Az első hivatkozási év, amelyre a statisztikát össze kell gyűjteni, a 2012-es naptári év.

6.   szakasz

1.

Valamennyi eredményt a gazdasági tevékenység (NACE Rev. 2) nemzetgazdasági ágak, ágazatok vagy egyéb aggregátumok, valamint az alkalmazotti létszám nagyságkategóriái szerint az alábbi módon kell lebontani:

NACE-kategória/nagyságkategória

10–49 alkalmazott

50–249 alkalmazott

249 alkalmazott felett

Összesen

„B-C-D-E-46-H-J-K-71-72-73”

x

x

x

x

„B-C-D-E”

x

x

x

x

„B”

x

x

x

x

„C”

x

x

x

x

„10-től 12-ig”

 

 

 

x

„13-tól 15-ig”

 

 

 

x

„16-tól 18-ig”

 

 

 

x

„19-től 22-ig”

 

 

 

x

„20”

 

 

 

x

„21”

 

 

 

x

„23”

 

 

 

x

„24”

 

 

 

x

„25-től 30-ig”

 

 

 

x

„25”

 

 

 

x

„26”

 

 

 

x

„31-től 33-ig”

 

 

 

x

„D”

x

x

x

x

„E”

x

x

x

x

„36”

 

 

 

x

„37-től 39-ig”

 

 

 

x

„46-H-J-K-71-72-73”

x

x

x

x

„46”

x

x

x

x

„H”

x

x

x

x

„49-től 51-ig”

 

 

 

x

„52-től 53-ig”

 

 

 

x

„J”

x

x

x

x

„58”

 

 

 

x

„61”

 

 

 

x

„62”

 

 

 

x

„63”

 

 

 

x

„K”

x

x

x

x

„64”

 

 

 

x

„65”

 

 

 

x

„66”

 

 

 

x

„71-72-73”

x

x

x

x

„71”

 

 

 

x

„72”

 

 

 

x

„73”

 

 

 

x

2.

Az 1-es változó eredményeit az innováció négy típusára kell lebontani: folyamat-, termék-, szervezési- és marketinginnovációra. Az 5–10-es változók eredményeinek termék és folyamat innovációs tevékenységet folytató vállalatokat kell lefedniük. Az 1-es változótól eltérő változókra vonatkozó négy innovációtípus szerinti lefedettségről és lebontásról szoros együttműködésben döntenek a tagállamokkal, és ezen lebontások bekerülnek az összehangolt felmérési kérdőívbe.

3.

Az 5-ös változó eredményeit az innovációs együttműködés típusai szerint kell lebontani. A 6-os változó eredményeit az innovációs kiadások típusai szerint kell lebontani. A 7-es változó eredményeit az innováció célkitűzésének típusai szerint kell lebontani. A 8-as változó eredményeit az információforrás típusai szerint kell lebontani. A 9-es változó eredményeit az akadályozó tényezők típusai szerint kell lebontani. A 10-es változó eredményeit a fejlesztők típusai szerint kell lebontani. A tagállamokkal szoros együttműködésben döntenek ezen lebontásokról, amelyek bekerülnek az összehangolt felmérési kérdőívbe.

7.   szakasz

1.

Valamennyi eredményt a tárgyidőszakként megadott naptári év végétől számított 18 hónapon belül továbbítani kell.

2.

A tagállamok önkéntes alapon továbbíthatják a Bizottsághoz (Eurostat) a nemzeti innovációs felméréseken belül felmért valamennyi statisztikai egységet lefedő egyénileg rögzített adatokat.

8.   szakasz

1.

A kétévente elvégzett és a 2012-es tárgyévtől kezdődő közösségi innovációs felmérésekhez használt felmérési kérdőív lefedi az Oslo kézikönyvben felsorolt, a vállalatokon belüli innováció felmérésével kapcsolatos főbb témákat.

2.

A tagállamokkal szoros együttműködésben a Bizottság (Eurostat) módszertani ajánlásokat állít össze az innovációs felmérésekhez, mely elősegíti a felmérési eredmények magas szintű összehangolását. Ezen ajánlások legalább az alábbiakra terjednek ki: célnépesség, felmérési módszertan (beleértve a regionális vonatkozásokat), harmonizált felmérési kérdőív, adatgyűjtés, adatfeldolgozás és továbbítás, valamint adatminőségi követelmények.

3.

A tagállamok a Bizottság (Eurostat) rendelkezésére bocsátják a nemzeti innovációs statisztikában használt nemzeti módszertannal kapcsolatos valamennyi szükséges információt.


III. MELLÉKLET

A MINŐSÉGJELENTÉSEKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

1.   szakasz

Bevezetés

A minőségi jelentések az adatok minőségét jelző mennyiségi és minőségi mutatókat egyaránt tartalmaznak a Bizottság által a tagállamokkal együttműködésben meghatározott standardizált szerkezet szerint. A Bizottság (Eurostat) közzéteszi a tagállamok által szolgáltatott adatok alapján kiszámított mennyiségi mutatók eredményeit. A tagállamok ezután az általuk alkalmazott adatgyűjtési módszertan fényében értelmezik őket és megjegyzéseket fűznek hozzájuk, valamint további mennyiségi mutatókat és minőségi információkat szolgáltatnak.

2.   szakasz

Határidők

A Bizottság (Eurostat) minden második évben, a tárgyidőszak végétől számított 20 hónapon belül (augusztus végéig) a tagállamok rendelkezésére bocsátja a Bizottság (Eurostat) számára hozzáférhető minőségi mutatókkal és más információkkal előre kitöltött standardizált minőségjelentések tervezeteit.

A tagállamok minden második évben, a tárgyév végétől számított 22 hónapon belül (október végéig) megküldik a Bizottságnak (Eurostatnak) a kitöltött standardizált minőségjelentéseket.


27.10.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 299/31


A BIZOTTSÁG 996/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. október 26.)

a Japánból származó vagy onnan szállított takarmánynak és élelmiszernek a fukusimai atomerőműben bekövetkezett balesetet követő behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról és a 284/2012/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 53. cikke (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontjára,

mivel:

(1)

A 178/2002/EK rendelet 53. cikke lehetővé teszi a valamely harmadik országból behozott élelmiszerre és takarmányra vonatkozó, megfelelő uniós szükségintézkedések elfogadását a közegészségnek, az állatok egészségének vagy a környezetnek a védelme érdekében, amennyiben az egyes tagállamok által hozott intézkedésekkel nem lehet eredményesen csökkenteni a kockázatot.

(2)

A fukusimai atomerőműben 2011. március 11-én bekövetkezett balesetet követően a Bizottság tájékoztatást kapott arról, hogy a radionuklidok mennyisége egyes Japánból származó élelmiszertermékekben meghaladja a Japánban az élelmiszerekre vonatkozóan megállapított beavatkozási szintet. Ez a szennyeződés veszélyt jelenthet a közegészségre és az állatok egészségére az Unióban, ezért a Bizottság elfogadta a Japánból származó vagy onnan szállított takarmánynak és élelmiszernek a fukusimai atomerőműben bekövetkezett balesetet követő behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról szóló, 2011. március 25-i 297/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletet (2). Az említett rendelet helyébe később a 961/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) lépett, majd ezt később a 284/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) váltotta fel.

(3)

A helyzet alakulását figyelembe véve a 284/2012/EU végrehajtási rendeletet két alkalommal módosították. Mivel most újabb módosításokra van szükség, a 284/2012/EU végrehajtási rendeletet célszerű új rendelettel felváltani.

(4)

A jelenlegi intézkedéseket felül kellett vizsgálni annak érdekében, hogy figyelembe lehessen venni a japán hatóságok által a baleset utáni második termesztési idényre vonatkozóan a takarmányban és élelmiszerben tapasztalható radioaktivitással kapcsolatban szolgáltatott több mint 26 000 adatot.

(5)

A személyes szállítmányokat célszerű kizárni a rendelet rendelkezéseinek alkalmazási köréből. Jelezni kell, hogy az állati eredetű élelmiszerre és takarmányra az állati eredetű termékek személyes szállítmányainak a Közösségbe történő behozataláról és a 136/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. március 5-i 206/2009/EK bizottsági rendelet (5) rendelkezései vonatkoznak. Más típusú élelmiszerre és takarmányra vonatkozóan elő kell írni, hogy csakis a nem kereskedelmi célú, magánszemélynek személyes fogyasztásra, illetve használatra szánt szállítmány minősül személyes szállítmánynak.

(6)

A japán hatóságok részletes információkkal szolgáltak a Bizottságnak arról, hogy a rendelet hatálya alól már eddig is kivont szeszes italokon (szaké, whisky és shochu) kívül még léteznek olyan szeszes italok, amelyek nem tartalmaznak mérhető mennyiségű radioaktivitást. A polírozási és az erjesztési eljárás jelentős mértékben csökkenti a szeszesitalok radioaktivitását. Ezért bizonyos szeszes italokat célszerű kivonni a rendelet hatálya alól, hogy csökkenjenek a japán hatóságokra, valamint az importáló tagállamok illetékes hatóságaira háruló adminisztratív terhek.

(7)

A japán hatóságok által benyújtott adatok azt bizonyítják, hogy a Jamanasi és Sizuoka prefektúrából származó takarmány és élelmiszer esetében többé már nincs szükség annak előírására, hogy az Unióba való exportálás előtt mintavétellel és elemzéssel kell ellenőrizni a takarmányban és élelmiszerben tapasztalható radioaktivitás mértékét. A mintavétel és elemzés követelményét a Sizuoka prefektúrából származó tea és a Sizuoka és Jamanasi prefektúrából származó gombák tekintetében kell csupán fenntartani.

(8)

Mivel a Fukusima prefektúrából származó takarmányban és élelmiszerben továbbra is előfordul nem megfelelő vagy jelentős mennyiségű radioaktivitás, az Unióba való exportálás előtti mintavétel és elemzés követelményét célszerű az e prefektúrából származó valamennyi takarmány és élelmiszer tekintetében fenntartani. Az általános mentességeket azonban, így a szeszesitalok és a személyes szállítmányok mentességét továbbra is alkalmazni kell az ilyen takarmányra és élelmiszerre.

(9)

Gunma, Ibaraki, Tocsigi, Mijagi, Szaitama, Tokió, Ivate, Csiba és Kanagava prefektúra esetében jelenleg minden olyan takarmány- és élelmiszer-szállítmányból, amely az Unióba irányul, exportálás előtt mintát kell venni és azt elemezni kell; ezt a követelményt helyénvaló a gombára, a teára, a halászati termékekre, bizonyos ehető vadon termő növényekre, bizonyos zöldségekre, bizonyos gyümölcsökre, a rizsre és a szójababra, valamint az ezekből előállított, illetve ezekből származó termékekre korlátozni. Ugyanazokat a követelményeket kell alkalmazni az olyan összetett élelmiszerekre, amelyek több mint 50 %-ban tartalmaznak olyan összetevő(ke)t, amely(ek)et az Unióba való exportálás előtt vizsgálatnak kell alávetni.

(10)

Az importáláskor elvégzett ellenőrzések azt mutatják, hogy az uniós jog által előírt különleges feltételeket a japán hatóságok megfelelően végrehajtják, és több mint egy éven át nem fordult elő olyan eset, hogy az ellenőrzött termék nem felelt meg a követelményeknek. Célszerű tehát az importáláskor végzendő ellenőrzések, illetve a Bizottságot az eredményről tájékoztató jelentések gyakoriságát csökkenteni.

(11)

Célszerű előírni, hogy amikor a baleset utáni harmadik termesztési idény tekintetében a takarmányban és élelmiszerben jelenlévő radioaktivitás vizsgálatát célzó mintavétel és elemzés eredményei rendelkezésre állnak, azaz 2014. március 31-ig a rendelkezéseket újból felül kell vizsgálni. Léteznek olyan termékek, amelyek betakarítása nagyrészt a második termesztési idény második felére esik, ezért a második termesztési idényre vonatkozó adatok egy része még nem áll rendelkezésre, tehát helyénvaló előírni az e termékekre vonatkozó rendelkezések 2013. március 31-ig történő felülvizsgálatát.

(12)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatály

Ezt a rendeletet a 3954/87/Euratom tanácsi rendelet (6) 1. cikkének (2) bekezdése szerinti, Japánból származó vagy onnan szállított takarmányra és élelmiszerre kell alkalmazni, az alábbiak kivételével:

a)

termékek, amelyek 2011. március 28-át megelőzően hagyták el Japánt;

b)

termékek, amelyek betakarítása és/vagy feldolgozása 2011. március 11. előtt történt;

c)

a 2203-tól 2208-ig tartó KN-kódok alá tartozó szeszes italok;

d)

a 206/2009/EK rendelet 2. cikkének hatályába tartozó, állati eredetű személyes takarmány- és élelmiszer-szállítmányok;

e)

a nem állati eredetű, nem kereskedelmi célú, magánszemélynek személyes fogyasztásra, illetve használatra szánt személyes takarmány- és élelmiszerszállítmányok. Kétség esetén a bizonyítási kötelezettség a szállítmány címzettjét terheli.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában „a japán jogszabályokban meghatározott átmeneti intézkedések” a japán hatóságok által a cézium-134 és a cézium-137 együttes mennyiségének legnagyobb értéke tekintetében 2012. február 24-én elfogadott, a III. mellékletben foglalt átmeneti intézkedéseket jelölik.

A „szállítmány” azonos osztályú vagy megnevezésű, ugyanazon okmány(ok) kíséretében, ugyanazon szállítóeszközzel szállított, Japán ugyanazon prefektúrájából (vagy prefektúráiból) származó, az e rendelet hatályába tartozó takarmány vagy élelmiszer bizonyos mennyisége, az 5. cikkben említett nyilatkozat által megengedett feltételekkel összhangban.

3. cikk

Behozatal az Unióba

Az 1. cikkben említett takarmány és élelmiszer (a továbbiakban: „termékek”) csak abban az esetben hozható be az Európai Unióba, ha megfelel ennek a rendeletnek.

4. cikk

A cézium-134 és a cézium-137 mennyiségének legnagyobb értéke

(1)   Az 1. cikkben említett termékeknek – a III. mellékletben felsoroltakat kivéve – meg kell felelniük a II. mellékletben megfogalmazott, a cézium-134 és cézium-137 együttes mennyiségének legnagyobb értékére vonatkozó követelményeknek.

(2)   A III. mellékletben felsorolt termékeknek meg kell felelniük az ugyanazon mellékletben megfogalmazott, a radioaktív cézium mennyiségének legnagyobb értékére vonatkozó követelményeknek.

5. cikk

Nyilatkozat

(1)   Az 1. cikkben említett termékek valamennyi szállítmányához a 6. cikkel összhangban kiállított és aláírt érvényes nyilatkozatot kell mellékelni.

(2)   Az (1) bekezdésben említett nyilatkozat:

a)

igazolja, hogy a termékek megfelelnek a hatályos japán jogszabályoknak és

b)

tudatja, hogy a termékek a japán jogszabályokban rögzített átmeneti intézkedések hatálya alá esnek-e vagy sem.

(3)   Az (1) bekezdésben említett nyilatkozat ezenkívül tanúsítja, hogy:

a)

a terméket 2011. március 11. előtt takarították be és/vagy dolgozták fel; vagy

b)

a termék nem Sizuoka prefektúrából származó tea vagy gomba, valamint nem Jamanasi prefektúrából származó gomba, továbbá nem Fukusima, Gunma, Ibaraki, Tocsigi, Mijagi, Szaitama, Tokió, Csiba, Kanagava vagy Ivate prefektúrából származik, és nem is érkezett ezekből a prefektúrákból; vagy

c)

a termék Gunma, Ibaraki, Tocsigi, Mijagi, Szaitama, Tokió, Csiba, Kanagava vagy Ivate prefektúrából származik, de nem szerepel az ezen rendelet IV. mellékletében felsorolt termékek között (tehát exportálása előtt nem kell vizsgálatnak alávetni); vagy

d)

a termék Fukusima, Gunma, Ibaraki, Tocsigi, Mijagi, Szaitama, Tokió, Csiba, Kanagava vagy Ivate prefektúrából érkezett, de nem ezen prefektúrák valamelyikéből származik, és a tranzit alatt nem volt kitéve radioaktív sugárzásnak; vagy

e)

a termék Sizouka prefektúrából származó tea vagy gomba vagy Jamanasi tartományból származó gomba vagy ezekből készült termék vagy olyan összetett takarmány vagy élelmiszer, amely több mint 50 %-ban tartalmaz ilyen termékeket, azonban mellékelték hozzá a mintavétel és elemzés eredményeit tartalmazó vizsgálati jelentést; vagy

f)

a termék szerepel ennek a rendeletnek a IV. mellékletében, és Fukusima, Gunma, Ibaraki, Tocsigi, Mijagi, Szaitama, Tokió, Csiba, Kanagava vagy Ivate prefektúrából származik, vagy olyan összetett takarmány vagy élelmiszer, amely több mint 50 %-ban tartalmaz ilyen termékeket, azonban mellékelték hozzá a mintavétel és elemzés eredményeit tartalmazó vizsgálati jelentést. A IV. mellékletben szereplő termékfelsorolás nem érinti az új élelmiszerekről és az új élelmiszer-összetevőkről szóló, 1997. január 27-i 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) követelményeit; vagy

g)

nem tudni, honnan származik a termék vagy a termékben található összetevők több mint 50 %-a, azonban mellékelték a termékhez a mintavétel és elemzés eredményeit tartalmazó vizsgálati jelentést.

(4)   A (3) bekezdés f) pontja az abban említett prefektúrák parti vizében fogott vagy betakarított termékekre is vonatkozik, a termékek kirakodási helyétől függetlenül.

6. cikk

A nyilatkozat kiállítása és aláírása

(1)   Az 5. cikkben említett nyilatkozatot az I. mellékletben szereplő minta szerint kell kiállítani.

(2)   Az 5. cikk (3) bekezdésének a), b), c) vagy d) pontjában említett termékeket illetően a nyilatkozatot az illetékes japán hatóság meghatalmazott képviselői, vagy az illetékes japán hatóság által meghatalmazott szervek meghatalmazott képviselői írhatják alá az illetékes japán hatóság engedélyével és felügyelete alatt.

(3)   Az 5. cikk (3) bekezdésének e), f) és g) pontjában említett termékeket illetően a nyilatkozatot – melyhez mellékelni kell a mintavétel és az elemzés eredményeit tartalmazó vizsgálati jelentést – az illetékes japán hatóság által meghatalmazott képviselők valamelyikének kell aláírnia.

7. cikk

Azonosítás

Az 1. cikkben említett termékek valamennyi szállítmánya kód alapján azonosítható, amelyet fel kell tüntetni az 5. cikk (1) bekezdésében említett nyilatkozaton, a 5. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálati jelentésen, az egészségügyi bizonyítványon, valamint a szállítmányhoz mellékelt kereskedelmi dokumentumok mindegyikén.

8. cikk

Állat-egészségügyi határállomások és kijelölt beléptetési hely

Az 1. cikkben említett termékek szállítmányait, kivéve a 97/78/EK tanácsi irányelv (8) hatályába tartozó termékeket, a 669/2009/EK bizottsági rendelet (9) 3. cikkének b) pontja szerinti kijelölt beléptetési helyen (a továbbiakban: kijelölt beléptetési hely) kell behozni az Unióba.

9. cikk

Előzetes értesítés

A takarmány- vagy élelmiszer-ipari vállalkozások vagy képviselőik az 1. cikkben meghatározott termékekből álló szállítmányok érkezéséről azok tényleges megérkezése előtt legalább két munkanappal értesítést küldenek az állat-egészségügyi határállomás vagy kijelölt beléptetési hely illetékes hatóságának.

10. cikk

Hatósági ellenőrzések

(1)   Az állat-egészségügyi határállomás vagy kijelölt beléptetési hely illetékes hatóságai:

a)

ellenőrzik az 1. cikkben említett termékek valamennyi szállítmányának okmányait;

b)

fizikai és azonossági ellenőrzéseket, ezen belül a cézium-134 és a cézium-137 jelenlétének kimutatására irányuló laboratóriumi vizsgálatokat végeznek a szállítmány 5 %-ánál.

(2)   Addig, amíg a laboratóriumi vizsgálat eredményei rendelkezésre nem állnak – de legfeljebb 5 munkanapig – a szállítmányt hatósági ellenőrzés alatt kell tartani.

(3)   Ha a laboratóriumi vizsgálat eredménye azt bizonyítja, hogy a nyilatkozatban szereplő biztosítékok hamisak, a nyilatkozatot érvénytelennek kell tekinteni, a takarmányok és élelmiszerek szállítmánya pedig nem felel meg az e rendeletben foglalt rendelkezéseknek.

11. cikk

Költségek

A 10. cikkben említett hatósági ellenőrzések, valamint a meg nem felelés esetén tett további intézkedések valamennyi költségét a takarmány- és élelmiszer-ipari vállalkozók viselik.

12. cikk

Szabad forgalomba bocsátás

A szállítmányok csak akkor bocsáthatók szabad forgalomba, ha a takarmány- vagy élelmiszer-ipari vállalkozások vagy képviselőik benyújtják a vámhatóságoknak az 5. cikk (1) bekezdésében említett nyilatkozatot,

a)

amelyet az állat-egészségügyi határállomás vagy a kijelölt beléptetési hely illetékes hatósága megfelelő záradékkal látott el; és

b)

amely igazolja, hogy a 10. cikkben említett hatósági ellenőrzéseket végrehajtották, és ezek kedvező eredménnyel zárultak.

13. cikk

Nem megfelelő termékek

Nem hozhatók piaci forgalomba azok a termékek, amelyek nem felelnek meg az e rendeletben foglalt rendelkezéseknek. A nem megfelelő termékeket biztonságosan ártalmatlanítani kell, vagy vissza kell küldeni a származási országba.

14. cikk

Jelentések

A tagállamok az élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszeren (RASFF) keresztül háromhavonta tájékoztatják a Bizottságot a kapott vizsgálati eredményekről. Ezt a jelentést az egyes negyedéveket követő hónapban kell benyújtani.

15. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 284/2012/EU végrehajtási rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat az erre a rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni.

16. cikk

Átmeneti intézkedés

A 3. cikktől eltérve, az 1. cikkben említett termékek abban az esetben hozhatók be az Unióba, ha megfelelnek a 284/2012/EU végrehajtási rendeletben foglalt rendelkezéseknek, és amennyiben:

a)

a termékek e rendelet hatálybalépését megelőzően hagyták el Japánt; vagy

b)

a termékekhez a 284/2012/EU végrehajtási rendeletnek megfelelő, 2012. november 1-jét megelőzően kibocsátott nyilatkozatot mellékeltek, és a termékek 2012. december 1-je előtt hagyták el Japánt.

17. cikk

Hatálybalépés és az alkalmazás időtartama

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet hatálybalépésének napjától 2014. március 31-ig kell alkalmazni.

A rendeletet azoknak a termékeknek a tekintetében, amelyek betakarítási ideje nagyrészt augusztus és november között van, továbbá a halak és a halászati termékek tekintetében 2013. március 31-ig felül kell vizsgálni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. október 26-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 31., 2002.2.1., 1. o. (magyar különkiadás: 15. fejezet, 6. kötet, 463. o.)

(2)  HL L 80., 2011.3.26., 5. o.

(3)  HL L 252., 2011.9.28., 10. o.

(4)  HL L 92., 2012.3.30., 16. o.

(5)  HL L 77., 2009.3.24., 1. o.

(6)  HL L 371., 1987.12.30., 11. o. (magyar különkiadás: 15. fejezet, 1. kötet, 333. o.)

(7)  HL L 43., 14.02.1997, 1. o. (magyar különkiadás: 15. fejezet, 1. kötet, 333. o.)

(8)  HL L 24., 1998.1.30., 9. o. (magyar különkiadás: 3. fejezet, 22. kötet, 247. o.)

(9)  HL L 194., 2009.7.25., 11. o.


I. MELLÉKLET

Nyilatkozat az alábbi terméknek az Unióba történő behozatalához:

… (termék és származási ország)

Tételazonosító kód: … A nyilatkozat száma: …

A Japánból származó vagy onnan szállított takarmánynak és élelmiszernek a fukusimai atomerőműben bekövetkezett balesetet követő behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról szóló 996/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet rendelkezései szerint

(a(z) 996/2012/EU végrehajtási rendelet 6. cikke (2) bekezdésében és 6. cikke (3) bekezdésében említett meghatalmazott képviselő)

KIJELENTI, hogy a(z) …

… ból/-ből (az 1. cikkben említett termékek)

álló szállítmány a következőkből tevődik össze: …

… (szállítmány megnevezése, termék, csomagok száma és típusa, bruttó vagy nettó tömeg)

feladva: … (feladás helye)

-án/-én … (feladás dátuma)

szállítmányozó: … (szállítmányozó megnevezése)

rendeltetési hely: … (rendeltetési hely és ország)

származási létesítmény: …

… (a létesítmény neve és címe)

megfelel a cézium-134 és cézium-137 együttes mennyiségének legnagyobb értékére vonatkozó hatályos japán jogszabályoknak.

KIJELENTI, hogy a szállítmány olyan takarmányt vagy élelmiszert tartalmaz, amely

nem tartozik a japán jogszabályokban a cézium-134 és cézium-137 együttes mennyiségének legnagyobb értéke tekintetében meghatározott átmeneti intézkedések (lásd a(z) 996/2012/EU végrehajtási rendelet III. mellékletét) hatályába;

a japán jogszabályokban a cézium-134 és cézium-137 együttes mennyiségének legnagyobb értéke tekintetében meghatározott átmeneti intézkedések (lásd a(z) 996/2012/EU végrehajtási rendelet III. mellékletét) hatályába tartozik.

KIJELENTI, hogy a szállítmány

olyan takarmányt vagy élelmiszert tartalmaz, amelynek betakarítására és/vagy feldolgozására 2011. március 11. előtt került sor;

nem Fukusima, Gunma, Ibaraki, Tocsigi, Mijagi, Szaitama, Tokió, Csiba, Kanagava vagy Ivate prefektúrából származó, és nem is ezekből a prefektúrákból érkező takarmányt vagy élelmiszert, továbbá nem Sizuoka prefektúrából származó teát vagy gombát, és nem Jamanasi prefektúrából származó gombát tartalmaz;

olyan takarmányt vagy élelmiszert tartalmaz, amely Fukusima, Gunma, Ibaraki, Tocsigi, Mijagi, Szaitama, Tokió, Csiba, Kanagava vagy Ivate prefektúrából érkezett, de nem ezen prefektúrák valamelyikéből származik, és a tranzit alatt nem volt kitéve radioaktív sugárzásnak;

olyan takarmányt vagy élelmiszert tartalmaz, amely nem szerepel a(z) 996/2012/EU végrehajtási rendelet IV. mellékletében felsorolt termékek között, és Gunma, Ibaraki, Tocsigi, Mijagi, Szaitama, Tokió, Csiba, Kanagava vagy Ivate prefektúrából származik, vagy ezen prefektúrák valamelyikéből érkezett;

Sizuoka prefektúrából származó teából vagy gombából, vagy olyan összetett takarmányból vagy élelmiszerből áll, amely több mint 50 %-ban tartalmaz ilyen termékeket, és amelyből -án/-én … (időpont) mintát vettek, azt pedig …

án/-én (dátum) a(z) …

(laboratórium neve) laboratóriumi vizsgálatnak vetette alá a radionuklidok, azaz a cézium-134 és a cézium-137 együttes mennyiségének meghatározása céljából. A vizsgálati jelentés mellékelve;

Jamanasi prefektúrából származó gombából, vagy olyan összetett takarmányból vagy élelmiszerből áll, amely több mint 50 %-ban tartalmaz ilyen termékeket, és amelyből -án/-én (időpont) mintát vettek, azt pedig (dátum) laboratóriumi vizsgálat céljára, …

án/-én (dátum) a(z) …

(laboratórium neve) laboratóriumi vizsgálatnak vetette alá a radionuklidok, azaz a cézium-134 és a cézium-137 együttes mennyiségének meghatározása céljából. A vizsgálati jelentés mellékelve;

Fukusima, Gunma, Ibaraki, Tocsigi, Mijagi, Szaitama, Tokió, Csiba, Kanagava vagy Ivate prefektúrából származó, a(z) 996/2012/EU végrehajtási rendelet IV. mellékletében felsorolt termékek között szereplő takarmány vagy élelmiszer vagy olyan összetett takarmány vagy élelmiszer, amely több mint 50 %-ban tartalmaz ilyen termékeket, és amelyből … -án/-én (dátum) mintát vetettek, azt pedig -án/-én … (dátum) a(z) … (laboratórium neve) laboratóriumi vizsgálatnak vetette alá a radionuklidok, azaz a cézium-134 és a cézium-137 együttes mennyiségének meghatározása céljából. A vizsgálati jelentés mellékelve;

olyan takarmány vagy élelmiszer, amelyről nem tudni, honnan származik, vagy amely több mint 50 %-ban tartalmaz ismeretlen eredetű terméket, és amelyből … -án/-én (dátum) mintát vetettek, azt pedig -án/-én … (dátum) a(z) … (laboratórium neve) laboratóriumi vizsgálatnak vetette alá a radionuklidok, azaz a cézium-134 és a cézium-137 együttes mennyiségének meghatározása céljából. A vizsgálati jelentés mellékelve.

Kelt …-ban/-ben, …-án/-én.

pecsét és aláírás a(z) 996/2012/EU végrehajtási rendelet 6. cikke (2) bekezdésében és 6. cikke (3) bekezdésében említett meghatalmazott képviselő,

Az állat-egészségügyi határállomás (BIP – border inspection post) vagy a kijelölt beléptetési hely illetékes hatósága (DPE – designated point of entry) által kitöltendő:

Az illetékes hatóság engedélyezi, hogy a szállítmányt az Unióban való szabad forgalomba helyezés céljából vámhatóság elé állítsák

Az illetékes hatóság NEM engedélyezi, hogy a szállítmányt az Unióban való szabad forgalomba helyezés céljából vámhatóság elé állítsák

(illetékes hatóság, tagállam)

Dátum

Pecsét

Aláírás


II. MELLÉKLET

A japán jogszabályok által az élelmiszerekre  (1) meghatározott felső határértékek (Bq/kg)

 

Csecsemők és kisgyermekek számára készült élelmiszerek

Tej és tejalapú italok

Egyéb élelmiszerek, kivéve a következőket: – ásványvíz és más hasonló italok – nem erjesztett levelekből készült tea

Ásványvíz és más hasonló italok, valamint nem erjesztett levelekből készült tea

Cézium-134 és cézium-137 együttesen

50 (2)

50 (2)

100 (2)

10 (2)


A japán jogszabályok által a takarmányokra  (3) meghatározott felső határértékek (Bq/kg)

 

Szarvasmarha- és lótakarmány

Sertéstakarmány

Baromfitakarmány

Haltakarmány (5)

Cézium-134 és cézium-137 együttesen

100 (4)

80 (4)

160 (4)

40 (4)


(1)  Az eredeti állapotba visszaállított formában fogyasztandó szárított termékek esetében a felső határérték a fogyasztásra kész, eredeti állapotába visszaállított termékre alkalmazandó.

A szárított gombák esetében 5-ös visszaállítási tényezőt kell alkalmazni.

A tea esetében a tealevelekből készült főzetre kell a felső határértéket alkalmazni. A szárított tea esetében 50-es feldolgozási tényezővel kell számolni, így a szárított teára megállapított 500 Bq/kg-os felső határérték biztosítja, hogy a teafőzet ne lépje túl a 10 Bq/kg-os felső határértéket.

(2)  A Japánban jelenleg alkalmazott felső határértékekkel való összhang biztosítása érdekében ezek az értékek ideiglenesen a 3954/87/Euratom tanácsi rendeletben megállapított értékek helyébe lépnek.

(3)  A felső határérték 12 %-os nedvességtartalmú takarmányra vonatkozik.

(4)  A Japánban jelenleg alkalmazott felső határértékekkel való összhang biztosítása érdekében ez az érték ideiglenesen a 770/90/Euratom bizottsági rendeletben (HL L 83., 1990.3.30., 78. o. [magyar különkiadás: 15. fejezet, 1. kötet, 379. o.]) megállapított érték helyébe lép.

(5)  Kivételt képeznek a díszhalaknak szánt takarmányok.


III. MELLÉKLET

A japán jogszabályokban előírt és ebben a rendeletben alkalmazott átmeneti intézkedések

a)

A 2012. március 31. előtt termelt és/vagy feldolgozott tej és tejtermékek, ásványvíz és más hasonló italok nem tartalmazhatnak több mint 200 Bq/kg radioaktív céziumot. Más 2012. március 31. előtt termelt és/vagy feldolgozott élelmiszerek (a rizs, a szójabab, valamint az ezekből előállított termékek kivételével) nem tartalmazhatnak több mint 500 Bq/kg radioaktív céziumot.

b)

A rizsből készült, 2012. szeptember 30. előtt termelt és/vagy feldolgozott termékek nem tartalmazhatnak több mint 500 Bq/kg radioaktív céziumot.

c)

A 2012. december 31. előtt betakarított és piaci forgalomba hozott szójabab nem tartalmazhat több mint 500 Bq/kg radioaktív céziumot.

d)

A szójababból készült, 2012. december 31. előtt termelt és/vagy feldolgozott termékek nem tartalmazhatnak több mint 500 Bq/kg radioaktív céziumot.


IV. MELLÉKLET

Takarmány- és élelmiszertermékek, melyek esetében az Unióba történő exportálás előtt a szállítmányból mintát kell venni és azt elemezni kell a cézium-134 és a cézium-137 jelenlétének kimutatására

a)

Fukusima prefektúrából származó termékek:

minden termék, figyelembe véve az e rendelet 1. cikkében előírt mentességeket.

b)

Sizuoka prefektúrából származó termékek:

a 09022101 20 és 2202 90 10 KN-kód alá tartozó tea és abból készült feldolgozott termékek;

a 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 és 2005 99 80 KN-kód alá tartozó gombák és azokból készült feldolgozott termékek.

c)

Jamanasi prefektúrából származó termékek:

a 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 és 2005 99 80 KN-kód alá tartozó gombák és azokból készült feldolgozott termékek.

d)

Gunma, Ibaraki, Tocsigi, Mijagi, Szaitama, Tokió, Csiba, Kanagava vagy Ivate prefektúrából származó termékek:

a 09022101 20 és 2202 90 10 KN-kód alá tartozó tea és abból készült feldolgozott termékek;

a 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 és 2005 99 80 KN-kód alá tartozó gombák és azokból készült feldolgozott termékek;

a 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307 és 0308 KN-kód alá tartozó hal és halászati termékek (1);

1006, 1102 90 50, 1103 19 50, 1103 20 50, 1104 19 91, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 30, 1904 20 95, 1904 90 10 és 1905 90 KN-kód alá tartozó rizs és abból készült feldolgozott termékek (1);

a 1201 90, 1208 10, 1507 KN-kód alá tartozó szójabab és abból készült feldolgozott termékek (1);

a 0708 20 és 0713 32 00 KN-kód alá tartozó adzuki bab és az abból készült, többek között a 1106 10 KN-kód alá tartozó feldolgozott termékek (1);

a 0810 40 30, 0810 40 50, 0811 90 50, 0811 90 70, 0812 90 40, 0813 40 95 KN-kód alá tartozó áfonya és abból készült feldolgozott termékek;

a 0802 90 85 KN-kód alá tartozó ginkgodió és az abból készült, többek között a 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 KN-kód alá tartozó feldolgozott termékek;

a 0809 40 05 KN-kód alá tartozó japán kajszi (prunus mume) és az abból készült, többek között a 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 KN-kód alá tartozó feldolgozott termékek;

a 0805 KN-kód alá tartozó citrusfélék, a citrusfélék 0814 00 00 KN-kód alá tartozó héja és az azokból készült, többek között a 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 25, 0812 90 98, 0813 40 95 KN-kód alá tartozó feldolgozott termékek (1);

a 0810 70 00 KN-kód alá tartozó datolyaszilva és az abból készült, többek között a 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 KN-kód alá tartozó feldolgozott termékek (1);

a 0810 90 75 KN-kód alá tartozó gránátalma és az abból készült, többek között a 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 KN-kód alá tartozó feldolgozott termékek (1);

a 0810 90 75 KN-kód alá tartozó akebi (Akebia quinata) és az abból készült, a 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 KN-kód alá tartozó feldolgozott termékek;

a 0810 90 75 KN-kód alá tartozó japán birs (Chaenomeles) és az abból készült, többek között a 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 KN-kód alá tartozó feldolgozott termékek (1);

a 0810 90 75 KN-kód alá tartozó pawpaw (Asimina triloba) és az abból készült, többek között a 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 KN-kód alá tartozó feldolgozott termékek (1);

a 0810 30 75 KN-kód alá tartozó körte és az abból készült, többek között a 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 30 KN-kód alá tartozó feldolgozott termékek (1);

a 0802 41 00 és 0802 42 00 KN-kód alá tartozó gesztenye és az abból készült, többek között a 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 KN-kód alá tartozó feldolgozott termékek (1);

a 0802 31 00 és 0802 32 00 KN-kód alá tartozó dió és az abból készült, többek között a 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 KN-kód alá tartozó feldolgozott termékek (1);

0709 99, 0710 80, 0711 90 és 0712 90 alá tartozó Angelica keiskei és abból készült feldolgozott termékek;

a 0709 99, 0710 80, 0711 90 és 0712 90 KN-kód alá tartozó óriásacsalapu és japán acsalapu (Petasites japonicus) és azokból készült feldolgozott termékek;

a 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90 alá tartozó japán gyömbér (Zingiber mioga) és az abból készült, többek között a 2008 99 49, 2008 99 67 KN-kód alá tartozó feldolgozott termékek;

az Aralia spinosának a0709 99, 0710 80, 0711 90 és 0712 90 KN-kód alá tartozó ehető részei és azokból készült feldolgozott termékek;

a 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 és 2005 91 KN-kód alá tartozó bambuszrügy (Phyllostacys pubescens) és abból készült feldolgozott termékek;

a 0709 99, 0710 80, 0711 90 és 0712 90 KN-kód alá tartozó sasharaszt (Pteridium aquilinum) és abból készült feldolgozott termékek;

a japán tormának vagy vaszabinak (Wasabia japonica) a 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90 and 0910 99 KN-kód alá tartozó ehető részei és azokból készült feldolgozott termékek;

a 0709 99, 0710 80, 0711 90 és 0712 90 KN-kód alá tartozó vízi borkóró (Oenanthe javanica) és azokból készült feldolgozott termékek;

a 0910 99 KN-kód alá tartozó szecsuáni bors (Zanthoxylum piperitum);

a 0709 99, 0710 80, 0711 90 and 0712 90 KN-kód alá tartozó japán királypáfrány (Osmunda japonica) és abból készült feldolgozott termékek;

a 0709 99, 0710 80, 0711 90 és 0712 90 alá tartozó Eleuterococcus sciadophylloides-rügy és abból készült feldolgozott termékek;

0709 99, 0710 80, 0711 90 és 0712 90 KN-kód alá tartozó Parasenecio delphiniifolius és abból készült feldolgozott termékek;

a 0709 99, 0710 80, 0711 90 és 0712 90 KN-kód alá tartozó struccpáfrány (Matteuccia struthioptheris) és abból készült feldolgozott termékek;

a 0709 99, 0710 80, 0711 90 és 0712 90 KN-kód alá tartozó korai árnyliliom (Hosta Montana) és abból készült feldolgozott termékek;

a 0709 99, 0710 80, 0711 90 és 0712 90 KN-kód alá tartozó Elatostema umbellatum var. majus és abból készült feldolgozott termékek;

a 0703 10, 0710 80, 071190071220 és 0712 90 KN-kód alá tartozó havasi hagyma (Allium victorialis subsp.; Platyphyllum) és abból készült feldolgozott termékek;

a 0709 99, 0710 80, 0711 90 és 0712 90 KN-kód alá tartozó bogáncs (Cirsium japonicum) és abból készült feldolgozott termékek (1);

a 0709 99, 0710 80, 0711 90 és 0712 90 KN-kód alá tartozó Cacalia hastata ssp orientalis és abból készült feldolgozott termékek (1);

a 0709 99, 0710 80, 0711 90 és 0712 90 KN-kód alá tartozó Synurus pungens és abból készült feldolgozott termékek (1);

a 0709 99, 0710 80, 0711 90 és 0712 90 KN-kód alá tartozó mezei zsurló (Equisetum arvense) és abból készült feldolgozott termékek (1);

a 0810 90 75, 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 and 0813 40 95 KN-kód alá tartozó Actinidia polygama és az abból készült feldolgozott termékek (1);

a 0714 40 KN-kód alá tartozó taró (Colocasia esculenta) és abból készült feldolgozott termékek (1);

a 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90 és 0714 90 KN-kód alá tartozó inkagumó (Smallanthus sonchifolius) és abból készült feldolgozott termékek (1);

e)

összetett termékek, amelyek az ezen melléklet a), b), c) és d) pontjaiban említett termékeket több mint 50 %-ban tartalmazzák.


(1)  ez a termékfelsorolás 2013. március 31 előtt felülvizsgálatra kerül, hogy figyelembe lehessen venni a 2012 szeptembere és 2012 decembere közötti időszakban végzett elemzések eredményét.


27.10.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 299/42


A BIZOTTSÁG 997/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. október 26.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2), és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. október 26-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

AL

38,5

MA

49,6

MK

40,5

ZZ

42,9

0707 00 05

AL

36,9

MK

32,3

TR

126,2

ZZ

65,1

0709 93 10

TR

116,3

ZZ

116,3

0805 50 10

AR

57,6

CL

75,4

TR

83,1

UY

56,6

ZA

88,8

ZZ

72,3

0806 10 10

BR

258,6

LB

333,4

MK

87,0

TR

158,3

US

225,7

ZZ

212,6

0808 10 80

CL

148,8

CN

95,2

MK

34,4

NZ

128,3

US

118,8

ZA

150,3

ZZ

112,6

0808 30 90

CN

51,0

TR

113,5

ZZ

82,3


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

27.10.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 299/44


A TANÁCS HATÁROZATA

(2012. október 25.)

a gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Svédországgal való automatizált adatcsere megindításáról

(2012/664/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló, 2008. június 23-i 2008/615/IB tanácsi határozatra (1) és különösen annak 25. cikkére,

tekintettel a 2008/615/IB határozat végrehajtásáról szóló, 2008. június 23-i 2008/616/IB tanácsi határozatra (2) és különösen annak 20. cikkére és mellékletének 4. fejezetére,

mivel:

(1)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez, az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az átmeneti rendelkezésekről szóló jegyzőkönyv alapján az uniós intézmények, szervek és hivatalok által a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt elfogadott jogi aktusok joghatása mindaddig fennmarad, amíg azokat a Szerződések alapján hatályon kívül nem helyezik, semmisnek nem nyilvánítják, vagy nem módosítják.

(2)

Ennek megfelelően a 2008/615/IB határozat 25. cikke alkalmazandó, és a Tanácsnak egyhangúlag kell határoznia arról, hogy a tagállamok végrehajtották-e az említett határozat 6. fejezetének rendelkezéseit.

(3)

A 2008/616/IB határozat 20. cikke értelmében a 2008/615/IB határozat 25. cikkének (2) bekezdésében hivatkozott határozatok meghozatalára egy kérdőíven alapuló értékelő jelentés alapján kerül sor. A 2008/615/IB határozat 2. fejezete szerinti automatizált adatcsere tekintetében az értékelő jelentésnek értékelő látogatáson és kísérleti adatcserén kell alapulnia.

(4)

A 2008/616/IB határozat melléklete 4. fejezetének 1.1. pontja szerint a megfelelő tanácsi munkacsoportok által összeállított kérdőív minden egyes automatizált adatcserére vonatkozik, és amint egy tagállam úgy véli, hogy az adott adatkategória tekintetében teljesíti az adatcsere előfeltételeit, ki kell töltenie a kérdőívet.

(5)

Svédország kitöltötte az adatvédelemre vonatkozó kérdőívet és a gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó kérdőívet.

(6)

Svédország sikeres kísérleti adatcserét folytatott Hollandiával.

(7)

Értékelő látogatásra került sor Svédországban, és a belga/holland értékelő csoport elkészítette a látogatásról szóló jelentést, amelyet továbbított a megfelelő tanácsi munkacsoportnak.

(8)

A gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó kérdőív, az értékelő látogatás és a kísérleti adatcsere eredményeit összegző, átfogó értékelő jelentést benyújtották a Tanácsnak,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált keresése alkalmazásában Svédország maradéktalanul végrehajtotta a 2008/615/IB határozat 6. fejezetében foglalt, az adatvédelemre vonatkozó általános rendelkezéseket, és e határozat hatálybalépésének napjától jogosult a személyes adatoknak az említett határozat 12. cikke szerinti átvételére és átadására.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2012. október 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

E. MAVROU


(1)  HL L 210., 2008.8.6., 1. o.

(2)  HL L 210., 2008.8.6., 12. o.


27.10.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 299/45


A TANÁCS 2012/665/KKBP HATÁROZATA

(2012. október 26.)

a Guineai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/638/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2010. október 25-én a 2010/638/KKBP határozattal (1) korlátozó intézkedéseket vezetett be a Guineai Köztársasággal szemben.

(2)

A 2010/638/KKBP határozat felülvizsgálata alapján a korlátozó intézkedéseket 2013. október 27-ig meg kell hosszabbítani.

(3)

Módosítani kell a 2010/638/KKBP határozatban a fegyverembargóra vonatkozóan előírt intézkedéseket.

(4)

A 2010/638/KKBP határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2010/638/KKBP határozat a következőképpen módosul:

1.

a 2. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

A szöveg a következő ponttal egészül ki:

„g)

a kizárólag a bányászatban és az infrastrukturális beruházásokban a polgári célú felhasználásra szánt robbanószerek és az azokkal kapcsolatos felszerelések értékesítése, szállítása, átruházása vagy kivitele, valamint technikai segítség, közvetítői szolgáltatás és egyéb szolgáltatások nyújtása, továbbá a szóban forgó termékekhez kapcsolódó finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása, feltéve, hogy a robbanószerek és az azokkal kapcsolatos felszerelések tárolását és felhasználását független szerv ellenőrzi, valamint a kapcsolódó szolgáltatások nyújtói beazonosíthatók;”;

b)

A szöveg a következő albekezdéssel egészül ki:

„A g) pont hatálya alá tartozó esetekben valamennyi tagállam a g) pont alapján engedély kiadását megelőzően két héttel értesíti erről a szándékáról a többi tagállamot.”.

2.

a 8. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Ezt a határozatot 2013. október 27-ig kell alkalmazni. A határozatot folyamatosan felül kell vizsgálni. Ha a Tanács úgy ítéli meg, hogy e határozat céljai nem valósultak meg, a határozat megújítható vagy – adott esetben – módosítható.”.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2012. október 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  HL L 280., 2010.10.26., 10. o.


27.10.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 299/46


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2012. október 25.)

a 2008/855/EK határozatnak a klasszikus sertéspestis magyarországi előfordulásával összefüggő járványügyi intézkedésekre vonatkozóan történő módosításáról

(az értesítés a C(2012) 7433. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2012/666/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az egyes tagállamokban előforduló klasszikus sertéspestissel kapcsolatos járványügyi intézkedésekről szóló, 2008. november 3-i 2008/855/EK bizottsági határozat (3) bizonyos járványügyi intézkedéseket ír elő az említett határozat mellékletében felsorolt tagállamokban, illetve régióikban előforduló klasszikus sertéspestissel kapcsolatban. Az említett jegyzékben szerepel a magyarországi Nógrád megye.

(2)

Magyarország értesítette a Bizottságot a 2008/855/EK határozat mellékletében szereplő Nógrád megye területén a klasszikus sertéspestis tekintetében történt legutóbbi fejleményekről.

(3)

A kapott tájékoztatás szerint a klasszikus sertéspestist Nógrád megye területén felszámolták. Ennek megfelelően a 2008/855/EK határozatban előírt intézkedéseket a továbbiakban nem kell alkalmazni erre a megyére, és a határozat mellékletének I. részében szereplő jegyzékből el kell hagyni a Nógrád megyére vonatkozó bejegyzést.

(4)

A 2008/855/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2008/855/EK határozat mellékletének I. részében szereplő 3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.   Magyarország

Pest megyének a Dunától északra és keletre, a szlovák határtól délre, Nógrád megye határától nyugatra és az E71-es úttól északra fekvő területe.”

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2012. október 25-én.

a Bizottság részéről

Maroš ŠEFČOVIČ

alelnök


(1)  HL L 395., 1989.12.30., 13. o.

(2)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o.

(3)  HL L 302., 2008.11.13., 19. o.


27.10.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 299/47


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2012. október 25.)

a 2011. évi hollandiai madárinfluenza-járvány leküzdését célzó biztonsági intézkedések keretében felmerült kiadásokhoz nyújtható uniós pénzügyi hozzájárulás megállapításáról

(az értesítés a C(2012) 7440. számú dokumentummal történt)

(Csak a holland nyelvű szöveg hiteles)

(2012/667/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 2009. május 25-i 2009/470/EK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 4. cikkére,

mivel:

(1)

A költségvetési rendelet 75. cikkének és a végrehajtási szabályok 90. cikke (1) bekezdésének megfelelően az uniós költségvetésből a kiadásokra vállalt kötelezettségeket meg kell előznie az intézmény vagy az intézmény által rájuk ruházott hatáskörökkel rendelkező hatóságok által elfogadott finanszírozási határozatnak, amely megállapítja a kiadásokkal járó intézkedések alapvető elemeit.

(2)

A 2009/470/EK határozat megállapítja azokat az eljárásokat, amelyek az egyedi állat-egészségügyi intézkedésekhez – beleértve a biztonsági intézkedéseket is – nyújtható uniós pénzügyi hozzájárulást szabályozzák. A madárinfluenza lehető leggyorsabb felszámolásának elősegítésére az Uniónak pénzügyi hozzájárulást kell nyújtania a tagállamokra háruló támogatható kiadásokhoz. Az említett határozat 4. cikke (3) bekezdésének első és második francia bekezdése szabályokat állapít meg arra vonatkozóan, hogy a tagállamoknál felmerülő költségek hány százaléka fedezhető uniós pénzügyi hozzájárulásból.

(3)

A 90/424/EGK tanácsi határozat bizonyos járványos állatbetegségek elleni biztonsági intézkedéseire és a kampány közösségi finanszírozására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2005. február 28-i 349/2005/EK bizottsági rendelet (2) 3. cikke megállapítja az uniós pénzügyi támogatásra jogosult kiadásokra vonatkozó szabályokat.

(4)

A 2011-es németországi, olaszországi és hollandiai madárinfluenza leküzdését célzó biztonsági intézkedésekhez történő uniós pénzügyi hozzájárulásról szóló, 2012. február 15-i 2012/132/EU bizottsági végrehajtási határozat (3) uniós pénzügyi hozzájárulást biztosított a 2011-es hollandiai madárinfluenza-járvány leküzdését célzó biztonsági intézkedésekhez. Hollandia 2012. április 13-án a 349/2005/EK rendelet 7. cikkének (1) és (2) bekezdése szerint visszatérítés iránti hivatalos kérelmet nyújtott be.

(5)

Az uniós pénzügyi hozzájárulás kifizetésének feltétele az, hogy a tervezett fellépéseket ténylegesen végrehajtsák, és a hatóságok a megállapított határidőn belül az összes szükséges információt rendelkezésre bocsássák.

(6)

Hollandia a 2009/470/EK határozat 3. cikke (4) bekezdésének értelmében késedelem nélkül tájékoztatta a Bizottságot és a többi tagállamot az uniós jogszabályokkal összhangban bevezetett, a betegségek bejelentésére és felszámolására vonatkozó intézkedésekről és azok eredményéről. A 349/2005/EK rendelet 7. cikkének megfelelően a visszatérítési kérelemhez csatolták a pénzügyi jelentést, az igazoló okmányokat, a járványügyi jelentést minden olyan gazdaságról, ahol az állatokat levágták vagy megsemmisítették, valamint a vonatkozó ellenőrzések eredményeit.

(7)

A Bizottság észrevételeiről, a támogatható kiadások kiszámításának módjáról és a záró következtetésekről 2012. április 25-én és 2012. június 4-én tájékoztatta Hollandiát. 2012. június 11-én kelt elektronikus levelében Hollandia egyetértését fejezte ki ezzel kapcsolatban.

(8)

Következésképpen a 2011. évi hollandiai madárinfluenza-járvány felszámolása kapcsán felmerült támogatható kiadások uniós pénzügyi támogatásának teljes összege megállapítható.

(9)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2011-es hollandiai madárinfluenza-járvány felszámolása kapcsán felmerült kiadásokhoz nyújtandó közösségi pénzügyi hozzájárulás teljes összege 429 425,74 EUR.

2. cikk

Ez a határozat a költségvetési rendelet 75. cikke értelmében vett finanszírozási határozatnak minősül, és címzettje a Holland Királyság.

Kelt Brüsszelben, 2012. október 25-én.

a Bizottság részéről

Maroš ŠEFČOVIČ

alelnök


(1)  HL L 155., 2009.6.18., 30. o.

(2)  HL L 55., 2005.3.1., 12. o.

(3)  HL L 59., 2012.3.1., 34. o.


27.10.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 299/49


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2012. október 25.)

a 2011. évi bulgáriai ragadós száj-és körömfájás leküzdését célzó biztonsági intézkedések keretében felmerült kiadásokhoz nyújtható uniós pénzügyi hozzájárulás megállapításáról

(az értesítés a C(2012) 7454. számú dokumentummal történt)

(Csak a bolgár nyelvű szöveg hiteles)

(2012/668/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 2009. május 25-i 2009/470/EK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 14. cikkére,

mivel:

(1)

A költségvetési rendelet 75. cikkének és a végrehajtási szabályok 90. cikke (1) bekezdésének megfelelően az uniós költségvetésből a kiadásokra vállalt kötelezettségeket meg kell előznie az intézmény vagy az intézmény által rájuk ruházott hatáskörökkel rendelkező hatóságok által elfogadott finanszírozási határozatnak, amely megállapítja a kiadásokkal járó intézkedések alapvető elemeit.

(2)

A 2009/470/EK tanácsi határozat megállapítja azokat az eljárásokat, amelyek az egyedi állat-egészségügyi intézkedésekhez – beleértve a biztonsági intézkedéseket is – nyújtható uniós pénzügyi hozzájárulást szabályozzák. A ragadós száj- és körömfájás lehető leggyorsabb felszámolása érdekében az Uniónak pénzügyileg hozzá kell járulnia a tagállamok által viselt támogatható kiadásokhoz. Az említett határozat 14. cikkének (4) bekezdése szabályokat állapít meg arra vonatkozóan, hogy a tagállamoknál felmerülő költségek hány százaléka fedezhető uniós pénzügyi hozzájárulásból.

(3)

A 90/424/EGK tanácsi határozat (2) bizonyos járványos állatbetegségek elleni biztonsági intézkedéseire és a kampány közösségi finanszírozására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2005. február 28-i 349/2005/EK bizottsági rendelet 3. cikke megállapítja az uniós pénzügyi támogatásra jogosult kiadásokra vonatkozó szabályokat.

(4)

A 2011-es bulgáriai ragadós száj- és körömfájás leküzdését célzó biztonsági intézkedésekhez történő uniós pénzügyi hozzájárulásról szóló, 2011. november 9-i 2011/730/EU bizottsági végrehajtási határozat (3) uniós pénzügyi hozzájárulást biztosított a 2011-es bulgáriai ragadós száj- és körömfájás leküzdését célzó biztonsági intézkedésekhez. Bulgária 2011. december 9-én és 2012. január 24-én a 349/2005/EK rendelet 7. cikkének (1) és (2) bekezdése szerint visszatérítés iránti hivatalos kérelmet nyújtott be.

(5)

Az uniós pénzügyi hozzájárulás kifizetésének feltétele az, hogy a tervezett fellépéseket ténylegesen végrehajtsák, és a hatóságok a megállapított határidőn belül az összes szükséges információt rendelkezésre bocsássák.

(6)

Bulgária a 2009/470/EK rendelet 14. cikke (3) bekezdésének értelmében haladéktalanul tájékoztatta a Bizottságot és a többi tagállamot az uniós rendelkezésekkel összhangban bevezetett, a betegségek bejelentésére és felszámolására vonatkozó intézkedésekről és azok eredményéről. A 349/2005/EK rendelet 7. cikkének megfelelően a visszatérítési kérelemhez csatolták a pénzügyi jelentést, az igazoló okmányokat, a járványügyi jelentést minden olyan gazdaságról, ahol az állatokat levágták vagy megsemmisítették, valamint a vonatkozó ellenőrzések eredményeit.

(7)

A Bizottság észrevételeiről, a támogatható kiadások kiszámításának módjáról és a végső következtetésekről 2012. június 19-én tájékoztatta Bulgáriát. 2012. június 20-án kelt elektronikus levelében Bulgária egyetértését fejezte ki ezzel kapcsolatban.

(8)

Következésképpen most már megállapítható a 2011. évi bulgáriai ragadós száj- és körömfájás felszámolása kapcsán felmerült kiadások uniós pénzügyi támogatásának teljes összege.

(9)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2011-es bulgáriai ragadós száj- és körömfájás felszámolása kapcsán felmerült kiadásokhoz nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulás összege 463 583,37 EUR.

2. cikk

Ez a határozat a költségvetési rendelet 75. cikke értelmében vett finanszírozási határozatnak minősül, és címzettje a Bolgár Köztársaság.

Kelt Brüsszelben, 2012. október 25-én.

a Bizottság részéről

Maroš ŠEFČOVIČ

alelnök


(1)  HL L 155., 2009.6.18., 30. o.

(2)  HL L 55., 2005.3.1., 12. o.

(3)  HL L 293., 2011.11.11., 36. o.