ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2012.284.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 284

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

55. évfolyam
2012. október 17.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 951/2012/EU rendelete (2012. október 11.) a Franciaország lobogója alatt közlekedő hajók által az V övezet uniós és nemzetközi vizein, valamint a XII és XIV övezet nemzetközi vizein folytatott, vörös álsügérekre irányuló halászat tilalmáról

1

 

*

A Bizottság 952/2012/EU rendelete (2012. október 11.) az Egyesült Királyság lobogója alatt közlekedő hajók által a NAFO 3M területen folytatott, közönséges tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

3

 

*

A Bizottság 953/2012/EU rendelete (2012. október 11.) a Egyesült Királyság lobogója alatt közlekedő hajók által az I és II övezet uniós, norvég és nemzetközi vizein folytatott heringhalászat tilalmáról

5

 

*

A Bizottság 954/2012/EU rendelete (2012. október 11.) a Egyesült Királyság lobogója alatt közlekedő hajók által a IIa és IV övezet uniós vizein, valamint az Vb és VI övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, grönlandi laposhalra irányuló halászat tilalmáról

7

 

*

A Bizottság 955/2012/EU rendelete (2012. október 11.) az Egyesült Királyság lobogója alatt közlekedő hajók által a NAFO 3M területen folytatott, vörös álsügérekre irányuló halászat tilalmáról

9

 

 

A Bizottság 956/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. október 16.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

11

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2012/640/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2012. október 11.) az ICES VIIIc körzetben és a Cádizi-öböl kivételével a IXa körzetben halászatra fordítható többletnapok Spanyolország számára történő odaítéléséről (az értesítés a C(2012) 7086. számú dokumentummal történt)

13

 

 

IRÁNYMUTATÁSOK

 

 

2012/641/EU

 

*

Az Európai Központi Bank iránymutatása (2012. október 10.) az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2012/18 iránymutatás módosításáról (EKB/2012/23)

14

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a 76/769/EGK tanácsi irányelvnek a 2-(2-metoxietoxi)etanol, 2-(2-butoxietoxi)etanol, metilén-difenildiizocianát, ciklohexán és ammónium-nitrát forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásai tekintetében történő módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1348/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozathoz (HL L 348., 2008.12.24.)

16

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

17.10.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 284/1


A BIZOTTSÁG 951/2012/EU RENDELETE

(2012. október 11.)

a Franciaország lobogója alatt közlekedő hajók által az V övezet uniós és nemzetközi vizein, valamint a XII és XIV övezet nemzetközi vizein folytatott, vörös álsügérekre irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az uniós vizek vonatkozásában, valamint a nemzetközi tárgyalások vagy megállapodások hatálya alá tartozó bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós hajók számára egyes nem uniós vizeken rendelkezésre álló halászati lehetőségeknek a 2012. évre történő meghatározásáról szóló, 2012. január 17-i 44/2012/EU tanácsi rendelet (2) kvótákat állapít meg a 2012. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók fogásai kimerítették a mellékletben megnevezett állomány tekintetében 2012-re megállapított halászati kvótát.

(3)

Ezért meg kell tiltani a szóban forgó állomány halászatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2012. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Ettől az időponttól kezdve tilos különösen az e hajók által már kifogott, az adott állományba tartozó egyedek fedélzeten való tárolása, kirakása, átrakása és kirakodása.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. október 11-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Lowri EVANS

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  HL L 25., 2012.1.27., 55. o.


MELLÉKLET

Szám

53/TQ44

Tagállam

Franciaország

Állomány

RED/51214D

Faj

Vörös álsügérek (Sebastes spp.)

Terület

Az V övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

Időpont

2012.9.26.


17.10.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 284/3


A BIZOTTSÁG 952/2012/EU RENDELETE

(2012. október 11.)

az Egyesült Királyság lobogója alatt közlekedő hajók által a NAFO 3M területen folytatott, közönséges tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az uniós vizek vonatkozásában, valamint a nemzetközi tárgyalások vagy megállapodások hatálya alá tartozó bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós hajók számára egyes nem uniós vizeken rendelkezésre álló halászati lehetőségeknek a 2012. évre történő meghatározásáról szóló, 2012. január 17-i 44/2012/EU tanácsi rendelet (2) kvótákat állapít meg a 2012. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók fogásai kimerítették a mellékletben megnevezett állomány tekintetében 2012-re megállapított halászati kvótát.

(3)

Ezért meg kell tiltani a szóban forgó állomány halászatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2012. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Ettől az időponttól kezdve tilos különösen az e hajók által már kifogott, az adott állományba tartozó egyedek fedélzeten való tárolása, kirakása, átrakása és kirakodása.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. október 11-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Lowri EVANS

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  HL L 25., 2012.1.27., 55. o.


MELLÉKLET

Szám

54/TQ44

Tagállam

Egyesült Királyság

Állomány

COD/N3M

Faj

Közönséges tőkehal (Gadus morhua)

Terület

NAFO 3M

Időpont

2012.10.1.


17.10.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 284/5


A BIZOTTSÁG 953/2012/EU RENDELETE

(2012. október 11.)

a Egyesült Királyság lobogója alatt közlekedő hajók által az I és II övezet uniós, norvég és nemzetközi vizein folytatott heringhalászat tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az uniós vizek vonatkozásában, valamint a nemzetközi tárgyalások vagy megállapodások hatálya alá tartozó bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós hajók számára egyes nem uniós vizeken rendelkezésre álló halászati lehetőségeknek a 2012. évre történő meghatározásáról szóló, 2012. január 17-i 44/2012/EU tanácsi rendelet (2) kvótákat állapít meg a 2012. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók fogásai kimerítették a mellékletben megnevezett állomány tekintetében 2012-re megállapított halászati kvótát.

(3)

Ezért meg kell tiltani a szóban forgó állomány halászatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2012. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Ettől az időponttól kezdve tilos különösen az e hajók által már kifogott, az adott állományba tartozó egyedek fedélzeten való tárolása, kirakása, átrakása és kirakodása.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. október 11-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Lowri EVANS

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  HL L 25., 2012.1.27., 55. o.


MELLÉKLET

Szám

55/TQ44

Tagállam

Egyesült Királyság

Állomány

HER/1/2-

Faj

Hering (Clupea harengus)

Terület

Az I és II övezet uniós, norvég és nemzetközi vizei

Időpont

2012.3.4.


17.10.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 284/7


A BIZOTTSÁG 954/2012/EU RENDELETE

(2012. október 11.)

a Egyesült Királyság lobogója alatt közlekedő hajók által a IIa és IV övezet uniós vizein, valamint az Vb és VI övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, grönlandi laposhalra irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az uniós vizek vonatkozásában, valamint a nemzetközi tárgyalások vagy megállapodások hatálya alá tartozó bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós hajók számára egyes nem uniós vizeken rendelkezésre álló halászati lehetőségeknek a 2012. évre történő meghatározásáról szóló, 2012. január 17-i 44/2012/EU tanácsi rendelet (2) kvótákat állapít meg a 2012. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók fogásai kimerítették a mellékletben megnevezett állomány tekintetében 2012-re megállapított halászati kvótát.

(3)

Ezért meg kell tiltani a szóban forgó állomány halászatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2012. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Ettől az időponttól kezdve tilos különösen az e hajók által már kifogott, az adott állományba tartozó egyedek fedélzeten való tárolása, kirakása, átrakása és kirakodása.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. október 11-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Lowri EVANS

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  HL L 25., 2012.1.27., 55. o.


MELLÉKLET

Szám

56/TQ44

Tagállam

Egyesült Királyság

Állomány

GHL/2A-C46

Faj

Grönlandi laposhal (Reinhardtius hippoglossoides)

Terület

A IIa és IV övezet uniós vizei; az Vb és VI övezet uniós és nemzetközi vizei

Időpont

2012.7.11.


17.10.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 284/9


A BIZOTTSÁG 955/2012/EU RENDELETE

(2012. október 11.)

az Egyesült Királyság lobogója alatt közlekedő hajók által a NAFO 3M területen folytatott, vörös álsügérekre irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az uniós vizek vonatkozásában, valamint a nemzetközi tárgyalások vagy megállapodások hatálya alá tartozó bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós hajók számára egyes nem uniós vizeken rendelkezésre álló halászati lehetőségeknek a 2012. évre történő meghatározásáról szóló, 2012. január 17-i 44/2012/EU tanácsi rendelet (2) kvótákat állapít meg a 2012. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók fogásai kimerítették a mellékletben megnevezett állomány tekintetében 2012-re megállapított halászati kvótát.

(3)

Ezért meg kell tiltani a szóban forgó állomány halászatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2012. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Ettől az időponttól kezdve tilos különösen az e hajók által már kifogott, az adott állományba tartozó egyedek fedélzeten való tárolása, kirakása, átrakása és kirakodása.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. október 11-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Lowri EVANS

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  HL L 25., 2012.1.27., 55. o.


MELLÉKLET

Szám

57/TQ44

Tagállam

Egyesült Királyság

Állomány

RED/N3M

Faj

Vörös álsügérek (Sebastes spp.)

Terület

NAFO 3M

Időpont

2012.9.17.


17.10.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 284/11


A BIZOTTSÁG 956/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. október 16.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2), és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. október 16-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

72,4

MK

46,1

TR

59,9

ZZ

59,5

0707 00 05

MK

30,3

TR

123,1

ZZ

76,7

0709 93 10

TR

116,7

ZZ

116,7

0805 50 10

AR

88,3

CL

97,2

TR

88,0

UY

65,5

ZA

89,0

ZZ

85,6

0806 10 10

BR

275,2

MK

59,9

TR

154,2

ZZ

163,1

0808 10 80

AR

217,5

MK

28,2

NZ

120,0

US

143,5

ZA

94,4

ZZ

120,7

0808 30 90

CN

92,8

TR

107,9

ZZ

100,4


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

17.10.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 284/13


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2012. október 11.)

az ICES VIIIc körzetben és a Cádizi-öböl kivételével a IXa körzetben halászatra fordítható többletnapok Spanyolország számára történő odaítéléséről

(az értesítés a C(2012) 7086. számú dokumentummal történt)

(Csak a spanyol nyelvű szöveg hiteles)

(2012/640/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a nemzetközi tárgyalások vagy megállapodások hatálya alá nem tartozó bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós hajók számára rendelkezésre álló halászati lehetőségeknek a 2012. évre történő meghatározásáról szóló, 2012. január 17-i 43/2012/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak IIB. melléklete 8. pontjára,

mivel:

(1)

A 43/2012/EU rendelet IIB. mellékletének 5.1. pontja, a melléklet I. táblázatával összefüggésben meghatározza azon napok maximális számát, amelyek során a legalább 10 méter teljes hosszúságú, fedélzetükön szabályozott halászeszközöket (32 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű vonóhálókat, kerítőhálókat, illetve ezekhez hasonló halászeszközöket, továbbá 60 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű kopoltyúhálókat vagy fenékhorogsorokat) szállító uniós halászhajók a 2012. február 1. és 2013. január 31. közötti időszakban az ICES VIIIc körzetben és a Cádizi-öböl kivételével a IXa körzetben tartózkodhatnak.

(2)

A 43/2012/EU rendelet IIB. mellékletének 8.5. pontja lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy a 2011. február 1. és 2012. január 31. közötti végleges tevékenységbeszüntetések alapján végrehajtási aktus útján halászatra fordítható többletnapokat osszon ki, amelyekre vonatkozóan a lobogó szerinti tagállam engedélyezheti a szabályozott halászeszközöket szállító valamely hajójának az adott területen való tartózkodást.

(3)

2012. június 28-án Spanyolország kérelmet nyújtott be, amely szerint 2011. február 1. és 2012. január 31. között nyolc hajó szüntette be véglegesen a tevékenységet. A benyújtott adatok és az említett melléklet 8.2. pontjában meghatározott számítási módszer alapján Spanyolország számára a szóban forgó melléklet 1. pontjában említett hajók vonatkozásában indokolt 7 többletnapot biztosítani a 2012. február 1. és 2013. január 31. közötti időszakra.

(4)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Halászati és Akvakultúra-ágazati Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A szabályozott halászeszközöket szállító és a 43/2012/EU rendelet IIB. mellékletének 6.1. pontjában említett különleges feltételek alá nem tartozó, Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók vonatkozásában az említett melléklet I. táblázatában megállapított, az ICES VIIIc körzetben és a Cádizi-öböl kivételével a IXa körzetben halászatra fordítható napok maximális számát évi 157 napra kell emelni.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Spanyol Királyság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2012. október 11-én.

a Bizottság részéről

Maria DAMANAKI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 25., 2012.1.27., 1. o.


IRÁNYMUTATÁSOK

17.10.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 284/14


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA

(2012. október 10.)

az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2012/18 iránymutatás módosításáról

(EKB/2012/23)

(2012/641/EU)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 12.1. cikkére, valamint a 14.3. cikkére összefüggésben a 3.1. cikk első francia bekezdésével és a 18.2. cikkel,

mivel:

(1)

A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányának 18.1. cikke szerint az Európai Központi Bank (EKB) és azon tagállamok nemzeti központi bankjai (a továbbiakban: NKB-k), amelyek pénzneme az euro, hitelműveleteket végezhetnek hitelintézetekkel és más piaci szereplőkkel megfelelő fedezet mellett történő hitelnyújtás révén. Az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól szóló, 2011. szeptember 20-i EKB/2011/14 iránymutatás (1) I. melléklete határozza meg az eurorendszer monetáris politikai műveleteire alkalmas fedezetek elfogadhatósági követelményeit. A fedezetek elfogadhatóságára vonatkozó kiegészítő átmeneti szabályok kerültek meghatározásra az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről és az EKB/2007/9 iránymutatás módosításáról szóló, 2012. augusztus 2-i EKB/2012/18 iránymutatásban (2).

(2)

Az EKB/2011/14 iránymutatás I. mellékletének 1.6. szakaszában foglaltak alapján a Kormányzótanács az eurorendszer monetáris politikai műveletei végrehajtásának eszközeit, feltételeit, követelményeit és eljárásait bármikor megváltoztathatja. Továbbmenve, a 6.3.1. szakaszban foglaltak alapján az eurorendszer fenntartja magának a jogot, hogy az általa relevánsnak tartott bármely információ alapján meghatározza, hogy egy kibocsátás, kibocsátó, adós vagy garanciavállaló megfelel-e a magas hitelminőségi követelményeknek.

(3)

Az eurorendszer monetáris politikai műveleteiben részvevő szerződő felek számára való likviditásbővítés javítása érdekében a Kormányzótanács úgy határozott, hogy az eurorendszer monetáris politikai műveleteiben fedezetként felhasználható eszközök elfogadhatóságát meghatározó követelményeket átmenetileg bővíteni kell, a monetáris politikai műveletek tekintetében elfogadható eszközökként elfogadva a font sterlingben, yenben vagy USA dollárban denominált forgalomképes adósságinstrumentumokat. Az ilyen forgalomképes adósságinstrumentumokra az érintett átváltási árfolyamok múltbeli ingadozását tükröző diszkontálásokat kell alkalmazni.

(4)

A megfelelő monetáris politikai transzmissziós mechanizmus biztosítása érdekében az ilyen további intézkedések átmenetileg alkalmazhatók, amíg a Kormányzótanács megítélése szerint azokra a továbbiakban már nincs szükség. Ennek megfelelően azokat az EKB/2012/18 iránymutatás módosítása által kell végrehajtani,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk

Módosítások

Az EKB/2012/18 iránymutatás a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

A refinanszírozási műveletekkel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további intézkedések

(1)   Az eurorendszer monetáris politikai műveleteinek vitelére és a fedezetek elfogadhatóságára vonatkozó, az ebben a határozatban meghatározott szabályokat a 2. cikkben részletezettek szerint az EKB/2011/14 iránymutatással együttesen kell alkalmazni.

(2)   A devizában denominált fedezetekre csak az ennek az irányelvnek a 3., 5. és az 5a. cikkei alkalmazandók.

(3)   Az ezen iránymutatás és a nemzeti szinten az NKB-k által végrehajtott EKB/2011/14 iránymutatás közötti eltérés esetén ez az irányelv alkalmazandó. Az NKB-k ezen iránymutatás eltérő rendelkezésének hiányában továbbra is alkalmazzák az EKB/2011/14 iránymutatás valamennyi rendelkezését.”;

2.

A szöveg a következő 5a. cikkel egészül ki:

„5a. cikk

Egyes, font sterlingben, yenben vagy USA dollárban denominált eszközök fedezetként történő elfogadásának bevezetése

(1)   Amennyiben az EKB/2011/14 iránymutatás I. melléklete 6.2.1. cikkében meghatározott forgalomképes adósságinstrumentumok font sterlingben, yenben vagy USA dollárban denomináltak, úgy azok az eurorendszer monetáris politikai műveletei során elfogadható fedezetet képeznek, feltéve, hogy: a) azokat az euroövezetben bocsátották ki és tartják állományban/számolják el; b) a kibocsátó az Európai Gazdasági Térségben telepedett le; és c) azok eleget tesznek minden, az EKB/2011/14 iránymutatás I. melléklete 6.2.1. szakaszában foglalt további megfelelési követelményeknek.

(2)   Az eurorendszer az ilyen forgalomképes adósságinstrumentumokra az alábbi diszkontálásokat alkalmazza: a) 16 %-os diszkontálást a font sterlingben vagy USA dollárban denominált eszközökre; és b) 26 %-os diszkontálást a yenben kibocsátott eszközökre.”

2. cikk

Ellenőrzés

Az NKB-k legkésőbb 2012. október 26-ig beszámolót juttatnak el az EKB részére azokról a szövegekről és eszközökről, amelyekkel ennek az iránymutatásnak meg kívánnak felelni.

3. cikk

Hatálybalépés

(1)   Ez az iránymutatás az elfogadását követő két nap elteltével lép hatályba.

(2)   Az 1. cikk 2012. november 9-én lép hatályba.

4. cikk

Címzettek

Ennek az iránymutatásnak a címzettje az eurorendszer valamennyi központi bankja.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2012. október 10-én.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 331., 2011.12.14., 1. o.

(2)  HL L 218., 2012.8.15., 20. o.


Helyesbítések

17.10.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 284/16


Helyesbítés a 76/769/EGK tanácsi irányelvnek a 2-(2-metoxietoxi)etanol, 2-(2-butoxietoxi)etanol, metilén-difenildiizocianát, ciklohexán és ammónium-nitrát forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásai tekintetében történő módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1348/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozathoz

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 348., 2008. december 24. )

A 112. oldalon, a mellékletben, a 76/769/EGK irányelv I. mellékletének kiegészítésében, az új 57. pont (Ammónium-nitrát (AN), CAS-szám 6484-52-2, EINECS-szám 229-347-8) (2) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„(2)

Nem hozható kereskedelmi forgalomba 2010. június 27. után mint anyag vagy ammónium-nitrátra vetítve kevesebb, mint 16 tömegszázalék nitrogént tartalmazó készítményekben, az alábbiak ellátásának kivételével:”

helyesen:

„(2)

Nem hozható kereskedelmi forgalomba 2010. június 27. után mint anyag, vagy ammónium-nitrátra vetítve 16 tömegszázaléknyi vagy annál több nitrogént tartalmazó készítményekben, az alábbiak ellátásának kivételével:”.