ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2012.268.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 268

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

55. évfolyam
2012. október 3.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 900/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. október 2.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Agneau de lait des Pyrénées [OFJ])

1

 

*

A Bizottság 901/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. október 2.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Štajersko prekmursko bučno olje [OFJ])

3

 

 

A Bizottság 902/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. október 2.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

5

 

 

A Bizottság 903/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. október 2.) a cukorágazat egyes termékeire a 2012/13-as gazdasági évben alkalmazandó, a 892/2012/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról

7

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

3.10.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 268/1


A BIZOTTSÁG 900/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. október 2.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Agneau de lait des Pyrénées [OFJ])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában Franciaország 2007. december 10-én kelt, az „Agneau de lait des Pyrénées” elnevezés oltalom alatt álló földrajzi jelzésként (OFJ-ként) történő bejegyzésére vonatkozó kérelmét (2).

(2)

Spanyolország az 510/2006/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alapján kifogással élt a bejegyzés ellen. A kifogás a rendelet 7. cikke (3) bekezdése első albekezdésének a) és c) pontja alapján elfogadhatónak bizonyult.

(3)

2010. november 8-án kelt levelében a Bizottság felkérte az érintett tagállamokat, hogy belső eljárásaikkal összhangban törekedjenek megállapodásra jutni egymás között.

(4)

Mivel Spanyolország és Franciaország között az előírt határidőig nem jött létre megegyezés, a Bizottságnak az 510/2006/EK rendelet 15. cikkének (2) bekezdésében előírt eljárás szerint határozatot kell hoznia.

(5)

Spanyolország a benyújtott kifogásban elsősorban azt hangsúlyozta, hogy szerinte a földrajzi terület helytelenül lett meghatározva, valamint az érintett termék jellemzői és a Pireneusok között nem áll fenn konkrét kapcsolat. A Bizottság azonban ezekkel a megfontolásokkal kapcsolatban nem fedezett fel semmilyen nyilvánvaló hibát a benyújtott kérelemben, továbbá a kérelem és az 510/2006/EK rendeletben előírt követelmények között sem fedezett fel következetlenséget.

(6)

Spanyolország kifogásában azt is felvetette, hogy az „Agneau de lait des Pyrénées” elnevezés bejegyzése félreértést okozhat a termék tényleges származását illetően, tekintettel arra, hogy a Pireneusok nem kizárólag francia területen található hegység, valamint arra, hogy a kérelem tárgyát képező termékhez hasonló termékeket – köztük a már oltalom alatt álló „Cordero de Navarra” földrajzi jelzéssel ellátott terméket – a Pireneusok spanyol részén is hosszú idők óta készítenek.

(7)

Ha egy kifogás nyomán nem születik megegyezés, az 510/2006/EK rendelet 7. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdése alapján a Bizottságnak kell határozatot hoznia. Az „Agneau de lait des Pyrénées” elnevezés idegen nyelvre – és különösen spanyolra – fordított változata a termék tényleges származása tekintetében megtévesztheti a fogyasztókat. Noha semmi sem indokolja, hogy az „Agneau de lait des Pyrénées” elnevezés ne kerüljön bejegyzésre, célszerű elkerülni az említett potenciális félreértést és biztosítani az elnevezés tisztességes használatát. Ezért az „Agneau de lait des Pyrénées” termékleírásának megfelelően előállított termék forgalomba hozatalakor az elnevezés földrajzi helyre utaló részét nem szabad más nyelvre lefordítani. Ez a fordítás címkén való feltüntetésére, valamint a termék bemutatására vagy népszerűsítésére egyaránt vonatkozik. Továbbá a címkék esetében a származási ország nevét az „Agneau de lait des Pyrénées” elnevezéssel azonos mezőben, ugyanolyan méretű betűkkel kell feltüntetni.

(8)

Mindezek alapján az „Agneau de lait des Pyrénées” elnevezést indokolt bejegyezni az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az oltalom alatt álló földrajzi jelzésekkel és az oltalom alatt álló eredetmegjelölésekkel foglalkozó állandó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezés bejegyzésre kerül.

2. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezés termékleírásának megfelelően előállított termék forgalomba hozatalakor a „Pyrénées” földrajzi elnevezésre történő utalásokat nem szabad más nyelvre lefordítani.

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezést tartalmazó címkén a származási ország nevét az elnevezéssel azonos mezőben és ugyanolyan méretű betűkkel fel kell tüntetni.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. október 2-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(2)  HL C 93., 2010.4.13., 20. o.


MELLÉKLET

Az 510/2006/EK rendelet I. mellékeltében említett élelmiszerek:

1.1. osztály.   Friss hús (valamint vágási melléktermék és belsőség)

FRANCIAORSZÁG

Agneau de lait des Pyrénées (OFJ)


3.10.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 268/3


A BIZOTTSÁG 901/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. október 2.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Štajersko prekmursko bučno olje [OFJ])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban a Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétette Szlovénia 2004. október 29-én kelt, a „Štajersko prekmursko bučno olje” elnevezés oltalom alatt álló földrajzi jelzésként történő bejegyzésére vonatkozó kérelmét (2).

(2)

Több ausztriai természetes és jogi személy kifogásolta a javasolt bejegyzést, és az 510/2006/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alapján megalapozott kifogásoló nyilatkozatot nyújtott be az osztrák illetékes hatóságoknál.

(3)

Ausztria ezt követően az 510/2006/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alapján kifogással élt a bejegyzés ellen. A kifogás a rendelet 7. cikke (3) bekezdése első albekezdésének a), b) és c) pontja alapján elfogadhatónak bizonyult.

(4)

2009. október 8-án kelt levelében a Bizottság felkérte az érintett tagállamokat, hogy belső eljárásaikkal összhangban törekedjenek megállapodásra jutni egymás között.

(5)

Mivel az előírt határidőig nem jött létre megegyezés, a Bizottságnak az 510/2006/EK rendelet 15. cikkének (2) bekezdésében előírt eljárás szerint határozatot kell hoznia.

(6)

A kifogásnak az a része, amely az 510/2006/EK rendelet 2. cikkének való meg nem felelésre vonatkozott, a következő megfontolásokat tartalmazta: a nyersanyagok eredete nem korlátozódik a meghatározott földrajzi területre, és meg sincs jelölve; az előállítás módja a kifogás szerint sem különlegesnek, sem hagyományosnak nem tekinthető; a kifogás szerint nem áll fenn kapcsolat a termék hírneve és az előállítás földrajzi területe között; a kifogás szerint a termékleírás helytelenül használja fel egy régió nevét földrajzi jelzésként. A Bizottság ezekkel a megfontolásokkal kapcsolatban egyetlen nyilvánvaló hibát sem észlelt. Szlovénia ugyanakkor további információkat szolgáltatott annak alátámasztására, hogy a „Štajersko prekmursko bučno olje” elnevezés az 510/2006/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott módon van használatban.

(7)

A kifogás arra is rámutatott, hogy a „Štajersko prekmursko bučno olje” elnevezés oltalom alatt álló földrajzi jelzésként történő bejegyzése iránti kérelem benyújtása előtt egy, a „Steirisches Kürbiskernöl” elnevezést tartalmazó védjegyet már nyilvántartásba vettek. A kifogás azonban nem tartalmazott meggyőző információkat arra nézve, hogy a „Štajersko prekmursko bučno olje” elnevezés a kérdéses termék mibenlétét illetően félrevezetheti a fogyasztókat. Ezért a Bizottságnak nem áll módjában megállapítani, hogy a „Štajersko prekmursko bučno olje” elnevezés bejegyzése ellentétes volna az 510/2006/EK rendelet 3. cikkének (4) bekezdésével.

(8)

A „Štajersko prekmursko bučno olje” elnevezés oltalom alatt álló földrajzi jelzésként történő bejegyzése ellenére az említett védjegy továbbra is használható, hacsak a védjegyoltalmi jog értelmében indokolttá nem válik érvénytelenné nyilvánítása vagy törlése.

(9)

Említést érdemel továbbá, hogy a „Steirisches Kürbiskernöl” elnevezés korábban, az 1263/96/EK bizottsági rendelet (3) alapján oltalom alatt álló földrajzi jelzésként is bejegyzésre került. A „Štajersko prekmursko bučno olje” és a „Steirisches Kürbiskernöl” elnevezés – mindegyiket a saját eredeti nyelvén olvasva – egyértelműen különbözik egymástól, így megállapítható róluk, hogy nem azonos alakúak; ebből következik, hogy a „Štajersko prekmursko bučno olje” elnevezés bejegyzése az 510/2006/EK rendelet 7. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében nem veszélyezteti a „Steirisches Kürbiskernöl” elnevezés létét.

(10)

Mivel nem született megegyezés, az 510/2006/EK rendelet 7. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdése alapján a Bizottságnak kell döntenie. A „Steierisches Kürbiskernöl” elnevezés előbb volt bejegyezve, mint a „Štajersko prekmursko bučno olje” elnevezés. Az 510/2006/EK rendelet 13. cikke (1) bekezdésének b) pontja védi a „Steirisches Kürbiskernöl” elnevezést a fordításokban való használattal szemben. A „štajersko” kifejezés hű fordítása a „steirisches” tájnévnek. Harmadik nyelvre lefordítva továbbá a két megjelölés nagyon hasonló lehet egymáshoz. Miközben nincs ok megtagadni a „Štajersko prekmursko bučno olje” elnevezés nyilvántartásba vételét, biztosítani szükséges a szerzett jogok védelmét és az elnevezés tisztességes használatát. Ezért úgy indokolt rendelkezni, hogy a „Štajersko prekmursko bučno olje” elnevezés földrajzi nevet tartalmazó összetevőit a „Štajersko prekmursko bučno olje” termékleírásának megfelelő termékek forgalmazásával összefüggésben nem szabad más nyelvekre lefordítani. Ez a követelmény a termék címkéjén, valamint a termék bemutatása és reklámozása kapcsán alkalmazott kifejezések fordítására egyaránt vonatkozik. Indokolt továbbá a címkékre vonatkozóan azt is megkövetelni, hogy a „Štajersko prekmursko bučno olje” elnevezéssel azonos látómezőben, azéval azonos méretű betűkkel szedve fel legyen tüntetve a termék származási országa.

(11)

A fentiekre való tekintettel indokolt a „Štajersko prekmursko bučno olje” elnevezést bejegyezni az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába.

(12)

Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak az oltalom alatt álló földrajzi jelzésekkel és az oltalom alatt álló eredetmegjelölésekkel foglalkozó állandó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében található elnevezés bejegyzésre kerül a nyilvántartásba.

2. cikk

Az e rendelet mellékletében található elnevezéshez tartozó termékleírásnak megfelelő termékek forgalmazásával összefüggésben a Štajerska és a Prekmurje régiókra való utalást nem szabad más nyelvekre lefordítani.

Az e rendelet mellékletében található elnevezést tartalmazó címkéken az elnevezéssel azonos látómezőben, azéval azonos méretű betűkkel szedve fel kell tüntetni a termék származási országát.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. október 2-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(2)  HL C 72., 2009.3.26., 67. o.

(3)  HL L 163., 1996.7.2., 19. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek:

1.5. osztály.   Olajok és zsírok (vaj, margarin, olaj stb.)

SZLOVÉNIA

Štajersko prekmursko bučno olje (OFJ)


3.10.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 268/5


A BIZOTTSÁG 902/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. október 2.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2), és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. október 2-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

AL

55,0

MK

53,7

XS

41,5

ZZ

50,1

0707 00 05

MK

27,7

TR

126,8

ZZ

77,3

0709 93 10

TR

111,2

ZZ

111,2

0805 50 10

AR

76,5

CL

108,8

TR

75,6

UY

66,4

ZA

104,0

ZZ

86,3

0806 10 10

MK

35,9

TR

119,1

ZZ

77,5

0808 10 80

BR

89,7

CL

180,3

NZ

137,1

US

145,3

ZA

109,4

ZZ

132,4

0808 30 90

AR

193,5

CN

70,4

TR

111,2

ZZ

125,0


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


3.10.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 268/7


A BIZOTTSÁG 903/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. október 2.)

a cukorágazat egyes termékeire a 2012/13-as gazdasági évben alkalmazandó, a 892/2012/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdése második albekezdésének második mondatára,

mivel:

(1)

A 892/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) a 2012/13-as gazdasági évre megállapította a fehér cukorra, a nyerscukorra és a szirupok bizonyos fajtáira alkalmazandó irányadó árakat és kiegészítő importvámokat.

(2)

A Bizottság rendelkezésére álló adatok alapján az említett összegek a 951/2006/EK rendelet 36. cikkének megfelelően módosításra szorulnak.

(3)

Tekintettel annak szükségességére, hogy az intézkedés alkalmazása a frissített adatok rendelkezésre bocsátását követően mihamarabb megkezdődjék, indokolt e rendeletet kihirdetése napján hatályba léptetni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett termékek behozatalára a 2012/13-as gazdasági évben alkalmazandó, a 892/2012/EU végrehajtási rendeletben megállapított irányadó árak és kiegészítő vámok e rendelet melléklete szerint módosulnak.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. október 2-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o.

(3)  HL L 263., 2012.9.28., 37. o.


MELLÉKLET

A fehér cukor, a nyerscukor és a 1702 90 95 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő importvámok 2012. október 3-tól alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 12 10 (1)

38,12

0,00

1701 12 90 (1)

38,12

3,17

1701 13 10 (1)

38,12

0,00

1701 13 90 (1)

38,12

3,47

1701 14 10 (1)

38,12

0,00

1701 14 90 (1)

38,12

3,47

1701 91 00 (2)

44,46

4,13

1701 99 10 (2)

44,46

1,00

1701 99 90 (2)

44,46

1,00

1702 90 95 (3)

0,44

0,25


(1)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének III. pontjában meghatározott szabványos minőségre megállapítva.

(2)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványos minőségre megállapítva.

(3)  A szacharóztartalom 1 %-ára megállapítva.