ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2012.267.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 267

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

55. évfolyam
2012. október 2.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 872/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. október 1.) az aromaanyagoknak a 2232/96/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt listája elfogadásáról, a listának az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletébe való beillesztéséről, valamint az 1565/2000/EK bizottsági rendelet és az 1999/217/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről ( 1 )

1

 

*

A Bizottság 873/2012/EU rendelete (2012. október 1.) az aromáknak és alapanyagoknak az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi I. mellékletében meghatározott uniós listájára vonatkozó átmeneti intézkedésekről ( 1 )

162

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

2.10.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 267/1


A BIZOTTSÁG 872/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. október 1.)

az aromaanyagoknak a 2232/96/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt listája elfogadásáról, a listának az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletébe való beillesztéséről, valamint az 1565/2000/EK bizottsági rendelet és az 1999/217/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszerekben, illetve azok felületén használt vagy felhasználásra szánt aromaanyagokra vonatkozó közösségi eljárás megállapításáról szóló, 1996. október 28-i 2232/96/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikke (2) bekezdésére, 4. cikke (1) bekezdésére és 5. cikkére,

tekintettel az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK irányelv módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 25. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2232/96/EK rendelet előír egy, az aromaanyagok értékelésére és engedélyezésére irányuló közösségi eljárást. A tagállamok bejelentették a Bizottságnak a területükön forgalmazott élelmiszerekben, illetve azok felületén használható aromaanyagok listáját.

(2)

A 2232/96/EK rendelet előírja a kizárólagosan engedélyezett aromaanyagok listájának létrehozását. Az említett listát a tagállamok által bejelentett aromaanyagok nyilvántartása és egy egyedi értékelési program alapján kell létrehozni.

(3)

A bejelentett anyagok bekerültek a 2232/96/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásában az élelmiszerekben, illetve azok felületén használt aromaanyagok nyilvántartásának elfogadásáról szóló 1999/217/EK bizottsági határozattal (3) megállapított nyilvántartásba.

(4)

Az 1565/2000/EK bizottsági rendelet (4) megállapította a 2232/96/EK rendelet értelmében egy értékelési program elfogadásához szükséges intézkedéseket. A 2232/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése értelmében a nyilvántartásban nem szereplő aromaanyagok is bekerültek az értékelési programba.

(5)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egy, a szerkezet és az aktivitás közötti összefüggésekre, a jelenlegi felhasználásból eredő fogyasztásra és az aggályos toxikológiai határértékre vonatkozó információkat, valamint a metabolizmusról és a toxicitásról rendelkezésre álló adatokat egyesítő fokozatos megközelítést követve számos aromaanyagot értékelt (5). Azokat az aromaanyagokat, amelyeknek a táplálékkal bevitt mennyisége nem vet fel biztonsági aggályokat, fel kell venni a 2232/96/EK rendeletben említett listára.

(6)

Az 1565/2000/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdése értelmében azokat az anyagokat, amelyek szerepelnek a nyilvántartásban, és amelyeket az élelmiszerügyi tudományos bizottság (a továbbiakban: SCF) az 1. kategóriába (6) vagy az Európa Tanács az A. kategóriába (7) sorolt, vagy amelyek az élelmiszer-adalékanyagokkal foglalkozó közös FAO/WHO szakértői bizottság (a továbbiakban: JECFA) 46., 49., 51. vagy 53. üléséről készült jelentés (8) szerint nem vetnek fel biztonsági aggályokat, nem kell újraértékelni az értékelési program keretében. Ezeket az anyagokat fel kell venni a 2232/96/EK rendeletben említett listára.

(7)

Az 1565/2000/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdése szerint a Hatóságnak meg kell vizsgálnia azokat az aromaanyagokat, amelyek szerepelnek a nyilvántartásban, és amelyeket a JECFA 2000 óta minősített úgy, hogy a bevitel becslésére alkalmazott alapértelmezett módszer szerint nem vetnek fel biztonsági aggályokat. Azokat az anyagokat, amelyek esetében a Hatóság egyetértett a JECFA következtetésével, fel kell venni a 2232/96/EK rendeletben említett listára.

(8)

Az aromaanyagokat élelmiszerekben, illetve azok felületén lehet felhasználni a helyes gyártási gyakorlat szerint vagy szükség esetén meghatározott feltételek mellett. A 2232/96/EK rendeletben említett listának az anyag egyedi azonosítószámát (FL-szám), az anyag nevét (kémiai név), a Chemical Abstracts Service nyilvántartási számát, a JECFA-számát, az Európa tanácsi számát, a tisztaságot, az egyedi felhasználási feltételeket és arra a tudományos testületre vonatkozó hivatkozást kell tartalmaznia, amely elvégezte az értékelést.

(9)

E rendelet alkalmazásában az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 2008. december 16-i 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (9) II. mellékletében meghatározott élelmiszer-kategóriákra kell hivatkozni. Szükség esetén az 1334/2008/EK rendelet 13. cikkének c) pontja szerint értelmezési döntéseket lehet hozni arról, hogy egy adott élelmiszer egy adott élelmiszer-kategóriába tartozik-e.

(10)

Azok az aromaanyagok, amelyek biztonságossága nem kapott kedvező elbírálást, az 1334/2008/EK rendelet III. mellékletének A. részében vannak felsorolva; az A. rész azokra az anyagokra vonatkozik, amelyeket nem lehet élelmiszerekhez hozzáadni, vagy amelyeket a 2005/389/EK bizottsági (10), a 2006/252/EK bizottsági határozattal (11) és a 2008/478/EK bizottsági (12) töröltek a nyilvántartásból.

(11)

Olyan aromaanyagok, amelyekre vonatkozóan a kért információkat nem nyújtották be, és amelyeket ezért a Hatóság az 1565/2000/EK rendelet 3. cikke (5) bekezdésének megfelelően nem értékelt, nem vehetők fel a 2232/96/EK rendeletben említett listára.

(12)

Olyan aromaanyagok, amelyekre vonatkozóan a forgalomba hozatalukért felelős személy visszavonta a kérelmet, nem vehetők fel a 2232/96/EK rendeletben említett listára.

(13)

A Hatóság több anyag esetében nem végezte el az értékelést, vagy kiegészítő tudományos adatokat kért az értékelés elvégzéséhez. A 2232/96/EK rendelet és az 1334/2008/EK rendelet céljainak megfelelően és a jogbiztonság növelése érdekében az említett anyagokat helyénvaló felvenni a 2232/96/EK rendeletben említett listára, hogy a jelenleg forgalmazott anyagokat továbbra is használni lehessen az élelmiszerekben, illetve azok felületén a kockázatértékelés és az engedélyezési eljárás lezárásáig.

(14)

A Hatóság által kért kiegészítő tudományos adatok benyújtásának szervezett kezelése érdekében határidőket kell megállapítani az aromaanyagok forgalomba hozataláért felelős személyek számára, hogy teljesítsék a Hatóság közzétett véleményeiben szereplő kéréseit. A 2–4. lábjegyzet ezért a 2232/96/EK rendeletben említett listán szereplő azon anyagoknak van fenntartva, amelyekre vonatkozóan a Hatóság kiegészítő tudományos adatokat kért. Határidőt kell meghatározni, ameddig a Hatóságnak értékelnie kell a benyújtott adatokat. Amennyiben a szükséges információkat nem nyújtják be a kért határidőre, az érintett aromaanyagokat az 1565/2000/EK rendelet 3. cikke (5) bekezdése értelmében nem lehet értékelni, és ezért azokat az 1331/2008/EK európai parlamenti és tanácsi (13) 7. cikkében meghatározott eljárással törölni kell az uniós listáról.

(15)

Azokat az aromaanyagokat, amelyek esetében a Hatóság még nem végezte el az értékelést, és kiegészítő információk iránti kérelem sincs függőben, az 1. lábjegyzettel kell megjelölni a 2232/96/EK rendeletben említett listán.

(16)

Ha az engedélyezett aromaanyag racém elegy (azaz optikai izomerek egyenlő arányú keveréke), mind az R-, mind az S-konfiguráció használatát engedélyezni kell. Ha csak az R-konfiguráció engedélyezett, akkor az S-konfigurációra az engedély nem vonatkozhat, és fordítva.

(17)

A Hatóság számos D-, illetve D,L-aminosav aromaanyagban való felhasználását minősítette biztonságosnak, feltéve, hogy az anyagokat változatlan formában fogyasztják. Ezért ezek az aminosavak csak az aromaanyagként való felhasználásuk tekintetében vehetők fel a 2232/96/EK rendeletben említett listára.

(18)

A 2232/96/EK rendeletben említett lista csak azon aromaanyagok használatának szabályozására szolgál, amelyeket illat és/vagy íz kialakítása vagy megváltoztatása céljából adnak az élelmiszerhez. A listán szereplő egyes anyagok az ízesítéstől eltérő célból is adhatók az élelmiszerhez, és ezekre a felhasználásokra más szabályok vonatkoznak. Egyes anyagok esetében meg kell határozni az aromaanyagként való felhasználásukra vonatkozó felhasználási mennyiséget. Ezek az anyagok a koffein (FL 16.016), a teobromin (FL 16.032), a neoheszperidin-dihidro-kalkon (FL 16.061) és a rebaudiozid A (FL 16.113). Az ammónium-kloridra (FL 16.048) vonatkozóan már léteznek nemzeti rendelkezések. Ezért a belső piac működésének biztosítása érdekében harmonizálni kell a felhasználási mennyiségeket.

(19)

2008. május 22-én elfogadott véleményében (14) a Hatóság azt ajánlotta, hogy a d-kámfor (FL 07.215) esetében állapítsanak meg maximális használati mennyiséget annak érdekében, hogy a testtömegre vetített, d-kámfornak való expozíció egyetlen napon, egyik korcsoportban se haladja meg a 2 mg/kg mértéket. A d-kámfor tekintetében ezért egyedi használati feltételeket kell megállapítani.

(20)

1988. február 19-én elfogadott véleményében (15) az élelmiszerügyi tudományos bizottság azt a következtetést vonta le, hogy toxikológiai szempontból nem kifogásolja a kinin jelenlegi mértékű (max. 100 mg/l) további használatát keserű italokban. A Hatóság nem vitatja ezt az értékelést, de a kininre vonatkozó toxikológiai adatbázis felülvizsgálatát javasolja (16). A kinin újraértékeléséig három kininsó (FL 14.011, FL 14.152 és FL 14.155) felhasználását az alkoholmentes és az alkoholos italokra kell korlátozni.

(21)

2008. május 22-én elfogadott véleményében (17) a Hatóság kitért a glicirrizinsavra és annak ammónium-sójára. A Hatóság egyetértett az SCF értékelésével (18), amely szerint legfeljebb 100 mg/fő/nap bevitel nem vet fel biztonsági aggályokat. A glicirrizinsav (FL 16.012) és ammóniumsója (FL 16.060) mint aromaanyagok tekintetében ezért egyedi használati feltételeket kell megállapítani.

(22)

Az 1334/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezte a 2232/96/EK rendeletet az említett rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett lista alkalmazásának időpontjától. A jogbiztonság érdekében ezért rögzíteni kell, hogy az említett listát mely dátumtól kell alkalmazni. A 2232/96/EK rendeletben megállapított kölcsönös elismerés elvét azonban továbbra is alkalmazni kell az ezen rendelet mellékletében megtalálható azon aromaanyagokra, amelyeket az 1–4. lábjegyzettel jelöltek meg. A 2232/96/EK rendelet már nem alkalmazandó és elavulttá válik, miután elvégezték az említett aromaanyagok kockázatértékelését és engedélyezési eljárásait.

(23)

Az 1565/2000/EK rendeletben előírt értékelési program a 2232/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett lista létrehozására szolgált. Az említett lista létrehozásával az 1565/2000/EK rendelet elavulttá válik, ezért hatályon kívül kell helyezni. Azonban továbbra is alkalmazni kell az ezen rendelet mellékletében megtalálható azon aromaanyagokra, amelyeket az 1–4. lábjegyzettel jelöltek meg. Az 1565/2000/EK rendelet már nem alkalmazandó és elavulttá válik, miután elvégezték az említett aromaanyagok kockázatértékelését és engedélyezési eljárásait.

(24)

Az élelmiszerekben, illetve azok felületén használt aromaanyagok 1999/217/EK bizottsági határozattal elfogadott nyilvántartás a 2232/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett lista létrehozásával elavulttá vált, ezért hatályon kívül kell helyezni.

(25)

Az 1334/2008/EK rendelet úgy rendelkezik, hogy az aromaanyagok és alapanyagok uniós listáját az aromaanyagok 2232/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett listájának az 1334/2008/EK rendelet I. mellékletébe az elfogadáskor való beillesztésével kell létrehozni. Az aromaanyagok 2232/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett listáját ennek megfelelően be kell illeszteni az 1334/2008/EK rendelet I. mellékletébe.

(26)

Az aromaanyagok és alapanyagok uniós listáját az ágazatspecifikus jogszabályokban meghatározott egyéb rendelkezések sérelme nélkül kell alkalmazni.

(27)

Az aromáknak és alapanyagoknak a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló, 2009. május 6-i 2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (19) említett anyatej-helyettesítő tápszerekben, anyatej-kiegészítő tápszerekben, feldolgozott gabona alapú élelmiszerekben, bébiételekben és a csecsemők és kisgyermekek speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszereiben való felhasználását a jövőben a csecsemőknek és kisgyerekeknek készült élelmiszerek összetételére vonatkozóan elfogadásra kerülő sajátos szabályok keretében fogják harmonizálni. A tagállamoknak időközben lehetőségük lenne alkalmazni az aromaanyagok 2232/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett listájában előírtaknál szigorúbb nemzeti szabályokat.

(28)

Az 1334/2008/EK rendelet értelmében az uniós listán nem szereplő aromaanyagok legfeljebb az uniós lista alkalmazásának kezdetétől számított 18 hónapig hozhatók önmagukban forgalomba, és használhatók élelmiszerekben, illetve azok felületén. Mivel a tagállamokban már jelenleg is forgalmaznak aromaanyagokat, rendelkezések elfogadására került sor, hogy biztosított legyen az uniós engedélyezési eljárásra történő átállás zökkenőmentessége. E célból a Bizottság a(z) 873/2012/EU (20) rendelettel átmeneti időszakokat fogadott el az említett aromaanyagokat tartalmazó élelmiszerek tekintetében.

(29)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő meghatározásokat kell alkalmazni:

a)

„uniós lista”: az aromaanyagoknak és alapanyagoknak az 1334/2008/EK rendelet I. mellékletében meghatározott listája;

b)

„értékelt aromaanyagok”: olyan anyagok, amelyek esetében uniós szinten elvégezték az értékelést és jóváhagyást. Ezen anyagok nincsenek lábjegyzettel megjelölve az aromaanyagok és alapanyagok uniós listájának A. részében.

c)

„értékelés alatt álló aromaanyagok”: olyan anyagok, amelyek esetében e rendelet hatálybalépésének idején még nem végezték el uniós szinten a kockázatértékelést. Ezen anyagok az 1–4. lábjegyzettel vannak megjelölve az aromaanyagok és alapanyagok uniós listájának A. részében.

2. cikk

Az aromaanyagok 2232/96/EK rendeletben említett listájának elfogadása

Az aromaanyagoknak a 2232/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett listája e rendelet mellékletének A. része szerint elfogadásra kerül.

3. cikk

Az aromaanyagok listájának az 1334/2008/EK rendeletbe való beillesztése

Az e rendelet mellékletének szövege beillesztésre kerül az 1334/2008/EK rendelet I. mellékletébe.

4. cikk

Értékelés alatt álló aromaanyagok

Az értékelés alatt álló aromaanyagok forgalomba hozhatók és használhatók élelmiszerekben vagy azok felületén, amíg értékelt aromaanyagként be nem kerülnek az uniós lista A. részébe, vagy amíg nem törlik őket a listáról.

5. cikk

A lista frissítése

Szükség esetén az 1331/2008/EK rendelet 7. cikkében említett eljárás szerint az uniós lista A. részének frissítésére kerül sor e rendelet hatálybalépésétől.

6. cikk

A 2232/96/EK rendelet hatályon kívül helyezése

(1)   Az 1334/2008/EK rendelet 24. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában, a 2232/96/EK rendelet hatályon kívül helyezése tekintetében az aromaanyagoknak a 2232/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett listája alkalmazásának kezdete 2013. április 22.

(2)   A 2232/96/EK rendelet 1. és 2. cikke, 3. cikkének (1) és (2) bekezdése, valamint 4. cikkének (1) és (2) bekezdése, továbbá melléklete azonban továbbra is alkalmazandó az értékelés alatt álló aromaanyagokra, amíg értékelt aromaanyagként be nem kerülnek az uniós lista A. részébe, vagy amíg nem törlik őket a listáról. Az említett cikkekben szereplő az aromaanyagok nyilvántartására való hivatkozásokat az uniós lista A. részére való hivatkozásként kell értelmezni.

7. cikk

Az 1565/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezése

Az 1565/2000/EK rendelet 2013. április 22-től hatályát veszti. Az értékelés alatt álló aromaanyagokra azonban továbbra is alkalmazandó.

8. cikk

Az 1999/217/EK határozat hatályon kívül helyezése

Az 1999/217/EK határozat 2013. április 22-től hatályát veszti.

9. cikk

A csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt élelmiszerekre vonatkozó rendelkezések

A tagállamok az aromaanyagoknak a 2009/39/EK irányelvben említett anyatej-helyettesítő tápszerekben, anyatej-kiegészítő tápszerekben, feldolgozott gabona alapú élelmiszerekben, bébiételekben és a csecsemők és kisgyermekek speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszereiben való felhasználására vonatkozóan alkalmazhatnak az uniós lista A. részében előírtaknál szigorúbb nemzeti szabályokat. Az említett nemzeti intézkedéseknek jelentőseknek kell lenniük ahhoz, hogy biztosítsák a fogyasztók megfelelő védelmét, és arányban kell állniuk ezzel az elérendő céllal.

10. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet 2013. április 22-től alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. október 1-jén.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 299., 1996.11.23., 1. o.

(2)  HL L 354., 2008.12.31., 34. o.

(3)  HL L 84., 1999.3.27., 1. o.

(4)  HL L 180., 2000.7.19., 8. o.

(5)  http://www.efsa.europa.eu/

(6)  Az élelmiszerügyi tudományos bizottság 1995. szeptember 21–22-én megrendezett 98. ülése jegyzőkönyvének 6. melléklete.

(7)  Aromaanyagok és az ízesítők természetes forrásai, I. kötet, Kémiailag meghatározott aromaanyagok, Negyedik kiadás. Európa Tanács, Részleges megállapodás a szociális és közegészségügy terén, Strasbourg, 1992., beleértve annak ezt követő cserélhető lapos módosításait 1999-ig.

(8)  Bizonyos élelmiszer-adalékanyagok és szennyező anyagok értékelése. Az élelmiszer-adalékanyagokkal foglalkozó közös FAO-WHO szakértői bizottság 46. jelentése, WHO Technikai Jelentés, 868. sorozat, 1997.

Az élelmiszer-adalékanyagokkal foglalkozó közös FAO-WHO szakértői bizottság 49. jelentése, WHO Technikai Jelentés, 884. sorozat, 1999.

Az élelmiszer-adalékanyagokkal foglalkozó közös FAO-WHO szakértői bizottság 51. jelentése, WHO Technikai Jelentés, 891. sorozat, 2000.

Az élelmiszer-adalékanyagokkal foglalkozó közös FAO-WHO szakértői bizottság 53. jelentése, WHO Technikai Jelentés, 896. sorozat, 2000.

(9)  HL L 354., 2008.12.31., 16. o.

(10)  HL L 128., 2005.5.21., 73. o.

(11)  HL L 91., 2006.3.29., 48. o.

(12)  HL L 163., 2008.6.24., 42. o.

(13)  HL L 354., 2008.12.31., 1. o.

(14)  A Bizottság kérésére az élelmiszer-adalékanyagok, aromák, technológiai segédanyagok és az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok tudományos testülete (AFC) által készített szakvélemény az aromákban és más ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkben előforduló kámforról. The EFSA Journal 729., 1–15. o.

(15)  Az Élelmiszerügyi Tudományos Bizottság jelentése a kininről. (A vélemény kiadásának időpontja: 1988. február 19.) Food - Science and techniques. Az Élelmiszerügyi Tudományos Bizottság jelentései (21. sorozat). Internal Market and Industrial Affairs Directorate-General (Belső Piaci és Iparügyi Főigazgatóság).

(16)  A Bizottság kérésére az élelmiszer-adalékanyagok, aromák, technológiai segédanyagok és az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok tudományos testülete által készített szakvélemény három kinin-sóról a 35. aromacsoport-értékelésen (FGE.35) belül, a 30. kémiai csoport elsőbbségi listájáról. The EFSA Journal (2008) 739, 1–18. o.

(17)  A Bizottság kérésére az élelmiszer-adalékanyagok, aromák, technológiai segédanyagok és az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok tudományos testülete (AFC) által készített szakvélemény két triterpén-glikozidról a 36. aromacsoport-értékelésen (FGE.36) belül, az elsőbbségi listáról. The EFSA Journal (2008) 740, 1–19. o.

(18)  Az élelmiszerügyi tudományos bizottság véleménye a glicirrizinsavról és annak ammónium-sójáról (kiadásának időpontja: 2003. április 4.). Élelmiszerügyi tudományos bizottság. SCF/CS/ADD/EDUL/225 Végleges. 2003. április 10. Európai Bizottság, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóság.

(19)  HL L 124., 2009.5.20., 21. o.

(20)  Lásd e Hivatalos Lap 162. oldalát.


MELLÉKLET

AROMAANYAGOK ÉS ALAPNYAGOK UNIÓS LISTÁJA

A.   RÉSZ

Aromaanyagok uniós listája

1.   SZAKASZ

A lista tartalma

Az 1. táblázat a következő információkat tartalmazza:

 

1. oszlop (FL-szám): az anyag egyedi azonosítószáma

 

2. oszlop (Kémiai név): az anyag neve

 

3. oszlop (CAS-szám): az anyag Chemical Abstracts Service (CAS) szerinti nyilvántartási száma

 

4. oszlop (JECFA-szám): az anyagnak az élelmiszer-adalékanyagokkal foglalkozó közös FAO/WHO szakértői bizottság (JECFA) szerinti száma

 

5. oszlop (CoE-szám): az anyagnak az Európa Tanács (CoE) szerinti száma

 

6. oszlop (Eltérő rendelkezés hiányában az adott anyag tisztasága legalább 95 %-os): Az adott aromaanyag tisztasága legalább 95 %-os kell hogy legyen. Amennyiben kevesebb, az aromaanyag összetételét ez az oszlop tartalmazza.

 

7. oszlop (Felhasználásra vonatkozó korlátozások): Az aromaanyag felhasználása a helyes gyártási gyakorlatok alkalmazása mellett engedélyezett, kivéve, ha ez az oszlop egyedi korlátozásokat tartalmaz. Korlátozott felhasználásra engedélyezett aromaanyagok csak a felsorolt élelmiszer-kategóriákhoz adhatók hozzá, az egyedileg előírt felhasználási feltételek mellett. A korlátozások az alábbi, az 1333/2008/EK rendelet II. mellékletében meghatározott élelmiszer-kategóriákra vonatkoznak:

Kategória száma

Élelmiszer-kategória

1

Tejtermékek és hasonlók

2

Zsírok és olajok, zsír- és olajemulziók

3

Fagyasztott állapotban fogyasztható készítmények

4.2

Feldolgozott gyümölcs és zöldség

5

Édességek

5.3

Rágógumi

6

Gabonafélék és gabonakészítmények

7

Sütőipari termékek

8

Hús

9

Hal és halászati termékek

10

Tojás és tojástermékek

11

Cukor, szirup, méz és asztali édesítőszerek

12

Sók, fűszerek, levesek, szószok, saláták és fehérjetermékek

13

A 2009/39/EK irányelvben (1) meghatározott, különleges táplálkozási célú élelmiszerek

14.1

Alkoholmentes italok

14.2

Alkoholtartalmú italok, beleértve az alkoholmentes és a kis alkoholtartalmú megfelelőiket is

15

Fogyasztásra kész fűszeres falatkák és snackek

16

Desszertek, kivéve az 1., 3. és 4. kategóriába tartozó termékeket

17

A 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (2) meghatározott étrend-kiegészítők, kivéve a csecsemőknek és kisgyermekeknek készült étrend-kiegészítőket

18

Az 1–17. kategóriába nem tartozó feldolgozott élelmiszerek, kivéve a csecsemőknek és kisgyermekeknek készült élelmiszereket

 

8. oszlop (Lábjegyzetek): Az 1. lábjegyzet azon aromaanyagokra vonatkozik, amelyekre az értékelést a Hatóságnak kell elvégeznie. A 2–4. lábjegyzet a kérelmezők számára előírt azon határidőkre vonatkoznak, ameddig a Hatóság által közzétett véleményekben kért adatokat be kell nyújtaniuk. Abban az esetben, ha a szükséges információkat nem adták meg a kért határidőn belül, az adott aromaanyagot vissza kell vonni az unós listáról. A Hatóságnak a benyújtott adatokat az azok benyújtásától számított 9 hónapon belül kell értékelnie. A JECFA által már értékelt anyagok esetében a 4. oszlopban fel van tüntetve a JECFA-szám.

(1)

a Hatóság általi értékelésre van szükség

(2)

további tudományos adatokat kell benyújtani 2012. december 31-ig

(3)

további tudományos adatokat kell benyújtani 2013. június 30-ig

(4)

további tudományos adatokat kell benyújtani 2013. december 31-ig

 

9. oszlop (Hivatkozás): hivatkozás arra a tudományos testületre, amely az értékelést végezte.

2.   SZAKASZ

Megjegyzések

1. megjegyzés: Az anyag „általános” változatán az ammónium-, nátrium-, kálium- és kalciumsókat, valamint a kloridokat, karbonátokat és szulfátokat kell érteni, feltéve hogy rendelkeznek ízesítő tulajdonsággal.

2. megjegyzés: Amennyiben az engedélyezett aromaanyag racemát (egyenlő arányban jelenlévő optikai izomerek keveréke), felhasználásra mind R-, mind pedig S-változtatát engedélyezni kell. Ha csak R-változata engedélyezett, akkor ez az engedélyezés az S-változatra nem vonatkozik, és fordítva.

3. megjegyzés: A maximális határérték a forgalomban lévő élelmiszerben vagy élelmiszer felületén található értékekre vonatkozik. Ettől az elvtől eltérően az elkészítendő szárított és/vagy koncentrált élelmiszerek esetében a címkén szereplő utasításoknak megfelelően elkészített élelmiszerekre vonatkozó maximális szintek alkalmazandók, a minimum hígítási tényezőt figyelembe véve.

4. megjegyzés: Az aromaanyag jelenléte engedélyezhető:

a)

a mellékletben említettektől eltérő összetett élelmiszerekben, amennyiben az aromaanyag engedélyezett az összetett élelmiszer valamelyik összetevőjében;

b)

kizárólag összetett élelmiszer előállításához használt élelmiszerben, feltéve hogy az összetett élelmiszer megfelel ennek a rendeletnek.

1.   táblázat

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

FL-szám

Kémiai név

CAS-szám

JECFA-szám

CoE-szám

Eltérő rendelkezés hiányában az anyag tisztasága legalább 95 %-os

Felhasználásra vonatkozó korlátozások

Lábjegyzet

Hivatkozás

01.001

Limonén

138-86-3

 

491

 

 

 

EFSA

01.002

1-izopropil-4-metil-benzol

99-87-6

1325

620

 

 

 

EFSA

01.003

pin-2(10)-én

127-91-3

1330

2114

 

 

2

EFSA

01.004

pin-2(3)-én

80-56-8

1329

2113

 

 

2

EFSA

01.005

terpinolén

586-62-9

1331

2115

 

 

 

EFSA

01.006

alfa-fellandrén

99-83-2

1328

2117

Legalább 85 %; másodlagos összetevők: 10–12 % cimén és más terpén-szénhidrogének

 

 

EFSA

01.007

béta-kariofillén

87-44-5

1324

2118

80–92 % béta-kariofillén és 15–19 % C15H24 terpén-szénhidrogének (pl. valencén)

 

2

EFSA

01.008

mircén

123-35-3

1327

2197

Legalább 90%; másodlagos összetevők: C15H24 terpén-szénhidrogének (pl. valencén); minimum tesztérték tartalom nyomokban tartalmazhat limonént, alfa- és béta-pinént és más általános C10H16 terpéneket.

 

4

EFSA

01.009

kamfén

79-92-5

1323

2227

Legalább 80 %; másodlagos összetevők: 15–19 % C15H24 terpén-szénhidrogének (pl. valencén)

 

2

EFSA

01.010

1-izopropenil-4-metil-benzol

1195-32-0

1333

2260

 

 

 

EFSA

01.014

1-metil-naftalén

90-12-0

1335

11009

 

 

4

JECFA/EFSA

01.015

vinil-benzol

100-42-5

 

11022

 

 

1

EFSA

01.016

1,4(8), 12-bizabolatrién

495-62-5

1336

10979

 

 

 

EFSA

01.017

valencén

4630-07-3

1337

11030

Legalább 94 %; másodlagos összetevők: 1–4 % más C15H24 szeszkviterpének

 

2

EFSA

01.018

béta-ocimén

13877-91-3

1338

11015

Legalább 80 %; másodlagos összetevő: 15–17 % cisz-béta-ocimén

 

4

EFSA

01.019

alfa-terpinén

99-86-5

1339

11023

Legalább 89 %; másodlagos összetevők: 6–7 % 1,4- és 1,8-cineol

 

 

EFSA

01.020

gamma-terpinén

99-85-4

1340

11025

 

 

 

EFSA

01.024

béta-bourbonén

5208-59-3

1345

11931

 

 

2

EFSA

01.026

1(5), 7(11)-gvajadién

88-84-6

1347

 

 

 

2

EFSA

01.027

bizabola-1,8,12-trién

17627-44-0

 

 

 

 

 

EFSA

01.028

béta-bizabolén

495-61-4

 

 

 

 

 

EFSA

01.029

delta-3-karén

13466-78-9

1342

10983

Legalább 92 %; másodlagos összetevők: 2–3 % pinén; 1–2 % limonén; 1–2 % mircén; 0–1 % p-cimén

 

2

EFSA

01.033

2,2-dimetil-hexán

590-73-8

 

 

 

 

 

EFSA

01.034

2,4-dimetil-hexán

589-43-5

 

 

 

 

 

EFSA

01.035

2,6-dimetil-okta-2,4,6-trién

673-84-7

 

 

 

 

2

EFSA

01.038

dodekán

112-40-3

 

 

 

 

 

EFSA

01.039

delta-elemén

20307-84-0

 

10996

 

 

 

EFSA

01.040

alfa-farnezén

502-61-4

1343

10998

Legalább 38 % alfa és 29 % béta (cisz/transz-izomerek összege); másodlagos összetevők: 20 % bizabolén és maximum 10 % egyéb izomer (valencén, bourbonén, kadinén, gvajén)

 

4

EFSA

01.045

d-limonén

5989-27-5

1326

491

 

 

 

EFSA

01.046

l-limonén

5989-54-8

 

491

 

 

 

EFSA

01.054

pentadekán

629-62-9

 

 

 

 

 

EFSA

01.057

tetradekán

629-59-4

 

 

 

 

 

EFSA

01.059

4(10)-tujén

3387-41-5

 

11018

 

 

2

EFSA

01.061

undeka-1,3,5-trién

16356-11-9

1341

 

Legalább 94% (cisz/transz-izomerek összege); másodlagos összetevő: 2,4,6-undekatrién (Z,Z,E)

 

4

EFSA

01.064

cisz-3,7-dimetil-1,3,6-oktatrién

3338-55-4

 

 

 

 

2

EFSA

01.070

1-oktén

111-66-0

 

 

 

 

2

EFSA

01.077

1-metil-1,3-ciklohexadién

1489-56-1

1344

 

 

 

 

EFSA

02.001

2-metil-propán-1-ol

78-83-1

251

49

 

 

 

JECFA

02.002

propán-1-ol

71-23-8

82

50

 

 

 

JECFA

02.003

izopentanol

123-51-3

52

51

 

 

 

JECFA

02.004

bután-1-ol

71-36-3

85

52

 

 

 

JECFA

02.005

hexán-1-ol

111-27-3

91

53

 

 

 

JECFA

02.006

oktán-1-ol

111-87-5

97

54

 

 

 

JECFA

02.007

nonán-1-ol

143-08-8

100

55

 

 

 

JECFA

02.008

dodekán-1-ol

112-53-8

109

56

 

 

 

JECFA

02.009

hexadekán-1-ol

36653-82-4

114

57

 

 

 

JECFA

02.010

benzil-alkohol

100-51-6

25

58

 

 

 

EFSA

02.011

citronellol

106-22-9

1219

59

Legalább 90%; másodlagos összetevők: 5–8% di-telítetlen és telített C10 alkoholok, 1% citronellil-acetát, 1 citronellál

 

 

EFSA

02.012

geraniol

106-24-1

1223

60

 

 

 

EFSA

02.013

linalool

78-70-6

356

61

 

 

 

JECFA

02.014

alfa-terpineol

98-55-5

366

62

 

 

 

JECFA

02.015

mentol

89-78-1

427

63

 

 

 

JECFA

02.016

DL-borneol

507-70-0

1385

64

 

 

 

EFSA

02.017

cinnamil-alkohol

104-54-1

647

65

 

 

 

EFSA

02.018

nerolidol

7212-44-4

1646

67

 

 

 

EFSA

02.019

2-fenil-etán-1-ol

60-12-8

987

68

 

 

 

EFSA

02.020

hex-2-en-1-ol

2305-21-7

1354

 

 

 

2

EFSA

02.021

heptán-1-ol

111-70-6

94

70

 

 

 

JECFA

02.022

oktán-2-ol

123-96-6

289

71

 

 

 

JECFA

02.023

okt-1-én-3-ol

3391-86-4

1152

 

 

 

1

EFSA

02.024

dekán-1-ol

112-30-1

103

73

 

 

 

JECFA

02.026

3,7-dimetil-oktán-1-ol

106-21-8

272

75

Legalább 90 %; másodlagos összetevők: 5-7 % geraniol és citronellol

 

 

JECFA

02.027

(-)-rodinol

6812-78-8

1222

76

 

 

 

EFSA

02.028

3,7-dimetil-oktán-3-ol

78-69-3

357

77

 

 

 

JECFA

02.029

3,7,11-trimetil-dodeka-2,6,10-trién-1-ol

4602-84-0

1230

78

 

 

 

EFSA

02.030

alfa-pentil-cinnamil-alkohol

101-85-9

674

79

 

 

 

EFSA

02.031

3-fenil-propán-1-ol

122-97-4

636

80

 

 

 

EFSA

02.033

1-fenil-propán-1-ol

93-54-9

822

82

 

 

 

EFSA

02.034

1-fenil-pentán-2-ol

705-73-7

825

83

 

 

 

EFSA

02.035

2-metil-1-fenil-propán-2-ol

100-86-7

1653

84

 

 

 

EFSA

02.036

4-fenil-bután-2-ol

2344-70-9

815

85

 

 

 

EFSA

02.037

3-metil-1-fenil-pentán-3-ol

10415-87-9

1649

86

 

 

 

EFSA

02.038

fenchil-alkohol

1632-73-1

1397

87

 

 

 

EFSA

02.039

4-izopropil-benzil-alkohol

536-60-7

864

88

 

 

 

EFSA

02.040

pentán-1-ol

71-41-0

88

514

 

 

 

JECFA

02.041

2-metil-bután-2-ol

75-85-4

 

515

 

 

 

EFSA

02.042

2-(4-metil-fenil)propán-2-ol

1197-01-9

1650

530

Legalább 90 %; másodlagos összetevők: 9–11 % izopropenil-toluén

 

 

EFSA

02.043

2-etil-bután-1-ol

97-95-0

 

543

 

 

 

SCF/CoE

02.044

heptán-3-ol

589-82-2

286

544

 

 

 

JECFA

02.045

heptán-2-ol

543-49-7

284

554

 

 

 

JECFA

02.047

3,7-dimetil-oktán-1,7-diol

107-74-4

610

559

 

 

 

JECFA

02.049

nona-2,6-dién-1-ol

7786-44-9

1184

589

 

 

2

EFSA

02.050

pent-2-én-1-ol

20273-24-9

1793

665

 

 

2

EFSA

02.051

5-fenil-pentán-1-ol

10521-91-2

675

674

 

 

 

EFSA

02.052

2-metil-propán-2-ol

75-65-0

 

698

 

 

 

EFSA

02.054

p-mentán-1,8-diol

80-53-5

 

701

 

 

 

EFSA

02.055

3,5,5-trimetil-hexán-1-ol

3452-97-9

268

702

 

 

 

JECFA

02.056

hex-3(cisz)-én-1-ol

928-96-1

315

750c

 

 

 

JECFA

02.057

undekán-1-ol

112-42-5

106

751

 

 

 

JECFA

02.058

(Z)- nerol

106-25-2

1224

2018

 

 

 

EFSA

02.059

DL-izoborneol

124-76-5

1386

2020

Legalább 92%; másodlagos összetevő: 3–5 % borneol

 

 

EFSA

02.060

p-menta-1,8-dién-7-ol

536-59-4

974

 

 

 

2

EFSA

02.061

dihidrokarveol

619-01-2

378

2025

 

 

 

JECFA

02.062

karveol

99-48-9

381

2027

 

 

 

JECFA

02.063

d-neomentol

2216-52-6

428

2028

 

 

 

JECFA

02.064

1-fenil-etán-1-ol

98-85-1

799

2030

 

 

 

EFSA

02.065

4-metil-1-fenil-pentán-2-ol

7779-78-4

827

2031

 

 

 

EFSA

02.066

4-fenil-but-3-én-2-ol

17488-65-2

819

 

 

 

2

EFSA

02.067

1R,2S,5R-izopulegol

89-79-2

755

2033

 

 

4

EFSA

02.070

ciklohexanol

108-93-0

 

2138

 

 

 

EFSA

02.071

p-mentán-2-ol

499-69-4

376

2228

 

 

 

JECFA

02.072

4-terpinenol

562-74-3

439

2229

 

 

 

JECFA

02.073

2-fenil-propán-1-ol

1123-85-9

1459

2257

 

 

 

EFSA

02.074

hex-4-én-1-ol

6126-50-7

318

2295

 

 

 

JECFA

02.075

(1R,2S,5S)-neo-dihidrokarveol

18675-33-7

 

2296

 

 

 

EFSA

02.076

2-metil-bután-1-ol

137-32-6

1199

2346

 

 

 

EFSA

02.077

pentán-3-ol

584-02-1

 

2349

 

 

 

EFSA

02.078

etanol

64-17-5

41

11891

 

 

 

JECFA

02.079

izopropanol

67-63-0

277

 

 

 

 

JECFA

02.080

1-(p-tolil)etán-1-ol

536-50-5

805

10197

 

 

 

EFSA

02.081

2,6-dimetil-heptán-4-ol

108-82-7

303

11719

Legalább 90%; másodlagos összetevő: 8–9 % 2-heptanol

 

 

JECFA

02.082

2-etil-hexán-1-ol

104-76-7

267

11763

 

 

 

JECFA

02.083

p-ment-1-én-3-ol

491-04-3

434

10248

 

 

 

JECFA

02.085

szabinén-hidrát

546-79-2

441

10309

 

 

 

JECFA

02.086

undekán-2-ol

1653-30-1

297

11826

 

 

 

JECFA

02.087

nonán-2-ol

628-99-9

293

11803

 

 

 

JECFA

02.088

pentán-2-ol

6032-29-7

280

11696

 

 

 

JECFA

02.089

hexán-3-ol

623-37-0

282

11775

 

 

 

JECFA

02.090

non-2(transz)-én-1-ol

31502-14-4

1365

10292

 

 

2

EFSA

02.091

mirtenol

515-00-4

981

10285

 

 

2

EFSA

02.092

dehidrodihidroionol

57069-86-0

397

10195

Legalább 70%; másodlagos összetevő: 25–27 % tetrahidroionon

 

 

JECFA

02.093

non-6-én-1-ol

35854-86-5

324

10294

 

 

 

JECFA

02.094

okt-3-én-1-ol

20125-84-2

321

10296

 

 

 

JECFA

02.095

2-etil-fenchol

18368-91-7

440

10208

 

 

 

JECFA

02.096

1-terpinenol

586-82-3

373

10252

 

 

 

JECFA

02.097

béta-terpineol

138-87-4

374

10254

 

 

 

JECFA

02.098

oktán-3-ol

589-98-0

291

11715

 

 

 

JECFA

02.099

pent-1-én-3-ol

616-25-1

1150

11717

 

 

1

EFSA

02.100

pinokarveol

5947-36-4

1403

10303

 

 

 

EFSA

02.101

pin-2-én-4-ol

473-67-6

1404

10304

 

 

 

EFSA

02.102

okt-3-én-2-ol

76649-14-4

1140

 

 

 

1

EFSA

02.103

dekán-3-ol

1565-81-7

295

10194

 

 

 

JECFA

02.104

hex-1-én-3-ol

4798-44-1

1151

10220

 

 

1

EFSA

02.105

4-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexenil)but-3-én-2-ol

25312-34-9

391

 

 

 

2

JECFA

02.106

4-(2,2,6-trimetil-1-ciklohexenil)but-3-én-2-ol

22029-76-1

392

 

Legalább 92%; másodlagos összetevők: 3–8 % ionol és ionon

 

2

JECFA

02.107

dihidro-béta-ionol

3293-47-8

395

 

 

 

 

JECFA

02.108

2-metil-4-fenil-bután-2-ol

103-05-9

1477

10281

 

 

 

EFSA

02.109

3-metil-but-2-én-1-ol

556-82-1

1200

11795

 

 

 

EFSA

02.110

2,6-dimetil-hept-6-én-1-ol

36806-46-9

348

 

Legalább 90%; másodlagos összetevő: 5–10 % 6-metil-5-heptén-2-on

 

 

JECFA

02.111

3-metil-bután-2-ol

598-75-4

300

 

 

 

 

JECFA

02.112

non-2(cisz)-én-1-ol

41453-56-9

1369

10292

 

 

2

EFSA

02.113

okt-5(cisz)-én-1-ol

64275-73-6

322

 

Legalább 90%; másodlagos összetevő: 7–9 % transz-5-oktén-1-ol

 

 

JECFA

02.114

2-(2,2,3-trimetil-ciklopent-3-enil)etán-1-ol

1901-38-8

970

 

 

 

 

EFSA

02.115

3-metil-pentán-1-ol

589-35-5

263

10275

 

 

 

JECFA

02.119

cedrenol

28231-03-0

 

10189

 

 

 

EFSA

02.120

(+)-cedrol

77-53-2

 

10190

 

 

 

EFSA

02.121

bután-2-ol

78-92-2

 

11735

 

 

 

SCF/CoE

02.122

p-menta-1,8(10)-dién-9-ol

3269-90-7

 

 

 

 

2

EFSA

02.123

2-metil-but-3-én-2-ol

115-18-4

 

11794

 

 

 

EFSA

02.124

6-metil-hept-5-én-2-ol

1569-60-4

 

10264

 

 

 

EFSA

02.125

undec-10-én-1-ol

112-43-6

 

10319

 

 

 

EFSA

02.126

tetradekán-1-ol

112-72-1

 

10314

 

 

 

EFSA

02.128

p-anizil-alkohol

105-13-5

871

66

 

 

 

EFSA

02.129

(l)-alfa-bizabolol

23089-26-1

 

10178

Izomerek összesen: legalább 95 %

 

 

EFSA

02.131

but-3-én-2-ol

598-32-3

 

 

 

 

1

EFSA

02.132

bután-1,3-diol

107-88-0

 

 

 

 

 

EFSA

02.133

bután-2,3-diol

513-85-9

 

10181

 

 

 

EFSA

02.134

2-ciklohexiletán-1-ol

4442-79-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.135

ciklopentanol

96-41-3

 

10193

 

 

 

EFSA

02.136

dek-1-én-3-ol

51100-54-0

1153

 

 

 

1

EFSA

02.137

dek-2-én-1-ol

22104-80-9

1794

11750

 

 

2

EFSA

02.138

dek-9-én-1-ol

13019-22-2

 

 

 

 

 

EFSA

02.139

deka-2,4-dién-1-ol

18409-21-7

1189

 

 

 

2

EFSA

02.140

1,2-dihidrolinalool

2270-57-7

 

 

 

 

 

EFSA

02.141

2-(6,6-dimetil-biciklo[3.1.1]hept-2-én-2-il)etán-1-ol

128-50-7

986

 

 

 

 

EFSA

02.142

3,3-dimetil-bután-2-ol

464-07-3

 

 

 

 

 

EFSA

02.144

2,6-dimetil-okt-7-én-2-ol

18479-58-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.145

2,6-dimetil-okta-1,5,7-trién-3-ol

29414-56-0

 

 

 

 

1

EFSA

02.146

(E)-3,7-dimetil-okta-1,5,7-trién-3-ol

53834-70-1

 

10202

Legalább 93%; másodlagos összetevők: 2–3 % linalool, 1–2 % linalool-oxid és legfeljebb 1 % nerol-oxid

 

4

EFSA

02.147

3,6-dimetil-oktán-3-ol

151-19-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.148

dodekán-2-ol

10203-28-8

 

11760

 

 

 

EFSA

02.149

(-)-alfa-elemol

639-99-6

 

10205

 

 

 

EFSA

02.150

(E,E)-geranil-linalool

1113-21-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.152

hept-3-én-1-ol

10606-47-0

 

10219

 

 

 

EFSA

02.153

hepta-2,4-dién-1-ol

33467-79-7

1784

 

 

 

2

EFSA

02.154

heptadekán-1-ol

1454-85-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.155

1-heptén-3-ol

4938-52-7

1842

10218

 

 

1

EFSA

02.156

hex-2(cisz)-én-1-ol

928-94-9

1374

69

Legalább 92%; másodlagos összetevő: 3–4 % hex-2(transz)-én-1-ol

 

2

EFSA

02.159

hex-3-én-1-ol

544-12-7

315

750

 

 

 

SCF/CoE

02.162

hexa-2,4-dién-1-ol

111-28-4

1174

 

 

 

2

EFSA

02.164

4-hidroxi-3,5-dimetoxi-benzil-alkohol

530-56-3

 

 

 

 

 

EFSA

02.165

4-hidroxi-benzil-alkohol

623-05-2

955

 

 

 

 

EFSA

02.166

2-(4-hidroxi-fenil)etán-1-ol

501-94-0

 

10226

 

 

 

EFSA

02.167

(1R,2R,5S)-izodihidrokarveol

18675-35-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.168

izofitol

505-32-8

 

10233

 

 

 

EFSA

02.170

(R)-(-)-lavandulol

498-16-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.171

p-mentán-8-ol

498-81-7

 

 

 

 

 

EFSA

02.173

3-(4-metoxi-fenil)propán-1-ol

5406-18-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.174

2-metil-but-2-én-1-ol

4675-87-0

 

10258

 

 

1

EFSA

02.175

2-metil-but-3-én-1-ol

4516-90-9

 

10259

 

 

 

EFSA

02.176

3-metil-but-3-én-1-ol

763-32-6

 

10260

 

 

 

EFSA

02.177

2-metil-hexán-3-ol

617-29-8

 

10266

 

 

 

EFSA

02.178

2-metil-oktán-1-ol

818-81-5

 

 

 

 

 

EFSA

02.180

4-metil-pentán-1-ol

626-89-1

 

10278

 

 

 

EFSA

02.181

2-metil-pentán-2-ol

590-36-3

 

10274

 

 

 

EFSA

02.182

3-metil-pentán-2-ol

565-60-6

 

10276

 

 

 

EFSA

02.183

4-metil-pentán-2-ol

108-11-2

 

10279

 

 

 

EFSA

02.184

3-metil-pentán-3-ol

77-74-7

 

10277

 

 

 

EFSA

02.186

mirtanol

514-99-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.187

Non-1-én-3-ol

21964-44-3

 

10291

 

 

1

EFSA

02.188

nona-2,4-dién-1-ol

62488-56-6

1183

11802

Legalább 92%; másodlagos összetevő: 3–4% 2-nonén-1-ol

 

2

EFSA

02.189

(Z,Z)- nona-3,6-dién-1-ol

76649-25-7

1283

10289

 

 

 

EFSA

02.190

nonán-3-ol

624-51-1

 

10290

 

 

 

EFSA

02.192

okt-2-én-1-ol

22104-78-5

 

 

 

 

2

EFSA

02.193

okt-2-én-4-ol

4798-61-2

1141

 

 

 

1

EFSA

02.194

okta-1,5-dién-3-ol

83861-74-9

 

 

 

 

1

EFSA

02.195

okta-(3Z,5E)-dién-1-ol

70664-96-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.196

oktadekán-1-ol

112-92-5

 

 

 

 

 

EFSA

02.197

1,2,3,4,4a, 5,6,7-oktahidro-2,5,5-trimetil-naftalén-2-ol

41199-19-3

 

10173

 

 

 

EFSA

02.198

oktán-1,3-diol

23433-05-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.201

pent-4-én-1-ol

821-09-0

 

 

 

 

 

EFSA

02.202

pentadekán-1-ol

629-76-5

 

 

 

 

 

EFSA

02.203

2-fenil-propán-2-ol

617-94-7

 

11704

 

 

 

EFSA

02.204

fitol

150-86-7

1832

10302

 

 

 

EFSA

02.205

piperonil-alkohol

495-76-1

 

10306

 

 

 

EFSA

02.206

(-)-szklareol

515-03-7

 

10311

 

 

 

EFSA

02.207

tujil-alkohol

21653-20-3

1865

 

 

 

 

EFSA

02.209

3,3,5-trimetil-ciklohexán-1-ol

116-02-9

1099

 

 

 

 

EFSA

02.210

undec-2-én-1-ol

37617-03-1

1384

 

 

 

2

EFSA

02.211

undeka-1,5-dién-3-ol

56722-23-7

 

 

 

 

1

EFSA

02.213

vanillil-alkohol

498-00-0

886

690

 

 

 

EFSA

02.214

vetiverol

89-88-3

1866

10321

 

 

2

EFSA

02.216

12-béta-szantalén-14-ol

77-42-9

 

74

 

 

2

EFSA

02.217

12-alfa-szantalén-14-ol

115-71-9

 

74

 

 

2

EFSA

02.219

2,6-dimetil-2-heptanol

13254-34-7

 

 

 

 

 

EFSA

02.222

3-pentenol-1

39161-19-8

 

10298

 

 

 

EFSA

02.224

3-(1-mentoxi)propán-1,2-diol

87061-04-9

1408

 

 

 

 

EFSA

02.226

[S-(cisz)]- 3,7,11-trimetil-1,6,10-dodekatrién-3-ol

142-50-7

 

67

 

 

 

EFSA

02.229

(-)-3,7-dimetil-6-oktén-1-ol

7540-51-4

 

 

Legalább 90 % cisz-izomer; másodlagos összetevők: 2–6% di-telített és telítetlen C10 alkoholok, 2–4 % citronellil-acetát és 2–3 % citronellál

 

1

EFSA

02.230

terpineol

8000-41-7

 

 

Izomerek összesen: 91–99 %. Az egyes izomereknek az összetételhez való relatív hozzájárulása: 55–75 % alfa, 16–23 % gamma, 1–10 % cisz-béta, 1–13 % transz-béta, 0–1 % delta

 

 

EFSA

02.231

transz-2, cisz-6-nonadién-1-ol

28069-72-9

 

 

 

 

2

EFSA

02.234

(Z)- non-3-én-1-ol

10340-23-5

 

10293

 

 

 

EFSA

02.242

2-butoxi-etán-1-ol

111-76-2

 

10182

 

 

 

EFSA

02.243

(E,Z)-3,6-nonadién-1-ol

56805-23-3

1284

 

Legalább 92%; másodlagos összetevő: 6 % (E,E)-3,6-nonadién-1-ol

 

 

EFSA

02.245

2,3,4-trimetil-3-pentanol

3054-92-0

1643

 

 

 

 

EFSA

02.246

p-mentán-3,8-diol

42822-86-6

1416

 

 

 

 

EFSA

02.247

l-mentoxi-etanol

38618-23-4

1853

 

 

 

 

EFSA

02.248

vanillin 3-(l-mentoxi)propán-1,2-diol acetál

180964-47-0

1879

 

 

 

 

EFSA

02.249

(4Z)-heptén-1-ol

6191-71-5

1280

 

 

 

 

EFSA

02.250

2,4,8-trimetil-7-nonén-2-ol

437770-28-0

1644

 

 

 

 

EFSA

02.251

2,4,8-trimetil-3,7-nonadién-2-ol

479547-57-4

1645

 

 

 

 

EFSA

02.252

4,8-dimetil-3,7-nonadién-2-ol

67845-50-5

1841

 

 

 

1

EFSA

02.253

2,4-dimetil-4-nonanol

74356-31-3

1850

 

 

 

 

EFSA

02.254

(1R, 2S, 5S)-3-mentoxi-2-mentil-propán-1,2-diol

195863-84-4

1411

 

 

 

 

EFSA

02.255

(Z)-4-heptén-2-ol

66642-85-1

 

 

Legalább 91%; másodlagos összetevők: (E)-4-heptén-2-ol (4–5 %), 2-heptanol (legfeljebb 1 %), transz-3-heptén-2-ol (legfeljebb 1 %) cisz-3-heptén-2-ol (legfeljebb 1 %)

 

 

EFSA

03.001

1,8-cineol

470-82-6

1234

182

 

 

 

EFSA

03.003

benzil-etil-éter

539-30-0

1252

521

 

 

 

EFSA

03.004

dibenzil-éter

103-50-4

1256

11856

 

 

 

EFSA

03.005

2-butil-etil-éter

2679-87-0

1231

10911

 

 

 

EFSA

03.006

2-metoxi-etil-benzol

3558-60-9

1254

11812

 

 

 

EFSA

03.007

1,4-cineol

470-67-7

1233

11225

Legalább 75%; másodlagos összetevő: 20–25 % 1,8-cineol

 

 

EFSA

03.008

2-acetoxi-1,8-cineol

57709-95-2

 

 

 

 

 

EFSA

03.010

benzil-butil-éter

588-67-0

1253

520

Legalább 93%; másodlagos összetevő: 2–5 % benzil-alkohol

 

 

EFSA

03.011

benzil-metil-éter

538-86-3

 

10910

 

 

 

EFSA

03.012

benzil-oktil-éter

54852-64-1

 

 

 

 

 

EFSA

03.015

etil-geranil-éter

40267-72-9

 

 

 

 

 

EFSA

03.016

hexil-metil-éter

4747-07-3

 

 

 

 

 

EFSA

03.019

prenil-etil-éter

22094-00-4

1232

 

 

 

 

EFSA

03.020

alfa-terpinil-metil-éter

14576-08-0

 

 

 

 

 

EFSA

03.022

1-metoxi-1-decén

79930-37-3

1802

 

 

 

 

EFSA

03.023

1-etoxi-etil-acetát

1608-72-6

 

 

 

 

 

EFSA

03.024

digeranil-éter

31147-36-1

 

 

 

 

 

EFSA

04.002

6-etoxi-prop-3-enil-fenol

94-86-0

1264

170

 

 

 

EFSA

04.003

eugenol

97-53-0

1529

171

 

 

 

EFSA

04.004

izoeugenol

97-54-1

1260

172

 

 

 

EFSA

04.005

2-metoxi-fenol

90-05-1

713

173

 

 

 

EFSA

04.006

timol

89-83-8

709

174

 

 

 

EFSA

04.007

2-metoxi-4-metil-fenol

93-51-6

715

175

 

 

 

EFSA

04.008

4-etil-gvajakol

2785-89-9

716

176

 

 

 

EFSA

04.009

2-metoxi-4-vinil-fenol

7786-61-0

725

177

 

 

 

EFSA

04.010

1-metoxi-4-(prop-1(transz)-enil)benzol

4180-23-8

217

183

 

 

 

JECFA

04.013

1,2-dimetoxi-4-(prop-1-enil)benzol

93-16-3

1266

186

 

 

 

EFSA

04.014

1-metoxi-2-metil-benzol

578-58-5

1242

187

 

 

 

EFSA

04.015

1-metoxi-4-metil-benzol

104-93-8

1243

188

 

 

 

EFSA

04.016

1,3-dimetoxi-benzol

151-10-0

1249

189

 

 

 

EFSA

04.017

1-etoxi-2-metoxi-4-(prop-1-enil)benzol

7784-67-0

1267

190

 

 

 

EFSA

04.018

benzil-izoeugenil-éter

120-11-6

1268

522

 

 

 

EFSA

04.019

2,5-dimetil-fenol

95-87-4

706

537

 

 

 

EFSA

04.020

3,5-dimetil-fenol

108-68-9

 

538

 

 

 

EFSA

04.021

3-etil-fenol

620-17-7

 

549

 

 

 

EFSA

04.022

4-etil-fenol

123-07-9

694

550

 

 

 

EFSA

04.026

3-metil-fenol

108-39-4

692

617

 

 

 

EFSA

04.027

2-metil-fenol

95-48-7

691

618

 

 

 

EFSA

04.028

4-metil-fenol

106-44-5

693

619

 

 

 

EFSA

04.029

benzol-1,2-diol

120-80-9

 

680

 

 

 

SCF/CoE

04.031

karvakrol

499-75-2

710

2055

 

 

 

EFSA

04.032

anizol

100-66-3

1241

2056

 

 

 

EFSA

04.033

béta-naftil-etil-éter

93-18-5

1258

2058

 

 

 

EFSA

04.034

1,4-dimetoxi-benzol

150-78-7

1250

2059

 

 

 

EFSA

04.035

difenil-éter

101-84-8

1255

2201

 

 

 

EFSA

04.036

2,6-dimetoxi-fenol

91-10-1

721

2233

 

 

 

EFSA

04.037

4-etoxi-fenol

622-62-8

720

2258

 

 

 

EFSA

04.038

karvakril-etil-éter

4732-13-2

1247

11840

 

 

 

EFSA

04.039

1-metoxi-4-propil-benzol

104-45-0

1244

11835

 

 

 

EFSA

04.040

1,2-dimetoxi-4-vinil-benzol

6380-23-0

1251

11228

 

 

 

EFSA

04.041

fenol

108-95-2

690

11811

 

 

 

EFSA

04.042

2,6-dimetil-fenol

576-26-1

707

11261

 

 

 

EFSA

04.043

1-izopropil-2-metoxi-4-metil-benzol

1076-56-8

1246

11245

 

 

 

EFSA

04.044

2-izopropil-fenol

88-69-7

697

11234

 

 

 

EFSA

04.045

2-(etoxi-metil)fenol

20920-83-6

714

11905

 

 

 

EFSA

04.046

2-propil-fenol

644-35-9

695

11908

 

 

 

EFSA

04.047

benzol-1,3-diol

108-46-3

712

11250

 

 

 

EFSA

04.048

3,4-dimetil-fenol

95-65-8

708

11262

 

 

 

EFSA

04.049

2-metoxi-4-propil-fenol

2785-87-7

717

 

 

 

 

EFSA

04.050

4-propil-fenol

645-56-7

696

 

 

 

 

EFSA

04.051

4-allil-2,6-dimetoxi-fenol

6627-88-9

726

11214

 

 

 

EFSA

04.052

4-etil-2,6-dimetoxi-fenol

14059-92-8

723

11231

 

 

 

EFSA

04.053

4-metil-2,6-dimetoxi-fenol

6638-05-7

722

 

 

 

 

EFSA

04.054

izobutil-béta-naftil-éter

2173-57-1

1259

11886

 

 

 

EFSA

04.055

2,6-dimetoxi-4-prop-1-enil-fenol

20675-95-0

1265

 

 

 

 

EFSA

04.056

2,6-dimetoxi-4-propil-fenol

6766-82-1

724

 

 

 

 

EFSA

04.057

4-vinil-fenol

2628-17-3

711

11257

 

 

 

EFSA

04.058

4-allil-fenol

501-92-8

1527

11218

 

 

 

EFSA

04.059

karvakril-metil-éter

6379-73-3

 

11224

 

 

 

EFSA

04.061

2,6-dimetoxi-4-vinil-fenol

28343-22-8

 

11229

 

 

 

EFSA

04.062

1,2-dimetoxi-benzol

91-16-7

1248

10320

 

 

 

EFSA

04.063

1,3-dimetil-4-metoxi-benzol

6738-23-4

1245

 

 

 

 

EFSA

04.064

4-(1,1-dimetil-etil)fenol

98-54-4

733

 

 

 

 

EFSA

04.065

2,3-dimetil-fenol

526-75-0

 

11258

 

 

 

EFSA

04.066

2,4-dimetil-fenol

105-67-9

 

11259

 

 

 

EFSA

04.067

1-etoxi-2-metoxi-benzol

17600-72-5

 

 

 

 

 

EFSA

04.068

1-etoxi-4-metoxi-benzol

5076-72-2

 

 

 

 

 

EFSA

04.069

1-etil-4-metoxi-benzol

1515-95-3

 

 

 

 

 

EFSA

04.070

2-etil-fenol

90-00-6

 

11232

 

 

 

EFSA

04.072

3-izopropil-fenol

618-45-1

 

 

 

 

 

EFSA

04.073

4-izopropil-fenol

99-89-8

 

 

 

 

 

EFSA

04.074

2-metoxi-naftalén

93-04-9

1257

 

 

 

 

EFSA

04.075

1-metoxi-naftalén

2216-69-5

 

 

 

 

 

EFSA

04.076

3-metoxi-fenol

150-19-6

 

 

 

 

 

EFSA

04.077

4-metoxi-fenol

150-76-5

 

11241

 

 

 

EFSA

04.078

5-metil-2-(tert-butil)fenol

88-60-8

 

 

 

 

 

EFSA

04.079

metil-4-metoxi-benzil-éter

1515-81-7

 

 

 

 

 

EFSA

04.084

1,2,3-trimetoxi-benzol

634-36-6

 

 

 

 

 

EFSA

04.085

2,3,6-trimetil-fenol

2416-94-6

737

 

 

 

 

EFSA

04.088

1-metoxi-4-(1-propenil)benzol

104-46-1

 

183

 

 

 

CoE

04.091

etil-4-hidroxi-benzil-éter

57726-26-8

 

 

 

 

 

EFSA

04.092

4-hidroxi-benzil-metil-éter

5355-17-9

 

 

 

 

 

EFSA

04.093

butil-vanillil-éter

82654-98-6

888

 

 

 

 

EFSA

04.094

etil-4-hidroxi-3-metoxi-benzil-éter

13184-86-6

887

 

 

 

 

EFSA

04.095

2,4,6-trimetil-fenol

527-60-6

 

 

 

 

 

EFSA

04.096

2-metoxi-6-(2-propenil)fenol

579-60-2

1528

 

 

 

 

EFSA

04.097

4-prop-1-enil-fenol

539-12-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.001

acetaldehid

75-07-0

80

89

 

 

 

JECFA

05.002

propanal

123-38-6

83

90

 

 

 

JECFA

05.003

butanal

123-72-8

86

91

 

 

 

JECFA

05.004

2-metil-propanal

78-84-2

252

92

 

 

 

JECFA

05.005

pentanal

110-62-3

89

93

 

 

 

JECFA

05.006

3-metil-butanal

590-86-3

258

94

 

 

 

JECFA

05.007

2-etil-butanal

97-96-1

256

95

 

 

 

JECFA

05.008

hexanal

66-25-1

92

96

 

 

 

JECFA

05.009

oktanal

124-13-0

98

97

Legalább 92%; másodlagos összetevő: 4–7 % 2-metil-heptanal

 

 

JECFA

05.010

dekanal

112-31-2

104

98

Legalább 92%; másodlagos összetevő: 4–7 % 2-metil-nonanal

 

 

JECFA

05.011

dodekanal

112-54-9

110

99

Legalább 92%; másodlagos összetevők: 3–6% tetradekanal; 2–5% dekanal; 1–2 % hexadekanal

 

 

JECFA

05.012

3,7-dimetil-7-hidroxi-oktanal

107-75-5

611

100

 

 

 

JECFA

05.013

benzaldehid

100-52-7

22

101

 

 

 

EFSA

05.014

fahéjaldehid

104-55-2

656

102

 

 

 

EFSA

05.015

4-metoxi-benzaldehid

123-11-5

878

103

 

 

 

EFSA

05.016

piperonal

120-57-0

896

104

 

 

 

EFSA

05.017

veratraldehid

120-14-9

877

106

 

 

 

EFSA

05.018

vanillin

121-33-5

889

107

 

 

 

EFSA

05.019

etil-vanillin

121-32-4

893

108

 

 

 

EFSA

05.020

citrál

5392-40-5

1225

109

 

 

 

EFSA

05.021

citronellál

106-23-0

1220

110

Legalább 85%; másodlagos összetevők: terpenoid anyagok 12–14 %-os keveréke (főként 1,8-cineol, 2-izopropilidén-5-metil-ciklohexanol, linalool, citronellil-acetát és más, természetben előforduló terpének)

 

 

EFSA

05.022

4-izopropil-benzaldehid

122-03-2

868

111

 

 

 

EFSA

05.023

2,6-dimetil-oktanal

7779-07-9

273

112

 

 

 

JECFA

05.024

2-metil-oktanal

7786-29-0

270

113

 

 

 

JECFA

05.025

nonanal

124-19-6

101

114

Legalább 92%; másodlagos összetevő: 4–8% 2-metil-oktanál

 

 

JECFA

05.026

o-tolualdehid

529-20-4

 

 

 

 

1

EFSA

05.027

tolualdehid

1334-78-7

866

115

Legalább 95 % (o,m,p-izomerek összesen)

 

 

EFSA

05.028

m-tolualdehid

620-23-5

 

 

 

 

1

EFSA

05.029

p-tolualdehid

104-87-0

 

 

 

 

1

EFSA

05.030

fenil-acetaldehid

122-78-1

1002

116

 

 

 

EFSA

05.031

heptanal

111-71-7

95

117

Legalább 92%; másodlagos összetevő: 4–7 % 2-metil-hexanal

 

 

EFSA

05.032

tetradekanal

124-25-4

112

118

Legalább 85%; másodlagos összetevők: 10–12 % dodekanal, hexadekanal, valamint oktadekanal

 

 

JECFA

05.033

2-etil-hept-2-enal

10031-88-6

1216

120

 

 

1

EFSA

05.034

undekanal

112-44-7

107

121

Legalább 92%; másodlagos összetevő: 4–8% 2-metil-dekanal

 

 

JECFA

05.035

undec-10-enal

112-45-8

330

122

 

 

 

JECFA

05.036

undec-9-enal

143-14-6

329

123

 

 

 

JECFA

05.037

2-dodecenal

4826-62-4

1350

124

Legalább 93%; másodlagos összetevő: 3–4% 2-dodecénsav

 

2

EFSA

05.038

2-fenil-propanal

93-53-8

1467

126

 

 

 

EFSA

05.039

alfa-butil-fahéjaldehid

7492-44-6

684

127

 

 

 

EFSA

05.040

alfa-pentil-fahéjaldehid

122-40-7

685

128

 

 

 

EFSA

05.041

alfa-hexil-fahéjaldehid

101-86-0

686

129

 

 

 

EFSA

05.042

p-tolil-acetaldehid

104-09-6

1023

130

 

 

 

EFSA

05.043

2-(p-tolil)propionaldehid

99-72-9

1471

131

 

 

 

EFSA

05.044

p-izopropil-fenil-acetaldehid

4395-92-0

1024

132

 

 

 

EFSA

05.045

3-(p-kumenil)- 2-metil-propionaldehid

103-95-7

1465

133

Legalább 90%; másodlagos összetevő: 5% 3-(p-kumenil)-2-metil-propionsav

 

 

EFSA

05.046

2-metil-4-fenil-butiraldehid

40654-82-8

1462

134

 

 

 

EFSA

05.047

4-hidroxi-benzaldehid

123-08-0

956

558

 

 

 

EFSA

05.048

2-metoxi-fahéjaldehid

1504-74-1

688

571

Legalább 94%; másodlagos összetevő: 3 % o-metoxi-fahéjsav

 

 

EFSA

05.049

2-metil-butiraldehid

96-17-3

254

575

 

 

 

JECFA

05.050

alfa-metil-fahéjaldehid

101-39-3

683

578

 

 

 

EFSA

05.051

3-(4-metoxi-fenil)-2-metil-prop-2-enal

65405-67-6

689

584

 

 

 

EFSA

05.052

2-metil-3-(p-tolil)propionaldehid

41496-43-9

1466

587

 

 

 

EFSA

05.053

2,4,6-trimetil-1,3,5-trioxán

123-63-7

 

594

 

 

 

SCF/CoE

05.055

szalicilaldehid

90-02-8

897

605

 

 

 

EFSA

05.056

4-etoxi-benzaldehid

10031-82-0

879

626

 

 

 

EFSA

05.057

hexa-2(transz),4(transz)-dienal

142-83-6

1175

640

 

 

2

EFSA

05.058

nona-2(transz),6(cisz)-dienal

557-48-2

1186

659

Legalább 92%; másodlagos összetevő: 4–7 % (E,E)-2,6-nonadienal

 

2

EFSA

05.059

non-6(cisz)-enal

2277-19-2

325

661

Legalább 90%; másodlagos összetevő: 6–9% transz-6-nonenal

 

 

JECFA

05.060

okt-2-enal

2363-89-5

1363

663

Legalább 92%; másodlagos összetevők: 3–4% 2-okténsav és etil-oktanoát

 

2

EFSA

05.061

okt-6-enal

63826-25-5

 

664

 

 

 

EFSA

05.062

2-fenil-krotonaldehid

4411-89-6

1474

670

 

 

2

EFSA

05.064

trideka-2(transz),4(cisz),7(cisz)-trienal

13552-96-0

1198

685

Legalább 71%; másodlagos összetevők: 14 % 4-cisz-7-cisz-tridekadienol; 6% 3-cisz-7-cisz-tridekadienol; 5% 2-transz-7-cisz-tridekadienal; 3% 2-transz-4-transz-7-cisz-tridekatrienal

 

2

EFSA

05.066

4-etoxi-3-metoxi-benzaldehid

120-25-2

 

703

 

 

 

EFSA

05.068

4-etil-benzaldehid

4748-78-1

865

705

 

 

 

EFSA

05.069

2-metil-pentanal

123-15-9

260

706

 

 

 

JECFA

05.070

2-heptenal

2463-63-0

1360

730

 

 

2

SCF/CoE

05.071

nona-2,4-dienal

6750-03-4

1185

732

Legalább 89%; másodlagos összetevők: 5–6% 2,4-nonadién-1-ol és 1–2% 2-nonén-1-ol

 

2

EFSA

05.072

transz-2-nonenal

18829-56-6

 

733

Legalább 92%; másodlagos összetevő: 3–4% 2-nonénsav

 

2

CoE

05.073

hex-2(transz)-enal

6728-26-3

1353

748

Legalább 92%; másodlagos összetevő: 3–4% 2-hexénsav

 

2

CoE

05.074

2,6-dimetil-hept-5-enal

106-72-9

349

2006

Legalább 85%; másodlagos összetevők: 9–10 % 6-metil-5-heptén-2-on 1–2% 2,6-dimetil-6-heptenal

 

 

JECFA

05.075

hex-3(cisz)-enal

6789-80-6

316

2008

 

 

 

JECFA

05.076

dec-2-enal

3913-71-1

1349

2009

Legalább 92%; másodlagos összetevő: 3–4% 2-decénsav

 

2

EFSA

05.077

2-metil-undekanal

110-41-8

275

2010

 

 

 

JECFA

05.078

tridec-2-enal

7774-82-5

1359

2011

Legalább 92%; másodlagos összetevő: 3–4% 2-tridecénsav

 

2

EFSA

05.079

citronellil-oxi-acetaldehid

7492-67-3

592

2012

Legalább 75%; másodlagos összetevők: 20–21% geranil-oxi-acetaldehid; 1–2 % citronellol

 

 

EFSA

05.080

3-fenil-propanal

104-53-0

645

2013

 

 

 

EFSA

05.081

2,4-dekadienal

2363-88-4

 

 

Legalább 89%; másodlagos összetevők (cisz, cisz)-; (cisz, transz)- és (transz, cisz)- 2,4-dekadienalok keveréke (izomerek összesen: 95%); aceton és izopropanol

 

2

EFSA

05.082

(Z,Z)-3,6-dodekadienal

13553-09-8

 

2121

 

 

 

EFSA

05.084

hepta-2,4-dienal

4313-03-5

1179

729

Legalább 92%; másodlagos összetevők: 2–4% (E,Z)-2,4-heptadienal és 2–4% 2,4-heptadiénsav

 

2

EFSA

05.085

hept-4-enal

6728-31-0

320

2124

 

 

 

JECFA

05.090

2-metil-pent-2-enal

623-36-9

1209

2129

Legalább 92%; másodlagos összetevők: 1,5–2,5 % propionaldehid és 3,5–4,5% propionsav

 

1

EFSA

05.091

2-hidroxi-4-metil-benzaldehid

698-27-1

898

2130

 

 

 

EFSA

05.094

3-(4-izopropil-fenil)propionaldehid

7775-00-0

680

2261

85–90% p-izomer és 5–10% o-izomer

 

 

EFSA

05.095

2-metil-krotonaldehid

497-03-0

1201

2281

 

 

1

EFSA

05.096

4-decenal

30390-50-2

326

2297

 

 

 

JECFA

05.097

3-metil-2-fenil-butiraldehid

2439-44-3

1463

135

 

 

 

EFSA

05.098

p-ment-1-én-9-al

29548-14-9

971

10347

 

 

 

EFSA

05.099

5-metil-2-fenil-hex-2-enal

21834-92-4

1472

10365

 

 

2

EFSA

05.100

4-metil-2-fenil-pent-2-enal

26643-91-4

1473

10366

 

 

2

EFSA

05.101

penta-2,4-dienal

764-40-9

1173

11695

 

 

2

EFSA

05.102

pent-2-enal

764-39-6

1364

10375

 

 

2

EFSA

05.103

3-fenil-pent-4-enal

939-21-9

679

10378

 

 

 

EFSA

05.104

2,6,6-trimetil-ciklohexa-1,3-dién-1-karbaldehid

116-26-7

977

10383

 

 

 

EFSA

05.105

2-butil-but-2-enal

25409-08-9

1214

10324

 

 

1

EFSA

05.106

mirtenal

564-94-3

980

10379

 

 

2

EFSA

05.107

2-izopropil-5-metilhex-2-enal

35158-25-9

1215

10361

 

 

1

EFSA

05.108

undeka-2,4-dienal

13162-46-4

1195

10385

 

 

2

EFSA

05.109

2-undecenal

2463-77-6

1366

11827

 

 

2

EFSA

05.110

2,4-dimetil-benzaldehid

15764-16-6

869

 

 

 

 

EFSA

05.111

okta-2(transz),6(transz)-dienal

56767-18-1

1182

10371

 

 

2

EFSA

05.112

2,6,6-trimetil-ciklohex-1-én-1-acetaldehid

472-66-2

978

10338

Legalább 92%; másodlagos összetevők: 2–3% béta-ciklocitrál; 0,5–1 % béta-ionon; 2–4% metil-béta-homociklogeranát; 0,6–1% etil-béta-homociklogeranát

 

 

EFSA

05.113

hex-4-enal

4634-89-3

319

10337

 

 

 

JECFA

05.114

4-metil-pent-2-enal

5362-56-1

1208

10364

 

 

2

EFSA

05.115

2-fenil-pent-4-enal

24401-36-3

1476

10377

 

 

 

EFSA

05.116

3,5,5-trimetil-hexanal

5435-64-3

269

10384

 

 

 

JECFA

05.117

p-menta-1,8-dién-7-al

2111-75-3

973

11788

 

 

2

EFSA

05.118

4-metoxi-fahéjaldehid

1963-36-6

687

11919

 

 

 

EFSA

05.119

(1R) 2,2,3-trimetil-ciklopent-3-én-1-il-acetaldehid

4501-58-0

967

10325

 

 

 

EFSA

05.120

dodeka-2,6-dienal

21662-13-5

1197

 

 

 

2

EFSA

05.121

2,6,6-trimetil-1-ciklohexén-1-karboxaldehid

432-25-7

979

2133

 

 

2

EFSA

05.122

p-metil-fahéjaldehid

1504-75-2

682

10352

 

 

 

EFSA

05.123

(1R,2R,5S) 5-izopropenil-2-metil-ciklopentán-karboxaldehid

55253-28-6

968

 

 

 

 

EFSA

05.124

3-metil-krotonaldehid

107-86-8

1202

10354

 

 

 

EFSA

05.125

dodeka-2,4-dienal

21662-16-8

1196

11758

Legalább 85%; másodlagos összetevő: 11–12% 2-transz-4-cisz-izomer

 

2

EFSA

05.126

2-metil-okt-2-enal

49576-57-0

1217

10363

 

 

1

EFSA

05.127

okta-2(transz),4(transz)-dienal

30361-28-5

1181

11805

 

 

2

EFSA

05.128

okt-5(cisz)-enal

41547-22-2

323

 

Legalább 85%; másodlagos összetevő: 10–15% transz-5-oktenal

 

 

JECFA

05.129

2-metoxi-benzaldehid

135-02-4

 

10350

 

 

 

EFSA

05.134

2-metil-3-tolil-propionaldehid (kevert o,m,p-)

 

 

587

Legalább 95 % (izomerek összesen: 80% p-; 10% o-; 5% m-)

 

 

EP

05.137

dec-4(cisz)-enal

21662-09-9

 

 

Legalább 90%; másodlagos összetevő: legalább 5 % transz-izomer

 

1

EFSA

05.139

dec-9-enal

39770-05-3

1286

 

 

 

 

EFSA

05.140

deka-2(transz),4(transz)-dienal

25152-84-5

1190

2120

Legalább 89%; másodlagos összetevők: 3–4% (cisz-cisz)-; (cisz-transz)- és (transz-cisz)-2,4-dekadienalok keverékéből; 3–4 % aceton és nyomokban izopropanol

 

2

EFSA

05.141

deka-2,4,7-trienal

51325-37-2

1786

 

 

 

2

EFSA

05.142

3,4-dihidroxi-benzaldehid

139-85-5

 

10328

 

 

 

EFSA

05.143

2,5-dimetil-2-vinil-hex-4-enal

56134-05-5

 

 

 

 

 

EFSA

05.144

dodec-2(transz)-enal

20407-84-5

 

 

Legalább 93%; másodlagos összetevő: 2–3% 2-dodecénsav

 

2

EFSA

05.147

2-etil-hexanal

123-05-7

 

10331

 

 

 

EFSA

05.148

farnezal

19317-11-4

1228

 

 

 

 

EFSA

05.149

glutáraldehid

111-30-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.150

hept-2(transz)-enal

18829-55-5

1360

730

 

 

2

EFSA

05.152

hexadekanal

629-80-1

 

10336

 

 

 

EFSA

05.153

4-hidroxi-3,5-dimetoxi-benzaldehid

134-96-3

1878

10340

 

 

 

EFSA

05.154

(E)-4-hidroxi-3,5-dimetoxi-fahéjaldehid

4206-58-0

 

10341

 

 

 

EFSA

05.155

4-hidroxi-3-metoxi-fahéjaldehid (izomerek keveréke)

458-36-6

 

10342

 

 

 

EFSA

05.156

3-(4-hidroxi-3-metoxi-fenil)propanal

80638-48-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.157

izociklocitrál

1335-66-6

 

 

 

 

 

EFSA

05.158

3-metoxi-benzaldehid

591-31-1

 

10351

 

 

 

EFSA

05.159

p-metoxi-fenil-acetaldehid

5703-26-4

 

 

 

 

 

EFSA

05.160

2-metil-dekanal

19009-56-4

 

 

 

 

 

EFSA

05.164

2-metil-hexanal

925-54-2

 

 

 

 

 

EFSA

05.166

4-metil-pentanal

1119-16-0

 

10369

 

 

 

EFSA

05.167

12-metil-tetradekanal

75853-50-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.169

12-metil-tridekanal

75853-49-5

1229

 

 

 

 

EFSA

05.170

nerál

106-26-3

 

 

 

 

1

EFSA

05.171

non-2-enal

2463-53-8

1362

733

Legalább 92%; másodlagos összetevő: 3–4% 2-nonénsav

 

2

EFSA

05.172

nona-2(transz),6(transz)-dienal

17587-33-6

1187

 

 

 

2

EFSA

05.173

nona-2,4,6-trienal

57018-53-8

1785

 

 

 

2

EFSA

05.174

pent-4-enal

2100-17-6

1619

 

 

 

 

EFSA

05.175

2-fenil-pent-2-enal

3491-63-2

 

 

 

 

2

EFSA

05.179

(E)-tetradec-2-enal

51534-36-2

1803

 

 

 

2

EFSA

05.182

2,6,6-trimetil-ciklohex-2-én-1-karboxaldehid

432-24-6

 

 

 

 

1

EFSA

05.183

4-(2,6,6-trimetil-ciklohexenil)-2-metil-butanal

73398-85-3

 

 

 

 

 

EFSA

05.184

undec-2(transz)-enal

53448-07-0

 

 

 

 

2

EFSA

05.186

2,4-oktadienal

5577-44-6

 

 

 

 

2

EFSA

05.188

transz-3,7-dimetil-okta-2,6-dienal

141-27-5

 

 

 

 

1

EFSA

05.189

2-hexenal

505-57-7

 

 

Legalább 92%; másodlagos összetevő: 3–4% 2-hexénsav

 

2

EFSA

05.190

transz-2-oktenal

2548-87-0

 

 

Legalább 92%; másodlagos összetevők: 3–4% 2-okténsav és etil-oktanoát

 

2

EFSA

05.191

transz-2-decenal

3913-81-3

 

 

Legalább 92%; másodlagos összetevő: 3–4% 2-decénsav

 

2

EFSA

05.192

3-hexenal

4440-65-7

1271

 

Legalább 80 % (cisz és transz-izomerek összesen); másodlagos összetevő: 18–20% transz-2-hexenal

 

 

EFSA

05.194

tr-2, tr-4-nonadienal

5910-87-2

 

 

Legalább 89%; másodlagos összetevők: legalább 5% 2,4-nonadién-1-ol és 2-nonén-1-ol és a 2,4-nonadienal más izomerei

 

2

EFSA

05.195

transz-2-tridecenal

7069-41-2

 

 

Legalább 92%; másodlagos összetevők: 2–5% 2-tridecénsav és 3–5% cisz-2-tridecenal

 

2

EFSA

05.196

tr-2, tr-4-undekadienal

30361-29-6

 

10385

 

 

2

EFSA

05.198

3-butenal, 2-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexén-1-il)-

58102-02-6

 

 

 

 

 

EFSA

05.203

9-oktadecenal

5090-41-5

1641

 

 

 

 

EFSA

05.208

Z-8-tetradecenal

169054-69-7

1640

 

 

 

 

EFSA

05.211

6-metil-oktanal

30689-75-9

 

 

 

 

 

EFSA

05.217

(Z)-5-decenal

21662-08-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.218

16-oktadecenal

56554-87-1

 

 

 

 

 

EFSA

05.219

3-metil-hexanal

19269-28-4

 

 

 

 

 

EFSA

05.220

4Z-dodecenal

21944-98-9

1636

 

Legalább 94% (4Z)-dodecenal; másodlagos összetevő: 3–4% dodecenal

 

 

EFSA

05.221

6,6'-dihidroxi-5,5'-dimetoxi-bifenil-3,3'-dikarbaldehid

2092-49-1

1881

 

 

 

 

EFSA

05.222

2-fenil-4-metil-2-hexenal

26643-92-5

 

 

 

 

2

EFSA

05.223

4-etil-oktanal

58475-04-0

1819

 

 

 

 

EFSA

05.224

(4E)-hexenal

25166-87-4

1622

 

 

 

 

EFSA

05.225

6-metil-heptanal

63885-09-6

 

 

 

 

 

EFSA

05.226

E-4-undecenal

68820-35-9

 

 

 

 

 

EFSA

06.001

1,1-dietoxi-etán

105-57-7

941

35

 

 

 

EFSA

06.002

5-hidroxi-2-fenil-1,3-dioxán

1708-40-3

838

36

Legalább 98 % (5-hidroxi-2-fenil-1,3-dioxán és 2-fenil-4-hidroxi-metil-1,3-dioxalán összesen)

 

 

EFSA

06.003

alfa,alfa-dimetoxi-toluol

1125-88-8

837

37

 

 

 

EFSA

06.004

citrál-dietil-acetál

7492-66-2

948

38

Legalább 98% (izomerek összesen + hemiacetálok + citrál)

 

 

EFSA

06.005

citrál-dimetil-acetál

7549-37-3

944

39

Legalább 98% (izomerek összesen + hemiacetálok + citrál)

 

 

EFSA

06.006

1,1-dimetoxi-2-fenil-etán

101-48-4

1003

40

 

 

 

EFSA

06.007

fenil-acetaldehid-glicerid-acetál

29895-73-6

1004

41

57 % 5-hidroxi-metil-2-fenil-1,3-dioxolán; 38 % 5-hidroxi-2-fenil-1,3-dioxán

 

 

EFSA

06.008

1,1-dimetoxi-oktán

10022-28-3

942

42

 

 

 

EFSA

06.009

1,1-dimetoxi-dekán

7779-41-1

945

43

 

 

 

EFSA

06.010

1,1-dietoxi-3,7-dimetil-oktán-7-ol

7779-94-4

613

44

 

 

 

JECFA

06.011

1,1-dimetoxi-3,7-dimetil-oktán-7-ol

141-92-4

612

45

 

 

 

JECFA

06.012

tolualdehid-gliceril-acetál

1333-09-1

867

46

40% 5-hidroxi-dioxán; 60% 5-hidroxi-metil-dioxalán

 

 

EFSA

06.013

alfa-pentil-fahéjaldehid-dimetil-acetál

91-87-2

681

47

 

 

 

EFSA

06.014

fahéjaldehid-etilén-glikol-acetál

5660-60-6

648

48

 

 

 

EFSA

06.015

1,1-dimetoxi-etán

534-15-6

940

510

 

 

 

EFSA

06.016

1-fenil-etoxi-1-propoxi-etán

7493-57-4

1000

511

 

 

 

EFSA

06.017

(dietoxi-metil)benzol

774-48-1

 

517

 

 

 

EFSA

06.019

1-benzil-oxi-1-(2-metoxi-etoxi)etán

7492-39-9

840

523

 

 

 

EFSA

06.020

1,1-dietoxi-dekán

34764-02-8

 

531

 

 

 

SCF/CoE

06.021

1,1-dietoxi-heptán

688-82-4

 

553

 

 

 

SCF/CoE

06.023

1,1-dietoxi-hexán

3658-93-3

 

557

 

 

 

SCF/CoE

06.024

1,1-di-izobutoxi-2-fenil-etán

68345-22-2

1006

595

 

 

 

EFSA

06.025

1,1-dietoxi-nona-2,6-dién

67674-36-6

946

660

 

 

2

EFSA

06.027

4,5-dimetil-2-benzil-1,3-dioxolán

5468-06-4

1005

669

Legalább 93%; másodlagos összetevő: 2–3% bután-2,3-diol

 

 

EFSA

06.028

1,1-dimetoxi-heptán

10032-05-0

947

2015

 

 

 

EFSA

06.029

heptanal-gliceril-acetál (kevert 1,2 és 1,3 acetálok)

72854-42-3

912

2016

Acetálok (56–58% dioxolán; 37–39% dioxán) és 1–2% reagálatlan heptanal keveréke

 

 

EFSA

06.030

1,1-dimetoxi-2-fenil-propán

90-87-9

1468

2017

 

 

 

EFSA

06.031

1,1-dietoxi-hex-2-én

54306-00-2

1383

2135

 

 

2

EFSA

06.032

4-metil-2-fenil-1,3-dioxolán

2568-25-4

839

2226

 

 

 

EFSA

06.033

1,1-dibutoxi-etán

871-22-7

 

2341

 

 

 

SCF/CoE

06.034

1,1-dipropoxi-etán

105-82-8

 

2342

 

 

 

SCF/CoE

06.035

citrál-propilén-glikol-acetál

10444-50-5

 

2343

 

 

 

SCF/CoE

06.036

1-butoxi-1-(2-fenil-etoxi)etán

64577-91-9

1001

10007

 

 

 

EFSA

06.037

1,1-dietoxi-hept-4-én (cisz és transz)

1192738-48-9

949

10011

 

 

 

EFSA

06.038

4,4-dimetoxi-bután-2-on

5436-21-5

593

10029

 

 

 

JECFA

06.039

1,2-di((1'-etoxi)-etoxi)propán

67715-79-1

927

 

 

 

 

EFSA

06.040

1,2,3-trisz([1'-etoxi]-etoxi)propán

67715-82-6

913

11930

 

 

 

EFSA

06.041

1-izobutoxi-1-etoxi-2-metil-propán

 

 

10055

 

 

 

EFSA

06.042

1-izobutoxi-1-etoxi-3-metil-bután

85136-40-9

 

10057

 

 

 

EFSA

06.043

1-izoamil-oxi-1-etoxi-propán

238757-30-7

 

10038

 

 

 

EFSA

06.044

1-izobutoxi-1-etoxi-propán

67234-04-2

 

10058

 

 

 

EFSA

06.045

1-izobutoxi-1-izopentil-oxi-2-metil-propán

 

 

10061

 

 

 

EFSA

06.046

1-izobutoxi-1-izopentil-oxi-3-metil-bután

 

 

10060

 

 

 

EFSA

06.047

1-izopentil-oxi-1-propoxi-etán

238757-63-6

 

10065

 

 

 

EFSA

06.048

1-izopentil-oxi-1-propoxi-propán

238757-65-8

 

10066

 

 

 

EFSA

06.049

1-butoxi-1-(2-metil-butoxi)etán

77249-20-8

 

 

 

 

 

EFSA

06.050

1-butoxi-1-etoxi-etán

57006-87-8

 

10003

 

 

 

EFSA

06.051

1,1-di-(2-metil-butoxi)etán

13535-43-8

 

 

 

 

 

EFSA

06.052

1,1-di-izobutoxi-2-metil-propán

13262-24-3

 

10025

 

 

 

EFSA

06.053

1,1-di-izobutoxi-etán

5669-09-0

 

10023

 

 

 

EFSA

06.054

1,1-di-izobutoxi-pentán

13262-27-6

 

10026

 

 

 

EFSA

06.055

1,1-di-izopentil-oxietán

13002-09-0

1729

10028

 

 

 

EFSA

06.057

1,1-dietoxi-2-metil-bután

3658-94-4

 

10013

 

 

 

EFSA

06.058

1,1-dietoxi-2-metil-propán

1741-41-9

 

10015

 

 

 

EFSA

06.059

1,1-dietoxi-3-metil-bután

3842-03-3

1730

10014

 

 

 

EFSA

06.061

1,1-dietoxi-bután

3658-95-5

 

10009

 

 

 

EFSA

06.062

1,1-dietoxi-d-odekán

53405-98-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.063

(Z)-1,1-dietoxi-hex-3-én

73545-18-3

 

 

 

 

 

EFSA

06.064

dietoxi-metán

462-95-3

 

10012

 

 

 

EFSA

06.065

1,1-dietoxi-nonán

54815-13-3

 

10016

 

 

 

EFSA

06.066

1,1-dietoxi-oktán

54889-48-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.067

1,1-dietoxi-pentán

3658-79-5

 

10017

 

 

 

EFSA

06.069

1,1-dietoxi-propán

4744-08-5

 

10018

 

 

 

EFSA

06.070

1,1-dietoxi-undekán

53405-97-3

 

 

 

 

 

EFSA

06.071

1,1-dihexil-oxi-etán

5405-58-3

 

10022

 

 

 

EFSA

06.072

1,1-dimetoxi-hex-2(transz)-én

18318-83-7

1728

 

 

 

2

EFSA

06.073

1,1-dimetoxi-hexán

1599-47-9

 

 

 

 

 

EFSA

06.074

dimetoxi-metán

109-87-5

 

10031

 

 

 

EFSA

06.075

1,1-dimetoxi-pentán

26450-58-8

 

 

 

 

 

EFSA

06.076

1,1-dimetoxi-propán

4744-10-9

 

 

 

 

 

EFSA

06.077

2,4-dimetil-1,3-dioxolán

3390-12-3

1711

 

 

 

 

EFSA

06.078

1,1-difenetoxi-etán

122-71-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.079

1-etoxi-1-(2-metil-butoxi)etán

13602-09-0

 

10040

 

 

 

EFSA

06.080

1-etoxi-1-(2-fenil-etoxi)etán

2556-10-7

 

10049

 

 

 

EFSA

06.081

(Z)-1-etoxi-1-(3-hexeniloxi)etán

28069-74-1

943

10034

 

 

 

EFSA

06.082

1-etoxi-1-hexil-oxi-etán

54484-73-0

 

11948

 

 

 

EFSA

06.083

1-etoxi-1-izopentil-oxi-etán

13442-90-5

 

10037

 

 

 

EFSA

06.084

1-etoxi-1-metoxi-etán

10471-14-4

 

10039

 

 

 

EFSA

06.085

1-etoxi-1-pentil-ox-ietán

13442-89-2

 

10046

 

 

 

EFSA

06.086

1-etoxi-1-propoxi-etán

20680-10-8

 

10050

 

 

 

EFSA

06.087

etil-2,4-dimetil-1,3-dioxolán-2-acetát

6290-17-1

1715

 

 

 

 

EFSA

06.088

2-etil-4-metil-1,3-dioxolán

4359-46-0

 

 

 

 

 

EFSA

06.089

2-hexil-4,5-dimetil-1,3-dioxolán

6454-22-4

1712

 

 

 

 

EFSA

06.090

4-hidroxi-metil-2-metil-1,3-dioxolán

3773-93-1

 

 

 

 

 

EFSA

06.091

1-izobutoxi-1-etoxi-etán

6986-51-2

 

10054

 

 

 

EFSA

06.092

1-izobutoxi-1-izopentil-oxi-etán

75048-15-6

 

10059

 

 

 

EFSA

06.094

4-metil-2-pentil-1,3-dioxolán

1599-49-1

928

 

 

 

 

EFSA

06.095

4-metil-2-propil-1,3-dioxolán

4352-99-2

 

 

 

 

 

EFSA

06.096

trietoxi-metán

122-51-0

 

10903

 

 

 

EFSA

06.097

1,1,3-trietoxi-propán

7789-92-6

 

10075

 

 

 

EFSA

06.098

2,2,4-trimetil-1,3-dioxolán

1193-11-9

929

11423

 

 

 

EFSA

06.100

1,1-dipentil-oxi-etán

13002-08-9

 

10032

 

 

 

EFSA

06.102

2-hexil-5-hidroxi-1,3-dioxán

1708-36-7

 

2016

 

 

 

EFSA

06.104

vanillin-propilén-glikol-acetál

68527-74-2

1882

 

 

 

 

EFSA

06.105

3-metil-1,1-di-izopentil-oxi-bután

13285-51-3

 

10070

 

 

 

EFSA

06.106

2-metil-1,1-di-izopentil-oxi-propán

13112-63-5

 

10071

 

 

 

EFSA

06.107

1-(2-metil-butoxi)- 1-izopentil-oxietán

13548-84-0

 

10068

 

 

 

EFSA

06.109

8,8-dietoxi-2,6-dimetilokt-2-én

71662-17-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.111

1-etoxi-1-metoxi-propán

127248-84-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.114

1-hexil-oxi-1-izopentil-oxi-etán

233665-90-2

 

 

 

 

 

EFSA

06.115

1-izopentil-oxi-1-pentil-oxietán

13442-92-7

 

 

 

 

 

EFSA

06.120

DL-menton-1,2-glicerol-ketál

63187-91-7

446

 

 

 

 

JECFA

06.123

1-butoxi-1-izopentil-oxi-etán

238757-27-2

 

10004

 

 

 

EFSA

06.124

1,1-di-izobutoxi-3-metil-bután

13439-98-0

 

10024

 

 

 

EFSA

06.125

1,1-di-izobutoxi-propán

13002-11-4

 

10027

 

 

 

EFSA

06.128

1-etoxi-1-pentil-oxi-bután

3658-92-2

 

10045

 

 

 

EFSA

06.129

1-etoxi-2-metil-1-izopentil-oxi-propán

253679-74-2

 

10043

 

 

 

EFSA

06.130

1-etoxi-2-metil-1-propoxi-propán

238757-42-1

 

10044

 

 

 

EFSA

06.131

1-etoxi-1-(3-metil-butoxi)-3-metil-bután

238757-35-2

 

10042

 

 

 

EFSA

06.132

vanillin-bután-2,3-diol-acetál (sztereoizomerek keveréke)

63253-24-7

960

 

 

 

 

EFSA

06.133

1-menton-1,2-glicerol-ketál

563187-91-7

445

 

 

 

 

JECFA

06.135

2-izobutil-4-metil-1,3-dioxolán

18433-93-7

1732

 

 

 

 

EFSA

06.136

6-izopropil-3,9-dimetil-1,4-dioxi-spiro[4.5]dekán-2-on

831213-72-0

1859

 

Izomerek összesen: 98 %, legalább 60–70 % (3S,5R,6S,9R)- 6-izopropil-3,9-dimetil-1,4-dioxi-spiro[4.5]dekán-2-onnal

 

 

EFSA

06.137

Acetaldehid-etil-izopropil-acetál

25334-93-4

 

 

 

 

 

EFSA

07.001

2-oxo-propanal

78-98-8

937

105

 

 

 

EFSA

07.002

heptán-2-on

110-43-0

283

136

 

 

 

JECFA

07.003

heptán-3-on

106-35-4

285

137

 

 

 

JECFA

07.004

acetofenon

98-86-2

806

138

 

 

 

EFSA

07.005

vanillin-aceton

122-48-5

730

139

 

 

 

EFSA

07.007

alfa-ionon

127-41-3

388

141

 

 

2

JECFA/ EFSA

07.008

béta-ionon

14901-07-6

389

142

 

 

2

JECFA/ EFSA

07.009

metil-alfa-ionon

7779-30-8

398

143

Legalább 90%; másodlagos összetevő: 5–6% metil-béta-ionon

 

2

JECFA/ EFSA

07.010

metil-béta-ionon

127-43-5

399

144

Legalább 88%; másodlagos összetevő: 7–10 % alfa- és béta-izometil-ionon

 

2

JECFA/ EFSA

07.011

4-(2,5,6,6-tetrametil-2-ciklohexenil)- 3-butén-2-on

79-69-6

403

145

 

 

2

JECFA/ EFSA

07.012

karvon

99-49-0

380

146

 

 

 

SCF/CoE

07.013

metil-2-naftil-keton

93-08-3

811

147

 

 

 

EFSA

07.014

maltol

118-71-8

1480

148

 

 

2

EFSA

07.015

6-metilhept-5-én-2-on

110-93-0

1120

149

 

 

 

EFSA

07.016

undekán-2-on

112-12-9

296

150

 

 

 

JECFA

07.017

4-metil-pentán-2-on

108-10-1

301

151

 

 

 

JECFA

07.018

hexán-2,3-dion

3848-24-6

412

152

Legalább 93%; másodlagos összetevők: 2-3% hexándionok

 

 

JECFA

07.019

oktán-2-on

111-13-7

288

153

 

 

 

JECFA

07.020

nonan-2-on

821-55-6

292

154

 

 

 

JECFA

07.021

undeka-2,3-dion

7493-59-6

417

155

 

 

 

JECFA

07.022

4-metil-acetofenon

122-00-9

807

156

 

 

 

EFSA

07.023

2,4-dimetil-acetofenon

89-74-7

809

157

 

 

 

EFSA

07.024

4-fenil-but-3-én-2-on

122-57-6

820

158

 

 

2

EFSA

07.025

4-metil-1-fenil-pentán-2-on

5349-62-2

828

159

 

 

 

EFSA

07.026

4-(p-tolil)bután-2-on

7774-79-0

817

160

 

 

 

EFSA

07.027

3-metil-4-fenil-but-3-én-2-on

1901-26-4

821

161

 

 

2

EFSA

07.028

benzoin

119-53-9

836

162

 

 

 

EFSA

07.029

4-(4-metoxi-fenil)bután-2-on

104-20-1

818

163

 

 

 

EFSA

07.030

1-(4-metoxi-fenil)pent-1-én-3-on

104-27-8

826

164

 

 

2

EFSA

07.031

piperonil-aceton

55418-52-5

 

165

 

 

 

SCF/CoE

07.032

benzo-fenon

119-61-9

831

166

 

 

 

EFSA

07.033

izojazmon

11050-62-7

1115

167

 

 

2

EFSA

07.034

2-hexilidén-ciklopentán-1-on

17373-89-6

1106

 

 

 

 

EFSA

07.035

tetrametil-etil-ciklohexenon (izomerek keveréke)

17369-60-7

1111

168

 

 

 

EFSA

07.036

alfa-izometil-ionon

127-51-5

404

169

 

 

2

JECFA

07.038

4-metoxi-acetofenon

100-06-1

810

570

 

 

 

EFSA

07.040

1-fenil-propán-1-on

93-55-0

824

599

 

 

 

EFSA

07.041

béta-izometil-ionon

79-89-0

 

650

 

 

2

EFSA

07.042

4-izopropil-acetofenon

645-13-6

808

651

 

 

 

EFSA

07.044

Pent-3-én-2-on

625-33-2

1124

666

 

 

1

EFSA

07.045

2,2,6-trimetil-ciklohexanon

2408-37-9

1108

686

 

 

 

EFSA

07.046

vanillilidén-aceton

1080-12-2

732

691

 

 

2

EFSA

07.047

etil-maltol

4940-11-8

1481

692

 

 

 

EFSA

07.048

4-hexén-3-on

2497-21-4

1125

718

 

 

1

EFSA

07.049

1-(4-metoxi-fenil)- 4-metil-pent-1-én-3-on

103-13-9

829

719

 

 

2

EFSA

07.050

aceton

67-64-1

139

737

 

 

 

JECFA

07.051

3-hidroxi-bután-2-on

513-86-0

405

749

 

 

 

JECFA

07.052

diacetil

431-03-8

408

752

 

 

 

JECFA

07.053

bután-2-on

78-93-3

278

753

 

 

 

JECFA

07.054

pentán-2-on

107-87-9

279

754

 

 

 

JECFA

07.055

4-(p-hidroxi-fenil)bután-2-on

5471-51-2

728

755

 

 

 

EFSA

07.056

3-metil-ciklopentán-1,2-dion

80-71-7

418

758

 

 

 

JECFA

07.057

3-etil-ciklopentán-1,2-dion

21835-01-8

419

759

Legalább 90%; másodlagos összetevő: 5-10 % 3-etilciklopentán-1,2-dion (enol formájában)

 

 

JECFA

07.058

heptán-4-on

123-19-3

287

2034

 

 

 

JECFA

07.059

p-mentán-3-on

10458-14-7

 

 

 

 

1

EFSA

07.060

pentán-2,3-dion

600-14-6

410

2039

Legalább 93%; másodlagos összetevő: 2-3% 2,5-dietilciklohexadién-1,4-dion (2,3-pentadion dimere)

 

 

JECFA

07.061

allil-alfa-ionon

79-78-7

401

2040

 

 

2

JECFA/ EFSA

07.062

oktán-3-on

106-68-3