ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2012.258.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 258

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

55. évfolyam
2012. szeptember 26.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 874/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. július 12.) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a lámpák és a lámpatestek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről ( 1 )

1

 

*

A Bizottság 875/2012/EU rendelete (2012. szeptember 25.) a Kínai Népköztársaságból származó kerékpárok behozatalára vonatkozó 990/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelet által elrendelt dömpingellenes intézkedéseknek az Indonéziában, Malajziában, Srí Lankán és Tunéziában feladott, akár Indonéziából, Malajziából, Srí Lankáról és Tunéziából származóként, akár nem ilyenként bejelentett kerékpárok behozatala által megvalósuló esetleges kijátszására vonatkozó vizsgálat kezdeményezéséről és az ilyen behozatalok nyilvántartásba vételének elrendeléséről

21

 

 

A Bizottság 876/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. szeptember 25.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

25

 

 

A Bizottság 877/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. szeptember 25.) a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról

27

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2012/517/EU

 

*

A Tanács határozata (2012. szeptember 24.) a Régiók Bizottsága egy olasz póttagjának kinevezéséről

29

 

 

2012/518/EU

 

*

A Tanács határozata (2012. szeptember 24.) a Régiók Bizottsága két ciprusi tagjának és három ciprusi póttagjának kinevezéséről

30

 

 

2012/519/EU

 

*

A Tanács határozata (2012. szeptember 24.) a Régiók Bizottsága két lengyel póttagjának kinevezéséről

31

 

 

2012/520/EU

 

*

A Tanács határozata (2012. szeptember 24.) a Régiók Bizottsága egy olasz póttagjának kinevezéséről

32

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

26.9.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 258/1


A BIZOTTSÁG 874/2012/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2012. július 12.)

a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a lámpák és a lámpatestek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről szóló, 2010. május 19-i 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

A 2010/30/EU irányelv értelmében a Bizottság köteles felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat elfogadni azon energiával kapcsolatos termékek címkézésére vonatkozóan, amelyek jelentős energiamegtakarítási potenciállal rendelkeznek, és amelyek működési jellemzői jelentős eltéréseket mutatnak, miközben rendeltetésük egyenértékű.

(2)

A 98/11/EK bizottsági irányelvvel (2) rendelkezések kerültek megállapításra a háztartási lámpák energiafogyasztásának címkézését illetően.

(3)

Az uniós villamosenergia-keresletnek jelentős része tudható be az elektromos lámpák villamosenergia-felhasználásának. Az elektromos lámpák energiafogyasztása a már végrehajtott energiahatékonyság-javító intézkedéseken túlmenően is jelentősen tovább csökkenthető.

(4)

A 98/11/EK irányelvet hatályon kívül kell helyezni, ebben a rendeletben pedig új rendelkezéseket szükséges megállapítani annak biztosítására, hogy az energiafogyasztást jelölő címke dinamikusan ösztönözze a szállítókat az elektromos lámpák energiahatékonyságának további javítására és az energiahatékony technológiákra való piaci átállás felgyorsítására. A 98/11/EK irányelv hatálya a háztartási lámpák kategóriáján belül bizonyos technológiákra korlátozódik. Annak érdekében, hogy a címkézés más lámpatechnológiák – köztük a professzionális világítás – energiahatékonyabbá válását is szolgálja, e rendelet hatályának ki kell terjednie az irányított fényű lámpákra, a törpefeszültségű lámpákra, a fénykibocsátó diódákra és a főként a professzionális világításban használatos lámpákra, például a nagy intenzitású kisülőlámpákra is.

(5)

A lámpatesteket gyakran úgy értékesítik, hogy lámpákat tartalmaznak, vagy hozzájuk lámpák vannak mellékelve. E rendelet révén biztosítani kell, hogy a fogyasztók tájékoztatást kapjanak a lámpatest és az energiatakarékos lámpák együttes használhatóságáról, valamint a lámpatesttel együtt értékesített lámpák energiahatékonyságáról. Ugyanakkor célszerű, hogy ez a rendelet ne rójon aránytalanul nagy adminisztratív terhet a lámpatestgyártókra és -kereskedőkre, és a fogyasztók energiahatékonysági tájékoztatásának kötelezettsége tekintetében ne tegyen különbséget a lámpatestek között.

(6)

A címkén feltüntetett adatoknak olyan megbízható, pontos és megismételhető mérési módszerek alkalmazásából kell származniuk, amelyek igazodnak az általánosan korszerűként elfogadott mérési módszertanhoz, és ezen belül különösen – ha rendelkezésre állnak – a 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) I. mellékletében felsorolt európai szabványosító testületek által elfogadott harmonizált szabványokhoz.

(7)

E rendelettel indokolt egységesen meghatározni az elektromos lámpák és lámpatestek címkéjének kivitelét és tartalmát.

(8)

Indokolt ezzel a rendelettel meghatározni az elektromos lámpák és lámpatestek műszaki dokumentációjára, valamint az elektromos lámpák termékismertetőjére irányadó követelményeket.

(9)

Indokolt ezzel a rendelettel meghatározni a lámpák és a lámpatestek bármilyen módon történő távértékesítésére, valamint a rájuk vonatkozó reklámanyagokra és műszaki promóciós anyagokra irányadó adatszolgáltatási kötelezettségeket.

(10)

Helyénvaló rendelkezni e rendelet rendelkezéseinek a technológia fejlődésére való tekintettel történő felülvizsgálatáról.

(11)

A 98/11/EK irányelvről e rendeletre való áttérés megkönnyítése érdekében az e rendelettel összhangban címkézett háztartási lámpákat indokolt a 98/11/EK irányelvvel összhangban lévőnek tekinteni.

(12)

Mindezek miatt a 98/11/EK irányelvet hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   Ez a rendelet címkézési és kiegészítő termékinformációs kötelezettségeket állapít meg az elektromos lámpákra, így különösen:

a)

az izzószálas lámpákra;

b)

a fénycsövekre;

c)

a nagy intenzitású kisülőlámpákra;

d)

a LED-lámpákra és a LED-modulokra.

Ez a rendelet továbbá kötelezettségeket állapít meg az említett lámpák működtetésére szolgáló, végfelhasználók részére forgalmazott lámpatestek címkézésére vonatkozóan, beleértve az olyan termékekbe beépített lámpatestek címkézését is, amelyeknek az elsődleges rendeltetésüknek megfelelő használata során nincs szükség energiabevitelre (ilyen például a bútor).

(2)   E rendelet hatálya nem terjed ki a következő termékekre:

a)

a 30 lumennél kisebb fényáramú lámpák és LED-modulok;

b)

az elemmel vagy akkumulátorral való működtetés céljára forgalmazott lámpák és LED-modulok;

c)

olyan alkalmazások céljára forgalmazott lámpák és LED-modulok, amelyekben elsődleges rendeltetésük nem a világítás, hanem például:

i.

vegyi vagy biológiai folyamatokban (például polimerizáció, fotodinámiás kezelés, kertészet, háziállat-gondozás, rovarok elleni védekezés) részt vevő anyagként való fénykibocsátás;

ii.

képrögzítés és képkivetítés (például fényképezőgép-vaku, fénymásológép, vetítőgép);

iii.

fűtés (például infravörös lámpa);

iv.

jelzés (például repülőtéri lámpa).

Ugyanezek a lámpák és LED-modulok a rendelet hatálya alá esnek, ha világítás céljára forgalmazzák őket;

d)

a lámpatest részeként forgalmazott, a végfelhasználó által rendeltetésszerűen nem kivehető lámpák és LED-modulok, kivéve akkor, ha a végfelhasználó részére külön is ajánlják őket megvásárlásra, bérletre vagy részletvásárlásra, vagy külön is kiállítják őket, például mint pótalkatrészt;

e)

olyan termék részeként forgalmazott lámpák és LED-modulok, amelynek elsődleges rendeltetése nem a világítás. Ha azonban külön is ajánlják őket megvásárlásra, bérletre vagy részletvásárlásra, vagy külön is kiállítják őket, például mint pótalkatrészt, akkor a rendelet hatálya kiterjed rájuk;

f)

a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (4) végrehajtó rendeletek értelmében 2013-tól és 2014-től alkalmazandó követelményeket nem teljesítő lámpák és LED-modulok;

g)

a kizárólag az a)–c) pont szerinti lámpákkal és LED-modulokkal való működésre tervezett lámpatestek.

2. cikk

Fogalommeghatározások

A 2010/30/EU irányelv 2. cikkében található fogalommeghatározásokon túlmenően e rendelet alkalmazásában:

1.   „fényforrás”: energiaátalakítással előállított, elsősorban látható optikai sugárzás kibocsátására tervezett felület vagy tárgy. E fogalommeghatározás alkalmazásában a „látható” kifejezés a 380 nm-től 780 nm-ig terjedő hullámhossztartományra utal;

2.   „világítás”: fénynek terekre, tárgyakra vagy azok környezetére való alkalmazása azzal a céllal, hogy emberek láthassák őket;

3.   „kiemelő világítás”: az általános világítás azon formája, amelyben a fény egy adott tárgy vagy térrész hangsúlyosabb megvilágítása céljából irányítva van;

4.   „lámpa”: olyan egység, amelynek jellemzői különállóan megállapíthatók, és amely egy vagy több fényforrásból áll; a lámpa olyan további alkatrészeket is tartalmazhat, amelyek a begyújtásához, az árammal való ellátásához vagy a stabil működtetéséhez szükségesek vagy amelyek az optikai sugárzás szórására, szűrésére vagy átalakítására szolgálnak, amennyiben ezek az alkatrészek a lámpa maradandó károsítása nélkül nem távolíthatók el a lámpából;

5.   „lámpafej”: a lámpának az a része, amely a lámpát a lámpafoglalaton vagy a lámpa csatlakozóján keresztül a tápáramkörre csatlakoztatja, és gyakran a lámpának a lámpafoglalatban való rögzítését is biztosítja;

6.   „lámpafoglalat”, „aljzat”: a lámpa rögzítésére szolgáló eszköz, amelybe a lámpafejet általában bele kell helyezni; ez utóbbi esetben a lámpafoglalat egyben a lámpának a tápáramkörre való csatlakoztatását is biztosítja;

7.   „irányított fényű lámpa”: olyan lámpa, amelynek esetében az általa kibocsátott fény legalább 80 %-a a π sr térszögbe esik (amelyet egy 120° csúcsszögű kúp jelöl ki);

8.   „nem irányított fényű lámpa”: az irányított fényű lámpának nem minősülő lámpa;

9.   „izzószálas lámpa”: olyan lámpa, amelyben a fény úgy keletkezik, hogy az áthaladó elektromos áram izzásig hevít egy szálszerű vezetőt. A lámpa tartalmazhat olyan gázokat, amelyek befolyásolják az izzási folyamatot;

10.   „izzólámpa”: olyan izzószálas lámpa, amelyben az izzószálat a burában vákuum vagy nemesgáz veszi körül;

11.   „halogénlámpa” (volfrámszálas): olyan izzószálas lámpa, amelyben volfrám izzószálat halogéneket vagy halogénvegyületeket tartalmazó gázközeg vesz körül. Az ilyen lámpa beépített tápegységgel is forgalmazható;

12.   „kisülőlámpa”: olyan lámpa, amelyben a fényt közvetlenül vagy közvetve gázban, fémgőzben vagy több gáz és gőz elegyében elektromos kisülés állítja elő;

13.   „fénycső”: olyan kisnyomású higanyos típusú kisülőlámpa, amelyben a fény legnagyobb részét a kisülésből származó ultraibolya sugárzás által gerjesztett egy vagy több fényporréteg bocsátja ki. A fénycső beépített előtéttel is forgalmazható;

14.   „beépített előtét nélküli fénycső”: beépített előtétet nem tartalmazó, egyik vagy mindkét végén lámpafejjel ellátott fénycső;

15.   „nagy intenzitású kisülőlámpa”: olyan elektromos kisülőlámpa, amelyben a fényt előállító ívet a fal hőmérséklete stabilizálja, és az ív által a bura falára kifejtett terhelés meghaladja a négyzetcentiméterenkénti 3 W-ot;

16.   „fénykibocsátó dióda”, „LED”: p-n átmenetet tartalmazó szilárdtesteszközből álló fényforrás. Az átmenet a gerjesztő elektromos áram hatására optikai sugárzást bocsát ki;

17.   „LED-csomag”: egy vagy több LED-ből álló szerelvény. A szerelvény optikai alkatrészt és termikus, mechanikai és elektromos interfészeket is tartalmazhat;

18.   „LED-modul”: egy vagy több LED-csomagot egyetlen nyomtatott áramköri lapon tartalmazó, fej nélküli szerelvény. A szerelvény elektromos, optikai, mechanikai és termikus alkatrészeket, valamint interfészeket és működtetőeszközt is tartalmazhat;

19.   „LED-lámpa”: egy vagy több fénykibocsátó diódát tartalmazó lámpa. A lámpa lámpafejet viselhet;

20.   „lámpaműködtető eszköz”: az áramforrás és egy vagy több lámpa között elhelyezkedő olyan eszköz, amely a lámpa vagy lámpák működésével összefüggő funkciót tölt be, például átalakítja a tápfeszültséget, egy meghatározott értékre korlátozza a lámpa vagy lámpák áramfelvételét, gyújtófeszültséget és előfűtő áramot biztosít, megakadályozza a hideggyújtást, javítja a teljesítménytényezőt vagy csökkenti a rádiózavarokat. Lehet olyan kialakítású, hogy ezeket a funkciókat más lámpaműködtető eszközökhöz csatlakoztatva tölti be. A fogalom nem foglalja magában:

a vezérlőelemeket,

a hálózati feszültséget más feszültséggé átalakító olyan tápegységet, amely ugyanabban az eszközben egyaránt szolgál világítási célú termékek és elsődlegesen nem világítási rendeltetésű termékek áramellátására;

21.   „vezérlőelem”: a lámpa fényáramát nem teljesítményátalakítás útján szabályozó vagy ellenőrzés alatt tartó elektronikus vagy mechanikus eszköz, például az időkapcsoló, a mozgásérzékelő, a fényérzékelő vagy a természetes megvilágításhoz igazodó vezérlőeszköz. Ezenkívül a fázisvágás elvén működő fényszabályozó is vezérlőelemnek tekintendő;

22.   „külső lámpaműködtető eszköz”: termékbe nem beépített, a lámpa vagy lámpatest szerkezetén kívülre szerelendő vagy a lámpa vagy lámpatest szerkezetén belül elhelyezkedő, de onnan a lámpa vagy lámpatest maradandó károsítása nélkül kivehető lámpaműködtető eszköz;

23.   „előtét”: az áramforrás és egy vagy több kisülőlámpa közé helyezett olyan lámpaműködtető eszköz, amely lehet induktív, kapacitív vagy induktív-kapacitív, és amely elsősorban arra szolgál, hogy a lámpa vagy lámpák áramfelvételét egy meghatározott értékre korlátozza;

24.   „halogénlámpa-működtető eszköz”: olyan lámpaműködtető eszköz, amely a tápfeszültséget a halogénlámpa működéséhez szükséges törpefeszültséggé alakítja át;

25.   „kompakt fénycső”: olyan fénycső, amely mindazokat az alkatrészeket tartalmazza, amelyek a fénycső begyújtásához és stabil működtetéséhez szükségesek;

26.   „lámpatest”: egy vagy több lámpa által kibocsátott fény szórását, szűrését vagy átalakítását végző készülék, amely tartalmazza a lámpák – és szükség esetén az áramköri kiegészítők – megtámasztásához, rögzítéséhez és védelméhez szükséges alkatrészeket, valamint az áramforráshoz történő csatlakoztatásukhoz szükséges kiegészítő elemeket;

27.   „értékesítési hely”: olyan fizikai hely, ahol a terméket kiállítják vagy a végfelhasználónak megvásárlásra, bérletre vagy részletvásárlásra kínálják;

28.   „végfelhasználó”: az a természetes személy, aki kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenységén kívül eső célból valamely terméket ténylegesen megvásárol vagy várhatóan meg fog vásárolni;

29.   „végső tulajdonos”: az a személy vagy más jogalany, aki vagy amely egy bizonyos terméknek a termék életciklusának felhasználási szakaszában tulajdonosa, valamint az a személy vagy más jogalany, aki vagy amely e személy vagy más jogalany nevében eljár.

3. cikk

A szállítók kötelezettségei

(1)   A különálló termékként forgalomba hozott elektromos lámpák szállítói kötelesek gondoskodni arról, hogy:

a)

a terméket egy, a II. melléklet szerinti termékismertető adatlap kísérje;

b)

a III. mellékletben meghatározott műszaki dokumentációt kérésre a tagállami hatóságok és a Bizottság megkapják;

c)

minden olyan reklámanyag, hivatalos árjegyzék vagy tenderajánlat, amely egy adott lámpáról energiával vagy vételárral kapcsolatos információt közöl, az energiahatékonysági osztály megjelölését is tartalmazza;

d)

minden olyan műszaki promóciós anyagban, amely ismerteti egy adott lámpa konkrét műszaki jellemzőit, az adott lámpa energiahatékonysági osztálya is szerepeljen;

e)

értékesítési helyen való forgalmazásra szánt lámpa esetében minden egyes külön értékesített darab csomagolására fel legyen helyezve, rá legyen nyomtatva vagy ahhoz hozzá legyen erősítve egy, az I. melléklet 1. pontja szerinti kialakítású és adattartalmú címke, és a csomagolás a címkén kívül tüntesse fel a lámpa névleges teljesítményét.

(2)   A végfelhasználók részére történő forgalmazásra szánt lámpatestek szállítói kötelesek gondoskodni arról, hogy:

a)

a III. mellékletben meghatározott műszaki dokumentációt kérésre a tagállami hatóságok és a Bizottság megkapják;

b)

az I. melléklet 2. pontjának megfelelően a címkén feltüntetendő adatok szerepeljenek:

i.

minden olyan reklámanyagban, hivatalos árjegyzékben vagy tenderajánlatban, amely egy adott lámpatestről energiával vagy vételárral kapcsolatos információt közöl;

ii.

minden olyan műszaki promóciós anyagban, amely ismerteti egy adott lámpa konkrét műszaki jellemzőit.

Ilyen esetben az adatok az I. melléklet 2. pontjában foglaltaktól eltérő formátumban – például tisztán szövegesen – is közölhetők;

c)

értékesítési helyen való forgalmazásra szánt lámpatest esetében a kereskedők elektronikusan vagy papíron díjmentesen hozzájuthassanak az I. melléklet szerinti kialakítású és adattartalmú címkéhez. Ha a szállító olyan szállítási rendszert alkalmaz, amelyben a kereskedőket csak kérésre látja el címkékkel, akkor a szállító a kereskedő kérésére köteles haladéktalanul eljuttatni neki a címkéket;

d)

amennyiben a lámpatestet a végfelhasználók részére olyan csomagolásban forgalmazzák, amely a lámpatesthez való, a végfelhasználó által kicserélhető elektromos lámpákat tartalmaz, a lámpatest csomagolása e lámpák eredeti csomagolását is tartalmazza. Ellenkező esetben a lámpatest csomagolásán vagy csomagolásában más módon fel kell tüntetni a lámpa eredeti csomagolásán szereplő – e rendeletben és a lámpák környezetbarát tervezésére vonatkozó követelményeket a 2009/125/EK irányelv alapján meghatározó bizottsági rendeletekben megkövetelt – adatokat.

Az értékesítési helyen való forgalmazásra szánt lámpatestek azon szállítóit, akik vagy amelyek az e rendelet szerinti információszolgáltatásnak eleget tesznek, úgy kell tekinteni, hogy teljesítették azon forgalmazói kötelezettségeiket, amelyek a lámpák környezetbarát tervezésére vonatkozó követelményeket a 2009/125/EK irányelv alapján meghatározó bizottsági rendeletekben előírt termékinformációs követelményekből erednek.

4. cikk

A kereskedők kötelezettségei

(1)   Az elektromos lámpákat értékesítő kereskedők kötelesek gondoskodni arról, hogy:

a)

amennyiben a végső tulajdonosnak a kiállított termék megtekintésére nincs lehetősége, a megvásárlásra, bérletre vagy részletvásárlásra kínált modell forgalmazásakor átadásra kerüljenek a szállító által a IV. melléklet értelmében szolgáltatandó információk;

b)

minden olyan reklámanyag, hivatalos árjegyzék vagy tenderajánlat, amely egy adott lámpáról energiával vagy vételárral kapcsolatos információkat közöl, az energiahatékonysági osztály megjelölését is tartalmazza;

c)

minden olyan műszaki promóciós anyagban, amely ismerteti egy adott modell konkrét műszaki jellemzőit, az adott modell energiahatékonysági osztálya is szerepeljen.

(2)   A végfelhasználók részére forgalmazott lámpatesteket értékesítő kereskedők kötelesek gondoskodni arról, hogy:

a)

az I. melléklet 2. pontjának megfelelően a címkén feltüntetendő adatok szerepeljenek:

i.

minden olyan reklámanyagban, hivatalos árjegyzékben vagy tenderajánlatban, amely egy adott lámpatestről energiával vagy vételárral kapcsolatos információt közöl;

ii.

minden olyan műszaki promóciós anyagban, amely ismerteti egy adott lámpatest konkrét műszaki jellemzőit.

Ilyen esetben az adatok az I. melléklet 2. pontjában foglaltaktól eltérő formátumban – például tisztán szövegesen – is közölhetők;

b)

az értékesítési helyen kiállított modellek mindegyikét az I. melléklet 2. pontja szerinti címke kísérje. A címkét az alábbiak közül az egyik vagy mindkét módon kell elhelyezni:

i.

a kiállított lámpatest közelében úgy, hogy a címke tisztán látható legyen, és a rajta szereplő márkanév és modellazonosító elolvasása nélkül meg lehessen állapítani róla, hogy a kiállított modellhez tartozik;

ii.

a kiállított lámpatestről (például annak vételáráról vagy műszaki jellemzőiről) az értékesítési helyen nyújtott, legközvetlenebbül látható információ nyilvánvaló kíséretében;

c)

amennyiben a lámpatestet a végfelhasználóknak olyan csomagolásban értékesítik, amely a lámpatesthez való, a végfelhasználó által kicserélhető elektromos lámpákat tartalmaz, a lámpatest csomagolása e lámpák eredeti csomagolását is tartalmazza. Ellenkező esetben a lámpatest csomagolásán vagy csomagolásában más módon fel kell tüntetni a lámpa eredeti csomagolásán szereplő – e rendeletben és a lámpák környezetbarát tervezésére vonatkozó követelményeket a 2009/125/EK irányelv alapján meghatározó bizottsági rendeletekben megkövetelt – adatokat.

5. cikk

Mérési módszerek

A 3. és a 4. cikkben felsorolt információkat az V. melléklet szerinti megbízható, pontos és megismételhető – az általánosan korszerűként elfogadott mérési és számítási módszertanhoz igazodó – mérési eljárások alapján kell megállapítani.

6. cikk

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok

A megadott energiahatékonysági osztállyal kapcsolatos követelmények teljesülésének és a megadott energiafogyasztásnak az ellenőrzése céljából a tagállamok az V. mellékletben előírt eljárást alkalmazzák.

7. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság ezt a rendeletet a technológia fejlődésére való figyelemmel legkésőbb e rendelet hatálybalépését követően három évvel felülvizsgálja. A felülvizsgálatnak ki kell terjednie különösen az V. mellékletben foglalt ellenőrzési tűrésekre.

8. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 98/11/EK irányelv 2013. szeptember 1-jén hatályát veszti.

A 98/11/EK irányelvre vonatkozó hivatkozásokat e rendeletre vonatkozó hivatkozásokként kell értelmezni. A 98/11/EK irányelv IV. mellékletére vonatkozó hivatkozásokat e rendelet IV. mellékletére vonatkozó hivatkozásokként kell értelmezni.

9. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1)   A 3. cikk (2) bekezdése és a 4. cikk (2) bekezdése a lámpatestekre 2014. március 1-jéig nem alkalmazandó.

(2)   A 3. cikk (1) bekezdésének c)–d) pontja és a 4. cikk (1) bekezdésének a)–c) pontja nem alkalmazandó a 2014. március 1. előtt közzétett nyomtatott reklámanyagokra és nyomtatott műszaki promóciós anyagokra.

(3)   A 98/11/EK irányelv 1. cikkének (1) és (2) bekezdése szerinti, 2013. szeptember 1. előtt forgalomba hozott lámpáknak a 98/11/EK irányelv rendelkezéseit kell teljesíteniük.

(4)   A 98/11/EK irányelv 1. cikkének (1) és (2) bekezdése szerinti lámpákat, amennyiben megfelelnek az e rendeletben foglalt követelményeknek, és 2013. szeptember 1. előtt hozzák őket forgalomba vagy kínálják őket megvásárlásra, bérletre vagy részletvásárlásra, úgy kell tekinteni, hogy eleget tesznek a 98/11/EK irányelv előírásainak.

10. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

(1)   Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

(2)   Ezt a rendeletet a 9. cikkben felsorolt esetektől eltekintve 2013. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 153., 2010.6.18., 1. o.

(2)  HL L 71., 1998.3.10., 1. o.

(3)  HL L 204., 1998.7.21., 37. o.

(4)  HL L 285., 2009.10.31., 10. o.


I. MELLÉKLET

A címke

1.   AZ ÉRTÉKESÍTÉSI HELYEN BEMUTATOTT ELEKTROMOS LÁMPÁK CÍMKÉJE

1.

Amennyiben nem a csomagolásra van nyomtatva, a címkének az alábbi ábra mintájára kell készülnie:

Image

2.

A címkén az alábbi adatoknak kell szerepelniük:

I.

a szállító neve vagy védjegye;

II.

a szállító által megadott modellazonosító, vagyis az az (általában alfanumerikus) kód, amelynek alapján a lámpák egyazon védjeggyel vagy szállítónévvel forgalmazott különböző modelljei megkülönböztethetők egymástól;

III.

a VI. melléklet szerint megállapított energiahatékonysági osztály; a lámpa energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegyének egy magasságban kell lennie az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével;

IV.

súlyozott energiafogyasztás (EC ) kWh/1 000 óra mértékegységben, a VII. mellékletnek megfelelően kiszámítva és a legközelebbi egész számra felfelé kerekítve.

3.

Ha a címkét a csomagolásra nyomtatják, és a csomagoláson már máshol szerepelnek a 2. I., a 2. II. és a 2. IV. pontban meghatározott adatok, akkor a címkéről ugyanezek az adatok elhagyhatók. A címkét ebben az esetben az alábbi ábrák közül kell kiválasztani:

Image

Image

Image

Image

4.

A címke kivitelét a következő ábra mutatja be:

Image

ahol:

a)

A fenti ábrán és a d) pontban szereplő méretadatok 36 mm szélességű és 75 mm magasságú lámpacímkére vonatkoznak. Amennyiben a címkét más formátumban nyomtatják ki, a tartalmának arányosnak kell maradnia a megadott adatokkal.

A címke az 1. és a 2. pont szerinti változatában legalább 36 mm magas és 75 mm széles, a 3. pont szerinti változataiban pedig legalább 36 mm magas és 68 mm széles, illetőleg legalább 36 mm magas és 62 mm széles. Ha a csomagolásnak egyik oldala sem elég nagy ahhoz, hogy elférjen rajta a címke és annak szegélye, vagy ha a címke a csomagolás legnagyobb oldalának több mint 50 %-át elfoglalná, a szegély és a címke legfeljebb olyan mértékben lekicsinyíthető, amennyi a fenti két feltétel teljesítéséhez még elegendő. A címke azonban (magasságát tekintve) nem csökkenthető alapmérete 40 %-ánál kisebbre. Ha a címke még ilyen kis méretben sem fér el a csomagoláson, a lámpához vagy a csomagoláshoz 36 mm széles és 75 mm magas címkét kell erősíteni.

b)

A címke többszínű és monokróm változatának egyaránt fehér a háttere.

c)

A címke többszínű változatának színei a CMYK kód alapján, a cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín részarányával vannak megadva, a következő séma szerint: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete.

d)

A címkének meg kell felelnie a következő követelmények mindegyikének (a számozás a fenti ábrára utal, a színmeghatározások a címkének csak a többszínű változatára vonatkoznak):

Image

Szegély: 2 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 1 mm.

Image

EU-logó – színek: X-80-00-00 és 00-00-X-00.

Image

„Energia” felirat: szín: X-00-00-00. Piktogram az ábra szerint: EU-logó és energialogó (együtt): szélesség: 30 mm, magasság: 9 mm.

Image

Logók alatti lénia: 1 pt – szín: 100 % cián – hossz: 30 mm.

Image

A++-tól E-ig terjedő skála

Nyíl: magasság: 5 mm, a nyilak közötti távolság: 0,8 mm – szín:

legfelső osztály: X-00-X-00,

második osztály: 70-00-X-00,

harmadik osztály: 30-00-X-00,

negyedik osztály: 00-00-X-00:

ötödik osztály: 00-30-X-00,

hatodik osztály: 00-70-X-00,

utolsó osztály: 00-X-X-00.

Szöveg: Calibri félkövér 15 pt, nagybetű, fehér; „+” jelek: Calibri félkövér 15 pt, felső index, fehér, egy sorba rendezett.

Image

Energiahatékonysági osztály

Nyíl: szélesség: 11,2 mm, magasság: 7 mm, 100 % fekete;

Szöveg: Calibri félkövér 20 pt, nagybetű, fehér; „+” jelek: Calibri félkövér 20 pt, felső index, fehér, egy sorba rendezett.

Image

Súlyozott energiafogyasztás

Érték: Calibri félkövér 16 pt, 100 % fekete; és Calibri normál 9 pt, 100 % fekete.

Image

A szállító neve vagy védjegye

Image

A szállító által megadott modellazonosító

A szállító nevének vagy védjegyének és a modellazonosítónak 30 mm × 7 mm méretű területen el kell férnie.

A külön értékesített darabok csomagolására nem helyezhető fel, nem nyomtatható és nem erősíthető rá semmi, ami a címkét eltakarná vagy láthatóságát csökkentené.

Ettől eltérve, ha egy modell a 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) alapján elnyerte az „európai uniós ökocímkét”, akkor ez az ökocímke is elhelyezhető.

2.   AZ ÉRTÉKESÍTÉSI HELYEN BEMUTATOTT LÁMPATESTEK CÍMKÉJE

1.

Megfelelő nyelvű, az alábbi ábrának vagy a 2. és a 3. pont szerinti változatnak megfelelő kivitelű címkét kell használni.

Image

2.

A címkén az alábbi adatoknak kell szerepelniük:

I.

a szállító neve vagy védjegye;

II.

a szállító által megadott modellazonosító, vagyis az az (általában alfanumerikus) kód, amelynek alapján a lámpatestek egyazon védjeggyel vagy szállítónévvel forgalmazott különböző modelljei megkülönböztethetők egymástól;

III.

az 1. pont szerinti példában szereplő mondat vagy az ahelyett alkalmazható, az alábbi 3. pont szerinti példákban szereplő mondatok egyike, esettől függően. A „lámpatest” szó helyett pontosabb kifejezés is használható az adott lámpatesttípus vagy az azt magában foglaló termék (például bútor) leírására, de nyilvánvalónak kell lennie, hogy a kifejezés az eladásra kínált, fényforrásokkal működő termékre utal;

IV.

a lehetséges energiahatékonysági osztályok összessége e melléklet 1. részének megfelelően, esettől függően az alábbiakkal együtt ábrázolva:

a)

villanykörte-piktogram azon lámpák energiahatékonysági osztályának jelölésére, amelyek a kompatibilitás mindenkori követelményei alapján a lámpatestben alkalmazhatók és a felhasználó által kicserélhetők;

b)

azon energiahatékonysági osztályok áthúzása x-szel, amelyek lámpái a lámpatestben a kompatibilitás mindenkori követelményei alapján nem alkalmazhatók;

c)

a „LED” szó betűi függőlegesen elrendezve az A-tól az A++-ig terjedő osztályok ábrázolása mellett, amennyiben a lámpatest tartalmaz a végfelhasználó által rendeltetésszerűen ki nem cserélhető LED-modulokat. Amennyiben a szóban forgó lámpatest nem tartalmaz foglalatot a felhasználó által kicserélhető lámpáknak, a B-től E-ig terjedő osztályokat x-szel át kell húzni;

V.

az alábbiak valamelyike, esettől függően:

a)

ha a lámpatest a végfelhasználó által kicserélhető lámpákkal működik, és a lámpatest mellé egy vagy több ilyen lámpa van csomagolva, akkor az 1. pont szerinti példában foglalt mondat, a megfelelő energiahatékonysági osztályok feltüntetésével. A mondat szükség szerint egy vagy több lámpáról szólhat, és akár több energiahatékonysági osztályt is felsorolhat;

b)

ha a lámpatest csak a végfelhasználó által rendeltetésszerűen ki nem cserélhető LED-modulokat tartalmaz, akkor a 3. b) pont szerinti példában szereplő mondat;

c)

ha a lámpatest egyaránt tartalmaz a végfelhasználó által rendeltetésszerűen ki nem cserélhető LED-modulokat és cserélhető lámpáknak való foglalatokat, és a lámpatest mellé nincs csomagolva ilyen lámpa, akkor a 3. d) pont szerinti példában szereplő mondat;

d)

ha a lámpatest csak a végfelhasználó által kicserélhető lámpákkal működik, és a lámpatest mellé nincs csomagolva ilyen lámpa, akkor a megfelelő részt üresen kell hagyni, ahogyan azt a 3. a) pont szerinti példa szemlélteti.

3.

A következő ábrák – a lehetséges kombinációk teljes körű ismertetésének igénye nélkül – néhány jellegzetes példát mutatnak be az 1. pont alatti ábrán kívül előforduló további lámpatestcímkékre.

a)

A lámpatest a végfelhasználó által kicserélhető lámpákkal működik, mindegyik energiahatékonysági osztályban van vele kompatibilis lámpa, és nincs mellé csomagolva lámpa:

Image

b)

A lámpatest csak nem cserélhető LED-modulokat tartalmaz:

Image

c)

A lámpa egyaránt tartalmaz nem cserélhető LED-modulokat és a felhasználó által kicserélhető lámpáknak való foglalatot, és a lámpatest mellé csomagolva vannak ilyen lámpák:

Image

d)

A lámpa egyaránt tartalmaz nem cserélhető LED-modulokat és a felhasználó által kicserélhető lámpáknak való foglalatot, és a lámpatest mellé nincs csomagolva lámpa:

Image

4.

A címke kivitelét a következő ábrák mutatják be:

Image

a)

A címke legalább 50 mm széles és 100 mm magas.

b)

A háttér lehet fehér vagy átlátszó, az energiahatékonysági osztályokat jelölő betűk azonban minden esetben fehérek. Ha a háttér átlátszó, akkor a kereskedőnek gondoskodnia kell arról, hogy a címke fehér vagy olyan világos árnyalatú szürke felület elé kerüljön, amely biztosítja a címke minden elemének olvashatóságát.

c)

A színek a CMYK kód alapján, a cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín részarányával vannak megadva, a következő séma szerint: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete.

d)

A címkének meg kell felelnie a következő követelmények mindegyikének (a számozás a fenti ábrára utal):

Image

Szegély: 2 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 1 mm.

Image

Piktogramok alatti lénia: 1 pt – szín: 100 % cián – hossz: 43 mm.

Image

Lámpatest-piktogram: vonalvastagság: 1 pt – szín: 100 % cián – méret: 13 mm × 13 mm – lekerekített sarkok: 1 mm. Az ábra szerinti piktogram, vagy a szállító választása szerinti piktogram vagy fénykép, ha az jobban ábrázolja a címkéhez tartozó lámpatestet.

Image

Szöveg: Calibri normál, 9 pt vagy nagyobb, 100 % fekete.

Image

A++-tól E-ig terjedő skála

Nyíl: magasság: 5 mm, a nyilak közötti távolság: 0,8 mm – szín:

legfelső osztály: X-00-X-00,

második osztály: 70-00-X-00,

harmadik osztály: 30-00-X-00,

negyedik osztály: 00-00-X-00:

ötödik osztály: 00-30-X-00,

hatodik osztály: 00-70-X-00,

utolsó osztály: 00-X-X-00.

Szöveg: Calibri félkövér 14 pt, nagybetű, fehér; „+” jelek: Calibri félkövér 14 pt, felső index, fehér, egy sorba rendezett.

Image

„LED” szöveg: Verdana normál 15 pt, 100 % fekete.

Image

Áthúzás: szín: 13-X-X-04, vonalvastagság: 3 pt

Image

Villanykörte-piktogram: Piktogram az ábra szerint.

Image

Szöveg: Calibri normál, 10 pt vagy nagyobb, 100 % fekete.

Image

A rendelet száma: Calibri félkövér 10 pt, 100 % fekete.

Image

EU-logó: színek: X-80-00-00 és 00-00-X-00.

Image

A szállító neve vagy védjegye.

Image

A szállító által megadott modellazonosító:

A szállító neve vagy védjegye és a modellazonosító elhelyezésére 43 mm × 10 mm méretű terület áll rendelkezésre.

Image

Energiahatékonysági osztályt jelölő nyíl

Nyíl: magasság: 3,9 mm, szélesség: a 4. pont alatt szereplő ábra szerint, de a magassággal azonos arányban lekicsinyítve, szín: azImage pont szerinti megfelelő szín.

Szöveg: Calibri félkövér 10,5 pt, nagybetű, fehér; „+” jelek: Calibri félkövér 10,5 pt, felső index, fehér, egy sorba rendezett.

Ha a 2. V. a) pont szerinti mondatnak fenntartott területen belül nincs elég hely az energiahatékonysági osztályokat jelölő nyilak feltüntetéséhez, erre a célra igénybe vehető a rendelet száma és az EU-logó közötti terület.

e)

A címke vízszintes elrendezésben is feltüntethető: ebben az esetben legalább 100 mm szélesnek és 50 mm magasnak kell lennie. A címke elemei a b)–d) pontban leírtakkal azonosak, és az alábbi példák szerint kell elrendezni őket, esettől függően. Ha az A++-tól E-ig terjedő skálától balra lévő szövegdobozban nincs elegendő hely az energiahatékonysági osztályokat jelölő nyilak feltüntetéséhez, a szövegdoboz szükség szerint függőlegesen bővíthető.

Image Image Image

(1)  HL L 27., 2010.1.30., 1. o.


II. MELLÉKLET

Az elektromos lámpák termékismertető adatlapja

A termékismertető adatlapon fel kell tüntetni a címkén szereplő adatokat. Ha a termékhez nincs mellékelve ismertető, a termékhez mellékelt címke egyúttal termékismertetőnek is tekinthető.


III. MELLÉKLET

Műszaki dokumentáció

A 3. cikk (1) bekezdésének b) pontja és (2) bekezdésének a) pontja szerinti műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell:

a)

a szállító nevét és címét;

b)

a modellnek olyan általános leírását, amelynek alapján az egyértelműen és könnyen azonosítható;

c)

az alkalmazott harmonizált szabványok jelzetét, ha vannak ilyenek;

d)

az alkalmazott más műszaki szabványok és előírások megjelölését, ha vannak ilyenek;

e)

a szállító nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy nevét és aláírását;

f)

elektromos lámpák esetében az energiafogyasztás és az energiahatékonyság meghatározásához, lámpatestek esetében pedig a lámpákkal való kompatibilitás megállapításához szükséges műszaki paramétereket, megjelölve a termékbeállításoknak és az üzemi feltételeknek legalább egy olyan reális kombinációját, amelyek mellett a vizsgálatok elvégezhetők;

g)

elektromos lámpák esetében a VII. melléklettel összhangban elvégzett számítások eredményeit.

E műszaki dokumentáció adatai összevonhatók a 2009/125/EK irányelv szerinti intézkedéseknek megfelelően rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentációval.


IV. MELLÉKLET

Információszolgáltatás azokban az esetekben, ha a végső tulajdonosnak nincs lehetősége a kiállított termék megtekintésére

1.

A 4. cikk (1) bekezdésének a) pontjában előírt információkat a következő sorrendben kell megadni:

a)

energiahatékonysági osztály a VI. melléklet szerint;

b)

amennyiben az I. melléklet előírja, a VII. melléklet 2. részével összhangban kiszámított súlyozott energiafogyasztás kWh/1 000 óra mértékegységben, a legközelebbi egész számra felfelé kerekítve.

2.

Ha az információszolgáltatás a termékismertető adatlapon szereplő más adatokra is kiterjed, akkor ezeket az adatokat a II. mellékletben meghatározott formában és sorrendben kell megadni.

3.

Az e melléklet alapján rendelkezésre bocsátott információkat olvasható betűméretben és betűtípussal kell nyomtatni vagy másként megjeleníteni.


V. MELLÉKLET

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok alkalmával a piacfelügyeleti hatóságoknak e vizsgálatok eredményeiről tájékoztatniuk kell a többi tagállamot és a Bizottságot.

A tagállamok hatóságai olyan megbízható, pontos és megismételhető mérési eljárásokat alkalmaznak, amelyek igazodnak az általánosan korszerűként elfogadott mérési módszertanhoz, ideértve az ebből a célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú dokumentumokban ismertetett módszereket is.

1.   A KÜLÖNÁLLÓ TERMÉKKÉNT FORGALMAZOTT ELEKTROMOS LÁMPÁKRA ÉS LED-MODULOKRA ALKALMAZANDÓ VIZSGÁLATI ELJÁRÁS

A 3. és a 4. cikkben előírt követelmények teljesülésének ellenőrzése céljából a tagállamok hatóságai egy legalább húsz, azonos modellhez tartozó és azonos gyártótól származó, lehetőleg egyenlő számban négy véletlenszerűen kiválasztott forrásból beszerzett lámpából álló mintát vetnek vizsgálat alá, figyelembe véve a műszaki dokumentációban a III. melléklet f) pontjának megfelelően feltüntetett műszaki paramétereket.

Úgy kell tekinteni, hogy a modell megfelel a 3. és a 4. cikkben előírt követelményeknek, ha a modell energiahatékonysági mutatója megfelel a megadott energiahatékonysági osztálynak, és a vizsgált minta átlaga legfeljebb 10 %-kal tér el a határértéktől, küszöbértéktől vagy megadott értéktől (ideértve az energiahatékonysági mutatót is).

Ellenkező esetben úgy kell tekinteni, hogy a modell nem felel meg a 3. és a 4. cikkben előírt követelményeknek.

A fenti tűrések kizárólag a méréssel meghatározott paramétereknek a tagállami hatóságok általi ellenőrzésére vonatkoznak: a szállítók nem alkalmazhatják őket megengedett tűrésként a műszaki dokumentációban szereplő értékekre, felsőbb energiahatékonysági osztályba való besorolás kieszközlése céljából.

A megadott értékek nem lehetnek kedvezőbbek a szállítóra nézve, mint a műszaki dokumentációban ismertetett értékek.

2.   A VÉGFELHASZNÁLÓKNAK FORGALMAZNI TERVEZETT VAGY FORGALMAZOTT LÁMPATESTEKRE ALKALMAZANDÓ VIZSGÁLATI ELJÁRÁS

Úgy kell tekinteni, hogy a lámpatest teljesíti a 3. és a 4. cikkben előírt követelményeket, ha mellékelve van hozzá az előírt termékismertető, és ha – az együttes felhasználhatóság megítélésére korszerűként elfogadott módszerek és kritériumok alkalmazásával – megállapítást nyer, hogy együttesen felhasználható minden olyan lámpával, amellyel az I. melléklet 2. szakaszának 2.IV. a) és 2.IV. b) pontjával összhangban együttesen felhasználhatónak van feltüntetve.


VI. MELLÉKLET

Energiahatékonysági osztályok

A lámpákat energiahatékonysági mutatójuk (EEI) alapján, az 1. táblázat szerint kell energiahatékonysági osztályokba sorolni.

A lámpák EEI-jét a VII. mellékletben foglaltak szerint kell meghatározni.

1.   táblázat

Lámpák energiahatékonysági osztályai

Energiahatékonysági osztály

Nem irányított fényű lámpák energiahatékonysági mutatója (EEI)

Irányított fényű lámpák energiahatékonysági mutatója (EEI)

A++ (leghatékonyabb)

EEI ≤ 0,11

EEI ≤ 0,13

A+

0,11 < EEI ≤ 0,17

0,13 < EEI ≤ 0,18

A

0,17 < EEI ≤ 0,24

0,18 < EEI ≤ 0,40

B

0,24 < EEI ≤ 0,60

0,40 < EEI ≤ 0,95

C

0,60 < EEI ≤ 0,80

0,95 < EEI ≤ 1,20

D

0,80 < EEI ≤ 0,95

1,20 < EEI ≤ 1,75

E (legkevésbé hatékony)

EEI > 0,95

EEI > 1,75


VII. MELLÉKLET

Az energiahatékonysági mutató és az energiafogyasztás számításának módja

1.   AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI MUTATÓ KISZÁMÍTÁSA

Az energiahatékonysági mutató (EEI) azt fejezi ki, hogy egy modell teljesítménye – adott esetben a lámpaműködtető eszköz okozta veszteségek miatti korrekciókkal – hogyan aránylik a referenciateljesítményéhez. A referenciateljesítményt a hasznos fényáramból – nem irányított fényű lámpák esetében a teljes fényáramból, irányított fényű lámpák esetében pedig a 90° vagy 120° csúcsszögű kúpon meghatározott fényáramból – kell meghatározni.

Az EEI-t a következőképpen kell kiszámítani, és két tizedesjegyre kell kerekíteni:

EEI = Pkorr/Pref

ahol:

Pkorr a külső lámpaműködtető eszköz nélküli modellek esetében a mért teljesítmény (Pmért), a külső lámpaműködtető eszközzel rendelkező modellek esetében pedig a 2. táblázatnak megfelelően kiigazított mért teljesítmény (Pmért). A lámpák mért teljesítményét a névleges bemeneti feszültségen kell mérni.

2.   táblázat

Külső lámpaműködtető eszközzel működő modell teljesítményének kiigazítása

A korrekció alkalmazási területe

A lámpaműködtető eszköz okozta veszteségeknek megfelelően kiigazított teljesítmény (Pkorr)

Külső halogénlámpa-működtető eszközzel működő lámpák

Pmért × 1,06

LED-lámpákhoz való külső lámpaműködtető eszközzel működő lámpák

Pmért × 1,10

Fénycsövekhez való külső lámpaműködtető eszközzel működő 16 mm átmérőjű fénycsövek („T5 lámpák”) és egyik végükön fejelt négytüskés fénycsövek

Pmért × 1,10

Fénycsövekhez való külső lámpaműködtető eszközzel működő más lámpák

Formula

Nagy intenzitású kisülőlámpákhoz való külső lámpaműködtető eszközzel működő lámpák

Pmért × 1,10

Kisnyomású nátriumlámpákhoz való külső lámpaműködtető eszközzel működő lámpák

Pmért × 1,15

Pref a referenciateljesítmény, amelyet a lámpa hasznos fényáramából (Φhaszn) kell meghatározni a következőképpen:

 

Ha a modell Φhaszn hasznos fényárama 1 300 lm-nél kisebb: Pref = 0,88√Φhaszn + 0,049Φhaszn

 

Ha a modell Φhaszn hasznos fényárama 1 300 lm vagy annál nagyobb: Pref = 0,07341Φhaszn

A hasznos fényáramot (Φhaszn) a 3. táblázatnak megfelelően kell meghatározni.

3.   táblázat

A hasznos fényáram meghatározása

Modell

Hasznos fényáram (Φhaszn)

Nem irányított fényű lámpák

Teljes mért fényáram (Φ)

Az izzószálas lámpáktól különböző irányított fényű lámpák, amelyek fénynyílásszöge 90° vagy annál nagyobb, és amelyek csomagolásán felirat vagy ábra hívja fel a figyelmet arra, hogy a lámpa nem alkalmas kiemelő világításra

120° csúcsszögű kúpon meghatározott mért fényáram (Φ120°)

Más irányított fényű lámpák

90° csúcsszögű kúpon meghatározott mért fényáram (Φ90°)

2.   AZ ENERGIAFOGYASZTÁS KISZÁMÍTÁSA

A súlyozott energiafogyasztást (Ec ) kWh/1 000 h mértékegységben a következőképpen kell kiszámítani, és két tizedesjegyre kell kerekíteni:

Formula

ahol Pkorr a lámpaműködtető eszköz okozta esetleges veszteségeknek megfelelően kiigazított teljesítmény, a fenti 1. pontnak megfelelően.


26.9.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 258/21


A BIZOTTSÁG 875/2012/EU RENDELETE

(2012. szeptember 25.)

a Kínai Népköztársaságból származó kerékpárok behozatalára vonatkozó 990/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelet által elrendelt dömpingellenes intézkedéseknek az Indonéziában, Malajziában, Srí Lankán és Tunéziában feladott, akár Indonéziából, Malajziából, Srí Lankáról és Tunéziából származóként, akár nem ilyenként bejelentett kerékpárok behozatala által megvalósuló esetleges kijátszására vonatkozó vizsgálat kezdeményezéséről és az ilyen behozatalok nyilvántartásba vételének elrendeléséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendeletre (1) (a továbbiakban: alaprendelet) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére és 14. cikke (5) bekezdésére,

az alaprendelet 13. cikke (3) bekezdésének és 14. cikke (5) bekezdésének megfelelően a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

A.   KÉRELEM

(1)

Az Európai Bizottsághoz (a továbbiakban: Bizottság) az alaprendelet 13. cikke (3) bekezdésének és 14. cikke (5) bekezdésének alapján kérelmet nyújtottak be, amely a Kínai Népköztársaságból származó kerékpárok behozatalát illetően elrendelt dömpingellenes intézkedések esetleges kijátszásának kivizsgálására, valamint az Indonéziában, Malajziában, Srí Lankán és Tunéziában feladott, akár Indonéziából, Malajziából, Srí Lankáról és Tunéziából származóként, akár nem ilyenként bejelentett kerékpárok behozatalai nyilvántartásba vételének elrendelésére irányult.

(2)

A kérelmet az Európai Kerékpárgyártók Szövetsége (European Bicycle Manufacturers Association, EBMA) három uniós kerékpárgyártó, az In Cycles – Montagem e Comercio de Bicicletas, Ldo, az SC. EUROSPORT DHS S.A. és a MAXCOM Ltd. nevében 2012. augusztus 14-én nyújtotta be.

B.   A TERMÉK

(3)

Az esetleges kijátszásban érintett termék a jelenleg a 8712 00 30 és az ex 8712 00 70 KN-kód (8712007090 TARIC-kód) alá besorolt, a Kínai Népköztársaságból származó nem motoros, kétkerekű, illetve más kerékpár (beleértve a háromkerekű szállító kerékpárokat, de az egykerekű kerékpárok kivételével) (a továbbiakban: érintett termék).

(4)

A vizsgált termék megegyezik az előző preambulumbekezdésben említettel, viszont Indonéziában, Malajziában, Srí Lankán és Tunéziában adták fel – függetlenül attól, hogy Indonéziából, Malajziából, Srí Lankáról és Tunéziából származóként jelentették-e be –, és jelenleg az érintett termékével megegyező KN-kód alá tartozik (a továbbiakban: vizsgált termék).

C.   MEGLÉVŐ INTÉZKEDÉSEK

(5)

A jelenleg hatályban lévő és esetleg kijátszott intézkedések a 1524/2000/EU tanácsi végrehajtási rendelettel (2) elrendelt és az 1095/2005/EK tanácsi rendelettel (3) módosított, a Kínai Népköztársaságból származó kerékpárok behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló intézkedéseknek az 1225/2009/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről szóló 990/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelettel (4) elrendelt dömpingellenes intézkedések.

D.   INDOKOK

(6)

A kérelem elegendő prima facie bizonyítékot tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a Kínai Népköztársaságból származó kerékpárok behozatalára elrendelt dömpingellenes intézkedéseket az Indonéziában, Malajziában, Srí Lankán és Tunéziában történő átrakodás, illetve az alaprendelet 13. cikkének (2) bekezdése értelmében a Kínai Népköztársaságból származó bizonyos kerékpáralkatrészek Indonéziában, Srí Lankán és Tunéziában történő összeszerelési műveletei révén játsszák ki.

(7)

A benyújtott prima facie bizonyíték a következő:

(8)

A kérelemből kitűnik, hogy az érintett termék tekintetében az 1095/2005/EK tanácsi rendelettel elrendelt dömpingellenes vám megemelését követően jelentősen megváltozott a kereskedelem szerkezete a Kínai Népköztársaságból, Indonéziából, Malajziából, Srí Lankából és Tunéziából az Unióba irányuló kivitel vonatkozásában, valamint hogy a vám kivetésén kívül más ésszerű okkal vagy indokkal nem magyarázható az említett változás.

(9)

Úgy tűnik, hogy a változás a Kínai Népköztársaságból származó, Unióba szállítandó kerékpárok Indonéziában, Malajziában, Srí Lankán és Tunéziában történő átrakodására, valamint az Indonéziában, Srí Lankán és Tunéziában történő összeszerelési műveletekre vezethető vissza.

(10)

A kérelem továbbá elegendő prima facie bizonyítékot tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az érintett termékre vonatkozó, meglévő dömpingellenes intézkedések javító hatását a mennyiség és az ár tekintetében aláássák. Úgy tűnik, hogy az érintett termék behozatalát a vizsgált termék jelentős mennyiségű behozatala váltotta fel. Elegendő bizonyíték van emellett arra is, hogy a vizsgált termék behozatala a meglévő intézkedésekhez vezető vizsgálat során megállapított, kárt nem okozó árnál alacsonyabb árakon történik.

(11)

A kérelem végezetül elegendő prima facie bizonyítékot tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a vizsgált termék ára az érintett termékre korábban megállapított rendes értékhez viszonyítva dömpingelt ár.

(12)

Amennyiben az alaprendelet 13. cikke alá tartozó, az Indonéziában, Malajziában, Srí Lankán és Tunéziában történő átrakodástól és összeszerelési műveletektől eltérő valamely kijátszás fennállását a vizsgálat ideje alatt megállapítják, a vizsgálatot az ilyen kijátszásokra is ki fogják terjeszteni.

E.   ELJÁRÁS

(13)

A fentiek alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre az alaprendelet 13. cikkének (3) bekezdése szerinti vizsgálat megindításának indoklásához, továbbá ahhoz, hogy elrendelje az akár Indonéziából, Malajziából, Srí Lankáról és Tunéziából származóként, akár nem ilyenként bejelentett vizsgált terméknek az alaprendelet 14. cikkének (5) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételét.

a)   Kérdőívek

(14)

A vizsgálathoz szükségesnek tartott információk beszerzése érdekében a Bizottság kérdőíveket küld az ismert indonéziai, malajziai, Srí Lanka-i és tunéziai exportőrök/gyártók, valamint ezek ismert szövetségei, az ismert kínai népköztársaságbeli exportőrök/gyártók, valamint ezek ismert szövetségei, az ismert uniós importőrök és ezek ismert szövetségei, továbbá a Kínai Népköztársaság, Indonézia, Malajzia, Srí Lanka és Tunézia hatóságai részére. Információkat szükség szerint az uniós gazdasági ágazattól is be lehet kérni.

(15)

Mindenesetre valamennyi félnek haladéktalanul, de legkésőbb az e rendelet 3. cikkében meghatározott időpontig fel kell vennie a kapcsolatot a Bizottsággal, és a rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül kérdőívet kell igényelnie, mivel a rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében megállapított határidő valamennyi érdekelt félre vonatkozik.

(16)

A Kínai Népköztársaság, Indonézia, Malajzia, Srí Lanka és Tunézia hatóságai értesítést fognak kapni a vizsgálat megindításáról.

b)   Információgyűjtés és meghallgatások

(17)

A Bizottság felkéri az érdekelt feleket, hogy írásban ismertessék álláspontjukat, és állításaikat támasszák alá bizonyítékokkal. A Bizottság meghallgathatja továbbá az érdekelt feleket, amennyiben írásban olyan kérelmet nyújtanak be, melyből kitűnik, hogy meghallgatásukat különleges okok indokolják.

c)   Mentesség a behozatalok nyilvántartásba vétele vagy az intézkedések alól

(18)

Az alaprendelet 13. cikke (4) bekezdésének megfelelően a vizsgált termék behozatalai mentességet kaphatnak a nyilvántartásba vétel vagy az intézkedések alól, amennyiben az import nem minősül kijátszásnak.

(19)

Mivel az esetleges kijátszás az Unión kívül történik, mentességet lehet biztosítani az alaprendelet 13. cikkének (4) bekezdése alapján a nem motoros, kétkerekű, illetve más kerékpárok (beleértve a háromkerekű szállító kerékpárokat, de az egykerekű kerékpárok kivételével) azon indonéziai, malajziai, Srí Lanka-i és tunéziai gyártói számára, akik bizonyítani tudják, hogy az intézkedések hatálya alá tartozó egyetlen gyártóval (5) sem állnak kapcsolatban (6), és akikről bebizonyosodik, hogy nem vettek részt az alaprendelet 13. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározott kijátszásban. Azoknak a gyártóknak, akik mentességet szeretnének kapni, bizonyítékokkal kellően alátámasztott kérelmet kell benyújtaniuk az e rendelet 3. cikkének (3) bekezdésében meghatározott határidőn belül.

F.   NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL

(20)

Az alaprendelet 14. cikkének (5) bekezdése alapján a vizsgált termék behozatalait nyilvántartásba kell venni annak biztosítása érdekében, hogy amennyiben a vizsgálat megállapítja az intézkedések kijátszását, az Indonéziában, Malajziában, Srí Lankán és Tunéziában feladott áruk behozatalai nyilvántartásba vételének napjától megfelelő mértékű dömpingellenes vámokat lehessen kivetni.

G.   HATÁRIDŐK

(21)

A megfelelő ügyvitel érdekében határidőket kell megállapítani, melyeken belül:

az érdekelt felek jelentkezhetnek a Bizottságnál, álláspontjukat írásban kifejthetik, és benyújthatják kitöltött kérdőíveiket vagy bármely más információt, melyet figyelembe kell venni a vizsgálat során,

az indonéziai, malajziai, Srí Lanka-i és tunéziai gyártók mentességet kérhetnek a behozatalok nyilvántartásba vétele vagy az intézkedések alól,

az érdekelt felek írásban kérhetik a Bizottság előtti meghallgatásukat.

(22)

A Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy az alaprendeletben megállapított eljárási jogok többségének gyakorlása attól függ, hogy a felek az e rendelet 3. cikkében megjelölt határidőn belül jelentkeznek-e.

H.   AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS HIÁNYA

(23)

Abban az esetben, ha az érdekelt felek bármelyike megtagadja a szükséges információkhoz való hozzáférést, vagy nem szolgáltat ilyen információkat határidőn belül, illetve ha a vizsgálatot jelentősen hátráltatja, az alaprendelet 18. cikkének megfelelően a rendelkezésre álló tények alapján megerősítő vagy nemleges megállapítások tehetők.

(24)

Amennyiben megállapítást nyer, hogy az érdekelt felek valamelyike hamis vagy félrevezető adatokat szolgáltatott, ezeket az információkat figyelmen kívül kell hagyni, és a rendelkezésre álló tényekre lehet támaszkodni.

(25)

Amennyiben valamelyik érdekelt fél nem, vagy csak részben működik együtt, és ezért a megállapítások alapjául az alaprendelet 18. cikkének megfelelően a rendelkezésre álló tények szolgálnak, az eredmény kedvezőtlenebb lehet e fél számára, mint ha együttműködött volna.

I.   A VIZSGÁLAT ÜTEMTERVE

(26)

A vizsgálat az alaprendelet 13. cikkének (3) bekezdése alapján e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésétől számított kilenc hónapon belül lezárul.

J.   SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA

(27)

A Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy a vizsgálat során gyűjtött valamennyi személyes adatot a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (7) megfelelően fogja kezelni.

K.   MEGHALLGATÁSI TISZTVISELŐ

(28)

Az érdekelt felek kérhetik a Kereskedelmi Főigazgatóság meghallgatási tisztviselőjének közbenjárását. A meghallgatási tisztviselő összekötő szerepet tölt be az érdekelt felek és a Bizottság vizsgálattal megbízott szolgálatai között. Megvizsgálja az aktához való hozzáférésre irányuló kérelmeket, az iratok bizalmas kezelését érintő vitákat, a határidők meghosszabbítására vonatkozó kérelmeket, valamint a harmadik felek által benyújtott, meghallgatás iránti kérelmeket. A meghallgatási tisztviselő meghallgatást szervezhet egy adott érdekelt fél számára, és közbenjárhat annak biztosítása érdekében, hogy az érdekelt felek maradéktalanul gyakorolhassák a védelemhez való jogukat.

(29)

A meghallgatási tisztviselő általi meghallgatás iránti kérelmet írásban, a kérelem indokainak megadásával együtt kell benyújtani. A meghallgatási tisztviselő lehetőséget biztosít olyan meghallgatásra is, ahol az érintett felek előadhatják különböző álláspontjukat és ütköztethetik érveiket.

(30)

Az érdekelt felek további információkat és elérhetőségeket a Kereskedelmi Főigazgatóság webhelyén, a meghallgatási tisztviselő alábbi weboldalán találnak: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm.,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1225/2009/EK rendelet 13. cikke (3) bekezdésének megfelelően vizsgálat indul annak megállapítására, hogy a jelenleg az ex 8712 00 30 és az ex 8712 00 70 KN-kód (8712003010 és 8712007091 TARIC-kód) alá tartozó, nem motoros, kétkerekű, illetve más kerékpárok (beleértve a háromkerekű szállító kerékpárokat, de az egykerekű kerékpárok kivételével) Indonéziában, Malajziában, Srí Lankán és Tunéziában feladott, akár Indonéziából, Malajziából, Srí Lankáról és Tunéziából származóként, akár nem ilyenként bejelentett behozatalai kijátsszák-e a 990/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelettel elrendelt intézkedéseket.

2. cikk

Az 1225/2009/EK rendelet 13. cikkének (3) bekezdése és 14. cikkének (5) bekezdése alapján a vámhatóságok megteszik az e rendelet 1. cikkében meghatározott, az Unióba irányuló behozatal nyilvántartásba vételéhez szükséges lépéseket.

A nyilvántartásba vétel az e rendelet hatálybalépésének napját követő kilenc hónap elteltével hatályát veszti.

A Bizottság rendelet útján utasíthatja a vámhatóságokat, hogy többé ne vegyék nyilvántartásba az olyan gyártók által előállított termékek Unióba irányuló behozatalait, amelyek mentességet kértek a nyilvántartásba vétel alól, és amelyekről megállapítást nyert, hogy teljesítik a mentességhez szükséges feltételeket.

3. cikk

(1)   A kérdőíveket a Bizottságtól kell igényelni az e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 15 napon belül.

(2)   Ahhoz, hogy az érdekelt felek előterjesztéseit a vizsgálat során figyelembe lehessen venni, a feleknek – eltérő rendelkezés hiányában – az e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 37 napon belül jelentkezniük kell a Bizottságnál, írásban ki kell fejteniük álláspontjukat, be kell nyújtaniuk kitöltött kérdőíveiket, illetve a Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk a birtokukban lévő egyéb információkat.

(3)   A behozatal nyilvántartásba vétele vagy az intézkedések alóli mentességet kérelmező indonéziai, malajziai, Srí Lanka-i és tunéziai gyártóknak bizonyítékokkal kellőképpen alátámasztott kérelmet kell benyújtaniuk ugyanezen 37 napos határidőn belül.

(4)   Az érdekelt felek ugyanezen 37 napos határidőn belül kérhetik a Bizottság előtti meghallgatásukat is.

(5)   Az érdekelt feleknek minden beadványukat és kérelmüket elektronikus formában kell benyújtaniuk (a nem bizalmas beadványokat e-mailben, a bizalmasakat CD-R/DVD lemezen), és fel kell tüntetniük nevüket, címüket, e-mail címüket, telefon- és faxszámukat. A kitöltött kérdőívekhez vagy azok frissített verzióihoz csatolt minden meghatalmazást és aláírt tanúsítványt ugyanakkor papíron kell benyújtani, azaz levélben vagy személyesen, az alábbiakban megadott címen. Az alaprendelet 18. cikke (2) bekezdésének megfelelően, amennyiben egy érdekelt fél beadványait és kérelmeit nem tudja elektronikus formában benyújtani, azonnal értesítenie kell erről a Bizottságot. Az érdekelt felek további információkat találhatnak a Bizottsággal való levelezésről a Kereskedelmi Főigazgatóság weblapjának vonatkozó oldalain: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence.

Az érdekelt felek valamennyi bizalmas írásos beadványát – beleértve az ezen értesítésben kért információkat, a kérdőívekre adott válaszokat és a leveleket – „Limited (8) (Korlátozott hozzáférés) jelöléssel kell ellátni; az alaprendelet 19. cikke (2) bekezdésének megfelelően ezekhez nem bizalmas jellegű változatot is rendelkezésre kell bocsátani, amelyet „For inspection by interested parties” (Az érdekelt felek számára, betekintésre) jelöléssel kell ellátni.

A Bizottság levelezési címe:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 08/020

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax: +32 22985353

E-mail: TRADE-R563-BICYCLES-CIRC@ec.europa.eu

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. szeptember 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 51. o.

(2)  HL L 175., 2000.7.14., 39. o.

(3)  HL L 183., 2005.7.14., 1. o.

(4)  HL L 261., 2011.10.6., 2. o.

(5)  Mindazonáltal, még ha a gyártók a fenti értelemben kapcsolatban állnak is a Kínai Népköztársaságból származó behozatalokra elrendelt intézkedések (az eredeti dömpingellenes intézkedések) hatálya alá tartozó vállalatokkal, mentesség biztosítható, ha nem lehet bizonyítani, hogy az eredeti intézkedések hatálya alá tartozó vállalatokkal fenntartott kapcsolatot az eredeti intézkedések kijátszására hozták létre vagy használták fel.

(6)  A Közösségi Vámkódex végrehajtásáról szóló 2454/93/EGK bizottsági rendelet 143. cikke értelmében személyek kizárólag abban az esetben tekinthetők egymással kapcsolatban állónak, ha: a) egymás üzleti vállalkozásainak tisztségviselői vagy igazgatói; b) jogilag elismert üzlettársak; c) alkalmazotti viszonyban állnak egymással; d) bármely személy közvetlenül vagy közvetve tulajdonában tartja, ellenőrzi vagy birtokolja mindkettőjük kibocsátott, szavazati jogot biztosító részvényeinek vagy részesedéseinek 5%-át vagy annál többet; e) egyikük közvetlenül vagy közvetve ellenőrzi a másikat; f) harmadik személy közvetlenül vagy közvetve mindkettőjüket ellenőrzi; g) közvetlenül vagy közvetve együtt ellenőriznek egy harmadik személyt; vagy h) ugyanannak a családnak a tagjai. A személyek kizárólag akkor minősülnek egy család tagjainak, ha az alábbi rokoni kapcsolatok valamelyikében állnak egymással: i. férj és feleség, ii. szülő és gyermek, iii. fivér és lánytestvér (akár vér szerinti, akár féltestvér), iv. nagyszülő és unoka, v. nagybácsi vagy nagynéni és unokaöcs vagy unokahúg, vi. após vagy anyós és vő vagy meny, vii. sógor és sógornő. (HL L 253., 1993.10.11., 1. o.). Ebben az összefüggésben a „személy” természetes vagy jogi személyt jelent.

(7)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(8)  A „Limited” jelöléssel ellátott dokumentum az 1225/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 343., 2009.12.22., 51. o.) 19. cikke és az 1994. évi GATT VI. cikkének végrehajtásáról szóló WTO-megállapodás (dömpingellenes megállapodás) 6. cikke szerint bizalmas dokumentumnak minősül. A dokumentum az 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.) 4. cikke értelmében is védelem alatt áll.


26.9.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 258/25


A BIZOTTSÁG 876/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. szeptember 25.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2), és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. szeptember 25-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MK

57,9

XS

46,1

ZZ

52,0

0707 00 05

MK

13,4

TR

126,8

ZZ

70,1

0709 93 10

TR

115,6

ZZ

115,6

0805 50 10

AR

93,8

CL

98,0

TR

96,0

UY

67,7

ZA

89,9

ZZ

89,1

0806 10 10

MK

37,9

TR

129,5

ZZ

83,7

0808 10 80

BR

89,7

CL

87,3

NZ

128,4

US

181,6

ZA

108,5

ZZ

119,1

0808 30 90

CN

99,9

TR

113,8

ZA

144,5

ZZ

119,4

0809 30

TR

150,2

ZZ

150,2

0809 40 05

IL

60,4

XS

74,4

ZZ

67,4


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


26.9.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 258/27


A BIZOTTSÁG 877/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. szeptember 25.)

a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdése második albekezdésének második mondatára,

mivel:

(1)

A 971/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) a 2011/12-es gazdasági évre megállapította a fehér cukorra, a nyerscukorra és a szirupok bizonyos fajtáira alkalmazandó irányadó árakat és kiegészítő importvámokat. Ezeket az árakat és vámokat legutóbb a 860/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) módosította.

(2)

A Bizottság rendelkezésére álló adatok alapján az említett összegek a 951/2006/EK rendelet 36. cikkének megfelelően módosításra szorulnak.

(3)

Tekintettel annak szükségességére, hogy az intézkedés alkalmazása a frissített adatok rendelkezésre bocsátását követően mihamarabb megkezdődjék, indokolt e rendeletet kihirdetése napján hatályba léptetni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett termékek behozatalára a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben megállapított irányadó árak és kiegészítő vámok e rendelet melléklete szerint módosulnak.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. szeptember 25-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o.

(3)  HL L 254., 2011.9.30., 12. o.

(4)  HL L 255., 2012.9.21., 25. o.


MELLÉKLET

A fehér cukor, a nyerscukor és a 1702 90 95 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő importvámok 2012. szeptember 26-tól alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 12 10 (1)

34,90

0,68

1701 12 90 (1)

34,90

4,14

1701 13 10 (1)

34,90

0,82

1701 13 90 (1)

34,90

4,43

1701 14 10 (1)

34,90

0,82

1701 14 90 (1)

34,90

4,43

1701 91 00 (2)

44,01

4,27

1701 99 10 (2)

44,01

1,13

1701 99 90 (2)

44,01

1,13

1702 90 95 (3)

0,44

0,25


(1)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének III. pontjában meghatározott szabványos minőségre megállapítva.

(2)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványos minőségre megállapítva.

(3)  A szacharóztartalom 1 %-ára megállapítva.


HATÁROZATOK

26.9.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 258/29


A TANÁCS HATÁROZATA

(2012. szeptember 24.)

a Régiók Bizottsága egy olasz póttagjának kinevezéséről

(2012/517/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 305. cikkére,

tekintettel az olasz kormány javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2009. december 22-én, illetve 2010. január 18-án elfogadta a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2010. január 26-tól2015. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről szóló 2009/1014/EU (1), illetve 2010/29/EU határozatot (2).

(2)

Angelo ZUBBANI hivatali idejének lejártát követően a Régiók Bizottsága egy póttagjának helye megüresedett,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács a hivatali idő hátralévő részére, azaz 2015. január 25-ig, a Régiók Bizottsága póttagjává nevezi ki a következő személyt:

Leoluca ORLANDO, Sindaco del Comune di Palermo.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2012. szeptember 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  HL L 348., 2009.12.29., 22. o.

(2)  HL L 12., 2010.1.19., 11. o.


26.9.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 258/30


A TANÁCS HATÁROZATA

(2012. szeptember 24.)

a Régiók Bizottsága két ciprusi tagjának és három ciprusi póttagjának kinevezéséről

(2012/518/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 305. cikkére,

tekintettel a ciprusi kormány javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2009. december 22-én, illetve 2010. január 18-án elfogadta a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2010. január 26-tól2015. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről szóló 2009/1014/EU (1), illetve 2010/29/EU határozatot (2).

(2)

Szávvasz ILJOFÓTU és Evjéniusz MIHAÍL hivatali idejének lejártát követően a Régiók Bizottsága két tagjának helye megüresedett. Andréasz MOJSZÉOSZ, Andréasz HADZILOIZU és Hristófísz ANTONÍU hivatali idejének lejártát követően a Régiók Bizottsága három póttagjának helye megüresedett,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács a hivatali idő hátralévő részére, azaz 2015. január 25-ig, a Régiók Bizottságába a következő személyeket nevezi ki:

a)

tagként:

Luíza MAVROMÁTI, Αντιδήμαρχος 'Εγκωμης

Luísz KUMENÍDISZ, Πρόεδρος Κ.Σ. Κάτω Λευκάρων

valamint

b)

póttagként:

Szávvasz VÉRGΑSZ, Δήμαρχος Πάφου

Glavkósz KARIÓLU, Δήμαρχος Κερύνειας

Jeórjiosz JAKÓVU, Πρόεδρος Κ.Σ. Αγίων Τριμιθιάς.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2012. szeptember 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  HL L 348., 2009.12.29., 22. o.

(2)  HL L 12., 2010.1.19., 11. o.


26.9.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 258/31


A TANÁCS HATÁROZATA

(2012. szeptember 24.)

a Régiók Bizottsága két lengyel póttagjának kinevezéséről

(2012/519/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 305. cikkére,

tekintettel a lengyel kormány javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2009. december 22-én, illetve 2010. január 18-án elfogadta a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2010. január 26-tól2015. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről szóló 2009/1014/EU (1), illetve 2010/29/EU határozatot (2).

(2)

Jacek CZERNIAK és Marcin JABŁOŃSKI hivatali idejének lejártát követően a Régiók Bizottsága két póttagjának helye megüresedett,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács a hivatali idő hátralévő részére, azaz 2015. január 25-ig, a Régiók Bizottsága póttagjává nevezi ki a következő személyeket:

Piotr CAŁBECKI, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Jarosław DWORZAŃSKI, Marszałek Województwa Podlaskiego.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2012. szeptember 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  HL L 348., 2009.12.29., 22. o.

(2)  HL L 12., 2010.1.19., 11. o.


26.9.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 258/32


A TANÁCS HATÁROZATA

(2012. szeptember 24.)

a Régiók Bizottsága egy olasz póttagjának kinevezéséről

(2012/520/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 305. cikkére,

tekintettel az olasz kormány javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2009. december 22-én, illetve 2010. január 18-án elfogadta a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2010. január 26-tól2015. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről szóló 2009/1014/EU (1), illetve 2010/29/EU határozatot (2).

(2)

Barbara BONINO hivatali idejének lejártát követően a Régiók Bizottsága egy póttagjának helye megüresedett,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács a hivatali idő hátralévő részére, azaz 2015. január 25-ig, a Régiók Bizottsága póttagjává nevezi ki a következő személyt:

Mattia TARSI, Consigliere, Provincia di Pesaro.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2012. szeptember 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  HL L 348., 2009.12.29., 22. o

(2)  HL L 12., 2010.1.19., 11. o.