ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2012.221.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 221

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

55. évfolyam
2012. augusztus 17.


Tartalom

 

I   Jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

KÖLTSÉGVETÉSEK

 

 

2012/467/EU, Euratom

 

*

Az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre vonatkozó 3. számú költségvetés-módosításának végleges elfogadása

1

Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésében meghatározott, a bevételkimutatás 5. és 6. címébe beállított minden bevétel további előirányzatok beállításához vezethet azokban a címsorokban, amelyekben a megfelelő bevételt eredményező eredeti kiadás szerepelt.

Az alakulásra vonatkozó számadatok az összes jóváhagyott előirányzatra vonatkoznak, beleértve a költségvetési előirányzatokat, a pótlólagos/kiegészítő előirányzatokat és meghatározott bevételeket.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Jogalkotási aktusok

KÖLTSÉGVETÉSEK

17.8.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 221/1


Az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre vonatkozó 3. számú költségvetés-módosításának

VÉGLEGES ELFOGADÁSA

(2012/467/EU, Euratom)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ELNÖKE,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 314. cikke (4) bekezdésének a) pontjára és 314. cikke (9) bekezdésére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106a. cikkére,

tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra (2),

tekintettel az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére, amelyet 2011. december 1-jén fogadtak el véglegesen (3),

tekintettel a 2012-es általános költségvetéshez fűzött 3. számú költségvetés-módosítási tervezetre, amelyet a Bizottság 2012. április 16-án készített el,

tekintettel a 3/2012. számú költségvetés-módosítási tervezetre vonatkozó álláspontra, amelyet a Tanács 2012. június 11-én fogadott el,

tekintettel az Európai Parlament eljárási szabályzatának 75b. és 75e. cikkére,

tekintettel a tanácsi álláspont Parlament általi 2012. július 5-i jóváhagyására,

MEGÁLLAPÍTJA:

Egyetlen cikk

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikke szerinti eljárás lezárult, és az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre vonatkozó 3. számú költségvetés-módosítása véglegesen elfogadásra került.

Kelt Strasbourgban, 2012. július 5-én.

az elnök

M. SCHULZ


(1)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(2)  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

(3)  HL L 56., 2012.2.29.


AZ EURÓPAI UNIÓ 2012-ES PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ 3. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSÁNAK VÉGLEGES ELFOGADÁSA

TARTALOM

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

A. Az általános költségvetés bevezetése és finanszírozása

B. Általános bevételkimutatás költségvetési soronként

– Bevételek

–  1. cím: Saját források

–  3. cím: Többletek, egyenlegek és kiigazítások


 

A.   AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA

AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA

A 2012-es pénzügyi év során finanszírozandó előirányzatok az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat 1. cikkének értelmében

KIADÁSOK

Megnevezés

2012. évi költségvetés (1)

2011. évi költségvetés (2)

Változás (%)

1.

Fenntartható növekedés

55 318 662 427

53 629 039 384

+3,15

2.

A természeti erőforrások megőrzése és kezelése

57 034 220 262

55 945 938 309

+1,95

3.

Uniós polgárság, szabadság, biztonság és a jog érvényesülése

1 502 339 740

1 738 083 206

–13,56

4.

Az EU mint globális szereplő

6 955 083 523

7 242 528 574

–3,97

5.

Igazgatás

8 277 736 996

8 171 544 289

+1,30

Összes kiadás  (3)

129 088 042 948

126 727 133 762

+1,86


BEVÉTELEK

Megnevezés

2012. évi költségvetés (4)

2011. évi költségvetés (5)

Változás (%)

Egyéb bevételek (4–9. cím)

1 575 719 138

2 083 368 232

–24,37

Az előző pénzügyi évről rendelkezésre álló többlet (3 0. alcím, 3 0 0. jogcímcsoport)

1 496 968 014

4 539 394 283

–67,02

A külső fellépésekre képzett Garanciaalap többletének visszafizetéséből származó saját források többlete (3 0. alcím, 3 0 2. jogcímcsoport)

p.m.

p.m.

A héa- és GNP/GNI-alapú, az előző évekre szánt saját forrásokból származó saját források mérlege (3 1. és 3 2. alcím)

p.m.

1 814 882 000

Összes bevétel (3–9. cím)

3 072 687 152

8 437 644 515

–63,58

A vámok és cukorilletékek nettó összege (1 1. és 1 2. alcím)

19 294 600 000

16 667 000 000

+15,77

Egységes kulcsú, héaalapú saját források (1. és 2. táblázat, 1 3. alcím)

14 498 917 425

14 125 977 050

+2,64

A kiegészítő forrásokból finanszírozandó, fennmaradó összegek (GNI-alapú saját források, 3. táblázat, 1 4. alcím)

92 221 838 371

87 496 512 197

+5,40

A 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikkében felsorolt saját források által fedezendő előirányzatok (6)

126 015 355 796

118 289 489 247

+6,53

Összes bevétel  (7)

129 088 042 948

126 727 133 762

+1,86


1. TÁBLÁZAT

A harmonizált hozzáadottértékadó- (héa-) alapok maximált összegének kiszámítása a 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján

Tagállam

A határértéket meg nem haladó héaalap 1 %-a

A bruttó nemzeti jövedelem 1 %-a

Határérték (%-ban)

A bruttó nemzeti jövedelem 1 %-a a határértékkel szorozva

A határértéket meghaladó héaalap 1 %-a (8)

A héaalap határértékét túllépő tagállamok

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgium

1 697 259 000

3 858 487 000

50

1 929 243 500

1 697 259 000

 

Bulgária

180 007 000

393 723 000

50

196 861 500

180 007 000

 

Cseh Köztársaság

706 749 000

1 510 798 000

50

755 399 000

706 749 000

 

Dánia

993 674 000

2 543 328 000

50

1 271 664 000

993 674 000

 

Németország

11 362 785 000

27 032 865 000

50

13 516 432 500

11 362 785 000

 

Észtország

76 787 000

155 139 000

50

77 569 500

76 787 000

 

Írország

646 891 000

1 288 774 000

50

644 387 000

644 387 000

Írország

Görögország

1 008 319 000

2 205 629 000

50

1 102 814 500

1 008 319 000

 

Spanyolország

5 387 545 000

10 857 848 000

50

5 428 924 000

5 387 545 000

 

Franciaország

9 662 949 000

21 150 397 000

50

10 575 198 500

9 662 949 000

 

Olaszország

5 901 930 000

16 246 488 000

50

8 123 244 000

5 901 930 000

 

Ciprus

154 750 000

186 290 000

50

93 145 000

93 145 000

Ciprus

Lettország

65 052 000

195 565 000

50

97 782 500

65 052 000

 

Litvánia

126 059 000

313 038 000

50

156 519 000

126 059 000

 

Luxemburg

228 808 000

335 005 000

50

167 502 500

167 502 500

Luxemburg

Magyarország

460 966 000

1 096 923 000

50

548 461 500

460 966 000

 

Málta

45 081 000

63 619 000

50

31 809 500

31 809 500

Málta

Hollandia

2 848 613 000

6 365 726 000

50

3 182 863 000

2 848 613 000

 

Ausztria

1 359 963 000

3 041 969 000

50

1 520 984 500

1 359 963 000

 

Lengyelország

1 931 300 000

3 987 640 000

50

1 993 820 000

1 931 300 000

 

Portugália

833 911 000

1 632 634 000

50

816 317 000

816 317 000

Portugália

Románia

517 803 000

1 409 694 000

50

704 847 000

517 803 000

 

Szlovénia

187 721 000

376 967 000

50

188 483 500

187 721 000

 

Szlovákia

227 095 000

734 482 000

50

367 241 000

227 095 000

 

Finnország

877 129 000

2 026 935 000

50

1 013 467 500

877 129 000

 

Svédország

1 736 383 000

4 116 381 000

50

2 058 190 500

1 736 383 000

 

Egyesült Királyság

8 338 523 000

18 182 819 000

50

9 091 409 500

8 338 523 000

 

Összesen

57 564 052 000

131 309 163 000

 

65 654 581 500

57 407 772 000

 


2. TÁBLÁZAT

A hozzáadottérték-adóból származó saját források bontása a 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján (1 3. alcím)

Tagállam

A határértéket meghaladó héaalap 1 %-a

A héaalapú saját forrásra alkalmazandó egységes kulcs (9) (%-ban)

A héaalapú saját forrás összege az egységes kulcs alkalmazásával

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgium

1 697 259 000

0,300

509 177 700

Bulgária

180 007 000

0,300

54 002 100

Cseh Köztársaság

706 749 000

0,300

212 024 700

Dánia

993 674 000

0,300

298 102 200

Németország

11 362 785 000

0,150

1 704 417 750

Észtország

76 787 000

0,300

23 036 100

Írország

644 387 000

0,300

193 316 100

Görögország

1 008 319 000

0,300

302 495 700

Spanyolország

5 387 545 000

0,300

1 616 263 500

Franciaország

9 662 949 000

0,300

2 898 884 700

Olaszország

5 901 930 000

0,300

1 770 579 000

Ciprus

93 145 000

0,300

27 943 500

Lettország

65 052 000

0,300

19 515 600

Litvánia

126 059 000

0,300

37 817 700

Luxemburg

167 502 500

0,300

50 250 750

Magyarország

460 966 000

0,300

138 289 800

Málta

31 809 500

0,300

9 542 850

Hollandia

2 848 613 000

0,100

284 861 300

Ausztria

1 359 963 000

0,225

305 991 675

Lengyelország

1 931 300 000

0,300

579 390 000

Portugália

816 317 000

0,300

244 895 100

Románia

517 803 000

0,300

155 340 900

Szlovénia

187 721 000

0,300

56 316 300

Szlovákia

227 095 000

0,300

68 128 500

Finnország

877 129 000

0,300

263 138 700

Svédország

1 736 383 000

0,100

173 638 300

Egyesült Királyság

8 338 523 000

0,300

2 501 556 900

Összesen

57 407 772 000

 

14 498 917 425


3. TÁBLÁZAT

Az egységes kulcs meghatározása és a bruttó nemzeti jövedelmen alapuló források bontása a 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján (1 4. alcím)

Tagállam

A bruttó nemzeti jövedelem 1 %-a

A „kiegészítő alap” saját forrásra alkalmazandó egységes kulcs

A „kiegészítő alap” saját forrás összege az egységes kulcs alkalmazásával

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgium

3 858 487 000

 

2 709 915 716

Bulgária

393 723 000

 

276 521 897

Cseh Köztársaság

1 510 798 000

 

1 061 072 706

Dánia

2 543 328 000

 

1 786 245 365

Németország

27 032 865 000

 

18 985 883 773

Észtország

155 139 000

 

108 958 152

Írország

1 288 774 000

 

905 139 480

Görögország

2 205 629 000

 

1 549 070 579

Spanyolország

10 857 848 000

 

7 625 748 885

Franciaország

21 150 397 000

 

14 854 473 588

Olaszország

16 246 488 000

 

11 410 330 827

Ciprus

186 290 000

 

130 836 309

Lettország

195 565 000

0,7023260 (10)

137 350 383

Litvánia

313 038 000

 

219 854 724

Luxemburg

335 005 000

 

235 282 719

Magyarország

1 096 923 000

 

770 397 536

Málta

63 619 000

 

44 681 277

Hollandia

6 365 726 000

 

4 470 814 838

Ausztria

3 041 969 000

 

2 136 453 900

Lengyelország

3 987 640 000

 

2 800 623 225

Portugália

1 632 634 000

 

1 146 641 296

Románia

1 409 694 000

 

990 064 739

Szlovénia

376 967 000

 

264 753 723

Szlovákia

734 482 000

 

515 845 800

Finnország

2 026 935 000

 

1 423 569 138

Svédország

4 116 381 000

 

2 891 041 376

Egyesült Királyság

18 182 819 000

 

12 770 266 420

Összesen

131 309 163 000

 

92 221 838 371


4. TÁBLÁZAT

Hollandia és Svédország esetében a GNI-hozzájárulásban bekövetkező bruttó csökkentés kiszámítása és finanszírozása, a 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikkének (5) bekezdése értelmében (1 6. alcím)

Tagállam

Bruttó csökkentés

A GNI-alap százalékos aránya

A bruttó csökkentésre alkalmazott GNI-kulcs

A Hollandia és Svédország javára alkalmazott csökkentés finanszírozása

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Belgium

 

2,94

24 892 630

24 892 630

Bulgária

 

0,30

2 540 063

2 540 063

Cseh Köztársaság

 

1,15

9 746 757

9 746 757

Dánia

 

1,94

16 408 018

16 408 018

Németország

 

20,59

174 399 734

174 399 734

Észtország

 

0,12

1 000 863

1 000 863

Írország

 

0,98

8 314 392

8 314 392

Görögország

 

1,68

14 229 388

14 229 388

Spanyolország

 

8,27

70 048 284

70 048 284

Franciaország

 

16,11

136 449 600

136 449 600

Olaszország

 

12,37

104 812 538

104 812 538

Ciprus

 

0,14

1 201 831

1 201 831

Lettország

 

0,15

1 261 667

1 261 667

Litvánia

 

0,24

2 019 532

2 019 532

Luxemburg

 

0,26

2 161 250

2 161 250

Magyarország

 

0,84

7 076 685

7 076 685

Málta

 

0,05

410 431

410 431

Hollandia

– 678 824 017

4,85

41 067 824

– 637 756 193

Ausztria

 

2,32

19 624 949

19 624 949

Lengyelország

 

3,04

25 725 847

25 725 847

Portugália

 

1,24

10 532 769

10 532 769

Románia

 

1,07

9 094 495

9 094 495

Szlovénia

 

0,29

2 431 964

2 431 964

Szlovákia

 

0,56

4 738 435

4 738 435

Finnország

 

1,54

13 076 562

13 076 562

Svédország

– 168 303 475

3,13

26 556 407

– 141 747 068

Egyesült Királyság

 

13,85

117 304 577

117 304 577

Összesen

– 847 127 492

100,00

847 127 492

0

Uniós GDP-árdeflátor (EUR) (2011. tavaszi gazdasági előrejelzés):

a) 2004 EU25 = 107,3995 / b) 2006 EU25 = 112,1888 / c) 2006 EU27 = 112,5311 / d) 2012 EU27 = 120,8724

A Hollandiára alkalmazandó egyszeri összeg (2012-es árakon):

605 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 678 824 017 EUR

A Svédországra alkalmazandó egyszeri összeg (2012-es árakon):

150 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 168 303 475 EUR


5. TÁBLÁZAT

A 2011/436/EK, Euratom határozat 4. cikke értelmében a költségvetési egyensúlyhiány megszüntetése érdekében az Egyesült Királyság részére 2010-re nyújtott korrekció (1 5. alcím)

Ismertetés

Együttható (11) (%)

Összeg

1.

Az Egyesült Királyság részesedése (%-ban) a nem maximált héaalapok összegéből

15,0054

 

2.

Az Egyesült Királyság részesedése (%-ban) a bővítéssel kapcsolatos kiadásokkal kiigazított, elkülönített kiadások összességéből

7,6164

 

3.

(1) – (2)

7,3890

 

4.

Összes elkülönített kiadás

 

114 982 094 901

5.

Bővítéssel kapcsolatos kiadások (12) = (5a + 5b)

 

29 243 025 286

5a.

Előcsatlakozási kiadások

 

3 047 748 507

5b.

A 4. cikk (1) bekezdésének g) pontjához kapcsolódó kiadások

 

26 195 276 779

6.

A bővítési kiadásokkal kiigazított, elkülönített kiadások összessége = (4) – (5)

 

85 739 069 616

7.

A brit korrekció eredeti összege = (3) × (6) × 0,66

 

4 181 273 373

8.

Brit előny (13)

 

319 474 318

9.

A brit korrekció alapja = (7) – (8)

 

3 861 799 055

10.

A tradicionális saját forrásokból származó rendkívüli többlet (14)

 

61 357 780

11.

Brit korrekció = (9) – (10)

 

3 800 441 275

A 2007/436/EK, Euratom határozat 4. cikkének (2) bekezdése szerint a 2007–2013-as időszakban az Egyesült Királyság kiegészítő hozzájárulása, amelyet az elkülönített kiadások bővítési kiadásokkal való, az azon cikk (1) bekezdése g) pontjában említett csökkentése eredményez, nem haladhatja meg a 10 500 000 000 EUR-t 2004-es árakon. A vonatkozó számokat az alábbi táblázat tartalmazza.

2007–2012. évi brit korrekció

A különbözet eredeti összege a 10,5 milliárd EUR-s határértékhez viszonyítva

(2007. évi ORD vs. 2000. évi ORD), EUR-ban

Különbözet folyó árakon

Különbözet állandó 2004. évi árakon

A.

2007. évi brit korrekció

0

0

B.

2008. évi brit korrekció

– 301 636 064

– 279 914 923

C.

2009. évi brit korrekció

–1 350 053 160

–1 271 666 250

D.

2010. évi brit korrekció

–2 083 537 505

–1 918 060 737

E.

2011. évi brit korrekció

–2 594 262 405

–2 350 972 433

F.

2012. évi brit korrekció

n.a.

n.a.

G.

Összesített különbözet = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F)

–6 329 489 133

–5 820 614 343


6. TÁBLÁZAT

Az Egyesült Királyságnak nyújtott 3 800 441 275 EUR összegű korrekció finanszírozásának kiszámítása (1 5. alcím)

Tagállam

A GNI-alap százalékos aránya

Részesedések az Egyesült Királyság nélkül

Részesedések Németország, Hollandia, Ausztria, Svédország és az Egyesült Királyság nélkül

Németország, Hollandia, Ausztria, Svédország és az Egyesült Királyság 2. oszlopban feltüntetett részesedésének háromnegyede

A 3. oszloppal összhangban felosztásra került 4. oszlop

Finanszírozási skála

A korrekciónál alkalmazott finanszírozási skála

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgium

2,94

3,41

5,32

 

1,43

4,84

183 957 133

Bulgária

0,30

0,35

0,54

 

0,15

0,49

18 771 128

Cseh Köztársaság

1,15

1,34

2,08

 

0,56

1,90

72 028 769

Dánia

1,94

2,25

3,50

 

0,94

3,19

121 255 644

Németország

20,59

23,90

0,00

–17,92

0,00

5,97

227 039 988

Észtország

0,12

0,14

0,21

 

0,06

0,19

7 396 403

Írország

0,98

1,14

1,78

 

0,48

1,62

61 443 558

Görögország

1,68

1,95

3,04

 

0,82

2,77

105 155 515

Spanyolország

8,27

9,60

14,96

 

4,02

13,62

517 658 498

Franciaország

16,11

18,70

29,15

 

7,84

26,53

1 008 365 814

Olaszország

12,37

14,36

22,39

 

6,02

20,38

774 567 167

Ciprus

0,14

0,16

0,26

 

0,07

0,23

8 881 558

Lettország

0,15

0,17

0,27

 

0,07

0,25

9 323 752

Litvánia

0,24

0,28

0,43

 

0,12

0,39

14 924 392

Luxemburg

0,26

0,30

0,46

 

0,12

0,42

15 971 690

Magyarország

0,84

0,97

1,51

 

0,41

1,38

52 296 874

Málta

0,05

0,06

0,09

 

0,02

0,08

3 033 098

Hollandia

4,85

5,63

0,00

–4,22

0,00

1,41

53 463 603

Ausztria

2,32

2,69

0,00

–2,02

0,00

0,67

25 548 480

Lengyelország

3,04

3,52

5,49

 

1,48

5,00

190 114 628

Portugália

1,24

1,44

2,25

 

0,60

2,05

77 837 419

Románia

1,07

1,25

1,94

 

0,52

1,77

67 208 537

Szlovénia

0,29

0,33

0,52

 

0,14

0,47

17 972 270

Szlovákia

0,56

0,65

1,01

 

0,27

0,92

35 017 146

Finnország

1,54

1,79

2,79

 

0,75

2,54

96 636 104

Svédország

3,13

3,64

0,00

–2,73

0,00

0,91

34 572 107

Egyesült Királyság

13,85

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Összesen

100,00

100,00

100,00

–26,89

26,89

100,00

3 800 441 275

A számítások 15 tizedes pontossággal készülnek.

7. TÁBLÁZAT

Az általános költségvetés finanszírozásának (15) összefoglalása a saját források típusa és tagállam szerinti bontásban

Tagállam

Tradicionális saját források (TOR)

Héa- és GNI-alapú saját források, beleértve a kiigazításokat is

Összes saját forrás (16)

Nettó cukorilletékek (75 %)

Nettó vámok (75 %)

Összes nettó tradicionális saját forrás (75 %)

Beszedési költségek (a bruttó TOR 25 %-a) (p.m.)

Héaalapú saját forrás

GNI-alapú saját forrás

Csökkentés Hollandia és Svédország javára

Brit korrekció

Összes nemzeti hozzájárulás

Részesedés az összes nemzeti hozzájárulásból (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Belgium

6 600 000

1 754 400 000

1 761 000 000

587 000 000

509 177 700

2 709 915 716

24 892 630

183 957 133

3 427 943 179

3,21

5 188 943 179

Bulgária

400 000

55 100 000

55 500 000

18 500 000

54 002 100

276 521 897

2 540 063

18 771 128

351 835 188

0,33

407 335 188

Cseh Köztársaság

3 400 000

223 600 000

227 000 000

75 666 667

212 024 700

1 061 072 706

9 746 757

72 028 769

1 354 872 932

1,27

1 581 872 932

Dánia

3 400 000

341 500 000

344 900 000

114 966 667

298 102 200

1 786 245 365

16 408 018

121 255 644

2 222 011 227

2,08

2 566 911 227

Németország

26 300 000

4 012 600 000

4 038 900 000

1 346 299 996

1 704 417 750

18 985 883 773

174 399 734

227 039 988

21 091 741 245

19,76

25 130 641 245

Észtország

0

22 300 000

22 300 000

7 433 333

23 036 100

108 958 152

1 000 863

7 396 403

140 391 518

0,13

162 691 518

Írország

0

198 300 000

198 300 000

66 100 000

193 316 100

905 139 480

8 314 392

61 443 558

1 168 213 530

1,09

1 366 513 530

Görögország

1 400 000

208 300 000

209 700 000

69 900 000

302 495 700

1 549 070 579

14 229 388

105 155 515

1 970 951 182

1,85

2 180 651 182

Spanyolország

4 700 000

1 358 000 000

1 362 700 000

454 233 334

1 616 263 500

7 625 748 885

70 048 284

517 658 498

9 829 719 167

9,21

11 192 419 167

Franciaország

30 900 000

1 710 700 000

1 741 600 000

580 533 333

2 898 884 700

14 854 473 588

136 449 600

1 008 365 814

18 898 173 702

17,71

20 639 773 702

Olaszország

4 700 000

2 193 200 000

2 197 900 000

732 633 334

1 770 579 000

11 410 330 827

104 812 538

774 567 167

14 060 289 532

13,17

16 258 189 532

Ciprus

0

29 600 000

29 600 000

9 866 667

27 943 500

130 836 309

1 201 831

8 881 558

168 863 198

0,16

198 463 198

Lettország

0

21 400 000

21 400 000

7 133 333

19 515 600

137 350 383

1 261 667

9 323 752

167 451 402

0,16

188 851 402

Litvánia

800 000

44 900 000

45 700 000

15 233 334

37 817 700

219 854 724

2 019 532

14 924 392

274 616 348

0,26

320 316 348

Luxemburg

0

16 900 000

16 900 000

5 633 333

50 250 750

235 282 719

2 161 250

15 971 690

303 666 409

0,28

320 566 409

Magyarország

2 000 000

118 800 000

120 800 000

40 266 667

138 289 800

770 397 536

7 076 685

52 296 874

968 060 895

0,91

1 088 860 895

Málta

0

12 400 000

12 400 000

4 133 333

9 542 850

44 681 277

410 431

3 033 098

57 667 656

0,05

70 067 656

Hollandia

7 300 000

2 107 700 000

2 115 000 000

705 000 000

284 861 300

4 470 814 838

– 637 756 193

53 463 603

4 171 383 548

3,91

6 286 383 548

Ausztria

3 200 000

180 700 000

183 900 000

61 300 000

305 991 675

2 136 453 900

19 624 949

25 548 480

2 487 619 004

2,33

2 671 519 004

Lengyelország

12 800 000

406 800 000

419 600 000

139 866 667

579 390 000

2 800 623 225

25 725 847

190 114 628

3 595 853 700

3,37

4 015 453 700

Portugália

200 000

149 300 000

149 500 000

49 833 334

244 895 100

1 146 641 296

10 532 769

77 837 419

1 479 906 584

1,39

1 629 406 584

Románia

1 000 000

120 900 000

121 900 000

40 633 333

155 340 900

990 064 739

9 094 495

67 208 537

1 221 708 671

1,14

1 343 608 671

Szlovénia

0

76 600 000

76 600 000

25 533 333

56 316 300

264 753 723

2 431 964

17 972 270

341 474 257

0,32

418 074 257

Szlovákia

1 400 000

122 000 000

123 400 000

41 133 334

68 128 500

515 845 800

4 738 435

35 017 146

623 729 881

0,58

747 129 881

Finnország

800 000

165 600 000

166 400 000

55 466 667

263 138 700

1 423 569 138

13 076 562

96 636 104

1 796 420 504

1,68

1 962 820 504

Svédország

2 600 000

527 200 000

529 800 000

176 600 000

173 638 300

2 891 041 376

– 141 747 068

34 572 107

2 957 504 715

2,77

3 487 304 715

Egyesült Királyság

9 500 000

2 992 400 000

3 001 900 000

1 000 633 334

2 501 556 900

12 770 266 420

117 304 577

–3 800 441 275

11 588 686 622

10,86

14 590 586 622

Összesen

123 400 000

19 171 200 000

19 294 600 000

6 431 533 333

14 498 917 425

92 221 838 371

0

0

106 720 755 796

100,00

126 015 355 796

B.   ÁLTALÁNOS BEVÉTELKIMUTATÁS KÖLTSÉGVETÉSI SORONKÉNT

BEVÉTELEK

Cím

Címsor

2012. évi költségvetés

A(z) 3/2012 költségvetés-módosítás

Új összeg

1

SAJÁT FORRÁSOK

127 512 323 810

–1 496 968 014

126 015 355 796

3

TÖBBLETEK, EGYENLEGEK ÉS KIIGAZÍTÁSOK

p.m.

1 496 968 014

1 496 968 014

4

AZ INTÉZMÉNYEKNÉL ÉS EGYÉB UNIÓS SZERVEKNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 312 344 852

 

1 312 344 852

5

AZ INTÉZMÉNYEK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

59 790 286

 

59 790 286

6

UNIÓS MEGÁLLAPODÁSOK ÉS PROGRAMOK HOZZÁJÁRULÁSAI ÉS JÓVÁÍRÁSAI

50 000 000

 

50 000 000

7

KÉSEDELMI KAMATOK ÉS PÉNZBÍRSÁGOK

123 000 000

 

123 000 000

8

HITELFELVÉTELI ÉS -NYÚJTÁSI MŰVELETEK

384 000

 

384 000

9

EGYÉB BEVÉTELEK

30 200 000

 

30 200 000

 

Összesen

129 088 042 948

 

129 088 042 948

1. CÍM

SAJÁT FORRÁSOK

Cím

Alcím

Címsor

2012. évi költségvetés

A(z) 3/2012 költségvetés-módosítás

Új összeg

1 1

A CUKORPIAC KÖZÖS SZERVEZÉSÉNEK KERETÉBEN MEGÁLLAPÍTOTT LEFÖLÖZÉSEK ÉS EGYÉB VÁMOK (2007/436/EK, EURATOM HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK a) PONTJA)

123 400 000

 

123 400 000

1 2

A 2007/436/EK, EURATOM HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK a) PONTJÁBAN EMLÍTETT KÖZÖS VÁMTARIFA SZERINTI VÁMOK ÉS EGYÉB VÁMOK

19 171 200 000

 

19 171 200 000

1 3

A 2007/436/EK, EURATOM HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK b) PONTJA ÉRTELMÉBEN A HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓBÓL SZÁRMAZÓ SAJÁT FORRÁSOK

14 498 917 425

 

14 498 917 425

1 4

A 2007/436/EK, EURATOM TANÁCSI HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK c) PONTJA ÉRTELMÉBEN A BRUTTÓ NEMZETI JÖVEDELEM ALAPJÁN MEGÁLLAPÍTOTT SAJÁT FORRÁSOK

93 718 806 385

–1 496 968 014

92 221 838 371

1 5

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNYOK KORREKCIÓJA

0

 

0

1 6

AZ ÉVES GNI-ALAPÚ HOZZÁJÁRULÁS BRUTTÓ CSÖKKENTÉSE HOLLANDIA ÉS SVÉDORSZÁG ESETÉBEN

0

 

0

 

1. cím – Összesen

127 512 323 810

–1 496 968 014

126 015 355 796

1 4. ALCÍM —   A 2007/436/EK, EURATOM TANÁCSI HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK c) PONTJA ÉRTELMÉBEN A BRUTTÓ NEMZETI JÖVEDELEM ALAPJÁN MEGÁLLAPÍTOTT SAJÁT FORRÁSOK

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Címsor

2012. évi költségvetés

A(z) 3/2012 költségvetés-módosítás

Új összeg

1 4

A 2007/436/EK, EURATOM TANÁCSI HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK c) PONTJA ÉRTELMÉBEN A BRUTTÓ NEMZETI JÖVEDELEM ALAPJÁN MEGÁLLAPÍTOTT SAJÁT FORRÁSOK

 

 

 

1 4 0

A 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében a bruttó nemzeti jövedelem alapján megállapított saját források

93 718 806 385

–1 496 968 014

92 221 838 371

 

1 4. alcím – Összesen

93 718 806 385

–1 496 968 014

92 221 838 371

1 4 0.
A 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében a bruttó nemzeti jövedelem alapján megállapított saját források

2012. évi költségvetés

A(z) 3/2012 költségvetés-módosítás

Új összeg

93 718 806 385

–1 496 968 014

92 221 838 371

Megjegyzések

A GNI-alapú bevétel egy „kiegészítő” bevétel, amely a kiadások azon részének finanszírozására szolgál, amelyet egy adott évben nem lehet a hagyományos saját forrásokból, a héaalapú bevételekből vagy más bevételekből finanszírozni. Ezáltal biztosított, hogy az Európai Unió általános költségvetése előzetesen mindig egyensúlyban van.

A GNI lehívási kulcsot a más források által nem fedezett, költségvetésben szereplő kiadások finanszírozásához szükséges további bevételek határozzák meg. Ezért lehívási kulcs kerül alkalmazásra minden egyes tagállam GNI-jére.

A tagállamok GNI-jére alkalmazandó kulcs ebben e pénzügyi évben 0,7023 %.

Jogalap

Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat (HL L 163., 2007.6.23., 17. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja.

Tagállam

2012. évi költségvetés

3/2012. sz. költségvetésmódosítás

Új összeg

Belgium

2 753 903 748

–43 988 032

2 709 915 716

Bulgária

281 010 470

–4 488 573

276 521 897

Cseh Köztársaság

1 078 296 305

–17 223 598

1 061 072 706

Dánia

1 815 240 147

–28 994 783

1 786 245 365

Németország

19 294 067 399

– 308 183 629

18 985 883 773

Észtország

110 726 788

–1 768 636

108 958 152

Írország

919 831 931

–14 692 451

905 139 480

Görögország

1 574 215 481

–25 144 902

1 549 070 579

Spanyolország

7 749 531 954

– 123 783 068

7 625 748 885

Franciaország

15 095 595 129

– 241 121 542

14 854 473 588

Olaszország

11 595 546 179

– 185 215 352

11 410 330 827

Ciprus

132 960 077

–2 123 767

130 836 309

Lettország

139 579 889

–2 229 506

137 350 383

Litvánia

223 423 461

–3 568 737

219 854 724

Luxemburg

239 101 888

–3 819 168

235 282 719

Magyarország

782 902 822

–12 505 286

770 397 536

Málta

45 406 555

– 725 278

44 681 277

Hollandia

4 543 386 226

–72 571 388

4 470 814 838

Ausztria

2 171 133 356

–34 679 455

2 136 453 900

Lengyelország

2 846 083 644

–45 460 419

2 800 623 225

Portugália

1 165 253 865

–18 612 569

1 146 641 296

Románia

1 006 135 718

–16 070 979

990 064 739

Szlovénia

269 051 272

–4 297 549

264 753 723

Szlovákia

524 219 139

–8 373 338

515 845 800

Finnország

1 446 676 869

–23 107 732

1 423 569 138

Svédország

2 937 969 485

–46 928 109

2 891 041 376

Egyesült Királyság

12 977 556 588

– 207 290 168

12 770 266 420

1 4 0. jogcímcsoport – Összesen

93 718 806 385

–1 496 968 014

92 221 838 371

3. CÍM

TÖBBLETEK, EGYENLEGEK ÉS KIIGAZÍTÁSOK

Cím

Alcím

Címsor

2012. évi költségvetés

A(z) 3/2012 költségvetés-módosítás

Új összeg

3 0

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET

p.m.

1 496 968 014

1 496 968 014

3 1

A HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓ ALAPJÁN A KORÁBBI PÉNZÜGYI ÉVEKRE MEGÁLLAPÍTOTT, AZ 1150/2000/EK, EURATOM RENDELET 10. CIKKE (4), (5) ÉS (8) BEKEZDÉSÉNEK ALKALMAZÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ EGYENLEGEK ÉS EGYENLEGKIIGAZÍTÁSOK

p.m.

 

p.m.

3 2

A BRUTTÓ NEMZETI JÖVEDELEM/TERMÉK ALAPJÁN A KORÁBBI PÉNZÜGYI ÉVEKRE MEGÁLLAPÍTOTT, AZ 1150/2000/EK, EURATOM RENDELET 10. CIKKE (6), (7) ÉS (8) BEKEZDÉSÉNEK ALKALMAZÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ EGYENLEGEK ÉS EGYENLEGKIIGAZÍTÁSOK

p.m.

 

p.m.

3 4

EGYES TAGÁLLAMOKNAK A SZABADSÁG, A BIZTONSÁG ÉS A JOGÉRVÉNYESÜLÉS TERÜLETÉN EGYES SZAKPOLITIKÁKBÓL VALÓ KIMARADÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIIGAZÍTÁS

p.m.

 

p.m.

3 5

AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG ESETÉBEN A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNYRA VONATKOZÓ KORREKCIÓ FINANSZÍROZÁSA VÉGLEGES KISZÁMÍTÁSÁNAK EREDMÉNYE

p.m.

 

p.m.

3 6

AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG ESETÉBEN A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNYRA VONATKOZÓ KORREKCIÓ FINANSZÍROZÁSA KISZÁMÍTÁSÁNAK IDŐKÖZI AKTUALIZÁLT EREDMÉNYE

p.m.

 

p.m.

 

3. cím – Összesen

p.m.

1 496 968 014

1 496 968 014

3 0. ALCÍM —   AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Címsor

2012. évi költségvetés

A(z) 3/2012 költségvetés-módosítás

Új összeg

3 0

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET

 

 

 

3 0 0

Az előző pénzügyi évről rendelkezésre álló többlet

p.m.

1 496 968 014

1 496 968 014

3 0 2

A külső fellépésekre képzett Garanciaalap többletének visszafizetéséből származó saját források többlete

p.m.

 

p.m.

 

3 0. alcím – Összesen

p.m.

1 496 968 014

1 496 968 014

3 0 0.
Az előző pénzügyi évről rendelkezésre álló többlet

2012. évi költségvetés

A(z) 3/2012 költségvetés-módosítás

Új összeg

p.m.

1 496 968 014

1 496 968 014

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 15. cikkével összhangban az egyes pénzügyi évek egyenlegét a következő pénzügyi év költségvetésében bevételként vagy kiadásként kell szerepeltetni attól függően, hogy többletről vagy hiányról van-e szó.

Az ilyen bevételekre vagy kiadásokra vonatkozó megfelelő becsléseket a költségvetési eljárás során és, ha szükséges, a költségvetési rendelet 34. cikke szerint benyújtott módosító indítvány útján kell bevezetni a költségvetésbe. A becslések kidolgozása az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 15. cikkében meghatározott alapelvekkel összhangban történik.

A minden egyes pénzügyi évre vonatkozó végső elszámolás után a becslésektől való bármely eltérés a következő pénzügyi év költségvetésében szerepel költségvetés-módosítás útján, amelyet a Bizottságnak az előzetes beszámoló benyújtását követő 15 napon belül be kell nyújtania.

A hiány a III. „Bizottság” szakasz kiadáskimutatásának 27 02 01. jogcímcsoportjában szerepel.

Jogalap

A Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK, Euratom határozat végrehajtásáról szóló, 2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 130., 2000.5.31., 1. o.).

Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) és különösen annak 15. cikke.

Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat (HL L 163., 2007.6.23., 17. o.) és különösen annak 7. cikke.


(1)  Az oszlopban feltüntetett számok megfelelnek a 2012. évi költségvetésben (HL L 56., 2012.2.29., 1. o.), valamint az 1/2012. sz. költségvetés-módosításban és a 2–3/2012. sz. költségvetés-módosítási tervezetben foglaltaknak.

(2)  Az oszlopban feltüntetett számok megfelelnek a 2011-es költségvetésben (HL L 68., 2011.3.15., 1. o.) és az 1–7/2010. költségvetés-módosításban foglaltaknak.

(3)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 310. cikkének (1) bekezdése így rendelkezik: „A költségvetés bevételeinek és kiadásainak egyensúlyban kell lenniük”.

(4)  Az oszlopban feltüntetett számok megfelelnek a 2012. évi költségvetésben (HL L 56., 2012.2.29., 1. o.), valamint az 1/2012. sz. költségvetés-módosításban és a 2–3/2012. sz. költségvetés-módosítási tervezetben foglaltaknak.

(5)  Az oszlopban feltüntetett számok megfelelnek a 2011-es költségvetésben (HL L 68., 2011.3.15., 1. o.) és az 1–7/2010. költségvetés-módosításban foglaltaknak.

(6)  A 2012. évi költségvetés saját forrásait a saját forrásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság (ACOR) 2011. május 17-i 151. ülésén elfogadott költségvetési előrejelzések alapján határozták meg.

(7)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 310. cikkének (1) bekezdése így rendelkezik: „A költségvetés bevételeinek és kiadásainak egyensúlyban kell lenniük”.

(8)  A felhasználandó alap nem lépi túl a GNI 50 %-át.

(9)  A hozzáadottérték-adóból származó forrás lehívási kulcsa – kizárólag a 2007–2013-as időszakra vonatkozóan – Ausztria esetében 0,225 %, Németország esetében 0,15 %, Hollandia és Svédország esetében pedig 0,10 %.

(10)  Kiszámítási kulcs: (92 221 838 371) / (131 309 163 000) = 0,702325993586601.

(11)  Kerekített százalékok.

(12)  A bővítéssel kapcsolatos kiadások az alábbiakat fedezik: i. az Európai Unióhoz 2004. május 1-jén csatlakozott tíz új tagállam számára a 2003. évi előirányzatok alapján folyósított, a 2004–2010-es időszakra az uniós GDP-deflátorral módosított kifizetések, valamint a Bulgária és Románia számára a 2006. évi előirányzatok alapján folyósított, a 2007–2010-es időszakra (5a) az uniós GDP-deflátorral módosított kifizetések; valamint ii. ezen tagállamok összes elkülönített kiadásai, kivéve a mezőgazdasági közvetlen kifizetéseket, a piachoz kapcsolódó kifizetéseket, valamint a vidékfejlesztési kiadások EMOGA Garanciarészlegéből (5b) finanszírozott részét. Ez az összeg levonásra kerül az összes elkülönített kiadásból annak biztosítására, hogy a bővítés előtt változatlan kiadás változatlan maradjon a csatlakozás után is.

(13)  A „brit előny” a korlátozott héára való áttérésből és a GNP/GNI-alapú saját források bevezetéséből eredő, az Egyesült Királyságra vonatkozó hatásoknak felel meg.

(14)  Ez a rendkívüli nyereség megfelel az Egyesült Királyság azon nettó nyereségének, amely a tradicionális saját források beszedési költségeket fedező, tagállamok által visszatartott részének százalékos – 2001. január 1-jével 10 %-ról 25 %-ra történő – emeléséből ered.

(15)  p.m. (saját források + egyéb bevétel = összbevétel = összkiadás); 126 015 355 796 + 3 072 687 152 = 129 088 042 948 = 129 088 042 948).

(16)  Összes saját bevétel a GNI százalékaként: (126 015 355 796) / (13 130 916 300 000) = 0,96 %; o a saját bevételek felső korlátja a GNI százalékaként: 1,23 %.