ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2012.202.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 202

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

55. évfolyam
2012. július 28.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

 

2012/442/EU

 

*

A Tanács határozata (2012. július 24.) az Európai Uniónak az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosítására vonatkozóan az EGT Vegyes Bizottságban képviselendő álláspontjáról

1

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 689/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. július 27.) a közösségi belvízi közlekedésre vonatkozó harmonizált folyami információs szolgáltatásokról (RIS) szóló 2005/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkében meghatározott hajó-helyzetmegállapító és -nyomonkövető rendszerekre vonatkozó műszaki előírásokról szóló 415/2007/EK bizottsági rendelet módosításáról

5

 

 

A Bizottság 690/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. július 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

13

 

 

A Bizottság 691/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. július 27.) a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról

15

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2012/443/EU

 

*

A Tanács határozata (2012. július 23.) a Spanyolország által a pénzügyi stabilitás megerősítésére hozandó konkrét intézkedésekről

17

 

 

2012/444/EU

 

*

A Tanács határozata (2012. július 24.) a nemzeti központi bankok külső könyvvizsgálóiról szóló 1999/70/EK határozatnak a Banka Slovenije külső könyvvizsgálói tekintetében történő módosításáról

21

 

 

2012/445/EU

 

*

A Tanács határozata (2012. július 24.) a DNS-adatokra vonatkozó, Magyarországgal való automatizált adatcsere megindításáról

22

 

 

2012/446/EU

 

*

A Tanács határozata (2012. július 24.) a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Magyarországgal való automatizált adatcsere megindításáról

23

 

 

2012/447/EU

 

*

A Tanács végrehajtási határozata (2012. július 24.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 75. cikkétől eltérő különleges intézkedés bevezetésének Dánia részére történő engedélyezéséről

24

 

 

2012/448/EU

 

*

A Bizottság határozata (2012. július 12.) az újságnyomópapír uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (az értesítés a C(2012) 4693. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

26

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

28.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 202/1


A TANÁCS HATÁROZATA

(2012. július 24.)

az Európai Uniónak az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosítására vonatkozóan az EGT Vegyes Bizottságban képviselendő álláspontjáról

(2012/442/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (2) bekezdésére és 168. cikke (4) bekezdésének b) pontjára, összefüggésben annak 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás végrehajtására vonatkozó rendelkezésekről szóló, 1994. november 28-i 2894/94/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 1. cikkének (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás (2) (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) 1994. január 1-jén lépett hatályba.

(2)

Az EGT-megállapodás 98. cikke alapján az EGT Vegyes Bizottság határozhat – többek között – az EGT-megállapodás II. mellékletének módosításáról.

(3)

Az EGT-megállapodás II. melléklete műszaki előírásokra, szabványokra, vizsgálatokra és tanúsításra vonatkozó rendelkezéseket és szabályokat tartalmaz.

(4)

A 2012., 2013. és 2014. évre vonatkozó, a növényi és állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén található növényvédőszer-maradékok határértékének való megfelelés biztosítására, valamint a fogyasztók ilyen növényvédőszer-maradékokból eredő expozíciójának értékelésére irányuló, többéves összehangolt uniós ellenőrzési programról szóló, 2011. december 7-i 1274/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletet (3) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(5)

A növényi és állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén található növényvédőszer-maradékok határértékének való megfelelés biztosítására, valamint a fogyasztók növényvédőszer-maradékoknak való kitettsége értékelésére irányuló, a 2009., 2010. és 2011. évre vonatkozó többéves összehangolt közösségi ellenőrzési programról szóló, 2008. december 5-i 1213/2008/EK bizottsági rendeletet (4) belefoglalták az EGT-megállapodásba, bizonyos kiigazításokkal az EGT-tag EFTA-államok vonatkozásában.

(6)

Mivel az 1213/2008/EK bizottsági rendelet hatályát vesztette és következésképpen az EGT-megállapodás tekintetében is hatályát veszti, e kiigazításokat fenn kell tartani a 1274/2011/EU végrehajtási rendelet vonatkozásában is. A kiigazítások az Izland által vizsgálandó növényvédőszerek számára, valamint az egyes termékekből Izland és Norvégia által veendő és vizsgálandó minták számára vonatkoznak és különösen figyelembe veszik Izland korlátozott laboratóriumi kapacitásait.

(7)

Következésképpen az EGT-megállapodás II. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az Unió az EGT Vegyes Bizottságban képviselendő álláspontjának a mellékelt határozattervezeten kell alapulnia,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Uniónak az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításával kapcsolatosan az EGT Vegyes Bizottságban képviselendő álláspontja az e határozathoz mellékelt EGT vegyes bizottsági határozattervezeten alapul.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  HL L 305., 1994.11.30., 6. o.

(2)  HL L 1., 1994.1.3., 3. o.

(3)  HL L 325., 2011.12.8., 24. o.

(4)  HL L 328., 2008.12.6., 9. o.


TERVEZET

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG xx/xxxx SZÁMÚ HATÁROZATA

(…)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

az EGT-megállapodás II. mellékletét a […]-i […/…] EGT vegyes bizottsági határozat (1) módosította.

(2)

A 2012., 2013. és 2014. évre vonatkozó, a növényi és állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén található növényvédőszer-maradékok határértékének való megfelelés biztosítására, valamint a fogyasztók ilyen növényvédőszer-maradékokból eredő expozíciójának értékelésére irányuló, többéves összehangolt uniós ellenőrzési programról szóló, 2011. december 7-i 1274/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletet (2) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(3)

az EGT-megállapodásba foglalt, a növényi és állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén található növényvédőszer-maradékok határértékének való megfelelés biztosítására, valamint a fogyasztók növényvédőszer-maradékoknak való kitettsége értékelésére irányuló, a 2009., 2010. és 2011. évre vonatkozó többéves összehangolt közösségi ellenőrzési programról szóló, 2008. december 5-i 1213/2008/EK bizottsági rendelet (3) hatályát vesztette az Európai Unióban, amelyet következésképpen el kell hagyni az EGT- megállapodásból.

(4)

Ez a határozat élelmiszerekre vonatkozó jogszabályokat érint. Élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok nem alkalmazandók Liechtensteinre, amíg az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás alkalmazása kiterjed Liechtensteinre, az EGT-megállapodás II. melléklete XII. fejezetének bevezetőjében meghatározottak szerint. Ez a határozat ezért nem alkalmazandó Liechtensteinre,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás II. mellékletének XII. fejezete a következőképpen módosul:

1.

Az 54zzzzb. pont (1213/2008/EK bizottsági rendelet) szövegét el kell hagyni.

2.

A szöveg a 65. pont (1171/2011/EU bizottsági rendelet) után a következő szöveggel egészül ki:

„66.

32011 R 1274: A 2012., 2013. és 2014. évre vonatkozó, a növényi és állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén található növényvédőszer-maradékok határértékének való megfelelés biztosítására, valamint a fogyasztók ilyen növényvédőszer-maradékokból eredő expozíciójának értékelésére irányuló, többéves összehangolt uniós ellenőrzési programról szóló, 2011. december 7-i 1274/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (HL L 325., 2011.12.8., 24. o.).

A rendelet rendelkezéseit e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell értelmezni:

1.

Az 1. cikk az alábbi szöveggel egészül ki:

»Izland 2012-ben, 2013-ben és 2014-ban ugyanazon 61 növényvédőszer tekintetében folytathatja a mintavételt és az elemzést, mint amelyek tekintetében 2011-ben ellenőrizte az élelmiszereket a piacán.«

2.

A II. melléklet 5. pontja a következővel egészül ki:

»IS

12 (*)

15 (**)

NO

12 (*)

15 (**)« ”

2. cikk

Az 1274/2011/EU rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében kihirdetendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat […]-án/-én lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság az EGT- megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megkapta (4).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának az EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben,

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

az EGT Vegyes Bizottság titkárai


(1)  HL L […].

(2)  HL L 325., 2011.12.8., 24. o.

(3)  HL L 328., 2008.12.6., 9. o.

(4)  [Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.] [Alkotmányos követelmények fennállását jelezték.]


RENDELETEK

28.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 202/5


A BIZOTTSÁG 689/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. július 27.)

a közösségi belvízi közlekedésre vonatkozó harmonizált folyami információs szolgáltatásokról (RIS) szóló 2005/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkében meghatározott hajó-helyzetmegállapító és -nyomonkövető rendszerekre vonatkozó műszaki előírásokról szóló 415/2007/EK bizottsági rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közösségi belvízi közlekedésre vonatkozó harmonizált folyami információs szolgáltatásokról (RIS) szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 1. cikke (2) bekezdésére és 5. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a közösségi belvízi közlekedésre vonatkozó harmonizált folyami információs szolgáltatásokról (RIS) szóló 2005/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkében meghatározott hajó-helyzetmegállapító és nyomon követő rendszerekre vonatkozó műszaki előírásokról szóló, 2007. március 13-i 415/2007/EK bizottsági rendeletre (2),

mivel:

(1)

A hajóforgalom-irányítási és hajózási információs szolgáltatásokkal, és következésképpen a tengeri automatikus hajóazonosító rendszerrel (AIS) való interoperabilitás fenntartása érdekében a 415/2007/EK bizottsági rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(2)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a belvízi áru- és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítványok kölcsönös elismeréséről szóló, 1991. december 16-i 91/672/EGK tanácsi irányelv (3) 7. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 415/2007/EK rendelet melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

3. cikk

A tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek a rendeletnek a hatálybalépésétől számított tizenkét hónapon belül megfeleljenek.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 27-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 255., 2005.9.30., 152. o.

(2)  HL L 105., 2007.4.23., 35. o.

(3)  HL L 373., 1991.12.31., 29. o.


MELLÉKLET

A 415/2007/EK rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1.

A tartalomjegyzék a következő címsorral egészül ki:

„2.3.9.

Típusjóváhagyás”

2.

A „HIVATKOZÁSOK” című rész a következőképpen módosul:

a)

A tizedik és a tizenegyedik sor helyébe a következő szöveg lép:

A kiadvány címe

Szervezet

Kiadás időpontja

„ITU-R M.1371 ajánlás: »A tengerhajózás számára kijelölt URH-sávban működő, időosztásos, többszörös hozzáférésű univerzális fedélzeti hajóazonosító rendszer műszaki jellemzői«

ITU

2001

IEC 61993 nemzetközi szabvány: »Tengeri navigációs és rádió-távközlési berendezések és rendszerek. Automatikus azonosító rendszerek, 2. rész: univerzális automatikus azonosító rendszer (AIS) A. osztályú fedélzeti berendezése«

IEC

2002”

b)

A táblázat a következő sorral egészül ki:

A kiadvány címe

Szervezet

Kiadás időpontja

„Műszaki iránymutatások belvízi közlekedésben alkalmazott AIS-re

Hajó-helyzetmegállapító és -nyomonkövető rendszerekkel foglalkozó szakértői csoport”

 

3.

A 2.2. pont utolsó előtti bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Mozgásban lévő hajók esetében a taktikai szintű dinamikus információk frissítési gyakoriságának a SOLAS-üzemmód és a belvízi közlekedést kiszolgáló üzemmód között átváltható. A belvízi közlekedést kiszolgáló üzemmódban akár 2 másodperces gyakorisággal is lehessen frissíteni. Horgonyzó hajók esetében az információkat ajánlatos néhány percenként frissíteni, vagy a frissítést az információk változásához igazítani.”

4.

A 2.3.1. pont a következő mondattal egészül ki:

„A belvízi közlekedésben alkalmazott AIS kialakításánál figyelembe kell venni a hajó-helyzetmegállapító és -nyomonkövető rendszerekkel foglalkozó szakértői csoport által készített és fenntartott, a belvízi közlekedésben alkalmazott AIS-re vonatkozó műszaki iránymutatásokat (1).

5.

A 2.3.2.1. pontban található táblázat utolsó sorát el kell hagyni.

6.

A 2.3.2.3. pont a következőképpen módosul:

a)

A táblázat harmadik sorát el kell hagyni.

b)

A táblázat a következő sorral egészül ki:

„Terhelt/terheletlen hajó

(bővítés a belvízi közlekedésben alkalmazott AIS céljára)”

7.

A 2.3.2.4. pont első, „ETA a zsilipnél/hídnál/terminálnál” című táblázatának negyedik sora a következőképpen módosul:

„Aktuális legnagyobb statikus merülés

(bővítés a belvízi közlekedésben alkalmazott AIS céljára)”

8.

A 2.3.3. pont a következőképpen módosul:

a)

A második bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Belvízi utakon mozgásban lévő hajók esetében a dinamikus információk továbbítási gyakoriságának a SOLAS-üzemmód és a belvízi közlekedést kiszolgáló üzemmód között átválthatónak kell lennie. A belvízi közlekedést kiszolgáló üzemmódban akár 2 másodperces gyakorisággal is lehessen frissíteni. Lehetővé kell tenni, hogy a vegyes forgalmú területeken, például a tengeri kikötőkben az illetékes hatóság a belvízi hajók és a SOLAS-hajók adatszolgáltatása közötti egyensúly biztosítása érdekében csökkentse a dinamikus információk továbbításának gyakoriságát. Az adatszolgáltatásnak a bázisállomásról TDMA-parancsok segítségével (automatikus átkapcsolás TDMA-paranccsal, a 23. számú üzenettel), valamint hajóra telepített rendszerekről (például MKD, ECDIS vagy fedélzeti számítógép, például IEC 61162 szerinti interfészen keresztül) kiadott paranccsal (automatikus átkapcsolás hajóra telepített rendszerről kiadott paranccsal) átkapcsolhatónak kell lennie. A statikus és az úttal összefüggő információkat ajánlatos néhány percenként, kérésre, vagy az adatok változásához igazítva szolgáltatni.”

b)

A 2.1. táblázat kilencedik sora helyébe a következő szöveg lép:

A hajó dinamikus jellemzője

Névleges frissítési gyakoriság

„A hajó belvízi közlekedést kiszolgáló üzemmódban van és halad(2)

2 és 10 másodperc között”

c)

A szöveg a következő mondattal egészül ki:

Megjegyzés: a belvízi közlekedésben alkalmazott AIS-sel ellátott mobil állomás vagy belvízi közlekedést kiszolgáló üzemmódban (csoporthoz rendelt parancs, 23. számú üzenet) vagy SOLAS-üzemmódban (autonóm üzemmód, csoporthoz rendelt parancs nincs aktiválva) van.”

9.

A 2.3.4. pont első bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A belvízi közlekedésben alkalmazott AIS műszakilag ugyanazokon az előírásokon alapul, mint az IMO SOLAS AIS (ITU-R M.1371 ajánlás, IEC 61993).”

10.

A 2.3.5. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.3.5.   Kompatibilitás az IMO A. osztályú transzpondereivel

A belvízi közlekedésben alkalmazott AIS transzpondereknek kompatibilisnek kell lenniük az IMO A. osztályú transzpondereivel, és ennek megfelelően képesnek kell lenniük fogadni és feldolgozni egyrészt valamennyi IMO AIS-üzenetet (az ITU-R M.1371 ajánlásnak, valamint az ITU-R M.1371 ajánláshoz az IALA által kiadott műszaki pontosításoknak megfelelően), másrészt a műszaki előírások 2.4. szakaszában meghatározott üzeneteket.

A belvízi közlekedésben alkalmazott AIS transzpondereivel szemben nem követelmény a DSC átviteli (tx) képesség, illetőleg az MKD megléte, ellenben az MKD funkció, illetve a DSC csatornakezelési funkció igen. A gyártók ennek alapján a megfelelő hardvert és szoftvert az A. osztályú transzponderekről eltávolíthatják.”

11.

A rendelet a következő ponttal egészül ki:

„2.3.9.   Típusjóváhagyás

A belvízi közlekedésben alkalmazott AIS-berendezéseknek típusjóváhagyással kell rendelkeznie az említett műszaki előírásoknak való megfelelésről.”

12.

A 2.4.1. pont a következőképpen módosul:

a)

A 2.4.1. pont címsora helyébe a következő szöveg lép:

„2.4.1.   1., 2. és 3. számú üzenet: pozíciójelentések (ITU-R 1371)

b)

A 2.2. táblázat utolsó előtti sora helyébe a következő szöveg lép:

Paraméter

Bitszám

Leírás

„Kommunikáció állapota

19

Az ITU-R M. 1371 szerint”

13.

A 2.4.2. pont címsora helyébe a következő szöveg lép:

„2.4.2.   5. számú üzenet: statikus és az úttal összefüggő hajóadatok (ITU-R 1371)

14.

A 2.4.3. pont a következőképpen módosul:

a)

A 2.4.3. pont címsora helyébe a következő szöveg lép:

„2.4.3.   23. számú üzenet: csoporthoz rendelt parancs (ITU-R M. 1371)

b)

A 2.4. táblázat előtt a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

„A csoporthoz rendelt parancsot egy bázisállomás továbbítja, ha irányítóként működik. Az üzenet a meghatározott régión belül tartózkodó, a »hajó és rakomány típusa« vagy az »állomás típusa« paraméterrel kiválasztott mobil állomásokra vonatkozik. A fogadó állomás valamennyi szektormezőt egyidejűleg veszi figyelembe. A fogadó állomás a mobil állomások következő működési paramétereit ellenőrzi: adó/vevő üzemmód; adatszolgáltatás gyakorisága; és a nyugalmi idő hossza.”

c)

A 2.4. táblázat kilencedik és tizedik sora helyébe a következő szöveg lép:

Paraméter

Bitszám

Leírás

„Állomástípus

4

0 = minden mobil állomás (alapbeállítás); 1 = csak A. osztályú mobil állomás; 2 = minden B. osztályú mobil állomás; 3 = SAR légi mobil állomás; 4 = csak B. osztályú »SO« mobil állomás; 5 = B. osztályú »CS« fedélzeti mobil állomás (csak az IEC62287 szerintiek); 6 = belvízi utak; 7–9 = regionális felhasználás és 10–15 = jövőbeni felhasználásra

Hajó és rakomány típusa

8

0 = minden típus (alapbeállítás)

1–99: az ITU-R M.1371-3 8. mellékletének 50. táblázata szerint

100–199: regionális felhasználásra fenntartva

200–255: jövőbeni felhasználásra fenntartva”

d)

A 2.5. táblázat tizedik, tizenegyedik és tizenkettedik sora helyébe a következő szöveg lép:

Az „Adatszolgáltatás gyakorisága” mező értéke

A 18. számú üzenetre vonatkozó adatszolgáltatási gyakoriság

„9

A következő sűrűbb adatszolgáltatási gyakoriság

10

A következő ritkább adatszolgáltatási gyakoriság

11

2 másodperc (B. osztályú »CS« állomás esetében nem alkalmazandó)”

e)

Az utolsó mondat helyébe a következő szöveg lép:

Megjegyzés: Ha az 1-es vagy 2-es Tx/Rx módot aktiváló parancs felfüggeszti a kétcsatornás működést, akkor az előírt adatszolgáltatási gyakoriságot a fennmaradó csatornákon keresztül kell fenntartani.”

15.

A 2.4.4. pont címsora helyébe a következő szöveg lép:

„2.4.4.   Egyes üzenetek alkalmazása (ITU-R 1371)

16.

A 2.4.4.1. pont első mondata helyébe a következő szöveg lép:

„A belvízi közlekedésben alkalmazott FI-ket az ITU-R M. 1371-ben leírt módon kell kiosztani és felhasználni.”

17.

A 2.4.4.2. pont a következőképpen módosul:

a)

A 2.7. táblázat hetedik, nyolcadik, kilencedik és tizenegyedik sora helyébe a következő szöveg lép:

 

Paraméter

Bitszám

Leírás

Bináris adatok

„Hossz / kötelék

13

1–8 000 (a többi értéket nem szabad használni) a hajó / kötelék hossza 1/10 m-ben; 0 = alapértelmezés

Szélesség / kötelék

10

1–1 000 (a többi értéket nem szabad használni) a hajó / kötelék szélessége 1/10 m-ben; 0 = alapértelmezés

Hajó vagy kötelék típusa

14

Numerikus ERI osztály (CODES): hajó- és köteléktípus az E. FÜGGELÉK szerint

Aktuális legnagyobb statikus merülés

11

1–2 000 (a többi értéket nem szabad használni) merülés 1/100 m-ben; 0 = alapértelmezés = ismeretlen”

b)

A 2.8. táblázat tizenhatodik sora helyébe a következő szöveg lép:

 

Paraméter

Bit

Leírás

Bináris adatok

„Aktuális legnagyobb statikus merülés

12

0–4 000 (a többi értéket nem szabad használni), 1/100 m-ben, 0 = alapértelmezés = nem szabad használni”

c)

A 2.15. táblázat nyolcadik, tizedik, tizenkettedik és tizennegyedik sora helyébe a következő szöveg lép:

 

Paraméter

Bit

Leírás

Bináris adatok

„Vízállás

14

0 bit: 0 = negatív érték, 1 = pozitív érték

1–13 bit: 0–8191, 1/100 m-ben,

0–13 bit: 0 = ismeretlen = alapértelmezés (2)

Vízállás

14

0 bit: 0 = negatív érték, 1 = pozitív érték

1–13 bit: 0–8191, 1/100 m-ben,

0–13 bit: 0 = ismeretlen = alapértelmezés (2)

Vízállás

14

0 bit: 0 = negatív érték, 1 = pozitív érték

1–13 bit: 0–8191, 1/100 m-ben,

0–13 bit: 0 = ismeretlen = alapértelmezés (2)

Vízállás

14

0 bit: 0 = negatív érték, 1 = pozitív érték

1–13 bit: 0–8191, 1/100 m-ben,

0–13 bit: 0 = ismeretlen = alapértelmezés (2)”

18.

Az A. függelékben található fogalommeghatározások a következőképpen módosulnak:

a)

A folyami információs szolgáltatások meghatározása helyébe a következő szöveg lép:

Folyami információs szolgáltatások (RIS)

Európai koncepció, amely olyan harmonizált információs szolgáltatásokat ölel fel, amelyek a belvízi közlekedésben a forgalomirányítás és a szállításszervezés támogatását szolgálják, és magukban foglalják a más közlekedési módokhoz való kapcsolódást is.”

b)

A VTS-terület meghatározása helyébe a következő szöveg lép:

VTS-terület

A VTS-terület egy adott VTS körülhatárolt, formálisan meghatározott szolgáltatási területe. A VTS-területek részterületekre vagy szektorokra oszthatók. (Forrás: az IALA VTS-iránymutatásai)”

c)

A navigációs tájékoztatás meghatározása helyébe a következő szöveg lép:

Navigációs tájékoztatás

A navigációs tájékoztatás a hajóparancsnoknak a fedélzeti döntéshozatal támogatása érdekében nyújtott információkat jelenti. (Forrás: az IALA VTS-iránymutatásai.)”

d)

A taktikai forgalmi információk meghatározása helyébe a következő szöveg lép:

Taktikai forgalmi információk (TTI)

A taktikai forgalmi információk (TTI) olyan információk, amelyek az adott forgalmi helyzetben és a közvetlen földrajzi környezetben való közlekedés tekintetében a hajó parancsnokának, illetve a VTS üzemeltetőjének azonnali döntéseit befolyásolják. A taktikai forgalmi látkép helymeghatározási információkat és konkrét hajóinformációkat tartalmaz a radar által kimutatott valamennyi célpontra vonatkozóan, elektronikus navigációs térképen megjelenített formában. Ezeket az információkat külső forgalmi információk, például az AIS által szolgáltatott információk egészítik ki, amennyiben azok rendelkezésre állnak. A taktikai forgalmi információk nyújthatók hajó fedélzetéről vagy a szárazföldről, például a VTS-központból. (Forrás: RIS-iránymutatások.)”

e)

A stratégiai forgalmi információk meghatározása helyébe a következő szöveg lép:

Stratégiai forgalmi információk (STI)

A stratégiai forgalmi információk (STI) olyan információk, amelyek a RIS-felhasználók közép- és hosszú távú döntéseit befolyásolják. A stratégiai forgalmi látkép hozzájárul a biztonságos és hatékony út megtervezését célzó döntésekhez. A stratégiai forgalmi látképet a RIS-központ készíti és juttatja el kérésre a felhasználóknak. A stratégiai forgalmi látkép URH-hangkapcsolaton vagy elektronikus hajózási adatszolgáltatás útján bejelentett adatok alapján, adatbázisban tárolt, táblázatban vagy elektronikus térképen megjelenített formában tartalmazza a RIS-területen tartózkodó valamennyi releváns hajót, e hajók jellemzőit, rakományát és helyzetét. A stratégiai forgalmi információk a RIS-, illetve a VTS-központból vagy hivatali helyiségekből nyújthatók. (Forrás: RIS-iránymutatások.)”

f)

A hajóforgalom figyelemmel kísérésének meghatározása helyébe a következő szöveg lép:

Hajóforgalom figyelemmel kísérése

A hajóforgalom figyelemmel kísérése fontos információkat szolgáltat a RIS-területen belül tartózkodó hajók mozgásáról. Ezek az információk egyebek mellett a hajók azonosító adatait, pozícióját, (rakományának típusát) és rendeltetési kikötőjét foglalják magukban”

g)

A RIS-üzemeltető meghatározása helyébe a következő szöveg lép:

RIS-üzemeltető

A RIS szolgáltatásaival összefüggésben egy vagy több feladatot ellátó személy.”

h)

A hajózási üzemeltetési vezető meghatározása helyébe a következő szöveg lép:

Hajózási üzemeltetési vezető

Több, közös irányítás alatt álló vagy azonos tulajdonban lévő hajó aktuális (navigációs) üzemelésének tervezését és felügyeletét végző személy.”

i)

A sürgősségi szolgálatok vészhelyzet-elhárító központjának dolgozójára vonatkozó meghatározás helyébe a következő szöveg lép:

A sürgősségi szolgálatok vészhelyzet-elhárító központjának dolgozója

A balesetek, forgalmi események és vészhelyzetek nyomán előálló vészhelyzetek biztonságos és zökkenőmentes elhárítását figyelemmel kísérő, ellenőrző és megszervező személy.”

19.

A D. függelék a következőképpen módosul:

a)

A D.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„D.1.   Beviteli mondatok

Az AIS soros digitális interfésze jelenleg az IEC 61162 szerinti mondatokat, valamint új, az IEC 61162 szerintiekhez hasonló felépítésű mondatokat támogat. A digitálisinterfész-mondatok részletes leírása az IEC 61162-ben található.

Ez a függelék azokat a mondatokat tartalmazza, amelyeket a belvízi közlekedésben alkalmazott AIS fejlesztése kapcsán a kimondottan belvízi közlekedésre jellemző adatoknak a belvízi közlekedésben alkalmazott AIS fedélzeti egységébe való bevitelére alkalmaztak (lásd a belvízi közlekedésben alkalmazott AIS-re vonatkozó módosított protokollokat).”

b)

A D.2. pont második mondatában a „javasoljuk” kifejezés helyébe az „alkalmazzuk” kifejezés lép.

c)

A D.3. pont második mondatában a „javasoljuk” kifejezés helyébe az „alkalmazzuk” kifejezés lép.

20.

Az E. függelék helyébe a következő szöveg lép:

„E. függelék

ERI-HAJÓTÍPUSOK

Az alábbi táblázat megadja, hogy a belvízi közlekedésben alkalmazott 10. számú üzenetben szereplő ENSZ-hajótípusoknak mely – az IMO 5. számú üzenetében szereplő – IMO-hajótípusok felelnek meg.

HASZNÁLAT V/C

M

Kód-részletezés

Megnevezés

No

8

00

0

Hajó, típusa ismeretlen

V

8

01

0

Önjáró teherhajó

V

8

02

0

Önjáró tartályhajó

V

8

02

1

Önjáró tartályhajó, folyékony rakomány, N típus

V

8

02

2

Önjáró tartályhajó, folyékony rakomány, C típus

V

8

02

3

Ömlesztett árut szállító önjáró tartályhajó

V

8

03

0

Konténerszállító hajó

V

8

04

0

Gázszállító tartályhajó

C

8

05

0

Vontatásra alkalmas önjáró teherhajó

C

8

06

0

Vontatásra alkalmas önjáró tartályhajó

C

8

07

0

Mellévett alakzatban közlekedő teherhajók

C

8

08

0

Mellévett alakzatban közlekedő tartályhajó

C

8

09

0

Egy vagy több teherszállító hajóból álló tolt kötelék

C

8

10

0

Egy vagy több tartályhajóból álló tolt kötelék

No

8

11

0

Teherhajókat vontató hajó

No

8

12

0

Tartályhajókat vontató hajó

C

8

13

0

Teherhajókat kötelékben vontató hajó

C

8

14

0

Teherhajókat/tartályhajókat kötelékben vontató hajó

V

8

15

0

Teherszállító bárka

V

8

16

0

Tartálybárka

V

8

16

1

Tartálybárka, folyékony rakomány, N típus

V

8

16

2

Tartálybárka, folyékony rakomány, C típus

V

8

16

3

Ömlesztett árut szállító tartálybárka

V

8

17

0

Konténerszállító bárka

V

8

18

0

Gázszállító tartálybárka

C

8

21

0

Tolóhajó, egy teherszállító bárkával

C

8

22

0

Tolóhajó, két teherszállító bárkával

C

8

23

0

Tolóhajó, három teherszállító bárkával

C

8

24

0

Tolóhajó, négy teherszállító bárkával

C

8

25

0

Tolóhajó, öt teherszállító bárkával

C

8

26

0

Tolóhajó, hat teherszállító bárkával

C

8

27

0

Tolóhajó, hét teherszállító bárkával

C

8

28

0

Tolóhajó, nyolc teherszállító bárkával

C

8

29

0

Tolóhajó, kilenc teherszállító bárkával

C

8

31

0

Tolóhajó, egy gázszállító bárkával / tartálybárkával

C

8

32

0

Tolóhajó, két bárkával amelyből legalább egy tartálybárka vagy gázszállító bárka

C

8

33

0

Tolóhajó, három bárkával amelyből legalább egy tartálybárka vagy gázszállító bárka

C

8

34

0

Tolóhajó, négy bárkával amelyből legalább egy tartálybárka vagy gázszállító bárka

C

8

35

0

Tolóhajó, öt bárkával amelyből legalább egy tartálybárka vagy gázszállító bárka

C

8

36

0

Tolóhajó, hat bárkával amelyből legalább egy tartálybárka vagy gázszállító bárka

C

8

37

0

Tolóhajó, hét bárkával amelyből legalább egy tartálybárka vagy gázszállító bárka

C

8

38

0

Tolóhajó, nyolc bárkával amelyből legalább egy tartálybárka vagy gázszállító bárka

C

8

39

0

Tolóhajó, kilenc vagy több bárkával amelyből legalább egy tartálybárka vagy gázszállító bárka

V

8

40

0

Vontatóhajó (magányosan közlekedő)

No

8

41

0

Vontatóhajó, egy vagy több vontatmánnyal

C

8

42

0

Előfogatot adó vontatóhajó

V

8

43

0

Tolóhajó (magányosan közlekedő)

V

8

44

0

Utasszállító hajó, komp, kórházhajó, kabinos személyhajó

V

8

44

1

Komp

V

8

44

2

Kórházhajó

V

8

44

3

Kabinos személyhajó

V

8

44

4

Termes személyhajó

V

8

45

0

Kiszolgáló hajó, hatósági hajó, kikötői szolgálatot ellátó hajó

V

8

46

0

Hajó, úszó munkagép, úszódaru, kábelfektető, kotróhajó

C

8

47

0

Egyéb vontatott úszó létesítmények

V

8

48

0

Halászhajó

V

8

49

0

Ellátóhajó

V

8

50

0

Vegyi anyagot szállító tartálybárka

C

8

51

0

Egyéb, meg nem határozott úszó létesítmények

További kódok tengeri szállítóeszközökhöz

V

1

50

0

Tengeri áruszállító hajó

V

1

51

0

Konténerszállító tengeri hajó

V

1

52

0

Ömlesztettáru-szállító tengeri hajó

V

1

53

0

Tartályhajó

V

1

54

0

Cseppfolyósítottgáz-szállító tartályhajó

V

1

85

0

Tengeri kedvtelési célú hajó (20 méternél hosszabb)

V

1

90

0

Gyorsjáratú hajó

V

1

91

0

Hordszárnyas hajó

V

1

92

0

Gyorsjáratú katamarán hajó”


(1)  VTT-secretariat@risexpertgroups.org”


28.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 202/13


A BIZOTTSÁG 690/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. július 27.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2), és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 27-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MK

58,9

XS

38,5

ZZ

48,7

0707 00 05

MK

53,8

TR

95,4

ZZ

74,6

0709 93 10

TR

102,0

ZZ

102,0

0805 50 10

AR

91,6

TR

89,0

UY

96,7

ZA

100,7

ZZ

94,5

0806 10 10

EG

187,3

IL

187,9

MA

254,8

TR

162,6

ZZ

198,2

0808 10 80

AR

197,0

BR

95,0

CL

104,3

NZ

121,9

US

123,1

UY

52,1

ZA

111,1

ZZ

114,9

0808 30 90

AR

138,5

CL

122,1

NZ

175,8

ZA

110,9

ZZ

136,8

0809 10 00

AR

124,4

TR

168,7

ZZ

146,6

0809 29 00

TR

333,9

ZZ

333,9

0809 30

TR

172,6

ZZ

172,6

0809 40 05

BA

70,9

IL

84,6

ZZ

77,8


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


28.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 202/15


A BIZOTTSÁG 691/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. július 27.)

a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdése második albekezdésének második mondatára,

mivel:

(1)

A 971/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) a 2011/12-es gazdasági évre megállapította a fehér cukorra, a nyerscukorra és a szirupok bizonyos fajtáira alkalmazandó irányadó árakat és kiegészítő importvámokat. Ezeket az árakat és vámokat legutóbb a 677/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) módosította.

(2)

A Bizottság rendelkezésére álló adatok alapján az említett összegek a 951/2006/EK rendelet 36. cikkének megfelelően módosításra szorulnak.

(3)

Tekintettel annak szükségességére, hogy az intézkedés alkalmazása a frissített adatok rendelkezésre bocsátását követően mihamarabb megkezdődjék, indokolt e rendeletet kihirdetése napján hatályba léptetni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett termékek behozatalára a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben megállapított irányadó árak és kiegészítő vámok e rendelet melléklete szerint módosulnak.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 27-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o.

(3)  HL L 254., 2011.9.30., 12. o.

(4)  HL L 196., 2012.7.24., 57. o.


MELLÉKLET

A fehér cukor, a nyerscukor és a 1702 90 95 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő importvámok 2012. július 28-tól alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 12 10 (1)

42,50

0,00

1701 12 90 (1)

42,50

1,86

1701 13 10 (1)

42,50

0,00

1701 13 90 (1)

42,50

2,15

1701 14 10 (1)

42,50

0,00

1701 14 90 (1)

42,50

2,15

1701 91 00 (2)

50,30

2,38

1701 99 10 (2)

50,30

0,00

1701 99 90 (2)

50,30

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének III. pontjában meghatározott szabványos minőségre megállapítva.

(2)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványos minőségre megállapítva.

(3)  A szacharóztartalom 1 %-ára megállapítva.


HATÁROZATOK

28.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 202/17


A TANÁCS HATÁROZATA

(2012. július 23.)

a Spanyolország által a pénzügyi stabilitás megerősítésére hozandó konkrét intézkedésekről

(2012/443/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak a 126. cikke (6) bekezdésével összefüggésben értelmezett 136. cikke (1) bekezdésének b) pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 136. cikke (1) bekezdésének b) pontja rendelkezik arról, hogy lehetőség van kifejezetten az euroövezeti tagállamokra vonatkozó gazdaságpolitikai iránymutatások elfogadására.

(2)

A Tanács a Spanyolország 2012. évi nemzeti reformprogramjáról szóló ajánlásban és a Spanyolország 2012–2015-ös időszakra vonatkozó stabilitási programjáról szóló véleményben (1) javasolta, hogy Spanyolország „hajtsa végre a pénzügyi szektor reformját, és ennek keretében a gyenge lábakon álló intézmények helyzetének megoldásával folytassa a bankrendszer megkezdett szerkezetátalakítását, terjesszen elő átfogó stratégiát a banki mérlegekben lévő örökölt, értékvesztett eszközök helyzetének eredményes rendezésére, és alakítson ki egyértelmű álláspontot a készenléti eszközök finanszírozása és alkalmazása kérdésében”.

(3)

A 2000-es évek elején alacsony költséggel, bőségesen rendelkezésre álló külső finanszírozás táplálta Spanyolországban a hazai kereslet és az eszközök hitelvezérelt konjunktúráját, ami mindenekelőtt az ingatlanszektorban összpontosult. Az ingatlanpiaci és az építőipari buborék kipukkanása, valamint az azt követő gazdasági recesszió hátrányosan érintette a spanyol bankszektort. Ennek eredményeként (néhány nagy és nemzetközileg diverzifikált hitelintézet kivételével) a spanyol bankok nagy része a bankközi finanszírozási piacokon nem jut megfizethető feltételek mellett forráshoz, és így nagymértékben függ az eurorendszer-beli refinanszírozástól. Emellett hitelfelvevő kapacitásukat erőteljesen korlátozta a leminősítések által a biztosítékok rendelkezésre állására gyakorolt hatás.

(4)

A gazdaság elmúlt években tapasztalt, jelentős összehúzódása – amely erőteljes negatív hatást gyakorol a foglalkoztatásra és a munkanélküliségre – számottevő mértékben rontotta Spanyolország költségvetési pozícióját. A Bizottság szolgálatainak 2012-es aktualizált tavaszi előrejelzése szerint az államháztartási hiányt 2012-ben a GDP 6,3 %-ára vetítették előre, szemben a 2012. évi stabilitási programban és a 2012. évi költségvetési törvénytervezetben szereplő 5,3 %-os várt hiánnyal. 2011-ben a bruttó államadósság a GDP 68,5 %-ára emelkedett, és a Bizottság szolgálatainak 2012-es aktualizált tavaszi előrejelzése szerint (változatlan szakpolitikát feltételezve) 2012-ben várhatóan a GDP 80,9 %-ára, 2013-ban pedig a GDP 86,8 %-ára szökik fel, így minden évben meghaladja a Szerződésben szereplő referenciaértéket. A makrogazdasági forgatókönyvhöz és a költségvetési célokhoz, valamint a további pénzügyi mentőintézkedésekhez kapcsolódó kockázatok hozzájárulhatnak az államadósság további növekedéséhez. Mindezen fejlemények fényében a Tanács 2012. július 10-én a túlzotthiány-eljárás szerinti ajánlást bocsátott ki Spanyolország számára, amelyben felkérte Spanyolországot, hogy 2014-ig szüntesse meg a jelenlegi túlzott hiányt.

(5)

A spanyol hatóságok számos fontos intézkedést hoztak a bankszektor problémáinak kezelésére. Ezek között szerepelt egyebek mellett a bankok mérlegének megtisztítása, a minimum tőkekövetelmények megemelése, a takarékbanki szektor szerkezetátalakítása, valamint az ingatlanfejlesztéshez kapcsolódó kölcsönök és a lefoglalt eszközök céltartalékképzésére vonatkozó követelményeinek számottevő megemelése. Ezen intézkedések azonban nem voltak elegendőek a piaci nyomás enyhítéséhez.

(6)

2011 februárjában a spanyol hatóságok a bank kockázattal súlyozott eszközeinek 8 %-ára felemelték a tőkemegfelelési mutató („capital principal”) minimálisan előírt szintjét, 2011 szeptemberéig adva haladékot a bankoknak az új követelmény teljesítésére. A bankközi finanszírozási piacoktól jobban függő és korlátozott piaci hozzáféréssel jellemezhető bankok esetében a tőkemegfelelési mutató minimumszintjét 10 %-ban határozták meg. 2012 februárjában és májusában egy új jogszabály előírta a bankok számára, hogy az építőipari és ingatlanpiaci eszközállományhoz kapcsolódó (teljesítő és nemteljesítő) hiteleken keletkező lehetséges veszteségek fedezésére képezzenek nagyobb céltartalékot és tőkepuffert. Ezen új céltartalék-képzési követelmény teljes volumene becslések szerint mintegy 84 milliárd EUR-t tesz ki.

(7)

2012 áprilisában a spanyol állam teljes bruttó pénzügyi hozzájárulása (a kötvénykibocsátási garanciák nélkül) mintegy 15 milliárd EUR-t tett ki. A tőketámogatást a 15 milliárd EUR tőkével felruházott, a szabályos banki szerkezetátalakítást szolgáló alapon (FROB) keresztül nyújtották; az alap tőkéjéből már 9 milliárd EUR-t befizettek. Az állam a bankok által kibocsátott előresorolt kötvényekre is nyújtott garanciát, összesen mintegy 86 milliárd EUR összegben (ebből mintegy 58 milliárd EUR volt a kintlévő garancia). Bár az FROB fennmaradó kapacitása még mindig háromszorosa volt tőkeallokációjának, a rendelkezésre álló hazai állami támogatás nem lesz elegendő ahhoz, hogy megfelelő méretű puffert biztosítson a bankszektor szükséges, rendszerszintű megtisztításához.

(8)

Az arra vonatkozó aggodalmak, hogy a bankszektor további feltőkésítésére lehet szükség, hozzájárultak a spanyol államkötvényekre nehezedő piaci nyomás erősödéséhez. Az államkötvények hozama 2012. június végére/július elejére jóval az 500 bázispontos szint fölé került, ami jelentősen megnövelte a spanyol állam finanszírozási költségeit. Az egyre növekvő kamatterhek tovább nehezítik a spanyol államháztartás konszolidálását és a túlzott hiány megszüntetését. Ezért az államháztartásra nehezedő nyomás csökkentésének fontos eleme a bankszektor átfogó szerkezetátalakítása és feltőkésítése.

(9)

2012. június 25-én a spanyol hatóságok hivatalosan pénzügyi támogatást igényeltek a spanyol bankszektor folyamatban lévő átszervezéséhez és feltőkésítéséhez. A kérelem az európai pénzügyi stabilitási eszköz (EFSF) által pénzügyi intézmények feltőkésítéséhez nyújtott pénzügyi támogatásra irányul. E támogatás nyújtására specifikus, pénzügyi szektorbeli feltételek vonatkoznak, a spanyol kormány és a Bizottság által – az Európai Központi Bank (EKB) és az Európai Bankhatóság (EBH) bevonásával, valamint a Nemzetközi Valutaalap (IMF) technikai segítségnyújtásával – megtárgyalt egyetértési megállapodásban foglaltaknak megfelelően. A feltételek részben bankspecifikusak lesznek, az állami támogatásra vonatkozó szabályokkal összhangban, részben pedig horizontálisak. Ezzel párhuzamosan, Spanyolországnak maradéktalanul meg kell felelnie a túlzotthiány-eljárás keretében fennálló vállalásainak és kötelezettségeinek és az európai szemeszter keretében elfogadott, a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére irányuló ajánlásoknak.

(10)

Spanyolország pénzügyi stabilitásának megőrzése, a pénzügyi stresszhelyzetnek az euroövezet más gazdaságaira való továbbterjedésének korlátozása és ezáltal a gazdaság és a gazdasági és monetáris unió megfelelő működésére gyakorolt negatív hatások elhárítása érdekében létfontosságú a spanyol bankszektor hosszú távú ellenálló képességének fokozása. A problémák kezelésére eddig hozott jelentős intézkedések nem voltak teljes egészében elégségesek. Ezért további intézkedésekre van szükség. Spanyolországnak mindenekelőtt további specifikus intézkedéseket kell végrehajtania az építőipari és ingatlanpiaci eszközállomány hatékony kezelése, a piaci alapú finanszírozás helyreállítása, a bankok központi banki likviditási támogatástól való függésének csökkentése, valamint a kockázatazonosítási és válságkezelési mechanizmusok javítása érdekében.

(11)

Az átfogó stratégia részeként kulcsfontosságú az építőipari és ingatlanpiaci eszközállomány hatékony kezelése annak előírása révén, hogy a támogatott bankok világosan különítsék el mérlegükből a problémás eszközöket. Ez mindenekelőtt az ingatlanfejlesztéshez kapcsolódó kölcsönökre és a lefoglalt eszközökre alkalmazandó. Ez az elkülönítés minden, a bankok mérlegének minőségével kapcsolatban még fennálló kétséget eloszlatna és lehetővé tenné számukra pénzügyi közvetítő szerepük jobb betöltését.

(12)

Ezenfelül a bankok mérlegének ily módon történő átláthatóbbá tétele megkönnyítheti a bank ingatlanszektornak való kitettségének rendezett csökkentését, a piaci alapú finanszírozás helyreállítását és csökkentheti a bankok központi banki likviditási támogatástól való függését.

(13)

A spanyol bankszektor szilárd kereteinek biztosítása megköveteli a kockázatazonosítási és válságkezelési mechanizmusok javítását. A hatékony stratégiának magában kell foglalnia a szabályozási és felügyeleti keret megerősítését célzó változásokat, figyelembe véve a pénzügyi válság kapcsán szerzett tapasztalatokat. Ezenfelül a nemzetközi bevált gyakorlattal összhangban javítani kell a vállalatirányítást,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   A Bizottság az EKB-val, az EBH-val és az IMF-fel konzultálva megállapodott a spanyol hatóságokkal a pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó, a pénzügyi szektorra vonatkozó konkrét szakpolitikai feltételekről. E feltételeket az egyetértési megállapodás határozza meg, amelyet a Bizottság és a spanyol hatóságok írnak alá. A részletes pénzügyi feltételeket egy pénzügyi segítségnyújtási konstrukcióról szóló megállapodásban kell meghatározni.

Spanyolországnak megfelelő módon fel kell tőkésítenie és teljes körűen át kell szerveznie bankrendszerét. E tekintetben Spanyolországnak a Bizottsággal egyeztetve és az EKB-val konzultálva a spanyol bankok jövőbeni struktúrájára, működésére és életképességére vonatkozó stratégiát kell kidolgoznia; e stratégia meghatározza, hogyan biztosítható, hogy a bankok képesek legyenek a további állami támogatás nélküli működésre. A stratégiát az egyetértési megállapodás tovább részletezi majd, a e határozatban foglalt további feltételek kifejtésével.

(2)   E stratégia alapvető elemei a spanyol bankszektor gyenge szegmenseinek átalakítása és szabályozási és felügyeleti keretének megerősítése.

(3)   A spanyol bankszektor gyenge szegmenseinek átalakítása a következő három elemből áll:

a)

az egyes bankok tőkeigényének megállapítása a bankszektorbeli eszközök minőségének átfogó vizsgálata révén, valamint e minőségvizsgálat alapján egy bankonkénti stresszteszt elvégzése. A stresszteszt eredményei alapján a tőkeinjekcióra szoruló bankokat három csoportba fogják sorolni. Minden egyes csoport köteles lesz az egyetértési megállapodásban foglaltaknak megfelelően szerkezetátalakítási és szanálási terveket készíteni, valamint előterjeszteni az összes kiegészítő és utólagos intézkedést;

b)

a gyenge bankok feltőkésítése, szerkezetátalakítása és/vagy rendezett szanálása a stresszteszt során azonosított tőkehiány kezelését célzó tervek alapján. E tervek a következő elvekre épülnek: életképesség, az adófizetőkre háruló költségek minimalizálása (a terhek megosztása) és a verseny minél kisebb mértékű torzulása. Ennek érdekében Spanyolország jogszabályokat fog elfogadni, amelyek i. lehetővé teszik az alárendelt kötelezettségekkel kapcsolatos műveletek végrehajtását, beleértve a tehermegosztás kötelező formáit; valamint ii. továbbfejlesztik a bankszanálási keretet olyan módon, hogy az FROB és a betétbiztosítási alap számára megfelelő szanálási jogkört biztosítson, figyelembe véve egyúttal a bankválságkezelésről és bankszanálásról szóló uniós jogszabályjavaslatot az életképtelen bankok szanálását szolgáló különleges eszközökkel együtt;

c)

a feltőkésítésükhöz állami támogatásban részesülő bankok eszközeinek szétválasztása és az értékvesztett eszközök áthelyezése egy külső eszközkezelő társasághoz a hosszú távú értékük realizálása érdekében. Spanyolország a Bizottsággal, az EKB-val és az EBH-val folytatott szoros konzultáció alapján és az IMF technikai segítségnyújtásával a külső eszközkezelő létrehozására és működésére vonatkozó átfogó jogszabályi keretet dolgoz ki annak érdekében, hogy az eszközkezelő 2012 novemberére megkezdhesse teljes körű működését.

(4)   Annak érdekében, hogy a bankszektor számára szilárd kereteket biztosítson, Spanyolország megerősíti továbbá a szabályozási és felügyeleti kereteket és az irányítást. Az egyetértési megállapodásban teljes körűen ismertetett stratégia és feltételrendszer többek között az alábbi intézkedéseket foglalja magában:

a)

a spanyol hitelintézetek számára elő kell írni az elsődleges alapvető tőke megfelelési mutatójának legalább 9 %-ra emelését, a tőkének az EBH által koordinált feltőkésítési intézkedésben szereplő fogalommeghatározásnak megfelelően;

b)

2013. január 1-jétől a spanyol hitelintézetek számára elő kell írni a tőkére vonatkozóan a tőkekövetelményekről szóló rendeletben (CRR) rögzített fogalommeghatározás alkalmazását;

c)

újra kell értékelni a hitelveszteségekre képzendő céltartalékok jogszabályi keretét. A pénzügyi válság kapcsán gyűjtött tapasztalatok nyomán a spanyol hatóságoknak javaslatokat kell tenniük a hitelveszteségekre képzendő céltartalékok állandó keretszabályainak átdolgozására, figyelembe véve az elmúlt hónapok során bevezetett átmeneti intézkedéseket, valamint az uniós számviteli keretszabályokat;

d)

tovább kell erősíteni a Banco de España működési függetlenségét; a Gazdasági Minisztérium bankszektorra vonatkozó szankcionálási és engedélyezési hatásköreit a nemzetközi ajánlásokkal és előírásokkal összhangban át kell ruházni a Banco de Españára;

e)

egy belső auditra alapozva tovább kell javítani a Banco de España felügyeleti eljárásait;

f)

az esetleges összeférhetetlenségek elkerülése érdekében felül kell vizsgálni a pénzügyi biztonsági hálót alkotó szervezetekre (FROB és betétbiztosítási alap) vonatkozó irányítási rendelkezéseket;

g)

meg kell erősíteni a takarékbanki szektor és a takarékbankok által birtokolt bankok irányítására vonatkozó szabályokat;

h)

a fogyasztóvédelmi és értékpapír-jogszabályokat módosítani kell, ezáltal korlátozva annak lehetőségét, hogy a bankok hitelviszonyt megtestesítő alárendelt értékpapírokat (vagy a betétbiztosítási alap által nem fedezett értékpapírokat) adjanak el lakossági ügyfeleknek, továbbá meg kell erősíteni a jogszabályok betartásának hatósági ellenőrzését;

i)

intézkedni kell annak érdekében, hogy a bankok szerkezetátalakítása minél kisebb költséggel járjon az adófizetők számára. Miután a veszteségeket megfelelően hozzárendelték az azok viselésére kötelezett értékpapír-tulajdonosokhoz, a spanyol hatóságok tehermegosztó intézkedéseket fognak megkövetelni az állami támogatásban részesülő bankok esetében a hibridtőke-tulajdonosoktól és a hitelviszonyt megtestesítő alárendelt értékpapírok tulajdonosaitól;

j)

vállalni kell, hogy maximálják az állami támogatásban részesülő összes bank igazgató- és felügyelőtanácsi tagjainak javadalmazását;

k)

az állami hitelnyilvántartást javítani kell.

(5)   A hatóságok szigorú titoktartási feltételekkel közlik a Bizottsággal, az EKB-val, az EBH-val és az IMF-fel a bankszektor ellenőrzéséhez szükséges adatokat.

(6)   A Bizottság az EKB-val és az EBH-val konzultálva, látogatások és a spanyol hatóságok negyedévente benyújtandó jelentései útján rendszeresen ellenőrzi, hogy teljesülnek-e a pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó szakpolitikai feltételek. Rendszeresen sor fog kerülni az FROB által a program keretében végzett tevékenységek ellenőrzésére is.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Spanyol Királyság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL C 219., 2012.7.24., 81. o.


28.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 202/21


A TANÁCS HATÁROZATA

(2012. július 24.)

a nemzeti központi bankok külső könyvvizsgálóiról szóló 1999/70/EK határozatnak a Banka Slovenije külső könyvvizsgálói tekintetében történő módosításáról

(2012/444/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányáról szóló, az Európai Unióról és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt 4. jegyzőkönyvre és különösen annak 27.1. cikkére,

tekintettel az Európai Központi Banknak az Európai Unió Tanácsa számára a Banka Slovenije külső könyvvizsgálóiról szóló, 2012. június 1-jei EKB/2012/9 ajánlására (1),

mivel:

(1)

Az Európai Központi Bank (EKB) és az eurorendszer nemzeti központi bankjainak beszámolóit az EKB Kormányzótanácsa által javasolt és az Európai Unió Tanácsa által jóváhagyott független külső könyvvizsgálóknak kell ellenőrizniük.

(2)

A Banka Slovenije jelenlegi külső könyvvizsgálóinak megbízatása a 2011. pénzügyi év ellenőrzését követően megszűnik. Ezért külső könyvvizsgálók kinevezése szükséges a 2012. pénzügyi évtől.

(3)

A Banka Slovenije a Deloitte revizija d.o.o-t választotta külső könyvvizsgálójának a 2012–2014-es pénzügyi évekre.

(4)

Az EKB Kormányzótanácsa azt ajánlotta, hogy a 2012–2014-es pénzügyi évekre a Deloitte revizija d.o.o-t jelöljék ki a Banka Slovenije külső könyvvizsgálójaként.

(5)

Helyénvaló követni az EKB Kormányzótanácsának ajánlását, és az 1999/70/EK határozatot (2) ennek megfelelően módosítani,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az 1999/70/EK határozat 1. cikkének (13) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(13)   A Tanács a Deloitte revizija d.o.o-t mint a Banka Slovenije külső könyvvizsgálóját a 2012–2014-es pénzügyi évekre jóváhagyja.”

2. cikk

Ez a határozat az erről szóló értesítés napján lép hatályba.

3. cikk

Ennek a határozatnak az Európai Központi Bank a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  HL C 161., 2012.6.7., 1. o.

(2)  HL L 22., 1999.1.29., 69. o., magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 3. kötet, 65. o.


28.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 202/22


A TANÁCS HATÁROZATA

(2012. július 24.)

a DNS-adatokra vonatkozó, Magyarországgal való automatizált adatcsere megindításáról

(2012/445/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló, 2008. június 23-i 2008/615/IB tanácsi határozatra (1) és különösen annak 2. cikke (3) bekezdésére és 25. cikkére,

tekintettel a 2008/615/IB határozat végrehajtásáról szóló, 2008. június 23-i 2008/616/IB tanácsi határozatra (2) és különösen annak 20. cikkére és mellékletének 4. fejezetére,

mivel:

(1)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez, az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, átmeneti rendelkezéseket tartalmazó jegyzőkönyv alapján az uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek által a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt elfogadott jogi aktusok joghatása mindaddig fennmarad, amíg azokat a Szerződések alapján hatályon kívül nem helyezik, nem érvénytelenítik, vagy nem módosítják.

(2)

Ennek megfelelően a 2008/615/IB határozat 25. cikke alkalmazandó, és a Tanácsnak egyhangúlag kell határoznia arról, hogy a tagállamok végrehajtották-e az említett határozat 6. fejezetének rendelkezéseit.

(3)

A 2008/616/IB határozat 20. cikke úgy rendelkezik, hogy a Tanács a 2008/615/IB határozat 25. cikkének (2) bekezdésében említettek szerinti határozatokat egy kérdőíven alapuló értékelő jelentés alapján hozza meg. A 2008/615/IB határozat 2. fejezetének megfelelően végzett automatizált adatcsere tekintetében az értékelő jelentés ezenkívül értékelő látogatáson és kísérleti adatcserén alapul.

(4)

Magyarország a 2008/615/IB határozat 36. cikkének (2) bekezdésével összhangban tájékoztatta a Tanács Főtitkárságát a határozat 2–6. cikkének hatálya alá tartozó nemzeti DNS-elemzési állományokról, valamint az automatizált keresésnek a határozat 3. cikkének (1) bekezdésében említett feltételeiről.

(5)

A 2008/616/IB határozat melléklete 4. fejezetének 1.1. pontja szerint a megfelelő tanácsi munkacsoport által összeállított kérdőív valamennyi automatizált adatcserére vonatkozik, és amint egy tagállam úgy véli, hogy az adott adatkategória tekintetében teljesíti az adatcsere előfeltételeit, ki kell töltenie a kérdőívet.

(6)

Magyarország kitöltötte az adatvédelemre vonatkozó kérdőívet és a DNS-adatok cseréjére vonatkozó kérdőívet.

(7)

Magyarország Ausztria részvételével sikeres kísérleti adatcserét hajtott végre.

(8)

Magyarországon értékelő látogatásra is sor került, és erről az osztrák értékelő csoport jelentést készített, amelyet elküldött az érintett tanácsi munkacsoportnak.

(9)

A kérdőív, az értékelő látogatás és a DNS-adatok tekintetében a kísérleti adatcsere eredményeit összegző, átfogó értékelő jelentést benyújtották a Tanácsnak,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A DNS-adatok automatizált keresése és összehasonlítása tekintetében Magyarország maradéktalanul végrehajtotta a 2008/615/IB határozat 6. fejezetében foglalt, az adatvédelemre vonatkozó általános rendelkezéseket, és e határozat hatálybalépésének napjától jogosult a személyes adatoknak az említett határozat 3. és 4. cikke szerinti átvételére és átadására.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  HL L 210., 2008.8.6., 1. o.

(2)  HL L 210., 2008.8.6., 12. o.


28.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 202/23


A TANÁCS HATÁROZATA

(2012. július 24.)

a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Magyarországgal való automatizált adatcsere megindításáról

(2012/446/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló, 2008. június 23-i 2008/615/IB tanácsi határozatra (1) és különösen annak 25. cikkére,

tekintettel a 2008/615/IB határozat végrehajtásáról szóló, 2008. június 23-i 2008/616/IB tanácsi határozatra (2) és különösen annak 20. cikkére és mellékletének 4. fejezetére,

mivel:

(1)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez, az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, átmeneti rendelkezéseket tartalmazó jegyzőkönyv alapján az uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek által a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt elfogadott jogi aktusok joghatása mindaddig fennmarad, amíg azokat a Szerződések alapján hatályon kívül nem helyezik, nem érvénytelenítik, vagy nem módosítják.

(2)

Ennek megfelelően a 2008/615/IB határozat 25. cikke alkalmazandó, és a Tanácsnak egyhangúlag határoznia kell arról, hogy a tagállamok végrehajtották-e az említett határozat 6. fejezetének rendelkezéseit.

(3)

A 2008/616/IB határozat 20. cikke úgy rendelkezik, hogy a Tanács a 2008/615/IB határozat 25. cikkének (2) bekezdésében említettek szerinti határozatokat egy kérdőíven alapuló értékelő jelentés alapján hozza meg. A 2008/615/IB határozat 2. fejezetének megfelelően végzett automatizált adatcsere tekintetében az értékelő jelentés ezenkívül értékelő látogatáson és kísérleti adatcserén alapul.

(4)

A 2008/616/IB határozat melléklete 4. fejezetének 1.1. pontja szerint a megfelelő tanácsi munkacsoport által összeállított kérdőív valamennyi automatizált adatcserére vonatkozik, és amint egy tagállam úgy véli, hogy az adott adatkategória tekintetében teljesíti az adatcsere előfeltételeit, ki kell töltenie a kérdőívet.

(5)

Magyarország kitöltötte az adatvédelemre vonatkozó kérdőívet és a daktiloszkópiai adatok cseréjére vonatkozó kérdőívet.

(6)

Magyarország Ausztria részvételével sikeres kísérleti adatcserét hajtott végre.

(7)

Magyarországon értékelő látogatásra is sor került, és erről az osztrák értékelő csoport jelentést készített, amelyet elküldött az érintett tanácsi munkacsoportnak.

(8)

A daktiloszkópiai adatokra vonatkozó kérdőív, értékelő látogatás és kísérleti adatcsere eredményeit összegző, átfogó értékelő jelentést benyújtották a Tanácsnak,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A daktiloszkópiai adatok automatizált keresése tekintetében Magyarország maradéktalanul végrehajtotta a 2008/615/IB határozat 6. fejezetében foglalt, az adatvédelemre vonatkozó általános rendelkezéseket, és e határozat hatálybalépésének napjától jogosult a személyes adatoknak az említett határozat 9. cikke szerinti átvételére és átadására.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  HL L 210., 2008.8.6., 1. o.

(2)  HL L 210., 2008.8.6., 12. o.


28.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 202/24


A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2012. július 24.)

a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 75. cikkétől eltérő különleges intézkedés bevezetésének Dánia részére történő engedélyezéséről

(2012/447/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 395. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Bizottság által 2011. szeptember 5-én iktatott levelében Dánia kérelmezte, hogy engedélyt kapjon egy olyan intézkedés alkalmazására, amely eltérést biztosít a 2006/112/EK irányelvben foglalt, az előzetesen felszámított adó levonásának jogát szabályozó rendelkezésektől.

(2)

A Bizottság 2012. március 14-én kelt levelében tájékoztatta a többi tagállamot Dánia kéréséről. A Bizottság 2012. március 15-én kelt levelében értesítette Dániát arról, hogy a kérelem elbírálásához szükséges valamennyi információ rendelkezésére áll.

(3)

Jelenleg a 2006/112/EK irányelvnek megfelelően, ha egy legfeljebb 3 tonna megengedett legnagyobb össztömegű könnyű tehergépjárművet a dán hatósági nyilvántartásba kizárólag üzleti célú használatra jegyeznek be, az adóalany jogosult a gépjármű beszerzési és üzemeltetési költségeit terhelő, előzetesen felszámított adó teljes összegének levonására. Ha az adóalany az említett gépjárművet a nyilvántartásba vételt követően magáncélokra is használja, elveszíti a gépjármű beszerzési költségeit terhelő hozzáadottérték-adó levonására vonatkozó jogosultságát.

(4)

Mivel e rendszer mind az adóalany, mind pedig az adóhatóságok számára jelentős terhekkel jár, a dán hatóságok engedélyt kértek a 2006/112/EK irányelv 75. cikkétől eltérő különleges intézkedés alkalmazására. A különleges intézkedés lehetővé tenné, hogy a gépjárművet kizárólag üzleti célokra bejegyeztető adóalany a gépjárművet magáncélokra is használhassa, és ne veszítse el a gépjármű beszerzési költségei kapcsán felmerült hozzáadottérték-adó levonására vonatkozó jogosultságát, hanem a 2006/112/EK irányelv 75. cikke szerinti szolgáltatás utáni adó napi átalány alapulvételével legyen megállapítható

(5)

E leegyszerűsített kiszámítási módszer alapján a nem üzleti célú használat mértékét naptári évenként húsz napban, míg a fizetendő hozzáadottérték-adó átalányát napi 40 DKK összegben rögzítenék a nem üzleti célú használat minden egyes napjára. Ezen összeget a dán kormány határozta meg a nemzeti statisztikák alapján.

(6)

A legfeljebb 3 tonna megengedett legnagyobb össztömegű könnyű tehergépjárművekre alkalmazandó intézkedés egyszerűbbé tenné az üzleti célú használatra bejegyzett gépjárművüket esetenként magáncélokra használó adóalanyok számára a hozzáadottérték-adó fizetési kötelezettségeik teljesítését. Mindamellett az adóalany továbbra is dönthetne úgy, hogy a könnyű tehergépjármű nyilvántartásba vétele során az üzleti és magáncélú használatot egyaránt bejegyezteti. Ennek következtében elveszítené a jármű beszerzési költségeit terhelő hozzáadottérték-adó levonására vonatkozó jogát, ugyanakkor nem lenne köteles megfizetni a gépjármű magáncélú használatát terhelő napi díjat.

(7)

Egy olyan rendelkezés bevezetése, amelynek értelmében az üzleti célú használatra bejegyzett gépjárművet egyes esetekben magáncélokra is használó adóalanyt nem fosztják meg teljesen az előzetesen felszámított adó levonására vonatkozó jogától, összeegyeztethető a 2006/112/EK irányelvben meghatározott, az adólevonásra vonatkozó általános szabályokkal.

(8)

Az engedély érvényessége korlátozott időtartamra szól és ezért 2014. december 31-én lejár. A fenti időpontig szerzett tapasztalatok fényében meg kell vizsgálni, hogy indokolt-e még az eltérés.

(9)

Az intézkedés az érintett tagállam végső fogyasztói szinten beszedett adóbevételének teljes összegét csak elhanyagolható mértékben befolyásolja majd, és nincs hatással az Uniónak a hozzáadottérték-adóból biztosított saját forrásaira,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006/112/EK irányelv 75. cikkétől eltérve, ha az adóalany kizárólagosan üzleti célú használatra nyilvántartásba vett könnyű tehergépjárművét magáncélokra, alkalmazottai céljaira vagy általánosságban véve az üzleti céloktól eltérő célokra használja, Dánia jogosult az ilyen használat minden napjára átalány alapulvételével adót megállapítani.

Az első bekezdésben említett napi átalánydíj összege 40 DKK.

2. cikk

Az 1. cikkben említett intézkedés kizárólag a legfeljebb 3 tonna megengedett legnagyobb össztömegű könnyű tehergépjárművekre alkalmazható.

Ez az intézkedés nem alkalmazható, ha a nem üzleti célú használat naptári évenként meghaladja a húsz napot.

3. cikk

Ez a határozat 2014. december 31-én hatályát veszti.

4. cikk

Ennek a határozatnak a Dán Királyság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  HL L 347., 2006.12.11., 1. o.


28.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 202/26


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2012. július 12.)

az újságnyomópapír uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról

(az értesítés a C(2012) 4693. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2012/448/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az uniós ökocímkéről szóló, 2009. november 25-i 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

az Európai Unió ökocímkézésért felelős bizottságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 66/2010/EK rendelet értelmében uniós ökocímkére érdemesek azok a termékek, amelyek teljes életciklusukat tekintve csak kismértékben károsítják a környezetet.

(2)

A 66/2010/EK rendelet értelmében az uniós ökocímke odaítélésének konkrét kritériumait termékcsoportonként kell megállapítani.

(3)

Mivel az újságnyomópapír gyártása jelentős mennyiségű energiát, fa- és vegyi anyagot igényel, valamint a természeti erőforrások felhasználásával kapcsolatos környezeti károkat vagy kockázatokat idézhet elő, az „újságnyomópapír” termékcsoport tekintetében helyénvaló megállapítani az uniós ökocímkére vonatkozó kritériumokat.

(4)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 66/2010/EK rendelet 16. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   Az „újságnyomópapír” termékcsoportba a cellulózból készült, újságok és más nyomtatott termékek nyomtatására használt papír tartozik.

(2)   Az „újságnyomópapír” termékcsoport nem foglalja magában a másolópapírt és a grafikai célra szánt papírt, a hőérzékeny papírt, a fotópapírt és az önindigós papírt, a csomagolópapírt, valamint az illatosított papírt.

2. cikk

E határozat alkalmazásában:

1.   „újságnyomópapír”: főképpen újságok nyomtatására használt, cellulózból és/vagy újrahasznosított papírból készült, 40 g/m2 és 65 g/m2 közötti tömegű papír;

2.   „újrahasznosított rostok”: gyártási folyamatok hulladékáramából, vagy háztartások és kereskedelmi, ipari és intézményi létesítmények, azaz a termékek végfelhasználóinak hulladékából elkülönített rostok, amelyek eredeti rendeltetésük szerint már nem használhatók.

3. cikk

A termék abban az esetben látható el a 66/2010/EK rendelet szerinti uniós ökocímkével, ha az e határozat 1. cikkében meghatározott „újságnyomópapír” termékcsoportba tartozik, és megfelel az e határozat mellékletében megállapított ökológiai kritériumoknak és a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelményeknek.

4. cikk

Az „újságnyomópapír” termékcsoport ökológiai kritériumai, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények e határozat elfogadásának dátumától számítva három évig érvényesek.

5. cikk

Az „újságnyomópapír” termékcsoporthoz adminisztratív célból rendelt kódszám: „037”.

6. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 12-én.

a Bizottság részéről

Janez POTOČNIK

a Bizottság tagja


(1)  HL L 27., 2010.1.30., 1. o.


MELLÉKLET

KERETRENDSZER

A kritériumok célja

E kritériumok célja különösen az erőforrás-hatékonyság előmozdítása a papír újrahasznosításának ösztönzése révén, a mérgező vagy eutróf anyagok vizekbe történő kibocsátásának csökkentése, az energiafelhasználásból eredő környezetkárosító hatások, illetve kockázatok (globális felmelegedés, savasodás, az ózonréteg lebontása, meg nem újuló energiaforrások kimerülése) csökkentése az energiafogyasztás és az ahhoz kapcsolódó, a levegőbe történő kibocsátás csökkentése révén, a veszélyes vegyi anyagok használatával kapcsolatos környezeti károk, illetve kockázatok csökkentése, valamint az erdők védelme érdekében a fenntartható gazdálkodás elveinek alkalmazása.

KRITÉRIUMOK

Az alábbi szempontok mindegyikére külön kritériumok vonatkoznak:

1.

Vízbe és levegőbe történő kibocsátás

2.

Energiafelhasználás

3.

Rostanyagok – fenntartható erdőgazdálkodás

4.

Veszélyes vegyi anyagok

5.

Hulladékgazdálkodás

6.

Használatra való alkalmasság

7.

Az uniós ökocímkén feltüntetett információk

Az ökológiai kritériumok kiterjednek a cellulózgyártás teljes folyamatára – beleértve annak minden részfolyamatát – a primer alapanyagok/újrahasznosított nyersanyagok üzembe történő belépésétől addig a pontig, ahol a papírrost elhagyja a cellulózgyárat, valamint a papírgyártás esetében is a cellulóz pépesítésétől (illetve az újrahasznosított papír feloldásától) a papír feltekercseléséig minden részfolyamatra.

Az említett kritériumok nem vonatkoznak a következő tevékenységekre:

1.

Cellulóz, papír vagy nyersanyagok szállítása és csomagolása

2.

Papír átalakítása

Értékelési és ellenőrzési követelmények

A konkrét értékelési és ellenőrzési követelmények kritériumonként vannak megadva.

Amennyiben a kérelmezőnek a kritériumoknak való megfeleléssel kapcsolatban nyilatkozatokat, dokumentációt, elemzéseket, vizsgálati jegyzőkönyveket vagy egyéb bizonyítékokat kell benyújtania, akkor azok értelemszerűen származhatnak a kérelmezőtől és/vagy beszállítójától (beszállítóitól) és/vagy adott esetben ez utóbbi(ak) beszállítójától (beszállítóitól) és így tovább.

Adott esetben az egyes kritériumoknál megadott vizsgálati módszerektől eltérő vizsgálati módszerek is alkalmazhatók, ha a kérelmet elbíráló, illetékes testület elfogadja azok egyenértékűségét.

A vizsgálatokat lehetőség szerint olyan laboratóriumoknak kell elvégezniük, amelyek megfelelnek az EN ISO 17025 vagy azzal egyenértékű szabvány általános követelményeinek.

Adott esetben az illetékes testületek további igazoló dokumentumokat kérhetnek, illetve független ellenőrzéseket végezhetnek.

AZ UNIÓS ÖKOCÍMKE HASZNÁLATÁNAK KRITÉRIUMAI

1. kritérium –   Vízbe és levegőbe történő kibocsátás

a)   Kémiai oxigénigény (KOI), kén (S), nitrogén-oxidok (NOx) és foszfor (P)

E paraméterek mindegyikénél a cellulóz- és papírgyártásból a levegőbe és/vagy vízbe történő kibocsátást terhelési pontokban kell kifejezni (PKOI, PS, PNOx, PP) az alábbiak szerint:

A PKOI, PS, PNOx vagy PP terhelési pontok egyike sem haladhatja meg az 1,5-öt.

A terhelési pontok összege (Pösszes = PKOI + PS + PNOx + PP) nem lehet 4,0-nél nagyobb.

A PKOI számítását a következőképpen kell végezni (a PS, a PNOx és a PP értékét ugyanígy kell kiszámítani):

Minden egyes felhasznált „i” cellulózra a kapcsolódó KOI-kibocsátásokat (KOIcellulóz,i kg/légszáraz tonnában [ADT – air dried tonne] kifejezve) súlyozni kell az egyes felhasznált cellulózok aránya szerint („i” cellulóz a cellulóz légszáraz tonnájaként), majd értéküket össze kell adni. Ezután a cellulóztípusok súlyozott KOI-kibocsátását hozzá kell adni a papírgyártás során keletkező KOI-kibocsátás mért értékéhez: az eredmény a teljes KOI-kibocsátás (KOIösszes).

A cellulózgyártás súlyozott KOI-referenciaértékét ugyanígy kell kiszámítani, azaz az egyes felhasznált cellulóztípusok súlyozott referenciaértékeinek összegét hozzá kell adni a papírgyártás referenciaértékéhez: az eredmény a teljes KOI-referenciaérték (KOIref,összes). Az egyes felhasznált cellulóztípusok és a papírgyártás referenciaértékeit az 1. táblázat tartalmazza.

Végül a teljes KOI-kibocsátást a következőképpen kell elosztani a teljes KOI-referenciaértékkel:

Formula

1.   táblázat

A különböző cellulóztípusokból és a papírgyártásból származó kibocsátások referenciaértékei:

Cellulózfajta/papír

Kibocsátás (kg/ADT)*

KOI referencia

Sreferencia

NOx, referencia

Preferencia

Fehérített kémiai cellulóz (nem szulfit)

18,0

0,6

1,6

0,045

Fehérített kémiai cellulóz (szulfit)

25,0

0,6

1,6

0,045

Fehérítetlen cellulózpép

10,0

0,6

1,6

0,04

CTMP

15,0

0,2

0,3

0,01

TMP/facsiszolat

3,0

0,2

0,3

0,01

Újrahasznosított rostpép

2,0

0,2

0,3

0,01

Papír (nem integrált malmok esetében, ahol az összes felhasznált cellulózt kereskedelmi forgalomban szerzik be).

1

0,3

0,8

0,01

Papír (egyéb malmok)

1

0,3

0,7

0,01

Az 1. táblázatban a fehérített kémiai cellulóz (nem szulfit) vonatkozásában megadott Preferencia-érték teljesítése alól mentesség adható legfeljebb 0,1 értékig, amennyiben a P magasabb értéke bizonyíthatóan a facellulóz magasabb természetes P-tartalmának tudható be.

Amennyiben egyazon gyártóüzem hőenergiát és villamos energiát is termel, a villamosenergia-termelésből eredő S- és NOx-kibocsátás értéke levonható az összes mennyiségből. A villamosenergia-termelésből eredő kibocsátás aránya az alábbi képlet segítségével számítható ki:

2 × (MWh(villamos energia))/[2 x MWh(villamos energia) + MWh(hőenergia)]

A képletben a villamos energia a kapcsolt energiatermelő létesítményben termelt villamos energiát jelenti.

A hőenergia az erőműből a cellulóz-, illetve papírgyárba szállított nettó hőmennyiség.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmező köteles benyújtani azokat a részletes számításokat, amelyek igazolják ennek a kritériumnak a teljesülését, valamint mellékelni az ezt alátámasztó dokumentációt, amelyben szerepelnie kell az alábbi vizsgálati módszerek szerint elkészített vizsgálati jegyzőkönyveknek: KOI: ISO 6060; NOx: ISO 11564; S(oxid.): EPA no.8; S(red.): EPA no. 16A; olaj kéntartalma: ISO 8754; szén kéntartalma: ISO 351; P: EN ISO 6878, APAT IRSA CNR 4110 vagy Dr Lange LCK 349.

Az ezt alátámasztó dokumentációban fel kell tüntetni a mérések gyakoriságát és a KOI, S és NOx terhelési pontok számítását. A dokumentáció tartalmazza az összes S- és NOx-kibocsátást, amely a cellulóz és a papír előállítása során keletkezik, beleértve a gyártóüzemen kívül előállított gőzt, kivéve azokat a kibocsátásokat, amelyek az villamosenergia-termeléshez kapcsolódnak. A méréseknek ki kell terjedniük a regeneráló kazánokra, mészégető kemencékre, gőzkazánokra és az erős szagú gázok égetőkemencéire. A diffúz kibocsátásokat figyelembe kell venni. A levegőbe történő kénkibocsátásról szóló jegyzőkönyvben megadott értékben szerepelnie kell mind az oxidált, mind a redukált kénkibocsátásoknak (dimetil-szulfid, metil-merkaptán, hidrogén-szulfid és hasonló kibocsátások). Az olaj, szén és más, ismert kéntartalmú külső tüzelőanyag segítségével történő hőenergia-előállításhoz kapcsolódó kénkibocsátások mérés helyett kiszámíthatók, és ezeket figyelembe kell venni.

A vízbe történő kibocsátások méréseit szűretlen és ülepítetlen mintákon kell elvégezni, az üzemben elvégzett kezelés vagy települési szennyvíztisztító telepen végzett kezelés után. A mérési időszakot 12 hónap termelésére kell alapozni. Új vagy felújított gyártóüzem esetében a méréseket az üzem legalább 45 egymást követő napon át tartó stabil üzemelésére kell alapozni. A mérésnek az adott időszak szempontjából reprezentatívnak kell lennie.

Mivel integrált malmok esetében nehéz elkülöníteni a cellulóz és a papír kibocsátásértékeit, ha csak egy összesített érték áll rendelkezésre a cellulóz- és papírgyártással kapcsolatban, a cellulózhoz kapcsolódó kibocsátás értéke legyen nulla, a cellulózgyárra vonatkozó érték pedig tartalmazza a cellulózgyártás és a papírgyártás értékét is.

b)   AOX (adszorbeálható szerves halogén)

2013. március 31-ig a felhasznált egyes cellulózfajták előállításából származó AOX-kibocsátás nem haladhatja meg a 0,20 kg/légszáraz tonnát.

2013. április 1-jétől az e határozatban foglalt kritériumok érvényességének lejártáig a felhasznált egyes cellulózfajták előállításából származó AOX-kibocsátás nem haladhatja meg a 0,17 kg/légszáraz tonnát.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek be kell nyújtania az AOX ISO 9562 szerinti módszerrel végzett mérésről szóló vizsgálati jegyzőkönyvet, valamint az e kritériumnak való megfelelést igazoló részletes számításokat és az ezeket alátámasztó dokumentációt.

Az igazoló dokumentációban fel kell tüntetni a mérés gyakoriságát. Az AOX-et csak olyan folyamatokban kell mérni, ahol klórvegyületeket használnak a cellulóz fehérítéséhez. Az AOX-et nem kell mérni a nem integrált papírgyártásból származó szennyvízben vagy fehérítés nélküli cellulózgyártásból származó szennyvizekben, illetve ha a fehérítést klórmentes anyagokkal végzik.

A kibocsátások méréseit szűretlen és ülepítetlen mintákon kell elvégezni, az üzemben elvégzett kezelés vagy egy települési szennyvíztisztító telepen végzett kezelés után. A mérési időszakot 12 hónap termelésére kell alapozni. Új vagy felújított termelő üzem esetében a méréseket az üzem legalább 45 egymást követő napon át tartó stabil üzemelésére kell alapozni. A mérésnek az adott időszak szempontjából reprezentatívnak kell lennie.

c)   CO2

A szén-dioxid nem megújuló forrásokból történő kibocsátása, beleértve a villamosenergia-termelésből származó kibocsátásokat is (akár a gyártóüzem telephelyén történik, akár azon kívül) nem haladhatja meg az előállított papír tonnájára számítva az 1 000 kg-ot. Nem integrált malmok esetében (ahol az összes felhasznált cellulózt kereskedelmi forgalomban szerzik be) a kibocsátás nem haladhatja meg a tonnánkénti 1 100 kg-ot. A kibocsátásokat a cellulóz- és a papírgyártásból származó kibocsátások összegeként kell kiszámítani.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek be kell nyújtania az e kritérium teljesülését igazoló, részletes számításokat a kapcsolódó alátámasztó dokumentációval együtt.

A levegőbe kibocsátott szén-dioxid mennyiségéről szintén adatokat kell közölni. Ezek között szerepelnie kell a cellulóz- és papírgyártás során felhasznált összes nem megújuló tüzelőanyag-forrásnak, beleértve a villamosenergia-termelésből származó kibocsátásokat is (függetlenül attól, hogy az energiát a gyártóüzem telephelyén vagy azon kívül termelik).

A tüzelőanyagokból származó CO2-kibocsátást alábbi kibocsátási tényezők alapján kell kiszámítani:

2.   táblázat

Tüzelőanyag

CO2 fosszilis-kibocsátás

Mértékegység

Szén

96

g CO2 fosszilis/MJ

Nyersolaj

73

g CO2 fosszilis/MJ

Fűtőolaj 1.

74

g CO2 fosszilis/MJ

Fűtőolaj 2–5.

81

g CO2 fosszilis/MJ

Cseppfolyós PB-gáz

66

g CO2 fosszilis/MJ

Földgáz

56

g CO2 fosszilis/MJ

Hálózati villamos energia

400

g CO2 fosszilis/kWh

A számítások vagy a tömegmérleg-egyenlegek időszaka 12 hónapos gyártási időszakon alapul. Új vagy felújított gyártóüzem esetében a méréseket az üzem legalább 45 egymást követő napon át tartó stabil üzemelésére kell alapozni. A számításnak az adott időszak szempontjából reprezentatívnak kell lennie.

A hálózati villamosenergia-ellátás esetében a fenti táblázatban megadott értéket (európai átlag) kell használni, kivéve, ha a kérelmező olyan dokumentumokat mutat be, amelyek meghatározzák az adott áramszolgáltató(k) átlagértékét (szerződéses szolgáltató vagy nemzeti átlag), amely esetben a kérelmező a táblázatban megadott érték helyett ezt az értéket használhatja.

A gyártási folyamatokhoz beszerzett és felhasznált, megújuló energiaforrásokból (1) származó energia mennyisége nem vehető figyelembe a CO2-kibocsátások számításánál. A kérelmezőnek megfelelő dokumentációval kell igazolnia, hogy a cellulózgyárban ténylegesen ilyen jellegű energiát használt fel, illetve ezt az energiát külső forrásból vásárolta.

2. kritérium -   Energiafelhasználás

a)   Villamos energia

A cellulóz- és papírgyártáshoz kapcsolódó villamosenergia-fogyasztást terhelési pontokban (PE) kell kifejezni, az alábbiak szerint:

A terhelési pontok összege (PE) legfeljebb 1,5 lehet.

A PE értékét az alábbiak szerint kell kiszámítani:

Cellulózgyártásra vonatkozó számítás: minden felhasznált „i” cellulózra a vonatkozó villamosenergia-fogyasztást (Ecellulóz, i, kWh/légszáraz tonnában (ADT) kifejezve) az alábbiak szerint kell kiszámítani:

Ecellulóz, i = belső előállítású villamos energia + vásárolt villamos energia – eladott villamos energia

Papírgyártásra vonatkozó számítás: A papírgyártáshoz kapcsolódó villamonsenergia-fogyasztást (Epapír) hasonlóképpen kell kiszámítani:

Epapír = belső előállítású villamos energia + vásárolt villamos energia – eladott villamos energia

Végül a cellulóz- és a papírgyártás terhelési pontjait összegezve az alábbiak szerint megkapjuk a terhelési pontok összegét (PE):

Formula

Mivel integrált malmok esetében nehéz elkülöníteni a cellulóz és a papír villamosenergia-értékeit, ha csak egy összesített érték áll rendelkezésre a cellulóz- és papírgyártással kapcsolatban, a cellulózhoz kapcsolódó villamosenergia-fogyasztás értéke legyen nulla, a cellulózgyárra vonatkozó érték pedig tartalmazza a cellulózgyártás és a papírgyártás értékét is.

b)   Tüzelőanyag (hőtermelés):

A cellulóz- és papírgyártással kapcsolatos tüzelőanyag-fogyasztást terhelési pontokban (PF) kell kifejezni, az alábbiak szerint:

A terhelési pontok összege (PF) legfeljebb 1,5 lehet.

A PF értékét az alábbiak szerint kell kiszámítani:

Cellulózgyártásra vonatkozó számítás: minden felhasznált „i” cellulózra a vonatkozó tüzelőanyag-fogyasztást (Fcellulóz, i, kWh/légszáraz tonnában (ADT) kifejezve) az alábbiak szerint kell kiszámítani:

Fcellulóz, i = belső előállítású tüzelőanyag + vásárolt tüzelőanyag – eladott tüzelőanyag – 1,25 × belső előállítású villamos energia

Megjegyzés:

1.

Az Fcellulóz, i értéket (és a PF, cellulóz-ban a megfelelő részesedését) nem kell kiszámítani a facsiszolatra, kivéve, ha légszáraz mechanikai eljárással előállított kereskedelmi rostanyagról van szó, amely legalább 90 % szárazanyagot tartalmaz.

2.

A fenti egyenletben az „eladott tüzelőanyagok” értékébe be kell számítani az eladott hő termeléséhez felhasznált tüzelőanyag mennyiségét.

Papírgyártásra vonatkozó számítás: A papírgyártáshoz kapcsolódó tüzelőanyag-fogyasztást (Fpapír kWh/ADT-ben kifejezve) hasonlóképpen kell kiszámítani:

Fpapír = belső előállítású tüzelőanyag + vásárolt tüzelőanyag – eladott tüzelőanyag – 1,25 × belső előállítású villamos energia

Végül a cellulóz- és a papírgyártás terhelési pontjait összegezve az alábbiak szerint megkapjuk a terhelési pontok összegét (PF):

Formula

3.   táblázat

A villamos energia és a tüzelőanyag referenciaértékeinek táblázata

Cellulózfajta

Tüzelőanyag kWh/ADT

Freferencia

Villamos energia kWh/ADT

Ereferencia

Nem admp

Admp

Nem admp

Admp

Kémiai cellulóz

4 000

5 000

800

800

Termomechanikai úton előállított cellulóz (TMP)

0

900

2 200

2 200

Facsiszolat (beleértve a préselt facsiszolatot)

0

900

2 000

2 000

Vegyi-termomechanikai úton előállított cellulóz (CTMP)

0

1 000

2 000

2 000

Újrahasznosított rostpép

300

1 300

450

550

Papírfajta

Tüzelőanyag

kWh/tonna

 

Villamos energia

kWh/tonna

Újságnyomópapír fajtája

 

1 800

 

700

Admp

=

légszáraz eljárással előállított kereskedelmi rostanyag

Értékelés és ellenőrzés a)-ra és b)-re): A kérelmezőnek be kell nyújtania az e kritérium teljesülését igazoló, részletes számításokat a kapcsolódó összes alátámasztó dokumentációval együtt. A jelentésben szerepelnie kell a teljes villamosenergia- és tüzelőanyag-fogyasztásnak.

A kérelmezőnek ki kell számítania az összes energiabemenetet külön-külön meghatározva a cellulóz- és papírgyártás során felhasznált hőenergia/tüzelőanyagok és villamos energia mennyiségét, beleértve az újrahasznosított papír gyártásakor a hulladékpapír festékmentesítéséhez használt energiát is. A nyersanyagok szállítása, valamint a feldolgozás és a csomagolás során felhasznált energia nem szerepelhet az energiafogyasztási számításokban.

A teljes hőenergiának tartalmaznia kell az összes vásárolt tüzelőanyagot. A hőenergia tartalmazza még a gyártóüzemi folyamatokból származó folyadékok és hulladékok (pl. fahulladék, fűrészpor, folyadékok, hulladékpapír és gyártási selejt) elégetésével visszanyert hőenergiát, valamint a villamos energiának a gyártóüzem telephelyén történő termeléséből visszanyert hőenergiát – azonban a kérelmezőnek az ilyen forrásokból származó hőenergiának csak a 80 %-át kell figyelembe vennie a teljes hőenergia kiszámításánál.

A villamos energia az elektromos hálózatból származó nettó villamos energiát és a gyártóüzem telephelyén termelt villamos energiát jelenti, elektromos teljesítményként mérve. A szennyvíz tisztításához használt villamos energiát nem kell számításba venni.

Ha villamos energiával, mint hőforrással gőzt fejlesztenek, akkor a gőz hőértékét ki kell számítani, majd el kell osztani 0,8-del, és hozzá kell adni a teljes tüzelőanyag-fogyasztáshoz.

Mivel integrált malmok esetében nehéz elkülöníteni a cellulóz- és a papírgyártás tüzelőanyag (hő) értékeit, ha csak egy összesített érték áll rendelkezésre a cellulóz- és papírgyártással kapcsolatban, a cellulózhoz kapcsolódó tüzelőanyag-/(hő)fogyasztás értéke legyen nulla, a cellulózgyárra vonatkozó érték pedig tartalmazza a cellulózgyártás és a papírgyártás értékét is.

3. kritérium -   Rostok

Az újságnyomópapír céljára felhasznált rostok összmennyiségének legalább 70 tömegszázalékát újrahasznosított rostoknak kell képezniük.

Az összes nem újrahasznosított rostanyagnak olyan, primer rostanyagnak kell lennie, amelynek esetében a fenntartható erdőgazdálkodás alatt álló forrásból való származást, valamint a felügyeleti lánc ellenőrzését független harmadik fél, például az FSC vagy a PEFC tanúsítványával, illetve ezekkel egyenértékű tanúsítási rendszerek dokumentációjával kell igazolni.

Amennyiben az igénybe vett tanúsítási rendszer egy adott terméken vagy terméksoron belül engedélyezi a tanúsított és nem tanúsított anyagok együttes használatát, a felhasznált primer rostanyag összmennyiségében található nem tanúsított anyagok aránya nem haladhatja meg az 50 %-ot. A nem tanúsított anyagoknak is meg kell felelniük olyan tanúsító rendszernek, amely garanciát biztosít arra, hogy az anyagok jogszerű forrásból származnak, és meg kell felelniük a tanúsító rendszer nem tanúsított anyagokkal kapcsolatban támasztott minden egyéb kívánalmának is.

Az erdőgazdálkodási és/vagy felügyeleti lánccal kapcsolatos tanúsítványt kiállító tanúsító testületnek rendelkeznie kell a tanúsítási rendszer akkreditációjával/elismerésével.

Az újrahasznosított rostanyagtartalom számításakor nem vehetők figyelembe az egy adott folyamat során keletkezett és ugyanazon folyamaton belül felhasznált anyagok (például az ugyanazon létesítmény által termelt vagy megvásárolt papírgyári selejt).

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmező a cellulóz- és papírgyártás során használt rostanyagok típusát, mennyiségét és eredetét megnevező dokumentációt köteles benyújtani.

Primer rostanyagok használata esetén a termék fenntartható erdőgazdálkodás alatt álló forrásból való származását, valamint a felügyeleti lánc ellenőrzését független harmadik fél, például a PEFC vagy az FSC tanúsítványával, illetve ezekkel egyenértékű tanúsítási rendszerek dokumentációjával kell igazolni. Amennyiben a termék vagy a terméksor nem tanúsított anyagot is tartalmaz, igazolni kell, hogy annak aránya a termékben legfeljebb 50 %, és a nem tanúsított anyagokat olyan tanúsító rendszerrel kell ellenőrizni, amely garanciát biztosít arra, hogy az anyagok jogszerű forrásból származnak és megfelelnek a tanúsító rendszer nem tanúsított anyagokkal kapcsolatban támasztott minden egyéb kívánalmának is.

Az újrahasznosított rostok százalékos arányát a felhasznált újrahasznosított rostanyag és a papíripari késztermék arányaként kell kiszámítani. Újrahasznosított rost használatakor a kérelmezőnek az EN 643  (2) vagy egy azzal egyenértékű szabvány szerint nyilatkoznia kell a termékhez felhasznált újrahasznosított papír fajták szerinti mennyiségéről. A kérelmezőnek emellett nyilatkozatban kell kijelentenie, hogy az újrahasznosított anyag számításában nem vette figyelembe a (saját vagy felvásárolt) papírgyári selejtet.

4. kritérium -   Tilalom vagy korlátozás hatálya alá eső anyagok és keverékek

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmező köteles jegyzéket készíteni a cellulóz- és papírgyártás során használt vegyi készítményekről, és azt a megfelelő dokumentumokkal (például biztonsági adatlapokkal) együtt benyújtani. Ebben a jegyzékben szerepelnie kell a gyártási folyamat során felhasznált összes vegyi anyag mennyiségének, funkciójának és beszállítójának.

a)   Veszélyes anyagok és keverékek

A 66/2010/EK rendelet 6. cikkének (6) bekezdése értelmében a termék nem tartalmazhat az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 57. cikkében említett anyagokat, sem pedig olyan anyagokat vagy keverékeket, amelyek kimerítik az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) vagy a 67/548/EGK tanácsi irányelv (5) alábbi táblázatban meghatározott figyelmeztető mondatai vagy kockázatra utaló figyelmeztetései (R-mondatok) szerinti osztályozási kritériumok feltételeit.

A figyelmeztető mondatok és a kockázatra utaló figyelmeztetések (R-mondatok) felsorolása:

Figyelmeztető mondat (6)

R-mondat (7)

H300 Lenyelve halálos

R28

H301 Lenyelve mérgező

R25

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet

R65

H310 Bőrrel érintkezve halálos

R27

H311 Bőrrel érintkezve mérgező

R24

H330 Belélegezve halálos

R23/26

H331 Belélegezve mérgező

R23

H340 Genetikai károsodást okozhat

R46

H341 Feltételezhetően genetikai károsodást okozhat

R68

H350 Rákot okozhat

R45

H350i Belélegzéssel rákot okozhat

R49

H351 Feltehetően rákot okoz

R40

H360F Károsíthatja a termékenységet

R60

H360D Károsíthatja a születendő gyermeket

R61

H360FD Károsíthatja a termékenységet. Károsíthatja a születendő gyermeket

R60/61/60-61

H360Fd Károsíthatja a termékenységet. Feltehetően károsítja a születendő gyermeket

R60/63

H360Df Károsíthatja a születendő gyermeket. Feltehetően károsítja a termékenységet

R61/62

H361f Feltehetően károsítja a termékenységet

R62

H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket

R63

H361fd Feltehetően károsítja a termékenységet. Feltehetően károsítja a születendő gyermeket

R62-63

H362 A szoptatott gyermeket károsíthatja

R64

H370 Károsítja a szerveket

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Károsíthatja a szerveket

R68/20/21/22

H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket

R48/25/24/23

H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket

R48/20/21/22

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra

R50

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

R50-53

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

R51-53

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

R52-53

H413 Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra

R53

EUH059 Veszélyes az ózonrétegre

R59

EUH029 Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek

R29

EUH031 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek

R31

EUH032 Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek

R32

EUH070 Szembe kerülve mérgező

R39-41

A cellulózon vagy a papíron nem használható olyan, kereskedelmi forgalomban lévő színezőanyag-készítmény, színezék, felületkezelő szer, segédanyag és bevonat, amelyhez az alkalmazás időpontjában a H317 R-mondatot rendelték vagy rendelhetik: Allergiás bőrreakciót válthat ki.

R43

A fenti követelmény teljesítése alól mentesülnek azok az anyagok vagy keverékek, amelyek jellemzői a feldolgozás hatására olyan mértékben módosulnak (például biológiai úton már nem vehetők fel vagy kémiailag átalakulnak), hogy az esetükben azonosított veszélyek már nem állnak fenn.

Azon anyagok vagy keverékek koncentrációs határértékei, amelyekhez az alkalmazás időpontjában a fenti figyelmeztető vagy R-mondatokat rendelték vagy rendelhetik, vagy amelyek kimerítik a fenti táblázatban felsorolt veszélyességi osztályokba vagy kategóriákba való besorolás feltételeit, valamint az 1907/2006/EK rendelet 57. cikkének a), b) vagy c) pontjában foglalt kritériumok szerinti anyagok koncentrációs határértékei nem haladhatják meg az 1272/2008/EK rendelet 10. cikkével összhangban meghatározott általános és egyedi koncentrációs határértékeket. Ha egy adott anyag vonatkozásában meg lett határozva egyedi koncentrációs határérték, akkor elsősorban annak kell megfelelni, és csak utána az általános határértékeknek.

Az 1907/2006/EK rendelet 57. cikkének d), e) vagy f) pontjában foglalt kritériumok szerinti anyagok koncentrációs határértékei nem haladhatják meg a 0,1 tömegszázalékot.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek e kritériumok teljesítésének igazolásához meg kell adnia a gyártási folyamatban felhasznált anyagok mennyiségét (kg/ADT előállított papír) és bizonyítania kell, hogy az e kritériumokkal kapcsolatban említett anyagok a késztermékben nincsenek jelen a meghatározott határértéknél nagyobb koncentrációban. Az anyagok és készítmények koncentrációit fel kell tüntetni a biztonsági adatlapon az 1907/2006/EK rendelet 31. cikkében foglalt követelmények szerint.

b)   Az 1907/2006/EK rendelet 59. cikkének (1) bekezdése szerinti anyagok

Nem engedélyezhető eltérés a 66/2010/EK rendelet 6. cikk (6) bekezdésében említett tilalom alól a keverékekben, árucikkekben, illetve összetett árucikkek bármely homogén alkotórészében 0,1 %-nál nagyobb koncentrációban jelen levő azon anyagok esetében, amelyek a kockázatok szempontjából különösen aggályos vegyi anyagoknak minősülnek, és amelyek szerepelnek az 1907/2006/EK rendelet 59. cikkében említett jegyzékben. Amennyiben a koncentráció nem éri el a 0,1 %-ot, az 1272/2008/EK rendelet 10. cikke szerint meghatározott egyedi koncentrációs határértékek alkalmazandók.

Értékelés és ellenőrzés: A kockázatok szempontjából különösen aggályosnak minősített és az 1907/2006/EK rendelet 59. cikke szerinti jelöltlistán szereplő vegyi anyagok jegyzéke itt olvasható:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

A jegyzékre hivatkozni kell a kérelmezés napján.

A kérelmezőnek e kritérium teljesítésének igazolásához meg kell adnia a gyártási folyamatban felhasznált anyagok mennyiségét (kg/ADT előállított papír) és bizonyítania kell, hogy az e kritériummal kapcsolatban említett anyagok a késztermékben nincsenek jelen a meghatározott határértéknél nagyobb koncentrációban. A koncentrációt fel kell tüntetni a biztonsági adatlapon az 1907/2006/EK rendelet 31. cikkében foglalt követelmények szerint.

c)   Klór

Klórgáz vagy más klórozott vegyületek fehérítőszerként nem használhatók. Ez a követelmény nem vonatkozik a klór-dioxid előállításához és alkalmazásához használt klórgázra.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmező köteles benyújtani a cellulózgyártó(k) nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy klórgázt vagy más klórozott vegyületeket nem használtak fehérítőszerként. Megjegyzés: bár ez a követelmény az újrahasznosított rostanyagok fehérítésére is vonatkozik, elfogadható, ha a rostanyagokat életciklusuk korábbi szakaszában esetleg klórgázzal vagy más klórozott vegyületekkel fehérítették.

d)   APEO-k

Alkil-fenol-etoxilátok vagy más alkil-fenol származékok nem adagolhatók a tisztító vegyi anyagokhoz, a festékmentesítő vegyi anyagokhoz, a habzásgátló anyagokhoz vagy diszpergálószerekhez. Az alkil-fenol származékok olyan anyagok, amelyek lebomlásakor alkil-fenolok keletkeznek.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmező köteles benyújtani a vegyi anyag szállítójának (szállítóinak) nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy alkil-fenol-etoxilátokat vagy más alkil-fenol származékokat nem adagoltak ezekhez a termékekhez.

e)   Maradék monomerek

Azoknak a maradék monomereknek a teljes mennyisége (az akril-amid kivételével), amelyekhez az alábbi R-mondatok bármelyikét (vagy azok bármely kombinációját) rendelték vagy rendelhetik, és amelyek a mázanyagokban, rostkötő anyagokban, erősítőanyagokban, víztaszító anyagokban vagy a gyártóüzem telephelyén vagy azon kívül történő víztisztítás során használt anyagokban vannak jelen, nem haladhatja meg (szilárdanyag-tartalmuk alapján számítva) a 100 ppm koncentrációt.

Figyelmeztető mondat (8)

R-mondat (9)

H340 Genetikai károsodást okozhat

R46

H350 Rákot okozhat

R45

H350i Belélegzéssel rákot okozhat

R49

H351 Feltehetően rákot okoz

R40

H360F Károsíthatja a termékenységet

R60

H360D Károsíthatja a születendő gyermeket

R61

H360FD Károsíthatja a termékenységet. Károsíthatja a születendő gyermeket

R60/61/60-61

H360Fd Károsíthatja a termékenységet. Feltehetően károsítja a születendő gyermeket

R60/63

H360Df Károsíthatja a születendő gyermeket. Feltehetően károsítja a termékenységet

R61/62

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra

R50/50-53

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

R50-53

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

R51-53

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

R52-53

H413 Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra

R53

A mázanyagokban, rostkötő anyagokban, erősítőanyagokban, víztaszító anyagokban vagy a gyártóüzem telephelyén vagy azon kívül történő víztisztítás során használt anyagokban (szilárdanyag-tartalmuk alapján számítva) 700 ppm-nél nagyobb koncentrációban akril-amid nem lehet jelen.

Az illetékes testület mentességet biztosíthat a kérelmező számára a fenti követelmények teljesítése alól a gyártóüzem telephelyén kívül történő víztisztítás során használt vegyi anyagokkal kapcsolatban.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmező megfelelő dokumentumokkal (például biztonsági adatlapokkal) alátámasztott nyilatkozatban köteles igazolni e kritérium teljesülését.

f)   Felületaktív anyagok festékmentesítő készítményekben

A festékmentesítéshez használt összes felületaktív anyagnak biológiailag teljesen lebonthatónak kell lennie (a vizsgálati módszereket és küszöbértékeket lásd az alábbiakban).

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy megfelel a fenti kritériumnak, mellékelve az egyes felületaktív anyagok biztonsági adatlapjait vagy vizsgálati jegyzőkönyveit, amelyekben szerepel a vizsgálati módszer, a küszöbérték és a következő vizsgálati módszerek és küszöbértékek egyikének alkalmazásával nyert következtetések: az OECD 302 A–C (vagy azzal egyenértékű ISO-szabványok), a 302 A és B esetében legalább 70 %-os, a 302 C esetében legalább 60 %-os 28 napos lebontási százalékaránnyal (beleértve az adszorpciót is).

g)   Biocidok

A rostokat tartalmazó keringető vízrendszerben levő nyálkaképző szervezetek ellen használt biocidok vagy biosztatikus hatóanyagok aktív összetevői nem lehetnek potenciálisan bioakkumulatívak. Szükséges, hogy a biocidok bioakkumulációs potenciálját < 3,0 log Pow (az oktanol/víz megoszlási együttható logaritmusa) jellemezze, vagy a kísérleti úton meghatározott biokoncentrációs tényező legyen ≤ 100.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy megfelel a fenti kritériumnak, mellékelve az egyes felületaktív anyagok biztonsági adatlapjait vagy vizsgálati jegyzőkönyveit, amelyekben szerepel a vizsgálati módszer, a küszöbérték és a következő vizsgálati módszerek és a küszöbértékek, valamint az alábbi vizsgálati módszerek alapján tett következtetések: OECD 107, 117 vagy 305 A–E.

h)   Azoszínezékek

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének megfelelően nem használhatók fel olyan azoszínezékek, amelyek az alábbiakban felsorolt aromás aminokra bomlanak:

1.

4-amino-bifenil

(92-67-1),

2.

benzidin

(92-87-5),

3.

4-klór-o-toluidin

(95-69-2),

4.

2-naftilamin

(91-59-8),

5.

o-amino-azotoluol

97-56-3),

6.

2-amino-4-nitrotoluol

(99-55-8),

7.

p-klóranilin

(106-47-8),

8.

2,4-diamino-anizol

(615-05-4),

9.

4,4’-diamino-difenil-metán

101-77-9),

10.

3,3’-diklór-benzidin

(91-94-1),

11.

3,3’-dimetoxi-benzidin

(119-90-4),

12.

3,3’-dimetil-benzidin

(119-93-7),

13.

3,3’-dimetil-4,4’-diamino-difenil-metán

(838-88-0),

14.

p-krezidin

(120-71-8),

15.

4,4’-metilén-bisz(2-klór-anilin)

(101-14-4),

16.

4,4’-oxi-dianilin

(101-80-4),

17.

4,4’-tio-dianilin

(139-65-1),

18.

o-toluidin

(95-53-4),

19.

2,4-diamino-toluol

(95-80-7),

20.

2,4,5-trimetil-anilin

(137-17-7),

21.

4-amino-azo-benzol

(60-09-3),

22.

o-anizidin

(90-04-0).

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy megfelel ennek a kritériumnak.

i)   Fémkomplex színezőanyagok vagy pigmentek

Olyan színezőanyagok és pigmentek, amelyek ólom, réz, króm, nikkel vagy alumínium alapúak, nem használhatók. Réz-ftalocianin színezőanyagok és pigmentek azonban használhatók.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtania.

j)   Színezőanyagok ionos szennyeződései

A felhasznált színezőanyagokban jelen levő ionos szennyeződések szintje nem haladhatja meg a következő értékeket: Ag 100 ppm; As 50 ppm; Ba 100 ppm; Cd 20 ppm; Co 500 ppm; Cr 100 ppm; Cu 250 ppm; Fe 2 500 ppm; Hg 4 ppm; Mn 1 000 ppm; Ni 200 ppm; Pb 100 ppm; Se 20 ppm; Sb 50 ppm; Sn 250 ppm; Zn 1 500 ppm.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtania.

5. kritérium -   Hulladékgazdálkodás

Minden cellulóz- és papírgyártó gyártóüzemnek rendelkeznie kell (a kérdéses cellulóz- és papírgyártó gyártóüzemek tekintetében az illetékes hatóságok meghatározása szerinti) hulladék, valamint az ökocímkével ellátott termék gyártásából származó melléktermékek kezelésére szolgáló rendszerrel. A kérelemnek tartalmaznia kell a rendszer dokumentációját vagy leírását, legalább az alábbi információkkal:

az újrahasznosítható anyagnak az egyéb hulladéktól való elválasztására és a felhasználására szolgáló eljárások,

az anyagok egyéb célú újrahasznosításának eljárásai, például égetési eljárás a termelési folyamathoz szükséges gőz- vagy hőfejlesztéshez, illetve mezőgazdasági célú felhasználás,

a veszélyes hulladék kezelésének eljárásai (a kérdéses cellulóz- és papírgyártó gyártóüzemek tekintetében hatáskörrel rendelkező hatóságok meghatározása szerint).

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek részletesen ismertetnie kell az egyes érintett gyártóüzemek hulladékgazdálkodási eljárásait, és nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy teljesül ez a kritérium.

6. kritérium -   Használatra való alkalmasság

A terméknek a tervezett használatra alkalmasnak kell lennie.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek megfelelő dokumentumokkal kell igazolnia a kritériumnak való megfelelést. A terméknek teljesítenie kell a vonatkozó szabványokban foglalt tartóssági követelményeket. A felhasználói kézikönyv tartalmazza a tartóssági értékeléshez használható normákat és szabványokat.

A fenti módszereken kívül a gyártó a termék használatra való alkalmasságát a papírminőséget tanúsító egyéb megfelelő dokumentumokkal is igazolhatja, amennyiben azok a szállító megfelelőségi nyilatkozatának általános követelményeit rögzítő EN ISO/IEC 17050-1:2004 szabvány szerint készültek.

7. kritérium -   Az uniós ökocímkén feltüntetett információ

A termékre opcionális címke helyezhető az alábbi szöveggel:

„—

kis mértékű lég- és vízszennyezés,

tanúsított rosttartalom ÉS/VAGY újrahasznosított rosttartalom [az adott helyzetnek megfelelően],

korlátozott veszélyesanyag-tartalom.”

A választható szövegmezős címke használatával kapcsolatban az alábbi weboldalon elérhető útmutató (Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo) szolgál információkkal:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/pdf/logo%20guidelines.pdf

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmező köteles benyújtani a termék csomagolásának mintáját, amelyen látható a címke, továbbá egy nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a termék megfelel a fenti kritériumnak.


(1)  A 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározottak szerint (HL L 140., 2009.6.5., 16. o.).

(2)  Az újrahasznosított papír és karton szabványos fokozatainak európai listája (European list of standard grades of recovered paper and board), 2002. június.

(3)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

(4)  HL L 353., 2008.12.31., 1. o.

(5)  HL 196., 1967.8.16., 1. o.

(6)  Az 1272/2008/EK rendeletben foglaltak szerint.

(7)  A 67/548/EGK irányelvben foglaltak szerint.

(8)  Az 1272/2008/EK rendeletben foglaltak szerint.

(9)  A 67/548/EGK irányelvben foglaltak szerint.