ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2012.200.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 200

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

55. évfolyam
2012. július 27.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

 

2012/434/EU

 

*

A Tanács határozata (2012. július 24.) a jelenlegi EU–Oroszország partnerségi és együttműködési megállapodásban szereplő, a szolgáltatások kereskedelmére vonatkozó kötelezettségvállalások fenntartásával kapcsolatban az Európai Unió és az Orosz Föderáció kormánya között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről

1

 

 

2012/435/EU

 

*

A Tanács határozata (2012. július 24.) az Európai Unió és Oroszország közötti, a nyersanyagokra kivetett kiviteli vámok bevezetéséről vagy növeléséről szóló megállapodás levélváltás formájában történő megkötéséről

2

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 685/2012/EU rendelete (2012. július 24.) a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az Vb, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, kék menyhalra irányuló halászat tilalmáról

3

 

*

A Bizottság 686/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. július 26.) a legkésőbb 2018. december 31-én lejáró jóváhagyású hatóanyagok meghosszabbítási eljáráshoz végzendő értékelésének tagállamok közötti felosztásáról ( 1 )

5

 

 

A Bizottság 687/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. július 26.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

11

 

 

A Bizottság 688/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. július 26.) az 1273/2011/EU végrehajtási rendelettel a 2012. júliusi alidőszakra megnyitott vámkontingensek keretében behozni kívánt rizsre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

13

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2012/436/KKBP

 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság EUCAP SAHEL Niger/1/2012 határozata (2012. július 17.) az Európai Unió nigeri KBVP-missziója (EUCAP SAHEL Niger) vezetőjének kinevezéséről

17

 

 

2012/437/KKBP

 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság EU BAM Rafah/2/2012 határozata (2012. július 24.) az Európai Uniónak a rafahi átkelőhelyen működő határőrizeti segítségnyújtó missziója (EU BAM Rafah) vezetője megbízatásának ideiglenes meghosszabbításáról

18

 

 

2012/438/EU

 

*

A Tanács határozata (2012. július 24.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy finn tagjának kinevezéséről

19

 

 

2012/439/EU

 

*

A Tanács határozata (2012. július 24.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy litván tagjának kinevezéséről

20

 

*

A Tanács 2012/440/KKBP határozata (2012. július 25.) az Európai Unió emberi jogokért felelős különleges képviselőjének kinevezéséről

21

 

 

IV   Az EK-Szerződés, az EU-Szerződés és az Euratom-Szerződés alapján 2009. december 1-je előtt elfogadott jogi aktusok

 

 

2012/441/EK

 

*

A Tanács határozata (2009. október 9.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, és másrészről a Marokkói Királyság között létrejött euro-mediterrán légiközlekedési megállapodásnak a Bolgár Köztársaság és Románia európai uniós csatlakozására való tekintettel történő módosításáról szóló jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

24

Jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, és másrészről a Marokkói Királyság között létrejött euro-mediterrán légiközlekedési megállapodásnak a Bolgár Köztársaság és Románia európai uniós csatlakozására való tekintettel történő módosításáról

25

 

 

Helyesbítések

 

 

Helyesbítés a az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2012. július 25-i 648/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelethe (HL L 199., 2012.7.26.)

28

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

27.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 200/1


A TANÁCS HATÁROZATA

(2012. július 24.)

a jelenlegi EU–Oroszország partnerségi és együttműködési megállapodásban szereplő, a szolgáltatások kereskedelmére vonatkozó kötelezettségvállalások fenntartásával kapcsolatban az Európai Unió és az Orosz Föderáció kormánya között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről

(2012/434/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 91. cikkére, 100. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére, összefüggésben annak 218. cikke (6) bekezdésének a) pontjával,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére,

mivel:

(1)

A 2012/107/EU tanácsi határozatnak (1) megfelelően a jelenlegi EU–Oroszország partnerségi és együttműködési megállapodásban szereplő, a szolgáltatások kereskedelmére vonatkozó kötelezettségvállalások fenntartásával kapcsolatosan az Európai Unió és az Orosz Föderáció kormánya között levélváltás formájában létrejött megállapodást (a továbbiakban: a megállapodás) 2011. december 16-án – feltételezve annak későbbi megkötését – aláírták.

(2)

A megállapodást jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A jelenlegi EU–Oroszország partnerségi és együttműködési megállapodásban szereplő, a szolgáltatások kereskedelmére vonatkozó kötelezettségvállalások fenntartásával kapcsolatosan az Európai Unió és az Orosz Föderáció kormánya között levélváltás formájában létrejött megállapodást a Tanács az Unió nevében jóváhagyja (2).

2. cikk

A Tanács elnöke kijelöli azon a személy(eke)t, aki(k) a megállapodásban előírt értesítésnek az Unió nevében történő megküldésére jogosult(ak), ezáltal kifejezve, hogy az Unió a megállapodást magára nézve jogilag kötelező erejűnek ismeri el (3).

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  HL L 57., 2012.2.29., 43. o.

(2)  A megállapodást az aláírásáról szóló határozattal együtt a HL L 57., 2012.2.29. lapszám 44. oldalán hirdették ki.

(3)  A Tanács Főtitkársága gondoskodik a megállapodás hatálybalépése napjának az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetéséről.


27.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 200/2


A TANÁCS HATÁROZATA

(2012. július 24.)

az Európai Unió és Oroszország közötti, a nyersanyagokra kivetett kiviteli vámok bevezetéséről vagy növeléséről szóló megállapodás levélváltás formájában történő megkötéséről

(2012/435/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére, összefüggésben annak 218. cikke (6) bekezdésének a) pontjával,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére,

mivel:

(1)

A 2012/108/EU tanácsi határozatnak (1) megfelelően a nyersanyagokra kivetett kiviteli vámok bevezetéséről vagy növeléséről az Európai Unió és az Orosz Föderáció között levélváltás formájában létrejött megállapodást (a továbbiakban: megállapodás) 2011. december 16-án – feltételezve annak megkötését – aláírták.

(2)

A megállapodást jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Unió nevében ezennel jóváhagyják a nyersanyagokra kivetett kiviteli vámok bevezetéséről vagy növeléséről szóló, az Európai Unió és Oroszország között levélváltás formájában létrejött megállapodást (2).

2. cikk

A Tanács elnöke kijelöli azt a személy(eke)t, aki(k) az Unió nevében jogosult(ak) elvégezni a megállapodás szerinti értesítéseket annak kifejezésére, hogy az Unió a megállapodást magára nézve jogilag kötelező erejűnek ismeri el (3).

3. cikk

Ez a határozat elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  HL L 57., 2012.2.29., 52. o.

(2)  A megállapodást az aláírásáról szóló határozattal együtt a HL L 57., 2012.2.29. lapszám 53. oldalán hirdették ki.

(3)  A megállapodás hatálybalépésének napját a Tanács Főtitkársága az Európai Unió Hivatalos Lapjában teszi közzé.


RENDELETEK

27.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 200/3


A BIZOTTSÁG 685/2012/EU RENDELETE

(2012. július 24.)

a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az Vb, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, kék menyhalra irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az uniós vizek vonatkozásában, valamint a nemzetközi tárgyalások vagy megállapodások hatálya alá tartozó bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós hajók számára egyes nem uniós vizeken rendelkezésre álló halászati lehetőségeknek a 2012. évre történő meghatározásáról szóló, 2012. január 17-i 44/2012/EU tanácsi rendelet (2) kvótákat állapít meg a 2012. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók fogásai kimerítették a mellékletben megnevezett állomány tekintetében 2012-re megállapított halászati kvótát.

(3)

Ezért meg kell tiltani a szóban forgó állomány halászatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2012. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Ettől az időponttól kezdve tilos különösen az e hajók által már kifogott, az adott állományba tartozó egyedek fedélzeten való tárolása, kirakása, átrakása és kirakodása.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 24-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Lowri EVANS

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  HL L 25., 2012.1.27., 55. o.


MELLÉKLET

Szám

8/T&Q

Tagállam

Spanyolország

Állomány

BLI/5B67-

Faj

Kék menyhal (Molva dypterygia)

Terület

Az Vb, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

Időpont

2012.6.12.


27.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 200/5


A BIZOTTSÁG 686/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. július 26.)

a legkésőbb 2018. december 31-én lejáró jóváhagyású hatóanyagok meghosszabbítási eljáráshoz végzendő értékelésének tagállamok közötti felosztásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 19. cikkére,

mivel:

(1)

A legkésőbb 2018. december 31-én lejáró jóváhagyású hatóanyagok meghosszabbítási eljáráshoz végzendő értékelését fel kell osztani a tagállamok között, és az egyes hatóanyagokra jelentéstevőt és társjelentéstevőt kell kijelölni. A felosztást úgy kell elvégezni, hogy a kötelezettségek és a munka kiegyensúlyozott módon oszoljon meg a tagállamok között.

(2)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A melléklet első oszlopában szereplő valamennyi hatóanyagnak a meghosszabbítási eljáráshoz végzendő értékelésére a Bizottság – a melléklet második oszlopában – jelentéstevő tagállamot, valamint – a melléklet harmadik oszlopában – társjelentéstevő tagállamot jelöl ki.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 26-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.


MELLÉKLET

Hatóanyag

Jelentéstevő tagállam

Társjelentéstevő tagállam

1-metil-ciklopropén

UK

PT

2,4-DB

BE

EL

Acetamiprid

NL

ES

Alfa-cipermetrin

BE

EL

Amidoszulfuron

FI

HR

Ampelomyces quisqualis

Törzs: AQ 10

FR

DE

Bacillus subtilis (Cohn 1872)

Törzs: QST 713, azonos az AQ 713 törzzsel

DE

DK

Beflubutamid

DE

LT

Benalaxil

RO

PT

Bentiavalikarb

PL

FR

Benzoesav

HU

NL

Béta-ciflutrin

DE

HU

Bifenazát

SE

IT

Bifenox

PL

BE

Bitertanol

SE

CZ

Boszkalid

SK

FR

Brómxinil

FR

DE

Kaptán

AT

IT

Karbendazim

DE

SI

Karfentrazon-etil

BE

FR

Karvon

NL

SE

Kloridazon

DE

PL

Klórtalonil

NL

BE

Klórtoluron

BG

FR

Klórprofam

NL

ES

Klórpirifosz

ES

PL

Klórpirifosz-metil

ES

PL

Klodinafop

EL

DE

Klofentezin

ES

NL

Klomazon

DK

DE

Klopiralid

FI

PL

Klotianidin

DE

ES

Coniothyrium minitans

Törzs: CON/M/91-08 (DSM 9660)

NL

EE

Rézvegyületek

FR

DE

Ciazofamid

FR

LV

Ciflutrin

DE

HU

Cipermetrin

BE

DE

Ciprodinil

FR

BG

Daminozid

CZ

HU

Deltametrin

UK

AT

Dezmedifam

FI

DK

Dikamba

DK

RO

Diklórprop-P

IE

PL

Difenokonazol

ES

UK

Diflubenzuron

EL

SK

Diflufenikan

UK

CZ

Dimeténamid-P

DE

BG

Dimetoát

IT

BG

Dimetomorf

PL

DE

Dimoxistrobin

HU

IE

Diuron

DE

DK

Etefon

NL

PL

Etofumeszát

AT

DK

Etoprofosz

IT

IE

Etoxiszulfuron

IT

AT

Etoxazol

EL

UK

Fenamidon

CZ

FR

Fenamifosz

EL

CY

Fenoxaprop-P

AT

FI

Fenpropidin

CZ

DE

Fipronil

AT

NL

Flazaszulfuron

ES

FR

Fludioxonil

FR

ES

Flufenacet

PL

FR

Fluoxastrobin

UK

CZ

Flurtamon

CZ

IE

Folpet

AT

IT

Foramszulfuron

FI

SK

Forklórfenuron

ES

EL

Formetanát

ES

EL

Foszetil

FR

EE

Fosztiazát

DE

EL

Gliocladium catenulatum

Törzs: J1446

HU

NL

Glufoszinát

DE

FR

Imazamox

FR

IT

Imazakin

BE

IE

Imazoszulfuron

SI

FI

Indoxakarb

FR

ES

Jódszulfuron

SE

FI

Joxinil

FR

AT

Iprodion

FR

BE

Izoxaflutol

IT

SI

Laminarin

NL

FR

Lenacil

BE

AT

Linuron

IT

DE

Malein-hidrazid

DK

BE

Mankozeb

UK

EL

Maneb

IT

UK

MCPA

PL

NL

MCPB

PL

NL

Mekoprop

PL

IE

Mekoprop-P

PL

IE

Mepanipirim

BE

EL

Mezoszulfuron

FR

PL

Mezotrion

UK

BE

Metkonazol

BE

UK

Metiokarb

UK

DE

Metoxifenozid

UK

SK

Metirám

IT

UK

Metrafenon

LV

SK

Metribuzin

EE

DE

Milbemektin

DE

NL

Molinát

EL

PT

Nikoszulfuron

LV

NL

Oxadiargil

PL

IT

Oxadiazon

IT

ES

Oxamil

IT

FR

Oxaszulfuron

IT

AT

Paecilomyces lilacinus (Thom)

Samson 1974, törzs: 251 (AGAL-szám: 89/030550)

HU

NL

Pendimetalin

NL

ES

Petoxamid

AT

CZ

Fenmedifam

FI

DK

Foszmet

ES

EL

Pikloram

PL

CZ

Pikoxistrobin

CZ

RO

Pirimikarb

UK

SE

Pirimifosz-metil

UK

FR

Propamokarb

PT

BE

Propikonazol

FI

UK

Propineb

IT

RO

Propoxikarbazon

SE

EE

Propizamid

SE

UK

Proszulfokarb

PT

SE

Protiokonazol

UK

FR

Pseudomonas chlororaphis

Törzs: MA 342

NL

DK

Piraklostrobin

DE

HU

Pirimetanil

CZ

AT

Piriproxifen

NL

ES

Kinoklamin

SE

DE

Kinoxifen

UK

AT

Rimszulfuron

SI

FI

Sziltiofam

IE

BE

S-metolaklór

DE

FR

Spinozad

NL

FR

Spodoptera exigua sejtmag-poliéder-vírus

HU

NL

Tepraloxidim

ES

PL

Tiakloprid

UK

DE

Tiametoxam

FR

ES

Tiofanát-metil

SE

FI

Tiram

FR

BE

Tolklofosz-metil

SE

DK

Tribenuron

SE

LV

Triklopir

PL

HU

Trifloxistrobin

UK

EL

Trinexapak

LT

LV

Tritikonazol

AT

UK

Tritoszulfuron

SI

AT

Warfarin

SE

DE

Zirám

IT

MT

Zoxamid

LV

FR


27.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 200/11


A BIZOTTSÁG 687/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. július 26.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2), és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 26-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0707 00 05

TR

95,4

ZZ

95,4

0709 93 10

TR

97,8

ZZ

97,8

0805 50 10

AR

75,7

TR

89,0

UY

97,3

ZA

101,8

ZZ

91,0

0806 10 10

EG

190,5

IL

121,6

MA

254,1

TR

165,1

ZZ

182,8

0808 10 80

AR

162,2

BR

99,1

CL

103,5

NZ

123,2

US

145,9

UY

52,1

ZA

107,0

ZZ

113,3

0808 30 90

AR

159,7

CL

124,9

NZ

175,8

ZA

95,2

ZZ

138,9

0809 10 00

AR

124,4

TR

170,0

ZZ

147,2

0809 29 00

TR

341,6

ZZ

341,6

0809 30

TR

175,5

ZZ

175,5

0809 40 05

BA

70,8

IL

84,6

ZZ

77,7


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


27.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 200/13


A BIZOTTSÁG 688/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. július 26.)

az 1273/2011/EU végrehajtási rendelettel a 2012. júliusi alidőszakra megnyitott vámkontingensek keretében behozni kívánt rizsre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a rizs és a törmelékrizs behozatalára vonatkozó egyes vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2011. december 7-i 1273/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (3) és különösen annak 5. cikke első bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1273/2011/EU végrehajtási rendelet a rizs és a törmelékrizs behozatalára az említett végrehajtási rendelet I. mellékletének megfelelően származási országonként elosztva és alidőszakokra bontva vámkontingenseket nyitott meg, és rendelkezett e vámkontingensek kezelésének módjáról.

(2)

A júliusi alidőszak az 1273/2011/EU végrehajtási rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott kontingens harmadik alidőszaka, és az ugyanezen végrehajtási rendelet 1. cikke (1) bekezdésének b), c) és d) pontjában meghatározott kontingensek második alidőszaka.

(3)

Az 1273/2011/EU végrehajtási rendelet 8. cikkének a) pontja szerinti értesítések alapján megállapítható, hogy a 09.4154–09.4166 tételszámú vámkontingensek esetében az említett végrehajtási rendelet 4. cikkének (1) bekezdésével összhangban 2012 júliusának első tíz munkanapján benyújtott kérelmek a rendelkezésre állónál nagyobb mennyiségre vonatkoznak. Ezért helyénvaló a szóban forgó vámkontingensek esetében az igényelt mennyiségekre alkalmazandó elosztási együttható rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali engedélyek milyen mennyiségre bocsáthatók ki.

(4)

A fent említett értesítések alapján megállapítható továbbá, hogy a 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 tételszámú vámkontingensek esetében az 1273/2011/EU végrehajtási rendelet 4. cikkének (1) bekezdésével összhangban 2012 júliusának első tíz munkanapján benyújtott kérelmek a rendelkezésre állónál kisebb mennyiségre vonatkoznak.

(5)

Ezenkívül az 1273/2011/EU végrehajtási rendelet 5. cikkének első albekezdésével összhangban meg kell határozni a 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 – 09.4148 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166 tételszámú kontingensek vonatkozásában a következő alidőszakra rendelkezésre álló összmennyiségeket.

(6)

A behozatali engedélyek kibocsátására irányuló eljárás hatékony lebonyolítása érdekében ennek a rendeletnek indokolt a kihirdetését követően azonnal hatályba lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az 1273/2011/EU végrehajtási rendelet szerinti 09.4154–09.4166 tételszámú vámkontingensekhez kapcsolódóan 2012 júliusának első tíz munkanapján rizsbehozatalra vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátása érdekében benyújtott kérelmek esetében az engedély az e rendelet mellékletében meghatározott elosztási együttható és az igényelt mennyiség szorzataként meghatározott mennyiségre bocsátható ki.

(2)   Az 1273/2011/EU végrehajtási rendelet szerinti 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 – 09.4148 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166 tételszámú vámkontingensek keretében a következő alidőszakra rendelkezésre álló összmennyiségeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 26-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(3)  HL L 325., 2011.12.8., 6. o.


MELLÉKLET

Az 1273/2011/EU végrehajtási rendelet alapján a 2012. júliusi alidőszakra szétosztandó és a soron következő alidőszakra rendelkezésre álló mennyiségek

a)

A 1006 30 KN-kód alá tartozó teljesen vagy félig hántolt rizsre vonatkozó, az 1273/2011/EU végrehajtási rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) pontjában előírt vámkontingens:

Származás

Tételszám

A 2012. júliusi alidőszakra megállapított elosztási együttható

A 2012. szeptemberi alidőszakra rendelkezésre álló összmennyiség (kg)

Amerikai Egyesült Államok

09.4127

 (1)

12 327 801

Thaiföld

09.4128

 (1)

1 716 114

Ausztrália

09.4129

 (1)

811 500

Egyéb származás

09.4130

 (2)

227

b)

A 1006 20 KN-kód alá tartozó előmunkált („hántolt”) rizsre vonatkozó, az 1273/2011/EU végrehajtási rendelet 1. cikke (1) bekezdésének b) pontjában előírt vámkontingens:

Származás

Tételszám

A 2012. júliusi alidőszakra megállapított elosztási együttható

A 2012. októberi alidőszakra rendelkezésre álló összmennyiség (kg)

Minden ország

09.4148

 (3)

1 634 000

c)

A 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizsre vonatkozó, az 1273/2011/EU végrehajtási rendelet 1. cikke (1) bekezdésének c) pontjában előírt vámkontingens:

Származás

Tételszám

A 2012. júliusi alidőszakra megállapított elosztási együttható

Thaiföld

09.4149

 (4)

Ausztrália

09.4150

 (5)

Guyana

09.4152

 (5)

Amerikai Egyesült Államok

09.4153

 (5)

Egyéb származás

09.4154

1,470237 %

d)

Az 1006 30 KN-kód alá tartozó teljesen vagy félig hántolt rizsre vonatkozó, az 1273/2011/EU végrehajtási rendelet 1. cikke (1) bekezdésének d) pontjában előírt vámkontingens:

Származás

Tételszám

A 2012. júliusi alidőszakra megállapított elosztási együttható

A 2012. szeptemberi alidőszakra rendelkezésre álló összmennyiség (kg)

Thaiföld

09.4112

 (6)

76 317

Amerikai Egyesült Államok

09.4116

 (6)

65 072

India

09.4117

 (6)

7 985

Pakisztán

09.4118

 (6)

29 077

Egyéb származás

09.4119

 (6)

235 183

Minden ország

09.4166

0,835139 %

0


(1)  A kérelmek a rendelkezésre állónál kisebb vagy a rendelkezésre állóval megegyező mennyiségre vonatkoznak, ezért valamennyi kérelem elfogadható.

(2)  Erre az alidőszakra nincs rendelkezésre álló mennyiség.

(3)  Erre az alidőszakra nincs elosztási együttható: a Bizottság nem kapott egyetlen engedélykérelmet sem.

(4)  A kérelmek a rendelkezésre állónál kisebb vagy a rendelkezésre állóval megegyező mennyiségre vonatkoznak, ezért valamennyi kérelem elfogadható.

(5)  Erre az alidőszakra nincs elosztási együttható: a Bizottság nem kapott egyetlen engedélykérelmet sem.

(6)  Erre az alidőszakra nincs rendelkezésre álló mennyiség.


HATÁROZATOK

27.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 200/17


A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG EUCAP SAHEL NIGER/1/2012 HATÁROZATA

(2012. július 17.)

az Európai Unió nigeri KBVP-missziója (EUCAP SAHEL Niger) vezetőjének kinevezéséről

(2012/436/KKBP)

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 38. cikke harmadik bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió nigeri KBVP-missziójáról (EUCAP SAHEL Niger) szóló, 2012. július 16-i 2012/392/KKBP tanácsi határozatra (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2012/392/KKBP határozat 9. cikke (1) bekezdésének értelmében a Szerződés 38. cikkének megfelelően a Tanács felhatalmazta a Politikai és Biztonsági Bizottságot arra, hogy meghozza az EUCAP SAHEL nigeri misszió politikai ellenőrzésére és stratégiai irányítására vonatkozó megfelelő határozatokat, beleértve a misszióvezető kinevezéséről szóló határozatot is.

(2)

Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője azt javasolta, hogy Francisco ESPINOSA NAVAS ezredest nevezzék ki az EUCAP SAHEL Niger misszió vezetőjévé,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Politikai és Biztonsági Bizottság az Európai Unió nigeri KBVP-missziója (EUCAP SAHEL Niger) vezetőjévé 12 hónapra Francisco ESPINOSA NAVAS ezredest nevezi ki.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 17-én.

a Politikai és Biztonsági Bizottság részéről

az elnök

O. SKOOG


(1)  HL L 187, 2012.7.17., 48 o.


27.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 200/18


A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG EU BAM RAFAH/2/2012 HATÁROZATA

(2012. július 24.)

az Európai Uniónak a rafahi átkelőhelyen működő határőrizeti segítségnyújtó missziója (EU BAM Rafah) vezetője megbízatásának ideiglenes meghosszabbításáról

(2012/437/KKBP)

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 38. cikke harmadik bekezdésére,

tekintettel az Európai Uniónak a rafahi átkelőhelyen működő határőrizeti segítségnyújtó missziója (EU BAM Rafah) létrehozásáról szóló, 2005. november 25-i 2005/889/KKBP tanácsi együttes fellépésre (1) és különösen annak 10. cikkének (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2005/889/KKBP együttes fellépés 10. cikkének (1) bekezdése értelmében a Politikai és Biztonsági Bizottság a Szerződés 38. cikkének megfelelően felhatalmazást kapott arra, hogy meghozza az EU BAM Rafah misszió politikai ellenőrzésének és stratégiai irányításának gyakorlására vonatkozó megfelelő határozatokat, beleértve a misszióvezető kinevezéséről szóló határozatot is.

(2)

A Politikai és Biztonsági Bizottság 2012. július 3-án 2012/382/KKBP határozatával (2), az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára Davide PALMIGIANI-t nevezte ki az EU BAM Rafah misszióvezetőjévé ideiglenesen, a 2012. július 1-jétől2012. július 31-ig tartó időszakra.

(3)

A főképviselő javasolta, hogy az EU BAM Rafah misszióvezetője, Davide PALMIGIANI megbízatását ideiglenesen további két hónappal hosszabbítsák meg, 2012. augusztus 1-jétől2012. szeptember 30-ig.,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Politikai és Biztonsági Bizottság a rafahi határellenőrzést segítő európai uniós misszió (EU BAM Rafah) vezetője, Davide PALMIGIANI megbízatását ideiglenesen, 2012. szeptember 30-ig meghosszabbítja.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2012. augusztus 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 24-én.

a Politikai és Biztonsági Bizottság részéről

az elnök

O. SKOOG


(1)  HL L 327., 2005.12.14., 28. o.

(2)  HL L 186., 2012.7.14., 30. o.


27.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 200/19


A TANÁCS HATÁROZATA

(2012. július 24.)

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy finn tagjának kinevezéséről

(2012/438/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 302. cikkére,

tekintettel a finn kormány javaslatára,

tekintettel az Európai Bizottság véleményére,

mivel:

(1)

A Tanács 2010. szeptember 13-án elfogadta az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjainak a 2010. szeptember 21-től2015. szeptember 20-ig terjedő időtartamra történő kinevezéséről szóló 2010/570/EU határozatot (1).

(2)

Reijo PAANANEN hivatali idejének lejártát követően az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy tagjának helye megüresedett,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács Pekka RISTELÄ -t, a SAK (a Finn Szakszervezetek Központi Szervezete) nemzetközi ügyekért felelős tanácsadóját a hivatali idő hátralévő részére, azaz 2015. szeptember 20-ig, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjává nevezi ki.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  HL L 251., 2010.9.25., 8. o.


27.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 200/20


A TANÁCS HATÁROZATA

(2012. július 24.)

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy litván tagjának kinevezéséről

(2012/439/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 302. cikkére,

tekintettel a litván kormány javaslatára,

tekintettel az Európai Bizottság véleményére,

mivel:

(1)

A Tanács 2010. szeptember 13-án elfogadta az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjainak a 2010. szeptember 21-től2015. szeptember 20-ig terjedő időtartamra történő kinevezéséről szóló 2010/570/EU határozatot (1).

(2)

Zenonas Rokus RUDZIKAS hivatali idejének lejártát követően az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy tagjának helye megüresedett,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács Vitas MAČIULIS-t, Business consultant at the Lithuanian Centre for Physical Sciences and Technology (CPST), member of the board at the Lithuanian Photovoltaic Technology and Business Association (PTBA), a hivatali idő hátralévő részére, azaz 2015. szeptember 20-ig, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjává nevezi ki.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  HL L 251., 2010.9.25., 8. o.


27.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 200/21


A TANÁCS 2012/440/KKBP HATÁROZATA

(2012. július 25.)

az Európai Unió emberi jogokért felelős különleges képviselőjének kinevezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 28. cikkére, 31. cikke (2) bekezdésére és 33. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (főképviselő) 2011. december 12-én a Bizottság részéről is benyújtotta az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az „Emberi jogok és demokrácia az Európai Unió külső tevékenységének középpontjában – egy hatékonyabb megközelítés felé” című közös közleményt.

(2)

A Tanács 2012. június 25-én elfogadta az Unió emberi jogokkal és demokráciával kapcsolatos stratégiai keretét és cselekvési tervet.

(3)

Ennek megfelelően az uniós emberi jogi politika eredményességének és láthatóságának fokozása, valamint az abban megfogalmazott célkitűzések végrehajtásához való hozzájárulás érdekében ki kell nevezni az Európai Unió emberi jogokért felelős különleges képviselőjét (a továbbiakban: az emberi jogokért felelős EUKK), a Szerződés értelmében a közös kül- és biztonságpolitikához kapcsolódó ügyekben az Unió képviselete terén a főképviselőre háruló szerep támogatásaként, de a főképviselő e szerepének sérelme nélkül,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Kinevezés

A Tanács a 2014. június 30-ig terjedő időszakra Stavros LAMBRINIDIS-t nevezi ki az emberi jogokért felelős EUKK-jévé. Az EUKK megbízatása hamarabb is megszüntethető, amennyiben a Tanács a főképviselő javaslatára így határoz.

2. cikk

Szakpolitikai célkitűzések

Az EUKK megbízatása a Szerződésben, az Európai Unió Alapjogi Chartájában, valamint az Európai Unió emberi jogokkal és demokráciával kapcsolatos stratégiai keretében és cselekvési tervében szereplő, az Uniónak az emberi jogokra vonatkozó alábbi szakpolitikai célkitűzésein alapul:

a)

az Unió eredményességének, jelenlétének és láthatóságának fokozása az emberi jogok védelme és elősegítése terén, nevezetesen az Uniónak a harmadik országokkal, a releváns partnerekkel és vállalkozásokkal, a civil társadalommal, valamint a nemzetközi és a regionális szervezetekkel folytatott együttműködése és politikai párbeszéde révén, továbbá a megfelelő nemzetközi fórumokon való fellépéssel;

b)

az Unió szerepvállalásának fokozása a következő területeken: világszerte a demokrácia megerősítése és az intézményfejlesztés, a jogállamiság, a jó kormányzás, az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartása;

c)

az emberi jogok területén történő uniós fellépések összhangjának fokozása és az emberi jogok figyelembevétele az Unió külső tevékenységének valamennyi területén.

3. cikk

Megbízatás

E szakpolitikai célkitűzések megvalósítása érdekében az EUKK megbízatása a következő:

a)

az uniós emberi jogi politika – különösen az Unió emberi jogokkal és demokráciával kapcsolatos stratégiai kerete és cselekvési terve – végrehajtásához való hozzájárulás, többek között az e területet érintő ajánlások kidolgozása révén;

b)

az emberi jogokkal és a nemzetközi humanitárius joggal kapcsolatos uniós iránymutatások, eszközök és cselekvési tervek végrehajtásához való hozzájárulás;

c)

az uniós emberi jogi politika eredményességének és láthatóságának biztosítása érdekében a harmadik országok kormányaival, az emberi jogokkal foglalkozó nemzetközi és regionális szervezetekkel, valamint a civil társadalmi szervezetekkel és az egyéb releváns szereplőkkel folytatott párbeszéd elmélyítése;

d)

az emberi jogok védelme és elősegítése terén az uniós szakpolitikák és fellépések megfelelőbb összhangjához és következetességéhez való hozzájárulás, többek között a releváns uniós szakpolitikák kidolgozásában való részvétel révén.

4. cikk

A megbízatás végrehajtása

(1)   Az EUKK felel a megbízatásának a főképviselő felügyelete melletti végrehajtásáért.

(2)   A Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) kiemelt kapcsolatot tart fenn az EUKK-val, és egyben az EUKK elsődleges kapcsolattartója a Tanács felé. A PBB – a megbízatás keretein belül és a főképviselő hatáskörének sérelme nélkül – stratégiai iránymutatást és politikai irányítást nyújt az EUKK számára.

(3)   Az EUKK az Európai Külügyi Szolgálattal (EKSZ) és annak illetékes megfelelő szervezeti egységeivel folytatott teljes körű együttműködésben végzi tevékenységét annak biztosítása érdekében, hogy az emberi jogok területén végzett tevékenységük összehangolt és következetes legyen.

5. cikk

Finanszírozás

(1)   Az EUKK megbízatásával kapcsolatos kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg a 2013. június 30-ig terjedő időszakra 712 500 EUR.

(2)   Az EUKK számára az ezt követő időszak tekintetében előirányzandó pénzügyi referenciaösszegről a Tanács határoz.

(3)   A kiadásokat az Unió általános költségvetésére vonatkozó eljárásokkal és szabályokkal összhangban kell kezelni.

(4)   A kiadások kezelése az EUKK és a Bizottság közötti szerződés tárgyát képezi. Az EUKK minden kiadásról köteles elszámolni a Bizottságnak.

6. cikk

A csapat létrehozása és összetétele

(1)   Az EUKK megbízatása és a rendelkezésére bocsátott megfelelő pénzügyi eszközök keretein belül az EUKK felel a csapata létrehozásáért. A csapatnak rendelkeznie kell a megbízatás által megkívánt, meghatározott szakpolitikai kérdésekre vonatkozó szakértelemmel. Az EUKK folyamatosan és haladéktalanul tájékoztatja a Tanácsot és a Bizottságot a csapata összetételéről.

(2)   A tagállamok, az Unió intézményei és az EKSZ javaslatot tehetnek olyan alkalmazottak kirendelésére, akik az EUKK-t munkájában segítik. Az ilyen kirendelt alkalmazottak javadalmazását az érintett tagállam, az Unió érintett intézménye, illetve az EKSZ fedezi. A tagállamok által az uniós intézményekhez vagy az EKSZ-hez kirendelt szakértőket is ki lehet helyezni az EUKK-hoz. A szerződéses nemzetközi alkalmazottaknak a tagállamok állampolgárainak kell lenniük.

(3)   A kirendelt személyzet minden tagja a küldő tagállam, a küldő uniós intézmény vagy az EKSZ közigazgatási fennhatósága alatt marad, és az EUKK megbízatásának érdekében jár el és végzi feladatát.

7. cikk

Az EU-minősített adatok biztonsága

Az EUKK és az EUKK csapatának tagjai tiszteletben tartják az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról szóló, 2011. március 31-i 2011/292/EU tanácsi határozatban (1) megállapított biztonsági elveket és minimumszabályokat.

8. cikk

Az információkhoz való hozzáférés és logisztikai támogatás

(1)   A tagállamok, a Bizottság, az EKSZ és a Tanács Főtitkársága biztosítja, hogy az EUKK minden releváns információhoz hozzáférjen.

(2)   Az uniós küldöttségek és a tagállamok diplomáciai képviseletei adott esetben logisztikai támogatást nyújtanak az EUKK-nak.

9. cikk

Biztonság

Az EUKK – a Szerződés V. címe szerint az Unión kívül műveleti minőségben alkalmazott személyi állomány biztonságára vonatkozó uniós politikának megfelelően – megbízatásával és a hatásköre alá tartozó ország biztonsági helyzetével összhangban, a közvetlenül az EUKK irányítása alá tartozó állomány biztonsága érdekében meghoz minden indokolt és megvalósítható intézkedést, elsősorban az alábbiakat:

a)

az EKSZ iránymutatása alapján az adott misszióra vonatkozó biztonsági terv kidolgozása, amely többek között a misszióra vonatkozó fizikai, szervezeti és eljárási biztonsági intézkedéseket tartalmaz, szabályozza az állomány biztonságos bejutását a misszió területére és a misszió területén belüli biztonságos mozgását, továbbá kiterjed a biztonsági események kezelésére, valamint tartalmazza a vészhelyzeti intézkedési és a misszió evakuálási tervét;

b)

annak biztosítása, hogy az Unión kívül alkalmazott teljes személyi állomány a misszió területén fennálló körülmények által megkövetelt, magas kockázat elleni biztosítással rendelkezzen;

c)

annak biztosítása, hogy az EUKK-nak az Unión kívül telepítendő csapata valamennyi tagja – beleértve a szerződéssel alkalmazott helyi személyi állományt is – a misszió területére való érkezése előtt vagy érkezésekor megfelelő, a misszió területén az EKSZ által megállapított kockázati minősítéséhez igazodó biztonsági képzésben részesüljön;

d)

annak biztosítása, hogy a rendszeres biztonsági értékeléseket követően tett ajánlásokat végrehajtsák, és ezek végrehajtásáról és az egyéb biztonsági kérdésekről, a félidős jelentések és a megbízatás végrehajtásáról szóló jelentések keretében, írásos jelentéseket nyújtsanak be a főképviselő, a Tanács és a Bizottság számára.

10. cikk

Jelentéstétel

Az EUKK szóban és írásban rendszeresen jelentést tesz a főképviselőnek és a PBB-nek. Az EUKK szükség szerint az illetékes tanácsi munkacsoportoknak, különösen az emberi jogi munkacsoportnak is jelentést tesz. A rendszeres írásbeli jelentéseket a COREU-hálózaton keresztül kell terjeszteni. Az EUKK a főképviselő vagy a PBB ajánlására jelentést tehet a Külügyek Tanácsának. A Szerződés 36. cikkének megfelelően az EUKK részt vehet az Európai Parlamentnek nyújtandó tájékoztatásban.

11. cikk

Koordináció

(1)   Az EUKK hozzájárul az Unió fellépésének egységességéhez, koherenciájához és eredményességéhez, és elősegíti annak biztosítását, hogy valamennyi uniós eszközt és tagállami fellépést koherens módon alkalmazzák az Unió politikai céljainak megvalósítása érdekében. Az EUKK tevékenységét a tagállamokkal és a Bizottsággal, valamint – adott esetben – más EUKK-kal összhangban végzi. Az EUKK rendszeresen tájékoztatja a tagállamok külképviseleteit és az uniós küldöttségeket.

(2)   A helyszínen szoros összeköttetést kell fenntartani az uniós küldöttségek vezetőivel, a tagállami külképviseleti vezetőkkel, valamint a közös biztonság- és védelempolitikai missziók és műveletek vezetőivel vagy parancsnokaival, illetve – adott esetben – más EUKK-kal, akik minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy az EUKK végrehajthassa a megbízatását.

(3)   Az EUKK a székhelye szerinti és a helyszínen lévő egyéb nemzetközi és regionális szereplőkkel is kapcsolatot tart, továbbá komplementaritásra és szinergiákra törekszik velük. Az EUKK rendszeres kapcsolattartásra törekszik a székhelye szerinti és a helyszínen lévő civil társadalmi szervezetekkel.

12. cikk

Felülvizsgálat

E határozat végrehajtását, valamint az Uniónak az e területen történő egyéb hozzájárulásaival való összhangját rendszeresen felül kell vizsgálni. Az EUKK félévente az elért eredményekről szóló jelentést, a megbízatása végén pedig a megbízatás teljesítéséről szóló átfogó végrehajtási jelentést nyújt be a főképviselőnek, a Tanácsnak és az Európai Bizottságnak.

13. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  HL L 141., 2011.5.27., 17. o.


IV Az EK-Szerződés, az EU-Szerződés és az Euratom-Szerződés alapján 2009. december 1-je előtt elfogadott jogi aktusok

27.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 200/24


A TANÁCS HATÁROZATA

(2009. október 9.)

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, és másrészről a Marokkói Királyság között létrejött euro-mediterrán légiközlekedési megállapodásnak a Bolgár Köztársaság és Románia európai uniós csatlakozására való tekintettel történő módosításáról szóló jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

(2012/441/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 80. cikke (2) bekezdésére, összefüggésben a 300. cikk (2) bekezdésével, (3) bekezdésének első albekezdésével és (4) bekezdésével,

tekintettel a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló okmányra és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

mivel:

(1)

2004. december 5-én a Tanács felhatalmazta a Bizottságot az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, és másrészről a Marokkói Királyság közötti euro-mediterrán légiközlekedési megállapodással kapcsolatos tárgyalások folytatására.

(2)

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, és másrészről a Marokkói Királyság között létrejött euro-mediterrán légiközlekedési megállapodást (1)2006. december 12-én írták alá Brüsszelben (a továbbiakban: a megállapodás).

(3)

A Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződést 2005. április 25-én írták alá Luxembourgban, és az 2007. január 1-jén lépett hatályba.

(4)

A két új tagállam csatlakozására tekintettel a megállapodást módosító jegyzőkönyvet meg kell kötni.

(5)

A jegyzőkönyvvel kapcsolatos tárgyalásokat a Felek 2007. március 19-én folytatták le.

(6)

A jegyzőkönyvet a megkötéséhez szükséges eljárások befejezéséig alá kell írni és ideiglenesen alkalmazni kell,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

(1)   Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, és másrészről a Marokkói Királyság között létrejött euro-mediterrán légiközlekedési megállapodásnak a Bolgár Köztársaság és Románia európai uniós csatlakozására való tekintettel történő módosításáról szóló jegyzőkönyvet ( a továbbiakban: a jegyzőkönyv) a Tanács az Európai Közösség nevében jóváhagyja.

(2)   A jegyzőkönyv szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak az Európai Közösség és tagállamai nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

A viszonosságra is figyelemmel, a megállapodást a Feleknek az aláírásától a megkötéséhez szükséges eljárások befejezéséig ideiglenesen alkalmazniuk kell.

4. cikk

A jegyzőkönyv 4. cikkének (1) bekezdésében előírt értesítést a Tanács küldi meg.

Kelt Luxembourgban, 2009. október 9-én.

a Tanács részéről

az elnök

Å. TORSTENSSON


(1)  HL L 386., 2006.12.29., 55. o.


JEGYZŐKÖNYV

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, és másrészről a Marokkói Királyság között létrejött euro-mediterrán légiközlekedési megállapodásnak a Bolgár Köztársaság és Románia európai uniós csatlakozására való tekintettel történő módosításáról

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,

MÁLTA,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

AZ PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

„A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

a továbbiakban: a tagállamok, és

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG,

a továbbiakban: a Közösség,

amelyeket az Európai Unió Tanácsa képvisel

egyrészről, valamint

A MAROKKÓI KIRÁLYSÁG KORMÁNYA,

a továbbiakban: Marokkó,

másrészről,

tekintettel a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz és ezáltal a Közösséghez történő 2007. január 1-jei csatlakozására,”

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A Bolgár Köztársaság és Románia részes fele az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, és másrészről a Marokkói Királyság között 2006. december 12-én Brüsszelben aláírt euro-mediterrán légiközlekedési megállapodásnak (a továbbiakban: a megállapodás).

2. cikk

1.   A II. melléklet („Marokkó és az Európai Közösség tagállamai közötti kétoldalú megállapodások”) a következő rendelkezésekkel egészül ki:

a)

az első franciabekezdést követően:

„—

A Bolgár Népköztársaság és a Marokkói Királyság között 1966. október 14-én Rabatban létrejött légiközlekedési megállapodás; ”

b)

a tizenhatodik franciabekezdést követően:

„—

A Román Szocialista Köztársaság kormánya és a Marokkói Királyság kormánya között 1971. december 6-án Bukarestben létrejött polgári légiközlekedési megállapodás;

legutóbb az 1996. február 29-én Rabatban kelt egyetértési nyilatkozattal módosítva;”.

2.   A III. melléklet („A működési és műszaki engedélyekre vonatkozó eljárások: Az illetékes hatóságok”) első bekezdése a következő rendelkezésekkel egészül ki:

a)

a Belgiumra vonatkozó bejegyzést követően:

„Bulgária:

Polgári Légi Közlekedési Főigazgatóság

Közlekedési, Hírközlési és Kommunikációs Minisztérium”;

b)

a Szlovák Köztársaságra vonatkozó bejegyzést követően:

„Románia:

Infrastruktúráért és Légi Közlekedésért Felelős Főigazgatóság

Közlekedésért és Infrastruktúráért Felelős Minisztérium”.

3. cikk

A megállapodásnak az e jegyzőkönyvhöz csatolt bolgár és román nyelvű szövege a többi nyelvi változattal megegyező feltételekkel hiteles.

4. cikk

1.   E jegyzőkönyvet a felek saját eljárásaiknak megfelelően hagyják jóvá. A jegyzőkönyv a megállapodás hatályba lépésének időpontjában lép hatályba. Abban az esetben azonban, ha e jegyzőkönyvet a szerződő felek a megállapodás hatálybalépése utáni időpontban hagynák jóvá, a jegyzőkönyv a megállapodás 27. cikke (1) bekezdésének megfelelően abban az időpontban lép hatályba, amikor a felek értesítették egymást arról, hogy a jóváhagyáshoz szükséges belső eljárások lezárultak.

2.   Ezt a megállapodást a feleknek az aláírástól ideiglenesen alkalmazniuk kell.

5. cikk

E jegyzőkönyv kelt Brüsszelben, 2012. június 18.-án, két-két eredeti példányban, angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén és arab nyelven; e szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

За дьржавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalīvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaternas

Image

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Кралство Мароко

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο του Μαρόκου

For the Kingdom of Morocco

Pour le Royaume du Maroc

Per il Regno del Marocco

Marokas Karalistes vārdā –

Maroko Karalystės vardu

A Marokkói Királyság nevében

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Maroka

Pelo Reino de Marrocos

Pentru Regatul Maroc

Za Marocké kráľovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

Image

Image


Helyesbítések

27.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 200/28


Helyesbítés a az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2012. július 25-i 648/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelethe

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 199., 2012. július 26. )

A címlapon a címben és a 4. oldalon a rendelet hivatalos száma:

a következő szövegrész:

„648/2012/EU”

helyesen:

„684/2012/EU”