ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2012.199.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 199

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

55. évfolyam
2012. július 26.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

 

2012/428/EU

 

*

A Tanács határozata (2012. július 23.) az Európai Közösség és Ukrajna közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás módosításáról szóló, az Európai Unió és Ukrajna közötti megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról

1

 

 

2012/429/EU

 

*

A Tanács határozata (2012. július 24.) az Európai Unió és az Orosz Föderáció kormánya közötti, a gépjárműrészeknek és -alkatrészeknek az Európai Unió és az Orosz Föderáció közötti kereskedelméről szóló megállapodás megkötéséről

3

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 648/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. július 25.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

4

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2012/430/EU

 

*

A Tanács határozata (2012. június 26.) az Európai Unió által az EU–EFTA vegyes bizottságban az egységes árutovábbítási eljárásról szóló 1987. május 20-i egyezmény módosításáról szóló határozat tekintetében képviselendő álláspontról

6

 

 

2012/431/EU

 

*

A Tanács határozata (2012. június 26.) az EU–EFTA vegyes bizottság által az egységes árutovábbítási eljárásról szóló 1987. május 20-i egyezmény módosítására vonatkozóan hozandó határozat elfogadásával kapcsolatban az Európai Unió nevében elfogadandó álláspontról

15

 

 

2012/432/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2012. július 24.) a 98/70/EK és a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti fenntarthatósági kritériumoknak való megfelelést igazoló REDcert elnevezésű rendszer elismeréséről

24

 

 

2012/433/EU

 

*

Az Európai Központi Bank határozata (2012. július 18.) a Görög Köztársaság adósságcsere-ajánlatával összefüggésben a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságáról szóló EKB/2012/3 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2012/14)

26

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

26.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 199/1


A TANÁCS HATÁROZATA

(2012. július 23.)

az Európai Közösség és Ukrajna közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás módosításáról szóló, az Európai Unió és Ukrajna közötti megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról

(2012/428/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 77. cikke (2) bekezdésének a) pontjára, összefüggésben annak 218. cikke (5) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Közösség és Ukrajna közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás (1)2008. január 1-jén lépett hatályba.

(2)

2011. április 11-én a Tanács felhatalmazta a Bizottságot arra, hogy tárgyalásokat kezdjen Ukrajnával az említett, az Európai Közösség és Ukrajna közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás módosításáról. A tárgyalások 2012 februárjában az Európai Közösség és Ukrajna közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás módosításáról szóló, az Európai Unió és Ukrajna közötti megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) parafálásával sikeresen lezárultak.

(3)

A megállapodást – feltételezve annak megkötését – alá kell írni.

(4)

Ez a határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek alkalmazásában az Egyesült Királyság a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2000. május 29-i 2000/365/EK tanácsi határozattal (2) összhangban nem vesz részt. Ennél fogva az Egyesült Királyság nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(5)

Ez a határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyekben Írország az Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2002. február 28-i 2002/192/EK tanácsi határozattal (3) összhangban nem vesz részt. Ennélfogva Írország nem vesz részt a határozat elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(6)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló (22.) jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében Dánia nem vesz részt e határozat elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Közösség és Ukrajna közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás módosításáról szóló, az Európai Unió és Ukrajna közötti megállapodás aláírására – feltételezve az említett megállapodás megkötését – a Tanács az Unió nevében felhatalmazást ad (4).

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap arra, hogy kijelölje a megállapodásnak az Unió nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

Ez a határozat elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 332., 2007.12.18., 68. o.

(2)  HL L 131., 2000.6.1., 43. o.

(3)  HL L 64., 2002.3.7., 20. o.

(4)  A megállapodás szövegét a megkötésről szóló határozattal együtt teszik közzé.


26.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 199/3


A TANÁCS HATÁROZATA

(2012. július 24.)

az Európai Unió és az Orosz Föderáció kormánya közötti, a gépjárműrészeknek és -alkatrészeknek az Európai Unió és az Orosz Föderáció közötti kereskedelméről szóló megállapodás megkötéséről

(2012/429/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére, összefüggésben a 218. cikk (6) bekezdésének a) pontjával,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére,

mivel:

(1)

A 2012/106/EU tanácsi határozattal (1) összhangban, az Európai Unió és az Orosz Föderáció kormánya közötti, a gépjárműrészeknek és-alkatrészeknek az Európai Unió és az Orosz Föderáció közötti kereskedelméről szóló megállapodást (a továbbiakban: a megállapodás) – feltételezve annak megkötését – 2011. december 16-án aláírták.

(2)

A megállapodást jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió és az Orosz Föderáció kormánya közötti, a gépjárműrészeknek és-alkatrészeknek az Európai Unió és az Orosz Föderáció közötti kereskedelméről szóló megállapodást a Tanács az Unió nevében jóváhagyja (2).

2. cikk

A Tanács elnöke kijelöli azon személy(eke)t, aki(k) a megállapodás 13. cikkének (2) bekezdésében előírt értesítésnek az Unió nevében történő megküldésére jogosult(ak), ezáltal kifejezve, hogy az Unió a megállapodást magára nézve jogilag kötelező erejűnek ismeri el (3).

3. cikk

Ez a határozat elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  HL L 57., 2012.2.29., 14. o.

(2)  A megállapodást az aláírásáról szóló határozattal együtt a HL L 57., 2012.2.29. lapszám 15. oldalán hirdették ki.

(3)  A Tanács Főtitkársága gondoskodik a megállapodás hatálybalépése napjának az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetéséről.


RENDELETEK

26.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 199/4


A BIZOTTSÁG 648/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. július 25.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2), és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 25-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0707 00 05

TR

95,4

ZZ

95,4

0709 93 10

TR

96,1

ZZ

96,1

0805 50 10

AR

83,2

TR

89,0

UY

106,7

ZA

102,2

ZZ

95,3

0806 10 10

EG

140,2

IL

196,3

MA

135,3

TR

165,3

ZZ

159,3

0808 10 80

AR

204,7

BR

93,3

CL

106,4

CN

126,4

NZ

133,2

US

136,9

UY

52,1

ZA

107,3

ZZ

120,0

0808 30 90

AR

143,8

CL

130,0

NZ

175,8

ZA

106,1

ZZ

138,9

0809 10 00

AR

124,4

TR

169,0

ZZ

146,7

0809 29 00

TR

349,6

ZZ

349,6

0809 30

TR

172,7

ZZ

172,7

0809 40 05

BA

74,7

IL

84,6

ZZ

79,7


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

26.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 199/6


A TANÁCS HATÁROZATA

(2012. június 26.)

az Európai Unió által az EU–EFTA vegyes bizottságban az egységes árutovábbítási eljárásról szóló 1987. május 20-i egyezmény módosításáról szóló határozat tekintetében képviselendő álláspontról

(2012/430/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (4) bekezdésének alső albekezdésére, összefüggésben annak 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az egységes árutovábbítási eljárásról szóló 1987. május 20-i egyezmény (1) (a továbbiakban: az egyezmény) 15a. cikke lehetővé teszi harmadik országoknak, hogy az egyezmény által létrehozott vegyes bizottságnak az adott ország felkéréséről szóló határozatát követően az egyezmény szerződő felévé váljanak.

(2)

Az egyezmény 15. cikke felhatalmazza a vegyes bizottságot, hogy javasolja az egyezmény és függelékei módosítását, illetve határozatok útján módosításokat fogadjon el.

(3)

Törökország hivatalosan kinyilvánította, hogy csatlakozni kíván az egységes árutovábbítási rendszerhez, és a vegyes bizottság 2012. január 19-i határozata útján erre felkérést kapott.

(4)

A csatlakozás előfeltételeit képező alapvető jogi, strukturális és információtechnológiai követelmények teljesítésével és a hivatalos csatlakozási eljárást követően Törökország csatlakozik az egyezményhez.

(5)

Az egységes árutovábbítási rendszer bővítése az egyezmény módosítását teszi szükségessé. Ez magában foglalja a török nyelvű új nyelvi hivatkozásokat és a kezességvállalási okmányok megfelelő kiigazítását.

(6)

A javasolt módosítást bemutatták az EU–EFTA munkacsoportnak, amely megvitatta azt és előzetesen jóváhagyta a szöveget.

(7)

Ezért meg kell határozni az Európai Uniónak a javasolt módosítással kapcsolatos álláspontját,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EU–EFTA Egységes Árutovábbítási Vegyes Bizottságban az egységes árutovábbítási eljárásról szóló 1987. május 20-i egyezmény módosítására irányuló XXX határozat vegyes bizottság általi elfogadásával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspont az e határozathoz csatolt határozattervezeten alapul.

Az Uniót az EU–EFTA vegyes bizottságban képviselő személyek a Tanács megfelelő tájékoztatását követően elfogadhatnak kisebb módosításokat a határozattervezethez.

2. cikk

A Bizottság az elfogadást követően kihirdeti az EU–EFTA Egységes Árutovábbítási Vegyes Bizottság határozatát az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 2012. június 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

N. WAMMEN


(1)  HL L 226., 1987.8.13., 2. o.


TERVEZET

AZ EU–EFTA EGYSÉGES ÁRUTOVÁBBÍTÁSI VEGYES BIZOTTSÁG XXX HATÁROZATA

(…)

az egységes árutovábbítási eljárásról szóló 1987. május 20-i egyezmény módosításáról […]

A VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az egységes árutovábbítási eljárásról szóló 1987. május 20-i egyezményre (1) és különösen annak 15. cikke (3) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

Törökország kifejezte azon szándékát, hogy csatlakozni kíván az egységes árutovábbítási eljárásról szóló 1987. május 20-i egyezményhez (a továbbiakban: az egyezmény), és erre az egyezménnyel felállított vegyes bizottság 2012. január 19-i határozata útján felkérést kapott.

(2)

Az egyezményben alkalmazott nyelvi hivatkozások török fordítását ezért megfelelő sorrend szerint az egyezménybe kell foglalni.

(3)

E határozat alkalmazásának időpontja összekapcsolódik azzal az időponttal, amikor Törökország csatlakozik az egyezményhez.

(4)

Annak érdekében, hogy a biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó – Törökországnak az egyezményhez való csatlakozása előtt hatályos kritériumoknak megfelelő – formanyomtatványokat használni lehessen, indokolt átmeneti időszakot megállapítani, amelynek során ezek a formanyomtatványok bizonyos módosításokkal használatban maradhatnak.

(5)

Az egyezményt ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az egységes árutovábbítási eljárásról szóló egyezmény III. függeléke e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1)   Ezt a határozatot Törökországnak az egyezményhez történő csatlakozásának napjától kell alkalmazni.

(2)   A III. függelék C1., C2., C3., C4., C5. és C6. mellékletében található nyomtatványmintákon alapuló formanyomtatványok – a szükséges földrajzi kiigazításokkal és az értesítési címre, valamint a felhatalmazott képviselőre vonatkozó módosításokkal – e határozat alkalmazásának kezdetét követően legkésőbb 12 hónapig továbbra is felhasználhatók.

Kelt Brüsszelben,

a vegyes bizottság részéről

az elnök


(1)  HL L 226., 1987.8.13., 2. o.

MELLÉKLET

1.

A B1. mellékletben az 51. rovatban a szöveg a Svájcra vonatkozó francia bekezdés után a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„Törökország TR”

2.

A B6. melléklet III. címe a következőképpen módosul:

   TR Sınırlı Geçerli”

2.1.

A táblázat első része (Korlátozott érvényű – 99200) a NO országkód után a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

   TR Vazgeçme”

2.2.

A táblázat második része (Mentesség – 99201) a NO országkód után a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

   TR Alternatif Kanıt”

2.3.

A táblázat harmadik része (Alternatív igazolás – 99202) a NO országkód után a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

   TR Değișiklikler: Eșyanın sunulduğu idare … (adı ve ülkesi)”

2.4.

A táblázat negyedik része (Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént … (név és ország) – 99203) a NO országkód után a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

   TR Eșyanın … ’dan çıkıșı … No.lu Tüzük/Direktif/Karar kapsamında kısıtlamalara veya mali yükümlülüklere tabidir”

2.5.

A táblázat ötödik része (A kilépés … területéről a … rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik – 99204) a NO országkód után a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

   TR Zorunlu Güzergahtan Vazgeçme”

2.6.

A táblázat hatodik része (Előírt útvonal alól mentesítve – 99205) a NO országkód után a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

   TR İzinli Gönderici”

2.7.

A táblázat hetedik része (Engedélyezett feladó – 99206) a NO országkód után a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

   TR İmzadan Vazgeçme”

2.8.

A táblázat nyolcadik része (Aláírás alól mentesítve – 99207) a NO országkód után a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

   TR Kapsamlı teminat yasaklanmıștır”

2.9.

A táblázat kilencedik része (Összkezesség tilalma – 99208) a NO országkód után a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

   TR Kısıtlanmamıș kullanım”

2.10.

A táblázat tizedik része (Korlátozás alá nem eső használat – 99209) a NO országkód után a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

   TR Sonradan Düzenlenmiștir”

2.11.

A táblázat tizenegyedik része (Kiadva visszamenőleges hatállyal – 99210) a NO országkód után a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

   TR Çeșitli”

2.12.

A táblázat tizenkettedik része (Különféle – 99211) a NO országkód után a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

   TR Dökme”

2.13.

A táblázat tizenharmadik része (Ömlesztett – 99212) a NO országkód után a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

   TR Gönderici”

2.14.

A táblázat tizennegyedik része (Feladó – 99213) a NO országkód után a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

3.

A C1. melléklet helyébe az alábbi szöveg lép:

„C1. MELLÉKLET

EGYSÉGES/KÖZÖSSÉGI ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ELJÁRÁS

Image

Image

4.

A C2. melléklet helyébe az alábbi szöveg lép:

„C2. MELLÉKLET

EGYSÉGES/KÖZÖSSÉGI ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ELJÁRÁS

Image

Image

5.

A C4. melléklet helyébe az alábbi szöveg lép:

„C4. MELLÉKLET

EGYSÉGES/KÖZÖSSÉGI ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ELJÁRÁS

Image

Image

6.

A C5. melléklet 7. rovatában a „Svájc” és az „Andorra” szó közé a „Törökország” szó kerül beillesztésre.

7.

A C6. melléklet 6. rovatában a „Svájc” és az „Andorra” szó közé a „Törökország” szó kerül beillesztésre.


26.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 199/15


A TANÁCS HATÁROZATA

(2012. június 26.)

az EU–EFTA vegyes bizottság által az egységes árutovábbítási eljárásról szóló 1987. május 20-i egyezmény módosítására vonatkozóan hozandó határozat elfogadásával kapcsolatban az Európai Unió nevében elfogadandó álláspontról

(2012/431/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére, összefüggésben annak 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az egységes árutovábbítási eljárásról szóló 1987. május 20-i egyezmény (1) (a továbbiakban: az egyezmény) 15a. cikke lehetővé teszi harmadik országoknak, hogy az egyezmény által létrehozott vegyes bizottságnak az adott ország felkéréséről szóló határozatát követően az egyezmény szerződő felévé váljanak

(2)

Az egyezmény 15. cikke felhatalmazza a vegyes bizottságot, hogy javasolja az egyezmény és függelékei módosítását, illetve határozatok útján módosításokat fogadjon el.

(3)

Horvátország hivatalosan kinyilvánította, hogy csatlakozni kíván az egységes árutovábbítási rendszerhez, és a vegyes bizottság 2012. január 19-i határozata útján erre felkérést kapott.

(4)

A csatlakozás előfeltételeit képező alapvető jogi, strukturális és információtechnológiai követelmények teljesítésével és a hivatalos csatlakozási eljárást követően Horvátország csatlakozik az egyezményhez.

(5)

Az egységes árutovábbítási rendszer bővítése az egyezmény módosítását teszi szükségessé. Ez magában foglalja a horvát nyelvű új nyelvi hivatkozásokat és a kezességvállalási okmányok megfelelő kiigazítását.

(6)

A javasolt módosítást bemutatták az EU–EFTA munkacsoportnak, amely megvitatta azt és előzetesen jóváhagyta a szöveget.

(7)

Ezért meg kell határozni az Európai Uniónak a javasolt módosítással kapcsolatos álláspontját,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EU–EFTA Egységes Árutovábbítási Vegyes Bizottságban az egységes árutovábbítási eljárásról szóló 1987. május 20-i egyezmény módosítására irányuló XXX határozat vegyes bizottság általi elfogadásával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspont az e határozathoz csatolt határozattervezeten alapul.

Az Uniót az EU–EFTA vegyes bizottságban képviselő személyek a Tanács megfelelő tájékoztatását követően elfogadhatnak kisebb módosításokat a határozattervezethez.

2. cikk

A Bizottság az elfogadást követően kihirdeti az EU–EFTA Egységes Árutovábbítási Vegyes Bizottság határozatát az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 2012. június 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

N. WAMMEN


(1)  HL L 226., 1987.8.13., 2. o.


TERVEZET

AZ EU–EFTA EGYSÉGES ÁRUTOVÁBBÍTÁSI VEGYES BIZOTTSÁG XXX HATÁROZATA

(…)

az egységes árutovábbítási eljárásról szóló 1987. május 20-i egyezmény módosításáról […]

A VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az egységes árutovábbítási eljárásról szóló 1987. május 20-i egyezményre (1) és különösen annak 15. cikke (3) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

Horvátország kifejezte azon szándékát, hogy csatlakozni kíván az egységes árutovábbítási eljárásról szóló 1987. május 20-i egyezményhez (a továbbiakban: az egyezmény), és erre az egyezménnyel felállított vegyes bizottság 2012. január 19-i határozata útján felkérést kapott.

(2)

Az egyezményben alkalmazott nyelvi hivatkozások horvát fordítását ezért megfelelő sorrend szerint az egyezménybe kell foglalni.

(3)

E határozat alkalmazásának időpontja összekapcsolódik azzal az időponttal, amikor Horvátország csatlakozik az egyezményhez.

(4)

Annak érdekében, hogy a biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó – Horvátországnak az egyezményhez való csatlakozása előtt hatályos kritériumoknak megfelelő – formanyomtatványokat használni lehessen, indokolt átmeneti időszakot megállapítani, amelynek során ezek a formanyomtatványok bizonyos módosításokkal használatban maradhatnak.

(5)

Az egyezményt ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az egységes árutovábbítási eljárásról szóló egyezmény III. függeléke e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1)   Ezt a határozatot Horvátországnak az egyezményhez történő csatlakozásának napjától kell alkalmazni.

(2)   A III. függelék C1., C2., C3., C4., C5. és C6. mellékletében található nyomtatványmintákon alapuló formanyomtatványok – a szükséges földrajzi kiigazításokkal és az értesítési címre, valamint a felhatalmazott képviselőre vonatkozó módosításokkal – e határozat alkalmazásának kezdetét követően legkésőbb 12 hónapig továbbra is felhasználhatók.

Kelt Brüsszelben,

a vegyes bizottság részéről

az elnök


(1)  HL L 226., 1987.8.13., 2. o.

MELLÉKLET

1.

A B1. mellékletben, az 51. rovatban a szöveg az „Egyesült Királyság” és az „Izland” francia bekezdések között az alábbi francia bekezdéssel egészül ki:

„Horvátország HR”

2.

A B6. melléklet III. címe a következőképpen módosul:

   HR Valjanost ograničena”

2.1.

A táblázat első része (Korlátozott érvényű – 99200) az IS országkód előtt a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

   HR Oslobođeno”

2.2.

A táblázat második része (Mentesség – 99201) az IS országkód előtt a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

   HR Alternativni dokaz”

2.3.

A táblázat harmadik része (Alternatív igazolás – 99202) az IS országkód előtt a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

   HR Razlike: Carinarnica kojoj je roba podnesena … (naziv i zemlja)”

2.4.

A táblázat negyedik része (Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént … (név és ország) – 99203) az IS országkód előtt a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

   HR Izlaz iz … podliježe ograničenjima ili pristojbama temeljem Uredbe/Direktive/Odluke br …”

2.5.

A táblázat ötödik része (A kilépés … területéről a … rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik – 99204) az IS országkód előtt a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

   HR Oslobođeno od propisanog plana puta”

2.6.

A táblázat hatodik része (Előírt útvonal alól mentesítve – 99205) az IS országkód előtt a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

   HR Ovlašteni pošiljatelj”

2.7.

A táblázat hetedik része (Engedélyezett feladó – 99206) az IS országkód előtt a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

   HR Oslobođeno potpisa”

2.8.

A táblázat nyolcadik része (Aláírás alól mentesítve – 99207) az IS országkód előtt a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

   HR Zabranjeno zajedničko jamstvo”

2.9.

A táblázat kilencedik része (Összkezesség tilalma – 99208) az IS országkód előtt a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

   HR Neograničena uporaba”

2.10.

A táblázat tizedik része (Korlátozás alá nem eső használat – 99209) az IS országkód előtt a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

   HR Izdano naknadno”

2.11.

A táblázat tizenegyedik része (Kiadva visszamenőleges hatállyal – 99210) az IS országkód előtt a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

   HR Razni”

2.12.

A táblázat tizenkettedik része (Különféle – 99211) az IS országkód előtt a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

   HR Rasuto”

2.13.

A táblázat tizenharmadik része (Ömlesztett – 99212) az IS országkód előtt a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

   HR Pošiljatelj”

2.14.

A táblázat tizennegyedik része (Feladó – 99213) az IS országkód előtt a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

3.

A C1. melléklet helyébe az alábbi szöveg lép:

„C1. MELLÉKLET

EGYSÉGES/KÖZÖSSÉGI ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ELJÁRÁS

Image

Image

4.

A C2. melléklet helyébe az alábbi szöveg lép:

„C2. MELLÉKLET

EGYSÉGES/KÖZÖSSÉGI ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ELJÁRÁS

Image

Image

5.

A C4. melléklet helyébe az alábbi szöveg lép:

„C4. MELLÉKLET

EGYSÉGES/KÖZÖSSÉGI ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ELJÁRÁS

Image

Image

6.

A C5. melléklet 7. rovatában a szöveg az „Európai Közösség” és az „Izland” szó között a „Horvátország” szóval egészül ki.

7.

A C6. melléklet 6. rovatában a szöveg az „Európai Közösség” és az „Izland” szó között a „Horvátország” szóval egészül ki.


26.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 199/24


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2012. július 24.)

a 98/70/EK és a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti fenntarthatósági kritériumoknak való megfelelést igazoló „REDcert” elnevezésű rendszer elismeréséről

(2012/432/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 18. cikke (6) bekezdésére,

tekintettel a 2009/30/EK irányelvvel (2) módosított, a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló, 1998. október 13-i 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (3) és különösen annak 7c. cikke (6) bekezdésére,

a 2009/28/EK irányelv 25. cikkének (2) bekezdése értelmében létrehozott tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

Mind a 98/70/EK, mind pedig a 2009/28/EK irányelv fenntarthatósági kritériumokat határoz meg a bioüzemanyagokra vonatkozóan. A 98/70/EK irányelv 7b. és 7c. cikkének, valamint IV. mellékletének rendelkezései hasonlóak a 2009/28/EK irányelv 17. és 18. cikkének, valamint V. mellékletének rendelkezéseihez.

(2)

A 2009/28/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett célok szempontjából figyelembe vett bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók vonatkozásában a tagállamoknak elő kell írniuk a gazdasági szereplők számára annak bizonyítását, hogy teljesülnek a 2009/28/EK irányelv 17. cikkének (2)–(5) bekezdésében meghatározott fenntarthatósági kritériumok.

(3)

A 2009/28/EK irányelv (76) preambulumbekezdése kimondja, hogy el kell kerülni az ágazat ésszerűtlenül nagy terhelését, egyben megállapítja, hogy az önkéntes rendszerek hatékony megoldásokkal járulhatnak hozzá a szóban forgó fenntarthatósági kritériumoknak való megfelelés igazolásához.

(4)

A Bizottság dönti el, hogy a 2009/28/EK irányelv 17. cikkének (3)–(5) bekezdésében meghatározott fenntarthatósági kritériumok teljesülésének igazolásaként adott bioüzemanyag-szállítmányokra vonatkozóan elfogadja-e egy adott önkéntes nemzeti vagy nemzetközi rendszer tanúsítványát, és az említett irányelv 17. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában megbízható adatnak tekinti-e az üvegházhatású gázok kibocsátásában elért megtakarítás mérésére létrehozott önkéntes nemzeti vagy nemzetközi rendszerek információit.

(5)

Az ilyen önkéntes rendszerek bizottsági elismerése ötéves időtartamra szólhat.

(6)

Ha egy gazdasági szereplő a Bizottság által elismert önkéntes rendszer szerinti bizonyítékokkal vagy adatokkal szolgál, az elismerésről szóló bizottsági határozat által érintett mértékig a tagállamok nem kötelezhetik az adatszolgáltatót arra, hogy további bizonyítékokkal támassza alá a fenntarthatósági kritériumoknak való megfelelést.

(7)

A „REDcert” rendszer elismerése iránti kérelmet 2012. február 21-én kapta kézhez a Bizottság. A szóban forgó rendszer bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók széles skálájára vonatkozhat. Az elismert rendszert a 2009/28/EK irányelvvel létrehozott átláthatósági platformon elérhetővé kell tenni. A Bizottságnak figyelembe kell vennie a rendszer adatainak esetleges üzleti érzékenységét, és dönthet úgy, hogy azoknak csak egy részét teszi közzé.

(8)

A „REDcert” elnevezésű rendszer értékelése során megállapítást nyert, hogy abban megfelelően érvényre jutnak a 98/70/EK irányelv 7b. cikkének (3), (4) és (5) bekezdésében, valamint a 2009/28/EK irányelv 17. cikkének (3), (4) és (5) bekezdésében foglalt fenntarthatósági kritériumok, és a rendszer a 98/70/EK irányelv 7c. cikkének (1) bekezdésében, valamint a 2009/28/EK irányelv 18. cikkének (1) bekezdésében meghatározottakkal összhangban tömegmérlegmódszert alkalmaz.

(9)

Az értékelés azt is igazolta, hogy a „REDcert” rendszer esetében teljesülnek a megbízhatóság, az átláthatóság és a független audit tekintetében támasztott, megfelelő normák, valamint a 98/70/EK irányelv IV. mellékletének és a 2009/28/EK irányelv V. mellékletének módszertani követelményei.

(10)

A „REDcert” rendszerben meghatározott egyéb fenntarthatósági elemek nem képezik megfontolás tárgyát ebben a határozatban. További fenntarthatósági kritériumok teljesítése ugyanis nem követelmény a 98/70/EK irányelvben és a 2009/28/EK irányelvben rögzített fenntarthatósági követelményeknek való megfelelés tanúsításához,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A „REDcert” önkéntes rendszer, amelynek elismerésével kapcsolatban 2012. február 21-én érkezett kérelem a Bizottsághoz megfelelően tanúsítja, hogy a bioüzemanyag-szállítmányok teljesítik a 2009/28/EK irányelv 17. cikke (3), (4) és (5) bekezdésében, továbbá a 98/70/EK irányelv 7b. cikke (3), (4) és (5) bekezdésében foglalt fenntarthatósági kritériumokat. A rendszer a 2009/28/EK irányelv 17. cikkének (2) bekezdése, valamint a 98/70/EK irányelv 7b. cikkének (2) bekezdése szempontjából is helytálló adatokat tartalmaz.

A „REDcert” önkéntes rendszer a 98/70/EK irányelv 7c. cikkének (1) bekezdése, illetve a 2009/28/EK irányelv 18. cikkének (1) bekezdése szerinti követelményeknek való megfelelés tanúsítására is alkalmazható.

2. cikk

Ez a határozat a hatálybalépésétől számított öt évig érvényes. Amennyiben e határozat elfogadását követően a rendszer tartalma olyan mértékben változik, hogy az befolyásolhatja a határozat alapját, a változásokról haladéktalanul tájékoztatni kell a Bizottságot. A Bizottság a bejelentett módosítások értékelése tükrében megállapítja, hogy az eredeti elismerés tárgyát képező rendszerben a változtatásokat követően is megfelelően érvényre jutnak-e a fenntarthatósági kritériumok.

Ha egyértelműen bebizonyosodik, hogy a rendszer nem hajtja végre a határozat szempontjából döntő jelentőségű elemeket és azok súlyosan, szerkezetükben sérülnek, a Bizottság e határozatot hatályon kívül helyezheti.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 24-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 140., 2009.6.5., 16. o.

(2)  HL L 140., 2009.6.5., 88. o.

(3)  HL L 350., 1998.12.28, 58. o.


26.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 199/26


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA

(2012. július 18.)

a Görög Köztársaság adósságcsere-ajánlatával összefüggésben a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságáról szóló EKB/2012/3 határozat hatályon kívül helyezéséről

(EKB/2012/14)

(2012/433/EU)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 3.1. cikke első francia bekezdésére, 12.1. cikkére, 18. cikkére és 34.1. cikke második francia bekezdésére,

tekintettel az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól szóló, 2011. szeptember 20-i EKB/2011/14 iránymutatásra (1) és különösen annak I. melléklete 1.6., 6.3.1. és 6.3.2. szakaszára,

mivel:

(1)

A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányának 18.1. cikkében foglaltak alapján az Európai Központi Bank („EKB”) és az eurót bevezetett tagállamok nemzeti központi bankjai hitelműveleteket végezhetnek hitelintézetekkel és más piaci szereplőkkel, megfelelő fedezet mellett történő hitelnyújtás révén. Az eurorendszer monetáris politikai műveleteihez elfogadható fedezetre vonatkozó követelmények az EKB/2011/14 iránymutatás I. mellékletében kerültek meghatározásra.

(2)

Az EKB/2011/14 iránymutatás I. mellékletének 1.6. szakaszában foglaltak alapján a Kormányzótanács az eurorendszer monetáris politikai műveletei végrehajtásának eszközeit, feltételeit, követelményeit és eljárásait bármikor megváltoztathatja. Az EKB/2011/14 iránymutatás 6.3.1. szakaszában foglaltak alapján az eurorendszer fenntartja magának a jogot, hogy az általa relevánsnak tartott bármely információ alapján meghatározza, hogy egy kibocsátás, kibocsátó, adós vagy garanciavállaló megfelel-e a magas hitelminőségi követelményeknek.

(3)

A görög kormány által kibocsátott vagy garantált forgalomképes adósságinstrumentumok birtokosai számára a Görög Köztársaság által meghirdetett adósságcsere-ajánlat összefüggésében 2012. február 24-én a nemzeti központi bankok javára egy visszavásárlási rendszer formájában fedezetminőség-javításra került sor, a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy garantált forgalomképes adósságinstrumentumok minőségének alátámasztására.

(4)

Rendkívüli intézkedésként a Görög Köztársaság adósságcsere-ajánlatával összefüggésben a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságáról szóló, 2012. március 5-i EKB/2012/3 határozat (2) ideiglenesen felfüggesztette az eurorendszer hitelminőségi küszöbökkel kapcsolatos minimumkövetelményeinek a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált adósságinstrumentumokra való alkalmazását, ezeket az adósságinstrumentumokat a fedezetminőség-javítás idejére elfogadhatóvá nyilvánítva.

(5)

A fedezetminőség-javítás megszüntetésével – tekintve, hogy jelenleg nem biztosított a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mnértékben garantált adósságinstrumentumok fedezetként való megfelelősége – a Korményzótanács úgy határozott, hogy ezekre az instrumentumokra vonatkozniuk kell az eurorendszer EKB/2011/14 iránymutatás I. mellékletének 6.3.2. szakaszában meghatározott hitelminőségi küszöböknek.

(6)

Az EKB/2012/3 határozatot ezért hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EKB/2012/3 határozat hatályon kívül helyezése

Az EKB/2012/3 határozat hatályát veszti.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat 2012. július 25-én lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2012. július 18-án.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 331., 2011.12.14., 1. o.

(2)  HL L 77., 2012.3.16., 19. o.