ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2012.187.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 187

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

55. évfolyam
2012. július 17.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

 

2012/387/EU

 

*

A Tanács határozata (2012. július 16.) az AKCS-EU partnerségi megállapodás 96. cikke alapján a Bissau-guineai Köztársasággal folytatott konzultációs eljárás lezárásáról szóló 2011/492/EU határozattal megállapított megfelelő intézkedések időbeli hatályának meghosszabbításáról és az említett határozat módosításáról

1

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 641/2012/EU rendelete (2012. július 16.) a szomáliai helyzet tekintetében egyes természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel vagy testületekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 356/2010/EU rendelet módosításáról

3

 

*

A Tanács 642/2012/EU rendelete (2012. július 16.) az egyes Szomáliával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 147/2003/EK rendelet módosításáról

8

 

*

A Tanács 643/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. július 16.) az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 753/2011/EU rendelet 11. cikke (1) és (4) bekezdésének végrehajtásáról

13

 

*

A Bizottság 644/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. július 16.) (az egyes állatoknak és a friss húsnak az Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, e harmadik országok területei vagy területeinek részei jegyzékeinek, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmények megállapításáról szóló 206/2010/EK rendeletnek Oroszország tekintetében történő módosításáról ( 1 )

18

 

*

A Bizottság 645/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. július 16.) az 1122/2009/EK és a 65/2011/EU rendelettől a támogatási összegeknek az egységes kérelmek késedelmes benyújtása miatti csökkentése tekintetében a kontinentális Portugália és Madeira vonatkozásában a 2012. évre biztosítandó eltérésről

26

 

*

A Bizottság 646/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. július 16.) a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti pénzbírságokra és időszakos kényszerítő bírságokra vonatkozó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról ( 1 )

29

 

 

A Bizottság 647/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. július 16.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

36

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács 2012/388/KKBP határozata (2012. július 16.) a Szomáliával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/231/KKBP határozat módosításáról

38

 

*

A Tanács 2012/389/KKBP határozata (2012. július 16.) az Afrika szarván a regionális tengeri kapacitásépítést célzó európai uniós misszióról (EUCAP NESTOR)

40

 

*

A Tanács 2012/390/KKBP határozata (2012. július 16.) az Európai Unió Afrikai Unió melletti különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

44

 

*

A Tanács 2012/391/KKBP határozata (2012. július 16.) 2010/279/KKBP határozat módosításáról az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziójáról (EUPOL AFGHANISTAN) szóló

47

 

*

A Tanács 2012/392/KKBP határozata (2012. július 16.) az Európai Unió nigeri KBVP-missziójáról (EUCAP Sahel Niger)

48

 

*

A Tanács 2012/393/KKBP végrehajtási határozata (2012. július 16.) az afganisztáni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/486/KKBP határozat végrehajtásáról

52

 

 

2012/394/EU

 

*

A Bizottság határozata (2011. december 21.) a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 2010/13/EU irányelv (audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) 14. cikke alapján Olaszország által bevezetni kívánt intézkedések uniós joggal való összeegyeztethetőségéről

57

 

 

2012/395/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2012. július 16.) a 98/70/EK és a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti fenntarthatósági kritériumoknak való megfelelést igazoló, a Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme elnevezésű rendszer elismeréséről

62

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

 

2012/396/EU

 

*

Az EU–PFSZ Vegyes Bizottság 1/2012 határozata (2012. február 17.) hat albizottság létrehozásáról és az EK–PFSZ Vegyes Bizottság 1/2008 határozatának hatályon kívül helyezéséről

64

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

17.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 187/1


A TANÁCS HATÁROZATA

(2012. július 16.)

az AKCS-EU partnerségi megállapodás 96. cikke alapján a Bissau-guineai Köztársasággal folytatott konzultációs eljárás lezárásáról szóló 2011/492/EU határozattal megállapított megfelelő intézkedések időbeli hatályának meghosszabbításáról és az említett határozat módosításáról

(2012/387/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között, Cotonouban 2000. június 23-án aláírt (1) és Ouagadougouban, 2010. június 22-én módosított (2) partnerségi megállapodásra (a továbbiakban: AKCS–-EU partnerségi megállapodás) és különösen annak 96. cikkére,

tekintettel a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői közötti, a meghozandó intézkedések és az AKCS–EK partnerségi megállapodás (3) alkalmazásával kapcsolatos belső megállapodásra, különösen annak 3. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az AKCS–EU partnerségi megállapodás 96. cikke szerinti konzultációk Bissau-guineai Köztársasággal a 2011/492/EU tanácsi határozattal (4) lezárásra kerültek, és az említett határozat mellékletében meghatározott megfelelő intézkedéseket meghozták.

(2)

2012. április 12-én a fegyveres erők egyes egységei államcsínyt hajtottak végre, amikor is az elnökválasztás második fordulójának kampányidőszaka kezdődött volna, Bacai Sanhá elnök januárban bekövetkezett halálát követően.

(3)

Az AKCS–EU partnerségi megállapodás 9. cikkében hivatkozott alapvető elemeket továbbra is megsértik és a Bissau-guineai Köztársaságban kialakult jelenlegi helyzetben nem biztosított az emberi jogok, a demokratikus alapelvek sem a jogállamiság tiszteletben tartása.

(4)

A 2011/492/EU határozatot ezért módosítani kell a megfelelő intézkedések időbeli hatályának meghosszabbítása érdekében,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2011/492/EU határozat hatálya 12 hónappal meghosszabbodik. E célból a 2011/492/EU határozat 3. cikke második bekezdésében a „2012. július 19-én” szövegrész helyébe a „2013. július 19-én” szövegrész lép.

2. cikk

Az e határozat mellékletét képező levelet meg kell küldeni a Bissau-guineai Köztársaság hatóságainak.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. ALETRARIS


(1)  HL L 317., 2000.12.15., 3. o.

(2)  Megállapodás a Cotonouban 2000. június 23-án, egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között aláírt és Luxembourgban 2005. június 25-én első alkalommal módosított partnerségi megállapodás második alkalommal történő módosításáról (HL L 287., 2010.11.4., 3. o.).

(3)  HL L 317., 2000.12.15., 376. o.

(4)  HL L 203., 2011.8.6., 2. o.


MELLÉKLET

Az AKCS–EU partnerségi megállapodás 96. cikke keretében, Brüsszelben, 2011. március 29-én lefolytatott konzultációkat követően az Európai Unió 2011. július 18-án a 2011/492/EU tanácsi határozattal megfelelő intézkedések elfogadásáról döntött, ideértve az Unióval való együttműködés fokozatos újrafelvételét szolgáló, kölcsönös kötelezettségvállalások rendszerét.

Tizenkét hónappal a fenti határozat elfogadása után az Európai Unió úgy véli, hogy nem történt jelentős előrelépés, és a 2012. április 12-i, a fegyveres erők általi államcsíny jelentős visszalépés a folyamatban. Az Európai Unió ezért úgy dönt, hogy a 2011/492/EU határozatának hatályát 2013. július 19-ig meghosszabbítja.

Az Európai Unió emlékeztet a 2012. április 23-án a Bissau-guineai Köztársaságról elfogadott tanácsi következtetésekre és ismételten hangsúlyozni kívánja, hogy nagy fontosságot tulajdonít a Bissau-guineai Köztársasággal folytatandó jövőbeni együttműködésnek, továbbá megerősíti, hogy a 2012. május 18-i 2048 (2012) sz. ENSZ biztonsági tanácsi határozatnak megfelelően tovább kívánja kísérni a Bissau-guineai Köztársaságot az alkotmányos rend visszaállítása és egy olyan helyzet felé, amelyben a teljes körű együttműködés folytatása lehetségessé válik.

Az Európai Unió támogatja a nemzetközi partnerek együttes erőfreszítéseit annak érdekében, hogy a Bissau-guineai Köztársaságban helyreálljon a stabilitás, a demokrácia és az emberi jogok tiszteletben tartása.

Tisztelettel:

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON

a Bizottság részéről

biztos

A. PIEBALGS


RENDELETEK

17.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 187/3


A TANÁCS 641/2012/EU RENDELETE

(2012. július 16.)

a szomáliai helyzet tekintetében egyes természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel vagy testületekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 356/2010/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikke (1) és (2) bekezdésére,

tekintettel az egyes Szomáliával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2010. április 26-i 2010/231/KKBP tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság közös javaslatára,

mivel:

(1)

A 356/2010/EU rendelet (2) – az 1844 (2008) ENSZ BT-határozat előírásainak megfelelően – korlátozásokat vezet be a rendelet I. mellékletében meghatározott személyekkel, szervezetekkel és testületekkel szemben.

(2)

2012. február 22-én az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa elfogadta a 2036 (2012) sz. határozatot, amelynek 23. pontjában megerősítette azt az értékelését, hogy a faszén Szomáliából történő exportja veszélyezteti Szomália békéjét, biztonságát és stabilitását,.

(3)

A Biztonsági Tanácsnak a Szomáliáról szóló 751 (1992) ENSZ BT-határozat szerint létrehozott szankcióbizottsága (a továbbiakban: a szankcióbizottság) 2012. február 17-én naprakésszé tette a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékét.

(4)

2012. június 16-án a Tanács a 751 (1992) ENSZ BT-határozat végrehajtása érdekében elfogadta a 2012/388/KKBP (3) határozatot, amelyben a 2010/231/KKBP határozatban foglalt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és jogalanyok listáját egy további személlyel egészítette ki.

(5)

Ez az intézkedés a Szerződés hatálya alá tartozik, ennélfogva – különösen a tagállamokban tevékenykedő gazdasági szereplők által történő egységes alkalmazásának biztosítása céljából – a végrehajtásához uniós szintű szabályozás szükséges.

(6)

Emellett, a 2002 (2011). sz. ENSZ BT-határozat egyértelművé tette, hogy melyek azok – a 356/2010/EU rendeletben már előírt – kivételek, amelyekben lehetőség van azon pénzeszközök, egyéb pénzügyi eszközök és gazdasági erőforrások hozzáférhetővé tételére, amelyek azt hivatottak biztosítani, hogy a szomáliai sürgős szükségleteket kielégítő humanitárius segítségnyújtás – az ENSZ-en, valamint szakosodott ügynökségein és programjain, valamint az ENSZ Közgyűlésében megfigyelői státussal rendelkező, Szomáliában humanitárius segítséget nyújtó humanitárius szervezeteken vagy azok végrehajtással megbízott partnerein keresztül – időben eljusson a térségbe. Ezt az egyértelműsítést bele kell foglalni a 356/2010/EU rendeletbe.

(7)

A 356/2010/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 356/2010/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk (3) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

„3.   Az I. melléklet a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság által megjelölt azon természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket vagy testületeket tartalmazza az 1844 (2008) ENSZ BT-határozatnak megfelelően, amelyek:

a)

részt vesznek a Szomália békéjét, biztonságát vagy stabilitását – köztük a 2008. augusztus 18-i dzsibuti megállapodás vagy a politikai folyamat megsértésével – fenyegető cselekményekben vagy támogatják azokat, vagy erővel fenyegetik az ideiglenes szövetségi intézményeket vagy az Afrikai Unió szomáliai misszióját (AMISOM),

b)

megsértik az 1844 (2008) sz. ENSZ BT-határozat 6. pontjában említett fegyverembargót és az ahhoz kapcsolódó intézkedéseket;

c)

akadályozzák a Szomáliába irányuló humanitárius segélyek helyszínre juttatását, szétosztását, és az azokhoz való hozzáférést;

d)

az alkalmazandó nemzetközi jogot megsértve gyermekeket toborzó, vagy fegyveres konfliktus során gyermekeket felhasználó politikai vagy katonai vezetők körébe tartoznak; vagy

e)

szomáliai fegyveres konfliktusok során a civil lakosságot, így a gyermekeket és a nőket is megcélozva megsértik a nemzetközi jogot, ideértve az ölést és megnyomorítást, a szexuális és nemi alapú erőszakot, az iskolák és kórházak elleni támadásokat, az elrablást és a lakóhely elhagyására kényszerítést is.”.

2.

A 4. cikk (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

„1.   A 2. cikk (1) és (2) bekezdését nem kell alkalmazni azon pénzeszközök és gazdasági erőforrások hozzáférhetővé tételére, amelyek azt hivatottak biztosítani, hogy a szomáliai sürgős szükségleteket kielégítő humanitárius segítségnyújtás az ENSZ-en, valamint szakosodott ügynökségein és programjain, valamint az ENSZ Közgyűlésében megfigyelői státussal rendelkező, Szomáliában humanitárius segítséget nyújtó humanitárius szervezeteken és azok végrehajtással megbízott partnerein keresztül – ideértve a Szomáliára vonatkozó egységes ENSZ-felkérésben részt vevő, két- vagy többoldalú finanszírozás keretében működő nem kormányzati szervezeteket is – időben eljusson a térségbe.”.

3.

Az e határozat II. mellékletében szereplő személyt fel kell venni az I. melléklet I. szakaszában szereplő személyek jegyzékébe.

4.

A II. melléklet helyébe az e rendelet I. mellékletében megállapított szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. ALETRARIS


(1)  HL L 105., 2010.4.27., 17. o.

(2)  HL L 105., 2010.4.27., 1. o.

(3)  Lásd e Hivatalos Lap 38. oldalát.


MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

Az illetékes hatóságokra vonatkozó információkat tartalmazó weboldalak és az Európai Bizottság címe az értesítések tekintetében

BELGIUM

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGÁRIA

bghttp://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

CSEH KÖZTÁRSASÁG

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNIA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ÉSZTORSZÁG

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRORSZÁG

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GÖRÖGORSZÁG

http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANYOLORSZÁG

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

OLASZORSZÁG

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MAGYARORSZÁG

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MÁLTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

HOLLANDIA

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSZTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENGYELORSZÁG

http://www.msz.gov.pl

PORTUGÁLIA

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMÁNIA

3http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SZLOVÁKIA

http://www.foreign.gov.sk

FINNORSZÁG

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVÉDORSZÁG

http://www.ud.se/sanktioner

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

Office EEAS 02/309 (Iroda: EEAS 02/309)

B-1049 Bruxelles (Belgium)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu”.


II. MELLÉKLET

Az 1. cikk 3. pontjában említett személy

Jim’ale, Ali Ahmed Nur (más néven: a) Jim’ale, Ahmed Ali; b) Jim’ale, Ahmad Nur Ali; c) Jim’ale, Sheikh Ahmed; d) Jim’ale, Ahmad Ali; e) Jim’ale, Shaykh Ahmed Nur)

Születési idő: 1954. Születési hely: Eilbur, Szomália. Állampolgárság: szomáliai. Másik lehetséges állampolgárság: dzsibuti. Útlevélszám: A0181988 (Szomália), érvényes: 2011. január 23-ig. Tartózkodási hely: Dzsibuti, Dzsibuti Köztársaság. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2012. február 17.

Ali Ahmed Nur Jim’ale (a továbbiakban: Jim’ale) vezető szerepet töltött be a Szomáliai Iszlám Bíróságok Uniója néven is ismert Szomáliai Iszlám Bíróságok Tanácsa elnevezésű egykori radikális iszlám szervezetnél. A Szomáliai Iszlám Bíróságok Uniójának legradikálisabb elemei végül létrehozták az al-Shabaab néven ismert csoportot. A Szomáliára és Eritreára vonatkozó 751 (1992), illetve 1907 (2009) ENSZ BT-határozat alapján létrehozott szankcióbizottság („Szomália/Eritrea szankcióbizottság”) 2010 áprilisában felvette az al-Shabaab-ot a célzott szankciókkal sújtandó személyek és szervezetek jegyzékébe. A szankcióbizottság az al-Shabaab-ot mint olyan szervezetet vette fel e jegyzékbe, amely részt vesz a Szomália békéjét, biztonságát vagy stabilitását közvetlenül vagy közvetve veszélyeztető cselekményekben, így például – de nem kizárólag – olyan cselekményekben, amelyek veszélyeztetik a szomáliai átmeneti szövetségi kormányt.

A Szomália/Eritrea szankcióbizottság monitoring csoportjának 2011. július 18-i jelentése (S/2011/433) szerint Jim’ale prominens üzletember, aki kiemelkedő szerepet játszik az al-Shabaab által folytatott faszén- és cukorkereskedelemben és kiváltságos kapcsolatokat ápol az említett szervezettel.

Jim’ale az al-Shabaab egyik fő finanszírozója, aki ideológiailag is kötődik a szervezethez. Jim’ale továbbá komoly pénzügyi, illetve politikai támogatást nyújtott Hassan Dahir Aweys-nek (a továbbiakban: Aweys), aki szintén szerepel a Szomália/Eritrea szankcióbizottság jegyzékében. Muktar Robow, az al-Shabaab korábbi helyettes vezetője az értesülések szerint részt vett az al-Shabaab szervezet politikai belharcaiban 2011 közepe táján. Robow rávette Aweys-t és Jim’ale-t, hogy csatlakozzanak közös céljaik megvalósítására irányuló törekvéseihez, és erősítsék meg pozíciójukat az al-Shabaab vezetői körében elmélyülő ellentét vonatkozásában.

Szélsőséges tevékenységeinek fedezésére 2007 őszén Jim’ale Investors Group néven fedőcéget hozott létre Dzsibutiban, melynek rövid távú célja Szomáliföld destabilizálása volt, szélsőséges tevékenységek finanszírozása és fegyvervásárlás révén. A csoport kézifegyverek csempészetében nyújtott segítséget, melyeket Eritreából Dzsibutin keresztül Etiópia 5. régiójába csempésztek, ahol szélsőségesek fogadták a szállítmányt. 2008 közepétől a továbbiakban is Jim’ale igazgatta az Investors Groupot.

2010. szeptemberében Jim’ale létrehozta a ZAAD-ot, egy mobiltelefonról mobiltelefonra történő pénzátutalással foglalkozó vállalkozást, és egyezséget kötött az al-Shabaabbal, hogy a pénzátutalásokat még anonimabbá teszik azáltal, hogy eltörlik az azonosító adatok megadásának szükségességét.

2009 végén Jim’ale egy ismert pénzátutalási rendszert működtetett („hawala”), melyet „zakat” (egyfajta szegényadó) gyűjtésére használt, amit azután az al-Shabaabnak folyósított.


17.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 187/8


A TANÁCS 642/2012/EU RENDELETE

(2012. július 16.)

az egyes Szomáliával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 147/2003/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Szomáliával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2010. április 26-i 2010/231/KKBP tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság közös javaslatára,

mivel:

(1)

A 147/2003/EK rendelet (2) általános tilalmat rendel el a bármely szomáliai személy, szervezet vagy testület részére történő, katonai tevékenységgel kapcsolatos műszaki tanácsadás, segítség, kiképzés, anyagi támogatás vagy pénzügyi segítség nyújtására vonatkozóan.

(2)

2012. február 22-én az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa elfogadta a 2036 (2012) sz. határozatot, amelynek 22. pontjában a szükséges intézkedések meghozatalára hívja fel valamennyi ENSZ-tagállamot a Szomáliából származó faszén közvetlen vagy közvetett behozatalának megelőzése érdekében.

(3)

A Tanács 2012. június 16-án elfogadta a 2010/231/KKBP határozat módosításáról szóló 2012/388/KKBP (3) határozatot, hogy megtiltsa a faszén Szomáliából az Unióba való közvetlen vagy közvetett behozatalát.

(4)

Ez az intézkedés a Szerződés hatálya alá tartozik, ennélfogva – különösen a tagállamokban tevékenykedő gazdasági szereplők által történő egységes alkalmazásának biztosítása céljából – a végrehajtásához uniós szintű szabályozás szükséges.

(5)

A 147/2003/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 147/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„3b. cikk

(1)   Tilos:

a)

a faszén behozatala az Unióba, amennyiben az:

i.

Szomáliából származik; vagy

ii.

Szomáliából került kivitelre;

b)

a Szomáliában található vagy onnan származó faszén megvásárlása;

c)

a Szomáliából származó vagy a Szomáliából bármelyik másik országba exportálandó faszén szállítása;

d)

a faszén a), b) és c) pont szerinti behozatalával, szállításával vagy megvásárlásával kapcsolatosan közvetve vagy közvetlenül finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása, valamint a biztosítás és viszontbiztosítás; továbbá

e)

az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az a), b), c) és d) pontban említett tilalmak megkerülése.

(2)   E cikk alkalmazásában „faszén” a II. mellékletben felsorolt termékek.

(3)   Az (1) bekezdésben felsorolt tilalmak nem vonatkoznak a 2012. február 22-e előtt Szomáliából exportált faszén vételére vagy szállítására.”.

2.

A 2a., 6a. és a 7a. cikk (1) bekezdésében a „Mellékletre” vonatkozó hivatkozásokat az „I. mellékletre” vonatkozó hivatkozások váltják fel.

3.

A melléklet elnevezése „I. mellékletre” változik és a melléklet helyébe az e rendelet I. mellékletében szereplő szöveg lép.

4.

E rendelet II. mellékletének szövege II. mellékletként kerül beillesztésre.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. ALETRARIS


(1)  HL L 105., 2010.4.27., 17. o.

(2)  HL L 24., 2003.1.29., 2. o.

(3)  Lásd e Hivatalos Lap 38. oldalát.


I. MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

Az illetékes hatóságokra vonatkozó információkat tartalmazó weboldalak és az Európai Bizottság címe az értesítések tekintetében

BELGIUM

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGÁRIA

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

CSEH KÖZTÁRSASÁG

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNIA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ÉSZTORSZÁG

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRORSZÁG

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id = 28519

GÖRÖGORSZÁG

http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANYOLORSZÁG

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

OLASZORSZÁG

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MAGYARORSZÁG

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MÁLTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

HOLLANDIA

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSZTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENGYELORSZÁG

http://www.msz.gov.pl

PORTUGÁLIA

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SZLOVÁKIA

http://www.foreign.gov.sk

FINNORSZÁG

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVÉDORSZÁG

http://www.ud.se/sanktioner

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission (Európai Bizottság)

Service for Foreign Policy Instruments (Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat)

Office EEAS 02/309 (Iroda: EEAS 02/309)

B-1049 Bruxelles (Belgium)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu”.


II. MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

„Faszénnek” minősülő termékek:

HR-kód

Leírás

4402

Faszén (kagyló vagy dió alakban is), tömörítve is”.


17.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 187/13


A TANÁCS 643/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. július 16.)

az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 753/2011/EU rendelet 11. cikke (1) és (4) bekezdésének végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2011. augusztus 1-jei 753/2011/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 11. cikke (1) és (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2011. augusztus 1-jén elfogadta a 753/2011/EU rendeletet.

(2)

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának az 1988 (2011) ENSZ BT-határozat 30. pontja alapján létrehozott bizottsága 2012. június 11-én két személyt törölt a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek jegyzékéből.

(3)

A bizottság 2012. június 27-én egy személyt felvett a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek jegyzékébe.

(4)

Ezen túlmenően a bizottság 2012. június 28-án további két személlyel és két szervezettel egészítette ki a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek jegyzékét.

(5)

A 753/2011/EU rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 753/2011/EU rendelet I. mellékletében szereplő jegyzék az e rendelet I. mellékletében feltüntetett bejegyzésekkel egészül ki.

2. cikk

Az e rendelet II. mellékletében szereplő személyekre vonatkozó bejegyzéseket a 753/2011/EK rendelet I. mellékletében szereplő jegyzékből el kell hagyni.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján láp hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. ALETRARIS


(1)  HL L 199., 2011.8.2., 1. o.


I. MELLÉKLET

Az 1. cikkben említett bejegyzések

A.   A Talibánnal összeköttetésben álló személyek

1.

Bakht Gul (más néven a) Bakhta Gul, b) Bakht Gul Bahar, c) Shuqib). Születési ideje: 1980.

Születési helye: Aki falu, Zadrán körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Lakcíme: Mirámsáh, Észak-Vazirisztán, Szövetségi Irányítású Törzsi Területek, Pakisztán. Egyéb információ: a) Badruddin Haqqani kommunikációs asszisztense, b) a Haqqani-hálózathoz tartozó lázadók, a külföldi harcosok és fegyverek mozgását is koordinálja az afganisztáni–pakisztáni határ térségében, c) a zadrán törzs tagja. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2012.6.27.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Bakht Gul legkésőbb 2009 óta a Haqqani-hálózat kommunikációért felelős magas rangú tisztségviselője, amikor is elődjét letartóztatták Afganisztánban. Gul 2011-ben is Badruddin Haqqani, a Haqqani-hálózat egyik magas rangú vezetőjének közvetlen irányítása alatt állt, akivel rajta keresztül lehetett kapcsolatba lépni. Feladatai közé tartozik, hogy afganisztáni parancsnokok jelentéseit eljuttatja a Haqqani-hálózat magas rangú tisztségviselőihez, a tálib rezsim médiáért felelős tisztségviselőihez és a legitim afganisztáni médiacsatornákhoz.

Gul a Haqqani-hálózat tisztjeivel – többek között Badruddin Haqqanival – együtt a Haqqani-hálózathoz tartozó felkelők, külföldi harcosok és fegyverek mozgását is koordinálja az afganisztáni–pakisztáni határ és Kelet-Afganisztán térségében. 2010-ben műveleti parancsokat közvetített Badruddin Haqqanitól az afganisztáni harcosok felé. 2009 végén pénzeszközöket nyújtott a Haqqani-hálózat Mirámsáh és Afganisztán között ingázó alparancsnokai számára.

2.

Abdul Satar Abdul Manan (más néven: a) Haji Abdul Sattar Barakzai; b) Haji Abdul Satar; c) Haji Satar Barakzai; d) Abdulasattar).

Titulusa: hádzsi. Születési ideje: 1964. Születési helye: a) Mirmandaw falu, Nahr-e Saraj körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; b) Mirmadaw falu, Gereshk körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; c) Qilla Abdullah, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán. Útlevélszáma: AM5421691 (pakisztáni útlevél, 2013. augusztus 11-én jár le). Nemzeti személyazonosító száma: a) pakisztáni nemzeti személyazonosító szám: 5420250161699; b) afgán nemzeti személyazonosító szám: 585629. Lakcíme: a) Kachray út, Pashtunabad, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; b) Nasrullah Khan Chowk, Pashtunabad térség, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; c) Chaman, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; d) Abdul Satar Élelmiszerbolt, Ayno Mina 0093, Kandahár tartomány, Afganisztán. Egyéb információ: a) a Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange társtulajdonosa; b) Khairullah Barakzaival is összeköttetésben áll; c) a barakzai törzs tagja; d) apja neve: Hajji ‘Abd-al-Manaf. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2012.6.29.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Abdul Satar Abdul Manan a Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange társtulajdonosa és üzemeltetője. Satar és Khairullah Barakzai Khudai Nazar társtulajdonosai a HKHS néven ismert informális pénzátutalási irodáknak („hawalák”), és közösen működtetik ezeket Afganisztánban, Pakisztánban és Dubaiban. Az afganisztáni–pakisztáni határvidéken együtt vezetnek egy ilyen HKHS-fiókot. 2009 végén egyenrangú partnerek voltak a vállalkozásban. A HKHS-t Satar alapította. Az ügyfelek részint Satar és Khairullah jól ismert neve miatt választott ák a céget pénzátutalási célokra. Satar több ezer dollárt adományozott a Talibánnak az afganisztáni tálib tevékenységek támogatására, és az általa működtetett hawalán keresztül pénzeket juttatott a tálib rezsimnek. 2010-ben Satar anyagi támogatást nyújtott a Talibán részére. A feltételezések szerint egy tálib parancsnok és társai több ezer dollárt továbbítottak Sataron keresztül a felkelés támogatására. Satar 2009 végén vendégül látta a tálib rezsim több magas rangú tagját, és több tízezer dollárral támogatta a koalíciós erők ellen folyó tálib harcot Marjahban (Nad’Ali körzet, Helmand tartomány, Afganisztán), valamint segített eljuttatni a tálib rezsim egy tagját Marjahba. Satar és Khairullah 2008-ban pénzt gyűjtött különböző adományozóktól, majd azt a hawaláikon keresztül a tálib rezsim számára továbbította.

3.

Khairullah Barakzai Khudai Nazar (más néven: a) Haji Khairullah; b) Haji Khair Ullah; c) Haji Kheirullah; d) Haji Karimullah; e) Haji Khair Mohammad).

Titulusa: hádzsi. Születési ideje: 1965. Születési helye: a) Zumbaleh falu, Nahr-e Saraj körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; b) Mirmadaw falu, Gereshk körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; c) Qilla Abdullah, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán. Útlevélszáma: BP4199631 (pakisztáni útlevél, 2014. június 25-én jár le). Nemzeti személyazonosító száma: pakisztáni nemzeti személyazonosító szám: 5440005229635. Lakcíme: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, Beludzsisztán tartomány. Egyéb információ: a) a Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange társtulajdonosa; b) Abdul Satar Abdul Manannal is összeköttetésben áll; c) a barakzai törzs tagja; d) apja neve: Haji Khudai Nazar; e) apja másik lehetséges neve: Nazar Mohammad. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2012.6.29.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Khairullah Barakzai Khudai Nazar a Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange társtulajdonosa és üzemeltetője. 2009 végén Khairullah és Abdul Satar Abdul Manan egyenrangú partnerek voltak a vállalkozásban. Khairullah és Satar HKHS néven informális pénzátutalási irodákat („hawalák”) működtettek Afganisztánban, Pakisztánban és Dubaiban. Az afganisztáni–pakisztáni határvidéken közösen vezettek egy ilyen HKHS-fiókot. 2010 elején Khairullah vezette a kabuli HKHS-fiókirodát. 2010-ben Khairullah a tálib felső vezetés hawala-ügynökeként anyagi támogatást nyújtott a tálib rezsim számára. Üzlettársával, Satarral közösen Khairullah több ezer dollárt biztosított a tálib rezsim számára az afganisztáni tálib tevékenységek támogatására. Khairullah és Satar 2008-ban pénzt gyűjtött különböző adományozóktól, majd azt a hawaláikon keresztül eljuttatta a tálib rezsimnek.

B.   A Talibánnal összeköttetésben álló szervezetek, valamint egyéb csoportok és vállalkozások

1.

Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (más néven: a) Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi; b) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company; c) Haji Khairullah Money Exchange; d) Haji Khair Ullah Money Service; e) Haji Salam Hawala; f) Haji Hakim Hawala; g) Haji Alim Hawala).

Címe: a) 1. fiókiroda: i. Chohar Mir út, Kandahari Bazaar, Quetta város, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; ii. 1. szoba, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem utca, Munsafi út, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; iii. 3. sz. üzlet, Dr. Bano út, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; iv. 3. sz. iroda, a Fatima Jinnah út közelében, Dr. Bano út, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; v. Kachara út, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; vi. Wazir Mohammad út, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; b) 2. fiókiroda: Peshawar, Khyber Paktunkhwa tartomány, Pakisztán; c) 3. fiókiroda: Moishah Chowk út, Lahore, Pandzsáb tartomány, Pakisztán; d) 4. fiókiroda: Karacsi, Sindh tartomány, Pakisztán; e) 5. fiókiroda: i. Larran út 2., Chaman, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; ii. Chaman Central Bazaar, Chaman, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; f) 6. fiókiroda: i. 237. sz. üzlet, Shah Zada Market (más néven: Sarai Shahzada), Kabul, Afganisztán; ii. 257. sz. üzlet, 3. emelet, Shah Zada Market (más néven: Sarai Shahzada), Kabul, Afganisztán; g) 7. fiókiroda: i. 21. és 22. sz. üzlet, 2. emelet, Kandahar City Sarafi Market, Kandahár város, Kandahár tartomány, Afganisztán; ii. New Sarafi Market, 2. emelet, Kandahár város, Kandahár tartomány, Afganisztán; iii. Safi Market, Kandahár város, Kandahár tartomány, Afganisztán; h) 8. fiókiroda: Gereshk város, Nahr-e Saraj körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; i) 9. fiókiroda: i. Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; ii. Haji Ghulam Nabi Market, 2. emelet, Lashkar Gah körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; j) 10. fiókiroda: i. 196–197. szoba, 3. emelet, Khorasan Market, Herat város, Herat tartomány, Afganisztán; ii. Khorasan Market, Shahre Naw, 5. körzet, Herat város, Herat tartomány, Afganisztán; k) 11. fiókiroda: i. Sarafi Market, Zaranj körzet, Nimroz tartomány, Afganisztán; ii. Ansari Market, 2. emelet, Nimroz tartomány, Afganisztán; l) 12. fiókiroda: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak körzet, Afganisztán; m) 13. fiókiroda: Sarafi Market, Farah, Afganisztán; n) 14. fiókiroda: Dubai, Egyesült Arab Emírségek; o) 15. fiókiroda: Zahedan, Irán; p) 16. fiókiroda: Zabul, Irán. Adó- és engedélyszámok: a) pakisztáni nemzeti adószám: 1774308; b) pakisztáni nemzeti adószám: 0980338; c) pakisztáni nemzeti adószám: 3187777; d) az afgán pénzforgalmi szolgáltató engedélyszáma: 044. Egyéb információ: a) a Haji Khairullah Haji Sattar Money Exhange-et a Talibán vezetése 2011-ben arra használta, hogy pénzt utaljon át tálib parancsnokoknak az afganisztáni harcosok és műveletek finanszírozása céljából; b) összeköttetésben áll Abdul Sattar Abdul Manannal és Khairullah Barakzai Khudai Nazarral. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2012.6.29.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Abdul Satar Abdul Manan és Khairullah Barakzai Khudai Nazar a Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) társtulajdonosai. Satar és Khairullah közösen üzemeltetnek pénzváltókat Afganisztánban, Pakisztánban és Dubaiban, az Egyesült Arab Emírségekben. A tálib vezetők arra használják a HKHS-t, hogy pénzt küldjenek a tálib árnyékkormányzóknak és parancsnokoknak, és hogy hawalát (informális pénzátutalásokat) fogadjanak el a Talibán számára. A tálib vezetés 2011-ben a HKHS-en keresztül utalt át pénzt az afganisztáni tálib parancsnokoknak. 2011 végén a Lashkar Gah-i HKHS-fiókot (Helmand tartomány, Afganisztán) használták arra, hogy pénzt küldjenek Helmand tartomány tálib árnyékkormányzójának. 2011 közepén egy tálib parancsnok egy, az afgán–pakisztáni határ menti régióban található HKHS-fiókot használt az afganisztáni harcosok és műveletek finanszírozására. Miután a Talibán minden hónapban jelentős összegű készpénzt helyezett el a HKHS említett fiókjában, a tálib parancsnokok bármelyik HKHS-fiókból hozzáférhettek ehhez a pénzhez. A Talibán tagjai 2010-ben arra használták a HKHS-t, hogy afganisztáni informális pénzátutalási (hawala-) irodákba utaljanak át pénzt, hogy ott a műveleti parancsnokok hozzáférhessenek ahhoz. 2009 végén a Lashkar Gah-i HKHS-fiók vezetője felügyelte a tálib pénzeknek a HKHS-en keresztüli mozgását.

2.

Roshan money exchange (más néven: a) Roshan Sarafi; b) Roshan Trading Company; c) Rushaan Trading Company; d) Roshan Shirkat; e) Maulawi Ahmed Shah Hawala; f) Mullah Ahmed Shah Hawala; g) Haji Ahmad Shah Hawala; h) Ahmad Shah Hawala).

Címe: a) 1. fiókiroda: i. 1584. sz. üzlet, Furqan (vagy Fahr Khan) Center, Chalhor Mal út, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; ii. 4. sz. lakás, Furqan Center, Jamaluddin Afghani út, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; iii. 4. sz. iroda, 2. emelet, Muslim Plaza épület, Doctor Banu út, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; iv. Cholmon út, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; v. Munsafi út, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; vi. 1. sz. üzlet, 1. emelet, Kadari Place, Abdul Samad Khan út (a Fatima Jena úthoz közel), Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; b) 2. fiókiroda: i. Safar Bazaar, Garmser körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; ii. Main Bazaar, Safar, Helmand tartomány, Afganisztán; c) 3. fiókiroda: i. Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmand tartomány, Afganisztán; ii. Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmand tartomány, Afganisztán; iii. Lashkar Gah Bazaar, Helmand tartomány, Afganisztán; d) 4. fiókiroda: Hazar Joft, Garmser körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; e) 5. fiókiroda: Ismat Bazaar, Marjah körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; e) 6. fiókiroda: Zaranj, Nimruz körzet, Afganisztán; f) 7. fiókiroda: i. 8. sz. szoba, 4. emelet, Sarafi Market, 1. körzet, Kandahár város, Kandahár tartomány, Afganisztán; ii. 25. sz. üzlet, 5. emelet, Sarafi Market, Kandahár város, Kandahár körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán; g) 8. fiókiroda: Lakri város, Helmand tartomány, Afganisztán; h) 9. fiókiroda: Gerd-e-Jangal, Chaghi körzet, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; i) 10. fiókiroda: Chaghi, Chaghi körzet, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; j) 11. fiókiroda: Aziz Market, az Azizi Bankkal szemben, Waish határ, Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Egyéb információ: a Roshan Money Exchange a tálib katonai műveletek és az afganisztáni kábítószer-kereskedelem támogatására szánt pénzösszegeket őriz és utal át. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2012.6.29.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

A Roshan Money Exchange (RMX) a tálib katonai műveletek és a Talibánnak az afganisztáni kábítószer-kereskedelemben betöltött szerepének támogatására szánt pénzösszegeket őriz és utal át. Az RMX volt az elsődleges hawalák (informális pénzátutalási irodák) egyike, amelyeket 2011-ben a talibán tisztségviselők Helmand tartományban használtak. 2011-ben a Talibán egy magas rangú tagja több százezer dollárt vett fel egy, az afgán–pakisztáni határ menti régióban található RMX-fiókból, amelyet tálib tartományi árnyékkormányzók között szándékoztak szétosztani. A Talibán 2011. tavaszi offenzívájának finanszírozására Helmand tartomány tálib árnyékkormányzója több százezer dollárt küldött az RMX-nek. Szintén 2011-ben a Talibán egy tagja több tízezer dollárt kapott az RMX-től katonai műveletek támogatására. Egy, az afgán–pakisztáni határ menti régióban található RMX-fiók szintén több tízezer dollárt őrzött, hogy azt később egy tálib parancsnok felvehesse. 2010-ben Helmand tartomány tálib árnyékkormányzójának a nevében a tálib mozgalom egy tagja az RMX-et használta fel arra, hogy több ezer dollárt küldjön az afgán–pakisztáni határ menti régióba. A Lashkar Gah-i (Helmand tartomány) RMX-fiókot a Talibán a helyi műveletek finanszírozására szánt pénzösszegek átutalására használja. 2011-ben egy tálib alparancsnok több tízezer dollárt utalt át egy tálib parancsnoknak a Lashkar Gah-i RMX-fiókon keresztül. A Talibán a Lashkar Gah-i RMX-fióknak 2010-ben is utalt át a tálib vezetők közt szétosztandó pénzösszegeket. Szintén 2010-ben a tálib mozgalom egy tagja az RMX-et használta fel arra, hogy több tízezer dollárt küldjön Helmand és Herat tartományba (Afganisztán) Helmand tartomány tálib árnyékkormányzójának a nevében.

2009-ben a Talibán egy magas rangú képviselője több százezer dollárt vett fel egy, az afgán–pakisztáni határ menti régióban található RMX-fiókból, amelyet az afganisztáni tálib katonai műveletek finanszírozására szántak. Az RMX-nek küldött pénz Iránból származott. 2008-ban egy tálib vezető az RMX-et használta arra, hogy több tízezer dollárt utaljon át Pakisztánból Afganisztánba. A Talibán az afgán kábítószer-kereskedelemben betöltött szerepének támogatására is használja az RMX-et. 2011-ben tálib tisztségviselők – köztük Helmand tartomány árnyékkormányzója – több százezer dollárt utaltak át egy, az afgán–pakisztáni határ menti régióban található RMX-fiókból afganisztáni hawaláknak a tálib tisztségviselők általi kábítószer-vásárlás finanszírozására. Szintén 2011-ben egy tálib tisztségviselő arra utasította Helmand tartomány tálib parancsnokait, hogy az ópiumból származó bevételeket az RMX-en keresztül utalják át. Egy tálib körzeti vezető több ezer dollárt utalt át Marjahból (Helmand tartomány, Afganisztán) egy, az afgán–pakisztáni határ menti régióban található RMX-fióknak.


II. MELLÉKLET

A 2. cikkben említett bejegyzések

1.

Mohammad Homayoon Mohammad Yonus Kohistani (más néven Mohammad Homayoon Kohistani).

2.

Mohammad Sharif Masood Mohammad Akbar.


17.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 187/18


A BIZOTTSÁG 644/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. július 16.)

(az egyes állatoknak és a friss húsnak az Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, e harmadik országok területei vagy területeinek részei jegyzékeinek, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmények megállapításáról szóló 206/2010/EK rendeletnek Oroszország tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyes élő patás állatok Közösségbe történő behozatalára, valamint a Közösségen történő átszállítására vonatkozó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról, a 90/426/EGK és 92/65/EGK irányelv módosításáról, valamint a 72/462/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 26-i 2004/68/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 3. cikke (1) bekezdésének első és második albekezdésére, 6. cikke (1) bekezdésének első albekezdésére, 7. cikkének e) pontjára, 8. cikkének d) pontjára, valamint 13. cikkének (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2004/68/EK irányelv megállapítja az élő patás állatok Unión történő átszállítására vonatkozó állat-egészségügyi követelményeket. Előírja, hogy az élő patás állatoknak engedéllyel rendelkező harmadik országokból az Unión történő átszállításához külön rendelkezéseket, köztük állat-egészségügyi bizonyítványmintákat lehet megállapítani, feltéve, hogy az állatokat az Unió területén engedélyezett állat-egészségügyi határállomásokon keresztül, a vámhatóságok és a hivatalos állatorvosi hatóságok felügyelete alatt és jóváhagyásával szállítják át, és a szállítmányok az Unió területén belül kizárólag az állatok egészsége és kímélete céljából szükséges alkalmakkal állnak meg.

(2)

A 206/2010/EU bizottsági rendelet (2) az állat-egészségügyi bizonyítvánnyal kapcsolatos követelményeket állapít meg bizonyos, élő állatokat, köztük patásokat tartalmazó szállítmányoknak az Unióba való behozatala tekintetében. Az említett rendelet I. melléklete tartalmazza azoknak a harmadik országoknak, azok területeinek és részeinek jegyzékét, ahonnan ilyen szállítmányokat lehet behozni az Unióba, valamint az e szállítmányokat kísérő állatorvosi bizonyítványmintákat is.

(3)

Oroszország arra irányuló kérésére, hogy tenyésztésre és termelési célra szánt élő szarvasmarhafélék Kalinyingrádi területről (Kaliningradskaya oblast) Litvánia területén keresztül történő tranzitját engedélyezze, a Bizottság Kalinyingrádban helyszíni vizsgálatot végzett. A vizsgálat eredménye az, hogy az állat-egészségügyi helyzet az említett régióban kedvezőnek tűnik. Ezen az alapon engedélyezni lehet az ilyen állatok szállítmányainak az Unióba való behozatalát közúti járműveken – kizárólag Kalinyingrádi területről Oroszország területének egyéb részeire Litvánia területén keresztül vezető tranzit céljából.

(4)

Emellett Litvánia biztosítani tudja az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelv (3) 8. cikkének (1) bekezdésében előírt intézkedések végrehajtását a Kalinyingrádi területről származó azon állatok tekintetében, amelyekkel a tranzitot külső körülmények következtében nem lehet teljes egészében kirakodás nélkül lebonyolítani.

(5)

Oroszország továbbá megerősítette megegyezését Fehéroroszországgal a két országot magában foglaló vámunió keretében. A megegyezés következtében mindkét országban az import tekintetében ugyanazok a szabvány állatorvosi és egészségügyi követelmények érvényesülnek.

(6)

Ezért a 206/2010/EU rendeletet módosítani kell a tenyésztésre és termelési célra szánt élő szarvasmarhafélék Kalinyingrádi területről történő tranzitja tekintetében. A 206/2010/EU rendelet I. mellékletének 1. részében szereplő jegyzéket a harmadik országokról, azok területeiről és részeiről, amelyek engedéllyel rendelkeznek egyes állatok behozatalára az Unióba, ennek megfelelően szintén módosítani kell.

(7)

Emellett állatorvosi bizonyítványminta is szükséges ezeknek az állatoknak a tranzitjához. Ennek megfelelően a 206/2010/EU rendelet I. melléklete 2. részébe egy „BOV-X-TRANSIT-RU” elnevezésű bizonyítványmintát kell beilleszteni.

(8)

A 206/2010/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 206/2010/EU bizottsági rendelet a következőképpen módosul:

(1)

A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„12a cikk

A tenyésztésre és termelésre szánt élő szarvasmarhafélék egyes Litvánián áthaladó szállítmányaira alkalmazott eltérés

1.   Az oroszországi Kalinyingrádi Területről származó és az Unión kívüli rendeltetési helyre irányuló, tenyésztésre és termelésre szánt élő szarvasmarhafélék szállítmányainak Litvánián keresztül, közúton történő áthaladása a a következő feltételek teljesülése esetén megengedett:

a)

az állatok Litvániába a Kybartai úton található állat-egészségügyi határállomáson lépnek be és a Medininkai állat-egészségügyi határállomáson hagyják el az országot;

b)

az állatokat közúti járműveken elhelyezett konténerekben szállítják, amelyeken Litvánia illetékes hatóságának állat-egészségügyi szolgálata sorozatszámmal ellátott plombát helyez el az Unió területére beléptető Kybartai úti állat-egészségügyi határállomáson;

c)

a Kybartai úton található beléptető határállomásért felelős illetékes hatóság hatósági állatorvosa a 91/496/EGK tanácsi irányelv 7. cikke (1) bekezdésének harmadik francia bekezdésében hivatkozott okmányoknak, köztük az e rendelet I. mellékletének 2. részében szereplő „BOV-X-TRANSIT-RU” állat-egészségügyi bizonyítványminta szerint kitöltött, az állatokat a Kybartai úti állat-egészségügyi határállomástól a Medininkai állat-egészségügyi határállomásig kísérő állat-egészségügyi bizonyítványnak minden oldalára rábélyegzi a „KIZÁRÓLAG AZ OROSZORSZÁGI KALINYINGRÁDI TERÜLETRŐL KIINDULÓ, LITVÁNIÁN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ ÁTSZÁLLÍTÁSRA” feliratot.

d)

teljesülnek a 91/496/EGK tanácsi irányelv 9. cikkében előírt követelmények;

e)

a 282/2004/EK bizottsági rendelet (4) 1. cikkének (1) bekezdésében említett közös állat-egészségügyi beléptetési okmányon a Kybartai úti állat-egészségügyi határállomás hatósági állatorvosa Litvánián keresztül történő átszállításra elfogadhatónak minősíti a szállítmányt;

f)

az állatokat egészségügyi bizonyítvány kíséri, amellyel szabadon beszállíthatók Fehéroroszországba, valamint állat-egészségügyi bizonyítvány, amelyet az állatok oroszországi rendeltetési helye számára bocsátottak ki.

2.   A szállítmányt az Unióban nem rakodják ki, és közvetlenül a kimenő állat-egészségügyi határállomásra, Medininkaira szállítják.

A Medininkai állat-egészségügyi határállomás hatósági állatorvosa kitölti a közös állat-egészségügyi beléptetési okmány 3. részét, miután a szállítmányon elvégzett kiléptetési ellenőrzések megerősítették, hogy a szállítmány azonos azzal, amely a Kybartai úti határállomáson belépett Litvániába.

3.   Amennyiben a szállítás alatt bármilyen szabálytalanság vagy szükséghelyzet áll elő, a tranzit-tagállam szükség szerint a 90/425/EGK (5) irányelv 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának második francia bekezdésében előírt intézkedéseket alkalmazza.

4.   Litvánia illetékes hatósága rendszeresen ellenőrzi, hogy az Unió területére belépő és az azt elhagyó szállítmányok száma megegyezik egymással.

(2)

Az I. melléklet e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL 139., 2004.4.30., 321. o.

(2)  HL L 73., 2010.3.20, 1. o.

(3)  HL L 224., 1990.8.18., 29.o.

(4)  HL L 49., 2004.2.19., 11. o.

(5)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o.”


MELLÉKLET

A 206/2010/EU rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

(1)

Az 1. és 2. pontot a következő váltja fel:

„1.   RÉSZ

A harmadik országok, területeik és részeik jegyzéke  (1)

A harmadik ország ISO-kódja és neve

A terület kódja

A harmadik ország, illetve a harmadik ország területének vagy részének leírása

Állat-egészségügyi bizonyítvány

Egyedi feltételek

Minta (minták)

KG

1

2

3

4

5

6

CA – Kanada

CA-0

Az ország egész területe

POR-X

 

IVb

IX

V

CA-1

Az ország egész területe, kivéve Brit Kolumbia Okanagan Valley régióját, a következők szerint:

a Kanada/USA határ f. hosszúság = 120°15’ és f. szélesség = 49° pontjától

északra a f. hosszúság = 119°35’ és f. szélesség = 50°30’ pontig

északkeletre a f. hosszúság = 119° és f. szélesség = 50°45’ pontig

délre a Kanada/USA határ f. hosszúság = 118°15’ és f. szélesség = 49° pontjáig

BOV-X, OVI-X, OVI-Y RUM (2)

A

CH – Svájc

CH-0

Az ország egész területe

 (3)

 

 

CL – Chile

CL-0

Az ország egész területe

BOV-X, OVI-X, RUM

 

 

POR-X, SUI

B

GL – Grönland

GL-0

Az ország egész területe

OVI-X, RUM

 

V

HR – Horvátország

HR-0

Az ország egész területe

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

IS – Izland

IS-0

Az ország egész területe

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

POR-X, POR-Y

B

ME – Montenegró

ME-0

Az ország egész területe

 

 

I

MK – Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (4)

MK-0

Az ország egész területe

 

 

I

NZ – Új-Zéland

NZ-0

Az ország egész területe

BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y OVI-X, OVI-Y

 

III

V

PM – Saint-Pierre és Miquelon

PM-0

Az ország egész területe

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y CAM

 

 

RS – Szerbia (5)

RS-0

Az ország egész területe

 

 

I

RU – Oroszország

RU-0

Az ország egész területe

 

 

 

RU-1

Az ország egész területe, a Kalinyingrádi terület kivételével

 

 

 

RU-2

Kalinyingrádi terület

BOV-X-TRANSIT-RU

 

X

Egyedi feltételek (lásd a bizonyítványokban szereplő lábjegyzeteket):

„I”

:

egyik tagállamból a másikba feladott, azonnali levágásra szánt állatok vagy hízlalásra szánt szarvasmarhafélék átszállítása harmadik ország területén sorszámozott plombával lezárt teherautóban.

A plomba sorszámát a levágásra vagy hízlalásra szánt élő szarvasmarhafélék esetében fel kell tüntetni a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról szóló 64/432/EGK irányelv (6) F. mellékletében szereplő minta szerint, illetve a levágásra szánt juh- és kecskefélék juh- és kecskefélék Közösségen belüli kereskedelmére irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló 91/68/EGK irányelv (7) E. mellékletében szereplő I. minta szerint kiállított egészségügyi bizonyítványban.

A plombának továbbá érintetlennek kell lennie, amikor a szállítmány megérkezik a kijelölt uniós beléptető állat-egészségügyi határállomásra, és a plomba számát regisztrálni kell az Unió integrált számítógépes állat-egészségügyi rendszerében (TRACES).

Az egy vagy több harmadik országon keresztül történő tranzitszállítás előtt a bizonyítványra az illetékes állat-egészségügyi hatóságnak a Közösség kiléptető határállomásán rá kell bélyegeznie a következő szöveget: „KIZÁRÓLAG AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLÖNBÖZŐ TERÜLETEI KÖZÖTT MACEDÓNIA VOLT JUGOSZLÁV KÖZTÁRSASÁG/MONTENEGRÓ/SZERBIA TERÜLETÉN KERESZTÜLI TRANZITSZÁLLÍTÁSRA (8)  (9).”

A hízlalásra szánt szarvasmarhaféléket közvetlenül a rendeltetési hely illetékes állat-egészségügyi hatósága által kijelölt rendeltetési gazdaságba kell szállítani. Az állatokat kizárólag azonnali levágás céljára szabad elszállítani a gazdaságból.

„II”

:

olyan terület, amelyet hivatalosan tuberkulózismentes státusúként ismertek el a BOV-X bizonyítványmintának megfelelően igazolt élő állatoknak az Unióba történő kivitele céljából.

„III”

:

olyan terület, amelyet hivatalosan brucellózismentes státusúként ismertek el a BOV-X bizonyítványmintának megfelelően igazolt élő állatoknak az Unióba történő kivitele céljából.

„IVa”

:

olyan terület, amelyet hivatalosan a szarvasmarhák enzootiás leukózisától mentes státusúként ismertek el a BOV-X bizonyítványmintának megfelelően igazolt élő állatoknak az Unióba történő kivitele céljából.

„IVb”

:

a 64/432/EGK irányelv D. mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelően hivatalosan a szarvasmarhák enzootiás leukózisától (EBL) mentes állományoknak ismerték el a BOV-X bizonyítványmintának megfelelően igazolt élő állatok Unióba történő kivitele céljából.

„V”

:

olyan terület, amelyet hivatalosan brucellózismentes státusúként ismertek el az OVI-X bizonyítványmintának megfelelően igazolt élő állatoknak az Unióba történő kivitele céljából.

„VI”

:

Földrajzi korlátok:

„VII”

:

a RUM bizonyítványminta szerint igazolt élő állatoknak az Unióba való kivitele szempontjából hivatalosan tuberkulózismentesnek elismert terület

„VIII”

:

a RUM bizonyítványminta szerint igazolt élő állatoknak az Unióba való kivitele szempontjából hivatalosan brucellózismentesnek elismert terület

„IX”

:

olyan terület, amelyet hivatalosan az Aujeszky-féle betegségtől mentes státusúként ismertek el a POR-X bizonyítványmintának megfelelően igazolt élő állatoknak az Unióba történő kivitele céljából.

"X"

:

Kizárólag tenyésztésre és/vagy termelésre szánt szarvasmarhaféléknek a Kalinyingrádi területről Oroszország más területeire Litvánián át történő szállítására.

2.   RÉSZ

Állat-egészségügyi bizonyítványok mintái

Minták:

"BOV-X"

:

Minta: behozatal után tenyésztésre és/vagy termelésre szánt, háziasított szarvasmarhafélékre (ideértve a Bubalus és Bison fajtát és keresztezett fajtáikat is) vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítvány.

"BOV-Y"

:

Minta: behozatal után azonnali vágásra szánt, háziasított szarvasmarhafélékre (ideértve a Bubalus és Bison fajtát és keresztezett fajtáikat is) vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítvány.

"BOV-X-TRANSIT-RU"

:

Minta: a Kalinyingrádi területről Oroszország más területeire Litvánián át történő szállításra szánt, háziasított szarvasmarhafélékre (ideértve a Bubalus és Bison fajtát és keresztezett fajtáikat is) vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítvány.

"OVI-X"

:

Minta: behozatal után tenyésztésre és/vagy termelésre szánt, háziasított juhfélére (Ovis aries) és háziasított kecskefélékre (Capra hircus) vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítvány.

"OVI-Y"

:

Minta: behozatal után azonnali levágásra szánt, háziasított juhfélére (Ovis aries) és háziasított kecskefélékre (Capra hircus) vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítvány.

"POR-X"

:

Minta: behozatal után tenyésztésre és/vagy termelésre szánt, háziasított sertésfélékre (Sus scrofa) vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítvány.

"POR-Y"

:

Minta: behozatal után azonnali vágásra szánt, háziasított sertésfélékre (Sus scrofa) vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítvány.

"RUM"

:

Minta: a párosujjú patások (Artiodactyla) rendjébe (kivéve a szarvasmarhaféléket (ideértve a Bubalus és Bison fajtát és keresztezett fajtáikat is), a juhféléket (Ovis aries), a kecskeféléket (Capra hircus), a sertésféléket (Suidae) és a pekariféléket (Tayassuidae)), és az orrszarvúfélék (Rhinocerotidae) és az ormányosok (Elephantidae) családjába tartozó állatokra vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítvány.

„SUI”

:

Minta: nem háziasított sertésfélékre (Suidae), pekarifélékre (Tayassuidae) és tapírfélékre (Tapiridae) vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítvány.

„CAM”

:

Minta: egyedi igazolás a Saint-Pierre és Miquelonból az I. melléklet 7. részében előírt feltételek mellett behozott állatokra.

KG (Kiegészítő garanciák):

„A”

:

a BOV-X (II.2.8.B. rovat), az OVI-X (II.2.6.D. rovat) és a RUM (II.2.6. rovat) állat-egészségügyi bizonyítványminta szerint igazolt állatokon végzett, a kéknyelv-betegség és az epizootiás haemorrhagiás betegség megállapítására irányuló vizsgálatokra vonatkozó garanciák.

„B”

:

a POR-X (II.2.4.B. rovat) és a SUI (II.2.4.B. rovat) állat-egészségügyi bizonyítványminta szerint igazolt állatokon végzett, a sertések hólyagos betegsége és a klasszikus sertéspestis megállapítására irányuló vizsgálatokra vonatkozó garanciák.

„C”

:

a POR-X (II.2.4.C. rovat) és a SUI (II.2.4.C. rovat) állat-egészségügyi bizonyítványminta szerint igazolt állatokon végzett, a brucellózis megállapítására irányuló vizsgálatokra vonatkozó garanciák.”

(2)

A „BOV-Y” és az „OVI-X” állat-egészségügyi bizonyítványminták közé a következő állat-egészségügyi bizonyítványmintát kell beilleszteni:

Image

Image

Image


(1)  Az Unió és harmadik országok közötti bármely, az Unió és a harmadik országok közötti vonatkozó megállapodásban előírt konkrét igazolási előírások sérelme nélkül.

(2)  Kizárólag élő állatokra, a szarvasfélék (Cervidae) kivételével.

(3)  Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a mezőgazdasági termékek kereskedelmére vonatkozóan létrejött megállapodásnak (HL L 114., 2002.4.30., 132. o.) megfelelő bizonyítványok.

(4)  Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság: az erre az országra vonatkozó végleges nómenklatúrát az ENSZ szintjén jelenleg folyó tárgyalásokat követően fogadják el.

(5)  Koszovó kivételével, az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1244/99 számú határozata értelmében.

(6)  HL 121., 1964.7.29., 1977/64. o.

(7)  HL L 46., 1991.2.19., 19. o.

(8)  A nem kívánt rész törlendő.

(9)  Szerbia nem foglalja magában Koszovót, az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1244/99 számú határozata értelmében.


17.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 187/26


A BIZOTTSÁG 645/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. július 16.)

az 1122/2009/EK és a 65/2011/EU rendelettől a támogatási összegeknek az egységes kérelmek késedelmes benyújtása miatti csökkentése tekintetében a kontinentális Portugália és Madeira vonatkozásában a 2012. évre biztosítandó eltérésről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 91. cikkére,

tekintettel a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 142. cikke c) pontjára,

mivel:

(1)

A 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendelet (3) 23. cikkének (1) bekezdése rögzíti a támogatási kérelem, valamint a támogatásra való jogosultság megállapítása szempontjából lényeges dokumentumok, szerződések vagy nyilatkozatok késedelmes benyújtása esetén alkalmazandó támogatáscsökkentéseket.

(2)

A vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2011. január 27-i 65/2011/EU bizottsági rendelet (4) 8. cikkének (3) bekezdése értelmében az 1122/2009/EK rendelet 22. és 23. cikke értelemszerűen alkalmazandó a 65/2011/EU rendelet II. részének I. címe alá tartozó kifizetési kérelmekre.

(3)

Portugália az egységes támogatási kérelem rendszerét vezette be, amely a 73/2009/EK rendelet 19. cikke (3) bekezdésének megfelelően több támogatási rendszerre vonatkozik. Az egységes kérelem magában foglalja többek között a 73/2009/EK rendelet III. címe szerinti egységes támogatási rendszer keretében benyújtott kérelmeket, a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek az ugyanezen rendelet IV. és V. címében a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. október 29-i 1121/2009/EK bizottsági rendelet (5) 35. cikke szerinti, anyajuhra és kecskére vonatkozó támogatás iránti kérelmeket, valamint az 1698/2005/EK rendelet alapján nyújtott támogatás iránti kérelmek egyes típusait is.

(4)

Az 1122/2009/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdésével és a 65/2011/EU rendelet 8. cikkének (1) bekezdésével összhangban Portugália 2012. május 15-ét határozta meg a 2012. évre vonatkozó egységes kérelmek benyújtási határidejeként. Az anyajuhra és kecskére vonatkozó támogatás iránti kérelmet magában foglaló egységes támogatási kérelmek tekintetében Portugália az 1121/2009/EK rendelet 35. cikke (2) bekezdésének megfelelően a kérelmezett támogatás évének április 30-át határozta meg az anyajuhra és kecskére vonatkozó 2012. évi támogatás iránti kérelmek benyújtási határidejeként.

(5)

Az 1122/2009/EK rendelet 6. cikke értelmében a tagállamoknak biztosítaniuk kell a mezőgazdasági parcellák megbízható azonosítását, és – az ellenőrző rendszer működtetésének biztosítása céljából – meg kell követelniük, hogy a kérelmezők mellékeljék az egységes kérelmekhez a parcellák azonosítására szolgáló dokumentumokat.

(6)

A mezőgazdasági parcellák azonosításával kapcsolatos, korábban rendszeresen észlelt hiányosságok kezelésére Portugália a Bizottsággal együttműködve cselekvési tervet hajtott végre. Ennek lényegi eleme a portugáliai mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer frissítése.

(7)

Portugáliának a 2012-re vonatkozó egységes kérelmek adminisztrációja során kivételes körülményekkel kellett szembenéznie az ország kontinentális területeit és Madeirát illetően. A cselekvési terv második szakaszában Portugáliának megközelítőleg 1 600 000 parcellát kellett volna felülvizsgálnia. Ez összetett munka, amelynek végzése során a minőségellenőrzések egyes parcellák esetében új elemzést tettek szükségessé, ami késedelmet okoz.Ezenkívül amiatt, hogy a munkának a külső szerződéses megbízottak által végzett része késedelmet szenvedett, nem sikerült az előirányzott ütemtervnek megfelelően aktualizálni a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszert. Következésképpen a mezőgazdasági termelők a tervezett időpontnál később jutottak hozzá a parcellákra vonatkozó aktualizált információkhoz.

(8)

Tekintettel a meglévő, a cselekvési terv végrehajtására való felkészülés keretében már megnövelt portugál műszaki kapacitásra, e helyzet megnehezítette a kérelmezők számára, hogy a kontinentális Portugália és Madeira tekintetében az 1122/2009/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdésében és az 1121/2009/EK rendelet 35. cikkének (2) bekezdésében megállapított határidőkön belül benyújtsák az egységes támogatási kérelmeket.

(9)

E nehézségeket fokozza az a tény, hogy a portugál kérelmezési eljárás különösen időigényes, mivel a mezőgazdasági termelőknek a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer aktualizálását követően gondosan ellenőrizniük kell a referenciaparcellák határainak helyesbítését. Következésképpen – a cselekvési terv általános összefüggéseit és a Portugália által vállalt, az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer javítására irányuló feladatokat is figyelembe véve – lehetetlen betartani a 2012. május 15-i és a 2012. április 30-i határidőket.

(10)

Ezenkívül a rendkívüli szárazság miatt bevezetett kiegészítő intézkedések végrehajtása az informatikai rendszer intenzívebb igénybevételével járt. Mivel a szóban forgó intézkedések igazgatására a portugál hatóságok ugyanazt az informatikai rendszert használták, mint amely a cselekvési terv igazgatására is szolgál, a cselekvési terv igazgatásához rendelkezésre álló kapacitás tovább csökkent.

(11)

A fent említett nehézségek következtében a 2012.évi kérelmezési folyamat a 2011. és az azt megelőző évek eljárásaihoz képest az évnek csak egy későbbi időpontjában indulhatott meg. Ugyanezen okok miatt a kérelmek benyújtása is lassabb ütemben zajlott, mint 2011-ben. A portugál hatóságok által a Bizottságnak benyújtott, az IT-rendszer kapacitására vonatkozó információk alapján 25 napos időtartamra biztosított eltérésre van szükség ahhoz, hogy valamennyi érintett mezőgazdasági termelő és kedvezményezett be tudja nyújtani kérelmét.

(12)

Ezért helyénvaló eltekinteni az egységes kérelmek késedelmes benyújtása miatti, az 1122/2009/EK rendeletben előírt támogatáscsökkentések alkalmazásától azon mezőgazdasági termelők esetében, akik a kontinentális Portugáliára, illetve Madeirára vonatkozó egységes kérelmüket legkésőbb a 2012. május 15-ét követő 25. naptári napon, illetve az anyajuhra és kecskére vonatkozó támogatás esetében legkésőbb a 2012. április 30-át követő 25. naptári napon benyújtották.

(13)

Hasonlóképpen, a 65/2011/EU rendelet 8. cikkének (3) bekezdésétől eltérve, a 65/2011/EU rendelet II. részének I. címe szerinti, a kontinentális Portugáliával és Madeirával kapcsolatos kifizetési kérelmek tekintetében helyénvaló nem alkalmazni késedelmes benyújtás miatti támogatáscsökkentéseket azoknak az egységes kérelmeknek az esetében, amelyek benyújtására legkésőbb a 2012. május 15-ét követő 25. naptári napon sor került.

(14)

Az időtartamokra, időpontokra és határidőkre vonatkozó szabályok meghatározásáról szóló, 1971. június 3-i 1182/71/EGK, Euratom tanácsi rendelet (6) 3. cikkének (4) bekezdése értelmében amennyiben egy nem órában kifejezett időtartam utolsó napja munkaszüneti nap, szombat vagy vasárnap, úgy az időszak a következő munkanap utolsó órájának elteltével fejeződik be. Tekintve, hogy a 2012. június 9-ét követő első munkanap 2012. június 11., helyénvaló eltekinteni az egységes kérelem késedelmes benyújtása miatti támogatáscsökkentés alkalmazásától azon mezőgazdasági termelők esetében, akik a kontinentális Portugáliára, illetve Madeirára vonatkozó egységes kérelmüket legkésőbb 2012. június 11-én, az anyajuhra és kecskére vonatkozó támogatás esetében pedig legkésőbb 2012. május 25-én benyújtották.

(15)

Mivel a javasolt eltéréseknek a 2012. támogatási évre benyújtott egységes kérelmekre kell kiterjedniük, helyénvaló e rendeletet visszamenőleges hatállyal alkalmazni.

(16)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vidékfejlesztési Bizottságnak és a Közvetlen Kifizetések Irányítóbizottságának a véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az 1122/2009/EK rendelet 23. cikkének (1) bekezdésétől eltérve, a 2012. kérelmezési év tekintetében nem alkalmazandó támogatáscsökkentés az egységes kérelem késedelmes benyújtása miatt azon mezőgazdasági termelők esetében, akik a kontinentális Portugáliára, illetve Madeirára vonatkozó egységes kérelmüket legkésőbb 2012. június 11-ig benyújtották.

(2)   Az 1122/2009/EK rendelet 23. cikkének (1) bekezdésétől eltérve, azon 2012. évi egységes kérelmek tekintetében, amelyek anyajuhra és kecskére vonatkozó támogatás iránti kérelmet foglalnak magukban, nem alkalmazandó támogatáscsökkentés az egységes kérelem késedelmes benyújtása miatt azon mezőgazdasági termelők esetében, akik a kontinentális Portugáliára, illetve Madeirára vonatkozó egységes kérelmüket legkésőbb 2012. május 25-ig benyújtották.

2. cikk

A 65/2011/EU rendelet 8. cikkének (3) bekezdésétől eltérve, a 2012. kérelmezési év vonatkozásában nem alkalmazandó az 1122/2009/EK rendelet 23. cikkének (1) bekezdésében előírt, késedelmes benyújtás miatti támogatáscsökkentés a 65/2011/EU rendelet II. részének I. címe szerinti, a kontinentális Portugáliával és Madeirával kapcsolatos kifizetési kérelmek tekintetében azon egységes kérelmek esetében, amelyeknek benyújtására legkésőbb 2012. június 11-ig sor került.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 277., 2005.10.21., 1. o.

(2)  HL L 30., 2009.1.31., 16. o.

(3)  HL L 316., 2009.12.2., 65. o.

(4)  HL L 25., 2011.1.28., 8. o.

(5)  HL L 316., 2009.12.2., 27. o.

(6)  HL L 124., 1971.6.8., 1–2. o.


17.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 187/29


A BIZOTTSÁG 646/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. július 16.)

a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti pénzbírságokra és időszakos kényszerítő bírságokra vonatkozó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi rendelet [helyesen: irányelv], 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 25. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 216/2008/EK rendelet célja a polgárirepülés-biztonság egységesen magas szintjének kialakítása és fenntartása Európában. A szóban forgó rendelet eszközöket biztosít ennek a célnak és a polgárirepülés-biztonság más céljainak az eléréséhez.

(2)

A 216/2008/EK rendelet értelmében az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (a továbbiakban: Ügynökség) feladatkörébe tartozik egyes termékek, személyek és vállalkozások típusalkalmassági vizsgálata. A feladatkörébe tartozó területeken az Ügynökség felügyeli, hogy a szóban forgó termékek, személyek és vállalkozások teljesítsék a vonatkozó követelményeket, beleértve a 216/2008/EK rendeletben és annak végrehajtási szabályaiban foglaltakat.

(3)

Ha a meglévő felügyeleti eljárás keretében nem sikerül megfelelő megoldást találni a megállapított lehetséges hiányosságokra, a 216/2008/EK rendelet 25. cikke a Bizottságot felhatalmazza, hogy az Ügynökség megkeresésére pénzbírságot vagy időszakos kényszerítő bírságot szabjon ki az Ügynökség által kibocsátott bizonyítványok birtokosaira a 216/2008/EK rendeletben vagy annak végrehajtási szabályaiban előírt kötelezettségek bármelyikének szándékos vagy gondatlan megszegéséért.

(4)

A pénzbírság és az időszakos kényszerítő bírság bevezetésével a Bizottság olyan kiegészítő eszköz birtokába került, amelynek révén az Ügynökség által kibocsátott bizonyítvány visszavonásához képest árnyaltabb, rugalmasabb és fokozatosabb választ adhat a szabályok megsértésére.

(5)

Rögzíteni kell az eljárásokra, a vizsgálatokra, a kapcsolódó intézkedésekre és az Ügynökség általi jelentéstételre irányadó szabályokat, valamint a döntéshozatallal kapcsolatos eljárási szabályokat, beleértve a pénzbírságok és az időszakos kényszerítő bírságok kiszámítására és beszedésére vonatkozó rendelkezéseket is. Részletes kritériumrendszert kell továbbá megállapítani a pénzbírság, illetőleg az időszakos kényszerítő bírság összegének megállapításához.

(6)

E szabályokat és eljárásokat azzal az igénnyel kell megállapítani, hogy minél magasabb biztonsági és környezetvédelemi színvonalat biztosítsanak, hogy a vizsgálat és a döntéshozatali szakaszok eredményes lebonyolítására ösztönözzenek, és hogy biztosítsák az eljárásoknak, valamint a pénzbírságok és az időszakos kényszerítő bírságok kiszabásának tisztességes és átlátható voltát.

(7)

Az e rendeletben foglaltaknak csak a tagállamok, a Bizottság és az Ügynökség közötti szoros együttműködés keretében lehet sikeresen érvényt szerezni. Ebből a célból a három fél között konzultációs és együttműködési csatornák kialakítására van szükség a feltételezett jogsértést érintő vizsgálat és döntéshozatali eljárás hatékony lefolytatásának biztosítására.

(8)

Helyénvaló, hogy a jogsértési eljárás megindítása és lefolytatása, valamint a pénzbírságok és az időszakos kényszerítő bírságok kiszámítása céljából a Bizottság és az Ügynökség figyelembe vegye az ugyanazon bizonyítványbirtokos ellen tagállamok vagy harmadik országok által indított vagy lefolytatott egyéb eljárásokat.

(9)

A Bizottságnak és az Ügynökségnek indokolt figyelembe vennie a szóban forgó bizonyítványnak a 216/2008/EK rendelet szerinti módosítása, korlátozása, felfüggesztése vagy visszavonása kérdésében az Ügynökség által indított, függőben lévő eljárásokat, illetve meghozott döntéseket is.

(10)

A biztonsági információk vétkesség vagy felelősség megállapítása céljából való felhasználását tiltó – különösen a 216/2008/EK rendelet 16. cikkének (2) bekezdésében, a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. október 20-i 996/2010/EU rendelet (2) 19. cikkének (2) bekezdésében és a polgári légi közlekedésben előforduló események jelentéséről szóló, 2003. június 13-i 2003/42/EK irányelv (3) 7. cikkében foglalt – uniós rendelkezések sérelme nélkül, minden felügyeleti hatáskör, amellyel az uniós szabályozás a 216/2008/EK rendelet alapján kibocsátott bizonyítványok tekintetében a Bizottságot, illetőleg az Ügynökséget felruházza, felhasználható az említett jogsértési eljárás részét képező vizsgálatban és döntéshozatali szakaszokban. Indokolt, hogy az Ügynökség által lefolytatott vizsgálat, a jogsértési eljárás alá vont bizonyítványbirtokos észrevételei, valamint – adott esetben – az Ügynökség és a Bizottság által benyújtott egyéb információk szolgáljanak a Bizottság pénzbírságot vagy időszakos kényszerítő bírságot kiszabó határozatának alapjául.

(11)

Indokolt a bizonyítványbirtokosoknak – meghatározott határidőn belül – lehetőséget adni a 216/2008/EK rendeletben és annak végrehajtási szabályaiban foglaltak önkéntes teljesítésére, mely esetben a Bizottság eltekint a pénzbírság, illetőleg az időszakos kényszerítő bírság kiszabásától. Az önkéntes önkéntes teljesítés kinyilvánításának azonban időbeli korlátot kell szabni.

(12)

Pénzbírság vagy időszakos kényszerítő bírság kiszabásáról kizárólag olyan indokok alapján hozható határozat, amelyekkel kapcsolatban a bizonyítványbirtokosnak lehetősége volt észrevételeit közölni.

(13)

A kiszabott pénzbírságnak vagy időszakos kényszerítő bírságnak eredményesnek, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lennie, továbbá figyelembe kell vennie az adott esethez fűződő egyéb körülményeket is.

(14)

Helyénvalónak tűnik külön eljárást meghatározni azokra az esetekre, amikor a Bizottság egy jogsértési eljárás alá vont bizonyítványbirtokosra azért kíván pénzbírságot vagy időszakos kényszerítő bírságot kiszabni, mert az nem működött együtt a Bizottsággal vagy az Ügynökséggel a vizsgálati intézkedések vagy egyéb adatszolgáltatási felszólítások tekintetében.

(15)

Ez a rendelet tiszteletben tartja az alapjogokat, és betartja az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert alapelveket, különösen a védelemhez való jog és a bizalmas adatkezelés elve tekintetében, összhangban az általános jogelvekkel és az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatával.

(16)

A jogsértési eljárás lefolytatásának jogbiztonsága érdekében meg kell határozni a pénzbírság vagy időszakos kényszerítő bírság kiszabására és végrehajtására irányadó határidők és elévülési idők számításának részletes szabályait.

(17)

A pénzbírság, illetőleg az időszakos kényszerítő bírság kiszabásáról hozott határozatok az Európai Unió működéséről szóló szerződés 299. cikke alapján végrehajthatók, és ellenük az Európai Unió Bírósága előtt jogorvoslatnak van helye.

(18)

Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a 216/2008/EK rendelet 65. cikkének (1) bekezdésével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I.   FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   Ez a rendelet megállapítja a 216/2008/EK rendeletnek a pénzbírságok és az időszakos kényszerítő bírságok kiszámításakor alkalmazandó kritériumrendszerére vonatkozó részletes végrehajtási szabályait, a vizsgálatokra, a kapcsolódó intézkedésekre és a jelentéstételre vonatkozó eljárások részletes végrehajtási szabályait, valamint a döntéshozatallal kapcsolatos eljárási szabályokat, beleértve a védelemhez való jogra, az iratbetekintésre, a jogi képviseletre, a titoktartásra és az átmeneti intézkedésekre, valamint a pénzbírságok és az időszakos kényszerítő bírságok mértékének megállapítására és az e bírságok beszedésére vonatkozó rendelkezéseket is.

(2)   Ez a rendelet a következőkre alkalmazandó:

a)

pénzbírság kiszabása az Európai Repülésbiztonsági Ügynökségtől (a továbbiakban: Ügynökség) bizonyítványt szerzett személyekre és vállalkozásokra (a továbbiakban: bizonyítványbirtokosok) abban az esetben, ha a 216/2008/EK rendelet rendelkezéseinek vagy annak végrehajtási szabályainak gondatlan vagy szándékos megsértésére került sor és az Unió érdekei érintve vannak;

b)

időszakos kényszerítő bírság kiszabása az a) pontban említett bizonyítványbirtokosoknak a 216/2008/EK rendeletben, illetőleg annak végrehajtási szabályaiban foglaltak betartására kényszerítése céljából.

II.   FEJEZET

JOGSÉRTÉSI ELJÁRÁS

1.   SZAKASZ

Vizsgálat

2. cikk

A jogsértési eljárás

(1)   Az ebben a fejezetben foglalt jogsértési eljárás magában foglalja a 216/2008/EK rendeletnek vagy végrehajtási szabályainak esetleges megsértése ügyében folytatott vizsgálat valamennyi igazgatási szakaszát.

(2)   Az Ügynökség hivatalból, illetve a Bizottság vagy egy tagállam megkeresése nyomán indíthat jogsértési eljárást.

(3)   Abban az esetben, ha a Bizottság vagy egy tagállam megkeresésére indul jogsértési eljárás, az Ügynökség a Bizottságot, illetőleg a tagállamot értesíti a megkeresés nyomán tett intézkedésekről.

3. cikk

Adatszolgáltatási felszólítás

(1)   A jogsértési eljárás megindítása és lefolytatása céljára az Ügynökség felhasználhat minden olyan információt, amelyet a 216/2008/EK rendelet alapján kibocsátott bizonyítványok tekintetében őt megillető, az uniós szabályozással ráruházott bármely felügyeleti hatáskör gyakorlása során szerzett. Ez a felhatalmazás az információk vétkesség vagy felelősség megállapítása céljából való felhasználását tiltó uniós rendelkezések sérelme nélkül értendő.

(2)   Jogsértési eljárás indítása előtt az Ügynökség a bizonyítványbirtokost felszólíthatja a feltételezett jogsértéssel kapcsolatos információk rendelkezésre bocsátására.

Az Ügynökség közli a felszólítás célját, valamint azt a tényt, hogy a felszólításra e rendelet alkalmazásában kerül sor, és megjelöli az információ benyújtásának határidejét.

4. cikk

Értesítés

(1)   A jogsértési eljárás megindításáról az Ügynökség írásban értesíti a bizonyítványbirtokost, a Bizottságot, a bizonyítványbirtokos gazdasági tevékenységének fő helye szerinti és a jogsértés elkövetése szerinti tagállam(ok) vagy harmadik ország(ok) nemzeti légiközlekedési hatóságát, valamint – adott esetben – az e rendelet hatálya alá tartozó kérdésekben hatáskörrel rendelkező harmadik országbeli légiközlekedési hatóságokat és nemzetközi szervezeteket.

(2)   Az értesítésben:

a)

ismertetni kell a bizonyítványbirtokossal szemben felhozott állításokat, megjelölve a 216/2008/EK rendeletnek vagy annak végrehajtási szabályainak állítólagosan megsértett rendelkezéseit és az állítások alapját képező bizonyítékokat; valamint

b)

tájékoztatni kell a bizonyítványbirtokost, hogy pénzbírság vagy időszakos kényszerítő bírság kiszabására kerülhet sor.

5. cikk

Vizsgálat

(1)   A vizsgálat megindítása után az Ügynökség tisztázza a tényeket és állításokat.

(2)   Az Ügynökség felszólíthatja a bizonyítványbirtokost, hogy adjon szóbeli vagy írásbeli magyarázatot, vagy bocsásson rendelkezésre adatokat, illetve dokumentumokat.

A felszólítást írásban kell a bizonyítványbirtokoshoz intézni. Az Ügynökség megnevezi a felszólítás jogalapját és célját, megjelöli az információk benyújtásának határidejét, és tájékoztatja a bizonyítványbirtokost a felszólítás teljesítésének elmulasztása, illetőleg téves vagy félrevezető adatszolgáltatás esetén a 16. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontja alapján kiszabható időszakos kényszerítő bírságról.

(3)   Az Ügynökség felkérheti a nemzeti légiközlekedési hatóságokat a vizsgálatban való együttműködésre és különösen minden, a feltételezett jogsértéssel kapcsolatos információ rendelkezésre bocsátására.

A felkérésben közölni kell nevezni a felkérés jogalapját és célját, és meg kell jelölni a válaszadásnak, illetőleg a vizsgálati intézkedés megtételének a határidejét.

(4)   Az Ügynökség természetes és jogi személyeket is felkérhet, hogy a feltételezett jogsértéssel kapcsolatosan bocsássanak rendelkezésre információkat.

A felkérésben meg kell nevezni a felkérés jogalapját és célját, és meg kell jelölni az információk benyújtásának határidejét.

6. cikk

Önkéntes megfelelés

(1)   Az Ügynökség – a jogsértési eljárás megindításáról szóló értesítés alkalmával vagy a későbbiekben – megjelöli azt a határidőt, amelyen belül a bizonyítványbirtokos írásban közölheti, hogy a megsértett rendelkezésben foglaltaknak önként megfelelt vagy – adott esetben – szándékában áll azoknak megfelelni. A bizonyítványbirtokosnak az Ügynökség által megjelölt határidőn belüli önkéntes megfelelése esetén az Ügynökség úgy határoz, hogy a megindított jogsértési eljárást lezárja.

Az említett határidőn túl beérkezett válaszokat az Ügynökség nem köteles figyelembe venni.

(2)   Az (1) bekezdés szerinti határidő semmiképpen nem járhat le később, mint az Ügynökség 7. cikk szerinti kifogásközlése kibocsátásának napja.

7. cikk

Kifogásközlés

(1)   Amennyiben az Ügynökség megállapította a tényállást, és indokoltnak találta az eljárás továbbfolytatását, az eljárás alá vont bizonyítványbirtokoshoz írásban kifogásközlést intéz. A kifogásközlésnek tartalmaznia kell:

a)

a bizonyítványbirtokossal szemben felhozott állításokat, beleértve a 216/2008/EK rendeletnek vagy annak végrehajtási szabályainak állítólagosan megsértett rendelkezései pontos megjelölését és az állításokat alátámasztó bizonyítékokat is;

b)

azt az információt, hogy pénzbírság vagy kényszerítő bírság kiszabására kerülhet sor.

(2)   Az Ügynökség a kifogásközlés kibocsátása alkalmával felkéri a bizonyítványbirtokost, hogy válaszában nyújtsa be írásbeli észrevételeit. Az Ügynökségnek ezt írásban, az észrevételek benyújtási határidejének megjelölésével kell megtennie.

8. cikk

Meghallgatás

(1)   Az Ügynökség a bizonyítványbirtokos kérésére lehetőséget ad ez utóbbinak arra, hogy érveit meghallgatás keretében szóban kifejtse.

(2)   Szükség szerint az Ügynökség nemzeti légiközlekedési hatóságokat vagy más személyeket is felkérhet a meghallgatáson való részvételre.

(3)   A meghallgatás nem nyilvános. Az egyes személyek meghallgatása történhet egyenként vagy a részvételre felkért más személyek jelenlétében, tekintettel a bizonyítványbirtokosnak és a többi személynek saját üzleti titkai és más bizalmas információi védelméhez fűződő jogos érdekeire.

9. cikk

Határidők

A jogbiztonságnak a vizsgálati eljárás lefolytatása során történő szavatolása érdekében az Ügynökség részletes szabályokat határoz meg a határidők kitűzésére vonatkozóan.

10. cikk

Jelentés

(1)   Az Ügynökség a Bizottságnak, a tagállamoknak és a bizonyítványbirtokosnak jelentést ad át, melyben összegzi az ezzel a szakasszal összhangban lefolytatott vizsgálat alapján tett megállapításait. Az Ügynökség továbbá benyújtja a Bizottsághoz a vizsgálat aktáit.

(2)   Ha jelentésében az Ügynökség azt a következtetést vonja le, hogy a bizonyítványbirtokos megsértette a 216/2008/EK rendeletben vagy annak végrehajtási szabályaiban foglaltakat, a jelentésnek ezenkívül tartalmaznia kell:

a)

a körülmények értékelését az e rendelet 15. cikkében foglalt kritériumrendszerrel összhangban;

b)

a Bizottságnak címzett, pénzbírság vagy időszakos kényszerítő bírság kiszabására irányuló megkeresést;

c)

a pénzbírság, illetve időszakos kényszerítő bírság összegét megjelölő indokolt javaslatot.

(3)   Az Ügynökség a jogsértési eljárás megindításáról szóló – a 4. cikk szerinti – értesítéstől számított [12 hónapon] belül vagy az akták visszaküldéséről a Bizottság által küldött – a 12. cikk szerinti – értesítéstől számított [6 hónapon] belül elfogadja a szóban forgó jelentést.

2.   SZAKASZ

Döntéshozatal

11. cikk

Adatszolgáltatási felszólítás

(1)   Ha az Ügynökségnek a 10. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerinti megkeresése nyomán a Bizottság úgy dönt, hogy a jogsértési eljárást továbbfolytatja, a bizonyítványbirtokost írásban felszólíthatja, hogy adjon szóbeli vagy írásbeli magyarázatot, vagy bocsásson rendelkezésre adatokat, illetve dokumentumokat. Ebben az esetben a Bizottság a bizonyítványbirtokost tájékoztatja a felszólítás teljesítésének elmulasztása, illetőleg téves vagy félrevezető adatszolgáltatás esetén a 16. cikk (1) bekezdésének c) és d) pontja alapján kiszabható időszakos kényszerítő bírságról.

A Bizottság az Ügynökséget, nemzeti légiközlekedési hatóságokat, illetve természetes vagy jogi személyeket is felkérhet, hogy bocsássanak rendelkezésre információkat a feltételezett jogsértéssel kapcsolatosan.

(2)   A Bizottság gondoskodik arról, hogy a bizonyítványbirtokos minden írásbeli magyarázatot, adatot vagy dokumentumot benyújthasson, amely az ügyéhez kapcsolódik. A bizonyítványbirtokos kérhet meghallgatást, a Bizottságnak azonban jogában áll, hogy ehhez csak akkor adja hozzájárulását, ha szükségesnek ítéli meg.

12. cikk

Új vizsgálati szakasz

Az Ügynökség jelentésére, a bizonyítványbirtokos által a jelentés alapján tett észrevételekre és az egyéb releváns információkra való tekintettel a Bizottság úgy ítélheti meg, hogy további információra van szükség. Ebben az esetben az aktákat visszaküldheti az Ügynökségnek. A Bizottság az Ügynökség számára egyértelműen megjelöli azokat a pontokat, amelyeket az Ügynökségnek tovább kell vizsgálnia, és adott esetben lehetséges vizsgálati intézkedéseket javasol erre a célra, összhangban a 216/2008/EK rendeletben foglaltakkal. Az új vizsgálati szakasz lefolytatására az e rendelet II. fejezetének 1. szakasza alkalmazandó.

3.   SZAKASZ

A pénzbírságra és az időszakos kényszerítő bírságra vonatkozó döntések

13. cikk

A pénzbírság és az időszakos kényszerítő bírság kiszabása és maximális összege

(1)   Amennyiben a Bizottság a 2. szakasz szerinti döntéshozatal nyomán azt állapítja meg, hogy a bizonyítványbirtokos szándékosan vagy gondatlanságból megszegte a 216/2008/EK rendeletben vagy az annak végrehajtási szabályaiban foglaltakat, határozatot fogadhat el a bizonyítványbirtokos által az előző üzleti évben realizált bevétel vagy üzleti forgalom 4%-át meg nem haladó bírság kiszabásáról.

(2)   Ha az (1) bekezdés szerinti határozat elfogadásáig a bizonyítványbirtokos nem hagyta abba jogsértő magatartását, akkor a Bizottság –ugyanazon határozatban – a bizonyítványbirtokos által az előző üzleti évben realizált átlagos napi bevétel vagy üzleti forgalom 2,5%-áig terjedő napi összegű időszakos kényszerítő bírságot is kiszabhat.

A szóban forgó időszakos kényszerítő bírság a határozatról szóló értesítés időpontjától a jogsértés megszűnéséig tartó időszakra szabható ki.

(3)   Az (1) és (2) bekezdés alkalmazásában az előző üzleti év az (1) bekezdésben említett határozat időpontját megelőző üzleti évet jelenti.

(4)   A pénzbírság és az időszakos kényszerítő bírság közigazgatási jellegű.

(5)   A pénzbírságot és az időszakos kényszerítő bírságot kiszabó határozat végrehajtható.

14. cikk

A határozatok tartalma

(1)   A 13. cikk szerinti határozat kizárólag olyan indokokon alapulhat, amelyekkel kapcsolatban a bizonyítványbirtokosnak lehetősége volt észrevételeit a Bizottság elé terjeszteni.

(2)   A Bizottság tájékoztatja a bizonyítványbirtokost a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekről.

(3)   A Bizottság tájékoztatja a tagállamokat és az Ügynökséget a határozat elfogadásáról.

(4)   Határozata részletes közzétételekor és a tagállamok tájékoztatásakor a Bizottság tekintetbe veszi a bizonyítványbirtokosoknak és más személyeknek saját üzleti titkaik védelméhez fűződő jogos érdekeit.

15. cikk

A pénzbírságok és az időszakos kényszerítő bírságok alkalmazását és kiszámítását meghatározó kritériumrendszer

(1)   Pénzbírság, illetve időszakos kényszerítő bírság kiszabásáról való döntéskor és összegének megállapításakor a Bizottság az eredményesség, az arányosság és a visszatartó erő elvét tartja szem előtt.

(2)   A Bizottság minden esetben figyelembe veszi az alábbi körülményeket, amennyiben azok relevánsak:

a)

a jogsértés súlyossága és hatásai, és különösen a biztonságot és a jogsértésnek a környezetet érintő következményei és hatásai;

b)

a bizonyítványbirtokos által a jogsértés felderítése és a korrekciós intézkedések alkalmazása kapcsán, valamint a jogsértési eljárás folyamán tanúsított gondosság és együttműködés mértéke, vagy adott esetben a bizonyítványbirtokosnak valamely jogsértés felderítését vagy jogsértési eljárás lefolytatását akadályozó magatartása, illetőleg az Ügynökség, a Bizottság vagy valamely nemzeti légiközlekedési hatóság által e rendelet alapján hozzá intézett felkérés teljesítésének elmulasztása;

c)

a bizonyítványbirtokos jóhiszeműsége a 216/2008/EK rendelet vagy annak végrehajtási szabályai alapján a bizonyítványbirtokosokra háruló kötelezettségek értelmezése és tiszteletben tartása kapcsán, vagy a bizonyítványbirtokos általi szándékos félrevezetésnek bármilyen bizonyítéka;

d)

az ügyben érintett üzleti forgalom és az eljárás alá vont bizonyítványbirtokos gazdasági teljesítőképessége;

e)

átmeneti vagy sürgős intézkedések elfogadásának szükségessége;

f)

a bizonyítványbirtokos által elkövetett jogsértés megismétlődése, gyakorisága, illetve időtartama;

g)

az ugyanazon bizonyítványbirtokosra alkalmazott korábbi szankciók, beleértve a bírságokat is.

(3)   A pénzbírság, illetőleg az időszakos kényszerítő bírság összegének megállapításakor a Bizottság figyelembe veszi a bizonyítványbirtokosra ugyanazon jogalap alapján nemzeti szinten vagy az Ügynökség által már kiszabott bírságokat.

4.   SZAKASZ

Az együttműködés hiánya

16. cikk

Időszakos kényszerítő bírság együttműködés hiánya miatt

(1)   A Bizottság – az Ügynökség megkeresésére vagy saját hatáskörében hozott határozatban – a bizonyítványbirtokos által az előző üzleti évben realizált átlagos napi bevétel vagy üzleti forgalom [0,5]%-áig terjedő napi összegű időszakos kényszerítő bírságot szabhat ki a bizonyítványbirtokosra, ha az szándékosan vagy gondatlanságból:

a)

nem tesz eleget valamely, az 5. cikk alapján elfogadott vizsgálati intézkedésnek;

b)

valamely, az 5. cikk alapján elfogadott vizsgálati intézkedésre adott válaszában téves vagy félrevezető információt bocsát rendelkezésre;

c)

nem tesz eleget a 11. cikk alapján hozzá intézett adatszolgáltatási felszólításnak;

d)

a 11. cikk alapján hozzá intézett adatszolgáltatási felszólításra adott válaszában téves vagy félrevezető információt bocsát rendelkezésre.

A szóban forgó időszakos kényszerítő bírság a határozatról szóló értesítés időpontjától az együttműködés hiányának megszűnéséig tartó időszakra szabható ki.

(2)   Az (1) bekezdés alkalmazásában az előző üzleti év az (1) bekezdésben említett határozat időpontját megelőző üzleti évet jelenti.

17. cikk

Az eljárás

Amennyiben a Bizottság a 16. cikk (1) bekezdése alapján határozatot kíván elfogadni, erről előzőleg írásban értesíti a bizonyítványbirtokost, megjelölve azt, hogy a bizonyítványbirtokos milyen határidőn belül nyújthatja be írásbeli észrevételeit a Bizottsághoz.

Az említett határidőn túl beérkezett írásbeli észrevételeket a Bizottság nem köteles figyelembe venni.

18. cikk

Az eljárások kiegészítő jellege

A jogsértési eljárás megindítása és lefolytatása céljából a Bizottság és az Ügynökség figyelembe vesz:

a)

minden olyan jogsértési eljárást, amelyet egy tagállam vagy harmadik ország ugyanazon bizonyítványbirtokos ellen, ugyanazon jogalap és ugyanazon tények alapján már megindított vagy lefolytatott; valamint

b)

minden olyan eljárást, amelyet az Ügynökség a 216/2008/EK rendelet alapján ugyanazon bizonyítványbirtokos ellen, ugyanazon jogalap és ugyanazon tények alapján, az érintett bizonyítvány módosítása, korlátozása, felfüggesztése vagy visszavonása céljából már megindított.

5.   SZAKASZ

19. cikk

A pénzbírságok és az időszakos kényszerítő bírságok behajtása

A Bizottság a pénzbírságok és az időszakos kényszerítő bírságok behajtása érdekében beszedési utalványt állít ki, és az érintett bizonyítványbirtokos részére terhelési értesítést bocsát ki, összhangban az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (4) 71–74. cikkében és a 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet (5) 78–89. cikkében foglaltakkal.

III.   FEJEZET

IRATBETEKINTÉS, JOGI KÉPVISELET, BIZALMAS KEZELÉS ÉS HATÁRIDŐK

1.   SZAKASZ

A védelemhez való jog

20. cikk

Iratbetekintés

(1)   A 4. cikk szerinti értesítést követően a bizonyítványbirtokosnak jogában áll hozzáférni a Bizottság és az Ügynökség által összegyűjtött olyan dokumentumokhoz és egyéb anyagokhoz, amelyek a feltételezett jogsértés bizonyítékául szolgálnak.

(2)   Az iratbetekintés útján megszerzett dokumentumok kizárólag az e rendelet alkalmazásában folytatott bírósági és közigazgatási eljárásokban használhatók fel.

21. cikk

Jogi képviselet

A bizonyítványbirtokos a jogsértési eljárás során jogi képviseletre jogosult.

22. cikk

Bizalmas kezelés, szakmai titoktartás és a hallgatáshoz való jog

(1)   A 5. cikk (3) bekezdésében és a 11. cikk (1) bekezdésében előírt információcsere és -felhasználás sérelme nélkül, a jogsértési eljárást a bizalmas adatkezelés és a szakmai titoktartás elvének figyelembevételével kell lefolytatni.

A Bizottság, az Ügynökség és a nemzeti légiközlekedési hatóságok – amennyiben az 5. cikk (3) bekezdése és 11. cikke (1) bekezdése alapján érintve vannak –, valamint tisztviselőik és a felügyeletük alatt dolgozó más személyek nem hozhatják nyilvánosságra az e rendeletben foglaltak alapján általuk megszerzett vagy továbbított információkat, illetve a bizalmas kezelési és a szakmai titoktartási kötelezettség alá tartozó információkat.

(2)   Az iratbetekintéshez való jog sérelme nélkül, a bizonyítványbirtokos nem férhet hozzá a Bizottság vagy az Ügynökség birtokában lévő üzleti titkokhoz, bizalmas információkhoz vagy belső dokumentumokhoz.

(3)   Minden olyan személynek, aki e rendelet alapján észrevételeket vagy információkat nyújt be, egyértelműen meg kell jelölnie – indoklás kíséretében – a bizalmasnak tekintett anyagokat, és a Bizottság vagy az Ügynökség által kijelölt határidőn belül rendelkezésre kell bocsátania egy különálló, bizalmasnak nem minősülő változatot is. A bizalmas anyagok megjelölésének hiányában a Bizottság vélelmezi, hogy a benyújtott észrevételek vagy információk nem tartalmaznak bizalmas információt.

(4)   A bizonyítványbirtokosnak jogában áll hallgatni azokban a helyzetekben, amikor olyan választ kényszerülne adni, amely részükről annak beismerését jelentené, hogy jogsértés áll fenn.

2.   SZAKASZ

Határidők

23. cikk

A határidők alkalmazása

(1)   Az ebben a rendeletben megállapított határidők a szóban forgó irat kézhezvételétől vagy személyes kézbesítésétől számítandók.

Amennyiben a bizonyítványbirtokosnak észrevételek vagy információk benyújtását írják elő, elegendő, ha az ezt tartalmazó iratot ajánlott küldeményként a szóban forgó határidő lejárta előtt adták fel.

(2)   Ha a határidő utolsó napja szombat, vasárnap vagy munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanap végén jár le.

(3)   Az ebben a rendeletben előírt határidők megállapításakor a Bizottság és az Ügynökség az adott esetnek megfelelően figyelembe veszi a benyújtandó iratok elkészítéséhez szükséges időt, csakúgy mint az ügy sürgősségét.

(4)   Megfelelő esetben, az eredeti határidőn belül benyújtott indokolt kérelem alapján a határidőket meg lehet hosszabbítani.

24. cikk

A pénzbírságok és az időszakos kényszerítő bírságok kiszabására vonatkozó elévülési idők

(1)   A Bizottság azon joga, hogy a 13. cikk alapján pénzbírság, illetve időszakos kényszerítő bírság kiszabásáról szóló határozatot fogadjon el, öt év alatt elévül.

A 16. cikkben meghatározott időszakos kényszerítő bírságok esetében a Bizottság azon joga, hogy időszakos kényszerítő bírság kiszabásáról szóló határozatot fogadjon el, három év alatt elévül.

Az elévülési idő a jogsértés elkövetésének napjától kezdődik. Folyamatos vagy ismétlődő jogsértések esetében azonban az elévülési idő a jogsértés megszűnésének napjától kezdődik.

(2)   A Bizottságnak vagy az Ügynökségnek bármely olyan cselekménye, amelyre a vizsgálat vagy a jogsértési eljárás céljából kerül sor, megszakítja az (1) bekezdés szerinti elévülést. Az elévülés a bizonyítványbirtokosnak a cselekményről való értesítése napján szakad meg.

(3)   Az elévülés megszakadása után az elévülés újból kezdődik. Az elévülés ideje azonban nem haladhatja meg az eredeti elévülési idő kétszeresét, kivéve akkor, ha az elévülés a (4) bekezdés alapján szakad meg. Ez utóbbi esetben az elévülési idő az elévülés nyugvásának idejével meghosszabbodik.

(4)   Az időszakos kényszerítő bírság kiszabására vonatkozó elévülés mindaddig nyugszik, amíg a Bizottság határozatával kapcsolatban az Európai Unió Bírósága előtt eljárás van folyamatban.

25. cikk

A pénzbírságok és az időszakos kényszerítő bírságok beszedésére vonatkozó elévülési idők

(1)   A beszedési eljárás megkezdéséhez való jog a 13. vagy a 16. cikk alapján hozott határozat jogerőre emelkedésétől számított egy év alatt évül el.

(2)   A pénzbírság és az időszakos kényszerítő bírság beszedésére vonatkozó elévülést megszakítja a Bizottságnak vagy a Bizottság megkeresésére eljáró tagállamnak bármely olyan cselekménye, amelynek célja a pénzbírság vagy időszakos kényszerítő bírság megfizetésének kikényszerítése.

(3)   Az elévülés megszakadása után az elévülés újból kezdődik.

(4)   A pénzbírság és az időszakos kényszerítő bírság beszedésére vonatkozó elévülés nyugszik:

a)

adott esetben a fizetési haladék tartama alatt;

b)

mindaddig, amíg a fizetés végrehajtása az Európai Unió Bíróságának határozata alapján fel van függesztve.

IV.   FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

26. cikk

Alkalmazás

Az e rendelet hatálybalépése előtt megkezdődött jogsértések esetében ez a rendelet az egyes jogsértések azon részére alkalmazandó, amelyre a hatálybalépés után került sor.

27. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 79., 2008.3.13., 1. o.

(2)  HL L 295., 2010.11.12., 35. o.

(3)  HL L 167., 2003.7.4., 23. o.

(4)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(5)  HL L 357., 2002.12.31., 1. o.


17.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 187/36


A BIZOTTSÁG 647/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. július 16.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2), és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 16-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MK

41,0

ZZ

41,0

0707 00 05

TR

95,4

ZZ

95,4

0709 93 10

TR

107,9

ZZ

107,9

0805 50 10

AR

85,3

BO

90,5

UY

94,5

ZA

94,1

ZZ

91,1

0808 10 80

AR

137,4

BR

91,3

CL

115,6

CN

125,2

NZ

127,8

US

161,0

ZA

109,1

ZZ

123,9

0808 30 90

AR

122,4

CL

125,5

ZA

121,2

ZZ

123,0

0809 10 00

TR

182,5

ZZ

182,5

0809 29 00

TR

345,5

ZZ

345,5

0809 30

TR

177,9

ZZ

177,9


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

17.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 187/38


A TANÁCS 2012/388/KKBP HATÁROZATA

(2012. július 16.)

a Szomáliával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/231/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2010. április 26-án elfogadta a 2010/231/KKBP határozatot (1).

(2)

A Biztonsági Tanácsnak a Szomáliáról szóló 751 (1992) ENSZ BT-határozat szerint létrehozott szankcióbizottsága (a továbbiakban: a szankcióbizottság) 2012. február 17-én naprakésszé tette a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékét.

(3)

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2012. február 22-én elfogadta a 2036 (2012) sz. határozatot, amely kimondja, hogy a tagállamoknak meg kell hozniuk az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy megakadályozzák a faszén Szomáliából történő közvetlen vagy közvetett behozatalát, függetlenül attól, hogy az Szomáliából származik-e vagy sem.

(4)

A 2010/231/KKBP határozatot ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2010/231/KKBP határozat a következő cikkel egészül ki:

„1a. cikk

(1)   Tilos Szomáliából faszenet közvetlenül vagy közvetve behozni, venni vagy szállítani, független attól, hogy a faszén Szomáliából származik-e vagy sem.

Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy meghatározza az e rendelkezés által érintett termékek körét.

(2)   Tilos a faszén Szomáliából történő behozatalához, vételéhez vagy szállításához kapcsolódó közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás, illetve biztosítás és viszontbiztosítás.”.

2. cikk

Az e határozat mellékletében szereplő személyt fel kell venni a 2010/231/KKBP határozat mellékletének I. szakaszában szereplő személyek jegyzékébe.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. ALETRARIS


(1)  HL L 105., 2010.4.27., 17. o.


MELLÉKLET

A 2. cikkben említett személy

Jim’ale, Ali Ahmed Nur (más néven: a) Jim’ale, Ahmed Ali; b) Jim’ale, Ahmad Nur Ali; c) Jim’ale, Sheikh Ahmed; d) Jim’ale, Ahmad Ali; e) Jim’ale, Shaykh Ahmed Nur)

Születési idő: 1954. Születési hely: Eilbur, Szomália. Állampolgárság: szomáliai. Másik lehetséges állampolgárság: dzsibuti. Útlevélszám: A0181988 (Szomália), érvényes: 2011. január 23-ig. Tartózkodási hely: Dzsibuti, Dzsibuti Köztársaság. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2012. február 17.

Ali Ahmed Nur Jim’ale (a továbbiakban: Jim’ale) vezető szerepet töltött be a Szomáliai Iszlám Bíróságok Uniója néven is ismert Szomáliai Iszlám Bíróságok Tanácsa elnevezésű egykori radikális iszlám szervezetnél. A Szomáliai Iszlám Bíróságok Uniójának legradikálisabb elemei végül létrehozták az al-Shabaab néven ismert csoportot. A Szomáliára és Eritreára vonatkozó 751 (1992), illetve 1907 (2009) ENSZ BT-határozat alapján létrehozott szankcióbizottság (Szomália/Eritrea szankcióbizottság) 2010 áprilisában felvette az al-Shabaab-ot a célzott szankciókkal sújtandó személyek és szervezetek jegyzékébe. A szankcióbizottság az al-Shabaab-ot mint olyan szervezetet vette fel e jegyzékbe, amely részt vesz a Szomália békéjét, biztonságát vagy stabilitását közvetlenül vagy közvetve veszélyeztető cselekményekben, így például – de nem kizárólag – olyan cselekményekben, amelyek veszélyeztetik a szomáliai átmeneti szövetségi kormányt.

A Szomália/Eritrea szankcióbizottság monitoring csoportjának 2011. július 18-i jelentése (S/2011/433) szerint Jim’ale prominens üzletember, aki kiemelkedő szerepet játszik az al-Shabaab által folytatott faszén- és cukorkereskedelemben és kiváltságos kapcsolatokat ápol az említett szervezettel.

Jim’ale az al-Shabaab egyik fő finanszírozója, aki ideológiailag is kötődik a szervezethez. Jim’ale továbbá komoly pénzügyi, illetve politikai támogatást nyújtott Hassan Dahir Aweys-nek (a továbbiakban: Aweys), aki szintén szerepel a Szomália/Eritrea szankcióbizottság jegyzékében. Muktar Robow, az al-Shabaab korábbi helyettes vezetője az értesülések szerint részt vett az al-Shabaab szervezet politikai belharcaiban 2011 közepe táján. Robow rávette Aweys-t és Jim’ale-t, hogy csatlakozzanak közös céljaik megvalósítására irányuló törekvéseihez, és erősítsék meg pozíciójukat az al-Shabaab vezetői körében elmélyülő ellentét vonatkozásában.

Szélsőséges tevékenységeinek fedezésére 2007 őszén Jim’ale Investors Group néven fedőcéget hozott létre Dzsibutiban, melynek rövid távú célja Szomáliföld destabilizálása volt, szélsőséges tevékenységek finanszírozása és fegyvervásárlás révén. A csoport kézifegyverek csempészetében nyújtott segítséget, melyeket Eritreából Dzsibutin keresztül Etiópia 5. régiójába csempésztek, ahol szélsőségesek fogadták a szállítmányt. 2008 közepétől a továbbiakban is Jim’ale igazgatta az Investors Groupot.

2010. szeptemberében Jim’ale létrehozta a ZAAD-ot, egy mobiltelefonról mobiltelefonra történő pénzátutalással foglalkozó vállalkozást, és egyezséget kötött az al-Shabaabbal, hogy a pénzátutalásokat még anonimabbá teszik azáltal, hogy eltörlik az azonosító adatok megadásának szükségességét.

2009 végén Jim’ale egy ismert pénzátutalási rendszert működtetett (hawala), melyet „zakat” (egyfajta szegényadó) gyűjtésére használt, amit azután az al-Shabaabnak folyósított.


17.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 187/40


A TANÁCS 2012/389/KKBP HATÁROZATA

(2012. július 16.)

az Afrika szarván a regionális tengeri kapacitásépítést célzó európai uniós misszióról (EUCAP NESTOR)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 28. cikkére, 42. cikke (4) bekezdésére és 43. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2011. november 14-én stratégiai keretet fogadott el az Afrika szarva térségre vonatkozóan, amely iránymutatással szolgál a régióbeli európai uniós fellépéshez.

(2)

A Tanács 2011. december 8-án elfogadta az Európai Unió Afrika szarváért felelős különleges képviselőjének kinevezéséről szóló 2011/819/KKBP határozatot (1).

(3)

A Tanács 2011. december 16-án elfogadta a regionális tengeri kapacitásépítést célzó misszióra vonatkozó válságkezelési koncepciót.

(4)

A Tanács 2012. március 23-án elfogadta az Afrika szarván folytatott közös biztonság- és védelempolitika missziókat és műveletet szolgáló uniós műveleti központ aktiválásáról szóló 2012/173/KKBP határozatot (2).

(5)

Dzsibuti kormánya, Kenya kormánya, a Seychelles Köztársaság kormánya és szomáliai átmeneti szövetségi kormány üdvözölte a missziónak az országaikba történő küldését.

(6)

A Tanács 2007. június 18-án jóváhagyta az uniós polgári válságkezelési műveletek vezetési és irányítási struktúrájára vonatkozó iránymutatásokat.

(7)

Az e határozat által létrehozott misszióba be kell vonni az ügyeleti szolgálatot.

(8)

A misszió végrehajtására olyan helyzetben kerül sor, amely rosszabbodhat és akadályozhatja az Unió külső tevékenységének az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 21. cikkében meghatározott célkitűzései elérését,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A misszió

Az Unió létrehozza az Afrika szarván a regionális tengeri kapacitásépítést célzó missziót (EUCAP NESTOR).

2. cikk

Megbízatás

Az EUCAP NESTOR célkitűzése, hogy elősegítse a kalózkodás elleni küzdelmet a tengerpolitikai irányítást is magában foglaló tengerhajózási biztonságuk folyamatos megerősítésére való önfenntartó képességük fejlesztését Afrika szarván és az Indiai-óceán nyugati partjánál fekvő államokban. Az EUCAP NESTOR kezdetben Dzsibutira, Kenyára, a Seychelles-szigetekre, Szomáliára összpontosít. Az EUCAP NESTOR Tanzániában is végez tevékenységet azt követően, hogy az Unió kézhez vette a tanzániai hatóságok meghívását.

3. cikk

Feladatok

(1)   A 2. cikk szerinti célkitűzés teljesítése érdekében az EUCAP NESTOR a következő feladatokat látja el:

a)

segítséget nyújt a régióbeli hatóságoknak abban, hogy hatékonyan megszervezzék a parti őrségi funkciót betöltő tengerbiztonsági szervezetek tevékenységeit;

b)

képzéseket és képzési tapasztalatot biztosít a régióbeli államok tengeri kapacitásainak megerősítése érdekében, kezdetben Dzsibutiban, Kenyában és a Seychelles-szigeteken, arra törekedve, hogy ezek az államok önállóan is el tudják látni a képzési feladatokat;

c)

segíti Szomáliát abban, hogy átfogó jogi és szabályozási keretre építve létrehozza a saját szárazföldi parti őrségi kapacitását;

d)

azonosítja a sürgető felszerelésbeli hiányosságokat, illetve segítséget nyújt azok kezelésében az EUCAP NESTOR célkitűzéseinek elérésének érdekében;

e)

regionális jogi tanácsadási programmal segítséget nyújt a nemzeti jogszabályok és a jogállamiság megerősítésében, és jogi szakértelemmel támogatja a tengerbiztonságról szóló és az ahhoz kapcsolódó nemzeti jogszabályok kidolgozását;

f)

elősegíti a tengerbiztonságért felelős nemzeti hatóságok közötti regionális együttműködést;

g)

megerősíti a regionális együttműködést a tengeri kapacitásépítés terén;

h)

stratégiai tanácsadást biztosít oly módon, hogy szakértőket küld a kulcsfontosságú igazgatási szervekhez;

i)

missziós projekteket hajt végre és koordinálja az adományok fogadását;

j)

regionális tájékoztatási és kommunikációs stratégiát dolgoz ki és hajt végre.

(2)   Az EUCAP NESTOR nem foglal magában végrehajtási feladatokat.

4. cikk

Parancsnoki lánc és felépítés

(1)   AZ EUCAP NESTOR, mint válságkezelési művelet, egységes parancsnoki lánccal rendelkezik.

(2)   Az EUCAP NESTOR felépítése a következő:

a)

misszió központ Dzsibutiban;

b)

megfelelő helyi hivatalok.

(3)   Az EUCAP NESTOR-on belül tervezési egységet kell létrehozni projektek meghatározása és végrehajtása céljából. Az EUCAP NESTOR adott esetben – az EUCAP NESTOR-hoz kapcsolódó területeken és annak célkitűzése teljesítése érdekében – koordinációt, támogatást és tanácsadást biztosíthat a tagállamok és harmadik államok által saját hatáskörben végrehajtott projektek tekintetében.

5. cikk

Polgári műveleti parancsnok

(1)   Az EUCAP NESTOR polgári műveleti parancsnoka a Polgári Tervezési és Végrehajtási Szolgálat (CPCC) igazgatója.

(2)   A polgári műveleti parancsnok – a Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) politikai ellenőrzése és stratégiai irányítása mellett, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének (főképviselő) átfogó felügyelete alatt – gyakorolja az EUCAP NESTOR stratégiai szintű vezetését és irányítását.

(3)   A polgári műveleti parancsnok – a műveletek végrehajtására tekintettel – gondoskodik a Tanács és a PBB határozatainak megfelelő és hatékony végrehajtásáról, szükség szerint a misszióvezetőnek kiadott stratégiai szintű utasítások és a számára biztosított tanácsadás és technikai támogatás révén is.

(4)   A 2012/173/KKBP határozattal aktivált uniós műveleti központ közvetlen támogatást nyújt a polgári műveleti parancsnoknak az EUCAP NESTOR operatív tervezését és végrehajtását illetően.

(5)   A polgári műveleti parancsnok a főképviselőn keresztül jelentést tesz a Tanácsnak.

(6)   A teljes kirendelt állomány a nemzeti szabályokkal összhangban a kirendelő állam nemzeti hatóságai, az érintett uniós intézmény, illetve az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) teljes körű vezetése alatt marad. A nemzeti hatóságok a személyi állományuk, csoportjaik és egységeik operatív irányítását (OPCON) a polgári műveleti parancsnokra ruházzák át.

(7)   A polgári műveleti parancsnok teljes mértékben felel azért, hogy az Unió gondossági kötelezettsége megfelelő módon teljesüljön.

(8)   A polgári műveleti parancsnok, az Európai Uniónak az Afrika szarva térségért felelős különleges képviselője (EUKK) és a régióbeli uniós küldöttségvezetők szükség szerint konzultálnak egymással.

6. cikk

A misszióvezető

(1)   A misszióvezető felelős az EUCAP NESTOR-ért és gyakorolja annak helyszíni vezetését és irányítását, és közvetlenül a polgári műveleti parancsnoknak tartozik felelősséggel.

(2)   A misszióvezető gyakorolja a polgári műveleti parancsnok által kirendelt, a közreműködő államokból érkező személyi állomány, csoportok és egységek feletti vezetést és irányítást, valamint ellátja az EUCAP NESTOR rendelkezésére bocsátott eszközöket, forrásokat és információkat is érintő adminisztratív és logisztikai feladatokat.

(3)   A misszióvezető – a polgári műveleti parancsnok stratégiai szintű utasításait követve – az EUCAP NESTOR hatékony helyszíni tevékenysége érdekében utasításokat ad az EUCAP NESTOR teljes személyzetének, koordinálja a műveleteket, és ellátja a napi irányítást.

(4)   A misszióvezető felel az EUCAP NESTOR költségvetésének végrehajtásáért. A misszióvezető e célból szerződést ír alá a Bizottsággal.

(5)   A misszióvezető felel a személyzetet érintő fegyelmi kérdésekben. A személyzet kirendelt tagjait illetően fegyelmi eljárást a nemzeti szabályokkal összhangban a nemzeti hatóság, az érintett uniós intézmény vagy az EKSZ folytathat.

(6)   A misszióvezető képviseli az EUCAP NESTOR-t a műveleti területen, és biztosítja az EUCAP NESTOR megfelelő láthatóságát.

(7)   Adott esetben a misszióvezető feladata a helyszínen jelen lévő egyéb uniós szereplőkkel való koordináció. A parancsnoki lánc sérelme nélkül, az EUKK a régióbeli uniós küldöttségvezetőkkel szoros együttműködésben helyi politikai iránymutatást nyújt az EUCAP NESTOR misszióvezetőnek.

(8)   Az EUCAP NESTOR egyéb tevékenységeivel összhangban álló, azokat kiegészítő projektek végrehajtása céljából – a misszióvezetőnek felhatalmazása van arra, hogy a tervezési egységen keresztül igénybe vegye a tagállamok vagy harmadik államok pénzügyi hozzájárulásait amennyiben a projektet:

a)

előirányozták az e határozathoz kapcsolódó költségvetésre gyakorolt hatásról szóló kimutatásban, vagy

b)

az EUCAP NESTOR során a misszióvezető kérésére a költségvetésre gyakorolt hatásról szóló kimutatásba foglalják.

Ebben az esetben a misszióvezető megállapodást köt az érintett államokkal, amely többek között különös szabályokat állapít meg azon panaszok kezelésére vonatkozóan, amelyek a hozzájáruló államok által rendelkezésre bocsátott pénzeszközök kezelése során a misszióvezető által hozott intézkedésekkel vagy elkövetett mulasztásokkal okozott károkkal kapcsolatban merülnek fel harmadik felek részéről.

A hozzájáruló államok pénzeszközeinek kezelése során a misszióvezető által hozott intézkedésekért vagy az általa elkövetett mulasztásokért a szóban forgó államok semmilyen esetben sem tehetik felelőssé az Uniót vagy a főképviselőt.

7. cikk

Személyi állomány

(1)   Az EUCAP NESTOR személyi állományát elsősorban a tagállamok, az uniós intézmények és az EKSZ által kirendelt személyi állomány alkotja. Minden tagállam vagy uniós intézmény, illetve az EKSZ maga viseli az általa kiküldött személyi állománnyal kapcsolatos költségeket, beleértve a kiküldetési helyre történő utazás, valamint az onnan történő elutazás költségeit, az illetményeket, az orvosi ellátást és – a napidíjak kivételével – a juttatásokat.

(2)   Az állomány tagjait kiküldő állam vagy uniós intézmény vagy az EKSZ feladata, hogy választ adjon az állomány tagjai részéről vagy velük összefüggésben, a kiküldetéssel kapcsolatban felmerülő követelésekre, valamint hogy adott esetben eljárást indítson az állomány kiküldött tagjával szemben.

(3)   Az EUCAP NESTOR szükség esetén szerződéses alapon alkalmazhat nemzetközi és helyi személyzetet is, amennyiben a szükséges funkciókat a tagállamok által kirendelt személyzet nem látja el. Kivételesen, kellően indokolt esetben, ha nem áll rendelkezésre megfelelően képzett jelentkező a tagállamokból, a részt vevő harmadik államok állampolgárai is toborozhatók szerződéses alapon.

(4)   A nemzetközi és helyi személyzet alkalmazási feltételeit, valamint jogait és kötelezettségeit a misszióvezető és az érintett személyzet tagjai közötti szerződésekben kell meghatározni.

8. cikk

Az EUCAP NESTOR és személyi állományának jogállása

Az EUCAP NESTOR-nak és személyi állományának jogállását – beleértve adott esetben az EUCAP NESTOR végrehajtásához és zavartalan működéséhez szükséges kiváltságokat, mentességeket és további garanciákat is – az EUSZ 37. cikkével összhangban és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően megkötött megállapodásban kell meghatározni.

9. cikk

Politikai ellenőrzés és stratégiai irányítás

(1)   A Tanács és a főképviselő felügyeletével a PBB gyakorolja az EUCAP NESTOR politikai ellenőrzését és stratégiai irányítását. A Tanács felhatalmazza a PBB-t, hogy az EUSZ 38. cikke harmadik bekezdése alapján meghozza a vonatkozó határozatokat. E felhatalmazás a misszióvezetőnek a főképviselő javaslata alapján történő kinevezésére, valamint a műveleti koncepció (CONOPS) és a műveleti terv (OPLAN) módosítására is vonatkozik. Az EUCAP NESTOR céljaival és befejezésével kapcsolatos döntéshozatali hatáskör a Tanácsot illeti meg.

(2)   A PBB rendszeres időközönként jelentést tesz a Tanácsnak.

(3)   A polgári műveleti parancsnok és a misszióvezető rendszeresen és szükség szerint jelentést tesz a PBB részére a hatáskörükbe tartozó kérdésekről.

10. cikk

Harmadik államok részvétele

(1)   Az Unió döntéshozatali autonómiájának és egységes intézményi keretének sérelme nélkül harmadik államok is felkérést kaphatnak az EUCAP NESTOR-ban való közreműködésre, feltéve, hogy viselik az általuk kirendelt személyzettel kapcsolatos költségeket, beleértve az illetményeket, a teljes körű biztosítást, a napidíjakat, valamint a kiküldetési helyre történő utazás és az onnan történő elutazás költségeit is, továbbá megfelelő módon hozzájárulnak az EUCAP NESTOR működési költségeihez.

(2)   Az EUCAP NESTOR-hoz hozzájáruló harmadik államokat az EUCAP NESTOR ó napi irányítását illetően a tagállamokkal azonos jogok és kötelezettségek illetik meg.

(3)   A Tanács felhatalmazza a PBB-t, hogy hozza meg a megfelelő határozatokat a javasolt hozzájárulások elfogadásáról, és hozza létre a hozzájáruló felek bizottságát.

(4)   A harmadik államok részvételére vonatkozó részletes szabályokat az EUSZ 37. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően megkötött megállapodásokban, valamint szükség szerint további technikai megállapodásokban kell meghatározni. Amennyiben az Unió és egy harmadik állam uniós válságkezelési műveletekben való részvételre vonatkozó keretmegállapodást köt, az adott megállapodás rendelkezései alkalmazandók az EUCAP NESTOR vonatkozásában is.

11. cikk

Biztonság

(1)   A polgári műveleti parancsnok az 5. cikkel összhangban irányítja a biztonsági intézkedéseknek a misszióvezető általi tervezését, valamint biztosítja azok megfelelő és eredményes végrehajtását az EUCAP NESTOR keretében.

(2)   A misszióvezető felel az EUCAP NESTOR biztonságáért, valamint azért, hogy az EUSZ V. címe és az azt támogató jogi eszközök értelmében az Unión kívül operatív jelleggel alkalmazott személyi állomány biztonságára vonatkozó uniós politikával összhangban betartsák az EUCAP NESTOR tekintetében alkalmazandó biztonsági minimumkövetelményeket.

(3)   A misszióvezető munkáját a misszió biztonságáért felelős, vezető beosztású tisztviselő (SMSO) segíti, aki a misszióvezető közvetlen beosztottja, és aki az EKSZ-szel is szoros munkakapcsolatot tart fenn.

(4)   Az EUCAP NESTOR személyi állománya tevékenységének megkezdése előtt – a műveleti tervvel összhangban – kötelező biztonsági képzésen vesz részt. A személyi állomány emellett az SMSO által szervezett rendszeres helyszíni ismétlő képzéseken is részt vesz.

(5)   A misszióvezető az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról szóló, 2011. március 31-i 2011/292/EU tanácsi határozattal (3) összhangban biztosítja az EU-minősített adatok védelmét.

12. cikk

Ügyeleti szolgálat

Az EUCAP NESTOR-ba be kell vonni az ügyeleti szolgálatot.

13. cikk

Pénzügyi rendelkezések

(1)   Az EUCAP NESTOR-ral kapcsolatos kiadások fedezésére szolgáló pénzügyi referenciaösszeg az e határozat hatálybalépését követő első 12 hónapra 22 880 000 EUR. A következő időszakok tekintetében a pénzügyi referenciaösszegről a Tanács dönt.

(2)   Valamennyi kiadást az Unió általános költségvetésére alkalmazandó szabályoknak és eljárásoknak megfelelően kell kezelni.

(3)   A misszióvezető a Bizottság jóváhagyásával technikai megállapodásokat köthet tagállamokkal, részt vevő harmadik államokkal és egyéb nemzetközi szereplőkkel a felszereléseknek, szolgáltatásoknak és helyiségeknek az EUCAP NESTOR számára való beszerzését illetően.

(4)   A pénzügyi rendelkezéseknek összhangban kell állniuk az EUCAP NESTOR operatív igényeivel, beleértve a felszerelés kompatibilitását és a csapatok interoperabilitását is.

(5)   A szerződésében vállalt tevékenységek tekintetében a misszióvezető teljes körű jelentéstételi kötelezettséggel tartozik a Bizottságnak, amely felügyeli a tevékenységét.

(6)   A felmerült kiadások e határozat hatálybalépésének napján vagy azt követően számolhatók el.

14. cikk

Az Unió válaszlépéseinek összhangja és együttműködés

(1)   A főképviselő biztosítja, hogy e határozat végrehajtása összhangban legyen az Unió külső tevékenységének egészével, továbbá ezen belül az Unió fejlesztési programjaival.

(2)   A parancsnoki lánc sérelme nélkül, a misszióvezető az Unió régióbeli küldöttségeivel szoros együttműködésben végzi tevékenységét, biztosítva ezáltal az uniós fellépés következetességét az Afrika szarva térségben.

(3)   A misszióvezető szorosan összehangolja tevékenységét a régióban tevékenykedő uniós és tagállami misszióvezetőkkel.

(4)   A misszióvezető együttműködik a térségben jelen lévő más nemzetközi szereplőkkel, különösen az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) Szomáliával foglalkozó politikai hivatalával, az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatalával, az ENSZ Fejlesztési Programjával és a Nemzetközi Tengerészeti Szervezettel.

(5)   A misszióvezető szorosan összehangolja tevékenységét az EUNAVFOR Atalantával, az Európai Unió szomáliai biztonsági erők kiképzéséhez való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai missziójával (EUTM Somalia), a tengerbiztonsági projekttel és a „kritikus tengeri útvonalak” projekttel.

15. cikk

Információk és dokumentumok átadása

(1)   A főképviselő az EUCAP NESTOR igényeinek és a 2011/292/EU határozatnak megfelelően jogosult az EUCAP NESTOR céljára készült EU-minősített adatokat „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” szintig szükség szerint az e határozathoz csatlakozó harmadik államok részére átadni.

(2)   A főképviselő emellett az EUCAP NESTOR operatív igényeinek és a 2011/292/EU határozatnak megfelelően jogosult az EUCAP NESTOR céljára készült EU-minősített adatokat „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” szintig szükség szerint az ENSZ és az Afrikai Unió (AU) részére átadni. E célból a főképviselő megállapodást köt az ENSZ és az AU illetékes szerveivel.

(3)   Különleges és azonnali operatív igény esetén a főképviselő a 2011/292/EU határozatnak megfelelően „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” szintig jogosult a fogadó állam részére is átadni az EUCAP NESTOR céljára készült EU-minősített adatokat. E célból a főképviselő megállapodást köt a fogadó állam illetékes szerveivel.

(4)   A főképviselő jogosult az e határozathoz csatlakozó harmadik államok részére az EUCAP NESTOR-ral kapcsolatos tanácsi tanácskozásokra vonatkozó, nem minősített, a Tanács eljárási szabályzata (4) 6. cikkének (1) bekezdése értelmében szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó uniós dokumentumok átadására.

(5)   A főképviselő az (1)-(4) bekezdésekben említett jogosultságait, valamint a (2) és (3) bekezdésekben említett megállapodások megkötésére vonatkozó hatáskörét átruházhatja a felügyelete alatt álló más személyekre, a polgári műveleti parancsnokra és/vagy a misszióvezetőre.

16. cikk

Hatálybalépés és időtartam

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 24 hónapig kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. ALETRARIS


(1)  HL L 327., 2011.12.8., 62. o.

(2)  HL L 89., 2012.3.27., 66. o.

(3)  HL L 141., 2011.5.27., 17. o.

(4)  A Tanács 2009. december 1-jei 2009/937/EU határozata a Tanács eljárási szabályzatának elfogadásáról (HL L 325., 2009.12.11., 35. o.).


17.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 187/44


A TANÁCS 2012/390/KKBP HATÁROZATA

(2012. július 16.)

az Európai Unió Afrikai Unió melletti különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 28. cikkére, a 31. cikke (2) bekezdésére és 33. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2011. október 20-án elfogadta a 2011/697/KKBP határozatot (1), amely Gary QUINCE-t nevezte ki az Európai Unió Afrikai Unió (AU) melletti különleges képviselőjévé (EUKK). Az EUKK megbízatása 2012. június 30-án lejár.

(2)

Az EUKK megbízatását további 12 hónapra meg kell hosszabbítani.

(3)

Az EUKK a megbízatását olyan helyzetben látja el, amely rosszabbodhat, és amely akadályozhatja az Unió külső tevékenységének tekintetében a Szerződés 21. cikkében meghatározott célkitűzések megvalósítását,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió különleges képviselője

A Tanács 2013. június 30-ig meghosszabbítja a Gary QUINCE-nek, az AU melletti EUKK-nak adott megbízatást. Az EUKK megbízatása hamarabb is megszüntethető, amennyiben a Tanács az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének (főképviselő) javaslatára így határoz.

2. cikk

Politikai célkitűzések

Az EUKK megbízatása az Unió azon átfogó politikai célkitűzésein alapul, amelyeket az Afrika-EU közös stratégia fogalmazott meg, és amelyek a békés, demokratikus és virágzó jövő építésére irányuló afrikai erőfeszítések támogatására irányulnak. E célkitűzések az alábbiakat foglalják magukban:

a)

az Unió AU-val folytatott politikai párbeszédének fokozása és szélesebb körű kapcsolatainak kialakítása;

b)

az Unió és az AU közötti partnerség megerősítése az Afrika-EU közös stratégiában meghatározott valamennyi területen, hozzájárulás – az AU-val partnerségben – az Afrika-EU közös stratégia kialakításához és végrehajtásához, az afrikai szerep- és felelősségvállalás elvének tiszteletben tartása, szorosabb és a többoldalú partnerekkel összehangolt együttműködés az afrikai képviselőkkel a többoldalú fórumokon;

c)

az AU-val való együttműködés és az AU támogatása az intézményfejlesztés előmozdításával és az Unió és az AU intézményei közötti kapcsolatok erősítésével, többek között fejlesztési támogatás révén is, az alábbiak előmozdítása érdekében:

béke és biztonság: konfliktusok előrejelzése, megelőzése, kezelése, a konfliktusokban való közvetítés és azok megoldása, a béke és a stabilitás előmozdítását szolgáló erőfeszítések támogatása, a konfliktusokat követő újjáépítés támogatása,

emberi jogok és kormányzás: az emberi jogok előmozdítása és védelme; az alapvető szabadságok és a jogállamiság tiszteletének előmozdítása; a kormányzás ellenőrzésére és javítására irányuló afrikai erőfeszítések támogatása a politikai párbeszéd és a pénzügyi és technikai segítségnyújtás révén; a részvételi demokrácia és az elszámoltathatóság erősítésének támogatása; a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem támogatása, valamint a gyermekek és a fegyveres konfliktusok kérdésének kezelésére irányuló erőfeszítések további előmozdítása, a kérdés valamennyi aspektusa tekintetében,

fenntartható növekedés, regionális integráció és kereskedelem: a kölcsönös összekapcsolhatóságra irányuló erőfeszítések támogatása, valamint az emberek vízhez, higiéniához, energiához és információtechnológiához való hozzáférésének megkönnyítése; a szilárd, hatékony és harmonizált üzleti jogi keret előmozdítása; annak támogatása, hogy Afrika a világkereskedelmi rendszer szerves részévé váljon, az afrikai országok támogatása abban, hogy megfeleljenek az uniós szabályoknak és előírásoknak; Afrika támogatása az éghajlatváltozás hatásainak kezelésében,

az emberi erőforrásba való befektetés: a nemek közötti egyenlőség, az egészségügy, az élelmezésbiztonság és az oktatás területén tett erőfeszítések segítése, csereprogramok, egyetemi hálózatok és kiválósági központok támogatása, a migráció kiváltó okainak kezelése.

Mindezeken túlmenően az EUKK kulcsfontosságú szerepet játszik az Afrika-EU közös stratégia végrehajtásában, amelynek célja az Afrika és az Unió közötti stratégiai partnerség továbbfejlesztése és megszilárdítása.

3. cikk

Megbízatás

A 2. cikkben említett célkitűzések közös kül- és biztonságpolitikával (KKBP) és közös biztonság- és védelempolitikával (KBVP) kapcsolatos vonatkozásainak elérése érdekében az EUKK megbízatása a következőkre terjed ki:

a)

az Unió átfogó befolyásának erősítése az AU-val és annak Bizottságával folytatott, az Unió és az AU közötti kapcsolat terén felmerülő, a KKBP/KBVP-vel kapcsolatos kérdések teljes körére kiterjedő addisz-abebai párbeszéd és annak koordinálása során, különösen a béke- és biztonsági partnerség, valamint a béke és a biztonság afrikai struktúrája végrehajtásának támogatása tekintetében;

b)

megfelelő szintű politikai képviselet biztosítása, tükrözve az Uniónak mint az AU politikai, pénzügyi és intézményi partnerének fontosságát, valamint e partnerség magasabb szintre emelését, amit az AU világszerte egyre növekvő politikai jelentősége tett szükségessé;

c)

amennyiben a Tanács úgy határoz, az uniós álláspontok és politikák képviselete, amikor az AU jelentős szerepet tölt be egy olyan válsághelyzetben, amelyre nem neveztek ki EUKK-t;

d)

segítség abban, hogy az AU-val kapcsolatos uniós politikák és fellépések koherensebbek, összehangoltabbak és koordináltabbak legyenek, valamint hozzájárulás a szélesebb körű partneri csoport közötti összhang, valamint e csoport AU-val folytatott kapcsolatának megerősítéséhez;

e)

hozzájárulás az AU szempontjából releváns uniós emberi jogi politikák végrehajtásához, ideértve az Unió emberi jogi iránymutatásait, így különösen a gyermekek és a fegyveres konfliktusok kapcsolatáról, továbbá a nők elleni erőszakról, valamint a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemről szóló uniós iránymutatásokat, a nőkről, a békéről és a biztonságról szóló uniós politikát, továbbá a Nemzetközi Büntetőbíróság határozatait nyomon követő uniós cselekvési tervet;

f)

valamennyi AU-szintű lényeges fejlemény szoros figyelemmel kísérése és azokról jelentés készítése;

g)

szoros kapcsolat fenntartása az AU Bizottságával, más AU szervekkel, szubregionális afrikai szervezetek AU melletti képviseleteivel, valamint az AU tagállamainak az AU melletti képviseleteivel;

h)

az AU és a szubregionális afrikai szervezetek közötti kapcsolatok és együttműködés elősegítése, különösen azokon a területeken, ahol az Unió támogatást nyújt;

i)

kérésre tanácsadás és segítségnyújtás az AU részére az Afrika-EU közös stratégiában megjelölt területeken;

j)

kérésre tanácsadás és segítségnyújtás az AU részére a válságkezelési képességek kialakításához;

k)

egyértelmű feladatmegosztás alapján történő egyeztetés az AU tagállamaiban/régióiban megbízatással rendelkező EUKK-kal és tevékenységeik támogatása; és

l)

szoros kapcsolat fenntartása, valamint a koordináció előmozdítása az AU Addisz-Abebában jelen lévő kulcsfontosságú nemzetközi partnereivel, különösen az Egyesült Nemzetek Szervezetével, de egyúttal a nem állami szereplőkkel is az Unió és az AU közötti partnerség terén felmerülő, a KKBP/KBVP-vel kapcsolatos kérdések teljes körében.

4. cikk

A megbízatás végrehajtása

(1)   Az EUKK felel a megbízatásnak a főképviselő felügyelete melletti végrehajtásáért.

(2)   A Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) kiemelt kapcsolatot tart fenn az EUKK-val, valamint az EUKK számára elsődleges kapcsolattartó pontként szolgál a Tanácson belül. A PBB – a megbízatás keretein belül és a főképviselő hatáskörének sérelme nélkül – stratégiai iránymutatást és politikai irányítást nyújt az EUKK számára.

(3)   Az EUKK szorosan együttműködik az Európai Külügyi Szolgálattal (EKSZ) és annak megfelelő szervezeti egységeivel.

5. cikk

Finanszírozás

(1)   Az EUKK megbízatásával kapcsolatos kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg a 2012. július 1-jétől2013. június 30-ig terjedő időszakra 680 000 EUR.

(2)   A kiadásokat az Európai Unió általános költségvetésére vonatkozó eljárásokkal és szabályokkal összhangban kell kezelni.

(3)   A kiadások kezelése az EUKK és a Bizottság közötti szerződés tárgyát képezi. Az EUKK minden kiadással elszámol a Bizottság felé.

6. cikk

A csoport létrehozása és összetétele

(1)   Az EUKK a megbízatása és az ahhoz rendelkezésre álló pénzügyi eszközök keretein belül felel csoportjának létrehozásáért. A csoportnak rendelkeznie kell a megbízatás által megkívánt, meghatározott politikai kérdésekre vonatkozó szakértelemmel. Az EUKK folyamatosan és haladéktalanul tájékoztatja a Tanácsot és a Bizottságot a csoport összetételéről.

(2)   A tagállamok, az Unió intézményei és az EKSZ javaslatot tehetnek olyan alkalmazottak kirendelésére, akik az EUKK-t munkájában segítik. Az ilyen kirendelt alkalmazottak javadalmazását az érintett uniós tagállam, az Unió érintett intézménye, illetve az EKSZ fedezi. A tagállamok által az Unió intézményeihez vagy az EKSZ-hez kirendelt szakértőket is ki lehet helyezni az EUKK-hoz. A szerződéses nemzetközi alkalmazottaknak a tagállamok állampolgárainak kell lenniük.

(3)   A kirendelt személyzet minden tagja a küldő tagállam, a küldő uniós intézmény vagy az EKSZ közigazgatási fennhatósága alatt marad, és az EUKK megbízatásának érdekében jár el és végzi feladatát.

7. cikk

Az EUKK és az EUKK személyzete részére biztosított kiváltságok és mentességek

Az EUKK küldetésének és az EUKK alkalmazottai feladatának elvégzéséhez és a zökkenőmentes működéshez szükséges kiváltságokról, mentességekről és egyéb garanciákról – adott esetben – a fogadó féllel/felekkel kell megállapodni. A tagállamok és a Bizottság minden ehhez szükséges támogatást megadnak.

8. cikk

Az EU-minősített adatok biztonsága

Az EUKK és csoportjának tagjai tiszteletben tartják az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról szóló, 2011. március 31-i 2011/292/EU tanácsi határozatban (2) megállapított biztonsági elveket és minimumszabályokat.

9. cikk

Az információkhoz való hozzáférés és logisztikai támogatás

(1)   A tagállamok, a Bizottság és a Tanács Főtitkársága biztosítja, hogy az EUKK minden lényeges információhoz hozzáférjen.

(2)   Az Unió küldöttségei és/vagy adott esetben a tagállamok logisztikai segítséget nyújtanak a térségben.

10. cikk

Biztonság

Az EUKK – a Szerződés V. címe szerint az Unión kívül műveleti minőségben alkalmazott személyi állomány biztonságára vonatkozó uniós politikának megfelelően – a megbízatásával és az EUKK hatáskörébe tartozó földrajzi terület biztonsági helyzetével összhangban, a közvetlenül az EUKK irányítása alá tartozó állomány biztonsága érdekében meghoz minden ésszerűen megvalósítható intézkedést, elsősorban az alábbiakat:

a)

az adott misszióra vonatkozó biztonsági terv kidolgozása az EKSZ iránymutatása alapján, amely rendelkezik a misszióra vonatkozó fizikai, szervezeti és eljárási biztonsági intézkedésekről, szabályozza az állomány biztonságos mozgását a misszió területére és a misszió területén belül, továbbá kiterjed a biztonsági események kezelésére, valamint meghatározza a vészhelyzeti intézkedési tervet és a misszió evakuálási tervét;

b)

annak biztosítása, hogy az Unión kívül telepített teljes személyi állomány a misszió területén fennálló körülmények által megkövetelt, nagy kockázat elleni biztosítással rendelkezzen;

c)

annak biztosítása, hogy csoportjának az Unión kívül telepítendő valamennyi tagja – beleértve a szerződéssel alkalmazott helyi személyi állományt is– a misszió területére való érkezése előtt vagy érkezésekor megfelelő, a misszió területének az EKSZ által megállapított kockázati minősítéséhez igazodó biztonsági képzésben részesüljön;

d)

annak biztosítása, hogy a rendszeres biztonsági értékeléseket követően elfogadott ajánlások mindegyikét végrehajtsák, és írásbeli jelentések benyújtása az elért eredményekről szóló, valamint a megbízatás végrehajtásáról szóló jelentések keretében a Tanács, a Bizottság és a főképviselő részére az ajánlások végrehajtásáról és egyéb biztonsági kérdésekről.

11. cikk

Jelentéstétel

Az EUKK szóban és írásban rendszeresen jelentést tesz a főképviselőnek és a PBB-nek. Az EUKK szükség szerint a tanácsi munkacsoportoknak is jelentést tesz. A rendszeres írásbeli jelentéseket a COREU-hálózaton keresztül adják közre. Az EUKK a főképviselő vagy a PBB ajánlására jelentést tehet a Külügyek Tanácsának.

12. cikk

Koordináció

(1)   Az EUKK hozzájárul az Unió fellépésének egységéhez, összehangoltságához és hatékonyságához, és elősegíti annak biztosítását, hogy valamennyi uniós eszközt és tagállami fellépést összehangolt módon alkalmazzanak az Unió politikai céljainak megvalósítása érdekében. Az EUKK tevékenységét össze kell hangolni a Bizottság, valamint adott esetben a térségben működő többi EUKK tevékenységével. Az EUKK rendszeresen tájékoztatja a tagállamok külképviseleteit és az Unió küldöttségeit.

(2)   Az EUKK helyben szoros kapcsolatot tart fenn az Unió küldöttségeinek vezetőivel és a tagállami külképviseletek vezetőivel. Ez utóbbiak mindent megtesznek annak érdekében, hogy az EUKK-nak a megbízatása végrehajtásában segítséget nyújtsanak. Az EUKK a helyszínen lévő egyéb nemzetközi és regionális szereplőkkel is kapcsolatot tart.

13. cikk

Felülvizsgálat

E határozat végrehajtását, valamint az Uniónak az érintett régióban történő egyéb hozzájárulásaival való összhangját rendszeresen felül kell vizsgálni. Az EUKK 2012. december végén az elért eredményekről szóló jelentést, a megbízatás végén pedig a megbízatás végrehajtásáról szóló átfogó jelentést nyújt be a főképviselőnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak.

14. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2012. július 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. ALETRARIS


(1)  HL L 323., 2007.12.8., 45. o.

(2)  HL L 141., 2011.5.27., 17. o.


17.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 187/47


A TANÁCS 2012/391/KKBP HATÁROZATA

(2012. július 16.)

2010/279/KKBP határozat módosításáról az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziójáról (EUPOL AFGHANISTAN) szóló

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 28. cikkére, 42. cikke (4) bekezdésére, valamint 43. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2010. május 18-án elfogadta a 2010/279/KKBP határozatot (1), amely 2013. május 31-ig meghosszabbította az EUPOL AFGHANISTAN missziót.

(2)

A jelenlegi pénzügyi referenciaösszeg a 2012. július 31-ig tartó időszakot fedezi.

(3)

A 2010/279/KKBP határozatot ezért módosítani kell annak érdekében, hogy tartalmazza a 2012. augusztus 1-jétől2013. május 31-ig terjedő időszakra előirányzandó pénzügyi referenciaösszeget,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2010/279/KKBP határozat 13. cikke helyébe az alábbi szöveg lép:

„13. cikk

Pénzügyi rendelkezések

(1)   Az EUPOL AFGHANISTAN misszióval járó kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg 2011. július 31-ig54 600 000 EUR.

Az EUPOL AFGHANISTAN misszióval járó kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg a 2011. augusztus 1-jétől2012. július 31-ig terjedő időszakra 60 500 000 EUR.

Az EUPOL AFGHANISTAN misszióval járó kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg a 2012. augusztus 1-jétől2013. május 31-ig terjedő időszakra 56 870 000 EUR.

(2)   Valamennyi kiadást az Európai Unió általános költségvetésére alkalmazandó szabályoknak és eljárásoknak megfelelően kell kezelni.

(3)   A szerződésében vállalt tevékenységek tekintetében a misszióvezető teljes körű jelentési kötelezettséggel tartozik az őt felügyelő Bizottságnak.

(4)   Harmadik államok állampolgárai is pályázhatnak szerződéskötésre. A misszióvezető – a Bizottság általi jóváhagyás esetén – technikai megállapodásokat köthet a regionális parancsnokságok és a tartományi újjáépítési csapatok (PRT) terén vezető szerepet betöltő országokkal, valamint az Afganisztánba telepített nemzetközi szereplőkkel a felszereléseknek, szolgáltatásoknak és helyiségeknek a misszió számára való rendelkezésre bocsátását illetően, különösen amennyiben a biztonsági feltételek ezt megkövetelik.

(5)   A pénzügyi rendelkezések tiszteletben tartják az EUPOL AFGHANISTAN operatív követelményeit, beleértve a felszerelések kompatibilitását és a csapatok interoperabilitását, és figyelembe veszik a személyzetnek a regionális parancsnokságokba és a tartományi újjáépítési csapatokba való telepítését.”

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. ALETRARIS


(1)  HL L 123., 2010.5.19., 4. o.


17.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 187/48


A TANÁCS 2012/392/KKBP HATÁROZATA

(2012. július 16.)

az Európai Unió nigeri KBVP-missziójáról (EUCAP Sahel Niger)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 28. cikkére, valamint 42. cikkének (4) bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

2011. március 21-én a Tanács üdvözölte a Száhil öv biztonságával és fejlesztésével kapcsolatos európai uniós stratégiát, kiemelve, hogy az Uniónak régóta érdeke, hogy a Száhil övben javuljon a biztonsági helyzet és felgyorsuljon a fejlődés. A közelmúltban pedig a terrorcselekmények gyakoribbá válása és a líbiai konfliktus következményei miatt sürgetővé vált a régióbeli uniós polgárok és uniós érdekek védelmének biztosítása, valamint annak megelőzése, hogy ezek a fenyegetések az Unióra is átterjedjenek, hozzájárulva emellett a regionális biztonsági fenyegetések csökkentéséhez.

(2)

2012. március 23-án a Tanács jóváhagyta a Száhil övben folytatandó esetleges közös biztonsági és védelempolitikai (KBVP) polgári misszió válságkezelési koncepcióját.

(3)

2012. június 1-jén Niger miniszterelnöke a tervezett KBVP-misszió vonatkozásában meghívólevelet küldött az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének (főképviselő), amelyben üdvözölte, hogy az Unió azzal a céllal telepít KBVP-missziót, hogy megerősítse a nigeri biztonsági erők képességeit, különös tekintettel a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni hatékony, koherens és koordinált küzdelem megvalósítására.

(4)

Az EUCAP SAHEL Niger misszióba be kell vonni az ügyeleti szolgálatot.

(5)

Az EUCAP SAHEL Niger végrehajtására olyan helyzetben kerül sor, amely rosszabbodhat és akadályozhatja az Unió külső tevékenysége tekintetében az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 21. cikkében meghatározott célkitűzések elérését,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A misszió

Az Unió létrehozza az Európai Unió nigeri KBVP-misszióját azzal a céllal, hogy támogassa Niger biztonsági ágazatbeli szereplőinek kapacitásépítését a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelem érdekében (EUCAP SAHEL Niger).

2. cikk

Célkitűzések

A Száhil öv biztonságával és fejlesztésével kapcsolatos európai uniós stratégia végrehajtásával összefüggésben az EUCAP SAHEL Niger célja a nigeri hatóságok segítése saját biztonsági és fejlesztési stratégiájuk biztonsági dimenziójának végrehajtásában és a közös biztonsági kihívások elleni küzdelemben a regionális irányítás fejlesztése. Az EUCAP SAHEL Niger célja különösen, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy Nigerben a különböző biztonsági ágazatbeli szereplők a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelem során integrált, multidiszciplináris, koherens, fenntartható és az emberi jogokat tiszteletben tartó megközelítést alkalmazzanak.

3. cikk

Feladatok

(1)   A 2. cikkben meghatározott célkitűzések megvalósítása érdekében az EUCAP SAHEL Niger:

a)

tanácsadást és segítséget biztosít a nigeri biztonsági és fejlesztési stratégia biztonsági dimenziójának végrehajtásához nemzeti szinten és a többi szereplő erőfeszítéseit kiegészítve,

b)

támogatja a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelemmel kapcsolatos átfogó regionális és nemzetközi koordináció kialakítását,

c)

a nyomozási képességek fejlesztése révén erősíti a jogállamiságot, valamint ezen belül megfelelő képzési programokat dolgoz ki és hajt végre.

d)

támogatja a nigeri biztonsági erők fenntarthatóságának fejlesztését,

e)

hozzájárul a biztonság területével kapcsolatos projektek azonosításához, tervezéséhez és végrehajtásához.

(2)   Az EUCAP SAHEL Niger kezdetben az (1) bekezdésben felsorolt tevékenységekre összpontosít, amelyek hozzájárulnak a nigeri területek feletti ellenőrzés fejlesztéséhez, a nigeri fegyveres erőkkel történő együttműködést is beleértve.

(3)   Az EUCAP SAHEL Niger nem lát el végrehajtási feladatokat.

4. cikk

A parancsnoki lánc és a misszió felépítése

(1)   Az EUCAP SAHEL Niger misszió, mint válságkezelési művelet, egységes parancsnoki lánccal rendelkezik.

(2)   Az EUCAP SAHEL Niger misszióközpontja Niameyben van.

(3)   Az EUCAP SAHEL Niger felépítése a következő:

a)

misszióvezető;

b)

tervezési és műveleti egység, amely a regionális összekötő tisztviselőket is magában foglalja;

c)

a misszió támogató egysége;

d)

jelentéstételi, biztonsági, elemző és tanácsadó/nyilvános tájékoztatást biztosító egységek;

e)

brüsszeli támogató egység.

(4)   Az EUCAP SAHEL Nigeren belül projektekkel foglalkozó egységet kell létrehozni projektek azonosítása és végrehajtása céljából. Az EUCAP SAHEL Niger adott esetben – az EUCAP SAHEL Nigerhez kapcsolódó területeken és annak célkitűzései teljesítése érdekében – koordinációt, támogatást és tanácsadást biztosít a tagállamok és harmadik államok által saját hatáskörben végrehajtott projektek tekintetében.

5. cikk

Polgári műveleti parancsnok

(1)   Az EUCAP SAHEL Niger misszió polgári műveleti parancsnoka a Polgári Tervezési és Végrehajtási Szolgálat igazgatója.

(2)   A polgári műveleti parancsnok – a Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) politikai ellenőrzése és stratégiai irányítása mellett, a főképviselő átfogó felügyelete alatt – gyakorolja az EUCAP SAHEL Niger misszió stratégiai szintű vezetését és irányítását.

(3)   A polgári műveleti parancsnok – a műveletek kivitelezésére tekintettel – gondoskodik a Tanács és a PBB határozatainak megfelelő és hatékony végrehajtásáról, szükség szerint a misszióvezetőnek adott stratégiai szintű utasítások, valamint a misszióvezető számára biztosított tanácsadás és technikai támogatás révén is.

(4)   A polgári műveleti parancsnok a főképviselőn keresztül számol be a Tanácsnak.

(5)   A teljes kirendelt állomány a kirendelő állam nemzeti hatóságai – a nemzeti szabályozással összhangban –, vagy az érintett uniós intézmény, vagy az Európai Külügyi Szolgálat(EKSZ) teljes körű irányítása alatt marad. Ezek a hatóságok személyi állományuk, csoportjaik és egységeik operatív irányítását (OPCON) a polgári műveleti parancsnokra ruházzák át.

(6)   A polgári műveleti parancsnok teljes mértékben felel azért, hogy az Unió gondoskodási kötelezettsége megfelelő módon teljesüljön.

(7)   A polgári műveleti parancsnok és az Unió niameyi küldöttségének vezetője szükség esetén konzultál egymással.

6. cikk

A misszióvezető

(1)   A misszióvezető felelős az EUCAP SAHEL Niger misszióért és gyakorolja annak helyszíni vezetését és irányítását, és közvetlenül a polgári műveleti parancsnoknak tartozik felelősséggel.

(2)   A misszióvezető gyakorolja a polgári műveleti parancsnok által kirendelt, a közreműködő államokból érkező személyi állomány, csoportok és egységek feletti vezetést és irányítást, valamint ellátja az EUCAP SAHEL Niger misszió rendelkezésére bocsátott eszközöket, forrásokat és információkat is érintő adminisztratív és logisztikai feladatokat.

(3)   A misszióvezető – a polgári műveleti parancsnok stratégiai szintű utasításait követve – az EUCAP SAHEL Niger hatékony helyszíni tevékenysége érdekében utasításokat ad a misszió teljes személyzetének – beleértve a brüsszeli támogató egységet és a regionális összekötő tisztviselőket is –, koordinálja a műveleteket és ellátja a napi irányítást.

(4)   A misszióvezető felel az EUCAP SAHEL Niger misszió költségvetésének végrehajtásáért. A misszióvezető e célból szerződést ír alá a Bizottsággal.

(5)   A misszióvezető illetékes a személyi állományt érintő fegyelmi kérdésekben. A személyzet kirendelt tagjait illetően fegyelmi eljárást a nemzeti hatóság – a nemzeti szabályozással összhangban –, vagy az érintett uniós intézmény, vagy az EKSZ folytathat.

(6)   A misszióvezető képviseli az EUCAP SAHEL Nigert a műveleti területen, és biztosítja a misszió megfelelő láthatóságát.

(7)   Adott esetben a misszióvezető feladata a helyszínen jelen lévő egyéb uniós szereplőkkel való koordináció. Az Unió nigeri küldöttségének vezetője – a parancsnoki lánc sérelme nélkül – helyi politikai iránymutatást nyújt a misszióvezetőnek.

(8)   A misszióvezetőnek felhatalmazása van arra, hogy a projektekkel foglalkozó egységgel összefüggésben az EUCAP SAHEL Niger egyéb tevékenységeivel összhangban álló, azokat kiegészítő projektek végrehajtása céljából igénybe vegye a tagállamok vagy harmadik államok pénzügyi hozzájárulásait, amennyiben a projekt:

a)

szerepel az e határozathoz kapcsolódó, a költségvetési vonzatokról szóló kimutatásban; vagy

b)

a misszióvezető kérése alapján az EUCAP SAHEL Niger megkezdését követően bekerült a költségvetési vonzatokról szóló kimutatásba.

Ilyen esetben a misszióvezető megállapodást köt az érintett államokkal többek között arról, hogy milyen konkrét eljárásokat kell alkalmazni azoknak a harmadik felek részéről felmerülő panaszoknak a kezelésére, amelyek a hozzájáruló államok által rendelkezésre bocsátott pénzeszközök kezelése során a misszióvezető által hozott intézkedésekkel vagy elkövetett mulasztásokkal okozott károkkal kapcsolatban merülnek fel.

A hozzájáruló államok pénzeszközeinek kezelése során a misszióvezető által hozott intézkedésekkel vagy az általa elkövetett mulasztásokkal járó felelősséget a szóban forgó államok semmilyen esetben sem háríthatják az Unióra vagy a főképviselőre.

7. cikk

Személyi állomány

(1)   Az EUCAP SAHEL Niger misszió személyi állományát elsősorban a tagállamok, az Európai Unió intézményei és az EKSZ által kirendelt személyi állomány alkotja. Minden tagállam, uniós intézmény, illetve az EKSZ maga viseli az általa kiküldött személyi állománnyal kapcsolatos költségeket, beleértve a kiküldetési helyre történő utazás, valamint az onnan történő elutazás költségeit, az illetményeket, az orvosi ellátást és – a napidíjak kivételével – a juttatásokat.

(2)   A tagállam, uniós intézmény, illetve az EKSZ feladata, hogy választ adjon az állomány tagjai részéről vagy velük összefüggésben, a kiküldetéssel kapcsolatban felmerülő követelésekre, valamint hogy adott esetben eljárást indítson az adott taggal szemben.

(3)   Az EUCAP SAHEL Niger misszió szerződéses alapon alkalmazhat nemzetközi és helyi személyzetet is, amennyiben a szükséges feladatokat a tagállamok által kirendelt személyzet nem tudja ellátni.. Kivételesen, kellően indokolt esetben, ha nem áll rendelkezésre megfelelően képzett jelentkező a tagállamokból, szerződéses alapon a részt vevő harmadik államok állampolgárai köréből is fel lehet venni személyzetet.

(4)   A nemzetközi és helyi személyi állomány alkalmazási feltételeit, valamint jogait és kötelezettségeit a misszióvezető és a személyi állomány tagja közötti szerződésben kell meghatározni.

8. cikk

Az EUCAP SAHEL Niger missziónak és a misszió személyi állományának jogállása

Az EUCAP SAHEL Niger missziónak és a misszió személyi állományának jogállását – beleértve adott esetben az EUCAP SAHEL Niger feladatainak végrehajtásához és zavartalan működéséhez szükséges kiváltságokat, mentességeket és további garanciákat is – az EUSZ 37. cikkével összhangban, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően megkötött megállapodásban kell meghatározni.

9. cikk

Politikai ellenőrzés és stratégiai irányítás

(1)   A Tanács és a főképviselő felügyeletével az EUCAP SAHEL Niger misszió politikai ellenőrzését és stratégiai irányítását a PBB gyakorolja. A Tanács felhatalmazza a PBB-t, hogy az EUSZ 38. cikke harmadik bekezdése alapján meghozza a vonatkozó határozatokat. E felhatalmazás a misszióvezetőnek a főképviselő javaslata alapján történő kinevezésére, valamint a műveleti koncepció „plusz” (CONOPS PLUS) és a műveleti terv (OPLAN) módosítására is vonatkozik. Az EUCAP SAHEL Niger misszió céljaival és befejezésével kapcsolatos döntéshozatali hatáskör továbbra is a Tanácsot illeti meg.

(2)   A PBB rendszeres időközönként jelentést tesz a Tanácsnak.

(3)   A polgári műveleti parancsnok és a misszióvezető rendszeresen és szükség szerint jelentést tesz a PBB részére a hatáskörükbe tartozó kérdésekről.

10. cikk

Harmadik államok részvétele

(1)   Az Unió döntéshozatali autonómiájának és egységes intézményi keretének sérelme nélkül harmadik államok felkérést kaphatnak az EUCAP SAHEL Niger misszióban való közreműködésre, feltéve, hogy viselik az általuk kirendelt személyzettel kapcsolatos költségeket, beleértve az illetményeket, a teljes körű biztosítást, a napidíjakat, valamint a Nigerbe való utazás és az onnan történő visszautazás költségeit is, továbbá megfelelő módon hozzájárulnak az EUCAP SAHEL Niger misszió működési költségeihez.

(2)   Az EUCAP SAHEL Niger misszióhoz hozzájáruló harmadik államokat az EUCAP SAHEL Niger napi irányítását illetően a tagállamokéval azonos jogok és kötelezettségek illetik meg.

(3)   A Tanács felhatalmazza a PBB-t, hogy hozza meg a megfelelő határozatokat a javasolt hozzájárulások elfogadásáról, és hozza létre a hozzájáruló felek bizottságát.

(4)   A harmadik államok részvételére vonatkozó részletes szabályokat az EUSZ 37. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően megkötött megállapodásokban, valamint szükség szerint további technikai megállapodásokban kell meghatározni. Amennyiben az Unió és egy harmadik állam uniós válságkezelési műveletekben való részvételre vonatkozó keretmegállapodást köt, illetve kötött, az adott megállapodás rendelkezései alkalmazandók az EUCAP SAHEL Niger vonatkozásában is.

11. cikk

Biztonság

(1)   A polgári műveleti parancsnok az 5. cikkel összhangban irányítja a biztonsági intézkedéseknek a misszióvezető általi tervezését, valamint biztosítja azok megfelelő és eredményes végrehajtását az EUCAP SAHEL Niger keretében.

(2)   A misszióvezető felel az EUCAP SAHEL Niger biztonságáért, valamint az EUCAP SAHEL Niger tekintetében alkalmazandó biztonsági minimumkövetelmények betartásának biztosításáért, az EUSZ V. címe és az azt támogató jogi eszközök alapján az Unión kívül operatív jelleggel alkalmazott személyi állomány biztonságára vonatkozó uniós politikával összhangban.

(3)   A misszióvezető munkáját a misszió biztonságáért felelős tisztviselő (MSO) segíti, aki a misszióvezető közvetlen beosztottja, és aki az EKSZ-szel is szoros munkakapcsolatot tart fenn.

(4)   Az EUCAP SAHEL Niger misszió személyi állománya tevékenységének megkezdése előtt – a műveleti tervvel összhangban – kötelező biztonsági képzésen vesz részt. A személyi állomány ezenkívül az MSO által szervezett rendszeres helyszíni ismétlő képzéseken is részt vesz.

(5)   A misszióvezető az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról szóló, 2011. március 31-i 2011/292/EU tanácsi határozattal (1) összhangban biztosítja az EU-minősített adatok védelmét.

12. cikk

Ügyeleti szolgálat

Az EUCAP SAHEL Niger misszióba be kell vonni az ügyeleti szolgálatot.

13. cikk

Pénzügyi rendelkezések

(1)   Az EUCAP SAHEL Niger misszióval járó kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg az első 12 hónapra 8 700 000 EUR. A következő időszakok tekintetében előirányzandó pénzügyi referenciaösszegről a Tanács dönt.

(2)   Valamennyi kiadást az Unió általános költségvetésére alkalmazandó szabályoknak és eljárásoknak megfelelően kell kezelni.

(3)   A részt vevő harmadik államok állampolgárai, valamint a fogadó ország és a szomszédos országok állampolgárai is pályázhatnak szerződéskötésre. A misszióvezető a Bizottság jóváhagyásával technikai megállapodásokat köthet tagállamokkal, részt vevő harmadik államokkal és egyéb nemzetközi szereplőkkel a felszereléseknek, szolgáltatásoknak és helyiségeknek az EUCAP SAHEL Niger misszió számára való biztosítására vonatkozóan.

(4)   A pénzügyi rendelkezéseknek tiszteletben kell tartaniuk az EUCAP SAHEL Niger misszió operatív követelményeit, beleértve a felszerelés kompatibilitását és a csoportok interoperabilitását is.

(5)   A misszióvezető a szerződése keretében végzett tevékenységeiről teljes körű jelentéstételi kötelezettséggel tartozik a Bizottságnak, amely felügyeli a misszióvezető tevékenységét.

(6)   Az EUCAP SAHEL Niger misszióval kapcsolatos költségek e határozat elfogadásának napjától kezdve számolhatók el.

14. cikk

Az Uniós válaszlépések közötti összhang és koordináció

(1)   A főképviselő biztosítja, hogy e határozat végrehajtása összhangban legyen az Unió külső tevékenységének egészével, és azon belül az Unió fejlesztési programjaival.

(2)   A parancsnoki lánc sérelme nélkül a misszióvezető az Unió nigeri fellépésével való összhang biztosítása érdekében az Unió niameyi küldöttségével szoros együttműködésben végzi tevékenységét.

(3)   A misszióvezető szorosan együttműködik a tagállamok Nigerben jelen lévő misszióvezetőivel.

15. cikk

Információk átadása

(1)   A főképviselő szükség szerint, az EUCAP SAHEL Niger misszió igényeinek megfelelően, a 2011/292/EU határozattal összhangban jogosult az EUCAP SAHEL Niger misszió céljára készült EU-minősített adatokat „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” szintig az e határozathoz csatlakozó harmadik államok részére átadni.

(2)   Különleges és azonnali operatív igény esetén a főképviselő a 2011/292/EU határozatnak megfelelően „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” szintig jogosult a fogadó állam részére is átadni az EUCAP SAHEL Niger misszió céljára készült EU-minősített adatokat. E célból a főképviselő megállapodást köt a fogadó állam illetékes szerveivel.

(3)   A főképviselő jogosult az e határozathoz csatlakozó harmadik államok részére az EUCAP SAHEL Niger misszióval kapcsolatos tanácsi tanácskozásokra vonatkozó, nem minősített, a Tanács eljárási szabályzata (2) 6. cikke (1) bekezdése értelmében szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó uniós dokumentumok átadására.

(4)   A főképviselő az (1)–(3) bekezdésben említett jogosultságait, valamint a (2) bekezdésben említett megállapodások megkötésére vonatkozó hatáskörét átruházhatja a felügyelete alatt álló más személyekre, a polgári műveleti parancsnokra és/vagy a misszióvezetőre.

16. cikk

Hatálybalépés és időtartam

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 24 hónapig kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. ALETRARIS


(1)  HL L 141., 2011.5.27., 17. o.

(2)  A Tanács 2009. december 1-jei 2009/937/EU határozata a Tanács eljárási szabályzatának elfogadásáról (HL L 325., 2009.12.11., 35. o.).


17.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 187/52


A TANÁCS 2012/393/KKBP VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2012. július 16.)

az afganisztáni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/486/KKBP határozat végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 31. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az afganisztáni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2011. augusztus 1-jei 2011/486/KKBP tanácsi határozatra (1) és különösen annak 5. cikkére és 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2011. augusztus 1-jén elfogadta a 2011/486/KKBP határozatot.

(2)

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának az 1988 (2011) ENSZ BT-határozat 30. pontja alapján létrehozott bizottsága 2012. június 11-én két személyt törölt a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek jegyzékéből.

(3)

A bizottság 2012. június 27-én egy személyt felvett a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek jegyzékébe.

(4)

Ezen túlmenően a bizottság 2012. június 28-án további két személlyel és két szervezettel egészítette ki a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek jegyzékét.

(5)

A 2011/486/KKBP határozat mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2011/486/KKBP határozat mellékletében foglalt jegyzék az e határozat I. mellékletében szereplő bejegyzésekkel egészül ki.

2. cikk

Az e határozat II. mellékletében szereplő személyekre vonatkozó bejegyzéseket a 2011/486/KKBP határozat mellékletében szereplő jegyzékből el kell hagyni.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján láp hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. ALETRARIS


(1)  HL L 199., 2011.8.2., 57. o.


I. MELLÉKLET

AZ 1. CIKKBEN EMLÍTETT BEJEGYZÉSEK

A.   A Talibánnal összeköttetésben álló személyek

1.

Bakht Gul (más néven a) Bakhta Gul, b) Bakht Gul Bahar, c) Shuqib). Születési ideje: 1980. Születési helye: Aki falu, Zadran körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Lakcíme: Mirámsáh, Észak-Vazirisztán, Szövetségi Irányítású Törzsi Területek, Pakisztán. Egyéb információ: a) Badruddin Haqqani kommunikációs asszisztense, b) a Haqqani-hálózathoz tartozó lázadók, a külföldi harcosok és fegyverek mozgását is koordinálja az afganisztáni–pakisztáni határ térségében, c) a zadrán törzs tagja. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2012.6.27.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Bakht Gul legkésőbb 2009 óta a Haqqani-hálózat kommunikációért felelős magas rangú tisztségviselője, amikor is elődjét letartóztatták Afganisztánban. Gul 2011-ben is Badruddin Haqqani, a Haqqani-hálózat egyik magas rangú vezetőjének közvetlen irányítása alatt állt, akivel rajta keresztül lehetett kapcsolatba lépni. Feladatai közé tartozik, hogy afganisztáni parancsnokok jelentéseit eljuttatja a Haqqani-hálózat magas rangú tisztségviselőihez, a tálib rezsim médiáért felelős tisztségviselőihez és a legitim afganisztáni médiacsatornákhoz. Gul a Haqqani-hálózat tisztjeivel – többek között Badruddin Haqqanival – együtt a Haqqani-hálózathoz tartozó felkelők, külföldi harcosok és fegyverek mozgását is koordinálja az afganisztáni–pakisztáni határ és Kelet-Afganisztán térségében. 2010-ben műveleti parancsokat közvetített Badruddin Haqqanitól az afganisztáni harcosok felé. 2009 végén pénzeszközöket nyújtott a Haqqani-hálózat Mirámsáh és Afganisztán között ingázó alparancsnokai számára.

2.

Abdul Satar Abdul Manan (más néven: a) Haji Abdul Sattar Barakzai; b) Haji Abdul Satar; c) Haji Satar Barakzai; d) Abdulasattar).

Titulusa: hádzsi. Születési ideje: 1964. Születési helye: a) Mirmandaw falu, Nahr-e Saraj körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; b) Mirmadaw falu, Gereshk körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; c) Qilla Abdullah, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán. Útlevélszáma: AM5421691 (pakisztáni útlevél, 2013. augusztus 11-én jár le). Nemzeti személyazonosító száma: a) pakisztáni nemzeti személyazonosító szám: 5420250161699; b) afgán nemzeti személyazonosító szám: 585629. Lakcíme: a) Kachray út, Pashtunabad, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; b) Nasrullah Khan Chowk, Pashtunabad térség, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; c) Chaman, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; d) Abdul Satar Élelmiszerbolt, Ayno Mina 0093, Kandahár tartomány, Afganisztán. Egyéb információ: a) a Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange társtulajdonosa; b) Khairullah Barakzaival is összeköttetésben áll; c) a barakzai törzs tagja; d) apja neve: Hajji ‘Abd-al-Manaf. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2012.6.29.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Abdul Satar Abdul Manan a Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange társtulajdonosa és üzemeltetője. Satar és Khairullah Barakzai Khudai Nazar társtulajdonosai a HKHS néven ismert informális pénzátutalási irodáknak („hawalák”), és közösen működtetik ezeket Afganisztánban, Pakisztánban és Dubaiban. Az afganisztáni–pakisztáni határvidéken együtt vezetnek egy ilyen HKHS-fiókot. 2009 végén egyenrangú partnerek voltak a vállalkozásban. A HKHS-t Satar alapította. Az ügyfelek részint Satar és Khairullah jól ismert neve miatt választották a céget pénzátutalási célokra. Satar több ezer dollárt adományozott a Talibánnak az afganisztáni tálib tevékenységek támogatására, és az általa működtetett hawalán keresztül pénzeket juttatott a tálib rezsimnek. 2010-ben Satar anyagi támogatást nyújtott a Talibán részére. A feltételezések szerint egy tálib parancsnok és társai több ezer dollárt továbbítottak Sataron keresztül a felkelés támogatására. Satar 2009 végén vendégül látta a tálib rezsim több magas rangú tagját, és több tízezer dollárral támogatta a koalíciós erők ellen folyó tálib harcot Marjahban (Nad’Ali körzet, Helmand tartomány, Afganisztán), valamint segített eljuttatni a tálib rezsim egy tagját Marjahba. Satar és Khairullah 2008-ban pénzt gyűjtött különböző adományozóktól, majd azt a hawaláikon keresztül a tálib rezsim számára továbbította.

3.

Khairullah Barakzai Khudai Nazar (más néven: a) Haji Khairullah; b) Haji Khair Ullah; c) Haji Kheirullah; d) Haji Karimullah; e) Haji Khair Mohammad).

Titulusa: hádzsi. Születési ideje: 1965. Születési helye: a) Zumbaleh falu, Nahr-e Saraj körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; b) Mirmadaw falu, Gereshk körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; c) Qilla Abdullah, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán. Útlevélszáma: BP4199631 (pakisztáni útlevél, 2014. június 25-én jár le). Nemzeti személyazonosító száma: pakisztáni nemzeti személyazonosító szám: 5440005229635. Lakcíme: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, Beludzsisztán tartomány. Egyéb információ: a) a Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange társtulajdonosa; b) Abdul Satar Abdul Manannal is összeköttetésben áll; c) a barakzai törzs tagja; d) apja neve: Haji Khudai Nazar; e) apja másik lehetséges neve: Nazar Mohammad. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2012.6.29.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Khairullah Barakzai Khudai Nazar a Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange társtulajdonosa és üzemeltetője. 2009 végén Khairullah és Abdul Satar Abdul Manan egyenrangú partnerek voltak a vállalkozásban. Khairullah és Satar HKHS néven informális pénzátutalási irodákat („hawalák”) működtettek Afganisztánban, Pakisztánban és Dubaiban. Az afganisztáni–pakisztáni határvidéken közösen vezettek egy ilyen HKHS-fiókot. 2010 elején Khairullah vezette a kabuli HKHS-fiókirodát. 2010-ben Khairullah a tálib felső vezetés hawala-ügynökeként anyagi támogatást nyújtott a tálib rezsim számára. Üzlettársával, Satarral közösen Khairullah több ezer dollárt biztosított a tálib rezsim számára az afganisztáni tálib tevékenységek támogatására. Khairullah és Satar 2008-ban pénzt gyűjtött különböző adományozóktól, majd azt a hawaláikon keresztül eljuttatta a tálib rezsimnek.

B.   A Talibánnal összeköttetésben álló szervezetek, valamint egyéb csoportok és vállalkozások

1.

Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (más néven: a) Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi; b) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company; c) Haji Khairullah Money Exchange; d) Haji Khair Ullah Money Service; e) Haji Salam Hawala; f) Haji Hakim Hawala; g) Haji Alim Hawala).

Címe: a) 1. fiókiroda: i. Chohar Mir út, Kandahari Bazaar, Quetta város, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; ii. 1. szoba, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem utca, Munsafi út, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; iii. 3. sz. üzlet, Dr. Bano út, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; iv. 3. sz. iroda, a Fatima Jinnah út közelében, Dr. Bano út, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; v. Kachara út, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; vi. Wazir Mohammad út, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; b) 2. fiókiroda: Peshawar, Khyber Paktunkhwa tartomány, Pakisztán; c) 3. fiókiroda: Moishah Chowk út, Lahore, Pandzsáb tartomány, Pakisztán; d) 4. fiókiroda: Karacsi, Sindh tartomány, Pakisztán; e) 5. fiókiroda: i. Larran út 2., Chaman, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; ii. Chaman Central Bazaar, Chaman, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; f) 6. fiókiroda: i. 237. sz. üzlet, Shah Zada Market (más néven: Sarai Shahzada), Kabul, Afganisztán; ii. 257. sz. üzlet, 3. emelet, Shah Zada Market (más néven: Sarai Shahzada), Kabul, Afganisztán; g) 7. fiókiroda: i. 21. és 22. sz. üzlet, 2. emelet, Kandahar City Sarafi Market, Kandahár város, Kandahár tartomány, Afganisztán; ii. New Sarafi Market, 2. emelet, Kandahár város, Kandahár tartomány, Afganisztán; iii. Safi Market, Kandahár város, Kandahár tartomány, Afganisztán; h) 8. fiókiroda: Gereshk város, Nahr-e Saraj körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; i) 9. fiókiroda: i. Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; ii. Haji Ghulam Nabi Market, 2. emelet, Lashkar Gah körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; j) 10. fiókiroda: i. 196–197. szoba, 3. emelet, Khorasan Market, Herat város, Herat tartomány, Afganisztán; ii. Khorasan Market, Shahre Naw, 5. körzet, Herat város, Herat tartomány, Afganisztán; k) 11. fiókiroda: i. Sarafi Market, Zaranj körzet, Nimroz tartomány, Afganisztán; ii. Ansari Market, 2. emelet, Nimroz tartomány, Afganisztán; l) 12. fiókiroda: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak körzet, Afganisztán; m) 13. fiókiroda: Sarafi Market, Farah, Afganisztán; n) 14. fiókiroda: Dubai, Egyesült Arab Emírségek; o) 15. fiókiroda: Zahedan, Irán; p) 16. fiókiroda: Zabul, Irán. Adó- és engedélyszámok: a) pakisztáni nemzeti adószám: 1774308; b) pakisztáni nemzeti adószám: 0980338; c) pakisztáni nemzeti adószám: 3187777; d) az afgán pénzforgalmi szolgáltató engedélyszáma: 044. Egyéb információ: a) a Haji Khairullah Haji Sattar Money Exhange-et a Talibán vezetése 2011-ben arra használta, hogy pénzt utaljon át tálib parancsnokoknak az afganisztáni harcosok és műveletek finanszírozása céljából; b) összeköttetésben áll Abdul Sattar Abdul Manannal és Khairullah Barakzai Khudai Nazarral. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2012.6.29.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Abdul Satar Abdul Manan és Khairullah Barakzai Khudai Nazar a Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) társtulajdonosai. Satar és Khairullah közösen üzemeltetnek pénzváltókat Afganisztánban, Pakisztánban és Dubaiban, az Egyesült Arab Emírségekben. A tálib vezetők arra használják a HKHS-t, hogy pénzt küldjenek a tálib árnyékkormányzóknak és parancsnokoknak, és hogy hawalát (informális pénzátutalásokat) fogadjanak el a Talibán számára. A tálib vezetés 2011-ben a HKHS-en keresztül utalt át pénzt az afganisztáni tálib parancsnokoknak. 2011 végén a Lashkar Gah-i HKHS-fiókot (Helmand tartomány, Afganisztán) használták arra, hogy pénzt küldjenek Helmand tartomány tálib árnyékkormányzójának. 2011 közepén egy tálib parancsnok egy, az afgán–pakisztáni határ menti régióban található HKHS-fiókot használt az afganisztáni harcosok és műveletek finanszírozására. Miután a Talibán minden hónapban jelentős összegű készpénzt helyezett el a HKHS említett fiókjában, a tálib parancsnokok bármelyik HKHS-fiókból hozzáférhettek ehhez a pénzhez. A Talibán tagjai 2010-ben arra használták a HKHS-t, hogy afganisztáni informális pénzátutalási (hawala-) irodákba utaljanak át pénzt, hogy ott a műveleti parancsnokok hozzáférhessenek ahhoz. 2009 végén a Lashkar Gah-i HKHS-fiók vezetője felügyelte a tálib pénzeknek a HKHS-en keresztüli mozgását.

2.

Roshan money exchange (más néven: a) Roshan Sarafi; b) Roshan Trading Company; c) Rushaan Trading Company; d) Roshan Shirkat; e) Maulawi Ahmed Shah Hawala; f) Mullah Ahmed Shah Hawala; g) Haji Ahmad Shah Hawala; h) Ahmad Shah Hawala).

Címe: a) 1. fiókiroda: i. 1584. sz. üzlet, Furqan (vagy Fahr Khan) Center, Chalhor Mal út, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; ii. 4. sz. lakás, Furqan Center, Jamaluddin Afghani út, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; iii. 4. sz. iroda, 2. emelet, Muslim Plaza épület, Doctor Banu út, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; iv. Cholmon út, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; v. Munsafi út, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; vi. 1. sz. üzlet, 1. emelet, Kadari Place, Abdul Samad Khan út (a Fatima Jena úthoz közel), Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; b) 2. fiókiroda: i. Safar Bazaar, Garmser körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; ii. Main Bazaar, Safar, Helmand tartomány, Afganisztán; c) 3. fiókiroda: i. Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmand tartomány, Afganisztán; ii. Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmand tartomány, Afganisztán; iii. Lashkar Gah Bazaar, Helmand tartomány, Afganisztán; d) 4. fiókiroda: Hazar Joft, Garmser körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; e) 5. fiókiroda: Ismat Bazaar, Marjah körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; e) 6. fiókiroda: Zaranj, Nimruz körzet, Afganisztán; f) 7. fiókiroda: i. 8. sz. szoba, 4. emelet, Sarafi Market, 1. körzet, Kandahár város, Kandahár tartomány, Afganisztán; ii. 25. sz. üzlet, 5. emelet, Sarafi Market, Kandahár város, Kandahár körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán; g) 8. fiókiroda: Lakri város, Helmand tartomány, Afganisztán; h) 9. fiókiroda: Gerd-e-Jangal, Chaghi körzet, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; i) 10. fiókiroda: Chaghi, Chaghi körzet, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; j) 11. fiókiroda: Aziz Market, az Azizi Bankkal szemben, Waish határ, Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Egyéb információ: a Roshan Money Exchange a tálib katonai műveletek és az afganisztáni kábítószer-kereskedelem támogatására szánt pénzösszegeket őriz és utal át. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2012.6.29.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

A Roshan Money Exchange (RMX) a tálib katonai műveletek és a Talibánnak az afganisztáni kábítószer-kereskedelemben betöltött szerepének támogatására szánt pénzösszegeket őriz és utal át. Az RMX volt az elsődleges hawalák (informális pénzátutalási irodák) egyike, amelyeket 2011-ben a talibán tisztségviselők Helmand tartományban használtak. 2011-ben a Talibán egy magas rangú tagja több százezer dollárt vett fel egy, az afgán–pakisztáni határ menti régióban található RMX-fiókból, amelyet tálib tartományi árnyékkormányzók között szándékoztak szétosztani. A Talibán 2011. tavaszi offenzívájának finanszírozására Helmand tartomány tálib árnyékkormányzója több százezer dollárt küldött az RMX-nek. Szintén 2011-ben a Talibán egy tagja több tízezer dollárt kapott az RMX-től katonai műveletek támogatására. Egy, az afgán–pakisztáni határ menti régióban található RMX-fiók szintén több tízezer dollárt őrzött, hogy azt később egy tálib parancsnok felvehesse. 2010-ben Helmand tartomány tálib árnyékkormányzójának a nevében a tálib mozgalom egy tagja az RMX-et használta fel arra, hogy több ezer dollárt küldjön az afgán–pakisztáni határ menti régióba. A Lashkar Gah-i (Helmand tartomány) RMX-fiókot a Talibán a helyi műveletek finanszírozására szánt pénzösszegek átutalására használja. 2011-ben egy tálib alparancsnok több tízezer dollárt utalt át egy tálib parancsnoknak a Lashkar Gah-i RMX-fiókon keresztül. A Talibán a Lashkar Gah-i RMX-fióknak 2010-ben is utalt át a tálib vezetők közt szétosztandó pénzösszegeket. Szintén 2010-ben a tálib mozgalom egy tagja az RMX-et használta fel arra, hogy több tízezer dollárt küldjön Helmand és Herat tartományba (Afganisztán) Helmand tartomány tálib árnyékkormányzójának a nevében. 2009-ben a Talibán egy magas rangú képviselője több százezer dollárt vett fel egy, az afgán–pakisztáni határ menti régióban található RMX-fiókból, amelyet az afganisztáni tálib katonai műveletek finanszírozására szántak.

Az RMX-nek küldött pénz Iránból származott. 2008-ban egy tálib vezető az RMX-et használta arra, hogy több tízezer dollárt utaljon át Pakisztánból Afganisztánba. A Talibán az afgán kábítószer-kereskedelemben betöltött szerepének támogatására is használja az RMX-et. 2011-ben tálib tisztségviselők – köztük Helmand tartomány árnyékkormányzója – több százezer dollárt utaltak át egy, az afgán–pakisztáni határ menti régióban található RMX-fiókból afganisztáni hawaláknak a tálib tisztségviselők általi kábítószer-vásárlás finanszírozására. Szintén 2011-ben egy tálib tisztségviselő arra utasította Helmand tartomány tálib parancsnokait, hogy az ópiumból származó bevételeket az RMX-en keresztül utalják át. Egy tálib körzeti vezető több ezer dollárt utalt át Marjahból (Helmand tartomány, Afganisztán) egy, az afgán–pakisztáni határ menti régióban található RMX-fióknak.


II. MELLÉKLET

A 2. CIKKBEN EMLÍTETT BEJEGYZÉSEK

1.

Mohammad Homayoon Mohammad Yonus Kohistani (más néven Mohammad Homayoon Kohistani).

2.

Mohammad Sharif Masood Mohammad Akbar.


17.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 187/57


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2011. december 21.)

a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 2010/13/EU irányelv (audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) 14. cikke alapján Olaszország által bevezetni kívánt intézkedések uniós joggal való összeegyeztethetőségéről

(2012/394/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 2010. március 10-i 2010/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) (1) és különösen annak 14. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

2011. szeptember 20-i keltezésű, a Bizottsághoz 2011. szeptember 21-én beérkezett levelében Olaszország értesítette a Bizottságot a 2010/13/EU irányelv 14. cikkének (1) bekezdése alapján hozott intézkedéseiről, amelyek célja a Bizottság 2007. június 25-i határozatával (2) jóváhagyott, jelenleg hatályban lévő intézkedések kiegészítése, aktualizálása és módosítása.

(2)

A Bizottság az értesítéstől számítva három hónapon belül megvizsgálta, hogy a szóban forgó intézkedések – különösen az intézkedések arányossága és a nemzeti szintű konzultációs eljárás átláthatósága tekintetében – összeegyeztethetők-e az uniós joggal.

(3)

A vizsgálat során a Bizottság figyelembe vette az Olaszországban uralkodó médiahelyzetről rendelkezésre álló adatokat.

(4)

Az Olaszország által bejelentett intézkedésekben szereplő kiemelt társadalmi fontosságú események módosított jegyzékét egyértelmű és átlátható módon állították össze, és a korábbi jegyzék módosítását széles körű konzultáció előzte meg Olaszországban.

(5)

A Bizottság elégedetten nyugtázta, hogy az Olaszország által bejelentett intézkedésekben felsorolt események legalább kettőnek megfelelnek az események társadalmi fontosságát megbízhatóan jelző következő kritériumok közül: i. az esemény a tagállamban széles körben különös visszhangot kelt, és nem csupán az adott sportág, illetve esemény szokásos közönségének fontos; ii. az eseménynek általánosan elismert, sajátos kulturális jelentősége van a tagállam lakossága számára, különösen a kulturális identitás erősítésében; iii. az esemény egy adott sportág olyan nemzetközi jelentőségű versenye vagy bajnoksága, amelyen az olasz nemzeti válogatott is részt vesz; valamint iv. az eseményről hagyományosan ingyenes televíziós közvetítést adnak, amely nagy nézettségnek örvend.

(6)

A MotoGP-nagydíj szerte Olaszországban különös népszerűségnek örvend, és a hasonló események szokásos televíziós közönségénél szélesebb kör érdeklődését kelti fel, hiszen olyan nemzetközi jelentőségű versenyről van szó, amelyen olasz versenyzők és konstruktőrök is részt vesznek. Az eseményről hagyományosan ingyenes televíziós közvetítést adnak, amely mindig nagy nézettségnek örvend.

(7)

A kosárlabda-, a vízilabda- és a röplabda-világbajnokságok olyan döntői és elődöntői, amelyeket az olasz nemzeti válogatott vív, több kritériumnak is megfelelnek, hiszen egy adott sportág olyan nemzetközi jelentőségű bajnokságairól van szó, amelyeken ez esetben az olasz nemzeti válogatott is részt vesz, továbbá ezek a mérkőzések Olaszországban kiemelt és széles körű érdeklődésnek örvendenek, az adott sportág szokásos televíziós közönségénél szélesebb kör érdeklődését keltik fel, és a televíziók hagyományosan ingyenes közvetítést adnak róluk, amely mindig nagy nézettségnek örvend.

(8)

A rögbi-világbajnokság azon mérkőzései, amelyeket az olasz nemzeti válogatott vív, több kritériumnak is megfelelnek, hiszen az adott sportág olyan nemzetközi jelentőségű bajnokságáról van szó, amelyen ez esetben az olasz nemzeti válogatott is részt vesz, továbbá ezek a mérkőzések Olaszországban kiemelt és széles körű érdeklődésnek örvendenek, és a sportág szokásos televíziós közönségénél szélesebb kör érdeklődését keltik fel.

(9)

A Hat Nemzet rögbibajnokság azon mérkőzései, amelyeket az olasz nemzeti válogatott vív, több kritériumnak is megfelelnek, hiszen az adott sportág olyan nemzetközi jelentőségű bajnokságáról van szó, amelyen az olasz nemzeti válogatott is részt vesz, továbbá ezek a mérkőzések Olaszországban kiemelt és széles körű érdeklődésnek örvendenek, a sportág szokásos televíziós közönségénél szélesebb kör érdeklődését keltik fel, és a televíziók hagyományosan ingyenes televíziós közvetítést adnak róluk, amely egyre nagyobb nézettségnek örvend.

(10)

A Davis-kupának és a Fed-kupának az olasz nemzeti válogatott által vívott döntői és elődöntői több kritériumnak is megfelelnek, hiszen az adott sportág olyan nemzetközi jelentőségű bajnokságairól van szó, amelyeken az olasz nemzeti válogatott is részt vesz, továbbá ezek a mérkőzések Olaszországban kiemelt és széles körű érdeklődésnek örvendenek, és a sportág szokásos televíziós közönségénél szélesebb kör érdeklődését keltik fel.

(11)

Az olasz nyílt nemzetközi teniszbajnokság olyan döntői és elődöntői, amelyeken olasz játékos mérkőzik, több kritériumnak is megfelelnek, hiszen az adott sportág olyan nemzetközi jelentőségű bajnokságáról van szó, amelyen olasz játékosok is részt vesznek, továbbá ezek a mérkőzések Olaszországban – részben a helyszín miatt – kiemelt és széles körű érdeklődésnek örvendenek, és a sportág szokásos televíziós közönségénél szélesebb kör érdeklődését keltik fel. Az esemény különösen nagy visszhangját a nézettségi adatok is alátámasztják, amelyekből kitűnik, hogy a tenisz iránti érdeklődés és a sportág rajongóinak köre az utóbbi években egyértelműen nőtt.

(12)

A professzionális versenyzők részvételével zajló férfi országúti kerékpáros világbajnokság Olaszországban kiemelt és széles körű érdeklődésnek örvend, az ilyen események szokásos televíziós közönségénél szélesebb kör érdeklődését kelti fel (részben azért, mert olasz sportolók is részt vesznek az eseményen), és a televíziók hagyományosan ingyenes közvetítést adnak róla, amely nagy nézettségnek örvend.

(13)

Az operaszezonnak a milánói La Scala operaházból közvetített nyitóelőadása Olaszországban kiemelt és széles körű érdeklődésnek örvend, az ilyen események szokásos televíziós közönségénél szélesebb kör érdeklődését kelti fel, sajátos kulturális jelentéssel bír, és erősíti az olasz kulturális identitást.

(14)

A velencei La Fenice operaházból közvetített újévi koncert Olaszországban kiemelt és széles körű érdeklődésnek örvend, az ilyen események szokásos televíziós közönségénél szélesebb kör érdeklődését kelti fel, sajátos kulturális jelentéssel bír, erősíti az olasz kulturális identitást, és a televíziók hagyományosan ingyenes közvetítést adnak róla, amely nagy nézettségnek örvend.

(15)

Az olasz intézkedések arányosnak tekinthetők, ha figyelembe vesszük, hogy a szolgáltatásnyújtásnak az EUMSZ 56. cikke szerinti alapszabadságától való eltérést azon fontosabb közérdek indokolja, hogy a különös társadalmi fontosságú események közvetítéséhez a közönség széles körben hozzáférhessen.

(16)

Az olasz intézkedések továbbá összeegyeztethetők az európai uniós versenyszabályokkal, mert a jegyzékben szereplő események közvetítésére feljogosított műsorszolgáltatók meghatározása olyan objektív kritériumok alapján történik (előírt lefedettség), amelyek lehetővé teszik, hogy az események közvetítési jogainak megszerzéséért ténylegesen vagy potenciálisan verseny alakuljon ki. Továbbá a jegyzékben szereplő események száma nem túlzott, így nem torzítja az ingyenesen és a díjfizetés ellenében fogható televíziós csatornák piacán folyó versenyt.

(17)

Az értesítés tárgyát képező olasz intézkedések arányosságát több tényező is alátámasztja. Először is azáltal, hogy a feljogosított műsorszolgáltatókkal szemben a közvetítésekkel érintett lakossági lefedettséget 90%-ról 80%-ra csökkentették, nőtt az intézkedések arányossága, hiszen emelkedett az események közvetítése kapcsán előírt feltételeket teljesíteni képes műsorszolgáltatók száma. Másodszor a műsorszolgáltatók között a közvetítés műszaki részleteinek meghatározása és a kizárólagos közvetítési jogok átengedéséért fizetendő méltányos díj tekintetében esetlegesen felmerülő viták rendezésére önkéntes mechanizmus került bevezetésre. Harmadszor annak érdekében, hogy az olasz intézkedések ne befolyásolják hátrányosan a folyamatban lévő tárgyalásokat, bevezetésüket 2012. szeptember 1-jére halasztották. Végül az olasz intézkedések megfelelő rendelkezések révén biztosítják egyrészről azt, hogy abban az esetben, ha a jegyzékben szereplő események közvetítésének jogait nem olyan műsorszolgáltató szerzi meg, amely teljesíti a közvetítés kapcsán előírt feltételeket, akkor a szóban forgó jogok átadásra kerülhessenek egy olyan műsorszolgáltató részére, amely ezeket a feltételeket teljesíti, másrészről azt, hogy ha a jegyzékben szereplő események közvetítésének jogait egyetlen olyan műsorszolgáltató sem kívánja megvásárolni, amely teljesíti a feltételeket, akkor a közvetítési jogokat olyan műsorszolgáltató is gyakorolhassa, amely nem teljesíti a feltételeket, és ily módon biztosítható legyen, hogy az esemény mindenképpen közvetítésre kerüljön.

(18)

A Bizottság az Olaszország által bevezetni kívánt intézkedésekről tájékoztatta a többi tagállamot, és a 2010/13/EU irányelv 29. cikke alapján létrehozott bizottság ülésén beszámolt e tájékoztatás eredményeiről. A bizottság az említett ülésen kedvező véleményt fogadott el,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

(1)   Az Olaszország által a 2010/13/EU irányelv 14. cikkének (1) bekezdése alapján meghozni kívánt, a Bizottságnak a 2010/13/EU irányelv 14. cikkének (2) bekezdése alapján 2011. szeptember 21-én bejelentett intézkedések összeegyeztethetők az uniós joggal.

(2)   Azt követően, hogy az olasz hatóságok az intézkedések elfogadásáról értesítették a Bizottságot, az Olaszország által meghozott intézkedéseket közzé kell tenni a Hivatalos Lapban. Ez a közzététel megfelel a 2010/13/EU irányelv 14. cikkének (2) bekezdésében előírt közzétételnek.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 21-én.

a Bizottság részéről

Neelie KROES

alelnök


(1)  HL L 95., 2010.4.15., 1. o.

(2)  A Bizottság határozata ( 2007. június 25. ) a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 89/552/EGK tanácsi irányelv 3a. cikkének (1) bekezdése alapján Olaszország által hozott intézkedéseknek a közösségi joggal való összeegyeztethetőségéről (HL L 180., 2007.7.10., 5. o.),


MELLÉKLET

Közzététel a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 2010/13/EU irányelv (audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) 14. cikke alapján

Az Olaszország által elfogadott, a 2010/13/EU irányelv 14. cikke alapján közzéteendő rendelkezések a Távközlési Hatóság 2012. március 15-i 131/12/CONS határozatának e dokumentumhoz csatolt kivonataiban szerepelnek


„HATÁROZAT

Egyetlen cikk

1.   A hatóság véglegesen jóváhagyja azon kiemelt társadalmi fontosságú események jegyzékét, amelyeket az audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatásokról szóló határozat egységes szövegének 32-ter cikke értelmében ingyenesen fogható csatornákon kell közvetíteni; a szóban forgó jegyzék az e határozat szerves részét képező A. és B. mellékletben található.

2.   Ez a határozat 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, és teljes szövegét az Olasz Köztársaság Hivatalos Közlönyében és a hatóság internetes oldalán, továbbá A. mellékletét az Európai Unió Hivatalos Lapjában is közzé kell tenni.

Róma, 2011. március 15. (1)

Elnök

Corrado CALABRÒ

Előadó

Nicola D’ANGELO

Előadó

Antonio MARTUSCIELLO

A határozat hiteléül:

Roberto VIOLA

Főtitkár

TÁVKÖZLÉSI HATÓSÁG

[Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni]

„A 2012. MÁRCIUS 15-I 131/12/CONS HATÁROZAT A. MELLÉKLETE

AZON KIEMELT TÁRSADALMI FONTOSSÁGÚ ESEMÉNYEK JEGYZÉKE, AMELYEKET INGYENESEN FOGHATÓ CSATORTÁKON KELL KÖZVETÍTENI

(Közösségi vonatkozású szöveg)

1. cikk

Kiemelt társadalmi fontosságú események

(1)   E határozat tárgya a kiemelt társadalmi fontosságúnak minősülő események televíziós közvetítése.

(2)   E jegyzék alkalmazásában:

A.

azok a sportesemények és más események minősülnek „kiemelt társadalmi fontosságú eseménynek”, amelyek a következő négy kritérium közül legalább kettőnek megfelelnek:

a)

az eseményt és annak kimenetelét Olaszországban kiemelt és széles körű érdeklődés övezi, és az ilyen események szokásos televíziós közönségénél szélesebb kör érdeklődését kelti fel;

b)

az esemény a nagyközönség széles körű elismerését élvezi, sajátos kulturális jelentéssel bír, és erősíti az olasz kulturális identitást;

c)

az esemény egy adott sportág olyan nagy jelentőségű nemzetközi eseménye, amelyen az olasz nemzeti válogatott is részt vesz;

d)

az eseményt Olaszországban hagyományosan ingyenesen közvetítik, magas nézettség mellett;

B.

„feljogosított műsorszolgáltatók” alatt az olasz joghatóság alatt álló olyan televíziós műsorszolgáltatók értendők, amelyek képesek biztosítani, hogy a szóban forgó eseményeket az olasz lakosság legalább 80 %-a követhesse ingyenesen fogható csatornán, külön költség nélkül.

2. cikk

Események jegyzéke és a közvetítési jogok gyakorlásának feltételei

(1)   A távközlési hatóság a következő jegyzéket állította össze a kiemelt társadalmi fontosságúnak tekintendő eseményekről, amelyeknek kizárólagos, kódolt formában való közvetítését megtiltja az olasz joghatóság alatt álló televíziós műsorszolgáltatóknak, hogy ezáltal az olasz közönség legalább 80%-a ingyenes televíziós közvetítést kaphasson róluk, anélkül hogy külön műszaki felszerelésre kellene költenie:

a)

a nyári és a téli olimpiai játékok;

b)

a labdarúgó-világbajnokság döntője és minden olyan mérkőzése, amelyet az olasz nemzeti válogatott vív;

c)

a labdarúgó-Európa-bajnokság döntője és minden olyan mérkőzése, amelyet az olasz nemzeti válogatott vív;

d)

a hivatalos labdarúgótornák összes olyan hazai és idegenbeli mérkőzése, amelyet az olasz nemzeti válogatott vív;

e)

a Bajnokok Ligája és az Európa Liga minden olyan döntője és elődöntője, amelyet olasz csapat vív;

f)

a Giro d'Italia olasz kerékpáros körverseny;

g)

a Forma–1 Olasz Nagydíja;

h)

a MotoGP Olasz Nagydíja;

i)

a kosárlabda-, a vízilabda-, a röplabda- és a rögbi-világbajnokságok minden olyan döntője és elődöntője, amelyet az olasz nemzeti válogatott vív;

j)

a Hat Nemzet rögbibajnokság minden olyan mérkőzése, amelyet az olasz nemzeti válogatott vív;

k)

a Davis-kupának és a Fed-kupának az olasz nemzeti válogatott által vívott összes döntője és elődöntője, valamint az olasz nyílt nemzetközi teniszbajnokság minden olyan döntője és elődöntője, amelyen olasz játékos mérkőzik;

l)

az országúti kerékpáros világbajnokság;

m)

a San Remó-i dalfesztivál;

n)

az operaszezon nyitóelőadása a milánói La Scala operaházból;

o)

a velencei La Fenice operaház újévi koncertje.

(2)   Az (1) bekezdés b) és c) pontjában említett eseményekről teljes terjedelmében élő közvetítést kell adni. A többi esemény tekintetében a televíziós műsorszolgáltatók szabadon döntenek a kódolatlan műsorközvetítés részleteiről: lehetőség van az esemény teljes terjedelmű vagy részleges élő közvetítésére, illetve felvételről történő teljes terjedelmű vagy részleges közvetítésére.

(3)   Ha az (1) bekezdésben említett egy vagy több esemény tekintetében a közvetítési jogokat nem egy feljogosított műsorszolgáltató szerzi meg, ez utóbbi – a műsorszolgáltatást ésszerű idővel megelőzően – honlapján köteles közzétenni az adott esemény (1) bekezdésben említett feltételek melletti közvetítését lehetővé tevő jogok méltányos, ésszerű és megkülönböztetéstől mentes piaci feltételek alapján való átadására irányuló ajánlatát, és erről egyidejűleg a hatóságot is tájékoztatni.

(4)   Amennyiben egyetlen feljogosított műsorszolgáltató sem nyújt be ajánlatot vagy a benyújtott ajánlatok nem nyugszanak méltányos, ésszerű és megkülönböztetéstől mentes piaci feltételeken, a jogokat birtokló műsorszolgáltató – az (1) bekezdésben foglalt feltételektől eltérve – gyakorolhatja azokat.

(5)   A hatóság fenntartja a jogot arra, hogy – megfelelő idő elteltével – módosítsa határozatát, az (1) bekezdésben szereplő jegyzéket, valamint a (2) bekezdésben előírt feltételeket.

3. cikk

Vitarendezés

(1)   Amennyiben a műsorszolgáltatók között a 2. cikk (1) bekezdésében szereplő jegyzékben felsorolt események közvetítése kapcsán a közvetítés műszaki részletei és a kizárólagos közvetítési jogok átengedéséért fizetendő méltányos díj tekintetében vita merül fel, a 352/08/CONS határozathoz csatolt szabályzatban rögzített eljárási szabályokat kell alkalmazni, és úgy kell tekinteni, hogy a szabályzat értelmében az infrastruktúrával és hálózatokkal foglalkozó bizottságra ruházott hatáskörök a Tanácsot illetik meg, továbbá »igazgatóság« alatt a Médiaszolgáltatások Igazgatósága, »igazgató« alatt pedig a Médiaszolgáltatások Igazgatóságának igazgatója értendő.”


(1)  Nyomdahiba. A helyes dátum 2012. március 15., ahogyan ez az Olasz Köztársaság Hivatalos Közlönye általános sorozatának 2012. április 19-i 92. számában közzétett változatban is szerepel.


17.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 187/62


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2012. július 16.)

a 98/70/EK és a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti fenntarthatósági kritériumoknak való megfelelést igazoló, a „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme” elnevezésű rendszer elismeréséről

(2012/395/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 18. cikke (6) bekezdésére,

tekintettel a 2009/30/EK irányelvvel (2) módosított, a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló, 1998. október 13-i 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (3) és különösen annak 7c. cikke (6) bekezdésére,

a 2009/28/EK irányelv 25. cikkének (2) bekezdése értelmében létrehozott tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

Mind a 98/70/EK, mind pedig a 2009/28/EK irányelv fenntarthatósági kritériumokat határoz meg a bioüzemanyagokra vonatkozóan. A 98/70/EK irányelv 7b. és 7c. cikkében, valamint IV. mellékletében foglalt rendelkezések megegyeznek a 2009/28/EK irányelv 17. és 18. cikkében, valamint V. mellékletében foglalt rendelkezésekkel.

(2)

A 2009/28/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett célok szempontjából figyelembe vett bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók vonatkozásában a tagállamoknak elő kell írniuk a gazdasági szereplők számára annak igazolását, hogy a 2009/28/EK irányelv 17. cikkének (2)–(5) bekezdésében meghatározott fenntarthatósági kritériumok teljesülnek.

(3)

A 2009/28/EK irányelv (76) preambulumbekezdése kimondja, hogy el kell kerülni az ágazat ésszerűtlenül nagy terhelését, egyben megállapítja, hogy az önkéntes rendszerek hatékony megoldásokkal járulhatnak hozzá a szóban forgó fenntarthatósági kritériumoknak való megfelelés igazolásához.

(4)

A Bizottság dönti el, hogy a 2009/28/EK irányelv 17. cikkének (3)–(5) bekezdésében meghatározott fenntarthatósági kritériumok teljesülésének igazolásaként adott bioüzemanyag-szállítmányokra vonatkozóan elfogadja-e egy adott önkéntes nemzeti vagy nemzetközi rendszer tanúsítványát, és az említett irányelv 17. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában megbízható adatnak tekinti-e az üvegházhatású gázok kibocsátásában elért megtakarítás mérésére létrehozott önkéntes nemzeti vagy nemzetközi rendszerek információit.

(5)

Az ilyen önkéntes rendszerek bizottsági elismerése ötéves időtartamra szólhat.

(6)

Ha egy gazdasági szereplő a Bizottság által elismert rendszer szerinti bizonyítékokkal vagy adatokkal szolgál, az elismerésről szóló bizottsági határozat által érintett mértékig a tagállamok nem kötelezhetik az adatszolgáltatót arra, hogy további bizonyítékokkal támassza alá a fenntarthatósági kritériumoknak való megfelelést.

(7)

A „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme” elnevezésű rendszer elismerése iránti kérelmet a Bizottság 2012. április 4-én kapta kézhez. A rendszer hatálya az Egyesült Királyságban termelt gabonafélékre, olajos magvakra és cukorrépára terjed ki, egészen ezek első szállítási pontjáig. Az elismert rendszer a 2009/28/EK irányelvvel létrehozott átláthatósági platformon elérhető lesz. A Bizottság figyelembe veszi, hogy a rendszer adatai kereskedelmi okokból bizalmasak lehetnek, és dönthet úgy, hogy azoknak csak egy részét teszi közzé.

(8)

A „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme” elnevezésű rendszer vizsgálata során megállapítást nyert, hogy abban megfelelően érvényre jutnak a 98/70/EK irányelv 7b. cikkének (3), (4) és (5) bekezdésében, valamint a 2009/28/EK irányelv 17. cikkének (3), (4) és (5) bekezdésében foglalt fenntarthatósági kritériumok, illetve hogy a rendszer a 98/70/EK irányelv 7c. cikkének (1) bekezdésében, valamint a 2009/28/EK irányelv 18. cikkének (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban tömegmérlegmódszert alkalmaz. A rendszer nem terjed ki a 98/70/EK irányelv 7b. cikkének (2) bekezdésére és a 2009/28/EK irányelv 17. cikkének (2) bekezdésére, de helytálló adatokat tartalmaz a 98/70/EK irányelv 7b. cikkének (2) bekezdésében és a 2009/28/EK irányelv 17. cikkének (2) bekezdésében említett célok teljesítéséhez szükséges két tényezőre, nevezetesen a termények származási helyére és a földhasználat megváltozása által okozott szénkészlet-változásokból eredő éves kibocsátásokra vonatkozóan. A rendszerben részt vevők csekély hányada földterületük egy részének vonatkozásában nem felel meg a fenntarthatósági kritériumoknak. A rendszer a tagokra vonatkozó online ellenőrző adatbázisban jelzi, hogy a tagok egyes földterülete teljes mértékben vagy részlegesen megfelel-e a kritériumoknak, valamint a kombájnnal betakarítható hasznonnövények tanúsítványában (azaz a betakarítás utáni nyilatkozatban) rögzíti, hogy a szállítmányok a teljesítik-e a fenntarthatósági követelményeket.

(9)

Az értékelés azt is igazolta, hogy a „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme” elnevezésű rendszer esetében teljesülnek a megbízhatóság, az átláthatóság és a független audit tekintetében támasztott megfelelő normák.

(10)

A „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme” elnevezésű rendszerben meghatározott egyéb fenntarthatósági elemek nem képezik megfontolás tárgyát ebben a határozatban. E további fenntarthatósági elemek teljesítése ugyanis nem követelmény a 98/70/EK és a 2009/28/EK irányelvben rögzített fenntarthatósági követelményeknek való megfelelés igazolásához,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme” (a Red Tractor önkéntes minőségtanúsítási rendszer kombájnnal betakarítható haszonnövényekre és cukorrépára vonatkozó alrendszere) önkéntes rendszer, amelynek elismerésével kapcsolatban 2012. április 4-én érkezett kérelem a Bizottsághoz, a kombájnnal betakarítható hasznonnövények tanúsítványával („combinable crops pass”) igazolja, hogy a gabonafélék, az olajos magvak és a cukorrépa szállítmányai teljesítik a 2009/28/EK irányelv 17. cikke (3), (4) és (5) bekezdésében, továbbá a 98/70/EK irányelv 7b. cikke (3), (4) és (5) bekezdésében foglalt fenntarthatósági kritériumokat. A rendszer emellett a 2009/28/EK irányelv 17. cikkének (2) bekezdése és a 98/70/EK irányelv 7b. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában pontos adatokat tartalmaz a 98/70/EK irányelv IV. melléklete C. részének 1. pontjában és a 2009/28/EK irányelv V. melléklete C. részének 1. pontjában szereplő, a földhasználat megváltozása által okozott szénkészletváltozásokból eredő éves kibocsátások (e l ) (ami a rendszer szerint nulla), illetve a 98/70/EK irányelv IV. melléklet C. részének 6. pontjában és a 2009/28/EK irányelv V. melléklet C. részének 6. pontjában szereplő földrajzi terület vonatkozásában.

A „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme” elnevezésű önkéntes rendszer az első szállítási pontig alkalmazható annak a tanúsítására, hogy az érintett szállítmányok megfelelnek a 98/70/EK irányelv 7c. cikke (1) bekezdésének és a 2009/28/EK irányelv 18. cikke (1) bekezdésének.

2. cikk

Ez a határozat a hatálybalépésétől számított öt évig éŗvényes. Amennyiben a határozat elfogadását követően a rendszer tartalma olyan mértékben változik, hogy az befolyásolhatja e határozat alapját, a változásokról haladéktalanul tájékoztatni kell a Bizottságot. A Bizottság a bejelentett módosítások értékelése tükrében megállapítja, hogy az eredeti elismerés tárgyát képező rendszerben a változtatásokat követően is megfelelően érvényre jutnak-e a fenntarthatósági kritériumok.

Ha egyértelműen bebizonyosodik, hogy a rendszer nem hajtja végre a határozat szempontjából döntő jelentőségű elemeket és azok súlyosan, szerkezetükben sérülnek, a Bizottság e határozatot visszavonhatja.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 140., 2009.6.5., 16. o.

(2)  HL L 140., 2009.6.5., 88. o.

(3)  HL L 350., 1998.12.28., 58. o.


NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

17.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 187/64


AZ EU–PFSZ VEGYES BIZOTTSÁG 1/2012 HATÁROZATA

(2012. február 17.)

hat albizottság létrehozásáról és az EK–PFSZ Vegyes Bizottság 1/2008 határozatának hatályon kívül helyezéséről

(2012/396/EU)

A VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a Ciszjordánia és a Gázai övezet Palesztin Nemzeti Hatósága képviseletében a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) közötti kereskedelemről és együttműködésről szóló euro-mediterrán ideiglenes társulási megállapodásra (1) (a továbbiakban: az ideiglenes társulási megállapodás),

mivel:

(1)

Az ideiglenes társulási megállapodás 66. cikke bármely más olyan bizottság („albizottság”) létrehozását lehetővé teszi, amelyek az EU–PFSZ vegyes bizottságot segíthetik feladatai teljesítésében.

(2)

Az európai szomszédságpolitika működése és az ágazati területek széles körét felölelő cselekvési tervei megkívánják új albizottságok létrehozását.

(3)

Mivel az ideiglenes társulási megállapodás az európai szomszédságpolitikával és a régióban zajló fejleményekkel összefüggésben a végrehajtás új szakaszába érkezett.

(4)

A Palesztin Hatóság az albizottságok számának emelését kérte.

(5)

Az EK–PFSZ vegyes bizottság 1/2008 határozatát ezért hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EU–PFSZ vegyes bizottság létrehozza az I. mellékletben felsorolt hat albizottságát.

Az EU–PFSZ vegyes bizottság elfogadja az albizottságoknak a II. mellékletben foglalt eljárási szabályzatait.

Az EU–PFSZ vegyes bizottság meghozza az albizottságok megfelelő működéséhez szükséges intézkedéseket. Az EU–PFSZ vegyes bizottság határozhat továbbá csoportok létrehozásáról, illetve a meglévő csoportok megszüntetéséről.

2. cikk

Az EK–PFSZ vegyes bizottság 1/2008 határozata hatályát veszti.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2012. február 17-én.

az EU–PFSZ vegyes bizottság részéről

az elnök

H. MINGARELLI


(1)  HL L 187., 1997.7.16., 3. o.


I. MELLÉKLET

AZ EU–PFSZ VEGYES BIZOTTSÁG MELLETT MŰKÖDŐ ALBIZOTTSÁGOK

1.

Az emberi jogokkal, felelősségteljes kormányzással és jogállamisággal foglalkozó albizottság

2.

A szociális kérdésekkel és egészségüggyel foglalkozó albizottság

3.

A kutatással, innovációval, információs társadalommal, audiovizuális ágazattal és médiával, oktatással és kultúrával foglalkozó albizottság

4.

A gazdasági és pénzügyi kérdésekkel foglalkozó albizottság

5.

A kereskedelemmel és belső piaccal, iparral, mezőgazdasággal és halászattal, valamint vámüggyel foglalkozó albizottság,

6.

Az energiával, közlekedéssel, környezetvédelemmel, éghajlatváltozással és vízüggyel foglalkozó albizottság.


II. MELLÉKLET

1.   Az emberi jogokkal, felelősségteljes kormányzással és jogállamisággal foglalkozó albizottság eljárási szabályzata

1.   Összetétel és elnökség

Az albizottság az Európai Unió és a Palesztin Hatóság képviselőiből áll. A felek felváltva látják el az albizottság elnöki tisztét.

2.   Feladatkör

Az albizottság a vegyes bizottság felügyelete alatt működik, amelynek minden ülés után jelentést nyújt be. Az albizottság nem rendelkezik döntéshozatali jogkörrel, de javaslatokat terjeszthet a vegyes bizottság elé.

3.   Tárgykör

Az albizottság megvitatja az ideiglenes társulási megállapodásnak és ehhez kapcsolódóan az európai szomszédságpolitika cselekvési tervének a végrehajtását az alább felsorolt területeken, valamint értékeli a cselekvési tervben megállapított és jóváhagyott célkitűzések és fellépések tekintetében elért haladást.

Adott esetben foglalkozik a közigazgatási ügyekben történő együttműködéssel is. Ezzel összefüggésben az albizottság megvizsgálja az alább felsorolt területeken esetlegesen felmerülő problémákat, és javaslatot tesz a lehetséges intézkedésekre:

a)

emberi jogok;

b)

felelősségteljes kormányzás;

c)

jogállamiság.

A fenti felsorolás nem kimerítő jellegű, a vegyes bizottság határozata alapján más területekkel, ezen belül horizontális területekkel is kiegészíthető.

Az albizottság által tárgyalt kérdések a fent felsorolt kérdéskörök közül egyhez, többhöz vagy valamennyihez kapcsolódhatnak.

4.   Titkárság

Az Európai Unió és a Palesztin Hatóság egy-egy tisztviselője közösen gyakorolja az albizottság állandó titkári tisztségét.

Az albizottságot érintő valamennyi közleményt a titkárokhoz kell továbbítani.

5.   Ülések

Az albizottság minden olyan esetben összeül, amikor azt a körülmények szükségessé teszik. Az ülést bármely fél elnöke által előterjesztett, és az állandó titkárának eljuttatott kérelem alapján lehet összehívni, a titkár a kérelmet eljuttatja a másik félnek. A másik fél állandó titkára az albizottság összehívására vonatkozó kérelem kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül válaszol.

Különösen sürgős esetekben az albizottságot rövidebb értesítési idővel is össze lehet hívni, amennyiben ehhez mindkét fél hozzájárul. Az ülés összehívására vonatkozó kérelmeket minden esetben írásba kell foglalni.

Az albizottság üléseit olyan helyszínen és olyan időpontban kell megtartani, amelyhez mindkét fél hozzájárult.

Az üléseket az elnökkel egyetértésben a soros állandó titkár hívja össze. Az elnököt valamennyi ülés megkezdése előtt tájékoztatni kell a felek küldöttségének tervezett összetételéről.

Mindkét fél egyetértésével az albizottság felkérhet szakértőket, hogy adott témában információnyújtás céljából vegyenek részt az ülésen.

6.   Az ülések napirendje

Az albizottság napirendjébe felvenni kívánt napirendi pontokra vonatkozó kérelmeket az állandó titkárokhoz kell eljuttatni.

Az ülésekre az elnök előzetes napirendet dolgoz ki. Ezt a napirendet a soros állandó titkár legkésőbb az ülés kezdete előtt tíz nappal elküldi a másik fél titkárának.

Az előzetes napirendre fel kell venni azokat a napirendi pontokat, amelyek esetében a napirendre történő felvételre irányuló kérelmet az állandó titkárok az ülés kezdete előtt legalább tizenöt nappal megkapták. A referenciadokumentumokat mindkét félnek legalább hét nappal az ülés előtt meg kell kapnia. Sürgős ügyek esetén ezek a határidők lerövidíthetők, feltéve, hogy ezzel mindkét fél egyetért.

A napirendet az adott ülés kezdetén fogadja el az albizottság.

7.   Jegyzőkönyv

Az állandó titikárok közösen vezetik és minden ülés után közösen hagyják jóvá a jegyzőkönyvet. Az albizottság állandó titkárai a jegyzőkönyv és az albizottság javaslatainak egy példányát megküldik a vegyes bizottság titkárainak és elnökének.

8.   Nyilvánosság

Eltérő döntés hiányában az albizottság ülései nem nyilvánosak.

2.   A szociális kérdésekkel és egészségüggyel foglalkozó albizottság eljárási szabályzata

1.   Összetétel és elnökség

Az albizottság az Európai Unió és a Palesztin Hatóság képviselőiből áll. A felek felváltva látják el az albizottság elnöki tisztét.

2.   Feladatkör

Az albizottság a vegyes bizottság felügyelete alatt működik, amelynek minden ülés után jelentést nyújt be. Az albizottság nem rendelkezik döntéshozatali jogkörrel, de javaslatokat terjeszthet a vegyes bizottság elé.

3.   Tárgykör

Az albizottság megvitatja az ideiglenes társulási megállapodásnak és ehhez kapcsolódóan az európai szomszédságpolitika cselekvési tervének a végrehajtását az alább felsorolt területeken, valamint értékeli a cselekvési tervben megállapított és jóváhagyott célkitűzések és fellépések tekintetében elért haladást.

Adott esetben foglalkozik a közigazgatási ügyekben történő együttműködéssel is. Ezzel összefüggésben az albizottság megvizsgálja az alább felsorolt területeken esetlegesen felmerülő problémákat, és javaslatot tesz a lehetséges intézkedésekre:

a)

foglalkoztatás és társadalmi fejlődés;

b)

közegészségügy.

A fenti felsorolás nem kimerítő jellegű, a vegyes bizottság határozata alapján más területekkel, ezen belül horizontális területekkel is kiegészíthető.

Az albizottság által tárgyalt kérdések a fent felsorolt kérdéskörök közül egyhez, többhöz vagy valamennyihez kapcsolódhatnak.

4.   Titkárság

Az Európai Unió és a Palesztin Hatóság egy-egy tisztviselője közösen gyakorolja az albizottság állandó titkári tisztségét.

Az albizottságot érintő valamennyi közleményt a titkárokhoz kell továbbítani.

5.   Ülések

Az albizottság minden olyan esetben összeül, amikor azt a körülmények szükségessé teszik. Az ülést bármelyik fél elnöke által előterjesztett, és az állandó titkárának eljuttatott kérelem alapján lehet összehívni, a titkár a kérelmet eljuttatja a másik félnek. A másik fél állandó titkára az albizottság összehívására vonatkozó kérelem kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül válaszol.

Különösen sürgős esetekben az albizottságot rövidebb értesítési idővel is össze lehet hívni, amennyiben ehhez mindkét fél hozzájárul. Az ülés összehívására vonatkozó kérelmeket minden esetben írásba kell foglalni.

Az albizottság üléseit olyan helyszínen és időpontban kell megtartani, amelyhez mindkét fél hozzájárult.

Az üléseket az elnökkel egyetértésben a soros állandó titkár hívja össze. Az elnököt valamennyi ülés megkezdése előtt tájékoztatni kell a felek küldöttségének tervezett összetételéről.

Mindkét fél egyetértésével az albizottság felkérhet szakértőket, hogy adott témában információnyújtás céljából vegyenek részt az ülésen.

6.   Az ülések napirendje

Az albizottság napirendjébe felvenni kívánt napirendi pontokra vonatkozó kérelmeket az állandó titkárokhoz kell eljuttatni.

Az ülésekre az elnök előzetes napirendet dolgoz ki. Ezt a napirendet a soros állandó titkár legkésőbb az ülés kezdete előtt tíz nappal elküldi a másik fél titkárának.

Az előzetes napirendre fel kell venni azokat a napirendi pontokat, amelyek esetében a napirendre történő felvételre irányuló kérelmet az állandó titkárok az ülés kezdete előtt legalább tizenöt nappal megkapták. A referenciadokumentumokat mindkét félnek legalább hét nappal az ülés előtt meg kell kapnia. Sürgős ügyek esetén ezek a határidők lerövidíthetők, feltéve, hogy ezzel mindkét fél egyetért.

A napirendet az adott ülés kezdetén fogadja el az albizottság.

7.   Jegyzőkönyv

Az állandó titikárok közösen vezetik és minden ülés után közösen hagyják jóvá a jegyzőkönyvet Az albizottság állandó titkárai a jegyzőkönyv és az albizottság javaslatainak egy példányát megküldik a vegyes bizottság titkárainak és elnökének.

8.   Nyilvánosság

Eltérő döntés hiányában az albizottság ülései nem nyilvánosak.

3.   A kutatással, innovációval, információs társadalommal, audiovizuális ágazattal és médiával, oktatással és kultúrával foglalkozó albizottság eljárási szabályzata

1.   Összetétel és elnökség

Az albizottság az Európai Unió és a Palesztin Hatóság képviselőiből áll. A felek felváltva látják el az albizottság elnöki tisztét.

2.   Feladatkör

Az albizottság a vegyes bizottság felügyelete alatt működik, amelynek minden ülés után jelentést nyújt be. Az albizottság nem rendelkezik döntéshozatali jogkörrel, de javaslatokat terjeszthet a vegyes bizottság elé.

3.   Tárgykör

Az albizottság megvitatja az ideiglenes társulási megállapodásnak és ehhez kapcsolódóan az európai szomszédságpolitika cselekvési tervének a végrehajtását az alább felsorolt területeken, valamint értékeli a cselekvési tervben megállapított és jóváhagyott célkitűzések és fellépések tekintetében elért haladást.

Adott esetben foglalkozik a közigazgatási ügyekben történő együttműködéssel is. Ezzel összefüggésben az albizottság megvizsgálja az alább felsorolt területeken esetlegesen felmerülő problémákat, és javaslatot tesz a lehetséges intézkedésekre:

a)

oktatás és szakképzés;

b)

kultúra;

c)

ifjúság;

d)

információs társadalom, audiovizuális és médiapolitika;

e)

tudomány és technológia;

f)

kutatás és fejlesztés.

A fenti felsorolás nem kimerítő jellegű, a vegyes bizottság határozata alapján más területekkel, ezen belül horizontális területekkel is kiegészíthető.

Az albizottság által tárgyalt kérdések a fent felsorolt kérdéskörök közül egyhez, többhöz vagy valamennyihez kapcsolódhatnak.

4.   Titkárság

Az Európai Unió és a Palesztin Hatóság egy-egy tisztviselője közösen gyakorolja az albizottság állandó titkári tisztségét.

Az albizottságot érintő valamennyi közleményt a titkárokhoz kell továbbítani.

5.   Ülések

Az albizottság minden olyan esetben összeül, amikor azt a körülmények szükségessé teszik. Az ülést bármelyik fél elnöke által előterjesztett, és az állandó titkárának eljuttatott kérelem alapján lehet összehívni, a titkár a kérelmet eljuttatja a másik félnek. A másik fél állandó titkára az albizottság összehívására vonatkozó kérelem kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül válaszol.

Különösen sürgős esetekben az albizottságot rövidebb értesítési idővel is össze lehet hívni, amennyiben ehhez mindkét fél hozzájárul. Az ülés összehívására vonatkozó kérelmeket minden esetben írásba kell foglalni.

Az albizottság üléseit olyan helyszínen és időpontban kell megtartani, amelyhez mindkét fél hozzájárult.

Az üléseket az elnökkel egyetértésben a soros állandó titkár hívja össze. Az elnököt valamennyi ülés megkezdése előtt tájékoztatni kell a felek küldöttségének tervezett összetételéről.

Mindkét fél egyetértésével az albizottság felkérhet szakértőket, hogy adott témában információnyújtás céljából vegyenek részt az ülésen.

6.   Az ülések napirendje

Az albizottság napirendjébe felvenni kívánt napirendi pontokra vonatkozó kérelmeket az állandó titkárokhoz kell eljuttatni.

Az ülésekre az elnök előzetes napirendet dolgoz ki. Ezt a napirendet a soros állandó titkár legkésőbb az ülés kezdete előtt tíz nappal elküldi a másik fél titkárának.

Az előzetes napirendre fel kell venni azokat a napirendi pontokat, amelyek esetében a napirendre történő felvételre irányuló kérelmet az állandó titkárok az ülés kezdete előtt legalább tizenöt nappal megkapták. A referenciadokumentumokat mindkét félnek legalább hét nappal az ülés előtt meg kell kapnia. Sürgős ügyek esetén ezek a határidők lerövidíthetők, feltéve, hogy ezzel mindkét fél egyetért.

A napirendet az adott ülés kezdetén fogadja el az albizottság.

7.   Jegyzőkönyv

Az állandó titikárok közösen vezetik és minden ülés után közösen hagyják jóvá a jegyzőkönyvet. Az albizottság állandó titkárai a jegyzőkönyv és az albizottság javaslatainak egy példányát megküldik a vegyes bizottság titkárainak és elnökének.

8.   Nyilvánosság

Eltérő döntés hiányában az albizottság ülései nem nyilvánosak.

4.   A gazdasági és pénzügyi kérdésekkel foglalkozó albizottság eljárási szabályzata

1.   Összetétel és elnökség

Az albizottság az Európai Unió és a Palesztin Hatóság képviselőiből áll. A felek felváltva látják el az albizottság elnöki tisztét.

2.   Feladatkör

Az albizottság a vegyes bizottság felügyelete alatt működik, amelynek minden ülés után jelentést nyújt be. Az albizottság nem rendelkezik döntéshozatali jogkörrel, de javaslatokat terjeszthet a vegyes bizottság elé.

3.   Tárgykör

Az albizottság megvitatja az ideiglenes társulási megállapodásnak és ehhez kapcsolódóan az európai szomszédságpolitika cselekvési tervének a végrehajtását az alább felsorolt területeken, valamint értékeli a cselekvési tervben megállapított és jóváhagyott célkitűzések és fellépések tekintetében elért haladást.

Adott esetben foglalkozik a közigazgatási ügyekben történő együttműködéssel is. Ezzel összefüggésben az albizottság megvizsgálja az alább felsorolt területeken esetlegesen felmerülő problémákat, és javaslatot tesz a lehetséges intézkedésekre:

a)

pénzügyi elszámoltathatóság és hatékony és eredményes gazdálkodás a közpénzekkel;

b)

gazdasági reform és fejlődés;

c)

statisztika.

A fenti felsorolás nem kimerítő jellegű, a vegyes bizottság határozata alapján más területekkel, ezen belül horizontális területekkel is kiegészíthető.

Az albizottság által tárgyalt kérdések a fent felsorolt kérdéskörök közül egyhez, többhöz vagy valamennyihez kapcsolódhatnak.

4.   Titkárság

Az Európai Unió és a Palesztin Hatóság egy-egy tisztviselője közösen gyakorolja az albizottság állandó titkári tisztségét.

Az albizottságot érintő valamennyi közleményt a titkárokhoz kell továbbítani.

5.   Ülések

Az albizottság minden olyan esetben összeül, amikor azt a körülmények szükségessé teszik. Az ülést bármelyik fél elnöke által előterjesztett, és az állandó titkárának eljuttatott kérelem alapján lehet összehívni, a titkár a kérelmet eljuttatja a másik félnek. A másik fél állandó titkára az albizottság összehívására vonatkozó kérelem kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül válaszol.

Különösen sürgős esetekben az albizottságot rövidebb értesítési idővel is össze lehet hívni, amennyiben ehhez mindkét fél hozzájárul. Az ülés összehívására vonatkozó kérelmeket minden esetben írásba kell foglalni.

Az albizottság üléseit olyan helyszínen és időpontban kell megtartani, amelyhez mindkét fél hozzájárult.

Az üléseket az elnökkel egyetértésben a soros állandó titkár hívja össze. Az elnököt valamennyi ülés megkezdése előtt tájékoztatni kell a felek küldöttségének tervezett összetételéről.

Mindkét fél egyetértésével az albizottság felkérhet szakértőket, hogy adott témában információnyújtás céljából vegyenek részt az ülésen.

6.   Az ülések napirendje

Az albizottság napirendjébe felvenni kívánt napirendi pontokra vonatkozó kérelmeket az állandó titkárokhoz kell eljuttatni.

Az ülésekre az elnök előzetes napirendet dolgoz ki. Ezt a napirendet a soros állandó titkár legkésőbb az ülés kezdete előtt tíz nappal elküldi a másik fél titkárának.

Az előzetes napirendre fel kell venni azokat a napirendi pontokat, amelyek esetében a napirendre történő felvételre irányuló kérelmet az állandó titkárok az ülés kezdete előtt legalább tizenöt nappal megkapták. A referenciadokumentumokat mindkét félnek legalább hét nappal az ülés előtt meg kell kapniuk. Sürgős ügyek esetén ezek a határidők lerövidíthetők, feltéve, hogy ezzel mindkét fél egyetért.

A napirendet az adott ülés kezdetén fogadja el az albizottság.

7.   Jegyzőkönyv

Az állandó titikárok közösen vezetik és minden ülés után közösen hagyják jóvá a jegyzőkönyvet. Az albizottság állandó titkárai a jegyzőkönyv és az albizottság javaslatainak egy példányát megküldik a vegyes bizottság titkárainak és elnökének.

8.   Nyilvánosság

Eltérő döntés hiányában az albizottság ülései nem nyilvánosak.

5.   A kereskedelemmel és belső piaccal, iparral, mezőgazdasággal és halászattal, valamint vámüggyel foglalkozó albizottság eljárási szabályzata

1.   Összetétel és elnökség

Az albizottság az Európai Unió és a Palesztin Hatóság képviselőiből áll. A felek felváltva látják el az albizottság elnöki tisztét.

2.   Feladatkör

Az albizottság a vegyes bizottság felügyelete alatt működik, amelynek minden ülés után jelentést nyújt be. Az albizottság nem rendelkezik döntéshozatali jogkörrel, de javaslatokat terjeszthet a vegyes bizottság elé.

3.   Tárgykör

Az albizottság megvitatja az ideiglenes társulási megállapodásnak és ehhez kapcsolódóan az európai szomszédságpolitika cselekvési tervének a végrehajtását az alább felsorolt területeken, valamint értékeli a cselekvési tervben megállapított és jóváhagyott célkitűzések és fellépések tekintetében elért haladást.

Adott esetben foglalkozik a közigazgatási ügyekben történő együttműködéssel is. Ezzel összefüggésben az albizottság megvizsgálja az alább felsorolt területeken esetlegesen felmerülő problémákat, és javaslatot tesz a lehetséges intézkedésekre:

a)

kereskedelemmel kapcsolatos kérdések;

b)

mezőgazdaság és halászat;

c)

egészségügyi és növény-egészségügyi kérdések;

d)

befektetés;

e)

piaci és szabályozási reform;

f)

ipar és kis- és középvállalkozások (kkv-k);

g)

vámügyi kérdések;

h)

adózás.

A fenti felsorolás nem kimerítő jellegű, a vegyes bizottság határozata alapján más területekkel, ezen belül horizontális területekkel is kiegészíthető.

Az albizottság által tárgyalt kérdések a fent felsorolt kérdéskörök közül egyhez, többhöz vagy valamennyihez kapcsolódhatnak.

4.   Titkárság

Az Európai Unió és a Palesztin Hatóság egy-egy tisztviselője közösen gyakorolja az albizottság állandó titkári tisztségét.

Az albizottságot érintő valamennyi közleményt a titkárokhoz kell továbbítani.

5.   Ülések

Az albizottság minden olyan esetben összeül, amikor azt a körülmények szükségessé teszik. Az ülést bármelyik fél elnöke által előterjesztett, és az állandó titkárának eljuttatott kérelem alapján lehet összehívni, a titkár a kérelmet eljuttatja a másik félnek. A másik fél állandó titkára az albizottság összehívására vonatkozó kérelem kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül válaszol.

Különösen sürgős esetekben az albizottságot rövidebb értesítési idővel is össze lehet hívni, amennyiben ehhez mindkét fél hozzájárul. Az ülés összehívására vonatkozó kérelmeket minden esetben írásba kell foglalni.

Az albizottság üléseit olyan helyszínen és időpontban kell megtartani, amelyhez mindkét fél hozzájárult.

Az üléseket az elnökkel egyetértésben a soros állandó titkár hívja össze. Az elnököt valamennyi ülés megkezdése előtt tájékoztatni kell a felek küldöttségének tervezett összetételéről.

Mindkét fél egyetértésével az albizottság felkérhet szakértőket, hogy adott témában információnyújtás céljából vegyenek részt az ülésen.

6.   Az ülések napirendje

Az albizottság napirendjébe felvenni kívánt napirendi pontokra vonatkozó kérelmeket az állandó titkárokhoz kell eljuttatni.

Az ülésekre az elnök előzetes napirendet dolgoz ki. Ezt a napirendet a soros állandó titkár legkésőbb az ülés kezdete előtt tíz nappal elküldi a másik fél titkárának.

Az előzetes napirendre fel kell venni azokat a napirendi pontokat, amelyek esetében a napirendre történő felvételre irányuló kérelmet az állandó titkárok az ülés kezdete előtt legalább tizenöt nappal megkapták. A referenciadokumentumokat mindkét félnek legalább hét nappal az ülés előtt meg kell kapnia. Sürgős ügyek esetén ezek a határidők lerövidíthetők, feltéve, hogy ezzel mindkét fél egyetért.

A napirendet az adott ülés kezdetén fogadja el az albizottság.

7.   Jegyzőkönyv

Az állandó titikárok közösen vezetik és minden ülés után közösen hagyják jóvá a jegyzőkönyvet. Az albizottság állandó titkárai a jegyzőkönyv és az albizottság javaslatainak egy példányát megküldik a vegyes bizottság titkárainak és elnökének.

8.   Nyilvánosság

Eltérő döntés hiányában az albizottság ülései nem nyilvánosak.

6.   Az energiával, közlekedéssel, környezetvédelemmel, éghajlatváltozással és vízüggyel foglalkozó albizottság eljárási szabályzata

1.   Összetétel és elnökség

Az albizottság az Európai Unió és a Palesztin Hatóság képviselőiből áll. A felek felváltva látják el az albizottság elnöki tisztét.

2.   Feladatkör

Az albizottság a vegyes bizottság felügyelete alatt működik, amelynek minden ülés után jelentést nyújt be. Az albizottság nem rendelkezik döntéshozatali jogkörrel, de javaslatokat terjeszthet a vegyes bizottság elé.

3.   Tárgykör

Az albizottság megvitatja az ideiglenes társulási megállapodásnak és ehhez kapcsolódóan az európai szomszédságpolitika cselekvési tervének a végrehajtását az alább felsorolt területeken, valamint értékeli a cselekvési tervben megállapított és jóváhagyott célkitűzések és fellépések tekintetében elért haladást.

Adott esetben foglalkozik a közigazgatási ügyekben történő együttműködéssel is. Ezzel összefüggésben az albizottság megvizsgálja az alább felsorolt területeken esetlegesen felmerülő problémákat, és javaslatot tesz a lehetséges intézkedésekre:

a)

energiaügy;

b)

közlekedés;

c)

éghajlatváltozás;

d)

környezetvédelem;

e)

vízügy.

A fenti felsorolás nem kimerítő jellegű, a vegyes bizottság határozata alapján más területekkel, ezen belül horizontális területekkel is kiegészíthető.

Az albizottság által tárgyalt kérdések a fent felsorolt kérdéskörök közül egyhez, többhöz vagy valamennyihez kapcsolódhatnak.

4.   Titkárság

Az Európai Unió és a Palesztin Hatóság egy-egy tisztviselője közösen gyakorolja az albizottság állandó titkári tisztségét.

Az albizottságot érintő valamennyi közleményt a titkárokhoz kell továbbítani.

5.   Ülések

Az albizottság minden olyan esetben összeül, amikor azt a körülmények szükségessé teszik. Az ülést bármelyik fél elnöke által előterjesztett, és az állandó titkárának eljuttatott kérelem alapján lehet összehívni, a titkár a kérelmet eljuttatja a másik félnek. A másik fél állandó titkára az albizottság összehívására vonatkozó kérelem kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül válaszol.

Különösen sürgős esetekben az albizottságot rövidebb értesítési idővel is össze lehet hívni, amennyiben ehhez mindkét fél hozzájárul. Az ülés összehívására vonatkozó kérelmeket minden esetben írásba kell foglalni.

Az albizottság üléseit olyan helyszínen és időpontban kell megtartani, amelyhez mindkét fél hozzájárult.

Az üléseket az elnökkel egyetértésben a soros állandó titkár hívja össze. Az elnököt valamennyi ülés megkezdése előtt tájékoztatni kell a felek küldöttségének tervezett összetételéről.

Mindkét fél egyetértésével az albizottság felkérhet szakértőket, hogy adott témában információnyújtás céljából vegyenek részt az ülésen.

6.   Az ülések napirendje

Az albizottság napirendjébe felvenni kívánt napirendi pontokra vonatkozó kérelmeket az állandó titkárokhoz kell eljuttatni.

Az ülésekre az elnök előzetes napirendet dolgoz ki. Ezt a napirendet a soros állandó titkár legkésőbb az ülés kezdete előtt tíz nappal elküldi a másik fél titkárának.

Az előzetes napirendre fel kell venni azokat a napirendi pontokat, amelyek esetében a napirendre történő felvételre irányuló kérelmet az állandó titkárok az ülés kezdete előtt legalább tizenöt nappal megkapták. A referenciadokumentumokat mindkét félnek legalább hét nappal az ülés előtt meg kell kapnia. Sürgős ügyek esetén ezek a határidők lerövidíthetők, feltéve, hogy ezzel mindkét fél egyetért.

A napirendet az adott ülés kezdetén fogadja el az albizottság.

7.   Jegyzőkönyv

Az állandó titikárok közösen vezetik és minden ülés után közösen hagyják jóvá a jegyzőkönyvet. Az albizottság állandó titkárai a jegyzőkönyv és az albizottság javaslatainak egy példányát megküldik a vegyes bizottság titkárainak és elnökének.

8.   Nyilvánosság

Eltérő döntés hiányában az albizottság ülései nem nyilvánosak.