ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2012.177.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 177

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

55. évfolyam
2012. július 7.


Tartalom

 

I   Jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

HATÁROZATOK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 602/2012/EU határozata (2012. július 4.) az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) létrehozásáról szóló megállapodásnak az EBRD műveletei földrajzi hatókörének a dél- és kelet-mediterrán térségre való kiterjesztése tekintetében történő módosításáról

1

 

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

 

2012/364/EU

 

*

A Tanács határozata (2012. június 25.) az Európai Uniónak az EGT Vegyes Bizottságban az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. Mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításával kapcsolatosan képviselendő álláspontjáról

5

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 603/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. április 30.) az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló egyezmény területén alkalmazandó ellenőrzési és végrehajtási rendszer meghatározásáról szóló 1236/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

9

 

*

A Bizottság 604/2012/EU rendelete (2012. július 3.) a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által a VI övezetben, valamint az Vb, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, fekete tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

10

 

*

A Bizottság 605/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. július 4.) az Atlanti-óceánon a nyugati hosszúság 45°-tól keletre és a Földközi-tengeren a Spanyolországban lajstromozott csapdákkal folytatott, kékúszójú tonhalra irányuló halászat tilalmáról

12

 

*

A Bizottság 606/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. július 4.) az Olaszország lobogóját viselő vagy ott lajstromozott csapdák és horogsoros hajók által az Atlanti-óceánon a nyugati hosszúság 45°-tól keletre és a Földközi-tengeren folytatott, kékúszójú tonhalra irányuló halászat tilalmáról

14

 

*

A Bizottság 607/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. július 6.) a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010 európai parlamenti és tanácsi rendelet által előírt, a kellő gondosság elvén alapuló rendszerre, valamint az ellenőrző szervezetek felett végzendő ellenőrzések gyakoriságára és jellegére vonatkozó részletes szabályokról ( 1 )

16

 

*

A Bizottság 608/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. július 6.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a denatónium-benzoát, a metil-nonil-keton és a növényi olajok/fodormentaolaj hatóanyagok jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról ( 1 )

19

 

 

A Bizottság 609/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. július 6.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

23

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2012/20/EU irányelve (2012. július 6.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a flufenoxuronnak a 8. terméktípus tekintetében hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról ( 1 )

25

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Jogalkotási aktusok

HATÁROZATOK

7.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 177/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 602/2012/EU HATÁROZATA

(2012. július 4.)

az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) létrehozásáról szóló megállapodásnak az EBRD műveletei földrajzi hatókörének a dél- és kelet-mediterrán térségre való kiterjesztése tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 212. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamentek számára való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (1),

mivel:

(1)

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) 1991-es létrehozása óta segíti a közép- és kelet-európai országokat a nyílt piacgazdaságra való átállásban, valamint támogatja a magán- és vállalkozói kezdeményezéseket. Hasonló célkitűzések előmozdítása érdekében az EBRD műveleteinek földrajzi hatókörét a dél- és kelet-mediterrán régióra is ki kell terjeszteni. A dél- és kelet-mediterrán régió gazdasági és politikai helyzete arra késztette az EBRD-t, hogy olyan fokozatos megközelítést dolgozzon ki a tevékenységei megkezdésére vonatkozóan, amely figyelembe veszi a régió sajátosságait.

(2)

A banki műveletek földrajzi hatókörének a dél- és kelet-mediterrán régióra való kiterjesztéséről az igazgatótanács által a kormányzótanácsnak benyújtott jelentés meghatározása szerint a déli és a keleti mediterrán régió a Földközi-tenger partján fekvő országokból, és a régióba szorosan integrálódott Jordániából áll.

(3)

A dél- és kelet-mediterrán régióban 2011-ben végbement fejleményekre reagálva a Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője 2011. március 8-án közös közleményt adott ki „Partnerség a demokráciáért és a közös jólétért a dél-mediterrán térséggel” címmel, amelyben az Unió határozott politikai és gazdasági támogatásáról biztosította a régiót. A közös közlemény utalt arra a lehetőségre is, hogy az EBRD megbízatását – az EBRD elmúlt húsz évben szerzett tapasztalataira építve – kiterjesztik a déli szomszédság országaira is. A 2011. március 24–25-i Európai Tanács általánosságban jóváhagyta a közös közlemény tartalmát. Az Európai Parlament a 2011. április 7-i, „Az európai szomszédságpolitika felülvizsgálata – déli dimenzió” című állásfoglalásában felkérte az EBRD-t alapokmánya módosítására annak érdekében, hogy a bank részt vehessen a pénzügyi segítségnyújtási folyamatban.

(4)

A G8-ak vezetői 2011 májusában elindították a deauville-i partnerséget, hogy segítsék a dél- és kelet-mediterrán régió országait a szabad, demokratikus és toleráns társadalmakká való átalakulás folyamatában, az EBRD-t pedig felhívták földrajzi hatókörének kiterjesztésére annak érdekében, hogy tapasztalatait hasznosítva támogassa ezen országok átmenetét a többpárti demokrácia, a pluralizmus és a piacgazdaság elveinek befogadása terén.

(5)

Az EBRD műveleteinek a dél- és kelet-mediterrán régió országaira való kiterjesztése azt tükrözi, hogy az Unió és a nemzetközi közösség támogatja – az arab tavasz által felerősített – reményt a régióban a piacgazdasággá és pluralista demokratikus társadalmakká való átalakulásra.

(6)

Szem előtt tartva az EBRD-műveletek új országaiban a gazdaság ingatag helyzetét és a társadalmi egyenlőtlenségeket, amelyek az arab tavasz tüntetéseinek fő kiváltó okai közé tartoztak, az EBRD irányító testületekbe delegált uniós képviselőknek ösztönözniük kell az EBRD-t arra, hogy jobban koncentráljon a magánszektor fejlesztésére, és így az általa nyújtott finanszírozás révén hozzájárulhasson a szociális és környezeti szempontból fenntartható társadalmak kialakulásához, a vonatkozó millenniumi fejlesztési célokban, valamint az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkének (5) bekezdésében és 21. cikkében foglaltakkal összhangban. Az EBRD irányító testületekbe delegált uniós képviselőknek ösztönözniük kell az EBRD-t különösen arra, hogy járuljon hozzá az energiahatékony, társadalmi szempontból befogadó nyitott piacgazdaságra történő átálláshoz, figyelembe véve egyúttal a társadalom, a szegénység, a polgári és emberi jogok állapotát.

(7)

A 2011. szeptember 30-án elfogadott 137. és 138. határozattal az EBRD kormányzótanácsa az EBRD létrehozásáról szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) szükséges módosításai mellett szavazott, lehetővé téve ezzel az EBRD műveletei földrajzi hatókörének a déli és keleti mediterrán régióra történő kiterjesztését, fenntartva ugyanakkor elkötelezettségét a műveletek jelenlegi földrajzi körébe tartozó országok iránt. Az EBRD kormányzótanácsának valamennyi uniós tagja, ideértve az Uniót képviselő kormányzót is, megszavazta ezeket a módosításokat.

(8)

Az EBRD kormányzótanácsa a 2011. május 21-én elfogadott 134. határozatában kiemelte, hogy az EBRD megbízatásának tervezett kiterjesztését anélkül kell végrehajtani, hogy a részvényeseket további tőke-hozzájárulásra köteleznék.

(9)

A megállapodás 56. cikke alapján az EBRD kormányzótanácsának az összes tag álláspontját ki kell kérnie arról, hogy elfogadják-e a javasolt módosításokat.

(10)

Az EBRD irányító testületeibe delegált uniós képviselőknek minden tőlük telhetőt meg kell tenniük annak szorgalmazása érdekében, hogy az EBRD szorosan kövesse nyomon a műveleteit, különösen azokban az országokban, ahol a politikai elszámoltathatóság hiányzik, ahol megsértik a polgári és az emberi jogokat vagy nagymértékű a korrupció. Ezenkívül az EBRD irányító testületeibe delegált uniós képviselőknek minden lehetőséget meg kell ragadniuk annak biztosítására, hogy az EBRD-műveletekbe újonnan bevont országokban folytatott tevékenységei során figyelembe vegye a banki tevékenységek során alkalmazandó lehető legnagyobb körültekintésnek, az átláthatóságnak és a csalás elleni fellépésnek az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) tőkeemeléséről hozott döntés nyomán kibocsátott további részvényeknek az Európai Unió általi lejegyzéséről szóló, 2011. november 16-i 1219/2011/EU európai parlamenti és tanácsi határozat (2) szerinti elveit.

(11)

Az EBRD irányító testületeibe delegált uniós képviselőknek ösztönözniük kell az EBRD-t arra, hogy a dél- és kelet-mediterrán régióban végzett tevékenysége során is folytassa a szoros kapcsolatot az Unióval és a civil társadalommal, valamint fejlessze tovább szoros együttműködését az Európai Befektetési Bankkal és más európai és nemzetközi közfinanszírozási intézményekkel annak érdekében, hogy maradéktalanul kiaknázhassa a bennük rejlő komparatív előnyöket. Az EBRD-nek el kell kerülnie továbbá, hogy ilyen közfinanszírozási intézményekkel azonos tevékenységet folytasson.

(12)

Mielőtt az EBRD jóváhagyja műveletei kiterjesztését bármely potenciális új országra, el kell készítenie az érintett országban fennálló gazdasági és politikai feltételek részletes technikai értékelését, amelynek ki kell terjednie a következőkre: az adott ország elkötelezettsége a többpárti demokrácia, a pluralizmus és a piacgazdaság iránt – a megállapodás 1. cikkében foglaltaknak megfelelően; az átalakulás hiányosságai; a más nemzetközi pénzügyi intézmények által az adott országban végzett tevékenységek áttekintése; azon prioritások áttekintése, amelyek tekintetében az EBRD a legnagyobb mértékben tudná hasznosítani egyedülálló ismereteit és készségeit. Ezen értékelések megvitatása során az EBRD irányító testületeibe delegált uniós képviselőknek szorgalmazniuk kell, hogy az EBRD maradéktalanul vegye figyelembe az Unió nézeteit.

(13)

Abban a jelentésben, amelyet a Bizottság az 1219/2011/EU határozatnak megfelelően a 2011–2015 közti időszakra vonatkozóan a tőkeforrások negyedik felülvizsgálatának végén fog előterjeszteni, a Bizottságnak figyelembe kell vennie az EBRD tevékenységének a dél- és kelet-mediterrán régióra való kiterjesztését.

(14)

Ami az EBRD-nek a műveletek földrajzi körébe bevonandó dél- és kelet-mediterrán országokban a jól működő, fenntartható és modern piacgazdaságok kialakulásához való hozzájárulását illeti, az EBRD irányító testületeibe delegált uniós képviselőknek fel kell kérniük az EBRD-t arra, hogy teljesítményéről évente tegyen jelentést, és a tőkeforrások ötéves felülvizsgálatait megelőzően végezzen átfogó értékelést tevékenységének az ilyen piacgazdaságok kialakítására gyakorolt hatásáról.

(15)

A megállapodás módosításait ezért az Unió nevében jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EBRD műveletei földrajzi hatókörének kiterjesztéséről szóló megállapodás 1. és 18. cikkének módosításait az Európai Parlament és a Tanács az Unió nevében jóváhagyja.

A módosítások szövegét tájékoztatás céljából a melléklet tartalmazza.

2. cikk

Az EBRD Európai Uniót képviselő kormányzója az Unió nevében közli az EBRD-vel a módosítások elfogadásáról szóló nyilatkozatot.

3. cikk

Az EBRD Európai Uniót képviselő kormányzója az Európai Parlament részére teendő éves jelentése részeként beszámol az EBRD által a dél- és kelet-mediterrán régióban folytatott tevékenységekről és műveletekről is.

4. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Kelt Strasbourgban, 2012. július 4-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Az Európai Parlament 2012. június 13-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2012. június 26-i határozata.

(2)  HL L 313., 2011.11.26., 1. o.


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI ÚJJÁÉPÍTÉSI ÉS FEJLESZTÉSI BANK LÉTREHOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSAI

A bank létrehozásáról szóló megállapodás 1. cikke a következőképpen módosul (az új szövegrész dőlt betűvel szedve):

„1. cikk

Cél

A gazdasági fejlődéshez és az újjáépítéshez hozzájárulva, a Bank célja, hogy elősegítse az átmenetet a nyitott piacgazdaságba, valamint támogassa a magán- és vállalkozói kezdeményezéseket azokban a közép- és kelet-európai országokban, amelyek elkötelezték magukat a többpárti demokrácia, a pluralizmus és a piacgazdaság elvei mellett, és azokat alkalmazzák. Ugyanezen feltételek mellett a Bank célja Mongóliában, valamint a dél- és kelet-mediterrán régió országaiban is megvalósítható a tagok összes szavazati jogának legalább háromnegyedét képviselő kormányzók legalább kétharmadának egyetértésével. Ennek megfelelően az e megállapodásban és mellékleteiben szereplő »közép- és kelet-európai országok«, a »fogadó ország (vagy országok)«, valamint a »fogadó tagország (vagy tagországok)« hivatkozás Mongóliára és a dél- és kelet-mediterrán térség minden ilyen országára is egyaránt vonatkozik.”

A bank létrehozásáról szóló megállapodás 18. cikkének szövege a következőképpen módosul (az új szövegrész dőlt betűvel szedve):

„18. cikk

Különleges alapok

i.

A Bank elvállalhatja olyan különleges alapok kezelését, amelyek rendeltetése a fogadó országokban és potenciális fogadó országokban a Bank céljának szolgálata és amelyek feladatai körébe tartoznak. Az ilyen különleges alapok kezelésének teljes költségét az adott különleges alap viseli.

ii.

Az i. albekezdés alkalmazásában a Kormányzótanács bármely nem fogadó ország tag kérésére határozhat arról, hogy az adott tag korlátozott időtartamra, megfelelő feltételek mellett potenciális fogadó országnak minősüljön. Az ilyen határozatot a tagok összes szavazati jogának legalább háromnegyedét képviselő kormányzók legalább kétharmadának egyetértésével hozzák meg.

iii.

A valamely tag potenciális fogadó országgá minősítését lehetővé tevő határozat csak akkor hozható meg, ha az adott tag képes a fogadó országgá válás feltételeinek teljesítésére. Ezek a követelmények a határozat meghozatalának időpontjában a megállapodás 1. cikkében szereplő, illetve a határozat meghozatalának időpontjában a Kormányzótanács által már jóváhagyott módosítások hatálybalépése nyomán érvényessé váló követelmények.

iv.

Ha valamely potenciális fogadó ország a ii. albekezdésben említett időszak végéig nem válik fogadó országgá, a Bank haladéktalanul beszüntet minden különleges műveletet az adott országban, a különleges alap eszközeinek rendeltetésszerű megvalósításával, megőrzésével és védelmével, illetve a különleges alappal kapcsolatban keletkezett kötelezettségek rendezésével kapcsolatos műveltek kivételével.

(2)   A Bank által elfogadott különleges alapok a fogadó országokban és potenciális fogadó országokban bármilyen módon és bármilyen feltételek mellett felhasználhatók, amennyiben összhangban állnak a Bank céljával és feladataival, e megállapodás más vonatkozó rendelkezéseivel, és az ilyen alapokra vonatkozó megállapodással vagy megállapodásokkal.

(3)   A Bank olyan szabályokat és szabályozásokat fogad el, amelyek szükségesek az egyes különleges alapok létesítéséhez, kezeléséhez és felhasználásához. E szabályok és szabályozások összhangban vannak e megállapodás rendelkezéseivel, kivéve azon rendelkezéseket, amelyek kifejezetten csak a Bank rendes műveleteire alkalmazandók.”


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

7.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 177/5


A TANÁCS HATÁROZATA

(2012. június 25.)

az Európai Uniónak az EGT Vegyes Bizottságban az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. Mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításával kapcsolatosan képviselendő álláspontjáról

(2012/364/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 218. cikke (9) bekezdésével együtt értelmezett 43. cikke (2) bekezdésére, 114. cikke (1) bekezdésére és 207. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás végrehajtására vonatkozó rendelkezésekről szóló, 1994. november 28-i 2894/94/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 1. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az egyes nemzeti műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre történő alkalmazására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2008. július 9-i 764/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(2)

A termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (3) bele kell foglalni a megállapodásba.

(3)

A termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről szóló, 2008. július 9-i 768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozatot (4) bele kell foglalni a megállapodásba.

(4)

A 768/2008/EK határozat közös elveket és referenciarendelkezéseket ír elő a termékek forgalomba hozatalára vonatkozó feltételeket harmonizáló jövőbeli jogszabályok számára, a hatályos jogszabályok számára pedig referenciaszövegként szolgál.

(5)

A 764/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezi a megállapodásba foglalt, az áruk Közösségen belüli szabad mozgásának elvétől eltérő nemzeti intézkedésekre vonatkozó információ cseréjét biztosító eljárás létrehozásáról szóló, 1995. december 13-i 3052/95/EK európai parlamenti és tanácsi határozatot (5), amelyet ezért el kell hagyni a megállapodásból.

(6)

A 765/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezi a megállapodásba foglalt, a harmadik országokból behozott termékek termékbiztonsági szabályoknak való megfelelősége ellenőrzéséről szóló, 1993. február 8-i 339/93/EGK tanácsi rendeletet (6), amelyet ezért el kell hagyni a megállapodásból.

(7)

A 768/2008/EK határozat hatályon kívül helyezi a megállapodásba foglalt, a megfelelőségértékelési eljárások különböző szakaszainak moduljairól és a CE megfelelőségi jelölés feltüntetését és használatát rögzítő, a műszaki harmonizációs irányelvekben használni kívánt szabályokról szóló, 1993. július 22-i 93/465/EGK tanácsi határozatot (7), amelyet ezért el kell hagyni a megállapodásból.

(8)

Az EGT-megállapodás II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Az Unió az EGT Vegyes Bizottságban képviselendő álláspontjának ezért a mellékelt határozattervezeten kell alapulnia,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Uniónak az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) javasolt módosításával kapcsolatosan képviselendő álláspontja az e határozathoz mellékelt EGT vegyes bizottsági határozattervezeten alapul.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2012. június 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 305., 1994.11.30., 6. o.

(2)  HL L 218., 2008.8.13., 21. o.

(3)  HL L 218., 2008.8.13., 30. o.

(4)  HL L 218., 2008.8.13., 82. o.

(5)  HL L 321., 1995.12.30., 1. o.

(6)  HL L 40., 1993.2.17., 1. o.

(7)  HL L 220., 1993.8.30., 23. o.


TERVEZET

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG …/2012 HATÁROZATA

(…)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. Mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

Az egyes nemzeti műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre történő alkalmazására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2008. július 9-i 764/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (1) bele kell foglalni a megállapodásba.

(2)

A termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról szóló, 2008. július 9- i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(3)

A termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről szóló, 2008. július 9-i 768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozatot (3) bele kell foglalni a megállapodásba.

(4)

A 768/2008/EK határozat közös elveket és referenciarendelkezéseket ír elő a termékek forgalomba hozatalára vonatkozó feltételeket harmonizáló jövőbeli jogszabályok számára, a hatályos jogszabályok számára pedig referenciaszövegként szolgál.

(5)

A 764/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezi a megállapodásba foglalt, az áruk Közösségen belüli szabad mozgásának elvétől eltérő nemzeti intézkedésekre vonatkozó információ cseréjét biztosító eljárás létrehozásáról szóló, 1995. december 13-i 3052/95/EK európai parlamenti és tanácsi határozatot (4), amelyet ezért el kell hagyni a megállapodásból.

(6)

A 765/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezi a megállapodásba foglalt, a harmadik országokból behozott termékek termékbiztonsági szabályoknak való megfelelősége ellenőrzéséről szóló, 1993. február 8-i 339/93/EGK tanácsi rendeletet (5), amelyet ezért el kell hagyni a megállapodásból.

(7)

A 768/2008/EK határozat hatályon kívül helyezi a megállapodásba foglalt, a megfelelőségértékelési eljárások különböző szakaszainak moduljairól és a CE megfelelőségi jelölés feltüntetését és használatát rögzítő, a műszaki harmonizációs irányelvekben használni kívánt szabályokról szóló, 1993. július 22-i 93/465/EGK tanácsi határozatot (6), amelyet ezért el kell hagyni a megállapodásból.

(8)

Az EGT-megállapodás II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A megállapodás II. mellékletének XIX. fejezete a következőképpen módosul:

1.

A 3b. pont (339/93/EGK tanácsi rendelet) helyébe a következő szöveg lép:

32008 R 0765: az Európai Parlament és a Tanács 765/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 2008.8.13., 30. o.).

A rendelet rendelkezései e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal értendők:

a)

A 4. cikk (2) bekezdése a következő szöveggel egészül ki:

»Liechtensteinnek lehetősége van a svájci nemzeti akkreditáló testülethez folyamodni az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a megfelelőségértékelés kölcsönös elismeréséről szóló megállapodás hatálya alá tartozó termékágazatok esetében, amelyek vonatkozásában az említett megállapodás 1. cikkének (2) és (3) bekezdése szerint a svájci és az uniós követelményeket egyenértékűnek kell tekinteni.«

b)

A Liechtensteinből a más szerződő felek területére exportált árukat a 27–29. cikknek megfelelően a határon ellenőrizhetik.”

2.

A 3d. pont (93/465/EGK tanácsi határozat) helyébe a következő szöveg lép:

32008 D 0768: az Európai Parlament és a Tanács 768/2008/EK határozata (2008. július 9.) a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 2008.8.13., 82. o.).”

3.

A 3f. pont (3052/95/EK európai parlamenti és tanácsi határozat) helyébe a következő szöveg lép:

32008 R 0764: az Európai Parlament és a Tanács 764/2008/EK rendelete (2008. július 9.) az egyes nemzeti műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre történő alkalmazására vonatkozó eljárások megállapításáról és a 3052/95/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 2008.8.13., 21. o.).

A rendelet rendelkezései e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal értendők:

A rendelet csak a megállapodás 8. cikke (3) bekezdésének hatálya alá tartozó termékekre alkalmazandó.

A rendelet az EGT-megállapodás I. mellékletének, II. melléklete XII. és XXVII. fejezetének, valamint 47. jegyzőkönyvének hatálya alá tartozó termékek vonatkozásában mindaddig nem alkalmazandó Liechtensteinre, amíg az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás kiterjed Liechtensteinre.”

4.

A 3h. pont (2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) a következő szöveggel egészül ki:

„, az alábbi módosítással:

32008 R 0765: az Európai Parlament és a Tanács 765/2008/EK rendelete (2008. július 9.) (HL L 218., 2008.8.13., 30. o.).”

2. cikk

A 764/2008/EK és a 765/2008/EK rendeletnek, valamint a 768/2008/EK határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat […]-án/-én lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megkapta (7).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, …

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

az EGT Vegyes Bizottság titkárai


(1)  HL L 218.,.2008.8.13., 21. o.

(2)  HL L 218., 2008.8.13., 30. o.

(3)  HL L 218., 2008.8.13., 82. o.

(4)  HL L 321., 1995.12.30., 1. o.

(5)  HL L 40., 1993.2.17., 1. o.

(6)  HL L 220., 1993.8.30., 23. o.

(7)  [Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.] [Alkotmányos követelmények fennállását jelezték.]


RENDELETEK

7.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 177/9


A BIZOTTSÁG 603/2012/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2012. április 30.)

az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló egyezmény területén alkalmazandó ellenőrzési és végrehajtási rendszer meghatározásáról szóló 1236/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló egyezmény területén alkalmazandó ellenőrzési és végrehajtási rendszer meghatározásáról és a 2791/1999/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. december 15-i 1236/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 51. cikke d) pontjára,

mivel:

(1)

Az Északkelet-atlanti Halászati Bizottság (NEAFC) 2006. november 15-én tartott éves ülésén elfogadott egyik ajánlással létrehozott, majd ezt követően a 2007, 2008 és 2009 novemberében tartott éves üléseken elfogadott ajánlásokkal módosított ellenőrzési és végrehajtási rendszert (a továbbiakban: a rendszer) az 1236/2010/EU rendelet átülteti az uniós jogba.

(2)

A NEAFC 2011 novemberében tartott ülésén elfogadta a 9:2012 sz. ajánlást, amely módosítja a jelentéseknek és üzeneteknek a NEAFC titkársága részére történő megküldésére szolgáló rendszer 14. cikkét.

(3)

A 81/608/EGK tanácsi határozattal (2) jóváhagyott, az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló egyezmény 12. és 15. cikke alapján a szóban forgó ajánlás 2012. február 3-án hatályba lépett,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1236/2010/EK rendelet 12. cikke az (1) bekezdés után a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a)   A 9. cikkben említett jelentések törlési jelentés útján törölhetők.

Ha valamely jelentés helyesbítésre szorul, azt törlési jelentés útján törölni kell. A törlési jelentés után egy új, helyesbített jelentést kell küldeni a 9. cikkben meghatározott időkereten belül.

Amennyiben a lobogó szerinti tagállam halászati figyelő központja jóváhagyja a jelentés törlését, arról tájékoztatja a NEAFC titkárságát.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. április 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 348., 2010.12.31., 17. o.

(2)  HL L 227., 1981.8.12., 21. o.


7.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 177/10


A BIZOTTSÁG 604/2012/EU RENDELETE

(2012. július 3.)

a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által a VI övezetben, valamint az Vb, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, fekete tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az uniós vizek vonatkozásában, valamint a nemzetközi tárgyalások vagy megállapodások hatálya alá tartozó bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós hajók számára egyes nem uniós vizeken rendelkezésre álló halászati lehetőségeknek a 2012. évre történő meghatározásáról szóló, 2012. január 17-i 44/2012/EU tanácsi rendelet (2) kvótákat állapít meg a 2012. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók fogásai kimerítették a mellékletben megnevezett állomány tekintetében 2012-re megállapított halászati kvótát.

(3)

Ezért meg kell tiltani a szóban forgó állomány halászatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2012. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Ettől az időponttól kezdve tilos különösen az e hajók által már kifogott, az adott állományba tartozó egyedek fedélzeten való tárolása, kirakása, átrakása és kirakodása.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 3-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Lowri EVANS

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  HL L 25., 2012.1.27., 55. o.


MELLÉKLET

Szám

7/T&Q

Tagállam

Spanyolország

Állomány

POK/56-14

Faj

Fekete tőkehal (Pollachius virens)

Terület

VI; az Vb, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

Időpont

2012.6.12.


7.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 177/12


A BIZOTTSÁG 605/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. július 4.)

az Atlanti-óceánon a nyugati hosszúság 45°-tól keletre és a Földközi-tengeren a Spanyolországban lajstromozott csapdákkal folytatott, kékúszójú tonhalra irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az uniós vizek vonatkozásában, valamint a nemzetközi tárgyalások vagy megállapodások hatálya alá tartozó bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós hajók számára egyes nem uniós vizeken rendelkezésre álló halászati lehetőségeknek a 2012. évre történő meghatározásáról szóló, 2012. január 17-i 44/2012/EU tanácsi rendelet meghatározza az Atlanti-óceánon a nyugati hosszúság 45°-tól keletre és a Földközi-tengeren 2012-ben kifogható kékúszójútonhal-mennyiséget.

(2)

A kékúszójú tonhalra vonatkozóan az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren alkalmazandó többéves helyreállítási tervről, a 43/2009/EK rendelet módosításáról és az 1559/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 6-i 302/2009/EK tanácsi rendelet (2) előírja, hogy a tagállamoknak tájékoztatniuk kell a Bizottságot a termelői szerveteknek vagy a hasonló eszközökkel halászó hajócsoportoknak a 24 méternél rövidebb hajók és a csapdák vonatkozásában kiosztott kvótákról.

(3)

A közös halászati politika egyik célja a halászati ágazat hosszú távú életképességének biztosítása az élő vízi erőforrásoknak az elővigyázatosság elve szerinti megközelítésen alapuló, fenntartható kiaknázása révén.

(4)

Az 1224/2009/EK rendelet 36. cikkének (2) bekezdésével összhangban amennyiben a Bizottság a tagállamok által szolgáltatott adatok vagy a birtokában lévő egyéb információk alapján megállapítja, hogy az Európai Unió vagy valamely tagállam rendelkezésére álló halászati lehetőségek kimerültek, arról tájékoztatja az érintett tagállamokat, és az érintett területre, halászeszközre, állományra, állománycsoportra vagy a konkrét halászati tevékenységekben érintett flottára vonatkozóan a halászati tevékenységeket megtiltja.

(5)

A Bizottság rendelkezésére álló adatok alapján úgy tűnik, hogy az Atlanti-óceánon a nyugati hosszúság 45°-tól keletre és a Földközi-tengeren a Spanyolországban lajstromozott csapdákra vonatkozóan a kékúszójú tonhal tekintetében megállapított halászati lehetőségeket június 20-tól kimerítettnek kell tekinteni.

(6)

2012. június 7-én, 14-én és 21-én Spanyolország arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy a 2012. évi kékúszójútonhal-halászatban részt vevő négy csapdájának halászati tevékenységét a következők szerint leállította: a tilalom két csapda esetében június 8-án, egy csapda esetében június 14-én, a fennmaradó csapda esetében pedig június 21-én lépett hatályba; ennek eredményeként 2012. június 21-én 14.00 órától minden tevékenységre tilalom van érvényben.

(7)

A Spanyolország által hozott, fent említett intézkedések sérelme nélkül szükséges, hogy a Bizottság megerősítse a Spanyolországban lajstromozott csapdák tekintetében 2012. június 21-től elrendelt, a kékúszójú tonhalnak az Atlanti-óceánon a nyugati hosszúság 45°-tól keletre és a Földközi-tengeren történő halászatára vonatkozó tilalmat,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az Atlanti-óceánon a nyugati hosszúság 45°-ától keletre és a Földközi-tengeren 2012. június 21-én 14.00 órátóltilos a kékúszójú tonhalnak a Spanyolországban lajstromozott csapdákkal folytatott halászata.

Ezen időpont után az e csapdákkal kifogott állományok fedélzeten való tárolása, ketrecekben történő hizlalása vagy tenyésztése, szállítása, átrakása és kirakodása is tilos.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 4-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

László ANDOR

a Bizottság tagja


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  HL L 96., 2009.4.15., 1. o.


7.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 177/14


A BIZOTTSÁG 606/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. július 4.)

az Olaszország lobogóját viselő vagy ott lajstromozott csapdák és horogsoros hajók által az Atlanti-óceánon a nyugati hosszúság 45°-tól keletre és a Földközi-tengeren folytatott, kékúszójú tonhalra irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az uniós vizek vonatkozásában, valamint a nemzetközi tárgyalások vagy megállapodások hatálya alá tartozó bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós hajók számára egyes nem uniós vizeken rendelkezésre álló halászati lehetőségeknek a 2012. évre történő meghatározásáról szóló, 2012. január 17-i 44/2012/EU tanácsi rendelet meghatározza az Atlanti-óceánon a nyugati hosszúság 45°-tól keletre és a Földközi-tengeren 2012-ben kifogható kékúszójútonhal-mennyiséget.

(2)

A kékúszójú tonhalra vonatkozóan az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren alkalmazandó többéves helyreállítási tervről, a 43/2009/EK rendelet módosításáról és az 1559/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 6-i 302/2009/EK tanácsi rendelet (2) előírja, hogy a tagállamoknak tájékoztatniuk kell a Bizottságot a 24 méternél hosszabb halászhajók számára kiosztott egyéni kvótákról, a 24 méternél rövidebb hajók és a csapdák esetében pedig legalább a termelői szerveteknek vagy a hasonló eszközökkel halászó hajócsoportoknak kiosztott kvótákról.

(3)

A közös halászati politika egyik célja a halászati ágazat hosszú távú életképességének biztosítása az élő vízi erőforrásoknak az elővigyázatosság elve szerinti megközelítésen alapuló, fenntartható kiaknázása révén.

(4)

Az 1224/2009/EK rendelet 36. cikkének (2) bekezdésével összhangban amennyiben a Bizottság a tagállamok által szolgáltatott adatok vagy a birtokában lévő egyéb információk alapján megállapítja, hogy az Európai Unió vagy valamely tagállam rendelkezésére álló halászati lehetőségek kimerültek, arról tájékoztatja az érintett tagállamokat, és az érintett területre, halászeszközre, állományra, állománycsoportra vagy a konkrét halászati tevékenységekben érintett flottára vonatkozóan a halászati tevékenységeket megtiltja.

(5)

A Bizottság rendelkezésére álló adatok alapján úgy tűnik, hogy az Atlanti-óceánon a nyugati hosszúság 45°-tól keletre és a Földközi-tengeren a kékúszójú tonhal tekintetében az Olaszország lobogóját viselő vagy ott lajstromozott csapdák és horogsoros hajók számára megállapított halászati lehetőségeket kimerítettnek kell tekinteni.

(6)

2012. június 20-án Olaszország arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy a 2012. évi kékúszójútonhal-halászatban részt vevő horogsoros hajói esetében a halászati tevékenységet június 20-án 13.00 órától, csapdái esetében pedig június 22-én 17.00 órától betiltotta.

(7)

Az Olaszország által hozott, fent említett intézkedések sérelme nélkül szükséges, hogy a Bizottság megerősítse a kékúszójú tonhalnak az Atlanti-óceánon a nyugati hosszúság 45°-tól keletre és a Földközi-tengeren történő halászatára vonatkozó, az Olaszország lobogója alatt közlekedő vagy ott lajstromozott horogsoros hajók számára 2012. június 20-án 13.00 órától, az Olaszországban lajstromozott csapdák esetében pedig 2012. június 22-én 17.00 órától elrendelt tilalmat,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az Atlanti-óceánon a nyugati hosszúság 45°-ától keletre és a Földközi-tengeren az Olaszország lobogója alatt közlekedő vagy ott lajstromozott horogsoros hajók számára 2012. június 20-án 13.00 órától tilos a kékúszójú tonhal halászata.

Ezen időpont után az e hajól által kifogott állományok fedélzeten való tárolása, ketrecekben történő hizlalása vagy tenyésztése, szállítása, átrakása és kirakodása is tilos.

2. cikk

Az Atlanti-óceánon a nyugati hosszúság 45°-ától keletre és a Földközi-tengeren 2012. június 22-én 17.00 órától tilos a kékúszójú tonhalnak az Olaszországban lajstromozott csapdákkal folytatott halászata.

Ezen időpont után az e csapdákkal kifogott állományok fedélzeten való tárolása, ketrecekben történő hizlalása vagy tenyésztése, szállítása, átrakása és kirakodása is tilos.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 4-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

László ANDOR

a Bizottság tagja


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  HL L 96., 2009.4.15., 1. o.


7.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 177/16


A BIZOTTSÁG 607/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. július 6.)

a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010 európai parlamenti és tanácsi rendelet által előírt, a kellő gondosság elvén alapuló rendszerre, valamint az ellenőrző szervezetek felett végzendő ellenőrzések gyakoriságára és jellegére vonatkozó részletes szabályokról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló, 2010. október 20-i 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére és 8. cikke (8) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 995/2010/EU rendelet eljárásokból és intézkedésekből álló keretrendszer (a továbbiakban: a kellő gondosság elvén alapuló rendszer) alkalmazására kötelezi a piaci szereplőket, hogy minimálisra csökkentsék az illegálisan kitermelt fa és az ilyen fából származó fatermékek belső piaci forgalomba hozatalának kockázatát.

(2)

Szükséges az olyan esetek lehatárolása, ahol meg kell adni a fafaj teljes tudományos nevére, a fakitermelés országon belüli régiójára és a kitermelési koncesszióra vonatkozó információt.

(3)

Szükséges pontosan meghatározni azon ellenőrzések gyakoriságát és jellegét, amelyeket a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak kell elvégezniük az ellenőrző szervezetek felett.

(4)

A személyes adatok e rendelet hatálya alá tartozó kezelése tekintetében az egyének védelmére, különösen az ellenőrzésekkel összefüggésben szerzett személyes adatok feldolgozására, a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (2) és az a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (3) meghatározott követelmények vonatkoznak.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban állnak az erdészeti jogszabályok végrehajtásával, erdészeti irányítással és erdészeti termékek kereskedelmével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

E rendelet a kellő gondosság elvén alapuló rendszerre, valamint az ellenőrző szervezetek felett végzendő ellenőrzések gyakoriságára és jellegére vonatkozó részletes szabályokat állapítja meg.

2. cikk

A kellő gondosság elvén alapuló rendszer alkalmazása

(1)   A piaci szereplők a kellő gondosság elvén alapuló rendszert fafaj vagy fatermék szerinti bontásban, az egy adott beszállító által 12 hónapot meg nem haladó időtartamon belül szállított fára vagy fatermékre vonatkozóan alkalmazzák, feltéve, hogy a fafajok, a kitermelés országa vagy országai, avagy adott esetben az országon belüli régió(k) és a kitermelési jogosultság(ok) tekintetében nem következik be változás.

(2)   Az első bekezdés nem érinti a piaci szereplőknek a 995/2010/EU rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett, a piaci szereplők által forgalomba hozott fa vagy fatermékek minden szállítmányát illető információkhoz való hozzáférést biztosító intézkedések és eljárások fenntartására vonatkozó kötelezettségét.

3. cikk

A piaci szereplők által forgalmazott termékekre vonatkozó információ

(1)   A 995/2010/EU rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett, a piaci szereplők által forgalomba hozott fára vagy fatermékekre vonatkozó információt a (2), (3) és (4) bekezdésnek megfelelően kell megadni.

(2)   A 995/2010/EU rendelet 6. cikke (1) bekezdése a) pontjának első francia bekezdésében említett fafajok teljes tudományos nevét kell megadni, amennyiben a fa közönséges neve alapján a faj nem azonosítható be egyértelműen.

(3)   A 995/2010/EU rendelet 6. cikke (1) bekezdése a) pontjának második francia bekezdésében említett országon belüli régióra vonatkozó információt akkor kell megadni, ha az illegális fakitermelés kockázata országon belüli régiónként változik.

(4)   A 995/2010/EU rendelet 6. cikke (1) bekezdése a) pontjának második francia bekezdésében említett fakitermelési jogosultságra vonatkozó információt akkor kell megadni, ha az illegális fakitermelés kockázata egy országban vagy egy országon belüli régióban a jogosultság típusától függően változik.

Az első albekezdés alkalmazásában a meghatározott területen történő fakitermelésre jogosító megállapodás, hatósági döntés kitermelési koncessziónak tekintendők.

4. cikk

Kockázatértékelés és -csökkentés

A 995/2010/EU rendelet 6. cikke (1) bekezdése b) pontja második bekezdésének első francia bekezdésében és a 6. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett minősítés vagy harmadik fél által ellenőrzött rendszerek akkor vehetők figyelembe a kockázatértékelési és a kockázatcsökkentési eljárás során, ha eleget tesznek az alábbi feltételeknek:

a)

harmadik fél számára elérhető és nyilvánosan hozzáférhető követelményrendszert hoztak létre, amely rendszer legalább az alkalmazandó jogszabályok összes releváns követelményét tartalmazza;

b)

meghatározzák, hogy egy harmadik fél az alkalmazandó jogszabályok betartásának igazolása végett a szükséges ellenőrzéseket – a helyszíni szemlét is beleértve – rendszeres, 12 hónapnál nem hosszabb időközönként elvégzi;

c)

az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően kitermelt fa és az ilyen fából készült fatermékek nyomon követésére harmadik fél által igazolt eszközöket tartalmaznak, amelyek lehetővé teszik a kitermelt fa vagy a fatermékek nyomon követését a szállítói lánc bármely szakaszában, még mielőtt azok piacra kerülnének;

d)

harmadik fél által igazolt ellenőrzéseket tartalmaznak annak biztosítása érdekében, hogy az ismeretlen eredetű fa és fatermékek, valamint a nem az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően kitermelt fa vagy ilyen fából előállított fatermékek ne kerüljenek a szállítói láncba.

5. cikk

A piaci szereplők által vezetendő nyilvántartások

(1)   A 995/2010/EU rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott, a piaci szereplők által forgalomba hozott termékekre vonatkozó információt és a kockázatcsökkentési eljárások alkalmazását megfelelő nyilvántartásban kell rögzíteni, amelyet öt éven keresztül meg kell őrizni, és a hatáskörrel rendelkező hatóság számára ellenőrzés céljából hozzáférhetővé kell tenni.

(2)   A piaci szereplőknek a kellő gondosság elvén alapuló rendszerük alkalmazása során tudniuk kell igazolni, hogy a gyűjtött információt hogyan vetették egybe a 995/2010/EU rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott kockázati kritériumokkal, hogy miként hozták a kockázatcsökkentési intézkedésekről szóló döntéseket, és hogyan határozták meg a kockázat mértékét.

6. cikk

Az ellenőrző szervezetek felett végzendő ellenőrzések gyakorisága és jellege

(1)   A hatáskörrel rendelkező hatóságok biztosítják, hogy a 995/2010/EU rendelet 8. cikkének (4) bekezdésében említettek szerinti rendszeres ellenőrzéseket legalább kétévente végrehajtják.

(2)   A 995/2010/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdésében említett ellenőrzéseket különösen a következő esetekben kell elvégezni:

a)

amennyiben a hatáskörrel rendelkező hatóság a piaci szereplők ellenőrzése során hiányosságokat állapított meg az ellenőrző szervezet által létrehozott, a kellő gondosság elvén alapuló rendszer hatékonyságával vagy a piaci szereplők általi végrehajtásával kapcsolatban;

b)

amennyiben a Bizottság értesítette a hatáskörrel rendelkező hatóságokat, hogy az ellenőrző szervezetben a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló, 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt ellenőrző szervezetek elismerésére és az elismerés visszavonására vonatkozó eljárási szabályokról szóló, 2012. február 23-i 363/2012/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (4) 9. cikkének (2) bekezdésében említett, egymást követő változások mennek végbe.

(3)   Az ellenőrzéseket előzetes figyelmeztetés nélkül kell elvégezni, kivéve, ha az ellenőrzések hatékonyságának biztosítása érdekében szükséges az ellenőrző szervezet előzetes értesítése.

(4)   A hatáskörrel rendelkező hatóságok dokumentált eljárásrend szerint végzik el az ellenőrzéseket.

(5)   A hatáskörrel rendelkező hatóságok a 995/2010/EU rendeletnek való megfelelés érdekében ellenőrzéseket végeznek, amelyeknek lehetőség szerint különösen a következő elemeket kell tartalmazniuk:

a)

helyszíni ellenőrzések;

b)

az ellenőrző szervezetek dokumentációjának és nyilvántartásának vizsgálata;

c)

az ellenőrző szervezetek vezetőinek és dolgozóinak meghallgatása;

d)

a piaci szereplők és a kereskedők, vagy más releváns személyek; meghallgatása;

e)

a piaci szereplők dokumentációjának és nyilvántartásának vizsgálata; valamint

f)

az érintett ellenőrző szervezet kellő gondosság rendszerét alkalmazó piaci szereplők által forgalmazott termék mintáinak vizsgálata.

7. cikk

Az ellenőrző szervezetek felett végzett ellenőrzésekről készült jelentések

(1)   A hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk végzett egyedi ellenőrzésről jelentést készítenek, amely magában foglalja az alkalmazott eljárások és módszerek leírását, valamint a vizsgálat eredményeit és megállapításait.

(2)   A hatáskörrel rendelkező hatóságok a vizsgált ellenőrző szervezettel közlik az ellenőrzés jelentéstervezetében rögzített eredményeket és megállapításokat. Az ellenőrző szervezet a hatáskörrel rendelkező hatóságok által meghatározott időn belül észrevételeket tehet az említett hatóságok számára.

(3)   A hatáskörrel rendelkező hatóságok a 995/2010/EU rendelet 8. cikkének (4) bekezdésében említett jelentéseket az egyedi ellenőrzésekről szóló jelentések alapján készítik el.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 6-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 295., 2010.11.12., 23. o.

(2)  HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

(3)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(4)  HL L 115., 2012.4.27., 12. o.


7.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 177/19


A BIZOTTSÁG 608/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. július 6.)

az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a denatónium-benzoát, a metil-nonil-keton és a növényi olajok/fodormentaolaj hatóanyagok jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (2) bekezdésének c) pontjára,

mivel:

(1)

A denatónium-benzoát, a metil-nonil-keton és a növényi olajok/fodormentaolaj hatóanyagokat a 2008/127/EK bizottsági irányelvvel (2) felvették a 91/414/EGK tanácsi irányelv (3) I. mellékletébe a 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram negyedik szakaszának végrehajtására vonatkozó további részletes szabályok megállapításáról szóló, 2004. december 3-i 2229/2004/EK bizottsági rendelet (4) 24b. cikkében előírt eljárásnak megfelelően. Mióta a 91/414/EGK irányelvet felváltotta az 1107/2009/EK rendelet, ezek az anyagok az említett rendelet értelmében jóváhagyott hatóanyagoknak tekintendők, és az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2011. május 25-i 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (5) mellékletének A. részében szerepelnek.

(2)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) a 2229/2004/EK rendelet 25a. cikkének megfelelően benyújtotta a Bizottságnak a denatónium-benzoátról (6) (2011. december 2.), a metil-nonil-ketonról (7), illetve a növényi olajokról/fodormentaolajról (8), (2011. december 16.) szóló vizsgálati jelentések tervezeteiről alkotott véleményét. A vizsgálati jelentések tervezetét és a Hatóság következtetéseit a Bizottság a tagállamokkal az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság keretében újból áttekintette, és 2012. június 1-jén a denatónium-benzoátra, a metil-nonil-ketonra, illetve a növényi olajokra/fodormentaolajra vonatkozó bizottsági vizsgálati jelentések formájában véglegesítette.

(3)

A Hatóság eljuttatta a denatónium-benzoátról, a metil-nonil-ketonról és a növényi olajokról/fodormentaolajról szóló véleményét a bejelentőknek, és a Bizottság felkérte őket, hogy nyújtsák be észrevételeiket a vizsgálati jelentésekkel kapcsolatban.

(4)

Megerősítést nyert, hogy a denatónium-benzoát, a metil-nonil-keton és a növényi olajok/fodormentaolaj hatóanyagokat az 1107/2009/EK rendelet szerint jóváhagyott hatóanyagoknak kell tekinteni.

(5)

Az 1107/2009/EK rendelet 6. cikkével összefüggésben értelmezett 13. cikkének (2) bekezdése alapján, valamint a jelenlegi tudományos és műszaki ismeretek fényében módosítani kell a denatónium-benzoát, a metil-nonil-keton és a növényi olajok/fodormentaolaj jóváhagyási feltételeit. Különösen a metil-nonil-ketonnal kapcsolatos további megerősítő információk bekérése indokolt. A növényi olajok/fodormentaolaj használatát a burgonya betakarítás utáni kezelésére kell korlátozni.

(6)

E rendelet alkalmazását megelőzően megfelelő időt kell biztosítani arra, hogy a tagállamok, a bejelentők és a növényvédő szerek engedélyeinek jogosultjai felkészülhessenek a hatóanyagok jóváhagyási feltételeinek módosításából fakadó követelmények teljesítésére.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének A. része e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2012. november 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 6-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  HL L 344., 2008.12.20., 89. o.

(3)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(4)  HL L 379., 2004.12.24., 13. o.

(5)  HL L 153., 2011.6.11., 1. o.

(6)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance denatonium benzoate (A denatónium-benzoát hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felméréséről szóló szakértői értékelésből levont következtetések), EFSA Journal 2012;10(1):2483. Online a következő weboldalon érhető el: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(7)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active methyl nonyl ketone (A metil-nonil-keton hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felméréséről szóló szakértői értékelésből levont következtetések), EFSA Journal 2012;10(1):2495. Online a következő weboldalon érhető el: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.

(8)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance plant oils/spearmint oil (A növényi olajok/fodormentaolaj hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felméréséről szóló szakértői értékelésből levont következtetések), EFSA Journal 2012;10(1):2541. Online a következő weboldalon érhető el: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


MELLÉKLET

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének A. része az alábbiak szerint módosul:

(1)

A denatónium-benzoát hatóanyagra vonatkozó 226. sor helyébe a következő lép:

Sorszám

Közhasználatú név, azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Egyedi rendelkezések

„226

Denatónium-benzoát

CAS-szám: 3734-33-6

CIPAC-szám: 845

Benzildietil[[2,6-xililkarbamoil]metil]ammónium benzoát

≥ 975 g/kg

2009. szeptember 1.

2019. augusztus 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag riasztószerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

A denatónium-benzoátot tartalmazó növényvédő szerek erdészetben történő, automatikusan gördülő hengerkefékkel való felvitelétől különböző felhasználások engedélyezésére irányuló kérelmek értékelésekor a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében előírt kritériumokra, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély megadása előtt minden szükséges adat és információ rendelkezésre álljon.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2012. június 1-jén véglegesített, a denatónium-benzoátról szóló vizsgálati jelentésben (SANCO/2607/2008) és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a szert kezelők védelmére. Az engedélyezett használat feltételeinek elő kell írniuk megfelelő egyéni védőfelszerelés használatát.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.”

(2)

A metil-nonil-keton hatóanyagra vonatkozó 238. sor helyébe a következő lép:

Sorszám

Közhasználatú név, azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság (2)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Egyedi rendelkezések

„238

Metil-nonil-keton

CAS-szám: 112-12-9

CIPAC-szám: 846

Undekán-2-on

≥ 975g/kg

2009. szeptember 1.

2019. augusztus 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag riasztószerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2012. június 1-jén véglegesített, ametil-nonil-ketonról szóló vizsgálati jelentésben (SANCO/2619/2008) és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek. Az élelmiszerrel és takarmánnyal való érintkezést kerülni kell.

A bejelentő megerősítő információkat nyújt be az alábbiakról:

a)

az emlősökre vonatkozó toxikológiai tanulmányokban és az ökotoxikológiai tanulmányokban vizsgált anyag specifikációja;

b)

a gyártási tételekre vonatkozó adatok és a hitelesített analitikai módszerek specifikációja;

c)

a metil-nonil-keton és potenciális transzformációs termékei környezeti sorsának és viselkedésének megfelelő értékelése;

d)

a vízi, illetve a talajban élő élőlényekre gyakorolt kockázat.

Az a) és b) pontban előírt információkat 2013. április 30-ig, a c) és d) pontban előírt információkat pedig 2015. december 31-ig el kell juttatnia a bejelentőnek a tagállamokhoz, a Bizottsághoz és a Hatósághoz.”

(3)

A növényi olajok/fodormentaolaj hatóanyagra vonatkozó 243. sor helyébe a következő lép:

Sorszám

Közhasználatú név, azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság (3)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Egyedi rendelkezések

„243

Növényi olajok/fodormenta-olaj

CAS-szám: 8008-79-5

CIPAC-szám: 908

Fodormentaolaj

≥ 550 g/kg (R)-karvon formájában

2009. szeptember 1.

2019. augusztus 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag a burgonya betakarítás utáni kezelésére használt növényfejlődés-szabályozó szerként engedélyezhető.

A tagállamok az engedélyekben előírják, hogy a melegködképzést kizárólag szakszerű tárolókban végezzék, és a rendelkezésre álló legjobb technológiákat alkalmazzák annak érdekében, hogy a termék (ködpermet) ne jusson ki a környezetbe a tárolás, a szállítás, a hulladék ártalmatlanítása és a szer használata közben.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2012. június 1-jén véglegesített, a növényi olajokról/fodormentaolajról szóló módosított vizsgálati jelentésben (SANCO/2624/2008) és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.”


(1)  A hatóanyagok pontos azonosítása és részletes specifikációja a vonatkozó vizsgálati jelentésekben található.

(2)  A hatóanyagok pontos azonosítása és részletes specifikációja a vonatkozó vizsgálati jelentésekben található.

(3)  A hatóanyagok pontos azonosítása és részletes specifikációja a vonatkozó vizsgálati jelentésekben található.


7.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 177/23


A BIZOTTSÁG 609/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. július 6.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2), és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 6-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

TR

50,2

ZZ

50,2

0707 00 05

TR

104,1

ZZ

104,1

0709 93 10

TR

111,7

ZZ

111,7

0805 50 10

AR

90,1

TR

54,0

UY

78,0

ZA

87,5

ZZ

77,4

0808 10 80

AR

188,8

BR

82,4

CA

169,1

CL

110,6

CN

123,6

NZ

132,4

US

130,2

UY

68,3

ZA

114,0

ZZ

124,4

0808 30 90

AR

216,0

CL

123,4

CN

83,4

NZ

207,2

ZA

116,9

ZZ

149,4

0809 10 00

TR

182,6

ZZ

182,6

0809 29 00

TR

371,6

ZZ

371,6

0809 30

TR

191,8

ZZ

191,8


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


IRÁNYELVEK

7.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 177/25


A BIZOTTSÁG 2012/20/EU IRÁNYELVE

(2012. július 6.)

a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a flufenoxuronnak a 8. terméktípus tekintetében hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

A biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram második szakaszáról szóló, 2007. december 4-i 1451/2007/EK bizottsági rendelet (2) megállapítja azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 98/8/EK irányelv I., IA., illetőleg IB. mellékletébe való felvételük lehetősége szempontjából meg kell vizsgálni. E jegyzékben szerepel a flufenoxuron.

(2)

Az 1451/2007/EK rendelet alapján és a 98/8/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdésével összhangban megtörtént a flufenoxuron értékelése az említett irányelv V. melléklete szerinti 8. terméktípusban, azaz a faanyagvédő szerekben történő felhasználás vonatkozásában.

(3)

A tárgyban Franciaországot jelölték ki referens tagállamnak, amely az 1451/2007/EK rendelet 14. cikke (4) és (6) bekezdésének megfelelően 2009. március 17-én benyújtotta a Bizottságnak az illetékes hatóság jelentését és egy kapcsolódó ajánlást.

(4)

A tagállamok és a Bizottság megvizsgálták az illetékes hatóság jelentését. Az 1451/2007/EK rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban a Biocid Termékek Állandó Bizottsága 2011. szeptember 22-én értékelő jelentésben foglalta össze a vizsgálat eredményeit.

(5)

Az elvégzett értékelésekből kitűnik, hogy a faanyagvédő szerként felhasznált, flufenoxuront tartalmazó biocid termékek várhatóan eleget tesznek a 98/8/EK irányelv 5. cikkében megfogalmazott követelményeknek. Ennélfogva – annak ellenére, hogy a flufenoxuron használatát nem engedélyezték egyes olyan felhasználási módok tekintetében, amelyek esetében a külön kockázatértékelés eltérő eredményt adott (3) – a flufenoxuront a 8. terméktípusban történő felhasználás tekintetében helyénvaló felvenni az említett irányelv I. mellékletébe.

(6)

Mivel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) XIII. mellékletében foglalt kritériumok szerint a flufenoxuron jellemzői miatt perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT), illetve nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagnak minősül, a flufenoxuront mindössze három évre indokolt felvenni az I. mellékletbe, továbbá felvételének megújítása előtt összehasonlító kockázatértékelésnek kell alávetni a 98/8/EK irányelv 10. cikke (5) bekezdése i) pontjának második albekezdésével összhangban.

(7)

A faanyagvédő szerként felhasznált flufenoxuron uniós szintű hatásvizsgálata csupán a beltéri használatra szánt faanyag kezelésére (az OECD meghatározása szerinti 1. és 2. felhasználási osztály (5)), illetőleg a kültéren, fedetlen helyen található és a talajjal nem érintkező, az időjárási viszonyoknak vagy állandóan kitett, vagy az időjárási viszonyoktól védett, de édesvízzel érintkező olyan faanyag kezelésére (az OECD meghatározása szerinti 3. felhasználási osztály (6)) terjedt ki, amely nem kerül felhasználásra állatok elhelyezésére szolgáló létesítményben vagy amely nem kerül érintkezésbe élelmiszerrel vagy takarmánnyal. Elfogadhatatlan mértékű kockázatot azonosítottak a kültéri faanyag helyszíni kezelése vagy a kezelt faanyag kültéri felhasználásának különféle módjai vonatkozásában. Tekintettel a flufenoxuron jellemzőire, csak azokat a felhasználási módokat és expozíciós körülményeket indokolt engedélyezni, amelyekről reprezentatív uniós szintű kockázatértékelés készült, és amelyek vonatkozásában az értékelés nem tárt fel elfogadhatatlan mértékű kockázatot.

(8)

Az ipari vagy foglalkozásszerű felhasználás tekintetében az emberi egészség vonatkozásában megállapított kockázatokra való tekintettel indokolt előírni, hogy az ilyen felhasználásra engedélyezett termékekre vonatkozóan biztonságos munkafolyamatokat kell meghatározni, és ezeket a termékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni, kivéve, ha a termék engedélyezése iránti kérelemben bizonyítható, hogy az ipari vagy foglalkozásszerű felhasználókat érintő kockázatok más módon is elfogadható szintre csökkenthetők.

(9)

A vízi és szárazföldi környezet vonatkozásában megállapított kockázatokra való tekintettel helyénvaló megfelelő intézkedéseket előírni az említett környezetek védelmére, ezen belül meg kell követelni, hogy a frissen kezelt faanyagot a kezelést követően fedett helyen vagy folyadékot át nem áteresztő, szilárd aljzatú helyen, illetve mindkét feltételnek megfelelő helyen kell tárolni, valamint hogy a faanyagvédőként használt, flufenoxuront tartalmazó termékek alkalmazása során kiszivárgott szerfelesleget újrafelhasználás vagy ártalmatlanítás céljából össze kell gyűjteni.

(10)

Ezen irányelv előírásait célszerű valamennyi tagállamban egyidejűleg alkalmazni, mivel így biztosítható a flufenoxuron hatóanyagot tartalmazó, 8. terméktípusba tartozó biocid termékekkel kapcsolatos egyenlő bánásmód az uniós piacon, és általában véve így segíthető elő a biocid termékek piacának megfelelő működése is.

(11)

Egy adott hatóanyagnak a 98/8/EK irányelv I. mellékletébe való felvételét megelőzően célszerű elegendő időt hagyni arra, hogy a tagállamok és az érdekelt felek felkészülhessenek a felvételből fakadó új követelmények teljesítésére; ezzel egyúttal az is biztosítható, hogy a dokumentációt benyújtó kérelmezők teljes mértékben kihasználhassák azt a tízéves adatvédelmi időszakot, amely a 98/8/EK irányelv 12. cikke (1) bekezdése c) pontjának ii. alpontja alapján a felvétel napjával veszi kezdetét.

(12)

A felvételt követően indokolt elegendő időt hagyni arra, hogy a tagállamok végrehajtsák a 98/8/EK irányelv 16. cikkének (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket.

(13)

A 98/8/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(14)

A 98/8/EK irányelv 28. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott bizottság nem nyilvánított véleményt az ebben az irányelvben előírt intézkedésekről, ezért a Bizottság az intézkedésekről javaslatot terjesztett a Tanács elé, és ezt a javaslatát továbbította az Európai Parlamentnek. A Tanács nem határozott a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat (7) 5a. cikkében megállapított két hónapos határidőn belül, ezért a Bizottság a javaslatot haladéktalanul benyújtotta az Európai Parlamentnek. Az Európai Parlament a fenti továbbítástól számított négy hónapon belül nem emelt kifogást az intézkedések ellen,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 98/8/EK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Átültetés a nemzeti jogba

(1)   A tagállamok legkésőbb 2013. január 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek.

Ezeket a rendelkezéseket a tagállamok 2014. február 1-jétől alkalmazzák.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 6-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 123., 1998.4.24., 1. o.

(2)  HL L 325., 2007.12.11., 3. o.

(3)  A Bizottság 942/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. szeptember 22.) a flufenoxuron hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról és a 2008/934/EK bizottsági határozat módosításáról (HL L 246., 2011.9.23., 13. o.); a Bizottság 2012/77/EU határozata (2012. február 9.) a 18. terméktípus vonatkozásában a flufenoxuronnak a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe történő fel nem vételéről (HL L 38., 2012.2.11., 47. o.).

(4)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

(5)  OECD series on emission scenario documents, 2. szám, Emission Scenario Document for Wood Preservatives (A faanyagvédő szerekre vonatkozó kibocsátási forgatókönyv), 2. rész, 64. o.

(6)  Ibid.

(7)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.


MELLÉKLET

A 98/8/EK irányelv I. melléklete a következő bejegyzéssel egészül ki:

Szám

Közhasználatú név

IUPAC-név

Azonosító számok

A hatóanyag minimális tisztasága a forgalomba hozott biocid termékben

A felvétel napja

A 16. cikk (3) bekezdésének való megfelelés határnapja (nem vonatkozik a több hatóanyagot is tartalmazó termékekre, amelyek esetében a 16. cikk (3) bekezdésének való megfelelés határnapja az egyes hatóanyagokra vonatkozó rendelkezésekben meghatározott határnapokközül a legkésőbbi)

A felvétel lejárta

Terméktípus

Különös rendelkezések (1)

„57

flufenoxuron

1-[4-(2-klór-alfa,alfa,alfa-p-trifluor-para-toliloxi)-2-fluorfenil]-3-(2,6-difluorbenzoil)-urea

EK-szám: 417-680-3

CAS-szám: 101463-69-8

960 g/kg

2014. február 1.

2016. január 31.

2017. január 31.

8.

A flufenoxuront az e mellékletbe való felvételének megújítása előtt a 98/8/EK irányelv 10. cikke (5) bekezdése i) pontjának második albekezdésével összhangban összehasonlító kockázatértékelésnek kell alávetni.

Az uniós szintű kockázatértékelés az olyan faanyag kezelésére terjedt ki, amely nem kerül felhasználásra állatok elhelyezésére szolgáló létesítményben vagy amely nem kerül érintkezésbe élelmiszerrel vagy takarmánnyal. A termékek nem engedélyezhetők olyan felhasználási módok vagy expozíciós körülmények vonatkozásában, amelyek nem szerepeltek reprezentatív módon az uniós szintű kockázatértékelésben.

A tagállamok kötelesek gondoskodni arról, hogy az engedélyeket a következő feltételekkel adják ki:

1.

A termékek csak beltéri használatra szánt faanyag kezelésére használhatók.

2.

Az ipari vagy foglalkozásszerű felhasználásra engedélyezett termékekre vonatkozóan biztonságos munkafolyamatokat kell meghatározni, és a termékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni, kivéve ha a termék engedélyezése iránti kérelemben bizonyítható, hogy az ipari vagy a foglalkozásszerű felhasználókat érintő kockázatok más módon is elfogadható szintre csökkenthetők.

3.

Megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseket kell hozni a talaj és a víz védelmére. Az engedélyezett termékek címkéin és – ha van – biztonsági adatlapjain fel kell tüntetni, hogy a frissen kezelt faanyagot a kezelést követően fedett helyen vagy folyadékot át nem eresztő, szilárd aljzatú helyen, illetve mindkét feltételnek megfelelő helyen kell tárolni a talajba vagy vízbe történő közvetlen kibocsátás elkerülése érdekében, valamint hogy a termék alkalmazása során kiszivárgott szerfelesleget újrafelhasználás vagy ártalmatlanítás céljából össze kell gyűjteni.”


(1)  A VI. mellékletben előírt közös elvek alkalmazásához az értékelő jelentések tartalma és következtetései a Bizottság internetes oldalán olvashatók: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm