ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2012.155.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 155

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

55. évfolyam
2012. június 15.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

 

2012/295/EU

 

*

A mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodás alapján létrehozott mezőgazdasági vegyes bizottság 1/2012 határozata (2012. május 3.) a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló, egyrészről az Európai Közösség, másrészről a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodás 7. mellékletének módosításáról

1

 

 

2012/296/EU

 

*

A mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodás alapján létrehozott mezőgazdasági vegyes bizottság 2/2012 határozata (2012. május 3.) a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló, egyrészről az Európai Közösség, másrészről a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodás 8. mellékletének módosításáról

99

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

15.6.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 155/1


A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK KERESKEDELMÉRŐL SZÓLÓ, AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG KÖZÖTT LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN LÉTREHOZOTT MEZŐGAZDASÁGI VEGYES BIZOTTSÁG 1/2012 HATÁROZATA

(2012. május 3.)

a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló, egyrészről az Európai Közösség, másrészről a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodás 7. mellékletének módosításáról

(2012/295/EU)

A MEZŐGAZDASÁGI VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodásra (1) (a továbbiakban: megállapodás) és különösen annak 11. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás 2002. június 1-jén lépett hatályba.

(2)

A megállapodás 7. mellékletének célja a borászati termékek kétoldalú kereskedelmének megkönnyítése és támogatása.

(3)

A megállapodás 7. melléklete 27. cikkének (1) és (2) bekezdése értelmében a borászati termékekkel foglalkozó munkacsoport megvizsgál a 7. melléklettel és annak alkalmazásával kapcsolatban felmerülő minden kérdést, és javaslatokat terjeszt a mezőgazdasági vegyes bizottság elé. A munkacsoport összeült többek között annak megvizsgálása céljából, hogy a 7. mellékletet szükséges-e a Felek jogszabályainak változása következtében naprakésszé tenni, illetve az Európai Unió borászati termékeire vonatkozó egyéb nemzetközi megállapodásokkal való összhang biztosítása érdekében átalakítani.

(4)

A megállapodás 7. mellékletét a Felek jogszabályváltozásainak és a 7. melléklet átalakításának figyelembevétele érdekében indokolt kiigazítani,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a mezőgazdasági termékek kereskedelméről létrejött megállapodás 7. melléklete és annak függelékei helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a határozat a mezőgazdasági vegyes bizottság által történő elfogadását követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2012. május 3-án.

a mezőgazdasági vegyes bizottság részéről

az EU küldöttségének elnöke és vezetője

Bruno BUFFARIA

a svájci küldöttség vezetője

Jacques CHAVAZ

a bizottság titkára

Jana KLÍMOVÁ


(1)  HL L 114., 2002.4.30., 132. o.


MELLÉKLET

7. MELLÉKLET

A BORÁSZATI TERMÉKEK KERESKEDELMÉRŐL

1. cikk

Célkitűzések

A Felek megállapodnak abban, hogy az e mellékletben megállapított feltételek alapján, a megkülönböztetésmentesség és a viszonosság elvével összhangban, megkönnyítik és elősegítik a területükről származó borászati termékek kereskedelmét.

2. cikk

Hatály

Ez a melléklet az 1. függelékben említett jogszabályi rendelkezésekben szereplő meghatározások szerinti borászati termékekre vonatkozik.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E melléklet alkalmazásában, kivéve, ha az kifejezetten ettől eltérően rendelkezik:

a)   »-ból/-ből származó borászati termék« kifejezés az egyik Fél nevéhez kapcsolódva: a 2. cikk értelmében vett olyan termék, amelyet az említett Fél területén a kizárólag ott vagy a 2. függelékben meghatározott valamely területen termelt szőlőből, az e mellékletben szereplő rendelkezések szerint állítottak elő;

b)   »földrajzi árujelző«: a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó megállapodáshoz csatolt, a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló megállapodás (a továbbiakban: TRIPS-megállapodás) 22. cikke értelmében vett olyan jelzés, beleértve az eredetmegjelölést is, amelyet az egyik Fél jogszabályai, illetve szabályai a saját területéről vagy a 2. függelékben meghatározott területről származó, 2. cikk szerinti borászati termék megnevezésére és kiszerelésére elismernek;

c)   »hagyományos kifejezés«: különösen a 2. cikk szerinti borászati termékek termelési módszerére, illetve minőségére, színére vagy típusára utaló, hagyományosan használt olyan elnevezés, amelyet valamelyik Fél jogszabályai, illetve szabályai saját területéről származó termék megnevezésére vagy kiszerelésére elismernek;

d)   »oltalom alatt álló elnevezés«: a b), illetve c) pont szerint meghatározott, e melléklet értelmében oltalom alatt álló földrajzi árujelző vagy hagyományos kifejezés;

e)   »megnevezés«: a 2. cikk szerinti borászati termék címkéjén, a terméket a szállítás során kísérő okmányokban, a kereskedelmi okmányokban, különösen a számlákban és a szállítóleveleken, valamint a hirdetésekben használt elnevezések;

f)   »címkézés«: valamennyi megnevezés és egyéb hivatkozás, jelzés, illusztráció, illetve védjegy, amely a 2. cikk szerinti borászati termék megkülönböztetésére szolgál és amely egyazon tárolóedényen – beleértve annak záróelemét, az ahhoz rögzített függőcímkét vagy az üveg nyakát körülvevő burkolatot is – van feltüntetve;

g)   »kiszerelés«: a tárolóedényeken, ideértve azok záróelemét is, a címkén és a csomagoláson használt elnevezések;

h)   »csomagolás«: olyan védőburkolatok – mint például a csomagolópapír, különféle szalmaborítások, kartonok és ládák –, amelyeket egy vagy több tárolóedény szállítására és/vagy azoknak a kiszereléséhez használnak fel a végfogyasztó számára történő értékesítés céljából;

i)   »a borászati termékek kereskedelmére vonatkozó szabályok«: a jelen mellékletben meghatározott rendelkezések összessége;

j)   »illetékes hatóság«: azon hatóságok vagy hivatalok, amelyeket az egyes Felek arra jelöltek ki, hogy a borászati termékek előállítására és kereskedelmére vonatkozó szabályok betartásáról gondoskodjanak;

k)   »kapcsolattartó hatóság«: az a hivatalos testület vagy illetékes hatóság, amelyet az egyes Felek arra jelöltek ki, hogy ha szükséges, kapcsolatot tartson a másik Fél hatóságával;

l)   »megkereső hatóság«: az egyes Felek által kijelölt illetékes hatóság, amely az e cím alatt szereplő területeken a segítségnyújtásra irányuló kérelmeket beterjeszti;

m)   »megkeresett hatóság«: az egyes Felek által kijelölt hivatalos testület vagy illetékes hatóság, amely az e cím alatt szereplő területeken a segítségnyújtásra irányuló kérelmeket fogadja;

n)   »szabálysértés«: a borászati termékek előállítására és kereskedelmére vonatkozó szabályok megsértése vagy megsértésének kísérlete.

I.   CÍM

A BEHOZATALRA ÉS AZ ÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

4. cikk

Címkézés, kiszerelés és kísérő okmányok

(1)   A Felek között a területükről származó, a 2. cikk szerinti borászati termékekkel folytatott kereskedelmet az e mellékletben megállapított technikai rendelkezésekkel összhangban kell bonyolítani. »Technikai rendelkezéseken« a 3. függelékben felsorolt, a borászati termékek fogalmának meghatározására, a borászati eljárásokra, az említett termékek összetételére, az azokat kísérő okmányokra vonatkozó rendelkezések, valamint a szállításra és az értékesítésre irányadó szabályok értendők.

(2)   A bizottság határozhat úgy, hogy módosítja az (1) bekezdésben említett »technikai rendelkezésekre« vonatkozó fogalommeghatározást.

(3)   A 3. függelékben felsorolt jogszabályoknak az azok hatálybalépésére vagy végrehajtására vonatkozó rendelkezései nem vonatkoznak e melléklet alkalmazására.

(4)   E melléklet nem érinti az adózásról szóló nemzeti és uniós szabályok alkalmazását, sem az adózásra vonatkozó ellenőrzési intézkedéseket.

II.   CÍM

A 2. CIKK SZERINTI BORÁSZATI TERMÉKEK ELNEVEZÉSÉNEK KÖLCSÖNÖS OLTALMA

5. cikk

Oltalom alatt álló elnevezések

Az Európai Unióból és Svájcból származó borászati termékek tekintetében a 4. függelékben szereplő következő elnevezések oltalom alatt állnak:

a)

a név, illetve a bor származási helye szerinti uniós tagállamra, illetve Svájcra utaló hivatkozások;

b)

konkrét megjelölések;

c)

az eredetmegjelölések és a földrajzi jelzések;

d)

a hagyományos kifejezések.

6. cikk

Név vagy az uniós tagállamra, illetve Svájcra utaló hivatkozás

(1)   Svájcban a bor származási helyének azonosítása céljából a termék megjelölésére szolgáló nevek vagy az uniós tagállamra utaló hivatkozások:

a)

kizárólag az érintett tagállamból származó borok esetében alkalmazhatók;

b)

csak az Európai Unióból származó borászati termékeken és kizárólag az uniós jogszabályokban és szabályokban meghatározott feltételek mellett szerepeltethetők.

(2)   Az Európai Unióban a bor származási helyének azonosítása céljából a termék megjelölésére szolgáló név vagy a Svájcra utaló hivatkozások:

a)

kizárólag a Svájcból származó borok esetében alkalmazhatók;

b)

csak a Svájcból származó borászati termékeken és kizárólag a svájci jogszabályokban és szabályokban meghatározott feltételek mellett szerepeltethetők.

7. cikk

Egyéb kifejezések

(1)   Az »oltalom alatt álló eredetmegjelölés«, az »oltalom alatt álló földrajzi jelzés« és ezek »OEM«, illetve »OFJ« rövidítése, valamint a 607/2009/EK bizottsági rendeletben (1) említett »Sekt« és »crémant« kifejezés csak az érintett tagállamból származó borok esetében és kizárólag az uniós jogszabályokban és szabályokban meghatározott feltételek mellett alkalmazhatók.

(2)   A 10. cikk sérelme nélkül a mezőgazdaságról szóló svájci szövetségi törvény 63. cikkében említett »appellation d’origine contrôlée« (ellenőrzött eredetmegjelölés) kifejezés és annak »AOC« rövidítése, valamint a »vin de pays« (tájbor) kifejezés csak a Svájcból származó borok esetében és kizárólag a svájci jogszabályokban meghatározott feltételek mellett alkalmazhatók.

A mezőgazdaságról szóló svájci szövetségi törvény 63. cikkében említett »vin de table« (asztali bor) kifejezés csak a Svájcból származó borok esetében és kizárólag a svájci jogszabályokban meghatározott feltételek mellett alkalmazható.

8. cikk

Az eredetmegjelölések és a földrajzi jelzések oltalma

(1)   Svájcban a 4. függelék A. részében felsorolt uniós eredetmegjelölések és földrajzi jelzések:

I.

oltalom alatt állnak és csak az Európai Unióból származó borok esetében alkalmazhatók;

II.

csak az Európai Unióból származó borászati termékeken és kizárólag az uniós jogszabályokban és szabályokban meghatározott feltételek mellett szerepeltethetők.

Az Európai Unióban a 4. függelék B. részében felsorolt svájci eredetmegjelölések és földrajzi jelzések:

I.

oltalom alatt állnak és csak a Svájcból származó borok esetében alkalmazhatók,

II.

csak a Svájcból származó borászati termékeken és kizárólag a svájci jogszabályokban és szabályokban meghatározott feltételek mellett szerepeltethetők.

(2)   A Felek az e mellékletben foglaltakkal összhangban megteszik azokat az intézkedéseket, amelyekre a Felek területéről származó borok megnevezésében és kiszerelésén használt, a 4. függelékben említett eredetmegjelölések és földrajzi jelzések kölcsönös oltalma érdekében szükség van. A Felek a megfelelő jogi eszközökkel biztosítják a 4. függelékben szereplő jegyzékben felsorolt eredetmegjelölések, illetve földrajzi jelzések hatékony oltalmát és ezek használatának megakadályozását abban az esetben, ha az eredetmegjelölést, illetve földrajzi jelzést olyan bor esetében alkalmazzák, amely nem a szóban forgó eredetmegjelölés, illetve földrajzi jelzés szerinti helyről származik.

(3)   Az (1) bekezdésben előírt oltalmat akkor is biztosítani kell, ha:

a)

feltüntetik a bor valódi eredetét;

b)

az eredetmegjelölést vagy földrajzi jelzést lefordítják, illetve átírják; vagy

c)

az alkalmazott megjelölést a »fajtájú«, »típusú«, »stílusú«, »utánzat«, »módszer szerint« vagy más hasonló kifejezés kíséri.

(4)   A 4. függelékben felsorolt, azonos hangzású eredetmegjelölések vagy földrajzi jelzések esetében mindegyik oltalomban részesül azzal a feltétellel, hogy használatuk jóhiszemű, valamint a bizottság keretében a Szerződő Felek által a használatukra vonatkozóan meghatározott gyakorlati feltételek teljesülése mellett biztosított az érintett termelőkkel szembeni méltányos elbánás, valamint nem áll fenn a fogyasztók megtévesztésének esete.

(5)   Ha a 4. függelékben felsorolt földrajzi árujelzők egyike azonos alakú valamely harmadik országbeli földrajzi árujelzővel, a TRIPS-megállapodás 23. cikkének (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(6)   E melléklet rendelkezései egyetlen személynek sem sérthetik azt a jogát, hogy a kereskedelmi tevékenység során saját nevét vagy üzleti jogelődje nevét használja, kivéve, ha a nevet a fogyasztók megtévesztésére alkalmas módon használják.

(7)   A Felek e melléklet egyetlen rendelkezése alapján sem kötelezhetők arra, hogy oltalomban részesítsék a másik Félnek a 4. függelékben szereplő azon eredetmegjelöléseit, illetve földrajzi jelzéseit, amelyek a származás szerinti államban nem állnak oltalom alatt, vagy amelyek oltalma megszűnik, illetve amelyeket már nem használnak abban az államban.

(8)   A Felek megerősítik, hogy az e mellékletből fakadó jogok és kötelezettségek kizárólag a 4. függelékben felsorolt eredetmegjelölésekre, illetve földrajzi jelzésekre érvényesek.

(9)   A TRIPS-megállapodás sérelme nélkül e melléklet kiegészíti és pontosabban meghatározza az egyes Felek területén a földrajzi árujelzők oltalmára vonatkozó jogokat és kötelezettségeket.

Ugyanakkor a Felek – az e melléklet 5. függelékében említett esetek kivételével – lemondanak a TRIPS-megállapodás 24. cikkének (4), (6) és (7) bekezdésére való hivatkozás jogáról a másik Féltől származó elnevezés oltalomban részesítésének megtagadása céljából.

(10)   Az e cikkben előírt kizárólagos oltalom vonatkozik az e melléklet 4. függelékében található európai uniós listában szereplő »Champagne« elnevezésre is.

9. cikk

Az eredetmegjelölések, illetve földrajzi jelzések és a védjegyek közötti kapcsolat

(1)   A Felek nem kötelesek oltalomban részesíteni egy eredetmegjelölést, illetve földrajzi jelzést, amennyiben az oltalom valamely korábbi védjegy jó hírnevének és közismertségének fényében félrevezetheti a fogyasztót az érintett bor valódi mibenlétének vonatkozásában.

(2)   A 2. cikk szerinti borászati termékek esetében a 4. függelékben említett eredetmegjelölést, illetve földrajzi jelzést tartalmazó, vagy azokból álló védjegy lajstromozását a Felek jogszabályainak megfelelően automatikusan vagy valamelyik érdekelt Fél kérésére részben vagy teljesen el kell utasítani, ha a szóban forgó termék nem arról a helyről származik, amelyre az eredetmegjelölés, illetve földrajzi jelzés utal.

(3)   A 2. cikk szerinti borászati termékek esetében a 4. függelékben említett eredetmegjelölést, illetve földrajzi jelzést tartalmazó vagy azokból álló lajstromozott védjegyet a Felek jogszabályainak megfelelően automatikusan vagy valamelyik fél kérésére részben vagy teljesen érvényteleníteni kell, ha az egy olyan termékre vonatkozik, amely nem felel meg az eredetmegjelölésre, illetve földrajzi jelzésre vonatkozóan előírt feltételeknek.

(4)   Azokat a védjegyeket, amelyek használata az előző bekezdésben említett helyzetek valamelyikének felel meg, valamint amelyek lajstromozás céljából történő bejelentése, illetve lajstromozása jóhiszeműen történt, vagy amelyek – amennyiben az érintett jogszabályok értelmében lehetőség van erre – jóhiszemű használat révén meghonosodtak valamelyik Fél (ideértve az Európai Unió tagállamait is) területén azt megelőzően, hogy a másik Fél e melléklet alapján oltalmat jegyzett volna be az eredetmegjelölésre, illetve földrajzi jelzésre, továbbra is használni lehet, tekintet nélkül az eredetmegjelölésre, illetve földrajzi jelzésre vonatkozó oltalomra, feltéve, hogy az érintett Fél jogszabályai értelmében nincs ok a védjegy törlésére.

10. cikk

A hagyományos kifejezések oltalma

(1)   A 4. függelék A. részében felsorolt uniós hagyományos kifejezéseket Svájcban:

a)

tilos Svájcból származó bor megnevezésében vagy kiszerelésén használni;

b)

az Európai Unióból származó borok megnevezésében vagy kiszerelésén kizárólag a függelékben szereplő származási hely és kategória szerinti borok vonatkozásában, az említett függelék szerinti nyelven, továbbá az Európai Unió jogszabályi és közigazgatási rendelkezéseiben előírt feltételeknek megfelelően lehet használni.

A 4. függelék B. részében felsorolt svájci hagyományos kifejezéseket az Európai Unióban:

a)

tilos az Európai Unióból származó bor megnevezésében vagy kiszerelésén használni;

b)

a Svájcból származó borok megnevezésében vagy kiszerelésén kizárólag a függelékben szereplő származási hely és kategória szerinti borok vonatkozásában, az említett függelék szerinti nyelven, továbbá Svájc jogszabályi és közigazgatási rendelkezéseiben előírt feltételeknek megfelelően lehet használni.

(2)   A Felek e megállapodással összhangban megteszik azokat az intézkedéseket, amelyekre a 4. függelékben felsorolt, a másik Fél területéről származó borok megnevezésében és kiszerelésén használt hagyományos kifejezések oltalma érdekében e cikknek megfelelően szükség van. E célból a Felek hatékony jogi védelemről gondoskodnak annak érdekében, hogy megakadályozzák az említett hagyományos kifejezések jogosulatlan használatát, még az olyan esetekben is, ahol a hagyományos kifejezéseket a »fajtájú«, »típusú«, »stílusú«, »utánzat«, »módszer szerint« vagy más hasonló kifejezés egészíti ki.

(3)   Valamely hagyományos kifejezés oltalma kizárólag a következőkre vonatkozik:

a)

az a nyelv, illetve azok a nyelvek, amelyen vagy amelyeken a 4. függelékben szerepel;

b)

a 4. függelék szerinti azon borkategória, amellyel összefüggésben az Európai Unióban oltalmat élvez, illetve azon borosztály, amellyel összefüggésben Svájcban oltalmat élvez.

(4)   A 4. függelékben felsorolt, azonos hangzású hagyományos elnevezések esetében minden egyes hagyományos elnevezés oltalomban részesül azzal a feltétellel, hogy használatuk jóhiszemű, valamint a bizottság keretében a Szerződő Felek által a használatukra vonatkozóan meghatározott gyakorlati feltételek teljesülése mellett biztosított az érintett termelőkkel szembeni méltányos elbánás, valamint nem áll fenn a fogyasztók megtévesztésének esete.

(5)   Ha egy, a 4. függelékben felsorolt hagyományos elnevezés azonos hangzású valamely, nem a Felek területéről származó borászati termékre használt elnevezéssel, az utóbbi elnevezés használható a borászati termék megnevezésére vagy kiszerelésén, feltéve, hogy azt hagyományos módon és következetesen használják, erre a célra történő használatát a származási ország szabályozza, és az elnevezés a fogyasztókat nem téveszti meg az érintett bor pontos eredetét illetően.

(6)   E melléklet semmilyen módon nem sértheti egyetlen személynek sem azt a jogát, hogy a kereskedelmi tevékenység során saját nevét vagy üzleti jogelődje nevét használja, kivéve, ha a nevet a fogyasztók megtévesztésére alkalmas módon használják.

(7)   A 2. cikk szerinti borászati termékek esetében a 4. függelékben említett hagyományos kifejezést tartalmazó, vagy abból álló védjegy lajstromozását a Felek jogszabályainak megfelelően automatikusan vagy valamelyik érdekelt Fél kérésére részben vagy teljesen el kell utasítani, ha a szóban forgó védjegy nem a hagyományos kifejezéshez kapcsolódó földrajzi helyről származó borászati termékekre vonatkozik.

A 2. cikk szerinti borászati termékek esetében a 4. függelékben említett hagyományos kifejezést tartalmazó, vagy abból álló lajstromozott védjegyet a Felek jogszabályainak megfelelően automatikusan vagy valamelyik fél kérésére részben vagy teljesen érvényteleníteni kell, ha a szóban forgó védjegy nem a hagyományos kifejezéshez kapcsolódó földrajzi helyről származó borászati termékekre vonatkozik.

Azt a védjegyet, amelynek használata az előző bekezdésben említett helyzetnek felel meg, valamint amelynek lajstromozás céljából történő bejelentése, illetve lajstromozása jóhiszeműen történt, vagy amely jóhiszemű használat révén meghonosodott valamelyik Fél (ideértve az Európai Unió tagállamait is) területén azt megelőzően, hogy a másik Fél e melléklet alapján oltalmat jegyzett volna be a hagyományos kifejezésre, továbbra is használni lehet, feltéve, hogy az érintett Fél vonatkozó jogszabályai értelmében erre lehetőség van.

(8)   A Felek e melléklet egyetlen rendelkezése alapján sem kötelezhetők arra, hogy oltalomban részesítsék azokat a 4. függelékben szereplő hagyományos kifejezéseket, amelyek nem állnak oltalom alatt, vagy amelyek oltalma megszűnik, illetve amelyeket már nem használnak a származási országban.

11. cikk

Az oltalomhoz kapcsolódó intézkedések végrehajtása

(1)   A Felek minden szükséges intézkedést megtesznek annak biztosítására, hogy amennyiben a Felektől származó borászati termékeket saját területükön kívülre exportálják és értékesítik, az egyik Félnek az e melléklet alapján oltalom alatt álló elnevezéseit ne használják a másik Féltől származó említett termékek megnevezésére és kiszerelésén.

(2)   Amennyiben a Felek vonatkozó jogszabályai megengedik, az e melléklet által biztosított oltalom kiterjed azon természetes és jogi személyekre, valamint azokra a termelői, kereskedői vagy fogyasztói szövetségekre, társulásokra és szervezetekre, amelyek székhellyel rendelkeznek a másik Fél területén.

(3)   Ha valamely borászati termék megnevezése vagy kiszerelése, különösen a címkén, hivatalos vagy kereskedelmi okmányokban, illetve hirdetésekben, sérti az e mellékletből származó jogokat, a Felek meghozzák a szükséges közigazgatási intézkedéseket, illetve peres eljárást kezdeményeznek a tisztességtelen verseny ellen, illetve az oltalom alatt álló elnevezések jogtalan használatának bármilyen más eszközzel történő megakadályozása érdekében.

(4)   A (3) bekezdésben említett intézkedéseket és eljárásokat különösen az alábbi esetekben alkalmazzák:

a)

ha az európai uniós vagy svájci jogszabályokban meghatározott megnevezéseknek a másik Fél nyelveinek egyikére történő fordítása olyan szót tartalmaz, amely az így megnevezett vagy kiszerelt bor származását tekintve félrevezető lehet;

b)

ha olyan jelzések, védjegyek, elnevezések, feliratok vagy illusztrációk jelennek meg az e melléklet alapján oltalom alatt álló elnevezésű termék kiszerelésén vagy csomagolásán, a termékre vonatkozó hirdetésekben, illetve hivatalos vagy kereskedelmi okmányokban, amelyek – közvetlenül vagy közvetett módon – téves vagy félrevezető tájékoztatást adnak a termék eredetével, származásával, jellegével vagy lényegi jellemzőivel kapcsolatban;

c)

ha az alkalmazott kiszerelés vagy csomagolás félrevezető a borászati termék származását illetően.

(5)   E melléklet nem zárja ki, hogy a Felek nemzeti jogszabályaik vagy más nemzetközi megállapodások értelmében szélesebb körű oltalmat biztosítsanak az e melléklet alapján oltalom alatt álló elnevezéseknek.

III.   CÍM

ELLENŐRZÉS ÉS A HATÓSÁGI ELLENŐRZŐ TESTÜLETEK KÖZÖTTI KÖLCSÖNÖS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

12. cikk

Tárgy és korlátozások

(1)   A Felek az e címben meghatározott módon és feltételek szerint kölcsönösen segítséget nyújtanak egymásnak. Biztosítják a borászati termékek kereskedelmére vonatkozó szabályok megfelelő betartását különösen oly módon, hogy segítséget nyújtanak egymásnak, valamint felderítik és kivizsgálják a vonatkozó jogszabályok megsértését.

(2)   Az e címben előírt segítségnyújtás nem érinti a büntetőeljárási szabályokat, illetve a büntetőügyekben a Felek közötti igazságügyi együttműködést.

(3)   E cím nem érinti a bírósági vizsgálatok titkosságára vonatkozó nemzeti rendelkezéseket.

I.   ALCÍM

Az ellenőrzés és a kölcsönös segítségnyújtás által érintett hatóságok és jogalanyok

13. cikk

Kapcsolattartó hatóságok

(1)   Ha valamelyik Fél több illetékes hatóságot jelöl ki, biztosítja azok tevékenységének koordinálását.

(2)   Minden Fél egyetlen kapcsolattartó hatóságot jelöl ki. E hatóság:

e cím alkalmazása céljából továbbítja az együttműködés iránti megkereséseket a másik Fél kapcsolattartó hatóságának,

ilyen megkereséseket fogad az említett hatóságtól, és azokat továbbítja azon Fél illetékes hatóságához vagy hatóságaihoz, amelynek illetékességi körébe tartozik,

az e címben említett együttműködés keretében képviseli az említett Felet a másik Fél felé,

értesíti a másik Felet a 11. cikk alapján tett intézkedésekről.

14. cikk

Hatóságok és laboratóriumok

A Felek:

a)

kölcsönösen megosztják egymással a Felek által rendszeresen frissített alábbi listákat:

azon hatóságok listája, amelyek a VI.1. dokumentumoknak, valamint az e melléklet 4. cikke (1) bekezdésének és a 3. függelék A. pontja szerinti vonatkozó uniós rendelkezéseknek az alkalmazásában a borászati termékek szállítmányait kísérő okmányok kiállításában illetékesek,

a 3. cikk j) és k) pontjában említett illetékes hatóságok és kapcsolattartó hatóságok listája,

az elemzések elvégzésére a 17. cikk (2) bekezdésével összhangban feljogosított laboratóriumok listája,

a 3. függelék B. pontja szerint a Svájcból származó borászati termékek szállítmányait kísérő okmány 4. rovatában említett svájci illetékes hatóságok listája;

b)

konzultációt folytatnak egymással és tájékoztatják egymást az általuk e melléklet alkalmazásával kapcsolatban hozott intézkedésekről. Megküldik egymásnak különösen azon vonatkozó rendelkezéseiket, valamint azon közigazgatási és bírósági határozataik jegyzékét, amelyek különösen fontosak e melléklet megfelelő alkalmazása szempontjából.

15. cikk

Az ellenőrizendő jogalanyok

Azok a természetes vagy jogi személyek, illetve ezek azon csoportjai, akiknek, illetve amelyeknek szakmai tevékenysége e cím értelmében ellenőrzés tárgyát képezheti, az ilyen ellenőrzést nem akadályozhatják, és azt mindenkor kötelesek elősegíteni.

II.   ALCÍM

Ellenőrző intézkedések

16. cikk

Ellenőrző intézkedések

(1)   A Felek megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a megfelelő ellenőrző intézkedések révén biztosítsák a 12. cikkben előírt segítségnyújtást.

(2)   Az ellenőrzéseket vagy rendszeresen, vagy szúrópróbaszerűen kell elvégezni. Szúrópróbaszerű ellenőrzés esetén a Felek gondoskodnak arról, hogy a szóban forgó ellenőrzések a számuk, a jellegük és az ellenőrzés gyakorisága tekintetében reprezentatívak legyenek.

(3)   A Felek meghozzák a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy megkönnyítsék illetékes hatóságaik tisztviselőinek munkáját, különösen annak lehetővé tételével, hogy a szóban forgó tisztviselők:

bejussanak a szőlőültetvényekre, a borászati termékek előállítását, elkészítését, tárolását és feldolgozását végző létesítményekbe, valamint hozzáférjenek az e termékeket szállító járművekhez,

bejussanak minden olyan kereskedelmi létesítménybe vagy raktárba és hozzáférjenek minden olyan szállítójárműhöz, amelynek tulajdonosa értékesítés céljából tárol, forgalmaz vagy szállít borászati termékeket vagy az e termékek gyártásához felhasználható termékeket,

elvégezzék a borászati termékek és az e termékek gyártásához felhasználható anyagok és termékek leltározását,

mintát vegyenek az értékesítés céljából tárolt, valamint a forgalmazott vagy fuvarozott borászati termékekből,

ellenőrzés céljából vizsgálják a számviteli adatokat és egyéb szükséges dokumentumokat, és azokról másolatokat, illetve kivonatokat készíthessenek,

megfelelő védintézkedéseket tehessenek a borászati termékek vagy az e termékek előállításához való felhasználásra szánt termékek előállításával, gyártásával, tárolásával, szállításával, megjelölésével, kiszerelésével, a másik Fél területére való kivitelével és forgalmazásával kapcsolatban, ha okkal feltételezhető, hogy súlyosan megsértették e melléklet rendelkezéseit, különösen, ha hamisítás történt, vagy ha közegészségügyi kockázat áll fönn.

17. cikk

Mintavétel

(1)   Valamely Fél illetékes hatósága megkeresheti a másik Fél illetékes hatóságát azért, hogy az – az ott érvényes vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően – mintát vegyen.

(2)   A megkeresett hatóság az (1) bekezdés szerint vételezett mintákat megőrzi, és kijelöli azt a laboratóriumot, amelyhez a mintákat vizsgálat céljára elküldi. A megkereső hatóság kijelölhet egy másik laboratóriumot, hogy az a mintákat szintén megvizsgálja. E célból a megkeresett hatóság megfelelő számú mintát küld a megkereső hatóságnak.

(3)   A megkereső és a megkeresett hatóság között a (2) bekezdésben említett vizsgálatok eredményével kapcsolatban fennálló egyet nem értés esetén közösen kijelölt laboratórium végez ügydöntő elemzést.

III.   ALCÍM

Eljárások

18. cikk

Tényállás

Ha valamely Fél illetékes hatósága okkal feltételezi azt, illetve tudomást szerez arról, hogy:

valamely borászati termék nem felel meg az e termékek kereskedelmére vonatkozó szabályoknak, illetve a szóban forgó termékre csalárd módon tettek szert vagy azt csalárd módon hozták forgalomba, valamint

a szabályok be nem tartása valamelyik Fél érdekeit érinti, és ez a magatartás közigazgatási intézkedéseket vagy peres eljárásokat eredményezhet, akkor ez az illetékes hatóság a saját kapcsolattartó hatóságán keresztül haladéktalanul tájékoztatja az érintett Fél kapcsolattartó hatóságát.

19. cikk

Kölcsönös segítségnyújtás iránti megkeresés

(1)   Az e cím értelmében intézett megkeresést írásban kell előterjeszteni. A megkereséshez mellékelni kell az annak teljesítéséhez szükséges dokumentumokat. Sürgős esetben a szóban előterjesztett megkeresések is elfogadhatóak, ezeket azonban haladéktalanul írásban is meg kell erősíteni.

(2)   Az (1) bekezdés szerinti megkeresésnek a következő információkat kell tartalmaznia:

a megkereső hatóság neve,

a kért intézkedés,

a megkeresés tárgya vagy indoka,

a vonatkozó jogszabályok, szabályok és egyéb jogi eszközök,

a lehető legpontosabb és legteljesebb körű adatok arról a természetes vagy jogi személyről, akire a vizsgálat irányul,

a vonatkozó tények összefoglalása.

(3)   A megkeresést a Felek hivatalos nyelveinek egyikén kell elkészíteni.

(4)   Amennyiben a megkeresés nem felel meg az alaki követelményeknek, kérhető annak helyesbítése vagy kiegészítése; védintézkedéseket azonban ettől függetlenül is el lehet rendelni.

20. cikk

Eljárás

(1)   A megkeresett hatóság a megkereső hatóságot annak kérésére ellátja minden olyan vonatkozó információval, amely lehetővé teszi számára, hogy megbizonyosodjon a borászati termékek kereskedelmére vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásáról, különös tekintettel a szóban forgó szabályokat sértő, illetve esetlegesen sértő, észlelt vagy tervezett cselekményekkel kapcsolatos információkra.

(2)   Ha a megkereső hatóság indokolással alátámasztott kérelmet nyújt be, akkor a megkeresett hatóság a megfogalmazott célok elérése érdekében különleges felügyeletet vagy ellenőrzést végez, illetve megteszi a szükséges lépéseket ezek elvégzésének biztosításához.

(3)   Az (1) és (2) bekezdésben említett megkeresett hatóság úgy jár el, mintha a saját ügyében vagy a saját országa hatóságának megkeresésére járna el.

(4)   A megkeresett hatóság egyetértésével a megkereső hatóság kijelölheti saját vagy az általa képviselt Fél egy másik illetékes hatóságának tisztviselőit, hogy:

a megkeresett hatóság székhelye szerinti Fél illetékes hatóságainak helyiségeiben beszerezzék a borászati termékek kereskedelmére vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával vagy az ellenőrzési műveletekkel kapcsolatos információkat, beleértve másolatok készítését a szállítási és egyéb dokumentumokról és kivonatok készítését a nyilvántartásokból,

részt vegyenek a (2) bekezdés alapján szükséges intézkedésekben.

Az első francia bekezdésben említett másolatokat kizárólag a megkeresett hatóság beleegyezésével lehet elkészíteni.

(5)   Az a megkereső hatóság, amely a (4) bekezdés első albekezdésével összhangban kijelölt tisztviselőt kíván küldeni a másik Félhez azzal a megbízással, hogy vegyen részt az említett albekezdés második francia bekezdése szerinti ellenőrzési műveletekben, e műveletek megkezdése előtt kellő időben tájékoztatja a megkeresett hatóságot. Az ellenőrzési műveletek elvégzése mindenkor a megkeresett hatóság tisztviselőinek a feladata.

A megkereső hatóság tisztviselői:

írásos meghatalmazással rendelkeznek, amelyben szerepel személyazonosságuk és hivatali pozíciójuk,

a megkeresett hatóságra alkalmazandó jogszabályokban a hatóság tisztviselői által folytatott ellenőrzési tevékenységre vonatkozóan előírt korlátozások mellett:

rendelkeznek a 16. cikk (3) bekezdésében előírt hozzáférési jogokkal,

rendelkeznek azzal a joggal, hogy a megkeresett hatóság tisztviselői által a 16. cikk (3) bekezdése alapján elvégzett ellenőrzések eredményeiről értesüljenek,

az ellenőrzések során az azon Fél tisztviselőire érvényes szabályokkal és gyakorlattal összhangban álló magatartást tanúsítanak, amely Fél felségterületén az ellenőrzéseket lefolytatják.

(6)   Az e cikkben említett indokolt megkereséseket az érintett Fél kapcsolattartó hatósága továbbítja a szóban forgó Fél megkeresett hatóságához. Ugyanez az eljárás vonatkozik:

a megkeresésekre adott válaszokra,

a (2), (4) és (5) bekezdés alkalmazásával kapcsolatos értesítésekre.

Az első albekezdéstől eltérően a Felek az egymás közötti együttműködés gyorsítása és hatékonyságának fokozása érdekében egyes megfelelő esetekben lehetővé tehetik, hogy valamely illetékes hatóság:

indokolt megkereséseit, illetve értesítéseit közvetlenül juttassa el a másik Fél illetékes hatóságához,

közvetlenül válaszolja meg a másik Fél valamely illetékes hatóságától érkező indokolt megkereséseket, illetve értesítéseket.

Ilyen esetekben a szóban forgó hatóságok azonnal tájékoztatják az érintett Fél kapcsolattartó hatóságát.

(7)   A Felek analitikai adatbankjában szereplő információkat, amelybe beletartoznak a Felek saját borászati termékeinek elemzésével előállított adatok, hozzáférhetővé kell tenni az erre a célra a Felek által kijelölt laboratóriumok számára, amennyiben ez utóbbiak azt kérik. Csak olyan vizsgálati eredményekkel kapcsolatos információkat szabad közölni, amelyek hasonló jellegű és hasonló termőhelyről származó minták vizsgálati eredményeinek az értelmezéséhez szükségesek.

21. cikk

Döntés a kölcsönös segítségnyújtásról

(1)   Az a Fél, amelynek joghatósága alá a megkeresett hatóság tartozik, megtagadhatja az e cím alapján történő segítségnyújtást abban az esetben, ha a segítségnyújtás sértheti e Fél szuverenitását, közrendjét, biztonságát vagy más alapvető érdekeit.

(2)   Ha a megkereső hatóság olyan segítséget kér, amelyet felkérés esetén saját maga nem tudna biztosítani, erre megkeresésében felhívja a figyelmet. Ekkor a megkeresett hatóság határoz az ilyen megkeresésre való válaszadás módjáról.

(3)   A segítségnyújtás megtagadása esetén a megkereső hatóságot késedelem nélkül értesíteni kell a döntésről és annak okairól.

22. cikk

Adatok és dokumentumok

(1)   A megkeresett hatóság dokumentumok, hitelesített másolatok, jelentések és más hasonló szövegek formájában közli vizsgálatai eredményeit a megkereső hatósággal.

(2)   Az (1) bekezdésben említett dokumentumok – a formától függetlenül – bármilyen, ugyanabból a célból előállított számítógépes adattal is helyettesíthetőek.

(3)   A 18. és 20. cikkben említett információkat ki kell egészíteni a vonatkozó dokumentumokkal és más bizonyítékokkal, valamint az esetleges közigazgatási intézkedésekre vagy jogi eljárásokra való hivatkozással, és ezeknek az információknak ki kell terjedniük különösen a következőkre:

az érintett borászati termék összetétele és érzékszervi jellemzői,

a termék megnevezése és kiszerelése,

a termék előállítására, elkészítésére és forgalmazására vonatkozó szabályoknak való megfelelés.

(4)   A 18. és 20. cikkben említett kölcsönös segítségnyújtásra okot adó ügyben érintett kapcsolattartó hatóságok haladéktalanul értesítik egymást:

a vizsgálatok fejleményeiről, mégpedig jelentések és más dokumentumok, illetve információs eszközök formájában,

a szóban forgó intézkedéseket követő közigazgatási vagy jogi lépésekről.

23. cikk

Költségek

Az e cím alkalmazásával összefüggésben felmerült utazási költségeket az a Fél viseli, amely a 20. cikk (2) és (4) bekezdésében említett intézkedések megtételére tisztviselőt jelölt ki.

24. cikk

Titoktartás

(1)   Az e cím alkalmazásában bármilyen formában közölt információ bizalmas. Az ilyen információkra a szakmai titoktartási kötelezettség vonatkozik, és azokat – esettől függően – az ahhoz hozzájutó Fél jogszabályai vagy az uniós hatóságokra vonatkozó megfelelő rendelkezések alapján a hasonló információk számára biztosított védelem illeti meg.

(2)   Amennyiben valamelyik Fél jogszabályai vagy közigazgatási eljárási gyakorlata az ipari és kereskedelmi titkok védelmére az e címben előírtaknál szigorúbb korlátozásokat követel meg, ez a cím nem kötelezi a szóban forgó Felet információszolgáltatásra, amennyiben a megkereső Fél nem teszi meg a szóban forgó szigorúbb korlátozások betartásához szükséges intézkedéseket.

(3)   A megszerzett információk csak e cím céljából használhatók fel; valamely Fél területén más célból csak az azokat szolgáltató közigazgatási hatóság előzetes írásbeli beleegyezésével használhatók fel és ennek során a szóban forgó hatóság által előírt korlátozások vonatkoznak rájuk.

(4)   Az (1) bekezdés nem zárja ki az információknak az általános büntetőjog szerinti bűncselekmények miatt indított peres vagy közigazgatási eljárások során történő felhasználását, feltéve, hogy a szóban forgó információk beszerzése a nemzetközi igazságügyi együttműködés keretében történt.

(5)   A Felek a jegyzőkönyvekben, jelentésekben és tanúvallomásokban, valamint a bírósági eljárások és vádemelések során bizonyítékként felhasználhatják az e cím rendelkezéseivel összhangban szerzett információkat és megtekintett iratokat.

IV.   CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

25. cikk

Kivételek

(1)   Az I. és a II. cím nem alkalmazandó a 2. cikkben említett borászati termékek közül a következőkre:

a)

a Felek egyikének területén tranzitáruként átszállított borászati termékek; vagy

b)

olyan, a Felek egyikének területéről származó borászati termékek, amelyeket kis mennyiségekben, az e melléklet 5. függelékében meghatározott feltételekkel és eljárással összhangban szállítanak a Felek között.

(2)   A Közösség és Svájc között a borok hatósági ellenőrzésével kapcsolatos együttműködésről szóló, 1984. október 15-én Brüsszelben aláírt levélváltás alkalmazása mindaddig felfüggesztésre kerül, amíg e melléklet hatályban van.

26. cikk

Konzultációk

(1)   A Felek egyeztetnek, ha valamelyikük úgy ítéli meg, hogy a másik Fél nem tett eleget az e melléklet szerinti valamely kötelezettségének.

(2)   A konzultációt kérő fél a másik fél rendelkezésére bocsátja a szóban forgó eset részletes vizsgálatához szükséges valamennyi információt.

(3)   Ha a legcsekélyebb késedelem is veszélyeztethetné az emberek egészségét, vagy ronthatná a csalás elleni intézkedések hatékonyságát, előzetes konzultáció nélkül ideiglenes óvintézkedések rendelhetők el, feltéve, hogy az említett intézkedések meghozatala után haladéktalanul egyeztetések kezdődnek.

(4)   Amennyiben az (1) és (3) bekezdésben előírt konzultációt követően a Felek nem jutottak megállapodásra, a konzultációt kérő vagy a (3) bekezdésben említett intézkedéseket meghozó Fél megteheti az e melléklet alkalmazását lehetővé tevő megfelelő óvintézkedéseket.

27. cikk

Munkacsoport

(1)   A megállapodás 6. cikkének (7) bekezdésével összhangban létrehozott, borászati termékekkel foglalkozó munkacsoport (a továbbiakban: munkacsoport) megvizsgálja az e melléklettel és annak végrehajtásával kapcsolatos kérdéseket.

(2)   A munkacsoport rendszeres időközönként megvizsgálja a Felek e melléklet hatálya alá tartozó területekre vonatkozó törvényi, rendeleti, és közigazgatási rendelkezéseinek helyzetét. A munkacsoport különösen javaslatokat terjeszt a bizottság elé e melléklet és függelékeinek kiigazítása céljából.

28. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1)   A 8. cikk (10) bekezdésében foglaltak sérelme nélkül azok a borászati termékek, amelyek előállítása, feldolgozása, megnevezése és kiszerelése oly módon történt, amely e melléklet hatálybalépésének időpontjában jogszerű, a Felek belső jogszabályainak vagy szabályozásának megfelelő volt, de amely e melléklet értelmében már nem megengedett, a készletek kimerüléséig továbbra is forgalmazhatók.

(2)   Amennyiben a bizottság másképpen nem rendelkezik, azok a borászati termékek, amelyeket e mellékletnek megfelelően állítottak elő, dolgoztak fel, neveztek meg és szereltek ki, de amelyek előállítása, feldolgozása, megnevezése, illetve kiszerelése ugyanezen melléklet valamely módosítása következtében többé már nem minősül megfelelőnek, a készletek kimerüléséig továbbra is forgalmazhatók.

1. függelék

A 2. cikkben említett borászati termékek

Az Európai Unió esetében:

A legutóbb a 2010. december 15-i 1234/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 346., 2010.12.30., 11. o.) módosított, a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.). A 2009 61, a 2009 69 és a 2204 KN-kód alá tartozó termékek (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).

Svájc esetében:

Az alkoholtartalmú italokról szóló, legutóbb 2010. december 15-én módosított (Recueil officiel – a továbbiakban: RO – 2010 6391) 2005. november 23-i szövetségi belügyminisztériumi (DFI) rendelet 2. fejezete. A 2009.60 és a 2204 svájci vámtarifaszám alá tartozó termékek.

2. függelék

A 3. cikk a) és b) pontjában meghatározott különös rendelkezések

A »Genève« ellenőrzött eredetmegjelölés (AOC Genève)

1.   Földrajzi terület

Az »AOC Genève« földrajzi területe az alábbiakat foglalja magában:

Genf kanton teljes területe,

az alábbi francia települések teljes területe:

Challex,

Ferney-Voltaire,

az alábbi francia településeknek a »Genève« ellenőrzött eredetmegjelölésre vonatkozó előírásokban meghatározott részei:

Ornex,

Chens-sur-Léman,

Veigy-Foncenex,

Saint-Julien-en-Genevois,

Viry.

2.   A szőlőtermesztés területe

A szőlőtermesztés területe az alábbiakat foglalja magában:

a)

Genf kanton területén: a mezőgazdaságról szóló svájci szövetségi törvény (RS 910.1) 61. cikke szerinti szőlőkataszterben szereplő olyan területek, amelyek szőlőtermését bor készítésére szánják;

b)

Franciaország területén: az 1. pont szerinti települések vagy településrészek szőlővel betelepített vagy újratelepítési jog hatálya alá tartozó, legfeljebb 140 hektáros területei.

3.   A borkészítés területe

A borkészítés területe Svájc területére korlátozódik.

4.   Visszaminősítés

Az »AOC Genève« megjelölés használata nem akadályozza a 2.b. pontban meghatározott termesztési területről származó szőlőből készült, visszaminősített bor megnevezésére szolgáló »vin de pays« és »vin de table suisse« elnevezések használatát.

5.   A »Genève« ellenőrzött eredetmegjelölésre vonatkozó előírások ellenőrzése

Az ellenőrzés Svájcban a svájci, pontosabban a genfi hatóságok hatáskörébe tartozik.

A francia területen a fizikai vizsgálatok végrehajtásával az illetékes svájci hatóság a francia hatóságok által elismert francia ellenőrző szervet bíz meg.

6.   Átmeneti rendelkezések

Azok a termelők, akik szőlővel beültetett területe nem a 2.b. pontban meghatározott termesztési területen helyezkedik el, de korábban jogszerűen használták a »Genève« ellenőrzött eredetmegjelölést, a megjelölést a 2013-as évjáratig továbbra is használhatják, és az érintett termékek a készletek kimerüléséig forgalmazhatók.

3. függelék

A 4. cikkben említett, borászati termékekre vonatkozó jogszabályok és technikai rendelkezések listája

A.   Az Európai Unióból származó borászati termékek Svájcba történő behozatalára és ottani értékesítésére alkalmazandó jogszabályok

Hivatkozott jogi aktusok és különös rendelkezések:

1.

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/45/EK irányelve (2007. szeptember 5.) az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról, a 75/106/EGK és a 80/232/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről, valamint a 76/211/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 247., 2007.9.21., 17. o.).

2.

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/95/EK irányelve (2008. október 22.) a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (kodifikált változat) (HL L 299., 2008.11.8., 25. o.).

3.

A Tanács 89/396/EGK irányelve (1989. június 14.) az egyes árutételekhez tartozó élelmiszereket azonosító jelzésekről és jelölésekről (HL L 186., 1989.6.30., 21. o.), legutóbbi módosítása: az 1992. március 11-i 92/11/EGK tanácsi irányelv (HL L 65., 1992.3.11., 32. o.).

4.

Az Európai Parlament és a Tanács 94/36/EK irányelve (1994. június 30.) az élelmiszerekben felhasználandó színezékekről (HL L 237., 1994.9.10., 13. o.), helyesbítve: HL L 259., 1994.10.7., 33. o., HL L 252., 1996.10.4., 23. o. és HL L 124., 2000.5.25., 66. o.

5.

Az Európai Parlament és a Tanács 95/2/EK irányelve (1995. február 20.) a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokról (HL L 61., 1995.3.18., 1. o.), helyesbítve: HL L 248., 1995.10.14., 60. o., legutóbbi módosítása: a 2010. október 22-i 2010/69/EU bizottsági irányelv (HL L 279., 2010.10.23., 22. o.).

6.

Az Európai Parlament és a Tanács 2000/13/EK irányelve (2000. március 20.) az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 109., 2000.5.6., 29. o.), legutóbbi módosítása: az Európai Parlament és a Tanács 596/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárás szerint elfogadott egyes jogi aktusoknak az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történő, az 1999/468/EK tanácsi határozat szerinti kiigazításáról – Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz történő hozzáigazítás – Negyedik rész (HL L 188., 2009.7.18., 14. o.).

7.

A Bizottság 2002/63/EK irányelve (2002. július 11.) a növényi és állati eredetű termékekben és azok felszínén található peszticid-szermaradványok hatósági ellenőrzésére szolgáló közösségi mintavételi módszerek megállapításáról és a 79/700/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 187., 2002.7.16., 30. o.).

8.

Az Európai Parlament és a Tanács 1935/2004/EK rendelete (2004. október 27.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról, valamint a 80/590/EGK és a 89/109/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 338., 2004.11.13., 4. o.), legutóbbi módosítása: az Európai Parlament és a Tanács 596/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárás szerint elfogadott egyes jogi aktusoknak az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történő, az 1999/468/EK tanácsi határozat szerinti kiigazításáról – Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz történő hozzáigazítás – Negyedik rész (HL L 188., 2009.7.18., 14. o.).

9.

Az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK rendelete (2005. február 23.) a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 70., 2005.3.16., 1. o.), legutóbbi módosítása: a 2011. augusztus 11-i 813/2011/EU bizottsági rendelet (HL L 208., 2011.8.13., 23. o.).

10.

A Tanács 315/93/EGK rendelete (1993. február 8.) az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok ellenőrzésére vonatkozó közösségi eljárások megállapításáról (HL L 37., 1993.2.13., 1. o.), legutóbbi módosítása: az Európai Parlament és a Tanács 596/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárás szerint elfogadott egyes jogi aktusoknak az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történő, az 1999/468/EK tanácsi határozat szerinti kiigazításáról – Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz történő hozzáigazítás – Negyedik rész (HL L 188., 2009.7.18., 14. o.).

11.

A Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22.) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.), legutóbbi módosítása: a 2010. december 15-i 1234/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 346., 2010.12.30., 11. o.).

12.

A Bizottság 555/2008/EK rendelete (2008. június 27.) a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 170., 2008.6.30., 1. o.), legutóbbi módosítása: a 2010. szeptember 1-jei 772/2010/EU bizottsági rendelet (HL L 232., 2010.9.2., 1. o.).

13.

A Bizottság 436/2009/EK rendelete (2009. május 26.) a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a szőlőkataszter, a kötelező bejelentések, a piaci felügyelethez szükséges információgyűjtés, a borászati termékek fuvarozásához szükséges kísérőokmányok, valamint a borágazatban vezetendő nyilvántartás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 128., 2009.5.27., 15. o.), legutóbbi módosítása: a 2011. február 23-i 173/2011/EU bizottsági rendelet (HL L 49., 2011.2.24., 16. o.).

A 436/2009/EK rendelet 24. cikke (1) bekezdése b) pontja rendelkezéseinek sérelme nélkül az Európai Unióból származó borászati termékeknek Svájcba való behozatala esetén minden esetben be kell mutatni az említett rendelet 24. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett kísérőokmányt.

14.

A Bizottság 606/2009/EK rendelete (2009. július 10.) a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a szőlőből készült termékek kategóriái, a borászati eljárások és az azokhoz kapcsolódó korlátozások tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról (HL L 193., 2009.7.24., 1. o.), legutóbbi módosítása: a 2011. január 21-i 53/2011/EU bizottsági rendelet (HL L 19., 2011.1.22., 1. o.).

15.

A Bizottság 607/2009/EK rendelete (2009. július 14.) a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a bizonyos borászati termékekre vonatkozó oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések, hagyományos kifejezések, valamint e termékek címkézése és kiszerelése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról (HL L 193., 2009.7.24., 60. o.), legutóbbi módosítása: a 2011. július 12-i 670/2011/EU bizottsági rendelet (HL L 183., 2011.7.13., 6. o.).

B.   A Svájcból származó borászati termékek Európai Unióba történő behozatalára és ottani értékesítésére alkalmazandó jogszabályok

Hivatkozott jogszabályok:

1.

A legutóbb 2010. június 18-án módosított (RO (Recueil officiel, azaz Hivatalos Gyűjtemény) 2010 5851) 1998. április 29-i szövetségi törvény a mezőgazdaságról.

2.

A legutóbb 2009. november 4-én módosított (RO 2010 733) 2007. november 14-i rendelet a szőlőtermesztésről és a borimportról.

3.

Az OFAG (Szövetségi Mezőgazdasági Hivatal) legutóbb 2011. május 6-án módosított (RO 2011 2169), 2007. január 17-i rendelete a minősítésre és a szabványos szaporítóanyagok előállítására engedélyezett szőlőfajták listájáról és a szőlőfajtajegyzékről.

4.

A legutóbb 2008. október 5-én módosított (RO 2008 785) 1992. október 9-i szövetségi törvény az élelmiszerekről és a fogyasztási cikkekről (élelmiszertörvény, LDA1).

5.

A legutóbb 2010. október 13-án módosított (RO 2010 4611) 2005. november 23-i rendelet az élelmiszerekről és a fogyasztási cikkekről (ODAlOUs).

6.

A legutóbb 2010. december 15-én módosított (RO 2010 6391) 2005. november 23-i szövetségi belügyminisztériumi (DFI) rendelet az alkoholtartalmú italokról.

A rendelet 10. cikkétől eltérve a megnevezéssel és a kiszereléssel kapcsolatos szabályok a következő rendeletekben említett, a harmadik országokból behozott termékekre alkalmazott szabályok:

1.

A Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22.) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.), legutóbbi módosítása: a 2010. december 15-i 1234/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 346., 2010.12.30., 11. o.).

E melléklet alkalmazásában a rendeletet az alábbi kiigazításokkal kell alkalmazni:

a)

a 118y. cikk (1) bekezdésének a) pontjától eltérve a termékkategóriák megnevezése helyébe az alkoholtartalmú italokról szóló szövetségi belügyminisztériumi rendelet 9. cikkében meghatározott megjelölések lépnek;

b)

a 118y. cikk (1) bekezdése b) pontjának i. alpontjától eltérve az »oltalom alatt álló eredetmegjelölés« és az »oltalom alatt álló földrajzi jelzés« kifejezés helyébe »appellation d’origine contrôlée« (ellenőrzött eredetmegjelölés), illetve »vin de pays« (tájbor) lép;

c)

a 118y. cikk (1) bekezdésének f) pontjától eltérve az importőr helyett fel lehet tüntetni a svájci bortermelőt, pincemestert, kereskedőt vagy palackozót.

2.

A Bizottság 607/2009/EK rendelete (2009. július 14.) a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a bizonyos borászati termékekre vonatkozó oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések, hagyományos kifejezések, valamint e termékek címkézése és kiszerelése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról (HL L 193., 2009.7.24., 60. o.), legutóbbi módosítása: a 2011. július 12-i 670/2011/EU bizottsági rendelet (HL L 183., 2011.7.13., 6. o.).

E melléklet alkalmazásában a rendeletet az alábbi kiigazításokkal kell alkalmazni:

a)

a rendelet 54. cikkének (1) bekezdésétől eltérve az alkoholtartalom megadható tized térfogatszázalék-egységben;

b)

a 64. cikktől, valamint a XIV. melléklet B. részétől eltérve a »demi-sec« (félszáraz) és a »moelleux« (félédes) kifejezés helyébe a »légèrement doux« (enyhén édes), illetve a »demi-doux« (félédes) kifejezés léphet;

c)

a rendelet 62. cikkétől eltérve egy vagy több borszőlőfajta neve feltüntethető, ha az említett szőlőfajta vagy szőlőfajták teszik ki a svájci bor készítéséhez felhasznált szőlő legalább 85 %-át.

7.

A legutóbb 2010. október 13-án módosított (RO 2010 4649) 2005. november 23-i szövetségi belügyminisztériumi (DFI) rendelet az élelmiszerek címkézéséről és reklámozásáról (OEDA).

8.

A legutóbb 2009. május 11-én módosított (RO 2009 2047) 2007. június 22-i szövetségi belügyminisztériumi (DFI) rendelet az élelmiszerekben engedélyezett adalékanyagokról (az adalékanyagokról szóló rendelet, OAdd).

9.

A legutóbb 2011. május 16-án módosított (RO 2011 1985) 1995. június 26-i rendelet az élelmiszerekben lévő idegen anyagokról és összetevőkről (az élelmiszerekben lévő idegen anyagokról és összetevőkről szóló rendelet, OSEC).

10.

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/45/EK irányelve (2007. szeptember 5.) az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról, a 75/106/EGK és a 80/232/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről, valamint a 76/211/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 247., 2007.9.21., 17. o.).

11.

A Bizottság 555/2008/EK rendelete (2008. június 27.) a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 170., 2008.6.30., 1. o.), legutóbbi módosítása: a 2010. szeptember 1-jei 772/2010/EU bizottsági rendelet (HL L 232., 2010.9.2., 1. o.).

E melléklet alkalmazásában a rendeletet az alábbi kiigazításokkal kell alkalmazni:

a)

A Svájcból származó borászati termékeknek az Európai Unióba való behozatala esetén minden esetben be kell mutatni a 2004. december 29-i 2005/9/EK bizottsági határozat (HL L 4., 2005.1.6., 12. o.) előírásainak megfelelő alábbi kísérőokmányt.

b)

E kísérőokmány váltja fel a legutóbb a 2010. szeptember 1-jei 772/2010/EU bizottsági rendelettel (HL L 232., 2010.9.2., 1. o.) módosított, a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. június 27-i 555/2008/EK bizottsági rendeletben (HL L 170., 2008.6.30., 1. o.) szereplő VI.1. okmányt.

c)

A rendeletben a »tagállam(ok)ra« vagy a »nemzeti vagy közösségi rendelkezésekre« (vagy »nemzeti vagy közösségi szabályokra«) történő hivatkozások vonatkoznak Svájcra és a svájci jogszabályokra is.

d)

Azok a Svájcból származó, földrajzi árujelzővel ellátott borokhoz hasonló borok, amelyek borkősavban kifejezett teljes savtartalma legalább 3 g/l, de 3,5 g/l-nél alacsonyabb, abban az esetben importálhatók, ha földrajzi árujelzővel vannak ellátva és legalább 85 %-ban a következő egy vagy több szőlőfajtából származnak: Chasselas, Mueller-Thurgau, Sylvaner, Pinot noir vagy Merlot.

A Svájcból  (2) származó borászati termékek szállításához szükséges kísérőokmány  (3)

Image

4. Függelék

Az 5. cikkben említett, oltalom alatt álló elnevezések

A.   RÉSZ

Az Európai Unióból származó borászati termékek oltalom alatt álló elnevezései

BELGIUM

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott borok

Côtes de Sambre et Meuse

Crémant de Wallonie

Hagelandse wijn

Haspengouwse Wijn

Heuvellandse Wijn

Vin mousseux de qualité de Wallonie

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok

Vin de pays des Jardins de Wallonie

Vlaamse landwijn

Hagyományos kifejezések (az 1234/2007/EK rendelet 118u. cikke (1) bekezdésének a) pontja)

appellation d’origine contrôlée

OEM

francia

gecontroleerde oorsprongsbenaming

OEM

holland

Vin de pays

OFJ

francia

Landwijn

OFJ

holland


BULGÁRIA

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott borok

Асеновград önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Asenovgrad

Болярово önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Bolyarovo

Брестник önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Brestnik

Варна önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Varna

Велики Преслав önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Veliki Preslav

Видин önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Vidin

Враца önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Vratsa

Върбица önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Varbitsa

Долината на Струма önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Struma valley

Драгоево önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Dragoevo

Евксиноград önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Evksinograd

Ивайловград önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Ivaylovgrad

Карлово önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Karlovo

Карнобат önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Karnobat

Ловеч önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Lovech

Лозицa önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Lozitsa

Лом önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Lom

Любимец önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Lyubimets

Лясковец önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Lyaskovets

Мелник önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Melnik

Монтана önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Montana

Нова Загора önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Nova Zagora

Нови Пазар önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Novi Pazar

Ново село önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Novo Selo

Оряховица önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Oryahovitsa

Павликени önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Pavlikeni

Пазарджик önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Pazardjik

Перущица önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Perushtitsa

Плевен önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Pleven

Пловдив önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Plovdiv

Поморие önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Pomorie

Русе önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Ruse

Сакар önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Sakar

Сандански önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Sandanski

Свищов önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Svishtov

Септември önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Septemvri

Славянци önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Slavyantsi

Сливен önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Sliven

Стамболово önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Stambolovo

Стара Загора önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Stara Zagora

Сунгурларе önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Sungurlare

Сухиндол önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Suhindol

Търговище önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Targovishte

Хан Крум önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Han Krum

Хасково önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Haskovo

Хисаря önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Hisarya

Хърсово önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Harsovo

Черноморски район önmagában vagy a Южно Черноморие megjelölés előtt

egyenértékű kifejezés: Southern Black Sea Coast

Черноморски район – Северен önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Northen Black Sea Region

Шивачево önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Shivachevo

Шумен önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Shumen

Ямбол önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Yambol

Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok

Дунавска равнина

egyenértékű kifejezés: Danube Plain

Тракийска низина

egyenértékű kifejezés: Thracian Lowlands

Hagyományos kifejezések (az 1234/2007/EK rendelet 118u. cikke (1) bekezdésének a) pontja)

Благородно сладко вино (БСВ)

OEM

bolgár

Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП)

OEM

bolgár

Гарантирано наименование за произход (ГНП)

OEM

bolgár

Pегионално вино

(Regional wine)

OFJ

bolgár

Hagyományos kifejezések (az 1234/2007/EK rendelet 118u. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

Колекционно

(collection)

OEM

bolgár

Ново

(young)

OEM/OFJ

bolgár

Премиум

(premium)

OFJ

bolgár

Премиум оук, или първо зареждане в бъчва

(premium oak)

OEM

bolgár

Премиум резерва

(premium reserve)

OFJ

bolgár

Резерва

(reserve)

OEM/OFJ

bolgár

Розенталер

(Rosenthaler)

OEM

bolgár

Специална селекция

(special selection)

OEM

bolgár

Специална резерва

(special reserve)

OEM

bolgár


CSEH KÖZTÁRSASÁG

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott borok

Čechy önmagában vagy a Litoměřická kifejezés előtt

Čechy önmagában vagy a Mělnická kifejezés előtt

Morava önmagában vagy a Mikulovská kifejezés előtt

Morava önmagában vagy a Slovácká kifejezés előtt

Morava önmagában vagy a Velkopavlovická kifejezés előtt

Morava önmagában vagy a Znojemská kifejezés előtt

Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok

České

Moravské

Hagyományos kifejezések (az 1234/2007/EK rendelet 118u. cikke (1) bekezdésének a) pontja)

aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti

OEM

cseh

aromatický sekt s.o.

OEM

cseh

jakostní likérové víno

OEM

cseh

jakostní perlivé víno

OEM

cseh

jakostní šumivé víno stanovené oblasti

OEM

cseh

jakostní víno

OEM

cseh

jakostní víno odrůdové

OEM

cseh

jakostní víno s přívlastkem

OEM

cseh

jakostní víno známkové

OEM

cseh

V.O.C

OEM

cseh

víno originální certifikace

OEM

cseh

víno s přívlastkem kabinetní víno

OEM

cseh

víno s přívlastkem ledové víno

OEM

cseh

víno s přívlastkem pozdní sběr

OEM

cseh

víno s přívlastkem slámové víno

OEM

cseh

víno s přívlastkem výběr z bobulí

OEM

cseh

víno s přívlastkem výběr z cibéb

OEM

cseh

víno s přívlastkem výběr z hroznů

OEM

cseh

Víno origininální certifikace (VOC vagy V.O.C.)

OFJ

cseh

zemské víno

OFJ

cseh

Hagyományos kifejezések (az 1234/2007/EK rendelet 118u. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

Archivní víno

OEM

cseh

Burčák

OEM

cseh

Klaret

OEM

cseh

Košer, Košer víno

OEM

cseh

Labín

OEM

cseh

Mladé víno

OEM

cseh

Mešní víno

OEM

cseh

Panenské víno, Panenská sklizeň

OEM

cseh

Pěstitelský sekt (*)

OEM

cseh

Pozdní sběr

OEM

cseh

Premium

OEM

cseh

Rezerva

OEM

cseh

Růžák, Ryšák

OEM

cseh

Zrálo na kvasnicích, Krášleno na kvasnicích, Školeno na kvasnicích

OEM

cseh


NÉMETORSZÁG

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott borok

Ahr önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Baden önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Franken önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Hessische Bergstraße önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Mittelrhein önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Mosel önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Nahe önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Pfalz önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Rheingau önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Rheinhessen önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Saale-Unstrut önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Sachsen önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Württemberg önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok

Ahrtaler

Badischer

Bayerischer Bodensee

Brandenburger

Mosel

Ruwer

Saar

Main

Mecklenburger

Mitteldeutscher

Nahegauer

Neckar

Oberrhein

Pfälzer

Regensburger

Rhein

Rhein-Necker

Rheinburgen

Rheingauer

Rheinischer

Saarländischer

Sächsischer

Schleswig-Holsteinischer

Schwäbischer

Starkenburger

Taubertäler

Hagyományos kifejezések (az 1234/2007/EK rendelet 118u. cikke (1) bekezdésének a) pontja)

Prädikatswein (Qualitätswein mit Prädikat (*)) a következő kifejezések egyike előtt:

Kabinett

Spätlese

Auslese

Beerenauslese

Trockenbeerenauslese

Eiswein

OEM

német

Qualitätswein, önmagában vagy a b.A. kifejezés előtt

(Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete)

OEM

német

Qualitätslikörwein, önmagában vagy a b.A. kifejezés előtt (Qualitätslikörwein bestimmter Anbaugebiete)

OEM

német

Qualitätsperlwein, önmagában vagy a b.A. kifejezés előtt (Qualitätsperlwein bestimmter Anbaugebiete)

OEM

német

Sekt b.A. (Sekt bestimmter Anbaugebiete)

OEM

német

Landwein

OFJ

német

Winzersekt

OEM

német

Hagyományos kifejezések (az 1234/2007/EK rendelet 118u. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

Affentaler

OEM

német

Badisch Rotgold

OEM

német

Ehrentrudis

OEM

német

Hock

OEM

német

Klassik/Classic

OEM

német

Liebfrau(en)milch

OEM

német

Riesling-Hochgewächs

OEM

német

Schillerwein

OEM

német

Weißherbst

OEM

német


GÖRÖGORSZÁG

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott borok

Αγχίαλος

egyenértékű kifejezés: Anchialos

Αμύνταιο

egyenértékű kifejezés: Amynteo

Αρχάνες

egyenértékű kifejezés: Archanes

Γουμένισσα

egyenértékű kifejezés: Goumenissa

Δαφνές

egyenértékű kifejezés: Dafnes

Ζίτσα

egyenértékű kifejezés: Zitsa

Λήμνος

egyenértékű kifejezés: Lemnos

Μαντινεία

egyenértékű kifejezés: Mantinia

Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας

egyenértékű kifejezés: Mavrodafne of Cephalonia

Μαυροδάφνη Πατρών

egyenértékű kifejezés: Mavrodaphne of Patras

Μεσενικόλα

egyenértékű kifejezés: Messenikola

Μοσχάτος Κεφαλληνίας

egyenértékű kifejezés: Cephalonia Muscatel

Μοσχάτος Λήμνου

egyenértékű kifejezés: Lemnos Muscatel

Μοσχάτος Πατρών

egyenértékű kifejezés: Patras Muscatel

Μοσχάτος Ρίου Πατρών

egyenértékű kifejezés: Rio Patron Muscatel

Μοσχάτος Ρόδου

egyenértékű kifejezés: Rhodes Muscatel

Νάουσα

egyenértékű kifejezés: Naoussa

Νεμέα

egyenértékű kifejezés: Nemea

Πάρος

egyenértékű kifejezés: Paros

Πάτρα

egyenértékű kifejezés: Patras

Πεζά

egyenértékű kifejezés: Peza

Πλαγιές Μελίτωνα

egyenértékű kifejezés: Cotes de Meliton

Ραψάνη

egyenértékű kifejezés: Rapsani

Ρόδος

egyenértékű kifejezés: Rhodes

Ρομπόλα Κεφαλληνίας

egyenértékű kifejezés: Robola of Cephalonia

Σάμος

egyenértékű kifejezés: Samos

Σαντορίνη

egyenértékű kifejezés: Santorini

Σητεία

egyenértékű kifejezés: Sitia

Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok

Tοπικός Οίνος Κω

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Κοs

Tοπικός Οίνος Μαγνησίας

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Magnissia

Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Aegean Sea

Αττικός Τοπικός Οίνος

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Attiki-Attikos

Αχαϊκός Τοπικός Οίνος

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Αchaia

Βερντέα Ονομασία κατά παράδοση Ζακύνθου

egyenértékű kifejezés: Verdea Onomasia kata paradosi Zakinthou

Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Epirus-Epirotikos

Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Heraklion-Herakliotikos

Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Thessalia-Thessalikos

Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Thebes-Thivaikos

Θρακικός Τοπικός Οίνος vagy Τοπικός Οίνος Θράκης

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Thrace-Thrakikos vagy Regional wine of Thrakis

Ισμαρικός Τοπικός Οίνος

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Ismaros-Ismarikos

Κορινθιακός Τοπικός Οίνος

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Korinthos-Korinthiakos

Κρητικός Τοπικός Οίνος

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Crete-Kritikos

Λακωνικός Τοπικός Οίνος

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Lakonia-Lakonikos

Μακεδονικός Τοπικός Οίνος

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Macedonia-Macedonikos

Μεσημβριώτικος Τοπικός Οίνος

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Nea Messimvria

Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Messinia-Messiniakos

Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Metsovo-Metsovitikos

Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Monemvasia-Monemvasios

Παιανίτικος Τοπικός Οίνος

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Peanea

Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Pallini-Palliniotikos

Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Peloponnese-Peloponnesiakos

Ρετσίνα Αττικής önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység nevével kiegészítve

egyenértékű kifejezés: Retsina of Attiki

Ρετσίνα Βοιωτίας önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység nevével kiegészítve

egyenértékű kifejezés: Retsina of Viotia

Ρετσίνα Γιάλτρων önmagában vagy az Evvia kifejezéssel kiegészítve

egyenértékű kifejezés: Retsina of Gialtra

Ρετσίνα Ευβοίας önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység nevével kiegészítve

egyenértékű kifejezés: Retsina of Evvia

Ρετσίνα Θηβών önmagában vagy a Viotia kifejezéssel kiegészítve

egyenértékű kifejezés: Retsina of Thebes

Ρετσίνα Καρύστου önmagában vagy az Evvia kifejezéssel kiegészítve

egyenértékű kifejezés: Retsina of Karystos

Ρετσίνα Κρωπίας vagy Ρετσίνα Κορωπίου önmagában vagy az Attika kifejezéssel kiegészítve

egyenértékű kifejezés: Retsina of Kropia vagy Retsina of Koropi

Ρετσίνα Μαρκοπούλου önmagában vagy az Attika kifejezéssel kiegészítve

egyenértékű kifejezés: Retsina of Markopoulo

Ρετσίνα Μεγάρων önmagában vagy az Attika kifejezéssel kiegészítve

egyenértékű kifejezés: Retsina of Megara

Ρετσίνα Μεσογείων önmagában vagy az Attika kifejezéssel kiegészítve

egyenértékű kifejezés: Retsina of Mesogia

Ρετσίνα Παιανίας vagy Ρετσίνα Λιοπεσίου önmagában vagy az Attika kifejezéssel kiegészítve

egyenértékű kifejezés: Retsina of Peania vagy Retsina of Liopesi

Ρετσίνα Παλλήνης önmagában vagy az Attika kifejezéssel kiegészítve

egyenértékű kifejezés: Retsina of Pallini

Ρετσίνα Πικερμίου önmagában vagy az Attika kifejezéssel kiegészítve

egyenértékű kifejezés: Retsina of Pikermi

Ρετσίνα Σπάτων önmagában vagy az Attika kifejezéssel kiegészítve

egyenértékű kifejezés: Retsina of Spata

Ρετσίνα Χαλκίδας önmagában vagy az Evvia kifejezéssel kiegészítve

egyenértékű kifejezés: Retsina of Halkida

Συριανός Τοπικός Οίνος

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Syros-Syrianos

Τοπικός Οίνος Αβδήρων

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Avdira

Τοπικός Οίνος Αγίου Όρους, Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Mount Athos – Regional wine of Holly Mountain

Τοπικός Οίνος Αγοράς

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Agora

Τοπικός Οίνος Αδριανής

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Adriani

Τοπικός Οίνος Αναβύσσου

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Anavyssos

Τοπικός Οίνος Αργολίδας

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Argolida

Τοπικός Οίνος Αρκαδίας

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Arkadia

Τοπικός Οίνος Βελβεντού

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Velventos

Τοπικός Οίνος Βίλιτσας

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Vilitsa

Τοπικός Οίνος Γερανείων

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Gerania

Τοπικός Οίνος Γρεβενών

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Grevena

Τοπικός Οίνος Δράμας

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Drama

Τοπικός Οίνος Δωδεκανήσου

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Dodekanese

Τοπικός Οίνος Επανομής

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Epanomi

Τοπικός Οίνος Εύβοιας

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Evia

Τοπικός Οίνος Ηλιείας

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Ilia

Τοπικός Οίνος Ημαθίας

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Imathia

Τοπικός Οίνος Θαψανών

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Thapsana

Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Thessaloniki

Τοπικός Οίνος Ικαρίας

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Ikaria

Τοπικός Οίνος Ιλίου

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Ilion

Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Ioannina

Τοπικός Οίνος Καρδίτσας

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Karditsa

Τοπικός Οίνος Καρύστου

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Karystos

Τοπικός Οίνος Καστοριάς

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Kastoria

Τοπικός Οίνος Κέρκυρας

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Corfu

Τοπικός Οίνος Κισάμου

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Kissamos

Τοπικός Οίνος Κλημέντι

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Klimenti

Τοπικός Οίνος Κοζάνης

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Kozani

Τοπικός Οίνος Κοιλάδας Αταλάντης

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Valley of Atalanti

Τοπικός Οίνος Κορωπίου

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Koropi

Τοπικός Οίνος Κρανιάς

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Krania

Τοπικός Οίνος Κραννώνος

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Krannona

Τοπικός Οίνος Κυκλάδων

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Cyclades

Τοπικός Οίνος Λασιθίου

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Lasithi

Τοπικός Οίνος Λετρίνων

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Letrines

Τοπικός Οίνος Λευκάδας

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Lefkada

Τοπικός Οίνος Ληλάντιου Πεδίου

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Lilantio Pedio

Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Mantzavinata

Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Markopoulo

Τοπικός Οίνος Μαρτίνου

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Μartino

Τοπικός Οίνος Μεταξάτων

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Metaxata

Τοπικός Οίνος Μετεώρων

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Meteora

Τοπικός Οίνος Οπούντια Λοκρίδος

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Opountia Lokridos

Τοπικός Οίνος Παγγαίου

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Pangeon

Τοπικός Οίνος Παρνασσού

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Parnasos

Τοπικός Οίνος Πέλλας

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Pella

Τοπικός Οίνος Πιερίας

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Pieria

Τοπικός Οίνος Πισάτιδος

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Pisatis

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Slopes of Egialia

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Slopes of Ambelos

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Slopes of Vertiskos

Τοπικός Οίνος Πλαγίες Πάικου

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Slopes of Paiko

Τοπικός Οίνος Πλαγιές του Αίνου

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Slopes of Enos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Slopes of Kitherona

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Slopes of Knimida

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Slopes of Parnitha

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πεντελικού

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Slopes of Pendeliko

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Slopes of Petroto

Τοπικός Οίνος Πυλίας

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Pylia

Τοπικός Οίνος Ριτσώνας

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Ritsona

Τοπικός Οίνος Σερρών

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Serres

Τοπικός Οίνος Σιάτιστας

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Siatista

Τοπικός Οίνος Σιθωνίας

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Sithonia

Τοπικός Οίνος Σπάτων

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Spata

Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Sterea Ellada

Τοπικός Οίνος Τεγέας

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Tegea

Τοπικός Οίνος Τριφυλίας

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Trifilia

Τοπικός Οίνος Τυρνάβου

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Tyrnavos

Τοπικός Οίνος Φλώρινας

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Florina

Τοπικός Οίνος Χαλικούνας

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Halikouna

Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής

egyenértékű kifejezés: Regional wine of Halkidiki

Hagyományos kifejezések (az 1234/2007/EK rendelet 118u. cikke (1) bekezdésének a) pontja)

Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ)

(appellation d’origine de qualité supérieure)

OEM

görög

Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη (ΟΠΕ)

(appellation d’origine contrôlée)

OEM

görög

Οίνος γλυκός φυσικός

(vin doux naturel)

OEM

görög

Οίνος φυσικώς γλυκύς

(vin naturellement doux)

OEM

görög

ονομασία κατά παράδοση (appellation traditionnelle)

OFJ

görög

τοπικός οίνος

(vin de pays)

OFJ

görög

Hagyományos kifejezések (az 1234/2007/EK rendelet 118u. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

Αγρέπαυλη

(Agrepavlis)

OEM/OFJ

görög

Αμπέλι

(Ampeli)

OEM/OFJ

görög

Αμπελώνας(ες)

(Ampelonas(-ès))

OEM/OFJ

görög

Αρχοντικό

(Archontiko)

OEM/OFJ

görög

Κάβα

(Cava)

OFJ

görög

Από διαλεκτούς αμπελώνες

(Grand Cru)

OEM

görög

Ειδικά Επιλεγμένος

(Grande réserve)

OEM

görög

Κάστρο

(Kastro)

OEM/OFJ

görög

Κτήμα

(Ktima)

OEM/OFJ

görög

Λιαστός

(Liastos)

OEM/OFJ

görög

Μετόχι

(Metochi)

OEM/OFJ

görög

Μοναστήρι

(Monastiri)

OEM/OFJ

görög

Νάμα

(Nama)

OEM/OFJ

görög

Νυχτέρι

(Nychteri)

OEM

görög

Ορεινό κτήμα

(Orino Ktima)

OEM/OFJ

görög

Ορεινός αμπελώνας

(Orinos Ampelonas)

OEM/OFJ

görög

Πύργος

(Pyrgos)

OEM/OFJ

görög

Επιλογή ή Επιλεγμένος

(Réserve)

OEM

görög

Παλαιωθείς επιλεγμένος

(Vieille réserve)

OEM

görög

Βερντέα

(Verntea)

OFJ

görög

Vinsanto

OEM

latin


SPANYOLORSZÁG

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott borok

Abona

Alella

Alicante önmagában vagy a Marina Alta kifejezés előtt

Almansa

Arabako Txakolina

egyenértékű kifejezés: Txakolí de Álava

Arlanza

Arribes

Bierzo

Binissalem

Bizkaiko Txakolina

egyenértékű kifejezés: Chacolí de Bizkaia

Bullas

Calatayud

Campo de Borja

Campo de la Guardia

Cangas

Cariñena

Cataluña

Cava

Chacolí de Bizkaia

egyenértékű kifejezés: Bizkaiko Txakolina

Chacolí de Getaria

egyenértékű kifejezés: Getariako Txakolina

Cigales

Conca de Barberá

Condado de Huelva

Costers del Segre önmagában vagy az Artesa kifejezés előtt

Costers del Segre önmagában vagy a Les Garrigues kifejezés előtt

Costers del Segre önmagában vagy a Raimat kifejezés előtt

Costers del Segre önmagában vagy a Valls de Riu Corb kifejezés előtt

Dehesa del Carrizal

Dominio de Valdepusa

El Hierro

Empordà

Finca Élez

Getariako Txakolina

egyenértékű kifejezés: Chacolí de Getaria

Gran Canaria

Granada

Guijoso

Jerez-Xérès-Sherry

Jumilla

La Gomera

La Mancha

La Palma önmagában vagy a Fuencaliente kifejezés előtt

La Palma önmagában vagy a Hoyo de Mazo kifejezés előtt

La Palma önmagában vagy a Norte de la Palma kifejezés előtt

Lanzarote

Lebrija

Málaga

Manchuela

Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

egyenértékű kifejezés: Manzanilla

Méntrida

Mondéjar

Monterrei önmagában vagy a Ladera de Monterrei kifejezés előtt

Monterrei önmagában vagy a Val de Monterrei kifejezés előtt

Montilla-Moriles

Montsant

Navarra önmagában vagy a Baja Montaña kifejezés előtt

Navarra önmagában vagy a Ribera Alta kifejezés előtt

Navarra önmagában vagy a Ribera Baja kifejezés előtt

Navarra önmagában vagy a Tierra Estella kifejezés előtt

Navarra önmagában vagy a Valdizarbe kifejezés előtt

Pago de Arínzano

egyenértékű kifejezés: Vino de pago de Arinzano

Pago de Otazu

Pago Florentino

Penedés

Pla de Bages

Pla i Llevant

Prado de Irache

Priorat

Rías Baixas önmagában vagy a Condado do Tea kifejezés előtt

Rías Baixas önmagában vagy az O Rosal kifejezés előtt

Rías Baixas önmagában vagy a Ribeira do Ulla kifejezés előtt

Rías Baixas önmagában vagy a Soutomaior kifejezés előtt

Rías Baixas önmagában vagy a Val do Salnés kifejezés előtt

Ribeira Sacra önmagában vagy az Amandi kifejezés előtt

Ribeira Sacra önmagában vagy a Chantada kifejezés előtt

Ribeira Sacra önmagában vagy a Quiroga-Bibei kifejezés előtt

Ribeira Sacra önmagában vagy a Ribeiras do Miño kifejezés előtt

Ribeira Sacra önmagában vagy a Ribeiras do Sil kifejezés előtt

Ribeiro

Ribera del Duero

Ribera del Guadiana önmagában vagy a Cañamero kifejezés előtt

Ribera del Guadiana önmagában vagy a Matanegra kifejezés előtt

Ribera del Guadiana önmagában vagy a Montánchez kifejezés előtt

Ribera del Guadiana önmagában vagy a Ribera Alta kifejezés előtt

Ribera del Guadiana önmagában vagy a Ribera Baja kifejezés előtt

Ribera del Guadiana önmagában vagy a Tierra de Barros kifejezés előtt

Ribera del Júcar

Rioja önmagában vagy a Rioja Alavesa kifejezés előtt

Rioja önmagában vagy a Rioja Alta kifejezés előtt

Rioja önmagában vagy a Rioja Baja kifejezés előtt

Rueda

Sierras de Málaga önmagában vagy a Serranía de Ronda kifejezés előtt

Somontano

Tacoronte-Acentejo

Tarragona

Terra Alta

Tierra de León

Tierra del Vino de Zamora

Toro

Txakolí de Álava

egyenértékű kifejezés: Arabako Txakolina

Uclés

Utiel-Requena

Valdeorras

Valdepeñas

Valencia önmagában vagy az Alto Turia kifejezés előtt

Valencia önmagában vagy a Clariano kifejezés előtt

Valencia önmagában vagy a Moscatel de Valencia kifejezés előtt

Valencia önmagában vagy a Valentino kifejezés előtt

Valle de Güímar

Valle de la Orotava

Valles de Benavente

Valtiendas

Vinos de Madrid önmagában vagy az Arganda kifejezés előtt

Vinos de Madrid önmagában vagy a Navalcarnero kifejezés előtt

Vinos de Madrid önmagában vagy a San Martín de Valdeiglesias kifejezés előtt

Ycoden-Daute-Isora

Yecla

Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok

3 Riberas

Abanilla

Altiplano de Sierra Nevada

Bailén

Bajo Aragón

Barbanza e Iria

Betanzos

Cádiz

Campo de Cartagena

Castelló

Castilla

Castilla y León

Contraviesa-Alpujarra

Córdoba

Costa de Cantabria

Cumbres del Guadalfeo

Desierto de Almería

El Terrerazo

Extremadura

Formentera

Ibiza

Illes Balears

Isla de Menorca

Laujar-Alpujarra

Lederas del Genil

Liébana

Los Palacios

Mallorca

Murcia

Norte de Almería

Ribera del Andarax

Ribera del Gállego-Cinco Villas

Ribera del Jiloca

Ribera del Queiles

Serra de Tramuntana-Costa Nord

Sierra Norte de Sevilla

Sierra Sur de Jaén

Sierras de Las Estancias y Los Filabres

Torreperogil

Valdejalón

Valle del Cinca

Valle del Miño-Ourense

Valles de Sadacia

Villaviciosa de Córdoba

Hagyományos kifejezések (az 1234/2007/EK rendelet 118u. cikke (1) bekezdésének a) pontja)

D.O

OEM

spanyol

D.O.Ca

OEM

spanyol

Denominacion de origen

OEM

spanyol

Denominacion de origen calificada

OEM

spanyol

Vino de calidad con indicación geográfica

OEM

spanyol

Vino de pago

OEM

spanyol

Vino de pago calificado

OEM

spanyol

Vino dulce natural

OEM

spanyol

Vino generoso

OEM

spanyol

Vino generoso de licor

OEM

spanyol

Vino de la Tierra

OFJ

spanyol

Hagyományos kifejezések (az 1234/2007/EK rendelet 118u. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

Amontillado

OEM

spanyol

Añejo

OEM/OFJ

spanyol

Chacolí-Txakolina

OEM

spanyol

Clásico

OEM

spanyol

Cream

OEM

spanyol

Criadera

OEM

spanyol

Criaderas y Soleras

OEM

spanyol

Crianza

OEM

spanyol

Dorado

OEM

spanyol

Fino

OEM

spanyol

Fondillón

OEM

spanyol

Gran reserva

OEM

spanyol

Lágrima

OEM

spanyol

Noble

OEM/OFJ

spanyol

Oloroso

OEM

spanyol

Pajarete

OEM

spanyol

Pálido

OEM

spanyol

Palo Cortado

OEM

spanyol

Primero de Cosecha

OEM

spanyol

Rancio

OEM

spanyol

Raya

OEM

spanyol

Reserva

OEM

spanyol

Sobremadre

OEM

spanyol

Solera

OEM

spanyol

Superior

OEM

spanyol

Trasañejo

OEM

spanyol

Vino Maestro

OEM

spanyol

Vendimia Inicial

OEM

spanyol

Viejo

OEM/OFJ

spanyol

Vino de Tea

OEM

spanyol


FRANCIAORSZÁG

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott borok

Ajaccio

Aloxe-Corton

Alsace önmagában vagy a szőlőfajta neve és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

egyenértékű kifejezés: Vin d’Alsace

Alsace Grand Cru a Rosacker kifejezés után

Alsace Grand Cru az Altenberg de Bergbieten kifejezés előtt

Alsace Grand Cru az Altenberg de Bergheim kifejezés előtt

Alsace Grand Cru az Altenberg de Wolxheim kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Brand kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Bruderthal kifejezés előtt

Alsace Grand Cru az Eichberg kifejezés előtt

Alsace Grand Cru az Engelberg kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Florimont kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Frankstein kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Froehn kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Furstentum kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Geisberg kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Gloeckelberg kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Goldert kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Hatschbourg kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Hengst kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Kanzlerberg kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Kastelberg kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Kessler kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Kirchberg de Barr kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Kirchberg de Ribeauvillé kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Kitterlé kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Mambourg kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Mandelberg kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Marckrain kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Moenchberg kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Muenchberg kifejezés előtt

Alsace Grand Cru az Ollwiller kifejezés előtt

Alsace Grand Cru az Osterberg kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Pfersigberg kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Pfingstberg kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Praelatenberg kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Rangen kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Saering kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Schlossberg kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Schoenenbourg kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Sommerberg kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Sonnenglanz kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Spiegel kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Sporen kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Steinen kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Steingrubler kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Steinklotz kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Vorbourg kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Wiebelsberg kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Wineck-Schlossberg kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Winzenberg kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Zinnkoepflé kifejezés előtt

Alsace Grand Cru a Zotzenberg kifejezés előtt

Anjou önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Anjou Coteaux de la Loire önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Anjou-Villages Brissac önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Arbois önmagában vagy a Pupillin kifejezés előtt, amelyet a »mousseux« kifejezés követhet

Auxey-Duresses önmagában vagy a»Côte de Beaune«illetve a»Côte de Beaune-Villages«kifejezés előtt

Bandol

egyenértékű kifejezés: Vin de Bandol

Banyuls önmagában vagy a»Grand Cru«és/vagy a»Rancio«kifejezés előtt

Barsac

Bâtard-Montrachet

Béarn önmagában vagy a Bellocq kifejezés előtt

Beaujolais önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt, amelyet a»Villages«, illetve a»Supérieur«kifejezés követhet

Beaune

Bellet

egyenértékű kifejezés: Vin de Bellet

Bergerac önmagában vagy a»sec«kifejezés előtt

Bienvenues-Bâtard-Montrachet

Blagny önmagában vagy a Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages kifejezés előtt

Blanquette de Limoux

Blanquette méthode ancestrale

Blaye

Bonnes-mares

Bonnezeaux önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Bordeaux önmagában vagy a»Clairet«, a»Rosé«, a»Mousseux«, illetve a»supérieur«kifejezések valamelyike előtt

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauge

Bourg

egyenértékű kifejezés: Côtes de Bourg/Bourgeais

Bourgogne önmagában vagy a»Clairet«, a»Rosé«kifejezések valamelyike, illetve egy kisebb földrajzi egység neve előtt Chitry

Bourgogne önmagában vagy a»Clairet«, a»Rosé«kifejezések valamelyike, illetve egy kisebb földrajzi egység neve előtt Côte Chalonnaise

Bourgogne önmagában vagy a»Clairet«, a»Rosé«kifejezések valamelyike, illetve egy kisebb földrajzi egység neve előtt Côte Saint-Jacques

Bourgogne önmagában vagy a»Clairet«, a»Rosé«kifejezések valamelyike, illetve egy kisebb földrajzi egység neve előtt Côtes d’Auxerre

Bourgogne önmagában vagy a»Clairet«, a»Rosé«kifejezések valamelyike, illetve egy kisebb földrajzi egység neve előtt Côtes du Couchois

Bourgogne önmagában vagy a»Clairet«, a»Rosé«kifejezések valamelyike, illetve egy kisebb földrajzi egység neve előtt Coulanges-la-Vineuse

Bourgogne önmagában vagy a»Clairet«, a»Rosé«kifejezések valamelyike, illetve egy kisebb földrajzi egység neve előtt Épineuil

Bourgogne önmagában vagy a»Clairet«, a»Rosé«kifejezések valamelyike, illetve egy kisebb földrajzi egység neve előtt Hautes Côtes de Beaune

Bourgogne önmagában vagy a»Clairet«, a»Rosé«kifejezések valamelyike, illetve egy kisebb földrajzi egység neve előtt Hautes Côtes de Nuits

Bourgogne önmagában vagy a»Clairet«, a»Rosé«kifejezések valamelyike, illetve egy kisebb földrajzi egység neve előtt La Chapelle Notre-Dame

Bourgogne önmagában vagy a»Clairet«, a»Rosé«kifejezések valamelyike, illetve egy kisebb földrajzi egység neve előtt Le Chapitre

Bourgogne önmagában vagy a»Clairet«, a»Rosé«kifejezések valamelyike, illetve egy kisebb földrajzi egység neve előtt Montrecul/Montre-cul/En Montre-Cul

Bourgogne önmagában vagy a»Clairet«, a»Rosé«kifejezések valamelyike, illetve egy kisebb földrajzi egység neve előtt Vézelay

Bourgogne önmagában vagy a»Clairet«, a»Rosé«, az»ordinaire«, illetve a»grand ordinaire«kifejezések valamelyike előtt

Bourgogne aligoté

Bourgogne passe-tout-grains

Bourgueil

Bouzeron

Brouilly

Bugey önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt, amelyet a»Vins du«, a»Mousseux du«, a»Pétillant«vagy a»Roussette du«kifejezés előzhet meg, illetve a»Mousseux«vagy a»Pétillant«kifejezés és egy kisebb földrajzi egység neve követhet

Buzet

Cabardès

Cabernet d’Anjou önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Cabernet de Saumur önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Cadillac

Cahors

Cassis

Cérons

Chablis önmagában vagy a Beauroy kifejezés előtt, amelyet a»premier cru«kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Berdiot kifejezés előtt, amelyet a »premier cru«kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Beugnons kifejezés előtt

Chablis önmagában vagy a Butteaux kifejezés előtt, amelyet a»premier cru«kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Chapelot kifejezés előtt, amelyet a»premier cru«kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Chatains kifejezés előtt, amelyet a»premier cru«kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Chaume de Talvat kifejezés előtt, amelyet a»premier cru«kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Côte de Bréchain kifejezés előtt, amelyet a»premier cru«kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Côte de Cuissy kifejezés előtt

Chablis önmagában vagy a Côte de Fontenay kifejezés előtt, amelyet a»premier cru«kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Côte de Jouan kifejezés előtt, amelyet a»premier cru«kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Côte de Léchet kifejezés előtt, amelyet a»premier cru«kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Côte de Savant kifejezés előtt, amelyet a»premier cru«kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Côte de Vaubarousse kifejezés előtt, amelyet a»premier cru«kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Côte des Prés Girots kifejezés előtt, amelyet a»premier cru«kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Forêts kifejezés előtt, amelyet a»premier cru«kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Fourchaume kifejezés előtt, amelyet a»premier cru«kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a L’Homme mort kifejezés előtt, amelyet a»premier cru«kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Les Beauregards kifejezés előtt, amelyet a»premier cru«kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Les Épinottes kifejezés előtt, amelyet a»premier cru«kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Les Fourneaux kifejezés előtt, amelyet a»premier cru«kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Les Lys kifejezés előtt, amelyet a»premier cru«kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Mélinots kifejezés előtt, amelyet a»premier cru«kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Mont de Milieu kifejezés előtt, amelyet a»premier cru«kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Montée de Tonnerre kifejezés előtt

Chablis önmagában vagy a Montmains kifejezés előtt, amelyet a»premier cru«kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Morein kifejezés előtt, amelyet a»premier cru«kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Pied d’Aloup kifejezés előtt, amelyet a»premier cru«kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Roncières kifejezés előtt, amelyet a»premier cru«kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Sécher kifejezés előtt, amelyet a»premier cru«kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Troesmes kifejezés előtt, amelyet a»premier cru«kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Vaillons kifejezés előtt, amelyet a»premier cru«kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Vau de Vey kifejezés előtt, amelyet a»premier cru«kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Vau Ligneau kifejezés előtt, amelyet a»premier cru«kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Vaucoupin kifejezés előtt, amelyet a»premier cru«kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Vaugiraut kifejezés előtt, amelyet a»premier cru«kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Vaulorent kifejezés előtt, amelyet a»premier cru«kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Vaupulent kifejezés előtt, amelyet a»premier cru«kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Vaux-Ragons kifejezés előtt, amelyet a»premier cru«kifejezés követhet

Chablis önmagában vagy a Vosgros kifejezés előtt, amelyet a»premier cru«kifejezés követhet

Chablis

Chablis grand cru önmagában vagy a Blanchot kifejezés előtt

Chablis grand cru önmagában vagy a Bougros kifejezés előtt

Chablis grand cru önmagában vagy a Grenouilles kifejezés előtt

Chablis grand cru önmagában vagy a Les Clos kifejezés előtt

Chablis grand cru önmagában vagy a Preuses kifejezés előtt

Chablis grand cru önmagában vagy a Valmur kifejezés előtt

Chablis grand cru önmagában vagy a Vaudésir kifejezés előtt

Chambertin

Chambertin-Clos-de-Bèze

Chambolle-Musigny

Champagne

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Charmes-Chambertin

Chassagne-Montrachet önmagában vagy a Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages kifejezés előtt

Château Grillet

Château-Chalon

Châteaumeillant

Châteauneuf-du-Pape

Châtillon-en-Diois

Chaume – Premier Cru des coteaux du Layon

Chenas

Chevalier-Montrachet

Cheverny

Chinon

Chiroubles

Chorey-les-Beaune önmagában vagy a Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages kifejezés előtt

Clairette de Bellegarde

Clairette de Die

Clairette de Languedoc önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Clos de la Roche

Clos de Tart

Clos de Vougeot

Clos des Lambrays

Clos Saint-Denis

Collioure

Condrieu

Corbières

Cornas

Corse önmagában vagy a»Vin de«kifejezés után

Corse önmagában vagy a Calvi kifejezés előtt, amelyet a»Vin de«kifejezés előzhet meg

Corse önmagában vagy a Coteaux du Cap Corse kifejezés előtt, amelyet a»Vin de«kifejezés előzhet meg

Corse önmagában vagy a Figari kifejezés előtt, amelyet a»Vin de«kifejezés előzhet meg

Corse önmagában vagy a Porto-Vecchio kifejezés előtt, amelyet a»Vin de«kifejezés előzhet meg

Corse önmagában vagy a Sartène kifejezés előtt, amelyet a»Vin de«kifejezés előzhet meg

Corton

Corton-Charlemagne

Costières de Nîmes

Côte de Beaune önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve után

Côte de Beaune-Villages

Côte de Brouilly

Côte de Nuits-villages

Côte roannaise

Côte Rôtie

Coteaux champenois önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Coteaux d’Aix-en-Provence

Coteaux d’Ancenis a szőlőfajta neve előtt

Coteaux de Die

Coteaux de l’Aubance önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Coteaux de Pierrevert

Coteaux de Saumur önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Coteaux du Giennois

Coteaux du Languedoc önmagában vagy a Cabrières kifejezés előtt

Coteaux du Languedoc önmagában vagy a Coteaux de la Méjanelle/La Méjanelle kifejezés előtt

Coteaux du Languedoc önmagában vagy a Coteaux de Saint-Christol/Saint-Christol kifejezés előtt

Coteaux du Languedoc önmagában vagy a Coteaux de Vérargues/Vérargues kifejezés előtt

Coteaux du Languedoc önmagában vagy a Montpeyroux kifejezés előtt

Coteaux du Languedoc önmagában vagy a Quatourze kifejezés előtt

Coteaux du Languedoc önmagában vagy a Saint-Drézéry kifejezés előtt

Coteaux du Languedoc önmagában vagy a Saint-Georges-d’Orques kifejezés előtt

Coteaux du Languedoc önmagában vagy a Saint-Saturnin kifejezés előtt

Coteaux du Languedoc önmagában vagy a Pic-Saint-Loup kifejezés előtt

Coteaux du Layon önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt, amelyet egy kisebb földrajzi egység neve követhet

Coteaux du Layon Chaume önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Coteaux du Loir önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Coteaux du Lyonnais

Coteaux du Quercy

Coteaux du Tricastin

Coteaux du Vendômois önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Coteaux Varois en Provence

Côtes Canon Fronsac

egyenértékű kifejezés: Canon Fronsac

Côtes d’Auvergne önmagában vagy a Boudes kifejezés előtt

Côtes d’Auvergne önmagában vagy a Chanturgue kifejezés előtt

Côtes d’Auvergne önmagában vagy a Châteaugay kifejezés előtt

Côtes d’Auvergne önmagában vagy a Corent kifejezés előtt

Côtes d’Auvergne önmagában vagy a Madargue kifejezés előtt

Côtes de Bergerac

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Côtes de Castillon

Côtes de Duras

Côtes de Millau

Côtes de Montravel

Côtes de Provence

Côtes de Toul

Côtes du Brulhois

Côtes du Forez

Côtes du Frontonnais önmagában vagy a Fronton kifejezés előtt

Côtes du Frontonnais önmagában vagy a Villaudric kifejezés előtt

Côtes du Jura önmagában vagy a»mousseux«kifejezés előtt

Côtes du Lubéron

Côtes du Marmandais

Côtes du Rhône

Côtes du Roussillon önmagában vagy a Les Aspres kifejezés előtt

Côtes du Roussillon Villages önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Côtes du Ventoux

Côtes du Vivarais

Cour-Cheverny önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Crémant d’Alsace

Crémant de Bordeaux

Crémant de Bourgogne

Crémant de Die

Crémant de Limoux

Crémant de Loire

Crémant du Jura

Crépy

Criots-Bâtard-Montrachet

Crozes-Hermitage

egyenértékű kifejezés: Crozes-Ermitage

Échezeaux

Entre-Deux-Mers

Entre-Deux-Mers-Haut-Benauge

Faugères

Fiefs Vendéens önmagában vagy a Brem kifejezés előtt

Fiefs Vendéens önmagában vagy a Mareuil kifejezés előtt

Fiefs Vendéens önmagában vagy a Pissotte kifejezés előtt

Fiefs Vendéens önmagában vagy a Vix kifejezés előtt

Fitou

Fixin

Fleurie

Floc de Gascogne

Fronsac

Frontignan önmagában vagy a»Muscat de«kifejezés után

Fronton

Gaillac önmagában vagy a»mousseux«kifejezés előtt

Gaillac premières côtes

Gevrey-Chambertin

Gigondas

Givry

Grand Roussillon önmagában vagy a»Rancio«kifejezés előtt

Grand-Échezeaux

Graves önmagában vagy a»supérieures«kifejezés előtt

Graves de Vayres

Griotte-Chambertin

Gros plant du Pays nantais

Haut-Médoc

Haut-Montravel

Haut-Poitou

Hermitage

egyenértékű kifejezés: l’Hermitage/Ermitage/l’Ermitage

Irancy

Irouléguy

Jasnières önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Juliénas

Jurançon önmagában vagy a»sec«kifejezés előtt

L’Étoile önmagában vagy a»mousseux«kifejezés előtt

La Grande Rue

Ladoix önmagában vagy a»Côte de Beaune«, illetve a»Côte de Beaune-Villages«kifejezés előtt

Lalande de Pomerol

Languedoc önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Languedoc Grès de Montpellier

Languedoc La Clape

Languedoc Picpoul-de-Pinet

Languedoc Terrasses du Larzac

Languedoc-Pézénas

Latricières-Chambertin

Lavilledieu

Les Baux de Provence

Limoux

Lirac

Listrac-Médoc

Loupiac

Lussac-Saint-Émilion

Mâcon önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt, amelyet a»Supérieur«, illetve a»Villages«kifejezés követhet

egyenértékű kifejezés: Pinot-Chardonnay-Mâcon

Macvin du Jura

Madiran

Malepère

Maranges önmagában vagy a Clos de la Boutière kifejezés előtt

Maranges önmagában vagy a La Croix Moines kifejezés előtt

Maranges önmagában vagy a La Fussière kifejezés előtt

Maranges önmagában vagy a Le Clos des Loyères kifejezés előtt

Maranges önmagában vagy a Le Clos des Rois kifejezés előtt

Maranges önmagában vagy a Les Clos Roussots kifejezés előtt

Maranges önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt, amelyet a»Côte de Beaune«, illetve a»Côte de Beaune-Villages«kifejezés követhet

Marcillac

Margaux

Marsannay önmagában vagy a»rosé«kifejezés előtt

Maury önmagában vagy a»Rancio«kifejezés előtt

Mazis-Chambertin

Mazoyères-Chambertin

Médoc

Menetou-Salon önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt, amelyet a Val de Loire kifejezés követhet

Mercurey

Meursault önmagában vagy a»Côte de Beaune«, illetve a»Côte de Beaune-Villages«kifejezés előtt

Minervois

Minervois-La-Livinière

Monbazillac

Montagne Saint-Émilion

Montagny

Monthélie önmagában vagy a»Côte de Beaune«, illetve a»Côte de Beaune-Villages«kifejezés előtt

Montlouis-sur-Loire önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt, amelyet a»mousseux«, illetve a»pétillant«kifejezés követhet

Montrachet

Montravel

Morey-Saint-Denis

Morgon

Moselle

Moulin-à-Vent

Moulis

egyenértékű kifejezés: Moulis-en-Médoc

Muscadet önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Muscadet-Coteaux de la Loire önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Muscadet-Côtes de Grandlieu önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Muscadet-Sèvre et Maine önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Muscat de Beaumes-de-Venise

Muscat de Lunel

Muscat de Mireval

Muscat de Saint-Jean-de-Minvervois

Muscat du Cap Corse

Musigny

Néac

Nuits

egyenértékű kifejezés: Nuits-Saint-Georges

Orléans önmagában vagy a Cléry kifejezés előtt

Pacherenc du Vic-Bilh önmagában vagy a»sec«kifejezés előtt

Palette

Patrimonio

Pauillac

Pécharmant

Pernand-Vergelesses önmagában vagy a»Côte de Beaune«, illetve a»Côte de Beaune-Villages«kifejezés előtt

Pessac-Léognan

Petit Chablis önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Pineau des Charentes

egyenértékű kifejezés: Pineau Charentais

Pomerol

Pommard

Pouilly-Fuissé

Pouilly-Loché

Pouilly-sur-Loire önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

egyenértékű kifejezés: Blanc Fumé de Pouilly/Pouilly-Fumé

Pouilly-Vinzelles

Premières Côtes de Blaye

Premières Côtes de Bordeaux önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Puisseguin-Saint-Emilion

Puligny-Montrachet önmagában vagy a»Côte de Beaune«, illetve a»Côte de Beaune-Villages«kifejezés előtt

Quarts de Chaume önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Quincy önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Rasteau önmagában vagy a»Rancio«kifejezés előtt

Régnié

Reuilly önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Richebourg

Rivesaltes önmagában vagy a»Rancio«kifejezés előtt, amelyet a»Muscat de«kifejezés előzhet meg

Romanée (La)

Romanée Contie

Romanée Saint-Vivant

Rosé d’Anjou

Rosé de Loire önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Rosé des Riceys

Rosette

Roussette de Savoie önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint Sardos

Saint-Amour

Saint-Aubin önmagában vagy a»Côte de Beaune«, illetve a»Côte de Beaune-Villages«kifejezés előtt

Saint-Bris

Saint-Chinian

Saint-Émilion

Saint-Émilion Grand Cru

Saint-Estèphe

Saint-Georges-Saint-Émilion

Saint-Joseph

Saint-Julien

Saint-Mont

Saint-Nicolas-de-Bourgueil önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Saint-Péray önmagában vagy a»mousseux«kifejezés előtt

Saint-Pourçain

Saint-Romain önmagában vagy a»Côte de Beaune«, illetve a»Côte de Beaune-Villages«kifejezés előtt

Saint-Véran

Sainte-Croix du Mont

Sainte-Foy Bordeaux

Sancerre

Santenay önmagában vagy a»Côte de Beaune«, illetve a»Côte de Beaune-Villages«kifejezés előtt

Saumur önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt, amelyet a»mousseux«, illetve a»pétillant«kifejezés követhet

Saumur-Champigny önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Saussignac

Sauternes

Savennières önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Savennières-Coulée de Serrant önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Savennières-Roche-aux-Moines önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Savigny-les-Beaune önmagában vagy a»Côte de Beaune«, illetve a»Côte de Beaune-Villages«kifejezés előtt

egyenértékű kifejezés: Savigny

Seyssel önmagában vagy a»mousseux«kifejezés előtt

Tâche (La)

Tavel

Touraine önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt, amelyet a »mousseux«, illetve a»pétillant«kifejezés követhet

Touraine Amboise önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Touraine Azay-le-Rideau önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Touraine Mestand önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Touraine Noble Joué önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt

Tursan

Vacqueyras

Valençay

Vin d’Entraygues et du Fel

Vin d’Estaing

Vin de Savoie önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt, amelyet a»mousseux«, illetve a»pétillant«kifejezés követhet

Vins du Thouarsais

Vins Fins de la Côte de Nuits

Viré-Clessé

Volnay

Volnay Santenots

Vosnes Romanée

Vougeot

Vouvray önmagában vagy a Val de Loire kifejezés előtt, amelyet a»mousseux«, illetve a»pétillant«kifejezés követhet

Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok

Agenais

Aigues

Ain

Allier

Allobrogie

Alpes de Haute Provence

Alpes Maritimes

Alpilles

Ardèche

Argens

Ariège

Aude

Aveyron

Balmes Dauphinoises

Bénovie

Bérange

Bessan

Bigorre

Bouches du Rhône

Bourbonnais

Calvados

Cassan

Cathare

Caux

Cessenon

Cévennes önmagában vagy a Mont Bouquet kifejezés előtt

Charentais önmagában vagy az Ile d’Oléron kifejezés előtt

Charentais önmagában vagy az Ile de Ré kifejezés előtt

Charentais önmagában vagy a Saint Sornin kifejezés előtt

Charente

Charentes Maritimes

Cher

Cité de Carcassonne

Collines de la Moure

Collines Rhodaniennes

Comté de Grignan

Comté Tolosan

Comtés Rhodaniens

Corrèze

Côte Vermeille

Coteaux Charitois

Coteaux de Bessilles

Coteaux de Cèze

Coteaux de Coiffy

Coteaux de Fontcaude

Coteaux de Glanes

Coteaux de l’Ardèche

Coteaux de la Cabrerisse

Coteaux de Laurens

Coteaux de l’Auxois

Coteaux de Miramont

Coteaux de Montélimar

Coteaux de Murviel

Coteaux de Narbonne

Coteaux de Peyriac

Coteaux de Tannay

Coteaux des Baronnies

Coteaux du Cher et de l’Arnon

Coteaux du Grésivaudan

Coteaux du Libron

Coteaux du Littoral Audois

Coteaux du Pont du Gard

Coteaux du Salagou

Coteaux du Verdon

Coteaux d’Enserune

Coteaux et Terrasses de Montauban

Coteaux Flaviens

Côtes Catalanes

Côtes de Ceressou

Côtes de Gascogne

Côtes de Lastours

Côtes de Meuse

Côtes de Montestruc

Côtes de Pérignan

Côtes de Prouilhe

Côtes de Thau

Côtes de Thongue

Côtes du Brian

Côtes du Condomois

Côtes du Tarn

Côtes du Vidourle

Creuse

Cucugnan

Deux-Sèvres

Dordogne

Doubs

Drôme

Duché d’Uzès

Franche-Comté önmagában vagy a Coteaux de Champlitte kifejezés előtt

Gard

Gers

Haute Vallée de l’Orb

Haute Vallée de l’Aude

Haute-Garonne

Haute-Marne

Haute-Saône

Haute-Vienne

Hauterive önmagában vagy a Coteaux du Termenès kifejezés előtt

Hauterive önmagában vagy a Côtes de Lézignan kifejezés előtt

Hauterive önmagában vagy a Val d’Orbieu kifejezés előtt

Hautes-Alpes

Hautes-Pyrénées

Hauts de Badens

Hérault

Île de Beauté

Indre

Indre et Loire

Isère

Jardin de la France önmagában vagy a Marches de Bretagne kifejezés előtt

Jardin de la France önmagában vagy a Pays de Retz kifejezés előtt

Landes

Loir et Cher

Loire-Atlantique

Loiret

Lot

Lot et Garonne

Maine et Loire

Maures

Méditerranée

Meuse

Mont Baudile

Mont-Caume

Monts de la Grage

Nièvre

Oc

Périgord önmagában vagy a Vin de Domme kifejezés előtt

Petite Crau

Principauté d’Orange

Puy de Dôme

Pyrénées Orientales

Pyrénées-Atlantiques

Sables du Golfe du Lion

Saint-Guilhem-le-Désert

Saint-Sardos

Sainte Baume

Sainte Marie la Blanche

Saône et Loire

Sarthe

Seine et Marne

Tarn

Tarn et Garonne

Terroirs Landais önmagában vagy a Coteaux de Chalosse kifejezés előtt

Terroirs Landais önmagában vagy a Côtes de L’Adour kifejezés előtt

Terroirs Landais önmagában vagy a Sables de l’Océan kifejezés előtt

Terroirs Landais önmagában vagy a Sables Fauves kifejezés előtt

Thézac-Perricard

Torgan

Urfé

Val de Cesse

Val de Dagne

Val de Loire

Val de Montferrand

Vallée du Paradis

Var

Vaucluse

Vaunage

Vendée

Vicomté d’Aumelas

Vienne

Vistrenque

Yonne

Hagyományos kifejezések (az 1234/2007/EK rendelet 118u. cikke (1) bekezdésének a) pontja)

Appellation contrôlée

OEM

francia

Appellation d’origine contrôlée

OEM

francia

Appellation d’origine Vin Délimité de qualité supérieure

OEM

francia

Vin doux naturel

OEM

francia

Vin de pays

OFJ

francia

Hagyományos kifejezések (az 1234/2007/EK rendelet 118u. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

Ambré

OEM

francia

Clairet

OEM

francia

Claret

OEM

francia

Tuilé

OEM

francia

Vin jaune

OEM

francia

Château

OEM

francia

Clos

OEM

francia

Cru artisan

OEM

francia

Cru bourgeois

OEM

francia

Cru classé, önmagában vagy a következő kifejezések valamelyike előtt: Grand, Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième

OEM

francia

Edelzwicker

OEM

francia

Grand cru

OEM

francia

Hors d’âge

OEM

francia

Passe-tout-grains

OEM

francia

Premier Cru

OEM

francia

Primeur

OEM/OFJ

francia

Rancio

OEM

francia

Sélection de grains nobles

OEM

francia

Sur lie

OEM/OFJ

francia

Vendanges tardives

OEM

francia

Villages

OEM

francia

Vin de paille

OEM

 


OLASZORSZÁG

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott borok

Aglianico del Taburno

egyenértékű kifejezés: Taburno

Aglianico del Vulture

Albana di Romagna

Albugnano

Alcamo

Aleatico di Gradoli

Aleatico di Puglia

Alezio

Alghero

Alta Langa

Alto Adige a Colli di Bolzano kifejezés előtt

egyenértékű kifejezés: Südtiroler Bozner Leiten

Alto Adige a Meranese di collina kifejezés előtt

egyenértékű kifejezés: Alto Adige Meranese/Südtirol Meraner Hügel/Südtirol Meraner

Alto Adige a Santa Maddalena kifejezés előtt

egyenértékű kifejezés: Südtiroler St.Magdalener

Alto Adige a Terlano kifejezés előtt

egyenértékű kifejezés: Südtirol Terlaner

Alto Adige a Valle Isarco kifejezés előtt

egyenértékű kifejezés: Südtiroler Eisacktal/Eisacktaler

Alto Adige a Valle Venosta kifejezés előtt

egyenértékű kifejezés: Südtirol Vinschgau

Alto Adige

egyenértékű kifejezés: dell’Alto Adige/Südtirol/Südtiroler

Alto Adige vagy dell’Alto Adige önmagában vagy a Bressanone kifejezés előtt

egyenértékű kifejezés: dell’Alto Adige Südtirol/Südtiroler Brixner

Alto Adige/dell’Alto Adige önmagában vagy a Burgraviato kifejezés előtt

egyenértékű kifejezés: dell’Alto Adige Südtirol/Südtiroler Buggrafler

Ansonica Costa dell’Argentario

Aprilia

Arborea

Arcole

Assisi

Asti önmagában vagy a»spumante«kifejezés előtt, illetve önmagában vagy a»Moscato di«kifejezés után

Atina

Aversa

Bagnoli di Sopra

egyenértékű kifejezés: Bagnoli

Barbaresco

Barbera d’Alba

Barbera d’Asti önmagában vagy a Colli Astiani o Astiano kifejezés előtt

Barbera d’Asti önmagában vagy a Nizza kifejezés előtt

Barbera d’Asti önmagában vagy a Tinella kifejezés előtt

Barbera del Monferrato

Barbera del Monferrato Superiore

Barco Reale di Carmignano

egyenértékű kifejezés: Rosato di Carmignano/Vin santo di Carmignano/Vin Santo di Carmignano occhio di pernice

Bardolino

Bardolino Superiore

Barolo

Bianchello del Metauro

Bianco Capena

Bianco dell’Empolese

Bianco della Valdinievole

Bianco di Custoza

egyenértékű kifejezés: Custoza

Bianco di Pitigliano

Bianco Pisano di San Torpè

Biferno

Bivongi

Boca

Bolgheri önmagában vagy a Sassicaia kifejezés előtt

Bosco Eliceo

Botticino

Brachetto d’Acqui

egyenértékű kifejezés: Acqui

Bramaterra

Breganze

Brindisi

Brunello di Montalcino

Cacc’e’ Mmitte di Lucera

Cagnina di Romagna

Campi Flegrei

Campidano di Terralba

egyenértékű kifejezés: Terralba

Canavese

Candia dei Colli Apuani

Cannonau di Sardegna önmagában vagy a Capo Ferrato kifejezés előtt

Cannonau di Sardegna önmagában vagy a Jerzu kifejezés előtt

Cannonau di Sardegna önmagában vagy az Oliena/Nepente di Oliena kifejezés előtt

Capalbio

Capri

Capriano del Colle

Carema

Carignano del Sulcis

Carmignano

Carso

Castel del Monte

Castel San Lorenzo

Casteller

Castelli Romani

Cellatica

Cerasuolo di Vittoria

Cerveteri

Cesanese del Piglio

egyenértékű kifejezés: Piglio

Cesanese di Affile

egyenértékű kifejezés: Affile

Cesanese di Olevano Romano

egyenértékű kifejezés: Olevano Romano

Chianti önmagában vagy a Colli Aretini kifejezés előtt

Chianti önmagában vagy a Colli Fiorentini kifejezés előtt

Chianti önmagában vagy a Colli Senesi kifejezés előtt

Chianti önmagában vagy a Colline Pisane kifejezés előtt

Chianti önmagában vagy a Montalbano kifejezés előtt

Chianti önmagában vagy a Montespertoli kifejezés előtt

Chianti önmagában vagy a Rufina kifejezés előtt

Chianti Classico

Cilento

Cinque Terre önmagában vagy a Costa da Posa kifejezés előtt

egyenértékű kifejezés: Cinque Terre Sciacchetrà

Cinque Terre önmagában vagy a Costa de Campu kifejezés előtt

egyenértékű kifejezés: Cinque Terre Sciacchetrà

Cinque Terre önmagában vagy a Costa de Sera kifejezés előtt

egyenértékű kifejezés: Cinque Terre Sciacchetrà

Circeo

Cirò

Cisterna d’Asti

Colli Albani

Colli Altotiberini

Colli Amerini

Colli Asolani – Prosecco

egyenértékű kifejezés: Asolo – Prosecco

Colli Berici

Colli Bolognesi önmagában vagy a Colline di Oliveto kifejezés előtt

Colli Bolognesi önmagában vagy a Colline di Riosto kifejezés előtt

Colli Bolognesi önmagában vagy a Colline Marconiane kifejezés előtt

Colli Bolognesi önmagában vagy a Monte San Pietro kifejezés előtt

Colli Bolognesi önmagában vagy a Serravalle kifejezés előtt

Colli Bolognesi önmagában vagy a Terre di Montebudello kifejezés előtt

Colli Bolognesi önmagában vagy a Zola Predosa kifejezés előtt

Colli Bolognesi önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Colli Bolognesi Classico – Pignoletto

Colli d’Imola

Colli del Trasimeno

egyenértékű kifejezés: Trasimeno

Colli dell’Etruria Centrale

Colli della Sabina

Colli di Conegliano önmagában vagy a Fregona kifejezés előtt

Colli di Conegliano önmagában vagy a Refrontolo kifejezés előtt

Colli di Faenza

Colli di Luni

Colli di Parma

Colli di Rimini

Colli di Scandiano e di Canossa

Colli Etruschi Viterbesi

Colli Euganei

Colli Lanuvini

Colli Maceratesi

Colli Martani

Colli Orientali del Friuli önmagában vagy a Cialla kifejezés előtt

Colli Orientali del Friuli önmagában vagy a Rosazzo kifejezés előtt

Colli Orientali del Friuli önmagában vagy a Schiopettino di Prepotto kifejezés előtt

Colli Orientali del Friuli Picolit önmagában vagy a Cialla kifejezés előtt

Colli Perugini

Colli Pesaresi önmagában vagy a Focara kifejezés előtt

Colli Pesaresi önmagában vagy a Roncaglia kifejezés előtt

Colli Piacentini önmagában vagy a Gutturnio kifejezés előtt

Colli Piacentini önmagában vagy a Monterosso Val d’Arda kifejezés előtt

Colli Piacentini önmagában vagy a Val Trebbia kifejezés előtt

Colli Piacentini önmagában vagy a Valnure kifejezés előtt

Colli Piacentini önmagában vagy a Vigoleno kifejezés előtt

Colli Romagna centrale

Colli Tortonesi

Collina Torinese

Colline di Levanto

Colline Joniche Taratine

Colline Lucchesi

Colline Novaresi

Colline Saluzzesi

Collio Goriziano

egyenértékű kifejezés: Collio

Conegliano – Valdobbiadene – Prosecco

Cònero

Contea di Sclafani

Contessa Entellina

Controguerra

Copertino

Cori

Cortese dell’Alto Monferrato

Corti Benedettine del Padovano

Cortona

Costa d’Amalfi önmagában vagy a Furore kifejezés előtt

Costa d’Amalfi önmagában vagy a Ravello kifejezés előtt

Costa d’Amalfi önmagában vagy a Tramonti kifejezés előtt

Coste della Sesia

Curtefranca

Delia Nivolelli

Dolcetto d’Acqui

Dolcetto d’Alba

Dolcetto d’Asti

Dolcetto delle Langhe Monregalesi

Dolcetto di Diano d’Alba

egyenértékű kifejezés: Diano d’Alba

Dolcetto di Dogliani

Dolcetto di Dogliani Superiore

egyenértékű kifejezés: Dogliani

Dolcetto di Ovada

egyenértékű kifejezés: Dolcetto d’Ovada

Dolcetto di Ovada Superiore o Ovada

Donnici

Elba

Eloro önmagában vagy a Pachino kifejezés előtt

Erbaluce di Caluso

egyenértékű kifejezés: Caluso

Erice

Esino

Est!Est!!Est!!! di Montefiascone

Etna

Falerio dei Colli Ascolani

egyenértékű kifejezés: Falerio

Falerno del Massico

Fara

Faro

Fiano di Avellino

Franciacorta

Frascati

Freisa d’Asti

Freisa di Chieri

Friuli Annia

Friuli Aquileia

Friuli Grave

Friuli Isonzo

egyenértékű kifejezés: Isonzo del Friuli

Friuli Latisana

Gabiano

Galatina

Galluccio

Gambellara

Garda

Garda Colli Mantovani

Gattinara

Gavi

egyenértékű kifejezés: Cortese di Gavi

Genazzano

Ghemme

Gioia del Colle

Girò di Cagliari

Golfo del Tigullio

Gravina

Greco di Bianco

Greco di Tufo

Grignolino d’Asti

Grignolino del Monferrato Casalese

Guardia Sanframondi

egyenértékű kifejezés: Guardiolo

I Terreni di San Severino

Irpinia önmagában vagy a Campi Taurasini kifejezés előtt

Ischia

Lacrima di Morro

egyenértékű kifejezés: Lacrima di Morro d’Alba

Lago di Caldaro

egyenértékű kifejezés: Caldaro/Kalterer/Kalterersee

Lago di Corbara

Lambrusco di Sorbara

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Lambrusco Mantovano önmagában vagy az Oltre Po Mantovano kifejezés előtt

Lambrusco Mantovano önmagában vagy a Viadanese-Sabbionetano kifejezés előtt

Lambrusco Salamino di Santa Croce

Lamezia

Langhe

Lessona

Leverano

Lison-Pramaggiore

Lizzano

Loazzolo

Locorotondo

Lugana

Malvasia delle Lipari

Malvasia di Bosa

Malvasia di Cagliari

Malvasia di Casorzo d’Asti

egyenértékű kifejezés: Cosorzo/Malvasia di Cosorzo

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

Mamertino di Milazzo

egyenértékű kifejezés: Mamertino

Mandrolisai

Marino

Marsala

Martina

egyenértékű kifejezés: Martina Franca

Matino

Melissa

Menfi önmagában vagy a Bonera kifejezés előtt

Menfi önmagában vagy a Feudo dei Fiori kifejezés előtt

Merlara

Molise

egyenértékű kifejezés: del Molise

Monferrato önmagában vagy a Casalese kifejezés előtt

Monica di Cagliari

Monica di Sardegna

Monreale

Montecarlo

Montecompatri-Colonna

egyenértékű kifejezés: Montecompatri/Colonna

Montecucco

Montefalco

Montefalco Sagrantino

Montello e Colli Asolani

Montepulciano d’Abruzzo önmagában vagy a Casauria/Terre di Casauria kifejezéssel kiegészítve

Montepulciano d’Abruzzo önmagában vagy a Terre dei Vestini kifejezéssel kiegészítve

Montepulciano d’Abruzzo önmagában vagy a Colline Teramane kifejezés előtt

Monteregio di Massa Marittima

Montescudaio

Monti Lessini

egyenértékű kifejezés: Lessini

Morellino di Scansano

Moscadello di Montalcino

Moscato di Cagliari

Moscato di Pantelleria

egyenértékű kifejezés: Passito di Pantelleria/Pantelleria

Moscato di Sardegna önmagában vagy a Gallura kifejezés előtt

Moscato di Sardegna önmagában vagy a Tempio Pausania kifejezés előtt

Moscato di Sardegna önmagában vagy a Tempo kifejezés előtt

Moscato di Siracusa

Moscato di Sorso-Sennori

egyenértékű kifejezés: Moscato di Sorso/Moscato di Sennori

Moscato di Trani

Nardò

Nasco di Cagliari

Nebbiolo d’Alba

Nettuno

Noto

Nuragus di Cagliari

Offida

Oltrepò Pavese

Orcia

Orta Nova

Orvieto

Ostuni

Pagadebit di Romagna önmagában vagy a Bertinoro kifejezés előtt

Parrina

Penisola Sorrentina önmagában vagy a Gragnano kifejezés előtt

Penisola Sorrentina önmagában vagy a Lettere kifejezés előtt

Penisola Sorrentina önmagában vagy a Sorrento kifejezés előtt

Pentro di Isernia

egyenértékű kifejezés: Pentro

Pergola

Piemonte

Pietraviva

Pinerolese

Pollino

Pomino

Pornassio

egyenértékű kifejezés: Ormeasco di Pornassio

Primitivo di Manduria

Prosecco

Ramandolo

Recioto di Gambellara

Recioto di Soave

Reggiano

Reno

Riesi

Riviera del Brenta

Riviera del Garda Bresciano

egyenértékű kifejezés: Garda Bresciano

Riviera ligure di ponente önmagában vagy az Albenga/Albengalese kifejezés előtt

Riviera ligure di ponente önmagában vagy a Finale/Finalese kifejezés előtt

Riviera ligure di ponente önmagában vagy a Riviera dei Fiori kifejezés előtt

Roero

Romagna Albana spumante

Rossese di Dolceacqua

egyenértékű kifejezés: Dolceacqua

Rosso Barletta

Rosso Canosa önmagában vagy a Canusium kifejezés előtt

Rosso Conero

Rosso di Cerignola

Rosso di Montalcino

Rosso di Montepulciano

Rosso Orvietano

egyenértékű kifejezés: Orvietano Rosso

Rosso Piceno

Rubino di Cantavenna

Ruchè di Castagnole Monferrato

Salaparuta

Salice Salentino

Sambuca di Sicilia

San Colombano al Lambro

egyenértékű kifejezés: San Colombano

San Gimignano

San Ginesio

San Martino della Battaglia

San Severo

San Vito di Luzzi

Sangiovese di Romagna

Sannio

Sant’Agata de’ Goti

egyenértékű kifejezés: Sant’Agata dei Goti

Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto

Sant’Antimo

Santa Margherita di Belice

Sardegna Semidano önmagában vagy a Mogoro kifejezés előtt

Savuto

Scanzo

egyenértékű kifejezés: Moscato di Scanzo

Scavigna

Sciacca

Serrapetrona

Sforzato di Valtellina

egyenértékű kifejezés: Sfursat di Valtellina

Sizzano

Soave önmagában vagy a Colli Scaligeri kifejezés előtt

Soave Superiore

Solopaca

Sovana

Squinzano

Strevi

Tarquinia

Taurasi

Teroldego Rotaliano

Terracina

egyenértékű kifejezés: Moscato di Terracina

Terratico di Bibbona önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Terre dell’Alta Val d’Agri

Terre di Casole

Terre Tollesi

egyenértékű kifejezés: Tullum

Torgiano

Torgiano rosso riserva

Trebbiano d’Abruzzo

Trebbiano di Romagna

Trentino önmagában vagy az Isera/d’Isera kifejezés előtt

Trentino önmagában vagy a Sorni kifejezés előtt

Trentino önmagában vagy a Ziresi/dei Ziresi kifejezés előtt

Trento

Val d’Arbia

Val di Cornia önmagában vagy a Suvereto kifejezés előtt

Val Polcèvera önmagában vagy a Coronata kifejezés előtt

Valcalepio

Valdadige önmagában vagy a Terra dei Forti kifejezés előtt

egyenértékű kifejezés: Etschtaler

Valdadige Terradeiforti

egyenértékű kifejezés: Terradeiforti Valdadige

Valdichiana

Valle d’Aosta önmagában vagy az Arnad-Montjovet kifejezés előtt

egyenértékű kifejezés: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta önmagában vagy a Blanc de Morgex et de la Salle kifejezés előtt

egyenértékű kifejezés: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta önmagában vagy a Chambave kifejezés előtt

egyenértékű kifejezés: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta önmagában vagy a Donnas kifejezés előtt

egyenértékű kifejezés: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta önmagában vagy az Enfer d’Arvier kifejezés előtt

egyenértékű kifejezés: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta önmagában vagy a Nus kifejezés előtt

egyenértékű kifejezés: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta önmagában vagy a Torrette kifejezés előtt

egyenértékű kifejezés: Vallée d’Aoste

Valpolicella önmagában vagy a Valpantena kifejezéssel kiegészítve

Valsusa

Valtellina Superiore önmagában vagy a Grumello kifejezés előtt

Valtellina Superiore önmagában vagy az Inferno kifejezés előtt

Valtellina Superiore önmagában vagy a Maroggia kifejezés előtt

Valtellina Superiore önmagában vagy a Sassella kifejezés előtt

Valtellina Superiore önmagában vagy a Valgella kifejezés előtt

Velletri

Verbicaro

Verdicchio dei Castelli di Jesi

Verdicchio di Matelica

Verduno Pelaverga

egyenértékű kifejezés: Verduno

Vermentino di Gallura

Vermentino di Sardegna

Vernaccia di Oristano

Vernaccia di San Gimignano

Vernaccia di Serrapetrona

Vesuvio

Vicenza

Vignanello

Vin Santo del Chianti

Vin Santo del Chianti Classico

Vin Santo di Montepulciano

Vini del Piave

egyenértékű kifejezés: Piave

Vino Nobile di Montepulciano

Vittoria

Zagarolo

Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok

Allerona

Alta Valle della Greve

Alto Livenza

Alto Mincio

Alto Tirino

Arghillà

Barbagia

Basilicata

Benaco bresciano

Beneventano

Bergamasca

Bettona

Bianco del Sillaro

egyenértékű kifejezés: Sillaro

Bianco di Castelfranco Emilia

Calabria

Camarro

Campania

Cannara

Civitella d’Agliano

Colli Aprutini

Colli Cimini

Colli del Limbara

Colli del Sangro

Colli della Toscana centrale

Colli di Salerno

Colli Trevigiani

Collina del Milanese

Colline di Genovesato

Colline Frentane

Colline Pescaresi

Colline Savonesi

Colline Teatine

Condoleo

Conselvano

Costa Viola

Daunia

Del Vastese

egyenértékű kifejezés: Histonium

Delle Venezie

Dugenta

Emilia

egyenértékű kifejezés: Dell’Emilia

Epomeo

Esaro

Fontanarossa di Cerda

Forlì

Fortana del Taro

Frusinate

egyenértékű kifejezés: del Frusinate

Golfo dei Poeti La Spezia

egyenértékű kifejezés: Golfo dei Poeti

Grottino di Roccanova

Isola dei Nuraghi

Lazio

Lipuda

Locride

Marca Trevigiana

Marche

Maremma Toscana

Marmilla

Mitterberg tra Cauria e Tel

egyenértékű kifejezés: Mitterberg/Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

Modena

egyenértékű kifejezés: Provincia di Modena/di Modena

Montecastelli

Montenetto di Brescia

Murgia

Narni

Nurra

Ogliastra

Osco

egyenértékű kifejezés: Terre degli Osci

Paestum

Palizzi

Parteolla

Pellaro

Planargia

Pompeiano

Provincia di Mantova

Provincia di Nuoro

Provincia di Pavia

Provincia di Verona

egyenértékű kifejezés: Veronese

Puglia

Quistello

Ravenna

Roccamonfina

Romangia

Ronchi di Brescia

Ronchi Varesini

Rotae

Rubicone

Sabbioneta

Salemi

Salento

Salina

Scilla

Sebino

Sibiola

Sicilia

Spello

Tarantino

Terrazze Retiche di Sondrio

Terre Aquilane

egyenértékű kifejezés: Terre dell’Aquila

Terre del Volturno

Terre di Chieti

Terre di Veleja

Terre Lariane

Tharros

Toscano

egyenértékű kifejezés: Toscana

Trexenta

Umbria

Val di Magra

Val di Neto

Val Tidone

Valcamonica

Valdamato

Vallagarina

Valle Belice

Valle d’Itria

Valle del Crati

Valle del Tirso

Valle Peligna

Valli di Porto Pino

Veneto

Veneto Orientale

Venezia Giulia

Vigneti delle Dolomiti

egyenértékű kifejezés: Weinberg Dolomiten

Hagyományos kifejezések (az 1234/2007/EK rendelet 118u. cikke (1) bekezdésének a) pontja)

D.O.C

OEM

olasz

D.O.C.G.

OEM

olasz

Denominazione di Origine Controllata e Garantita

OEM

olasz

Denominazione di Origine Controllata

OEM

olasz

Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung

OEM

német

Kontrollierte Ursprungsbezeichnung

OEM

német

Vino Dolce Naturale

OEM

olasz

Inticazione geografica tipica (IGT)

OFJ

olasz

Landwein

OFJ

német

Vin de pays

OFJ

francia

Hagyományos kifejezések (az 1234/2007/EK rendelet 118u. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

Alberata vagy vigneti ad alberata

OEM

olasz

Amarone

OEM

olasz

Ambra

OEM

olasz

Ambrato

OEM

olasz

Annoso

OEM

olasz

Apianum

OEM

olasz

Auslese

OEM

olasz

Buttafuoco

OEM

olasz

Cannellino

OEM

olasz

Cerasuolo

OEM

olasz

Chiaretto

OEM/OFJ

olasz

Ciaret

OEM

olasz

Château

OEM

francia

Classico

OEM

olasz

Dunkel

OEM

német

Fine

OEM

olasz

Fior d’Arancio

OEM

olasz

Flétri

OEM

francia

Garibaldi Dolce (vagy GD)

OEM

olasz

Governo all’uso toscano

OEM/OFJ

olasz

Gutturnio

OEM

olasz

Italia Particolare (vagy IP)

OEM

olasz

Klassisch/Klassisches Ursprungsgebiet

OEM

német

Kretzer

OEM

német

Lacrima

OEM

olasz

Lacryma Christi

OEM

olasz

Lambiccato

OEM

olasz

London Particolar (vagy LP vagy Inghilterra)

OEM

olasz

Occhio di Pernice

OEM

olasz

Oro

OEM

olasz

Passito vagy Vino passito vagy Vino Passito Liquoroso

OEM/OFJ

olasz

Ramie

OEM

olasz

Rebola

OEM

olasz

Recioto

OEM

olasz

Riserva

OEM

olasz

Rubino

OEM

olasz

Sangue di Giuda

OEM

olasz

Scelto

OEM

olasz

Sciacchetrà

OEM

olasz

Sciac-trà

OEM

olasz

Spätlese

OEM/OFJ

német

Soleras

OEM

olasz

Stravecchio

OEM

olasz

Strohwein

OEM/OFJ

német

Superiore

OEM

olasz

Superiore Old Marsala

OEM

olasz

Torchiato

OEM

olasz

Torcolato

OEM

olasz

Vecchio

OEM

olasz

Vendemmia Tardiva

OEM/OFJ

olasz

Verdolino

OEM

olasz

Vergine

OEM

olasz

Vermiglio

OEM

olasz

Vino Fiore

OEM

olasz

Vino Novello vagy Novello

OEM/OFJ

olasz

Vin Santo vagy Vino Santo vagy Vinsanto

OEM

olasz

Vivace

OEM/OFJ

olasz


CIPRUS

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott borok

Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτη

egyenértékű kifejezés: Vouni Panayias – Ampelitis

Κουμανδαρία

egyenértékű kifejezés: Commandaria

Κρασοχώρια Λεμεσού önmagában vagy az Αφάμης kifejezés előtt

egyenértékű kifejezés: Krasohoria Lemesou – Afames

Κρασοχώρια Λεμεσού önmagában vagy a Λαόνα kifejezés előtt

egyenértékű kifejezés: Krasohoria Lemesou – Laona

Λαόνα Ακάμα

egyenértékű kifejezés: Laona Akama

Πιτσιλιά

egyenértékű kifejezés: Pitsilia

Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok

Λάρνακα

egyenértékű kifejezés: Larnaka

Λεμεσός

egyenértékű kifejezés: Lemesos

Λευκωσία

egyenértékű kifejezés: Lefkosia

Πάφος

egyenértékű kifejezés: Pafos

Hagyományos kifejezések (az 1234/2007/EK rendelet 118u. cikke (1) bekezdésének a) pontja)

Οίνος γλυκύς φυσικός

OEM

görög

Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΟΕΟΠ)

OEM

görög

Τοπικός Οίνος

OFJ

görög

Hagyományos kifejezések (az 1234/2007/EK rendelet 118u. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

Αμπελώνας(-ες)

(Ampelonas(-es))

(Vineyard(-s))

OEM/OFJ

görög

Κτήμα

(Ktima)

(Domain)

OEM/OFJ

görög

Μοναστήρι

(Monastiri)

(Monastery)

OEM/OFJ

görög

Μονή

(Moni)

(Monastery)

OEM/OFJ

görög


LUXEMBURG

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott borok

Crémant du Luxemboug

Moselle Luxembourgeoise a következő kifejezések egyike előtt: Ahn/Assel/Bech-Kleinmacher/Born/Bous/Bumerange/Canach/Ehnen/Ellingen/Elvange/Erpeldingen/Gostingen/Greveldingen/Grevenmacher, amelyeket az Appellation contrôlée kifejezés követ

Moselle Luxembourgeoise a következő kifejezések egyike előtt: Lenningen/Machtum/Mechtert/Moersdorf/Mondorf/Niederdonven/Oberdonven/Oberwormelding/Remich/Rolling/Rosport/Stadtbredimus, amelyeket az Appellation contrôlée kifejezés követ

Moselle Luxembourgeoise a következő kifejezések egyike előtt: Remerschen/Remich/Schengen/Schwebsingen/Stadtbredimus/Trintingen/Wasserbillig/Wellenstein/Wintringen/Wormeldingen, amelyeket az Appellation contrôlée kifejezés követ

Moselle Luxembourgeoise a szőlőfajta neve előtt, amelyet az Appellation contrôlée kifejezés követ

Hagyományos kifejezések (az 1234/2007/EK rendelet 118u. cikke (1) bekezdésének a) pontja)

Crémant de Luxembourg

OEM

francia

Marque nationale, a következő kifejezések egyike előtt:

appellation contrôlée

appellation d’origine contrôlée

OEM

francia

Hagyományos kifejezések (az 1234/2007/EK rendelet 118u. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

Château

OEM

francia

Grand premier cru

Premier cru

Vin classé

OEM

francia

Vendanges tardives

OEM

francia

Vin de glace

OEM

francia

Vin de paille

OEM

francia


MAGYARORSZÁG

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott borok

Badacsony önmagában vagy a borvidéki körzet, a település vagy a szőlőtermő terület neve előtt

Balaton

Balaton-felvidék önmagában vagy a borvidéki körzet, a település vagy a szőlőtermő terület neve előtt

Balatonboglár önmagában vagy a borvidéki körzet, a település vagy a szőlőtermő terület neve előtt

Balatonfüred-Csopak önmagában vagy a borvidéki körzet, a település vagy a szőlőtermő terület neve előtt

Balatoni

Bükk önmagában vagy a borvidéki körzet, a település vagy a szőlőtermő terület neve előtt

Csongrád önmagában vagy a borvidéki körzet, a település vagy a szőlőtermő terület neve előtt

Debrői Hárslevelű

Duna

Eger önmagában vagy a borvidéki körzet, a település vagy a szőlőtermő terület neve előtt

Egerszóláti Olaszrizling

Egri Bikavér

Egri Bikavér Superior

Etyek-Buda önmagában vagy a borvidéki körzet, a település vagy a szőlőtermő terület neve előtt

Hajós-Baja önmagában vagy a borvidéki körzet, a település vagy a szőlőtermő terület neve előtt

Izsáki Arany Sárfehér

Káli

Kunság önmagában vagy a borvidéki körzet, a település vagy a szőlőtermő terület neve előtt

Mátra önmagában vagy a borvidéki körzet, a település vagy a szőlőtermő terület neve előtt

Mór önmagában vagy a borvidéki körzet, a település vagy a szőlőtermő terület neve előtt

Nagy-Somló önmagában vagy a borvidéki körzet, a település vagy a szőlőtermő terület neve előtt

Neszmély önmagában vagy a borvidéki körzet, a település vagy a szőlőtermő terület neve előtt

Pannon

Pannonhalma önmagában vagy a borvidéki körzet, a település vagy a szőlőtermő terület neve előtt

Pécs önmagában vagy a borvidéki körzet, a település vagy a szőlőtermő terület neve előtt

Somlói

Somlói Arany

Somlói Nászéjszakák bora

Sopron önmagában vagy a borvidéki körzet, a település vagy a szőlőtermő terület neve előtt

Szekszárd önmagában vagy a borvidéki körzet, a település vagy a szőlőtermő terület neve előtt

Tihany

Tokaj önmagában vagy a borvidéki körzet, a település vagy a szőlőtermő terület neve előtt

Tolna önmagában vagy a borvidéki körzet, a település vagy a szőlőtermő terület neve előtt

Villány önmagában vagy a borvidéki körzet, a település vagy a szőlőtermő terület neve előtt

Villányi védett eredetű classicus

Zala önmagában vagy a borvidéki körzet, a település vagy a szőlőtermő terület neve előtt

Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok

Alföldi önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Balatonmelléki önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Dél-alföldi

Dél-dunántúli

Duna melléki

Duna–Tisza-közi

Dunántúli

Észak-dunántúli

Felső-magyarországi

Nyugat-dunántúli

Tisza melléki

Tisza völgyi

Zempléni

Hagyományos kifejezések (az 1234/2007/EK rendelet 118u. cikke (1) bekezdésének a) pontja)

minőségi bor

OEM

magyar

védett eredetű bor

OEM

magyar

tájbor

OFJ

magyar

Hagyományos kifejezések (az 1234/2007/EK rendelet 118u. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

Aszú (3)(4)(5)(6) puttonyos

OEM

magyar

Aszúeszencia

OEM

magyar

Bikavér

OEM

magyar

Eszencia

OEM

magyar

Fordítás

OEM

magyar

Máslás

OEM

magyar

Késői szüretelésű bor

OEM/OFJ

magyar

Válogatott szüretelésű bor

OEM/OFJ

magyar

Muzeális bor

OEM/OFJ

magyar

Siller

OEM/OFJ

magyar

Szamorodni

OEM

magyar


MÁLTA

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott borok

Gozo

Malta

Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok

Maltese Islands

Hagyományos kifejezések (az 1234/2007/EK rendelet 118u. cikke (1) bekezdésének a) pontja)

Denominazzjoni ta’ Oriġini Kontrollata (D.O.K.)

OEM

máltai

Indikazzjoni Ġeografika Tipika (I.Ġ.T.)

OFJ

máltai


HOLLANDIA

Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok

Drenthe

Flevoland

Friesland

Gelderland

Groningen

Limburg

Noord Brabant

Noord Holland

Overijssel

Utrecht

Zeeland

Zuid Holland

Hagyományos kifejezések (az 1234/2007/EK rendelet 118u. cikke (1) bekezdésének a) pontja)

Landwijn

OFJ

holland


AUSZTRIA

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott borok

Burgenland önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Carnuntum önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Kamptal önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Kärnten önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Kremstal önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Leithaberg önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Mittelburgenland önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Neusiedlersee önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Neusiedlersee-Hügelland önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Niederösterreich önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Oberösterreich önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Salzburg önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Steirermark önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Süd-Oststeiermark önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Südburgenland önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Südsteiermark önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Thermenregion önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Tirol önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Traisental önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Vorarlberg önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Wachau önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Wagram önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Weinviertel önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Weststeiermark önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Wien önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok

Bergland

Steierland

Weinland

Wien

Hagyományos kifejezések (az 1234/2007/EK rendelet 118u. cikke (1) bekezdésének a) pontja)

Prädikatswein vagy Qualitätswein besonderer Reife und Leseart, önmagában vagy a következő kifejezések egyike előtt:

Ausbruch/Ausbruchwein

Auslese/Auslesewein

Beerenauslese/Beerenauslesewein

Kabinett/Kabinettwein

Schilfwein

Spätlese/Spätlesewein

Strohwein

Trockenbeerenauslese

Eiswein

OEM

német

DAC

OEM

latin

Districtus Austriae Controllatus

OEM

latin

Qualitätswein vagy Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer

OEM

német

Landwein

OFJ

német

Hagyományos kifejezések (az 1234/2007/EK rendelet 118u. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

Ausstich

OEM/OFJ

német

Auswahl

OEM/OFJ

német

Bergwein

OEM/OFJ

német

Klassik/Classic

OEM

német

Heuriger

OEM/OFJ

német

Gemischter Satz

OEM/OFJ

német

Jubiläumswein

OEM/OFJ

német

Reserve

OEM

német

Schilcher

OEM/OFJ

német

Sturm

OFJ

német


PORTUGÁLIA

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott borok

Alenquer

Alentejo önmagában vagy a Borba kifejezés előtt

Alentejo önmagában vagy az Évora kifejezés előtt

Alentejo önmagában vagy a Granja-Amareleja kifejezés előtt

Alentejo önmagában vagy a Moura kifejezés előtt

Alentejo önmagában vagy a Portalegre kifejezés előtt

Alentejo önmagában vagy a Redondo kifejezés előtt

Alentejo önmagában vagy a Reguengos kifejezés előtt

Alentejo önmagában vagy a Vidigueira kifejezés előtt

Arruda

Bairrada

Beira Interior önmagában vagy a Castelo Rodrigo kifejezés előtt

Beira Interior önmagában vagy a Cova da Beira kifejezés előtt

Beira Interior önmagában vagy a Pinhel kifejezés előtt

Biscoitos

Bucelas

Carcavelos

Colares

Dão önmagában vagy az Alva kifejezés előtt

Dão önmagában vagy a Besteiros kifejezés előtt

Dão önmagában vagy a Castendo kifejezés előtt

Dão önmagában vagy a Serra da Estrela kifejezés előtt

Dão önmagában vagy a Silgueiros kifejezés előtt

Dão önmagában vagy a Terras de Azurara kifejezés előtt

Dão önmagában vagy a Terras de Senhorim kifejezés előtt

Dão Nobre

Douro önmagában vagy a Baixo Corgo kifejezés előtt

egyenértékű kifejezés: Vinho do Douro

Douro önmagában vagy a Cima Corgo kifejezés előtt

egyenértékű kifejezés: Vinho do Douro

Douro önmagában vagy a Douro Superior kifejezés előtt

egyenértékű kifejezés: Vinho do Douro

Encostas d’Aire önmagában vagy az Alcobaça kifejezés előtt

Encostas d’Aire önmagában vagy az Ourém kifejezés előtt

Graciosa

Lafões

Lagoa

Lagos

Madeira

egyenértékű kifejezés: Madera/Vinho da Madeira/Madeira Weine/Madeira Wine/Vin de Madère/Vino di Madera/Madeira Wijn

Madeirense

Moscatel de Setúbal

Moscatel do Douro

Óbidos

Palmela

Pico

Portimão

Porto

egyenértékű kifejezés: Oporto/Vinho do Porto/Vin de Porto/Port/Port Wine/Portwein/Portvin/Portwijn

Ribatejo önmagában vagy az Almeirim kifejezés előtt

Ribatejo önmagában vagy a Cartaxo kifejezés előtt

Ribatejo önmagában vagy a Chamusca kifejezés előtt

Ribatejo önmagában vagy a Coruche kifejezés előtt

Ribatejo önmagában vagy a Santarém kifejezés előtt

Ribatejo önmagában vagy a Tomar kifejezés előtt

Setúbal

Setúbal Roxo

Tavira

Távora-Varosa

Torres Vedras

Trás-os-Montes önmagában vagy a Chaves kifejezés előtt

Trás-os-Montes önmagában vagy a Planalto Mirandês kifejezés előtt

Trás-os-Montes önmagában vagy a Valpaços kifejezés előtt

Vinho do Douro önmagában vagy a Baixo Corgo kifejezés előtt

egyenértékű kifejezés: Douro

Vinho do Douro önmagában vagy a Cima Corgo kifejezés előtt

egyenértékű kifejezés: Douro

Vinho do Douro önmagában vagy a Douro Superior kifejezés előtt

egyenértékű kifejezés: Douro

Vinho Verde önmagában vagy az Amarante kifejezés előtt

Vinho Verde önmagában vagy az Ave kifejezés előtt

Vinho Verde önmagában vagy a Baião kifejezés előtt

Vinho Verde önmagában vagy a Basto kifejezés előtt

Vinho Verde önmagában vagy a Cávado kifejezés előtt

Vinho Verde önmagában vagy a Lima kifejezés előtt

Vinho Verde önmagában vagy a Monção e Melgaço kifejezés előtt

Vinho Verde önmagában vagy a Paiva kifejezés előtt

Vinho Verde önmagában vagy a Sousa kifejezés előtt

Vinho Verde Alvarinho

Vinho Verde Alvarinho Espumante

Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok

Lisboa önmagában vagy az Alta Estremadura kifejezés előtt

Lisboa önmagában vagy az Estremadura kifejezés előtt

Península de Setúbal

Tejo

Vinho Espumante Beiras önmagában vagy a Beira Alta kifejezés előtt

Vinho Espumante Beiras önmagában vagy a Beira Litoral kifejezés előtt

Vinho Espumante Beiras önmagában vagy a Terras de Sicó kifejezés előtt

Vinho Licoroso Algarve

Vinho Regional Açores

Vinho Regional Alentejano

Vinho Regional Algarve

Vinho Regional Beiras önmagában vagy a Beira Alta kifejezés előtt

Vinho Regional Beiras önmagában vagy a Beira Litoral kifejezés előtt

Vinho Regional Beiras önmagában vagy a Terras de Sicó kifejezés előtt

Vinho Regional Duriense

Vinho Regional Minho

Vinho Regional Terras Madeirenses

Vinho Regional Transmontano

Hagyományos kifejezések (az 1234/2007/EK rendelet 118u. cikke (1) bekezdésének a) pontja)

Denominação de origem

OEM

portugál

Denominação de origem controlada

OEM

portugál

DO

OEM

portugál

DOC

OEM

portugál

Indicação de proveniência regulamentada

OFJ

portugál

IPR

OFJ

portugál

Vinho doce natural

OEM

portugál

Vinho generoso

OEM

portugál

Vinho regional

OFJ

portugál

Hagyományos kifejezések (az 1234/2007/EK rendelet 118u. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

Canteiro

OEM

portugál

Colheita Seleccionada

OEM

portugál

Crusted/Crusting

OEM

angol

Escolha

OEM

portugál

Escuro

OEM

portugál

Fino

OEM

portugál

Frasqueira

OEM

portugál

Garrafeira

OEM/OFJ

portugál

Lágrima

OEM

portugál

Leve

OEM

portugál

Nobre

OEM

portugál

Reserva

OEM

portugál

Velha reserva (vagy grande reserva)

OEM

portugál

Ruby

OEM

angol

Solera

OEM

portugál

Super reserva

OEM

portugál

Superior

OEM

portugál

Tawny

OEM

angol

Vintage, önmagában vagy a Late Bottle (LBV), illetve a Character kifejezés előtt

OEM

angol

Vintage

OEM

angol


ROMÁNIA

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott borok

Aiud önmagában vagy a borvidéki körzet neve előtt

Alba Iulia önmagában vagy a borvidéki körzet neve előtt

Babadag önmagában vagy a borvidéki körzet neve előtt

Banat önmagában vagy a Dealurile Tirolului kifejezés előtt

Banat önmagában vagy a Moldova Nouă kifejezés előtt

Banat önmagában vagy a Silagiu kifejezés előtt

Banu Mărăcine önmagában vagy a borvidéki körzet neve előtt

Bohotin önmagában vagy a borvidéki körzet neve előtt

Cernătești – Podgoria önmagában vagy a borvidéki körzet neve előtt

Cotești önmagában vagy a borvidéki körzet neve előtt

Cotnari

Crișana önmagában vagy a Biharia kifejezés előtt

Crișana önmagában vagy a Diosig kifejezés előtt

Crișana önmagában vagy a Șimleu Silvaniei kifejezés előtt

Dealu Bujorului önmagában vagy a borvidéki körzet neve előtt

Dealu Mare önmagában vagy a Boldești kifejezés előtt

Dealu Mare önmagában vagy a Breaza kifejezés előtt

Dealu Mare önmagában vagy a Ceptura kifejezés előtt

Dealu Mare önmagában vagy a Merei kifejezés előtt

Dealu Mare önmagában vagy a Tohani kifejezés előtt

Dealu Mare önmagában vagy az Urlați kifejezés előtt

Dealu Mare önmagában vagy a Valea Călugărească kifejezés előtt

Dealu Mare önmagában vagy a Zorești kifejezés előtt

Drăgășani önmagában vagy a borvidéki körzet neve előtt

Huși önmagában vagy a Vutcani kifejezés előtt

Iana önmagában vagy a borvidéki körzet neve előtt

Iași önmagában vagy a Bucium kifejezés előtt

Iași önmagában vagy a Copou kifejezés előtt

Iași önmagában vagy az Uricani kifejezés előtt

Lechința önmagában vagy a borvidéki körzet neve előtt

Mehedinți önmagában vagy a Corcova kifejezés előtt

Mehedinți önmagában vagy a Golul Drâncei kifejezés előtt

Mehedinți önmagában vagy az Orevița kifejezés előtt

Mehedinți önmagában vagy a Severin kifejezés előtt

Mehedinți önmagában vagy a Vânju Mare kifejezés előtt

Miniș önmagában vagy a borvidéki körzet neve előtt

Murfatlar önmagában vagy a Cernavodă kifejezés előtt

Murfatlar önmagában vagy a Medgidia kifejezés előtt

Nicorești önmagában vagy a borvidéki körzet neve előtt

Odobești önmagában vagy a borvidéki körzet neve előtt

Oltina önmagában vagy a borvidéki körzet neve előtt

Panciu önmagában vagy a borvidéki körzet neve előtt

Pietroasa önmagában vagy a borvidéki körzet neve előtt

Recaș önmagában vagy a borvidéki körzet neve előtt

Sâmburești önmagában vagy a borvidéki körzet neve előtt

Sarica Niculițel önmagában vagy a Tulcea kifejezés előtt

Sebeș – Apold önmagában vagy a borvidéki körzet neve előtt

Segarcea önmagában vagy a borvidéki körzet neve előtt

Ștefănești önmagában vagy a Costești kifejezés előtt

Târnave önmagában vagy a Blaj kifejezés előtt

Târnave önmagában vagy a Jidvei kifejezés előtt

Târnave önmagában vagy a Mediaș kifejezés előtt

Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok

Colinele Dobrogei önmagában vagy a borvidéki körzet neve előtt

Dealurile Crișanei önmagában vagy a borvidéki körzet neve előtt

Dealurile Moldovei vagy – esettől függően – Dealurile Covurluiului

Dealurile Moldovei vagy – esettől függően – Dealurile Hârlăului

Dealurile Moldovei vagy – esettől függően – Dealurile Hușilor

Dealurile Moldovei vagy – esettől függően – Dealurile Iașilor

Dealurile Moldovei vagy – esettől függően – Dealurile Tutovei

Dealurile Moldovei vagy – esettől függően – Terasele Siretului

Dealurile Moldovei

Dealurile Munteniei

Dealurile Olteniei

Dealurile Sătmarului

Dealurile Transilvaniei

Dealurile Vrancei

Dealurile Zarandului

Terasele Dunării

Viile Carașului

Viile Timișului

Hagyományos kifejezések (az 1234/2007/EK rendelet 118u. cikke (1) bekezdésének a) pontja)

Vin cu denumire de origine controlată (D.O.C.), a következő kifejezések egyike előtt:

Cules la maturitate deplină – C.M.D.

Cules târziu – C.T.

Cules la înnobilarea boabelor – C.I.B.

OEM

román

Vin spumant cu denumire de origine controlată – D.O.C.

OEM

román

Vin cu indicație geografică

OFJ

román

Hagyományos kifejezések (az 1234/2007/EK rendelet 118u. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

Rezervă

OEM/OFJ

román

Vin de vinotecă

OEM

román


SZLOVÉNIA

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott borok

Bela krajina önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve és/vagy a szőlőültetvény neve előtt

Belokranjec önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve és/vagy a szőlőültetvény neve előtt

Bizeljčan önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve és/vagy a szőlőültetvény neve előtt

Bizeljsko-Sremič önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve és/vagy a szőlőültetvény neve előtt

egyenértékű kifejezés: Sremič-Bizeljsko

Cviček, Dolenjska önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve és/vagy a szőlőültetvény neve előtt

Dolenjska önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve és/vagy a szőlőültetvény neve előtt

Goriška Brda önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve és/vagy a szőlőültetvény neve előtt

egyenértékű kifejezés: Brda

Kras önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve és/vagy a szőlőültetvény neve előtt

Metliška črnina önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve és/vagy a szőlőültetvény neve előtt

Prekmurje önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve és/vagy a szőlőültetvény neve előtt

egyenértékű kifejezés: Prekmurčan

Slovenska Istra önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve és/vagy a szőlőültetvény neve előtt

Štajerska Slovenija önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve és/vagy a szőlőültetvény neve előtt

Teran, Kras önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve és/vagy a szőlőültetvény neve előtt

Vipavska dolina önmagában vagy egy kisebb földrajzi egység neve és/vagy a szőlőültetvény neve előtt

egyenértékű kifejezés: Vipava, Vipavec, Vipavčan

Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok

Podravje, amelyet követhet a»mlado vino«kifejezés; a nevek melléknévi alakban is állhatnak

Posavje, amelyet követhet a»mlado vino«kifejezés; a nevek melléknévi alakban is állhatnak

Primorska, amelyet követhet a»mlado vino«kifejezés; a nevek melléknévi alakban is állhatnak

Hagyományos kifejezések (az 1234/2007/EK rendelet 118u. cikke (1) bekezdésének a) pontja)

Kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom (kakovostno vino ZGP), önmagában vagy a Mlado vino kifejezés előtt

OEM

szlovén

Kakovostno peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom (Kakovostno vino ZGP)

OEM

szlovén

Penina

OEM

szlovén

Vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem (vino PTP)

OEM

szlovén

Renome

OEM

szlovén

Vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom (vrhunsko vino ZGP), önmagában vagy a következő kifejezések egyike előtt:

Pozna trgatev

Izbor

Jagodni izbor

Suhi jagodni izbor

Ledeno vino

Arhivsko vino (Arhiva)

Slamnovino (vino iz sušenega grozdja)

OEM

szlovén

Vrhunsko peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom (Vrhunsko peneče vino ZGP)

OFJ

szlovén

Hagyományos kifejezések (az 1234/2007/EK rendelet 118u. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

Mlado vino

OEM/OFJ

szlovén


SZLOVÁKIA

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott borok

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť önmagában vagy a Dunajskostredský vinohradnícky rajón kifejezés előtt

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť önmagában vagy a Galantský vinohradnícky rajón kifejezés előtt

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť önmagában vagy a Hurbanovský vinohradnícky rajón kifejezés előtt

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť önmagában vagy a Komárňanský vinohradnícky rajón kifejezés előtt

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť önmagában vagy a Palárikovský vinohradnícky rajón kifejezés előtt

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť önmagában vagy a Šamorínsky vinohradnícky rajón kifejezés előtt

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť önmagában vagy a Strekovský vinohradnícky rajón kifejezés előtt

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť önmagában vagy a Štúrovský vinohradnícky rajón kifejezés előtt

Malokarpatská vinohradnícka oblasť önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Malokarpatská vinohradnícka oblasť önmagában vagy a Bratislavský vinohradnícky rajón kifejezés előtt

Malokarpatská vinohradnícka oblasť önmagában vagy a Doľanský vinohradnícky rajón kifejezés előtt

Malokarpatská vinohradnícka oblasť önmagában vagy a Hlohovecký vinohradnícky rajón kifejezés előtt

Malokarpatská vinohradnícka oblasť önmagában vagy a Modranský vinohradnícky rajón kifejezés előtt

Malokarpatská vinohradnícka oblasť önmagában vagy az Orešanský vinohradnícky rajón kifejezés előtt

Malokarpatská vinohradnícka oblasť önmagában vagy a Pezinský vinohradnícky rajón kifejezés előtt

Malokarpatská vinohradnícka oblasť önmagában vagy a Senecký vinohradnícky rajón kifejezés előtt

Malokarpatská vinohradnícka oblasť önmagában vagy az Skalický vinohradnícky rajón kifejezés előtt

Malokarpatská vinohradnícka oblasť önmagában vagy a Stupavský vinohradnícky rajón kifejezés előtt

Malokarpatská vinohradnícka oblasť önmagában vagy a Trnavský vinohradnícky rajón kifejezés előtt

Malokarpatská vinohradnícka oblasť önmagában vagy a Vrbovský vinohradnícky rajón kifejezés előtt

Malokarpatská vinohradnícka oblasť önmagában vagy a Záhorský vinohradnícky rajónkifejezés előtt

Nitrianska vinohradnícka oblasť önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Nitrianska vinohradnícka oblasť önmagában vagy a Nitriansky vinohradnícky rajón kifejezés előtt

Nitrianska vinohradnícka oblasť önmagában vagy a Pukanecký vinohradnícky rajón kifejezés előtt

Nitrianska vinohradnícka oblasť önmagában vagy a Radošinský vinohradnícky rajón kifejezés előtt

Nitrianska vinohradnícka oblasť önmagában vagy a Šintavský vinohradnícky rajón kifejezés előtt

Nitrianska vinohradnícka oblasť önmagában vagy a Tekovský vinohradnícky rajón kifejezés előtt

Nitrianska vinohradnícka oblasť önmagában vagy a Vrábeľský vinohradnícky rajón kifejezés előtt

Nitrianska vinohradnícka oblasť önmagában vagy a Želiezovský vinohradnícky rajón kifejezés előtt

Nitrianska vinohradnícka oblasť önmagában vagy a Žitavský vinohradnícky rajón kifejezés előtt

Nitrianska vinohradnícka oblasť önmagában vagy a Zlatomoravecký vinohradnícky rajón kifejezés előtt

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť önmagában vagy a Fil’akovský vinohradnícky rajón kifejezés előtt

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť önmagában vagy a Gemerský vinohradnícky rajón kifejezés előtt

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť önmagában vagy a Hontiansky vinohradnícky rajón kifejezés előtt

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť önmagában vagy az Ipeľský vinohradnícky rajón kifejezés előtt

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť önmagában vagy a Modrokamencký vinohradnícky rajón kifejezés előtt

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť önmagában vagy a Tornaľský vinohradnícky rajón kifejezés előtt

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť önmagában vagy a Vinický vinohradnícky rajón kifejezés előtt

Vinohradnícka oblasť Tokaj önmagában vagy a következő kisebb földrajzi egységek egyike előtt: Bara/Čerhov/Černochov/Malá Tŕňa/Slovenské Nové Mesto/Veľká Tŕňa/Viničky

Východoslovenská vinohradnícka oblasť önmagában vagy a borvidéki körzet és/vagy egy kisebb földrajzi egység neve előtt

Východoslovenská vinohradnícka oblasť önmagában vagy a Kráľovskochlmecký vinohradnícky rajón kifejezés előtt

Východoslovenská vinohradnícka oblasť önmagában vagy a Michalovský vinohradnícky rajón kifejezés előtt

Východoslovenská vinohradnícka oblasť önmagában vagy a Moldavský vinohradnícky rajón kifejezés előtt

Východoslovenská vinohradnícka oblasť önmagában vagy a Sobranecký vinohradnícky rajón kifejezés előtt

Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, amelyet kiegészíthet az »oblastné vino« kifejezés

Malokarpatská vinohradnícka oblasť, amelyet kiegészíthet az »oblastné vino« kifejezés

Nitrianska vinohradnícka oblasť, amelyet kiegészíthet az »oblastné vino« kifejezés

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť, amelyet kiegészíthet az »oblastné vino« kifejezés

Východoslovenská vinohradnícka oblasť, amelyet kiegészíthet az »oblastné vino« kifejezés

Hagyományos kifejezések (az 1234/2007/EK rendelet 118u. cikke (1) bekezdésének a) pontja)

Akostné víno

OEM

szlovák

Akostné víno s prívlastkom, a következő kifejezések egyike előtt:

Kabinetné

Neskorý zber

Výber z hrozna

Bobuľovývýber

Hrozienkový výber

Cibébový výber

L’adový zber

Slamové víno

OEM

szlovák

Esencia

OEM

szlovák

Forditáš

OEM

szlovák

Mášláš

OEM

szlovák

Pestovateľský sekt

OEM

szlovák

Samorodné

OEM

szlovák

Sekt vinohradníckej oblasti

OEM

szlovák

Výber (3)(4)(5)(6) putňový

OEM

szlovák

Výberová esencia

OEM

szlovák

Hagyományos kifejezések (az 1234/2007/EK rendelet 118u. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

Mladé víno

OEM

szlovák

Archívne víno

OEM

szlovák

Panenská úroda

OEM

szlovák


EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott borok

English Vineyards

Welsh Vineyards

Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok

England, amelyet helyettesíthet a Berkshire kifejezés

England, amelyet helyettesíthet a Buckinghamshire kifejezés

England, amelyet helyettesíthet a Cheshire kifejezés

England, amelyet helyettesíthet a Cornwall kifejezés

England, amelyet helyettesíthet a Derbyshire kifejezés

England, amelyet helyettesíthet a Devon kifejezés

England, amelyet helyettesíthet a Dorset kifejezés

England, amelyet helyettesíthet az East Anglia kifejezés

England, amelyet helyettesíthet a Gloucestershire kifejezés

England, amelyet helyettesíthet a Hampshire kifejezés

England, amelyet helyettesíthet a Herefordshire kifejezés

England, amelyet helyettesíthet az Isle of Wight kifejezés

England, amelyet helyettesíthet az Isles of Scilly kifejezés

England, amelyet helyettesíthet a Kent kifejezés

England, amelyet helyettesíthet a Lancashire kifejezés

England, amelyet helyettesíthet a Leicestershire kifejezés

England, amelyet helyettesíthet a Lincolnshire kifejezés

England, amelyet helyettesíthet a Northamptonshire kifejezés

England, amelyet helyettesíthet a Nottinghamshire kifejezés

England, amelyet helyettesíthet az Oxfordshire kifejezés

England, amelyet helyettesíthet a Rutland kifejezés

England, amelyet helyettesíthet a Shropshire kifejezés

England, amelyet helyettesíthet a Somerset kifejezés

England, amelyet helyettesíthet a Staffordshire kifejezés

England, amelyet helyettesíthet a Surrey kifejezés

England, amelyet helyettesíthet a Sussex kifejezés

England, amelyet helyettesíthet a Warwickshire kifejezés

England, amelyet helyettesíthet a West Midlands kifejezés

England, amelyet helyettesíthet a Wiltshire kifejezés

England, amelyet helyettesíthet a Worcestershire kifejezés

England, amelyet helyettesíthet a Yorkshire kifejezés

Wales, amelyet helyettesíthet a Cardiff kifejezés

Wales, amelyet helyettesíthet a Cardiganshire kifejezés

Wales, amelyet helyettesíthet a Carmarthenshire kifejezés

Wales, amelyet helyettesíthet a Denbighshire kifejezés

Wales, amelyet helyettesíthet a Gwynedd kifejezés

Wales, amelyet helyettesíthet a Monmouthshire kifejezés