ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2012.152.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 152

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

55. évfolyam
2012. június 13.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 497/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. június 7.) a 206/2010/EU rendeletnek a kéknyelv-betegségre fogékony állatok behozatali követelményei tekintetében történő módosításáról ( 1 )

1

 

*

A Bizottság 498/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. június 12.) az Orosz Föderációból az Európai Unióba irányuló faexportra alkalmazandó vámkontingensek kiosztásáról

28

 

 

A Bizottság 499/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. június 12.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

38

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2012/301/EU

 

*

A Bizottság határozata (2012. június 11.) a Dánia által egyes üvegházhatású ipari gázokra vonatkozóan bejelentett nemzeti rendelkezésekről (az értesítés a C(2012) 3717. számú dokumentummal történt)

40

 

 

2012/302/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2012. június 11.) a harmadik országok által a 96/23/EK tanácsi irányelv 29. cikkének megfelelően benyújtott tervek jóváhagyásáról szóló 2011/163/EU határozat módosításáról (az értesítés a C(2012) 3723. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

42

 

 

2012/303/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2012. június 11.) a 2003/467/EK határozatnak Lettország enzootikus szarvasmarha-leukózistól hivatalosan mentes tagállammá nyilvánítása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2012) 3729. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

48

 

 

2012/304/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2012. június 11.) a Horvátországban és Mexikóban működő laboratóriumok számára a veszettség elleni vakcinák hatékonyságát ellenőrző szerológiai vizsgálatok elvégzésének engedélyezéséről (az értesítés a C(2012) 3761. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

50

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

13.6.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 152/1


A BIZOTTSÁG 497/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. június 7.)

a 206/2010/EU rendeletnek a kéknyelv-betegségre fogékony állatok behozatali követelményei tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

Tekintettel az egyes élő patás állatok Közösségbe történő behozatalára, valamint a Közösségen történő átszállítására vonatkozó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról, a 90/426/EGK és 92/65/EGK irányelv módosításáról, valamint a 72/462/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 26-i 2004/68/EK tanácsi irányelvre (1), különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére, 7. cikke e) pontjára és 13. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az egyes állatoknak és a friss húsnak az Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, e harmadik országok területei vagy területeinek részei jegyzékeinek, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmények megállapításáról szóló, 2010. március 12-i 206/2010/EU bizottsági rendelet (2) meghatározza a harmadik országok, e harmadik országok területei vagy területeinek részei jegyzékét, melyekből az élő patás állatok – beleértve a kéknyelv-betegségre fogékony állatokat – behozhatók az Unióba, valamint az ezek behozatalához szükséges állat-egészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelményeket.

(2)

Különösen a kéknyelv-betegségre fogékony állatokra való tekintettel a 206/2010/EU rendelet I. mellékletének 2. részében meghatározott BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y és RUM bizonyítványminták tartalmazzák többek között azt a követelményt, hogy az állatoknak olyan területről kell származniuk, amely az őket kísérő bizonyítvány kiadási időpontjában tizenkét hónapja mentes volt a kéknyelv-betegségtől.

(3)

A technológiai újítások eredményeképpen olyan, a kéknyelv-betegség elleni „inaktivált vakcinák” is elérhetővé váltak, amelyek nem járnak azzal a kockázattal, hogy a vírus a helyileg vakcinázott állatok környezetében lévő nem vakcinázott szarvasmarhákra, juhokra és kecskékre is átterjed. Ma már általánosan elfogadott, hogy az Unióban a kéknyelv-betegség leküzdésére és a klinikai betegségek megelőzésére a legelőnyösebb megoldás az inaktivált vakcinák használata.

(4)

A kéknyelvbetegség-vírus terjedésének hatékonyabb megakadályozása és a betegség következtében a mezőgazdasági ágazatra nehezedő terhek csökkentése érdekében a kéknyelv-betegség elleni védekezésre és felszámolására vonatkozó külön rendelkezések megállapításáról szóló, 2000. november 20-i 2000/75/EK tanácsi irányelvet (3) a 2012/5/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) a közelmúltban módosította, hogy a vakcinagyártás terén elért legújabb technológiai eredmények figyelembe vegyék.

(5)

Ennek megfelelően a 2000/75/EK rendelet írja elő az inaktivált vakcinák alkalmazását az EU egész területén.

(6)

A kéknyelv-betegség esetében kialakulóban lévő járványügyi helyzet eredményeképpen, valamint az Állat-egészségügyi Világszervezet (OIE) szabványainak való megfelelés érdekében, a kéknyelv-betegségre fogékony fajokhoz tartozó egyes állatok szállításának ellenőrzése, megfigyelése, felügyelete és korlátozása tekintetében a 2000/75/EK tanácsi irányelv végrehajtási szabályairól szóló, 2007. október 26-i 1266/2007/EK bizottsági rendeletet (5) a közelmúltban módosították. Az uniós szabványok szerint csak akkor tekinthető kéknyelv-betegségtől mentesnek egy terület, ha legalább két évig nem terjed rajta a vírus. A 206/2010/EK rendelet I. mellékletének 2. részében található idevonatkozó bizonyítványmintákban előírt tizenkét hónapos időszakot ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

A kéknyelv-betegségre fogékony fajokhoz tartozó élő patás állatok Unión belüli mozgására a 2000/75/EK irányelv és az 1266/2007/EK rendelet vonatkozik. A 206/2010/EU rendelet I. mellékletének 2. részében előírt BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y és RUM állatorvosi bizonyítványmintákat helyénvaló módosítani, hogy a kéknyelv-betegséggel kapcsolatos, az Unióba történő behozatalra vonatkozó állat-egészségügyi előírásokat a kéknyelv-betegségre fogékony állatok Unión belüli mozgásának követelményeivel összehangolják.

(8)

A 206/2010/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 206/2010/EK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 2012. június 30-áig tartó átmeneti időszakban továbbra is behozhatók az Unióba azon élő patás állatok szállítmányai, melyeket az e rendelettel bevezetett módosítások előtti 206/2010/EU rendelet I. mellékletének 2. részében található BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y vagy RUM mintának megfelelő állat-egészségügyi bizonyítvány kísér.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. június 7-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 139., 2004.4.30., 321. o.

(2)  HL L 73., 2010.3.20., 1. o.

(3)  HL L 327., 2000.12.22., 74. o.

(4)  HL L 81., 2012.3.21., 1. o.

(5)  HL L 283., 2007.10.27., 37. o.


MELLÉKLET

A 206/2010/EK rendelet I. mellékletének 2. része a következőképpen módosul:

(1)

A BOV-X, BOV-Y, OVI-X és OVI-Y minták helyébe a következők lépnek:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

(2)

A „RUM” minta helyébe a következő szöveg lép:

Image

Image

Image

Image

Image


13.6.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 152/28


A BIZOTTSÁG 498/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. június 12.)

az Orosz Föderációból az Európai Unióba irányuló faexportra alkalmazandó vámkontingensek kiosztásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unió és az Orosz Föderáció közötti, az Orosz Föderációból az Európai Unióba irányuló faexportra vonatkozó vámkontingensek kezeléséről levélváltás formájában létrejött megállapodásnak, valamint az említett megállapodás szerinti technikai szabályokról az Európai Unió és az Orosz Föderáció kormánya között létrejött jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2011. december 14-i 2012/105/EU tanácsi határozatra (1) és különösen annak 4. cikkére,

mivel:

(1)

Figyelembe véve, hogy az Európai Unió számára gazdasági szempontból fontos a nyersfa behozatala és az Orosz Föderáció mint nyersfabeszállító, a Bizottsággal folytatott tárgyalások eredményeképpen az Orosz Föderáció kötelezettséget vállalt, hogy csökkenti vagy eltörli a jelenleg alkalmazott kiviteli vámokat, a nyersfatermékekre alkalmazottakat is beleértve.

(2)

Ezek a kötelezettségvállalások, amelyek az Orosz Föderációnak a Kereskedelmi Világszervezethez (a továbbiakban: WTO) történő csatlakozásakor részei lesznek az árukra vonatkozóan vállalt engedményeket és kötelezettségvállalásokat tartalmazó jegyzéknek, magukban foglalják bizonyos tűlevelű fafajták vámkontingenseit, amelyeknek egy része az Európai Unióba irányuló exportra esik.

(3)

Az Orosz Föderáció WTO-hoz történő csatlakozására irányuló tárgyalások keretében az Unió nevében a Bizottság az Orosz Föderációval levélváltás formájában megállapodást kötött az Orosz Föderációból az Európai Unióba irányuló, bizonyos tűlevelű fák exportjára vonatkozó vámkontingensek kezeléséről (a továbbiakban: megállapodás).

(4)

A megállapodásban foglaltaknak megfelelően az Unió és az Orosz Föderáció megegyezett a vámkontingensek kezelésére vonatkozó részletes technikai szabályokról; ezeket az Unió és az Orosz Föderáció kormánya által elfogadott jegyzőkönyv (a továbbiakban: jegyzőkönyv) formájában a megállapodás tartalmazza.

(5)

A megállapodás és a jegyzőkönyv végrehajtása során az importőrök által benyújtott kérelmek napjától függően a vámkontingensek elosztásának módszereit meg kell állapítani, valamint minden egyes kontingensidőszakra és termékcsoportra a hagyományos importőrök jogainak megállapítására vonatkozó szabályokat és módszereket létre kell hozni.

(6)

Az üzletmenet folytonosságára vonatkozó szabályokat kell megállapítani annak meghatározására, hogy az az importőr, amely a hagyományos importőr státusát kérelmezi, ugyanaz a természetes vagy jogi személy-e, aki vagy amely az ebben a rendeletben meghatározott referenciaidőszakok alatt az érintett termékeket importálta.

(7)

A felhasználatlan kontingensengedélyekkel kapcsolatban is szabályokat és eljárásokat kell meghatározni.

(8)

E rendelet alkalmazásának első három kontingensidőszakára átmeneti szabályokat kell meghatározni azzal kapcsolatban, hogy a hagyományos importőrök esetében ki kell választani a referencia-időszakokat a kontingensengedélyek felső határainak kiszámolásához.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2012/105/EU határozattal felállított fabehozatali bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1.   FEJEZET

HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Ez a rendelet a jegyzőkönyv 5. cikkének (2) bekezdésével összhangban megállapítja a kontingensengedélyek kiosztásának részletes szabályait, valamint más olyan rendelkezéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a megállapodás és a jegyzőkönyv végrehajtása során az Unió megfelelően kezelje az EU-ba irányuló kivitelre szánt vámkontingensekben megadott mennyiségeket

2. cikk

E rendelet alkalmazásában a jegyzőkönyv 1. cikkének (3) bekezdésében, 2. cikkében és 5. cikkének (3) és (4) bekezdésében meghatározott fogalommeghatározások alkalmazandók.

Ezen kívül az alábbi fogalommeghatározást kell alkalmazni: „termékcsoport”: az Orosz Föderációban alkalmazott vám- és statisztikai nómenklatúra értelmében az ilyen termékek besorolása szerint az érintett termékek mindkét kategóriája, vagyis a lucfenyő (4403 20 110 és 4403 20 190 vámtarifaszám) és a fenyő (4403 20 310 és 4403 20 390 vámtarifaszám). Az Orosz Föderációban és a vonatkozó Kombinált Nómenklatúrában (2) (a továbbiakban: KN) alkalmazott releváns vámtarifaszámokat, valamint a TARIC-kódokat az I. melléklet tartalmazza.

2.   FEJEZET

KIOSZTÁSI ELVEK

3. cikk

A vámkontingens kiosztásának módszere attól függ, hogy az importőr mely napon nyújtotta be a kérelmet, a következők szerint:

a)

bármely év július 31-e előtt (a továbbiakban: a kontingensidőszak első része) benyújtott kérelmek esetében a Bizottság az importőrök „hagyományos” vagy „új” kategóriájának megfelelően osztja ki a vámkontingenseket a jegyzőkönyv 5. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerint; továbbá

b)

az augusztus 1-jétől (a továbbiakban: a kontingensidőszak második része) benyújtott bármely kérelemre a Bizottság a vámkontingensek hátralévő mennyiségeit a tagállami illetékes hatóságoktól (a továbbiakban: engedélyező hivatal(ok)) az egyes importőrök által benyújtott és a Bizottsághoz beérkezett kérelmekről szóló értesítések időrendi sorrendje szerint osztja ki a jegyzőkönyv 5. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerint.

4. cikk

(1)   A kontingensidőszak első részében:

a)

mindegyik vámkontingens 70 %-át termékcsoportonként a hagyományos importőröknek kell kiosztani (a továbbiakban: hagyományos importőröknek szánt vámkontingens); továbbá

b)

mindegyik vámkontingens 30 %-át termékcsoportonként új importőröknek kell kiosztani (a továbbiakban: új importőröknek szánt vámkontingens).

(2)   Az új importőröknek szánt vámkontingenst az engedélyező hivataloktól a Bizottsághoz beérkezett, az ilyen importőrök által benyújtott, a kontingensengedélyekre irányuló kérelmekről szóló értesítések időrendi sorrendje szerint kell kiosztani.

(3)   A (2) bekezdésben említett kiosztási eljárással összhangban mindegyik új importőrnek mindegyik termékcsoportra a vámkontingens legfeljebb 1,5 %-át ítélik oda.

5. cikk

A kontingensidőszak második részében mindegyik importőrnek mindegyik termékcsoportra a hátramaradt vámkontingens legfeljebb 5 %-át ítélik oda.

6. cikk

(1)   A kontingensidőszak első részében mindegyik hagyományos importőr csak arra jogosult, hogy kontingensengedélyeket kérjen mindegyik termékcsoport esetében a hagyományos importőröknek szánt vámkontingens egy adott részére (a továbbiakban: felső határ), amelyet a (2) bekezdéssel összhangban számítanak ki. A kontingensidőszak első részében az egy-egy hagyományos importőrnek odaítélt összes kontingensengedélyt az ilyen importőr felső határértékébe be kell számítani.

(2)   Egy adott hagyományos importőrnek mindegyik termékkategóriára a kontingensidőszakban alkalmazandó felső értékét (a továbbiakban: n + 1 kontingensidőszak) a felső érték kiszámításának éve előtti két kontingensidőszakban az érintett termék ettől az importőrtől származó tényleges importjainak átlaga szerint kell kiszámolni a következő képlet alapján:

Ci = T * (Īi/ΣĪi)

ahol:

 

Ci: az érintett termékcsoport (lucfenyő vagy fenyő) felső határa i importőr számára az n + 1 kontingensidőszakban,

 

T: a felső határ kiszámításának évében (a továbbiakban: n kontingensidőszak) a hagyományos importőrök számára az érintett termékcsoport rendelkezésre álló vámkontingense

 

Īi: az érintett termék i hagyományos importőrtől származó tényleges importjának átlaga a kiszámítás előtti két kontingensidőszakban (a továbbiakban: n–2 kontingensidőszak és n–1 kontingensidőszak) a következők szerint:

[(i importőr tényleges importja n–2 kontingensidőszakban) + (i importőr tényleges importja n–1 kontingensidőszakban)]/2

 

ΣĪi: az érintett termékcsoportnak az összes hagyományos importőrtől származó Īi átlagos importja.

7. cikk

(1)   A Bizottság a 6. cikk (2) bekezdésében megállapított módszer szerint minden évben mindegyik hagyományos importőrre kiszámítja a következő kontingensidőszakra alkalmazandó felső értéket.

(2)   E számítás céljából az engedélyező hivatal legkésőbb az n kontingensidőszak március 31-ig a Bizottság rendelkezésére bocsátja az érintett terméknek az n–1 kontingensidőszakban lebonyolított tényleges importja összefoglalását, amelyről a 11. cikk (1) bekezdése értelmében értesítették. Ezt az összefoglalást a IV. mellékletben megállapított minta szerinti elektronikus táblázat formájában nyújtják be.

(3)   A Bizottság legkésőbb az n kontingensidőszak április 30-ig tájékoztatja az engedélyező hivatalokat a 6. cikk (2) bekezdése szerinti számítások eredményeként megállapított frissített felső értékekről.

3.   FEJEZET

AZ ÜZLETMENET FOLYTONOSSÁGA

8. cikk

(1)   Ha egy, a jegyzőkönyv 5. cikke (4) bekezdése szerint hagyományos importőr státust kérelmező importőr (a továbbiakban: kérelmező) nem bocsát rendelkezésre elég bizonyítékot arról, hogy ő ugyanaz a természetes vagy jogi személy, mint aki vagy amely a 17. cikk (2) bekezdése értelmében választott referenciaidőszak alatt az érintett termékeket importálta (a továbbiakban: jogelőd), az engedélyező hivatal rendelkezésére kell bocsátania a szükséges bizonyítékokat arra vonatkozóan, hogy a jogelőd tevékenységeit folytatja.

(2)   Az – (1) bekezdésben említett – üzletmenet-folytonosság akkor valósul meg, ha

a)

a kérelmező és a jogelőd a 139/2004/EK tanácsi rendelet (3) értelmében ugyanazon jogi személy felügyelete alatt áll; vagy

b)

a jogelőd gazdasági tevékenységét az érintett termékek tekintetében jogilag átruházták a kérelmezőre, pl. a 139/2004/EK rendelet szerinti fúzió vagy vásárlás útján.

(3)   Azok az importőrök, amelyek az üzletmenet folytonosságáról nem bocsátanak rendelkezésre bizonyítékot, új importőröknek tekintendők.

9. cikk

Ha egy importőr a jegyzőkönyv 5. cikke (3) bekezdése szerint hagyományos importőr státust kérelmez, értelemszerűen a 8. cikk rendelkezései alkalmazandók.

4.   FEJEZET

KONTINGENSENGEDÉLYEK IRÁNTI KÉRELMEK

10. cikk

(1)   A kontingensengedélyek iránti kérelmeket a II. mellékletben meghatározott formában kell benyújtani. Ha a kérelemben leírt információk nem bizonyulnak elegendőnek, az engedélyező hivatal további adatokat kérhet a kérelmezőtől.

(2)   A kontingensengedély odaítélésének az a feltétele, hogy a vonatkozó termékeket az Unió vámterületén feldolgozzák, ami a 2913/92/EGK tanácsi rendelet (4) 24. cikke értelmében uniós származást biztosít.

(3)   A kontingensengedélyek iránti kérelmet a kérelmező eskü alatt tett nyilatkozatának kell kísérnie, amely a következő kötelezettségvállalásokat tartalmazza:

a)

az érintett termékeket az előírt feldolgozásra legkésőbb egy évvel azután át kell adni, hogy a szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó vámáru-nyilatkozatot, amely tartalmazza az áruk pontos leírását és a TARIC-kódokat, az illetékes vámhatóságok elfogadták;

b)

megfelelő nyilvántartást kell vezetni abban a tagállamban, ahol odaítélték az engedélyt, amely felhatalmazza az engedélyező hivatalt, hogy az általa szükségesnek tartott ellenőrzéseket véghez vigye annak biztosítására, hogy a termékeken ténylegesen elvégezték az előírt feldolgozást; ezt a nyilvántartást fenn kell tartani; ezen albekezdés alkalmazásában a „nyilvántartás” azokat az adatokat jelenti, amelyek – bármely hordozón – tartalmazzák a szükséges információkat és technikai adatokat, lehetővé téve, hogy az engedélyező hivatal felügyelje és ellenőrizze a műveleteket;

c)

lehetővé kell tenni az engedélyező hivatal számára, hogy az érintett termékeket a feldolgozás folyamán a számára megfelelő módon követhessék az érintett vállalkozás helyszínén;

d)

értesíteni kell az engedélyező hivatalt minden olyan tényezőről, amely befolyásolhatja az engedélyezést.

(4)   Amikor az érintett termékeket átszállítják, a kérelmezőnek elegendő bizonyítékot kell rendelkezésre bocsátani arról, hogy a (3) bekezdés a) pontja szerint elvégezték rajta az előírt feldolgozást.

(5)   A 2454/93/EGK bizottsági rendelet (5) 308. cikkének d) pontját alkalmazni kell.

(6)   Ha az importőr vagy bármely más természetes vagy jogi személy, amelynek az importőr később e termékeket átadja, nem teljesíti az e cikk (3) bekezdésében említett kötelezettségvállalást, azt a 13. cikk értelmében a termékek érintett mennyiségére kiadott, felhasználatlan kontingensengedéllyel egyenértékűnek kell tekinteni.

(7)   A Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi az engedélyező hivatalok jegyzékét, és azt szükség esetén frissíti.

5.   FEJEZET

A TÉNYLEGES IMPORT BIZONYÍTÉKA

11. cikk

(1)   Az importőrök minden harmadik hónap végétől számított legfeljebb 15 napon belül értesítik annak a tagállamnak az engedélyező hivatalát, amelytől a kontingensengedélyt kapták, az elmúlt három hónapban az érintett termék adott tagállamba irányuló tényleges importjáról. Ebből a célból az importőr az engedélyező hivatal rendelkezésére bocsátja a szóban forgó import vámnyilatkozatának egy példányát.

(2)   Ha a vámnyilatkozatban jegyzett mennyiséget kéreg nélkül számítják, és a kontingensengedély űrlapjának 9. bejegyzésében említett mennyiség a kérget is tartalmazza, az importőr az (1) bekezdésben előírt információkon túl a kérget is számításba vevő, pontos importmennyiséget is az engedélyező hivatal rendelkezésére bocsátja ugyanazon határidőn belül. A helyes mennyiségeket a III. mellékletben meghatározott korrekciós együtthatók alkalmazásával kell meghatározni.

6.   FEJEZET

FELHASZNÁLATLAN KONTINGENSENGEDÉLYEK

12. cikk

(1)   Ha egy kontingensengedélyt a kiadásától számított hat hónapon át nem használnak fel, az importőr visszaadja az engedélyező hivatalnak, vagy értesíti az engedélyező hivatalt azon szándékáról, hogy azt a kontingensidőszak hátralévő részében szeretné felhasználni. Ha a kontingensengedélyt a jegyzőkönyv 4. cikke értelmében a kontingensidőszak kezdete előtt bocsátották ki, a hat hónapos határidőt a kontingensidőszak évének január 1-jétől kell számítani.

(2)   Az engedélyező hivatalok haladéktalanul értesítik a Bizottságot az importőrök által az (1) bekezdés értelmében visszaadott összes kontingensengedélyről. A hagyományos importőröknek az érintett termékcsoportra rendelkezésre álló felső határai egyenlegét a megfelelő mennyiségre kell módosítani.

13. cikk

(1)   Ha az n–1 kontingensidőszakban a hagyományos importőrtől származó érintett termékek tényleges importja kevesebb, mint ugyanebben a kontingensidőszakban az adott importőrnek odaítélt összes kontingensengedély által érintett mennyiség 85 %-a, az n + 1 kontingensidőszak alatt mindkét termékcsoportra az importőr behozatali felső értékeit csökkenteni kell egy olyan összeggel, amely arányos a hiányzó tényleges import nagyságával.

(2)   Az (1) bekezdésben említett csökkentést a következőképpen kell kiszámítani:

ri = (0,85 * ΣΑi – Ii)/ΣΑi

ahol:

 

ri: mindkét termékcsoportra az n + 1 kontingensidőszakban i importőr importplafonjaira alkalmazott csökkentés

 

ΣΑi: n–1 kontingensidőszak alatt az i hagyományos importőrnek odaítélt kontingensengedélyek összege

 

Ii: n–1 kontingensidőszak alatt az i importőrtől származó érintett termékek tényleges importja.

14. cikk

(1)   Ha egy adott kontingensengedély, amelyet a 12. cikk értelmében a kibocsátás után hat hónappal nem adtak vissza, az n–1 kontingensidőszak végén felhasználatlan marad, az n + 1 kontingensidőszakban mindkét termékcsoportra az importőr felső értékeit a felhasználatlan kontingensengedély nagyságával arányos összeg kétszeresével kell csökkenteni.

(2)   Az (1) bekezdésben említett csökkentést a következőképpen kell kiszámítani:

Ri = 2 * (ΣUi/ΣΑi)

ahol:

 

Ri: mindkét termékcsoportra az n + 1 kontingensidőszakban i importőr felső értékeire alkalmazott csökkentés

 

ΣUi: n–1 kontingensidőszak alatt az i importőrnek odaítélt felhasználatlan kontingensengedélyek összege

 

ΣΑi: n–1 kontingensidőszak alatt mindkét termékcsoportra az i importőrnek odaítélt kontingensengedélyek összege.

15. cikk

Ha az import felső értékeinek a 13. és 14. cikkben előírt csökkentésére előírt feltételek egyszerre teljesülnek, csak a jelentősebb csökkentést (Ri vagy ri) kell alkalmazni.

7.   FEJEZET

AZ ELSŐ HÁROM KONTINGENSIDŐSZAKRA ALKALMAZANDÓ ÁTMENETI INTÉZKEDÉSEK

16. cikk

(1)   Az e rendelet 4. cikkében meghatározott kiosztási módszer az e rendelet alkalmazásának teljes első kontingensidőszakára alkalmazandó. E kontingensidőszak során a 6. fejezet rendelkezései nem alkalmazandók.

(2)   E rendelet alkalmazásának első három kontingensidőszaka során a 17–19. cikk alkalmazandó.

17. cikk

(1)   A jegyzőkönyv 5. cikkének (4) bekezdésében előírt referenciaidőszak az importőr választása szerint 2004, 2007 vagy a kettő kombinációja.

(2)   A hagyományos importőr státust kérelmező importőr e rendelet hatálybalépésétől számított 20 napon belül közli, hogy az (1) bekezdésben előírt három lehetőség közül melyiket választja a felső értékek a 6. cikk szerinti kiszámításához.

(3)   A (2) bekezdés értelmében az egyes importőrök által választott referenciaidőszak az e rendelet alkalmazásának első három kontingensidőszakára érvényes.

18. cikk

(1)   A hagyományos importőr státust kérelmező importőrök az e rendelet hatálybalépésétől számított legkésőbb 20 naptári napon belül a 17. cikk (2) bekezdése értelmében értesítik azon tagállam(ok) engedélyező hivatalát/hivatalait, amelyektől kontingensengedélyt szándékoznak kérni, a referenciaidőszak alatt az érintett termékek adott tagállam(ok)ba irányuló, a tényleges importjáról. A tényleges importkérelmek alátámasztása céljából az importőr az engedélyező hivatal rendelkezésére bocsátja a szóban forgó importra vonatkozó vámnyilatkozatának egy példányát.

(2)   Az engedélyező hivatalok e rendelet hatálybalépésétől számított 35 naptári napon belül összefoglalást bocsátanak a Bizottság rendelkezésére az érintett termékek olyan tényleges behozatalairól, amelyekről értesítést kaptak e cikk (1) bekezdése értelmében. Ezt az összefoglalást a V. mellékletben megállapított minta szerinti elektronikus táblázat formájában nyújtják be.

19. cikk

(1)   Ha a 17. cikk (2) bekezdése értelmében egyetlen évet választanak, a 6. cikk (2) bekezdésében említett Īi változó jelenti az adott évben az érintett termékcsoportnak az importőrtől származó tényleges importját.

(2)   Ha a 17. cikk (2) bekezdése értelmében 2004-et és 2007-et választják, a 6. cikk (2) bekezdésében említett Īi változó jelenti 2004-ben és 2007-ben az érintett termékcsoportnak az importőrtől származó tényleges importját a következő számítások szerint:

[tényleges import 2004-ben) + (tényleges import 2007)]/2.

(3)   A Bizottság legkésőbb e rendelet hatálybalépésétől számított 65 napon belül tájékoztatja az engedélyező hivatalokat a 6. cikk (2) bekezdése szerinti számítások eredményeként született felső értékekről.

(4)   Ha a 6. cikkben említett felső értékeket a megállapodás és a jegyzőkönyv átmeneti alkalmazásáig nem számították ki, a termékcsoportonkénti vámkontingenseket a 3. cikk b) pontjában említett elosztási eljárás szerint minden importőrnek ki kell osztani addig, amíg a Bizottság értesíti az engedélyezési hivatalt, hogy a felső értékeket meghatározták, és a 3. cikk b) pontjában említett kiosztási eljárás befejeződött. E bekezdés alkalmazásában mindegyik importőrnek mindegyik termékcsoport vámkontingensének legfeljebb 2,5 %-a ítélhető oda.

8.   FEJEZET

20. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hatályát veszti azon a napon, amikor a jegyzőkönyvet már nem ideiglenesen kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. június 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 57., 2012.2.29., 1. o.

(2)  Jelenleg az 1006/2011/EU bizottsági rendelet (HL L 282., 2011.10.28., 1. o.) hatályába tartozik.

(3)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.

(4)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

(5)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o.


I. MELLÉKLET

Az Orosz Föderációban alkalmazott megfelelő vámtarifaszámok és a vonatkozó KN- és TARIC-kódok (vö. e rendelet 2. cikkével)

 

KN-kód

TARIC-kód

Orosz vámtarifaszám

Teljes leírás

1.

Ex44032011

10

4403 20 110 1

Legalább 15 cm, de legfeljebb 24 cm átmérőjű, legalább 1,0 m hosszúságú „Picea abies Karst.” fajtájú lucfenyő- vagy ezüstfenyő-szálfa (Abies alba Mill.)

Ex44032019

10

2.

Ex44032011

10

4403 20 110 2

Több mint 24 cm átmérőjű, legalább 1,0 m hosszúságú „Picea abies Karst.” fajtájú lucfenyő- vagy ezüstfenyő-szálfa (Abies alba Mill.)

Ex44032019

10

3.

Ex44032019

10

4403 20 190 1

15 cm-nél kisebb átmérőjű „Picea abies Karst.” fajtájú lucfenyő- vagy ezüstfenyő-szálfa (Abies alba Mill.) megmunkálatlanul, kérgével vagy szijáccsal vagy anélkül, vagy durván faragva

4.

Ex44032019

10

4403 20 190 9

„Picea abies Kars” fajta lucfenyő vagy erdei ezüstfenyő („Abies alba Mill.”) egyéb fája

5.

Ex44032031

10

4403 20 310 1

Legalább 15 cm, de legfeljebb 24 cm átmérőjű, legalább 1,0 m hosszúságú „Pinus sylvestris L.” fajtájú fenyő

Ex44032039

10

6.

Ex44032031

10

4403 20 310 2

Több mint 24 cm átmérőjű, legalább 1,0 m hosszúságú „Pinus sylvestris L.” fajtájú fenyő

Ex44032039

10

7.

Ex44032039

10

4403 20 390 1

Legfeljebb 15 cm-nél átmérőjű „Pinus sylvestris L.” fajtájú fenyőszálfa (durván, kérgével vagy szijáccsal vagy anélkül, vagydurván faragva)

8.

Ex44032039

10

4403 20 390 9

„Pinus sylvestris L.” fajta fenyő másmilyen szálfája


II. MELLÉKLET

Kontingensengedély iránti kérelem mintája (vö. e rendelet 10. cikkének (1) bekezdése)

Image

Melléklet a kontingensengedély iránti kérelem mintájához: Eskü alatti nyilatkozat e rendelet 10. cikkének (3) bekezdése értelmében

Eskü alatti nyilatkozat

… (nyilatkozattévő neve) eskü alatti nyilatkozata

Alulírott ezennel a következő nyilatkozatokat teszem:

(YY/MM/DD)-i kontingensengedély iránti kérelmem tekintetében kötelezettséget vállalok:

1.

az érintett termékeket az előírt feldolgozásra legkésőbb egy évvel azután átadom, hogy a szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó vámáru-nyilatkozatot, amely tartalmazza az áruk pontos leírását és a TARIC-kódokat, az illetékes vámhatóságok elfogadták;

2.

megfelelő nyilvántartást vezetek abban a tagállamban, ahol odaítélték az engedélyt, amely felhatalmazza az engedélyező hivatalt, hogy az általa szükségesnek tartott ellenőrzéseket véghez vigye annak biztosítására, hogy a termékeken ténylegesen elvégezték az előírt feldolgozást, és a nyilvántartást fenntartom;

3.

lehetővé teszem az engedélyező hivatal számára, hogy az érintett termékeket a feldolgozás folyamán a számára megfelelő módon követhessék az érintett vállalkozás helyszínén;

4.

értesítem az engedélyező hivatalt minden olyan tényezőről, amely befolyásolhatja az engedélyezést.

Alulírott ünnepélyesen kijelentem, hogy a fenti eskü alatt tett nyilatkozat tartalma megfelel a valóságnak, és legjobb tudomásom szerint teljes mértékben helyes.

Hely/dátum

 

Aláírás


III. MELLÉKLET

Korrekciós együtthatók e rendelet 11. cikkének (2) bekezdése értelmében

E rendelet 11. cikkének (2) bekezdése értelmében a korrekciós együtthatók a következők:

KN-kód

Korrekciós együttható

4403 20 11

0,90

4403 20 19

0,88

4403 20 31

0,88

4403 20 39

0,87


IV. MELLÉKLET

A tényleges importok összefoglalása e rendelet 7. cikke (2) bekezdése értelmében, összefüggésben a 11. cikk (1) bekezdésével

Az importáló vállalat neve

Az importáló vállalat héa-száma

A lucfenyő tényleges importja (4403 20 11 és 4403 20 19 KN-kód összesen m3-ben az n–1 kontingensidőszakban (…-…)

A fenyő tényleges importja (4403 20 31 és 4403 20 39 KN-kód összesen m3-ben az n–1 kontingensidőszakban (…-…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V. MELLÉKLET

A tényleges importok összefoglalása e rendelet 18. cikke (2) bekezdése értelmében, összefüggésben a 18. cikk (1) bekezdésével

Az importáló vállalat neve

Az importáló vállalat héa-száma

A lucfenyő tényleges importja (4403 20 11 és 4403 20 19 KN-kód összesen m3-ben az … referenciaidőszakban

A fenyő tényleges importja (4403 20 31 és 4403 20 39 KN-kód összesen m3-ben az … referenciaidőszakban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


13.6.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 152/38


A BIZOTTSÁG 499/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. június 12.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2), és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. június 12-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

AL

55,3

MK

52,8

TR

51,8

ZZ

53,3

0707 00 05

MK

26,2

TR

119,2

ZZ

72,7

0709 93 10

TR

97,5

ZZ

97,5

0805 50 10

AR

75,2

BO

105,1

TR

107,0

ZA

95,9

ZZ

95,8

0808 10 80

AR

113,1

BR

82,2

CL

97,3

CN

136,2

NZ

132,4

US

153,6

UY

61,9

ZA

113,2

ZZ

111,2

0809 10 00

TR

226,2

ZZ

226,2

0809 29 00

TR

440,0

ZZ

440,0

0809 40 05

ZA

300,5

ZZ

300,5


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

13.6.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 152/40


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2012. június 11.)

a Dánia által egyes üvegházhatású ipari gázokra vonatkozóan bejelentett nemzeti rendelkezésekről

(az értesítés a C(2012) 3717. számú dokumentummal történt)

(Csak a dán nyelvű szöveg hiteles)

(2012/301/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

2012. február 13-án kelt levelében a Dán Királyság az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 114. cikkének (4) bekezdése alapján arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy az Európai Közösséget létrehozó szerződés (EK-Szerződés) 95. cikkének (6) bekezdésével (jelenleg az EUMSZ 114. cikkének (6) bekezdése) összhangban elfogadott 2007/62/EK bizottsági határozatban (1) rögzített határnapon, 2012. december 31-én túl is fenn kívánja tartani az egyes üvegházhatású ipari gázokra vonatkozó nemzeti rendelkezéseit, amelyek szigorúbbak az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló, 2006. május 17-i 842/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (2) előírtaknál.

(2)

Az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról (a továbbiakban: F-gázok) szóló 842/2006/EK rendelet célja a Kiotói Jegyzőkönyv alkalmazási körébe tartozó egyes F-gázok (HFC-k, PFC-k és az SF6) kibocsátásának megelőzése és korlátozása. A rendelet néhány felhasználási, illetve forgalombahozatali tilalmat is tartalmaz olyan esetekre, amelyekre vonatkozóan közösségi szinten költséghatékony helyettesítő megoldások állnak rendelkezésre, és amelyekben a tározás és a visszanyerés javítása nem látszik megoldhatónak.

(3)

A rendelet jogalapja kettős: általában valamennyi rendelkezés az EK-Szerződés 175. cikkének (1) bekezdésén (jelenleg az EUMSZ 192. cikkének (1) bekezdése) alapul, a 7., 8. és 9. cikk azonban az EK-Szerződés 95. cikkén (jelenleg az EUMSZ 114. cikke), tekintettel arra, hogy ezek a cikkek hatással vannak az Unió egységes piacán belüli szabad árumozgásra.

(4)

Dánia 2002 óta szabályoz nemzeti szinten egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat, erről szóló rendelkezéseiről 2006. június 2-án levélben tájékoztatta a Bizottságot. A szabályozás alá eső F-gázokat tartalmazó új termékek behozatalára, értékesítésére és felhasználására vonatkozó általános tilalom mellett a miniszteri rendelet I. melléklete eltéréseket is részletez. Ezek az eltérések több kifejezetten specifikus alkalmazásra vonatkoznak, néhány általánosabb alkalmazás esetében pedig az adott rendszerben felhasznált üvegházhatású gázok mennyiségén alapulnak, és így mentességet biztosítanak például olyan hűtőegységek, hőszivattyúk vagy légkondicionáló egységek részére, amelyek hűtőközege 0,15 kg és 10 kg között van, továbbá a hő visszanyerésére szolgáló, legfeljebb 50 kg tömegű hűtőközeggel működő hűtőrendszerek részére. Mentességet élveznek emellett a hajózási és a katonai felhasználásra szolgáló termékek, valamint az SF6 nagyfeszültségű egységekben való alkalmazása. 2006. december 8-án a Bizottság az EK-Szerződés 95. cikkének (6) bekezdésére (jelenleg az EUMSZ 114. cikkének (6) bekezdése) való hivatkozással 2012. december 31-ig engedélyezte Dánia számára a szóban forgó rendelkezések fenntartását.

(5)

A 2007/62/EK határozat elfogadása óta fennállnak azok a körülmények, amelyek a határozatban rögzített szigorúbb rendelkezések fenntartását eredetileg indokolták. A miniszteri rendelet változatlanul egy átfogóbb stratégia része, amelyet Dánia a Kiotói Jegyzőkönyv és az azt követően a terhek megosztásáról uniós szinten elfogadott megállapodás szerinti kibocsátáscsökkentési céljainak elérése érdekében alkalmaz. E megállapodás értelmében Dánia vállalta, hogy az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását a 2008–2012 közötti időszakban az 1990-es bázisév szintjéhez képest 21 %-kal csökkenti. A bejelentett intézkedések a visszajelzések szerint jelentős mértékben hozzájárultak a HFC-kibocsátás csökkenéséhez Dániában. Az üvegházhatást okozó gázkibocsátásnak a 2020-ig terjedő időszakra szóló közösségi kötelezettségvállalásoknak megfelelő szintre történő csökkentésére irányuló tagállami törekvésekkel kapcsolatban az Európai Parlament és a Tanács által közösen elfogadott határozatban (3) az szerepel, hogy Dánia 2020-ra további 20 %-kal csökkenti a 2005-höz viszonyított kibocsátását.

(6)

Az intézkedés arányosságát a miniszteri rendeletben engedélyezett eltérések, valamint az általános tilalom alól csak rendkívül sajátos esetekben megítélhető egyedi mentesség lehetősége biztosítja. A szabályozás emellett csak az új berendezésekre vonatkozik, így a meglévő berendezésekben nem tiltja az F-gázok javítási és karbantartási célú használatát, elejét véve az ilyen berendezések idő előtti leselejtezésének.

(7)

A Bizottság megállapítja, hogy a miniszteri rendelet bizonyos tekintetben hatással van az áruk szabad forgalmára az Unió területén, ugyanakkor azt is elismeri, hogy a rendelkezések általánosak, és a hazai és az importált termékekre egyaránt vonatkoznak. Arra nézve nincs bizonyíték, hogy a bejelentett nemzeti rendelkezéseket az Unió gazdasági szereplői közötti önkényes megkülönböztetés eszközeként használták volna vagy használnák a jövőben. Tekintettel az F-gázokból eredő környezeti kockázatokra, a Bizottság megerősíti korábbi értékelését, miszerint a dán hatóságok által bejelentett nemzeti rendelkezések a kitűzött célok vonatkozásában nem képeznek aránytalan akadályt a belső piac működése szempontjából, különösen annak fényében, hogy a 842/2006/EK rendelet alkalmazásáról, hatásairól és megfelelőségéről nemrégiben elvégzett felülvizsgálat (4) következtetései szerint az üvegházhatást okozó gázkibocsátásra vonatkozó uniós célok eléréséhez további, az F-gázok kibocsátásait csökkentő intézkedésekre van szükség.

(8)

A Bizottság véleménye szerint a Dánia által 2012. február 13-án benyújtott, az F-gázokat tartalmazó és az F-gázokkal működő termékek és berendezések forgalomba hozatala tekintetében a 842/2006/EK rendelet rendelkezéseinél szigorúbb rendelkezéseket tartalmazó nemzeti jogszabályi rendelkezések fenntartása iránti kérelem elfogadható.

(9)

2007/62/EK határozatát megerősítve a Bizottság fenntartja, hogy a 2002. július 2-i 552. számú miniszteri rendeletben foglalt nemzeti rendelkezések:

környezetvédelmi igényeket elégítenek ki,

figyelembe veszik, hogy a tilalommal érintett alkalmazásoknak léteznek Dániában műszaki és gazdasági szempontból hozzáférhető alternatívái,

várhatóan korlátozott hatást gyakorolnak a gazdaságra,

nem képezik az önkényes megkülönböztetés eszközét,

nem képezik a tagállamok közötti kereskedelem rejtett korlátozását, és

ennek megfelelően összeegyeztethetőek a Szerződéssel.

A Bizottság ezért úgy ítéli meg, hogy ezek az intézkedések jóváhagyhatók.

(10)

A Bizottság bármikor újból megvizsgálhatja, hogy a jóváhagyás feltételei továbbra is teljesülnek-e. E vizsgálat különösen akkor válhat időszerűvé, ha a 842/2006/EK rendelet vagy a 406/2009/EK határozat jelentős mértékben módosul. Figyelembe véve ezt a lehetőséget és az üvegházhatást okozó gázkibocsátás csökkentésére vállalt hosszú távú uniós és tagállami kötelezettségeket, a jóváhagyást nem szükséges meghatározott időtartamra korlátozni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Bizottság ezúton jóváhagyja a Dán Királyság által 2012. február 13-án kelt levelében bejelentett, az F-gázokat tartalmazó és az F-gázokkal működő termékek és berendezések forgalomba hozatala tekintetében a 842/2006/EK rendelet rendelkezéseinél szigorúbb követelményeket tartalmazó, egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokra vonatkozó nemzeti jogszabályi rendelkezések alkalmazását.

2. cikk

E határozat címzettje a Dán Királyság.

Kelt Brüsszelben, 2012. június 11-én.

a Bizottság részéről

Connie HEDEGAARD

a Bizottság tagja


(1)  HL L 32., 2007.2.6., 130. o.

(2)  HL L 161., 2006.6.14., 1. o.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 406/2009/EK határozata (2009. április 23.) az üvegházhatású gázok kibocsátásának a 2020-ig terjedő időszakra szóló közösségi kötelezettségvállalásoknak megfelelő szintre történő csökkentésére irányuló tagállami törekvésekről (HL L 140., 2009.6.5., 136. o.).

(4)  A Bizottság jelentése az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló 842/2006/EK rendelet alkalmazásáról, hatásairól és megfelelőségéről, COM(2011) 581 végleges.


13.6.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 152/42


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2012. június 11.)

a harmadik országok által a 96/23/EK tanácsi irányelv 29. cikkének megfelelően benyújtott tervek jóváhagyásáról szóló 2011/163/EU határozat módosításáról

(az értesítés a C(2012) 3723. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2012/302/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagok és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló intézkedésekről, valamint a 85/358/EGK és 86/469/EGK irányelv, továbbá a 89/187/EGK és 91/664/EGK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 1996. április 29-i 96/23/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 29. cikke (1) bekezdésének negyedik albekezdésére és 29. cikkének (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 96/23/EK irányelv megállapítja az I. mellékletében felsorolt anyagok és azok maradványcsoportjainak ellenőrzésére szolgáló intézkedéseket. A 96/23/EK irányelv szerint azoknak a harmadik országoknak a jegyzékére való felkerülést, illetve az azon való fennmaradást, amelyekből a tagállamok jogosultak ennek az irányelvnek a hatálya alá eső állatokat és állati eredetű termékeket behozni, egy olyan terv benyújtásától teszik függővé, amely az érintett harmadik országok által az említett mellékletben felsorolt maradékanyag- és anyagcsoportok megfigyelése vonatkozásában nyújtott garanciákat tartalmazza. Ezeket a terveket a Bizottság kérésére frissíteni kell, különösen ha egyes vizsgálatok alapján szükségesnek bizonyul.

(2)

A 2011/163/EU bizottsági határozat (2) a jegyzékben feltüntetett állatokra és állati eredetű termékekre jóváhagyja a mellékletében felsorolt egyes harmadik országok által benyújtott, a 96/23/EK irányelv 29. cikkében előírt terveket (a továbbiakban: tervek).

(3)

Az egyes harmadik országok által a közelmúltban benyújtott tervek és a Bizottság birtokába került kiegészítő információk alapján frissíteni szükséges azon harmadik országok jegyzékét, amelyekből a tagállamok jogosultak a 96/23/EK irányelvben meghatározott egyes állatokat és állati eredetű termékeket behozni, és amely országok jelenleg szerepelnek a 2011/163/EU határozat mellékletében található felsorolásban (a továbbiakban: jegyzék).

(4)

Belize az akvakultúrára vonatkozóan nyújtott be tervet a Bizottsághoz. Mivel a terv elegendő garanciát biztosít, jóvá kell hagyni. Belize-re vonatkozóan ezért az akvakultúra tekintetében bejegyzést kell felvenni a jegyzékbe.

(5)

Chile jelenleg szerepel a juhfélékre/kecskefélékre vonatkozó jegyzékben a 2011/163/EU határozat mellékletének 3. lábjegyzetére történő hivatkozással. Ez a lábjegyzet a Chiléből származó behozatalt kizárólag a juhfélékre korlátozza. Chile a kecskefélékre vonatkozóan nyújtott be tervet a Bizottságnak. Mivel a terv elegendő garanciát biztosít, jóvá kell hagyni. Chile tekintetében a 3. lábjegyzetre való hivatkozást ezért el kell hagyni a jegyzékből.

(6)

Curaçao jelenleg szerepel a tejre vonatkozó jegyzékben. Curaçao azonban még nem nyújtotta be a 96/23/EK irányelv 29. cikkében előírt tervet. A Curaçaóra vonatkozó bejegyzést ezért a jegyzékből el kell hagyni.

(7)

Hongkong jelenleg szerepel a baromfikra és akvakultúrára vonatkozó jegyzékben. Hongkong azonban még nem nyújtotta be a 96/23/EK irányelv 29. cikkében előírt tervet. Hongkongot ezért a jegyzékből el kell hagyni.

(8)

Gambia az akvakultúrára vonatkozóan nyújtott be tervet a Bizottsághoz. Mivel a terv elegendő garanciát biztosít, jóvá kell hagyni. Gambiára vonatkozóan ezért az akvakultúra tekintetében bejegyzést kell felvenni a jegyzékbe.

(9)

Az EGT Vegyes Bizottságnak az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról szóló, 2007. október 26-i 133/2007 határozata (3) ennek a mellékletnek a rendelkezéseit Izlandra is kiterjeszti. Az Izlandra vonatkozó bejegyzéseket ezért a jegyzékből el kell hagyni.

(10)

Jamaica jelenleg szerepel az akvakultúrára és a mézre vonatkozó jegyzékben. Jamaica azonban az akvakultúrára vonatkozóan még nem nyújtotta be a 96/23/EK irányelv 29. cikkében előírt tervet. A Jamaicára vonatkozó bejegyzést ezért az akvakultúra tekintetében a jegyzékből el kell hagyni.

(11)

Kenya a tevetejre vonatkozóan nyújtott be tervet a Bizottsághoz. Mivel a terv elegendő garanciát biztosít, jóvá kell hagyni. Kenyára vonatkozóan ezért a tevetej tekintetében bejegyzést kell felvenni a jegyzékbe.

(12)

Libanon a mézre vonatkozóan nyújtott be tervet a Bizottságnak. Mivel a terv elegendő garanciát biztosít, jóvá kell hagyni. Libanonra vonatkozóan ezért a méz tekintetében bejegyzést kell felvenni a jegyzékbe.

(13)

Namíbia jelenleg szerepel a szarvasmarhafélékre, juhfélékre/kecskefélékre, vadon élő vadakra és tenyésztett vadakra vonatkozó jegyzékben. Namíbia azonban a tenyésztett vadakra vonatkozóan még nem nyújtotta be a 96/23/EK irányelv 29. cikkében előírt tervet. A Namíbiára vonatkozó bejegyzést ezért a tenyésztett vadak tekintetében a jegyzékből el kell hagyni.

(14)

Új-Kaledónia jelenleg szerepel a szarvasmarhafélékre, akvakultúrára, vadon élő vadakra, tenyésztett vadakra és mézre vonatkozó jegyzékben. Ez a harmadik ország tájékoztatta a Bizottságot, hogy már nem áll érdekében az Unióba friss szarvasmarhahúst exportálni. Új-Kaledónia azonban benyújtotta a kért garanciákat ahhoz, hogy a jegyzékben fenntartsa a szarvasmarhafélékre vonatkozó bejegyzést olyan lábjegyzettel, amely a kivitelt kizárólag a tagállamokból vagy az ilyen nyersanyagok Unióba történő behozatalára feljogosított más harmadik országokból származó nyersanyagokat felhasználó harmadik országokra korlátozza. Új-Kaledónia szarvasmarhákra vonatkozó bejegyzését ezért a lábjegyzetre való megfelelő hivatkozással ki kell egészíteni.

(15)

Sint Maarten jelenleg szerepel a tejre vonatkozó jegyzékben. Sint Maarten azonban még nem nyújtotta be a 96/23/EK irányelv 29. cikkében előírt tervet. Sint Maartent ezért a jegyzékből el kell hagyni.

(16)

San Marino jelenleg szerepel a szarvasmarhafélékre, a sertésfélékre és a mézre vonatkozó jegyzékben. Ez a harmadik ország tájékoztatta a Bizottságot, hogy már nem áll érdekében az Unióba sertéshúst exportálni. A San Marinóra vonatkozó bejegyzést ezért a sertéshús tekintetében a jegyzékből el kell hagyni.

(17)

A kereskedelem zavartalanságának biztosítására a Curaçaóból, Hongkongból, Jamaicából, Namíbiából és Sint Maartenból származó olyan szállítmányokra, amelyeket e határozat alkalmazása előtt láttak el bizonyítvánnyal és adtak fel az Unióba, átmeneti időszakot kell megállapítani.

(18)

A 2011/163/EU határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(19)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2011/163/EU határozat mellékletének helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

A 2012. augusztus 15-ig tartó átmeneti időszakban a tagállamok fogadják a Curaçaóból származó tejszállítmányokat, a Hongkongból származó baromfi- és akvakultúra-szállítmányokat, a Jamaicából származó akvakultúra-szállítmányokat, a Namíbiából származó vadonélővad-szállítmányokat, valamint a Sint Maartenból származó tejszállítmányokat, feltéve, hogy az importőr bizonyítani tudja, hogy ezeket a szállítmányokat 2012. július 1-je előtt látták el bizonyítvánnyal és adták fel az Unióba.

3. cikk

Ezt a határozatot 2012. július 1-jétől kell alkalmazni.

4. cikk

E határozat címzettjei a tagállamok.

Kelt Brüsszelben, 2012. június 11-én.

a Bizottság részéről

John DALLI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 125., 1996.5.23., 10. o.

(2)  HL L 70., 2011.3.17., 40. o.

(3)  HL L 100., 2008.4.10., 27. o.


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

ISO2-kód

Ország

Szarvasmarhafélék

Juhfélék/kecskefélék

Sertésfélék

Lófélék

Baromfi

Akvakultúra

Tej

Tojás

Nyúl

Vadon élő vad

Tenyésztett vad

Méz

AD

Andorra

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

AE

Egyesült Arab Emírségek

 

 

 

 

 

X

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albánia

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AR

Argentína

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Ausztrália

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosznia és Hercegovina

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BD

Banglades

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunei

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brazília

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Belarusz

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Kanada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Svájc

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Chile

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Kamerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Kína

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Kolumbia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Kuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

EC

Ecuador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiópia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Falkland-szigetek

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

Feröer-szigetek

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GH

Ghána

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GM

Gambia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Grönland

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

HR

Horvátország

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

X

X

X

X

ID

Indonézia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Izrael

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

India

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Irán

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamaica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Japán

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Kenya

 

 

 

 

 

 

X (1)

 

 

 

 

 

KG

Kirgizisztán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Dél-Korea

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

LB

Libanon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

LK

Srí Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Marokkó

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ME

Montenegró

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagaszkár

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MU

Mauritius

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Mexikó

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malajzia

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambik

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namíbia

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

NC

Új-Kaledónia

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Új-Zéland

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

PF

Francia Polinézia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PH

Fülöp-szigetek

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PN

Pitcairn-szigetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Szerbia (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Oroszország

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

SA

Szaúd-Arábia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Szingapúr

X (3)

X (3)

X (3)

 

X (3)

X

X (3)

 

 

 

 

 

SM

San Marino

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Suriname

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Szváziföld

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thaiföld

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunézia

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Törökország

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Tajvan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzánia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukrajna

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Amerikai Egyesült Államok

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

YT

Mayotte

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ZA

Dél-Afrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Kizárólag tevetej.

(2)  Vágásra szánt élő lófélék Unióba történő kivitele (kizárólag élelmiszer-előállítás céljára tenyésztett állatok).

(3)  Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság; az erre az országra vonatkozó végleges nómenklatúrát az ENSZ szintjén jelenleg folyó tárgyalásokat követően fogadják el.

(4)  Kizárólag tagállamokból vagy az ilyen nyersanyagok Unióba történő behozatalára feljogosított más harmadik országokból származó nyersanyagokat felhasználó harmadik országok, a 2. cikknek megfelelően.

(5)  Koszovó kivételével (ez a megnevezés nem érinti a státusszal kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244 ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével).

(6)  Kizárólag a Murmanszk régióból és a Jamali-Nyenyec autonóm körzetből származó rénszarvasok.”


13.6.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 152/48


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2012. június 11.)

a 2003/467/EK határozatnak Lettország enzootikus szarvasmarha-leukózistól hivatalosan mentes tagállammá nyilvánítása tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2012) 3729. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2012/303/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról szóló, 1964. június 26-i 64/432/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak D. melléklete I. fejezetének E. szakaszára,

mivel:

(1)

A 64/432/EGK irányelv a szarvasmarhák és sertések Unión belüli kereskedelmére vonatkozik. Meghatározza az ahhoz szükséges feltételeket, hogy egy tagállamot vagy annak egy régióját a szarvasmarha-állományokat illetően enzootikus szarvasmarha-leukózistól hivatalosan mentesnek lehessen nyilvánítani.

(2)

Az egyes tagállamok vagy a tagállamok egyes régiói szarvasmarha-állományainak hivatalosan tuberkulózismentes, brucellózismentes és szarvasmarhák enzootikus leukózisától mentes státusa megállapításáról szóló, 2003. június 23-i 2003/467/EK bizottsági határozat (2) III. melléklete felsorolja azokat a tagállamokat és a tagállamok azon régióit, amelyek tuberkulózistól, illetve enzootikus szarvasmarha-leukózistól hivatalosan mentesnek minősülnek.

(3)

Litvánia olyan dokumentumokat nyújtott be a Bizottsághoz, amelyek egész területére vonatkozóan igazolják, hogy eleget tesz a enzootikus szarvasmarha-leukózistól hivatalosan mentes státus megszerzéséhez teljesítendő, a 64/432/EGK irányelvben meghatározott feltételeknek.

(4)

A Litvánia által benyújtott dokumentáció értékelése alapján a tagállamot az enzootikus szarvasmarha-leukózistól hivatalosan mentesnek kell nyilvánítani.

(5)

A 2003/467/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2003/467/EK határozat III. melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2012. június 11-én.

a Bizottság részéről

John DALLI

a Bizottság tagja


(1)  HL 121., 1964.7.29., 1977/64. o.

(2)  HL L 156., 2003.6.25., 74. o.


MELLÉKLET

A 2003/467/EK határozat III. melléklete 1. fejezetének helyébe a következő szöveg lép:

1.   FEJEZET

Az enzootikus szarvasmarha-leukózistól hivatalosan mentes tagállamok

ISO-kód

Tagállam

BE

Belgium

CZ

Cseh Köztársaság

DK

Dánia

DE

Németország

IE

Írország

ES

Spanyolország

FR

Franciaország

CY

Ciprus

LT

Litvánia

LU

Luxemburg

NL

Hollandia

AT

Ausztria

SI

Szlovénia

SK

Szlovákia

FI

Finnország

SE

Svédország

UK

Egyesült Királyság”


13.6.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 152/50


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2012. június 11.)

a Horvátországban és Mexikóban működő laboratóriumok számára a veszettség elleni vakcinák hatékonyságát ellenőrző szerológiai vizsgálatok elvégzésének engedélyezéséről

(az értesítés a C(2012) 3761. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2012/304/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a veszettség elleni vakcinák hatékonyságát figyelemmel kísérő szerológiai vizsgálatok egységesítéséhez szükséges szempontok megállapításáért felelős különleges intézet kijelöléséről szóló, 2000. március 20-i 2000/258/EK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 3. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2000/258/EK határozat a Nancyban (Franciaország) található Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail elnevezésű intézetet (a továbbiakban: ANSES) (korábban Agence française de sécurité sanitaire des aliments, AFSSA) jelöli meg a veszettség elleni vakcinák hatékonyságát figyelemmel kísérő szerológiai vizsgálatok egységesítéséhez szükséges szempontok megállapításáért felelős intézetként.

(2)

Az említett határozat egyben előírja, hogy az ANSES feladata, hogy dokumentálja azoknak a harmadik országokban működő laboratóriumoknak az értékelését, amelyek a veszettség elleni vakcinák hatékonyságát ellenőrző szerológiai vizsgálatok elvégzésére jelentkeztek.

(3)

Horvátország illetékes hatósága kérelmet nyújtott be a területén működő, az Állategészségügyi Intézet veszettséggel és általános virológiával foglalkozó laboratóriuma jóváhagyására az említett szerológiai vizsgálatok elvégzése céljából. Ezt a kérelmet az erről a laboratóriumról 2011. szeptember 20-án az ANSES által készített kedvező jelentés támogatja.

(4)

Mexikó illetékes hatósága kérelmet nyújtott be a területén működő, a Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal laboratóriuma jóváhagyására az említett szerológiai vizsgálatok elvégzése céljából. Ezt a kérelmet az erről a laboratóriumról 2011. szeptember 20-án az ANSES által készített kedvező jelentés támogatja.

(5)

Az említett laboratóriumok számára ezért kutyákon, macskákon és görényeken engedélyezni kell a veszettség elleni vakcinák hatékonyságát ellenőrző szerológiai vizsgálatok végzését.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2000/258/EK határozat 3. cikkének (2) bekezdésének megfelelően az alábbi laboratóriumok kutyákon, macskákon és görényeken jogosultak a veszettség elleni vakcinák hatékonyságát ellenőrző szerológiai vizsgálatokat végezni:

a)

Horvát Állategészségügyi Intézet

Veszettséggel és általános virológiával foglalkozó laboratórium

Savska cesta 143

Zágráb 10000

Horvátország;

b)

Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal

Km. 37.5 Carretera Federal México – Pachuca

55740 Tecámac

Mexikó.

2. cikk

Ezt a határozatot 2012. július 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2012. június 11-én.

a Bizottság részéről

John DALLI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 79., 2000.3.30., 40. o.