ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2012.142.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 142

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

55. évfolyam
2012. június 1.


Tartalom

 

I   Jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/13/EU irányelve (2012. május 22.) a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról

1

 

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 458/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. május 31.) a Bissau-guineai Köztársaság békéjét, biztonságát és stabilitását veszélyeztető egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 377/2012/EU rendelet 11. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról

11

 

*

A Bizottság 459/2012/EU rendelete (2012. május 29.) a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 6) kibocsátása tekintetében történő módosításáról ( 1 )

16

 

*

A Bizottság 460/2012/EU rendelete (2012. május 29.) az Európai Unió bármely tagállamának lobogója alatt közlekedő hajók által Mauritánia gazdasági övezetében a nyílt tengeri halászatot folytató, fagyasztóval felszerelt vonóhálós hajók elnevezésű 9. kategóriában folytatott halászat tilalmáról

25

 

*

A Bizottság 461/2012/EU rendelete (2012. május 31.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendeletnek és az 1503/2006/EK, a 657/2007/EK és az 1178/2008/EK bizottsági rendeletnek az új ipari rendelések változóinak elhagyását követő kiigazítások tekintetében történő módosításáról ( 1 )

26

 

 

A Bizottság 462/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. május 31.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

30

 

 

A Bizottság 463/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. május 31.) a gabonaágazatban 2012. június 1-jétől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

32

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2012/284/KKBP

 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság Atalanta/1/2012 határozata (2012. május 25.) a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez (Atalanta) az uniós erők parancsnokának kinevezéséről

35

 

*

A Tanács 2012/285/KKBP határozata (2012. május 31.) a Bissau-guineai Köztársaságban a békét, biztonságot és stabilitást veszélyeztető egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2012/237/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről

36

 

 

2012/286/EU

 

*

A Bizottság határozata (2012. május 31.) a szárazföldi közlekedés védelmével foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról

47

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Jogalkotási aktusok

IRÁNYELVEK

1.6.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 142/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/13/EU IRÁNYELVE

(2012. május 22.)

a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 82. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotás aktus tervezetének a nemzeti parlamentek számára való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

Az Unió a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség fenntartását és fejlesztését tűzte célként maga elé. Az Európai Tanács 1999. október 15–16-i tamperei ülésének elnökségi következtetéseivel – különösen annak 33. pontjával – összhangban az ítéletek és az igazságügyi hatóságok egyéb határozatai kölcsönös elismerése elvének az Unióban mind a polgári, mind a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés sarokkövévé kell válnia, mert a fokozott kölcsönös elismerés és a jogszabályok szükséges közelítése megkönnyítené az illetékes hatóságok közötti együttműködést és az egyének jogainak bírói védelmét.

(2)

2000. november 29-én a Tanács – a tamperei következtetésekkel összhangban – olyan intézkedési programot fogadott el, amelynek célja a határozatok kölcsönös elismerése elvének a büntetőügyek során való érvényesítése (3). A programhoz írt bevezető szerint a kölcsönös elismerés „a tagállamok közötti együttműködés fokozását és egyúttal az egyének jogai védelmének erősítését is szolgálja”.

(3)

A büntetőügyekben hozott határozatok kölcsönös elismerése elvének megvalósítása előfeltételként szükségessé teszi, hogy a tagállamok megbízzanak egymás büntető igazságszolgáltatási rendszerében. A kölcsönös elismerés foka nagymértékben függ számos tényezőtől, így a gyanúsítottak és vádlottak jogait garantáló mechanizmusoktól és a kölcsönös elismerés elve alkalmazásának megkönnyítéséhez szükséges közös minimumstandardoktól.

(4)

A büntetőügyekben hozott határozatok kölcsönös elismerése csak a bizalom szellemében működhet eredményesen, amelynek keretében nemcsak az igazságügyi hatóságok, hanem a büntetőeljárás összes szereplője is egyenértékűnek tekinti a többi tagállam igazságügyi hatóságai által hozott határozatokat a sajátjaival, ami nemcsak a másik tagállam szabályainak helyénvalóságába, hanem a szabályok megfelelő alkalmazásába vetett bizalmat is feltételezi.

(5)

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának (a továbbiakban: a Charta) 47. cikke és az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény (a továbbiakban: az EJEE) 6. cikke rögzíti a tisztességes eljáráshoz való jogot. A Charta 48. cikkének (2) bekezdése garantálja a védelemhez való jog tiszteletben tartását.

(6)

A Charta 6. cikke és az EJEE 5. cikke rögzíti a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jogot. E jog korlátozása nem lépheti túl az EJEE 5. cikkének megfelelően megengedett és az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatából következő mértéket.

(7)

Annak ellenére, hogy valamennyi tagállam részes fele az EJEE-nek, a tapasztalatok szerint ez önmagában nem minden esetben nyújt alapot arra, hogy kellő mértékben megbízzanak a többi tagállam büntető igazságszolgáltatási rendszerében.

(8)

A kölcsönös bizalom erősítéséhez az eljárási jogok védelmére, valamint a Chartából és az EJEE-ből eredő garanciákra vonatkozó részletes szabályok szükségesek.

(9)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 82. cikkének (2) bekezdése előírja a tagállamokban alkalmazandó minimumszabályok megállapítását, a határokon átterjedő dimenzióval rendelkező büntetőügyekben az ítéletek és bírósági határozatok kölcsönös elismerésének, valamint a rendőrségi és igazságügyi együttműködésnek az elősegítése érdekében. Az említett cikk hivatkozása szerint „a személyek jogai a büntetőeljárásban” azon területek egyike, ahol szabályozási minimumok állapíthatók meg.

(10)

Közös szabályozási minimumok következtében nőnie kell a tagállamokban a büntető igazságszolgáltatási rendszerbe vetett bizalomnak, ami egyben a kölcsönös bizalom jegyében hatékonyabb igazságügyi együttműködést is eredményez. Ilyen közös szabályozási minimumokat kell létrehozni a büntetőeljárás során történő tájékoztatás területén.

(11)

A Tanács 2009. november 30-án állásfoglalást fogadott el a büntetőeljárásban a gyanúsítottak vagy vádlottak eljárási jogainak megerősítését célzó ütemtervről (4) (a továbbiakban: az ütemterv). Az ütemterv, fokozatos megközelítést alkalmazva, intézkedések elfogadására hívott fel a fordításhoz és tolmácsoláshoz való jog (A. intézkedés), a jogokról és a vádról való tájékoztatáshoz való jog (B. intézkedés), a jogi tanácsadáshoz való jog és a költségmentesség (C. intézkedés), a hozzátartozókkal, munkaadókkal és konzuli hatóságokkal való kapcsolattartáshoz való jog (D. intézkedés), valamint a veszélyeztetett gyanúsítottakra vagy vádlottakra vonatkozó különleges biztosítékok (E. intézkedés) vonatkozásában. Az ütemterv hangsúlyozza, hogy a jogok sorrendje csak tájékoztató jellegű, így a prioritásoknak megfelelően módosulhat. Az ütemtervet úgy tervezték, hogy az teljes egészként működjön; előnyei csak mindegyik összetevőjének végrehajtásával válnak teljes mértékben érzékelhetővé.

(12)

2009. december 11-én az Európai Tanács üdvözölte az ütemtervet, és „A stockholmi program – A polgárokat szolgáló és védő, nyitott és biztonságos Európa” (5) részévé tette (2.4. pont). Az Európai Tanács hangsúlyozta az ütemterv nem kimerítő jellegét, felkérve a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a gyanúsítottak, illetve a vádlottak minimális eljárási jogainak további elemeit, és mérje fel, hogy az e területen való jobb együttműködés elősegítése érdekében szükséges-e foglalkozni egyéb kérdésekkel, például az ártatlanság vélelmével.

(13)

Az ütemtervnek megfelelően, az A. intézkedés keretében elfogadott első intézkedés a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról szóló, 2010. október 20-i 2010/64/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) volt.

(14)

Ez az irányelv az ütemterv B. intézkedéséhez kapcsolódik. Meghatározza azokat a közös minimumkövetelményeket, amelyeket a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított vagy megvádolt személy részére a jogaival és az ellene emelt váddal kapcsolatban adott tájékoztatásra kell alkalmazni, a tagállamok közötti kölcsönös bizalom erősítése céljából. Ez az irányelv a Chartában és különösen annak 6., 47. és 48. cikkében megállapított jogokra épül, az EJEE 5. és 6. cikkének az Emberi Jogok Európai Bírósága általi értelmezésére támaszkodva. Ezen irányelvben a „vád” kifejezés az EJEE 6. cikkének (1) bekezdése szerinti „vád” kifejezéssel megegyező értelemben szerepel.

(15)

A 2010. április 20-i, „A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térség megvalósítása a polgárok szolgálatában – A stockholmi program végrehajtásáról szóló cselekvési terv” című közleményében a Bizottság bejelentette, hogy 2010-ben beterjeszti a jogokra és a vádra vonatkozó tájékoztatáshoz való jogról szóló javaslatát.

(16)

Ezt az irányelvet a gyanúsítottakra és a vádlottakra kell alkalmazni, jogi helyzetüktől, állampolgárságuktól és nemzetiségüktől függetlenül.

(17)

Egyes tagállamokban a viszonylag kisebb súlyú cselekmények esetében a szankciókat a büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező bíróságtól eltérő hatóság szabja ki. Ez lehet a helyzet például a nagy számban elkövetett közlekedési szabálysértések esetén, amelyeket közúti ellenőrzést követően állapíthatnak meg. Ilyen helyzetekben nem lenne ésszerű megkövetelni az illetékes hatóságoktól, hogy biztosítsák az ezen irányelv szerinti valamennyi jogot. Amennyiben valamely tagállam joga úgy rendelkezik, hogy a kisebb súlyú cselekményekre vonatkozó szankciót a büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező bíróságtól eltérő hatóság szabja ki, és az ilyen szankció kiszabásával szemben büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező bírósághoz jogorvoslati kérelemmel lehet fordulni, vagy az ügyet más módon elé lehet utalni, ezt az irányelvet ezért csak a jogorvoslati kérelmet vagy az utalást követően a büntetőbíróság előtt lefolytatott eljárásra kell alkalmazni.

(18)

Ennek az irányelvnek kifejezetten rögzítenie kell az eljárási jogokra vonatkozó tájékoztatáshoz való – az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatából levezetett – jogot.

(19)

Az illetékes hatóságoknak – szóban vagy írásban – az ezen irányelvben előírtaknak megfelelően haladéktalanul tájékoztatniuk kell a gyanúsítottat vagy a vádlottat ezekről az eljárás tisztességességének megóvásához nélkülözhetetlen, a nemzeti jog szerint alkalmazandó jogokról. Annak érdekében, hogy ténylegesen és eredményesen gyakorolhassák ezen jogokat, a tájékoztatást az eljárás során haladéktalanul, de legkésőbb a gyanúsított vagy a vádlott első hivatalos – rendőrség vagy más illetékes hatóság általi – kihallgatását megelőzően kell megtenni.

(20)

Ez az irányelv minimumkövetelményeket fogalmaz meg a gyanúsítottak vagy vádlottak jogaival kapcsolatos tájékoztatást illetően. Ez nem érinti az érintett bíróságok általi értelmezés szerint a Chartából, az EJEE-ből, a nemzeti jogból és a vonatkozó uniós jogszabályokból eredő egyéb eljárási jogokra vonatkozóan adandó tájékoztatást. Miután tájékoztatták az érintett személyt egy bizonyos jogról, a tájékoztatást az illetékes hatóságnak nem kell megismételnie, kivéve, ha az ügy különleges körülményei vagy a nemzeti jogban meghatározott különleges szabályok azt előírják.

(21)

Ezen irányelvben az őrizetbe vett vagy fogva tartott gyanúsítottra vagy vádlottra vonatkozó utalások minden olyan helyzetre vonatkoznak, amikor büntetőeljárás során egy gyanúsítottat vagy vádlottat az EJEE – az Emberi Jogok Európai Bírósága ítélkezési gyakorlatában értelmezett – 5. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében a szabadságától megfosztanak.

(22)

Amennyiben a gyanúsítottat vagy a vádlottat őrizetbe veszik vagy fogva tartják, az alkalmazandó eljárási jogokra vonatkozó tájékoztatást számára egy, a jogokról szóló írásbeli tájékoztatóban kell megadni, amelyet könnyen érthetően kell megfogalmazni annak érdekében, hogy segítse jogai megértésében. Ezt a jogokról szóló írásbeli tájékoztatót haladéktalanul át kell nyújtani minden, büntetőeljárás keretében a szabadságától bűnüldöző szervek által megfosztott őrizetbe vett személynek. A jogokról szóló írásbeli tájékoztatónak tartalmaznia kell az őrizetbe vétel elleni panasztételnek, a fogva tartás felülvizsgálata kezdeményezésének, illetve ideiglenes szabadlábra helyezés kérelmezésének lehetőségeire vonatkozó alapvető tájékoztatást, amennyiben és amilyen mértékben ilyen jogok a nemzeti jogban léteznek. A jogokról szóló írásbeli tájékoztató megfogalmazásához a tagállamok számára segítségként az I. melléklet tartalmaz egy mintát. A minta tájékoztató jellegű, és a Bizottság ezen irányelv végrehajtásáról szóló jelentésével összefüggésben, valamint az ütemterv valamennyi intézkedésének hatálybalépését követően felülvizsgálható. A jogokról szóló írásbeli tájékoztató a tagállamban érvényesülő egyéb vonatkozó eljárási jogokat is tartalmazhat.

(23)

A gyanúsítottaknak vagy a vádlottaknak a valakinek az őrizetbe vételükről vagy a fogva tartásukról történő értesítésére vonatkozó jogával kapcsolatos különleges feltételeket és szabályokat a tagállamok nemzeti jogukban határozzák meg. Az ütemtervnek megfelelően e jog gyakorlása nem veszélyeztetheti a büntetőeljárás szabályos lefolytatását.

(24)

Ez az irányelv nem sérti az őrizetben maradó személyek biztonságával kapcsolatos nemzeti jogi rendelkezéseket.

(25)

A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az ezen irányelvvel összhangban történő tájékoztatás során a gyanúsított vagy a vádlott számára szükség esetén egy általa értett nyelven fordítást vagy tolmácsolást biztosítsanak a 2010/64/EU irányelv szerinti standardoknak megfelelően.

(26)

A gyanúsított vagy a vádlott ezen irányelvvel összhangban történő tájékoztatásakor az illetékes hatóságoknak különös figyelmet kell fordítaniuk az olyan személyekre, akik a tájékoztatás tartalmát vagy jelentését – például fiatal koruk, illetve szellemi vagy fizikai állapotuk miatt – nem képesek megérteni.

(27)

A bűncselekmény elkövetésével vádolt személyek számára meg kell adni a váddal kapcsolatban minden, a védelemre való felkészülésükhöz és az eljárás tisztességességének megóvásához szükséges tájékoztatást.

(28)

A gyanúsítottat vagy a vádlottat a folyamatban lévő nyomozás lefolytatásának sérelme nélkül haladéktalanul, de legkésőbb az első hivatalos – rendőrség vagy más illetékes hatóság általi – kihallgatását megelőzően tájékoztatni kell a gyanúsítás vagy a vád tárgyát képező bűncselekményről. Az eljárás tisztességességének megóvása és a védelemhez való jog eredményes gyakorlásának lehetővé tétele érdekében megfelelő részletességgel és az eljárás adott szakaszára figyelemmel közölni kell azzal a bűncselekménnyel kapcsolatos tényállást, amelynek az elkövetésével az adott személyt gyanúsítják vagy vádolják, beleértve – amennyiben ismert – a bűncselekmény elkövetésének idejét és helyét, valamint a bűncselekmény várható jogi minősítését.

(29)

A gyanúsítás vagy a vád bármely részletének a büntetőeljárás során bekövetkező olyan megváltozását, amely a gyanúsított vagy a vádlott helyzetét jelentősen befolyásolja, a védelemhez való jog eredményes gyakorlásának lehetővé tétele érdekében időben közölni kell vele, amennyiben ez az eljárás tisztességességének megóvásához szükséges.

(30)

Az olyan iratokat és adott esetben fényképeket, képi és hangfelvételeket, amelyek a nemzeti jog értelmében nélkülözhetetlenek az őrizetbe vétel elleni eredményes panasztételhez, vagy a fogva tartás jogszerűsége felülvizsgálatának eredményes kezdeményezéséhez, a gyanúsított vagy vádlott, illetve ügyvédje rendelkezésére kell bocsátani legkésőbb azt megelőzően, hogy az illetékes igazságügyi hatóság dönt az őrizetbe vételnek vagy a fogva tartásnak az EJEE 5. cikkének (4) bekezdése szerinti jogszerűségéről, és kellő időben ahhoz, hogy az őrizetbe vétel elleni panasztételhez, vagy a fogva tartás jogszerűsége felülvizsgálatának kezdeményezéséhez fűződő jogot a gyanúsított vagy vádlott eredményesen gyakorolhassa.

(31)

Ezen irányelv alkalmazásában a gyanúsítottra vagy a vádlottra nézve akár kedvező, akár terhelő, az adott büntetőüggyel kapcsolatosan az illetékes hatóságok birtokában lévő a nemzeti jog által meghatározott anyagokba való betekintésnek magában kell foglalnia az olyan anyagokba való betekintést, mint az iratok, adott esetben fényképek, valamint hang- és képfelvételek. Ezen anyagokat tartalmazhatja az ügyirat, illetve a nemzeti joggal összhangban bármely más módon is tárolhatja azokat az illetékes hatóság.

(32)

A gyanúsítottra vagy a vádlottra nézve akár kedvező, akár terhelő, az illetékes hatóságok birtokában lévő anyagokba az ezen irányelvben előírtaknak megfelelően történő betekintés a nemzeti joggal összhangban megtagadható, amennyiben a betekintés egy másik személy életét vagy alapvető jogait súlyosan veszélyeztethetné, vagy ha a betekintés megtagadása valamely fontos közérdek megóvásához feltétlenül szükséges. A betekintés bármely megtagadását a gyanúsított vagy a vádlott védelemhez való jogának tükrében kell mérlegelni, a büntetőeljárás különböző szakaszaira figyelemmel. A betekintés korlátozását szigorúan, valamint az EJEE által biztosított és az EJEB ítélkezési gyakorlatának értelmezése szerinti tisztességes eljáráshoz való jog elvével összhangban kell értelmezni.

(33)

Az ügy anyagába történő betekintés joga nem sértheti a személyes adatok, valamint a védett tanúk hollétére vonatkozó információk védelmével kapcsolatos nemzeti jogi rendelkezéseket.

(34)

Az ezen irányelvben előírt, az ügy anyagába való betekintést térítésmentesen kell biztosítani, nem sértve az ügyiratban foglalt iratokról történő másolat készítéséért, illetve az anyagoknak az érintett személyek vagy ügyvédjük számára történő postázásáért díj fizetését előíró nemzeti jogi rendelkezéseket.

(35)

Az ezen irányelvvel összhangban történt tájékoztatás nyújtását az illetékes hatóságoknak a jegyzőkönyvezésre vonatkozó nemzeti jog szerinti eljárásokkal összhangban fel kell jegyezniük, de ez nem járhat új eljárások bevezetésének kötelezettségével, illetve az adminisztratív teher növekedésével.

(36)

A gyanúsított vagy a vádlott, illetve ügyvédje számára biztosítani kell azt a jogot, hogy a nemzeti joggal összhangban jogorvoslattal élhessen, ha az illetékes hatóság elmulasztja vagy megtagadja az ezen irányelv szerinti tájékoztatást vagy az ügy egyes anyagaiba való betekintést. Ez a jog nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy olyan speciális fellebbviteli eljárásról, külön mechanizmusról vagy panasztételi eljárásról gondoskodjanak, amelynek keretében az ilyen jellegű mulasztás vagy megtagadás ellen jogorvoslattal lehet élni.

(37)

A bírói függetlenség és az igazságszolgáltatás szervezete tekintetében az Unióban fennálló különbségek sérelme nélkül a tagállamoknak biztosítaniuk kell az érintett tagállami tisztviselők ezen irányelv célkitűzéseivel kapcsolatos megfelelő képzését, vagy ösztönözniük kell e képzés biztosítását.

(38)

A tagállamoknak meg kell tenniük az ezen irányelvnek való megfeleléshez szükséges intézkedéseket. Néhány rendelkezés – így az a kötelezettség, hogy a gyanúsított vagy a vádlott számára jogairól egyszerű és közérthető nyelven kell tájékoztatást nyújtani – gyakorlati és eredményes végrehajtását különböző eszközökkel, többek között olyan nem jogalkotási intézkedésekkel is el lehet érni, mint például az illetékes hatóságoknak biztosított megfelelő képzés vagy az egyszerűen, nem szakmai nyelvezettel megfogalmazott, jogokról szóló írásbeli tájékoztató, amely a büntetőeljárásjogi ismeretekkel nem rendelkező laikusok számára is könnyen érthető.

(39)

Az ebben az irányelvben előírt, az őrizetbe vételkor a jogokra vonatkozó írásbeli tájékoztatáshoz való jognak az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat (7) szerinti európai elfogatóparancs végrehajtása céljából őrizetbe vett személyeket illetően is értelemszerűen érvényesülnie kell. A tagállamok számára az e személyek jogaira vonatkozó írásbeli tájékoztató megfogalmazásához nyújtandó segítség érdekében a II. melléklet tartalmaz egy mintát. A minta tájékoztató jellegű, és a Bizottság ezen irányelv végrehajtásáról szóló jelentésével összefüggésben, valamint az ütemterv valamennyi intézkedésének hatálybalépését követően felülvizsgálható.

(40)

Ez az irányelv minimumszabályokat határoz meg. A tagállamoknak magasabb szintű védelem nyújtása érdekében az irányelv által kifejezetten nem szabályozott helyzetekben is képesnek kell lenniük az ezen irányelvben meghatározott jogok kiterjesztésére. A védelem szintje soha nem csökkenhet az EJEE által biztosított, az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjogában értelmezett standardok alá.

(41)

Ez az irányelv tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és igazodik a Chartában elismert elvekhez. Ez az irányelv különösen törekszik a szabadsághoz, a tisztességes eljáráshoz és a védelemhez való jog előmozdítására. Az irányelvet ezért ennek megfelelően kell végrehajtani.

(42)

Ezen irányelv azon rendelkezéseit, amelyek megfelelnek az EJEE által garantált jogoknak, az említett jogokkal összhangban kell értelmezni és végrehajtani, az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjogában értelmezett módon.

(43)

Mivel ezen irányelv célját, nevezetesen a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való joggal kapcsolatos közös minimumszabályok meghatározását a nemzeti, regionális vagy helyi szinten külön-külön eljáró tagállamok nem tudják megvalósítani, és ezért az léptéke és hatásai miatt uniós szinten jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(44)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló 21. jegyzőkönyv 3. cikkével összhangban e tagállamok bejelentették, hogy részt kívánnak venni ennek az irányelvnek az elfogadásában és alkalmazásában.

(45)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében Dánia nem vesz részt ennek az irányelvnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Tárgy

Ez az irányelv a gyanúsítottaknak és a vádlottaknak a büntetőeljárás során az őket megillető jogokra és az ellenük szóló vádra vonatkozó tájékoztatáshoz való jogával kapcsolatos szabályokat állapítja meg. Ez az irányelv emellett az európai elfogatóparancs hatálya alá tartozó személyeknek a jogaikra vonatkozó tájékoztatáshoz való jogával kapcsolatos szabályokat is megállapít.

2. cikk

Hatály

(1)   Ezt az irányelvet attól az időponttól kezdve kell alkalmazni, amikor valamely tagállam illetékes hatóságai az érintett személy tudomására hozzák azt, hogy bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják vagy vádolják, az eljárás befejezéséig, ami annak a kérdésnek a végleges eldöntését jelenti, hogy a gyanúsított vagy a vádlott elkövette-e a bűncselekményt, ideértve – adott esetben – a büntetés kiszabását és az esetleges jogorvoslatról való döntést is.

(2)   Amennyiben valamely tagállam joga szerint a kisebb súlyú cselekményekre vonatkozó szankciókat a büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező bíróságtól eltérő hatóság szabja ki, és az ilyen szankció kiszabásával szemben az ilyen bírósághoz jogorvoslati kérelemmel lehet fordulni, ezt az irányelvet csak az említett bíróság előtt az ilyen jogorvoslati kérelmet követően lefolytatott eljárásra kell alkalmazni.

3. cikk

A jogokra vonatkozó tájékoztatáshoz való jog

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy a gyanúsítottak és a vádlottak legalább a következő, a nemzeti jog szerint alkalmazandó eljárási jogokról haladéktalanul tájékoztatást kapjanak e jogaik eredményes gyakorlásának lehetővé tétele érdekében:

a)

ügyvéd igénybevételének joga;

b)

térítésmentes jogi tanácsadásra való bármely jogosultság, és igénybevételének feltételei;

c)

a vádra vonatkozó tájékoztatáshoz való jog a 6. cikkel összhangban;

d)

a tolmácsoláshoz és fordításhoz való jog;

e)

a hallgatáshoz való jog.

(2)   A tagállamok biztosítják, hogy az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás nyújtására szóban vagy írásban, egyszerű és közérthető nyelven kerüljön sor, figyelembe véve a kiszolgáltatott gyanúsítottak és kiszolgáltatott vádlottak speciális igényeit.

4. cikk

A jogokról szóló írásbeli tájékoztató az őrizetbe vételkor

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy az őrizetbe vett vagy fogva tartott gyanúsítottak és vádlottak haladéktalanul kézhez kapják a jogokról szóló írásbeli tájékoztatót. Lehetőséget kell nekik adni a jogokról szóló írásbeli tájékoztató elolvasására, és meg kell nekik engedni, hogy azt a szabadságelvonásuk ideje alatt a birtokukban tarthassák.

(2)   Az e cikk (1) bekezdésében említett jogokról szóló írásbeli tájékoztató a 3. cikkben meghatározott tájékoztatáson túlmenően a nemzeti jog szerint alkalmazandó alábbi jogokra vonatkozóan is tartalmaz információkat:

a)

az ügy anyagaiba való betekintés joga;

b)

a konzuli hatóságok és egy személy értesítéséhez való jog;

c)

sürgősségi orvosi ellátáshoz való jog; és

d)

a gyanúsítottak, illetve a vádlottak legfeljebb hány óráig vagy napig lehetnek megfosztva szabadságuktól, mielőtt igazságügyi hatóság elé állítják őket.

(3)   A jogokról szóló írásbeli tájékoztató ezenkívül alapvető tájékoztatást nyújt az őrizetbe vétel elleni panasztételnek, a fogva tartás felülvizsgálata kezdeményezésének, illetve ideiglenes szabadlábra helyezés kérelmezésének a nemzeti jog által biztosított lehetőségeiről.

(4)   A jogokról szóló írásbeli tájékoztatót egyszerűen és közérthetően kell megfogalmazni. A jogokról szóló írásbeli tájékoztató tájékoztató jellegű mintáját az I. melléklet tartalmazza.

(5)   A tagállamok biztosítják, hogy a gyanúsítottak és a vádlottak a jogokról szóló írásbeli tájékoztatót az általuk értett nyelven kapják meg. Ha a jogokról szóló írásbeli tájékoztató a megfelelő nyelven nem áll rendelkezésre, a gyanúsítottakat és a vádlottakat az általuk értett nyelven szóban tájékoztatják a jogaikról. Ezt követően részükre indokolatlan késedelem nélkül átadják az általuk értett nyelven készült jogokról szóló írásbeli tájékoztatót.

5. cikk

A jogokról szóló írásbeli tájékoztató az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy az európai elfogatóparancs végrehajtása céljából őrizetbe vett személyek haladéktalanul kézhez kapják a jogokról szóló megfelelő írásbeli tájékoztatót, amely tartalmazza a 2002/584/IB kerethatározatot az alkalmazó tagállamban végrehajtó jogszabály szerint őket megillető jogokra vonatkozó információkat.

(2)   A jogokról szóló írásbeli tájékoztatót egyszerűen és közérthetően kell megfogalmazni. Az írásbeli tájékoztató tájékoztató jellegű mintáját a II. melléklet tartalmazza.

6. cikk

A váddal kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy a gyanúsítottak és a vádlottak a bűncselekményről, amelynek elkövetésével gyanúsítják vagy vádolják őket, tájékoztatást kapjanak. Ezt a tájékoztatást haladéktalanul meg kell adni, és olyan részletességgel, amely az eljárás tisztességességének megóvásához és a védelemhez való jog eredményes gyakorlásához szükséges.

(2)   A tagállamok biztosítják, hogy az őrizetbe vett vagy fogva tartott gyanúsítottak és vádlottak tájékoztatást kapjanak az őrizetbe vételük vagy fogva tartásuk okairól, beleértve a bűncselekményt is, amelynek elkövetésével gyanúsítják vagy vádolják őket.

(3)   A tagállamok biztosítják, hogy legkésőbb a vád tartalmának bírósághoz való benyújtásakor a vádra vonatkozóan részletes tájékoztatást nyújtsanak, többek között a bűncselekmény jellegéről és jogi minősítéséről, valamint a vádlott szerepének jellegéről.

(4)   A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben az eljárás tisztességességének megóvásához szükséges, a gyanúsítottakat, illetve a vádlottakat haladéktalanul tájékoztassák az e cikkben foglaltakkal összhangban megadott információkban bekövetkezett bármely változásról.

7. cikk

Az ügy anyagaiba való betekintés joga

(1)   Amennyiben valakit a büntetőeljárás bármely szakaszában őrizetbe vesznek, illetve fogva tartanak, a tagállamok biztosítják, hogy az adott üggyel kapcsolatos, az illetékes hatóságok birtokában lévő dokumentumokat, amelyek nélkülözhetetlenek az őrizetbe vétel ellen a nemzeti jog szerinti eredményes panasztételhez, vagy a fogva tartás jogszerűsége felülvizsgálatának nemzeti jog szerinti eredményes kezdeményezéséhez, az őrizetbe vett személy vagy ügyvédje rendelkezésére bocsássák.

(2)   A tagállamok biztosítják, hogy a gyanúsított, illetve a vádlott, vagy ügyvédjük legalább az illetékes hatóságok birtokában lévő, a gyanúsítottra vagy a vádlottra nézve akár kedvező, akár terhelő valamennyi anyagba betekinthessen az eljárás tisztességességének megóvása és a védelemre való felkészülés érdekében.

(3)   Az (1) bekezdés sérelme nélkül, a (2) bekezdésben említett anyagokba való betekintést a védelemhez való jog eredményes gyakorlásának lehetővé tételéhez kellő időben, de legkésőbb a vád tartalmának bírósághoz való, elbírálás céljából történő benyújtásakor biztosítani kell. Amennyiben további anyagok kerülnek az illetékes hatóságok birtokába, az ezekbe való betekintést a figyelembevételük lehetővé tételéhez kellő időben kell biztosítani.

(4)   A (2) és (3) bekezdéstől eltérve – feltéve, hogy ezzel nem sérül a tisztességes eljáráshoz való jog – egyes anyagokba megtagadható a betekintés, ha a betekintés egy másik személy életét vagy alapvető jogait súlyosan veszélyeztethetné, vagy ha a megtagadás valamely fontos közérdek megóvásához feltétlenül szükséges, például abban az esetben, ha a betekintés hátrányosan befolyásolhatna egy folyamatban lévő nyomozást, vagy súlyosan sérthetné a büntetőeljárás megindításának helye szerinti tagállam nemzetbiztonságát. A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti jog szerinti eljárásoknak megfelelően az arra vonatkozó határozatot, hogy e bekezdéssel összhangban egyes anyagokba megtagadják a betekintést, igazságügyi hatóság hozza meg, vagy legalább bírósági felülvizsgálat tárgyát képezze.

(5)   Az e cikkben említett betekintés térítésmentesen vehető igénybe.

8. cikk

Ellenőrzés és jogorvoslatok

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy a gyanúsítottak és a vádlottak számára a 3–6. cikknek megfelelően nyújtott tájékoztatást az érintett tagállam nemzeti jogában meghatározott jegyzőkönyvezési eljárással feljegyezzék.

(2)   A tagállamok biztosítják, hogy a gyanúsítottaknak és a vádlottaknak, illetve ügyvédjüknek joga legyen ahhoz, hogy a nemzeti jog eljárásaival összhangban jogorvoslattal élhessenek, ha az illetékes hatóságok elmulasztják vagy megtagadják az ezen irányelv szerinti tájékoztatást.

9. cikk

Képzés

A bírói függetlenség és az igazságszolgáltatási szervezet felépítésében az Unión belül fennálló különbségek sérelme nélkül a tagállamok felkérik a büntetőeljárásokban részt vevő bírák, ügyészek, rendőri és igazságügyi személyzet képzéséért felelős személyeket, hogy ezen irányelv célkitűzéseire figyelemmel megfelelő képzést biztosítsanak.

10. cikk

Csökkentés kizárása

Ezen irányelv egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, mint amely korlátozza vagy eltér a Chartában, az EJEE-ben, a nemzetközi jog egyéb releváns rendelkezéseiben vagy bármely tagállam jogában biztosított bármely olyan jogtól vagy eljárási biztosítéktól, amely magasabb szintű védelmet nyújt.

11. cikk

Átültetés

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2014. június 2-ig megfeleljenek.

(2)   A tagállamok ezen intézkedések szövegét megküldik a Bizottságnak.

(3)   Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azoknak hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

12. cikk

Jelentés

A Bizottság 2015. június 2-ig jelentést nyújt be – szükség esetén jogalkotási javaslatok kíséretében – az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben értékeli, hogy a tagállamok milyen mértékben tették meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy ezen irányelvnek megfeleljenek.

13. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

14. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a Szerződéseknek megfelelően a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2012. május 22-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

N. WAMMEN


(1)  HL C 54., 2011.2.19., 48. o.

(2)  Az Európai Parlament 2011. december 13-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2012. április 26-i határozata.

(3)  HL C 12., 2001.1.15., 10. o.

(4)  HL C 295., 2009.12.4., 1. o.

(5)  HL C 115., 2010.5.4., 1. o.

(6)  HL L 280., 2010.10.26., 1. o.

(7)  HL L 190., 2002.7.18., 1. o.


I. MELLÉKLET

Image

A jogokról szóló írásbeli tájékoztató tájékoztató jellegű mintája

Ez a minta kizárólag azt a célt szolgálja, hogy segítse a tagállami hatóságokat a jogokról szóló írásbeli tájékoztató tagállami szinten történő elkészítésében. A tagállamok számára e minta használata nem kötelező. A jogokról szóló írásbeli tájékoztatójuk elkészítése során a tagállamok módosíthatják ezt a mintát annak érdekében, hogy a nemzeti szabályaiknak megfeleljen, és kiegészíthetik további hasznos információkkal. A tagállam jogokról szóló írásbeli tájékoztatóját az őrizetbe vételkor vagy fogva tartás esetén kell átadni. Ez azonban nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy a büntetőeljárás során más esetekben írásbeli tájékoztatást adjanak a gyanúsítottaknak vagy vádlottaknak.

A.   ÜGYVÉDI SEGÍTSÉG/JOGI SEGÍTSÉGRE VALÓ JOGOSULTSÁG

Önnek joga van arra, hogy négyszemközt beszéljen egy ügyvéddel. Az ügyvéd a rendőrségtől független. Ha segítségre van szüksége ahhoz, hogy kapcsolatba léphessen egy ügyvéddel, forduljon a rendőrséghez. Bizonyos esetekben az ügyvédi segítség térítésmentes lehet. További információért forduljon a rendőrséghez.

B.   A VÁDRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

Önnek joga van tudni, hogy miért vették őrizetbe vagy tartják fogva, és milyen bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják vagy vádolják.

C.   TOLMÁCSOLÁS ÉS FORDÍTÁS

Ha Ön nem beszéli vagy érti a rendőrség vagy más illetékes hatóság által beszélt nyelvet, joga van ahhoz, hogy térítésmentesen tolmács segítse. A tolmács segíthet Önnek abban, hogy az ügyvédjével beszéljen, és köteles a megbeszélés tartalmát bizalmasan kezelni. Önnek joga van ahhoz, hogy hozzáférjen legalább a lényeges dokumentumokból a fontos részek fordításához, ideértve az őrizetbe vételét vagy fogva tartását elrendelő bármely bírói határozat, a vád vagy a vádirat és bármely ítélet fordítását. Bizonyos esetekben szóbeli fordítást vagy összefoglalást biztosíthatnak Önnek.

D.   A HALLGATÁSHOZ VALÓ JOG

A rendőrség vagy más illetékes hatóság általi kihallgatás során ön nem köteles válaszolni a feltételezett bűncselekményre vonatkozó kérdésekre. Kérje ügyvédje segítségét az ezzel kapcsolatos döntés meghozatalához.

E.   A DOKUMENTUMOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

Őrizetbe vételekor, illetve fogva tartása esetén Önnek (vagy ügyvédjének) jogában áll az azon alapvető jelentőségű dokumentumokhoz való hozzáférés, amelyek az őrizetbe vétel vagy a fogva tartás megtámadásához szükségesek. Ha az Ön ügye bírósági szakaszba lép, Önnek (vagy ügyvédjének) jogában áll, hogy hozzáférjen az Önre nézve akár kedvező, akár terhelő anyagokhoz.

F.   HARMADIK SZEMÉLY ÉRTESÍTÉSE AZ ÖN ŐRIZETBE VÉTELÉRŐL VAGY FOGVA TARTÁSÁRÓL/KONZULÁTUSA VAGY NAGYKÖVETSÉGE ÉRTESÍTÉSE

Őrizetbe vételekor vagy fogva tartásakor közölje a rendőrséggel, ha fogva tartásáról értesíteni kíván valakit, például egy családtagját vagy a munkaadóját. Bizonyos esetekben ideiglenesen korlátozhatják a jogát arra, hogy másokat fogva tartásáról értesítsen. Ilyen esetekben erről a rendőrség tájékoztatja Önt.

Ha Ön külföldi, közölje a rendőrséggel, ha fogva tartásáról tájékoztatni kívánja konzulátusát vagy nagykövetségét. Kérjük, azt is közölje a rendőrséggel, ha kapcsolatba kíván lépni a konzulátusa vagy a nagykövetsége egy tisztviselőjével.

G.   SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ELLÁTÁS

Őrizetbe vételekor vagy fogva tartásakor Ön sürgősségi orvosi ellátásra jogosult. Kérjük, közölje a rendőrséggel, ha ilyen ellátásra szorul.

H.   A SZABADSÁGELVONÁS IDŐTARTAMA

Ön az őrizetbe vételét követően legfeljebb … [írja be a megfelelő számú órát/napot] tartható fogva. Az említett időtartam lejártát követően Önt vagy szabadlábra kell helyezni, vagy egy bírónak meg kell hallgatnia, aki további fogva tartásáról dönt. Kérjen tájékoztatást ügyvédjétől vagy a bírótól az őrizetbe vétel elleni panasztételnek, a fogva tartás felülvizsgálatának, illetve ideiglenes szabadlábra helyezés kérelmezésének lehetőségéről.


II. MELLÉKLET

Image

Az európai elfogatóparancs alapján őrizetbe vettek részére átadandó, jogokról szóló írásbeli tájékoztató tájékoztató jellegű mintája

Ez a minta kizárólag azt a célt szolgálja, hogy segítse a tagállami hatóságokat a jogokról szóló írásbeli tájékoztató tagállami szinten történő elkészítésében. A tagállamok számára e minta használata nem kötelező. A jogokról szóló írásbeli tájékoztatójuk elkészítése során a tagállamok módosíthatják ezt a mintát annak érdekében, hogy a nemzeti szabályaiknak megfeleljen, és kiegészíthetik további hasznos információkkal.

A.   TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI ELFOGATÓPARANCSRÓL

Önt megilleti a jog, hogy tájékoztassák az őrizetbe vétele alapjául szolgáló európai elfogatóparancs tartalmáról.

B.   ÜGYVÉDI SEGÍTSÉG

Önnek joga van arra, hogy négyszemközt beszéljen egy ügyvéddel. Az ügyvéd a rendőrségtől független. Ha segítségre van szüksége ahhoz, hogy kapcsolatba léphessen egy ügyvéddel, forduljon a rendőrséghez. Bizonyos esetekben az ügyvédi segítség térítésmentes lehet. További információért forduljon a rendőrséghez.

C.   TOLMÁCSOLÁS ÉS FORDÍTÁS

Ha Ön nem beszéli vagy érti a rendőrség vagy más illetékes hatóság által beszélt nyelvet, joga van ahhoz, hogy térítésmentesen tolmács segítse. A tolmács segíthet Önnek abban, hogy az ügyvédjével beszéljen, és köteles a megbeszélés tartalmát bizalmasan kezelni. Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön által értett nyelven megkapja az európai elfogatóparancs fordítását. Bizonyos esetekben szóbeli fordítást vagy összefoglalást biztosíthatnak Önnek.

D.   A HOZZÁJÁRULÁS LEHETŐSÉGE

Ön hozzájárulhat vagy megtagadhatja hozzájárulását ahhoz, hogy Önt átadják az Önt kikérő másik államnak. Hozzájárulása felgyorsítaná az eljárást. [Egyes tagállamok kiegészíthetik az alábbiakkal: E döntés megváltoztatása később nehézségekbe ütközhet, vagy nem is lehetséges.] További tájékoztatásért forduljon a hatóságokhoz vagy ügyvédjéhez.

E.   MEGHALLGATÁS

Ha Ön nem járul hozzá az átadásához, akkor jogosult arra, hogy igazságügyi hatóság meghallgassa.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

1.6.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 142/11


A TANÁCS 458/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. május 31.)

a Bissau-guineai Köztársaság békéjét, biztonságát és stabilitását veszélyeztető egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 377/2012/EU rendelet 11. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a 377/2012/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 11. cikkének (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2012. május 3-án elfogadta a 377/2012/EU rendeletet.

(2)

Tekintettel a Bissau-guineai helyzet súlyosságára, és a Bissau-guineai Köztársaságban a békét, biztonságot és stabilitást veszélyeztető egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2012. május 31-i 2012/285/KKBP tanácsi határozattal (2) összhangban további személyeket kell felvenni a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 377/2012/EU rendelet I. mellékletében foglalt jegyzékébe,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 377/2012/EU rendelet I. mellékletében foglalt jegyzék helyébe a mellékletben szereplő jegyzék lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. május 31-én.

a Tanács részéről

az elnök

N. WAMMEN


(1)  HL L 119., 2012.5.4., 1. o.

(2)  Lásd e Hivatalos Lap 36. oldalát.


MELLÉKLET

Az 1. cikkben említett személyek jegyzéke

 

Név

Azonosító információ (születési idő és hely, útlevél / személyazonosító igazolvány száma stb.)

Indokolás

A jegyzékbe vétel időpontja

1.

António INJAI (más néven: António INDJAI) tábornok

Állampolgárság: bissau-guineai

Születési idő: 1955. január 20.

Születési hely: Encheia, Bissorá körzet, Oio régió, Bissau-Guinea

Szülei: Wasna Injai és Quiritche Cofte

Hivatalos beosztás: altábornagy, a fegyveres erők vezérkari főnöke

Útlevél: diplomata-útlevél, száma: AAID00435

Kiállítás dátuma: 2010.2.18.

Kiállítás helye: Bissau-Guinea

Lejárat dátuma: 2013.2.18.

António Injai személyesen részt vett a 2010. április 1-jei lázadás megtervezésében és levezénylésében, amelynek tetőpontja Carlo Gomes Junior miniszterelnök és José Zamora Induta, az akkori vezérkari főnök illegális letartóztatása volt. A 2012-es választási időszak során Injai – vezérkari főnökként – olyan nyilatkozatokat tett, amelyekben a megválasztott hatóságok megdöntésével és a választási folyamat lezárásával fenyegetett. António Injai részt vett a 2012. április 12-i államcsíny operatív megtervezésében.

Az államcsínyt követően a „katonai vezetés” első közleményét az Injai tábornok vezette fegyveres erők főparancsnoksága tette közzé.

2012.5.3.

2.

Mamadu TURE (N'KRUMAH) vezérőrnagy

Állampolgárság: bissau-guineai

Születési idő: 1947. április 26.

Hivatalos beosztás: a fegyveres erők vezérkari főnökének helyettese

Diplomata-útlevél száma: DA0002186

Kiállítás dátuma: 2007.3.30.

Kiállítás helye: Bissau-Guinea

Lejárat dátuma: 2013.8.26.

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja.

2012.5.3.

3.

Estêvão NA MENA tábornok

Születési idő: 1956. március 7.

Hivatalos beosztás: hadseregfelügyelő

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja.

2012.5.3.

4.

Ibraima CAMARÁ (más néven: „Papa Camara”) dandártábornok

Állampolgárság: bissau-guineai

Születési idő: 1964. május 11.

Szülei: Suareba Camara és Sale Queita

Hivatalos beosztás: a légierő vezérkari főnöke

Diplomata-útlevelének száma: AAID00437

Kiállítás dátuma: 2010.2.18.

Kiállítás helye: Bissau-Guinea

Lejárat dátuma: 2013.2.18.

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja.

2012.5.3.

5.

Daba NAUALNA (más néven: Daba Na Walna) alezredes

Állampolgárság: bissau-guineai

Születési idő: 1966. június 6.

Szülei: Samba Naualna és In-Uasne Nanfafe

Hivatalos beosztás: a „katonai vezetés” szóvivője

Útlevélszám: SA 0000417

Kiállítás dátuma: 2003.10.29.

Kiállítás helye: Bissau-Guinea

Lejárat dátuma: 2013.3.10.

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” szóvivője.

2012.5.3.

6.

Augusto MÁRIO CÓ tábornok

Hivatalos beosztás: A szárazföldi erők vezérkari főnöke.

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja.

2012.5.3.

7.

Saya Braia Na NHAPKA tábornok

Állampolgárság: bissau-guineai

Hivatalos beosztás: az elnöki gárda vezetője

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja.

2012.6.1.

8.

Tomás DJASSI ezredes

Állampolgárság: bissau-guineai

Születési idő: 1968. szeptember 18.

Hivatalos beosztás: a nemzeti gárda parancsnoka

Útlevél: AAIS00820

Kiállítás dátuma: 2010.11.24.

Kiállítás helye: Bissau-Guinea

Lejárat dátuma: 2012.4.27.

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja. António Injai, a fegyveres erők vezérkari főnökének közeli tanácsadója.

2012.6.1.

9.

Cranha DANFÁ ezredes

Állampolgárság: bissau-guineai

Hivatalos beosztás: a fegyveres erők vegyes állományának műveleti vezetője

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja. António Injainak, a fegyveres erők vezérkari főnökének közeli tanácsadója.

2012.6.1.

10.

Celestino de CARVALHO ezredes

Állampolgárság: bissau-guineai

Születési idő: 1955.6.14.

Szülei: Domingos de Carvalho és Josefa Cabral

Hivatalos beosztás: a nemzeti védelmi intézet elnöke

Útlevél: diplomata-útlevél, száma: DA0002166

Kiállítás dátuma: 2007.2.19.

Kiállítás helye: Bissau-Guinea

Lejárat dátuma: 2013.4.15.

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja. A légierő korábbi vezérkari főnöke. Jelen volt abban a delegációban, amely április 26-án találkozott az ECOWAS képviselőivel, ez megerősíti, hogy részt vett a „katonai vezetésben”.

2012.6.1.

11.

Sanhá CLUSSÉ kapitány (haditengerészet)

Állampolgárság: Bissau-Guinea

Születési idő: 1965. szeptember 28.

Szülei: Clusse Mutcha és Dalu Imbungue

Hivatalos beosztás: a haditengerészet megbízott vezérkari főnöke

Útlevél: SA 0000515

Kiállítás dátuma: 2003.12.8.

Kiállítás helye: Bissau-Guinea

Lejárat dátuma: 2013.8.29.

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja. A légierő korábbi vezérkari főnöke. Jelen volt abban a delegációban, amely április 26-án találkozott az ECOWAS képviselőivel, ez megerősíti, hogy részt vett a „katonai vezetésben”.

2012.6.1.

12.

Júlio NHATE alezredes

Állampolgárság: bissau-guineai

Születési év: 1972

Hivatalos beosztás: az ejtőernyős alakulat parancsnoka

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja. Júlio Nhate alezredes bonyolította le a 2012. április 12-i államcsínyt támogató hadműveletet.

2012.6.1.

13.

Tchipa NA BIDON alezredes

Állampolgárság: bissau-guineai

Születési idő: 1954. május 28.

Szülei: „Nabidom”

Hivatalos beosztás: a katonai hírszerzés vezetője

Útlevél: diplomata-útlevél, száma: DA0001564

Kiállítás dátuma: 2005.11.30.

Kiállítás helye: Bissau-Guinea

Lejárat dátuma: 2011.5.15.

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja.

2012.6.1.

14.

Tcham NA MAN (más néven Namam) alezredes

Állampolgárság: bissau-guineai

Születési idő: 1953. február 27.

Szülei: Biute Naman és Ndjade Na Noa

Hivatalos beosztás: a fegyveres erők katonai kórházának vezetője

Útlevél: SA0002264

Kiállítás dátuma: 2006.7.24.

Kiállítás helye: Bissau-Guinea

Lejárat dátuma: 2009.7.23.

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja. Tcham Na Man alezredes a legfőbb katonai parancsnokságnak is tagja.

2012.6.1.

15.

Samuel FERNANDES őrnagy

Állampolgárság: bissau-guineai

Születési idő: 1965. január 22.

Szülei: José Fernandes és Segunda Iamite

Hivatalos beosztás: a nemzeti gárda műveleti parancsnokának asszisztense

Útlevél: AAIS00048

Kiállítás dátuma: 2009.3.24.

Kiállítás helye: Bissau-Guinea

Lejárat dátuma: 2012.3.24.

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja.

2012.6.1.

16.

Idrissa DJALÓ őrnagy

Állampolgárság: bissau-guineai

Születési idő: 1962. január 6.

Hivatalos beosztás: a fegyveres erők vezérkari főnökének protokolláris tanácsadója

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja. Ő volt az egyik első katonatiszt, aki azzal, hogy aláírta a „katonai vezetés” egyik első közleményét (5. sz. közlemény, április 13.), nyilvánosan elismerte kötődését ahhoz. Djaló őrnagy a katonai hírszerzésnél is szolgál.

2012.6.1.

17.

Bion NA TCHONGO (más néven: Nan Tchongo) parancsnok (haditengerészet)

Állampolgárság: bissau-guineai

Születési idő: 1961. április 8.

Szülei: Cunha Nan Tchongo és Bucha Natcham

Hivatalos beosztás: a haditengerészeti hírszerzés parancsnoka

Útlevél: diplomata-útlevél, száma: DA0001565

Kiállítás dátuma: 2005.12.1.

Kiállítás helye: Bissau-Guinea

Lejárat dátuma: 2008.11.30.

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja.

2012.6.1.

18.

Agostinho Sousa CORDEIRO parancsnok (haditengerészet)

Állampolgárság: bissau-guineai

Születési idő: 1962. május 28.

Szülei: Luis Agostinho Cordeiro és Domingas Soares

Hivatalos beosztás: a fegyveres erők vegyes állományának logisztikai parancsnoka

Útlevél: SA0000883

Kiállítás dátuma: 2004.4.14.

Kiállítás helye: Bissau-Guinea

Lejárat dátuma: 2013.4.15.

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja.

2012.6.1.

19.

Paulo SUNSAI százados

Állampolgárság: bissau-guineai

Hivatalos beosztás: az északi régió katonai parancsnokának asszisztense

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja.

2012.6.1.

20.

Lassana CAMARÁ főhadnagy

Állampolgárság: bissau-guineai

Hivatalos beosztás: a fegyveres erők pénzügyi részlegének vezetője

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja. Felelősség terheli a vámhivatalhoz, a közlekedési főigazgatósághoz és a határokért és migrációért felelős főigazgatósághoz tartozó közpénzek hűtlen kezeléséért. Ezekből a pénzeszközökből a „katonai vezetés” finanszírozása történik.

2012.6.1.

21.

Julio NA MAN főhadnagy

Állampolgárság: bissau-guineai

Hivatalos beosztás: a fegyveres erők vezérkari főnökének szárnysegédje

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja. António Injai utasításait követve Na Man főhadnagy tevékenyen részt vett az április 12-i államcsíny operatív irányításában. A „katonai vezetés” nevében a politikai pártokkal tartott találkozókon is részt vett.

2012.6.1.


1.6.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 142/16


A BIZOTTSÁG 459/2012/EU RENDELETE

(2012. május 29.)

a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 6) kibocsátása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló, 2007. június 20-i 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (keretirányelv) (2) és különösen annak 39. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 715/2007/EK rendelet, valamint a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és végrehajtásáról szóló, 2008. július 18-i 692/2008/EK bizottsági rendelet (3) közös műszaki előírásokat határoz meg a gépjárművek és pótalkatrészek kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyására, továbbá szabályokat állapít meg a használatban lévő járművek megfelelőségére, a kibocsátáscsökkentő berendezések élettartamára, a fedélzeti diagnosztikai (OBD) rendszerekre, az üzemanyag-fogyasztás mérésére, valamint a járműjavítási és -karbantartási információk hozzáférhetőségére.

(2)

A 715/2007/EK rendelet értelmében részecskeszámra (particle number, PN) vonatkozó előírást kell elfogadni az olyan, szikragyújtású motorral rendelkező járművekre vonatkozóan, amelyeket az Euro 6 előírások szerint kell jóváhagyni.

(3)

A járművek által kibocsátott részecskék lerakódhatnak az emberi tüdő hólyagocskáiban, ami légzőszervi, valamint szív- és érrendszeri betegségekhez, és fokozott halandósághoz vezethet. Az ilyen részecskék elleni fokozott védelem ezért közérdek.

(4)

A szikragyújtású járművek részecskekibocsátásának mérésére jelenleg a részecskemérési program (Particulate Measurement Programme, PMP) dízel járművekhez kifejlesztett mérési protokollját használják. Bizonyíték van azonban arra, hogy a szikragyújtású járművek által kibocsátott részecskék méretskálája és vegyi összetétele eltérhet a dízel járművekétől. A részecskék méretskáláját és vegyi összetételét, valamint a jelenlegi mérési technológiának a káros részecskekibocsátás ellenőrzése terén elért eredményességét folyamatosan figyelemmel kell kísérni. A jövőben szükségessé válhat a mérési protokollnak a szikragyújtású járművek tekintetében történő felülvizsgálata.

(5)

A mai ismeretek szerint a hagyományos hengerenkénti befecskendezésű (port fuel injection, PFI) motoroknak, amelyek nem közvetlenül az égéstérbe, hanem a szívócsonkba vagy a beömlőnyílásba fecskendezik az üzemanyagot, alacsony a részecskekibocsátása. Ezért pillanatnyilag indokoltnak tűnik a közvetlen befecskendezésű motorral felszerelt járművekre korlátozni a szabályozó tevékenységet, nem szabad azonban kizárni az összes szikragyújtású motor részecskekibocsátására irányuló kutatás és nyomon követés lehetőségét, különösen a kibocsátott részecskék méretskálája és vegyi összetétele, valamint a valós vezetési körülmények között tapasztalt kibocsátás tekintetében, és a Bizottságnak szükség esetén további szabályozási intézkedésekre kell javaslatot tennie, a PFI motorok jövőbeni piaci részesedését is figyelembe véve.

(6)

A 692/2008/EK rendelet 6 × 1011/km részecskeszám-kibocsátási határértéket írt elő az Euro 6 kibocsátási osztályba tartozó dízel járművekre. A technológiasemleges jogalkotás elve alapján az Euro 6 kibocsátási osztályba tartozó szikragyújtású járművekre is ugyanekkora kibocsátási határértéknek kell vonatkoznia, mivel nincs bizonyíték arra, hogy a szikragyújtású motorok által kibocsátott részecskék specifikus toxicitása kisebb lenne, mint a dízel motorok által kibocsátott részecskéké.

(7)

A szikragyújtású járművek által kibocsátott részecskék számának csökkentésére szolgáló hatásos utókezelő technológiának számító benzines részecskeszűrők (gasoline particle filters, GPF) várhatóan elfogadható áron kaphatók lesznek egyes Euro 6 kibocsátási osztályba tartozó járművekhez. Emellett valószínűnek tűnik, hogy a motorok belső kialakítására vonatkozó rendelkezésekkel a 715/2007/EK rendelet 10. cikkében megállapított, az Euro 6 kibocsátási osztályra vonatkozó kötelező dátumokat követő három éven belül lényegesen alacsonyabb költségek mellett, számos alkalmazás számára hasonló csökkenést lehet elérni a részecskeszám-kibocsátás tekintetében. A motorokra vonatkozó rendelkezéseknek a motorok valamennyi működési körülményére vonatkozniuk kell annak érdekében, hogy a valós vezetési körülmények között tapasztalt kibocsátási szintek utókezelő berendezések hiányában se romoljanak.

(8)

Annak érdekében, hogy minden szükséges technológiát ki lehessen fejleszteni és elegendő átfutási idő is legyen, két lépésből álló megközelítést kell alkalmazni, amely az Euro 6 kibocsátási osztályba tartozó dízel motorokra vonatkozó részecskeszám-határértéket a második lépcsőben a közvetlen befecskendezésű szikragyújtású motorral felszerelt járművekre is bevezeti.

(9)

Figyelmet kell fordítani a szikragyújtású járművek valós vezetési körülmények között megfigyelhető részecskekibocsátására és a megfelelő vizsgálati eljárások kidolgozására. A Bizottságnak az Euro 6 előírások hatálybalépését követően legkésőbb három évvel megfelelő mérési eljárásokat kell kidolgoznia és bevezetnie.

(10)

A Bizottságnak figyelemmel kell kísérnie, hogy a kibocsátott részecskék számának csökkentése céljából hozott rendelkezések miként befolyásolják a szikragyújtású járművek CO2-kibocsátását.

(11)

A 692/2008/EK rendelet 4. cikkének (7) bekezdése értelmében az említett rendelet hatálya alá tartozó járművek csak a fedélzeti diagnosztikai (OBD) küszöbértékek bevezetése után kaphatnak az Euro 6 kibocsátási előírások szerinti típusjóváhagyást. A fedélzeti diagnosztikai rendszer a kibocsátáscsökkentő rendszerek hibás működése észlelésének fontos eszköze.

(12)

A könnyű járművek kibocsátásaira (Euro 5 és Euro 6) és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségére vonatkozó közösségi jog alkalmazásáról és további fejlesztéséről szóló 2008/C 182/08 közleményében (4) a Bizottság olyan fedélzeti diagnosztikai küszöbértékekre tett javaslatot, amelyek gyakorlatilag megfelelnek az Egyesült Államokban és Kanadában 2013-tól a legtöbb könnyű járműre vonatkozó határértékeknek; ezen országokban a járművek fedélzeti diagnosztikai rendszereinek többsége megfelel a Kaliforniai Levegőfelügyeleti Hatóság (Californian Air Resources Board, CARB) által kiadott rendeleteknek. Az Unió és az Egyesült Államok előírásainak összehangolása megfelelne a nemzetközi harmonizáció és a környezet magas szintű védelme célkitűzésének.

(13)

Az Egyesült Államokban hatályos fedélzeti diagnosztikai előírások azonban technológiai szempontból kihívást jelentenek az Egyesült Államokba nem exportáló járműgyártók számára. Ezért el kell fogadni egy kezdeti három éves, kevésbé szigorú OBD előírásokat alkalmazó időszakot, amely hosszabb átfutási időt biztosít az ágazatnak.

(14)

A 692/2008/EK rendelet által megállapított, a szén-monoxidra, a metántól különböző szénhidrogénekre és a légszennyező részecskék tömegére vonatkozó végleges Euro 6 fedélzeti diagnosztikai küszöbértékeknek enyhébbeknek kell lenniük, mint a 2008/C 182/08 közleményben javasolt értékek, hogy tükrözzék az e területeken tapasztalt egyedi műszaki nehézségeket. Emellett ez a rendelet nem fogadhat el a részecskék számára vonatkozó Euro 6 fedélzeti diagnosztikai határértéket.

(15)

A szén-monoxidra és a metántól különböző szénhidrogénekre vonatkozó szigorúbb Euro 6 fedélzeti diagnosztikai küszöbértékek, valamint a kibocsátott részecskék számára vonatkozó Euro 6 fedélzeti diagnosztikai küszöbérték megállapításának környezetvédelmi szempontból vizsgált szükségességét, műszaki megvalósíthatóságát és költség/haszon arányát a későbbiekben kell értékelni. A jogszabályi előírások ebből következő módosításait csak úgy szabad bevezetni, hogy az ágazatnak elegendő átfutási ideje maradjon. A fedélzeti diagnosztikai rendszerek összetettségét figyelembe véve ez az átfutási idő jellemzően 3–4 év.

(16)

A 715/2007/EK rendeletet és a 692/2008/EK rendeletet következésképpen ennek megfelelően módosítani kell.

(17)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a „Műszaki Bizottság – Gépjárművek” elnevezésű bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 715/2007/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 3. cikkben a 17. pont végén a pontot pontosvessző váltja fel.

2.

A 3. cikk a következő 18. ponttal egészül ki:

„18.   »közvetlen befecskendezésű motor«: olyan motor, amely képes olyan üzemmódban működni, amelyben az üzemanyagot a szívószelepeken beszívott levegőbe fecskendezi.”

3.

A 10. cikk a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7)   A (4) és az (5) bekezdésben az új típusok jóváhagyására, illetve az új járművek nyilvántartásba vételére, értékesítésére és üzembe helyezésére megállapított időpontokat követő három évig a közvetlen befecskendezésű szikragyújtású motororral felszerelt járművekre a gyártó döntésétől függően 6 × 1011/km részecskeszám-kibocsátási határértéket kell alkalmazni.”

4.

Az I. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 692/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 4. cikk (7) bekezdését el kell hagyni.

2.

Az I., a XI. és a XVI. melléklet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. május 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 171., 2007.6.29., 1. o.

(2)  HL L 263., 2007.10.9., 1. o.

(3)  HL L 199., 2008.7.28., 1. o.

(4)  HL C 182., 2008.7.19., 17. o.


I. MELLÉKLET

A 715/2007/EK rendelet módosításai

A 715/2007/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az 1. táblázat (Euro 5 kibocsátási határértékek) utolsó oszlopában, a második sorban szereplő szöveg helyébe a következő szöveg lép:

„Részecskék száma (PN)”

2.

A 2. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„2.   táblázat

Euro 6 kibocsátási határértékek

 

Referenciatömeg

(RM)

(kg)

Határértékek

Szén-monoxid tömege

(CO)

Összes szénhidrogén tömege

(THC)

Metántól különböző szénhidrogének tömege

(NMHC)

Nitrogénoxidok tömege

(NOx)

Szénhidrogének és nitrogénoxidok együttes tömege

(THC + NOx)

Részecskék tömege

(PM) (1)

Részecskék száma

(PN)

L1

(mg/km)

L2

(mg/km)

L3

(mg/km)

L4

(mg/km)

L2 + L4

(mg/km)

L5

(mg/km)

L6

(db/km)

Kategória

Osztály

 

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI (2)

CI

PI (2)  (3)

CI

M

összes

1 000

500

100

68

60

80

170

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

N1

I

RM ≤ 1 305

1 000

500

100

68

60

80

170

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

II

1 305 < RM ≤ 1 760

1 810

630

130

90

75

105

195

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

III

1 760 < RM

2 270

740

160

108

82

125

215

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

N2

összes

2 270

740

160

108

82

125

215

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

Jelmagyarázat: PI = szikragyújtás, CI = kompressziós gyújtás


(1)  Az ebben a táblázatban megadott kibocsátási határértékek alapján a korábbi részecsketömeg-mérési protokoll szerint 2011. szeptember 1-je előtt jóváhagyott típusú járművekre 5,0 mg/km értékű, a kibocsátott részecskék tömegére megadott határérték vonatkozik.

(2)  A szikragyújtású motorokra vonatkozó részecsketömeg- és részecskeszám-határértékek csak a közvetlen befecskendezésű motorokra vonatkoznak.

(3)  A 10. cikk (4) és (5) bekezdésében az új típusok jóváhagyására, illetve új járművekre megállapított időpontokat követő három évig az Euro 6 kibocsátási osztályba tartozó közvetlen befecskendezésű, szikragyújtású motorral felszerelt járművekre a gyártó döntésétől függően 6,0 × 1011/km részecskeszám-kibocsátási határt kell alkalmazni. Legkésőbb az említett időpontokig be kell vezetni egy, a típus-jóváhagyási eljárás során alkalmazott vizsgálati módszert, amely biztosítja a járművek által valós vezetési körülmények között kibocsátott részecskék számának tényleges korlátozását.”


II. MELLÉKLET

A 692/2008/EK rendelet módosításai

A 692/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet 6. függeléke a következőképpen módosul:

a)

Az 1. pontban a második mondat helyébe a következő szöveg lép:

„Ezt a számot egy vagy több betűjel követi, amely(ek) a különböző járműkategóriákat jelöli(k), az alábbi 1. táblázat szerint.”;

b)

Az 1. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„1.   táblázat

Betűjel

Kibocsátási előírás

A fedélzeti diagnosztikára vonatkozó előírás

A jármű kategóriája és osztálya

Motor

Hatálybalépés: új típusok

Hatálybalépés: új járművek

A nyilvántartásba vétel utolsó dátuma

A

Euro 5a

Euro 5

M, N1 I. osztály

PI, CI

2009.9.1.

2011.1.1.

2012.12.31.

B

Euro 5a

Euro 5

Speciális szociális igényeket kielégítő M1

(kivéve M1G)

CI

2009.9.1.

2012.1.1.

2012.12.31.

C

Euro 5a

Euro 5

Speciális szociális igényeket kielégítő M1G

CI

2009.9.1.

2012.1.1.

2012.8.31.

D

Euro 5a

Euro 5

N1 II. osztály

PI, CI

2010.9.1.

2012.1.1.

2012.12.31.

E

Euro 5a

Euro 5

N1 III. osztály, N2

PI, CI

2010.9.1.

2012.1.1.

2012.12.31.

F

Euro 5b

Euro 5

M, N1 I. osztály

PI, CI

2011.9.1.

2013.1.1.

2013.12.31.

G

Euro 5b

Euro 5

Speciális szociális igényeket kielégítő M1

(kivéve M1G)

CI

2011.9.1.

2013.1.1.

2013.12.31.

H

Euro 5b

Euro 5

N1 II. osztály

PI, CI

2011.9.1.

2013.1.1.

2013.12.31.

I

Euro 5b

Euro 5

N1 III. osztály, N2

PI, CI

2011.9.1.

2013.1.1.

2013.12.31.

J

Euro 5b

Euro 5+

M, N1 I. osztály

PI, CI

2011.9.1.

2014.1.1.

2015.8.31.

K

Euro 5b

Euro 5+

Speciális szociális igényeket kielégítő M1

(kivéve M1G)

CI

2011.9.1.

2014.1.1.

2015.8.31.

L

Euro 5b

Euro 5+

N1 II. osztály

PI, CI

2011.9.1.

2014.1.1.

2016.8.31.

M

Euro 5b

Euro 5+

N1 III. osztály, N2

PI, CI

2011.9.1.

2014.1.1.

2016.8.31.

N

Euro 6a

Euro 6-

M, N1 I. osztály

CI

 

 

2012.12.31.

O

Euro 6a

Euro 6-

N1 II. osztály

CI

 

 

2012.12.31.

P

Euro 6a

Euro 6-

N1 III. osztály, N2

CI

 

 

2012.12.31.

Q

Euro 6b

Euro 6-

M, N1 I. osztály

CI

 

 

2013.12.31.

R

Euro 6b

Euro 6-

N1 II. osztály

CI

 

 

2013.12.31.

S

Euro 6b

Euro 6-

N1 III. osztály, N2

CI

 

 

2013.12.31.

T

Euro 6b

Euro 6-plus IUPR

M, N1 I. osztály

CI

 

 

2015.8.31.

U

Euro 6b

Euro 6-plus IUPR

N1 II. osztály

CI

 

 

2016.8.31.

V

Euro 6b

Euro 6-plus IUPR

N1 III. osztály, N2

CI

 

 

2016.8.31.

W

Euro 6b

Euro 6-1

M, N1 I. osztály

PI, CI

2014.9.1.

2015.9.1.

2018.8.31.

X

Euro 6b

Euro 6-1

N1 II. osztály

PI, CI

2015.9.1.

2016.9.1.

2019.8.31.

Y

Euro 6b

Euro 6-1

N1 III. osztály, N2

PI, CI

2015.9.1.

2016.9.1.

2019.8.31.

ZA

Euro 6c

Euro 6-2

M, N1 I. osztály

PI, CI

2017.9.1.

2018.9.1.

 

ZB

Euro 6c

Euro 6-2

N1 II. osztály

PI, CI

2018.9.1.

2019.9.1.

 

ZC

Euro 6c

Euro 6-2

N1 III. osztály, N2

PI, CI

2018.9.1.

2019.9.1.

 

ZX

n.a.

n.a.

Összes jármű

Akkumulátor – teljesen elektromos

2009.9.1.

2011.1.1.

 

ZY

n.a.

n.a.

Összes jármű

Üzemanyagcella – teljesen elektromos

2009.9.1.

2011.1.1.

 

ZZ

n.a

n.a.

Az I. melléklet 2.1.1. pontja szerinti bizonyítvánnyal rendelkező összes jármű

PI, CI

2009.9.1.

2011.1.1.

 

»Euro 5a « kibocsátási előírás= nem tartalmazza a részecskékre vonatkozó módosított mérési eljárást, a részecskeszámra vonatkozó előírást és a rugalmas üzemanyag-felhasználású járművek bioüzemanyaggal kis hőmérsékleten végzett kibocsátásméréseit;

»Euro 5b « kibocsátási előírás= a teljes »Euro 5« kibocsátási előírás, beleértve a részecskékre vonatkozó módosított mérési eljárást, a kompressziós gyújtású járművek által kibocsátott részecskék számára vonatkozó előírást és a rugalmas üzemanyag-felhasználású járművek bioüzemanyaggal kis hőmérsékleten végzett kibocsátásméréseit;

»Euro 6a « kibocsátási előírás= nem tartalmazza a részecskékre vonatkozó módosított mérési eljárást, a részecskeszámra vonatkozó előírást és a rugalmas üzemanyag-felhasználású járművek bioüzemanyaggal kis hőmérsékleten végzett kibocsátásméréseit;

»Euro 6b « kibocsátási előírás= a teljes »Euro 6« kibocsátási előírás, beleértve a részecskékre vonatkozó módosított mérési eljárást, a részecskeszámra vonatkozó előírást (a szikragyújtású járművekre vonatkozó előzetes értékeket) és a rugalmas üzemanyag-felhasználású járművek bioüzemanyaggal kis hőmérsékleten végzett kibocsátásméréseit;

»Euro 6c« kibocsátási előírás= a teljes »Euro 6« kibocsátási előírás, azaz az »Euro 6b« kibocsátási előírás és a szikragyújtású járművek által kibocsátott részecskék számára vonatkozó végleges előírás;

»Euro 5« OBD előírás= »Euro 5« OBD alapelőírás, kivéve a használat közbeni működési arányt (IUPR), a NOx-ellenőrzést a benzinüzemű járműveknél és a dízelre vonatkozó szigorított részecskekibocsátási küszöbértékeket;

»Euro 5+« OBD előírás= kevésbé szigorú használat közbeni működési arány (IUPR), NOx-ellenőrzés benzinüzemű járműveknél és a dízelre vonatkozóan szigorított részecske-kibocsátási küszöbértékek;

»Euro 6-« OBD előírás= kevésbé szigorú fedélzeti diagnosztikai küszöbértékek;

»Euro 6- plusz IUPR« OBD előírás= dízelre vonatkozóan kevésbé szigorú fedélzeti diagnosztikai küszöbértékek és kevésbé szigorú használat közbeni működési arány (IUPR);

»Euro 6-1« OBD előírás= a teljes »Euro 6« OBD előírás, viszont a XI. melléklet 2.3.4. pontjában meghatározott előzetes fedélzeti diagnosztikai küszöbértékekkel és részben kevésbé szigorú használat közbeni működési aránnyal (IUPR);

»Euro 6-2« OBD előírás= a teljes »Euro 6« OBD előírás, viszont a XI. melléklet 2.3.3. pontjában meghatározott végleges fedélzeti diagnosztikai küszöbértékekkel.”

2.

A XI. melléklet a következőképpen módosul:

a)

A szöveg az alábbi 2.3.3. és 2.3.4. ponttal egészül ki:

„2.3.3.

A 715/2007/EK rendelet I. mellékletének 2. táblázatában megállapított Euro 6 kibocsátási határértékek alapján az említett rendelet 10. cikkének (4) és (5) bekezdésében meghatározott időpontokat követő 3 év elteltével jóváhagyott típusú járművekre vonatkozó diagnosztikai küszöbértékeket a következő táblázat tartalmazza:

Végleges Euro 6 fedélzeti diagnosztikai küszöbértékek

 

Referenciatömeg

(RM)

(kg)

Szén-monoxid tömege

Metántól különböző szénhidrogének tömege

Nitrogénoxidok tömege

Részecskék tömege

Részecskék száma

(CO)

(mg/km)

(NMHC)

(mg/km)

(NOx)

(mg/km)

(PM)

(mg/km)

(PN)

(db/km)

Kategória

Osztály

 

PI

CI

PI

CI

PI

CI

CI

PI

CI

PI

M

összes

1 900

1 750

170

290

90

140

12

12

 

 

N1(3)

I

RM ≤ 1 305

1 900

1 750

170

290

90

140

12

12

 

 

II

1 305 < RM ≤ 1 760

3 400

2 200

225

320

110

180

12

12

 

 

III

1 760 < RM

4 300

2 500

270

350

120

220

12

12

 

 

N2

összes

4 300

2 500

270

350

120

220

12

12

 

 

Jelmagyarázat: PI = szikragyújtás, CI = kompressziós gyújtás

Magyarázó feljegyzés:

A táblázatban megállapított OBD küszöbértékeket a Bizottság 2014. szeptember 1-jéig felül fogja vizsgálni. Amennyiben az derül ki, hogy a küszöbértékek betartása műszakilag nem kivitelezhető, a küszöbértékeket vagy kötelező alkalmazásuk időpontját – az Euro 6 kibocsátási osztályba tartozó járművekre bevezetésre kerülő egyéb új előírások és vizsgálatok hatásait figyelembe véve – módosítani kell. Amennyiben a felülvizsgálat arra a következtetésre jut, hogy az említett küszöbértékek környezetvédelmi szempontból szükségesek, betartásuk műszaki szempontból kivitelezhető, és összességében pénzben kifejezhető előnnyel járnak, szigorúbb küszöbértékeket kell elfogadni, és a részecskeszámra vagy adott esetben egyéb, szabályozás alá eső szennyező anyagra vonatkozóan fedélzeti diagnosztikai küszöbértékeket kell bevezetni. Ebben az esetben elegendő átfutási időt kell biztosítani az ágazatnak a műszaki fejlesztések bevezetésére.

2.3.4.

A 715/2007/EK rendelet 10. cikkének (4) és (5) bekezdésében az új típusok jóváhagyására, illetve új járművekre megállapított időpontokat követő három évig a gyártó döntésétől függően a következő fedélzeti diagnosztikai küszöbértékeket kell alkalmazni a 715/2007/EK rendelet I. mellékletének 2. táblázatában megállapított Euro 6 kibocsátási határértékek szerint jóváhagyott típusú járművekre:

Előzetes Euro 6 fedélzeti diagnosztikai küszöbértékek

 

Referenciatömeg

(RM)

(kg)

Szén-monoxid tömege

Metántól különböző szénhidrogének tömege

Nitrogénoxidok tömege

Részecskék tömege

(CO)

(mg/km)

(NMHC)

(mg/km)

(NOx)

(mg/km)

(PM)

(mg/km)

Kategória

Osztály

 

PI

CI

PI

CI(2)

PI

CI

CI

PI

M

összes

1 900

1 750

170

290

150

180

25

25

N1(3)

I

RM ≤ 1 305

1 900

1 750

170

290

150

180

25

25

II

1 305 < RM ≤ 1 760

3 400

2 200

225

320

190

220

25

25

III

1 760 < RM

4 300

2 500

270

350

210

280

30

30

N2

összes

4 300

2 500

270

350

210

280

30

30

Jelmagyarázat: PI = külső gyújtású, CI = kompressziós gyújtású”

b)

A 2.14. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.14.

A 83. számú ENSZ-EGB előírás 11. mellékletének 3.3.5. szakaszával ellentétben, a következő berendezéseket figyelemmel kell kísérni a teljes meghibásodás vagy az eltávolítás szempontjából, amennyiben ez utóbbi a vonatkozó határértékeket meghaladó kibocsátást eredményez:

2011. szeptember 1-jétől a kompressziós gyújtású motorokba önálló egységként beszerelt vagy kombinált kibocsátáscsökkentő rendszerbe beépített részecskecsapdák,

a 2.3.3. vagy a 2.3.4. pontban megadott táblázatokban szereplő fedélzeti diagnosztikai küszöbértékek szerint tanúsított járművek esetében a kompressziós gyújtású motorokba önálló egységként beszerelt vagy kombinált kibocsátáscsökkentő rendszerbe beépített, NOx-utókezelő rendszerek,

a 2.3.3. vagy a 2.3.4. pontban megadott táblázatokban szereplő fedélzeti diagnosztikai küszöbértékek szerint tanúsított járművek esetében a kompressziós gyújtású motorokba önálló egységként beszerelt vagy kombinált kibocsátáscsökkentő rendszerbe beépített, dízel üzemű motorhoz való oxidációs katalizátor (diesel oxidation catalyst, DOC),

az első bekezdésben említett berendezéseket minden olyan meghibásodás szempontjából is figyelemmel kell kísérni, amely a fedélzeti diagnosztikai rendszer vonatkozó küszöbértékeit meghaladó kibocsátást eredményez.”;

c)

Az 1. függelék 3.1.5. pontja a következő mondattal egészül ki:

„Az új típusjóváhagyások és az új járművek esetében az ezen melléklet 2.9. pontja által előírt ellenőrző funkció IUPR értékének a 715/2007/EK rendelet 10. cikkének (4) és (5) bekezdésében megállapított időpontokat követő 3 évig legalább 0,1-nek kell lennie.”.

3.

A XVI. melléklet 6.2. pontja szövegének helyébe az alábbi szöveg lép:

„6.2.

A gyártónak igazolnia kell, hogy a 6.1. pontban említett érzékelőknek vagy a járműben lévő bármely más érzékelőnek a használata esetén működésbe lép a 3. pontban említett figyelmeztető rendszer, megjelenik egy megfelelő figyelmeztetést tartalmazó üzenet (például »kibocsátás túl nagy – ellenőrizni kell a karbamidot«, »kibocsátás túl nagy – ellenőrizni kell az AdBlue-t« vagy »kibocsátás túl nagy – ellenőrizni kell a reagenst«), és életbe lép a 8.3. pontban említett használatkorlátozás, ha fennállnak a 4.2., 5.4. vagy 5.5. pontban leírt helyzetek.

Ennek a pontnak az alkalmazásában az ilyen helyzetek feltételezhetően akkor következnek be:

a 715/2007/EK rendelet I. mellékletének 1. táblázatában megadott Euro 5 kibocsátási határértékek alapján jóváhagyott járművek esetében, ha a jármű túllépi az említett táblázatban megadott vonatkozó NOx-kibocsátási határérték 1,5-szeresét,

a 715/2007/EK rendelet I. mellékletének 2. táblázatában megadott Euro 6 kibocsátási határértékek alapján jóváhagyott járművek esetében, ha a jármű túllépi a XI. melléklet 2.3.2., 2.3.3. és 2.3.4. pontjában található táblázatokban megadott vonatkozó NOx-kibocsátási fedélzeti diagnosztikai küszöbértéket.

Az említett követelményeknek való megfelelés igazolását célzó vizsgálat alatt a NOx-kibocsátás legfeljebb 20 %-kal haladhatja meg a második bekezdésben szereplő értékeket.”


1.6.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 142/25


A BIZOTTSÁG 460/2012/EU RENDELETE

(2012. május 29.)

az Európai Unió bármely tagállamának lobogója alatt közlekedő hajók által Mauritánia gazdasági övezetében a „nyílt tengeri halászatot folytató, fagyasztóval felszerelt vonóhálós hajók” elnevezésű 9. kategóriában folytatott halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi ellentételezés 2008. augusztus 1-jétől2012. július 31-ig terjedő időszakra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló, 2008. július 15-i 704/2008/EK tanácsi rendelet (2) a 9. halászati kategóriában (nyílt tengeri halászatot folytató, fagyasztóval felszerelt vonóhálós hajók) a halászati lehetőségeket 250 000 tonnás referenciamennyiségben korlátozza.

(2)

Az említett rendelet 2. cikkének (3) bekezdése alapján 2 654 tonnás kiegészítő kvóta került kiosztásra a 2011. augusztus 1. és 2012. július 31. közötti időszakra, így a teljes referenciamennyiség 252 654 tonnára növekedett.

(3)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint a tagállamok lobogója alatt közlekedő hajók által az e halászati kategória tekintetében bejelentett fogásmennyiség kimerítette az említett referencia-időszakra kiosztott kvótát.

(4)

Ezért a szóban forgó halászati kategóriában meg kell tiltani a halászati tevékenységek végzését,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

2012. április 24-től úgy kell tekinteni, hogy az érintett tagállamok kimerítették a számukra kiosztott kvótát.

2. cikk

Tilalmak

A tagállamok lobogója alatt közlekedő hajók számára 2012. április 23. éjféli hatállyal tilos a 9. kategóriába tartozó halászati tevékenység végzése. Ettől az időponttól kezdve tilos különösen az e hajók által már kifogott halak fedélzeten való tárolása, kirakása, átrakása és kirakodása.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. május 29-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Lowri EVANS

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  HL L 203., 2008.7.31., 1. o.


1.6.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 142/26


A BIZOTTSÁG 461/2012/EU RENDELETE

(2012. május 31.)

a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendeletnek és az 1503/2006/EK, a 657/2007/EK és az 1178/2008/EK bizottsági rendeletnek az új ipari rendelések változóinak elhagyását követő kiigazítások tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a rövid távú statisztikákról szóló, 1998. május 19-i 1165/98/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 17. cikke b)–g) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1165/98/EK rendelet közös keretet hozott létre a gazdasági ciklusra vonatkozó rövid távú statisztikák készítésére, és meghatározta a kereslet és a kínálat, a termelési tényezők és árak rövid távú alakulásának elemzéséhez szükséges változókat.

(2)

A rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendeletnek a változók meghatározása, a változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról szóló, 2006. szeptember 28-i 1503/2006/EK bizottsági rendelet (2) meghatározta a változók céljainak és mutatóinak fogalmát.

(3)

A rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendeletnek az európai mintarendszerek létrehozása tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2007. június 14-i 657/2007/EK bizottsági rendelet (3) meghatározta a rövid távú statisztikákra vonatkozó európai mintarendszerekben részt vevő tagállamok általi adatátadásra vonatkozó szabályokat és feltételeket.

(4)

A rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendeletnek és az 1503/2006/EK és a 657/2007/EK bizottsági rendeletnek a NACE és a CPA statisztikai osztályozások felülvizsgálatát követő kiigazítások tekintetében történő módosításáról szóló, 2008. november 28-i 1178/2008/EK bizottsági rendelet (4) frissítette az európai mintarendszerek szabályait és feltételeit a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint az egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5), valamint a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul TESZOR) és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 451/2008/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet (6) elfogadását követően.

(5)

Az 1165/98/EK rendelet által bevezetett új ipari rendelések változóit a célból hozták létre, hogy a jövőbeli termelés előrejelző mutatójaként szolgáljanak. E változók előrejelző képessége azonban végesnek mutatkozott, és mivel nem bizonyultak stabil irányértékeknek minden tagállamban, az európai statisztikai rendszer bizottsága úgy döntött, hogy az új ipari rendelések változóinak adatgyűjtését be kell szüntetni, egyrészt azért, mert a csökkentett források miatt újra kellett rangsorolni a prioritásokat a statisztikafejlesztés és -készítés terén, másrészt a célból, hogy az európai statisztikai rendszer adminisztratív terheit csökkentsék.

(6)

Annak érdekében, hogy az új ipari rendelések változóit el lehessen hagyni, minden, e változókkal kapcsolatos referenciát törölni kell, a változók listájával, a referencia-időszakkal, a részletességgel, az adatátadás határidejével, az átmeneti időszakkal és az e változókra vonatkozó fogalommeghatározásokkal kapcsolatban, valamint az európai mintarendszer új exportmegrendelésekre vonatkozó feltételeivel kapcsolatban is.

(7)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az európai statisztikai rendszer bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1165/98/EK rendelet A. melléklete e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Az 1503/2006/EK rendelet I. melléklete e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

A 657/2007/EK rendelet 1. és 2. cikkének helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

Az euroövezet és a nem euroövezet között különbséget tevő statisztikák esetében az európai mintarendszerek az 1165/98 rendelet A. mellékletében meghatározott következő két változó vonatkozásában alkalmazhatók:

Változó

Név

312

Export termelői árak

340

Importárak

2. cikk

Az 1. cikkben említett európai mintarendszerekben részt vevő tagállamok legalább a következő adatokat továbbítják a Bizottságnak (Eurostat): a NACE tevékenységek kapcsán a 312. számú változóra, a CPA-termékek kapcsán pedig a 340. számú változóra vonatkozó, a mellékletben meghatározott adatok.”

4. cikk

Az 1178/2008/EK rendelet III. melléklete e rendelet III. mellékletének megfelelően módosul.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. május 31-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 162., 1998.6.5., 1. o.

(2)  HL L 281., 2006.10.12., 15. o.

(3)  HL L 155., 2007.6.15., 7. o.

(4)  HL L 319., 2008.11.29., 16. o.

(5)  HL L 393., 2006.12.30., 1. o.

(6)  HL L 145., 2008.6.4., 65. o.


I. MELLÉKLET

Az 1165/98/EK rendelet A. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A c) pont (A változók listája) a következőképpen módosul:

a)

Az (1) bekezdésben a „130 Kapott új rendelések”, a „131 Belföldi új rendelések” és a „132 Export új rendelések” változókat el kell hagyni.

b)

A (3) és a (8) bekezdést el kell hagyni.

2.

Az e) pontban (Referencia-időszak), a 130, 131 és 132 változót és a rájuk vonatkozó referencia-időszakot el kell hagyni.

3.

Az f) pont (Részletezési szint) a következőképpen módosul:

a)

A (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4)

Ezenkívül az árbevétel változóinak (120., 121., 122.) kivételével valamennyi változót a NACE Rev. 2. B-től E-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiként meghatározott teljes ipar, valamint az 586/2001/EK bizottsági rendeletben (1) meghatározott főbb ipari csoportok (MIGS) vonatkozásában kell megadni.

b)

A (6) bekezdést el kell hagyni.

c)

A (9) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(9)

Az exportra vonatkozó változókat (122. és 312.) az euroövezet és a nem euroövezet közötti különbségtétel alkalmazásával kell megküldeni. A különbségtételt a NACE Rev. 2. B-től E-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiként meghatározott teljes ipar, a MIGS, a NACE Rev. 2. nemzetgazdasági ág (egy betű) és ágazat két számjegyű szintje vonatkozásában kell alkalmazni. A 122. változó vonatkozásában a NACE Rev. 2. D és E nemzetgazdasági ágra vonatkozó adatokra nincs szükség. Ezenkívül az importárváltozót (340.) az euroövezet és nem euroövezet közötti különbségtétel alkalmazásával kell megküldeni. A különbségtételt a CPA B-től E-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiként meghatározott teljes ipar, a MIGS, a CPA nemzetgazdasági ág (egy betű) és ágazat két számjegyű szintje vonatkozásában kell alkalmazni. Az euroövezet és nem euroövezet közötti különbségtétel vonatkozásában a Bizottság megállapíthatja a 4. cikk (2) bekezdésének első albekezdése d) pontjában meghatározott európai mintarendszerek alkalmazásának feltételeit. Ezeket az intézkedéseket, amelyek célja a rendelet nem lényegi elemeinek kiegészítéssel történő módosítása, a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással fogadják el. Az európai mintarendszer az importárváltozó alkalmazási körét a nem euroövezetbe tartozó országokból származó termékek importjára korlátozhatja. Azon tagállamoknak, amelyek saját pénznemként nem vezették be az eurót, a 122., 312. és 340. változó tekintetében nem kell megküldeniük az euroövezet és a nem euroövezet szerint megkülönböztetett adatokat.”

4.

A g) pont (Az adatátadás határideje) (1) bekezdésében a 130., 131. és 132. számú változót és a rájuk vonatkozó határidőket – „1 hónap és 20 naptári nap” – el kell hagyni.

5.

A j) pont (Átmeneti időszak) (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3)

A 18. cikk (2) bekezdésben megállapított eljárásnak megfelelően 2007. augusztus 11-ig terjedő átmeneti időszak engedélyezhető a 340. változó, valamint az euroövezet és nem euroövezet közötti különbségtétel vonatkozásában a 122., 312. és 340. változó tekintetében.”


(1)  HL L 86., 2001.3.27., 11. o.”


II. MELLÉKLET

Az 1503/2006/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

A „130 Kapott új rendelések”, „131 Belföldi új rendelések” és „132 Új, nem hazai megrendelések” változó megszűnik.


III. MELLÉKLET

Az 1178/2008/EK rendelet III. melléklete a következőképpen módosul:

A „132 ÚJ EXPORTMEGRENDELÉSEK” bekezdést el kell hagyni.


1.6.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 142/30


A BIZOTTSÁG 462/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. május 31.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2), és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. május 31-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

AL

87,5

MA

66,7

TR

75,8

ZZ

76,7

0707 00 05

MK

53,3

TR

126,8

ZZ

90,1

0709 93 10

TR

100,9

ZZ

100,9

0805 50 10

TR

59,0

ZA

80,4

ZZ

69,7

0808 10 80

AR

114,9

BR

84,6

CA

161,4

CL

98,5

CN

87,3

NZ

145,0

US

182,9

UY

67,3

ZA

101,6

ZZ

115,9

0809 29 00

US

577,9

ZZ

577,9


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


1.6.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 142/32


A BIZOTTSÁG 463/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. május 31.)

a gabonaágazatban 2012. június 1-jétől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásának szabályairól (behozatali vámok a gabonaágazatban) szóló, 2010. július 20-i 642/2010/EU bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1234/2007/EK rendelet 136. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a 1001 19 00, a 1001 11 00, az ex 1001 91 20 (közönséges búza, vetőmag), az ex 1001 99 00 (kiváló minőségű közönséges búza, a vetőmag kivételével), a 1002 10 00, a 1002 90 00, a 1005 10 90, a 1005 90 00, a 1007 10 90 és a 1007 90 00 KN-kód alá tartozó termékek behozatali vámja megegyezik az adott szállítmányra alkalmazandó CIF-importárnak az e termékekre behozataluk esetén érvényes, 55 %-kal megnövelt intervenciós árból történő kivonásával kapott összeggel. Az említett vám azonban nem haladhatja meg a közös vámtarifában meghatározott vámtételt.

(2)

Az 1234/2007/EK rendelet 136. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a hivatkozott cikk (1) bekezdésében említett behozatali vám kiszámítása céljából a szóban forgó termékekre szabályos időközönként meg kell állapítani a reprezentatív CIF-importárakat.

(3)

A 642/2010/EU rendelet 2. cikkének (2) bekezdése értelmében a 1001 19 00, a 1001 11 00, az ex 1001 91 20 (közönséges búza, vetőmag), az ex 1001 99 00 (kiváló minőségű közönséges búza, a vetőmag kivételével), a 1002 10 00, a 1002 90 00, a 1005 10 90, a 1005 90 00, a 1007 10 90 és a 1007 90 00 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó behozatali vám kiszámításához a szóban forgó rendelet 5. cikkében előírt módszerrel meghatározott napi reprezentatív CIF-importárat kell alkalmazni.

(4)

Helyénvaló megállapítani a 2012. június 1-jétől kezdődő időszakra vonatkozó behozatali vámokat, amelyek alkalmazása új behozatali vámok megállapításáig tart.

(5)

Tekintettel annak szükségességére, hogy az intézkedés alkalmazása a frissített adatok rendelkezésre bocsátását követően mihamarabb megkezdődjék, indokolt e rendeletet kihirdetése napján hatályba léptetni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A gabonaágazatban 2012. június 1-jétől alkalmazandó, az 1234/2007/EK rendelet 136. cikkének (1) bekezdésében említett behozatali vámokat e rendelet I. melléklete határozza meg, a II. mellékletben ismertetett adatok alapján.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. május 31-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 187., 2010.7.21., 5. o.


I. MELLÉKLET

Az 1234/2007/EK rendelet 136. cikkének (1) bekezdésében említett termékekre 2012. június 1-jétől alkalmazandó behozatali vámok

KN-kód

Árumegnevezés

Behozatali vám (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

DURUMBÚZA, kiváló minőségű

0,00

közepes minőségű

0,00

gyenge minőségű

0,00

ex 1001 91 20

KÖZÖNSEGES BÚZA, vetőmag

0,00

ex 1001 99 00

KÖZÖNSÉGES BÚZA, kiváló minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

1002 10 00

1002 90 00

ROZS

0,00

1005 10 90

KUKORICA, vetőmag, a hibrid kivételével

0,00

1005 90 00

KUKORICA, a vetőmag kivételével (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

CIROKMAG, a hibrid vetőmag kivételével

0,00


(1)  Az importőr a 642/2010/EU rendelet 2. cikke (4) bekezdésének alkalmazásában a következő vámcsökkentésben részesülhet:

tonnánként 3 EUR, ha a kirakodási kikötő a Földközi-tengeren (a Gibraltári-szoroson túl) vagy a Fekete-tengeren található, az Unióba az Atlanti-óceánon vagy a Szuezi-csatornán keresztül érkező áruk esetében,

tonnánként 2 EUR, ha a kirakodási kikötő Dániában, Észtországban, Írországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Finnországban, Svédországban, az Egyesült Királyságban vagy az Ibériai-félsziget atlanti-óceáni partján van, az Unióba az Atlanti-óceánon keresztül érkező áruk esetében.

(2)  Az importőr tonnánként 24 EUR mértékű átalány-vámcsökkentésben részesülhet, amennyiben a 642/2010/EU rendelet 3. cikkében megállapított feltételek teljesülnek.


II. MELLÉKLET

Az I. mellékletben megállapított vámok kiszámításánál figyelembe vett adatok

15.5.2012-30.5.2012

1.

A 642/2010/EU rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

(EUR/t)

 

Közönséges búza (1)

Kukorica

Durumbúza, kiváló minőségű

Durumbúza, közepes minőségű (2)

Durumbúza, gyenge minőségű (3)

Tőzsde

Minnéapolis

Chicago

Tőzsdei jegyzés

239,77

184,86

FOB-ár USA

234,22

224,22

204,22

Felár a Mexikói-öböl esetében

26,24

Felár a Nagy-tavak esetében

47,85

2.

A 642/2010/EU rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

Szállítási költség: Mexikói-öböl–Rotterdam:

18,32 EUR/t

Szállítási költség: Nagy-tavak–Rotterdam:

53,36 EUR/t


(1)  Tonnánként 14 EUR felárral együtt (a 642/2010/EU rendelet 5. cikkének (3) bekezdése).

(2)  Tonnánként 10 EUR engedmény (a 642/2010/EU rendelet 5. cikkének (3) bekezdése).

(3)  Tonnánként 30 EUR engedmény (a 642/2010/EU rendelet 5. cikkének (3) bekezdése).


HATÁROZATOK

1.6.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 142/35


A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG ATALANTA/1/2012 HATÁROZATA

(2012. május 25.)

a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez (Atalanta) az uniós erők parancsnokának kinevezéséről

(2012/284/KKBP)

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 38. cikkére,

tekintettel a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai műveletről (Atalanta) szóló, 2008. november 10-i 2008/851/KKBP tanácsi együttes fellépésre (1) és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

A 2008/851/KKBP együttes fellépés 6. cikkének (1) bekezdése értelmében a Tanács felhatalmazta a Politikai és Biztonsági Bizottságot (PBB), hogy a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez az uniós erők parancsnokának kinevezésére vonatkozó döntéseket hozzon.

(2)

A PBB 2011. december 2-án elfogadta az Atalanta/4/2011 határozatot (2), amellyel Jorge MANSO kapitányt nevezte ki az uniós erők parancsnokává.

(3)

Az Unió műveleti parancsnoka ajánlotta, hogy Jean-Baptiste DUPUIS ellentengernagyot nevezzék ki az uniós erők új parancsnokává.

(4)

Az Európai Unió Katonai Bizottsága támogatja az említett ajánlást.

(5)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló (22.) jegyzőkönyv 5. cikke értelmében Dánia nem vesz részt az Unió védelmi vonatkozású határozatainak és intézkedéseinek kidolgozásában és végrehajtásában,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Politikai és Biztonsági Bizottság Jean-Baptiste DUPUIS ellentengernagyot nevezi ki az uniós erők parancsnokává a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2012. április 6-tól kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2012. május 25-én.

a Politikai és Biztonsági Bizottság részéről

az elnök

O. SKOOG


(1)  HL L 301., 2008.11.12., 33. o.

(2)  HL L 320., 2011.11.3., 32. o.


1.6.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 142/36


A TANÁCS 2012/285/KKBP HATÁROZATA

(2012. május 31.)

a Bissau-guineai Köztársaságban a békét, biztonságot és stabilitást veszélyeztető egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2012/237/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2012. május 3-án elfogadta a Bissau-guineai Köztársaságban a békét, biztonságot és stabilitást veszélyeztető egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2012/237/KKBP határozatot (1).

(2)

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2012. május 18-án elfogadta a 2048 (2012) sz. határozatot, amely utazási tilalmat vezet be azon személyek esetében, akik próbálják meghiúsítani az alkotmányos rend helyreállítását, illetve akik tevékenységükkel veszélyeztetik a Bissau-guineai Köztársaság stabilitását, különös tekintettel azokra, akik vezető szerepet játszottak a 2012. április 12-i államcsínyben, és akik tevékenységük révén a jogállamiság meggyengítésére, a polgári hatalom elsőségének korlátozására, továbbá a büntetlenség és az ország instabilitásának az előmozdítására törekednek.

(3)

A Bissau-guineai Köztársaságban kialakult helyzet súlyosságára tekintettel további személyeket kell felvenni a 2012/237/KKBP határozatban szereplő, korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe.

(4)

Ezért a 2012/237/KKBP határozat hatályát veszti, és helyébe e határozat lép,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   A tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy megakadályozzák az alábbi személyek területükre történő belépését vagy az azon való átutazását:

a)

a 2048 (2012) ENSZ BT-határozat mellékletében szereplő személyek, valamint a Biztonsági Tanács vagy a 2048 (2012) ENSZ BT-határozat 9. pontja értelmében létrehozott bizottság (a továbbiakban: a bizottság) által a 2048 (2012) ENSZ BT-határozat 6. pontjának megfelelően jegyzékbe vett, az I. mellékletben szereplő további személyek;

b)

az I. mellékletben nem szereplő, a Bissau-guineai Köztársaság békéjét, biztonságát, illetve stabilitását veszélyeztető tevékenységeket támogató, a II. mellékletben szereplő személyek.

(2)   Az (1) bekezdés nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy saját állampolgáraiktól megtagadják a területükre való belépést.

(3)   Az (1) bekezdés a) pontja nem alkalmazandó, amennyiben a bizottság megállapítja, hogy:

a)

az utazás humanitárius okokból indokolt, a vallási kötelezettségeket is beleértve; vagy

b)

a mentesség megadása támogatná a Bissau-guineai Köztársaság békéjére és nemzeti megbékélésére, valamint a térség stabilitására irányuló célkitűzéseket.

(4)   Az (1) bekezdés a) pontja nem alkalmazandó, amennyiben a beutazás vagy az átutazás bírósági eljárás miatt szükséges.

(5)   Az (1) bekezdés b) pontja nem érinti azokat az eseteket, amikor valamely tagállam esetében nemzetközi jogi kötelezettség áll fenn, nevezetesen:

a)

valamely nemzetközi kormányközi szervezet fogadó országa;

b)

az Egyesült Nemzetek Szervezete által vagy annak védnöksége alatt összehívott nemzetközi konferencia fogadó országa;

c)

valamely kiváltságokat és mentességeket biztosító többoldalú megállapodás értelmében; vagy

d)

az Apostoli Szentszék (Vatikáni Városállam) és Olaszország között 1929-ben a megbékélésről létrejött szerződés (lateráni megállapodás) értelmében.

(6)   Az (5) bekezdést azokban az esetekben is alkalmazni kell, amikor valamely tagállam az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) fogadó országa.

(7)   A Tanácsot megfelelő módon értesíteni kell minden olyan esetről, amikor valamely tagállam az (5) vagy a (6) bekezdés értelmében mentességet ad.

(8)   A tagállamok mentességet adhatnak az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott intézkedések alól, ha az utazást sürgős humanitárius ok vagy olyan kormányközi értekezleteken való részvétel indokolja – beleértve az Unió által támogatott vagy az EBESZ elnöki tisztét betöltő tagállamban tartott értekezleteket is –, amelyeken a demokráciának, az emberi jogoknak és a jogállamiságnak a Bissau-guineai Köztársaságban való közvetlen elősegítését célzó politikai párbeszéd zajlik.

(9)   Az a tagállam, amely biztosítani kívánja a (8) bekezdésben meghatározott mentességet, írásban értesíti erről a Tanácsot. A mentességet megadottnak kell tekinteni, kivéve, ha az ellen a Tanács egy vagy több tagja – a javasolt mentességről szóló értesítés kézhezvételétől számított két munkanapon belül – írásban kifogást emel. Amennyiben a Tanács egy vagy több tagja kifogást emel, a Tanács minősített többséggel akkor is határozhat a javasolt mentesség megadásáról.

(10)   Azokban az esetekben, amikor az (5), a (6), a (8) és a (9) bekezdésnek megfelelően valamely tagállam engedélyezi a II. mellékletben felsorolt személyeknek a területére történő belépést vagy az azon való átutazást, az engedély az abban megjelölt célra és az általa érintett személyekre korlátozódik.

2. cikk

(1)   Be kell fagyasztani a III. mellékletben felsorolt, a Bissau-guineai Köztársaság békéjét, biztonságát, illetve stabilitását veszélyeztető tevékenységet folytató vagy azt támogató természetes vagy jogi személyekhez, szervezetekhez vagy szervekhez – valamint a hozzájuk kapcsolódó természetes vagy jogi személyekhez, szervezetekhez vagy szervekhez – tartozó, az említettek tulajdonát képező, az általuk birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást.

(2)   A III. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek részére vagy javára semmilyen pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás sem közvetve, sem közvetlenül nem bocsátható rendelkezésre.

(3)   Az illetékes tagállami hatóság az általa megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezheti egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, miután megállapította, hogy ezek a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a)

a III. mellékletben felsorolt személyek és eltartott családtagjaik alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, beleértve élelmiszerek, bérleti díj vagy jelzálog, gyógyszerek és orvosi kezelés, adók, biztosítási díjak és közműdíjak költségeit;

b)

kizárólag jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerülő, ésszerű mértékű szakértői díjak kifizetését, illetve azzal kapcsolatos kiadások megtérítését szolgálják;

c)

kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos kezelési vagy számlavezetési díjainak vagy költségeinek kiegyenlítését szolgálják;

d)

rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy az illetékes hatóság az engedély megadását megelőzően legalább két héttel közölte a többi illetékes hatósággal és a Bizottsággal az egyedi engedély megadásának alapjául szolgáló indokokat.

A tagállamok tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot az e bekezdés alapján megadott engedélyekről.

(4)   Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok illetékes hatósága engedélyezheti egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

a)

az adott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv III. mellékletbe történő felvételének időpontja előtt keletkezett bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági határozaton alapuló zálogjog, vagy a szóban forgó időpont előtt hozott bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági határozat hatálya alá tartoznak;

b)

a pénzeszközöket, illetve a gazdasági erőforrásokat kizárólag ilyen zálogjoggal biztosított vagy ilyen határozatban érvényesként elismert követelések kielégítésére fogják használni, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogaira alkalmazandó irányadó jogszabályokban és rendelkezésekben meghatározott korlátokon belül;

c)

a zálogjog vagy a határozat nem a III. mellékletben szereplő természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv javát szolgálja;

d)

a zálogjog vagy a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

A tagállamok tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot az e bekezdés alapján megadott engedélyekről.

(5)   A (2) bekezdés rendelkezései nem alkalmazandók a befagyasztott számlákhoz hozzáadódó:

a)

kamatra vagy egyéb hozamokra; vagy

b)

olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetésekre, amelyeket azt megelőzően kötöttek, vagy amelyek azt megelőzően keletkeztek, hogy ezek a számlák e határozat rendelkezéseinek hatálya alá kerültek;

feltéve, hogy e kamatok, egyéb hozamok és kifizetések továbbra is az (1) bekezdés hatálya alá tartoznak.

3. cikk

(1)   A Tanács az ENSZ Biztonsági Tanácsa vagy a bizottság meghatározásai alapján az I. mellékleten módosításokat hajt végre.

(2)   A Tanács valamely tagállam vagy az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője javaslata alapján szükség esetén elfogadja a II., illetve a III. mellékletben szereplő jegyzék módosításait.

(3)   A Tanács a határozatát és a jegyzékbe vétel indokolását – amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben értesítés közzététele útján – közli a III. mellékletben szereplő érintett személlyel, szervezettel vagy szervvel, ezzel lehetővé téve az adott természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, hogy észrevételeket tegyen.

(4)   Amennyiben észrevételt vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanács felülvizsgálja határozatát, és erről értesíti a III. mellékletben szereplő érintett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet.

4. cikk

Az e határozatban megállapított intézkedések leghatékonyabb alkalmazása érdekében az Unió arra ösztönzi a harmadik országokat, hogy az e határozatban foglaltakhoz hasonló korlátozó intézkedéseket fogadjanak el.

5. cikk

(1)   Ezt a határozatot adott esetben felül kell vizsgálni, módosítani kell vagy hatályon kívül kell helyezni, különösen a Biztonsági Tanács vonatkozó határozataira figyelemmel.

(2)   Az 1. cikk (1) bekezdésének b) pontjában és a 2. cikkben említett intézkedéseket rendszeres időközönként, de legalább 12 havonta felül kell vizsgálni. Amennyiben a Tanács a 3. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban úgy határoz, hogy ezen intézkedések alkalmazásának feltételei már nem teljesülnek, azok az érintett személyek és szervezetek tekintetében hatályukat vesztik.

6. cikk

A 2012/237/KKBP határozat hatályát veszti.

7. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2012. május 31-én.

a Tanács részéről

az elnök

N. WAMMEN


(1)  HL L 119., 2012.5.4., 43. o.


I. MELLÉKLET

Az 1. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett személyek jegyzéke

 

Név

Azonosító információ

(születési idő és hely, útlevél/személyazonosító igazolvány száma stb.)

Indokolás

1.

António INJAI tábornok

(más néven: António INDJAI)

Állampolgárság: bissau-guineai

Születési idő: 1955.1.20.

Születési hely: Encheia, Bissorá körzet, Oio régió, Bissau-Guinea

Szülei: Wasna Injai és Quiritche Cofte

Hivatalos beosztás: altábornagy, vezérkari főnök

Útlevél: diplomata-útlevél, száma: AAID00435

Kiállítás dátuma: 2010.2.18.

Kiállítás helye: Bissau-Guinea

Lejárat dátuma: 2013.2.18.

António Injai személyesen részt vett a 2010. április 1-jei lázadás megtervezésében és levezénylésében, amelynek tetőpontja Carlo Gomes Junior miniszterelnök és José Zamora Induta, az akkori vezérkari főnök illegális letartóztatása volt. A 2012-es választási időszak során Injai – vezérkari főnökként – olyan nyilatkozatokat tett, amelyekben a megválasztott hatóságok megdöntésével és a választási folyamat lezárásával fenyegetett. António Injai részt vett a 2012. április 12-i államcsíny operatív megtervezésében is. Az államcsínyt követően a „katonai vezetés” első közleményét az Injai tábornok vezette fegyveres erők főparancsnoksága tette közzé.

2.

Mamadu TURE (N’KRUMAH) vezérőrnagy

Állampolgárság: bissau-guineai

Születési idő: 1947.4.26.

Hivatalos beosztás: a fegyveres erők vezérkari főnökének helyettese

Diplomata-útlevelének száma: DA0002186

Kiállítás dátuma: 2007.3.30.

Kiállítás helye: Bissau-Guinea

Lejárat dátuma: 2013.8.26.

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja.

3.

Estêvão NA MENA tábornok

Születési idő: 1956.3.7.

Hivatalos beosztás: hadseregfelügyelő

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja.

4.

Ibraima CAMARÁ

(más néven: „Papa Camará”) dandártábornok

Állampolgárság: bissau-guineai

Születési idő: 1964.5.11.

Szülei: Suareba Camara és Sale Queita

Hivatalos beosztás: a légierő vezérkari főnöke

Diplomata-útlevelének száma: AAID00437

Kiállítás dátuma: 2010.2.18.

Kiállítás helye: Bissau-Guinea

Lejárat dátuma: 2013.2.18.

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja.

5.

Daba NA WALNA

(más néven: Daba Na Walna) alezredes

Állampolgárság: bissau-guineai

Születési idő: 1966.6.6.

Szülei: Samba Naualna és In-Uasne Nanfafe

Hivatalos beosztás: a „katonai vezetés” szóvivője

Útlevélszám: SA 0000417

Kiállítás dátuma: 2003.10.29.

Kiállítás helye: Bissau-Guinea

Lejárat dátuma: 2013.3.10.

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” szóvivője.


II. MELLÉKLET

Az 1. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett személyek jegyzéke

 

Név

Azonosító információ

(születési idő és hely, útlevél / személyazonosító igazolvány száma stb.)

Indokolás

A jegyzékbe vétel időpontja

1.

Augusto MÁRIO CÓ tábornok

Hivatalos beosztás: a szárazföldi erők vezérkari főnöke

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja.

2012.6.1.

2.

Saya Braia Na NHAPKA tábornok

Állampolgárság: bissau-guineai

Hivatalos beosztás: az elnöki gárda vezetője

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja.

2012.6.1.

3.

Tomás DJASSI ezredes

Állampolgárság: bissau-guineai

Születési idő: 1968. szeptember 18.

Hivatalos beosztás: a nemzeti gárda parancsnoka

Útlevél: AAIS00820

Kiállítás dátuma: 2010.11.24.

Kiállítás helye: Bissau-Guinea

Lejárat dátuma: 2012.4.21.

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja. António Injai, a fegyveres erők vezérkari főnökének közeli tanácsadója.

2012.6.1.

4.

Cranha DANFÁ ezredes

Állampolgárság: bissau-guineai

Hivatalos beosztás: a fegyveres erők vegyes állományának műveleti vezetője

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja. António Injainak, a fegyveres erők vezérkari főnökének közeli tanácsadója.

2012.6.1.

5.

Celestino de CARVALHO ezredes

Állampolgárság: bissau-guineai

Születési idő: 1955.6.14.

Szülei: Domingos de Carvalho és Josefa Cabral

Hivatalos beosztás: a nemzeti védelmi intézet elnöke

Útlevél: diplomata-útlevél, száma: DA0002166

Kiállítás dátuma: 2007.2.19.

Kiállítás helye: Bissau-Guinea

Lejárat dátuma: 2013.4.15.

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja. A légierő korábbi vezérkari főnöke. Jelen volt abban a delegációban, amely április 26-án találkozott az ECOWAS képviselőivel, ez pedig megerősíti, hogy részt vett a „katonai vezetésben”.

2012.6.1.

6.

Sanhá CLUSSÉ százados (haditengerészet)

Állampolgárság: bissau-guineai

Születési idő: 1965. szeptember 28.

Szülei: Clusse Mutcha és Dalu Imbungue

Hivatalos beosztás: a haditengerészet megbízott vezérkari főnöke

Útlevél: SA 0000515

Kiállítás dátuma: 2003.12.8.

Kiállítás helye: Bissau-Guinea

Lejárat dátuma: 2013.8.29.

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja. Jelen volt abban a delegációban, amely április 26-án találkozott az ECOWAS képviselőivel, ez pedig megerősíti, hogy részt vett a „katonai vezetésben”.

2012.6.1.

7.

Júlio NHATE alezredes

Állampolgárság: bissau-guineai

Születési év: 1972.

Hivatalos beosztás: az ejtőernyős alakulat parancsnoka

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja. Júlio Nhate alezredes bonyolította le a 2012. április 12-i államcsínyt támogató hadműveletet.

2012.6.1.

8.

Tchipa NA BIDON alezredes

Állampolgárság: bissau-guineai

Születési idő: 1954. május 28.

Szülei: „Nabidom”

Hivatalos beosztás: a katonai hírszerzés vezetője

Útlevél: diplomata-útlevél, száma: DA0001564

Kiállítás dátuma: 2005.11.30.

Kiállítás helye: Bissau-Guinea

Lejárat dátuma: 2011.5.15.

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja.

2012.6.1.

9.

Tcham NA MAN (más néven Namam) alezredes

Állampolgárság: bissau-guineai

Születési idő: 1953. február 27.

Szülei: Biute Naman és Ndjade Na Noa

Hivatalos beosztás: a fegyveres erők katonai kórházának vezetője

Útlevél: SA0002264

Kiállítás dátuma: 2006.7.24.

Kiállítás helye: Bissau-Guinea

Lejárat dátuma: 2009.7.23.

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja. Tcham Na Man alezredes a legfőbb katonai parancsnokságnak is tagja.

2012.6.1.

10.

Samuel FERNANDES őrnagy

Állampolgárság: bissau-guineai

Születési idő: 1965. január 22.

Szülei: José Fernandes és Segunda Iamite

Hivatalos beosztás: a nemzeti gárda műveleti parancsnokának asszisztense

Útlevél: AAIS00048

Kiállítás dátuma: 2009.3.24.

Kiállítás helye: Bissau-Guinea

Lejárat dátuma: 2012.3.24.

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja.

2012.6.1.

11.

Idrissa DJALÓ őrnagy

Állampolgárság: bissau-guineai

Születési idő: 1962. január 6.

Hivatalos beosztás: a fegyveres erők vezérkari főnökének protokolláris tanácsadója

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja. Ő volt az egyik első katonatiszt, aki azzal, hogy aláírta a „katonai vezetés” egyik első közleményét (5. sz. közlemény, április 13.), nyilvánosan elismerte kötődését ahhoz. Djaló őrnagy a katonai hírszerzésnél is szolgál.

2012.6.1.

12.

Bion NA TCHONGO (más néven: Nan Tchongo) parancsnok (haditengerészet)

Állampolgárság: bissau-guineai

Születési idő: 1961. április 8.

Szülei: Cunha Nan Tchongo és Bucha Natcham

Hivatalos beosztás: a haditengerészeti hírszerzés parancsnoka

Útlevél: diplomata-útlevél, száma: DA0001565

Kiállítás dátuma: 2005.12.1.

Kiállítás helye: Bissau-Guinea

Lejárat dátuma: 2008.11.30.

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja.

2012.6.1.

13.

Agostinho Sousa CORDEIRO parancsnok (haditengerészet)

Állampolgárság: bissau-guineai

Születési idő: 1962. május 28.

Szülei: Luis Agostinho Cordeiro és Domingas Soares

Hivatalos beosztás: a fegyveres erők vegyes állományának logisztikai parancsnoka

Útlevél: SA0000883

Kiállítás dátuma: 2004.4.14.

Kiállítás helye: Bissau-Guinea

Lejárat dátuma: 2013.4.15.

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja.

2012.6.1.

14.

Paulo SUNSAI százados

Állampolgárság: bissau-guineai

Hivatalos beosztás: az északi régió katonai parancsnokának asszisztense

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja.

2012.6.1.

15.

Lassana CAMARÁ főhadnagy

Állampolgárság: bissau-guineai

Hivatalos beosztás: a fegyveres erők pénzügyi részlegének vezetője

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja. Felelősség terheli a vámhivatalhoz, a közlekedési főigazgatósághoz és a határokért és migrációért felelős főigazgatósághoz tartozó közpénzek hűtlen kezeléséért. Ezekből a pénzeszközökből a „katonai vezetés” finanszírozása történik.

2012.6.1.

16.

Julio NA MAN főhadnagy

Állampolgárság: bissau-guineai

Hivatalos beosztás: a fegyveres erők vezérkari főnökének szárnysegédje

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja. António Injai utasításait követve Na Man főhadnagy tevékenyen részt vett az április 12-i államcsíny operatív irányításában. A „katonai vezetés” nevében a politikai pártokkal tartott találkozókon is részt vett.

2012.6.1.


III. MELLÉKLET

Az 2. cikkben említett személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

 

Név

Azonosító információ (születési idő és hely, útlevél / személyazonosító igazolvány száma stb.)

Indokolás

A jegyzékbe vétel időpontja

1.

António INJAI (más néven: António INDJAI) tábornok

Állampolgárság: bissau-guineai

Születési idő: 1955. január 20.

Születési hely: Encheia, Bissorá körzet, Oio régió, Bissau-Guinea

Szülei: Wasna Injai és Quiritche Cofte

Hivatalos beosztás: altábornagy, a fegyveres erők vezérkari főnöke

Útlevél: diplomata-útlevél, száma: AAID00435

Kiállítás dátuma: 2010.2.18.

Kiállítás helye: Bissau-Guinea

Lejárat dátuma: 2013.2.18.

António Injai személyesen részt vett a 2010. április 1-jei lázadás megtervezésében és levezénylésében, amelynek tetőpontja Carlo Gomes Junior miniszterelnök és José Zamora Induta, az akkori vezérkari főnök illegális letartóztatása volt. A 2012-es választási időszak során Injai – vezérkari főnökként – olyan nyilatkozatokat tett, amelyekben a megválasztott hatóságok megdöntésével és a választási folyamat lezárásával fenyegetett. António Injai részt vett a 2012. április 12-i államcsíny operatív megtervezésében.

Az államcsínyt követően a „katonai vezetés” első közleményét az Injai tábornok vezette fegyveres erők főparancsnoksága tette közzé.

2012.5.3.

2.

Mamadu TURE (N'KRUMAH) vezérőrnagy

Állampolgárság: bissau-guineai

Születési idő: 1947. április 26.

Hivatalos beosztás: a fegyveres erők vezérkari főnökének helyettese

Diplomata-útlevél száma: DA0002186

Kiállítás dátuma: 2007.3.30.

Kiállítás helye: Bissau-Guinea

Lejárat dátuma: 2013.8.26.

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja.

2012.5.3.

3.

Estêvão NA MENA tábornok

Születési idő: 1956. március 7.

Hivatalos beosztás: hadseregfelügyelő

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja.

2012.5.3.

4.

Ibraima CAMARÁ (más néven: „Papa Camara”) dandártábornok

Állampolgárság: bissau-guineai

Születési idő: 1964. május 11.

Szülei: Suareba Camara és Sale Queita

Hivatalos beosztás: a légierő vezérkari főnöke

Diplomata-útlevelének száma: AAID00437

Kiállítás dátuma: 2010.2.18.

Kiállítás helye: Bissau-Guinea

Lejárat dátuma: 2013.2.18.

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja.

2012.5.3.

5.

Daba NAUALNA (más néven: Daba Na Walna) alezredes

Állampolgárság: bissau-guineai

Születési idő: 1966. június 6.

Szülei: Samba Naualna és In-Uasne Nanfafe

Hivatalos beosztás: a „katonai vezetés” szóvivője

Útlevélszám: SA 0000417

Kiállítás dátuma: 2003.10.29.

Kiállítás helye: Bissau-Guinea

Lejárat dátuma: 2013.3.10.

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” szóvivője.

2012.5.3.

6.

Augusto MÁRIO CÓ tábornok

Hivatalos beosztás: A szárazföldi erők vezérkari főnöke.

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja.

2012.5.3.

7.

Saya Braia Na NHAPKA tábornok

Állampolgárság: bissau-guineai

Hivatalos beosztás: az elnöki gárda vezetője

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja.

2012.6.1.

8.

Tomás DJASSI ezredes

Állampolgárság: bissau-guineai

Születési idő: 1968. szeptember 18.

Hivatalos beosztás: a nemzeti gárda parancsnoka

Útlevél: AAIS00820

Kiállítás dátuma: 2010.11.24.

Kiállítás helye: Bissau-Guinea

Lejárat dátuma: 2012.4.27.

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja. António Injai, a fegyveres erők vezérkari főnökének közeli tanácsadója.

2012.6.1.

9.

Cranha DANFÁ ezredes

Állampolgárság: bissau-guineai

Hivatalos beosztás: a fegyveres erők vegyes állományának műveleti vezetője

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja. António Injainak, a fegyveres erők vezérkari főnökének közeli tanácsadója.

2012.6.1.

10.

Celestino de CARVALHO ezredes

Állampolgárság: bissau-guineai

Születési idő: 1955.6.14.

Szülei: Domingos de Carvalho és Josefa Cabral

Hivatalos beosztás: a nemzeti védelmi intézet elnöke

Útlevél: diplomata-útlevél, száma: DA0002166

Kiállítás dátuma: 2007.2.19.

Kiállítás helye: Bissau-Guinea

Lejárat dátuma: 2013.4.15.

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja. A légierő korábbi vezérkari főnöke. Jelen volt abban a delegációban, amely április 26-án találkozott az ECOWAS képviselőivel, ez pedig megerősíti, hogy részt vett a „katonai vezetésben”.

2012.6.1.

11.

Sanhá CLUSSÉ kapitány (haditengerészet)

Állampolgárság: Bissau-Guinea

Születési idő: 1965. szeptember 28.

Szülei: Clusse Mutcha és Dalu Imbungue

Hivatalos beosztás: a haditengerészet megbízott vezérkari főnöke

Útlevél: SA 0000515

Kiállítás dátuma: 2003.12.8.

Kiállítás helye: Bissau-Guinea

Lejárat dátuma: 2013.8.29.

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja. A légierő korábbi vezérkari főnöke. Jelen volt abban a delegációban, amely április 26-án találkozott az ECOWAS képviselőivel, ez pedig megerősíti, hogy részt vett a „katonai vezetésben”.

2012.6.1.

12.

Júlio NHATE alezredes

Állampolgárság: bissau-guineai

Születési év: 1972

Hivatalos beosztás: az ejtőernyős alakulat parancsnoka

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja. Júlio Nhate alezredes bonyolította le a 2012. április 12-i államcsínyt támogató hadműveletet.

2012.6.1.

13.

Tchipa NA BIDON alezredes

Állampolgárság: bissau-guineai

Születési idő: 1954. május 28.

Szülei: „Nabidom”

Hivatalos beosztás: a katonai hírszerzés vezetője

Útlevél: diplomata-útlevél, száma: DA0001564

Kiállítás dátuma: 2005.11.30.

Kiállítás helye: Bissau-Guinea

Lejárat dátuma: 2011.5.15.

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja.

2012.6.1.

14.

Tcham NA MAN (más néven Namam) alezredes

Állampolgárság: bissau-guineai

Születési idő: 1953. február 27.

Szülei: Biute Naman és Ndjade Na Noa

Hivatalos beosztás: a fegyveres erők katonai kórházának vezetője

Útlevél: SA0002264

Kiállítás dátuma: 2006.7.24.

Kiállítás helye: Bissau-Guinea

Lejárat dátuma: 2009.7.23.

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja. Tcham Na Man alezredes a legfőbb katonai parancsnokságnak is tagja.

2012.6.1.

15.

Samuel FERNANDES őrnagy

Állampolgárság: bissau-guineai

Születési idő: 1965. január 22.

Szülei: José Fernandes és Segunda Iamite

Hivatalos beosztás: a nemzeti gárda műveleti parancsnokának asszisztense

Útlevél: AAIS00048

Kiállítás dátuma: 2009.3.24.

Kiállítás helye: Bissau-Guinea

Lejárat dátuma: 2012.3.24.

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja.

2012.6.1.

16.

Idrissa DJALÓ őrnagy

Állampolgárság: bissau-guineai

Születési idő: 1962. január 6.

Hivatalos beosztás: a fegyveres erők vezérkari főnökének protokolláris tanácsadója

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja. Ő volt az egyik első katonatiszt, aki azzal, hogy aláírta a „katonai vezetés” egyik első közleményét (5. sz. közlemény, április 13.), nyilvánosan elismerte kötődését ahhoz. Djaló őrnagy a katonai hírszerzésnél is szolgál.

2012.6.1.

17.

Bion NA TCHONGO (más néven: Nan Tchongo) parancsnok (haditengerészet)

Állampolgárság: bissau-guineai

Születési idő: 1961. április 8.

Szülei: Cunha Nan Tchongo és Bucha Natcham

Hivatalos beosztás: a haditengerészeti hírszerzés parancsnoka

Útlevél: diplomata-útlevél, száma: DA0001565

Kiállítás dátuma: 2005.12.1.

Kiállítás helye: Bissau-Guinea

Lejárat dátuma: 2008.11.30.

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja.

2012.6.1.

18.

Agostinho Sousa CORDEIRO parancsnok (haditengerészet)

Állampolgárság: bissau-guineai

Születési idő: 1962. május 28.

Szülei: Luis Agostinho Cordeiro és Domingas Soares

Hivatalos beosztás: a fegyveres erők vegyes állományának logisztikai parancsnoka

Útlevél: SA0000883

Kiállítás dátuma: 2004.4.14.

Kiállítás helye: Bissau-Guinea

Lejárat dátuma: 2013.4.15.

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja.

2012.6.1.

19.

Paulo SUNSAI százados

Állampolgárság: bissau-guineai

Hivatalos beosztás: az északi régió katonai parancsnokának asszisztense

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja.

2012.6.1.

20.

Lassana CAMARÁ főhadnagy

Állampolgárság: bissau-guineai

Hivatalos beosztás: a fegyveres erők pénzügyi részlegének vezetője

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja. Felelősség terheli a vámhivatalhoz, a közlekedési főigazgatósághoz és a határokért és migrációért felelős főigazgatósághoz tartozó közpénzek hűtlen kezeléséért. Ezekből a pénzeszközökből a „katonai vezetés” finanszírozása történik.

2012.6.1.

21.

Julio NA MAN főhadnagy

Állampolgárság: bissau-guineai

Hivatalos beosztás: a fegyveres erők vezérkari főnökének szárnysegédje

A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja. António Injai utasításait követve Na Man főhadnagy tevékenyen részt vett az április 12-i államcsíny operatív irányításában. A „katonai vezetés” nevében a politikai pártokkal tartott találkozókon is részt vett.

2012.6.1.


1.6.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 142/47


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2012. május 31.)

a szárazföldi közlekedés védelmével foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról

(2012/286/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

mivel:

(1)

A Szerződés 90. cikke előírja, hogy a Szerződések célkitűzéseit a közlekedés területén egy közös közlekedéspolitika keretében kell végrehajtani, és a közlekedés védelme ennek fontos részét alkotja.

(2)

Az „Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához – Úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé” című fehér könyv (1) I. mellékletének 1.3. pontjában a tervek között szerepel a szárazföldi közlekedés védelmével foglalkozó állandó szakértői csoport felállítása.

(3)

Ezért szakértői csoportot kell létrehozni a szárazföldi közlekedés védelmének területén, és meg kell határozni annak feladatait és felépítését.

(4)

A csoport segítséget nyújt a Bizottság részére a szárazföldi közlekedés védelmével kapcsolatos politika kialakítását célzó uniós intézkedések kidolgozásában és végrehajtásában, és támogatja a vonatkozó tapasztalatoknak, szakpolitikáknak és gyakorlatoknak a tagállamok és a különböző érintett felek közötti folyamatos cseréjét.

(5)

A csoportnak a tagállamok illetékes hatóságaiból kell állnia. Nekik kell szakértőket jelölniük a közlekedési, a védelmi vagy a rendfenntartási kérdésekben illetékes kormányzati szervek szakértői közül.

(6)

A csoport tagjai számára meg kell határozni az információk nyilvánosságra hozatalára vonatkozó szabályokat.

(7)

A csoport tagjaival kapcsolatos személyes adatokat a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (2) megfelelően kell kezelni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy

E határozat létrehozza a szárazföldi közlekedés védelmével foglalkozó szakértői csoportot (a továbbiakban: a csoport).

2. cikk

Feladatok

(1)   A csoport segítséget nyújt a Bizottság részére a szárazföldi közlekedés védelmével kapcsolatos politika kialakítását célzó uniós intézkedések kidolgozásában és végrehajtásában, és támogatja a vonatkozó tapasztalatoknak, szakpolitikáknak és gyakorlatoknak a tagállamok és a különböző érintett felek közötti folyamatos cseréjét.

(2)   Az (1) bekezdésben említett célok elérése érdekében a csoport:

segítséget nyújt a Bizottságnak a szárazföldi közlekedés védelmének területén az Európai Unió szintjén hozott intézkedések figyelemmel kísérését és értékelését, valamint az eredmények terjesztését szolgáló eszközök kialakításában,

elsődlegesen a meghozott intézkedések eredményeinek elemzése és a javításukat szolgáló javaslatok révén hozzájárul e területen az európai uniós cselekvési programok végrehajtásához,

ösztönzi a szárazföldi közlekedés védelmének elősegítése érdekében minden szinten meghozott intézkedésekre vonatkozó információcserét, és adott esetben javaslatokat tesz a lehetséges európai uniós szintű fellépésre,

a Bizottság kérésére vagy saját kezdeményezésére a szárazföldi közlekedés védelmének Európai Unión belüli elősegítése szempontjából fontos minden ügyről véleményeket készít vagy jelentéseket nyújt be a Bizottság részére.

3. cikk

Konzultáció

A Bizottság a szárazföldi közlekedés védelmével összefüggő bármely kérdésben tanácsot kérhet a csoporttól.

4. cikk

Tagság

(1)   A tagok a tagállamok illetékes hatóságai, melyeknek a következő két képviselőt kell jelölniük:

a)

tagállamonként egy képviselő a szárazföldi közlekedésért felelős minisztériumból vagy kormányhivatalból;

b)

tagállamonként egy képviselő a védelmi vagy rendfenntartási kérdésekért felelős minisztériumból vagy kormányhivatalból.

(2)   A Bizottság képviselője megfigyelői státust adhat magánszemélyeknek, vagy meghívhatja a szárazföldi közlekedés védelmével foglalkozó, vagy abban közvetlenül érintett nemzetközi szakmai szervezetek európai képviselőit, valamint a közlekedési szolgáltatásokat igénybe vevők szervezeteit.

(3)   Az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett képviselők nevét közzéteszik a bizottsági szakértői csoportok és más hasonló testületek nyilvántartásában (a továbbiakban: nyilvántartás). A tagállamok hatóságainak neveit közzé lehet tenni a szakértői csoportok nyilvántartásában. A (2) bekezdésben említett magánszemélyek és szervezetek nevét a nyilvántartásban közzé kell tenni és az általuk képviselt érdeket is fel kell tüntetni (3).

(4)   A személyes adatok összegyűjtése, feldolgozása és közzététele a 45/2001/EK rendelettel összhangban történik.

5. cikk

Működés

(1)   A csoport elnöke a Bizottság képviselője.

(2)   A Bizottság egyetértésével a csoport feladatmeghatározása alapján egyes konkrét kérdések tanulmányozására munkacsoportok hozhatók létre. A szóban forgó munkacsoportok megbízatásuk teljesítése után azonnal feloszlanak.

(3)   A Bizottság bárkit felkérhet, hogy ad hoc jelleggel vegyen részt a csoport munkájában, aki a napirenden szereplő adott tárgyban különleges szakismeretekkel rendelkezik. A meghívott szakértők csak abban a konkrét tárgyban kapcsolódhatnak be a munkába, amelyre részvételi felkérésük vonatkozott.

(4)   Véleményeinek kidolgozására a csoport a tagállamok képviselői közül előadót jelölhet ki azzal a feladattal, hogy jelentéseket készítsen.

(5)   A csoportot a Bizottság hívja össze, és az ülésekre rendszerint a Bizottság épületeiben kerül sor. A csoport évente legalább kétszer ülésezik. A titkársági feladatok ellátásáról a Bizottság gondoskodik. A csoport és munkacsoportjai ülésein részt vehetnek a Bizottság más olyan tisztviselői is, akiket érintenek a megbeszélések.

(6)   A csoport tanácskozásain véleményt nyilvánít a Bizottság által beterjesztett kérelmek alapján vagy saját kezdeményezésére. Ezeket nem követi szavazás.

(7)   A Bizottság valamennyi vonatkozó dokumentumot közzéteszi a nyilvántartásban vagy a nyilvántartásból elérhető, külön erre a célra létrehozott internetes oldalán. Kivétel a közzététel alól akkor lehetséges, ha a dokumentum közzététele kedvezőtlenül befolyásolná az 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 4. cikkében értelmében vett köz- vagy magánérdek védelmét.

(8)   A csoport tagjai és azok képviselői, valamint a felkért szakértők és megfigyelők eleget tesznek a Szerződésekben és azok végrehajtási szabályaiban előírt szakmai titoktartási kötelezettségnek, valamint az EU minősített információk védelmére az eljárási szabályzatának módosításáról szóló 2001. november 29-i 2001/844/EK, ESZAK, Euratom bizottsági határozat (5) mellékletében meghatározott bizottsági biztonsági szabályoknak. E kötelezettségeik elmulasztása esetén a Bizottság minden szükséges intézkedést meghozhat.

6. cikk

Az ülések költségei és a pénzügyi következmények

(1)   A csoport munkájában résztvevők szolgálataikért nem részesülnek díjazásban.

(2)   A tagok képviselőinek a csoport tevékenységeivel kapcsolatos utazási és ellátási költségeit a Bizottság a hatályos bizottsági rendelkezéseknek megfelelően téríti meg. A megfigyelők és a meghívott szakértők részéről a csoport munkájával összefüggésben felmerült utazási és ellátási költségeket is meg kell téríteni.

(3)   A költségeket az éves forrásfelosztási eljárás keretében megállapított, rendelkezésre álló előirányzatok erejéig kell megtéríteni.

7. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2012. május 31-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  COM(2011) 144 végleges.

(2)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(3)  Azok a tagok, akik nem járulnak hozzá nevük közzétételéhez, mentességet kérhetnek e szabály alól. A kérelem akkor tekintendő indokoltnak, ha a közzététel veszélyeztetné az illető tag biztonságát vagy feddhetetlenségét, illetve indokolatlanul sértené magánélethez fűződő jogait.

(4)  HL L 145., 2001.5.31., 43. o.

(5)  HL L 317., 2001.12.3., 1. o.