ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2012.140.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 140

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

55. évfolyam
2012. május 30.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

Értesítés az Európai Unió és Brazília, Kolumbia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexikó, Nicaragua, Panama, Peru és Venezuela közötti banánkereskedelmi megállapodás hatálybalépéséről

1

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 446/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. március 21.) az 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hitelminősítő intézetek által az Európai Értékpapírpiaci Hatóság számára benyújtandó, a minősítési adatokra vonatkozó rendszeres jelentés tartalmát és formátumát előíró szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről ( 1 )

2

 

*

A Bizottság 447/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. március 21.) a hitelminősítő intézetekről szóló 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hitelminősítési módszerek megfelelőségének értékelésére szolgáló szabályozási technikai standardok megállapítása révén történő kiegészítéséről ( 1 )

14

 

*

A Bizottság 448/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. március 21.) az 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által létrehozott központi adatbázis számára a hitelminősítő intézetek részéről rendelkezésre bocsátandó információk bemutatására vonatkozó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről ( 1 )

17

 

*

A Bizottság 449/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. március 21.) az 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hitelminősítő intézetek részéről a nyilvántartásba vétel és a hitelesítés során közlendő információkra vonatkozó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről ( 1 )

32

 

*

A Bizottság 450/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. május 29.) az 543/2011/EU végrehajtási rendeletnek a paradicsomra, a kajszibarackra, a citromra, a szilvára, az őszibarackra (beleértve a nektarint is), a körtére és a csemegeszőlőre kivetett kiegészítő vám küszöbszintjei tekintetében történő módosításáról

53

 

*

A Bizottság 451/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. május 29.) a szilázs-adalékanyagok funkcionális csoportba tartozó egyes élelmiszer-adalékanyagoknak a forgalomból történő kivonásáról ( 1 )

55

 

 

A Bizottság 452/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. május 29.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

64

 

 

A Bizottság 453/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. május 29.) a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról

66

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács 2012/281/KKBP határozata (2012. május 29.) az európai biztonsági stratégia keretében az űrtevékenységekre vonatkozó nemzetközi magatartási kódexre irányuló uniós javaslat támogatásáról

68

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés az 1225/2009/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követően a Kínai Népköztársaságból és Ukrajnából származó acél drótkötelek és -kábelek behozatalára vonatkozó és a Marokkóból, Moldovából és a Koreai Köztársaságból feladott – akár az ezekből az országokból származóként, akár nem ilyenként bejelentett – acél drótkötelek és -kábelek behozatalára kiterjesztett végleges dömpingellenes vám kivetéséről, valamint a Dél-Afrikából származó acél drótkötelek és -kábelek behozatalára vonatkozó, az 1225/2009/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálati eljárás megszüntetéséről szóló, 2012. január 27-i 102/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelethez (HL L 36., 2012.2.9.)

74

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

30.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 140/1


Értesítés az Európai Unió és Brazília, Kolumbia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexikó, Nicaragua, Panama, Peru és Venezuela közötti banánkereskedelmi megállapodás hatálybalépéséről

Az Európai Unió és Brazília, Kolumbia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexikó, Nicaragua, Panama, Peru és Venezuela közötti, 2010. május 31-én Genfben aláírt banánkereskedelmi megállapodás (1)2012. május 1-jén hatályba lépett.


(1)  HL L 141., 2010.6.9., 3. o.


RENDELETEK

30.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 140/2


A BIZOTTSÁG 446/2012/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2012. március 21.)

az 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hitelminősítő intézetek által az Európai Értékpapírpiaci Hatóság számára benyújtandó, a minősítési adatokra vonatkozó rendszeres jelentés tartalmát és formátumát előíró szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hitelminősítő intézetekről szóló, 2009. szeptember 16-i 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 21. cikke (4) bekezdésének e) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1060/2009/EK rendelet 21. cikke (4) bekezdésének e) pontja értelmében az Európai Értékpapírpiaci Hatóságnak (EÉPH) 2012. január 2-ig szabályozási technikaistandard-tervezeteket kell jóváhagyás céljából a Bizottság elé terjesztenie a hitelminősítő intézetek által az EÉPH részére benyújtandó, minősítési adatokra vonatkozó rendszeres jelentés tartalma és formátuma tekintetében. A rendszeres jelentéstétel célja annak biztosítása, hogy az EÉPH a hitelminősítő intézetek folyamatos felügyeletére vonatkozóan elláthassa az említett rendelet 21. cikke (1) bekezdésében megállapított funkcióját.

(2)

A minősítési adatoknak lehetővé kell tenniük az EÉPH számára a hitelminősítő intézetek magatartásának és tevékenységeinek szigorú felügyeletét azért, hogy gyorsan reagálhasson az 1060/2009/EK rendelet előírásainak tényleges vagy lehetséges be nem tartása esetén. Ezért a minősítési adatokat rendes körülmények között havi rendszerességgel kell az EÉPH részére bejelenteni. Az arányosság biztosítása érdekében azonban az 50 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató és csoporthoz nem tartozó hitelminősítő intézetek számára lehetővé kell tenni, hogy a minősítési adatokat a havi helyett kéthavi rendszerességgel nyújthassák be. Ugyanakkor az EÉPH számára lehetővé kell tenni, hogy az említett hitelminősítő intézetektől havi jelentéstételt követelhessen meg az általuk kiadott minősítések száma és típusa, egyebek mellett a hitelelemzés összetettsége, a minősített eszközök és kibocsátók jelentősége, valamint annak függvényében, hogy a minősítések alkalmasak-e például a 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) céljára való használatra.

(3)

A bejelentendő adatokat szabványos formátumban kell megadni, lehetővé téve az EÉPH számára, hogy az adatokat belső rendszerén keresztül, automatikusan fogadja és dolgozza fel. A folyamatos technológiai haladás következtében az EÉPH-nak a hitelminősítő intézetek által benyújtandó fájlok továbbítására és formátumára vonatkozó technikai jelentéstételi utasítások közül többet – meghatározott közlemények vagy iránymutatások útján – adott esetben aktualizálnia és közölnie kell.

(4)

A minősítési adatokra vonatkozó jelentéstétel teljességének és pontosságának biztosítása, valamint a pénzügyi piacok további alakulásának figyelembevétele érdekében lehetővé kell tenni a hitelminősítő intézetek számára, hogy az EÉPH által biztosított technikai leírások alapján megfelelő rendszereket és eljárásokat dolgozzanak ki. Ezért helyénvaló, hogy a rendelet a kihirdetést követően csak hat hónap elteltével lépjen hatályba. Ez idő alatt a hitelminősítő intézeteknek az európai értékpapír-piaci szabályozók bizottsága által kiadott, meglévő iránymutatások alapján kell a minősítési adatokra vonatkozó rendszeres jelentéstételt teljesíteniük.

(5)

Csoporthoz tartozó hitelminősítő intézetek számára lehetővé kell tenni, hogy minősítési adataikat vagy külön jelenthessék az EÉPH felé, vagy megbízhassák a csoporton belüli további intézetek egyikét azzal, hogy a jelentéstételi követelmény alá vont összes csoporttag nevében jelentse az adatokat.

(6)

E rendeletnek az EÉPH által az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 10. cikkének megfelelően a Bizottsághoz benyújtott szabályozási technikai standard tervezete képezi az alapját.

(7)

Az EÉPH nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozási technikai standard tervezetéről, elemezte az ezzel összefüggésben felmerülő lehetséges költségeket és hasznot, és kikérte az 1095/2010/EU rendelet 37. cikke alapján létrehozott értékpapír-piaci érdekképviseleti csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

E rendelet az 1060/2009/EK rendelet 21. cikke (4) bekezdésének e) pontjával összhangban meghatározza az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (EÉPH) által a folyamatos felügyelet céljából a hitelminősítő intézetektől kért, a minősítési adatokra vonatkozó rendszeres jelentés tartalmát és formátumát.

2. cikk

Jelentéstételi elvek

(1)   A hitelminősítő intézetek betartják az e rendelettel megállapított követelményeket, és felelnek az EÉPH felé jelentett adatok pontosságáért és teljességéért.

(2)   Hitelminősítő intézetek csoportja esetén a csoport tagjai megbízhatják a csoport egyik tagját, hogy saját és a csoport többi tagja nevében benyújtsa az e rendelet által előírt jelentéseket. Az EÉPH részére benyújtott adatokban azonosítani kell minden egyes hitelminősítő intézetet, amelynek nevében jelentést nyújtanak be.

(3)   Az e rendelet szerint benyújtandó jelentéseket havi rendszerességgel kell benyújtani, és azoknak az előző naptári hónapra vonatkozóan kell minősítési adatokat megadniuk.

(4)   Azok a hitelminősítő intézetek, amelyek 50 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztatnak, és amelyek nem tagjai hitelminősítő intézetek csoportjának, kéthavonta nyújthatják be az előző két naptári hónapra vonatkozó minősítési adatokat tartalmazó jelentéseiket, kivéve, ha az EÉPH arról tájékoztatja a hitelminősítő intézetet, hogy hitelminősítései jellege, összetettsége és köre havi jelentéstételt tesz szükségessé.

(5)   A jelentést a jelentés tárgyát képező időszak végét követő tizenöt napon belül kell az EÉPH-nak benyújtani.

(6)   A hitelminősítő intézetek haladéktalanul értesítik az EÉPH-t minden olyan kivételes körülményről, amely átmenetileg akadályozhatja vagy késleltetheti őket abban, hogy eleget tudjanak tenni az e rendelet szerinti jelentéstételnek.

3. cikk

A jelentendő adatok köre

(1)   Az első jelentéstételi időszak végén a hitelminősítő intézet az EÉPH felé benyújtott jelentésében megadja a melléklet 1. táblázatában meghatározott kvalitatív adatokat. Amennyiben valamely soron következő jelentéstételi időszakban megváltoznak az említett adatok, az új adatokat be kell nyújtani az EÉPH részére.

(2)   A hitelminősítő intézetek a melléklet 2. táblázatában meghatározottaknak megfelelően a hitelminősítő intézet által végrehajtott minden egyes tevékenység és az adott tevékenység által érintett minden egyes hitelminősítés vonatkozásában benyújtják az említett táblázatban meghatározott adatokat. A jelentendő tevékenységek körébe a hitelminősítő intézet által kibocsátott vagy általa befogadott hitelminősítések tartoznak.

(3)   Amennyiben valamely jelentéstételi időszak során nem kerül sor a 2. táblázatban meghatározott tevékenységre, a hitelminősítő intézetnek erre vonatkozóan nem kell értesítést benyújtania.

(4)   A melléklet 1. és 2. táblázatában meghatározott adatokat különálló fájlokban kell az EÉPH részére benyújtani. Az 1. táblázatban meghatározott kvalitatív adatokat a 2. táblázatban előírt adatok benyújtását megelőzően kell benyújtani.

4. cikk

Minősítési típusok

(1)   A hitelminősítő intézet a bejelentendő minősítéseket a következő típusok szerint osztályozza:

a)

vállalati minősítések;

b)

strukturált pénzügyi eszközök minősítése;

c)

államadósság és államháztartás minősítése;

d)

fedezett kötvények minősítése.

(2)   Az (1) bekezdés alkalmazásában a strukturált pénzügyi eszközök minősítése a 2006/48/EK irányelv 4. cikkének 36. pontjában említett értékpapírosítási ügyletből vagy rendszerből származó pénzügyi eszközre vagy egyéb eszközökre vonatkozik.

Strukturált pénzügyi eszközök minősítésére vonatkozó jelentés esetében a hitelminősítő intézet a minősítést a következő eszközosztályok egyikébe sorolja:

a)

eszközfedezetű értékpapírok. Ebbe az eszközosztályba a következők tartoznak: gépjárműhitel, hajókölcsön, légijármű-hitel, hallgatói hitel, fogyasztói hitel, egészségügyi ellátásra felvett hitel, előre gyártott házra felvett hitel, filmgyártási hitel, közműfejlesztési hitel, gép- és berendezéslízing, hitelkártya-követelés, adótartozás biztosítékául szolgáló zálogjog, nemteljesítő hitelek, hitelkockázathoz kapcsolt értékpapír, lakóautó-hitel és vevőkövetelések;

b)

lakóingatlannal fedezett értékpapírok. Ez az eszközosztály a következőket foglalja magában: lakóingatlannal fedezett elsőrendű értékpapírok és lakóingatlannal fedezett másodrendű értékpapírok, valamint szabad felhasználású jelzáloghitelek;

c)

üzleti ingatlannal fedezett értékpapírok. Ebbe az eszközosztályba a következők tartoznak: kiskereskedelmi vagy irodacélú kölcsön, kórház-finanszírozási hitel, ápoló-gondozó otthonokra, raktározási létesítményekre felvett hitel, szállodafinanszírozási hitel, gyermekgondozási létesítményekre felvett hitel, ipari hitel és társasházakra felvett hitel;

d)

fedezett adósságkötelezvények. Ebbe az eszközosztályba a következők tartoznak: hitellel fedezett kötelezvény, kötvénnyel fedezett kötelezvény, szintetikus fedezett adósságkötelezvény, egy ügyletrész-sorozatos fedezett adósságkötelezvény, alappal fedezett kötelezvény, eszközalapú értékpapírokat tartalmazó fedezett adósságkötelezvény és fedezett adósságkötelezvényeket tartalmazó fedezett adósságkötelezvény;

e)

eszközfedezetű kereskedelmi értékpapírok;

f)

egyéb, az előbb felsorolt eszközosztályokhoz nem tartozó strukturált pénzügyi eszközök, többek között strukturált fedezett kötvények, strukturált befektetési társaságok, biztosításhoz kapcsolt értékpapírok és származtatott termékeket kínáló egységek.

(3)   A fedezett kötvények minősítése azokra a fedezett kötvényekre vonatkozik, amelyek nem szerepelnek a (2) bekezdésben a strukturált pénzügyi eszközök minősítése tekintetében meghatározott eszközosztály-jegyzékben.

5. cikk

Jelentéstételi eljárások

(1)   A hitelminősítő intézetek az adatfájlokat az EÉPH által biztosított XML-sémák szerint és az EÉPH által létrehozott jelentéstételi rendszer használatával nyújtják be. A hitelminősítő intézetek az EÉPH által meghatározott névformátumnak megfelelően nevezik el az adatfájlokat.

(2)   A hitelminősítő intézetek az EÉPH részére küldött és általa kapott fájlokat legalább öt évig elektronikus formában tárolják. Ezeket a fájlokat – kérésre – az EÉPH rendelkezésére kell bocsátani.

(3)   Amennyiben egy hitelminősítő intézet ténybeli hibát talál a már bejelentett adatokban, a vonatkozó adatokat törli, és azokat új adatokkal váltja fel.

(4)   Adatok törlése esetén a hitelminősítő intézet a melléklet 3. táblázatában meghatározott mezőket tartalmazó fájlt küld az EÉPH részére. Az eredetileg megadott adatok törlését követően a hitelminősítő intézet az adatok új verzióját – értelemszerűen – az 1. vagy 2. táblázatban meghatározott mezőket tartalmazó fájl használatával küldi meg.

6. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hat hónap elteltével lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. március 21-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 302., 2009.11.17., 1. o.

(2)  HL L 177., 2006.6.30., 1. o.

(3)  HL L 331., 2010.12.15., 84. o.


MELLÉKLET

1. táblázat.   Az első jelentéstétel és az azt követő aktualizálások során megadandó kvalitatív adatok

Szám

Mezőazonosító

Megnevezés

Típus

Formai követelmény

A kvalitatív adatokat tartalmazó fájlban csak egyszer megjelenítendő technikai adatmezők

1

Version

A fájl létrehozásához használt XML Schema Definition (XSD) verziószáma.

Kötelező.

Meg kell adni a pontos verziószámot.

2

Creation date and time

A fájl létrehozásának dátuma és ideje.

Az adatot az egyezményes koordinált világidő (UTC) szerint kell megadni.

Kötelező.

ISO 8601 bővített dátum- és időformátum: ÉÉÉÉ-HH-NN (ÓÓ:PP:MM).

3

CRA unique identifier

A rendszerben használt belső kód a hitelminősítő intézet azonosítására. A fájlt beküldő hitelminősítő intézet BIC-kódjának kell lennie.

Kötelező.

ISO 9362.

A kvalitatív adatokat tartalmazó fájlban adott esetben és a szükséges gyakorisággal megjelenítendő üzleti adatmezők

4

CRA name

A hitelminősítő intézet neve. A név megegyezik a hitelminősítő intézetnek az EÉPH felé bejelentett nevével. Amennyiben a jelentéstételt valamely tag a teljes csoport nevében végzi, a név megegyezik a hitelminősítő intézetek csoportjának nevével.

Az első jelentéstételkor és változások esetén kötelező.

5

Rating scale identifier

Egyedileg azonosítja a hitelminősítő intézet adott minősítési skáláját.

Az első jelentéstételkor és változások esetén kötelező.

6

Rating scale validity date

A minősítési skála érvényességi időtartamának kezdőnapja.

A „rating scale identifier” mező kitöltésekor kötelező.

ISO 8601 dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN).

7

Time horizon

Azonosítja a minősítési skála által érintett időintervallumot.

A „rating scale identifier” mező kitöltésekor kötelező.

„L” – amennyiben a minősítési skála hosszú távú minősítésekre alkalmazandó;

„S” – amennyiben a minősítési skála rövid távú minősítésekre alkalmazandó.

8

Scope of the rating scale

A skála körébe tartozó minősítések típusának leírása, adott esetben a földrajzi hatókör feltüntetésével.

A „rating scale identifier” mező kitöltésekor kötelező.

Legfeljebb 200 karakter.

9

Rating category label

Meghatározza a minősítési skálán belüli konkrét minősítési kategóriát.

A „rating scale identifier” mező kitöltésekor kötelező.

10

Rating category description

A minősítési skálán belüli minősítési kategória leírása.

A „rating scale identifier” mező kitöltésekor kötelező.

11

Rating category value

A minősítési kategória helye a minősítési skálán, a fokozatok alkategóriáknak tekintendők.

A „rating scale identifier” mező kitöltésekor kötelező.

Egész számban kifejezett sorszám, amelynek minimális értéke 1 és maximális értéke 20. A minősítési kategóriák értékeit egymást követő sorrendben kell megadni. Minden egyes minősítéshez legalább egy minősítési kategóriát meg kell jelölni.

12

Notch label

Meghatározza a minősítési skálán belüli konkrét minősítési fokozatot. A fokozatok a minősítési kategória további részletezését jelentik.

Kötelező olyan minősítési skálán belüli fokozat esetében, amelyre vonatkozóan kitöltik a „rating scale identifier” mezőt.

13

Notch description

A minősítési skálán belüli fokozat leírása.

Kötelező olyan minősítési skálán belüli fokozat esetében, amelyre vonatkozóan kitöltik a „rating scale identifier” mezőt.

14

Notch value

A fokozat helye a minősítési skálán. A fokozat értéke az adott minősítéshez rendelt érték.

Kötelező olyan minősítési skálán belüli fokozat esetében, amelyre vonatkozóan kitöltik a „rating scale identifier” mezőt.

A fokozat értéke egész szám, amelynek minimális értéke 1 és maximális értéke 99. Az értékeket egymást követő sorrendben kell megadni.

15

List of Lead Analysts Internal Identifiers

A hitelminősítő intézet által kijelölt vezető elemzők azonosítóinak jegyzéke.

Új vezető elemző esetén aktualizálni kell a jegyzéket. A jegyzékből adatot csak hiba esetén lehet törölni.

Az első jelentéstételkor és változások esetén kötelező az Európai Unióban működő vezető elemzőkre vonatkozóan.

A jegyzékben szereplő minden adatnak tartalmaznia kell a vezető elemző belső azonosítóját és teljes nevét.

A belső azonosító maximum 40 alfanumerikus karakterből áll.


2. táblázat.   Az EÉPH részére jelentendő adatok köre

Szám

Mezőazonosító

Megnevezés

Típus

Formai követelmény

Az adatfájlban csak egyszer megjelenítendő technikai adatmezők

1

CRA unique identifier

A rendszerben használt belső kód a hitelminősítő intézet azonosítására. A fájlt beküldő hitelminősítő intézet BIC-kódjának kell lennie.

Kötelező.

ISO 9362.

2

Version

A fájl létrehozásához használt XML Schema Definition (XSD) verziószáma.

Kötelező.

Meg kell adni a pontos verziószámot.

3

Creation date and time

A fájl létrehozásának dátuma és ideje.

Az adatot az egyezményes koordinált világidő (UTC) szerint kell megadni.

Kötelező.

ISO 8601 bővített dátum- és időformátum: ÉÉÉÉ-HH-NN (ÓÓ:PP:MM).

4

Reporting start date and time

A jelentéstételi időszak kezdetének dátuma és ideje.

Az adatot az egyezményes koordinált világidő (UTC) szerint kell megadni.

Kötelező.

ISO 8601 bővített dátum- és időformátum: ÉÉÉÉ-HH-NN (ÓÓ:PP:MM).

5

Reporting end date and time

A jelentéstételi időszak végének dátuma és ideje.

Az adatot az egyezményes koordinált világidő (UTC) szerint kell megadni.

Kötelező.

ISO 8601 bővített dátum- és időformátum: ÉÉÉÉ-HH-NN (ÓÓ:PP:MM).

Az adatfájlban adott esetben és a szükséges gyakorisággal megjelenítendő üzleti adatmezők

6

Action type

Azonosítja a hitelminősítő intézet által egy konkrét minősítés vonatkozásában végrehajtott tevékenység típusát.

Kötelező.

„NW” – amennyiben először kibocsátott minősítésről van szó; vagy

„UP” – amennyiben javul a minősítés; vagy

„DG” – amennyiben romlik a minősítés; vagy

„WD” – amennyiben a minősítést visszavonják; vagy

„AF” – amennyiben a minősítést megerősítik; vagy

„CA” – amennyiben egy minősítést „megfigyelés” (watch/review) alá helyeznek, vagy erre vonatkozó státusát megváltoztatják, illetve megszüntetik, avagy egy minősítéshez kilátást/trendet rendelnek, vagy azt megváltoztatják, illetve megszüntetik; vagy

„SU” – amennyiben a minősítés státusa megbízáson alapulóról megbízás nélkülire változik és fordítva; vagy

„DF” – amennyiben nemteljesítést jelentenek be egy minősített kibocsátóra vagy eszközre vonatkozóan.

7

Outlook/Trend

Azonosítja a hitelminősítő intézet által, vonatkozó politikája alapján egy minősítéshez rendelt kilátást/trendet.

Kötelező.

„POS” – pozitív kilátás/trend esetében; vagy

„NEG” – negatív kilátás/trend esetében; vagy

„EVO” – alakulóban lévő vagy fejlődő kilátás/trend esetében; vagy

„STA” – stabil kilátás/trend esetében; vagy

„NOT” – kilátás/trend hiányának vagy megszüntetésének esetében.

8

Watch/Review

Azt jelzi, hogy a hitelminősítő intézet vonatkozó politikája alapján megfigyelés (watch/review) alatt tartja a rövid vagy hosszú távú minősítést.

Kötelező.

„POW” – pozitív megfigyelés esetében; vagy

„NEW” – negatív megfigyelés esetében; vagy

„EVW” – alakulóban lévő vagy fejlődő megfigyelés esetében; vagy

„UNW” – bizonytalan irányú megfigyelés esetében; vagy

„NWT” – megfigyelés hiányának vagy megszüntetésének esetében.

9

Watch/review determinant.

Azonosítja az okot, amiért a minősítést megfigyelés alatt tartják.

Kötelező, amennyiben a minősítés kibocsátása vagy befogadása az Európai Unióban történik.

Csak abban az esetben alkalmazandó, ha a megfigyelés nem „NWT”.

„1” – amennyiben a megfigyelés a módszerek, modellek vagy fő minősítési feltevések változásának a következménye; vagy

„2” – amennyiben a megfigyelés gazdasági, pénzügyi vagy hitelhez kapcsolódó okokra vezethető vissza; vagy

„3” – amennyiben a megfigyelés más okokra (pl. elemzők távozására, összeférhetetlenségre) vezethető vissza.

10

Responsible CRA unique identifier

A tevékenységet végrehajtó hitelminősítő intézet BIC-kódja.

Kötelező.

ISO 9362.

11

Rating identifier

A minősítés egyedi azonosítója. Az azonosítónak változatlannak kell maradnia.

Kötelező.

12

Rating value

Azonosítja a minősítés tevékenységet követő értékét.

Kötelező.

13

Previous rating value

Azonosítja a minősítés tevékenységet megelőző értékét.

Kötelező, amennyiben a bejelentett tevékenység típusa nem „NW”.

14

Rating scale identifier

Egyedileg azonosítja a minősítés skáláját.

Kötelező.

15

Internal Lead Analyst Identifier

A hitelminősítő intézet által a minősítésért felelős vezető elemzőhöz rendelt azonosító.

Kötelező, amennyiben a minősítés kibocsátása az Európai Unióban történik.

Legfeljebb 40 alfanumerikus karakter.

16

Country of the Lead Analyst

Azonosítja a minősítésben illetékes vezető elemző irodája szerinti országot.

Kötelező.

ISO 3166.

17

Solicited/ Unsolicited

Azonosítja, hogy a minősítés megbízáson alapul-e.

Kötelező.

„S” – ha a minősítés megbízáson alapul; vagy

„U” – ha a minősítés megbízás nélküli.

18

Rating Type

Azonosítja a minősítési skála szerinti minősítési típust.

Kötelező.

„C” – amennyiben a minősítés vállalati minősítés; vagy

„S” – amennyiben a minősítés államadósságra vagy államháztartásra vonatkozó minősítés; vagy

„T” – amennyiben a minősítés strukturált pénzügyi eszközre vonatkozó minősítés; vagy

„B” – amennyiben a minősítés olyan fedezett kötvényre vonatkozik, amely nem strukturált pénzügyi eszköz.

19

Country

A minősített kibocsátó vagy eszköz országkódja.

Szupranacionális szervezeteket érintő minősítések esetén az ország „ZZ” jelölést kap.

Strukturált pénzügyi eszközökkel kapcsolatos hitelminősítések esetén az ország a mögöttes eszközök többségének származási országa.

Amennyiben a mögöttes eszközök többségének származási országa nem állapítható meg, „ZZ”-t kell megadni.

Kötelező.

ISO 3166-1.

20

Industry

Az az iparági szegmens, amelybe a kibocsátó tartozik.

Kötelező.

Kizárólag akkor alkalmazandó, ha a jelentett minősítési típus „C”.

„FI” – pénzügyi intézmény, például hitelintézet vagy befektetési vállalkozás esetén;

„IN” – biztosítók esetén;

„CO” – ha olyan vállalati kibocsátóról van szó, amely nem minősül pénzügyi intézménynek vagy biztosítónak.

21

Sector

Alkategóriákat határoz meg az államadósságra és államháztartásra vonatkozó minősítések esetén.

Kötelező.

Kizárólag akkor alkalmazandó, ha a jelentett minősítési típus „S”.

„SV” – államadósságra vonatkozó minősítés esetén; vagy

„SM” – alsóbb államszervezeti szint vagy önkormányzat minősítése esetén; vagy

„SO” – szupranacionális szervezet minősítése esetén; vagy

„PE” – állami szervezet minősítése esetén.

22

Asset class

Meghatározza a fő eszközosztályokat a strukturált pénzügyi eszközök minősítéséhez.

Kötelező.

Kizárólag akkor alkalmazandó, ha a jelentett minősítési típus „T”.

„ABS” – eszközfedezetű értékpapír; vagy

„RMBS” – lakóingatlannal fedezett értékpapír; vagy

„CMBS” – üzleti ingatlannal fedezett értékpapír; vagy

„CDO” – fedezett adósságkötelezvény; vagy

„ABCP” – eszközfedezetű kereskedelmi értékpapír; vagy

„OTH” – minden más esetben.

23

Time horizon

Azonosítja a minősítési skála szerinti időintervallumot.

Kötelező.

„L” – hosszú távú minősítés esetén; vagy

„S” – rövid távú minősítés esetén.

24

Seniority

Azonosítja a minősített kibocsátó vagy eszköz adósságbesorolásának a rangsorban való elhelyezkedését.

Kötelező.

Kizárólag akkor alkalmazandó, ha a jelentett minősítési típus „C” vagy „S”.

„SE” – amennyiben a kibocsátó minősítése vagy a minősített eszköz szenior; vagy

„SB” – amennyiben a kibocsátó minősítése vagy a minősített eszköz alárendelt.

25

Currency

Azonosítja, hogy a minősítés hazai vagy külföldi fizetőeszközben denominált adósságra vonatkozik-e.

Kötelező.

Kizárólag kibocsátó minősítése esetén alkalmazandó.

„LC” – hazai fizetőeszközben denominált adósság minősítése esetén; vagy

„FC” – külföldi fizetőeszközben denominált adósság minősítése esetén.

26

Action validity date and time

A tevékenység érvényességének dátuma és ideje. Meg kell egyeznie a tevékenység közzétételének vagy az előfizetés útján történő terjesztésnek az egyezményes koordinált világidőben (UTC) megadott dátumával és idejével.

Kötelező.

ISO 8601 bővített dátum- és időformátum: ÉÉÉÉ-HH-NN (ÓÓ:PP:MM).

27

Action communication date and time

A tevékenységnek a minősített szervezet felé történő közlésének a dátuma és ideje.

Az adatot az egyezményes koordinált világidő (UTC) szerint kell megadni.

Kizárólag akkor kötelező, amennyiben a minősítés kibocsátása az Európai Unióban történik.

Kizárólag akkor alkalmazandó, ha a tevékenységet közlik a minősített szervezettel.

ISO 8601 bővített dátum- és időformátum: ÉÉÉÉ-HH-NN (ÓÓ:PP:MM).

28

Action decision date

Azonosítja a tevékenység végrehajtására vonatkozó döntés dátumát.

Meg kell egyeznie a tevékenységről (a hitelminősítő bizottság által) hozott előzetes jóváhagyás dátumával, amennyiben azt a végső jóváhagyást megelőzően közlik a minősített szervezettel.

Kizárólag akkor kötelező, amennyiben a minősítés kibocsátása az Európai Unióban történik.

ISO 8601 dátumformátum: (ÉÉÉÉ-HH-NN).

29

ISIN value

A minősített eszköz ISIN azonosítója. Az azonosítónak változatlannak kell maradnia.

Kötelező, amennyiben a minősített eszköznek van nemzetközi értékpapír-azonosító száma (ISIN).

Kizárólag az eszközöket érintő minősítésekre alkalmazandó.

ISO 6166 kód.

30

Internal Instrument Identifier

A hitelminősítő intézet által a minősített eszközhöz rendelt egyedi azonosító. Az azonosítónak változatlannak kell maradnia.

Kötelező.

Kizárólag az eszközöket érintő minősítésekre alkalmazandó.

Legfeljebb 40 alfanumerikus karakter.

31

Issuer BIC code

A kibocsátó BIC-kódja.

Kötelező, amennyiben a hitelminősítő intézet számára ismert a kibocsátó egyedi üzleti azonosító (BIC) kódja.

ISO 9362 kód.

32

Internal Issuer Identifier

A hitelminősítő intézet által a kibocsátóhoz rendelt egyedi azonosító.

Kötelező.

Legfeljebb 40 alfanumerikus karakter.

33

Issuer’s Name

Megfelelő, érthető hivatkozást kell tartalmaznia a kibocsátó (vagy a kibocsátó anyavállalatának) jogi nevére.

Kötelező.

Legfeljebb 40 karakter.

34

Originator BIC Code

A kezdeményező BIC-kódja.

Kötelező, amennyiben a hitelminősítő intézet számára ismert a kezdeményező egyedi üzleti azonosító (BIC) kódja.

Kizárólag akkor alkalmazandó, ha a jelentett minősítési típus „T”.

ISO 9362 kód.

35

Originator Internal Identifier

A hitelminősítő intézet által a kezdeményezőhöz rendelt egyedi azonosító.

„MULTIPLE” szerepeltetendő több kezdeményező esetén.

Kötelező.

Kizárólag akkor alkalmazandó, ha a jelentett minősítési típus „T”.

Legfeljebb 40 alfanumerikus karakter.

36

Originator’s Name

Megfelelő, érthető hivatkozást kell tartalmaznia a kibocsátó (vagy a kibocsátó anyavállalatának) jogi nevére.

„MULTIPLE” szerepeltetendő több kezdeményező esetén.

Kötelező.

Kizárólag akkor alkalmazandó, ha a jelentett minősítési típus „T”.

Legfeljebb 40 karakter.

37

Withdrawal reason

Indokolás, amennyiben a bejelentett tevékenység visszavonás („withdrawal”).

Kötelező „WD” típusú tevékenység bejelentése esetén.

„1” – amennyiben a kibocsátóra/kibocsátásra vonatkozó információ helytelen vagy nem elegendő; vagy

„2” – a minősített szervezet fizetésképtelensége vagy adósságának átütemezése esetén; vagy

„3” – a minősített szervezet reorganizációja esetén, ideértve például az egyesülést vagy a felvásárlást; vagy

„4” – az adósságkötelezvény lejárata esetén; vagy

„5” – a minősítésnek a hitelminősítő intézet üzleti modelljéből következő automatikus érvénytelensége esetén (például egy előre meghatározott időszakban érvényes minősítések lejárta); vagy

„6” – egyéb indok miatt lezárt minősítés.


3. táblázat.   Adatok törlésére szolgáló mezők jegyzéke

Szám

Mezőazonosító

Megnevezés

Típus

Formai követelmény

A törlésre szolgáló fájlban mindig csak egyszer megjelenítendő technikai adatmezők

1

CRA unique identifier

A rendszerben használt belső kód a hitelminősítő intézet azonosítására. A fájlt beküldő hitelminősítő intézet BIC-kódjának kell lennie.

Kötelező.

ISO 9362.

2

Version

A fájl létrehozásához használt XML Schema Definition (XSD) verziószáma.

Kötelező.

Meg kell adni a pontos verziószámot.

3

Cancellation date and time

A törlés dátuma és ideje.

Az adatot az egyezményes koordinált világidő (UTC) szerint kell megadni.

Kötelező.

ISO 8601 bővített dátum- és időformátum: ÉÉÉÉ-HH-NN (ÓÓ:PP:MM).

A törlésre szolgáló fájlban a szükséges gyakorisággal megjelenítendő üzleti adatmezők

4

Rating scale identifier

Egyedileg azonosítja a hitelminősítő intézet adott minősítési skáláját.

Kötelező.

Kizárólag akkor alkalmazandó, ha a törlendő adat az 1. táblázatban meghatározott kvalitatív adatok részeként bejelentett minősítési skálára vonatkozik.

5

Action type

Azonosítja a hitelminősítő intézet által egy konkrét minősítés vonatkozásában végrehajtott tevékenység típusát.

Kötelező.

Kizárólag akkor alkalmazandó, ha a törlendő adat a 2. táblázatban meghatározott adatok részeként bejelentett tevékenységre vonatkozik.

„NW” – amennyiben először kibocsátott minősítésről van szó; vagy

„UP” – amennyiben javul a minősítés; vagy

„DG” – amennyiben romlik a minősítés; vagy

„WD” – amennyiben a minősítést visszavonják; vagy

„AF” – amennyiben a minősítést megerősítik; vagy

„CA” – amennyiben egy minősítést „megfigyelés” (watch/review) alá helyeznek, vagy erre vonatkozó státusát megváltoztatják, illetve megszüntetik, avagy egy minősítéshez kilátást/trendet rendelnek, vagy azt megváltoztatják, illetve megszüntetik; vagy

„SU” – amennyiben a minősítés státusa megbízáson alapulóról megbízás nélkülire változik és fordítva; vagy

„DF” – amennyiben nemteljesítést jelentenek be egy minősített kibocsátóra vagy eszközre vonatkozóan.

6

Action validity date and time

A tevékenység érvényességének dátuma és ideje.

Kötelező.

Kizárólag akkor alkalmazandó, ha a törlendő adat a 2. táblázatban meghatározott adatok részeként bejelentett tevékenységre vonatkozik.

ISO 8601 bővített dátum- és időformátum: ÉÉÉÉ-HH-NN (ÓÓ:PP:MM).

7

Rating identifier

A hitelminősítő intézet által adott minősítés egyedi azonosítója.

Kötelező.

Kizárólag akkor alkalmazandó, ha a törlendő adat a 2. táblázatban meghatározott adatok részeként bejelentett tevékenységre vonatkozik.

8

Reason for cancellation

Az adat törlésének az oka.

Kötelező.


30.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 140/14


A BIZOTTSÁG 447/2012/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2012. március 21.)

a hitelminősítő intézetekről szóló 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hitelminősítési módszerek megfelelőségének értékelésére szolgáló szabályozási technikai standardok megállapítása révén történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hitelminősítő intézetekről szóló, 2009. szeptember 16-i 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 21. cikke (4) bekezdésének d) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1060/2009/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdése a hitelminősítő intézetek számára szigorú, szisztematikus, folyamatos és – az utóteszteléseket is beleértve – a korábbi tapasztalatokra épülő minősítési módszerek alkalmazását írja elő.

(2)

Ez a rendelet az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) által létrehozott Európai Értékpapírpiaci Hatóság (EÉPH) által elvégzett értékelés átláthatóságának, valamint az 1060/2009/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében előírt követelményekre vonatkozó egységes szabályok biztosításához szükséges.

(3)

Az 1060/2009/EK rendelet 15. cikke szerinti nyilvántartásba vétel iránti kérelmek vizsgálatakor az EÉPH-nak értékelnie kell a hitelminősítő intézetek megfelelését az említett rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében foglalt előírásoknak. A nyilvántartásba vételt követően az EÉPH-nak az általa gyakorolt folyamatos felügyelet részeként mindazon esetekben értékelnie kell a hitelminősítő intézetek folyamatos megfelelését a 8. cikk (3) bekezdésében foglalt előírásoknak, amikor ezt szükségesnek tartja.

(4)

Az 1060/2009/EK rendelet és különösen annak 23. cikke az EÉPH, a Bizottság és a tagállami hatóságok számára tiltja, hogy befolyásolják a hitelminősítések tartalmát vagy módszereit. E rendeletnek kell meghatároznia azokat a szabályokat, amelyek alapján az említett módszerek értékelhetők, de a rendelet nem teszi lehetővé a hatóságok részére azt, hogy az említett módszerek alapján kibocsátott hitelminősítések pontosságáról határozzanak.

(5)

Az 1060/2009/EK rendelet 6. cikkének (2) bekezdése az I. melléklet A. szakaszának 9. pomtjával összefüggésben értelmezve a hitelminősítő intézet számára előírja a felülvizsgálati funkció létrehozását, amely felelős a hitelminősítő intézet módszereinek, modelljeinek és főbb minősítési, úgymint matematikai és korrelációs feltevéseinek időszakos felülvizsgálatáért, továbbá azok jelentős változásaiért és módosításaiért, illetve annak ellenőrzéséért, hogy az említett felhasznált vagy felhasználni javasolt módszerek, modellek és főbb értékelési feltevések megfelelőek-e új pénzügyi eszközök értékelésére.

(6)

E rendeletnek az EÉPH által az 1095/2010/EU rendelet 10. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően a Bizottsághoz jóváhagyásra benyújtott szabályozási technikaistandard-tervezet képezi az alapját.

(7)

Az EÉPH nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozási technikaistandard-tervezetekről, elemezte az ezekkel összefüggésben felmerülő költségeket és hasznokat, és kikérte az 1095/2010/EU rendelet 37. cikke alapján létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét. Az EÉPH emellett 2011 májusában felhívást tett közzé a piaci szereplők álláspontjának megismerése érdekében,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet az annak értékelése során alkalmazandó szabályokat állapítja meg, hogy a hitelminősítési módszerek megfelelnek-e az 1060/2009/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

2. cikk

A megfelelés bemutatása

A hitelminősítő intézeteknek bármikor képesnek kell lenniük annak bemutatására az EÉPH felé, hogy megfelelnek az 1060/2009/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében a hitelminősítő módszerekre vonatkozóan meghatározott követelményeknek.

3. cikk

A megfelelés EÉPH általi értékelése

(1)   Az 1060/2009/EK rendelet 15. cikke szerinti nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel összefüggésben a hitelminősítő intézeteknek az említett rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében előírt rendelkezéseknek való megfelelésének vizsgálata mellett az EÉPH minden hitelminősítő intézet esetében saját belátása szerint folyamatosan is vizsgálja az 1060/2009/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésének való megfelelést.

(2)   A hitelminősítő intézeteknek az 1060/2009/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdése rendelkezéseinek való megfelelése vizsgálatakor az EÉPH a hitelminősítő módszerek kidolgozására, jóváhagyására, alkalmazására és felülvizsgálatára vonatkozó összes információt felhasználja.

(3)   Az értékelés megfelelő szintjének meghatározásához az EÉPH mérlegeli, hogy az adott hitelminősítési módszer rendelkezik-e bizonyítható múlttal a hitelképesség előrejelzésének konzisztenciája és pontossága tekintetében, továbbá figyelembe vehet hitelesítési módszereket, mint például az adott konkrét módszer tesztelésére kidolgozott, a nemteljesítéssel vagy a minősítés változásával foglalkozó tanulmányokat.

4. cikk

A hitelminősítési módszer szigorú jellegének értékelése

(1)   A hitelminősítő intézetek olyan hitelminősítési módszereket használnak és alkalmaznak, amelyek:

a)

olyan egyértelmű és szilárd kontrollokat és eljárásokat tartalmaznak a kidolgozásukra és ez érintett jóváhagyásokra vonatkozóan, amelyek lehetővé teszik a módszer hatékonyságának érdemi ellenőrzését;

b)

a minősített szervezet vagy pénzügyi eszköz hitelképességének megállapításához szükségesnek tartott összes tényezőt magukban foglalják, statisztikai, múltbeli tapasztalatokon vagy bizonyítékokon alapuló adatokkal alátámasztva;

c)

figyelembe veszik az egyazon kockázati tényező által érintett minősített szervezetek vagy pénzügyi eszközök és azon kockázati tényezők közötti modellezett kapcsolatot, amelyre a hitelminősítési módszerek érzékenyek;

d)

megbízható, releváns és minőségfüggő analitikus modelleket, valamint a legfontosabb hitelminősítési feltevéseket és kritériumokat tartalmazzák, amennyiben ezek részei a módszernek.

(2)   A hitelminősítő intézetek az alábbi pontokra vonatkozóan felsorolást állítanak össze, amelyhez részletes magyarázatot fűznek az általuk alkalmazott hitelminősítési módszerek tekintetében:

a)

az összes kvalitatív tényező, ideértve az egyes tényezőkhöz tartozó kvalitatív értékelés szempontjait;

b)

az összes kvantitatív tényező, ideértve a kulcsfontosságú változókat, adatforrásokat, fő feltevéseket, modellezési és kvantitatív technikákat.

(3)   A (2) bekezdésben említett részletes magyarázatban ki kell térni az alábbiakra:

a)

a hitelminősítési módszerben alkalmazott egyes kvalitatív és kvantitatív tényezők fontosságára vonatkozó nyilatkozat, adott esetben e tényezőkhöz rendelt súlyok ismertetésével és indokolásával, valamint a hitelminősítésre kifejtett hatásukkal együtt;

b)

a hitelminősítési módszerben alkalmazott legfontosabb feltevések és a makrogazdasági vagy pénzügyi adatokból származó kritikus kockázati tényezők közötti kapcsolat értékelése; valamint

c)

a hitelminősítési módszerben alkalmazott legfontosabb feltevések és a módszer alkalmazásával az eddigiek során kapott hitelminősítések volatilitása közötti kapcsolat értékelése.

(4)   A hitelminősítő intézetek olyan hitelminősítési módszereket és azokhoz kapcsolódó analitikai modelleket, fő hitelminősítési feltevéseket és kritériumokat alkalmaznak, amelyek azonnal beépítik az alábbiak közül egy vagy több által elvégzett belső felülvizsgálatokból vagy monitoring felülvizsgálatokból nyert megállapításokat és eredményeket:

a)

a hitelminősítő intézet igazgatótanácsának vagy felügyelőbizottságának független tagjai;

b)

a hitelminősítő intézet felülvizsgálati funkciót betöltő egysége;

c)

a hitelminősítési módszerek nyomon követésében és felülvizsgálatában részt vevő egyéb érintett személy vagy bizottság.

5. cikk

A hitelminősítési módszer szisztematikus jellegének értékelése

(1)   A hitelminősítő intézetek olyan hitelminősítési módszereket és azokhoz kapcsolódó analitikai modelleket, fő hitelminősítési feltevéseket és kritériumokat használnak, amelyeket valamennyi hitelminősítés kidolgozásakor szisztematikusan alkalmaznak az adott eszközosztály vagy piaci szegmens vonatkozásában, kivéve, ha az ettől való eltérés valamilyen objektív ok alapján indokolt.

(2)   A hitelminősítési intézetek olyan hitelminősítési módszert alkalmaznak, amely a módszer megfelelőségének bármely felülvizsgálatából származó megállapítást képes azonnal beépíteni.

6. cikk

A hitelminősítési módszer folyamatos jellegének értékelése

A hitelminősítő intézetek olyan hitelminősítési módszereket alkalmaznak, amelyek tervezésük és alkalmazásuk módjából fakadóan alkalmassá teszik azokat arra, hogy:

a)

folyamatosan használják azokat, kivéve, ha valamilyen objektív ok a hitelminősítési módszer megváltoztatását vagy használatának megszüntetését indokolja;

b)

a folyamatban lévő monitoringból vagy felülvizsgálatból származó megállapításokat azonnal beépítsék, különösen akkor, ha a strukturális makrogazdasági vagy a pénzügyi piaci feltételeket érintő változások befolyásolhatják az adott módszer által előállított hitelminősítéseket;

c)

összehasonlítsák különböző eszközosztályok hitelminősítéseit.

7. cikk

A hitelminősítési módszer korábbi tapasztalatokra épülő, utóteszteléseket is magában foglaló hitelesítésének értékelése

(1)   A hitelminősítő intézetek olyan hitelminősítési módszereket alkalmaznak, amelyekről kvantitatív bizonyítékok állnak rendelkezésre a diszkriminációs képesség tekintetében.

(2)   A hitelminősítő intézetek által alkalmazott hitelminősítési módszerek alkalmasak az alábbiak leírására:

a)

az adott módszer alkalmazásával megfelelő időintervallumon keresztül és különböző eszközosztályokra vonatkozóan kibocsátott hitelminősítések múltbeli adatokra épülő megalapozottsága és előrejelző képessége;

b)

a minősítési modellben használt feltevéseknek a tényleges nemteljesítési és veszteségrátáktól való eltérési foka.

(3)   A hitelminősítési módszerek hitelesítése megfelel az alábbiaknak:

a)

a hitelminősítési módszernek a mögöttes feltevések változására való érzékenységét vizsgálja, ideértve a kvalitatív és kvantitatív tényezők változására való érzékenységet is;

b)

helyesen és megfelelően értékeli az adott hitelminősítési módszer által előállított korábbi hitelminősítéseket;

c)

megbízható inputadatokat használ, aminek része a megfelelő méretű adatminták kiválasztása is;

d)

a minősítési kategóriák (például strukturált pénzügyi eszközök, állampapírok, vállalatok, pénzügyi intézmények, biztosítók, államháztartás) mindegyike tekintetében megfelelőképpen figyelembe veszi a minősített szervezetek vagy pénzügyi eszközök meghatározó földrajzi területeit.

(4)   A hitelminősítő intézetek rendelkeznek olyan eljárásokkal, amelyek biztosítják, hogy az utótesztelés által jelzett rendszerszintű hitelminősítési anomáliákat feltárják, és megfelelően kezelik.

(5)   A hitelminősítési módszerek felülvizsgálatának folyamatába a hitelminősítő intézetek beleveszik:

a)

a minősített szervezetek és pénzügyi eszközök rendszeres hitelminősítési és teljesítményértékelési felülvizsgálatát;

b)

a mintán belüli és a mintán kívüli tesztelést;

c)

a hitelesítésre vagy utótesztelésre vonatkozó korábbi információkat.

8. cikk

Mentesség

Azokban az esetekben, amikor korlátozott mennyiségű kvantitatív bizonyíték áll rendelkezésre a hitelminősítési módszer előrejelző képességének alátámasztására, a hitelminősítő intézet mentesül a 7. cikk előírásai alól, ha:

a)

biztosítja azt, hogy a hitelminősítési módszerek megbízható előrejelzői a hitelképességnek;

b)

belső eljárásait következetes módon, tartósan és piaci szegmensektől függetlenül alkalmazza;

c)

rendelkeznek olyan eljárásokkal, amelyek biztosítják, hogy az utótesztelés által jelzett rendszerszintű hitelminősítési anomáliákat észlelik és megfelelően kezelik.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. március 21-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 302., 2009.11.17., 1. o.

(2)  HL L 331., 2010.12.15., 84. o.


30.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 140/17


A BIZOTTSÁG 448/2012/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2012. március 21.)

az 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által létrehozott központi adatbázis számára a hitelminősítő intézetek részéről rendelkezésre bocsátandó információk bemutatására vonatkozó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hitelminősítő intézetekről szóló, 2009. szeptember 16-i 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 21. cikke (4) bekezdésének c) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1060/2009/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése előírja a hitelminősítő intézetek számára, hogy az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (a továbbiakban: EÉPH) által létrehozott központi adatbázisban tegyenek elérhetővé egyes, a korábbi teljesítményadataikkal kapcsolatos információkat. Ezeket az információkat az irányelv követelményei szerint az EÉPH által előírt és rendelkezésre bocsátott formátumban kell biztosítani; az EÉPH nyilvánosságra hozza ezeket az információkat, illetve a fontosabb észlelt fejleményekről összefoglaló tájékoztatót is kibocsát. Ezeket a követelményeket ki kell egészíteni, a nyújtott információk bemutatása – többek között a felépítés, a formátum, a módszer és a jelentés tárgyát képező időszak – tekintetében.

(2)

A hitelminősítő intézetek csoportjának az Unióban található tagjai külön-külön is jelentést tehetnek a központi adatbázisnak. Mindazonáltal a hitelminősítő intézetek uniós szinten nagymértékben integrált, funkcionális szervezete miatt és a statisztikák értelmezésének megkönnyítéséhez a hitelminősítő intézeteket ösztönözni kell arra, hogy a jelentést az egész csoportra vonatkozóan, globális szempontból tegyék meg.

(3)

A központi adatbázis rendszere gyűjti és központilag tárolja a hitelminősítésekre vonatkozó adatokat. Annak érdekében, hogy a piac résztvevői jobban felmérhessék a hitelminősítések megbízhatóságát és ezáltal segítséget kapjanak befektetési döntéseik meghozatala során, indokolt, hogy a központi adatbázis önkéntes alapon hitelminősítő intézetek azonos csoportjához tartozó, harmadik országbeli hitelminősítők által kiadott, de az Unióban nem befogadott hitelminősítéseket is elfogadjon.

(4)

A statisztikák értelmezésének további megkönnyítése érdekében a hitelminősítésekre vonatkozó adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell legalább az 1060/2009/EK rendelet hatálybalépését megelőző utolsó tíz év adatait. Nem indokolt előírni a hitelminősítő intézet számára az említett adatokra vonatkozó jelentéstételt, ha bizonyítani tudja, hogy az nem lenne arányos az adatok volumenével és összetettségével.

(5)

E rendelet alapját az a szabályozási technikaistandard-tervezet képezi, amelyet az EÉPH az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 10. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően nyújtott be a Bizottsághoz jóváhagyásra.

(6)

Az EÉPH nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozási technikai standard tervezetéről és kikérte az 1095/2010/EU rendelet 37. cikke alapján létrehozott értékpapír-piaci érdek-képviseleti csoport véleményét. Az EÉPH azonban nem végzett költség-haszon elemzést, mivel úgy ítélte meg, hogy nincs arányban a szabályozási technikaistandard-tervezetek hatásával, tekintve, hogy az Európai Értékpapírpiaci Szabályozók Bizottsága (CESR) 2010-ben hozta létre a központi adatbázist, és a technikai standardok tervezetei inkább a meglévő rendszer működését tükrözik és nem alkalmaznak lényegesen új követelményeket, ezért feltételezték, hogy az EÉPH és a hitelminősítő intézetek szempontjából nem jelentenek nagymértékű többletköltséget,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I.   FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

A rendelet meghatározza a hitelminősítő intézetek által a központi adatbázis számára az alábbiakban felsorolt rendelkezéseknek megfelelően rendelkezésre bocsátandó információk bemutatására – többek között a felépítésre, formátumra, módszerre és a jelentéstétel időtartamára – vonatkozó szabályokat:

a)

az 1060/2009/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése;

b)

az 1060/2009/EK rendelet I. melléklete E. szakasza II. részének 1. pontja.

II.   FEJEZET

JELENTÉSTÉTELI STRUKTÚRA

2. cikk

Jelentéstételi elvek

(1)   A hitelminősítő intézetek a következő típusú jelentéseket nyújtják be az EÉPH által létrehozott központi adatbázisba:

a)

kvalitatív adatokat tartalmazó jelentések a 7. és a 9. cikknek megfelelően; továbbá

b)

minősítési adatokat tartalmazó jelentések a 8. és a 10. cikknek megfelelően.

(2)   A hitelminősítő intézet felelős a jelentésben megadott adatok pontosságáért, teljességéért és rendelkezésre állásáért. A hitelminősítő intézet biztosítja a jelentések megfelelő időben, a 11. cikkben előírt jelentéstételi csatornákon keresztül és a 13. cikkben meghatározott jelentéstételi eljárás szerint történő benyújtását.

(3)   Amennyiben a hitelminősítő intézetek csoportot alkotnak, a csoport tagjai megbízhatják az egyik tagot az előírt információnak a csoport nevében történő bejelentésével. Ha a csoport megbízott tagja a csoport nevében tesz jelentést, azonosítania kell mind magát, mind a csoport azon tagjait, amelyeknek a nevében információt nyújt.

3. cikk

A jelentendő minősítések köre

(1)   A hitelminősítő intézet mindaddig jelentést tesz az egyes jelentéstételi időszakok hitelminősítéseiről, amíg a hitelminősítés visszavonásra nem kerül.

(2)   A hitelminősítő intézet mind a megbízáson alapuló, mind a megbízás nélküli minősítésekről jelentést tesz. A jelentésben megjelöli, hogy a minősítés megbízáson alapul-e.

(3)   A hitelminősítő intézetek csoportja nevében jelentést tevő hitelminősítő intézet a jelentésbe belefoglalhatja az ugyanazon kapcsolt csoporthoz tartozó harmadik országbeli hitelminősítő intézetek adatait is, amelyek minősítéseit az uniós felhasználás céljaira nem fogadták be. Amennyiben a hitelminősítő intézet nem tesz jelentést ilyen adatokról, ezt meg kell indokolnia a kvalitatív adatokat tartalmazó jelentésében.

(4)   A hitelminősítő intézet jelentést tesz legalább az 1060/2009/EK rendelet hatálybalépését megelőző utolsó tíz év hitelminősítéseiről. Az a hitelminősítő intézet, amely 1999. december 7. előtt nem adott ki hitelminősítést, az első hitelminősítés kiadásának időpontját követő jelentéstételi időszakok vonatkozásában tesz jelentést. A hitelminősítő intézetnek nem kell az 1060/2009/EK rendelet szerinti nyilvántartásba vételét vagy hitelesítését megelőző minősítési időszakokra jelentést tennie, ha igazolni tudja, hogy az ilyen adatok jelentése nagyságrendjükre és összetettségükre tekintettel aránytalan.

(5)   A hitelminősítő intézet a következő típusú minősítésekről tesz jelentést:

a)

vállalati minősítések;

b)

strukturált pénzügyi eszközök minősítése;

c)

államadósság és az államháztartás minősítése.

4. cikk

Vállalati minősítések

(1)   A hitelminősítő intézet a vállalati minősítésekre vonatkozó adatokról kibocsátók szerinti bontásban tesz jelentést.

(2)   A hitelminősítő intézet eldöntheti, hogy a vállalkozás leányvállalatára vonatkozó minősítéseket egyedi minősítésként kezeli vagy sem. A hitelminősítő intézet megindokolja a választott megoldást.

(3)   A hitelminősítő intézet a vállalati minősítésekről tett jelentésekben a minősítést a II. melléklet 1. táblázatának 18. mezőjében meghatározott iparági szegmensbe sorolja be.

(4)   A rendelkezésre álló rövid és a hosszú távú vállalati minősítések adatait egyaránt jelenteni kell. A hosszú távú minősítések esetében is a kibocsátói minősítést kell jelenteni. Amennyiben a kibocsátó minősítése nem áll rendelkezésre, a fedezetlen adósságpapírokra vonatkozó hosszú távú minősítésről kell jelentést tenni. Ha hazai és külföldi fizetőeszközben denominált adósságok minősítése egyaránt rendelkezésre áll, csak a külföldi fizetőeszközben denominált adósság minősítéséről kell jelentést tenni.

5. cikk

Strukturált pénzügyi eszközök minősítése

(1)   A (2) és (3) bekezdésben meghatározott sajátos jellemzők alapján a hitelminősítő intézet a strukturált pénzügyi eszközök esetében a hosszú távú minősítésekről a kibocsátás szerinti bontásban tesz jelentést.

(2)   A hitelminősítő intézet a strukturált befektetési eszközök és hasonló struktúrák esetében is a hosszú távú minősítésekről tesz jelentést kibocsátó szerinti bontásban.

(3)   A hitelminősítő intézet az eszközfedezetű kereskedelmi értékpapírok esetében a rövid távú minősítésekről tesz jelentést a kibocsátás szerinti bontásban.

(4)   Strukturált pénzügyi eszközök minősítésére vonatkozó jelentés esetében a hitelminősítő intézet a minősítést a következő eszközosztályok egyikébe sorolja:

a)

eszközfedezetű értékpapírok. Ebbe az eszközosztályba a következő alosztályok tartoznak: gépjárműhitel, hajókölcsön, légijármű-hitel, hallgatói hitel, fogyasztói hitel, egészségügyi ellátásra felvett hitel, előre gyártott házra felvett hitel, filmgyártási hitel, közműfejlesztési hitel, gép- és berendezéslízing, hitelkártya-követelés, adótartozás biztosítékául szolgáló zálogjog, nemteljesítő hitelek, hitelkockázathoz kapcsolt értékpapír, lakóautó-hitel és vevőkövetelések;

b)

lakóingatlannal fedezett értékpapírok. Ebbe az eszközosztályba a következő alosztályok tartoznak: lakóingatlannal fedezett elsőrendű értékpapírok és lakóingatlannal fedezett másodrendű értékpapírok, valamint szabad felhasználású jelzáloghitelek;

c)

üzleti ingatlannal fedezett értékpapírok. Ebbe az eszközosztályba a következő alosztályok tartoznak: kiskereskedelmi vagy irodacélú kölcsön, kórház-finanszírozási hitel, ápoló-gondozó otthonokra, raktározási létesítményekre felvett hitel, szállodafinanszírozási hitel, gyermekgondozási létesítményekre felvett hitel, ipari hitel és társasházakra felvett hitel;

d)

fedezett adósságkötelezvények. Ebbe az eszközosztályba a következő alosztályok tartoznak: hitellel fedezett kötelezvény, kötvénnyel fedezett kötelezvény, szintetikus fedezett adósságkötelezvény, egy ügyletrészsorozatos fedezett adósságkötelezvény, alappal fedezett kötelezvény, eszközalapú értékpapírokat tartalmazó fedezett adósságkötelezvény és fedezett adósságkötelezvényeket tartalmazó fedezett adósságkötelezvény;

e)

eszközfedezetű kereskedelmi értékpapírok;

f)

egyéb, az előbb felsorolt eszközosztályokhoz nem tartozó strukturált pénzügyi eszközök, többek között strukturált fedezett kötvények, strukturált befektetési társaságok, biztosításhoz kapcsolt értékpapírok és származtatott termékeket kínáló egységek.

(5)   A hitelminősítő intézet meghatározza, hogy az egyes minősített eszközök melyik eszközosztályba és adott esetben melyik eszközalosztályba tartoznak.

(6)   A II. melléklet 1. táblázatának 17. mezője alkalmazásában az eszközhöz használt országkód annak az országnak a kódja, amely a mögöttes eszközök többségének származási országa. Amennyiben a mögöttes eszközök többségének származási országa nem állapítható meg, a minősített eszközt „nemzetközi”-ként kell besorolni.

6. cikk

Államadósság és az államháztartás minősítése

(1)   A hitelminősítő intézet az államadósságra és az államháztartásra vonatkozó minősítések adatairól kibocsátók alapján tesz jelentést. A hitelminősítő intézet a minősítéseket az alábbi szektorok valamelyikébe sorolja be:

a)

hazai fizetőeszközben denominált államadósságok minősítése;

b)

külföldi fizetőeszközben denominált államadósságok minősítése;

c)

alsóbb államszervezeti szintek és önkormányzatok, például tartományok és helyi önkormányzatok adósságainak minősítése;

d)

szupranacionális szervezetekre vonatkozó minősítések, például egynél több állami kormányzati tulajdonos által létrehozott, birtokolt és ellenőrzött intézmények minősítései, többek között az U kód (területen kívüli szervezetek) alá tartozó szervezetek a Közösségen belüli gazdasági tevékenységek általános osztályozása (a továbbiakban: NACE) (3) szerint;

e)

állami szervezetekre, például a NACE szerinti O kód (közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás), P kód (oktatás) és Q kód (humán-egészségügyi, szociális ellátás) alá tartozóakra vonatkozó minősítés.

(2)   Az egyes szektorokon belül jelentést kell tenni a rövid és hosszú távú minősítésekről egyaránt. Amennyiben kibocsátói minősítés nem áll rendelkezésre, az adósságra vonatkozó hosszú távú minősítésről kell jelentést tenni.

(3)   A II. melléklet 1. táblázatának 17. mezője alkalmazásában, amennyiben az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott szupranacionális szervezet esetében nem állapítható meg a kibocsátás szerinti ország, a minősített kibocsátót a „nemzetközi” kategóriába kell besorolni.

III.   FEJEZET

A JELENTÉSTÉTEL FORMÁTUMA

7. cikk

Kvalitatív adatok

(1)   A hitelminősítő intézet az I. melléklet 1. táblázatában meghatározott formátumban nyújtja be a kvalitatív adatokat tartalmazó jelentéseket. A hitelminősítő intézet kvalitatív adatokat szolgáltat mindenekelőtt minősítési skálájáról, ismertetve az egyes minősítések egyedi jellemzőit és jelentését. A hitelminősítő intézet legfeljebb hat minősítési skáláról tehet jelentést. Az időintervallumok és minősítési típusok egy adott kombinációjára vonatkozóan legfeljebb egy minősítési skála szerepelhet a jelentésben.

(2)   Ha a hitelminősítő intézet egynél több minősítési skála alkalmazásával ad ki minősítéseket egy adott időintervallum és minősítési típus vonatkozásában, kvalitatív adatokat tartalmazó jelentésében csak az ilyen minősítések számszerű többségénél alkalmazott minősítési skálát szerepelteti. Az olyan minősítésekről nem tesz jelentést, amelyek nem az e bekezdésnek megfelelően bejelentett minősítési skála alkalmazásával készültek.

(3)   A minősítési skála tetszőleges számú átfogó minősítési kategóriát tartalmaz, amelyek alkategóriaként tetszőleges számú fokozatot foglalhatnak magukban. A hitelminősítő intézet adott esetben mind a minősítési kategóriákról, mind a fokozatokról jelentést tesz.

8. cikk

Minősítési adatok

(1)   A hitelminősítő intézet a II. melléklet 2. táblázatában meghatározott formátumban nyújtja be a 3. cikkben említett minősítésekre vonatkozó, minősítési adatokat tartalmazó jelentéseket.

(2)   A II. melléklet 1. táblázatának 12. mezője alkalmazásában a hitelminősítő intézet jelentést tesz egy adott minősítéshez kapcsolódó nemteljesítésről, amennyiben az alábbi események valamelyike bekövetkezik:

a)

a minősítés jelzi, hogy a hitelminősítő intézet nemteljesítésre vonatkozó fogalommeghatározása szerint nemteljesítésre került sor;

b)

a minősítés visszavonásra került a minősített szervezet fizetésképtelensége vagy adósságátütemezés miatt;

c)

bármely egyéb körülmény, amelyben a hitelminősítő intézet a minősített szervezetet vagy eszközt nemteljesítőnek, lényegesen értékvesztettnek vagy ezekkel egyenértékűnek tekinti.

(3)   Az adott jelentéstételi időszakban visszavonásra került, jelentés tárgyát képező minősítésekre vonatkozóan meg kell adni a visszavonás indokát a II. melléklet 1. táblázatának 11. mezőjében. A 2010. szeptember 7. előtt visszavont minősítések az „egyéb indok miatt lezárt minősítés” mezőbe kerülhetnek.

9. cikk

Kvalitatív adatok változásai és törlése

(1)   A hitelminősítő intézet jelentést tesz a jelentésben szereplő kvalitatív adatok változásáról vagy törléséről, amennyiben az az alábbiak miatt szükséges:

a)

kvalitatív adatban bekövetkezett változás jelzése;

b)

a minősítési skálára vonatkozó jelentésben levő ténybeli hiba helyesbítése.

(2)   A minősítési skálára vonatkozó adatokon kívüli kvalitatív adatok változásai esetén a hitelminősítő intézet az aktualizált adatokat tartalmazó új jelentést küld. A hitelminősítő intézet csak akkor küld kvalitatív adatokat tartalmazó új jelentést, ha az adatok bármelyike megváltozott, és csak a megváltozott adatokat jelenti be. Módszertani változás esetén a hitelminősítő intézet jelentést tesz az aktualizált kvalitatív adatokról és utalhat a weboldalán található korábbi módszertani változásokra vonatkozó kiegészítő információkra.

(3)   Amennyiben csak a minősítési skála kategóriáinak vagy fokozatainak megnevezése változik, a hitelminősítő intézet a kvalitatív adatok tekintetében olyan jelentést nyújt be, amely a korábbi (egyedi minősítési azonosítójával megkülönböztetett) minősítési skála aktualizált változatát tartalmazza, adott esetben a megnevezések vagy leírások módosításával. A minősítési skálához kapcsolódó egyéb mezőket változtatás nélkül kell a jelentésbe foglalni. A hitelminősítő intézet az I. melléklet 1. táblázatában meghatározott mezőket használja.

(4)   Amennyiben a minősítési skálában lényegi változás következik be, a hitelminősítő intézet nyilatkozatot tesz az új minősítési skáláról és végrehajtja a következő lépéseket:

a)

elküldi a korábbi minősítési skála aktualizált adatait tartalmazó kvalitatívadat-fájlt, módosítva az érvényesség záró napját a korábbi jelentéstételi időszak végének napjára; a hitelminősítő intézet az I. melléklet 1. táblázatában meghatározott mezőket használja;

b)

jelentést tesz az új egyedi azonosítóval ellátott új minősítési skáláról, és azon első jelentéstételi időszak érvényességének kezdő napjáról, amelyre vonatkozóan a skála érvényes;

c)

miután a hitelminősítő intézet visszajelzést kap a központi adatbázistól, amely megerősíti az új minősítési skála elfogadását, elküldi az új minősítési skála alá tartozó első jelentéstételi időszakot érintő, az új minősítési skála használatával készült minősítés adatait tartalmazó fájlt.

(5)   Minősítési skála törlése esetén a hitelminősítő intézet végrehajtja az alábbi lépéseket:

a)

a törlésre azt megelőzően kerül sor, mielőtt a szóban forgó minősítési skálához kapcsolódó bármely minősítési adatot elküldene a központi adatbázisnak. Amennyiben már sor került minősítési adat bejelentésére, törölnie kell a korábbi minősítési skála használatával készült összes minősítési adatot;

b)

elküldi a kvalitatív adatokat tartalmazó fájlt, amely magában foglalja a minősítési skála törlését. A hitelminősítő intézet az I. melléklet 2. táblázatában meghatározott mezőket használja.

10. cikk

Minősítési adatok törlése és korábbi minősítési adatok bejelentése

(1)   Amennyiben a jelentett minősítési adatok kapcsán ténybeli hibák megállapítására kerül sor, a hitelminősítő intézet jelentést tesz a szóban forgó minősítési adat törléséről és felváltja a törölt minősítési adatot.

(2)   Minősítési adatok törlésekor a hitelminősítő intézet megteszi az alábbi intézkedések valamelyikét:

a)

az aktuális jelentéstételi időszak minősítési adatai esetében a II. melléklet 2. táblázatában meghatározott mezőket használja. Az eredeti adatállomány törlését követően elküldi az adatállomány új változatát;

b)

korábbi jelentéstételi időszakok minősítési adatai esetében az összes jelentéstételi időszakra vonatkozó eredeti minősítési adatokat törölheti a II. melléklet 2. táblázatában meghatározott mezők használatával, kitöltve a törlés indokára vonatkozó mezőt is, és a 3. cikk (4) bekezdésében leírt eljárással valamennyi időszakra vonatkozóan felváltja az eredeti adatokkal.

(3)   Minősítési adatok visszamenőleges bejelentésekor a hitelminősítő intézet a II. melléklet 1. táblázatának 24. és 25. mezőjében meghatározottaknak megfelelően hozzáadja a minősítésre vonatkozó mezőkhöz a minősítés korábbi jelentéstételi időszakait és a korábbi minősítési adatok jelentésének indokát.

IV.   FEJEZET

A JELENTÉSTÉTEL MÓDJA

11. cikk

Jelentéstételi csatornák és adattovábbítás

(1)   A hitelminősítő intézet az adatoknak a központi adatbázisba történő bejelentésekor a központi adatbázis rendszerének jelentéstételi eszközeit használja.

(2)   A központi adatbázisba küldött és onnan kapott valamennyi fájlnak az EÉPH által kiadott XSD-sémának megfelelő XML-formátumúnak kell lennie.

(3)   A hitelminősítő intézet az EÉPH által meghatározott névformátumnak megfelelően nevezi el az adatfájlokat.

(4)   A hitelminősítő intézet a központi adatbázisba küldött és onnan kapott elektronikus fájlokat legalább öt évig tárolja. Ezeket – kérésre – az EÉPH rendelkezésére kell bocsátani.

12. cikk

Fájlok cseréjére vonatkozó elvek és jelentéstételi időszakok

(1)   A hitelminősítő intézet a meghatározott jelentéstételi időszakot érintő valamennyi fájlt a következő közzétételt megelőző időszakban küldi el a központi adatbázisnak. Ez a követelmény a kvalitatív adatok fájljaira és a minősítési adatok fájljaira egyaránt vonatkozik.

(2)   A jelentéstételi időszak a január 1-jétől június 30-ig vagy a július 1-jétől december 31-ig tartó hat hónapos időszak. A közzétételt megelőző időszak az adott jelentéstételi időszak végét követő három hónapos időszak, amely január 1-jétől március 31-ig vagy július 1-jétől szeptember 30-ig tart. A közzétételt megelőző időszak és a jelentéstételi időszak kezdetét és végét közép-európai idő szerint kell meghatározni.

(3)   A hitelminősítő intézet először a kvalitatív adatokat továbbítja. A minősítési adatokat tartalmazó fájlokat csak azután küldi el, miután megkapta a központi adatbázistól a kvalitatív adatokat igazoló visszajelzést.

(4)   A közzétételt megelőző egyes időszakokban a hitelminősítő intézet elküldi a központi adatbázisnak a minősítési adatokat tartalmazó fájlokat a II. melléklet 1., 2. és 3. táblázatában meghatározott összes információval. Minősítési adatok törlését a 10. cikknek megfelelően kell jelenteni.

(5)   A hitelminősítő intézet a központi adatbázisnak tett első jelentéstételkor továbbítja az I. melléklet 1., 2. és 3. táblázatában meghatározott összes kvalitatív adatot tartalmazó fájlt. Ezt követően a hitelminősítő intézetnek csak az új minősítési skálákról, és a kvalitatív adatok 9. cikk szerinti aktualizált változatairól és törléseiről kell jelentést tennie.

(6)   A központi adatbázisnak tett első jelentése mellett a hitelminősítő intézet jelentést tesz a 3. cikk (4) bekezdése szerinti korábbi adatokról is. Ezt a jelentést a jelentéstételi időszakok időrendi sorrendjének megfelelően kell megtenni, a legkorábbi időszaktól kezdve.

13. cikk

Jelentéstételi eljárás

(1)   A hitelminősítő intézet biztosítja, hogy a központi adatbázisba küldött információ megfeleljen saját belső nyilvántartásainak. A közzétételt megelőző egyes időszakokon belül az összes szóban forgó fájlt időrendi sorrendben kell elküldeni és a hibákat a közzétételt megelőző időszakban kell helyesbíteni.

(2)   A központi adatbázis visszaigazolást küld a hitelminősítő intézetnek a jelentésben levő adatfájlokról, amelyben vagy megerősíti a fájlok beérkezését és megfelelő feltöltését, vagy tájékoztatja a hitelminősítő intézetet a feltárt hibákról. Amennyiben a központi adatbázis hibát tárt fel, a hitelminősítő intézet megfelelő időben helyesbítést küld az alábbiaknak megfelelően:

a)

fájlhiba esetén a hitelminősítő intézet a visszaigazolásban megjelölt módon helyesbíti a hibát és az egész fájlt újra elküldi;

b)

tartalmi hiba esetén a hitelminősítő intézet a visszaigazolásban megjelölt módon helyesbíti a hibát és csak a helyesbített adatállományt küldi el újra.

V.   FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. március 21-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 302., 2009.11.17., 1. o.

(2)  HL L 331., 2010.12.15., 84. o.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról (HL L 393., 2006.12.30., 1. o.).


I. MELLÉKLET

A kvalitatív adatokat tartalmazó fájl mezőinek jegyzéke

1. táblázat   A kvalitatív adatokat tartalmazó fájl első bejelentésekor és aktualizálásakor kitöltendő üzleti adatmezők jegyzéke

Szám

Mezőazonosító

Megnevezés

Típus

Formai követelmény

1

CRA Name

A hitelminősítő intézetnek a CEREP webes felületén történő azonosítására szolgáló neve. Ez a név megegyezik a hitelminősítő intézet által a nyilvántartásba-vételi folyamat során és az EÉPH összes egyéb felügyeleti eljárásában használt névvel. Amennyiben hitelminősítő intézetek csoportjának egy tagja tesz jelentést az egész csoportra vonatkozóan, a névnek a hitelminősítő intézetek csoportjára kell utalnia.

Az első jelentéstételkor és változások esetén kötelező.

2

CRA Description

A hitelminősítő intézet rövid leírása.

Az első jelentéstételkor és változások esetén kötelező.

3

CRA Methodology

A hitelminősítő intézet minősítési módszertanának leírása. A hitelminősítőnek lehetősége van arra, hogy ismertesse minősítési módszertanának egyedi jellemzőit.

Az első jelentéstételkor és változások esetén kötelező.

4

Solicited and unsolicited ratings policies

A hitelminősítő intézet megbízáson alapuló és megbízás nélküli minősítésekre vonatkozó politikáinak leírása. Ha egynél több minősítési politika van, meg kell határozni az egyes politikákhoz alkalmazandó releváns minősítési típusokat.

Az első jelentéstételkor és változások esetén kötelező.

5

Subsidiary ratings policy

A leányvállalatok minősítésével kapcsolatos jelentéstételre vonatkozó politika leírása.

Az első jelentéstételkor és változások esetén kötelező. Csak vállalati minősítéseket kibocsátó hitelminősítő intézetekre alkalmazandó.

6

Geographical reporting scope

Annak leírása, hogy globális jellegű jelentésről van-e szó. Amennyiben nem, a hitelminősítő intézet megadja ennek indokát.

Az első jelentéstételkor és változások esetén kötelező.

A „Global/Non global” XML-tag kiválasztásával kell azonosítani, hogy globális hatókörről van-e szó. „Non global” hatókör kiválasztásakor kötelező egy almezőben megadni az indokot.

7

Definition of default

Leírja a nemteljesítés hitelminősítő intézet által használt fogalmát.

Az első jelentéstételkor és változások esetén kötelező.

8

Rating scale identifier

Egyedileg azonosítja a hitelminősítő intézet adott minősítési skáláját.

Minősítési skála előírt bejelentésekor vagy aktualizálásakor kötelező.

9

Rating scale validity start date

A minősítési skála érvényességi időtartamának kezdőnapja (BOP). E napnak meg kell egyeznie a rendszer valamely jelentéstételi időszakának érvényes kezdő dátumával. A dátum nem lehet átfedésben az ugyanazon hatókörre bejelentett más minősítési skála érvényességi időtartamával.

A „rating scale identifier” mező kitöltésekor kötelező.

ISO 8601 dátumformátum

(ÉÉÉÉ-HH-NN).

10

Rating scale validity end date

A minősítési skála érvényességi időtartamának záró napja (EOP). E napnak meg kell egyeznie a rendszer valamely jelentéstételi időszakának érvényes záró dátumával. Ha az érvényességi időtartamnak nincs záró napja, vagy az jövőbeli, ezt a 9999-01-01 kód feltüntetésével kell jelezni. A dátum nem lehet átfedésben az ugyanazon hatókörre bejelentett más minősítési skála érvényességi időtartamával.

A „rating scale identifier” mező kitöltésekor kötelező.

ISO 8601 dátumformátum

(ÉÉÉÉ-HH-NN).

11

Time horizon

Megállapítja a minősítési skála időintervallum szerinti alkalmazhatóságát. A „minősítési típus” és az „időintervallum” kombinációjának érvényesnek kell lennie.

A „rating scale identifier” mező kitöltésekor kötelező.

„L” – amennyiben a minősítési skála hosszú távú minősítésekre alkalmazandó,

„S” – amennyiben a minősítési skála rövid távú minősítésekre alkalmazandó.

12

Rating type

Megállapítja a minősítési skála minősítési típus szerinti alkalmazhatóságát. A „minősítési típus” és az „időintervallum” kombinációjának érvényesnek kell lennie.

A „rating scale identifier” mező kitöltésekor kötelező.

„C” – amennyiben a minősítési skála vállalati minősítésekre alkalmazandó,

„S” – amennyiben a minősítési skála államadósság/államháztartás minősítésére alkalmazandó,

„T” – amennyiben a minősítési skála strukturált pénzügyi eszközök minősítésére alkalmazandó.

13

Rating category label

Meghatározza a minősítési skálán belüli konkrét minősítési kategóriát.

A „rating scale identifier” mező kitöltésekor kötelező.

14

Rating category description

A minősítési skálán belüli kategória leírása.

A „rating scale identifier” mező kitöltésekor kötelező.

15

Rating category value

A minősítési kategória helye a minősítési skálán, a fokozatok alkategóriáknak tekintendők.

A „rating scale identifier” mező kitöltésekor kötelező.

Egész számban kifejezett sorszám, amelynek minimális értéke 1 és maximális értéke 20. A minősítési kategóriák értékeit egymást követő sorrendben kell megadni. Minden egyes minősítéshez legalább egy minősítési kategóriát meg kell jelölni.

16

Notch label

Meghatározza a minősítési skálán belüli konkrét minősítési fokozatot. A fokozatok a minősítési kategória további részletezését jelentik.

Kötelező, ha a bejelentett minősítési skála fokozatokra osztott.

17

Notch description

A minősítési skálán belüli fokozat meghatározása.

Kötelező, ha a minősítési skála fokozatokra osztott.

18

Notch value

A fokozat helye a minősítési skálán. A fokozat értéke a minősítésekhez rendelt egyedi érték, amely az adott minősítés időszak eleji és végi azonosítására is szolgál.

Kötelező, ha a minősítési skála fokozatokra osztott.

A fokozat értéke egész szám, amelynek minimális értéke 1 és maximális értéke 99. Az értékeket egymást követő sorrendben kell megadni. A konkrét minősítési kategóriákhoz tartozó fokozatok száma tetszőleges.


2. táblázat   Minősítési skálák törlésére szolgáló mező

Szám

Mezőazonosító

Megnevezés

Típus

Formai követelmény

1

Rating scale identifier

A törlendő minősítési skála azonosítója.

Kötelező.


3. táblázat   A kvalitatív adatokat tartalmazó fájl technikai adatmezőinek jegyzéke

Szám

Mezőazonosító

Megnevezés

Típus

Formai követelmény

1

Language

Meghatározza a fájl nyelvét.

Kötelező.

ISO 639-1.

2

CRA unique identifier

A rendszerben használt belső kód a hitelminősítő intézet azonosítására. A fájlt beküldő hitelminősítő intézet BIC-kódja.

Kötelező.

ISO 9362.

3

Version

A fájl létrehozásához használt XML Schema Definition (XSD) verziószáma.

Kötelező.

Meg kell adni a pontos verziószámot.

4

Creation date

A fájl létrehozásának dátuma.

Kötelező.

ISO 8601 dátumformátum

(ÉÉÉÉ-HH-NN).

5

Creation time

A fájl létrehozásának időpontja, amelyet a fájlt létrehozó hitelminősítő intézetre érvényes helyi idő alapján kell bejelenteni, az egyezményes koordinált világidőhöz (Coordinated Universal Time – UTC) viszonyított +/– órákban kifejezve.

Kötelező.

ISO 8601 időformátum

(ÓÓ-PP-MM).

6

Creation time offset

Jelzi a fájl létrehozásának időpontjára vonatkozó helyi időnek az egyezményes koordinált világidőtől (UTC) való, órában kifejezett eltérését. Elkülönített almező (+/–) órákban kifejezett érték megjelölésére, amelyet a nyári időszámítás szerint ki kell igazítani.

Kötelező.


II. MELLÉKLET

A minősítési adatokat tartalmazó fájl mezőinek jegyzéke

1. táblázat:   A minősítési adatokat tartalmazó fájl üzleti adatmezőinek jegyzéke

Szám

Mezőazonosító

Megnevezés

Típus

Formai követelmény

1

Rating identifier

A minősítés egyedi azonosítója, amelynek változatlannak kell maradnia.

Kötelező.

2

Rating name

A minősítés neve vagy leírása. Azonosítja a minősítést, az eszközt vagy a minősített kibocsátót.

Nem kötelező.

3

Internal instrument identifier

Egyedi kód a minősített pénzügyi eszköz azonosításához. Az azonosítónak változatlannak kell maradnia.

Kötelező.

Csak strukturált pénzügyi eszközök minősítésekor alkalmazandó (strukturált befektetési eszközök – SIV) esetén nem).

4

Standard instrument identifier

A minősített eszköz nemzetközi értékpapír-azonosító száma (ISIN). Az azonosítónak változatlannak kell maradnia.

Nem kötelező.

Csak strukturált pénzügyi eszközök minősítésekor alkalmazandó (SIV esetén nem).

ISO 6166 kód.

5

Internal issuer identifier

A kibocsátó (vagy a kibocsátó anyavállalata) egyedi azonosítója. Az azonosítónak változatlannak kell maradnia.

Kötelező.

Csak vállalati adósság/államadósság/államháztartás és SIV minősítésekor alkalmazandó.

6

Standard issuer identifier

A kibocsátó egyedi BIC-kódja. Az azonosítónak változatlannak kell maradnia.

Nem kötelező.

Csak vállalati adósság/államadósság/államháztartás és SIV minősítésekor alkalmazandó.

ISO 9362 kód.

7

Rating BOP

A jelentéstételi időszak kezdetén érvényes minősítési fokozat. Azonosnak kell lennie az előző minősítési időszak záró időpontjában érvényes fokozattal, kivéve a minősítési skála változása esetén.

Kötelező.

Csak azokra a minősítésekre alkalmazandó, amelyek a jelentéstételi időszak elején léteztek.

8

Rating EOP

A jelentéstételi időszak végén érvényes minősítési fokozat.

Kötelező.

Csak azokra a minősítésekre alkalmazandó, amelyek a jelentéstételi időszak végén léteztek.

9

New rating

Megjelöli, hogy a minősítés a jelentéstételi időszakban első alkalommal készült.

Kötelező.

10

Withdrawal

Megjelöli, hogy a minősítés a jelentéstételi időszakban visszavonásra került. A visszavonás után az adott minősítésről többé nem kell jelentést tenni a következő jelentéstételi időszakokban.

Kötelező, ha a minősítés a jelentéstételi időszakban visszavonásra került.

11

Withdrawal reason

A „withdrawal” mező kitöltése esetén az indok megadása.

A „withdrawal” mező kitöltése esetén kötelező.

„1” – amennyiben a kibocsátóra/kibocsátásra vonatkozó információ helytelen vagy nem elegendő,

„2” – a minősített szervezet csődje vagy adósságának átütemezése esetén,

„3” – a minősített szervezet reorganizációja esetén, ideértve például egyesülést vagy felvásárlást,

„4” – az adósságkötelezvény lejárata esetén,

„5” – a minősítésnek a hitelminősítő intézet üzleti modelljéből következő automatikus érvénytelensége esetén,

„6” – egyéb indok miatt lezárt minősítés.

12

Default

Megállapítja, hogy a minősített kibocsátó vagy eszköz esetében történt-e a jelentéstételi időszakban a 9. cikk (2) bekezdése szerinti nemteljesítés.

Kötelező.

13

Solicited/Unsolicited

A hitelminősítés akkor minősül megbízás nélkülinek, ha nem a kibocsátó vagy a minősített szervezet megbízásából készül. A hitelminősítés akkor minősül megbízáson alapulónak, ha a kibocsátó, a minősített szervezet vagy annak ügynöke ad megbízást annak elkészítésére.

Kötelező.

„S” – ha a minősítés megbízáson alapul,

„U” – ha a minősítés megbízás nélküli,

„N” – ha a 2010. szeptember 7-ét megelőző jelentéstételi időszakokra nem áll rendelkezésre ez az információ.

14

Location of the issuance of the rating

Meghatározza a minősítés kibocsátóját.

Kötelező.

„I” – ha a minősítést az Unióban egy, az 1060/2009/EK rendeletnek megfelelően nyilvántartásba vett hitelminősítő intézet adta ki,

„E” – ha a minősítés az 1060/2009/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésének megfelelően befogadott,

„T” – ha a minősítést a módosított 1060/2009/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésének megfelelően hitelesített hitelminősítő intézet adta ki,

„N” – ha a 2010. szeptember 7-ét megelőző jelentéstételi időszakokra nem áll rendelkezésre ez az információ,

„O” – bármely egyéb esetben.

15

Time horizon

Megállapítja, hogy a minősítés rövid vagy hosszú távú-e. Változatlannak kell maradnia.

Kötelező.

„S” – rövid távú minősítés esetén,

„L” – hosszú távú minősítés esetén.

16

Rating type

Megállapítja, hogy vállalati, államadósságra és államháztartásra vagy strukturált pénzügyi eszközökre vonatkozó minősítésről van-e szó. Változatlannak kell maradnia.

Kötelező.

„C” – vállalati minősítés esetén,

„S” – államadósságra vagy államháztartásra vonatkozó minősítés esetén,

„T” – strukturált pénzügyi eszközökre vonatkozó minősítés esetén.

17

Country

A minősített kibocsátó/eszköz országkódja.

Kötelező.

ISO 3166-1. A „ZZ” kódot a „nemzetközi” kategória azonosítására kell használni.

18

Industry

Az az iparági szegmens, amelybe a kibocsátó tartozik.

Kötelező.

Vállalati minősítések esetén alkalmazandó.

„FI” – pénzügyi intézmény, például hitelintézet vagy befektetési vállalkozás esetén,

„IN” – biztosítók esetén,

„CO” – ha olyan vállalati kibocsátóról van szó, amely nem minősül pénzügyi intézménynek vagy biztosítónak.

19

Sector

Alkategóriákat határoz meg az államadósságra és államháztartásra vonatkozó minősítések esetén.

Kötelező.

Államadósság és államháztartás minősítése esetén alkalmazandó.

„FC” – külföldi fizetőeszközben denominált államadósság minősítése esetén,

„SL” – hazai fizetőeszközben denominált államadósság minősítése esetén,

„SM” – alsóbb államszervezeti szint vagy önkormányzat minősítése esetén,

„SO” – szupranacionális szervezet minősítése esetén,

„PE” – állami szervezet minősítése esetén.

20

Asset class

Meghatározza a fő eszközosztályokat a strukturált pénzügyi eszközök minősítéséhez.

Kötelező.

Strukturált pénzügyi eszközök minősítése esetén alkalmazandó.

„ABS” – eszközfedezetű értékpapír,

„RMBS” – lakóingatlannal fedezett értékpapír,

„CMBS” – üzleti ingatlannal fedezett értékpapír,

„CDO” – fedezett adósságkötelezvény,

„ABCP” – eszközfedezetű kereskedelmi értékpapír,

„OTH” – minden más esetben.

21

Sub-asset

Meghatározza az alosztályokat az ABS, RMBS és CDO minősítésekhez.

Kötelező.

A strukturált pénzügyi eszközök meghatározott eszközosztályaira alkalmazandó.

ABS esetén:

„CCS” – hitelkártyakövetelés-alapú értékpapír,

„ALB” – gépjárműhitel-alapú értékpapír,

„OTH” – ABS egyéb típusai.

RMBS esetén:

„HEL” – szabad felhasználású jelzáloghitel,

„PRR” – elsőrendű RMBS,

„NPR” – egyéb RMBS.

CDO esetén:

„CFH” – cash flow vagy hibrid CDO/CLO,

„SDO” – szintetikus CDO/CLO,

„MVO” – piaci értékű CDO.

22

Vintage year

Meghatározza a minősített eszköz kibocsátásának idejét. Változatlannak kell maradnia.

Kötelező.

Strukturált pénzügyi eszközök minősítése esetén alkalmazandó.

23

Responsible CRA unique identifier

A minősítésért felelős szervezet BIC-kódja, vagyis:

ha a minősítést az EU-ban adták ki, akkor a minősítést kibocsátó, az 1060/2009/EK rendelet szerint nyilvántartásba vett hitelminősítő intézeté,

ha a minősítés befogadott, akkor a minősítést befogadó, az 1060/2009/EK rendelet szerint nyilvántartásba vett hitelminősítő intézeté,

ha a minősítést olyan hitelminősítő intézet adta ki, amelyet az 1060/2009/EK rendelet szerint hitelesítettek, akkor a hitelesített intézeté,

ha a minősítést harmadik országban bocsátották ki, és nem fogadta be valamely, az 1060/2009/EK rendelet szerint nyilvántartásba vett hitelminősítő intézet, akkor a harmadik országbeli hitelminősítő intézeté.

Kötelező.

ISO 9362.

24

Historical reporting period of the rating

Meghatározza a minősítés jelentéstételi időszakát, ha az a múltra vonatkozik. Akkor kell használni, ha a minősítésről egy már közzétett időszakra vonatkozóan tesznek jelentést, ténybeli hibák helyesbítése céljából.

Nem kötelező.

ISO 8601 dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN).

25

Reason for historical rating reporting

Annak indoka, miért kerül sor a minősítés jelentésére egy korábbi jelentés tárgyát képező időszakra.

A „Historical reporting period of the rating” mező kitöltése esetén kötelező.


2. táblázat:   Minősítési adatok törlésére szolgáló mezők jegyzéke

Szám

Mezőazonosító

Megnevezés

Típus

Formai követelmény

1

Rating identifier

Meglévő minősítésazonosító törlésének bejelentése.

Kötelező.

2

Reason for Historic Cancellation

Annak indoka, miért kerül törlésre a minősítés az összes korábban bejelentett időszakra.

Nem kötelező.

Teljes törlés (a minősítés törlése az összes időszakra vonatkozóan) esetén kötelező.


3. táblázat:   A minősítési adatokat tartalmazó fájl technikai adatmezőinek jegyzéke

Szám

Mezőazonosító

Megnevezés

Típus

Formai követelmény

1

Language

Meghatározza a fájl nyelvét.

Kötelező.

ISO 639-1.

2

CRA unique identifier

A rendszerben használt belső kód a hitelminősítő intézet azonosítására. A fájlt beküldő hitelminősítő intézet BIC-kódjának kell lennie.

Kötelező.

ISO 9362.

3

Version

A fájl létrehozásához használt XML Schema Definition (XSD) verziószáma.

Kötelező.

Meg kell adni a pontos verziószámot.

4

Creation date

A fájl létrehozásának dátuma.

Kötelező.

ISO 8601 dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN).

5

Creation time

A fájl létrehozásának időpontja, amelyet a fájlt létrehozó hitelminősítő intézetre érvényes helyi idő alapján kell bejelenteni, az egyezményes koordinált világidőhöz (Coordinated Universal Time – UTC) viszonyított +/– órákban kifejezve.

Kötelező.

ISO 8601 időformátum (ÓÓ-PP-MM).

6

Creation time offset

Jelzi a fájl létrehozásának időpontjára vonatkozó helyi időnek az egyezményes koordinált világidőtől (UTC) való, órában kifejezett eltérését. Elkülönített almező (+/–) órákban kifejezett érték megjelölésére, amelyet a nyári időszámítás szerint ki kell igazítani.

Kötelező.

7

Reporting period

Azonosítja a fájl jelentéstételi időszakát. Azonos az időszak kezdetének dátumával.

Kötelező.

BOP-dátum (az időszak kezdete) ISO 8601 dátumformátumban (ÉÉÉÉ-HH-NN).

8

Number of records

A fájlban található minősítési adatállományok teljes száma, beleértve a minősítések bejelentését és törlését.

Kötelező.


30.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 140/32


A BIZOTTSÁG 449/2012/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2012. március 21.)

az 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hitelminősítő intézetek részéről a nyilvántartásba vétel és a hitelesítés során közlendő információkra vonatkozó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hitelminősítő intézetekről szóló, 2009. szeptember 16-i 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 21. cikke (4) bekezdésének a) és b) pontjára,

mivel:

(1)

Összhangban az 1060/2009/EK rendelet általános célkitűzéseivel és különös tekintettel az Unióban kibocsátott hitelminősítések minőségéhez, a pénzügyi stabilitáshoz, valamint a fogyasztó- és befektetővédelemhez tett hozzájárulásra, e rendelet célja annak biztosítása, hogy a nyilvántartásbavételi és hitelesítési eljárás során az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (EÉPH) részére benyújtandó információk közlésére egységes szabályok vonatkozzanak annak érdekében, hogy az EÉPH megalapozott döntést hozhasson a hitelminősítő intézetek nyilvántartásba vételéről, illetőleg hitelesítéséről.

(2)

A kiegészítő információkból eredő, a befektetővédelem és a pénzügyi stabilitás terén megmutatkozó hosszú távú haszon a várakozások szerint ellensúlyozza a nyilvántartásba vétel rövid távon, esetlegesen felmerülő további költségeit.

(3)

A rendeletben meg kell határozni azokat az információkat, amelyeket a hitelminősítő intézetek a nyilvántartásba vétel iránti kérelem részeként benyújtanak az EÉPH részére. Az ebben a rendeletben előírt egyes információk adott esetben nem alkalmazandók az újonnan alapított hitelminősítő intézetekre, amennyiben a hitelminősítési üzletágban szerzett tapasztalat hiányára vagy egyéb okokra hivatkozva kérelmezik az erre vonatkozó mentességet. A rendelet nem akadályozhatja az újonnan alapított és a piacra belépni szándékozó hitelminősítő intézetek piacra lépését. Mindemellett a kérelmezőknek egyértelmű magyarázattal kell szolgálniuk arra, hogy miért tekintettek el az adott kérelemben meghatározott valamely információ benyújtásától.

(4)

Az EÉPH részére benyújtandó valamennyi információt olyan tartós adathordozón kell rendelkezésre bocsátani, amely lehetővé teszi az információknak a későbbi felhasználás céljára történő megőrzését. A hitelminősítő intézetek által benyújtott információk könnyű azonosíthatósága érdekében valamennyi dokumentumot hivatkozási számmal kell ellátni.

(5)

Annak érdekében, hogy az EÉPH megállapíthassa, hogy a hitelminősítő intézet tulajdonosainak tevékenységeiből és üzleti érdekeltségeiből adódó esetleges összeférhetetlenségek veszélyeztethetik-e a hitelminősítő intézet függetlenségét, a hitelminősítő intézeteket kötelezni kell arra, hogy nyújtsanak tájékoztatást tulajdonosaik tevékenységeiről és anyavállalatuk tulajdoni viszonyairól.

(6)

A hitelminősítő intézeteknek információval kell szolgálniuk irányító szerveik összetételéről, működéséről és függetlenségéről annak érdekében, hogy az EÉPH megállapíthassa, a vállalatirányítási struktúra biztosítja-e a hitelminősítő intézet függetlenségét és az összeférhetetlenségek elkerülését.

(7)

Annak érdekében, hogy az EÉPH megállapíthassa a hitelminősítő intézet felső vezetésének jó hírnevét, tapasztalatát és szaktudását, a hitelminősítő intézet köteles benyújtani a felső vezetés tagjainak önéletrajzát, közelmúltban készült erkölcsi bizonyítványát és a tagok jó hírnevét igazoló saját nyilatkozatát.

(8)

Annak megállapítására, hogy a hitelminősítő intézet milyen módon jár el az összeférhetetlenség kiküszöbölése, kezelése és feltárása során, a hitelminősítő intézet köteles az EÉPH rendelkezésére bocsátani a fennálló és esetleges összeférhetetlenségek aktualizált jegyzékét, amely legalább azokat az összeférhetetlenségeket tartalmazza, amelyek a kiegészítő szolgáltatások nyújtásából, a hitelminősítési tevékenységek kiszervezéséből, valamint a hitelminősítő intézet és a harmadik felek közötti kölcsönhatásból erednek. Az említett jegyzékben rögzítendő összeférhetetlenségek feltérképezése során a hitelminősítő intézetnek figyelembe kell vennie az azon vállalkozáscsoporthoz tartozó más szervezetek kapcsán esetlegesen felmerülő összeférhetetlenségeket is, amelynek tagja. Ennélfogva figyelembe kell venni azokat a vállalkozáscsoporton belüli szabályokat is, amelyek a feladatok elosztására, valamint a vállalkozáscsoporthoz tartozó különböző szervezetek által nyújtott kiegészítő szolgáltatásokra vonatkoznak.

(9)

Jóllehet az Unióban székhellyel rendelkező hitelminősítő intézetek fióktelepei nem minősülnek jogi személynek, az említett hitelminősítő intézetek kötelesek elkülönített információkat közölni fióktelepeik vonatkozásában, hogy ezáltal lehetővé tegyék az EÉPH számára a fióktelepek szervezeti felépítésben elfoglalt helyének pontos feltérképezését, a fióktelepek felső vezetése alkalmasságának és megfelelőségének megállapítását, valamint annak értékelését, hogy a jelenlegi ellenőrzési mechanizmusok, a megfelelés ellenőrzése, valamint az egyéb meglévő funkciók kellően hatékonyak-e ahhoz, hogy általuk a fióktelepben rejlő kockázatok megfelelő módon feltárhatók, értékelhetők és kezelhetők legyenek.

(10)

A kiegészítő szolgáltatásokkal kapcsolatos, lehetséges összeférhetetlenségek vonatkozásában benyújtandó információknak a hitelminősítő intézet valamennyi olyan üzleti tevékenységére is ki kell terjedniük, amely nem képezi a hitelminősítési tevékenység részét.

(11)

Annak érdekében, hogy az EÉPH megállapíthassa, hogy a hitelminősítő intézetekre vonatkozó harmadik országbeli szabályozási keret legalább olyan szigorú követelményeket tartalmaz, mint a jelenlegi uniós szabályozás, az adott harmadik országban kibocsátott hitelminősítést befogadni szándékozó hitelminősítő intézet köteles az EÉPH-t részletesen tájékoztatni a harmadik ország szabályozási keretéről és annak a jelenlegi uniós szabályozással való összehasonlíthatóságáról. Amennyiben ez az információ – tekintettel más befogadási kérelmekre – már az EÉPH rendelkezésére áll, és az EÉPH úgy ítéli meg, hogy az érintett harmadik ország szabályozási kerete legalább olyan szigorú követelményeket tartalmaz, mint a jelenlegi uniós szabályozás, a kérelmező hitelminősítő intézetet mentesíteni kell az erre vonatkozó információ benyújtására vonatkozó kötelezettség alól. A kérelmező hitelminősítő intézeteknek azonban minden esetben igazolniuk kell, hogy a harmadik ország hitelminősítő intézeteinek a befogadni szándékozott hitelminősítés kibocsátását eredményező hitelminősítő tevékenysége megfelel a harmadik ország szabályozásában meghatározott követelményeknek, valamint, hogy adottak a harmadik ország hitelminősítő intézetei által folytatott hitelminősítési tevékenység ellenőrzésére szolgáló eljárások.

(12)

Ebben a rendeletben meg kell határozni azokat az információkat, amelyeket a hitelminősítő intézetnek a hitelesítés iránti kérelemhez, valamint a pénzügyi piacok stabilitása vagy integritása szempontjából vett – az 1060/2009/EK rendelet 5. cikkében említett – rendszerszempontú jelentőségének felméréséhez kell biztosítania. A hitelminősítő intézetnek és az általa folytatott hitelminősítési tevékenységeknek az egy vagy több tagállam stabilitásának szempontjából vett rendszerszempontú jelentőségét ebben a rendeletben a hitelminősítő intézet hitelminősítési tevékenységeinek terjedelme, valamint az érintett hitelminősítések Unión belüli felhasználói közötti keresztkapcsolatok alapján kell megállapítani.

(13)

E rendelet alapját az EÉPH által az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 10. cikkében meghatározott eljárás szerint a Bizottsághoz benyújtott szabályozási technikaistandard-tervezet képezi.

(14)

Az EÉPH nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozási technikaistandard-tervezetekről, elemezte az ezekkel összefüggésben felmerülő, esetleges költségeket és hasznot, és kikérte az 1095/2010/EU rendelet 37. cikke alapján létrehozott értékpapír-piaci érdekképviseleti csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1.   FEJEZET

TÁRGY

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet meghatározza a hitelminősítő intézetek által az alább felsorolt kérelmek részeként az EÉPH részére benyújtandó információkra vonatkozó szabályokat:

a)

nyilvántartásba vétel iránti kérelem az 1060/2009/EK rendelet II. melléklete alapján; vagy

b)

hitelesítés iránti kérelem, valamint a pénzügyi piacok stabilitása vagy integritása szempontjából vett – az 1060/2009/EK rendelet 5. cikkében említett – rendszerszempontú jelentőség értékelésére vonatkozó kérelem.

2.   FEJEZET

NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL

1.   SZAKASZ

Általános rendelkezések

2. cikk

A kérelem formátuma

(1)   A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet olyan adathordozó eszközön kell benyújtani, amely lehetővé teszi az információknak a későbbi hozzáférést biztosító módon történő tárolását és a tárolt információk változatlan formában történő megjelenítését.

(2)   A hitelminősítő intézet az általa benyújtott összes dokumentumot egyedi hivatkozási számmal látja el, valamint gondoskodik arról, hogy az általa benyújtott információk esetében egyértelműen kiderüljön, hogy ezek a rendelet mely követelményére vonatkoznak, továbbá melyik dokumentumban találhatók. A hitelminősítő intézet a kérelem részeként benyújtja az I. mellékletben meghatározott táblázatot, amelyben egyértelműen feltünteti, hogy mely dokumentum tartalmazza az e rendelet értelmében benyújtandó információkat.

(3)   Ha az ebben a rendeletben foglalt valamely követelmény a hitelminősítő intézet kérelmére nem alkalmazandó, úgy ezt a hitelminősítő intézet – az indokok feltüntetésével – az I. mellékletben meghatározott táblázatban rögzíti.

(4)   Ha a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet hitelminősítő intézetek csoportja nyújtja be, a kérelemben egyértelműen fel kell tüntetni, hogy az egyes információk mely hitelminősítő intézetre vonatkoznak. Ha valamely információ hitelminősítő intézetek csoportjához tartozó, egynél több hitelminősítő intézetre egyaránt vonatkozik, az adott információt az I. mellékletben foglalt táblázat kitöltése során azonos hivatkozási számmal kell ellátni.

3. cikk

A kérelemben foglalt adatok pontosságának és teljességének igazolása

A nyilvántartásba-vételi eljárás vagy a hitelesítési eljárás során az EÉPH részére benyújtott valamennyi információhoz a hitelminősítő intézet felső vezetésének tagja vagy a felső vezetés által meghatalmazott képviselő által aláírt kísérőlevelet kell mellékelni, amely igazolja, hogy a közölt adatok a benyújtás napján a hitelminősítő intézet felső vezetésének legjobb tudomása szerint pontosak és teljesek voltak.

4. cikk

Az alkalmazottak száma

Az alkalmazottak számát valamennyi erre vonatkozó információban teljes munkaidős egyenértékben kifejezve kell megadni (az összes munkaóra száma elosztva a vonatkozó nemzeti jogszabályokban meghatározott munkaév keretében díjazásban részesítendő munkaórák legmagasabb számával).

5. cikk

Hitelminősítési osztályok

A hitelminősítési osztályokra vonatkozó információk közlése során az alábbi hitelminősítési osztályokat lehet alkalmazni:

a)

az államadóság és az államháztartás minősítése;

b)

strukturált pénzügyi eszközök minősítése;

c)

vállalati minősítések:

i.

pénzintézetek, ideértve a hitelintézeteket és a befektetési vállalkozásokat;

ii.

biztosítók;

iii.

vállalati kibocsátók, amelyek nem minősülnek pénzügyi intézménynek vagy biztosítónak.

6. cikk

Szabályzatok és eljárások

(1)   A kérelemben közölt szabályzatok és eljárások kapcsán a következő információkat kell feltüntetni vagy mellékelni:

a)

a szabályzatok és eljárások jóváhagyásáért és alkalmazásáért felelős személy vagy személyek megnevezése;

b)

a szabályzatoknak és eljárásoknak való megfelelés érvényesítésének és nyomon követésének módja, valamint az ezekért felelős személy vagy személyek megnevezése;

c)

a szabályzatok megsértésekor alkalmazandó intézkedések leírása;

d)

az EÉPH értesítésére szolgáló eljárás, amely akkor kerül alkalmazásra, ha a szabályzatok vagy eljárások lényeges megsértése a nyilvántartásba-vételi vagy az eredeti hitelesítési eljáráshoz kapcsolódó feltételek teljesülésének meghiúsulását eredményezheti.

(2)   A hitelminősítő intézetek az e rendelet alapján fennálló, a szabályzatokkal és eljárásokkal kapcsolatos információk közlésére vonatkozó kötelezettségüknek a megfelelő szabályzatokat és eljárásokat tartalmazó dokumentum másolatának benyújtásával is eleget tehetnek.

7. cikk

A hitelminősítések azonosítása, jogállása és osztályozása

A hitelminősítő intézet az EÉPH rendelkezésére bocsátja az alábbiakat:

a)

az e rendelet II. mellékletében felsorolt információk;

b)

a vonatkozó cégnyilvántartásból vagy bírósági nyilvántartásból származó cégkivonat vagy a hitelminősítő intézet cégbejegyzésének helyét, valamint fő üzleti tevékenységét bizonyító, a kérelem napjára szóló egyéb dokumentum.

2.   SZAKASZ

Tulajdonosi struktúra

8. cikk

A hitelminősítő intézet tulajdonosai és anyavállalata

(1)   A hitelminősítő intézet az EÉPH rendelkezésére bocsátja az alábbiakat:

a)

azoknak a személyeknek a jegyzéke, akik a hitelminősítő intézetben közvetve vagy közvetlenül a tőke vagy a szavazati jogok legalább 5 %-át birtokolják, illetve akik részesedésük által a hitelminősítő intézet irányítására jelentős befolyást gyakorolhatnak;

b)

a III. melléklet 1. és 2. pontjában meghatározott információk valamennyi fent említett személy vonatkozásában.

(2)   A hitelminősítő intézet az EÉPH rendelkezésére bocsátja továbbá az alábbiakat:

a)

azoknak a vállalkozásoknak a jegyzéke, amelyekben az (1) bekezdésben említett személyek a tőke vagy a szavazati jogok legalább 5 %-át birtokolják, illetve amely vállalkozások irányítására ezek a személyek jelentős befolyást gyakorolnak;

b)

a III. melléklet 3. pontjában említett üzleti tevékenység megnevezése.

(3)   Ha a hitelminősítő intézet anyavállalattal rendelkezik:

a)

megnevezi azt az országot, amelyben az anyavállalat székhelye található;

b)

feltünteti, hogy az anyavállalat rendelkezik-e engedéllyel, szerepel-e a nyilvántartásban és felügyelet alá tartozik-e.

9. cikk

A tulajdonosi kapcsolatokat bemutató ábra

A hitelminősítő intézet az EÉPH rendelkezésére bocsátja az anyavállalatok, a leányvállalatok és valamennyi, az Unióban székhellyel rendelkező kapcsolt szervezet, valamint ezek fióktelepei között fennálló tulajdonosi kapcsolatokat ábrázoló ábrát. Az ábrában a vállalkozásokat teljes megnevezésük, jogállásuk, valamint a bejegyzett székhely és központi iroda címének feltüntetésével kell megadni.

3.   SZAKASZ

Szervezeti felépítés és vállalatirányítás

10. cikk

Szervezeti ábra

A hitelminősítő intézet az EÉPH rendelkezésére bocsátja a szervezeti felépítését részletező szervezeti ábrát, amely tartalmazza a lényeges feladatok egyértelmű meghatározását, valamint az egyes lényeges feladatokért felelős személyek nevét. A lényeges feladatok magukban foglalják legalább a felső vezetést, valamint a fióktelepek tevékenységét irányító személyek és a vezető hitelminősítő elemzők körét. Ha a hitelminősítő intézet kiegészítő szolgáltatásokat nyújt, a szervezeti ábra a szervezeti felépítés bemutatása során e szolgáltatásokra is kitér.

11. cikk

Szervezeti felépítés

(1)   A hitelminősítő intézet a szabályzataira és eljárásaira vonatkozó információk keretében az EÉPH rendelkezésére bocsátja az 1060/2009/EK rendelet I. melléklete A. szakaszának 5. pontjában meghatározott megfelelési funkcióval és az 1060/2009/EK rendelet I. melléklete A. szakaszának 9. pontjában meghatározott felülvizsgálati funkcióval kapcsolatos információkat, valamint az 1060/2009/EK rendelet I. melléklete A. szakaszának 4. és 10. pontjában meghatározott követelmények teljesítésére létrehozott szabályzatokra és eljárásokra vonatkozó információkat.

Az ennek a bekezdésnek megfelelően nyújtott információk magukban foglalják a IV. melléklet 1., 3. és 4. pontjában meghatározott információkat.

(2)   Ha az (1) bekezdésben említett szabályzatok és eljárások végrehajtására a vállalkozáscsoport szintjén kerül sor, a hitelminősítő intézet az EÉPH rendelkezésére bocsátja a IV. melléklet 2. pontjában foglalt információkat is.

(3)   A hitelminősítő intézet az EÉPH rendelkezésére bocsátja továbbá a X. mellékletben meghatározott információkat.

12. cikk

Vállalatirányítás

(1)   A hitelminősítő intézet az EÉPH rendelkezésére bocsátja a belső vállalatirányítási szabályzatokra és eljárásokra, valamint a felső vezetés, így többek között a hitelminősítő intézet igazgatótanácsa vagy felügyelőbizottsága, annak független tagjai, továbbá az esetleges bizottságok hatásköreire vonatkozó információkat.

(2)   Valamely elismert vállalatirányítási magatartási kódex alkalmazása esetén a hitelminősítő intézet megnevezi az adott magatartási kódexet, valamint megindokolja az ettől való bármely eltérést.

(3)   A hitelminősítő intézet rendelkezésre bocsátja az V. melléklet 1. és 2. pontjában meghatározott információkat igazgatótanácsa és felügyelőbizottsága tagjainak vonatkozásában.

(4)   A hitelminősítő intézet az EÉPH rendelkezésére bocsátja az V. melléklet 3. pontjában említett dokumentumok másolatát.

4.   SZAKASZ

A hitelminősítő tevékenység végrehajtását biztosító pénzügyi források

13. cikk

Pénzügyi beszámolók

(1)   A hitelminősítő intézet az EÉPH rendelkezésére bocsátja a kérelem benyújtásának napját megelőző három pénzügyi évre vonatkozó éves pénzügyi beszámolók, továbbá adott esetben az egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatások másolatát, amennyiben a hitelminősítő intézet rendelkezik az említett dokumentumokkal. Ha a hitelminősítő intézet pénzügyi kimutatásai esetében az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló, 2006. május 17-i 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) 2. cikkének (1) bekezdése könyvvizsgálatot ír elő, a pénzügyi beszámolóknak az éves és konszolidált pénzügyi kimutatásokra vonatkozó auditjelentést is tartalmazniuk kell.

(2)   Ha az (1) bekezdésben említett pénzügyi beszámolók nem elérhetők az előírt időszak vonatkozásában, a hitelminősítő intézet az EÉPH rendelkezésére bocsátja évközi pénzügyi beszámolóját.

(3)   Ha a hitelminősítő intézet valamely vállalkozáscsoport leányvállalata, rendelkezésre bocsátja az anyavállalat éves pénzügyi beszámolóit a kérelem benyújtásának napját megelőző három pénzügyi év vonatkozásában.

(4)   A hitelminősítő intézet az EÉPH rendelkezésére bocsátja a megbízható számviteli eljárások biztosítására elfogadott intézkedések leírását.

5.   SZAKASZ

Alkalmazottak és díjazás

14. cikk

Személyzeti szabályzatok és eljárások

(1)   A hitelminősítő intézet az EÉPH rendelkezésére bocsátja az alábbi szabályzatokkal és eljárásokkal kapcsolatos információkat:

a)

az 1060/2009/EK rendelet I. melléklete C. szakaszának 5. pontja szerinti, a megfelelési vezetőnek tett jelentés valamennyi olyan esetben, amikor valamely, az 1060/2009/EK rendelet I. melléklete C. szakaszának 1. pontjában említett személy úgy véli, hogy más ilyen személy olyan módon járt el, amely megítélése szerint jogellenes;

b)

a vezető hitelminősítő elemzők, a hitelminősítő elemzők és a hitelminősítéseket jóváhagyó személyek rotációja;

c)

a hitelminősítő elemzők, a hitelminősítéseket jóváhagyó személyek, a felső vezetés és a megfelelési vezető esetében alkalmazott díjazási és teljesítményértékelési gyakorlatok;

d)

a hitelminősítési eljárás területét érintő képzési és fejlesztési intézkedések, ideértve a hitelminősítési tevékenység folytatásához megkövetelt bármely vizsgát vagy egyéb formális értékelést.

(2)   A hitelminősítő intézet az EÉPH rendelkezésére bocsátja továbbá az alábbiakat:

a)

az egyes munkavállalóktól való túlzott függésben rejlő kockázatok csökkentésére irányuló intézkedések leírása;

b)

az egyes hitelminősítési osztályok tekintetében a módszerek és modellek kidolgozásáért és felülvizsgálatáért felelős kvantitatív elemzői csoportok méretére és tapasztalataira vonatkozó információk;

c)

a név és beosztás megadása a hitelminősítő intézet valamennyi olyan alkalmazottjának vonatkozásában, aki saját vagy a hitelminősítő intézet nevében kötelezettségvállalást tett egy másik szervezet felé a hitelminősítő intézetek csoportján belül;

d)

a hitelminősítő elemzők, vezető hitelminősítő elemzők és megfelelési vezetők átlagos éves javadalmazása az utolsó három pénzügyi évben a javadalmazás rögzített és változó összetevőinek feltüntetésével.

(3)   A hitelminősítő intézet ismerteti azokat a szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a hitelminősítő intézet tudomást szerez arról, ha egy hitelminősítő elemző – az 1060/2009/EK rendelet I. melléklete C. szakaszának 6. pontja értelmében – megszünteti munkaviszonyát és egy minősített szervezetnél kerül alkalmazásba. A hitelminősítő intézet ismerteti azokat a szabályokat, amelyek biztosítják, hogy az 1060/2009/EK rendelet I. melléklete C. szakaszának 7. pontjában meghatározott tilalom ismert legyen az 1060/2009/EK rendelet I. melléklete C. szakaszának 1. pontjában említett személyek előtt.

15. cikk

Alkalmasság és megfelelőség

(1)   A hitelminősítő intézet az EÉPH rendelkezésére bocsátja az alábbiakban felsorolt személyek önéletrajzát, amely tartalmazza a korábbi munkaviszonyokat, ezek időtartamát, valamint a betöltött beosztások és munkakörök megnevezését és leírását:

a)

a felső vezetés tagjai;

b)

a fióktelepek üzleti tevékenységének irányításával megbízott személyek;

c)

a belső auditért, a belső ellenőrzésért, a megfelelésért, a kockázatelemzésért és a felülvizsgálatért felelős alkalmazottak.

(2)   A hitelminősítő intézet az EÉPH rendelkezésére bocsátja az alábbi információkat felső vezetése valamennyi tagjának vonatkozásában:

a)

az érintett személy származási országa által kiállított, közelmúltban készült erkölcsi bizonyítvány, amennyiben a megfelelő nemzeti hatóságok kibocsátanak ilyet;

b)

az érintett személy jó hírnevét igazoló, aláírt nyilatkozata, mely legalább a VI. mellékletben foglalt állításokat tartalmazza.

6.   SZAKASZ

A hitelminősítések kibocsátása és felülvizsgálata

16. cikk

A hitelminősítési módszerek kidolgozása, hitelesítése, felülvizsgálata és közzététele

(1)   A hitelminősítő intézet valamennyi hitelminősítési osztály vonatkozásában az EÉPH rendelkezésére bocsátja a hitelminősítések meghatározására szolgáló alapvető modellek és módszerek átfogó leírását.

(2)   A hitelminősítő intézet az EÉPH rendelkezésére bocsátja az alábbi szabályzataival és eljárásaival kapcsolatos információkat:

a)

a hitelminősítő módszerek kidolgozására, hitelesítésére és felülvizsgálatára vonatkozó, legalább a VII. melléklet 1. pontjában foglalt információkra kiterjedő információk;

b)

az 1060/2009/EK rendelet I. melléklete E. szakasza I. részének 5. pontjában meghatározott, a hitelminősítési tevékenységek során alkalmazott módszerek közzétételére, valamint a modellek és fő minősítési feltevések leírására vonatkozó információk.

17. cikk

A hitelminősítések kibocsátása

(1)   A hitelminősítő intézet az EÉPH rendelkezésére bocsátja az alábbi információkat:

a)

az egyes hitelminősítési osztályok tekintetében használt minősítési nómenklatúrák;

b)

a hitelminősítő intézet által alkalmazott valamennyi minősítési cselekmény és státus meghatározása;

c)

a hitelminősítő intézetnek a hitelminősítések kibocsátására vonatkozó szabályzatai és eljárásai, ideértve legalább a VII. melléklet 2. pontjában foglalt információkat;

d)

a minősítési bizottságok hatáskörei;

e)

a minősítési döntések közzétételére vonatkozó szabályok ismertetése, ideértve legalább a VII. melléklet 3. pontjában meghatározott információkat;

f)

a módszerek valamennyi hitelminősítési osztályra, irodára és régióra kiterjedő következetes alkalmazását, továbbá végrehajtását biztosító meglévő eljárások leírása.

(2)   A hitelminősítő intézetek az (1) bekezdés c) és e) pontjában meghatározott szabályzatok és eljárások kapcsán megadják a megbízáson alapuló és megbízás nélküli minősítések kezelése közötti összes eltérést.

(3)   Ha a hitelminősítési eljárás rendszeres auditálását független harmadik fél végzi, a hitelminősítő intézet az EÉPH rendelkezésére bocsátja a legutóbbi auditjelentést.

(4)   A hitelminősítő intézet az EÉPH rendelkezésére bocsátja továbbá az alábbi információkat:

a)

az adatszolgáltatók kiválasztásával kapcsolatos részletes adatok és feltételek;

b)

a minősítési modellekhez használt külső és belső inputadatok megbízhatóságára vonatkozó részletes adatok;

c)

a felhasznált adatforrásokkal kapcsolatos részletes adatok.

18. cikk

A hitelminősítések nyomon követése

A hitelminősítő intézet az EÉPH rendelkezésére bocsátja az alábbi szabályzatokkal és eljárásokkal kapcsolatos információkat:

a)

a minősítések nyomon követése a megbízáson alapuló és megbízás nélküli minősítések közötti különbségek közlésével, ideértve legalább a VII. melléklet 4. pontjában meghatározott információkat;

b)

valamely minősítés felülvizsgálatára vagy módosítására vonatkozó határozat közzététele;

c)

a makrogazdasági vagy a pénzügyi piaci feltételekben bekövetkező változások hitelminősítésekre gyakorolt hatásának az 1060/2009/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdésében meghatározott nyomon követése.

7.   SZAKASZ

A kibocsátási és felülvizsgálati eljárások és módszerek leírása

19. cikk

A hitelminősítések bemutatására vonatkozó követelmények

A hitelminősítő intézet az EÉPH rendelkezésére bocsátja az alábbi információkat:

a)

a hitelminősítések közzétételére vonatkozó, az 1060/2009/EK rendelet alábbi rendelkezéseiben meghatározott kötelezettségek teljesítésére irányuló szabályzatok és eljárások:

i.

a 10. cikk (1), (2) és (5) bekezdése;

ii.

az 1. melléklet D. szakaszának I. része;

b)

ha a hitelminősítő intézet strukturált eszközök minősítését is végzi, az 1060/2009/EK rendelet alábbi rendelkezéseivel összefüggő szabályzatok és eljárások:

i.

a 10. cikk (3) bekezdése;

ii.

az I. melléklet B. szakaszának 4. pontja;

iii.

az I. melléklet D. szakaszának II. része;

c)

a jellemzően használt hitelminősítési jelentések mintái vagy egyéb dokumentumok, amelyekből kiderül, hogy a hitelminősítő intézet milyen módon teljesíti vagy tervezi teljesíteni a közzétételi követelményeket; valamint

d)

a hitelminősítő intézet által készített hitelminősítések egyes osztályait jelölő, jellemző betűjelek mintái.

8.   SZAKASZ

Összeférhetetlenségek

20. cikk

Függetlenség és az összeférhetetlenségek elkerülése

(1)   A hitelminősítő intézet az EÉPH rendelkezésére bocsátja az összeférhetetlenségek feltárására, kezelésére és közzétételére szolgáló szabályzataira és eljárásaira vonatkozó információkat, valamint a hitelminősítő elemzőkre és egyéb, a hitelminősítési tevékenységben közvetlenül részt vevő személyekre vonatkozó előírásokat, amelyek legalább a VIII. mellékletben meghatározott követelményeket magukban foglalják.

(2)   A hitelminősítő intézet ismerteti azt az eljárást, amelynek segítségével gondoskodik arról, hogy a megfelelő személyek előtt ismertek legyenek az (1) bekezdésben említett szabályzatok és eljárások. A hitelminősítő intézet ismerteti azokat az eljárásokat, amelyek segítségével biztosítja az 1060/2009/EK rendelet I. melléklete A. szakaszának 9. pontjában meghatározott, a hitelminősítő intézet módszereinek felülvizsgálatáért felelős egység függetlenségét a hitelminősítési tevékenységekért felelős szervezeti egységektől.

(3)   A hitelminősítő intézet ismerteti azokat az ellenőrzéseket, ideértve az információs rendszerek útján végrehajtott ellenőrzéseket, amelyek által biztosítja a díjakról folytatott tárgyalásokat meghatározó, az 1060/2009/EK rendelet 7. cikkének (2) és (3) bekezdésében foglalt követelmények, valamint a hitelminősítési tevékenységekben részt vevő személyekre vonatkozó előírások betartását.

(4)   A hitelminősítő intézet ismerteti a hitelminősítő elemzők függetlenségének biztosítására bevezetett egyéb intézkedéseket és ellenőrzéseket.

21. cikk

Összeférhetetlenségi jegyzék

(1)   A hitelminősítő intézet az EÉPH rendelkezésére bocsátja az őt érintő fennálló vagy esetleges összeférhetetlenségek aktualizált jegyzékét. Ha a hitelminősítő intézet egy vállalkozáscsoport része, a jegyzék tartalmazza az ehhez a vállalkozáscsoporthoz tartozó más szervezetek kapcsán felmerülő összeférhetetlenségeket is.

(2)   A fennálló és esetleges összeférhetetlenségek jegyzéke megállapítja az alábbi esetleges összeférhetetlenségeket:

a)

a kapcsolatban álló harmadik felek vonatkozásában esetlegesen felmerülő összeférhetetlenségek;

b)

a kiegészítő szolgáltatások nyújtásából, valamint a kiszervezett hitelminősítési tevékenységekből eredő esetleges összeférhetetlenségek.

(3)   Az (1) bekezdésben említett jegyzék tartalmazza az esetleges összeférhetetlenségek megszüntetésének, kezelésének és közzétételének módját.

22. cikk

A kiegészítő szolgáltatásokkal kapcsolatos összeférhetetlenségek

(1)   A hitelminősítő intézet az EÉPH rendelkezésére bocsátja azoknak a – humán és műszaki – erőforrásoknak a leírását, amelyeket a hitelminősítő intézet hitelminősítési és kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó részlegei, illetve a hitelminősítő intézet és annak vállalkozáscsoportja közösen vesznek igénybe.

(2)   A hitelminősítő intézet ismerteti a hitelminősítési tevékenységeket ellátó és a kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó részlegek közötti fennálló vagy lehetséges összeférhetetlenségek megelőzésére, közzétételére és mérséklésére szolgáló szabályait.

(3)   A hitelminősítő intézet az EÉPH rendelkezésére bocsátja a hitelminősítési tevékenységeket ellátó és a kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó részlegek közötti fennálló vagy lehetséges összeférhetetlenségek feltérképezésére szolgáló belső értékelések eredményeit tartalmazó dokumentumok másolatát.

9.   SZAKASZ

Üzleti terv

23. cikk

Az üzleti tervre vonatkozó információk

A hitelminősítő intézet az EÉPH rendelkezésére bocsátja a IX. mellékletben meghatározott, a nyilvántartásba vételt követő három évben évente benyújtandó információkat.

10.   SZAKASZ

Hitelminősítések befogadása

24. cikk

Hitelminősítések várható befogadása

Ha egy hitelminősítő intézet az 1060/2009/EK rendelet 4. cikke (3) bekezdésének megfelelően harmadik országok által kibocsátott hitelminősítések befogadását tervezi, az EÉPH rendelkezésére bocsátja a XI. mellékletben foglalt információkat.

11.   SZAKASZ

Kiszervezés

25. cikk

A kiszervezésre vonatkozó követelmények

(1)   Fontos működési funkciók kiszervezése esetén a hitelminősítő intézet az EÉPH rendelkezésére bocsátja az alábbi információkat:

a)

a kiszervezésre vonatkozó szabályzatai;

b)

a fontos működési funkciók kiszervezéséből adódó kockázatok feltárására, kezelésére és nyomon követésére szolgáló, tervezett intézkedés kifejtése;

c)

a hitelminősítő intézet és a kiszervezett tevékenységgel megbízott szervezet között létrejött kiszervezési megállapodások másolata;

d)

a kiszervezett tevékenységek vonatkozásában az utóbbi öt év során kibocsátott belső és külső jelentések másolata.

(2)   Az (1) bekezdés alkalmazásában a fontos működési funkciók az alábbi területeket jelentik: hitelminősítések felülvizsgálata, vezető elemző, hitelminősítési módszerek kidolgozása és felülvizsgálata, minősítések jóváhagyása, belső minőség-ellenőrzés, adattárolás, informatikai rendszerek, informatikai támogatás és számvitel.

3.   FEJEZET

HITELESÍTÉS

1.   SZAKASZ

Hitelesítés iránti kérelem

26. cikk

A hitelesítés iránti kérelemmel benyújtandó információk

(1)   A hitelminősítő intézet az EÉPH rendelkezésére bocsátja az alábbi információkat:

a)

a II. melléklet 1–10. pontjában előírt általános információk;

b)

a 8. cikkben említett, a hitelminősítő intézet tulajdonosaira vonatkozó információk;

c)

a 10. cikkben említett szervezeti ábra;

d)

a hitelminősítési tevékenységet ellátó és a kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó részlegek között fennálló vagy lehetséges összeférhetetlenségek megelőzésére, feltárására és mérséklésére szolgáló, érvényben lévő szabályokra vonatkozó részletes információk;

e)

a 13. cikkben említett, a hitelminősítő intézet pénzügyi forrásaira vonatkozó információ.

(2)   A hitelminősítő intézet az EÉPH rendelkezésére bocsátja az üzleti tevékenységeire vonatkozó alábbi információkat:

a)

a hitelminősítési tevékenységekben és kiegészítő szolgáltatásokban részt vevő állandó szerződéses és ideiglenes szerződéses alkalmazottak számának megadása az utolsó három év vonatkozásában;

b)

ha a kérelmező rendelkezik fiókteleppel, a hitelminősítési tevékenységekben és kiegészítő szolgáltatásokban részt vevő alkalmazottak száma fióktelepenként;

c)

a kérelmező által alkalmazott hitelminősítő elemzők száma. Ha a hitelminősítő intézet rendelkezik fiókteleppel, az egyes fióktelepek által alkalmazott hitelminősítő elemzők száma;

d)

ha a hitelminősítő intézet új fióktelep létrehozását tervezi, az új fióktelep által tervezett üzleti tevékenység típusa, a fióktelep teljes megnevezése, címe, valamint létrehozásának ütemterve;

e)

ha a hitelminősítő intézet új kiegészítő szolgáltatások bevezetését tervezi, az új szolgáltatások leírása, valamint bevezetésük ütemterve;

f)

a hitelminősítő intézet az utolsó három év során, hitelminősítési tevékenységekből és kiegészítő szolgáltatásokból származó bevétele az egyes pénzügyi évekre vonatkozó összes bevétel arányában;

g)

ha a hitelminősítő intézet egy vagy több fiókteleppel rendelkezik, az egyes fióktelepek bevétele az utolsó három évben, az egyes pénzügyi évekre vonatkozó összes bevétel arányában.

(3)   A hitelminősítő intézet az EÉPH rendelkezésére bocsátja továbbá az általa kibocsátott vagy kibocsátásra javasolt hitelminősítésekre vonatkozó alábbi információkat:

a)

hitelminősítési osztályok;

b)

az egyes hitelminősítési osztályok tekintetében használt minősítési nómenklatúrák;

c)

a hitelminősítő intézet által alkalmazott valamennyi minősítési cselekmény és státus meghatározása;

d)

arra vonatkozó részletes adatok, hogy a hitelminősítő intézet megbízáson alapuló minősítések vagy megbízás nélküli minősítések, illetőleg mindkét fajta minősítés előállítását végzi-e;

e)

valamennyi hitelminősítési osztály esetében az adott hitelminősítések előállításában szerzett szakmai tapasztalat (években kifejezve);

f)

valamennyi hitelminősítési osztály esetében a nyilvános és nem nyilvános minősítések jelenlegi és várható aránya.

(4)   A hitelminősítő intézet tájékoztatást nyújt arról, ha jelenleg egy vagy több tagállamban külső hitelminősítő intézményi státusszal rendelkezik, illetve ha tervezi az említett státus megszerzését, és megnevezi az érintett tagállamot.

27. cikk

A hitelesítés iránti kérelemre vonatkozó általános követelmények

A hitelminősítő intézet gondoskodik arról, hogy az általa benyújtott kérelem a kérelem formátuma, a kérelemben foglalt adatok pontosságának igazolása, a hitelminősítési osztályok, az alkalmazottak száma, valamint a szabályzatokra és eljárásokra vonatkozó, az EÉPH rendelkezésére bocsátott információk tekintetében megfelel a 2–6. cikkben foglalt követelményeknek.

2.   SZAKASZ

Rendszerszempontú jelentőség

28. cikk

Rendszerszempontú jelentőség

A hitelminősítő intézet az EÉPH rendelkezésére bocsátja a XII. mellékletben meghatározott, a hitelminősítő intézet által kiadott hitelminősítések rendszerszempontú jelentőségére, továbbá a hitelminősítő intézet hitelminősítési tevékenységének az egy vagy több tagállam pénzügyi piacának pénzügyi stabilitására vagy integritására gyakorolt hatására vonatkozó információkat.

4.   FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

29. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. március 21-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 302., 2009.11.17., 1. o.

(2)  HL L 331., 2010.12.15., 84. o.

(3)  HL L 157., 2006.6.9., 87. o.


I. MELLÉKLET

DOKUMENTUMHIVATKOZÁSOK

(2. cikk)

Az ebben a rendeletben foglalt cikk vagy melléklet

A hitelminősítő intézet hivatkozási száma

A dokumentum címe

Az információ fellelési helye (a dokumentum valamely fejezete, szakasza vagy oldala) vagy az információközlés elmaradásának oka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


II. MELLÉKLET

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

(7. cikk)

1.

Teljes név

2.

A székhely szerinti ország

3.

A székhely címe

4.

Jogállás

5.

A kérelem vonatkozásában megjelölt kapcsolattartó személy (személyek) alábbi adatai:

a)

név;

b)

beosztás;

c)

cím;

d)

e-mail cím;

e)

telefonszám.

6.

A megfelelési vezető alábbi adatai:

a)

név;

b)

beosztás;

c)

cím;

d)

e-mail cím;

e)

telefonszám.

7.

A hitelminősítő intézet által folytatott hitelminősítési tevékenységek leírása, ideértve a kiegészítő szolgáltatásokat, továbbá amennyiben a hitelminősítő intézet rendelkezik egy vagy több fiókteleppel vagy leányvállalattal, az egyes fióktelepek vagy leányvállalatok üzleti tevékenységének leírása.

8.

Azoknak a hitelminősítési osztályoknak az 5. cikkben foglalt kategóriáknak megfelelő felsorolása, amelyek nyilvántartásba vételét a hitelminősítő intézet kérelmezi.

9.

Azoknak a szabályozott piacoknak a felsorolása, amelyeken jegyzik a hitelminősítő intézetet (amennyiben alkalmazható).

10.

Pénzügyi jelentések:

a)

annak megjelölése, hogy a hitelminősítő iroda tanúsított szervezet-e;

b)

ha a hitelminősítő iroda tanúsított vállalkozás, a külső auditor nevének és nemzeti nyilvántartási számának megadása;

c)

a pénzügyi év lejáratának napja.

11.

Alkalmazottak száma (a fióktelepek alkalmazottainak kivételével) a kérelem keltének napján, valamint a kérelem benyújtását megelőző utolsó három pénzügyi év tekintetében az egyes pénzügyi évek zárásakor, a következő kategóriák alapján:

a)

ideiglenes alkalmazottak;

b)

kevesebb mint öt éve foglalkoztatott állandó alkalmazottak;

c)

öt éve vagy annál hosszabb idő óta foglalkoztatott állandó alkalmazottak.

12.

Ha a hitelminősítő intézet rendelkezik fióktelepekkel, az egyes fióktelepek tekintetében:

a)

teljes név;

b)

jogállás;

c)

cím; valamint

d)

az ideiglenes és állandó alkalmazottak száma.

13.

Azoknak az országoknak a felsorolása, ahonnan a hitelminősítő intézet hitelminősítések befogadását tervezi.


III. MELLÉKLET

A TULAJDONOSI SZERKEZETRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

(8. cikk)

1.

A hitelminősítő intézetnek a 8. cikk (1) bekezdésében említett tulajdonosaira vonatkozó alábbi adatok:

Tulajdonos

Tőkerészesedés (százalékos arányban)

A részesedés jellege: közvetett vagy közvetlen

Szavazati jogok (százalékos arányban)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

A hitelminősítő intézetnek a 8. cikk (1) bekezdésében említett tulajdonosai által folytatott üzleti tevékenységek leírása:

Tulajdonos

Üzleti tevékenységek

3.

Vállalkozások, amelyekben a hitelminősítő intézetnek a 8. cikk (1) bekezdésében említett tulajdonosai a 8. cikk (2) bekezdése szerinti részesedéssel rendelkeznek:

Tulajdonos

Vállalkozások, amelyekben a tulajdonos a 8. cikk (2) bekezdésének megfelelő részesedéssel rendelkezik

Üzleti tevékenységek

 

 

 

4.

A 8. cikk (3) bekezdésében említett anyavállalat tulajdonosaira vonatkozó adatok:

Tulajdonos

Tőkerészesedés (százalékos arányban)

A részesedés jellege: közvetett vagy közvetlen

Szavazati jogok (százalékos arányban)

A részesedés jellege: közvetett vagy közvetlen

 

 

 

 

 

 

 

 

 


IV. MELLÉKLET

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

(11. cikk)

1.

A hitelminősítő intézet a 11. cikk (1) bekezdésében említett szabályzatok és eljárások vonatkozásában a következő információkat bocsátja rendelkezésre:

a)

az alkalmazottak feladatainak és hatásköreinek leírása;

b)

a szabályzatok és eljárások hatékonyságának nyomon követésére szolgáló mechanizmusok leírása;

c)

alkalmazottak száma, illetve az ideiglenes és állandó alkalmazottak aránya;

d)

a jelentéstételi kötelezettségekre és a jelentéstétel gyakoriságára vonatkozó információk; valamint

e)

az egyes lényeges funkciók és a hitelminősítési eljárásban közvetlenül részt vevő alkalmazottak közötti, valamint az egyes funkciók és az egyéb funkciók közötti kölcsönhatások leírása.

2.

Ha az e melléklet 1. pontjában említett szabályok végrehajtására a vállalkozáscsoport szintjén kerül sor, a hitelminősítő intézet az EÉPH rendelkezésére bocsátja azoknak a releváns szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásoknak a másolatát, amelyeket a vállalkozáscsoporthoz tartozó más vállalkozásokkal kötött vagy kötni szándékozik, továbbá az alábbi információkat:

a)

a vállalkozáscsoporthoz tartozó egyes vállalkozások, köztük a harmadik országokban található vállalkozások által végrehajtott meghatározott feladatok leírása;

b)

a feladatok végrehajtásában részt vevő vállalkozások egyértelmű, a telephely címének feltüntetésével történő megnevezése;

c)

a feladatok végrehajtásában részt vevő egyes szervezetekre vonatkozó beszámolási kötelezettségekre, a beszámolók gyakoriságára, valamint az egyes szervezetek által végzett információgyűjtés módjára vonatkozó információk; valamint

d)

az Európai Unió területén rendelkezésre álló erőforrásokra vonatkozó információk. Az emberi erőforrások esetében a hitelminősítő intézet meghatározza, hogy az adott funkció ellátása mennyi időt vesz igénybe teljes munkaidős egyenértékben kifejezve.

3.

A hitelminősítő intézet a megfelelési funkció vonatkozásában az alábbi információkat bocsátja rendelkezésre:

a)

az 1060/2009/EK rendelet I. melléklete C. szakaszának 5. pontjában meghatározott információ jelentésére vonatkozó szabályzatok és eljárások;

b)

a megfelelési funkció függetlenségének biztosítására szolgáló eljárás megjelölése;

c)

a megfelelési vezető legutóbbi jelentése;

d)

az elkövetkező három évre vonatkozó munkaprogram.

4.

A hitelminősítő intézet az 1060/2009/EK rendelet I. melléklete A. szakaszának 10. pontjában meghatározott feladatokat végrehajtó belső ellenőrzési funkció vonatkozásában az alábbi információkat bocsátja rendelkezésre:

a)

a belső ellenőrzési módszerek kifejlesztése és alkalmazása módjának kifejtése, figyelemmel a hitelminősítő intézet tevékenységeinek sajátos jellemzőire, körére, összetettségére és a tevékenységekben rejlő kockázatokra;

b)

az elkövetkező három évre vonatkozó munkaprogram.


V. MELLÉKLET

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

(12. cikk)

1.

A 12. cikk (3) bekezdésében meghatározott igazgatótanács vagy felügyelőbizottság és egyéb bizottságok tagjainak megnevezése:

Tagok

Szerv (igazgatótanács, felügyelőbizottság, audit bizottság, díjazási bizottság stb.) és beosztás (elnök, alelnök, tag)

Más vállalkozás azon szerve, amelynek az adott személy tagja; az adott személy beosztása

 

 

 

2.

A 12. cikk (3) bekezdésében meghatározott igazgatótanács vagy felügyelőbizottság független tagjainak megnevezése, továbbá a független tagok esetében a függetlenség, valamint a strukturált pénzügyi eszközök terén szerzett vezetői tudás és tapasztalat igazolása abban az esetben, ha a hitelminősítő intézet az 1060/2009/EK rendelet I. melléklete A. szakaszának 2. pontja értelmében strukturált pénzügyi termékekre vonatkozó hitelminősítések kibocsátását kérelmezi.

Tagok

Szerv (igazgatótanács vagy felügyelőbizottság)

Független tag (IGEN/NEM) IGEN válasz esetén igazolás

A strukturált pénzügyi eszközök terén szerzett tapasztalat (IGEN/NEM) IGEN válasz esetén igazolás

 

 

 

 

 

 

3.

A hitelminősítő intézet a 12. cikk (4) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően az EÉPH rendelkezésére bocsátja az alábbi dokumentumok másolatát:

a)

az igazgatótanács és a felügyelőbizottság legutóbbi három ülésének jegyzőkönyvei;

b)

az egyéb bizottságok (pl. díjazási bizottság vagy stratégiai bizottság) legutóbbi üléseinek jegyzőkönyve; valamint

c)

a független tagok által az igazgatótanács vagy felügyelőbizottság részére benyújtott legutóbbi három állásfoglalás vagy jelentés.


VI. MELLÉKLET

NYILATKOZATOK

(15. cikk, (2) bekezdés)

A 15. cikk (2) bekezdésének b) pontja értelmében a felső vezetés valamennyi tagja nyilatkozatot tesz az alábbi kérdések vonatkozásában:

a)

hoztak-e már ellene bűncselekmény miatti, jogerős ítéletet;

b)

volt-e vagy van-e ellene folyamatban szabályozó szervezet által indított fegyelmi eljárás vagy büntetőjogi jellegű eljárás, illetve kapott-e az említett eljárásokra vonatkozó értesítést;

c)

hoztak-e ellene elmarasztaló ítéletet pénzügyi szolgáltatások nyújtásával, mulasztással, csalással vagy valamely jogi személy irányításával kapcsolatban indított polgári jogi eljárásban;

d)

tudomása szerint volt-e vagy van-e folyamatban ellene valamely szabályozó hatóság vagy kormányzati szerv, illetve ügynökség által indított vizsgálat;

e)

rendelkezett-e részesedéssel olyan vállalkozásban, amelyet valamely szabályozó hatóság törölt a nyilvántartásból, illetve amely vállalkozás engedélyét a szabályozó hatóság bevonta;

f)

utasították-e el a valamely szabályozó hatóság általi nyilvántartásba vételhez vagy engedélyezéshez kötött tevékenység folytatására vonatkozó kérelmét;

g)

részt vesz-e vagy részt vett-e olyan vállalkozás irányításában, amely ellen az érintett személy és a vállalkozás között fennálló kapcsolat idején, vagy az érintett személy és a vállalkozás között fennálló kapcsolat megszűnését követő egy éven belül fizetésképtelenségi, felszámolási vagy közigazgatási eljárás indult;

h)

rendelkezik-e vagy rendelkezett-e részesedéssel olyan vállalkozásban, amely ellen valamely szabályozó hatóság vizsgálatot indított, vagy amelyet valamely szabályozó hatóság tevékenységeinek felfüggesztésére kötelezett, ami végrehajtási intézkedés kezdeményezéséhez vezetett;

i)

folytatott-e ellene vizsgálatot, elrendelte-e tevékenységének felfüggesztését vagy szankcionálta-e valamely szabályozó hatóság;

j)

állítólagos mulasztás vagy jogsértés következtében eltiltották-e igazgatói vagy bármely vezetői tevékenység gyakorlásától, vagy elbocsátották-e a vállalkozással fennálló munkaviszonyából vagy egyéb beosztásából.


VII. MELLÉKLET

A HITELMINŐSÍTÉSEK KIBOCSÁTÁSA ÉS FELÜLVIZSGÁLATA

(16., 17. és 18. cikk)

1.

A hitelminősítő intézet által alkalmazott minősítési módszerek kidolgozásával, hitelesítésével és felülvizsgálatával kapcsolatos, a 16. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett szabályzatokra és eljárásokra vonatkozó információk az alábbiakat foglalják magukban:

a)

a minősítési módszerek kidolgozásával és engedélyezésével kapcsolatos hatáskörök és eljárások, ideértve a minősítési módszerekkel foglalkozó bizottságok összetételének részletezését, valamint a bizottsági tagok kiválasztását;

b)

a minősítési módszerekkel kapcsolatos hatáskörök és eljárások, ideértve az alábbiakat:

i.

a minősítési módszerek felülvizsgálata és hitelesítése;

ii.

a minősítési módszerek hitelesítése korábbi adatok alapján, ideértve az utótesztelés eredményeinek figyelembevételére vonatkozó információkat is. A hitelminősítő intézet továbbá közli az elmúlt három évben végzett hitelesítések/utótesztelések eredményeit, amennyiben rendelkezése állnak erre vonatkozó számszerű adatok;

iii.

a minősítési módszerek felülvizsgálatának eredményeit tartalmazó beszámoló; valamint

iv.

a módszerekben, modellekben vagy fő minősítési feltevésekben történt változásainak alkalmazása.

2.

A 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett szabályzatokra és eljárásokra vonatkozó, a hitelminősítések kibocsátásával kapcsolatos információk az alábbiakat foglalják magukban:

a)

a minősítések előállítása során követett egyes lépések sorrendje; a minősítendő kibocsátók vagy értékpapírok dokumentációjának felülvizsgálatára szolgáló eljárás, ideértve a felülvizsgálatot elősegítő referenciaértékeket;

b)

valamely minősítés kezdeményezéséhez és fenntartásához előírt – nyilvános és nem nyilvános – információk minimális körének értékelése;

c)

a hitelminősítések kibocsátására vonatkozó ellenőrzési mechanizmusok, ideértve a kibocsátó/szervező/befektető/állománykezelő részvételének bemutatását az eljárásban;

d)

a minősítések meghatározásához felhasználandó információk összeállítására, elemzésére és kiértékelésére szolgáló eljárás, ideértve adott esetben a más hitelminősítő intézetek vagy harmadik felek elemzéseire való hagyatkozást;

e)

a hitelminősítő elemzők feladatai és hatáskörei, valamint a különböző értékpapírokhoz történő hozzárendelésük folyamata és az erre vonatkozó eljárások;

f)

a minősítésekre vonatkozó jóváhagyási eljárás, ideértve a minősítések jóváhagyását végző személyek feladatait és hatáskörét, továbbá az ezen személyek kiválasztására szolgáló folyamatokat és eljárásokat;

g)

ha a hitelminősítő intézet minősítő bizottságokat hoz létre, a minősítő bizottságok elnökének feladatai és hatáskörei, az előírt képességek, és az elnök jelölésére szolgáló folyamatok és eljárások; valamint

h)

a minősítési döntésekben részt vevő személyek esetében előírt minimális képesítés.

3.

A 17. cikk (1) bekezdésének e) pontjában említett szabályzatokra és eljárásokra vonatkozó, a hitelminősítési döntések közzétételével kapcsolatos információk az alábbiakat foglalják magukban:

a)

az eljárás, amely a minősített szervezet a hitelminősítés alapjául szolgáló alapvető okokról történő, a hitelminősítés közzétételét legalább 12 órával megelőző értesítésére szolgál;

b)

a minősítés elleni jogorvoslati eljárás, ha a hitelminősítő intézet alkalmazott vagy alkalmaz ilyen eljárást; valamint

c)

az annak meghatározására szolgáló eljárás, hogy a hitelminősítés alapjául szolgáló mely fő elemek kerüljenek bemutatásra a sajtóközleményekben vagy jelentésekben.

4.

A 18. cikk a) pontjában említett szabályzatokra és eljárásokra vonatkozó, a hitelminősítések nyomon követésével kapcsolatos információk az alábbiakat foglalják magukban:

a)

a nyomonkövetési eljárás, adott esetben ideértve a minősítési bizottságok feladatait és hatásköreit, valamint a minősítésekre vonatkozó jóváhagyási eljárás leírását;

b)

a hitelminősítő elemzők feladatai és hatáskörei;

c)

a minősítések nyomon követéséhez felhasználandó információk összeállítására, elemzésére és kiértékelésére szolgáló eljárás, ideértve adott esetben a más hitelminősítő intézetek vagy harmadik felek elemzéseire való hagyatkozást;

d)

valamely hitelminősítés hivatalos átdolgozásának szükségességéről hozott döntések során alkalmazott, a figyelembe vett tényezők áttekintésére is kiterjedő eljárás és az ezzel kapcsolatos hatáskörök, valamint a hitelminősítési tevékenységek meghatározása;

e)

valamely hitelminősítés hivatalos felfüggesztéséről vagy visszavonásáról hozott döntés során alkalmazott eljárás és az ezzel kapcsolatos hatáskörök;

f)

a hitelminősítések felülvizsgálatára szolgáló eljárások és ellenőrzések az 1060/2009/EK rendelet 8. cikke (6) bekezdése a)–c) pontjának megfelelően; valamint

g)

a kibocsátónak vagy szervezőnek az eljárásban betöltött szerepére vonatkozó szabályzatok, eljárások és ellenőrzések.


VIII. MELLÉKLET

FÜGGETLENSÉG ÉS AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGEK ELKERÜLÉSE

(20. cikk)

A 20. cikk (1) bekezdésében meghatározott szabályzatokra és eljárásokra vonatkozó, az összeférhetetlenségek feltárásával, kezelésével és közzétételével, valamint a hitelminősítő elemzőkre és egyéb, a hitelminősítési tevékenységekben közvetlenül részt vevő személyekre vonatkozó előírásokkal kapcsolatos információk az alábbiakat foglalják magukban:

a)

a hitelminősítések kibocsátásából vagy a kiegészítő szolgáltatások nyújtásából eredő összeférhetetlenségek feltárása, kiküszöbölése, közzététele és mérséklése az 1060/2009/EK rendelet I. melléklete B. szakaszának 1. pontja szerint;

b)

a hitelminősítési folyamat és a minősített szervezetektől és kapcsolódó harmadik felektől kapott díjakról kezdeményezett tárgyalások elkülönítése az 1060/2009/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdése szerint;

c)

a hitelminősítő intézetek által a minősített szervezetek és kapcsolódó harmadik felek minősítésének ellenértékeként felszámolt díjak meghatározása; a minősített szervezet vagy az azzal kapcsolatban álló harmadik felek és más érintett személyek által benyújtott vagy az említettekkel megosztott bizalmas információk feletti ellenőrzés az 1060/2009/EK rendelet I. melléklete C. szakaszának 3. pontja szerint;

d)

az 1060/2009/EK rendelet I. melléklete C. szakaszának 2. pontjában foglalt követelmények a hitelminősítő intézet által minősített értékpapírokkal való kereskedés vagy olyan értékpapírok vonatkozásában, amelyek a hitelminősítő intézet által hitelesített szervezetre vonatkozó kötelezettséget tartalmaznak, annak megjelölésével, hogy a hitelminősítő intézet az egyes elkészítésre váró hitelminősítések esetében milyen módon határozza meg a hitelminősítési eljárás meghatározott szintjein részt vevő és meghatározott funkciókat betöltő alkalmazottakat;

e)

az 1060/2009/EK rendelet I. melléklete C. szakaszának 4. pontjában meghatározott követelmény a pénz, ajándék vagy szívesség elfogadásának vonatkozásában; valamint

f)

a hitelminősítő elemző munkaviszonyának megszüntetésére vonatkozó, az 1060/2009/EK rendelet I. melléklete C. szakaszának 6. és 7. pontjában meghatározott szabályok.


IX. MELLÉKLET

ÜZLETI TERV

(23. cikk)

Üzleti koncepció/vállalkozásfejlesztés

1.

A hitelminősítő intézet üzleti tevékenységeire vonatkozó alábbi információk:

a)

a makrogazdasági környezet leírása, amelyben a hitelminősítő intézet várhatóan működni fog;

b)

a leányvállalatok vagy fióktelepek jövőbeni alapítására vonatkozó tervek ismertetése, a helyszínek megjelölésével; valamint

c)

a hitelminősítő intézet által folytatni szándékozott üzleti tevékenységek leírása, a leányvállalatok és a fióktelepek tevékenységeinek megjelölésével. Ez az információ kiterjed a hitelminősítési osztályokra, a lehetséges ügyfelekre és a hitelesítési tevékenység melletti tevékenységekre is.

Hitelminősítési osztályok

2.

A hitelminősítési osztályokra vonatkozó alábbi információk:

a)

arra vonatkozó részletes adatok, hogy a hitelminősítő intézet megbízáson alapuló minősítések vagy megbízás nélküli minősítések, illetőleg mindkét fajta minősítés kibocsátását tervezi-e;

b)

a hitelminősítő intézet által kibocsátani tervezett egyes hitelminősítési osztályok vonatkozásában a nyilvános és nem nyilvános minősítések becsült aránya;

c)

az államháztartás/államadósság-minősítések száma;

d)

a strukturált pénzügyi eszközökre vonatkozó minősítések száma és volumene (milliárd EUR-ban);

e)

a vállalati minősítések száma és volumene (milliárd EUR-ban) az alábbi részletek megjelölésével: pénzügyi intézmények, biztosítók, vállalati kibocsátók; valamint

f)

az egy alkalmazottra jutó előállított vagy felülvizsgált hitelminősítések átlagos száma (hitelminősítési kategóriák szerinti felosztásban).

Finanszírozási terv

3.

Az alábbiakra vonatkozó előrejelzések:

a)

mérleg; valamint

b)

eredménykimutatás.

4.

A hitelminősítő intézet a hitelminősítési tevékenységekből származó bevételeket és a kiegészítő tevékenységekből származó bevételeket a bevételre vonatkozó előrejelzésekben elkülönítve kezeli. Ha a hitelminősítő intézet rendelkezik fiókteleppel vagy tervezi fióktelep alapítását, fel kell tüntetni az egyes fióktelepekre vonatkozó bevételeket.

Vállalatirányítás

5.

Az alábbi szervek tagjainak száma

a)

igazgatótanács és felügyelőbizottság; valamint

b)

az igazgatótanács és a felügyelőbizottság független tagjai.

Kiszervezés

6.

A kiszervezendő tevékenységek leírása, a kiszervezendő tevékenységekkel megbízandó szervezetek megnevezése és a kiszervezés indokainak megjelölése. A fióktelepek által kiszervezett tevékenységeket szintén fel kell tüntetni.

Személyzet/alkalmazottak

7.

Az alábbi funkciókat ellátó állandó és ideiglenes alkalmazottak, valamint szakmai tapasztalatuk:

a)

a felső vezetésnek az igazgatótanács és a felügyelőbizottság tagjain kívüli, a fióktelepek irányításával megbízott tagjai;

b)

audit funkció;

c)

belsőellenőrzés-mechanizmus;

d)

megfelelési funkció; valamint

e)

felülvizsgálati funkció.

8.

Az alábbi információk:

a)

az egyes funkciókat betöltő/részlegekben dolgozó alkalmazottak száma;

b)

a hitelminősítő intézet hitelminősítő tevékenységében részt vevő ideiglenes szerződéses és állandó szerződéses alkalmazottak száma;

c)

a hitelminősítő intézet kiegészítő szolgáltatásaiban részt vevő, ideiglenes szerződéses és állandó szerződéses alkalmazottak száma;

d)

a hitelesítések jóváhagyását végző alkalmazottak, pl. bizottsági elnökök, hitelminősítő elemzők és vezető hitelminősítő elemzők száma, az alábbi információk feltüntetésével:

i.

tapasztalat vagy fokozat;

ii.

a hitelminősítő elemző által végzett munka jellege, adott esetben annak feltüntetésével, hogy az alkalmazott elsődleges vagy figyelő elemző, illetve kvalitatív vagy kvantitatív elemző funkciót tölt-e be; valamint

iii.

a hitelminősítő intézetben vagy a hitelminősítési ágazatban szerzett szakmai tapasztalat (évek száma), amennyiben ez az adat rendelkezésre áll.


X. MELLÉKLET

NYILVÁNTARTÁSOK VEZETÉSE, ÜZLETMENET-FOLYTONOSSÁGI TERVEZÉS ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

(11. cikk)

Nyilvántartások vezetése

1.

Az 1060/2009/EK rendelet 8. cikke (4) bekezdésében, valamint az I. melléklet A. szakaszának 7. pontjában és B. szakaszának 7., 8. és 9. pontjában említett szabályzatokra és eljárásokra vonatkozó, a nyilvántartások vezetésével kapcsolatos információk:

a)

a vezetett nyilvántartások megnevezése a nyilvántartás által lefedett időtartam megadásával; valamint

b)

a bizalmas információk birtokába jutó személyek megjelölése minden egyes kibocsátott minősítés vonatkozásában.

A tevékenységek folyamatossága és szabályossága

2.

A hitelminősítési tevékenységek teljesítésének folyamatosságára és szabályosságára vonatkozó információk az 1060/2009/EK rendelet I. melléklete A. szakasza 8. pontjának megfelelően, ideértve:

a)

a hitelminősítési tevékenységek teljesítésének folyamatosságát és szabályosságát biztosító eljárások leírása, ideértve ezek alkalmazhatóságát a kiszervezett szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokra;

b)

az üzletmenet-folytonossági tervezés ellenőrzésére szolgáló tervezett vizsgálatok típusai; valamint

c)

a vizsgálatok gyakorisága.

Információfeldolgozási rendszerek

3.

Az információfeldolgozási rendszerekre vonatkozó információk az 1060/2009/EK rendelet I. melléklete A. szakasza 8. pontjának megfelelően, többek között:

a)

az információfeldolgozási rendszerekért felelős felső vezetők megnevezése;

b)

az információfeldolgozási rendszerek megjelölése az esetleges adatmentési rendszerek feltüntetésével; valamint

c)

az információfeldolgozási rendszerek hatékony ellenőrzését és védelmét biztosító, meglévő szabályok leírása, valamint az említett szabályok hatékonyságának nyomon követésére szolgáló mechanizmusok megnevezése, ideértve a díjak közlésére szolgáló információfeldolgozási rendszereknek a hitelminősítő elemzők számára hozzáférhető, a minősítések és a minősített vállalatokra vagy ügyletekre vonatkozó információk rögzítésére szolgáló rendszerektől való hatékony elkülönítését biztosító eljárás részletes adatait.


XI. MELLÉKLET

A HITELMINŐSÍTÉSEK BEFOGADÁSA

(24. cikk)

Harmadik országok hitelminősítő intézetei

1.

Az alábbi információkat valamennyi érintett, harmadik országbeli hitelminősítő intézet esetében meg kell adni:

a)

teljes név;

b)

jogállás, ideértve a megfelelő kereskedelmi vagy bírósági nyilvántartásból származó kivonatot, vagy egyéb, a cégbejegyzés helyét, a fő üzleti tevékenységet, illetőleg a társaság nyilvántartásba vételével kapcsolatos más részleteket igazoló egyéb okiratot;

c)

a székhely szerinti ország;

d)

a székhely címe;

e)

annak igazolása, hogy a harmadik országbeli hitelminősítő intézetet engedélyezték vagy nyilvántartásba vették, továbbá, hogy az adott harmadik ország joghatósága szerinti felügyelet alatt áll;

f)

a hitelminősítő intézet által befogadni tervezett hitelminősítési osztály; valamint

g)

az általa alkalmazott elemzők száma.

2.

A befogadni tervezett minősítések kibocsátási folyamatában részt vevő valamennyi hitelminősítő intézet, valamint ahhoz kapcsolódó leányvállalat, fióktelep és anyavállalat, továbbá az anyavállalat által ellenőrzött leányvállalatok tulajdonosi kapcsolatait bemutató szervezeti ábra.

A harmadik ország szabályozási rendszerének értékelése

3.

Az érintett harmadik országok joghatóságának vonatkozásában az 1060/2009/EK rendelet 6–12. cikkében meghatározott követelményekkel kapcsolatos részletes információk, strukturált elemzések és indokolások, ideértve a harmadik ország törvényi vagy rendeleti rendelkezései vonatkozó szakaszaira történő hivatkozást.

Az e pont első albekezdésében meghatározott kötelezettség nem alkalmazandó olyan esetekre, amikor az EÉPH biztosítottnak látja, hogy a harmadik ország szabályozási rendszere legalább olyan szigorú követelményeket tartalmaz, mint az 1060/2009/EK rendelet 6–12. cikkében megállapított előírások.

Az üzleti magatartás nyomon követésére szolgáló eljárások

4.

A befogadó hitelminősítő intézet által bevezetett intézkedések, amelyek célja egyrészt annak nyomon követése, hogy a harmadik országbeli hitelminősítő intézet teljesíti-e a fenti követelményeket, másrészt a befogadó hitelminősítő intézet részéről a megfelelő követelmények teljesítésével kapcsolatban felmerült, esetleges aggályok ellenőrzése.

Objektív okok

5.

A hitelminősítések harmadik országbeli kibocsátását megindokoló objektív okok megnevezése.

A harmadik ország jogszabályai

6.

Annak igazolása, hogy a nemzeti hatóságok nem jogosultak az érintett harmadik ország joghatósága szerint működő hitelminősítő intézetek által alkalmazott módszerek, valamint a hitelminősítések tartalmi befolyásolására.


XII. MELLÉKLET

A RENDSZERSZEMPONTÚ JELENTŐSÉGRE VONATKOZÓ MUTATÓK

(28. cikk)

1.

A hitelminősítő intézet tájékoztatja az EÉPH-t az általa kibocsátott, kinn levő hitelminősítések volumenéről, az alábbi táblázatban meghatározott részletek feltüntetésével. A vállalati minősítésekre, valamint az államadósság és az államháztartás minősítésére vonatkozó információkat a hitelminősítések száma, míg a strukturált pénzügyi eszközök minősítésére vonatkozó információkat a kibocsátott strukturált pénzügyi eszközök összege (millió EUR-ban) alapján kell közölni.

 

Összesen

Vállalati minősítések (a hitelminősítések száma)

Pénzintézetek, ideértve a hitelintézeteket és a befektetési vállalkozásokat

 

Biztosítók

 

Vállalati kibocsátók, amelyek nem minősülnek pénzügyi intézménynek vagy biztosítónak

 

Az államadósság és az államháztartás minősítése (a hitelminősítések száma)

 

Strukturált pénzügyi eszközök minősítése (a kibocsátás összege millió EUR-ban)

 

2.

A hitelminősítő intézetek tájékoztatást nyújtanak a legutóbbi három évben az Európai Unió tagállamaiban, valamint az Unión kívüli országokban szerzett éves bevételükről, az alábbi részletes adatok feltüntetésével:

 

1. EU-tagállam

2. EU-tagállam

3. EU-tagállam

(…)

Egyéb, EU-n kívüli országok

Összesen

Hitelminősítési tevékenységek

Minősített szervezetektől vagy az azokkal kapcsolatban álló harmadik felektől származó bevétel

 

 

 

 

 

 

Előfizetőktől származó bevétel

 

 

 

 

 

 

Egyéb forrásokból származó bevétel

 

 

 

 

 

 

Nem hitelminősítési tevékenységekből származó bevétel

 

 

 

 

 

 

A tagállamokat egyenként kell megnevezni.


30.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 140/53


A BIZOTTSÁG 450/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. május 29.)

az 543/2011/EU végrehajtási rendeletnek a paradicsomra, a kajszibarackra, a citromra, a szilvára, az őszibarackra (beleértve a nektarint is), a körtére és a csemegeszőlőre kivetett kiegészítő vám küszöbszintjei tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 4. cikkével összefüggésben értelmezett 143. cikke b) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) rendelkezik a XVIII. mellékletében felsorolt termékek behozatalának felügyeletéről. A felügyeletet a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (3) 308d. cikkében meghatározott szabályoknak megfelelően kell gyakorolni.

(2)

A többoldalú kereskedelmi tárgyalások uruguayi fordulóján megkötött mezőgazdasági megállapodás (4) 5. cikke (4) bekezdésének alkalmazásában, valamint a 2009., a 2010. és a 2011. évre vonatkozóan rendelkezésre álló legfrissebb adatok fényében a paradicsomra, a kajszibarackra, a citromra, a szilvára, az őszibarackra (beleértve a nektarint is), a körtére és a csemegeszőlőre vonatkozó kiegészítő vámok küszöbszintjét 2012. június 1-jétől indokolt kiigazítani.

(3)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Tekintettel annak szükségességére, hogy az intézkedés alkalmazása a frissített adatok rendelkezésre bocsátását követően mihamarabb megkezdődjék, indokolt előírni, hogy e rendelet kihirdetésének napján lépjen hatályba.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet XVIII. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. május 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.

(3)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

(4)  HL L 336., 1994.12.23., 22. o.


MELLÉKLET

„XVIII. MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ BEHOZATALI VÁMOK: IV. CÍM, I. FEJEZET, 2. SZAKASZ

A Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó szabályok sérelme nélkül a termékek megnevezése csupán tájékoztató jellegűnek tekintendő. E melléklet alkalmazásában a kiegészítő vámok alkalmazási körét az e rendelet elfogadásának időpontjában érvényes KN-kódok alkalmazási köre határozza meg.

Tételszám

KN-kód

Árumegnevezés

Alkalmazási időszak

Küszöbszint

(tonna)

78.0015

0702 00 00

Paradicsom

október 1-jétől május 31-ig

486 747

78.0020

június 1-jétől szeptember 30-ig

34 241

78.0065

0707 00 05

Uborka

május 1-jétől október 31-ig

13 402

78.0075

november 1-jétől április 30-ig

18 306

78.0085

0709 91 00

Articsóka

november 1-jétől június 30-ig

11 620

78.0100

0709 93 10

Cukkini

január 1-jétől december 31-ig

54 760

78.0110

0805 10 20

Narancs

december 1-jétől május 31-ig

292 760

78.0120

0805 20 10

Klementin

november 1-jétől február végéig

85 392

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarin (ideértve a tangerine és a satsuma fajtát is); wilking és hasonló citrushibridek

november 1-jétől február végéig

99 128

78.0155

0805 50 10

Citrom

június 1-jétől december 31-ig

311 193

78.0160

január 1-jétől május 31-ig

101 513

78.0170

0806 10 10

Csemegeszőlő

július 21-től november 20-ig

76 299

78.0175

0808 10 80

Alma

január 1-jétől augusztus 31-ig

701 247

78.0180

szeptember 1-jétől december 31-ig

64 981

78.0220

0808 30 90

Körte

január 1-jétől április 30-ig

225 388

78.0235

július 1-jétől december 31-ig

33 797

78.0250

0809 10 00

Kajszibarack

június 1-jétől július 31-ig

4 908

78.0265

0809 29 00

Cseresznyefélék a meggy kivételével

május 21-től augusztus 10-ig

59 061

78.0270

0809 30

Őszibarack, beleértve a nektarint is

június 11-től szeptember 30-ig

14 577

78.0280

0809 40 05

Szilva

június 11-től szeptember 30-ig

7 924”


30.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 140/55


A BIZOTTSÁG 451/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. május 29.)

a szilázs-adalékanyagok funkcionális csoportba tartozó egyes élelmiszer-adalékanyagoknak a forgalomból történő kivonásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékanyagok takarmányokban történő felhasználásának engedélyezéséről, valamint az engedélyek megadásának feltételeiről és eljárásairól. Az 1831/2003/EK rendelet 10. cikkének a 10. cikke (1)–(4) bekezdésével összefüggésben értelmezett (7) bekezdése külön előírásokat határoz meg azoknak a termékeknek az értékelésére, amelyeket az említett rendelet alkalmazásának kezdetekor az Unióban szilázs-adalékanyagként használtak.

(2)

A mellékletben meghatározott takarmány-adalékanyagok a Takarmány-adalékanyagok Közösségi Regiszterébe mint meglévő termékek kerültek be az 1831/2003/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdésével összhangban.

(3)

Ezen takarmány-adalékanyagok szilázs-adalékanyagokként történő felhasználására az 1831/2003/EK rendelet 10. cikkének a 10. cikke (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett (7) bekezdése értelmében nem érkezett engedélyezési kérelem a rendelet 10. cikke (7) bekezdésében előírt határidőn belül. A hexametilén-tetramin adalékanyag bizonyos állatfajoknál történő felhasználásának engedélyezésére sem érkezett kérelem az említett határidőn belül.

(4)

Az átláthatóság érdekében azokat az adalékanyagokat, amelyekre az 1831/2003/EK rendelet 10. cikkének (7) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem érkezett engedélyezési kérelem, a Takarmány-adalékanyagok Közösségi Regiszterének külön részébe vették fel.

(5)

Ezeket a takarmány-adalékanyagokat ezért szilázs-adalékanyagokként történő felhasználásuk tekintetében ki kell vonni a forgalomból, kivéve, ha olyan fajtáknál használják fel őket, amelyek tekintetében engedélyezési kérelmet nyújtottak be. Ez az intézkedés nem korlátozza az egyes fent említett adalékanyagok olyan más kategóriák vagy funkcionális csoportok szerinti felhasználását, amelyekre engedélyezhetők.

(6)

Mivel az érintett szilázs-adalékanyagok forgalomból történő kivonása nem biztonsági okokhoz kapcsolódik, helyénvaló átmeneti időszakot engedélyezni azon adalékanyagok, előkeverékek és szilázsok meglévő készleteinek felhasználására, amelyeket ezen adalékanyagok felhasználásával állítottak elő.

(7)

A mellékletben felsorolt takarmány-adalékanyagok forgalomból történő kivonása nem érinti esetleges jövőbeli engedélyezésüket vagy az 1831/2003/EK rendeletben meghatározott okok és eljárások alapján a státusukkal kapcsolatban meghozandó bármely későbbi intézkedést.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Visszavonás

A melléklet A. részében felsorolt, a „technológiai adalékanyagok” kategórián belül a „szilázs-adalékanyagok” funkcionális csoportba tartozó takarmány-adalékanyagokat ki kell vonni a forgalomból.

A melléklet B. részében felsorolt, a „technológiai adalékanyagok” kategórián belül a „szilázs-adalékanyagok” funkcionális csoportba tartozó takarmány-adalékanyagokat a melléklet B. részében foglalt állatfajok tekintetében ki kell vonni a forgalomból.

2. cikk

Átmeneti intézkedések

(1)   A melléklet A. részében meghatározott, a „technológiai adalékanyagok” kategórián belül a „szilázs-adalékanyagok” funkcionális csoportba tartozó takarmány-adalékanyagok meglévő készletei 2013. június 19-ig továbbra is forgalomba hozhatók és felhasználhatók takarmány-adalékanyagként.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott adalékanyagok hozzáadásával előállított előkeverékek 2013. június 19-ig továbbra is forgalomba hozhatók.

(3)   Az (1) bekezdésben meghatározott adalékanyagok vagy a (2) bekezdésben felsorolt előkeverékek hozzáadásával előállított szilázs 2014. június 19-ig továbbra is forgalomba hozható.

(4)   A melléklet B. részében felsorolt takarmány-adalékanyagokra a melléklet B. részében foglalt állatfajok tekintetében az (1), (2) és a (3) bekezdés vonatkozik.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. május 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.


MELLÉKLET

A szilázs-adalékanyagok funkcionális csoportba tartozó azon takarmány-adalékanyagok, amelyeket az 1. cikknek megfelelően ki kell vonni a forgalomból

A.   RÉSZ

A szilázs-adalékanyagok funkcionális csoportba tartozó azon takarmány-adalékanyagok, amelyeket minden állatfaj és -kategória tekintetében ki kell vonni a forgalomból

Azonosító szám

Adalékanyag

Állatfaj vagy -kategória

Kategória: technológiai adalékanyagok. Funkcionális csoport: szilázs-adalékanyagok

 

alfa-Amiláz EC 3.2.1.1 termeli: Bacillus subtilis var amyloliquefaciens

Valamennyi faj

 

Amiláz EC 3.2.1.1 termeli: Aspergillus oryzae

Valamennyi faj

 

Amiláz EC 3.2.1.1 malátából

Valamennyi faj

 

béta-1,4-Glükanáz celluláz EC 3.2.1.4 termeli: Aspergillus niger

Valamennyi faj

 

béta-1,4-xilanáz EC 3.2.1.37 termeli: Trichoderma reesei

Valamennyi faj

 

béta-Glükanáz EC 3.2.1.6 termeli: Trichoderma viride

Valamennyi faj

 

Celluláz EC 3.2.1.4 termeli: Penicillium funiculosum

Valamennyi faj

 

Celluláz EC 3.2.1.4 termeli: Trichoderma reesei

Valamennyi faj

 

Celluláz EC 3.2.1.4 termeli: Trichoderma viride

Valamennyi faj

 

Celluláz-hemicelluláz komplex EC 3.2.1.4 termeli: Trichoderma reesei

Valamennyi faj

 

Celluláz-xilanáz komplex EC 3.2.1.4 termeli: Trichoderma reesei

Valamennyi faj

 

Endo-1,3-béta-glükanáz EC 3.2.1.6 termeli: Bacillus amyloliquefaciens

Valamennyi faj

 

Endo-1,4-béta-D-mannanáz EC 3.2.1.78 termeli: Bacillus lentus

Valamennyi faj

 

Endo-1,4-béta-glükanáz EC 3.2.1.4 termeli: Trichoderma longibrachiatum

Valamennyi faj

 

Endo-1,4-béta-glükanáz EC 3.2.1.6 termeli: Bacillus amyloliquefaciens

Valamennyi faj

 

Endo-1,4-béta-xilanáz EC 3.2.1.8 termeli: Aspergillus oryzae

Valamennyi faj

 

Glükoamiláz EC 3.2.1.3 termeli: Aspergillus niger

Valamennyi faj

 

Glükóz-oxidáz EC 1.1.3.4 termeli: Aspergillus niger

Valamennyi faj

 

Hemicelluláz EC 3.2.1.8 termeli: Aspergillus niger

Valamennyi faj

 

Mazzanáz EC 3.2.1.77 termeli: Aspergillus niger

Valamennyi faj

 

Pektináz EC 3.2.1.15 termeli: Aspergillus niger

Valamennyi faj

 

Xilanáz EC 3.2.1.8 termeli: Aspergillus niger

Valamennyi faj

 

Xilanáz EC 3.2.1.8 termeli: Penicillium funiculosum

Valamennyi faj

 

Xilanáz EC 3.2.1.8 termeli: Trichoderma reesei

Valamennyi faj

 

Aspergillus oryzae AK 7001 DSM 1862

Valamennyi faj

 

Bacillus coagulans CECT 7001

Valamennyi faj

 

Bacillus lentus 302

Valamennyi faj

 

Bacillus licheniformis DSM 5749

Valamennyi faj

 

Bacillus licheniformis MBS-BL-01

Valamennyi faj

 

Bacillus licheniformis Micron Bio-Systems típustörzsanyag-gyűjtemény

Valamennyi faj

 

Bacillus pumilus BP288 ATCC 53682

Valamennyi faj

 

Bacillus pumilus CNCM I-3240/NRRL B4064

Valamennyi faj

 

Bacillus pumilus MBS-BP-01

Valamennyi faj

 

Bacillus pumilus Micron Bio-Systems típustörzsanyag-gyűjtemény

Valamennyi faj

 

Bacillus subtilis AK 6012 DSM 8563

Valamennyi faj

 

Bacillus subtilis BS1

Valamennyi faj

 

Bacillus subtilis CNCM I-3239/ATCC 6633

Valamennyi faj

 

Bacillus subtilis DSM 5750

Valamennyi faj

 

Bacillus subtilis Micron Bio-Systems típustörzsanyag-gyűjtemény

Valamennyi faj

 

Bacillus subtilis NCIMB 40286

Valamennyi faj

 

Bifidobacterium animalis subsp. Lactis CHCC5445/DSM15954

Valamennyi faj

 

Bifidobacterium longum CNCM I-3241/ATCC 15707

Valamennyi faj

 

Candida glabrata 35120

Valamennyi faj

 

Clostridium sporogenes phage NCIMB 30008

Valamennyi faj

 

Clostridium tyrobutyricum phage NCIMB 30008

Valamennyi faj

 

Enterococcus faecium AP34

Valamennyi faj

 

Enterococcus faecium CECT 7002

Valamennyi faj

 

Enterococcus faecium CNCM DASF I-1248

Valamennyi faj

 

Enterococcus faecium CNCM I-819

Valamennyi faj

 

Enterococcus faecium DSM 15958

Valamennyi faj

 

Enterococcus faecium DSM 16567

Valamennyi faj

 

Enterococcus faecium DSM 16573

Valamennyi faj

 

Enterococcus faecium DSM 5464

Valamennyi faj

 

Enterococcus faecium M74 CCM 6226

Valamennyi faj

 

Enterococcus faecium NCAIM

Valamennyi faj

 

Enterococcus faecium NCIMB 30006

Valamennyi faj

 

Enterococcus faecium NCIMB 30098

Valamennyi faj

 

Enterococcus faecium NCIMB 30122

Valamennyi faj

 

Enterococcus mundtii 82760

Valamennyi faj

 

Lactobacillus acidophilus 36587

Valamennyi faj

 

Lactobacillus acidophilus CHCC3777/DSM13241

Valamennyi faj

 

Lactobacillus acidophilus CNCM DALA I-1246

Valamennyi faj

 

Lactobacillus acidophilus NCIMB 30067

Valamennyi faj

 

Lactobacillus acidophilus NCAIM

Valamennyi faj

 

Lactobacillus amylolyticus CBS 116420

Valamennyi faj

 

Lactobacillus amylovorans DSM 16251

Valamennyi faj

 

Lactobacillus brevis DSM 16570

Valamennyi faj

 

Lactobacillus brevis KKP. 839

Valamennyi faj

 

Lactobacillus brevis NCIMB 8038

Valamennyi faj

 

Lactobacillus buchneri 71044

Valamennyi faj

 

Lactobacillus buchneri 71065

Valamennyi faj

 

Lactobacillus buchneri BIO 73

Valamennyi faj

 

Lactobacillus buchneri NCIMB 30137

Valamennyi faj

 

Lactobacillus buchneri NCIMB 30138

Valamennyi faj

 

Lactobacillus buchneri NCIMB 8007

Valamennyi faj

 

Lactobacillus bulgaricus MA 547/3M

Valamennyi faj

 

Lactobacillus casei CCM 3775

Valamennyi faj

 

Lactobacillus casei CHCC2115

Valamennyi faj

 

Lactobacillus casei CNCM DA LC I-1247

Valamennyi faj

 

Lactobacillus casei MA 67/4U

Valamennyi faj

 

Lactobacillus casei NCIMB 11970

Valamennyi faj

 

Lactobacillus casei NCIMB 30007

Valamennyi faj

 

Lactobacillus casei rhamnosus LC 705 DSM 7061

Valamennyi faj

 

Lactobacillus farciminis MA27/6B

Valamennyi faj

 

Lactobacillus fermentum DSM 16250

Valamennyi faj

 

Lactobacillus helveticus CNCM DALH I-1251

Valamennyi faj

 

Lactobacillus mucosae DSM 16246

Valamennyi faj

 

Lactobacillus paracasei DSM 16572

Valamennyi faj

 

Lactobacillus paracasei ssp. Paracasei DSM 11394

Valamennyi faj

 

Lactobacillus paracasei ssp. Paracasei DSM 11395

Valamennyi faj

 

Lactobacillus paracasei subsp. Paracasei CNCM I-3292/P4126

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum 24001

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum 252

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum 50050

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum 88

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum AMY LMG-P22548

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum C KKP/783/p

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum CCM 3769

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum CNCM DALP. I-1250

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum CNCM I-820

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum CNCM MA 27/5M

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum DSM 12187

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum DSM 13367

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum DSM 13543

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum DSM 13544

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum DSM 13545

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum DSM 13546

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum DSM 13547

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum DSM 13548

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum DSM 16247

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum DSM 16571

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum DSM 16682

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum DSM 4784

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum DSM 4904

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum DSM 8427

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum DSM 8428

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum DSM 8862

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum DSM 8866

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum DSMZ 15683

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum DSMZ 16627

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum EU/EEC 1/24476

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum KKP/788/p

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum L43 NCIMB 30146

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum L44 NCIMB 30147

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum L58

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum MA 541/2E

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum Micron Bio-Systems típustörzsanyag-gyűjtemény

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum NCIMB 12422

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum NCIMB 30004

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum NCIMB 30114

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum NCIMB 30115

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum NCIMB 30170

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum PL3/CSL

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum PL6/CSL

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum PLA/CSL

Valamennyi faj

 

Lactobacillus reuteri CNCM MA28/6E-g

Valamennyi faj

 

Lactobacillus reuteri CNCM MA28/6U-g

Valamennyi faj

 

Lactobacillus reuteri DSM 16248

Valamennyi faj

 

Lactobacillus reuteri DSM 16249

Valamennyi faj

 

Lactobacillus rhamnosus MA27/6R

Valamennyi faj

 

Lactobacillus sakei DSM 16564

Valamennyi faj

 

Lactobacillus sakei subsp. Sakei AK 5115 DSM 20017

Valamennyi faj

 

Lactococcus lactis CNCM I-3291/ATCC 7962

Valamennyi faj

 

Lactococcus Lactis NCIMB 30149

Valamennyi faj

 

Lactococcus lactis subsp. Lactis biovar diacetylactis CHCC2237

Valamennyi faj

 

Lactococcus lactis subsp. Lactis CHCC2871

Valamennyi faj

 

Leuconostoc mesenteroides DSM 8865

Valamennyi faj

 

Leuconostoc oeno LO1

Valamennyi faj

 

Leuconostoc pseudomesenteroides CHCC2114

Valamennyi faj

 

Pediococcus acidilactici AK 5201 DSM 20284

Valamennyi faj

 

Pediococcus acidilactici CNCM MA 151/5R

Valamennyi faj

 

Pediococcus acidilactici DSM 10313

Valamennyi faj

 

Pediococcus acidilactici DSM 13946

Valamennyi faj

 

Pediococcus acidilactici ET 6

Valamennyi faj

 

Pediococcus acidilactici NCIMB 30005

Valamennyi faj

 

Pediococcus pentosaceus 69221

Valamennyi faj

 

Pediococcus pentosaceus AP35

Valamennyi faj

 

Pediococcus pentosaceus CCM 3770

Valamennyi faj

 

Pediococcus pentosaceus CNCM MA 25/4J

Valamennyi faj

 

Pediococcus pentosaceus DSM 16566

Valamennyi faj

 

Pediococcus pentosaceus DSM 16569

Valamennyi faj

 

Pediococcus pentosaceus HTS LMG P-22549

Valamennyi faj

 

Pediococcus pentosaceus Micron Bio-Systems típustörzsanyag-gyűjtemény

Valamennyi faj

 

Pediococcus pentosaeceus EU/EEC 2124476

Valamennyi faj

 

Propionibacterium freudenreichii shermanii JS DSM 7067

Valamennyi faj

 

Propionibacterium freudenreichii subsp. Shermanii AK 5502 DSM 4902

Valamennyi faj

 

Propionibacterium globosum CNCM DAPB I-1249

Valamennyi faj

 

Propionibacterium shermanii ATCC 9614

Valamennyi faj

 

Propionibacterium shermanii MBS-PS-01

Valamennyi faj

 

Propionibacterium sp. DSM 9576

Valamennyi faj

 

Propionibacterium sp. DSM 9577

Valamennyi faj

 

Rhodopseudomonas palustris ATTC 17001

Valamennyi faj

 

Saccharomyces cerevisiae 37584

Valamennyi faj

 

Saccharomyces cerevisiae 80566

Valamennyi faj

 

Serratia rubidaea NCIMB 40285

Valamennyi faj

 

Streptococcus cremoris CNCM DASC I-1244

Valamennyi faj

 

Streptococcus faecium 36 KKP. 880

Valamennyi faj

 

Streptococcus thermophilus CHCC3021

Valamennyi faj

 

Streptococcus thermophilus CNCM DAST I-1245

Valamennyi faj

 

Ammónium-acetát

Valamennyi faj

 

Ammónium-acetát-tertahidrát

Valamennyi faj

 

Ammónium-benzoát

Valamennyi faj

 

Ammónium-biszulfit

Valamennyi faj

 

Ammónium-dipropionát

Valamennyi faj

 

Attapulgit (agyag) CAS No. 12174-11-7

Valamennyi faj

E 210

Benzoesav

Valamennyi faj

 

Etil-benzoát

Valamennyi faj

E 507

Sósav

Valamennyi faj

 

Hidrogén-peroxid

Valamennyi faj

 

Izovajsav

Valamennyi faj

 

Metén-amin

Valamennyi faj

E 285

Metil-propionsav

Valamennyi faj

 

Kálium-biszulfit

Valamennyi faj

 

Kálium-formát

Valamennyi faj

 

Kálium-szulfát

Valamennyi faj

 

Szilícium-dioxid

Valamennyi faj

E 222

Nátrium-biszulfit

Valamennyi faj

E 223

Nátrium-metabiszulfit

Valamennyi faj

 

Nátrium-szulfit

Valamennyi faj

 

Nátrium-tioszulfát

Valamennyi faj

E 513

Kénsav

Valamennyi faj

 

Tanninkivonat szelíd gesztenyéből (Castanea sativa Mill, CAS No.1401-55-4)

Valamennyi faj


B.   RÉSZ

A szilázs-adalékanyagok funkcionális csoportba tartozó azon takarmány-adalékanyagok, amelyeket egyes állatfajok vagy -kategóriák tekintetében ki kell vonni a forgalomból

Azonosító szám

Adalékanyag

Állatfaj vagy -kategória

Kategória: technológiai adalékanyagok. Funkcionális csoport: szilázs-adalékanyagok

 

Hexametilén-tetramin

Valamennyi faj, kivéve a következőket: szarvasmarhafélék; juhfélék; sertés; baromfi; házinyúl; ló; kecske


30.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 140/64


A BIZOTTSÁG 452/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. május 29.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2), és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. május 29-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

66,7

TR

78,9

ZZ

72,8

0707 00 05

MK

54,8

TR

134,1

ZZ

94,5

0709 93 10

TR

105,4

ZZ

105,4

0805 10 20

EG

47,7

IL

75,8

MA

50,2

TR

52,1

ZA

69,4

ZZ

59,0

0805 50 10

TR

60,0

ZA

85,1

ZZ

72,6

0808 10 80

AR

91,7

BR

82,5

CA

161,4

CL

92,5

CN

120,1

MK

41,0

NZ

145,9

US

185,8

UY

68,1

ZA

98,9

ZZ

108,8

0809 29 00

US

750,1

ZZ

750,1


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


30.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 140/66


A BIZOTTSÁG 453/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. május 29.)

a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdése második albekezdésének második mondatára,

mivel:

(1)

A 971/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) a 2011/12-es gazdasági évre megállapította a fehér cukorra, a nyerscukorra és a szirupok bizonyos fajtáira alkalmazandó irányadó árakat és kiegészítő importvámokat. Ezeket az árakat és vámokat legutóbb a 443/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) módosította.

(2)

A Bizottság rendelkezésére álló adatok alapján az említett összegek a 951/2006/EK rendelet 36. cikkének megfelelően módosításra szorulnak.

(3)

Tekintettel annak szükségességére, hogy az intézkedés alkalmazása a frissített adatok rendelkezésre bocsátását követően mihamarabb megkezdődjék, indokolt e rendeletet kihirdetése napján hatályba léptetni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett termékek behozatalára a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben megállapított irányadó árak és kiegészítő vámok e rendelet melléklete szerint módosulnak.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. május 29-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o.

(3)  HL L 254., 2011.9.30., 12. o.

(4)  HL L 135., 2012.5.25., 59. o.


MELLÉKLET

A fehér cukor, a nyerscukor és a 1702 90 95 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő importvámok 2012. május 30-tól alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 12 10 (1)

35,95

0,37

1701 12 90 (1)

35,95

3,82

1701 13 10 (1)

35,95

0,50

1701 13 90 (1)

35,95

4,12

1701 14 10 (1)

35,95

0,50

1701 14 90 (1)

35,95

4,12

1701 91 00 (2)

44,84

4,02

1701 99 10 (2)

44,84

0,88

1701 99 90 (2)

44,84

0,88

1702 90 95 (3)

0,45

0,24


(1)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének III. pontjában meghatározott szabványos minőségre megállapítva.

(2)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványos minőségre megállapítva.

(3)  A szacharóztartalom 1 %-ára megállapítva.


HATÁROZATOK

30.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 140/68


A TANÁCS 2012/281/KKBP HATÁROZATA

(2012. május 29.)

az európai biztonsági stratégia keretében az űrtevékenységekre vonatkozó nemzetközi magatartási kódexre irányuló uniós javaslat támogatásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 26. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A világűrben folytatott tevékenységek köre egyre szélesebb, azok döntő fontossága pedig vitathatatlan. A világűrt a Föld valamennyi országa forrásnak tekintheti. A jövőben minden bizonnyal azok az országok is jelen lesznek a világűrben, amelyek ma még nem folytatnak ilyen irányú tevékenységet. Következésképpen az Unió fontosnak tartja azt, hogy az űrtevékenységeket biztonságos körülmények között lehessen folytatni; ez hozzájárul az országok fejlődéséhez és biztonságához is. Ez a célkitűzés az Unió űrpolitikájának részét képezi.

(2)

Az Európai Tanács 2003. december 12-én elfogadta az európai biztonsági stratégiát, amely azonosította a globális kihívásokat és fenyegetéseket, valamint arra hívott fel, hogy olyan, szabályokon alapuló nemzetközi rendet kell megteremteni, amely hatékony multilateralizmusra és jól működő nemzetközi intézményekre épül.

(3)

Az európai biztonsági stratégia a nemzetközi kapcsolatok alapvető kereteként az Egyesült Nemzetek Szervezetének Alapokmányát nevezi meg, emellett az Egyesült Nemzetek megerősítése mellett foglal állást és megállapítja, hogy azt fel kell szerelni a feladatainak ellátásához és a hatékony fellépéshez szükséges eszközökkel. Az Unió arra törekszik, hogy a nemzetközi kapcsolatok valamennyi területén rendkívül szoros együttműködés alakuljon ki többek között az Egyesült Nemzetek Szervezete Alapokmányának céljaival és alapelveivel összhangban a béke megőrzése, a konfliktusok kialakulásának megelőzése és nemzetközi biztonság megerősítése érdekében.

(4)

Az Unió elkötelezett az átláthatóság és a bizalom növelését szolgáló intézkedések kidolgozása és végrehajtása mellett, hiszen azok eszközként szolgálnak a világűr biztonságosabbá tételéhez. Az Unió továbbá rendkívüli jelentőséget tulajdonít annak a veszélynek, amelyet eredetétől függetlenül az űrszemét jelent a jelenlegi és a jövőbeli űrtevékenységek számára.

(5)

Az Unió az ENSZ Közgyűlése 2006. december 6-i 61/75. sz. határozatára 2007. szeptember 18-án küldött válaszában hangsúlyozta, hogy az űrtevékenységekre vonatkozó olyan önkéntes „közlekedési szabályok” kidolgozása, amelyek a jelenleg űrtevékenységet folytató szereplők legjobb gyakorlatain alapulnak, az említett célt szolgálná.

(6)

A Tanács a 2008. december 8–9-i következtetéseiben kifejezésre juttatta, hogy támogatja az űrtevékenységekre vonatkozó nemzetközi magatartási kódex első tervezetét. A kódexhez az országok önkéntes alapon csatlakoznának, és az olyan, az átláthatóságot és a bizalmat növelő intézkedéseket tartalmazna, amelyek alapul szolgálhatnának az űrtevékenységet folytató vagy abban érdekelt kulcsfontosságú harmadik országokkal folytatandó konzultációkhoz, mindezt annak érdekében, hogy a végső szöveg a lehető legtöbb ország számára elfogadható legyen.

(7)

Az űrutazásban érdekelt főbb államokkal folytatott konzultációk alapján az Unió elkészítette a magatartási kódex tervezetének felülvizsgált változatát, amelynek alapján a Tanács 2010. szeptember 27-én megbízta az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét azzal, hogy folytasson további, még szélesebb körű konzultációkat,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Unió, annak érdekében, hogy támogatást szerezzen az űrtevékenységekre vonatkozó nemzetközi magatartási kódexre irányuló javaslatához:

e javaslat megvitatása és véleményük meghallgatása érdekében konzultációt kíván folytatni a különböző államokkal, függetlenül attól, hogy azok folytatnak-e űrtevékenységeket vagy még nem,

szakértői segítséget kíván igénybe venni az űrtevékenységekre vonatkozó nemzetközi magatartási kódex kidolgozásának folyamatához.

2. cikk

(1)   Ebben az összefüggésben az Unió által támogatandó projektek a következő konkrét tevékenységekre terjednek ki:

a)

tájékoztatási tevékenységek: az űrtevékenységekre vonatkozó nemzetközi magatartási kódexre irányuló javaslat népszerűsítése;

b)

(legfeljebb) három multilaterális szakértői találkozó szervezése a nemzetközi magatartási kódexre irányuló javaslat megvitatása céljából;

c)

egy nem kormányzati szakértőkből álló konzorcium koordinálása.

(2)   A fenti projektek és konkrét tevékenységek részletes ismertetését a melléklet tartalmazza.

3. cikk

(1)   E határozat végrehajtásáért az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (főképviselő) felel.

(2)   A 2. cikkben említett projektek gyakorlati megvalósítását az ENSZ Leszerelési Kutatóintézete (UNIDIR) végzi. Az UNIDIR e feladatát a főképviselő felügyelete alatt végzi. A főképviselő ebből a célból megköti a szükséges megállapodásokat az UNIDIR-rel.

4. cikk

(1)   A 2. cikkben említett projektek végrehajtására szolgáló pénzügyi referenciaösszeg 1 490 000 EUR.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott összegből finanszírozott kiadásokat az Unió általános költségvetésére vonatkozó eljárásokkal és szabályokkal összhangban kell kezelni.

(3)   Az (1) bekezdésében meghatározott uniós hozzájárulás megfelelő végrehajtását a Bizottság felügyeli. E célból finanszírozási megállapodást köt az UNIDIR-rel. A megállapodás rendelkezéseinek értelmében az UNIDIR-nek gondoskodnia kell arról, hogy az uniós hozzájárulás láthatósága arányban álljon annak mértékével.

(4)   A Bizottság törekszik a (3) bekezdésben említett finanszírozási megállapodásnak az e határozat hatálybalépését követő mielőbbi megkötésére. A Bizottság tájékoztatja a Tanácsot az eljárás során felmerülő esetleges nehézségekről, valamint a finanszírozási megállapodás megkötésének időpontjáról.

5. cikk

(1)   A főképviselő e határozat végrehajtásáról jelentést tesz a Tanácsnak, mégpedig az UNIDIR által készített rendszeres jelentések alapján. Ezek a jelentések képezik a tanácsi értékelés alapját.

(2)   A Bizottság tájékoztatást nyújt a 2. cikkben említett projektek végrehajtásának pénzügyi vonatkozásairól.

6. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ez a határozat 18 hónappal a 4. cikk (3) bekezdésében említett finanszírozási megállapodás megkötését követően, vagy hat hónappal az elfogadását követően – amennyiben ezen időtartam alatt nem kerül sor finanszírozási megállapodás megkötésére – hatályát veszti.

Kelt Brüsszelben, 2012. május 29-én.

a Tanács részéről

az elnök

N. WAMMEN


MELLÉKLET AZ ŰRTEVÉKENYSÉGEKRE VONATKOZÓ NEMZETKÖZI MAGATARTÁSI KÓDEXRE IRÁNYULÓ UNIÓS JAVASLAT TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ TANÁCSI HATÁROZATHOZ

1.   Általános keret és célkitűzések

A világűrben folytatott tevékenységek köre egyre szélesebb, azok döntő fontossága pedig vitathatatlan. A világűrt a Föld valamennyi országa forrásnak tekintheti. A jövőben minden bizonnyal azok az országok is jelen lesznek a világűrben, amelyek ma még nem folytatnak ilyen irányú tevékenységet. Következésképpen az Unió fontosnak tartja azt, hogy az űrtevékenységeket biztonságos körülmények között lehessen folytatni, valamint meggyőződése, hogy egy pragmatikus és lépcsőzetes folyamattal el lehet érni ezt a célt. Az Unió elkötelezett az átláthatóság és a bizalom növelését szolgáló intézkedések kidolgozása és végrehajtása mellett, hiszen azok eszközként szolgálnak a világűr biztonságosabbá tételéhez. Az Unió továbbá rendkívüli jelentőséget tulajdonít annak a veszélynek, amelyet eredetétől függetlenül az űrszemét jelent a jelenlegi és a jövőbeli űrtevékenységek számára.

Az Unió az ENSZ Közgyűlése 2006. december 6-i 61/75. sz. határozatára 2007. szeptember 18-án küldött válaszában hangsúlyozta, hogy az űrtevékenységekre vonatkozó olyan önkéntes „közlekedési szabályok” kidolgozása, amelyek a jelenleg világűrbeli tevékenységet folytató szereplők legjobb gyakorlatain alapulnak, az említett célt szolgálná.

Az Európai Unió Tanácsa a 2008. december 8–9-i következtetéseiben kifejezésre juttatta, hogy támogatja az űrtevékenységekre vonatkozó nemzetközi magatartási kódex első tervezetét. A kódexhez az országok önkéntes alapon csatlakoznának, és az olyan, az átláthatóságot és a bizalmat növelő intézkedéseket tartalmazna, amelyek alapul szolgálhatnának az űrtevékenységet folytató vagy abban érdekelt kulcsfontosságú harmadik országokkal folytatandó konzultációkhoz, mindezt annak érdekében, hogy a végső szöveg a lehető legtöbb ország számára elfogadható legyen. Az űrutazásban érdekelt főbb államokkal folytatott konzultációk alapján az Unió elkészítette a magatartási kódex tervezetének felülvizsgált változatát, amelynek alapján az Európai Unió Tanácsa 2010. szeptember 27-én megbízta az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét (főképviselő) azzal, hogy folytasson további, még szélesebb körű konzultációkat.

Az Unió a főképviselőnek adott megbízás teljesítése érdekében, valamint azért, hogy támogatást szerezzen az űrtevékenységekre vonatkozó nemzetközi magatartási kódexre irányuló uniós javaslathoz:

e javaslat megvitatása és véleményük meghallgatása érdekében konzultációt kíván folytatni a lehető legtöbb állammal, függetlenül attól, hogy azok folytatnak-e űrtevékenységet vagy még nem. A konzultációkra egy vagy több (legfeljebb három), a kezdeményezés megvitatását célzó multilaterális szakértői találkozó keretében kerülne sor,

szakértői segítséget kíván igénybe venni az űrtevékenységekre vonatkozó nemzetközi magatartási kódex kidolgozásának folyamatához.

Az Unió fellépését a következő alapelvek vezérelték:

a)

a világűrben hosszú távon fenntartható, kiszámítható és biztonságosabb környezet kialakításának elismert fontossága;

b)

egy közös álláspont kialakításának és a közös érdeket képviselő területek meghatározásának szükségessége;

c)

a jövőben a nemzeti és a regionális szintű szereplők nemzetközi magatartási kódexben történő részvételének fontossága.

2.   Projektek

2.1.   1. projekt. Tájékoztatás: az űrtevékenységekre vonatkozó nemzetközi magatartási kódexre irányuló javaslat népszerűsítése

2.1.1.   A projekt célja

Regionális és szubregionális szinten szervezett szemináriumok keretében párbeszédet kell kezdeményezni azokkal a felekkel, akik érdekeltek lehetnek a nemzetközi magatartási kódexben. Az így folytatott közös munka révén lehetőség nyílik a meglévő ismeretek szélesítésére és a javasolt nemzetközi magatartási kódex alapelgondolásának részletesebb kifejtésére.

2.1.2.   Az elérni kívánt eredmények

a)

A javasolt nemzetközi magatartási kódex alaposabb ismerete, alapelgondolásának és a kidolgozás folyamatának jobb megértése.

b)

A politikai szintű előrelépéshez kedvezőbb környezet kialakulása.

c)

Az érdekelt felek körében jobb rálátás azokra a területekre, amelyeken megegyezés alakult ki arról, hogy fokozni kell a világűr biztonságát, valamint megállapodás a jövőben követendő irányvonalakról.

d)

Az érdekelt felek közötti koordináció javulása.

e)

Annak a feltárása, hogy hol van szükség fokozott nemzeti és regionális fellépésre az űrtevékenységekre vonatkozó nemzetközi magatartási kódex kidolgozási folyamatának elősegítése érdekében.

2.1.3.   A projekt leírása

a)

A tervek szerint a projekt keretében legfeljebb hat regionális vagy szubregionális szemináriumra kerül majd sor, legfeljebb harminc résztvevővel, adott esetben nemzetközi, regionális vagy nemzeti kormányzati és nem kormányzati szervezetekkel együttműködésben.

b)

Az eredményeket összegyűjtik és bemutatják az Uniónak és más érdekelt feleknek, adott esetben akár elektronikus kommunikációs eszközök alkalmazásával.

2.2.   2. projekt. A főképviselő háttértámogatása az egyes államokkal folytatott találkozók/konzultációk során

2.2.1.   A projekt célja

a)

Az Unió részletes tájékoztatása a nemzetközi magatartási kódex vonatkozásában potenciálisan érdekelt felek elképzeléseiről, az általuk követni kívánt irányvonalról, valamint ezek elemzése.

b)

A főképviselő által folytatott konzultációk támogatása, előkészítése és nyomon követése, valamint a főbb érdekelt felekkel folytatandó egyéni konzultációk összehangolt sorozatának megszervezése.

c)

A főképviselő által folytatott konzultációkon való részvételt követően az összegyűjtött észrevételek értékelése.

2.2.2.   Az elérni kívánt eredmények

a)

Írásos értékelés arról, hogyan lehet a lehető leghatékonyabban együttműködni a nemzetközi magatartási kódex vonatkozásában potenciálisan érdekelt felekkel.

b)

Az összegyűjtött észrevételek írásos értékelése és a szövegek felülvizsgálatára irányuló javaslatok.

c)

Írásos közreműködés a multilaterális szakértői találkozó(k)hoz.

2.2.3.   A projekt leírása

a)

A főképviselő által folytatott konzultációk és a multilaterális szakértői találkozó(k) támogatására, előkészítésére és nyomon követésére szolgáló dokumentáció és háttértanulmányok elkészítése.

b)

A főbb érdekelt felekkel folytatandó egyéni konzultációk összehangolt sorozata:

Legfeljebb húsz egyéni találkozó és tájékoztató.

A folyamathoz szükséges anyagok koordinálása, ideértve elektronikus kommunikációs eszközöket is.

A koordinációban részt vevő államokat és szervezeteket a következő szempontok alapján fogják kiválasztani: a világűr biztonságával kapcsolatos elkötelezettségük, a nemzetközi magatartási kódexre vonatkozó javaslat tekintetében meglévő korábbi elkötelezettségük, valamint a regionális vagy nemzetközi diplomáciai téren való általános előrelépés elősegítésében játszott szerepük.

c)

Az eredmények összegyűjtése és bemutatása a főképviselőnek és más érdekelt feleknek, adott esetben akár elektronikus kommunikációs eszközök alkalmazásával.

2.3.   3. projekt. Legfeljebb három multilaterális szakértői találkozó szervezése a nemzetközi magatartási kódexre irányuló javaslat megvitatása céljából

2.3.1.   A projekt célja

Szakértői fórum létrehozása a nemzetközi magatartási kódexre irányuló javaslat megvitatása céljából.

2.3.2.   Az elérni kívánt t eredmények

a)

Vitafórum létrehozása a nemzetközi magatartási kódexre irányuló javaslat témájában.

b)

Diplomáciai előrelépés a nemzetközi magatartási kódexről szóló vita vonatkozásában.

2.3.3.   A projekt leírása

Legfeljebb három multilaterális szakértői találkozó szervezése legfeljebb 160 résztvevővel, a projekt időtartamának első 16 hónapja során.

Kívánatos, hogy az első találkozó helyszíne Európában, a második és a harmadik találkozó helyszíne pedig Európán kívül legyen. A döntést az UNIDIR javaslatai alapján a főképviselő hozza meg.

A találkozók struktúrájáról, napirendjéről és résztvevőiről az UNIDIR javaslatai alapján a főképviselő dönt.

2.4.   4. projekt. Egy nem kormányzati szakértőkből álló konzorcium koordinálása

2.4.1.   A projekt célja

a)

Egy kisméretű, elismert szakértőkből álló, legfeljebb tíztagú konzorcium létrehozása, amely a nemzetközi magatartási kódex kidolgozásának folyamatát hivatott segíteni.

b)

Online források kiépítése az említett konzorcium koordinálására.

c)

A magatartási kódex megértését segítő tájékoztatási források rendelkezésre bocsátása, valamint az 1. projekt és a 2. projekt tevékenységeinek és eredményeinek népszerűsítése.

2.4.2.   Az elérni kívánt eredmények

a)

A főbb nemzetközi, regionális és nemzeti szakértők nagyobb mértékű hozzájárulása a nemzetközi magatartási kódexhez.

b)

A szakértői hozzájárulások és viták koordinálását célzó virtuális fórum létrejötte.

c)

A 2. projektben meghatározott multilaterális találkozók támogatására szolgáló virtuális fórum létrejötte.

d)

A szükséges virtuális és nem virtuális tájékoztató anyagok kidolgozása.

2.4.3.   A projekt leírása

a)

A világűr biztonságával kapcsolatos kérdések szakértőinek azonosítása, tevékenységük koordinálása és hozzájárulásaik összegyűjtése:

A konzorciumi tagságról az UNIDIR javaslata alapján a főképviselő határoz.

b)

A szóban forgó konzorcium hozzájárulásának koordinálását célzó új virtuális fórum kialakítása:

A fórumot úgy fogják kialakítani, hogy annak keretén belül el lehessen helyezni a 2. projektet támogató forrásokat is.

c)

Legfeljebb nyolc találkozó – beleértve az elektronikus kommunikációs eszközök felhasználásával és a video- és telekonferencia formájában megszervezett találkozókat is –, amelyek során megvitatásra kerülnek a magatartási kódexszel kapcsolatos fejlemények és a konzorcium hozzájárulása.

d)

Az eredmények összegyűjtése és bemutatása a főképviselőnek és más érdekelt feleknek, adott esetben akár elektronikus kommunikációs eszközök alkalmazásával.

e)

Tájékoztatási eszközök létrehozása.

3.   Eljárási kérdések és koordináció

A projektek végrehajtását egy irányítóbizottság fogja kezdeményezni az együttműködési eljárások és részletes szabályok meghatározása céljából. Az irányítóbizottság rendszeres jelleggel, legalább hathavonta egyszer felülvizsgálja a projektek végrehajtását, többek között elektronikus kommunikációs eszközök, valamint video- és telekonferencia útján.

Az irányítóbizottságot a főképviselő és az UNIDIR képviselői alkotják.

Az állami és a nem állami szereplőknek a multilaterális szakértői találkozókba való bevonását az UNIDIR koordinálja.

Az UNIDIR által az irányítóbizottságnak tett javaslat alapján a főképviselő határoz a projekt keretében tartandó munkaértekezletek és találkozók helyszínéről és strukturális felépítéséről.

4.   Jelentés és értékelés

Az UNIDIR a projekt első évének végén – lehetőleg az ENSZ jelentéstételi ciklusainak megfelelő időpontban – egy szöveges és egy pénzügyi jelentést nyújt be a főképviselőnek.

Az UNIDIR a projekt befejezésekor zárójelentést nyújt be a főképviselőnek.

Az UNIDIR előrehaladásról és helyzetéről szóló jelentéseit, kiadványait, sajtóközleményeit és aktuális híreit azok kibocsátásakor az eredeti formájukban meg kell küldeni a főképviselőnek és az Európai Bizottságnak.

5.   Időtartam

E projekt végrehajtásának becsült időtartama 18 hónap.

A projekt valamennyi, találkozókkal kapcsolatos elemét a projekt vége előtt három hónappal le kell zárni annak érdekében, hogy az elemzést még a projekt végrehajtására rendelkezésre álló idő alatt el lehessen végezni.

6.   Kedvezményezettek

Valamennyi ENSZ-tagállam, különös tekintettel az űrutazó államokra.

Nem kormányzati szereplők, beleértve a civil társadalmat és az ipart is.

7.   Harmadik felek képviselői

Az űrtevékenységekre vonatkozó nemzetközi magatartási kódex tekintetében a regionális szerepvállalás előmozdítása érdekében ez a határozat Unión kívüli, így többek között az érintett regionális és nemzetközi szervezeteket képviselő szakértők részvételét is finanszírozhatja.

A finanszírozás ki fog terjedni az UNIDIR-nek az e határozattal összefüggésben szervezett munkaértekezleteken és találkozókon való részvételére.

8.   Végrehajtó szervezet

E tanácsi határozat technikai végrehajtására az UNIDIR kap megbízást.

Az UNIDIR adott esetben más szervezetekkel, így például regionális szervezetekkel, szellemi műhelyekkel, nem kormányzati szervezetekkel és az iparral is együttműködik.

E határozat végrehajtásához a személyzet létszámának növelésére lesz szükség.


Helyesbítések

30.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 140/74


Helyesbítés az 1225/2009/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követően a Kínai Népköztársaságból és Ukrajnából származó acél drótkötelek és -kábelek behozatalára vonatkozó és a Marokkóból, Moldovából és a Koreai Köztársaságból feladott – akár az ezekből az országokból származóként, akár nem ilyenként bejelentett – acél drótkötelek és -kábelek behozatalára kiterjesztett végleges dömpingellenes vám kivetéséről, valamint a Dél-Afrikából származó acél drótkötelek és -kábelek behozatalára vonatkozó, az 1225/2009/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálati eljárás megszüntetéséről szóló, 2012. január 27-i 102/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 36., 2012. február 9. )

A 15. oldalon, az (1) cikk 4. pontjában, a nyitó mondat végén:

a következő szövegrész:

„…, kivéve az alábbi felsorolásban szereplő vállalatok által gyártott termékeket:”

helyesen:

„…, kivéve az alábbi felsorolásban szereplő vállalatok által gyártott termékeket (1):


(1)  A 400/2010/EU végrehajtási rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében megállapított feltételeket az itt felsorolt vállalatokra is alkalmazni kell.”