ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2012.136.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 136

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

55. évfolyam
2012. május 25.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 432/2012/EU rendelete (2012. május 16.) a nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások jegyzékének megállapításáról ( 1 )

1

 

*

A Bizottság 433/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. május 23.) az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló egyezmény területén alkalmazandó ellenőrzési és végrehajtási rendszer meghatározásáról szóló 1236/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

41

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

25.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 136/1


A BIZOTTSÁG 432/2012/EU RENDELETE

(2012. május 16.)

a nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások jegyzékének megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló, 2006. december 20-i 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1924/2006/EK rendelet 10. cikke (1) bekezdésének értelmében tilos az élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítások alkalmazása, kivéve, ha a Bizottság az említett rendeletnek megfelelően engedélyezte őket, és szerepelnek az engedélyezett állítások listáján.

(2)

Az 1924/2006/EK rendelet 13. cikke (2) bekezdésének rendelkezései szerint a tagállamok legkésőbb 2008. január 31-ig a Bizottság rendelkezésére bocsátják az élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítások nemzeti listáit az említett rendelet 13. cikke (1) bekezdése szerint. Az állításokat tartalmazó nemzeti listákat a rájuk vonatkozó feltételekkel és a vonatkozó tudományos igazolásra való hivatkozásokkal együtt kell megküldeni.

(3)

Az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy a Bizottság az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal (a továbbiakban: Hatóság) folytatott konzultációt követően legkésőbb 2010. január 31-ig elfogadja az élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állításoknak a szóban forgó rendelet 13. cikke (1) bekezdésében említett listáját és az állítások alkalmazására vonatkozó valamennyi szükséges feltételt.

(4)

A Bizottsághoz a tagállamoktól 2008. január 31-én beérkezett listák több mint 44 000, egészségre vonatkozó állítást tartalmaztak. A nemzeti listák vizsgálata rávilágított arra, hogy a sok átfedés miatt a tagállamokkal folytatott megbeszéléseket követően a nemzeti listákból konszolidált listát (a továbbiakban: konszolidált lista) (2) kell összeállítani, amelyről a Hatóságnak tudományos szakvéleményt kell készítenie.

(5)

A Bizottság – az 1924/2006/EK rendelet 13. cikke (3) bekezdésének megfelelően – 2008. július 24-én hivatalosan megküldte a tudományos szakvélemény iránti kérelmét a Hatóságnak, melyhez mellékelte a vonatkozó feltételeket és a konszolidált lista első részét. A konszolidált lista további részeit 2008 novemberében, illetve decemberében továbbította. A konszolidált listát a Bizottság egy kiegészítéssel zárta le, amelyet 2010. március 12-én megküldött a Hatóságnak. Ezt követően a tagállamok visszavontak egyes, a konszolidált listán szereplő állításokat, mielőtt a Hatóság értékelte volna azokat. A Hatóság végül 2009 októbere és 2011 júliusa között közzétette a tudományos értékelés eredményeként készült szakvéleményeit (3).

(6)

Értékelésében a Hatóság leszögezte, hogy egyes beadványok esetében különböző állított hatásokra is történt utalás, míg egy és ugyanazon állított hatás több beadványnak is tárgyát képezte. Ebből adódóan egy e rendelet keretén belül megfontolásra került, egészségre vonatkozó állítás a konszolidált lista egy vagy több bekezdését is képviselheti.

(7)

A Hatóság több, egészségre vonatkozó állítás esetében arra a következtetésre jutott, hogy ok-okozati összefüggés állapítható meg egy adott élelmiszercsoport, élelmiszer vagy annak valamely alkotóeleme és az állított hatás között. Azon egészségre vonatkozó állításokat, amelyekre e megállapítások vonatkoznak, és amelyek megfelelnek az 1924/2006/EK rendeletben foglalt követelményeknek, engedélyezni kell az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (3) bekezdése szerint, továbbá fel kell venni az egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások listájára.

(8)

Az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (3) bekezdése értelmében az engedélyezett, egészségre vonatkozó állításokat az alkalmazásukhoz szükséges valamennyi feltételnek (beleértve a korlátozásokat is) kísérnie kell. Ennek megfelelően az engedélyezett állítások listájának – az 1924/2006/EK rendeletben megállapított szabályokkal, valamint a Hatóság véleményeivel összhangban – magában kell foglalnia az állítások megszövegezését, az állítások alkalmazásának egyedi feltételeit, és adott esetben a felhasználásra vonatkozó feltételeket és korlátozásokat és/vagy egy kiegészítő tájékoztatást vagy figyelmeztetést is.

(9)

Az 1924/2006/EK rendelet egyik célkitűzése annak biztosítása, hogy az egészségre vonatkozó állítások valósághűek, világosak, megbízhatók és hasznosak legyenek a fogyasztó számára. Ennek érdekében figyelembe kell venni az egészséggel kapcsolatos állítások megszövegezését és megjelenítését. Amennyiben tehát az állítások megfogalmazása a fogyasztó számára ugyanazzal a jelentéssel bír, mint egy, az egészségre vonatkozó, engedélyezett állítás, mivel ugyanolyan összefüggést mutat ki egy adott élelmiszercsoport, élelmiszer vagy annak valamely alkotóeleme és az egészség között, azokra az egészségre vonatkozó, engedélyezett állításokkal azonos felhasználási feltételek vonatkoznak.

(10)

A Bizottság számos, értékelésre benyújtott növény vagy növényi anyag, más néven „botanikai anyag” hatásával összefüggő olyan állítást azonosított, amelyek tudományos értékelését a Hatóságnak a továbbiakban kell elvégeznie. Emellett több olyan, egészségre vonatkozó állítás van, amelyeket még további vizsgálatnak kell alávetni ahhoz, hogy a Bizottság mérlegelhesse felvételüket az engedélyezett állítások listájára, vagy amelyeket már értékeltek, de egyéb indokolt tényezők miatt a Bizottság jelenleg még nem tudja lezárni a mérlegelést.

(11)

A Bizottság a honlapján (4) közzéteszi azokat az állításokat, amelyeket a Hatóság még nem értékelt vagy a Bizottság még nem mérlegelt, és amelyek az 1924/2006/EK rendelet 28. cikkének (5) és (6) bekezdése szerint továbbra is használhatók.

(12)

Az 1924/2006/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdése és 13. cikkének (1) bekezdése értelmében az egészségre vonatkozó állításoknak általánosan elfogadott tudományos bizonyítékokon kell alapulniuk. Ezért azok az egészségre vonatkozó állítások, amelyek a Hatóság tudományos értékelése során nem részesültek kedvező elbírálásban, mivel a Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy nem állapítható meg ok-okozati összefüggés egy adott élelmiszercsoport, élelmiszer vagy annak valamely alkotóeleme és az állítólagos hatás között, nem engedélyezhetők. Az engedélyezés iránti kérelmet abban az esetben is indokolt elutasítani – még ha a Hatóság tudományos értékelése kedvező volt is –, ha az egészségre vonatkozó állítás nem felel meg az 1924/2006/EK rendelet egyéb általános vagy egyedi követelményeinek. Nem tehetők olyan, egészségre vonatkozó állítások, amelyek nem egyeztethetők össze az általánosan elfogadott táplálkozási és egészségügyi alapelvekkel. A zsírok zsírban oldódó vitaminok normál felszívódására gyakorolt hatásáról szóló (5), továbbá a nátrium és a normál izomműködés fenntartásáról szóló állítás (6) esetében a Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy ok-okozati összefüggés állapítható meg. Ezeknek az egészségre vonatkozó állításoknak az alkalmazása azonban ellentmondásos és félrevezető üzenetet közvetítene a fogyasztóknak, mivel olyan tápanyagok fogyasztására ösztönözné őket, amelyek kapcsán az általánosan elfogadott tudományos ajánlások alapján, az európai, nemzeti és nemzetközi hatóságoktól olyan tájékoztatást kapnak, hogy ezek bevitelét csökkenteni kell. Ez a két állítás ezért nem felel meg az 1924/2006/EK rendelet 3. cikke második bekezdése a) pontjának, amely úgy rendelkezik, hogy az egészségre vonatkozó állítások alkalmazása nem lehet félreérthető vagy megtévesztő. Továbbá a fogyasztók félrevezetésének csökkentéséhez az sem lenne elegendő, ha az egészségre vonatkozó érintett állításokat csak meghatározott alkalmazási feltételekkel és/vagy kiegészítő nyilatkozatokkal vagy figyelmeztetésekkel engedélyeznék; következésképpen az állítások nem engedélyezhetők.

(13)

E rendelet a hatálybalépésétől számított hat hónap elteltével alkalmazandó annak érdekében, hogy az élelmiszer-ipari vállalkozók alkalmazkodni tudjanak a követelményeihez, többek között azon egészségre vonatkozó állításoknak az 1924/2006/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdése szerinti tilalmához, amelyeket a Hatóság már értékelt, a Bizottság pedig már mérlegelt.

(14)

Az 1924/2006/EK rendelet 20. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Bizottság létrehozza és fenntartja az élelmiszerekre alkalmazott, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások uniós nyilvántartását (a továbbiakban: nyilvántartás). A nyilvántartás tartalmazza valamennyi engedélyezett állítást, valamint - többek között - a rájuk vonatkozó alkalmazási feltételeket. A nyilvántartás tartalmaz továbbá egy listát az egészségre vonatkozó, elutasított állításokról és elutasításuk indoklásáról.

(15)

A tagállamok által visszavont, egészségre vonatkozó állítások nem kerülnek be az elutasított állítások uniós nyilvántartásába. A nyilvántartást rendszeresen vagy – adott esetben – a Hatóság által még nem értékelt és/vagy a Bizottság által még nem mérlegelt, egészségre vonatkozó állítások előrehaladása szerint frissítik.

(16)

Az e rendeletben előírt intézkedések megalkotásakor a Bizottság megfelelő módon tekintetbe vette a lakosságtól és az érdekelt felektől érkező megjegyzéseket és állásfoglalásokat is.

(17)

Az anyagok élelmiszerekhez való hozzáadását vagy azokban való felhasználását, csakúgy, mint a termékek élelmiszerként vagy gyógyszerként való besorolását, egyedi uniós és tagállami jogszabályok szabályozzák. Valamely egészségre vonatkozó állításról az 1924/2006/EK rendelet szerint, az állításnak az említett rendelet 13. cikkének (3) bekezdésében hivatkozott, engedélyezett állítások listájára való felvételéről hozott határozat nem tekinthető az állítás tárgyát képező anyag forgalombahozatali engedélyének, sem egy arról hozott határozatnak, hogy az anyag élelmiszerekben felhasználható, sem pedig egy adott termék élelmiszerként való besorolásának.

(18)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével, és sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem ellenezte őket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások

(1)   Az élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítások 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (3) bekezdésében említett listáját e rendelet melléklete tartalmazza.

(2)   Az (1) bekezdésben említett, egészségre vonatkozó állítások a mellékletben megállapított feltételekkel alkalmazhatók élelmiszerekre.

2. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2012. december 14-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. május 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 404., 2006.12.30., 9. o.

(2)  http://www.efsa.europa.eu/en/ndaclaims13/docs/ndaclaims13.zip

(3)  http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article13.htm

(4)  http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm

(5)  A konszolidált lista ID 670 és ID 2902 tételének felel meg.

(6)  A konszolidált lista ID 359 tételének felel meg.


MELLÉKLET

AZ EGÉSZSÉGRE VONATKOZÓ, ENGEDÉLYEZETT ÁLLÍTÁSOK JEGYZÉKE

Tápanyag, anyag, élelmiszer vagy élelmiszercsoport

Állítás

Az állítás alkalmazásának feltételei

Az élelmiszer felhasználására vonatkozó feltételek és/vagy korlátozások és/vagy kiegészítő tájékoztatás vagy figyelmeztetés

EFSA Journal száma

Az EFSA-értékelésre megküldött konszolidált listán szereplő, vonatkozó bejegyzés száma

Aktív szén

Az aktív szén részt vesz az étkezést követő túlzott bélgázképződés csökkentésében.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely adagonként 1 g aktív szenet tartalmaz. Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás úgy érhető el, ha 1 g-ot legalább 30 perccel az étkezés előtt, 1 g-ot pedig röviddel utána fogyaszt el.

 

2011;9(4):2049

1938

Alfa-linolénsav

(ALA)

Az ALA hozzájárul a vér normál koleszterinszintjének fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „OMEGA-3 ZSÍRSAVAK FORRÁSA” állítás szerint legalább ALA-forrás.

A fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás 2 g alfa-linolénsav (ALA) napi bevitelével érhető el.

 

2009; 7(9):1252

2011;9(6):2203

493, 568

Árparost

Az árparost fogyasztása hozzájárul a széklet mennyiségének növeléséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt ÉLELMI ROSTBAN GAZDAG állítás szerint élelmi rostban gazdag.

 

2011;9(6):2249

819

A-vitamin

Az A-vitamin részt vesz megfelelő a normál vasanyagcserében.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább A-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1221

206

A-vitamin

Az A-vitamin hozzájárul a nyálkahártyák normál állapotának fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább A-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

15, 4702

A-vitamin

Az A-vitamin hozzájárul a bőr normál állapotának fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább A-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

15, 17, 4660, 4702

A-vitamin

Az A-vitamin hozzájárul a normál látás fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább A-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

16, 4239, 4701

A-vitamin

Az A-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább A-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1222

2011;9(4):2021

14, 200, 1462

A-vitamin

Az A-vitamin szerepet játszik a sejtek differenciálódásában.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább A-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1221

14

Az olívaolaj polifenoljai

Az olívaolaj polifenoljai hozzájárulnak a vérzsírok oxidatív stresszel szembeni védelméhez.

Az állítás csak olyan olívaolaj esetében alkalmazható, amely 20 g-onként legalább 5 mg hidroxitirozolt és származékait (pl. oleoropein komplexet és tirozolt) tartalmaz. Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás 20 g olívaolaj napi bevitelével érhető el.

 

2011;9(4):2033

1333, 1638, 1639, 1696, 2865

B12-vitamin

A B12-vitamin részt vesz a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább B12-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1223

99, 190

B12-vitamin

A B12-vitamin hozzájárul az idegrendszer normál működéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább B12-vitaminforrás.

 

2010;8(10):4114

95, 97, 98, 100, 102, 109

B12-vitamin

A B12-vitamin hozzájárul a normál homocisztein-anyagcseréhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább B12-vitaminforrás.

 

2010;8(10):4114

96, 103, 106

B12-vitamin

A B12-vitamin hozzájárul a normál pszichológiai funkció fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább B12-vitaminforrás.

 

2010;8(10):4114

95, 97, 98, 100, 102, 109

B12-vitamin

A B12-vitamin hozzájárul a normál vörösvérsejt-képződéshez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább B12-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1223

92, 101

B12-vitamin

A B12-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább B12-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1223

107

B12-vitamin

A B12-vitamin hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább B12-vitaminforrás.

 

2010;8(10):4114

108

B12-vitamin

A B12-vitamin szerepet játszik a sejtosztódásban.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább B12-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1223

2010;8(10):1756

93, 212

B6-vitamin

A B6-vitamin részt vesz a normál cisztein-anyagcseréhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább B6-vitaminforrás.

 

2010;8(10):1759

4283

B6-vitamin

A B6-vitamin részt vesz a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább B6-vitaminforrás.

 

2010;8(10):1759

75, 214

B6-vitamin

A B6-vitamin hozzájárul az idegrendszer normál működéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább B6-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1225

66

B6-vitamin

A B6-vitamin hozzájárul a normál homocisztein-anyagcseréhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább B6-vitaminforrás.

 

2010;8(10):1759

73, 76, 199

B6-vitamin

A B6-vitamin részt vesz a normál fehérje- és glikogén-anyagcserében.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább B6-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1225

65, 70, 71

B6-vitamin

A B6-vitamin hozzájárul a normál pszichológiai funkció fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább B6-vitaminforrás.

 

2010;8(10):1759

77

B6-vitamin

A B6-vitamin hozzájárul a normál vörösvérsejt-képződéshez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább B6-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1225

67, 72, 186

B6-vitamin

A B6-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább B6-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1225

68

B6-vitamin

A B6-vitamin hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább B6-vitaminforrás.

 

2010;8(10):1759

78

B6-vitamin

A B6-vitamin hozzájárul a hormonális aktivitás szabályozásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább B6-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1225

69

Béta-glükán

A béta-glükánok hozzájárulnak a vér normál koleszterinszintjének fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely adagonként legalább 1 g, zabból, zabkorpából, árpából vagy árpakorpából vagy ezek keverékéből származó béta-glükánt tartalmaz. Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás 3 g, zabból, zabkorpából, árpából vagy árpakorpából vagy ezek keverékéből származó béta-glükán napi bevitelével érhető el.

 

2009; 7(9):1254

2011;9(6):2207

754, 755, 757, 801, 1465, 2934

1236, 1299

Betain

A betain részt vesz a normál homocisztein-anyagcserében.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely adagonként legalább 500 mg betaint tartalmaz. Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás 1,5 g betain napi bevitelével érhető el.

Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a 4 g

ot meghaladó bevitel jelentősen megnövelheti a vér koleszterinszintjét.

2011;9(4):2052

4325

Biotin

A biotin részt vesz a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább biotinforrás.

 

2009; 7(9):1209

114, 117

Biotin

A biotin hozzájárul az idegrendszer normál működéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább biotinforrás.

 

2009; 7(9):1209

116

Biotin

A biotin részt vesz a makrotápanyagok normál anyagcseréjében.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább biotinforrás.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

113, 114, 117, 4661

Biotin

A biotin hozzájárul a normál pszichológiai funkció fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább biotinforrás.

 

2010;8(10):1728

120

Biotin

A biotin hozzájárul a haj normál állapotának fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább biotinforrás.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

118, 121, 2876

Biotin

A biotin hozzájárul a nyálkahártyák normál állapotának fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább biotinforrás.

 

2009; 7(9):1209

115

Biotin

A biotin hozzájárul a bőr normál állapotának fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább biotinforrás.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

115, 121

Búza endospermiumból előállított arabinoxilán

Az étkezés részeként fogyasztott arabinoxilán részt vesz az adott étkezést követő vércukorszint-emelkedés csökkentésében.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amelynek egy adagja az étkezés részeként fogyasztva 100 g emészthető szénhidrátban legalább 8 g, búza endospermiumból előállított, arabinoxilánban (AX) gazdag rostot tartalmaz (legalább 60 tömeg%). Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás a búza endospermiumból előállított, arabinoxilánban (AX) gazdag rost étkezés részeként történő fogyasztásával érhető el.

 

2011;9(6):2205

830

Búzakorparost

A búzakorparost hozzájárul a bélműködés gyorsításához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt ÉLELMI ROSTBAN GAZDAG állítás szerint élelmi rostban gazdag. Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy az állított hatás 10 g búzakorparost napi bevitelével érhető el.

 

2010;8(10):1817

828, 839, 3067, 4699

Búzakorparost

A búzakorparost fogyasztása hozzájárul a széklet mennyiségének növeléséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt ÉLELMI ROSTBAN GAZDAG állítás szerint élelmi rostban gazdag.

 

2010;8(10):1817

3066

Cink

A cink részt vesz a normál sav-bázis egyensúly fenntartásában.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább cinkforrás.

 

2009; 7(9):1229

360

Cink

A cink részt vesz a normál szénhidrát-anyagcserében.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább cinkforrás.

 

2010;8(10):1819

382

Cink

A cink hozzájárul a normál szellemi működés fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább cinkforrás.

 

2009; 7(9):1229

296

Cink

A cink hozzájárul a normál DNS-szintézishez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább cinkforrás.

 

2010;8(10):1819

292, 293, 1759

Cink

A cink szerepet játszik a normál termékenység és szaporodás fenntartásában.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább cinkforrás.

 

2009; 7(9):1229

297, 300

Cink

A cink részt vesz a makrotápanyagok normál anyagcseréjében.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább cinkforrás.

 

2010;8(10):1819

2890

Cink

A cink részt vesz a zsírsavak normál anyagcseréjében.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább cinkforrás.

 

2009; 7(9):1229

302

Cink

A cink részt vesz az A-vitamin normál anyagcseréjében.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább cinkforrás.

 

2009; 7(9):1229

361

Cink

A cink szerepet játszik a normál fehérjeszintézisben.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább cinkforrás.

 

2010;8(10):1819

293, 4293

Cink

A cink hozzájárul a normál csontozat fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább cinkforrás.

 

2009; 7(9):1229

295, 1756

Cink

A cink hozzájárul a haj normál állapotának fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább cinkforrás.

 

2010;8(10):1819

412

Cink

A cink hozzájárul a köröm normál állapotának fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább cinkforrás.

 

2010;8(10):1819

412

Cink

A cink hozzájárul a bőr normál állapotának fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább cinkforrás.

 

2010;8(10):1819

293

Cink

A cink hozzájárul a vér normál tesztoszteronszintjének fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább cinkforrás.

 

2010;8(10):1819

301

Cink

A cink hozzájárul a normál látás fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább cinkforrás.

 

2009; 7(9):1229

361

Cink

A cink hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább cinkforrás.

 

2009; 7(9):1229

291, 1757

Cink

A cink hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább cinkforrás.

 

2009; 7(9):1229

294, 1758

Cink

A cink szerepet játszik a sejtosztódásban.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább cinkforrás.

 

2009; 7(9):1229

292, 293, 1759

Cukorhelyettesítők, azaz intenzív édesítőszerek; xilit, szorbit, mannit, maltit, laktit, izomalt, eritrit, szukralóz és polidextróz, D-tagatóz és izomaltulóz

A cukor (1) helyett <cukorhelyettesítő neve>-t tartalmazó ételek/italok fogyasztása a fogyasztást követően kisebb mértékű vércukorszint-emelkedést okoz, mint a cukrot tartalmazó ételek/italok fogyasztása.

Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a cukrokat az ételekben és italokban cukorhelyettesítőkkel, azaz intenzív édesítőszerekkel, xilittel, szorbittal, mannittal, maltittal, laktittal, izomalttal, eritrittel, szukralózzal vagy polidextrózzal vagy ezek kombinácójával kell helyettesíteni, hogy az ételek és italok legalább az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt CSÖKKENTETT [TÁPANYAG NEVE]TARTALOM állítás szerinti mértékben csökkentett mennyiségű cukrokat tartalmazzanak.

A D-tagatózzal és az izomaltulózzal az egyéb cukrok megfelelő mennyiségét kell az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt CSÖKKENTETT [TÁPANYAG NEVE]TARTALOM állítás szerinti mértékben csökkenteni.

 

2011;9(4):2076

2011;9(6):2229

617, 619, 669, 1590, 1762, 2903, 2908, 2920

4298

Cukorhelyettesítők, azaz intenzív édesítőszerek; xilit, szorbit, mannit, maltit, laktit, izomalt, eritrit, szukralóz és polidextróz, D-tagatóz és izomaltulóz

A cukor (2) helyett <cukorhelyettesítő neve>-t tartalmazó ételek/italok fogyasztása hozzájárul a fogak mineralizációjának fenntartásához.

Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a cukrokat a (plakk pH-ját 5,7 alá csökkentő) ételekben és italokban cukorhelyettesítőkkel, azaz intenzív édesítőszerekkel, xilittel, szorbittal, mannittal, maltittal, laktittal, izomalttal, eritrittel, D-tagatózzal, izomaltulózzal, szukralózzal vagy polidextrózzal vagy ezek kombinácójával kell olyan mértékben helyettesíteni, hogy az említett ételek és italok a fogyasztásuk alatt és azt követően 30 percig ne csökkentsék 5,7 alá a plakk pH-ját.

 

2011;9(4):2076

2011;9(6):2229

463, 464, 563, 618, 647, 1182, 1591, 2907, 2921, 4300

1134, 1167, 1283

Cukormentes rágógumi

A cukormentes rágógumi hozzájárul a fogak mineralizációjának fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely teljesíti az 1924/2006/EK rendelet mellékletében a tápanyag-összetételre vonatkozó CUKORMENTES állításra megállapított feltételeket.

A fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás a rágógumi evést vagy ivást követő, legalább 20 perces rágásával érhető el.

 

2009; 7(9):1271

2011;9(4):2072

2011;9(6):2266

1151, 1154

486, 562, 1181

Cukormentes rágógumi

A cukormentes rágógumi segít semlegesíteni a foglepedék savait.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely teljesíti az 1924/2006/EK rendelet mellékletében a tápanyag-összetételre vonatkozó CUKORMENTES állításra megállapított feltételeket.

A fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás a rágógumi evést vagy ivást követő, legalább 20 perces rágásával érhető el.

 

2009; 7(9):1271

2011;6(6):2266

1150

485

Cukormentes rágógumi

A cukormentes rágógumi segít csökkenteni a szájszárazságot.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely teljesíti az 1924/2006/EK rendelet mellékletében a tápanyag-összetételre vonatkozó CUKORMENTES állításra megállapított feltételeket.

A fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás úgy érhető el, ha rágógumit rág, valahányszor száraznak érzi a száját.

 

2009; 7(9):1271

1240

C-vitamin

A C-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez intenzív testmozgás alatt vagy azt követően.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely naponta 200 mg C-vitamin bevitelét biztosítja. Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás 200 mg C-vitamin napi bevitelével érhető el az ajánlott napi C-vitaminbevitelen túl.

 

2009; 7(9):1226

144

C-vitamin

A C-vitamin hozzájárul a normál kollagénképződéshez és ezen keresztül az erek normál állapotának, működésének fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább C-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1226

130, 131, 149

C-vitamin

A C-vitamin hozzájárul a normál kollagénképződéshez és ezen keresztül a normál csontozat fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább C-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

C-vitamin

A C-vitamin hozzájárul a normál kollagénképződéshez és ezen keresztül a porcok normál állapotának, működésének fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább C-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

C-vitamin

A C-vitamin hozzájárul a normál kollagénképződéshez és ezen keresztül a fogíny normál állapotának fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább C-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1226

131, 136, 149

C-vitamin

A C-vitamin hozzájárul a megfelelő kollagénképződéshez és ezen keresztül a bőr normál állapotának, működésének fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább C-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1226

131, 137, 149

C-vitamin

A C-vitamin hozzájárul a megfelelő kollagénképződéshez és ezen keresztül a fogak normál állapotának fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább C-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

C-vitamin

A C-vitamin hozzájárul a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokhoz.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább C-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

135, 2334, 3196

C-vitamin

A C-vitamin hozzájárul az idegrendszer normál működéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább C-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1226

133

C-vitamin

A C-vitamin hozzájárul a normál pszichológiai funkció fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább C-vitaminforrás.

 

2010;8(10):1815

140

C-vitamin

A C-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább C-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

134, 4321

C-vitamin

A C-vitamin hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább C-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

129, 138, 143, 148, 3331

C-vitamin

A C-vitamin hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább C-vitaminforrás.

 

2010;8(10):1815

139, 2622

C-vitamin

A C-vitamin hozzájárul az E-vitamin redukált formájának regenerálásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább C-vitaminforrás.

 

2010;8(10):1815

202

C-vitamin

A C-vitamin fokozza a vas felszívódását.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább C-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1226

132, 147

Dió

A dió hozzájárul a vérerek rugalmasságának fenntartásához, javításához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely naponta 30 g dió bevitelét biztosítja. Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás 30 g dió napi bevitelével érhető el.

 

2011;9(4):2074

1155, 1157

Dokozahexaénsav (DHA)

A dokozahexaénsav (DHA) hozzájárul a normál agyműködés fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely 100 g-ra és 100 kcal-ra nézve legalább 40 mg dokozahexaénsavat (DHA) tartalmaz. Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás 250 mg dokozahexaénsav (DHA) napi bevitelével érhető el.

 

2010;8(10):1734

2011;9(4):2078

565, 626, 631, 689, 704, 742, 3148, 690, 3151, 497, 501, 510, 513, 519, 521, 534, 540, 688, 1323, 1360, 4294

Dokozahexaénsav (DHA)

A dokozahexaénsav (DHA) hozzájárul a normál látás fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely 100 g-ra és 100 kcal-ra nézve legalább 40 mg dokozahexaénsavat (DHA) tartalmaz. Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás 250 mg dokozahexaénsav (DHA) napi bevitelével érhető el.

 

2010;8(10):1734

2011;9(4):2078

627, 632, 743, 3149, 2905, 508, 510, 513, 519, 529, 540, 688, 4294

D-vitamin

A D-vitamin hozzájárul a kalcium és a foszfor normál felszívódásához/hasznosulásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább D-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1227

152, 157, 215

D-vitamin

A D-vitamin hozzájárul a vér normál kalciumszintjének fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább D-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1227

2011;9(6):2203

152, 157

215

D-vitamin

A D-vitamin hozzájárul az egészséges csontozat fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább D-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1227

150, 151, 158, 350

D-vitamin

A D-vitamin hozzájárul az egészséges izomfunkció fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább D-vitaminforrás.

 

2010; 8(2):1468

155

D-vitamin

A D-vitamin hozzájárul a normál fogazat fenntartásában.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább D-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1227

151, 158

D-vitamin

A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább D-vitaminforrás.

 

2010; 8(2):1468

154, 159

D-vitamin

A D-vitamin szerepet játszik a sejtosztódásban.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább D-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1227

153

Egyszeresen és/vagy többszörösen telítetlen zsírsavak

A telített zsírsavak telítetlen zsírsavakkal [egyszeresen telítetlen zsírsavakkal és többszörösen telítetlen zsírsavakkal] való helyettesítése az étrendben hozzájárul a vér normál koleszterinszintjének fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt TELÍTETLEN ZSÍRBAN GAZDAG állítás szerint telítetlen zsírban gazdag.

 

2011;9(4):2069

2011;9(6):2203

621, 1190, 1203, 2906, 2910, 3065

674, 4335

Eikozapenténsav és dokozahexaénsav (EPA/DHA)

Az EPA és a DHA hozzájárul a szív megfelelő működéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „OMEGA-3 ZSÍRSAVAK FORRÁSA” állítás szerint legalább EPA- és DHA-forrás. Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás 250 mg EPA és DHA napi bevitelével érhető el.

 

2010;8(10):1796

2011;9(4):2078

504, 506, 516, 527, 538, 703, 1128, 1317, 1324, 1325, 510, 688, 1360

Élő joghurtkultúrák

A joghurtban és a savanyított tejben található élő kultúrák elősegítik a laktóz emésztését azoknál, akiknek laktózemésztési nehézségeik vannak.

Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a joghurtnak vagy a savanyított tejnek legalább 108 telepképző egység (CFU) élő startermikroorganizmust (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus és Streptococcus thermophilus) kell tartalmaznia grammonként.

 

2010;8(10):1763

1143, 2976

Emésztésnek ellenálló keményítő

Az étkezés emészthető keményítő-tartalmának helyettesítése emésztésnek ellenálló keményítővel hozzájárul az adott étkezés után bekövetkező vércukorszint-emelkedés csökkentéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amelynek az emészthető keményítő-tartalmát olyan mértékben helyettesítették emésztésnek ellenálló keményítővel, hogy az összes keményítőtartalomnak legalább 14 %-a emésztésnek ellenálló keményítő legyen.

 

2011;9(4):2024

681

E-vitamin

Az E-vitamin hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább E-vitaminforrás.

 

2010;8(10):1816

160, 162, 1947

Fehérje

A fehérje hozzájárul az izomtömeg növekedéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt FEHÉRJEFORRÁS állítás szerint legalább fehérjeforrás.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

415, 417, 593, 594, 595, 715

1398

Fehérje

A fehérje hozzájárul az izomtömeg fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt FEHÉRJEFORRÁS állítás szerint legalább fehérjeforrás.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

415, 417, 593, 594, 595, 715

1398

Fehérje

A fehérje hozzájárul a normál csontozat fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt FEHÉRJEFORRÁS állítás szerint legalább fehérjeforrás.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

416

4704

Fluorid

A fluorid részt vesz a fogak mineralizációjában.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább fluoridforrás.

 

2009; 7(9):1212

2010;8(10):1797

275, 276, 338, 4238,

Folát

A folát a terhesség alatt részt vesz az anyai szövetek növekedésében.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább folátforrás

 

2009; 7(9):1213

2882

Folát

A folát részt vesz a normál aminosav-szintézisben.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább folátforrás

 

2010;8(10):1760

195, 2881

Folát

A folát hozzájárul a normál vérképződéshez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább folátforrás

 

2009; 7(9):1213

79

Folát

A folát hozzájárul a normál homocisztein-anyagcseréhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább folátforrás

 

2009; 7(9):1213

80

Folát

A folát hozzájárul a normál pszichológiai funkció fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább folátforrás

 

2010;8(10):1760

81, 85, 86, 88

Folát

A folát hozzájárul az immunrendszer megfelelő működéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább folátforrás

 

2009; 7(9):1213

91

Folát

A folát hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább folátforrás

 

2010;8(10):1760

84

Folát

A folát szerepet játszik a sejtosztódásban.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább folátforrás

 

2009; 7(9):1213

2010;8(10):1760

193, 195, 2881

Foszfor

A foszfor részt vesz a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább foszforforrás.

 

2009; 7(9):1219

329, 373

Foszfor

A foszfor hozzájárul a sejtmembránok megfelelő működéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább foszforforrás.

 

2009; 7(9):1219

328

Foszfor

A foszfor részt vesz a normál csontozat fenntartásában.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább foszforforrás.

 

2009; 7(9):1219

324, 327

Foszfor

A foszfor hozzájárul a normál fogazat fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább foszforforrás.

 

2009; 7(9):1219

324, 327

Glükomannán

(konjak-mannán)

A glükomannán hozzájárul a vér normál koleszterinszintjének fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely 4 g glükomannán napi bevitelét biztosítja. Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás 4 g glükomannán napi bevitelével érhető el.

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy fulladásveszély merülhet fel, ha a fogyasztónak nyelési nehézségei vannak vagy elégtelen mennyiségű folyadékkal próbálja az élelmiszert fogyasztani

figyelmeztetni kell arra, hogy sok vízzel kell az élelmiszert fogyasztani, hogy a glükomannán a gyomorba kerüljön.

2009; 7(9):1258

2010;8(10):1798

836, 1560, 3100, 3217

Glükomannán (konjak-mannán)

A glükomannán a csökkentet energiatartalmú étrend keretein belül hozzájárul a testtömegcsökkenéshez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely adagonként 1 g glükomannánt tartalmaz. Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás 3 g glükomannán napi bevitelével érhető el, amelyet csökkentett energiatartalmú étrend keretében, három, egyenként 1 g-os adagban, 1–2 pohár vízzel, étkezések előtt kell bevenni.

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy fulladásveszély merülhet fel, ha a fogyasztónak nyelési nehézségei vannak vagy elégtelen mennyiségű folyadékkal próbálja az élelmiszert fogyasztani

figyelmeztetni kell arra, hogy sok vízzel kell az élelmiszert fogyasztani, hogy a glükomannán a gyomorba kerüljön

2010;8(10):1798

854, 1556, 3725,

Guargumi

A guargumi hozzájárul a vér normál koleszterinszintjének fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely naponta 10 g guargumi bevitelét biztosítja. Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás 10 g guargumi napi bevitelével érhető el.

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy fulladásveszély merülhet fel, ha a fogyasztónak nyelési nehézségei vannak vagy elégtelen mennyiségű folyadékkal próbálja az élelmiszert fogyasztani

figyelmeztetni kell arra, hogy sok vízzel kell az élelmiszert fogyasztani, hogy a guargumi a gyomorba kerüljön.

2010;8(2):1464

808

Hidroxipropil-metil-cellulóz

(HPMC)

Az étkezés részeként fogyasztott hidroxipropil-metil-cellulóz hozzájárul az adott étkezés után bekövetkező vércukorszint-emelkedés csökkentéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely adagonként 4 g, az étkezés részeként elfogyasztott hidroxipropil-metil-cellulózt tartalmaz. Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás 4 g HPMC étkezés részeként való elfogyasztásával érhető el.

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy fulladásveszély merülhet fel, ha a fogyasztónak nyelési nehézségei vannak vagy elégtelen mennyiségű folyadékkal próbálja az élelmiszert fogyasztani

figyelmeztetni kell arra, hogy sok vízzel kell az élelmiszert fogyasztani, hogy a hidroxipropil-metil-cellulóz a gyomorba kerüljön

2010;8(10):1739

814

Hidroxipropil-metil-cellulóz

(HPMC)

A hidroxipropil-metil-cellulóz hozzájárul a vér normál koleszterinszintjének megőrzéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely naponta 5 g hidroxipropil-metil-cellulóz bevitelét biztosítja. Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás 5 g hidroxipropil-metil-cellulóz (HPMC) napi bevitelével érhető el.

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy fulladásveszély merülhet fel, ha a fogyasztónak nyelési nehézségei vannak vagy elégtelen mennyiségű folyadékkal próbálja az élelmiszert fogyasztani

figyelmeztetni kell arra, hogy sok vízzel kell az élelmiszert fogyasztani, hogy a hidroxipropil-metil-cellulóz a gyomorba kerüljön

2010;8(10):1739

815

Hús vagy hal

A hús vagy a hal egyéb vastartalmú élelmiszerekkel fogyasztva hozzájárul a jobb vasfelszívódáshoz.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely adagonként legalább 50 g húst vagy halat tartalmaz. Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás úgy érhető el, ha a nem hem-kötésű vasat tartalmazó élelmiszerekkel együtt 50 g húst vagy halat is fogyasztanak.

 

2011;9(4):2040

1223

Jód

A jód hozzájárul a normál szellemi működés fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább jódforrás.

 

2010;8(10):1800

273

Jód

A jód részt vesz a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább jódforrás.

 

2009; 7(9):1214

2010;8(10):1800

274, 402

Jód

A jód hozzájárul az idegrendszer normál működéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább jódforrás.

 

2010;8(10):1800

273

Jód

A jód hozzájárul a bőr normál állapotának megőrzéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább jódforrás.

 

2009; 7(9):1214

370

Jód

A jód hozzájárul a pajzsmirigyhormonok normál termeléséhez és a pajzsmirigy normál működéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább jódforrás.

 

2009; 7(9):1214

2010;8(10):1800

274, 1237

Kalcium

A kalcium részt vesz a normál véralvadási folyamatokban.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább kalciumforrás.

 

2009; 7(9):1210

230, 236

Kalcium

A kalcium részt vesz a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább kalciumforrás.

 

2009; 7(9):1210

234

Kalcium

A kalcium hozzájárul a normál izomműködéshez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább kalciumforrás.

 

2009; 7(9):1210

226, 230, 235

Kalcium

A kalcium részt vesz a normál ingerületátvitelben.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább kalciumforrás.

 

2009; 7(9):1210

227, 230, 235

Kalcium

A kalcium hozzájárul az emésztőenzimek normál működéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább kalciumforrás.

 

2009; 7(9):1210

355

Kalcium

A kalcium szerepet játszik a sejtosztódási folyamatokban és a sejtek specializációjában.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább kalciumforrás.

 

2010;8(10):1725

237

Kalcium

A kalcium szükséges a normál csontozat fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább kalciumforrás.

 

2009; 7(9):1210

2009; 7(9):1272

2010;8(10):1725

2011;9(6):2203

224, 230, 350, 354, 2731, 3155, 4311, 4312, 4703

4704

Kalcium

A kalcium szükséges a normál fogazat fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább kalciumforrás.

 

2009; 7(9):1210

2010;8(10):1725

2011;9(6):2203

224, 230, 231, 2731, 3099,3155, 4311, 4312, 4703

4704

Kálium

A kálium hozzájárul az idegrendszer megfelelő működéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább káliumforrás.

 

2010; 8(2):1469

386

Kálium

A kálium hozzájárul a normál izomműködéshez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább káliumforrás.

 

2010; 8(2):1469

320

Kálium

A kálium részt vesz a normál vérnyomás fenntartásában.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább káliumforrás.

 

2010; 8(2):1469

321

Karbamidos cukormentes rágógumi

A karbamidos cukormentes rágógumi hatékonyabban semlegesíti a foglepedék savait, mint a karbamidot nem tartalmazó cukormentes rágógumi.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely teljesíti az 1924/2006/EK rendelet mellékletében a tápanyag-összetételre vonatkozó CUKORMENTES állításra megállapított feltételeket.

Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, minden egyes cukormentes rágóguminak legalább 20 mg karbamidot kell tartalmaznia. A fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a rágógumit az evést vagy ivást követően legalább 20 percig kell rágni.

 

2011;9(4):2071

1153

Kitozán

A kitozán hozzájárul a vér normál koleszterinszintjének fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely 3 g kitozán napi bevitelét biztosítja. Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás 3 g kitozán napi bevitelével érhető el.

 

2011;9(6):2214

4663

Klorid

A klorid a gyomorban termelődő sósav révén hozzájárul a normál emésztéshez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább kloridforrás.

Az állítás nem alkalmazható nátrium-klorid forrásból származó klorid esetében

2010;8(10):1764

326

Kolin

A kolin részt vesz a normál homocisztein-anyagcserében.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely 100 g-ra vagy 100 ml-re számítva vagy adagonként legalább 82,5 mg kolint tartalmaz.

 

2011;9(4):2056

3090

Kolin

A kolin részt vesz a normál zsíranyagcserében.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely 100 g-ra vagy 100 ml-re számítva vagy adagonként legalább 82,5 mg kolint tartalmaz.

 

2011;9(4):2056

3186

Kolin

A kolin hozzájárul a normál májműködés fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely 100 g-ra vagy 100 ml-re számítva vagy adagonként legalább 82,5 mg kolint tartalmaz.

 

2011;9(4):2056

2011;9(6):2203

1501

712, 1633

Kreatin

A kreatin növeli a fizikai teljesítményt a rövid, sorozatos, nagy intenzitású mozgás során.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely 3 g kreatin napi bevitelét biztosítja. Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás 3 g kreatin napi bevitelével érhető el.

Az állítás csak nagy intenzitású testmozgást végző felnőtteknek szánt élelmiszerek esetében alkalmazható.

2011;9(7):2303

739, 1520, 1521, 1522, 1523, 1525, 1526, 1531, 1532, 1533, 1534, 1922, 1923, 1924

Króm

A króm részt vesz a makrotápanyagok normál anyagcseréjében.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább háromvegyértékűkróm-forrás.

 

2010;8(10):1732

260, 401, 4665, 4666, 4667

Króm

A króm hozzájárul a normál vércukorszint fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább háromvegyértékűkróm-forrás.

 

2010;8(10):1732

2011;9(6):2203

262, 4667

4698

K-vitamin

A K-vitamin részt vesz a normál véralvadásban.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább K-vitaminforrás.

 

2009; 7 (9):1228

124, 126

K-vitamin

A K-vitamin részt vesz a normál csontozat fenntartásában.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább K-vitaminforrás.

 

2009; 7 (9):1228

123, 127, 128, 2879

Laktáz enzim

A laktáz enzim segíti a laktóz emésztését azoknál, akiknek laktózemésztési nehézségeik vannak.

Az állítás csak olyan étrend-kiegészítők esetében alkalmazható, amelyek legalább 4 500 FCC (Food Chemicals Codex szerinti) egységet tartalmaznak; ehhez útmutatót kell mellékelni a célcsoport számára, miszerint az enzimet minden laktóztartalmú étkezéshez fogyasztani kell.

A célcsoportot arról is tájékoztatni kell, hogy a laktóztolerancia változhat, és szakértőtől kérjenek tanácsot a laktáz enzim táplálkozásukban betöltött szerepéről.

2009; 7(9):1236

2011;9(6):2203

1697, 1818

1974

Laktulóz

A laktulóz hozzájárul a bélműködés gyorsításához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely adagonként 10 g laktulózt tartalmaz. Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás 10 g laktulóz napi egyszeri bevitelével érhető el.

 

2010;8(10):1806

807

Linolsav

A linolsav hozzájárul a vér normál koleszterinszintjének fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely 100 g-ra és 100 kcal-ra nézve legalább 1,5 g linolsavat (LA) tartalmaz.

A fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás 10 g linolsav (LA) napi bevitelével érhető el.

 

2009; 7(9):1276

2011;9(6):2235

489, 2899

Magnézium

A magnézium hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább magnéziumforrás.

 

2010;8(10):1807

244

Magnézium

A magnézium hozzájárul az elektrolit-egyensúly fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább magnéziumforrás.

 

2009; 7(9):1216

238

Magnézium

A magnézium részt vesz a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább magnéziumforrás.

 

2009; 7(9):1216

240, 247, 248

Magnézium

A magnézium hozzájárul az idegrendszer megfelelő működéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább magnéziumforrás.

 

2009; 7(9):1216

242

Magnézium

A magnézium hozzájárul a normál izomműködéshez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább magnéziumforrás.

 

2009; 7(9):1216

2010;8(10):1807

241, 380, 3083

Magnézium

A magnézium szerepet játszik a normál fehérjeszintézisben.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább magnéziumforrás.

 

2009; 7(9):1216

364

Magnézium

A magnézium hozzájárul a normál pszichológiai funkció fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább magnéziumforrás.

 

2010;8(10):1807

245, 246

Magnézium

A magnézium részt vesz a normál csontozat fenntartásában.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább magnéziumforrás.

 

2009; 7(9):1216

239

Magnézium

A magnézium hozzájárul a normál fogazat fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább magnéziumforrás.

 

2009; 7(9):1216

239

Magnézium

A magnézium szerepet játszik a sejtosztódásban.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább magnéziumforrás.

 

2009; 7(9):1216

365

Mangán

A mangán részt vesz a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább mangánforrás.

 

2009; 7(9):1217

2010;8(10):1808

311, 405

Mangán

A mangán hozzájárul a normál csontozat fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább mangánforrás.

 

2009; 7(9):1217

310

Mangán

A mangán hozzájárul a normál kötőszövet-képződéshez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább mangánforrás.

 

2010;8(10):1808

404

Mangán

A mangán hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább mangánforrás.

 

2009; 7(9):1217

309

Melatonin

A melatonin segít enyhíteni a hosszú repülőút és az időeltolódás okozta fáradtságérzést.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely adagonként legalább 0,5 mg melatonint tartalmaz. Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás úgy érhető el, ha legalább 0,5 mg melatonint fogyaszt az utazás első napján, a lefekvéshez közeli időben, majd a szedést folytatja a megérkezést követő néhány napon át.

 

2010; 8(2):1467

1953

Melatonin

A melatonin segít csökkenteni az elalváshoz szükséges időt.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely adagonként 1 mg melatonint tartalmaz. Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás úgy érhető el, ha 1 mg melatonint fogyaszt a lefekvéshez közeli időben.

 

2011;9(6):2241

1698, 1780, 4080

Molibdén

A molibdén hozzájárul a kéntartalmú aminosavak normál anyagcseréjéhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább molibdénforrás.

 

2010;8(10):1745

313

Monascus purpureus (fermentált vörös rizs)

A fermentált vörös rizsből származó monakolin K hozzájárul a vér normál koleszterinszintjének fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely naponta 10 mg, fermentált vörös rizsből származó monakolin K bevitelét biztosítja. Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás 10 mg, fermentált vörös rizsből származó monakolin K napi bevitelével érhető el.

 

2011;9(7):2304

1648, 1700

Nátriumszegény vagy csökkentett nátriumtartalmú élelmiszerek

A nátriumfogyasztás csökkentése hozzájárul a normál vérnyomás fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt NÁTRIUMSZEGÉNY VAGY SÓSZEGÉNY állítás szerint legalább nátriumszegény vagy sószegény, vagy a CSÖKKENTETT [TÁPANYAG NEVE] TARTALOM állítás szerint csökkentett nátriumtartalommal vagy sótartalommal rendelkezik.

 

2011;9(6):2237

336, 705, 1148, 1178, 1185, 1420

Niacin

A niacin részt vesz a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább niacinforrás.

 

2009; 7(9):1224

2010;8(10):1757

43, 49, 54, 51

Niacin

A niacin hozzájárul az idegrendszer normál működéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább niacinforrás.

 

2009; 7(9):1224

44, 53

Niacin

A niacin hozzájárul a normál pszichológiai funkció fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább niacinforrás.

 

2010;8(10):1757

55

Niacin

A niacin hozzájárul a nyálkahártyák normál állapotának fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább niacinforrás.

 

2009; 7(9):1224

45, 52, 4700

Niacin

A niacin hozzájárul a bőr normál állapotának megőrzéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább niacinforrás.

 

2009; 7(9):1224

2010;8(10):1757

45, 48, 50, 52, 4700

Niacin

A niacin hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább niacinforrás.

 

2010;8(10):1757

47

Növényi szterinek (szterolok) és növényi sztaninek (sztanolok)

A növényi szterinek (szterolok)/sztaninek (sztanolok) hozzájárulnak a vér normál koleszterinszintjének fenntartásához.

Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás 0,8 g növényi szterin(szterol)/sztanin (sztanol) napi bevitelével érhető el.

 

2010;8(10):1813

2011;9(6):2203

549, 550, 567, 713, 1234, 1235, 1466, 1634, 1984, 2909, 3140

568

Olajsav

A telített zsírsavak telítetlen zsírsavakkal való helyettesítése az étrendben hozzájárul a vér normál koleszterinszintjének fenntartásához. Az olajsav telítetlen zsírsav.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt TELÍTETLEN ZSÍRBAN GAZDAG állítás szerint telítetlen zsírban gazdag.

 

2011;9(4):2043

673, 728, 729, 1302, 4334

Pantoténsav

A pantoténsav részt vesz a normál energiatermelő folyamatokban.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább pantoténsavforrás.

 

2009; 7(9):1218

56, 59, 60, 64, 171, 172, 208

Pantoténsav

A pantoténsav hozzájárul a szteroidhormonok, a D-vitamin és egyes ingerületátvivő anyagok normál szintéziséhez és anyagcseréjéhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább pantoténsavforrás.

 

2009; 7(9):1218

181

Pantoténsav

A pantoténsav hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább pantoténsavforrás.

 

2010;8(10):1758

63

Pantoténsav

A pantoténsav hozzájárul a normál mentális teljesítményhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább pantoténsavforrás.

 

2009; 7(9):1218

2010;8(10):1758

57, 58

Pektinek

A pektinek hozzájárulnak a vér normál koleszterinszintjének fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely naponta 6 g pektin bevitelét biztosítja. Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás 6 g pektin napi bevitelével érhető el.

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy fulladásveszély merülhet fel, ha a fogyasztónak nyelési nehézségei vannak vagy elégtelen mennyiségű folyadékkal próbálja az élelmiszert fogyasztani

figyelmeztetni kell arra, hogy sok vízzel kell az élelmiszert fogyasztani, hogy a pektinek a gyomorba kerüljenek.

2010;8(10):1747

818, 4236

Pektinek

Az étkezés részeként fogyasztott pektinek hozzájárulnak az adott étkezést követő vércukorszint-emelkedés csökkentéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely adagonként 10 g pektint tartalmaz. Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás 10 g pektin étkezés részeként való elfogyasztásával érhető el.

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy fulladásveszély merülhet fel, ha a fogyasztónak nyelési nehézségei vannak vagy elégtelen mennyiségű folyadékkal próbálja az élelmiszert fogyasztani

figyelmeztetni kell arra, hogy sok vízzel kell az élelmiszert fogyasztani, hogy a pektinek a gyomorba kerüljenek.

2010;8(10):1747

786

Réz

A réz részt vesz a kötőszövetek normál állapotának fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább rézforrás.

 

2009; 7(9):1211

265, 271, 1722

Réz

A réz hozzájárul a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokhoz.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább rézforrás.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

266, 1729

Réz

A réz hozzájárul az idegrendszer normál működéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább rézforrás.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

267, 1723

Réz

A réz hozzájárul a haj normál pigmentációjához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább rézforrás.

 

2009; 7(9):1211

268, 1724

Réz

A réz a szervezetben részt vesz a normál vasszállításban.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább rézforrás.

 

2009; 7(9):1211

269, 270, 1727

Réz

A réz hozzájárul a bőr normál pigmentációjához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább rézforrás.

 

2009; 7(9):1211

268, 1724

Réz

A réz hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább rézforrás.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

264, 1725

Réz

A réz hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább rézforrás.

 

2009; 7(9):1211

263, 1726

Riboflavin (B2-vitamin)

A riboflavin részt vesz a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább riboflavinforrás

 

2010;8(10):1814

29, 35, 36, 42

Riboflavin (B2-vitamin)

A riboflavin hozzájárul az idegrendszer normál működéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább riboflavinforrás

 

2010;8(10):1814

213

Riboflavin (B2-vitamin)

A riboflavin hozzájárul a nyálkahártyák normál állapotának fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább riboflavinforrás

 

2010;8(10):1814

31

Riboflavin (B2-vitamin)

A riboflavin hozzájárul a vörösvérsejtek normál állapotának fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább riboflavinforrás

 

2010;8(10):1814

40

Riboflavin (B2-vitamin)

A riboflavin hozzájárul a bőr normál állapotának fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább riboflavinforrás

 

2010;8(10):1814

31, 33

Riboflavin (B2-vitamin)

A riboflavin hozzájárul a normál látás fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább riboflavinforrás

 

2010;8(10):1814

39

Riboflavin (B2-vitamin)

A szervezetben a riboflavin hozzájárul a normál vasanyagcseréhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább riboflavinforrás

 

2010;8(10):1814

30, 37

Riboflavin (B2-vitamin)

A riboflavin hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább riboflavinforrás

 

2010;8(10):1814

207

Riboflavin (B2-vitamin)

A riboflavin hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább riboflavinforrás

 

2010;8(10):1814

41

Rozsrost

A rozsrost hozzájárul a normál bélműködéshez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt ÉLELMI ROSTBAN GAZDAG állítás szerint élelmi rostban gazdag.

 

2011;9(6):2258

825

Szelén

A szelén részt vesz a normál spermaképződésben.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább szelénforrás.

 

2009; 7(9):1220

396

Szelén

A szelén hozzájárul a haj normál állapotának fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább szelénforrás.

 

2010;8(10):1727

281

Szelén

A szelén hozzájárul a köröm normál állapotának fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább szelénforrás.

 

2010;8(10):1727

281

Szelén

A szelén hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább szelénforrás.

 

2009; 7(9):1220

2010;8(10):1727

278, 1750

Szelén

A szelén hozzájárul a pajzsmirigy normál működéshez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább szelénforrás.

 

2010;8(10):1727

2009; 7(9):1220

279, 282, 286, 410, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293

Szelén

A szelén hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább szelénforrás.

 

2009; 7(9):1220

2010;8(10):1727

277, 283, 286, 1289, 1290, 1291, 1293, 1751, 410, 1292

Szénhidrát-elektrolit oldatok

A szénhidrát-elektrolit oldatok hozzájárulnak a teljesítmény hosszú távú fenntartásához a hosszantartó állóképességi gyakorlatok alatt.

Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a szénhidrát-elektrolit oldatok szénhidrátból származó energiatartalma 80-350 kcal/l kell, hogy legyen, és az energiatartalom legalább 75 %-a nagy glikémiás választ kiváltó szénhidrátokból, például glükózból, glükózpolimerekből és szacharózból kell, hogy származzon. Emellett ezen italok nátriumtartalmának 20 mmol/l (460 mg/l) és 50 mmol/l (1 150 mg/l) között kell lennie, ozmolalitása pedig 200-330 mOsm/kg víz kell, hogy legyen.

 

2011;9(6):2211

466, 469

Szénhidrát-elektrolit oldatok

A szénhidrát-elektrolit oldatok fokozzák a víz felszívódását a testedzés alatt.

Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a szénhidrát-elektrolit oldatok szénhidrátból származó energiatartalma 80-350 kcal/l kell, hogy legyen, és az energiatartalom legalább 75 %-a nagy glikémiás választ kiváltó szénhidrátokból, például glükózból, glükózpolimerekből és szacharózból kell, hogy származzon. Emellett ezen italok nátriumtartalmának 20 mmol/l (460 mg/l) és 50 mmol/l (1 150 mg/l) között kell lennie, ozmolalitása pedig 200-330 mOsm/kg víz kell, hogy legyen.

 

2011;9(6):2211

314, 315, 316, 317, 319, 322, 325, 332, 408, 465, 473, 1168, 1574, 1593, 1618, 4302, 4309

Telített zsírban szegény vagy csökkentett telítettzsírsav-tartalmú élelmiszerek

A telített zsírsavak fogyasztásának csökkentése hozzájárul a vér normál koleszterinszintjének megőrzéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt TELÍTETT ZSÍRBAN SZEGÉNY állítás szerint legalább telített zsírban szegény, vagy a CSÖKKENTETT [TÁPANYAG NEVE] TARTALOM állítás szerint csökkentett telítettzsír-tartalommal rendelkezik.

 

2011;9(4):2062

620, 671, 4332

Testömegcsökkentés céljára szolgáló, a napi étrend egy részét helyettesítő élelmiszer

A csökkentett energiatartalmú étrend napi egy étkezésének étkezés helyettesítő élelmiszerrel való helyettesítése hozzájárul az elért testtömeg megtartásához a testtömegcsökkentést követően.

Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, az élelmiszernek meg kell felelnie a 96/8/EK irányelvben az említett irányelv 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott élelmiszertermékekre vonatkozóan megállapított előírásoknak. Az állított hatás eléréséhez naponta egy étkezést étkezést helyettesítő élelmiszerrel kell helyettesíteni.

 

2010; 8(2):1466

1418

Testömegcsökkentés céljára szolgáló, a napi étrend egy részét helyettesítő élelmiszer

A csökkentett energiatartalmú étrend napi két étkezésének étkezéshelyettesítő élelmiszerrel való helyettesítése hozzájárul a testtömeg csökkentéséhez.

Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, az élelmiszernek meg kell felelnie a 96/8/EK irányelvben az említett irányelv 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott élelmiszertermékekre vonatkozóan megállapított előírásoknak. Az állított hatás eléréséhez naponta két étkezést étkezést helyettesítő élelmiszerrel kell helyettesíteni.

 

2010; 8(2):1466

1417

Tiamin

A tiamin részt vesz a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább tiaminforrás.

 

2009; 7(9):1222

21, 24, 28

Tiamin

A tiamin hozzájárul az idegrendszer normál működéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább tiaminforrás.

 

2009; 7(9):1222

22, 27

Tiamin

A tiamin hozzájárul a normál pszichológiai funkció fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább tiaminforrás.

 

2010;8(10):1755

205

Tiamin

A tiamin hozzájárul a szív megfelelő működéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább tiaminforrás.

 

2009; 7(9):1222

20

Vas

A vas hozzájárul a normál szellemi működés fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább vasforrás.

 

2009; 7(9):1215

253

Vas

A vas részt vesz a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább vasforrás.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

251, 1589, 255

Vas

A vas hozzájárul a normál vörösvérsejt- és hemoglobin-képződéshez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább vasforrás.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

249, 1589, 374, 2889

Vas

A vas a szervezetben részt vesz a normál oxigénszállításban.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább vasforrás.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

250, 254, 256, 255

Vas

A vas hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább vasforrás.

 

2009; 7(9):1215

252, 259

Vas

A vas hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább vasforrás.

 

2010;8(10):1740

255, 374, 2889

Vas

A vas szerepet játszik a sejtosztódásban.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább vasforrás.

 

2009; 7(9):1215

368

Víz

A víz hozzájárul a normál fizikai és szellemi működés fenntartásához.

Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy az állított hatás eléréséhez naponta legalább 2,0 l vizet kell fogyasztani, valamennyi forrást együttvéve.

Az állítás csak a 2009/54/EK és/vagy a 98/83/EK irányelvnek megfelelő víz esetében alkalmazható.

2011;9(4):2075

1102, 1209, 1294, 1331

Víz

A víz hozzájárul a normál testhőmérséklet-szabályozás fenntartásához.

Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy az állított hatás eléréséhez naponta legalább 2,0 l vizet kell fogyasztani, valamennyi forrást együttvéve.

Az állítás csak a 2009/54/EK és/vagy a 98/83/EK irányelvnek megfelelő víz esetében alkalmazható.

2011;9(4):2075

1208

Zabból és árpából származó béta-glükán

Étkezés részeként fogyasztott zabból vagy árpából származó béta-glükán hozzájárul az adott étkezést követő vércukorszint-emelkedés csökkentéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amelynek egy adagja az étkezés részeként fogyasztva 30 g emészthető szénhidrátban legalább 4 g, zabból vagy árpából származó béta-glükánt tartalmaz. Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás a zabból vagy árpából származó béta-glükán étkezés részeként történő fogyasztásával érhető el.

 

2011;9(6):2207

821, 824

Zabrost

A zabrost fogyasztása hozzájárul a széklet mennyiségének növeléséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt ÉLELMI ROSTBAN GAZDAG állítás szerint élelmi rostban gazdag.

 

2011;9(6):2249

822


(1)  A D-tagatóz és az izomaltulóz esetében itt az „egyéb cukrok” kell, hogy szerepeljen.

(2)  A D-tagatóz és az izomaltulóz esetében itt az „egyéb cukrok” kell, hogy szerepeljen.


25.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 136/41


A BIZOTTSÁG 433/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. május 23.)

az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló egyezmény területén alkalmazandó ellenőrzési és végrehajtási rendszer meghatározásáról szóló 1236/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló egyezmény területén alkalmazandó ellenőrzési és végrehajtási rendszer meghatározásáról és a 2791/1999/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. december 15-i 1236/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (5) bekezdésére, 5. cikke (2) bekezdésére, 8. cikke (4) bekezdésére, 9. cikke (4) bekezdésére, 10. cikke (3) bekezdésére, 11. cikkére, 12. cikke (2) bekezdésére, 16. cikke (2) bekezdésére, 18. cikke (3) és (4) bekezdésére, 19. cikkére, 20. cikke (9) bekezdésére, 24. cikke (4) bekezdésére, 27. cikke (1) bekezdésére és 45. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1236/2010/EU rendelet rögzít bizonyos, az Északkelet-atlanti Halászati Bizottság (NEAFC) hatáskörébe tartozó területen folytatott halászati tevékenység nyomon követésére szolgáló konkrét ellenőrzési intézkedéseket, és kiegészíti a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletben (2) előírt ellenőrzési intézkedéseket. Indokolt megállapítani az 1236/2010/EU rendelet végrehajtásának részletes szabályait. A NEAFC által elfogadott több olyan ajánlás mellékletei, amelyek egy ellenőrzési és végrehajtási rendszert (a továbbiakban: Rendszer) hoznak létre az Egyezménynek a szerződő felek joghatósága alá tartozó vizeken kívüli területein tevékenységet folytató hajókra vonatkozóan, megállapítják az adatközlés formátumát és egyes ellenőrző eszközök modelljeit; e rendelkezéseket helyénvaló átültetni az uniós jogba.

(2)

Mivel az 1236/2010/EU rendelet új ellenőrzési és végrehajtási rendszert határoz meg, az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú együttműködésről szóló egyezmény hatálya alá tartozó területeken alkalmazandó ellenőrzési intézkedések alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2000. május 15-i 1085/2000/EK bizottsági rendeletet (3) hatályon kívül kell helyezni, és e rendelettel fel kell váltani.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a halászati és akvakultúra-ágazati bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I.   FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a)   „helyzetmeghatározási üzenet”: a hajó földrajzi helyzetéről szóló jelentés, amelyet a hajó műholdas nyomkövető rendszere automatikusan továbbít a lobogó szerinti tagállam halászati felügyelő központjába;

b)   „helyzetmeghatározási jelentés”: a 404/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) 25. cikkében előírtak szerint a hajóparancsnok által készített jelentés;

c)   „CFR-szám”: a hajó közösségiflotta-nyilvántartási száma a 26/2004/EK bizottsági rendelet (5) 10. cikkében említettek szerint.

2. cikk

Kapcsolattartó pontok

(1)   A tagállamok az 1236/2010/EU rendelet 4. cikkének (3) és (4) bekezdésében említett kapcsolattartók adatait számítógépen olvasható formátumban megküldik a NEAFC titkárságának és az Európai Halászati Ellenőrző Hivatalnak (a továbbiakban: a Hivatal).

(2)   Az (1) bekezdésben említett információkat a tagállamok közzéteszik honlapjuknak az 1224/2009/EK rendelet 114. és 116. cikke szerinti biztonságos részén.

II.   FEJEZET

NYOMONKÖVETÉSI INTÉZKEDÉSEK

3. cikk

Uniós részvétel

(1)   Az 1236/2010/EU rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében említett jegyzékben szerepeltetni kell az egy vagy több szabályozott – fajok szerinti bontásban megadott – erőforrás halászatára engedéllyel rendelkező hajókat.

A jegyzékben adott esetben fel kell tüntetni az egyes hajók CFR-számát.

(2)   A tagállamok számítógépes adatátvitel útján haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot azokról a hajókról, amelyeknek a szabályozási területen való halászatra vonatkozó engedélyét visszavonták vagy felfüggesztették.

4. cikk

A fogás dokumentálása

(1)   Az 1224/2009/EK rendelet 14. cikkében meghatározott információkon túlmenően az 1236/2010/EU rendelet 8. cikkében említett halászati naplónak tartalmaznia kell az e rendelet I. mellékletének A. szakaszában meghatározott adatokat.

(2)   Az 1236/2010/EU rendelet 8. cikkének (2) és (3) bekezdésében említett termelési hajónaplót az I. melléklet B. szakasza határozza meg.

(3)   A 8. cikk (2) és (3) bekezdésében említett tárolási tervet az I. melléklet C. szakasza határozza meg.

(4)   Az egyes fajok esetében használandó kódok az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) által meghatározott, a II. mellékletben szereplő kódok.

5. cikk

A szabályozott erőforrásokból származó fogások és a földrajzi helyzet jelentése

A NEAFC titkársága részére az 1236/2010/EU rendelet 9. és 11. cikke értelmében teljesítendő adatközlések céljára a tagállamok a III. mellékletben meghatározott formátumot és paramétereket használják.

6. cikk

A fogásról szóló átfogó jelentés

Az 1236/2010/EU rendelet 10. cikkének (1) és (2) bekezdése szerinti adatokat a tagállamok XML-formátumban küldik.

III.   FEJEZET

ELLENŐRZÉSEK

7. cikk

Kijelölt szerv

A Hivatal feladatai a következők:

a)

az 1236/2010/EU rendelet 17. cikkének (1) bekezdése szerinti ellenőrzési és felügyeleti tevékenységek koordinálása;

b)

az 1236/2010/EU rendelet 18. cikkének (2) bekezdésében, 19. cikkének (1) bekezdésében és 20. cikkének (9) bekezdésében említett értesítések fogadása, küldése és továbbítása;

c)

az 1236/2010/EU rendelet 18. cikkének (4) bekezdése szerinti nyilvántartás vezetése.

8. cikk

Az ellenőrök és az ellenőrzési eszközök azonosítása

(1)   Az 1236/2010/EU rendelet 16. cikkének (2) bekezdésében említett különleges személyazonosító okmányoknak meg kell felelniük a IV. melléklet A. szakaszában szereplő mintának.

(2)   Az 1236/2010/EU rendelet 18. cikkének (3) bekezdésében említett, ellenőrzésre vonatkozó különleges jelzésnek meg kell felelnie a IV. melléklet B. szakaszában szereplő mintának.

9. cikk

Ellenőrzési tevékenységek

A tagállamok az V. mellékletben meghatározott formának megfelelően az 1236/2010/EU rendelet 18. cikkének (4) bekezdésében említett ellenőrhajók és légi járművek tekintetében közlik a Hivatallal a tevékenységek megkezdésének és befejezésének napjára és órájára vonatkozó adatokat.

10. cikk

Felügyeleti eljárás

(1)   Az 1236/2010/EU rendelet 19. cikkének (1) bekezdésében említett megfigyelési jelentést a VI. melléklet A. szakaszában meghatározott formának megfelelően kell megküldeni.

(2)   Az 1236/2010/EU rendelet 19. cikkének (2) bekezdésében említett felügyeleti jelentést a VI. melléklet B. szakaszában szereplő mintának megfelelő formanyomtatványon kell elkészíteni.

11. cikk

Ellenőrzési jelentések

Az 1236/2010/EU rendelet 20. cikkének (9) bekezdésében említett ellenőrzési jelentéseket a VII. mellékletben szereplő mintának megfelelő formanyomtatványon kell elkészíteni.

IV.   FEJEZET

A KIKÖTŐ SZERINTI ÁLLAM ÁLTAL VÉGZETT ELLENŐRZÉS

12. cikk

A kikötőbe való belépésre vonatkozó előzetes értesítés

Az 1236/2010/EU rendelet 24. cikkében említett előzetes értesítést a VIII. mellékletben szereplő, a kikötő szerinti államok általi ellenőrzésre vonatkozó formanyomtatvány-minta (PSC) A. részének megfelelő kitöltésével kell megtenni a következőképpen:

a)

a PSC 1. formanyomtatványt kell használni abban az esetben, ha a hajó saját fogásait szándékozik kirakodni;

b)

a PSC 2. formanyomtatványt kell használni abban az esetben, ha a hajó átrakodási műveletben vett részt. Utóbbi esetben minden egyes átadó hajó tekintetében külön formanyomtatványt kell kitölteni.

13. cikk

Az előzetes értesítések feldolgozása

Az előzetes értesítés egy példányának az 1236/2010/EU rendelet 25. cikkével összhangban történő visszaküldésekor a lobogó szerinti tagállamok a VIII. melléklet B. részében szereplő minta szerinti, megfelelően kitöltött PSC-formanyomtatványt használják.

14. cikk

Kikötői ellenőrzési jelentések

Az 1236/2010/EU rendelet 27. cikkében említett ellenőrzési jelentést a IX. mellékletben szereplő formanyomtatvány-mintának megfelelően kell elkészíteni, majd annak eredeti példányát meg kell küldeni a NEAFC titkárságának, egy másolati példányt pedig a Bizottságnak.

V.   FEJEZET

JOGSÉRTÉSEK

15. cikk

Kijelölt szerv

A Hivatal az 1236/2010/EU rendelet 29., 30., 32., 33., 34., 36. és 43. cikkében említett információk fogadására, küldésére és továbbítására kijelölt szerv.

VI.   FEJEZET

ADATOK

1.   SZAKASZ

Adatközlés

16. cikk

Kommunikáció a NEAFC titkárságával

A NEAFC titkárságának küldendő jelentések és információk küldéséhez használatos, az 1236/2010/EU rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében említett adatcsere-formátumoknak és -protokolloknak meg kell felelniük a X. mellékletben meghatározott szabályoknak; a NEAFC-cal folytatott kommunikációban használandó vonatkozó kódokat a XI. melléklet tartalmazza.

2.   SZAKASZ

Adatbiztonság és az információk bizalmas kezelése

17. cikk

Az adatbiztonsággal és az információk bizalmas kezelésével kapcsolatos közös rendelkezések

(1)   E szakasz az 1236/2010/EU rendelet 45. cikkének végrehajtása tekintetében megállapítja az információk bizalmas kezelésére vonatkozó részletes szabályokat. A rendelet 6. cikkében említett, a fogásokra vonatkozó átfogó jelentéstétel kivételével a szakasz a rendelet alapján küldött valamennyi elektronikus jelentésre és üzenetre vonatkozik.

(2)   A NEAFC titkárságának kérésére szükség esetén valamennyi tagállam helyesbíti vagy törli azokat az elektronikus jelentéseket vagy üzeneteket, amelyek feldolgozása nem e rendeletnek vagy az 1236/2010/EU rendeletnek megfelelően történt.

(3)   Az elektronikus jelentések és üzenetek csak az 1236/2010/EU rendelet szerinti rendszerben meghatározott célokra használhatók fel.

18. cikk

Ellenőrzésekből származó adatok

(1)   Az ellenőrzést végző tagállamok a kilépéstől számított 24 óráig tarthatják meg és tárolhatják a NEAFC titkársága által küldött, a szabályozott területet ismételt belépés nélkül elhagyó hajókra vonatkozó elektronikus jelentéseket és üzeneteket. Úgy kell tekinteni, hogy a kilépés hat órával a szabályozott területről való kilépésre vonatkozó szándékot közlő üzenet elküldése után megtörtént.

(2)   Az ellenőrzést végző tagállamok biztosítják az elektronikus jelentések és üzenetek megfelelő elektronikus adatfeldolgozási rendszerekkel történő biztonságos feldolgozását, különösen akkor, ha a feldolgozás az adatok hálózaton belüli továbbítását is magában foglalja.

(3)   A tagállamok megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket fogadnak el az elektronikus jelentések és üzenetek véletlenszerű vagy jogellenes megsemmisítése, vagy véletlenszerű elvesztése, módosítása, jogosulatlan nyilvánosságra hozatala vagy hozzáférhetővé tétele, illetve minden nem megfelelő feldolgozási mód ellen.

(4)   Az ellenőrzést végző tagállamok az elektronikus jelentéseket és üzeneteket ellenőrzési célra és kizárólag az 1236/2010/EU rendeletben meghatározott rendszer keretében kinevezett ellenőrök számára rendelkezésre bocsátják.

19. cikk

Adatfeldolgozó rendszerek

(1)   A tagállamok, a Bizottság és a Hivatal által használt adatfeldolgozási rendszereknek meg kell felelniük a XII. melléklet A. szakaszában meghatározott biztonsági minimumkövetelményeknek.

(2)   Főbb számítógépes rendszereik tekintetében a tagállamoknak teljesíteniük kell a XII. melléklet B. szakaszában meghatározott kritériumokat.

(3)   Az 1236/2010/EU rendeletben meghatározott rendszerhez kapcsolódó adatok közléséhez a https-protokollt kell használni. Ilyen adatok közlésekor titkosítási protokollokat kell alkalmazni a bizalmas jelleg és a hitelesség biztosítására.

(4)   Az adatokhoz való hozzáférés korlátozását rugalmas felhasználói azonosítóval és jelszóalapú mechanizmussal kell biztosítani. Az egyes felhasználók csak a feladatuk elvégzéséhez szükséges adatokhoz férhetnek hozzá.

(5)   A tagállamok, a Bizottság és a Hivatal közötti elektronikus adatcserére vonatkozó műszaki előírásokat a tagállamokkal, a Bizottsággal és a Hivatallal egyeztetve kell megállapítani.

VII.   FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1085/2000/EK rendelet hatályát veszti.

21. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. május 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 348., 2010.12.31., 17. o.

(2)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(3)  HL L 128., 2000.5.29., 1. o.

(4)  HL L 112., 2011.4.30., 1. o.

(5)  HL L 5., 2004.1.9., 25. o.


I. MELLÉKLET

A FOGÁSI ADATOK RÖGZÍTÉSE

A.   Hajónapló-bejegyzések

Adatelem

Mezőkód

Kötelező/nem kötelező

Megjegyzések

Információk a szabályozási területre való belépéskor

Dátum

DA

k

Tevékenységadat, a szabályozási területre való belépés napja

Belépés időpontja

TI

k

Tevékenységadat, a szabályozási területre való belépés időpontja

Helyzet

 

 

Tevékenységadat, a szabályozási területre való belépés helye

Földrajzi szélesség

LA

k

helyzet a belépés időpontjában

Földrajzi hosszúság

LO

k

helyzet a belépés időpontjában

A fedélzeten lévő mennyiség

OB

 

Tevékenységadat, a fedélzeten lévő mennyiség fajonkénti bontásban

Faj neve (1)

 

k

A II. mellékletben felsorolt fajok FAO-kódja

Mennyiség (1)

 

k

Élőtömeg kilogrammban

Fogások vontatásonként/halászati műveletenként

Halászat helye

 

 

Tevékenységadat; helyzet

Földrajzi szélesség

LA

k (2)

Helyzet a halászati művelet megkezdésekor

Földrajzi hosszúság

LO

k (2)

Helyzet a halászati művelet megkezdésekor

Idő

TI

k (2)

Tevékenységadat; a halászati művelet megkezdésének időpontja

Fogás

CA

 

Tevékenységadat; a fedélzeten lévő fogás halászati művelet és faj szerinti bontásban

Faj (1)

 

k (2)

A II. mellékletben felsorolt fajok FAO-kódja

Mennyiség (1)

 

k (2)

Élőtömeg kilogrammban

Halászati mélység

FD

k (3)

A vízfelszín és a halászeszköz legmélyebben lévő része közötti távolság (méterben).

Napi információk

A vontatások/halászati műveletek teljes száma a nap során

FO

k (4)

Tevékenységadat; a halászati műveletek száma 24 órás időszakonként

Visszadobott mennyiség

RJ

 

Tevékenységadat; a fogott és visszadobott mennyiség fajonként

Faj

 

k

FAO-fajkód

Mennyiség

 

k

Élőtömeg kilogrammban

Összesített fogás

CC

 

Tevékenységadat; a becsült összesített fogás a szabályozási területre való belépés óta, fajonként.

Faj (1)

 

k

A II. mellékletben felsorolt fajok FAO-kódja

Mennyiség (1)

 

k

Élőtömeg kilogrammban

Átrakodásra vonatkozó adatok

Dátum

DA

k

Tevékenységadat; az átrakodás(ok) dátuma

Átrakodás

KG

 

Tevékenységadat; a szabályozási területen berakodott és kirakodott mennyiség fajonként.

Faj (1)

 

k

A II. mellékletben felsorolt fajok FAO-kódja

Mennyiség (1)

 

k

Élőtömeg kilogrammban

Átrakodva másik hajóra

TT

k

Hajólajstromozási adat; az átvevő hajó nemzetközi rádióhívójele

Átrakodva másik hajóról

TF

k

Hajólajstromozási adat; az átadó hajó nemzetközi rádióhívójele

Az üzenetküldésre vonatkozó adatok

Dátum

DA

k

Üzenetadat; az üzenetküldés napja

Időpont

TI

k

Üzenetadat; az üzenetküldés időpontja

Igénybe vett adattovábbító eszköz

TU

k (4)

Üzenetadat; az üzenetküldésre használt rádióállomás neve

Üzenet típusa

TM

k

Üzenetadat;

Információk a szabályozási területről való kilépéskor

Időpont

TI

k

Tevékenységadat; kilépés időpontja (UTC)

Dátum

DA

k

Tevékenységadat; kilépés napja

Helyzet

 

 

Tevékenységadat, a szabályozási területről való kilépés helye

Földrajzi szélesség

LA

k

helyzet a kilépés időpontjában

Földrajzi hosszúság

LO

k

helyzet a kilépés időpontjában

A fedélzeten tartott összesített fogás

OB

 

Tevékenységadat; a fedélzeten lévő összesített fogás fajonként

Faj (1)

 

k

A II. mellékletben felsorolt fajok FAO-kódja

Mennyiség (1)

 

k

Élőtömeg kilogrammban

A parancsnok neve és aláírása

MA

k

 

B.   Termelésinapló-bejegyzések

Adatelem

Mezőkód

Kötelező/nem kötelező

Megjegyzések

1.   A hajót azonosító adatok  (5)

Rádióhívójel

RC

k

Hajólajstromozási adat; nemzetközi rádióhívójel

Hajó neve

NA

n

Hajólajstromozási adat; a hajó neve

A szerződő fél belső referenciaszáma

IR

n

Hajólajstromozási adat; a szerződő fél hajójának egyedi száma, amely a lobogó szerinti állam hárombetűs kódjából és az azt követő számból áll

A hajó külső lajstromozási száma

XR

n

Hajólajstromozási adat; a hajó oldalán feltüntetett szám vagy a hajó oldalán feltüntetett szám hiányában az IMO-szám

2.   Termelési adatok

Dátum

DA

k

Tevékenységadat; termelés napja

Kitermelt mennyiség

QP

 

Tevékenységadat; a naponta kitermelt mennyiség fajonként

Faj neve

 

k

FAO-fajkód

Mennyiség

 

k

A termék összmennyisége kilogrammban

Termék formája

 

k

A termékforma kódja (a XI. melléklet E. része)

Mennyiség

 

k

Terméktömeg kilogrammban

A termékforma kódja és a termék tömege: az összes termék jelentése érdekében valamennyi szükséges párosítást használni kell

Az időszak összesített termelése

AP

 

Tevékenységadat; a szabályozási területre való belépés óta kitermelt összmennyiség fajonkénti bontásban.

Faj neve

 

k

FAO-fajkód

Mennyiség

 

k

A termék összmennyisége kilogrammban

Termék formája

 

k

A termékforma kódja (a XI. melléklet E. része)

Mennyiség

 

k

Terméktömeg kilogrammban

A termékforma kódja és a termék tömege: az összes termék jelentése érdekében valamennyi szükséges párosítást használni kell

3.   Csomagolásadatok

Faj neve

SN

n

Tevékenységadat; FAO-fajkód

A termék kódja

PR

n

Tevékenységadat; termék kódja (a XI. melléklet E. része)

A csomagolás típusa

TY

n

Tevékenységadat; csomagolás típusa (a XI. melléklet F. része)

Egységtömeg

NE

n

Tevékenységadat; a termék nettó tömege kilogrammban

Az egységek száma

NU

n

Tevékenységadat; a becsomagolt egységek száma

4.

A parancsnok neve és címe

MA

k

 

C.   Tárolási terv

1.

A feldolgozott fogásokat olyan módon kell tárolni és megjelölni, hogy a rakodótér különböző részein tárolt azonos fajok, termékkategóriák és mennyiségek azonosíthatók legyenek.

2.

A tárolási tervben fel kell tüntetni a termékek rakodótérben való elhelyezkedését, valamint a fedélzeten levő termékmennyiséget kilogrammban.

3.

A tárolási tervet minden nap frissíteni kell a 00:00 órától 24:00 (UTC) óráig számított előző nap vonatkozásában.


(1)  Minden olyan fajt rögzíteni kell, melynél a fogás meghaladja az 50 kg-ot.

(2)  Minden tagállam biztosítja, hogy halászhajói ezt az információt fogásonként vagy halászati műveletenként, illetve mindkét módon naponta rögzítsék.

(3)  Kötelező, ha azt az egyedi gazdálkodási intézkedések előírják.

(4)  Csak rádióállomás használata esetén kötelező.

(5)  A rádióhívójelen túl egy további hajóazonosító adat megadása kötelező.


II. MELLÉKLET

FAJOK JEGYZÉKE

Hárombetűs

FAO-kód

Közönséges név

Tudományos név

ALF

Tízujjú nyálkásfejűhalak

Beryx spp.

ALC

Tarfejű hal

Alepocephalus bairdii

ANT

Lila tőkehal

Antimora rostrata

API

Izlandi macskacápák

Apristuris spp

ARG

Ezüstlazacok

Argentina spp.

BLI

Kék menyhal

Molva dypterygia

BRF

Rózsás álsügér

Helicolenus dactylopterus

BSF

Fekete abroncshal

Aphanopus carbo

BSH

Kékcápa

Prionace glauca

BSK

Óriáscápa

Cetorhinus maximus

BSS

Farkassügér

Dicentrarchus labrax

CAP

Kapelán

Mallotus villosus

CAS

Pettyes farkashal

Anarhichas minor

CAT

Farkashalak

Anarhichas spp.

CFB

Fekete tüskéscápa

Centroscyllium fabricii

CMO

Tengeri macska

Chimaera monstrosa

COD

Közönséges tőkehal

Gadus morhua

COE

Tengeri angolna

Conger conger

CYO

Portugál cápa

Centroscymnus coelolepis

CYH

Nagyszemű tengeri macska

Hydrolagus mirabilis

CYP

Hosszúorrú tüskéscápa

Centroscymnus crepidater

DCA

Madárcsőrű macskacápa

Deania calceus

ELP

Norvég farkasangolna

Lycodes esmarkii

EPI

Izzószemű (mélyvízi) hal

Epigonus telescopus

FOR

Villás tőkehal

Phycis phycis

GAM

Egércápa

Galeus murinus

GHL

Grönlandi laposhal

Reinhardtius hippoglossoides

GFB

Ezüstös tengericompó

Phycis blennoides

GSK

Grönlandi cápa

Somniosus microcephalus

GUP

Tüskéscápa

Centrophorus granulosus

GUQ

Érdes tüskéscápa

Centrophorus squamosus

HAD

Foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

HAL

Óriás laposhal

Hippoglossus hippoglossus

HER

Hering

Clupea harengus

HOM

Fattyúmakréla

Trachurus trachurus

HPR

Csillagos szemű hal (rózsaszínű)

Hoplostethus mediterraneus

HXC

Galléros cápa

Chlamydoselachus anguineus

JAD

Norvég rája

Raja nidarosiensus

KCD

Vörös királyrák

Paralithodes camtschaticus

KEF

Mélytengeri vörös tarisznyarák

Chaceon (Geryon) affinis

LIN

Északi menyhal

Molva molva

LUM

Tengeri nyúlhal

Cyclopterus lumpus

MAC

Makréla

Scomber scombrus

MOR

Lágyhalak

Moridae

ORY

Atlanti tükörhal

Hoplosthethus atlanticus

OXN

Vitorlás disznócápa

Oxynotus paradoxus

PHO

Kopaszhal

Alepocephalus rostratus

PLA

Érdes laposhal

Hippoglossoides platessoides

PLE

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa European plaice

POC

Sarki tőkehal

Boreogadus saida

POK

Fekete tőkehal

Pollachius virens

PRA

Norvég garnéla

Pandalus borealis

REB

Mélyvízi vörös álsügér

Sebastes mentella

RED

Vörös álsügérek

Sebastes spp.

REG

Vörös álsügér

Sebastes marinus

RHG

Hagymaszemű gránátoshal

Macrourus berglax

RIB

Lágyhal

Mora moro

RNG

Gránátoshal

Coryphaenoides rupestris

SBL

Hatkopoltyús szürke cápa

Hexanchus griseus

SBR

Nagyszemű vörösdurbincs

Pagellus bogaraveo

SCK

Búvárcápa

Dalatias licha

SFS

Villásfarkú abroncshal

Lepidopus caudatus

SHL

Nagy lámpáscápa

Etmopterus princeps

SHL

Fekete tüskéscápa

Etmopterus spinax

SHO

Fűrészfarkú cápa

Galeus melastomus

RCT

Hosszúorrú tengeri macska

Rhinochimaera atlantica

RJG

Sarki rája

Raja hyperborean

RJY

Fylla-rája

Raja fyllae

SFV

Kis álsügér (norvég tőkehal)

Sebastes viviparus

SKA

Valódi ráják

Raja spp.

SKH

Cápák

Selachimorpha

SYR

Spanyol tüskéscápa

Scymnodon ringens

TJX

Tüskés (mélytengeri) skorpióhal

Trachyscorpia cristulata

USK

Norvég menyhal

Brosme brosme

WHB

Kék puhatőkehal

Micromesistius poutassou

WRF

Roncssügér

Polyprion americanus


III. MELLÉKLET

A FOGÁSOK, ÁTRAKODÁSOK ÉS A FÖLDRAJZI HELYZET JELENTÉSE

1.   „FOGÁS BELÉPÉSKOR” jelentés

Adatelem

Mezőkód

Kötelező/ nem kötelező

Megjegyzések

Üzenet kezdete

SR

k

Rendszeradat; az üzenet kezdetét jelzi

Cím

AD

k

Üzenetadat; rendeltetési hely, „XNE” = NEAFC

Sorozatszám

SQ

k

Üzenetadat; sorszám az adott évben

Üzenettípus

TM

k

Üzenetadat; üzenettípus „COE” = „fogás belépéskor” jelentés

Rádióhívójel

RC

k

Hajólajstromozási adat; a hajó nemzetközi rádióhívójele

Út sorszáma

TN

n

Tevékenységadat; a halászati út sorszáma az adott évben

Hajó neve

NA

n

Hajólajstromozási adat; a hajó neve

Közösségi flotta-nyilvántartási szám (CFR)

IR

n

Hajólajstromozási adat. A szerződő fél hajójának egyedi sorszáma, amely a tagállam (három betűs ISO) kódját és az azt követő (kilenc karakterbólálló) azonosító számsort foglalja magában

Külső lajstromozási szám

XR

n

Hajólajstromozási adat; a hajó oldalán feltüntetett szám vagy a hajó oldalán feltüntetett szám hiányában az IMO-szám.

Földrajzi szélesség

LA

k

Tevékenységadat; helyzet az üzenetküldés időpontjában

Földrajzi hosszúság

LO

k

Tevékenységadat; helyzet az üzenetküldés időpontjában

A fedélzeten lévő mennyiség

OB

 

Tevékenységadat; a fedélzeten lévő mennyiség fajonként, szükség esetén párosítva.

faj

 

k

FAO-fajkód

élőtömeg

 

k

Élőtömeg kg-ban, a legközelebbi 100 kg-ra kerekítve

Dátum

DA

k

Üzenetadat; az üzenetküldés dátuma

Időpont

TI

k

Üzenetadat; az üzenetküldés időpontja

Üzenet vége

ER

k

Rendszeradat; az üzenet végét jelzi


2.   „FOGÁSI” jelentés

Adatelem

Mezőkód

Kötelező /nem kötelező

Megjegyzések

Üzenet kezdete

SR

k

Rendszeradat; az üzenet kezdetét jelzi

Cím

AD

k

Üzenetadat; rendeltetési hely, „XNE” = NEAFC

Sorozatszám

SQ

k

Üzenetadat; üzenet sorszáma az adott évben

Üzenettípus

TM

k

Üzenetadat; üzenettípus, „CAT” = fogási jelentés

Rádióhívójel

RC

k

Hajólajstromozási adat; a hajó nemzetközi rádióhívójele

Út sorszáma

TN

n

Tevékenységadat; a halászati út sorszáma az adott évben

Hajó neve

NA

n

Hajólajstromozási adat; a hajó neve

Közösségi flotta-nyilvántartási szám (CFR)

IR

n

Hajólajstromozási adat. A szerződő fél hajójának egyedi sorszáma, amely a tagállam (három betűs ISO) kódját és az azt követő (kilenc karakterbólálló) azonosító számsort foglalja magában

Külső lajstromozási szám

XR

n

Hajólajstromozási adat; a hajó oldalán feltüntetett szám vagy a hajó oldalán feltüntetett szám hiányában az IMO-szám

Földrajzi szélesség

LA

k (1)

Tevékenységadat; helyzet az üzenetküldés időpontjában

Földrajzi hosszúság

LO

k (1)

Tevékenységadat; helyzet az üzenetküldés időpontjában

Heti fogások

CA

 

Tevékenységadat; fedélzeten lévő összesített fogás fajonként a szabályozott területen végzett halászat megkezdése (2) vagy az előző fogási jelentés elküldése óta, szükség esetén párosítva.

faj

 

k

FAO-fajkód

élőtömeg

 

k

Élőtömeg kg-ban, a legközelebbi 100 kg-ra kerekítve

Halászattal töltött napok száma

DF

k

Tevékenységadat; halászattal töltött napok száma a szabályozott területen a halászat megkezdése vagy az előző fogási jelentés elküldése óta

Dátum

DA

k

Üzenetadat; az üzenetküldés dátuma

Időpont

TI

k

Üzenetadat; az üzenetküldés időpontja

Üzenet vége

ER

k

Rendszeradat; az üzenet végét jelzi


3.   „FOGÁS KILÉPÉSKOR” jelentés

Adatelem

Mezőkód

Kötelező/nem kötelező

Megjegyzések

Üzenet kezdete

SR

k

Rendszeradat; az üzenet kezdetét jelzi

Cím

AD

k

Üzenetadat; rendeltetési hely, „XNE” = NEAFC

Sorozatszám

SQ

k

Üzenetadat; üzenet sorszáma az adott évben

Üzenettípus

TM

k

Üzenetadat; „COX” = „fogás kilépéskor” jelentés

Rádióhívójel

RC

k

Hajólajstromozási adat; a hajó nemzetközi rádióhívójele

Út sorszáma

TN

n

Tevékenységadat; a halászati út sorszáma az adott évben

Hajó neve

NA

n

Hajólajstromozási adat; a hajó neve

Közösségi flotta-nyilvántartási szám (CFR)

IR

n

Hajólajstromozási adat. A szerződő fél hajójának egyedi sorszáma, amely a tagállam (három betűs ISO) kódját és az azt követő (kilenc karakterbólálló) azonosító számsort foglalja magában

Külső lajstromozási szám

XR

n

Hajólajstromozási adat; a hajó oldalán feltüntetett szám vagy a hajó oldalán feltüntetett szám hiányában az IMO-szám

Földrajzi szélesség

LA

k (3)

Tevékenységadat; helyzet az üzenetküldés időpontjában

Földrajzi hosszúság

LO

k (3)

Tevékenységadat; helyzet az üzenetküldés időpontjában

Heti fogás

CA

 

Tevékenységadat; fedélzeten tartott összesített fogás fajonként a szabályozott területen végzett halászat megkezdése (4) vagy az előző fogási jelentés elküldése óta, szükség esetén párosítva.

faj

 

k

FAO-fajkód

élőtömeg

 

k

Élőtömeg kg-ban, a legközelebbi 100 kg-ra kerekítve

Halászattal töltött napok száma

DF

k

Tevékenységadat; halászattal töltött napok száma a szabályozott területen a halászat megkezdése vagy az előző fogási jelentés elküldése óta

Dátum

DA

k

Üzenetadat; az üzenetküldés dátuma

Időpont

TI

k

Üzenetadat; az üzenetküldés időpontja

Üzenet vége

ER

k

Rendszeradat; az üzenet végét jelzi


4.   „ÁTRAKODÁS” jelentés

Adatelem

Mezőkód

Kötelező/nem kötelező

Megjegyzések

Üzenet kezdete

SR

k

Rendszeradat; az üzenet kezdetét jelzi

Cím

AD

k

Üzenetadat; rendeltetési hely, „XNE” = NEAFC

Sorozatszám

SQ

k

Üzenetadat; üzenet sorszáma az adott évben

Üzenettípus

TM

k

Üzenetadat; üzenettípus „TRA” = átrakodási jelentés

Rádióhívójel

RC

k

Hajólajstromozási adat; a hajó nemzetközi rádióhívójele

Út sorszáma

TN

n

Tevékenységadat; a halászati út sorszáma az adott évben

Hajó neve

NA

n

Hajólajstromozási adat; a hajó neve

Közösségi flotta-nyilvántartási szám (CFR)

IR

n

Hajólajstromozási adat. A szerződő fél hajójának egyedi sorszáma, amely a tagállam (három betűs ISO) kódját és az azt követő (kilenc karakterbólálló) azonosító számsort foglalja magában

Külső lajstromozási szám

XR

n

Hajólajstromozási adat; a hajó oldalán feltüntetett szám vagy a hajó oldalán feltüntetett szám hiányában az IMO-szám

Be- vagy kirakodott mennyiség

KG

 

A fedélzetre vagy a fedélzetről a szabályozott területen átrakodott halmennyiség fajonként, szükség esetén párosítva.

faj

 

k

FAO-fajkód

élőtömeg

 

k

Élőtömeg kg-ban, a legközelebbi 100 kg-ra kerekítve

Átrakodva másik hajóra

TT

k (5)

Hajólajstromozási adat; a fogadó hajó nemzetközi rádióhívójele

Átrakodva másik hajóról

TF

k (5)

Hajólajstromozási adat; az átadó hajó nemzetközi rádióhívójele

Földrajzi szélesség

LA

k (6)

Tevékenységadat; az a becsült földrajzi szélesség, ahol a parancsnok az átrakodást el kívánja végezni

Földrajzi hosszúság

LO

k (6)

Tevékenységadat; az a becsült földrajzi hosszúság, ahol a parancsnok az átrakodást el kívánja végezni

Előrejelzett dátum

PD

k (6)

Tevékenységadat; az a becsült UTC-dátum, amikor a parancsnok az átrakodást el kívánja végezni (ÉÉÉÉHHNN)

Előrejelzett időpont

PT

k (6)

Tevékenységadat; az a becsült UTC-időpont, amikor a parancsnok az átrakodást el kívánja végezni (ÓÓPP)

Dátum

DA

k

Üzenetadat; az üzenetküldés dátuma

Időpont

TI

k

Üzenetadat; az üzenetküldés időpontja

Üzenet vége

ER

k

Rendszeradat; az üzenet végét jelzi


5.   „HELYZET” jelentés/üzenet

Adatelem

Mezőkód

Kötelező/nem kötelező

Megjegyzések

Üzenet kezdete

SR

k

Rendszeradat; az üzenet kezdetét jelzi

Cím

AD

k

Üzenetadat; rendeltetési hely; „XNE” = NEAFC

Sorozatszám

SQ

k (7)

Üzenetadat; üzenet sorszáma az adott évben

Üzenettípus

TM (8)

k

Üzenetadat; üzenet típusa, a „POS” = az aktuális földrajzi helyzetről szóló jelentés/üzenet, melyet a hajómegfigyelési rendszeren keresztül vagy a műholdas nyomkövető rendszer meghibásodása esetén más módon kell továbbítani

Rádióhívójel

RC

k

Hajólajstromozási adat; a hajó nemzetközi rádióhívójele

Út sorszáma

TN

n

Tevékenységadat; a halászati út sorszáma az adott évben

Hajó neve

NA

n

Hajólajstromozási adat; a hajó neve

Közösségi flotta-nyilvántartási szám (CFR)

IR

n

Hajólajstromozási adat. A szerződő fél hajójának egyedi sorszáma, amely a tagállam (három betűs ISO) kódját és az azt követő (kilenc karakterbólálló) azonosító számsort foglalja magában

Külső lajstromozási szám

XR

n

Hajólajstromozási adat; a hajó oldalán feltüntetett szám vagy a hajó oldalán feltüntetett szám hiányában az IMO-szám

Földrajzi szélesség

LA

k (9)

Tevékenységadat; helyzet az üzenetküldés időpontjában

Földrajzi hosszúság

LO

k (9)

Tevékenységadat; helyzet az üzenetküldés időpontjában

Földrajzi szélesség (tizedes pontossággal)

LT

k (10)

Tevékenységadat; helyzet az üzenetküldés időpontjában

Földrajzi hosszúság (tizedes pontossággal)

LG

k (10)

Tevékenységadat; helyzet az üzenetküldés időpontjában

Sebesség

SP

k

Tevékenységadat; a hajó sebessége;

Haladási irány

CO

k

Tevékenységadat; a hajó haladási iránya

Lobogó szerinti állam

FS

k (11)

Tevékenységadat; a hajó lobogó szerinti állama

Dátum

DA

k

Üzenetadat; az üzenetküldés dátuma

Időpont

TI

k

Üzenetadat; az üzenetküldés időpontja

Üzenet vége

ER

k

Rendszeradat; az üzenet végét jelzi


6.   „Kirakodási KIKÖTŐ” jelentés

Adatelem

Mezőkód

Kötelező/nem kötelező

Megjegyzések

Üzenet kezdete

SR

k

Rendszeradat; az üzenet kezdetét jelzi

Cím

AD

k

Üzenetadat; rendeltetési hely, „XNE” = NEAFC

Sorozatszám

SQ

k

Üzenetadat; jelentés sorszáma az adott évben

Üzenettípus

TM

k

Üzenetadat; üzenettípus, „POR”

Rádióhívójel

RC

k

Hajólajstromozási adat; a hajó nemzetközi rádióhívójele

Út sorszáma

TN

n

Tevékenységadat; a halászati út sorszáma az adott évben

Hajó neve

NA

n

Hajólajstromozási adat; a hajó neve

Közösségi flotta-nyilvántartási szám (CFR)

IR

n

Hajólajstromozási adat. A szerződő fél hajójának egyedi sorszáma, amely a tagállam (három betűs ISO) kódját és az azt követő (kilenc karakterbólálló) azonosító számsort foglalja magában

Külső lajstromozási szám

XR

n

Hajólajstromozási adat; a hajó oldalán feltüntetett szám vagy a hajó oldalán feltüntetett szám hiányában az IMO-szám

Földrajzi szélesség

LA

k (12)

Tevékenységadat; helyzet az üzenetküldés időpontjában

Földrajzi hosszúság

LO

k (12)

Tevékenységadat; helyzet az üzenetküldés időpontjában

Parti állam

CS

k

Tevékenységadat; a kirakodási kikötő szerinti parti állam

Kikötő neve

PO

k

Tevékenységadat; a kirakodási kikötő neve

Előrejelzett dátum

PD

k

Tevékenységadat; az a becsült UTC-dátum, amikor a parancsnok a kikötőbe kíván érni (ÉÉÉÉHHNN)

Előrejelzett időpont

PT

k

Tevékenységadat; az a becsült UTC-időpont, amikor a parancsnok a kikötőbe kíván érni (ÓÓPP)

Kirakodásra szánt mennyiség

KG

k

Tevékenységadat; a kikötőben való kirakodásra szánt mennyiség fajonként, szükség esetén párosítva.

faj

 

 

FAO-fajkód

élőtömeg

 

 

Élőtömeg kg-ban, a legközelebbi 100 kg-ra kerekítve

A fedélzeten lévő mennyiség

OB

k

Tevékenységadat; a fedélzeten lévő mennyiség fajonként, szükség esetén párosítva

faj

 

 

FAO-fajkód

élőtömeg

 

 

Élőtömeg kg-ban, a legközelebbi 100 kg-ra kerekítve

Dátum

DA

k

Üzenetadat; az üzenetküldés UTC-dátuma

Időpont

TI

k

Üzenetadat; az üzenetküldés UTC-időpontja

Üzenet vége

ER

k

Rendszeradat; az üzenet végét jelzi


7.   „ÉRVÉNYTELENÍTÉS” jelentés

Adatelem

Mezőkód

Kötelező /nem kötelező

Megjegyzések

Üzenet kezdete

SR

k

Rendszeradat; az üzenet kezdetét jelzi

Küldő

FR

k

Küldő fél neve

Cím

AD

k

Üzenetadat; rendeltetési hely, „XNE” = NEAFC

Üzenettípus

TM

k

Üzenetadat; üzenettípus „CAN” (13) = jelentés érvénytelenítése

Rádióhívójel

RC

k

Hajólajstromozási adat; a hajó nemzetközi rádióhívójele

Érvénytelenített jelentés

CR

k

Üzenetadat; Az érvénytelenítendő jelentés nyilvántartási száma

Az érvénytelenített jelentés éve

YR

k

Üzenetadat; az érvénytelenítendő jelentés éve

Dátum

DA

k

Üzenetadat; az üzenetküldés dátuma

Időpont

TI

k

Üzenetadat; az üzenetküldés időpontja

Üzenet vége

ER

k

Rendszeradat; az üzenet végét jelzi


(1)  Nem kötelező, ha a hajót az 1236/2010/EU rendelet 11. cikkének megfelelően műhold segítségével nyomon követik.

(2)  A szabályozási területet érintő jelenlegi halászati útra vonatkozó első fogási jelentés.

(3)  Nem kötelező, ha a hajót az 1236/2010/EU rendelet 11. cikkének megfelelően műhold segítségével nyomon követik.

(4)  Az adott halászati út során a szabályozott területen ejtett fogásokról szóló első jelentés.

(5)  A nem kívánt rész törlendő.

(6)  Nem kötelező a fogadó hajó által az átrakodás után küldött jelentések esetében.

(7)  Nem kötelező VMS-üzenet esetében.

(8)  

 

Az üzenet típusa „ENT” a szerződő fél halászati felügyelő központja által észlelt, a szabályozási területről köldött első VMS-üzenet esetében.

 

Az üzenet típusa „EXI” a szerződő fél halászati felügyelő központja által észlelt, a szabályozási területen kívülről küldött első VMS-üzenet esetében, és ebben az üzenetben nem kötelező megadni a földrajzi szélességi és hosszúsági adatokat.

 

A 404/2011/EU rendelet 25. cikkben foglaltakon túlmenően a „MAN” üzenettípust kell használni olyan hajó által küldött üzenetek esetében, amelynek a műholdas nyomkövető eszköze meghibásodott.

(9)  Kötelező manuális üzenetek esetében.

(10)  Kötelező VMS-üzenetek esetében.

(11)  Kötelező; kizárólag a NEAFC titkársága és a halászati felügyelő központok közötti üzenetküldések céljára használandó.

(12)  Nem kötelező, ha a hajót műhold segítségével nyomon követik.

(13)  Az érvénytelenítési jelentés nem használható egy másik érvénytelenítési jelentés érvénytelenítésére.


IV. MELLÉKLET

AZONOSÍTÁS AZ ELLENŐRZÉS SORÁN

A.   Az ellenőrök azonosítása

Image

Image

Az igazolvány mérete 10 × 7 cm, és készülhet laminált műanyagból.

A NEAFC ellenőrző árbocszalag színeit a VI. melléklet B. szakasza adja meg.

Az igazolványszám a hárombetűs országkódból és a szerződő fél négyjegyű sorozatszámából áll.

B.   NEAFC ellenőrzési jelzés

1.

Nappali órákban, rendes látási viszonyok között két árbocszalagot kell kitűzni.

Image

A két árbocszalag távolsága legfeljebb egy méter lehet.

Image

2.

A kikötő hajón a fentieknek megfelelően egyetlen ellenőrző árbocszalagot kell elhelyezni. Ennek mérete lehet a mintaként megadott árbocszalag méretének a fele. Az árbocszalag elhelyezése történhet a jármű törzsére vagy bármely függőleges felületére történő felfestéssel. Felfestett árbocszalag esetében a fekete „NE” betűket el lehet hagyni.


V. MELLÉKLET

AZ ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI TEVÉKENYSÉGEKRŐL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉS

A.   Az ellenőrzési és felügyeleti feladatokat ellátó járművek belépési jelentése szabályozott területre történő belépéskor

Adatelem

Kód

Kötelező/nem kötelező

Megjegyzések

Üzenet kezdete

SR

k

Rendszeradat; az üzenet kezdetét jelzi

Cím

AD

k

Üzenetadat, rendeltetési hely, „XNE” = NEAFC

Üzenetküldő

FR

k

Üzenetadat; az üzenetet küldő szerződő fél címe

Üzenet száma

RN

k

Üzenetadat; üzenet sorszáma az adott évben

Üzenettípus

TM

k

Üzenetadat, üzenettípus, „SEN” = a felügyeletet végző jármű szabályozási területre való belépésére vonatkozó jelentés.

Üzenet dátuma

RD

k

Üzenetadat; az üzenetküldés dátuma

Üzenet időpontja

RT

k

Üzenetadat; az üzenetküldés időpontja

Felügyeleti eszközök

MI

k

Felügyeleti adat; „VES” a felszíni hajó jelzésére, „AIR” merevszárnyú légi jármű jelölésére, „HEL” helikopter jelölésére

Rádióhívójel

RC

k

Felügyeleti adat; a felügyeletet végző jármű nemzetközi rádióhívójele

Kijelölt ellenőr azonosítása

AI

k

Felügyeleti adat; igazolványszám, szükség szerint megismételve

Dátum

DA

k

Felügyeleti adat, belépés napja (1)

Időpont

TI

k

Felügyeleti adat, belépés időpontja (1)

Földrajzi szélesség

LA

k

Felügyeleti adat, helyzet a belépés időpontjában (1)

Földrajzi hosszúság

LO

k

Felügyeleti adat, helyzet a belépés időpontjában (1)

Üzenet vége

ER

k

Rendszeradat; az üzenet végét jelzi


B.   Az ellenőrzési és felügyeleti feladatokat ellátó járművek kilépési jelentése szabályozott területről történő kilépéskor

Adatelem

Kód

Kötelező/nem kötelező

Megjegyzések

Üzenet kezdete

SR

k

Rendszeradat; az üzenet kezdetét jelzi

Cím

AD

k

Üzenetadat, rendeltetési hely, „XNE” = NEAFC

Üzenetküldő

FR

k

Üzenetadat; az üzenetet küldő szerződő fél címe

Üzenet száma

RN

k

Üzenetadat; üzenet sorszáma az adott évben

Üzenettípus

TM

k

Üzenetadat, üzenettípus, „SEX” = az ellenőrhajó szabályozási területről való kilépéséről szóló jelentés.

Üzenet dátuma

RD

k

Üzenetadat; az üzenetküldés dátuma

Üzenet időpontja

RT

k

Üzenetadat; az üzenetküldés időpontja

Felügyeleti eszközök

MI

k

Felügyeleti adat; „VES” a felszíni hajó jelzésére, „AIR” merevszárnyú légi jármű jelölésére, „HEL” helikopter jelölésére

Rádióhívójel

RC

k

Felügyeleti adat; a felügyeletet végző jármű nemzetközi rádióhívójele

Dátum

DA

k

Felügyeleti adat; kilépés napja (2)

Időpont

TI

k

Felügyeleti adat, kilépés időpontja (2)

Földrajzi szélesség

LA

k

Felügyeleti adat, helyzet a kilépés időpontjában (2)

Földrajzi hosszúság

LO

k

Felügyeleti adat, helyzet a kilépés időpontjában (2)

Üzenet vége

ER

k

Rendszeradat; az üzenet végét jelzi


(1)  Becsült adat, amennyiben az üzenetet a felügyeleti feladatokat ellátó jármű belépése előtt küldik.

(2)  A SEN üzenet érvénytelenítése esetén megegyezik az abban megadott becsült felügyeleti adatokkal.


VI. MELLÉKLET

FELÜGYELETI ÉS MEGFIGYELÉSI JELENTÉSEK

A.   NEAFC megfigyelési jelentés

Adatelem

Kód

Kötelező/ nem kötelező

Megjegyzések

Üzenet kezdete

SR

k

Rendszeradat; az üzenet kezdetét jelzi

Cím

AD

k

Üzenetadat, rendeltetési hely, „XNE” = NEAFC

Üzenetküldő

FR

k

Üzenetadat; az üzenetet küldő fél címe (szerződő fél)

Üzenet száma

RN

k

Üzenetadat; sorszám az adott évben

Üzenettípus

TM

k

Üzenetadat; üzenettípus „OBS” = megfigyelési jelentés

Rádióhívójel

RC

k

Felügyeleti adat; a felügyeletet végző jármű nemzetközi rádióhívójele

Üzenet dátuma

RD

k

Üzenetadat; az üzenetküldés dátuma

Üzenet időpontja

RT

k

Üzenetadat; az üzenetküldés időpontja

Megfigyelési sorozat száma

OS

k

Felügyeleti adat; a megfigyelési sorozat száma

Dátum

DA

k

Felügyeleti adat; a hajó észlelésének napja

Időpont

TI

k

Felügyeleti adat; a hajó észlelésének időpontja

Földrajzi szélesség

LA

k

Felügyeleti adat; a hajó észlelési helyének földrajzi szélessége

Földrajzi hosszúság

LO

k

Felügyeleti adat; a hajó észlelési helyének földrajzi hosszúsága

Objektum azonosítása

OI

k

Hajólajstromozási adat; az észlelt hajó nemzetközi rádióhívójele

Külső lajstromozási szám

XR

k

Hajólajstromozási adat; az észlelt hajó oldalán feltüntetett szám vagy a hajó oldalán feltüntetett szám hiányában az IMO-szám

Hajó neve

NA

n

Hajólajstromozási adat; az észlelt hajó neve

Lobogó szerinti állam

FS

k

Hajólajstromozási adat; az észlelt hajó lobogó szerinti állama

Hajó típusa

TP

n

A hajó jellemzője; az észlelt hajó típusa

Sebesség

SP

n

Felügyeleti adat; az észlelt hajó sebessége

Iskolarendszerű (középfok, felsőfok, egyéb)

CO

n

Felügyeleti adat; az észlelt hajó haladási iránya

Tevékenység

AC

k

Felügyeleti adat; az észlelt hajó tevékenysége, a XI. melléklet B. szakasza

Fénykép

PH

k

Felügyeleti adat; készült-e fénykép az észlelt hajóról, „I” vagy „N”

Megjegyzések

MS

n

Felügyeleti adat; szabad szöveg a jelentés kiegészítésére

Üzenet vége

ER

k

Rendszeradat; az egyedi feljegyzés végét jelzi

Az egyértelmű azonosítást csak a hajón feltüntetett rádióhívójel vagy külső lajstromozási szám vizuális ellenőrzésével lehet elvégezni.

Ha az egyértelmű azonosítás nem lehetséges, annak okát a megjegyzés rovatban kell feltüntetni.

B.   NEAFC felügyeleti jelentés

SZERZŐDŐ FÉL:

KIJELÖLT ELLENŐRHAJÓ:

TÍPUS: …

HÍVÓJEL: …

NEAFC-HIVATKOZÁS: …

KIJELÖLT ELLENŐRÖK:

NÉV: …

NEAFC-HIVATKOZÁS: …

NÉV: …

NEAFC-HIVATKOZÁS: …

A.   ŐRJÁRAT

A1

A SZABÁLYOZÁSI TERÜLETRE ÉRKEZŐ ŐRJÁRAT:

DÁTUM: …

IDŐPONT: …

UTC

FÖLDRAJZI SZÉLESSÉG: …

FÖLDRAJZI HOSSZÚSÁG: …

A2

A SZABÁLYOZÁSI TERÜLETET ELHAGYÓ ŐRJÁRAT:

DÁTUM: …

IDŐPONT: …

UTC

FÖLDRAJZI SZÉLESSÉG: …

FÖLDRAJZI HOSSZÚSÁG: …

A3

A HELYZETMEGHATÁROZÁSHOZ HASZNÁLT BERENDEZÉS: …

B.   ÉSZREVÉTELEK

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

Szám

Dátum

Időpont UTC

Pozíció

Az észlelt hajó (1)

IRCS/külső jelölés

Lobogó szerinti állam

Irány/Sebesség

Hajó típusa

Tevékenység

Fénykép számao

Jogsértés vagy észrevétel

Földrajzi szélesség

Földrajzi hosszúság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Felhatalmazott ellenőr(ök) aláírása …

Aláírás …


(1)  Azonosítás (név/szám)


VII. MELLÉKLET

NEAFC JELENTÉS AZ ELLENŐRZÉSEKRŐL

SZERZŐDŐ FÉL:

 

KIJELÖLT ELLENŐRHAJÓ:

NÉV

LAJSTROMSZÁM

HÍVÓJEL

NEAFC-HIVATKOZÁS

KIJELÖLT ELLENŐRÖK:

NÉV

NEAFC-HIVATKOZÁS

NÉV

NEAFC-HIVATKOZÁS

A. RÉSZ:   AZ ELLENŐRZÖTT HAJÓ AZONOSÍTÁSA

A.1.1.

IMO-szám …

A.1.2.

Nemzetközi rádióhívójel …

A.1.3.

Hajó neve …

A.2.

Külső lajstromozási szám …

A.3.

Hajó típusa …

A.4.

Az ellenőrhajó által meghatározott helyzet ellenőrzéskor

DÁTUM …

IDŐPONT … UTC

Földrajzi szélesség: … Földrajzi hosszúság …

A.5.

Helymeghatározáshoz használt berendezés

A.6.

Lobogó szerinti állam …

A.7.

A parancsnok neve és címe …

A.8.

Hajó tevékenysége …

A.9.

Az ellenőrzött hajó által meghatározott helyzet ellenőrzéskor

DÁTUM …

IDŐPONT … UTC

Földrajzi szélesség … Földrajzi hosszúság …

A.10.

Helymeghatározáshoz használt berendezés

Az ellenőrök esetleges észrevételei: …

… kézjegy: …

B. RÉSZ:   ELLENŐRZÉS  (1)

B.1.

A hajó dokumentációja

Ellenőrizve: I/N

B.1.1.

Engedély a NEAFC szabályozási területen történő halászatra:

I/N

B.1.2.

Engedély a következő szabályozott erőforrások halászatára: …

 

B.1.3.

Szükség szerint,

I/N

A hal fedélzeti tárolására szolgáló helyiség hitelesített rajza vagy leírása:

I/N

B.10.4.

Szükség szerint,

I/N

A fedélzeti hűtött tengervizes tartályok hitelesített rajza vagy leírása:

I/N

B.10.5.

Szükség szerint,

I/N

A fedélzeti hűtött tengervizes tartályok hitelesített kalibrációs táblázata:

I/N

Az ellenőrök esetleges észrevételei:

… kézjegy …


B.2.

A hajó mozgásainak jelentése/VMS

Ellenőrizve: I/N

B.2.1.

Halászati út

B.2.2.

Jelentések/VMS

 

Érkezés az alábbi helyre: NEAFC szabályozási terület

Utolsó helyzet bejelentve

VMS-transzponder felszerelve

I/N

VMS-rendszer működőképes

I/N

Dátum

 

 

A jelentéseket elküldték-e?

I/N – ha igen, jelölje be:

Időpont

 

 

a)

„Fogás belépéskor” jelentés

dátum: …

Földrajzi hosszúság

 

 

b)

heti fogásjelentés

dátum: …

Földrajzi szélesség

 

 

c)

Átrakodás

dátum: …

A NEAFC szabályozási területen töltött napok száma

 

d)

Legutóbbi manuális helyzetjelentés

dátum: …

e)

„Fogás kilépéskor” jelentés

dátum: …

B.3.   A halászati erőkifejtés és a fogások nyilvántartása

B.3.1.

Halászati napló

Ellenőrizve: I/N

B.3.1.1.

A bejegyzések megfelelnek-e a 9. cikknek (2):

I/N

B.3.1.1.1.

Ha nem, adja meg a pontatlan vagy hiányzó adato(ka)t:

 

a)

a napló oldalai számozatlanok;

b)

az alkalmazott halászeszközök;

c)

fogások rögzítése fajonként és összesen;

d)

halászati övezetek/helyszín;

e)

szükség szerint,

I/N

átrakodások;

f)

szükség szerint,

I/N

rádióüzenetek küldése;

g)

a bejegyzések parancsnok általi hitelesítése.

h)

egyéb: …


B.3.2.

Termelési hajónapló és tárolási terv

Ellenőrizve: I/N

B.3.2.1.

Kötelező-e a termelési hajónapló és a tárolási terv:

I/N

B.3.2.2.

Termelési hajónapló rendelkezésre áll:

I/N

Ha nem, folytassa a kitöltést a 3.2.4. pontban

B.3.2.3

Ha igen, az adatok:

TELJES KÖRŰEK/HIÁNYOSAK

B.3.2.3.1.

Ha nem, adja meg a hiányzó adatokat:

 

a)

a fedélzeten tartott mennyiségek terméktömegben kereskedelmi kiszereléstípusonként és fajonként;

b)

átváltási együttható minden kiszerelési típus esetében;

c)

a bejegyzések parancsnok általi hitelesítése.

d)

egyéb: …

B.3.2.4.

Tárolási tervet vezetnek-e:

I/N

B.3.2.5.

Ha igen, az adatok:

TELJES KÖRŰEK/HIÁNYOSAK

B.3.2.5.1.

Ha nem, adja meg a hiányzó adatokat:

 

a)

a nem kereskedelmi kiszerelési típusonként és fajonként, a tervben megadott módon tárolt mennyiségek;

b)

a hajóraktérben található, nem azonosított mennyiségek kereskedelmi kiszerelési típusonként és fajonként.

c)

egyéb: …


B.4.

A fedélzeten tartott fogások

Ellenőrizve: I/N

B.4.1.

A parancsnok által feljegyzett mennyiségek

Faj

A fedélzeten tartott, bevallott mennyiségek

(élőtömeg-kilogramm)

Ha rendelkezésre áll

Feldolgozott mennyiségek

(kilogrammban kifejezett feldolgozott tömeg)

Átváltási együttható

A fedélzeten (3)

Kifogva (4)

Átrakodva (5)

Fedélzeten összesen (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 


B.4.2.

Az ellenőrök által meghatározott, fedélzeten tartott mennyiség

Faj

Mennyiség

(kilogrammban kifejezett feldolgozott tömeg)

Térfogat/sűrűség együttható / átváltási együttható

Számított mennyiségek

(élőtömeg-kilogramm)

Különbség egész %-ban (7)

Észrevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 


B.5.

Halászeszközök és jelölések

Ellenőrizve: I/N

B.5.1.

A használt halászeszköz típusa (a II. melléklet 2. függelékének A. része (8)) …

B.5.2.

A használt hálótartozékok típusa (a II. melléklet 2 függelékének B. része (9)) …

B.5.3.

A használt rögzített halászeszköz megjelölve:

I/N

Megjegyzés: …

B.5.4.

A nem használt halászeszköz biztonságosan feltekerve és elrakva:

I/N

Megjegyzés: …


B.5.5.

A használt halászeszköz szembősége

Ellenőrizve: I/N

B.5.5.1.

Zsákvég (beleértve a toldásokat is, ha van ilyen – 20 hálószemből vett minta)

Eszköz típusa (10)

FELTÉTEL: NEDVES/SZÁRAZ

ANYAG:…

Átlagos szélesség

Jogszerű méret

HÁLÓSZEMBŐSÉG (SZÉLESSÉG)

milliméterben

(mm-ben)

(mm-ben)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B.5.5.2.

Kopásvédő – hálószemből vett minták

Típus (12)

FELTÉTEL: NEDVES/SZÁRAZ

ANYAG: …

Átlagos szélesség

Jogszerű méret

HÁLÓSZEMBŐSÉG (SZÉLESSÉG)

milliméterben

(mm-ben)

(mm-ben)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B.5.5.3.

A háló többi része – 20 hálószemből vett minta

Típus (14)

FELTÉTEL: NEDVES/SZÁRAZ

ANYAG: …

Átlagos szélesség

Jogszerű méret

HÁLÓSZEMBŐSÉG (SZÉLESSÉG)

milliméterben

(mm-ben)

(mm-ben)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. RÉSZ   ÉRTÉKELÉS

C.1.

A legutóbbi vontatás fogásainak elemzése

Ellenőrizve: I/N

MINTAVÉTEL TÖRTÉNT-E: I/N

Tömeg: … kg-ban.

BECSLÉS SZEMREVÉTELEZÉS ALAPJÁN I/N

A FAJOK FAO

betűkódja

Fajok tömege

(élőtömeg kg-ban)

Méret alatti hal

%-ban

A tengerbe visszadobott halállomány

%-ban

Megjegyzések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

D. RÉSZ   EGYÜTTMŰKÖDÉS

D.1

:

Megfelelőnek tartott együttműködési szint

:

I/N

D.1.1.

:

Ha nem, adja meg a hiányosságokat

:

a)

az ellenőr megakadályozása feladatainak elvégzésében;

b)

a halászhajó jelöléseinek, azonosításának vagy bejegyzésének a meghamisítása vagy elrejtése;

c)

a vizsgálathoz tartozó bizonyíték elrejtése, meghamisítása vagy megsemmisítése;

d)

az ellenőrök gyors és biztonságos fedélzetre lépése és távozása elősegítésének elmulasztása;

e)

az ellenőrök számára a lobogó szerinti állam és az ellenőrzést végző állam hatóságaival való kapcsolatfelvétel lehetővé tételének elmulasztása;

f)

hozzáférés biztosításának elmulasztása a halászhajó minden olyan lényeges területéhez, fedélzeteihez és helyiségeihez, a fogáshoz (akár feldolgozott, akár nem), a hálókhoz vagy egyéb eszközökhöz és berendezésekhez, valamint az összes vonatkozó okmányhoz

Az ellenőrök esetleges észrevételei: …

… kézjegy …

E. RÉSZ   JOGSÉRTÉSEK ÉS ÉSZREVÉTELEK

E.1.

Észlelt jogsértések

Cikk

Hivatkozás a megsértett NEAFC-rendelkezés(ek)re és az idevágó észrevételek, illetve tények ismertetése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plombaszám(ok)

Tüntesse fel a bizonyítékokat, okmányokat vagy fényképeket

 

 

 

 

 

 

 

 

E.2.   Az ellenőr észrevételei

_

_

_

_

_

_

kézjegy: …

Tanú nyilatkozata: _

_

_

dátum: _ aláírás: _

név: _ cím:_

E.3.   A hajóparancsnok észrevételei

_

_

_

_

_

_

Alulírott …, hajóparancsnok megerősítem, hogy a jelentés egy másolatát és az esetlegesen készített fényképek másodpéldányait a mai napon átvettem. Az adott esetben általam tett észrevételek kivételével aláírásom nem jelenti a jelentésben foglaltak elismerését.

Aláírás: _ Dátum: _

F. RÉSZ   A NEAFC-ELLENŐRÖK NYILATKOZATA

A fedélzetre lépés dátuma …, időpontja … UTC A fedélzetről való távozás

dátuma …, időpontja … UTC

Adott esetben az ellenőrzés megszüntetésének dátuma … és időpontja … UTC

Az ellenőr(ök) aláírása …

Az ellenőr(ök) neve: …


(1)  Az ellenőrzés pozitív eredményét az I, negatív eredményét az N betű bekarikázásával kell jelölni, egyébként a kért adatokat kell megadni.

(2)  A Rendszer 9. cikke az 1236/2010/EU rendelet 8. cikkének felel meg.

(3)  A NEAFC szabályozási területre történő belépéskor érvényes mennyiségek.

(4)  NEAFC szabályozási területen fogott és a fedélzeten tartott mennyiségek.

(5)  A NEAFC szabályozási területen berakodott (+) vagy kirakodott (-) mennyiségek.

(6)  A fedélzeten az ellenőrzés időpontjában lévő, teljes bevallott mennyiség.

(7)  Az ellenőrök által meghatározott és a parancsnok által bevallott, fedélzeten lévő mennyiségek különbsége.

(8)  A Rendszer II. melléklete 2. függelékének A. része e rendelet XI. melléklete C. részének felel meg.

(9)  A Rendszer II. melléklete 2. függelékének B. része e rendelet XI. melléklete D. részének felel meg.

(10)  A II. melléklet 2. függelékének A. része. ()

(11)  A Rendszer II. melléklete 2. függelékének A. része e rendelet XI. melléklete C. részének felel meg.

(12)  A II. melléklet 2. függelékének B. része ()

(13)  A Rendszer II. melléklete 2. függelékének B. része e rendelet XI. melléklete D. részének felel meg.

(14)  A II. melléklet 2. függelékének B. része.


VIII. MELLÉKLET

A KIKÖTŐ SZERINTI ÁLLAM ÁLTAL VÉGZETT ELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ FORMANYOMTATVÁNYOK

Image

Image


IX. MELLÉKLET

AZ ELLENŐRZÉSEKRŐL KÉSZÍTENDŐ JELENTÉSEK FORMÁTUMA

Image

Image

Image


X. MELLÉKLET

ADATÁTVITELI FORMÁTUMOK ÉS PROTOKOLLOK

A.   Adatcsere-formátum

1.

Az adatkarakterek megfelelnek az ISO 8859.1 szabványnak.

2.

Az adatátvitel a következőképpen épül fel:

 

kettős perjel („//”) és az „SR” betűk jelzik az üzenet kezdetét;

 

kettős perjel („//”) és a mezőkód jelzi az adatelem kezdetét;

 

egy perjel („/”) választja el a mezőkódot és az adatokat,

 

az adatpárokat szóköz választja el;

 

az „ER” betűk és kettős dőlt vonal („//”) jelzi az üzenet végét.

B.   Adatcsere-protokollok

A Bizottság kellően bevizsgálja a jelentéseknek és üzeneteknek a tagállamok és a titkárság közötti elektronikus küldésére szolgáló adatcsere-protokollokat.

C.1.   A halászati megfigyelő, ellenőrzési és felügyeleti információk elektronikus forgalmának formátuma

Kategória

Adatelem

Mezőkód

Betűkép

Tartalom

Fogalommeghatározások

Rendszer-adatok

Üzenet kezdete

SR

 

 

Az üzenet kezdetét jelzi

Üzenet vége

ER

 

 

Az üzenet végét jelzi

Visszajelzés

RS

kar.*3

Kódok

ACK/NAK = elismert/nem elismert

Válaszhiba száma

RE

szám*3

001 – 999

Az üzemeltetési központba érkező hibát jelző kódok)

Üzenet-adatok

Rendeltetési hely címe

AD

kar.*3

ISO-3166 Cím

Az üzenetet fogadó fél címe, „XNE” = NEAFC

Üzenetküldő

FR

kar.*3

ISO-3166 Cím

Az üzenetet küldő fél címe (szerződő fél)

Üzenettípus

TM

kar.*3

Kód

Az üzenettípus első három betűje

Sorozatszám

SQ

szám*6

NNNNNN

Az üzenet sorozatszáma

Üzenet száma

RN

szám*6

NNNNNN

Az üzenet sorszáma az adott éven belül

Üzenet dátuma

RD

szám*8

ÉÉÉÉHHNN

Év, hónap és nap

Üzenet időpontja

RT

szám*4

ÓÓPP

Óra és perc UTC szerint

Dátum

DA

szám*8

ÉÉÉÉHHNN

Év, hónap és nap

Időpont

TI

szám*4

ÓÓPP

Óra és perc UTC szerint

Érvénytelenített jelentés

CR

szám*6

NNNNNN

Az érvénytelenítendő jelentés száma

Az érvénytelenítendő jelentés éve

YR

szám*4

NNNN

Az érvénytelenítendő jelentés éve

Hajó-lajstromozási adatok

Rádióhívójel

RC

kar*7

IRCS-kód

A hajó nemzetközi rádióhívójele

Hajó neve

NA

kar*30

 

A hajó neve

Külső lajstromozás

XR

kar*14

 

A hajó oldalán feltüntetett szám vagy a hajó oldalán feltüntetett szám hiányában az IMO-szám

Lobogó szerinti állam

FS

kar.*3

ISO-3166

Lajstromozás szerinti állam

A szerződő fél belső hivatkozási száma

IR

kar.*3

ISO-3166

A lobogó szerinti állam által a lajstromozást követően kiadott egyedi hajósorszám

szám*9

+ max. 9 számjegy

Kikötő neve

PO

kar.*20

 

A hajó lajstromozási kikötője

Hajótulajdonos

VO

kar.*60

 

A hajó tulajdonosának neve és címe

Hajó bérlője

VC

kar.*60

 

A hajó bérlőjének neve és címe

A hajót jellemző adatok

A hajó kapacitása

VT

kar*2

„OC”/„LC”

A következők szerint: „OC” az 1947. évi Oslói Egyezmény/ „LC” az ICTM-69 „London” egyezmény

Egység

 

szám*4

Űrtartalom

A hajó kapacitása metrikus tonnában

A hajó teljesítménye

VP

kar*2

0-99999

Annak megadása, hogy az „LE” vagy „KW” mértékegységet használják

Egység

 

szám*5

 

 

A hajó hossza

VL

kar*2

„OA”/„PP”

Az „OA” egység a teljes hossz, a „PP” a függélyek között mért hossz

 

 

szám*3

Hosszúság méterben

A hajó teljes hossza méterben, méterre kerekítve

Hajó típusa

TP

kar.*3

Kód

A XI. melléklet A. részében szereplő felsorolás szerint

Halászeszköz

GE

kar.*3

FAO-kód

A halászeszköz nemzetközi szabvány szerinti statisztikai besorolása a (XI. melléklet C. része szerint)

Engedély-adatok

Kiadás napja

IS

szám*8

ÉÉÉÉHHNN

Az egy vagy több szabályozott fajra vonatkozó engedély kelte

Szabályozott erőforrások

RR

kar.*3

FAO-fajkód

A szabályozott erőforrás FAO-fajkódja

Kezdési időpont

SD

szám*8

ÉÉÉÉHHNN

Az engedély/felfüggesztés érvényének lejárati napja

Záró időpont

ED

szám*8

ÉÉÉÉHHNN

A szabályozott erőforrásra szóló halászati engedély lejáratának napja

Korlátozott engedély

LU

kar*1

 

„I” vagy „N” a korlátozott engedély érvényességének jelölésére

Érintett terület

RA

kar.*6

ICES-kód

Tiltott terület(ek)

Faj neve

SN

kar.*3

FAO-fajkód

Tilalom hatálya alá tartozó fajok

Tevékenység- adatok

Földrajzi szélesség

LA

kar.*5

NDDMM *WGS-84)

pl. //LA/N6235 = északi szélesség 62°35’

Földrajzi hosszúság

LO

kar.*6

E/WDDDMM (WGS-84)

pl. //LO/W02134 = nyugati hosszúság 21°34’

Földrajzi szélesség (tizedes pontossággal)

LT

kar*7

+/-DD,ddd 1

Az érték negatív, ha déli szélességről van szó1 (WGS84)

Földrajzi hosszúság (tizedes pontossággal)

LG

kar.*8

+/-DDD,ddd 1

Az érték negatív, ha nyugati hosszúságról van szó1 (WGS84)

Út sorszáma

TN

szám*3

001-999

A halászati út sorszáma az adott évben

Halászattal töltött napok száma

DF

szám*3

1 – 365

Az út során a szabályozási területen halászattal töltött napok száma

Előrejelzett dátum

PD

szám*8

ÉÉÉÉHHNN

Valamely jövőbeli esemény becsült napja UTC szerint

Előrejelzett időpont

PT

szám*4

ÓÓPP

Valamely jövőbeli esemény becsült időpontja UTC szerint

Heti fogás

CA

 

 

A fedélzeten lévő összesített fogás fajonként, élőtömeg-kilogrammban, 100 kg-ra kerekítve, a hajó szabályozási területre történő belépése – vagy amennyiben ugyanezen út során ezt az adatot már megadták – az utolsó fogási jelentés óta, szükség esetén párban megadva.

Faj

 

kar.*3

FAO-fajkód

 

Mennyiség

 

szám*7

0-9999999

 

Fedélzeten lévő mennyiség

OB

 

 

A hajó fedélzetén lévő mennyiség fajonként, élőtömeg-kilogrammban, 100 kg-ra kerekítve, szükség esetén párban megadva

Faj

 

kar.*3

FAO-kód

 

Mennyiség

 

szám*7

0-9999999

 

Átrakodott fajok

KG

 

 

A hajók között a szabályozási területen történő üzemelés közben átrakott mennyiségekre vonatkozó adatok, élőtömeg-kilogrammban, 100 kg-ra kerekítve.

Faj

 

kar.*3

FAO-kód

 

Mennyiség

 

szám*7

0-9999999

 

Átrakodva másik hajóról

TF

kar*7

IRCS-kód

Az átadó hajó nemzetközi rádióhívójele

Átrakodva másik hajóra

TT

kar*7

IRCS-kód

Az átvevő hajó nemzetközi rádióhívójele

Parti állam

CS

kar.*3

ISO-3166

Parti állam

Kikötő neve

PO

kar.*20

 

Az adott kikötő neve

Jelentés- adatok

Fogás

CA

 

 

A szerződő fél halászhajójának összesített kirakodott vagy átrakodott fogása, fajonként élőtömegtonnában, tonnára kerekítve, szükség esetén párokban

Faj

 

kar.*3

FAO-fajkód

 

Mennyiség

 

szám*6

0-9999999

 

Összesített fogás

CC

 

 

A szerződő fél halászhajójának göngyölítve összesített kirakodott vagy átrakodott fogása, fajonként élőtömegtonnában, tonnára kerekítve, szükség esetén párokban

Faj

 

kar.*3

FAO-fajkód

 

Mennyiség

 

szám*6

0-9999999

 

Érintett terület

RA

kar.*6

ICES/NAFO-kódok

Az adott halászati terület kódja

Zóna

ZO

kar.*3

ISO-3166

A szerződő fél övezetének kódja

Év és hónap

YM

szám*6

ÉÉÉÉHH

Az adott jelentéstétel éve és hónapja

Felügyeleti/észlelési adatok

Földrajzi szélesség

LA

kar.*5

NDDMM *WGS-84)

pl. //LA/N6235 = északi szélesség 62°35’

Földrajzi hosszúság

LO

kar.*6

E/WDDDMM (WGS-84)

pl. //LO/W02134 = nyugati hosszúság 21°34’

Sebesség

SP

szám*3

Csomó * 10

pl. //SP/105 = 10,5 csomó

Haladási irány

CO

szám*3

360° fokos skála

pl. //CO/270 = 270° fok

Tevékenység

AC

kar.*3

Tevékenység kódja

A tevékenység első három karaktere, lásd a XI. melléklet B. részét

Felügyeleti eszközök

MI

kar.*3

NEAFC-kód

„VES” = felszíni hajó, „AIR” = merevszárnyú légi jármű, „HEL” helikopter

A szerződő fél kijelölt ellenőrének azonosítása

AI

kar*7

NEAFC-kód

A szerződő fél ISO-3166 szerinti kódja egy négyjegyű számmal, szükség szerint ismételve

Megfigyelési sorozat száma

OS

szám*3

0 - 999

A szabályozási területen történő járőrözés során végzett megfigyelés sorozatszáma

Észlelés napja

DA

szám*8

ÉÉÉÉHHNN

A hajó észlelésének napja

Észlelés időpontja

TI

szám*4

ÓÓPP

A hajó észlelésének időpontja UTC szerint

Objektum azonosítása

OI

kar*7

IRCS-kód

Az észlelt hajó nemzetközi rádióhívójele

Fénykép

PH

kar*1

 

Készült-e fénykép, „I” vagy „N”

Szabad szöveges karakterlánc

MS

kar.*255

 

Szöveges megjegyzések helye

C.2.   A mellékletekben használt, de a NEAFC titkársága és a szerződő felek közötti adatforgalomban nem használatos mezőkódok

Kategória

Adatelem

Mezőkód

Típus

Tartalom

Fogalommeghatározások

Hajónapló

Napi fogás

CD

 

 

A 24 órás időszak halászati műveleteiből a fedélzeten tartott teljes fogás

Faj

 

kar.*3

FAO-fajkód

A II. mellékletben felsorolt fajok FAO-kódja

Mennyiség

 

szám*7

0-9999999

Élőtömeg kilogrammban

A vontatások/halászati műveletek teljes száma a nap során

FO

szám*6

0-999999

A halászati műveletek (fogások) száma 24 órás időszakban

Visszadobott mennyiség

RJ

 

 

Fogott és visszadobott mennyiség fajonként

Faj

 

kar.*3

FAO-fajkód

FAO-fajkód

Mennyiség

 

szám*7

0-9999999

Élőtömeg kilogrammban

Az igénybe vett adattovábbító eszköz

TU

 

 

A jelentés küldésére használt rádióállomás neve

A parancsnok neve

MA

kar*30

 

A parancsnok neve

Termelési hajónapló

Kitermelt mennyiség

QP

 

 

A naponta kitermelt mennyiség fajonként

Faj neve

 

 

 

FAO-fajkód

Mennyiség

 

 

 

A termék összmennyisége kilogrammban

Termék formája

 

 

 

A termék formájának kódja (a XI. melléklet E. része)

Mennyiség

 

 

 

A termék tömege kilogrammban

 

 

 

 

A termékforma kódja és a termék tömege: az összes termék jelentése érdekében valamennyi szükséges párosítást használni kell

Az időszak összesített termelése

AP

 

 

A kitermelt teljes fogás a szabályozási területre való belépés óta, fajonként.

Faj neve

 

 

 

FAO-fajkód

Mennyiség

 

 

 

A termék összmennyisége kilogrammban

Termék formája

 

 

 

A termék formájának kódja (a XI. melléklet E. része)

Mennyiség

 

 

 

Terméktömeg kilogrammban

 

 

 

 

A termékforma kódja és a termék súlya: az összes termék jelentése érdekében valamennyi szükséges párosítást használni kell

A termék kódja

PR

kar*1

 

A termék kódja (a XI. melléklet E. része)

A csomagolás típusa

TY

kar.*3

 

A csomagolás típusa (a XI. melléklet F. része)

Egységtömeg

NE

 

 

A termék nettó tömege kilogrammban

Az egységek száma

NU

 

 

A becsomagolt egységek száma

C3.   A C.1. vagy C.2. szakaszban ismertetett mezőkódok betűrendes listája

Mezőkód

Adatelem

Jelentésben vagy üzenetben használt

AC

Tevékenység

OBS

AD

Rendeltetési hely címe

összes

AI

Kijelölt ellenőr

SEN

AP

Az időszak összesített termelése

Termelési hajónapló

CA

Fogás

REP, JUR ,CAT, COX, hajónapló

CC

Összesített fogás

REP, JUR, hajónapló

CD

Napi fogás

Hajónapló

CO

Haladási irány

OBS

CR

Érvénytelenített jelentés

CAN

CS

Parti állam

POR

DA

Dátum

COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN, SEN, SEX, OBS, hajónapló, termelési hajónapló, RET

DF

Halászattal töltött napok száma

CAT, COX

ED

Záró időpont

LIM, AUT

ER

Üzenet vége

összes

FO

A vontatások/halászati műveletek teljes száma a nap során

Hajónapló

FR

Üzenetküldő

összes

FS

Lobogó szerinti állam

NOT, OBS

GE

Halászeszköz

NOT, hajónapló

IR

A szerződő fél belső referenciaszáma

NOT, WIT, LIM, AUT, SUS, COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN, hajónapló, termelési hajónapló

IS

Kiadás napja

AUT

KG

Átrakodott fajok

TRA, POR, hajónapló

LA

Földrajzi szélesség

COE, CAT, COX, TRA, POR, MAN, SEN, SEX, OBS, hajónapló

LG

Földrajzi hosszúság (tizedes pontossággal)

POS, ENT

LO

Földrajzi hosszúság

COE, CAT, COX, TRA, POR, MAN, SEN, SEX, OBS, hajónapló

LT

Földrajzi szélesség (tizedes pontossággal)

POS, ENT

LU

Korlátozott engedély

NOT

MA

A parancsnok neve

hajónapló, termelési hajónapló

MI

Felügyeleti eszközök

SEN, SEX

MS

Szabad szöveges karakterlánc

OBS

NA

Hajó neve

NOT, WIT, LIM, AUT, SUS, COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN, OBS, hajónapló, termelési hajónapló

NE

Egységtömeg

Termelési hajónapló

NU

Az egységek száma

Termelési hajónapló

OB

Fedélzeten lévő mennyiség

COE, POR, hajónapló

OI

Objektum azonosítása

OBS

OS

Megfigyelési sorozat száma

OBS

PD

Előrejelzett dátum

TRA, POR

PH

Fénykép

OBS

PO

Kikötő neve

NOT, POR

PR

A termék kódja

Termelési hajónapló

PT

Előrejelzett időpont

TRA, POR

QP

Kitermelt mennyiség

Termelési hajónapló

RA

Érintett terület

REP, JUR, LIM, hajónapló

RC

Rádióhívójel

összes

RD

Üzenet dátuma

összes

RE

Válaszhiba száma

RET

RJ

Visszadobott mennyiség

Hajónapló

RN

Üzenet száma

összes

RR

Szabályozott erőforrások

AUT, SUS

RS

Visszajelzés

RET

RT

Üzenet időpontja

összes

SD

Kezdési időpont

WIT, LIM, AUT, SUS

SN

Faj neve

Termelési hajónapló, LIM

SP

Sebesség

OBS

SQ

Sorozatszám

COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN

SR

Üzenet kezdete

összes

TF

Átrakodva másik hajóról

TRA, hajónapló

TI

Időpont

összes

TM

Üzenettípus

összes, a hajónapló és termelési hajónapló kivételével

TN

Út sorszáma

ENT, COE, CAT, COX, EXI, POS, MAN, TRA, POR, hajónapló

TP

Hajó típusa

NOT, OBS

TT

Átrakodva másik hajóra

TRA, hajónapló

TU

Az igénybe vett adattovábbító eszköz

Hajónapló

TY

A csomagolás típusa

Termelési hajónapló

VC

Hajó bérlője

NOT

VL

A hajó hossza

NOT

VO

Hajótulajdonos

NOT

VP

A hajó teljesítménye

NOT

VT

A hajó kapacitása

NOT

XR

Külső lajstromozás

NOT, OBS, COE, CAT, COX, TRA, POS, MAN, POR, WIT, AUT, LIM, SUS

YM

Év és hónap

REP, JUR

YR

Az érvénytelenített jelentés éve

CAN

ZO

Zóna

JUR

D. 1.   A III. melléklet szerinti, a tagállamok által a NEAFC titkárságának küldött jelentések és üzenetek szerkezete

Szükség esetén minden tagállam újra megküldi a NEAFC-titkárságnak a hajóiról az 1236/2010/EU rendelet 9. és 11. cikkének megfelelően kapott jelentéseket és üzeneteket, a következő módosítások végrehajtásával:

a címet (AD) a NEAFC-titkárság címével (XNE) kell helyettesíteni

az „üzenet dátuma” (RD), „üzenet időpontja” (RT), „üzenet száma” (RN), és a „küldő” (FR) adatelemeket be kell illeszteni

D. 2.   Válaszüzenetek

Ha a szerződő fél azt kéri, a NEAFC titkársága minden jelentés vagy üzenet elektronikus továbbításának fogadása után válaszüzenetet küld.

a)

A válaszüzenet formátuma:

Adatelem

Mezőkód

Kötelező/ nem kötelező

Megjegyzések

Üzenet kezdete

SR

k

Rendszeradat; az üzenet kezdetét jelzi

Cím

AD

k

Üzenetadat; rendeltetési hely, az üzenetet küldő szerződő fél

Üzenetküldő

FR

k

Üzenetadat; XNE = NEAFC (a válaszüzenet feladója)

Üzenettípus

TM

k

Üzenetadat; válaszüzenet esetében az üzenettípus RET

Sorozatszám

SQ

n

Jelentésadat; az adott hajóról érkező jelentés sorszáma az adott évben, az eredeti jelentésből másolva.

Rádióhívójel

RC

n

Jelentésadat; a hajó nemzetközi rádióhívójele, az eredeti jelentésből másolva.

Visszajelzés

RS

k

Jelentésadat; az üzenet elismerését vagy annak hiányát jelző kód (ACK vagy NAK)

Válaszhiba száma

RE

n

Jelentésadat; a hiba típusát jelző szám. A válaszhiba számokat lásd a b) táblázatban

Adatrögzítés száma

RN

k

Jelentésadat; a kapott jelentés/üzenet nyilvántartási száma

Dátum

DA

k

Üzenetadat; a RET üzenet továbbításának napja

Időpont

TI

k

Üzenetadat; a RET üzenet továbbításának időpontja

Üzenet vége

ER

k

Rendszeradat; az üzenet végét jelzi

b)

Válaszhibaszámok:

Tárgy/melléklet

Hibák

Hiba oka

Nyomon követést igényel

Elfogadva

Jelentés

101

 

Az üzenet nem olvasható

 

102

 

Az adatérték vagy -méret tartományon kívül esik

 

104

 

Hiányzó kötelező adat

 

105

 

Ez a jelentés egy másodpéldány, amelynek státusza „nem visszaigazolt” (NAK), mivel korábbi beérkezésekor is ez volt a státusza.

 

106

 

Nem engedélyezett adatforrás

 

 

150

Sorrendi hiba

 

 

151

Jövőbeli nap/időpont

 

 

155

Ez a jelentés egy másodpéldány, amelynek státusza „visszaigazolt” (ACK), mivel korábbi beérkezésekor is ez volt a státusza.

I. melléklet

 

250

Hajó újbóli értesítésének kísérlete

 

 

251

A hajó nincs értesítve

 

 

252

A faj nem AUT, illetve LIM vagy SUS

III. melléklet

301

 

Fogás a belépéskori fogás előtt

 

302

 

Átrakodás a belépéskori fogás előtt

 

303

 

Kilépéskori fogás a belépéskori fogás előtt

 

304

 

Helyzetadat nem érkezett (CAT, TRA, COX)

 

 

350

Helyzet belépéskori fogás nélkül

VIII. melléklet

401

 

Felügyelet vége a felügyelet kezdete előtt

 

 

450

Megfigyelés felügyelet kezdete nélkül

 

 

451

Az ellenőr vagy az ellenőrhajó nincs bejelentve


XI. MELLÉKLET

AZ NEAFC TITKÁRSÁGÁVAL FOLYTATOTT KOMMUNIKÁCIÓ SORÁN HASZNÁLANDÓ KÓDOK

A.   Fő hajótípusok

FAO-kód

Hajó típusa

BO

Védőhajó

CO

Halászati oktatóhajó

DB

Szakaszos kotróhálót működtető hajó

DM

Folyamatos kotróhálót működtető hajó

DO

Keretes fenékhálót működtető hajó

DOX

Kotróhajó m.n.j.

FO

Halszállító hajó

FX

Halászhajó m.n.j.

GO

Kopoltyúhálós hajó

HOX

Anyahajó m.n.j.

HSF

Feldolgozó anyahajó

KO

Kórházhajó

LH

Kézi horogsoros hajó

LL

Hosszú horogsoros hajó

LO

Horogsoros hajó

LP

Horgászbotos hajó

LT

Pergető halászhajó

MO

Többcélú hajó

MSN

Kerítőhálós-horogsoros hajó

MTG

Vonó- és eresztőhálós hajó

MTS

Vonó- és kerítőhálós hajó

NB

Emelőhálós hajó segédhajója

NO

Emelőhálós hajó

NOX

Emelőhálós hajó m.n.j.

PO

Szivattyút használó hajó

SN

Fenéken vontatott kerítőhálót működtető hajó

SO

Kerítőhálós hajó

SOX

Kerítőhálós hajó m.n.j.

SP

Erszényes kerítőhálós hajó

SPE

Európai erszényes kerítőhálós hajó

SPT

Erszényes kerítőhálós tonhalhalászó hajó

TO

Vonóhálós halászhajó

TOX

Vonóhálós halászhajó m.n.j.

TS

Oldalvonóhálós hajó

TSF

Oldalvonóhálós hajó fagyasztóval

TSW

Oldalvonóhálós hajó friss hal partra szállítására

TT

Tatvonóhálós halászhajó

TTF

Tatvonóhálós hajó fagyasztóval

TTP

Tatvonóhálós feldolgozóhajó

TU

Ikervonóhálós hajó

WO

Csapdakihelyező hajó

WOP

Rákcsapdarakó hajó

WOX

Csapdakihelyező hajó m.n.j.

ZO

Halászati kutatóhajó

DRN

Eresztőhálós hajó

m.n.j. = máshol nem jelzett


B.   A hajók fő tevékenységei

Betűkód

Kategória

ANC

Horgonyzás

DRI

Eresztés

FIS

Halászat

HAU

Vontatás

PRO

Feldolgozás

STE

Hajózás

TRX

Átrakodás, be- vagy kirakodás

OTH

Egyéb – meghatározandó


C.   Halászeszközök fő típusai

FAO betűkód

Halászeszköz típusa

Kerítőhálók

PS

Szorítózsinórral (erszényes kerítőhálók)

PS1

1 erszényes kerítőhálós hajó

PS2

2 erszényes kerítőhálós hajó

Kerítőhálók

SSC

Skót kerítőháló

Fenékvonóhálók

OTB

Feszítőlapos fenékvonóháló

PTB

Páros fenékvonóháló

TBN

Norvég homár fogására szolgáló fenékvonóháló

TBS

Garnéla fogására szolgáló fenékvonóháló

OTT

Feszítőlapos ikervonóháló

Vízközi vonóhálók

OTM

Vízközi feszítőlapos vonóháló

PTM

Vízközi páros vonóhálók

Kopoltyúhálók és